Янчук Н. В. - Навчальні вправи з сучасної української літературної мови у фаховій підготовці майбутнього вчителя-словесника (2011)
Колоїз Ж. В. - Калашник В. С. Людина та образ у світі мови: вибрані статті / Володимир Калашник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 368 с., Малюга Н. М. (2011)
Ganychenko Iu. V. - On accuracy estimation of Monte-Carlo method for the solution to one singular parabolic equation (2014)
Асроров Ф. А. - Збурення інтегральної множини нелінійної системи з імпулсним впливом (2014)
Багно О. М. - Поширення хвиль у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини (2014)
Вовк І. В. - Поширення хвилі у криволінійному хвилеводі з різкою зміною ширини вигину, Маципура В. Т., Трунов О. О. (2014)
Вовк І. В. - Точкове джерело в околі хрестоподібного відбивача, Маципура В. Т., Трунова Л. А. (2014)
Задоянчук Н. В. - Розв’язність одного класу задач оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності (2014)
Назаренко В. М. - Концентрація напружень біля кутової точки межі поділу середовищ у кусково однорідній площині за наявності тріщини, Кіпніс О. Л. (2014)
Кудзіновська І. П. - Параметричні коливання рідини з вільною поверхнею в резервуарі конічної форми, Лимарченко О. С., Мелник В. М. (2014)
Лимарченко О. С. - Поверхневе хвилеутворення в системі резервуар – рідина при кутовому збуренні руху резервуару, Семенович К. О. (2014)
Лимарченко О. С. - Аналіз впливу сил Коріоліса і нелінійностей на динаміку трубопроводу, Тімохін О. П. (2014)
Острик В. І. - Ковзний контакт з довантаженням двох штампів і пружної півплощини, Улітко А. Ф. (2014)
Прощенко Т. М. - Про крайові задачі трансверсально-ізотропних пластин прикладної теорії типу Тимошенка (2014)
Ткаченко Р. В. - Коливання вільної поверхні рідини в резервуарі на рухомій платформі при вібраційному навантаженні, Лимарченко О. С. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Рослини в космосі: виміри, моделювання та експерименти, Яценко В. О., Гніденко В. В., Пашенковська І. С. (2014)
Брила А. Ю. - Досяжність нечітких цілей у заданій субординації строгого ранжування, Антосяк П. П. (2014)
Garaschenko F. G. - On numerical studies of the dynamics of a beam in electrophysical installations, Kruchynin D. S. (2014)
Глебена М. І. - Чисельний метод оптимізації логарифмічно увігнутих функцій двох дійсних змінних (2014)
Глушко І. М. - Узагальнення теорем Кодда-Лакруа-Піротта (2014)
Даниленко Д. А. - Оптимізація еліптичних кривих (2014)
Donchenko V. S. - Cortege Operators in Grouping Information Problem: Linear Discrimination of Matrix ‘Feature Vectors’, Skotarenko F. M. (2014)
Завадський І. О. - Завадостійкі коди на основі скінченних автоматів як узагальнення згорткових кодів (2014)
Зуб С. С. - Рівняння гамільтонової динаміки твердого тіла в кватерніонних змінних. Магнітний диполь в зовнішньому полі, Зуб С. І. (2014)
Івохін Є. В. - Про нечітке представлення дійсних чисел у формі триплетів (2014)
Івохін Є. В. - Про розв’язок однієї дворівневої моделі виробничо-транспортної задачі, Аджубей Л. Т. (2014)
Какойченко А. І. - Особливості використання стратегії статистичного арбітражу (2014)
Капустян О. А. - Наближене оптимальне керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами, Мазур О. К. (2014)
Клюшин Д. А. - Методи розпізнавання контурів зображень ядер клітин, Голубєва К. М. (2014)
Ковальов Д. І. - Методи адаптивної оцінки у системах електронного навчання (2014)
Компан С. В. - Типізація сучасних баз даних (огляд) (2014)
Конюшенко О. В. - Реалізація системи персоналізованого пошуку на основі аналізу діяльності членів віртуальної спільноти (2014)
Назаренко О. М. - Дискретно-неперервні моделі в багатокритеріальних задачах оптимізації з лінійним і квадратичним критеріями якості, Карпуша М. В. (2014)
Нікітченко М. С. - Композиція побудови умови за прообразом у монотонних логіках Флойда-Хоара, Криволап А. В. (2014)
Савкіна М. Ю. - Оцінювання параметрів лінійної регресійної моделі неповного рангу (2014)
Семенова Н. В. - Декомпозиційний метод розв’язання задач частково комбінаторної оптимізації, Олійник С. В (2014)
Skobelev V. G. - On the structure of the set of all finitely generated semigroups of special unitary operators in the space С2 (2014)
Тмєнова Н. П. - Алгоритм комп’ютерного тестування математичних завдань в віртуальних начальних середовищах, Сусь Б. Б. (2014)
Шабелюк О. В. - Система мобільного навчання фізичним дисциплінам (на прикладі лабораторного практикуму з оптики) (2014)
Шкільняк С. С. - Реномінативні композиційно-номінативні логіки з предикатами рівності, Волковицький Д. Б. (2014)
Шушарін Ю. В. - Рекурентні рівняння для характеристичних функцій розв'язків лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами (2014)
Яковенко О. А. - Про інструментаріїї аналізу властивостей лінійних моделей у пакетах математичного програмування, Кудін В. І. (2014)
Гандзюк В. І. - Вплив польового розігріву на інжекційні ефекти в кремнієвих n+-n-n+ структурах, Павлюк С. П., Оберемок О. С. (2014)
Глушенков А. М. - Конформаційне різноманіття пар основ ДНК m9Gua·m1Thy: квантово-механічне дослідження, Говорун Д. М. (2014)
Горячко А. М. - Наноструктуризація графену на поверхні 4H-SiC(0001) (2014)
Карлаш А. Ю. - Еволюція кінетики фотолюмінесценції в композитних зразках arSiOx/ nc-Si в процесі старіння (2014)
Кулик С. П. - Формування тонкої плівки хрому на поверхні Si(001) (2014)
Атамась Н. О. - Вплив концентрації на енергетичні та структурні властивості водного розчину NaBr при T=300K, Васильєва Д .Д. (2014)
Власенко Т. С. - Вплив зовнішніх факторів на структуру двокомпонентної системи в стаціонарному стані, Сисоєв В. М. (2014)
Горбар Е. В - Аксіальний струм в моделі Намбу-Йона-Лазініо у зовнішньому магнітному полі (2014)
Zabashta Yu. F. - Method for the study of properties of collagen-type peptides used in modern medical technology, Orel V. E., Vergun L. Yu., Zagorodnya O. A., Svechnikova O. S. (2014)
Кондратенко С. В. - Вплив флуктуацій розмірів складу на люмінесцентні властивості ансамблю нанооб’єктів InGaAs (2014)
Кутовий С. Ю. - Параметри зв’язування алкалоїду сангвінарину з ДНК, Савчук Р. С., Башмакова Н. В. (2014)
Кутовий С. Ю. - Особливості зв’язування бромистого етидію та акридинового оранжевого з ДНК, Сич Т. П., Заїка Л. А. (2014)
Пророк В. В. - Канали надходження калію та цезію-137 до редису у природних умовах при недостатній вологості грунту, Вайт Ф. Дж, Даценко О. І., Булавін Л. А., Мельниченко Л. Ю., Поперенко Л. В. (2014)
Храпатий С. В. - Визначення ступеню димеризації водяної пари за допомогою спектроскопічного методу, Махлайчук В. М. (2014)
Ящук В. П. - Вимушенекомбінаційне розсіяння суміші барвників пірометена 597 і родаміна 6Ж у везикулярних полімерних плівках, Комишан О. О., Сиромятников В. Г., Ольховик Л. А. (2014)
Ящук В. М. - Особливості УФ-спектрів поглинання лімфоцитів, Терентьєва Ю. Г., Штонь І. М., Коваль Ю. В., Сніцерова О. М., Гамалія М. Ф. (2014)
Бондарук О. С. - Підходи до визначення економічної безпеки в бюджетній сфері на регіональному рівні (2015)
Бурдіна О. В. - Сучасний стан інвестиційно-фінансового співробітництва України та Австрії (2015)
Василюк М. М. - Системний підхід як ефективний інструмент удосконалення управління якістю аудиторських послуг (2015)
Вінницька О. А. - Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України (2015)
Гарапко Н. І. - Звітність простого товариства: реалії та пропозиції (2015)
Герасимович А. М. - Методичні засади обліку банківських операцій на ринку банківських металів (2015)
Горбова К. О. - Інтеграція України до ЄС: перспективи,проблеми та вплив на систему бухгалтерського обліку (2015)
Гуляєв А. М. - Встановлення зв'язку між рівнемфінансування галузі фізичної культури та спорту з державного бюджету та кількістю хворих на серцево-судинні захворювання, Линник А. М. (2015)
Долінська О. М. - Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку (2015)
Ільченко О. О. - Світові підходи до адміністрування податків як основа розвитку бізнесу в Україні (2015)
Ільченко О. О. - Цілі та методи оцінки майна для створення умов інноваційного розвитку економіки (2015)
Каменська Т. О. - Відображення витрат на оплату праці у відповідності до МСФЗ (2015)
Колумбет О. П. - Роль і місце сучасної концепції інтегрованої системи бугхалтерського обліку (2015)
Кулакова О. В. - Прогнозний аналіз затрат підприємств коксоохімічної галузі для прийняття управлінських рішень (2015)
Курило Г. М. - Порівняльна характеристика принципів українських та міжнародних стандартів (2015)
Мельник З. Ю. - Причини та умови здійснення шахрайства та фальсифікації (2015)
Мельничук Н. Ю. - Теоретичні підходи щодо сутності банківського капіталу (2015)
Мельничук Н. Ю. - Роль бюджетного регулювання у формуванні та використанні коштів бюджетів (2015)
Назарова О. А. - Прагматична цінність внутрішнього аудиту та контролю для сучасного менедменту та власників корпорацій (2015)
Пилипенко Л. М. - Бугхалтерський облік і звітність в управлінні ризиками підприємства (2015)
Сліпченко Г. М. - Система електронного адміністрування ПДВ: аналіз деяких проблем (2015)
Столяренко О. М. - Порушення принципу безперервності: вплив факторів, Петренко Н. І. (2015)
Тарасенко А. В. - Аудит як детермінанта системи забезпечення ефективного управління підприємством (2015)
Теловата М. Т. - Власний оборотний капітал: поняття та методика розрахунку (2015)
Федчишина Н. М. - Бюджетування в системі оперативного управління фінансовими ризиками (2015)
Цвєткова Н. М. - Методологічні питання формування управлінського обліку та звітності для прийняття стратегічних рішень (2015)
Чиж Б. І. - Внутрішній аудит вищого навчального закладу, як інструмент системи управління якістю (2015)
Шмирко М. Ю. - Система методичних принципів для проведення ефективного внутрішнього аудиту (2015)
Щирська О. В. - Координація роботи системи внутрішнього контролю на підприємстві (2015)
Юнацький М. О. - Алгоритм коригування показників материнського та дочірнього підприємств з метою складання консалідованої фінансової звітності за МСФЗ (2015)
Анотації (2015)
Астапкина Е. С. - Закономерности семантической деривации прилагательных с исходным значением ‘сухой’, ‘мокрый’ (на материале русского и белорусского языков) (2015)
Баркович А. А. - Идентичность речевой практики в контексте компьютерно-опосредованной коммуникации (2015)
Беркещук І. С. - Властивості картини світу (2015)
Білих О. П. - Особливості відмінювання числівників другого десятка в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI–XVII ст. (2015)
Буракова М. У. - Культурна-нацыянальная інфармацыя фразеалагізмаў са значэннем празмернай колькасці (2015)
Гайдук Н. А. - Еволюція лінгвістичних поглядів на поняття концепту як одиниці концептуальної картини світу (2015)
Гапоненко Л. П. - Переклад і нормативні аспекти перекладу (2015)
Голоцукова Ю. О. - Про універсальні та специфічні риси категорії результатива (на матеріалі) української та російської мов (2015)
Датченко Ю. В. - Лексика писанкарства як відображення мовно-культурного феномена українців (2015)
Демешко І. М. - Морфонологічні параметри афіксів віддієслівного словотворення в українській мові (2015)
Єловська Ю. В. - Способи неповного дотримання табу в комунікації (2015)
Загнітко А. А. - Семантичні ролі в слов’янському простому реченні: ієрархія агенса, об’єкта, інструмента, Загнітко Н. Г. (2015)
Зюзькіна Г. М. - Словотвірна морфонологія відсубстантивних суфіксальних дієслів іншомовного походження (2015)
Іншаков А. Є. - Склад та особливості функціонування кольороназв у староукраїнській мові (XI–XIV ст.) (2015)
Іншакова І. О. - Склад та функціонування одоративної лексики в творах І. Нечуя-Левицького, Іншакова І. Є. (2015)
Колесникова Л. Л. - З історії формування сучасної системи колорономенів (2015)
Леута О. І. - Проблема значення мовних одиниць у сучасній лінгвістичній парадигмі (2015)
Литовченко І. О. - Особливості синтаксичної деривації у військовій лексиці української мови (2015)
Меркулова О. В. - Іменники з суфіксом -ęt-/-ат-/-ят- в українській мові (назви істот) (2015)
Нестеренко Т. А. - Імперативні ситуації: їхні ознаки, структура, склад (2015)
Остроушко О. А. - Метафора в українській астрономічній термінології (2015)
Пальчевська О. С. - Семантика опозицій в контексті вербалізованого простору (прямий / кривий) (2015)
Перхач Р.-Ю. Т. - Корпус інструкцій до медичних препаратів як метод дослідження медичної термінології (2015)
Познанський Р. В. - Реалізація темпоральної валентності дієсловами семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2015)
Поляренко В. С. - Мова і культура. Риси характеру українського народу як складова національної культури (2015)
Поповський А. М. - Зросійщення українських прізвищ (2015)
Пристай Г. В. - Морфонологічні трансформації у словотвірних гніздах прикметників з вершинами на -р(ий), Пристай Б. Р. (2015)
Ситар Г. В. - Інтонаційно марковані фразеологізовані речення: статус та ознаки (2015)
Титаренко А. А. - Структурна організація урбанонімів Кривого Рогу (2015)
Ткач А. В. - Принципи організації української медичної термінології на лексико-семантичному рівні (2015)
Чайка О. І. - Деякі синтагматичні відношення при зіставленні українських, англійських та португальських юридичних термінів у зобов’язальному праві (2015)
Чорноус О. В. - Динаміка особового іменника м. Кіровограда наприкінці XVІІІ ст. (2015)
Акимова Е. Г. - К вопросу о паремиях в романах Александра Проханова (2015)
Бузько С. А. - Оказіональні словосполучення в сучасному художньому мовленні (2015)
Вавринюк Т. І. - Особливості функціонування парцельованих конструкцій у художньому тексті (2015)
Гамали О. И. - Отражение молодежной речи в "глянцевой" прессе, Ярош Л. А. (2015)
Денисюк В. В. - Античний світ фразеології української поезії середини ХVІІ ст. (2015)
Журба С. С. - Сакральна роль весільного танцю в романі "Солодка Даруся" М. Матіос (2015)
Киреева Е. З. - Прагматические возможности местоимения мы в официальных документах отчетного характера (2015)
Ковальська Н. А. - Окличні речення як вищий прояв емоційної експресії в українському економічному дискурсі (2015)
Ковпік С. І. - Характеристичні функції густативної лексики в російській прозі ХІХ століття (2015)
Колоїз Ж. В. - Категоризація буття в афоризмах Ростислава Доценка (2015)
Крашеніннікова Т. В. - Антропонімна лексика календарного типу української літературної казки ХІХ століття (2015)
Малюга Н. М. - "Розділяй і володарюй" засобами мови (на прикладі газети "Червоний гірник") (2015)
Мельник Н. Г. - Український соціально-побутовий анекдот ХХ століття як спротив тоталітаризму (2015)
Мішеніна Т. М. - Орнітологічний код у сучасній українській мові (на прикладі літератури рідного краю) (2015)
Сахарук І. В. - Прецедентні одиниці як засіб реалізації сугестії в українському медійному дискурсі (2015)
Семененко Л. М. - Концепт кохання в ліричних творах Олександра Олеся (2015)
Сологуб Н. М. - Концептуалізація лексеми "війна" в мовотворчості Олеся Гончара (2015)
Стецик М. С. - "Прикрі несподіванки" мовної спорідненості і художній переклад (2015)
Стишов О. А. - Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття (2015)
Українець Л. Ф. - Асоціативна інформативність фонетичних одиниць у поетичному дискурсі (2015)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше у структуруванні медіаінформації (2015)
Шулежкова С. Г. - Судьба Толковой Псалтыри Максима Грека (к истории развития кирилло-мефодиевских традиций в Московии) (2015)
Шуляк С. А. - Особливості повтору в текстах українських замовлянь (2015)
Щербак С. В. - Фольклорна свідомість сну: особливості функціонування (2015)
Бакум З. П. - Проектні технології в підготовці вчителів-словесників (2015)
Безгодова Н. С. - Формування термінологічного потенціалу (природничий профіль) на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Березовська-Савчук Н. А. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей (2015)
Дирда І. А. - Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної на основному етапі (2015)
Коваленко О. О. - Особливості навчання читання фахових текстів на немовних спеціальностях вищого педагогічного закладу (2015)
Костюк С. С. - Компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців у навчанні української мови (2015)
Мелкумова Т. В. - Робота з текстом соціально-культурної тематики на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Строганова Г. М. - Формування професійної компетенції майбутніх учителів української мови (2015)
Токарева И. Ю. - Вопросы проектирования лингвокультурологических приращений в школьном курсе русского языка (2015)
Маленко О. О. - Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт: (монографія) / Людмила Анатоліївна Білоконенко. – Рукопис. – 343 с. (2015)
Магновський І. Й. - Перспективи реформування обласного поділу системи територіального устрою України (2016)
Надибська О. Я. - Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст, Афанасьєва К. М. (2016)
Мошак О. В. - Ефективність правових механізмів залучення громадян до місцевого самоврядування та проблеми становлення локальної демократії в Україні (2016)
Мельник Н. В. - Принципи, функції та можливості самоорганізації народу та їх вплив на формування громадянського суспільства (2016)
Капленко Т. В. - Пробація: українські реалії, Кулик Л. М. (2016)
Катеринчук І. П. - Інформаційна підтримка та інформаційна протидія як складові системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів (2016)
Меркулова В. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання: відповідність реформування загальної частини кримінального законодавства України принципам кримінального права (2016)
Конопельский В. Я. - Право осужденных на личную безопасность в исправительных учреждениях Украины (2016)
Албул С. В. - Методологія кримінальної розвідки: теоретико-праксеологічний дискурс (2016)
Бабенко А. М. - Звільнення від покарання та його відбування як фактор запобігання злочинності неповнолітніх (2016)
Домніцак Р.В. - Напрями наукових досліджень проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам (2016)
Захаров В. П. - Організаційні аспекти функціонування комплексних систем захисту інформації, Зачек О. І. (2016)
Плужнік О. І. - Поняття та особливості організованої транснаціональної злочинності (2016)
Бочковий О. В. - Можливості та перспективи використання аналітичної розвідки в умовах відкритого суспільства (2016)
Мишко В. В. - Інформаційно-аналітична робота у кримінальній розвідці (2016)
Свиридюк Н. П. - Протидія фінансуванню тероризму у зарубіжному кримінальному законодавстві (2016)
Калімбет І. Л. - Організаційно-тактичні допиту неповнолітніх підозрюваних під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів (2016)
Юрченко М. М. - Особливості "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта: політика виходу із кризи та можливість застосування її окремих аспектів в правовій системі України, Мазуренко А. С. (2016)
Ведмідський О. В. - Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів в Німеччині (2016)
Гритенко О. А. - Класифікація суспільно небезпечних наслідків:деякі теоретичні та законодавчі аспекти, Ульянова Т. О. (2016)
Ахмедова Е. Р. - Casus belli в егейському морі: міжнародно-правові підходи до примирення (2016)
Ковальова О. М. - Деякі психологічні особливості адиктивної поведінки неповнолітніх (2016)
Лисейцева В. Г . - Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Берендєєва А. І. - Правова основа професійної етики працівників поліції (2016)
Кузніченко О. В. - Проблеми та перспективи проходження реформи системи МВС України на шляху до євроінтеграції, Свиріпа І. В. (2016)
Андрієнко І. С. - Визначення права на державну соціальну допомогу у контексті досвіду країн Європейського Союзу (2016)
Журавель А. В. - Державні гарантії здійснення інвестиційної діяльності іноземними інвесторами, Буяджи Ю. А. (2016)
Матієнко Т. В. - Конфліктологічна компетентність працівника правоохоронних органів (2016)
Мирза С. С. - Цивільно-правові аспекти відповідальності поручителя, Качалко К. П. (2016)
Ісмайлов К. Ю. - Особливості кримінальної розвідки з відкритих джерел як інструмент збирання оперативної інформації (2016)
Ярмакі Х. П. - Біометричні паспорта: захист чи обмеження прав і свобод громадян? (2016)
Kuznichenko S. A. - Administrative enforcement in the content of the emergency legal regimes (2016)
Мукоіда Р. В. - Деякі питання дійсності договорів у випадку встановлення фіктивності контрагентів або ведення ними фіктивного підприємництва, Аносєнков А. А. (2016)
Бахчеван Є. Ф. - Сутність та вимоги до службово-бойової готовності підрозділів національної поліції України до дій в особливих та екстремальних умовах (2016)
Беньковський С. Ю. - Правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльність адміністративних комісій (2016)
Заїка М. М. - Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві: проблемні аспекти (2016)
Ташматов В. А. - Зупинення транспортного засобу поліцією як один із видів превентивних поліцейських заходів (2016)
Бірюков Д. В. - Оптимізація розслідування злочинів з використанням потенціалу комп’ютерних технологій (2016)
Калугін В. Ю. - Психологічне забезпечення досудового розслідування (2016)
Корякін Р. В. - Теоретичні та практичні проблеми проведення обшуку на об’єктах нерухомості юридичних осіб, Яковенко М. О. (2016)
Курбанов Я. Л. - Забезпечення природно-техногенної безпеки в Україні і проблема визначення поняття "критична інфраструктура" (2016)
Малий В. М. - Деякі аспекти структури системи оперативно-розшукової діагностики податкових злочинів (2016)
Меркулова Ю. В. - Процесуальні та психологічні особливості укладання угоди про визнання винуватості (2016)
Іскендеров Е. Ф. - Національне антикорупційне бюро в системі органів досудового розслідування України, що наділений слідчими та оперативно-розшуковими функціями (2016)
Полянська В. С. - Транснаціональна організована злочинність у сфері економіки: сутність та ознаки (2016)
Жувака С. О. - Історіографія та джерельна база дослідження функцій прокуратури України (2016)
Цільмак О. М. - Діагностичні ознаки форм поведінки працівників національної поліції України корпусу оперативно-раптової дії при різних видах морально-психічного стану (2016)
Жарова О. П. - Права вищого навчального закладу за законодавством України (2016)
Пасько О. М. - Напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу для розвитку готовності до діяльності майбутніх поліцейських (2016)
Саакян К. А. - Ювенальна юстиція: форми та її засади (2016)
Буржинський В. А. - Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація, Кіріленко Ф. О. (2016)
Єліферов О. Б. - Проблема законодавчого врегулювання понять "передачі (програми) організацій мовлення", Єліферов Д. О. (2016)
Терещенко Ю. В. - Організація відновлення діяльності органів НКВС на території України, звільненій від окупації під час другої світової війни (2016)
Бааджи Н. А. - Історичні аспекти виникнення адміністративного розсуду (2016)
Презентація монографії видатного вченого Водька Миколи Петровича – "Формування політики протидії кримінальним правопорушенням в Україні (оперативно-розшуковий аспект) (2016)
Тарасенко В. Є. - Рецензія на навчальний посібник "Основи оперативно-розшукової діяльності авторський колектив Албул С. В., Андрусенко С. В., Мукоіда Р. В. Ноздрін Д. О. (2016)
Кузніченко С. О. - Рецензія на монографію "Розподіл повноважень публічної адміністрації” Карабін Т. О. (2016)
Акімова Н. В. - Порушення традиційної сполучуваності як механізм виникнення варіативності розуміння (на прикладі текстів білоруських інтернет-новин) (2013)
Бабенко О. В. - Проблематика міжмовної енантіосемії у слов’янських мовах (2013)
Баньоі В. Ф. - Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа, мотивовані термінами, що пов’язані з господарською діяльністю (2013)
Березовська-Савчук Н. А. - До питання семантичної типології предикатів стану (2013)
Беркещук І. С. - Мутаційний словотвір у формуванні мовної картини світу (2013)
Білих О. П. - Інфінітив у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2013)
Білка О. Л. - Явище полісемії та лексичної омонімії в біологічній термінології української мови (2013)
Білоконенко Л. А. - "Необразлива" лексика конфлікту (2013)
Білоусенко П. І. - Походження словотвірних моделей обставинних прислівників у східнослов’янських мовах (2013)
Вакулик І. І. - Сучасні ветеринарно-медичні терміни як презентанти анатомічної номенклатури (2013)
Васковець Л. П. - Функційний потенціал запозиченої казначейської лексики (2013)
Волянська Є. В. - Словотвірна морфонологія відсубстантивних нових слів в українській і російських мовах (2013)
Гаманюк В. А. - Феномен багатомовності та його оцінка в суспільно-політичному контексті Німеччини (2013)
Гандзюк О. М. - Репрезентація минулого часу дієслова в українській та італійській мові (2013)
Гапонова Л. Є. - Роль метафори у формуванні української криміналістичної термінології (2013)
Гливінська Л. К. - Авторський словник: до питання про категорійну специфіку й теоретико-прикладну значущість (2013)
Глотова Т. А. - Современная русская парадигматика на уровне системных связей слов (на материале синонимов) (2013)
Голоцукова Ю. О. - Результатив як граничний вияв дії (2013)
Горбань А. Д. - Аргументативный эссе как пример текста-рассуждения (на материале английского языка) (2013)
Горожанов Ю. Ю. - Ергоніми міста Луцька: структурно-семантичний аналіз (2013)
Гримашевич Г. І. - Відсубстантивні адвербіативи у формі орудного відмінка в українських діалектах (2013)
Дембровська О. Б. - Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2013)
Демешко І. М. - Структура віддієслівних словотвірних гнізд: морфонологічний аспект (2013)
Демиденко Г. Г. - Фразеологізація пізнавальних процесів українців: етнокультурний аспект (2013)
Дьолоґ О. С. - Інновації в сучасній українській економічній лексиці: щодо питання специфіки термінологічного запозичення (2013)
Єловська Ю. В. - Соціокультурний аспект комунікативних табу (2013)
Зеніна А. В. - Афіксальні словотвірні моделі термінів банківської справи (на матеріалі англізмів-субстантивів) (2013)
Іншаков А. Є. - Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві (2013)
Іншакова І. Є. - Словотвірні гнізда одоративів у XVII столітті (за словником "Лексикон славено-латинський" Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського) (2013)
Кавера Н. В. - Частиномовний статус невідмінюваних слів у сучасному мовознавстві (2013)
Клименко І. М. - Семантичний аспект зіставлення англійських та українських фразеологічних одиниць (2013)
Козуб Л. С. - Систематизація структурних елементів та лінгвістичних засобів передачі змісту англійської комерційної реклами (2013)
Колесник М. Ю. - Роль німецькомовних лексичних запозичень у системі мови-рецептора (2013)
Колесников А. О. - Українсько-російська взаємодія у граматиці українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю (2013)
Костусяк Н. М. - Формально-синтаксична валентність у категорійній системі сучасної української літературної мови (2013)
Коца Р. О. - Праслов’янські моделі творення складних прикметників та їхнє продовження в сучасних слов’янських мовах (2013)
Лебедєва Л. Е. - Міжкультурна комунікація: лінгвістичний аспект (2013)
Леонова Н. В. - Експресивність як функціональна властивість номінативних синтаксичних конструкцій-МЖФІ (2013)
Литовченко І. О. - Особливості гіперо-гіпонімічних відношень у військовій лексиці української мови (2013)
Ляшчынская В. А. - Фразеалагічная рэпрэзентацыя канцэпту ‘грэх’ у беларускай і ўкраінскай мовах (2013)
Matsepura L. L. - The comparative characteristics of the English and Ukrainian verbs and using of them in the sentences (2013)
Медвідь Н. С. - Урядово-канцелярська мова Гетьманщини (2013)
Межов О. Г. - Специфіка семантико-синтаксичної організації безособових та інфінітивних односкладних конструкцій (2013)
Межова О. В. - Внутрішньовідмінкова суб’єктна транспозиція в сучасній українській мові (2013)
Melnichuk G. M. - Typologische Klassifikation der deutschen und ukrainischen paralinguistischen Phraseologismen (2013)
Мусійчук С. М. - Англіцизми у французькій мові та особливості їх перекладу (2013)
Нестеренко Т. А. - Вплив сполучників на формування модальної семантики зумовленої гіпотетичності (2013)
Новіцька О. І. - Номінація жіночого та чоловічого поясного одягу в говірках Підгаєччини (2013)
Овчиннікова І. І. - Лексико-семантична група дієслів інтелектуальної дії в українській літературній мові (2013)
Познанський Р. В. - Дієслова лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" в українській мові: критерії ідентифікації та типологія (2013)
Попова І. С. - Пояснення та безсполучниковість у системі синтаксичних зв’язків (2013)
Поповський А. М. - Від холуя до холуйства (2013)
Правда Н. М. - Композитно-суфіксальні іменники зі значенням локативності в новій українській мові к. ХVІІ – поч. ХХІ ст. (2013)
Сидорук Г. І. - Способи вирішення семантичних розбіжностей при перекладі англомовних юридичних термінів (на матеріалі цивільно-правових документів ЄС) (2013)
Совтис Н. М. - Українська мова в польській літературі ХVІ–ХІХ ст. (2013)
Тимошенко А. І. - Архаїчні відмінкові форми іменників у фразеологічних одиницях української та російської мов (2013)
Ткаченко Є. М. - Бурлук – Бурлучок: формально незмінні та граматично переоформлені імена (у басейні річки Великий Бурлук) (2013)
Ткаченко Ю. В. - Префіксально-постфіксальні форманти як засіб вираження градуального значення дієслів в українській мові (2013)
Ткачук Т. П. - Формування українсько-російського білінгвізму впродовж трьох поколінь (на прикладі міста Вінниці) (2013)
Токарев Г. В. - Наивные единицы измерения в русской картине мира (2013)
Федюнина И. Э. - Фразеологические номинации денег в русском и английском языках (2013)
Хазанава К. Л. - Лексіка летняга каляндарна-абрадавага циклу ў беларускай і ўкраінскай мовах (2013)
Чорноус О. В. - Особливості відантропонімних ойконімів Кіровоградської області (на матеріалі Кіровоградського району) (2013)
Шарманова Н. М. - Ужиток мовних кліше в Інтернет-виданнях (2013)
Шпильківська О. В. - Терміни фінансового права в лексичній системі сучасної української мови (2013)
Шум О. В. - Українсько-німецькі перекладознавчі взаємини ХХ – початку ХХІ століття: сучасний стан та перспективи (на матеріалі перекладу художніх творів) (2013)
Арешенков Ю. О. - Концепт народ у поетичному дискурсі "Кобзаря" (2013)
Арешенкова О. Ю. - Неологізми як засіб увиразнення рекламних текстів (2013)
Бережанська Ю. В. - Концептуальна метафора в англомовному медичному дискурсі (2013)
Бугера О. А. - Прагматика соціолектизмів у сучасному художньому тексті (2013)
Бузько С. А. - Функціонування односкладних номінативних речень у поетичному доробку Ліни Костенко (2013)
Волобуєва О. О. - Парцельовані складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини як одиниця художнього синтаксису в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Голтвеницька М. В. - Комунікативний потенціал складнопідрядних речень із підрядним відповідності в українській художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Григораш А. М. - Функционирование украинских пословиц и поговорок в русскоязычных публицистических текстах (на материале русскоязычной прессы Украины) (2013)
Давиденко Г. В. - Засоби вираження компонентів структури архетипу героя німецької народної побутової казки (2013)
Давиденко Т. А. - Іншомовні лексеми в жіночій прозі к. ХХ – п. ХХІ ст.: специфіка функціонування, стилістичні функції (2013)
Іванова І. Б. - Жанрово-стилістична специфіка освітньої реклами України ХХІ ст. (2013)
Іншакова І. О. - Редуплікація та її функції в поезії А. Малишка (2013)
Клімчук Г. П. - Функціонально-стилістичний потенціал народнорозмовних фразеологізмів у публіцистиці М. Грушевського (2013)
Ковпік С. І. - Функції густативної лексики у творі літератури (2013)
Колоїз Ж. В. - Лінгвопоетична репрезентація концепту мати (2013)
Коломієць Н. Є. - Художнє осмислення жіночої долі в поетичних творах Б. Грінченка, Яременко Н. В. (2013)
Кошелева И. Г. - Аутентичность восприятия гендера в поморском этносе на страницах книги С. В. Максимова "Год на Севере" (2013)
Мазур Н. В. - Лінгвістичний аналіз мемуарного тексту (2013)
Малюга Н. М. - Травмування рекламою: хто відшкодовуватиме моральні збитки? (2013)
Недогибченко М. М. - Етнічна маркованість власних назв у творчості В. З. Нестайка (на матеріалі повісті "Чарівні окуляри") (2013)
Озерова Е. Г. - Культурный концепт "Икона" в лирикопрозаическом тексте (2013)
Панцьо С. Є. - Вербалізація основних мотивів та образів засобами мови (на матеріалі лемківських емігрантських пісень), Лісняк Н. І. (2013)
Романова Н. В. - Емотивна лексика в релігійному дискурсі (на матеріалі німецькомовних трактатів Майстера Екгарта) (2013)
Хараман Н. О. - Порівняння в образній системі "Щоденника" Олександра Довженка (2013)
Хоменко Г. Є. - Антифразис як засіб експресивізації сучасних інформаційних текстів (2013)
Чорна О. О. - Особливості функціонування метафори в політичному дискурсі сучасної публіцистики (на матеріалі української та чеської періодики) (2013)
Шуляк С. А. - Міфосвіт рослинних символів у текстах українських замовлянь (2013)
Амеліна С. М. - Особливості укладання галузевих глосаріїв (2013)
Бакум З. П. - Психологічні чинники формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови, Пальчикова О. О. (2013)
Брацкі А. З. - Комунікативний курс польської мови для іноземців: профіль підручника та компетенції викладача і слухача (2013)
Городецька В. А. - Анотація як різновид компресії наукового тексту (2013)
Демченко С. А. - Специфіка втілення концепції родинного виховання Г. Сковороди в романі "Марія з полином у кінці століття" В. Яворівського (2013)
Жукова Л. В. - Мнемотехнічна стратегія в навчанні німецької мови (2013)
Качайло К. А. - Дидактичний супровід у процесі вивчення словотвірного потенціалу невідмінюваних іменників у змісті курсу "Сучасна українська літературна мова", Мішеніна Т. М. (2013)
Костриця Н. М. - Культурологічний підхід до формування мовної особистості майбутніх фахівців аграрної галузі (2013)
Мелкумова Т. В. - Вивчення категорій виду та часу дієслів на заняттях з української мови як іноземної на І курсі (2013)
Токарева И. Ю. - К вопросу о сущности культурно-языковой компетенции (2013)
Янчук Н. В. - Формування мовної особистості в умовах функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови (2013)
Title (2017)
Content (2017)
Zvarych R. - Specification and Verification of the Alterglobalization (2017)
Koziuk V. - The Magnitude of Financial Imbalances Correction and the Problem of Restoring Growth (2017)
Zvarych I. - Circular Economy and Globalized Waste Management (2017)
Karmelyuk A. - Modeling Relationship Between Public and Publicly Guaranteed External Debt of Ukraine and Budget Deficit, Spending and Savings, Plaskon S., Seniv H. (2017)
Hryniuk I. - Analysis of Ukraine’s Transition to Stimulating Tariffs (2017)
Melnyk A. - Genesis of State Entrepreneurship in Ukraine and the World: from Privatization to Internationalization, Tynska I. (2017)
Miecznikowski S. - Limits and Risk of Developing Transport Infrastructure in Poland (2017)
Sozanskyy L. - Grouping of Regions of Ukraine is After Level of Economic Activity of Industry (2017)
Our Authors (2017)
Альошин Г. В. - Проблеми створення багатофункціональної лазерної системи контролю і управління літальним апаратом, Коломійцев О. В., Посохов В. В. (2017)
Борисенко А. А. - Фибоначчи–восьмеричные коды в СОИ, Чередниченко В. Б., Мальченков С. М., Безгинский В. В. (2017)
Бурдаев В. П. - Сложные динамические системы, основанные на расслоении знаний (2017)
Гусарова И. Г. - Результаты численного моделирования режимов течения газа по участку трубопровода методом характеристик, Коротенко А. Н. (2017)
Гусарова И. Г. - Численное моделирование переходных режимов течения газа с использованием различных конечно-разностных сеток, Мелиневский Д. В. (2017)
Зеленева И. Я. - Экспериментальное исследование методов оптимизации аппаратурных затрат при реализации управляющего автомата Мура на CPLD, Грушко С. С., Арапин Д. В. (2017)
Лосєв М. Ю. - Нечітко-множинний аналіз якості поверхневих вод в Харківській області (2017)
Лосєв М. Ю. - Кількісне оцінювання якості проведення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів, Малишко Ю. М. (2017)
Минухин С. В. - Информационные технологии обработки заданий в распределенных вычислительных средах (2017)
Парфенов Ю. Э. - Особенности разработки Java-приложений для MongoDB (2017)
Петришин М. Л. - Моделювання процесів ПФІ в трійковій симетричній системі числення (2017)
Сулейманов Т. И. - Усовершенствование генеративной модели отражения негомогенной поверхности с применением двух эпискотистеров, Рзаев Х. Н., Алиева K. Д., Джабраилов X. C. (2017)
Федько В. В. - Об одном рациональном подборе данных в бизнес-анализе (2017)
Федько В. В. - Управление очередью воспроизведения в лаунж-баре на основе базы данных, Георгадзе Р. Т. (2017)
Банах Р. І. - Діагностична модель системи-приманки бездротової мережі стандарту IEEE 802.11, Піскозуб А. З. (2017)
Дудикевич В. Б. - Комплексна система безпеки кіберфізичної системи "iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі", Микитин Г. В., Ребець А. І. (2017)
Евсеев С. П. - Оценка эффективности инвестиций в безопасность организаций банковского сектора на основе синергетической модели угроз (2017)
Корж Ю. Н. - Эффективность нерекурсивных фильтров предсказания для нестационарных случайных процессов., Тыртышников А. И., Сомов С. В., Гроза П. Н., Тесленко О. В. (2017)
Король О. Г. - Оцінка якості обслуговування глобальної мережі на основі технологій Ethernet за допомогою комплексного показника (2017)
Ляшенко Г. Є. - Дослідження ефективності методів біометричної автентифікації, Астраханцев А. А. (2017)
Маракова И. И. - Исследование методов реверсивных цифровых знаков (ЦВЗ) для верификации медицинских изображений, Кузнецова Л. А., Ташева М. Д. (2017)
Мельник М. О. - Організація захисту сайту, створеного на платформі WordPress за допомогою плагіна iThemes Security, Дудко Р. В., Поліщук А. Д. (2017)
Мельник М. О. - Організація захисту інтернет-ресурсу від несанкціонованого доступу та програмний захист авторських прав, Константинова Н. С., Бескупський О. В. (2017)
Мельник М. О. - Аналіз побудови моделі політики інформаційної безпеки підприємства, Нікітин Г. Д., Мезенцева К. О. (2017)
Stefinko Y. Y. - Theory of modern penetration testing expert system, Piskuzub A. Z. (2017)
Хорошко В. О. - Оцінка захищеності систем зв’язку, Хохлачова Ю. Є., Тимченко М. П. (2017)
Шостак Н. В. - Дослідження стійкості алгоритмів захисту авторських прав на відеопродукцію, Астраханцев А. А., Романько С. В. (2017)
Брынза Н. А. - Анализ востребованности В ІТ-специалистах на рынке труда Украины, Гаврилова А. А. (2017)
Бунтури Ю. В. - Адаптивное обучение, как одно из перспективных направлений в современной информационной обучающей системе, Канищева О. В., Вовк М. А., Лютенко И. В. (2017)
Гороховатський О. В. - Розпізнавання зображень літер із використанням проекцій та багатошарового персептрону, Тесленко О. В. (2017)
Засядько А. А. - Моделювання максимізації прибутку на основі виробничої функції Кобба-Дугласа, Королюк С. С. (2017)
Знахур С. В. - Особливості реалізації інтелектуальної системи для аналізу економічного потенціалу підприємств регіону на базі Azure Machine Learning, Знахур Л. В. (2017)
Znakhur S. - Using web-based management system for successful managing of the international projects, Plokha O. (2017)
Макарова Г. В. - Створення мобільного додатку для оптимізації ваги та харчування людини (2017)
Мельник М. А. - Использование алтернативного метода ведения интернет бизнеса, как одной из составляющих развития малого бизнеса Украины, Сафронов А. С., Рура А. А. (2017)
Москаленко В. В. - Информационная технология каскадирования стратегических показателей эффективности до показателей бюджетов предприятия, Фонта Н. Г., Миронюк И. А. (2017)
Ткаченко В. В. - Характеристика екологічного ризику на основі узагальненої моделі процесних знань (2017)
Ушакова І. О. - Вплив ком’пютерних ділових ігор на формування компетенцій у майбутніх фахівців (2017)
Бережна О. Б. - Основні принципи формування, обробки та застосування стереозображень у дизайні (2017)
Грабовський Є. М. - Методика вибору обладнання флексографічного друку для виготовлення етикеточної продукції (2017)
Завгородня О. С. - Задача прийняття рішень з оптимізації ігрових локацій (2017)
Молчанов В. П. - Архитектура процессов клиентской части Web-приложений (2017)
Потрашкова Л. В. - Компьютерная поддержка создания впечатлений средствами графического дизайна (2017)
Пушкар О. І. - Моделювання структурної побудови електронного журналу ігрового спрямування, Бондар І. О. (2017)
Сисоєва Ю. А. - Моделі колірної семіотики для окремих кольорів (2017)
Хорошевский А. И. - Методика выбора критериев адаптации сайта для людей с ограниченными возможностями, Матюнина Ю. А. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Титул, зміст (2017)
Kalaman O. - The developing trends of the Italian and Ukrainian viticulture and wineries, Babenko K. S. (2017)
Нікішина О. В. - Методичний підхід до цінового моніторингу товарного ринку (на прикладі ринку хлібопродуктів) (2017)
Свистун Т. В. - Дослідження ринку громадського харчування України на прикладі організації харчування школярів, Лянна А. С. (2017)
Fomichova K. - Trends in the grain market of Ukraine (2017)
Baraniuk Kh. - Analysis and structuring of external and internal factors of influence on competitiveness of enterprise (2017)
Basiurkina N. - Crisis management of food enterprises (2017)
Седікова І. О. - Дослідження напрямів впровадження стратегії диверсифікації на підприємствах виноробної галузі, Петрочко Н. А . (2017)
Тарасова О. В. - Проблеми ефективності функціонування фінансової системи (2017)
Кушнір В. О. - Організаційно-методичні засади обліку витрат і випуску продукції у забійних цехах м’ясокомбінатів (2017)
Nemchenko V. - Sanitation audit as a tool for managing the financial results of the company, Nemchenko G., Kaouane Y. (2017)
Samofatova V. - The ecological component of sustainable development in the agri-food sphere of the Southern region (2017)
Ангелов Г. В. - Психологические особенности функционирования управленческих команд на предприятиях пищевой отрасли, Черкасский А. В. (2017)
Александрова С. А. - Мотиваційний механізм в управлінні підприємством готельного господарства, Дмитрієва Н. Д., Шахайло А. В. (2015)
Берест Р. Я. - Перспективи розвитку туризму на печерних пам’ятках середньовічного чернецтва Прикарпаття (2015)
Білик Р. Р. - Забезпечення економічної безпеки на рівні територіальної громади: принципи, підходи, критерії (2015)
Вдовенко Л. О. - Кредитне забезпечення субєктів аграрної сфери через створення фінансових структур (2015)
Дмитрик О. В. - Сільські території в контексті перспективного розвитку аграрної економіки (2015)
Драчук Ю. З. - Пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні, Трушкіна Н. В. (2015)
Завгородня О. О. - Компаративістика та класифікація моделей національних інноваційних систем (2015)
Зайцева В. М. - Аналіз системи мотивації персоналу на туристичних підприємствах (2015)
Зайцева В. М. - Сучасний стан курортно-туристичної сфери Запорізької області, Корнієнко О. М. (2015)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення спільної діяльності як перспективного напряму розвитку економіки України (2015)
Кіндзюр О. С. - Удосконалення ефективності державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ (2015)
Лукьянова Л. Г. - Особенности проблемы формирования специалиста туризма и гостеприимства в структуре проблемологии образования (2015)
Мосійчук І. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа сучасного розвитку економіки України (2015)
Нохріна Л. А. - Туризм в контексті досягнення цілей сталого розвитку (2015)
Скрипник Л. В. - Туристичні ресурси та їх потенціал (на прикладі Черкаської області) (2015)
Ткачук Т. М. - Сучасна модель розвитку франчайзингових туристичних мереж (2015)
Чаговець В. В. - Модель взаємодії викладача і студентів в інформаційно-освітньому середовищі, Чаговець Л. О. (2015)
Черненко К. В. - Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту (2015)
Чубук Л. П. - Класифікація нерухомого майна для потреб оцінки та управління (2015)
Шульгіна Л. М. - Місце опору змінам у процесі впровадження управлінських інновацій, Волоконський С. В. (2015)
Юрченко О. С. - Сільський зелений туризм: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Bondarenko V. M. - The Auslander algebra for the pairs of idempotent matrices with the double sandwich relation, Zubaruk O. V. (2014)
Golovaschuk N. S. - Root bases for nonsymmetrical integer bilinear forms, Gnatiuk O. M. (2014)
Doronin O. V. - Test for checking the equality of distributions in mixture model with varying concentrations (2014)
Zhuchok Y. V. - Decompositions of free trioids (2014)
Zhuravlev V. N. - Admissible quivers and tiled orders of finite global dimension in Mn(D), n≤5 , Surkov A. M. (2014)
Plakhotnyk M. V. - Linear functional equations systems in the problem of topological conjugation of mappings (2014)
Рябухо О. М. - Київський період науково-педагогічної діяльності М. Г. Чеботарьова (до 130-річчя з дня народження) , Турка Т. В. (2014)
Багно О. М. - Хвилі у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в’язкої стисливої рідини (2014)
Вакал Є. С. - Чисельне розв’язання задачі вологопереносу в області складної форми зі слабко проникними включеннями, Вакал Ю. Є., Стеля О. Б. (2014)
Горошко О. О. - Канонічні рівняння в дослідженні коливань плаваючого трубопроводу, Кикоть С. В. (2014)
Горошко О. О. - Прецесійні рухи та самоцентрування роторів, Лебедєва І. В. (2014)
Лук’янов П. В. - Генерація шуму близької взаємодії лопаті і вихору при косому обдуванні потоком (2014)
Малюга В. С. - Характеристики звукового поля, що генерується при обтіканні сфери (2014)
Острик В. І. - Аналогія між неосесиметричною деформацією та крученням у контактних задачах для півпростору, Улітко А. Ф. (2014)
Семенова І. Ю. - Побудова координатного базису для задачі коливань рідини в двопорожнинному гіперболоїді (2014)
Ткач А. Б. - Квазітороїдальні багатовиди нелінійних систем рівнянь з частинними похідними з імпульсним впливом (2014)
Ткаченко Р. В. - Динаміка рідини з вільною поверхнею в резервуарі на рухомій платформі під дією зовнішньої імпульсної сили, Лимарченко О. С. (2014)
Трунов О. О. - Поширення хвилі у хвилеводі з подвійним згином (2014)
Трунова Л. А. - Точкове джерело в околі конусного відбивача (2014)
Верченко А. П. - Метод автоматичного розташування написів точкових об’єктів в електронних картах, побудований на нейронній мережі Хопфілда, Кравченко Р. В. (2014)
Галкін О. А. - Вплив варіацій смуги пропускання на поведінку показника помилкової класифікації ядерного класифікатора (2014)
Garashchenko F. G. - Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on the gradient approach, Yatsenko V. O., Matvienko V. T., Degtiar O. S. (2014)
Гаркуша Н. І. - Про одну математичну модель динаміки взаємодіючих популяцій (2014)
Гончар С. А. - Криптографія з часовим розкриттям: минуле, теперішнє, майбутнє (2014)
Завадський І. О. - Комбінаторний алгоритм підвищення завадостійкості кодів, що генеруються скінченними автоматами (2014)
Какойченко А. І. - Використання RBF-мережі для короткострокового прогнозування фінансових ринків, Порхун О. В. (2014)
Касьянюк В. С. - Моделювання нечітких множин, предикатів та реляцій на основі теоретико-можливісного підходу, Малютенко Л. М. (2014)
Кінаш А. В. - Асимптотична дисипативність випадкової еволюції з імпульсним збуренням, Чабанюк Я. М., Хімка У. Т. (2014)
Компан С. В. - Особливості побудови запитів у об’єктних базах даних на прикладі об’єктної СУБД db4o (2014)
Крак Ю. В. - До розробки інтерактивного інтерфейсу моделювання та розпізнавання жестової інформації, Коваль Ю. В., Тернов А. С. (2014)
Криволап А. В. - Система виводу з Т- та F-обмеженнями для монотонної логіки Флойда-Хоара (2014)
Лялецький О. О. - Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем, Афонін А. О. (2014)
Макушенко І. А. - Оптимальне керування вхідним потоком в умовах критичного навантаження в мережі (2014)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечетким множеством целей, Саад А. С. (2014)
Наконечний О. Г. - Гарантовані оцінки середнього значення випадкових послідовностей , Шушарін Ю. В., Демиденко С. В. (2014)
Негадайлов П. А. - Пошук максимальної коаліції в обмеженій кооперативній грі з багатьма гравцями, Єщенко А. Ю. (2014)
Подлипенко Ю. К. - Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь, Горбатенко М. Ю., Перцов А. С. (2014)
Савкова В. П. - Розробка методу оцінки якості організації і проведення підготовки фахівців в інтегрованій системі вищої освіти для вищого навчального закладу (2014)
Skobelev V. G. - On some languages accepted with the given probability by 1-qubit MO-1QFA with binary input alphabet (2014)
Терещенко В. М. - Один метод тріангуляції множини точок на площині (2014)
Шакотько Т. І. - Про один підхід до дослідження стійкості моделі нейронних мереж з запізненням другим методу Ляпунова, Хусаїнов Д. Я., Сіренко А. С. (2014)
Шкільняк О. С. - Семантичні аспекти модальних логік часткових немонотонних предикатів (2014)
Юнькова О. О. - Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування, Кулян А. В., Прокопюк О. С. (2014)
Яценко В. О. - Ідентифікація білінійних систем та керування показниками Ляпунова, Кочкодан О. І., Макаричев М. В., Пашенковська І. С., Черемних О. С., Шолохов О. В. (2014)
Глушенков А. М. - Повне сімейство Н-зв’язанних гетероасоціатів m9Gua m1Cyt: квантово-механічне дослідження, Говорун Д. М. (2014)
Горячко А. М. - Нова атомарна модель наноструктурованої поверхні Si(001)-c(8×8), Кулик С. П., Мельник П. В., Находкін М. Г. (2014)
Григорук В. І. - Зміна оптичного пропускання тонких шарів магнітної рідини під дією імпульсного магнітного поля, Коваленко В. Ф., Петричук М. В., Танигін Б. М., Шулима С. І. (2014)
Карлаш А. Ю. - Еволюція кінетики фотолюмінесценції в композитних зразках arSiOx/ nc-Si в процесі старіння (2014)
Kuzmych R. Yu. - Influence of design of semiconductor diode of the heating by the impact current, Pavljuk S. P., Kovtok V. H. (2014)
Павлюк С. П. - Ефект пам’яті в КСДІ структурах, Оберемок О. С., Телега В. М., Гандзюк В. І. (2014)
Vergun L. Yu. - The kinetics of ovalbumin denaturation at the temperature of hyperpyrexia: the experimental procedure (2014)
Вергун Л. Ю. - Вплив електрохімічної активації води на її в’язкість, Теліман К. О., Войтович І. С., Мягченко Ю. О. (2014)
Войтешенко А. В. - Вплив додавання наночастинок лапоніту на в'язкість розчину поблизу критичної температури розшарування (2014)
Манько Д. Ю. - Особливості розрахунку плазмової і релаксаційної частот в аморфних металевих сплавах на основі заліза, Лопатинська О. Г., Поперенко Л. В. (2014)
Онанко А. П. - Релаксаційні процеси дефектної наноструктури в сплавах, SiO2 і автоматизована система візуалізації ультразвукової анізотропії, Онанко Ю. А. (2014)
Шірінян А. С. - Використання термоаналізу для побудови фазових діаграм багатокомпонентних матеріалів, Комісаренко О. С., Макара В. А. (2014)
Головань Т. К. - Використання творчої спадщини М. Леонтовича у фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів (2016)
Дука Н. В. - Теорія людських відносин Мейо та її вплив на сучасний менеджмент в освіті (2016)
Загородня А. А. - Моделі професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України (2016)
Люріна Т. І. - Головні акценти у змісті підготовки майбутнього вчителя музики до розвитку творчого потенціалу учнів, Мороз В. В. (2016)
Москаленко А. М. - Інноваційні технології підготовки майбутніх учителів основної школи до гуманітаризації шкільної освіти (2016)
Нагорна О. - Дослідження суджень в процесі формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Степанченко О. А. - Мовлення вчителя – складова педагогічної майстерності (2016)
Стискун С. В. - Сучасна система менеджменту університетської освіти Франції (2016)
Якуб М. С. - До питання визначення поняття "студентське самоврядування" (2016)
Зварич Р. - Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації (2017)
Козюк В. - Глибина корекції фінансових дисбалансів у зоні євро та проблема відновлення зростання (2017)
Зварич І. - Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами (2017)
Кармелюк Г. - Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Гринюк І. - Аналіз процесу переходу України на стимулююче тарифоутворення (2017)
Мельник А. - Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації, Тинська І. (2017)
Мєчніковський С. - Межі і ризик розвитку транспортної інфраструктури в Польщі (2017)
Cозанський Л. - Групування регіонів України за рівнем економічної активності промисловості (2017)
Наші автори (2017)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх вчителів початкової школи у процесі позааудиторної професійно спрямованої діяльності (2016)
Бондаренко Г. Л. - Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності (2016)
Гук О. Ф. - Розвиток теорії методів навчання в науково-педагогічній діяльності А. М. Алексюка, Автомонов П. П. (2016)
Кузьменко Н. М. - Педагогічні ідеї А. М. Алексюка про національне відродження школи (2016)
Лабунець Ю. О. - Ідеї виховання моральної особистості у творі Дж. Р. Р. Толкіна "Фермер Джайлз із Гема" (2016)
Онищук Л. А. - Системне пізнання проблеми прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2016)
Parfenyuk T. - Directions of market-oriented educational reforms in Australia (2016)
Тимцуник Ю. М. - Дослідження рівня сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності (2016)
Тупікова Г. А. - Методичні засади виховання патріотизму майбутніх учителів у вищому навчальному закладі (2016)
Якуб М. С. - Зародження студентського самоврядування в університетах Західної Європи в епоху Середньовіччя (2016)
Кемський С. В. - Азоло(1,4)діазепіни: методи синтезу та структурна модифікація, Больбут А. В., Дмитрів Ю. В., Вовк М. В. (2017)
Крищишин А. П. - Фрагмент-орієнтований дизайн лікарських засобів (2017)
Kalchenko O. I. - The study of calixarenes complexation with phenols by RP HPLC, Cherenok S. O., Solovyov A. V., Suikov S. Yu., Kalchenko V. I. (2017)
Ivanchenko D. H. - Synthesis and the diuretic activity of 8-aminosubstituted of 7-(2-hydroxy-3-p-metoxyphenoxypropyl-1)-3-methylxanthine, Romanenko M. I., Aleksandrova K. V., Samura B. A., Duchenko K. A., Sinchenko D. N. (2017)
Perekhoda L. O. - The presentation of regioselectivity of 1-ethyl-3-(4-(6,7,8,9-tetrahydro-5Н-(1,2,4)triazolo(4,3-а)azepin-3-yl)phenyl)thiourea cyclization with α-bromoketone, Yeromina H. O., Storozhenko I. P., Sheykina N. V., Krasovskyi I. V., Krasovska M. V., Demchenko S. A. (2017)
Титул, содержание (2017)
Сиденко В. Р. - Трудные дилеммы обновления глобальной институциональной архитектоники (2017)
Харазишвили Ю. М. - Свет и тень экономики Украины: резервы роста и модернизации (2017)
Коломиец И. Ф. - Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине, Пелехатый А. О. (2017)
Гречаная С. И. - Развитие транспортных связей в межрегиональном сотрудничестве, Попова И. А. (2017)
Ковалёв В. Н. - Научные подходы к определению уровня оплаты труда в Украине, Атаева Е. А. (2017)
Король С. Я. - Особенности финансовой отчетности социально ответственного предприятия (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Титул, зміст (2017)
Сіденко В. Р. - Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Світло і тінь економіки України: резерви зростання та модернізації (2017)
Коломієць І. Ф. - Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні, Пелехатий А. О. (2017)
Гречана С. І. - Розвиток транспортних зв’язків у міжрегіональному співробітництві, Попова І. А. (2017)
Ковальов В. М. - Наукові підходи до визначення рівня оплати праці в Україні, Атаєва О. А. (2017)
Король С. Я. - Особливості фінансової звітності соціально відповідального підприємства (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
До читачів (2017)
Переднє слово (2017)
Кебуладзе В. - Філософія у публічному просторі: між академічністю й популярністю, Богачов А., Кірізвас М., Комаров О., Моренець В., Оксенюк В., Оксенюк Р., Препотенська М., Пролеєв С., Шубчик М. (2017)
Ясна І. - "Public turn": філософія в публічному просторі (2017)
Йолон П. - Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (Стаття друга) (2017)
Бистрицький Є. - Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (Стаття друга) (2017)
Андрос Є. - Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя (2017)
Стратій Я. - Валерія Михайлівна Нічик (2017)
Йосипенко О. - Онтологія колективних сутностей (2017)
Урфаліно Ф. - Ухвалювати рішення разом. Ідентичність, реальність та спосіб буття деліберативних тіл (переклад із французької О. Йосипенко) (2017)
Кебуладзе В. - Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю, Лактіонова А., Панич О., Терлецький В. (2017)
Перший всеукраїнський конкурс імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників (2017)
Премії в царині філософії та філософських перекладів (2017)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2016 року (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Андрієнко Т. - Інтеракційна модель перекладу (2016)
Білоус Н. - Особливості відтворення категорії модальності у перекладах теологічних текстів (німецько-український напрямок) (2016)
Васецька О. - Структурна дублетність синтаксичних термінів української мови (2016)
Глушаниця Н. - Англійські та американські фразеологічні одиниці в оригіналі та перекладі (на прикладі англомовних художніх текстів) (2016)
Гурбанська С. - Інтертекстуальні зв’язки у постмодерністському дискурсі (на матеріалі українських, російських та англійських художніх текстів) (2016)
Єнчева Г. - Феномен мовної аномалії: авторська/перекладацька креативність чи відхилення від норми?, Струк І. (2016)
Луканинець Р. - Актуалізація концепту сон у фразеологізмах античного походження: лінгвокультурологічний аспект (2016)
Моісеєнко О. - Мовна парадигма World Englishes (2016)
Рудіна М. - Лексикографія як ресурс професійної діяльності майбутнього перекладача (2016)
Ситар Г. - Обчислення показника асоціації MI log Freq як статистичний метод дослідження синтаксичних фразеологізмів (2016)
Сібрук А. - Назви культувих речей християнства, елементів оздолення церковних будівель та оправ ікон у давньоруських текстах XI – XIV cт. (2016)
Стоянова І. - Антиутопія як об’єкт міждисциплінарного дослідження (2016)
Ткаченко Р. - Публіцистичні виступи Ю. Шевельова на сторінках газети "Нова Україна" (проблема контакту цивілізацій) (2016)
Томенко О. - "Єдина країна" чи "единая страна": мовне питання в умовах військової агресії Росії (2016)
Фарина Н. - Синкретизм у складнопідрядних реченнях атрибутивної семантики (2016)
Білякович Л. - Рецепція історичної особистості як інтертекстуальне поле української історичної прози (2016)
Бурлакова І. - Поетика інтертекстуальності новелістики Івана Керницького (2016)
Дроздовський Д. - Філософсько-наративні особливості іспанського постмодерністського роману 1960-1990-х рр.: з перспективи пост-постмодернізму (2016)
Желновач А. - Ціннісний дискурс І. Багряного та О. Довженка (повість-вертеп "Розгром" і кіноповість "Україна в огні") (2016)
Корнєва Л. - Традиції етносу в українських прислів’ях про сім’ю (2016)
Соколова А. - Роман Віталія Климчука "Рутенія. Поверненя відьми" в контексті сучасного українського міфологічного фентезі (2016)
Шостак О. - Постмодерний кітч як шлях до вияву національної ідентичності у творчості Джералда Візенора (2016)
Аннєнков І. О. - Концепція науково-технічної політики в електромашинобудуванні Української СРР у період НЕПу (1921–1931рр.) (2017)
Bardyn O. Ya. - Problems of scientific support of agricultural sector in the first years' activity of Agricultural Scientific Committee of Ukraine (2017)
Бей Н. О. - Історія розвитку виробництва автомобільного транспорту в Україні (2017)
Бернар Н. Г. - Наукова школа професора П. Я. Голодриги (1920–1986) з розвитку виноградарства в Україні (2017)
Герук С. М. - Фундатор теплофізичних основ обробки зварювання металів та плазмових процесів у металургії – академік М. М. Рикалін, Сукманюк О. М. (2017)
Гутник М. В. - Започаткування наукових студій у галузі технічних наук у Харківському практичному технологічному інституті (на прикладі наукового доробку П. М. Мухачова) (2017)
Давиденко М. М. - Міжнародне алелопатичне товариство: становлення, структура і місце України (2017)
Дрозд П. Ю. - Внесок академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1900–1987) у вивчення історії ботанічної науки (2017)
Іванченко Л. А. - З історії розвитку цукрової промисловості Сіверщини: Цукроварня В. В. Кочубея (1829–1878) В. С. Дубовичі Глухівського повіту (2017)
Коваленко С. Д. - Колгоспна дослідна справа як система організації наукового забезпечення аграрного виробництва УРСР (1940-ві роки ХХ ст.) (2017)
Коцур Г. Г. - Козакознавчі історико-біографічні студії на шпальтах "Дніпрових хвиль" (1910–1913 рр.) (2017)
Лютик Т. В. - Результативність трансферу інновацій у зональних науково-інноваційних центрах НААН (2017)
Петрученко О. А. - Участь С. Ю. Вітте у роботі з'їздів залізниць ІІІ групи (2017)
Устяк Н. В. - Історія функціонування майстерень, призначених для ремонту паровозів і вагонів на залізницях України (2017)
Шаравара Т. О. - Участь випускників Віленського військового піхотного училища у розбудові культурно-освітніх відділів у польських таборах для інтернованих українських військ (1920–1923 рр.) (2017)
Шульга В. П. - Спрямоване вирощування сільськогосподарських тварин як предмет наукових пошуків професора М. А. Кравченка (2017)
Рішення Міжнародної наукової конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" на базі факультету будівництва та дизайну Луцького національного технічного університету (2011)
Божидарнік В. В. - Аналіз сучасного стану генерального планування міст (2011)
Горохов Е. В. - Надежность несущих конструкций антенных опор располагаемых на кровле высотных зданий с учетом ветровых воздействий, Кузнецов С. Г., Лозинский Э. А., Дроздов А. А. (2011)
Дорофеев В. С. - Основные направления устойчивого развития города (на примере г. Одессы), Барабаш И. В., Глазырин В. Л., Чабаненко П. Н. (2011)
Федоркин С. И. - Получение стеновых материалов матричной структуры из фосфогипсо-цементных гранул, Братковский Р. В., Войтенко А. К. (2011)
Абрамюк І. Г. - Формування генерального плану міста із врахуванням суспільно-політичної ідеології соціалізму (2011)
Авраменко Д. К. - Форми зовнішньої реклами України (2011)
Ананян И. И. - Методические положения разработки территориальной схемы комплексной реконструкции жилой застройки (2011)
Андрійчук О. В. - Підвищення міцності та тріщиностійкості залізобетонних безнапірних водопровідних труб (2011)
Андрухов В. М. - ВІМ-технології проектування. особливості впровадження та розвитку в Україні, Матвійчик В. В., Колесник А. О. (2011)
Андрухов В. М. - Інформаційні технології — від розробки проекту до управління при зведенні будівельних об’єктів, Моргун А. С., Атаманенко М. Б., Матвійчик В. В., Мартинова Л. В., Колесник А. О. (2011)
Байцим В. Ф. - Трансформація авіатранспортної мережі м. Луцька, Боярчук Б. А, Талах Л. О., Маліков В. В., Кравчук А. І. (2011)
Банах В. А. - Особенности моделирования взаимодействия зданий с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях при динамических воздействиях (2011)
Батракова А. Г. - Дослідження електрофізичних властивостей дорожньо–будівельних матеріалів, Урдзік С. М., Процюк В. О. (2011)
Бачинська О. В. - Руїни історичних храмів у сучасному міському середовищі Києва (2011)
Берлог О. І. - Моделювання пересадочного руху на лініях метрополітену, Рейцен Є. О. (2011)
Бєлятинський А. О. - Методологія реконструкції об’єктів аеропортів в складних інженерно-геологічних умовах України, Прусов Д. Е. (2011)
Богак Л. М. - Окремі аспекти раціонального використання земель сучасного міста, Шеріна В. В., Фелікс Кеглер (2011)
Бондар О. А. - Інвестиції, як складові моделювання економічних систем: сутність та класифікація, Якимчук І. М., Горчаківська Г. В. (2011)
Бондарський О. Г. - В’язкопружне деформування шаруватих оболонок обертання, виконаних із термореологічно складних матеріалів, Бабков О. В., Косенко В. І. (2011)
Борисюк О. В. - Особливості формотворення вантажного автотранспорту (японська школа вантажного автомобілебудування) (2011)
Боровець О. А. - Просторові плити 3D (2011)
Була С. С. - Розрахункове визначення залишкової міцності залізобетонних елементів після дії місцевого нагріву (2011)
Варголяк М. Я. - Аналіз нормативної бази для проектування готелів (2011)
Васильченко О. С. - Історичні вимоги до містобудівного формування зон ділової активності крупніших міст (2011)
Вощіюк Т. В. - Порівняльний аналіз залізобетонної ферми з металевою (2011)
Габрель Михайло - Субурбанізація приміського простору Львова. Проблеми та ландшафтно-планувальна інтеграція природної системи (2011)
Гаврилюк І. В. - Тенденції розвитку транспортних площ крупніших міст України (2011)
Гапонова Л. В. - Расчет на возможную конденсацию водяных паров современных ограждающих конструкций (2011)
Гапонюк О. В. - Основні завдання і зміст робіт по реконструкції зелених насаджень і благоустрою в парку "Центру дозвілля і відпочинку імені 900-річчя Луцька" (2011)
Герасимчук О. В. - Економічність чи необхідність використання рекуператора (2011)
Гетьман Ю. А. - Графіті в контексті сучасного графічного дизайну, Шмельов А. В. (2011)
Гнат Г. О. - Проблеми нормування граничних параметрів площі квартир соціального і доступного житла (2011)
Гнатюк О. Т. - Натурні випробовування буронабивних мікропаль у різних грунтових умовах, Мазепа О. М., Холод П. Ф. (2011)
Гнесь І. П. - Елементи поліфункціональних вертикальних ферм в структурі багатоквартирного житла, Джула О. О. (2011)
Гнесь І. П. - Лофт як особливий тип житлового середовища, Кошулинський Д. Р. (2011)
Гнесь Л. Б. - Тенденції еволюції сучасної сільської садиби (2011)
Гнесь І. П. - Екожитло як можливість відновлення зв’язку людини і природи, Стрипа Г. І. (2011)
Голик Й. М. - Вплив водойм на формування функціонально-планувальної структури поселень Закарпаття, Несух М. М. (2011)
Голов О. О. - Напружено-деформований стан некругових циліндричних оболонок, Пащенко А. М. (2011)
Гомон С. С. - Вплив малоциклових навантажень на прогини косостиснутих залізобетонних елементів в аварійному режимі роботи, Стадник І. П. (2011)
Гонгало І. І. - Оптимізація роботи технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Рівне (2011)
Горик О. В. - Метод початкових параметрів в ітераційній моделі згину композитних брусів, Ковальчук С. Б. (2011)
Гостєва Ю. В. - Фактичні показники надійності мереж водовідведення м. Донецьк (2011)
Грисюк М. П. - Образне рішення екстер’єру бібліотек (2011)
Гришкова А. В. - Вплив повторних навантажень на зчеплення арматури серповидного профілю з бетоном (2011)
Гуда О. С. - Підхід до проектування навчальних та дитячих дошкільних закладів (2011)
Доненко В. І. - Врахування критеріїв конкурентоспроможності будівельних підрядних та спеціалізованих підприємств при організації підбору замовником виконавців проекту (2011)
Дробишинець С. Я. - Доцільність виготовлення сталефібробетонних безнапірних водопропускних труб із додаванням добавки до бетону PantarHit RC 360 у дорожньому будівництві, Андрійчук О. В., Дацюк М. (2011)
Дробишинець С. Я. - Кратон, як ефективний модифікатор для дорожніх бітумів, Чернюк Ю. І. (2011)
Дубова С. В. - Вивчення часу перебування рухомого складу міського пасажирського транспорту в зоні зупинки, Зварич І. А. (2011)
Дубова С. В. - Проблемы развития транспортной и функционально-планировочной структуры г. Донецка, Михайлов А. В. (2011)
Дьомін М. М. - Гідродинамічна модель як макропідхід для управління транспортним потоком, Фоменко М. С. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження властивостей дрібнозернистого асфальтобетону з добавкою "Trinidad Epuré Z 0/8", Воловик О. О., Костін Д. Ю. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження корозійної активності інгібованих протиожеледних матеріалів по відношенню до металу, Кіхтенко О. О. (2011)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу водних катіонних латексів серії "Butonal" на міцність цементоґрунту, Панасюк Я. І. (2011)
Жиленко О. Б. - Реставрація пам’яток архітектури зі збереженням історичного вигляду міст у сейсмонебезпечних районах, Алексєєнко В. М. (2011)
Задорожнікова І. В. - Методика розрахунку згинальних елементів за міцністю нормальних перерізів, Ужегова О. А., Ротко С. В., Дудченко В. В. (2011)
Зигун А. Ю. - Ієрархія системи санітарного очищення міста (2011)
Кіс Н. Ю. - Особливості просторової оранізації системи соціально-економічних зв’язків середніх міст (на прикладі м.Ужгорода) (2011)
Кіяшко І. В. - Особливості використання віброакустичних методів неруйнівного контролю якості дорожнього одягу жорсткого типу, Пархоменко О. Ю., Новаковський Д. М. (2011)
Климов Ю. А. - Дослідження зчеплення арматури з підвищеною корозійною стійкістю з бетоном, Боденчук П. С., Солдатченко О. С. (2011)
Климов Ю. А. - Механические свойства неметаллической композитной арматуры на основе базальтового ровинга, Солдатченко А. С., Васильчишина С. А. (2011)
Коваль М. І. - Принципи та методи організаційно-планувальних рішень організації транспортного обслуговування населення Луцького району (2011)
Коваль-Цепова А. В. - Використання кольору в дизайні інтер’єрів закладів соціального захисту дітей (2011)
Ковальчук К. К. - Формотворення архітектурних об’єктів із застосуванням принципів самоорганізації (2011)
Колосова Н. А. - Православна архітектура та іконопис східного Поділля XVII-XIX ст: як історична спадщина сьогодення, Шинкарчук І. В. (2011)
Корнилюк К. В. - Автоматизовані системи "розумний дім" (2011)
Корчук І. В. - Сучасний стан розвитку альтернативних джерел енергії в Україні (2011)
Котів Р. М. - Дослідження існуючого складу декорів та ліпнини архітектурних пам’яток міста Львова (2011)
Котів М. В. - Розробка і дослідження способів підсилення конструкцій естакади цементопроводів ВАТ "Подільський цемент”, Котів Р. М., Карпович Я. І. (2011)
Кравчатая Ю. Ю. - Легкие комбинированные панели в покрытиях производственных зданий (2011)
Круль Ю. Н. - Работа образцов сталебетонных плитных пролетных строений мостов, Стебловский И. А. (2011)
Крумеліс Ю. В. - Проблема утилізації відходів у містах України, Міщенко О. Д., Олександренко В. П., Головатенко О. А. (2011)
Кузнецов С. Г. - Теплоотдача в жилых зданиях при действии ветра в периметральной застройке, Бутова А. П. (2011)
Кузнецов С. Г. - Использование фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором при реконструкции зданий, Лозинская В. А. (2011)
Кузнецов С. Г. - Определение ветровых нагрузок на конструкции покрытий над трибунами стадионов, Мишура О. С. (2011)
Левшенюк С. О. - Вплив модифікаторів на структуру і властивості бітумів, Маліков В. В., Шимчук О. П. (2011)
Леонт’єв С. Л. - Дослідження методів нормування ризику обвалень будинків і споруд (2011)
Лепський А. В. - Сучасні альтернативи кватирки або вентиляція в багатоповерховому житловому будинку (2011)
Лєута К. І. - Методика оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів при санації будівель (2011)
Литвинов А. І. - Проблеми регенерації історичних міст Поділля на основі модулів містобудівного проектування (2011)
Літвицька О. І. - "Пасивний" будинок (2011)
Лучко Л. І. - Проблеми розвитку житлового середовища (реурбанізація постпромислових територій), Ганець С. В. (2011)
Галунько В. - Адміністративно-правові відносини: алгоритм дослідження суспільних відносин (2017)
Батанов О. - Європейська традиція муніципального права:епоха формування та напрями розвитку (2017)
Джафарова О. - Деякі аспекти міжнародного досвіду здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності (2017)
Курило В. - До питання правового регулювання відносин у сфері діяльності особистих селянських господарств в Україні, Гаєвиць М. (2017)
Пєтков В. - Актуальність використання самовиховання засуджених на сучасному етапі в процесі їх переконання в установ виконання покарань (2017)
Манжула А. - Організаційно-правові засади діяльності науково-дослідних установ в Україні (2017)
Соболь Є. - Людиноцентристський підхід в діяльності публічної адміністрації спрямований на захист прав та свобод інвалідів (2017)
Рябовол Л. - Правова освіта населення України: системний підхід (2017)
Братель О. - Рішення суду як процесуальний юридичний факт цивільного судочинства України (2017)
Владимирова В. - Теоретичні аспекти адміністративного договору (2017)
Гаєвський І. - Європейське законодавство проти відмивання коштів: становлення та розвиток (2017)
Діденко С. - Громадяни як суб'єкти обігу та за застосування зброї в Україні (2017)
Drozd O. - Problems of administrative and legal regulation of civil service passage by subordinate legislation (2017)
Зеленський С. - Умови справедливості кримінального судочинства (2017)
Kolomoets S. - Forms and methods of drug prevention among youth: the problems of "old-style” work, Kolomoets A. (2017)
Кондратенко В. - Адміністративно-правове регулювання діяльності нотаріату в зарубіжних країнах (2017)
Легенький М. - Особливості правового забезпечення формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах України (2017)
Максименко Н. - Адміністративно-правове регулювання соціально-трудових відносин: міжнародний досвід управління (2017)
Митрофанов І. - Окремі аспекти звільнення особи за погрозу вчинення терористичного акту (2017)
Мілова Т. - Поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу (2017)
Муравйов К. - Сучасний стан реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань (2017)
Окопник О. - Сучасний стан та організаційно-правові аспекти регулювання партнерських відносин поліції з населенням (2017)
Поляруш С. - Формування інституту гуманітарної допомоги: історико-правовий аспект (2017)
Прокопенко О. - Роль та місце органів внутрішніх справ у системі органів влади як суб'єктів забезпечення правопорядку в регіоні (2017)
Чорна А. - Об’єктивні передумови для вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2017)
Юрах В. - Правовий статус нотаріуса у відносинах публічного характеру (2017)
Безуглий Л. - Соціально-правова обумовленість криміналізації незаконного відтворення та розповсюдження комп’ютерних програм і баз даних (2017)
Сікорський О. - Військово-цивільні адміністрації, як спосіб забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції (2017)
Сокуренко О. - Сучасна адміністративна юстиція в Україні (2017)
Юніна М. - Особливості правового статусу транснаціональних корпорацій як суб'єктів правових відносин (2017)
Гангур Н. - Діяльність з перевірки доказів порушення авторського права і суміжних прав на стадії досудового розслідування (2017)
Даниленко О. - Проблема визначення правової природи безготівкових грошей у сучасній науці та юридичній практиці (2017)
Гриценко В. - Проблеми формування та функціонування правоохоронної системи України (2017)
Petkov V. - Prospects of introducing scientific organization of administrative work into the activity of internal affairs bodies of Ukraine (2017)
Армаш Н. - Політична корупція – феномен сучасного державного управління (2017)
Миколенко О. - Диспозитивність та публічність як властивості провадження в справах про адміністративні правопорушення (2017)
Пєтков С. - Прийняття управлінського рішення у процесі керівництва підрозділом ОВС в надзвичайних умовах (2017)
Sobol E. - Place and role of organs of internal affairs in the mechanism of providing of rights and freedoms of man (2017)
Бурдін М. - Земельна власність як правова основа земельних відносин в історії української хліборобської цивілізації (2017)
Бурлака О. - Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини (2017)
Drozd O. - The rule of law as a principle of state service in Ukraine (2017)
Легеза Є. - Процедура надання публічних послуг суб’єктами публічної адміністрації (2017)
Логвиненко Б. - До проблеми визначення сутності та особливостей діючої системи охорони здоров’я України (2017)
Карабін Т. - Удосконалення організаційних форм публічної адміністрації на місцевому рівні в Україні в контексті здійснення адміністративної реформи (2017)
Прокопенко О. - Особливості забезпечення правопорядку на регіональному рівні (2017)
Фелик В. - Поняття та види форм профілактичної діяльності національної поліції України (2017)
Чорна А. - Відповідальність органів державної фіскальної служби за порушення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2017)
Власенко Д. - Адміністративно-правове регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів публічної адміністрації з надання адміністративних послуг (2017)
Гаркуша В. - Повноваження патрульної поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху (2017)
Ігнатенко В. - Щодо поняття "громадський порядок" в політико-правових ідеях часів стародавнього світу (2017)
Міськевич А. - Адміністративно-правові засади надання адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення (2017)
Саунін Р. - Адміністративні процедури в системі реалізації владної компетенції публічної адміністрації (2017)
Сікорський А. - Концептуально-правові складові екологічного правопорядку (2017)
Слабко С. - Актуальні питання мотивації діяльності спеціальних категорій державних службовців (2017)
Сокуренко О. - Охорона навкоишнього природнього середовища (економічно-правовий аспект) (2017)
Супрун В. - Зарубіжний досвід організації взаємодії органів законодавчої і виконавчої влади (2017)
Пчелін В. - Зміст та особливості публічно-правових спорів, розгляд і вирішення яких віднесено до юрисдикції адміністративних судів України (2017)
Татарова Т. - До питання про природу фінансового контролю (2017)
Чернік С. - Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р. (2017)
Чумак О. - Зарубіжний досвід правового регулювання окремих питань примусового виконання рішень юрисдикційних органів (2017)
Бойко В. - Роль і місце державної судової адміністрації України у забезпеченні діяльності місцевих судів: адміністративно-правові аспекти (2017)
Куценко В. - Завдання та функції державної судової адміністрації:адміністративн-правові аспекти (2017)
Михальченко М. - Від демократії до авторитаризму. Аналіз президентства Віктора Ющенка, Бушанський В. (2010)
Кармазіна М. - Політична наука: предмет, структура, методологія (2010)
Татаренко Т. - Проблеми інституалізації регіональних еліт і специфіка їх функціонування (2010)
Поліщук І. - Постмодерні трансформації взаємодії між народом і владою (2010)
Акайомова А. - Особливості іміджу як складової політичного маркетингу (2010)
Цокур Є. - Загальна модель та особливості легітимації політичної влади (2010)
Зелінська М. - Етапи трансформації інституту президентства в Україні (2010)
Варзарь П. - Демократія і бюрократія: проблема сумісності (2010)
Зубро Т. - Етнічна ідентифікація, або Мрії про минуле (2010)
Примуш М. - Політичні конфлікти та їх типи (2010)
Кулик В. - Жанрово-тематична структура українського телевізійного дискурсу (2010)
Ядранський Д. - Правові та моральні норми регламентації трудової поведінки (2010)
Михайлич О. - Метод фокус-груп у соціологічному супроводі виборчих кампаній (2010)
Логвиненко С. - Геополітичні суперечності в сучасному світі (2010)
Мехдізаде Ф. - Вплив НАТО на стан і перспективи розвитку середовища безпеки (2010)
Гуцало М. - Європейська політика безпеки у сфері протидії тероризму (2010)
Дубов Д. - Кібербезпекова політика в контексті трансформації політики безпеки США за адміністрації Б. Обами (2010)
Качинська Н. - Проблема пошуку механізмів оцінки ефективності іміджевої політики держави (2010)
Сіленко А. - Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців (2010)
Костиря А. - Спецоперація СРСР в Афганістані 1979-1989 років: історіософська інтерпретація (2010)
Головатий М. - Політика у людському вимірі (2010)
Біличенко О. - Спогади Надії Суровцової як феномен української мемуаристики (2015)
Білоус П. - Іван Вишенський: проблема символічної біографії (2015)
Бойчук О. - Реліктові форми жертвоприношень у весняному календарно-обрядовому фольклорі Західного Полісся (2015)
Бригадир Я. - Сучасна українська масова література крізь призму творчої індивідуальності Андрія Кокотюхи (2015)
Давидюк Л. - Історіографія народної прози Західного Полісся (2015)
Karabowicz T. - Tworczosci poetki seni Wasylkiwskiej w dyskursie literackim "Grupy Nowojorskiej” (2015)
Кизилова В. - Література для дітей та юнацтва: краєзнавчий дискурс (2015)
Клепець К. - Тенденції розвитку жанру містерії в українській літературі: від бароко до реалізму (2015)
Констанкевич І. - Автоінтертекстуальні стратегії Миколи Хвильового (2015)
Костецька Л. - Часо-просторова організація "волинської хроніки" В. Лиса (2015)
Кузьма О. - Поетична урбаністика С. Черкасенка (цикл "Діти міста") (2015)
Ляшов Н. - Інтертекстуальні елементи в історичному романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2015)
Макарець О. - Українська календарна грa у функціонально-генетичному аспекті (2015)
Маланій О. - Сакральний мультиверс поетичних творів Василя Барки (2015)
Микитюк Г. - Оплакувальні мотиви в текстах Святого Письма (2015)
Михалевич І. - Українська "жіноча" пісня: до питання становлення терміна (2015)
Пикалюк Л. - Поетико-виражальні засоби весільних пісень Західного Полісся (2015)
Поліщук К. - Поетика заголовків п’єс Івана Тобілевича (2015)
Радько А. - До історії створення першого повного зібрання творів Лесі Українки (1923–1925 рр.) (2015)
Резніченко Н. - Жанрово-тематичне розмаїття творів для дітей Лесі Українки (2015)
Римар Н. - Інтертекстуальність як спосіб побудови наративу художньої прози Ніни Бічуї (2015)
Романов С. - До питання психотипу героїв Лесі Українки та В. Стефаника (2015)
Семенюк Л. - Українська історична поезія XVII–XVIII ст.як феномен "козацького бароко" (2015)
Сіробаба М. - Людина в поетичному світі Ростислава Слободенюка (на матеріалі збірки "Пора найкоротшої тіні") (2015)
Сірук В. - Особливості форм викладу в малій прозі Лесі Українки та А. Кримського (2015)
Сташенко Н. - У координатах долі та творчості Івана Коровицького (2015)
Стецик Н. - Спільні риси творчого методу Леся Мартовича та Осипа Шпитка (2015)
Стороженко Л. - Соцреалістична новелістика Бориса Тенети (2015)
Сур’як М. - Поетика образу Запорізької Січі в історичній повісті Адріана Кащенка "Зруйноване гніздо": соціокультурний і семантико-стилістичний виміри (2015)
Табунщик Т. - Національно-культурний компонент у зображенні козацької старшини (2015)
Хорольська Т. - Художня деталь в архітектоніці роману Івана Білика "Дикі білі коні" (2015)
Чик Д. - Sine prece, sine pretio, sine poculo?: вибори як подія в сюжеті "роману великої дороги" Г. Квітки-Основ’яненка та Ч. Діккенса (2015)
Чик О. - Феміністичний дискурс у романах "Люборацькі" А. Свидницького та "Effi Briest" Т. Фонтане (2015)
Штогрин М. - Хронотоп подорожі як модель ініціації в повісті А. Кузьменка "Я, "Побєда” і Берлін" (2015)
Яручик В. - Зародження літературно-культурного життя українських автохтонів Польщі в післявоєнний період (2015)
Яструбецька Г. - Експресіонізм в історико-літературному просторі України 20-х років ХХ століття (на прикладі творчості М. Бажана, М. Куліша, О. Турянського) (2015)
Про авторів (2015)
Апостол М. В. - Концепція розбудови галузі вітчизняного спеціалізованого м'ясного скотарства в науковій спадщині академіка М. В. Зубця (2016)
Бєлова О. І. - Національний досвід функціонування дорадчих служб та законодавче врегулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності (2016)
Варивода К. С. - Дослідження біоелектричних явищ головного мозку у науковому доробку академіка В. Я. Данилевського (2016)
Вергунов В. А. - Науково-організаційна діяльність професора С. Л. Франкфурта зі становлення та розвитку Київського агрономічного товариства у 1909–1918 рр. (2016)
Герук С. М. - Фундатор металургії зварювання М. Г. Славянов, Сукманюк О. М. (2016)
Голова В. В. - Співпраця професора Харківського технологічного інституту О. П. Лідова з видавництвом енциклопедичного видання Брокгауза та Ефрона (2016)
Демуз І. О. - "Фізик і лірик": невідомий Петро Стебницький (2016)
Коцур Н. І. - Наукові пошуки засобів специфічної профілактики інфекційних захворювань у дослідженнях київських учених-лікарів (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Лютик Т. В. - Функція бажаності Харрінгтона як інструмент інтегральної оцінки інноваційної та науково-технологічної складових економічного потенціалу (2016)
Мазуренко Т. І. - Функціонування Відділу сільськогосподарських наук при Академії наук УРСР (1945-1956) (2016)
Пилипчук О. О. - Роль загального статуту імператорських університетів 1863 р. у розвитку наукової юриспруденції (2016)
Пинда Л. А. - Історико-книгознавчі та історіографічні аспекти наукових досліджень в НБ ЛНАУ (2016)
Повисша М. А. - Участь М. Л. Щукіна у будівництві унікального магістрального гасопроводу Баку–Батумі (1897–1907 рр.) (2016)
Поєдинок М. С. - Вивчення економіки сільського господарства земськими статистиками губерній сучасної території України (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2016)
Соколов В. Ю. - Діяльність Л. С. Лічкова на посаді директора Київської міської публічної бібліотеки (1915–1921) (2016)
Супіханов Б. К. - Погляди російських вчених щодо геоекономіки (2016)
Товкун Л. П. - Питання гігієни праці в роботі українських з'їздів промислових лікарів у 1936 р. і 1940 р. (2016)
Шелепов В. В. - Сільське господарство і агрокультура Російської імперії другого тисячоліття (2016)
Шульга В. П. - Наукова школа професора М. А. Кравченка: напрями діяльності та здобутки (2016)
Вшанування пам'яті видатного вченого-агробіолога, одного із організаторів сільськогосподарської справи і академічної аграрної науки в Україні – С. Л. Франкфурта (до 150-річчя від дня народження) (2016)
Некролог Горбаня Юрія Андрійовича: колеги сумують (2016)
Богдан С. - Вступ, Локайчук С. (2013)
Антіпов О. - Лексико-семантичне поле "патріот" у листах Б. Грінченка з України Наддніпрянської (2013)
Архіпова О. - Репрезентація гендерного концепту "чоловік" у художньому дискурсі Ірен Роздобудько (2013)
Бабич Н. - Мовні стереотипи з компонентами небо/земля у ментальному світосприйнятті українців (2013)
Бабій І. - Семантико-словотвірна характеристика композитних інноваційних іменників у романі "Правда і кривда" М. Стельмаха (2013)
Базан О. - Риторичне питання в системі синтаксичних одиниць української мови (2013)
Гаценко І. - Фоносемантична характеристика основних лексичних категорій (2013)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над фольклорними текстами як джерелом вивчення діалектного мовлення подолян (2013)
Дзюбишина-Мельник Н. - Статус у сучасній літературній мові слів з ремаркою "діалектне" (2013)
Дідун Л. - Інтенсивність як градуйована семантична категорія (2013)
Должикова Т. - Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі (2013)
Дягілєва Ж. - Вербалізація образного складника концепту freundschaft/ дружба у німецькому художньому тексті (2013)
Калашник Ю. - Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця "Келія чайної троянди", Трифонов Р. (2013)
Ковтун А. - Динаміка особливостей релігійних найменувань у зверненому мовленні українців (2013)
Коловоротна Н. - Вербалізація концепту "мовчання" в "Щоденнику" Олександра Довженка (2013)
Космеда Т. - Мовна особистість Тараса Шевченка як дзеркало розвитку української мови сер. ХІХ ст.: проблемні аспекти (2013)
Краєвська Г. - Композити в центральноподільських говірках (на матеріалі лексики традиційних народних ремесел) (2013)
Левченко Т. - Функціонально-стилістичні вияви жаргонної лексики в газетно-публіцистичному стилі (2013)
Макарова М. - Мікроконцептосфера "кохання" в сучасному жіночому романі (на матеріалі творів Дари Корній) (2013)
Мацько Л. - Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів (2013)
Машталер Г. - Лінгвостилістика творення семантики образної палітри письменниками рідного краю (Т. Мельничук, Д. Рихтицька) (2013)
Місінькевич О. - Поетичні функції онімів світової та української міфології у творах неокласиків (2013)
Навальна М. - Жаргонна лексика в заголовках інтернет-видання "Українська правда" (2013)
Нікітченко О. - Фразеологізми української й англійської мов на позначення температурних відчуттів людини: спільне та відмінне (2013)
Пилипишин С. - Роль дисципліни "Культура наукової мови" для студентів негуманітарних спеціальностей (2013)
Півторак В. - Кольоративна лексика – складник поетичного ідіостилю Марії Сербін (2013)
Піддубна Н. - Прецедентні оніми як інтердискурсивний елемент сучасної української проповіді (2013)
Пристай Г. - Морфонологія словотвірних гнізд, вершини яких закінчуються на -б(ий), -п(ий), -в(ий), -м(ий) (2013)
Прокопович Л. - "Нитками золота прошита блакить..." (семантика та стилістичні функції назв синьої та золотої гами кольорів у поетичному дискурсі Євгена Маланюка) (2013)
Пустовалова В. - Теоретичні засади дослідження лінгвокультурних кодів (2013)
Ріжко Р. - Тропеїчний потенціал семантико-стилістичних домінант у поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Руссу А. - Специфіка префіксів від- і роз- у дієслівних термінах зі значенням "зворотна дія" (2013)
Скаб М. - Біблійні алюзії в щоденниках Олеся Гончара (2013)
Таран О. - Сленгізми в жанрі інтернет-щоденника: функціонально-комунікативний аспект (2013)
Христенок В. - Лексичні та граматичні риси мови грамот ХІV–ХV століть (2013)
Чернявська І. - Фразеологічний фонд казкових повістей Всеволода Нестайка (2013)
Відомості про авторів (2013)
XVII Міжнародний конгресс з механіки грунтів та геотехніки (г. Олександрія, Єгипет) (2010)
Дубровский М. П. - Совершенствование мониторинга, проектирования и строительства свайных сооружений в основании грунтовых откосов, Пойзнер М. Б., Мещеряков Г. Н. (2010)
Матвеев И. В. - Восстановление эксплуатационной пригодностии реконструкция зданий в условиях застройки г. Киева, Милявский В. Г., Кисиль А. И., Ищенко Ю. И. (2010)
Розенвассер Г. Р. - Строительство Донецкого метрополитена на подрабатываемых территориях и тектонических нарушениях, Токовенко В. Н. (2010)
Кривошеев П. И. - Развитие методов расчета фундаментов на податливом основании в Украине, Слюсаренко Ю. С., Червинский Я. И. (2010)
Шокарев В. С. - Напряженно-деформированное состояние системы "основание-ленточный фундамент" при устранении сверхнормативных кренов зданий, Шаповал В. Г., Чаплыгин В. И., Самченко Р. В, Волков Д. А. (2010)
Зоценко М. Л. - Сучасна практика визначення показників міцності зв'язних ґрунтів пєнетраційними методами, Винников Ю. Л., Яковлев А. В. (2010)
Кушнер С. Г. - Напряженное основание состояний от нагрузок на поверхности (2010)
Кривошеєв П. І. - Геотехнічні проблеми будівництва в щільній міській забудові, Галінський О. М., Слюсаренко Ю. С. (2010)
Кошелева Н. Н. - Проектирование удерживающих стенок при изменении вертикальной планировки территорий (2010)
Хорунжий В. И. - Расчет тонких (гибких) подпорных стенок вариационным методом (2010)
Бойко І. П. - Процеси деформування основи пальових фундаментів в специфічних ґрунтових і умовах, Арешкович О. О., Сахаров В. О. (2010)
Богданович В. Ю. - Комплексна модель управління інтегрованим потенціалом протидії загрозам воєнного характеру для забезпечення визначеного рівня воєнної безпеки держави, Павловський О. В. (2017)
Богданович В. Ю. - Спосіб визначення завдань складовим інтегрованого потенціалу деескалації загроз воєнного характеру з використанням методу експертно-значущих проміжних сценаріїв, Прима А. М. (2017)
Нізієнко Б. І. - Аспекти удосконалення системи управління протиповітряною обороною України, Юхновський С. А., Макаров С. А. (2017)
Смірнов Є. Б. - Методологія наукових досліджень в галузі оперативного управління військами (силами), Ткаченко В. І., Шмаков О. М., Малюга В. Г. (2017)
Kliusnikov I. - Trends in the improvement of the equipment of the military pilots, Yerilkin A., Marchenko A. (2017)
Kucherenko Yu. F. - Development of unmanned aerial vehicles ways of usage, Nosyk A. M. (2017)
Luppo O. - European airspace capacity forecasting and provision, Alexeiev O., Holubova A., Kolesnyk T. (2017)
Новічонок С. М. - Розробка комплексної методики обґрунтування доцільного комплексу заходів технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів аеродромно-технічного обслуговування літальних апаратів Збройних Сил України при переводі їх на експлуатацію за технічним станом, Куренко О. Б., Усачова О. А., Борових С. І. (2017)
Оксіюк О. Г. - Метод забезпечення безпеки відеоінформаційного ресурсу на основі багаторівневої селективної обробки в телекомунікаційних системах, Гаврилов Д. С., Гуржій П. М, Демідов Б. О. (2017)
Тимочко О. І. - Метод оцінки ступеня небезпеки нештатних ситуацій у повітряному просторі, Зуєв П. П. (2017)
Шалигін А. А. - Особливості моделювання динаміки польоту літака з відхиленням вектору тяги двигунів, Нерубацький В. О. (2017)
Єрмошин М. О. - Пропозиції щодо оцінювання бойових дій зенітної мобільної вогневої групи, Кулєшов О. В., Коломійцев О. В., Шулежко В. В. (2017)
Кобзєв В. В. - Обґрунтування складових загальних вимог до інтерактивної електронної експлуатаційної документації ЗРК, Васильєв В. А., Доска О. М. (2017)
Ланецький Б. М. - Загальні науково-методичні положення з організації та проведення робіт з продовження призначених показників зенітних керованих ракет. Номенклатура призначених показників, структурно-функціональні схеми надійності, Коваль І. В., Лук′янчук В. В., Попов В. П. (2017)
Смирнов О. Л. - Адаптивное управление параметрами режима сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Наконечный А. А. (2017)
Гризо А. А. - Удосконалення вторинної обробки радіолокаційної інформації в РЛС 19Ж6, Невмержицький І. М., Монастирний В. В. (2017)
Kutsenko V. V. - Parameters numerical values of errors distribution law in coordinate measuring process at the difference-distancemeasuring passive location method, Kovalenko S. H., Dobrowolski D. D. (2017)
Ряполов І. Є. - Характеристики розсіяння палубного винищувача-бомбардувальника F/A-18A Hornet в сантиметровому, дециметровому та метровому діапазонах довжин хвиль, Белевщук Я. О., Лященко Р. В., Поляков А. В. (2017)
Місюра О. М. - Метод оптимізації структури розподіленої бази даних у вузлах інфокомунікаційної мережі хмарного середовища, Третяк В. Ф., Більчук В. М. (2017)
Romanenko I. O. - The concept of the organization of interaction of elements of military radio communication systems, Shishatskiy A. V., Zhyvotovskyi R. M., Petruk S. M. (2017)
Гаценко С. С. - Методика оцінювання оперативної обстановки в автоматизованих системах управління військами в умовах невизначеності (2017)
Жук О. Г. - Методика адаптивного вибору кількості каналів в системі МІМО (2017)
Полуяненко Н. А. - Анализ современных тенденций развития генераторов потокового шифрования (2017)
Штомпель Н. А. - Функциональное представление линейных помехоустойчивых кодов (2017)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінювання ефективності та управління елементами матеріального забезпечення під час підготовки та в ході виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) національної гвардії України в особливий період, Власюк В. В., Овчаренко В. В. (2017)
Давидовський Л. С. - Особливості конструкції протимінних сидінь бойових броньованих машин з врахуванням ергономічного фактору (2017)
Іванець Г. В. - Алгоритм прогнозування загальних завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, необхідних матеріально-технічних ресурсів та особового складу для ліквідації чи запобігання їх (2017)
Передрій О. В. - Методика обґрунтування рекомендацій з підвищення можливостей інженерних військ з урахуванням участі підприємств регіональних галузей економіки (2017)
Сакович Л. М. - Вимоги до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку в апаратних технічного забезпечення, Рижов Є. В., Аркушенко П. Л., Ходич О. В. (2017)
Синотин А. М. - Исследования влияния размещения тепловыделяющих элементов на оптимальные размеры радиоэлектронных аппаратов (2017)
Сидоренко Р. Г. - Пасивні засоби радіоелектронного захисту об’єктів від впливу сучасних та перспективних засобів ураження, Акулінін Г. В., Скопінцев О. О. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Соколов В. А. - Некоторые геотехнические аспекты разуплотнения грунтов-оснований при вскрытии глубоких котлованов, Погребняк А. И. (2010)
Гранько О. В. - Модель тривало обтисненого замоклого лесового грунту (2010)
Шаповал А. В. - Вариационный метод граничных элементов (2010)
Жеребятьев А. В. - Использование математического планирования эксперимента для многофакторного учета свойствгрунтов при проектировании и строительстве грунтовых сооружений (2010)
Хорунжий B. И. - Автоматизация метода Блюма-Ломейера в расчетах гибких подпорных стенок с анкерами (2010)
До 90-річчя Буракаса Антона Йосиповича (2010)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність серед дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок туберкульозу в Україні за 2016 рік, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Ігумнова Т. С., Омельницька Л. В., Терзі М. І., Сергієнко Л. Б. (2017)
Іпатов А. В. - Аналіз роботи служби медико-соціальної експертизи та основних показників первинної інвалідності за 2016 рік, Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2017)
Лисунець О. М. - Критерії оцінки мітральної недостатності в практиці медико-соціальної експертизи, Ханюкова І. Я., Зубко І. М., Ткаченко Ю. В., Бірець Н. М., Саніна І. В., Волкова Л. В. (2017)
Науменко Л. Ю. - Наш досвід медичної реабілітації хворих похилого віку з наслідками травм проксімального відділу стегнової кістки, Ліфаренко Є. Л., Бондарук Д. О., Даукш Є. О., Бойко О. М. (2017)
Канюка Е. В. - Физическая реабилитация как метод восстановительного лечения пациентов с последствиями травм дистальных отделов верхних конечностей, Неханевич О. Б. (2017)
Храмцова В. В. - Особенности детско-родительских отношений и их влияние на формирование временной перспективы молодых людей с ограниченными возможностями (обзор литературы) (2017)
Khramtsova V. V. - Protective strategies of the individual patients with chronic obstructive pulmonary disease (2017)
Інформація про робочу нараду щодо запровадження комплексної моделі розвитку фізичної та реабілітаційної медицини і психологічної допомоги в Україні згідно із сучасними європейськими стандартами (2017)
Правила оформлення статей для публікації в журналі (2017)
Верига Ю. А. - Види та облік фінансових резервів торговельного підприємства (2016)
Вінницька О. А. - Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України (2016)
Гарапко Н. І. - Звітність простого товариства: реалії та пропозиці (2016)
Герасимович А. М. - Попроцесний внутрішньогосподарський контроль в системі управління операційною діяльністю підприємства (2016)
Герасимович А. М. - Методичні засади до організації обліку банківських інновацій, Морозова-Герасимович Н. А. (2016)
Дем’янюк І. В. - Управлінський аналіз в системі управління: ідентифікація та види аналізу (2016)
Долінська О. М. - Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку (2016)
Кот О. С. - Проблеми внутрішнього аудиту в системі фінансового контролю банків (2016)
Криленко В. І. - Фінансові аспекти регуляторної політики аграрного сектору економіки в контексті економічної безпеки (2016)
Пархоменко Є. Ю. - Професійна етика в аудиторській діяльності (2016)
Петраковська О. В. - Завдання та інформаційні джерела як складові організаційно-інформаційної моделі аналізу кредитних операцій банку (2016)
Селіщев С. В. - Ідентифікація в аудиті ознак порушення припущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності (2016)
Telovata M. T. - Theoretical aspects of automation of accounting the costs of the production activity of the enterprises the food industry (2016)
Ткаченко С. А. - Щодо вибору технічних засобів підсистеми обліково-аналітичного забезпечення в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення (2016)
Юнацький М. О. - Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірнику наукових праць "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації" (2016)
Вихідні дані (2016)
Зуб С. И. - Математическая модель взаимодействия симметричного волчка с аксиально-симметричным внешним полем, Зуб С. С., Ляшко В. С., Ляшко Н. И., Ляшко С. И. (2017)
Смольяков Э. Р. - Наиболее общее понятие равновесия для конфликтных задач с побочными интересами (2017)
Приказчиков В. Г. - Асимптотическая оценка точности собственных чисел эллиптического оператора четвертого порядка со смешанными краевыми условиями, Химич А. Н. (2017)
Гридина Н. Я. - Байесовские процедуры распознавания воспалительных процессов при глиомах головного мозга, Гупал А. М., Тарасов А. Л. (2017)
Меликов А. З. - Марковские модели систем обслуживания–запасания с переменным объемом заказов, Пономаренко Л. А., Багирова С. А. (2017)
Коба Е. В. - Система обслуживания M/M/1/0 с повторением и комбинированной дисциплиной обслуживания (2017)
Рагимов А. Б. - О численном решении одного класса обратных задач для параболического уравнения (2017)
Ільяшов О. А. - Методика синтезу алгоритмів розпізнавання уразливостей web-ресурсів за сигнатурами значень нечітких лінгвістичних ознак (2017)
Самойленко И. В. - Дифференциальные уравнения со стохастическими малыми добавками в условиях пуассоновой аппроксимации, Чабанюк Я. М., Никитин А. В., Химка У. Т. (2017)
Абдуллаев В. М. - Задача идентификации функций реакции на нагружения для стационарных систем (2017)
Малачивский П. С. - Равномерное приближение функций двух переменных, Матвийчук Я. Н., Пизюр Я. В., Малачивский Р. П. (2017)
Мащенко С. О. - Вектор Шепли кооперативной игры с нечетким множеством допустимых коалиций, Моренец В. И. (2017)
Прищепа О. В. - Об одной многоканальной системе массового обслуживания с повторными вызовами, Лебедев Е. А. (2017)
Кузнецов И. Н. - Статистическая проверка гипотезы об асимптотической нормальности стационарного распределения числа требований в системе GI/G/∞ в условиях большой загрузки (2017)
Базилевич Ю. Н. - Наилучшее приведение матриц к блочно-треугольному виду для задач иерархической декомпозиции (2017)
Панченко Б. Е. - Маршрутизация и коммутация значительного числа телевизионных сигналов на больших территориях, Печенюк Д. А. (2017)
Стасюк О. І. - Математична модель кібербезпеки комп’ютерної мережі керування електропостачанням тягових підстанцій, Грищук Р. В., Гончарова Л. Л. (2017)
Примин М. А. - Метод и алгоритм восстановления пространственной конфигурации векторов плотности токов в магнитокардиографии, Недайвода И. В. (2017)
Доповідь президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина про основні результати діяльності академії у 2016 р. (2017)
Рабінович П. М. - Правнича мова: основні складники (загальнотеоретична характеристика), Дудаш Т. І. (2017)
Єрмолаєв В. М. - Досвід першого вітчизняного парламенту в оцінках Михайла Грушевського (2017)
Рум’янцев В. О. - Утворення Української Центральної Ради – важлива віха в українському національно-державному відродженні (2017)
Зінченко О. В. - Конституції Скандинавських країн: порівняльний аналіз (2017)
Кресін О. В. - Теоретичні та історичні аспекти формування спеціально-наукової картини світу на основі порівняльно-правових досліджень (2017)
Політанський В. С. - Поняття інформаційного суспільства: теоретико-правовий підхід (2017)
Трихліб К. О. - Загальноправова термінологія в слов’янській мовній групі: порівняльна характеристика (2017)
Подцерковний О. П. - Щодо посилення тенденції виділення господарського (економічного) права у законодавстві та правничій освіті європейських країн (2017)
Писаренко Н. Б. - Межі судового контролю щодо дискреційних адміністративних актів: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2017)
Гусаров К. В. - Вплив конституційної скарги на остаточність судового рішення та вичерпання національних засобів юридичного захисту у цивільному процесі (2017)
Жорнокуй Ю. М. - Договори про створення корпорації (2017)
Кухарєв О. Є. - Застосування правових презумпцій у механізмі правового регулювання спадкових відносин (2017)
Таш’ян Р. І. - Недійсність правочинів та її правові наслідки у цивільному праві Німеччини (2017)
Шепітько В. Ю. - Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств, Журавель В. А., Авдєєва Г. К., Стороженко С. В. (2017)
Шандула О. О. - Особливості правового статусу прокурорів військових прокуратур (2017)
Коваленко А. В. - Особливості тактики огляду електронних документів під час досудового розслідування посягань на життя та здоров’я журналіста (2017)
Левада О. В. - Правові обмеження як засоби попередження зловживання правом (теоретико-правовий аспект) (2017)
Сліпченко А. С. - Значення дефініції "цивільний оборот" у юриспруденції (2017)
Шпак М. В. - Принцип професіоналізму як засада надання кваліфікованої правової допомоги адвокатом у цивільному процесі (2017)
Харитонов Є. О. - Плідна спроба концептуалізації у галузі компаративістики, Харитонова О. І. (2017)
Журавель В. А. - Інформація за результатами загальних зборів Національної академії правових наук України (2017)
Звіт про витрачання коштів Державного бюджету України Національною академією правових наук України за 2016 р. (2017)
Коновалова В. О. (2017)
Знаменський Г. Л. (2017)
Притика Д. М. (2017)
Пам’яті Ніни Романівни Нижник (2017)
Пам’яті Олександра Геннадійовича Мурашина (2017)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в збірнику наукових праць "Вісник національної академії правових наук України" (2017)
Вихідні дані (2017)
Levon A. I. - To the nature of 0+ excitations in deformed nuclei of actinides, Alexa P., Pascu S., Thirolf P. G. (2016)
Kadenko I. M. - Gamma-rays from natSn and natC induced by fast neutrons, Plujko V. A., Bondar B. M., Gorbachenko O. M., Leshchenko B. Yu., Solodovnyk K. M. (2016)
Михайлов А. В. - К вопросу о материальных и энергетических источниках образования топливосодержащих материалов во время аварии на 4-м блоке ЧАЭС (2016)
Борисенко В. И. - Модель формирования сигнала внутризонного детектора нейтронов, Пионтковский Ю. Ф., Горанчук В. В. (2016)
Кутлахмедов Ю. О. - Зміна накопичення кадмію проростками кукурудзи при гострому γ-опроміненні насіння, Швартау В. В., Михальська Л. М., Пчеловська С. А., Салівон А. Г., Тонкаль Л. В. (2016)
Бондарьков Д. М. - Изучение поведения радионуклидов на сильнозагрязненных полигонах 5-километровой зоны ЧАЭС, Вишневский И. Н., Желтоножский В. А., Желтоножская М. В., Музалев П. Н. (2016)
Гриневич Ю. П. - Динаміка вільнорадикальних процесів у крові щурів за умов часткового блокування щитоподібної залози стабільним йодом, Липська А. І., Дрозд І. П., Телецька С. В. (2016)
Krasnov V. P. - 137Cs distribution in the wood of scots pine radial growth in the forests of Ukrainian Polissia, Kurbet T. V., Shelest Z. M., Boiko O. L., Zborovska O. V. (2016)
Ковальчук О. С. - Мікродетекторна система для швидкісної рентгенографії, Бурдін В. В., Кива В. О., Міліція В. М., Мінаков Н. В., Петренко Є. О., Пугач В. М., Сторожик Д. І., Хойзер Й., Фірстов С. О. (2016)
Dolinska M. E. - Multiscale simulation algorithm for stochastic cooling simulation, Doroshko N. L. (2016)
Грицай О. О. - Визначення повних нейтронних перерізів із використанням методу зсуву середньої енергії нейтронів фільтрованого пучка, Гримало А. К., Пшеничний В. А. (2016)
Ковалінська Т. В. - Радіаційна технологія гідрофобізації будівельних матеріалів, Сахно В. І., Іванов Ю. В., Міхнєва Є. Г., Зелінський А. Г. (2016)
Михайлов Л. В. - Опромінювальна установка для напрацювання ізотопів 82Sr на ізохронному циклотроні У-240, Устінов А. І., Макаренко Л. Г., Піскарьов А. І., Ковальов О. М. (2016)
До 70-річчя Віталія Андрійовича Гайченка (2016)
До 70-річчя Олексія Ярославовича Дзюблика (2016)
К 70-летию Александра Григорьевича Магнера (2016)
Сукманов В. О. - Дослідження характеристик мембранних ліпідів плодової сировини у процесі відновлення аромату, Маринін A. І., Дубова Г. Є., Кущ Л. І. (2016)
Юдіна Т. І. - Дослідження структурно-механічних властивостей комбінованих фаршів на основі концентрату зі сколотин, Назаренко І. А., Клименко А. В. (2016)
Олійник Л. Б. - Сучасні напрями вдосконалення технологій м`ясних напівфабрикатів (2016)
Суткович Т. Ю. - Інноваційні технології отримання функціональних напоїв, Плахотін В. Я., Бородай А. Б., Манжос О. Ф. (2016)
Іщенко Н. В. - Використання дикорослої сировини у виробництві бісквітних напівфабрикатів, Мацук Ю. А. (2016)
Тюрікова І. С. - Дослідження технологічних параметрів створення ферментованих напоїв із рослинної сировини, Олійник Н. В., Скобельська Н. В. (2016)
Капліна Т. В. - Оптимізація параметрів процесу виробництва безалкогольних напоїв із плодів, подрібнених у вихровому шарі феромагнітних частинок, Миронов Д. А. (2016)
Sukmanov V. - Analysis of bound water in pumpkin puree processed under high pressure, Herman N. (2016)
Макаринская А. В. - Теоретические и практические основы оценки однородности комбинированных смесей (2016)
Ткаченко А. С. - Наукове обґрунтування використання порошку медунки лікарської в якості антиоксидантної добавки для борошняних кондитерських виробів (2016)
Капліна Т. В. - Вплив способу введення гарбузового насіння на органолептичні властивості кексів, Столярчук В. М., Дудник С. О. (2016)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив побічної продукції олійного виробництва на показники якості кексів, Самохвалова О. В., Касабова К. Р., Рогова А. Л. (2016)
Офіленко Н. О. - Вплив стресчутливості свиней із використанням ДНК-тестів на якість м’яса, Кайнаш А. П. (2016)
Бірта Г. О. - Характеристика показників росту свиней червоної білопоясої породи за різних рівнів годівлі, Бургу Ю. Г., Флока Л. В. (2016)
Притульська Н. В. - Функціональна ефективність батончиків висівкових "Спорт слім" для осіб, які контролюють вагу тіла, Вдовенко Н. В., Сєногонова Г. І. (2016)
Шурдук І. В. - Безпечність ковбасних виробів із використанням добавки білково-мінеральної, Серік М. Л., Шурдук А. І., Антоненко С. П. (2016)
Кожушко Г. М. - Прогнозування строку служби компактних люмінесцентних ламп за результатами їх випробувань у режимі частих вмикань, Басова Ю. О., Губа Л. М., Кислиця С. Г. (2016)
Галик І. С. - Сучасні напрями товарознавчих досліджень текстилю, Семак Б. Д. (2016)
Скрипник В. О. - Енергетична та соціально-економічна ефективність апарата для двостороннього жарення м’яса з високим вмістом сполучної тканини у функціонально замкнених ємкостях, Молчанова Н. Ю., Фарісєєв А. Г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Білоусов Є. М. - Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки (2016)
Кологойда О. В. - Припинення корпоративних відносин як дисциплінарно-господарська санкція та форма корпоративної відповідальності (2016)
Коритін Д. С. - Правові проблеми державної реєстрації малих та середніх підприємств в Україні (2016)
Мороз М. В. - Істотні умови договору оренди майна державного підприємства, Мороз О. В. (2016)
Яковлєв А. А. - Розвиток інституту глави держави: досвід і сучасність України (2016)
Харчук Р. С. - Окремі проблеми правотворчої діяльності органів виконавчої влади як складової механізму забезпечення прав людини в Україні (2016)
Макух О. В. - Фінанси як об’єкт фінансово-правового регулювання (2016)
Мінаєва О. М. - Особливості доюрисдикційної процедури вирішення податкових спорів (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського