Щербак С. В. - Лексико-стилістичні особливості українських дитячих лічилок, Каневська О. Б. (2012)
Бакум З. П. - Історія української фонології в підготовці майбутніх учителів-словесників (2012)
Балалаєва О. Ю. - Латинa і мови для спеціальних цілей: pro et contra (2012)
Боровцова М. С. - Адаптація статеворольового опитувальника BSRI для молодшого шкільного віку шляхом перефразування, Віняр Г. М. (2012)
Вакулик І. І. - Огляд новітньої навчальної літератури з латинської мови для неспеціальних факультетів (2012)
Могилатенко А. С. - Обоснование направлений исследований по совершенствованию процесса обеспечения радиолокационной информацией региональных центров управления воздушным движением, Данилов Ю. А., Павленко М. А. (2016)
Зуев П. П. - Метод разрешения нештатных ситуаций в зоне ответственности объединения воздушных сил (2016)
Шульга О. В. - Обгрунтування і вибір аналітичного методу розрахунку статистичних характеристик поля приймаючої хвилі при її трансіоносферному розповсюдженні (2016)
Даниленко А. Ф. - Алгоритм позиционирования образца в ямр-спектрометре, Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н. (2016)
Захарченко Р. В. - Аналіз багатовимірних систем за допомогою масиву відносних коефіцієнтів підсилення (2016)
Кононов Б. Т. - Експериментальні дослідження дугостаторного асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором, Нечаус А. О., Куравська Н. М., Галелюк Р. Б. (2016)
Ліщенко В. М. - Малорозмірні безпілотні літальні апарати як об’єкти радіолокаційної розвідки, Чалий В. В., Карлов А. Д. (2016)
Петренко О. М. - Вибір оптимальних режимів роботи напівпровідникового перетворювача для живлення тягового асинхронного двигуна (2016)
Голян Н. В. - Алгебра понятий как формальный аппарат моделирования действий интеллекта над понятиями, Голян В. В., Самофалов Л. Д. (2016)
Лавровская Т. В. - Математический метод декодирования псевдослучайных кодов на основе модифицированного метода ветвей и границ, Рассомахин С. Г. (2016)
Нечипоренко А. С. - Математическая модель движения воздушного потока через носовую полость человека (2016)
Khlud O. М. - Packing of approximated ellipsoids, Pankratov A. V., Romanova T. Ye. (2016)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - О предикатной формализации кванторов, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Василенко Д. Е. - Разработка метода пополнения и контроля корректности структур знаний открытой экспертной системы (2016)
Косенко В. В. - Управління розподілом трафіка в інформаційно-телекомунікаційних мережах на основі принципу декомпозиції, Артюх Р. В. (2016)
Обод І. І. - Адаптивне управління зоною обслуговування рухомих інформаціно-комунікаційних систем, Черних О. П., Мальцев О. С., Майстренко Г. В. (2016)
Олізаренко С. А. - Розробка пропозицій з перерахунку піксельних координат простого об'єкта повітряної розвідки на цифровому аерофотознімку в геодезичні координати, Лавров О. Ю. (2016)
Сальніков О. М. - Проблеми використання відкритого програмного забезпечення у відомчій інформаційно-телекомунікаційній мережі НГУ, Іохов О. Ю., Оленченко В. Т. (2016)
Свистунов Ю. Д. - Побудова концептуальної моделі інтеграції веб-сервісів з метою забезпечення гарантованої якості обслуговування (2016)
Семенов С. Г. - Відновлення семантики службового повідомлення в задачі стеганоаналізу, Березюк І. А. (2016)
Туркіна В. В. - Імітаційне моделювання розрахунку довіри та репутації в соціальній мережі (2016)
Чала Л. Е. - Критерії та показники ефективності інформаційних технологій обробки даних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В. (2016)
Чуприна А. С. - Исследование методов ускоренной обработки и передачи больших данных между клиентом и сервером, Пакин В. В. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод прогнозування кількості обсягів метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі удосконалених багатофакторних регресійних моделей (2016)
Шостак И. В. - Информационная технология автоматизации технологической подготовки виртуального производства предприятия, Павленко В. Н., Собчак А. П., Попова О. И. (2016)
Сукач С. В. - Дослідження динаміки аероіонного складу повітря навчальних приміщень, Гусєв В. М., Левківський Р. М. (2016)
Тєут В. М. - Аналіз физико-хімічних властивостей нафти і нафтопродуктів, що впливають на водне середовище при розливі в морських акваторіях: постановка завдання і шляхи його рішення (2016)
Триснюк В. М. - Оцінка екологічної ситуації ураженості ерозійними процесами дністровського каньйону, Атрасевич О. В. (2016)
Можаев А. А. - Использование технологии MIMO в геоинформационных системах экологического мониторинга, Можаєв М. А., Логвиненко М. А., Наем Хазим Рахим (2016)
Животовський Р. М. - Удосконалена методика адаптивного управління параметрами сигналу для безпілотних авіаційних комплексів (2016)
Жук О. Г. - Методика адаптивного управління радіочастотним ресурсом систем військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Bucholc-Srogosz K. - Senatorowie prawobrzeżnej Ukrainy w okresie sejmu czteroletniego (2016)
Гайдай О. М. - Роль регіональної періодичної преси у висвітленні діяльності родини Харитоненків (на матеріалах 1990–2000 рр.) (2016)
Добровольська В. А. - Основні тенденції формування вищої жіночої освіти Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Казак О. Г. - Парламентская деятельность депутатов от Подкарпатской Руси (Закарпатья) в свете национально-культурной жизни региона в 1939–1944 гг. (2016)
Коваль Г. П. - Склад Кілійської комунальної ради та її діяльність в галузі міського господарства та торгівлі в 1882–1917 роках (2016)
Комаринська З. М. - Кость Левицький: від самостійності економічної до незалежності державної (2016)
Котляр Ю. В. - Числові коди української державності (2016)
Кухарчук О. С. - Роль товариства "Просвіта" в становленні української національної свідомості на Закарпатті (2016)
Кучеренко А. А. - Проблема шкільної освіти для українців Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Луньова О. К. - Об’єкти сфери послуг у контексті практики націоналізації в Українському Подунав’ї: 1940–1941 рр. (2016)
Мальченко О. Є. - Стилістика гарматного декору гетьманських людвисарів Йосифа та Карпа Балашевичів (2016)
Міронова І. С. - Німецька колонізація Південної України ХVІІІ-ХІХ ст.: періодизація проблеми (2016)
Сінкевич Є. Г. - Польсько-українські визвольні змагання 1917–1919 рр. (2016)
Smoliński A. - Oceny zmian ekonomicznych na sowieckiej Ukrainie od końca lat dwudziestych do końca lat trzydziestych XX w. Formułowane przez analityków polskiego wywiadu wojskowego oraz funkcjonariuszy polskich służb dyplomatycznych (2016)
Srogosz T. - Prawnomiędzynarodowe aspekty niepodległości Ukrainy (2016)
Стемпень С. - Спроби польсько-українського порозуміння середовища, що формувало суспільну думку в Другій Речі Посполитій (2016)
Тріфонова Н. О. - Георгій (Юрій) Нарбут та його роль у розбудові незалежної України (2016)
Шановська О. А. - Українська інтелігенція проти радянської системи в кінці 1980-х рр.: від інтелектуального опору до масового політичного опозиційного руху (2016)
Шевченко Н. В. - До історії нотаріату в контексті державотворчих процесів в Україні (2016)
Цецик Я. П. - Економіка Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Цимбалюк В. І. - Данило Галицький – організатор боротьби проти монголо-татарської навали (2016)
Балтаєв А. - Про деякі самобутні весільні обряди і ритуали Східного Туркменістану (2016)
Боєчко В. Ф. - Формування національно-демократичного табору політичних сил в процесі відродження державності Польщі (2016)
Гётте Г. Л. - Народное движение в России под предводительством Емельяна Ивановича Пугачѐва (около 1744 – 10.01.1775 г., Романенко С. В. (2016)
Громакова Н. Ю. - Польський громадський рух у контексті реалізації імперських державних проектів: до постановки проблеми (2016)
Ковальчик Р. - Зачем Мишель Ней стал маршалом Франции? (2016)
Агафонова Н. В. - Якщо половці кумани: аналіз першої літописної згадки про куманів у світлі парадигми "половці-автохтони" (2016)
Земський Ю. С. - На службі самодержавства: російська історіографія у формуванні модерної імперської ідеології, Дуб С. К. (2016)
Петрова А. О. - Порубіжжя, пограниччя, контактна зона: до питання вивчення теми в українській історіографії (2016)
Петрова Н. О. - Біографічний метод у дослідженні процесів формування етнічного складу населення Буджака (2016)
Робак І. Ю. - Медичне краєзнавство в контексті історії та сучасності, Демочко Г. Л. (2016)
Сінкевич Є. Г. - Розвиток підприємництва в Республіці Польща (2016)
Сінкевич Є. Г. - Що там за горизонтом? (2016)
Амеліна С. М. - Логічна модальність у німецькій мові та засоби її вираження (2012)
Афонина Ю. Н. - Опрощение как результат исторического изменения семантической структуры слова (2012)
Бугера О. А. - Соціальні діалектизми: структура лексико-семантичного поля "Людина" (2012)
Демиденко Г. Г. - До проблеми системних явищ у сфері фразеології: варіативність паралінгвальних сталих виразів (2012)
Качайло К. А. - Особливості семантики фразеологізмів із компонентом-назвою явища природи (2012)
Кучман І. М. - Структурно-семантичні особливості каузативних прислівників в українській мові (2012)
Sydoruk G. I. - Developing word-consciousness through learning Latin and Greek morphemes (2012)
Титаренко А. А. - Структурно-семантичні особливості фірмонімів Кривого Рогу (2012)
Аннюк Е. А. - Особенности и функционирование устаревшей лексики в сказках А. С. Пушкина (2012)
Арешенков Ю. О. - Функціонально-семантична взаємодія концептів воля, правда, сила в дискурсі "Кобзаря" (2012)
Арешенкова О. Ю. - Типи оцінок та мовні засоби їх вираження в рекламних текстах (2012)
Архіпова О. В. - Засоби мовного вираження концепту "чоловік" (за романом В. Шкляра "Залишенець") (2012)
Білоконенко Л. А. - Пейоративна й інвективна лексика в міжособистісному конфлікті (2012)
Вавринюк Т. І. - Терміни в поетичних творах Ліни Костенко (2012)
Донченко Л. О. - Категорія sacrum в художньому універсумі Валерія Шевчука (2012)
Єловська Ю. В. - Контактні табу в комунікативній поведінці українців (на матеріалі повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків") (2012)
Клімчук Г. П. - До питання лексичного та семантичного калькування в публіцистиці М. Грушевського (2012)
Коваль О. В. - Мовностилістичні особливості використання метафори в поетичному словнику "неокласиків" (2012)
Колоїз Ж. В. - Слова минулої епохи в сучасному історичному романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон" (2012)
Конюхова Л. І. - До проблеми функціонування просторових прийменників у мові засобів масової інформації, Колодка О. В. (2012)
Мельник Н. Г. - Криворіжжя і сучасна дитяча література (2012)
Мішеніна Т. М. - Звуковий декор поетичного простору Миколи Вінграновського (2012)
Петрушенко О. О. - Лексико-семантичне розгортання мікрополя "весна" в мовостилях українських авторів другої половини ХХ століття (2012)
Семененко Л. М. - Концепт заміжжя / одруження у творах Ольги Кобилянської (2012)
Талаш І. О. - Часовий континуум публіцистичного дискурсу (2012)
Трифонов Р. А. - Розумне слово як металексична характеристика (2012)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше в сучасному інформаційному мовленні (2012)
Дороніна Т. О. - Шкільні підручники з української мови в аспекті гендерної збалансованості, Бузько С. А. (2012)
Мацепура Л. Л. - Формування та розвиток правильної іншомовної звуковимови в дітей дошкільного віку (2012)
Мелкумова Т. В. - Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів при вивченні української мови як іноземної (2012)
Cегін Л. В. - Використання тестових завдань на заняттях з української пунктуації (на матеріалі теми "Етапи розвитку пунктуації") (2012)
Цоуфал Л. С. - Лінгвістичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі (2012)
Тимощук О. М. - Підвищення точності навігаційних вимірів на основі компенсації системних похибок (2016)
Могилатенко А. С. - Анализ методов формализации процесса управления информационным потоком сообщений о воздушных объектах в автоматизированной системе управления региональных центров управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Павленко М. А., Бердник П. Г. (2016)
Шульга О. В. - Синтез оптимального алгоритму обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації об’єктів, Шеффер О. В. (2016)
Гуліна І. Г. - Принципи побудови систем керування тепловим станом доменної печі, Мартиненко А. А., Гулін О. О. (2016)
Захарченко Р. В. - Розв'язане керування багатовимірними системами (2016)
Кононов Б. Т. - Вплив вищих гармонік на роботу дугостаторного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Куравська Н. М. (2016)
Кучук Г. А. - Автоматичний контроль та управління параметрами ДТЗ-трафіка комп’ютерних систем критичного призначення, Коваленко А. А. (2016)
Лимаренко В. В. - Мультиагентная система управления работой механообрабатывающего цеха, Хавина И. П. (2016)
Петренко О. М. - Оптимізація режимів руху трамвайного вагону з асинхронними тяговими двигунами на ділянці колії з встановленим графіком руху та профілем, Любарський Б. Г. (2016)
Сільвестров А. М. - Оцінювання статичної нелінійної складової динамічної системи, Скринник О. М., Спінул Л. Ю. (2016)
Голян Н. В. - О свойствах канонической алгебры понятий (2016)
Хох В. Д. - Дослідження методів побудови експертних систем, Мелешко Є. В., Якименко М. С. (2016)
Шабанов-Кушнаренко Ю. П. - О перспективах теории интеллекта, Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Бурячок В. Л. - Метод безопасной маршрутизации на базовом множестве путей передачи метаданных в облачные антивирусные системы, Смирнов С. А. (2016)
Главчев М. І. - Формування програмного комплексу захисту комерційного програмного забезпечення персонального використання, Баленко О. І. (2016)
Мелешко Є. В. - Дослідження методів визначення центральності акторів у соціальних мережах для задач інформаційної безпеки, Гермак В. С., Охотний С. М. (2016)
Шульга В. П. - Метод оцінки пошкоджень сервісів безпеки телекоммунікаційної системи авіатранспортного комплексу (2016)
Косенко В. В. - Управління розподілом трафіку підмереж багаторівневої адаптивної інформаційно-телекомунікаційної мережі, Артюх Р. В., Персіянова О. Ю. (2016)
Кучук Н. Г. - Аналіз сучасних технологій і рОзрОбок e-Learning (2016)
Минько О. В. - Використання технологій OSINT для отримання розвідувальної інформації, Іохов О. Ю., Оленченко В. Т., Власов К. В. (2016)
Обод І. І. - Аналіз інформаційних процесів в системі контролю повітряного простору, Манько К. П., Шталтовний Д. В. (2016)
Олизаренко С. А. - Метод формализации знаний о распознавании сложных объектов на основе нечеткой кластеризации и нечеткого логического вывода (2016)
Свид І. В. - Інформаційні технології обробки даних систем спостереження, Обод А. І. (2016)
Ткачова Т. С. - Організаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством у CLOUD-середовищі (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод прогнозування потреби в метрологічному обслуговуванні засобів вимірювальної техніки на основі удосконалених часових регресійних моделей (2016)
Лысенко Д. Э. - Принципы и структура методологии оценивания реализуемости инновационных планов предприятия (2016)
Ровінська Н. Ю. - Метод прийняття рішень в управлінні змістом проекту, Виходець Ю. С. (2016)
Собчак А. П. - Информационная поддержка этапа утилизации изделий сложной наукоемкой техники, Попова О. И. (2016)
Задунай О. С. - Принципи створення системи оперативного моніторингу екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів на основі мінімізації ризиків, Азаров С. І. (2016)
Тєут В. М. - Методика проведення екологічного моніторингу акваторії моря за допомогою спеціалізованого судна (2016)
Хомік М. М. - Оцінка та управління ризиками застосування Збройних Сил України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Барабаш О. В. (2016)
Бурдейна В. М. - Нормативне забезпечення точності розмірів координованих отворів малого діаметру, Хорошилов О. М., Тріщ А. Р. (2016)
Ким Н. И. - Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы, Трищ Р. М. (2016)
Кіпоренко Г. С. - Оцінка технічного стану трубопровідних систем АЕС на відповідність нормативним параметрам, Пахалович М. Є., Хорошилов О. М. (2016)
Малецька О. Є. - Аналіз вимог до компетентності вимірювальних лабораторій підприємств в сучасних умовах, Денисенко А. М., Мельниченко О. А. (2016)
Петрук С. М. - Аналіз методів прогнозування сигнально-завадової обстановки в системах МІМО безпілотних авіаційних комплексів (2016)
Сакович Л. М. - Метод обґрунтування складу технологічного обладнання польових ремонтних органів зв'язку, Романенко В. П., Гиренко І. М. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Титул, зміст (2015)
Беловол А. Н. - Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца, Князькова И. И. (2015)
Скибчик В. А. - Алгоритм вибору нового перорального антикоагулянта у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь (2015)
Журавльова Л. В. - Роль порушення субхондральної кістки у розвитку остеоартрозу, Олійник М. О. (2015)
Пєрєдєрій В. Г. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і підліток, Чичула Ю. В. (2015)
Снігир Н. В. - Ефективність препаратів симптоматичної терапії при гострих респіраторних вірусних інфекціях, Горобець Н. М., Юрійчук О. М., Іваніщенко М. С. (2015)
Сабадаш В. Є. - Особливості лерканідипіну: від вираженого антигіпертензивного ефекту до якісної нейропротекції, Сірик В. О., Шимон М. М. (2015)
Целуйко В. Й. - Експертні питання в кардіології: акцент на артеріальну гіпертензію, Кузнецов І. В. (2015)
Тестові запитання для самоконтролю (2015)
Чернов А. Л. - Влияние превентивной медикаментозной терапии на риск развития острой формы горной болезни на разных высотах, Никонов В. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Використання цинку сульфату в комплексному лікуванні підлітків з хронічним гастродуоденітом, Асонов А. О. (2015)
Відгук на підручник "Імунологія" (2015)
Відгук на підручник "Алергологія" (2015)
Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень(Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми "Мистецтво лікування: контроль, профілактика, якість життя" в м. Івано-Франківськ) (2015)
Кардіологи єднаються перед реаліями життя заради здоров’я українців (2015)
Реклама ліків в Україні: заборонити чи посилити контроль? (2015)
Гавриляк М. Я. - Системний підхід до безпечності харчової продукції в ЄС та Україні, Шестопал Г. С. (2017)
Лебединець В. Т. - Наукові пошуки подолання йодного дефіциту в Україні, Буряченко Л. Ю., Багрій Л. М., Ярошик У. І. (2017)
Дзюбинський А. В. - Проблеми забезпечення якості пшеничного борошна, Дзюбинська О. В., Шегинський О. В. (2017)
Ярошевич Т. С. - Аналіз українського ринку готових борошняних сумішей, Ярошевич О. М. (2017)
Байдакова І. М. - Визначення конкурентоспроможності взуття із натуральних шкір, Байдакова Л. І. (2017)
Бойко Г. А. - Аналіз сучасного світового та вітчизняного ринку текстильної продукції з конопляного волокна, Чурсіна Л. А., Кузьміна Т. О. (2017)
Головенко Т. М. - Особливості товарознавчої оцінки якості соломи льону олійного, Тіхосова Г. А., Бартків Л. Г. (2017)
Горач О. О. - Визначення споживчих властивостей технічної целюлози виготовленої з лляного волокна, Богданова О. Ф. (2017)
Індутний В. В. - Аналіз якості та вартості антикварних декоративно-ужиткових і мистецьких творів з бронзи на ринку України, Мережко Н. В., Пірковіч К. А. (2017)
Зіник П. П. - Оцінка конкурентоспроможності стельових електроосвітлювальних приладів побутового призначення, Голодюк Г. І. (2017)
Краглик Л. - Оцінювання споживних властивостей фарфорових виробів вітчизняного та закордонного виробництва, Голодюк Г. І. (2017)
Кузьміна Т. О. - Оцінювання придатності волокна льону олійного для виробів різних асортиментних груп (2017)
Мережко Н. В. - Вплив кремнійорганічних просочуючих складів на міцність природного каменю, Золотарьова О. Г. (2017)
Пахолюк О. В. - Вплив параметрів будови льоновмісних тканин на формування їх споживних властивостей (2017)
Пахолюк О. В. - Сувенірний ринок: тренди, маркетинг та фактори формування якості, Малюк Д. О. (2017)
Передрій О. І. - Особливості сертифікації продуктів харчування відповідно до стандартів "халяль" (2017)
Ткачук В. В. - Сучасний стан виробництва та споживання лакофарбових матеріалів (2017)
Ткачук В. В. - "Зелена енергетика": досвід Німеччини та українські реалії, Речун О. Ю., Прядко О. А. (2017)
Речун О. Ю. - Оцінка якості бензинів, що реалізується на луцьких АЗС, Максимук М. А. (2017)
Ягелюк С. В. - Про необхідність створення бренду університету, Ягелюк О. О. (2017)
Якимчук Н. Р. - Діяльність концерну "Інтер-атлетика" на ринку спортивних товарів, Передрій О. І. (2017)
Білоконенко Л. А. - Синтаксичний простір мовного конфлікту як фактор його перебігу на різних стадіях (2012)
Боднар О. Б. - Особливості перекладу термінологічної лексики (2012)
Гумовська І. М. - Сучасні англійські правничі терміни в економічному дискурсі: аналіз дериваційних процесів (2012)
Гурбанська С. О. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення інтертекстуальних фразеологізмів (2012)
Дороніна Т. О. - Персоніфікація чоловічого та жіночого начал у міфологічному дискурсі: гендерний аспект (2012)
Єршова Н. В. - До проблеми розмежування сполучникових і безсполучникових конструкцій (2012)
Кажан В. І. - Власні імена та їх похідні в термінології хореографічного мистецтва, Калініна Р. П. (2012)
Качайло К. А. - Зоологічнічні номени на -ок у конфіксальній підсистемі українського іменника (2012)
Кевлюк І. В. - Структурно-семантична та етнокультурологічна характеристика соматизмів (на прикладі фразем із компонентом око) (2012)
Клименко І. М. - Лексичні трансформації при передачі англійської політичної термінології українською мовою, Зоренко І. С. (2012)
Ковальчук Л. О. - Cихронне порівняння фразеологізмів із компонентом die Nase / ніс у структурно-граматичному плані (2012)
Колоїз Ж. В. - Оказіоналізми в лексикографії (2012)
Прима В. В. - Фактори, які спричиняють запозичення лексичних одиниць сфери туризму до мовного стандарту (2012)
Тихоненко О. В. - Джерела збагачення лексики офіційно-ділового стилю української мови на етапі його становлення (2012)
Арешенкова О. Ю. - Структури прямої адресації в текстах друкованої реклами (2012)
Бузько С. А. - Книжна лексика в текстах української постмодерної прози (функціонально-стилістичний аспект) (2012)
Вавринюк Т. І. - Односкладні речення в художньому тексті (2012)
Дудніков М. О. - Основні літературознавчі концепції жанру "роман" у контексті генези (2012)
Коломієць Н. Є. - Проблема внутрішньої та соціальної ізольованості особистості у творчому доробку Б. Д. Грінченка, Яременко Н. В. (2012)
Малюга Н. М. - Ритмічна організація, римування та звукова гармонія українських паремій (2012)
Мелкумова Т. В. - Редуковані синтаксичні виражальні засоби в мас-медійних текстах (2012)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутова пісенність заробітчанської тематики: динаміка традиції та національна ментальність (2012)
Миннуллин О. Р. - Интертекстуальный анализ рассказа "Шерри-бренди": Шаламов – Мандельштам – Тютчев – Верлен (2012)
Остроушко О. А. - Семантичні й функціональні особливості онімів у поезії І. Жиленко, О. Забужко, Ю. Покальчука (2012)
Семененко Л. М. - Екзистенційні виміри буття в новелі Михайла Коцюбинського "Хвала життю!" (2012)
Ситько О. М. - Поетика художнього тексту та традиції вітчизняного мистецтва слова в українській літературі ХІХ–ХХІ століття (2012)
Хоменко Г. Є. - Експресивні засоби лексико-семантичного рівня інформаційного тексту (2012)
Шарманова Н. М. - Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації (2012)
Щербак С. В. - Порівняльна характеристика українських і російських народних загадок, Каневська О. Б. (2012)
Козак Л. В. - Проблема професійного спілкування як компонент мовної культури студентів технічного вишу (2012)
Пальчикова О. О. - Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної (2012)
Титул, зміст (2015)
Скибчик В. А. - Сучасні підходи до лікування хворих на діастолічну серцеву недостатність та цукровий діабет, Молчко О. Ю. (2015)
Новицька А. В. - Лікування ішемічної хвороби серця: можливості та переваги метаболічної цитопротекції та ангіопротекції, Суховатенко В. І. (2015)
Марушко Ю. В. - Роль вітамінів групи В у складі лікувальних заходів при первинній артеріальній гіпотензії, Хомич О. В., Гищак Т. В. (2015)
Величко С. О. - Магнію оротат у лікуванні серцево-судинних захворювань: дані доказової медицини як запорука ефективності лікування, Логойда П. І., Панін А. В. (2015)
Яковлева Л. Н. - Профилактика внезапной кардиальной смерти у больных ишемической болезнью сердца, Матузок О. Э. (2015)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2015)
Кондрацкая И. Н. - Изменение уровня спонтанного апоптоза у больных сахарным диабетом 2-го типа при лечении препаратом Метамин SR (2015)
Барна О. М. - Дослідження ВЕСНА: самооцінка стану здоров’я населенням України, Корост Я. В. (2015)
Шейко С. О. - Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом (2015)
Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень. Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів "Мистецтво лікування: контроль, профілактика, якість життя" та Всеукраїнської соціально-просвітницької акції про здоровий спосіб життя "Живи активно!" в м. Дніпропетровськ (2015)
Державні закупівлі ліків здійснюватимуться через Cистему ООН і Crown Agents (2015)
Уряд України надав преференції з реєстрації лікам, що закуповуються через міжнародні організації, на найближчі п’ять років (2015)
Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я: куди йдемо? (2015)
Качан Є. - До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об’єднаних територіальних громад, Ткач Д. (2016)
Дудкіна О. - Маркетинг територій як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку (2016)
Румянцева Г. - Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності (2016)
Баб’як Г. - Особливості формування та використання економічно активного населення регіону, Кошіль А. (2016)
Файфура В. - Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля, Надвиничний С. (2016)
Сарай Н. - Невизначеність як першопричина ризику діяльності підприємств регіону (2016)
Білан О. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону (2016)
Турчин Л. - Система маркетингових інструментів у ресторанному бізнесі (2016)
Давиденко Г. - Сутність та економічна природа стандартів міжнародної торгівлі в сучасних дослідженнях (2016)
Островерхов В. - Еволюція наукових поглядів дослідження людського капіталу (2016)
Dyakiv O. - Modern trends of corporate social responsibility, Demchuk N. (2016)
Муравський В. - Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств, Хома Н. (2016)
Прохоровська С. - HR-бренд в управлінні персоналом (2016)
Пушкар З. - Інформаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства, Пушкар Б. (2016)
Слівінська Н. - Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників (2016)
Баб’як Г. - До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні (2016)
Цісецький О. - Шляхи досягнення продуктивної зайнятості на підприємстві (2016)
Марцінковська О. - Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту (2016)
Бабій П. - Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб’єктів (2016)
Бакуліна Н. - Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів (2016)
Грабовецька О. - Методичні підходи дослідження регіонально-галузевої зайнятості населення України (2016)
Хориняк В. - Стабільність персоналу підприємства як результат ефективності забезпечення його розвитку (2016)
Шушпанов Д. - Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні (2016)
Коцур А. - Розвиток системи соціального захисту в Україні (2016)
Штокало Я. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці та їх вплив на рівень життя населення (2016)
Наші ювіляри (2016)
Світлої пам’яті колег (2016)
Наші автори (2016)
Калашніков А.В. - Георгій Васильович Гайко - 80 років від дня народження (2016)
Гайко Г.В. - Систематизація та аналіз основних патогенетичних факторів прогресування коксартрозу, Калашніков О.В (2016)
Калашніков А.В. - Комп`ютерне моделювання напружень на металеві фіксатори при виконанні остеосинтезу з приводу черезвертлюгових переломів різних типів за класифікацією ао, Малик В.Д., Лазарев І.А., Калашніков О.В. (2016)
Калашніков А.В. - Визначення патогномонічних симптомокомплексів внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень ідіопатичного коксартрозу, Луцишин В.Г., Майко О.В. (2016)
Рушай А.К. - Раннє консервативне лікування переломів дистального метаепіфіза променевої кістки, Климовицький Ф.В., Лісунов С.В., Соловйов І.О., Солоніцин Є.О. (2016)
Wendt K. - Рекомендації при лікуванні переломів проксимального відділу стегна, Heim D., Josten Ch., Kdolsky R., Hans-Jörg Oestern, Palm H., Jan Bernard Sintenie, Komadina R., Copuroglu C. (2016)
Буракова М. У. - Катэгорыя здароўя ў беларускай фразеалогіі:культурна-нацыянальная інфармацыя (2013)
Гончарова Ю. О. - Прикметники та дієприкметники на -уч- (-юч-), - ач- (-яч-), -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-) в українській мові (на матеріалі граматик О. Курило та О. Синявського) (2013)
Дехтярьова О. В. - Лексичні запозичення в компонентному складі діалектних фразеологізмів (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст.) (2013)
Дрогайцев О. І. - Відносне вживання часових форм дієслова в українській та німецькій мовах (2013)
Дюськіна А. П. - Образний компонент концепту "розум" (на матеріалі галицько-руських народних приповідок) (2013)
Ермакова А. М. - Да пытання аб спосабах выражэння суб’ектыўнай мадальнасці на тэкставым узроўні (2013)
Єршова Н. В. - Складнопідрядне речення означального типу в науковому стилі, Соколова О. О. (2013)
Живіцька І. А. - Концепт "Beauty / Краса" в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) (2013)
Зінчук Р. С. - Рефлекси давніх голосних у системі словозміни іменників західнополіських і суміжних говірок (2013)
Купіна Я. В. - Амбівалентна цінність концепту "Пам’ять", Чіміріс Ю. В. (2013)
Куцак Г. М. - Внутрішня форма похідного слова і його ономасіологічна структура (2013)
Левенець О. Ю. - Дериваційні прислівники з конфіксом по-…-ому в східнослобожанських говірках (2013)
Малюга Н. М. - До питання про перехідність у системі частин мови (2013)
Матвійчук Т. П. - Текстоцентричний підхід у дослідженні мовної системи (2013)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутові паремії як відображення національної традиції (2013)
Наливайко М. Я. - Засоби та способи іменування жінки на Львівщині (2013)
Ніколайчук Х. М. - Структура і склад мікрополя "дитинство" (на матеріалі польської фразеології) (2013)
Прадід О. Ю. - Особливості функційного вияву прикметників, числівників, займенників і прислівників у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України (2013)
Степаненко М. І. - Теорія глотогенезу в публіцистичному дискурсі Панаса Мирного й Олеся Гончара (2013)
Стишов О. А. - Субстантивні композити-неологізми в мові сучасних українських ЗМІ (2013)
Сухенко В. Г. - Мова і час: узаємодія і розвиток (2013)
Титаренко А. А. - Місце урбанонімів у загальній класифікації онімів (2013)
Ткач А. В. - Про співвідношення понять "варіант", "інваріант", "варіантність", "варіювання" у слов’янському мовознавстві (2013)
Христіанінова Р. О. - Безсполучникові складносурядні речення в сучасній українській мові (2013)
Шарманова Н. М. - Коди культури та їх репрезентація в усталених словесних комплексах (2013)
Шведава З. У. - Характарыстыка мэты і якасці маўлення ў беларускай фразеалогіі (2013)
Шульган О. В. - Ойконімія України радянської доби: еколінгвістичний дискурс (2013)
Вавринюк Т. І. - Засоби експресивного синтаксису в художньому тексті (2013)
Вільчинська Т. П. - Особливості функціонування сакральних синонімів (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) (2013)
Житар І. В. - Стилістичні функції вставлених конструкцій у науковому й публіцистичному стилях сучасної української мови (порівняльний аспект) (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Елітарна мовна особистість у синтаксичній репрезентації щоденникового дискурсу (2013)
Ільїна Т. А. - Художня унікальність ліричної творчості Пауля Целана, Устименко В. В. (2013)
Кажан В. И. - Способы создания иронического стиля языка кроссвордов, Калинина Р. П. (2013)
Колоїз Ж. В. - Прагматична орієнтація паремій у художньому тексті (2013)
Костюк Н. Г. - Епістолярій Д. І. Яворницького як відображення розвитку української мови на Катеринославщині (2013)
Пена Л. І. - Діалектизми в сучасному поетичному мовленні (2013)
Семененко Л. М. - Психологічний дискурс новели Михайла Коцюбинського "Сон" (2013)
Щепанська Х. А. - Об’єктивація архетипів Світло і Темрява у структурі семантичного поля "серце" українського поетичного дискурсу ХІХ століття (2013)
Щербак С. В. - Поетика вираження образу русалки в усній народній творчості, Каневська О. Б. (2013)
Ведренкова З. І. - Розробка системи завдань у змісті комунікативної установки як чинник ефективної навчальної діяльності, Коваленко О. О. (2013)
Гаманюк В. А. - Лінгвістичні аспекти іншомовної підготовки в умовах багатомовності (2013)
Honchar O. M. - Teaching values through stories with morals (2013)
Городецька В. А. - Реферування як один із методів компресійної обробки інформації (2013)
Строганова Г. М. - Шляхи формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів української мови (2013)
Цоуфал Л. С. - Комунікативна спрямованість у навчанні морфології в основній школі (2013)
Саєнко Н. В. - Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів (2017)
Осадчий І. Г. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення (2017)
Палкин В. А. - Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы (2017)
Конох А. П. - Педагогічні умови вивчення професійно орієнтованих дисциплін для формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, Шафранська Т. Ю. (2017)
Багорка А. М. - Рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет" (2017)
Ковальова С. В. - "Дисемінація" як складова терміносистеми педагогічної інноватики (2017)
Ніколаєску І. О. - Залучення викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до бенчмаркінгової діяльності як умова професійно-педагогічної самореалізації (2017)
Шевців З. М. - Практика як умова формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя інклюзивної загальноосвітньої школи (2017)
Беженар А. А. - Розвиток креативності як спосіб формування компетентної особистості в загальній середній та професійній освіті, Янківська Г. А. (2017)
Дем’яненко О. О. - Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти (2017)
Кіш Н. В. - Онтогенетичний аналіз проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування в підготовці майбутніх інженерів (2017)
Філоненко Л. В. - Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей (2017)
Кабан Л. В. - Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі (2017)
Udalova L. - Current issues of ensuring security of the criminal proceeding participants (2017)
Ялова О. В. - Мовна політика в Україні в контексті законопроектів про мови (2017)
Бреус С. М. - Суб’єкти права на безоплатну професійну правничу допомогу (2017)
Подік І. І. - Правова норма в системі соціального нормотворення: науково-юридична парадигма (2017)
Костюшко О. П. - Правові та суспільно-політичні передумови створення муніципальної (місцевої) поліції в Україні (2017)
Shapovalov О. - Individualization of terms "search" and "tracing" in the context of crime detection process (2017)
Макаренко Н. К. - Розвиток професійної злочинності на території України в дорадянський період (2017)
Тичина Д. М. - Удосконалення діяльності прокуратури в державному механізмі запобігання злочинам в Україні (2017)
Мартиненко В. О. - Кримінологічна характеристика особи державного службовця, який зловживає владою або службовим становищем (2017)
Запорожець Р. А. - Характеристика особи злочинця, який учиняє шахрайство у сфері іпотечного кредитування (2017)
Волинська А. М. - Особливості використання спеціальних знань під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2017)
Нелін О. І. - Нотаріальна доктрина України: теоретичний синтез (2017)
Черниш В. М. - Правова політика і проблеми нотаріальної професії: науково-критичний дискурс (2017)
Завальний А. М. - Напрями розвитку кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ (2017)
Юсупов В. В. - Передумови виникнення криміналістичних знань: аналіз документів і правоохоронної діяльності (2017)
Павлишин О. В. - Теоретичні витоки семіотики права як галузі знань (2017)
Кривицький Ю. В. - Проблеми правової реформи в науковій спадщині академіка В. В. Копєйчикова (2017)
Durdynеts M. - Formation of bicameralism in european culture (2017)
Крищенко А. Є. - Особливості визначення терміна "публічна безпека і порядок" (2017)
Скулиш Є. Д. - Актуальні проблеми початку досудового розслідування (2017)
Тахтай О. В. - Особливості адміністративної відповідальності у сфері діяльності кредитних спілок в Україні (2017)
Неганов В. В. - Основи методики визначення збитків під час ревізії (аудиту) органами Державної аудиторської служби України (2017)
Кобко Є. В. - Упровадження адміністративних регламентів у діяльність МВС України та Національної поліції (2017)
Окушко А. В. - Особливості доказування порушень встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2017)
Нечваль А. О. - Обшук у системі невербальних засобів криміналістичної тактики (2017)
Тимофєєва Н. В. - Участь спеціаліста в огляді документів під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2017)
Tаrаn О. - European court of human rights practice in the area of industrial safety (2017)
Боднар В. Є. - Міжнародно-правові засади та зарубіжний досвід протидії злочинам у сфері службової діяльності, які вчиняють поліцейські (2017)
Джужа А. О. - Реституція та компенсація як особливі форми віктимологічного запобігання злочинам: досвід країн Західної Європи та США (2017)
Коршунова Н. В. - Євроінтеграційна державна політика: досвід Чеської та Словацької республік (2017)
Давидова М. М. - Державна політика запобігання схилянню до вживання наркотичних засобів в Україні та Нідерландах (2017)
Войтюк Р. В. - Порівняльний аналіз повноважень детектива Національного антикорупційного бюро України та комісара Незалежної антикорупційної комісії Гонконгу (2017)
Арешенкова О. Ю. - Рекламний текст як функціональний різновид мовлення (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Дистрибутивні характеристики суб’єктно-об’єктних прислівникових предикатів стану (2014)
Гурко О. В. - Стилістичні функції стверджувальних часток в українській мові (2014)
Демиденко Г. Г. - Типологія кодів культури в українській паралінгвальній фразеології (2014)
Євтушенко Н. І. - Концепти "розум/wit" та "дурість/stupidity" в поняттєвому аспекті (2014)
Зевако В. І. - Про деякі білоруські особливості говірок північної Чернігівщини у зв’язку з проблемами їхнього групування (2014)
Клименко І. М. - Міжмовна ідіоматичність в аспекті міжкультурної комунікації (англійсько-українські відповідники) (2014)
Коваленко Г. С. - Семантична сполучуваність прийменників у сучасній англійській мові (на матеріалі наукового та художнього стилів) (2014)
Кушлик О. П. - Стуктурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових конфіксальних дієслів на позначення зміни якості предмета в українській мові (2014)
Литовченко І. О. - Уплив екстра- та інтралінгвальних чинників на розвиток військової лексики української мови (2014)
Малюга Н. М. - Вивчення словотворення в контексті історичної стилістики (2014)
Муравська С. М. - Загальна характеристика найменувань зі сфери авіації в англійській мові (2014)
Пишна Н. І. - Лексема тропар у системі назв піснеспівів релігійної термінолексики (2014)
Сегін Л. В. - Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові (2014)
Токарев Г. В. - Вопросы описания макроструктур словарного состава (2014)
Томіленко Л. М. - Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: проблеми добору та маркування (2014)
Федюнина И. Э. - Вымысел как ложь и фантазия во фразеологии английского и русского языков (2014)
Яцик О. П. - Тональність як текстова категорія (2014)
Вавринюк Т. І. - Називні уявлення як засіб експресії в художньому мовленні (2014)
Голованова Е. И. - Когнитивная энергия образного слова в современном научном дискурсе (2014)
Іншакова І. О. - Колірна палітра в художній спадщині Т. Шевченка, Іншаков А. Є. (2014)
Іншакова І. Є. - Функціонування одоративів в українській літературі І пол. ХІХ ст. (2014)
Камышникова Я. С. - Синтаксические особенности рекламного слогана в английском языке и его перевод на русский (2014)
Каневська О. Б. - Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру, Щербак С. В. (2014)
Ковальова Г. М. - Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка (2014)
Колоїз Ж. В. - Задля створення довершених художніх образів (2014)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності (2014)
Рись Л. Ф. - Інформативна насиченість іменникових композитів німецької мови (на матеріалі медіа-текстів) (2014)
Ріжко Р. Л. - Функціонально-стилістичні особливості повтору в поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Семененко Л. М. - Жіночий дискурс драматичної поеми Лесі Українки "Оргія" (2014)
Шарманова Н. М. - Знаковість афористики Б. Д. Грінченка: перетин мовного і національного кодів (2014)
Явір Л. В. - Символічне навантаження лексем "місяць" і "зоря" в поетичних текстах Івана Франка (2014)
Ясинецька Н. А. - Лінгвостилістика нових запозичених англізмів в українській мові (2014)
Ясинецька О. А. - Відтворення функціонально-смислових особливостей порівнянь кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" в перекладі А. Біленка (2014)
Бакум З. П. - Система роботи над творчістю Т. Г. Шевченка у процесі навчання української мови як іноземної, Городецька В. А. (2014)
Мішеніна Т. М. - Вивчення словотворчого потенціалу афіксоїдів в українській мові у змісті фахової підготовки майбутніх філологів (2014)
Амеліна С. М. - Конотативна еквівалентність у перекладі (2014)
Афонина Ю. Н. - Факторы возникновения слов с изменённой семантической структурой (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Особливості реалізації значення стану на рівні предикатних одиниць (2014)
Гурко О. В. - Розповідні речення як базова модель у контексті відношень ствердження / заперечення (2014)
Деменчук О. В. - Динамічні моделі перцептивної лексики (на матеріалі української, польської та англійської мов) (2014)
Демиденко Г. Г. - Лінгвокультурні особливості міміки українців (2014)
Єловська Ю. В. - Табу в міжособистісні взаємодії мовців (на матеріалі української фразеології та паремій) (2014)
Зубченко В. М. - До правописних питань у працях Василя Сімовича (2014)
Іншаков А. Є. - Особливості функціонування кольорономена червоний та його похідних у староукраїнській мові (XI–XIII ст.) (2014)
Іншакова І. Є. - Назви на позначення запахів у праслов’янській мові (2014)
Іншакова І. О. - Непродуктивні кольоронайменування у староукраїнській мові (XI–XIII ст.), Іншаков А. Є. (2014)
Козуб Л. С. - Результати експериментального дослідження просодії англійської реклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом (2014)
Мельничук Н. О. - Співвідношення емотивності та оцінності у структурі англійського прикметника (2014)
Мішеніна Т. М. - Мовні девіації інтерферентного характеру в системі сучасної української мови (2014)
Сегін Л. В. - Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованостті з префіксом під- / pod- в українській і польській мовах (2014)
Ткач А. В. - Видозміна мовних одиниць як лінгвістична універсалія у працях українських та зарубіжних учених (2014)
Ткач П. Б. - Компоненти семантики віддання переваги в структурі висловлення (2014)
Агібалова Т. М. - Інтерпретація орієнтальної моделі інтелектуального конструювання світу у драматичних поемах Лесі Українки (2014)
Бузько С. А. - Оказіональні фразеологізми в текстах сучасної української прози (2014)
Вавринюк Т. І. - Невласне пряма мова в новелах М. Коцюбинського (2014)
Голікова Н. С. - Прагматика мовностилістичних засобів у романі "Зло" П. Загребельного (2014)
Горбань А. Д. - Тексты-рассуждения. Риторико-стилистический аспект (на материале английского языка), Карманова Е. И. (2014)
Жук Л. Р. - Мовна репрезентація концепту урожай в українській та французькій мовах (на матеріалі лексикографічних джерел XIX ст.) (2014)
Каневська О. Б. - Розгалуженість, складність і взаємодія образів роману "Апостол Черні" Ольги Кобилянської, Щербак С. В. (2014)
Качайло К. А. - Особливості функціонування конфіксальних іменників у творах О. Довженка (2014)
Клімчук Г. П. - Запозичення як джерело формування лексичної бази публіцистики М. Грушевського (2014)
Колоїз Ж. В. - Афоризми Ліни Костенко як транслятори загальнолюдських цінностей і національних пріоритетів (2014)
Корольова В. В. - Авторська ремарка як компонент мовного простору сучасної української драми (2014)
Лощинова І. С. - Оказіональні прислівники у творчості письменників Дніпропетровщини (2014)
Мельник Н. Г. - Відображення роздумів про особливості українського національного характеру у творчості Т. Шевченка (2014)
Сидорук Г. І. - Стилістика англомовного рекламного продукту та його переклад засобами української мови (2014)
Березіна Ю. О. - Система німецьких приголосних і особливості їх артикуляції (2014)
Зевако В. І. - Формування мовної культури майбутнього лікаря при вивченні медичної термінології (практичні матеріали) (2014)
Малюга Н. М. - Тема "Розвиток української мови": посилення інформаційної складової (до уроку в 9 класі) (2014)
Мудра С. В. - Мовленнєва компетентність у структурі підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України (2014)
Муратова В. Ф. - Переклад функціональних стилів (2014)
Размолодчикова І. В. - Методичні аспекти використання загадок у навчально-виховному процесі молодших школярів (2014)
Талаш І. О. - Групове навчання як засіб формування навичок самоконтролю учнів початкових класів (2014)
Козлов Р. А. - Послання, посвята і лист у віршах: (рецензія: Назарець В. Жанрові модифікації української адресованої лірики : (монографія) / В. Назарець. – Рівне, 2014. – 384 с.) (2014)
Безущак О. О. - Орбіти залишково періодично визначених матричних груп над полями (2014)
Borysenko O. D. - Influence of random periodical disturbances on the behavior of non-autonomous third order oscillating system in the resonance case, Borysenko O. V. (2014)
Ivanenko D. O. - Second derivative of the log-likelihood in the model given by a Levy driven SDE'S (2014)
Kosenkova T. I. - On a method of the Levy-type processes construction (2014)
Lukova-Chuiko N. V. - Double equivalence of Morse functions and gradient-like vector Їelds on 3-manifolds (2014)
Томашик В. В. - Збіжність моментів досягнення меж смуги в дифузійних моделях зі стрибками та неліпшицевою дифузією, Шевченко Г. М. (2014)
Troshki V. B. - Ideal de-noising for signals in sub-Gaussian noise (2014)
Turka T. V. - Subgroups of correspondences semigroup (2014)
Зражевський Г. М. - Чисельно-аналітичне дослідження детермінованих і хаотичних фазових траєкторій подвійного маятника, Сальнікова А. М. (2014)
Капустян О. В. - Наближений синтез в імпульсній розподіленій задачі оптимального керування зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами, Капустян О. А., Русіна А. В. (2014)
Краснопольська Т. С. - Сталі режими коливань консольно закріпленого стрижня малої жорсткості на згин, Приходько Д. В., Гуржій О. А. (2014)
Ластівка І. О. - Метод динамічного програмування для системи диференціальних рівнянь на часових шкалах, Лаврова О. Є. (2014)
Спектор В. М. - Хаотичні та регулярні хрестоподібні хвилі на вільній поверхні рідини, Печук Є. Д., Краснопольська Т. С. (2014)
Трунов О. О. - Хвильове поле у хвилеводі з вигином (2014)
Трунова Л. А. - Точкове джерело в околі кутикового відбивача (2014)
Azizbayov E. I. - An iterative method of finding solutions of the second order equation with delay, Khusainov D. Ya. (2014)
Вознюк Т. Г. - Застосування керуючого простору синтаксичних структур природномовних текстів для вирішення проблеми анафори (2014)
Гаркуша Н. І. - Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства (2014)
Гончар С. А. - Використання "bitcoin” - схеми для безпарольної авторизації на сервері (2014)
Hordiichuk O. V. - A congestion control algorithm for video multicasting in peer-to-peer networks (2014)
Дегтяр О. С. - Оцінювання концентрацій хлорофілу за допомогою розв’язання задачі регуляризації Тихонова двоїстим методом (2014)
Деревянченко О. В. - Системи паралельних обчислень у комп’ютерній мережі на базі технології ПАРКС (2014)
Донченко В. С. - Псевдообернення у матричному методі найменших квадратів: приклад прогнозування медійних показників, Тарасова О. В. (2014)
Жмихова Т. В. - Інвестиційна стратегія управління капіталом страхової компанії на фінансовому (B,S) – ринку (2014)
Завадський І. О. - Нижнє (2,3)-кодування з підтримкою виявлення помилок у кодових словах (2014)
Івохін Є. В. - Про один приклад реалізації нечітких баз даних, Кучерявий М. Г. (2014)
Івохін Є. В. - Про багатоіндексні транспортні задачі та способи їх фазифікації (2014)
Компан С. В. - Побудова інформаційної системи "Облік робочого часу працівників вищого навчального закладу” (2014)
Мазур Р. Ф. - Широкомовна передача повідомлень на базі топології гіперкуба у мобільних ad hoc мережах на прикладі моделі натовпу (2014)
Маляр М. М. - Моделювання обмеженого раціонального вибору з використанням нечітких множин (2014)
Нікітченко М. С. - V-сингулярні семантичні моделі першопорядкових логік, Шкільняк O. С., Шкільняк С. С. (2014)
Омельчук Л. Л. - Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної програми дисципліни "Програмування" (2014)
Пашко А. О. - Статистичне моделювання узагальненого вінерівського процесу (2014)
Потапенко Л. І - Чисельне моделювання динамічних процесів в морських водоймах, Стешенко Г. М. (2014)
Рутицька В. В. - Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій (2014)
Skobelev V. G. - Analysis of finite 1-qubit quantum automataunitary operators of which are rotations (2014)
Тарануха В. Ю. - Згладжена n-грамна модель, заснована на класах, для розпізнавання слов’янських мов (2014)
Терещенко В. М. - Побудова триангуляціїДелоне для планарних графів (2014)
Фісуненко А. Л. - Діаграма еквівалентності зіркових розбиттів та генерація простих многокутників (2014)
Шабелюк О. В. - Використання технології доповненої реальності в дистанційному освітньому процесі (2014)
Шарапов М. М. - Пошук оптимальної стратегії встановлення відповідності між елементами дискретних множин (2014)
Афанас’єва Т. В. - Оптичні спектри поглинання поверхонь Si(001) та Me/Si(001), (де Me=As, Sb, Bi), Гнатюк Д. І., Коваль І. П., Находкін М. Г. (2014)
Загороднюк C. П. - Моніторинг фактів перебування серверів електронної пошти підприємства у чорних списках, Мар’яновський В. А., Олейніков А. Ю., Циба А. В. (2014)
Коломоєць Д. І. - Детектування мікрохвильових сигналів пороговим спінтронним магнітним нанодетектором в умовах сильного гістерезису , Прокопенко О. В. (2014)
Лебідь А. В. - Плазмове джерело для формування кристалів MoO3, Веклич А. М., Борецький В. Ф., Колесник О. Г., Савенок С. П., Андреєв О. В. (2014)
Павлов Д. І. - Розробка підсилювача НВЧ діапазону на основі нітрид-галієвих напівпровідникових структур, Прокопенко О. В., Цвірко Ю. А., Павлов І. Л. (2014)
Первак Ю. О. - Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки (2014)
Булавін Л. А. - Конформаційні зміни ДНК при гіпертермії, Забашта Ю. Ф., Вергун Л. Ю., Загородня О. А., Шапар Е. О. (2014)
Євтушенко Є. В. - Про підвищення точності ізотермічних PVT вимірювань, Полянчук О. В., Мороз К. О., Королович В. Ф. (2014)
Лисов В. І. - Аналіз можливостей практичного використання висновків теорії високотемпературної стабільності аморфних сплавів, Цареградська Т. Л., Саєнко Г. В., Турков О. В. (2014)
Могильчак К. Ю. - Розрахунок електронних спектрів ароматичних амінокислот та пептидів на їх основі, Кравченко В. М., Ящук В. М. (2014)
Оглобля В. І. - Дифузія та в’язкість розплавів Ga-In і Se-In, Оглобля О. В., Стефанишина Г. О. (2014)
Савенко В. С. - Старіння водних суспензій лапоніту в присутності катіонної поверхнево-активної речовини (2014)
Яковенко О. С. - Вплив в’язкості середовища на характер формування анізотропних структур з вуглецевими нанотрубками під дією електричного поля, Мацуй Л. Ю., Журавков О. В., Вовченко Л. Л. (2014)
Ящук В. П. - Вимушене комбінаційне розсіяння лазерного барвника НІС в багатократно розсіювальних середовищах, Смалюк А. П., Ольховик Л. А. (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Структурні особливості паремій із предикатами стану в українській мові (2015)
Білоконенко Л. А. - Типи комунікативної поведінки індивідуумів на стадії розвитку міжособистісного конфлікту (2015)
Іншаков А. Є. - Лексеми на позначення червоного кольору в пам’ятках XI–XIII ст. (2015)
Іншакова І. Є. - Особливості композитів-одоративів у пам’ятках української мови XI–XIII ст. (2015)
Іншакова І. О. - Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов’янській мові (2015)
Карпюк В. А. - Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові (2015)
Литовченко І. О. - Типи абревіативних утворень у військовій лексиці української мови (2015)
Проценко Н. В. - Лексико-семантичні підстановки в перекладі англомовних текстів (2015)
Руколянська Н. В. - Формантна типологія прізвищ Гуляйпільщини (2015)
Сидорук Г. І. - Переклад латинізмів у текстах з рослинництва і землеробства, Нехорошева М. В. (2015)
Сушкевич О. В. - Аксіологічна модальність як відносна суб’єктивна категорія (2015)
Токарь Є. Б. - Термін як важливий елемент англомовної авіаційної лексики (2015)
Устінова В. О. - Роль запозичень у сучасній німецькій мові моди (2015)
Боднар О. Б. - Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука) (2015)
Ільїна Т. А. - Своєрідність поетичної творчості Георга Тракля – австрійського поета епохи раннього експресіонізму, Устименко В. В. (2015)
Качайло К. А. - Функціонування іменників-демінутивів у текстах історичних співанок-хронік (2015)
Колесникова Л. Л. - Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця ХХ століття) (2015)
Колоїз Ж. В. - Філософський діапазон афоризмів у психологічній розвідці Марії Матіос "Щоденник страченої" (2015)
Малюга Н. М. - Продукування фемінативів як спосіб подолання гендерної асиметрії в мові (2015)
Мішеніна Т. М. - Стилетвірний потенціал засобів музикальності ранньої лірики Павла Тичини (2015)
Підгородецька І. Ю. - Метафора в науковому мовленні економістів (2015)
Тимченко С. В. - Лінгвостилістичні особливості повторів в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі (2015)
Хоменко Г. Є. - Зміни корпусу функцій системи ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Царьова Л. В. - Лінгвістичні особливості абревіатур і скорочень в англійських радіомовних повідомленнях ATIS (2015)
Чепурна М. А. - Особливості перекладу ділових листів (2015)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше в мас-медійній комунікації: особливості маніпулятивного впливу (2015)
Щербак С. В. - Художньо-стильові особливості казки "Купідон та Психея" (2015)
Гаманюк В. А. - Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС, Жданова Н. С. (2015)
Демиденко Г. Г. - Робота вчителя над засвоєнням фразеологізмів, що ілюструють невербальну поведінку українців (2015)
Коробка Г. О. - Норми етикетного спілкування в методиці викладання іноземних мов (2015)
Лазуткіна Ю. А. - Форми та методи фахової підготовки студентів у процесі самостійної роботи на уроках з англійської мови (2015)
Лопатич Р. В. - Система вправ для розвитку логічної культури на заняттях іноземної мови (2015)
Махінов В. М. - Лінгводидактична школа "мови й мовлення" Ф. де Соссюра про формування мовної особистості (2015)
Куртяну А. - Результати неврологічного розвитку у недоношених новонароджених, які перенесли внутрішньошлуночкові крововиливи і перивентрикулярну лейкомаляцію (2016)
Меньшикова А. О. - Особливості перебігу респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки, Добрянський Д. О. (2016)
Русак П. С. - Визначення маркерів розвитку некротизуючого ентероколіту в умовах обласного перинатального центру, Лапоног С. П., Вайсберг Ю. Р., Сергейко І. А., Моренець Л. І., Рижук В. Г., Русак Н. П. (2016)
Мазулов О. В. - Bміст сурфактантного протеїну в у сироватці крові як маркер ураження дихальної системи у недоношених дітей (2016)
Годованець Ю. Д. - Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин, Годованець О. С., Курик О. В., Дроник Т. А. (2016)
Гончарь М. О. - Стан центральної гемодинаміки у новонароджених із судомним синдромом, Тесленко Т. О., Кондратова І. Ю., Бойченко А. Д. (2016)
Ячник І. М. - Діагностична цінність il-2, il-6, il-8, tnfα для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей (2016)
Горбатюк О. М. - Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду (2016)
Берцун К. Т. - Оптимізація штучної вентиляції легень у новонароджених з синдромом iнтраабдомінальної гіпертензії з урахуванням механічних властивостей легень (2016)
Ніцович І. Р. - Особливості перебігу та лікування бактеріального вагінозу у вагітних, Семеняк А. В. (2016)
Ночвіна О. А. - Корекція психоневрологічних станів у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Білецька С. В - Роль дефіциту вітамину D в етіопатогенезі розладів аутистичного спектру, Гречаніна Ю. Б., Гречаніна О. Я. (2016)
Добрянський Д. О. - Мікробіомна революція і неонатологія (2016)
Яновська Г. О. - Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді (2016)
Казицька Н. М. - Маніфестація туберозного склерозу (хвороби бурневілля-прінгла) у новонародженої дитини, Дупленко Н. В. (2016)
Фесенко М. Є. - Клінічне спостереження за динамікою перебігу генералізованої форми артрогрипозу у дитини першого року життя, Похилько В. І., Щербань О. А., Крикотенко Л. В., Степченко Ю. Л. (2016)
Чуйко М. М. - Природжена гідроцефалія. Як діяти неонатологу пологового будинку, якщо вада не сумісна із життям? (2016)
Коленко І. О. - Місцева зволожуюча терапія у дітей з атопічним дерматитом – запорука успішного протирецидивного лікування (2016)
Симуляційний тренінг з реанімаційної та післяреанімаційної допомоги новонародженим на базі Полтавського обласного перинатального центру (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
Алексеев О. Н. - Перспектива развития авиационно-технической судебной экспертизы (2017)
Гусар О. А. - Використання повітряного простору в Україні: організаційні засади, Куліш А. В. (2017)
Юринець Ю. Л. - Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху, Мазурик С. А. (2017)
Головко С. Г. - Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні (2017)
Zaiets O. M. - Legal aspects of title insurance as an element of public safety in the implementation of real estate transactions (2017)
Пильгун Н. В. - Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві, Яківчук Ж. В. (2017)
Jurczak Ju. - Local communities safety in the context the rise of lone-wolf activity, Lachacz T. (2017)
Гончарук С. Т. - Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби, Олійник І. В. (2017)
Пашинський В. Й. - Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України (2017)
Ростовська К. В. - Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної політики в Україні (2017)
Рощук М. В. - Державне агентство з питань електронного урядування України в системі публічної влади (2017)
Устинова І. П. - Міжнародні практики організації банківської системи як моделі для реформування банківського нагляду в Україні, Полторацька Ю. І. (2017)
Зейкан Я. П. - Представництво у цивільному процесі, Ігнатенко В. В. (2017)
Long Joelle - Intercountry surrogacy: an Italian and Ukrainian issue (2017)
Минюк О. Ю. - Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення, Минюк Д. І. (2017)
Rosepashvili N. - Notary mediating in Georgia, Tkebuchava M. (2017)
Шуст Н. Б. - Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження, Корженівська Т. В. (2017)
Bezzubov D. - The Theory of Agricultural Law's Legal Nature, Korneev Yu. (2017)
Вінник О. М. - Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти, Кравець І. М. (2017)
Картавцева Ю. В. - Сутність ділової репутації стосовно суб'єктів господарювання, Лучка І. Ю. (2017)
Kozyrieva V. - Current state of national legislation of Ukraine in respect to of personal data protection and its adaptation to the norms and standards of EU law, Zhabiak A. (2017)
Павленко О. В. - Про сутність статусу підприємств колективної власності (2017)
Юлдашев С. А. - Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 2 (2017)
Беспаль О. Л. - Засоби масової інформації, як один із суб'єктів запобігання сімейного насильства щодо дітей (2017)
Воробей О. В. - Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні, як основа діяльності конвертаційних центрів (2017)
Катеринчук К. В. - Посягання на здоров'я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення (2017)
Логвиненко А. О. - Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів (2017)
Malyarchuk N. V. - Legislative activity in Ukraine about possible changes to the CPC (2017)
Москалюк Ю. Д. - Прокуратура України як особливий державний інститут, Литвинюк М. В. (2017)
Сопілко І. М. - Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення, Череватюк В. Б. (2017)
Калюжний Р. А. - Теорія держави і права – основа формування професійної компетентності майбутніх правників (2017)
Калюжний Р. А. - Інститут заохочення в службовому праві України, Гусар О. А. (2017)
Білка О. Л. - Бінарні вторинні словосполучення в українській біологічній лексиці (2010)
Білоконенко Л. А. - Мовні маркери як характеристика конфліктності й анконфліктності особи (2010)
Величко Г. Г. - Фонаційні фразеологізми як характеристика манери висловлюватися (особливості фонації, голосу, інтонації) (2010)
Городецька В. А. - Мовна картина світу у фольклорній традиції (2010)
Зимовець Г. В. - Проблема мотивованості власних назв (2010)
Іншаков А. Є. - Кольоратив білий у староукраїнській мові (ХІ–ХІV ст.) (2010)
Іншакова І. Є. - Актуальні проблеми формування одоративної лексики в українській мові (2010)
Салата І. А. - Особливості семантичного й прагматичного аспектів зооморфних фразеологізмів в англійській та українській мовах (2010)
Литовченко І. О. - Лексико-семантична група "фортифікаційні споруди" в сучасній українській літературній мові (2010)
Ляшук Н. В. - Ідеальний образ українців у сприйнятті різних соціально-вікових груп мовців (2010)
Малюга Н. М. - Про суспільну потребу й прагматичну мету двомовного українсько-російського та російсько-українського пареміологічного словника (2010)
Мішеніна Т. М. - Cтруктурно-семантичні особливості конструкцій зі значенням наявності зовнішніх обставин, ситуацій і подій у житті людини в українській мові (2010)
Самоєнко О. О. - Словотвірна структура іменників pluralia tantum в українській мові ХІV−ХV ст. (2010)
Торчинський М. М. - Емоційно-експресивні ознаки власних назв (2010)
Тягло Л. В. - Лексико-семантичні зв’язки в термінології ракетно-космічної галузі (2010)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше: з історії вивчення в лінгвістичній традиції (2010)
Шеремет О. В. - Сполучуваність і синтаксичні функції дієслівних лексем (на матеріалі "Історії української літератури" М. Грушевського) (2010)
Юрченко Т. Г. - Культурно-національні конотації українських фразеологізмів із антропонімійним компонентом (2010)
Арешенков Ю. О. - Виражальний потенціал концептуалізованих слів у поетичному мовленні Т. Шевченка (2010)
Барна Г. С. - Проблеми маніпуляції і мовна об’єктивація апокаліптичних картин у політичній рекламі (2010)
Білоконенко І. С. - Стилістичні фігури і тропи в циклі сонетів Е. Спенсера "Amoretti" (2010)
Бузько С. А. - Функціонально-стилістичне призначення оказіональних лексем у текстах української постмодерної прози (2010)
Клімчук Г. П. - Полонізми в публіцистиці М. Грушевського (2010)
Крашеніннікова Т. В. - Повтор як художній засіб в українській літературній казці ХІХ століття (2010)
Майструк Т. С. - Безпідставність уживання англізмів різних семантичних груп у текстах публіцистичного стилю (2010)
Мелкумова Т. В. - Функціональне призначення антипофори в інформаційному мовленні (2010)
Онищенко І. В. - Особливості функціонування перифрази як засобу вираження оцінності в сучасних публіцистичних та інформаційних текстах (2010)
Остроушко О. А. - Лексичні трансформації при перекладі англійських інформаційних текстів українською мовою (2010)
Поповський А. М. - Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" (2010)
Талаш І. О. - Особливості опису темпоральної структури публіцистичних текстів (2010)
Хоменко Г. Є. - Прагматика сучасного рекламного тексту (2010)
Бакум З. П. - Українська мова як іноземна: лінгводидактичні проблеми (2010)
Єрмоленко С. І. - Cтудіювання у вишах категорій "підтекст" і "контекст" (на прикладі антології "Декамерон") (2010)
Колоїз Ж. В. - Роль "Історичної граматики української мови" в підготовці вчителя-словесника (2010)
Цоуфал Л. С. - Психологічні передумови формування мовної особистості учнів основної школи (2010)
Шавлак Л. В. - Про деякі лінгвометодичні проблеми створення "Посібника з наукового мовлення для іноземних студентів-початківців", Буяновська Н. І. (2010)
Вінник О. М. - Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2011)
Атаманова Ю. Є. - Передумови та зміст систематизації інноваційного законодавства України (2011)
Уркевич В. Ю. - Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання (2011)
Білоусов Є. М. - Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку (2011)
Пашков В. М. - Господарсько-правові засади розвитку інноваційних технологій в сфері охорони здоров’я (2011)
Матвєєва А. В. - Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності: проблеми правового регулювання (2011)
Марченко О. С. - Консалтингові чинники комерціалізації інновацій (2011)
Хорт Ю. В. - Лібералізація норм щодо капіталу акціонерних товариств в контексті інноваційного розвитку України (2011)
Прилипко С. М. - Сучасні підходи щодо розвитку соціальної держави (2011)
Погрібна В. Л. - Організація професійної діяльності в період становлення інноваційного суспільства (2011)
Сільченко С. О. - Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності (2011)
Ярошенко О. М. - Зміни в організації виробництва і праці: погляд з позицій трудового права (2011)
Адамюк Д. І. - Сучасні підходи Європейського союзу до стимулювання інноваційних процесів (2011)
Ковач А. В. - Правове забезпечення інвестування в легку промисловість (2011)
Антипкін Ю. Г. - Mоніторинг і оцінка ефективності впровадження заходів національного проекту "Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства" за 2013–2015 рр., Знаменська Т. К., Слабкий Г. О., Дудіна О. О. (2016)
Яблонь О. С. - Внутрішньолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії: залежність від гестаційного віку, Ремінна І. І., Моравська О. А., Берцун К. Т., Чекотун Т. В. (2016)
Яблонь О. С. - Альфа-фетопротеїн у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями, Мазур О. Г. (2016)
Бензар І. М. - Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей, Морковкіна Г. Є., Таммо Раад (2016)
Дубровін О. Г. - Оцінка декомпресійних властивостей мезокавального шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей, Годік О. С., Соручан В. П., Янович Л. Є. (2016)
Жабченко І. А. - Нутритивний статус і особливості обміну колагену у вагітних з порушенням обтураційної функції шийки матки, Олешко В. Ф. (2016)
Косілова С. Є. - Корекція дефіциту йоду як профілактика невиношування вагітності (2016)
Романенко Т. Г. - Особливості фолікулогенезу, оогенезу та ембріогенезу у жінок в циклах дрт на тлі патології щитовидної залози, Чайка О. І. (2016)
Аністратенко А. - Комплексна медико-соціальна реабілітація як основа розвитку мовлення нечуючих слабочуючих) дітей раннього дошкільного віку (2016)
Котова Н. В. - Роль макро- і мікроелементів у зростанні та розвитку на першому році життя дітей, народжених передчасно, Старець О. О., Хіменко Т. М. (2016)
Оболонський О. І. - Сучасний погляд на проблему бронхолегеневої дисплазії та відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Снісарь В. І., Оболонська О. Ю. (2016)
Юдін О. І. - Клінічні прояви, діагностика та лікування гострого неспецифічного мезентеріального лімфаденіту у дітей (огляд літератури), Веселий С. В. (2016)
Пащенко Ю. В. - Використання шлунка при хірургічній корекції атрезії стравоходу при vacter-асоційованих вадах розвитку в дітей, Губанов П. В., Пащенко К. Ю. (2016)
Знаменська Т. К. - Вплив порушень формування кишкової мікрофлори, бар’єрної функції кишечнику новонароджених на виникнення інфекційно-запальних захворювань та значення пробіотиків у їхній профілактиці, Чуйко М. М. (2016)
Міжнародна науково-практична конференція "розвиток неонатології на сучасному етапі" м. Київ, 7-9 листопада 2016 року (2016)
Tore Curstedt - Уникальная история исследований в области неонатологии – разработка сурфактанта из легочной ткани свиней, Henry L. Halliday , Christian P. Speer (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
Зоценко М. Л. - Досвід стабілізації зсувних схилів річкових долин, Великодний Ю. Й., Титаренко В. А., Лапін М. І., Ларцева І. І. (2010)
Лучковский И. Я. - Что же такое "Расчетное сопротивление грунта основания" (2010)
Савицкий О. А. - Амплитудно-частотніе характеристики колебаний вибратора на слоистом вязкоупругом основании (2010)
Хорунжий В. И. - Расчет гибких подпорных стенок с использованием нормативов СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" (2010)
Шокарев А. В. - Методика корректировки расчетных моделей зданий в процессе устранения их сверхнормативных кренов (2010)
Козелецкий П. М. - Международная федерация бетона (FIB): новые издания, Сенаторов В. Н. (2010)
Бакуменко Т. К. - Окремі аспекти духовно-морального виховання студентів педагогічних ВНЗ (2017)
Березка С. В. - Теоретичні підходи до класифікації проявів особистісних деформацій (2017)
Дяченко-Богун М. М. - Критерії готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров'язбережувальних технологій у закладах освіти (2017)
Yevtukh M. B. - Pupils' economic thinking and education formation at secondary educational institutions of Ukraine, Pronikova I. V. (2017)
Квас О. В. - Видова різноманітність музеїв України при навчальних закладах у контексті патріотичного виховання учнів початкової школи, Волошин С. В. (2017)
Клименко Ю. С. - Комплексна методика фізичної реабілітації підлітків з обмеженими можливостями, Гордієнко А. Р. (2017)
Ковальова О. В. - Особливості сімейного виховання дітей на сучасних українських традиціях, Гавриш О. Г., Рябко А. Е. (2017)
Колосова С. В. - Характеристика індивідуальних стилів професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Кондрацька Л. А. - Духовні перспективи музичної антропології в постмодерністському контексті (2017)
Кордонець В. В. - Психолого–педагогічні основи формування інтонаційної виразності мовлення у дітей дошкільного віку, Шрамко О. М. (2017)
Коркішко А. В. - Специфіка професійного іміджу майбутнього педагога як предмет наукових досліджень (2017)
Коркішко О. Г. - Посадова позиція, імідж, винагородження як показники професійного статусу майбутнього викладача ВНЗ (2017)
Лучанінова О. П. - Куратор академічної групи як ключовий суб'єкт виховної системи ВТНЗ (2017)
Мамічева О. В. - Сучасні технології навчально-ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку з порушенням психічного розвитку, Сіканевич А. О. (2017)
Могильова Н. М. - Дослідження психокорекційних технологій комунікативного розвитку та спілкування дітей дошкільного віку як компоненту їх самосвідомості, Нечаєва К. В. (2017)
Модестова Т. В. - Ключові інструменти аналізу проблеми та планування змін: імплементація досвіду вищої освіти Великобританії (2017)
Олексієнко Р. В. - Гуманітарна культура як невід'ємна частина сучасної освіти (2017)
Осова О. О. - Особливості реалізації технологій навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Пономарьова Г. Ф. - Досвід громадянського виховання студентів педагогічних коледжів (2017)
Роганова М. В. - Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності (2017)
Сбітнєва Л. М. - Позакласне музично-естетичне виховання школярів у другій половині ХХ століття (2017)
Трубник І. В. - Підготовка майбутніх фахівців із соціального забезпечення до роботи з людьми похилого віку (2017)
Цибулько Л. Г. - Минуле та сучасне у проблемі захисту прав дітей, Ковнєров О. О. (2017)
Черненко-Шнурко Д. А. - Історичний аспект становлення патріотизму українського народу (2017)
Щелкунов А. О. - Вплив різних типів статури на фізичний розвиток учнів навчальних закладів різних типів, Репка С. І. (2017)
Щелкунов Д. А. - Методические особенности формирования психических процессов у детей дошкольного возраста на занятиях физической культурой, Мурашов В. В. (2017)
Казанский С. В. - Моделювання роботи електричної мережі з джерелами розподіленої генерації, Михайленко В. В. (2015)
Нестерко А. Б. - Підвищення ефективності регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії (2015)
Суржик Т. В. - Дослідження матеріалу абсорбера сонячного колектора з полімерних композиційних матеріалів (2015)
Коломієць Д. П. - Визначення усередненої температури фотоелектричних батарей, Харченко Л. Л., Матях С. В. (2015)
Хайрнасов С. М. - Використання теплових труб у сонячних енергетичних системах: системи з концентрацією сонячної енергії, сонячні стіни, сонячні плити (2015)
Головко В. М. - Аналіз компоновки автономних вітроелектричних систем з асинхронним генератором, Коханевич В. П., Шихайлов М. О., Зінченко Т. В., Сандовал З. К. (2015)
Перминов Ю. Н. - Cравнение торцевых беспазовых генераторов для ветроустановок с генераторами традиционной конструкции, Коханевич В. П., Марченко Н. В. (2015)
Васько П. Ф. - Енергетична ефективність гідроагрегатів у складі малої гідроелектростанції за регулювання її потужності по водотоку, Ібрагімова М. Р. (2015)
Дубовський С. В. - Стан, перспективи проблеми розвитку централізованого теплохолодопостачання, Твердохлеб О. С., Куделя П. П. (2015)
Кравченко І. П. - Перспективи розвитку в Україні геотермальних гібридних теплотехнологій на вироблених нафтових і газових родовищах (2015)
Швець М. Ю. - Експериментальне визначення кількості скидної теплоти системи охолодження генератора ТВВ-320 №1 Київської ТЕЦ-6, що може бути використана для теплових насосів (2015)
Жовмір М. М. - Тривалість періоду виходу летких речовин при спалюванні часток соломи та солом’яних гранул (2015)
Голуб Н. Б. - Отримання водню з відходів кукурудзи та соняшника при збагаченні природної асоціації мікроорганізмів родами Clostridiuт та Bacillus, Драпой Д. І. (2015)
Зубченко Л. С. - Світлозалежне отримання водню в паливних та біопаливних елементах, Кузьмінський Є. В. (2015)
Автореферати (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Анотації (2015)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Ağayev E. - "White russian" doctors in Cyprus: the fate of six graduates of imperial Kharkov university (part 2), Rusanov C. (2016)
Obeid M. A. - The results of surgical revascularization in patients with multi-vessel coronary disease, Abdurakhmanov A. A., Mashrapov O. A., Ganiyev U. Sh. (2016)
Klimenko V. A. - Clinical characteristics of cestic fibrosis in children in Kharkiv region, Yanovskaya Y. A., Pasichnik Y. V. (2016)
Chaychenko T. - Exercise tolerance in normal weight, underweight, overweight and obese adolescents, Rybka O., Buginskaya N. (2016)
Gonchar M. O. - Psychological status of children with different somatic abnormalities as a predictor of cardiovascular risk, Senatorova G. S., Chaychenko T. V., Muratov G. R., Tsura O. N., Chernenko L. N., Dril I. S., Rybka O. S., Omelchenko O. V., Telnova L. G., Bashkirova N. V. (2016)
Sofilkanych N. V. - Cognitive and affective impairments in patients with temporal lobe epilepsy (2016)
Kalashnikov V. I. - Cerebral hemodynamics and cerebrovascular reactivity in patients with vertebrogenic cervicocranialgia (2016)
Mykhaylov V. - Psychotherapeutic correction of somatogenic depressive disorders in patients with cerebral stroke, Kozhyna H., Zdesenko I. (2016)
Korovina L. D. - Complex approach to rehabilitation of women with paranoid schizophrenia, Kryshtal V. Ye. (2016)
Gargin V. V. - The possibilities of museum studying of Vacterl syndrome, Kurchanova Yu. V., Ivanteeva Yu. I. (2016)
Степаненко М. - Макаренкознавча традиція Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2015)
Філіпчук Г. - Олюднення людини у педагогічній спадщині А. Макаренка (2015)
Вихрущ В. - Ідеї теорії вільного виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка, Решетуха Л. (2015)
Отич О. - Іван Зязюн – організатор вищої педагогічної освіти в Україні (2015)
Радул В. - Розвиток соціального середовища вищого навчального закладу (2015)
Савенкова Л. - Формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів економічної освіти (2015)
Тарасевич Н. - Провідницька місія ректора І. А. Зязюна (2015)
Ткаченко А. - Теорія педагогічної майстерності як складова професіогенетичної концепції А. С. Макаренка (2015)
Ткаченко О. - Етнопедагогічна творчість як умова професійної свободи вчителя-вихователя (2015)
Алейникова О. - Специфіка проектного підходу в реалізації виробничих та управлінських інновацій (2015)
Байбекова Н. - Експериментальне вивчення емпатії як особистісної властивості майбутніх психологів (2015)
Баніт О. - Психолого-педагогічні орієнтири "Я-концепції" в системі внутрішньо фірмової мотивації персоналу (2015)
Барбінов В. - Теоретичні засади підготовки кваліфікованих робітників аграрної галузі в професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Барбінова А. - Сімейні цінності учнів професійно-технічного навчального закладу: зміст, структура, умови виховання (2015)
Бєлєнька Г. - Педагогічні погляди Михайла Драгоманова у дзеркалі сучасності (2015)
Верещак Л. - Формування управлінських умінь у педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів як чинник реалізації сучасних вимог освітнього менеджменту (2015)
Гаврилюк С. - Аксіологічний підхід до розвитку педагогічної творчості у професійній підготовці майбутніх вихователів (2015)
Главацька О. - Формування у студентів професійної компетентності керівника через діяльність в органах студентського самоврядування (2015)
Гунько Н. - Використання нетрадиційних авторських методик у сучасній практиці вокального виховання педагогів-музикантів (2015)
Зіневич В. - Проектна діяльність та проектна культура як передумови інноваційної діяльності педагога (2015)
Йовенко Л. - Інтерпретація ідеї позитивного героя в художніх творах доби соцреалізму в контексті літературної освіти вітчизняної молоді (2015)
Касьянова О. - Проектна діяльність як засіб розвитку управлінської культури викладача ВНЗ у системі післядипломного навчання (2015)
Ключка С. - Еколого-виховний потенціал природоохоронної діяльності в системі морально-етичних цінностей особистості (2015)
Ковалюк О. - Педагогічні та організаційні умови управління навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій (2015)
Кононец Н. - Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання студентів: технологія Веб 2.0 (2015)
Корнюш Г. - Внесок професора М. М. Ланге у розвиток університетської педагогічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Кравченко Г. - Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників в умовах кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Кравчук О. - Управлінська культура керівника навчального закладу як чинник ефективного функціонування освітньої установи (2015)
Крапивний Я. - Історичні обриси розвитку педагогічної майстерності студентів Чернігівського колегіуму (1700–1786 рр.) (2015)
Криволап О. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи за системою розвивального навчання (2015)
Купчик Л. - Багатомовність як компонент професійної підготовки вчителя іноземної мови у німецькомовних країнах (Австрії, Швейцарії та Люксембурзі) (2015)
Лебединець Г. - Проблема управління наукою в системі вітчизняної педагогічної освіти (2015)
Леонтієва В. - Шляхи формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Лимаренко Л. - Створення художнього образу-ролі у виставах студентського театру (2015)
Літвінчук А. - Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови із застосуванням проектної технології (2015)
Майборода Н. - Виховний ідеал громадянина-патріота – основний ціннісний орієнтир освітньо-виховної парадигми в Україні (2015)
Малаканова Л. - Духовна культура управлінця як компонент його професіональної культури, Сорокіна Г. (2015)
Марченко О. - Особистість викладача ВНЗ у процесі формування професійно-особистісного іміджу студентів (2015)
Матвійчук Т. - Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки фахівців у галузі фізичного виховання (2015)
Мелащенко О. - Виховання студентів технічного університету – резерву майбутніх педагогів (2015)
Міненок А. - Акмеологічний підхід у процесі професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Мосюра А. - Проблеми та перспективи впровадження моделі управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Назаренко Г. - Управління процесом гуманізації навчання науково-педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Новописьменний С. - Професійні уміння майбутніх учителів з основ здоров’я (2015)
Осадченко Т. - Використання здоров’язбережувальних технологій як педагогічна умова підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Панченко О. - Психолого-педагогічна рефлексія як умова формування творчого професійного мислення майбутнього інженера-механіка (2015)
Попович О. - Освітні установи в системі виховання здорового способу життя (2015)
Поспєлова А. - Організаційно-педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання у підготовці майбутніх агрономів (2015)
Постригач Н. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у ХХІ столітті (2015)
Потапюк Л. - Ідеологічні та соціально-педагогічні причини виникнення і розвитку культурно-просвітницьких громад на Західній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст..) (2015)
Процюк В. - Інструментальна підготовка як складова педагогічної майстерності вчителя музики (2015)
Радомський М. - Харківська школа вітражу (2015)
Рожнова Г. - Психолого-педагогічні та етико-естетичні орієнтири професійного розвитку особистості журналіста у поглядах видатних вітчизняних науковців у галузі журналістики та педагогіки (2015)
Рожнова Т. - Інноваційні аспекти формування особистості керівника навчального закладу (2015)
Руденко О. - Вітчизняні традиції університетської освіти та вимоги сьогодення у контексті європейських цінностей, Руденко З., Ревуцька Н. (2015)
Савченко Н. - Магістратура як один із найважливіших напрямів оновлення системи вищої професійної освіти (2015)
Самойленко Н. - Сучасний гендерний підхід до формування особистості майбутнього педагога, Сембрат А. (2015)
Тадеєва М. - Визначення лінгвістичної обдарованості та її структурних елементів, Голубєва І. (2015)
Титаренко В. - Поліфункціональність професійної діяльності вчителя технологічної освіти (2015)
Трегуб С. - Професійна культура майбутніх медичних працівників (2015)
Трубачева С. - Професійно зорієнтована метапроектна діяльність учнів в умовах компетентнісного підходу (2015)
Уйсімбаєва М. - Методика виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності в позакласній роботі (2015)
Фельбаба-Клушина Л. - Підготовка майбутніх учителів біології до організації геоботанічних досліджень, Гапон С. (2015)
Цина В. - Технології інтеграції майбутніх учителів в освітньо-професійний простір на засадах позитивно-прийнятних індивідуальних відмінностей (2015)
Чумак Л. - Акме-траєкторія професійної майстерності вчителя світової літератури у контексті гуманістичної філософії Івана Андрійовича Зязюна (2015)
Шанскова Т. - Професійна рефлексія майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти (2015)
Шаповалова І. - Модель підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійного самовдосконалення в умовах модернізації професійної освіти (2015)
Шумілова І. - Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2015)
Щебликіна Т. - Моніторинг емоційно-ціннісних ставлень майбутніх учителів гуманітарного профілю (2015)
Юрченко Г. - Значення "мелодії добра" в ціннісних орієнтирах майбутнього педагога (2015)
Яворська Т. - Соціально – історичні передумови розвитку самоосвітньої діяльності особистості: теоретичний аспект (2015)
Якименко Н. - Педагогічні проблеми дистанційної освіти у підготовці майбутнього фахівця із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Байструк-Глодан Л. З. - Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків конюшини лучної (Trifolium pratense L.) в умовах Передкарпаття, Жапалеу Г. З. (2016)
Бомба М. Я. - Біологічне землеробство: стан та перспективи розвитку (2016)
Брощак І. С. - Вплив технологічних прийомів вирощуванняна якісні показники сінокісного корму із люцерново-злакового агрофітоценозу, Сеник І. І., Сидорук Г. П. (2016)
Василенко М. Г. - Вплив Ендофіту і Гумісолу на урожайність і якість зерна пшениці ярої на сірому лісовому ґрунті Північного Лісостепу України, Стадник А. П., Костюченко М. В. (2016)
Ващишин О. А. - Колорадський жук у Західному Лісостепу України (2016)
Волощук О. П. - Екологічне випробування сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного, Волощук І. С., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М., Мокрецька Т. І. (2016)
Воробйова Ю. В. - Особливості втрати врожаю пшениці озимої від ензимо-мікозного виснаження зерна залежно від групи стиглості (2016)
Глива В. В. - Попередники, їх вплив на продуктивність і якість насіння сортів пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу (2016)
Григорів Я. Я. - Вплив погодних умов на формування продуктивності ріпаку в Прикарпатті, Стельмах О. М. (2016)
Добрянська Н. А. - Вирощування тимофіївки лучної із застосуванням мікробних препаратів в умовах Передкарпаття (2016)
Дубицький О. Л. - Вплив біологізованих систем удобрення на азотний режим сірого лісового ґрунту під озимою пшеницею, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Щерба М. М. (2016)
Кнігніцька Л. П. - Вирощування льону-довгунцю в ґрунтових умовах Івано-Франківської області (2016)
Кобиренко Ю. О. - Підсівання бобових багаторічних трав з метою підвищення продуктивності лучних агрофітоценозів (2016)
Коник Г. С. - Оцінка сортозразків костриці червоної (Festuсa rubra L.) за біологічними та господарсько цінними показниками як вихідного матеріалу для селекції (2016)
Корецька М. І. - Структура рослин ріпаку озимого на час припинення осінньої вегетації залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення (2016)
Лис Н. М. - Продуктивність гірчиці чорної залежно від застосування бактеріальних препаратів, Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. (2016)
Малієнко А. М. - Температурний режим ґрунту у посівах кукурудзи залежно від розташування насіння у посівному ложі, Борис Н. Є. (2016)
Оліфірович В. О. - Вплив висоти зрізу на продуктивність та кормову цінність гібридів кукурудзи на силос, Заплітний Я. Д., Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В. (2016)
Перегрим О. Р. - Кореляційні зв’язки між ознаками продуктивності в селекції конюшини повзучої (Trifolium repens L.) (2016)
Пристацька О. Н. - Розвиток пероноспорозу на сортах та гібридах ріпаку озимого залежно від метеорологічних факторів в умовах Західного Лісостепу, Волощук О. П., Волощук І. С., Біловус Г. Я., Случак О. М. (2016)
Рудавська Н. М. - Формування щільності сіяних фітоценозів, Ткачук Ю. С. (2016)
Тимчишин С. М. - Оцінка генотипів буряків кормових для створення високопродуктивних гібридів, Сидорчук С. І., Голубець І. І. (2016)
Ткачук Ю. С. - Продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу, Рудавська Н. М. (2016)
Федак В. В. - Зв'язок між накопиченням жирних кислот і врожайністю та якістю зернових культур у посівах, Мамчур О. В., Рівіс Й. Ф. (2016)
Хом’як М. М. - Вивчення сортозразків грястиці збірної при сінокісному і пасовищному використанні (2016)
Даньків В. Я. - Продуктивні якості сименталів в умовах Прикарпаття (2016)
Даньків В. Я. - Оцінка придатності корів-первісток симентальської породи до машинного доїння, Когут М. І. (2016)
Дяченко О. Б. - Вплив тканинних препаратів на показники білкового обміну та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності, Стадницька О. І., Ференц Л. В. (2016)
Когут М. І. - Зв’язок екстер’єру і молочної продуктивності у корів симентальської породи, Братюк В. М., Даньків В. Я. (2016)
Палій А. П. - Вдосконалена методика оцінки якості молока корів (2016)
Седіло Г. М. - Молочна продуктивність та якісні показники молока і бринзи за використання у раціонах вівцематок БМД оптимізованого складу, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2016)
Седіло Г. М. - Оцінка кнурів червоно-білопоясої породи за показниками "власної продуктивності” нащадків, Пундик В. П., Шевчук П. Л., Тесак Г. В. (2016)
Стадницька О. І. - Екстер'єрні проміри у корів і їх зв'язок з молочною продуктивністю (2016)
Ференц Л. В. - Показники відтворювальної здатності корів української чорно-рябої молочної породи та їх вплив на молочну продуктивність (2016)
Шунько Є. Є. - Формування клінічного мислення в післядимломній підготовці лікарів-інтернів за пеціальністю "Неонатологія", Воробйова О. В., Лакша О. Т., Кончаковська Т. В., Краснова Ю. Ю., Костюк О. О. (2017)
Мельничук Л. В. - Актуальні питання надання допомоги новонародженим у місті Чернівцях, Годованець Ю. Д., Кошурба І. В. (2017)
Аряев Н. Л. - Иммунная система у недоношенных детей, Шевченко И. М., Эль-Мезевги Х. М., Шевченко Н. В. (2017)
Борисюк О. П. - Особливості комплексного лікування недоношених немовлят з бронхолегеневою дисплазією залежно від її важкості, Добрянський Д. О. (2017)
Оболонський О. I. - Вплив рестриктивної інфузійної терапії на термін закриття артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Снісарь В. І., Оболонська О. Ю. (2017)
Горбатюк О. М. - Хірургічна корекція гастрошизісу і омфалоцеле у новонароджених з урахуванням ступеня внутрішньочеревного тиску, Берцун К. Т., Паламарчук Ю. П., Фомін О. О. (2017)
Мартинюк Т. В. - Хірургічне закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених –сучасний погляд на проблему, Романюк О. М., Мартинюк В. Ф., Горбатюк О. М., Селюк В. С., Руцький П. В. (2017)
Бендас В. В. - Таксономічний склад і популяційний рівень автохтонної та алохтонної мікробіоти ульвовагінального вмісту у жінок із неплідністю І типу (2017)
Ніцович І. Р. - Особливості антибіотикотерапії запальних захворювань придатків матки, Юзько О. М., Андрієць О. А., Семеняк А. В. (2017)
Семеняк А. В. - Патогенетичний підхід до лікування запальних захворювань жіночих статевих органів, Юзько О. М., Андрієць О. А., Ніцович І. Р., Дикусаров В. В. (2017)
Дяк К. В. - Причинні фактори передчасних пологів (Новий погляд на проблему), Юзько О. М. (2017)
Лазарук О. В. - Деякі властивості білків у окремих структурах протокової карциноми та фіброаденоми рудної залози (гістохімічне дослідження на "кислі" та "основні" білки), Давиденко І. С., Попович А. І., Гуменяк О. І., Люпак В. Т. (2017)
Ластівка І. В. - Генетичні форми недостатності соматотропного гормону, особливості клініки та діагностики, Ризничук М. О., Хлуновська Л. Ю., Мигалчан А. Б. (2017)
Біла В. В. - Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого, Тишкевич В. М., Бондаренко Н. П., Трохименко А. О. (2017)
Воробйова О. В. - Вроджений гіповентиляційний синдром в неонатальній практиці, Шунько Є. Є., Іванова Т. П., Бакаєва О. М., Ніконова Л. В., Голота Т. В. (2017)
Котлова Ю. В. - Вплив вітаміну D на імунну відповідь дітей раннього віку, хворих на респіраторні інфекції, Герасімчук Т. С., Сліпко В. О. (2017)
Добрянський Д. О. - Використання білкової добавки для забезпечення харчових потреб значно недоношених дітей (2017)
Балясна О. В. - Українська пацієнтська організація "Ранні пташки" відвідала 13-й з’їзд батьків передчасно народжених дітей у Німеччині (2017)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2017)
Бегей С. С. - Вплив передпосівного обробітку ґрунту на продуктивність травосумішей в умовах Передкарпаття, Марцінко Т. І. (2016)
Бегей С. С. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на енергетичну ефективність кормової сівозміни, Марцінко Т. І. (2016)
Вавринович О. В. - Вплив систем обробітку ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої, Качмар О. Й., Магоцька Л. В., Котик З. О. (2016)
Ващишин О. А. - Вплив стійкості сорту на ураження картоплі фітофторозом, Добровецька М. Р. (2016)
Гавришко О. С. - Зміна загальних фізичних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під впливом тривалого його використання (2016)
Дацько А. О. - Адаптивні особливості зразків вівса різного еколого-географічного походження (2016)
Дзюбайло А. Г. - Вміст хлорофілу в листках рослин ріпаку ярого і продуктивність фотосинтезу, Матис В. М., Головчук М. І. (2016)
Дубицький О. Л. - Роль клімат-чутливих ознак ефективності функціонування фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності озимої пшениці за біологізованих систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2016)
Коник Г. С. - Урожайність та якість насіння рижію залежно від норм добрив, Лихочвор А. М. (2016)
Коник Г. С. - Економічна оцінка створення та використання сінокісних травостоїв, Рудавська Н. М. (2016)
Корецька М. І. - Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин на вміст цукрів у кореневій шийці ріпаку озимого (2016)
Котяш У. О. - Особливості формування старосіяних фітоценозів під впливом мінеральних добрив і режимів використання, Панахид Г. Я., Кобиренко Ю. О., Дідух Г. М. (2016)
Лихочвор В. В. - Вплив удобрення на формування фотосинтетичної та зернової продуктивності сої в умовах Західного Лісостепу, Щербачук В. М., Панасюк Р. М., Панасюк О. В. (2016)
Лісова Ю. А. - Селекційні індекси голозерних зразків вівса (2016)
Маменько Г. І. - Науково-методичні основи насінництва багаторічних трав в умовах Передкарпаття (2016)
Марухняк А. Я. - Хімічний склад зерна голозерних зразків вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2016)
Мороз В. В. - Вплив зміни клімату на врожайність сільськогосподарських культур Карпатського регіону, Воробель М. І., Гармадій О. С., Шевчук Н. І. (2016)
Панахид Г. Я. - Вплив різних видів удобрення бобово-злакового травостою на зміну агрофізичних показників ґрунту (2016)
Снітинський В. В. - Вміст важких металів у ґрунтах насаджень різного функціонального значення зеленої зони м. Львова, Смаль О. В. (2016)
Терлецька М. І. - Урожайність та ботаніко-господарський склад пасовищного травостою залежно від травосумішок та удобрення, Бугрин Л. М., Сметана С. І. (2016)
Ткаченко Л. Ю. - Вплив строків сівби та умов живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного, Свідерко М. С., Шувар А. М., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. (2016)
Томашівський З. М. - Продуктивність картоплі залежно від застосування передсадивного обробітку ґрунту, Томашівський О. З. (2016)
Шувар І. А. - Вплив гербіцидів на інтенсивність мікробіологічної активності ґрунту у посівах ячменю ярого та картоплі, Корпіта Г. М. (2016)
Дяченко О. Б. - Трансформація есенціальних жирних кислот родини ?-6 в організмі відгодівельного молодняку великої рогатої худоби та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах (2016)
Когут М. І. - Розвиток телиць різних ліній симентальської породи, Федак В. Д. (2016)
Козир В. С. - Вікова динаміка жиру-сирцю в тілі бугайців скоростиглих і довгоростучих м’ясних порід (2016)
Корнят С. Б. - Якість еякулятів та розбавленої середовищем Екосперм сперми кнурів, Боднар Ю. В., Андрушко О. Б., Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д., Шаран М. М. (2016)
Левицька Л. Г. - Виробництво молока із використанням силосованих злаково-бобових сумішок (2016)
Слобода Л. Я. - Репродуктивні якості та показники крові оброшинських сірих гусей ІІ покоління, схрещених з великою сірою породою, Петрів М. Д., Загорець Н. М., Слобода O. M. (2016)
Федак В. Д. - Розвиток м’ясного скотарства у Львівській області, Полуліх М. І. (2016)
Боївка Т. Т. - Актуальні проблеми інноваційного процесу в агропромисловому виробництві, Полуліх О. Я., Матвієць В. Г. (2016)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Ashcheulova T. V. - Preventive cardiology, preclinical diagnoses: old problems – new approaches, Kochubiei O. A, Ovrakh T. G. (2017)
Makieieva N. I. - Clinical masks of acute leukemia in children, Afanasieva O. O., Koval V. A. (2017)
Garas M. N. - Signs of inflamation in the airways in children with exercise-induced bronchial asthma (2017)
Gonchar M. O. - Detection of psychological characteristics in children with chronic gastrointestinal problems using MOS-SF-36 questionnaire, Omelchenko O. V., Strelkova M. I., Yermolaev M. M. (2017)
Kolesnyk S. D. - Risk assesment of chemicals in food and insilico toxicology (short overview) (2017)
Nikolaeva O. V. - Status of euchromatin in mucous cells nuclei of pyloric glands after inhalation of epichlorohydrin and correction of emergin changes, Smirnov A. S. (2017)
Vorontsova L L. - Effect of endotoxin aggression on development of immune homeostasis damage in infertile men, Kovalenko V. A., Dub M. I., Zhuravlova M. Ye. (2017)
Petrenko O. O. - Thoraco-omphalopagus conjoined twins (case report), Petrenko A. O., Harmatina E. O. (2017)
Novoshytskyy V. E. - Mandibular osteometric indexes in patients with periodontitis depending on the level of vitamin D, Mazur I. P. (2017)
Avetikov D. S. - The incidence of oral malignancies in Poltava region in 2011-2015, Bashtan V. P., Stavitskiy S. A., Lokes K. P., Aipert V. V. (2017)
Patalon M. - The possible convergence of judaism and taoism in the future of educational and social development (2016)
Зайченко І. - Про удосконалення змісту навчання педагогічних дисциплін для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" в національному університеті біоресурсів і природокористування України (2016)
Стрельніков В. - Технологія інтенсивного електронного навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Цина А. - Проектування простору технологічної освіти в контексті компетентнісного підходу (2016)
Хоменко П. - Мультимедійні технології як умова ефективності професійної підготовки учителів фізичної культури і фітнес-тренерів, Корносенко О. (2016)
Цина В. - Сутність, структура й особливості особистісного розвитку майбутнього вчителя (2016)
Лапа О. - Про деякі форми й методи практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів в національному університеті біоресурсів і природокористування України (2016)
Лебедик Л. - Компетентнісний підхід у підготовці викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури (2016)
Скопцова О. - Науково-педагогічне осмислення українського народного пісенного виконавства (2016)
Штефан Л. - Організація науково-дослідницької діяльності студентів провідних країн світу (2016)
Пусепліна Н. - Музейно-педагогічна діяльність як засіб формування професійного інтересу в ході викладання педагогічних дисциплін (2016)
Фастівець А. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці (2016)
Брандибура І. - Підготовка бакалаврів політології в університетах Великої Британії: використання методів активного навчання (2016)
Зінченко Г. - Проблема гуманітаризації математичної підготовки майбутнього вчителя математики (2016)
Нігаметзянова К. - Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови професійного спілкування у вищих військових навчальних закладах (2016)
Стрельніков М. - Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування засобами проективної освіти (2016)
Соловей Л. - Педагогічні підходи у формуванні ключових компетентностей майбутніх учителів природничих спеціальностей (2016)
Шевчук М. - Обгрунтування поняття "організаційно-педагогічні засади діяльності вищого навчального закладу" (2016)
Танько Н. - Теоретичні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2016)
Семеновська Л. - Творча спадщина М. В. Остроградського: феномен поєднання фундаментальності й інноваційності (2016)
Вовк М. - Розвиток академічної культури у науково-освітньому просторі Харківського університету (Друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Ilchenko O. - Women’s patronage in education of Ukraine (the 19th - the beginning of the 20th century) (2016)
Цебрій І. - Дослідження візантійських традицій виховання у релігійній обрядовості Київської Русі в зарубіжній історіографії, Лебединська М. (2016)
Фазан В. - Формування майбутньої життєвої позиції старшокласників Великої Британії в процесі правового виховання (2016)
Дудка Т. - Більшовицька культрегресивна місія винищення педагогічної інтелігенції (перша пол. ХХ ст.) (2016)
Кравцова Н. - Досвід теоретико-методичної діяльності чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї (2016)
Зузяк Т. - Професійне становлення вчителя в жіночих духовних училищах Поділля (друга пол. XІХ - початок XX ст.) (2016)
Мокляк В. - Автономія університету в "зауваженнях до проекту загального статуту імператорських російських університетів" (2016)
Петренко Л. - Загартування волі і характеру у педагогічних працях Г. Ващенка (2016)
Євтушенко Є. - Організація навчального процесу з фізичного виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40 - 80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Fazan T. - Spiritual - foundation of women’s education in orthodox monasteries Ukraine the end of XIX - beginning of XX centuries (2016)
Садова Н. - Періоди розвитку порівняльної педагогіки як науки у зарубіжній педагогічній думці (2016)
Чуприна К. - Перші жіночі приватні заклади Полтавської губернії (ХІХ - початку ХХ століття (2016)
Голик Б. - Історико-педагогічне становлення дизайн-освіти в Україні та за її межами (2016)
Наші автори (2016)
Арешенкова О. Ю. - Мовностилістичні засоби увиразнення текстів медійної реклами (2011)
Ачилова О. Л. - Український префікс попо-: специфіка аспектуального значення (2011)
Барвіцька Г. К. - Афіксація в українській терміносистемі обліку та аудиту (2011)
Белей Л. Л. - Любовні замки як елемент мовного ландшафту (2011)
Березовська-Савчук Н. А. - Теорія сполучуваності як синтаксична характеристика предикатів (2011)
Білих О. П. - Іменні прикметники в церковнослов’янській мові української редакції кінця ХVІ–ХVІІ ст.: особливості функціонування та відмінювання (2011)
Білка О. Л. - Багатокомпонентні біологічні терміни вторинної номінації (2011)
Білоусенко П. І. - Лексико-словотвірні типи іменників із суфіксом -ище в давній руськоукраїнській мові, Меркулова О. В. (2011)
Бойко Л. П. - Системні відношення в тематичній групі лексики на позначення людини та її рис у говірках Нижньої Наддніпрянщини, Сабліна С. В. (2011)
Бойчук М. В. - Оцінна функція неологізмів у заголовках періодичних інтернет-видань (2011)
Бондар Л. А. - Механізми перекладу англійських термінів-новоутворень українською мовою (2011)
Васильченко В. М. - Концептуалізаційні особливості обрядових компаративних фразеологізмів (2011)
Величко Г. Г. - Представлення концептосфери емоцій і почуттів паралінгвальними фразеологізмами (2011)
Віняр Г. М. - Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови (2011)
Войцехівська Н. К. - Фразеологічні засоби вираження згоди в діалогічному дискурсі (2011)
Волинець Г. М. - Нульсуфіксальні деривати на позначення явищ природи та фізичних явищ у сучасній українській мові (2011)
Гончарова Ю. О. - Особливості граматичних категорій української мови (на матеріалі граматик 20–30-х рр. ХХ ст.) (2011)
Гребенюк А. В. - Типологія фразеологізмів з компонентом-фаунонімом (2011)
Гримашевич Г. І. - Динаміка лексики одягу в говірках Середнього Полісся (2011)
Гузенко С. В. - Інтенсифікація виразності синтаксичних конструкцій в українській і російських рекламних текстах (2011)
Дедухно А. В. - Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики перформативного акту прохання (2011)
Демешко І. М. - Умови альтернацій у словотвірних парадигмах девербатів в українській, російській і польській мовах (2011)
Демура Г. В. - Мовні засоби ідеологізації образу чоловіка в українській радянській пресі 20–40 рр. ХХ ст. (2011)
Дядечко Л. П. - Лексикографічний проект "250 крилатих слів і зворотів: засади створення", Прадід Ю. Ф. (2011)
Єщенко Т. А. - Категорія "інформативність" ("змістовність"), її мовне вираження в тексті (2011)
Жвава О. А. - Номінація учасників весільного обряду в говірках подільсько-буковинсько-наддністрянського суміжжя (2011)
Жила Т. І. - Функціонування лексем у системі найменувань вулиць (2011)
Загнітко А. П. - Кваліфікаційні ознаки речення: категорійний і функційний аспекти (інтерпретаційна модель Олександра Мельничука) (2011)
Зубець Н. О. - Позначення злочинної поведінки людини в українській загальномовній фразеології (2011)
Ігнатьєва С. Є. - Лексико-семантична репрезентація моделі "пам’ять" в українському щоденниковому дискурсі (2011)
Іншаков А. Є. - Кольоратив синій у староукраїнській мові (ХІ–ХІІІ ст.) (2011)
Іншакова І. О. - Семантика похідних, утворених від назв кольорів (2011)
Кажан В. І. - Сучасне продуктивне словотворення в мові газет, Калініна Р. П. (2011)
Качайло К. А. - Особливості словотвірної структури назв птахів початку ХХ ст. (2011)
Кевлюк І. В. - Термін "фразема" в етнолінгвістиці та лінгвокультурології (2011)
Коваль В. И. - Украинский диалектный фразеологизм лапáти зайца и его инославянские параллели (2011)
Козак Р. В. - Модус категоричності в системі експресивних синтаксичних засобів східнослов’янських мов (2011)
Козіна Ю. В. - Морфологічні засоби вираження категорійного значення істоти / неістоти (2011)
Корольова В. В. - Оцінні номінації осіб у соціокультурному контексті (на матеріалі сучасних ЗМІ) (2011)
Коца Р. О. - Найдавніші слов’янські прикметникові префікси (2011)
Кравченко Т. П. - Специфіка пристосування запозичених агроекономічних термінів до категорії роду (2011)
Курушина М. А. - Зіставний аналіз старих та сучасних прізвищ Полтавщини (2011)
Литвиненко Н. П. - Лексико-синтаксичне вираження інтенцій лікаря у професійному мовленні (2011)
Литовченко І. О. - Дериваційні особливості військової лексики сучасної української мови (2011)
Ляшук Н. А. - Причини багатозначності в лінгвістичній термінології (2011)
Малюга Н. М. - Біблійні назви-символи та колективний етичний досвід (на матеріалі українських паремій) (2011)
Мацюк З. С. - "Дівка без коси як кінь без гриви" (на матеріалі західнополіської фразеології) (2011)
Межов О. Г. - Мінімальна семантико-синтаксична одиниця у функції адресата (2011)
Мелкумова Т. В. - Прагматичні функції епіфонеми (на матеріалі мас-медійного мовлення) (2011)
Міняйло Р. В. - Особливості суфіксального словотворення назв риб в українських говірках (2011)
Mycan D. M. - Język człowieku (na materiale frazeologii polskiej i ukraińskiej) (2011)
Мороз В. Я. - Проблеми українського експресивного дискурсу (2011)
Нестеренко Т. А. - Загальнотеоретичні підходи до розгляду ірреальної модальності в слов’янських мовах (2011)
Овчиннікова І. І. - Лексико-семантична група дієслів неконтрольованої дії в українській мові (2011)
Остроушко О. А. - Комунікативні цілі політичної телереклами та засоби їх реалізації (2011)
Острянська О. В. - Конфіксальні прислівники з означальною семантикою в українській мові другої половини ХІХ століття (2011)
Пачева В. М. - Особливості дієвідмінювання в українських говірках Запорізького Надазов’я (2011)
Рябокінь Н. О. - Мовні індикатори як підґрунтя класифікації актів позитивної і негативної реакції (2011)
Свердан Т. П. - Конденсація в українській оселі матеріальної та духовної культури народу (на матеріалі фразеології) (2011)
Сегін Л. В. - Аллативні дієслова динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах (2011)
Сінкевич Н. М. - До питання стилістичного маркування лексики в електронних словниках української мови (2011)
Слюніна О. В. - Лінгвософське осмислення природної стихії вогонь: етимологічний та семантичний аспекти (2011)
Стратулат Н. В. - Нові значення у словнику української мови як результат семантичного процесу метафоризації (на матеріалі тлумачного словника в 20-ти томах) (2011)
Тимошук Р. П. - Про полісемію в польській лінгвістичній терміносистемі (2011)
Ткач А. В. - Прикметникові словосполучення термінологічного характеру в сучасній мові медицини (2011)
Ткаченко Є. М. - Сіверський Донець – Сіверськодонецьк – Сєвєродонецьк: походження, структура, семантика (2011)
Токарев Г. В. - Квазиэталоны через призму гендера (2011)
Трегубова Е. Н. - Обрядовая лексика украиноязычных говоров западной части Кубани в этнолингвистическом аспекте (2011)
Фенко М. Я. - Функціонально-категорійна парадигма віддієслівного прислівника в семантико-синтаксичній структурі речення (2011)
Хоменко Г. Є. - Спонукальна модальність рекламного тексту (2011)
Царьова І. В. - Фразеологічний склад обрядового дискурсу східнослобожанських говірок (2011)
Шабуніна В. В. - Синтаксичні ресурси діалогічної організації науково-навчальних текстів (2011)
Шарманова Н. М. - Мовне кліше і фразеологічна дилема (2011)
Шевченко І. Г. - Етнокультурне лексико-семантичне поле "рідини", репрезентоване в українській мові (2011)
Шутак Л. Б. - До питання мовної політики в Україні (2011)
Юрченко Н. В. - Функції активних нечленних дієприкметників теперішнього часу в давньоруськоукраїнській мові (2011)
Юрчишин Т. В. - Функціональні параметри речень узагальненого змісту (2011)
Ясинецька Н. А. - Запозичення англомовних алюзивних неологізмів як стратегія українського медіа-мовлення (2011)
Бугера О. А. - Використання соціолектів у художньому мовленні як актуальна проблема культури мовлення (2011)
Бузько С. А. - Соціально маркована лексика в сучасних художніх текстах (2011)
Вавринюк Т. І. - Стилістичні функції складних безсполучникових речень у поезії В. Симоненка (2011)
Волобуєва О. О. - Функціонування неелементарних складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини в українській художній прозі початку ХХІ ст. (2011)
Воробйова А. А. - Структурно-семантичні особливості суфіксальних іменників у романі "Рай. Центр" Люко Дашвар (2011)
Дорогович Н. О. - Експресивне вираження лінгвоконцепту Україна в літературі українського резистансу 40–50-х років ХХ століття (2011)
Іншакова І. Є. - Специфіка функціонування одоративної лексики у творах М. Коцюбинського (2011)
Карнаух Г. В. - Деякі аспекти зняття граматичної неоднозначності словоформ у текстах художнього стилю (на матеріалі прозових та поетичних творів) (2011)
Клімчук Г. П. - Функціонально-стилістичний потенціал трансформованих фразеологізмів у публіцистиці М. Грушевського (2011)
Колоїз Ж. В. - Прагматична орієнтація образних порівнянь у мовотворчості Ліни Костенко (2011)
Кость І. Я. - Емоційний стан страху та його вербалізація у прозовому тексті (2011)
Крашеніннікова Т. В. - Лис (Лисиця) і Вовк (Вовчиця) в інтерпретації української літературної казки ХІХ століття (2011)
Кушлак Л. С. - Власні назви у фантастичній повісті Володимира Владка "Фіолетова загибель" (2011)
Майборода Н. Г. - Лексика художніх творів Д. Яворницького: семантична структура та стилістичні функції (2011)
Огар А. О. - Вербалізація опозиційних компонентів концепту земля (на матеріалі українського поетичного дискурсу другої половини ХХ століття) (2011)
Олексенко В. П. - Функції детермінологічної лексики у творах херсонських поетів (2011)
Парасін Н. Д. - Конвенційність кольору як ознака прототипності (на матеріалі поезії Т. Шевченка) (2011)
Поповський А. М. - Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка (2011)
Сикало Л. В. - Фразеологізми як засіб створення комічного в художніх текстах (на матеріалі творів для дітей письменників ХІХ – початку ХХ століття) (2011)
Тєлєжкіна О. О. - Прецедентність мовно-естетичних символів національної культури в поетичному мовленні Дмитра Павличка (2011)
Царалунга І. Б. - Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького (2011)
Бакум З. П. - Навчання лексики в курсі української мови як іноземної, Караман С. О. (2011)
Вакулик І. І. - Особливості формування мовної компетенції як прояв етнокультурного коду (2011)
Глазкова Г. О. - Система вправ у формуванні фоностилістичних умінь і навичок учнів профільних класів (2011)
Задорожна Н. О. - Формування професійної компетенції майбутнього вчителя української мови на заняттях з лінгводидактики (2011)
Крижанівська О. І. - Особливості контрольних заходів при вивченні історичної граматики за кредитно-модульними підходами (2011)
Лапіна В. О. - Структура іншомовної професійно зорієнтованої мовленнєвої компетентності (2011)
Строганова Г. М. - Ситуативний підхід до професійної підготовки вчителя української мови (2011)
Токарева И. Ю. - Приёмы эвристического обучения при изучении интеракции языка и культуры (2011)
Хоцкіна С. М. - Психологічні чинники у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського