Таранов В. Г. - Особенности поведения системы "сооружение-основание" при статических и динамических нагрузках, Александрович В. А., Лучковский И. Я., Плашчев С. А., Корнеенко Н. В., Арешкович О. О. (2014)
Зоценко Н. Л. - Инновационные решения в геотехническом строительстве и береговой геотехнике в сложных инженерно-геологических условиях Украины, Винников Ю. Л. , Дубровский М. П., Оганесян В. Т., Седин В. Л., Шаповал В. Т., Пойзнер М. Б., Крысан В. И., Мещеряков Г. Н. (2014)
Анискин А. А. - Давление сыпучих изотропных сред на близкорасположенные стенки произвольной кривизны. Плоская симметричная задача (2014)
Поклонский С. В. - О необходимости уточнения определения деформационных характеристик грунтов (2014)
Семеног О. - Ключові концепти Я-концепції академіка Неллі Ничкало (2016)
Бейліс Н. - Німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах України: аспекти наукового дискурсу в історичній ретроспективі (2016)
Стиркіна Ю. - Педагогічний потенціал ілюстрацій у процесі вивчення англійської мови майбутніми вчителями (2016)
Рудич О. - Інтерактивний підхід до використання англомовних літературних першоджерел у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Jeder D. - Rolul competenţelor etice şi deontologice în formarea profesioniştilor în educaţie (2016)
Janicka-Panek T. - Edukacja czytelnicza i literacka w klasach I-III szkoły podstawowej jako źródło wielokierunkowej aktywności uczniów (2016)
Ільченко О. - Меценатство жінок в освіті України (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Кузьмич В. - Критерії та рівні вихованості в майбутніх учителів гуманного ставлення до людей похилого віку (2016)
Артемчук М. - Проблема особистісно-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя математики до самоосвітньої діяльності в історії педагогіки (2016)
Ірклієнко В. - Музичне мистецтво в народному святі: етнографічно-педагогічний вимір (2016)
Гринь Ю. - Методичний складник культуроохоронної педагогічної концепції В. Щепотьєва (1880-1937), Лобач О. (2016)
Халемендик Ю. - Роль міжкультурної професійної компетентності в підготовці майбутніх магістрів педагогіки вищої школи (2016)
Мохірєва Ю. - Виховання відчуття культурно-родинної ідентичності засобами образотворчого мистецтва (2016)
Мелешко С. - Психолого-педагогічні передумови успішного виступу юного виконавця, Бірюк С. (2016)
Волярська О. - Напрями вдосконалення професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Руденко Л. - Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації, Оверко Н. (2016)
Криволап О. - Підготовка в післядипломній освіті вчителя початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2016)
Машкова І. - Методичні ресурси навчання української мови в сучасній Канаді (2016)
Рева Я. - Естетотерапевтичний потенціал хореографічного мистецтва (2016)
Тимчук Л. - Етичні виміри творчості в ході проектування цифрових наративів (2016)
Усатенко Т. - Розширення горизонту історії педагогіки (міркування про видання (2012, 2015, 2016 рр.) професора Б. В. Года і доцента Н. В. Год) (2016)
Вовк М. - Традиції мистецької освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Соломаха С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Межгосударственная научно-практическая конференция "Строительная наука в системе обеспечения эффективности работы строительной отрасли" (2014)
Фаренюк Г. Г. - Влияние научно-технической и инновационной деятельности на развитие строительной отрасли (2014)
Жусупбеков А. Ж. - Геотехнические проблемы строительства мегапроектов в сложных грунтовых условиях Казахстана, Лукпанов Р. Е., Утепов Е. Б., Омаров А. Р. (2014)
Зоценко М. Л. - Научно-технические проблемы строительства в сложных инженерно-геологических условиях, Шокарев В. С., Матвеев И. В., Петраков А. А., Корниенко Н. В. (2014)
Фаренюк Г. Г. - Использование научно-технического сопровождения в обеспечении безопасности и эффективности технических решений в строительстве, Маликов С. В., Галинский А. М., Кривошеев П. И. (2014)
Габибов Ф. Г. - Проектирование, строительство и эксплуатация на оползнеопасных склонах в Азербайджанской Республике (2014)
Ивлева Н. П. - Проблемы коммерциализации научно-технической деятельности в строительстве с учетом её эффективности (2014)
Кичаева О. В. - Экспериментальные исследования взаимодействия системы "основание – фундамент – сооружение" при динамических воздействиях, Раджабзадег М. (2014)
Давимука С. А. - Інтелектуальний ресурс – основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації, Федулова Л. І. (2017)
Попадинець Н. М. - Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування (2017)
Фітель О. І. - Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад (2017)
Самофатова В. А. - Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону (2017)
Benovska L. Y. - The peculiarities of financial provision of education in the Carpathian region in terms of administrative and territorial reform (2017)
Возняк Г. В. - Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу (2017)
Патицька Х. О. - Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2017)
Kovalenko S. I. - Externalities of cross-border cluster systems as a factor contributing to Euroregions' competitiveness (2017)
Іщук С. О. - Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг, Созанський Л. Й. (2017)
Прокопюк А. - Програмні інструменти структурної модернізації економіки регіону: досвід Східної Польщі (2017)
Садова У. Я. - Якість людського потенціалу в методологічних вимірах енергетичної парадигми, Степура Т. М. (2017)
Олексюк Г. В. - Індустріальні парки України: від концепції до реальності (2017)
Шишкіна О. О. - Значення соціального партнерства у забезпеченні гідної праці в Україні (2017)
Заблоцький М. Б. - Регулювання балансу національних витрат і національного доходу (2017)
Яскал І. В. - Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності (2017)
Амоша О. І. - Перспективи розвитку великих міст України в контексті сучасних викликів метрополізаційних процесів (2017)
Варналій З. С. - Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України (2017)
Абрамов Ю. А. - Мониторинг технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водородаі, Кривцова В. И., Фуников А. С. (2016)
Азаренко Е. В. - Математическая модель защиты людей при чрезвычайных ситуациях, приводящих к загрязнению атмосферы радиоактивными и отравляющими веществами, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Рыжкин А. С. (2016)
Andronov V. A. - Comparative analysis of features of consumption gas – air mixture during work of smoke – divers using regenerative breathing apparatuses, Kovalyov P. A., Strelec V. M. (2016)
Беляев В. Ю. - Алгоритм нахождения оптимального маршрута экстренной эвакуации населения, Стаховский О. В., Тарасенко А. А. (2016)
Бородич П. Ю. - Оцінка ефективності рятування постраждалого з приміщення за допомогою нош рятувальних вогнезахисних з використанням нормативів, Пономаренко Р. В. (2016)
Донской Д. В. - Основы расчета внешних силовых факторов, действующих на специальную машину с воздушной разгрузкой ходовой системы, Ларин А. Н., Ковалёв А. А. (2016)
Закора А. В. - Влияние режима электрической нагрузки на показатели надежности оперативной диспетчерской связи в условиях чрезвычайной ситуации, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2016)
Закора А. В. - Модель вероятности связи в районе ликвидации ЧС при использовании атмосферных оптических линий, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2016)
Ключка Ю. П. - Оцінка результатів надзвичайної ситуації з врахуванням ризик-орієнтованого підходу, Михайлюк О. П. (2016)
Кустов М. В. - Модификация пиротехнических составов для эффективного осаждения из атмосферы вредных веществ, Калугин В. Д. (2016)
Неклонський І. М. - Математична модель діяльності системи цивільного захисту в різних режимах функціонування, Соколов Д. Л. (2016)
Поспелов Б. Б. - Гарантированное оценивание состояний потенциально опасных объектов в условиях неопределенности, Андронов В. А. (2016)
Рогозін А. С. - Аналіз та моделювання процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території дніпропетровської області, Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2016)
Сенчихін Ю. М. - Методика розрахунку сил та засобів для локалізації дії небезпечних чинників небезпечних хімічних речовин (НХР), Аветісян В. Г., Піксасов М. М. (2016)
Смирнов О. М. - Обґрунтування параметрів та визначення показників ефективності зарядів водостійких свердловинних "Вулкан-1" для відкритих підривних робіт, Толкунов І. О. (2016)
Собина В. О. - Інформаційна безпека підрозділу ДСНС України, Борисова Л. В., Біляєва О. В. (2016)
Тарадуда Д. В. - Підхід до кількісної оцінки небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з терористичними актами на радіаційно небезпечних об’єктах, Демент М. О. (2016)
Тесленко А. А. - Категорирование помещений, зданий и внешних установок и реальная угроза жизни людей в условиях использования природного газа, Качан С. С. (2016)
Чуб І. А. - Модель задачі мінімізації рівня вибухонебезпеки об’єктів з вибухами хмар газоповітряних сумішей, Матухно В. В. (2016)
Запорожченко Б. С. - Лифтинговая лапароскопия в симультанной хирургии, Колодий В. В., Горбунов А. А., Запорожченко М. Б., Муравьев П. Т., Холодов И. Г. (2017)
Козачук О. М. - Діагностика та лікування пошкодження стравоходу, Швейкін І. В., Комінко А. В., Орган С. І., Карнута А. М., Марценюк С. М. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Оцінка ефективності формування гепатикоєюноанастомозів з використанням методу ВЧ-електрозварювання біологічних тканин, Гуцуляк А. І., Булик І. І., Загрійчук М. С., Масюк Ю. І. (2017)
Байрамов Е. М. - Результати операції тотального кавапульмонального сполучення в поєднанні з корекцією недостатності передсердно-шлуночкових клапанів у хворих різного віку з єдиним шлуночком серця, Руденко Н. М., Лебідь І. Г., Ємець І. М. (2017)
Пуляева И. С. - Результаты лечения пациентов по поводу стеноза сонных артерий в сочетании с заболеваниями других систем, Прасол В. А. (2017)
Самарський І. М. - Профілактика когнітивного дефіциту при ендартеректомії у хворих за стенотичного ураження сонних артерій: роль мультидисциплінарного підходу, Чемересюк І. Г., Яблонська В. Б., Лебедь О. П. (2017)
Ковальчук П. А. - Хірургічне лікування пацієнтів з приводу метахронних метастазів остеосаркоми в легенях. Клінічні фактори прогнозу, Дєдков А. Г., Бороров Л. В., Максименко Б. В. (2017)
Лісовий В. М. - Стандартна черезшкірна та ультра-міні черезшкірна нефролітотрипсія у лікуванні нефролітіазу, Савенков В. І., Мальцев А. В., Левченко Д. А. (2017)
Дужий І. Д. - Травмогенез, епідеміологічні та нозологічні характеристики збройово-вибухових поранень мирного часу у дітей, Шкатула Ю. В., Сміянов В. А., Бадіон Ю. О. (2017)
Галай О. О. - Пластичне закриття ранового дефекту у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота і ротової частини глотки ІІІ - ІV стадії (2017)
Король С. О. - Сучасні аспекти надання хірургічної допомоги пораненим з приводу вогнепального перелому плечової кістки, Матвійчук Б. В. (2017)
Нор Н. М. - Застосування вакуум-терапії у комплексі лікування хронічних ран нижніх кінцівок, Слєсаренко С. В., Трофімов М. В., Слєсаренко К. С., Корпусенко О. І. (2017)
Рябушко Р. М. - Зміни водневого показника та даних цитологічних досліджень у різних стадіях ранового процесу при венозних трофічних виразках нижніх кінцівок (2017)
Цимбалюк В. І. - Вплив ксенотрансплантації нейрогенних стовбурових клітин у комплексі з тканинним матриксом NeuroGelTM на перебіг синдрому посттравматичної спастичності в експерименті, Медведєв В. В., Рибачук О. А., Козявкін В. І., Драгунцова Н. Г. (2017)
Новиков Р. Р. - Использование аллогенной ткани коры больших полушарий фетального мозга и ткани обонятельной луковицы для лечения ушиба головного мозга у крыс, Шмелева А. А., Васлович В. В. (2017)
Десятерик В. І. - Зміни клінічних підходів та лікувальної тактики при гострому панкреатиті у світлі переглянутої класифікації Атланта 2012, Крикун М. С. (2017)
Усенко О. Ю. - Спостереження симультанного видалення заочеревинної саркоми, аорто–стегнового біфуркаційного алошунтування та правобічної геміколектомії, Скумс А. В., Нікульніков П. І., Мазур А. П., Бицай А. М., Цубера Б. І., Гурін П. В., Чайковська С. М., Закрутько О. В. (2017)
Фуркало С. Н. - Этапное эндоваскулярное лечение аневризмы брюшной и грудной частей аорты у одного пациента, Хасянова И. В., Власенко Е. А., Сморжевский В. И. (2017)
Ефимов Д. С. - Анализ диагностических ошибок при возникновении абсцесса печени (2017)
Креньов К. Ю. - Клінічне спостереження ускладнення дивертикула стравоходу, Чубар І. В., Прокоп'юк О. В. (2017)
Консенсус экспертов по антикоагулянтной терапии венозного тромбоэмболизма в 2016 г. Значение программы исследований ривароксабана в изменении подходов к лечению тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии (2017)
Los S. A. - Results of 50-year testing of progenies of English oak plus-trees and best trees (2016)
Борисова В. Л. - Поширення ясена звичайного у лісових насадженнях лісостепової частини Харківської області (2016)
Висоцька Н. Ю. - Деревостани тополі та осики в Україні, Ткач В. П. (2016)
Кобець О. В. - Типологічна та просторова структура штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву та їхнє відновлення, Ткач В. П. (2016)
Луначевський Л. С. - Стан, продуктивність та товарно-сортиментна структура природних дубових деревостанів Сумщини, Тарнопільський П. Б., Румянцев М. Г., Чигринець В. П. (2016)
Мигунова Е. С. - Обобщение результатов лесотипологических исследований последних лет. Лесотипологическая классификация климата (2016)
Пивовар Т. С. - Стан і продуктивність лісостанів дуба звичайного в умовах Лісостепу Харківщини, Пастернак В. П., Яроцький В. Ю., Букша М. І. (2016)
Румянцев М. Г. - Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України, Солодовник В. А., Чигринець В. П., Луначевський Л. С., Кобець О. В. (2016)
Тарнопільська О. М. - Фітоіндикація екологічних режимів едафотопів для створення лісових культур дуба звичайного (Quercus robur L.) (2016)
Шишканинець І. Ф. - Санітарний стан букових лісостанів Національного природного парку "Зачарований край" (2016)
Тарнопільський П. Б. - Досвід створення лісових культур дуба звичайного сіянцями із закритою кореневою системою в ДП "Харківська ЛНДС", Даниленко О. М., Гупал В. В., Мостепанюк А. А., Гладун Г. Б. (2016)
Гупал В. В. - Вирощування контейнерних сіянців дуба звичайного з використанням субстратів різного складу (2016)
Бондарук М. А. - Багатство, таксономічна структура та репрезентативність флористичного різноманіття лісових територій, Целіщев О. Г. (2016)
Ворон В. П. - Особливості посткатастрофічної пірогенної динаміки живого надґрунтового покриву соснових фітоценозів у Лісостепу України, Мельник Є. Є. (2016)
Мигунова Е. С. - Почвообразующие породы и плодородие почв (2016)
Дишко В. А. - Особливості ростових процесів сосни звичайної у насадженні, ураженому кореневою губкою, Торосова Л. О. (2016)
Михайліченко О. А. - Динаміка вікової структури та санітарного стану соснових насаджень, створених на староорних землях, в умовах Харківської схилово-височинної області за період 2001–2011 рр., Усцький І. М. (2016)
Усцький І. М. - Стан кореневих систем сосни та берези в умовах поширення кореневих гнилей, спричинених грибом Heterobasidion annosum (Fr.) Bref., Ведмідь М. М., Михайліченко О. А. (2016)
Стельмах С. М. - Ресурси зайця сірого і їхнє використання в мисливських угіддях Львівської області (2016)
Правила для авторів (2016)
Довідка рецензента (2016)
Лук'яненко Д. - Ідентифікація креативних інвестицій у глобальній економіці, Бурмака М., Галахова Т. (2016)
Колот А. - Дефіцит гідної праці як глобальна проблема соціально-трудової сфери, Герасименко О. (2016)
Оболенська Т. - Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами, Циркун О. (2016)
Каленюк І. - Підприємницькі університети в глобальному освітньому просторі, Дяченко А. (2016)
Циганкова Т. - Ключові детермінанти управління маркетинговими активами глобальних компаній, Пономаренко Р. (2016)
Панченко Є. - Державна підтримка високотехнологічного експорту: компаративний аналіз та уроки для України, Войчак М. (2016)
Фролова Т. - Фінансовий ресурс розвитку національної економіки: формування та пріоритетні напрями використання, Лук’яненко Л., Отченаш К. (2016)
Титул, зміст (2016)
Гавлітіна Т. - Організаційно-педагогічні умови професійного розвитку педпрацівників та формування випереджувальної післядипломної освіти (2016)
Лісова Н. - Державно-громадське управління відділу освіти: особливості й перспективи (2016)
Ляхоцька Л. - Ключові аспекти дидактики дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2016)
Мартинова І. - Упровадження інноваційних педагогічних технологій як засіб розвитку творчого потенціалу педагога (2016)
Марчук І. - Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи (2016)
Скляренко І. - Інформаційне забезпечення підготовки майбутніх фахівців водного транспорту (2016)
Горчак Т. - Зміст та структура готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з природничо обдарованими учнями (2016)
Вовчаста Н. - Планування та організація самостійної роботи курсантів з іноземної мови у вищих навчальних закладах Державної служби надзвичайних ситуацій (2016)
Дяченко О. - Організаційно-педагогічні умови інтеграції математичних та спеціальних інформатичних дисциплін у підготовці бакалаврів із системного аналізу (2016)
Павлюк Г. - Специфіка процесу формування гуманної спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи (2016)
Шевців З. - Методи діагностики рівня сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Смирнова І. - Концептуальні засади розвитку інформаційно-технологічної підготовки майбутніх учителів технологій в умовах компетентнісного підходу (2016)
Сойчук Р. - Переосмислення дефініцій у контексті проблеми виховання національного самоствердження в учнівської молоді (2016)
Буцяк В. - Психолого-педагогічні особливості початкового етапу фортепіанної підготовки учнів музичних шкіл (2016)
Закопець Л. - Методичні основи роботи зі звуком на початковому етапі навчання гри на гобої (2016)
Онищук В. - Професійна підготовка майбутнього диригента оркестрового колективу як педагогічна проблема (2016)
Артюх М. - Проблеми формування професійної компетентності резерву керівних кадрів (2016)
Давидюк Н. - Психолого-педагогічні засади діяльності позашкільних навчальних закладів щодо формування ціннісних ставлень особистості (2016)
Крижанівський А. - Реалізація системного підходу до формування особистості в роботі гімназії за концепцією Школи успіху (2016)
Макарчук З. - Інноваційні пріоритети діяльності сучасного навчального закладу в контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Матвійчук Л. - Психолого-педагогічні умови формування ключових компетентностей учнів початкових класів у навчально-виховному процесі (2016)
Меркулова Л. - Інновації у викладанні предмета "Іноземна мова" на засадах компетентнісного підходу та в умовах модернізації освіти (2016)
Мошковська Г. - Використання технології критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів (2016)
Назаренко В. - Переваги і перспективи використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2016)
Назаренко Л. - Стратегія як засіб управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Одайник С. - Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами (2016)
Попенко Л. - Модернізація освітньо-виховної діяльності в процесі дослідно-експериментальної роботи кафедри німецької мови Рівненської гуманітарної гімназії (2016)
Філіпчук О. - Вивчення стилю життя у європейських країнах у контексті діалогу культур засобами курсу "Єврознавство" (2016)
Содержание (2012)
Пирогова В. І. - Канефрон® Н у профілактиці акушерських і перинатальних ускладнень при захворюваннях сечовидільної системи у вагітних, Шурпяк С. О., Місюра А. Г. (2012)
"Перинатальная медицина: от семейной амбулатории до частной клиники" Обзор Первого международного конгресса по перинатальной медицине (2012)
Назаренко Л. Г. - Механизмы формирования обвития пуповиной вокруг плода, Семеринская И. А. (2012)
Рудакова Е. Б. - Папилломавирусная инфекция и влагалищный микробиоценоз (2012)
Сумская Г. Ф. - Железодефицитные состояния у беременных, Фомичева С. В. (2012)
Писаренко А. Ф. - Повышение эффективности радикального лечения предраковых заболеваний шейки матки у женщин, инфицированных вирусом папилломы человека, Писаренко И. А., Федусенко А. А., Семенцов А. С., Луценко Н. С., Евтерева И. Н., Гераскина Л. Р. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд на пролапс гениталий, Леуш С. Ст., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В. (2012)
Борис О. М. - Консервативное лечение миомы матки, сочетанной с простой неатипической гиперплазией эндометрия, Суменко В. В., Онищик Л. М., Малишева И. В. (2012)
Вовк І. Б. - Загроза переривання вагітності в ранні терміни: сучасні погляди на етіологію, патогенез, діагностику та лікування (огляд літератури), Кондратюк В. К., Трохимович О. В., Коваленко А. І. (2012)
Дуда А. К. - Болезнь Вильсона и беременность (клиническая лекция), Бойко В. А. (2012)
Рекомендации по антибиотикопрофилактике в гинекологии (2012)
Грек Л. П. - Оптимизация лечения больных с инфекционным вульвовагинитом в клинике ургентной гинекологии, Ушакова Т. Б., Лазурченко Я. В. (2012)
Лещева Т. В. - Тактика ведения женщин с воспалительными процессами гениталий и острым аппендицитом, Василенко Т. В. (2012)
Пирогова В. І. - Стратегія і тактика при герпесвірусних ураженнях органів репродуктивної системи, Голюк Н. Я., Вереснюк Н. С. (2012)
Запорожан В. Н. - Реабилитация репродуктивной функции женщин при различных гиперпролактинемиях, Трушкевич А. А. (2012)
Лещева Т. В. - Тактика ведения пациенток с эндометриозом на фоне хронических воспалительных заболеваний репродуктивной системы, Прокопенко Э. П. (2012)
Чечуга С. Б. - Патогенетическая терапия невынашивания беременности у женщин с гипергомоцистеинемией и гестагенной недостаточностью, Ночвина Е. А., Сали Гамарелдин Абдалла (2012)
Паєнок О. С. - Корекція обміну оксиду азоту та нуклеїнового гомеостазу у вагітних із тиреопатіями, Ципкун А. Г., Костів М. О. (2012)
Маричереда В. Г. - Изменение сывороточного уровня лептина и липидного профиля у беременных с преэклампсией (2012)
Шурпяк С. О. - Прогностичні маркери невиношування вагітності у жінок із синдромом втрати плода (2012)
Авраменко Т. В. - Функціональні дослідження стану ендотелію у вагітних з артеріальною гіпертензією, Гончаренко Н. І., Коломійченко Т. В., Янюта Саар М. (2012)
Рамазанов В. В. - Сравнительный анализ приборного и расчетного методов определения гемодинамического профиля у беременных с артериальной гипертензией, Голяновский О. В., Радзиховский В. П. (2012)
Подольський В. В. - Порушення менструальної функції на тлі хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку та їх корекція (2012)
Бенюк В. А. - Гепацеф комби в комплексном лечении неспецифических бактериальных вагинитов, Никонюк Т. Р. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Репродуктивное здоровье женщин после внематочной беременности, Волосовский П. Р. (2012)
Суханова А. А. - Воспалительные заболевания тазовых органов. Диклоберл – терапевтическая эффективность, Гопчук Е. Н. (2012)
Дубенко О. Д. - Особливості стану молочних залоз у жінок з нереалізованою вагітністю в анамнезі (2012)
Запорожан В. М. - Молекулярно-генетичні детермінанти синдрому полікістозних яєчників, Полякова Є. А. (2012)
Негребецька Ю. М. - Прогнозування і рання діагностика патології молочних залоз у жінок з генітальним ендометріозом (2012)
Щербина Н. А. - Влияние микросателлитной нестабильности генома и метилирования гена ESR на эффективность применения гормонотерапии у больных с гиперплазией эндометрия, Карташова М. А. (2012)
Кукурудз С. М. - Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток після перенесених операцій на придатках матки (2012)
Прудников П. М. - Діагностика і тактика хірургічного лікування поєднаної патології матки і яєчників (2012)
Жук С. И. - Современные подходы к диагностике и терапии цервикальной неоплазии, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, Таран О. А., Кошмеринская А. Н. (2012)
Дубоссарская З. М. - Программа профилактики перинатальной патологии при инфекционных заболеваниях урогенитального тракта у супружеских пар (2012)
Евстигнеева Н. П. - Тактика ведения пациенток с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, ассоциированными с М. hominis, Кузнецова Ю. Н., Рахматулина М. Р., Михайлова О. О. (2012)
Камінський В. В. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з герпесвірусною та цитомегаловірусною інфекцією після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Шипко І. М. (2012)
Булавенко О. В. - Особливості гормонального гомеостазу в жінок раннього репродуктивного віку зі стрес-індукованим безпліддям, Льовкіна О. Л. (2012)
Захаренко О. С. - Роль антимюллерового гормону в оцінці оваріального резерву при безплідді, асоційованому з малими формами генітального ендометріозу, Юзько О. М., Захаренко Л. В. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Эндометриоз у пациенток с отсроченной беременностью, страдающих бесплодием, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П. (2012)
Ткачук Т. Є. - Рак вульви – оптимізація застосування сучасних методів діагностики патології жіночих зовнішніх статевих органів (2012)
Кесарево сечение: из мифов – повседневную практику (2012)
Лопатко Л. А. - Загальнометодичні підходи до формування професійності у студентів ВНЗ: управлінський аспект (2015)
Семанчина В. О. - Формування управлінської культури керівника школи: сучасний стан проблеми в педагогічній теорії (2015)
Федченко Ю. О. - Особливості загального і професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю у вищих навчальних закладах (2015)
Султанова Л. Ю. - Освіта як соціокультурний феномен (2015)
Копилова С. В. - Технологічні засади підготовки магістрів соціальної роботи в умовах адаптивної соціально-педагогічної системи (2015)
Швець Т. М. - Напрями соціально-педагогічної діяльності вітчизняної системи пенітенціарних закладів для неповнолітніх у 20-30-ті роки ХХ ст. (2015)
Васіна Т. Л. - Формування професійно орієнтованої особистості майбутнього соціального педагога (2015)
Размолодчикова І. В. - Вплив внутрішньої мотивації на формування культури соціального педагога та його імідж (2015)
Конончук А. І. - Модель практичної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи (2015)
Сьомкіна І. С. - Діагностика роботи центрів соціальних служб сім’ї, дітей та молоді з неблагополучними сім’ями (2015)
Савченко Т. О. - Навчально-методичне забезпечення процесу формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування (2015)
Водяна О. В. - Особливості життєдіяльності сімей, в яких перебувають діти під опікою (2015)
Голубенко Т. О. - Науково-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2015)
Пономаренко Т. О. - Формування управлінської культури фахівців дошкільної освіти як умова ефективного фізичного виховання дошкільників (2015)
Пріма Р. М. - Здоров’язбережувальне середовище вищої школи як чинник формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності у ДНЗ, Циплюк А. М. (2015)
Кот Н. А. - Формування компонентів фізичної готовності дітей до систематичного навчання: практичний аспект (2015)
Гаращенко Л. В. - Огляд сучасних тенденцій у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку (2015)
Ярославцева М. І. - Педагогічна практика як засіб формування професійної самореалізації майбутніх фахівців дошкільної освіти (2015)
Загородня Л. П. - Підготовка студентів спеціальності "Дошкільна освіта" до реалізації завдань фізичного виховання дітей у процесі вивчення дисциплін природничого змісту (2015)
Денисенко Н. Г. - Оновлення змісту фахових навчальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2015)
Бабачук Ю. М. - Навчання дітей 6-го року життя ігор з елементами спорту в умовах сучасного дошкільного навчального закладу (2015)
Любива В. В. - Формування готовності майбутніх вихователів до творчої діяльності як умова успішної професійної самореалізації у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками (2015)
Луценко Р. В. - Засоби розвитку координаційних здібностей у дітей старшого дошкільного віку, Юденок В. М. (2015)
Марєєва Т. В. - Особливості формування вмінь здоров’язбереження дітей як складової професійного іміджу майбутнього вихователя у процесі фахової підготовки (2015)
Сухорукова С. В. - Технологія формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2015)
Бабюк Т. Й. - Організація неперервного виховання здорового способу життя дітей у дошкільному навчальному закладі й початковій школі (2015)
Лівшун О. В. - Професійна готовність майбутнього вчителя технологій: сучасні проблеми та перспективи (2015)
Герніченко І. І. - Засоби представлення фахових знань з технічних дисциплін (2015)
Мегем Є. І. - Творча діяльність викладачів і студентів у проектно-технологічній підготовці, Дещенко О. М. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Досвід підвищення кваліфікації фахівців із трудової підготовки у 70-х рр. ХХ ст. В УРСР (2015)
Савельєв М. Г. - Сутність поняття наступності фахової підготовки майбутніх вчителів технологій (2015)
Перинський Ю. Є. - Етапи формування професійної готовності майбутніх учителів технологій до застосування інноваційних методів навчання (2015)
Козуля Л. В. - Особливості використання інноваційних технологій як засобу підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у політехнічних коледжах (2015)
Каліш В. А. - Лексичні вправи у системі фахової підготовки сучасного вчителя-словесника (2015)
Баранник Н. О. - Формування мовленнєвих умінь студентів у процесі функціонально-стилістичного підходу до вивчення морфології (2015)
Терех О. Я. - Практичні роботи у навчанні геометрії учнів основної школи (2015)
Рощін І. Г. - Фізична підготовка учнівської молоді у школах України у ХХ сторіччі (2015)
Цись Д. І. - Динаміка показників фізичного стану студентів у процесі занять з фізичного виховання у ВНЗ, Цись Н. О. (2015)
Ярова О. Б. - Філософсько-педагогічні традиції європейської початкової освіти (2015)
Мондич О. В. - Деякі аспекти формування предметної компетентності майбутнього вчителя початкових класів із анатомії та фізіології людини (2015)
Рожко І. В. - Компетентнісний підхід до розвитку музичної пам'яті молодших школярів (2015)
Непомняща Г. І. - Методичний аспект опрацювання геометричного складника предметної математичної компетентності у процесі вивчення молодшими школярами освітньої галузі "Математика" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Акімова А. - Вплив нового літературного процесу на китайську драму ХХ століття (2016)
Алєксєєнко О. - Особливості наративу в історичному оповіданні Юрія Косача "Чарівна Україна" (2016)
Баденкова В. - Інтерпретація концепту Бог у поетичному ідіолекті Дмитра Кременя (2016)
Бахтіарова Т. - Міфологеми саду та світового дерева у творчості поетів-шістдесятників (2016)
Бесараб О. - "Жінка з народу" як обов’язковий образ творів письменників "блискучої плеяди романістів" (2016)
Бігун О. - "Гаспар із пітьми" Алоізіуса Бертрана: до витоків жанру поезії в прозі у французькій літературі (2016)
Беднова Ю. - На службе у королевы: Фулк Гревилл как поэт и придворный (2016)
Білоус Є. - Інтерпретація образу Івана Мазепи в історичних романах Михайла Старицького, Єременко О. (2016)
Бондар Л. - Дискурс суспільного й особистісного у кіносценарії Ярослава Верещака та Євгена Хринюка "Адреса вашого дому" (2016)
Бондаренко Г. - Духовні виміри жіноцтва ХІХ ст. як основа моральних авторитетів української нації, Пустовіт В. (2016)
Буряк О. - Художня специфіка новели Любові Пономаренко "Гер переможений" (2016)
Вечірко О. - Мала проза Володимира Винниченка у контексті гендерної проблематики (2016)
Ворова Т. - Особенности репрезентации поведенческих моделей героев в повести Н. В. Гоголя "Сорочинская ярмарка" (2016)
Головченко А. - Архетип ріки як складова національної пам’яті в поезії Михайла Чхана (2016)
Гольник О. - Гностичний міф у романах В. Єшкілєва (2016)
Горбонос О. - Концептосфера автора в літературних казках Осипа Бодянського (2016)
Грищенко О. - Ландшафтні експерименти Тараса Прохаська: від мініатюри до геокомплексу (2016)
Гурдуз А. - Структурна домінанта міфопоетики роману Алли Рогашко "Осіннє Рондо місячної ночі" (2016)
Демченко А. - Художні моделі топосу дому в поетичній збірці Любові Якимчук "Абрикоси Донбасу" (2016)
Дем’яненко Д. - Специфіка моделювання мотиву втечі в романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою", Йолкіна Л. (2016)
Довіна М. - Образ Великого Жовтня в українській літературі 1917–1980-х років: семіотичний аспект (2016)
Йолкіна Л. - Бінарна опозиція "свій" – "чужий" у малій прозі Володимира Леонтовича (2016)
Карабович Т. - Міф про Ікара як літературна рефлексія про особисту долю у творах Богдана Рубчака (2016)
Карач А. - Критична рецепція неоміфологічних мотивів у поезії дев’ятдесятників (2016)
Ковальова Я. - Національний варіант образу дитинства на сторінках сучасного австрійського автобіографічного роману (2016)
Корнієнко І. - Поетоніми як стилістичні засоби в історичному романі Ліни Костенко "Маруся Чурай", Єфімовська О. (2016)
Куриленко Д. - Science fiction: ідіостиль ірреального у площині реального (2016)
Лаврусенко М. - Філософія чину в новелі Леоніда Мосендза "Людина покірна" (2016)
Лапушкіна Н. - Становлення сильної жінки в соціалістичних реаліях (за романом О. Слоньовської "Дівчинка на кулі") (2016)
Лиман Д. - Візіонерство Тараса Шевченка в науковій інтерпретації Дмитра Донцова (2016)
Міненко О. - Український контекст інтерпретації трагедії "Гамлет" (на прикладі перекладу Павлина Свенцицького), Єремеєва Н., Дядюшенко О. (2016)
Мохначева О. - Лакуны текста как стратегия поэтики романа эпохи постмодернизма (2016)
Насалевич Т. - Эмоционально-оценочная лексика в пейзажной и городской лирике Алика Белогловского (2016)
Немченко І. - Стильові прикмети поезії Василя Загороднюка (2016)
Підопригора С. - "Як написати експериментальний роман?": техніка художнього експерименту на англомовних літературних сайтах (2016)
Пономаренко В. - Художнє моделювання визвольної боротьби українського народу в романі Василя Шкляра "Чорний Ворон" (2016)
Пустовіт В. - Роль лікаря в письменницькій долі (2016)
Пухонська О. - Літературний вимір ГУЛАГу в романі Лесі Романчук "Лицарі любові і надії" (2016)
Родіонова І. - Риси українського менталітету в романі Миколи Вінграновського "Северин Наливайко" (2016)
Романюк Л. - Творчість київських неокласиків у художньому процесі першої третини ХХ століття (2016)
Сенета М. - Христологічний аспект шевченкознавчих праць Л. Білецького та І. Огієнка (2016)
Скорина Л. - Присвята як дзеркало доби (на матеріалі поезії Володимира Сосюри 20-х років ХХ століття) (2016)
Скрынник Н. - Проблема карьеризма и взяточничества в пьесах А.Ф. Писемского "Поручик Гладков" и "Бойцы и выжидатели" (2016)
Смольницька О. - Проблеми самоідентифікації та малінчизму в творчості Віри Вовк (Ріо-де-Жанейро) (2016)
Сур’як М. - Образ Богдана Хмельницького у романі Петра Панча "Гомоніла Україна": соціокультурний контекст (2016)
Третевич М. - Зміна меморіальної парадигми у суспільно-історичному та літературному дискусі Німеччини 90-х-2000-х років (2016)
Хинкиладзе Е. - Роман Г. Гребенщикова "Чураевы" в контексте диалога эпох (2016)
Цепа О. - Проблематика роману В. Домонтовича "Без ґрунту" (2016)
Цепкало Т. - Естетико-філософські концепції міфопоетики: історичний аспект (2016)
Цуркан І. - Романтичний образ природи в творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Чаура Н. - Есеїстика Ю. Андруховича на сторінках часопису "Критика" (2016)
Шаф О. - Гендерно-психологічна специфіка рефлексії батьківського почуття (на матеріалі української лірики ХХ ст.) (2016)
Шкарлута (Синьоок) Т. - Пародіювання жанрів романтизму в збірці "Дияболічні параболи" Порфирія Горотака (2016)
Шкуратенко Ю. - Матеріально-тілесна образність у гуморесках Павла Глазового: сатирично-бурлескний дискурс (2016)
Шостак О. - Фольклорні джерела поетичного циклу Івана Франка "До Бразилії" (2016)
Штепенко О. - Діалог із модерністською художньою спадщиною як орієнтир творчої самоідентифікації в есеїстиці Вен. Єрофеєва (2016)
Шукай О. - Жіночий образ як інтерпретаційна модель подій національної історії (на прикладі роману Марії Матіос "Солодка Даруся") (2016)
Шулык П. - Феномен андрогинности в израильской женской литературе (2016)
Шумейко З. - Творча спадщина Матвія Номиса в контексті українського літературного процесу ХІХ століття (2016)
Яровенко Т. - Маланюкознавство екзилу: критична рецепція міжвоєнної доби (2016)
Мейзерська Т. - Переосмислення і збагачення літературних традицій: М. Коцюбинський та його послідовники (2016)
Кіраль С. - "… Моя любов до Закарпаття не заважає мені любити всієї української землі…": листи І. Чендея до К. Волинського (2016)
Відомості про авторів (2016)
Передмова (2015)
Голубєва Н. Ю. - Поняття альтернативних зобов’язань за цивільним законодавством України та шляхи удосконалення їх правового регулювання (2015)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Види об’єктів цивільних прав (2015)
Адамова О. С. - Поняття правової класифікації (2015)
Давидова І. В. - Загальні ознаки правочинів, що вчиняються суб’єктами цивільних правовідносин (2015)
Деревнін В. С. - Относительно дискуссии о банкротстве физического лица (2015)
Єсіпова Л. О. - Цивільно-правова сутність понять збитки та шкода (2015)
Краснов Є. В. - Проблеми визначення та законодавчого закріплення основних прав працівника у проекті Трудового кодексу України (2015)
Кривенко Ю. В. - Волонтерська діяльність: поняття та ознаки (2015)
Харитонова Т. Є. - Правове регулювання відносин у сфері здійснення прав на чужі земельні ділянки за законодавством України: проблеми та перспективи (2015)
Балюк Ю. О. - Поділ житлового будинку, квартири як спосіб припинення відносин спільної власності (2015)
Бурова Л. І. - Правова природа медіаційної угоди (2015)
Громова О. О. - До питання забезпечення виконання кредитного договору. Постановка наукової проблеми (2015)
Зінов’єв К. С. - До питання про класифікацію люстраційних моделей (2015)
Кривов’яз О. М. - Правочин як джерело цивільного права (2015)
Лешанич Л. В. - Правова природа припинення договору про патронат (2015)
Мельник О. В. - Мета усиновлення у контексті особистих немайнових прав дитини: еволюція та перспективи (2015)
Пожоджук Р. В. - Проблеми правового статусу фізичної особи-споживача електричної енергії через приєднану мережу (2015)
Цвігун Д. П. - Субсидіарне застосування норм цивільного права в суміжних галузях права (2015)
Волкова Н. В. - Щодо визначення підстав обмеження цивільної дієздатності фізичної особи при розгляді справ у цивільному судочинстві (2015)
Вороніна Н. В. - Щодо питання забезпечення прав людини в умовах надзвичайного стану (2015)
Гончаренко В. О. - Виконання договірних зобов’язань в іноземній валюті (2015)
Костова Н. І. - Договір про створення акціонерного товариства (2015)
Римар Б. А. - Посередництво у сфері зайнятості населення (2015)
Сафончик О. І. - Особливості припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України (2015)
Головачов Я. В. - Особливості застосування до суброгації загальних норм про перехід прав кредитора (2015)
Позов І. І. - Особливості правового регулювання договору найму будівлі або іншої капітальної споруди (2015)
Журило С. С. - Захист прав та інтересів дітей при усиновленні (2015)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти працевлаштування молоді з числа внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Павліш П. В. - Поняття договору надання юридичних послуг та його місце в системі цивільно-правових договорів (2015)
Фасій Б. В. - Умови субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних з ним відносин (2015)
Фолошня Д. І. - Виникнення права спільної сумісної власності подружжя за законодавством України (2015)
Швидка В. Г. - Суб’єктний склад договору найму (оренди) житла (2015)
Кохановська О. В. - Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського суду (2015)
Харитонов Є. О. - Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу, Харитонова О. (2015)
Некіт К. Г. - Принципи DCFR та сучасна концепція довірчої власності (трасту) в Україні (2015)
Orzikh Y. H. - Notariat in the law of European countries: part I – historical review (2015)
Форманюк В. В. - Трудове право в системі права Європейського Союзу (2015)
Гришина Ю. М. - Роль профспілок в процесі становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні (2015)
Омельчук О. С. - Генеза приватноправової складової житлового права в період перебудови (2015)
Цибульська О. Ю. - Основні тенденції становлення та розвитку спадкового права України за часів Стародавньої Русі (2015)
Колібабчук Н. К. - Історія виникнення і розвитку підприємництва на Україні в ХVІІІ – на початку ХХ ст. (2015)
Васильєва О. О. - Людський капітал в агропромисловому комплексі (2016)
Сліпченко О. І. - Емфітевзис за римським приватним правом (2015)
Богатирьов І. І. - Становлення фінансової парадигми глобального економічного розвитку (2016)
Кізлова О. С. - Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України (2015)
Алексєєва Т. І. - Інтелектуальна еміграціїя з України, Горбаньова К. В. (2016)
Кирилюк А. В. - Співвідношення авторського та інформаційного права (2015)
Коваленко С. І. - Транскордонні кластерні системи – мезорівень міжнародних інтеграційних об'єднань (2016)
Якубівський І. Є. - Виникнення майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок (2015)
Кучеренко К. В. - Процес формування міжнародного туристичного бренду країни (2016)
Грігор’янц Г. І. - Причини виникнення сучасного типу піратства в авторському праві і суміжних правах та його наслідки (2015)
Огінок С. В. - Економeтричний аналіз впливу франчайзингу на економічне зростання (2016)
Різун Н. О. - Інститут мораторію за цивільним законодавством України (2015)
Пашков І. А. - Аналіз досвіду втілення міжнародними компаніями стратегій просування та їх місце в концепції маркетинг-міксу, Голянчук А. Р. (2016)
Завальнюк С. В. - Міжкафедральний методологічний семінар аспірантів кафедри цивільного права та кафедри права інтелектуальної власності і корпоративного права – ч.2. (2015)
Поворозник М. Ю. - Бенчмаркінг моделей організації систем медичних послуг (2016)
Гребенщикова Т. А. - Цивілістичні читання, присвячені пам’яті І. В. Шерешевського "Принципи DCFR як методологічна основа вдосконалення національного цивільного законодавства" (2015)
Алексєєва Т. І. - Вплив глобальних факторів на розвиток туризму в Україні, Соколовська А. С. (2016)
Візит доцента кафедри цивільного права, к.ю.н. Орзіха Юрія Геннадійовича до Університету Чукурова (Адана, Туреччина) (2015)
Стройко Т. В. - Економічні механізми реалізації інституційної моделі Європейського Союзу, Максютенко О. (2016)
Кізлова О. С. - Рецензія на монографію Булеци Сибіли Богданівни "Цивільні правовідносини в галузі медичної діяльності: проблеми теорії та практики" (2015)
Алексєєва Т. І. - Інвестування в туристичну індустрію України: сучасний стан, проблеми та перспективи, Тарелкіна Д. О. (2016)
Перелік захищених дисертаційних досліджень з цивільного та сімейного права за 2014 рік (2015)
Ткаченко Д. О. - Аналіз особливостей сучасних теоретичних концепцій формування та функціонування тнк (2016)
Хлистова О. С. - Інноваційні пріоритети в системі конкурентного лідерства Китаю, Ободовський І. В., Антонюк Л. Л. (2016)
Багорка М. О. - Інноваційні напрями розвитку стратегії екологічного маркетингу в аграрному виробництві (2016)
Алексєєва Т. І. - Формування економічного потенціалу сільського господарства україни в умовах євроінтеграці, Баканова Ю. К. (2016)
Більська О. В. - Соціальне інновування процесів поєднання людського потенціалу із засобами праці (2016)
Глазкова А. С. - Міжгалузевий баланс як основа розрахунку прогнозного показника взаємодії галузей економіки (2016)
Довганюк В. М. - Українська модель кредитної кооперації: етапи формування та розвитку (2016)
Івченко В. Є. - Соціально-економічні передумови розвитку сімейного фермерства в Україні (2016)
Куліш О. А. - Концептуальні засади стратегічного управління гнучким економічним розвитком промислових галузей національного господарства (2016)
Носирєв О. О. - Державна політика в cфері відновлення промиcлового комплекcу Донбаcу (2016)
Сало І. А. - Розвиток вітчизняного ринку плодів і ягід в умовах глобалізації (2016)
Стеблянко І. О. - Географія зовнішньої торгівлі україни та її вплив на структурний розвиток національної економіки (2016)
Ткаченко О. А. - Економічні особливості міжнародної регіональної інтеграції (2016)
Frasyniuk T. I. - Basic principles and parameters of the integrated use of the black sea transport area (2016)
Чатченко Т. В. - Ринок праці в невиробничій сфері (2016)
Грегорі А. Гарднер - Категорія економічної вигоди як оцінка доходів і витрат, Байша К. М., Фомічова А. (2016)
Данкеєва О. М. - Аналіз основних показників розвитку провідних мереж україни формату "drogerie" (2016)
Завідна Л. Д. - Моделювання стратегії розвитку підприємства готельного господарства на основі balanced scorecard (2016)
Ковінько О. М. - Оцінка інвестицій в маркетинг аграрних підприємств в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності (2016)
Лобза А. В. - Організація процесу найму персоналу на сучасному українському підприємстві, Комарова С. К. (2016)
Літинська В. А. - Стратегічне управління людськими ресурсами, Міщук В. В. (2016)
Мамонтенко Н. С. - Виклики інтернаціоналізації підприємства: від прийняття рішення до розробки стратегії, Бабенко К. В. (2016)
Ковова І. С. - Механізм формування організаційної культури підприємств водного транспорту в Україні, Пахота Н. В. (2016)
Савка Ю. В. - Інтеграція показників діяльності підприємства в систему бюджетування (2016)
Дячек В. В. - Мотивація персоналу підприємств-посередників у непрямому каналі збуту, Сквіра І. О. (2016)
Соломніков І. В. - Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання (2016)
Тімонін О. М. - Креативність як чинник інноваційної діяльності підприємств, Сиваш Ю. М. (2016)
Цвайг Х. І. - Загрози фінансовій безпеці підприємства та шляхи їх усунення, Галайко Н. В. (2016)
Ястремська О. М. - Фрактальний аналіз рівня інноваційної активності промислових підприємств харківської області та тенденції розвитку, Демченко Г. В. (2016)
Зеленко О. О. - Фактори розвитку соціального діалогу в регіонах України (2016)
Золотарьов С. К. - Методичні підходи до формування соціально-економічного механізму управління торговельним підприємством, Шило Ю. М. (2016)
Бойко Є. О. - Інвестування природоохоронної діяльності як стратегічний напрям публічного адміністрування, Обрєзкова Ю. Ю. (2016)
Корнецький А. О. - Соціальне підприємництво і соціальна відповідальність бізнесу: визначення, критерії та регулювання, Нагаївська Д. Ю. (2016)
Алескерова Ю. В. - Державне регулювання фінансових процесів в агропромисловому комплексі (2016)
Криленко Д. В. - Сучасна політика регламентування діяльності та методів залучення іноземного банківського капіталу, Нижник А. О. (2016)
Ярош М. В. - Напрями оптимізації непрямого оподаткування в Україні (2016)
Ларікова Т. В. - Особливості обліку та автоматизації власного капіталу в державному секторі (2016)
Мельник К. П. - Інформація бухгалтерського обліку – основа управління діяльністю сільськогосподарських підприємств причорномор’я (2016)
Федоришина Л. І. - Витоки розвитку економічного аналізу (2016)
Буткевич В. В. - Еволюція методології управління IT-проектами в сучасних економічних умовах, Польська Т. Д. (2016)
Дзюбановська Н. В. - Підхід до компаративного аналізу міжнародної торгівлі європейського союзу (2016)
Янковий В. О. - Економетричний аналіз реалізації продукції пп "гармаш" на основі виробничих функцій (2016)
Бойко Л. М. - Трансформація відносин власності та особливості зелекористування сільськогосподарських підприємств України (2016)
Ковальчук С. В. - Інтеграція концепції маркетингу в логістичну систему підприємства, Слободян Б. В. (2016)
Батченко Л. В. - Стан кадрів в медичній галузі: проблемний стан, Шевченко О. Б. (2016)
Очередько О. О. - Перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України (2016)
Волошина С. В. - Ризик-фактори формування поточних витрат підприємств гірничо- металургійного комплексу, Костакова Л. Д. (2016)
Дятлова Ю. В. - Формування механізму забезпечення безпеки економічної діяльності в сучасних умовах, Положенцева К. В., Дятлов Є. В. (2016)
Ляшко І. І. - Тенденції розвитку та механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізації, Єременко О. М. (2016)
Швець Г. О. - Теоретичні аспекти креативного Менеджменту (2016)
Тарасенко О. В. - Зміст та структура трансакційних витрат фондового ринку (2016)
Турбіна О. І. - Формування концепції стратегічного розвитку регіонального електроенергетичного комплексу (2016)
Бунда О. М. - Бухгалтерський облік запасів в управлінні підприємством, Богдан І. В. (2016)
Ковальова М. Л. - Теоретико-методологічні аспекти формування поняття "стратегія розвитку" у контексті промислового підприємства, Бобир О. В. (2016)
Марина А. С. - Внутрішній аудит в системі управління сучасними підприємствами, Устич В. А. (2016)
Прокопенко В. В. - Слово о сущем в философии Аристотеля (2012)
Шильман М. Е. - Патронат прошлого и подходящая идентичность (2012)
Панафiдiна О. П. - Факти i цiнностi в iсторичному дослiдженнi: дихотомiя чи взаємозв’язок?, Мiшалова О. В. (2012)
Карпенко М. В. - О мифосимволическом подходе к исследованию "конкретной метафизики" П. А. Флоренского (2012)
Тимченко В. М. - До еволюцiї iсторико-фiлософських уявлень про обмiн i дарування у соцiокультурному просторi: "повернення витiсненого" (2012)
Синиця А. С. - Реабiлiтацiя метафiзичної проблематики в неопрагматизмi (2012)
Писаренко Ю. Г. - "Лоно традиции" (размышляя над образом-понятием) (2012)
Менжулин В. - К вопросу о киевском хронотопе, или как поссорились Исаак Моисеевич с Иваном Алексеевичем и что это дало Льву Исааковичу с Игорем Ивановичем (2012)
Карнап Р. - Наукове свiторозумiння — Вiденський гурток, Ган Г., Нейрат О. (2012)
Даренський В. Ю. - Дiалогiчна структура соцiального буття (2012)
Кушерець Т. В. - Теоретичне обгрунтування "нової" полiтики в фiлософiї постмодернiзму (2012)
Гореликов Л. А. - Идея целостности как социокультурный императив современной общенаучной картины мира (2012)
Дедушев В. В. - Общественное и индивидуальное благо в социальных концепциях Платона и Аристотеля (2012)
Панафiдiн I. О. - Справедливiсть i вiйна: проблема поєднання (2012)
Панасюк Ю. В. - Соцiально-полiтична проблематика в сучаснiй аналiтичнiй фiлософiї (2012)
Шевчук Д. В. - Фiлософськi передумови полiтичної теорiї (2012)
Абдула A. И. - Демократия и легитимность (2012)
Балута Г. А. - Iнварiанти: реальне чи номiнальне? (2012)
Козаченко Н. П. - Сокращение "Трилеммы Мюнхаузена": проблема бесконечности и современные теории обоснования (2012)
Полтавцева О. Н. - По ту сторону человека: онтолого-космологические концепции музыки Ф. В. Й. Шеллинга и пифагорейцев (2012)
Лященко I. С. - Соцiальнi функцiї масової музичної культури (2012)
Стрелкова А. Ю. - Етика та онтологiя людського буття у буддизмi (2012)
Скальська Д. М. - Фiлософiя мистецтва як субдомiнанта неотомiзму та персоналiзму (2012)
Батрак С. А. - Проблема свiтської iнтерпретацiї давньоруських церковних текстiв (2012)
Авраменко О. I. - Метафiзична концептуальнiсть "Грозового перевалу" Е. Бронте у соцiально-iсторичному контекстi Англiї XVI — першої половини XIX ст. (2012)
Анотацiї (2012)
Нашi автори (2012)
Бєлоусова Н. В. - Історичні особливості розселення закарпатських русинів як етнічної групи (2016)
Борейко В. І. - Внесок вихідців з України у світову науку (2016)
Будз І. Ф. - Організаційно-інституційна складова розвитку освіти обдароканих школярів в Україні (2016)
Вознюк О. В. - Особлива цивілізаційна роль Українського епосу на геополітичному ландшафті нашої планети (2016)
Газда В. - Истрия сотрудничества ученых МЕГУ и Словакии в решении фундаментальных проблем математической обработки экономической информации, Джунь И. В. (2016)
Джунь Й. В. - Інформаційний простір – арена боротьби за українську державність (2016)
Джунь Й. В. - Україна на порозі нових викликів у сфері ІТ (2016)
Завальнюк А. Р. - Вплив політики націонал-соціалізму на розвиток освіти в Німечині (1933–1945 рр.) (2016)
Земка О. В. - Контекстний зміст підготовки майбутніх учителів технологій, спрямований на лікування у них підприємницької компетентності в процесі навчання психології (2016)
Земка О. І. - Критерії, показники та рівні сформованості дослідницьких умінь у студентів-філологів (2016)
Калько А. Д. - Шляхи удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки, Шикула Р. Р. (2016)
Калько А. Д. - Аналіз систем виховної роботи у Рівненському державному базовому медичному коледжі, Якобчук В. І. (2016)
Коваль В. В. - Розвиток педагогічної системи фізичного виховання у закладах профтехосвіти України у другій половині ХХ ст. (2016)
Красовська О. О. - Професійна готовність майбутнього вчителя початкової школи до мистецько-освітньої діяльності (2016)
Кристопчук Т. Є. - Особливості децентралізації управління освітою: досвід європейських країн (2016)
Кукалець М. В. - Формування предметних компентентностей учнів початкових класів засобоми навчальних ситуацій, Кукалець М. М. (2016)
Курята А. В. - Роль українських театрів у збереження національно-культурних традицій (2016)
Лілік О. О. - Родинна історія в соціокультурному контексті за романом Юрія Вінничука "Танго смерті": матеріали до вивчення у ВНЗ (2016)
Максимчук Н. С. - Роль українського фольклору в національно-патріотичному вихованні студентської молоді (2016)
Марчук О. О. - Осмислення просвітницької діяльності Анни (Алоїзи) Ходкевич (1600–1654 рр.) у періодичних виданнях кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Мацько Л. І. - М. С. Грушевський про Українську мову як державотворчий чинник (2016)
Мельничук Л. Б. - Інноваційні технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів в умовах вищого навчального зщакладу, Левкулич Т. В. (2016)
Міськова Н. М. - Особливості формування музичної культури молодших школярівна сучасному етапі (2016)
Ненько Ю. П. - Професійно-орієнтовна комунікативна підготовка офіцерів служби цивільного захисту як об'єкт наукового дослідження (2016)
Пагута Т. І. - Роль мистецтва в естетичному розвитку особливості молодшого школяра (2016)
Петрук О. М. - Шляхи вдосконалення зв'язного мовлення молодших школярів засобами усної народної творчості, Ландес Н. А. (2016)
Попова Д. А. - Полікультурна освіта в контексті відчизняної освітньої парадигми (2016)
Поташнюк І. М. - Ставлення студентської молоді до здорового способу життя (2016)
Романів А. С. - Місце туризму в макроекономічному розвитку України, Трусова Т. С. (2016)
Сойко І. М. - Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування мовленнєвих компетентностей на урокаї рідної мови (2016)
Сорока М. В. - Застосування інноваційних технологій під час вивчення української мови та літератури в коледжі (2016)
Ставицький О. О. - Ксенофобічні прояви у студентському середовищі (2016)
Хом’як І. М. - Правописний складник у вивченні державної мови (2016)
Хом'як О. А. - Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів початкової школи як засіб організації їх естетичної діяльності (2016)
Янчук П. C. - Спектральні машинні методи розв'язування неоднорідної задачі Діріхле (2016)
Ярмошик І. І. - Люблінська унія 1569 р. та Гадяцька угода 1658 р. як втарчений час українського державотворення (2016)
Вихідні дані (2016)
Посохова С. П. - Оценка течения послеродовых гнойно-воспалительных осложнений у ВИЧ-инфицированных в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции, Ниточко Е. А., Шевченко С. С. (2017)
Лукьянова И. С. - Гипоксически-геморрагические поражения головного мозга у новорожденных: перинатальные параллели, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А. (2017)
Грищенко О. В. - Корекція порушень ліпідного обміну у вагітних із прееклампсією, Лахно І. В. (2017)
Дубоссарская Ю. А. - Лечение и профилактика прогрессирования заболеваний шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы человека, Лебедюк В. В. (2017)
Романенко Т. Г. - Ефективність оригінальних нестероїдних протизапальних препаратів та їх аналогів (дженериків) при лікуванні хронічного тазового болю, Суліменко О. М., Жалоба Г. М. (2017)
Тучкина И. А. - Особенности ведения больных подросткового возраста с ретенционными образованиями яичников на фоне нарушений менструальной функции, Гнатенко О. В., Прокопенко А. Н. (2017)
Олійник О. Б. - Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок при тиреотоксикозі та шляхи їх корекції, Поворознюк В. В. (2017)
Кононець О. П. - Можливості латеральної світлотерапії в гармонізації асиметрій жіночого організму (2017)
Ткаченко Р. А. - Послеоперационные инфекции в акушерстве и гинекологии: профилактика, диагностика и лечение (лекция), Каминский В. В. (2017)
Марущенко М. О. - Особливості діагностики й хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних, Молотковець В. Ю., Марущенко Ю. Л., Новіков Р. Р. (2017)
Гнатко О. П. - Вагітність і пухлини придатків: клініко-діагностична тактика, Чубатий А. І., Сольський С. Я., Коврига П. М. (2017)
Скурятіна Н. Г. - Діагностично-лікувальний алгоритм при передраковій патології шийки матки у вагітних (2017)
Ковальчук І. С. - Рак молочної залози та вагітність: поради мамолога, Ковальчук С. І. (2017)
Пам’яті Галини Костянтинівни Степанківської (2017)
Медичні події (2017)
Maznev G. E. - Administrative services sphere innovative development, Zaika S. О., Gridin О. V. (2016)
Крюкова І. О. - Удосконалення методичних засад аналітичної підтримки інноваційного розвиту підприємств аграрної сфери (2016)
Батюк Л. А. - Методологічні проблеми вимірювання економічного зростання: динаміка інфляції та реального продукту, Петренко А. В. (2016)
Рибаков М. В. - Функціональний розвиток та інструментарій систем діагностики в менеджменті аграрних підприємств (2016)
Воротін В. Є. - Еволюція методологічних підходів до формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного виробництва, Маркова Є. Ю. (2016)
Кравченко О. М. - Роль ценовой политики в обеспечении эффективности и устойчивости аграрных предприятий на рынке продукции животноводства, Аманов Б. (2016)
Антощенкова В. В. - Економічна ефективність виробництва та реалізації молока в Україні, Кравченко О. М. (2016)
Красноруцький О. О. - Напрями вдосконалення оцінки ефективності публічного адміністрування, Власенко Т. А., Галич С. П. (2016)
Матюшенко Ю. В. - Класифікація напрямів та методів стимулювання персоналу до здійснення організаційних змін (2016)
Степаненко С. В. - Формування механізму управління організаційними змінами (2016)
Поливана Л. А. - Компетентнісний профіль фахівця в системі менеджменту персоналу, Луценко О. А. (2016)
Новак Н. П. - Показники та критерії оцінки ефективності функціонування аграрних підприємств з органічним виробництвом продукції (2016)
Смольская А. К. - Моя судьба и славистика (2012)
Тропина Н. П. - Фрагменты биографии. Очень личное (2012)
Черноиваненко Е. М. - Право на благодарную память (2012)
Сергеев Ф. П. - Профессор А. К. Смольская - ученый и преподаватель (2012)
Пипер Предраг - Сећање на Аделаиду Константиновну Смољску (2012)
Таранець В. Г. - Мої зустрічі з професором А. К. Смольською (2012)
Терзић Богдан - Проф. др. Аделаида Константиновна Смољска на Београдском универзитету (2012)
Колесник В. А. - Грамматический портрет имени существительного в трудах А. К. Смольской (2012)
Матиjашевић Јелка - Jедна оцена коjа и данас стоjи (2012)
Яковлєва О. В. - Жінка в науці (2012)
Пейчева О. Н. - Неутомимый Наставник (2012)
Зеленко Л. П. - Помочь подняться над собою (2012)
Степанов Е. Н. - Динамика мысли, честь и славянское единство (2012)
Кондратенко Н. В. - Слово о моем Учителе (2012)
Татаренко А. - Нам було по дорозі (2012)
Романова О. К. - Мне было у кого учиться (2012)
Основні дати життя і діяльності А. К. Смольської (2012)
Хронологічний покажчик друкованих праць д. ф. н., проф. А. К. Смольської (2012)
Таранець В. Г. - Слов’яни в Кіммерії (етимологічні розвідки) (2012)
Сергеев Ф. П. - Наименования международно-правового документа в договорах Руси с греками Х века (2012)
Бондар О. І. - Еволюція давніх ітеративних опозицій у слов’янських мовах (2012)
Касім Г. Ю. - Креси, кресовий, кресов’як в українській мовіта сучасному україномовному публіцистичному дискурсі (2012)
Панчев И. - Поглед към концептите за ‘добро’ и ‘зло’ през призмата на пословиците (български и руски езиков материал) (2012)
Горбань В. В. - Этноспецифические черты фразеологической картины мира, Клокова М.В. (2012)
Стоянова Э. П. - Следы минувшего (румыно-болгарский дискурс в Бессарабии и Таврии, конец ХХ – начало ХХI века) (2012)
Тропина Н. П. - Стабильное и новое в языковой картине мира русского этноса сквозь призму семантической деривации (2012)
Шацкая М. Ф. - Взаимовлияние семантических и логических аномалий в условиях языковой игры (2012)
Gulczyn M. - Celownikowy dylemat we współczesnym języku polskim (2012)
Скляренко О. М. - Деякі зауваження щодо топонімів відантропонімного походження (типологічний аспект) (2012)
Яковенко Л. І. - Особливості функціонування чоловічо-особових форм у польській мові (2012)
Дмитрієв С. В. - Взаємодія концептів "людина" – "тварина" у процесах модусної номінації особи (на матеріалі сучасних українських соціолектів) (2012)
Кондрацька О. В. - Фемінні назви осіб за професією в сучасній польській мові: словотвірний аспект (2012)
Пучнина А. С. - Иноязычная лексика на службе русской деривации (2012)
Шарабуряк А. А. - Відображення лексико-граматичної категорії істоти / неістоти в сучасній польській мові (2012)
Яковлєва О. В. - Єдиний семантичний простір у системі сімейних обрядів (2012)
Налбантова Е. - "Жизнеописание на Юрия Ивановича Венелина” в контекста на българската книжнина от първата половина на ХІХ в. (2012)
Георгиева С. И. - Българският сватбен обред в Украйна: етнолингвистичен прочит (2012)
Місержи Л. М. - Лексичні маркери делжилерської говірки (2012)
Войцева О. А. - Соціокультурна компетентність як важлива складова у процесі вивчення сучасної польської мови (2012)
Jastrzębska Agnieszka - Nauczanie i rozwijanie sprawności czytania ze zrozumieniem na zajęciach z lingwokrajoznawstwa Polski (2012)
Наші автори (2012)
Мандибура В. О. - Інтегральна оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток аграрного виробництва, Жиляєв І. Б., Дахно І. І. (2016)
Батюк Л. А. - Виникнення та еволюція ідеї соціально-економічного прогресу (2016)
Пономарьов О. С. - Економічні передумови трансформації галузевих пропорцій та масштабів виробництва продукції аграрних підприємств, Зайцев Ю. О. (2016)
Onegina V. M. - Incentives and budget constraints of energy resources saving for sustainable development of agriculture (2016)
Гуторов О. І. - Сучасний стан і динаміка еколого-економічного використання особливо цінних земель в Україні, Добряк Д. С., Євсюков Т. О. (2016)
Красноруцький О. О. - Організаційно-економічні та організаційно-правові інструменти управління розвитком кадрового потенціалу аграрного виробництва, Клемпарський М. М., Бершеда Є. Р. (2016)
Витвицька О. Д. - Інноваційні зміни та стимулювання розвитку галузі бджільництва в Україні, Козупиця Є. С. (2016)
Гагарінов О. В. - Науково-практичні підходи до трансформації підприємств (2016)
Корнієцький О. В. - Ефективність використання теоретичних та експериментальних досліджень в обліку та аналізі, Орел А. М. (2016)
Плаксієнко В. Я. - Єдиний податок: особливості оподаткування у контексті нормативно-правових змін (2016)
Гуторова О. О. - Проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні (2016)
Новак Н. П. - Управління соціально відповідальним та екологозбалансованим розвитком аграрних підприємств з виробництва органічної продукції (2016)
Бутко М. П. - Інституціональні засади модернізації сфери зайнятості в умовах децентралізації владних повноважень, Попело О. В. (2016)
Pelekhatyy A. O. - Specific features of formation of self-sufficient combined communities in Ukraine (2016)
Романюк М. Д. - Закордонна трудова міграція та рееміграція в контексті національної безпеки України (2016)
Садова У. Я. - Інституційне забезпечення функціонування транскордонного ринку міграційних послуг, Махонюк О. В. (2016)
Заславська О. І. - Особливості формування заощаджень населення у Закарпатській області (2016)
Мартинова Л. Б. - Проблеми та новітні тенденції розвитку освітньо-кваліфікаційного потенціалу населення України (2016)
Левицька О. О. - Міграційний чинник асиметрії розвитку прикордонних регіонів України та Польщі (2016)
Бараняк І. Є. - Українсько-німецька територіальна міграційна система: сучасний стан і тенденції розвитку (2016)
Куліш І. М. - Вплив неформальних інститутів на розвиток сільської кооперації в Україні (2016)
Назар М. В. - Альтернативні моделі кредитування сільськогосподарських підприємств (2016)
Дем’янишин В. Г. - Регіональна бюджетна політика: теоретична концептуалізація та перспективи розвитку, Кізима Т. О. (2016)
Жовтанецька Я. В. - Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою діяльністю банків (2016)
Борщевський В. В. - Інституційна пастка транскордонної дивергенції: причини формування та засоби усунення, Куцаб-Бонк К. (2016)
Demedyuk O. P. - European groupings for territorial cooperation as the instrument of cross-border cooperation activation in Ukraine (2016)
Тимечко І. Р. - Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі (2016)
Стадницький Ю. І. - Просторовий чинник конкуренції технологій виробництва продукції (2016)
Шевчук В. О. - Українсько-російська торгівля: емпіричні оцінки, Яким О. Б. (2016)
Алєксєєв І. В. - Управління податковим навантаженням підприємств, Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. (2016)
Лазановський П. П. - Проблеми управління видавничою діяльністю на регіональному рівні, Гірняк О. М. (2016)
Чорний Р. С. - Концептуальні підходи до дослідження просторової організації підприємницької діяльності, Цюпак В. П. (2016)
Калат Я. Я. - Транскордонне співробітництво України: реалії, перспективи розвитку та завдання економічної науки (2016)
Барна М. Ю. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2016)
Чернюк Л. Г. - Конкурентоспроможність регіонів України в євроінтеграційному вимірі (2016)
Пшик Б. І. - Теоретичні та прикладні аспекти бюджетної політики розвитку регіонів України (2016)
Члену-кореспонденту НАН України Мікловді Василю Петровичу - 70 років (2016)
Зміст журналу за рік (2016)
Астістова Т. І. - Розробка системи керування розкладом занять у вищому навчальному закладі (2016)
Себко В. В. - Визначення метрологічних характеристик теплового трансформаторного вихорострумового перетворювача з плоским виробом, що нагрівається в процесі контролю, Здоренко В. Г. (2016)
Розломій І. О. - Підвищення ефективності захисту персональних медичних даних на основі моделі розмежування доступу Take-Grant, Захарова М. В., Люта М. В. (2016)
Чупринка В. І. - Удосконалення методу побудови еквідистанти для плоского геометричного об’єкту довільної форми, Зелінський Г. Ю., Чупринка Н. В. (2016)
Омельченко В. Д. - Аналіз процесу петлеутворення на кроше-голках основов?язального обладнання, Розсоха Т. І. (2016)
Супрун Н. П. - Синтез наповнених алюмосилікатними нанотрубками агар-агарових гелів для ранових покриттів, Береза-Кіндзерська Л. В., Бричка А. В., Бричка С. Я. (2016)
Слізков А. М. - Дослідження впливу ультрафіолетового випромінювання на зміну фізико-механічних властивостей агротекстильних матеріалів, Ковальська Т. А., Костенко Г. Т., Котлярова І. І., Пилипенко Е. В. (2016)
Шумейко В. М. - Принципи створення внутрішньої форми взуття. Повідомлення №1. Вдосконалення методу разрахунку довжини устілки з урахуванням розмірного асортименту взуття, Заєць А. В., Кернеш В. П., Коновал В. П., Гаркавенко С. С. (2016)
Mank V. V. - Synergistic effects research in the system of complex emulsifier, Polonska T. A. (2016)
Сайтарлы С. В. - Физическая модификация смеси полипропилена с эластомером дисперсным наполнителем, Плаван В. П., Хаджи А. О., Савченко Б. М., Пушкарев Ю. Н. (2016)
Сеник І. В. - Вуглеграфітові матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання, Короташ І. В., Барсуков В. З. (2016)
Кучеренко Є. В. - Одержання та властивості нетканих матеріалів із волокнистих відходів, Будаш Ю. О., Плаван В. П., Литвинова О. І. (2016)
Слєпцов О. О. - Дослідження процесу функціоналізації поліолефінів методом реакційної екструзії, Савченко Б. М. (2016)
Ніконова А. В. - Модельне дослідження системи "колаген-полімер-титановий дубитель", Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2016)
Кузнецова І. О. - Особливості композиційного елементу руху в національних та інтернаціональних інтер'єрах, Сірак В. В. (2016)
Мусієнко В. О. - Використання начерків та замальовок як засобу підвищення ефективності освітнього процесу при підготовці дизайнерів-модельєрів, Колосніченко М. В., Остапенко Н. В. (2016)
Полякова О. В. - Класифікація функціональних складових елементів системи інтелектуального керування середовищем при проектуванні житла (2016)
Паранько Н. П. - Вивчення побудови форми української свити на основі аналізу творчих досліджень народного костюма, Ніколаєва Т. В. (2016)
Яримбаш Д. С. - Особливості розподілення магнітних потоків у режимі неробочого ходу силових трансформаторів, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Килимник І. М. (2016)
Малюшевська А. П. - Вплив морфологічних особливостей конденсаторних полімерних плівок на їх деформаційні властивості, Ющишина Г. М. (2016)
Ivankov V. F. - Calculation of CFD-thermal models of oil-cooled transformer equipment, Basova A. V. (2016)
Остренко М. В. - Расчет потерь в элементах конструкции силовых трансформаторов и реакторов методом конечных элементов с граничными условиями импедансного типа, Тиховод С. М. (2016)
Ярымбаш Д. С. - Особенности трехмерного моделирования электромагнитных полей асинхронного двигателя, Коцур М. И., Ярымбаш С. Т., Коцур И. М. (2016)
Андрієнко П. Д. - Дослідження динамічних режимів електродвигуна послідовного збудження з імпульсними схемами регулювання електроприводу, Шило С. І., Каплієнко О. О. (2016)
Ніценко В. В. - Дослідження похибок трансформаторів струму у системах релейного захисту в усталених та перехідних режимах енергосистеми, Кулагін Д. О., Махлін П. В. (2016)
Доморощин С. В. - Визначення спрацьованого ресурсу елегазового вимикача типу HGF 100/2 b,cgecalsthomза нечіткою моделлю, Махлін П. В. (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Abdula A. B. - Studies of anthropometric and functional parameters of the referees of different skills in football (2013)
Belykh S. I. - Health, physical education and physical development of students in historically and personally developing paradigm (2013)
Vasylyuk V. N. - Educational and social priorities of improving the system of physical education students (2013)
Verenga Y. V. - The physical condition for the first time accepted the service of officers of internal affairs of Ukraine, Prontenko K. V., Bondarenko V. V., Bezpaly S. M., Hutoryansky O. V. (2013)
Zheleznyj O. D. - The use of mechanotherapy means in basketball players recovery after the injuries of the lower extremities, Zasik G. B., Mukhin V. M. (2013)
Kolumbet A. N. - Features of organization and maintenance of physical education of students of higher pedagogical educational establishments (2013)
Konova L. A. - Physical improvement and its impact on the health of students (2013)
Lukavenko A. V. - The effectiveness of the pilot program of differentiated correction of psycho-physical condition of students in physical education (2013)
Malygina V. I. - Aerobic exercise in rehabilitation of women second coming of age with diabetes mellitus type 2 at a polyclinic stage restorative treatment (2013)
Pogrebniak I. M. - Effect of improving aerobics classes at the level of flexibility of female students, Kudelko V. E., Nagovitsina O. P. (2013)
Salatenko I. O. - Comparative analysis of the level of physical health of students of economics specialties (2013)
Samuylenko V. E. - Modeling of competitive distances qualified rowing and canoeing (illustrated man rowing) (2013)
Sidorova T. V. - Features of construction of the training process skiers aged 17-18 years to compete in different styles of skiing, Sаk А. Е., Kotlyar S. N. (2013)
Slastina H. A. - Sports and pedagogical improvement in the training of future teachers of physical education (2013)
Tomenko O. A. - Submissions and future teachers’ association regarding the basic concepts of the sphere of physical culture and sports, Cherednichenko S. V. (2013)
Chornobay I. M. - Performance of transmission goals in one and two-touch combined team of Ukraine on football in a friendly match in 2011 and the matches of the European Championship in 2012, Matviiv V. I. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Титул, зміст (2017)
Іващенко О. В. - Статеві особливості рухової підготовленості дітей 6—10 років (2017)
Нікітенкова Т. Ю. - Характеристика впливу ігрових засобів на динаміку розвитку сили у дівчаток молодшого шкільного віку, Марченко С. І. (2017)
Кравчук Т. М. - Спеціальна фізична підготовка старшокласників до виконання вправ паркуру, Тростянський С. Г. (2017)
Кривенцова І. В. - Взаємозв’язок якості життя, пов’язаної зі здоров’ям, з окремими показниками рухових якостей молодших школярів, Пашкевич С. А. (2017)
Корягін В. М. - Корекція морфофункціонального стану студентів спеціальних медичних груп із офтальмологічними захворюваннями у процесі реалізації експериментальної технології контролю, Блавт О. З. (2017)
Власов А. П. - Інформаційне забезпечення тренувального процесу висококваліфікованих стрільців з лука, Івашко М. В., Свістельник І. Р. (2017)
Лопатьєв А. О. - Функціонування системи "стрілець – зброя – мішень" з врахуванням енергоінформаційної та гравітаційної взаємодії, Власов А. П., Демічковський А. П. (2017)
Добровольский В. Д. - Термічна стабільність та кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву Mg + 10% ваг. Al + 10% ваг. Ti, Єршова О. Г., Солонин Ю. М., Коваль А. Ю. (2015)
Буркова Е. В. - Оценка уровня экологической безопасности при теплоснабжении коммунальных объектов (на примере Балаклавского района), Бурков Д. В. (2015)
Бондаренко Д. В. - Використання сонячних батарей для побудови автономних систем екологічного моніторингу (2015)
Ушкаленко О. В. - Онлайн-ресурс для розрахунку автономної фотоелектричної станції (2015)
Кузнецов М. П. - Вплив вітрової енергетики на статичну стійкість енергосистеми (2015)
Головко В. М. - Вплив параметрів системи орієнтації ротора з використанням конструктивної схеми підпружиненого хвоста на статичні характеристики вітроустановки, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Марченко Н. В. (2015)
Каян В. П. - Ветророторы Дарье с прямыми управляемыми лопастями: опыт создания, испытания, оптимизация характеристик, Лебедь А. Г. (2015)
Сандовал З. К. - Аналіз потоків енергії вітру Республіки Еквадор (2015)
Васько П. Ф. - Мала гідроенергетика в структурі електроенергетичної галузі України, Васько В. П., Ібрагімова М. Р. (2015)
Пазич С. Т. - Аналіз конструктивних аналогів морських ГАЕС (2015)
Барило А. А. - Дослідження гідродинамічних та теплових характеристик стічних вод із дренажних споруджень Національного Ботанічного саду ім. М. М. Гришка, Хіменко О. В., Васильченко М. Ю. (2015)
Лисак О. В. - Перспективи використання відкритих поверхневих водойм для теплопостачання за допомогою теплових насосів, Кулінко Є. О. (2015)
Клюс С. В. - Експериментальні дослідження процесів енерготехнологічного перетворення біомаси в реакторах щільного шару палива (2015)
Synopsises (2015)
Abstracts (2015)
Ворошилова Н. В. - Аналіз організованості біогеоценозів, Євтушенко Е. О., Маленко Я. В., Шанда Л. В. (2016)
Бессонова В. П. - Запас макроелементів та азоту в опаді й підстилці у протиерозійному насадженні сосни Палласова (Pinus pallasiana Lamb.), Нємченко М. В., Ткач В. В. (2016)
Бондаренко А. М. - Експериментальний спосіб задернення фітоценозами пилоуворюючих поверхонь хвостосховищ гірничозбагачувальних комбінатів, Гацький А. К., Малаховський М. І. (2016)
Пономарьова О. А. - Стан примагістральних лісосмуг біля смт Кирилівка Запорізької області (2016)
Приступа І. В. - Гібіск сирійський в озелененні промислового міста Запоріжжя, Клочко В. О. (2016)
Іванченко О. Є. - Аналіз видового складу та окремих таксономічних показників деревних рослин скверу ім. І. П. Клюєва м. Дніпро (2016)
Shupranova L. - Dynamics of metabolic changes in leaves of aboriginal and introduced species of the genus Quercus L. in culture of Dnipro city botanical garden, Kabar A., Khromikh N., Bilchuk V. (2016)
Стась М. М. - Гідроекологічна оцінка якості води Дніпровського водосховища, Колесник В. І. (2016)
Федоненко О. В. - Еколого-біологічна та рибогосподарська характеристика водосховища-охолоджувача Криворізької ТЕС, Єсіпова Н. Б., Шарамок Т. С., Білецький Є. В. (2016)
Ананьєва Т. В. - Міграція радіонуклідів у молоді плітки звичайної на акваторії Запорізького водосховища, Федоненко О. В., Шаповаленко З. В. (2016)
Бєдункова О. О. - Еколого-генетичний моніторинг нижньої течії р. Стир за комплексом показників гомеостазу представників батрахофауни (2016)
Задорожна Г. О. - Форма агрегатів дерново-літогенних грунтів на сіро-зелених глинах (2016)
Булейко А. А. - Едафотопи терникових біогеоценозів, зростаючих на колишніх землях байрачних природних лісів та їх еколого-мікроморфологічна характеристика, Полєва Ю. Л., Митина Н. Б. (2016)
Білушенко А. А. - Застосування концепцій життєвих стратегій для рукокрилих, як окремої систематичної групи ссавців, на прикладі чужорідного виду Pipistrellus kuhlii (2016)
Гассо В. Я. - Особенности популяций Natrix tessellata (Reptilia, Colubridae) Приднепровья Северной Степной Подзоны, Єрмоленко С. В., Гагут А. Н. (2016)
Назімов С. С. - Роль сапрофагії в трофічній активності Pedinus femoralis (Coleoptera, Tenebrionidae), Пахомов О. Є. (2016)
Новосад Н. В. - Біохімічні показники крові у хворих на цукровий діабет І типу в умовах промислового регіону, Москаленко С. А., Мінакова І. В., Сєлєзньова Є. О., Таран Д. С. (2016)
Єщенко Ю. В. - Стан металолігандного гомеостазу тварин за дії хрому (VI) і застосуванні "Цинктерала" та "Ацетилцистеїну", Бовт В. Д., Романова М. Д. (2016)
Воронкова Ю. С. - Проблема дослідження оксидативного стресу у біологічних дослідженнях, Голобородько К. К., Маренков О. М., Горбань В. А. (2016)
Титул, content (2017)
Petrakov Y. - Programming spindle speed variation in turning, Danylchenko M., Petryshyn A. (2017)
Moskvin P. - Special features in the application of fractal analysis for examining the surface microrelief formed at face milling, Balytska N., Melnychuk P., Rudnitskyi V., Kyrylovych V. (2017)
Stepova O. - Modeling of the corrosion process in steel oil pipelines in order to improve environmental safety, Paraschienko I. (2017)
Pilipenko A. - The study of inhibiting structural material corrosion in water recycling systems by sodium hydroxide, Pancheva H., Reznichenko G., Mirgorod O., Miroshnichenko N., Sincheskul A. (2017)
Golub G. - Rationale for the parameters of equipment for production and use of biodiesel in agricultural production, Kukharets S., Chuba V., Pavlenko M., Yarosh Y. (2017)
Kushlyk R. - Research into effect of ultrasonic, electromagnetic and mechanical treatment of blended biodiesel fuel on viscosity, Nazarenko I., Kushlyk R., Nadykto V. (2017)
Olijnichenko L. - Experimental study of the process of the static and dynamic balancing of the axial fan impeller by ball auto-balancers, Goncharov V., Sidei V., Horpynchenko O. (2017)
Naumenko Yu. - Modeling of fracture surface of the quasi solid-body zone of motion of the granular fill in a rotating chamber (2017)
Nuriyev M. - Determining the dependences for calculating a conversion scale of profile height of the controlled packing surface, Seydaliyev I., Recebov I., Dadashova K., Musayeva T. (2017)
Abstract and References (2017)
Дземан М. І. - Новітня група вітчизняних ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників: теорія, клінічна практика та перспективи, Дземан Н. А., Ніколаєнко О. М. (2017)
Селюк М. М. - Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань, Козачок М. М., Селюк О. В. (2017)
Макаревич А. Э. - Эффекты витамина D3 при обструктивных болезнях органов дыхания (обзор литературы) (2017)
Михневич Э. А. - Факторы, ассоциированные с дестабилизацией артериальной гипертензии, при использовании нестероидных противовоспалительных средств для купирования подагрического артрита, Павлович Т. П., Алексейчик С. Е., Головко Т. Г., Кручина Н. А. (2017)
Головач І. Ю. - Мікрокристалічні артропатії: питання й проблеми диференціальної діагностики (2017)
Базика О. Є. - Роль дуплексного сканування брахіоцефальних артерій у діагностиці уражень органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом, Кожухов С. М., Яринкіна О. А., Довганич Н. В., Старшова О. С. (2017)
Журавлева Л. В. - Влияние терапии с применением альфа-липоевой кислоты на уровень асимметричного диметиларгинина у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа, Лопина Н. А. (2017)
Полшкова С. Г. - Тривога в загальносоматичній практиці: досвід використання препарату Нікомекс, Чабан О. С. (2017)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 4: професор Ю.-Ф.І. Мацон) (2017)
Свінціцький І. А. - Життєвий подвиг Альберта Швейцера (2017)
Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально змінять систему охорони здоров’я (2017)
Медичні події (2017)
Восьма Всеукраїнська науково-технічна конференція "Механіка грунтів, геотехніка та фундаментобудування" за участю зарубіжних фахівців (2014)
Островерх Б. Н. - Моніторинг та прогноз руйнування ґрунтових схилів, Савицький О. А., Потапенко Л. С. (2014)
Мирсаяпов И. Т. - Несущая способность и осадка армированных грунтовых оснований, Королева И. В. (2014)
Международная научно-техническая конференция "Современные геотехнологии в строительстве и их научно-техническое сопровождение", посвяшенная 80-летию образования кафедры СПбГАСУ (механики грунтов, оснований и фундаментов ЛИСИ) (2014)
Мангушев Р. А. - Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства оснований и фундаментов специалистами СПбГАСУ, Веселов А. А., Конюшков В. В., Сапин Д. А. (2014)
Улицкий В. М. - Усиление слабых грунтов оснований дорожных сооружений, Городнова Е. В., Шашкин М. А, Sikora Z., Wyroślak M. (2014)
Профессор Ю. А. Соболевский: ученый, педагог, человек (2014)
Титул, содержание (2016)
Osipov A. S. - Composites of the cBN–Si3N4 system reinforced by SiCw for turning tools, Klimczyk P., Cygan S., Melniichuk Iu. A., Petrusha I. A., Jaworska L. (2016)
Забуга В. Я. - Вплив вольфраму на кінетику окиснення алмазного нанопорошку, Бочечка О. О., Цапюк Г. Г., Куриляк Т. О., Федорчук О. С. (2016)
Литошенко Н. В. - Математичне моделювання дифузійних процесів формування кільцевої структури при спіканні сплавів TiC–Ni з додаванням легуючого карбіду (2016)
Шагинян Л. Р. - Свойства покрытий из высокоэнтропийного сплава Al–Cr–Fe–Co–Ni–Cu–V, получаемых методом магнетронного распыления, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Фирстов С. А., Копылов И. Ф. (2016)
Sobiyi K. - High-speed machining of martensitic stainless steel using PcBN, Sigalas I. (2016)
Лавриненко В. И. - Коэффициент абразивного резания как характеристика, отражающая эксплуатационные показатели процесса шлифования кругами из сверхтвердых материалов (2016)
Шейко М. Н. - Форма зерен как фактор, определяющий параметры алмазно-гальванического покрытия правящего инструмента. Сообщение 2. Фактическая площадь контакта зерен с графитовой формой и смежные характеристики как исходные для расчета режимов нанесения алмазно-гальванического покрытия методом гальванопластики, Скок В. Н., Пасичный О. О. (2016)
Девин Л. Н. - Экспериментальное исследование влияния инструментального материала и режимов тонкого точения на уровень сигналов акустической эмиссии, Рычев С. В. (2016)
Долматов В. Ю. - Инфракрасные спектры алмазов различного генезиса и способов очистки, Кулакова И. И., Myllymäki V., Vehanen A., Бочечка А. А., Панова А. Н., Nguyen B. T. T. (2016)
Jouini Z. - Phase boundary between Na–Si clathrates of structures I and II at high pressures and high temperatures, Kurakevych O. O., Moutaabbid H., Godec Le Y., Mezouar M., Guignot N. (2016)
Cахаров В. О. - Дослідження сейсмічної реакції багатоповерхової будівлі з урахуванням нелінійного деформування середовищ (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об’єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв’язних ґрунтів у сучасному будівельному ґрунтознавстві? (частина перша) (2014)
Литвиненко А. С. - Наскільки об’єктивно визначається значення верхньої межі пластичності зв’язних ґрунтів у сучасному будівельному ґрунтознавстві? (частина друга) (2014)
Агахонов О. М. - Інженерно-геодезичні вишукування як невід’ємна частина інженерних вишукувань для будівництва (2014)
Шаповал В. Г. - Определение коэффициента устойчивости откосов и склонов в рамках гипотезы о поверхности скольжения в виде степенной функции, Шаповал А. В., Причина Е. С. (2014)
Ковальський Р. К. - Визначення осадок системи "основа – пальовий фундамент – надфундаментна частина будівлі" з врахуванням даних випробувань паль (2014)
Шокарев Е. А. - К вопросу соответствия фактических и расчетных осадок армированных вертикальными жесткими элементами оснований (2014)
Вайнола Р. Х. - Ефективність використання методів арт-терапії у профілактиці негативних емоційних станів дітей молодшого шікільного віку, Косюк Н. Б. (2015)
Бутриновська У. П. - Теоретичні підходи до вивчення соціального досвіду (2015)
Вакуленко О. В. - Особливості формування здорового способу життя вихованців інтернатних закладів, Дзюба Т. Ю. (2015)
Дябел Л. І. - Розвиток самоактуалізації особистості в процесі її соціалізації (2015)
Капська А. Й. - Соціально-етичні аспекти соціалізації особистості студента (2015)
Короткова Р. І. - Особливості формування режисерських знань та умінь у майбутніх соціальних педагогів як керівників театральних колективів (2015)
Костюшко Г. О. - Естетичні традиції українців як чинник формування творчої особистості (2015)
Лук’янова К. А. - Напрями діяльності соціального педагога з дітьми-переселенцями (2015)
Мирошніченко Н. О. - Вплив оздоровчих традицій українського козацтва на формування здорового способу життя школярів, Кучерява З. М. (2015)
Міхеєва О. Ю. - Характеристика основних форм та методів соціальної підтримки сімей (2015)
Неїжпапа Л. С. - Професійна спрямованість майбутнього соціального педагога як умова його професійного самовизначення (2015)
Пидюрa I. П. - Потенціал розвитку закладів реабілітації дітей (2015)
Сікалюк А. І. - Аналіз результатів експериментального дослідження формування соціально-етичних цінностей у студентів економічних спеціальностей (2015)
Соляник М. Г. - Налагодження взаємодії між суб’єктами соціально-педагогічної діяльності, які працюють з сім’ями, що опинилися у складних життєвих обставинах (2015)
Бахмач Л. А. - Проблеми виховання студентської молоді в науковому доробку А. М. Алексюка (2015)
Васильченко О. І. - Сумісна діяльність студентів університету з недержавними організаціями як умова формування гендерної культури студентів (2015)
Вольнова Л. М. - Психолого-педагогічні аспекти профілактичної роботи з типологічними групами важковиховуваних підлітків (2015)
Годлевська А. І. - Оволодіння сценарно-режисерськими технологіями дозвіллєвої діяльності як проблема професійно-творчої підготовки фахівців соціальної сфери (2015)
Голубенко Т. О. - Методичне забезпечення викладання дисципліни "соціально-медичний патронаж" майбутнім фахівцям соціальної сфери (2015)
Головко Н. І. - Причини протиправної поведінки неповнолітніх (2015)
Житинська М. О. - Модель соціально-педагогічної підтримки життєдіяльності людей похилого віку в умовах територіального центру соціального обслуговування (2015)
Ковальчук О. В. - Гуманістичні засади соціальної роботи: теоретико-методологічний аспект (2015)
Максимова О. О. - Толерантність: від епохи Відродження до сьогодення (2015)
Левченко Л. С. - Професійно-педагогічні цінності – основа процесу становлення майбутніх учителів початкових класів (2015)
Сидорчук М. С. - Зміст і технології самоактуалізації старших підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації (2015)
Гнезділова К. М. - "Культурна адаптація" викладача в умовах нової корпоративної культури університету (2015)
Шевчишена О. В. - Підвищення рівня емоційної саморегуляції педагога шляхом оволодіння саногенним типом мислення (2015)
Петриченко Л. О. - Контекстний підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя в умовах реформування системи освіти (2015)
Ясточкіна І. А. - Проблема тривоги та тривожності: соціальний аспект (2015)
Ковальчук В. І. - Формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів: концептуальна модель (2015)
Зінченко В. П. - Професійна мобільність і профорієнтологічна компетентність як складові конкурентоспроможності педагога, Завалевський Ю. І. (2015)
Біденко Л. В. - Роль і місце навчальних посібників з ркі у процесі формування професійної компетентності іноземних студентів-медиків (2015)
Базиль Л. О. - Структура літературознавчої компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури (2015)
Кадикова Н. В. - До питання формування культурологічної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Корчова О. М. - Діагностика риторичної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2015)
Клименко М. М. - Кар’єрна компетентність інженера-механіка як наукова категорія (2015)
Мартиненко О. Є. - Аналіз доцільності розробки дистанційного курсу з навчання аудіювання англійською мовою для майбутніх перекладачів (2015)
Чайка О. М. - Можливості курсу "методика викладання світової літератури" у розвитку творчої самостійності майбутніх учителів-словесників: реальний стан (2015)
Нікольська Г. П. - Щодо аспектів аналізу народознавчих компонентів художнього твору (2015)
Вовк Б. І. - Історичний аспект становлення та розвитку проблеми самоосвіти (2015)
Опанасенко В. П. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, Литвинова Н. В. (2015)
Стешенко Б. В. - Дидактична модель формування організаційної культури майбутнього вчителя технологій (2015)
Каліш В. А. - Підготовка майбутнього вчителя до формування у молодших школярів текстотворчої компетентності, Собко В. О. (2015)
Захарова Н. М. - Інтеграційний підхід до змісту предметів природничого та художньо-естетичного циклів як засіб формування інтелектуальних умінь молодших школярів (2015)
Шрамко О. О. - Соціальна і педагогічна значущість української мови для становлення і розвитку особистості (2015)
Сіранчук Н. М. - Формування лексичної компетентності молодших школярів у руслі концепції розвивального навчання (2015)
Макаренко І. Є. - Проблема феномену "самоефективність" у психолого-педагогічній теорії та практиці (2015)
Марій М. М. - Застосування різних методів дослідження в процесі вивчення батьківсько-дитячої взаємодії (2015)
Шишменцев І. М. - Обґрунтування змісту методики дослідження прояву культури людських взаємин у розумово відсталих старшокласників (2015)
Міненок А. О. - Проектування професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Гамза А. В. - Комунікативно-діяльнісний підхід на уроках української мови у початкових класах (2015)
Бабачук Ю. М. - Рівні розподілу рухливих ігор та ігрових вправ для вдосконалення рухових навичок у дітей старшого дошкільного віку (2015)
Любивий В. А. - Мотивація як чинник успішної професійної самореалізації майбутніх вихователів, Любива В. В. (2015)
Мулик К. В. - Впровадження елементів оздоровчого туризму у процес фізичного виховання спеціалізованих дошкільних навчальних закладів (будинки дитини) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Черніков І. Ф. - А. П. Ковалівський в контексті дослідження східних джерел (2015)
Бубенок О. Б. - А. П. Ковалевский как исследователь прошлого огузов (2015)
Василюк О. Д. - Андрій Ковалівський: перші кроки в орієнталістиці, Циганкова Е. Г. (2015)
Дзевановский-Петрашевский В. М. - Новые документы по истории Лазаревского института восточных языков из архива академика Н. Я. Марра (2015)
Кочубей Ю. М. - А. П. Ковалівський і "Антологія літератур Сходу” (Харків, 1961) (2015)
Крюков В. Г. - Відомості про ṣaqāliba в арабських писемних документах ІХ–Х століть (2015)
Капранов С. В. - Кіта Іккі та модернізація Китаю (2015)
Усольцева М. М. - "Мовна ідентичність”: від соціальних реформ до "національного питання” (південноіндійський контекст, 1860–1930 рр.) (2015)
Васьків М. С. - Азербайджанська література в українських книжкових виданнях (2015)
Хамрай О. О. - Практична транскрипція іменних груп з теофорними компонентами арабського походження (2015)
Godzińska M. - Living Quran of Turkish Alevis in the Conditions of Modern Society (2015)
Цолін Д. В. - Парафрази біблійної поезії в тарґумі Онкелоса: елементи есхатологічної інтерпретації (2015)
Shestopalets D. - The Quranic Origins of the Wasaṭiyya Concept: A Critical View (2015)
Огнєва О. Д. - Суварна прабхаса сутра і її сюжети в живописі (танка з Музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків) (2015)
Отрощенко І. В. - Сьогодення казахів КНР: погляд з Казахстану. Частина І (2015)
Лямець А. М. - Александрійська бібліотека: формування спеціальних фондів, критерії відбору матеріалів, функціонування підсистеми читацького складу (2015)
Васьків М. С. - Література, яка очищує. Рецензія на: Анар. Білий Овен, чорний Овен: оповідання і повісті. – К.: Ярославів Вал, 2015. – 428 с. – (Серія "Відлуння”) (2015)
Лиман С. И. - Рецензия на: Тортика (Лобанова) М. В. Между молотом европейской модернизации и наковальней євразийских империй: миражи центризма в социал-демократической практике Болгарии и России (конец XIX – начало XX ст.). – Харьков: ХГАК, 2015. – 794 с. (2015)
Василюк О. Д. - Міжнародна наукова конференція "XІX Сходознавчі читання А. Кримського. До 120-річчя від дня народження Андрія Ковалевського” (Київ, 16–17 жовтня 2015 р.) (2015)
Гобова Є. В. - IХ наукова конференція "Китайська цивілізація: традиції та сучасність” (Київ, 22 вересня 2015 р.) (2015)
Кочубей Ю. М. - Міжнародна наукова конференція "Україна – Азербайджан: на перехрестях історії та культури” (Київ, 19 червня 2015 р.) (2015)
Петрова Ю. І. - Міжнародна наукова конференція "Погляд зі Сходу: Європа в арабських джерелах” (Київ, 22–23 вересня 2015 р.) (2015)
Тарасенко М. О. - Міжнародна наукова конференція "1st International Tutankhamun GEM Conference: Moving & Displaying” (Каїр, 10–14 травня 2015 р.) (2015)
Титул, содержание (2016)
Kvasnytsya V. - Surface morphology and structural types of natural impact apographitic diamonds, Wirth R., Piazolo S., Jacob D. E., Trimby P. (2016)
Панова А. М. - Вплив металевих домішок на окислення різних форм вуглецю продукту детонаційного синтезу алмазу, Богатирьова Г. П., Забуга В. Я., Цапюк Г. Г., Серга М. А., Бєда О. А. (2016)
Полотняк С. Б. - Чисельне моделювання механічного стану багатопуансонного двоступінчастого апарату високого тиску, Боримський О. І. (2016)
Иващенко В. И. - Nb–Al–N-тонкие пленки: структурный переход от нанокристаллического твердого раствора nc-(Nb,Al)N к нанокомпозиту nc-(Nb, Al)N/a-AlN, Дуб С. Н., Скрынский П. Л., Погребняк А. Д., Соболь О. В., Толмачева Г. Н., Рогоз В. Н., Синельниченко А. К. (2016)
Береснев В. М. - Влияние режимов осаждения на фазово-структурное состояние, твердость и трибологические характеристики вакуумно-дуговых многослойных покрытий Mo2N/CrN, Клименко С. А., Соболь О. В., Гранкин С. С., Столбовой В. А., Турбин П. В., Новиков В. Ю., Мейлехов А. А., Литовченко С. В., Маликов Л. В. (2016)
Филатов А. Ю. - Производительность полирования анизотропных монокристаллических материалов для оптоэлектроники, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Филатов Ю. Д., Ветров А. Г. (2016)
Виноградов А. А. - О направлении схода стружки при косоугольном свободном резании пластичных металлов (2016)
Лавриненко В. И. - К вопросу об использовании разнодисперсных порошков из компактов на основе синтетического и природного алмаза с углеродной связкой в шлифовальных кругах, Полторацкий В. Г., Сафонова М. Н., Петасюк Г. А., Девицкий А. А. (2016)
Туркевич В. З. - Термодинамічний розрахунок діаграми стану системи Si–C при тисках до 8 ГПа, Стратійчук Д. А., Туркевич Д. В. (2016)
Красовська Ю. О. - Впровадження цифрового телебачення DVB-T2 на 9 каналі в місті Дніпро, Магро В. І. (2017)
Суліма С. В. - Гібридна система управління ресурсами для віртуалізованих мережевих функцій, Скулиш М. А. (2017)
Кондратець В. О. - Віртуальне визначення характеристик потоку в пісковому жолобі односпіральних класифікаторів, Мацуй А. М. (2017)
Левин В. И. - Метод моделирования поведения функций с помощью раздетерминизации (2017)
Маслак А. А. - Исследование точности измерения латентной переменной в зависимости от диапазона варьирования набора индикаторов, Моисеев С. И., Осипов С. А., Поздняков С. А. (2017)
Авраменко В. В. - Оперативное распознавание эталонного сигнала при его искажении нелинейным устройством с экспоненциальной статической характеристикой, Шелехов И. В., Зарецкий Н. А. (2017)
Субботин С. А. - Синтез нейро-нечетких диагностических моделей с хэширующим преобразованием в последовательном и параллельном режимах, Благодарев А. Ю., Гофман Е. А. (2017)
Ходак М. В. - Прикладные аспекты исследования интеллектуальных процессов на основе критериев надежности, Кучеренко Е. И., Трохимчук С. Н. (2017)
Zhengbing Hu - Fuzzy data clustering in the rank scale based on a double neo-fuzzy neuron, Yevgeniy V. Bodyanskiy, Oleksii K. Tyshchenko, Viktoriia O. Samitova (2017)
Агаджанян А. Р. - Формирование и анализ сигналов экг с патологиями, Лоза Е. И., Нариманова Е. В. (2017)
Вовк С. М. - Декомпозиция суммы гауссиан, искаженных импульсным шумом (2017)
Гороховатский В. А. - Методы определения релевантности изображений на основе медианной обработки структурных описаний (2017)
Дудатьєв А. В. - Моделі інформаційної підтримки управління комплексною інформаційоною безпекою, Войтович О. П. (2017)
Євсєєв С. П. - Оцінка обміну даними в глобальних обчислювальних мережах на основі комплексного показника якості обслуговування мережі, Рзаєв Х. Н., Остапов С. Е., Ніколаєнко В. І. (2017)
Лисицкая И. В. - Экспериментальные данные по определению динамических показателей прихода блочных симметричных шифров к состоянию случайной подстановки, Лисицкий К. Е., Родинко М. Ю., Головко И. А., Жариков И. И., Корниенко М. А., Кулеба М. В. (2017)
Oliinyk A. - The model for estimation of computer system used resources while extracting production rules based on parallel computations, Skrupsky S. Yu., Shkarupylo V. V., Subbotin S. (2017)
Бушуев С. Д. - Формальная модель ментального пространства проекта или программы, Веренич Е. В., Бушуев Д. А., Ярошенко Р. Ф. (2017)
Дорофеев Ю. И. - Подавление "эффекта хлыста" в цепях поставок с помощью децентрализованного управления запасами на основе метода инвариантных эллипсоидов, Любчик Л. М. (2017)
Купін А. І. - Структура експертної системи інтелектуального регулювання мікроклімату житлових приміщень, Музика І. О., Кузнєцов Д. І. (2017)
Титул, содержание (2016)
Tian B. - Analysis of direct transformation from graphite to diamond crystal, Xu B., Xu Y. (2016)
Новіков М. В. - Композиційні матеріали системи алмаз–(Co–Cu–Sn) з поліпшеними механічними характеристиками. Повідомлення 2. Вплив добавки CrB2 на структуру і властивості композиту алмаз-(Co–Cu–Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Нестеренко Ю. В., Ляшенко Б. А., Кузін М. О. (2016)
Ищенко Е. В. - Изучение кинетических закономерностей окисления СО на Cu–Co–Fe оксидных катализаторах, массивном и нанесенных на углеродные нанотрубки, Гайдай С. В., Захарова Т. М., Яцимирский А. В., Шевчук Я. С. (2016)
Цысарь М. А. - Исследование анизотропии поверхности поликристаллического покрытия нитрида галлия на туннельном микроскопе, оснащенном острием из алмаза, легированного бором (2016)
Андреєв І. В. - Вплив швидкості охолодження вольфрамових важких сплавів типу W–Ni–Fe з температури спікання на формування їх фізико-механічних властивостей (2016)
Чернега С. М. - Підвищення зносостійкості твердoго сплаву Т15К6 боруванням та боромідненням, Поляков І. А., Красовський M. А. (2016)
Филатов А. Ю. - Шероховатость полированных поверхностей оптико-электронных элементов из монокристаллических материалов, Сидорко В. И., Ковалев С. В., Филатов Ю. Д., Ветров А. Г. (2016)
Шейко М. Н. - Форма зерен как фактор, определяющий параметры алмазно-гальванического покрытия правящего инструмента. Сообщение 3. Простейшая пространственная модель алмазного зерна – "бочка параболической и круговой клепки” (2016)
Turkevich V. Z. - Phase diagram of the B–B2O3 system at pressures to 24 GPa, Turkevich D. V., Solozhenko V. L. (2016)
Ільницька Л. - Перше видання "Енеїди" (1798 р.) І. Котляревського у фондах наукових бібліотек Львова (2016)
Блавацький С. - Грецька періодика в Україні — українська грекомовна преса у Греції (1917, 1919 – 1920): транснаціональне компаративне дослідження, Домбровський М. (2016)
Морозова І. - Українське книговидання у Станиславові 1920 – 1930-х рр.: тематика, видавничі серії, жанри (2016)
Когут С. - Михайло Рудницький як літературний критик та редактор часопису "Назустріч" (2016)
Рибчинська Н. - До початків бібліографії Івана Франка: Михайло Павлик VS Володимир Дорошенко (2016)
Ґабор В. - Франкіана на сторінках української преси: травень 1915 р. — травень 1916 р. (2016)
Комариця М. - Суспільний резонанс у пресі по смерті Івана Франка (2016)
Палюх О. - Пресовидавничі реалії воєнного Львова 1914 –1 918 рр. (за матеріалами місцевої преси) (2016)
Мовна М. - Сучасні туристичні путівники Яремчанщиною у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Рижко О. - Поняття, види, класифікації плагіату (2016)
Падюка Н. - Карти й атласи амстердамського видавництва Гондтів-Янссонів (XVII ст.) у фонді кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Дзендзелюк Л. - Дослідження стану книжкового фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (на прикладі стародруків XVII ст.), Льода Л. (2016)
Льода Л. - Послідовне обстеження ретроспективного фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника як критерій оцінювання довговічності видань, Дзендзелюк Л., Пігель І. (2016)
Сова А. - "Вічно читаємо про війну з усіх боків". З листів Івана Боберського до Олександра Тисовського (2016)
Кравець Д. - Співпраця Михайла Возняка із Всеукраїнською академією наук у 1920 – 1930-х рр. (за матеріалами фондів відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2016)
Литвин Т. - Із шевченкіани Івана Крип’якевича (2016)
Кусий Л. - "Ідеологічно шкідливі, ворожі і рекомендуються до зняття": політичний перегляд книг Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1941 р. (2016)
Дзюбан Р. - Переміщення рукописної спадщини Миколи Лисенка з фондів Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1947 р. (2016)
Кольбух М. - Архів Ольги Олександри Дучимінської у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Сус І. - Архів українського етнографа Савини Сидорович у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Осадця О. - Українська нотовидавнича справа в Західній Україні XIX — першої третини XX ст.: етапи розвитку (2016)
Косаняк Н. - Музичний репертуар львівського театру: особливості висвітлення у міській пресі другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2016)
Романюк С. - Афіші українських професійних театральних труп кінця XIX — початку XX ст. у фондах Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2016)
Красник У. - Кам'янець-Подільський у світлинах Юліана Дороша (із фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2016)
Голій Р. - Фалеристичні пам'ятки другої половини ХХ ст. (із фондів Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2016)
Стефанишин Т. - Мистецтвознавча діяльність Миколи Голубця (до 125-ліття від дня народження) (2016)
Когут С. - Цінне видання з української краєзнавчої бібліографії (2016)
Титул, содержание (2016)
Долматов В. Ю. - Исследование дефектов и примесей в допированных детонационных наноалмазах методами ЭПР, РД и КРС, Лапчук Н. М., Лапчук Т. М., Nguyen B. T. T., Myllymäki V., Vehanen A., Яковлев Р. Ю. (2016)
Лисовский А. Ф. - Термодинамика образования новой фазы в композицион¬ном материале (2016)
Конакова Р. В. - Автоэмиссионные свойства острийных катодов на основе пленок графена на SiC, Охрименко О. Б., Коломыс А. Ф., Стрельчук В. В., Светличный А. М., Агеев О. А., Волков Е. Ю., Коломийцев А. С., Житяев И. Л., Спиридонов О. Б. (2016)
Сербенюк Т. Б. - Вплив розміру включень SiC у структурі AlN–SiC на електрофізичні властивості композиту, Пріхна Т. О., Свердун В. Б., Часник В. І., Ковиляєв В. В., Dellith J., Мощіль В. Є., Шаповалов А. П., Марченко А. А., Полікарпова Л. О. (2016)
Mao W. - Synthesis of orthorhombic chromium boride by solid state reaction, Bao K., Liu G., Xie H., Chen C., Ye L., Li B., Zhao X. (2016)
Kim K. S. - Influence of N2 partial pressure on the microstructure, hardness, and thermal stability of CrZrSiN nanocomposite coatings, Kim H. K., La J. H., Kim K. B., Lee S. Y. (2016)
Порада О. К. - Тверді плазмохімічні a-SiCN-покриття, Козак А. О., Іващенко В. І., Дуб С. М., Толмачева Г. М. (2016)
Фодчук І. М. - Деформаційний стан кристалів синтетичного алмазу за даними методу дифракції зворотно розсіяних електронів, Борча М. Д., Хоменко В. Ю., Баловсяк С. В., Ткач В. М., Стаценко О. О. (2016)
Петасюк Г. А. - Системно-аналоговий метод ідентифікації геометричної форми проекції зерен абразивних порошків (2016)
Ашиток Н. - Підготовка вихователів до роботи з дошкільнятами на засадах антропологічного підходу (2017)
Варецька О. - Світові глобалізаційні зміни та суб'єктність як соціокультурні детермінанти розвитку соціальної компетентності особистості вчителя початкової школи (2017)
Шпак О. - Роль сім'ї у формуванні фінансово компетентної особистості, Булавенко С., Примаченко Н. (2017)
Калита Н. - Ідея народності у вченні К. Д. Ушинського як основа сучасного національно-патріотичного виховання (2017)
Шаров С. - Огляд інструментальних середовищ для розробки мобільних додатків в освітніх цілях, Гаджиріга І. (2017)
Лісова Н. - Довіра й управління в умовах трансформаційних процесів (2017)
Ворона І. - Система вправ для формування орфографічної компетенції майбутніх медиків на заняттях латинської мови (2017)
Колодіна Л. - Труднощі засвоєння граматичної категорії роду іменників при вивченні польської мови як іноземної (2017)
Хало З. - Плани по орієнтуванню освіти та виховання для дитячих садків Німеччини як цільові формулювання у сфері освіти та впровадження їх у вітчизняне дошкілля (2017)
Роговець О. - Громадянське виховання школярів: зарубіжний досвід (2017)
Ручкіна М. - Підготовка менеджерів освіти до здійснення контрольно-діагностичних функцій (2017)
Ребуха Л. - Поліфункціональна діяльність соціального працівника як складова сутності соціальної роботи (2017)
Петрицин І. - Застосування комп'ютерного моделювання у процесі електротехнічної підготовки майбутнього вчителя технологій (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Значення культуротворчого аспекту в освіті США (2017)
Селезень В. - Питання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у школах. Профілактика дитячого травматизму, Солоденко А. (2017)
Гук О. - Волонтерство як складова соціально-педагогічної діяльності з молоддю, Сливка Л. (2017)
Сарієнко В. - Комп’ютерні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів початкової школи у навчальній діяльності (2017)
Щербакова Н. - Проектна технологія як фактор удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя (2017)
Варянко Т. - Критерії підготовки здобувачів ступеня PhD з іноземної мови в технічному університеті, Іванченко Л. (2017)
Бабаліч В. - Роль фізичного виховання і спорту у формуванні соціальної компетентності студентів в умовах вищої освіти: досвід зарубіжних країн (2017)
Мозолев О. - Використання управлінських технологій регіонального розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту з польського досвіду (2017)
Гущак Ж. - До питання дослідження педагогічних поглядів Івана Франка (2017)
Бабенко М. - Ретроспективний аналіз розбудови середньої технічної освіти Катеринославщини наприкінці ХІХ – початку ХХ ст (2017)
Мисько В. - Формування педагога-вихователя в контексті концепції дитиноцентризму Януша Корчака (2017)
Нуржинська А. - Можливості застосування систем електронного навчання у підготовці майбутніх фахівців зі зв’язків з громадськістю (2017)
Яочен Цзя - Моделювання процесу розвитку креативного потенціалу майбутніх дизайнерів у професійній підготовці (2017)
Турянська М. - Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до спортивно-масової роботи в загальноосвітніх школах другої половини ХХ – початку ХХІ ст. як педагогічна проблема (2017)
Талалай Ю. - Загальні цілі освітньої навчальної програми з іноземної мови в середніх школах Польщі: стратегії, навички та підходи (2017)
Суворов В. - Музичне мислення музиканта-інструменталіста у науковому дискурсі сучасності, Назар Я. (2017)
Костецька М. - Підвищення якості вищої освіти як чинник розвитку і модернізації змісту освітнього процесу (2017)
Вдовиченко О. - Особливості формування соціально-комунікативної культури студентської молоді у соціокультурному середовищі вищих медичних навчальних закладів (2017)
Цзіці Л. - Методологічна основа формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у вищих навчальних закладах (2017)
Лобська М. - Студентські волонтерські групи: особливості та напрями діяльності (2017)
Гірник І. - Права та обов’язки подружжя на розпорядження майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності (2017)
Янісів Ю. - Ціннісні орієнтири вищої педагогічної освіти Польщі в період трансформацій (2017)
Ямін Я. - Аксіологічна парадигма самоорганізації навчального простору майбутнього вчителя-музиканта (2017)
Титул, содержание (2016)
Галанов Б. А. - Усовершенствованная ядерная модель индентирования и ее применение для измерения твердости алмаза, Мильман Ю. В., Ивахненко С. А., Супрун Е. М., Чугунова С. И., Голубенко А. А., Ткач В. Н., Литвин П. М., Воскобойник И. В. (2016)
Ивженко В. В. - Получение и свойства горячепрессованных материалов на основе карбида кремния с добавками карбидов бора и титана, Кайдаш О. Н., Сарнавская Г. Ф., Дуб С. Н., Ткач В. Н. (2016)
Bhardwaj P. - Temperature and pressure investigation of HfxTa1–xC and ZrxNb1–xC carbide alloys, Singh S. (2016)
Подчерняева И. А. - Высокотемпературные лазерные покрытия системы ZrB2–MoSi2 на графите, Григорьев О. Н., Панасюк А. Д., Юречко Д. В. (2016)
Caicedo J. C. - Mechanical and tribological properties of V–C–N coatings as a function of applied bias voltage, Gonzalez R., Caicedo H. H., Gholipourmalekabadi M., Amaya C. (2016)
Саленко А. Ф. - Разрезание заготовок из поликристаллических сверхтвердых материалов струйными методами, Щетинин В. Т., Габузян Г. В., Никитин В. А., Новиков Н. В., Клименко С. А. (2016)
Нгуен Т. П. Г. - Качество обрабатываемой поверхности деталей при черновой обработке материалов различной твердости с помощью сегментированных шлифовальных кругов, произведенных во Вьетнаме (2016)
Шейко М. Н. - К вопросу теоретического обоснования выбора эффективной формы профиля зерна при моделировании алмазного слоя правящего инструмента. Сообщение 1. Гальваностегия (2016)
Долматов В. Ю. - Оценка применимости зарядов взрывчатых веществ для синтеза детонационных наноалмазов (2016)
Кваченюк А. М. - Вивчення тиреоїдного стану після хірургічних втручань на щитоподібній залозі з використанням електрозварювання біологічних тканин, Сук Л. Л., Антонів В. Р. (2017)
Мітченко О. І. - Ранні маркери атеросклерозу та серцево-судинний ризик у жінок із гіпертонічною хворобою на тлі гіпотиреозу, Романов В. Ю., Гвоздик М. В. (2017)
Перцева Н. О. - Діагностика змін серцево-судинної діяльності під впливом гіпоглікемії в пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, Мошенець К. І. (2017)
Костіцька І. О. - Принципи корекції вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ознаками уповільнення моторики шлунка (2017)
Ковальчук А. В. - Рівень остеокальцину та конституційно-метаболічні фенотипові параметри у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Корпачев В. В., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Прибила О.В. (2017)
Дунаєва І. П. - Взаємозв’язок рівня адипонектину в циркуляції з імунними показниками та коагуляційними властивостями периферичної крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки, Чернявська І. В., Дорош О. Г., Караченцев Ю. І. (2017)
Лукашевич П. Ю. - Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет в Україні, Орленко В. Л., Тронько М. Д. (2017)
Rakov O. V. - Modern conceptions on diffuse toxic goiter: etiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment (review), Rakova V. V., Pona S. M., Gyryavenko O. Ja. (2017)
Ткаченко В. І. - Використання метформіну пролонгованої дії в практиці сімейного лікаря: системний огляд, Садовнік Я. А. (2017)
Рыбаков С. И. - Jerome W. Conn и его первая пациентка – рождение нового направления в эндокринологии (2017)
Волынец И. П. - Выявление и лечение отдаленных метастазов в легких высокодифференцированных форм рака щитовидной железы у пациентов с нормальной рентгенографической картиной органов грудной полости (2017)
Кобринська Н. Я. - Динаміка поширеності мультифокальних карцином щитоподібної залози в мешканців України після Чорнобильської катастрофи (2017)
Левчук Н. І. - Рівень експресії протеїнкіназ ERK1/2 у позапухлинній тканині та тканинах гормонально неактивних і гормонально активних пухлин кори надниркових залоз людини (2017)
Лукашеня О. С. - Зміни активності та експресії синтази оксиду азоту в тканині надниркових залоз під дією агоністів, Гончар І. В. (2017)
Лукашук І. В. - Вдосконалення діагностики целіакії в дітей із цукровим діабетом 1-го типу, Большова О. В. (2017)
Музь Н. М. - Ефективність терапії препаратами гормону росту в дітей із внутрішньоутробною затримкою росту (2017)
Прибила О. В. - Особливості метаболічних змін у хворих на цукровий діабет 2-го типу з різними фенотиповими особливостями на тлі застосування інгібіторів SGLT-2, Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Ковальчук А. В. (2017)
Пушкарьов В. В. - Комбінована дія інгібітору NF-κB – DHMEQ і паклітакселу на клітини анапластичної карциноми щитоподібної залози in vitro та in vivo (2017)
Саєнко Я. А. - Параметри кровобігу в загальній сонній артерії у хворих на цукровий діабет, ускладнений кардіоваскулярною автономною нейропатією, Маньковський Б. М., Коваленко А. В., Ліхошапко О. О. (2017)
Таращенко Ю. М. - Хірургічне лікування пухлин надниркових залоз, Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Омельчук О. В. (2017)
Шишкань-Шишова К. О. - Роль доплерометричних показників передклінічного порушення ниркового кровобігу в оцінці ризику розвитку діабетичної нефропатії, Журавльова Ю. Б., Корпачева-Зінич О. В., Кушнарьова Н. М., Ковальчук А. В. , Прибила О. В. (2017)
Янчій І. Р. - Характеристика папілярних карцином щитоподібної залози та результати їх лікування після виконання органозберігаючих операцій (2017)
Пам’яті видатного ендокринолога Андрія Семеновича Єфімова (2017)
Анонси (2017)
Титул, содержание (2016)
Супрун Е. М. - Дефектно-примесный состав монокристаллов алмаза типа Ib кубического габитуса, Каленчук В. А., Ивахненко С. А., Куцай А. М., Лысаковский В. В., Заневский О. А., Ван Д., Ван Ш. (2016)
Лисовский А. Ф. - Структура и свойства композита алмаз–WC–6Co, легированной 1,5 % (по массе) CrSi2, Бондаренко Н. А., Давиденко С. А. (2016)
Погребняк А. Д. - Влияние имплантации наноструктурного покрытия (TiHfZrVNbTa)N высокой дозой ионов N+(1018 см–2) на его микроструктуру, элементный и фазовый состав и физико-механические свойства, Борьба С. О., Кравченко Я. О., Тлеукенов Е. О., Плотников С. В., Береснев В. М., Takeda Y., Oyoshi K., Купчишин А. И. (2016)
Кулич В. Г. - Насыщение капиллярных пор брикетов карбида кремния жидкофазными углеродосодержащими растворами перед реакционным спеканием, Майстренко А. Л., Ткач В. Н., Подоба Я. А. (2016)
Tarelkin S. - Heat capacity of bulk boron doped single crystal HPHT diamonds in the temperature range from 2 to 400 K, Bormashov V., Kuznetsov M., Buga S., Terentiev S., Prikhodko D., Golovanov A., Blank V. (2016)
Лавріненко В. І. - Окислення або оксидні матеріали в зоні обробки кругами з НТМ як чинник впливу на показники процесу шліфування, Солод В. Ю. (2016)
Туркевич В. З. - Термодинамический расчет диаграммы состояния системы Al–В–С при давлении 7,7 ГПа, Стратийчук Д. А., Туркевич Д. В. (2016)
Кулаковский В. Н. - Об одном подходе к построению информационной системы управления научными знаниями в предметной области "Сверхтвердые материалы”, Колодницкий В. Н., Цегельнюк В. В., Скворцов И. В. (2016)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвер дые материалы” в 2016 году (2016)
Бабіч О. - Педагогічний експеримент з формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Бохонько Є. - Розвиток професійної мотивації майбутніх інженерів-педагогів галузі автотранспорту (2017)
Горбатюк Р. - Формування інформаційно-комунікаційної компетенції майбутніх педагогічних фахівців (2017)
Городиська О. - Професійний самоаналіз студента та шляхи його формування (2017)
Дем’янишин В. - Модель професійної орієнтації школярів на військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання та результати її експериментальної перевірки (2017)
Залюбівська О. - Підходи до формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів (2017)
Івашкова Т. - Забезпечення якості професійної підготовки фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу (2017)
Керницький О. - Педагогічні аспекти та особливості організації фізичної підготовки майбутніх авіаційних фахівців (2017)
Лемешко О. - Структура професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2017)
Мозальов В. - Результати дослідно-експериментальної перевірки педагогічних умов моніторингу якості професійної підготовки магістрів у ВВНЗ (2017)
Панасюк Н. - Загальна характеристика управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Яницка-Панек Т. - Роль вчителя початкової школи як організатора навчально-виховного процесу (результативні плани) (2017)
Андросюк Л. А. - Проблема визначення витрат на якість на підприємствах поліграфічної галузі (2013)
Балджи М. Д. - Місце регулювання комплексного природокористування у формуванні регіональної екологічної політики (2013)
Бенях В. В. - Чинники формування соціально–економічної мотивації праці (2013)
Бондарєва Т. Г. - Звітність сільськогосподарських підприємств та її удосконалення, Нагавичко І. П. (2013)
Бондарєва Т. Г. - Особливості відображення в обліку державної фінансової підтримки заходів в галузі рослинництва, Немкович О. Б. (2013)
Власенко Н. А. - Визначення ключових елементів політики цілевстановлення в умовах зниження результативності господарської діяльності підприємства, Трухачова К. В. (2013)
Гвоздик Н. М. - Неперервна освіта дорослих: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Голоднюк О. С. - Можливості побудови конкурентних переваг підприємств – виробників мінеральних вод методами маркетингу (2013)
Горбатюк М. А. - Особливості формування облікової політики деревообробних підприємств (2013)
Гречанюк Д. О. - Концепція життєвого циклу галузі у діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Карпенко О. О. - Удосконалення еколого-економічних механізмів в сфері поводження з пестицидами, Муравкіна М. О. (2013)
Коваленко Т. В. - Система професійного навчання персоналу в умовах машинобудівного підприємства (2013)
Козіцька Н. О. - Бухгалтерський облік і фінансова звітність неприбуткових організацій у контексті імплементації до міжнародних стандартів фінансової звітності (2013)
Костишина Т. А. - Удосконалення оплати праці як складова формування конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах (2013)
Кравченко О. О. - Концептуальні засади договірного регулювання оплати праці в сучасних умовах (2013)
Краснощеков В. Н. - Роль природообустройства агроландшафтов в повышении эффективности использования природных ресурсов (2013)
Кузьмич Л. В. - Проблеми економіко-правової охорони інтелектуальної власності: світовий досвід і Україна в умовах сьогодення (2013)
Легка К. В. - Перспективи розвитку зеленої енергетики України (2013)
Ліпанова О. А. - Напрями формування екологізованої політики споживчого ринку (2013)
Осадча О. О. - Основні аспекти формування та відображення інформації щодо фінансових результатів у сучасних облікових концепціях (2013)
Павелко О. В. - Економічна сутність оцінки у системі бухгалтерського обліку (2013)
Пігош В. А. - Генезис принципів формування обліково-аналітичного забезпечення управління державними вищими навчальними закладами (2013)
Позняковська Н. М. - Подання у фінансових звітах суб’єктів державного сектору інформації про виконання бюджетів (2013)
Попович В. І. - Теоретичні основи організації стратегічного обліку на підприємствах (2013)
Реслер М. В. - Управлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу (2013)
Савчин І. З. - Взаємозалежність конкурентоспроможності нафтогазових підприємств і їх економічної стійкості, Романко О. П. (2013)
Свірко С. В. - Облікові аспекти управління витратами бюджетних установ: міжнародні та вітчизняні підходи, Дорошенко О. О. (2013)
Сидорченко Т. Ф. - Формування екомережі як напрямок удосконалення екологічної політики в сфері земельних відносин (2013)
Стахів Ю. Я. - Проблеми оцінки боргової безпеки країни (2013)
Ющишина Л. О. - Оптимізація виробничої програми за критерієм витрат бізнес-процесів (2013)
Яцков А. В. - Екологізація регіональної політики на засадах "зеленої" економіки (2013)
Цубенко В. Л. - Південні поселення: передумови і процес формування (1857 - 1859 рр.) (2011)
Луговий Б. В. - Соціальне становище поселянина у Києво-Подільських військових поселеннях (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського