Ковалев А. С. - Вихревая структура магнитных солитонов (2017)
Herrera-González I. F. - 1D Anderson model revisited: Band center anomaly for correlated disorder, Izrailev F. M., Makarov N. M., Tessieri L. (2017)
Atesci H. - On the nature of ionic liquid gating of Nd2–xCexCuO4 thin films, Coneri Fr., Leeuwenhoek M., Hilgenkamp H., van Ruitenbeek Jan M. (2017)
Апостолов C. C. - Аномальная дисперсия поверхностных и волноводных мод в пластине слоистого сверхпроводника, Гавриленко В. И., Майзелис З. A., Ямпольский В. А. (2017)
Shekhter R. I. - Rashba spin-splitting of single electrons and Cooper pairs, Entin-Wohlman O., Jonson M., Aharony A. (2017)
Вступне слово на відкритті конференції голови оргкомітету, доктора історичних наук,професора Гуменюка Б. І. (2000)
Бершеда Є. Р. - Діяльність України в ООН: основні пріоритети (2000)
Рева С. В. - Просування кандидатури України до складу непостійних членів Ради Безпеки ООН (2000)
Бруз В. С. - ООН і НАТО: проблеми співробітництва (2000)
Мацейко Ю. М. - Оновлення миротворчості ООН - нагальна вимога часу (2000)
Мартиненко П. Ф. - Загальна декларація прав людини: природа, спосіб дії (2000)
Толкачова Н. Є. - Концептуальні засади Загальної декларації прав людини (2000)
Тупчієнко Л. С. - Загальна декларація прав людини: політичні аспекти значення для сучасної України (2000)
Ісакович С. В. - Загальна декларація - основа міжнародних стандартів прав людини (2000)
Кірсенко М. В. - Організація міжнародної безпеки: витоки і етапи еволюції (2000)
Радзівілл О. А. - Захист прав людини - як засіб гармонізації міжнародних відносин (до проблеми реалізації принципів Декларації ООН про довкілля) (2000)
Ціватий В. Г. - ООН у зовнішньополітичному діалозі цивілізацій Захід-Схід (Від Загальної декларації прав людини (1948) до поступу у XXI століття) (2000)
Майдан І. Г. - Українсько-іранські відносини і ООН (2000)
Кочубей Ю. М. - Роз’яснення серед громадськості України місця і ролі ООН в сучасній міжнародній політиці (2000)
Матвієнко В. М. - Характерні риси Сил ООН по охороні в колишній Югославії (СООНО): принципи, мандат, цілі, Степанова А. Г. (2000)
Скороход Ю. С. - Тимчасові сили ООН в Лівані (2000)
Лещенко Л. О. - Політичний і соціально-економічний аспекти прав людини: проблема пріоритетів і поступовості (2000)
Пахіль В. О. - Історичний досвід застосування санкцій ООН (на прикладі Родезії) (2000)
Юрченко С. В. - У истоков Объединенных Наций (количественные аспекты переписки советского руководителя с американскими и британскими лидерами и проблемы стратегии держав антигитлеровской коалиции в 1941-1945 годах) (2000)
Мережко О. О. - Проблема демократизації процесу прийняття рішень в рамках ООН (2000)
Юдіна Н. І. - Эволюция внешней политики Российской Федерации в 90-е годы (2000)
Подойма Д. Г. - Дипломатичний захист громадянина (до питання вивчення теми Комісією міжнародного права ООН) (2000)
Ткач О. І. - Політичні системи сучасності: порівняльний аналіз (2000)
Муцький П. П. - Проблеми і перспективи розвитку вітчизняного та міжнародного етнополітичного законодавства (2000)
Бєлоколос О. Є. - Удосконалення практики міждержавних відносин. Особливості дипломатичного протоколу в США (2000)
Галака С. П. - ООН - пересторога нерозповсюдженню ядерної зброї після ядерних випробувань в Індії та Пакистані (2000)
Галіахметов І. А. - Предмет муніципального права права України: теоретико-методологічні аспекти (2015)
Хатнюк Н. C. - Формування правових засад та основних напрямків зовнішньої політики України у процесі становлення незалежності України (2015)
Остапович В. М. - Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоровя, які надають медичну допомогу постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи (2015)
Шаталова Л. М. - Нормотворча діяльність Міністерства освіти і науки України (2015)
Солдатенко О. В. - Бюджетні видатки на охорону здоровя:проблеми та перспективи правового регулювання (2015)
Фукс Н. А. - Банківська система України: правові аспекти становлення та розвитку в сучасних умовах (2015)
Богдан Б. В. - Предмет оскарження в податкових спорах (2015)
Омельченко А. В. - Правові засади використання судових і наукових експертиз як доказів у суді (2015)
Шимон С. І. - Право вимоги як предмет застави: цивілістичні концепції та законодавчі конструкції (2015)
Балюк І. А. - Проблемні аспекти позасудового врегулювання господарського спору (2015)
Борсук Н. Я. - Проблеми правового регулювання процесів економічної концентрації субєктів господарювання в Україні (2015)
Виноградова Г. В. - Поняття "належне майно" в міжнародно-правових джерелах і законодавстві України (2015)
Гайдулін О. О. - Історичний і системний способи тлумачення в римському приватному праві: ідейні витоки та застереження щодо рецепції (2015)
Мачуська І. Б. - Правовий режим земель сільськогосподарського призначення (2015)
Шматова Ю. О. - Проблемні питання отримання учасниками антитеррористичної операції земельних ділянок для будівництва житла (2015)
Сагайдак Ю. В. - Легалізація суб'єктів підприємницької діяльності в історико-правовій ретроспективі розвитку торгового права України та окремих країн світу (2015)
Дзяхар Г. І. - Господарські договори у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи: проблемні питання (2015)
Замрига А. В. - Економіко-правовий розвиток інвестиційної діяльності сучасної України (2015)
Шереметьєва О. Ю. - Види повітряних правовідносин і критерії їх розмежування) (2015)
Surmava L. R. - Approximation of legislation: some consideration on the concept of approximation in the EU external content (2015)
Назаренко О. А. - Загальні принципи права ЄС в правовій системі ЄС (2015)
Кравець Н. І. - Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення (2015)
Ратушний С. М. - Угода про асоціацію Україна-ЄС як джерело права Європейського Союзу (2015)
Namiasenko O. K. - Impact of the EU-Ukraine association agreement on judicial reform in Ukraine: general aspects (2015)
Шаркова І. М. - Юридична та суддівська освіта в Україні: вимоги європейської інтеграції (2015)
Уложенко В. М. - Вищі навчальні заклади як об'єкти державного управління (в контексті нової редакції Закону України "Про вищу освіту") (2015)
Богданець А. В. - Професійна підготовка юристів у контексті Болонського процесу (2015)
Коваленко В. Н. - Сравнительная характеристика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Украине и Европе по данным исследования EUROASPIRE IV: госпитальная линия, Долженко М. Н., Несукай Е. Г., Дьяченко Я. С., Нудченко А. О. (2015)
Амосова К. М. - Уніфікований алгоритм антигіпертензивної терапії та контроль домашнього артеріального тиску у хворих з ймовірно резистентною артеріальною гіпертензією в амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2015)
Радченко Г. Д. - Гендерні особливості контролю артеріального тиску в пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Слащева Т. Г., Сіренко Ю. М., Муштенко Л. О. (2015)
Міщенко Л. А. - Предиктори погіршення функціонального стану нирок у хворих на гіпертонічну хворобу (2015)
Вайда Л. С. - Показники добового моніторування артеріального тиску, ліпідного спектра крові, вазодилататорна функція ендотелію та індекс маси тіла у хворих на артеріальну гіпертензію на тлі лікування карведилолом і атенололом, Лозинська Н. В., Габріель М. В., Гай О. І. (2015)
Тодуров Б. М. - Оцінка якості життя в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та систолічною дисфункцією лівого шлуночка після аортокоронарного шунтування залежно від об’єму життєздатного міокарда, Зеленчук О. В., Кузьмич І. М., Іванюк Н. Б. (2015)
Бабий Л. Н. - Структурно-функциональные изменения левого желудочка сердца и уровень альдостерона в крови у больных в отдаленные сроки после перенесенного инфаркта миокарда, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю., Остапчук У. Ю. (2015)
Целуйко В. И. - Клиническая и прогностическая роль уровня мозгового натрийуретического пептида у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка при длительном наблюдении, Лозовая Т. А. (2015)
Жарінова В. Ю. - Діагностичні та прогностичні можливості кардіо тропних аутоантитіл у пацієнтів похилого віку з іше мічною хворобою серця з різною скоротливою здатністю міокарда, Табакович-Вацеба В. О., Сенько І. О. (2015)
Бородай А. А. - Магнитно-резонансная диагностика поражений головного мозга у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, Федькив С. В., Бородай Э. С., Шаповалов Т. Н., Бачинский А. В., Сычёв О.С. (2015)
Мітченко О. І. - Особливості поширеності чинників серцево-судин ного ризику в жінок залежно від наявності менопаузи, Мамедов М. Н., Колесник Т. В., Дєєв А. Д., Романов В. Ю., Ілюшина Г. Я. (2015)
Лечение пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и микроальбуминурией с применением комбинации индапамида ретарда и амлодипина: ретроспективный анализ результатов исследования NESTOR (2015)
Зинченко Ю. В. - Профилактическая антиаритмическая терапия у больных с фибрилляцией предсердий, Фролов А. И. (2015)
B. Nascimento - Глобальне здоров’я та серцево-судинні захворювання, L. Brant, D. Moraes, A. Ribeiro (2015)
Засідання експертної ради проекту з попередження венозних тромбоемболічних ускладнень "Територія безпеки" (2015)
Ірина Михайлівна Горбась (1955–2015) (2015)
Сазонова О. С. - Асиметричні гвинтові потоки, що мінімізують інтегральний відхил між частинами рівняння Больцмана (2012)
Кузнєцов А. Ю. - Автомодельные решения задачи о перераспределении суффозионных частиц в грунте фильтрационным потоком жидкости (2012)
Резуненко В. О. - Потенциалы сферического сегмента и электростатического заряда в присутствии конуса и секционированной сферы (2012)
Чуйко О. В. - Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла, Любима О. Є., Чуйко А. С. (2012)
Yampolsky A. L. - Minimal and totally geodesic unit sections of the unit sphere bundles (2012)
Серикова И. Ю. - Пошаговое решение матричной проблемы моментов на компактном интервале. 1. (2012)
Бахмат Ю. М. - Дискретна математична модель дифракції Е-поляризованої електромагнітної хвилі на періодичній системі ідеально провідних циліндричних поверхонь (2012)
Волков С. В. - Реализация биосферных и ноосферных концепций В. И. Вернадского в работах Института общей и неорганической химии им. В. И. Вернадского НАН Украины, Омельчук А. А. (2013)
Дурилін Д. О. - Cинтез наночасток і плівок BaTi1–xZrxO3 золь–гель методом, Суслов О. М., Солопан С. О., Овчар О. В., Білоус А. Г. (2013)
Тітов Ю. О. - Нові шаруваті сполуки типу AnBn–1O3n у системах AII 5BV4O15—ABO3, Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Полубінський В. В. (2013)
Чеботарeв А. Н. - Исследование протолитических равновесий в растворах красителей с использованием функции полного цветового различия, Снигур Д. В., Ефимова И. С., Бевзюк Е. В. (2013)
Трофимчук А. К - Сорбция металлов на кремнеземе с иммобилизированным полигексаметиленгуанидином в присутствии унитиола, Шкода И. М., Лосев В. Н., Метелица С. И., Мисчанчук Б. Г. (2013)
Сыч Н. В. - Оценка эффективности антрацитового катионообменника при извлечении ионов тяжелых металлов, Ковтун М. Ф., Волынец В. П. (2013)
Фреїк Д. М. - Термодинаміка і кристалохімія точкових дефектів у кристалах германій телуриду β-GeTe, Горічок І. В., Юрчишин Л. Д. (2013)
Сема О. В. - Влияние рН на ионный обмен в системе CdSb—Cu2+—H2O, Волощук А. Г., Кобаса И. М. (2013)
Полiщук К. А. - Темплатний ефект катіона металу при алкілуванні трет-бутилтетрагідроксикалікс|4|арену в ДМСО, Іщенко В. В., Бойко В. І., Хиля В. П., Кальченко В. І. (2013)
Романенко М. І. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних імідазо|1,2-f|-, оксазоло|2,3-f|ксантинів, Рак Т. М., Черчесова О. Ю. (2013)
Штомпель В. І. - Структурні особливості поліетилену високого тиску, модифікованого комплексонатами та ацетатами металів, Бойко В. В., Дмитрієва Т. В., Рябов С. В., Кримовська С. К., Невмержицька Г. Ф., Кобріна Л. В., Янова К. В. (2013)
Киреева С. М. - О долговечности трехмерных полимеров олигоэфир(мет)-акрилатов, Сивергин Ю. М. (2013)
Тітов Ю. О. - Особливості механізмів утворення сполук типу ВаnBn–1O3n (В = Nb, Ta, Sn, n =5, 6) із систем спільноосаджених гідроксикарбонатів, Слободяник М. С., Полубінський В. В., Білявина Н. М., Марків В. Я., Чумак В. В. (2013)
Ранський А. П. - Синтез i властивості гетерометалевих координаційних сполук купруму(ІІ), ніколу(ІІ) або кобальту(ІІ) і лужно-земельних елементів з N,N’-біс(саліциліден)семикарбазидом, Євсєєва М. В., Панченко Т. І., Гордієнко О. А. (2013)
Запольський А. К. - Гідролітична полімеризація сульфату алюмінію в розбавлених водних розчинах (2013)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры координационного металлополимера нитрата кадмия с 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро-(5. 5)ундекан-2,8-дионом (2013)
Николаевский А. Н. - Особенности антиоксидантного действия фенилгидразона бензальдегида, Виноградов В. В., Хижан Е. И., Книга О. П. (2013)
Стоянов А. О. - Использование производной спектрофотометрии для обнаружения и определения церия(III) в присутствии церия(IV), Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Антонович В. П. (2013)
Сиротчук О. А. - Хроматографічне визначення парабенів, Дідух І. Р., Зайцев В. М., Курас С. Ф. (2013)
Трохименко О. М. - Спектрофотометричне визначення йодату за його реакцією з йодидом у йодованій солі (2013)
Дяченко І. В. - Синтез нових поліфункціональних похідних 2,3,5,6,7,8-гексагідроізохіноліну, Вовк М. В. (2013)
Александрова К. В. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних 7-(3-тіо-4-феніл-1,2,4-тріазоліл-5)-метилксантину, Юрченко Д. М., Романенко М. І. (2013)
Писаненко Д. А. - Кинетика жидкофазного окисления 3-арилциклопентенов, Смирнов-Замков Ю. И., Климко Ю. Е. (2013)
Титул, зміст (2012)
Амбросова Т. М. - Прогностичні маркери формування і прогресування ожиріння у хворих на артеріальну гіпертензію, Ковальова О. М., Ащеулова Т. В. (2012)
Ащеулова Т. В. - Сигнальні молекули апоптозу та імунозапалення у хворих на артеріальну гіпертензію з супутнім цукровим діабетом 2 типу, Аль Шейкх Діб Х. Х. (2012)
Бек Н. С. - Метаболічні фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу на фоні надмірної маси тіла та ожиріння (2012)
Бондарь В. Н. - Клинические особенности эндотелиальной дисфункции при артериальной гипертензии в сочетании с метаболическим синдромом, Клочко В. В., Чернышова Е. С. (2012)
Гладун К. В. - Варіабельність та добова динаміка серцевого ритму та артеріального тиску у підлітків, хворих на ожиріння (2012)
Друзь О. В. - Ефективність терапії афективних розладів у осіб, залежних від опіоїдів, і функціональний стан окоміру (2012)
Дудченко М. А. - Оценка интегральных гематологических индексов у больных ишемической болезнью сердца с острым инфарктом миокарда, Ляховский В. И., Савченко А. Г., Шапошник О. А., Дудченко М. А. (2012)
Еременко С. А. - Ротавирусный гастроэнтерит: особенности клиники в зависимости от инфицирования различными серотипами вируса (2012)
Іваницький І. В. - Ультразвукові зміни інтра та параартикулярних структур колінного суглобу у пацієнтів з гіпермобільним синдромом (2012)
Іщейкін К. Є. - Порівняльний аналіз кореляційних взаємозв’язків сd4+ т-клітин з іншими імунологічними показниками у дітей, хворих на атопічний дерматит та дитячу екзему (2012)
Клочко В. В. - Фізична активність позитивно впливає на метаболічні фактори ризику у осіб з абдомінальним ожірінням, Єфременкова Л. Н., Бондар В. М., Кобелева О. М. (2012)
Ковальова О. М. - Судинний ендотеліальний фактор росту як маркер розвитку цукрового діабету 2 типу у хворих з гіпертонічною хворобою, Демиденко Г. В. (2012)
Козлов О. П. - Стан портального кровотоку у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (2012)
Колеснікова О. В. - Зв'язок поліморфного гена pnpla3 з розвитком неалкогольної жирової хвороби печінки (2012)
Кужко М. М. - Особливості продукції цитокінів у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Бутов Д. О. (2012)
Козько В. М. - Поширеність віл-інфекції серед хворих із ВІЛ-індикаторними захворюваннями, Юрко К. В., Бондаренко А. В., Могиленець О. І., Соломенник Г. О. (2012)
Купновицька І. Г. - Порівняльна оцінка ефективності лікарських засобів дифорс та ексфорж у хворих на гіпертонічну хворобу, Дзвіняцька О. Ф., Клименко В. І., Дронь Л. А., Романишин Н. М. (2012)
Куліш М. В. - Ефективність атф у комплексному лікуванні вперше діагностованого деструктивного туберкульозу легень, Ярешко А. І. (2012)
Лавренко А. В. - Влияние метформина на фактор глобального кардиоваскулярного риска (2012)
Литвиненко Н. В. - Особливості клінічної та патоморфологічної картини ішемічних інсультів у гострий період, Мелашенко Г. В. (2012)
Левченко Л. Ю. - Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей залежно від резистентності організму (2012)
Меленко С. Р. - Клінічні особливості перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою ендотеліальною дисфункцією (2012)
Ниточко О. И. - Изменение интерлейкин-1 - продуцирующей функции мононуклеарных клеток крови пациентов с профессиональным аллергодерматозом (2012)
Орлик О. С. - Зв’язок між судинними та неврологічними ускладненнями цукрового діабету (2012)
Світлик Г. В. - Безбольова ішемія міокарда у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента st: взаємозв’язок з гіпертрофією лівого шлуночка і розвитком шлуночкових аритмій, Кияк Ю. Г., Гарбар М. О., Базилевич А. Я., Полторак Л. В., Турко Ю. В., Бєлюсова В. М. (2012)
Синенко О. А. - Вплив інформаційних чинників на готовність жінок сільської місцевості вигодовувати дитину грудьми (2012)
Соломенник А. О. - Состояние показателей липидного обмена у больных хроническим гепатитом с, Анцыферова Н. В., Бондарь А. Е., Могиленец Е. И., Юрко Е. В., Гаврилов А. В. (2012)
Риндіна Н. Г. - Роль гепсидину у формуванні анемії у хворих на хронічну серцеву недостатність різного функціонального класу за наявності хронічної хвороби нирок, Титова Г. Ю. (2012)
Цапенко Ю. П. - Перевага штамів m. Tuberculosis родини beijing серед вперше виявлених хворих туберкульозом в Полтавській області, Бойко М. Г., Алієва Н. М., Красношапка Ю. О., Буслик Т. В., Краєвська О. О., Новіков С. В. (2012)
Шевченко О. С. - Зміни показників оксидантно-антиоксидантної системи у хворих на туберкульоз легень під впливом стандартної антимікобактеріальної хіміотерапії, Бутов Д. О., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2012)
Шевченко О. С. - Медикаментозні ураження печінки у практиці лікаря-фтизіатра: досвід комплексного застосування гепатопротектору амінокислотного походження з магнітолазерною терапією, Чопорова О. І., Пашков Ю. М., Степаненко Г. Л. (2012)
Школьник В. В. - Изменение уровней висфатина у гипертоников на фоне нарушения углеводного обмена, Андреева А. А. (2012)
Бакун О. В. - Вплив плазмаферезу на деякі імунологічні показники у жінок з безпліддям трубного походження, Андрієць О. А., Олійник М. Г., Небела М. М. (2012)
Беляева О. А. - Хирургическое лечение рожистого воспаления. Влияние декомпрессионных разрезов на результаты лечения больных с рожистым воспалением, Яковлева Э. И., Шендрик В. Г., Цыганенко А. О. (2012)
Весич Т. Л. - Использование физиохирургических методов лечения хронических эндо- и экзоцервицитов для оптимизации прегравидарной подготовки бесплодных женщин (2012)
Волкова Ю. В. - Роль сопутствующей патологии в формировании клинико-патогенетических аспектов травматической болезни у геронтологических больных (2012)
Громова А. М. - Сексуально-трансмісивні інфекціїї у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія, Афанасьєва О. Є. (2012)
Грубник В. В. - Новый метод лапароскопической герниопластики послеоперационных вентральных грыж, Парфентьев Р. С., Воротынцева К. О. (2012)
Капустянський Д. В. - Діагностично-лікувальний алгоритм хворих на гострий апендицит та його ускладнення (2012)
Коритна Г. Ю. - Корекція синдрому ендогенної інтоксикації в терапії гострого деструктивного панкреатиту, Муравйов П. Т., Шарапов І. В., Шевченко В. Г., Колодій В. В. (2012)
Криворучко І. А. - Травматичні пошкодження підшлункової залози та хірургічна тактика, Тесленко С. М., Сикал М. О., Тесленко М. М., Тонкоглас О. А. (2012)
Кузьміна І. Ю. - Вплив екстрагенітальної та акушерської патології на морфологічні особливості плаценти та розвиток фетоплацентарної недостатності, Губіна-Вакулик Г. І., Кузьміна О. А. (2012)
Кущ О. Г. - Кількісний та якісний аналіз розподілення cd5+-лімфоцитів в децидуальній оболонці матки в І-у і ІІ-у періодах вагітності при фізіологічному перебігу вагітності і при самовільному викидні, Злобіна О. В. (2012)
Малик С. В. - Прогнозування розвитку післяопераційних ранових ускладнень у хворих із супутнім ожирінням, Осіпов О. С., Дігтяр І. І., Лавренко Д. О., Безручко М. В. (2012)
Олейник Н. С. - Эффективность эмболизации маточных артерий при миоме матки, Луценко Н. С., Руденко Д. Ю., Яремчук О. Н. (2012)
Рыков С. А. - Относительный афферентный зрачковый дефект как прогностический фактор функционального состояния глаза после тяжелой травмы глаза у детей, Туманова О. В., Гончарук Д. В. (2012)
Чернобай А. В. - Восстановительные операции в хирургическом лечении осложненного колоректального рака (2012)
Щедров А. А. - Значение повреждения эндотелия и его вазорегулирующей способности в развитии аномалий родовой деятельности (2012)
Бєлікова І. В. - Єдиний медичний інформаційний простір як основа якісного управління галуззю (2012)
Вакалюк І. І. - Особливості професійної підготовки студентів-стоматологів по догляду за хворими терапевтичного профілю в умовах кредитно-модульної системи освіти (2012)
Клименко С. О. - Хімічна освіта в системі професійної підготовки студентів медичних вузів (2012)
Кострікова Ю. А. - Питання взаємодії лікаря і пацієнта в процесі терапії (2012)
Лисаченко О. Д. - Пошук методів покращення підготовки студентів стоматологічного факультету до написання ліцензійного іспиту "крок-1", Шепітько В. І., Міщенко А. В. (2012)
Лисаченко О. Д. - Методичні аспекти та організація самостійної роботи на кафедрі гістології, цитології та ембріології (2012)
Москаленко В. Ф. - Участь у роботі приймальної комісії як елемент формування соціально-значущих компетентностей майбутніх лікарів та провізорів, Яворовський О. П., Цехмістер Я. В., Науменко О. М., Лисенко О. Ю. (2012)
Остапович Н. В. - Ігрова діяльність як дидактична технологія у навчанні медичної та біологічної фізики (2012)
Остафійчук Я. Ф. - Педагогічні фактори спрямованості у формуванні культури здоров'я студентів – медиків, Вовк М. В., Герич Р. П., Шевчук І. М. (2012)
Тонкоглас О. А. - Особливості викладання хірургічних дисциплін в умовах кредитно-модульної системи та навчання англомовних студентів, Сивожелезов А. В., Тесленко С. М., Сикал М. О. (2012)
Пюрик В. П. - Підвищення ефективності засвоєння практичних навичок у студентів стоматологічного факультету, Махлинець Н. П., Довганич О. В., Чубій І. З. (2012)
Черний Т. В. - К вопросу о стандартизации в подготовке специалиста-анестезиолога, Билошапка В. А., Краснопер Е. А. (2012)
Спахи О. В. - Пути усовершенствования подготовки врача детского хирурга в рамках требований болонского процесса, Лятуринская О. В., Макарова М. А. (2012)
Макаренко А. Н. - Влияние гипергликемии, гипербилирубинемии и гипертермии на течение геморрагического инсульта, Федулова Л. В., Мартышина А. Ю., Солодовникова Ю. А. (2012)
Титул, зміст (2016)
Овчаренко Є. І. - Сучасна економічна безпекологія: основні онтологічні протиріччя та напрями їх вирішення (2016)
Поворозник М. Ю. - Категоріальні параметри "медичних послуг" у глобальному просторі (2016)
Коломієць Г. М. - Соціальний капітал як актуальний чинник антикризового розвитку господарської системи, Алієва Е. І. (2016)
Lepeyko T. I. - Generational Theory: Value-Oriented Approach, Blyznyuk T. P. (2016)
Довгаль О. А. - Діалектична єдність національних і глобальних інтересів як передумова їх взаємної реалізації (2016)
Жукова Л. М. - Суперечливий вплив процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави (2016)
Чернишова Л. О. - Механізм співробітництва України та Європейського Союзу в інтелектуальній сфері, Козуб В. О., Носач Л. Л. (2016)
Чала Т. Г. - UN Comtrade Database як інформаційне джерело наукових досліджень з міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу, Корепанов Г. С., Черненко Д. І. (2016)
Кравець О. В. - Досвід підтримки малого та середнього підприємництва в країнах – членах Європейського Союзу (2016)
Грузіна І. А. - Дослідження зарубіжного досвіду побудови бюджетної системи (2016)
Сазонець І. Л. - Чинники формування сумлінної ділової практики корпорацій у сучасній економіці, Тадеєва Н. В. (2016)
Матюшенко І. Ю. - Імітаційна модель науково-інноваційного розвитку економіки України в умовах четвертої промислової революції та асоціації з ЄС (2016)
Шталь Т. В. - Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: теорія та методологія, Тищенко О. О., Пилипчатіна О. І. (2016)
Копилюк О. І. - Інвестиційно-інноваційна складова в системі економічної безпеки України, Музичка О. М., Холод З. М. (2016)
Бєлікова Н. В. - Формування й розвиток трендів структурної динаміки економіки регіонів України в процесі реалізації реформ (2016)
Благун І. С. - Концепція конвергентного розвитку регіонів України, Савчин І. З. (2016)
Ярошенко І. В. - Трансформація системи публічного управління в Україні: моніторинг і аналіз реалізації реформи децентралізації влади, Семигуліна І. Б. (2016)
Решетняк О. І. - Моделювання оптимального інвестиційного портфеля недержавного пенсійного фонду (2016)
Іванов Р. В. - Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах усталеної дії екзогенних факторів (2016)
Піскунова О. В. - Конвергенція дохідних груп домогосподарств за споживанням харчових продуктів як умова посилення продовольчої безпеки, Осипова О. І. (2016)
Щепак В. В. - Экономическая модель системы мониторинга земель (2016)
Ганкіна М. С. - Використання методу таблиць виживання в дослідженні стану санаторію України (2016)
Мохаммад К. Ф. щ. А. - Диагностика состояния нормирования и регламентации трудовых процессов специалистов на строительных предприятиях (2016)
Притула М. Ю. - Порівняльний аналіз економічних форм реалізації екологічної складової соціальних звітів корпорацій (2016)
Сазонець О. М. - Теоретичні основи здійснення корпоративного підприємництва на основі використання екосистем, Миськовець Н. П. (2016)
Власова В. П. - Аналіз та систематизація методичних підходів до визначення розміру концесійних платежів у морських портах (2016)
Крутова А. С. - Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю витрат підприємств ресторанного господарства, Левіна М. В. (2016)
Горошанська О. О. - Комплексна оцінка ефективності витрат операційної діяльності підприємств торгівлі, Кащена Н. Б. (2016)
Васильців Т. Г. - Інструменти господарського механізму розвитку сільських територій як передумова вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України, Лупак Р. Л. (2016)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційні стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки (2016)
Бріль М. С. - Дослідження сутності та впливу інфляційних чинників на діяльність сільськогосподарських підприємств (2016)
Камінська Т. Г. - Галузеві особливості формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством, Краєвський В. М., Костенко О. М. (2016)
Кожухова Т. В. - Пріоритетні заходи у сфері ліквідації злиденності як необхідної умови сталого розвитку (2016)
Максимов М. С. - Розвиток та підтримка малого та середнього підприємництва в Україні в державних і регіональних стратегічних документах (2016)
Біловодська О. А. - Формування і реалізація інвестиційних стратегій інноваційного розвитку підприємств: сутність, основні складові та оцінка (2016)
Лачкова Л. І. - Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств торгівлі, Лачкова В. М., Постольна Н. О. (2016)
Білоус Т. В. - Особливості управління товарним асортиментом на малому підприємстві, Гарафонова О. І., Ульченко О. В. (2016)
Маркуц Ю. І. - Формування державного бюджету в розвинутих країнах світу та в Україні (2016)
Нікітан Н. О. - Оцінка стану виконання державного бюджету за видатками (2016)
Рекова Н. Ю. - Формування імперативів концепту фінансової децентралізації в Україні, Чистюхіна Ю. А. (2016)
Чуницька І. І. - Розвиток організаційної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринку (2016)
Карпінський Б. А. - Про статистичний аспект оцінки державотворчих зусиль нації крізь призму податкового чинника розбудови держави, Капленко Г. В. (2016)
Бондаренко А. І. - Дослідження валютного ризику: концепції VaR і CFaR (2016)
Барилюк М. Р. - Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки комерційного банку (2016)
Алєксєєв І. В. - Стратегічні орієнтири державної фінансової політики щодо оборотного капіталу промислових підприємств, Чубка О. М., Ливдар М. В. (2016)
Біломістний О. М. - Особливості кредитування інноваційної діяльності підприємств, Біломістна І. І., Бардакова А. В. (2016)
Григораш Т. Ф. - Середньозважена вартість капіталу: особливості розрахунку в Україні та у світі (2016)
Мозговий Є. В. - Формування тарифної політики в житлово-комунальному господарстві України (2016)
Корнівська В. О. - Трансформації фінансової поведінки домогосподарств (2016)
Паентко Т. В. - Сущность и принципы бюджетирования налогов, Проскура Е. П. (2016)
Горбань В. Б. - Особливості використання фінансових ресурсів міст для потреб сталого енергетичного розвитку на засадах проектно-орієнтованого управління (2016)
Farion A. I. - Express-Overview of the Process of Accounting Reformation in the Public Sector of the Ukrainian Economy (2016)
Косата І. А. - Роль та місце бухгалтерського обліку на підприємстві (2016)
Наумова Т. А. - Організаційно-методичні аспекти контролю якості аудиторських послуг згідно із законодавством України, Кирильєва Л. О., Чернікова І. Б. (2016)
Рожелюк В. М. - Історичні передумови генезису управлінського обліку та його есенція в Україні, Денчук П. Н. (2016)
Третяк В. П. - Аналіз сучасного стану корпоративного сектора України, Бєляй М. С. (2016)
Копішинська К. О. - Використання agile-менеджменту в управлінні інноваційними процесами (2016)
Чижов В. А. - Формування системи попередження кризи на ІТ-підприємстві (2016)
Швіндіна Г. О. - Теоретичні та практичні аспекти організаційних змін на підприємстві (2016)
Залознова Ю. С. - Розвиток персоналу підприємств на засадах соціальної відповідальності: міжнародний досвід і національна практика (2016)
Луцюк І. В. - Balanced Scorecard як інструмент підвищення ефективності контрольної функції системи управління якістю продукції (2016)
Солодовнік О. О. - Стратегія захисту фінансово-економічних інтересів сторін ППП: сутність, зміст і порядок формування (2016)
Мелушова I. Ю. - Конкурентне середовище підприємств: сутність та види, Прокопова О. В., Твердохліб К. О. (2016)
Прохорова В. В. - Забезпечення інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств: організаційно-економічний аспект, Яценко Б. І. (2016)
Бурцева О. Є. - Планування та прогнозування як основа прийняття управлінських рішень: зміст, класифікації та порівняння, Пефтієва Ю. Є. (2016)
Єрмак С. О. - Інноваційні аспекти розвитку ринку кондитерських виробів України, Плотницька В. В. (2016)
Жегус О. В. - Оцінка маркетингової діяльності підприємств ресторанного господарства, Михайлова М. В., Афанасьєва О. П. (2016)
Шимко О. В. - Формування асортиментної політики торговельного підприємства: маркетинговий підхід (2016)
Наторіна А. О. - Моніторинг тенденцій та аналіз детермінант розвитку ритейлерів в Україні (2016)
Савицька Н. Л. - Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram, Полевич К. В. (2016)
Гетьман О. О. - HR-брендинг як інноваційний механізм розвитку регіону, Тіткова Ю. С. (2016)
Черненко О. В. - Архітектоніка маркетингової інформаційної системи в умовах інформаційно-комунікативного середовища (2016)
Андрейків О. Є. - Поширення тріщин високотемпературної повзучості в металах за нейтронного опромінення (Огляд), Кухар В. З., Долінська І. Я. (2015)
Саврук М. П. - Плоска задача теорії пружності для квазіортотропного тіла з тріщинами, Чорненький А. Б. (2015)
Шацький І. П. - Гранична рівновага пластини з частково залікованою тріщиною (2015)
Гавриш В. І. - Нелінійна крайова задача теплопровідності для шаруватої пластини з включенням (2015)
Силованюк В. П. - Розрахункова модель фібробетону на міцність за розтягу, Юхим Р. Я., Ліснічук А. Є., Івантишин Н. А. (2015)
Рудавський Д. В. - Оцінювання залишкової довговічності тривимірного твердого тіла з плоскою втомною тріщиною за циклічного навантаження (2015)
Пастернак Я. М. - Дія зосереджених джерел тепла в піроелектрику з тріщинами за сталої температури на їх берегах, Сулим Г. Т., Пастернак Р. М. (2015)
Івасишин О. М. - Особливості руйнування високоміцних болтів зі сплаву ВТ22, Василевський Є. Т., Антонюк С. Л., Величко В. В., Марковський П. Є., Гавриш І. М. (2015)
Rui-Ming Su - Influence of RRA treatment on microstructure and stress corrosion cracking behavior of spray formed 7075 alloy, Ying-Dong Qu, Rong-De Li, and Jun-Hua You. (2015)
Кулик В. В. - Вплив експлуатаційних факторів на роботоздатність графітизованої сталі, Андрейко І. М., Ваврух В. І. (2015)
Левицький В. Є. - Особливості модифікування полівінілхлориду полістирольними пластиками, Ларук Ю. В., Білий Л. М., Кочубей В. В., Гуменецький Т. В. (2015)
Погрелюк И. Н. - Антифрикционные характеристики титанового сплава ВТ6 после термоводородной обработки и последующего азотирования, Скворцова С. В., Федирко В. Н., Спектор В. С., Лукьяненко А. Г., Ткачук О. В. (2015)
Shikimaka O. - Effect of prolonged holding under contact loading on the peculiarities of phase changes in silicon, Prisacaru A., and Burlacu A. (2015)
Похмурська Г. В. - Вплив вібрації під час наплавлення захисного шару на його мікроструктуру та ударно-абразивне зношування, Студент М. М., Ланець О. С., Войтович А. А. (2015)
Добровецька О. Я. - Гальванічне осадження золота та паладію на магнії методом заміщення, Кунтий О. І., Зозуля Г. І., Салдан І. В., Решетняк О. В. (2015)
Петрина Ю. Д. - Контактна довговічність бігових доріжок цапф тришарошкових бурових доліт, Яким І. С., Крет Н. В., Никифорчин Ю. М. (2015)
Кушмирук А. І. - Електрохімічна поведінка пористого титанового електрода у фосфатній кислоті, Косогін О. В., Лінючева О. В., Ревеко В. А., Мірошниченко Ю. С. (2015)
Черватюк В. А. - Фізико-механічні та протикорозійні властивості інгібованих швидкотвердних бітумно-латексних покривів, Слободян З. В., Кушнір І. М., Висоцька Л. М., Купович Р. Б., Маглатюк Л. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Басанець В. Ф. - Полікультурне виховання слухачів у ВВНЗ на заняттях з іноземної мови, Хардікова О. В., Колотова Н. Д. (2016)
Бурий С. В. - Критерії управлінської культури майбутнього офіцера Збройних сил України (2016)
Ваколюк Т. В. - Cучасний досвід впровадження білінгвального навчання курсантів у вищих військових навчальних закладах, Войтюк О. А. (2016)
Величко О. О. - Управлінські вимоги до змісту іншомовної компетентності військових фахівців у процесі їх підготовки (2016)
Вербин Н. Б. - Критерії, показники та рівні сформованості професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх магістрів військового управління (2016)
Гапоненко Г. М. - Філософські та загальнонаукові погляди на процес підготовки водолазів-підривників на засадах компетентнісного підходу (2016)
Гніденко М. П. - Закономірності природного розвитку людини в ході сучасного навчального процесу (2016)
Голівець С. В. - Сучасні погляди на поняття іншомовної мовленнєвої компетенції (2016)
Довгань Н. Ю. - Результати структурного дослідження фізичної культури студентів вищих навчальних закладів (2016)
Жупінський П. O. - Підготовка військового керівника до застосування креативних методів прийняття рішення (за досвідом АТО), Сівоха І. М. (2016)
Зельницький А. М. - Викладач вищого військового навчального закладу в сучасних умовах: розвиток професійної компетентності – нові виклики, Заболотний О. А. (2016)
Капосльоз Г. В. - Зарубіжний досвід професійного розвитку науково-педагогічних працівників в системі післядипломної освіти, Невмержицький В. М., Рибчук О. О., Розумний О. Д. (2016)
Ковальчук І. С. - Необхідність формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах (2016)
Козубцов І. М. - Модель методики розвитку методологічної культури ад’юнктів (2016)
Красильник Ю. С. - Компетентнісний підхід у концептуальних вимірах післядипломної педагогічної освіти (2016)
Крикун В. Д. - Результати аналізу сучасного стану сформованості іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2016)
Кримець Л. В. - Гендерна компетентність військового керівника: проблеми формування та досвід АТО (2016)
Кучерявий А. О. - Актуальні напрями та теми науково-педагогічних досліджень у контексті реформ Збройних сил України, Кузьмич І. І., Мітягін О. О. (2016)
Олійник Л. В. - Компетентнісний підхід як необхідна умова навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2016)
Ольшевський Ю. В. - Сучасні погляди на підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах, Колесник В. І., Серветник Р. М. (2016)
Пашкова О. О. - Система військових навчальних закладів фінляндії на початку ХХ століття (2016)
Петрачков О. В. - Надмірна вага тіла як показник зниження фізичного стану здоров’я (2016)
Приходько Ю. І. - Теоретико-методологічні основи трансформації систем (2016)
Рибчук О. О. - Методологічні підходи до розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти (2016)
Родіков В. Г. - Підготовка фахівців з системного розслідування інцидентів з вибухонебезпечними предметами (2016)
Сафронов О. В. - Шляхи оцінювання засвоєння базових дисциплін як основи якісної підготовки слухачів та курсантів ВВНЗ, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С., Голубєва О. М. (2016)
Скрябіна О. С. - Музичне виховання у початкових військових навчальних закладах у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2016)
Тарасенко Н. М. - Суб’єктивна оцінка безпеки освітнього середовища вищого військвого навчального закладу: проблеми методології (2016)
Топчій О. В. - Педагогічний потенціал професійної діяльності працівників прокуратури (2016)
Черкун І. А. - Експериментальне дослідження формування військово-спеціальної компетентності у процесі військово-спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-психологів запасу (2016)
Чурмантаєв П. С. - Науково-педагогічні засади національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів пенітенціарної служби України (2016)
Шемчук В. А. - Зміст управлінської підготовки офіцерів оператно тактичного рівня в системі освіти (2016)
Бакунчик Л. М. - Антикорупційна освіта військових фахівців: здобутки та перспективи розвитку (2016)
Брик А. В. - Оцінка рівня розвитку однієї із сторін психомоторних якостей учнів молодших класів на уроках з фізичної культури (2016)
Романюк І. М. - Потенціал педагогічних інновацій у підвищенні професійної компетентності офіцерів Збройних Сил України, Богайчук В. Ж. (2016)
Ягупов В. В. - Зміст і структура фахової компетентності операторів радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Жупінський П. О. (2016)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України” (2016)
Андреев Б. Н. - Определение параметров зоны неравнокомпонентного напряжённого состояния за плоскостью забоя горизонтальной горной выработки, Сергеев С. С. (2016)
Войтенко Ю. І. - Про енергоємність руйнування гірських порід та шляхи її зменшення, Шукуров А. М. (2016)
Кузьменко А. О. - Про сейсмічну дію вибуху розосередженого заряду, Чала О. М., Хлевнюк Т. В., Хлевнюк Д. В. (2016)
Воробьёв В. Д. - Анализ технологий добычи монолитных блоков в карьерах стройматериалов, Твердая О. Я., Молодец Ю. А. (2016)
Фролов О. О. - Встановлення деформації бортів розрізу після відробки прибортових запасів вугілля, Бабичев І. К. (2016)
Хорольский А. О. - Выбор комплексов горно-шахтного оборудования на основе теории графов, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2016)
Зайченко С. В. - Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критеріями довговічності, Вовк О. О., Шевчук Н. А. (2016)
Чермалих О. В. - Оптимізація режимів роботи основних механізмів баштового крану за крітерієм стійкості від перекидання, Бичківський О. С. (2016)
Броницький В. О. - Оцінка екологічної ефективності використання будівельних матеріалів для утеплення, Ляшенко О. В. (2016)
Козловська Т. Ф. - Критерії впливу електромагнітних полів на організм людини при плануванні працеохоронних заходів, Сукач С. В., Левченко Л. О. (2016)
Ткачук К. К. - Підвищення ефективності оперативного планування заходів спрямованих на зниження рівня травматизму на підприємствах вугільної промисловості, Полукаров Ю. О., Полукаров О. І., Кружилко О. Є. (2016)
Вербовицький Ю. В. - Нові металогідридні електродні матеріали на основі сплавів R1–xMgxNi3–4 для хімічних джерел струму, Завалій І. Ю. (2015)
Добровольський В. Д. - Термічна тривкість та кінетика десорбції водню з гідридів механічного сплаву Mg–Al–Ni–Ti, Єршова О. Г., Солонін Ю. М. (2015)
Івасишин О. М. - Синтез сплавів на основі цирконію і титану з використанням їх гідридів, Саввакін Д. Г. (2015)
Скальський В. Р. - Оцінювання залишкової довговічності наводненої труби за параметрами акустичних сигналів, Рудавський Д. В., Клим Б. П., Почапський Є. П., Ярема Р. Я., Бас В. Р. (2015)
Булик І. І. - Вплив умов помелу у водні на фазовий склад та анізотропію сплаву SmCo4,8Zr0,2, Борух І. В., Тростянчин А. М. (2015)
Білий О. Л. - Оцінювання довговічності трубопроводу з внутрішнім дефектом за транспортування воденьвмісного середовища (2015)
Иванченко В. Г. - Влияние термической обработки на водородосорбционные свойства легированного ванадием эвтектического сплава Ti0,475Zr0,3Mn0,225, Дехтяренко В. А., Прядко Т. В., Саввакин Д. Г., Евлаш И. К. (2015)
Андрейків О. Є. - Вплив водню на залишковий ресурс труби газопроводу за маневрового режиму експлуатації, Долінська І. Я., Кухар В. З., Штойко І. П. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки механізмів транспортування водню в конструкційних сталях (2015)
Hredil М. І. - Analysis of the plasticity characteristics of progressively drawn steel wires, Toribio J., and Nykyforchyn H. M. (2015)
Стащук М. Г. - Оцінювання напружень, обумовлених концентрацією водню у металі, Дорош М. І. (2015)
Харченко Л. Є. - Діагностика водневого макророзшарування в стінці гину труби системи магістральних газопроводів, Кунта О. Є., Звірко О. І., Савула Р. С., Дурягіна З. А. (2015)
Балицький О. І. - Оцінювання впливу водню на механічні характеристики складнолегованого нікелевого сплаву, Мочульський В. М., Іваськевич Л. М. (2015)
Бойчишин Л. М. - Електроди на основі аморфних металевих алюмінієвих сплавів у реакціях виділення водню, Герцик О. М., Ковбуз М. О., Котур Б. Я., Носенко В. К. (2015)
Ушкалов Л. М. - Дифузійні процеси між бар’єрним катодним шаром і електролітом твердооксидної паливної комірки, Бродніковський Є. М., Лисуненко Н. О., Бричевський М. М., Василів Б. Д., Васильєв О. Д. (2015)
Гайворонський О. А. - Структура та механічні властивості зони термічного впливу відновлених залізничних коліс, Позняков В. Д., Маркашова Л. І., Осташ О. П., Кулик В. В., Алексеєнко Т. О., Шишкевич О. С. (2015)
Силованюк В. П. - Прогнозування тріщиностійкості цементного каменю та фібробетону, Юхим Р. Я., Івантишин Н. А., Ліснічук А. Є. (2015)
Одінцов В. В. - Вплив кристалічної структури на механічні властивості додекаборидів рідкісноземельних металів та цирконію, Корінь О. В. (2015)
Мудрий С. І. - Вплив нікелю на структуру рідкої евтектики Al0,878Si0,122, Штаблавий І. І., Кулик Ю. О., Талако Т. Л., Лєцко А. І. (2015)
Ravichandran M. - Study of characteristics of Al + 5 wt.% TiO2 + 6 wt.% Gr hybrid p/m composite powders prepared by ball milling process, Vidhya VS., Anandakrishanan V. (2015)
Айстраханов Д. Д. - Основні результати моделювання змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2016)
Архипенко В. О. - Характеристика стану управління розвитком професійної компетентності фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій у процесі підготовки (2016)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх учителів початкової школи у процесі теоретичної професійної підготовки (2016)
Василенко О. М. - Соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі: методичний аспект (2016)
Герасімова Н. Є. - До питання структури організаційно-педагогічної моделі формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів, Герасимова І. В. (2016)
Demidenko T. - The emotional component of a family education process (2016)
Десятов Т. М. - Стратегічні напрями реформування педагогічної освіти і моделей модернізації управління освітою в зарубіжних країнах (2016)
Єнгаличева І. В. - Вивчення змісту поняття методичної роботи педагогічних кадрів у системі дошкільної освіти (2016)
Кир'ян Т. І. - Галузева нормативна база перебудови вищої медичної освіти в Україні на початку ХХІ сторіччя (2016)
Козинець О. Д. - До проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Корж-Усенко Л. В. - Законодавча база в галузі вищої освіти України: ретроспективний аналіз (2016)
Котломанітова Г. О. - Український дитячий фольклор як засіб формування партнерської взаємодії дітей (2016)
Лук'янова К. А. - Усвідомлене ставлення до батьківства студентів професійно-технічних закладів як складник особистісного самовизначення (2016)
Похілько О. В. - Основні напрями науково-педагогічної спадщини Ю. Ступака (2016)
Солощенко В. М. - Iнтернаціоналізація вищої освіти: погляд англомовного суспільства (2016)
Стрілець А. В. - Артикуляційна гімнастика в роботі з дітьми дошкільного віку (2016)
Ткаченко В. В. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до впровадження здоров’язбережувальних тенологій у дитячих оздоровчих таборах (2016)
Ткаченко І. О. - Вища хореографічна освіта в Німеччині: актуальні дослідження (2016)
Товканець О. С. - Педагогічні технології у формуванні управлінських компетенцій персоналу освітніх установ у центральноєвропейських країнах (2016)
Томенко М. Г. - Методика викладання дисципліни "Інженерна і комп’ютерна графіка" у вищих навчальних закладах ДСНС України, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2016)
Федоренко С. О. - Соціокультурні детермінанти становлення і розвитку творчих шкіл художників Черкащини в системі художньої освіти (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Фельцан І. М. - Сучасна іншомовна освіта дорослих: змістовий аспект (2016)
Шпак В. П. - Використання технології виховання колективу в досвіді авторської школи О. А. Захаренка (2016)
Рудаков К. Н. - Академик НАН Украины А. А. Лебедев (к 85-летию со дня рождения), Лебедева А. А. (2016)
Bernyk I. - Research staff process of interaction and technological environment in developed cavitation, Luhovskyi O., Nazarenko I. (2016)
Алиева Л. И. - Моделирование процесса комбинированного выдавливания фланцев на полых деталях (2016)
Веремей Г. А. - Анализ качества восстановления сёдел клапанов при различных режимах обработки, Пливак А. А., Майданюк С. В. (2016)
Виноградов А. Г. - Эквивалентный диаметр капель струй распыленной воды и его зависимость от технических параметров, Яхно О. М. (2016)
Войтенко В. І. - Оцінка впливу "стійкості різця" на продуктивність та собівартість точіння (2016)
Дунаєв Д. В. - Визначення ступеню відпрацювання об'єктів випробувань з урахуванням їх робочих характеристик для виробів ракетної техніки, Кривобоков Л. В. (2016)
Жданов Л. А. - Термодинамічне прогнозування утворення неметалевих оксидних включень в металі шва при електродуговому зварювані під висококремністими флюсами, Стреленко Н. М., Нетяга А. В. (2016)
Кухарь В. В. - Кривая распределения температур при дифференцированном нагреве заготовок перед безручьевой гибкой-профилированием, Сердюк А. И. (2016)
Левченко О. В. - Особливості моделювання роботи мехатронних систем з гідравлічним і пневматичним силовими приводами, Кузнецов А. В. (2016)
Медведев В. С. - Влияние бокового обжатия фланцев на изменение их высоты в черновых закрытых балочных калибрах, Базарова Е. В. (2016)
Петраков Ю. В. - Оптимізація периферійного фрезерування кінцевими фрезами, Мацківський О. С. (2016)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 7. Чотири типи деформацій, формулювання Total Lagrangian (2016)
Савченко Г. Ю. - Оценка применения гидрореагирующего металлического топлива для суперкавитирующих аппаратов (2016)
Скібінський О. І. - До визначення профілю інструменту для обробки ротора героторної передачі в умовах обкату, Гуцул В. І., Гнатюк А. А. (2016)
Скицюк В. І. - Елементарна частка похибки (2016)
Узунов О. В. - Системне представлення складних технічних об’єктів в задачах аналізу та синтезу (2016)
Филатов Ю. Д. - Нанополирование подложек для оптики и микроэлектроники, Сидорко В. И., Юрчишин О. Я. (2016)
Хижняк В. Г. - Дифузійне титаноалітування жароміцного сплаву ХН55ВМТКЮ в закритому реакційному просторі, Дацюк О. Е., Лоскутова Т. В. (2016)
Чухліб В. Л. - Дослідження впливу параметрів процесу попереднього осаджування на нерівномірність розподілення деформацій в металі при протягуванні заготовок з титанового сплаву, Клемешов Є. С., Гринкевич В. О., Дия Х. (2016)
Белоусова Н. А. - Электрохимическая модификация поверхности стали для защиты от коррозии в водной среде. Влияние продуктов растворения электроотрицательных металлов, Донченко М. И., Герасименко Ю. С. (2015)
Курмакова І. М. - Квантово-хімічні показники як критерій ефективності четвертинних солей з антимікробними властивостями за інгібування біокорозії сталі, Бондар О. С., Демченко Н. Р. (2015)
Зінь І. М. - Вплив рамноліпідного біокомплексу на корозію дюралюмінію за механічної активації його поверхні, Карпенко О. В., Корній С. А., Мідяна Г. Г., Тимусь М. Б., Хлопик О. П., Карпенко І. В., Лисяк В. М. (2015)
Сиза О. І. - Нові інгібітори на основі рослинної сировини та закономірності їхньої адсорбції на поверхні сталі, Савченко О. М., Квашук Ю. В., Штиль Н. А., Челябієва В. М. (2015)
Похмурський В. І. - Інгібування корозії алюмінієвого сплаву композицією іонообмінних пігментів, Білий Л. М., Зінь Я. І., Волошин М. П. (2015)
Чигиринець О. Е. - Вивчення механізму дії ізопропанольного екстракту шроту ріпаку на атмосферну корозію міді, Фатєєв Ю. Ф., Воробйова В. І., Скиба М. І. (2015)
Образцов В. Б. - Вплив інгібітора солевідкладення на фазовий склад, морфологію та седиментаційні властивості осаду СаСО3, Рубльова Є. Д., Баскевич О. С. (2015)
Хома М. С. - Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірковод¬невих середовищах за підвищених температур і тисків, Чучман М. Р., Антощак І. М., Івашків В. Р., Дацко Б. М., Личковський Е. І. (2015)
Петрина Д. Ю. - Корозія та корозійно-механічне руйнування сталі резервуара сирої нафти, Гоголь В. М., Петрина Ю. Д., Звірко О. І., Никифорчин Ю. М. (2015)
Косаревич Р. Я. - Моделювання поширення пітингової корозії за допомогою точкових процесів, Русин Б. П., Торська Р. В. (2015)
Покляцкий А. Г. - Стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением соединений сплава АМг5М, полученных аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом и трением с перемешиванием, Федорчук В. Е., Яворская М. Р. (2015)
Яворський В. Т. - Розрахунок параметрів випарювання розчинів сульфатної кислоти з пониженою корозійною активністю фаз, Гелеш А. Б. (2015)
Ведь М. В. - Функціональні властивості гальванічних сплавів Fe–Mo і Fe–Mo–W, Сахненко М. Д., Каракуркчі Г. В., Єрмоленко І. Ю., Фоміна Л. П. (2015)
Штефан В. В. - Корозія алюмінію за контакту з оксидованими титаном та цирконієм, Байрачний Б. І., Лісачук Г. В., Смирнова О. Ю., Зуйок В. А., Рудь Р. О., Вороніна О. В. (2015)
Герцик О. М. - Корозійна тривкість аморфного сплаву Fe68,93Mn1Mo4Cr2C7P10B5Si2(Cu, W, Al)0,07 у середовищах різної агресивності, Бойчишин Л. М., Ковбуз М. О., Кулик Ю. О., Носенко В. К. (2015)
Балицький О. І. - Технічне діагностування стану композитних ємностей випарника сірчаної кислоти, Кав’як М., Кав’як П. (2015)
Кушнір С. В. - Вплив барботажу "пасивних" газів на властивості води і водних розчинів хлориду натрію, Кость М. В., Сенів О. Р. (2015)
Онищук О. О. - Абразивна зносотривкість сплаву Ti–Fe–Cr, отриманого самопоширювальним високотемпературним синтезом і модифікованого бором і вуглецем (2015)
Скальський В. Р. - АЕ-діагностування втомного руйнування алюмінієвих сплавів системи Al–Zn–Mg–Cu, Долінська І. Я., Рудак М. О., Опанасович В. К. (2015)
Гончарова З. - Концепт "деревня" в современном русском языке по данным свободного ассоциативного эксперимента (2015)
Губарева Г. - Образ золотої молоді в дискурсі українських засобів масової комунікації: лінгвопрагматичний вимір, Руснак К. (2015)
Гурова О. - Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) (2015)
Педченко Л. - Концептуализация вкусовых ощущений в русском диалектном языке (2015)
Радчук О. - Супплетивизм как отсутствие материальной повторяемости знака (2015)
Савченко Л. - РУССКИЕ VS РОССИЯНЕ: метаморфозы коннотативных смыслов (2015)
Ситникова Е. - Структура и содержание концепта "водка" в русском языковом сознании (2015)
Філон М. - Аксіологічна параметризація образів "мати", "батько" у свідомості ди-тини молодшого та середнього дошкільного віку, Галунова Н. (2015)
Шепель Ю. - Предпосылки употребления фразеологизмов с элементом цвета и особенности их восприятия (2015)
Сердега Р. Л. - До проблеми лексичного варіювання (на матеріалі виражених реченням повір’їв) (2015)
Kuprijanov E. - Electronic dictionary classification as problem of modern computer lexicography (2015)
Бобро М. - Цінність життя і життєві цінності та їх образно-смислова репрезентація в українському лінгвокультурному просторі (2015)
Маслий Е. - Динамические процессы смыслообразования в пространстве концептосферы (2015)
Певко Д. - Дискурсивная метафора здания в древнерусской гимнографии как источник ряда устойчивых символов (2015)
Пустовалова В. - Початок і кінець як сценарні елементи лінгвокультурного коду гри (2015)
Шевченко Ю. - Ценностно-идеологемные компоненты концепта обломовщина в советском дискурсе (2015)
Мосур О. - Мікротопоніми Самбірського циркулу на –щина (2015)
Жадлун М. - Воплощение идеи "вода — время" в поэзии М. Цветаевой (2015)
Костина-Кассанелли О. - Вера, Время, Путь: ключевые смыслы в концептосфере русской рок-культуры (2015)
Літвінова І. - Концепт ПРИРОДА як репрезентант політичних переконань Майка Йогансена (на матеріалі поетичних текстів) (2015)
Литвин О. - Слово-образ "лілея" у мовотворчості О. Кобилянської (2015)
Пугачева А. - Место онимов в текстовом семантическом поле (на материале поэтических текстов И. Кормильцева и Б. Гребенщикова) (2015)
Савченко Л. - Семантичне поле радість у поетичному світі Олександра Олеся (2015)
Черемська О. - Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського, Масло О. (2015)
Янченко Ю. - Особливості мовного вираження концепту земля в поезії Аркадія Казки (2015)
Гливінська Л. - Про поетику когнітивного зразка: сучасні виміри і спадкоємність традицій (2015)
Кохан Ю. - Сенсотвірні функції морально-етичих та естетичних концептів воєнних щоденників Олеся Гончара (2015)
Бордовська А. - Означальний простір художнього світу В. Стуса: святий (2015)
Виноградов А. - Параметрическая концептуализация перемещения субъекта в неродственных языках (на материале префиксальных русских и венгерских глаголов) (2015)
Липка С. - Семантичні характеристики німецького іменника Anmaßung (парадигматичний, синтаг-матичний та епідигматичний аспекти) (2015)
Полагейкина В. - Концептосфера близкородственных языков (2015)
Смирнова Т. - Заимствования из близкородственных языков (2015)
Чекарева Є. - Концепт часу в системі якісно-темпоральних прикметників давньогрецької мови (2015)
Яроцкая Г. - Язык как индикатор отношения к власти в истории русской лингвокультуры (2015)
Леонова А. - Вербализация российско-украинских отношений: метафорические модели российского масс-медиа дискурса (2015)
Палатовская В. - Синтаксис мини-лекций в режиме онлайн (2015)
Поляковська Ю. - Щодо теорії вираження текстової імпліцитності як лінгвістичної категорії (2015)
Фильчук Т. - Ризома как прием создания постмодернистского текста (на материале рассказов Т. Толстой) (2015)
Чернцова Е. - Когнитивная семантика парентез оказывается, оказалось в разных контекстах художественного дискурса (2015)
Мелкумова Т. - Класифікаційні засади таксономій мовленнєвих актів (2015)
Кардашова Е. - Обыденный дискурс как предмет научного осмысления (2015)
Давиденко Н. - Лінгвістичні особливості реалізації прагматичних інтенцій в англомовних рекламних текстах залежно від обраної комунікативної стратегії (2015)
Степанова А. - Феномен 1920–1930-х гг. в историко-культурном и литературном процессах ХХ века (2015)
Черный И. - Жанровая специфика романа Г. Л. Олди "Шерлок Холмс против марсиан" (2015)
Калениченко О. - Сказка ложь… (русская народная волшебная сказка и былина в прочтении современного славянского фэнтези (2015)
Чуб В. - Роман А. Володіна "Дондог": альтернативна історія в дискурсі фантастичного (2015)
Полякова Ю. - Писатель амплуа "неврастеник". Литературное творчество Льва Самсонова (2015)
Слизкая Н. - Поэтика "московского мифа" и "московского текста" в творчестве А. П. Чехова (2015)
Желновач А. - Карнавалізація воєнної дійсності в п’єсі І. Багряного "Генерал" (2015)
Волошин М. - Мотив страдания животных в поэзии В. Малахиевой-Мирович (2015)
Литвин Л. - Українські вірші XVIII ст.: колоніальний дискурс (2015)
Борбунюк В. - А. Чехов в художественном сознании А. Афиногенова (2015)
Шумская О. - Рецепция эмергентных феноменов литературы в концептуальных моделях эстетического опыта (2015)
Трифонов Р. А. - Нове життя нового прагне словника (Рецензія) (2015)
Клименко О. - Різновиди співпраці українських бібліотек в інформаційному суспільстві (2016)
Дем’янюк Л. - Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек (За матеріалами зарубіжних фахових видань) (2016)
Кропочева Н. - Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу (2016)
Туровська Л. - Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки, Смоляр І. (2016)
Савицька Л. - Використання соціальних мереж для популяризації інформаційних ресурсів бібліотек (2016)
Волковинська В. - Наукова установа у соціальних медіа (На прикладі сторінок Фонду Президентів України Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у соцмережах) (2016)
Хемчян І. - Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України в соціальних медіа, Соколовська Н. (2016)
Ігнатюк М. - Проблеми та перспективи бібліотечно-інформаційного обслуговування аграрної галузі України в умовах реформи місцевого самоврядування (На прикладі Житомирського регіону) (2016)
Скорохватова А. - Краєзнавчий електронний мультиресурс "Історія міст і сіл України": історичні передумови, концептуальні засади, стан реалізації, Ісаєнко О. (2016)
Пестрецова Л. - Формування інформаційного потоку обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та його відображення у бібліографічному покажчику, Шульга І. (2016)
Яковенко О. - Традиційні та новаційні аспекти організації роботи з незадоволеними запитами користувачів у науковій бібліотеці, Коновал Л. (2016)
Кемпе В. - Сучасна наукова бібліотека та авторське право: як не порушити закон (2016)
Литвинова Л. - Службові твори Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Бачинська Н. - Бібліотечно-інформаційна освіта: термінологічний підхід (2016)
Загородня Л. - Безперервна бібліотечна освіта як важливий чинник розвитку бібліотечної професії: історія та сьогодення (2016)
Кривоносова О. - Корпоративна культура в контексті перспективного розвитку сучасних бібліотек (2016)
Шеремет М. - Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності бібліотек КНР (2016)
Головаха С. - Коворкінг у бібліотеках як експеримент в умовах кризи (2016)
Заболотна Н. - Конволюти почаївських кириличних стародруків з виданнями інших друкарень у світлі книжкової культури України XVIII ст.: формування й побутування (На прикладі примірників з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2016)
Рудакова Ю. - Латиношрифтні видання XVI – першої половини XIX ст., не зареєстровані у "Bibliografii polskiej" К. Естрайхера, Ціборовська-Римарович І. (2016)
Недашківська О. - Тематичний склад колекції ельзевірів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Бондар Н. - Особливості паперу примірників краківського видання "Гербарія польського" Мартіна Ужендова 1595 р. (2016)
Сак О. - Дослідницькі розвідки раритетного фонду Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара (2016)
Шатрова М. - Рукописна книга в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Курганова О. - Барокова поезія на сторінках українських стародруків як об’єкт науково-бібліографічного обліку (2016)
Ціборовська-Римарович І. - Джерела для дослідження історії формування фонду книгозбірні Бердичівського монастиря босих кармелітів (2016)
Цибульська О. - Колекція раритетних грамплатівок з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості атрибуції та каталогізації (2016)
Залізнюк О. - Українські таборові газети Німеччини та Австро-Угорщини 1915–1918 років: історія формування, зміст, тематична насиченість (За матеріалами газетних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Білименко Л., Швець І. (2016)
Захаров Д. - Газета "Діло" 1900–1901 рр. як джерело вивчення мовного питання в Західній Україні на початку ХХ ст. (2016)
Павленко В. - Нові надходження газет до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості опрацювання в сучасних умовах, Машовець О., Міколушко В. (2016)
Мяскова Т. - Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична доля його особової бібліотеки (2016)
Дзира О. - Джерельна база вивчення історії української діаспори Канади (1918–1939 рр.) (2016)
Жбанова К. - Дослідження організованих наборів та переселення робітників в УРСР у другій половині 1940-х – 1980-х рр. у працях радянських науковців (2016)
Перенесієнко І. - Сучасний стан дослідження питання функціонування бібліотечних класифікацій у веб-середовищі (2016)
Лобузіна К. - Удосконалення рубрикатора наукової бібліотеки як лінгвістичної основи пошукової інформаційно-комунікативної системи, Галицька С., Орєшина Н. (2016)
Чабан І. - Проблеми забезпечення цілісності та конфіденційності баз даних автоматизованих бібліотечних інформаційних систем (2016)
Коваль Т. - Формування та використання БД "Читачі НБУВ" на платформі АБІС ІРБІС, Шевченко І. (2016)
Демида Є. - База даних "Періодика" електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: досвід створення та перспективи розвитку (2016)
Добко Т. - Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічної діяльності: історія та сучасність (2016)
Лиханова І. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні 1861–1917": матеріали до репертуару української книги (Джерелознавчий аспект) (2016)
Новосьолова Л. - Метабібліографія шевченкіани (кінець XIX – початок XXI ст.): стан та проблеми, Дзюбич С. (2016)
Дуднік О. - Бібліографічні джерела з історії Півдня і Сходу України, Колісниченко А. (2016)
Смирнова С. - Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки України імені В. Г. Заболотного як підґрунтя для наукових досліджень користувачів (2016)
Козак С. - Бібліографічні покажчики періодичних видань української діаспори (2016)
Товкач І. - Уніфікований інтерактивний сайт для створення фахової мережі – ефективне рішення для інформатизації архівної галузі, Піддубний В. (2016)
Бойко Г. - Інтеграційні процеси в архівній галузі: утворення фахової мережі з сайтів архівів Київщини, Бойко І., Товкач І. (2016)
Вербіцька О. - Джерела до вивчення історії шевченкознавства в НАН України у 1956–1965 рр. (За архівними ресурсами) (2016)
Індиченко Г. - Науковий потенціал Архіву Президії НАН України в історичній реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН України (1956–1960) (2016)
Корчемна І. - Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1940–1980-ті роки) (2016)
Павленко Л. - Створення архіву національних меншин України в контексті розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х рр. ХХ ст. (2016)
Старовойт С. - Особовий архівний фонд академіка НАН України А. О. Лебедєва в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Шаповал А. - Епістолярна спадщина академіка В. М. Перетца у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Бєлая О. - Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження в архівній галузі), Товкач І. (2016)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2016)
Єленіч О. В. - Синтез наночастинок NiFe2O4 з неводних розчинів та їх властивості, Солопан С. О., Білоус А. Г. (2013)
Плутенко М. О. - Комплексоутворення нітрату міді (ІІ) з полінуклеативним лігандом оксимно-гідразонового типу, Лампека Р. Д., Фрицький І. О. (2013)
Недiлько С. А. - Системи складу Y(Eu)1–xCexBa2Cu3Oy та Y(Eu)1–xCexBa2Cu4Oy, Тимощук О. Б., Зенькович О. Г. (2013)
Малишев В. В. - Кристалічні перетворення поліборoсилоксанів у процесі золь–гель синтезу, Клименко С. В., Клименко В. С., Руденко В. М. (2013)
Гетьман Е. И. - Силикаты лантана и неодима со структурой апатита и их твердые растворы, Борисова Е. В., Лобода С. Н., Игнатов А. В. (2013)
Слiпенюк О. Т. - Вплив фізико-хімічної природи поверхні частинок на коагуляційно-флокуляційне структурування суспензій, Лявинець О. С., Слiпенюк Т. С. (2013)
Руденко К. П. - Определение энергии реорганизации при разряде бис-иминодиацетатных комплексов палладия (II), Никитенко В. Н., Кублановский В. С. (2013)
Козин В. Ф. - Роль гидридообразования в катодном разрушении электродной матрицы свинца в растворах серной кислоты, Близнюк А. В., Литовченко В. Д. (2013)
Александрова Е. В. - Синтез, реакции и физико-химические свойства производных β-(3-бензилксантинил-8)пропионовой кислоты, Левич C. В., Шкода О. С. (2013)
Штейнберг Л. Я. - Влияние концентрации анилина на скорость катализируемой тетрабутоксититаном реакции образования бензанилида, Диброва В. М., Шейн С. М. (2013)
Романенко М. І. - Синтез, реакції та фізико-хімічні властивості похідних 7-β-гідроксиетил-3-метил-8-тіоксантину, Пахомова О. О., Макоїд О. Б., Милова А. О. (2013)
Лебедев Е. В. - Полигетерокислоты как новый катализатор полимеризации эпоксидных соединений, Шандрук М. И., Толстов А. Л. (2013)
Карпенко О. С. - Вивчення структури та властивостей фолатовмісних поліуретансечовин у модельному середовищі, Демченко І. Б., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Гомза Ю. П. (2013)
Каряка Н. С. - Фотолюмінесценція деяких карбациламідофосфатних комплексів європію, сенсибілізована кетоном Міхлера, Труш В. А., Слива Т. Ю., Трачевський В. В., Амірханов В. М. (2013)
Чеботарьов О. М. - Комплексоутворення селену (VI) з 4-сульфо-2(4’-сульфонафталін-1’-азо)нафтолом-1 у розчинах, Рабошвіль К. В., Єфімова І. С. (2013)
Малишев В. В. - Поліморфні перетворення полістронціосилоксанів за умов золь-гель процесу, Клименко С. В., Клименко В. С., Руденко В. М. (2013)
Диюк В. Е. - Каталитическая активность разнометаллических CоIII/FeIII комплексных соединений с основаниями Шиффа в реакции разложения пероксида водорода, Горлова А. А., Чигорин Э. Н., Савицкая А. Н., Кокозей В. Н. (2013)
Головата Н. В. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Gd—Si—Ga при 800 °C, Марків В. Я., Білявина Н. М. (2013)
Чивирева Н. А. - Определение химических форм компонентов в продуктах взаимодействия сульфофторидов лантанидов с оксидом магния, Стоянова И. В., Зинченко В. Ф., Магунов И. Р., Антонович В. П., Стоянов А. О. (2013)
Федорчук О. И. - Модифицированные фазы Triton X-100 для мицеллярно-экстракционного концентрирования анальгетиков, Куличенко С. А. (2013)
Гордиенко В. П. - Влияние наноразмерного диоксида титана и УФ-облучения на структуру и свойства линейного полиэтилена, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2013)
Стецишин Ю. Б. - Температурочутливі "non-fouling” наношари на основі полі(ω-етилтриетиленгліколь-α-метакрилату), Жолобко О. Ю., Коструба А. М., Дончак В. А., Гаргай Х. І., Ріпак Л. М., Воронов С. А. (2013)
Cкальський В. Р. - Моделювання руху доменних стінок у феромагнетних матеріалах (Огляд), Почапський Є. П., Мельник Н. П. (2015)
Сулим Г. Т. - Моделювання множинного розтріскування за дії термомеханічної втоми, Ясній О. П., Пастернак Я. М. (2015)
Саврук М. П. - Вплив анізотропії матеріалу на розподіл напружень біля параболічного вирізу, Казберук А., Онишко Л. Й. (2015)
Ревенко В. П. - Зведення тривимірної задачі теорії згину товстих пластин до розв’язання двох двовимірних задач (2015)
Кравець В. С. - Напружено-деформований стан півплощини з внутрішніми приповерхневими тріщинами (2015)
Козачок О. П. - Контакт пружних тіл за наявності газу та незмочувальної рідини у періодичних міжповерхневих просвітах, Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. (2015)
Адамович А. - Термонапружений стан диска під час багаторазового гальмування (2015)
Скворцова С. В. - Структура и свойства листовых полуфабрикатов из жаропрочного интерметаллидного сплава на основе Ti2AlNb, Ильин А. А., Мамонов А. М., Ночовная Н. А., Умарова О. З. (2015)
Старостенко С. В. - Мікроструктура аустенітної сталі 08Х18Н10Т, механічно легованої нанооксидами системи Y2O3–ZrO2, Воєводін В. М., Тихоновський М. А., Даніленко М. І., Кальченко О. С., Великодний О. М., Андрієвська Н. Ф. (2015)
Кирилів В. І. - Контактна втома сталі 20ХН3А з поверхневою наноструктурою, Чайковський Б. П., Максимів О. В., Шалько А. В. (2015)
Вакуленко І. О. - Вплив швидкості охолодження на міцність ободу залізничного колеса (2015)
Каховський М. Ю. - Вплив водного середовища на газонасиченість металу зварного шва під час підводного зварювання сталі 12Х18Н10Т (2015)
Повстяной О. Ю. - Виготовлення поруватих матеріалів із використанням енергозберігальної технології, Рудь В. Д., Самчук Л. М., Зубовецька Н. Т. (2015)
Яськів О. І. - Вплив попереднього оксидування на корозійну тривкість феритно-мартенситних сталей у розплаві свинцю, Єлісєєва О. І., Хархаліс А. Я., Кухар І. С. (2015)
Хома М. С. - Захисні властивості покривів на основі алюмінію в сірководневих середовищах, Чумало Г. В., Харченко Є. В., Дацко Б. М., Івашків В. Р. (2015)
Похмурський В. І. - Вплив легувальних компонентів на трибокорозійні властивості карбідо-вольфрамових керметів, Василів Х. Б., Винар В. А., Довгуник В. М., Ковальчук І. В., Хлопик О. П. (2015)
Скнар Ю. Є. - Електроосадження нанокомпозитів Ni–ZrO2 із метилсульфонатного електроліту, Аміруллоєва Н. В., Скнар І. В., Данилов Ф. Й. (2015)
Кунтий О. І. - Електроосадження наночастинок золота у диметилформамідних розчинах H, Сусь Л. В., Корній С. А., Охремчук Є. В. (2015)
He B. - Effect of soil particle size on the electrochemical corrosion behavior of pipeline steel in saline solution, Han P. J., Lu C. H., Bai X. H. (2015)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials" in 2015 (2015)
Authors’ index (2015)
Тарасевич Ю. И. - Квантово-химическое исследование структурных и энергетических характеристик комплексов, образующихся при модифицировании слоистых силикатов органическими катионами, Аксененко Е. В., Трифонова М. Ю. (2014)
Шматкова Н. В. - Синтез, строение, термическая устойчивость комплексов тетрахлорида олова с гидразидами ароматических кислот, Сейфуллина И. И., Мазепа А. В., Огниченко Л. Н., Кузьмин В. Е. (2014)
Роман Л. Ю. - Синтез, структура та властивості координаційних сполук Zn(II) i Cd(II) з гідразидом 4-нітробензенової кислоти, Чундак С. Ю. (2014)
Волков С. В. - Синтез и строение первого тиоселенобромида осмия Os2Se5S7Br8, Баранец С. А., Демченко П. Ю., Янко О. Г., Фокина З. А., Харькова Л. Б., Гладышевский Р. Е., Николенко А. С. (2014)
Корбут І. О. - Вивчення заміщень у Tl-вмісній ВТНП-кераміці, Зеленько М. А., Неділько С. А. (2014)
Трохименко О. М. - Состояние иода в кислых и нейтральных водных растворах и его влияние на сорбцию иода пенополиуретаном, Трохименко А. Ю., Запорожец О. А. (2014)
Чеботарев А. Н. - Спектрофотометрическое определение ванадия (V) с использованием 4-сульфо-2-(4’-Сульфонафталин-1’-Азо) Нафтола-1, Рабошвиль Е. В., Ефимова И. С., Захария А. Н. (2014)
Чернобаев И. И. - Механизм и селективность хлорирования толуола в присутствии каталитической композиции пентахлоридсурьмы—бензодитиокраун-эфир, Сергучев Ю. А., Фокин А. А. (2014)
Писаненко Д. А. - Каталитическое деаминирование полиэтиленполиаминов, Махиборода И. В., Потий Д. Е. (2014)
Матюшов В. Ф. - Синтез и исследование фотокаталитически активных титанокремнеземов, полученных гидролизом тетрахлорида титана и полиалкоксисилоксана, Толстов А. Л., Лебедев Е. В. (2014)
Опанасенко О. А. - Синтез і властивості зшитих β-циклодекстринвмісних кополімерів та їхня роль у фотокаталітичних процесах, Рябов С. В., Сінельніков С. І. (2014)
Гордиенко В. П. - Действие УФ-облучения на структуру и свойства кристаллизующихся систем линейный полиэтилен—диоксид титана различной природы, Мустяца О. Н., Ковалева Г. Н. (2014)
Капран А. Ю. - Розклад метанолу на каталізаторах ZnO(CeO2)–CuO–NiO/Al2O3/кордієрит (2014)
Чеботарьов О. М. - Кислотно-основні та спектрофотометричні характеристики 5-гідрокси-1-(n-сульфофеніл)-4-|(n-сульфофеніл)-азо|-піразол-3-карбонової кислоти в розчинах, Бевзюк К. В., Снігур Д. В. (2014)
Volkov S. V. - Structure of rhodium selenobromide Rh2Se9Br6, Baranets S. A., Yanko O. G., Kharkova L. B., Demchenko P. Yu., Gladyshevskii R. Ye. (2014)
Буряк М. І. - Покриття ренієм в карбамід-хлоридному розплаві заліза та міді (2014)
Асадов З. Г. - Синтез и исследование новых поверхностно-активных веществ на основе растительных масел и диэтилентриамина, Ахмедова Г. А., Рагимов Р. А., Назаров И. Г., Мамедова Х. А. (2014)
Кравченко В. В. - Кинетика и механизм реакций аминолиза 4,5-дигалоген-2-фенил-3(2Н)-пиридазинонов в ацетонитриле, Котенко А. А., Луцюк А. Ф. (2014)
Галстян А. Г. - Окисление замещенных толуола озоном в среде уксусного ангидрида (2014)
Дутка В. С. - Термічний розклад дидеканоїлдиперадипінату в змішаних розчинниках, Щодрий В. Б., Дутка Ю. В. (2014)
Самойленко Т. Ф. - Кінетика УФ-ініційованого формування епокси-акрилатних взаємопроникних полімерних сіток за різних умов тверднення, Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О. (2014)
Братичак М. М. - Олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх застосування в епокси-олігоестерних сумішах, Башта Б. Б., Дончак В. А., Астахова О. Т. (2014)
Толстов А. Л. - Влияние строения аминосодержащих олигоуретанов на закономерности стабилизации наночастиц серебра (2014)
Стадницький Ю. - Чинники розміщення господарської діяльності: нова дефініція, нове бачення напрямків дослідження (2011)
Дусановський С. - Організаційно-економічні основи відродження цукробурякового підкомплексу регіону, Баглей Р. (2011)
Демянишин В. - Податкова компонента формування місцевих бюджетів Тернопільської області, Іваницька М. (2011)
Качан Є. - Пріоритетні напрямки розвитку продуктивних сил депресивного регіону (2011)
Ткач Д. - Напрямки активізації економічного і соціального розвитку міських поселень Тернопілької області в умовах трансформації суспільства, Ткач І. (2011)
Файфура В. - Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя, Надвиничний С. (2011)
Кошіль А. - Інфраструктурне забезпечення використання рекреаційного потенціалу Тернопільської області (2011)
Баб’як Г. - Формування трудового потенціалу Тернопільської області: демографічні аспекти, Сабатюк О. (2011)
Будзяк О. - Актуальні проблеми екологобезпечного використання земель оздоровчого призначення (2011)
Кустовська О. - Інтегральна оцінка демографічного стану реґіонів України, Ціщик Р. (2011)
Дяків О. - Проблеми працевлаштування молоді в реґіоні, Семчук К. (2011)
Круп’як Л. - Удосконалення методологічних засад професійної компетентності персоналу в системі державного адміністрування (2011)
Слівінська Н. - Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації (2011)
Цісецький О. - Інноваційні конфлікти на підприємстві: суть, причини і наслідки (2011)
Коцелко С. - Аналіз чинників та принципів, які впливають на оплату праці на хлібопекарських підприємствах Тернопільської області, Бакуліна Н. (2011)
Бабій С. - Інтелектуальні моделі професійних знань (2011)
Шушпанов Д. - Здоров’я населення регіону: соціально-демографічний аспект, Кузів О. (2011)
Коцур А. - Концептуальні підходи щодо запровадження обов’язкового державного медичного страхування з метою збереження трудового потенціалу, Островерхов В. (2011)
Штокало Я. - Пріоритетні напрямки підвищення рівня життя населення Тернопільської області (2011)
Шушпанов П. - Сучасні тенденції та напрямки розвитку людського потенціалу в Україні (2011)
Прохоровська С. - Модернізація соціально-трудових відносин у контексті розвитку трудового потенціалу (2011)
Майброда М. - Адміністративно-територіальна реформа: необхідність проведення в Україні, Ататей І. (2011)
Дні науки в університеті (2011)
75 річчя заслуженого професора О. І. Шаблія (2011)
Наші автори (2011)
Слово про вченого, колегу, товариша (2012-2013)
Савчук Г. - Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття (2012-2013)
Жук О. - Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р. (2012-2013)
Галайчук В. - Народний календар Зарічненщини в обрядах, звичаях та фольклорі (2012-2013)
Тарнавський Р. - Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання (2012-2013)
Болібрух Л. - Каша як харчовий та обрядовий весільний атрибут (За матеріалами Південно-Західного історико-етнографічного регіону) (2012-2013)
Пуківський Ю. - Особливості святкування Великодня в радянський період (За матеріалами з історико-етнографічної Волині) (2012-2013)
Сілецький Р. - Традиційні ритуальні вимоги до рубання лісу в українців (2012-2013)
Гошко Г. - Національний інститут імені Оссолінських у Львові: передумови заснування, Кріль М. (2012-2013)
Чура В. - Компартійне реформування народногосподарського комплексу Львівської області наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. (2012-2013)
Седляр О. - "Народныя песни Галицкой и Угорской Руси”: спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького (2012-2013)
Стасів Я. - Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття (2012-2013)
Свищ О. - Краєзнавчі дослідження Івана Крип’якевича (2012-2013)
Масик Р. - Польське економічне товариство у Львові (1921–1939) (2012-2013)
Рись Я. - Роль народної школи в популяризації природничих знань у Галичині в добу автономії (2012-2013)
Барабаш Т. - Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова (До історії австрійської реквізиції дзвонів в Галичині в 1916–1917 рр. ) (2012-2013)
Ігнатенко О. - Проблеми творчої адаптації митців Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва в умовах тоталітаризму (40–60-ті рр. ХХ ст. ) (2012-2013)
Дух О. - Віктор Василь Старожинський (1740–1808) – протоігумен Галицької провінції ЧСВВ і Жовківський архимандрит (2012-2013)
Мартиненко Т. - "Нація білого хліба”: фольксдойче Львова в контексті соціальної поведінки населення в роки німецької окупації (2012-2013)
Балябас В. - Особливості формування та розвитку пожежно-рятувальної служби України у міжвоєнний період (1920–1939 рр. ) (2012-2013)
Клебан Л. - Матеріали Львівських архівів і бібліотек як джерело до вивчення наукової та громадської діяльності Михайла Возняка (2012-2013)
Лаврецький Р. - Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі, Юрейко П. (2012-2013)
Сова А. - Атрибутика спортивного товариства "Україна” (2012-2013)
Зьолковський Н. - Студентство Львівського державного медичного інституту (1944–1965): структура та навчальний процес (2012-2013)
Костюк М. - Правова основа переселення німців Західної України та Західної Білорусії на територію Польщі (1939–1940 рр. ) (2012-2013)
Чорний М. - Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії (2012-2013)
Тихолоз Б. - Філософські підсумки Франкової лірики "Катастрофи й катарсису” (2012-2013)
Тихолоз Н. - Одіссея Анни Франко-Ключко (2012-2013)
Зайцев Ю. - Комітет державної безпеки – охоронний загін КПРС (2012-2013)
Пиріг М. - Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання ("Сельроб”) у виборчій кампанії 1928 року до польського Сейму та Сенату (2012-2013)
Киридон П. - Сучасна історіографія діяльності партійно-державної номенклатури Української РСР у 1945–1964 роках (2012-2013)
Бабенко Л. - Діяльність оперативних підрозділів органів державної безпеки з ліквідації Української Автокефальної Православної Церкви (1920-ті рр. ) (2012-2013)
Чума Б. - Іспанське консульство в Одесі першої чверті ХІХ століття: організація та напрямки діяльності (2012-2013)
Рутар В. - Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр. ) (2012-2013)
Сіромський Р. - Британський чинник у конституційних суперечках між Федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр. ) (2012-2013)
Кравець Д. - Процес Спілки визволення України (СВУ) в УСРР у західноукраїнській громадсько-політичній думці (2012-2013)
Шевченко O. - Політична діяльність Тита Войнаровського (2012-2013)
Яремко М. - Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ у 1944–1945 рр. (2012-2013)
Марискевич Т. - Зовнішньополітичні зв’язки ОУН з демократичними державами Америки (2012-2013)
Мальшина К. - Історіографія політичної історії Словенії i половини ХХ ст. (2012-2013)
Хомяк М. - Маврицій Горн (1917–2000): штрихи до біографії (2012-2013)
Самсін Н. - Архів Ярослава Ісаєвича в контексті історіографічної думки й культури Галичини (2012-2013)
Калиняк Л. - Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі (1932–1935) (2012-2013)
Лешкович Н. - Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії, Липитчук О. (2012-2013)
Цебенко А. - Книговидавнича діяльність Православної Церкви в Чеських землях і на Словаччині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2012-2013)
Федик І. - Національна політика міжвоєнної Польщі в Галичині: єврейський контекст (На прикладі діяльності правоохоронних органів) (2012-2013)
Шебанін В. С. - Підготовка фахівця-аграрія в рамках системи інноваційного розвитку АК, Лихач В. Я. (2012)
Сіренко Н. М. - Взаємообумовленість інноваційних технологій в аграрній освіті та органічному виробництві (2012)
Смага І. С. - Показники бонітету та економічної оцінки як критерії інвестиційної привабливості земель сільськогосподарського призначення, Максименко Г. А. (2012)
Мохненко А. С. - Функціонування і розвиток фермерських господарств в аграрній сфері економіки (2012)
Клочан В. Ф. - Управління оборотним капіталом та напрямки його покращення, Костаневич Н. І., Костирко А. Г. (2012)
Марчук Л. П. - Сучасна інформатизація суспільства та її вплив на інноваційні процеси (2012)
Крилова І. Г. - Соціально-демографічні особливості стану жінок і чоловіків в Україні(гендерний асект) (2012)
Бабенко М. Д. - Фінансове забезпечення раціонального природокористування в сільськогосподарському виробництві в Україні (2012)
Порудєєва Т. В. - Методологічні асекти комплексної оцінки ефективності сівозмін (2012)
Яценко О. В. - Регіональні проблеми формування продовольчої безеки (2012)
Рилєєв С. В. - Оборотний капітал та фінансова стійкість харчової промисловості івано-франківської області, Юрій С. М. (2012)
Бавико О. Є. - Модель вирішення проблеми дихотомії "Центр" – "Ериферія" в регіональній економічній політиці (2012)
Чужмир К. М. - Розвиток інвестиційного середовища в аграрному секторі України (2012)
Гудзинська Ю. С. - Пріоритетність в системі стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Гойчук Д. А. - Про дослідження впливу факторів на формування пропозиції необробленої деревини (2012)
Лебедь Д. А. - Механізм мотивації праці у сільськогосподарських підприємствах та шляхи його вдосконалення (2012)
Корнійчук Г. В. - Розроблення системи заходів щодо підвищення ролі кредиту у забезеченні інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань (2012)
Фецович Т. Р. - Прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат (2012)
Антипова Л. К. - Ріст і розвиток багаторічних бобових трав на півдні України (2012)
Карпенко В. П. - Біологічна активність грунту в посівах ячменю ярого за дії гербіциду і рістрегуляторів (2012)
Кочерга М. М. - Екологічний аудит як інструмент управління природокористуванням в агросфері (2012)
Губар О. В. - Продуктивність кукурудзи розлусної залежно від строку сівби, заходів контролювання бур’янів і щільності посіву, Заверталюк О. В. (2012)
Видинівська О. В. - Вплив нульового обробітку на біологічну активність чорнозему південного (2012)
Кислинська А. І. - Показники природної резистентності крові молодняку свиней великої білої породи угорської селекції в період адаптації (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація швидкісного режиму ереміщення машинно-тракторного агрегату з урахуванням рельєфу поля, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А., Думенко К. М., Шевченко К. С. (2012)
Кошкін Д. Л. - Математична модель керування мікрокліматом грибної теплиці, Павлюченко І. С. (2012)
Артеменко Д. Ю. - Теоретичне дослідження процесу взаємодії конусного котка просапної сівалки з ґрунтом (2012)
Дзигун Л. П. - Вплив умов культивування на ріст ксилотрофних базидіоміцетів polyporus squamosus (Huds.) Fr. та laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) murrill, Дуган О. М. (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу агрегатування технологічних модулів з самохідним шасі на рівні кінематики (2012)
Сіцінська М. В. - Громадська рада: особливості її діяльності в секторі безпеки і оборони України (2014)
Кіслов Д. В. - Державні та протестні комунікації під час політичних криз (2014)
Гетьманець А. Г. - Науково–теоретичні та правові основи розробки проекту концепції залучення громадськості до державного регулювання у сфері телебачення і радіомовлення (2014)
Ганущак Ю. І. - Формування показників місцевих бюджетів за методом модельних адміністративно-територіальних одиниць (2014)
Месюк М. П. - Маніпулятивні технології влади як перешкода налагодження взаємодії з громадянським суспільством в Україні (2014)
Ушакова О. І. - Науково-методологічні аспекти регіонального управління охороною громадського здоров’я в дослідженнях українських вчених (2014)
Холостова А. М. - Становлення системи державного управління санітарно-епідеміологічним наглядом як складової суспільної безпеки в Україні (2014)
Волобуєва Г. Д. - Інноваційні механізми реалізації державного соціального замовлення в Україні (2014)
Похмурський В. І. - Особливості кавітаційно-ерозійного руйнування сплаву Д16Т з гальванічним нікелевим та композиційним Ni–B покривами в корозивному середовищі, Веселівська Г. Г., Мардаревич Р. С. (2016)
Суберляк О. В. - Вплив металічної поверхні порошкового наповнювача на структуру та властивості композиційних матеріалів на основі кополімерів метакрилатів з полівінілпіролідоном, Гриценко О. М., Гіщак Х. Я. (2016)
Ступницький Т. Р. - Оптимізація вмісту хрому в порошкових дротах систем Fe–Cr–C, Fe–Cr–B за корозійною тривкістю електродугових покривів, Студент М. М., Похмурська Г. В., Гвоздецький В. М. (2016)
Черепова Т. С. - Властивості нікелевих порошкових сплавів, зміцнених карбідом титану, Дмитрієва Г. П., Духота О. І., Кіндрачук М. В. (2016)
Лабур Т. М. - Вплив просторового розташування стиків під час зварювання на міцність і циклічну тріщиностійкість з’єднань, Осташ О. П., Головатюк Ю. В., Учанін В. М., Яворська М. Р., Пашуля М. П., Коваль В. А., Шинкаренко В. С. (2016)
Присяжнюк П. М. - Формування структури керметів Cr3C2–МНМц 60-20-20, Шіхаб Т. А., Панчук В. Г. (2016)
Маркашова Л. И. - Структура и физико-механические свойства сварных соединений стали AISI 321, Волков В. С., Кушнарева О. С. (2016)
Балицький О. І. - Вплив термічної тривкості змащувально-охолоджувальних рідин на механічну обробку сталі 12Х18АГ18Ш, Гаврилюк М. Р., Кочубей В. В., Еліаш Я. (2016)
Федірко В. М. - Вплив хіміко-термічної обробки в контрольованих газових середовищах на жаротривкість сплаву Zr1%Nb, Лук’яненко О. Г., Труш В. С., Стоєв П. І., Тихоновський М. А. (2016)
Hamouda K. - The effect of the velocity of rotation in the vibro-grinding process on the surface state, Bournine H., Tamarkin M. A., Babichev A. P., Saidi D., Amrou H. E. (2016)
Коваль І. В. - Автоматизований метод оцінювання розмірних характеристик мікроструктурних складників твердих сплавів на основі ТіС–VC–HAHO WC, Обух Ю. В., Бодрова Л. Г., Русин Б. П., Крамар Г. М., Мариненко С. Ю. (2016)
Мудрий С. І. - Структурні перетворення та теплове розширення в алюмінієвих сплавах систем Al–Ni–Zr та Al–Ni–Hf, Швед О. В. (2016)
Кречковська Г. В. - Діагностичні ознаки експлуатаційної деградації регулятора тиску газотранспортної системи, Мицик А. Б., Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2016)
Архипов О. Г. - Експлуатаційна деградація трубної сталі анодів заземлення, Ковальов Д. О., Усов Д. І., Любимова-Зінченко О. В., Венгринюк Т. П. (2016)
Погрелюк І. М. - Електрохімічна поведінка титану, синтезованого методом порошкової металургії, у хлоридній кислоті, Овчинников О. В., Скребцов А. А., Бахматюк Б. П., Швачко Х. С. (2016)
Зеленяк В. М. - Термопружна рівновага тришарового кругового порожнистого циліндра з тріщиною (2016)
Калиняк Б. М. - Забезпечення нульових радіальних напружень у довгому порожнистому циліндрі неоднорідністю матеріалу (2016)
Мельник І. В. - Напружено-деформований стан фрагментів залізобетонних монолітних перекриттів з трубчастими вставками (2016)
Гембара О. В. - Вплив параметрів дискретизації на точність числового розв’язку тривимірної задачі дифузії водню, Чепіль О. Я., Гембара Н. Т. (2016)
Довбня К. М. - Визначення розміру пластичної зони в ортотропній оболонці двоякої кривини з поверхневою тріщиною з урахуванням зміцнення матеріалу, Єрьоміна Н. Д. (2016)
Звірко О. І. - Наука заради миру та безпеки (2016)
Instructions to Contributors (2016)
Колбасов Г. Я. - Синтез восстановленного оксида графена из многослойных углеродных нанотрубок и его электрокаталитические свойства, Данилов М. О., Слободянюк И. А., Русецкий И. А. (2014)
Пехньо В. І. - Особливості комплексоутворення паладію (ІІ) з бісфосфоновими кислотами, Козачкова О. М., Царик Н. В., Куценко І. П., Трачевський В. В., Шарикіна Н. І., Толсторожев Г. Б. (2014)
Русакова Н. В. - Новые триалкоксисилилсодержащие β-дикетонаты лантанидов и гибридные материалы на их основе, Трунова Е. К., Фадеев Е. Н., Снурникова О. В., Топоров С. В., Смола С. С. (2014)
Теслюк О. И. - Спектрально-люминесцентные свойства комплексных соединений лантанидов с производными метилового эфира 2,4-дигидроксибензойной кислоты, Килименчук Е. Д., Новикова Н. С., Мешкова С. Б., Дога П. Г. (2014)
Кириенко П. И. - Влияние допантов (Na+, La3+) и вторичного носителя (Al2O3, ZrO2) в составе структурированных палладий-оксиднокобальтовых катализаторов на их активность в процессе избирательного гидрирования O2 в присутствии NO, Ларина О. В., Соловьев С. А. (2014)
Потапенко А. В. - Синтез и электрохимические характеристики композита LiFePO4/C в электролите на основе LiBOB, Панов Э. В., Диамант В. А. (2014)
Чорненька Н. В. - Анодное окисление 2,3-димеркаптопропионовой кислоты и модификацияплатинового электрода (2014)
Алексеева Т. Т. - Исследование методом пиролитической масс-спектрометрии образования Ti-содержащего сополимера, Бойко В. В., Мартынюк И. С., Бортницкий В. И., Дмитриева Т. В. (2014)
Лобко Е. В. - Люминесцентные и механические свойства сетчатых полиуретанов, модифицированных гетерополиядерным комплексом |Co4Fe2O(L)8|×4ДМФА×H2O, Козак Н. В., Мешкова С. Б., Дога П. Г., Кокозей В. Н., Чигорин Э. Н., Клепко В. В. (2014)
Рыбачук Л. Н. - Комплексообразование Fe(III), Cu(II) и Cd(II) с N-(пиридин-2-ил)морфолин-4-карботиоамидом, Репич Г. Г., Орысык С. И., Пехньо В. И. (2014)
Лівіцька О. В. - Взаємодія у системах MIPO3—MIIO—MINO3 (MI – Li, Na, K; MII – Mg, Co, Ni, Cu, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Слободяник М. С. (2014)
Марцинко О. Е. - Синтез, структура та перспективи застосування гомо- і гетерометалічних 1-гідроксіетилідендифосфонатогерманатів (2014)
Зинченко В. Ф. - Влияние взаимодействия в системах M2Se3—Ge (M – In,Sb) на свойства тонкопленочных покрытий, Чигринов В. Э., Магунов И. Р., Стоянов А. О. (2014)
Литвин В. А. - Кінетика процесів нуклеації та росту наночастинок срібла, одержаних відновленням аргентум-іонів синтетичними фульвокислотами (2014)
Петко К. И. - Нитрилы α-ариламиноперфторизомасляных кислот, Воробей В. Н., Власенко Ю. Г., Ягупольский Ю. Л. (2014)
Галстян А. Г. - Реакции озона с 3-ацетокситолуолом в растворе уксусного ангидрида (2014)
Козак Н. В. - Взаємодія блокованого поліізоціанату з полісахаридом конжак глюкомананом, Діденко К. С., Дмитрієва Т. В., Бортницький В. І. (2014)
Косянчук Л. Ф. - Взаимодействиe 6-аминофеноленона с гексаметилендиизоцианатом, Трачевский В. В., Стратилат М. С., Тодосийчук Т. Т., Менжерес Г. Я. (2014)
Качур І. - Французька книга в Галичині у другій половині XVIII ст.: історіографічний аспект (2009)
Дубова Т. - Історичні матеріали журналу "Кіевская Старина”(1882–1906) на сторінках "Записок Наукового товариства ім. Шевченка”: оцінка публікацій (2009)
Осадця О. - До проблеми дослідження преси в контексті української музичної культури ХІХ — першої третини ХХ ст. (2009)
Осадця Н. - Оперна й музично-театральна критика на сторінках львівської преси ХІХ — початку ХХ ст. (2009)
Кульчицька Т. - Друкарня та книгарня Наукового товариства ім. Шевченка в контексті книго-видавничого процесу Львова першої половини ХХ ст. (2009)
Кужель Л. - Друковані і рукописні бібліографічні матеріали НТШ як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1914–1939 рр. (2009)
Литвин Т. - Участь Івана Крип’якевича в роботі комісій Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (2009)
Кусий Л. - Видавнича діяльність Григорія Гануляка у Львові (1910–1939) (2009)
Юркевич О. - Юрій Тищенко в контексті українського руху Харкова і Катеринослава періоду Першої світової війни (2009)
Палюх О. - Українське книговидання у Львові 20-х років ХХ ст. в ретроспективі газети "Діло”: умови видавничої діяльності, мережа видавництв (2009)
Головата Л. - Книжкові та аркушеві серії "Українського видавництва” у Кракові-Львові, 1939–1945: склад, призначення, динаміка випуску (2009)
Голик Р. - Книги, ідеї та стереотипи галицької провінції ХХ ст.: "Літопис Бойківщини” у міжвоєнному Самборі (2009)
Передирій В. - Публікації розділу "Критика та бібліографія” у журналі "Жовтень” (1951–1989) як джерело дослідження літературознавчих питань 50-х років ХХ ст. (2009)
Марціняк Н. - Газета "Друг читача” як джерело інформації про книжкову справу України (1960–1993) (2009)
Головата Л. - Університетська книга як об’єкт структурно-функціонального аналізу (2009)
Зубко Н. - Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії) (2009)
Дзендзелюк Л. - Рукописний мусульманський молитовник з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника: конструктивні особливості та аналіз змісту (2009)
Дзендзелюк Л. - Книгознавчі аспекти реставрації, Льода Л. (2009)
Maciąg T. - Konserwatorska ocena stanu zachowania książki dawnej na przykładzie kolekcji bibliotecznej klasztoru lwowskich benedyktynek (2009)
Дзьобан О. - Меморіальна бібліотека Володимира Лесевича в Науковому товаристві ім. Шевченка у Львові (2009)
Надрага М. - Книга у культурі міжвоєнного Львова: друковані каталоги Державної центральної педагогічної бібліотеки (2009)
Пономаренко М. - Початки видавничої діяльності Львівської філії Бібліотеки АН УРСР (1940–1941) (2009)
Дзюбан Р. - Бібліотека Публічна Руського Народного Інституту "Народний Дім” та її втрати в роки Другої світової війни (2009)
Matwiów M. - Współpraca Mieczysława Gębarowicza z nauką ukraińską w latach 1946–1984 (2009)
Зінько О. - Р. Я. Луцик — організатор фондів відділу рідкісної книги Львівської бібліотеки АН УРСР (1950–1973) (2009)
Пасічник В. - Фольклористичні взаємини Володимира Гошовського та Миколи Мушинки крізь призму дедикацій (2009)
Кунанець Н. - Консолідація інформації — новий напрям інформаційної діяльності бібліотек (2009)
Мартинович В. - Впровадження автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи ALEPH-500 у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника, Харгелія О. (2009)
Держко І. - Цифрові бібліотеки Польщі, побудовані на платформі dLIBRA (2009)
Gwioździk J. - Lwowskie barokowe emblematy i książki emblematyczne (2009)
Jarczykowa M. - Badania nad oratorstwem barokowym na podstawie wybranych r?kopis?w Lwowskiej Narodowej Biblioteki Naukowej Ukrainy im. W. Stefanyka (2009)
Кривенко М. - Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули у світлі архівних матеріалів м. Любліна (2009)
Сварник Г. - Архів товариства "Просвіта”: історія формування, сучасний стан (2009)
Падюка Н. - Українська етнокартографія Галичини 30-х років ХХ ст. (2009)
Баран М. - Просвітницький рух на Західній Лемківщині початку 1930-х рр. (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2009)
Ільницька Л. - До стосунків Івана Франка з Іваном Копачем (на матеріалах листів І. Копача до І. Франка, 1897–1906 рр.), Ільницька М. (2009)
Стефанишин Т. - Культурологічна діяльність Миколи Голубця періоду Першої світової війни та визвольних змагань 1918–1919 рр. (2009)
Содержание (2011)
26-й Конгрес Європейської асоціації урологів (2011)
Пасєчніков С. П. - До 170-річчя Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Історія кафедри урології, Байло В. Д., Попов В. О. (2011)
"Человек и лекарство – Украина" (2011)
Тутченко М. І. - Патогенетичне обґрунтування лікувальної тактики у разі гострої анальної тріщини, Андрієць В. С., Клюзко І. В., Марчук С. Ф., Яцентюк В. Г. (2011)
Слонецький Б. І. - Досвід застосування препарату Дистрептаза у хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність, Онищенко С. М., Вербицький І. В. (2011)
Головко С. В. - Фотocелективна вапоризація передміхурової залози: досвід 60 операцій, Костєв Ф. І., Савицький О. Ф. (2011)
Бабюк И. А. - Перспективы применения Монурала в гинекологической и урологической практике, Цветкова П. Д., Борис Е. Н., Шамраев С. Н., Рымарь И. Б., Найденко С. И., Шашков О. В., Побережная Н. В. (2011)
Бабюк И. А. - О половом воспитании в школьной программе, Петряева Е. Б., Кришталь Е. В., Цветкова П. Д., Абдряхимова Ц. Б., Черепков В. Н. (2011)
Меленевский Д. А. - Использование препарата Простол Евро у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Ходос В. М. (2011)
Нуриманов К. Р. - Пепонен в лечении больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (2011)
Михайлова Т. А. - Фитопрепараты в лечении пациентов с хроническим простатитом и ранними стадиями доброкачественной гиперплазии предстательной железы (2011)
Слабкий Г. О. - Аналіз надсмертності чоловіків Львівської області залежно від причин смерті, Ященко Ю. Б., Орда О. М., Шевченко М. В. (2011)
Нікітін О. Д. - Андрологічні аспекти безплідного шлюбу: діагностика, лікування (Огляд літератури) (2011)
Chiesa A. D. - Половая активность мужчин-гипертоников, Pfiffner D., Meier B., Hess O. M. (2011)
Soekeland J. - Методические рекомендации по терапии доброкачественного простатического синдрома (ДПС) (2011)
Джуран Б. В. - Досвід трансуретрального ендоскопічного лазерного лікування сечокам’яної хвороби та використання препарату FLAVIA™, Когут В. В., Бойко А. І., Крижевський В. В., Савощенко С. І., Гайсенюк Ф. З., Гурженко А. Ю., Мазаєва Ю. О. (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Трибестан для негормонального лечения вторичного гипогонадизма у мужчин, Имшинецкая Л. П., Гурженко Ю. Н. (2011)
Литвинець Є. А. - Вивчення клінічної ефективності та безпечності застосування препарату Апіпрост у лікуванні хворих на хронічний абактеріальний простатит (2011)
Коренєва Є. М. - Кадмій: проблеми чоловічого здоров’я та засоби його корекції, Карпенко Н. О., Яременко Ф. Г., Кустова С. П., Селюкова Н. Ю. (2011)
Соколова М. Н. - Телесно-ориентированная психотерапия: перспективы использования при психогенной сексуальной дисфункции у мужчин (2011)
Горпинченко И. И. - Роль α-блокаторов в терапии хронического простатита/синдрома хронической тазовой боли, Романюк М. Г., Корниенко А. М., Гурженко А. Ю., Аксенов П. В. (2011)
Петрова И. Г. - Корреляция сексуальной активности и экономических вознаграждений, Кукурекин Ю. В. (2011)
Кочарян Г. С. - Влияние феромонов на головной мозг, гормональный статус и вегетативные функции (2011)
Тонковцева В. В. - Коррекция психофизиологического состояния служащих подразделения специального назначения МВД с использованием психорелаксирующей программы и эфирного масла бессмертника итальянского, Вагина Е. В., Ярош А. М., Любарский А. В. (2011)
Возіанов С. О. - Особливості проведення анестезії при екстракорпоральній ударно-хвильовій літотрипсії у дітей, Шевчук О. О., Шеремета В. О. (2011)
Горпинченко И. И. - Левофлоксацин в лечении осложненных инфекций мочевых путей и острого пиелонефрита, Пасечников С. П., Романюк М. Г., Грицай В. С., Гурженко А. Ю. (2011)
Возіанов О. Ф. - Фактори прогнозування результатів консервативного лікування гострої затримки сечі, зумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Пасєчніков С. П., Сайдакова Н. О., Клименко Я. М., Попов В. О. (2011)
Литвинець Є. А. - Хронічний пієлонефрит: вивчення впливу препарату Канефрон® Н на стан систем перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, Гоцуляк Я. В., Лесін А. І., Соломчак Д. Б. (2011)
Возіанов С. О. - Власний досвід ендовідеохірургічних уретеролітотомій за наявності каменів верхньої третини сечоводу, Підмурняк О. О, Собчинський С. А., Войцешин В. В., Собчинський К. С., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А. (2011)
Пепенін В. Р. - Доцільність використання a-ліпоєвої кислоти при ударно-хвильовій та контактній літотрипсії у хворих на уролітаз на тлі діабетичної нефропатії, Беліченко О. В., Спиридоненко В. В. (2011)
Ухаль М. И. - Особенности лечения двустороннего повреждения тазовых отделов мочеточников на современном этапе, Сагатович В. А., Семанив О. М. (2011)
Возианов С. А. - Комбинация лучевой терапии с нестероидными антиандрогенами в лечении биохимического рецидива рака предстательной железы после радикальной простатэктомии, Шамраев С. Н., Данилец Р. О., Григоренко В. Н. (2011)
Григоренко В. М. - Епідеміологія раку передміхурової залози в Україні (2011)
Мухомор А. И. - Возможности соноэластографии и допплерографии в диагностике рака предстательной железы. Современный диагностический алгоритм, Бубнов Р. В. (2011)
Горпинченко И. И. - Исследование влияния препарата Зиман на биохимические показатели эякулята при экскреторно-токсическом бесплодии у мужчин, Гурженко Ю. Н., Добровольская Л. И. (2011)
Нікітін О. Д. - Результати досліджень етіологічних факторів інфертильності (2011)
Умеров Т. С. - Применение препарата Лавомакс и cуппозиториев Витапрост форте в комплексном лечении экскреторно-токсического бесплодия, обусловленного хроническим бактериальным простатитом, Лахмиенко С. М., Эфендиева В. А., Мошков Н. П., Находова Л. А. (2011)
Поворознюк М. В. - Бесплодный брак: состояние репродуктивной функции мужчин (по данным анализа эякулята) (2011)
Спиридоненко В. В. - Специфическая иммуноглобулинотерапия урогенитального хламидиоза – новые "старые" возможности (2011)
Романюк М. Г. - Використання Протефлазіду при лікуванні генітального герпесу серед чоловіків, Корнієнко О. М., Аксьонов П. В. (2011)
Драган І. О. - Оцінка якості надання адміністративних послуг в контексті удосконалення механізму взаємодії органів влади з громадою (2014)
Черба В. М. - Формування стратегічних механізмів державного управління сферою культури в Україні (2014)
Андріяш В. І. - Верховна рада як національний інститут захисту прав національних меншин (2014)
Делія О. В. - Окремі аспекти державного управління кадровим забезпеченням органів місцевого самоврядування в срср (1917– 1930 рр. ) (2014)
Клименко Н. Г. - Державне управління в умовах надзвичайних ситуацій в Україні: від цивільної оборони до цивільного захисту (1991 – 2012 роки) (2014)
Лавров Р. В. - Забезпечення макрофінансової рівноваги в контексті розвитку фінансових інноваційних технологій (2014)
Долінченко О. М. - Досвід європейських країн щодо державного регулювання демографічних процесів у великих містах, Кризина Н. П. (2014)
Гаврилюк А. М. - Маркетингова парадигма державного регулювання туристичної індустрії в Україні (2014)
Кирику М. В. - Державне регулювання забезпечення економічної безпеки старопромислових регіонів (2014)
Якименко Т. В. - Поняття парламентських виборів та їх роль у державотворенні (2014)
Сальнікова О. Ф. - Державне управління військово-промисловим комплексом срср в 1920 - 1950 роки (2014)
Дзюнь О. Б. - Світовий досвід створення мегарегулятора на ринку фінансових послуг (2014)
Кіслов Д. В. - Пряма комунікація виконавчої влади із суспільством (2014)
Комісарова Л. О. - Управління розвитком технологічної культури в ефективній підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Соколов А. В. - Функції органів виконавчої влади та їх особливості як постачальників державних послуг (2014)
Казберук А. - Концентрація напружень біля еліптичного отвору чи параболічного вирізу у квазіортотропній площині, Саврук M. П., Чорненький А. Б. (2016)
Процюк Б. В. - Термопружний стан півбезмежного термочутливого трикомпонентного стрижня за конвективно-променевого теплообміну, Горун О. П. (2016)
Зеленяк В. М. - Термопружний стан півплощини з криволінійною тріщиною за умов локального нагрівання, Коляса Л. І. (2016)
Мир-Салим-Заде М. В. - Частичный контакт берегов щели переменной ширины в подкрепленной стрингерами пластине (2016)
Силованюк В. П. - Прогнозування міцності фібробетону за стиску, Ліснічук А. Є., Юхим Р. Я., Івантишин Н. А. (2016)
Стащук М. Г. - Енергія деформування пружного тіла з мікротріщиною під тиском, Дорош М. І. (2016)
Іваницький Я. Л. - Дослідження кінетики втомної макротріщини за поперечного зсуву, Ленковський Т. М., Вергун І. А., Штаюра С. Т. (2016)
Грибовська В. І. - Вплив зневуглецювання на витривалість сталей для рейкових скріплень, Чепіль Р. В., Осташ О. П. (2016)
Войтович А. А. - Мікроструктура та опір абразивному зношуванню вібронаплавленого металу з порошкового дроту базової системи Fe–Cr–B, Похмурська Г. В., Студент М. М., Студент О. З. (2016)
Яськів О. І. - Вплив дифузійного оксидування на довготривалу міцність феритної сталі у свинцевому розплаві, Федірко В. М., Кухар І. С., Мельник Х. Р. (2016)
Карпов С. А. - Радиационное упрочнение нержавеющей стали SS316, индуцированное облучением ионами аргона, Толстолуцкая Г. Д., Сунгуров Б. С., Ростова А. Ю., Толмачева Г. Н., Копанец И. Е. (2016)
Скальський В. Р. - Застосування методу магнетопружної акустичної емісії для оцінювання технічного стану тривало експлуатованої на нафтогоні сталі 19Г, Почапський Є. П., Клим Б. П., Рудак М. О., Великий П. П. (2016)
Курек Є. І. - Ефекти "магнетної пам’яті" у високочистому берилії, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д., Тащук О. Ю. (2016)
Скнар Ю. Є. - Вплив метилсульфонат-аніона на структуру електролітичних кобальтових покривів, Аміруллоєва Н. В., Скнар І. В., Данилов Ф. Й. (2016)
Каплун П. В. - Малоцикловая усталость сталей после ионного азотирования в безводородных средах, Гончар В. А. (2016)
Знак З. О. - Фізико-хімічні властивості каучукових композицій, вулканізованих полімерною сіркою, Оленич Р. Р. (2016)
Гасій О. Б. - Фазовий склад, структура і мікротвердість вакуумних іонно-плазмових покривів на основі Ti та Ni (2016)
Снежко Л. А. - Выделение водорода на аноде при плазменном электролитическом оксидировании алюминия, Ерохин А. Л., Калиниченко О. А., Миснянкин Д. А. (2016)
Куц Ю. В. - Анализ вихретокового преобразователя с импульсным возбуждением при контроле цилиндрических объектов, Лысенко Ю. Ю., Дугин А. Л., Закревский А. Ф. (2016)
Попович О. В. - Методика вибору перетворювачів з фазованими решітками для визначення розмірів та форми дефектів, Карпаш О. М., Карпаш М. О. (2016)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Жидкофазные электролитные и лиофильные нанодисперсные системы (2013)
Пехньо В. И. - Взаимодействие палладия (II) с |1-гидрокси-2(1H-имидазол-1-ил)этилиден| бисфосфоновой (золедроновой) кислотой в растворах с физиологической концентрацией анионов хлора, Козачкова А. Н., Царик Н. В., Куценко И. П., Трачевский В. В., Роженко А. Б. (2013)
Трунова Е. К. - Закономерности образования комплексов 3d-металлов с этидендиаминдиян-тарной кислотой в водных растворах (2013)
Тарасевич Ю. И. - Поверхностная энергия твердых тел (2013)
Belyakova L. A. - Functional β-cyclodextrins as the active centres on the silica surface for toxic ions sorption, Lyashenko D. Yu., Shvets A. N. (2013)
Зажигалов В. А. - Сравнительное исследование дегидрирования пропана на VOx/MCM-41 и VOx/Ti-MCM-41 с получением пропилена и водорода , Коновалова Н. Д., Редькина А. В., Хоменко К. Н. (2013)
2-а Міжнародна конференція "Прикладна фізико-неорганічна хімія" (2013)
Буряк М. І. - Перетворення комплексних сполук Re(ІІІ) на металеві наночастинки у водному і спиртових середовищах , Янко О. Г., Волков С. В. (2013)
Салюлев А. Б. - Исследование продуктов взаимодействия компонентов в системах AlCl3—SCl4 и GaCl3—SCl4 методом спектроскопии комбинационного рассеяния света, Закирьянова И. Д., Вовкотруб Э. Г. (2013)
Зинченко В. Ф. - Область оптической прозрачности сесквисульфидов РЗЭ в дальнем ИК-диапазоне спектра, Чигринов В. Э., Магунов И. Р. (2013)
Теребiленко К. В. - Формування оксидних сполук у розплавах системи K–Na–Bi–Р–W–O, Мiрошнiченко М. Ю., Слободяник М. С. (2013)
Неділько С. А. - Синтез та спектроскопічні дослідження фторвмісних Bi-ВТНП сполук, Зенькович О. Г., Трачевський В. В., Ашуєв А. А. (2013)
Гончарук Е. В. - Синтез и определение гидрофобности высокодисперсных кремнеземов, модифицированных триметилсилильными группами, Малышева М. Л., Дранис Ю. В., Пахлов Е. М., Сулим И. Я., Мищенко В. Н. (2013)
Мацукевич И. В. - Получение слоистого кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ растворными методами и его свойства, Клындюк А. И. (2013)
Молотовська Л. А. - Безструмовий синтез CrSi2 на поверхні хрому в розплавах солей, Шахнiн Д. Б., Малишев В. В. (2013)
Калугін В. Д. - Встановлення відновних властивостей Ox-Red-системи Co(II)/Co(III) у реакції хімічного сріблення діелектриків методом хронопотенциометрії, Опалєва Н. С., Сидоренко О. В., Бешенцева О. А. (2013)
Про виїзне засідання наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія” – 2013 (2013)
Романюк M. M. - Від головного редактора (2010)
Романюк С. - Відділ мистецтва: події, факти, особистості (2010)
Костюк С. - Фонд образотворчого мистецтва: загальна характеристика (2010)
Осадця О. - Специфіка формування нотного фонду (2010)
Ільницька А. - Фонд фотографій: загальна характеристика і принципи систематизації (2010)
Романюк М. - Сімнадцять років творчого поступу і наукових здобутків (2010)
Дідик М. - Відділ опрацювання і алфавітних каталогів (2010)
Красник У. - Відділ наукової систематизації, Сахарова А. (2010)
Мелешко Н. - Розвиток Відділення на сучасному етапі (2010)
Рибчинська Н. - Створення і становлення відділу бібліографії (з архівних джерел 1940–1962 рр.) (2010)
Вальо М. - Діяльність відділу наукової бібліографії 1963–2010 рр. (2010)
Радковець І. - Формування фонду книгосховищ відділу та створення структури основних книжкових фондів 1939–1941 рр. (2010)
Радковець І. - Розвиток фондосховищ відділу: 1941–2010 рр., Кулай Г. (2010)
Бутитер О. - Відділ автоматизованої обробки наукової інформації та комп’ютеризації, Ровенчак А. (2010)
Кунанець Н. - Відділ бібліотекознавства, Мудроха В. (2010)
Максимова Є. - Відділ комплектування (2010)
Бродик З. - Відділ науково-дослідної та інформаційно-довідкової роботи (2010)
Пономаренко М. - Редакційно-видавничий відділ (1975–1991) (2010)
Льода Л. - Відділ наукової реставрації та консервації рідкісних видань, Дзендзелюк Л. (2010)
Солук В. - Відділ обмінно-резервних фондів та ретроспективного комплектування (2010)
Харгелія О. - Відділ обслуговування читачів, Чернюк Н. (2010)
Мервінська В. - Відділ поліграфії та первинної реставрації фондів (2010)
Колосовська О. - Відділ рідкісної книги: формування та організація фондів (2010)
Дядюк М. - Відділ рукописів (2010)
Ревера Б. - Відділ україніки (2010)
Романишин Ю. - Науковий відділ періодичних видань ім. Мар’яна та Іванни Коців (2010)
Сварник Г. - Науково-дослідний відділ історичних колекцій (2010)
Огородник Т. - Кабінет картографії, Падюка Н. (2010)
Ясінська Н. - Кабінет нової німецькомовної книги, Тимняк П., Біда О. (2010)
Дзюбан Р. - Втрати Львівської філії бібліотеки АН УРСР у повоєнний період (1945–1953): матеріали, вивезені зі Львова (2010)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР: 1954–1964 рр. (2010)
Палюх О. - Діяльність Львівської філії Бібліотеки АН УРСР у 1940–1941 рр. (за матеріалами газети "Вільна Україна") (2010)
Колосовська О. - Музей книги: з історії творення (2010)
Литвин Т. - Іван Пашкевич (1880–1959) — бібліотекознавець, педагог, краєзнавець (2010)
Надрага М. - До сильвети др. Івана Кухти — директора Державної центральної педагогічної бібліотеки у Львові 1933–1945 рр. (2010)
Голик Р. - Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан ХІХ–ХХ ст. (2010)
Титул, зміст (2015)
Мазаракі А. - Інституціоналізація управлінського обліку, Фоміна О. (2015)
Герасименко А. - Замінність торговельних послуг: дослідження на основі моделі Ланкастера (2015)
Савчук А. - Ефективність маркетингової діяльності підприємств (2015)
Осіпова Л. - Реформування економіки України у контексті євроінтеграції (2015)
Зима О. - Потенціал екологічного туризму в Україні, Голуб М. (2015)
Тарасюк М. - Формування доходів бюджету в умовах трансформації економіки (2015)
Уманців Ю. - Фінансовий ринок у системі економічних відносин, Міняйло О. (2015)
Бусько К. - Банківська діяльність: взаємозв’язок асиметрії та транспарентності інформації (2015)
Колєнчук Г. - Маркетингові витрати туристичних підприємств: обліковий аспект (2015)
Сивак О. - Бухгалтерський облік благодійності (2015)
Лящова М. - Мікрофаціальні різновиди та палеонтологічна характеристика візейських карбонатних порід південної прибортової зони ДДЗ (2016)
Андрєєва О. - Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району, Шунько В., Гречановська О. (2016)
Вижва С. - Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід, Онищук В., Рева М., Онищук І. (2016)
Безродна І. - Математичне моделювання впливу мінерального складу та пористості на параметри пружної анізотропії складно побудованих теригенних порід Волино-Поділля, Безродний Д., Голяка Р. (2016)
Меньшов О. - Термомагнітний аналіз ґрунтів територій покладів вуглеводнів, Кудеравець Р., Попов С., Хоменко Р., Сухорада А., Чоботок І. (2016)
Михайлов В. - Пошуки та оцінка нетрадиційних родовищ вуглеводнів в Україні (2016)
Щербак О. - Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів, Кошлякова Т., Долін В., Руденко І., Куцка Я. (2016)
Тютюнник Ю. - Індустріоземи та їх використання в археологічному ґрунтознавстві, Шабатура О. (2016)
Vyzhva Z. - About advanced algorithm of statistical simulation of seismic noise in the flat observation area for determination the frequency characteristics of geological environment, Fedorenko K., Vyzhva A. (2016)
Дзюба О. - Виявлення слабких аномалій геофізичних полів на основі методів статистичної фільтрації, Нікітченко К., Зеленко Ю. (2016)
Грищук П. - Ростислав Сергійович Фурдуй – ентузіаст геологічної справи, Вакуленко О., Козіонова О. (2016)
Дацишин О. П. - Методи оцінювання контактної довговічності елементів трибоз’єднань (Огляд), Панасюк В. В. (2016)
Андрейків О. Є. - Визначення залишкового ресурсу двошарових пластин зі системами тріщин за довготривалого статичного навантаження і високої температури, Долінська І. Я., Лисик А. Р. (2016)
Саврук M. П. - Інтегральні рівняння плоскої задачі теорії пружності для багатозв’язного квазіортотропного тіла, Казберук А., Чорненький А. Б. (2016)
Скальський В. Р. - Залишкова довговічність осі колісної пари із поверхневою поперечною тріщиною, Рудавський Д. В., Ярема Р. Я., Бас В. Р., Канюк Ю. І. (2016)
Kurek M. - Estimation of fatigue life of alloy steel 35NCD16 under random loading, Łagoda T., Morel F. (2016)
Камінський А. О. - Розвиток пластичних смуг з кутової точки межі поділу жорстко зчеплених матеріалів, Кіпніс Л. А., Поліщук Т. В. (2016)
Бабич Є. М. - Міцність елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону під одноразовим навантаженням, Андрійчук О. В. (2016)
Гавриш В. І. - Дослідження температурних полів у термочутливому шарі з наскрізним включенням (2016)
Мольков Ю. В. - Експериментальне визначення питомої енергії деформування сталі 65Г за циклічного навантаження (2016)
Чучман М. Р. - Статична тріщиностійкість сталей 20 та 30ХМА в розчині NАCЕ (2016)
Терлецький Р. Ф. - Нестаціонарний теплообмін та напружений стан в опромінюваній системі зі шарів різної прозорості, Брухаль М. Б. (2016)
Солонин Ю. М. - Электрохимические свойства механоактивированного композита на основе сплава ZrMnCrNiV, Галий О. З., Першина Е. Д., Каздобин К. А. (2016)
Малишев В. В. - Отримання дисперсних порошків силіцидів металів VI-B групи електролізом галогенідно-оксидних розплавів, Габ А. І., Шахнін Д. Б., Шустер Д. (2016)
Левицький В. Є. - Фізико-хімічні властивості модифікованих поліестер-полівінілхлоридних композицій, Катрук Д. С., Шибанова А. М., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2016)
Кречковська Г. В. - Оцінювання деградації сталей парогонів за ударною в’язкістю на зразках з різною геометрією надрізу, Студент О. З. (2016)
Ghazvinloo H. R. - Influence of quenching/partitioning temperature on morphology of 37MnSi5 steel, Honarbakhsh-Raouf A. (2016)
Мацько І. Й. - Вплив параметрів демпфування та стохастичного навантаження на властивості поздовжніх коливань стрижня з тріщиною, Яворський І. М., Юзефович Р. М., Закжевські З. (2016)
Звірко О. І. - Електрохімічні методи оцінювання деградації конструкційних сталей тривалої експлуатації (2016)
Яворський В. Т. - Енергетичні характеристики оброблення агресивних водних середовищ у гідродинамічних кавітаторах, Знак З. О., Сухацький Ю. В., Мних Р. В. (2016)
Протасов А. Г. - Спосіб статистичної обробки результатів імпедансного методу контролю (2016)
Ясній П. В. - Європейська конференція з руйнування (ECF-21), Никифорчин Г. М. (2016)
Содержание (2017)
Mykhailovska N. S. - Clinical and pathogenetic role of immunoinflammatory activation and endothelial dysfunction in patients with coronary heart disease associated with hypothyroidism based on the results of cognitive modeling, Oliynyk T. V. (2017)
Кулинич Т. О. - Клінічна ефективність застосування екзогенного L-аргініну в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, які перенесли негоспітальну пневмонію (2017)
Иванько О. Г. - Индекс Sokolow–Lyon у подростков с артериальной гипертензией в прогнозе концентрической гипертрофии левого желудочка сердца в отдалённый период наблюдения, Товма А. В., Каменщик А. В., Пацера М. В. (2017)
Середюк В. Н. - Динаміка показників добового моніторування артеріального тиску, субклінічних уражень та ендотеліальної функції судин під впливом S-амлодипіну та небівололу в поєднанні з еналаприлом у хворих на артеріальну гіпертензію та хронічне обструктивне захворювання легень (2017)
Dotsenko S. Ya. - Elastic properties of pulmonary artery in chronic obstructive pulmonary disease, Yatsenko O. V. (2017)
Гаврелюк С. В. - Зміна гемодинамічних параметрів і функції ендотелію черевної аорти в експерименті з тривалої ваготонії (2017)
Рекалов Д. Г. - Патогенетическая сопряжённость активности инфламаторных процессов и ренальной дисфункции у больных с ранним ревматоидным артритом, Прыткова А. В. (2017)
Vildanov S. R. - Arterial reconstructions of kidney allograft, Nykonenko A. O., Rusanov I. V., Nykonenko O. S. (2017)
Reznichenko N. Yu. - Chronic allergic skin diseases in men: the influence of age-related dishormonal status (2017)
Богуславська Н. Ю. - Особливості гормонів фетоплацентарного комплексу при переношеній вагітності (2017)
Нікогосян Л. Р. - Гемодинамічні порушення у фетоплацентарному комплексі під час інфікування вірусом грипу, Міщенко В. П., Руденко І. В., Ліхачов В. К. (2017)
Школьна І. І. - Вміст і баланс есенціальних мікроелементів у плаценті в різні терміни гестаційного процесу, Тарасова І. В., Маркевич В. В., Петрашенко В. О., Загородній М. П., Гордієнко О. В. (2017)
Косилова С. Е. - Состояние процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты крови у рожениц с ревматизмом (2017)
Безрук Т. О. - Антибіотикорезистентність родини Enterobacteriaceae spp. як основного збудника інфекцій сечової системи серед дорослого населення жіночої статі (2017)
Сидорчук Л. І. - Таксономічний склад мікробіоти порожнини товстої кишки дітей грудного віку, які хворі на гострий коліентерит і перебувають на природному вигодовуванні, Ротар Д. В., Сидорчук А. С., Сидорчук І. Й., Гуменна А. В., Бліндер О. О. (2017)
Тарасова І. В. - Вміст кобальту в біосередовищах доношених новонароджених як предиктор виникнення гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС, Клименко Т. М., Касян С. М., Романюк О. К., Петрашенко В. О., Пилипець О. О. (2017)
Яценко К. В. - Вплив комплексного лікування з використанням транскраніальної мікрополяризації на мозковий кровообіг у пацієнтів, які хворі на дитячий церебральний параліч, Тараненко Т. В., Юрченко Ф. В., Скибо Г. Г. (2017)
Тозюк О. Ю. - Актопротекторна дія натрію 2-(тетразоло|1,5-с|хіназолін-5-ілтіо)ацетату в умовах гострої гемічної гіпоксії (2017)
Smoylovska G. P. - Identification of phytosterins in Urtica dioica L. (overground part) (2017)
Куцак А. В. - Современная стратегия и перспективы фармакологической терапии болезни Паркинсона, Бучакчийская Н. М. (2017)
Hulina Yu. S. - Synthesis and physical-chemical properties of 6-(5-(1Н-tetrazole-1-ylmethyl)-4-R-1,2,4-triazole-3-ylthio)pyridin- 3-amines and 6-((5-(1Н-tetrazole-1-yl)methil-4-R-1,2,4-triazole- 3-ylthio)pyridin-3-yl)-(alk,ar,heter)ylmethanimines, Kaplaushenko A. G. (2017)
Danilchenko D. M. - Antimicrobial activity of new 5-(furan-2-yl)-4-amino-1,2,4-triazole- 3-thiol derivatives, Parchenko V. V. (2017)
Kucherenko L. I. - Theoretical study about L-arginine complexes formation with thiotriazolin, Hromyleva O. V., Mazur I. A., Shishkina S. V. (2017)
Білан О. - U-Pb ізотопний вік цирконів з гібридних порід Коростенського анортозит-рапаківігранітного плутону, Митрохин О., Шумлянський Л. Загородній В. (2016)
Вижва С. - Визначення структури пустотного простору складнопобудованих порід за даними петроакустичних досліджень Семиреньківської площі, Безродна І. (2016)
Орлюк М. - Зв'язок радонових аномалій, магнітного поля та розломів на території міста Київ, Яцевський П. (2016)
Гадиров В. - Грави-магниторазведка при поисках нефтегазовых месторождений в условиях Азербайджана и Украины, Меньшов А., Кудэравец Р., Гадиров К. (2016)
Вітрик А. - Швидкості поширення сейсмічних хвиль у земній корі на території Балтійського щита (за даними регіональних сейсмічних досліджень), Трипільський О. (2016)
Chernov A. - Informativeness of the GPR method on the example of results from experimental site, Reva М. (2016)
Ткаченко О. - Основні характеристики карбонатних відкладів башкирського ярусу (на прикладі Великобунівської площі ДДЗ) (2016)
Калашник А. - Закономерности формирования урановорудных метасоматитов в связи с особенностями глубинного строения литосферы Украинского щита (2016)
Гулій В. - Сульфідна мінералізація у флішових відкладах Кросненської зони (в межах траси нового Бескидського тунелю), Кріль С., Ковтун О., Куземко Я. (2016)
Орач С. - Аналіз літолого-фаціальних критеріїв нафтогазоносності майкопських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря, Петруняк В. (2016)
Nolakana Nolakana - Geochemical evaluation of groundwater quality in Newcastle, KwaZulu-Natal, South Africa, P. P., Siad Siad, A. A., Solomon Solomon, H. H. (2016)
Кошарна С. - Оцінка екологічних ризиків з врахуванням асиміляційного потенціалу територій (2016)
Vyzhva Vyzhva - About algorithms of statistical simulation of seismic noise in the observation profile for determination the frequency characteristics of geological environment, Z. Z., Fedorenko Fedorenko, K. K., Vyzhva Vyzhva, A. A. (2016)
Титул, зміст (2015)
Mazaraki A. - Internal trade of Ukraine in crisis socio-economic challenges, Lagutin V. (2015)
Piatnitska G. - State regulation of prices in domestic market (2015)
Fedulova L. - Innovative development of Ukraine’s economy (2015)
Prisuazhnuyk A. - Educational models in cluster fusion (2015)
Mykolenko E. - Institutions and their impact on economic development (2015)
lula P. - Opinion mining and its importance in the activity of contemporary enterprises, Wójcik K. (2015)
Mikuła B. - Knowledge management as a tool for improving the growth potential of enterprises (2015)
Danylenko M. - Internet distribution of hotel services (2015)
Shulga N. - Systematic risk assessment of banks, Chornyy A., Stepashova A. (2015)
Bus’ko K. - Principles of risks transparency in banks’ activity (2015)
Korol S. - Formation of acconting: social aspect (2015)
Kopotiienko T. - Internal audit of the operating costs of restaurant enterprises (2015)
Ільницька Л. - "Русалка Дністрова" (1837) у приватних колекціях (з нових розшуків) (2011)
Ільницька А. - Німецькомовна преса про виставку української графіки в Берліні 1933 року (2011)
Головата Л. - Культурно-наукове видавництво при Українському національному об’єднанні в Празі, 1941–1944: до історії створення репертуару (2011)
Пономаренко М. - Видавнича діяльність Львівського філіалу Бібліотеки Академії наук УРСР (1941–1955): події, проекти, персоналії (2011)
Литвин М. - Видавничий репертуар академічної бібліотеки у Львові (1960–1969), Морозова І. (2011)
Ільницька Л. - Видавнича діяльність Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у 1970-х рр.: тематико-типологічний аналіз (2011)
Ільницька М. - Літературна персоналія у виданнях академічної бібліотеки у Львові (1940–1970) з погляду сучасної бібліографічної практики (2011)
Теремко В. - Читання як стратегічна проблема видавничої сфери (2011)
Марціняк Н. - Пропаганда і реклама книги в УРСР (друга половина 1940-х — кінець 1980-х рр.) (2011)
Юркевич О. - З видавничої діяльності Юрія Тищенка (1917–1922) (2011)
Дзендзелюк Л. - Етичні й естетичні засади консерваційно-реставраційної діяльності, Льода Л. (2011)
Кунанець Н. - Концептуальні засади формування фондів приватних бібліотек Галичини XVII — початку ХХ ст.: до історії питання (2011)
Афанасьєва З. - Книгозбірня Київського комерційного інституту (1906–1920): торговельно-економічний профіль (2011)
Кострова М. - Михайло Галущинський про роль читалень, бібліотек і бібліотекарів у самоосвіті народу (2011)
Колосовська О. - Антін Ґенсьорський: матеріали до сильвети бібліотекаря, книгознавця, організатора бібліотечної справи (2011)
Надрага М. - Генрик Копія — бібліотекар, педагог, громадський діяч (2011)
Мелешко Н. - Авторитетний контроль бібліографічних даних: до історії питання (2011)
Красник У. - Особливості формування та використання авторитетного файла "ім’я особи" (2011)
Чистякова М. - Рукописные прологи Львовской национальной научной библиотеки Украины имени В. Стефаника (2011)
Ясіновська О. - Характер і функції художнього оформлення Кристинопольського Апостола як книги четьйого типу (2011)
Сус І. - Рукописні пам’ятки українсько-польської та польсько-української лексикографії у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2011)
Кольбух М. - Книгозбірня Підгорецького монастиря: історія формування (2011)
Кривенко М. - Власницькі знаки як джерело вивчення історичних колекцій (на прикладі українських приватних бібліотек Галичини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) (2011)
Дзюбан Р. - Втрати культурних цінностей Львова (1939–1953): історіографія та джерельна база (2011)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР у період "застою" (1965–1985) (2011)
Савчак Х. - Зв’язки Івана Калиновича з українськими громадськими організаціями й установами (за матеріалами особистого архіву І. Калиновича у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника) (2011)
Корнійчук Л. - Матеріали Аркадія Жуковського в архіві Українського історичного товариства (2011)
Кульчицька Т. - Топономастика як історичне джерело в науковій концепції Мирона Кордуби (2011)
Литвин Т. - Наукові розвідки Івана Крип’якевича про Івана Федорова (2011)
Стефанишин Т. - Концепція історії українського мистецтва в науковій спадщині Д. Антоновича, М. Голубця й В. Залозецького: методологічний і порівняльний аспекти (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського