Канцір В. С. - Терористична загроза в умовах глобалізаційних тенденцій (2015)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правове регулювання покарання у виді штрафу потребує вдосконалення (2015)
Палюх А. І. - Особливості реалізації прокурором своїх процесуальних повноважень під час доказування на досудовому розслідуванні (2015)
Якимова С. В. - Особливості криміналістичної характеристики злочинів неповнолітніх (2015)
Ершова О. Н. - Антиоксидантный статус тканей рапаны в условиях стресса, вызванного ионами меди, Тоцкий В. Н., Топтиков В. А., Лавренюк Т. И., Ковтун О. А. (2016)
Філіпцова К. А. - Біохімічні властивості карбоксипептидази А нетрансформованої тканини та доброякісного новоутворення молочної залози, Вовчук І. Л. (2016)
Васильєва Т. В. - Рослини азійського походження в урбанофлорі м. Одеси, Немерцалов В. В., Коваленко С. Г. (2016)
Попова О. М. - Аналіз созофітної фракції флори Чигринської балки (Одеська область, Україна), Рогозін С. Ю. (2016)
Слєпих О. О. - Аналіз віталітетної, вікової структури та відносної продуктивності ізольованих районів місцезростань дуба черешчатого (Quercus robur l.) в Донецькій області, Коршиков І. І. (2016)
Кичигіна Г. К. - Біоінформативний аналіз нуклеотидних послідовностей алелів генів короткостебловості пшениці Rht-B1 та Rht-D1, Чеботар Г. О., Чеботар С. В. (2016)
Січняк О. Л. - Цитогенетичні ефекти екзо- та ендометаболітів шіі-таке в кореневій меристемі ячменю, Мірось С. Л. (2016)
Маркова А. О. - Міжвидова та внутрішньовидова агресія мухоловки білошиї (Ficedula albicollis) та мухоловки сірої (Muscicapa striata) (2016)
Андронати C. А. - Влияние 3-фталимидоацилокси-1,2-дигидро-3н-1,4-бенздиазепин-2-онов на аппетит и массу тела крыс по методу "Анорексия", Карасева Т. Л., Кривенко Я. Р., Семенишина Е. А., Павловский Е. А. (2016)
Баєва Т. І. - Вплив фізичного та емоційного навантаження на метаболічний профіль сироватки крові виїздкових коней української верхової породи (2016)
Карпов Л. М. - Фізіолого-біохімічні показники органів та тканин щурів за різних режимів УВЧ-опромінення, Майкова Г. В., Павліченко О. Д., Еберле Л. В., Семік Л. І., Протункевич М. С., Бузаджи О. П. (2016)
Третяк Т. О. - Аналіз спектральної потужності ЕЕГ при інтуїтивному мисленні людини., Дрегваль І. В., Севериновська О. В. (2016)
Цибулін О. С. - Вплив мікрохвильового випромінювання GSM 900 Мгц стандарту на ембріональний розвиток перепела японського (2016)
Васильєва Т. В. - До 50-річчя від дня народження Чеботарь Сабіни Віталіївни (2016)
Гудзенко Т. В. - До 70-річчя від дня народження Володимира Олексійовича Іваниці (2016)
Чеботар С. В. - До 80-річчя від дня народження Владлена Миколайовича Тоцького, Січняк О. Л., Білоконь С. В., Мірось С. Л.. (2016)
Чеботар С. В. - 11-та Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів" та VI з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин в ОНУ (2016)
Сабат З. І. - Вегетативні розлади при хронічному панкреатиті та поєднаних шлунково-кишкових станах, Бабінець Л. С., Лазарчук Т. Б., Попович Н. М. (2016)
Шайген О. Р. - Інфекційні чинники у формуванні терапевтичної патології підшлункової залози, Бабінець Л. С. (2016)
Бабінець Л. С. - Особливості функціонування системи охорони здоров’я в умовах децентралізації та співпраці з об’єднаними територіальними громадами на прикладі Тернопільської області, Боровик І. О., Кміта Г. Г. (2016)
Бутова Т. С. - CAG поліморфізм гена андрогенового рецептора у жінок в постменопаузі хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет (2016)
Венгер О. П. - Відмінності проявів депресивних розладів у емігрантів з урахуванням генезу патології (психогенного, ендогенного, органічного) (2016)
Вонс Л. З. - Динаміка показників апоптозу лейкоцитів крові у пацієнтів, хворих на цукровий діабет 2 типу та хронічну хворобу нирок, Мартинюк Л. П., Водвуд В. К. (2016)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови судин гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі, Татарчук Л. В., Грабчак С. О. (2016)
Давибіда Н. О. - Перебудова хімічного складу кісткової тканини у віковому аспекті за різних режимів рухової активності, Безпалова Н. М., Новакова Л. В., Руцька А. В. (2016)
Дрюченко М. О. - Оцінка сімейної ситуації та материнсько-дитячих відносин очима дітей матерів, хворих на параноїдну шизофренію (2016)
Захарко В. П. - Динаміка індексу резистентності тестикулярної артерії у хлопчиків з паховими грижами, прооперованих лапароскопічним або традиційним методом (2016)
Кіхтяк О. П. - Вивчення ефективності дії інсулінових сенситайзерів на вуглеводний та ліпідний обмін у хворих з дифузним токсичним зобом та інсулінорезистентністю, Ліщук О. З., Москва Х. А. (2016)
Колосова І. І. - Особливості морфометричних змін яєчників щурів за умов поєднаного введення ацетату свинцю з цитратом заліза (2016)
Кошак Ю. Ф. - Аналіз причин незадовільних результатів хірургічного лікування хворих на поєднанні форми легеневого туберкульозу та раку легень із застосуванням стандартних методик (2016)
Лимар Л. Є. - Морфологічні зміни в печінці статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту і їх вплив на репродукцію, Лимар Н. А. (2016)
Мазепа Ю. С. - Діагностика синдрому професійного вигорання лікарів багатопрофільного закладу охорони здоров’я, Піщиков В. А., Сидоренко О. О. (2016)
Майор В. В. - Зміни морфометричних показників плаценти під дією ацетату свинцю та його поєднання з цитратом золота (2016)
Мухаровська І. Р. - Клініко-психологічні феномени у пацієнтів онкологічної практики на різних етапах лікувального процесу (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини та частота остеопорозу в українських жінок з метаболічним синдромом, Мартинюк Л. П. (2016)
Повх В. Л. - Порівняльна оцінка величини антиапоптотичного ефекту серед модуляторів активності NMDA-рецепторів в умовах модельної перехідної ішемії реперфузії ока за даними протоково-цитометричного аналізу, Ходаківський М. А., Ходаківський О. А. (2016)
Савіна М. В. - Стан сексуальної взаємодії в родинах жінок з порушенням здоров’я сім’ї та різним аддиктивним статусом (2016)
Салій М. І. - Імунні порушення в гострому періоді лакунарного інсульту (2016)
Cидоренко А. Ю. - Програма психологічної допомоги підліткам із вродженими вадами серця (2016)
Слабий О. Б. - Ядерно-цитоплазматичні відношення у кардіоміоцитах та ендотеліоцитах передсердь легеневoго серця (2016)
Танас О. В. - Взаємозв’язок між даними узд колінних суглобів та рівнем болю за шкалами ВАШ, WOMAC та LEQUESNE у пацієнтів з остеоартрозом, гіпертонічною хворобою та ожирінням, Хухліна О. С., Гайдичук В. С. (2016)
Федяк І. О. - Обґрунтування шляхів подолання дитячих вірусних інфекцій в Україні, Іванюлик І. І., Матейко Г. Б., Томашівська Т. В., Бровінська Л. М., Камінська Т. М., Рожнова Г. С. (2016)
Фурдичко Л. О. - Значення процесів протеолізу і антипротеазного потенціалу в легенях у ранній період розвитку виразкової хвороби шлунка на тлі експериментальної пневмонії (2016)
Хухліна О. С. - Вплив L-карнітину на прояви ліпідного дистрес-синдрому в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту у хворих на ожиріння, Смандич В. С. (2016)
Чугай О. О. - Особливості динаміки показників ліпопероксидації та активності ферментів антиоксидантного захисту в слизовій пародонта у різні періоди формування експериментальної пневмонії (2016)
Юдін М. А. - Міжособистісна взаємодія у косметологічних пацієнтів зі зниженою самооцінкою (2016)
Юрценюк О. С. - Проблема психосоматичних співвідношень у хворих на ішемічну хворобу серця, Карвацька Н. С., Савка С. Д., Ротар С. С., Курик В. І. (2016)
Тofan-Scutaru L. - The BEA score in chronic hepatitis B and Delta, Berliba E., Peltec A., Turcanu A., Turcan S., Rotaru-Cojocari D. (2016)
Jugheli K. - Primary health care development in Georgia (2016)
Франчук В. В. - Щодо доцільності введення у клінічну практику окремої шкали об’єктивного оцінювання загального стану пацієнта, Франчук М. В. (2016)
Алипова О. Є. - Досвід застосування "дзеркальної терапії" у реабілітації хворих з ішемічним інсультом, Нечухаєва І. О., Іщенко Т. І., Канафоцька В. М., Канигін І. П. (2016)
Алипова О. Є. - Ефективність комплексного застосування синглетно-кисневої та фототерапії у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, Нечухаєва І. О., Іщенко Т. І., Канафоцька В. М., Канигін І. П. (2016)
Бондаренко С. В. - Электровиброакустическое воздействие в практической медицине (2016)
Вакалюк І. П. - Ефективність відновного лікування та реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань за допомогою щоденника самоконтролю, Нестерак Р. В. (2016)
Вантюх Н. В. - Неспецифічна резистентність дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, під впливом реабілітаційного лікування, Лукащук С. В., Попадинець М. І. (2016)
Васильєва-Лінецька Л. Я. - Шляхи імплементації методології доказової медицини в фізичну реабілітаційну медицину України (2016)
Гайсак М. О. - Критерії оцінки кислотонейтралізувальних та олужнювальних властивостей природних мінеральних вод, Дичка Л. В., Голубка О. П., Шуберт С. Т. (2016)
Гаріян Т. В. - Особливості реабілітації пацієнта з атопічним дерматитом, Драчинська Г. В., Рудик Т. М., Глинчак Л. В. (2016)
Голяченко А. О. - Інфузійна терапія у відновному лікуванні неврологічіних хворих, Голяченко Б. А., Голяченко О. А. (2016)
Горша О. В. - Відновне лікування цервікогенного головного болю у дітей, Короленко Н. В. (2016)
Григорова І. А. - Реабілітація хворих, які перенесли ішемічний інсульт (2016)
Гурка О. І. - Особливості проведення медичної та фізичної реабілітації у посттравматичному періоді серед молодих футболістів дитячих спортивних закладів (2016)
Дичка Л. В. - Динаміка зовнішньосекреторної функції підшлункової залози під впливом курсу питного прийому гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води, Чайковська Т. В., Малиновська В. Г., Ляхова О. Б. (2016)
Зайцев Д. В. - Вплив об'ємного пневмопресингу на нічний сон: пілотне анкетування (2016)
Калюжка А. А. - Возможности лечения обострений хронических фарингитов у участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (2016)
Козак Д. В. - Зміна показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у тварин з гастродуоденітом, Бондарчук В. І. (2016)
Колісник П. Ф. - Медична реабілітація в Україні: організаційні, законодавчі та кадрові проблеми, Колісник С. П., Кравець Р. А., Марчук О. В. (2016)
Корильчук Н. І. - До питання лікування абдомінального ожиріння (2016)
Кривошлыков Ф. И. - Новые перспективы реабилитации детей с заболеваниями лимфоглоточного кольца, Хакимова А. Л., Цодикова О. А., Середа А. С. (2016)
Лемко І. С. - Дослідження особливостей перебігу гастродуоденальної патології у осіб, що зазнали впливу психотравмуючих подій різного ґенезу, Гайсак М. О., Яковенко Н. А., Дичка Л. В., Ляхова О. Б., Кудик В. Г. (2016)
Лемко І. С. - Оцінка клінічних результатів лікування хворих на деформуючий остеоартроз в умовах санаторію з використанням миш’яковистої мінеральної води, Біляк І. П., Чайковська Т. В., Гайсак М. О., Голубка О. П., Яковенко Н. А. (2016)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на функцію зовнішнього дихання дітей з рецидивуючим бронхітом, Лукащук С. В. (2016)
Лемко І. С. - Можливості корекції показників окислювального гомеостазу у дітей, які часто хворіють, поза гострим періодом, Габор М. Л., Решетар Д. В. (2016)
Лемко О. І. - Вплив галоаерозольтерапії на деякі показники цитокінового статусу у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання, Вантюх Н. В., Кополовець Т. І. (2016)
Лукащук С. В. - Вплив галоаерозольтерапії на клінічний перебіг рецидивуючого бронхіту у дітей, Попова В. І., Полак Н. І. (2016)
Мартинюк В. І. - Особливості реабілітаційної тактики в санаторних умовах у хворих на остеоартроз з коморбідною патологією, Бакалюк Т. Г., Вахновський В. В., Сірант Г. О., Фарина М. В., Лоза О. Ю., Завіднюк Ю. В. (2016)
Маслова В. С. - Обгрунтування можливості застосування інгаляцій циклоферону у хворих на грип та гострі респііраторні вірусні інфекції (2016)
Мисула І. Р. - Ефективність відновного лікування на поліклінічному та санаторно-курортному етапі реабілітації у пацієнтів з первинним гонартрозом, Бакалюк Т. Г., Жеворонко Н. Б., Снігур О. В., Мартинюк В. М., Вахновська Є. Є., Сірант Г. О., Зятковська О. Я. (2016)
Нечипуренко О. Н. - Использование современных возможностей физиотерапии в комплексной вторичной физиопрофилактике обострений бронхитов у детей на курортах Харьковского региона, Зинченко E. К., Кривошлыков Ф. И. (2016)
Роздільська О. М. - Фізичні фактори в медичній реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги: сучасні досягнення та перспективи, Зінченко О. К. (2016)
Савченко В. М. - Духовна складова здоров’я хворих людей на курорті (2016)
Сокрут О. П. - Корекція порушень вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит різними режимами магнітного поля (2016)
Тондий Л. Д. - О коррекции нарушений механизмов самозащиты организма комплексом физических и нелекарственных методов, Журавлев В. А., Тондий О. Л., Закревская Е. Л. (2016)
Чайковська Т. В. - Дослідження біологічних ефектів природних мінеральних вод на функціональну активність підшлункової залози, Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Голубка О. П. (2016)
Шитіков Т. О. - Про можливості нейрореабілітації бойових черепно-мозкових травм, Шитікова Т. В., Старюк Д. О. (2016)
Аплевич В. М. - Біохімічні та клініко-інструментальні аспекти застосування кінезіотейпування у відновному лікуванні дітей старшого шкільного віку, Горша О. В. (2016)
Ставнійчук А. П. - Генезис інституту місцевого референдуму (2015)
Гоголь Б. М. - Проблеми реалізації принципу правової визначеності у відносинах щодо сплати лізингових платежів (2015)
Тімуш І. С. - Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, Онищенко О. С. (2015)
Падун Є. В. - Нормативно-правове регулювання інституту прийомного виховання в сімейному законодавстві України (2015)
Боровков Р. О. - Адміністративно-правове регулювання мобільного зв’язку в Україні (2015)
Золотарьова Я. С. - Адміністративні посади та їх правовий статус у судовій системі України (2015)
Рибас А. В. - Призначення суддів, як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Sitnic G. - Administrative-legal regulation of the use of information technologies in the judiciary (2015)
Іншин М. І. - Зміст трудового договору в країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Прилуцький Р. Б. - Методологічні аспекти економіко-правового підходу до розробки правового механізму забезпечення розвитку економіки України (2015)
Манжула А. А. - Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ (2015)
Bazyuk T. - The term "economic and financial crime” in the science of criminal law of Ukraine and foreign countries (2015)
Волкова Т. І. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом (2015)
Денисов С. Ф. - Кримінальна відповідальність за незаконне поміщення в психіатричний заклад: окремі аспекти, Зубов Г. О. (2015)
Зубець Ю. Г. - Безпосередній об’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2015)
Мороз А. О. - Відмежування злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи від суміжних злочинів, передбачених статтями 398 та 399 КК України (2015)
Мельниченко В. Л. - Суб’єктивна сторона злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (2015)
Ольховенко О. І. - Відмежування злочину, передбаченого ст. 385 КК України, від суміжного злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Soloviova A. - To the question of criminal-law protection of property under the laws of Romania and Ukraine: a comparative legal aspect (2015)
Пальченкова В. М. - Радянські правознавці про участь громадськості у діяльності пенітенціарної системи (2015)
Григор’єва О. В. - Агресія, насильство, жорстокість (2015)
Форостяний А. В. - Профілактична діяльність детективів Національного антикорупційного бюро України (2015)
Макаров М. А. - Прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна (2015)
Моргун Н. С. - Учасники проведення процесуальних дій, спрямованих на позбавлення або обмеження права власності, Терещенко Ю. В., Кулик М. Й. (2015)
Сервецький І. В. - Екстремологія: методологічні засади нової галузі юридичної науки (2015)
Титул, зміст (2017)
Бондар В. С. - Тенденції і перспективи цукрового ринку України (До підсумків роботи галузі в 2016 р.) (2017)
Орлов С.Д. - Генетичний потенціал з ЦЧС ліній цукрових буряків, Дубчак О. В. (2017)
Запольська Н. М. - Особливості формування та розвитку паразитичної мікобіоти домінуючих видів збудників хвороб цукрових буряків у різних зонах бурякосіяння, Шендрик К. М. (2017)
Сипко А. О. - Оптимізація фізико-хімічних властивостей чорнозему типового вилугуваного слабо кислого при застосуванні дефекату, отриманого за новою технологією, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Костащук М. В. (2017)
"Золотий міскантус": номінанти - 2016 (2017)
Покажчик статей, надрукованих у журналі "Цукрові буряки" за 2016 рік (2017)
Бабарыкина И. В. - Особенности семейных ценностей пар с разным стажем супружеской жизни, Стаченко А. В. (2015)
Бруннер Є. Ю. - Особливості пам’яті опіатзалежних юнаків (2015)
Дейниченко Л. М. - Психологічні компоненти самоактуалізації особистості студентів-психологів (2015)
Дерев’янко С. П. - Теоретико-методологічні аспекти цілеспрямованого розвитку емоційного інтелекту (2015)
Ічанська О. М. - Смислові компоненти копінг-стратегій у професійній діяльності фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій (2015)
Корнієнко О. В. - Психосоматичні фактори хворобливих (індивідуально-типологічних, донозологічних) станів дівчат-студенток Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Курова А. В. - Концепт суб’єктивного благополуччя особистості в психології (2015)
Литвинова В. Я. - Анализ понятия "любовь". Теоретические и эмпирические направления, Коцарь А. В. (2015)
Михальчишин Г. Є. - Особливості синестезійних образів у відчуванні таємниць серед молоді (2015)
Павлик О. М. - Особливості емоційно-мотиваційної сфери студентів-спортсменів, Василенко І. С. (2015)
Петровська І. Р. - Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера (2015)
Савелюк Н. М. - Контекст як системний чинник розуміння дискурсу: філософські, лінгвістичні та психологічні аспекти (2015)
Сазонова О. В. - Індивідуально-психологічні особливості трудоголізму програмістів (2015)
Світлична Н. О. - Психопрофілактика та психокорекція психологічного здоров’я працівників ризиконебезпечних професій (2015)
Усинова Д. В. - Дослідження сімейних відносин засобами проективних малюнків, Царькова О. В. (2015)
Шамлян К. М. - Диференційно-типологічний аспект вивчення вольової організації особистості (2015)
Шулдик А. В. - Структура професіоналізму практичного психолога (2015)
Яблонська Т. М. - Сімейне консультування як засіб розвитку позитивної ідентичності підлітка (2015)
Бекіньова Л. Б. - Наукові підходи до визначення феномена саморегуляції (2015)
Бурч О. І. - Аналіз внутрішньоособистісного конфлікту як одного з індикаторів кризи ідентичності. Сучасні психологічні підходи до розуміння поняття ідентичності (2015)
Вербова Ю. В. - Співвідношення мотивації до навчання й ціннісно-смислових орієнтацій студентів технічних спеціальностей коледжу (2015)
Гошовська Д. Т. - Факторний профіль депривованої самості: емпіричний ракурс, Гошовський Я. О. (2015)
Дідковська Л. І. - Психологічні особливості стилів поведінки підлітків у міжособистісній взаємодії (2015)
Донченко О. С. - Поняття креативності в психологічних дослідженнях (2015)
Залановська Л. І. - Психологічна структура і зміст поняття "міжетнічна толерантність" (2015)
Камінська О. В. - Апробація програми корекції залежності від веб-серфінгу (2015)
Коломієць Л. І. - Щоденникові спостереження як метод дослідження психічного розвитку дітей в історії експериментальної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Макогончук Є. С. - Депривований образ Я та специфіка гандикапізму в умовах пенітенціарного закладу (2015)
Марєєва І. Ю. - Виявлення фрустрації методами проективної діагностики в студентів – майбутніх практичних психологів, Работа Т. О., Царькова О. В. (2015)
Мілінчук В. І. - Інтенсивна мовленнєва корекція з відновлення мовлення: психолінгвістичний інструментарій (2015)
Содержание (2015)
Тактика сімейного лікаря в попередженні розвитку церебральних інсультів у хворих на артеріальну гіпертензію. Інформаційний лист (2015)
Приходько В. Ю. - Метаболічна терапія в практиці сімейного лікаря. Значення метаболічних препаратів в геріатричній клініці, Кашковський Д. О., Приходько В. М. (2015)
Рудень В. В. - Серцевий біль – базис у своєчасній діагностиці лікарем загальної практики–сімейної медицини гострого інфаркту міокарда, Тімченко Н. Ф. (2015)
Дуда О. К. - Сучасний погляд на діагностику та лікування антибіотик-асоційованої діареї, Жигарєв Ю. О. (2015)
Ліпко В. Й. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих в гострий та ранній відновний період повторного ішемічного інсульту (2015)
Европейский вектор лечения пациентов с ишемической болезнью сердца (2015)
Рудіченко В. М. - Хвороба Рандю–Вебера–Ослера (спадкова геморагічна телеангіектазія) в загальній лікарській практиці: літературні дані, застосування інформаційно)комунікативних засобів телемедицини у викладанні державною та англійською мовами та власні клінічні спостереження, Яновська А. О. (2015)
Мальцев Д. В. - Протизапальні та імуномодулювальні властивості азитроміцину – ключ до нових горизонтів застосування в клінічній практиці (2015)
Жигунова А. К. - Острые респираторные инфекции: основные проявления, механизмы развития, симптоматическая и патогенетическая терапия (2015)
Ткаченко В. І. - Психосоціальні аспекти цукрового діабету 2-го типу: зв’язок з медичним станом пацієнтів та видом терапії (2015)
Видиборець С. В. - Сучасний погляд на патогенез розвитку тромбозів у хворих з Ph-негативними мієлопроліферативними новоутвореннями (2015)
Гуцол Л. П. - Розвиток застосування методу гомеопатії як один із шляхів поліпшення задоволеності пацієнтів медичною допомогою (2015)
Чернявський В. В. - Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії: клінічні спостереження, Гвоздецька Л. С., Парунян Л. М. (2015)
Гурженко Ю. Н. - Исследование эффективности использования препарата Диурол в комплексном лечении больных хроническим циститом, Бойко А. И., Шамраев С. Н., Спиридоненко В. В., Губарь А. А., Бардин А. В., Данилец Р. О., Гурженко А. Ю., Гурженко Е. Ю., Леоненко А. Н. (2015)
Приходько В. Ю. - Эффективность препарата Гуарем в комплексной терапии пациентов с избыточной массой тела и метаболическим синдромом, Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Волощук Т. Р., Приходько В. М. (2015)
Хіміон Л. В. - Оцінювання пацієнта із суглобовим синдромом у практиці сімейного лікаря (2015)
Нетяженко Н. В. - Порівняльне оцінювання тромбоцитарного гемостазу у жінок з різним ризиком розвитку серцево-судинних подій, Мальчевська Т. Й., Плєнова О. М., Пастушина А. І., Ляхоцька А. В., Валігура М. С. (2015)
Приходько В. Ю. - Артеріальна гіпертензія і вік: поширення, особливості перебігу та ускладнення, Стаднюк Л. А., Кононенко О. А. (2015)
Ткаченко В. И. - Липидоснижающая терапия – мера первичной и вторичной профилактики у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском (дислипидемией, артериальной гипертензией, сахарным диабетом), Кухарчук К. Н. (2015)
Приходько В. Ю. - Вплив функціонального стану щитоподібної залози на фактори кардіоваскулярного ризику у хворих з артеріальною гіпертензією, Кононенко О. А. (2015)
Шалімова А. С. - Особливості метаболічних і гемодинамічних порушень у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2-го типу залежно від генетичного поліморфізму PPARg2 (2015)
Соколенко А. А. - Генетичні детермінанти змін периферійної гемодинаміки з урахуванням маси тіла та ступенів ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Гопцій О. В. - Роль гіперадипоцитокінемії у розвитку артеріальної гіпертензії та ожиріння у практиці сімейного лікаря (2015)
Ткаченко В. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень – підходи до фармакотерапії загострення, Кухарчук Х. М. (2015)
Хіміон Л. В. - Ефективне і безпечне лікування сухого кашлю – актуальна проблема загальнолікарської практики, Ященко О. Б. (2015)
Железнякова Н. М. - Механізми реалізації синдрому ендогенної інтоксикації у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легенів і хронічного панкреатиту (2015)
Шуганов Е. Г. - Место карбоцистеина в комплексной терапии у больных ХОБЛ, Шелест Е. А., Гнеушева Т. Ю., Салмаси Ж. М., Шуганов А. Е. (2015)
Захарова И. Н. - Коррекция дефицита железа: исторические и современные аспекты, Мачнева Е. Б. (2015)
Гартовская И. Р. - Гемофилия. Актуальные вопросы диагностики и лечения (2015)
Терентьєва Н. В. - Стан периферійної нервової системи при комплексному лікуванні хворих з діабетичною полінейропатією, Свиридова Н. К., Пономаренко Ю. В. (2015)
Повч З. В. - Формування груп ризику та первинна профілактика глаукоми у повсякденній діяльності лікаря загальної практики–сімейного лікаря (2015)
Жукова Т. О. - Моніторинг лікування хворих на рак гортані та гортаноглотки (2015)
Кіндратів Е. О. - Аналіз захворюваності на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію за даними обласного клінічного онкологічного диспансеру м. Івано-Франківська (2015)
Веропотвелян П. Н. - Нарушение детородной функции у пациенток с ожирением, связанное с дисфункцией митохондрий, Радченко В. В., Веропотвелян Н. П., Журавлева С. А. (2015)
Артьоменко В. В. - Біохімічні маркери перинатальної патології при вагітності, ускладненій резус-імунізацією (2015)
Ромащенко О. В. - Реабілітація репродуктивної та сексуальної функцій у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів хламідійної етіології, Щербак М. О. (2015)
Трохимович О. В. - Особливості локального імунітету у жінок із ранніми втратами вагітності (2015)
Верховенко Ю. А. - Роль лікарів Центрів первинної медико-санітарної допомоги населенню в організації донорства на прикріпленій території, Малигон О. І., Яворський В. В. (2015)
Бурмак Ю. Г. - Амбулаторний контроль тканинної складової первинного гемостазу у хворих на контрольовану есенціальну гіпертензію у поєднанні з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки, Козленко Т. В. (2015)
Демченко А. В. - Біоадаптивне управління у комплексному лікуванні пацієнтів із хронічною ішемією мозку, Якименко Є. С. (2015)
Глушко Л. В. - Роль амбулаторно-клінічних баз у фаховій підготовці лікаря первинної медико-санітарної ланки, Гавриш Т. Ю., Позур Н. З., Рудник В. Т., Чаплинська Н. В., Симчич Х. С. (2015)
Волошина Е. Б. - Реабилитация больных эссенциальной гипертенизей в сочетании с ишемической болезнью cердца, Филиппова Е. А., Лысый И. С., Дукова О. Р., Бугерук В. В. (2015)
Зазикіна Д. С. - Поширеність залізодефіцитної анемії серед сільського населення, Флегантова Б. Л. (2015)
Кандиба Л. І. - Доцільність використання фізичних факторів під час лікування хронічного сальпінгоофориту в практиці сімейного лікаря, Сикал І. М., Снопкова Л. В., Черепова В. І. (2015)
Жукова Т. О. - Лечение больных раком гортани и гортаноглотки (2015)
Зварич Л. І. - Відвідування "Школи майбутнього батьківства" у післядипломній підготовці сімейних лікарів (2015)
Зварич Л. І. - Міждисциплінарний підхід до ранньої діагностики гіперпроліферативних процесів у жінок репродуктивного віку, Зварич Є. Ю. (2015)
Решетілов Ю. І. - Принципи викладання гастроентерології для сімейних лікарів, Васильченко О. Ю., Кузнєцова Л. П., Проценко Н. М., Богослав Т. В., Коляда Н. А., Пузік С. Г. (2015)
Ковтуненко Р. В. - Анализ ошибок проведения терапии при неотложных состояниях у детей, Евсикова Л. Н., Багунина О. А., Пригорнев Д. А. (2015)
Казаков Ю. М. - Реалії становлення сімейної медицини в Україні, Чекаліна Н. І. (2015)
Андруша А. Б. - Підготовка сімейних лікарів з питань доказової медицини (2015)
Бойко В. В. - Особливості функціонуваннясімейної медицини в умовах міської поліклініки, Білецький С. В. (2015)
Каличевская М. В. - Лечение патологии верхних отделов пищеварительного тракта у детей с бронхиальной астмой, Макушенко Е. А. (2015)
Кривенко В. І. - Чи потрібне системне програмне забезпечення лікаря загальної практики з діагностики, лікування і профілактики основних захворювань в умовах сімейної медицини, що латентно розвивається в Україні?, Дейнега В. Г. (2015)
Кривенко В. І. - Первинна профілактика – головний напрямок роботи лікаря загальної практики, Пахомова С. П. (2015)
Матюха Л. Ф. - Особливості діагностики сенсоневральної приглухуватості у хворих на артеріальну гіпертензію в практиці сімейного лікаря, Кононов О. Є., Клименко Л. В., Онищенко І. М. (2015)
Матюха Л. Ф. - Ведение практических занятий по оториноларингологии в подготовке семейных врачей по специальности "Общая практика–семейная медицина", Горелик В. В., Кононов А. Е. (2015)
Партола Н. М. - Особливості змін специфічної ланки імунної системи при порушенні чоловічої фертильності, Воронцова Л. Л., Коваленко В. А. (2015)
Курята О. В. - Кардіоваскулярний ризик та стан магістральних артерій у хворих з артеріальною гіпертензією в поєднанні з ревматоїдним артритом, Сіренко О. Ю., Лисунець Т. К., Трунова Л. О., Максаков Д. М. (2015)
Никоненко О. С. - Сучасні питання підготовки лікарів загальної практики з хірургії, Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М. (2015)
Больбот Ю. К. - Можливості реабілітації дітей з гострою пневмонією, Клімова О. В., Годяцька К. К., Родоманова Т. В., Тубан І. В. (2015)
Ткаченко В. І. - Субклінічний гіпотиреоз і фактори серцево-судинного ризику у практиці сімейного лікаря, Кухарчук Х. М. (2015)
Матюха Л. Ф. - Проблемы лимфаденоидного глоточного кольца у детей, болеющих подчелюстными и шейными лимфаденитами, Михнушева О. С., Кононов А. Е., Стрельцова С. В. (2015)
Ситало С. Г. - Использование гематологических анализаторов в клинике семейной медицины (2015)
Черепова В. І. - Синдром хронічного тазового болю у жінок, Снопкова Л. В., Кандиба Л. І., Сикал І. М. (2015)
Чорнобай А. В. - Особливості комплексної діагностики раку прямої кишки, Васько Л. М., Кривякова І. Є. (2015)
Сидоренко О. В. - Попередження використання інсайдерської інформації у біржовій діяльності (2017)
Чан-хі О. С. - Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід для України, Мосійчук Н. О. (2017)
Камінська Т. Г. - Синергія методів аналізу і синтезу в науковому пізнанні економіки підприємств, Краєвський В. М., Костенко О. М. (2017)
Харинович-Яворська Д. О. - Застосування нейромережевих технологій для прогнозування конкурентної стратегії торговельних підприємств (2017)
Коваленко О. В. - Формування маркетингової стратегії розвитку галузі (2017)
Зверук Л. А. - Бюджетна безпека як важливий пріоритет розвитку бюджетної системи України, Білик О. Г. (2017)
Козенко А. О. - Особливості збалансування місцевих бюджетів в Україні (2017)
Кравченко О. О. - Напрями удоконалення фінансового контролю в системі казначейства України, Духно О. (2017)
Дзюба Т. Г. - Обліково-аналітичне забезпечення управлінням економічного зростання сільськогосподарських підприємства (2017)
Комаров К. С. - Моделі оцінки економічного ефекту від впровадження проектів інформатизації підприємства в управлінському обліку (2017)
Торба О. В. - Інтелектуальний капітал як об’єкт бухгалтерського обліку: визачення та методика оцінки (2017)
Лубенченко О. Е. - Ризики субєктів господарювання та аудит зовнішньоекномічної дільності, Лисюк А. В. (2017)
Кравченко О. О. - Прогнозування прибутку підприємства в умовах нестабільної економіки, Кутя Н. (2017)
Стасіневич С. А. - Використання відходів агропромислового виробництва для підвищення ефективності енергозабезпечення, Валявський С. М. (2017)
Зверук Л. А. - Модернізація національного ринку банківських послуг як стратегічний орієнтир його розвитку (на прикладі ПАТ "Державний Ощадний Банк України"), Рибачук В. О. (2017)
Охріменко І. В. - Кадрове забезпечення вітчизняного біржового ринку (2017)
Сидоренко О. В. - Еволюційний розвиток систем управління біржовою діяльністю (2017)
Дзюба Т. І. - Обліково-інформаційна синергія аналітичного процесу управління економічною потужністю (2017)
Камінська Т. Г. - Трансрівневі обліково-інформаційні системи індикативного управління сільськогосподарським підприємством, Краєвський В. М. (2017)
Костенко О. М. - Аналітико-синтетична евристичність обліково-інформаційної збалансованості інституціональної інфраструктури, Каменська І. В. (2017)
Лисюк А. В. - Обліково-нормативний аспект соціальної реклами: шляхи удосконалення (2017)
Овчарик Р. Ю. - Аудит на базі комп’ютерних програм: продуктивність, рентабельністьта тенденції розвитку (2017)
Райковська І. Т. - Зміст стратегічного аналізу в сучасному ринковому середовищі (2017)
Шпак В. А. - Підходи до розвитку бухгалтерського обліку (2017)
Калюжний Р. А. - Правозастосовна діяльність як соціокультурне явище, Шапенко Л. О. (2017)
Дудченко О. С. - Види нормативно-правових актів центральних органів державної влади та управління УСРР в першій половині 1920-х рр. (2017)
Славна О. В. - Громадянське суспільство як основа розвитку правової держави в контексті конституційної реформи (2017)
Bezzubov D. - Ensuring information security by entities in information economy, Stepankivska N. (2017)
Горбунова О. Ю. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність національної поліції України (2017)
Грохольський В. Л. - Визначення сутності державного управління та його відмежування від суміжних понять (2017)
Мушенок В. В. - Генеза системи місцевого оподаткування в Україні (2017)
Остапенко О. І. - Загроза, ризик та особиста безпека при затриманні правопорушника (2017)
Світличний О. П. - Адміністративна відповідальність посадових осіб та фізичних осіб — підприємців за незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності (2017)
Єлісєєв В. С. - Про правове закріплення показників ефективності використання сільськогосподарських земель (2017)
Курило В. І. - Окремі аспекти правового регулювання відносин у сфері рекультивації земель в Україні та відповідність вимогам ЄС, Лебідь В. І. (2017)
Шульга Є. В. - Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від впливу військових конфліктів: проблеми ефективності (2017)
Московченко А. А. - Особливості комунікативної толерантності як складової структури особистості в студентів-менеджерів (2015)
Образцова О. М. - Інноваційна технологія модульно-розвивального навчання особливої дитини як засіб її соціалізації (2015)
Поліщук С. П. - Сучасні проблеми життєвого самовизначення студентів (2015)
Радзівіл К. П. - Основні тенденції динаміки професійних очікувань майбутніх психологів (2015)
Резникова Е. А. - Особенности психических ресурсов личности в ранней юности (2015)
Сердюченко О. Є. - Особливості прояву психічних станів участників бойових дій: теоретичний аналіз (2015)
Столярчук О. А. - Специфіка переживання кризи професійної ідентифікації майбутніми вчителями (2015)
Тітов І. Г. - Життєві контексти особистісного самовизначення в юнацькому віці (2015)
Фінів О. Я. - Теоретико-емпіричне вивчення функціональної семантики самозахисту/психозахисту особистості (2015)
Черепєхіна О. А. - Розвиток ціннісного ставлення до професійного саморозвитку у студентів-психологів засобами навчально-психологічного тренінгу (2015)
Яновська Т. А. - Особливості розвитку схильності до педагогічної діяльності у шкільної молоді, Калюжна Ю. І. (2015)
Горбаль І. С. - Соціально-психологічні аспекти функціонування пенсіонерів як соціальної групи (2015)
Данильченко Т. В. - Ознаки соціального добробуту в українському вимірі (2015)
Дроздов О. Ю. - Психологічна модель масової геополітичної свідомості (2015)
Камінська С. В. - Соціально-психологічні особливості професійної ідентичності студентів різних напрямів підготовки (2015)
Кізіма В. В. - Соціально-психологічна характеристика жителів мегаполіса (2015)
Літвінова О. В. - Дослідження специфіки страхів молодших школярів як результат пережитих бойових дій, Коваленко Н. С. (2015)
Мельничук О. Б. - Професійний інтелект як проблема психології (2015)
Мітіна С. В. - Протидія насильству в сім’ї щодо неповнолітних (2015)
Пілецька Л. С. - Психологічні особливості професійної самосвідомості військовослужбовців (2015)
Уварова С. Г. - Сучасне суспільство у вимірі перманентної кризовості (2015)
Посвістак О. А. - Еволюційний підхід до вивчення психології сім’ї (2015)
Сосніхіна С. Є. - Ретроспективний аналіз розвитку сім’ї та шлюбно-сімейних відносин у суспільстві (2015)
Сірко Р. І. - Структура професійної придатності особистості до діяльності в екстремальних умовах (2015)
Васильченко О. М. - Щодо дослідження імпліцитних теорій як елементів політико-правової культури (2015)
Лапушенко М. В. - Психологічні вияви дисморфофобії серед дорослих жінок-пацієнток клінік пластичної хірургії (2015)
Оніщенко Н. В. - Особливості надання екстреної психологічної допомоги родичам загиблих унаслідок надзвичайних ситуацій (2015)
Царькова О. В. - Дослідження впливу почуття провини на психологічний стан батьків, які виховують дітей з психофізіологічними вадами (2015)
Андрейко Б. В. - Соціальні проблеми, що детермінують емоційні стани батьків дитини з порушенням розвитку (2015)
Старцева В. П. - Особливості операційного компонента соціально-побутового орієнтування з погляду спілкування (2015)
Макеєва О. М. - Взаємозв’язок правосвідомості і правової культури як складових правової системи (2017)
Омельчук В. А. - Реалізація прав і свобод людини в сучасній Україні: окремі проблеми правового регулювання (2017)
Братков С. І. - Види поліцейських заходів, що застосовуються Національною поліцією України (2017)
Кравчук М. Ю. - Становлення інституту правового регулювання оподаткування (2017)
Курило В. І. - Органи місцевої влади в управлінській діяльності у галузі земельних ресурсів, Овчарук С. С. (2017)
Мельничук О. Ф. - Правові аспекти управління у сфері вищої освіти в Україні (2017)
Мушенок В. В. - Перспективи правового регулювання партнерських відносин у сфері податкового контролю (2017)
Піддубна Д. С. - Ґенеза формування органічного виробництва в Україні — практичний та правовий аспекти (2017)
Піддубний О. Ю. - Метод екологічного, природоресурсного права та права екологічної безпеки (на прикладі правового регулювання сфери біотехнологій) (2017)
Позняков С. П. - Правове регулювання інфраструктурної підтримки економічного розвитку аграрного сектору економіки України: шляхи удосконалення (2017)
Сорока Л. В. - Особливості дотримання аудиторської та банківської таємниць у зарубіжних країнах та їх правове регулювання (2017)
Заросило В. О. - Історичні аспекти міжнародного миротворчого руху та участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих місіях і можливість його розвитку (2017)
Кравченко П. А. - В. Г. Короленко як ідеолог українського культурного націоналізму, Блоха Я. Є. (2016)
Хамар У. В. - Аналіз особливостей обґрунтування знань Арістотелем (2016)
Бондар І. О. - Політеїзм як фактор давньогрецької ментальності (2016)
Салій А. В. - Самотні світи Ежена Іонеско (історико-філософський аналіз) (2016)
Білецька В. В. - "Філософія серця" Г. Сковороди у філософських рефлексіях І. Мірчука (2016)
Кравченко П. А. - Активна роль правосвідомості в правовій регламентації людської діяльності (2016)
Іванова Н. В. - Мислення як фактор самотворення людини: ситуація антропоезису (2016)
Блоха Я. Є. - Принцип справедливості у філософії Платона та Арістотеля (2016)
Федій О. А. - Філософські підходи до осмислення категорії "середовище" (2016)
Казаков М. А. - Інтенсіонально-прагматичний підхід до аналізу d-пропозицій у формальних системах: метаматематичний аспект (2016)
Головіна Н. І. - Естетизація соціального як тенденція сучасності (2016)
Царенок А. В. - Методологічні основи дослідження візантійської естетики аскетизму (2016)
Скобцова О. М. - Багатоголосне виконання як образ народного музичного мислення (2016)
Поправко О. В. - Філософське осмислення свята як феномену культури (2016)
Цебрій І. В. - Філософія Риссорджименто в творчості Джузеппе Верді, Мелешко С. В. (2016)
Усанова Л. А. - Лабіринти смислової невизначеності. Рецензія на монографію: Лідія Сафонік. Буттєвість сенсу людського життя. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 350 с. (2016)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2016)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2016)
Араджионі М. А. - Відомі та маловідомі сходознавчі дослідження Я. Р. Дашкевича, Бубенок О. Б., Мавріна О. С. (2016)
Кочубей Ю. М. - Ярослав Дашкевич і питання національних меншин в Україні (2016)
Василюк О. Д. - Вірмени України в дослідженнях Я. Р. Дашкевича (2016)
Азізян С. Л. - Становище Львівської архідієцезії Вірменської католицької церкви під час Другої світової війни (2016)
Капранов С. В. - Паназійська ідея у житті й творчості Окави Сюмея (2016)
Кіктенко В. О. - Історичний дискурс у традиційному та сучасному Китаї (2016)
Мадатли Э. Я. - Вопрос о роли Азербайджана в движении за Конституцию в иранской историографии (2016)
Марков Д. Є. - Індуїстсько-буддійський синкретизм у середньовічному і ранньомодерному Непалі (стела середини XVIII ст. про відновлення Ступи Сваямбхунатх) (2016)
Мустафазаде Т. Т. - О проекте российского правительства по созданию на территории Азербайджана христианских государств (первая половина 1780-х гг.) (2016)
Станіславський В. В. - Гетьманщина та Туреччина в період Великої Північної війни: торгівля полоненими з Прибалтики (2016)
Огнєва О. Д. - Тибетець Джам’янг Норбу як автор на сторінках свого роману "Мандала Шерлока Холмса: Пригоди великого детектива в Індії та Тибеті” (2016)
Хамрай О. О. - Перспективи застосування феноменологічного підходу в описі арабської граматики (2016)
Бурба Д. В. - Нáрада-бгакті-сутри / переклад з санскриту та коментарі Д. В. Бурби (2016)
Васьків М. С. - "Омріяний край”, який треба здобути боротьбою і працею (2016)
Марков Д. Є. - 10-та Міжнародна наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність” (Київ, 22 вересня 2016 р.) (2016)
Марков Д. Є. - Конференція "Під небом Південної Азії” (ПНЮА-6 "Вещь и польза” (Москва, 12–13 жовтня 2016 р.)) (2016)
Нємченко І. В. - 11-ті читання пам’яті професора П. Й. Каришковського (Одеса, 11–13 березня 2016 р.) (2016)
Огнєва О. Д. - 2-га Міжнародна наукова конференція "Гуманітарна наука Півдня Росії: міжнародна і регіональна взаємодія”, присвячена 75-річчю Калмицького інституту гуманітарних досліджень РАН (Еліста, 14–15 вересня 2016 р.) (2016)
Тарасенко М. О. - Міжнародна наукова конференція "Ancient Egyptian coffins: past – present – future” (Кембридж, 7–9 квітня 2016 р.) (2016)
Василюк О. Д. - Пам’яті Елли Григорівни Циганкової (11.06.1934 – 24.10.2016) (2016)
Батлук В. А. - Один із шляхів вирішення екологічних проблем у галузі охорони атмосферного повітря, Параняк Н. М., Сукач Р. Ю. (2012)
Севостьянов І. В. - Перспективні схеми гідроімпульсних машин для потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів (2012)
Савуляк В. І. - Вплив гідроманіпулятора мобільної машини на формування тріщино-небезпечних зон несучої конструкції, Бакалець Д. В. (2012)
Корендій В. М. - Конструювання механізмів регулювання потужності вітроустановок (2012)
Лущ В. І. - Вплив конструктивних елементів пристроїв для осадження продуктів горіння на дисперсність крапель у повітряно-водяному струмені, Мельник П. І., Наливайко М. А. (2012)
Гришко И. А. - Возможность применения ультразвуковой кавитации для обеззараживания технологических сред на примере смазывающе-охлаждающей жидкости, Луговской А. Ф. (2012)
Макаренко P. A. - Влияние равномерного подвода среды на структуру потока в тупиковой зоне вихревой камеры (2012)
Лебедев A. Ю. - Визначення нерівномірності подачі лабіринтно-гвинотового насоса, Андренко П. М. (2012)
Батлук B. А. - Математична модель пилоочистки, Батлук В. В., Козира І. М. (2012)
Шестаков A. A. - Определение потери полного давления жидкости с учетом ее сжимаемости при внезапном расширении трубопровода (2012)
Мана О. М. - Запобігання деструкції композитних матеріалів при виконанні операцій струминно-абразивного прошивання малих отворів (2012)
Гнатів P. M. - Експериментальне визначення пульсації дотичних напружень на стінці трубопровода при перехідному режимі руху рідини (2012)
Рикуніч Ю. М. - Експериментальні дослідження втомної міцності стрижневих елементів пневматичних клапанів з двопозиційним електромагнітним приводом, Ситніков О. Є., Федоричко Я. Б., Барилюк Є. І., Зайончковський Г. Й. (2012)
Лозінський Д. О. - Дослідження пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоків, Козлов Л. Г. (2012)
Дерібо О. В. - Аналіз точності фрезерної обробки на багатоцільових верстатах з ЧПК, Дусанюк Ж. П., Черноволик Г. О. (2012)
Дусанюк Ж. П. - Дослідження розсіювання та поля допуску розмірів деталі при відновленні її поверхні напилюванням, Шиліна О. П., Федорченко М. П. (2012)
Сахно Ю. О. - Вибір системи живлення гідроопор колінчастого вала двигуна внутрішнього згорання автомобіля, Сахно Є. Ю., Шевченко Я. В. (2012)
Черновол М. І. - Методи діагностування гідравлічних приводів комбайнів на динамічних перехідних режимах їх функціонування, Свірень М. О., Яременко В. В. (2012)
Бойко A. І. - Дослідження впливу додаткового дозатора на точність висіву пневмомеханічним апаратом, Банний O. O. (2012)
Лозінський Д. О. - Дослідження стійкості роботи пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоками, Репінський С. В., Петров О. В. (2012)
Улексін B. О. - Циркуляційний насос для гідропневматичного висівного апарата, Бойко В. В. (2012)
Хомич C. М. - Обгрунтування теоретичної продуктивності пневматичного (ерліфтного) пристрою для добування сапропелів (2012)
Рудницький В. О. - Дослідження причин травматизму, його особливості і профілактика в господарствах АПК, Спірін A. B., Туровська В. В. (2012)
Андрюшкова О. А. - Окремі проблеми функціонування органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (2016)
Бондаренко Є. В. - Мотиваційний компонент професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх судноводіїв: теоретичні засади (2016)
Боярська-Хоменко А. В. - Диспут як провідна форма організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів Франції (історичний аспект) (2016)
Будянська В. А. - Дидактична гра як засіб формування культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти (2016)
Глушич В. В. - Витоки становлення та розвитку виховання підлітків в американських школах (2016)
Кіриченко С. В. - Інформаційно-комунікаційні технології у освітній проектній діяльності вчителів старшої школи (2016)
Куценко Т. В. - Структура і функції професійної самореалізації учителів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Мариківська Г. А. - Комунікативне спрямування навчання рідної мови на підготовчих курсах вищих навчальних закладів як умова виховання мовленнєвої культури майбутніх абітурієнтів (2016)
Стасевський Ю. С. - Педагогічні підходи до вивчення міжособистісних стосунків у колективі (2016)
Тарарак Н. Г. - Формування поняття "Ціннісні орієнтації" студентів ВНЗ мистецького профілю (кінець XX–XXI ст.) (2016)
Шафранська Т. Ю. - Технологічна модель формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2016)
Шевченко М. Ю. - Основні засади процесу формування професійної культури майбутніх працівників галузі освіти, Соляк Л. В. (2016)
Штефан Л. А. - Особливості організації дистанційного навчання студентів ВНЗ в англомовних країнах (80–90-ті рр. ХХ ст.), Бекетова Ю. В. (2016)
Іванов М. І. - Моделювання привода маніпулятора машини для порційної видачі кормів, Шаргородський С. А., Міщук O. М., Руткевич B. C., Гавенко В. В. (2012)
Севостьянов І. В. - Моделювання гідроімпульсної установки для потокового віброударного очищення вологих дисперсних матеріалів, Іскович-Лотоцький Р. Д., Любин B. C. (2012)
Tвердохліб І. В. - Основні підходи для обґрунтування технологічних рішень процесу обмолоту, витирання та сепарації насіння бобових трав, Спірін A. B., Анеляк М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2012)
Савуляк В. І. - Моделювання робочого процесу гідроімпульсного привода насоса мембранного типу, Коц І. В., Петрусь В. В. (2012)
Іванов М. І. - Привод механізму блочно-порційного відокремлювача консервованих кормів, Шаргородський С. А., Подолянин І. М., Руткевич B. C. (2012)
Середа Л. П. - Насос-дозатор з додатковим зливним золотником з новою системою керування для гідрооб’смних систем рульового керування, Козак Ю. М., Моторна О.О., Переяславський О. М. (2012)
Зубченко О. М. - Виділення води з пального за допомогою електричного поля, Жук А. П. (2012)
Ящук О. П. - Вплив абразиву на характеристики ріжучого струменя (2012)
Батлу В. А. - Динаміка руху частинок у внутрішній області стаціонарного турбулентного потоку в циклоні, Макарчук В. Г., Романцов Е. В. (2012)
Емельянова H. A. - К вопросу построения математической модели процесса движения бетонной смеси по трубопроводу, Задорожный A. A., Меленцов H. A. (2012)
Вітенько Т. М. - Кінетика екстрагування за умови кавітаційного гідродинамічного режиму, Зарецька Т. В. (2012)
Губарев A. П. - Особенности использования централизованных смазочных систем на горно-обогатительных комбинатах, Левченко О. В., Фортенко В. В., Музыка И. Ю. (2012)
Федорииенкр Д. Ю. - Пошук просторової функції тиску в регульованому радіальному гідростатичному підшипнику засобами системи cosmosfloworks, Бойко С. В., Сапон С. П. (2012)
Слободян С. М. - Неравновесность термодинамики диска культиватора в среде, Романишина С. А., Романишин А. Ю., Стецюк В. И. (2012)
Моісеенко М. С. - Підвищення працездатності елементів гідрорізальних пристроїв за допомогою функцюнально-оріентованого підходу, Саленко О. Ф., Кумуржи О. Ю., Ляшенко Б. А., Рутковський А. В. (2012)
Козлов Л. Г. - Енергоощадний гідропривод, чутливий до навантаження, на базі мультирежимного паророзподільника, Петров О. В. (2012)
Проценко О. І. - Математична модель віброустановки з гідроімпульсним приводом для очищення труб великого діаметру, Манжілевський О. Д., Булига Ю. В. (2012)
Рикуніч Ю. М. - Визначення запасів працездатності малогабаритних електромагнітних клапанів (2012)
Тарасенко Т. В. - Эрозионные испытания конструкционных материалов элементов гидроаппаратуры, Глазков М. М., Бадах В. Н. (2012)
Анденко П. М. - Дослiжедая впливу форми пульсацій тиску в гідроагрегаті на коефіціснт гасіння гасителя, Свинаренко М. С. (2012)
Гpабoвський Г. Г. - Мехатронна система керування плавкою титану, Цибрій Ю. О. (2012)
Николенко И. В. - Математическое моделирование волновых переходных процессов в гидравлических приводах на основе аксиально-поршневых дискретно регулируемых гидромашин, Рыжаков А. Н. (2012)
Бутькo B. С. - Исследование статических характеристик автоматических регуляторов разгруженного и нагруженного типов, Сябрюк Е. Н., Нетреба В. П. (2012)
Уминськии C. М. - Гідродинамічна установка для отримання біодизельного палива в умовах агрoвиробництва (2012)
Курган Н. В. - Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на малих підприємствах України, Кіпренко А. Ю. (2016)
Свєженцев О. О. - Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики (2016)
Гоцуляк Л. В. - Напрями та форми інвестування в науково-технічну й інноваційну діяльність в Україні (2016)
Левкович О. В. - Реакція волатильності українського фондового індексу PFTS на компоненту "несподіванки" немонетарних інформаційних сигналів: секторальні особливості (2016)
Матюшенко І. Ю. - Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС (2016)
Козирєва О. В. - Теоретичне забезпечення формування концепції просторового соціально-економічного розвитку регіонів в Україні (2016)
Внукова Н. М. - Удосконалення управління вибором джерел оновлення необоротних активів підприємства, Пристінська М. В. (2016)
Залознова Ю. С. - Науково-методичне забезпечення вдосконалення системи управління збутовою діяльністю вугледобувного підприємства, Трушкіна Н. В. (2016)
Гонтарева І. В. - Особливості циклів функціонування та розвитку підприємницьких структур (2016)
Гуцалюк О. М. - Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку (2016)
Гниря А. В. - Методичний підхід до систематизації складових управління документами та контентом організації на основі технологій електронного документообігу та ECM-рішень (2016)
Іванова М. І. - Принципи формування логістичних систем (2016)
Йосипенко О. А. - Аналіз використання портфельних інвестицій у забезпеченні економічного розвитку (2016)
Олійник В. С. - Облікова політика як основа бухгалтерського обліку виплат працівникам у кримінально-виконавчих установах (2016)
Семененко К. Ю. - Методи стимулювання відвідувачів антикафе, Кухта К. А., Скригун Н. П., Капінус Л. В. (2016)
Боднар О. В. - Наукові аспекти моніторингу цін і витрат на продукцію рослинництва (2016)
Іртищева І. О. - Трудові ресурси України: міжрегіональні асиметрії, Дубинська І. І. (2016)
Зайцева І. С. - Проблеми зайнятості та безробіття в Україні та країнах Європейського Союзу, Задорожко Г. Р. (2016)
Коваль Г. В. - Волонтерський рух на підтримку АТО: актуальність та специфіка як об’єкту соціально-психологічного аналізу (2016)
Литвинчук Л. М. - Проблема співзалежності як брак почуття внутрішнього власного значення (2016)
Кокарєва М. В. - Психологічні особливості сприймання студентами рекламної інформації, Подшивайлов Ф. М. (2016)
Крупельницька Л. Ф. - Особливості прояву почуття гумору в осіб різних типів темпераменту, Шпортун О. М. (2016)
Прохоренко Л. І. - Формування рефлексії у школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Ткачук Т. А. - Психологічні особливості копінг-поведінки підлітків в процесі подолання стресових ситуацій, Якимович М. С. (2016)
Ткачук Т. А. - Психологічні особливості розвитку ціннісних орієнтацій у підлітків, Плис Н. С. (2016)
Шамне А. В. - Модальності психосоціального розвитку правопорушників (деліквентів) і їх соціально адаптованих (законослухняних) однолітків (2016)
Яковлева Н. Ю. - Психодіагностика соматоформних розладів як одного з видів погранічних психічних розладів у пацієнтів з отосклерозом (2016)
Веретільник Т. І. - Особливості кавітаційної обробки рідини р умовах вихрової відцентрової стратифікації потоку, Циба О. А. (2012)
Ремарчук М. П. - Підвищення ефективності мініагротехніки на усіх стадіях життсвого циклу, Овсянніков С. І. (2012)
Савуляк В. І. - Аналіз відмов гідроприводів мобільних машин під час запуску, Семічаснова Н. С. (2012)
Чернюк В. В. - Вплив гідродинамічно активних додатків на гідравлічний опір раптових звужень труб, Орел В. І., Піцишин Б. С. (2012)
Деева B. C. - Динамика контактного пространства скольжения среды и поверхности рабочего органа агромашин, Слободян С. М., Романишина С. А. (2012)
Тарасенко Т. В. - Розрахунок критичних параметрів кавітаційного витікання через дросельні пристрої, Глазков М. М., Ланецький В. Г. (2012)
Батлук В. А. - Експериментальні дослідження відцентрово-інерційних пиловловлювачів, Сукач Р. Ю., Колісник М. Я. (2012)
Яхно О. М. - Реологічні особливості робочих рідин авіаційного гідропривода, Губарев О. П., Муращенко A. M. (2012)
Гнатів P. M. - Асимптотичний метод виведення дисипативної моделі неусталеного потоку рідини, Микитин М. Й. (2012)
Струтинський В. Б. - Проектування прогресивних конструкцій регульованих гідростатичних опор, Федориненко Д. Ю. (2012)
Грищенко В. И. - Моделирование процесса позиционирования пневмогидравлического привода установочных движений, Сидоренко B. C., Дымочкин Д. Д. (2012)
Тихенко В. Н. - Исследование равномерности движения гидропривода стола отделочно-расточного станка, Волков A. A. (2012)
Крутіков Г. А. - Оптимізація конструктивних параметрів мехатронних перетворювачів, Стрижак М. Г. (2012)
Жилевич М. И. - Гидропривод для запуска двигателей внутреннего сгорания, Королькевич A. B., Королькевич В. А., Шевченко B. C. (2012)
Зайончковский Г. И. - Расчет параметров многозазорного электромагнитного привода пневматического клапана с плоским якорем, Барилюк Е. И. (2012)
Поліщук Л. K. - Вмонтований гідравлічний привод конвеєра з пусковим пристроем, Малярчук А. О., Коцюбівський Р. П. (2012)
Бурєнніков Ю. А. - Оптимізація конструктивних параметрів комбінованого регулятора подачі аксіально-поршневого регульованого насоса, Козлов Л. Г., Репінський С. В., Поліщук О. В. (2012)
Петров О. В. - Дослідження гідравлічних втрат тиску у тривимірних моделях гідроагрегатів за допомогою комп'ютерного моделювання гідродинамічних процесів у CAD/CAE-системi, Сухоруков С. І., Печенкін П. О., Павлюк О. О. (2012)
Лисенко B. C. - Математична модель гідропривода з гідромотором, Цибрій Ю. О. (2012)
Аврунин Г. А. - Анализ конструктивных особенностей объемных гидроприводов для подъема кабины автомобиля, Богомолов В. А., Клименко В. И., Залогин М. Ю., Мороз И. И., Кабаненко И. В. (2012)
Струтинський C. В. - Газодинаміка клапанів високого тиску із врахуванням релаксації форми пружного сідла, Ушенко Н. І. (2012)
Веселовська Н. Р. - Загальні принципи підвищення надійності та ефективності діагностування обладнання з гідроімпульсним приводом, Зелінська О. В. (2012)
Шилінa О. П. - Підвищення зносостійкості робочих поверхонь штока гідроциліндра когерентним випромінюванням (2012)
Кузнецов Ю. Н. - Применение морфологического анализа для расширения мобильности и сферы использования станков, Хамуйела Герра Ж. А. (2012)
Середа Л. П. - Аналіз і дослідження гідропривода мішалок мобільної біогазової установки, Зінєв М. В. (2012)
Содержание (2015)
Корекція гіперурикемії як фактора ризику серцево-судинної захворюваності й смертності. Інформаційний лист (2015)
Анохіна Г. А. - Біотин: незаслужено забутий вітамін та його роль у корекції метаболічних порушень при цукровому діабеті 2-го типу, Харченко Н. В., Харченко В. В. (2015)
Воробей Л. І. - Розлади дихання під час сну: вагітність – фактор ризику? (2015)
Величко В. И. - Опыт применения симуляционных методов в обучении семейных врачей, Артеменко В. В., Данильчук Г. А., Новиков Д. А. (2015)
Семенова Е. - Роль меди и марганца в метаболизме железа, Кунина М., Стуклов Н. (2015)
Приходько В. Ю. - Когнітивні розлади у літніх людей і їхня профілактика у практиці сімейного лікаря, Мікропуло І. Р., Кононенко О. А. (2015)
Бурчинский С. Г. - Циркадные ритмы и нарушения сна: возможности патогенетической фармакотерапии (2015)
Хіміон Л. В. - Застосування спіраміцину в клінічній практиці, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2015)
Шуба Н. М. - Изучение эффективности нимесулида и его влияние на отдельные патогенетические факторы у больных с остеоартрозом в практике семейного врача, Воронова Т. Д., Пилипенко А. В. (2015)
Іванов Д. Д. - Інфекції сечових шляхів у практиці сімейного лікаря, Кушніренко С. В. (2015)
Гороховская Г. Н. - Отеки при хронической венозной недостаточности нижних конечностей: клинические проявления, медикаментозное и хирургическое лечение, Юн В. Л. (2015)
Blake K. - Препарати з хіральним переключенням для лікування бронхіальної астми та алергій: реальні переваги чи маркетинговий обман, Raissy H. (2015)
Тихонова С. А. - Зв’язок між варфарин-асоційованими інтестинальними геморагіями та онкопатологією кишечнику (клінічне спостереження), Хижняк О. В., Яблонська В. Б., Четверіков С. Г. (2015)
Заремба Є. Х. - Зміни коронарних артерій при гострому коронарному синдромі, Сало В. М., Мизак Я. В. (2015)
Хіміон Л. В. - Маркери субклінічного атеросклерозу та їхній зв’язок із метаболічними порушеннями у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Ткаченко В. І., Рибицька М. О., Продусевич Л. В. (2015)
Приходько В. Ю. - Фактори кардіоваскулярного ризику і ураження органів-мішеней у хворих з артеріальною гіпертензією залежно від функціонального стану нирок, Кононенко О. А. (2015)
Яркова С. В. - Особливості маркерів атерогенезу, ендотеліальної дисфункції, васкулярного ремоделювання та шляхи їхньої корекції (2015)
Кузнецова Л. П. - Стратегія ведення пацієнтів із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, сполученою з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, Богослав Т. В., Решетілов Ю. І., Кравченко О. О., Медведєв В. В., Пузік С. Г. (2015)
Чуприна Г. М. - Больові поперекові синдроми і артрози суглобів нижніх кінцівок як прояв коморбідності у хворих на розсіяний склероз: особливості перебігу, підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности и пути фармакологической коррекции энергетического метаболизма мозга в клинической практике (2015)
Потаскалова В. С. - Стан центральної нервової системи за даними нейропсихологічного дослідження у чоловіків з есенціальною артеріальною гіпертензією, які працювали за умов впливу електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (2015)
Бурчинский С. Г. - Возможности комплексной коррекции регуляторных функций центральной нервной системы при психосоматической патологии (2015)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату Ототон у комплексній терапії гострих респіраторних захворювань та гострих середніх отитів у дітей раннього віку, Пустовіт Д. В., Іовіца Т. В., Аль-Нажар М. А. (2015)
Кочуева М. Н. - К вопросу применения нимесулида в практике педиатра, Кочуев Г. И., Псарева В. Г., Самбург Я. Ю. (2015)
Марушко Ю. В. - Досвід проведення оральної регідратаційної терапії із застосуванням препарату Регідрон Оптим у дітей з ацетонемічним синдромом, Гищак Т. В., Іовіца Т. В., Марушко Є. Ю. (2015)
Попович С. В. - Вибуркол – биорегуляционный подход в практике семейного врача при заболеваниях у детей (2015)
Веретельник О. В. - Вульгарні акне у практиці сімейного лікаря: етіологія, патогенез, діагностика та лікування, Резніченко Н. Ю., Красько М. П., Лущан Г. А. (2015)
Резніченко Н. Ю. - Хронічні алергійні захворювання шкіри: сучасні підходи до діагностики та лікування (2015)
Гартовська І. Р. - Інновації в гематології: бендамустин у лікуванні лімфопроліферативних захворювань (2015)
Дєєва Ю. В. - Результати комплексного застосування препаратів Гексаліз та Гексаспрей у лікуванні запальних захворювань глотки (2015)
Гогунська І. В. - Застосування сорбентів у комплексному лікуванні хворих на алергічний риніт, Наумова О. О., Смагіна Т. В., Зарицька І. С. (2015)
Попович В. І. - Гострий вірусний риносинусит: сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування (2015)
Кузнецова Л. В. - Выбор антигистаминной терапии при лечении больных сезонным аллергическим ринитом (2015)
Євгенії Хомівні Зарембі - 80 (2015)
Чухриенко Н. Д. - Некоторые аспекты диагностики и ведения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, актуальные для врача общей практики, Василевская И. В. (2015)
Бойчук Т. М. - Роль університетських навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги у підготовці сімейних лікарів на додипломному та післядипломному освітніх етапах, Сидорчук Л. П., Геруш І. В., Білецький С. В., Петринич О. А., Іващук С. І., Казанцева Т. В., Мельничук Л. В., Никифор Л. В., Соколенко А. А. (2015)
Міщук В. Г. - Шляхи удосконалення підготовки лікарів загальної практики–сімейної медицини на додипломному рівні, роль університетської клініки, Венгрович О. З., Григорук Г. В., Капечук В. В. (2015)
Ефимова Н. А. - Влияние клинико-анамнестических параметров на формирование эндотелиальной дисфункции у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (2015)
Цубанова Н. А. - Хронофармакология. Возможности и перспективы хронотерапевтического подхода в кардиологии (2015)
Крикливець Л. Г. - Модернізація мережі закладів охорони здоров’я Чернівецької області, що надають первинну медичну допомогу, Білецький С. В., Сидорчук Л. П. (2015)
Шумова Н. В. - Влияние карведилола при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом ІІ типа как полиморбидной патологии в клинике внутренних болезней, Кожин М. И., Шушляпин О. И., Добровольская И. Н., Грицюк Г. П. (2015)
Корж О. М. - Рівень матриксних металопротеїназ та маркерів запалення у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Кочуєв Г. І., Кочуєва М. М., Краснокутський С. В. (2015)
Сюсюка В. Г. - Оцінювання типу реагування вагітних на соматичну патологію (2015)
Корж О. М. - Профілактика хронічних неінфекційних захворювань у діяльності сімейного лікаря (2015)
Снопков Ю. П. - Вклад Харьковского медицинского общества (ассоциации) в оптимизацию первичной медицинской помощи в регионе, Корж А. Н., Цогоева Л. М., Березняков В. И., Кочуев Г. И. (2015)
Сыкал И. Н. - Электростимуляция мышц тазового дна в практике семейного врача, Кандыба Л. И., Снопкова Л. В., Черепова В. И. (2015)
Титова Т. А. - Особливості інгаляційної терапі (2015)
Ткаченко В. І. - Застосування методики проблемно-орієнтованого навчання з метою підвищення якості підготовки сімейних лікарів, Хіміон Л. В. (2015)
Синельник В. П. - Перспективи дослідження якості життя ліквідаторів аварії на ЧАЕС у практиці сімейного лікаря (2015)
Снопкова Л. В. - Восстановление репродуктивной функции у женщин с хроническим эндометритом в практике семейного врача, Черепова В. И., Кандыба Л. И., Сыкал И. Н. (2015)
Федорова Н. С. - Неінвазивна методика у діагностиці загострення хронічних запальних захворювань кишечнику (2015)
Ткаченко В. І. - Оцінювання якості діабетологічної допомоги та результатів впровадження уніфікованого клінічного протоколу з ведення цукрового діабету 2-го типу за індикаторами якості (2015)
Хвисюк О. М. - Формування світогляду лікаря загальної практики–сімейної медицини і шляхи удосконалення якості його підготовки, Марченко В. Г., Корж О. М., Жадан І. А. (2015)
Корж О. М. - Вплив розувастатину на ендотеліальну дисфункцію у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Кочуєв Г. І., Кочуєва М. М., Краснокутський С. В., Плєхова О. О. (2015)
Матюха Л. Ф. - Надання невідкладної медичної допомоги лікарем загальної практики–сімейним лікарем, Титова Т. А., Трембанчук М. А., Лійка В. Ю. (2015)
Яворський В. В. - Характеристика параметрів імунологічної реактивності та обов’язкового медичного обстеження донорів плазмаферезу з урахуванням їхнього місця проживання, Малигон О. І., Богданчикова О. А., Клименко М. О. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Фактори прогнозування ризику трансмісії перинатальної ВІЛ-інфекції, Чикаренко З. О., Будаєва І. В., Ревенко Г. О., Гавриленко Л. О., Лопатенко Г. О. (2015)
Чабан Т. І. - Вплив мотиваційних чинників у роботі сімейного лікаря в Україні та країнах Європи на ефективність охорони здоров’я (2015)
Корж О. М. - Сучасні напрямки первинної профілактики серцево-судинних захворювань: роль сімейного лікаря, Кочуєв Г. І., Краснокутський С. В. (2015)
Шейко С. О. - Залежність фібриляції передсердь від тиреоїдного стану у хворих з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом, Василенко В. А., Колб Н. О. (2015)
Шейко С. О. - Вплив стимуляторів еритропоезу на клінічний перебіг хронічної серцевої недостатності з анемічним синдромом у хворих похилого віку, Василенко В. А., Колб Н. О. (2015)
Шаповал С. Д. - Сучасні навчальні технології у безперервному професійному розвитку лікарів загальної практики–сімейної медицини, Дмитрієва С. М., Грицун Т. О. (2015)
Маргитич С. В. - Элиминал гель в комплексном лечении слизистой оболочки полости рта при аллергических заболеваниях, Максаков Д. Н., Карп К. С., Карп А. С. (2015)
Рецензія на монографію Лемішка Б. Б. "Механізм державного управління модернізаційним розвитком первинної медичної допомоги на регіональному рівні" (2015)
Буричка Р. - "Споживання інформації" у сучасному українському місті під час війни: інформаційний "розрив" між Сходом та Заходом (2016)
Кондратик Л. - Релігія як соціальний інститут (2016)
Малес Л. - Дискурс декомунізації в Києві (2016)
Orlova O. - Formation of Market Values in the Development of Modern Theatrical Art (2016)
Опейда Л. - Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту "Віртуальний Луцьк"), Опейда А. (2016)
Сальнікова С. - Ціннісно-нормативні моделі міського середнього класу в Україні (за даними компанії TNS), Хом’як А. (2016)
Букрєєва І. - Інтеркультурність як чинник формування соціокультурного капіталу міста, Павленко В. (2016)
Кузнєцова А. - Емпірична репрезентація втілення інтеркультурної політики на прикладі мережі європейських міст (2016)
Полюга В. - Феномен міського публічного простору (одна вулиця, два дні, місто-мільйонник: досвід соціального експерименту в місті Одеса) (2016)
Шевчук М. - Free walking tour як засіб актуалізації міського патріотизму (2016)
Яремчук С. - Регіональна специфіка релігійних інституцій українського суспільства (2016)
Булавін Д. - Сучасні теоретичні аспекти та практика управління в українських містах (2016)
Глебова Н. - Професійно-освітні чинники підготовки фахівців водного транспорту в контексті проблеми регіонального розвитку й соціальної стабільності Приморського регіону (2016)
Гордієнко Н. - Особливості процесу адаптації випускників інтернатного закладу системи освіти до соціального середовища (2016)
Orlov V. - The Problem of Election Administration Professionalization in Modern Public Administration in Ukraine (2016)
Савка В. - Регулювання соціальних проблем на рівні міської громади та його вплив на формування іміджу міста, Сметаніна О. (2016)
Алфьорова В. - Коучинг як інструмент професійного розвитку людини в сучасних реаліях міста (2016)
Ілуца Т. - Гендерні особливості політичної діяльності на місцевому рівні України (2016)
Сохач О. - Соціальна робота з різними категоріями засуджених (2016)
Скальський В. Р. - Підвищення ефективності збудження сигналів магнетопружної акустичної емісії, Почапський Є. П., Клим Б. П., Коблан І. М. (2016)
Джала Р. М. - Вплив електрофізичних параметрів середовища на ємність металевого циліндра з ізоляцією, Вербенець Б. Я., Мельник М. І. (2016)
Юзефович Р. М. - Визначення покомпонентної функції когерентності взаємозв’язаних періодично нестаціонарних випадкових сигналів, Яворський І. М., Мацько І. Й., Семенов П. О. (2016)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із передаванням функцій між однотипними модулями, Щербовських С. В. (2016)
Коман Б. П. - Автоматизований комплекс для дослідження параметрів електроактивних центрів у твердих тілах з використанням методики термостимульованої деполяризації (2016)
Івасів І. Б. - Оцінка розмірів корозійних виразок за критерієм гладкості обвідної сигналу сенсора дифузного відбивання світла (2016)
Єрохін А. Л. - Аналіз тепломасообміну в приміщенні будівлі, Зацеркляний Г. А. (2016)
Максименко О. П. - Застосування перетворення Фур’є–Меліна для цифрової кореляційної обробки спекл-зображень (2016)
Максименко О. П. - Аналіз похибок геометричної корекції спекл-зображень на основі перетворення Фур’є–Меліна (2016)
Івасенко І. Б. - Визначення розмірів непроварів на оцифрованих рентгенограмах зварних швів (2016)
Берегуляк О. Р. - Вирівнювання освітленості об’єктів сцени з використанням логарифмічного перетворення, Воробель Р. А. (2016)
Грицюк Ю. І. - Числове інтегрування табличних функцій двох змінних з використанням многочлена Тейлора, Драґан Я. П. (2016)
Литвин В. В. - Побудова онтології архітектурних термінів, Ремешило-Рибчинська О. І., Висоцька В. А. (2016)
Веремчук А. В. - Проектування програмного забезпечення для ідентифікації інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами, Пукас А. В., Войтюк І. Ф. (2016)
Боюн В. П. (до 75-річчя від дня народження) (2016)
Яворський І. М. (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Воробель Р. А. ІV науково-технічна конференція "Обчислювальні методи і системи перетворення інформації”, присвячена пам’яті професора Б. О. Попова (2016)
Сопрунюк П. М. (2016)
Столярчук П. Г. (2016)
Костюк Н. - Особливості напрямів розвитку української богослужбово-музичної культури впродовж ХІХ століття (2012)
Клименко І. - Становлення української мелогеографії (2012)
Нефедов С. - Культурологічний аспект виконавської майстерності (на прикладі баянної виконавської школи) (2012)
Барабан Л. - Театральна трупа Федора Левицького в контексті української сценічної культури першої половини ХХ століття (1905–1909) (2012)
Журавльова Т. - Мелодраматичні тенденції в українському кінематографі тоталітарної доби: зміна ідейної парадигми (2012)
Росляк Р. - Реформування органів управління кінофікації та кінопрокату (кінець 1920-х – 1930-ті роки) (2012)
Безручко О. - Знімальний період фільму "Люди з чистою совістю" як майданчик для навчання молодих кінематографістів у 40-х роках XX століття (2012)
Гончарук О. - Клубні форми становлення естрадного мистецтва (2012)
Рудик М. - До проблеми трактування варіаційного циклу у творчості українських композиторів ("Українські писанки" Лесі Дичко) (2012)
Івахова К. - Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика (2012)
Олендарьов А. - Оркестр у театральній музиці Ігоря Шамо (2012)
Курінна М. - Серж Лифар: від Київської центростудії до Паризької опери (2012)
Щур О. - Народні музичні інструменти і взаємозв’язок світових культур: історико-мистецьке дослідження взаємозбагачення культур українського й угорського народів (2012)
Костюк Х. - До історії розвитку образу дитини у фільмах жахів (2012)
Іваннікова Л. - Перше монографічне дослідження творчості Василя Завітневича (2012)
Про авторів (2012)
Аніщенко О. В. - Співпраця науково-дослідного інституту і педагогічного університету: нові можливості для розвитку освіти дорослих у регіоні, Прима С. М. (2016)
Бабушко С. В. - Едукатор дорослих чи учитель дорослих? (у пошуках відповідного терміну) (2016)
Василенко О. В. - Неформальна освіта дорослих:поняття, принципи і методи (2016)
Левченко В. В. - Актуалізація ресурсів у процесі професійно-особистісної адаптації в ситуації життєвих змін (2016)
Наумова В. Ю. - Розвиток професійної компетентності викладачів вищої школи в умовах формальної і неформальної освіти (2016)
Онищук Л. А. - Теоретико-методологічні засади конструювання та реалізації змісту освіти (2016)
Щербак О. І. - Освіта дорослих у контексті неперервності навчання (2016)
Hnatiuk M. - Krótki opis porównania szkolnictwa wyższego w Polsce i Ukrainie (2016)
Жуковський В. М. - Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід), Шустак Ю. І. (2016)
Лебединська М. О. - Музична освіта дорослих в історико-педагогічній ретроспективі (2016)
Пастушок О. І. - Специфіка розвитку освіти дорослих у Польщі (2016)
Товканець О. С. - Міжнародні нормативно-правові акти та їх вплив на підготовку фахівців з освітнього менеджменту в європейській вищій школі (2016)
Хохліна І. В. - Просвітницька діяльність товариства "Знання" в Україні (70-80-і роки ХХ століття) (2016)
Wiatrowski Z. - Nowa rzeczywistość zakładu pracy i środowiska pracy w Polsce – jej plusy i minusy (2016)
Баніт О. В. - Соціально-психологічні особливості кар’єрного зростання менеджерів у сучасному суспільстві: гендерний аспект (2016)
Коваленко Л. В. - Сутність і компоненти професійної компетентності вчителя української мови та літератури (2016)
Кравчинська Т. С. - Критерії професійного розвитку методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства (2016)
Телелим В. М. - Теоретико-методологічні засади та проблеми запровадження моніторингу якості військової освіти, Приходько Ю. І. (2016)
Шуневич О. М. - Умови післядипломної підготовки вчителів до формувння емоційного інтелекту мовної особистості учня (2016)
Yanitska-Panek T. - The concretum – model – abstractum or the search for effective strategies for promoting learner development (2016)
Міжнародні дні освіти дорослих у Запорізькій області (6 – 8 жовтня 2016 р.) (2016)
Регіональна Літня Академія країн Східного Партнерства – 2016 (21 – 28 серпня 2016 р.) (2016)
Aniszczenko Ołena, Olga Banit. Recenzja książki Małgorzata Franc "Dostrzeganie problemu. Rozwiązywanie problemu. Ćwiczenia warsztatowe"(рецензія на книгу Малгожати Франц "Сприйняття проблеми. Вирішення проблеми. Тренувальні вправи", видавництво "Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy", 2016 р.) (2016)
Москаленко Л. - Онлайн платформа неформальної освіти, Петрушенко Ю. (2016)
Пам’ятка автору (2016)
Юдкін-Ріпун І. - Гумор і гротеск в українській культурі (2012)
Диба Ю. - Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (2: Шлях на Лугу) (2012)
Коренюк Ю. - Нові архівні матеріали з історії порятунку художнього ансамблю Михайлівського Золотоверхого собору (2012)
Забашта Р. - Бушанський рельєф: формально-стилістичний аспект атрибуції (2012)
Оляніна С. - Нові атрибуції збережених ікон березнянського іконостаса (2012)
Мірошниченко Н. - Кімерійські міфологеми Максиміліана Волошина (до 135-річчя від дня народження мистця) (2012)
Міщенко І. - Мистецькі паралелі в графіці Ярослава Зайця (2012)
Бірюльов Ю. - Камінь – не вічний. Проблеми збереження і дослідження скульптурної спадщини Львова (2012)
Сторчай О. - Подробиці навчання в студії Жюліана з листа і паризького щоденника Бориса Егіза (2012)
Семчишин-Гузнер О. - Рец.: Купчинська Лариса. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII–XX століть : каталог / Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника. Відділення "Палац мистецтв імені Тетяни та Омеляна Антоновичів". – Л., 2011. – 316 с. : 125 кольор. ілюстр. (2012)
Міщенко І. - Огляд: Ідеї, смисли, інтерпретації образотворчого мистецтва: українська теоретична думка ХХ століття. Антологія /упоряд. Р. М. Яців. – Л. : Львівська національна академія мистецтв ; Інститут народознавства НАН України, 2012. – Ч. 1. – 232 с. : ілюстр. (2012)
Забашта Р. - Відгук: Дещо про наукову етику, або "Першовідкривацтво" в науці (2012)
Про авторів (2012)
Сафонов А. И. - Состояние и напраления развития гидроприводов автомобильной, дорожно строительной и карьерной теники в республике Беларусь. (2011)
Батлук В. А. - Очистка повітря від пилу при роботі металообробного обладнання., Батлук В. В., Басов М. В. (2011)
Гого В. Б. - Гидромеханика процесса импульсно-волнового обеспыливания и кондиционирования воздуха., Трунов Д. Н., Тишин P. A. (2011)
Жук B. М. - Експериментальні дослідження гідрографів притоку дощових стічних вод з лінійних у плані басейнів стоку, Попадюк I. Ю., Матлай I. I., Павлишин Б. Г. (2011)
Поздеев C. В. - Математическое моделирование тепловых процессов в огневой печи при испытании на огнестойкость железобетонной колонны (2011)
Бабенко В. В. - Вплив розосередженого підведення газу на кінематику течії у тупиковій зоні вихрової камери, Турик В. М., Мілюков Д. Є. (2011)
Мочалин Е. В. - Гидродинамические особенности течения во вращающемся проницаемом цилиндре (2011)
Шквар Є. О. - Фізичне та математичне моделювання напівобмежених турбулентних струменевих течій на оребрених поверхнях, Козлова Т. В., Бондарець А. О. (2011)
Драганов Б. Х. - Анализ термогидродинамических процессов методом неравновесной термодинамики (2011)
Луговський О. Ф. - Дослідження звукового поля та технологічних можливостей резонансного кавітатора при обробці рідинно-дисперсних середовищ, Мовчанюк A. B., Берник І. М. (2011)
Вітенько Т. М. - Дослідження впливу гідродинамічних характеристик на ефективність кавітаційної обробки, Романівна Г. О. (2011)
Гулый A. Н. - Разработка теории подобия выcокооборотных лопастных насосов, Поклад A. A. (2011)
Арсеньев B. М. - Исследование рабочего процесса жидкостно-парового эжектора, работающего в режиме вакуумирования, Шарапов С. О., Прокопов М. Г. (2011)
Гнатів P. M. - Використання допплерівського локатора для вимірювання швидкостей при неусталеному русі рідин (2011)
Криль C. И. - Удельные потери напора при гидротранспорте с переменной подачей твердого материала в трубопровод, Семененко Е. В. (2011)
Рикуніч Ю. М. - Прогнозування ресурсу малогабаритних пневматичних клапанів з електромагнітним приводом методом аналізу наявних випадкових процесів пошкоджуваності, Ситніков О. Є., Федоричко Я. Б., Кучер О. Г., Зайончковський Г. Й. (2011)
Лозня С. В. - Опыт применения имитационной модели гидромеханических агрегатов при разработке цифровой системы автоматического управления (САУ) газотурбинного двигателя, Пустовой С. А., Ясиницкий Э. П., Ясиницкая И. Э. (2011)
Тарасенко Т. В. - Спектральні характеристики гідроприводних кавітаційних генераторів коливань тиску, Глазков М. М., Радченко В. Ю., Власов A. C., Пузік О. С. (2011)
Грабовський Г. Г. - Електрогідравлічні системи керування якістю прокату, Ковцуняк М. В. (2011)
Андренко П. М. - Визначення параметрів робочої рідини в процесі функціонування об'ємного гідроагрегата, Панамарьова О. Б. (2011)
Финкельштейн 3.Л. - Опыт повышения долговечности центробежных насосов за счет рециркуляции части жидности, Бойко Н. З, Васылечко 3. (2011)
Головко Ю. С. - Исследование влияния загрязненности рабочей жидкости гидросистемы на работоспособность сервозолотникавого распределителя (2011)
Кузнецов Ю. Н. - Новая концепция создания станков с параллельной кинематикой (2011)
Уминський С. М. - Універсальне гідродинамічне обладнання для виробництва біодизельного палива до потреб мобільної сільськогосподарської техніки (2011)
Литвиненко А. - Історичні шляхи становлення регіоналістики в українській культурі й музикознавстві (2012)
Костюк Н. - Композиційні функції жанру та його складових у богослужбовому співочому циклі ("Непорочні" Кирила Стеценка) (2012)
Зінич О. - Мова пластики Джорджа Баланчіна: від естетики авангардизму до балетної неокласики (2012)
Пірієв О. - Cтильові проекції творів для віолончелі Макса Регера в музичному мистецтві першої чверті ХХ століття (2012)
Колубаєв О. - Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського (2012)
Марач О. - Аполлонічний і діонісійський архетипи в диригентсько-хоровому виконавстві (на прикладі творчості маестро О. Тарасенка та О. Вацека) (2012)
Костюк Х. - Передумови для виникнення образу дитини як носія зла в сучасному українському та російському кінематографі (2012)
Азарова А. - "Шульверк" Карла Орфа як система розвитку музичного слуху дитини (2012)
Іваницький А. - Метод побудови шкал гармонічного музичного строю, Іваницька Т. (2012)
Анікієнко Л. - Модифікації образу П’єро у світовому й українському мистецтві та їх відображення в українській версифікації "Pierrot lunaire" Гартлебена – Шенберґа (оглядовий нарис та художній переклад текстів) (2012)
Тюрикова О. - "Глобальне–національне–локальне" – сучасна діалектика фольклорно-сценічного виконавства (критика однієї концепції) (2012)
Терещенко А. - "Тенор, народжений під козацьким небом" (про нову книгу М. Варварцева "Життя і сцена Миколи Іванова: історія українця в італійському Рісорджименто") (2012)
Ковальська-Фрайт О. - Талант і доля (рефлексії щодо книги "Орав свій переліг. Йосип Гошуляк: від маминої пісні – до вершин вокалістики") (2012)
Триколенко С. - "Момент кохання" на сцені "Сузір’я" (2012)
Про авторів (2012)
Лук’янова Л. Б. - Mодель розвитку регіонів, що навчаються та траєкторії її реалізації (2015)
Аніщенко О. В. - Методика організації і проведення тренінгів з розвитку особистісних і професійних якостей дорослих (2015)
Бабушко С. Р. - Self-learning organization в освіті дорослих: у пошуках адекватного україномовного терміну (2015)
Баніт О. В. - Сучасні тенденції професійного розвитку персоналу в системі корпоративної освіти (2015)
Ващенко Л. І. - Формування громадянської компетентності дорослих – вимога часу (2015)
Литовченко І. М. - Форми й методи корпоративного навчання у контексті навчання дорослих (2015)
Прийма С. М. - Тенденції розвитку систем відкритої освіти дорослих в Україні (2015)
Шкіренко О. В. - Духовні цінності дорослих – основа розвитку духовного потенціалу молоді (2015)
Havrylenko K. - Agricultural periodicals as a means of future agrarians training in Ukraine (the late nineteenth – early twentieth century) (2015)
Кобюк Ю. М. - Інноваційні технології у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів: австралійський досвід (2015)
Огієнко О. І. - Реалізація концептуальних ідей білінгвальної освіти у Канаді та США (2015)
Пазюра Н. В. - Підготовка фахівців середньої кваліфікації для авіаційної галузі США (2015)
Тонконог І. В. - Підготовка педагога-майстра у духовних закаладах Полтавщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Андрощук І. П. - Пізнавальний, розвивально-виховний потенціал художньо-технічної діяльності (2015)
Андрощук І. В. - Основні підходи до визначення видів педагогічної взаємодії (2015)
Волярська О. С. - Оцінка якості підвищення кваліфікації вчителів у післядипломній педагогічній освіті: теоретичний аспект (2015)
Гириловська І. В. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Закомірний І. М. - Сучасні підходи до проведення уроку з використанням дистанційних технологій у вечірній школі (2015)
Górska I. - Radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w zawodzie nauczyciela w kontekście professional burnout i zasobów zdrowia (2015)
Каньковський І. Є. - Педагогічна практика як складова професійної підготовки інженера-педагога автомобільного профілю, Герніченко І. І. (2015)
Кузьменко Г. В. - Зміст підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи (2015)
Лівшун О. В. - Формування особистісної готовності вчителя технологій до професійної діяльності (2015)
Мерзлякова О. Л. - Інформаційна грамотність вчителя як передумова ефективної педагогічної діяльності в комп’ютерно-орієнтованих системах навчання (2015)
Пічугіна І. С. - Педагогічна роль психолога в неформальній освіті дорослих (2015)
Самборська О. В. - Основні підходи до моніторингу навчальних досягнень студентів (на прикладі підготовки магістрів технологічної освіти) (2015)
Сотська Г. І. - Неперервна мистецько-педагогічна освіта в контексті сучасних вимог (2015)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Поліпарадигмальний підхід до творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Терещенко А. О. - Формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (організація експериментального дослідження) (2015)
Franc M. - Trening inwentyczny i technika T3/ZOOM (2015)
Халемендик Ю. Є. - Педагогічні умови розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів (2015)
Бодня К. І. - Бактеріальні та паразитарні абсцеси печінки, Бодня І. П. (2016)
Бодня І. П. - Стан адаптивно-компенсаторних можливостей організму людини при токсокарозі (2016)
Велієва Т. А. - Особливості неспецифічної ланки імунітету у периферичній крові при ехінококозі печінки до і після лікування (2016)
Мороз Л. В. - Вплив вітаміну D на результати лікування хронічного гепатиту С, Мусаєв Ельтун Енгібар Огли, Заічко Н. В., Андросова О. С., Гайдук О. А. (2016)
Рябоконь Ю. Ю. - Клінічні особливості HCV-асоційованого ураження нирок, Туманський В. О. (2016)
Рябоконь О. В. - Патогенетична роль генотипу HCV та інсулінорезистентності в розвитку стеатозу та фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит С, Туманський В. О., Рябоконь Ю. Ю., Фурик О. О. (2016)
Реферати (2016)
Білокінь С. - Клуб творчої молоді "Сучасник" (1960–1965) (2012)
Годенко-Наконечна О. - Композиційні особливості трипільсько-кукутенської абстрактно-геометричної орнаментики (типологія та стилістика основних композиційних схем) (2012)
Скиба А. - Зооморфні мотиви слов’янської металопластики VII століття (2012)
Диба Ю. - Урбаністично-адміністративні реформи княгині Ольги (3: Новгород до Новгорода) (2012)
Забашта Р. - Джерела композиційно-іконографічного ладу Бушанського рельєфу (2012)
Адруг А. - Троїцький собор у Чернігові: історія пам’ятки та художні особливості (2012)
Смолій Ю. - Кахельний і майоліковий завод Йосафата Анджейовського в Києві: власники, виробництво, каталоги (2012)
Скляренко Г. - Творчість Сергія Пустовійта (одна з тенденцій радянського "ретро") (2012)
Міщенко І. - Пластика Миколи Білика (2012)
Сторчай О. - Педагогічна діяльність Івана Федоровича Селезньова (2012)
Яців Р. - Ім’я, повернене з румовищ. Рец.: Коваль Роман. Михайло Гаврилко: і стеком, і шаблею. Історичний нарис. – К.: Історичний клуб "Холодний Яр"; Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2011. – 472 с.; іл. (2012)
Про авторів (2012)
Биков В. Ю. - Проблеми та перспективи інформатизації системи освіти в Україні (2012)
Жалдак М. І. - Наукова школа професора Рамського Ю. С. (2012)
Жалдак М. І. - Становлення і розвиток методичної системи навчання інформатики в школах і педагогічних університетах України, Рамський Ю. С. (2012)
Михалін Г. О. - Проблема формування професійної культури майбутнього вчителя математики у наукових роботах академіка Жалдака Мирослава Івановича (2012)
Рамський Ю. С. - Жалдак Мирослав Іванович – вчений, педагог, організатор науки і освіти (2012)
Смирнова-Трибульская Е. Н. - О некоторых аспектах информатизации высшего образования в ряде стран центральной Европы (2012)
Франчук В. М. - Побудова освітнього web-порталу ВНЗ (2012)
Сейдаметова З. C. - Рандомізовані алгоритми та імовірнісний аналіз: як вчити майбутніх програмістів (2012)
Рамський Ю. С. - Вивчення курсу "Системи комп’ютерної математики та їх використання у навчальному процесі" у педагогічному університеті, Рафальська М. В. (2012)
Кузьміна Н. М. - Зміст і методика навчання курсу "Основи теорії і методів оптимізації" в педагогічному університеті (2012)
Підгорна Т. В. - Методика вивчення інформаційних ресурсів Інтернету майбутніми вчителями хімії (2012)
Горошко Ю. В. - Система знань Wolfram|Alpha, Покришень Д. А. (2012)
Науменко Г. Г. - Інтернет-орієнтовані педагогічні технології та підготовка сучасного вчителя, Науменко О. М. (2012)
Балик Н. Р. - Результативність підготовки магістрів інформатики в українських університетах у контексті компетентнісного підходу (2012)
Струтинська О. В. - Зміст та особливості методики навчання комп’ютерного моделювання майбутніх учителів інформатики (2012)
Франчук Н. П. - Комп’ютеризований переклад з використанням web-орієнтованих програмних засобів (2012)
Алексєєв О. М. - Диференціація навчання з урахуванням значущості навчального матеріалу, Король О. М. (2012)
Олексюк О. Р. - Сутність та дидактичні основи науково-дослідницької діяльності майбутнього вчителя інформатики (2012)
Почтовюк С. І. - Методичні основи розвитку критичного мислення студентів в процесі навчання інформатики в технічних коледжах (2012)
Шевчук Л. Д. - Критерії та показники готовності майбутніх вчителів технологій до використання засобів прикладної інформатики у своїй професійній діяльності (2012)
Хазіна С. А. - Науковий гурток з комп’ютерного моделювання як засіб покращення фахової підготовки майбутніх учителів фізики, математики, інформатики (2012)
Крамаренко Т. Г. - Проблеми підвищення кваліфікації вчителів математики з використання ІКТН (2012)
Тополя Л. В. - Семінари-тренінги у системі навчання майбутніх учителів математики (2012)
Красюк Ю. М. - Комплексне використання кейс-методу при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей, Сільченко М. В. (2012)
Шиман О. І. - Впровадження інтегративного підходу до інформатичної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2012)
Біляй Ю. П. - Локалізація програмних засобів з закритим кодом (2012)
Крилов В. С. - Комп'ютерний зір: інноваційний віртуальний лабораторний практикум (2012)
Жук Ю. А. - Информатизация образования: надежды и риски (2012)
Олексюк В. П. - Єдина система автентифікації як крок до створення освітнього простору загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Умрик М. А. - Організація дистанційної освіти в навчальному закладі, Нагороднюк В. В. (2012)
Сивак О. А. - Формування професійних компетентностей майбутніх документознавців у процесі навчання інформатичних дисциплін (2012)
Ясінський А. М. - Формування компетентностей учителя під час моделювання електронного підручника з використанням програмного комплексу Macromedia Authorware 7.0, Мартинюк Г. Ф. (2012)
Іващенко А. А. - Позакласна робота з інформатики у школі (2012)
Вітальні слова ювілярам (2012)
Гриб’юк О. О. - Психолого-педагогічні вимоги до комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математики, Жалдак М. І. (2014)
Франчук В. М. - Вибір системи управління вмістом сайту, Галицький О. В. (2014)
Покришень Д. А. - Програмно-технологічне забезпечення кабінету інформаційних технологій (2014)
Олексюк О. Р. - Інституційний репозитарій вищого навчального закладу: порівняльний аналіз програмного забезпечення (2014)
Манжос Л. О. - Програми професійної сертифікації як засіб підвищення кваліфікації ІТ-фахівця, Сєйтвелієва С. Н. (2014)
Кобильник Т. П. - Аналіз вільного програмного забезпечення спеціального призначення у підготовці бакалаврів інформатики, Когут У. П. (2014)
Барановська В. М. - Сутність поняття "система інформатичних компетентностей” (2014)
Твердохліб І. А. - Навчання мінімізації булевих функцій як невід’ємна складова вивчення логічних основ інформатики (2014)
Підгорна Т. В. - Особливості формування системи інформатичних компетентностей майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін (2014)
Дем’яненко В. Б. - Інформатика в системі фундаменталізації навчання учнів Малої академії наук України (2014)
Умрик М. А. - Актуальність дистанційного навчання в процесі навчання студентів мережевого покоління (2014)
Колчук Т. В. - Методичні основи рівневої диференціації в процесі дистанційного навчання курсу геометрії в основній школі (2014)
Горошко Ю. В. - Про різні грані створення педагогічного програмного забезпечення, Пеньков А. В., Цибко Г. Ю. (2014)
Мінтій І. С. - Методика формування у майбутніх учителів інформатики компетентностей з програмування на прикладі теми "Експертна система", Семеріков С. О., Тарасов І. В. (2014)
Балик Н. Р. - Деякі аспекти теоретико-методологічних основ формування професійної магістерської програми зі спеціальності "Інформатика" з присвоєнням кваліфікації "Викладач інформатики" (2014)
Сейдаметова З. С. - Складні структури даних в навчанні інженерів-програмістів (2014)
Струтинська О. В. - Особливості формування компетентностей у галузі дистанційного навчання інформатичних дисциплін майбутніх учителів інформатики (2014)
Франчук Н. П. - Локалізація програмних засобів навчального призначення (2014)
Листопад В. В. - Цілочислові методи розв’язування екстремальних задач лінійного програмування в Ms Excel (2014)
Крилов В. С. - Формування навичок і вмінь роботи в умовах динамічно мінливого інформаційного простору в підготовці студентів напряму інформатика (2014)
Єфименко В. В. - Особливості навчання комп’ютерної математики майбутніх учителів інформатики (2014)
Волошина Л. Г. - Навчання інформатики в старшій профільній школі в аспекті художньо-естетичного виховання (2014)
Алексєєв О. М. - Диференційований тестовий контроль у загальному потоці студентів різних гуманітарних спеціальностей, Король О. М. (2014)
Носенко Є. Ю. - Технологічні та методичні рекомендації до створення інституційного репозитарію закладів ППО (2014)
Зайцева Т. В. - Дистанційні форми навчання при підготовці магістрів, Архіпова Т. Л. (2014)
Нестерова О. Д. - Системи комп’ютерної математики у навчанні дискретної математики майбутніх вчителів інформатики (2014)
Черемісіна Л. О. - Моделювання мовного тракту людини та мовна обернена задача в задачах комп’ютерного синтезу (2014)
Ільясова Ф. С. - Форми проведення лабораторних занять з дисципліни "Технологія розробки програмного забезпечення" (2014)
Кононец Н. В. - Портфоліо з інформатики як засіб контролю навчальної діяльності студента в процесі ресурсно-орієнтованого навчання (2014)
Сейдаметова С. М. - Організація навчального процесу на основі синергетичний підхід (2014)
Годованюк Т. Л. - Підготовка майбутніх учителів математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Тягай І. М. - Використанням ППЗ GRAN на практичних заняттях з елементарної математики (2014)
Загорський В. С. - Забезпечення сталого розвитку національної економіки: соціальні та екологічні аспекти, Борщук Є. М., Жолобчук І. М. (2015)
Саврас І. З. - Економіко-статистичне оцінювання впливу демографічних процесів на рівень життя населення Львівської області (2015)
Кустова С. М. - Фінансування політичних партій як структурна складова інтеграційного процесу україни до ЄС (2015)
Гулай І. О. - Функціонування системи фінансового контролю на підприємстві (2015)
Вульчин М. М. - Прoблeмні аспекти реалізації зовнішньоекономічної діяльності в Укрaїні (2015)
Шорохов В. В. - Особливості еволюції організаційних структур управління підприємством (2015)
Книжник Л. Ю. - Аудит в Україні: виклики та перспективи в умовах євроінтеграції (2015)
Жук М. М. - Забезпечення функціонування інноваційної інфраструктури в умовах поглиблення інтеграції (2015)
Добрєва Н. Ф. - Концептуальні основи формування соціальної політики в сучасних умовах функціонування економічної системи України, Борщук Є. М., Корецька Т. К. (2015)
Павлюк Н. В. - Соціально-економічний аспект децентралізації державної влади: процеси формування місцевого самоврядування в Україні (2015)
Маковей Ю. П. - Розвиток сфери туризму в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Коць М. О. - Психологічна специфіка вивчення особливостей пам’яті молодших школярів із вадами мовлення (2015)
Левус Н. І. - Особливості взаємостосунків батьків та дітей як чинник гендерної ідентичності в підлітковому віці, Пелих Н. С. (2015)
Михальська С. А. - Роль однолітків у формуванні особистості дитини дошкільного віку (2015)
Мишко Н. М. - Дослідження ціннісно-смислової сфери майбутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту (2015)
Мовчан Я. О. - Особливості формування професійної соціалізації студентів інженерних спеціальностей, Романовський О. Г. (2015)
Мудрак І. А. - Ресоціалізаційні вектори тренінгово-розвивальної роботи із засудженими підлітками-колоністами (2015)
Проць О. І. - Особливості релігійності в різних періодах дорослості: порівняльний аспект (2015)
Ренжин П. П. - Дослідження властивостей обдарованої особистості (2015)
Свіденська Г. М. - Психологічні напрями корекційної програми розвитку самосвідомості в період підліткової кризи (2015)
Сербина Т. С. - Реформування середньої освіти в україні: сучасні реалії та міжнародний досвід (2015)
Сизко Г. І. - Психологічні засади становлення особистості педагога системи спеціальної освіти (2015)
Смалиус Л. Н. - Формування знань, умінь і навичок самовдосконалення у процесі професійної підготовки психологів (2015)
Стрекалова Л. В. - Психологічні особливості пам’яті у молодшому шкільному віці, Царькова О. В. (2015)
Шевченко С. В. - Досвід професійної підготовки як фактор розвитку розумової працездатності студентів (2015)
Яблонський А. І. - Мотиваційна готовність майбутніх психологів до експертної діяльності: сутність та структура (2015)
Васюк К. М. - Когнітивно-стильові особливості стереотипів соціальної активності в юнацькому віці, Рябініна О. В. (2015)
Гупаловська В. А. - Особливості сексуальності жінок із різним самоставленням, Устянич С. Т. (2015)
Заграй Л. Д. - Інтерпретативні механізми в осіб із різним рівнем фрустраційної толерантності (2015)
Климків Р. І. - Особливості психокорекційної програми розвитку просоціальних взаємин осіб, які відбувають покарання з випробувальним терміном (2015)
Мельник М. Т. - Соціально-психологічний аналіз стану злочинності серед неповнолітніх в Україні за 2008 – І півріччя 2015 року (2015)
Цьось Ю. А. - Мотиваційна складова стильової організації особистості у міжособовій взаємодії студентів (2015)
Чміль Н. С. - Емоційний аспект професійної соціалізації майбутніх священнослужителів (2015)
Шульга В. Д. - Соціально-психологічні аспекти громадянського розвитку особистості в ранньому юнацькому віці (до питання становлення громадянської позиції учнівської молоді) (2015)
Яремчук В. В. - Соціально-психологічний супровід сім’ї з ненормативною кризою (2015)
Богучарова О. І. - Психологічне портретування в юридичній практиці та перспективи практичної психології (2015)
Сидоренко О. Ю. - Психологічна підготовка судового експерта до виступу в судовому засіданні (2015)
Кульчицька А. В. - Product placement як особливий вид рекламного звернення (2015)
Попелюшко Р. П. - Особливості посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій (2015)
Турубарова А. В. - Психолого-педагогічні проблеми сімей, які виховують дитину з особливими освітніми потребами (2015)
Малик Я. Й. - Інформаційна безпека України: стан та перспективи розвитку (2015)
Шевчук Б. М. - Засади функціонування Європейського Союзу (2015)
Мороз О. Ю. - Реформування місцевого самоврядування в Україні: євроінтеграційні виклики (2015)
Буник М. З. - Концептуальні засади державного управління у працях Ойґена фон Бьом-Баверка (2015)
Кульгінський Є. А. - Теоретико-методологічні основи "здоров’я у всіх державних політиках” як базовий принцип забезпечення розвитку суспільного здоров’я (2015)
Обушна Н. І. - Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект (2015)
Козак В. І. - Публічне управління в системі координат української державності (2015)
Бєльська Т. В. - Інституційний вимір глобального громадянського суспільства (2015)
Похмурська-Гудим Н. М. - Аналіз ролі держави у регулюванні народної та нетрадиційної медицини в різних країнах Євросоюзу (2015)
Кваша А. С. - Розвиток громадянського суспільства в Україні та проблеми об’єктивності його дослідження (2015)
Лазько О. М. - Зарубіжний досвід реалізації державної етнонаціональної політики (2015)
Добрянський А. Я. - Зарубіжний досвід вирішення проблем багатодітних сімей (на прикладі деяких країн ЄС) (2015)
Войтик О. Є. - Теоретичні засади забезпечення регіонального розвитку в системі державного управління (2015)
Єгіозар’ян А. Г. - Особливості мережевого врядування у сфері публічної політики та управління (2015)
Тимошенко Н. В. - Співвідношення принципів відкритості та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування: "сіамські близнюки” чи узгоджена пара? (2015)
Ковальчук В. М. - Добровільні пожежні організації у системах цивільного захисту зарубіжних країн у контексті завдань органів публічної влади у сфері національної безпеки (2015)
Безрук В. М. - Реформування кадрової політики: інституційні передумови реалізації, Петракова К. О. (2015)
Матвіїшин Є. Г. - Прогнозування потреби будівельної галузі України у людських ресурсах, Матвіїшин В. Є. (2015)
Хаварівська Г. С. - Прийняття нoвoгo трудoвoгo кoдексу України як неoбхідна умoва зміни сучаснoгo закoнoдавства прo працю (2015)
Дунаєв І. В. - Міжрегіональна взаємодія на принципах коеволюції: нова траєкторія в модернізації регіональної економічної політики (2015)
Пальоха В. В. - Методологічні аспекти прогнозування управлінських рішень (2015)
Ричкіна Л. В. - Тенденції та перспективи застосування проектного менеджменту для розвитку територіальних громад (2015)
Олешко О. М. - Нормативно-правовий механізм врегулювання конфлікту інтересів на державній службі в Україні: проблеми та перспективи вирішення (2015)
Батюк А. А. - Державне сприяння реалізації трудового потенціалу молоді (2015)
Чаплай І. В. - Аналіз використання інструментів маркетингу у системі державного управління (2015)
Карпа М. І. - Зміст посади державної служби: функціональний підхід (2015)
Гройсман В. Б. - Структурно-функціональна роль децентралізації влади у процесах становлення громадянського суспільства (2015)
Рецензія на монографію "Трансформація державного управління органами внутрішніх справ України в контексті національної безпеки” кандидата наук з державного управління, доцента Криштановича М. Ф. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Прошкін В. В. - Педагогічна система як предмет наукового дослідження (2015)
Bratko M. - Environmental approaching higher education: methodological aspects (2015)
Кульбашна Я. А. - Сучасні орієнтири розвитку стоматологічної освіти в Україні (2015)
Грищук Ю. В. - До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти (2015)
Завгородня Є. Є. - До проблеми розвитку творчого потенціалу особистості (2015)
Чернуха Н. М. - Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів, Саврасова-В’юн Т. О. (2015)
Полякова Г. А. - Формування системи моніторингу та самооцінки якості результатів навчання студентів у вищому навчальному закладі, Ачкасова С. А. (2015)
Матвієнко О. В. - Інформатизація шкільної освіти в Україні та Польщі: порівняльний аналіз, Поляничко З. О. (2015)
Загородня А. А. - Дослідження професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах республіки Польщі та України: концептуальні засади (2015)
Лисенко О. Ю. - Післядипломна освіта лікарів: досвід Великої Британії (2015)
Литвин Л. В. - Кваліфікаційні галузі у навчальних програмах федеральних земель для фахівців дошкільної освіти: досвід федеративної республіки Німеччини (2015)
Пономаренко Н. Г. - Експертна діяльність у вищій освіті Німеччини (2015)
Горбенко Г. В. - Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю (2015)
Проценко О. Б. - Застосування акмеологічного тренінга у процесі професійної підготовки майбутнього викладача вищої школи (2015)
Біницька К. М. - Використання активних методів навчання у процесі вивчення курсу "Порівняльна педагогіка" (2015)
Volkova N. I. - Using interactive technologies in the study of economic subjects (2015)
Кифенко А. М. - Українська духовна музика в професійній підготовці вчителів музичного мистецтва (2015)
Білоус O. O. - Методологічні засади розвитку професійного інтересу майбутніх учителів музики (2015)
Іслам А. В. - Екологічна культура майбутніх фахівців автотранспортного профілю: методи дослідження (2015)
Борисенко В. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як спосіб удосконалення мовної підготовки студентів вищої школи, Гагіна Н. В. (2015)
Решетілова О. М. - Методи навчання української професійної лексики майбутніх документознавців (2015)
Малецька І. В. - Тестовий контроль у процесі навчання іноземної мови (2015)
Диба Т. Г. - Становлення професійної підготовки фахівців фізичного виховання наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2015)
Петренко Н. В. - До проблеми вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання: теоретичний аспект (2015)
Про авторів (2015)
Ісаєвич Я. - Західно-Українська Народна Республіка: втілення державницьких традицій (2009)
Реєнт О. - Проголошення ЗУНР: проблема легітимації (2009)
Макарчук С. - ЗУНР: історичний досвід національного державотворення і сучасність (2009)
Монолатій І. - "Прощання з віденством”: кінець Дунайської монархії і проголошення ЗУНР (2009)
Любчик І. - Український визвольний рух на Пряшівщині наприкінці 1918 – початку 1919 рр. (2009)
Комар В. - Східна політика Польщі 1918–1921 рр.: від федералізму до прометеїзму (2009)
Кобута С. - Західно-Українська Народна Республіка: нетиповий приклад українського державотворення під час української революції 1917–1921 рр. (2009)
Голик Р. - ЗУНР чи Malopolska Wschodnia?: образ Галичини 1918 року в ментальності українців та поляків (2009)
Харчук Х. - Польський військовий меморіал на Личаківському цвинтарі (2009)
Сімків О. - ЗУНР в історичній пам’яті та політичному протистоянні в Україні (кінець 80 – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2009)
Муравський О. - "Українська хвиля”: відлуння злуки УНР і ЗУНР (2009)
Адамович С. - ЗУНР у маніпулятивних технологіях сучасних громадсько-політичних організацій і партій (2009)
Литвин М. - ЗУНР і Галицька СРР у геостратегії більшовицької Росії (2009)
Павлишин О. - Суспільно-політична криза в ЗУНР у першій половині 1919 р (2009)
Клапчук В. - Руйнівний вплив Першої світової війни на соціально-економічний стан центрального Передкарпаття (2009)
Мазур О. - Галицький політикум напередодні Листопадового Чину (2009)
Орлевич І. - Львівський Ставропігійський інститут (1914–1925) (2009)
Голдак Т. - Західний форпост державності: національно-культурне життя українців Перемишля напередодні Першої світової війни (2009)
Котляр Ю. - Етнонаціональні питання в Західно-Українській Народній Республіці (2009)
Гон М. - Євреї і ЗУНР: стратегія, тактика та вплив на формування взаємин з українцями в міжвоєнний період (2009)
Коган Л. - Евреи в Западно-Украинской Народной Республике (2009)
Єгрешій О. - Греко-католицьке духівництво в умовах ЗУНР: роль у формуванні органів влади, творенні українського війська (2009)
Пилипів І. - Церковно-релігійний чинник національного державотворення ЗУНР (2009)
Райківський І. - Українська соціал-демократія в суспільно-політичному житті ЗУНР (листопад 1918 р. – липень 1919 р.) (2009)
Боднар О. - Українська радикальна партія в період визвольних змагань (1918 – 1923) (2009)
Смогоржевська І. - Законодавча діяльність Української Національної Ради (2009)
Шологон Л. - Освітні процеси в Західно-Українській Народній Республіці (1918–1919 рр.) (2009)
Башняк Л. - Стрілецькі театри Легіону УСС і Галицької армії (2009)
Морозова О. - Мовне питання як головна передумова формування західноукраїнської державності (2009)
Пасіцька О. - Національне питання у діяльності українського робітничого товариства "Сила" (2009)
Литвин Н. - Віденський період уряду ЗУНР (2009)
Гаврилів І. - УНР і ЗУНР: проблема взаємин на тлі соборності України (2009)
Пиріг Р. - Галичани у рецепції Павла Скоропадського: реконструкція за спогадами гетьмана (2009)
Басара-Тиліщак Г. - На шляху до Злуки: галицький чинник у розвитку української національної ідентичності на Наддніпрянщині (1917 – початок 1919 рр.) (2009)
Скорич Л. - Суспільно-політичні взаємини між національними силами Східної Галичини та Наддніпрянщини в 1917–1918 роках, Виздрик В. (2009)
Лозовий В. - Взаємини урядів УНР та ЗОУНР у кам’янецьку добу Директорії (липень–листопад 1919 р.) (2009)
Соляр І. - Український політикум у другій половині 1919 – першій половині 1920 рр.: консолідація чи конфронтація? (2009)
Тимченко Р. - Взаємини Симона Петлюри і Євгена Петрушевича у контексті українського державотворення (листопад 1918 – липень 1919 рр.) (2009)
Хома І. - Становище Окремого загону Січових Стрільців напередодні антигетьманського повстання: до питання відмови підтримати військові частини ЗУНР у боях за Львів у листопаді 1918 року, Рєпін І. (2009)
Дацків І. - Діяльність дипломатичної служби Західно-Української Народної Республіки (2009)
Байло А. - Тимчасовий союз УГА з Добрармією та його наслідки (2009)
Білий Д. - Українці Кубані та діяльність польських повстанців на Північному Кавказі в XIX ст. (2009)
Klimecki M. - Polsko-ukrainska wojna o wschodnia Galicje 1918–1919 r. Polskie spojrzenie (2009)
Krotofil M. - Armia Halicka jako przeciwnik Wojska Polskiego 1918–1919 (2009)
Галайко Б. - До питання створення Української військової організації (2009)
Бондаренко В. - Вільнокозацький рух у Наддніпрянській Україні та ЗУНР (1918–1919 рр.) (2009)
Ткачук П. - УГА: бойова характеристика (2009)
Дєдик О. - Боротьба за мости через Дністер напередодні Чортківської офензиви (2009)
Задунайський В. - Організація та бойова діяльність Українських повстанських формувань (1917–1921) (2009)
Кривизюк Л. - Вишкільно-виховний досвід Збройних Сил України 1917–1920 рр. (2009)
Пилипів В. - Військове співробітництво УНР та ЗУНР (1918–1919). Джерелознавчий аспект (2009)
Ткачук А. - Випускники кадетських корпусів – активні учасники Українських визвольних змагань 1917–1921 рр. (2009)
Сапіга О. - Початки формування медичної та санітарної служби Української Галицької Армії (2009)
Патер І. - Політична і дипломатична діяльність В’ячеслава Липинського: галицькі сюжети (2009)
Жерноклеєв О. - Діяльність Володимира Темницького як голови Української соціал-демократичної партії у 1917–1918 роках (2009)
Андрусяк Т. - Теофіл Кормош – визначний діяч ЗУНР (2009)
Бежук О. - Участь О. Левицької-Басараб у роботі диппредставництв ЗУНР та УНР (2009)
Брицький П. - Буковинець генерал Антін Кравс у боротьбі за українську державність (2009)
Книш М. - Державницькі погляди Володимира Целевича (2009)
Косар І. - Участь Володимира Охримовича у боротьбі за державну незалежність ЗУНР (1918–1923) (2009)
Кульчицький Р. - Основні напрями державотворчої діяльності Івана Макуха в період ЗУНР (2009)
Плекан Ю. - Євген Петрушевич і Ярослав Окуневський: історія однієї "Сильветки” (2009)
Стасюк О. - Життєвий шлях Петра Карманського (громадсько-політичний аспект) (2009)
Сирота Л. - Осип Назарук і діяльність Пресових Бюро УНР і ЗУНР у Станиславові 1919 року (2009)
Федунишин Л. - Участь Івана Кревецького у нацонально-визвольному русі в Галичині1918–1923 рр. (2009)
Чебан М. - Микола Андрусяк як учасник і літописець українських визвольних змагань (2009)
Швед О. - Громадсько-політична діяльність Степана Витвицького в роки національно-визвольних змагань (1918–1923) (2009)
Шептицька Л. - Степан Баран – державний секретар земельних справ ЗУНР (2009)
Лаврук Б. - Державотворча діяльність Дмитра Левицького (1914–1923) (2009)
Шульгата Н. - Андрій Жук у національно-визвольних змаганнях (1914–1923) (2009)
Футала В. - Визвольні змагання західних українців у 1919–1923 рр.: Історіографічний зріз (2009)
Гелей С. - Ілля Витанович про соціально-економічні передумови визвольних національних змагань 1917–1920 рр. (2009)
Чорновол I. - ЗУНР, Ісайя Бовмен та теорія фронтиру (2009)
Вишиванюк О. - Національно-визвольні змагання українського народу 1917-1920 років в історіографічному дискурсі діаспори (2009)
Васильчук М. - "Літопис Спостерігача”:Щоденник Володимира Глинського 1916–1920 рр. як зразок української мемуаристики періоду Першої світової війни та доби ЗУНР–УНР (2009)
Кобута Л. - Пресові видання ЗУНР: специфіка функціонування та ідеологія змістового наповнення (2009)
Лаврецький Р. - Українсько-польсько-більшовицька війна 1920 року в сучасній українській та польській історіографіях (2009)
Передирій В. - Матеріали до вивчення історії ЗУНР на сторінках "Літопису Червоної Калини” (1929–1939 рр.), (1991–1995 рр.): джерелознавчий аспект (2009)
Іллєнко А. - Питання еліти в ідеології українського націоналізму (2009)
Полянський О. - Українська національна революція 1917–1920 рр. в історичній концепції Валентина Мороза (2009)
Хахула Л. - Збройно-політичне протистояння за Львів восени 1918 року в історичній та суспільній думці Польщі (останнє десятиліття XX – поч. (2009)
Малець О. - Початковий етап діяльності Директорії ЗУНР в рецепції Матвія Стахіва (2009)
Кондратюк К. - Дискусійні питання історії ЗУНР (2009)
Наші автори (2013)
Басараб В. - Суть поняття "компетентність” у педагогічній теорії та практиці (2013)
Глинянюк Н. - Особливості роботи практичного психолога як носія специфічного нормативного смислу професійної діяльності (2013)
Жупник В. - Особливості національно-патріотичного виховання у вищій школі (2013)
Качмар О. - Формування виконавських навичок на прикладі фортепіанних п’єс забутих українських композиторів першої третини ХХ століття, Барило С. (2013)
Павленко О. - Здоровий спосіб життя і рухова активність школярів: основні аспекти проблеми (2013)
Павлюк А. - Філософсько-педагогічні основи розвитку творчих здібностей дитини (2013)
Процишин Н. - Динаміка кількісного та якісного кадрового забезпечення педагогічних інститутів України 1945–1950 років (2013)
Сагайдак Г. - Медіаосвіта як засіб виховання сучасного школяра (2013)
Слоньовська О. - Критичне мислення – модна фішка чи ефективне знаряддя виховання і здобуття учнями знань на уроках гуманітарного циклу? (2013)
Ящук І. - Ідеї Олександра Духновича про національне відродження народу через виховання "нової людини” (2013)
Агейчева А. - Моніторинг ефективності дистанційного навчання у Швеції (2013)
Барабаш О. - Модель розвитку професійної компетентності учителів розвивального навчання в умовах післядипломної освіти (2013)
Глеб О. - Поетичний світ Василя Стуса в інтерпретації сучасного старшокласника (2013)
Кавецька Л. - Елементи успішної роботи вчителя та учня з підручником з української літератури в середніх класах (2013)
Коломоєць Г. - Форми і методи патріотичного виховання старших підлітків у процесі спортивно-ігрової діяльності, Тимчик М. (2013)
Курчій Д. - "Одкровення, книга із розряду сакральних, мудрих…” Творчий доробок Марії Матіос. Роман "Солодка Даруся” (2013)
Лінійчук Т. - Особливості авторської свідомості крізь призму сюжетно-композиційних елементів історичного роману у віршах "Берестечко” Ліни Костенко (2013)
Малихіна Я. - Принципи та функції управління взаємодією ВНЗ із зовнішнім середовищем (2013)
Маслій Г. - Специфіка функціонування жіночих навчальних закладів професійного спрямування в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століть) (2013)
Міцай Ю. - Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами природи (2013)
Назаренко Г. - Виховання культури демократизму старшокласників-патріотів в умовах модернізаційних суспільних змін в Україні (2013)
Романишин І. - Об’єктивне оцінювання як умова ефективної педагогічної взаємодії у навчанні іноземних мов (2013)
Савчук Н. - Заспів чи приспів? Особливості вступних тем на уроках української літератури в старших класах (2013)
Скрипник С. - Теoретико-методичні аспекти моделювання виховного середовища навчального закладу (2013)
Стрілько В. - Основна мета, завдання, принципи та напрями українського національно-патріотичного виховання ХХІ століття (2013)
Сулятицький М. - Специфіка викладання літератури рідного краю у загальноосвітній школі (2013)
Тимків Н. - Реальні події видобутку нафти в Галичині в інтерпретації Івана Франка в художніх текстах (2013)
Толоконнікова Н. - Використання здоров’язберігальних технологій в сучасній школі, Васильків О. (2013)
Харківська А. - Сутність педагогічного моніторингу якості виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Юрченко З. - Ціннісно-смислові фактори та етнічні акценти літературної творчості школярів (2013)
Антоненко Т. Л. - Одухотвореність та культура особистості – домінуючі компоненти її ціннісно-смислової сфери (2016)
Базалук О. А. - Космическая педагогика как образовательная дисциплина (2016)
Бех І. Д. - Духовний розвиток особистості у фокусі сучасного виховного процесу (2016)
Бутенко Л. Л. - Соціокультурні чинники методологізації сучасної університетської освіти (2016)
Зеленов Є. А. - Духовні основи планетарного виховання студентської молоді (2016)
Ївженко Ю. В. - Педагогічні умови формування почуття громадянськості студентів у діяльності молодіжних громадських організацій (2016)
Кафарський В. І. - Сакральне у поезії Тараса Шевченка (2016)
Ковалевський С. В. - Відкрита освіта і фізична культура, Кошева Л. В. (2016)
Козир А. В. - Інноваційні аспекти технологізації процесу формування професійної майстерності майбутніх учителів музики (2016)
Кузьмич В. К. - Антропологічний підхід до виховання гуманного відношення до людини у студентів педагогічних університетів (2016)
Kurilchenko I. U. - Ecological Bringing up of Pupils by Means of Fiction Literature, Кushakova І. V. (2016)
Лучанінова О. П. - Духовно-культурна спрямованість виховного процесу у вищому технічному навчальному закладі (2016)
Мельничук Т. Ф. - Культурологічний підхід формування духовності студентської молоді засобами культурно-просвітницької діяльності (2016)
Набок М. В. - Мораль в управлінні освітою як одна з головних детермінант його ефективності (2016)
Рашидова С. С. - Виховання людини культури засобами художньої літератури (2016)
Рибалка В. В. - Психологічні особливості одухотворення особистості педагогів та учнів і умов їх навчально-виховної діяльності (2016)
Сафонова І. О. - Педагогічні технології формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності на аксіологічних засадах (2016)
Сбітнєва Л. М. - Музично-педагогічна діяльність українських композиторів на початку ХХ століття (2016)
Сєдашова О. А. - Духовно-культурний образ педагога вищої школи XXI століття (2016)
Сопівник І. В. - Виховання екологічної відповідальності студентів аграрних вищих навчальних закладів: нормативний аспект (2016)
Сопівник Р. В. - Конструювання кластеру лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі (2016)
Таран Д. І. - Педагогіка добра – основоположний принцип діяльності Івана Андрійовича Зязюна (2016)
Тюріна Т. Г. - Внутрішні механізми процесу одухотворення людини з погляду християнського віровчення (2016)
Ушаков А. С. - Людина культури в аспекті антропологічних концепцій: ретроспективний аналіз (2016)
Філіпчук Г. Г. - Освітні стратегії: глобальні і національні тенденції (2016)
Швирка В. М. - Взаємодія культур як чинник одухотворення студентської молоді Сходу України (2016)
Шевченко Г. П. - Культура і мистецтво в ідеалотворенні особистості (2016)
Касім Алі Шкофа - Традиції сімейного виховання в Україні: шляхи збереження та розвитку (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Chernin A. D. - Gravity-antigravity interplay on Mpc scale (2016)
Pankov A. A. - Probing and identifying new physics scenarios at international linear collider, Tsytrinov A. V. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського