Барсов В. И. - Реализация процедуры обнаружения и исправления однократных ошибок информации в МСС с взаимно попарно не простыми основаниями (2012)
Боцул А. В. - Метод декодирования алгебраических сверточных кодов перемежения, Волков А. С., Приходько С. И., Штомпель Н. А. (2012)
Гребенник И. В. - Алгоритм построения области компромисса в геометрическом проектировании, Романова Т. Е., Шеховцов С. Б., Яськов Г. Н. (2012)
Дубницкий В. Ю. - Количественная оценка различия методик построения рейтингов, Самородов Б. В. (2012)
Іванов Ю. О. - Формули для базисних функцій узагальненого ряда Тейлора, Сидоренко I. I. (2012)
Миронова Н. А. - Методы синтеза итогового решения на основе нечетких суждений экспертов (2012)
Мурин М. Н. - Математическое обеспечение решения задачи размещения прямоугольников с изменяемыми метрическими характеристиками, Чуб И. А., Новожилова М. В. (2012)
Гордиенко А. С. - Сравнительный анализ клиентских веб-технологий и технологий настольного программного обеспечения: история и современные проблемы (2012)
Гороховатский А. В. - Распознавание изображений символов на основе линейного описания структурных характеристик, Передрий Е. О. (2012)
Лосев Ю. И. - Характеристика технологии управления компьютерной сетью, Руккас К. М., Шматков С. И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат. (2012)
Радивилова Т. А. - Анализ продуктивности сети в условиях самоподобной нагрузки (2012)
Штангей С. В. - Метод автоматизированного синтеза схемы хранилища данных для Desktop-OLAP приложений (2012)
Лапта С. С. - Разработка автоматизированной системы медицинской диагностики (2012)
Щербаков О. В. - Метод підтримки та допомоги у освітній діяльності людям з порушеннями розвитку нервової системи, Юровський А. Ю., Двоскін О. О. (2012)
Мегель Ю. Е. - Технология электромагнитной диагностики состояний биологических систем, Полянова Н. В., Новиков В. Е., Артюшенко А. В. (2012)
Федюшко Ю. М. - О новых коллективных моделях функционирования клетки, Михайлова Л. Н. (2012)
Шерстюк А. В. - Обоснование выбора электрофизических показателей вариативности иммунитета животных (2012)
Андрейчіков О. О. - Візуальна імітаційна модель бізнесу-процесу "реалізація електроенергії юридичним особам" виробничої дільниці енергопостачальної компанії, Гуца О. М., Українець О. Г. (2012)
Голиков С. Е. - Динамически настраиваемая инфраструктура информационной системы банка (2012)
Косенко Н. В. - Формирование команды проекта с применением метода компараторной идентификации (2012)
Криводубский О. А. - Математическая модель прогноза затрат на производство соли, Чикунов П. А. (2012)
Шостак И. В. - Программное обеспечение для комплексной автоматизации сборочного производства самолето-строительного предприятия (2012)
Бутенко О. С. - Метод определения индикаторов прогнозируемого состояния экологических объектов (2012)
Гончаренко Ю. Ю. - Влияние приводного ветра на развитие нефтяного пятна (2012)
Калугін В. Д. - Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2012)
Куценко С. В. - Розробка моделей безпровідних локальних мереж системи оповіщення про пожежу у будівлях, Дядюшенко О. О., Бєсєдіна С. В. (2012)
Молчанова О. Г. - Анализ систем тестирования в компьютерных обучающих комплексах, Морозова О. И., Чумаченко И. В. (2012)
Бочаров Б. П. - Модель принятия решений при управлении распределенной автоматизированной обучающей системой, Воеводина М. Ю., Левиков Ю. В. (2012)
Кучук Н. Г. - Аналіз стану сформованості здорового способу життя студентів класичного університету (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Беседовський О. М. - Методи аналізу ефективності роботи сайту, Захаров Д. С. (2012)
Біккузін К. В. - Обґрунтування вибору методів інвестування (2012)
Біккузін К. В. - Web-орієнтовані технології в управлінні заходами по покращенню соціальних умов міста, Душенківська О. В. (2012)
Джорджевіч З. - Моделювання взаємодії баз даних ГІС і морських радарів в реальному режимі часу (2012)
Знаковська Є. А. - Алгоритм ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS І GALILEO (2012)
Знахур С. В. - Алгоритми пошуку релевантних документів у інформаційних мережах, Мізяк О. Ю. (2012)
Коц Г. П. - Теоретичне узагальнення моніторингу як основи розкриття фінансової безпеки суб’єкту господарювання (2012)
Минухин С. В. - Моделирование и анализ влияния основанных на методе покрытия алгоритмов планирования заданий и распределения ресурсов на производительность гетерогенных распределенных систем (2012)
Миронова Н. А. - Архитектура групповой системы поддержки принятия решений с возможностью синтеза метода принятия групповых решений, Скрипник А. А. (2012)
Парфенов Ю. Э. - Разработка "насыщенных" интернет-приложений с помощью JavaFX, Федорченко В. Н. (2012)
Поляков А. А. - Особливості використання протоколу ODATA у розподілених додатках з використанням мобільних пристроїв, Федорченко В. М., Іщенко О. П. (2012)
Тарасов О. В. - Особливості використання мови визначення даних SQL у сучасних СКБД (2012)
Ушакова И. А. - Соціальні мережі, як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами (2012)
Холодкова А. В. - Оценка эффективности телекоммуникационных сетей (2012)
Череватенко О. В. - Механізм подвійного аукціону для комерційного використання GRID-ресурсів (2012)
Чеховой М. В. - Аналіз методів додання аномальних відліків до сигналу вимірювальної інформації, Матвійчук А. О. (2012)
Шитикова Е. В. - Автоматизация процессов учета и анализа данных результатов испытаний газотурбинных установок наземного применения (2012)
Гринев Д. В. - Семантический поиск в WEB (2012)
Дудикевич В. Б. - Модель впливів фізичних, технічних і НСД факторів на контроль захищеності і працездатності ВОЛЗ, Опірський І. Р., Глущак О. Р. (2012)
Засядько А. А. - Зниження обчислювальної складності за допомогою багатокритеріальної оптимізації в задачі нелінійного програмування (2012)
Іванов В. Г. - Ідентифікація і захист мультимедійних даних, Любарський М. Г., Карасюк В. В., Кошева Н. А., Ломоносов Ю. В. (2012)
Королев Р. В. - Анализ алгоритма поточного шифрования RC4 (2012)
Король О. Г. - Исследование статистических коллизионных свойств МАС-кодов аутентичности данных и обоснование предложений по их совершенствованию, Евсеев С. П., Захаров Д. С. (2012)
Красиленко В. Г. - Модифікації системи RSA для створення на її основі матричних моделей та алгоритмів для зашифрування та розшифрування зображень, Грабовляк С. К. (2012)
Красиленко В. Г. - Алгоритми формування двовимірних ключів для матричних алгоритмів криптографічних перетворень зображень та їх моделювання, Яцковський В. І., Яцковська Р. О. (2012)
Марковський О. П. - Один підхід до прискорення строгої ідентифікації віддалених абонентів, Ткач І. В., Іванов Д. Г. (2012)
Томашевський Б. П. - Алгоритм і структурна схема пристрою формування криптограм в крипто-кодових системах захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах (2012)
Фідря К. О. - Основні підходи до проведення експертної оцінки набору систем захисту інформації з наперед визначеним рівнем точності, Горпенюк А. Я. (2012)
Барсов В. І. - Реалізація методу виконання операції піднесення чисел до квадрату за довільним модулем МСЧ (2012)
Брагіна Т. І. - Розробка засобів інтеграції (2012)
Костикова М. В. - Об использовании современных электронных форм обучения в учебном процессе, Скрипина И. В. (2012)
Левчишина О. В. - Аналіз впливу факторів ризику атерогенезу на прогресування коронарного атеросклерозу, Настенко Є. А., Носовець О. К. (2012)
Матвійчук А. О. - Розробка алгоритму моделювання лівого шлуночка серця (2012)
Носовець О. К. - Побудова системи діагностики стану кровообігу за допомогою функціональних зв’язків між показниками артеріального тиску (2012)
Плоткин В. И. - Методика согласования экспертных данных, Огурцова Е. В., Вильхивская О. В. (2012)
Федько В. В. - Розробка інформаційної системи для відділення патології новонароджених та недоношених дітей, Леонтьєв І. А. (2012)
Шило С. Г. - Закон розподілу часу оцінювання обстановки і прийняття рішень єдиною міською диспетчерською службою, Щербак Г. В. (2012)
Щербаков О. В. - Метод підтримки та психологічної допомоги людям з вадами розвитку нервової системи, Двоскін О. О., Юровський А. Ю. (2012)
Щербаков О. В. - Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ, Щербина Г. А. (2012)
Якимчук В. С. - Концепція методу функціональної діагностики для оцінки стану серцево-судинної системи (2012)
Яковенко А. В. - Аналіз методів прогнозування для виявлення факторів ризику післяопераційних ускладнень (2012)
Андрющенко Т. Ю. - Системи управління взаємовідношеннями із стейкхолдерами на поліграфічному підприємстві (2012)
Автори статей (2012)
Алфавітний покажчик (статті) (2012)
Крячко Г. Ю. - Выплавка передельного чугуна на основных шлаках с вводом в шихту качканарских окатышей, Запаненок С. Е., Сафина-Валуева Л. А. (2011)
Довгалюк Б. П. - Автоматизована система управління ходом доменної печі (2011)
Довгалюк Б. П. - Достовірність інформації – головна умова ефективного використання АСУ ТП доменної печі (2011)
Сигарев Е. Н. - Диспергирование газовой струи при вращении погружной фурмы (2011)
Кулик А. Д. - О назревшей необходимости расширения рафинировочного потенциала конвертерной технологии (рабочие гипотезы: в порядке обсуждения), Кащеев М. А., Похвалитый А. А., Пономарь А. С. (2011)
Оперчук І. С. - Визначення режиму продувки конвертерної плавки для умов Дніпровського металургійного комбінату, Огурцов А. П. (2011)
Цимбал О. О. - Особливості охолодження металу при його продувці аргоном, Полєтаєв В. П. (2011)
Пантейков С. П. - Ошлакування футерівки кисневих конвертерів. Частина 1. Аналіз сучасного стану розвитку технологій, Моцна Р. І. (2011)
Сухомлин В. И. - Перспективы применения высокопрочной стали 10Г2ФБ при производстве сварных металлоконструкций. Физико-механические и металлографические исследования (часть I), Носов Д. Г., Перемитько В. В., Рейдерман Ю. И., Лаухин Д. И. (2011)
Сухомлин В. И. - Перспективы применения высокопрочной стали 10Г2ФБ при производстве сварных металлоконструкций. Физико-механические и металлографические исследования (часть ІI), Носов Д. Г., Перемитько В. В., Рейдерман Ю. И., Лаухин Д. И. (2011)
Стахов С. В. - Дослідження властивостей наплавленого металу при автоматичному зварюванні низьколегованої сталі під агломерованим флюсом (2011)
Максименко О. П. - Равновесие металла в валках с учётом средней результирующей горизонтальных сил, Ершов С. В., Романюк Р. Я. (2011)
Ершов С. В. - Анализ производства крупных фасонных профилей корытного типа с отогнутыми краями, Мельник С. Н., Мосьпан В. В., Гаврилин С. Ю. (2011)
Галицкий Е. В. - Рациональная конструкция месдоз для сортовых станов (2011)
Штода М. Н. - Калибровка валков для производства полос методом прокатки - разделения, Бреже С. В. (2011)
Исламкулов К. М. - Исследование характера изнашивания и долговечности инструмента из быстрорежущей стали с различными вариантами упрочнения, Сейткулов А. Р. (2011)
Сейткулов А. Р. - Принципы подбора материалов для покрытий и модифицированных слоев, Исламкулов К. М. (2011)
Гречаник Е. М. - Дослідження впливу покриття на властивості металорізального інструменту, Тарарук Ю. М. (2011)
Бельмас І. В. - Напружений стан стрічки крутонахиленого конвеєра подачі шихти на колошник доменної печі, Білоус О. І., Чередниченко О. І. (2011)
Шульга А. С. - Исследование угловой жесткости направляющих поворотных приспособлений (2011)
Зіборов К. А. - Модель процесу передачі руху тертям в шахтних локомотивах (2011)
Могилевцев О. А. - Влияние нагрузки на работу встряхивающих механизмов формовочных машин, Литвиненко А. А., Тарануха Е. С. (2011)
Могилевцев О. А. - Анализ прессования литейных форм рычажными механизмами, Ермакова Л. Г. (2011)
Бейгул В. О. - Розвиток теорії збуреного руху буксировщиків кар’єрних автосамоскидів, Лепетова Г. Л., Ширін Л. Н. (2011)
Ступнік М. І. - Дослідження можливості гідравлічного удару в гірничих виробках і визначення величини повного тиску (2011)
Сьянов А. М. - Чисельне дослідження поверхневого поточного розподілу струму та випромінювання електромагнітної хвилі у вільний простір, Косухіна О. С., Мирошніченко Ю. С. (2011)
Рязанцев О. В. - Нелинейные искажения в выходных каскадах усилителей звуковых частот, Гниненко И. В. (2011)
Рязанцев О. В. - Анализ эффективности вибраторных антенн УКВ-диапазона, Чеча А. В., Гнатюк М. А. (2011)
Cьянов А. М. - Модель системы микроконтроллер - автономный инвертор напряжения, Кулик М. В., Бородай О. Я. (2011)
Ігнаткін В. У. - Модель мережі масового обслуговування по ремонту засобів вимірювальної техніки, Литвиненко В. А., Авраменко А. В. (2011)
Трикіло А. І. - Математичний опис та побудова нейромережевої інформаційної прогнозуючої системи адаптаційного потенціалу та оцінки ризику смерті від серцево-судинних захворювань, Меняйло І. Ю. (2011)
Трикило А. И. - Исследование и математическое описание неинвазивного метода определения сахара в крови с применением компьютерных технологий, Дубовик И. С. (2011)
Садовой А. В. - Энергетические характеристики асинхронного электропривода с двухканальной системой управления, Клюев О. В. (2011)
Садовой А. В. - Исследование параметров резонансных трансформаторов в системе однопроводной передачи электрической энергии, Алексеев И. А., Трикило А. И. (2011)
Волянский Р. С. - Конструирование функционалов качества для систем управления с показательной активационной функцией, Садовой А. В. (2011)
Калиниченко Ю. С. - О задаче учета вихревых токов в электрической машине постоянного тока, Хворост Н. В., Шавкун В. М. (2011)
Гоцуленко В. В. - Математическое моделирование термоакустических автоколебаний при изменении акустических параметров резонатора Гельмгольца, Гоцуленко В. Н. (2011)
Греков В. Ф. - Конденсация паров бензина из паровоздушной смеси, Пьянков А. А., Яловой Н. И., Кузнецов А. В., Овсиевский А. А. (2011)
Климов Р. А. - Особенности технологических расчетов процессов гомогенизации эмульсионных сред (2011)
Кошлак А. В. - Особенности формирования теплофизических характеристик пористого материала (2011)
Яковлева А. В. - Полезная лучистая мощность U-образного "темного" трубного излучателя, Павленко А. М. (2011)
Павленко А. М. - Моделирование процессов эмульгирования топлив в вихревых аппаратах, Осенняя О. С. (2011)
Авраменко В. І. - Дослідження похибок визначення параметрів регресій попиту і пропозиції (2011)
Титюк В. К. - Продуктивності багатостадійних технологічних процесів з урахуванням статистичних відхилень продуктивності окремих стадій, Михайленко О. Ю. (2011)
Маховский В. А. - Анализ влияния петрографического состава углей на качество шихты (2011)
Нагорний Ю. С. - Властивості кам’яновугільних фусів, Сокол О. Ю., Нагорна С. Ю. (2011)
Вязовик В. М. - Вплив електрокаталізу на процес горіння вугілля. Повідомлення І. Виділення і горіння летких сполук при спалюванні вугілля (2011)
Вязовик В. М. - Вплив електрокаталізу на процес горіння вугілля. Повідомлення ІІ. Виділення і горіння летких сполук при спалюванні вугілля (2011)
Нагорний Ю. С. - Вплив гранулометричного складу, вологості і однорідності зернистого матеріалу на щільність його насипу, Мариніна Т. В., Нагорна С. Ю., Власян С. В. (2011)
Ларичева Л. П. - Термічне розкладання фосфоритів. Контроль параметрів процесу (2011)
Ларичева Л. П. - Застосування інформаційних технологій у викладанні дисципліни "Автоматизація хімічних виробництв", Луценко О. П. (2011)
Антоненко Л. О. - Трофічні потреби i біотехнологічні параметри росту вищих базидіальних грибів роду Coriolus, Клечак І. Р., Лазаренко Л. М., Трохименко О. П. (2011)
Гуляєв В. М. - Дослідження залежності виходу біогазу від складу середовища для культивування метаногенних мікроорганізмів, Кликова К. В. (2011)
Гуляєв В. М. - Дослідження перспектив виробництва біогазу на основі відходів підприємств водопідготовки м. Дніпродзержинська, Кликова К. В. (2011)
Авраменко С. Х. - Дослідження стану системи постачання питної води населенню м. Вільногірська та розробка заходів щодо її удосконалення, Манзюк Н. Г. (2011)
Нагорний Ю. С. - Заходи щодо покращення диспергування хлору і коагулянту у воді при її очищенні, Приваренко С. І., Нагорна С. Ю., Крюковська О. А. (2011)
Іванченко А. В. - Математичне моделювання та застосування ЕОМ в технології видалення фосфатів з міських стічних вод біологічними методами, Волошин М. Д., Макарченко Н. П. (2011)
Іванченко А. В. - Стандартизація та контроль за дотриманням вмісту фосфатів у міських стічних водах, Волошин М. Д., Дмитрієнко Г. В., Корогодін І. С. (2011)
Волошин М. Д. - Технологія застосування оксидантів для знезараження води, Крюковська О. А. (2011)
Овечкина О. А. - Розробка варіантів технології для проектування установки очищення стічних вод виробництва яблучного соку, Шестозуб А. Б., Панченко М. І., Олійник М. А. (2011)
Авраменко С. Х. - Рекомендації щодо зменшення навантаження на міські очисні споруди м. Дніпродзержинська на прикладі Орільської птахофабрики, Михайловська О. В. (2011)
Авраменко С. Х. - Проблеми антропогенного забруднення с.м.т. Дніпровського та шляхи їх вирішення, Золоєва І. А. (2011)
Сметана С. М. - Зміни в технологіях відвалоутворення для підвищення екобезпеки зовнішніх відвалів Кривбасу (2011)
Реферати (2011)
Abstracts (2011)
Альбомна орієнтація (2011)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Ініціатива "Рідне село" покликана мінімізувати урбанізацію та підтримати сільських голів"; "Державну компенсацію за висаджені сади і виноградники зможуть отримати і одноосібники"; "Китай профінансує український аграрний сектор на 3 мільярди доларів" (2012)
Чеботарев В. - Модернизация комплекса первичной переработки льна в Беларуси, Изоитко В., Кислов Е. (2012)
Мігальов А. - Машини для збирання кукурудзи та соняшнику: огляд та випробування, Легкодух І., Костюнін М., Комаренко В. (2012)
Мироненко В. - Безпілотний літальний апарат "А-1" для біологічного захисту рослин з одночасним моніторингом стану поля, Маранда С. Карнаушенко Р. (2012)
Куліш О. - Дослідження пристрою для механізованого збирання ромашки лікарської, Войтович Р. (2012)
Паламар І. - Новий трактор найвищого класу потужності від CLAAS * (2012)
Миколаєнко Л. - ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" та Херсонський машинобудівний завод на Всеукраїнському Дні поля 2012 (2012)
Авдєєв В. - Інноваційний проект: багатофункціональний регулятор росту рослин електролітичної дії "Терраліт-плюс" * (2012)
Лімонт А. - Прядильна здатність волокна рошенцевої льонотрести і щільність стрічок розстеленої соломи (2012)
Ветохін В. - Аналіз співвідношення тягового опору та заглиблюючої сили ґрунтообробного клину стосовно робочих органів різного типу, Гетьман О., Білицка Н., Знова Л. (2012)
Думич В. - Техніко-технологічний та економічний аналіз способів використання соломи, Журба Г., Яворів В. (2012)
Келлер Н. - Экологическое нормирование агротехнологий * (2012)
Свірень М. - Методика оцінки якісних показників роботи висівних систем точного землеробства, Бойко А., Лещенко С., Банний О. (2012)
Ясенецький В. - Нова сільськогосподарська техніка на виставці "Техагро-2012" *, Митрофанов О. (2012)
Бабинець Т. - Свято першого снопа в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Мінагрополітики спрямувало кошти на розвиток тваринництва, садівництва, хмелярства та насінництва"; "У 2012 році кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів збільшилася на 30,5%"; "Проводячи реформи, держава, в першу чергу, враховує інтереси сільгоспвиробників" (2012)
Григорович О. - Науково-організаційні аспекти технічного переоснащення АПК та розвитку сільськогосподарського машинобудування , Кравчук В., Гусар В. (2012)
Лебедев С. - Споживчі якості енергонасичених тракторів для рослинництва (2012)
Уваров М. - Аналіз стану технічного забезпечення с.-г. підприємств Донецького регіону та перспективи створення с.-г. кооперативів, Махмудов І., Герасименко В., Шейко Л. (2012)
Кришталь О. - Сучасне обладнання для годівлі свиней, Постельга С., Громадська В. (2012)
Калашнік А. - Діамант-12 – машина року (2012)
Думич В. - Аналіз агротехнічних показників картоплесортувальних машин з різними типами робочих органів, Чвак Р., Яворов В. (2012)
Миколаєнко Л. - Новинки від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКОВМАЗ" (2012)
Муштрук М. - Перспективні технології виробництва дизельного біопалива, Сухенко Ю., Сухенко В. (2012)
Луценко М. - Дослідження процесу доїння корів у спеціалізованих доїльних залах, Зволейко Д. (2012)
Лімонт А. - Статистичне оцінювання погодних умов льонозбирального періоду в Поліссі України (2012)
Митрофанову О. П. – 60 років (2012)
У Київській області почав роботу новий цех по переробці меляси в біопаливо (2012)
Ясенецький В. А. - Міжнародна виставка техніки для тваринництва і птахівництва EuroTier 2012 – полігон інновацій (2012)
Бердник П. Г. - Метод определения информационных признаков для разрешения конфликтных ситуаций при обработке радиолокационной информации (2012)
Бессонов А. А. - Многокритериальная нейроэволюционная оптимизация нелинейных функций (2012)
Бронников А. И. - Моделирование рабочего пространства и сенсорных систем робота (2012)
Васильєв Д. Г. - Підходи до побудови прикладного програмного забезпечення цифрових авіаційних тренажерів, Коломійцев О. В., Петєрін М. К., Ратушний С. В. (2012)
Васюта К. С. - Анализ пропускной способности и скрытности MIMO-системы радиосвязи на хаотической несущей, Озеров С. В., Зоц Ф. Ф. (2012)
Голкин Д. В. - Математическая модель координатной привязки сельскохозяйственных полей Украины с использованием GPS аппаратуры на геостационарной орбите, Гребень А. С., Худов В. Г. (2012)
Гулина И. Г. - Идентификация, прогнозирование и управление сложным многосвязным объектом управления, Корниенко В. И., Гусев А. Ю., Макиенко В. Г. (2012)
Єфімов Г. М. - Технологія для моделювання та розпізнавання емоційної міміки на обличчі людини (2012)
Ковтонюк И. Б. - Траектории полета маневренного самолета при сближении с малоскоростной воздушной целью (2012)
Кораблев Н. М. - Применение искусственных иммунных сетей для прогнозирования временных рядов, Иващенко Г. С. (2012)
Макаров С. А. - Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу шляхом покращення частотної вибірковості радіолокаційних систем посадки (2012)
Мнушка О. В. - Имитационная модель системы управления позиционированием антенной установки мобильной спутниковой системы навигации и связи (2012)
Мусиенко А. П. - Метод определения требований к экспертной системе диагностики сети обмена информацией специального назначения (2012)
Павликов В. В. - Оценка параметров сигнала в СВЧ-радиометре с нестабильной передаточной характеристикой входного тракта и регулируемым источником опорного сигнала (2012)
Пантелеева И. В. - Современное состояние автоматизированных систем управления электрическими станциями, Гыз Ю. Л. (2012)
Перепелица А. В. - Разработка технологии создания баз знаний о процессах распознавания вариантов действий воздушного противника (2012)
Печенин В. В. - Анализ динамической точности и быстродействия следящего фильтра с принудительной перестройкой синхронизированного автогенератора, Щербина К. А., Войтенко О. В. (2012)
Рачинский А. П. - Анализ применения адаптивного метода наведения антенных устройств для управления низкоорбитальными космическими аппаратами (2012)
Рубан И. В. - Исследование информативности признаков текстурных изображений маскировочных сетей, Шитова О. В., Пухляк А. Н., Хмелевский С. И., Данюк Ю. В. (2012)
Смирнов А. А. - Исследование методов синтеза дискретных сигналов с особыми корреляционными свойствами (2012)
Статкус А. В. - Аналіз можливостей адаптивної компенсації акустичного шуму рейкового тран-спорту, Сергієнко О. С. (2012)
Стрелков А. И. - Учет параметров турбулентности атмосферы при формировании зондирующих сигналов лазерных локационных систем контроля космического пространства, Жилин Е. И., Лытюга А. П., Любич И. В. (2012)
Толкунова Ю. Н. - Информационная система поиска и синтеза прототипа сложной технической системы (2012)
Золотухин О. В. - Классификация политематических текстовых документов с использованием нечетких нейросетевых технологий (2012)
Ильина И. В. - Методы ранжирования документов в информационно-поисковых системах, Линник И. И. (2012)
Литвиненко М. И. - Задача формализации процессов управления боевой подготовкой (2012)
Никитюк О. Б. - Управление интеллектуальной собственностью: от теоретических понятий к категории процесса управления (2012)
Хайрова Н. Ф. - Бинарная логическая сеть извлечения знаний из неструктурированных потоков текстовой информации (2012)
Цимбал О. М. - Логічна модель адаптивного прийняття рішень (2012)
Шевченко Е. Л. - Практическая апробация функциональных возможностей и производительности хранилищ онтологических баз знаний (2012)
Бабенко В. Г. - Реалізація методу захисту інформації на основі матричних операцій криптографічного перетворення, Рудницький С. В. (2012)
Evseev S. P. - International legislation on personal data protection (2012)
Мельник Р. П. - Застосування операцій розширеного матричного криптографічного перетворення для захисту інформації (2012)
Ефимов М. К. - Применение аппарата обобщенных пространств для моделирования морфологии естественного языка, Лещинский В. А., Петрова Л. Г., Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2012)
Леонов С. Ю. - K-значные дифференциальные уравнения и соответствующие им графы (2012)
Вавенко Т. В. - Потоковая модель маршрутизации с балансировкой нагрузки по показателям качества обслуживания, Адефисан Феми. (2012)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель маршрутизации запросов в сетях доставки контента, Кадер М. Б. (2012)
Жук П. В. - Оцінка інтенсивності обміну та обсягів потоків інформації в автоматизованих системах управління спеціального призначення, Жук О. Л., Сєвєрінов О. В. (2012)
Клименко А. Н. - Использование интеллектуальных методов анализа при обосновании разработки суперкомпьютера, Любченко Н. Ю., Подорожняк А. А. (2012)
Крикун В. С. - Методика планирования городской оптической сети доступа следующего поколения (2012)
Лемешко А. В. - Оптимизация структурного и функционального синтеза транспортной телекоммуникационной сети, Стерин В. Л. (2012)
Лосев Ю. И. - Модель принятия решения при управлении ресурсами сети в условиях неопределенности, Руккас К. М., Шматков С. И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат. (2012)
Могилевич Д. И. - Оптимизация загрузки направления связи по критерию стоимости с учетом категории срочности передаваемой информации и надежности элементов (2012)
Оробец И. А. - Технология управления данными в распределенной информационной системе, Оробец А. И., Корниенко В. И., Гусев А. Ю. (2012)
Павленко М. А. - Метод разработки модели деятельности оператора АСУ в системах управления сложными динамическими объектами, Бодяк О. С., Гусак М. Ю. Симонов С. И. (2012)
Семенов С. Г. Резниченко Т. С. - Усовершенствованный метод структурной идентификации компьютерных систем критического применения, Задорожний Д. Ю. (2012)
Танянский С. С. - Условия сохранения корректного состояния базы данных при модификации структуры отношений (2012)
Товстик А. В. - Мультиагентный подход к разработке экспертных систем (2012)
Турковський О. С. - Опис інформаційної взаємодії в автоматизованих системах управління, Проворов І. М., Шевченко О. В., Першина Е. Ю. (2012)
Черенков И. А. - Добыча данных из текстовых новостей на примере рынка полимеров, Орехов С. В. (2012)
Антонова И. В. - Дифференциация уровней риска развития профессионально обусловленных заболеваний, Чикина Н. А. (2012)
Лапта С. С. - Автоматизация регуляции динамики гликемии на основе её математического моделирования (2012)
Максюта Н. В. - Отбор диагностически ценных показателей с использованием метода корреляционных плеяд, Поворознюк А. И., Стешкин С. В. (2012)
Гринченко М. А. - Прогнозирование процессов развития региональных макроэкономических систем с помощью нейронной сети, Лобова Е. В. (2012)
Пурський О. І. - Організаційний проект "моніторинг професійної діяльності працівників мережі підприємств роздрібної торгівлі", Харченко О. А., Бродська А. О. (2012)
Трифонов И. В. - Принятие управленческих решений в условиях неопределенности при реализации программ в организациях (2012)
Шаповалов А. Л. - Модель формирования критериев при выборе стратегии управления устойчивым развитием предприятия, Гринчак Н. В., Кузьмичева Е. В. (2012)
Брежнев Е. В. - Метод интеграции результатов априорного и апостериорного анализа безопасности критических инфраструктур (2012)
Буданов П. Ф. - Анализ современного состояния и перспективы развития автоматизированных систем по подготовке оперативного персонала АЭС, Бровко К. Ю., Сахно М. Ю. (2012)
Букі О. О. - Теоретичне обґрунтування розрахунку глибини проведення рекультіваційних заходів з урахуванням властивостей рель’єфу (2012)
Бутенко О. С. - Синтез методов комплексного анализа данных мониторинга экосистем в условиях информационной неопределенности (2012)
Грибенюк Г. С. - Модель динамічної структури подій у системах захисту інформації формувань МНС, Тарасенко А. В. (2012)
Груздо И. В. - Технология оценивания текстовых работ студентов вузов в аспекте наличия в них плагиата (2012)
Дубинский А. Г. - Пути повышения позиции вуза в рейтинге webometrics: фактор открытости (2012)
Козлов В. Є. - Теоретико-множинний метод експертного оцінювання, Новикова О. О. (2012)
Метешкин К. А. - Статистический анализ профессионально-ориентированной работы на кафедре, Морозова О. И., Кащавцева А. Ю. (2012)
Цюцюра С. В. - Формування інформаційно-організаційного середовища з використанням каліграфіч-ного тренажера для довузівської підготовки іноземних громадян, Палій С. В. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Бабинець Т. - В кращих традиціях вітчизняної агроінженерної науки (репортаж з XIII Міжнародної наукової конференції в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) (2012)
Кравчук В. - Об’єднання науково-виробничого потенціалу – запорука створення конкурентоспроможної техніки, Іваненко І., Сербій Є. (2012)
Яворов В. - Запаси вологи в типовому середньосуглинковому чорноземі залежно від типу використання угідь, Березюк О. (2012)
Лімонт А. - Передумови до обґрунтування швидкості руху льонозбирального комбайнового агрегату (2012)
Куліш О. - Вплив післяпосівного коткування ґрунту на польову схожість насіння та продуктивність озимої пшениці, Куліш В. (2012)
Смоляр В. - Зоотехнологічна оцінка місця для відпочинку і годівлі корів (2012)
Шевченко К. - Надвисокочастотний метод оцінки спрацювання циліндрів автомобільних і тракторних двигунів, Горкун В., Бондарєв С., Козупиця С. (2012)
Сухенко В. - Модифікація шнеків м’ясоподрібнювальних вовчків електрофоретичними еластичними покриттями (2012)
Стеганцева Д. - Зелене світло новому вітчизняному зерновозу КрАЗ (2012)
Пономаренко С. - Майбутнє починається сьогодні (2012)
Шевчук Р. - Пристрій для дослідження злущування насінин розторопші плямистої, Сукач О. (2012)
Ковтун Ю. - Реалізація біопотенціалу сільгоспкультур як показник рівня індустріального землеробства (2012)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Сорочинському ярмарку 2012, Ковпак Н. (2012)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на виставці "Агро 2012", Постельга С., Цинікін І., Смоляр В., Коломієць Т., Ковтун О., Іваненко І., Клименко В., Новохацький М., Войтенко Є. (2012)
ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" – 125 років (2012)
Ясенецький В. - Демонстраційний показ роботи нових зразків вітчизняної і зарубіжної техніки (2012)
Ткачук І. - День поля компанії Амако (2012)
Ревенку Івану Івановичу – 75 років (2012)
Незгасній пам’яті вченого – Гром-Мазнічевський Леонід Гнатович (18.03.1929 р. – 12.09.2012 р.) (2012)
Кравчук В. - Сільськогосподарське машинобудування: зовнішні і внутрішні чинники розвитку, Соловей В. (2012)
Думич В. - Аналіз конструкцій машин для садіння картоплі (2012)
Ратушний В. - Універсальний шнековий протруювач насіння для фермерських господарств, Мойсеєнко В. (2012)
Мігальов А. - Сучасна техніка для механізації технологічних процесів у садівництві і виноградарстві, Сидоренко В., Скок І. (2012)
Ходорчук В. - Промислова технологія виробництва ентомофага золотоочки для біологічного захисту рослин, Дубровін В., Таргоня В., Білоусов Ю., Сапожникова М., Клименко В., Бельченко В. (2012)
Муштрук М. - Технології і обладнання для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю., Сухенко В. (2012)
Кушнарьов А. - Вплив ступеня подрібнення й глибини закладення соломи в ґрунт на інтенсивність її розкладання з використанням біодеструктора "Стернифаг", Кравчук В., Бобровний Е. (2012)
Хайлис Г. - Про вплив ряду факторів на зусилля, необхідного для занурення в ґрунт голки голкової борони, Шевчук В., Шевчук В. (2012)
Горбатенко А. - Нормативно-технічне регулювання використання геоінформаційних систем для агросфери (досвід НУБіП України) (2012)
Сирота В. - Рекомендації щодо вибору національних стандартів типу А з переліку НД, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції Технічному регламенту безпеки машин та устаткування (2012)
Смоляр В. - Зоотехнологічна оцінка місця для відпочинку і годівлі корів * (2012)
Яворов В. - Запаси вологи в типовому середньосуглинковому чорноземі залежно від типу використання угідь *, Березюк О. (2012)
Шевченко І. - Підвищення якості технічного обслуговування молочно-доїльного обладнання, Алієв Е., Дриго В., Потеруха Б. (2012)
Антонюк В. - Контроль точності мікропереміщень, що їх задають мікроманіпуляторами з п’єзоелектричним двигуном, Приходько А., Петренко С. (2012)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на виставці "Агро 2012"*, Постельга С., Цинікін І., Смоляр В., Коломієць Т., Ковтун О., Іваненко І., Клименко В., Новохацький М., Войтенко Є. (2012)
Незгасній пам’яті вченого – Гуков Яків Серафимович (18.01.1947 р. – 17.11.2012 р.) (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Розвиток сільгоспкооперативів забезпечить створення нових робочих місць на селі"; "Удосконалене законодавство зробить сільгоспкооперацію більш вигідною" (2013)
Надикто В. - Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур, Кюрчев В. (2013)
Кравчук В. - Дослідження важкої дискової борони з пристроєм для попередньої деформації стеблової маси рослин, Пономар Ю., Пономар М., Давидюк В. (2013)
Мiгальов А. - Сучасна техніка для механізації технологічних процесів у садівництві і виноградарстві *, Сидоренко В., Скок І. (2013)
Олійник О. - Техніка світових стандартів від компанії ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Вожегова Р. - Ефективність сучасних технологій вирощування соняшнику за різних умов зволоження та способів і глибини основного обробітку ґрунту на півдні України, Малярчук М, Митрофанов О., Мігальов А., Малярчук В. (2013)
Лімонт А. - Готування рошенцевої льонотрести і температура в стрічках розстеленої соломи (2013)
Сторож О. - Формування урожайності сортів ехінацеї пурпурової другого року вегетації залежно від строків сівби та ширини міжрядь в умовах південної частини Лісостепу Західного (2013)
Горбатенко А. - Нормативно-технічне регулювання використання геоінформаційних систем для агросфери (досвід НУБіП України) * (2013)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на виставці "Агро 2012"*, Постельга С., Цинікін І., Смоляр В., Коломієць Т., Ковтун О., Іваненко І., Клименко В., Новохацький М., Войтенко Є. (2013)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на міжнародній виставці "EuroTіer-2012", Ковпак Н. (2013)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на ІХ Міжнародній виставці "Агрофорум-2012", Чорношкур В. (2013)
Бабинець Т. - Делегація науковців із Польщі в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Погорілий В. - Компанія АМА S.p.A. в УкрНДІПВТ імені Л. Погорілого, Гайдай Т. (2013)
Відтепер техніка від світового виробника CLAAS стала ще доступнішою (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Аграрному фонду передбачено 7,2 млрд грн для формування інтервенційного фонду"; "У 2012 році держава спрямувала близько 700 мільйонів гривень на програми в галузі тваринництва"; "В Україні зросло поголів’я корів на 1,3%, свиней – на 2,7% та птиці – на 8,7%" (2013)
Надикто В. - Проблеми баластування колісних тракторів (2013)
Хайліс Г. - Розташування дисків голчастої борони та їх тиск на ґрунт, Шевчук В., Толстушко М. (2013)
Уминський С. - Гідродинамічне обладнання для отримання біопалива, Інютин С. (2013)
Смоляр В. - Огляд фермських комбайнів, Ясенецький В. (2013)
Лейко Р. - Результати досліджень навантажувача ковшового шнекового Р6-КШП-15, Лейко К. (2013)
Думич В. - Аналіз конструкцій технічних засобів для комбайнового збирання картоплі, Сало Я. (2013)
Ценюх Я. - Дослідження лінії виробництва твердого біопалива (брикетів), Пітель І. (2013)
Олійник О. - Техніка від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Калашник А. - Навісні оборотні плуги Ювель. Безпечність використання, комфорт обслуговування та висока якість роботи в цілком новій формі (2013)
Лілевман І. - Розроблення технології термолізної переробки костриці льону, Бергер Є., Подольський М. (2013)
Кравчук В. - На шляху до створення плантацій енергетичних культур, Новохацький М, Кожушко М., Думич В., Журба Г. (2013)
Лімонт А. - Готування рошенцевої льонотрести і температура в стрічках розстеленої соломи * (2013)
Золотовська Е. - Дослідження теплоізоляції поверхні ґрунту в технології No-till, Миронов А., Ляпін Л. (2013)
Бейлис В. - Аспекты методологии разработки системы типажей технических средств для крестьянских (фермерских) хозяйств, Антышев Н. (2013)
Броварець О. - Пристрій для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту, Дворник А. (2013)
Смоляр В. - Техніко-технологічні новинки на виставці "EuroTier 2012", Ясенецький В. (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Залучення вітчизняних науковців до розробки методології HACCP поліпшить якість харчової продукції"; "Аграрії планують засіяти ярими зерновими культурами 8,2 мільйона гектарів"; "У 2012 році 340 тисяч селян отримали державну допомогу за утримання молодняка ВРХ" (2013)
Ясенецький В. - Круглий стіл з питань співробітництва між українськими і німецькими машинобудівниками, Гусар В., Гайдай Т. (2013)
Луценко М. - Обґрунтування техніко-технологічних рішень блочно-модульної ферми, Смоляр В. (2013)
Уминський С. - Технологія отримання рідких кормів з використанням гідродинамічного обладнання, Інютин С. (2013)
Дубровін В. - Технології та уніфіковане обладнання для масового розведення ентомоакарофагів, Таргоня В., Білоусов М., Сапожнікова М., Білоусов Ю., Клименко В., Грогуленко Д., Пилипчук О. (2013)
Одинець А. - Найкращий вибір аграрія – культиватор виробництва ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Дьяченко Д. - Техника Versatule – мировая история, возрожденная на Ростсельмаш (2013)
Борсало О. - Забудьте про роторні косарки – економте паливо! (Косарки-плющилки Splendimo 330PRC фірми LELY) (2013)
Кравчук В. - Наукове обґрунтування рівня врожайності основних сільськогосподарських культур в 2013 році, Новохацький М., Сердюченко Н. (2013)
Иванов Н. - Влияние уровня надежности машин на производство продукции растениеводства, Немцев А., Коротких В. (2013)
Лімонт А. - Опади і вологість розстеленої в стрічку льоносоломки при готуванні трести росяним мочінням (2013)
Палапа Н. - Особливості харчування та платоспроможность населення України (2013)
Броварець О. - Пристрій для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту, Дворник А. (2013)
Смоляр В. - Аспекти розвитку скотарства з погляду виставки "EuroTier 2012", Ясенецький В. (2013)
Німеччина допоможе Україні налагодити виробництво біопалива (2013)
Claas запевняє гарними цифрами (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "ДПЗКУ закупить 2 мільйона тонн зерна за форвардними контрактами"; "В Україні планують створити Державну систему сільськогосподарського дорадництва"; "Україна та Франція поглиблять співпрацю в аграрній сфері" (2013)
Кравчук В. - До питання формування багатофункціональних центрів технічних і технологічних послуг в АПК, Погорілий В., Гусар В., Погоріла В., Гайдай Т., Падюка Т. (2013)
Лімонт А. - Опади і вологість розстеленої в стрічку льоносоломки при готуванні трести росяним мочінням * (2013)
Палапа Н. - Основні аспекти концепції сталого збалансованого розвитку (2013)
Муштрук М. - Виробництво дизельного біопалива з технічних тваринних жирів, Сухенко Ю., Сухенко В. (2013)
Коман Р. - Вибір електродвигуна для приводу сільськогосподарської машини (2013)
Одинець А. - Техніка від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Клименко В. - Инновационные экологичные технологии обработки почвы (2013)
Чорношкур В. - Омріяна техніка стає доступною (2013)
Ясенецький В. - Обладнання для тваринництва та птахівництва на "Agro Animal Show", Кришталь О., Постельга С., Філоненко Л., Смоляр В., Коломієць Т., Зора В., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Засідання Ради Аграрного Союзу України (2013)
Гусар В. - З’їзд аграрних інженерів (2013)
Назаренко А. - Семінар-презентація компанії АМА S.p.A. (2013)
Гусар В. - Про заходи з удосконалення технічних послуг та передумови створення агротехнологічних центрів (АТЦ) (2013)
Гусар В. - Нарада з питань підвищення ефективності системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України (2013)
Ясенецький В. - Обласна нарада з питань організаційно-технологічного, фінансового та ресурсного забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році (2013)
Пантелус Л. - Завод CLAAS святкує випуск 450 000 зернозбирального комбайна (2013)
Фененку Анатолію Івановичу – 80 (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Кооперативи дадуть роботу 5 мільйонам селян"; "Виробництво біоетанолу дасть поштовх розвитку спиртової та цукрової галузей" (2013)
Гринько П. - Забезпечення товаровиробників агропромислового комплексу сільгосптехнікою: нарада в Кабінеті Міністрів України, Погорілий В. (2013)
Кравчук В. - Дослідження втрат зерна за молотаркою зернозбирального комбайна, Занько М. (2013)
Луценко М. - Ефективність використання роботизованих систем доїння, Зволейко Д. (2013)
Сербій В. - Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів шляхом утилізації тепла охолоджувального контура двигуна (2013)
Бойко А. - Резервування як ефективний метод забезпечення надійності складної сільськогосподарської техніки, Бандаренко О., Савченко В. (2013)
Одинець А. - Комбайн кормозбиральний "Рось 2" (2013)
Сухенко Ю. - Автоматизовані мобільні заводи з виробництва дизельного біопалива, Сухенко В., Муштрук М. (2013)
Дьяченко Д. - TORUM – комбайн, якому немає рівних, або "Сага про ротор" (2013)
Ясенецький В. - Доїльні роботи – майбутнє молочних ферм (2013)
Кравчук В. - Сучасні агротехнології та "гнучкі механізми" Кіотського протоколу, Павлишин М., Гусар В. (2013)
Малієнко М. - Горох як панацея у підвищенні родючості ґрунтів (2013)
Митрофанов О. - Регіональна науково-практична конференція "Техніка – селу", Мігальов А., Ясенецький В. (2013)
Слободянюк В. - Впевнено крокуємо до мети (2013)
Погорілий В. - Рекорд фірми "Wederstadt", Маринін С., Громадська В. (2013)
Погорілий В. - Змагання тракторів у групі компаній "РОСТОК ХОЛДИНГ", Бутенко П. (2013)
Поліщук Н. - Держбанк підтримує малий бізнес (2013)
Дєгтяр А. О. - Економіка знань як суспільний феномен сьогодення, Крюков О. І. (2012)
Газарян С. В. - Гуманістичний аспект технологій розвитку людського потенціалу (2012)
Голубь В. В. - Політична участь в Україні: якісні характеристики та кількісний вимір (2012)
Карамишев Д. В. - Визначення на основі комплексного системно-функціонального підходу соціального феномену посади головного лікаря, Шевченко В. І. (2012)
Кучабський О. Г. - Громадські ради в системі управління гуманітарним розвитком регіонів: потенціал та перспективи діяльності, Меляков А. В. (2012)
Пухкал О. Г. - Пошук природного шляху розвитку громадянського суспільства – імператив новітньої української держави (2012)
Шаров Ю. П. - Програмно-цільовий підхід в управлінні розвитком державної податкової служби України, Чикаренко О. О. (2012)
Заблоцький В. В. - Особливості зародження моделі української державності ХVІ –ІХ ст. (2012)
Зубар В. В. - Сутність та механізми моніторингу державної контрактної системи (2012)
Ільченко Н. М. - Трансформування системи державного управління в Україні: інституціональний підхід (2012)
Каховська О. В. - Соціальність: її оцінка та можливості забезпечення в розрізі регіонів (2012)
Ковальова Т. В. - Індивідуальні і колективні мовні права: проблеми диференціації та реалізації (2012)
Ковальчук В. Г. - Особливості застосування сучасних теорій регіонального розвитку (2012)
Козлов К. І. - GR (Government Relations) менеджмент як фактор інституалізації взаємодії органів влади та інститутів суспільства (2012)
Криштанович М. Ф. - Державне управління інформаційно-аналітичним забезпеченням діяльності органів внутрішніх справ України: стан та перспективи розвитку (2012)
Нестеряк Ю. В. - Нормативно-правові основи державної інформаційної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства (2012)
Орлов М. М. - Взаємодія регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку в контексті системи державного управління (2012)
Парубчак І. О. - Взаємодія суб’єктів соціальної політики в системі державного управління в умовах демократичних реформ в Україні (2012)
Червякова О. В. - Розвиток трансформаційних механізмів державного управління в контексті суспільних змін як наукова проблема (2012)
Черчатий О. І. - Оптимізація механізмів функціонування публічної адміністрації на регіональному рівні (2012)
Шамраєва В. М. - Теоретичні аспекти державного управління в модерному суспільстві (2012)
Антонова О. Р. - Понятійно-категоріальний аспект взаємодії Верховної Ради України з неурядовими організаціями (2012)
Бачинська І. С. - Суб'єкти корупції – еволюція визначень (2012)
Білоконь М. В. - Концептуальні виміри пост-глобалізаційної цивілізації (2012)
Генералюк В. В. - Удосконалення правового регулювання реформування виборчої системи України (2012)
Ларіна Н. Б. - Міжкультурна освіта керівників закладів освіти: науково-теоретичний аналіз (2012)
Нікіфорова І. І. - Вплив економічної конкуренції на функціонування та розвиток політико-адміністративної системи держави (2012)
Пивоваров О. В. - Теоретичні засади механізмів державного управління розвитком медичного страхування (2012)
Салієнко О. О. - Визначення поняття "механізм взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в Україні" (2012)
Ситюк А. А. - Концесія як інструмент активізації інвестиційної діяльності в житлово-комунальному господарстві (2012)
Бабаєв В. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні, Дрожжин Д. Ю. (2012)
Гончаренко М. В. - Вплив нового податково-бюджетного законодавства на формування доходів місцевих бюджетів (2012)
Надточій А. О. - Напрями вдосконалення методики розрахунку прожиткового мінімуму в сучасних умовах розвитку суспільства (2012)
Олійник Д. В. - Економічна, соціальна і політичні основи ефективної діяльності органів влади (2012)
Петрушевська В. В. - Грошово-кредитна політика в контексті забезпечення відтворювальних процесів в економіці країни (2012)
Ревенко О. В. - Удосконалення менеджменту в органах ДПС як фактор забезпечення ефективності податкової політики, Ревенко Т. В. (2012)
Сиченко О. О. - Ризики реалізації соціальних проектів в межах програмного державного регулювання соціальної сфери 266-271 (2012)
Степаненко С. В. - Щодо підвищення ефективності реалізації державної економічної політики (2012)
Чернецький В. Ю. - Принципи організації системи охорони здоров’я населення (2012)
Чикаренко І. А. - Концептуальні аспекти створення системи управління інноваційним розвитком (2012)
Шевчук О. М. - Необхідність посилення зв’язків з громадськістю в органах Державної податкової служби України при роботі з платниками податків, Савчук Н. В. (2012)
Кононович В. Г. - Формування організаційно-правових засад державного управління фізичною культурою в Україні (2012)
Сирота О. А. - Державне регулювання структури економіки за формами власності (2012)
Ткаченко О. І. - Соціальний захист інвалідів як складова частина державної соціальної політики (2012)
Фролов А. Ю. - Роль інституціонального середовища у державному регулюванні продовольчої сфери (2012)
Шурма І. М. - Проблеми продуктивної зайнятості людей з обмеженими можливостями (2012)
Ландсман В. А. - Методологічні підходи до державного регулювання ринку праці (2012)
Наконечний В. В. - Проблематика самоврядності у контексті пріоритетів економічної політики (2012)
Скрипченко Н. М. - Підходи до формування адаптаційних механізмів в системі місцевого самоврядування для забезпечення сталого розвитку суспільства (2012)
Тамм А. Є. - Теоретичні засади діяльності органів місцевого самоврядування у соціальній сфері (2012)
Гуменна К. Р. - Управління ризиками інвестиційної привабливості міста Львова (2012)
Коваленко А. В. - Органи місцевого самоврядування у системі державного контролю з питань захисту прав споживачів (2012)
Шепеленко О. Г. - Засоби реалізації інноваційної політики на місцевому рівні (2012)
Домбровська С. М. - Забезпечення ефективного державного управління підготовкою фахівців у сфері цивільного захисту: створення професійних стандартів (2012)
Шпекторенко І. В. - Особливості використання класифікації потреб К. Альдерфера у професійній діяльності у сфері публічного управління (2012)
Єганов В. В. - Напрями підвищення ефективності застосування управлінських стилів (2012)
Медвідь М. М. - Протиріччя у державному регулюванні зайнятості у військових формуваннях (2012)
Шумська Г. М. - Організація та проведення тренінгів у вищих навчальних закладах при підготовці кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2012)
Бондар Д. В. - Вдосконалення та трансформація механізмів державного управління підготовкою студентів управлінських спеціальностей (2012)
Коваль О. В. - Кадровий менеджмент на сучасному етапі реформування та розвитку Збройних Сил України (2012)
Приходько С. О. - Система оцінювання персоналу як ключовий елемент сучасної концепції управління персоналом публічної служби (2012)
Сіоніхіна З. М. - Розвиток професійних компетенцій викладачів НАДУ як чинник розвитку професійних компетенцій державних службовців (2012)
Сичова В. В. - Компаративний аналіз моделей впливу інституту політичної опозиції на державне управління у європейських країнах (2012)
Берегой Т. А. - Інституційна структура реалізації регіональної політики в країнах Центральної та Східної Європи (2012)
Жадан О. В. - Трансформація державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні під впливом Світової організації торгівлі (2012)
Лагно В. Т. - Прикордонне та транскордонне співробітництво у регіональному розвитку (2012)
Соболь Р. Г. - Методологічні підходи до державного регулювання міжнародного ринку страхових послуг (2012)
Алимова О. О. - Аналіз нормативно-правової бази державного управління зовнішньоторговельною діяльністю України (2012)
Галаган М. О. - Досвід Словацької Республіки щодо реалізації європейської інтеграції (2012)
Пахлова С. Є. - Заохочення приватної допомоги на культуру як один із напрямів державної політики: досвід ЄС та інших країн світу (2012)
Гнатенко А. І. - Зарубіжний досвід державного регулювання розвитку регіонів країн Центральної та Східної Європи (2012)
Прасол В. П. - Система охорони здоров’я у Франції: принципи організації та основні протиріччя (2012)
Бойчук Ю. Д. - Особистісні якості як найважливіший складник еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя (2010)
Васильєва К. І. - Формування знань про живий організм у дітей середнього дошкільного віку з порушеннями слуху як наукова проблема, Козачек Н. О. (2010)
Веровська О. Л. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до формування оцінних суджень школярів (2010)
Гриньова Я. Г. - Використання сучасних освітніх технологій у правовому навчанні (2010)
Давидович Л. В. - Модель підготовки майбутнього вчителя музики до реалізації вокально-педагогічної спадщини М. Глінки у професійній діяльності як наукова проблема (2010)
Данько Н. П. - Характерні особливості інтегрованих уроків та уроків з міжпредметними зв’язками (2010)
Єгорова Л. М. - Розробка та застосування сучасного діагностико- контролюючого інструменту при вивченні хімії у технічних ВНЗ як наукова проблема (2010)
Єршов С. Г. - Презентації в навчанні (2010)
Іноземцева С. В. - Проблеми навчання дітей з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина 70-х – 80-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Костенко Т. М. - Суть творчого потенціалу студентів на факультативних заняттях (2010)
Лізвінський В. Л. - Сутність дефініції "підручник" у науковій літературі (2010)
Пилипишко Т. М. - Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до вивчення фахових дисциплін (2010)
Плахтієнко Т. Ю. - Додаткова освіта як соціально-культурний і педагогічний феномен (2010)
Попова Л. Д. - Спадщина Г. С. Сковороди у вітчизняній та світовій соціально-педагогічній думці (2010)
Радванський А. І. - Обґрунтування педагогічних умов формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх офіцерів-правоохоронців (2010)
Соколова Н. О. - Розвиток теорії класичного уроку в першій половині ХХ ст. (2010)
Супруненко К. В. - До питання про позанавчальну просвітницьку діяльність майбутніх учителів музики (2010)
Ткаченко Л. П. - Місце риторики у християнській освіті (2010)
Ткачов С. І. - Актуальність історико-педагогічних досліджень у контексті здійснення сучасної громадянської освіти (2010)
Харькова Є. Д. - Особливості формування самостійної пізнавально-творчої активності молодших школярів (2010)
Хоботова Е. Б. - Удосконалення екологічної освіти в Україні, Уханьова М. І., Даценко В. В., Єгорова Л. М. (2010)
Шадріна А. В. - Креативний потенціал майбутнього вчителя як педагогічна проблема (2010)
Шара С. О. - Проблема адаптації викладачів-початківців непедагогічних університетів до викладацької та дослідницької діяльності (2010)
Шварп Н. В. - Структура професійної самосвідомості майбутніх фармацевтів як наукова проблема (2010)
Відомості про авторів (2010)
Байдала В. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя у вищому навчальному закладі (2010)
Беземчук Л. В. - Засоби формування конструктивних умінь майбутнього вчителя музики в процесі методичної підготовки (2010)
Бойчук Ю. Д. - Формування у студентської молоді відповідального ставлення до здоров’я як актуальна соціальна та педагогічна проблема, Чернявська І. В., Янц Н. Д. (2010)
Бугаєвська Ю. В. - Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців автомобільно-дорожнього складу (2010)
Гнізділова О. А. - Наукова школа професора А. М. Бойко як ефективна форма розвитку педагогічної науки (2010)
Денисенко М. В. - Законодавче регулювання діяльності іноземних гувернерів в Україні в першій половині ХІХ століття (2010)
Діденко Т. П. - Організація самоосвіти студентів класичного університету відповідно до вимог болонського процесу (2010)
Друганова О. М. - Історіографія проблеми розвитку приватної ініціативи в освіті України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століть) (2010)
Іващенко О. В. - Роль спеціальних кафедр у вдосконаленні навчального плану підготовки вчителя фізичної культури в педагогічних університетах, Гринченко І. Б., Худолій О. М. (2010)
Літостанський Ю. В. - Проведення експериментальної роботи з виховання організаторських умінь курсантів (2010)
Микитюк С. О. - Потенційні можливості студента педагогічного університету (соціологічне дослідження) (2010)
Мірошниченко В. М. - Висвітлення проблеми підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності засобами ділових ігор у науковій літературі другої половини XX століття (2010)
Міщенко О. А. - Обґрунтування дефініції "лекторська майстерність" у науково-педагогічній літературі (2010)
Одайник С. Ф. - Зовнішнє незалежне оцінювання як складова моніторингу рівня навчальних досягнень учнів (2010)
Олійникова К. І. - Становлення системи підготовки вчителів у період соціалістичного будівництва у КНР (1949–1956 рр.) (2010)
Пилипишко Т. М. - Експериментальна перевірка визначених етапів формування ціннісного ставлення до вивчення фахових дисциплін у майбутніх учителів технологій (2010)
Рудічєва Н. К. - Становлення співу як навчального предмета у початкових школах Слобожанщини (друга половина ХІХ століття) (2010)
Ткаченко Л. П. - Підготовка українських педагогічних кадрів XVII – XVIII ст. в класах риторики (2010)
Фісун О. В. - Педагогічна фасилітація як багатозначний феномен (2010)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Розвиток проблеми шкільної дисципліни в епоху Відродження (2010)
Шапошнікова І. І. - Забезпечення інтеріоризації студентами вищих навчальних закладів фізичної культури соціально значущих цінностей (2010)
Шварп Н. В. - Реалізація технології формування професійної самосвідомості студентів фармацевтичного університету (2010)
Шломенко О. Б. - Освітні інновації: сутність, характеристика та класифікації (2010)
Якушко Н. М. - Упровадження ігрових ситуацій як засіб підвищення якості навчання у вищій школі (2010)
Відомості про авторів (2010)
Александрович Н. О. - Формування екоетичної позиції майбутнього вчителя як актуальна соціально-педагогічна проблема (2011)
Біла Л. І. - До питання організації земської освіти на Полтавщині (друга половина ХІХ ст.) (2011)
Глухов І. Г. - Сутність еколого-правових знань майбутнього вчителя (2011)
Григорова Л. С. - Особливості навчання обдарованих дітей молодшого шкільного віку (2011)
Заболотня Ю. В. - Дидактичні засоби навчального процесу як компоненти інформаційно-освітнього середовища вишу (2011)
Іноземцева С. В. - Проблеми організації навчання дітей з особливими потребами в спеціальних навчальних закладах України у 90-х рр. ХХ ст. (2011)
Клевака Л. П. - Діяльність Полтавського інституту шляхетних дівчат (1817–1917 рр.) як наукова проблема (2011)
Криштоф С. Д. - Гуманістична сутність педагогічної підтримки (2011)
Левченко Я. Е. - Роль методичної підготовки студентів у процесі формування професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2011)
Микитюк О. М. - Науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах – основа якості управління освітою (2011)
Ніколаєва Л. В. - Класифікації моніторингу в освіті (2011)
Партола В. В. - Сутність умінь і навичок учнів (2011)
Плохута Т. М. - Евристичне тестове завдання як ефективний засіб діагностики й оцінювання самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів, Янц Н. Д. (2011)
Попова Л. Д. - Учитель, вихователь, педагог-новатор (маловідомі сторінки педагогічної діяльності А. С. Макаренка) (2011)
Потапенко Т. О. - Участь учених-мігрантів у діяльності лондонського королівського товариства (друга половина ХХ ст.) (2011)
Прокопенко А. І. - Управління університетом в умовах модернізації освіти (2011)
Проценко І. І. - Дидактична модель формування професійно-творчих умінь майбутніх викладачів у процесі їх діалогової евристичної взаємодії (2011)
Разуменко Т. О. - Заміщення вакантних посад як напрям діяльності факультетських рад: історико-педагогічний аспект (2011)
Савочкіна Т. І. - Методологічний аналіз метаматематичних тверджень в навчальних курсах основних математичних дисциплін (2011)
Сапожников С. В. - Функціонування системи вищої освіти Грецької республіки як країни-члена Чорноморського економічного співтовариства (2011)
Соколовський В. В. - Характерні риси особистості сучасних курсантів та особливості їх навчання у вищих військових навчальних закладах системи МВС України (2011)
Стадник О. Г. - Активізація навчальної діяльності школярів під час екскурсій (2011)
Тихонович В. М. - До визначення поняття "консультація" (2011)
Усенко Н. М. - Евристичне навчання гуманітарних дисциплін як чинник становлення пізнавальної самостійності учнів (2011)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Вплив культури загальноосвітнього навчального закладу на поведінку педагогічного персоналу (2011)
Чубукіна О. М. - Організація художньої самодіяльності студентів: історія питання (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вітаємо з ювілеєм! (2013)
Свінціцький А. С. - Здоров’я населення як важливий чинник державотворення та національної безпеки (2013)
Катеренчук І. П. - Вплив комбінації L-аргініну з інозином на показники ендотеліальної дисфункції та якості життя у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу, Погребняк О. О. (2013)
Загородний М. І. - Ендотеліальна дисфункція при артеріальній гіпертензії: сучасні погляди на причини й механізми розвитку, діагностику та корекцію, Свінціцький І. А. (2013)
Базыка О. Е. - Некоторые аспекты лечения хронической сердечной недостаточности І-ІІ ФК ПО NYHA (2013)
Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (витяг) (2013)
Заремба Є. Х. - Вплив комбінованого антигіпертензивного засобу тонорма на ліпідний спектр крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Заремба-Федчишин О. В., Була М. С., Заремба О. В., Смалюх О. В. (2013)
Ілляш М. Г. - Деякі аспекти комбінованого лікуваня артеріальної гіпертензії, Базика О. Є., Старшова О. С. (2013)
Уніфікований клінічний протокол первиної, екстреної та вториної (спеціалізованої) медичної допомоги (2012). Артеріальна гіпертензія (2013)
Катеренчук І. П. - Депресія як незалежний фактор кардіоваскулярного ризику та її значення на різних етапах серцево-судинного континууму, Ждан В. М., Катеренчук О. І. (2013)
Радченко О. М. - Діагностичне та прогностичне значеня визначеня глікозильованого гемоглобіну – метаболічного маркера пошкодженя (огляд літератури та власні дослідження), Королюк О. Я. (2013)
Зуєв К. О. - Чи завжди ліпідограма дає відповідь на запитання лікаря та пацієнта?, Когут Д. Г. (2013)
Фролов А. И. - Диагностика и лечение нарушений ритма сердца (2013)
Крус-Фернандес Х. М. - Рандомизированное сравнительное исследование трифлузала и аск после острого инфаркта миокарда, Лопес-Бескос Л., Гарсия-Дорадо Д., Лопес Гарсия-Аранда В., Кабадес А., Мартин-Хардаке Л., Веласко Х. А., Кастро-Бейрас А., Торрес Ф., Марфил Ф. (2013)
Пашковский В. И. - Применение препарата Витаксон® в комплексном лечении болевого синдрома у пациентов с полинейропатиями, Юдина Т. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Випадок раку прямої кишки IV стадії з множиними метастазами в печінку, Голик О. М., Рак H. О. (2013)
Зяблицева М. В. - Эффективность применения препарата Фармасулин® в базисно-болюсном режиме инсулинотерапии (2013)
Львівський Медичний форум (2013)
Палій І. Г. - Сучасний погляд на діагностику та лікування функціональної диспепсії, Баранніков К. В. (2013)
Ласачко С. А. - Заболевания молочных желез в условиях реформирования cистемы здравоохранения в Украине: чья зона ответственности? (2013)
Щербинина М. Б. - Обоснование эффективности препарата сирин у пациентов после холецистэктомии (2013)
Щербинина М. Б. - Первый опыт применения real-time эластографии при заболеваниях печени различного генеза, Майкова Т. В. (2013)
Дземан М. І. - Терниста доля українських лікарів. Покоління втрачених можливостей: брати Юрій та Олександр Вороні (частина 2) (2013)
Пост-реліз (2013)
Анонс медичних подій (2013)
Передплата (2013)
Титул, зміст (2013)
Забенько Ю. І. - Концепція планування життєвого циклу електронних документів, Ковтанюк Ю. С. (2013)
Радченко С. В. - Особливості систем електронного документообігу у державних органах України (2013)
Ковтун М. В. - "Студії з архівної справи та документознавства” – фахове вітчизняне видання з архівознавства (2013)
Воронін В. М. - Нереалізовані нагородні проекти 40–60-х років ХХ ст. керівників Радянської України (2013)
Палієнко М. Г. - Архівна місія о. Теофіла Горникевича (з історії збереження архівів ЗУНР та В. Липинського у Відні) (2013)
Осередчук М. А. - Львів – Відень у кінці ХІХ – початку ХХ століття: візити представників габсбурзької династії до Львова та їх відображення у пресі (2013)
Гриник І. І. - Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції (2013)
Морозова А. В. - Чернігівський прочанин на Афоні (2013)
Сафонова О. В. - Ім’я в архівних документах (до 240-річчя від дня народження засновника Харківського університету Василя Каразіна) (2013)
Трибуцька О. А. - Матеріали особового фонду Павла Рябкова (2013)
Ніколаєва Т. О. - Повернення з небуття (архівні документи про українського художника Івана Дряпаченка) (2013)
Безгинская Е. Н. - Подвиг подпольщиков и партизан в документах Государственного архива Луганской области, Сулименко Е. А. (2013)
Касян Л. Г. - Твердиня національного мистецтва (до 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Верьовки) (2013)
Фотодобірка. До 80-річчя від дня народження Анатолія Авдієвського. Упорядник Л. В. Любарська (2013)
Крячок М. І. - З епістолярію Наталі Кузякіної (за документами ЦДАМЛМ України) (2013)
Левченко Л. Л. - Архівний рух історичних товариств, утворення і розвиток архівних установ у південно-атлантичних штатах США (2013)
Богунова Н. К. - Зустріч колективу науково-дослідного інституту мікрографії з Головою Державної архівної служби О. П. Гінзбург (2013)
Кисельова Л. А. - ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження, консервація та реставрація музейних пам’яток: досягнення, тенденції розвитку” (2013)
Ємельянова Т. О. - Практичний семінар працівників Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного у м. Чернігові (2013)
Пам’яті Павла Степановича Соханя (2013)
Пам’яті Георгія Володимировича Портнова (2013)
Пам’яті Віктора Васильовича Страшка (2013)
Васьков Ю. В. - Шляхи впровадження колового тренування на уроках фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Грибан Г. П. - Управління навчальним процесом з фізичного виховання студентів шляхом самооцінки стану здоров’я (2012)
Дем’яненко М. С. - Формування готовності майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі до партнерської взаємодії як складника їхньої професійної компетентності (2012)
Дермельова К. О. - Єдність навчального і виховного компонентів як засіб соціалізації сучасної дитини (2012)
Коваленко О. А. - Використання методу проектів у процесі викладання іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Коваленко О. О. - Самостійність як важлива професійна якість у системі вимог до медичних працівників середньої ланки (2012)
Ковнір О. І. - Роль компетентнісного підходу у формуванні політичної культури майбутнього офіцера морського флоту (2012)
Колгатін О. Г. - Варіанти навчальної діяльності під час навчання майбутніх учителів курсу кваліметрії та діагностики навчальних досягнень, Микитюк С. О. (2012)
Коробська Г. В. - Особливості використання прикладного програмного забезпечення під час навчання студентів фізико-математичних дисциплін (2012)
Котова А. В. - Ділова гра як засіб організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів другої половини ХХ століття (2012)
Левченко В. Ю. - Завдання куратора в процесі формування студентського колективу (2012)
Микитюк С. О. - Ресурсне забезпечення тьюторської діяльності в системі фахової підготовки майбутніх педагогів (2012)
Молчанюк О. В. - Проблема використання iнтернет-технологій у процесі вивчення дисциплін природничого циклу майбутніми педагогами, Янц Н. Д. (2012)
Олефіренко Н. В. - Інструментальні засоби створення електронних дидактичних ресурсів для початкової школи (2012)
Плохута Т. М. - Самостійна пізнавально-творча діяльність студентів в аспекті критеріально-діагностичного підходу (2012)
Повєткін С. В. - Розвиток потреби у мотиваційній сфері студентів молодших курсів (2012)
Птушка А. С. - Методика тестового контролю у вивченні іноземної мови в середніх загальноосвітніх закладах як наукова проблема (2012)
Семенченко Т. О. - Теоретичнi аспекти практичної підготовки майбутнiх учителів у англомовних країнах (2012)
Сергєєва І. І. - Артистизм як важлива професійна якість сучасного вчителя (2012)
Стадник О. Г. - Засоби навчання географії в період створення спеціальних освітніх закладів (перша половина ХvІІІ ст.) (2012)
Тихонович В. М. - Питання контролю діяльності учнів у педагогічній концепції С.Й. Гессена (2012)
Тищенко Т. І. - Напрями розвитку творчого потенціалу студентів (2012)
Ткачов А. С. - Формування у старшокласників умінь працювати з різними джерелами інформації (2012)
Чернявська М. В. - Зміст музичних занять у вітчизняних дошкільних закладах освіти (друга половина ХХ століття) (2012)
Шацька Н. М. - Розвиток професійно-педагогічної компетентності вчителя в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2012)
Якушко Н. М. - Форми організації навчання (історія та сучасність) (2012)
Аль-Сенайх О. В. - Досвід навчання учнів хорового співу (2011)
Бугаєвська Ю. В. - Поняття корпоративної культури: її суть і структура (2011)
Воскобойнікова Г. Л. - Технології ситуативного моделювання у викладанні навчального модуля "Основи медичних знань та охорони здоров’я дітей" для майбутніх учителів початкової школи (2011)
Гриньова Я. Г. - Роль і значення проблемного навчання в процесі викладання правових дисциплін, Нещеретний Ю. М. (2011)
Давидович Л. В. - Готовність майбутнього вчителя музики до професійної діяльності як наукова проблема (2011)
Кін О. М. - Роль студентських об’єднань у розвитку особистості студента: історико-педагогічний аспект (2011)
Коваленко О. А. - Психолого-педагогічний підхід до визначення сутності поняття "обдарованість", Янц Н. Д. (2011)
Криштоф С. Д. - Складники підготовки майбутнього вчителя природничо-математичних дисциплін до використання інтернет-підтримки у навчальному процесі (2011)
Кудрявцева Т. О. - Ділова бліцгра як засіб підготовки майбутніх медичних сестер до вирішення проблемних ситуацій у професійній діяльності (2011)
Левченко Я. Е. - Методологічні основи дослідження проблеми професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя (2011)
Микитюк С. О. - Ресурсна концепція управління освітнім процесом у сучасному вищому навчальному закладі (2011)
Міхеєнко О. І. - Складові культури здоров’я в контексті валеологічної парадигми (2011)
Мокроменко О. В. - Просвітницька діяльність благодійних та народоосвітніх громад у Великій Британії ХІХ ст. (2011)
Мушка О. В. - Навчально-виховна робота в жіночій торговій школі ім. П.Г. Терещенко (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 103-110 (2011)
Парфьонова О. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутніх дизайнерів (2011)
Пєхарєва С. В. - Характеристика етапів вирішення проблеми інноваційного розвитку дошкільних навчальних закладів в Україні (2011)
Пліско О. В. - Загальнотеоретичні основи організації моніторингу навчальних досягнень учнів (2011)
Пучков І. Р. - Педагогічні засади використання віртуального лабораторного комлексу в процесі навчання студентів фізико-математичних дисциплін (2011)
Сілічова Т. В. - Формування суб’єкт-суб’єктних відносин в освітньому процесі студентів економічних спеціальностей (2011)
Стадник О. Г. - Проблема вдосконалення уроку як основної форми організації навчання в середніх загальноосвітніх закладах (2011)
Сутула В. О. - Формування в учнів загальноосвітніх шкіл потреби у здоровому способі життя як наукова проблема (2011)
Тарасенко Н. В. - Соціальна вулична робота як засіб формування здорового способу життя сучасної молоді (2011)
Удовенко М. А. - Сучасні підходи до навчання основ здоров’я учнів початкової школи як наукова проблема (2011)
Філатова Л. С. - Нові підходи вивчення дефініції іміджу як наукова проблема (2011)
Чаговець А. І. - Розвиток рухової творчості в дітей дошкільного віку (2011)
Чернявська М. В. - Зміст естетичного виховання дошкільників засобами образотворчого мистецтва як наукова проблема (друга половина ХХ століття) (2011)
Чєн Н. В. - Роль творчих завдань у розвитку творчого мислення, творчих умінь та здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2011)
Шломенко О. Б. - Структурні компоненти професійно-комунікативної компетентності фахівців економічного профілю (2011)
Янц Н. Д. - Діалог як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх педагогів у сфері батьківської просвіти, Коваленко О. А. (2011)
Сидоров Ю. І. - Одноразова ферментаційна апаратура (2010)
Кищенко Е. М. - Генетическая инженерия сахарной свеклы: проблемы и достижения (2010)
Борзова Н. В. - Грибні амілолітичні ензими та їх дія на нерозчинні субстрати, Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д. (2010)
Сытников Д. М. - Реакция сои на инокуляцию Альго-ризобиальными композициями, Воробей Н. А., Пацко Е. В. (2010)
Підгорський В. С. - Використання кормових та пекарських дріжджів для отримання біологічно активних гліканів, Коваленко О. Г., Васильєв В. М., Ісакова О. В. (2010)
Bayraktar V. N. - The infrared laser effect on carbohydrate fermentation by Saccharomyces cerevisiae yeast (2010)
Шутова В. В. - Использование послеспиртовой барды для культивирования молочнокислых и пропионовокислых бактерий, Ивинкина Т. И., Фадеева И. В., Ревин В. В. (2010)
Бызов Д. В. - Влияние ионизирующего облучения на артерии свиньи при создании девитализированных скаффолдов, Сынчикова О. П., Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2010)
Горбунов Л. В. - Відтворюваність результатів запліднення ооцитів деконсервованими сперміями коропа (Cyprinus carpio L.), Філіпов В. Ю., Бучацький Л. П. (2010)
Климова Е. М. - Оценка степени цитотоксичности компонентов патологических сывороток с использованием клеточной тест-системы, Лавинская Е. В., Божков А. И., Кордон Т. И. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на підручник О. В. Карпова, С. В. Демидова, С. С. Кир’яченка "Клітинна та генна інженерія" (Київ: Фітосоціоцентр, 2010) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Щербаков А. Б. - Наноматериалы на основе диоксида церия: свойства и перспективы использования в биологии и медицине, Жолобак Н. М., Иванов В. К., Третьяков Ю. Д., Спивак Н. Я. (2011)
Кушкина А. И. - Лизогения у бактерий и ее значение для биотехнологии, Товкач Ф. И. (2011)
Грицай Р. В. - Ліпополісахариди грамнегативних бактерій: структурні особливості, біосинтез, застосування в біотехнології, Варбанець Л. Д. (2011)
Гулевский А. К. - Клеточная трансплантация в кардиомиопластике при ишемическом повреждении сердца, Щенявский И. И., Абакумова Е. С. (2011)
Комісаренко С. В. - Ефективність біофармацевтичного препарату "Мебівід" у попередженні порушень обміну вітаміну D3 та кальцію за аліментарного остеопорозу, Апуховська. І. Л., Рясний В. М., Калашніков А. В., Великий М. М. (2011)
Борзова Н. В. - Стабильность α-галактозидазы Aspergillus niger в условиях температурного воздействия (2011)
Древаль К. Г. - Нові продуценти целюлозолітичних ензимів серед вищих базидіальних грибів, Бойко М. І (2011)
Гураль С. В. - Дослідження складу каротиноїдів у мутантів дріжджів Phaffia rhodozyma (Xanthophyllomyces dendrorhous), Колісник Г. В., Климишин Д. О., Гончар М. В. (2011)
Bilyy R. - Apoptosis-dependent changes in expression pattern of mRNA coding for sialyl-modifying enzymes (2011)
Секан А. С. - Сучасні методи молекулярного аналізу генетично модифікованих рослин., Сорочинський Б. В. (2011)
Токар В. П. - Рецензія на книгу "Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology I". Під редакцією О. П. Демченка (видавництво Springer, 2010), Ящук В .М. (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Валентин Іванович Грищенко (2011)
Правила для авторів (2011)
Григорьева М. В. - Полимерные системы с контролируемым высвобождением биологически активных соединений (2011)
Пирог Т. П. - Використання мікробних поверхнево-активних речовин у біології та медицині, Конон А. Д., Скочко А. Б. (2011)
Кузьменко Ю. В. - Очистка неструктурного протеина NS1 вируса клещевого энцефалита из неинфекционного материала, Берестень С. Ф., Стародубова Е. С., Тимофеев А. В., Карпов В. Л. (2011)
Матвєєва Н. А. - Перенесення в рослини ряски Lemna minor L. Генів туберкульозних антигенів ESAT6 та AG85B за допомогою Agrobacterium rhizogenes, Кіщенко О. М., Шаховський А. М., Кучук М. В. (2011)
Гурин И. В - Получение длинномерных каталитических образований углерода и изучение их биосовместимости, Введенский Б. П., Гурин В. А., Буколов А. Н., Фурсов С. Г., Белочкина И. В., Ковалев Г. А., Сынчикова О. П., Тыныныка Л. Н., Сандомирский Б. П. (2011)
Gospodaryov D. - Some properties of melanin produced by Azotobacter chroococcum and its possible application in biotechnology, Lushchak V. (2011)
Ободович А. Н. - Дискретно-импульсный ввод энергии для интенсификации биотехнологических процессов в спиртовом и хлебопекарном производстве, Чайка А. И., Недбайло А. Н., Лымарь А. Ю. (2011)
Спиридонов В. Г. - Одержання антигену VP7 вірусу блютангу жуйних у трансгенних рослинах Nicotiana tabacum, Ситник К. С., Парій М. Ф., Павлюченко Н. В., Рибальченко Д. Ю., Мартиненко Д. Л., Мельничук М. Д. (2011)
Ястремська Л. С. - Селекція анаеробного целюлолітичного термофільного штамму Clostrіdіum thermocellum 5СТ, Васильченко О. А. (2011)
Марченко М. М. - Характеристика електрофоретичних спектрів естераз експлантатів Saussurea discolor (Willd.) DC. та Saussurea porcii Degen, Шелифіст А. Є., Чебан Л. М. (2011)
Кунах В. А. - Рецензія на навчальний посібник О. І. Мартиненко "Методи молекулярної біотехнології: Лабораторний практикум". За наук. ред. чл.-кор. НАН України, проф. Д. М. Говоруна (Київ: Академперіодика, 2010)., Левицький Є. Л. (2011)
Токар В. П. - Рецензія на книгу "Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II.Molecular Constructions, Polymers and Nanoparticles". Редактор серії О.С.Вольфбейс, редактор тому О. П. Демченко (видавництво Springer, 2010)., Науменко А. П. (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Vasylchenko O. A. - Biotechnological aspects of poly-β-hydroxybutyrate biosynthesis, Yastremskaya L. S., Salata A. M., Salata O. S., Fedun N. O. (2011)
Сидоров Ю. І. - Локальні очисні споруди (2011)
Конвалюк І. І. - Отримання та характеристика культури ізольованих коренів рослин роду Тирлич (Gentiana L.), Грицак Л. Р., Мельник В. М., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2011)
Солдаткін О. О. - Розроблення амперометричного мікробіосенсора для визначення D-серину (2011)
Мацелюх Е. В. - Особливості росту і біосинтезу еластази утантним варіантом Bacillus sp. 27-88ELS+, Нидялкова Н. А., Варбанец Л. Д. (2011)
Шульга С. М. - Влияние компонентов энзиматической среды на биосинтез триптофана, Ткаченко А. Ф., Тигунова Е. А., Бейко Н. Е., Хоменко А. И. (2011)
Матвєєва Н. А. - Синтез інуліну в "бородатих коренях" цикорію, трансформованого за допомогою Agrobacterium rhizogenes, Кіщенко О. М., Шаховський А. М., Кучук М. В. (2011)
Тищенко Е. Н. - Метаболизм сахарозы на ранних этапах онтогенеза кукурузы (Zea mays L.), трансформированной in planta обезоруженными штаммами Agrobacterium tumefaciens, Сакало В. Д., Матвеева А. Ю., Курчий В. М., Моргун Б. В., Кочетов А. В. (2011)
Кириченко Е. В. - Использование Azotobacter chroococcum для создания комплексных биологических препаратов, Коць С. Я. (2011)
Кузнецова О. В. - Вплив стимуляторів росту на розвиток вегетативного міцелію Pleurotus ostreatus (Jacq.:Fr.) Kumm (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Байрактар В. М - З листів до редакції (2011)
Демченко О. П. - Кластери з декількох атомів срібла у флуоресцентних сенсорних технологіях, Канюк М. І. (2011)
Шатурський О. Я. - Закономірності утворення і функціонування іонпровідних каналів цитолітичних протеїнів при реконструкції У штучних ліпідних бішарах (2011)
Туров В. В. - Гидратные свойства композитного материала на основе высокодисперсного кремнезема и ДНК, Барвинченко В. Н., Крупская Т. В., Гунько В. М., Чехун В. Ф. (2011)
Іскра Р. Я. - Метаболічні показники крові поросят за умов згодовування їм культуральної рідини дріжджів Saccharomyces cerevisiae, яка містить біокомплекси хрому, Гончар М. В., Нечай Г. І., Максимович І. Я. (2011)
Перерва Т. П. - Оптимизация бактериальных питательных сред экстрактом Ungernia victoris, Мирюта А. Ю., Дворник А. С., Можилевская Л. П., Кунах В. А. (2011)
Коршун Л. М. - Суперсинтез розчинного протеїну — продукту експресії гена, що містить імунодомінантні ділянки глікопротеїну G вірусу герпесу 2-го типу, у бактерійній системі Escherichia coli, Мойса Л. М., Ковтонюк Г. В., Ганова Л. О., Кисельова О. К., Співак М. Я. (2011)
Слета И. В. - Моделирование некроза миокарда с помощью криотехнологии, Чиж Н. А., Гальченко С. Е., Сандомирский Б. П. (2011)
Шульга С. М. - Вплив ліофілізації на життєздатність дріжджів Pichia anomala, Тігунова О. О., Ткаченко А. Ф., Бейко Н. Є., Хоменко А. І. (2011)
Сергеева Л. Е. - Содержание свободного пролина как показатель жизнедеятельности клеточной культуры Nicotiana tabacum L. при стрессе, Бронникова Л. И., Тищенко Е. Н. (2011)
Поліщук Г. Є. - Мікробіологічні показники рослинних екстрактів для виробництва морозива, Гулак О. В., Згурський А. В., Антонюк М. М. (2011)
Жуковский Ю. Г. - Способ идентификации бутирилхолинэстеразы из сыворотки крови лошади, Жуковская В. А., Кузнецова Л. П., Никитина Е. Р., Сочилина Е. Е. (2011)
Пивоваренко В. Г. - Рецензія на книгу "Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology III" за редакцією О. П. Демченка (Springer Series of Fluorescence, т. 10, видавництво Springer, 2011) (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Доповнення до Правил для авторів (2011)
Бабій І. - Моральне виховання дошкільників засобами народної педагогіки (2009)
Басиладзе Н. - "Уроки мышления" в педагогической теории и практике В.А. Сухомлинского (2009)
Бесараб М. - Люби, вивчай і бережи свій рідний край , Левицька Ю., Мельник Ю., Шуйська Л. (2009)
Бєлєнька Г. - Трудове виховання дітей дошкільного віку: реалії ХХІ сторіччя (2009)
Богініч О. - Основні механізми формування мотивації у майбутніх вихователів до фізкультурно-оздорочої роботи з дошкільниками (2009)
Бутенко О. - Родина та її роль у вихованні шанобливого ставлення до матері (2009)
Вереітіна І. - Дослідження впливу складових навчального процесу на формування робочого плану з урахуванням можливостей математичного моделювання (2009)
Войченко О. - Основні тенденції розвитку громадянського виховання в сша в кінці ХХ століття (2009)
Гаврилюк С. - Художній розвиток особистості як проблема психолого-педагогічних досліджень (2009)
Гарбузова І. - Розвиток кооперативного шкільництва в наддніпрянській україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2009)
Гуцол А. - Джерела з історії розвитку позашкільних закладів освіти луганської та донецької областей (1946–1991 рр.) (2009)
Денисюк В. В. - Інтерактивне навчання на уроках інформатики, Кулик Т. М. (2009)
Дима Я. - Проведення лабораторних робіт з фізики із застосуванням інтерактивних методик та комп’ютерної техніки, Руденко О., Саєнко О. (2009)
Дідук- Ступ’як Г. - Процедура застосування технології інтеракції різнотипових підходів у ході мовленнєвої підготовки майбутніх педагогів за європейською кредитно- трансферною системою (2009)
Івашко О. - Передумови впровадження концепцій полікультурної освіти у республіці польща (2009)
Іващенко О. - Використання системи комунікативних вправ та рольових ігор на занятях з іноземної мови (2009)
Інспекторова Т. - Особливості естетичного виховання дошкільників засобами музики (2009)
Іщенко Л. - Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку (2009)
Карнаух Л. - Ретроспективний аналіз проблеми збереження життя і здоров’я дітей дошкільного віку у соціальному середовищі (2009)
Кобилянський О. - Про питання коригування програми з безпеки життєдіяльності для студентів економічних спеціальностей у вищих закладах освіти (2009)
Коваль М. - Птахи в ландшафтному дизайні, Містрюкова Л., Терещенко Ю. Ф., Цьомра Т. С. (2009)
Колесникова О. - Організаційно-педагогічні умови діяльності соціальної психолого-педагогічної службив загальноосвітній школі (2009)
Кочубей Н. - Понятійно-категоріальний апарат української педагогічної думки другої пол. XVII – кінця XVIII ст. (2009)
Кудикіна Н. - Характеристика пізнавального інструментарію проблеми громадянського виховання особистості: понятійно-категоріальний аспект (2009)
Кушнір В. - Підходи до розуміння сім’ї і факторів сімейного виховання (2009)
Леонтьєва О. - Соціальне партнерство як необхідна умова забезпечення якості професійної освіти дорослих у данії (2009)
Мараховська Н. - Діагностика сформованості лідерських якостей майбутніх учителів іноземної мови (2009)
Марченко Т. - Зміст поняття "моральна поведінка" в контексті досліджень педагогів різних часів (2009)
Мельник Н. - Формування полікультурної компетентності дітей дошкільного віку в контексті компетентнісного підходу в дошкільній освіті України (2009)
Мерзлюк Л. - Креативний розвиток особистості дітей дошкільного віку засобами музики (2009)
Ненько Ю. - Сутність поняття "творчість", "творча самореалізація" (2009)
Пащенко Л. - Особливості формування професійної майстерності дизайнера інтер’єру засобами образотворчого мистетцва (2009)
Пилинський Я. - Сучасна багато культурність має міцне українське коріння (2009)
Підлипняк І. - Підготовка майбутніх вихователів до логіко-математичного розвитку дітей у різновіковій групі (2009)
Попиченко С. - Історія становлення закладів суспільного дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Прошкін В. - Про организацію студентської наукової работи в університеті (2009)
П’ясецька Н. - Утвердження здорового способу життя при підготовці фахівця у ВНЗ, Шпильова М., Білан В. (2009)
Рахманіна В. - Аналіз структури художньо-естетичного смаку (2009)
Рогальська Н. - Підготовка педагогів дошкільної освіти: науково-методичний аспект (2009)
Самошкіна Н. - Технології ігрового тренінгу як засіб активізації професійної підготовки майбутніх учителів (2009)
Семчук С. - Особливості медіасоціалізації дітей дошкільного віку (2009)
Скрипник А. - Сирітство в Україні: постановка проблеми (2009)
Скрипник Н. - Методика обстеження стану сформованих толерантних взаємин старших дошкільників (2009)
Товстенко Л. - Синтаксичні засоби зв’язку частин компонентів у конструкціях з неоднорідною супідрядністю (на матеріалі творів М. Стельмаха) (2009)
Хало З. - Творче використання досвіду німецької дошкільної педагогіки та освіти у контексті завдань сучасного українського довкілля (2009)
Шкваріна Т. - Дидактичні засади програми профільно-орієнтованого курсу іноземної мови для підготовки вчителів до навчання дошкільників іноземної мови (2009)
Волошина О. В. - Додатковий капітал машинобудівних підприємств: необхідність коригування та вплив на показники фінансового стану (2013)
Maslak О. - Innovative development of industry enterprises, Bezruchko O., Pererva P., Veresne Somosi Mariann (2013)
Сокур М. І. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом оптимізації структури капіталу, Божик Д. П. (2013)
Чаплінська А. А. - Оцінка товарних запасів та їх оборотності на підприємствах роздрібної торгівлі, Бабчук Г. Г. (2013)
Залунина О. М. - Определение приоритетов развития строительного предприятия для принятия управленческих решений (2013)
Pochtovyuk А. - Integration of interests of subjects of higher education system at macrolevel: professional qualifications aspect, Kondratenko O. (2013)
Хоменко М. М. - Динамічна модель контролю рівня замовлень туристичних послуг (2013)
Касич А. О. - Проблемні аспекти бухгалтерського та податкового обліку основних засобів в Україні, Черевик Н. В. (2013)
Крот Л. М. - Фінансово-економічне забезпечення земськими установами лівобережної україни діяльності сільськогосподарських складів (2013)
Пана Л. - Система третичного образования и окупаемость частного вложения студента в Чешской республике, Жилкова П. (2013)
Крестецкая С. Л. - Микробиологические и иммунологические аспекты синдрома Гийена-Баре, Крестецкий Н. Г. (2012)
Литовченко О. А. - Анализ результатов применения полугнездного метода ПЦР-диагностики Сhlamydia trachomatis (2012)
Волянский А. Ю. - Методы изучения и оценки гриппозных вакцин, Давыдова Т. В., Кучма И. Ю. (2012)
Лупай О. В. - Комбінована дія тербінафіну та бензоїлпероксиду на консорціум саndida albіcans і Staphylococcus aureus (2012)
Волянский А. Ю. - Взаємозв’язок специфічного вакцинального та системного імунітету імунокомпрометованих дітей (2012)
Ільїнська І. Ф. - Апоптоз фагоцитуючих клітин при вакцинації та ревакцинації БЦЖ, Зубрійчук О. М. (2012)
Циганенко А. Я. - Оцінка дії світлодіодного випромінювання і протимікробних препаратів на мікроорганізми - збудники гнійно-запальних процесів, Мішина М. М., Дубовик О. С., Мішин Ю. М., Глазунов А. В. (2012)
Сердюк В. В. - Современные проявления эпидемического процесса парентеральных гепатитов на территории дзержинского района г. Харькова, Невмержицкая С. Х. (2012)
Грубник І. М. - Дослідження властивостей гелів карагінану, Гладух Є. В., Черняєв С. В. (2012)
Дивоча В. А. - Современные аспекты профилактики и лечения гриппа, Лагода О. В., Руссу А. В., Михальчук В. Н., Гоженко А. И. (2012)
Мишин В. В. - Определение "этиологических" ассоциаций микрорганизмов при бактериальных пиелонефритах, Гриценко Л. З., Шипов Д. О., Троян Н. С., Лазуренко Е. Е. (2012)
Кожокару А. А. - Проблема дитячих інфекцій у військових колективах збройних сил України, Земцов О. М., Якимець В. М., Лугова Г. В., Іванько О. М. , Філіпенко Л. І. (2012)
Волянський А. Ю. - Тактика вакцинації дітей, які часто хворіють, та засоби підвищення її ефективності (2012)
Памяти ученого и педагога Л. А. Бондаренко посвящается (2012)
Киреев И. В. - Проблемы фармакотерапии негоспитальной пневмонии в украине, Бакуменко М. Г., Добра Е. А., Книженко И. Б. (2012)
Косілова О. Ю. - Сучасні підходи в лікуванні хворих на перитоніт, що викликаний шпитальними штамами бактерій (2012)
Римша О. В. - Антимікробна дія антибіотиків та антисептиків у урологічних хворих (2012)
Войда Ю. В. - Микроэкология человека и роль пробиотических препаратов в терапии гнойно-воспалительных заболеваний в акушерстве и гинекологии, Солонина Н. Л. (2012)
Бабич Є. М. - Фракційний склад правцевого анатоксину та дифтерійного токсину промислового виробництва, Калініченко С. В., Рябовіл О. В., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Плугатор Т. М., Бобирева І. В., Большакова Г. М. (2012)
Кучма І. Ю. - Моніторинг медикаментозної резистентності мікобактерій туберкульозу у бактеріовиділювачів різних категорій у харківській області за період 2006-2011 р.р., Ковальова Г. О., Гушилик Б. І. (2012)
Жорняк О. І. - Аналіз чутливості мікроорганізмів до таблетованих антисептичних препаратів (2012)
Лебедєва Н. Ю. - Антибактеріальні властивості поліоксометалату гольмію по відношенню до збудників гнійно-запальних ускладнень у постраждалих із тяжкими травмами, Піддубна О. М. (2012)
Шмуліч В. К. - Особливості етіологічного спектру бронхіальної астми у дітей залежно від статі та віку, Прохоренко О. А., Шмуліч О. В., Старусева В. В., Цимбал В. М. (2012)
Martynov A. V. - Oral long-acting pharmaceutical form of insulin on the basis of self-organizing kvasi-living system of combinatorial peptides, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Farber B. S., Farber S. B. (2012)
Shulga L. I. - Correlation of the structural peculiarities of bioactive compounds of herbal remedy and its pharmacological value (2012)
Lebid L. V. - Clinical course and efficacy of tb treatment during the epidemic of tuberculosis in the kharkiv region, Kireev I. V. Poteyko P. I., Lyashenko A. A., Krutko V. S., Sokol T. V. (2012)
Щербак О. М. - Протимікробні властивості нітрогеновмісних конденсованих систем з піримідиновим фрагментом, Андреєва І. Д., Казмірчук В. В., Журавель І. О. (2012)
Петренко О. В. - Розповсюдження основних генів вірулентності серед представників роду Vibrio (2012)
Марковский В. Д. - Пневмоцистная пневмония: исторические, эпидемиологические и клинико-морфологические аспекты, Плитень О. Н., Мирошниченко М. С., Мирошниченко А. А. (2012)
Lisnyak Yu. V. - Models of amphotericin membrane channel based on concerted intermolecular =C-H…O interactions (2012)
Smelyanskaya M. V. - The role of representatives in ophthalmic pathology herpesvirus, Peremot S. D., Martynov A. V., Volyansky A. Y., Kashpur N. V., Voloshko I. V., Moroz M. P. (2012)
Торяник И. И. - Структурные доминанты неврита тройничного нерва в этиопатогенетической картине пролонгированных инфекционно- воспалительных прозопалгий (2012)
Немятих О. Д. - Аналіз біохімічного складу фітоімунокоректору "Афлуфіт" методом високоефективної рідинної хроматографії (2012)
Лісняк Ю. В. - Молекулярне моделювання взаємодій протимікробних сполук з елементами клітинної мембрани: ністатин ергостеринова мембранна пора, Мартинов А. В. (2012)
Шмуліч В. К. - Використання номографічного методу в етіологічній розшифровці алергічного риніту у дітей, Прохоренко О. А., Шмуліч О. В., Старусева В. В., Цимбал В. Н., Ащеулов О. М., Тесленко Т. О. (2012)
Конюхов І. В. Чуєшов В. І. - Дослідження технологічних та мікробіологічних властивостей кріоподрібненої рослинної сировини, Солдатов Д. П. (2012)
Бабич Є. М. - Імунобіологічна характеристика окремих фракцій правцевого анатоксину до та після впливу ультразвукових хвиль, Калініченко С. В., Рябовіл О. В., Ківва Ф. В., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Коваленко О. І., Плугатор Т. М., Егліт В. О., Білозерський В. І. (2012)
Волянський А. Ю. - Індукція Т- та В-клітинної імунологічної пам’яті за вакцинації різними типами вакцин (2012)
Матеріали міжнародної наукової конференції "Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями", що проходила в м. Харкові 17-18 жовтня 2012 р. (2012)
Тези доповідей міжнародної наукової конференції "Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями", що проходила в м. Харкові 17-18 жовтня 2012 р. Розділ 2 (2012)
Фоміна Н. С. - Біологічні властивості стафілокока, дріжджоподібних грибів роду Candida виділених з організму онкологічних пацієнтів, Фомін О. О. (2012)
Чернякова Г. М. - Умовно-патогенні мікроорганізми як етіологічні чинники інфекцій в умовах нейнфекційного багатопрофільного стаціонару, Мінухін В. В. (2012)
Покришко О. В. - Антибіотикочутливість та стан мікрофлори товстої кишки хворих на алергічні дерматити із супутньою лямбліозною інвазією, Шкільна М. І. (2012)
Гридіна Т. Л. - Вплив інгібіторів протеолізу на Підвищення чутливості до антибіотиків штамів Staphylococcus aureus, Федчук А. С., Лозицький В. П., Мудрик Л. М., Шитикова Л.І., Сочесло Л. В., Волянський А. Ю., Мироненко Л. Г., Грузевський О. А., Кольцова І. Г. (2012)
Білецька Г. В. - Сучасні паразитарні системи кліщових інфекцій у Львівській області, Семенишин О. Б., Бень І. І., Шульган А. М., Друль О. С., Федорук В. І., Лозинський І. М. (2012)
Назарчук О. А. - Вивчення резистентності штамів золотистого стафілококу до протимікробних засобів, Палій Д. В., Назарчук Г. Г. (2012)
Колодій С. А. - Дослідження ефективності середовища Влакон для діагностики туберкульозу (2012)
Аттиков В. Е. - Микробиологические и иммунологические показатели у больных с хроническими гиперпластическими заболеваниями верхних дыхательных путей, Нестеренко А. М., Брусник С. В., Егошина В. А., Глоба В. В., Маркова К. В., Коляда Т. И. (2012)
Смелянская М. В. - Особенности иммунологического статуса при увеитах герпесвирусной этиологии, Перемот С. Д., Волянский А. Ю., Мартынов А. В., Кашпур Н. В., Бачук Н. Ю., Мороз М. П. (2012)
Маркова Х. В. - Особливості цитокінового профілю в динаміці запального процесу верхніх дихальних шляхів різної нозології, Коляда Т. І., Єгошина В. О., Аттіков В. Є., Нестеренко А. М., Бруснік С. В. (2012)
Перемот С. Д. - Поліфокальність ушкоджень коронарного русла та дисбаланс рівнів цитокінів у хворих з коронарним атеросклерозом, Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В., Мартинов А. В., Перемот Я. О. (2012)
Дяченко В. Ф. - Порівняльна характеристика методу "шахової дошки" та методу " час - бактерицидний ефект " в оцінці ефективності протимікробної дії комбінацій антибіотиків на полірезистентні штами синьогнійної палички, Ягнюк Ю. А., Городницька Н. І. , Марющенко А. М., Бомко Т. В., Бакуменко А. В. (2012)
Шмуліч В. К. - Специфічна діагностика атопічного дерматиту у дітей методом скарифікації, Самсоненко В. І., Шмуліч О. В., Старусева В. В. (2012)
Торяник И. И. - Патоморфологическая картина пораження желудочно-кишечного тракта при зкспериментальной стафилококковой инфекции, Казмирчук В. В. (2012)
Кучмак О. Б. - Результати використання біфіформу при дисбіозі товстої кишки у хворих на ревматоїдний артрит, Климнюк С. І., Малярчук А. Р. (2012)
Чернявский В. И. - Иммунология опухолей (2012)
Перцев Д. П. - Координація наукових розробок і викладання гігієни праці як сучасний методологічний підхід у підготовці медичних кадрів (2012)
Волянський А. Ю. - Оптимізація проведення планових щеплень дітей, що часто хворіють, Романова О. А., Давидова Т. В., Конорєва К. С. (2012)
Змiст (2010)
Ігнатова О. А. - Причини фінансово-економічної кризи в Україні та перспективи її подолання: фізико-економічний аспект (2010)
Шира Н. О. - Проблема доларизації в Україні та шляхи її вирішення (2010)
Иванов С. Е. - Интегральный метод районирования рейтинговых показателей развития региона (2010)
Осадча Н. В. - Режим митного складу: алгоритм його використання та шляхи вдосконалення (2010)
Кондратенко Н. Г. - Спеціальний режим оподаткування підприємств малого бізнесу в умовах економічної кризи (2010)
Кіндзерський Ю. В. - Ризики розвитку промисловості і пріоритети політики її реформування у стратегії економічних перетворень в Україні (2010)
Ромусік Я. В. - Конкурентоспроможність промисловості України: стан та засоби підвищення (2010)
Иванова В. В. - Концепция стратегии развития энергосбережения (2010)
Голуб Н. Ю. - Критерії оцінки ефективності структурної трансформації промислових корпорацій різними суб'єктами ринку (2010)
Мельникова М. В. - Мотиви формування та принципи оргпроектування виробничо-господарських комплексів промислового сектору (2010)
Котов Е. В. - Обеспечение энергетической безопасности Украины: метано-угольный аспект, Юшков Е. А. (2010)
Паршин Ю. І. - Розробка моделі стратегічного управління гірничодобувного підприємства (2010)
Бондар В. П. - Договірне оформлення аудиту: проблеми та їх вирішення (2010)
Мащенко Н. Е. - Информационный потенциал вуза: проблемы определения и возможности использовани (2010)
Коник О. В. - Анализ процессов региональной и отраслевой концентрации капитальных инвестиций Украины (2010)
Гаращук О. В. - Оцінка інтелектуального капіталу й мотиваційні чинники інноваційних потенцій можливостей підприємств, Щукін О. І., Матієнко В. М., Козлов Є. Є. (2010)
Гринько Т. В. - Концепція адаптивного управління інноваційним розвитком промислового підприємства (2010)
Чічкань О. І. - Визначення основних чинників сталого розвитку регіонів України (2010)
Ярмош В. В. - Методика оцінки інтелектуальної власності на підприємствах (2010)
Ахромкин Е. М. - Основные положения концепции инновационной системы (2010)
Калюжный И. Л. - Применение принципов системного анализа в моделировании инновационного процесса, Калюжная Т. В., Митус В. А. (2010)
Гончарук А. Г. - Стратегические аспекты применения конкурентного бенчмаркинга на промышленном предприятии (2010)
Кравченко В. Н. - Диагностика и оценка эффективности основной деятельности предприятия, Лысенко А. Ю. (2010)
Братанич М. В. - Визначення сутності економічної ефективності та класифікація її видів, Полозова Т. В (2010)
Орлов І. В. - Розрахунки підприємств за операціями придбання: економіко-правовий зміст (2010)
Коновалова Т. В. - Особливості визнання витрат на Інтернет на підприємствах торгівлі, Гарбузова Н. О. (2010)
Трубчанин В. В. - Результаты анализа готовности предприятия к осуществлению, Мальчик М. В. (2010)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Бюджетне фінансування регіонального промислового комплексу (2010)
Кучер С. В. - Податковий кодекс України як інструмент вирішення проблем бухгалтерського обліку податку на прибуток (2010)
Уллубієва К. К. - Аспекти організації бухгалтерського обліку розрахунків за ПДВ (2010)
Матюшин А. В. - Доверие как базовый параметр институциональной среды в банковском секторе (2010)
Шкаева Т. И. - Концепция регулирования отраслевой концентрации кредитных рисков коммерческого банка (2010)
Прушківський В. Г. - Методика оцінки дистанційних каналів збуту банківських продуктів та послуг, Козицька Г. В. (2010)
Подлужна Н. О. - Забезпечення кадрової безпеки організації (2010)
Бородюк В. М. - Соціально-економічний аспект благоустрою населених пунктів, Фролова Г. С. (2010)
Котова Н. І. - Соціальний пакет як інструмент соціальної відповідальності у сфері охорони праці (2010)
Романенко І. П. - Трансформація маркетингу: соціально-етичний аспект (2010)
Хумарова Н. И. - Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем (2010)
Алимов О. М. - Нова парадигма розвитку хімічної промисловості України (2010)
Анотацiї (2010)
Аннотации (2010)
Abstracts (2010)
Новикова О. Ю. - Cказ в україні: Епідемічна та епізоотична ситуація, засоби для Профілактичної та лікувально-профілактичної імунізації, Лаврик O. А., Панченко Л. О. (2013)
Moroz V. A. - Pharmaceutical care in the treatment of patients with infections of the lower urinary tract (2013)
Adeyemi A. A. - Orms in surprising places: clinical and morphological features, Borzenkova I. V., Myroshnychenko M. S., Pliten O. N. (2013)
Петренко О. В. - Виявлення генів патогенності в V.parahaemolyticus, виділених в південних регіонах україни, Алексеєнко В. В., Лисенко З. А. (2013)
Куновська Л. М. - Висхідний шлях інфікування плоду та формування кишкового мікро- біоценозу у новонароджених дітей (2013)
Маракушин Д. И. - Влияние оксиэтилированных алкилфенолов на гормональный обмен белых крыс в подостром эксперименте, Наконечная О. А., Максимова И. Г. (2013)
Деркач С. А. - Чутливість штамів стафілококів, збудників гнійно-запальних інфекцій, до комерційних препаратів-бактеріофагів, Воронкіна І. А., Коцар О. В., Крилова І. А., Головенькіна Н. А., Головахіна Л. М. (2013)
Ільїнська І. Ф. - Апоптоз фагоцитуючих клітин, індукований мікобактеріями туберкульозу з різною вірулентністю, Зубрійчук О. М. (2013)
Єлисеєва І. В. - Вплив перорального введення кашлюкових антигенних препаратів на дермонекротичну реакцію у кролів, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Ісаєнко О. Ю., Бобирєва І. В. (2013)
Винничук М. О. - Мікробіоценоз ротоглотки у хворих на туберкульоз легень, Климнюк С. І., Винничук Л. Р. (2013)
Маланчук С. Г. - Реакція ароілметилентрифенілфосфорілідів з борфторидами арилдіазонію і протимікробна активність фосфонійгідразонів (2013)
Мустафа Аль Хуссейн - Синтез та фізико-хімічні властивості ацильованих танідів, Мартинов А. В. (2013)
Holodnyak O. V. - The differential diagnosis of cardiomegaly in children (Lecture) (2013)
Акимов Л. В. - О параметрическом и структурном астатизме электропривода с двухмассовой механической частью и нелинейной нагрузкой, Литвиненко Д. Г. (2012)
Савич С. П. - Порівняння економічної ефективності альтернативних електроприводів у нестаціонарних режимах (2012)
Смотров Е. А. - Оптимизация процесса рекуперативного торможения в электроприводах малых электротранспортных средств, Вершинин Д. А., Герасимяк В. Г. (2012)
Лещев В. А. - Ограничение колебаний груза кранового механизма подъёма при монтажных операциях (2012)
Синчук О. Н. - Тяговый асинхронный электропривод гибридного двухосного электровоза с автоматическим управлением, Гузов Э. С., Синчук И. О., Скапа Е. И., Баулина М. А. (2012)
Синчук О. Н. - Вероятностно-статистический метод расчета электрических нагрузок тяговых двигателей рудничных электровозов, Гузов Э. С., Омельченко А. В., Скапа Е. И., Черная В. О. (2012)
Бересан О. О. - Особливості побудови випробувальної станції синхронних генераторів, що працюють зі змінною частотою обертання, Бойко А. О., Радімов С. М. (2012)
Ставинский А. А. - Сравнительный анализ потерь трехфазных трансформаторов с круговыми и восьмигранными образующими контурами стержней планарных магнитопроводов, Ставинский Р. А., Цыганов А. Н. (2012)
Авдеева Е. А. - Модель массы и стоимости трехфазной радиальной электромагнитной системы с ромбическими обмоточными окнами и прямоугольным сечением двухконтурных стержневых частей шихтованного магнитопровода (2012)
Китаев А. В. - Магнитные поля проводников с током на основе экспериментальных данных, Войцеховский А. Н., Войцеховский С. А. (2012)
Онищенко О. А. - Универсальный нечеткий регулятор (2012)
Бушер В. В. - Применение систем управления на базе нечеткой логики в климатических установках, Мельникова Л. В. (2012)
Войтенко В. А. - Дифференциальный планетарный редуктор как элемент системы управления (2012)
Полярус О. В. - Оцінка джерел невизначеності та похибок при наближеному розв’язанні оберненої задачі вимірювань, Поляков Є. О. (2012)
Синегуб Н. И. - Микропроцессоры звездообразной структуры повышенной производительности, Крисилов В. А. (2012)
Ляпандра А. С. - Підхід до узагальненого оцінювання ресурсів програмованих логічних інтегральних схем (2012)
Зик Ю. - Системы обработки данных бесконтактных карт, Антощук С. Г., Бровков В. Г. (2012)
Нестеренко С. А. - Разработка модели онтологии диагностики сервис-ориентированных сетевых структур на основе многосортного языка прикладной логики, Тишин П. М, Маковецкий А. С. (2012)
Ільканич К. І. - Комплексна cистема як інструментарій проектування веб-презентацій для створення єдиного електронного інформаційного простору, Ільканич В. Ю. (2012)
Маевский Д. А. - Оценка количества дефектов программного обеспечения на основе метрик сложности, Яремчук С. А. (2012)
Блажко А. А. - Оценка производительности работы механизма разграничения доступа пользователей к базам данных информационных систем, Сауд И. (2012)
Щербакова Г. Ю. - Субградиентный метод оптимизации в пространстве вейвлет-преобразования с ограничениями второго рода при автоматизированном техническом диагностировании, Крылов В. Н. (2012)
Арсірій О. О. - Аналіз зображень гідродинамічних потоків на основі самоорганізованих карт кохонена, Антощук С. Г., Василевська О. П. (2012)
Дерев’янченко О. Г. - Комплексне розпізнавання текстурних зображень поверхонь зношених та пошкоджених різальних інструментів, Бабілунга О. Ю. (2012)
Гончаренко М. О. - Детектирование изменений сцены в потоке видеоданных, Машталир С. В. (2012)
Олех Т. М. - Матричная диаграмма и "сильная связность" индикаторов ценности в проектах, Колесникова Е. В. (2012)
Samoilenko D. N. - Knowledge diagnostics by search methods in the semantic space (2012)
Войтенко В. А. - Система контроля тяги электротранспортного средства (2012)
Смотров Е. А. - Анализ эффективности процесса рекуперации, Дашко О. Г., Вершинин Д. В., Сусленко А. Ю., Субботин В. В. (2012)
Герасимяк Р. П. - Анализ поведения электромеханической системы с двухмассовой электромеханической частью, Субботин В. В. (2012)
Синчук О. Н. - Моделирование пуска неявнополюсного синхронного электрического двигателя, Захаров В. Ю., Михайличенко Д. А. (2012)
Cавич В. С. - Енергетична ферма як напрям сталої енергетики в Україні (2012)
Шабовта М. Ю. - Определение параметров срабатывания защиты минимального напряжения синхронных электродвигателей (2012)
Мартинюк В. В. - Контроль електричних параметрів електрохімічних конденсаторів у нестаціонарному режимі (2012)
Клименко А. К. - Об улучшенном блоке статистического анализа для адаптивной системы с дискретной обратной моделью (2012)
Хрісто П. Є. - Замкнена система регулювання якості повітря (2012)
Паулін О. М. - Порівняльний аналіз ефективності методів моделювання розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь при використанні кластеру та технології NVidia CUDA, Кривошап І. В. (2012)
Pavlenko V. D. - Analysis of nonlinear system identification accuracy based on volterra model in frequency domain, Speranskyy V. O. (2012)
Шантир А. С. - Комп’ютерна наноскопія – стан та перспективи, Шантир Д. С. (2012)
Ситников В. С. - Линеаризация характеристики управления перестраиваемого цифрового фильтра первого порядка, Петров И. С., Ситников Т. В. (2012)
Красовська Є. В. - Програмний комплекс моніторингу активності користувачів корпоративної комп’ютерної мережі (2012)
Шаховська Н. Б. - Сховища та простори даних – інформаційний фундамент систем прийняття рішень, Виклюк Я. І. (2012)
Мартынюк А. Н. - Распределенная информационная система с web-сервисом, Свирин А. В. (2012)
Аль Ш. В. - Модели тестирования механизмов Wi-fi (2012)
Бодарев Д. А. - Информационные технологии принятия решений в моделях устойчивого развития локальных систем преобразования энергии, Кириллов В. Х. (2012)
Скатков А. В. - Поддержка принятия решений на основе функциональных сценариев управления вычислительной мощностью при критических событиях, Воронин Д. Ю., Чорномыз С. А. (2012)
Котляров Е. В. - Обучение нейронной сети на основе алгоритма муравьиной колонии для задачи классификации (2012)
Городничая Е. А. - Информационная технология оценки и повышения качества автоматизированных средств контроля знаний в учебном процессе, Онищенко Т. В., Крисилов В. А. (2012)
Загірська І. О. - Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів, Бідюк П. І. (2012)
Андрощук О. С. - Підход до вибору методів виконання завдань з прийняття рішень на прикладі Державної прикордонної служби (2012)
Антощук С. Г. - Отслеживание объектов интереса при построении автоматизированных систем видеонаблюдения за людьми, Коваленко Н. В., Годовиченко Н. А. (2012)
Андрєєва Т. Є. - Здійснення оцінки ефективності праці персоналу в банківській сфері, Бутенко О. П., Гненна Є. В. (2013)
Архипова Л. М. - Сталий розвиток території – основа міжнародного туризму в Українських Карпатах (2013)
Астахов В. Є. - Improvment of the Ukrainian banks taxation system, Лєгостаєва О. О., Кульбашна О. М. (2013)
Блакита Г. В. - Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу торговельних підприємств (2013)
Бойко А. Б. - Оцінка сучасного стану галузі мобільного зв`язку, перспективи її розвитку в Україні та світі (2013)
Бєлікова М. В. - Музейний менеджмент в Україні та світі: проблеми та перспективи, Гресь-Євреінова С. В. (2013)
Бойко М. Г. - Управління лояльністю споживачів туристичних продуктів (2013)
Більська О. В. - Соціальні інновації, їх природа і роль в ринковій економіці соціального спрямування (2013)
Бондаренко Т. В. - Аналіз основних джерел формування власного капіталу на промисловому підприємстві (2013)
Бондаренко Т. В. - Особливості створення вартості власного капіталу в процесі його кругообігу (2013)
Борисова Л. П. - Основные проблемы и перспективы развития транспортной логистики в Украине (2013)
Васільєва Л. М. - Формування сучасної професії бухгалтера та вимоги до неї (2013)
Вдовенко Н. М. - Методологічне забезпечення аграрного сектора економіки (2013)
Величко А. Є. - Підвищення ефективності використання автомобільного транспорту за рахунок впровадження невикористаних резервів на аграрних підприємствах Донецької області, Глухова І. Ю. (2013)
Ворончак І. О. - Регіональні аспекти розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні: методологія та практика оцінювання (2013)
Ганжуренко І. В. - Сучасні проблеми та тенденції розвитку регіонального рибогосподарського комплексу (2013)
Галенін Р. В. - Взаємозв`язок етапів життєвого циклу підприємства та організаційною структурою підприємства, Баценко Л. М., Сигида Н. О. (2013)
Гурова Д. Д. - Стратегічний аналіз діяльності підприємств туристської сфери (2013)
Губарєва І. О. - Загрози та переваги євроінтеграції для економічної безпеки та реального сектору економіки України (2013)
Двойных К. Е. - В поисках "закрывающих" технологий моделирования мировой экономики: основная гипотеза (2013)
Дмитрук О. В. - Маркетинг відносин як визначальна філософія та інструментарій рекреаційно-туристичного бізнесу (2013)
Драган О. І. - Складові організаційної культури підприємства (2013)
Драгомірова Є. С. - Особливості управління туристичними потоками, Шевцова О. О. (2013)
Жук І. З. - Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів туристичної галузі в Україні (2013)
Журавльова С. М. - Процеси трансформації готельного господарства України (2013)
Зайцева В. М. - Світові тенденції розвитку сільського та агротуризму (2013)
Зосимова Ж. С. - Проблеми та умови покращення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств (2013)
Іваницька Т. Є. - Методичний підхід до оцінки ефективності управління будівельним підприємством на основі логістичних критеріїв (2013)
Ільїна М. В. - Інтегральне оцінювання туристично-рекреаційної сфери територій різних типів (2013)
Казарінов Ю. І. - Формування предметних компетенцій та критеріїв успішності навчання проектних менеджерів з дисципліни "Інтелектуальна власність" (2013)
Калугіна Н. М. - Особливості впливу елементів системи мерчандайзингу на ефективність торговельної діяльності (2013)
Капустей М. І. - Географія фестивалів Закарпаття (2013)
Кравчук І. І. - Теоретико-методологічне забезпечення формування і використання оціночного базису соціально-економічного розвитку агросфери (2013)
Кравчук І. П. - Концептуальні основи формування мережевої економіки в умовах регіонального співробітництва (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Економічна сутність і класифікація інтелектуальних ресурсів підприємства (2013)
Колеснікова К. С. - Кластерний підхід до реалізації державних та регіональних цільових програм в рибальництві на прикладі Одеської та Миколаївської областей (2013)
Компанець К. А. - Фаторний аналіз туристичного потенціалу регіону (2013)
Кононова О. Є. - Процес вибору стратегії будівельних підприємств (2013)
Король М. М. - Генезис і еволюція кейнсової теорії та кейнсіанства, їх вплив на становлення та розвиток науково-кадрового потенціалу (2013)
Корнієнко О. М. - Cтратегічні пріоритети розвитку туристичних підприємств (2013)
Крижановська О. В. - Управління та економічна безпека у паливно-енергетичній галузі (2013)
Кукліна Т. С. - Формування програми туристичного розвитку міста Запоріжжя (2013)
Ланковська О. К. - Визначення ролі і місця здравниць в розвитку продуктивних сил України (2013)
Лейфура М. В. - Основні методики оцінки рівня тіньової економіки та її динаміка в Україні (2013)
Максименко І. Г. - Теоретичні аспекти конкуренції та конкурентоспроможності на ринку наукоємної продукції АПК (2013)
Малишенко К. А. - Основи "мутаційної теорії фондового ринку" (2013)
Максимчук Р. Ф. - Проблеми легалізації доходів в сучасних умовах (2013)
Манзюк О. О. - Проблема класифікації та визначення офшорних зон (2013)
Миколишин М. М. - Умови реалізації емісійної діяльності банків (2013)
Миценко Д. В. - Суспільно-гуманітарні дисципліни як складова підготовки майбутніх менеджерів туризму до професійної діяльності (2013)
Мордань Є. Ю. - Організація механізму регулювання банківської системи (2013)
Ніколаєнко Д. В. - Удосконалення системи прогнозування показників фінансового стану територіально-розподіленої компанії (2013)
Ніколаєнко С. М. - Прогнозування розвитку ринку добровільного медичного страхування (2013)
Непочатенко О. О. - Використання міжбюджетних трансфертів з метою вирівнювання доходної бази місцевих бюджетів, Боровик П. М., Преде О. М. (2013)
Нестерчук В. М. - Визначення рівня конкурентоспроможності підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування та основні напрями її забезпечення, Жалінська І. В. (2013)
Носуліч Т. М. - Кооперативна модель соціально-економічного розвитку України в сучасних умовах, Шпильова Ю. Б. (2013)
Орлик І. О. - Аналіз взаємозалежності інноваційної активності та розвитку підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Остапенко О. М. - Риски сельскохозяйственных предприятий (2013)
Остапенко Т. Н. - Інтерпретація прямих та непрямих витрат для цілей калькулювання (2013)
Павловський Д. В. - Соціальні мережі у маркетингових комунікаціях молокопереробних підприємств (2013)
Павлов К. В. - Статистическое измерение развития наноекономики (2013)
Панченко Н. - Агротуризм, як форма сільського бізнесу: умови та особливості розвитку агротуризму в Польщі, Piotr Pietrzak (2013)
Пасінович І. І. - Актуальні проблеми аналізу і управління дебіторською заборгованістю підприємства, Шевчук О. М. (2013)
Половинчак Л. А. - Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ (2013)
Поліщук А. О. - Порівняльний аналіз механізму формування прожиткового мінімуму у США та Україні (2013)
Ратушенко О. І. - Оцінка ефективності управління трудовим потенціалом (2013)
Ришняк Н. М. - Теоретичний аналіз ринку праці як складової економічної системи (2013)
Саух І. В. - Державне регулювання сфери туризму в Україні: стан та перспективи розвитку (2013)
Скок Є. М. - Ліквідність банківської системи та операції, що призводять до її зміни (2013)
Свидло Г. І. - Формування стратегій управління витратами промислового підприємства (2013)
Свірідова Н. Д. - Дослідження практики розвитку промислового туризму (на прикладі Луганської області) (2013)
Семенюта І. А. - Модернізація економіки України (2013)
Старко І. Є. - Моделювання у системі контролю нематеріальних активів (2013)
Стеблянко М. Д. - Сучасний стан, проблеми та шляхи вдосконалення технічного регулювання та стандартизації в Україні (2013)
Сейко С. І. - Фінансовий кредит: економічна сутність, оподаткування та відображення в обліку (2013)
Смутчак З. В. - Особливості організації обліку і звітності з кадрових питань (2013)
Теплих І. П. - Сучасний стан і перспективи розвитку молокопереробного підкомплексу у Донецькій області (2013)
Ткач К. М. - Проблеми та перспективи використання фінансових нормативів бюджетної забезпеченості при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (2013)
Удовенко А. М. - Роль та місце екскурсійної діяльності у розвитку релігійного туризму на Закарпатті (2013)
Федорченко Л. Р. - Шляхи підвищення ефективності зернового господарства Донецької області (2013)
Харчишина О. В. - Оцінка корпоративної соціальної відповідальності ПАТ КБ "ПриватБанк", Іванова М. Л. (2013)
Чала Ю. В. - Соціальна реклама як інструмент усвідомленого впливу на соціум (2013)
Чернишова О. Б. - Проблеми впровадження в Україні масових безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток (2013)
Шашман А. М. - Соціально-економічний механізм формування інфраструктури сільських населених пунктів Донецького регіону (2013)
Щербанський Р. М. - Стан та перспективи розвитку молочного скотарства в Донецькій області (2013)
Яровий К. О. - Особливості визначення матеріального збитку в ході ревізії, Мартиненко О. В. (2013)
Янчук М. Б. - Квазіінтеграція як основа формування ефективної виробничої моделі авіабудівної корпорації України (2013)
Якимчук С. А. - Екологічний податок як один із основних економічних інструментів природоохоронної діяльності (2013)
Peresada S. - Identification of stator and rotor resistances of induction motors, Lyshevsky S., Kovbasa S., Konoplinsky M. (2013)
Ловейкін В. С. - Синтез оптимального режиму руху механізмів вантажопідйомних машин за критерієм динамічної потужності, Ромасевич Ю. О. (2013)
Toropov A. V. - Suboptimal nonlinear control of armature current loop at direct torque control (2013)
Смотров Е. А. - Формирование режима работы бортового источника питания электротранспортного средства, Вершинин Д. В., Сусленко А. Ю., Субботин В. В. (2013)
Клименко А. К. - О влиянии параметров дискретной обратной модели на ее показатели качества (2013)
Войтенко В. А. - Математическое моделирование скоростных характеристик двигателя внутреннего сгорания (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського