Leonov V. O. - Formation of electroluminescence in an electrode–molecule–electrode system, Shevchenko Ye. V., Petrov E. G. (2014)
Vakhnenko O. O. - Linear analysis of extended integrable nonlinear ladder network system, Vakhnenko V. O. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Borisenko O. - Phenomenological renormalization group and cluster approximation, Chelnokov V., Kushnir V. (2014)
Lompay R. R. - Covariant differential identities and conservation laws in metric-torsion theories of gravitation, Petrov A. N. (2014)
Sizhuk A. S. - One-photon scattering by N-atom system: application to one- and two-mode resonator (2014)
Bulavin L. A. - Peculiarities in the establishment of equilibrium state in diluted aqueous solutions of glycerol, Gotsulskiy V. Ya., Chechko V. E. (2014)
Sukhachov P. O. - Gap generation in weyl semimetals in a model with local four-fermion interaction (2014)
Freik D. M. - Charge carrier scattering mechanisms in thermoelectric PbTe:Sb, Mudryi S. I., Gorichok I. V., Dzumedzey R. O., Krynytskyi O. S., Lyuba T. S. (2014)
Gavrylyuk O. O. - Study of the distribution of temperature profiles in nonstoichiometric SiOx films at laser annealing, Semchuk O. Yu., Steblova O. V., Evtukh A. A., Fedorenko L. L. (2014)
Marushko I. O. - Theorem of differentiation of the energy of a multiatomic system with respect to atomic coordinates (Part I) (2014)
Vainberg V. V. - Effects of the real-space transfer of charge carriers in the n-AlGaAs/GaAs heterostructures with the delta-layers of impurity in the barriers, Pylypchuk A. S., Poroshin V. N., Sarbey O. G. (2014)
Balabai R. M. - Activation of catalytic properties of metal nanoclusters, Gorbanyuk T. I., Litovchenko V. G., Chernikova H. N. (2014)
Gavryushenko D. A. - Entropy production by the diffusion process in a plane-parallel pore in the case of Scatchard−Hamer solution, Korobko O. V., Sysoev V. M., Cherevko K. V. (2014)
Ushcats M. V. - Modification of the Mayer sampling method for the calculation of high-order virial coefficients (2014)
Борисова Н. В. - Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей (2016)
Бочаріна Н. О. - Гендерні особливості комунікативних здібностей у підлітковому віці (2016)
Засєкін С. В. - У пошуках перекладацьких універсалій: корпусний підхід до експліцитації, Колесникова І. М. (2016)
Засєкіна Л. В. - Наративна компетентність лікаря на перетині досліджень психолінгвістики і наративної медицини (2016)
Ivashkevych E. Z. - The Development of Social Intellect by the Person’s Emotional Activity (2016)
Калмиков Г. В. - Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів (2016)
Калмикова Л. О. - Про стан розвитку мовлення як діяльності у дітей п’яти років (2016)
Карп’юк М. Д. - Лексико-семантичне поле канонів універсалії "вічність" (2016)
Кириченко Т. В. - Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2016)
Лила М. В. - Образність слова в оволодінні іноземною мовою (2016)
Мисан І. В. - Психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмами: теоретичний аспект (2016)
Потапчук Є. М. - Вплив ревнощів на мовленнєву поведінку подружжя (2016)
Роменкова В. А. - Имя ребенка как фактор формирования идентичности (2016)
Серіков В. В. - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу: психолінгвістичний вимір (2016)
Фомина Н. А. - Отражение особенностей личности учителей-логопедов в продуктивном компоненте их речевых действий, Пошехонова А. Н. (2016)
Харченко Н. В. - Розвиток мовної особистості дошкільника в контексті аудіювання: авторський підхід (2016)
Чижма Д. М. - Психологічний супровід як форма корекції й розвитку особистісної саморегуляції учнів підліткового віку (2016)
Юрченко П. О. - Рівень гідроген сульфіду та стан антиоксидантної системи в мозку щурів за тіолактонової гіпергомоцистеїнемії та її корекції, Заічко Н. В., Фільчуков Д. О. (2015)
Сотникова Е. П. - Исследование активности ферментов в слезной жидкости и сыворотке крови кроликов при сочетанных инстилляциях биопелоидов и гентамицина в условиях бактериального кератита, Лотош Т. Д., Фесюнова Г. С., Абрамова А. Б. (2015)
Дудікова Д. М. - Ультраструктура candida albicans при дії 1--3-(n-бензил, n-диметиламіно)2-пропанол хлориду, ВойчукС. І., Вринчану Н. О. (2015)
Калашніков А. В. - Морфологічнi зміни суглобового і проксимального епіфізарного хрящів та діафіза стегнової кістки щурів при короткотривалому введенні преднізолону, Бруско А. Т., Кузів Є. Л., Вільцанюк О. О., Апуховська Л. І. (2015)
Рикало Н. А. - Патоморфологічні зміни печінки щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації та при корекціїї кверцетином та L-аргініном L-глутаматом, Яровенко Л. О. (2015)
Бабий А. М. - Влияние избытка оксида азота на морфофункциональное состояние поджелудочной железы у крыс в эксперименте (2015)
Власова К. В. - Імуногістохімічний аналіз щільності мелатонінових рецепторів 1A типу в нейронах супраоптичного ядра гіпоталамуса білих щурів за зміненого фотоперіоду, Давиденко І. С., Булик Р. Є. (2015)
Пискун Р. П. - Особенности структурных изменений поджелудочной железы в условиях коррекции экспериментального атеросклероза, Савицкая Е. А., Лилевская А. А. (2015)
Яніцька Л. В. - Ультраструктурні зміни нейронів кори півкуль великого мозку щурів за інтоксикації 1,2-дихлоретаном (2015)
Римша О. В. - Вплив протимікробного покриття катетерів на організм тварин (2015)
Постовітенко К. П. - Вплив різних доз комплексу вітамінів B2, B6, B9, B12 на біохімічні показники оксидативного стресу в печінці щурів з гіповітамінозно-метіоніновою гіпергомоцистеїнемією (2015)
Стахурська І. О. - Характеристика морфологічних параметрів камер серця щурів різної статі за умов інтоксикації нітритом натрію (2015)
Гриб В. В. - Порівняльний аналіз морфологічних змін суглобів при застосуванні натрієвої солі 4-(3-метил-2-оксо-2н-(1,2,4) триазино (2,3-с) хіназолін-6-іл) бутанової кислоти (сполуки DSK-38) та диклофенаку натрію на моделі ад'ювантного артриту, Вернигородський С. В., Степанюк Г. І. (2015)
Фелештинський Я. П. - Експериментально-морфологічне обґрунтування інтраперитонеальної алопластики при післяопераційних грижах живота, Сміщук В. В., Іркін І. В., Заріцька В. І. (2015)
Небесна З. М. - Структурна та морфометрична реорганізація судин легень після експериментальної термічної травми та в умовах застосування субстрату ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С. (2015)
Любич Л. Д. - Застосування методу культивування для експериментальної оцінки впливу супернатанту фетальних нейрогенних клітин на клітини гліоми C6, Семенова В. М., Стайно Л. П. (2015)
Алексевич К. О. - Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та їх корекція мексидолом, Кузів О. Є., Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2015)
Кулик Я. М. - Патологічні зміни відтворювальної здатності свиней при довготривалому згодовуванні раундапостійкої генетично модифікованої сої, Гаврилюк А. О., Рауцкієне В. Т., Хіміч О. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Морфологічне дослідження ефективності застосування клітинних технологій у корекції експериментальної виразки шлунку, Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Таран І. В., Стукан О. К. (2015)
Холодкова О. Л. - Морфофункціональний стан яєчок та прозапальної ланки системи цитокінів за умов токсичного ураження в експерименті, Кулєшова О. А., Шухтін В. В. (2015)
Дмитриев Н. А. - Изучение корректности проведения метрических исследований трехмерных анатомических костных объектов, полученных с помощью конусно-лучевого компьютерного томографа morita veraviewepocs 3D, Марченко А. В., Филимонов В. Ю., Ясько В. В. (2015)
Черешнюк І. Л. - Комплексний підхід до доклінічної оцінки безпечності нейроретинопротекторів при різних шляхах введення, Комнацька К. М., Повх В. Л., Ходаківський О. А. (2015)
Парунян Л. М. - Сравнительная эффективность применения гепатопротекторов и физических упражнений при хронических диффузных заболеваниях печени (2015)
Підлубний В. Л. - Клініко-феноменологічні особливості і структура розладів особистості та поведінки серед працівників промислової популяції (2015)
Ксёнз И. В. - К вопросу программированных релапаротомий у детей (2015)
Дацишин П. Т. - Визначення домінуючої півкулі як перспективний напрямок розвитку критичного мислення у студентів-медиків, Сучок С. О., Хлипняч Т. М. (2015)
Себов Д. М. - Патоморфологічні особливості коронарної анатомії у хворих на стабільну стенокардію напруги (2015)
Габорець Т. Л. - Тактика ведення вагітності у жінок, хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз (2015)
Мороз Л. В. - Поширеність та особливості персистенції цитомегаловірусної інфекції при негоспітальній пневмонії, Чічірельо-Константинович К. Д., Константинович Т. В. (2015)
Рикало Н. А. - Діагностичне визначення α-фетопротеїну у сироватці крові дітей різного віку із хронічними вірусними гепатитами В та С (2015)
Тищенко І. В. - Організація просторово-часових параметрів ходьби з одночасним виконанням додаткового моторного завдання у чоловіків підліткового та юного віку (2015)
Гур'єв С. О. - Аналіз танатогенезу політравми в структурі померлих внаслідок поєднаних пошкоджень, Танасієнко О. М., Філь А. Ю., Лемішко Б. Б. (2015)
Денесюк О. В. - Визначення ступенів систолічної та ступенів діастолічної серцевої недостатності лівого шлуночка при гострому коронарному синдромі (2015)
Дреженкова І. Л. - Особливості взаємозв'язків між характеристиками житлово-побутових і соціальних умов життя, режиму добової діяльності та адаптаційних ресурсів організму студентів у залежності від рівня рухової активності, Сергета І. В. (2015)
Івченко А. В. - Чинники виникнення перипротезних переломів кульшового суглоба (2015)
Касьяненко Д. М. - Лікування дистального прикусу у дітей з порушеною функцією жувальних та мімічних м'язів знімним функціонально діючим двощелеповим ортодонтичним активатором власної конструкції (2015)
Kozak D. V. - Dynamic content pro- and anti-inflammatory cytokines in serum blood in response to polytrauma in the experiment (2015)
Куриленко І. В. - Особливості лікування анемічного синдрому у хворих на системний червоний вовчак (2015)
Малик С. Л. - Вплив холекальциферолу (вітаміну D3) на рецидиви та прогресування захворювання у хворих з множинним склерозом: результати клінічного дослідження, Титаренко Н. В. (2015)
Прокопенко С. В. - Лінійні сонографічні розміри та акустична щільність селезінки у практично здорових чоловіків Поділля різних соматотипів, Булик Р. Є., Антонець О. В. (2015)
Пролом Н. В. - Лікувальна тактика при кістозних утвореннях підшлункової залози (2015)
Сергета І. В. - Гігієнічна оцінка особливостей соціально- і житлово-побутових умов життя студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах медичного профілю, Стоян Н. В., Панчук О. Ю. (2015)
Соловйов О. С. - Легеневі ускладнення у ВІЛ-інфікованих постраждалих з політравмою (2015)
Стефаненко І. С. - Порівняння показників тиску в лівих і правих відділах серця у спортсменів юнацького віку і в осіб, які регулярно не займались спортом, Прокопенко С. В., Кириченко І. М. (2015)
Голотюк В. В. - Маркер мітотичної активності пухлинних клітин Ki-67 в оцінці ефективності неоад'ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на рак прямої кишки (2015)
Sulaieva O. N. - Mechanisms of platelet dysfunction in patients with gastroduodenal ulcer bleeding (2015)
Якушева Ю. І. - Моделювання належних показників центральної гемодинаміки у волейболісток різного амплуа у залежності від антропометричних і соматотипологічних особливостей організму (2015)
Черних М. О. - Хронічна ішемічна хвороба серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від фенотипових предикторів до особливостей гемодинаміки (2015)
Брехлічук П. П. - Судово-стоматологічні аспекти оцінки травм щелепно-лицевої ділянки в результаті дорожньо-транспортних пригод (2015)
Гайко Г. В. - Вивихи головки ендопротезу кульшового суглоба: структура та чинники виникнення, Калашніков О. В., Сулима О. М., Нізалов Т. В. (2015)
Шкатула Ю. В. - Механогенез патологічних змін у проксимальному відділі стегнової кістки при юнацькому епіфізеолізі (2015)
Демчук А. В. - Вплив тривалого прийому інгаляційних кортикостероїдів на перебіг негоспітальної пневмонії у пацієнтів з хронічними захворюваннями органів дихання (2015)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості бічних шлуночків в осіб різного віку (2015)
Шевчук Ю. Г. - Ширина бічних ямок великих півкуль головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат різних соматотипів (2015)
Усенко О. Ю. - Вплив радіочастотної абляції та ендовенозної лазерної коагуляції на судинну стінку варикозно змінених вен нижніх кінцівок, Петрушенко В. В., Татарін А. Є., Гребенюк Д. І. (2015)
Ярмак О. А. - Результати лапароскопічних оперативних втручань з використанням методів напруженого та дозованого ліфт-асистованого карбоксиперитонеуму (2015)
Бруско А. Т. - Рентгенологічні особливості впливу інтрамедулярних металевих фіксаторів різної пружності на загоєння перелому та структурно-функціональний стан кісткової тканини в умовах експерименту, Юхимчук О. А., Калашніков А. В. (2015)
Черепаха О. Л. - Уніфіковані традиційні антропометричні терміни та їх еквіваленти англійською мовою з перекладом українською мовою, Тереховська О. І. (2015)
Усенко О. Ю. - Патоморфологічні зміни у паразитарних та непаразитарних кістах печінки в умовах застосування аргоноплазмової коагуляції, Петрушенко В. В., Стукан С. С., Гребенюк Д. І., Стойка В. І. (2015)
Bulavenko O. - Ovarian hyperstimulation syndrome. The new approaches for diagnosis, treatment and prevention, Konkov D., Burtyak N. (2015)
Бобир В. В. - Нові дані про людський віром та вплив мікробіоти на його функціонування, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П. (2015)
Головатюк Л. М. - Роль етіологічних чинників у розвитку ушкоджень товстої кишки (2015)
Некрут Д. О. - Про можливий зв'язок неалкогольної жирової хвороби печінки з гіпергомоцистеїнемією (огляд літератури), Яковлева О. О. (2015)
Чумак З. В. - Иммуногистохимические и молекулярно генетические маркеры гиперплазированного и неоплазированного эндометрия, Зелинский А. А., Шаповал Н. В. (2015)
Гунько П. М. - Беззаветное служение страждущему человечеству (памяти сестры милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной), Гайдуков В. А., Мартынова З. С. (2015)
Гунько П. М. - Ілля Ілліч Мечников. До 170-річчя з дня народження, Гайдуков В. О., Горбатюк В. В. (2015)
Інформація про роботу VI конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (2015)
Pichura V. I. - Spatial prediction of soil erosion risk in the Dnieper river basin using revised universal soil loss equation and gis technology (2016)
Романчук Л. Д. - Радіологічна оцінка продуктів харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Лопатюк О. В., Ковальова С. П. (2016)
Дем’янюк О. С. - Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення, Шерстобоєва О. В., Демидов О. А. (2016)
Веремеєнко С. І. - Екологічний стан земель порушених територій Житомирської області, Саврасих Л. Д. (2016)
Бублієнко Н. О. - Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації, Семенова О. І., Жилик А. В., Семенова О. А., Тимощук Т. М. (2016)
Романчук Л. Д. - Стійкість агроценозу енергетичної верби на рекультивованих землях Полісся України, Борисюк Л. Б., Швайка О. В. (2016)
Зосимчук М. Д. - Продуктивність багаторічних трав та накопичення ними радіонукліду 137Сs на осушуваних торфових ґрунтах Рівненської області, Скрипніченко С. В., Скиба Г. В., Коцюба І. Г. (2016)
Mыслыва T. Н. - Экологическое состояние болотных почв и торфяников Житомирского Полесья, Другаков П. В., Белявский Ю. А., Тимощук Т. Н. (2016)
Тогачинська О. В. - Екологічна експертиза технологій вирощування овочевих культур за показниками родючості і фітосанітарним станом, Ничик О. В., Вдовиченко А. В., Терновий Ю. В. (2016)
Трофименко П. І. - Шляхи оптимізації структури земельного фонду України, Карась І. Ф., Трофименко Н. В., Зубова О. В. (2016)
Moroz M. S. - Breeding of entomophages is from family of Pentatomidae (2016)
Бакалова А. В. - Біологічна стійкість різних сортів смородини чорної проти звичайного павутинного кліща, Дереча О. А. (2016)
Бакалова А. В. - Ефективність сумісного застосування інсектицидів та мікроелементів на смородині чорній проти оленки волохатої (2016)
Гурманчук О. В. - Ефективність гербіцидів у контролюванні забур’яненості посівів вівса, Плотницька Н. М., Павлюк І. О. (2016)
Вдовенко С. А. - Ефективність застосування деяких біопрепаратів на продуктивність цибулі-порей, Давимока О. В., Мудріцька Л. М. (2016)
Гарбар Л. А. - Продуктивність ріпаку озимого за впливу позакореневих підживлень, Антал Т. В., Романов С. М. (2016)
Зінченко О. І. - Ріст рослин і врожайність сортів сої в Південному Лісостепу України, Січкар А. О., Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М. (2016)
Єременко О. А. - Вплив обробки рослин соняшнику регуляторами росту на посівні якості насіння при його зберіганні (2016)
Кічігіна О. О. - Особливості формування рослинного покриву старого яблуневого саду (2016)
Козлик Т. І. - Вплив агроперліту та піску у поживному середовищі на регенерацію мікроживців хмелю різних сортів, Ковальов В. Б., Джус І. А., Ратошнюк Н. П. (2016)
Куян В. Г. - Продуктивність незрошуваних садів яблуні на насіннєвих і клонових підщепах в умовах Лісостепу і Полісся України (2016)
Ласточкина С. И. - Эффективность применения азотного питания при возделывании озимой пшеницы на дерново-палево-подзолистой почве (2016)
Молдован Ж. А. - Формування врожайності зеленої маси та зміна ботанічного складу пасовищних травостоїв за роками використання залежно від удобрення (2016)
Одарченко О. М. - Вміст доступних форм калію за полицевого і "нульового" обробітків ґрунту у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу України, Танчик С. П. (2016)
Гнатюк О. М. - Особливості розповсюдження омели білої в паркових і рекреаційних зонах Лісостепу та Полісся, Кавун Е. М. (2016)
Горальський Л. П. - Особливості морфології мозочка свійських птахів, Солімчук В. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. (2016)
Горальська І. Ю. - Функціональний стан нирок у собак за бабезіозу, Пінський О. В. (2016)
Захарін В. В. - Біотехнологічна ефективність застосування тканинного препарату "Фетоплацентат" при затриманні плодових оболонок, гострому і хронічному ендометриті у корів, Калиновський Г. М., Грищук Г. П. (2016)
Личук М. Г. - Вплив кормової добавки "Нормотелтм" на стан жовчоутворення та жовчовиділення за кетозу молочних корів, Слівінська Л. Г., Березовський А. В., Паска М. З. (2016)
Прус М. П. - Зміни показників крові собак за моно- та мікс-інвазування збудниками бабезіозу та ерліхіозу, Шайдюк М. В. (2016)
Слюсаренко Д. В. - Використання інфрачервоної термометрії за провідникової блокади стегнового та сідничного нервів 0,2% бупівакаїном у собак (2016)
Шевченко А. М. - Вплив паразитарного стрес-фактору ураження волосоїдами Bovicola bovis на морфологічні показники крові телят (2016)
Скидан О. В. - Перспективи розвитку науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності, Кухарець С. М., Ярош Я. Д., Голуб Г. А. (2016)
Водяницький Г. П. - Аналіз системи масового обслуговування АПК методом математичного моделювання (на прикладі доїльних установок), Мамчур В. А., Слюсаренко І. П. (2016)
Стельмах В. М. - Дослідження складу зернового вороху озимої пшениці і озимого ячменю в умовах Житомирської області, Самчук Ю. Ю. (2016)
Ємець Б. В. - Моделювання та покращення паливної економічності автомобілів сільськогосподарського призначення (2016)
Ярош Я. Д. - Аналіз сучасного обладнання для низькотемпературного сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Іванов І. А. - Оцінка фенотипової консолідації показників розвитку молодняку голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід (2016)
Марчук О. О. - Особливості годівлі коней гуцульської породи, Лавринюк О. О. (2016)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці стоків до використання без їх фракціювання при промисловому виробництві свинини, Осипенко Т. Л. (2016)
Ткачов О. В. - Взаємозвʼязок мікробіологічних чинників з біотехнологічною придатністю сперми жеребців до охолодження, Шеремета В. І. (2016)
Данилова І. В. - Вплив процесів "цвітіння" води за участю діатомових водоростей на вміст хлороформу у питній воді (2016)
Піщан І. С. - Відтворна функція швіцьких первісток за гормональної корекції овуляціїї (2016)
Прус В. М. - Вплив Фетоплацентату на вміст феруму, купруму та цинку у лохіях корів (2016)
Шевель В. І. - Енергетична оцінка вирощування проса на зерно в Миколаївській області (2016)
Никитюк Ю. А. - Моніторинг та сучасне економічне обгрунтування шкодочинності вірусних хвороб лікарських рослин в умовах лісових екосистем Полісся України, Бойко А. Л., Сологуб Ю. О. (2016)
Володимиру Григоровичу Куяну – 80 (2016)
Анотації (2016)
Вимоги (2016)
Титул (2013)
Зміст (2013)
Киричок П. - Шановні колеги! (2016)
Шейкін С. Є. - Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків, Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л. (2016)
Гавенко С. Ф. - Термогравіметричні дослідження двокомпонентних епоксидних смол для виготовлення об’ємних етикеток, Шелудько С. В., Кочубей В. В. (2016)
Хамула О. Г. - Розробка моделі факторів впливу на експлуатаційні показники пластикових карток, Конюхов А. Д. (2016)
Гавенко С. Ф. - Дослідження відповідності розмірів елементів штрих-кодового знаку та структури коду EAN-13 на картонних пакованнях, Конюхов О. Д. (2016)
Чепурна К. О. - Дослідження адгезії поліпропіленових плівок до поверхні відбитків електрографічного друку в процесі ламінування, Оліяненко О. С. (2016)
Шостачук Ю. О. - Форма паперового листа і його викладення на приймальний стапель листових друкарських машин, Мосіюк І. П. (2016)
Roik T. - The Manufacturing Technology and its Effect on the Tribological Properties of the New Parts for Printing Machines, Vitsiuk I. (2016)
Конюхова І. І. - Маркетингові дослідження виготовлення сувенірних паковань, Рибка Р. В. (2016)
Пунчак Л. А. - Проблеми інформаційного забезпечення в управлінні підприємствами медіагалузі, Барзилович О. М. (2016)
Киричок А. П. - Начерки з розвитку досліджень у галузі кризових комунікацій (2016)
Андрійчук М. Т. - З історії становлення вітчизняної книгознавчої науки (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Киричок Т. Ю. - Термінологічний апарат електронного дискурсу на сучасному етапі, Фіголь Н. М. (2016)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Kutniashenko O. - Increase of recycling efficiency of domestic waste of preliminary preparation of their dispersed fraction, Smoliaga V., Litvinova T. (2016)
Medyanik N. - Investigation of strength and corrosion resistance properties of combined packaging materials for metal products, Shadrunova I., Kolyada L., Tarasyuk E., Chekushina T. (2016)
Taraevskyy O. - Reliability process of long-term operated gas pipelines in difficult mining and geological conditions (2016)
Molokanova V. - Project-oriented approach to metallurgical enterprises sustainable development management, Petrenko V. (2016)
Bondarevska O. - Significance of teaching organization of humanitarian disciplines in technical higher education institution in the context of individual strategies formation of the students’ independent-cognitive activity (2016)
Hryshchenko S. - Formation of ecological competence of future engineers of mining profile on the basis of geoinformation technologies, Morkun V. (2016)
Dmitriyev D. - Effective bench for scientific researches of the brake systems of a railway freight rolling stock, Valigura M. (2016)
Grigor’eva V. G. - The force analysis of interaction of furnace charge layer with working body of vibration feeder for sintering machine charging, Batareev V. V., Shayda R. P., Pelykh I. V. (2016)
Komashchenko V. - Estimation of soils pollution and model of catastrophic chemicalization, Morkun V. (2016)
Kovalenko I. - Cartridged and granulated explosive substances of grade Ukrainit for underground mines, Stupnik N., Korolenko M., Kiyaschenko D., Batareev A. (2016)
Nuianzin O. - Research of adequacy of mathematical model of heat-mass exchange in the furnace for fire resistance tests of bearing walls, Pozdeyev S., Nuianzin V (2016)
Ігнатьєва С. Є. - Функція соціальної пам’яті в щоденниковому дискурсі (2016)
Летючая Л. П. - Несуффиксальные аффиксы имен существительных и прилагательных как операторы производных с оценочным (2016)
Мізін К. І. - Верифікація лінгвокультурної релевантності концептів за допомогою методики психолінгвістичного експерименту (2016)
Мороз В. Я. - Експресивний потенціал нарисів та есе Р. Іванченко, В. Яворівського, М. Якубовської (2016)
Руда О. Г. - Механізми мовної адаптації (на прикладі мовної поведінки "нових киян") (2016)
Цар І. М. - Мовна стійкість, мовна толерантність і мовний конформізм в повсякденному спілкуванні молоді (2016)
Шелудько В. Л. - Перемикання кодів у розмовному мовленні держслужбовців Полтавщини – координативних білінгвів (2016)
Shemuda M. H. - Shortenings in a Computer Vocabulary of Modern English (2016)
Компанцева Л. Ф. - Технології сугестивної лінгвістики в мобілізації мережевих спільнот (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка карикатур "Кіно-газети" (1929 р.): функціональний, дискурсивний, стилістичний аспекти (2016)
Холод О. М. - Соціо- та психолінгвістичні маркери імперативів у текстах промов керівників III Рейху як ознаки інмутації соціальної реальності (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність та якість кісткової тканини в чоловіків з ожирінням, Мусієнко А. С. (2017)
Перцева Н. О. - Проявления инсулинорезистентности у пациентов, длительно страдающих сахарным диабетом 1-го типа, пути ее коррекции, Марциник Е. Н., Чурсинова Т. В. (2017)
Дунаєва I. П. - Вплив нутрiєнтної корекцiї на рiвень адипонектину в циркуляцiї та фактори кардiоваскулярного ризику у хворих на цукровий дiабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки (2017)
Синяченко Ю. О. - Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей у больных сахарным диабетом, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Пашковська Н. В. - Селен та автоімунні захворювання щитоподібної залози (2017)
Паньків В. І. - Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці (2017)
Сорокман Т. В. - Морфофункціональний стан щитоподібної залози в дітей з уродженим гіпотиреозом, Сокольник С. В., Макарова О. В., Мещишена І. І. (2017)
Жердьова Н. М. - Характеристика когнітивної сфери у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу зрілого віку залежно від наявності депресивних станів (2017)
Котельбан А. В. - Особливості експресії мРНК ІЛ-1β, ІЛ-17А та ІЛ-10 епітелію ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет, Годованець О. І., Коваль Г. Д., Камишний О. М. (2017)
Шмига Т. В. - Особливості фенотипування лімфоцитів у хворих з активованою рецидивуючою герпетичною інфекцією першого/другого типу та порушенням репродукції, Гаєвська В. Ю., Гаєвський В. Ю. (2017)
Урсул О. О. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за коморбідного перебігу хронічного панкреатиту (2017)
Кравчун Н. О. - Особливості змін рідинних секторів тіла при ожирінні, що виявлені вивченням його структури, Місюра К. В. (2017)
Букач О. П. - Зміни ліпідного обміну у хворих на ревматоїдний артрит із супутньою артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 залежно від поліморфізму гена T-786С ендотеліальної оксиду азоту синтази, Федів О. І., Сидорчук Л. П. (2017)
Буряковская А. А. - Сахарный диабет: роль генетических факторов в развитии заболевания, Исаева А. С. (2017)
Коваленко О. Є. - Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом, Литвин О. В. (2017)
Антошкіна Л. І. - Професійна мобільність викладацького складу як шлях до інтернаціоналізації освітнього процесу приватних вищих навчальних закладів (2016)
Сільченко І. А. - Інноваційна політика України в умовах євроінтеграції (2016)
Бритвєнко А. С. - Чинники формування конкурентоспроможності аграрного виробництва на корпоративних засадах, Рунчева Н. В. (2016)
Кіосєва І. А. - Аналіз валового внутрішнього продукту України, Курова Т. Г. (2016)
Кірова Л. Л. - Роль кластеризації агропромислового виробництва в адаптації національних агропродовольчих систем до викликів глобалізації (2016)
Настич В. Г. - Сучасний стан продовольчої безпеки України (2016)
Попова Н. О. - Інвестиційно-інноваційний потенціал вищої освіти в системі національного господарства (2016)
Фролова В. Ю. - Стратегічні орієнтири розвитку ринку медичних виробів в Україні, Пелішенко В. П. (2016)
Фролова Г. І. - Сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Економічна безпека країни в реаліях міжнародного співробітництва (2016)
Горяча О. Л. - Формування виробничого потенціалу промислового підприємства (2016)
Міхов Л. І. - Методичні підходи до оцінювання корпоративної культури (2016)
Несен А. В. - Умови формування ефективного виробництва в сільськогосподарських підприємствах україни (2016)
Компанець К. А. Сукманюк В. М. - Характеристика видів, форм реструктуризації та реорганізації підприємства (2016)
Антошкін В. К. - Умови і фактори регіональної інтеграції в Україні (2016)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (Частина I), Сігайов А. О. (2016)
Беседін В. Ф. - Методологічні основи формування нової податкової політики України в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (I частина), Столяров В. Ф., Островецький В. І. (2016)
Комарова І. В. - Роль бюджетних коштів у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області (2016)
Степанова В. О. - Основні напрями формування доходів державного бюджету України (2016)
Колесник Н. В. - Теоретико-методичні аспекти обліку й списання безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості (2016)
Ананьева Е. П. - Развитие парадигмы мультикультурализма и толерантности как фактор прогресса образовательного пространства (2015)
Аксьонова В. І. - Український дух, як феномен патріотизму в контексті парадигми комунікативного суспільства (2015)
Атаманюк З. М. - Цінності української культури через призму поглядів Г. С. Сковороди (2015)
Бойко А. І. - Соціально-філософський аналіз проблеми лідерства в сфері освіти (2015)
Боринштейн Е. Р. - Ценностные основания современного иудаизма: от традиции к гуманизму (2015)
Боринштейн Є. Р. - Соціально-Філософський аналіз економічної сфери життя суспільства, Єфіменко С. А. (2015)
Іванова О. С. - Глобалізація і науковий прогрес (2015)
Krymets L. V. - Formation of axiological foundations in modern socioeconomic space (2015)
Нівня Г. О. - Инициации жизненного цикла в современном мире (2015)
Лопуга О. І. - Проблема моралі і гуманізації молоді в сучасному українському суспільстві (2015)
Борінштейн Є. Р. - Формування економічної культури в українському соціумі, Остапенко І. Г. (2015)
Остапова В. В. - Социальный эскапизм как категория современного общества (2015)
Пальчинская М. В. - Информационная детерминанта развития современного общества (2015)
Погорелова О. О. - Філософія здоров'я як розділ загально філософського знання: досвід компаративного дослідження, Подгорна О. (2015)
Полибза Е. - Агрессия и насилие в СМИ (2015)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства (2015)
Савусін М. П. - Ентропійно-негентропійні міри простоти-складності систем (2015)
Сайфудинова Е. В. - Интергенерационная мобильность в социально-философских исследованиях в конце ХХ – начале ХХI века (2015)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення в суспільній та індивідуальній свідомості (2015)
Федорова Н. М. - Проблеми самовизначення молодої людини в умовах сучасності (2015)
Халапсис А. В. - Цивилизационная конфигурация будущего как метафизическая проблема (2015)
Чекан Н. І. - Метафора в світлі теорії пізнання (2015)
Осипова С. А. - Детерминанты процесса государствообразования на современном этапе политической истории (2015)
Палінчак М. М. - Аналіз поняття "державно-церковіні відносини", Лешанич М. М. (2015)
Пальшков К. Є. - Консервативні тенденції внутрішньополітичного протистояння в Литві на початку 90-х рр.ХX ст. (2015)
Шевченко C. А. - Релігійна складова соціально-політичної інтеграції ЄС: проблеми та перспективи (2015)
Gasanov S. - Structural policy and public finance under institutional uncertainty (2017)
Кудряшов В. П. - Модернізація фіскальної політики в ЄС, Поддєрьогін А. М. (2017)
Кириленко О. П. - Унікальний досвід організації публічного звітування про результати використання коштів обласного бюджету: уроки для поширення, Малиняк Б. С. (2017)
Чекіна В. Д. - Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення (2017)
Бортніков Г. П. - Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами, Любіч О. О. (2017)
Хомин І. П. - Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект (2017)
Редзюк Є. В. - Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного зростання в Україні (2017)
Зимовець В. В. - Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні, Керімов П. О. (2017)
Білорус О. Г. - Інституціональна політична економія: предмет, методологія, зміст, Єфименко Т. І., Леоненко П. М. (2017)
Baranova S. - Preserving Author’s Style in Rendering Comparative Constructions in Dan Brown’s Novels "Inferno" and "The Lost Symbol", Shevchenko V. (2017)
Вашист К. М. - Прагматичні особливості скорочень та телескопічних одиниць у рекламі, Катериніна М. В. (2017)
Волкова С. В. - Міфолорний простір роману-есе: наративний аспект (2017)
Волошук В. І. - Структурно-семантичні особливості німецької архітектурної термінології та способи їх перекладу (2017)
Dehtiarova L. - Sensitive kolorisation der gestalten der deutschen und ukrainischen dichtung, Lazutkina J., Trofimenko A. (2017)
Дорофеєва М. С. - Принцип незамкненості у синергетиці перекладу (2017)
Kobyakova I. - Quantitative Phraseological Units: Translation Aspects, Baranova S., Polishchiuk I. (2017)
Кулішенко Л. А. - Значення та походження фразеологізмів із числовим компонентом, Чечель С. І. (2017)
Медвідь О. М. - Iнcтрукцiя лiкaрcькoгo зacoбу: cтруктурнo-кoмпoзицiйний, лекcикo-cемaнтичний i переклaдaцький acпекти, Вoлинcькa К. I. (2017)
Погонець В. В. - Нова фразеологія англійської мови військової сфери (2017)
Rudenko N. - Pragmatic aspect of english public service advertising (2017)
Салецька М. В. - Чинник адресата і склад прецедентних імен у комунікації політичний лідер → суспільство (на матеріалі виступів Л. Кравчука в 1991 − 1994 рр.) (2017)
Semeniuk A. A. - Cultural Aspect of Communication and Translation (2017)
Серебрянська І. М. - Етноспецифічні ознаки концептосфери освіти в українській мовній свідомості (на матеріалі українських народних прислів’їв та приказок) (2017)
Ushchapovska I. V. - Convergence of Brand Language Elements (2017)
Shchyhlo L. V. - Diachronic Aspects of Word-Formation System in the German Language (2017)
Владимирова В. М. - Несподівані ракурси долі (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова "Романи Куліша" та І. Корсака "Перстень Ганни Барвінок") (2017)
Dudchenko L. - In the Travelogue Genre (2017)
Жиленко І. Р. - Жанрово-тематичний калейдоскоп жіночої емігрантської малої прози (2017)
Tkachenko О. H. - From Jan Kochanowski’s "Treny" to Ivan Franko’s Elegies (2017)
Вихідні дані (2017)
Астапенко А. В. - Методы моделирования транспортных потоков, Швецов В. Л., Осетрин Н. Н., Беспалов Д. А. (2012)
Бадюл М. Г. - Факторы, влияющие на оценку эффективности спортивно-развлекательных сооружений (2012)
Банах В. А. - Моделирование динамических воздействий на жилые здания при реконструкции в сложных инженерно-геологических условиях, Ерофеев С. А. (2012)
Банах А. В. - Особенности напряженно-деформированного состояния зданий, эксплуатируемых длительное время вблизи транспортных магистралей, Тарарсик А. А. (2012)
Бичевий П. П. Козирєва К. М. - Вибір технології усунення розшарувань бітумно-руберойдного килиму (2012)
Болошенко Ю. Г. - Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых железобетонных элементов при малоцикловых нагрузках (2012)
Вадімова А. В. - Взаємообумовленість рішень містобудівної документації та нормативно-правових актів (2012)
Василенко Л. Г. - Актуальність дослідження теоретичних засад українського авангарду (2012)
Воронич Є. А. - Багатоповерхове житло і прибудинковий простір (2012)
Габрель М. М. - Зміна образу Львова у свідомості мешканців за період пострадянських трансформацій, Габрель М. М. (2012)
Гарнага В. Л. - Сади на дахах – сучасні тенденції в садово-парковому будівництві, Бояринцева В. О., Драчук В. О. (2012)
Гоблик А. В. - Компьютерная графика как средство формирования художественного видения архитекторов, Супрун П. А. (2012)
Грицюк Л. - Історія та сучасні реалії проекту церкви на Богданівці у Львові архітектора Євгена Нагірного (2012)
Диба Р. - Урбаністичні ініціативи на Русі в світлі писемних джерел (2012)
Долінін М. О. - Вплив принципів управління якістю на діяльність будівельного підприємства (2012)
Дудар І. Н. - Міжнародна співпраця ВНТУ з кращим інженерним вузом Росії (2012)
Дудар І. Н. - Особливості проектування і будівництва енергоефективних житлових будинків, Риндюк С. В. (2012)
Завальний О. В. - Формування та розвиток об’єктів відпочинку і туризму на транскордонних територіях, Черноносова Т. О., Черноносова О. Ю. (2012)
Іванейко І. Д. - Аналіз ефективності різних технологій зведення фундаментів стрілковими кранами, Мудрий І. Б., Акімов С. Ф. (2012)
Ільчук Н. І. - Вплив одноразових повторних малоциклових навантажень на зміну ширини розкриття тріщин в ригелях рам (2012)
Кельба С. С. - Досвід проектування та будівництва громадських комплексів на в’їздах великих міст (2012)
Кельба С. С. - Розвиток громадських комплексів на в’їздах у місто (2012)
Кислоокий В. Н. - К решению задач определения неравномерных осадок оснований существующих зданий, Цыхановский В. К., Прусов Д. Э. (2012)
Кіс Н. Ю. - Розробка методів організації системи обслуговування середнього міста (2012)
Клюзко В. М. - Містобудівні проблеми висотного будівництва в м Києві (2012)
Клюшниченко Є. Є - Гігієнічні аспекти міського середовища, Штепа К. О. (2012)
Козятник І. П. - Сонце як матеріал для архітекторів в контексті регулювання мікроклімату житлових територій (2012)
Крумеліс Ю. В. - Деякі аспекти котеджного будівництва, Мітягін А. О. (2012)
Крумеліс Ю. В. - Розвиток конкурентного середовища у сфері житлово-комунального господарства, Тригуб Р. М. (2012)
Лізунова А. П. - Відчуження земельних ділянок для суспільних потреб як складова сталого розвитку територій, Михальова М. Ю. (2012)
Лінда С. М. - Термінологічні проблеми у дослідженні архітектури України 1930-1950-х років (2012)
Лорк Алиреза - Механизм регулирования цен на продукцию строительного комплекса в условиях Ближнего Востока (2012)
Лукомська І. О. - Зі світового досвіду архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів гірських річок (2012)
Лю Синь - Река Янцзы – природный каркас Шанхайской агломерации (2012)
Мамедов А. М. - Методологія управління проектами в містобудівних проектах, Мітягін А. О. (2012)
Мельничук О. Ю. - Інформаційне забезпечення управління землекористуванням, Лагоднюк Лагоднюк, О. А. (2012)
Мер’є О. В. - Архітектура курорту Немирів ХІХ – першої пол. ХХ ст. (2012)
Новаковський Д. І. - Аналіз процедури набуття права користування чи власності на землю в місті Києві (2012)
Обідний О. Б. - Специфіка оптимізації мережі закладів середньої освіти (2012)
Орлова Т. О. - Загальна міжнародна процедура оцінки екологічного впливу господарської діяльності (2012)
Осиченко Г. О. - Щодо природи середовищних потреб людини (2012)
Панченко Н. В. - Общая демографическая ситуация в Украине и потребность в доступном жилье (2012)
Панченко О. О. - Особливості симетричних перетворень у розвитку планувальної композиції міста Києва (2012)
Парфентьєва І. О. - Перспективи розвитку альтернативних джерел енергії в Україні, Ільчук Н. І. (2012)
Петрова Т. І. - Ігровий підхід у розвитку професійно-орієнтованої комунікативної діяльності студентів, Щукіна Е. І. (2012)
Рейцен Є. О. - Визначення тривалості вибіркового обстеження інтенсивності руху транспорту. Частина перша, Толок О. В., Куєвда Д. В. (2012)
Рейцен Є. О. - Розробка експертних систем для проектування транспортних систем міст, Якимчук В. А. (2012)
Руденко В. В. - Санітарне очищення міста як елемент системи між будинкового наповнення мікрорайонів, Зигун А. Ю. (2012)
Семененко М. В. - Формування автомобільного парку міста з певним рівнем екологічної відповідальності (2012)
Сенченко Д. В. - Особливості формування функціональної структури онкологічних центрів України в сучасних соціально-економічних умовах, Чернявський В. Г. (2012)
Степанюк А. - Утилітарні та сакральні аспекти вікна у відродженні традицій сільського житла, Кюнцлі Р. (2012)
Timchenko R. O. - Erection of high - rise complexes under the restricted conditions of existing building, Krishko D. A., Gogyn D. A. (2012)
Тімченко Р. А. - Ефективні протифільтраційні конструкції полігонів твердих побутових відходів, Крішко Д. А., Матяш М. О. (2012)
Тімченко Р. А. - Створення соціального житла на базі реконструкції гуртожитку, Крішко Д. А., Семенова М. Ю. (2012)
Timchenko R. O. - Multi-storey parking garages in a town planning environment, Krishko D. A., Tkachenko T. O. (2012)
Тишкевич О. П. - Інтеграція функцій у будівлях сільських шкіл (2012)
Тишкевич О. П. - Особливості організації мережі сільських навчально-виховних закладів в сучасних соціально-економічних умовах (2012)
Товбич Товбич - Структурний аналіз ієрархії моделі архітектурної діяльності (ч. 2). Закон структурованого переходу від фактичного до наперед заданого співвідношення між видами архітектурної діяльності, В. В. (2012)
Топорков. В. Г. - Комплексний підхід щодо забезпечення комфортних умов на залізничних вокзалах, Кузнєцова Я. Ю. (2012)
Усаковський С. Б. - Сучасний стан раціонального використання та охорони сільськогосподарських земель Хмельницької області, Малашевський М. А., Кубіна К. В. (2012)
Усаковський С. Б. - Етапи розвитку земельних відносин в Україні , Малашевський М. А., Колодіна Л. М. (2012)
Усаковский С. Б. - Прикладные задачи теории надежности сооружений (2012)
Фоменко М. С. - Метод моніторингу функціонування дорожньо-транспортної системи середніх міст України (2012)
Чередніченко І. О. - Механізм реалізації методичних рекомендацій по адаптації підприємств централізованого теплопостачання до умов конкурентного ринку, Іщенко Т. В. (2012)
Чибіряков В. К. - Нестаціонарна динаміка товстої пластини, Станкевич А. М., Левківський Д. В. (2012)
Чибіряков В. К. - Математичні основи визначення напружено-деформованого стану елементарних конструкцій на пружній основі, Старовєров В. С., Кравченко З. М. (2012)
Чибіряков В. К. - Порядок визначення напружено-деформованого стану лінійних споруд в ґрунтовій основі, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2012)
Шеремета Я. М. - Передумови виникнення першої масової житлової забудови та її сьогоднішній стан (2012)
Шешпари Алиреза - Формирование функционально-планировочной структуры многоквартирного жилья с учетом специфических условий локальной территории г. Тегерана (на примере района № 22) (2012)
Шпакова Г. В. - Тенденції зведення будівель і споруд малої поверховості в незнімній опалубці із вспінених пінополістирольних блоків, Литвиненко О. В. (2012)
Шулик В. В. - Про актуальні питання містобудівної науки та освіти (з урахуванням сучасного законодавства). (2012)
Шулик В. В. - Фактори, які впливають на розвиток туристичного середовища Бахчисарайського району АРК, Бородич М. М. (2012)
Шулик В. В - Про формування Слобожанського туристичного регіону України. , Васильєв П. О. (2012)
Шулик В. В - Теоретичні основи моделювання просторової структури рекреаційних систем малих міст. , Логвиненко О. С. (2012)
Шулик В. В - Про формування зон психологічної реабілітації в структурі православних монастирських комплексів, Савченко О. О. (2012)
Шулик В. В. - Про розвиток релігійного туризму (на прикладі Полтавської області). , Савченко О. О., Логвиненко О. С. (2012)
Эль-Саббаг К. И. - Использование альтернативных источников водо- и энергообеспечения в современном строительстве (2012)
Эль-Саббаг К. И. - Особенности классификации высотных зданий (2012)
Эмамианфар Али - Влияние национальных традиций исламской религии на формирование учебной среды (2012)
Рогожа М. - Майєвтика: до проблеми методів навчання в західній культурі (філософсько-етичний аспект) (2017)
Пітякова Т. - Проблема традиції в художній практиці доби модерну - переходу до постмодерну (2017)
Узунова Н. - Перспективи генеративної поетики: актуалізація проблеми метамови та метаопераціональності у контексті поетики виразності А. К. Жолковського та Ю. К. Щеглова (2017)
Саракун Л. - Взаємовплив міграції і космополітизації у добу глобалізації (2017)
Василевська Т. - Професійна етика в підтримці цінностей моралі (2017)
Гудзенко-Александрук О. - Аскетизм як засіб самоздійснення в українській національній традиції (2017)
Маслікова І. - Етико-економічні концепції якості життя в оцінці добробуту та благополуччя (2017)
Гаєвська О. - Соціально-філософські виміри пізнавального процесу в управлінській діяльності (2017)
Іщенко Ю. - Поняття "особистість вченого": наука як покликання і професія (2017)
Вільчинська С. - Морфологія знаннєвої традиції про людину в філософії України (2017)
Комісар Л. - Про сучасну філософію, університет і компетентнісний підхід у філософській освіті (2017)
Северин-Мрачковська Л. - Консьюмеризм як феномен духовно-економічного життя сучасної людини: pro et contra (2017)
Городницький А. - Фактори становлення суспільного договору (social contract) у західній континентальній філософії (2017)
Лисенко О. - Філософсько-богословські аспекти православної сакраментології (2017)
Скринник М. - Історико-філософський контекст становлення засад української самосвідомости: Україна в Литовській державі (2017)
Бевз Т. - Теоретико-методологічні підходи та алгоритм дослідження політичних ідентичностей у міській громаді (2017)
Таранов С. - Уроки Юрія Кушакова (2017)
Шандар А. - Специфіка застосування експерименту в суспільній науці (2017)
Гриджук М. - Економіка та ідеологія (2017)
Музичко Л. - Формування професійної ідентичності як освітнє завдання вищої школи (2017)
Круглий стіл "Філософсько-гуманітарні дисципліни у системі економічної освіти" 22 листопада 2016 року (2017)
Рецензія на монографію Лідії Сафонік "Буттєвість сенсу людського життя" (Сафонік Лідія. Буттєвість сенсу людського життя : монографія / Лідія Сафонік. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. - 350 с.) (2017)
Іщенко Ю. - Круглий стіл "Наука як покликання і професія" (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Mokryi Yu. O. - Indication and species differentiation of the Babesia protozoan genus by the polymerase chain reaction, Ksyonz I. M., Pochernyayev K. F., Kurman A. F. (2017)
Kukhtyn M. D. - Staphylococcal contamination of raw milk and handmade dairy products, which are realized at the markets of Ukraine, Kovalenko V. L., Pokotylo O. S., Horyuk Yu. V., Horyuk V. V., Pokotylo O. O. (2017)
Gorbatenko S. K. - Dimethyl sulfoxide as the stimulant antigen producing activity of the cell culture FLK-BLV, Stegniy M. Yu., Korneykov A. N., Myagkyh N. V., Magats D. Yu., Gorbatenko V. P. (2017)
Vasetska A. I. - The use of hormone containing contraceptive drugs and their effects on the reproductive system of dogs and cats, Mass A. A. (2017)
Zemlyanskyi A. O. - Biochemical parameters of blood serum of dogs with Hepatic lipidosis (2017)
Nevolko O. M. - The interlaboratory testing of the test-system for detection of the Lumpy skin disease virus DNA using real-time PCR ‘Bovi-DNA-test-LSD virus’, Stegniy B. T., Marushchak L. V., Sapachova M. A., Sushko M. I., Gerilovych A. P. (2017)
Ахутина Т. - Смысл, смысловое поле и модель ситуации текста (2016)
Богрова Х. - Результати дослідження просодичного компоненту мовлення у дітей дошкільного віку (2016)
Волженцева И. - Теоретический анализ проблемы просодического компонента речи дошкольника и эмоциональности как основы его развития (2016)
Гордиєнко-Митрофанова И. - Игривость: влияние возрастных особенностей на вербальное поведение испытуемых, Саута С. (2016)
Засєкіна Л. - Переживання подій та їх психолінгвістична репрезентація в автобіографічній пам’яті: репродукція чи реконструкція (2016)
Ivashkevych E. Z. - Problem of Explication of Social Intellect of the Person (2016)
Ivashkevych E. E. - Psycholinguistic Aspects of Narrative Discourse (2016)
Калмиков Г. - Дискурсивні практики як компоненти професійно-мовленнєвої діяльності психологів (2016)
Карп’юк М. - Універсалія "Душа" в контексті інноваційних (ченнелінгових) знань ХХІ століття (2016)
Кириченко Т. - Психологічні особливості саморегуляції вчителя в комунікації у процесі мовленнєво-педагогічного спілкування (2016)
Крилова-Грек Ю. - Психолінгвістичні аспекти впливу символічних образів у медіа просторі (2016)
Кючуков Х. - Изучение когнитивного аспекта в развитии речи дошкольников, Ушакова О., Яшина В. (2016)
Kyuchukov H. - Bilingualism and Cross-Cultural Study of Language and Cognitive Development (2016)
Мачикова М. - Ретроспективний аналіз дослідження феномену довіра психологічної наукою (2016)
Ringblom N. - Using Main as a Tool to Access and Evaluate Grammatical Knowledge in a Weaker Language: a Case of Swedish-Russian Bilingual Children who Attend Mother Tongue Instruction (2016)
Сериков В. - Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу: психолінгвістичний вимір (2016)
Stangaine I. - Preschooler’s Dialogue Speech Development of the Play (2016)
Харченко Н. - Суб’єктивність як істотна ознака аудіювання (2016)
Гаврилін П. М. - Закономірності лімфодинаміки та кровопостачання лімфатичних вузлів свині свійської, Тішкіна Н. М., Масюк М. О. (2014)
Костюк А. В. - Макроскопічні морфологічні показники клоакальної сумки у постнатальному періоді онтогенезу свійського індика (Melleagris gallopavo |Var. Domesticus|) (2014)
Кот Т. Ф. - Ультраструктура поверхневого епітелія лійки яйцепроводу птахів (2014)
Кущ М. М. - Вміст аргірофільних і аргентафінних ендокриноцитів у кишечнику гусей різних порід (2014)
Мазур Т. Г. - Особливості виробництва органічних харчових продуктів, Загоруй Л. П. (2014)
Фесенко І. А. - Особливості електронномікроскопічної будови екзокриноцитів підшлункової залози гусей (2014)
Хомич В. Т. - Мікроструктура стінки стравоходу курей та формування в ній лімфоїдної тканини у пренатальному періоді онтогенезу, Дишлюк Н. В. (2014)
Водоп’янова Л. А. - Вміст глікогену в гемопоетичних клітинах кісткового мозку собак (2014)
Жукова І. О. - Корекція антиоксидантного захисту у спортивних коней конкурcного типу тренувань (2014)
Первушина О. А. - Морфологические изменения эритроцитов кошки и собаки на этапах криоконсервирования, Жегунов Г. Ф., Пахомова Ю. С. (2014)
Приходченко В. О. - Ключові ферменти гліколізу та регуляція їх активності (2014)
Щетинский И. М. - Биологически активная вода (БАВ): материалы по новым способам её получения и применения, Педь Б. П., Клубань В. А., Майдич А. В., Ткачёва К. В. (2014)
Маслак Ю. В. - Аспекти етіології анемії собак (2014)
Митрофанов О. В. - Корекція обміну речовин у кнурів-плідників, Маценко О. В., Могільовський В. М., Щепетільніков Ю. О., Фурда І. В., Яковлєва І. М. (2014)
Заїка П. О. - Порівняльна характеристика лікування сечового дерматиту після перинеальної уретростомії у котів, Анічін А. М., Цимерман О. О., Кочевенко А. С. (2014)
Лохвицкий Т. А. - Об остром перитонеальном диализе у собак и кошек (2014)
Рубленко М. В. - Значення оксидантного стресу в патогенезі пухлин молочної залози у собак, Білий Д. Д. (2014)
Сарбаш Д. В. - Новоутворення сечового міхура у кобелів, діагностика та лікування, Синяговська К. А., Цимерман О. О. (2014)
Слюсаренко Д. В. - Диференціальна епідуральна блокада новокаїном та лідокаїном у собак, Ільніцький М. Г. (2014)
Бєлах Є. П. - Безконтактно-дистанційний прогноз овуляції у кобил (2014)
Грищук Г. П. - Зміни морфологічного та біохімічного складу крові неплідних корів за введення тканинних препаратів (2014)
Корейба Л. В. - Родові та післяродові ускладнення у корів голштинської породи в умовах ПРаТ "Агро-союз" Синельниківського району Дніпропетровської області (2014)
Науменко С. В. - Лікування самців із неспецифічними баланопоститами з використанням озономістських препаратів, Кошевой В. І. (2014)
Науменко С. В. - Санація препуціальної порожнини у плідників, Кошевой В. І. (2014)
Скляров П. М. - Діагностика і терапія репродуктивних патологій овець та кіз з використанням сучасних наукових розробок, Кошевой В. П., Федоренко С. Я., Науменко С. В., Іванченко М. М. (2014)
Федоренко С. Я. - Превентивна дистанційна діагностика феноменів статевого циклу та деяких гінекологічних захворювань у корів (2014)
Балим Ю. П. - Кормова добавка "Вітакорм" оцінка короткотермінової токсичності та вивчення рівня "Запасу безпечності" (2014)
Гордієнко А. Д. - Вплив альтану на токсичне ураження печінки (2014)
Гордієнко А. Д. - Вплив препарату гіпоазотемічної дії гіфларину на H2O2-індуковану хемілюмінесценцію сироватки крові щурів в системі in vitro (2014)
Гордієнко П. А. - Експериментальна оцінка ефективності нового препарату синбіотику при лікуванні дисбіозу у кролів, Чуєшов В. І., Гордієнко А. Д., Кудокоцева О. В. (2014)
Палишнюк К. Ю. - Дослідження токсичності та визначення середньолетальної дози нового препарату фторхінолонового ряду (2014)
Світлична-Кулак Ю. О. - Гостра токсичність неоверму для курей, Жукова І. О. (2014)
Сіренко О. С. - Визначення параметрів гострої токсичності на білих щурах інсектоакарицидного засобу "Aкариноцид-зеон", Богач М. В., Філатова О. І. (2014)
Щетинский И. М. - Некоторые экологические составляющие отравления крупного рогатого скота пирролизидиновыми алкалоидами, производимыми чернокорнем лекарственным (Cynoglossum officinale), Ляхович Л. М., Ульяницкая А. Ю., Захарьев А. В., Ирниденко Е. В. (2014)
Белоконов И. И. - Особенности сибирской язвы у разных видов животных и челоека, Гринченко Д. М. (2014)
Гаврасьєва Н. В. - Розробка специфічних праймерів для виявлення і генотипування репродуктивно-респіраторного синдрому свиней у полімеразно-ланцюговій реакції, Головко А. М., Кацимон В. В. (2014)
Гринченко Д. М. - Имуностимуляция прополісом при актиномікозі великої рогатої худоби, Білоконов І. І. (2014)
Клестова З. С. - Застосування альтернативних методів досліджень in vitro, Головко А. М. (2014)
Коваленко В. Л. - Порівняльне вивчення ефективності засобів місцевої терапії при дерматофітозах кошенят, Нестеренкова В. В., Пономаренко О. В. (2014)
Хомутовська С. О. - Планування та організація протиепізоотичних заходів в господарствах Путивльського району, Сумської області, Кочмарський В. А., Бондарчук А. О. (2014)
Сосницький О. І. - Комплексне дослідження на Mac-інфекцію курей подвірного утримання, Алексєєва Н. В., Прокушенкова О. Г. (2014)
Яковлєв О. С. - Іксодові кліщі - загроза людям і тваринам, Щербак О. В., Костюк Є. О. (2014)
Білопольська Т. П. - Морфофункціональні зміни в організмі жуйних за дикроцеліозу (2014)
Богач М. В. - Лікування та профілактика протозоозів домашньої птиці, Богач Т. В., Янак О. М., Коваленко Г. А. (2014)
Дідух А. В. - Епізоотична ситуація щодо парвовірусного ентериту собак у місті Житомир (2014)
Довгій Ю. Ю. - Особливості прояву епізоотичного процесу демодекозної інвазії собак на території м. Житомира, Побережець С. П. (2014)
Люлін П. В. - Розповсюдження, видовий склад збудників кокцидіозу свиней в господарствах Xарківської області (2014)
Маршалкіна Т. В. - Розробка імунізуючого препарату із Eimeria tenella з прискореним циклом розвитку (2014)
Пономаренко В. Я. - Застосування препарату "Cтронгхолд" за акарозів та гельмінтозів м’ясоїдних, Федорова О. В., Пономаренко А. М., Касьянова К. С. (2014)
Пономаренко В. Я. - Схеми лікування собак за спонтанного гіардіозу, Булавіна В. С. (2014)
Бергілевич О. М. - Маркери патогенності E.coli O157: H7 та основні гени-мішені для діагностики цього мікроорганізму в яловичині тестсистемою ПЛР, Касянчук В. В., Єфімова O. М. (2014)
Богатко Н. М. - Застосування експресного методу визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки формаліном, Мельник А. Ю., Букалова Н. В., Богатко Д. Л., Богатко А. Ф. (2014)
Головко Н. П. - Динаміка показників свіжості м’яса курчат бройлерів за збагаченням раціону цитратом наномолібдену (2014)
Ігнатовська М. В. - Вміст нутрієнтів та біологічна цінність м’яса кролів, яким застосовували вітамін E у водорозчинній формі, Якубчак О. М., Чайківська Є. В. (2014)
Меженська Н. А. - Радіологічний контроль харчових продуктів і кормів в Україні (2014)
Могутова В. Ф. - Гармонізація сучасного стану безпечності та якості молока і молочних продуктів (2014)
Ляйбер Ф. - Обґрунтування оптимізації годівлі молочної худоби відповідно до стандартів органічного виробництва ЄС як запорука отримання молока належної якості, Ткачук С. А., Білик Р. І., Кислий Ю. Л., Кондратюк Т. П. (2014)
Яценко І. В. - Біосенсорна характеристика м’яса курчат-бройлерів та м’ясного бульйону за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін", Кириченко В. М. (2014)
Абузнайд Карем - Значення морфологічних параметрів кісток скелету для вирішення діагностичних завдань у судово-ветеринарній експертизі (2014)
Усаченко Н. В. - Аналіз законодавства ЄС з питань ГМО, Гайдей О. С. (2014)
Антоненко П. П. - Ефективність використання комплексної терапії за лікувально-профілактичних заходів субклінічного кетозу у корів, Суслова Н. І., Розорьонова К. А. (2014)
Касянчук В. В. - Особливості вмісту хлорорганічних пестицидів в морскій воді прибережних зон Одеської області, Фодченко І. А. (2014)
Коваленко В. Л. - Визначення токсичності дезінфікуючого препарату "Геоцид" з використанням інфузорії Теtrachymena pyriformis, Лясота В. П., Балацький Ю. О., Пономаренко Г. В. (2014)
Колісник П. В. - Порівняльна оцінка природної резистентності телят з застосуванням металоглобуліну та селірану, Логачова Л. О., Щербак О. В., Кущ Л. Л. (2014)
Ткачова О. В. - Резистентність курей-несучок при використанні алюмосілікатних мінералів в умовах нормативного мікроклімату, Чорний М. В., Павліченко О. В. (2014)
Шкромада О. І. - Дослідження дезінфікуючих властивостей препарату БІ-Дез тм в умовах свинарських підприємств (2014)
Шульженко Н. М. - Зв’язок типів стресостійкості з типами вищої нервової діяльності корів (2014)
Чорний М. В. - Ветеринарно-санітарне та технологічне забезпечення профілактики хвороб мисливсько-промислових тварин (оглядова), Щербак О. В., Люлін П. В. (2014)
Баско С. О. - Зниження стресових дій на організм поросят при використанні біологічно активних речовин, Щербак О. В., Чорний М. В. (2014)
Лісова В. В. - Критерії посмертної диференційної діагностики пастерельозу свиней, Макарчук Т. А. (2014)
Сердюков Я. К. - Патомоpфологія піометpи у кішок, Макарчук О. В. (2014)
Науменко Ю. Н. - Микоплазмозы свиней и их уточнённая патоморфологическая характеристика, Щетинский И. М. (2014)
Головко В. А. - Основание, становление и развитие школы эпизоотологов ХГЗВА, Смолянинов В. К., Северин Р. В., Хомутовская С. А. (2014)
Королёв А. Г. - Городской голова Тюмени (2014)
Андрієнко П. Д. - Визначення передавальної матриці ланки аеродинамічного перетворення електромеханічної системи ВЕУ з аеродинамічним мультиплікуванням, Алексієвський Д. Г., Панкова О. О. (2017)
Kulik T. I. - Calculation of stress at bending of a beam of polymeric material, Zlotenko B. M. (2017)
Стаценко Д. В. - Удосконалення системи керування універсального колекторного електродвигуна кухоного комбайну, Крук Т. А. (2017)
Чабан В. В. - Динамічні навантаження товароприйомного механізму, зумовлені гальмуванням круглов’язальної машини, Коробченко Є. О. (2017)
Фомин В. М. - Построение дифференциальных уравнений простанственного изгиба железобетонных балок и рам с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона (2017)
Омельченко В. Д. - Міжнародна практика стандартизації трикотажу, Галавська Л. Є., Розсоха Т. І. (2017)
Курганська М. М. - Оцінювання сумісності елементів перспективних комплектів бойового спорядження: аеробна продуктивність організму суб’єктів, Березненко С. М., Малій А. О., Курганський А. В., Василенко В. М. (2017)
Хімічева Г. І. - Удосконалення класифікації структурних складових комплексної туристичної послуги, Михалко А. О., Супрунець М. Г. (2017)
Іщенко О. В. - Плівки медичного призначення на основі природних полімерів, Ресницький І. В., Коляда М. К., Ляшок І. О., Шинкарьова К. В., Швидка К. М. (2017)
Новак Д. С. - Вплив нанодобавок на властивості монониток, Сорохтей М. М., Резанова Н. М. (2017)
Лисін В. І. - Вплив морфології та дисперсності твердих наповнювачів TiO2 i SnO2 на електропровідність сольових систем, Коваленко І. В., Макєєва І. С. (2017)
Мищенко А. В. - Улучшение псевдопластических свойств загусток на основе растворов блоксополиуретана, Венгер Е. А., Расторгуева М. И. (2017)
Ніколаєва Т. В. - Розвиток національних художніх традицій в підготовці фахівців з дизайну костюма та брендової продукції, Шафранська Т. В. (2017)
Титул, содержание (2012)
Олейник Г. С. - Структурные превращения при формировании сверхтвердых материалов на основе исходных порошков вюртцитного нитрида бора (2012)
Курдюмов А. В. - Влияние условий ударного сжатия на превращения графита в лонсдейлит и алмаз, Бритун В. Ф., Ярош В. В., Даниленко А. И., Зелявский В. Б. (2012)
Letsoalo T. E. - Elastic and thermodynamic properties of potentially superhard carbon boride materials, Lowther J. E. (2012)
Седов В. С. - Стимулирование зарождения алмаза на подложках кремния со слоем полимерного прекурсора при осаждении алмазных пленок в СВЧ-плазме, Ральченко В. Г., Хомич А. А., Сизов А. И., Звукова Т. М., Конов В. И. (2012)
Залога В. А. - Влияние ионно-лучевой имплантации азота на адгезионные свойства твердого сплава ВК8, Криворучко Д. В., Лебедев В. Я., Залога О. А. (2012)
Клименко С. А. - Износ и стойкость инструмента, оснащенного пластинами из ПСТМ на основе КНБ, при чистовом точении закаленных сталей с большими подачами, Манохин А. С., Мельнийчук Ю. А. (2012)
Лавриненко В. И. - Исследование возможностей эффективного использования минеральных зернистых концентратов в качестве опорных элементов в рабочем слое алмазных кругов, Солод В. Ю., Сытник Б. В., Девицкий А. А., Никитин Ю. И., Полторацкий В. Г., Пасичный О. О., Скрябин В. А. (2012)
Новиков Н. В. - Формирование алмазно-твердосплавных гранул для использования в породоразрушающих инструментах, Майстренко А. Л., Прокопив Н. М. (2012)
Часнык В. И. - Высокое поглощение СВЧ-энергии на частотах 9,5–10,5 ГГц в системе с сильно вытянутыми зернами молибдена в матрице нитрида алюминия (2012)
Новиков Н. В. - Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины: к 50-летию деятельности академика Б. Е. Патона на посту Президента НАН Украины (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Kostjukov V. V. - Dimerization energetics of DNA minor groove binders, Miloserdova Yu. G., Shram O. A., Rubinson M. A., Evstigneev M. P. (2014)
Gomonai А. N. - Absolute cross-sections of s- and d-ionizations of In+ ions at their collisions with slow electrons, Hutych Yu. I., Gomonai A. I. (2014)
Liubysh O. O. - Effect of ionic ordering in conductivity experiments of DNA aqueous solutions, Alekseev O. M., Tkachov S. Yu., Perepelytsya S. M. (2014)
Bariakhtar I. - A model for dx2 – y2 super-conductivity in the strongly correlated fermionic system, Nazarenko A. (2014)
Lyaschuk Yu. M. - Interaction of a terahertz electromagnetic wave with the plasmonic system "grating–2D-Gas". Analysis of features of the near field, Korotyeyev V. V. (2014)
Tomchuk P. M. - Influence of anisotropic scattering mechanisms on polarization dependences of terahertz radiation emitted by hot electrons, Bondar V. M., Levshin O. E. (2014)
Stetsiv R. Ya. - Energy spectrum and state diagrams of one-dimensional ionic conductor, Stasyuk I. V., Vorobyov O. (2014)
Maksimenko L. S. - Spectral analysis of polarization characteristics of surface plasmon resonance in nanosized gold film, Matyash I. Е., Mischuk О. N., Rudenko S. P., Serdega B. K., Stetsenko М. А. (2014)
Sobol O. O. - Variational method for the calculation of critical distance between two coulomb centers in graphene (2014)
Gorobets Yu. I. - Dipole-exchange spin waves in a ferromagnetic nanotube, Kulish V. V. (2014)
Lelyakov O. P. - Scalar-field potential distribution for a closed "thick" null string moving in the plane z = 0, Karpenko A. S., Babadzhan R.-D. O. (2014)
To the 80-th anniversary of professor V.I. Lengyel's birthday (1934–2000) (2014)
Титул, содержание (2012)
Кущ В. И. - Оценка упруго-пластических свойств материалов по данным наноиндентирования и компьютерного моделирования. 1. Состояние проблемы (литературный обзор), Дуб С. Н. (2012)
Tavares L. O. - Possibility of the application of the computational intelligence in the production of superhard materials. Report 1, Vianna W. S., Bobrovnitchii G. S., Skury A. L. D., Rangel J. J. A. (2012)
Соколов А. Н. - Структура и твердость монокристаллов природного алмаза октаэдрического габитуса в зависимости от условий баротермической обработки, Шульженко А. А., Гаргин В. Г., Лошак М. Г., Александрова Л. И., Николенко А. С., Стрельчук В. В., Катруша А. Н., Куцай А. М. (2012)
Муратов В. Б. - Термодинамічні властивості багатостінних вуглецевих нанотрубок, Васільєв О. О., Куліков Л. М., Гарбуз В. В., Нестеренко Ю. В., Дуда Т. І. (2012)
Орел В. Э. - Магнитные характеристики и противоопухолевая активность нанокомплекса, состоящего из детонационного наноалмаза и доксорубицина, Шевченко А. Д., Богатырева Г. П., Лещенко О. В., Романов А. В., Рыхальський А. Ю., Дзятковская И. И., Николов Н. А., Дзятковская Н. Н., Щепотин И. Б. (2012)
Цысарь М. А. - Использование сканирующего туннельного микроскопа с алмазным острием для исследования структурных особенностей ta-C-пленки (2012)
Стахнив Н. Е. - Исследование влияния износа резца, оснащенного пластиной из композита на основе КНБ, на его вибрации при чистовом точении закаленных сталей, Девин Л. Н. (2012)
Петасюк Г. А. - Аналитическое определение количества зерен в одном карате алмазного порошка на основе экстраполяционно-аффинной 3D-модели зерна, Сирота Ю. В. (2012)
Лесняк В. В. - О плавлении карбида кремния под давлением, Сафонова В. В., Стратийчук Д. А., Болдырева О. Ю. (2012)
Муханов В. А. - О плавлении карбида бора B4C под давлением, Соколов П. С., Соложенко В. Л. (2012)
Титул, содержание (2012)
Кущ В. И. - Оценка упруго-пластических свойств материалов по данным наноиндентирования и компьютерного моделирования. 2. Экспериментально-теоретическая методика, Дуб С. Н. (2012)
Tavares L. O. - Possibility of the application of the computational intelligence in the production of superhard materials. Report 2, Vianna W. S., Bobrovnitchii G. S., Skury A. L. D., Rangel J. J. A. (2012)
Hernández-Ortiz M. - High dosage thermoluminescence diamond dosimeters, Bernal R., Cruz-Vázquez C., Morales J., Castaño V. M. (2012)
Лисовский А. Ф. - Термодинамическое исследование легирования композиции алмаз–WC–Co силицидами переходных металлов, Бондаренко Н. А. (2012)
Литошенко Н. В. - Залежність міцності та пластичності середньозернистих твердих сплавів WC–6 % Co від деформаційних характеристик кобальтової і карбідної фаз (2012)
Антонюк В. С. - Дослідження тонких зносостійких вуглецевих покриттів і структур, сформованих термічним випаровуванням у вакуумі на п‘єзокерамічних матеріалах, Бондаренко М. О., Бондаренко Ю. Ю. (2012)
Цысарь М. А. - Исследование топологических особенностей поверхности HFCVD нанокристаллической алмазной пленки сканирующим туннельным микроскопом с алмазным острием (2012)
Девин Л. Н. - Исследование влияния износа резца из композита на основе КНБ на вероятность его разрушения при чистовом точении закаленных сталей, Стахнив Н. Е. (2012)
Зайцев А. А. - Разработка и применение дисперсно-упрочненной связки на основе сплава Сu–Ni–Fe–Sn для режущего инструмента из сверхтвердых материалов, Сидоренко Д. А., Левашов Е. А., Курбаткина В. В., Рупасов С. И., Андреев В. А., Севастьянов П. В. (2012)
Никишина М. В. - Композит cBN–Cu: метод получения и физические свойства (2012)
Матвійчук Е. - Реалізація Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в Одеській області (2012)
Джига М. - Реалізація програми економічних реформ як інструмент активізації соціально-економічного розвитку Вінницького регіону (2012)
Іжа М. - Реформування системи регіонального управління: теоретико-методологічний аспект (2012)
Бутирська Т. - Концептуальні засади стратегії розвитку державного управління в Україні (2012)
Коваль В. - Трансформації державного управління поліетнічностю в Україні у період панування радянсько-більшовицького тоталітаризму (1930–1950 рр.) (2012)
Колісніченко Н. - Теорії лідерства у підготовці з державного управління: орієнтація на ефективного регіонального лідера (2012)
Купрійчук В. - Державне управління вищими навчальними закладами в добу національно-визвольної боротьби 1917–1920 рр. (2012)
Молодожен Ю. - Економічна самодостатність територіальних громад: стан розроблення проблеми та визначення напрямів досліджень, Левицький А. (2012)
Мороз В. - Можливості інституціоналізму для розв’язання питань розвитку трудового потенціалу країни (2012)
Попович Н. - Концептуальний рівень взаємодії суб’єктів управлінської діяльності (2012)
Рачинський А. - Стратегічні аспекти управління розвитком персоналу в органах виконавчої влади (2012)
Росколотько І. - Людський капітал як фактор соціального розвитку (2012)
Тупіцин В. - Історичні передумови організації інституцій місцевого самоврядування в Україні (2012)
Алєксєєва Я. - Аналіз механізмів державного управління продовольчою безпекою на сучасному етапі розвитку держави (2012)
Балдинюк В. - Зміни у функціонуванні об’єктів сільської соціальної інфраструктури Липовецького району Вінницької області (2012)
Волянський П. - Організація медичного забезпечення постраждалих в умовах надзвичайної ситуації (2012)
Ворона М. - Перебування іноземних студентів в Україні: правовий статус та організація процесу навчання, Яковлєв Є. (2012)
Гавінська О. - Забезпечення доступу до публічної інформації у процесі взаємодії органів влади та засобів масової інформації (2012)
Гордєєв О. - Ефективність системи моніторингу: сутність та особливості впровадження (2012)
Грицко Р. - Роль ліцензування і акредитації в державному управлінні розвитком родинної медицини (2012)
Дубич К. - Менеджеріалізм у наданні державних послуг населенню в соціальній сфері: досвід Великої Британії для України (2012)
Кетрарь А. - Зміст суб’єктивного авторського права (2012)
Кіров В. - Нормативно-правове регулювання формування державної політики зі здорового способу життя (2012)
Коваль З. - Управління захистом національних безпекових інформаційно-психологічних інтересів України (2012)
Комаровський В. - Модель процедури надання адміністративної послуги в системі електронного урядування (2012)
Крейденко В. - Удосконалення інституційних взаємовідносин між Президентом України та Кабінетом Міністрів України в нових політичних умовах: порівняльний аналіз (2012)
Литвиновська П. - Прогнозування динаміки надходження інвестицій в розвиток регіону (2012)
Літвак А. - Стан ринку медичних послуг в Україні (2012)
Логвінов В. - Організаційно-методичні аспекти створення регіонального порталу електронних послуг (2012)
Маліков В. - Формування механізмів державного управління економічним розвитком сільських територій (2012)
Марущак В. - Про можливість використання шведського досвіду соціального діалогу при вирішенні трудових спорів (2012)
Надолішній П. - Публічно-приватне партнерство: регіональний вимір, Оніщенко Н. (2012)
Наместнік В. - Особливості взаємодії органів державної влади та громадських організацій в процесі екологічної освіти (2012)
Овчаренко Ю. - Аналіз варіантів вибору стратегій національної безпеки в контексті європейської інтеграції України (2012)
Орлов М. - Концептуальна модель дослідження взаємодії регіональних органів виконавчої влади в сфері охорони правопорядку (2012)
Подобєд Н. - Проблеми забезпечення молоді житлом в Україні (2012)
Ринковий Т. - Соціальні технології й державне управління в контексті політичних технологій (2012)
Тещук В. - Плануваня впровадження медичних інформаційних систем в умовах ангіоневрологічного відділення військово-медичного клінічного центру південного регіону України для удосконалення системи державного управління надання медичної допомоги жителям Одещини, Амонс О., Колчін Р., Тещук В. (2012)
Токарчук О. - Акцизний податок в системі державного регулювання економіки (2012)
Хаіт Л. - Організація розробки і впровадження стандарту медичної послуги (2012)
Харченко Т. - Корпоративне управління: механізми підвищення соціальної ефективності (2012)
Чемьоркін І. - Плани США щодо розміщення систем ПРО у Північно-Західному Причорномор’ї: можливі наслідки для України (2012)
Шандрик В. - Організаційно-функціональна модель державного управління проектом у сфері ЖКГ на засадах державно-приватного партнерства (2012)
Шпачук В. - Особливості прояву системного ризику в банківській системі (2012)
Бакуменко В. - До питання аналізу процесів самоорганізації в соціальних системах, Червякова О. (2012)
Дроздова Н. - Впровадження інструментів електронних закупівель як складова електронного врядування: вітчизняний та світовий досвід (2012)
Кривачук Л. - Формування професійної компетентності державних службовців у сфері охорони дитинства: професійно-діяльнісний компонент (2012)
Шульга І. - Закон України "Про державну службу" від 17 листопада 2011 року № 4050-VI: аналіз переваг та недоліків (2012)
Наконечний В. - Теоретичні засади самоврядності на рівні міста (2012)
Оргієць О. - Інтеграція комунізованих територіальних громад під час адміністративно-територіальної реформи як необхідна умова ефективного розвитку місцевого самоврядування (2012)
Ткаченко В. - Система управління освітою Латвії: муніципальний рівень (2012)
Стефанович А. - Інформаційно-методичне забезпечення управління територіями адміністративного району з високим рекреаційним потенціалом методами планування (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Zahladko I. - Interaction of scalar particles via a tachyon field: scattering problem (2014)
Sagun V. V. - Λ-anomaly in the hadronic chemical freezeout (2014)
Kolomietz V. M. - Diffusion on the distorted Fermi surface, Lukyanov S. V. (2014)
Bulavin L. A. - Physical properties of liquid eutectic ionic systems NaF−LaF3 and NaF−NdF3, Omelchuk A. A., Faidyuk N. V., Sklyarchuk V. M., Plevachuk Yu. O., Kopan' V. S., Savchuk R. N. (2014)
Brodin A. - Anomalous diffusion: single particle trajectory analysis, Turiv T., Nazarenko V. (2014)
Ludanov K. I. - Transpiration mechanism of capillary transport in the xylem of plants (2014)
Lyashkov A. Yu. - Influence of sintering time on the microstructure and electric properties of low-voltage Zinc oxide-based varistor ceramics (2014)
Stupka A. A. - Frequencies of long-wave phonon-polaritons and optical phonons in diatomic ionic crystals (2014)
Marushko I. O. - To the theory of force constants for multiatomic systems in the tight-binding model (part II) (2014)
Goriachko A. - Bismuth growth on Ge(111): evolution of morphological changes from nanocrystals to films, Shchyrba A., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2014)
Makhanets O. M. - Spectral parameters of electron in a multishell semiconductor cylindrical nanotube with a donor impurity at its axis, Kuchak A. I., Gutsul V. I. (2014)
Litovchenko V. G. - My scientific contacts with V.E. Lashkarev (2014)
Strikha M. V. - The centennial of semiconductor science: origins and ukrainian contribution (2014)
In memory of Ivan Vasylyovych Simenog (2014)
Титул, содержание (2012)
Прихна Т. А. - Обработка и насыщение кислородом плавленной текстурированной керамики YBaCuO в условиях высоких и повышенных давлений и температур, Мощиль В. Е., Дуб С. Н., Свердун В. Б., Жола А., Рабьер Ж., Шо Кс., Гавалек В., Лицкендорф Д., Хабисреутер Т. (2012)
Стратийчук Д. А. - Кристаллическая структура двойных боридов алюминия, синтезированных в условиях высоких давлений и температур, Туркевич В. З., Белявина Н. Н., Тонкошкура М. А., Осипов А. С., Беляева Т. Н. (2012)
Лошак М. Г. - Влияние величины прикладываемой к наконечнику нагрузки на результаты измерения твердости сверхтвердых материалов, Александрова Л. И. (2012)
Мильман Ю. В. - Механические свойства синтетического алмаза типа ІІb при температуре 900 °С, Пидгорнюк Е. М., Катруша А. Н., Чугунова С. И., Голубенко А. А., Ивахненко С. А. (2012)
Лавріненко В. І. - Структурно змінений поверхневий шар контактних поверхонь круга з НТМ та виробу, що піддається обробці, як чинник підвищення їх зносостійкості (плівкова складова) (2012)
Габитов В. В. - Производительность и удельная себестоимость внутреннего врезного алмазного шлифования твердого сплава с периодическими электроэрозионными воздействиями, Матюха П. Г. (2012)
Девин Л. Н. - Повышение эксплуатационных характеристик резцов из КНБ путем увеличения их демпфирующих свойств, Осадчий А. А. (2012)
Le Godec Y. - Effect of nanostructuration on compressibility of cubic BN, Kurakevych O. O., Munsch P., Garbarino G., Mezouar M., Solozhenko V. L. (2012)
Соколов П. С. - О плавлении карбида кремния под давлением, Муханов В. А., Шово Т., Соложенко В. Л. (2012)
Акімова Н. - Фрагментарність новинної інтернет-комунікації як фактор, що ускладнює її розуміння (2016)
Борисова Н. - Когнітивний підхід при засвоєнні студентами англійської граматики (2016)
Денисевич О. - Специфіка структури асоціативних полів рекламної лексики (2016)
Заболотна Т. - Аналіз перекладацької рецепції семантики колірних знаків сучасної української поезії (2016)
Kapranov O. - Speech Rate and Filled Pauses as Variables Involved in EFL Students’ Identifi cation of Australian English (2016)
Компанцева Л. - Масові комунікації в міждисциплінарній парадигмі: державна безпека, соціальні комунікації, психолінгвістика (2016)
Костик Є. - Проблема сприйняття і розуміння іншомовного мовлення студентами нефілологічних факультетів (2016)
Postolova I. - Some Aspects of Psycholinguistic Associations of Pharmacy Students, Tomarieva N. (2016)
Холод О. - Соціальні комунікації як соціальна компетенція в концепції дослідників Вашингтонського університету (США) (2016)
Христич Н. - Вплив національного менталітету на перекладацьку рецепцію (2016)
Швець Н. - Структурні типи іхтіонімів в англійській, французькій та українській мовах (2016)
Титул, содержание (2012)
Kurio A. - Wear resistance of nano-polycrystalline diamond with various hexagonal diamond contents, Tanaka Y., Sumiya H., Irifune T., Shinmei T., Ohfuji H., Kagi H. (2012)
Boulfelfel S. E. - Novel sp3 forms of carbon predicted by evolutionary metadynamics and analysis of their synthesizability using transition path sampling, Zhu Q., Oganov A. R. (2012)
Wang Y. - From soft to superhard: fifty years of experiments on cold-compressed graphite, Lee K. K. M. (2012)
Zhao Z. S. - High-pressure behaviors of carbon nanotubes, Zhou X.-F., Hu M., Yu D. L., He J., Wang H.-T., Tian Y. J., Xu B. (2012)
He Ch. - Prediction of superhard carbon allotropes from the segment combination method, Sun L. Z., Zhong J. (2012)
Brazhkin V. V. - Hard and superhard carbon phases synthesised from fullerites under pressure, Lyapin A. G. (2012)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2012 г. (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Dyachenko M. M. - Resonant threshold two-photon e–e+ pair production onto the lowest Landau levels in a strong magnetic field, Novak O. P., Kholodov R. I. (2014)
Kovalchuk V. A. - Contribution of vector resonances to the CP-asymmetry of the neutral B-meson decay into a muon-antimuon pair and a neutral K*-meson, Korchin A. Yu. (2014)
Mehraban H. - Final state interaction effects in B0-D0D0 decay, Asadi A. (2014)
Ovechkin V. S. - Equation of state for a two-dimensional Coulomb gas (2014)
Bulavin L. A. - Light scattering by aqueous solutions of alcohols near their singular points, Gotsulskiy V. Ya., Chechko V. E. (2014)
Bondar V. M. - Effect of weak magnetic field on the parameters of terahertz radiation emitted by hot carriers in p-Ge, Pylypchuk A. S., Bondarenko V. V. (2014)
Stasyuk I. V. - Investigation of the bosonic spectrum of two-dimensional optical graphene-type lattices. Normal phase, Dulepa I. R., Velychko O. V. (2014)
Samoilenko S. O. - Neutron and optical researches of multicomponent crystalline Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 and Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, Tretyak E. V., Kichanov S. E., Shevchenko G. P., Frolova E. V., Kozlenko D. P., Bulavin L. A., Malashkevich G. E., Savenko B. N. (2014)
Lysenkov E. A. - Electric field effect on the percolative behavior of systems based on polyethylene glycol and carbon nanotubes, Klepko V. V., Golovanets V. M., Demchenko V. L. (2014)
Kladko V. P. - Reflectometry study of nanoporous films with arrays of gold nanoparticles, Gudymenko O. Y., Kriviy S. B., Litvin P. M., Kaganovich E. B., Krishchenko I. M., Manoilov E. G. (2014)
Goliney I. Yu. - Resonant enhancement of molecular excitation intensity in inelastic electron scattering spectrum owing to interaction with plasmons in metallic nanoshell, Onykienko Ye. V. (2014)
Danylenko V. A. - Asymptotic wave solutions for the model of a medium with Van der Pol oscillators, Skurativskyi S. I., Skurativska I. A. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Negliad V. V. - Search for supersymmetry at the large hadron collider, Obikhod T. V. (2014)
Pascalutsa V. - The contribution of the retardation effects to the total energy splitting of hydrogenlike atoms, Gorkavenko V., Vilchinskii S. (2014)
Najafov B. A. - Optoelectronic properties of thin hydrogenated a-Si1–xGex:H (x = 0÷1) films produced by plasma chemical deposition technique, Dadashova V. V. (2014)
Glushko E. Ya. - Spectrum and optical contrastivity of an oxidized comb-like silicon photonic crystal (2014)
Linchevskyi I. V. - Light modulator on the basis of magneto-optical crystal in a bimorphic structure operating in the magneto-mechanical vibration mode, Petrischev O. N. (2014)
Polatayko M. M. - Possibility of normal spherical detonation in a hydrogen-oxygen gas mixture: allowable temperature, Mach number, and hydrogen content (2014)
Zabashta Y. F. - Dehydration effect on the internal cell pressure, Svechnikova O. S., Severylov S. V. (2014)
Stasyuk I. V. - Investigation of the bosonic spectrum of two-dimensional optical graphene-type lattices. Superfluid phase, Velychko O. V., Dulepa I. R. (2014)
Kravchuk V. P. - Stability of magnetic nanowires against spin-polarized current (2014)
Danilevich A. G. - The influence of magnetoelastic interaction on the first transverse sound in a ferromagnet of cubic symmetry in a vicinity of the martensitic transformation (2014)
Gaponova O. P. - Researches of diffusion processes in powder materials and their role in structure formation, Kolosiuk A. G. (2014)
Tsivilitsin V. Yu. - Calculation and experimental study of the retracting force for magnetic springs of two types, Milman Yu. V., Goncharuk V. A., Bondar I. B. (2014)
Adamiv V. T. - Formation and optical properties of silver nanoparticles in Li2B4O7−Gd2O3−Ag2O borate glass, Bolesta I. M., Burak Ya. V., Gamernyk R. V., Dutka R. M., Karbovnyk I. D., Periv M. V., Teslyuk I. M. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Sagun V. V. - Strangeness enhancement at the hadronic chemical freeze-out, Oliinychenko D. R., Bugaev K. A., Cleymans J., Ivanytskyi A. I., Mishustin I. N., Nikonov E. G. (2014)
Oliinychenko D. R. - Separate chemical freeze-out of strange particles with conservation laws, Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Bugaev K. A. (2014)
Frolov P. A. - Relativistic invariance and mass renormalization in quantum field theory, Shebeko A. V. (2014)
Nesterov A. V. - Spectrum of bound states of nucleus 10B in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2014)
Franiv V. A. - Structural transformations in Tl4HgI6 and Tl4CdI6 crystals as evidenced by dielectric properties and conductivity, Czapla Z., Dacko S., Franiv A. V., Kushnir O. S. (2014)
Linchevskyi I. V. - Application of magneto-optical crystals for mechanical stress registration, Shevchenko T. I. (2014)
Kashirina N. I. - Application of quantum field theory methods to the development of the translational-invariant polaron and bipolaron theory (2014)
Klyui N. I. - Tellurium effect on degradation stability of semiinsulating gallium arsenide crystals, Liptuga A. I., Lozinskii V. B., Oksanich A. P., Pritchin S. E., Fomovskii F. V., Yukhymchuk V. O. (2014)
Peleshchak R. M. - Influence of electron-deformation effects on the electron structure of quantum dots in stressed nanoheterosystems, Kulyk N. Yа. (2014)
Markovych B. M. - Effective potential of electron-electron interaction in the semiinfinite electron gas with regard for the local-field correction, Zadvorniak I. M. (2014)
Lelyakov O. P. - Dynamics of a non-rotating test null string in the gravitational field of a closed "thick" null string radially expanding or collapsing in the plane z = 0, Karpenko A. S., Babadzhan R.-D. O. (2014)
Герчанівська П. Е. - Аналіз культури в парадигмі теорії систем (2017)
Денисюк Ж. З. - Ігровий компонент постфольклору в середовищі інтернет-комунікації (2017)
Руденко С. Б. - Репрезентації та інтерпретації минулого в Українському державному музеї історії Великої Вітчизняної війни у перехідний період: кінець 80-х – перша половина 90-х років ХХ ст. (2017)
Бабушка Л. Д. - Феноменологія свята: культурологічний аналіз (2017)
Uladykouskaja L. - American studies and сultural perception of the USA in Belarus (2017)
Демчук Р. В. - Ментальність як ідентифікаційне поняття у матриці української культури (2017)
Kopiyevska O. - The transformation of subjectivity in the cultural practices of Ukraine (2017)
Святненко А. В. - Меценатство Івана Мазепи в культурно-духовній сфері (2017)
Трач Ю. В. - Трансформація творчості у контексті розвитку технологій віртуальної реальності (2017)
Дюжник О. В. - Діяльність парків-пам'яток садово-паркового мистецтва у системі забезпечення культурних потреб людини (2017)
Пилявець Л. С. - Мова і глобалізаційні трансформації в українській культурі: теоретичні аспекти (2017)
Androsova D. - Symbolist and orchestra-mimetic installations of musical creativity of the XX century in the projection to pianistic art (2017)
Бермес І. Л. - Жінка-диригент: спроба характеристики успішності (2017)
Bezruchko O. - The Ukrainian director of feature, popular-science and documentary movies G. I. Lipshitz (2017)
Селівачов М. Р. - "Sacrum" і "Profanum": cвященне і світське у церковному мистецтві (2017)
Шульгіна В. Д. - Творча діяльність особистості у системі мистецької освіти України: європейський контекст, Рябінко С. М. (2017)
Платонов Б. О. - Аналіз прибутковості творів мистецтва (2017)
Афоніна О. С. - Кодові образи та прийоми "подвійного кодування" у балеті "Майстер і Маргарита" Давида Авдиша (2017)
Varakuta M. - The meaning of the concert phenomenon principle in a contemporary choral concert (M. Skoryk "Sacred concert") (2017)
Герц І. І. - Формування умінь і навичок студентів хореографічної спеціалізації як майбутніх викладачів хореографії (2017)
Гусакова Н. М. - Американський мюзикл: питання становлення та жанроутворення, Зайцева І. Є. (2017)
Донченко Н. П. - Сучасні видовищно-розважальні шоу на естраді: діапазон жанрів та особливості режисури, Мойсеєнко В. О. (2017)
Zima L. - Early romantic and Biedermeier traditions in Luigi Boccherini's Quintets (2017)
Каблова Т. Б. - Теорія композиції у музичному мистецтві: стан наукової розробки (2017)
Maidenberg-Todorova K. - Communicative properties of improvisation in contemporary music (2017)
Nechitaylo V. - Folk choreographic art of Ukraine as the important factor of the formation of the national cultural identity (2017)
Приймич М. В. - Іконостас церкви св. Апостолів Петра і Павла с. Туриця: питання атрибуції, реставрації та збереження (2017)
Povzun L. - The phenomenon of chamber ensemble performance: to the issues of professional terminology (2017)
Synkevych N. - Cultural figures of Lev Turkevych and Yevhen-Orest Sadovskyi in the context of functioning of Ukrainian choral art in the western diaspora (2017)
Щітова С. А. - Хорові духовні твори Валентини Мартинюк як алюзія православного співу (2017)
Бевз М. В. - Теорія діяльнісного балету Жана-Жоржа Новерра в контексті його творчої спадщини (2017)
Polevoy O. - Show business companies and their musical constituents (2017)
Бабченко Я. Ю. - Міжнародний фестиваль театрів для дітей "Інтерлялька": динаміка розвитку та художньо-естетична цінність (2017)
Гедзь О. П. - Композитор і музичний критик Микола Шипович: невідомі сторінки життя і творчості (2017)
Захарова В. А. - Жіночі образи в балеті як форма художнього мислення (2017)
Руденко Я. В. - Творчість Раїси Кириченко у контексті музичного феномена Глобино (2017)
Стрілець В. Ф. - Понятійно-категоріальний апарат сучасного дизайну меблів (2017)
Санвей Е. - Именная драматургия оперы Сан Бо "Бабочка" (2017)
Бардаш С. В. - Онтологія мультиваріантності теорії бухгалтерського обліку (2016)
Goel S. - Quality Accounting in Indian Pharmaceutical Companies: A Review (2016)
Жук В. М. - Проблеми реформування державної статистики України, Мельничук Б. В., Бездушна Ю. С. (2016)
Іщенко Я. П. - Облік використання земель сільськогосподарського призначення на умовах емфітевзису (2016)
Касич А. О. - Вимоги до звітності сучасних корпорацій: зарубіжний та український досвід, Розсохань Р. В. (2016)
Остапчук С. М. - Сільськогосподарське землекористування в Україні: аналіз тенденцій розвитку та облікове відображення в умовах можливого запровадження ринку прав оренди, Воляк Л. Р. (2016)
Плахтій Т. Ф. - Історичний аналіз розвитку концепції "якісні характеристики облікової інформації" (2016)
Правдюк Н. Л. - Аграрні розписки як альтернативна форма кредитування сільськогосподарських підприємств: обліковий аспект (2016)
Сіухіна К. М. - Взаємозв'язок резервів очікуваних та зазнаних збитків і резервів переоцінки та їх відображення в бухгалтерському обліку банків (2016)
Боровик П. М. - Проблеми акцизного оподаткування аграрного бізнесу в Україні, Сліпченко В. В., Кіщук Д. В. (2016)
Ватаманюк О. С. - Напрями розвитку партнерської взаємодії між фіскальними органами та великими платниками податків (2016)
Олійник-Данн О. О. - Значущість банківського кредитування для розвитку сільського господарства в Україні (2016)
Рудик В. К. - Стан реформування пенсійної системи в Україні, Олексійко В. С. (2016)
Томнюк Т. Л. - Податковий інструментарій подолання бідності в Україні (2016)
Трусова Н. В. - Модельна конструкція комунікативної структури управління фінансовими потоками сільськогосподарських підприємств (2016)
Халімон Т. М. - Стратегії фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Мельничук Я. П. - Теоретичні засади внутрішньогосподарського контролю (2016)
Рибак Я. Я. - Взаємодія молочарських кооперативів з іншими суб’єктами аграрного ринку (2016)
Шевчук В. О. - Проблеми управління рівноважним довгостроковим розвитком економіки на засадах фізичної економії (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2017)
Григоровський В. В. - Морфологічні особливості та кореляції проявів склерозивного гематогенного остеомієліту з латентним клінічним перебігом (типу Гарре), Грицай М. П., Гордій А. С., Лютко О. Б., Григоровська А. В. (2017)
Кореньков О. В. - Вплив природного гідроксилапатиту і β-трикальційфосфату на динаміку змін механічних властивостей в експериментальному дефекті компактної кісткової тканини (2017)
Дєдух Н. В. - Морфологічні зміни в хребтових рухових сегментах поперекового відділу хребта кролів після їх стабілізації ригідними імплантатами, Бенгус Л. М., Лєвшин О. А., Костерін С. Б., Барков О. О., Піонтковський В. К. (2017)
Радченко В. О. - Дослідження напружено-деформованого стану моделі хребта за різноманітних методик хірургічного лікування вибухових переломів грудопоперекового відділу частина перша), Попсуйшапка К. О., Яресько О. В. (2017)
Філіпенко В. А. - Напружено-деформований стан проксимального відділу стегнової кістки в умовах ендопротезування в разі дефекту шийки на рівні малого вертлюга зі встановленими ніжками різного типу фіксації, Бондаренко С. Є., Танькут В. О., Жигун А. І., Яресько О. В. (2017)
Красноперов С. Н. - Механические характеристики кортикальных фиксаторов для реконструкции передней крестообразной связки, Головаха М. Л., Шаломеев В. А. (2017)
Бур’янов О. А. - Відновне лікування постраждалих із множинними вогнепальними переломами довгих кісток, Казмірчук А. П., Ярмолюк Ю. О., Вакулич М. В., Дричик Д. О. (2017)
Вирва О. Є. - Диференційований підхід до вибору методик хірургічного лікування хворих на метастатичні ураження довгих кісток, Головіна Я. О., Малик Р. В. (2017)
Романенко К. К. - Морфологія суглобового хряща колінного суглоба щурів за умов позасуглобової деформації стегнової кістки, Ашукіна Н. О., Батура І. О., Прозоровський Д. В. (2017)
Snyder M. A. - Is there not a better way to prevent venousthromboembolism after total knee arthroplasty?, Vyrva O. E. (2017)
Радченко В. О. - Відносний вміст різних тканин у паравертебральних м’язах поперекового відділу хребта за умов дегенеративних захворювань та у здорових залежно від віку, Скіданов А. Г., Морозенко Д. В., Змієнко Ю. А., Міщенко Л. П., Нессонова М. М. (2017)
Жук П. М. - Результати ендопротезування кульшового суглоба в людей старшої вікової групи в разі переломів стегнової кістки у вертлюговій ділянці, Каяфа А. М., Абрамов М. В. (2017)
Лоскутов О. А. - Оценка первичной стабильности запрессовываемого и ввинчиваемого ацетабулярных компонентов при эндопротезировании тазобедренного сустава, Науменко Н. Е., Лоскутов А. Е., Синегубов Д. А., Горобец Д. В., Фурманова К. С. (2017)
Зайченко К. І. - Роль харківської школи ортопедії в житті та діяльності професора Зайченка Іллі Леонтійовича (07.03.1896–15.06.1964), Зайченко О. К. (2017)
Корж Н. А. - Профессор Кулиш Н. И. — выдающийся представитель ситенковской школы ортопедов-травматологов (90 лет со дня рождения), Филиппенко В. А., Танькут В. А., Жигун А. И. (2017)
Владимир Алексеевич Танькут (2017)
Владимир Акимович Филиппенко (2017)
Шимон В. М. - Метаболизм и минеральная плотность костной ткани при тиреотоксикозе (обзор литературы), Стойка В. В. (2017)
Філіпенко В. А. - Вивих головки ендопротеза кульшового суглоба: сучасний стан проблеми (огляд літератури), Танькут В. О., Мезенцев В. О., Овчинніков О. М. (2017)
Музыченко П. Ф. - Исторические аспекты и перспективы электрохирургии (обзор литературы), Черняк В. А., Ланкин Ю. Н. (2017)
Перфільєв О. В. - Малоінвазивні методи діагностики та лікування больового фасет-синдрому поперекового спондилоартрозу (огляд літератури), Радченко В. О., Куценко В. О., Попов А. І., Скіданов А. Г., Піонтковський В. К. (2017)
Лоскутов О. Є. - Рецензія на монографію О. М. Косякова "Очерки хирургии тазобедренного сустава". — К. : Интер-принт 1, 2015. — 230 с., Олійник О. Є. (2017)
Дисертаційні роботи, які у 2016 р. прилюдно захищені у спеціалізованих вчених радах на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "Травматологія та ортопедія" (Харків, Київ, Донецьк) (2017)
М. Дьоміну – 80 (2011)
Левітан Яків Борисович (2011)
Профессор Левитан Я.Б. (к 75-летию со дня рождения) (2011)
Слово о Якове Борисовиче Левитане (2011)
Астапенко А. В. - Моделирование пешеходных потоков, Шведов В. Л., Осетрин Н. Н., Беспалов Д. А. (2011)
Банах В. А. - Особливості формування розрахункових моделей будівель при реконструкції з надбудовою додаткових поверхів у складних інженерно-геологічних умовах, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2011)
Бачинська О. В. - Еволюція арки в житловій забудові Києва з кінця ХІХ по ХХІ сторіччя (2011)
Берлог О. І. - Особливості організації автобусних перевезень в містах на сучасному етапі, Рейцен Є. О. (2011)
Бондар О. А. - Використання графоаналітичних моделей в процесі ціноутворення, Бойченко О. С. (2011)
Веркалець І. М. - Характеристика естетичних умов рекреаційних міст Івано- Франківської області (2011)
Войтович Ю. В. - Сучасна система розселення України як основа реформування мережі загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Габрель М. М. - Урбаністичне проектування в підготовці архітекторів (2011)
Габрель М. - Практичні задачі містобудівного регулювання відносин міст і прилеглих територій (2011)
Гетун Г. В. - Перспективи використання альтернативних джерел енергії в будівництві, Кушніренко М. Г., Мельник В. А. (2011)
Глагола І. І. - Фізико-хімічна мікромеханіка структури сталефібробетону (2011)
Гоблик А. В. - Методи моделювання територіальної динаміки розростання міст (2011)
Голик Й. М. - До питання екстраполяційного прогнозування параметрів антропогенного навантаження на територію міста, Морохович В. С. (2011)
Дмитренко А. Ю. - Демографічні передумови розвитку міських поселень Донецької та Луганської областей (2011)
Добижа Д. Н. - Целесообразность, правовая объективность и городская заинтересованность в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода (2011)
Дубова С. В. - Сегвей - новий вид міського пасажирського транспорту, Островський А. В. (2011)
Дудар І. Н. - Проблеми і перспективи ефективного енергозбереження на прикладі міста Вінниці, Риндюк С. В. (2011)
Дюжев С. А. - Зміст і значення стратегії генерального планування(до проекту Стратегії розвитку м. Києва до 2025 року) (2011)
Єгоров Ю. П. - Про поверхню третього порядку з двома родинами кругових твірних і її використання в архітектурі, Яхненко В. М. (2011)
Іванейко І. Д. - Дослідження величини малооб’ємності робіт для стрілових кранів при спорудженні фундаментів в міскій забудові, Мудрий І. Б. (2011)
Іванова В. О. - Дослідження сучасного стану природоохоронних територій міста Києва (2011)
Кліменко В. З. - Методика розрахунку позацентровостиснуто-згинальних елементів з клеєної деревини, Михайловський Д. В., Коваленко М. С. (2011)
Кознарська Г. Є. - Особливості композиційно-естетичного вирішення вулиць та доріг у міському середовищі (2011)
Коломєйцев А. В. - Принципи локальності та універсальності в контексті містобудівних концепцій початку ХХ-го століття (2011)
Криворучко Ю. І. - Аналіз процесу інтеграції України до загальноєвропейського простору на прикладі транспортних коридорів, Бобрун Н. В. (2011)
Крумеліс Ю. В. - Комплексна оцінка якості міського середовища, Штепа К. О. (2011)
Кубіна К. В. - Фінансування природоохоронних територій західноєвропейських країн та України (2011)
Кузьмич О. Й. - Аналіз деяких факторів, що впливають на вартість земельних ділянок, Іванова В. О. (2011)
Кучеренко Н. М. - Особливості інвестування в проектування об’єктів транспортної інфраструктури на сучасному етапі (2011)
Литвиненко О. В. - Аналіз сучасних тенденцій в малоповерховому будівництві (2011)
Малашевський М. А. - Порівняльний аналіз визначення площ земельних ділянок з використанням різних методів побудови цифрової моделі рельєфу (2011)
Мамедов А. М. - Використання сучасних інформаційних технологій для відображення містобудівної інформації (2011)
Матій О. В. - Проблеми регулювання забудови на територіях новостворених історичних ареалів (на прикладі м. Києва) (2011)
Михайлишин О. Л. - Початки регіонального планування в Польщі і на Волині у 1930-х роках (2011)
Морсков Ю. А. - Розрахунок жорстких пластин на пружній основі методом прямих, Янсонс М. О. (2011)
Нетужилова Н. В. - Досвід перепристосування промислових територій в країнах Західної Європи (на прикладі Великобританії) під багатофункціональні громадські комплекси (2011)
Ніканоров С. О. - Архітектура туристичних комплексівв природному навколишньому середовищі (2011)
Осєтрін М. М. - Функціональне зонування території привокзальної площі аеропорту (на прикладі аеропорту "Бориспіль" м. Київ), Погуца Т. О. (2011)
Осипов А. Ф. - Обоснование рационального размера яруса при поярусной замене перекрытий жилых зданий исторической городской настройки, Акимов С. Ф. (2011)
Осипов С. А. - Методика исследования факторов, влияющих на выбор рациональных методов реставрации арочных конструкций и сводов памятников архитектуры (2011)
Осиченко Г. О. - Семіотичні підходи до аналізу естетичного сприйняття архітектури (продовження, початок №39) (2011)
Пестрикова А. Г. - Город как единая композиционная система (2011)
Півень В. В. - SWOT-аналіз доцільності інвестиційних проектів і програм розвитку типових підприємств ЖКГ (2011)
Посацький Б. С. - Елементи і параметри шляхів велосипедного руху у місті (зарубіжний досвід), Сабан Ю. Я., Йосипчук В. М. (2011)
Прибиткова І. М. - Еволюція міських систем у часі й просторі: український варіант розвитку (2011)
Рейцен Е. А. - Проблемы кольцевых пересечений в городах и пути их решения., Васильева А. Ю. (2011)
Ручинська Н. М. - Особливості формування архітектурно- планувальних рішень енергоефективного садибного житла (2011)
Савйовский А. В. - Термомодернизация существующего здания с использованием напыляемого пенополиуретана (2011)
Савйовский В. В. - Особенности производства работ по замене деревянных перекритий (2011)
Самойлович В. В. - Розробка і обґрунтування вимог до покриття підлог в приміщеннях різного призначення (2011)
Семененко М. В. - К вопросу описания рабочих состояний транспортного потока (2011)
Соснова Н. С. - Джентрифікація, як риса сучасної міської динаміки (на прикладі м. Львова) (2011)
Стародуб І. В. - Аналіз структури переміщень населення транспортом загального користування у місті Рівне (2011)
Тарнопольский Є. А. - Використання стереографічних проекцій для забезпечення міського земельного кадастру (2011)
Тимофеев Ю. Э. - Улучшение обслуживания оборудования, используя RFID и технологию паутины в конструкции, Лорк Алиреза (2011)
Тонкачеєв Г. М. - Підвищення точності монтажу конструкцій шляхом зменшення похибок при виконанні операцій орієнтування і встановлення, Лепська Л. А. (2011)
Тугай Я. Б. - Дослідження факторів та показників демонтажної технологічності при знесенні будинків перших масових серій (2011)
Фостащенко О. М. - Урахування перерозподілу зусиль при моделюванні та розрахунках перекриттів (2011)
Фролова О. Є. - Типологія дитячих дошкільних установ (вітчизняна та закордонна практика) (2011)
Черкес Б. С. - Містобудівний розвиток міст Західної України періоду незалежності, Лінда C. М. (2011)
Шпакова Г. В. - Утилізація і переробка відходів будівництва: проблеми і перспективи, Литвиненко О. В. (2011)
Шульц Р. В. - Аналіз сучасного стану та технічних можливостей методу наземного лазерного сканування (2011)
Эмамианфар Али - Примеры архитектурно-планировочной организации высших учебных заведений в США и Англии (2011)
Яковенко К. А. - Моделирование распределения легкового индивидуального транспорта по улично-дорожной сети города (2011)
Большаков В. І. - Із витоків столітньої історії будівельної освіти в Катеринославі – Дніпропетровську, Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І. (2016)
Постанова Верховної Ради (2016)
Лаухин Д. В. - Научная школа доктора технических наук, профессора Владимира Ивановича Большакова, Ротт Н. А. (2016)
Савицький М. В. - Формування та становлення наукової школи залізобетонних та кам’яних конструкцій, Нікіфорова Т. Д. (2016)
Сєдін В. Л. - Від основ і фундаментів до провідної сучасної наукової школи, Бікус К. М. (2016)
Хмара Л. А. - Наукова школа кафедри будівельних і дорожніх машин (2016)
Кононова О. Є. - Наукова школа доктора економічних наук, професора н. І. Верхоглядової "Економіка та управління діяльністю підприємства, функціонування соціально-економічних систем на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях", Бородін М. О. (2016)
Кравчуновская Т. С. - Історія кафедри планування та організації виробництва, Дадиверина Л. Н. (2016)
Капленко Г. Г. - Наукова школа кафедри безпеки життєдіяльності, Шаранова Ю. Г. (2016)
Орловська Ю. В. - "Креативна економіка, зелене будівництво та регіональний розвиток у глобальній економічній системі" − наукова школа ПДАБА, Вертелецька О. М. (2016)
Большаков В. І. - Концептуальні підходи до визначення і дослідження наукових шкіл в історії будівельної освіти ПДАБА, Євсєєва Г. П., Савицький М. В. (2016)
Анкін М. Л. - Аналіз летальності серед постраждалих з нестабільними ушкодженнями таза при політравмі, Бурлука В. В. (2013)
Асланян С. А. - Хірургічне лікування непрохідності жовчних проток воріт печінки з механічною жовтяницею як ускладнення вогнепальних поранень живота (2013)
Бородай В. А. - Особенности диагностики и лечения больных с закрытой торакальной травмой с разрывом диафрагмы в условиях мирного и военного времени, Беленький В. А. (2013)
Годлевський А. І. - Нові інтегральні предиктори оцінки тяжкості та прогнозування ускладнень у хворих з ізольованою травмою печінки, Саволюк С. І., Клімас А. С., Дарвіш Р. (2013)
Грубник Ю. В. - Малоинвазивные операции в лечении больных с тяжелой сочетанной травмой с повреждением печени, Кравченко A. И., Крыжановский В. В., Плотников А. В., Фоменко B. А. (2013)
Гур'єв С. О. - Аналіз причин летальності у постраждалих з абдомінальною травмою внаслідок ДТП, Чундак С. С., Сацик С. П. (2013)
Гур'єв С. О. - Безпосередні причини виникнення летального результату та розвиток реакції, пов'язаної з відкритою травмою печінки, Шуригін О. Ю., Філь А. Ю. (2013)
Заруцький Я. Л. - Аналіз ускладнень серед постраждалих із закритою поєднаною абдомінальною травмою з ушкодженням селезінки, Коваленко В. М., Савка I. С., Петкау В. В. (2013)
Козинець Т. П. - Алгоритм лікування хворих з відмороженнями, Циганков В. П., Садовой О. С., Сучасний В. В. (2013)
Рощін Г. Г. - Соціально-епідеміологічна характеристика перебігу трав матичного процесу у постраждалих з травмою живота та ушкодженням товстого кишечника, Крилюк В. О., Новіков Ф. М., Іванов В. І., Дороиі В. М. (2013)
Трухан А. П. - Синдром длительного сдавления: выраженность местных и висцеральных изменений при различной силе компрессии, Жидков С. Л., Корик В. К., Жидков А. С., Терешко Д. Г. (2013)
Флорикян А. К. - Видеоэндоскопические методы в диагностике и лечении закрытой, открытой огнестрельной и дорожно-транспортной травмы груди, Куринной В. В., Беленький В. А., Шипилов С. А. (2013)
Флорикян А. К. - Некоторые современные особенности травматических повреждений, Полищук В. Т., Беленький В. А., Шипилов С. Л. (2013)
Фокин Ю. Н. - Является ли бронижелет надежной защитой при огнестрельной торако-абдоминальной травме, Долгих Р. Н., Зуев В. К. (2013)
Хоменко І. П. - Визначення чинників ризику, частота та термінів розвитку гострих ерозій і виразок та їх ускладнень у тяжких постраждалих у різні періоди травматичної хвороби (2013)
Анкін М. Ж. - Лікування переломів таранної кістки, Турчин А. М. (2013)
Бур'янов O. А. - Телемедицина в травматології та ортопедії при надзвичайних ситуаціях та воєнних конфліктах (огляд літератури), Лакиїа A. M., Ярмолюк Ю. О., Мінстер О. С. (2013)
Верба А. В. - Використання методу ультразвукової остеоденситометрії в амбулаторно-поліклінічних умовах для діагностики та моніторингу лікування системного остеопорозу, Марцинковський I. П., Фомін О. О., Кузів Є. Л. (2013)
Клапчук Ю. В. - Переваги та недоліки реконструкції передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба DSTG-аутотрансплантатом із використанням системи ендобатон, Бородай О. Л., Погрібний К. М. (2013)
Король С. О. - Малоінвазивний остеосинтез переломів довгих кісток на етапі спеціалізованої медичної допомоги (2013)
Кукуруз Я. С. - Досвід оперативного лікування дистальних переломів кісток гомілки із застосуванням апаратів зовнішньої фіксації, Яловенко В. А., Беспаленко А. А. (2013)
Кулева О. В. - Віддалені результати операції шинування ахілового сухожилка при його застарілих ушкодженнях, Лябах А. П. (2013)
Лакша A. M. - Уніфіковані біомеханічні характеристики та показники надійності систем остеосинтезу, Шидловський М. С., Лакша А. А. (2013)
Лакша A. М. - Хірургічна тактика лікування постраждалих з переломами дистального метаепіфізу кісток гомілки (огляд літератури), Ярмолюк Ю. О., Будник О. Д. (2013)
Луданін О. М. - Досвід лікування хворих з плечелопатковим больовим синдромом в умовах стаціонару, Савран Ю. Г., Коробко О. М., Волков О. П. (2013)
Медзин В. І. - Досвід лікування післятравматичних контрактур плечового суглоба, Сенник В. Т., Синишин О. П., Лось Д. В. (2013)
Проценко В. В. - Хірургічні методики лікування патологічних переломів кісток при метастатичному ураженні солідними пухлинами, Чорний B. C., Бур'янов О. А., Дуда Б. С., Ільніцький О. В., Касем Менсіа (2013)
Савка И. С. - Эндоскопические технологии при лечении хронического рецидивирующего локтевого бурсита, Бондаренко B. В., Цивина С. А., Николюк Д. П., Бондаренко Т. П. (2013)
Страфун С. С. - Застосування артроскопічних технологій у лікуванні хворих з масивними ушкодженнями сухожилка надостьового м'яза плеча, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Долгополое О. В. (2013)
Фомін О. О. - Ретроспективний аналіз лікування крайових переломів кульшової западини, Марцинковський І. П. (2013)
Акопян А. П. - Применение перкутантной вертебропластики при лечении травматических и онкологических поражений позвоночника, Егунян М. А. (2013)
Богдан І. С. - Впровадження ендоскопічних методів у лікуванні гриж міжхребцевих дисків, Алексеев О. М., Іваник Р. Ю., Іванов С. В., Семенов О. Ф. (2013)
Богдан І. С. - Мініінвазивне транспедикулярне дренування міжхребцевого диску при лікуванні гнійних спондилодисцитів, Алексеев О. М., Іваник Р. Ю., Іванов С. В., Семенов О. Ф. (2013)
Пятикоп В. А. - Криохирургия новообразований гипофиза, Цыганков А. В., Мсаллам М. А., Деревомедведъ Л. В., Дробот А. В., Дядюк Т. В., Бибиченко С. И. (2013)
Цыганков А. В. - Криохирургия аденогипофиза при лечении злокачественных новообразований, Пятикоп В. А., Мсаллам М. А., Деревомедведь Л. В., Дробот А. В., Дядюк Т. В., Бибиченко С. И. (2013)
Верба А. В. - Синдром "німої" пазухи -рідкісна та небезпечна аномалія при ендоскопічній хірургії біляносових синусів, Барціховський А. Л., Варченко О. В., Марцинковська І. П., Луценко С. М., Скічко О. С. (2013)
Гербіш Ю. О. - Аналіз частоти діагностування аномалій будови верхньощелепної пазухи як основної причини ускладнень пункції пазухи, Семчишин І. М. (2013)
Горолюк Д. А. - Наш опыт применения функциональной эндоскопической ринохирургии в лечении одонтогенных верхнечелюстных синуситов, Смилянец Д. В. (2013)
Самойленко А. В. - Клинический случай гломусной опухоли среднего уха, Кулиш Т. В. (2013)
Фураев О. П. - Характеристика змін мікробіологічного пейзажу у хворих на гострий гнійний риносинусит при лікуванні з використанням методу NO-терапії (2013)
Варченко О. В. - Клінічний досвід застосування Екстра Ербісолу при лікуванні хронічного локалізованого пародонтиту, Лінник Н. П. (2013)
Крячко А. Г. - Аналіз лікування хворих з переломами кісток лицьового скелета (2013)
Крячко А. Г. - Профілактика ускладнень при ортопедичному лікуванні із застосуванням методу дентальної імплантації (2013)
Смілянець Д. В. - Комплексне хірургічне та ортодонтичне лікування ретенції 41, 42 зубів, обумовленої складною одонтомою нижньої щелепи, Міляков Є. В., Ліщук О. О. (2013)
Федірко І. В. - Результати та віддалені наслідки проведення малоінвазивних, ендоскопічних втручань у хворих на одонтогенний верхньощелепний синусит, Козловський С. М., Шмідт П. А. (2013)
Безродный Б. Г. - Хірургічне лікування хворих з підшоломною флегмоною голови, Петренко О. М., Карташов Б. Т. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Использование ультразвуковой кавитации в местном лечении гнойных ран, Бугаков И. Е., Шептуха A. А., Беленький А. И., Сероштанов В. А., Горбулич А. В., Негодуйко B. В. (2013)
Колосюк-Вихрова Т. В. - Гіпербарична оксигенація в лікуванні анаеробної інфекції (2013)
Ловга В. I. - Досвід лікування хворих з гнійно-запальними процесами м'яких тканин, Корзун О. І. (2013)
Плис И. Б. - Оптимизация комплексного хирургического лечения компрессионно-трофических язв у пострадавших с последствиями повреждения позвоночника и спинного мозга (2013)
Подпрятов С. Є. - Виконання ампутації нижньої кінцівки з використанням технології електрозварювання живих тканин, Гичка C. Г., Салата В. В., Подпрятов С. Є., Марийський Г. С., Ткаченко В. А., Чернець О. В., Корчак В. П. (2013)
Прохоренко Г. А. - Роль современной антибактериальной терапии в лечении гнойных осложнений синдрома диабетической стопы, Хорошун Э. Н., Семенюк В. А. (2013)
Сотников А. В. - Вибір методу аутодермопластики дефектів м'яких тканин, що утворюються внаслідок анаеробних неклостридіальних флегмон таза, Лурін І. А., Сапа С. А. (2013)
Бариновський Т. А. - Обґрунтування оптимальних критеріїв виписки пацієнтів після амбулаторної анестезії, Левченко Т. М. (2013)
Горобчук С. І. - Лікування та транспортування хворих після отруення чадним, вихлопними, пороховими газами, Сіденко В. П., Шенгофер І. В. (2013)
Кпочко Т. М. - Особливості знеболювання при ендопротезуванні кульшового суглоба, Зубков В. І. (2013)
Kovalchuk V. P. - The effect of an education program on the incidence of central venous catheter-associated infection and central venous catheter contamination in an intensive care unit, Hlebovskaya L. M., Kondratiuk V. M., Goncharov O. L., Oleinik V. M., Danevich L. V., Kondratiuk O. P. (2013)
Лісецький В. А. - Шляхи зменшення післяопераційного болю після мастектомії, Бурау В. О., Михайлив І. М., Катеринич О. О. (2013)
Лісецький В. А. - Знеболення при паліативному лікуванні хворих на рак, Калачов О. В., Кужель І. Р. (2013)
Лісецький В. А. - Низькомолекулярний гепарин у профілактиці тромбоемболічних ускладнень в онкохворих, Момат Р. К., Шеидак Р. В. (2013)
Матолінець Н. В. - Технології покращення ефективності засвоєння практичних навичок на циклах тематичного удосконалення за фахом "Анестезіологія та інтенсивна терапія" (2013)
Мельник В. М. - Багаторічний досвід використання нефопаму в анестезіологічній практиці ГВМКЦ "ГВКГ" МО України, Ложкін В. В. (2013)
Мельник В. М. - Оценка эффективности эпидуральной аналгезии как компонента интра- и послеоперационного обезболивания при радикальных вмешательствах по поводу ректального рака, Поленцов Ю. О., Ганюк В. Н., Онищенко А. К. (2013)
Мельник В. М. - Особенности анестезиологического обеспечения обширных резекций печени, Свистун В. Н. (2013)
Очеретна Л. А. - Ларингеальна маска - альтернатива інтубації трахеї, Левченко Т. М. (2013)
Подольский В. Г. - Применение в хирургической практике плазмы, обогащенной тромбоцитарными факторами роста, Корзун A. П., Сичинава Н. И. (2013)
Поленцов Ю. О. - Оценка эффективности оптического ларингоскопа для выполнения интубации трахеи, Онищенко А. К. (2013)
Поліщук Л. М. - Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань з приводу аневризми черевного відділу аорти, Говенко A. В., Роговський В. М. (2013)
Смілянська М. Ю. - Особливості анестезіологічного забезпечення при операціях у нейрохірургічних хворих з внутрішньочерепною гіпертензією, Хитрий Г. П. (2013)
Хитрий Г. П. - Стан оксцдантно-антиоксидантної системи та зміни метаболітів оксиду азоту у потерпілих з холодовою травмою (2013)
Шевчук B. М. - Порівняльна характеристика різних місцевих анестетиків, що використовуються для епідуральної анестезії, Говенко А. В. (2013)
Глівенко С. В. - Збільшення енергобезпеки країни за рахунок відновлювальних джерел енергії: напрямки реалізації, Павлик А. В. (2016)
Павленко О. О. - Аналіз напрямів удосконалення транспортної системи міста Суми, Древаль О. Ю., Нєшева А. Д. (2016)
Бондар А. В. - Розроблення механізму партнерства влади, бізнесу та громади для реалізації еколого-орієнтованих проектів, Смоленніков Д. О. (2016)
Лєонов С. В. - Роль державного регулювання банківської діяльності у забезпеченні економічного зростання, Бойченко В. М. (2016)
Opanasiuk Yu. A. - The Analysis of Islamic Religio-Political Ideology and Islamic Fundamentalism, Kornitska A. (2016)
Рябоконь Ю. Ю. - Клінічні особливості HCV-асоційованих позапечінкових проявів гематологічного характеру (2017)
Мороз Л. В. - Ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С у коінфікованих ВІЛ/ХГС, Антоняк С. М., Андросова О. С. (2017)
Рябоконь О. В. - Ефективність подвійної противірусної терапії та динаміка показників якості життя у хворих на хронічний гепатит С залежно від відповіді на лікування (За результатами виконання держпрограми в Запорізькій області), Калашник К. В., Лядська О. В., Іпатова Д. П., Рябоконь Ю. Ю. (2017)
Чемич М. Д. - Клініко-лабораторні та імунологічні особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту С у хворих, які отримують противірусну терапію з використанням пегильованих інтерферонів, Лішневська А. Г. (2017)
Присяжнюк В. П. - Ефективність застосування L-карнітину у комплексному лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2017)
Герасун О. Б. - Можливість посилення ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту В (2017)
Господарський І. Я. - Порівняльна ефективність протифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії, Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В. (2017)
Особливості діагностики і лікування хворих на хронічні вірусні гепатити В та С з ревматологічними проявами (Методичні рекомендації МОЗ України, 2016 р) (2017)
Титул, Content (2017)
Al-Ammouri A. - Development of a mathematical model of information serial redundancy of management information systems of the aircraft fire alarm, Dyachenko P., Degtiarova A. (2017)
Gorbenko I. - Examination and implementation of the fast method for computing the order of elliptic curve, Hanzia R. (2017)
Gorbenko I. - Examining a possibility to use and the benefits of post-quantum algorithms dependent on the conditions of their application, Ponomar V. (2017)
Andronov V. - Development of a method to improve the performance speed of maximal fire detectors, Pospelov B., Rybka E. (2017)
Tokar L. - Development of the model for a backhaul network based on the long term evolution technology, Belousova E., Kolyadenko A., Lukinov I. (2017)
Tsyporenko V. - Analysis of interference immunity of the searchless method of correlation-interferometric direction finding with recostruction of the spatial analytical signal (2017)
Lakhno V. - Development of the intelligent decision-making support system to manage cyber protection at the object of informatization, Boiko Y., Mishchenko A., Kozlovskii V., Pupchenko O. (2017)
Abstract and References (2017)
Тихолаз В. О. - Структурна орґанізація та морфометричні параметри нижнього оливного комплексу в пренатальному періоді онтоґенезу людини (2016)
Іванов В. П. - Зв'язок різних клінічно-інструментальних показників з характером ураження коронарного русла у хворих з не Q-інфарктом міокарда, Щербак О. В., Масловський В. Ю., Щербак В. П. (2016)
Іванов В. П. - Клінічна ефективність лосартану і раміприлу у чоловіків із гіпертонічною хворобою залежно від віку, рівня урікемії й варіанту артерійної гіпертензії, Кострубська Т. М., Ковальчук О. В. (2016)
Фесенко У. А. - Результати інтраґастральної рН-метрії при різних варіантах профілактики стресових виразок у коматозних пацієнтів, Лобойко К. М. (2016)
Рудень В. В. - Про шкідливі для здоров'я поведінкові детермінанти, як елементи здорового способу життя, у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Ковальська О. Р., Тімченко Н. Ф. (2016)
Федевич С. В. - Аналіз показників захворюваності на рак нирки у Львівській області та Україні, Гутор Т. Г. (2016)
Огородник П. В. - Ендоскопічні транспапілярні втручання: аналіз інтраопераційних і ранніх ускладнень та результатів віддалених спостережень, Коломійцев В. І., Дейниченко А. Г., Ліщук Б. Ф. (2016)
Січкоріз О. Є. - Оптимізація надання освітніх послуг на післядипломному етапі навчання (2016)
Сенюта І. Я. - Нормативні алґоритми контролю якості медичної допомоги (2016)
Карп С. Ю. - Оро- та фарингостома. Актуальні питання відновної хірурґії ділянки голови та шиї (2016)
Кобза I. I. - Два випадки діаґностики і лікування фібромускулярної мальформації селезінкової артерії у вагітних, Кобза Т. І., Зборівський Я. М., Мота Ю. С., Федоренко В. П., Шикула І. Я. (2016)
Корнійчук О. П. - Основні етапи становлення та розвитку кафедри мікробіолоґії (до 80-річчя заснування), Данилейченко В. В., Немченко О. О. (2016)
До відома наших авторів (2016)
Содержание (2016)
Красикова И. Е. - Корреляция значений фрактальных характеристик структуры материала по электронно-микроскопическим фотографиям поверхности образцов со значениями их физико-механических характеристик, Красиков И. В., Картузов В. В. (2016)
Боровик В. Г. - Влияние канальных трещин на разрушение волокон в однокомпонентном материале с однонаправленной волокнистой структурой (2016)
Бродниковский Н. П. - Многокомпонентные жаропрочные сплавы с ниобием, Кулаков А. С., Крапивка Н. А., Бродниковский Д. Н., Самелюк А. В., Фирстов С. А. (2016)
Мильман Ю. В. - Влияние старения на структурные изменения и уровень механических свойств сплавов системы Al—Mg, микролегированных скандием и цирконием, Захарова Н. П., Ефимов Н. А., Даниленко Н. И., Шаровский А. О., Гончарук В. А. (2016)
Гогаев К. А. - Влияние остаточного аустенита на механические свойства и характеристики износа бейнитного чугуна с шаровидным графитом, Волощенко С. М., Подрезов Ю. Н., Минаков Н. В., Марченко Н. М. (2016)
Дудка О. І. - Особливості модифікації приповерхневого шару вуглецевих сталей імпульсним лазером, Хращевський О. Д., Пулковський В. Ю., Єфімов М. О., Єфімова К. О., Даниленко М. І. (2016)
Бега М. Д. - Дослідження методами рентгенографії субструктури порошку карбіду вольфраму після розмелу, Винокуров В. Б., Галанов Б. О., Григор’єв О. М., Картузов В. В., Мазур П. В., Роженко Н. М., Степаненко А. В. (2016)
Олейник Г. С. - Термостабильность сильно деформированных неметаллических кристаллов при статическом отжиге, Котко А. В. (2016)
Подрезов Ю. М. - Механічні властивості бейнітного чавуну при підвищених температурах, Гогаєв К. О., Коряк О. С., Вербило Д. Г., Волощенко С. М., Холявко В. В. (2016)
Titel (2011)
Inhaltsverzeichnis (2011)
Ein Leben mit der Phonetik, in der Phonetik und für die Phonetik (2011)
Pompino-Marschall B. - Das Ukrainische Lautsystem aus der Sicht der modernen komparativen Phonetik, Steriopolo O. (2011)
Petrenko O. - Das Zusammenwirken von sozialen, situativen und sprachlichen Strukturen der gegenwärtigen deutschen Sprache (2011)
Ewtichowa I. - Die schweizerdeutschen Laute und ihre Schreibung, Pankowska I. (2011)
Gawrysch O. - Lautliche Verhältnisse in der berndeutschen Mundart (2011)
Rudkiwskyj O. - Intonatorische Einflussfaktoren der Spannung und Stimmbeteiligung von deutschen Konsonanten (2011)
Wolfowska O. - Perzeptive Eigenschaften des Rhythmus in der deutschen politischen Rede (2011)
Ammon U. - Wird die deutsche Sprache (von anderen Sprachen, vor allem Englisch) verdrängt? (2011)
Dekalo V. - Die Grundfragen der Grammatikalisierungstheorie (2011)
Dolgopolowa L. - Verbalformen in altgermanischen Sprachen (2011)
Dowganjuk I. - Realisierungsformen der indirekten Rechtfertigung im gegenwärtigen deutschen politischen Diskurs (2011)
Gawrysch M. - Theoretiker diskutieren und Studenten beleuchten die Praxis (2011)
Chodakowska N. - Stilistische Möglichkeiten der Ableitungen (2011)
Iwanenko S. - Räumliche Beziehungen in der Kognition und im Text (2011)
Kutschma O. - Partikeln oder immer noch "dubiose Kandidaten”? (2011)
Kyjak T. - Sprachgeist und innere Wortform (2011)
Ladtschenko M. - Onomatopoetische Verben des Sprechens in der deutschen Umgangssprache (2011)
Machonina N. - Diachronischer Aspekt der strukturell-semantischen Substitution (2011)
Oguj O. - Herangehensweisen zur Sprachforschung: alte und neue Blickwinkel (2011)
Rolik A. - Gogols Auffassungen der Übersetzung zwischen Ideal und Wirklichkeit (2011)
Strelzowa N. - Die Geschichte der deutschen Nonsensdichtung (2011)
Artjomzew O. - Konzeptuelle Aspekte der deutschen Phraseologismen mit der semantischen Komponente "Reden” (2011)
Dubrowska I. - Gebrauch von biblischen Anthroponymen in der deutschen Sprache (2011)
Kuschneryk W. - Zur Frage der Deutsch-Ukrainischen Lehnwőrter im bukowinischen Dialekt, Senyk G. (2011)
Lopatina T. - Über den Umgang mit Anglizismen im täglichen Sprachgebrauch (Jugendsprache) (2011)
Lopuschanskyj W. - Ursachen, Verbreitungswege und Assimilation der deutschen Lehnwörter in den Ukrainischen Mundarten, Pyz T. (2011)
Paliwoda U. - Alte wortbildende Morpheme mit quantitativer Bedeutung ‘eins’ / ‘zwei’ in slawischen und germanischen Sprachen im Vergleich (2011)
Schkoljarenko W. - Faktoren der Steigerung der pragmatischen Potenz der Phraseologismen in der diachronischen Retrospektive (2011)
Slaba O. - Terminologische Grundlagen der Sprachkontaktforschung unter der Berücksichtigung des Entlehnungsprozesses aus dem Englischen ins Deutsche (2011)
Ussowa N. - Beitrag des Eigennamens zum lexikalischen Sprachbestand (2011)
Worotnikowa I. - Zur historisch-semantischen Entwicklung des Wortes Herr (2011)
Wolodina T. - Zur Klassifikation der Nominalkomposita in der deutschen Sprache (2011)
Drushbjak S. - Die Metapher im modernen Wirtschaftsdeutschen (2011)
Gawrysch O. - Zum Begriff "Nachhaltigkeit” in der Fachsprache "Bauwesen” (2011)
Borisko N. - Lernerautonomie als neue Lern- und Lehrkultur: Wege und Möglichkeiten (2011)
Koshedub L. - Besonderheiten der Wortschatzarbeit bei der Sprachbeherrschung im Fortgeschrittenunterricht (2011)
Synegub S. - Methodische Ansätze für die Übersetzung der deutschen Porträt-Verben (2011)
Werbyzka T. - Die Rolle der Modalpartikeln bei der Entwicklung der diskursiven Kompetenz, Nikiforenko I. (2011)
Schreibhinweise für Autoren (2011)
Autorenverzeichnis (2011)
Передмова (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського