Греченко В. А. - Ради України в умовах зміцнення тоталітарного режиму (1929 – 1933 рр.) (2006)
Цимбал П. В. - Історико-правова характеристика податкової системи України напередодні Великої Вітчизняної війни (2006)
Марчук М. І. - Набуття майна одиницями територіального самоврядування Республіки Польща (2006)
Степанюк Р. Л. - Профілактична діяльність слідчого у справах про злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів службовими особами (2006)
Осика І. М. - Характеристика способів використання підроблених документів при вчиненні злочинів у сфері підприємництва (2006)
Мохончук С. М. - Законодавство країн СНД про відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: порівняльний аналіз (2006)
Андрєєв О. О. - Типові слідчі ситуації розслідування вбивств, учинених неповнолітніми (2006)
Заяць Д. Д. - Сутність та види ситуацій перевірки показань на місці на досудовому слідстві (2006)
Ігнатенко В. В. - Поняття міжнародного розшуку, арешту та конфіскації одержаних злочинним шляхом грошових коштів та майна: окремі кримінально-процесуальні аспекти (2006)
Іваненко І. В. - Способи злочинної інтеграції в інституті співучасті (2006)
Дерій А. В. - Цілі та форми залучення фахівців захисником (2006)
Храмцов О. М. - Психічне насильство у кримінальному праві: поняття та ознаки (2006)
Шевчук О. О. - Сучасні проблеми застосування засобів дистанційного сканування при розкритті злочинів (2006)
Самойлова О. С. - Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 330 КК України (2006)
Гриценко І. С. - Деякі питання еволюції наукових поглядів на інститут адміністративної відповідальності (2006)
Ярмакі Х. П. - Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються міліцією в процесі здійснення адміністративного нагляду (2006)
Марченко О. О. - Судовий контроль при розгляді справ про адміністративні правопорушення (2006)
Дубенко О. М. - Деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві (2006)
Фіночко Ф. Д. - Короткий нарис державної адміністрації у Візантійській імперії (2006)
Сіліч І. І. - Про значення правової культури для забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процесі (2006)
Чорномаз О. Б. - Профілактика правопорушень серед неповнолітніх на залізничному транспорті (2006)
Пономаренко Г. О. - Компетенція суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2006)
Назаров І. В. - Прокуратура України на шляху до європейських стандартів (2006)
Захарченко А. М. - Організаційно-правові питання реалізації господарської компетенції місцевих державних адміністрацій (2006)
Арістова І. В. - Службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників (2006)
Маринів Н. А. - Правові принципи проведення податкових перевірок (2006)
Ткачук О. І. - Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України (2006)
Мусієнко І. І. - Нелегальна міграція: чинники та масштаби у сучасній Україні, Стародубцев А. А. (2006)
Тиндик Н. П. - Порівняльна характеристика європейської та американської моделей імміграції (2006)
Мічурін Є. О. - Проблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу (2006)
Ніколаєв І. С. - Проблема розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави Україна та юридичних осіб з державною участю в міжнародному приватному праві (2006)
Греков Є. А. - Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права (2006)
Бервено С. М. - Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності у договірних зобов’язаннях за Цивільним кодексом України (2006)
Заєць О. В. - До проблеми вільного використання об’єктів авторського права (2006)
Горєв В. О. - Свобода переговорів при укладенні договору та її правові обмеження (2006)
Ясинок М. М. - Чи є принцип змагальності в окремому провадженні? (2006)
Голубенко О. Є. - Правова природа держави як суб’єкта права інтелектуальної власності (2006)
Макаренко А. С. - Особливості правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті (2006)
Лукіна І. М. - Заходи примусу в цивільному процесуальному праві (2006)
Синєгубов О. В. - Захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції у системі МВС (2006)
Якименко М. М. - Роль рішень Конституційного Суду та постанов Пленуму Верховного Суду України у реалізації міжнародних стандартів у трудовому законодавстві України (2006)
Могілевський Л. В. - Історичні передумови і об’єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин (2006)
Безусий В. В. - Визначення поняття "ринок праці" у сучасній науці трудового права (2006)
Дей М. О. - Співвідношення міжнародного приватного і національного права у сфері регулювання трудових правовідносин працівників-мігрантів (2006)
Ляшенко Н. О. - Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні (2006)
Остафійчук Г. В. - Професійна ідентифікація особистості в правоохоронній сфері (2006)
Греченко В. А. - Від права античності до права сучасності: Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.). Монографія. Харків: Парус, 2006. – 325 с. (2006)
Новини наукового життя Університету (2006)
На книжкову полицю (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Вступ (2015)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Система освіти та церква у світській державі (2015)
Манжул І. В. - Фізичний захист ядерної безпеки: поняття, цілі, умови досягнення (2015)
Мельничук О. П. - Шляхи подолання проблем діяльності релігійних організацій в Україні (2015)
Мілова Т. М. - Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір (2015)
Максимович Р. О. - Роль європейського суду з прав людини в механізмі захисту соціальних та економічних прав людини (2015)
Мамедов Г. А. - Історичні типи прокураторів Римської імперії на початку нашої ери (2015)
Черновол С. О. - Способи тлумачення нормативно-правових договорів (2015)
Білоглазова Н. О. - Поняття адміністративно-правового статусу центральних банків країн-учасників Європейського Союзу (2015)
Бітов А. І. - Становлення та розвиток касаційного провадження в адміністративному судочинстві за часів незалежної України (2015)
Бунечко В. І. - Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин (2015)
Гарбузов В. О. - Структура адміністративно-правового статусу підрозділів внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ в Україні (2015)
Горбач Д. О. - Деякі питання юридичної відповідальності особового складу Національної гвардії України (2015)
Гробова В. П. - Розгляд основних особливостей організації та функціонування місцевого самоврядування Швейцарії (2015)
Губерська Н. Л. - Акредитація освітньої програми як вид адміністративної процедури у сфері вищої освіти в Україні (2015)
Денега О. П. - Соціальна обумовленість криміналізації незаконного збагачення (2015)
Денисевич А. Ю. - Щодо визначення поняття "професійний рівень працівника" (2015)
Денисенко А. П. - Теоретико-правова характеристика суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Калінін О. В. - Доступ до публічної інформації як метод громадського контролю за діяльністю Служби безпеки України (2015)
Кармазіна Л. П. - Принципи, на яких ґрунтується правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами (2015)
Кібець В. О. - Шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення статусу Державної судової адміністрації (2015)
Кирилюк І. В. - Сутність апеляційного строку в адміністративному судочинстві України (2015)
Колєсніков Д. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів системи державного управління (2015)
Кушнір С. М. - Види, форми та методи президентського контролю у сфері освіти (2015)
Литвиненко В. І. - Напрями адміністративно-правової протидії корупції в Україні (2015)
Логачов І. В. - Сьогодення кодифікації адміністративно-деліктного права України (2015)
Мамедов Е. А. - Оптимізація адміністративно-правових засад контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2015)
Манжула А. А. - Проблеми організації діяльності науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайлов Р. І. - Адміністративно-правові категорії у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Ніколайчук С. В. - Принципи діяльності національної школи суддів України (2015)
Онищук І. І. - Техніка правового моніторингу (2015)
Парненко В. С. - Теоретичні засади інституту адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності права України (2015)
Порощук П. П. - Поняття та значення контролю за діяльністю апарату суду (2015)
Скоренька А. В. - Поняття якості харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу (2015)
Сокуренко В. В. - Поняття, особливості та ознаки адміністративно-правового статусу Сухопутних військ України (2015)
Терещук О. Д. - Історичний генезис розвитку громадського контролю за правоохоронною діяльністю в період 1917-1945 рр. (2015)
Тодощак О. В. - Правова природа перегляду рішень адміністративних судів верховним судом України, Труш В. В. (2015)
Трофімцов В. А. - Принципи адміністративно-правового забезпечення протидії тероризму (2015)
Фоменко М. В. - Поняття інституційних механізмів контролю дотримання прав дитини (2015)
Юсупов В. А. - Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування (2015)
Ярова Р. В. - Суспільна шкідливість адміністративних проступків водіїв автотранспортних засобів (2015)
Ярошенко В. І. - Аналіз існуючих моделей касаційного перегляду судових рішень в країнах континентальної правової системи (2015)
Марцеляк О. В. - Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2006)
Волошенюк О. В. - Сутність і обсяг поняття "юридичні колізії" (2006)
Погрібний С. О. - Юридичні факти в механізмі досягнення мети правового регулювання цивільних відносин (2006)
Червяцова А. О. - Вичерпання національних засобів правового захисту як умова прийнятності скарги: практика Європейського суду з прав людини потребує перегляду (2006)
Шестак С. В. - Цивільний, громадянський та громадський контроль: до визначення понять (2006)
Бондар Р. Г. - Юридична природа гарантій депутатської діяльності (2006)
Зубенко Г. В. - Гласність як основний принцип діяльності контрольно-рахункових органів: вітчизняний та зарубіжний досвід (2006)
Тучак Р. М. - Питання правового статусу суб’єктів боротьби з корупцією (2006)
Логвиненко О. І. - Правові засади забезпечення прав людини на сприятливе навколишнє середовище на міжнародному рівні та в Україні (2006)
Іванюшенко В. В. - Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина (2006)
Гавриленко О. А. - Правова регламентація договору позики в античних державах Північного Причорномор’я (2006)
Кондратюк Л. В. - Основні аспекти правового регулювання міжнародних відносин у Східному Середземномор’ї в період античності (2006)
Захарченко П. П. - Правовий режим земель за проектами Положень комітетів з покращення побуту поміщицьких селян лівобережних українських губерній (Харківська,Чернігівська, Полтавська) середини ХІХ ст. (2006)
Любченко Д. І. - Система покарань у кримінальному праві Гетьманщини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. (за судовою практикою) (2006)
Дарнопих О. Г. - Магдебурзьке право як елемент становлення місцевого самоврядування в українських містах (2006)
Греченко В. А. - Контроль за пресою в умовах формування тоталітарного режиму в Україні (1926 – 932 рр.) (2006)
Пироженко О. С. - Позбавлення волі та альтернативні йому види покарання у вітчизняному кримінальному праві (друга половина XVII ст. – початок ХХ ст.) (2006)
Гладун В. О. - Погляди І. Гаспринського на проблему правосуддя (2006)
Тіхонова М. А. - Становлення спортивних об’єднань до ХІХ століття (2006)
Литвинов О. М. - Закономірні зв’язки у системі механізму протидії злочинності (2006)
Борисенко І. В. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики вбивств із розчленуванням трупа (2006)
Войціховський А. В. - Міжнародні та національні механізми протидії фальшивомонетництву: сучасний досвід та перспективи розвитку (2006)
Кутоманов Д. Є. - Принцип гласності як засіб забезпечення конституційних прав особи у кримінальному процесі (2006)
Іваненко І. В. - Стійкість як ознака організованого злочинного об’єднання (2006)
Булулуков О. Ю. - Прийняття тактичних рішень у процесі розслідування злочинів (2006)
Храмцов О. М. - Психічне насильство як спосіб вчинення злочину, його види та форми (2006)
Герасименко О. Ю. - Використання технічних засобів при дослідженні місця вчинення злочину (2006)
Корнієнко В. В. - Взаємодія правоохоронних органів з банками, контролюючими та наглядовими органами при розслідуванні злочинів у банківській сфері (2006)
Андрєєв О. О. - Специфіка доказування у справах про вбивства, вчинені неповнолітніми (2006)
Мовчан Г. В. - Роль прокурора на досудовому слідстві (2006)
Погребняк С. В. - Попередження злочинів на досудовому слідстві (2006)
Яресько Л. Ю. - Державна політика України в боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом (2006)
Киркач Я. О. - Проблеми методології дослідження впливу сезонного чинника на стан громадського порядку в курортних регіонах (2006)
Лотохова Д. А. - Страх перед злочинністю: напрямки зарубіжних досліджень (2006)
Ярмакі Х. П. - Спеціальний примус, що застосовується міліцією при здійсненні адміністративного нагляду (2006)
Джагупов Г. В. - Мета та види адміністративних стягнень у контексті реформування інституту адміністративної відповідальності (2006)
Новіков В. В. - Правове регулювання відомчого контролю в органах внутрішніх справ (2006)
Гриценко І. С. - Провадження в справах про адміністративні проступки за Адміністративним кодексом УРСР (2006)
Казанчук І. Д. - Патрульна служба МВС України: деякі аспекти функціонування (2006)
Кириченко Ю. М. - Щодо проблем здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень (2006)
Пономаренко Г. О. - Система органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі (2006)
Джафарова О. В. - Створення підрозділів патрульної служби МВС України як чинник реформування міліції громадської безпеки (2006)
Джафарова М. В. - Класифікація управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням (2006)
Самойлов М. О. - Колізійні питання спадкового права у сучасному українському законодавстві (2006)
Лисюк Ю. В. - Позов – основна форма захисту цивільних прав у суді, Кіріязова М. В. (2006)
Мірошниченко О. С. - Щодо конституційного захисту земельних відносин в Україні (2006)
Мавліханова Р. В. - Правове регулювання права комунальної власності в Україні (2006)
Мирза С. С. - Поняття та ознаки послуги з управління багатоквартирним будинком (2006)
Спіжов В. В. - Страхування депозитних вкладів населення (2006)
Нестеренко П. В. - Правоздатність вищого навчального закладу (2006)
Городилова О. О. - Відмова від спадщини як особлива правомочність зі здійснення права на спадкування (2006)
Спаська М. О. - Джерела регулювання договору морського страхування (2006)
Рябченко Ю. Ю. - Пред’явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів (2006)
Акімов В. В. - Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні (2006)
Греченко В. А. - Упровадження положень статті 10 Конституції України в навчальний процес ХНУВС, Лапшина В. Л., Голубенко Є. Т. (2006)
Ваховський Л. Ц. - Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти, Литвинов О. М. (2006)
Андрєєва О. Б. - Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність (2006)
Власенко І. В. - Удосконалення професійної підготовки працівників ОВС (2006)
Артеменко Я. І. - Філософія в сучасній системі освіти правоохоронця (2006)
На книжкову полицю (2006)
Новини наукового життя Університету (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Глуховська М. - Змістові нарощення власних імен у мовній картині світу українців (2015)
Григор’єва Т. - Класифікаційні особливості фразеологізмів із компонентом-найменуванням "їжа" в сучасній англійській мові (2015)
Дворянкін В. - Номінація атмосферних опадів у говірці села Більманка Куйбишевскього району Запорізької області, Онищенко Ю. (2015)
Іваницька Н. - Про "ключові слова" до статей у збірниках наукових праць із мовознавства (2015)
Конопляник Л. - Етапи укладання термінологічних словників (2015)
Левченко І. - Оказіональна лексика у мовознавчих студіях (2015)
Мельник О. - Структурування ергонімів за мотивованістю семи (2015)
Павлюк В. - Статистично-мотиваційні характеристики прізвиськ Вінницької області (2015)
Старченко О. - Поняттєво-термінологічна модель термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови (2015)
Стефанова Н. - Сучасні англомовні педагогічні терміни на позначення діагностування якості знань (2015)
Стишов О. - Особливості словотворення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові (2015)
Товстенко В. - Жаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексики (2015)
Токарь Є. - Радіообмін цивільної авіації: лінгвістичні особливості та характерні риси (2015)
Царьова Л. - Функціонування метеорологічних абревіатур у контексті авіаційної англійської мови (2015)
Барчук В. - Граматичні рівні репрезентації категорії темпоральності (2015)
Боровська О. - Партицип у сучасній німецькій мові: структурні і функціональні типи (2015)
Вінтонів М. - Складнопідрядні речення власне-прислівного типу в аспекті теорії актуального членування (2015)
Завгородня А. - Префіксація та напівпрефіксація дієслів сучасної німецької мови (2015)
Лебедь Ю. - Функціонування обов’язкових придієслівних компонентів у реченнях безособової структури (2015)
Мала Ю. - Синтаксичні засоби вираження експресивності в текстах ЗМІ (2015)
Сушкевич О. - Деякі аспекти лінгвістичного застосування логіко-поняттєвого підходу до трактування модальності (2015)
Тимченко С. - Еліптичні конструкції у фразеології радіообміну цивільної авіації англійською мовою (2015)
Шинкарук В. - Модусно-диктумні відношення в реченнєвій структурі (2015)
Яслик В. - Вираження евіденційного перцептивного модусу у структурі складнопідрядного з’ясувального речення з предикатами сенсорного сприйняття (2015)
Абашкина Т. - Концепт как единица когнитивной лингвистики (2015)
Білюк І. - Відеореклама в брендингу міст (2015)
Горбач І. - Прагматичний аспект розмовного мовлення (на матеріалі французької мови) (2015)
Дзюбенко О. - До питання про співвідношення і співіснування різновидів картини світу в науковому просторі (2015)
Жаровська О. - Питальні речення у ЗМІ: комунікативна інтенція (2015)
Жихарєва О. - Екопоетика: аспекти дослідження (2015)
Жовніренко Я. - Аналіз типології мовних ситуацій у концепції В. О. Виноградова (2015)
Зернецкая А. - Коммуникативно-деятельностный подход к рассмотрению лингвистической компетенции (2015)
Зізінська А. - Прямі директивні мовленнєві акти в середньоанглійській мові (2015)
Камінська М. - Когнітивно-прагматичний потенціал контексту: сучасний вектор досліджень (2015)
Козак С. - Фреймова структура англомовного прес-релізу (2015)
Коломійчук О. - Бінарний концет МОРАЛЬНІСТЬ/ АМОРАЛЬНІСТЬ у сучасному аполітичному дискурсі (2015)
Малащук-Вишневська Н. - Передконцептуальний вимір словесних образів нонсенсу в сучасній американській поезії (2015)
Маріна О. - Когнітивно-дискурсивна категорія парадоксальності в інтерпарадигмальному ракурсі (2015)
Нагорна О. - Семантико-прагматичний аспект неоднозначності (2015)
Саєвич І. - Антропоцентризм у мові і мовознавстві (2015)
Сальтевська М. - Концептуальні кореляти референта "криза", утворені за кваліфікативною схемою (на матеріалі англомовного газетного дискурсу) (2015)
Холявко І. - Когнітивний тип особистості автора і мовні відхилення у науковому тексті в аспекті редагування (2015)
Шевченко Л. - Концептосфера "ОТЕЦЬ" у тексті Нового Завіту (2015)
Щербина С. - Мовна об’єктивація бінарних концептів SUCCESS та FAILURE в англомовних художніх творах ХХ століття (2015)
Вайноренє І. - Герої Джейн Остін у дискурсі сучасної англомовної жіночої прози (досвід літературного аналізу романуК. Шин "Три дами Вейссманн з Вестпорту") (2015)
Герасименко Л. - Специфіка запитань у англомовному дискурсі радіообміну (2015)
Голікова Н. - Оказіональні антропоніми в художньо-літературному дискурсі (на матеріалі романістики П. Загребельного) (2015)
Громовенко В. - Дослідження політичного дискурсу в лінгвістиці (2015)
Гурко О. - Основні засоби вираження ствердження в художньому стилі (на прикладах діалогічного мовлення) (2015)
Дубінська О. - Ознаки перифрази як стилістичної фігури (2015)
Зайченко Ю. - Фентезі як жанр сучасної художньої літератури (2015)
Козубська І. - Мовні та позамовні співвідношення між мовленнєвим жанром "наукова монографія" та функціональним науковим стилем (2015)
Колесниченко Е. - Каламбурный парадокс в сатирическом произведении (на материале монологов М. М. Жванецкого) (2015)
Корольова В. - Пряма мовленнєва партія автора в сучасній українській драмі абсурду (2015)
Луца М. - Мистецтво публічного виступу (2015)
Масель Ю. - Субстандартні одиниці англійської мови як знак іллокуції, маркер інтенціональності та засіб когерентності в публіцистичному тексті (2015)
Матковська Г. - Поетика композиції художнього тексту (2015)
Радзіон В. - Функціонування складних іменників спортивної тематики у реченні (на прикладі спортивних рубрик газети Frankfurter Allgemeine Zeitung) (2015)
Радул С. - Теоретичні аспекти дослідження дискурсу (2015)
Свінціцька О. - Експресивно-комунікативні особливості сучасного мас-медійного дискурсу в контексті естетолінгвістики Б. Кроче (2015)
Сидоренко І. - Підходи до вивчення ідіостилю у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту (2015)
Ходаковська Н. - Стилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири у поезії Генріха Гейне (2015)
Черниш О. - Невербальні тактики стратегії само презентації головних редакторів популярних жіночих журналів (2015)
Чорноус О. - Рекламний текст як об’єкт лінгвістичної експертизи (2015)
Шатілова О. - Науковий та навчальний дискурси: функійні особливості взаємодії (2015)
Шлапаков О. - Параметры идентификации непрямых форм реализации речевого жанра "поздравление" (2015)
Юровських К. - Механізми виникнення непорозуміння в сучасному англомовному дискурсі (2015)
Вишивана Н. - Лексико-семантичні та лінгвостилістичні особливості зоонімних художніх порівнянь німецької та української мов (2015)
Гавдида Н. - Особливості викладання української мови як іноземної, Назаревич Л. (2015)
Глушаниця Н. - Особливості граматичного перекладу англомовної науково-технічної літератури авіаційної тематики (на прикладі технічних текстів керівництва із обслуговування й експлуатації літаків) (2015)
Ivanytska N. - Correlation between Translation and Linguistic Studies:Current Approaches (2015)
Ковтун О. - Слова-реалії в туристичних текстах: лінгвістичний і перекладознавчий аналіз (2015)
Коккіна Л. - Когнітивна складова перекладу афоризмів філософської казки "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері (2015)
Коцюба З. - Вербалізація взаємозв’язку "жінка – чорт" у пареміях слов’янських, германських і романських мов (2015)
Лучечко Т. - Амбівалентний аспект загадок як способів вербалізації дійсності (на матеріалі української та англійської мов) (2015)
Петрик О. - Імплікативність дієслівних граматичних категорій у семантичній структурі українських та російських nomina actionis (2015)
Сушко З. - Умберто Еко про проблеми перекладу в умовах глобалізації (2015)
Тарануха Т. - Структурно-семантичні та граматичні характеристики субстантивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах (2015)
Ткачівська М. - Молодіжний сленг і його переклад (2015)
Федух І. - Лексико-семантична репрезентація концепту ДОБРО у прикметниках англійської та німецької мови GOOD та GUT, Кустовська І. (2015)
Філатова К. - Методика порівняльно-типологічного аналізу колоративних композитів на матеріалі англійської, української та новогрецької мов (2015)
Шилінська І. - Використання лексичних трансформацій у процесі перекладу науково-технічного тексту (2015)
Попов С. І. - Використання основних елементів живлення сучасними сортами пшениці твердої ярої залежно від попередника і фону живлення, Цехмейструк М. Г., Манько К. М., Усов О. С. (2015)
Маслиёв С. В. - Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность сахарной кукурузы (2015)
Шевніков М. Я. - Особливості розвитку сої залежно від строків сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України, Лотиш І. І., Галич О. П. (2015)
Боголюбов В. М. - Система принципів сталого розвитку як теоретична основа підготовки майбутніх екологів (2015)
Танчик С. П. - Оптимізація контролю забур’яненості посівів сої за різних систем землеробства у Правобережному Лісостепу України, Мигловець О. П. (2015)
Полторецький С. П. - Оцінка залежності врожайності і показників якості насіння проса залежно від строку та способу сівби, Полторецька Н. М. (2015)
Баган А. В. - Формування продуктивності та якості зерна гібридів кукурудзи залежно від попередника (2015)
Барат Ю. М. - Урожайність пшениці озимої залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті (2015)
Фесенко О. Г. - Екологічний стан водних об’єктів Полтавської області, Коваль В. В., Кучерявий С. О. (2015)
Ломако Д. В. - Технологія інкубації гусячих яєць в умовах Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства (2015)
Колич Н. Б. - До особливостей лімфатичного русла травної трубки дрібної рогатої худоби, Скрипка М. В. (2015)
Локес П. І. - Ультрасонографія селезінки у собак, Кравченко С. О. (2015)
Киричко Б. П. - Клінічна та рентгенологічна характеристика запально-гнійних процесів дистального відділу кінцівок у свиней, Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. (2015)
Юськів І. Д. - Ефективність використання різних тест-культур яєць гельмінтів щодо встановлення дезінвазійних властивостей хімічних засобів, Мельничук В. В. (2015)
Щербакова Н. С. - Визначення якості курячих яєць виробництва ПАТ "Полтавська птахофабрика", Передера Ж. О., Передера С. Б. (2015)
Гавриленко О. С. - Визначення мікробіологічних ризиків під час дослідження м'яса свиней, уражених саркоцистозом, Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2015)
Канівець Н. С. - Поширення виразкового глоситу у великої рогатої худоби в окремих господарствах Полтавського району (2015)
Маслак Ю. В. - Застосування білково-вітамінних кормових добавок дрібним тваринам, Собакар А. В. (2015)
Грушанська Н. Г. - Визначення клінічних показників у корів з використанням інформаційних технологій (2015)
Гавриленко О. С. - Обґрунтування доцільності специфічної профілактики інфекційного бронхіту курей (2015)
Компанієць В. О. - Економічна ефективність вирощування сучасних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу України, Солодушко М. М., Кулик А. О. (2015)
Лєві Л. І. - Моделювання залежностей "багатовимірний вхід–вихід" для автоматизації процесів керування в умовах невизначеності (2015)
Іванов О. М. - Визначення холодопродуктивності термоелектричного модуля Пельт'є на основі багатофакторного експерименту, Арендаренко В. М., Тшеджо Уако Гі Патріс (2015)
Гончаров С. Л. - Розподілення метацеркаріїв Paracoenogonimusovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) у м’язовій тканині прісноводних риб (2015)
Орлов О. В. - Мінімізація кредитних ризиків у діяльності сільських кредитних спілок із використанням систем скорингу (2015)
Величко Є. І. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Аннотации (2015)
Аnnotations (2015)
Правила подання матеріалу для публікаці (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Паліативна допомога в Україні: філософські, етичні, психологічні та духовні аспекти" (2016)
Етичні засади надання паліативної і хоспісної допомоги в Україні (обговорені та затверджені учасниками науково-практичної конференції з міжнародною участю "Паліативна допомога в Україні: морально-етичні, психологічні та духовні аспекти", 14 – 15 червня 2016 р., м. Харків) (2016)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Паліативна допомога в Україні: морально-етичні, психологічні та духовні аспекти", 14 – 15 червня 2016 р., м. Харків (2016)
11-й Українсько-баварський симпозіум "Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності": ще один крок у майбутнє (2016)
Коношевич Л. В. - Огляд стану нормативно-правового забезпечення знеболення в системі паліативної допомоги в Україні, Моісеєнко Р. О., Губский Ю. І., Толкачьова Я. А. (2016)
Зачек Л. М. - Реабілітаційна медицина Києва на захисті учасників АТО та ветеранів, Моісеєнко Р. О. (2016)
Тарабукіна І. І. - Нові підходи до системи надання соціальних послуг в Україні, Чайковська В. В., Вялих Т. І. (2016)
Prashchayeu K. - Evidance-based geriatric care, Ilnitski A., Korshun E. (2016)
Клюсов О. М. - Професійна адаптація медичних працівників, які надають паліативну допомогу, Калачов О. В., Мухаровська І. Р. (2016)
Губський Ю. І. - Фармакологічний контроль больового синдрому, як складова паліативної медичної допомоги, Толстих О. І., Парамонова Г. І. (2016)
Кожина Г. М. - Концептуальні засади психологічної підтримки членів сім’ї паліативних пацієнтів, Маркова М. В., Мухаровська І. Р. (2016)
Мясоедов С. Д. - Эндопротезирование молочных желез в комплексе мер реабилитации больных, перенесших мастэктомию по поводу рака и предопухолевых заболеваний, Терсенов Я. А., Мясоедов Д. В., Кошель К. В., Бакиев М. Ф., Моисеев П. С., Сорокин Б. В. (2016)
Ріга О. О. - Проблеми та перспективи розвитку педіатричної паліативної допомоги, Гончарь М. О., Марабян Р. В., Пеньков А. Ю., Коновалова Н. М., Єрмолаєва М. М. (2016)
Voloshyn T. B. - Changes in psychomotor indicators of children with autism during intensive neurophysiological rehabilitation (2016)
Гончаренко Л. О. - Кінець життєвого циклу людини як екзистенціальна ситуація (2016)
Карпенко К. І. - Вмирання і смерть у життєвому просторі сучасної людини (2016)
Экзархов В. А. - Моделирование варианта паллиативной помощи в Харьковской области, Безпальчий А. Н., Гончаренко А. А., Муравьев В. П., Лысенко Г. В. (2016)
Матяш М. М. - Місце психологічного супроводу в паліативній допомозі, Матяш М. М. (2016)
Ашрапова О. - Супровід паліативних пацієнтів в зоні АТО і на неконтрольованих територіях Донецької і Луганської областей (практичний досвід відділу соціального служіння УПЦ КП "ЕЛЕОС-Україна", проект "Рука допомоги") (2016)
Бабак О. Я. - Медико-естетичні аспекти паліативної допомоги: акцент на паталогію органів травлення, Железнякова Н. М., Зелена І. І., Андрєєва А. О. (2016)
Горобцов С. - Досвід паліативної допомоги УПЦ КП. Хоспіс "Будинок Милосердя" - 17 років соціального служіння (с. Греково-Олександрівка, Донецька обл.) 108-109 (2016)
Дмитрієв С. - Роль Церков та релігійних організацій у наданні паліативної допомоги. Доступ до знеболення як необхідний компонент опіки (2016)
Стариков В. И. - Основные направления додипломной подготовки врачей по оказанию паллиативной помощи онкологическим больным, Сенников И. А. (2016)
Хартія прав дитини, яка помирає (2016)
Borycki K. - CSR - raporty zrownowazonego rozwoju (2016)
Бутинець Ф. Ф. - Інтегрований облік як засіб управління підприємством, Драбаніч А. В. (2016)
Голеско І. О. - Проблеми оцінки нематеріальних активів (2016)
Драбаніч А. В. - Дебіторська заборгованість підприємства: поняття та структура (2016)
Ільченко О. О. - Якість аудиторських послуг: проблеми та перспективи, Кузуб М. В. (2016)
Корягін М. В. - Бухгалтерський облік в системі управління соціально відповідальним підприємством (2016)
Кругла Н. М. - Облік оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями, які виникають при здійсненні операцій з пов’язаними особами-нерезидентами (2016)
Кульпина О. В. - Алгоритм действий при проведении дисконтирования в условиях практической деятельности бухгалтеров (на примере дебиторской задолженности) (2016)
Курило Г. М. - Аналіз визнання категорій у бухгалтерському обліку як ознака його розвитку (2016)
Маликов В. В. - Порядок проведения капитализации финансовых расходов - прикладной аспект (2016)
Малкіна Я. Д. - Нормативно-правове забезпечення системи обліку податкових розрахунків комерційних банків України (2016)
Мельничук Н. Ю. - Актуальні проблеми бюджетного менеджменту в сучасних умовах (2016)
Нічуговська Л. І. - Науково-методичні основи розвитку інтелектуальних умінь студентів економічних університетів при навчанні вищої та прикладної математики (2016)
Одноволик В. І. - Програмне забезпечення для обліку та звітності: аналіз ринку та функціоналу (2016)
Селіщев С. В. - Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю внутрішнім аудитом промислового підприємства (2016)
Стретович О. А. - Україна: фінансування інноваційної діяльності (2016)
Теловата М. Т. - Професійна компетентність викладача вищого економічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльностi (2016)
Чік М. Ю. - Система обліку на підприємствах лісового господарства (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірнку наукових праць (2016)
Содержание (2013)
Аметов Ю. Г. - Про розрахунок комбінованих вузлів сталезалізобетонних конструкцій у відповідностідо нового національного стандарту (2013)
Amir M. - Finite element modelling of bridge structures based on non-destructive and non-contactassessment methods, Morteza A., Savytskyi M. (2013)
Бамбура А. М. - Несуча здатність попередньо напружених залізобетонних елементів кругового перерізуза деформаційною моделлю та залежністю 3.14 єврокоду-2, Дорогова О. В. (2013)
Бамбура А. М. - Деякі особливості розрахунку сталезалізобетонних колон згідно з новиминормативними документами, Сазонова І. Р. (2013)
Банах В. А. - Расчетный мониторинг состояния зданий и сооружений с использованиемгеоинформационных технологий (2013)
Барабаш М. С. - Классификация этапов жизненного цикла объекта строительства (2013)
Беликов А. С. - Оценка радиационного качества при проектировании зданий, Ковтун-Горбачева Т. А., Рабич Е. В, Чумак Л. А. (2013)
Білокуров П. С. - Експерементально-теоретичні дослідження сталезалізобетонних конструкцій, щопідсилені в розтягнутій зоні (2013)
Березюк А. Н. - Исследования прочности полимербетона на фурановых смолах, Ганник Н. И., Несевря П. И., Огданский И. Ф., Мартыш А. П., Дмитренко Дмитренко, Ценацевич Т. А. (2013)
Білик А. С. - Забезпечення одиничної живучості сталевого каркасу 19-ти поверхової офісноїбудівлі комплексу "Київ-Сіті", Коваленко А. І. (2013)
Большаков В. И. - Влияние низкочастотных колебаний на структуру наплавленного металла, Спиридонова И. М., Ротт Н. А. (2013)
Бондаренко О. И. - Принципы интеграции экопоселений в систему сельского расселения, Савицкий Н. В., Бендерский Е. Б., Руднева М. Ю. (2013)
Ведяков И. И. - Анализ ошибок проектирования, изготовления и монтажа строительныхконструкций, приводящих к авариям или аварийному состояниюпроизводственных зданий и сооружений, Гукова М. И., Фарфель М. И., Кондрашов Д. В., Иващенко С. В. (2013)
Ведяков И. И. - Техническое состояние конструкций останкинской телебашни и мероприятия поприведению их в работоспособное состояние после пожара в 2000 году, Фарфель М. И., Гукова М. И. (2013)
Винников Ю. Л. - Порівняння напружено-деформованого стану основ набивних паль у пробитихсвердловинах у складі стрічкового ростверку та жорсткого стрічкового штампу, Мірошниченко І. В. (2013)
Волкова В. Е. - Собственные колебания тонкостенных балок, Ковальчук А. А. (2013)
Гигинейшвили Дж. - Результаты исследования предварительно напряженных бетонных балокармированных базальтпластиковой арматурой, Мацаберидзе Т., Чикваидзе Г. Н., Гигинейшвили Д. Д. (2013)
Головко С. И. - Эксприментальное определение несущей способности задавливаемых свайи осадок свайных фундаментов (2013)
Головко А. С. - Крены фундаментов с кольцевой формой подошвы на упругом водонасыщенном, а также обладающем свойством ползучести основании (2013)
Головко С. И. - Обоснование эффективности применения пластифицирующих добавок длязакрепления грунтов высоконапорной цементацией, Шехоркина Н. Е., Михалева К. О. (2013)
Голоднов К. А. - Исследования сталежелезобетонных балок при повторных и знакопеременных режимах нагружения (2013)
Городецкий Д. А. - Новые возможности системы грунт для определения параметров жесткость и грунтового и свайного оснований, Максименко В. П., Медведенко Д. В., Стрелец-Стрелецкий Е. Б. (2013)
Давиденко О. І. - Сталебетонные перекрытия с пустотноребристыми плитами, Давиденко О. О. (2013)
Дмитренко И. С. - О вторичном использовании старинного кирпича для реконструкции гражданских зданий, Несевря П. И., Дикарев К. Б., Ганник Н. И., Мартыш А. П. (2013)
Дьяков И. М. - Оценка живучести свайных удерживающих конструкций (2013)
Євтушенко В. А. - Методика визначення ефективності використання засобів механізації в будівництві (2013)
Егоров Е. А. - Устойчивость вертикальных стальных резервуаров с кольцевыми ребрами жесткости, Дмитренко К. И. (2013)
Егоров Е. А. - Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертикальных цилиндрических резервуаров при одосторонней связи днища с основанием, Соколова А. С. (2013)
Заяць Є. І. - Особливості формування вартості житла, Єпіфанцева С. В. (2013)
Зельцер Р. Я. - Методика побудови сіткового графіка суміщеного монтажу конструкцій ітехнологічного устаткування електородепо "харьківське” в маштабі часу та йогооптимізація, Лівінський О. М., Лучинський С. А., Ровенчак Т. Г. (2013)
Ivanov B. V. - Calculation of steel constructions after smoothing welding (2013)
Івлєва Н. П. - Комерціалізація наукових розробок в будівельній галузі (на прикладі розробки соу д.1.2 нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд”) (2013)
Іщенко О. С. - Визначення складу і структури будівельної технології через систему організаційних та технологічних параметрів висотного багатоповерхового будинку (2013)
Киричек Ю. А. - О надежности фундаментов мелкого заложения, Трегуб А. В. (2013)
Коваль О. О. - Урахування внутрішніх теплових надходжень при проведенні енергетичної сертифікації будівель в Україні (2013)
Колохов В. В. - Формализация процедуры определения физико-механических свойств бетона и еёаппаратурное обеспечение (2013)
Кореньков П. А. - Численные исследования живучести зданий повышенной этажности сжелезобетонным каркасом, расположенных в сеймически опасных районах (2013)
Кравчуновська Т. С. - Проблеми і перспективи будівництва доступного житла в Україні, Броневицький С. П., Михайлова І. О., Мартенс О. О. (2013)
Куличенко И. И. - Биофильная экореконструкция большого города (на примере г. Днепропетровска), Большаков В. И., Пшинько А. Н., Савицкий Н. В., Карим Л., Бондаренко О. И. (2013)
Куліченко І. І. - Економічна ефективність використання місцевих екологічних матеріалів вмалоповерховому будівництві доступного житла, Савицький М. В., Бабенко М. М., Коваль А. С., Бендерський Ю. Б., Новіченко Н. М. (2013)
Куліченко І. І. - Сучасне екопоселення: якість життя, Савицький М. В., Складановська М. Г. (2013)
Кулябко В. В. - Перспективы конструирования, нелинейных динамических расчетов и испытаний для безопасной эксплуатации сооружений с требуемыми свойствами (2013)
Кучук І. П. - Гідроізоляція мостового полотна автодорожніх мостів (2013)
Лапенко А. И. - Определение прогибов стальных элементов при изменении жесткостныххарактеристик по длине, Фомина И. П. (2013)
Лившиц Б. Р. - Изучение взаимодействия опорных колонн и корпуса спбу (2013)
Limam K. - Evaluation experimentale de la qualite de l’air interieur par decharge de particules en modele reduit controle : impact de la temperature et de l’humidite, Nikiforova T., Savytskyi M. V., Adegov А. V., Benhamou B. С. (2013)
Limam K. - Evaluation de l’impacte de la ventilation sur la qualite particulaire d’une ambiance :exposition des personnes selon la zone, Olea Popescu L., Abadie M., Savytskyi M. V., Ozhyshchenko O. (2013)
Limam K. - Evaluation experimentale de la qualite de l’air interieur: decharge particulaireen modele reduit controle, Savytskyi M., Koval O., Babenko M., Konoplyanik A., Benhamou B. С. (2013)
Limam K. - A contribution in an experimentally and numerically study of the particlesre-suspension by an human activity, Hijri J. E., Draoui A., Savytskyi M., Yurchenko E. (2013)
Литовченко П. А. - Численное моделирование взаимодействия буроинъекционной сваи с локальнымзакреплением в грунте и окружающего ее грунтового массива, Ищенко Т. В. (2013)
Любомирский Н. В. - Механизм формирования структуры искусственного каменного материала на основеизвести, твердеющего в условиях высоких концентраций СО2 (2013)
Mazur V. A. - The factors influencing the choice of technology for roofing repair of industrial buildings, Kozhemyaka S. V., Zagoruyko T. I. (2013)
Менабдишвили П. З. - Оценка устойчивости оползневых склонов в неблагоприятных инженерно геологических и сейсмических условиях (2013)
Мостовой В. С. - Оценка динамических параметров строительных конструкций колонного типав режиме мониторинга, Мостовой С. В., Яворская О. И. (2013)
Накашидзе Л. В. - Некоторые особенности теплообмена в энергоактивных ограждающих конструкциях (2013)
Палиенко О. И. - Информационная модель армирования диафрагмы жесткости (2013)
Панченко Н. В. - Рациональные конструктивные параметры железобетонных колонн каркасов жилыхдомов (2013)
Перминов Д. А. - Исследование напряженного состояния поясов ригеля узла рамного каркаса, Перминова Е. Г. (2013)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз методів укріплення земляного полотна, Святко І. О., Ямпольський Д. О. (2013)
Пікуль А. В. - Врахування ортотропних властивостей матеріалу при моделюванні товстих оболонокпросторовими криволінійними скінченними елементами (2013)
Пирадов К. А. - Вопросы создания теории железобетона и новых снип на базе механики разрушения (2013)
Приходько А. П. - Шляхи підвищення конкурентноспроможності бетонних робіт у розбірно-переставнихопалубках, Шаленний В. Т., Капшук О. А., Нікітіна І. В. (2013)
Прищенко А. Н. - Экономическая эффективность дополнительного фасадного утепления во внешних углублениях наружных стен (2013)
Rahmeh M. - Influence of outdoor particulate pollution and meteorological parameters on indoor fine particles levels in two different ventilation systems, Limam K., Michea B. (2013)
Риблов В. В. - Напряженно-деформированное состояние шатровых плит перекрытий жилых зданий (2013)
Русакова Т. И. - Моделирование процесса загрязнения воздушной среды при застройке жилых районов, Беляев Н. Н. (2013)
Savitskyi N. - Influence of floor construction type in countering progressive collapse of buildings and structures, Amir M., Grosman S. (2013)
Савицкий Н. В. - Рациональное проектирование ограждающих панелей для жилых зданий с применением каркаса из гнутых оцинкованных профилей, Никифорова Т. Д., Несин А. А., Сопильняк А. М., Береза И. В. (2013)
Савицький М. В. - Застосування інноваційної освітньої методики грасвіта для організації кластеру вмалоповерховому житловому будівництві на території україни, Оніпко О. Ф, Перегінець І. І, Сойкін Є., Коваль О. О., Юрченко Є. Л., Коваль А. С. (2013)
Савицкий Н. В. - Новая технология самана, Сторожук Н. А., Новиченко Н. В., Приходько А. П. (2013)
Савицкий Н. В. - Проблемы оценки технического состояния железобетонных конструкций с целью достройки незавершенного железобетонного каркаса на примере жилого дома в г. Днепропетровске по ул. Мечникова, 5, Тытюк А. А., Тытюк А. А. (2013)
Savytskyi A. N. - Using test load for assessment of reinforced concrete bending structures strength, Shevchenko T. Y. (2013)
Савицкий Н. В. - Экспериментальное исследование коррозионной стойкости бетона на карбонатных заполнителях, Шехоркина С. Е., Амир А., Карим Л., Бардах А. Е. (2013)
Самойленко М. Е. - Выбор рациональной конструктивной схемы купола при строительстве в сейсмическом районе (2013)
Седін В. Л. - Чисельне моделювання деформацій основи фундаментів енергоблоків аес, Бауск Є. А, Кірнос К. А. (2013)
Сєдін В. Л. - Вдосконалення польового методу визначення тертя по бічній поверхні та під вістрям палі, Бікус К. М., Крисан В. І., Крисан В. В. (2013)
Семко О. В. - Аналіз проектної забезпеченості несучої здатності залізобетонних та сталезалізобетонних елементів, запроектованих за різними нормами, Воскобійник О. П., Убий-Вовк О. М. (2013)
Семко О. В. - Методика експериментальних досліджень трубобетонних елементів з дефектами бетонного осердя, Гукасян О. М. (2013)
Слюсар Ю. Н. - Диаграмма "момент – кривизна" железобетонных балок при знакопеременном нагружении (2013)
Стороженко Л. І. - Особливості роботи структурно-вантових покриттів, Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2013)
Стороженко Л. І. - Несуча здатність коротких сталевих труб заповнених високоміцним бетоном, Єрмоленко Д. А., Демченко О. В. (2013)
Стороженко Л. І. - Аналіз чисельних розрахунків залізобетонних балок з винесеним робочим армуванням в програмному комплексі scad, Муравльв В. В., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2013)
Стороженко Л. І. - Результати випробувань надколонних плит сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Нижник О. В., Клестов О. В. (2013)
Стороженко Л. І. - Практика проектування збірного сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Нижник О. В., Мурза С. О. (2013)
Сторожук Н. А. - Возможности при вакуумировании бетонных смесей в монолитных конструкциях зданий и сооружений, Павленко Т. М., Дехта Т. Н. (2013)
Сухоруков Б. Д. - К вопросу классификации по грузоподъёмности железобетонных арочных пролётных строений железнодорожных мостов, Смык М. С., Попович Н. М. (2013)
Сушко В. О - Вплив гранулометричного складу заповнювачів при підборі складу в исокоміцного бетону для виготовлення тротуарних виробів, Юрко І. А. (2013)
Тарасенко В. П. - Новые конструкции сварных металлических пролётных строений внеклассного мостового перехода через р. Днепр в Киеве, Савчинский Б. В., Рыкина В. Л. Сухорский В. А. (2013)
Терновий В. І. - Формування фізико-механічних показників штукатурки компонентним складом та технологією її влаштування, Уманець І. М., Молодід О. С. (2013)
Тимофеев Н. В. - Энергоэффективность зданий с учетом новых нормативных требований украины (2013)
Фаренюк Г. Г. - Методичні основи розгляду показників енергоефективності будівель (2013)
Фаренюк Є. Г. - Особливості формування теплових показників конструктивних рішень вузлівпримикання світлопрозорих фасадних систем (2013)
Фомина И. П. - Определение прогибов стальных элементов при изменении жесткостныххарактеристик по длине (2013)
Фостащенко О. М. - Моделювання сумісної роботи "будівля – фундаментна плита – грунтова основа"з урахуванням просторової роботи (2013)
Ханухов Х. М. - Конструктивные способы повышения эффективности хранения сжиженных газов, Смирнов С. В. (2013)
Черняк В. Е. - Инвестиции в энергосбережение (2013)
Чуб А. А. - Автоматизированный расчет сменного задания и технологических параметров восстановления и монолитного бетонирования железобетонных сооружений, Малёваный И. В., Мурзич И. Ю., Кузнецова К. А. (2013)
Шибко О. Н. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень будівельних компаній (2013)
Шмелев П. А. - Опыт проектирования и строительная деятельность компании "сигни груп", Тараненко Д. А. (2013)
Штода О. И. - Техногенные факторы и их влияние на городскую среду (2013)
Юрченко Е. Л. - Проект повышения энергетической эффективности здания нового хирургического корпуса коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова" (2013)
Яровой С. Н. - Промышленная безопасность металлических дымовых труб компрессорных станций магистрального газопровода после длительного периода эксплуатации, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю. (2013)
Ярошенко Д. С. - Поиск новых способов выбора мест рациональной расстановки демпфирующих (2013)
Реферати (2013)
Гулиев А. Д. - Первая Конституция независимого Азербайджана как заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева (2015)
Богачова Л. Л. - Нормативно-правовий договір як джерело національного та європейського права (2015)
Бондаренко А. І. - Правові та організаційні форми реалізації правозахисної функції сучасної держави (2015)
Ідесіс І. І. - Законодавча регламентація місцевого самоврядування українських міст (2015)
Куракін О. М. - Умови ефективності механізму правового регулювання (2015)
Омарова А. А. - Реалізація окремих положень Декларації про державний суверенітет України (2015)
Рязанов М. Ю. - Відродження слов’янської правової культури в Україні (2015)
Салохин Н. П. - Качество высшего образования в современной России (2015)
Торяник В. М. - Концепція панування як один із найважливіших елементів соціології права М. Вебера, Гамагін О. К. (2015)
Торяник В. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави. Роль ЗМІ в забезпеченні інформаційного суверенітету України (2015)
Войцеховська І. М. - Перестрахове законодавство України: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Міщук І. В. - Проблеми розвитку трансплантології органів і тканин людини та законодавчі шляхи їх подолання (2015)
Можаровська К. В. - Новації інституту перегляду судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України в контексті Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (2015)
Панькова Л. О. - Деякі питання реформування у сфері захисту прав споживачів (2015)
Конопельцева О. О. - Правові аспекти організації та проведення медичного огляду водіїв (2015)
Трюхан О. А. - Право на свободу об’єднання працівників та роботодавців: міжнародно-правовий аспект (2015)
Аганіна А. О. - Спеціальні принципи адаптації законодавства України про професійну підготовку (перепідготовку) державних службовців до європейських правових стандартів: системний аналіз (2015)
Гомон Д. О. - Державна політика України у сфері охорони здоров’я в контексті реформування (2015)
Левчук С. М. - Органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти надання адміністративних послуг (2015)
Печуляк В. П. - Відносини у сфері лісового господарства: особливості визначення державного регулювання (2015)
Степаненко К. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері надання адміністративних послуг в Україні (2015)
Аністратенко Ю. І. - Правове регулювання державної політики щодо оподаткування суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні (2015)
Григор’єва Х. А. - Правові засади оподаткування аграріїв: сучасний стан і перспективи реформування (2015)
Шевердін М. М. - Правове регулювання прямих податків на українських землях під владою Литви, Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV – ХVII ст. ) (2015)
Береза К. Ю. - Організація й тактика проведення пред’явлення для впізнання під час розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом (2015)
Ємельяненко В. В. - Проблеми визначення ознак об’єктивної сторони незаконного заволодіння транспортним засобом (2015)
Маршуба М. О. - Основные количественные показатели корыстно-насильственной преступности несовершеннолетних (криминологический анализ) (2015)
Тертишник В. М. - Проблеми протидії посяганням на культурні цінності України, Ламанова І. С. (2015)
Єфімов В. В. - Особливості криміналістичної характеристики злочинів шахрайського характеру, що вчиняються у сфері агропромислового комплексу України (2015)
Єфімова І. В. - Теоретичні проблеми оперативно-розшукового забезпечення безпеки працівників митної справи (2015)
Капустіна М. В. - Заяви та повідомлення як підстави початку досудового розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги (2015)
Карпушин С. Ю. - Поняття, сутність і правова природа слідчого експерименту (2015)
Ковальчук С. О. - Забезпечення недоторканності права власності під час застосування спеціальної конфіскації як способу вирішення долі речових доказів (2015)
Кушнір Л. В. - Захист честі й гідності людини у сфері кримінального судочинства (2015)
Лютий В. В. - Наукова розробленість питання протидії незаконним заволодінням транспортними засобами, вчиненим організованими групами (2015)
Олефір Л. І. - Правова основа діяльності органу пробації щодо неповнолітніх засуджених (2015)
Омаров А. А. - Поняття "підслідність" у кримінальному провадженні: проблема визначення (2015)
Остапчук М. С. - Тактичні операції під час розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми (2015)
Очеретяний М. А. - Організаційно-тактичні аспекти проведення початкових слідчих (розшукових) дій під час розслідування хуліганства, вчиненого групою осіб (2015)
Припутень Д. С. - Проблемні питання судового розгляду кримінальних проваджень за статтею 286 Кримінального кодексу України (2015)
Андрущенко І. Г. - Опосередковані адміністративно-правові відносини у сфері злиття і поглинання фінансових установ (2015)
Вдовічен В. А. - Становлення правової категорії виконання бюджетів за доходами (2015)
Вікторчук М. В. - Ефективність адміністрування місцевих податків і зборів в Україні (2015)
Гаєвський І. М. - Історико-аналітичний погляд на розвиток національного законодавства у сфері фінансового моніторингу (2015)
Димитрович Я. О. - Поняття страхування: теоретико-правовий аналіз (2015)
Добровольський О. І. - Принципи протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби України (2015)
Кінащук Л. Л. - Методи фінансового контролю: теоретико-методологічний аналіз (2015)
Мельник В. І. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави (на прикладі країн Східної та Центральної Європи) (2015)
Насіров Р. М. - Практика правового регулювання інституту "податкового компромісу". Досвід США та імпелементація в Україні (2015)
Сандюк Г. О. - Сутність та види управлінських рішень в діяльності органів Державної казначейської служби України (2015)
Сідор М. І. - Фактори, що впливають на зміст бюджетного процесу в Україні (2015)
Хомов С. М. - Громадська експертиза, як форма здійснення громадського контролю за Державною фіскальною службою України (2015)
Чернобай О. І. - Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття "адміністративна юрисдикція" (2015)
Буглак Ю. М. - Організаційно-методичне забезпечення детінізації відносин у підприємницькій діяльності в Україні (2015)
Волков О. Є. - Щодо уточнення поняття "земельна лісова ділянка" у Лісовому кодексі України (2015)
Гордієнко А. В. - Проблемні питання господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування (2015)
Дударенко В. В. - Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном (2015)
Музика Л. А. - Про приватне і публічне в цивільному праві (2015)
Стефанчук М. О. - Адиктивна поведінка як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (2015)
Теремецький В. І. - Окремі питання допустимості доказів у цивільному процесі України (2015)
Багрій В. А. - Проблеми сучасного стану розвитку права соціального захисту як галузі права (2015)
Волощук Т. В. - Правовий статус і повноваження роботодавця в організації праці з педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками (2015)
Грошева-Шарапова І. В. - Поняття та сутність дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України (2015)
Деревянко М. І. - Мінімальний розмір оплати праці як гарантія в сфері трудових правовідносин (2015)
Довжич К. В. - Напрями вдосконалення правового регулювання діяльності трудових колективів як суб’єктів трудового права в Україні (2015)
Дубас Т. В. - Особливості сучасного стану правового регулювання звільнення працівників (2015)
Іншин М. І. - Професійна підготовка на підприємстві: шляхи вдосконалення (2015)
Кацуба А. В. - Правові інститути трудового права (2015)
Міщук М. О. - Структура механізму правового регулювання соціального партнерства у трудовому праві (2015)
Миргородський Е. О. - Історичний генезис становлення та розвитку індивідуальних суб'єктів трудового права (2015)
Назимко О. В. - Генезис нормативно-правового регулюання праці працівників гірничодобувної промисловості (2015)
Овсянко Д. С. - Оптимізація та удосконалення адаптації національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу (2015)
Петренко О. А. - Поняття та сутність заборон у трудовому праві (2015)
Пусан К. Б. - Шляхи оптимізації та удосконалення адаптації трудового законодавства України у сфері праці суддів до законодавства Європейського Союзу (2015)
Свічкарьова Я. В. - Щодо питання правової регламентації договору "нуль годин" без права працівника відмовитися від роботи (2015)
Федунів А. Д. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення надання соціальних послуг громадянам похилого віку (2015)
Чижмарь Ю. В. - Загальнотеоретична характеристика гармонізації міжнародного курсу інтеграції трудового права України (2015)
Базир І. В. - Слідчий суддя у кримінальному процесі (2015)
Дідюк І. Л. - Судовий контроль за застосуванням домашнього арешту (2015)
Заліско О. І. - Зарубіжний досвід кримінально-правової охорони правосуддя (2015)
Карпенко Є. М. - Характеристика детермінантів, що впливають на віктимність в умовах глобалізаційних процесів (2015)
Локтіонова В. В. - Клaсифiкaцiя суспiльнo небезпечних нaслiдкiв злoчину в кримiнaльнo-прaвoвiй нaуцi (2015)
Новак Р. В. - Спільні та відмінні ознаки інституту угод у публічних та приватних галузях права в Україні (2015)
Орел Ю. В. - Питання розмежування злочинів, передбачених статтями 390-393 КК України, і кримінально-виконавчих проступків, вчинених засудженими, які відбувають покарання у виді позбавлення волі (2015)
Трофімцова О. А. - Нова система досудового слідства України та шляхи її удосконалення (2015)
Бахмат М. І. - Аналіз перспектив вирощування кукурудзи в Україні, Кирилюк Р. М. (2016)
Блюсюк С. М. - Ефективність використання кормового концентрату "Живина" при вирощуванні курчат-бройлерів, Бучковська В. І., Євстафієва Ю. М., Харкавлюк В. І. (2016)
Буйна О. І. - Вплив есфону та хлорметвакхлориду на формування фотосинтетичного апарату та урожайність томатів, Рогач В. В. (2016)
Букалова Н. В. - Удосконалення ветеринарно-санітарної оцінки яловичих півтуш, уражених саркоцистами (2016)
Букалова Н. В. - Аналіз патології продуктів забою тварин, виявленої за проведення ветеринарно-санітарної експертизи в умовах агропромислового ринку, Приліпко Т. М., Якубаш Р. А. (2016)
Булатович О. М. - Особливості вирощування ремонтних свинок, Гончар В. І., Шутяк О. В. (2016)
Гойсюк Л. В. - Якість і продуктивність сортів кабачка за різних строків сівби в умовах Лісостепу західного (2016)
Двилюк І. І. - Вміст загальних ліпідів і співвідношення їхніх класів за умов підгодівлі цитратами аргентуму та купруму у тканинах медоносних бджіл і продукції, Ковальчук І. І., Романів Л. І. (2016)
Дзюбайло А. Г. - Формування продуктивності пшениці ярої в умовах Передкарпаття, Сеньків В. М., Андрейко Л. Є., Головчук М. І. (2016)
Дудчак Т. В. - Перспективи вирощування виткої квасолі в умовах Поділля, Вільчинська Д. В. (2016)
Задорожна О. А. - Довговічність насіння гречки в контрольованих умовах, Герасимов М. В., Шиянова Т. П. (2016)
Зюбіна О. В. - Акліматизаційні особливості бугайців датської чорно-рябої породи, Щербатюк Н. В. (2016)
Ivanyshyn V. V. - The technology of buckwheat growing as planting filler, Shuvar I. A., Havrylianchyk R. Yu., Sendetskyi V. M., Bunchak O. M., Tymofiichuk O. B. (2016)
Каленська С. М. - Врожайність зерна проса залежно від елементів біологізації технології його вирощування, Черній В. П. (2016)
Калинка А. К. - Вплив рівня енергетичного живлення та умов утримання на продуктивність та відтворні якості телиць м'ясного комолого сименталу нової генерації, Гончар В. І., Приліпко Т. М. (2016)
Квасніцька Л. С. - Ефективність сівозмін для господарств різної спеціалізації Правобережного Лісостепу України, Молдован В. Г. (2016)
Коваленко Н. П. - Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на урожайність і якість пшениці озимої в короткоротаційних сівозмінах Південного Степу України, Аль-Джанабі К. Т. Б. (2016)
Ковтун К. П. - Вплив передпосівної обробки насіння бобового компонента на щільність пагонів люцерново-злакового агрофітоценозу, Сеник І. І., Сидорук Г. П., Сеник Р. І. (2016)
Кушнірук Т. М. - Автоматизована система державного земельного кадастру та застосування ГІС-технологій в Україні, Лобанова О. П. (2016)
Ліщук С. Г. - Порівняльна оцінка морфологічних ознак та функціональних властивостей вим'я у корів (2016)
Миколайко В. П. - Oсобливості росту та розвитку насінників рослин цикорію коренеплідного (Сichorium intybus L.) залежно від агротехнологічних умов вирощування насіння (2016)
Овчаров О. В. - Цеолітовмісна мінеральна добавка базальтового туфу та її вплив на продуктивні показники індиків на відгодівлі, Косташ В. Б., Шутяк О. В. (2016)
Овчарук В. І. - Особливості формування фотосинтетичної продуктивності рослин сортів квасолі звичайної залежно від глибини загортання насіння, Овчарук О. В. (2016)
Оліфірович В. О. - Ріст, розвиток та особливості формування ботанічного складу травостою лядвенцю рогатого з тимофіївкою лучною залежно від удобрення (2016)
Погоріла Л. Г. - Травмування насіння сої, його види та причини виникнення (2016)
Полторецький С. П. - Вплив строку і способу сівби на формування структури насінницького ценозу сортів проса посівного (2016)
Приліпко Т. М. - Зоопланктонна фауна та абіотичні фактори водного середовища у вирощувальних ставках, Якубаш Р. А. (2016)
Семенчук В. Г. - Продуктивність розсадної культури оздоровлених in Vitro рослин картоплі в польових умовах при застосуванні регулятору рост рослин Вимпел, Недільська У. І. (2016)
Федорук Н. М. - Використання комбікормів із різним рівнем лізину у годівлі страусів (2016)
Цвігун А. Т. - Доступність макроелементів та продуктивність корів за різних рівнів протеїнового живлення, Цвігун О. А. (2016)
Чинчик О. С. - Вплив обробки насіння біопрепаратами на показники структури урожаю та урожайність сортів гороху (2016)
Шуплик В. В. - Характеристика окремих селенкційних показників білоголової української породи великої рогатої худоби, Каспров Р. В. (2016)
Яворов В. М. - Вплив хімічних меліорантів і мінеральних добрив на урожайність зерна кукурудзи та фізико-хімічні властивості грунту (2016)
Воронкова В. Г. - Методологічні засади інформаційної економіки у проблемному полі глобалізованого соціуму (2016)
Кононова І. В. - Класифікація розвитку соціально-економічних систем (2016)
Лемішовська О. С. - Вплив облікових теорій на розвиток теорії та методики бухгалтерського обліку (2016)
Ключник А. В. - Стратегічні напрями виходу аграрних підприємств на ринок Європейського Союзу, Баришник Л. С. (2016)
Tkachenko I. V. - Investment conditions for the sustainable development goals implementation (2016)
Білик В. В. - Інноваційно-інвестиційний розвиток України (2016)
Вагілевич А. А. - Поняття синтезу податкових методів як інструменту підвищення їх соціально-економічної ефективності (2016)
Газуда Л. М. - Динаміка розвитку аграрного виробництва в Україні та областях Карпатського регіону, Яремчук Н. В. (2016)
Золотых И. Б. - Результативность научной деятельности научно-педагогического персонала в условиях экономики знаний (2016)
Котис Н. В. - Оцінка інституційного забезпечення розвитку сектору домогосподарств (2016)
Носирєв О. О. - Напрями вдосконалення механізмів управління промисловими комплексами (2016)
Солодовнік О. О. - Теоретико-методологічні основи дослідження загроз фінансово-економічним інтересам сторін ППП (2016)
Сурай А. С. - Теорія та методологія національної моделі ділового середовища: культурно-ментальні детермінанти (2016)
Тюхтій М. П. - Кластери як інноваційна форма організації бізнесу, Бобко Н. А., Шкуренко І. М. (2016)
Bezus R. M. - Mathematical modelling of the production and marketing of pork products at the enterprise level, Kobernyuk S. O. (2016)
Бесараб Д. А. - Проблеми управління матеріальними ресурсами промислових підприємств в умовах євроінтеграції України (2016)
Гринько Т. В. - Теоретичні підходи до формування механізму управління іміджем підприємств сфери послуг, Тімар І. В. (2016)
Гурочкіна В. В. - Формування та оцінювання науково-виробничого потенціалу підприємства (2016)
Дериколенко О. М. - Теоретико-методичний підхід до формування оптимальної бізнес-моделі для венчурних промислових підприємств (2016)
Лазоренко Л. В. - Міжнародні стандарти впровадження принципів соціальної відповідальності в діяльності компанії "Київстар" (2016)
Мандра В. В. - Особливості розроблення стратегічної карти логістичного центру (2016)
Мозговий Є. В. - Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств теплопостачання в Харківській області (2016)
Пасько О. В. - Багатостороння теорія корпоративного управління, Мартей Е. М. (2016)
Пермінова С. О. - Управління інтелектуальним капіталом у контексті загальної стратегії збільшення вартості компанії, Башкіна А. С. (2016)
Пінчук Т. А. - Щодо принципів управління програмами розвитку підприємства (2016)
Радкевич Л. А. - Медіапланування в системі рекламного менеджменту: аналіз етимологічних конструкцій (2016)
Рашман Б. Г. - Науково-методичне забезпечення формування комплексної організаційної та інформаційної моделі маркетингової агенції (2016)
Рижко О. В. - Зарубіжний досвід функціонування малого бізнесу (2016)
Сазонова С. В. - Адаптація організаційно-економічного механізму управління телекомунікаційними підприємствами до умов кризової економіки (2016)
Янчева Л. М. - Внутрішньогосподарський контроль: організаційно-методичний аспект, Баранова А. О., Кашперська А. І. (2015)
Сахно А. А. - Оцінювання зусиль з долання мотивації руйнування машинобудівними підприємствами (2016)
Крутова А. С. - Особливості нарахування та обліку військового збору, Нестеренко О. О., Коробкіна І. С. (2015)
Слепян Е. В. - Обґрунтування стимулів підвищення продуктивності праці як важливого інструменту розвитку промислового підприємства, Замрій О. Ю. (2016)
Горошанська О. О. - Комплексна оцінка капіталу підприємства на основі таксономічного методу, Гаркуша Н. М., Кащена Н. Б. (2015)
Старинець О. Г. - Технології реалізації антикризового управління підприємства (2016)
Чернікова І. Б. - Про особливості вибору інформаційних програм бухгалтерського обліку в управлінні ринковими структурами, Якуба Є. В. (2015)
Тюхтій М. П. - Місце мотивації праці робітників в стратегії підприємства, Дробишева О. О., Глущенко М. І. (2016)
Левіна М. В. - Місце підприємств готельного господарства в трансакці йному секторі економіки (2015)
Фінагіна О. В. - Наукові засади управлінського консультування в системі сучасних знань менеджменту: інтереси бізнесу, галузі, регіонів, Білан О. В., Матвієнко О. Д. (2016)
Чорна М. В. - Класифікація елементів системи мотивації персоналу підприємства, Хандибора О. В. (2015)
Robul Yu. V. - Advertising and social media as modern trends for development of luxury brands management, Kharchenko K. O. (2016)
Чорна М. В. - Застосування теорії функціональних систем у системоутворенні економічної безпек и підприємств роздрібної торгівлі, Шуміло О. С. (2015)
Шаповалова Е. П. - Використання концепції партнерського маркетингу в діяльності банківських установ (2016)
Краснокутська Н. С. - Оцінка внутрішнього підприємницького клімату в підприємствах торгівлі, Бубенець І. Г., Артеменко В. С. (2015)
Швіндіна Г. О. - Зміна парадигми стратегічного управління організаційним розвитком: від адаптації – до проактивності (2016)
Кrutova A. - The problems of the enterprises' financial safety, Staverska T., Shevchuk I. (2015)
Hattim Abd-Alkrim Zgheel - Small and medium enterprises (SMES) and their role in economic and social development (2015)
Власова Н. О. - Критерії та показники ефективності формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2015)
Мілаш І. В. - Історико-еволюційний розвиток теорії управління витратами підприємства (2015)
Зубков С. О. - Методичний підхід до формування організаційно-економічного механізму мобілізації ресурсного потенціалу підприємства, Колесник А. О. (2015)
Шинкар С. М. - Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства, Смірнова П. В. (2015)
Смольнякова Н. М. - Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності, Волосов А. М. (2015)
Вавдійчик І. М. - Дослідження результативності та ефективності управління товарними ресурсами підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Єсінова Н. І. - Моніторинг соціально-трудових відносин в Україні, Примаченко Д. О. (2015)
Єсінова Н. І. - Аналіз стану молодіжного ринку праці України, Шилова Ю. О. (2015)
Давидова І. О. - Вплив інтелектуалізації виробництва на зміст та умови зайнятості (2015)
Печенка О. І. - Аналіз та шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності України в сучасних умовах глобалізації, Величко К. Ю., Антоненко Д. С. (2015)
Малюк Л. П. - Теоретичні засади та загальні принципи безпеки послуг у готелях, Варипаєв О. М., Варипаєва Л. М. (2015)
Яцун Л. М. - Формування системи стратегічного управління в зовнішньоекономічній діяльності підприємства, Селютін В. М., Селютін С. В. (2015)
Варипаєв О. М. - Загальнофілософські аспекти споживацької поведінки, Варипаєва Л. М. (2015)
Давидова О. Ю. - Удосконалення діяльності підприємств індустрії гостинності в умовах їх інноваційно-технологічного розвитку (2015)
Волошин П. В. - Економічна ефективність упровадження інтенсивних реабілітаці йних технологій в установах санаторного та готельного господартва, Уваров С. О. (2015)
Прядко О. М. - Удосконалення організації управління торговим асортиментом у роздрібній торговельній мережі (2015)
Попова Л. О. - Особливості маркетингу на ринку продуктів швидкого приготування, Мітяєва Т. Л., Лозинська А. В. (2015)
Синицина Г. А. - Маркетингове дослідження сфери дитячого та молодіжного спорту в Харкові, Жегус О. В., Тарасов І. Ю., Чуйко Л. О. (2015)
Жегус О. В. - Роль спорту в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону, Парцирна Т. М., Шевякова В. С. (2015)
Камнєва А. В. - Упровадження збалансованої системи показників на промислових підприємствах в умовах сучасної ринкової економіки, Суліма О. В., Зеленков А. В. (2015)
Соболев В. Л. - Сутність маркетингової ефек тивності в системі управління маркетинговою діяльністю підприємства (2015)
Устьян О. Ю. - Використання розробок когнітивної психології в маркетинговій теорії (2015)
Корж Н. В. - Управління корпоративним капіталом із позиції концепції життєвого циклу, Федулова І. В. (2015)
Borysova A. - Organization and control of sel f work for foreign students at studying chemical disciplines, Piliugina I., Кrаvchenko A. (2015)
Борисова А. О. - Формування позитивної комунікативної установки під час навчання, Колесник А. О., Архипова В. О. (2015)
Колесник А. О. - Сутність змісту навчання іноземної мови, Мануєнкова О. О. (2015)
Буданова І. А. - До питання про навчання монологічного мовлення за темою "Спеціальність", Буданова О. С. (2015)
Муравйова О. М. - Використання мережевої технології для розробки дистанційного курсу з англійської мови, Кравцова Т. А., Король А. В. (2015)
Муравйова О. М. - Квантитативні одиниці сучасної англійської мови, Кравцова Т. А., Король А. В. (2015)
Подворна Л. А. - Англійські запозичення у французькій мові, їх характер та класифікація, Кондратенко М. В. (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Содержание (2014)
Подзноев Г. П. - Термодинамическая возможность использования в поршневых двигателях теплоты отработавших газов для каталитического риформинга эмульгированных водой моторных топлив, Абдулгазис У. А., Дроботюк Н. И. (2014)
Подзноев Г. П. - Термодинамика каталитического риформинга эмульгированного водой моторного топлива для газотурбинного двигателя, Абдулгазис У. А., Курдюков А. (2014)
Подригало М. А. - Определение зависимости коэффициента сцепления шины с опорной поверхностью от кинематического параметра колеса, Абрамов Д. В. (2014)
Подригало М. А. - Обеспечение управляемости и устойчивости мобильных машин при установившемся движении, Артёмов Н. П., Клец Д. М., Гацько В. И. (2014)
Падерин В. Н. - Пути совершенствования технологии литья под давлением тяжелых крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов на примере блоков цилиндров, Абдулгазис У. А. (2014)
Сулейманов Э. С. - Перспективы развития пассажирской транспортной системы г. Симферополя путем использования троллейбусов с частичным автономным ходом, Абдулгазис А. У., Сулейманов Э. Э. (2014)
Эреджепов М. К. - Влияние качества охлаждающих жидкостей на ресурс автотракторных двигателей, Абдулгазис А. У. (2014)
Покинтелица Н. И. - Процесс стружкообразования и качество поверхности при электрофрикционной разрезке заготовок (2014)
Ягьяев Э. Э. - Z-преобразование дискретных систем мониторинга и управления технологической системы процесса шлифования, Ярошенко А. А. (2014)
Долгин В. П. - Реакция динамической системы на произвольный сигнал, Владецкая Е. А., Братан С. М. (2014)
Братан С. М. - Повышение качества обработки при шлифовании в условиях механообрабатывающих участков плавучих ремонтных мастерских, Владецкая Е. А., Харченко А. О. (2014)
Падерин В. Н. - Особенности изготовления цельных автомобильных дисков из алюминиевых сплавов литьем под низким давлением в формы с гипсовыми вставками, Абдулгазис Д. У. (2014)
Умеров Э. Д. - Особенности моделирования поведения технической системы процесса резания при сверлении, Ягьяев Э. Э. (2014)
Богуцкий В. Б. - Обеспечение стабильности параметров качества при шлифовании и заточке протяжек, Шрон Л. Б. (2014)
Бабицкий Л. Ф. - Теоретическое обоснование параметров подпружиненной культиваторной лапы, Куклин В. А. (2014)
Бабицкий Л. Ф. - Обоснование оптимальной формы игл почвообрабатывающих игольчатых дисков, Соболевский И. В., Куклин В. А. (2014)
Османов Э. Ш. - Теоретическое обоснование взаимодействия воздушно-жидкостного потока на опрыскивателе для борьбы с сорной растительностью на многолетних насаждениях (2014)
Кучеренко С. В. - Оценка влияния электрических полей высоковольтных линий электропередачи на окружающую среду, Асанов М. М., Бекиров Э. А. (2014)
Савчук С. И. - Льготы и компенсации за работу во вредных или тяжелых условиях труда (2014)
Кружилко О. Є. - Оцінка ефективності управлінських рішень у сфері охорони праці, Майстренко В. В., Полукаров О. І., Демчук Г. В. (2015)
Кружилко О. Є. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного нагляду, Радіонов М. О., Полукарова С. Г. (2015)
Лапшин О. О. - Сучасний підхід щодо впровадження комплексної системи оцінки ризиків на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, Лапшин О. Є. (2015)
Масюкевич О. М. - Оцінка економічної ефективності витрат на охорону праці (2015)
Богданова О. В. - Проблеми використання теорії піраміди травматизму для запобігання нещасним випадкам на виробництві (2015)
Глива В. А. - Джерела гармонік магнітного поля у будівлях і спорудах та мінімізація їх рівнів, Здановський В. Г., Левченко Л. О, Перельот Т. М. (2015)
Назаренко М. В. - Нормування фізичних факторів середовища у кабінетах комп’ютерної техніки та шляхи його вдосконалення, Кирилецька Т. В. (2015)
Кружилко О. Є. - Перспективи використання інформаційної системи обліку баштових кранів, Майстренко В. В., Атаманюк О. О. (2015)
Таірова Т. М. - Дослідження взаємозв’язку специфічних умов праці в будівельній галузі з профісійними захворюваннями працівників, Ткачук К. Н., Бирса Р. В. (2015)
Левченко О. Г. - Гігієнічна характеристика механізованого дугового зварювання з імпульсною подачею електродного дроту, Лебедєв В. А., Максимов С. Ю., Лук’яненко А. О. (2015)
Ромась М. Д. - Щодо визначення потреби в засобах індивідуального захисту для працівників на виробництві, Цибульська О. В. (2015)
Логінова І. І. - Застосування емульсійних вибухових речовин як засіб зменшення шкідливого впливу підривних робіт (2015)
Сербінова Л. А. - Соціально-економічна ефективність застосування інформаційно-аналітичної системи аналізу пилової небезпеки видобутку у гранітних кар’єрах (2015)
Паращиенко И. М. - Вибродемпфирование – метод снижения шума виброплощадок при уплотнении бетонной смеси, Быковский А. И., Шпирько Н. В., Сафонов В. В., Богданов Ю. В. (2015)
Реферати (2015)
Кирильєва Л. О. - Організація обліку кредитних операцій у системі управління фінансовими ресурсами, Чернікова І. Б. (2015)
Кирильєва Д. Д. - Управлінський аспект класифікації витрат підприємств індустрії гостинності (2015)
Кащена Н. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління оборотними активами підприємства, Горошанська О. О. (2015)
Чорна М. В. - Особливості розвитку національної економіки, Бугріменко Р. М., Шилова Ю. О. (2015)
Чорна М. В. - Сучасні тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні, Шуміло О. С. (2015)
Власова Н. О. - Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2015)
Дядюк М. А. - Управління за слабкими сигналами в системі адаптаційного управління підприємств торгівлі (2015)
Мелушова І. Ю. - Використання АВС-аналізу під час формування цінової політики підприємств торгівлі, Кот О. В. (2015)
Зубков С. О. - Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активівпідприємств торгівлі, Колесник А. О. (2015)
Іванюта О. М. - Суть, види та етапи формування політики управління позиковими ресурсами торговельного підприємства (2015)
Осипенко С. М. - Методичні аспекти управління вартістю підприємства, Товма О. А. (2015)
Меlushova I. - Adaptation and adaptive enterprise management: theoretical aspects, Vіvdenko M. (2015)
Єсінова Н. І. - Аспекти державного регулювання трудових доходів населення, Сабецька Н. А. (2015)
Єсінова Н. І. - Проблема адаптації студентів ВНЗ на основі соціального партнерства, Старцева В. В., Нікітіна О. В. (2015)
Аndrosova T. - European experience of clusters’ development, Chernyshova L., Kozub V. (2015)
Чернега О. Б. - Тенденції розвитку світової аквакультури гідробіонтів рослинного походження, Дітріх І. В., Бондарчук М. Є. (2015)
Зарецька Л. М. - Державне регулювання сфери вищої освіти, Кулініч О. А. (2015)
Помінова І. І. - Еволюція ролі вищої освіти в сучасній господарській системі (2015)
Pіchuhina T. - Enterprise information strategy: approaches to the essence determination, Zаbrodskaia L., Zаbrodskaia A., Sharapova E. (2015)
Бубенець І. Г. - Інноваційні маркетингові принципи розвитку транснаціональних корпорацій, Козуб В. О., Артеменко В. С., Чатченко О. Є. (2015)
Ткаченко О. П. - Система мотивації праці на підприємствах ресторанного бізнесу з позиції персоналу, Ткачова С. С., Тімченко О. Д., Ольшанський О. В. (2015)
Жегус О. В. - Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємства (2015)
Соболев В. Л. - Моделювання ефективності маркетингової діяльності для підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Шалько В. І. - Зміни парадигми менеджменту в контексті трансформації форм влади, повноважень, впливу, Захаров В. В. (2015)
Британська Н. Н. - Основні напрями підвищення ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості, Левицька І. В. (2015)
Боковець В. В. - Особливості корпоративного управління на підприємствах (2015)
Кучеренко В. М. - Тенденції експортно-імпортної діяльності виноробної галузі (2015)
Bоrysova A. - Playing projecting as one of main elements of foreign languages teaching, Kolesnyk A., Arkhypova V., Manuyenkova O. (2015)
Борисова А. О. - Методи і прийоми навчання іноземної мови, Колесник А. О., Мануєнкова О. О., Бєлікова О. Ф. (2015)
Колесник А. О. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів, Бєлікова О. Ф., Мануєнкова О. О. (2015)
Кravtsova T. - Teaching foreign students abstracting scientific articles using professionally oriented texts (2015)
Кravtsova T. - Influence of adaptational factors on successful studying of foreign students, Injuhina A., Muraviova O. (2015)
Діброва В. А. - Візуальне моделювання в наукових дослідженнях, освоєнні іноземних мов і під час практичної підготовки кадрів, Волошин П. В. (2015)
Петрова Л. І. - Урахування індивідуальних особливостей студентів ХДУХТ як один із шляхів оптимального розвитку їх фізичних якостей, Черних М. М. (2015)
Москальов В. В. - Оптимізація процесу розминки з футболу у студентів у групах спортивного вдосконалення, Русанов М. В. (2015)
Кудряшов І. О. - Формування здорового способу життя та проблема індивідуалізації фізичної підготовленості студентів ХДУХТ, Артюгін А. В., Русанов М. В. (2015)
Сапожнікова Л. Я. - Вплив на формування художнього образу семантики лінгвокультурем та сенсорної лексики (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Содержание (2014)
Абдулгазис В. С. - Особенности реализации транспортного потенциала железнодорожной системы Украины в международных перевозках (2014)
Абдураманова Э. Э. - Оценка конкурентоспособности экономики Украины, Абдулгазис В. С. (2014)
Абибулаев Д. Р. - Слияния и поглощения в банковском секторе Украины: тенденции и перспективы, Джеппарова З. Р. (2014)
Александрова Б. В. - Торгово-промислова палата в системіекономічних відносин України, Кальченко Т. В. (2014)
Джеппарова З. Р. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні (2014)
Мухамедова З. Х. - Принципы и императивы развития инновационной инфраструктуры (2014)
Османов К. М. - Концепция применения теории лизинговых отношений в сельском хозяйстве Украины (2014)
Сeит-Мaмeтoв Л. Э. - Aктуaлизaция борьбы с кoнкурeнтaми для защиты рынков сбыта, Гaниeвa A. К. (2014)
Сохтаев М. К. - Актуальность развития валютных рынков Украины на современном этапе, Амет-устаева Д. М. (2014)
Хаірова Е. А. - Проблеми формування державної інноваційної політики в Україні (2014)
Aбдулгaзис В. С. - Дeятeльнoсть ТНК на рынке Украины:положительные и отрицательные эффекты, Исмaилoвa Р. Н. (2014)
Аблаев Р. А. - Сущность международной инвестиционной деятельности и ее особенности на современном этапе развития экономики, Джепарова З. Р. (2014)
Адаманова З. О. - Качество роста мировой экономики: содержание понятия и особенности повышения в условиях глобализации (2014)
Адаманова З. О. - Расширение границ ЕС: характер и тенденции, Аблязова Ф. М. (2014)
Адаманова З. О. - Торгово-экономические отношения Украина – ЕС: проблемы и тенденции развития, Эреджепова Э. Я. (2014)
Аджимет Г. Х. - Транснациональные корпорации в международном бизнесе, Ахметова В. А. (2014)
Белозубенко В. С. - Особенности развития международного научно-технического сотрудничества в Европейском Союзе, Хассуна Б. (2014)
Зиятдинoвa Н. Р. - Пocлeдcтвия вcтуплeния Украины в ВТO, Ильяcoвa Л. Э. (2014)
Кальченко Т. В. - Проблеми визначення стратегічних країнових інтересів на геоекономічному атласі світу, Остапюк А. О. (2014)
Курочкина И. Г. - Валютные риски и открытая валютная позиция: методика установления и контроль лимитов, Алиева М. С. (2014)
Хaирoвa Э. А. - Aдaптaция мeждунaрoднoгo oпытa по развитию мaлoгo бизнeсa в Укрaинe, Тaбaх С. (2014)
Чергеев М. А. - Государственное регулирование поддержки экспортной деятельности в Украине, Зиятдинова Н. Р. (2014)
Эдемова А. Х. - Венчурное предпринимательство и его развитие в Украине, Аджимет Г. Х. (2014)
Абдуллаев Р. А. - Направления усовершенствования методов и процедур аудита финансовых результатов, Абдулсаттарова А. Э. (2014)
Керимов А. Т. - Управленческий учет в разработке онтологии бизнес-системы на основе метода IDEF5 (2014)
Абдулхаиров А. З. - Современные направления развития историко-культурного туризма в Крыму (2014)
Адельсеитова Э. Б. - Конкурентоспособность предприятия как основной критерий эффективности производства (2014)
Бoндaрeнкo O. С. - Oцeнки системы упрaвлeния инвeстициoнным прoцeссoм в курoртнo-рeкреaциoннoй сфeрe Крыма (2014)
Ваниева А. Р. - Совершенствование парадигмы управления туристической индустрией региона в условиях глобализации (2014)
Курочкина И. Г. - Развитие отрасли туризма и ее влияние на экономическую ситуацию в Украине, Байкова Е. А. (2014)
Стефаненко М. Н. - Концептуальные основы разработки организационно-экономического механизма управления сферой туризма, Падерин А. В. (2014)
Хaировa Э. А. - Специфика развития туристической деятельности в Украине, Aблaевa Э. (2014)
Содержание (2010)
Ромашин В. - Два мільярди виплат потерпілим – знак якості ринку обов’язкового страхування відповідальності автовласників (2010)
Гумінський І. - Наша спільна мета – захист інтересів потерпілих у ДТП (2010)
Буднік С. - Запровадження європротоколу покликане спростити оформлення дорожніх пригод (2010)
Ульяницька О. - Провадження автоцивільної відповідальності:підсумки діяльності за 9 місяців 2010 року (2010)
Локтєв В. М. - Врегулювання страхових випадків – пріоритет у роботі страховика (2010)
Межебицький М. - Пряме врегулювання: зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні, Грабко Р. (2010)
Островецкий О. - Захист потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах — пріоритетна функція фондів МТСБУ, Давиденко О. (2010)
Загребной В. - Унікальна програма отримання страхового відшкодування "Зручна виплата" – зручно всім! (2010)
Нагорний О. - Страхування автоцивільної відповідальності: удосконалення базових засад (2010)
Білошицька Л. - Поліси нового зразка вводяться в дію з 2011 року (2010)
Гандельман Д. - Зміна порядку квотування бланків полісів – додатковий елемент забезпечення виконання зобов’язань страховика (2010)
Гомівка М. - "Зелена картка":історія, сучасність і перспективи (2010)
Січка Я. - "Автоцивілка" та "Зелена картка" – шляхи вирішення проблем (2010)
Салайчук О. - Демпінг як "конкурентна перевага"страховиків – повних членів МТСБУ (2010)
Гудима Н. - Реальний фінансовий стан оцінюватиметься за 4-бальною шкалою значень (2010)
Приходько В. - Фінансові аспекти обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2010)
Машаро О. - ЦБД МТСБУ– необхідний інструмент сучасного управління (2010)
Мац А. - О базовом страховом платеже и корректирующих коэффициентах в обязательном страховании ответственности автовладельцев (2010)
Габидулин И. - Можно ли усовершенствовать систему урегулирования? (2010)
Іванюк І. - Рейтинг, ренкінг членів Бюро:сутність, мотивація та коректність практичного застосування (2010)
Маруженко Д. - Управління ризиками: методологічний аспект (2010)
Козловський С. В. - Забезпечення стійкості сучасної економічної системи — основа економічного розвитку держави, Мазур Г. Ф. (2017)
Крейдич І. М. - Механізм формування стратегії мінімізації ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами і моделюванні ресурсних потоків, Наконечна О. С., Наконечний І. В. (2017)
Чернишова М. І. - Державне регулювання інвестиційних проектів у рамках співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями, Тульчинська С. О. (2017)
Ігнатова Ю. В. - Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств, Даценко Н. В., Поліщук Є. А. (2017)
Шалаєнко М. А. - Малий бізнес як одиниця спостереження у соціально-економічній статистиці (2017)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства, Бойко М. Ю. (2017)
Кравчук І. С. - Сучасні підходи до оцінки волатильності на ринку фінансових інструментів (2017)
Рощина Н. В. - Незалежні комп'ютерні ігрові студії: специфіка діяльності, Борданова Л. С., Дембицький А. С. (2017)
Халатур С. М. - Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків, Скрипник В. О. (2017)
Шилепницький П. І. - Перспективи розвитку венчурної індустрії в Україні, Галушка М. Є. (2017)
Безбородова Т. В. - Управління оборотними коштами підприємств, Даншина Т. В. (2017)
Швець Ю. О. - Особливості реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах за умов змінності факторів оточуючого середовища, Капшук А. С. (2017)
Макаренко А. П. - Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Хайло Г. С. (2017)
Марценюк Л. В. - Науково-методичний підхід до формування механізму забезпечення ефективної діяльності підприємств, що займаються залізничним туризмом (2017)
Кучин С. П. - Сутність та динаміка розвитку соціально-культурної інфраструктури в Україні як об'єкту державного регулювання (2017)
Смаглюк В. В. - Історичні умови розвитку державної податкової політики в Україні (2017)
Колесник В. Т. - Зарубіжний досвід управління персоналом сил спеціальних операцій на прикладі збройних сил сполучених штатів америки (2017)
Гришко Р. Ю. - Теоретико-методичні аспекти децентралізації інституту місцевого самоврядування в Україні (2017)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Осадец С. - Страховому образованию достойный уровень (2013)
3-я Международная конференция участников страхового рынка. Незабываемые мгновения средиземноморья (2013)
Черняховский В. - Международный опыт защиты страхователей путем создания общих гарантийных фондов (тезисы доклада) (2013)
Маркевич И. - Рынок ОСАГО в Украине: реалии и перспективы (тезисы доклада) (2013)
Белошицкая Л. - Актуальные вопросы страхового рынка Украины (2013)
Супрун А. - Cтраховий ринок України в умовах системної кризи (2013)
Залєтов О. - Встановлення економічної вартості життя людини – складова стратегії розвитку страхового ринку (2013)
13-й Международный Ялтинский Финансовый форум. На гребнях Ялтинских эмоций (2013)
Герасименко А. - Страховой рынок Украины: вызовы для международного перестраховщика (тезисы доклада) (2013)
Еременко А. - Роль брокера в современном рынке, или Какие брокеры нам нужны (тезисы доклада) (2013)
Обов’язкове страхування цивільно - правової відповідальності автовласників в Україні: цифри, факти, прогнози (2013)
Сушко Р. - Стратегія розвитку фондового ринку (2013)
Бойчук О. Г. - Проблема безплідності в Украіїні: роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) та перебіг вагітності у жінок з тривало лікованим непліддям, Макарчук О. М. (2010)
Паньков О. М. - Стан проблеми клімактерію: деякі патогенетичні аспекти концепції репродуктивного старіння (2010)
Юнгер В. І. - Фонові процеси шийки матки: деякі патогенетичні аспекти проблеми та сучасні методи лікування, Макарчук О. М. (2010)
Махмуд Аль-Таріфі Фаді - Використання фібринового гелю з фізіологічним вмістом тромбоцитів при оперативних втручаннях на комірковому відростку, Пермінов О. Б., Ничипорчук Г. П., Стаханська О. О., Чумаченко О. В. (2010)
Боцюрко В. І. - Ендогенна інтоксикація та оксидативний стрес у хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією, Гриб В. А., Герасимчук Р. Д., Ерстенюк А. М. (2010)
Волосянко А. Б. - Серцеві прояви синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей, Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Цицюра О. О., Сєрний О. В. (2010)
Волошинович В. М. - Встановлення віку за рентгенденситометричними параметрами кісток стопи людини, Витвицький З. Я., Дзюбинський Я. С. (2010)
Глушко Л. В. - Порівняльна ефективність комплексного лікування артеріальної гіпертензії у жителів сільської місцевості, Симчич Х. С. (2010)
Згржебловська Л. В. - Зміни в показниках імунної відповіді при розвитку синдрому поліорганної недостатності у постраждалих із тяжкою політравмою (2010)
Кулаєць В. М. - Вплив нейрогормону мелатоніну на стан психоневрологічного статусу у хворих із різними клінічними варіантами функціональної диспепсії (2010)
Кулаєць Н. М. - Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування карведілолу, соталолу та метопрололу у лікуванні хворих, що перенесли інфаркт міокарда, ускладнений шлуночковою екстрасистолією (2010)
Кулинич-Міськів М. О. - Оцінка впливу тіотропіуму броміду на поверхнево-активну фракцію системи сурфактанта легень, рівні фактору некрозу пухлин-α, інтерферону-γ, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6 бронхоальвеолярного вмісту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІ стадії, Островський М. М. (2010)
Купновицька І. Г. - Структурно-функціональні зміни щитоподібної залози у хворих із порушенням ритму серця під впливом аміодарону за умов природної йодної недостатності, Саварин О. І. (2010)
Макойда І. Я. - Динаміка кінетичних та запальних змін жовчного міхура у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом під впливом ліпіну (2010)
Матейко Г. Б. - Цитокіновий статус вагітних із герпетичною і цитомегаловірусною інфекціями на тлі комплексного лікування (2010)
Михайлик-Пішак Л. В. - Ендотеліальна дисфункція у вагітних із гіпертонічною хворобою (2010)
Михайлюк І. О. - Клітини Ito: роль у фіброгенезі печінки при хронічних гепатитах, Гурик З. Я. (2010)
Палійчук І. В. - Вивчення ролі імуноглобулінів сироватки крові у розвитку схильності до виникнення протезних стоматитів у осіб перед протезуванням знімними конструкціями зубних протезів (2010)
Пустовойт М. М. - Особливості афективно-мотиваційної сфери у жінок з інволюційним психозом за даними психометричного дослідження (2010)
Стасюк Н. О. - Показники ряду лейкоцитарних індексів у хворих на генералізований пародонтит на тлі ішемічної хвороби серця (2010)
Ходан В. В. - Аналіз перинатальних чинників ризику та клініко-патоморфологічні зміни у немовлят з респіраторними розладами, Багрій М. М., Цицюра О. О., Кузенко О. В., Гевка О. І. (2010)
Ostafijchuk S. A. - Hypertension and pregnancy, Drin T. N. (2010)
Волосянко А. Б. - Специфіка впровадження основних засад Болонського процесу у викладанні неонатології, Кочерга З. Р., Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Цицюра О. О., Кузенко О. В., Алексеєва Ю. І. (2010)
Нейко Є. М. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні клінічної імунології та алергології, Матковська Н. Р., Камінський В. Я., Герич П. Р., Вишиванюк В. Ю., Костіцька І. О., Сухолитка О. М., Соломчак Д. Б. (2010)
Романюк А. Л. - Оцінювання знань студентів з дисципліни "Медична хімія", Мельник М. В., Сиротинська І. Д., Ерстенюк А. М., Боднарчук О. В. (2010)
Соломчак Д. Б. - Методика переходу до викладання урології за Болонським процесом, Зеляк М. В., Литвинець Є. А. (2010)
Андрух В. С. - Синдром Прадер-Лабгарт-Віллі (2010)
Багрій М. М. - Муковісцидоз із легеневими симптомами, Михайлюк І. О., Гевка О. І., Ходан В. В. (2010)
Пастух О. В. - Динаміка показників захворюваності та медичної допо- моги дітям з алергічними захворюваннями у Івано-Франківській області за п’ятирічний період (2005-2009 рр.), Лопуляк Л. В., Парандій І. Б., Бенько Г. С., Дутчак А. М., Голодних О. А., Урбась О. В. (2010)
Середюк Н. М. - Кардіальна "маска” із псевдокоронарною недостатністю при синдромі Гзелля-Ердгейма, Багрій М. М., Михайлюк І. О., Середюк В. Н. (2010)
Андрух В. С. - Своєчасна допомога врятує немовля (2010)
Геник С. М. - Пророк у своїй Вітчизні (До 65-річчя з дня смерті геніального українського вченого В. І. Вернадського) (2010)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Тенденции и перспективы развития банковской системы Украины (2013)
Надежность – ключевое звено в банковском секторе (2013)
Туривной А. - ПриватБанк: технологии – главный фактор развития страхового рынка (2013)
Братчиков В. - Держзембанк – фінансова опора дрібних фермерських господарств (2013)
Сочинские встречи: традиции и значимость (2013)
Аксаков А. - Связанные одной целью (2013)
Мурычев А. - Сколько прогнозов ни делай, все они корректируются (2013)
Самиев П. - Российский банковский сектор: прогнозы и перспективы (2013)
Будущее банковского сектора России (2013)
Эффективность белорусских банков в 2013 году (2013)
Новый быстрорастущий канал продаж страховых продуктов (2013)
Драйвер российского банкострахования (2013)
Самиев П. - Наибольший эффект в росте банковского страхования (2013)
Бутарова Е. - Банк и страховая компания – разные подходы к бизнесу. Зачем они вместе? (2013)
Бойченко И. - Как себя чувствует непосредственный участник рынка банковского страхования (2013)
Мазаева М. В. - Рынок банкострахования в России: современное состояние и перспективы развития, Коновальцева А. А (2013)
Банковское страхование как важный канал продаж (2013)
Инвестиции в Узбекистан: факт высокого доверия (2013)
Кадученко И. - Иордания – страна чудес (2013)
МОФТ – уверенное лидерство (2013)
Davletbaeva N. - Priority Guidelines of Innovative National Economics' Modernization (2014)
Gerasymenko A. - Estimate of Welfare Loss from market Power in Ukrainian Economy (2014)
Haas J. - Local Government Tax Competition in Czechoslovakia 1918-1938, Sedmihradská L, Ditrich J. (2014)
Kharlamova G. - Environmental Safety and Economic Development of Ukraine: Impact Assessment, Nesterenko V. (2014)
Nemec J. - Decentralisation and Quality of Governance: Selected Issues from the Czech and Slovak Republic, Matějová L. (2014)
Nurgaliyeva R. - Theory аnd Practice оf Formation оf Accounting аnd Tax Policy оf the Republic of Kazakhstan (2014)
Oleshko T. - The Economic Mechanism of Resource Savings of Airline, Marusych O. (2014)
Szkutnik W. - The Dynamics of Unemployment in a Selected Group of EU Countries (2014)
Tsaruk A. - Environmental Audit as Element of the Eco-Management System of Ukrainian Iron Ore Mining Industry (2014)
Varnalii Z. - Preconditions and Determining Causes of the Shadow Economy in Ukraine, Savych I. (2014)
Voloshina V. - The Strategic Management Tools for Higher Education Institutions (2014)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Значення Української агропромисловості для місцевої та світової економіки (2013)
Ахіджанов Б. - Страхування сільсько-господарської продукції з державною підтримкою (2013)
Самарский В. - В текущем году Аграрный страховой пул планирует активизировать свою работу (2013)
Луговой Н. - Агростраховой рынок в Украине продолжает развиваться (2013)
Шинкаренко Я. - Приоритеты 2013 года: управление рисками (2013)
Габидулин И. - Стоимость обеспечения страхования агрорисков (2013)
Алфеева Е. - Особенности развития агрострахования в странах Балтии (2013)
Умирьяев М. - "У руководства есть видение того, как должен развиваться рынок страхования" (2013)
Биждов К. - Агрострахование в новых условиях: итоги ушедшего года и прогнозы на год наступивший (2013)
Калита П. - Деревья без корней не растут, или о продвижении корпоративной социальной ответственности (2013)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Новіковський О. - Лідери турбізнесу на сторожі захисту прав споживачів (2013)
Украина – новое модное направление на туристической карте мира (2013)
Степанов Н. М. - Семь чудес Украины (2013)
"Парк Київська Русь" – Дитинець Києва – найвеличніша загадка людства (2013)
Шашкова Т. - Быть или не быть зеленому туризму в Донецкой области? (2013)
Степанов Н. - Путешествие в недра украинской земли – в Соледар (2013)
Готельний комплекс "Поділля" висловлює вам свою повагу та запрошує до співпраці (2013)
Голыш Ю. - Реальны ли перспективы развития туристического бизнеса в Антарктиде (2013)
Презентація нового логотипу (2013)
Камарудин Н. - Все краски Малайзии (2013)
Корейское чудо в самое сердце Украины (2013)
Ілюхін О. - Вікно в Індонезію (2013)
"Что надо делать при страховом случае на отдыхе" (2013)
F1H2O Украина Киев (2013)
"Страхова компанія "Гута – Україна" (2013)
Романтичность и непередаваемая своеобразность… Или чем уникален круизный отдых… (2013)
Андрєєв П. - Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю (2014)
Варналій З. - Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству, Живко З. (2014)
Зянько В. - Сутність та необхідність переходу до сталого економічного розвитку (2014)
Колобов Ю. - Управління державним боргом в контексті пріоритетів боргової політики України (2014)
Кулиев Р. - Финансовый рынок Азербайджана: современное состояние и перспективы развития (2014)
Лютий І. - Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період, Осецька Д. (2014)
Чеберяко О. - Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні, Лобода А. (2014)
Юрявичене Д. - Совершенствование системы расчетов по операциям с ценными бумагами в странах ЕС, Боровикова М. (2014)
Білик Р. - Фінансові інструменти зміцнення регіональної конкурентоспроможності України (2014)
Дрозд Н. - Деструктивний вплив неформального сектора економічної діяльності (2014)
Курищук К. - Внутрішній ринок державних цінних паперів у забезпеченні ефективності боргової політики України (2014)
Любкіна О. - Операції Центрального банку на фінансовому ринку в умовах виходу з рецесії (2014)
Муршудли Ф. - Современные тренды развития глобальных банков в контексте финансовой глобализации (2014)
Петленко Ю. - Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в України (2014)
Рибак С. - Проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні (2014)
Субботович Ю. - Зовнішньоборгова ситуація в умовах глобалізації: сучасний стан та основні тенденції, Фурманець К. (2014)
Третяк Д. - Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Чорнодід І. - Конкурентна соціальна позиція країни: порівняльний аналіз (2014)
Дяченко М. - Державний фінансовий контроль в контексті посилення дієвості бюджетної політики стимулювання регіонального розвитку (2014)
Єріна І. - Збалансованість зовнішньої торгівлі послугами на окремих сегментах українського ринку (2014)
Онопко М. - Особливості оцінки діяльності суверенних фондів багатства як суб'єктів економічних відносин (2014)
Плєшакова Н. - Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України (2014)
Шпигоцька Н. - Роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в національну економіку (2014)
Содержание (2012)
Филонюк А. - Лига страховых организаций Украины , Гудима Н. (2012)
Махно В. - Высшая лига страхования начинает... (2012)
Непочатова Л. - Будущее за нами, за ЛСОУ! (2012)
Шукатко А. - Мы стояли у истоков, поддерживаем и сегодня (2012)
Мейзнер Я. - Консолидация рынка–путь к интеграции в мировое страховое сообщество (2012)
Габидулин И. - Полное согласие – свойство для беседы весьма скучное (2012)
Сіренко І. - "До думки ЛСОУ прислухаються і державні органи, і учасники страхового ринку" (2012)
Ганчак В. - Ключова концепція – створення цивілізованого страхового ринку (2012)
Гришан Ю. - Цель у нас одна – успешное развитие бизнеса (2012)
Стась Э. - Страховая группа "Теком" продолжает демонстрировать свое устойчивое состояние (2012)
Загребной В. - Жизненно необходимое объединение страхового рынка (2012)
Сосис А. - На рынке есть компании, в которых можно страховаться (2012)
Гордиенко И. - Страховой рынок должен стать частью общественных страховых фондов (2012)
16-я Всероссийская конференция по перестрахованию "2012 год. Перезагрузка. Варианты развития" (2012)
Новые факторы, влияющие на рейтинги международных перестраховщиков (2012)
Особенности рынка перестрахования в России (2012)
Герасименко А. - Возобновление перестраховочных программ 2012г.: комментарии перестраховщика (2012)
Страхование ответственности туроператоров (2012)
10-я Международная конференция по страхованию (2012)
Восьмая международная конференция по риск - менеджменту (2012)
Содержание (2012)
От редакции (2012)
Крыжановский А. - Страхование отелей – это безопасность туристов и репутация страны (2012)
Шишковская В. - К Евро-2012 мы готовы! (2012)
Русанов В. - Наша миссия – защита наших клиентов (2012)
Шусторович К. - Изменение приоритетов: обслуживание выезжающих за рубеж в современных условиях (2012)
Стрельников М. - Банки и Евро-2012 (2012)
Стецюра В. - Украинские банки готовы встречать футбольных болельщиков (2012)
Советы по безопасности платежных карт (2012)
Никитин А. - Банковская система Украины: возвращение утраченных позиций (2012)
Пукала Р. - Влияние Евро-2012 на польскую экономику (2012)
Калита П. - Финансы и управление качеством (2012)
Литвинов В. - Полярная экспедиция как бизнес-проект… Украины (2012)
Пікус Р. - Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній, Нестерова Д. (2014)
Малік М. - Розвиток обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії, Семенчук І. (2014)
Гаманкова О. - Тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні, Шимків С. (2014)
Жилінська О. - Страхування інтелектуальної власності: світові тенденції та перспективи для України, Вікулова А. (2014)
Шевченко В. - Ризики та суперечливість міжнародного руху капіталу в банківському секторі (2014)
Залєтов О. - Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності (2014)
Машаро О. - Адекватність оцінки ризиків при застосуванні системи бонус-малус (2014)
Расшивалов Д. - Поглиблення інтернаціоналізації на світовому страховому ринку: зміни рушіїв злиттів та поглинань (2014)
Приказюк Н. - Роль інтернету в реалізації страхових послуг, Моташко Т. (2014)
Кривошлик Т. - Особливості оцінки ризику при укладанні договорів страхування майна громадян (2014)
Веретнов В. - Критерії вибору цедентом облігаторного перестрахувального покриття по договору ексцеденту збитку (2014)
Шолойко А. - Тенденції розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспекти (2014)
Тлуста Г. - Медичне страхування в реформуванні системи охорони здоров'я України (2014)
Лобова О. - Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі (2014)
Прокоф'єва О. - Особливості розвитку світового ринку перестрахування (2014)
Сабірова А. - Маркетингова характеристика страхового ринку України (2014)
Хемій Г. - Фінансова стійкість системи державного пенсійного страхування України (2014)
Кучеренко К. - Оцінка впливу глобальних факторів ризику на процес формування міжнародного туристичного бренду (2014)
Лисяк Л. - Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України, Роменська К. (2014)
Александрова М. - Оцінка гранично допустимого фіскального тягаря для національної економіки України (2014)
Савельєв В. - Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії (2014)
Татаріна Т. - Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід (2014)
Борисенко М. О. - Забезпечення єдності правозастосування в судовій системі: теоретичний аспект (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Поняття соціально-політичного механізму правового регулювання та його елементи (2015)
Жалій Т. В. - Новели українського законодавства та їх відображення в навчальних програмах правознавчих дисциплін ВНЗ України (2015)
Залізнюк В. В. - Поняття конституційно-правового статусу політичної партії як суб’єкта виборчого процесу (2015)
Маляренко В. Т. - Період переходу українського судочинства від адміністрації до судів, Квасневська Н. Д. (2015)
Скороход И. Г. - Конституционные обязанности и социальное государство: история, проблемы и перспективы (2015)
Хажинський Р. М. - Соматичні права людини: становлення та сучасний стан (2015)
Червоненко В. В. - Организационно-методические основы преподавания сравнительного государствоведения (2015)
Бурденюк С. І. - Актуальні проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини з питань захисту права власності в Україні (2015)
Воробйова І. В. - Теоретичні засади трактування поняття "іноземні інвестиції", Крилов С. А. (2015)
Головачова А. С. - Правове становище страхових брокерів: проблемні аспекти (2015)
Гришко У. П. - Порушення перевізником умов договору перевезення пасажирів і багажу як підстава для захисту прав споживачів транспортних послуг (2015)
Крушельницька Г. Л. - Межі здійснення та обмеження права власності на тварин за законодавством України (2015)
Насурлаєва К. Е. - Виконання договору інжинірингу (2015)
Ставицький В. А. - Нерухомі речі як предмет договору про порядок володіння та користування спільним майном (2015)
Авескулов В. Д. - Скасування контрактної форми регулювання трудових правовідносин (2015)
Красюк Т. В. - Проблемні аспекти визначення поняття "науково-педагогічний працівник" (2015)
Устименко В. В. - Особливості організації роботи з кадрами в органах прокуратури України в надзвичайних ситуаціях, Лотюк Д. П. (2015)
Тараненко О. М. - Аграрне законодавство П. Скоропадського: історико-правовий аспект, Іващенко В. А. (2015)
Трегуб О. А. - Напрями адаптації законодавства про відходи до права Європейського Союзу (2015)
Бережна К. В. - Проблемні аспекти правового регулювання провадження адміністративних процедур в Україні (2015)
Бояринцева М. А. - Принципи адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах Європейського Союзу та Україні (2015)
Джафарова О. В. - Правова природа, сутність та особливості дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні (2015)
Макогонюк Ю. Ю. - Екологічна сфера як сфера розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат, загальна характеристика суспільних відносин (2015)
Петреченко С. А. - Порядок відновлення втраченого паспорта внутрішньо переміщеними особами: недоліки законодавчої техніки (2015)
Рущак І. Я. - Актуальні питання визначення підсудності адміністративних справ за участю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (2015)
Фільштейн І. В. - Шляхи подолання корупції в органах внутрішніх справ Національної поліції України (на досвіді Грузії) (2015)
Фільштейн М. В. - Досвід країн Прибалтики в подоланні корупції в поліцейському середовищі (2015)
Шатрава С. О. - Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: питання законодавчого закріплення (2015)
Аскеров С. С. - Порівняльно-правове дослідження кримінального провадження щодо адвокатів в Україні та Російській Федерації (2015)
Вечерова Є. М. - "Кримінальне право" та "кримінальний закон": співвідношення понять у контексті формування нової методології наукових пошукань (2015)
Галунько В. М. - Нормативно-правове регулювання слідчої діяльності (2015)
Іскендерова Г. Т. - Правові основи участі захисника в кримінальному провадженні на підставі угод (2015)
Лисецький О. О. - Кримінальна процесуальна компетенція слідчого (2015)
Новіков М. М. - До системи правових методів боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності (2015)
Осовський О. Д. - Типові ознаки протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (2015)
Пономарьова Т. І. - Дія принципу "non bis in idem" у межах інституту судимості неповнолітніх (2015)
Сироткіна А. О. - Порядок та особливості розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу в кримінальному провадженні (2015)
Сотула О. С. - "Спеціальні" вбивства та інші злочини, пов’язані з посяганням на життя (2015)
Шминдрук О. Ф. - Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Antoniuk O. V. - Characteristics of barbell trajectory in snatch, fulfilled by elite female weight-lifters, Pavlyuk O. S., Chopyk T. V., Pavlyuk E. A. (2016)
Bodnar I. R. - Assessment of senior pupils’ physical fitness considering physical condition indicators, Stefanyshyn M. V., Petryshyn Y. V. (2016)
Ivashchenko O. V. - Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness, Kapkan O. O. (2016)
Tihorskyу A. A. - Specific features of elite bodybuilders’ training process in competition period (2016)
Fedak S. S. - Functional fitness level of military college cadets, Afonin V. M., Nebozhuk O. R., Lashta V. B., Romaniv I. V., Dzyama V. V., Pylypchak I. V. (2016)
Fedyniak N. V. - Anti-aging by means of physical education (on example of swimming), Mytskan B. M. (2016)
Hossein Rangraz - Developing criteria for selecting freestyle wrestling coaches at international levels, S. S. Deshpande, Hossein Soltani. (2016)
Platonov V. N. - Doping in olympic sport: signs of the crisis and ways to overcome it (2016)
Submission of Manuscripts (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Drogomeretsky V. V. - Adaptation of ruffier’s test for assessment of heart workability of students with health problems , Kopeikina E. N., Kondakov V. L., Iermakov S. S. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського