Grigoryev S. B. - Einstein equations in the case of static cylindrical symmetry and the diagonal stress-energy tensor with mutually proportional components, Leonov A. B. (2013)
Лавров В. В. - Антропогенні загрози дендропарку "Cофіївка", Житовоз А. В., Грабовська Т. О. (2015)
Комарова І. О. - Особливості функціонування рослинного організму в урботехногенній екосистемі (аналіз стану проблеми) (2015)
Ольшевська І. А. - Лучні біотопи долини річки Случ (2015)
Коваленко І. М. - Особливості сезонних ритмів розвитку лісових трав (2015)
Новікова В. О. - Просторове варіювання едафічних властивостей у дубняку в балці Орловій (природний заповідник "Дніпровсько-Орільський") (2015)
Коваленко А. О. - Структура та чисельность видів індивідуальної консорції дуба звичайного (Quercus robur L.) на територіях різного антропогенного впливу місто Запоріжжя, Капелюш Н. В. (2015)
Vasilchenko M. V. - Dust-collecting effectiveness of Populus nigra L. in terms of air pollution, Kapelush N. V. (2015)
Скляренко А. В. - Видовий склад та стан зелених насаджень санітарно-захисної зони Запорізького металургійного комбінату "Запоріжсталь", Бессонова В. П. (2015)
Іванченко О. Є. - Аналіз видового складу та санітарного стану деревних насаджень парку Кирилівка (ім. С.М. Кірова) м. Дніпро (2015)
Криворучко А. П. - Таксаційні показники лісових культур дуба червоного (Quercus rubra Du Roi) в умовах північної підзони Степу України (2015)
Гудим Н. Г. - Сезонна динаміка чисельності Pelobates fuscus на арені р. Дніпро (в межах природного заповіднику "Дніпровсько-Орільський|") (2015)
Щербина В. В. - Порівняльний аналіз альгоугруповань біогеоценозів постпірогенного розвитку заказника місцевого значення "Троїцька балка" (2015)
Єщенко Ю. В. - Показники, що характеризують металолігандний гомеостаз, ліпідний обмін та антиоксидантний захист у хворих на цукровий діабет та облітеруючий атеросклероз, Бовт В. Д., Омельянчик Л. О., Бондарюк О. А. (2015)
Стець Г. В. - Біоіндикація еколого-паразитологічного стану техногенно трансформованих територій м. Києва, Волошина Н. О. (2015)
Попенко В. И. - Загадка комптоновской длины волны электрона (2015)
Попенко В. И. - Поле электрона в динамическом представлении (2015)
Стойка М. В. - Ручні скінченні групи відносно проективних зображень над комутативними кільцями (2015)
Филер С. Е. - Устойчивость систем, неразрешённых относительно старших производных, Шелуденко А. С. (2015)
Зборовская Б. А. - Влияние условий активации красных шламов на сорбционные характеристики полученных реагентов, Косогина И. В., Донцова Т. А., Иваненко И. Н. (2015)
Стецик В. В. - Методичні особливості хімічного аналізу з одночасним протіканням в одній системі титриметричних реакцій різних типів (2015)
Кузнецова В. Г. - Гістологічне дослідження печінки щурів після введення екстрактів з ембріонів курей в умовах експериментального гепатиту (2015)
Василенко І. А. - Дослідження основних властивостей модифікованих залізооксидних пігментів (2015)
Жованик М. О. - Загальні принципи захисту мобільних пристроїв в корпоративній мережі (2015)
Коптовец А. Н. - Разработка тормозных систем подвижного состава шахтного рельсового транспорта высокого технического уровня, Барташевский С. Е., Яворская В. В., Савченко А. А. (2015)
Кравець П. І. - Нейромережева система машинного бачення з апаратно-програмною реалізацією на ПЛІС, Шимкович В. М., Николин О. І. (2015)
Маланчук М. С. - Вплив локальних факторів на величину нормативної грошової оцінки земель у межах населених пунктів, Коломієць М. Г. (2015)
Сахно В. П. - До моделювання системи технічного обслуговування і ремонту автопоїздів, Сакно О. П., Лисий О. В. (2015)
Шовкалюк М. М. - Застосування регресійних залежностей для прогнозування теплоспоживання навчальних корпусів, Войналович Н. О. (2015)
Шовкалюк М. М. - Розробка моделей для розрахунку теплових потоків через підлогу у відповідності з нормами ЄС, Войналович О. О. (2015)
Баркарь Є. В. - Вплив класової приналежності на показники молочної продуктивності корів, Кириченко В. А. (2015)
Дехтяр Ю. Ф. - Вплив готових сухих кормів на динаміку розвитку молодняку собак породи середньоазіатська вівчарка, Кулікова В. Ю. (2015)
Біловус Л. І. - Україномовна періодика США у контексті збереження рідної мови як основи національної ідентичності (2015)
Резніков В. В. - Антигетьманський повстанський рух на Слобожанщині(травень-листопад 1918 року) (2015)
Рєпін І. В. - Визволення території Закарпаття у ході Карпатсько-Ужгородської операції військ Червоної Армії(жовтень 1944 року) (2015)
Шпак Д. О. - Шестидесятництво і правозахисний рух на Півдні Української РСР ІІ половини ХХ століття (2015)
Бикова Н. А. - Стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності Чернівецької області, Сушко А. С. (2015)
Волошанюк Н. В. - Фінансовий стан підприємств ГМК та шляхи його покращення, Маханько Л. В. (2015)
Гетьман О. О. - Вдосконалення системи стимулювання праці на вітчизняних сервісних підприємствах, Салімов Ашраф Акиф Огли (2015)
Гнидюк І. В. - Децентралізація в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку, Гороховська Ю. І. (2015)
Голобородько Я. О. - Напрями вдосконалення кредитного забезпечення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери (2015)
Головко А. Я. - Впровадження концепції соціального маркетингу у діяльність вітчизняних підприємств (2015)
Грицюк І. В. - Вплив фінансової політики на регулювання національної економіки України (2015)
Даниленко І. О. - Технології електронної торгівлі в банківській сфері (2015)
Довга Т. А. - Роль та місце аналізу виробничих запасів в системі управління ресурсним потенціалом підприємства (2015)
Дудник В. В. - Управління закупівлями на бюджетних підприємствах на основі застосування методології контролінгу (2015)
Єрмаченко В. Є. - Стратегії розвитку підприємств готельного господарства, Журавльова С. М. (2015)
Жердецька Л. В. - Вплив систематичного та системного ризиків на формування ресурсної бази банків України (2015)
Житкевич О. В. - Аналіз існуючих програмних засобів щодо оцінювання рівня конкурентоспроможності українських підприємств, Азарова А. О. (2015)
Захаров В. А. - Управління витратами промислового підприємства за допомогою центру витрат (2015)
Іщенко О. О. - Вдосконалення інструментів оцінки фінансової стійкості банку в умовах економічної нестабільності (2015)
Клевчік Л. Л. - Особливості впливу розвитку ринку економічної інформації на суспільне виробництво (2015)
Крихівська Н. О. - Особливості реформування податкової системи України в умовах економічної нестабільності, Вацеба М. В. (2015)
Куденчук В. Г. - Теоретичні аспекти та сутність державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Козлова В. А. - Теоретические аспекты построения архитектуры национальной депозитарной системы Украины (2015)
Бадюк М. І. - Санаторно-­курортне забезпечення та медична реабілітація пенсіонерів Міністерства оборони України, Ярош Т. В., Романюк Ю. А., Заковоротна І. Г. (2008)
Галушка А. М. - Концепція прогнозування й оцінки медичних наслідків землетрусів, Маркович І. Ф., Середа І. К., Борисова С. Л. (2008)
Левченко Ф. М. - Трансформація цільових орієнтирів при побудові системи медичного забезпечення Збройних Сил України за територіальним принципом (2008)
Канюра О. А. - Епідеміологія стоматологічної захворюваності дітей у великих містах України (2008)
Живаго С. Б. - Ефективність впровадження системи медико­організаційних заходів спрямованих на зниження поширеності ВІЛ/СНІДУ серед ув’язнених та засуджених в установах державної кримінально­виконавчої служби України, Лета А. М. (2008)
Хитрий Г. П. - Механізми формування ендогенної інтоксикації у хворих з холодовою травмою, Осадча О. І., Боярська Г. М. (2008)
Пустовойт Б. А. - Висока остеотомія великої гомілкової кістки, Бородай О. Л., Бондар С. В., Пустовойт О. Б., Я’х’я Б. В. Ф. (2008)
Чернишов В. І. - Гемодинамічна дія венофундіну при травматичному шоці: порівняльне ослідження (2008)
Орлик В. В. - Кріоконсервовані еритроцити в системі військової трансфузіології (2008)
Торбін В. Ф. - Деякі питання вивчення стану здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України, Хобзей М. К. (2008)
Компанієць О. А. - Особливості деяких психофізіологічних функцій осіб льотного склад у Збройних Сил, Нагорна А. М., Компанієць А. О. (2008)
Левченко О. Є. - Вагові параметри тварин в експериментах з вивчення токсичних властивостей отруйних речовин подразнюючої дії (2008)
Пельо І. М. - Обгрунтування максимально допустимих рівнів флуопіколіду в овочевих культурах, вирощених з використанням фунгіциду інфініто SC 61,9, К.С. (2008)
Іващенко С. М. - Дослідження характеру фізичних та психоемоційних навантажень особового складу Сухопутних Військ Збройних Сил України в процесі виконання завдань за бойовим призначенням (2008)
Моргун С. О. - Історія вакцинації та профілактика правця серед військовослужбовців на сучасному етапі: позитивні та проблемні аспекти, Кожокару А. А., Ващека Л. Н., Ткаченко О. В. (2008)
Красюк О. А. - Метаболічний синдром в практиці клініциста (2008)
Щербіна О. В. - Сучасний метод радіонуклідної діагностики – однофотонна емісійна комп’ютерна томографія, Мурашко В. О. (2008)
Правила прийому до Української військово-медичної академії у 2009 році (2008)
Пам’яті товариша по службі (2008)
Гудзь О. Є. - Ресурсне забезпечення соціально-економічного розвитку діяльності підприємств зв’язку, Лазоренко Л. В. (2017)
Гудзь О. Є. - Парадигма побудови системи антикризового управління Підприємством, Старинець О. Г. (2017)
Сьомкіна Т. В. - Концептуальні основи формування конкурентних переваг сучасної корпоративної структури (2017)
Гусєва О. Ю. - Обгрунтування детермінантних підходів до управління змінами на телекомунікаційних підприємствах, Гончаренко С. В. (2017)
Фурман І. В. - Процес управління фінансовою стійкістю підприємства та шляхи його вдосконалення (2017)
Петькун С. М. - Види та значення інформації в управлінні підприємством (2017)
Євтушенко Н. О. - Компаративний аналіз поняття "консалтингова взаємодія" (2017)
Халімон Т. М. - Ідентифікація стійкої конкурентної позиції підприємства (2017)
Сотниченко В. М. - Інформаційна безпека як базова складова економічної безпеки телекомунікаційного підприємства (2017)
Легомінова С. В. - Формування стратегії конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств у макротренді інклюзивного розвитку (2017)
Глушенкова А. А. - Розвиток складових інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації за рахунок впровадження краудсорсингу (2017)
Горпинич О. В. - Ефективність кар’єри, як засіб професійної самореалізації особистості (2017)
Аташкаде Р. В. - Креативний менеджмент як складова інноваційної lіяльності (2017)
Байрамов С. - Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком телекомунікаційних підприємств (2017)
Маковій В. В. - Побудова механізму інформаційного менеджменту на телекомунікаційних підприємствах (2017)
Якубенко І. М. - Розвиток комунікацій на підприємстві (2017)
Аніпко Н. П. - Методична розробка екскурсії "Чернівці - ковчег під вітрилами толерантності" (2017)
Демешок О. О. - Регіональна карта України за форматом розбудови територіальних господарських округів (2017)
Калініченко О. О. - Формування маркетингової товарної політики підприємства в сучасних економічних умовах (2017)
Матічин Ю. М. - Інвестиційна привабливість туристичної галузі України (2017)
Маховка В. М. - Конкурентні стратегії підприємств, що діють на міжнародних ринках: сутність та види, Коршикова Н. В. (2017)
Микитенко В. В. - Побудова структурно-логічної схеми вирішення проблем формування системи механізмів управління природними ресурсами в Україні (2017)
Нагайчук В. В. - Напрями покращення кредитоспроможності підприємств (2017)
Палагута С. С. - Інформаційно-комунікаційна система як напрям моделювання управлінської діяльності підприємств і організацій (2017)
Паламарчук Т. М. - Економічний аналіз розвитку м’ясного скотарства в регіоні (2017)
Подвірна Х. Є. - Організація логістичного обслуговування діяльності підприємств Львівщини (2017)
Пойта І. О. - Проблеми та перспективи розвитку реклами у системі інструментарію маркетингу (2017)
Скутар Т. Д. - Аналіз сучасного стану інформаційного забезпечення туристичної діяльності в м. Чернівцях (2017)
Ткачук О. М. - Корпоративна культура компанії як складова просторової економіки (2017)
Цибульський В. О. - Критерії та показники сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму (2017)
Шиманська В. В. - Оцінка основних макроекономічних вимірів функціонування національного туристичного комплексу в системі світогосподарських міжгалузевих зв’язків (2017)
Кузь В. І. - Ефективність системи бухгалтерського обліку на підприємстві (2015)
Куценко Г. К. - Формування клієнтської бази українських банків: теорія та практика (2015)
Кушнір Л. В. - Науково-методичні підходи до визначення залежності між роботою транспорту та динамікою економічного розвитку (2015)
Лемішовська О. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення облікової політики банку, Хом’як Т. Р. (2015)
Літвінова Ю. О. - Теоретичні аспекти впровадження наставництва на підприємстві, Літвінова І. М. (2015)
Матвійчук Н. М. - Розвиток інновацій в сучасній банківській сфері України, Бурлачук Н. Ю., Гарбар Ж. В. (2015)
Матвійчук Н. М. - Особливості бюджетного дефіциту України в сучасних умовах, Бурлачук Н. Ю., Маршук Л. М. (2015)
Нетребчук Л. О. - Порядок роботи з заставним майном за кредитами банку: теорія та практика, Бура В. І. (2015)
Опаріна Х. С. - Сучасні методи відбору персоналу на підприємстві, Ковальська К. В. (2015)
Павлюк Т. І. - Економічна сутність капіталу, Біла Г. С. (2015)
Пакуліна А. А. - Обґрунтування системи управління витратами на сучасному будівельному підприємстві, Юрченко Л. В. (2015)
Панченко М. О. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, Бровкова О. Г. (2015)
Пащенко Ю. Є. - Державно-приватне партнерство у розвитку транспортної інфраструктури (2015)
Підгайна Х. О. - Характеристика кредитних спілок та їхня роль на ринку кредитних ресурсів (2015)
Поплавська О. М. - Інноваційна праця як чинник соціальної безпеки країни (2015)
Прохорчук С. В. - Механізми функціонування інноваційної системи України (2015)
Проценко І. В. - Регуляторні аспекти інтеграції України до міжнародного ринку послуг (2015)
Рега М. Г. - Тенденції та перспективи розвитку управління підприємствами туристичної сфери в сучасному ринковому середовищі (2015)
Румянцева О. Є. - Управління принципал – агент конфліктами на підприємстві (2015)
Сак К. В. - Теоретичні підходи щодо оцінювання економічного потенціалу підприємства (2015)
Слюсаренко К. В. - Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств ГМК України в сучасних умовах господарювання, Британ С. А. (2015)
Слюсаренко К. В. - Проблеми та перспективи формування капіталу гірничодобувних підприємств України в умовах кризи, Булда Н. О. (2015)
Стасенко О. М. - Сучасний стан та шляхи підвищення урожайності та рентабельності цукрових буряків в Україні, Стасенко С. М. (2015)
Тичук Т. О. - Місце та роль оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку за різними стадіями облікового циклу підприємства (2015)
Хлопяк С. В. - Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в туризмі (2015)
Хоменко І. О. - Гармонізаційно-структурна модель до управління фінансовими ресурсами підприємств дорожньої галузі на основі державно-приватного партнерства, Бабаченко Л. В. (2015)
Чайковська М. А. - Сучасний стан і перспективи розвитку бенчмаркінгу як способу підвищення ефективності діяльності промислових підприємств в Україні, Панасюк Т. П. (2015)
Чорна Л. О. - Зовнішньоекономічна та міжнародна діяльність Вінницької області: стан та перспективи розвитку, Марійчак О. Ю. (2015)
Шепель Н. Г. - Проблеми та напрямки розвитку металургійних підприємств України в сучасних умовах, Янів Л. М. (2015)
Шостак І. В. - Стратегія стимулювання праці персоналу підприємства торгівлі (2015)
Якимчук Ю. М. - Економічна сутність та основні показники конкурентоспроможності продукції, Гордієнко М. І., Адаменко А. П. (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Про відмінність у трактуванні процедури вимірювання у природничих і суспільно-гуманітарних науках (2015)
Нестерова М. A. - Теория и метод когнитивистики (2015)
Самборська О. М. - Антропологічні фактори взаємозв’язку свободи й необхідності в науковому пізнанні (2015)
Бойко Л. Б. - Онтолінгвістика. Загальні тенденції у розвитку онтолінгвістики, Опалінська З. Є. (2015)
Борис Д. П. - Структурні особливості лексичних неосленгізмів-редуплікативів в аспекті семантичної іронічності (2015)
Град Н. Я. - Відеовербальний текст як об’єкт вербальної і невербальної комунікації у сучасних мультимодальних студіях (2015)
Zhornokui U. V. - Teaching English lexicology: current problems (2015)
Лепухова Н. И. - Прагматический аспект перевода (2015)
Опришко Н. О. - "Таємниця" Юрія Андруховича як територія взаємодії "смерті автора" та "воскресіння автора" (2015)
Palamarchuk K. M. - Baroque artistic style in Austria of the XVIII century (2015)
Поліщук К. М. - Поняття "нової драми". Драматургія Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) як перехідне явище(літературознавчий дискурс) (2015)
Поляренко В. С. - Мова і культура: взаємодія та співіснування. Риси характеру українського народу як складова національної культури (2015)
Руда Н. В. - Вторинна демінутивізація: причини, функції, семантика (на матеріалі української та латинської мов) (2015)
Савеленко І. М. - Міфологічні аспекти фольклорних образів у літературній спадщині Осипа Маковея (2015)
Сардарян К. Г. - Діяльність представників покоління шістдесятників на матеріалі творчого доробку І. В. Жиленко (2015)
Стаднік І. О. - Концепт war/війна в дискурсі поезії військової тематики: перекладознавчий аспект (2015)
Тьопенко Ю. А. - Стереотип "cossak" як елемент інтерпретативної моделі (2015)
Ярич М. В. - Дієслова-вербалізатори концепту LANGUAGE/МОВА у публіцистичному дискурсі (2015)
Бондаренко К. В. - Реформування галузі внутрішніх справ (2015)
Гaдьмaші В. Р. - Cутність тa прoблемні aспекти тлумaчення прaвa (2015)
Годжаєва О. В. - Формування нового трудового законодавства: доцільність прийняття Трудового кодексу (2015)
Зубачова І. С. - Історико-правові питання становлення судової влади в Україні (2015)
Клименко С. В. - Переважні права у сімейному праві (2015)
Корольова Є. О. - Юридична природа права на житло (2015)
Логінова Н. М. - Дискреційні повноваження судді при винесенні вироку (2015)
Лотоцька О. Л. - Поняття функцій трудового права в умовах трансформації суспільства на засадах ринкових відносин (2015)
Надієнко О. І. - Мета та завдання державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Несинова С. В. - Виконавче провадження в Україні: проблеми ефективності та шляхи вдосконалення, Богданова А. А. (2015)
Переверза И. М. - Особенности правовой природы института адвокатуры (2015)
Савінова В. М. - Правова природа корпоративних правовідносин (2015)
Сайко Л. Ю. - Правові аспекти запровадження інституту приватних виконавців в Україні, Ляшенко В. В. (2015)
Скопиченко О. В. - Спадковий договір в системі цивільно-правових договорів (2015)
Совгиря О. В. - Реалізація конституційного права громадян на безпосередню участь у здійсненні правосуддя через суд присяжних, Дещенко Ю. А. (2015)
Варецька О. В. - Результати педагогічного експерименту щодо розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Гуменюк С. В. - Порівняльний аналіз опитування студентів й викладачів щодо формування продуктивного педагогічного мислення засобами інноваційних технологій (2015)
Днєстрова В. Є. - Використання теорії доказів як засіб формування вмінь сприймання аргументативного дискурсу учнями старших класів ЗНЗ (2015)
Захарова Т. А. - Соціалізація дошкільника як чинник розвитку компетентності майбутньої особистості (2015)
Костiков В. О. - Переваги арт-терапії як засобу адаптації дітей молодшого шкільного віку до умов навчально-виховного процесу (2015)
Куземко Л. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до проектування комп’ютерних дидактичних ігор для дошкільників, Кузавка І. В. (2015)
Курчій О. В. - Розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх шкіл на уроках трудового навчання, Цибулько Г. Я., Тютюнник А. О. (2015)
Курчій О. В. - Висвітлення традицій українського народу засобами народної вишивки у педагогічному досвіді, Шилко Д. В. (2015)
Латуша Н. В. - Особливості фахової підготовки майбутніх агрономів в аграрних ВНЗ (2015)
Lebedieva O. A. - The advantages of the interactive foreign languages teaching method in modern educational process, Hohol I. O. (2015)
Лоюк О. В. - Творче мислення молодшого школяра: сутність, структура, особливості прояву (2015)
Назарук В. Л. - Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій як педагогічна проблема (2015)
Ніколенко Л. М. - Актуальність проблеми формування пізнавальної активності школярів (2015)
Носкова М. В. - Формування у керівників загальноосвітніх навчальних закладів готовності до використання Інтернет технологій у професійній діяльності (2015)
Погонець І. В. - Теоретичні підходи до класифікації ілюстративного матеріалу шкільних підручників у другій половині ХХ століття (2015)
Служинська Л. Б. - Реалізація технології підготовки майбутніх менеджерів-економістів до професійної діяльності (2015)
Соловйова О. В. - Погляди зарубіжних філософів та науковців на поняття креативності (2015)
Сопотницька О. В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутнього вчителя фізичної культури до тренерської діяльності (2015)
Фроленкова Н. О. - Науково-методичний супровід змісту дошкільної освіти: сучасні тенденції (2015)
Макаренко В. В. - Сучасний стан земель у Кіровоградській області та процеси їх деградації, Новіцька К. В. (2015)
Саранчук Г. М. - Неотектонічні і сучасні рухи земної кори (2015)
Frąckowiak–Makowska S. - Strategies to cope with the sense of shame in the light of selected psychological concepts – theoretical context (2016)
Pangelova N. - Integration of educational and recreational activities in the system of training of future specialists in higher education, Krutsevych T. (2016)
Александрова Н. - Розвиток управлінських прагнень у майбутніх економістів-міжнародників у процесі вивчення іноземної мови, Федоренко С. (2016)
Васютіна Т. - Методико-технологічні особливості підготовки студентів спеціальності "Початкова освіта" до навчання учнів природознавству, Телецька Л. (2016)
Гора Н. - Теоретико-методологічні засади використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті (2016)
Козій Т. - Формування фахової компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки (2016)
Кравець В. - Ідеї сексуальної педагогіки у педагогічній спадщині А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського (2016)
Литвишко О. - Формування соціальної компетентності дітей дошкільного віку у працях вітчизняних вчених (2016)
Мазоха Д. - Рекламно-інформаційна підготовка майбутнього соціального працівника (2016)
Носаченко В. - Формування картографічної компетентності майбутніх учителів географії у педагогічних ВНЗ України (2016)
Різник В. - Проблеми сучасної професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання у вищій школі, Різник Н. (2016)
Форостюк В. - Розвиток творчої активності у ВНЗ України: шляхи вдосконалення навчального процесу (2016)
Форостюк Т. - Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови (2016)
Черненко Г. - Основні завдання та принципи реформування вищої освіти в Україні, Вороненко О. (2016)
Шелевер О. - Формування психологічної готовності до педагогічної діяльності (2016)
Шульга І. - Педагогічні умови формування валеологічної культури у дітей 5-10-ти років на засадах ґендерного підходу (2016)
Юрченко О. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування соціальної компетентності молодших школярів (2016)
Відомості про авторів (2016)
До відома авторів (2016)
Кадзікава Т. - Новітні розробки в галузі термоелектричної технології вироблення електроенергії в Японії, Фунахаші Р. (2016)
Прибила А. В. - Фізичні моделі індивідуальних кондиціонерів для людини (частина перша) (2016)
Черкез Р. Г. - Про моделювання проникних термоелементів (2016)
Анухин А. І. - Кристалізації твердих розчинів телуридів вісмуту і сурми зонною плавкою і нормальною кристалізацією, Разіньков В. В. (2016)
Михайловський В. Я. - Комп´ютерне проектування термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на дизельному паливі, Максимук М. В. (2016)
Константинович І. А. - Про ефективність гіротропних термоелементів у режимі генерації, Рендигевич О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Контактні комутаційні структури підвищеної надійності для ТЕМ на основі телуриду вісмуту, Скрипський І. М. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний прилад для вимірювання температури і густини теплового потоку "АЛТЕК-10008", Іващук О. І., Кобилянський Р. Р., Постевка І. Д., Бодяка В. Ю., Гушул І. Я. (2016)
Анатичук Л. І. - Автоматизований вимірювальний комплекс "АЛТЕК-10003" для визначення термоелектричних властивостей злитків матеріалів, Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Тюменцев В. А. (2016)
Маник О. М. - Про хімічний зв'язок поліморфних модифікацій заліза, Маник Т. О., Білінський-Слотило В. Р. (2016)
Ніколаєва А. А. - Термоелектричні властивості фольг напівметалевих і напівпровідникових сплавів Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Рогацкий К., Шепелевич В., Прокошин В. І, Гусакова С. В., Бодюл П. П., Грицко Р. (2016)
Антонюк В. В. - Вплив підготовки поверхні на механічні властивості контактів антидифузійних структур для ТЕМ на основі телуриду вісмуту, Скрипський І. М., Кречун М. М. (2016)
Анатичук Л. І. - Порівняльний аналіз термоелектричних та компресійних теплових насосів для індивідуальних кондиціонерів, Прибила А. В. (2016)
Анатичук Л. І. - Охолодження головного мозку людини термоелектричними засобами, Кобилянський Р. Р. (2016)
Максимук М. В. - Комп´ютерне проектування термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на бензиновому паливі (2016)
Дудаль В. О. - Розподіли температур у грунті і можливості підземних термоелектричних генераторів, Кузь Р. В. (2016)
Лисько В. В. - Температурні залежності похибок вимірювання теплопровідності абсолютним методом (2016)
Ісмаїлов Т. А. - Термоелектричний пристрій для короткочасного зберігання й перевезення біологічних матеріалів, Міспахов І. Ш., Євдулов О. В., Євдулов Д. В. (2016)
Аракелов Г. А. (2016)
Булат Л. П. (2016)
Cоколов О. Б. (2016)
Содержание (2016)
Кадзикава Т. - Новейшие разработки в области технологии термоэлектрического генерирования электроэнергии в Японии, Фунахаши Р. (2016)
Прибыла А. В. - Физические модели индивидуальных кондиционеров для человека (часть первая) (2016)
Черкез Р. Г. - О моделировании проницаемых термоэлементов (2016)
Анухин А. И. - Кристаллизации твердых растворов теллуридов висмута и сурьмы зонной плавкой и нормальной кристаллизацией, Разиньков В. В. (2016)
Михайловский В. Я. - Компьютерное проектирование термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на дизельном топливе, Максимук Н. В. (2016)
Константинович И. А. - Об эффективности гиротропных термоэлементов в режиме генерации, Рендигевич О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Контактные коммутационные структуры повышенной надежности для ТЭМ на основе теллурида висмута, Скрипский И. М. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический прибор для измерения температуры и плотности теплового потока "АЛТЕК-10008", Иващук А. И., Кобылянский Р. Р., Постевка И. Д., Бодяка В. Ю., Гушул И. Я. (2016)
Анатычук Л. И. - Автоматизированый измерительный комплекс "АЛТЕК-10003" для определения термоэлектрических свойств слитков материалов, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В., Тюменцев В. А. (2016)
Содержание (2016)
Маник О. Н. - О химической связи полиморфных модификаций железа, Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р. (2016)
Николаева А. А. - Термоэлектрические свойства фольг полуметаллических и полупроводниковых сплавов Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Рогацкий К., Шепелевич В. Г., Прокошин В. И., Гусакова С. В., Бодюл П. П., Грицко Р. (2016)
Антонюк В. В. - Влияние подготовки поверхности на механические свойства контактов антидиффузионных структур для ТЭМ на основе теллурида висмута, Скрипский И. М., Кречун М. М. (2016)
Анатычук Л. И. - Сравнительный анализ термоэлектрических и компрессионных тепловых насосов для индивидуальных кондиционеров, Прибыла А. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Охлаждение головного мозга человека термоэлектрическими средствами, Кобылянский Р. Р. (2016)
Максимук Н. В. - Компьютерное проектирование термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на бензиновом топливе (2016)
Дудаль В. А. - Распределения температур в почве и возможности подземных термоэлектрических генераторов, Кузь Р. В. (2016)
Лысько В. В. - Температурные зависимости погрешностей измерения теплопроводности абсолютным методом (2016)
Исмаилов Т. А. - Термоэлектрическое устройство для краткосрочного хранения и перевозки биологических материалов, Миспахов И. Ш., Евдулов О. В., Евдулов Д. В. (2016)
Аракелов Г. А. (2016)
Булат Л. П. (2016)
Соколов О. Б. (2016)
Воронова З. Ю. - Аспекти відтворення авторської образності на прикладі романів Джеральда Даррелла (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Лексикографічні особливості розробки багатомовного спеціалізованого словника термінологічних колокацій НАТО, СОТ та ООН (2016)
Кучер З. І. - Використання синтагматичного способу перечленування в процесі перекладу художнього твору (2016)
Ласка І. В. - Контрастивні студії в контексті історії перекладознавства, Пархоменко O. М. (2016)
Найда А. М. - Збереження національно-культурної специфіки стійких народних порівнянь у процесі перекладання, Гольтер І. М. (2016)
Полюк І. С. - Концептуальна модель ENERGIE / ЕНЕРГІЯ у французькій та українській мовах: перекладацький аспект (2016)
Семенко С. М. - Особливості перекладу японської термінологічної лексики тенрійської релігії (на матеріалі тексту "офудесакі") (2016)
Смольницька О. О. - Старозавітний дискурс у вибраній королівській шотландській поезії кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. у зіставленні з українською мистецькою рецепцією XXI століття (2016)
Булава Н. Ю. - Формування міжкультурної комунікації як необхідної складової мовної підготовки студентів-іноземців (2016)
Дайнека Н. М. - Інтертекстуальність інтернет-текстів як категорія текстуальної відкритості та діалогічності (2016)
Кірковська І. С. - Функціонально-семантичне поле футуральності в сучасній португальській мові (зіставний аспект) (2016)
Kravchuk L. V. - Using internet-resources in teaching foreign languages (2016)
Krasovska I. Ye. - The influence of motivation on students’ progress in English learning process, Basiuk T. S. (2016)
Кріпак Ю. В. - Ґендерна варіативність реалізації стратегій мовленнєвої агресії (2016)
Прокопенко А. В. - Лінгвістичний вимір англомовного лобістського дискурсу Д. Грібаускайте в контексті української євроінтеграції (2016)
Таштекін Білал - Інтертекстуальні коди прози Орхана Памука (на матеріалі роману "Біла фортеця") (2016)
Ходаковська Н. Г. - Поетичні прийоми віршованих текстів німецьких поетів-експресіоністів (2016)
Ши Яцзюнь - Глагол в языковой картине мира китайской лингвокультуры (2016)
Шугаєв А. В. - Дискурсивні стратегії й тактики в конструюванні позитивного іміджу Організації Об’єднаних Націй (2016)
Шутова М. О. - Когнітивно-ономасіологічна реконструкція концепту "гроші" у фразеосеміотичних номінаціях етнокультурних стереотипів поведінки англійців і українців (2016)
Яницька О. М. - Лінгвокультурологічні аспекти аналізу концепту віра в англійській, українській та французькій мовах (2016)
Kairzhanov Abay - Alexander Potemkin. "Russkiy pacient", "Kabala", "Izgoy", "çelovek otmenjaetsja", "Ja" (2016)
Беркман Л. Н. - Підвищення вірогідності отримуваної управляючої інформації із застосуванням фазорізницевої модуляції високої кратності, Комарова Л. О., Кільменінов О. А., Толубко В. Б. (2014)
Барабаш О. В. - Аналіз побудови мережі відеоконтролю пунктів митного спостереження на основі функціонально стійкої системи, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2014)
Орлов Є. В. - Упровадження адаптивного управління програмно-конфігурованою мережею SDN, Похабова І. Е. (2014)
Коробчинський М. В. - Методика оцінювання шумового навантаження на фахівців інформаційних технологій, Жихарєва Ю. І. (2014)
Карпінський М. - Когнітивна модель оцінювання рівня інформаційної безпеки авіатранспортної інфраструктури, Міщенко А. В., Левінсон Г. С. (2014)
Сакович Л. М. - Вплив імовірнісних показників засобів вимірювальної техніки на точність оцінювання стану техніки зв’язку, Яковлев М. Ю. (2014)
Семенко А. И. - Фемтосота с улучшенными характеристиками, Проценко М. Б. (2014)
Дикарев А. В. - Семейства цепочных кольцевых кодов (2014)
Бугеда Л. К. - Підвищення ефективності контейнерних перевезень посилок кільцевими поштовими маршрутами, Ящук Л. О. (2014)
Мунштуков И. В. - Возможности применения инфракрасной эходефектоскопии для контроля элементов конструкции планера самолета в условиях эксплуатации, Пузырев А. Л., Ушаков В. В. (2014)
Розорінов Г. М. - Магнітні головки для надвисокощільного запису, Масуд Махджубіан. (2014)
Кузавков В. В. - Математична модель задачі про поширення теплоти в радіоелектронних компонентах, Редзюк Є. В., Коваль Л. Т. (2014)
Голик А. Л. - Организация модулирующего сигнала и способа модуляции им луча лазера (2014)
Бєляков Р. О. - Методика селективного управління параметрами активної фазованої антенної решітки, Шишацький А. В., Лебідь Є. В. (2017)
Бовда Е. М. - Методологія синтезу автоматизованої системи управління телекомунікаційними системами військового призначення, Жук О. В., Романюк В. А. (2017)
Боровик О. В. - Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості, Рачок Р. В. (2017)
Застело Г. І. - Способи виявлення вбудованих закладних вузлів у спеціалізованих інтегральних схемах, Кулініч О. М., Липський О. А. (2017)
Ільїнов М. Д. - Широкосмуговий симетричний вібратор, Остапук О. І., Власенко І. О. (2017)
Кривоножко Г. Є. - Алгоритм визначення трудовитрат супроводження програмного забезпечення на основі моделі COCOMO II, Петров Д. В., Жовтун А. А. (2017)
Кузавков В. В. - Метод узгодження решіток рівнів конфіденційності систем мандатного розмежування доступу інформаційно-телекомунікаційних систем на стадії модернізації, Стрельбіцький М. А., Данько В. О. (2017)
Міночкін А. І. - Аналіз використання безпілотних літальних апаратів у якості ретрансляторів тактичних мобільних радіомереж, Сова О. Я., Марилів О. О., Троцько О. О. (2017)
Мусієнко В. А. - Метод обґрунтування збалансованого розвитку техніки зв’язку і автоматизованого управління військами в загальній системі озброєння, Гришина Н. С., Савченко О. М., Ткач В. О. (2017)
Науменко М. І. - Удосконалений метод просторово-часового блочного кодування для частотно-селективних нестаціонарних каналів систем військового радіозв’язку, Погребняк Л. М. (2017)
Ольшанський В. В. - Оцінка впливу шумових завад на системи радіозв’язку з псевдовипадковою перестройкою робочої частоти, Рибка Є. М. (2017)
Паламарчук С. В. - Метод оцінки надійності підприємств-виробників ОВТ, Троцько Л. Г. (2017)
Прокопенко Є. В. - Удосконалення алгоритмів виявлення в системі збору та обробки даних обстановки, Іванов А. В., Садиков О. І., Макарчук В. І. (2017)
Романюк В. А. - Літаючі самоорганізуючі радіомережі, Степаненко Є. О., Панченко І. В., Восколович О. І. (2017)
Сальник В. В. - Аналіз методів навчання баз знань інтелектуальних підсистем забезпечення безпеки в мобільних радіомережах класу MANET, Сальник С. В., Бовда Е. М. Сова О. Я. (2017)
Сова О. Я. - Координація цільових функцій вузлових систем управління в мобільних радіомережах класу MANET, Лукіна К. В., Білан А. М. (2017)
Комарова Л. О. - Надійність складної системи в інформаційному аспекті, Кільменінов О. А. (2014)
Козачок В. А. - Концептуальні засади створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (2014)
Лунтовський А. О. - Застосування технологій SDN для програмної реалізації провайдерського ядра систем мобільного зв’язку 5G майбутнього покоління, Семенко А. І. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Побудова концептуальної моделі системи управління інфокомунікаційною мережею (2014)
Романенко В. П. - Формалізація процесу розробки алгоритмів паралельного пошуку дефектів зі взаємним обміном інформацією про результати діагностування (2014)
Карпінський М. - Метод оцінювання пошкоджень сервісів безпеки інформаційної системи авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Петруняк І. Ю. (2014)
Доренський О. П. - Формалізація процесу зміни станів програмних об’єктів складних систем на основі скінченних автоматів Мура, Смірнов О. А. (2014)
Толюпа С. В. - Підвищення ефективності систем радіозв’язку із OFDM за рахунок визначення оптимальних сигнально-кодових конструкцій, Наконечний В. С., Цьопа Н. В. (2014)
Дрєєв О. М. - Моделювання впливу інтенсивності трафіку на оперативність доставляння інформації (2014)
Кузавков В. В. - Аналіз структури напівпровідникових радіоелектронних компонентів для розв’язування задачі нестаціонарної теплопровідності в багатошаровому об’єкті, Гайдур Г. I., Сєрих С. О. (2014)
Сукачев Э. А. - Исследование изменения помеховой обстановки при движении мобильной станции, Поспелова А. А. (2014)
Стадник О. І. - Дослідження впливу автоматизованих систем контролю демонтованого обладнання на ефективність процесу технічного обслуговування та ремонту (2014)
Обідін Д. М. - Аналітичне подання нечітких графів у задачах інтелектуалізації процесів управління літальним апаратом на основі нечітких семантичних мереж, Троцький Д. В. (2014)
Гнатюк С. О. - Визначення критичної інформаційної інфраструктури та її захисту: аналіз підходів, Рябий М. О., Лядовська В. М. (2014)
Карпінський М. - Метод аналізу та управління інформаційною безпекою авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Варченко О. І. (2014)
Бобок И. И. - Анализ устойчивости нового стеганографического алгоритма к стеганоаналитическим атакам, Костырка О. В. (2014)
Кирпач Л. А. - Планування телекомунікаційних мереж, Срібна І. М., Сторчак К. П., Гайдур Г. І. (2014)
Іванченко І. С. - Ізоморфні претворення граф-моделей інформаційних ресурсів (2014)
Сова О. Я. - Методика коригування нечітких рішень інтелектуальних систем управління вузлів мобільних радіомереж класу MANET, Жук П. В., Міночкін Д. А., Ошурко В. М. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Методи ефективного кодування інформації (2014)
Вишнівський В. В. - Схема контролю технічного стану цифрових блоків безконтактним індукційним методом, Кузавков В. В., Василенко В. В. (2014)
Сакович Л. М. - Моделювання процесу групового пошуку дефектів при ремонті технічних об’єктів телекомунікаційних систем, Романенко В. П. (2014)
Стадник А. І. - Перспективна система технічного діагностування суднових комплексів, Лаврiненко В. Ф. (2014)
В’юннік О. В. - Методика синтезу оптимальної та субоптимальної схем обробки складних зондувальних просторово-часових сигналів (2014)
Наконечный В. С. - Сучасні електродинамічні пристрої на основі штучних магнітодіелектриків і метаматеріалів (2014)
Тараненко О. Е. - Поєднання тенденцій демасифікації та реміфологізації в пропагандистському впливі медіа-дискурсу на аудиторію (2016)
Вербицький П. - Взаємодія органів державної влади і мас-медіа як категорія науки про соціальні комунікації (2016)
Герман О. - Цінності ЄС у політичній комунікації (на прикладі Польщі) (2016)
Гресько О. - Авторська журналістика як інструмент міжнародних медіакомунікацій (2016)
Стеблина Н. - "Пресрелізм" у місцевій пресі: контекст журналістського матеріалу та особливості сприйняття повідомлень одеських медіа (2016)
Голубицкая А. - "Искусство новых медиа": коммуникативный и темпоральный аспекты (2016)
Сардарян К. - Мас-медійний контекст книги спогадів "Нomo feriens" Iрини Жиленко (2016)
Грисюк В. - Специфіка поширення "сексуального контенту” в українському телепросторі (2016)
Відомості про авторів (2016)
Від редакційної колегії (2016)
Тищенко К. - Репліки античного Єгипту в назвах міст України (2016)
Межжеріна Г. - Субстантивно-ад’єктивна форма репрезентації нащадків Володимира Мономаха в Київському літописі (2016)
Колоїз Ж. - Лінгвоментальна репрезентація концепту ВЛАДА в українському афористичному корпусі (2016)
Гапченко О. - Когнітивні аспекти метонімії (2016)
Космеда Т. - Ще раз про характер народу і характер мови: міф чи реальність (2016)
Семашко Т. - Лексикографічна фіксація механізмів творення етнокультурних стереотипів із сенсорним компонентом (2016)
Дарчук Н. - АГАТ-семантика: семантичне розмічування Корпусу української мови, Зубань О., Лангенбах М., Ходаківська Я. (2016)
Ситар Г. - Статистичний аналіз фразеологізованих речень: показник асоціації mutual information (2016)
Берковець В. - Ще один крок у дослідженнях зі славістики: Beitrage der Europaischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), Band 17 (2016)
Гаврилко Є. В. - Екологічний моніторинг Землі з використанням супутникрвих телекомунікаційних систем і мереж, Козелков С. В., Заїка В. Ф., Степанов М. М., Трембовецький М. П. (2014)
Беркман Л. Н. - Визначення вірогідності прийому інформації при застосуванні багатопозиційних ортогональних сигналів, Комарова Л. О., Гаврилко Є. В., Похабова І. Е. (2014)
Гайдур Г. І. - Використання методу експертних оцінок для вибору безпроводової корпоративної мережі доступу, Сторчак К. П., Срібна І. М., Кирпач Л. А. (2014)
Онищенко В. В. - Фрактальність у телекомунікаційних мережах (2014)
Ткаленко О. М. - Варіанти організації різних видів зв’язку з використанням мультисервісних пристроїв ERM-MUX-PLUS, ETU02-MUX-PLUS (2014)
Бунаков В. П. - Моделювання характеристик логоперіодичних вібраторних антен, Завадський Д. С., Степаненко Ю. К. (2014)
Лазаренко С. В. - Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів радіомовної служби для частотних присвоєнь (2014)
Гладких В. М. - Метод класифікації цифрових зображень документів суворої звітності за колірним контентом (2014)
Стадник О. І. - Особливості математичного моделювання процесу технічного обслуговування об’єктів суднових комплексів, Лавріненко В. Ф. (2014)
Немченко В. В. - Проектування програмного комплексу багаторівневої системи обробки інформації при управлінні мобільним роботом (2014)
Зінченко О. В. - Синтез параметрів зв’язку ітераційної системи ФАП при задавальному впливі з накладеною завадою (2014)
Масик І. П. - Визначення безпечної швидкості судна та здатності його до маневрування в умовах інтенсивного судноплавства (2014)
Наконечный В. С. - Аналіз ефективності й можливості застосування сучасних методів розпізнавання об’єктів радіолокації моніторингу (2014)
Атамас П. Й. - Методичні проблеми складання звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення, Атамас О. П. (2013)
Безверхий К. В. - Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства (2013)
Білоброва Т. О. - Житлово-орендна кооперація: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні (2013)
Бурденко І. М. - Ліквідність ринку похідних фінансових інструментів: підходи до її сутності (2013)
Вакуліч А. М. - Ринок біоупаковки: фактори та перспективи розвитку, Колесніков В. П., Журавель В. В. (2013)
Вакулич М. М. - Складові формування інвестиційного клімату в трансформаційній економіці України (2013)
Васюк Н. В. - Послуги зберігання: особливості визначення собівартості (2013)
Виниченко Е. Н. - Усовершенствование порядка аренды земли коммерческими предприятиями (2013)
Годес О. Д. - Фінансовий контролінг на підприємстві (2013)
Губарєва І. О. - Моделювання впливу тіньової економіки на економічну безпеку України, Доровський В. О. (2013)
Дубінський С. В. - Особливості управління кар'єрою на промислових підприємствах (2013)
Євтушенко О. А. - Урахування потреб процесно-орієнтованого управління в класифікації основних засобів підприємства (2013)
Задоя А. А. - Инновационные методы экономических исследований: теория рациональных ожиданий Томаса Сарджента, Архипова Е. С. (2013)
Ізвєкова І. М. - Організація контролю якості продукції та мотивації виробничого персоналу (2013)
Кратченко А. С. - Конкурентні пріоритети як базова категорія в оцінці конкурентоспроможності підприємств кондитерської галузі України (2013)
Кулько І. В. - Ефективне використання виробничих потужностей машинобудівних підприємств в умовах перехідної економіки (2013)
Lyashko D. Y. - The increasing operating profit strategy and its components in the system of enterprise value management (2013)
Магдіч А. С. - Особливості процесів нагромадження капіталу в транзитивних економіках Центральної та Східної Європи (2013)
Македон В. В. - Організаційний взаємозв’язок принципів корпоративного менеджменту і трансформаційних процесів у середовищі ТНК (2013)
Максимов С. В. - Використання показника "приведені витрати" як критерію економічної ефективності роботи транспортної системи гірничо-збагачувального комбінату, Монастирська О. Ю. (2013)
Мачуга Н. З. - Методологічні аспекти формування інформаційного простору лікувальних закладів (2013)
Павлова В. А. - Управління подвійними стратегіями: постановний аспект, Кузьменко О. В. (2013)
Сімахова А. О. - Теоретичне обґрунтування підходів до сутності категорії "інновація" (2013)
Скороход О. Б. - Проблеми інноваційного розвитку економіки України, Ярмоленко Л. І. (2013)
Тараненко І. В. - Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого розвитку: нові виміри конкурентоспроможності (2013)
Татаринов В. В. - Возможные формы иностранного инвестирования малого бизнеса Украины, Татаринов В. С. (2013)
Черняева И. В. - Глобальная экономика: аргументы к перезагрузке, Черняев Ю. А. (2013)
Шенгерій Т. О. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: аналітика макрорівня (2013)
Шерстенников Ю. В. - Моделювання взаємодії малого і великого підприємств з урахуванням інноваційного впливу на фондовіддачу, Іванов Р. В. (2013)
Summery (2013)
Наші автори (2013)
Толубко В. Б. - Визначення параметрів ортогональних сигналів із частотним ущільненням для багатоканальних модемів: інваріантний підхід, Беркман Л. Н., Гаврилко Є. В., Похабова І. Е. (2014)
Козелков С. В. - Глобальні навігаційні супутникові системи: надійність і вразливість, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Бондарчук А. П. (2014)
Онищенко В. В. - Динамические системы с дробной динамикой и импульсным воздействием (2014)
Гладких В. М. - Колірний простір для виділення тексту на зображенні документа суворої звітності (2014)
Чегодаєв Б. В. - Математична та функціональна моделі системи оцінювання якості технічного обслуговування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку (2014)
Невдачина О. В. - Применение нечеткого регулятора в системе активного управления очередью, Ткаленко О. Н., Полоневич А. П., Артющик А. С. (2014)
Кучер Л. М. - Роль інформаційних технологій при вивченні іноземної мови (2014)
Бондаренко В. Є. - Моделі синтезу функціонально стійкої комп’ютерної мережі, Микусь С. А., Руденко Н. В. (2014)
Вишнівський В. В. - Формування бази діагностичних тестів цифрових блоків для безконтактного індукційного методу діагностування, Гніденко М. П., Катков Ю. І., Кузавков В. В., Редзюк Є. В. (2014)
Сакович Л. М. - Методика обґрунтування кількості типових елементів заміни при компонуванні техніки зв’язку згідно з вимогами щодо ремонтопридатності, Василюк Ю. С. (2014)
Зінченко О. В. - Оцінювання впливу збурень, що діють на додатковий контур керування ітераційної системи ФАП (2014)
Масик И. П. - Подходы к созданию интегрированных навигационных систем для управления судном в сложных навигационных условиях (2014)
Сайко В. Г. - Спосіб вимірювання відношення сигнал/шум для адаптивних радіоліній мобільного зв’язку, Бреславський В. А., Лисенко Д. O. (2014)
Hаконечний В. С. - Оцінювання впливу міжознакової кореляції на ефективність методів розпізнавання об’єктів радіолокаційного моніторингу (2014)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" (№1–6) за 2014 рік (2014)
Ушкалов Л. В. - Потебня і Сковорода: ловитва невловного птаха (2016)
Матушек О. Ю. - Чому М. Ф. Сумцов не став доктором словесності (2016)
Космеда Т. А. - Мовні пріоритети українця: прогноз О. Потебні і реальність ХХІ століття (2016)
Боярова Л. Г. - Наукові ідеї Олександра Потебні в глобалізаційному світі (2016)
Левченко Н. М. - Герменевтична парадигма О. Потебні як процес сприймання – розуміння – тлумачення (2016)
Осіпова Т. Ф. - Актуалізація аспектів невербальної комунікації в працях О. Потебні у фокусі живого мовлення українців (на матеріалі ілюстрацій з поетичного дискурсу С. Руданського) (2016)
Сліпецька В. Д. - Олександр Потебня і лінгвістика емоцій (2016)
Шкоріна І. М. - Національно-мовні картини світу: погляд О. О. Потебні (2016)
Палатовская Е. В. - Сопряжение когнитивных и языковых способностей человека в концепции А. А. Потебни (2016)
Воробець О. Д. - Поширювачі семантичної моделі речення через призму теорії словесності О. О. Потебні (2016)
Сердега Р. Л. - Синтаксична організація виражених реченням повір’їв (підрядні умови та причини) (2016)
Волкова І. В. - Антропоніми як емоційно значимі елементи художнього тексту (на матеріалі романів Ліни Костенко "Маруся Чурай" та Уласа Самчука "Марія"), Кордулян М. І. (2016)
Кальченко Т. Ю. - Топоніми у поетичній мові В. Герасим’юка: функціонально-семантичний аспект (2016)
Ковальова Г. М. - Компаративи як прагматичний аспект формування картини світу в гумористичному дискурсі Є. Гуцала та О. Ільченка, Зубенко К. В. (2016)
Кохан Ю. І. - Експресивність як домінантна риса ідіостилю Павла Загребельного (на матеріалі творів "Кавтаклізма" та "Стовпо-творіння") (2016)
Янченко Ю. А. - Мовна репрезентація емоцій як засіб персоналізації в поетичному мовленні Аркадія Казки (2016)
Гамали О. И. - Реализация ключевого образа "творчество" в поэтической речи Давида Самойлова, Каневская О. Б. (2016)
Літвінова І. М. - Парадокси поезії радянського тоталітарного дискурсу: релігійні образи та мотиви як репрезентанти ідеології (2016)
Моштаг Є. С. - Метафора як засіб репрезентації знань про світ у мандрівній прозі Ірен Роздобудько (2016)
Філон М. І. - Дорога і дерево як маніфестанти організації українського міфопоетичного простору, Хомік О. Є. (2016)
Романишин Н. І. - Художнє відображення емоційних мікроконцептів у ліричних поезіях Семюела Тейлора Кольріджа (2016)
Сердега Р. Л. - Фольклор як неоціненне джерело інформації і вдячний об’єкт гуманітарних студій (2016)
Ковтун А. А. - Типологія метафорних деривацій у семантичних структурах лексем з релігійними значеннями (2016)
Купрікова Г. В. - Усічення в словотвірній та синтаксичній номінації (2016)
Курушина М. А. - Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу (2016)
Куцак Г. М. - Роль внутрішньої форми слова в ономасіологічних структурах похідних одиниць у мові та мовленні (2016)
Ляхова О. В. - Словотвірний аспект в аналізі концепту ВОЛЯ (2016)
Папідзе Н. В. - Словотворча спроможність дієслів на позначення паракінесичних процесів (2016)
Пономаренко В. Д. - Особливості словотвірної семантики похідних із коренем каз-, Дудка О. О. (2016)
Попов C. Л. - Закономерности перцептивно-логической эволюции русской морфологии: существительные, прилагательные, числительные (2016)
Савченко Л. Р. - Искренность vs щирість: культурно-історична семантика слова у споріднених мовах (2016)
Моради А. - Эргонимы полиэтнического города (на материале названий городских объектов г. Харькова) (2016)
Гурова О. М. - Семантика слів дитя, дитина як репрезентант класифікаційних характеристик віку дитини (2016)
Заверющенко М. П. - Аналітичні номінації в українській метеорологічній термінології (семантика та структура) (2016)
Заверющенко О. Л. - Українські весільні номінації молодих з семантикою вищості влади (2016)
Нестеренко Д. Ю. - Теоретичні засади вивчення запозичень у різних видах дискурсу (2016)
Познанський Р. В. - Принципи виокремлення ядерної, напівпериферійної, периферійної та запериферійної зон в структурі дієслівного семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2016)
Пустовалова В. І. - Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) (2016)
Редько Є. О. - Особова фраземіка в українських арґо (2016)
Уманцева Н. Ф. - Образ людини у слобожанській діалектній фразеології: аксіологічний вимір (2016)
Гурко О. В. - Стверджувальний зміст у семантичній структурі лексем (2016)
Маслий Е. В. - Динамика слова ностальгия как пример инверсионного механизма смыслообразования (2016)
Жук(Лаврик) Д. С. - Особливості мовленнєвого етикету української лінгвокультури (2016)
Гуменяк В. О. - Діалогічна природа універсалу та його комунікативні інтенції (на матеріалі I Універсалу УЦР) (2016)
Любавська Ю. С. - Слово бізнес у суб’єктній та об’єктній функціях у радянській і пострадянській публіцистиці (2016)
Печенікова Л. М. - Історія та мовні засоби українських замовлянь (2016)
Фильчук Т. Ф. - Виды языковой игры в современных анекдотах (2016)
Ткаченко Ю. В. - Про деякі традиційні символи в радянській святковій публіцистиці, Трифонов Р. А. (2016)
Agibalova T. M. - The theoretical aspects of lingual illustration of ethno-language cognition in the discourse of language intellectualization (2016)
Попович М. - Порівняльна характеристика системи вокалізму сучасної хорватської літературної (стандартної) мови і систем вокалізму сучасних східнослов’янських літературних мов, Тростинська Р. (2016)
Чала А. Г. - Проблема білінгвізму та двомовної освіти в контексті розвитку сучасного світу з огляду на соціолінгвістичні студії Олександра Потебні (2016)
Чуєшкова О. В. - Фіксація гендерних стереотипів у лексикографічних працях (2016)
Широков В. А. - Картина мовного світу в парадигмі науково-технічного перекладу, Купріянов Є. В. (2016)
Гейдел А. М. - О. Потебня − завідувач музею при Харківському університеті (2016)
Боклах Д. Ю. - Дефініції і взаємозв’язок категорій топосу, локусів, хронотопу міста та їх реалізація у міському тексті художнього твору (2016)
Сипа Л. М. - Філософський дискурс у французькому романтичному романі (2016)
Ніколова О. О. - Комічні самозванці української та російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. (2016)
Кулікова О. В. - Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Т.Шевченка (2016)
Шураєва Н. Б. - Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели "Два листи" А. Любченка (2016)
Дерев’янченко Н. В. - Інтерпретація проблеми смерті в романі М. Уельбека "Елементарні частинки" (2016)
Кальницкая В. Б. - Принципы организации зачинов и финалов в поздних романах Грэма Грина с повествованием от первого лица (2016)
Пахарева Т. А. - Проблема дегуманизации культуры в киносценарии Л. Лунца "Восстание вещей" (2016)
Еремина-Чащина М. В. - Трансформация традиционных сюжетов и образов в цикле новелл С. Д. Кржижановского "Мал мала меньше" (2016)
Пшенична М. С. - Поетика інтертекстуальності у романі Дж. М. Кутзее "Містер Фо" (2016)
Кравець О. М. - Творчість Т. Моррісон у контексті афро-американської літератури другої половини ХХ століття (2016)
Мацюк А. А. - Музыкальный код в романе Паскаля Киньяра "Все утра мира" (2016)
Зайонц Є. - Невідомі джерела історії першої польської римо-католицької парафії у Харкові (2016)
Staszkiewicz A. - Analiza Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na lata 2015-2020 w zakresie polityki edukacyjnej Rządu RP w stosunku do polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie (2016)
Козелков С. В. - Підвищення завадостійкості контрольно-коригувальних станцій супутникових радіонавігаційних систем з урахуванням впливу дестабілізуючих факторів, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Степанов М. М. (2015)
Бєляєв О. В. - Застосування автоматизованої інформаційної системи керування якістю технічного обслуговування навчально-тренувальних літаків як один зі шляхів підвищення рівня безпеки польотів, Задорожна О. В., Пузирьов О. Л., Мунштуков І. В. (2015)
Косовець М. А. - Дослідження ефекту розтікання спектра сигналів биття 3D-радара, Товстенко Л. М. (2015)
Кунах Н. І. - Організація системи відеомоніторингу на основі стандарту ІЕЕЕ 802.11, Ткаленко О. М., Сторчак К. П., Невдачина О. В., Бондарчук А. П. (2015)
Полоневич А. П. - Комбіновані цифрові системи фазового автопідстроювання частоти (2015)
Довженко Т. П. - Исследование сети TCP/IP с применением основных алгоритмов активного управления очередью (RED, REM) (2015)
Ящук Л. О. - Оптимізація оброблення і перевезення письмової кореспонденції в мережі поштового зв’язку України (2015)
Пархомей І. Р. - Отримання телеметричної інформації про динамічні об’єкти зі зниженою площею відбиття (2015)
Гресь О. В. - Апаратна реалізація генератора хаотичних сигналів на основі дискретних відображень, Розоріно Г. М., Іванчук М. М., Політанський Р. Л., Верига А. Д. (2015)
Каневский В. И. - Усиление электрического поля при рассеянии света на золотом наноцилиндре, Сидоренко В. С. (2015)
Сакович Л. М. - Методика визначення вимог щодо метрологічних характеристик засобів вимірювання діагностичних параметрів техніки зв’язку для забезпечення її ремонтопридатності, Василюк Ю. С. (2015)
Наконечний В. С. - Різновиди фрактальних антен та приклади їх застосування (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Ikot A. N. - Relativistic pseudospin and spin symmetries of the energy-dependent Yukawa potential including a Coulomb-like tensor interaction, Hassanabadi H., Maghsoodi E., Zarrinkamer S. (2013)
Abu-Shady M. - The effect of higher-order mesonic interactions on the chiral phase transition and the critical temperature, Mansour H. M. (2013)
Tawfik A. - Comment on "investigation of hadron multiplicity and hadron yield ratios in heavy-ion collisions", Gamal E., Magdy H. (2013)
Bugaev K. A. - A scientific analysis of the preprint arXiv:1301.1828v1 |nucl-th|, Oliinychenko D. R., Sorin A. S. (2013)
Ahmad M. A. - Scaling nature of target fragments in the 28Si-emulsion interaction at an energy of 14.6A GeV, Rasool M. H., Ahmad S. (2013)
Abed H. J. - A new FWM reduction technique based on damping selective wavelengths, Din N. M., Al-Mansoori M. H., Abdullah F., Salim N., Fadhil H. A. (2013)
Polatayko M. M. - Conditions for spherical detonation in hydrogen-oxygen mixture (2013)
Najafov B. A. - Optoelectronic properties of hydrogenated amorphous silicon–carbon and nanocrystalline-silicon thin films, Dadashova V. V. (2013)
Petchenko G. O. - Research of the elastic wave velocity dispersion in X-ray-irradiated LiF crystals, Petchenko O. M. (2013)
Nikolenko A. S. - Temperature dependence of raman spectra of silicon nanocrystals in oxide matrix (2013)
Gavryushenko D.A. - Entropy production in the diffusion of a Margules solution in a plane-parallel pore, Korobko O. V., Sysoev V. M., Cherevko K. V. (2013)
Kharchenko D. O. - Simulation of a spatial organization of point defects in irradiated systems, Kharchenko V. O., Bashtova A. I. (2013)
Sizhuk A. S. - One-photon ccattering by an atomic chain in one- and two-mode resonators, Yezhov S. M. (2013)
Заїка В. Ф. - Виконання різнопланових тематичних завдань дистанційного зондування Землі багатосупутниковими низькоорбітальними системами подвійного призначення, Козелкова К. С., Гаврилко Є. В., Трембовецький М. П., Степанов М. М., Козелков С. В. (2015)
Козловський В. В. - Методика розподілу доступу до ресурсів обробки та управління запитами в комп’ютеризованих інформаційних системах авіатранспортного комплексу, Міщенко А. В., Варченко О. І., Петруняк І. Ю. (2015)
Косовец Н. А. - Мультипроцессорная архитектура реального времени с динамическим распределением ресурсов для мобильных приложений, Товстенко Л. Н. (2015)
Невдачина О. В. - Проектирование нечеткого регулятора при выходных разъединенных и сжатых треугольных функциях принадлежности, Ткаленко О. Н., Полоневич А. П., Артющик А. С. (2015)
Сайко В. Г. - Спосіб підвищення завадостійкості каналів радіозв’язку для мобільних мереж нового покоління, Бреславський В. А., Лисенко Д. О., Оксіюк О. Г. (2015)
Ящук Л. О. - Наукове обґрунтування Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень та поштових переказів (2015)
Каневский В. И. - Транспорт энергии при рассеянии света на золотом наноцилиндре, Сидоренко В. С. (2015)
Проценко М. Б. - Повышение эффективности телекоммуникационных радиосистем с МIМО (2015)
Варфоломеєва О. Г. - Розробка функціональної моделі системи управління мережею наступного покоління на рівні доступу, Бондарчук А. П., Лавренюк Ю. Л. (2015)
Могилевський В. Б. - Основні напрямки розвитку автоматизованих систем технічного діагностування сучасних систем комутації, Сторчак К. П. (2015)
Сакович Л. М. - Як усе починалося (2015)
Холявко І. В. - Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів-філологів на матеріалі наукових текстів мовознавчого дискурсу (2015)
Червінська І. Б. - Суб’єктно-середовищний підхід до організації виховної системи загальноосвітньої школи (2015)
Шибецька В. В. - Формування та корекція емоційної сфери розумово відсталих учнів молодшого шкільного віку, Кравець Н. П. (2015)
Васько А. А. - Ефективність ремінералізуючої терапії при початкових формах карієсу постійних зубів у осіб молодого віку які постійно проживають в умовах біогеодефіциту фтору та йоду з точки зору ефективності діагностики (2015)
Каньовська Л. В. - Роль окремих патогенетичних механізмів в формуванні коморбідного перебігу хронічних обструктивних захворювань легень та ішемічної хвороби серця, Каушанська О. В., Трефаненко І. В., Ткач Є. П. (2015)
Клітинська О. В. - Особливості мікробного складу порожнини рота у дошкільнят з декомпенсованою формою множинного карієсу, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду (2015)
Морозенко Д. В. - Імунологічний статус хворих на остеоартроз великих суглобів після ендопротезування, Леонтьєва Ф. С., Шевцов Б. М., Шевцова О. В. (2015)
Осичнюк Л. М. - Антигельмінтні препарати в педіатричній практиці (2015)
Приймак С. Г. - Сучасні підходи до лікування фіброзно-кістозної мастопатії у пацієнток з міомою матки, Захарук Х. М., Шишковський І. Б. (2015)
Рева Т. В. - Морфологічні особливості змін слизової оболонки стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу зі зниженою функцією щитоподібної залози, Яким’юк А. Д., Рева В. Б. (2015)
Янішен І. В. - Дослідження жувального тиску на клінічних етапах ортопедичного лікування знімними протезами, Герман С. А. (2015)
Попова Я. В. - Спектрофотометричне визначення вмісту флавоноїдів в траві Cirsium vulgare(Savi) Ten. та Cirsium arvense (L.) scop., Мазулін О. В. (2015)
Землянський А. О. - Показники обміну ліпідів у сироватці крові собак, за нефриту з нирковою недостатністю та без неї (2015)
Мініна Н. В. - Проблема розвитку іпічного жанру в європейському мистецтві початку ХХІ століття (2015)
Урсу Н. О. - Доброчинці та меценати монастирів домініканців на Правобережній Україні (2015)
Федько А. В. - Еволюція образу Тараса Шевченка в українському мистецтві кінця ХХ–ХХІ століття (2015)
Шульц Н. А. - Особливості творчого становлення художниці Ольги Жудіної (2015)
Запухляк О. З. - Вплив медіа засобів на організацію і проведення людиною вільного часу (2015)
Кудріна Т. С. - Структурні особливості сиблінгового симптомокомплексу як чинника невротичних розладів особистості, Корнієнко О. Ю. (2015)
Ляльчук Г. Д. - Психологічна допомога сім'ям трудових мігрантів (2015)
Сівко О. П. - Характер зв'язку самооцінки зі стратегіями поведінки особистості в конфлікті (2015)
Федоришин Г. М. - Народження дитини з відхиленнями в розвитку як ненормативна криза сім’ї (2015)
Федорченко С. В. - Формування духовно-морального виховання дітей молодшого шкільного віку засобом факультативних дисциплін (2015)
Борисенко М. І. - Деякі аспекти професійного відбору та підготовки кадрів для соціальних служб (2015)
Лєскова Л. Ф. - Ділове спілкування у професійній діяльності управлінця соціальної служби (2015)
Koziński B. - Geopolitical concepts in the foreign policy of the Republic of Poland: a case study (2015)
Жужа Л. О. - Вплив антитерористичної операції на модифікацію функцій громадянського суспільства в Україні (2015)
Кравчук О. Ю. - Актуальні аспекти політичної безпеки в сучасних українських реаліях (2015)
Пугачова Д. В. - Скандинавські країни в сучасній системі міжнародних відносин: безпекова складова (2015)
Степанова Н. Є. - Політична участь у добу Постмодерну: українська практика, Андрієнко Ю. В. (2015)
Яковлев Д. В. - Вибір київського князя: спадок, випадок, доля? (2015)
Кіслов Д. В. - Маркетинговий інструментарій реалізації управлінських рішень (2015)
Малінін В. В. - Дискурс ідентичності як комунікативна складова публічного адміністрування (2015)
Дудка П. Ф. - Молитва за героїв України в храмі Святого Пантелеймона на Галаганах, Тарченко І. П., Бодарецька О. І., Добрянський Д. В. (2015)
Кузів М. В. - Постать Зденека Комінека в історії народної консерваторії у Кам’янці-Подільському (2015)
Марційчук Ю. І. - Візуальний текст у біографічних проектах: конфлікт множинності образів (2015)
Понікаровська Н. А. - Захисні мотиви від заложних в українському оказіонально-обрядовому фольклорі (2015)
Воронка Г.В. - Історія довідкових видань Європи та України (2015)
Городинський С. І. - Розгляд проблеми підготовки сучасних реабілітологів в Україні (2015)
Сайдаков П. В. - Вплив найбільш популярних спортивних ігор у вищих навчальних закладах на розвиток рухової активності студентів, Куліш Н. М. (2015)
Козелков С. В. - Радіонавігаційне забезпечення інтелектуальних транспортних систем України, Коршун Н. В., Заїка В. Ф., Павловська О. Е. (2015)
Примаченко В. І. - Стан розвитку технологій 3-го покоління в Україні (2015)
Некряч О. В. - Ієрархічні системи управління конвергентними мережами (2015)
Птах О. І. - Використання хмарних технологій у комутаційних пристроях (2015)
Романенко В. П. - Методика оцінювання показників якості діагностичного забезпечення засобів телекомунікаційних систем (2015)
Невдачина О. В. - Применение нечеткого регулятора в системе активного управления очередью, Ткаленко О. Н., Полоневич А. П., Артющик А. С. (2015)
Ящук Л. О. - Проблеми автоматизованого багатоетапного сортування письмової кореспонденції (2015)
Онищенко В. В. - Динамические системы с дробной динамикой и импульсным воздействием (2015)
Зариленко Е. С. - Обзор схем управления мощностью в LTE для восходящего потока, Катков Ю. И., Гайдур Г. И., СторчаК К. П. (2015)
Мошенський А. О. - Підсилювач потужності КХ передавача на високовольтних польових транзисторах (2015)
Казимиренко В. Я. - Цифровизация аналоговых радиорелейных линий: алгоритмическая модель (2015)
Дикарев А. В. - Базовые кольцевые коды особого вида (2015)
Лысенко И. А. - Исследование алгоритма выявления вида неучтенных тестовых случаев при проектировании тестовых наборов, Смирнов А. А. (2015)
Ваничек І. - Применение Еврокода 7 к грунтовым конструкциям (2016)
Корнієнко М. В. - Про досвід вивчення та використання при проектуванні, зведенні та експлуатації будівельних об’єктів за Єврокодами в Україні (2016)
Никитенко М. И. - Особенности взаимодействия анкерных свай типа "Титан" и "Геоизол" с грунтами (2016)
Кушнер С. Г - Напряженное состояние основания под полосой полубесконечной протяженности (2016)
Рибчинський О. В. - Стратегії реставрації підземної архітектурної спадщини ринкових площ історичних міст України (2016)
Єрмоленко Д. О. - Форми прояву та детермінанти правового нігілізму молоді (2015)
Пальченкова В. М. - "Нові” та "старі” форми участі громадськості у діяльності пенітенціарної системи в перші роки радянської влади в Україні (2015)
Грищенко І. В. - Проблемні питання функціонування допоміжних служб парламенту (2015)
Максакова Р. М. - Становлення українського конституціоналізму: витоки, основні етапи, фактори впливу на процеси розбудови державності України (2015)
Апаров А. М. - Теоретичні проблеми характеристики фактичної поведінки в господарських правовідносинах, Іщенко О. Ю. (2015)
Апаров А. М. - Підстави відповідальності в організаційно-господарських відносинах, Ничипоренко А. А. (2015)
Апаров А. М. - Актуальні проблеми монополізму в господарській діяльності, Полякова А. О. (2015)
Гребенюк Н. В. - Функції податково-правового примусу: поняття та види (2015)
Михайлов О. В. - Запобігання вчиненню дітьми адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку (2015)
Михайлов Р. І. - Реформування законодавства у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Покатаєва О. В. - Нормативне регулювання єдиного податку як джерела формування доходів місцевих бюджетів, Хом’якова О. О. (2015)
Сідор М. І. - Національний Банк України як учасник бюджетного процесу в Україні (2015)
Локтіонова В. В. - Вплив дефініції "забруднення” на дію норми в злoчинaх прoти дoвкiлля (2015)
Шеремет О. С. - Охорона об’єктів культурної спадщини – обов’язок органів місцевого самоврядування (2015)
Воробйова І. А. - Ґенеза та сутність інституту цивільного позову у кримінальному судочинстві (2015)
Кравченко О. А. - Підстави класифікації спеціальних знань у криміналістиці (2015)
Смирнов Є. В. - Поняття та сутність захисту у кримінальному провадженні (2015)
Воронов О. І. - Моделювання процесів прийняття рішень у сфері публічного управління (2015)
Газізов М. М. - Особливості взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства в умовах реформування влади (2015)
Гайдученко С. О. - Синергетичний підхід до сучасної концепції організаційної культури публічного управління (2015)
Гандзюк А. М. - Фракційна структуризація парламенту – ознака наявності, розвитку та втілення демократичних цінностей у публічному управлінні (2015)
Ким Г. Г. - Форми державного нагляду на ринку небанківських фінансових послуг (2015)
Овчаренко Р. В. - Формування державою реальних і потенційних "точок зростання” в економіці (2015)
Поліщук І. В. - Адаптація міжнародного досвіду розвитку професійного потенціалу у вітчизняній системі підвищення кваліфікації державних службовців (2015)
Сторожев Р. І. - Підготовка керівних кадрів України як чинник формування позитивного іміджу держави (2015)
Тонне О. Ш. - Зарубіжний та вітчизняний досвід державного регулювання розвитку системи освіти дорослого населення (2015)
Чеберяк Ю. П. - Сучасний стан та тенденції розвитку управління житловим фондом (2015)
Скрябіна Д. С. - Механізм державного регулювання інноваційних технологій у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Сорочишина Н. А. - Механізм податкового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2015)
Заблоцький В. В. - Реформування системи місцевого самоврядування як умова сталого розвитку держави (2015)
Корольчук О. Л. - Медико-соціальне забезпечення як елемент державного управління соціальноорієнтованою системою охорони здоров’я (2015)
Ларіна Н. Б. - Інформаційно-комунікаційні ресурси парламенту України: сутність та тенденції щодо реалізації соціальних проектів (2015)
Лукашевич В. Г. - Рецензія на рукопис монографії О. М. Шевчука "державний контроль за обігом наркотиків” (2015)
Клованич С. Ф. - Модель пластического течения пористого грунта, Малышко Л. (2016)
Поклонский С. В. - Оценка определения модуля деформации грунта при помощи лабораторных и полевых испытаний (2016)
Мєшкова І. Ю. - Барети в умовах сил негативного тертя (2016)
Фаренюк Г. Г. - Стан та основні напрями вирішення науково-технічних проблем будівництва та експлуатації підземних споруд, Кривошєєв П. І., Шокарев В. С. (2016)
Пронін К. К. - Подземные инженерные сооружения улицы Генуэзской в г. Одессе, Вержбицький П. C. (2016)
Пронін К. К. - Эволюция старых подземных выработок – "катакомб" и мероприятия по инженерной защите территории Одессы, Андрусишин В. В. (2016)
Ганус А. И. - Динамика изменения параметра потока отказов линий электропередачи различных номинальных напряжений, Старков К. А. (2016)
Гуревич В. И. - "Релейная защита упреждающего действия": новое достижение в технике или нонсенс? (2016)
Бондаренко В. Е. - Учет дискретности шкалы сечений проводов при оптимизации параметров технико-экономической модели воздушных линий электропередачи, Барбашов И. В., Черкашина В. В. (2016)
Мірошник О. О. - Аналіз методів оцінки якості електричної енергії в розподільних мережах в умовах невизначеності (2016)
Довгалюк О. М. - Експериментальна модель резонансного трансформатора, Шутенко О. В., Данильченко Д. О., Лухтура М. І., Яковенко І. С. (2016)
Савченко О. А. - Перспективні шляхи вдосконалення автоматизованих систем контролю утворення ожеледі на ПЛ, Дюбко С. В. (2016)
Єгоров О. Б. - Вибір місць встановлення приcтроїв компенсації реактивної потужності в електричній мережі (2016)
Жарков А. В. - Автономна вітротеплонасосна установка для приватного домогосподарства (2016)
Пазій В. Г. - Обгрунтування вибору оптимальної кількості та місць встановлення покажчиків місць коротких замикань в ПЛ 10 КВ на базі PLC технологій, Сиротенко М. О., Мірошник О. О. (2016)
Попадченко С. А. - Аналіз cвітових тенденцій модернізації електричних підстанцій на сучасному етапі розвитку (2016)
Баженов В. М. - До питання про ефективність струмової відсічки в розподільних електричних мережах, Кулєшова К. В. (2016)
Федосеєнко О. М. - Вплив природних заземлювачів на розподіл потенціалів на території підстанції "Світло шахтаря" АК "Харківобленерго" (2016)
Кучанський В. В. - Керування комутацією вимикача для запобігання резонасних перенапруг (2016)
Бондаренко Є. А. - Модель дослідження станів системи електробезпеки від дії електромагнітного поля ліній електропередачі 330-750 кВ, Кутін В. М., Остапчук О. В. (2016)
Рубаненко О. О. - Мікроелектромережі як засіб підвищення надійності електропостачання підприємтсв АПК (2016)
Загайнова О. А. - Вдосконалення алгоритму аналізу стану ізоляції конденсаторного типу високовольтних вводів, Сердюкова Г. М. (2016)
Гриб О. Г. - Дослідження високочастотних перенапруг, що виникають в мережі, Шевченко С. Ю., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С., Сєдова О. О. (2016)
Сухін В. В. - Модель температурного поля зони всмоктування кореневої системи рослин, викликаного впливом лазерного випромінювання, Лисиченко М. Л. (2016)
Stawicki P. - A step towards the solution of the illiteracy phenomena in SSVEP-based BCIS, Gembler F., Volosyak I. (2016)
Червінський Л. С. - Метод узгодження спектру випромінювання світлодіодного джерела зі спектром фотосинтезної дії, Луцак Я. М. (2016)
Савченко В. В. - Вплив енергетичної дози обробки в магнітному полі на посівні якості насіння овочевих культур, Синявський О. Ю. (2016)
Голодний І. М. - Дослідження на моделі в Matlab складу вищих гармонік вихідної напруги та струму трифазного регулятора з ШІП при роботі на активно-індуктивне навантаження, Санченко О. В. (2016)
Назаренко І. П. - Експериментальні дослідження впливу ультразвукових і СВЧ хвиль на в’язкість і густину сумішевого біодизеля, Кушлик Р. Р. (2016)
Давиденко Н. В. - Формалізація урахування чинників впливу на ефективність режиму електроспоживання в системі комунального водопостачання (2016)
Кондратенко І. П. - Моделювання торцевих дугостаторних асинхронних двигунів з масивними дисковими роторами, Крищук Р. С. (2016)
Сорокін М. С. - Аналіз можливості використання електромагнітної технології для підвищення якості вирощування сільськогосподарських культур (2016)
Приходько М. - Метод аналогового моделювання біологічного об’єкту фіксованої геометричної форми (2016)
Хандола Ю. М. - Перспективи застосування регульованого електроприводу в АПК, Лисиченко М. Л., Лісняк А. О. (2016)
Подобайло В. Г. - Підвищення ефективності технічного сервісу технологічних систем біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2016)
Савойський О. Ю. - Аналіз методів сушки плодоовочевої сировини та їх класифікація (2016)
Ягуп Е. В. - Оптимизация режима работы трехфазной системы электроснабжения с использованием трансформаторного симметрирующего устройства (2016)
Вовк О. Ю. - Непрямий спосіб вимірювання імпульсу квадрату пускового струму, Квітка С. О., Стребков О. А. (2016)
Стриж В. О. - Акустичний пристрій неруйнівного контролю якості плодів (2016)
Яковлєв В. Ф. - Визначення координат внутрішніх пошкоджень біологічних структур фіксованої геометричної форми акустичним методом (2016)
Ковалева Ю. В. - О путях модернизации асинхронных электроприводов турбомеханизмов (2016)
Міленін Д. М. - Опромінення еліпсоїда двома точковими джерелами, Лисиченко М. Л. (2016)
Чміль А. І. - Методологія біоенергетичного аналізу сільськогосподарських технологічних процесів (2016)
Назаренко О. Ю. - Вибір раціонального електроустаткування для приготування кормів на тваринницьких фермах малих форм господарювання (2016)
Якунін О. А. - Аналіз можливостей підприємств до оптимізації елекроспоживання, Доценко В. В. (2016)
Гузенко В. В. - Підвищення надійності роботи лінії приготування кормосумішей в кормоцеху ДГ "Гонтарівка", Савченко П. І. (2016)
Лисиченко Р. М. - Аналіз способів підвищення енергоефективності електричного приводу в АПК (2016)
Маляренко В. А. - Порівняння розрахункових та реальних значень генерації ФЕС потужністю 10 кВт, Темнохуд О. О. (2016)
Ковалишин Б. М. - Концепція підвищення енергоефективності паливних установок (2016)
Вовк О. Ю. - Оцінка економічної ефективності періодичного діагностування асинхронних електродвигунів, Квітка С. О., Квітка О. С. (2016)
Островерхов М. Я. - Система автоматичного регулювання напору насосної установки з властивостями слабкої чутливості до параметричних збурень, Бурик М. П. (2016)
Харченко В. Ф. - Синтез комп’ютерно-орієнтованої моделі комплекту "розрядна лампа – пускорегулюючий апарат", Якунін О. А. (2016)
Постнікова М. В. - Розрахунок мінімальних питомих витрат електроенергії на очищення посівного зерна на зернопунктах (2016)
Цибух А. В. - Електропривод транспортувальних механізмів сипучих матеріалів сільського господарства (2016)
Квітка С. О. - Математична модель теплового стану асинхронного електродвигуна у нестаціонарних режимах, Вовк О. Ю., Квітка О. С. (2016)
Давиденко В. А. - Багатофакторне моделювання електроспоживання в складних виробничих системах з використанням апарату нейронних мереж, Давиденко Л. В., Коменда Н. В. (2016)
Ковальов О. В. - Обґрунтування способу керування ДПС приводу мотоблоку, Квітка С. О. (2016)
Яковлєв В. Ф. - Акустичний метод локації внутрішніх пошкоджень біологічних об’єктів (2016)
Сотнік О. В. - Аналіз технічних заходів зі зменшення втрат електроенергії у сільських мережах 0,4 кВ (2016)
Косулина Н. Г. - Измерение диэлектрической проницаемости биологических веществ на основе квантовых измерителей, Черенков А. Д., Сапрыка А. В. (2016)
Косулина Н. Г. - Результаты лечения мастита овцематок радиоимпульсными электромагнитными колебаниями крайневысокой частоты, Черенков А. Д., Мазур В. О. (2016)
Попрядухин В. С. - Информационно-волновая терапия в ветеринарии и медицине в лечебных целях, Федюшко Ю. М. (2016)
Федюшко Ю. М. - Анализ технологий хранения фруктоплодов (2016)
Ляшенко Г. А. - Обґрунтування вибору частоти ультразвукового опромінення суглоба тварини при захворюванні на синовіт, Черепньов І. А., Полянова Н. В. (2016)
Чорна М. О. - Аналіз структурної організації систем вимірювання хемілюмінесценції біологічних об'єктів, Мороз С. О. (2016)
Бородай И. И. - Анализ методов и устройств контроля дыхания плодов при воздействии на них электромагнитного излучения, Кунденко Н. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Толубко В. Б. - Влияние информационно-телекоммуникационных технологий на мировую экономику (2015)
Кайыков О. Ж. - Деятельность Международного союза электросвязи в области мобильного широкополосного доступа (2015)
Комашинский В. И. - Когнитивная метафора в развитии транспортных систем и сетей, Толубко В. Б. (2015)
Барабаш О. В. - Вплив інтелектуального рівня фахівців ІТ галузі на економіку держави, Шевченко С. М., Жданова Ю. Д. (2015)
Вишневский В. В. - Новый подход к организации образовательной деятельности по подготовке ИТ специалистов как основы обеспечения экономического роста государства (2015)
Власенко Г. Н. - Современное состояние и перспективы развития навигационного обеспечения Украины, Махонин Е. И., Козелкова Е. С. (2015)
Подмастерьев К. В. - Исследование максимальных значений интенсивности потоков данных при адаптивной маршрутизации, Козелков С. В., Бондарчук А. П., Коршун Н. В. (2015)
Шульга О. В. - Створення та оптимізація структури мережі псевдосупутникових радіонавігаційних систем (2015)
Гусева О. Ю. - Концептуальные подходы к управлению стратегическими изменениями на предприятиях информационно-телекоммуникационной отрaсли (2015)
Онищенко В. В. - Программная инженерия как одно из ключевых звеньев ИТ отрасли и ее влияние на экономику страны (2015)
Сайко В. Г. - Анализ состояния сетей широкополосной беспроводной связи сквозь призму стабильного экономического развития (2015)
Жураковский Б. Ю. - Влияние современных технологий обработки информации на экономический рост государств, Трембовецкий М. П., Заика В. Ф. (2015)
Отрох С. И. - Стратегические направления развития телекоммуникационных сетей, Ярош В. А. (2015)
Наконечный В. С. - Состояние развития управления информационной безопасностью в мировой практике и его влияние на экономическое развитие Украины, Дубиченко А. В., Ковбель М. Н. (2015)
Дмитриев О. Н. - Особенности математического моделирования процессов организации движения беспилотных летательных аппаратов (2015)
Балашов В. А. - Скорость доступа по многопарным телефонным кабелям на базе технологии передачи G.fast, Зелёный А. М., Лашко А. Г., Ляховецкий Л. М., Орешков В. И., Молога В. Н. (2015)
Авдєєнко К. Л. - Ключові принципи спільного доступу до радіочастотного ресурсу на ліцензійній основі (LSA), Гепко І. О., Корсак В. Ф. (2015)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" (№ 1-6) за 2015 рік (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Moroz O. - Shear and Bulk viscosities of the hadron gas within relaxation time approximation and its test (2013)
Uklein A. V. - Linear and nonlinear optical characterizations of TiO2-based hybrids at the self-action of CW laser irradiation and picosecond laser, Multian V. V., Gayvoronsky V. Ya. (2013)
Kurioz Yu. I. - Phototransformations in cellulose cinnamate films at illumination with polarized UV light (2013)
Bulavin L. A. - Neutron studies of the structure of non-polar magnetic fluids with surfactant excess, Nagornyi A. V., Petrenko V. I., Avdeev M. V., Almásy L., Rosta L., Aksenov V. L. (2013)
Bar’yakhtar V. G. - Phenomenological theory of relaxation in two-sublattice ferrite, Ivanov B. A., Golubeva O. N., Sukhanov A. D. (2013)
Stupka A. A. - Sound vibrations in ionic crystal taking electric field correlations into account (2013)
Stakhira Y. M. - Mechanism of non-stationary piezophotoconductivity spectrum formation in layered crystals, Stakhira R. Y. (2013)
Rudenko R. M. - Behavior of hydrogen during crystallization of thin silicon films doped with tin, Kras’ko M. M., Voitovych V. V., Kolosyuk A. G., Povarchuk V. Yu., Kraichynskyi A. M., Yukhymchuck V. O., Bratus’ V. Ya., Voitovych M. V., Zaloilo I. A. (2013)
Gavrilik A. M. - Deformed Bose gas models able to jointly account for compositeness of particles and their interaction, Mishchenko Yu. A. (2013)
Pavlyuk A. M. - Homfly polynomial invariants of torus knots and bosonic (q, p)-calculus (2013)
Rebesh A. P. - Thermodynamical properties of μ-Bose gas model, Kachurik I. I., Gavrilik A. M. (2013)
Simulik V. M. - Quantum-mechanical description of the fermionic doublet and its link with the Dirac equation, Krivsky I. Yu. (2013)
In memory of Konstyantyn Pavlovych Shamrai (2013)
Author’s index to the 58th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2013 (2013)
Subject index to the 58th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2013 (2013)
Собуцький В. О. Гупалюк В. М. - Геотехнічна категорія складності будівельного об’єкту (2015)
Кравцов В. Н. - Исследование свойств мелкого и среднего песков при совместных воздействиях на них статической и динамической нагрузок, Сеськов В. Е., Лапатин П. В. (2015)
Чирва В. М. - Дослідження сейсмостійкості промислової споруди та ефективності її превентивного підсилення композитними стрічками, Настич О. Б., Романенко К. М., Савченко А. А. (2015)
Яркин В. В. - Влияние разуплотнения грунта вокруг карстовой воронки на НДС конструкций плитного фундамента, Кухарь А. В. (2015)
Семенюк С. Д. - Железобетонные фундаменты из перекрёстных балок в сложных грунтовых условиях (2015)
Новский А. В. - Особые свойства известняка-ракушечника одесского региона, Новский В. А. (2015)
Шокарев В. С. - Исследования влияния разломно-трещенных зон в основании здания на несущую способность свай (2015)
Содержание (2012)
Ревенько О. О. - Сучасна комплексна антибіотикопрофілактика постабортних запальних ускладнень (2012)
Вагинальные инфекции – от диагностики к рациональной комплексной терапии (2012)
Спиридонова Н. В. - О клинических преимуществах применения препарата Полижинакс в акушерстве и гинекологии (информационное письмо) (2012)
Ледина А. В. - Масталгия: клиника, диагностика, лечение, Прилепская В. Н. (2012)
Грищенко О. В. - Новые возможности пренатальной диагностики пола плода, Сторчак А. В., Грищенко Н. Г. (2012)
Шешукова Н. А. - Профилактика гиперпластических процессов эндометрия, Макаров И. О., Овсянникова Т. В. (2012)
Слабкий Г. А. - Фактор времени и стоматологические аспекты здоровья в жизни женщин трудоспособного возраста, Бугорков И. В. (2012)
Іоффе С. Є. - Тягар ВІЛ/СНІДу в державах світу та в Україні, Суханова А. А. (2012)
Ткаченко Р. А. - Клинико-лабораторное обоснование выбора метода анестезии кесарева сечения, Грижимальский Е. В. (2012)
Рощина Г. Ф. - Недостаточность лютеиновой фазы – патогенетические аспекты диагностики и лечения (клиническая лекция) (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Лейоміома матки: етіопатогенез, профілактика, діагностика та лікування (огляд літератури), Голяновський О. В., Лопушин І. В. (2012)
Єнікеєва В. М. - Вплив метаболічної корекції порушень менструального циклу жінок репродуктивного віку на якість їхнього життя, Шустик Р. П., Тарасюк Т. Ю., Шарова І. В. (2012)
Грищенко О. В. - Надежность и безопасность препаратов в лечении анемии беременных, Лахно И. В., Железняков А. Ю., Ивченко А. Л., Дудко В. Л. (2012)
Борис Е. Н. - Применение натурального витамина Е в комплексной терапии синдрома истощения яичников, Суменко В. В., Онищик Л. Н. (2012)
Заболотнов В. А. - Методы профилактики акушерских и перинатальных осложнений до зачатия и в І триместре беременности, Рыбалка А. Н., Ляшенко Е. Н., Хурамшин Ф. Ш., Боева О. И. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Эффективность пробиотической терапии у беременных с толстокишечным стазом, Гопчук Е. Н. (2012)
Берая Д. Ю. - Эффективность иммунокоррегирующей терапии при дисплазиях шейки матки, вызванных папилломавирусом человека (2012)
Бурлев В. А. - Манифестный дефицит железа у беременных: оценка допплерометрических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения, Федорова Ю. В., Сокур Т. Н., Ильясова Н. А. (2012)
Макаров И. О. - Фетоплацентарная недостаточность инфекционного генеза: роль хламидийной инфекции, Боровкова Е. И., Шемашева Т. В., Соцук А. Г. (2012)
Голяновский О. В. - Оценка эффективности комбинации гипертонических/коллоидных растворов в терапии акушерского геморрагического шока, Жежер А. А., Кулаковский М. М. (2012)
Линников В. И. - Профилактика осложнений беременности, обусловленных тромбофилией (2012)
Гончарук Н. П. - Кесарів розтин в умовах типового міського пологового будинку (2012)
Джаббарова З. А. - Клинико-диагностические особенности беременности у юных первородящих (2012)
Корчинська О. О. - Особливості перебігу вагітності та пологів при синдромі фето-фетальної трансфузії, Волошина У. В., Теличко Л. В. (2012)
Процепко А. А. - Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез как фактор риска недержания мочи у женщин во время беременности и после родов, Костюк А. Л. (2012)
Юзько О. М. - Аспекти генетичних детермінант тромбофілій у розвитку акушерських ускладнень, Булик Т. С. (2012)
Маркін Л. Б. - Гормональна контрацепція у матерів, що практикують змішане вигодовування, Кунинець Г. Я. (2012)
Коган И. Ю. - Эффективность использования Прожестожеля при лечении мастопатии, Мусина Е. В. (2012)
Щербина Н. А. - Микросателлитная нестабильность и эпигенетические нарушения гена ESR у больных с полипами и гиперплазией эндометрия, Карташова М. А. (2012)
Паяниди Ю. Г. - Искусственная менопауза и опыт применения экстракта цимицифуги (Климадинон), Жорданиа К. И. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Репродуктивне здоров’я жінок після консервативної міомектомії, Кузьоменська М. Л. (2012)
Бенюк В. А. - Бактериальный вагиноз и современные возможности его лечения у женщин репродуктивного возраста, Ластовецкая Л. Д., Никонюк Т. Р., Мельник В. В. (2012)
Жук С. І. - Стан системи гемостазу у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, Григоренко А. М. (2012)
Корчинська О. О. - Сучасні аспекти етіології, патогенезу і терапії лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку, Телкова Н. І., Волошина У. В. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Актуальные проблемы здоровья детей, рожденных матерями с бесплодием, Веропотвелян Н. П., Воленко Н. В., Газарова Л. В. (2012)
Литвинець Л. Я. - Аналіз імунологічних змін при бронхіальній астмі у дітей Прикарпаття, Синоверська О. Б., Косило Н. В. (2012)
Годлевська Н. А. - Ефективність системного та місцевого застосування препарату Протефлазід у лікуванні патології шийки матки, спричиненої папіломавірусною інфекцією, Старовір А. В. (2012)
Бабкіна Т. М. - Ризик переривання вагітності в І триместрі вагітності у жінок зі склерокистозом яєчників, Дельва К. М. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Актуальные вопросы фетальной анестезиологии, Смородская Е. П. (2012)
Веропотвелян Н. П. - Ультразвуковая пренатальная диагностика врожденной обструкции верхних дыхательных путей плода и ургентная перинатальная тактика (2012)
Веропотвелян Н. П. - Ультразвуковая пренатальная диагностика ВПР в 11–14 нед беременности (2012)
Волик Н. К. - Методологические аспекты допплерометрической оценки маточно-плацентарной гемодинамики, Бабкина Т. М. (2012)
Головченко О. В. - Вплив респіраторного дистрес-синдрому на центральну та периферійну гемодинаміку у новонароджених від матерів з екстрагенітальною патологією, Журавель І. А., Медведенко Г. Ф. (2012)
Дзюба О. М. - Особливості кровообігу в системі "мати–плацента–плід" у вагітних з патологією серцево-судинної системи, Сопко Я. О. (2012)
Корчинська О. О. - Морфологічні маркери патології плацентарного кровообігу у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі гіпергомоцистеїнемії, Ігнат Г. В. (2012)
Лукьянова И. С. - Роль ультразвуковых исследований в диагностике неотложных состояний в ранний неонатальный период, Медведенко Г. Ф., Тарасюк Б. А., Журавель И. А. (2012)
Белебезьєв Г. І. - Прокальцитоніновий тест у діагностиці поліорганної недостатності у дітей із септичними ускладненнями, Дмитрієва М. Б., Ячник І. М., Карпенко Н. П., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2012)
Талалаєнко Ю. О. - Імунний статус новонароджених, матері яких страждали на пієлонефрит під час вагітності (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Стан та перспективи перинатальної допомоги в Україні, Жилка Н. Я. (2012)
Матвеев В. А. - Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей раннего возраста с тяжелой сопутствующей патологией в условиях отделения реанимации (2012)
Охотникова Е. Н. - Эффективность применения ингаляционных бронходилататоров у детей с бронхолегочной дисплазией, Шунько Е. Е., Шарикадзе Е. В. (2012)
Шунько Є. Є. - Новонароджена дитина – безпечний початок життя, Костюк О. О., Краснова Ю. Ю. (2012)
Подольський В. В. - Клініко-епідеміологічні та соціологічні дослідження для з’ясування порушень репродуктивного здоров’я та перинатальної патології у жінок при хронічних запальних захворюваннях статевих органів, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Подольський Вл. В. (2012)
Гордієнко І. Ю. - Новий пренатальний ультразвуковий маркер в діагностиці синдрому Дауна у плода, Величко А. В., Тарапурова О. М., Носко А. О., Гребініченко Г. О., Нікітчина Т. В. (2012)
Главное женское изобретение (2012)
Калиновский Я. А. - Исследование свойств обобщенных гиперкомплексных числовых систем четвертой размерности, полученных процедурой удвоения Грассмана-Клиффорда, Бояринова Ю. Е., Сукало А. С. (2016)
Додонов О. Г. - Оптимізаційне електронно-табличне моделювання багатоцільових системних задач, Кузьмичов А. І. (2016)
Ландэ Д. В. - Обзор особенностей и возможности контент-мониторинга национального сегмента сети Интернет, Березин Б. А., Додонов В. А. (2016)
Антонов Є. Є. - Дифракційний контроль мікрорельєфу оптичних дисків, Шиховець О. В. (2016)
Катаєв В. С. - Проблеми активного захисту інформації від витоку через віброакустичні канали, Грицак А. В., Леонтьєв В. О., Ляховченко Н. В. (2016)
Крючин А. А. - Збереження записів українського музичного фольклору шляхом оцифровування фонографічної колекції Осипа Роздольского, Косяк І. В., Довгалюк І. С., Єгупова Л. І., Балагура І. В. (2016)
Каденко С. В. - Проблеми представлення експертних даних у системах підтримки прийняття рішень (2016)
Терентьєв О. М. - Використання засобів текстової аналітики як інструменту оптимізації підтримки прийняття рішень у задачах розробки планів соціально-економічного розвитку України, Просянкіна-Жарова Т. І., Савастьянов В. В. (2016)
Реферати (2016)
Слюсаренко Ю. - Вирішення геотехнічних проблем реконструкції Поштової площі в Києві, Матвєєв І., Кісіль А., Іщенко Ю., Романов О., Кошелєва Н. (2015)
Дубровский М. - Некоторые инновационные конструкторско-технологические решения для берегового и шельфового строительства, Мельцов Г., Перейрас-Папова Р., Жусупбеков А. (2015)
Кильвандер Э. Я. - Устройство глубокого котлована 18-ти эта жного здания в стесненных условиях городской застройки г. Ялты на оползневой территории при сейсмических нагрузках 8 баллов, Сильченко К. В., Шариков В. В., Калюх Ю. И., Шокарев В. С., Клименков О. А., Берчун В. П. (2015)
Лучковский И. Я. - К определению расчетных параметров упругого конечного слоя, Самородов А. В. (2015)
Юхименко А. І. - Технологічні аспекти горизонтального армування грунтів основ фундаментів бурозмішувальним методом (2015)
Титул, зміст (2016)
Маслов О. - Поезія (2016)
Гринь Н. - Поезія (2016)
Удовицька О. - Поезія (2016)
Датченко Ю. - Поезія (2016)
Тютюнник М. - Із вогневих рубежів (записки біженця) (2016)
Єщенко М. - У кафе (2016)
Поговори зі мною, Колю (2016)
Гриби із зеленого ящика (2016)
Лихогляд О. - Вірші (2016)
Рязанцев М. - Вірші (2016)
Завалко C. - Вірші (2016)
Карп’юк М. - Солдатику. Оповідання (2016)
Юник А. - Зелена пожежа. Новела (2016)
Шебеліст C. - І стає маразмом "Навіки разом": Братня любов і дружба народів– нове дихання старої технології Кремля (2016)
Тимошик М. - Нащадок гетьмана Тараса Трясила похований у ніжинській Данині (2016)
Калашник В. - Тет-а-тет з Аквітанією та інші французькі враження. Бордо 1974–1976 (2016)
Горицвіт Т. - Колір граната (2016)
Материнські обійми (2016)
Чуй А. - Народні балади про кохання: поетика образів та символів (2016)
Шахова К. - Синтез документального та художнього у творі М. Тютюнника "Із вогневих рубежів(записки біженця)" (2016)
Мелешко В. - Війна очима неоімпресіоніста: оповідання Любові Пономаренко (2016)
Василенко В. - Дескрипція воєнної травми у прозі української еміграції (2016)
Шурма C. - Прaгмaтичнi тa лiнгвiстичнi риси політичної прoмoви Микити Хрущова в україномовній періодиці (2016)
Білик Г. - Розбудова громадянського мотиву в збірці"Вірші з Майдану" Дмитра Павличка (2016)
Ярмак О. - Гомоеротизм у сюрреалістичних онейричних світах Емми Андієвської (2016)
Гуща П. - Інтерпретація долі зайвої людини в сучасних німецькій та українській літературах: постмодерні версії (2016)
Степаненко М. - Письменницький епістолярій– "Життя у всіх вимірах– від болючої сльози матері і до всього живого, сущого на планеті земля…" (2016)
Діптан І. - Михайло Грушевський про Українську державну ідею за доби Хмельниччини (2016)
Голубко В. - Кров на паризькому бруку (формування громадської думки про постать Симона Петлюри на сторінках української галицької періодики), Середяк А. (2016)
Волик П. І. - Поезія (2016)
Міщенко Г. - Загадка любові Павла Волика (2016)
Степаненко Н. - Часопис "Рідний Край" про Марію Заньковецьку– "талан першорядний, талан рідкостний" (2016)
Подрига В. - Риси романтизму в поезії Петра Залозного (До150-річчя від дня народження) (2016)
Степаненко М. - Ювілейне слово про вченого-мовознавця Анну Володимирівну Оголевець, Українець Л. (2016)
Оголевець А. - Полтавська родина Оголевців, Полянська Г. (2016)
Титаренко Г. - Згадую Миколу Феодосійовича Кагарлицького (2016)
Сердюк І. - Козацьке місто та його мешканці. Рецензія на книгу: Волошин Ю. Козаки і посполиті: міська спільнота Полтави другої половини ХVІІІ ст. / Юрій Волошин. – К. : К.І.С., 2016. – 356 с. (2016)
Завідняк Б. - Метафорика "Птахокардії", або "Ordo Amoris" Світлани-Майї Залізняк (2016)
Білик Г. - Наукове осмислення творчої постаті письменника-земляка. Рецензія на книгу: Пуніна О. Самітний геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет/Ольга Пуніна. – К. : Академвидав, 2016. – 288 с. – (Серія"Життя і слово") (2016)
Шебеліст С. - Страсті за Мазепою: повернення ясновельможного пана гетьмана до української Полтави (2016)
Ленська С. - Олімпійські перемоги студентів-філологів (2016)
Наші автори (2016)
Contents (2016)
Абрамов Ю. А. - Математическое обеспечение тестирования тепловых пожарных извещателей, Кальченко Я. Ю. (2016)
Андрющенко Л. А - Огнезащитные керамообразующие композиции на основе силоксановых каучуков, Кудин А. М., Мунтян В. К., Трефилова Л. Н. (2016)
Afanasenko K. A. - Influence of polyepoxy binder exploitation for fiberglass reinforced plastic on ignition temperature under condiotion of autoclave-vacuum forming (2016)
Баланюк В. М. - Пожежогасіння серіями ударних хвиль (2016)
Basmanov A. E. - Experimental verification of the model of heating the tank in case of pool fire, Mikhailyuk A. A., Kulik Y. S. (2016)
Бондаренко С. Н. - Экспериментальное определение координат очага пожара с помощью линейного извещателя пламени, Калабанов В. В. (2016)
Бужин А. А. - Методика оценки организационно-функциональной эффективности пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров, Дендаренко Ю. Ю., Сенчихин Ю. Н. (2016)
Вамболь С. О. - Моделювання впливу пластичних деформацій у несучих конструкціях будівель на їх вогнестійкість під час пожежі, Колосков В. Ю. (2016)
Вамболь С. О. - Врахування зміни напору при визначенні впливу нормативної точності виготовлення пожежного ствола на дальність польоту струменя води, Міщенко І. В., Кондратенко О. М., Мєтєльов О. В. (2016)
Виноградов С. А. - Влияние параметров грунтометательной машины на эффективность грунтометания, Ларин А. Н., Баркалов В. Г. (2016)
Григоренко О. М. - Дослідження термостабільності епоксиполімерів зі зниженим димоутворенням (2016)
Дадашов И. Ф. - Моделирование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам горючих жидкостей, Киреев А. А., Шаршанов А. Я., Чернуха А. А. (2016)
Дубінін Д. П. - Математичне моделювання вибуху заряду з суміші вибухонебезпечних газів для створення протипожежного бар'єру, Лісняк А. А. (2016)
Дуреев В. А. - Математическая модель чувствительного элемента теплового пожарного извещателя с термістором (2016)
Калиновський А. Я. - Оцінка параметру інтенсивності потоку викликів, коли виникає ймовірність відсутності вільних пожежно-рятувальних автомобілів для їх обслуговування в державних пожежно-рятувальних підрозділах м. Харкова, Говаленков С. В., Коваленко Р. І. (2016)
Кириченко И. К. - Планирование эксперимента в задачах дистанционной подачи гелеобразующих составов в очаги возгораний, Сировой В. В., Остапов К. М. (2016)
Коровникова Н. И. - Снижение пожарной опасности волокон на основе целлюлозы и полиакрилонитрила, Олейник В. В. (2016)
Корытченко К. В. - Модель для прогнозирования пожаро- и взрывоопасности электрифицированных промышленных объектов с горючими газами, Сакун А. В., Сендеровски Ц. (2016)
Кулаков О. В. - Аналіз методів розрахунку блискавкозахисту об’єктів, Кирилюк А. С., Катунін А. М., Лісін О. С. (2016)
Ларін О. М. - Визначення поперечної жорсткості пожежного рукава діаметром 77 мм, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Липовий В. О. (2016)
Литвяк А. Н. - Расчет звукового поля системы звукового оповещения в производственном помещении, Мурин М. Н. (2016)
Лісняк А. А. - Визначення часу локалізації пожежі, Тригуб В. В. (2016)
Луценко Ю. В. - Визначення гранично-припустимих показників теплового стану людини при роботі в термозахисному спеціальному одязі, Тюпін С. О. (2016)
Олійник В. В. - Дослідження впливу параметрів примусової вентиляції на пожежовибухонебезпеку резервуарів під час їх виведення на ремонтні та регламентні роботи, Роянов О. М., Тесленко О. О. (2016)
Петухова О. А. - Розробка пропозицій по вибору пожежних кран-комплектів для встановлення у житлових будівлях висотою понад 47 м, Горносталь С. А. (2016)
Поспелов Б. Б. - Динамическая модель датчика теплового пожарного извещателя в пространстве состояний, Рыбка Е. А. (2016)
Резніченко Г. М. - Вдосконалення методики досліджень процесу горіння твердих матеріалів (2016)
Савельев Д. И. - Экспериментальное исследование огнепреграждающих свойств лесной подстилки, обработанной пенообразующими составами, Киреев А. А., Жерноклев К. В. (2016)
Саєнко Н. В. - Оцінка можливості застосування бромвмісних антипіренів для зниження горючості склопластиків із мінімальним зниженням їх фізико-механічних характеристик, Биков Р. О., Муратов У. (2016)
Скородумова О. Б. - Исследование влияния способа нанесения на физико-механические свойства огнестойких покритий, Тарахно Е. В., Чиркина М. А., Крадожон В. А., Потоцкий Е. С. (2016)
Тищенко Е. А. - Экспериментальный метод определения частотных характеристик пожара класса В при его тушении распыленной водой, Абрамов Ю. А. (2016)
Трегубов Д. Г. - Прогноз температури спалаху рідин за теплотою випаровування та нижньою КМПП (2016)
Трегубов Д. Г. - Оцінка схильності матеріалів до самозаймання за їх реакційною здатністю, Тарахно О. В., Жернокльов К. В. (2016)
Христич В. В. - Сучасні способи підвищення ефективності гасіння пожежі розпорошеною водою, Маляров М. В., Бондаренко С. М. (2016)
Франкова І. - Життя на межі: стрес, травма та психопатологія (огляд матеріалів 29-го конгресу Європейської колегії нейропсихофармакології) (2017)
Бурда Г. - Когнітивно-поведінкова терапія при генералізованому тривожному розладі (2017)
Тарасов В. - Адаптація BRIAN-інтерв’ю (українська версія) для оцінювання біологічних ритмів у пацієнтів з гострим психозом, Орлова Н. (2017)
Омельянович В. - Аналіз доцільності використання особистісного тесту FPI для виявлення працівників поліції зі зниженим рівнем нервово-психічної стійкості (2017)
Коваль І. - Синдром емоційного вигорання у лікарів онкологічного профілю та шляхи його подолання (2017)
Abdryakhimova T. - Evaluation of the evoked brain potentials of the patients with asthenia and anxiety symptoms and the partial loss of sight, Abdryakhimov R., Snegir A., Kleban K., Mukharovska I. (2017)
Безшейко В. - Фармакотерапія проти психологічної допомоги при хронічному болю у животі: у світлі нових доказів (2017)
Романів О. - Клінічний випадок: від апендициту до суїциду, Погоріляк К., Устюгова М. (2017)
Габибов Ф. Г. - Классификация методов улучшения свойств и управления просадочностью массивов лессовых грунтов (2015)
Болдирев Г. Г. - Определение деформационных характеристик грунтов из лабораторных испытаний грунтов, Мельніков А. В., Новичков Г. А., Колесников А. C. (2015)
Бронжаев М. Ф. - Исследование набухания песчаных и глинистых грунтов от воздействия растворов перуксусной кислоты, Левенко А. М. (2015)
Александрович В. А. - Закономерности появления и развития виброползучести водонасыщенных песчаных оснований при установившейся частоте гармонических колебаний (2015)
Зоценко М. Л. - Осідання будинку при послідовному зведенні секцій, Винников Ю. Л., Веденісов А. В. (2015)
Крысан В. И. - О терминологии в некоторых нормативных документах, Крысан В. В. (2015)
Франкова І. - Психосоціальна реабілітація важких психічних розладів і боротьба зі стигматизацією (огляд матеріалів 24-го Європейського психіатричного конгресу), Краснова П. (2016)
Polshkova S. - Prevention of alcohol and other drug use using motivational interviewing among Young Adults in the Ukraine, Voloshina D., Cunningham R., Zucker R., Walton M. (2016)
Омельянович В. - Аналіз психометричних характеристик експериментально-психологічних методик для обстеження працівників правоохоронних органів (2016)
Трачук Л. - Прихильність пацієнтів до антигіпертензивної терапії та її індивідуально-психологічні чинники, Береза Н. (2016)
Мухаровська І. - Психологічний дистрес та клініко-психологічні феномени у онкологічних пацієнтів на етапі паліативного лікування (2016)
Коваль І. - Особливості прояву та вираженість психічного стресу родичів інкурабельних онкологічних пацієнтів (2016)
Кильвандер Э. Я. - Укрепление котлована в стеснённых условиях городской застройки на примере строительства торгово-офисного центра в г. Ялта, Сильченко К. В., Шариков В. В., Калюх Ю. И., Клименко О. А. (2015)
Шокарев В. С. - Применение геотехнических технологий при устранении аварийности конструкций путепровода, Гречко В. Ф., Москалина И. М. (2015)
Демчук М. Б. - Числове моделювання еволюції розподілу концентрації цементу в закріплюваному ґрунтовому пористому середовищі, Наконечний О. Г. (2015)
Галінський О. М. - Дослідження технологічних параметрів влаштування горизонтальних протифільтраційних екранів під спорудою на основі методу горизонтально-направленого буріння (2015)
Розенвассер Г. Р. - Тоннели метрополитенов в грунтовых массивах с тектоническими нарушениями, Дуванский А. В., Маликов С. С. (2015)
Заварзіна І. Ю. - Визначення величини несучої здатності паль великого діаметру за методом Остерберга та масштабними випробуваннями (2015)
Карпенко Д. А. - Особливості проведення попереднього чисельного моделювання при визначенні сил негативного тертя по бічній поверхні паль в умовах їх випробувань статичним навантаженням (2015)
Содержание (2012)
Вовк І. Б. - Комплексне лікування жінок з хронічним рецидивним генітальним герпесом, асоційованим з інфекціями, що поширюються статевим шляхом, Корнацька А. Г., Борисюк О. Ю. (2012)
Гойда Н. Г. - Актуальність створення перинатальних центрів в Україні, Донець В. Є. (2012)
Щеплягина Л. А. - Йодный дефицит у беременных женщин: что выбрать для профилактики?, Курмачева Н. А. (2012)
Сілкіна Ю. В. - Деонтологічні та нормативно-правові аспекти використання ембріонального матеріалу людини, Чайковський Ю. Б. (2012)
Рощина Г. Ф. - Современные взгляды на терапию первичной дисменореи, Морозова О. В. (2012)
Потоцкий Ю. Д. - Сравнение эффективности неоадъювантной гормонотерапии ингибитором ароматазы Летромарой и неоадъювантной химиотерапии у пациенток с раком молочной железы в постменопаузе, Ткачук А. Г., Чудная О. И. (2012)
Назаренко Л. Г. - Особые проблемы потери беременности во ІІ триместре, Бибик Е. А., Настенко Д. А. (2012)
Боровская-Стрюк Т. С. - Гипоталамический синдром пубертатного периода (обзор литературы) (2012)
Дубчак А. Є. - Сучасні тенденції формування репродуктивного по- тенціалу в дівчат-підлітків (огляд літератури), Шкіряк-Нижник З. А. (2012)
Коваль С. Д. - Міастенія та вагітність (огляд літератури та власні спостереження), Давидова Ю. В., Данилко В. О., Медведь В. І. (2012)
Сторожук М. С. - Сучасні погляди на оптимізацію хірургічного органозберігаючого лікування міоми матки (огляд літератури), Процепко О. О., Годлевська Н. А. (2012)
Ответы на вопросы, которые были заданы докладчикам во время дискуссии на семинарах "Актуальные вопросы улучшения акушерско-гинекологической и перинатальной помощи в Украине" в период с марта по апрель 2012 г. (2012)
Sonia S. Hassan - Допіхвовий прогестерон зменшує частоту передчасних пологів у жінок із ехографічно вкороченою шийкою матки: багатоцентрове, випадковісне, подвійно приховане, placebo-перевірене дослідження, Roberto Romero, Dommeti Vidyadhari, Shalini Fusey, Jason Baxter, Meena Khandelwal, Jaya Vijayaraghavan, Yamini Trivedi, Priya Soma-Pillay, Pradip Sambarey (2012)
Борис О. М. - Современный подход к диагностике и лечению предраковых заболеваний шейки матки на фоне вируса папилломы человека, Суменко В. В., Малишева І. В., Онищик Л. М., Гак І. О. (2012)
Авраменко Т. В. - Застосування Тівортіну у комплексному лікуванні вагітних з хронічною артеріальною гіпертензією, Коломійченко Т. В., Янюта Саар М. (2012)
Подольский В. В. - Лечение воспалительных заболеваний половых органов грибковой этиологии у женщин фертильного возраста в амбулаторных условиях, Подольский Вл. В. (2012)
Чуйкова В. И. - Хинофуцин-ЛХ – препарат выбора для лечения инфекционных заболеваний в гинекологии (2012)
Борис Е. Н. - Применение фторхинолонов ІV поколения в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза, Суменко В. В., Онищик Л. Н., Малышева И. В. (2012)
Міщенко В. П. - Алгоритм спостереження за жінками з генетично зумовленою схильністю до невиношування вагітності мультифакторної природи, Руденко І. В., Волченко О. В., Лісковський С. В. (2012)
Тютюнник В. Л. - Современные представления и основные принципы лечения неспецифического вагинита, Михайлова О. И., Карапетян Т. Э., Меджидова М. К. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Воспалительные заболевания органов малого таза – комплексный подход для эффективной терапии, Гопчук Е. Н. (2012)
Грищенко О. В. - Применение влагалищной формы повидон-йода в практике гинеколога, Лахно И. В., Железняков А. Ю., Ивченко А. Л., Дудко В. Л. (2012)
Дністрянська А. П. - Ефективність та безпечність профілактики ускладнень перебігу вагітності та розвитку патології плода у жінок з еутиреоїдним нетоксичним зобом (2012)
Бойко В. І. - Тактика ведення вагітності за наявності аномальної плацентації, Шевченко Т. В. (2012)
Вдовиченко Ю. П. - Оптимізація прогнозування і тактика ведення вагітності при синдромі фето-фетальної трансфузії, Ігнатенко Є. В. (2012)
Данкович Н. О. - Фетоплацентарна недостатність та натуропатичні методи її лікування, Воробей-Вихівська В. М. (2012)
Борис Е. Н. - Современный подход в лечении преждевременного истощения яичников, Суменко В. В., Онищик Л. Н., Сербенюк А. В. (2012)
Бойко В. І. - Оцінка ефективності комбінованого методу лікування ендометріозу яєчників, Грінкевич Т. М., Сміян С. А., Нікітіна І. М., Іконописцева Н. А. (2012)
Юдина Ю. В. - Опыт применения препарата Циклодинон при гиперпролактинемии, НМЦ и СПКЯ в условиях женской консультации (2012)
Макарчук О. М. - Досвід використання Трибестану в комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу, Бойчук Л. Г., Островська О. М., Римарчук М. І. (2012)
Бойко В. І. - Профілактика передчасної інволюції репродуктивної системи в жінок з генітальним ендометріозом, Чирва О. В. (2012)
Евсеев А. А. - Коррекция нарушений вагинальной микрофлоры с помощью применения Вагисана, Пивоварова О. Ю. (2012)
Яроцкий Н. Е. - Диагностика состояния эндометрия в прегравидарной подготовке пациенток с привычной потерей беременности, Семенюк Л. Н., Лищук В. Д. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Гормонально-метаболические изменения у молодых женщин, страдающих субклинической формой синдрома поликистозных яичников, Свиридов М. Н., Веропотвелян Н. П., Шаповаленко Л. Г. (2012)
Ганжий І. Ю. - Соматична захворюваність у жінок різних вікових груп із синдромом полікістозних яєчників, Касьянчук Н. Ю., Капшук І. М. (2012)
Веропотвелян П. Н. - Климактерические расстройства и их терапия, Веропотвелян Н. П., Юрьева Л. Н., Воленко Н. В., Пивнева Н. В. (2012)
Памфамиров Ю. К. - Денервация вульвы в лечении дистрофических заболеваний, Заболотнов В. А., Кучеренко Ю. А., Памфамирова Г. Л., Карапетян О. В., Пучкина Г. А. (2012)
Полякова Є. А. - Порівняльний аналіз ефективності застосування інгібіторів ароматази у жінок із синдромом полікістозних яєчників (2012)
Яворський П. В. - Комплексний підхід доопераційного ведення поліморбідних жінок з лейоміомою матки на тлі ожиріння (2012)
Наустинная О. В. - Профилактика патологии пубертатного периода у девочек, родившихся от матерей с плацентарной дисфункцией (2012)
Суліма Г. М. - Оцінка ефективності ендохірургічної пластики маткових труб у відновленні репродуктивної функції в пацієнток із тазовими перитонеальними спайками і безпліддям (2012)
Авраменко Т. В. - Вроджені вади розвитку центральної нервової системи у дітей: оптимізація пренатальної діагностики і клініко-прогностичної оцінки, Шевченко О. А. (2012)
Кир’яченко С. П. - Молекулярно-генетичні аспекти розвитку некротичного ентероколіту в новонароджених (2012)
Рождаемость под контролем: история контрацептивов (2012)
18-та міжнародна конференція з механіки ґрунтів та геотехнічної інженерії (2014)
Слюсаренко Ю. - Современные методы геотехнической защиты зданий в сложных инженерно-геологический условиях Украины, Червинський О., Карпенко Д., Дворник С., Маликов С., Розенвассер Г., Лавшук И. (2014)
Киричек Ю. А. - Динамические характеристики комбинированных массивно-плитных фундаментов (2014)
Бойко І. П. - Взаємодія конструкцій багатоповерхових будівель з урахуванням в’язко-пластичної роботи ґрунтового масиву при сейсмічних навантаженнях, Сахаров О. С., Сахаров В. О. (2014)
Таранов В. Г. - Особенности поведения системы "сооружение-основание" при статических и динамических нагрузках, Александрович В. А., Лучковский И. Я., Плашчев С. А., Корнеенко Н. В., Арешкович О. О. (2014)
Зоценко Н. Л. - Инновационные решения в геотехническом строительстве и береговой геотехнике в сложных инженерно-геологических условиях Украины, Винников Ю. Л. , Дубровский М. П., Оганесян В. Т., Седин В. Л., Шаповал В. Т., Пойзнер М. Б., Крысан В. И., Мещеряков Г. Н. (2014)
Анискин А. А. - Давление сыпучих изотропных сред на близкорасположенные стенки произвольной кривизны. Плоская симметричная задача (2014)
Поклонский С. В. - О необходимости уточнения определения деформационных характеристик грунтов (2014)
Семеног О. - Ключові концепти Я-концепції академіка Неллі Ничкало (2016)
Бейліс Н. - Німецькомовна освіта в загальноосвітніх школах України: аспекти наукового дискурсу в історичній ретроспективі (2016)
Стиркіна Ю. - Педагогічний потенціал ілюстрацій у процесі вивчення англійської мови майбутніми вчителями (2016)
Рудич О. - Інтерактивний підхід до використання англомовних літературних першоджерел у процесі професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Jeder D. - Rolul competenţelor etice şi deontologice în formarea profesioniştilor în educaţie (2016)
Janicka-Panek T. - Edukacja czytelnicza i literacka w klasach I-III szkoły podstawowej jako źródło wielokierunkowej aktywności uczniów (2016)
Ільченко О. - Меценатство жінок в освіті України (ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Кузьмич В. - Критерії та рівні вихованості в майбутніх учителів гуманного ставлення до людей похилого віку (2016)
Артемчук М. - Проблема особистісно-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя математики до самоосвітньої діяльності в історії педагогіки (2016)
Ірклієнко В. - Музичне мистецтво в народному святі: етнографічно-педагогічний вимір (2016)
Гринь Ю. - Методичний складник культуроохоронної педагогічної концепції В. Щепотьєва (1880-1937), Лобач О. (2016)
Халемендик Ю. - Роль міжкультурної професійної компетентності в підготовці майбутніх магістрів педагогіки вищої школи (2016)
Мохірєва Ю. - Виховання відчуття культурно-родинної ідентичності засобами образотворчого мистецтва (2016)
Мелешко С. - Психолого-педагогічні передумови успішного виступу юного виконавця, Бірюк С. (2016)
Волярська О. - Напрями вдосконалення професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Руденко Л. - Розвиток педагогічної майстерності викладачів спеціальних дисциплін у процесі підвищення кваліфікації, Оверко Н. (2016)
Криволап О. - Підготовка в післядипломній освіті вчителя початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2016)
Машкова І. - Методичні ресурси навчання української мови в сучасній Канаді (2016)
Рева Я. - Естетотерапевтичний потенціал хореографічного мистецтва (2016)
Тимчук Л. - Етичні виміри творчості в ході проектування цифрових наративів (2016)
Усатенко Т. - Розширення горизонту історії педагогіки (міркування про видання (2012, 2015, 2016 рр.) професора Б. В. Года і доцента Н. В. Год) (2016)
Вовк М. - Традиції мистецької освіти в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Соломаха С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Межгосударственная научно-практическая конференция "Строительная наука в системе обеспечения эффективности работы строительной отрасли" (2014)
Фаренюк Г. Г. - Влияние научно-технической и инновационной деятельности на развитие строительной отрасли (2014)
Жусупбеков А. Ж. - Геотехнические проблемы строительства мегапроектов в сложных грунтовых условиях Казахстана, Лукпанов Р. Е., Утепов Е. Б., Омаров А. Р. (2014)
Зоценко М. Л. - Научно-технические проблемы строительства в сложных инженерно-геологических условиях, Шокарев В. С., Матвеев И. В., Петраков А. А., Корниенко Н. В. (2014)
Фаренюк Г. Г. - Использование научно-технического сопровождения в обеспечении безопасности и эффективности технических решений в строительстве, Маликов С. В., Галинский А. М., Кривошеев П. И. (2014)
Габибов Ф. Г. - Проектирование, строительство и эксплуатация на оползнеопасных склонах в Азербайджанской Республике (2014)
Ивлева Н. П. - Проблемы коммерциализации научно-технической деятельности в строительстве с учетом её эффективности (2014)
Кичаева О. В. - Экспериментальные исследования взаимодействия системы "основание – фундамент – сооружение" при динамических воздействиях, Раджабзадег М. (2014)
Давимука С. А. - Інтелектуальний ресурс – основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації, Федулова Л. І. (2017)
Попадинець Н. М. - Регіональний ринок споживчих товарів: сутність і засадничі положення функціонування (2017)
Фітель О. І. - Концептуальні засади маркетингової діяльності територіальних громад (2017)
Самофатова В. А. - Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону (2017)
Benovska L. Y. - The peculiarities of financial provision of education in the Carpathian region in terms of administrative and territorial reform (2017)
Возняк Г. В. - Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу (2017)
Патицька Х. О. - Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2017)
Kovalenko S. I. - Externalities of cross-border cluster systems as a factor contributing to Euroregions' competitiveness (2017)
Іщук С. О. - Промисловість України і Польщі: порівняльна оцінка конкурентних переваг, Созанський Л. Й. (2017)
Прокопюк А. - Програмні інструменти структурної модернізації економіки регіону: досвід Східної Польщі (2017)
Садова У. Я. - Якість людського потенціалу в методологічних вимірах енергетичної парадигми, Степура Т. М. (2017)
Олексюк Г. В. - Індустріальні парки України: від концепції до реальності (2017)
Шишкіна О. О. - Значення соціального партнерства у забезпеченні гідної праці в Україні (2017)
Заблоцький М. Б. - Регулювання балансу національних витрат і національного доходу (2017)
Яскал І. В. - Підходи до вимірювання просторової локалізації підприємницької діяльності (2017)
Амоша О. І. - Перспективи розвитку великих міст України в контексті сучасних викликів метрополізаційних процесів (2017)
Варналій З. С. - Особливості регіонального розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки України (2017)
Абрамов Ю. А. - Мониторинг технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водородаі, Кривцова В. И., Фуников А. С. (2016)
Азаренко Е. В. - Математическая модель защиты людей при чрезвычайных ситуациях, приводящих к загрязнению атмосферы радиоактивными и отравляющими веществами, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Рыжкин А. С. (2016)
Andronov V. A. - Comparative analysis of features of consumption gas – air mixture during work of smoke – divers using regenerative breathing apparatuses, Kovalyov P. A., Strelec V. M. (2016)
Беляев В. Ю. - Алгоритм нахождения оптимального маршрута экстренной эвакуации населения, Стаховский О. В., Тарасенко А. А. (2016)
Бородич П. Ю. - Оцінка ефективності рятування постраждалого з приміщення за допомогою нош рятувальних вогнезахисних з використанням нормативів, Пономаренко Р. В. (2016)
Донской Д. В. - Основы расчета внешних силовых факторов, действующих на специальную машину с воздушной разгрузкой ходовой системы, Ларин А. Н., Ковалёв А. А. (2016)
Закора А. В. - Влияние режима электрической нагрузки на показатели надежности оперативной диспетчерской связи в условиях чрезвычайной ситуации, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2016)
Закора А. В. - Модель вероятности связи в районе ликвидации ЧС при использовании атмосферных оптических линий, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2016)
Ключка Ю. П. - Оцінка результатів надзвичайної ситуації з врахуванням ризик-орієнтованого підходу, Михайлюк О. П. (2016)
Кустов М. В. - Модификация пиротехнических составов для эффективного осаждения из атмосферы вредных веществ, Калугин В. Д. (2016)
Неклонський І. М. - Математична модель діяльності системи цивільного захисту в різних режимах функціонування, Соколов Д. Л. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського