Швед Ю. С. - Управление взаимосвязанным электроприводом передвижения мостового крана, Орловский И. А. (2013)
Радимов С. Н. - Экспериментальное исследование электромагнитной совместимости кранового электропривода ТПН-АД с сетью, Беляев В. Л., Бесараб А. Н., Аниченко К. А., Соколов Я. А. (2013)
Махортова Д. О. - Вплив довжини линви на тривалість перехідних процесів механізмів повороту при обмеженні розгойдування вантажу (2013)
Герасимяк Р. П. - Улучшение качества переходных процессов при выборе зазора в электромеханических системах, Субботин В. В. (2013)
Войтенко В. А. - Математическое моделирование упругой подвески автомобіля (2013)
Лимонов Л. Г. - Сравнение динамических коэффициентов качества электродвигателей переменного тока (2013)
Андриенко П. Д. - Использование высокочастотных генераторов для повышения мощности ВЭУ с аэродинамической мультипликацей, Метельский В. П., Немудрый И. Ю. (2013)
Синчук О. Н. - Идентификация электрических параметров тяговых асинхронных двигателей электровозов, Захаров В. Ю., Синчук И. О., Сменова Л. В. (2013)
Китаев А. В. - Схемы замещения электрических двигателей постоянного тока, Агбомассу В. Л., Глухова В. И. (2013)
Бобриков С. А. - Преобразование непрерывной передаточной функции управляющего устройства в дискретную, Пичугин Е. Д. (2013)
Golubev M. V. - Аutomatisation of the ship system for exhaust gases cleaning (2013)
Maslov I. Z. - Dredger’s slurry discharge process automatization (2013)
Zuev S. V. - Сontrol system for dreger’s soil washout line (2013)
Бастриков Ю. М. - Выбор ветви в методе ветвей и границ, Протасова Л. И. (2013)
Sytnikov V. S. - Analysis of phase and frequency characteristic of first order component for the task of filtering and control of specialized computer system, Sytnikov T. V., Timokhin D. A. (2013)
Паулин О. Н. - Расширение принципа покрытия при построении универсальных логиических модулей на основе симметрических функций (2013)
Нестеренко С. А. - Модель онтологии априорного подхода прогнозирования проблемных ситуаций в сложных вычислительных системах, Тишин П. М., Маковецкий А. С. (2013)
Копытчук Н. Б. - Анализ вычислительных сетей с помощью многоуровневой онтологии оценки рисков с применением методологии Coras, Тишин П. М., Цюрупа М. В. (2013)
Антощук С. Г. - Модель оценки комфортних условий при формировании исходных данных для САПР систем кондиционирования воздуха, Бабич Н. И. (2013)
Арсирий Е. А. - Иерархическая модель данных для поддержки принятия решений при интенсификации процессов (2013)
Abdullah O. M. - Features of digital data presentation in technologies multimedia (2013)
Шапо В. Ф. - Анализ влияния работы системы дистанционного обучения на загруженность информационной системы организации, Шапо Ф. С., Шевченко Т. И. (2013)
Мантула Е. В. - Матричная прогнозирующая модель и ее обучение в задачах экологического мониторинга, Машталир С. В. (2013)
Горбань В. І. - Щодо розбіжностей у визначенні форми держави між теорією та історією держави і права (2012)
Процевський О. І. - Чи забезпечує чинне законодавство можливість профспілкам України реально впливати на регулювання трудових відносин (2012)
Тихонович Л. А. - Зловживання правом у сфері трудових відносин як моральна проблема (2012)
Коваленко О. О. - Юридичні гарантії реалізації права на працю, що надаються вагітним жінкам в Україні та Росії: порівняльно-правовий аспект (2012)
Іщенко Н. І. - Результати інтелектуальної діяльності як умова трудового договору (2012)
Прогонюк Л. Ю. - Щодо порядку звільнення працівника за систематичне невиконання трудових обов’язків (2012)
Тіпа А. В. - Право на заробітну плату: порівняльний аналіз національного законодавства та міжнародних стандартів (2012)
Івчук Ю. Ю. - Правове визначення поняття "охорона праці" (2012)
Токарєва М. В. - Роль професійних спілок у прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку (2012)
Москаленко О. В. - Міжнародні стандарти у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (2012)
Богославець С. В. - Правова природа принципів недержавного пенсійного забезпечення (2012)
Шумна Л. П. - Соціальний захист осіб, які утримуються в будинках-інтернатах (2012)
Лозо В. І. - Нормативи виробництва й використання хімікатів в екологічному праві Євросоюзу (2012)
Нечитайленко В. А. - Розбіжності у законодавстві щодо розгляду скарг на постанови про адміністративні правопорушення (2012)
Нечитайленко А. О. - Правові проблеми взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами (2012)
Шинкарьов Ю. В. - Основні засади індивідуалізації покарання за Кримінальним уложенням 1903 року (2012)
Хорошун О. В. - Особливості правової регламентації порядку виконання і відбування покарання у виді довічного позбавлення волі у зарубіжних країнах (2012)
Підгородинський В. М. - Про встановлення в Україні кримінальної відповідальності за наклеп (2012)
Євтєєва Д. П. - Потерпілі особи від злочину "Зловживання опікунськими правами" (2012)
Суховіліна А. О. - Усунення наслідків моральної шкоди реабілітованому: проблеми теорії та практики (2012)
Сенін Р. І. - Корупція як соціально-правова категорія оцінки рівня забезпечення правопорядку в державі (2012)
Процюк І. В. - Влада як особлива категорія державознавства (2012)
Белевцова С. О. - Актуальні проблеми сучасної вітчизняної законодавчої термінології (2012)
Коротка А. О. - Заборона дискримінації у сфері реалізації права на працю (окремі питання) (2012)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті, вихідні дані (2012)
Процевський В. О. - Вплив принципу свободи праці при застосуванні правового припису ст. 38 КЗпП України (2013)
Процевський О. І. - Чи дійсно держава не гарантує громадянам право на працю? (2013)
Коваленко О. О. - Воля як філософсько-правова категорія (2013)
Спіцина Г. О. - Конституційно-правові гарантії трудових прав іноземців та осіб без громадянства в Україні (2013)
Феленко С. О. - Окремі питання співвідношення централізованого та договірного методів правового регулювання трудових відносин (2013)
Пономаренко А. В. - Поняття "юридичні гарантії" в трудовому праві (2013)
Шабанов Р. І. - Щодо співвідношення понять "неповна зайнятість" та "часткове безробіття" (2013)
Бойко А. К. - Щодо працевлаштування інвалідів в Україні (2013)
Цедік С. Д. - Організаційно-правове забезпечення здійснення торговельної діяльності через інтернет-магазини (2013)
Пономаренко О. М. - К вопросу о месте семейных отношений в системе общественных отношений (2013)
Пономаренко Ю. А. - Форми реалізації кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України (2013)
Козак В. А. - Уразливий стан особи за кримінальним правом України: зміст та співвідношення з іншими суміжними правами (2013)
Корабель М. Г. - Соціально-правова обумовленість конфіскації майна як виду покарання (2013)
Чорнозуб Л. В. - Діяння в складі злочину ухилення від відбування покарання, не пов’язаного з позбавленням волі (2013)
Півненко Л. В. - Участь захисника у кримінальному судочинстві за новим КПК України, Коробка А. Б. (2013)
Даньшин М. В. - Про об’єкт і предмет криміналістики та її зв’язки з іншими юридичними науками (2013)
Відомості про авторів, вимоги до оформлення статті, вихідні дані (2013)
Копчак В. М. - Резекція підшлункової залози з використанням лапароскопічного доступу, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Андронік С. В., Перерва Л. О., Ткачук О. С., Романів Я. В. (2013)
Ничитайло М. Ю. - Ендосонографія в діагностиці дистального біліарного стенозу, Бурий О. М., Терешкевич І. С., Дейниченко А. Г., Булик І. І., Сухачов С. В., Гоман А. В. (2013)
Кришень В. П. - Динаміка вмісту катехоламінів у сироватці крові хворих при виразці шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладненій кровотечею, Трофімов М. В. (2013)
Іоффе О. Ю. - Лапароскопічне шунтування шлунка як операція вибору у хворих при морбідному ожирінні та супутньому метаболічному синдромі, Цюра Ю. П., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В., Кривопустов М. С. (2013)
Яковенко В. О. - Пухлини товстої кишки, що латерально поширюються. діагностична ефективність колоноскопії та хромоскопії з використанням індигокарміну та оцтової кислоти, Курик О. Г. (2013)
Шейко В. Д. - Прогнозування ефективності пункційно-дренувальних санаційних втручань під контролем ультразвукового дослідження з приводу тяжкого гострого панкреатиту, Оганезян А. Г., Шкурупій О. А., Прихідько Р. А. (2013)
Шевчук І. М. - Особливості лікування гострого панкреатиту у пацієнтів похилого та старечого віку, Кузенко Р. Т. (2013)
Абидов Эльнур Айдын оглы - Применение рентгенохирургических методов в лечении пациентов по поводу кист поджелудочной железы, осложненных внутрибрюшным кровотечением (2013)
Воровський О. О. - Превентивна абдомінопластика з використанням поліпропіленового протеза під час первинної лапаротомії у хворих похилого й старечого віку як спосіб профілактики післяопераційних дефектів черевної стінки (2013)
Лызиков А. А. - Динамика венозного оттока после изъятия бедренной вены для реконструкции сосудов аорто-подвздошного сегмента (2013)
Опанасенко М. С. - Артеріовенозні фістули легень, Клименко В. І., Демус Р. С., Конік Б. М., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Бичковський В. Б., Обремська О. К., Леванда Л. І., Кононенко В. А. (2013)
Білоненко Г. А. - Сучасні діагностично-лікувальні підходи при запальних змінах грудей, Аксьонова О. Г., Аксьонов О. А. (2013)
Бойко А. І. - Комплексне дослідження та функціональна оцінка стану пацієнтів з єдиною ниркою і сечокам'яною хворобою, Гурженко А. Ю., Ганжий В. В., Губарь А. О. (2013)
Возняк О. М. - Застосування нейронавігаційного обладнання при хірургічному лікуванні велетенських аденом гіпофіза, Майданник О. В. (2013)
Подлужный А. А. - Диагностика и лечение больных по поводу доброкачественных образований коркового вещества надпочечников (2013)
Копчак А. В. - Хірургічне лікування переломів нижньої щелепи в ділянці її тіла і кута (2013)
Боднарчук Ю. А. - Аналіз особливостей анестезіологічного забезпечення та оперативних втручань з приводу травматичного ушкодження нижньогрудного та поперекового відділів хребта, Танасійчук О. Ф., Толстіхін О. В., Головань М. В. (2013)
Хижняк М. В. - Особенности клинико-неврологических проявлений протрузии межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника у пациентов разного возраста, Приймак Е. В. (2013)
Долгополов О. В. - Функціональна діагностика ішемічної контрактури стопи, Лябах А. П., Михневич О. Е. (2013)
Крижанівська А. Є. - Ускладнення хірургічного етапу лікування хворих на рак шийки матки ІІв стадії (2013)
Лурін І. А. - Спостереження гострого порушення мезентеріального кровообігу у хворого при поліцитемії, Макаров Г. Г., Гладишенко О. І., Слободяник В. П. (2013)
Артюшин Г. - Характеристика розвивальної моделі системи перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу правоохоронних органів України (2009)
Артюшина М. - Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу у сучасній вищій освіті (2009)
Боровець О. - Тренінг формування комунікативної компетентності підлітків (2009)
Велика А. - Cитуація успіху як визначальна умова підвищення якості навчання старшокласників гуманітарним дисциплінам (2009)
Грошовенко О. - Використання інтерактивних технологій в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (на матеріалі курсу "людина і світ" з методикою викладання) (2009)
Гузалова О. - Структура творчої діяльності та її організація у закладах вищої технічної освіти (2009)
Дженджеро О. - Інтерактивні технології колективно-групового навчання на уроках української мови в старшій школі (2009)
Дягілєва Л. - Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування інтерактивних технологій у процесі навчання майбутніх правоохоронців (2009)
Жукова О. - Стан сучасних освітніх й інформаційних процесів (2009)
Іщук С. - Інтерактивні технології у процесі етичної підготовки майбутніх соціальних працівників (2009)
Карпенко Г. - Особливості організації позанавчальної роботи з підлітками у середній загальноосвітній школі (2009)
Коберник Г. - Соціалізація особистості молодшого школяра в умовах інтерактивних технологій навчання (2009)
Кравчук О. - Розробка уроку з елементами інтерактивних технологій (2009)
Ткаченко І. - Застосування інтерактивних технологій як складової у системі фахової підготовки студентів фізико-математичного профілю, Краснобокий Ю. (2009)
Кузнецова Г. - Вивчення лексики із символічним компонентом на позначення назв одягу засобами інтерактивації, Кірдей О. (2009)
Лебедик Л. - Інтерактивне модульне навчання як чинник формування педагогічної компетентності майбутнього викладача економіки (2009)
Максимова О. - Формування успішної особистості шестирічного першокласника (експериментальне дослідження) (2009)
Овчарова О. - Особливості організації позанавчальної роботи зі студентами у вищому навчальному педагогічному закладі (2009)
Пелих М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на міцність знань школярів (2009)
Пихтіна Н. - Використання інтерактивних технологій та технологій зворотнього зв’язку у професійній підготовці соціальних педагогів до роботи з дітьми девіантної поведінки (2009)
Пожидаєв А. - Діагностика сформованості організаторських здібностей у курсантів вищого навчального закладу системи МВС України (2009)
Роєнко Л. - Використання інтерактивних технологій на уроках рідної мови в початкових класах (2009)
Тімець О. - Професіоналізм вчителя-географа в контексті його фахової підготовки (2009)
Тяллева І. - Інтерактивні технології у подготовці вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійнії діяльності (2009)
Федорчук В. - Інтерактивні технології та їх використання у навчальному процесі вищої школи (2009)
Фоміних Н. - Позитивні й негативні сторони застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі (2009)
Царенко О. - Технологія підготовки майбутніх учителів до викладання автосправи в середній школі, Колтко Ю. (2009)
Чипиленко Н. - Імідж-студія як ефективна форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців (2009)
Шара С. - Тренінг у формі дискусії як засіб професійно-педагогічної адаптації молодих викладачів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю (2009)
Швай Р. - Інтеракція "викладач – творчий учень" у світлі сучасних педагогічних тенденцій (2009)
Швець Т. - Використання інтерактивних методів у процесі громадянської соціалізації старшокласників (2009)
Пидяк И. - Жданов Александр Андреевич: "Мечтаю воплотить все задуманное…" (2013)
Волчкова Е. А. - Определение количества режуще-деформирующих зерен в объеме поверхностного слоя абразивного инструмента, Осипов А. П., Федотов В. В. (2013)
Гончаров В. Д. - Оптимизация микрорельефа поверхности с целью повышения прочности сцепления покрытия с основой, Першина Д. В. (2013)
Залога В. А. - Исследование возможности использования вибраций в системе резания для косвенной диагностики состояния режущего инструмента в процессе точения закаленной стали, Зинченко Р. Н., Гонщик А. В. (2013)
Залога В. А. - Методика наблюдения за образованием стружки при микрорезании с помощью растрового электронного микроскопа, Криворучко Д. В., Голобородько Л. В., Некрасов С. С., Здельник М. О. (2013)
Лавриненко В. И. - Особенности морфологии порошков из кубического нитрида бора и их направленное использование в шлифовальном инструменте, Смоквина В. В., Солод В. Ю. (2013)
Мицык А. В. - Кинематика гранулированной рабочей среды при отделочно-зачистной обработке в колеблющемся резервуаре, Федорович В. А. (2013)
Немировский Я. Б. - Особенности процессов в контактной зоне очага деформации при деформирующем протягивании, Цеханов Ю. А. (2013)
Внуков Ю. Н. - Влияние демпфирующих сред на снижение вибраций упругой системы тонкостенной детали, Гермашев А. И., Кондратюк Э. В., Логоминов В. А, Каморкин П. А. (2013)
Гуцаленко Ю. Г. - Характер и природа влияния скорости резания на износ кругов при алмазно-искровом шлифовании (2013)
Криворучко Д. В. - Повышение эффективности процесса отрезания заготовок из кобальтового сплава, Емельяненко С. С., Дегтярев И. М. (2013)
Нестеренко С. А. - Метод диагностики состояния структуры сложного объекта машиностроения, Становский Ан. А., Торопенко А. В. (2013)
Оборский Г. А. - Измерение параметров внутренних тепловых процессов по инфракрасным видеопотокам от поверхности детали, Рязанцев В. М., Шихирева Ю. В. (2013)
Становский А. Л. - САПР электротехнического оборудования со слабосвязанными элементами, Швец П. С., Торопенко А. В. (2013)
Стоцько З. А. - Построение математической модели распределения массы рабочей среды для струйной обработки неподвижных криволинейных поверхностей, Стефанович Т. А. (2013)
Стрельчук Р. М. - Особенности комбинированной обработки высокотвердых инструментальных материалов, Клименко В. Г. (2013)
Федоренко Д. О. - Моделирование процесса спекания алмазных кругов для работы в режиме самозатачивания, Ромашов Д. В., Федорович В. А. (2013)
Федорович В. А. - Методика 3D моделирования процесса вибрационного шлифования, Пыжов И. Н., Кронов С. С. (2013)
Шелковой А. Н. - Критерии формирования структур и параметров систем обработки, обеспечивающих заданные эксплуатационные свойства закаленных крупномодульных колес, Мироненко Е. В., Клочко А. А. (2013)
Якимов А. А. - Условие параметрической неустойчивости упругой системы станка при шлифовании кругами с прерывистой рабочей поверхностью (2013)
Белкина А. А. - Анализ состояния вопроса волочения вольфрамовой проволоки (2013)
Дядюра К. А. - Совершенствование метода контрольных карт на основе классифицирующей функции, Нагорный В. М. (2013)
Залога В. А. - Внедрение информационной системы управления качеством инструментальной подготовки производства, Ивченко А. В., Погоржельская Ю. О. (2013)
Набока Е. В. - Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов как инструмент управления качеством производства изделий, Колесник М. Э. (2013)
Сазонова М. С. - Повышение точности оценки шероховатости за счет оптимального числа измерений и выбора интервала корреляции (2013)
Вайсман В. А. - Современная концепция проектно-ориентированного командного управления предприятием, Колесникова Е. В., Натальчишин В. В. (2013)
Гогунский В. Д. - Управление серийными проектами в машиностроении, Становская И. И., Гурьев И. Н. (2013)
Кирилович В. А. - Аксиоматический подход к сущности роботизированных механосборочных технологий и их синтезу (2013)
Пурич Д. А. - Экспресс-анализ структурной надежности сложных технических систем с нагруженным резервированием, Савельева О. С., Тонконогий В. М. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Инструментарий выбора рационального метода оценки риска при разработке, внедрении и улучшении интегрированной системы управления, Залога В. А., Ивченко А. В., Сущенко Н. В. (2013)
Александров Д. В. - Освітні потреби населення в контексті розширення інформаційного простору (2011)
Дмитрук Д. А. - Соціально-економічна нерівність: чинники формування та механізми закріплення (2011)
Рахманов О. А. - Формування бізнес-еліти в країнах Центральної Європи (2011)
Слющинський Б. В. - Міжетнічні відносини в українському Приазов'ї: взаємодії домінуючої культурної групи і культурних меншин (2011)
Юзва Л. Л. - Дослідження "зразків свідомості" майбутнього суспільствознавця: методологія та аналіз результатів (2011)
Герасименко А. Г. - Недосконалість ринкової інфраструктури - обмежувальний чинник розвитку конкуренції на внутрішньому ринку України (2011)
Дідківська Т. В. - Вплив інституту довіри на економічні відносини суб'єктів господарювання (2011)
Крись П. О. - Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень з охорони праці (2011)
Лесько М. В. - Про оцінку впливу ПДВ на фінансово-господарську діяльність підприємства (2011)
Онікієнко В. В. - Промисловий комплекс України: макроекономічна оцінка (2011)
Юхновський І. В. - Взаємозв'язок відтворення капіталу та економічного зростання (2011)
Левчук Н. М. - Асоціальні явища як наслідок дефіциту соціального капіталу в Україні (2011)
Степанова О. В. - Соціальний капітал як фактор розвитку системи охорони здоров'я (2011)
Герасіна Л. М. - Актуальні політико-правові практики в соціополітичному просторі України (2011)
Головенько В. А. - Взаємодія органів влади та організацій громадянського суспільства як важливий чинник пом'якшення проблем соціальної нерівності (2011)
Балакірєва О. М. - Громадська думка та оцінки ситуації: листопад-грудень 2010 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2011)
Чернецький Ю. О. - Перша соціологічна енциклопедія України (рецензія) (2011)
Автори номера (2011)
Самсонкин Е. С. - Интегрированные системы менеджмента как инструмент устойчивого развития испытательных лабораторий, Федорович Е. С. (2011)
Скобло Т. С. - Метод контролю якості металовиробів, заснований на вимірі коерцитивної сили, Клочко О. Ю., Бурцев С. О, Листопад О. І., Безлюдько Г. Я., Тріщ Р. М. (2011)
Коваленко І. В. - Випробування технологічних систем індукційного нагріву (2011)
Бондаренко А. Г. - Социальные аспекты в стандартах серии ISO 9000 и ISO 26000 (2011)
Свірко В. О. - Нормативне забезпечення науково-практичної та освітньої діяльності у галузі ергодизайну, Рубцов А. Л., Ашеров А. Т. (2011)
Малецкая О. Е. - Государственная метрологическая система, как основа для обеспечения единства измерений при производстве продукции (2011)
Момот В. В. - Щодо забезпечення метрологічної надійності систем обліку електроенергії у високовольтних електромережах (2011)
Москаленко М. В. - Влияние метрологического контроля на качество выпускаемой продукции (2011)
Черепащук Г. А. - Проблемы аттестации программного обеспечения систем для динамических измерений, Быкова Т. В., Зеленская Н. Н. (2011)
Повгородний В. О. - Задачи и основные приемы технологического аудита инновационных проектов (2011)
Линник И. Э. - Теоретические основы прогнозирования эволюции эргономической системы "водитель – транспортное средство – транспортная сеть – среда" (2011)
Мазорчук М. С. - Информационная система расчета тарифных ставок в страховании жизни, Базилевич К. А. (2011)
Шевченко В. В. - Проблемы, перспективы и основные направления развития экологически чистых источников электроэнергии в Украине, Лизан И. Я. (2011)
Ашеров А. Т. - Мотивы поступления и обучения на компьютерной инженерно-педагогической специальности, Самойлова Е. В., Олейник Д. А. (2011)
Биркина Т. В. - Теория проблемного обучения в методике формирования творческой самостоятельности при изучении технических дисциплин (2011)
Коваленко І. В. - Якість мультимедіа технологій в лекційних курсах машинобудівних спеціальностей (2011)
Латинін Ю. М. - Використання елементів ділової та ролевої гри у навчальному процесі з метою одночасного формування знань з електротехніки і професійних вмінь, Кузніченко О. В. (2011)
Лісова Н. І. - Новітні педагогічні технології у підготовці педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти в системі підвищення кваліфікації (2011)
Соловйова Л. В. - Використання міжнародних відеоконференцій як іноваціонної стратегії ефективної роботи з іноземними абітурієнтами, Ралітна І. А. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Геєць В. М. - Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності (2011)
Бурейчак Т. С. - Чоловіки в кризі: українські медіа-дискурси та гендерна ідеологія (2011)
Козаченко О. О. - Концептуальні основи дослідження "стилю життя багатопоколінної сім'ї": системний підхід (2011)
Кондов К. В. - Концепція соціального контролю в соціології Eдварда Pосса (2011)
Ноур А. М. - Особливості вибору стратегій на ринку праці та ставлення до підприємництва різних майнових груп економічно активного населення України (2011)
Резнік В. С. - Легітимація і делегітимація приватної власності у соціальній думці античності, середньовіччя та відродження (2011)
Шедловська М. В. - Означення та типи екологічної свідомості (2011)
Шелестун К. Ю. - Інституційно-ціннісний потенціал розвитку суспільства знання в сучасній Україні (2011)
Бородіна О. М. - Соціоекономічні орієнтири у формуванні новітньої системи знань в агропродовольчій сфері України, Ринковська О. В. (2011)
Мельник М. І. - Вплив податкових чинників на активізацію інвестиційних процесів в Україні, Мединська Т. В. (2011)
Мельниченко В. І. - Системність відповідальності суб'єктів публічного управління (2011)
Сахань О. М. - Деструктивний вектор політичної конфліктності в розвитку сучасного українського суспільства (2011)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічне самопочуття населення та очікування навесні 2011 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2011)
Мішин А. О. - Час підбивати підсумки (до 20-річчя Державного інституту розвитку сім'ї та молоді), Меркотан К. П. (2011)
Вітаємо ювіляра (О. М. Балакірєву). Відмінно! (2011)
VII з'їзд соціологічної асоціації України (інформаційне повідомлення) (2011)
Якубинська, чергова, традиційна (2011)
Харківські соціологічні читання (запрошеня до участі) (2011)
Одеські читання із соціальних наук-2011 (запрошення до участі) (2011)
Автори номера (2011)
Геєць В. М. - Інститути соціалізації в Україні та країнах ЄС: тенденції розвитку та ключові відмінності (2011)
Зайцева-Чіпак Н. О. - Особливості впливу релігійного чинника на базові підсистеми сучасного українського суспільства (2011)
Кожекіна Л. Ю. - Перспективи застосування концепції конструктивістьського структуралізму П. Бурдьє до дослідження процесу політичної соціалізації в умовах перехідного суспільства (2011)
Рахманов О. А. - Формування та відтворення соціальної верстви власників великого капіталу в Росії (2011)
Резнік В. С. - Легітимізація приватної власності у теорії природних прав та суспільної угоди (2011)
Фляшнікова А. Б. - Методологічні та методичні проблеми оцінки диференціації матеріального стану населення України в соціологічному та статистичному вимірах (2011)
Бублик Є. О. - Соціальні ефекти іпотечного ринку України у посткризовий період (2011)
Груздова Т. В. - Поняття та оцінка нематеріальних активів (об'єктів інтелектуальної власності) (2011)
Фролова Н. Б. - Основні напрями вдосконалення розподілу податкового навантаження в Україні (2011)
Шелудько Н. М. - Макроекономічні наслідки державної політики у сфері праці та зарплати, Близнюк В. В. (2011)
Кравцов С. О. - Стигма у професійній сфері України як засіб задоволення комунікативних очікувань, Носіков О. М. (2011)
Майданік І. П. - Українська міграція до Іспанії: соціально-демографічний склад, особливості перебігу та перспективи (2011)
Щерба Г. І. - Трудова міграція молоді та її наслідки для дітей в українському суспільстві (2011)
Требін М. П. - Реалії демократичного транзиту України (2011)
Балакірєва О. М. - Соціальні настрої та електоральні орієнтації населення України: квітень 2011 р., Дмитрук Д. А. (2011)
Ювілейні рубежі соціологічної освіти України (2011)
Грішнова О. А. - Демографічний аспект асоціальних явищ - комплексне дослідження (рецензія на монографію Н. М. Левчук) (2011)
Автори номера (2011)
Афонін Е. А. - Закономірності та особливості суспільно-трансформаційних процесів в Україні, Суший О. В., Усаченко Л. М. (2011)
Бєлікова Ю. В. - "Емоційна логіка": гендерна специфіка соціальної дії (2011)
Голіков О. С. - Теоретико-методологічні засади дослідження дозвіллєвого часу як чинника конструювання культурного капіталу (2011)
Дікова-Фаворська О. М. - Соціологічні підходи до вивчення проблеми соціального виключення людей з особливими потребами (2011)
Пономарева О. О. - Феномен українських іммігрантів у Італії з погляду теорії соціальної ідентичності (2011)
Рахманов О. А. - Роль власників великого капіталу в розвитку української економіки (2011)
Беземчук О. Г. - Соціоекономічні аспекти функціонування корпоративних агроформувань (2011)
Корнівська В. О. - Криза професіоналізму та інформаційна криза в глобальному соціоінституційному просторі, Яременко В. Г. (2011)
Федулова Л. І. - Соціальна спрямованість взаємодії та інтеграції України і Республіки Білорусь в інноваційно-технологічній сфері (2011)
Петрушина Т. О. - Зміни стану здоров'я та рекреаційних практик українських громадян за роки ринкових реформ, Вайнштейн Майкл (2011)
Янишівський В. М. - Особистісний конгнітарний капітал та його місце у функціонуванні інтелектуального капіталу (2011)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічне самопочуття населення України наприкінці 2011 р., Дмитрук Д. А., Середа Ю. В. (2011)
Бондар Т. В. - Проект "Профілактика ВІЛ серед підлітків груп ризику": проблема залишається актуальною (за результатами соціологічного дослідження) (2011)
Про соціологію в сучасних реаліях - глибоко, змістовно, наснажено (ХVI Харківські соціологічні читання) (2011)
Про підсумки конференції "Молодь і злочинність" (Луганськ, 27-28 жовтня 2011 р.) (2011)
"Молодь в умовах нової соціальної перспективи" ХІV Міжнародна науково-практична конференція (запрошення до участі) (2011)
ІІ Конференція молодих науковців "Соціологія - соціальна робота - регулювання соціальних проблем (запрошення до участі) (2011)
Класові інтереси і класові дії: теорії, практики, досвід вітчизняних досліджень: Всеукраїнська наукова конференція (запрошення до участі) (2011)
Голіков О. С. - Молоді соціологи між знаннями про реальність та реальними фантазіями (2011)
Вітаємо кращих молодих соціологів України 2011 року! (2011)
Автори номера (2011)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2011 рік (2011)
Титул, зміст (2013)
Унковська Т. Є. - Чи можливе економічне диво в Україні?, Демчук Н. І. (2013)
Якубовський М. М. - Структурний вектор активізації промислового розвитку (2013)
Кіндзерський Ю. В. - Імператив використання державного сектору в модернізації економіки (2013)
Твердохлібова Д. В. - Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи Зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів (2013)
Радіонов Ю. Д. - Оцінка ефективності державних видатків (2013)
Геєць В. М. - Видання енциклопедичного рівня (2013)
Сухіна О. М. - Від мінерально-сировинного капіталу – до розвитку людського (2013)
Зміст журналу за 2013 рік (2013)
Матвєєва Н. А. - Салат-латук (Lactuca sativa L.) як об’єкт біотехнологічних досліджень та продуцент рекомбінантних протеїнів (2010)
Матишевська О. П. - Фулерени С60 — біологічно активні молекули І. Фізико-хімічні властивості та біодоступність, Прилуцька С. В., Гринюк І. І. (2010)
Чернишенко В. О. - Виділення та характеристика біохімічних властивостей фібриногенази з отрути ефи багатолускової (Echis multisquamatis), М’ясникова М. П., Платонова Т. М., Луговськой Е. В., Макогоненко Є. М. (2010)
Карбовський В. Л. - Фібрино(гено)літичний ензим з отрути щитомордника далекосхідного (Аgkistrodon blomhoffii ussuriensis): отримання, часткова характеристика та вплив на агрегацію тромбоцитів, Платонова Т. М., Горницька О. В., Волков Г. Л. (2010)
Бызов Д. В. - Применение низких температур для создания ксеногенных сосудистых скаффолдов, Сынчикова О. П., Михайлова И. П., Дергун C. М., Сандомирский Б. П. (2010)
Горбунов Л. В. - Воспроизводимость результатов криоконсервирования эмбрионов мыши, и крупного рогатого скота, Безуглый Н. Д., Салина А. С. (2010)
Гулевский А. К. - Восстановление криоконсервированных культур клеток в регенерационных средах, содержащих низкомолекулярную фракцию кордовой крови, Трифонова А. В., Петренко Т. Ф., Лаврик А. А. (2010)
Жуковский Ю. Г. - Способ идентификации ацетилхолинэстераз из различных биологических источников, Кузнецова Л. П., Сочилина Е. Е., Никитина Е. Р. (2010)
Сидоров Ю. І. - Використання рівняння Моно для ітераційного розрахунку періодичних процесів ферментації (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію О. М. Ключко "Інформаційно-комп’ютерні технології в біології та медицині" (Київ: "НАУ-друк", 2008) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Правила для авторів (2010)
Вдовиченко Р. П. - Управлінське консультування як консультаційна послуга (2011)
Лук'яненко В. М. - Метод синтезу параметрів підвіски сидіння оператора трактора при ударній дії, Жиліна О. О., Кісь В. М., Пащенко А. І. (2011)
Стригунова М. Н. - Причинно-следственный анализ факторов, влияющих на качество пассажирских автотранспортных услуг, Никитюк М. А. (2011)
Шевченко В. В. - Оценка технической и экологической перспективы развития энергетики Украины (2011)
Кошевой Н. Д. - Оптимальное планирование эксперимента при исследовании качества технологических процессов, Цеховской М. В., Дергачев В. А., Сытник В. В., Сухобрус Е. А., Костенко Е. М. (2011)
Бакулина А. Н. - Возможности повышения качества измерения активности гамма-излучающих радионуклидов на базе исследовательского реактора ИР–100, Бакулин О. Ю. (2011)
Канюк Г. И. - Повышение качества доменного производства путем усовершенствования системы автоматического регулирования и метрологического обеспечения процесса подачи воздуха, Артюх С. Ф., Попов М. А. (2011)
Овчаренко В. В. - Влияние шероховатости поверхности на точность при торцовом фрезеровании (2011)
Тищенко Л. Н. - Движение семян эллиптической формы по вибрирующей ребристой поверхности в гипотезе сухого трения, Лукьяненко В. М., Жилина Е. А., Галич И. В., Никифоров А. А. (2011)
Коваленко І. В. - Класифікатор з системою технологічного коду для розбирання з'єднань з натягом, Шелкунова Н. Л. (2011)
Белокриницкий В. С. - Нормативные требования охраны и гигиены труда при создании баз данных электромагнитных полей на объектах железнодорожного транспорта, Завадский В. А., Мальгота А. А. (2011)
Лук’яненко В. М. - Інтегровані системи менеджменту, Галич І. В., Афанасьєва О. В. (2011)
Булавка Ю. А. - Роль аттестации рабочих мест для оценки профессиональных рисков, Чеботарев П. А. (2011)
Кравцова С. Е. - Оценка качаства корпоративной культуры предприятия как элемента системы менеджмента качества методом анализа иерархий, Устенко К. В. (2011)
Сколоздра М. М. - Методика формування кваліметричної моделі компетентності персоналу випробувальних лабораторій, Байцар Р. І., Сопільник Л. І. (2011)
Петренко О. К. - Показники шуму в місті у зимовий період (2011)
Мартынов А. П. - Статистическая оценка качества изделий в мелкосерийном машиностроительном производстве, Трищ Р. М. (2011)
Крюковська О. А. - Аналіз виробничого травматизму в металургійній галузі, Гасило Ю. А. (2011)
Ігуменцев Є. О. - Підвищення безпеки експлуатації газотранспортного комплексу України, Прокопенко О. О. (2011)
Захаров С. В. - Использование систем ГЛОНАСС и GPS для целей охраны труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях, Легусова Д. Н., Махно Д. Е., Захарова Е. С. (2011)
Лукьянова Ю. С. - Расследование и учет несчастных случаев (2011)
Мельник В. И. - Аргументированный выбор поверхностно-активного вещества для внутрипочвенного внесения химических средств защиты растений, Лукьяненко А. В., Смицкая С. В. (2011)
Петренко О. К. - Контроль за станом шуму на центральних вулицях Львова (2011)
Стригунова М. Н. - Анализ и исследование процесса оценивания качества подготовки экипажей кораблей ВМС Украины к борьбе за живучесть, Цветков В. Н. (2011)
Кипоренко А. С. - Обеспечение нормативных требований по безопасной эксплуатации трубопроводной системы конденсата греющего пара КС 1 АЕС, Полищук С. М., Чижикова В. М. (2011)
Сахацкий В. Д. - Электромагнитная обстановка, формируемая в учебных классах линейным рядом компьютеров, Палиенко Ю. С. (2011)
Тавлуй І. П. - Залучення персоналу при розробці та впровадженні системи управління якістю ВНЗ (2011)
Окулова Л. П. - К проблеме формирования педагогической эргономики (2011)
Морозова А. В. - Практикоориентированной системы оценки качества подготовки инженерно-технических кадров для машиностроения (2011)
Мазорчук М. С. - Проектування інформаційної системи "деканат" на базі платформи 1С: підприємство 8.1, Тижненко Ю. В., Добряк В. С. (2011)
Заєць В. А. - Підготовка фахівців харчових галузей з питань безпеки, Слободян О. П., Нещадим Л. П., Авдієнко С. О. (2011)
Белокриницкий В. С. - Новая концепция системы образования XXI века, Белоус С. М. (2011)
Голіяд І. С. - Методичні основи підручника нового покоління з креслення (2011)
Дементий Л. В. - Изучение охраны труда в вузах машиностроительного профиля, Юсина А. Л. (2011)
Мигаль Г. В. - Исследование влияния индивидуального образа жизни на формирование профессиональных качеств, Протасенко О. Ф. (2011)
Тріщ Р. М. - Удосконалення системи менеджменту організації навчального процесу в ВНЗ України відповідно до вимог міжнародного стандарту серії ISO 9001:2009, Бруєва В. А. (2011)
Щербина Ю. В. - Восстановление работоспособности летного состава с помощью музыкальной терапии (2011)
Вайнтрауб М. А. - Новітні технології підготовки спеціалістів з обробки металів у професійній школі (2011)
Дубініна О. В. - Організація навчальної діяльності учнів у системі професійно-технічної освіти, Дубінін В. О. (2011)
Відомості про авторів (2011)
До уваги авторів (2011)
Сахно Л. А. - Трансгенные растения семейства крестоцветных как продуценты ненасыщенных жирных кислот с длинной углеродной цепью (2010)
Цыганкова В. А. - Изменение популяций функционально активных цитоплазматических мРНК в клетках растений под влиянием регуляторов роста и биотехнологические перспективы бесклеточных систем протеинового синтеза, Мусатенко Л. И., Пономаренко С. П., Галкина Л. А., Андрусевич Я. В., Галкин А. П. (2010)
Варбанець Л. Д. - Активність нативних і модифікованих ліпополісахаридів Rahnella aquatilis, Скоклюк Л. Б., Шубчинський В. В., Сейфулліна І. І., Шматкова Н. В., Похил С. І. (2010)
Мацелюх О. В. - Отримання мутантів Bacillus sp. з підвищеною здатністю до синтезу еластази (2010)
Стойко В. І. - Скринінг мікроміцетів — продуцентів інулінази, Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П. (2010)
Лисиця А. В. - Вплив полігексаметиленгуанідину гідрохлориду на плазматичну мембрану фібробластів курячих ембріонів та на штучну бішарову ліпідну мембрану, Кривошия П. Ю, Шатурський О. Я. (2010)
Правдюк А. И. - Свойства мезенхимальных стромальных клеток человека при инкапсуляции в альгинатные микросферы, Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2010)
Солдаткін О. О. - Розроблення процедури мультибіосенсорного визначення важких металів і пестицидів у довкіллі, Павлюченко О. С., Кукла О. Л., Архипова В. М., Дзядевич С. В. (2010)
Тагиров М. Т. - Получение химер герминативной линии птиц (2010)
Ермакова Н. Ю. - Технология получения экстракта из пчелиного подмора, Рошаль А. Д., Сынчикова О. П., Сандомирский Б. П. (2010)
Назаренко В. І. - Рецензія на монографію О. П. Демченка "Вступ до флуоресцентної сенсорики" ("Introduction to Fluorescence Sensing", Springer-Verlag, 2009, 586 р.) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Титул, зміст (2013)
Борис Р. Я. - Ультраструктурні зміни капілярів шкіри білого щура при електронно-мікроскопічному дослідженні на ранніх етапах перебігу експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету (2013)
Гончар-Чердаклі Л. Г. - Дослідження домінуючої міжпівкульної дії антиконвульсантів на рівень нейроактивних амінокислот та глутаматдекарбоксилази у мозку білих щурів (2013)
Волошинович В. М. - Визначення статі за рентгенограмметричними параметрами плеснових кісток стопи людини, Козань Н. М. (2013)
Мовчан О. Д. - Формування толерантності до дії антиконвульсантів (2013)
Браверман Л. Б. - Церебропротекторні властивості похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука R-86) в умовах експериментальної інтрацеребральної геморагії (2013)
Фекета В. П. - Вплив глибокого дихання в режимі біологічного зворотного зв'язку на швидкість і якість обробки вербальної інформації у здорових осіб молодого віку, Глеба Л. А., Солопчук О. І. (2013)
Бабич Л. В. - Особливості комп'ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юнаків і дівчат різних соматотипів (2013)
Мостова О. П. - Заходи психогігієнічної корекції та особливості їх впливу на формування характерологічно-мотиваційних корелят психічної адаптації учнів сучасної школи (2013)
Гунас І. В. - Особливості параметрів передніх рогів бічних шлуночків головного мозку за даними комп'ютерної томографії у хворих на епілепсію юнаків і дівчат загалом і брахіцефалів, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В. (2013)
Стефаненко І. С. - Доплер-ехокардіографічні показники правих відділів серця у спортсменів юнацького віку та їх порівняння з показниками у осіб, які регулярно не займались спортом (2013)
Філіпець Н. Д. - Функціональні зміни нирок щурів за умов фармакологічної активації АТФ-залежних калієвих каналів, Гоженко А. І. (2013)
Білянський Л. С. - Патогенетичне обґрунтування корекції колагенової недостатності у хворих на грижову хворобу, Свисенко О. В., Мялковський Д. С. (2013)
Онисько І. О. - Зміни на електроннномікроскопічному рівні в тканинах язика під впливом малих доз опіоїду в кінці 2 і 4 тижнів (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Сарафинюк Л. А. - Статеві особливості часових та амплітудних ЕКГ-показників у осіб юнацького віку з різним рівнем фізичних навантажень, Кириченко Ю. В. (2013)
Мельник В. М. - Антропологічна типологія давньоукраїнського населення в етноісторичному контексті (2013)
Онофрійчук О. С. - Особливості клінічного перебігу та імунологічного статусу у дітей з герпетичною інфекцією (2013)
Таран О. А. - Показники синтетичної та ферментативної функції печінки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії (2013)
Антонець В. А. - Діагностика гастроезофагеального рефлюксу у дітей, які хворіють на бронхіальну астму (2013)
Распутіна Л. В. - Предиктори клінічної ефективності різних варіантів антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальну гіпертензію (2013)
Вижга Ю. В. - Оцінка ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту (2013)
Білонько О. Ф. - Нові можливості корекції електричної нестабільності міокарду у хворих на постінфарктний кардіосклероз у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2013)
Годлевський А. І. - Зміни фізико-хімічних та бактеріологічних показників печінкової жовчі залежно від методу хірургічної корекції холедохолітіазу, Саволюк С. І., Фуніков А. В., Ярмак О. А., Українець В. М., Грицко Б. М. (2013)
Кукуруза І. Л. - Наслідки вагінальних оперативних пологів для матері: порівняльне дослідження двох методів вакуум-екстракції, Могілевкіна І. О. (2013)
Кутинська І. П. - Особливості діагностики і лікування остеоартрозів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2013)
Кулигіна В. М. - Стан неспецифічних адаптаційних реакцій хворих з карієсом зубів та його ускладненнями, які потребують місцевого ін'єкційного знеболення стоматологічного лікування, Мунтян О. В. (2013)
Петрушенко В. В. - Аналіз результатів хірургічного лікування раку правого відділу ободової кишки в залежності від методу операції, Біктіміров О. В., Какарькін О. Я., Лавренчук А. П. (2013)
Синько У. В. - Особливості змін показників функції зовнішнього дихання, лізоциму бронхоальвеолярного секрету та функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС (2013)
Гладчук В. Є. - Обгрунтування місцевої детергентної терапії мікозів стоп у шахтарів (2013)
Денесюк О. В. - Систоло-діастолична функція та жорсткість лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідною артеріальною гіпертензією (2013)
Палапа В. В. - Порівняльна характеристика гормонального стану у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому (ПМС) (2013)
Наліжитий А. А. - Спосіб лікування хворих на нейродерміт із застосуванням препаратів метаболічної дії, фізіотерапевтичних методів та цілющих факторів Поділля, Бондар С. А., Пічкур О. М. (2013)
Константинович Т. В. - Досвід лікування психосоматичних розладів у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Шевчук О. В. - Маркери гіпоксії, активності запалення та фосфоліпідний спектр сироватки крові дітей з негоспітальною пневмонією в залежності від наявності та ступеня гіпоксемії (2013)
Яблонь О. С. - Значення цистатину С, ліпокаліну та інтерлейкіну-18 як ранніх маркерів ниркового ушкодження у недоношених новонароджених, Саврун Т. І. (2013)
Феджага О. П. - Результати застосування абдомінопластики при лікуванні вентральних гриж (2013)
Клименко В. І. - Особливості складання нетипових ситуаційних задач для дисципліни "Клінічна фармакологія" (2013)
Власенко І. Г. 1 - Характеристика інвазивних та неінвазивних методів діагностики хелікобактерної інфекції, Палій Г. К., Новицький А. О., Власенко В. В. (2013)
Колісник П. Ф. - Проблеми підготовки лікарів з питань медичної реабілітації, Чабан О. Г., Кравець Р. А., Колісник С. П. (2013)
Маркевич В. Ф. - Антимікробні властивості хірургічного шовного матеріалу з поліпропілену, модифікованого антисептиком (2013)
Руда І. В. - Впровадження "case-study" методу навчання при викладанні розділу дитячої терапевтичної стоматології "Захворювання тканин пародонту у дітей і підлітків" (2013)
Колодій С. А. - Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології (2013)
Нагайчук В. В. - Застосування інтерактивних технологій навчання для викладання у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Очеретна Н. П. - Динаміка ультраструктурних змін в селезінці щурів у ранні терміни (1, 3, 7 доба) після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23 % поверхні тіла та їх корекція інфузійним розчином HAES-LX-5% (2013)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики ґенезу смерті та тривалості вмирання за вмістом катехоламінів в рідинах тіла в разі смертельної дії травматичного фактору (2013)
Благун О. Д. - Аналіз сучасних організаційно-економічних проблем впровадження пілотного проекту державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у Вінницькій області, Бобрук В. П., Котлінський І. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Стан та особливості роздрібної реалізації гомеопатичних лікарських засобів (на прикладі аптеки №12 КП "Фармація" м. Києва) (2013)
Рудавка С. І. - Економічні проблеми раціонального харчування та його роль у покращенні здоров'я населення України (2013)
Осовська Н. Ю. - Особливості аневризми аорти у пацієнтів різного віку (2013)
Бондар С. А. - Кератодермії. Методи діагностики та лікування, Чорноус М. В. (2013)
Коршняк В. О. - Сучасні погляди на роль вегетативної нервової системи в процесі сну, Насібуллін Б. А. (2013)
Лещенко І. В. - Патофізіологічна роль ожиріння у розвитку захворювань підшлункової залози, Шевчук В. Г., Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М. (2013)
Масіброда Н. Г. - Метаболізм естрогенів. Фактори, які сприяють порушенню обміну естрогенів (2013)
Стопінчук О. В. - Порівняльна характеристика петльових діуретиків (2013)
Чирка Ю. Л. - Карпальний тунельний синдром. Історія розвитку питання, Цимбалюк В. І., Ольхов В. М., Ольхова І. В., Горбатюк К. І. (2013)
Шмалій В. І. - Ішемічна хвороба серця з коморбідними депресивними розладами: сучасні погляди, невирішені проблеми (огляд літературaи) (2013)
Стойка В. І. - Аргоноплазмова коагуляція - розвиток та впровадження в хірургічну практику (2013)
До 75-ліття Ходоровського Георгія Івановича - доктора медичних наук, професора, Надзвичайного і Повноважного Посла України (2013)
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку - доктору медичних наук, професору - 70! (2013)
Волинець Г. П. - Методи структурної біоінформатики, Бджола В. Г., Ярмолюк С. М. (2010)
Мацелюх О. В. - Еластолітичні ензими мікроорганізмів, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д. (2010)
Бородай С. В. - Дія ензимних молокозсідальних препаратів на протеїновий комплекс молока, Бондарчук З. В. (2010)
Ковальов Г. О. - Технологія моделювання остеоартрозу великих суглобів, Введенський Б. П., Сандомирський Б. П. (2010)
Короткевич Н. В. - Отримання рекомбінантного аналога секреторної форми HB-EGF людини та оцінка перспектив його застосування в біотехнології, Колибо Д. В., Лабинцев А. Ю., Романюк C. І., Комісаренко С. В. (2010)
Громозова О. М. - Особливості будови волютинових гранул в клітинах нижчих поліфосфатакумулюючих евкаріотів, Войчук С. І., Качур T. Л., Горчев В. Ф., Карахім С. О. (2010)
Burlaka A. P. - Generation of reactive oxygen species by multi-walled carbon nanotubes under light irradiation, Lukin S. M., Prylutska S. V., Remeniak O. V., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2010)
Комісаренко А. Г. - Індукція регенерації in vitro за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, інбредних ліній соняшнику, Михальська С. І., Кочетов А. В., Тіщенко Е. Н. (2010)
Гринюк І. І. - Вплив фулеренів С60 на виживаність клітин MCF-7 раку молочної залози за тривалої інкубації, Перепелиціна О. М., Прилуцька С. В., Гарманчук Л. В., Храновська Н. М., Матишевська О. П., Сидоренко М. В. (2010)
Сидоров Ю. І. - Економічна оцінка перспективності впровадження біотехнології рослинних клітин в Україні, Козик В. В. (2010)
Tsygankova V. A. - Concerning the peculiarities of gene expression changes in plant leaf cells during Twenty-four-hour period (2010)
Спиридонов В. Г. - Валідація методики якісного та кількісного визначення генетично модифікованих зернових культур методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Іщенко Л. М., Мельничук С. Д. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на навчальний посібник Ю. І. Сидорова, В. І. Чуєшова, В. П. Новікова "Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості" (Вінниця: "НОВА КНИГА", 2009) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Башта А. В. - Характеристики міцності молібдену при дії високотемпературного газового середовища (2013)
Бражник Д. А. - Модифікування периклазохромитовых неформованних безвипалювальних матеріалів, Повшук В. В. (2013)
Грищенко B. В. - Информационные технологии и радиотехнические средства в автоматизации процессов, Завадский В. А. (2013)
Ивахненко И. А. - Варианты состояния технических устройств и их отношение, Ивахненко Т. Н. (2013)
Кийк A. А. - Внедрение полимерных связующих в производство металлургических брикетов, Маркова С. В., Кормина И. В. (2013)
Салих Ф. - Моделирование свойств самоуплотняющегося бетона при поэтапном введении добавок, Коваль С. (2013)
Кравченко B. П. - Поверхностная активность и прочностные (вяжущие) свойства активированных доменных шлаков, Ганкевич В. Ф. (2013)
Мамонтова C. Г. - Влияние способа подготовки шихты на фазовый портрет синтеза бериллиевого индиалита в субсолидусной области, Михайлов М. А., Богданова Л. А. (2013)
Лысенко А. А. - Определение характеристик точности технологических процессов (2013)
Рассоха A. Н. - Процессы, происходящие при структурировании гибридных полимеркерамических композитов на основе фосфатов кальция, Кривелева С. П. (2013)
Страйчук Д. А. - Получение мелкодисперсных композитов в системе Салм. _ Ті - Si, Туркевич В. З., Колабылина Т. В., Осипов А. С, Смирнова Т. И. (2013)
Миршавка О. А. - Клинкерные керамические изделия для облицовки зданий и дорожных покрытий на основе глинистого сырья Пологовского регионa, Хоменко Е. С., Коледа В. В., Скакун В. Ю. (2013)
Мостырка Ю. С. - Совершенствование рудоподготовки при обогащении нефелиновых сиенитов для повышения извлечения пирохлора, Шпилевой К. Л., Шпилевой Л. В. (2013)
Надутый B. П. - Модернизация вибрационного валкового классификатора на основе использования виброударного режима, Егурнов А. И., Ягнюкова И. В. (2013)
Орлова Н. Д. - Использование элементов фрактальной геометрии для расчета дисперсных характеристик измельченного материала (2013)
Песчанская В. В. - Влияние длительности помола электрокорунда на свойства низкоцементного бетона, Маркова А. С. (2013)
Руссу И. В. - Композиционный кладочный материал (2013)
Сокур М. Л. - Інноваційна технологія дроблення магнетитових кварцитів в полі відцентрових сил та її вплив на ефективність рудопідготовки, Сокур Л. М., Сокур I. M. (2013)
Стороженко Д. О. - Хімічна взаємодія й фазоутворення у сульфатних, нітратних, хлоридних водно-сольових системах неодиму і лужних металів, Дрючко О. Г., Бунякіна Н. В., Іваницька І. О. (2013)
Товтоног Г. Б. - Дослідження процесу ущільнення гідроксиапатитної кераміки при мікрохвильовому спіканні, Сич О. Є., Скороход В. В. (2013)
Трофимова Л. Е. - Применение топологического моделирования в физико-химической динамике и в технологии дисперсных систем и материалов, Урьев Н. Б. (2013)
Франчук В. П. - Определение траектории движения материала с учётом поперечных колебаний виброгрохота, Надутый В. П., Левченко П. В. (2013)
Прокопів М. М. - Вплив величини вакууму при охолодженні на структуру та властивості сплаву ВК10ОМ після компресійного спікання під тиском газу, Харченко O. B. (2013)
Баглюк Г. А. - Новые конструкции высокоэнергетических устройств для тонкого измельчения порошковых материалов, Хоменко А. А., Гончарук Д. А. (2013)
Литовченко С. В. - Анализ перераспределения фаз в диффузионных силицидных покрытиях при их эксплуатации в воздушной среде, Чишкала В. А. (2013)
Федоров В. Е. - Диспергирование слоистых дихалькогенидов молибдена и вольфрама и получение тонких пленок из их коллоидных дисперсий, Миронов Ю. В., Артемкина С. Б., Грайфер Е. Д. (2013)
Юр'єва М. С. - Збагачення молочних продуктів риб'ячим жиром (2013)
Колодзейская М. В. - Мезотромбин — производное протромбина — Na+-зависимый аллостерический энзим, Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2010)
Сидоров Ю. І. - Фотобіореактори (2010)
Бурлака О. М. - Біофортифікація сільськогосподарських рослин, Сорочинський Б. В. (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Харчові порошки з рослинної сировини. Класифікація, методи отримання, аналіз ринку, Петрова Ж. О. (2010)
Редчук Т. А. - Рекомбінантний химерний протеїн MPB63-MPB83 — перспективний антиген для діагностики туберкульозу, Короткевич Н. В., Кабернюк А. А., Олійник О. С., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2010)
Галкін О. В. - Активація транскрипції гена EGR2 в генетично модифікованих клітинах з надекспресією транскрипційного фактора ZXDC, Мінченко О. Г. (2010)
Конвалюк І. І. - Прямий органогенез in vitro тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) ., Кравець Н. Б., Дробик Н. М., Мельник В. М., Кунах В. А. (2010)
Сахно Л. А. - Создание трансформированных растений рапса, экспрессирующих ген cyp11A1 цитохрома Р450scc животного происхождения, Моргун Б. В., Кваско Е. Ю., Кучук Н. В. (2010)
Коваленко О. Г. - Глікани вищого базидіального гриба Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk: отримання та антифітовірусна активність, Поліщук О. М., Вассер С. П. (2010)
Стойко В. І. - Оптимізація культивування Penicillium sp. 225 та Aspergillus sp. 8 ТХ — продуцентів позаклітинної інулінази, Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П. (2010)
Горбунов Л. В. - Оптимізація кріоконсервування ембріонів миші, Саліна А. С., Клещев Н. Ф. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію В. А. Кунаха "Розвиток генетики в Національній академії наук України" (Київ: Академперіодика, 2009) (2010)
Курдиш І. К. - Рецензія на монографію Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзової Рецензія на монографію Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзової "Глікозидази мікроорганізмів та методи їх дослідження" (Київ: Наукова думка, 2010) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Бардахивская К. И. - Иммуносорбция в лечении аутоиммунных заболеваний, Гурина Н. М., Кучмеровская Т. М., Николаев В. Г. (2009)
Борзова Н. В. - Целюлозодеградуючі системи мікроорганізмів: біосинтез, властивості та структурно-функціональні особливості, Варбанець Л. Д. (2009)
Борзова Н. В. - Мікробні α-глюкозидази: класифікація, субстрат на специфічність та механізм дії (2009)
Прилуцька С. В. - Вуглецеві нанотрубки як новий клас матеріалів для нанобіотехнології, Ременяк О. В., Гончаренко Ю. В., Прилуцький Ю. І. (2009)
Барабой В. А. - Фенольные соединения виноградной лозы: структура, антиоксидантная активность, применение (2009)
Лабинцев А. Ю. - Оптимізація умов синтезу кон’югатів протеїну А з колоїдним золотом та розроблення підходів для їх характеристики, Олійник О. С., Кабернюк А. А., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Курченко Т. О., Чернишов В. І., Колибо Д. В. (2009)
Стежка В. А. - Влияние наночастиц аморфного високодисперсного кремнезема на систему крови и прооксидантно-антиоксидантное равновесие тканей крыс, Леоненко О. Б., Зинченко В. Н., Матвеева А. Ю., Мовчан В. А. (2009)
Martyniuk O. O. - Phylogenetic assay of maturase K, ribulose-bisphosphate carboxylase (rbcL) sequences, and pollen structure of representatives of the family Amaranthaceae Juss, Nalian A. G., Van6Kley J. E., Martynova-Van-Kley A. V. (2009)
Романько М. Є. - Оцінювання ефектів стресу ліофілізації за інтенсивністю ліпопероксидації та окиснювальної модифікації протеїнів у мембранах клітин мікоплазм (2009)
Гойстер О. С. - Визначення Т-2 токсину за допомогою імуносенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу, Хмельницький Г. О., Дзядевич С. В., Назаренко В. І., Мінченко О. Г. (2009)
Новини (2009)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2009)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2009)
ontent (2009)
Колодзейская М. В. - Рекомбинантная антикоагулянтная форма α-тромбина человека, Грищук В. И., Чернышенко Т. М., Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2009)
Демченко О. П. - Зелений флуоресцентний протеїн та його аналоги (2009)
Романова С. Г. - Биологическая активность фосфорсодержащих и бесфосфорных алкильных глицеролипидов, Романов В. Г., Серебренникова Г. А. (2009)
Барабой В. А. - Изофлавоны сои: биологическая активность и применение (2009)
Олійник О. С. - Характеристика scFv-антитіл проти дифтерійного токсину, виділених з імунної та неімунної бібліотек імуноглобулінових генів, Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2009)
Архипова В. М. - Біосенсорний аналіз глікоалкалоїдів у картоплі, Шелякіна М. К., Кукла О. Л., Назаренко О. А., Осипчук А. А., Єльська Г. В. (2009)
Кацев А. М. - Иммобилизация биолюминесцентных бактерій на неорганических носителях и оценка их применимости для биотестирования, Абдураманова Э. Р., Стародуб Н. Ф. (2009)
Дибкова С. М. - Визначення ушкоджень ДНК наночастинками металів, перспективних для біотехнології, Романько М. Є., Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С., Ульберг З. Р., Ушкалов В. О., Головко А. М. (2009)
Кучеренко І. С. - Оптимізація кондуктометричного триензимного біосенсора для визначення іонів важких металів, Солдаткін О. О., Пєшкова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2009)
Філенко А. М. - Cпектрофотометричне визначення вмісту прополісу в складі мультипробіотика "Апібакт", Омельянюк В. С., Янковський Д. С. (2009)
Новини (2009)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію А. М. Зайченка, Є. В. Андрієнко, Є. С. Циганенко "Макроциклічні трихотеценові мікотоксини" (Київ: Наукова думка, 2008) (2009)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2009)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2009)
Титул, зміст (2013)
Крутовий Ж. А. - Математичне моделювання рецептурної композиції кексу підвищеної харчової цінності, Запаренко Г. В., Касілова Л. О., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2013)
Мартич В. В. - Дослідження піно утворювальної здатності зародків пшениці у складі морозива молочного, Поліщук Г. Є., Сербова М. І. (2013)
Клименко В. П. - Енергозберігаючі засоби автоматизації і світлодіодні системи освітлення в промисловості, на транспорті, в будівництві та комунальній сфері, Корбут В. Б., Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г., Лутов С. Д., Гедзь О. В., Мойсеєнко С. Є., Аронова Н. Г., Бондаренко Є. О., Дмитренко В. О. (2013)
Новіков М. В. - Відпрацювання наукомісткої технології та створення дослідно-виробничої дільниці з виготовлення високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб машинобудування України та імпортозаміщення, Лавріненко В. І., Шейко М. М., Скрябін В. О., Максименко А. П., Скок В. М. (2013)
Фирстов С. А. - Сверхтвердые покрытия из высокоэнтропийных сплавов, Горбань В. Ф., Андреев А. О., Крапивка Н. А. (2013)
Алєксєєва О. В. - Багатофункціональний аналізатор для ефективного пошуку та локалізації прихованих джерел іонізуючого випромінювання з визначенням їх географічних координат в режимі реального часу, Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2013)
Костогриз К. П. - Установка для виробництва теплоізоляційного заповнювача у вигляді порожнистих мікрокульок (2013)
Березовський В. Я. - Технологія та апарат для неінвазивної електродіагностики стану кісткової тканини "Остеотест", Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2013)
Пономаренко С. П. - Новий напрямок у рослинництві – застосування природних полі компонентних регуляторів росту рослин з біозахисним ефектом, Циганкова В. А., Блюм Я. Б., Галкін А. П. (2013)
Ruda M. - Renewables in energy supply of national forestry university of Ukraine (2013)
Гаврилюк В. В. - Моделювання компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі matlab Simulink (2013)
Захарченко Ю. А. - Автоматизація управлінням енергоефективністю освітніх закладів бюджетної сфери, Соколова Н. П., Маслєнніков С. В. (2013)
Зюляєв Д. Д. - Комплекс засобів контролю температурних режимів приміщень університету та дослідження джерел "зеленої" енергії у миколаївському регіоні, Кубов В. I., Павленко А. А., Черемісіна В. В. (2013)
Клименко Л. П. - Застосування альтернативних джерел енергії як засіб підвищення енергоефективності університету, Воскобойнікова Н. О. (2013)
Кудлай В. С. - Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів, Селіверстова Л. С. (2013)
Мазуренко А. С. - Розробка пілотного проекту комбінованої системи теплопостачання навчального корпусу ОНПУ з використанням відновлювальних джерел енергії та теплового акумулювання, Климчук О. А. (2013)
Находов В. Ф. - Контроль ефективності енерговикористання в системі енергетичного менеджменту, Бориченко О. В., Іванько Д. О. (2013)
Хмурова В. В. - Енергозбереження в сфері обслуговування, Гращенко І. С. (2013)
Чаленко Н. В. - Джерела фінансування енергозбереження в бюджетних установах (2013)
Черновол М. І. - Підвищення ефективності енергопостачання кіровоградського національного технічного університету на основі оптимізації енергетичного балансу, Грабенко В. К., Плєшков П. Г. (2013)
Денисенко М. П. - Особливості управління результативністю діяльності у вищих навчальних закладах України в контексті ощадливого енергоспоживання, Жулай Г. С. (2013)
Дешко В. І. - Підвищення якості підготовки фахівців з енергоменеджменту, Шовкалюк М. М., Іншеков Є. М. (2013)
Злотенко Б. М. - Енерго- та ресурсозберігаюча технологія м’якшення ензимами шкіри, для верху комфортного взуття, Стаценко Д. В. (2013)
Калейніков Г. Е. - Опалення учбових приміщень з використанням відпрацьованих моторних мастил (2013)
Король О. В. - Енергоефективність в студентському містечку Сумського державного університету, Доля О. А. (2013)
Кузнєцова О. О. - Моделювання впливу термічних неоднорідностей на приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків (2013)
Кулікова Н. В. - Утилізація теплоти відхідних газів котельних агрегатів за допомогою двохступеневого теплоутилізатору на теплових трубах, Редько А. О. (2013)
Накашидзе Л. В. - Комплексна система енергозабезпечення навчального корпусу з використанням енергоактивних огороджень та енергії альтернативних джерел (2013)
Олійниченко І. Р. - Економія при опаленні приміщення за рахунок використання матеріалів, що відбивають теплове випромінювання (2013)
Розен В. П. - Науково-методичний підхід для аналізу ефективності енергоспоживання приміщеннями навчальних закладів, Самков О. В., Литвин В. І. (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Впровадження енергозберігаючих технологій в національному транспортному університеті, Дмитрієв М. М., Булах О. І. (2013)
Стаценко А. В. - Расчет электромагнитных потерь энергии в регулируемых асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором (2013)
Сафронова О. О. - Альтернативні методи освітлення в контексті вирішення питання підвищення енергоефективності інтер’єрного простору ВНЗ (2013)
Супрун Н. П. - Використання енергозаощаджувальних методик при визначенні показників проникності матеріалів, Якубовська Т. О. (2013)
Чабан В. В. - Удосконалення голок в’язальних машин, Піпа Б. Ф. (2013)
Чередник А. Д. - Экспериментальное исследование плотности теплового потока инфракрасных водяных отопительных панелей, Редько А. А. (2013)
Горкун В. В. - Стабілізація режимів роботи напівпровідникових джерел оптичного випромінювання, Чефранов В. П., Шевченко К. Л. (2013)
Дешко В. І. - Концептуальна модель управління процесами енергоспоживання та енергозбереження об’єктів галузі освіти, Шевченко О. М. (2013)
Мокроусова О. Р. - Сучасні напрями енергозбереження в технологіях виробництва шкіри (2013)
Денисюк С. П. - Інтегровані системи енергоменеджменту як основа побудови сучасної політики енергоефективності вищих навчальних закладів, Бориченко О. В. (2013)
Фомічов Е. П. - Створення системи енергетичного менеджменту в одеському національному політехнічному університеті, Бесараб О. М. (2013)
Шут М. І. - Використання вітчизняної цифрової електронної лабораторії при викладанні дисциплін з енергозбереження, Каплун В. В., Жуйков В. Я., Орлов А. Т., Ямненко Ю. С., Богдан О. В. (2013)
Редько А. А. - Повышение эффективности теплоутилизационных энергетических установок, Павловський С. В., Компан А. И. (2013)
Ніколаєва Т. В. - Застосування принципів енергозбереження в художньому конструюванні одягу з використанням біоаналогів, Ніколаєва Т. І. (2013)
Чупріна Н. В. - Енергозберігаючі технології екодизайна у створенні сучасного одягу як продукту індустрії моди (2013)
Комаров Н. С. - Энергосберегающие системы освещения учебных аудиторий, Шевченко К. Л., Чужба В. В., Прима А. О. (2013)
Третякова Л. Д. - Енергозберігаючі системи опалення виробничих приміщень, Луц Т. Є. (2013)
Денисюк С. П. - Новий зміст навчального процесу у сфері енергоефективності згідно вимог концепції інтелектуалізації енергетичних систем (2013)
Комаров М. С. - Енергозберігаючі технології в комп’ютерних класах та навчальних лабораторіях закладів освіти, Головко О. О., Булатов А. Ю., Подейко П. П (2013)
Арсирий В. А. Соляник А. И. - Реконструкция котлов типа КВГМ (2013)
Арсирий В. А. - Микро-ГЭС с новой турбиной типа "ARSIRY", Робулец Д. А. (2013)
Крижанівський Є. І. - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: досвід та перспективи впровадження енергоефективних технологій, Козак Ф. В., Галущак М. О., Чеховський С. А. (2013)
Ленцов І. А. - Дослідження і розробки учених ПДТУ в сфері енергозбереження (2013)
Березненко С. М. - Енергозберігаючі технології виготовлення одягу, Березненко М. П. (2013)
Бондаренко М. Й. - Формування параметрів якості пральних машин з підвищеними гідродинамічними характеристиками та зменшеними енерговитратами, Петко І. В. (2013)
Ващук Ф. Г - Енергозберігаючі технології в Ужгородському національному університеті, Головач Й. Й. (2013)
Кузьміна Г. І. - Місце навчальної дисципліни "Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств" в формуванні у студентів практичних навичок з енергозбереження та енергетичної ефективності, Строкань А. П., Тарасенко Г. В. (2013)
Пшінько О. М. - Аналіз впровадження енергозберігаючих заходів в університеті, Яценко Д. К., Кузнецов В. Г., Шаптала М. В. (2013)
Ігнатьєва І. А. - Стратегічний аналіз підсистем організаційно-економічної енергоефективності функціонування промислових підприємств та провадження політики модернізації, Шульга В. М. (2013)
Біла Т. Я. - Підвищення ефективності роботи приводу електропобутових міксерів та блендерів за рахунок введення адаптивної системи керування, Стаценко В. В. (2013)
Кожушко Р. Ю. - Удосконалення процесу проектування жилетів з навантаженням, Колосніченко М. В. (2013)
Современная кардиология и кардиохирургия-путь от проблем к решению (2013)
Шніцер Р. І. - Аналіз основних показників здоров’я дитячого населення Закарпатської області за 2012 рік, Брич В. Д., Міцьо Т. В., Радь М. В. (2013)
Цмур О. В. - Перинатальні аспекти здоров’я жінок, які багато народжували, Гарапко Т. В. (2013)
Корчинська О. О. - Особливості розродження жінок із гіпертензивними розладами при вагітності, Федько Р. М., Федько Ю. Р. (2013)
Hudáková A. - The relationship of self-sufficiency and quality of life of seniors in the east region, Németh F., Majerníková L. (2013)
Щобак О. І. - Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини, Рязанова Н. В., Ківежді К. Б., Цяпець С. В. (2013)
Ігнат Г. В. - Особливості функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних із гіпергомоцистеїнемією (2013)
Лянна М. В. - Особливості мікробіологічного статусу у вагітних із лейоміомою та патологією шиийки матки в анамнезі (2013)
Гечко Х. А. - Особливості перебігу та лікування функціональних закрепів у дітей раннього віку на сучасному етапі, Товт М. І. (2013)
Потапчук А. М. - Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку Закарпатської області, Рівіс О. Ю., Зомбор К. В. (2013)
Івахненко О. С. - Особливості впливу пробіотиків на клінічний перебіг харчової алергії на білок коров’ячого молока у немовлят (2013)
Марковцій Л. Ю. - Корекція порушень мінерального гомеостазу при вперше діагностованому туберкульозі у дітей (2013)
Поляк-Товт В. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кору у дітей в поєднанні з глистною інвазією (2013)
Ігнатко Л. В. - Сучасні аспекти виникнення та перебігу синдрому циклічного блювання у дітей, Порташ Л. Ю., Томей А. І. (2013)
Федько Р. М. - Акушерські та перинатальні аспекти інтраамніальної інфекції у жінок, котрі багато народжували (2013)
Кугай А. І. - Художньо-асоціативні фактори формування креативного мислення лікаря (2013)
Чернишов О. І. - Здоров’язберігаючі перлини спадщини Василя Сухомлинського (2012)
Трегубенко О. М. - Сучасний стан позапрограмного природничого краєзнавства в системі шкільної та позашкільної освіти України (2012)
Сидоренко В. В. - Типологія поглядів на природу і змістпедагогічної майстерності вчителя української мови і літератури (2012)
Коровка О. А. - Творчий спадок В.А.Сухомлинського та сучасний освітній процес початкової школи (2012)
Плотников С. А. - Современные тенденции расширения и упрочения христианского просвещения школьной молодежи в Украине (2012)
Глухов В. О. - Використання інформаційних технологій у викладанні вищої математики, Глухова М. В. (2012)
Пустовар Л. О. - Організація самостійної роботи курсантів з іноземної мови в умовах комп'ютерної підтримки (2012)
Чикіна Ю. Ю. - Підготовка майбутніх вчителів географіїдо використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологійу навчально-виховному процесі (2012)
Приходченко К. І. - Практичні заходи зі збереження життя та здоров’я учнівпід час освітнього трудового процесу, Горпинченко Г. В. (2012)
Некрасова И. М. - Учебное задание как инструмент формирования социального менталитета в школьном возрасте (2012)
Пустинникова І. М. - Критерії оцінювання олімпіадних завдань, Кучер Ю. О., Ставська А. В. (2012)
Брусило З. О. - Формування аналітичних умінь школярів і студентів при вивченні курсу елементарної математики (2012)
Шевченко А. О. - Підготовка вчителя фізичної культури до застосування оздоровчих технологій в навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Волобуєва Т. Б. - Якісна освіта через здоров’язберігаючу педагогіку (2012)
Сорокіна Г. О. - Підготовка фахівців з туризму: краєзнавчий аспект (2012)
Чернишов Д. О. - Регіональний виховний простір:діагностика соціально-педагогічних можливостей (2012)
Черкашенко В. О. - Філософські засади реалізації Національної стратегії розвитку освітив Україні (на прикладі Донецького регіону) (2012)
Леонова Н. С. - Нарада як вид офіційно-ділового спілкування (2012)
Васильков В. М. - Концептуальні положення особистісно-професійного становлення майбутнього інженерно-педагогічного працівника в умовах багаторівневої освіти, Василькова О. І. (2012)
Ломакіна Г. І. - Суб’єктність як одна з якостей суб’єкта громадянського суспільства (2012)
Ксьонзенко М. А. - Актуальні проблеми взаємозв’язку професійного саморозвитку та самореалізації особистості педагога (2012)
Назаренко Г. А. - Підготовка педагогів до виховання культури демократизму учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Макаренко С. І. - Особливості розвитку українського мовлення дошкільників в умовах білінгвізму (2012)
Павленко Є. А. - Метод тренування по колу на заняттях з фізичного виховання (2012)
Величко О. М. - Особливості виховної роботиз налагодження міжетнічних стосунків підлітків у позашкільних навчальних закладах (2012)
Сироижко С.А. С. А. - Обоснование программы факультативного курса "Основы христианской этики" для 11-х классов (2012)
Родигіна І. В. - Освітні імперативи у дзеркалі радянського кіно шахтарської тематики 1930-1940-х рр., Родигіна О. М. (2012)
Бочаров С. В. - Європейська інтеграція: польський досвід та українські перспективи (2012)
Мухін В. М. - Кількісний аналіз представництва вчених-медиків у світовій біології в аспекті виховання обдарованих дітей, Мухін І. В. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Коновець С. - Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва (2011)
Кісь О. - Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід (2011)
Глушко М. - Хто ж записав "Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії"? (2011)
Луньо Є. - Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини (2011)
Мовна У. - Бджільництво як феномен української обрядової культури в етнографічних студіях середини XIX — початку XXI століття (2011)
Романюк Н. - Традиційні перша купіль та сповивання дитини на теренах Південно-Західного історико-етнографічного регіону (2011)
Сивак В. - Євхаристійна іконографія в українському сакральному малярстві XVII—XVIII ст. (2011)
Скоп П. - Становлення традицій мистецького стилю маньєризм в сакральному живописі поч. XVII ст. Західної України (2011)
Бакович О. - Художні та іконографічні особливості рококо у іконописі Галичини другої пол. XVIII ст (2011)
Янішевська Н. - Геометризм як мета та метод формотворення в українському та польському авангарді: аналіз теоретичного та мистецького доробку О. Богомазова та Л. Хвістека (2011)
Біюнь Ч. - Живопис "Хуа-Няо" в художній культурі Китаю ХХ — поч. ХХІ ст. (2011)
Сьомкін В. - Структурна модель рекламного процесу в контексті дизайн-діяльності (2011)
Винниченко О. - Гончарна "скульптуро-кераміка" Уляни Ярошевич (2011)
Коць-Григорчук Л. - Українська в’язь (2011)
Мовна М. - Путівники Львовом міжвоєнного періоду (1919—1939): сучасна історична візія (2011)
Щербина Х. - Чарівні можливості "троїстих музик" та їх зв’язок з нечистою силою (за матеріалами експедиції Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. 2008 р.) (2011)
Пелех М. - Нововідкрита пам’ятка львівського малярства першої третини XVII — поч. XVIII ст. з церкви Миколая Чудотворця з с. Якторів на Львівщині (2011)
Іваннікова Л. - Вагомий внесок в історію української фольклористики Шалак О. Фольклористична діяльність Андрія Димінського. — К. : Освіта України, 2009 (2011)
Селівачов М. - Демаркація історії мистецтв, Сагайдак М., Марусенко П. (2011)
Іванкова-Cтецюк О. - Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ — на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект (2011)
Івашків В. - Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років (2011)
Романюк В. - Вірування мисливців Українських Карпат (2011)
Чоповський В. - Лісоруби та сплавники лісу Українських Карпат у творах письменників (ХІХ — 20— 30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Горбаль М. - Чинники формування різдвяної обрядовості Лемківщини (2011)
Гоцько П. - Дослідження історичних (етнологічних) процесів за допомогою постпозитивістських методів (на прикладі життя юного Івана Мазепи) (2011)
Гальчак Б. - Таємниця засідки під Балигородом (2011)
Щербань О. - Глиняний посуд для різдвяних та великодніх страв (кінець ХІХ — перша половина ХХ століття) (2011)
Боса О. - Традиційний досвід у галузі переробки і зберігання зернових на Яворівщині (перша половина ХХ ст.) (2011)
Гладкий М. - Парубоцька забава "Тріпак"та новорічні святкування в с. Вороблевичі (2011)
Сиряміна Н. - Мистецькі аналогії мегалітичного будівництва (2011)
Михайлюк Н. - Українські жіночі монастирі у Львові в ХVII—XVIII ст. Історико-мистецькі пам’ятки монастиря введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок (2011)
Бабій Н. - Організація костьольного простору в бароковій архітектурі Українського Прикарпаття (2011)
Лисун Я. - Збереження пам’яток монументального живопису Галичини кінця XVII — XVIII ст. Костел Бернардинів у Львові (2011)
Руденко О. - Рукописна книга в творчості Модеста Сосенка (2011)
Трумко Д. - Роль кумів у родильній обрядовості (2011)
Юрова Т. - Елементи кавказького національного костюма в однострої України ХХ ст. (2011)
Корнєв А. - Козацький гумор та доба Хмельницького у літопису Григорія Грабянки (2011)
Голубець Г. - Професійний тандем (2011)
Гощіцька Т. - Слідами Михайла Зубрицького (на основі польових матеріалів з народного будівництва, зібраних в с. Мшанець та Плоске, Старосамбірського р-ну Львівської обл.) (2011)
Глушко М. - Пам’ять про Василя Доманицького незгасна (2011)
Павлюк С. - Планетарна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції (2011)
Сокіл В. - Невербальні засоби вираження в наративах про голодомор (2011)
Пастух Н. - Український фольклор як чинник етнічної ідентичності українців Республіки Молдова, Харчишин О. (2011)
Гілевич І. - "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії" і польові дослідження в Україні (середина 1960-х — початок 1970-х рр.) (2011)
Коваль-Фучило І. - Жанрове розмаїття фольклору на Сумщині: сучасне побутування (2011)
Ягело С. - Духи-"господарі" природних локусів у демонологічній прозі Карпат (2011)
Бриняк О. - Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців (2011)
Болібрух Л. - Наукові концепції походження короваю у східних слов’ян (2011)
Пуківський Ю. - Традиції дошлюбного спілкування молоді у волинян (на матеріалах весняного циклу народного календаря) (2011)
Васілевскі Єжи C. - Проблеми етнолога із глобалізацією: чи в неї вірити, як її досліджувати, як про неї говорити? (2011)
Магас Г. - Традиційні мотиви у колядках та щедрівках Стрийщини: загальноукраїнський контекст (2011)
Коваль Г. - Флористичний символічний код календарно-обрядової поезії українців (2011)
Сокіл-Клепар Н. - Концепт "Гора" в мікротопонімах Українських Карпат (2011)
Сокіл Г. - Галичина у фольклорному обстеженні Володимира Левинського та Мирослава Капія (2011)
Чупашко І. - Особливості виконавської майстерності Євгена Вахняка та Володимира Василевича (2011)
Содомора Х. - Співвідношення традиції та новації у художньому вирішенні чоловічих прикрас Українців Карпат (2011)
Дударець B. - Смоляр O. Типи кам’янистих садів Сходу та принципи їх формування (2011)
Білоус В. - Кавказознавча сторінка у спадщині Корнила Устияновича (2011)
Харчук Х. - Холм Слави — цвинтар вояків російської армії з 1914—1915 років (2011)
Надопта А. - Діяльність Северини Париллє, ЧСВВ, по збереженню пам’яток української культури (2011)
Федорусь М. - Йорданське святкування на озерах біля села Верещиці на Яворівщині (2011)
Сапеляк О. - Аргументовано, компетентно… (2011)
Балагутрак М. - Континенти української ідентичності (2011)
Дяків В. - Перше Монографічне історико-фольклористичне дослідження про Якова Новицького (2011)
Борисова С. В. - Формування художньо-естетичної культури студентів на заняттях з вивчення народної творчості (2013)
Васюченко П. В. - Повышение компетентности выпускника ВУЗа за счет развития системы технического творчества студентов, Чернюк А. М., Несторук Н. А. (2013)
Рижкова М. С. - Педагогічні технології: історичний аспект, Хасанова Л. Р. (2013)
Котелевцева Н. П. - Володіння комунікативними уміннями як запорука успішної діяльності майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Недосєкова Н. С. - Формування складників предметної компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю, як основи їхньої професійної майстерності (2013)
Заіченко О. М. - Експерементальна перевірка методики використання електронного навчального курсу під час виробничого навчання (2013)
Касярум С. О. - Педагогічна компетентність викладачів вищих технічних закладів (2013)
Торба Ю. І. - Інноваційна діяльність педагога – запорука підготовки висококваліфікованих фахівців (2013)
Татаринов С. Й. - Іноваційні розробки та тенденції розвитку інженерно-педагогічної освіти, Несторук Н. А. (2013)
Литвиненко О. В. - Вимоги до змісту професійної діяльності інженера-педагога у сучасних умовах (2013)
Коломієць В. В. - Методика учбового проектування з курсу "Теорія механізмів і машин" із застосуванням ПЕОМ, Владіміров Е. О. (2013)
Посторонко А. І. - Експериментальна перевірка методики використання електронного навчального курсу при вивченні загальної хімічної технології та її вплив на афектну сферу студентів, Ворох А. О. (2013)
Богданова Н. Г. - Експериментальна перевірка методики використання електронного навчального курсу при вивченні культурології та її вплив на когнітивну сферу студентів (2013)
Горохова Р. І. - Автоматизація обробки результатів педагогічних експериментів, Васильчук Д. П. (2013)
Булгакова І. В. - Активізація навчання за допомогою електронного навчального курсу для інтерактивного комплексу з дисципліни "Интернет-технології” (2013)
Лєдєньова О. П. - Педагогічні передумови запровадження комп’ютерного навчального курсу з органічної хімії при підготовці інженерів-педагогів (2013)
Цурак С. М. - Методи мотивації студентів у вивченні дисципліни "Технологія виробництва в галузі (Енергетика)"для економічних спеціальностей (2013)
Задворна С. Г. - Зміст та структура спецкурсу "Концептуальне моделювання навчальної інформації" (2013)
Волярська О. С. - Формування управлінської компетентності керівників закладів освіти в умовах післядипломної підготовки (2013)
Макаренко А. Ю. - Кадровий аспект проблеми формування ІКТ-компетентності викладачів ВНЗ (2013)
Бабко Т. М. - Психолого-педагогічні проблеми управління профільною школою в умовах мережевої взаємодії (2013)
Коваленко С. О. - Ціннісні детермінанти активності педагога в ситуаціях прийняття рішення: значення та шляхи формування в умовах вищої школи (2013)
Лук’янова Ю. С. - Сутність і структура готовності майбутнього інженера-педагога до використання здоров’язбережних технологій (2013)
Пантус Д. Є. - Використання історичних відомостей під час викладання курсу хімії (2013)
Погорєлова Л. В. - Застосування евристичних навчальних комп’ютерних програм (2013)
Гаєвий І. О. - Рейтингова система оцінювання в умовах розвитку ключових компетентностей учнів профільної старшої школи (на прикладі уроків фізики), Шепель О. А. (2013)
Кохан І. І. - Естетичне виховання в процесі особистісного та професійного розвитку майбутнього фахівця (2013)
Михайлишина Г. Ф. - Современное физико-математическое образование в условиях перехода к Болонскому процессу, Кобылянський Б. Б. (2013)
Ткаченко В. В. - Підготовка вчителя фізичної культури у зарубіжних країнах (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Сардак С. Е. - Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів, Сухотеплий В. Т. (2013)
Грущинська Н. М. - Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій (2013)
Редзюк Є. В. - Еволюція впливу фондових бірж на соціально-економічне середовище світу (2013)
Навроцька Н. А. - Трансформація світового інвестиційного простору в умовах глобалізації (2013)
Лук’янов В. С. - Шляхи формування посткризових систем міждержавного фінансового регулювання (2013)
Фліссак К. А. - Методологічні вимоги до інформаційного забезпечення в економічній дипломатії (2013)
Байханов І. Б. - Вибори і соціальний протест: основні тенденції взаємозв’язку (російською мовою) (2013)
Чугаєнко І. О. - Вплив державного регулювання на дію закону зміни праці в ринкових умовах (2013)
Танцошова Ю. - Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток Словаччини (англійською мовою) (2013)
Козловський С. В. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до формування системи бюджетного управління, Фоніцька Т. І. (2013)
Гжибовська Н. В. - Розвиток пенсійної системи Латвії (російською мовою) (2013)
Хомініч І. П. - Про формування і розвиток системи медичного страхування (російською мовою), Челухіна Н. Ф. (2013)
Мазурок П. П. - Функціональна модель впливу обов’язкового соціального медичного страхування на розвиток людського капіталу, Молозіна Н. А. (2013)
Боцян Т. В. - Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності (2013)
Баюра Д. О. - Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств, Білоног Т. В. (2013)
Тельнова Г. В. - Визначення загальних засад концепції фінансового менеджменту інтегрованої корпоративної структури (2013)
Валінкевич Н. В. - Концептуальні основи впровадження економічної модернізації підприємств у ринкових умовах господарювання (2013)
Новікова М. В. - Формалізація методологічних підходів до оцінювання стратегічного потенціалу підприємств авіатранспортного комплексу України (2013)
Гудкова В. П. - Упорядкування соціально-економічних пріоритетів у системі транспортного обслуговування населення (2013)
Юшкевич О. О. - Міжнародний досвід регулювання економічного та екологічного розвитку аграрного сектору економіки (2013)
Яркіна Н. М. - Рибне господарство України як складова світового рибогосподарського комплексу: тенденції, проблеми, перспективи (російською мовою) (2013)
Вдовенко Л. О. - Кредитні ризики в системі банківського кредитування (2013)
Роганова Г. О. - Стратегія фінансування оборотних активів: позиція персоналістів (2013)
Стахова К. - Роль організацій, що діють у сфері трудових відносин у Словаччині (англійською мовою) (2013)
Смутчак З. В. - Особливості управління персоналом: генезис наукової думки (2013)
Азарова А. О. - Розрахункові методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Житкевич О. В. (2013)
Яців Р. - Фестини "Народознавчих Зошитів" (З приводу виходу у світ 100 числа) (2011)
Кирчів Р. - Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера (2011)
Никорак О. - Наукова спадщина Катерини Матейко в українському народознавстві (до 100-ліття від дня народження) (2011)
Гонтар Т. - Дослідник і охоронець народної культури (2011)
Гвоздевич С. - Катерина Матейко — дослідниця української народної кераміки (2011)
Остапик О. - Катерина Іванівна Матейко — етнограф, музейник, мистецтвознавець, дослідник народної культури (2011)
Моздир М. - Такою її пам’ятаю (2011)
Гудак В. - Незабутні враження… (2011)
Никорак О. - Наукові праці дійсного члена НТШ, кандидата історичних наук Катерини Іванівни Матейко (2011)
Герус Л. - Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко (2011)
Матейко К. - Про сподвижників українського мистецтва (2011)
Мотиль Р. - Глиняний посуд епохи неоліту на теренах України (2011)
Колупаєва А. - До джерел української церковно-обрядової кераміки (2011)
Івашків Г. - Особливості форми та декору керамічних димарів (2011)
Болюк О. - Основи систематизації дерев’яного облаштування та архітектурні елементи інтер’єру церков (2011)
Олійник О. - Українські церковні тканини: типи, походження, символіка (2011)
Федорчук О. - Художні вироби з бісеру в українському народному мистецтві: походження та розвиток традиції (2011)
Козакевич О. - Традиційні мереживні та в’язані вироби на Буковині кін. ХІХ — ХХ ст. (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій) (2011)
Шпак О. - Осередок народного малярства на склі середини — другої половини ХХ століття у селі Річка Міжгірського району Закарпатської області (матеріали польових досліджень (2011)
Тріска О. - Богородчанський осередок народного малярства на склі (2011)
Школьна О. - Вивчення українського мистецтва промислової тонкої кераміки ХХ століття: різниця в художньо-стильових домінантах з російськими порцеляною-фаянсом (2011)
Сапеляк О. - Україна в шляхетних образах (2011)
Шпак О. - Цінне видання про мистецтво гуцульської вишивки (2011)
Лосєва Н. М. - Навчання майбутніх викладачів математики у контексті ідей "пайдейя від Сократа до Зенона" (2013)
Мерхелевич Г. В. - Методологічна схема формування готовності викладачів медичного ВНЗ до організації навчального процесу іноземною мовою (на прикладі англійської мови) (2013)
Блудова А. А. - Проблемы народного образования в условиях рынка (2013)
Волобуєва Т. Б. - Теоретичні основи інноваційної моделі навчання (2013)
Касярум К. В. - Комунікативна компетентність викладача вищої школи (2013)
Макаренко Л. Л. - Побудова мережевого інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу (теоретико-методичний аспект) (2013)
Гнезділова К. М. - Питання дослідження складових корпоративної культури викладача вищої школи (2013)
Касярум Я. О. - Дотримання вимог системи безпеки корпоративної інформації як складова професійної діяльності майбутнього економіста (2013)
Борисов В. В. - Методичні аспекти використання конструкторсько-технологічних задач на уроках трудового навчання (2013)
Айвазян Е. І. - О доказательствах существования объекта (отношения) (2013)
Гусак Н. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (2013)
Ткаченко К. О. - Формування комунікативних компетенцій вчителів початкових класів (2013)
Батурін С. С. - Роль компетентнісного підходу у вищій професійній освіті України (2013)
Гризоглазова А. В. - Умови етично-естетичного виховання молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Чернишов О. І. - Науково-методичний супровід експериментально-дослідної роботи в регіоні (2013)
Білянін Г. І. - Компетентнісний підхід як концептуальна основа підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Бобилева Я. В. - Теоретичні засади формування інноваційної культури майбутніх учителів технологій 70 (2013)
Главатських І. М. - Керування колективом в умовах конфлікту (2013)
Лазарчук Г. В. - Актуальність формування правової компетентності у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2013)
Малазонія С. В. - Особенности формирования психологической готовности к профессиональной деятельности (2013)
Гаєвий І. О. - Акмеологічний підхід як потужний засіб розкриття творчого потенціалу учнів, Діордієва Н. В. (2013)
Смульська А. В. - Акмеологічні знання та уміння майбутніх правознавців як змістова складова професійного саморозвитку (2013)
Золотарьова О. В. - Система ценностных ориентаций, влияющая на становление характера и личности студента (2013)
Сирих Ю. С. - Виховання емоційної стійкості майбутніх інженерів в умовах реформування вищої технічної освіти (2013)
Лодатко Є. О. - Математична культура в інформаційному вимірі сучасного соціуму (2013)
Дергач М. А. - Театральне мистецтво в системі шкільної освіти (2013)
Пустиннікова І. М. - Підвищення зацікавленості учнів навчальним матеріалом за допомогою коміксів, Семенюк Ю. О. (2013)
Кожевников В. М. - Теоретико-методологічні та практичні основи забезпечення наступності профільної школи і вищого навчального закладу (2013)
Наконечна О. В. - Застосування методу експертної оцінки у процесі відбору найбільш важливих професійних якостей майбутніх фахівців з обліку та аудиту (2013)
Гарачук Т. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах (2013)
Бондарук Я. В. - Проблема ресертифікації у системі підвищення кваліфікації вчителів США (2013)
Інформація для авторів (2013)
Мовна У. - Знакова функціональність меду в українському обрядовому "тексті" народин (2011)
Замостяник І. - Весільна обрядовість львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII століття (2011)
Горбаль М. - Гостинність як парадигма духовності у лемківській різдвяній обрядовості (2011)
Гощіцька Т. - Традиційні господарські споруди на пограниччі Бойківщини та Підгір’я (середина ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2011)
Раковскі Т. - Між збиральництвом і археологією. Досвід історії та сучасності здеградованих вальбжихських гірників (2011)
Мойсей А. - Звичаї та обряди, пов’язані з народженням дитини в українців та румунів Сторожинецького району, Парайко К. (2011)
Романюк В. - Використання продуктів мисливства у традиційній культурі населення Українських Карпат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. (2011)
Лисун Я. - Культурне тло Львова ХVII — початку XVIII ст.: Західноєвропейський мистецький контекст (2011)
Комарницький А. - Процес еволюції та значення монументального образу у формуванні типу Руської Богородиці (2011)
М’якота І. - Історизм та еклектика в естетичній системі Царських Врат Волині другої половини XIX — першої третини XX ст. (2011)
Бабій М. - Любомир Медвідь: особливості зображень Христа-Пантократора в купольних частинах храмів св. Івана Хрестителя в Оттаві та св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова (2011)
Ямаш Ю. - Жанрова палітра Івана Труша (2011)
Медвідь-Юрків М. - Фотографія у контексті візуальної реклами: українські реалії (2011)
Дзюба М. - Життя та творчість Віри Тарасенко (2011)
Русіна В. - Протяжні пісні Луганської області (за матеріалами експедиції 2010 року) (2011)
Дутка Р. - Народознавча тематика на сторінках часопису "Нова Хата" 1925—1927 (2011)
Плотников С. А. - Современные тенденции расширения и упрочения христианского просвещения школьной молодежи в Украине (2013)
Приходченко К. І. - Здоров’я як життєвий потенціал особистості, Люріна Т. І. (2013)
Жаданова О.М. - Історія формування духовності та моралі у творчих доробках педагогів середини ХІХ століття в контексті сучасної педагогічної думки (2013)
Бурова Е. В. - Організація педагогічної практики у процесі взаємодії "вищий педагогічний навчальний заклад – загальноосвітня школа" другої половини ХХ століття, Буров Ю. В. (2013)
Сидоренко В. В. - Реалізація науково-методичної системи розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в процесі експериментальної роботи (2013)
Балицька Т. В. - Упровадження кредитно-модульної системи навчання в Луганському національному аграрному університеті кафедрою історії та українознавства (2013)
Седашева С. Л. - Наукові підходи до обґрунтування професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Чередник О. В. - Соціокультурні інтенції безперервної освіти в Україні (2013)
Гапєєва І. В. - Методические приемы и средства активизации освоения иностранного языка студентами неязыковых специальностей (2013)
Коломенська В. В. - Комп’ютерне моделювання досвіду Резерфорда, Кисіль А. В. (2013)
Зоря Ю. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників: результати дослілно-експериментальної роботи (2013)
Романкевич Г. В. - Аналіз результатів експериментально-дослідної роботи формування правової свідомості студентської молоді (2013)
Чернишов О. І. - Школа лідерів освітніх ініціатив як інноваційний цільовий проект післядипломної освіти (2013)
Волобуєва Т. Б. - Методичні основи педагогічного дослідження (2013)
Торба Ю. І. - Дистанційне навчання як один з пріоритетних напрямів модернізації професійної освіти (2013)
Шамрай О. Г. - Сучасні підходи до управління загальноосвітніми навчальними закладами (2013)
Решетова І. А. - Колегіальні органи в межах соціально-педагогічного простору вищого навчального закладу (2013)
Жидких Т. М. - Підготовка працівників навчального комплексу "коледж-академія" до прийняття управлінських функцій (2013)
Васильков В. М. - Концептуальна модель системи психологічного супроводу студентів у процесі фахового навчання, Василькова О. І. (2013)
Кошелева Н. Г. - Характеристика моделі готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2013)
Другов М. С. - Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (2013)
Мартинець Л. А. - Методологічні підходи та принципи формування ділових якостей особистості школяра (2013)
Сунцов О. М. - Об учете индивидуальных особенностей учащихся при изложении нового материала (2013)
Пасечнікова Л. П. - Модернізація чеської освіти в умовах демократизації суспільства (2013)
Мерхелевич Г. В. - "Чорно-біле" та "скелетне" сприйняття інформації як складова процесунавчаня іноземної мови викладачів медичного ВНЗ (2013)
Інформація для авторів (2013)
Павлюк С. - Традиційне хліборобствов контексті становлення слов’янської культури (2011)
Сокіл В. - Наукова та народна термінологіяпро голодомори в Україні: постановка проблеми (2011)
Чоповський В. - "Чуєш, брате мій…" (До 120-ліття українського поселення в Канаді) (2011)
Боса О. - Господарський досвід переселенців з Надсяння, Холмщини, Підляшшя i Лемківщини: джерела та історіографія (2011)
Горбаль М. - Сюжети лемківських різдвяних легенд та переказів. Їх міжетнічне взаємопроникнення (2011)
Чмелик Р. - Відображення в пам’яті місцевого населення процесу творення радянсько-польського кордону в Україні (1939—1951 рр.) (2011)
Вовчак А. - Сучасні тенденції розвитку українського народного транспорту: феномен "диґи". На матеріалах експедицій у Західну Бойківщину (Турківський р-н Львівської обл., 2008— 2009 рр.) (2011)
Федина О. - Український народний одяг у дослідженнях Катерини Матейко (2011)
Харчук Х. - "Нове" єврейське кладовище у Львові (середина ХІХ — ХХ ст.) (2011)
Откович Т. - Іконографічна програма та іконографічне походження сюжетів іконостаса з монастиря Скиту Манявського (Богородчанський іконостас) 1698—1705 рр. авторства ієромонаха Йова Кондзелевича (2011)
Сімферовська А. - Людина і мистецтво: окремі погляди на проблеми інтерпретації (2011)
Іванишин Н. - Історична динаміка розвитку графіки у Львові: до питання формування видової системи (2011)
Москалюк М. - Культурно-мистецьке середовище Львова кінця ХХ ст.: особливості організації та теоретичні засади (2011)
Єфімова А. - Новітні мистецькі практики public art: до питання термінології (2011)
Фур Р. - Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові: література та джерела (2011)
Пшеничний Д. - Художнє ткацтво Олега Мінька (2011)
Зубко Л. - Богдан Сойка — творчий шлях митця (2011)
Редакційна Колегія. Пам’яті колеги (2011)
Радович Р. - В мандрах за русалками (Спогад про Корнелія Кутельмаха) (2011)
Глушко М. - Корнелій Кутельмах — дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків, Гілевич І. (2011)
Глушко М. - З наукової спадщини Корнелія Кутельмаха як етнографа-експедиційника (2011)
Моздир М. - Таким його запам’ятав (2011)
Дяків В. - Галі з батьківського села (2011)
Куриляк С. - Тур’янські "галі": гаївки села Тур’є Буського району на Львівщині (2011)
Іваннікова Л. - Фундаментальне монографічне дослідження фольклору ХХ століття (2011)
Ратушняк Г. С. - Оцінка впливу конструкцій регулювальних пристроїв аеродинамічних мереж на їхні коефіцієнти місцевих опорів, Степанковський Р. В. (2013)
Мущанов В. Ф. - Экспериментальное исследование прочностных и геометрических характеристик гнутосварных труб прямоугольного сечения украинских производителей, Оржеховський А. М. (2013)
Fetisov Oleg - Model of sustainable development strategy in a context of industrial architecture conversion into new sustainable social functions (2013)
Ерошкина Н. А. - Малоэнергоемкие ресурсосберегающие технологии производства вяжущих для конструкционных бетонов, Коровкін М. О., Аксьонов С. В. (2013)
Карпович О. М. - Разработки и внедрение достижений нанотехнологий – главное и перспективное направление в развитии строительной индустрии и создании инновационных материалов XXI века (2013)
Шаленний В. Т. - Обоснование выбора способов механизации при монтаже металлических силосов методом подращивания, Кислиця Л. В. (2013)
Шаленний В. Т. - Порівняльна оцінка ефективності використання розбірнопереставної опалубки фірм Doka та Peri для влаштування стін, Капшук О. А. (2013)
Новицький О. П. - Методи закріплення ґрунтів цементом (2013)
Савйовський В. В. - Особенности усиления и замены деревянных перекрытий реконструируемых зданий, Сухорукова Т. Г. (2013)
Беличенко Е. А. - Исследование физико-химических свойств водных растворов добавок, Ніканорова А. Г., Толмачов С. М. (2013)
Бражник Г. В. - Влияние микронаполнителя на подвижность растворных смесей, Мироненко С. А., Толмачов С. М. (2013)
Тонкачеєв Г. Н. - Технологія зведення монолітних багатоповерхових будівель і перспективи її розвитку, Шарапа С. П. (2013)
Білоус Ю. О. - Мистецтво як складова формування сучасної музейної архітектури (2013)
Васильева М. А. - Полимерные теплоизоляционные материалы пониженной токсичности, Меджидова Я. Т. (2013)
Попова М. Н. - Новые материалы в строительстве на основе полимерных отходов, Викочко Д. І., Захаров І. Ю. (2013)
Гусак А. А. - Исследование влияния воздействия низкотемпературной неравновесной плазмы на свойства минеральных вяжущих веществ, Скиба О. А., Санніков О. С., Аристов Д. І., Кравцова Д. В. (2013)
Махов Л. М. - Повышение энергоэффективности тепловых насосов при их использовании в системе утилизации теплоты удаляемого воздуха для теплоснабжения производственных зданий, Тітков Д. Г. (2013)
Жила В. А. - Анализ коррозионных повреждений подземных распределительных газопроводов, Ботнарь М. I. (2013)
Котляр Н. И. - Совершенствование организационно-технологических решений возведения колонн круглого сечения, Соколенко Н. В. (2013)
Душкин С. С. - Влияние фазово-дисперсного состояния примесей природных вод на процессы подготовки питьевой воды (2013)
Левченко В. Н. - Основные недостатки антикоррозионной защиты строительных конструкций, Левченко Д. В., Кириченко В. Ф., Харін А. М. (2013)
Чернышев В. Н. - Исследования работы илоотделителя в технологии глубокой минерализации осадка, Зятіна В. I. (2013)
Алтухова А. В. - Опыт преобразования нефункционирующих шахтных предприятий в экспозиционно-туристические центры (на примере Чешской Pеспублики), Шолух М. В. (2013)
Бумага А. И. - Конструирование дуги кривой второго порядка, проходящей через пять точек (2013)
Демидов И. А. - Анализ условий труда в строительной отрасли с целью рационального выбора средств индивидуальной защиты работающих, Шваюк Є. Ю., Долженков А. П. (2013)
Kostin Vitalii - Analysis of temporal changes in the spatial development of the city with using gis technology (2013)
Кушнір Ю. О. - Розрахунок міцності нормального перерізу попередньо напружених сталезалізобетонних балок з бетонною верхньою полицею без елементів зчеплення (2013)
Шевченко Е. В. - Оптимальное проектирование конструкций башенных анкерно-угловых опор ВЛ 110 кB, Танасогло А. В. (2013)
Бондаренко К. О. - Лампа світлодіодна з рідинним і твердотілим тепловідведеннями, Носанов М. І., Романова Т. І. (2013)
Дейнеко А. В. - Особливості конструювання інверсійних покрівель, Тимофєєв М. В. (2013)
Кравец В. А. - Состав, структура и свойства графитсодердащих отходов (ГСП) черной металлургии и способы их утилизации, Насанова Ю. В. (2013)
Крысько А. А. - Геометрическое моделирование стенки стального вертикального цилиндрического резервуара с несовершенствами, Конопацкий Е. В. (2013)
Полищук А. А. - Строительство автономных энергоэффективных домов (с использованием соломенных блоков), Лисиця П. С. (2013)
Григоренко Н. И. - Теоретические предпосылки описания режимов движения двухфазных потоков жидкость-воздух в наклонных каналах (2013)
Маркин В. В. - Утилизация осадков бытовых сточных вод (2013)
Шацков А. О. - Перспективи і проблеми впровадження інфрачервоного опалення в Україні, Монах С. І. (2013)
Перфилов В. А. - Базальтовое фибровое волокно как основной компонент дисперсно-волокнистого армирования бетонов, Зубова М. О. (2013)
Глушко М. - Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) (2012)
Болібрух Л. - Хліб в обрядово-звичаєвій структурі традиційного весілля бойків (2012)
Горбаль М. - Вода у різдвяній обрядовості лемків (2012)
Чмелик Р. - Ставлення мешканців українсько-польського пограниччя до кордону (2012)
Чоповський В. - Соціально-побутові пісні Українських Карпат (2012)
Бенькалович Н. - Етнографічно-краєзнавча діяльність Миколи Устияновича (2012)
Левкович Н. - Народна метеорологія бойків: магічні обрядодії впливу на атмосферні явища (2012)
Щербань О. - Глиняний посуд в українській cелянській трапезі: від народного до псевдоелітарного (остання чверть ХІХ — початок ХХІ століття) (2012)
Замостяник І. - Сімейно-побутові відносини львівського міщанства кінця XVI — початку XVII століть (2012)
Мовна М. - Путівниковий дискурс Львова епохи Габсбургів (1772—1918) (2012)
Скільський Д. - Технічні прийоми художньої обробки деревини (2012)
Скринник-Миська Д. - Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект (2012)
Дутка В. - "Гуцульський" експресіонізм Фридерика Паутша (2012)
Смоляр О. - Особливості використання школи українського бароко в дизайні та архітектурі (2012)
Лозинська Х. - Основні стильові засади розвитку костюма "стиляг" (2012)
Семенюк В. - Шрифтова організація у художніх виданнях: зовнішнє та внутрішнє оформлення (2012)
Герус Л. - Пам’ятна вчена рада до 100-літнього ювілею Антона Будзана (2012)
Гощіцька Т. - Вмеблювання традиційного житла кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (на польових матеріалах із пограниччя Бойківщини та Підгір’я) (2012)
Роман С. - Святвечірня обрядовість українців Жидачівщини (за матеріалами етнографічних експедицій) (2012)
Кушнір В. - Формування археологічних колекцій українських музеїв Галичини (1918—1939 рр.). (2012)
Радович Р. - Духовно-культурний вимiр традицiйного будiвництва (2012)
Білан М. - Наукова синтеза про традицiйний волинський стрiй (2012)
Підгорна Л. - Фольклористика "золотої доби" в Галичині (2012)
Левовицький Т. - Ґенеза цілісних підходів до проблеми освіти – на зустріч з освітологією (2012)
Сисоєва С. - Сфера освіти як об’єкт дослідження (2012)
Баліньська М. - У пошуках моделі освітології (2012)
Беднарська Н. - Дослідження освіти в Польщі (2012)
Кузьменко О. - Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти (2012)
Бех І. - Гуманістична педагогіка у розвивально особистісному вимірі (2012)
Крушевський К. - Педагогіка, яка спирається на докази (доказова) (2012)
Дічек Н. - Поняттєво-термінологічні особливості вивчення педагогічного новаторста (2012)
Огнев’юк В. - Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти (2012)
Ґайда Я. - Гуманістично-антропологічні цінності як основа універсального канону освіти (2012)
Мазур Б. - Неоліберальна освітня ідеологія – етичний вимір (2012)
Хоружа Л. - Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість (2012)
Даценко Ю. - Освітологічні акценти освітньої політики (2012)
Корчак Л. - Суспільні та економічні наслідки безробіття (2012)
Калашнікова С. - Концепція лідерства в управлінні освітніми системами (2012)
Мєшальський С. - Різні погляди на людську природу та роздуми про освіту (2012)
Мороз О. - Медіа-освіта у структурі освітології (2012)
Чуєшов В. І. - До 90-річчя з дня народження Сала Дмитра Павловича. Слово про Вчителя, Стрельников Л. С. (2013)
Tkachenko O. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of 3,4-dihydrothieno (2,3-d) pyrimidine-2,4-dione-1-acetic acid amides, Vlasov S. V., Kovalenko S. M., Zhuravel’ I. O., Chernykh V. P. (2013)
Аltukhov О. О. - Synthesis and properties of 2-(benzoylamino) (1-R-2-oxo-1,2-dyhydro-3Н-indole-3-ylidene) acetic acids еthyl esters (2013)
Isaev S. G. - The reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXIV. Kinetics of the alkaline hydrolysis of methyl esters of 4,5-dymethoxy-N-phenylanthranilic acids in the binarry dioxan-water solvent, Sviechnikova O. M., Devyatkina A. O., Zhukova T. V. (2013)
Moiseev О. О. - Development of new criteria to identification and quantitative determination of the components of multicomponent systems by chromatographic methods, Khanin V. А., Dorovskoi O. V., Kotenko O. M. (2013)
Shpychak О. S. - Elaboration of the method of the terpenoid composition determination for essential oils of active pharmaceutical ingredients of "Apised” capsules by gas chromatography, Tikhonov O. I., Khanin V. A. (2013)
Proskurina K. I. - Development and validation of the methods for quantitative determination of nitrofural by UV spectrophotometry (2013)
Krіvoruchko O. V. - The anatomical study of Sorbus aucuparia and Sorbus domestica leaves, Gamulya O. V. (2013)
Tikhonov O. I. - The problem of development of the direction for creation and manufacture of medicines with bee products in Ukraine, Bashura O. G., Yarnykh T. G., Tikhonova S. O., Skrypnik-Tikhonov R. I. (2013)
Yakubchuk O. M. - Substantiation of the pH range for stability of timolol maleate and taurine in the aqueous solution, Fetisova O. G., Andryukova L. M., Kovalenko S. M. (2013)
Biloshitska I. V. - The study of microbiological purity of "Loravit” anti-allergic suppositories, Tikhonov O. I. (2013)
Ярних Т. Г. - Методологічні аспекти створення дитячих лікарських засобів, Рухмакова О. А. (2013)
Nemchenko A. S. - Pharmacoeconomic estimation of the standard treatment regimens of patients with the stomach and rectal cancer, Podgaina M. V., Zharkova S. O. (2013)
Musoev S. M. - Forensic and pharmaceutical investigation of drug related situation in Tajikistan: factors, scales and tendencies (2013)
Alekseev O. G. - Some features of the offenses classification perpetrated in the pharmaceutical sector of Ukraine (2013)
Iakovleva L. V. - Pharmacological research of interaction and the total efficiency of herbal components of "Polyherbagastrin” and "Hepatropin” granules, Spiridonov S. V., Gladkova L. V., Gerush O. V. (2013)
Глушко Л. В. - Вплив кверцетину на прозапальну активність моноцитів периферійної крові у жінок з метаболічним синдромом у менопаузі, Насраллах А. Х., Федоров С. В. (2013)
Author guidelines concerning publications in "News of Pharmacy” journal (2013)
Марков І. - Українці серед сучасних трудових іммігрантів у Росії (2012)
Болюк О. - Дерев’яне обладнання літургійно-богослужбових просторів західноукраїнських церков (питання типології) (2012)
Дутка Р. - Львівський кооператив "Українське народне мистецтво": передумови створення та організаційна структура (2012)
Олійник О. - Стилістика модерну в декорі літургійно-обрядових тканин Галичини на зламі ХІХ— ХХ століть (2012)
Козакевич О. - Софія Володимирівна Чехович: життєвий і творчий шлях (1897—1971) (2012)
Костюк Л. - Георгій Косміаді: художник між Сходом і Заходом (2012)
Федорчук О. - Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) (2012)
Колупаєва А. - До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (ХІ — поч. ХХІ ст.) (2012)
Івашків Г. - Кераміка в ритуалі Божественної Літургії (2012)
Мотиль Р. - З історії розвитку теракоти на теренах України (2012)
Гавриш Л. - Південний регіон збуту глиняних виробів опішнянських гончарів (2012)
Метка Л. - Глиняні вироби в народній медицині: лікування "соняшниці" (2012)
Визір Н. - Персоналії української керамології: Iван Антонович Зарецький (2012)
Шпак О. - Малярство на склі Східного Опілля та Західного Поділля середини — другої половини ХХ ст. (матеріали польових досліджень 2011 р.) (2012)
Сімферовська А. - Реставрація та естетичні трансформації в творі мистецтва (2012)
Голубець Г. - Виставкова діяльність Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (1992—2011 рр.) (2012)
Покотило Г. - Духовно-творча цінність природи (2012)
Войнаровський А. - Промислова власність як фактор розвитку науково-технічного прогресу і вдосконалення матеріальної бази суспільства (2012)
Смирскі Л. - Історичний конструктивізм в Україні в контексті дискурсу етнічності (2012)
Пилипчук С. - Іван Франко — дослідник неказкової фольклорної прози (2012)
Біляковський П. - Різдвяно-стрітенський цикл погодних передбачень в народному календарі українців Карпат (2012)
Нємєц В. - Етап вивідування у структурі традиційного весілля історико-етнографічної Волині: номінації, форми, атрибути (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) (2012)
Радович Р. - Поліська хата в "накот": конструктивні різновиди та шляхи їх розвитку (2012)
Серебрякова О. - Традиційна ворожба з кілками: ритуально-магічний аспект (2012)
Хорунжа Г. - Вплив традицій національних культур на формування стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини другої половини XVI — XVII ст. (на прикладі пам’яток м. Львова) (2012)
Тарас В. - Термін "сад" в історії ландшафтної архітектури (2012)
Тріска О. - Композиційні особливості народного іконопису на склі Центральної та Східної Європи (односюжетні твори) (2012)
Виткалов С. - Декоративно-ужиткові здобутки Рівненщини: Віра Нестерук (художня вишивка) (2012)
Резнік О. - Проблеми сценографії в режисурі Володимира Блавацького (2012)
Ігнатенко О. - Вплив мистецького середовища повоєнного Львова на формування сучасної творчості скульптора Івана Самотоса (2012)
Іванишин Н. - Еволюція формально-образної мови львівської графіки періоду модернізму (2012)
Янощак-Пшибила О. - Кахлі у колекції родини Фіголів (2012)
Коломієць Л. - Зародження та розвиток мультисенсорного дизайну у ХХ—ХХІ ст. (2012)
Тарас Я. - Дерев’яні ворота і огорожі Молдови: архітектурно-декоративний аспект (2012)
Надопта А. - Роль громадських, наукових організацій та церкви у формуванні та становленні українського етнографічного музейництва Галичини кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Редакція. Спроба систематизації спадщини українського мистецтвознавства (2012)
Огнев'юк В. - Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти (2013)
Левовицький Т. - Про цілі та результати реформ – між тривалими розмовами реформаторів та освітньою дійсністю (2013)
Мешальський С. - Зміни польської системи освіти та ідея демократизації школи (2013)
Сисоєва С. - Освітні реформи: освітологічний контекст (2013)
Поясок Т. - Освітня політика як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2013)
Гайдзіца А. - Освітня політика в Польщі після системної трансформації – думки вчителів про політиків і освітню політику Міністерства національної освіти (2013)
Ружанська А. - Місце релігійної освіти в освітній політиці полікультурної Європи (2013)
Щурек-Борута А. - Освітня політика – нові виклики та завдання громадянської освіти (2013)
Козак Л. - Науковий тезаурус інноваціної освіти (2013)
Корчак Л. - Соціально-економічні наслідки безробіття: освітологічний контекст (2013)
Линьов К. - Управління підвищенням кваліфікації керівника навчального закладу (2013)
Саух П. - Університетська освіта: між історичною місією і реальною перспективою (2013)
Морщиньська У. - Методи сучасної філософії в дослідженнях проблем міжкультурною освіти, Морщиньський В. (2013)
Кузьменко О. - Концептуальні моделі університету (2013)
Чернуха Н. - Соціологія освіти в структурі освітології (2013)
Собецький М. - Суспільна семіотика та міжкультурна освіта (2013)
Кужемпа Я. - Полі- або міжкультурне навчання в сучасній Європі – соціоосвітні аспекти (2013)
Огродська-Мазур Є. - Реформа системи освіти та міжкультурне виховання в інтегрованому навчанні у початковій школі (2013)
Койс В. - Молоді вчителі пограниччя – що цінують, які мають очікування, до чого прагнуть, що хочуть змінити? (2013)
Мартиненко С. - Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети (2013)
Мовна У. - Семантика меду в весільному ритуалі: український контекст та європейські паралелі (2012)
Радович Р. - Поліський "Посвіт" (технологічний і культурно-генетичний аспекти) (2012)
Нємєц В. - Традиційне весілля Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини ХІХ — початку ХХ століття (2012)
Кушнір В. - Музей Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові: від заснування до створення першої загальнодоступної експозиції (2012)
Коваль Г. - Етностилістична роль порівнянь у пісенних текстах річного циклу (2012)
Савка М. - Сільськогосподарські мотиви в зимовій обрядовості українців Волині (за матеріалами Горохівського району Волинської області) (2012)
Сокіл-Клепар Н. - Ментальне відображення простору в мікротопонімах Українських Карпат (2012)
Ханас І. - Українські традиції найменування дитини на Опіллі (за матеріалами церковних метрик хрещення ХІХ—ХХ ст.) (2012)
Люта І. - В очікуванні немовляти: забобони, вірування і повір’я волинських матерів (2012)
Голик Р. - "Сільська душа" й "Міський організм": уявлення про сільську й міську культуру в Галичині ХІХ—ХХ ст. (2012)
Мруз Л. - Як цигани світ здобували… Декілька зауважень, декілька запитань, декілька рефлексій, Томіцкі Р. (2012)
Луньо Є. - Культ рідної армії у повстанській епічній традиції Яворівщини (2012)
Лаврук Т. - Символ хреста в системі захисних продукуючих обрядодій на Гуцульщині (2012)
Хорунжа Г. - Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам’яток Львова другої половини XVI — першої половини XVII ст. (2012)
Проців І. - Нонконформізм на зламі 1950—1960-х років (2012)
Цимбалюк О. - Володимир Бець — художник, скульптор, педагог: спогади про часи і події (2012)
Островська Ю. - Традиції та нові художньо-концептуальні ідеї у творчості Світлани Пасічної (2012)
Жеплинський Б. - Побут українських священиків в Галичині першої половини ХХ століття (2012)
Коваль-Фучило І. - Листи Марка Азадовського до Філарета Колесси, Залеська Р. (2012)
Радович Р. - Монографічне дослідження бджільництва Чер (2012)
Сапеляк О. - Про проблеми українських заробітчан у країнах Європи (2012)
Липовська Н. А. - Розвиток наукової спеціальності "Державна служба" у Дніпропетровську (2013)
Квітка С. А. - Партнерство влади та бізнесу: європейські підходи і концепції (2013)
Дегтярьова І. О. - Польський досвід державної атестації науково­педаго­гічних кадрів (2013)
Дрешпак В. М. - Структура та функції комунікативної підсистеми державного управління (2013)
Гончарук Н. Т. - Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан та перспективи (2013)
Рудік Н. М. - Вплив процесу європейської інтеграції на європеїзацію державного управління в Україні (2013)
Лазарєва Л. О. - Механізм розгляду звернень громадян: досвід Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського