Криворучко Н. В. - Шляхи підвищення фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодого покоління, Масляк І. П. (2016)
Крилов А. Г. - Вплив занять атлетичною гімнастикою на розвиток фізичних якостей в умовах технічних вузів України, Корюкаєв М. М. (2016)
Лапшина Г. Г - Работоспособность и методы ее оценки, Гриб А. И. (2016)
Мартинов Ю. О. - Використання комплексу силових вправ для покращення фізичного стану студентів з вегето-судинною дистонією, Масалкін А. Г. (2016)
Масалкін М. Г. - Вплив занять пауеліфтингом на жіночий організм, Мартинов Ю. О. (2016)
Матухно О. В. - Формування мотивації до занять фізичною культурою старшокласників засобами оздоровчого фітнесу (2016)
Нечитайло М. В. - Рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості дівчат 5-6 років, які займаються фітнесом танцювальної спрямованості (2016)
Остапов А. В. - Теоретичне обгрунтування особистісно орієнтованої професійної підготовки майбутніх фахівцівфізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах, Гордієнко О. В., Мусіяченко Є. В. (2016)
Остьянов В. Н. - Структура та зміст підготовки боксерів високої кваліфікації в олімпійському циклі, Павелець О. Я., Майданюк О. В. (2016)
Панкратов Н. С. - Розвиток фізичних якостей спортсменів силових видів спорту та єдиноборств (2016)
Рябченко В. Г. - Вивчення загальних питань теорії та методики учбово-тренувального процесу на прикладі волейболу, Рябченко Р. В. (2016)
Сироватко З. В. - Сучасний стан підготовки волейболістів у навчально-тренувальному процесі ВНЗ України, Єфременко В. М. (2016)
Сиротинська О. К. - Попереднє прогнозування спортивних результатів студентів у пауерліфтингу, Соболенко А. І. (2016)
Соломаха О. Є. - Методи розподілу учнів одного віку і статі на гомогенні групи (2016)
Соломаха О. Є. - Значення гнучкості в підготовці тих, хто займається тхеквондо (2016)
Степанюк С. - З історії діяльності гандбольного клубу ”Дніпрянка", Сінчук А., Сергєєва А. (2016)
Ткаченко П. П. - Методика розвитку силових якостей студентів засобами гирьового спортув процесі фізичного виховання (2016)
Шпичка Т. А. - Анализ восстановительных процессов организма футболистов в мини-футболе после соревновательных нагрузок (2016)
Адаменко О. В. - Проблеми навчання в Україні іноземних громадян як об’єкт педагогічних дисертаційних досліджень 1990-2010 років, Разорьонова М. В. (2011)
Аксенова Г. Н. - Формирование профессиональной компетенции – одна из проблем современной лингводидактики, Кожухова Н. Е. (2011)
Андрюшина Н. П. - Средства обучения РКИ: традиции и новации (2011)
Барыш Т. В. - Теория и практика реализации социокультурного подхода к обучению русскому языку на Украине (2011)
Бачинська Н. Я. - Лінгвістичні основи формування соціокультурної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами англійського фольклору (2011)
Бицько О. К. - Вивчення поезії Єгуди га-Леві в загальноосвітніх школах України (2011)
Богиня Л. В. - "Глагольная тетрадь" как одно из средств организации самостоятельной работы студентов подготовительного факультета для иностранных граждан при изучении русского языка (2011)
Бондаренко В. В. - Міжкультурний контакт як фактор мотивації під час навчання будь-якій мові як іноземній, Бондаренко Л. М. (2011)
Бондаренко Н. А. - Формирование языкового сознания студента-филолога (из опыта работы в Гос. Гиря имени А. С. Пушкина) (2011)
Борисова В. Є. - Питання навчання іноземців професійної мови (2011)
Бочина Т. Г. - Традиции и новации: из опыта организации учебного процесса стажёров-филологов, Агеева Ю. В. (2011)
Васецька Л. І. - Принципи, етапи та форми організації самостійної роботи іноземних студентів-медиків у кредитно-модульній системі навчання, Гейченко К. І., Сенік Л. М. (2011)
Василенко О. М. - Застосування інтерактивних методів у процесі навчання англійської мови (2011)
Воскобойникова-Виллерваль А. В. - Поддерживаемое компьютером обучение русскому языку для франкоговорящей аудитории, Зернецкая А. А. (2011)
Гейна О. В. - Функционирование терминологической лексики в учебных текстах для экономистов (2011)
Давер М. В. - Актуальные аспекты личностно-ориентированного подхода (2011)
Дем’яненко О. О. - Активізація "читацьких реакцій" учнів у процесі вивчення світової літератури як чинник формування цілісного уявлення про художній твір (2011)
Дроздова С. А. - Виды лексической работы в иностранной аудитории (на материале рассказов А. П. Чехова) (2011)
Дишлева С. М. - Критерії відбору граматичного матеріалу англійської мови для читання літератури зі спеціальності в інститутах мистецтв немовних ВНЗ (2011)
Иноуэ Ю. - Обучение японских студентов русскому стихосложению (2011)
Гарцов А. Д. - Преподавание русского языка в аспекте развития электронного обучения, Калита О. Н., Павлидис Г. С. (2011)
Капустина С. В. - Концепт-анализ как метод компаративных литературоведческих исследований (2011)
Клименко Ж. В. - Изучение жизни и творчества И. В. Гёте в интегрированном курсе литературы (2011)
Климкина О. И. - Лексико-семантическая группа "обмен мнениями" в практике дискуссионного общения (2011)
Ковальчук Г. В. - Етнічна толерантність та культура міжнаціонального спілкування у педагогічному процесі (2011)
Колесова О. П. - Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей (2011)
Корж Т. Н. - Современные педагогические технологии в иноязычном образовании (2011)
Кошелева Е. Ю. - Из опыта преподавания иностранного языка в Китае, Пак И. Я., Гарсия А. (2011)
Kузнецова Л. И. - К вопросу формирования фреймовой статьи "Красноярск" в учебном словаре (2011)
Кузьмина О. В. - Веб-среда как средство обучения РКИ. На примере э-курса "Русский для студентов строительных специальностей" (2011)
Купрата Н. Я. - Сопоставление некоторых фонетических и лингвистических особенностей русского и арабского языков (2011)
Куринная А. Ф. - Значимость лингвосинергетической деятельности в процессе формирования языковой личности школьника (2011)
Лазарева О. А. - Оптимизация обучения иностранных студентов русской лексике (2011)
Мельникова Л. В. - Компетентностная парадигма образования и коммуникативная ориентированность обучения русскому языку в лингводидактическом наследии И. Ф. Гудзик (2011)
Миронова Т. Ю. - Возможности сослагательности в осуществлении компонентов творческого письма в англоязычном авторском тексте и учет соответствующих грамматических форм при переводе (2011)
Нестеренко О. А. - Інтернет, соціальні мережі і навчання іноземних мов: іспанська після англійської (2011)
Ногай В. П. - Особливості використання інноваційних технологій у викладанні української мови студентам економічних спеціальностей (2011)
Павленко М. И. - К вопросу об опорах для обучения иностранных студентов вероятностному прогнозированию (2011)
Першина Л. В. - Формування комунікативних навичок студентів спеціального факультету під час домашнього читання (2011)
Плотніков Є. О. - Індукція та дедукція як методи формування іншомовної рецептивної граматичної компетенції майбутніх учителів (2011)
Прокопчук М. М. - Врахування вікових особливостей учнів 5 класу у процесі формування мовних компетенцій в другій іноземній мові (2011)
Путий Т. Н. - Опыт создания школьных учебников по русскому языку в лингводидактической практике Л. А. Булаховского (2011)
Раковская Н. М. - Критический текст и его интерпретация в иноязычной аудитории (2011)
Рощупкина О. А. - Актуальність навчання самостійної роботи іноземних студентів (2011)
Самойленко Н. Б. - Самостійна навчально-пошукова діяльність студентів у педагогічних університетах (2011)
Солодовникова Н. В. - Метафора в аспекте преподавания русского языка как иностранного (2011)
Степаненко Л. В. - Теоретичне обґрунтування методики застосування елементів лінгвістичного аналізу на уроках світової літератури у 5-7 класах (2011)
Таймазова Л. Л. - Индивидуальность повествователя в мемуарном произведении (2011)
Тарнопольський О. Б. - Автентичність навчальної діяльності студентів у курсах іноземної мови для професійного спілкування у немовних вишах, Дегтярьова Ю. В. (2011)
Трубіцина О. М. - Навчання іншомовного творчого письма на старших курсах у мовних навчальних закладах, Федічкіна І. П. (2011)
Тютюнник В. Ю. - Актуальність застосування "інтегрованих уроків" на заняттях з іноземної мови (2011)
Тяллева И. А. - Формирование акмеологической позиции студента-филолога будущего учителя иностранного языка (2011)
Ушакова Н. И. - Учебник по русскому языку для иностранных студентов: когнитивный и межкультурный аспекты (2011)
Халимон І. Й. - Структура і зміст навчального посібника з англійської мови як другої спеціальності (2011)
Харитонова О. В. - Лингводидактический дискурс преподавателя неродного языка в традиционных и альтернативных методах обучения (2011)
Чернобильская Э. Г. - Сетевое общение и Web 2.0: практические подходы к обучению "поколения цифрового века" иностранным языкам (на примере русского языка) (2011)
Шавлак Л. В. - Некоторые аспекты обучения профессиональной диалогической речи иностранных студентов на начальном этапе обучения, Буяновская Н. И. (2011)
Эгути М. - Актуальные проблемы и задачи обучения японцев русскому языку с учетом японской лингвокультурологической специфики (2011)
Яблонская Ю. Ю. - Развивающий потенциал проблемных заданий по русскому языку, построенных на материале рок-поэзии (2011)
Ярмолович О. І. - Саморозвиток і професіоналізм в формуванні викладачів іноземної мови (2011)
Амоша О. І. - Розвиток трудового потенціалу промисловості на засадах соціальної відповідальності: концептуальне та науково-методичне забезпечення, Шамілева Л. Л. (2016)
Антонюк В. П. - Вплив внутрішньо переміщених осіб на розвиток територіальних громад: проблеми та перспективи (2016)
Белопольский Н. Г. - Разумному развитию человечества альтернативы нет, Волошин В. С., Кленин О. В. (2016)
Банніков П. О. - Міждисциплінарна сутність, значення, види і особливості соціальних ресурсів підприємства (2016)
Бойченко М. В. - Промислова безпека на гірничодобувних підприємствах (2016)
Болотіна Є. В. - Публічне адміністрування і менталітет українців, Радковська Г. І. (2016)
Борейко В. І. - Напрями забезпечення фінансової децентралізації в Україні (2016)
Венжега Р. В. - Концептуальні підходи до визначення економічних моделей розвитку промисловості (2016)
Вишневский А. С. - Влияние рисков делегитимации территории на процессы модернизации и кооперации: возможности управления (2016)
Гітіс Т. П. - Визначення та дослідження обмежувальних факторів розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2016)
Грибкова С. М. - Аналіз стану основних засобів промислових підприємств України, Цинько І. О. (2016)
Грішнова О. А. - Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики, Заїчко О. С. (2016)
Дасив А. Ф. - Анализ функционирования промышленности Украины с позиции неоиндустриализации, Руссиян Е. А. (2016)
Добыкина Е. К. - Совершенствование мотивационного механизма трудового потенциала (2016)
Жихаревич В. В. - Клітинно-автоматний підхід до розв’язання задачі маршрутизації оптових торговельних підприємств із урахуванням транспортної інфраструктури регіону, Мацюк Н. О. (2016)
Заруцька О. П. - Дослідження виведення українських банків з ринку з використанням структурно-функціонального аналізу (2016)
Іванов С. В. - Високотехнологічні послуги: світові тенденції та стан у промислових регіонах України, Солдак М. О. (2016)
Івченкова О. Ю. - Аналіз моделей і методів розподілу трудових ресурсів в управлінні реалізацією портфеля ІТ-проектів, Лях А. О. (2016)
Каменська О. О. - Концептуальні основи формування людського капіталу в збалансованій системі показників, Весела Н. О. (2016)
Коваленко О. О. - Динамічна система індивідуальних показників преміювання як сучасний інструмент мотивації ефективної праці спеціалістів, Коваленко С. В. (2016)
Коритько Т. Ю. - Структура та підходи до оцінки валової доданої вартості підприємства (2016)
Кучер Л. Ю. - Концептуальний підхід до економічного управління інноваційними проектами аграрних підприємств (2016)
Латишева О. В. - Сутність сталого розвитку та сучасні екологічні напрями його забезпечення в Україні (2016)
Лепа Р. Н. - Стадное поведение как следствие проявления иррациональности потребителей на рынках сбыта продукции, Шумило Я. Н. (2016)
Ляшенко В. І. - Стратегічні сценарії структурного розвитку промислових регіонів України, Харазішвілі Ю. М. (2016)
Мальчик М. В. - Маркетингові дослідження стану та перспектив розвитку ринку сільськогосподарської техніки України, Попко О. В. (2016)
Мельников А. Ю. - Разработка системы поддержки принятия решений на основе метода нечетких деревьев для выбора претендента на вакантную должность в отделе промышленного предприятия, Светличная М. В. (2016)
Осадча Н. В. - Роль країн Азії у зовнішній торгівлі України, Петрова Г. Є. (2016)
Островецький В. І. - Податкова політика України в умовах децентралізації (2016)
Палига Є. М. - Реструктуризація підприємств видавничо-поліграфічної галузі як основа стратегії конкурентоспроможності і розвитку корпоративного управління (2016)
Петренко Ю. О. - Вплив фіскальної децентралізації на економічне зростання та надання суспільних послуг: огляд (2016)
Пілецька С. Т. - Формування системи бюджетування на авіаційних підприємствах, Процюк Д. В. (2016)
Попова Г. Ю. - Формування стратегії ризикозахисту інжинірингової фірми (2016)
Рядно О. А. - Антиінфляційна політика фінансової безпеки держави, Рибальченко Л. В. (2016)
Ситник Л. С. - Антикризова стратегія аграрної сфери в Україні в умовах євроатлантичної інтеграції (2016)
Снігова О. Ю. - Ризики та можливості розвитку вугільної промисловості Донецької та Луганської областей у відбудові економіки сходу України (2016)
Турлакова С. С. - Применение рефлексивного подхода в рамках моделей управления стадным поведением на предприятиях (2016)
Шабалина Л. В. - Повышения эффективности стратегии импортозамещения Российской Федерации на основе научно-технического развития, Караман Е. Г. (2016)
Шелеметьєва Т. В. - Підвищення рівня транспортних послуг як основа ефективного розвитку туризму України (2016)
Ящишина Ю. М. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні дисциплін з управління персоналом, Шашко В. О. (2016)
Коміренко В. І. - Програма розвитку ВП НУБІП Агрономічна дослідна станція на 2016-2020 рр.(проект) (2016)
Віце-президенту Академії економічних наук України, керівнику Відділення проблем макроекономіки та модернізації Інституту економіки промисловості НАН України, доктору економічних наук, професору Ляшенку Вячеславу Івановичу 60 років (2016)
З нагоди 70-річчя з дня народження доктора економічних наук, старшого наукового співробітника, академіка АЕН України Харазішвілі Юрія Михайловича (2016)
Аннотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
Козюк В. - Боргова панорама країн Центрально-Східної Європи: посткризові парадокси (2014)
Кириленко О. - Пріоритетні напрямки вдосконалення фінансування дошкільної освіти в Україні, Бучковська Я. (2014)
Кнейслер О. - Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ, Спасів Н. (2014)
Федорович І. - Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення (2014)
Слободяник Ю. - Перспективи розвитку державного аудиту використання бюджетних коштів (2014)
Дзюблюк О. - Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку, Прийдун Л. (2014)
Алексеєнко Л. - Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій, Соколовський Є. (2014)
Свірський В. - Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки (2014)
Коваль С. - Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Сліпко К. - Проблеми та перспективи діяльності українських професійних перестраховиків (2014)
Десятнюк О. - Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності, Канюк В. (2014)
Желюк Т. - Проблематика посилення профілактичних гарантій в роботі службовців фіскальних структур (2014)
Бречко О. - Сучасні технології податкового сервісу (2014)
Дєдушева М. - Застосування модифікованого методу Холта-Уінтера для прогнозування податкових надходжень в Україні (2014)
Квасовський О. - Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів, Карапетян Е. (2014)
Вавричук О. - Реалізація проектів державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві в умовах реформування місцевого самоврядування (2014)
Ткачик Ф. - Організаційно-правове забезпечення податкового консультування в Україні, Польщі та Чехії (2014)
Серватинська І. - Моделі соціальної політики та соціального страхування: світовий і вітчизняний досвід (2014)
Івасечко У. - Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування (2014)
Наші автори (2014)
Annotations (2014)
Гадзало Я. М. - Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки, Лузан Ю. Я. (2017)
Скрипник А. В. - Аналіз ефективності виробництва пшениці за методом Data Envelopment Analysis (DEA), Жемойда О. В., Букін Е. К. (2017)
Ходаківська О. В. - Використання засобів захисту рослин у сільському господарстві, Корчинська С. Г., Челомбітко А. Ф., Чекан К. В. (2017)
Діденко Н. І. - Виробництво сої в умовах інтеграційних процесів в Україні (2017)
Hranovska V. H. - Geomarketing in the system of managing selling activities of agrarian enterprises (2017)
Kovalchuk T. M. - The strategic analysis of financial potential of the flour-and-cereals industry’s enterprises, Khudyk O. B. (2017)
Кошкалда І. В. - Державне регулювання діяльності неплатоспроможних сільськогосподарських підприємств, Костанецька Т. М. (2017)
Россоха В. В. - Інтегральна оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази сільського господарства, Науменко І. В. (2017)
Губені Ю. Е. - Розвиток особистих селянських господарств в умовах адміністративної децентралізації, Коверко Ю. А. (2017)
Терещенко С. І. - Ефективність прийняття управлінських рішень в умовах інтелектуалізації праці (2017)
Супіханов Б. К. - Теоретичні засади геоекономіки (2017)
Міщенко І. А. - Методологія дослідження в контексті дисертаційних і дипломних робіт з економіки, Чорний Г. М., Фіщук Н. Ю. (2017)
Лупенко Ю. О. - Шлях самовідданого служіння аграрній науці (до 80-річчя від дня народження Миколи Петровича Поліщука), Малік М. Й., Вітвіцький В. В. (2017)
Шпичак О. М. - Світлій пам’яті знаного вченого економіста-аграрника Протасова Володимира Юхимовича (до 90-річчя від дня народження) (2017)
Пам’яті видатного вченого економіста-аграрника Браславця Матвія Овсійовича (до 110-річчя від дня народження) (2017)
Авраменко Ю. О. - Фактори конкурентоспроможності фермерських господарств (2017)
Лупенко Ю. О. - Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності функціонування аграрної сфери (2017)
Огійчуку Миколі Феодосійовичу – 80 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Життя присвячене людям. З нагоди 65-річчя доктора медичних наук, професора Шепітько Володимира Івановича (2015)
Боягина О. Д. - Представления о симметрии и асимметрии строения и функции полушарий большого мозга человека согласно данным литературы (2015)
Дев’яткін О. Є. - Фармакокінетика етанолу в світлі інтересів судової медицини (2015)
Кабанова А. А. - Современные представления об этиологии инфекционно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области. Аналитический обзор литературы, Походенько-Чудакова И. О., Плотников Ф. В. (2015)
Кущ О. С. - Аналіз методологічних підходів до вивчення психофізіологічних особливостей особистості у творчій діяльності (2015)
Masoud K. - Applications of saliva in diagnostic of diseases — а comprehensive review, Yanko N., Pankevych A. I. (2015)
Трибрат Т. А. - Метаболічний синдром і тиреоїдна дисфункція, Шуть С. В., Третякова Л. О. (2015)
Курочкін М. Ю. - Оптимізація проведення практичних занять з лікарями-інтернами педіатричних спеціальностей (2015)
Кучеренко В. П. - Обґрунтування гранично допустимих концентрацій простих олігоефірів технічної назви "Лапроли" марок 2102 і 3603-2-12 у воді водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І., Стеценко С. О. (2015)
Бурега І. Ю. - Особливості динаміки показників рівня заліза крові щурів при введенні безбілкового екстракту сироватки крові після стимуляції еритропоезу (2015)
Воробець Д. З. - Оцінка корекцій вад пієлоуретерального сегменту (2015)
Галіяш Н. Б. - Діагностико-прогностичні можливості визначення загальних неспецифічних адаптаційних реакцій для встановлення реактивності організму здорових та хворих на пневмонію дітей (2015)
Глущенко Н. В. - Вплив рівня глікемічного контролю на екскрецію мікроелементів із сечею у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Кошелєва Н. О. (2015)
Григорова Н. В. - Особливості характеру змін вмісту цинку, магнію та міді в крові людей і тварин при цукровому діабеті, Янчій Р. І. (2015)
Делій В. Ю. - Зв’язок між функціональним станом тромбоцитів та результатом гострої кровотечі з виразок гастродуоденальної зони, Сулаєва О. М. (2015)
Дем’янчук Н. Р. - Оцінка показників субпопуляційного складу лімфоцитів при лактаційних маститах, Лаповець Л. Є., Белявська Б. М., Ізотова Т. В. (2015)
Дзюбенко Н. В. - Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на слизову оболонку шлунку щурів на тлі оксидативного стресу, Линчак О. В. (2015)
Жуков В. І. - Вплив лапроксиду Л-303 у субтоксичній дозі на показники енергетичного і вуглеводного обміну теплокровних тварин, Ніколаєва О. В., Щербань М. Г., Кучерявченко М. О. (2015)
Коваль М. І. - Вікові особливості змін вмісту Ω-3 І Ω-6 ПНЖК у плазмі крові щурів при інтоксикації парацетамолом (2015)
Ковальова О. М. - Епідеміологічні тренди частоти асфіксії серед доношених новонароджених Полтавської області: 2004-2014 рр., Похилько В. І., Ксьонз І. В., Артьомова Н. С., Коробка О. В. (2015)
Кулик Я. М. - Наявність у потомстві щурів неідентифікованого фактору трансгенної сої при її згодовуванні упродовж декількох поколінь, Рауцкієне В. Т., Обертюх Ю. В., Хіміч О. В. (2015)
Ларичева О. М. - Процеси вільнорадикального перекисного окиснення та стан антиоксидантного захисту легень щурів із зниженою активністю епіфізу (2015)
Мальцева В. Є. - Вікові особливості остеометричних параметрів тіл хребців щурів після впливу свинцю (2015)
Мялюк О. П. - Стан вільнорадикального окиснення у тканинах печінки експериментальних щурів при аліментарному ожирінні (2015)
Небесна З. М. - Динаміка змін окисно-відновних реакцій в тканині легень за умов опікової травми та при її корекції субстратом ліофілізованої ксеношкіри, Лісничук Н. Є., Демків І. Я. (2015)
Паленка О. Є. - Клініко-гемодинамічні особливості перебігу дисциркуляторної енцефалопатії при ожирінні, Литвиненко Н. В. (2015)
Семенюк Л. М. - Зміни гормонально-імунологічної регуляції як предиктор невиношування вагітності у жінок з гіперандрогенією, Яроцький М. Є., Ліхачов В. К., Добровольська Л. М. (2015)
Сикал О. О. - Метаболічні показники організму щурів з модельованим цукровим діабетом 2 типу та травмою кістки, Леонтьєва Ф. С. (2015)
Сташкевич М. А. - Порівняльний аналіз активності ключових ферментів обміну 5-фторурцилу в тканинах шлунка при внутрішньоартеріальному введенні препарату, Зябліцев С. В., Гайова Л. В., Сидюк А. В. (2015)
Степанченко К. А. - Особенности вариабельности сердечного ритма у подростков с головной болью напряжения (2015)
Тарасенко Л. М. - Макрофагальна реакція як маркер системного запалення при висококалорійному харчуванні та іммобілізаційному стресі у щурів, Білець М. В., Омельченко О. Є., Цубер В. Ю., Горголь Н. І. (2015)
Fesenko M. Ye. - Bronchoscopic findings in children with оbstructive and chronic bronchitis, Pokhylko V. I., Zjuzina L. S., Kaljuzhka O. O., Chernyavska Yu. I. (2015)
Шкиль Е. А. - Особенности гемодинимики в бассейне задних длинных цилиарных (2015)
Яремчук О. З. - Патобіохімічні механізми ураження нирокпри експериментальному антифосфоліпідному синдромі (2015)
Григор’єва О. А. - Методичні особливості вивчення реактивності капсули суглоба (2015)
Дубинина В. Г. - Алгоритм ультразвукового мониторинга при раке шейки матки, Лукьянчук О. В., Демидова Е. А. (2015)
Жилкова Е. С. - Анализ полиморфных вариантов G919A и A2039G гена FSHR у мужчин со сниженной фертильностью в восточно-украинской популяции, Феськов А. М., Федота А. М., Блажко Е. В. (2015)
Мішаріна Ж. А. - Діагностична та прогностична значущість хромосомних транслокацій із залученням генів важких ланцюгів IGH у хворих на хронічні лімфопроліферативні новоутворення, Сітько В. В., Мінченко Ж. М., Полубень Л. О., Бебешко В. Г. (2015)
Ольхович Н. В. - Болезнь Нимана-Пика в с "псевдонормальной" активностью кислой сфингомиелиназы: молекулярно-генетические основы и особенности биохимической диагностики, Пичкур Н. А., Трофимова Н. С., Горовенко Н. Г. (2015)
Дрегваль О. А. - Роль стафілококів у етіології гнійно-запальних процесів у хірургічних хворих, Мінайлова М. В., Агієвець І. Б., Черевач Н. В., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Синетар Е. О. - Вплив наночастинок срібла на формування біоплівки бактеріями Enterococcus faecalis (2015)
Стукан О. К. - Чутливість клінічних штамів бактерій до антибіотиків (2015)
Довгаль Г. В. - Хронологічні та топологічні особливості будови судинної системи шлуночків серця людини упродовж пренатального періоду онтогенезу, Козлов С. В., Яковець О. О. (2015)
Куліцька М. І. - Структурні зміни нирок в щурів у віддалені періоди експериментального холестазу (2015)
Половик О. Ю. - Морфологічне дослідження мікроциркуляції крові в оболонках нервово-вузлового ланцюжка у людей похилого віку (2015)
Сікора В. З. - Морфометричні зміни структури піднижньощелепної слинної залози за умов впливу техногенних мікроелементозів у щурів зрілого віку, Бойко В. О., Бойко Ю. В., Линдін М. С. (2015)
Чернявская Е. А. - Динамика ультраструктурных перестроек кардиомиоцитов миокарда молодых крыс с алиментарным ожирением на фоне сочетанного применения ритмических экстремальных холодовых воздействий (-120° С) и кордовой крови, Невзоров В. П., Бабийчук В. Г., Мартынова Ю. В., Кулик В. В. (2015)
Вотева В. Е. - Особенности распределения опухоль-ассоциированных макрофагов в менингиомах головного мозга (2015)
Кіндратів Е. О. - Аналіз безпліддя у жінок з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією, асоційованою з папіломавірусною інфекцією (2015)
Безугла О. Р. - Оцінка показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та госпіталізованої захворюваності серед працівників залізничного транспорту (2015)
Гречишкіна Н. В. - Захворюваність населення України: аналіз змін протягом 2003-2013 рр. (2015)
Козирєв А. В. - Вплив мелатоніну на підвищення фізичної працездатності веслярів-академістів в умовах тренувальної діяльності, Гоженко А. І., Цебржинський О. І. (2015)
Безвушко Е. В. - Оцінка впливу чинників ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у дітей раннього віку, Гутор Т. Г., Мусій-Семенців Х. Г. (2015)
Бірюкова М. М. - Передумови поліпшення краєвої фіксації пломби та якості відновного лікування пацієнтів з каріозними порожнинами різних класів (2015)
Дубровна Л. В. - Клінічне вивчення ефективності препарату на основі плодів перцю стручкового у пацієнтів при загоєнні післяопераційних ран щелепно-лицевої ділянки, Палков Т. А., Пішковці М. Я., Ружицька О. В. (2015)
Кашівська Р. С. - Стан білково-синтезуючої функції печінки у хворих на генералізований пародонтит на тлі криптогенного гепатиту і субкомпенсованого цирозу печінки, Рожко М. М., Мельничук Г. М., Міщук В. Г. (2015)
Лепский В. В. - Болевой симптом при парадонтите (Клинические наблюдения), Сольман И. С. (2015)
Лепский В. В. - Дифференциальная диагностика альвеолита, острого остеомиелита лунки и острого неврита луночкового нерва (Клинические наблюдения) (2015)
Лепський В. В. - Диференційна діагностика дермоїдних кіст та ліпом обличчя (Клінічні спостереження) (2015)
Лепский В. В. - Ошибки врача стоматолога при определении показаний к лечению заболеваний зубов и операции удаления зуба (Клинические наблюдения) (2015)
Лучинський М. А. - Стан клітинного імунітету у 6-11-річних дітей із зубощелепними аномаліями, які проживають у різних антропогенних умовах (2015)
Міськів А. Л. - Терміни прорізування постійних зубів у ранньому змінному прикусі у дітей Львівської області, Безвушко Е. В. (2015)
Погребняк А. В. - Характеристика изменений содержания триглицеридов в тканях пародонта у самок крыс, содержащихся на несбалансированных рационах кормления (2015)
Череп’юк О. М. - Досвід використання фтормісних засобів місцевої дії у комплексі профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку, Стадник У. О., Мусій-Семенців Х. Г. (2015)
Янішен І. В. - Залежність факторів, що визначають якість ортопедичних конструкцій, Погоріла А. В., Сідорова О. В. (2015)
Львов А. С. - Соотношение конституции тела и нарушений в показателях здоровья студентов специальных медицинских групп, Шейко В. И., Глазков Э. А. (2015)
Доненко В. І. - Проблеми та перспективи житлово-комунального господарства України, Кошевий О. П., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2013)
Плоский В. О. - Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві, Бондар О. А., Кошевий О. П., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2013)
Антипенко Є. Ю. - Визначення напрямків урахування структурно-проектних зв'язків у сучасних моделях організації та управління виробництвом (2013)
Аушева Н. М. - Конструювання мінімальних поверхонь за геодезичною лінією Без’є (2013)
Банах В. А. - Методика использования геоинформационных систем для формирования и корректировки баз данных расчетных моделей объектов городской застройки, Федченок А. И. (2013)
Бескоровайна І. О. - Історичний розвиток типології вертикальних домінант міст (2013)
Бондар О. А. - Типологія управлінських моделей галузевої теорії "геометрична економетрика" (2013)
Брідня Л. Ю. - Містобудівні аспекти реконструкції готелів, побудованих за типовими проектами у 60-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Бунякіна Т. О. - Засади формування традиційного середовища українського села, Негай Г. А. (2013)
Габрель М. М. - Динамізм в архітектурно-ландшафтній організації рекреаційного простору регіону (2013)
Гарнага В. Л. - Містобудівні і ландшафтні засоби економії енергії у шкільних будівлях, Драчук В. О. (2013)
Гарнага В. Л. - Необхідність проведення енергоефективних заходів у будівлях шкіл, Драчук В. О. (2013)
Якимчук І. М. - Кредит як ресурс бюджетної політики підприємства, Гєллєр Є. Б. (2013)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу містобудівних факторів на радіус пішохідної доступності (2013)
Гончаренко О. С - Принципи побудови та алгоритми створення профілю геоїда за результатами вимірювального комплексу ВЗК, Денисюк Б. І., Гладілін В. М. (2013)
Гулямова Н. А. - История возникновения караван-сараев на Великом Шёлковом пути (2013)
Дикун Ж. Є. - Містобудівні особливості формування морських пасажирських терміналів (МПТ) України (2013)
Доненко В. І. - Тенденції розвитку організаційних структур управління будівельних організацій в ринкових умовах (2013)
Дюжев С. А. - Містобудівна мова речей: гармонія, логіка, граматика ареалів розселення (онтологічні, теоретико-методологічні та феноменологічні виміри дійсності) (2013)
Дьомін М. М. - Містобудівна класифікація субєктів економічної діяльності, Сингаївська О. І., Орел А. А. (2013)
Єгоров Ю. І. - Комплексна організація простору як основа гармонізації архітектурно-ландшафтного середовища (2013)
Жупаненко І. В. - Частоти власних коливань прямокутної шарнірно-обпертої пластини. Повідомлення 1: постановка та методика розв’язання задачі, Чибіряков В. К. (2013)
Зварич І. А. - Особливості розвитку наземного пасажирського транспорту в містах України., Дубова С. В. (2013)
Золотар Л. В. - Виділення споруд на різних етапах санітарної очистки. контейнер-обладнання первинного пункту збору (2013)
Зуевська Н. В. - Впровадження компенсуючих систем ущільнення для залізобетонних елементів обробки колекторних тунелів при мікротунелюванні, Стовпник С. М., Денісова Л. В. (2013)
Исаев А. П. - Результаты погрешностей положения вектора силы в пространственной системе координат (2013)
Катушков В. О. - Можливість використання растрової та векторної інформації в топографічних процесах, Гончаренко О. С. (2013)
Клименко К. В. - Взаимосвязь мониторинга земель и государственного земельного кадастра (2013)
Ковешнікова О. В. - Містобудівні особливості формотворення громадських будівель (на прикладі творчості А. Добровольського) (2013)
Корнєва О. В. - "PES/SEP” фактори в містобудуванні (2013)
Крельштейн П. Д. - Аналітичне дослідження методів виділення контурів на радіолокаційних знімках, Маліна І. А. (2013)
Криворучко Ю. - Світоглядно-філософський базис дослідження феномену сакрального (етико-природничий аспект) (2013)
Куцина И. А. - Концепція міської транспортної мобільності для малих та середніх історично сформованих міст (2013)
Левченко Л. О. - Інформаційний супровід моніторингу стану довкілля у надзвичайних ситуаціях, Халмурадов Б. Д., Грицаюк А. М. (2013)
Логвиненко О. С. - Організація структури та зв’язків рекреаційної системи та перспективи розвитку кластера на рівні малого міста (2013)
Малашевський М. А. - Щодо нормативно-правового забезпечення моніторингу земель в Україні, Бугаєнко О. А. (2013)
Мамедов Г. Н. - Учет совместного влияния сдвига и поворота из-за податливости основанияи изгиба зданий и сооружений при определении сейсмических сил, Зейналов Л. М, Рустамов Э. Д., Полухов И. Х., Асадов Э. З. (2013)
Мамедов А. М. - Структура та принципи побудови об’єктно-оріентовної моделі житлової групи будинків, Міщенко О. Д., Ященко М. О. (2013)
Михайлишин О. Л. - Міста Західної Волині: семантика архітектурно-просторових трансформацій у міжвоєнну добу (2013)
Мосендз А. Ю. - Феноменологический подход к организации городской среды (2013)
Назімков М. М. - Проблеми прогнозування небезпечних фізико-геологічних факторів на територіях відкритих гірничих розробок (2013)
Нестеренко О. В. - Проведення аудитів систем управління якістю (2013)
Несух М. М. - Форми поселень за конфігурацією плану в басейнах річок Закарпаття, Голик Й. М. (2013)
Нікогосян Н. І. - Організаційно-технологічні основи логістичної оптимізації виробничої програми підприємства з виробництва зовнішніх утеплювачів, Погорельцев В. М., Євдоченко О. М. (2013)
Омшанська А. Г. - Загальна методика дослідження проблеми формування місць неорганізованої рекреації (2013)
Осипов А. Ф. - Основные положения методологии формализации факторов, влияющих на технологию реконструкции (2013)
Осипов О. Ф. - Експлуатаційна продуктивність екскаватора при розробці котлованів в умовах щільної міської забудови, Казимір Д. В. (2013)
Осипов О. Ф. - Дослідження моделей технології виконання робіт при зведенні монолітного каркасу з поруч розташованими будівлями, Старостіна Г. В. (2013)
Осиченко Г. О. - Аспекти аналізу міського середовища (2013)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз І періоду (2013)
Пекарчук О. П. - Проблеми дотримання еколого-гігієнічних вимог при реконструкції багатоквартирних будинків м. Львова кінця ХІХ - початку ХХ століть (2013)
Пеньков В. А. - Особенности водоотвода на дорогах подрабатаваемых городов (2013)
Петруня О. М. - Методы прогнозирования спроса на рынке услуг автосервиса в г. Киеве (2013)
Полутренко У. Б. - Галицький замок. Особливості впливу на планувальну структуру міста Галича та рекреаційний простір Прикарпаття (2013)
Приймаченко О. В. - Використання геоінформаційних технологій у вирішенні проблем з підтопленням територій, Кобзар О. В. (2013)
Радионов Т. В. - Рекомендации по реконструкции объектов типовой застройки (2013)
Рейцен Е. А. - Проблема безопасности движения пешеходов в тёмное время суток и пути её решения, Кучеренко Н. Н. (2013)
Рейцен Є. О. - До 65-річчя спеціальності "Міське будівництво і господарство" (2013)
Рибак О. В. - Державний контроль як елемент ефективної роботи підприємства (2013)
Руденко М. К. - Фактори, що впливають на архітектурне формування об'єктів туризму (2013)
Савченко О. О. - Принципи формування зон психологічної реабілітації у структурі православних монастирських комплексів (2013)
Светличная О. С. - Новая функция памятников архитектуры (2013)
Семерун Ю. А. - Безбар’єрне міське середовище: ситуація в Україні та закордонний досвід (2013)
Смадич І. П. - Нові види рекреації на основі мегалітичних святлиищ Прикарпаття (2013)
Солодкий В. Д. - Негативні екзогенні явища у Буковинських Карпатах: класифікація та причинно-наслідкові зв’язки, Беспалько Р. І., Казімір І. І., Романко Р. М. (2013)
Станкевич А. М. - Три варіанти редукції рівнянь плоскої задачі теорії пружності методом "прямих”, Левківський Д. В. (2013)
Старовєров В. С. - Уточнення параметрів гравітаційного поля Землі за даними супутникової градієнтометрії, Артемчук В. О. (2013)
Стародуб І. В. - Інформатизація як новітній фактор впливу на рухливість міського населення (2013)
Тацій Ю. О. - Фактори що визначають ефективність використання земельних ділянок у містах (2013)
Усаковський С. Б. - Теорія надійності споруд та її застосування в задачах захисту території (2013)
Черкес Б. С. - Разрушение, восстановление и поиски идентичности послевоенного советского города, Лысенко О. Ю. (2013)
Шевченко И. А. - Оценка качества обучения архитектурным дисциплинам (2013)
Шевченко Л. С. - Еволюційний шлях садиби С.М. Кочубея у Полтаві (2013)
Штиленко В. П. - Математична модель та методика інженерного розрахунку динаміки теплового режиму приміщення при автоматичному регулюванні системи водяного опалення (2013)
Шулик В. В. - Про екомережу як основу формування зон рекреації і туризму (на прикладі Бахчисарайського району АРК), Бородич М. М. (2013)
Шульц Р. В. - Особливості реалізації проектку спостережень за зсувними процесами на прикладі будівництва житлового комплексу у м. Києві, Анненков А. О., Хайлак А. М. (2013)
Яворовська О. В. - Вдосконалення системи водозабезпечення жителів міста Вінниця (2013)
Сидоренко В. К. - Принцип історизму в професійно-графічній підготовці майбутніх вчителів технологій, Гедзик А. М. (2011)
Бондар Л. В. - Психолого-педагогічні передумови оптимізації навчання французькому професійно спрямованому монологічному мовленню студентів технічних спеціальностей (2011)
Безсмолий Е. Б. - Теоретичні та практичні аспекти формування педагогічної культури викладача у процесі підготовки майбутнього магістра з правознавства до викладацької діяльності (2011)
Борисенко В. В. - Компетентнісний та проблемний підходи як компоненти методичної системи навчання української мови фахового спрямування (2011)
Бурназова В. В. - Вплив "перемотивації” на розвиток виконавської самостійності музикантів-інструменталістів (2011)
Гладка І. А. - Розвиток мовленнєвих навичок за комунікативної методики (2011)
Деркач Т. М. - Тип інтелекту як фактор успішності засвоєння хімічних знань в умовах інформатизації (2011)
Журавська Н. С. - Реформування підходів у виборі змісту підготовки викладачів-аграрників (2011)
Захаріна Є. А. - Сучасний погляд на професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури до позакласної та позашкільної оздоровчо-виховної роботи (2011)
Зікій Г. С. - Сучасні технології підготовки водіїв автотранспортних засобів у загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Івахненко Т. П. - Вплив виховних традицій на формування культури міжстатевих стосунків (сексуальний аспект) (2011)
Кайдалова Л. Г. - Підвищення педагогічної майстерності та педагогічної культури сучасного викладання (2011)
Квас О. В. - "Століття дитини” та принципи нової педагогіки Еленн Кей (2011)
Кендзьор П. І. - Європейська стратегія полікультурного виховання особистості (2011)
Колосовська В. В. - Зміст підготовки майбутніх учителів до організації спортивно-масової роботи з учнями початкових класів (2011)
Костриця Н. М. - Історія розвитку науково-освітньої думки в агрономії (2011)
Куненко Л. О. - Грецький чинник в історії розвитку української культури та його вплив на формування гармонічної особистості (2011)
Лозинська С. В. - До питання про форми організації трудової діяльності дітей дошкільного віку (поч. ХХ ст.) (2011)
Мартіросян О. І. - Політичний лідер в Україні як інтелектуальний потенціал національної еліти: соціокультурні умови та демократичні трансформації (2011)
Ма Цзюнь - Діагностика вокального слуху майбутніх учителів музики у процесі співацької діяльності (2011)
Моштук В. - Проектно-технологічна культура майбутнього вчителя технологій і креслення в розрізі його фахової культури (2011)
Невмержицька О. В. - Прагматизм і акссіологічне становлення особистості (2011)
Пантюк М. П. - Формування професійних цінностей майбутнього вчителя у процесі підготовки до виховної роботи (комплексний, політехнічний, творчий підходи) (2011)
Пантюк Т. І. - Сутність альтруїзму та методи його виховання у дітей та молоді, Пантюк Ю. М. (2011)
Рижиков В. С. - Методика використання "Мозкового штурму” на семінарських заняттях в професійній підготовці майбутніх юристів відповідно до професіографічного профілю (2011)
Сахній М. П. - Народна освіта на Лівобережній Україні (другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) (2011)
Степаненко Л. М. - Діагностика сформованості професійних соцальних зв'язків у майбутніх фахівців вищих навчальних закладів (2011)
Тимошенко Ю. О. - Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у сфері фізичної культури (1930-ті рр.) (2011)
Теловата М. Т. - Наукові підходи якості освіти під час підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (2011)
Хань Цин - Особливості вокально-музичної естради Китаю (2011)
Цуруль О. А. - Навчально-методичне забеспечення самостійної работи студентів з методики навчання біології (2011)
Чжан Гуй - Музично-вокальне мистецтво Китаю (2011)
Шахматова Т. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування ділових якостей майбутніх фахівців (2011)
Вербицька П. В. - Методологічні підходи до полікультурного виховання студентської молоді засобами історичної освіти (2011)
Герасименко М. В. - Національно-патріотична діяльність Симона Петлюри в роки Української революції 1917–1921 рр. (2011)
Корнієнко А. Ю. - Східноєвропейський регіон у зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки в роки "холодної війни” (2011)
Халецька Л. П. - Становлення українського повітроплавання: Олександр Данилович Карпенко (1894–1918) (2011)
Панасюк В.В. - Концепція декогезивного впливу водню на метали (2014)
Дмитрах І. М. - Вплив об’ємної концентрації водню в металі на особливості деформування низьколегованої трубопровідної сталі, Лещак Р. Л., Сиротюк А. М., Лутицький О. Л. (2014)
Бойко В. М. - Розрахунок кінетики перерозподілу водню у біметалічних з’єднаннях, Гембара О. В. (2014)
Саврук M. П. - Криволінійні тріщини в анізотропній площині та граничний перехід до виродженого матеріалу, Казберук А. (2014)
Андрейків О. Є. - Визначення періоду докритичного росту тріщин повзучості за параметрами акустичної емісії, Скальський В. Р., Долінська І. Я., Матвіїв Ю. Я. (2014)
Кунь П. С. - Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень для тріщини поперечного зсуву у балковому зразку, Штаюра С. Т., Ленковський Т. М. (2014)
Банахевич Ю. В. - Діагностування напружено-деформованого стану багатошарових кільцевих зварних з’єднань трубопроводів, Драгілєв А. В., Кичма А. О. (2014)
Стащук М. Г. - Оцінювання допустимих розмірів непроварів стільникових тонкостінних елементів (2014)
Онишко Л. Й. - Дія неосесиметричного динамічного навантаження на коловий отвір у пружній нескінченній площині, Сенюк М. М., Біда Н. М. (2014)
Кривий О. Ф. - Міжфазнe відшароване включення в кусково-однорідному трансверсально-ізотропному просторі (2014)
Алексєєва О. М. - Сучасна антропонімічна система України як синтез історичних, соціальних, культурних та лінгвістичних факторів (2014)
Довбня К. М. - Пружна взаємодія отвору та поверхневих радіальних тріщин різної довжини в ізотропній пластині, Крупко Н. А. (2014)
Ачилова О. Л. - Дієслова говорити, казати, сказати: аспектуальні і семантичні особливості (2014)
Слободян Б. С. - Локальне проковзування пружних тіл за наявності газу в міжконтактному зазорі, Маланчук Н. І., Мартиняк Р. М., Ляшенко Б. А., Марчук В. Є. (2014)
Бреславец Н. А. - Технология критического мышления, креативность - инновационный компонент синергетического подхода в иноязычном образовании (2014)
Погрелюк І. М. - Корозійна тривкість титанових сплавів з оксинітридними покривами в концентрованих неорганічних кислотах, Федірко В. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2014)
Бушев А. Б. - Экономический кризис: интерпретация в глобальних медиа (2014)
Архипов О. Г. - Моніторинг корозійно-механічного руйнування обладнання імпульсно-електрохімічним методом, Хома М. С., Лифар В. О., Ковальов Д. О. (2014)
Васецкая Л. И. - Модель обучения профессиональной речи иностранных студентов-нефилологов: методический эксперемент (2014)
Попович П. В. - Вплив органічних добрив на корозійно-електрохімічні характеристики маловуглецевих сталей, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б. (2014)
Василенко О. М. - Малі віршовані форми як засобів активізації пізновальної діяльності учнів на уроках англійської мови, Сисоєнко І. В. (2014)
Студент М. М. - Оцінювання механічних властивостей комбінованих металооксидокерамічних шарів на алюмінієвих сплавах, Шмирко В. В., Клапків М. Д., Лясота І. М., Добровольська Л. Н. (2014)
Галаган І. М. - Використання електронних навчально-методичних комплексів при вивченні фахових дисциплін майбутніми учителями технологій (2014)
Суберляк О. В. - Вплив алюмосилікатного наповнювача на фізико-механічні властивості поліпропілен-полікапроамідних композитів, Красінський В. В., Моравський В. В., Герлах Х., Яховіч Т. (2014)
Гейна О. В. - Презентация как вид компрессии научного текста (2014)
Мацько І. Й. - Аналіз вібраційного стану стрижня з тріщиною під дією стохастичних циклічних навантажень, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Маєвські Я. (2014)
Гейченко Е. И. - Организация диалогического взаимодействия "студент-компьютер” на языковом занятии в нефилологическом вузе (на примере преподавания русского языка как иностранного), Рагрина Ж. М. (2014)
Гонта І. А. - Переклад стилістично маркованих номінативних одиниць на позначення рас та національностей (2014)
Зеленський К. В. - Комплексний підхід до забеспечення рівного доступу до вищої освіти (2014)
Зернецкая А. А. - Концепция АУМКД для обучения иностранному языку специальности (2014)
Каленський А. А. - Теоретико-методичні основи педагогічного дослідження системи розвитку професійно-педагогічної етики (2014)
Киршо С. М. - Формирование профессионально значимых лингвистических компетенций в современном учебном пособии по РКИ, Шилофост Н. М. (2014)
Ковальчук Г. В. - Учет экстралингвистических особенностей устной речи в поцессе обучения иностранных учащихся, Никулина И. Я. (2014)
Ковчина І. М. - Модернізація системи забезпечення у майбутнього соціального педагога правових умінь у контексті європейської інтеграції (2014)
Козолуп М. С. - Застосування жанрово-базованого підходу до академічної комунікативної підготовки студентів природничних спеціальностей в університетах США (2014)
Кокор М. М. - Аналіз професійних компетенцій викладача англійської мови за професійним спрямуванням (2014)
Купрата Н. Я. - Порівняльна характеристика фонетичних та лінгвістичних особливостей української та туркменської мов (2014)
Мамедова Хаяла Ариф кызы - Использование инноваций как основное условие повышения эффективности учебного процеса (2014)
Мелько Х. Б. - Функціональні особливості темпоральної синестезії (2014)
Мельник Р. А. - Когнітивний підхід до навчання спеціальної лексики студентів-економістів (2014)
Нестеренко О. А. - Іспанська мова як друга іноземна: інтерактивні інтернет-вправи (2014)
Плотніков Є. О. - Зворотний зв’язок у комп’ютерних матеріалах для навчання іншомовної граматики (2014)
Прокоф’єв Є. Г. - Загальнопедагогічна підготовка вчителя в процесі модернізації системи освіти: стратегія трансформації системи освіти (2014)
Рощупкина Е. А. - Особенности работы со слабоуспевающими иностранными студентами на языковой кафедре неязыкового вуза (2014)
Семеряк І. З. - Особливості змісту навчання, спрямованого на формування стратегій іншомовного професійно-орієнтованого спілкування майбутніх програмістів (2014)
Стативка В. И. - Соотношение понятий "модель образования" "поход к обучению", "принципы обучения" (2014)
Тарнопольский О. Б. - Конструктивизм в обучении будущих педагогов английскому языку для профессионального общения: методика построения учебника и учебного процесса (2014)
Ткач Д. І. - Науково-методичні засади системного розуміння теорії оборотніх зображень (2014)
Хейлик В. Д. - Критерии оценивания комплексных умений иностранных студентов при обучении чтению на продвинутом этапе нефилологического профеля (2014)
Глущенко В. А. - Рецензія на наукову монографію: Зернецька Алла Анатоліївна. Функциональная система вербально-коммуникативной деятельности (компетентностный аспект) / А. А. Зернецька. – Харків, 2014. – 352 с. (2014)
Панасюк В. В. - Вплив напружено-деформованого стану на розподіл концентрації водню у зоні передруйнування, Іваницький Я. Л., Гембара О. В., Бойко В. М. (2014)
Сиротюк А. М. - Методи оцінювання руйнування та міцності трубопровідних сталей та конструкцій за дії робочих середовищ. Ч. 1. Вплив корозивного чинника, Дмитрах І. М. (2014)
Ленковський Т. М. - Визначення характеристик циклічної тріщиностій¬кості сталей за поперечного зсуву (Огляд) (2014)
Осташ О. П. - Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації, Андрейко І. М., Головатюк Ю. В., Семенець О. І., Ковальчук Л. Б. (2014)
Андрейків О. Є. - Поширення в металевих матеріалах тріщин високотемпературної повзучості за дії водню, Добровольська Л. Н., Яворська Н. В. (2014)
Ревенко В. П. - Визначення тривимірного напружено-деформованого стану товстостінного двошарового циліндра (2014)
Барна Р. А. - Вплив робочих середовищ на втомне руйнування сталей для елементів сільськогосподарських машин, Попович П. В. (2014)
Ясній О. П. - Оцінювання ймовірності руйнування колектора пароперегрівника ТЕС, Собчак А. Р., Ясній В. П. (2014)
Марущак П. О. - Оцінювання кінетики утомного руйнування шляхом автоматизованого аналізу деформаційного рельєфу на поверхні зразків з центральним отвором, Коноваленко І. В., Панін C. В., Любутін П. С., Данилюк І. М., Журавков М. А. (2014)
Євтушенко О. - Моделювання температурного режиму гальмівної системи з урахуванням термочутливості матеріалів, Куцєй М., Ох Е. (2014)
Будз С. Ф. - Залишкові структурні напруження у скляних тілах, Дробенко Б. Д., Асташкін В. І. (2014)
Стадник М. М. - Напружений стан безмежного тіла з еліптичною тріщиною за дії теплового потоку на її поверхнях (2014)
Федірко В. М. - Вплив дифузійного насичення киснем на витривалість і тривалу статичну міцність титанових сплавів, Лук’яненко О. Г., Труш В. С. (2014)
Аржавитин В. М. - Влияние микролегирования иттрием на релаксационные свойства меди, Борц Б. В., Ванжа А. Ф., Рыбальченко Н. Д., Сытин В. И. (2014)
Демченко В. Л. - Вплив сталого магнетного поля на структуру, термомеханічні та електрофізичні властивості систем на основі епоксидного полімеру, оксидів металів та поліаніліну, Віленський В. О., Штомпель В. І. (2014)
Онищенко Д. В. - Модифицирование эпоксидного связующего полимерного композита многослойными углеродными нанотрубками, Проценко А. Е., Петров В. В. (2014)
Skoneczny W. - Influence of the nanostructure of surface ceramic coatings on their tribological properties (2014)
Джоган О. М. - Аналіз застосування аерозольних клеїв під час виготовлення деталей з полімерно-композиційних матеріалів, Костенко О. П., Краля В. О., Петропольський В. С. (2014)
Похмурський В. І. - Інгібувальна дія біогенних поверхнево-активних речовин у корозивних середовищах, Карпенко О. В., Зінь І. М., Тимусь М. Б., Веселівська Г. Г. (2014)
Герцик О. М. - Вплив термообробки та змінного магнетного поля на хімічний опір аморфних сплавів на основі феруму, Ковбуз М. О., Переверзєва Т. Г., Борисюк А. К., Бойчишин Л. М. (2014)
Осадчук С. О. - Вплив продуктів електрохімічної деструкції захисного покриву на властивості трубної сталі у слабколужному середовищі, Ниркова Л. І., Рибаков А. О., Мельничук С. Л., Гапула Н. О., Остапюк С. М. (2014)
Ващишин Л. В. - Виявлення поперечної тріщини в головці рейки за допомогою вейвлет-перетворень та нейронних мереж, Нічога В. О. (2014)
Науменко А. - Дискусії про текст у сучасній філології (2010)
Тузков С. - Мотивы тайны и ужаса в английском готическом романе XVIII века (на материале произведений Г. Уолпола и А. Радклиф), Тузкова И. (2010)
Кучинський Б. - Література доби відродження у Німеччині (2010)
Буйницька Т. - Функціонування парцельованих структур у художньому тексті (2010)
Волкова С. - "Tall tales” как оригинальный жанр американского фольклора (2010)
Данилко М. - Адресант и адресат в собственно авторском повествовании (на материале зачинов англоязычной короткой прозы) (2010)
Кардащук О. - Семантичний простір лексеми "ліс” у творах Ольги Кобилянської (2010)
Колесниченко Н. - Гендерный аспект лингвопоэтики (2010)
Ляшенко Т. - Підтекст та культурна компетенція адресата (2010)
Полякова А. - Бытие и социум в поэтике Асорина (2010)
Рак Н. - Механізми формування стилістичних прийомів на основі концептуальної метафори (на матеріалі англомовної художньої прози), Харкевич Г. (2010)
Розова І. - Аксіологічний характер модальної семантики англійського сатиричного тексту ХХ сторіччя (2010)
Семенюк І. - Структурно-композиційні характеристики аналітичної статті з юридичної тематики (2010)
Токарєва Т. - До проблеми поняття тексту і ролі заголовка тексту як його організуючого елементу (2010)
Козій О. - Колористично-просторові особливості нарації у новелі Р.-Л. Стівенсона "Ночівля Франсуа Війона" (2010)
Антипова А. - Повторная номинация с описательно-уточняющими отношениями в художественной прозе К. Симона (2010)
Заніздра В. - Прагмасемантична організація жанрів науково-навчального підстилю (2010)
Коваленко С. - Інтертекстуальні параметри часу в мемуарних текстах (2010)
Галич О. - "Містичне” в англійському готичному романі. Особливості функціонування та специфіка дослідження (2010)
Іванюк В. - Концептосфера рекламного тексту на прикладі гендерного аспекту концепту "досконалість" в сучасних рекламних текстах (2010)
Рева Н. - Засоби графічного оформлення тексту (2010)
Слюніна О. - Образ Землі в індивідуальній поетичній картині світу Павла Мовчана: лінгвокогнітивний вимір (2010)
Труфанова Н. - Специфика влияния текстов массовой культуры на психологические и культурные ориентиры молодежи (по результатам ассоциативного эксперимента) (2010)
Шатілова Н. - Конструкції розмовного мовлення у синтаксичній структурі художніх текстів Сидора Воробкевича (2010)
Юрченко О. - Выразительные конструкты объективации образа ребенка-жертвы в рассказе Ф. М. Достоевского "Мальчик у христа на елке" (2010)
Марченко М. - Функціональний аспект курсиву у віршах Г. М. Енценсбергера (2010)
Савчук Н. - Типи актуалізації мотиваційно зв’язаних слів у художньому дискурсі (на матеріалі української художньої літератури кінця ХХ – початку ХХІст.) (2010)
Богушевська Н. - Публіцистичний стиль сучасної німецької мови (2010)
Дмитрасевич Р. - Problems of legal english comprehension (2010)
Федорова Ю. - Газетний заголовок як одиниця лінгвістичного дослідження (2010)
Хрущ Л. - Non-narrative Structure of Alice Walker’s short Story "Roselily” (2010)
Мальцева Л. - Понятие "учебный текст" в научной литературе (2010)
Сизикова Н. - Влияние языка романа А. Н. Толстого "Петр Первый" на характер языкового представления персонажей в произведениях Б. Акунина (2010)
Буркитбаева Г. - Деловой дискурс и уровни его исследования (2010)
Денисова С. - Специфіка мови засобів масової комунікації на сучасному етапі (2010)
Михайленко В. - Дискурсивний аспект оператора модальності "must" (2010)
Зайцева И. - Современная драматургия в аспекте межкультурной коммуникации (2010)
Сингаївська А. - Стильова диференціація англомовних одиниць ідіом, Мосейчук О. (2010)
Шепітько С. - Компоненти наукового дискурсу (2010)
Бехта І. - Концептосистема англомовного дискурсу постмодернізму (2010)
Біскуб І. - Семантичне мережеве моделювання у гіпертекстовому середовищі (на матеріалі англомовного дискурсу програмного забезпечення) (2010)
Гапотченко Н. - Логічні конектори як комунікативний складник сучасних французьких ЗМІ (на матеріалі телевізійного дискурсу), Лєтченя Л. (2010)
Грушевская Ю. - Вербальная и невербальная реализация современной рекламной коммуникации (2010)
Кузнєцова І. - Концептуальний аспект озаглавлювання (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу), Кузнєцова Г. (2010)
Данилюк С. - Персональний сайт як спосіб презентації особистості науковців (2010)
Коваленко В. - До питання про модальність наукового дискурсу (2010)
Лисичкіна І. - Комунікативний кодекс офіцера як чинник формування соціального іміджу внутрішніх військ (2010)
Матковська М. - Категорії "своє – чуже" та "ми – вони" в англомовному політичному дискурсі (2010)
Midjana Т. - Politischer videopodcast aus rhetorischer perspektive (2010)
Осовська І. - Лексико-граматичні маркери інтенсифікації дисенсусу в сімейному конфронтативному дискурсі (2010)
Пономаренко Е. - Утешение как жанр речевого общения врача и пациента (на материале художественных произведений писателей-врачей) (2010)
Потятиник У. - Типи функціонування інтертексту у медіа-дискурсі (2010)
Romanyshyn N. - "Road” in literary discourse: an attempt of frame analysis application (based on J.R.R. Tolkien’s novel ”Тhe Lord of the Rings”) (2010)
Рудик І. - Обман у системі вербальних маніпулятивних дій (2010)
Федотова Е. - Роль и место адресата в речевой коммуникации (2010)
Шевченко О. - Семіотика дійсності на тлі нових уявлень про природу світоустрою (на матеріалі англомовного дискурсу) (2010)
Яшенкова О. - Типи комунікативної координації в англомовному діловому діалогічному дискурсі (2010)
Апалат Г. - Текст-інтерв’ю cучасної англомовної преси як інституційний дискурс (2010)
Воронцова Н. - Функціонально-когнітивні фактори комунікативної інтерференції (в контексті комунікативної події із присутнім стороннім реципієнтом) (2010)
Лівицька І. - Дискурс як елемент літературознавчої метамови (2010)
Єрченко О. - Концептуальна диференціація статей з англомовних наукових спеціалізованих (професійних) журналів (2010)
Молодча Н. - Маніпулятивна функція семантичних оказіоналізмів в англомовному політичному дискурсі (2010)
Нагнибіда Л. - Реалізація концептів мистецтво і кітч у сучасному мистецтвознавчому дискурсі в процесі метафоризації (2010)
Пожидаева И. - Коммуникативный парадокс блогов (2010)
Рябокінь Н. - Мовленнєві акти негативної реакції як чинники конфлікту (2010)
Васюкова Н. - Пространство глобальной сети: информационное VS коммуникативное (2010)
Беззубова О. - Смс-повідомлення як новий тип комунікації (2010)
Бехта Н. - Мовне вираження наратора у сучасній британській прозі: форма оповіді від 2-ої особи (2010)
Кукса І. - Американські президентські теледебати: антропокомпонентна структура та комунікативні характеристики учасників (2010)
Ларькіна М. - Інституційний дискурс як соціолінгвістичний феномен (2010)
Лянг О. - Маніпулятивний вплив у дискурсі комерційної реклами (2010)
Муратова І. - Образ Росії та Північної Кореї в знаках вербальної агресії в англомовному політичному дискурсі (2010)
Овсієнко Л. - Суб’єкт та об’єкт оцінки у діалогічному дискурсі (на матеріалі німецької художньої прози) (2010)
Попова О. - Емотивність як прагматичний фактор комунікації (2010)
Прокопенко А. - Гендерні маркери мовлення політичного діяча (2010)
Сушкевич О. - Аксіологічна модальність як фактор змістової та структурної організації основної частини інтерв’ю (2010)
Теличко В. - Різні підходи до визначення професійного спілкування (2010)
Тесля В. - Комунікативно-прагматичні функції вигуків (2010)
Велика І. - Реклама як інструмент формування масової свідомості суспільства (2010)
Займак Т. - Прагматическая пресуппозиция и другие имплицитные смыслы в англоязычном диалогическом дискурсе (2010)
Кириченко А. - Загальна зрозумілість у міжнародному англомовному авіаційному дискурсі (2010)
Кірсанова Г. - Формування приблизності індивідом у висловлюванні (2010)
Кришталюк Г. - Акцентна функція заперечного повтору в текстах новин американських газет (2010)
Мартинова О. - Прагмалінгвістичні та соціолінгвістичні чинники успішності комунікативного акту (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2010)
Мойсеєнко С. - Прагматичні особливості англомовного науково-технічного дискурсу (2010)
Грошко Т. - Семантична функція номінативних ланцюжків банківських номінацій у спеціальному дискурсі (2010)
Лозовий Д. - Концептуальна модель бізнесової презентації (2010)
Пушкар О. - Способи реалізації агональності в англомовному політичному дискурсі (2010)
Чорна О. - Комунікативний імідж сучасного американського політика: парадигма ролей (на матеріалі промов Барака Обами) (2010)
Вихідні відомості (2010)
Тісов О. В. - Нові особливості утворення трибоструктур на поверхні тертя спечених сплавів системи Со-ТіС (2015)
Дудчак Т. В. - Теоретичні передумови дослідження адгезійної міцності полімерних композиційних покриттів (2015)
Romanuke V. V. - A method of resume-training of discontinuous wear state trackers for composing boosting high-accurate ensembles needed to regard statistical data inaccuracies and shifts (2015)
Чернець М. В - До питання оцінки умов взаємодії зубів у конічній передачі на контактні параметри та триботехнічні характеристики. Частина. 1. Прямозуба передача, Чернець Ю. М. (2015)
Чернець М. В - До питання оцінки умов взаємодії зубів у конічній передачі на контактні параметри та триботехнічні характеристики. Частина. 2. Косозуба передача, Чернець Ю. М. (2015)
Кухарь В. В. - Усовершенствование процесса изготовления поковки "рым - болт" спаренной штамповкой с предварительным профилированием заготовки продольным изгибом, Присяжный А. Г. (2015)
Войтов В. А. - Моделирование процессов трения и изнашивания в трибосистемах в условиях граничной смазки. Часть 3. Добротность трибосистемы, Захарченко М. Б. (2015)
Студент М. М. - Порівняльні характеристики зносостійкості оксидних та нітридних покриттів, Гвоздецький В. М., Калахан О. С., Посувайло В. М., Шмирко В. М., Сірак Я. Я. (2015)
Писаренко В. Г. - Розрахунково - експериментальна методика визначення трибоконтактних параметрів , Диха К. О., Скрипник Т. К. (2015)
Кудрін А. П. - Дослідження зносостійкості матеріалів наплавок в умовах газоабразивного зношування (2015)
Буряк А. В. - Технічна оцінка методики виконання аналізу акустичних характеристик енергетичного стану інструментального матеріалу, Буряк В. Г. (2015)
Дворук В. І. - Фізико - математичне моделювання трибосистеми "робочий орган - ґрунт", Борак К. В. (2015)
Писаренко В. Г. - До питання оцінювання ресурсу стволів снайперської та спортивної зброї (2015)
Матвіїшин П. В. - Вплив величини зазору між шнеком і циліндром на експлуатаційні характеристики термопластавтоматів (2015)
Похмурська Г. В - Модифікування мікроструктури наплавлених шарів на основі порошкового дроту ПДCr10B4 із додаванням Al, Mg, Студент М. М, Войтович А. А. (2015)
Савуляк В. І. - Вплив мікроструктури високовуглецевих шарів, отриманих методом електродугового наплавлення з використанням вуглецевих волокнистих матеріалів, на параметри зносостійкості в умовах абразивного середовища, Шенфельд В. Й., Панасюк С. О. (2015)
Kryshtopa L. I. - Influence of gas dynamic in intercontact space on migration of gas environment from outside, Bogatchuk I. M. (2015)
Яворська Н. М. - Скреч - метод в дослідженні якості композиційних електролітичних покриттів на основі нікелю, Підгайчук С. Я., Дробот О. С. (2015)
Фабричнікова І. А. - Практичні рекомендації по збільшенню ресурсу бурякорізальних ножів, Коломієць В. В. (2015)
Професору Л.М. Черноватому – 60 (2010)
Черноватий Л. - Навчально-методичний комплекс для підготовки перекладачів з англійської мови серія dictum factum (2010)
Демецька В. - Границі застосування адаптації при перекладі (на матеріалі перекладу проповіді) (2010)
Кияк Т. - "Фальшиві друзі перекладача" як проблема міжкультурної комунікації (2010)
Коломієць Л. - "Садок вишневий коло хати…" Тараса Шевченка у новому перекладі Віри Річ (2010)
Науменко А. - Складові індивідуального стилю перкладача як чинник, руйнуючий оригінал (2010)
Семенюк О. - Проблемы интерпретации социокультурных реалий при переводе (на примере англоязычного текста рассказа Ю.Семенова "Летом 37-го"), Билоус В. (2010)
Черноватий Л. - Контроль компетенції усного перекладу з аркуша майбутніх перекладачів (2010)
Matter-Seibel S. - "False speaker of language": translating and interpreting in contemporary asian-american fiction (2010)
Білоус О. - Eigenschaften des hypermediasystems www im übersetzungsprozess: das hypertextprinzip und interaktivität (2010)
Гладуш Н. - Translation studies and other disciplines (2010)
Давыденко Ю. - Макролингвистический подход к проблеме перевода фразеологизмов (2010)
Зінукова Н. - Проблема підготовки майбутніх перекладачів у сфері професійної комунікації (2010)
Кальниченко О. - Микола Лукаш як теоретик перекладу: актуальність теоретичного спадку, Кальниченко Н. (2010)
Кіщенко Ю. - Головні особливості синхронного перекладу (2010)
Назаркевич Х. - Переклад як елемент очуднення в романі Еміне Севгі Ездамар "Життя – караван-сарай" (2010)
Некряч Т. - Ситуативна асиметрія у перекладі драми як елемент сценічності (2010)
Овсянников В. - Английские модальные глаголы как переводческая проблема (2010)
Олійник T. - The politics of contemporary translation theory (2010)
Павленко О. - Фактори зменшення рівню еквівалентності в художньому перекладі (на матеріалі прози Дж.Фаулза) (2010)
Пасічник О. - Епістолярна спадщина Юліуша Словацького в перекладах Маргарити Гецевич (2010)
Подміногін В. - Дихотомія перекладацьких стратегій очуження та одомашнення в історії європейського перекладу, Якимчук А. (2010)
Радчук В. - Перекладацький метод Миколи Лукаша (2010)
Ребрій О. - Творчий аспект передачі мови персонажів фантастичного твору в англо-українському перекладі (2010)
Селиванова Е. - Общение и перевод (2010)
Тарнавська М. - Переклад підтексту в оповіданні Дж.Д.Селінджера "Добре ловиться рибка-бананка” (2010)
Чала Ю. - Реалія і культурно маркований знак: термінологічні аспекти перекладознавства (2010)
Абабілова Н. - Підготовка конкурентноздатних перекладачів як педагогічна проблема (2010)
Бідна Т. - Відтворення біологічної метафори статі (на матеріалі чоловічих характерів у перекладах роману М. Мітчел "Gone with the wind”) (2010)
Білоус О. - Твори Т.Г.Шевченка в перекладах німецьких письменників (2010)
Бондарчук Л. - Відтворення іншомовних вкраплень як елемент стилістичного трансформування оригіналу (на матеріалі перекладу текстів економічного змісту) (2010)
Гавриленко А. - Фразеологизмы компаративного типа в французском языке в аспекте перевода (2010)
Гальчак Т. - Гендерні особливості формування професійної компетенції усного перекладача (2010)
Гізер В. - Передперекладацький аналіз путівника як типа краєзнавчого тексту (на матеріалі текстів східнослов’янської та британської лінгвокультурних традиції) (2010)
Гриців Н. - Пролог до трагедії "Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра в перекладі В. Мисика (2010)
Дзюба Т. - Відтворення англійських прислівників-інтенсифікаторів дії українською мовою (2010)
Довбуш О. - Кіносценарій "oliver’s story” як форма інтерсеміотичного перекладу: хронотопний аспект (2010)
Довганчина Р. - Вербальні маркери підтексту і переклад (на матеріалі оповідання е.гемінґвея "hills like white elephants”) (2010)
Кам’янець А. - Прецедентність текстів як чинник у перекладацькому тлумаченні алюзій (2010)
Караневич М. - Прагматично зумовлені лексичні трансформації в англо-українському художньому перекладі (2010)
Кардашова Н. - Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу (2010)
Козачек Е. - К проблеме перевода Фельетона как типа текста (2010)
Міщенко А. - Комп’ютеризовані інструменти перекладача фахової літератури (2010)
Наняк Ю. - Вербалізований образ Ґретхен з трагедії Й. В. Ґете "Фауст" у перекладах І. Франка та М. Лукаша (2010)
Оришечко Т. - Відтворення української вигукової лексики в множинному перекладі англійською мовою (на матеріалі перекладів новели В. Стефаника "Камінний хрест”) (2010)
Радчук О. - Тлумачення Р.Бернза як міфологізація і деміфологізація (2010)
Романюга Н. - Відтворення національних символів у художньому перекладі на тлі різномовних національних систем (2010)
Соловей Г. - Політична лексика та фразеологія в перекладі: теоретичний аспект (2010)
Стасюк Б. - Аморфність групування неповноеквівалентної лексики (2010)
Тимчишин Н. - Переклад як спосіб формування універсального типу культури (2010)
Хан О. - Особливості відтворення характерологічного контексту в перекладі "Крутого" (hard-boiled) детективу Раймонда Чандлера (2010)
Чепурна З. - Трансформація порядку слів у простому реченні при перекладі з німецької мови українською (2010)
Янчук С. - Особливості відтворення комунікативно-прагматичних характеристик англомовного миротворчого дискурсу в українському перекладі (2010)
Hilmar J. T. Brunner - Die deutsche sprache unter berücksichtigung der nichtdeutschen und migranten im deutschen sprachgebiet (2010)
Закариадзе А. - Language as culture (2010)
Компанцева Л. - Концепт `информационное общество` как когнитивная основа изменений языковой картины мира современного общества (2010)
Ніконова В. - Картина світу в трагедіях Шекспіра: проблема реконструкції та моделювання (2010)
Приходько А - Абсолютные валоративы "Fleiß" и "Sparsamkeit" в немецкой лингвокультуре, Приходько Г. (2010)
Анісімова А. - Особливості вербалізації концепту тероризм в індійському варіанті англійської мови (на матеріалі медіа-текстів он-лайн формату), Ришкова О. (2010)
Арделян О. - Культурно-національна конотація англійських фразеологізмів (2010)
Болдырева А. - Некоторые средства реализации юмора на дискурсивном уровне в произведениях П.Г. Вудхауза (фреймовый подход) (2010)
Гопштер Є. - Концепт "рідна мова” у мовній картині світу етнічних українців Поволжя (на матеріалі діалектологічних досліджень) (2010)
Григоренко Т. - Концептуальне моделювання та мовна картина (на матеріалі етнокультурної термінології) (2010)
Долгополова Л. - Прийменникові інфінітивні конструкції німецької мови у діахронії (2010)
Дорофєєв Ю. - Граматика як складова мовної картини світу (2010)
Ємельянова О. - До питання про лінгвістичну концепцію мовної особистості (2010)
Єсипенко Н. - Концепт HOME в англійській літературі XVIII століття (2010)
Забашта Р. - Понятийное поле ‘посредник’ и номинативные средства его выражения в современном русском языке (2010)
Іваненко Н. - Good as the deluded worship in plato’s allegory (2010)
Климентова О. - Кирило-Мефодіївська традиція та sacra lingua східних слов’ян (2010)
Колесник О. - Мовні етнокультурні маркери у міфологічному просторі (2010)
Коч Н. - Исследование концептов в диахронии как теоретическая и методическая проблема (2010)
Кравцова Ю. - Метафорическая картина мира М. Кузмина (2010)
Кравченко В. - Концепт ЄВРОПА як семантичний актант у сучасному євроінтеграційному дискурсі (2010)
Лавриненко С. - Концептуалізація уявлень сфери народної правосвідомості в українських думах (2010)
Луньова Т. - Лінгвокогнітивні та лінгвокультурологічні аспекти образу священної книги в романі В.Селфа "Книга Дейва” (2010)
Малевич Л. - До проблеми співвідношення наукової і наївної картин світу: термінологічна метафора (2010)
Медвідь Н. - Лінгвокультурні вербалізації концепту "душа" в українській соціально-психологічній прозі першої половини ХХ століття (2010)
Ригованова В. - Языковая личность в аспекте современных лингвистических теорий (2010)
Рогальська-Якубова І. - Особливості структури концепту береза в українській та російській МКС (2010)
Стеванович Р. - Эстетика в ментальной сфере человека. способы выражения в русском и английском языках (2010)
Франко О. - Мовні одиниці як символи національної культури (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Чернишенко І. - Вербалізація ціннісних концептів у соціально-політичному та соціологічному дискурсі української мови (2010)
Шуляк С. - Концепт сонце у поетичних ідіолектах Є. Гуцала та В. Симоненка (2010)
Юнацька А. - Метафора як механізм утворення етнічних номінацій у англійській мові США (2010)
Ярова Л. - Мовна репрезентація концепту "краса" в романі Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" (2010)
Андрианова Н. - Концепты чат-коммуникации как когнитивная основа жанра (2010)
Бойко Т. - Евфемістична еротизація лексики у ліриці Міннезангу (2010)
Ваніна Г. - Модель концепту PR/ПІАР/ПИАР в англійській, українській, російській мовах (2010)
Гнатковська О. - Образний компонент концепту intention в англомовній картині світу (2010)
Гогильчин С. - Объективация семантических признаков английского лексико-фразеологического поля "благородство" фразеологическими средствами (2010)
Дубенчук Я. - Потворне та його форми в поетичній картині світу У. Блейка (2010)
Дягілєва Ж. - Актуалізація концепту "дружба” в індивідуально-авторській картині світу Германа Гессе (2010)
Желєзняк О. - Концептуалізація архетипу земля в поетичній картині світу українців (2010)
Жукова Н. - Картина світу, образ світу і модель світу у їх специфіці та взаємодії (2010)
Захарченко Н. - Стратегія "дискредитації опонента" в полемічних трактатах Мартина Лютера (2010)
Вихідні дані (2010)
Багрій О. В. - Вибір критерію переходу в граничний стан дискретного середовища (2015)
Нахайчук О. В. - Дослідження впливу тертя на напружений стан при вдавлюванні заокругленого індентора, Мізрах А. А., Пухтіцька Н. О., Музичук В. І. (2015)
Маковкін О. М. - До визначення контактних параметрів динамічної взаємодії кулі і площини енергетичним методом, Диха М. О., Дитинюк В. О. (2015)
Чернець М. В. - Оцінка контактної міцності, зношування і довговічності циліндричної прямозубої тягової передачі електровоза за висотного коригування зачеплення, Чернець Ю. М. (2015)
Костогриз С. Г. - Визначення динамічної в’язкості номінально нерухомого фрикційного контакту при вібронавантаженні, Шалапко Ю. І., Слащук В. О., Слащук О. О. (2015)
Криштопа Л. И. - Газодинамика в межконтактном пространстве при деструкции связующего асбополимерного материала, Богатчук И. М., Мыкытий И. М. (2015)
Терентьев А. Е. - Триботехнические характеристики композиционных плазменных покрытий NiCrBSi - TiB2 (2015)
Мікосянчик О. О. - Автоматизований триботехнічний комплекс для оцінки змащувальних процесів в парах тертя, Запорожець О. І., Мнацаканов Р. Г. (2015)
Дворук В. І. - Природа сил тертя та закономірності зносостійкості сталі при абразивному зношуванні, Борак К. В., Добранський С. С. (2015)
Горошко А. В. - Забезпечення працездатності вузла тертя механічної системи літакового відповідача, Ройзман В. П. (2015)
Венцель Є. С. - Дослідження поверхні тертя ножів автогрейдеру з іонно - плазмовим покриттям, Щукін О. В. (2015)
Стебелецька Н. М. - Обґрунтування закономірностей зміни темпів нагрівання фрикційних елементів стрічково - колодкового гальма (2015)
Винар В. А. - Зміна мікромеханічних властивостей нікелю та його трибологічної поведінки в результаті електролітичного наводнювання (2015)
Завгородній В. В. - Вплив стану поверхні струмопідвідного наконечника на площу контакту між ним і зварювальним дротом, Абрамов О. О., Вичавка А. А. (2015)
Ремарчук М. П. - Визначення величини тиску між двома поверхнями при здрібненні сипкого матеріалу в режимі гідродинамічного тертя, Ковальова Я. А. (2015)
Лопата Л. А. - Создание износостойких композиционных покрытий на основе порошков самофлюсующихся сплавов электроконтактным припеканием, Николайчук В. Я., Барановский В. Н., Чиграй С. Л. (2015)
Хижняк В. Г. - Комбінований метод поверхневого зміцнення сталі Р6М5 азототитануванням, азотохромуванням та дискретною лазерною обробкою, Кіндрачук М. В., Загребельний В. В. (2015)
Войтович А. А. - Особливості формування та руйнування наплавлених шарів з порошкових дротів системиFe-Cr-B-C за ударних навантажень, Похмурська Г. В., Студент М. М., Студент О. З. (2015)
Довбня М. П. - Залежність коефіцієнта корисної дії фрикційних передач від їх конструктивної схеми, Бондаренко Л. М., Бобирь Д. В., Коренюк Р. О. (2015)
Бондаренко Л. М. - Зависимость мощности привода механизма передвижения от положения тележки, Довбня М. П., Бобирь Д. В. (2015)
Кравцов В. І. - Деформування опорної поверхні підшипника ковзання турбокомпресора в залежності від її жорсткості, Кіндрачук М. В., Діденко О. Л., Бурбела Ю. Б. (2015)
Опришко В. Ф. - Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах, Фукс Н. А. (2012)
Балюк І. А. - Участь органів виконавчої влади в організаційно-господарських відносинах (2012)
Бондаренко Є. І. - Становлення правового прецеденту як джерела права (2012)
Бурило Ю. П. - Види інформаційних прав у національному законодавстві України (2012)
Васянович О. А. - Питання праворозуміння правових звичаїв сучасності (2012)
Глущенко Л. М. - Необхідність формування фармацевтичного права як комплексної галузі права (2012)
Гонтаренко Н. С. - Сутність державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном (2012)
Гришко О. М. - Теоретичний аналіз фізіологічних, психологічних і соціальних особливостей осіб похилого віку як чинників віктимності (2012)
Климюк О. Ф. - Парламентський контроль за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Малютін І. А. - Теоретичні питання розвитку інституту місцевих державних адміністрацій в Україні (2012)
Нечипорук Ю. М. - Окремі питання адміністративно-правового захисту прав людини в Україні (2012)
Тимчик Г. С. - Теоретичні аспекти структури адміністративно-правового статусу біженців (2012)
Федоренко Г. О. - Проблеми соціальної модернізації на етапі "переходу від економічної фази глобалізації до політичної":загальнотеоретичні та політико-правові аспекти (2012)
Рижук Ю. М. - Загальнотеоретична характеристика універсальних та специфічних гарантій економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні (2012)
Галіахметов І. А. - Принципи муніципально-правового управління господарською діяльністю у комунальному секторі економіки (2012)
Глущенко С. А. - Проблеми пенсійного забезпечення за новим пенсійним законодавством (2012)
Журик Ю. В. - Актуальні питання розмежування сфер дії цивільного та господарського законодавства України (2012)
Кикоть О. О. - Деякі питання правового регулювання господарсько-правової відповідальності: принципи, межі та прострочення сторін у зобов’язанні (2012)
Коломієць-Людвіг Є. П. - Злиття суб’єктів господарювання в державному та приватному секторах економіки (2012)
Кулик О. С. - Теоретичні та практичні аспекти предмету договорів в сфері промислової власності (2012)
Макаренко А. В. - Теоретичний аналіз відповідальності сторін за порушення умов концесійного договору (2012)
Мачуська І. Б. - Проблеми правового регулювання управління земельними ресурсами в Україні (2012)
Опришко Д. І. - Договірні об’єднання підприємств в системі суб’єктів господарювання в Україні (2012)
Полюхович В. І. - Питання розвитку засобів захисту прав індивідуальних інвесторів на фондовому ринку України (2012)
Сергієнко Н. А. - Зупинення провадження у господарських справах (2012)
Слободчикова Н. В. - Аналіз окремих питань провадження у справах про банкрутство за законодавством України та зарубіжних країн (2012)
Шаркова І. М. - Рецепція римського права в цивільне законодавство: західна та східна традиції (2012)
Шкіря Г. Ю. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських (2012)
Ярошенко І. С. - Актуальні питання римського цивільного процесу (2012)
Вавженчук С. Я. - Генезис охорони та формування трудових прав через призму ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Величко А. А. - Правове регулювання здійснення певних видів господарської діяльності на радіаційно небезпечних землях (2012)
Віхрова І. О. - Функції та структура відшкодування збитків у господарських відносинах у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2012)
Дутчак В. Ф. - Історія розвитку та аналіз законодавства щодо здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської катастрофи (2012)
Куценко Є. М. - Особливості правового стану водних ресурсів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2012)
Лисунь Г. Д. - Система державних органів у сфері поводження з радіоактивними відходами (2012)
Малишева М. Х. - Систематизація господарського законодавства у сфері ліквідації наслідків на ЧАЕС (теоретико-правовий аспект) (2012)
Остапович В. М. - Теоретико-правові проблеми запровадження в Україні загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2012)
Сіра І. В. - Поняття та ознаки АЕС як відокремлених підрозділів державного підприємства (2012)
Чихірьов В. Л. - Правові аспекти здійснення повноважень державних органів у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, Жирун А. В. (2012)
Шаталова Л. М. - Правові засади державного регулювання ядерно-енергетичного комплексу України: стан і перспективи розвитку (2012)
Гайдулін О. О. - Гармонізація правил тлумачення міжнародних правочинів: постановка проблеми (2012)
Єршова В. С. - Окремі правові питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього природного середовища (2012)
Мезенцова Н. В. - Нормативно-правове та теоретичне визначення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності як суб’єктів зовнішньоекономічних відносин (2012)
Назаренко О. А. - Сучасна концепція підтримання миру в рамках ООН (2012)
Потапова О. В. - Правові засади міжнародної технічної допомоги (2012)
Ратушний С. М. - Конституційне право ЄС: юридичний нонсенс чи об’єктивна реальність (2012)
Скрицька Н. А. - Правове регулювання політичної реклами на телебаченні в Україні та державах-членах ЄС: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Демченко Н. М. - Вища школа в Україні: історико-правові аспекти (2012)
Харенко О. В. - Стан та перспективи законодавчого забезпечення вищої освіти в Україні (2012)
Опришко В. Ф. - Важливий внесок у розвиток міжнародного процесуального права, Ратушний С. М. (2012)
Саврук М. П. - Плоскі задачі теорії пружності на власні значення для ортотропного та квазіортотропного клинів, Казберук А. (2014)
Делявський М. В. - Визначення напружено-деформованого стану в тонких ортотропних плитах на пружній основі Вінклера, Здолбіцька Н. В., Онишко Л. Й., Здолбіцький А. П. (2014)
Кравець В. С. - Вплив форми криволінійної тріщини на динамічні коефіцієнти інтенсивності напружень (2014)
Марущак П. О. - Кількісний аналіз сітки тріщин термічної втоми на поверхні матеріалу, Коноваленко І. В., Панін С. В., Любутін П. С., Брезінова Ж., Гузанова А., Сидор П. Я. (2014)
Максименко О. П. - Визначення жорсткості з’єднання "композит–метал" методом цифрової кореляції зображень, Іваницький Я. Л., Гвоздюк М. М. (2014)
Занг К. - Визначення механічних характеристик і питомої енергії руйнування термозміцненої арматури, Мольков Ю. В., Собко Ю. М., Бліхарський Я. З., Хміль Р. Є. (2014)
Мєшков Ю. Я. - Оцінювання експлуатаційної деградації сталей газопроводів за критерієм механічної стабільності, Шиян А. В., Звірко О. І. (2014)
Скальський В. Р. - Чергування типів руйнування стоматологічних полімерів на різних стадіях розвитку тріщини, Макєєв В. Ф., Станкевич О. М., Кирманов О. С., Винницька С. І. (2014)
Николишин М. М. - Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з двома тріщинами на межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля їхніх вершин, Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2014)
Івасишин А. Д. - Вплив термічної обробки на структуру і циклічну тріщиностійкість сплаву Ti–10,3Al–3,0Zr–1,2Si, Осташ О. П., Кузьменко М. М. (2014)
Саленко О. Ф. - Підвищення опору руйнуванню калібрувальної трубки гідроабразивних пристроїв, Хорольська М. С. (2014)
Лозинська Л. В. - Аналіз багатокомпонентних систем на вміст іридію та паладію, Тимошук О. С., Врублевська Т. Я. (2014)
Ясній П. В. - Формування залишкових напружень у пластинах з функціональними отворами після дорнування, Гладьо С. В., Скочиляс В. В., Семенець О. І. (2014)
Ткачук О. В. - Аналіз поверхні і корозійна тривкість азотованого та оксинітрованого сплаву ВТ6с у фізіологічному розчині при 36 і 40°С, Проскурняк Р. В., Погрелюк І. М. (2014)
Суберляк О. В. - Закономірності одержання та властивості гідрогелевих мембран, Мельник Ю. Я., Скорохода В. Й. (2014)
Похмурський В. І. - Вплив параметрів живильної води реакторів ВВЕР-1000 на корозійно-електрохімічну поведінку сталі 08Х18Н10Т, Хома М. С., Антощак І. М., Воробель В. І. (2014)
Зінь І. М. - Інгібування корозії сталі полікарбоксилатами, Веселівська Г. Г., Тимусь М. Б., Ільницький З. М., Цюпко Ф. І., Гладій А. І. (2014)
Крет Н. В. - Особливості корозії інструментальної сталі в зоні різання, Цирульник О. Т., Бабій Л. О. (2014)
Ґарґасас Ю. - Зносо- і корозійна тривкість електродугових покривів, напилених порошковими дротами серії Stein-Mesyfil, Ґедзевічус I., Похмурська Г., Вілаґе Б., Лампке T., Розерт Р., Червінська Н. (2014)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2014 (2014)
Authors’ index (2014)
Козловський С. В. - Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства), Козловський В. О., Козловський А. В. (2017)
Ігнатенко М. М. - Процеси ресурсозабезпечення спеціалізації та концентрації виробництва в корпоративних агроформуваннях, Рунчева Н. В. (2017)
Макаренко А. П. - Оцінка реформування єдиного соціального внеску в Україні, Нікулін А. В. (2017)
Тарасюк М. В. - Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення, Малярчук О. В. (2017)
Колесник І. А. - Ефективність політики у сфері трудової міграції в контексті євроінтеграційних прагнень України (2017)
Побережна З. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності заходів з підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній (2017)
Рощина Н. В. - Особливості міграційних процесів у сучасних економічних умовах, Борданова Л. С. (2017)
Волкова О. Г. - Теоретичні питання боргової стійкості держави (2017)
Гайдуцький І. П. - Глобальні підходи до вирішення проблем інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2017)
Мусаев А. - Организационная и экономическая оценка реформ, проведенных в сфере науки и высшего образования (2017)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фінансової безпеки підприємства, Ніколаєнко Н. С. (2017)
Федоренко С. В. - Особливості охорони праці на підприємстві: економічні аспекти розвитку, Тишковець В. П. (2017)
Гамова О. В. - Особливості визнання організації обліку та контролю дебіторської заборгованості у бюджетній установі, Козачок І. А., Вініченко К. Г. (2017)
Дашко І. М. - Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку (2017)
Грибіненко О. М. - Принципи паспортизації вугільних шахт (2017)
Швайдак В. М. - Макроекономічне регулювання банківського інвестиційного кредитування (2017)
Клименко О. В. - Актуальні питання кадрової політики в Україні (2017)
Жайворонок Л. В. - Структурні особливості виробництва та ринку хлібобулочних виробів України (2017)
Пісарєв В. П. - Навантаження ходової частини військової гусеничної машини у процесі підриву на міні (2016)
Нікорчук А. І. - Підвищення маневреності військової автомобільної техніки при динамічному та комбінованому способах управління поворотом (2016)
Подригало М. А. - Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання тягово-швидкісних властивостей автомобілів та бойових машин, Абрамов Д. В., Кайдалов Р. О. (2016)
Осипенко С. М. - Методичний апарат обґрунтування параметрів зразка озброєння з урахуванням вартісного критерію (2016)
Дробаха Г. А. - Формування траси польоту безпілотного літального апарата під час виконання завдання з фотографування місцевості, Лісіцин В. Е. (2016)
Белокурський Ю. П. - Удосконалення методу підвищення завадозахищеності системи радіозв’язку підрозділів Національної гвардії України, Горбов О. М., Лишенко В. В. (2016)
Іванець Г. В. - Методика оптимізації територіальних структур силових відомств з урахуванням рівня техногенно-природних загроз на територіях адміністративно-територіальних одиниць України, Горєлишев С. А., Баулін Д. С. (2016)
Скляров М. В. - Ретроспективний аналіз і оцінювання вимог до управління гальмами автомобіля (2016)
Морозов О. О. - Формування системи ремонтних органів для відновлення територіально розосередженої техніки (2016)
Шабалін О. Ю. - Узагальнений підхід до оцінювання вартості технічного обслуговування зразків озброєння і військової техніки на різних етапах їх експлуатації (2016)
Шаша І. К. - Технологічне забезпечення контролю експлуатаційної безпеки транспортних засобів Національної гвардії України, Гончар Р. О., Темніков В. О., Єманов В. В. (2016)
Побережный А. А. - Мониторинг браковочных показателей моторных масел при ремонте автомобилей и боевой техники, Полянский А. С. (2016)
Нечипоренко В. М. - Використання теорії R-функцій для створення раціональних посадок з натягом, Сало В. А., Літовченко П. І., Ковбаска Б. В., Верхорубов Д. О. (2016)
Літовченко П. І. - Удосконалення цільової функції для проектування механічних приводів раціональної структури, Іванова Л. П., Нечипоренко В. М., Кушнір Б. М., Маслій В. М. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Бондаренко С. В. - Визначення апроксимуючих функцій опору повітря руху снаряда, нелінійних відносно параметрів, що оцінюються, Косовцов Ю. М., Грабчак В. І. (2015)
Ванкевич П. І. - Моделювання теплових процесів в системах контактного вимірювання температури рухомих об’єктів військової техніки, Іваник Є. Г. (2015)
Величко Л. Д. - Динаміка захисної конструкції при ударі кулі або осколка снаряда, Петрученко О. С., Кондрат В. Ф. (2015)
Гащук Л. П. - Особливі оцінки динамічності розгону військового автомобіля, Гащук П. М. (2015)
Грубель М. Г. - Коливання підресореної частини транспортних засобів із неконсервативною характеристикою амортизаторів, Сокіл М. Б. (2015)
Давидовський Л. С. - Аналіз механогенезу травмування екіпажу бойових броньованих машин при підриві на мінно-вибухових пристроях, Бісик С. П. (2015)
Казмірчук В. О. - Етапи та тенденції розвитку вогнеметної зброї, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2015)
Кузьменко Р. В. - Застосування методу прогресуючого еталона у системах із неповною інформацією, Зеленюх О. М. (2015)
Матюхин Н. И. - Технический облик радиоголографических локаторов, создаваемых для наблюдения потока объектов в ситуациях конфликта, и построение на их примере системной теории радиолокации, Набока А. М. (2015)
Ткачук П. П. - Підхід до побудови програмного забезпечення збору, передачі та обробки розвідувальних даних в АСУ тактичної ланки, Живчук В. Л., Литвин В. В., Оборська О. В. (2015)
Чорнокнижний О. А. - Обґрунтування показників ефективності системи забезпечення оперативного командування cпеціальними картами та фотодокументами про місцевість в оборонній операції, Корольов В. М., Савчук Р. Г., Заєць Я. Г. (2015)
Шабатура Ю. В. - Математичні моделі оцінки поздовжньої стійкості модифікованих колісних засобів військового призначення, Залипка В. Д. (2015)
Шабатура Ю. В. - Визначення температури заряду артилерійського боєприпасу на основі застосування теорії регулярного теплового режиму, Міщенко А. С. (2015)
Волочій Б. Ю. - Оцінка ризику експлуатації навігаційно-обчислювальної системи безпілотного літального апарата, Озірковський Л. Д., Пащук Ю. М., Мащак А. В., Онищенко В. А. (2015)
Гулей Б. С. - Вплив бронезахисту на тактико-технічні характеристики армійських автомобілів багатоцільового призначення, Грубель М. Г., Мірошниченко Ю. В. (2015)
Колодчак І. Л. - Підвищення ймовірності виявлення цілі в процесі сканування підстилаючої поверхні з складним рельєфом радіолокатором активної ГСН при апріорній невизначеності по дальності та пеленгу, Семенюк А. Й., Чудяк О. Є. (2015)
Чорний М. В. - Система підтримки прийняття рішення щодо позиціонування органів технічного забезпечення війcькового формування на місцевості, Долгов Р. В. (2015)
Чумакевич В. О. - Обґрунтування можливості освітлення парків в місцях постійної дислокації за допомогою сонячних батарей у львівській області, Атаманюк В. В., Пулеко І. В., Дубовський А. М. (2015)
Атаманюк В. В. - Особливості доплерівських спектрів радіолокаційних сигналів наземних об’єктів як інформаційний параметр для їх розпізнавання станціями артилерійської розвідки (2015)
Данилюк С. Л. - Оцінка розповсюдження забруднень у зонах інтенсивного воєнно-техногенного навантаження військових полігонів сухопутних військ, Туровець Ю. С. (2015)
Казмірчук В. О. - Система екологічного забезпечення Збройних Сил України, шляхи та напрями її трансформування в систему управління екологічною безпекою, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2015)
Пащук Ю. М. - Методика роботи оперативних груп вивчення досвіду застосування Сухопутних Військ України в антитерористичній операції, Сальник Ю. П., Пащук Н. В. (2015)
Isayenkov S. V. - The phylogenetic diversity analysis of plant NHX Na+/H+ exchangers, Samofalova D. A. (2015)
Станкевич С. В. - Рослини-резерватори хрестоцвітих блішок, Кава Л. П. (2015)
Доля М. М. - Періодичність масового розмноження шкідливих карантинних видів комах і прогноз їх поширення в Україні, Кордулян Р. О. (2015)
Рябчун В. К. - Методологія створення і господарсько-біологічні властивості нового сорту тритикале ярого Дархліба харківський, Капустіна Т. Б., Мельник В. С., Щеченко О. Є. (2015)
Россихіна-Галич Г. С. - Активність ферментів каталази і пероксидази в листках й коренях проростків генотипів кукурудзи за дії грунтових гербіцидів та посухи, Лихолат Ю. В., Серга О. І., Григорюк І. П. (2015)
Курченко І. М. - Розповсюдження ендофітної мікобіоти в рослинах сфагнових боліт Полісся України (2015)
Манішевський В. М. - Вплив мінеральних добрив у захисті ріпаку ярого проти фомозу (2015)
Сорока Л. В. - Ефективність сортів руколи посівної у Правобережному Лісостепу (2015)
Примак І. Д. - Вплив механічного обробітку ґрунту та удобрення у спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України на агрофізичні властивості чорнозему типового, Панченко О. Б. (2015)
Макаренко Н. А. - Органічне виробництво продукції рослинництва: інтегральна оцінка придатності грунтів, Сальнікова А. В. (2015)
Буцик Р. М. - Продуктивність суниці залежно від типу садивного матеріалу в Правобережному Лісостепу України (2015)
М'ялковський Р. О. - Динаміка вмісту основних елементів живлення рослин картоплі за різних доз мінеральних добрив (2015)
Чаплоуцький А. М. - Активність росту дерев яблуні залежно від способу і строку обрізування, Мельник О. В. (2015)
Чернега Т. О. - Вплив заходів захисту на видову забур’яненість посівів сої (2015)
Гальчинська О. К. - Отодектоз котів: сучасні підходи у діагностиці та лікуванні, Козловська А. В. (2015)
Куликова В. В. - Кріоконсервування патогенних лептоспір Leptospira interrogans, Уховський В. В. (2015)
Томчук В. А. - Характеристика колоїдної системи жовчі за лікування диспепсії телят ентеросорбентами (2015)
Куліда М. А. - Альтернативні шляхи антисептичної терапії за гнійних отитів із врахуванням факторів клітинного імунітету хворих тварин (2015)
Козленко Т. Г. - Особливості клінічного прояву каліцивірусної інфекції котів у м. Києві, Мартинюк О. Г. (2015)
Масловата С. А. - Оцінка декоративності видів роду Ulmus L. та їх форм у Правобережному Лісостепу України (2015)
Клименко Ю. О. - Стан Querceta roboris середнього віку парку "Феофанія” (м. Київ), Мороз В. В., Дружина М. М., Кондратьєв В. В. (2015)
Зібцева О. В. - Озеленення прибудинкових територій центральної частини м. Вишгорода (2015)
Бондар Ю. О. - Стан соснових насаджень зони відчуження Чорнобильської АЕС у віддалений період (2015)
Бобошко О. П. - Використання мікроскопічних методів досліджень калози у вивченні реакцій стрестолерантності проростків пшениці за патогенезу, Панюта О. О., Таран Н. Ю., Ємельянов В. І. (2015)
Bogolyubov V. M. - Foundation of contents teaching materials ecologist training for competence in the context of sustainable development (2015)
Синетар Е. О. - Вплив наномодифікованих середовищ на біологічні властивості Escherichia coli ATCC 25922, Брич О. І., Покас О. В. (2015)
Волощук Н. М. - Видовий склад мікроміцетів компосту для вирощування печериці двоспорової на різних етапах його приготування (2015)
Корховий В. І. - Значення об’єкта, що становить національне надбання в науковому процесі (2015)
Koshevskyi I. I. - Biological objectivation of measures of pea protection from downy mildew, Turchak O. M., Zotsenko Y. M. (2015)
Новицький В. П. - Аргінін як екобезпечний стимулятор репродуктивної функції плідників: теоретико-практичне обґрунтування, Маціборук П. В., Кава Л. П. (2015)
Kalenska S. M. - Influence fertilizers and retardant protection on dynamics chlorophyll content in leaves of spring barley, Tokar B. Y. (2015)
Жеребко В. М. - Вплив бур'янів і догляду за посівами на якісні показники урожаю сої (2015)
Піковська О. В. - Вплив різних систем обробітку грунту і удобрення на структурний стан чорнозему типового (2015)
Підан Л. Ф. - Мікробіологічна активність ризосфери соняшника за дії гербіциду Фюзилад форте 150 та регулятора росту рослин Радостим (2015)
Kovalenko V. P. - Medic productivity depending on seeding rate in Right Bank Forest-Steppe of Ukraine (2015)
Балабак О. А. - Агротехнологічні заходи прискореного вирощування садивного матеріалу сортів і форм фундука (Corylus domestica kosenko еt opalko) методом зеленого живцювання (2015)
Кутовенко В. Б. - Агробіологічна оцінка сортів салату посівного (Lactuca sativa) в умовах Північного Лісостепу України, Попко К. Р. (2015)
Жовтун М. В. - Основні елементи формування продуктивності сортів коріандру посівного залежно від норми висіву та рівня мінерального живлення (2015)
Шевчук Т. В. - Біохімічні показники крові товарного молодняку сріблясто-чорних лисів, вирощеного на різнохарактерних раціонах (2015)
Киричук Г. Є. - Особливості хронічної дії іонів деяких важких металів (Cr3+, Fe3+, Mn2+, Co2+ та Ni2+) на основні фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius purpura (2015)
Алієв М. А. - Система менеджменту виробництва молока в ТОВ "Байсерке-агро" Республіки Казахстан, Угнівенко А. М. (2015)
Томчук В. А. - Ліпідний та жирно-кислотний склад крові новонароджених телят, хворих на гострі розлади травлення та після застосування ентеросорбентів (2015)
Масалович Ю. І. - Цитологічна картина мазків-відбитків слизової оболонки піхви кролиць, Любецький В. Й., Деркач С. С. (2015)
Вітенко В. А. - Підходи до стандартизації декоративних форм Morus alba L. (2015)
Томашевська Т. В. - Система моніторингу техногенних об’єктів на основі хмарних технологій, Гордійко Н. О. (2015)
Аршава І. О. - Професіоналізація діяльності нотаріуса в Україні в контексті становлення правової держави (2015)
Гребенюк Н. В. - Стимулююча функція податково-правового примусу: поняття та форми реалізації (2015)
Круглова А. Є. - Класифікація принципів оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань (2015)
Лісняк В. І. - Стимулююча функція як самостійний напрям призначення та впливу податків (2015)
Покатаєва О. В. - Перспективи розвитку фінансового права в умовах асоціації України з Європейським Союзом, Косова Е. В. (2015)
Слабко С. М. - Актуальні проблеми реалізації правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина (2015)
Стрибко Т. І. - Сутність і особливості договірного процесу (2015)
Булейко А. О. - Передумови та підстави звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: стан наукової розробки (2015)
Локтіонова В. В. - Рoзмежувaння злoчинiв тa кримiнaльних прoступкiв, вчинених у сфері довкілля (2015)
Семенюк І. С. - Кримінальне законодавство країн романо-германської правової сім’ї про Відповідальність матері за вбивство новонародженої дитини (2015)
Стоматов Е. Г. - Малі групи засуджених у місцях позбавлення волі та їх вплив на процес працевикористання засуджених (2015)
Дєєв М. В. - Мета кримінально-процесуального доказування (2015)
Банчук-Петросова О. В. - Роль підготовки кадрового резерву в реалізації кадрової політики в секторі безпеки України (2015)
Газізов М. М. - Легітимація інституту лобіювання у провідних демократичних країнах (2015)
Даниленко Л. І. - Ціннісно-мотиваційні засади політичної поведінки державних службовців (2015)
Когутюк В. Ю. - Практичні рекомендації щодо адаптації європейських стандартів державного управління виборчим процесом в Україні (2015)
Линдюк О. А. - Особливості протидії корупційним діянням у системі державної служби (2015)
Овчаренко Р. В. - Законодавче забезпечення різноманіття форм власності в Україні і місце народного підприємства в ньому (2015)
Петрик О. Л. - Сфера вищої освіти: особливості державного управління В контексті забезпечення гарантій науково-педагогічних працівників (2015)
Ребкало М. М. - Деякі чинники вдосконалення законності й дисципліни персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект (2015)
Твердохліб О. С. - Державно-управлінські аспекти інформаційної культури в сучасних умовах розвитку українського суспільства (2015)
Хілієнко О. В. - Зовнішні ринки нафтопереробної галузі україни: аналіз, проблеми та перспективи (2015)
Il'chenko V. - A System of Risk Management as an Effective Mechanism of State Regulation Over Ukrainian Foreign Trade (2015)
Богачев Р. М. - Сучасний суспільний розвиток: динаміка, ритміка та архітектоніка (2015)
Воронов О. І. - Прогнозування як інструмент формування управлінських рішень у сфері державного управління (2015)
Сорочишина Н. А. - Прогнозування як основа механізму державного регулювання інноваційного розвитку (2015)
Бритова Г. В. - Взаємоузгодження регіональної політики в Україні із цілями регіонального розвитку Європейського Союзу (2015)
Козаченко Ю. П. - Становлення та розвиток інституту місцевого самоврядування в Україні (2015)
Корольчук О. Л. - Теоретико-методологічні підходи до формування системи медико-соціальної допомоги сім’ям учасників АТО (2015)
Гайдаш Д. С. - Інновації як інструмент реформування системи охорони здоров’я України (2015)
Tkach M. - Review the methods and approaches for planning trajectory biped walking biped robot and introduce a new concept for maintaining the highest safety factor on uneven terrain during dynamic, Araffa K., Humennyi D. (2016)
Волокита А. М. - Засіб виявлення аномалій показників продуктивності розподілених комп’ютерних систем (2016)
Гриша О. В. - Збільшення ефективності процесу діяльності на основі Process Mining, Єршов П. С. (2016)
Дзінько Р. І. - Прихована марківська модель надійності виробничної системи, Лісовиченко О. І. (2016)
Дзінько А. М. - Дискретно-стохастична модель руху матеріальних потоків в контексті задачі диспетчеризації , Ямпольський Л. С. (2016)
Калініна І. В. - Комбіновані методи біометричної ідентифікації в задачах захисту від несанкціонованого доступу , Лісовиченко О. І. (2016)
Канюк Г. И. - Математическое моделирование парового котла для задач энергосберегающего управления, Мезеря А. Ю., Сук И. В. (2016)
Silvestrov A. M. - Training of numerical control machines operators: model of synthesis, Sorokovyi A. I., Laktionov A. I. (2016)
Чумаченко П. В. - Мережі доставки контенту, Ліхоузова Т. А., Лісовиченко О. І. (2016)
Лукяненко С. А. - Анализ погрешностей вычисления параметров шероховатости в многокана-льных измерительных компютерных системах , Мірошниченко І. В., Гагарін А. А., Баранюк А. В. (2016)
Поліщук М. М. - Адаптивный сборочный модуль промышленного робота, Пуховський Є. С. (2016)
Sergeiev D. S. - A model of relation object for the natural language knowledge (2016)
Стенин А. А. - Синтез оптимальной системы лучевого наведения снаряда, Мелкумян Е. Ю., Солдатова М. А. (2016)
Кушнірова Т. - Постмодерністські тенденції в художній прозі Фелікса Пальми (на матеріалі роману "Карта часу") (2015)
Зуєнко М. - Елементи класичної й англійської "Національної" міфології в "Космосі" Дж. Мільтона (2015)
Капустян І. - Жанрово-стильові новації у драмі Фрідріха Дюрренматта (2015)
Яблоков Е. - Женский образ в художественном мире Андрея Платонова в аспекте символизма (2015)
Жаданова Т. - Предтечи К. С. Льюиса в жанре фєнтези (2015)
Тимченко А. - Образ поета й мотив творчості у книзі Олександри Ковальової "Степові озера" (2015)
Осадча Ю. - Джерельний базис у трактаті "Сутність художньої прози" Цубоучі Шьойо (2015)
Конєва Т. - Модель світу й людини в оповіданнях "Усмішка" Р. Бредбері й "Запах думки" Р. Шеклі, Пономаренко І. (2015)
Палий Е. - Влияние Парнасской традиции на раннюю лирику В. Брюсова, Астахова С. (2015)
Абдуллаева И. - Символизм в творчестве Вильяма Куллена Брайанта (2015)
Таран З. - Стильові особливості "Артистичного письма" в романі Едмона Гонкура "Брати Земганно" (2015)
Українець Л. - До проблеми імпліцитної семантики фонетичних одиниць (2015)
Корнєва Л. - Гроші у фразеологізмах: номінації та репрезентовані цінності (2015)
Чикалова М. - Лексико-семантичні відповідності перекладу понятійного апарату у сфері туристичної діяльності (2015)
Зубко Т. - Предикати сприйняття як конституенти предикатної типології (2015)
Чемпоєш В. - Функціонально-семантична структура вставлених контрукцій у навчальному філологічному дискурсі (2015)
Слєпцов О. С. - Архітектура православного храму: від задуму до втілення (2013)
Айлікова Г. В. - Особливості та проблеми розроблення схем планування території регіонального рівня на прикладі схеми планування території Кременчуцького району Полтавської області (2013)
Алейникова А. И. - Исследование коррозионных процессов трубопроводов водоснабжения (2013)
Антипенко Є. Ю. - Визначення шляхів оновлення теоретичної бази моделювання діяльності будівельних підприємств (2013)
Банах А. В. - Анализ напряжённо-деформированного состояния конструкций недостроенного сооружения класса ответсвенности СС2 (2013)
Банах В. А. - Теоретическое обоснование влияния предварительных деформаций на напряженно-деформированное состояние строительных конструкций и их учет при моделировании (2013)
Барабаш М. С. - Численное моделирование воздействия динамических нагрузок метрополитена на близстоящие здания, Овчарова В., Гензерский Ю. В. (2013)
Бірюк С. П. - Вплив розвитку промислово-виробничого комплексу на територіально-планувальну організацію міста (на прикладі м. Києва) (2013)
Бобраков А. А. - Пріоритетні напрямки вдосконалення логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення перебудов будівель та споруд (2013)
Болюк С. В. - Увеличение пропускной способности главной магистрали города Запорожья, Горлачов О. Е. (2013)
Бондар О. А. - Системний аналіз економіко-математичних моделей вирішення економічних задач (2013)
Бондаренко М. І. - Енергозберігаючі режими деформування технічних текстильних матеріалів, Рябчиков М. Л. (2013)
Васильєва Г. Ю. - Моделювання потоків вантажних автомобілів на магістральній вулично-дорожній мережі міста, Ромашко О. В. (2013)
Весель П. - Архитектурное наследие Украины советского периода, критерии признания его объектов "памятниками" и шансы на государственную защиту. (2013)
Волох В. М. - Інноваційний менеджмент та проекти підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства м. Запоріжжя, Доненко В. І., Назаренко О. М. (2013)
Гембарський Л. В. - Технологія спряження нових плитних елементів з існуючими фундаментами (2013)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование технологий возведения смотровых шахт над действующими канализационными коллекторами, Олейник Д. Ю. (2013)
Демчина Б. Г. - Дослідження деформативності бетону та пінобетону у збірно-монолітних залізобетонних плитах перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону, Литвиняк О. Я. (2013)
Денисенко Н. О. - Проблеми визначення прямих та непрямих ефектів від реалізації дорожньо-будівельних проектів (2013)
Дикий О. В. - Разработка механизма организации бизнес-процессов в рамках проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства (2013)
Доненко В. І. - Особливості розробки програмних продуктів для потреб модернізації процесів організації будівництва (2013)
Доненко І. В. - Аналіз та шляхи вдосконалення традиційних організаційних структур будівельних організацій, Іщенко О. С., Іванченко А. В. (2013)
Доненко В. І. - Моделювання ефективного залучення приватних керуючих компаній у житлово-комунальне господарство міст України, Попов М. Є., Квіціані Т. М. (2013)
Дубова С. В. - Взаимодействие города и транспорта (2013)
Егоров Ю. П. - Решение проблем физического и морального износа промзданий г.Запорожья, Савин В. А. (2013)
Євтушенко В. А. - Дослідження чинників, що впливають на потребу будівельних фірм у засобах механізації (2013)
Єфіменко В. І. - Аналіз перепланування квартир розташованих в багатоповерхових панельних будинках в Кривому Розі, Дуда І. С. (2013)
Зауральська А. В. - Визначення транспортної доступності об’єктів спортивної інфраструктури на прикладі навчально-тренувальних баз футбольних клубів (2013)
Зражевская И. Ю. - Анализ методов усиления просадочных оснований (на примере Запорожского региона) (2013)
Исаев А. П. - Воздействие погрешностей положений на систему двух вертикальных стержнем (2013)
Іщук Л. П. - Особливості створення змішаних груп з використанням представників роду Salix L. (2013)
Катушков В. О. - Застосування прикладної фотограмметрії при відновленні Успенського собору Києво-Печерської лаври., Граужис О. О. (2013)
Кожемяка С. В. - Определение области рационального ремонта кровель промышленных зданий, Мазур В. А. (2013)
Кошевий О. П. - Будгенплан. курсове і дипломне проектування (навчальний посібник), Маляр В. А., Усова О. С., Чередніченко П. П. (2013)
Кравченко С. А. - Свойства керамзитоперлитобетона на многокомпонентном вяжущем, Постернак А. А., Костюк А. И. (2013)
Кравчуновская Т. С. - Методические подходы к оценке объектов недвижимости при комплексной реконструкции и вторичной застройке жилых микрорайонов, Заяц Е. И., Епифанцева С. В. (2013)
Крупенченко А. В. - Технология усиления стальных подкрановых балок с учетом выявленных дефектов (2013)
Кузнєцов Д. О. - Моделювання багаторівневого інвертора напруги у складі автономного джерела живлення (2013)
Куцина І. А. - Будування гібридних фотоелектричних доріг в Україні (2013)
Лаврухіна К. О. - Сертифікація, як складова маркетингової системи (МС) (2013)
Лапенко О. І. - Впровадження трубобетонних конструкцій в практику сучасного будівництва (2013)
Лапенко О. І. - Проблема забезпечення сумісної роботи бетону і сталі в сталезалізобетонних конструкціях (2013)
Левківський Д. В. - Застосування методу прямих до розрахунку двошарової пластини (2013)
Лінда С. М. - Внутрішні двори у стурктурі історичних міст:розвиток та сучасні проблеми, Рибчинський А. (2013)
Лучинский С. А. - Поточная организация совмещеного монтажа строительных конструкций и технологического оборудования (2013)
Мальцева Е. В. - Эффективная организация детского досуга в жилых группах, Поликарпова Л. В. (2013)
Мамедов А. М. - Оцінка інвестиційної привабливості об’єктів нерухомості для роздрібної торгівлі під час інвестиційного проектування (2013)
Матказіна Р. Р. - Поліпшення і очищення воздухообміну шляхом встановлення механічної вентиляційної системи, Лук’янова Т. В. (2013)
Медвідь О. В. - 299 (2013)
Менейлюк О. І. - Особливості ремонтно-відновлювальних робіт у стисненних умовах житлових будинків, що експлуатуються, Галушко В. О., Колодяжна І. В., Підойма А. С. (2013)
Назаренко О. М. - Термомодернізація як засіб енергетичної санації житлових будинків, Терех М. Д., Мальований І. В. (2013)
Осипов А. Ф. - Теоретические основы устойчивого функционирования технологических систем (2013)
Першаков В. М. - Ефективні типи залізобетонних рамних конструкцій (2013)
Пестрикова А. Г. - Методика исследования образно-символических качеств городской среды (2013)
Петруня О. М. - Екологiчна оцiнка впливу діяльності АЗК на оточуюче середовище міста (2013)
Погуца Т. О. - Світовий досвід транспортного сполучення аеропорту з містом (на прикладі МА "Аднан Мендерес" Ізмір, Туреччина) (2013)
Приймаченко О. В. - Вплив магістральних вулиць на екологічний стан міжмагістральних територій (2013)
Приймаченко О. В. - Роль моніторингу в системі захисту та освоєння міських територій з складними гідрогеологічними умовами, Кобзар О. В. (2013)
Пуховий І. І. - Використання тепла відхідних газів конденсаційного котла в комплексі з тепловим насосом, Барабаш П. О., Барабаш В. П. (2013)
Ревуцька Ю. О. - Сайдинг-сучасний оздоблювальний матеріал (2013)
Руденькая Е. В. - Опыт эксплуатации кирпичных дымовых труб при нестационарных температурных воздействиях с учетом различных видов топлива (2013)
Рутковська І. З. - Виготовлення та випробування тришарових плоских панелей перекриття розміром 2,0х2,0 м., Вознюк Л. (2013)
Секретная В. Н. - Оптимизация организационно-технологических решений устройства высокопрочных бетонных полов с помощью математического моделирования (2013)
Серомолот Г. В. - Изыскание дополнительных ресурсов для снижения скользкости автодорог и тротуаров, Болюк С. В. (2013)
Сілогаєва В. В. - Реновація промислових територій центральної частини міста Запоріжжя (2013)
Собуцький В. О. - Ще раз про визначення загального технічного стану міських будинків, Собуцький О. В., Бура В. С. (2013)
Соколенко О. В. - Особенности трансформации градообразующей базы промышленных городов Донбасса на примере Центрально – Луганской агломерации. (2013)
Солуха І. Б. - Моделювання екологічного впливу транспортного потоку на обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей, Євстіфєєв Д. В. (2013)
Таран В. В. - Аналіз конструктивно-технологічних рішень улаштування перекриттів в каркасних будівлях (2013)
Терещук О. І. - Аналіз GNSS-спостережень у Північному регіоні України, Нисторяк І. О. (2013)
Тімченко Р. О. - Прокладання інженерних мереж з використанням методу горизонтально-спрямованого буріння (ГСБ), Крішко Д. А., Порохненко К. О. (2013)
Тонкачеєв Г. М. - Дослідження фіксаторів для монтажу збірних будівельних конструкцій, Лепська Л. А. (2013)
Трегубов К. Ю. - Системний підхід у дослідженні поліфункціональних музейних комплексів (2013)
Філіппова О. С. - Інтермодальна транспортна система як чинник ефективного функціонування міського пасажирського транспорту (2013)
Чередниченко П. П. - Проблемы эффективности работы и повышения качества улично-дорожной сети городов (2013)
Чуб А. А. - Восстановление эксплуатационной пригодности железобетонных конструкций за счет повышения гидрофобизирующих и морозостойких свойств поверхностного слоя, Доненко В. И. (2013)
Шаповал А. В. - К учету взаимного влияния фундаментов на грунтовом слое конечной толщины, Нестерова Е. В., Шокарев Е. А., Легенченко В. А. (2013)
Шкрабик И. В. - Горизонтально направленное бурение – преимущества и перспективы применения, Грицик М. Ю. (2013)
Шкрабик И. В. - Кадры в жилищно-коммунальном хозяйстве (2013)
Шульц Р. В. - Перспективы и проблемы использования GNSS-технологий в задачах геодезического мониторинга инженерных сооружений, Анненков А. А. (2013)
Щербина Л. В. - Реконструкция и редевелопмент морально устаревших жилых зданий, Валящук В. В. (2013)
Щербина Л. В. - Комплексная оценка эксплуатационной надёжности городских территорий (2013)
Югов А. М. - Основные принципы защиты существующих зданий и сооружений, при возведении подземных частей сооружений в стеснённых городских условиях, Новиков Н. С. (2013)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка стану зелених насаджень індустріальних районів (2013)
Титул, содержание (2015)
Егоров И. Ю. - "Инновационная Украина – 2020”: основные положения Национального доклада (2015)
Салихова Е. Б. - Ренессанс государственной интервенции в промышленное развитие: последние мировые тенденции и уроки для Украины (2015)
Быстряков И. К. - Проблемы пространственного развития Украины с позиций взглядов П. Аберкромби, Манцевич Ю. Н. (2015)
Амоша А. И. - Совершенствование системы управления инновациями как условие ускорения структурных реформ в Украине, Землянкин А. И., Пидоричева И. Ю. (2015)
Мельник А. Г. - Двухуровневая модель финансирования развития высоких технологий в Украине (2015)
Коваленко В. В. - Инфляционная составляющая в деятельности банков: влияние монетарных факторов, Шепель Е. В. (2015)
Куликов Ю. Н. - Минимальная заработная плата в методологии неформальной занятости, Ёлкина Е. В. (2015)
Лендел М. А. - Институциональные аспекты трансформаций аграрного сектора экономики Украины на пути к рынку (2015)
Осташ О. П. - Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс, Анофрієв В. Г., Андрейко І. М., Мурадян Л. А., Кулик В. В. (2012)
Марущак П. О. - Ударна в’язкість зразків, вирізаних з ролика машини безперервного литва заготовок з наплавленим шаром, Біщак Р. Т., Вухерер Т., Гладьо В. Б. (2012)
Nakonieczny A. - Contact fatigue strength of 41CrAlMo7 grade steel by nitriding and shot-peening treatment, Monka G. (2012)
Гвоздюк М. М. - Визначення характеристик тріщиностійкості однонаправлених склопластиків, Гембара О. В., Болейчук В. М. (2012)
Pietrzak R. - The influence of mechanical damaging on positrons lifetime in ultra-high-molecular polyethylene, Szatanik R., Olchawa R., Książek K. (2012)
Венгринюк Т. П. - Гальмування втомних тріщин нанесенням на газопроводи під тиском ремонтного покриву (2012)
Похмурський В. І. - Наночастинки срібла як модифікатори тертя у парах сталь–сталь, Довгуник В. М., Киця А. Р. (2012)
Арендар Л. А. - Особливості зношування цирконію у газових середовищах за різних температур, Василів Х. Б., Винар В. А., Рудковський Є. М. (2012)
Чернець М. В. - Метод оцінки впливу коригування і зношування зубів циліндричної передачі на довговічність та міцність. Ч. 2. Контактна міцність, Ярема Р. Я., Чернець Ю. М. (2012)
Стащук М. Г. - Врахування впливу середовищ в оцінюванні експлуатаційної здатності металевих виробів (2012)
Балицький О. І. - Кореляція між тиском, амплітудами потенціалу та струму електрохімічних осциляцій в умовах кавітації, Хмєль Я., Доробчинський Л. (2012)
Федірко В. М. - Корозійна поведінка титанового сплаву ВТ6с з окисненими нітридними шарами у 0,9% NaCl при 36°С, Погрелюк І. М., Ткачук О. В., Проскурняк Р. В. (2012)
Скальський В. Р. - Дислокаційні механізми мікротріщиноутворення (Огляд), Матвіїв Ю. Я., Сімакович О. Г. (2012)
Пастернак Я. М. - Розв’язування методами інтегральних рівнянь задач антиплоского деформування тіл із тонкими стрічковими включеннями. ІІ. Аналіз концентрації та інтенсивності напружень, Сулим Г. Т. (2012)
Чумак К. А. - Періодична контактна задача термопружності для тіл з шорсткими поверхнями на локальних ділянках, Мартиняк Р. М. (2012)
Силованюк В. П. - Умови стрибка напружень і переміщень на тонкому в’язкопружному включенні, Ревенко А. В. (2012)
Кравець В. С. - Кручення пружного простору з осесиметричною вузькою порожниною, Васюта Р. В. (2012)
Стадник М. М. - Еліпсоїдальне пружне включення у тілі за дії сталого теплового потоку на його поверхні (2012)
Максименко О. П. - Визначення модуля пружності матеріалів методом цифрової кореляції зображень, Франкевич Л. Ф., Сахарук О. М. (2012)
Мольков Ю. В. - Застосування методу цифрової кореляції зображень до побудови діаграм деформування (2012)
Вацлав-Антоні Каспшак (до 80-річчя від дня народження) (2012)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2012 (2012)
Authors’ index (2012)
Василів Б. Д. - Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік SсCeSZ–NiO та YSZ–NiO, Подгурська В. Я., Осташ О. П., Васильєв О. Д., Бродніковський Є. М. (2013)
Федірко В. М. - Кінетика термодифузійного насичення азотом титанового сплаву ВТ22 за температур 800…950С, Погрелюк І. М., Кравчишин Т. М. (2013)
Березовець В. В. - Особливості сорбції-десорбції водню потрійними сплавами Mg–M–Ni (M = Al, Mn, Ti), Денис Р. В., Завалій І. Ю., Поль-Бонкур В., Печарський В. (2013)
El Abdi R. - Cetyltrimethylammonium chloride influence on silica optical fiber strength, Rujinski A. D., Boumbimba R. M., Poulain M. (2013)
Харченко Є. В. - Вплив локальних пластичних деформацій на фізико-механічні властивості матеріалу і напружений стан трубопроводу, Кичма А. О., Савула Р. С., Чумало Г. В. (2013)
Андрейків О. Є. - Вплив ґрунтової корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів, Гембара О. В. (2013)
Гохман О. Р. - Розподіл мікропошкоджень листів низьковуглецевої сталі St1.03 12 під час розтягу з різними швидкостями, Волчок Н. А., Фассманн Д. (2013)
Мощенoк В. И. - Апробация методов определения твердости материалов (2013)
Kotur B. - Metal site doping in the narrow-gap semiconductor FeGa3, Babizhetskyy V., Bauer E., Kneidinger F., Danner A., Leber L., Michor H. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського