Алімпієв Є. В. - Нормативно-правове забезпечення фінансово-монетарної взаємодії у регулюванні економіки (2014)
Андрєєва Г. І. - Система формування економічних показників як база аналізу господарської діяльності підприємства (2014)
Вiтряк Т. Б. - Oбґрунтувaння кoнцепцiї мoделювaння прoцеciв ефективнoгo викoриcтaння вирoбничoгo пoтенцiaлу ciльcькoгocпoдaрcьких пiдприємcтв гaлузi рослинництва (2014)
Катаев А. В. - Маркетинг взаимодействия: адаптационные решения мировых алкогольных брендов, Слипченко А. C. (2014)
Бутенко К. В. - Методичний підхід до оцінки ефективності організації оперативного податкового планування на промисловому підприємстві (2014)
Доценко О. Ю. - Обґрунтування участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні регіональних інноваційних проектів (2014)
Кирику М. В. - Міжнародний досвід управління забезпеченням економічної безпеки регіонів (2014)
Ходико Д. І. - Вплив мегарегіональних макроекономічних факторів на динаміку зовнішньої торгівлі України, Кривень О. В. (2014)
Цимбалюк О. В. - Економічні наслідки технічних ризиків як міра кількісної оцінки невизначеності фінансового результату (2014)
Васильчук І. П. - Соціалізація фінансів під впливом парадигми сталого розвитку (2014)
Волкова О. К. - Аналіз процесів зовнішньої реструктуризації в банківському секторі України (2014)
Колодин В. Р. - Пути совершенствования методики анализа эффективности использования активов предприятия на примере ЯУЭГХ ПАО "Крымгаз”, Смелянский Ю. Л., Белик В. Д. (2014)
Зоря О. П. - Аналіз прибутків і збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ "Райффайзен Банк Аваль"за станом на 01. 01. 2014 р, Семенова Н. В. (2014)
Маргіта Н. О. - Діагностика фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі України (2014)
Олексюк В. М. - Енергетичні інновації як фактор досягнення енергетичної незалежності економіки України (2014)
Кадирус І. Г. - Теоретичні аспекти маркетингових інновацій в агропромисловій системі, Безугла Л. С. (2014)
Коваленко О. М. - Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку інтеграційних процесів у харчовій галузі, Бугаєнко С. А. (2014)
Пестова Т. М. - Досвід зарубіжних країн щодо становлення та функціонування інтелектуальної праці, капіталу та власності в умовах становлення економіки постіндустріального типу (2014)
Комісарова Л. О. - Економічний зміст принципів розвитку педагогічної культури інженерів-педагогів (2014)
Бендасюк С. П. - Методика формування інноваційного середовища в регіоні (2014)
Алексєєва О. Б. - Деякі аспекти дослідження фразеологізмів, що містять топоніми, у курсі країнознавства Великобританії (2016)
Болдирева А. Є. - Переклад каламбурів як засобу створення гумористичного ефекту: до постановки проблеми (2016)
Бондаренко Е. А. - Признаки институциональности лекционного и проповеднического дискурсов (2016)
Кравченко Н. А. - К вопросу о статусе теолингвистики в современном языкознании (2016)
Лектоваров К. С. - Философские сентенции в паремиологическом слое англоязычного вербального поля концепта SECURITY (2016)
Мулик К. О. - Специфіка англійського монологічного мовлення соціально-педагогічної спрямованості (2016)
Остапенко С. А. - Відтворення фігур субституції у процесі художнього перекладу (2016)
Прима В. В. - Англомовна туристична термінологія (мотиваційний аспект) (2016)
Русавская О. О. - Влияние просодии британской речи на формирование просодической нормы канадского английского (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS в англомовних біографіях Альберта Ейнштейна (2016)
Удовіченко Г. М. - Особливості відтворення міфологічних реалій в англійському перекладі драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2016)
Ящик Н. Р. - Сучасні лінгвістичні підходи до вивчення етносимволів (на матеріалі німецької мови) (2016)
Dombrovan T. I. - Linguistic synergetics: origin, key concepts and application (2016)
Kharlay O. V. - Culture-specific conceptualisations of beauty (2016)
Kolegaeva I. M. - Semiotic and communicative status of pictorial and verbal text (transformation, translation, coexistence) (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до рукописів (2016)
Заяць Д. Д. - Поняття взаємодії у боротьбі зі злочинністю: криміналістичний підхід, Степанюк Р. Л. (2006)
Шульга А. М. - Соціальна обумовленість встановлення кримінально-правової заборони забруднення або псування земель (2006)
Житний О. О. - Щодо деяких аспектів реалізації у кримінальному законодавстві України принципу рівності осіб перед законом (2006)
Кундеус В. Г. - Суспільно небезпечні наслідки як об’єктивна ознака терористичного акту (2006)
Клюєв М. М. - Функціональна та процедурна характеристика програмування протидії злочинності (2006)
Семикін М. В. - Суб’єктивна сторона створення терористичної групи чи терористичної організації (2006)
Саїв С. С. - Досвід зарубіжних країн боротьби з нелегальною міграцією (2006)
Резніченко Г. С. - Окремі аспекти соціально-демографічної характеристики жінок, засуджених до позбавлення волі (2006)
Фіалка М. І. - Класифікації злочинів, пов’язаних з документами та їх обігом (2006)
Паньчук О. В. - Правовий захист інтересів дитини від експлуатації за національним законодавством (2006)
Федитник В. М. - Теорії складної вини в кримінальному праві (2006)
Робак В. А. - Ознаки, притаманні не передбаченому законом воєнізованому формуванню (2006)
Зозуля Є. В. - Особливості порушення кримінальної справи про примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2006)
Гайдай В. Я. - Оперативно-розшукова характеристика шахраїв (2006)
Лук’янчиков Б. Є. - Взаємодія слідчого з спеціалістом в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з завданням тілесних ушкоджень, Дрозд В. Г. (2006)
Гриценко І. С. - Предмет адміністративного права у його історичному розвитку (2006)
Напрасніков С. С. - До питання про імплементацію міжнародних стандартів у галузі прав неповнолітніх у адміністративне законодавство України (2006)
Світлак І. І. - До питання про послуги в сфері управління митною справою України (2006)
Шестаков С. В. - Щодо заборон, встановлених законодавством у зв’язку з проходженням служби в органах міліції (2006)
Ковальова М. В. - Правове оформлення спеціального адміністративно-правового режиму легалізації підприємницької діяльності (2006)
Гришина Н. В. - До розуміння соціальної сутності адміністративної відповідальності (2006)
Бабакін В. М. - Адміністративний примус в діяльності транспортної міліції: поняття та проблема нормативного закріплення (2006)
Чухранова Н. В. - Світовий досвід організації територіальної влади як процес її децентралізації (2006)
Джафарова О. В. - Діяльність Державної служби охорони при МВС України: організаційна структура та правове становище (2006)
Гавриленко О. А. - Судові органи античних полісів Північного Причорномор’я (2006)
Захарченко П. П. - Сейми Литви та Польщі (XIV – XVI століть): порівняльний аналіз (2006)
Головко О. М. - Компетенція та організаційні особливості участі органів міського самоврядування на українських землях у фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2006)
Холод Ю. А. - Фабрично-заводське законодавство Російської імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2006)
Войно-Даньчишина О. Л. - Правове регулювання учбово-освітньої діяльності юридичних факультетів в університетах українських губерній Росії в другій половині XIX ст. (2006)
Коломієць О. Ю. - Історіографічний огляд діяльності перших вітчизняних юридичних товариств (2006)
Єрмолаєв В. М. - Українська Центральна Рада: організація і порядок роботи (2006)
Гаркавий С. В. - Правове становище радянських та німецьких військовополонених у роки Другої світової війни (2006)
Коломієць Т. В. - Першопочатки українського етногенезу та націотворення, Коломієць Ю. М. (2006)
Васильєв С. В. - Нормативно-правове закріплення соціального захисту атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст. (2006)
Марцеляк О. В. - До визначення поняття виборчої системи (2006)
Тихомиров О. Д. - Компаративний підхід як основа методології юридичної компаративістики (2006)
Михайлович Д. М. - Роль правової ідеології в тлумаченні норм права (2006)
Радченко О. І. - Проблемні питання дострокового припинення повноважень (розпуску) Верховної Ради України за оновленою Конституцією України (2006)
Дашо Т. Ю. - Забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина – передумова формування громадянського суспільства (2006)
Кириченко Ю. М. - Теоретичні підходи до розуміння місцевого самоврядування (2006)
Несімко О. Д. - Економічна культура як одна з невід’ємних рис професійності юриста (2006)
Колісник Т. В. - Доміцилій в праві України (2006)
Бервено С. М. - Принцип неприпустимості зловживання правом у договірних зобов’язаннях (2006)
Зайцев О. Л. - Поняття та ознаки правочинів (2006)
Загородній С. А. - Юридична кваліфікація конституційного права на вищу освіту через цивільно-правовий механізм його здійснення (2006)
Кухарева Г. П. - Форми правочинів (2006)
Горєв В. О. - Спеціальні обмеження вільного волевиявлення особи на вступ у договірні відносини (2006)
Голубенко О. Є. - Держава як суб’єкт права інтелектуальної власності за законодавством України (2006)
Могілевський Л. В. - Підстави диференціації правового регулювання праці (2006)
Погрібний О. О. - До питання про предметно-об’єктну визначеність юридичної соціології (2006)
Саппа М. М. - Державотворча еліта: головні відмінності (2006)
Щербакова І. В. - "Побоювання": філософське підґрунтя соціологічного поняття (2006)
Александров В. Т. - Підхід до визначення підсумкових оцінок якості навчання в інтегрованих навчально-атестаційних комплексах, Бицюра Ю. В., Александрова О. В. (2006)
Акіменко Д. О. - Особливості техніки пересування штурмових груп в умовах антитерористичних заходів та при звільненні заручників, Хряк А. П. (2006)
Почуєва В. В. - Обумовленість функціонування синонімів і омонімів у юридичному дискурсі (2006)
Артеменко А. П. - Особливості правосвідомості українського народу: ідея втечі від держави (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Вимоги до публікацій (2016)
Андрійченко Ю. В. - Особливості взаємозв’язку між граматичним родом і гендером в іспаномовній комунікації (2016)
Бєлова С. Є. - Нестандартна реакція адресата у кооперативно спрямованому побутовому діалогічному дискурсі (2016)
Васильчук Л. Ф. - Розширення компонентного складу фразеологізмів-дериватів у німецькій мові та їх лексикографічна презентація (2016)
Гладка В. А. - Фразеологізм ↔ слово: проблема міжрівневого статусу (на матеріалі французької мови) (2016)
Дорофєєва М. С. - Когнітивно-ситуативне моделювання у спеціальному перекладі (2016)
Ковальчук А. М. - Визначення поняття евфемічності як об’єкта лінгвістичних досліджень у сучасному іспанському мас-медійному дискурсі (2016)
Korbozerova N. M. - Método y problemática generales de la lingüística actual (2016)
Ласінська Т. А. - Особливості перекладу деяких груп архаїчної лексики з англійської мови українською (2016)
Марутовська О. О. - Смаковий образ як "Food Porn" в англомовному епічному фентезі: структурно-композиційний аспект (2016)
Міхіденко К. О. - Типологія когнітивних сценаріїв та ролей міжкультурного конфліктного дискурсу (2016)
Наконечна Л. В. - Історичні передумови виникнення юридичної термінології та проблеми її становлення на сучасному етапі розвитку (на матеріалі німецької мови) (2016)
Редковська Т. О. - Лексичні засоби вираження художніх концептів у тексті роману Е. Фрейре "Ірланда" (2016)
Скриннік Ю. С. - Імпліцитна оцінка комунікантів при асиметричному типі рольових відносин (2016)
Шерепітко А. С. - Особливості вербалізації темпоральних моделей вічності в російській лінгвокультурі (2016)
Djurovic I. - Time-frequency representation enhancement: approach based on image filtering methods, Lukin V., Roenko A. (2016)
Кожемякина Н. В. - Рекурсивное групповое кодирование с динамическим частотным моделированием, Пономаренко Н. Н. (2016)
Мирошниченко А. И. - Корреляционный анализ коэффициентов дискретного косинусного преобразования участков изображений (2016)
Брежнев Е. В. - Стратегии обеспечения безопасности критических инфраструктур с учетом эмерджентного риска (2016)
Ковтун О. І. - Бездротові мережі з використанням стандартів ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi, Плескач В. Л., Ткаліч О. П. (2016)
Логвиненко Н. Ф. - Исследование многомерной аналитической модели источника помех в дискретных каналах связи, Торяник В. В., Конвисарова А. О. (2016)
Михайлюк А. Ю. - Організація системи автоматичного реферування тексту на основі нечіткої ієрархічної нейронної мережі, Михайлюк О. С., Огнівчук Л. М., Тарасенко В. П. (2016)
Висоцька О. В. - Функціональна модель інформаційної системи визначення ступеня тяжкості колоректального раку, Панфьорова І. Ю., Козюк А. С., Доброродня Г. С. (2016)
Васильєв А. В. - Інформаційний синтез інформаційно-аналітичної системи оцінки якості навчального контенту, Довбиш А. С., Любчак В. О., Осадчий А. С. (2016)
Лисенко Д. Е. - Модель координаційного управління розвитком підприємства (2016)
Кислицын А. П. - Применимость способа восстановления вольт-амперной характеристики вакуумного диода по одиночному импульсу высокого напряжения, Таран А. А., Оранская Д. А., Лесной В. А. (2016)
Тулякова Н. О. - Адаптивные мириадные фильтры для обработки сигналов электрокардиограммы, регистрируемых с высокой частотой дискретизации, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2016)
Вьюницкий О. Г. - Новый метод распознавания и классификации жестов на основе выделения информативных признаков из оценки биспектра радиосигнала, Бородавко А. А., Тоцкий А. В. (2016)
Краснов Л. А. - Исследование помехоустойчивости алгоритмов траекторных измерений по видеоданным, Лямцев C. Э. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Погрібний О. О. - Проблема співвідношення цілей і засобів у правоохоронній діяльності: соціолого-правовий аналіз (2006)
Горова О. Б. - Імплементація міжнародних норм з прав людини у законодавство України: деякі теоретичні аспекти (2006)
Карнаухов О. В. - Забезпечення доведеності вини – конституційний принцип кримінального судочинства (2006)
Погрібний С. О. - Поняття цивільно-правового регулювання суспільних відносин (2006)
Наден О. В. - Застосування кримінального права в системі форм реалізації права (2006)
Головащенко О. С. - Система ознак правової держави (2006)
Гудзь Л. В. - Гарантії виборчих прав громадян України і досвід їх реалізації в зарубіжних країнах (2006)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правові стандарти забезпечення права на реабілітацію жертв зловживання владою (2006)
Пономаренко Г. О. - Забезпечення внутрішньої безпеки держави як вид адміністративно-політичної діяльності (2006)
Спаський А. С. - Об’єкт правовідносин за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях (2006)
Велічко Д. М. - Поняття та сутність джерел міжнародно-правового регулювання праці (2006)
Горелов М. О. - Організаційна та функціональна структура слідчих підрозділів ОВС України: загально-теоретичний аспект (2006)
Гавриленко О. А. - Міжнародно-правові стосунки еллінів та скіфів у північнопонтійському регіоні (2006)
Головко О. М. - Організаційно-правові засади управління державними фінансами у Гетьманщині та введення Російської імперської системи (остання третина XVIII ст.) (2006)
Медведєв Ю. Л. - Правовий статус службовців органів міського самоврядування в Російській імперії у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах органів самоврядування Луганська) (2006)
Холод Ю. А. - Децентралізація державного управління в Росії (лютий – листопад 1917 рр.) (2006)
Волошкевич Г. А. - Адміністративно-правові умови розвитку союзів споживчих товариств Наддніпрянської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2006)
Греченко В. А. - Завершення боротьби з "правою опозицією" (1930 р.) (2006)
Саппа М. М. Х. - Раковський у державотворенні радянської України: боротьба проти автономізації України (2006)
Коломієць О. Ю. - Харківське українське наукове юридичне товариство в період національного державотворення 1917 – 1918 рр. (2006)
Мохончук С. М. - Становлення і розвиток міжнародного кримінального права як науки про міжнародні злочини (2006)
Васильєв С. В. - Нормативно-правове регулювання дисциплінарної відповідальності атестованих працівників міліції України в 20-х роках ХХ ст. (2006)
Середа О. В. - Із історії впровадження суду присяжних в ході судової реформи 1864 року (2006)
Севостьянов В. П. - Довічне позбавлення волі: проблеми правового регулювання та практика виконання (2006)
Володіна О. О. - Щодо питання про мотиви викрадення людини (2006)
Копіца О. В. - Типові сліди злочинів, пов’язаних з незаконним відшкодуванням податку на додану вартість (2006)
Гордін Л. Я. - Слідчо-оперативна група: правовий та організаційний аспекти (2006)
Григор’єва М. Є. - Щире каяття як складовий елемент підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності (2006)
Глобенко Г. І. - Проблемні питання закриття кримінальної справи суддею у стадії попереднього розгляду (2006)
Ігнатенко В. В. - Сучасний зміст міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю (2006)
Васильєв А. А. - Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза у вирішенні питання про осудність особи (2006)
Симов’ян С. В. - Деякі проблеми визначення функцій ДПА України у сфері боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом (2006)
Фіночко Ф. Д. - Окремі питання управління у Стародавньому Римі та їх місце в історії адміністративного права (2006)
Джагупов Г. В. - Деякі проблеми підвищення ефективності заходів адміністративної відповідальності у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2006)
Небрат О. О. - Удосконалення процедури складання протоколу в справах про адміністративні правопорушення (2006)
Рєзанов С. А. - Адміністративна юстиція як засіб захисту прав громадян від "правового свавілля" органів державного управління (2006)
Бугайчук К. Л. - Щодо проблеми правового регулювання порядку придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання деяких об’єктів дозвільної системи (2006)
Шатрава С. О. - Історико-правовий аспект створення та розвитку спеціальних підрозділів міліції (2006)
Кривцун І. С. - Принципи апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України (2006)
Бєлєвцева В. В. - Прикордонна кооперація: єврорегіони як мости комунікації (2006)
Євдокимов В. О. - Теоретичні засади формування стратегії державної інвестиційної діяльності, Тимчук А. О. (2006)
Іншин М. І. - Профорієнтаційна робота в органах державної служби України (2006)
Кулинич С. А. - Принципи, стадії та правове регулювання управлінських процедур в органах прокуратури (2006)
Александров В. Т. - Підвищення якості навчання завдяки ефективності контролю знань (2006)
Денисюк С. Ф. - Ефективність інформаційної взаємодії правоохоронних органів з громадськістю: нормативно-правові засади (2006)
Карамишев Д. В. - Організаційно-правові механізми забезпечення соціальних гарантій в охороні здоров’я (2006)
Ізбаш К. С. - Правове регулювання роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС України (2006)
Колісник Т. В. - Методи і норми міжнародного приватного права (2006)
Проценко І. О. - Конструкція способів забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві (2006)
Нестеренко П. В. - Особливості організаційно-правової форми вищих навчальних закладів приватної форми власності (2006)
Синєгубов О. В. - Становлення інституту відшкодування моральної шкоди у справах про захист честі, гідності та ділової репутації (2006)
Бондаренко Д. О. - Походження цивільно-правових термінів "торги" і "тендер" та їх сучасне тлумачення (2006)
Венедіктова В. М. - Принцип справедливості при застосуванні юридичної відповідальності у трудових відносинах (2006)
Бурбика М. М. - Сутність та система професійного навчання персоналу органів прокуратури (2006)
Безусий В. В. - Загальні проблеми нормативно-правового забезпечення працевлаштування в Україні (2006)
Таранушич С. В. - Взаємодія природоохоронних підрозділів прокуратури з іншими державними органами щодо збору та аналізу екологічної інформації (2006)
Кравченко А. П. - Формування змісту світоглядних засад філософії права (2006)
Гузьман О. А. - Показники оцінки соціальної роботи з персоналом органів внутрішніх справ (2006)
Древаль Ю. Д. - Парламентське право: регулює чи декларує? (2006)
Новини наукового життя ХНУВС (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Ловейкін В. - Обґрунтування крайових ривків оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. (2016)
Паламарчук Д. - Дослідження процесу викорчовування при роботі за оптимальним ривковим режимом, Голотюк М. (2016)
Човнюк Ю. - Дискретне моделювання і розробка вдосконалених режимів керування електромеханічною системою мостового крана, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Волошин Г. - Обґрунтування параметрів конструкції елементів конвеєрних роликів за критерієм енергоєфективності , Гарнець В., Вовк О., Зайченко С., Шаленко В. (2016)
Назаренко І. - Оцінка та аналіз основних конструктивних схем конусних дробарок, Міщук Є., Кучинський В. (2016)
Добровольський О. - Сучасні антифрикційні матаріали, Косенко В. (2016)
Пелевін Л. - Оцінка застосування рукавів високого тиску за допомогою математичної моделі розрахунку розподілу навантажень між металевими обплетеннями, Мачишин Г., Богдявічус М., Карпенко М. (2016)
Сукач М. - Робоче обладання екскаватора для поперечного копання, Лисак С. (2016)
Волянюк В. - Удосконалення робочого обладнання скреперів, Горбатюк Є., Міщук Д. (2016)
Скіданов В. - Керування автоматичною двоступінчастою трансмісією технологічного електротранспорту, Іносов С., Самойленко М., Мантицький О. (2016)
Бондар А. - Транспортно-пересадочний вузол як елемент планувальної структури міста (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рецензенти (2016)
Кучерявий В. П. - Роль фітогенного поля у формуванні рослинного континууму скельних садів, Левусь Т. М. (2016)
Агій В. О. - Типи розподілу запасу стиглих грабово-дубових деревостанів Закарпаття, Копій С. Л., Фізик І. В., Каганяк Ю. Й., Копій Л. І. (2016)
Божок В. О. - Будова і фізико-механічні властивості деревини карії овальної (2016)
Бойко Г. О. - Вплив біопрепаратів на вирощування однорічних сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Башта О. В., Пузріна Н. В. (2016)
Булат А. Г. - Особливості росту та розвитку видів, форм і сортів верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в навчально-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Діденко М. М., Дядечко Л. В. (2016)
Василевський О. Г. - Регулювання породного складу та оцінювання продуктивності дубово-ялинових деревостанів Поділля, Нейко І. С., Смашнюк Л. В., Єлісавенко Ю. А. (2016)
Голяка М. А. - Видовий склад мікобіоти мортмаси берези повислої (2016)
Горошко М. П. - Особливості лісівничо-таксаційної характеристики яличників Закарпаття з урахуванням орографічних умов, Нагорняк Б. З. (2016)
Потіш Л. А. - Динаміка чисельності та стан ресурсів куроподібних Galliformes у Закарпатській області, Потіш А. Л. (2016)
Горошко В. В. - Сучасні тенденції полювання на бабака (2016)
Зварич О. Д. - Лісівничо-таксаційні показники та санітарний стан старовікових деревостанів природного заповідника "Розточчя", Заїка В. К., Стрямець Г. В., Зварич Ю. В., Тимочко І. О. (2016)
Коваль І. М. - Біоіндикація стану насаджень ясена звичайного Західного Лісостепу на прикладі деревостану Ярунського лісництва ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ" (2016)
Ковальова В. А. - Експресія гена пероксидази у проростках сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) за абіотичного стресу, Груник Н. І., Юсипович Ю. М., Гут Р. Т. (2016)
Козаченко І. В. - Особливості фауни та характеристика мисливських угідь на прикладі державного підприємства "Уманське лісове господарство", Поліщук В. В., Балабак А. Ф. (2016)
Кравець П. В. - Лісова галузь України в контексті європейських вимог до забезпечення законності походження деревини, Павліщук О. П. (2016)
Криворучко А. П. - Фітосанітарний стан молодих культур дуба звичайного (Quercus robur L.) та дуба червоного (Quercus rubra L.) (2016)
Куриляк М. В. - Особливості формування епігейної ліхенобіоти сухого соснового бору (Cladonio-Pinetum Juraszek 1927) Шацького національного природного парку, Сорока М. І. (2016)
Лісовий М. М. - Особливості розмноження Pinus sylvestris L. в умовах in vitro (2016)
Кучерявий В. П. - Глива звичайна (Pleurotus ostreatus) у системі біоценотичних стосунків із шкідниками, Попович В. В., Лесь М. М. (2016)
Мерензак С. Р. - Особливості ведення мисливського господарства на державному підприємстві "Дрогобицьке лісове господарство", Делеган І. І. (2016)
Нейко І. С. - Оцінювання впливу погодно-кліматичних чинників на стан і насіннєношення ялини європейської (Picea abies (L.) Karst.) фінського походження на клоновій плантації в умовах Вінниччини, Юрків З. М., Смашнюк Л. В., Богословська М. С., Єлісавенко Ю. А. (2016)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та стан ресурсів фазана звичайного (Phasianus colchicus L.) в Українському Лісостепу (2016)
Погрібний О. О. - Аналіз лісового фонду та ведення лісового господарства на Косівщині, Лосюк В. П., Заячук В. Я. (2016)
Сірук Ю. В. - Методичні особливості визначення густоти соснового підросту за показником трапляння в умовах свіжих суборів, Чернюк Т. М., Печенюк Є. П. (2016)
Світельський М. М. - Еколого-біологічні особливості дягелю лікарського в умовах Полісся України, Іщук О. В., Федючка М. І., Олексієнко В. М., Прут Н. Б., Нищук В. В. (2016)
Трунов О. П. - Дослідження видів роду Sesleria Scop. в умовах Південного Сходу України, Колєнкіна М. С., Скаковський С. І. (2016)
Хоєцький П. Б. - Оцінювання якості мисливських угідь ТзОВ "Явір плюс", Похалюк О. М., Яриш В. Л. (2016)
Геник Я. В. - Ревіталізація антропогенно порушених екосистем: методологічні та технологічні особливості (2016)
Бессонова В. П. - Онтогенетична та віталітетна структура байрачно-лісових ценопопуляцій Acer campestre L. і A. tataricum L. в умовах рекреаційного навантаження, Зайцева І. А. (2016)
Копій М. Л. - Вплив сформованих ґрунтосумішей на вміст пластидних пігментів у деревних породах на порушених землях Яворівського сірчаного кар'єру, Заїка В. К., Копій Л. І. (2016)
Каспійцева В. Ю. - Транскордонне перенесення забруднювачів і природна захищеність атмосфери, Кушнір Є. Г., Поліщук С. З. (2016)
Ошуркевич-Панківська О. Є. - Способи визначення розрахункової витрати води у водних об'єктах при розрахунку гранично допустимого скиду забруднювальних речовин зі зворотними водами, Панківський Ю. І. (2016)
Матковська С. І. - Екологічна роль представників видів роду Picea у зелених насадженнях міста Житомира, Климчик О. М. (2016)
Паньків Н. Є. - Оцінювання забруднення атмосферного повітря внаслідок завантаженості вулиць Львова автотранспортом, Тетерко Н. З. (2016)
Петришин Г. П. - Зміна дендрологічного складу насаджень у сквері на площі Святого Юра у Львові в умовах містобудівної інтенсифікації, Лукащук Г. Б., Тупісь С. П., Криворучко О. Ю. (2016)
Радомська М. М. - Екологічні проблеми та розвиток екотуристичного потенціалу Смотрицького каньйону, Колотило О. А. (2016)
Попович В. В. - Типологія териконів Львівсько-Волинського вугільного басейну, Підгородецький Я. І., Піндер В. Ф. (2016)
Яворський А. В. - Вплив характеристик ґрунту на виявлення пошкоджень ізоляції газопроводів, Побережний Л. Я., Цих В. С., Ващишак І. Р. (2016)
Черепанин Р. М. - Рекомендації щодо збереження деяких рідкісних аркто-альпійських видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) (2016)
Атаманюк В. М. - Кінетика фільтраційного сушіння подрібненого міскантуса, Мосюк М. І., Іващук О. С., Захарків О. В. (2016)
Атаманюк В. М. - Фільтраційне сушіння пивної дробини – відходів пивоварного виробництва, Терлич А. І., Халанія О. М. (2016)
Безкоровайний А. Г. - Динаміка формостійкості порожнистих клеєних брусів для столярних виробів, Маєвський В. О., Миськів Є. М. (2016)
Гаврилів Р. І. - Дослідження процесу сушіння водної полімерної дисперсії методами неізотермічного аналізу, Кочубей В. В., Філяс С. Р., Сабинін О. В. (2016)
Дзюба Л. Ф. - Дослідження впливу ексцентриситету обертових ланок на амплітуду поперечних коливань полотна стрічкової пилки, Хитряк О. І. (2016)
Концур А. З. - Особливості регенерації бентоніту з використанням надвисокочастотного випромінювання (на прикладі біогенних іонів), Карп'як О. Р., Сиса Л. В. (2016)
Сізіков О. О. - Вплив цільових добавок до води на ефективність гасіння пожеж твердих речовин, Балло Я. В., Бенедюк В. С. (2016)
Чоп В. Ю. - Підвищення ефективності функціонування пінозмішувальної апаратури стаціонарно встановленого насосного устаткування, Дякур Д. І., Паснак І. В., Придатко О. В. (2016)
Дадак Ю. Р. - Математична модель турбулентного руху запиленого потоку повітря у циклоні, Тисовський Л. О., Ляшеник А. В. (2016)
Драґан Я. П. - Системний аналіз негармонічних сигналів і систем та Ateb-функції, Дронюк І. М. (2016)
Грицюк Ю. І. - Кіберінтервенція та кібербезпека України: проблеми та перспективи їх подолання (2016)
Чумаченко С. М. - Методика розроблення математичної моделі охолоджувального ефекту в процесі нагрівання зразка деревини, просоченого водною вогнебіозахисною речовиною, Жартовський С. В., Тітенко О. М. (2016)
Хайдер Раад Надим Аль-Хазаали - О взаимодействии рабочего органа с почвой для образования кротовины, Ковбаса В. П. (2016)
Бакай Б. Я. - Побудова єдиного інформаційного простору управління життєвим циклом виробів машинобудування, Кий В. В. (2016)
Дзюба А. О. - Вплив нелінійних силових характеристик системи підресорення напівпричепа та модифікованої її системи зчеплення із тягачем на динаміку підресореної частини (2016)
Пасєка Н. М. - Структуризація методів розв'язання математичних і прикладних задач та їх інформаційна сутність, Пасєка М. С., Ерстенюк О. В. (2016)
Федевич О. Ю. - Застосування методу Ateb-прогнозування для зменшення інтенсивності завантаження каналів комп'ютерних мереж (2016)
Яцків Н. Г. - Перспективи використання технології блокчейн у мережі інтернет речей, Яцків С. В. (2016)
Руденко Д. В. - Аналіз способів інформування учасників дорожнього руху на нерегульованих пішохідних переходах, Кошелєв А. О. (2016)
Щепанський А. З. - Мультимедійне декстопне програмне забезпечення для відтворення відео, формування, відображення та перекладу субтитрів, Коротєєва Т. О. (2016)
Галак О. В. - Фільтровентиляційні установки (агрегати) стаціонарні та на бронеоб’єктах, Каракуркчі Г. В., Грибинюк Я. В. (2016)
Денисов А. И. - Совершенствование систем бортового электропитания и запуска газотурбинных двигателей вертолетов, Бурсала Е. А., Башинский К. В. (2016)
Животовський Р. М. - Аналіз способів застосування безпілотних авіаційних комплексів, Горобець Ю. О. (2016)
Кав’юк В. В. - Інноваційна технологія керування поворотом автопоїзда для буксирування штовханням одновісного причепа, приєднаного шарнірно до тягача попереду, Васильєв Б. Г. (2016)
Кіріллов І. Г. - Удосконалена методика синтезу паралельних часових моделей функціонального алгоритму з мінімальним часом його реалізації, Брага К. В., Суходольський В. Ю. (2016)
Кондратенко О. П. - Про один з режимів роботи параметричної системи, Страшний І. Л. (2016)
Ліманська О. Л. - Застосування віртуальних вимірювальних приладів і комплексів для удосконалення та оптимізації роботи науково-дослідних, метрологічних і вимірювальних лабораторій, Феріма Ю. В., Жовтун А. А., Педь М. О., Зінченко М. О., Борисенко М. В., Бондаренко О. І. (2016)
Олізаренко С. А. - Розробка архітектури нечіткої згорточної нейронної мережі для розпізнавання компактних (точкових) об'єктів на цифровому аерофотознімку, Капранов В. А., Сафронов Р. В. (2016)
Сєвєрінов О. В. - Аналіз загроз персональним даним в мобільному пристрої під час використання різноманітних додатків, Федорченко В. М., Перепадя В. І. (2016)
Сильченко В. О. - Система повороту та стабілізації оптичного елементу світла транспортного засобу (2016)
Степенко С. А. - Оцінка можливості використання альтернативних джерел енергії на основі фотоелектричних перетворювачів у Збройних Силах України, Башинський К. В. (2016)
Хижняк В. В. - Аналіз методів прогнозування технічного стану складних систем та особливості їх застосування при формуванні програм експлуатації державних еталонів, Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2016)
Чернявский И. Ю. - Применение кремниевых РІN детекторов для регистрации параметров ядерного взрыва, Григорьев А. Н., Билык З. В., Матыкин В. Б. (2016)
Шевченко В. Л. - Характеристики моделей, потрібних для оцінки ефективності автоматизованих систем управління військовою логістикою, Поліщук В. Б., Нєтесін І. Є., Кремешний О. І. (2016)
Шишацький А. В. - Методика адаптивного управління параметрами МІМО-АФАР, Жук О. Г., Бєляков Р. О. (2016)
Бєлавін О. В. - Експериментально-аналітичний спосіб визначення верхньої межі зони виявлення повітряних об’єктів радіолокаційними станціями в процесі їхнього випробування (2016)
Василець Т. Ю. - Нечітка система управління двомасовою електромеханічною системою, Варфоломієв О. О., Томаш В. В., Підлісний О. О. (2016)
Герасименко Є. С. - Метод компенсації спектральних нестабільностей елементів приймально-передавального тракту радіолокаційної станції для забезпечення когерентної обробки ехо-сигналів, Зубков А. М. (2016)
Єрмошин М. О. - Методичний підхід до оцінки інформаційних можливостей системи радіолокаційної розвідки повітряного противника угруповання військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, Кулєшов О. В., Коломійцев О. В., Шулежко В. В. (2016)
Zhuravlev O. - Firing artillery battery and impact point grid value analytical calculations based on series of measurements by counter artillery radar, Orlov S., Ivanets M., Safarova G. (2016)
Захарченко І. В. - Модифіковане дискретне хаотичне відображення на основі поліному Чебишева (2016)
Зінченко А. О. - Телекомунікаційний режим мережі мобільних станцій зв’язку та радіолокації за показником ймовірності доставки інформаційних повідомлень (2016)
Зуєв П. П. - Метод вибору активних засобів впливу по порушниках повітряного простору (2016)
Альошин Г. В. - Підвищення пропускної спроможності вулиць міста, Коломійцев О. В., Посохов В. В. (2016)
Малюга В. Г. - Методичний підхід до проектування структури органів управління Повітряних Сил (2016)
Саковський Г. А. - Математична модель обґрунтування розподілу Збройних Сил України на війська мирного часу та ті, що будуть відмобілізовуватися, Годзь С. В. (2016)
Семененко О. М. - Метод коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України, Бойко Р. В., Василенко С. П., Кремешний О. І. (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Вихідні дані (2016)
Тітов І. Г. - Психологія світогляду: особистісний контекст (2017)
Омельченко І. М. - Сутнісні модуси категорії "Комунікативна діяльність" у дискурсі постнекласичної психології (2017)
Мирошник О. Г. - До проблеми генезису рефлексії (2017)
Петровська І. Р. - Громадська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу (2017)
Клименко Ю. О. - Категорія часу в психологічній науці (2017)
Булатевич Н. М. - Пентаграма Гінгера та її застосування в практичній діяльності дитячого психолога (2017)
Кочергіна І. А. - Апробація методики дослідження психологічного насильства над жінками в родині (2017)
Крамченкова В. О. - Методика психодіагностики впливу паління на сімейне функціонування (2017)
Компанович М. С. - Особливості проявів алекситимії у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями (2017)
Куроєдова В. Д. - Психологічні особливості адаптаційного періоду ортодонтичного лікування, Довженко А. В. (2017)
Лавріненко В. А. - Особливості смислової сфери підлітків із неформальних об'єднань агресивної та романтико-ескапістської спрямованості (2017)
Перетятько Л. Г. - Аналіз емпатії та темпераменту як компонентів педагогічної діяльності, Юдіна Н. О. (2017)
Тітова Т. Є. - Особливості ціннісно-смислової регуляції підлітків, Красильна К. О. (2017)
Фельдман Ю. І. - Установки особливості по відношенню до здоров'я у період молодості (2017)
Харченко А. С. - Психологічні особливості ціннісного ставлення до здоров'я сучасних підлітків (2017)
Шевчук В. В. - Гендерний аспект особливостей мимовільної пам'яті при вивченні іноземної мови старшими дошкільниками (2017)
Гончарова Н. О. - Концепції професійної кар'єри майбутніх учителів у психологічних дослідження (2017)
Калюжна Ю. І. - Методичні засади розвитку творчого потенціалу студентів у самостійній навчально-пізнавальній діяльності (2017)
Коваленко М. В. - Розвивальний потенціал рольових особливостей готовності студента-психолога до професійної діяльності (2017)
Пахомова Н. Г. - Мотивація як основа формування інтегративних знань у процесі професійної підготовки (2017)
Процай Л. П. - Інтеграція хмарних і проектних технологій у підготовці майбутніх психологів, Гібалова Н. В. (2017)
Потоцька І. С. - Індивідуально-типологічні властивості вчителів музичних шкіл (2017)
Тодорова І. С. - Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів, Бульченко Д. В. (2017)
Мельничук М. М. - Проблема впливу творів кіномистецтва на свідомість та підсвідомість особистості глядача (2017)
Красильников І. О. - Екзистенційна конфліктність суб'єкта в поглядах К. Ясперса (2017)
Кузнецов О. І. - Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні (2017)
Мельник В. В. - Вибір як страх свободи в психології протестантизму (2017)
Ларін Д. І. - Методологія історико-психологічного дослідження періоду "Відкритої кризи" в контексті становлення сучасної парадигми (2017)
Максименко С. Д. - До 70-річчя наукової діяльності інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Карамушка Л. М. (2017)
75-річний ювілей С. Д. Максименка (2017)
70-річний ювілей Л. Ф. Бурлачука (2017)
70-річний ювілей В. В. Рибалки (2017)
Балл Георгій Олексійович (2017)
Дьяконов Геннадій Віталійович (2017)
Мозговий В. Л. - Психологія наукового жарту (2017)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2017)
Вихідні дані (2017)
Гайченко В. А. - Екологічна (популяційна) радіостійкість диких тварин (2016)
Ткач Є. Д. - Таксономічно-типологічний аналіз адвентивної фракції флори напівприродних фітоценозів агроландшафтів центрального Лісостепу (2016)
Бережняк Є. М. - Агроекологічна ефективність плоскорізного обробітку на схилових агроландшафтах Київщини, Бережняк М.  Ф.,  Шевченко І. П. (2016)
Колесніков М. О. - Продукційний процес гороху посівного за умов застосування біопрепаратів, Пащенко Ю. П., Пономаренко С. П. (2016)
Антіпов І. О. - Розробка ПЛР-систем для ідентифікації вірусу звичайної мозаїки квасолі (Bean Common Mosaic Virus), Гринчук К. В., Дупляк О. Т. (2016)
Бойко О. А. - Патологічні зміни у грибів Basidiomycetes за різних умов їх росту і розвитку, Григорюк І. П. (2016)
Бабич О. А. - Ефективність хімічних засобів захисту проти фітопаразитичних нематод хмелю, Бабич А. Г., Білявська Л. О. (2016)
Мыслыва Т. Н. - Оценка безопасности продуктов питания и питьевой воды, Белявский Ю. А., Надточий П. П., Герасимчук Л. А. (2016)
Водяніцький О. М. - Вплив температурного та кисневого режимів водного середовища на виживаність і розвиток коропових риб, Прімачов М. Т., Гриневич Н. Є. (2016)
Вагалюк Л. В. - Різноманіття і трофічні зв’язки ентомофауни агроландшафтів Лісостепу України, Міняйло А. А., Чайка В. М. (2016)
Кляченко О. Л. - Фізіолого-біохімічні ознаки цукрового буряку і диких видів роду Beta L. (2016)
Бородай В. В. - Агроекологічні аспекти застосування біопрепаратів при вирощуванні Fragaria Vesca L., Обринець І. В., Кляченко О. Л., Ліханов А. Ф., Субін О. В. (2016)
Хрокало Л. А. - Модифікація умов метанового зброджування відходів птахофабрик, Кучеренко В. М. (2016)
Кляченко О. Л. - Морфогенез смородини чорноїв умовах in vitro (Ribesnigrum), Скоп О. П. (2016)
Стариченко В. М. - Контроль стану посівів за флуоресценією хлорофілу в листках пшениці озимої м’якої на різних етапах органогенезу, Патика М. В., Голик Л. М. (2016)
Мартищук Т. В. - Стан глутатіонової ланки антиоксидантної системи у крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату "Бутаселмевіт", Віщур О. І., Гутий Б. В. (2016)
Скрипка Г. І. - Сезонний ритм росту та розвитку високорослих сортів іриса гібридного (Iris Hybrida Hort.) в умовах Лісостепу України (2016)
Харів М. I. - Гематологічний профіль крові щурів за умов оксидаційного стресу та за дії ліпосомального препарату, Гутий Б. В., Харів І. І. (2016)
Гетьман В. І. - Заповідання природи у слобідській Україні: історичний контекст (2016)
Горай Г. О. - Особливості початкових етапів органогенезу хуннєманнії дим’янколистої (Hunnemannia Fumariifolia Sweet (Papaveraceae Juss.)) в умовах Лісостепу України (2016)
Бондарь Т. І. - Поширеність і шкідливість кореневих гнилей ріпаку ярого в Київській і Хмельницькій областях, Кирик М. М. (2016)
Серга О. І. - Оцінка ступеня потенційної морозостійкості інвазійних деревних видів рослин у Правобережному Лісостепу України, Бабицький А. І., Китаєв О. І., Запольський Я. С., Кривошапко В. А., Якубенко Б.Є. (2016)
Пентелюк О. С. - Методологічні принципи діагностики дефіциту елементів мінерального живлення і води |в листках рослин гіркокаштана звичайного за спектральними коефіцієнтами відбиття, Нестерова Н. Г., Григорюк І. П. (2016)
Левон Ф. М. - Наукові основи удосконалення технології садіння дерев у міських насадженнях в середовищі київського мегаполіса у сучасних умовах, Левон В. Ф.,  Ільєнко О. О. (2016)
Польчина С. М. - Гумус у ґрунтах міських ландшафтів (на прикладі Чернівців), Лобова О. В. (2016)
GAJEWSKA P. - Hotel industry and environmental protection, PISKRZYNSKA K. (2016)
Рубежняк І. Г. - Порівняльна оцінка нормативів забруднення ґрунтів важкими металами в Україні та країнах ЄС (2016)
Naumovskay H. - International standards of ecological production, Skobsov A., Moldavan L. (2016)
Богма О. С. - Синергетичні ефекти інноваційної діяльності кластерів підприємств (2015)
Гилка У. Л. - Класифікація методів фінансово-економічного аналізу підприємств (2015)
Северина С. В. - Розвиток економічного потенціалу машинобудівної галузі України (2015)
Череп А. В. - Доцільність використання альтернативної енергетики на промислових підприємствах, Пєнзєва Д. М. (2015)
Череп О. Г. - Теоретичні засади сутності поняття "комунікації" підприємства машинобудування, Сиваченко О. В. (2015)
Шмиголь Н. М. - Аналіз та оцінка інноваційної діяльності на машинобудівних підприємствах, Сінєкаєва О. Д. (2015)
Яркина Н. Н. - Внутрихозяйственный механизм управления предприятием рыбного хозяйства (2015)
Максишко Н. К. - Аналіз ризиків на ринку нерухомості з точки зору гіпотези когерентного ринку, Шаповалова В. О. (2015)
Скрипник А. В. - Модель взаємодії енергетичного та аграрного секторів регіональної економіки, Голячук О. С., Воловоденко Л. В. (2015)
Коробкіна Н. Г. - Теоретичні засади визначення оптимальної шкали оподаткування доходів фізичних осіб (2015)
Шматковська Т. О. - Оцінювання сучасних тенденцій та шляхи покращення автоматизації обліково-аналітичного процесу суб’єктів господарювання, Мазуркевич Л. Є. (2015)
Битківська А. В. - Аналіз сучасних тенденцій банкрутства підприємств в Україні та світі (2015)
Дивінець О. Л. - Проблеми формування стратегії соціально-економічного розвитку міського громадського транспорту (2015)
Колобердянко І. І. - Стратегічне планування діяльності суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі, Коробов О. О. (2015)
Ткачук А. Е. - Побочные эффекты использования земельных ресурсов в Украине в условиях глобализации (2015)
Череп О. Г. - Досвід формування інноваційних бізнес-інкубаторів у розвинених країнах світу, Моісеєва А. А. (2015)
Андросова О. Ф. - Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання, Пекарський Д. С. (2015)
Кисільова І. Ю. - Проблеми формування та управління страховим портфелем, Нагорний Ю. І. (2015)
Остапенко В. М. - Формування визначення поняття "Фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства" (2015)
Студінська Г. Я. - Передумови та аналіз методологічних підходів до визначення вартості бренда (2015)
Зубрицька Я. О. - Оцінка системи управління трудовим потенціалом підприємства (2015)
Ібрагімов Е. Е. - Бюджетно-фінансова безпека: місце в системі управління підприємством та пріоритети посилення на сучасному етапі розвитку економіки (2015)
Шевченко Т. Г. - Обґрунтування необхідності забезпечення конкурентоспроможності країни як гарантії її безпеки, Одинець О. С. (2015)
Шульгіна Т. С. - Методологічні засади розробки механізму формування управлінського персоналу (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Cherep A. V. - Methodology to the organization of the internal control system, Novikova Kh. K. (2015)
Бондар Ю. О. - Необхідність управління ризиками підприємств машинобудуванняв сучасних умовах (2015)
Голубєв Д. І. - Особливості ризику та невизначеності при оцінці ефективності управлінння інвестиційних проектів (2015)
Залізнюк В. П. - Оцінка маркетингових передумов нарощування експорту підприємствами хімічної промисловості України (2015)
Калюжна Ю. В. - Аналіз ризиків у системі актикризового управління підприємствами машинобудування (2015)
Кущик А. П. - Удосконалення системи оцінювання інвестиційної привабливості підприємств (2015)
Руденко М. В. - Проблемні аспекти впровадження систем управління на підприємствах України (2015)
Сиваченко О. В. - Сучасний стан маркетингових комунікацій підприємств машинобудування (2015)
Череп А. В. - Стратегія сегментації ринку машинобудівної продукції, Бєлікова М. Ю. (2015)
Шмиголь Н. М. - Використання діагностичного аналізу та сценарного моделювання в управлінні санацією підприємства (2015)
Глазова Я. В. - Визначення поняття "самоорганізація територіальної громади" засобами семантичного моделювання, Максишко Н. К. (2015)
Іванов С. М. - Концепція застосування моделей та методів оцінювання економічної ефективності інтернет-проектів, Максишко Н. К. (2015)
Макаренко О. І. - Моделювання поведінки суб’єкта господарювання в умовах інформаційної рефлексії, Лось В. О., Ложкова Л. С. (2015)
Чеверда С. С. - Прогнозування ціни на продукцію металургійної галузі методами дискретної нелінійної динаміки, Максишко Н. К., Куркула С. Г. (2015)
Сергєєва Л. Н. - Обґрунтування структури доходів домогосподарства на засадах теорії життєздатності економічних систем, Ковтун О. А. (2015)
Колобердянко І. І. - Україна у світових рейтингах розвитку економіки, Сінєкаєва О. Д. (2015)
Колобердянко І. І. - Сучасні системи та організація оплати праці в зарубіжних країнах, Редька Ю. А. (2015)
Osaul A. A. - The role of export-biased policy in the development of automotive industry in the Republic of Korea (2015)
Bugaj V. - Analysis of traditional methodical approaches of valuation enterprise liquidity, Gorbunova A. (2015)
Дмитришин М. В. - Оцінка ефективності функціонування власного капіталу комерційного банку, Базилів Г. Я. (2015)
Роменська К. М. - Виконання видаткової частини місцевих бюджетів як інструмент соціально-економічного розвитку України, Дейкало Л. Є., Вербицька Л. С. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Економічні науки" (2015)
Соловей Е.С. - Синдром колоніальності у студіях Сергія Єфремова (2016)
Киченко О.С. - Міфотворчість в аспекті літературної теорії (2016)
Пахаренко В.І. - "Ясновидці невидимих світів" (своєрідність і вияви візіонерського типу творчости) (2016)
Корецька М.В. - Фольклор і романтизм: співвідношення художніх систем (2016)
Ткалич І.В. - Пам’ять жанру в повісті "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швайцарію" Майка Йогансена (2016)
Кабіна Ю.Г. - Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття (2016)
Клименко (Синьоок) Г.А. - Українська документально-біографічна проза: жанрово-стильові "межі" (на матеріалі роману Ігоря Муратова "Сповідь на вершині" і книги Євгена Стеблівського "Звенигора. Повстанці. Шабля на комісара") (2016)
Галаєва О.М. - Проблематика ранньої творчості Галини Пагутяк (2016)
Підопригора С.В. - Графічна проза як художній експеримент: український вимір (2016)
Скорина Л.В. - Специфіка паратексту в поезії Михайла Драй-Хмари й Павла Филиповича (2016)
Цуркан І.М. - Музичні імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Зварич В.З. - Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича (2016)
Девдера К.М. - Рецепція поезії Езри Паунда в літературній творчості Олега Лишеги (2016)
Лімборська А.І. - Південна готика в романі Кормака Маккарті "Дитя Боже": дискурс жахливого та апологія злочину (2016)
Вертипорох О. - Індивідуальна психобіографія як модель творчого самоусвідомлення жінки-митця в романі "Українська Реконкіста" Ніли Зборовської (2016)
Смольницька О.О. - Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської "сповідальної поезії" в "Коді української літератури" Ніли Зборовської (2016)
Мірошник О.Ю. - Автобіографія Василя Стефаника 9 лютого 1926 року: спроба психобіографічного прочитання (2016)
Літвинчук Т.В. - Засоби і способи реалізації природно-ландшафтних особливостей топосу середньовічного міста (на матеріалі романів "Смерть у Києві" та "Первоміст" Павла Загребельного) (2016)
Поліщук В.Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача десята) (2016)
Ромащенко Л.І. - "Слов’янські читання" на берегах Балтики (2016)
Коваль Н.А. - Болота "Месопотамії" (2016)
Astrauskaite I. - Lithuanian capital market: challenges of attracting the investments (2012)
Bazhenova O. - External shocks on economic growth of Ukraine: theoretical backgrounds and empirical testing (2012)
Belinskaja L. - Influence of economic growth into insurance market development of Lithuania and Ukraine, Velickiene M. (2012)
Carmona-González N. - Macroeconomic analysis of financial crisis: do monetary unions matter?, Díaz-Roldán C. (2012)
Chernyak O. - Some approaches to governmental regulation of labor force migration in Ukraine, Chernyak Y. (2012)
Chornodid I. - The theoretical aspect of social competitiveness of national economy in the current economic conditions (2012)
Chornous G. - Business Intelligence Technology: capabilities, application and features in Ukraine, Vetchynov O. (2012)
Dotsenko S. - Bribing as cooperative game (2012)
Fedorenko I. - Applying principle components analysis for modeling investment acceptance of companies, Rybalko V. (2012)
Galinienė B. - Regulation and development of alternative investment funds in Lithuania, Jarašius G. (2012)
Giriunas L. - Evaluation of internal control: risk management in extractive industry enterprises (2012)
Iskrenko L. - Global problems of financing various sectors of economic and the risks related with them (2012)
Jasevičienė F. - Lithuanian banking development and challenges in implementing Basel III (2012)
Kasnauskiene G. - Emigration and remittance impact on Lithuanian labour market and economic developmen, Stumbryte S. (2012)
Klimašauskienė D. - Fighting and preventing cartels, Giedraitis V., Borchardt M. (2012)
Korotayev S. - Foreign-exchange crisis in Belarus (2011): influence of the accounting and taxation systems on the economics of enterprises (2012)
Kosynskyi V. - Business processes in "clouds" (2012)
Kravets T. - Modeling of European stock indexes returns using wavelet analysis (2012)
Krylova N. - Government debt management in Ukraine: impact of European debt crisis (2012)
Хотинська-Нор О. З. - Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартівв загальному контексті судової реформи (2016)
Тарасюк В. М. - Конституційний Суд України: пошук істини (2016)
Теремецький В. І. - Застосування зарубіжного досвіду в сфері виконання юрисдикційних рішень в Україні, Крупнова Л. В. (2016)
Байрачна Т. О. - Контроль як спосіб забезпечення дисципліни та законності в діяльності Національної гвардії України (2016)
Марчук О. Л. - Перегляд заочного рішення суду: деякі питання практичного застосування, Бондарчук-Ладна О. В. (2016)
Семенюк О. Г. - Юридичне значення спеціальної мети при вчиненні державної зради у формі шпигунства (2016)
Шаповал О. В. - Особливості організаційно-тактичного забезпечення обшуку під час розслідування економічних злочинів (2016)
Крукевич О. М. - Генезис здійснення правосуддя у кримінальному провадженні за участю неповнолітніх осіб (2016)
Короєд С. О. - Методологічні основи визначення структури цивільної процесуальної діяльності (2016)
Боєва О. С. - Неправильне визначення судової юрисдикції при розгляді трудових спорів у порядку КАС України: негативні наслідки та шляхи їх усунення (2016)
Царікова О. В. - Правове забезпечення банківського резервування (2016)
Горецький О. В. - Мета цивільного судочинства і примирні процедури: постановка наукової проблеми (2016)
Майснер А. В. - Формування міжнародного злочину "агресія": передумови для широкої кваліфікації його складу (2016)
Ящук Т. І. - Узагальнення судової практики вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб) (продовження), Телегіна Н. О. (2016)
Калінеску Т. В. - В очікуванні перших прогнозів щодо змін у освітньо-професйній діяльності... (2016)
Аль Ширафi Мохаммед Авад - Формування організаційно-економічного механізму антикризового управління медичною галуззю (2016)
Doronina M. - Conceptual background of studying balanceness of economic efficiency and social equity, Mykhailenko D. (2016)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития экономики организаций (2016)
Павлов К. В. - Направления развития медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения (на примере Белгородской области РФ), Степчук М. А., Пинкус Т. М. (2016)
Лабутина Л. М. - Приоритетные направления регулирования экономики предприятий общественного сектора (2016)
Чернобаева Н. В. - Экономико-правовой потенциал организаций (2016)
Зеленко О. О. - Соціальний діалог та соціальний капітал, як базис економічного розвитку регіону (2016)
Калінеску Т. В. - Формування системи підтримки національної лояльності щодо забезпечення соціально-економічного розвитку (2016)
Ліхоносова Г.С. - Системні суперечності економічної інтерпретації механізмів трансформації суспільства (2016)
Ніконова Д. О. - Соціально-економічна адаптація внутрішньо переміщених осіб засобами громадських організації (2016)
Пономарьова І. В. - Полівекторність cоціально-економічної парадигми визначення механізмів трансформації суспільства (2016)
Сущий С. Я. - Оценка этнодемографического потенциала региона (на примере Волгоградской области Южного федерального округа России) (2016)
Зеленко О. О. - Інноваційні інструменти туристичного маркетингу для розвитку туризму Луганської області, Стеганець С. С. (2016)
Мустафаев А. А. - Формирование финансовых ресурсов АПК северных регионов России (2016)
Павлов К. В. - Наноинновации как фактор повышения эффективности интенсификации производства региона (2016)
Старокожева Г. И. - Менеджмент особо охраняемых природных территорий Южного федерального округа России, Митрофанова И. А. (2016)
Расулев А.Ф. - Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития (2016)
Співробітники СНУ ім. В. Даля долучилися до актуалізації соціально-економічних проблем світу в рамках V Всеросійського наукового семінару, м. Сиктивкар, 21-23 вересня 2016 р. (2016)
Редакційна колегія рекомендує (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Бунчук О. - Організаційно-педагогічна діяльність Товариства шкільної освіти в умовах боротьби за збереження української школи в часи денікінської окупації (вересень-грудень 1919 року) (2015)
Люшин М. - Методичне забезпечення перебудови освіти на Рівненщині (1990-1999 рр.) (2015)
Завалевський Ю. - Творча самореалізація особистості вчителя як головна умова професійної діяльності (2015)
Загородня А. - Проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі у педагогічній теорії (2015)
Єрмак Ю. - Проблема професійного самопізнання особистостів процесі фахової підготовки майбутнього вчителя (2015)
Ковбасюк Т. - Формування компетентності педагогічних працівників до здійснення професійно-педагогічної та міжособистісної професійної комунікації (2015)
Рідей Н. - Сучасний стан дослідження у сфері управління освітою: аналіз керівництва ВНЗ, Шолудяк А., Богуцький Ю. (2015)
Гарник І. - Інформаційні та комунікаційні технології у системі дошкільної освіти Великої Британії, Пантюк М. (2015)
Калачова Л. - Особливості використання технологій відео конференції у діяльності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Ручинська Н. - Основні підходи до визначення поняття змішаного навчання, Семененко І. (2015)
Мандрик Н. - Загальнонаціональна мова як засіб освіти в Україні (2015)
Дубцова О. - Успішна комунікація в групі: e-learning (2015)
Зелез І. - Вивчення іноземної мови (української) у вищих медичних навчальних закладах України (2015)
Огринчук О. - Проблема формування навичок монологічного та діалогічного мовлення у методиці навчання студентів-іноземців (2015)
Павелків К. - Рефлексивні засади професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Яценюк Н. - Підготовка фахівців іноземної мови у навчальних закладах України кінця ХІХ-ХХ ст. (2015)
Демчук О. - Теоретичні підходи до вивчення життєвої компетентності особистості (2015)
Полицяк Н. - Формування психолого-педагогічної компетентності педагогів, які працюють з академічно обдарованими учнями (2015)
Глінчук Ю. - Формування в майбутніх учителів початкових класів ціннісного ставлення до професійної працеохоронної діяльності (2015)
Михасюк Т. - Формування мовленнєвих умінь молодших школярів засобами народного календаря (2015)
Антіпова Н. - Формування фахової компетентності у бакалаврів селекціонерів-генетиків, Рідей Н., Антіпов І. (2015)
Віднічук М. - Ознайомлення учнів середньої школи з основами нанотехнологій, Андрєєв О. (2015)
Зазуліна Л. - Здоров'язбережувальне навчання як провідний аспект функціонування моделі Школи повного дня (2015)
Кристопчук Т. - Полікультурне виховання у системі педагогічної освіти в країнах Західної Європи (2015)
Лаппо В. - Актуалізація етнопедагогічних традицій у виховному процесі ВНЗ - важливий чинник формування духовних цінностей студенства (2015)
Ковальський Р. - Сутність професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Потапчук Т. - Становлення хорового мистецтва в Україні (2015)
Білик Н. - Школа новаторства - трансформатор новацій в освітній системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2015)
Кендюхова А. - Удосконалення професійної компетентності педагога за допомогою технології "портфоліо" (2015)
Колосова Л. - Інноваційна методична робота як обов'язковий елемент професійно-педагогічної діяльності методистів районних (міських) науково-методичних установ (2015)
Ляхоцька Л. - Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку (2015)
Пулатова Л. - Мовна когніція як складова полілінгвального світогляду особистості, Місінькевич О. (2015)
Рак Н. - Дослідження особливостей професійної підготовки особистості (2015)
Сніговська О. - Формування мотивації в студентів-міжнародників ОНУ ім. І. І. Мечникова при вивченні професійної новогрецької мови, Малахіті А. (2015)
Тусик Н. - Модель розвитку навичок міжкультурної комунікації (2015)
Погрібний І. М. - Проблема співвідношення правового впливу та правового регулювання у теорії права (2006)
Холод Ю. А. - Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс) (2006)
Михайлович Д. М. - Принципи захисту прав людини та суверенітету держави у сучасному світі (2006)
Єлфімов В. О. - Адат як джерело права мусульманських народів, що проживають в країнах СНД (2006)
Саппа М. М. - Громадський рух як суб’єкт правових і державних змін у "Маніфесті комуністичної партії" (2006)
Яременко А. О. - Щодо визначення поняття масових заходів (2006)
Максименко Ю. Є. - Удосконалення нормативно-правового регулювання інформаційної безпеки України в умовах євроінтеграції (2006)
Гавриленко О. А. - Боспоро-римські взаємини у другій половині I ст. до н.е. – третій чверті III ст. н.е.: історико-правове дослідження (2006)
Греченко В. А. - Ради України в умовах зміцнення тоталітарного режиму (1929 – 1933 рр.) (2006)
Цимбал П. В. - Історико-правова характеристика податкової системи України напередодні Великої Вітчизняної війни (2006)
Марчук М. І. - Набуття майна одиницями територіального самоврядування Республіки Польща (2006)
Степанюк Р. Л. - Профілактична діяльність слідчого у справах про злочини, пов’язані з незаконним використанням бюджетних коштів службовими особами (2006)
Осика І. М. - Характеристика способів використання підроблених документів при вчиненні злочинів у сфері підприємництва (2006)
Мохончук С. М. - Законодавство країн СНД про відповідальність за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: порівняльний аналіз (2006)
Андрєєв О. О. - Типові слідчі ситуації розслідування вбивств, учинених неповнолітніми (2006)
Заяць Д. Д. - Сутність та види ситуацій перевірки показань на місці на досудовому слідстві (2006)
Ігнатенко В. В. - Поняття міжнародного розшуку, арешту та конфіскації одержаних злочинним шляхом грошових коштів та майна: окремі кримінально-процесуальні аспекти (2006)
Іваненко І. В. - Способи злочинної інтеграції в інституті співучасті (2006)
Дерій А. В. - Цілі та форми залучення фахівців захисником (2006)
Храмцов О. М. - Психічне насильство у кримінальному праві: поняття та ознаки (2006)
Шевчук О. О. - Сучасні проблеми застосування засобів дистанційного сканування при розкритті злочинів (2006)
Самойлова О. С. - Особливості об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 330 КК України (2006)
Гриценко І. С. - Деякі питання еволюції наукових поглядів на інститут адміністративної відповідальності (2006)
Ярмакі Х. П. - Адміністративно-запобіжні заходи, що застосовуються міліцією в процесі здійснення адміністративного нагляду (2006)
Марченко О. О. - Судовий контроль при розгляді справ про адміністративні правопорушення (2006)
Дубенко О. М. - Деякі проблеми визначення видів суб’єктів доказування в адміністративному судочинстві (2006)
Фіночко Ф. Д. - Короткий нарис державної адміністрації у Візантійській імперії (2006)
Сіліч І. І. - Про значення правової культури для забезпечення прав і свобод громадян в адміністративному процесі (2006)
Чорномаз О. Б. - Профілактика правопорушень серед неповнолітніх на залізничному транспорті (2006)
Пономаренко Г. О. - Компетенція суб’єктів управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2006)
Назаров І. В. - Прокуратура України на шляху до європейських стандартів (2006)
Захарченко А. М. - Організаційно-правові питання реалізації господарської компетенції місцевих державних адміністрацій (2006)
Арістова І. В. - Службові права посадових осіб як особливої категорії найманих працівників (2006)
Маринів Н. А. - Правові принципи проведення податкових перевірок (2006)
Ткачук О. І. - Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України (2006)
Мусієнко І. І. - Нелегальна міграція: чинники та масштаби у сучасній Україні, Стародубцев А. А. (2006)
Тиндик Н. П. - Порівняльна характеристика європейської та американської моделей імміграції (2006)
Мічурін Є. О. - Проблематика обмежень майнових прав фізичних осіб в аспекті адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу (2006)
Ніколаєв І. С. - Проблема розмежування відповідальності за зобов’язаннями держави Україна та юридичних осіб з державною участю в міжнародному приватному праві (2006)
Греков Є. А. - Проблеми застосування в законодавстві України поняття твору архітектури як об’єкта авторського права (2006)
Бервено С. М. - Зміст принципів справедливості, добросовісності і розумності у договірних зобов’язаннях за Цивільним кодексом України (2006)
Заєць О. В. - До проблеми вільного використання об’єктів авторського права (2006)
Горєв В. О. - Свобода переговорів при укладенні договору та її правові обмеження (2006)
Ясинок М. М. - Чи є принцип змагальності в окремому провадженні? (2006)
Голубенко О. Є. - Правова природа держави як суб’єкта права інтелектуальної власності (2006)
Макаренко А. С. - Особливості правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті (2006)
Лукіна І. М. - Заходи примусу в цивільному процесуальному праві (2006)
Синєгубов О. В. - Захист честі, гідності та ділової репутації працівників міліції у системі МВС (2006)
Якименко М. М. - Роль рішень Конституційного Суду та постанов Пленуму Верховного Суду України у реалізації міжнародних стандартів у трудовому законодавстві України (2006)
Могілевський Л. В. - Історичні передумови і об’єктивна необхідність диференціації правового регулювання трудових і службово-трудових відносин (2006)
Безусий В. В. - Визначення поняття "ринок праці" у сучасній науці трудового права (2006)
Дей М. О. - Співвідношення міжнародного приватного і національного права у сфері регулювання трудових правовідносин працівників-мігрантів (2006)
Ляшенко Н. О. - Проблеми соціалізації дітей в сучасній Україні (2006)
Остафійчук Г. В. - Професійна ідентифікація особистості в правоохоронній сфері (2006)
Греченко В. А. - Від права античності до права сучасності: Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.). Монографія. Харків: Парус, 2006. – 325 с. (2006)
Новини наукового життя Університету (2006)
На книжкову полицю (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Вступ (2015)
Волощенко-Віслобокова О. М. - Система освіти та церква у світській державі (2015)
Манжул І. В. - Фізичний захист ядерної безпеки: поняття, цілі, умови досягнення (2015)
Мельничук О. П. - Шляхи подолання проблем діяльності релігійних організацій в Україні (2015)
Мілова Т. М. - Право на академічну свободу: конституційно-правовий вимір (2015)
Максимович Р. О. - Роль європейського суду з прав людини в механізмі захисту соціальних та економічних прав людини (2015)
Мамедов Г. А. - Історичні типи прокураторів Римської імперії на початку нашої ери (2015)
Черновол С. О. - Способи тлумачення нормативно-правових договорів (2015)
Білоглазова Н. О. - Поняття адміністративно-правового статусу центральних банків країн-учасників Європейського Союзу (2015)
Бітов А. І. - Становлення та розвиток касаційного провадження в адміністративному судочинстві за часів незалежної України (2015)
Бунечко В. І. - Виникнення і розвиток адміністративно-деліктних правовідносин (2015)
Гарбузов В. О. - Структура адміністративно-правового статусу підрозділів внутрішньої безпеки органів внутрішніх справ в Україні (2015)
Горбач Д. О. - Деякі питання юридичної відповідальності особового складу Національної гвардії України (2015)
Гробова В. П. - Розгляд основних особливостей організації та функціонування місцевого самоврядування Швейцарії (2015)
Губерська Н. Л. - Акредитація освітньої програми як вид адміністративної процедури у сфері вищої освіти в Україні (2015)
Денега О. П. - Соціальна обумовленість криміналізації незаконного збагачення (2015)
Денисевич А. Ю. - Щодо визначення поняття "професійний рівень працівника" (2015)
Денисенко А. П. - Теоретико-правова характеристика суб’єктів організації громадського контролю у сфері державного управління (2015)
Калінін О. В. - Доступ до публічної інформації як метод громадського контролю за діяльністю Служби безпеки України (2015)
Кармазіна Л. П. - Принципи, на яких ґрунтується правовий статус відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами (2015)
Кібець В. О. - Шляхи удосконалення адміністративно-правового забезпечення статусу Державної судової адміністрації (2015)
Кирилюк І. В. - Сутність апеляційного строку в адміністративному судочинстві України (2015)
Колєсніков Д. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів системи державного управління (2015)
Кушнір С. М. - Види, форми та методи президентського контролю у сфері освіти (2015)
Литвиненко В. І. - Напрями адміністративно-правової протидії корупції в Україні (2015)
Логачов І. В. - Сьогодення кодифікації адміністративно-деліктного права України (2015)
Мамедов Е. А. - Оптимізація адміністративно-правових засад контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2015)
Манжула А. А. - Проблеми організації діяльності науково-дослідних установ в Україні (2015)
Михайлов Р. І. - Адміністративно-правові категорії у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Ніколайчук С. В. - Принципи діяльності національної школи суддів України (2015)
Онищук І. І. - Техніка правового моніторингу (2015)
Парненко В. С. - Теоретичні засади інституту адміністративної відповідальності в системі юридичної відповідальності права України (2015)
Порощук П. П. - Поняття та значення контролю за діяльністю апарату суду (2015)
Скоренька А. В. - Поняття якості харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу (2015)
Сокуренко В. В. - Поняття, особливості та ознаки адміністративно-правового статусу Сухопутних військ України (2015)
Терещук О. Д. - Історичний генезис розвитку громадського контролю за правоохоронною діяльністю в період 1917-1945 рр. (2015)
Тодощак О. В. - Правова природа перегляду рішень адміністративних судів верховним судом України, Труш В. В. (2015)
Трофімцов В. А. - Принципи адміністративно-правового забезпечення протидії тероризму (2015)
Фоменко М. В. - Поняття інституційних механізмів контролю дотримання прав дитини (2015)
Юсупов В. А. - Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування (2015)
Ярова Р. В. - Суспільна шкідливість адміністративних проступків водіїв автотранспортних засобів (2015)
Ярошенко В. І. - Аналіз існуючих моделей касаційного перегляду судових рішень в країнах континентальної правової системи (2015)
Марцеляк О. В. - Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2006)
Волошенюк О. В. - Сутність і обсяг поняття "юридичні колізії" (2006)
Погрібний С. О. - Юридичні факти в механізмі досягнення мети правового регулювання цивільних відносин (2006)
Червяцова А. О. - Вичерпання національних засобів правового захисту як умова прийнятності скарги: практика Європейського суду з прав людини потребує перегляду (2006)
Шестак С. В. - Цивільний, громадянський та громадський контроль: до визначення понять (2006)
Бондар Р. Г. - Юридична природа гарантій депутатської діяльності (2006)
Зубенко Г. В. - Гласність як основний принцип діяльності контрольно-рахункових органів: вітчизняний та зарубіжний досвід (2006)
Тучак Р. М. - Питання правового статусу суб’єктів боротьби з корупцією (2006)
Логвиненко О. І. - Правові засади забезпечення прав людини на сприятливе навколишнє середовище на міжнародному рівні та в Україні (2006)
Іванюшенко В. В. - Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина (2006)
Гавриленко О. А. - Правова регламентація договору позики в античних державах Північного Причорномор’я (2006)
Кондратюк Л. В. - Основні аспекти правового регулювання міжнародних відносин у Східному Середземномор’ї в період античності (2006)
Захарченко П. П. - Правовий режим земель за проектами Положень комітетів з покращення побуту поміщицьких селян лівобережних українських губерній (Харківська,Чернігівська, Полтавська) середини ХІХ ст. (2006)
Любченко Д. І. - Система покарань у кримінальному праві Гетьманщини другої половини ХVІІ – першої чверті ХVІІІ ст. (за судовою практикою) (2006)
Дарнопих О. Г. - Магдебурзьке право як елемент становлення місцевого самоврядування в українських містах (2006)
Греченко В. А. - Контроль за пресою в умовах формування тоталітарного режиму в Україні (1926 – 932 рр.) (2006)
Пироженко О. С. - Позбавлення волі та альтернативні йому види покарання у вітчизняному кримінальному праві (друга половина XVII ст. – початок ХХ ст.) (2006)
Гладун В. О. - Погляди І. Гаспринського на проблему правосуддя (2006)
Тіхонова М. А. - Становлення спортивних об’єднань до ХІХ століття (2006)
Литвинов О. М. - Закономірні зв’язки у системі механізму протидії злочинності (2006)
Борисенко І. В. - Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики вбивств із розчленуванням трупа (2006)
Войціховський А. В. - Міжнародні та національні механізми протидії фальшивомонетництву: сучасний досвід та перспективи розвитку (2006)
Кутоманов Д. Є. - Принцип гласності як засіб забезпечення конституційних прав особи у кримінальному процесі (2006)
Іваненко І. В. - Стійкість як ознака організованого злочинного об’єднання (2006)
Булулуков О. Ю. - Прийняття тактичних рішень у процесі розслідування злочинів (2006)
Храмцов О. М. - Психічне насильство як спосіб вчинення злочину, його види та форми (2006)
Герасименко О. Ю. - Використання технічних засобів при дослідженні місця вчинення злочину (2006)
Корнієнко В. В. - Взаємодія правоохоронних органів з банками, контролюючими та наглядовими органами при розслідуванні злочинів у банківській сфері (2006)
Андрєєв О. О. - Специфіка доказування у справах про вбивства, вчинені неповнолітніми (2006)
Мовчан Г. В. - Роль прокурора на досудовому слідстві (2006)
Погребняк С. В. - Попередження злочинів на досудовому слідстві (2006)
Яресько Л. Ю. - Державна політика України в боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції, СНІДу та хвороб, що передаються статевим шляхом (2006)
Киркач Я. О. - Проблеми методології дослідження впливу сезонного чинника на стан громадського порядку в курортних регіонах (2006)
Лотохова Д. А. - Страх перед злочинністю: напрямки зарубіжних досліджень (2006)
Ярмакі Х. П. - Спеціальний примус, що застосовується міліцією при здійсненні адміністративного нагляду (2006)
Джагупов Г. В. - Мета та види адміністративних стягнень у контексті реформування інституту адміністративної відповідальності (2006)
Новіков В. В. - Правове регулювання відомчого контролю в органах внутрішніх справ (2006)
Гриценко І. С. - Провадження в справах про адміністративні проступки за Адміністративним кодексом УРСР (2006)
Казанчук І. Д. - Патрульна служба МВС України: деякі аспекти функціонування (2006)
Кириченко Ю. М. - Щодо проблем здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень (2006)
Пономаренко Г. О. - Система органів державного управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі (2006)
Джафарова О. В. - Створення підрозділів патрульної служби МВС України як чинник реформування міліції громадської безпеки (2006)
Джафарова М. В. - Класифікація управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням (2006)
Самойлов М. О. - Колізійні питання спадкового права у сучасному українському законодавстві (2006)
Лисюк Ю. В. - Позов – основна форма захисту цивільних прав у суді, Кіріязова М. В. (2006)
Мірошниченко О. С. - Щодо конституційного захисту земельних відносин в Україні (2006)
Мавліханова Р. В. - Правове регулювання права комунальної власності в Україні (2006)
Мирза С. С. - Поняття та ознаки послуги з управління багатоквартирним будинком (2006)
Спіжов В. В. - Страхування депозитних вкладів населення (2006)
Нестеренко П. В. - Правоздатність вищого навчального закладу (2006)
Городилова О. О. - Відмова від спадщини як особлива правомочність зі здійснення права на спадкування (2006)
Спаська М. О. - Джерела регулювання договору морського страхування (2006)
Рябченко Ю. Ю. - Пред’явлення позову та права на позов у справах про захист прав споживачів (2006)
Акімов В. В. - Деякі організаційно-правові проблеми аудиторської діяльності в Україні (2006)
Греченко В. А. - Упровадження положень статті 10 Конституції України в навчальний процес ХНУВС, Лапшина В. Л., Голубенко Є. Т. (2006)
Ваховський Л. Ц. - Євроінтеграція і культурний традиціоналізм у регулюванні соціальних відносин: зіткнення цінностей і цілі освіти, Литвинов О. М. (2006)
Андрєєва О. Б. - Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність (2006)
Власенко І. В. - Удосконалення професійної підготовки працівників ОВС (2006)
Артеменко Я. І. - Філософія в сучасній системі освіти правоохоронця (2006)
На книжкову полицю (2006)
Новини наукового життя Університету (2006)
Наші автори (2006)
Вихідні дані (2006)
Глуховська М. - Змістові нарощення власних імен у мовній картині світу українців (2015)
Григор’єва Т. - Класифікаційні особливості фразеологізмів із компонентом-найменуванням "їжа" в сучасній англійській мові (2015)
Дворянкін В. - Номінація атмосферних опадів у говірці села Більманка Куйбишевскього району Запорізької області, Онищенко Ю. (2015)
Іваницька Н. - Про "ключові слова" до статей у збірниках наукових праць із мовознавства (2015)
Конопляник Л. - Етапи укладання термінологічних словників (2015)
Левченко І. - Оказіональна лексика у мовознавчих студіях (2015)
Мельник О. - Структурування ергонімів за мотивованістю семи (2015)
Павлюк В. - Статистично-мотиваційні характеристики прізвиськ Вінницької області (2015)
Старченко О. - Поняттєво-термінологічна модель термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови (2015)
Стефанова Н. - Сучасні англомовні педагогічні терміни на позначення діагностування якості знань (2015)
Стишов О. - Особливості словотворення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові (2015)
Товстенко В. - Жаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексики (2015)
Токарь Є. - Радіообмін цивільної авіації: лінгвістичні особливості та характерні риси (2015)
Царьова Л. - Функціонування метеорологічних абревіатур у контексті авіаційної англійської мови (2015)
Барчук В. - Граматичні рівні репрезентації категорії темпоральності (2015)
Боровська О. - Партицип у сучасній німецькій мові: структурні і функціональні типи (2015)
Вінтонів М. - Складнопідрядні речення власне-прислівного типу в аспекті теорії актуального членування (2015)
Завгородня А. - Префіксація та напівпрефіксація дієслів сучасної німецької мови (2015)
Лебедь Ю. - Функціонування обов’язкових придієслівних компонентів у реченнях безособової структури (2015)
Мала Ю. - Синтаксичні засоби вираження експресивності в текстах ЗМІ (2015)
Сушкевич О. - Деякі аспекти лінгвістичного застосування логіко-поняттєвого підходу до трактування модальності (2015)
Тимченко С. - Еліптичні конструкції у фразеології радіообміну цивільної авіації англійською мовою (2015)
Шинкарук В. - Модусно-диктумні відношення в реченнєвій структурі (2015)
Яслик В. - Вираження евіденційного перцептивного модусу у структурі складнопідрядного з’ясувального речення з предикатами сенсорного сприйняття (2015)
Абашкина Т. - Концепт как единица когнитивной лингвистики (2015)
Білюк І. - Відеореклама в брендингу міст (2015)
Горбач І. - Прагматичний аспект розмовного мовлення (на матеріалі французької мови) (2015)
Дзюбенко О. - До питання про співвідношення і співіснування різновидів картини світу в науковому просторі (2015)
Жаровська О. - Питальні речення у ЗМІ: комунікативна інтенція (2015)
Жихарєва О. - Екопоетика: аспекти дослідження (2015)
Жовніренко Я. - Аналіз типології мовних ситуацій у концепції В. О. Виноградова (2015)
Зернецкая А. - Коммуникативно-деятельностный подход к рассмотрению лингвистической компетенции (2015)
Зізінська А. - Прямі директивні мовленнєві акти в середньоанглійській мові (2015)
Камінська М. - Когнітивно-прагматичний потенціал контексту: сучасний вектор досліджень (2015)
Козак С. - Фреймова структура англомовного прес-релізу (2015)
Коломійчук О. - Бінарний концет МОРАЛЬНІСТЬ/ АМОРАЛЬНІСТЬ у сучасному аполітичному дискурсі (2015)
Малащук-Вишневська Н. - Передконцептуальний вимір словесних образів нонсенсу в сучасній американській поезії (2015)
Маріна О. - Когнітивно-дискурсивна категорія парадоксальності в інтерпарадигмальному ракурсі (2015)
Нагорна О. - Семантико-прагматичний аспект неоднозначності (2015)
Саєвич І. - Антропоцентризм у мові і мовознавстві (2015)
Сальтевська М. - Концептуальні кореляти референта "криза", утворені за кваліфікативною схемою (на матеріалі англомовного газетного дискурсу) (2015)
Холявко І. - Когнітивний тип особистості автора і мовні відхилення у науковому тексті в аспекті редагування (2015)
Шевченко Л. - Концептосфера "ОТЕЦЬ" у тексті Нового Завіту (2015)
Щербина С. - Мовна об’єктивація бінарних концептів SUCCESS та FAILURE в англомовних художніх творах ХХ століття (2015)
Вайноренє І. - Герої Джейн Остін у дискурсі сучасної англомовної жіночої прози (досвід літературного аналізу романуК. Шин "Три дами Вейссманн з Вестпорту") (2015)
Герасименко Л. - Специфіка запитань у англомовному дискурсі радіообміну (2015)
Голікова Н. - Оказіональні антропоніми в художньо-літературному дискурсі (на матеріалі романістики П. Загребельного) (2015)
Громовенко В. - Дослідження політичного дискурсу в лінгвістиці (2015)
Гурко О. - Основні засоби вираження ствердження в художньому стилі (на прикладах діалогічного мовлення) (2015)
Дубінська О. - Ознаки перифрази як стилістичної фігури (2015)
Зайченко Ю. - Фентезі як жанр сучасної художньої літератури (2015)
Козубська І. - Мовні та позамовні співвідношення між мовленнєвим жанром "наукова монографія" та функціональним науковим стилем (2015)
Колесниченко Е. - Каламбурный парадокс в сатирическом произведении (на материале монологов М. М. Жванецкого) (2015)
Корольова В. - Пряма мовленнєва партія автора в сучасній українській драмі абсурду (2015)
Луца М. - Мистецтво публічного виступу (2015)
Масель Ю. - Субстандартні одиниці англійської мови як знак іллокуції, маркер інтенціональності та засіб когерентності в публіцистичному тексті (2015)
Матковська Г. - Поетика композиції художнього тексту (2015)
Радзіон В. - Функціонування складних іменників спортивної тематики у реченні (на прикладі спортивних рубрик газети Frankfurter Allgemeine Zeitung) (2015)
Радул С. - Теоретичні аспекти дослідження дискурсу (2015)
Свінціцька О. - Експресивно-комунікативні особливості сучасного мас-медійного дискурсу в контексті естетолінгвістики Б. Кроче (2015)
Сидоренко І. - Підходи до вивчення ідіостилю у лінгвістичних дослідженнях художнього тексту (2015)
Ходаковська Н. - Стилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири у поезії Генріха Гейне (2015)
Черниш О. - Невербальні тактики стратегії само презентації головних редакторів популярних жіночих журналів (2015)
Чорноус О. - Рекламний текст як об’єкт лінгвістичної експертизи (2015)
Шатілова О. - Науковий та навчальний дискурси: функійні особливості взаємодії (2015)
Шлапаков О. - Параметры идентификации непрямых форм реализации речевого жанра "поздравление" (2015)
Юровських К. - Механізми виникнення непорозуміння в сучасному англомовному дискурсі (2015)
Вишивана Н. - Лексико-семантичні та лінгвостилістичні особливості зоонімних художніх порівнянь німецької та української мов (2015)
Гавдида Н. - Особливості викладання української мови як іноземної, Назаревич Л. (2015)
Глушаниця Н. - Особливості граматичного перекладу англомовної науково-технічної літератури авіаційної тематики (на прикладі технічних текстів керівництва із обслуговування й експлуатації літаків) (2015)
Ivanytska N. - Correlation between Translation and Linguistic Studies:Current Approaches (2015)
Ковтун О. - Слова-реалії в туристичних текстах: лінгвістичний і перекладознавчий аналіз (2015)
Коккіна Л. - Когнітивна складова перекладу афоризмів філософської казки "Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері (2015)
Коцюба З. - Вербалізація взаємозв’язку "жінка – чорт" у пареміях слов’янських, германських і романських мов (2015)
Лучечко Т. - Амбівалентний аспект загадок як способів вербалізації дійсності (на матеріалі української та англійської мов) (2015)
Петрик О. - Імплікативність дієслівних граматичних категорій у семантичній структурі українських та російських nomina actionis (2015)
Сушко З. - Умберто Еко про проблеми перекладу в умовах глобалізації (2015)
Тарануха Т. - Структурно-семантичні та граматичні характеристики субстантивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах (2015)
Ткачівська М. - Молодіжний сленг і його переклад (2015)
Федух І. - Лексико-семантична репрезентація концепту ДОБРО у прикметниках англійської та німецької мови GOOD та GUT, Кустовська І. (2015)
Філатова К. - Методика порівняльно-типологічного аналізу колоративних композитів на матеріалі англійської, української та новогрецької мов (2015)
Шилінська І. - Використання лексичних трансформацій у процесі перекладу науково-технічного тексту (2015)
Попов С. І. - Використання основних елементів живлення сучасними сортами пшениці твердої ярої залежно від попередника і фону живлення, Цехмейструк М. Г., Манько К. М., Усов О. С. (2015)
Маслиёв С. В. - Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность сахарной кукурузы (2015)
Шевніков М. Я. - Особливості розвитку сої залежно від строків сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України, Лотиш І. І., Галич О. П. (2015)
Боголюбов В. М. - Система принципів сталого розвитку як теоретична основа підготовки майбутніх екологів (2015)
Танчик С. П. - Оптимізація контролю забур’яненості посівів сої за різних систем землеробства у Правобережному Лісостепу України, Мигловець О. П. (2015)
Полторецький С. П. - Оцінка залежності врожайності і показників якості насіння проса залежно від строку та способу сівби, Полторецька Н. М. (2015)
Баган А. В. - Формування продуктивності та якості зерна гібридів кукурудзи залежно від попередника (2015)
Барат Ю. М. - Урожайність пшениці озимої залежно від вмісту елементів живлення в ґрунті (2015)
Фесенко О. Г. - Екологічний стан водних об’єктів Полтавської області, Коваль В. В., Кучерявий С. О. (2015)
Ломако Д. В. - Технологія інкубації гусячих яєць в умовах Миргородського приватного орендного сільськогосподарського інкубаторно-птахівничого підприємства (2015)
Колич Н. Б. - До особливостей лімфатичного русла травної трубки дрібної рогатої худоби, Скрипка М. В. (2015)
Локес П. І. - Ультрасонографія селезінки у собак, Кравченко С. О. (2015)
Киричко Б. П. - Клінічна та рентгенологічна характеристика запально-гнійних процесів дистального відділу кінцівок у свиней, Звенігородська Т. В., Семіренко В. В. (2015)
Юськів І. Д. - Ефективність використання різних тест-культур яєць гельмінтів щодо встановлення дезінвазійних властивостей хімічних засобів, Мельничук В. В. (2015)
Щербакова Н. С. - Визначення якості курячих яєць виробництва ПАТ "Полтавська птахофабрика", Передера Ж. О., Передера С. Б. (2015)
Гавриленко О. С. - Визначення мікробіологічних ризиків під час дослідження м'яса свиней, уражених саркоцистозом, Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2015)
Канівець Н. С. - Поширення виразкового глоситу у великої рогатої худоби в окремих господарствах Полтавського району (2015)
Маслак Ю. В. - Застосування білково-вітамінних кормових добавок дрібним тваринам, Собакар А. В. (2015)
Грушанська Н. Г. - Визначення клінічних показників у корів з використанням інформаційних технологій (2015)
Гавриленко О. С. - Обґрунтування доцільності специфічної профілактики інфекційного бронхіту курей (2015)
Компанієць В. О. - Економічна ефективність вирощування сучасних сортів пшениці озимої в умовах Північного Степу України, Солодушко М. М., Кулик А. О. (2015)
Лєві Л. І. - Моделювання залежностей "багатовимірний вхід–вихід" для автоматизації процесів керування в умовах невизначеності (2015)
Іванов О. М. - Визначення холодопродуктивності термоелектричного модуля Пельт'є на основі багатофакторного експерименту, Арендаренко В. М., Тшеджо Уако Гі Патріс (2015)
Гончаров С. Л. - Розподілення метацеркаріїв Paracoenogonimusovatus (Trematoda, Cyathocotylidae) у м’язовій тканині прісноводних риб (2015)
Орлов О. В. - Мінімізація кредитних ризиків у діяльності сільських кредитних спілок із використанням систем скорингу (2015)
Величко Є. І. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Аннотации (2015)
Аnnotations (2015)
Правила подання матеріалу для публікаці (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Паліативна допомога в Україні: філософські, етичні, психологічні та духовні аспекти" (2016)
Етичні засади надання паліативної і хоспісної допомоги в Україні (обговорені та затверджені учасниками науково-практичної конференції з міжнародною участю "Паліативна допомога в Україні: морально-етичні, психологічні та духовні аспекти", 14 – 15 червня 2016 р., м. Харків) (2016)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Паліативна допомога в Україні: морально-етичні, психологічні та духовні аспекти", 14 – 15 червня 2016 р., м. Харків (2016)
11-й Українсько-баварський симпозіум "Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності": ще один крок у майбутнє (2016)
Коношевич Л. В. - Огляд стану нормативно-правового забезпечення знеболення в системі паліативної допомоги в Україні, Моісеєнко Р. О., Губский Ю. І., Толкачьова Я. А. (2016)
Зачек Л. М. - Реабілітаційна медицина Києва на захисті учасників АТО та ветеранів, Моісеєнко Р. О. (2016)
Тарабукіна І. І. - Нові підходи до системи надання соціальних послуг в Україні, Чайковська В. В., Вялих Т. І. (2016)
Prashchayeu K. - Evidance-based geriatric care, Ilnitski A., Korshun E. (2016)
Клюсов О. М. - Професійна адаптація медичних працівників, які надають паліативну допомогу, Калачов О. В., Мухаровська І. Р. (2016)
Губський Ю. І. - Фармакологічний контроль больового синдрому, як складова паліативної медичної допомоги, Толстих О. І., Парамонова Г. І. (2016)
Кожина Г. М. - Концептуальні засади психологічної підтримки членів сім’ї паліативних пацієнтів, Маркова М. В., Мухаровська І. Р. (2016)
Мясоедов С. Д. - Эндопротезирование молочных желез в комплексе мер реабилитации больных, перенесших мастэктомию по поводу рака и предопухолевых заболеваний, Терсенов Я. А., Мясоедов Д. В., Кошель К. В., Бакиев М. Ф., Моисеев П. С., Сорокин Б. В. (2016)
Ріга О. О. - Проблеми та перспективи розвитку педіатричної паліативної допомоги, Гончарь М. О., Марабян Р. В., Пеньков А. Ю., Коновалова Н. М., Єрмолаєва М. М. (2016)
Voloshyn T. B. - Changes in psychomotor indicators of children with autism during intensive neurophysiological rehabilitation (2016)
Гончаренко Л. О. - Кінець життєвого циклу людини як екзистенціальна ситуація (2016)
Карпенко К. І. - Вмирання і смерть у життєвому просторі сучасної людини (2016)
Экзархов В. А. - Моделирование варианта паллиативной помощи в Харьковской области, Безпальчий А. Н., Гончаренко А. А., Муравьев В. П., Лысенко Г. В. (2016)
Матяш М. М. - Місце психологічного супроводу в паліативній допомозі, Матяш М. М. (2016)
Ашрапова О. - Супровід паліативних пацієнтів в зоні АТО і на неконтрольованих територіях Донецької і Луганської областей (практичний досвід відділу соціального служіння УПЦ КП "ЕЛЕОС-Україна", проект "Рука допомоги") (2016)
Бабак О. Я. - Медико-естетичні аспекти паліативної допомоги: акцент на паталогію органів травлення, Железнякова Н. М., Зелена І. І., Андрєєва А. О. (2016)
Горобцов С. - Досвід паліативної допомоги УПЦ КП. Хоспіс "Будинок Милосердя" - 17 років соціального служіння (с. Греково-Олександрівка, Донецька обл.) 108-109 (2016)
Дмитрієв С. - Роль Церков та релігійних організацій у наданні паліативної допомоги. Доступ до знеболення як необхідний компонент опіки (2016)
Стариков В. И. - Основные направления додипломной подготовки врачей по оказанию паллиативной помощи онкологическим больным, Сенников И. А. (2016)
Хартія прав дитини, яка помирає (2016)
Borycki K. - CSR - raporty zrownowazonego rozwoju (2016)
Бутинець Ф. Ф. - Інтегрований облік як засіб управління підприємством, Драбаніч А. В. (2016)
Голеско І. О. - Проблеми оцінки нематеріальних активів (2016)
Драбаніч А. В. - Дебіторська заборгованість підприємства: поняття та структура (2016)
Ільченко О. О. - Якість аудиторських послуг: проблеми та перспективи, Кузуб М. В. (2016)
Корягін М. В. - Бухгалтерський облік в системі управління соціально відповідальним підприємством (2016)
Кругла Н. М. - Облік оподаткування процентів за борговими зобов’язаннями, які виникають при здійсненні операцій з пов’язаними особами-нерезидентами (2016)
Кульпина О. В. - Алгоритм действий при проведении дисконтирования в условиях практической деятельности бухгалтеров (на примере дебиторской задолженности) (2016)
Курило Г. М. - Аналіз визнання категорій у бухгалтерському обліку як ознака його розвитку (2016)
Маликов В. В. - Порядок проведения капитализации финансовых расходов - прикладной аспект (2016)
Малкіна Я. Д. - Нормативно-правове забезпечення системи обліку податкових розрахунків комерційних банків України (2016)
Мельничук Н. Ю. - Актуальні проблеми бюджетного менеджменту в сучасних умовах (2016)
Нічуговська Л. І. - Науково-методичні основи розвитку інтелектуальних умінь студентів економічних університетів при навчанні вищої та прикладної математики (2016)
Одноволик В. І. - Програмне забезпечення для обліку та звітності: аналіз ринку та функціоналу (2016)
Селіщев С. В. - Оцінка функціонування системи внутрішнього контролю внутрішнім аудитом промислового підприємства (2016)
Стретович О. А. - Україна: фінансування інноваційної діяльності (2016)
Теловата М. Т. - Професійна компетентність викладача вищого економічного навчального закладу як домінуюча умова ефективності підготовки майбутніх фахівців до управлінської діяльностi (2016)
Чік М. Ю. - Система обліку на підприємствах лісового господарства (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірнку наукових праць (2016)
Содержание (2013)
Аметов Ю. Г. - Про розрахунок комбінованих вузлів сталезалізобетонних конструкцій у відповідностідо нового національного стандарту (2013)
Amir M. - Finite element modelling of bridge structures based on non-destructive and non-contactassessment methods, Morteza A., Savytskyi M. (2013)
Бамбура А. М. - Несуча здатність попередньо напружених залізобетонних елементів кругового перерізуза деформаційною моделлю та залежністю 3.14 єврокоду-2, Дорогова О. В. (2013)
Бамбура А. М. - Деякі особливості розрахунку сталезалізобетонних колон згідно з новиминормативними документами, Сазонова І. Р. (2013)
Банах В. А. - Расчетный мониторинг состояния зданий и сооружений с использованиемгеоинформационных технологий (2013)
Барабаш М. С. - Классификация этапов жизненного цикла объекта строительства (2013)
Беликов А. С. - Оценка радиационного качества при проектировании зданий, Ковтун-Горбачева Т. А., Рабич Е. В, Чумак Л. А. (2013)
Білокуров П. С. - Експерементально-теоретичні дослідження сталезалізобетонних конструкцій, щопідсилені в розтягнутій зоні (2013)
Березюк А. Н. - Исследования прочности полимербетона на фурановых смолах, Ганник Н. И., Несевря П. И., Огданский И. Ф., Мартыш А. П., Дмитренко Дмитренко, Ценацевич Т. А. (2013)
Білик А. С. - Забезпечення одиничної живучості сталевого каркасу 19-ти поверхової офісноїбудівлі комплексу "Київ-Сіті", Коваленко А. І. (2013)
Большаков В. И. - Влияние низкочастотных колебаний на структуру наплавленного металла, Спиридонова И. М., Ротт Н. А. (2013)
Бондаренко О. И. - Принципы интеграции экопоселений в систему сельского расселения, Савицкий Н. В., Бендерский Е. Б., Руднева М. Ю. (2013)
Ведяков И. И. - Анализ ошибок проектирования, изготовления и монтажа строительныхконструкций, приводящих к авариям или аварийному состояниюпроизводственных зданий и сооружений, Гукова М. И., Фарфель М. И., Кондрашов Д. В., Иващенко С. В. (2013)
Ведяков И. И. - Техническое состояние конструкций останкинской телебашни и мероприятия поприведению их в работоспособное состояние после пожара в 2000 году, Фарфель М. И., Гукова М. И. (2013)
Винников Ю. Л. - Порівняння напружено-деформованого стану основ набивних паль у пробитихсвердловинах у складі стрічкового ростверку та жорсткого стрічкового штампу, Мірошниченко І. В. (2013)
Волкова В. Е. - Собственные колебания тонкостенных балок, Ковальчук А. А. (2013)
Гигинейшвили Дж. - Результаты исследования предварительно напряженных бетонных балокармированных базальтпластиковой арматурой, Мацаберидзе Т., Чикваидзе Г. Н., Гигинейшвили Д. Д. (2013)
Головко С. И. - Эксприментальное определение несущей способности задавливаемых свайи осадок свайных фундаментов (2013)
Головко А. С. - Крены фундаментов с кольцевой формой подошвы на упругом водонасыщенном, а также обладающем свойством ползучести основании (2013)
Головко С. И. - Обоснование эффективности применения пластифицирующих добавок длязакрепления грунтов высоконапорной цементацией, Шехоркина Н. Е., Михалева К. О. (2013)
Голоднов К. А. - Исследования сталежелезобетонных балок при повторных и знакопеременных режимах нагружения (2013)
Городецкий Д. А. - Новые возможности системы грунт для определения параметров жесткость и грунтового и свайного оснований, Максименко В. П., Медведенко Д. В., Стрелец-Стрелецкий Е. Б. (2013)
Давиденко О. І. - Сталебетонные перекрытия с пустотноребристыми плитами, Давиденко О. О. (2013)
Дмитренко И. С. - О вторичном использовании старинного кирпича для реконструкции гражданских зданий, Несевря П. И., Дикарев К. Б., Ганник Н. И., Мартыш А. П. (2013)
Дьяков И. М. - Оценка живучести свайных удерживающих конструкций (2013)
Євтушенко В. А. - Методика визначення ефективності використання засобів механізації в будівництві (2013)
Егоров Е. А. - Устойчивость вертикальных стальных резервуаров с кольцевыми ребрами жесткости, Дмитренко К. И. (2013)
Егоров Е. А. - Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертикальных цилиндрических резервуаров при одосторонней связи днища с основанием, Соколова А. С. (2013)
Заяць Є. І. - Особливості формування вартості житла, Єпіфанцева С. В. (2013)
Зельцер Р. Я. - Методика побудови сіткового графіка суміщеного монтажу конструкцій ітехнологічного устаткування електородепо "харьківське” в маштабі часу та йогооптимізація, Лівінський О. М., Лучинський С. А., Ровенчак Т. Г. (2013)
Ivanov B. V. - Calculation of steel constructions after smoothing welding (2013)
Івлєва Н. П. - Комерціалізація наукових розробок в будівельній галузі (на прикладі розробки соу д.1.2 нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд”) (2013)
Іщенко О. С. - Визначення складу і структури будівельної технології через систему організаційних та технологічних параметрів висотного багатоповерхового будинку (2013)
Киричек Ю. А. - О надежности фундаментов мелкого заложения, Трегуб А. В. (2013)
Коваль О. О. - Урахування внутрішніх теплових надходжень при проведенні енергетичної сертифікації будівель в Україні (2013)
Колохов В. В. - Формализация процедуры определения физико-механических свойств бетона и еёаппаратурное обеспечение (2013)
Кореньков П. А. - Численные исследования живучести зданий повышенной этажности сжелезобетонным каркасом, расположенных в сеймически опасных районах (2013)
Кравчуновська Т. С. - Проблеми і перспективи будівництва доступного житла в Україні, Броневицький С. П., Михайлова І. О., Мартенс О. О. (2013)
Куличенко И. И. - Биофильная экореконструкция большого города (на примере г. Днепропетровска), Большаков В. И., Пшинько А. Н., Савицкий Н. В., Карим Л., Бондаренко О. И. (2013)
Куліченко І. І. - Економічна ефективність використання місцевих екологічних матеріалів вмалоповерховому будівництві доступного житла, Савицький М. В., Бабенко М. М., Коваль А. С., Бендерський Ю. Б., Новіченко Н. М. (2013)
Куліченко І. І. - Сучасне екопоселення: якість життя, Савицький М. В., Складановська М. Г. (2013)
Кулябко В. В. - Перспективы конструирования, нелинейных динамических расчетов и испытаний для безопасной эксплуатации сооружений с требуемыми свойствами (2013)
Кучук І. П. - Гідроізоляція мостового полотна автодорожніх мостів (2013)
Лапенко А. И. - Определение прогибов стальных элементов при изменении жесткостныххарактеристик по длине, Фомина И. П. (2013)
Лившиц Б. Р. - Изучение взаимодействия опорных колонн и корпуса спбу (2013)
Limam K. - Evaluation experimentale de la qualite de l’air interieur par decharge de particules en modele reduit controle : impact de la temperature et de l’humidite, Nikiforova T., Savytskyi M. V., Adegov А. V., Benhamou B. С. (2013)
Limam K. - Evaluation de l’impacte de la ventilation sur la qualite particulaire d’une ambiance :exposition des personnes selon la zone, Olea Popescu L., Abadie M., Savytskyi M. V., Ozhyshchenko O. (2013)
Limam K. - Evaluation experimentale de la qualite de l’air interieur: decharge particulaireen modele reduit controle, Savytskyi M., Koval O., Babenko M., Konoplyanik A., Benhamou B. С. (2013)
Limam K. - A contribution in an experimentally and numerically study of the particlesre-suspension by an human activity, Hijri J. E., Draoui A., Savytskyi M., Yurchenko E. (2013)
Литовченко П. А. - Численное моделирование взаимодействия буроинъекционной сваи с локальнымзакреплением в грунте и окружающего ее грунтового массива, Ищенко Т. В. (2013)
Любомирский Н. В. - Механизм формирования структуры искусственного каменного материала на основеизвести, твердеющего в условиях высоких концентраций СО2 (2013)
Mazur V. A. - The factors influencing the choice of technology for roofing repair of industrial buildings, Kozhemyaka S. V., Zagoruyko T. I. (2013)
Менабдишвили П. З. - Оценка устойчивости оползневых склонов в неблагоприятных инженерно геологических и сейсмических условиях (2013)
Мостовой В. С. - Оценка динамических параметров строительных конструкций колонного типав режиме мониторинга, Мостовой С. В., Яворская О. И. (2013)
Накашидзе Л. В. - Некоторые особенности теплообмена в энергоактивных ограждающих конструкциях (2013)
Палиенко О. И. - Информационная модель армирования диафрагмы жесткости (2013)
Панченко Н. В. - Рациональные конструктивные параметры железобетонных колонн каркасов жилыхдомов (2013)
Перминов Д. А. - Исследование напряженного состояния поясов ригеля узла рамного каркаса, Перминова Е. Г. (2013)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз методів укріплення земляного полотна, Святко І. О., Ямпольський Д. О. (2013)
Пікуль А. В. - Врахування ортотропних властивостей матеріалу при моделюванні товстих оболонокпросторовими криволінійними скінченними елементами (2013)
Пирадов К. А. - Вопросы создания теории железобетона и новых снип на базе механики разрушения (2013)
Приходько А. П. - Шляхи підвищення конкурентноспроможності бетонних робіт у розбірно-переставнихопалубках, Шаленний В. Т., Капшук О. А., Нікітіна І. В. (2013)
Прищенко А. Н. - Экономическая эффективность дополнительного фасадного утепления во внешних углублениях наружных стен (2013)
Rahmeh M. - Influence of outdoor particulate pollution and meteorological parameters on indoor fine particles levels in two different ventilation systems, Limam K., Michea B. (2013)
Риблов В. В. - Напряженно-деформированное состояние шатровых плит перекрытий жилых зданий (2013)
Русакова Т. И. - Моделирование процесса загрязнения воздушной среды при застройке жилых районов, Беляев Н. Н. (2013)
Savitskyi N. - Influence of floor construction type in countering progressive collapse of buildings and structures, Amir M., Grosman S. (2013)
Савицкий Н. В. - Рациональное проектирование ограждающих панелей для жилых зданий с применением каркаса из гнутых оцинкованных профилей, Никифорова Т. Д., Несин А. А., Сопильняк А. М., Береза И. В. (2013)
Савицький М. В. - Застосування інноваційної освітньої методики грасвіта для організації кластеру вмалоповерховому житловому будівництві на території україни, Оніпко О. Ф, Перегінець І. І, Сойкін Є., Коваль О. О., Юрченко Є. Л., Коваль А. С. (2013)
Савицкий Н. В. - Новая технология самана, Сторожук Н. А., Новиченко Н. В., Приходько А. П. (2013)
Савицкий Н. В. - Проблемы оценки технического состояния железобетонных конструкций с целью достройки незавершенного железобетонного каркаса на примере жилого дома в г. Днепропетровске по ул. Мечникова, 5, Тытюк А. А., Тытюк А. А. (2013)
Savytskyi A. N. - Using test load for assessment of reinforced concrete bending structures strength, Shevchenko T. Y. (2013)
Савицкий Н. В. - Экспериментальное исследование коррозионной стойкости бетона на карбонатных заполнителях, Шехоркина С. Е., Амир А., Карим Л., Бардах А. Е. (2013)
Самойленко М. Е. - Выбор рациональной конструктивной схемы купола при строительстве в сейсмическом районе (2013)
Седін В. Л. - Чисельне моделювання деформацій основи фундаментів енергоблоків аес, Бауск Є. А, Кірнос К. А. (2013)
Сєдін В. Л. - Вдосконалення польового методу визначення тертя по бічній поверхні та під вістрям палі, Бікус К. М., Крисан В. І., Крисан В. В. (2013)
Семко О. В. - Аналіз проектної забезпеченості несучої здатності залізобетонних та сталезалізобетонних елементів, запроектованих за різними нормами, Воскобійник О. П., Убий-Вовк О. М. (2013)
Семко О. В. - Методика експериментальних досліджень трубобетонних елементів з дефектами бетонного осердя, Гукасян О. М. (2013)
Слюсар Ю. Н. - Диаграмма "момент – кривизна" железобетонных балок при знакопеременном нагружении (2013)
Стороженко Л. І. - Особливості роботи структурно-вантових покриттів, Гасій Г. М., Гапченко С. А. (2013)
Стороженко Л. І. - Несуча здатність коротких сталевих труб заповнених високоміцним бетоном, Єрмоленко Д. А., Демченко О. В. (2013)
Стороженко Л. І. - Аналіз чисельних розрахунків залізобетонних балок з винесеним робочим армуванням в програмному комплексі scad, Муравльв В. В., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2013)
Стороженко Л. І. - Результати випробувань надколонних плит сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Нижник О. В., Клестов О. В. (2013)
Стороженко Л. І. - Практика проектування збірного сталезалізобетонного безбалкового перекриття, Нижник О. В., Мурза С. О. (2013)
Сторожук Н. А. - Возможности при вакуумировании бетонных смесей в монолитных конструкциях зданий и сооружений, Павленко Т. М., Дехта Т. Н. (2013)
Сухоруков Б. Д. - К вопросу классификации по грузоподъёмности железобетонных арочных пролётных строений железнодорожных мостов, Смык М. С., Попович Н. М. (2013)
Сушко В. О - Вплив гранулометричного складу заповнювачів при підборі складу в исокоміцного бетону для виготовлення тротуарних виробів, Юрко І. А. (2013)
Тарасенко В. П. - Новые конструкции сварных металлических пролётных строений внеклассного мостового перехода через р. Днепр в Киеве, Савчинский Б. В., Рыкина В. Л. Сухорский В. А. (2013)
Терновий В. І. - Формування фізико-механічних показників штукатурки компонентним складом та технологією її влаштування, Уманець І. М., Молодід О. С. (2013)
Тимофеев Н. В. - Энергоэффективность зданий с учетом новых нормативных требований украины (2013)
Фаренюк Г. Г. - Методичні основи розгляду показників енергоефективності будівель (2013)
Фаренюк Є. Г. - Особливості формування теплових показників конструктивних рішень вузлівпримикання світлопрозорих фасадних систем (2013)
Фомина И. П. - Определение прогибов стальных элементов при изменении жесткостныххарактеристик по длине (2013)
Фостащенко О. М. - Моделювання сумісної роботи "будівля – фундаментна плита – грунтова основа"з урахуванням просторової роботи (2013)
Ханухов Х. М. - Конструктивные способы повышения эффективности хранения сжиженных газов, Смирнов С. В. (2013)
Черняк В. Е. - Инвестиции в энергосбережение (2013)
Чуб А. А. - Автоматизированный расчет сменного задания и технологических параметров восстановления и монолитного бетонирования железобетонных сооружений, Малёваный И. В., Мурзич И. Ю., Кузнецова К. А. (2013)
Шибко О. Н. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень будівельних компаній (2013)
Шмелев П. А. - Опыт проектирования и строительная деятельность компании "сигни груп", Тараненко Д. А. (2013)
Штода О. И. - Техногенные факторы и их влияние на городскую среду (2013)
Юрченко Е. Л. - Проект повышения энергетической эффективности здания нового хирургического корпуса коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница им. И. И. Мечникова" (2013)
Яровой С. Н. - Промышленная безопасность металлических дымовых труб компрессорных станций магистрального газопровода после длительного периода эксплуатации, Горовый А. И., Дорофеев Е. Ю. (2013)
Ярошенко Д. С. - Поиск новых способов выбора мест рациональной расстановки демпфирующих (2013)
Реферати (2013)
Гулиев А. Д. - Первая Конституция независимого Азербайджана как заслуга общенационального лидера Гейдара Алиева (2015)
Богачова Л. Л. - Нормативно-правовий договір як джерело національного та європейського права (2015)
Бондаренко А. І. - Правові та організаційні форми реалізації правозахисної функції сучасної держави (2015)
Ідесіс І. І. - Законодавча регламентація місцевого самоврядування українських міст (2015)
Куракін О. М. - Умови ефективності механізму правового регулювання (2015)
Омарова А. А. - Реалізація окремих положень Декларації про державний суверенітет України (2015)
Рязанов М. Ю. - Відродження слов’янської правової культури в Україні (2015)
Салохин Н. П. - Качество высшего образования в современной России (2015)
Торяник В. М. - Концепція панування як один із найважливіших елементів соціології права М. Вебера, Гамагін О. К. (2015)
Торяник В. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави. Роль ЗМІ в забезпеченні інформаційного суверенітету України (2015)
Войцеховська І. М. - Перестрахове законодавство України: сучасний стан і перспективи розвитку (2015)
Міщук І. В. - Проблеми розвитку трансплантології органів і тканин людини та законодавчі шляхи їх подолання (2015)
Можаровська К. В. - Новації інституту перегляду судових рішень у цивільних справах Верховним Судом України в контексті Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (2015)
Панькова Л. О. - Деякі питання реформування у сфері захисту прав споживачів (2015)
Конопельцева О. О. - Правові аспекти організації та проведення медичного огляду водіїв (2015)
Трюхан О. А. - Право на свободу об’єднання працівників та роботодавців: міжнародно-правовий аспект (2015)
Аганіна А. О. - Спеціальні принципи адаптації законодавства України про професійну підготовку (перепідготовку) державних службовців до європейських правових стандартів: системний аналіз (2015)
Гомон Д. О. - Державна політика України у сфері охорони здоров’я в контексті реформування (2015)
Левчук С. М. - Органи Державної фіскальної служби України як суб’єкти надання адміністративних послуг (2015)
Печуляк В. П. - Відносини у сфері лісового господарства: особливості визначення державного регулювання (2015)
Степаненко К. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у сфері надання адміністративних послуг в Україні (2015)
Аністратенко Ю. І. - Правове регулювання державної політики щодо оподаткування суб’єктів малого та середнього підприємництва в Україні (2015)
Григор’єва Х. А. - Правові засади оподаткування аграріїв: сучасний стан і перспективи реформування (2015)
Шевердін М. М. - Правове регулювання прямих податків на українських землях під владою Литви, Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV – ХVII ст. ) (2015)
Береза К. Ю. - Організація й тактика проведення пред’явлення для впізнання під час розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом (2015)
Ємельяненко В. В. - Проблеми визначення ознак об’єктивної сторони незаконного заволодіння транспортним засобом (2015)
Маршуба М. О. - Основные количественные показатели корыстно-насильственной преступности несовершеннолетних (криминологический анализ) (2015)
Тертишник В. М. - Проблеми протидії посяганням на культурні цінності України, Ламанова І. С. (2015)
Єфімов В. В. - Особливості криміналістичної характеристики злочинів шахрайського характеру, що вчиняються у сфері агропромислового комплексу України (2015)
Єфімова І. В. - Теоретичні проблеми оперативно-розшукового забезпечення безпеки працівників митної справи (2015)
Капустіна М. В. - Заяви та повідомлення як підстави початку досудового розслідування злочинів у сфері надання медичної допомоги (2015)
Карпушин С. Ю. - Поняття, сутність і правова природа слідчого експерименту (2015)
Ковальчук С. О. - Забезпечення недоторканності права власності під час застосування спеціальної конфіскації як способу вирішення долі речових доказів (2015)
Кушнір Л. В. - Захист честі й гідності людини у сфері кримінального судочинства (2015)
Лютий В. В. - Наукова розробленість питання протидії незаконним заволодінням транспортними засобами, вчиненим організованими групами (2015)
Олефір Л. І. - Правова основа діяльності органу пробації щодо неповнолітніх засуджених (2015)
Омаров А. А. - Поняття "підслідність" у кримінальному провадженні: проблема визначення (2015)
Остапчук М. С. - Тактичні операції під час розслідування розбоїв, учинених неповнолітніми (2015)
Очеретяний М. А. - Організаційно-тактичні аспекти проведення початкових слідчих (розшукових) дій під час розслідування хуліганства, вчиненого групою осіб (2015)
Припутень Д. С. - Проблемні питання судового розгляду кримінальних проваджень за статтею 286 Кримінального кодексу України (2015)
Андрущенко І. Г. - Опосередковані адміністративно-правові відносини у сфері злиття і поглинання фінансових установ (2015)
Вдовічен В. А. - Становлення правової категорії виконання бюджетів за доходами (2015)
Вікторчук М. В. - Ефективність адміністрування місцевих податків і зборів в Україні (2015)
Гаєвський І. М. - Історико-аналітичний погляд на розвиток національного законодавства у сфері фінансового моніторингу (2015)
Димитрович Я. О. - Поняття страхування: теоретико-правовий аналіз (2015)
Добровольський О. І. - Принципи протидії корупції у діяльності Державної фіскальної служби України (2015)
Кінащук Л. Л. - Методи фінансового контролю: теоретико-методологічний аналіз (2015)
Мельник В. І. - Зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави (на прикладі країн Східної та Центральної Європи) (2015)
Насіров Р. М. - Практика правового регулювання інституту "податкового компромісу". Досвід США та імпелементація в Україні (2015)
Сандюк Г. О. - Сутність та види управлінських рішень в діяльності органів Державної казначейської служби України (2015)
Сідор М. І. - Фактори, що впливають на зміст бюджетного процесу в Україні (2015)
Хомов С. М. - Громадська експертиза, як форма здійснення громадського контролю за Державною фіскальною службою України (2015)
Чернобай О. І. - Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття "адміністративна юрисдикція" (2015)
Буглак Ю. М. - Організаційно-методичне забезпечення детінізації відносин у підприємницькій діяльності в Україні (2015)
Волков О. Є. - Щодо уточнення поняття "земельна лісова ділянка" у Лісовому кодексі України (2015)
Гордієнко А. В. - Проблемні питання господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування (2015)
Дударенко В. В. - Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном (2015)
Музика Л. А. - Про приватне і публічне в цивільному праві (2015)
Стефанчук М. О. - Адиктивна поведінка як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи (2015)
Теремецький В. І. - Окремі питання допустимості доказів у цивільному процесі України (2015)
Багрій В. А. - Проблеми сучасного стану розвитку права соціального захисту як галузі права (2015)
Волощук Т. В. - Правовий статус і повноваження роботодавця в організації праці з педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками (2015)
Грошева-Шарапова І. В. - Поняття та сутність дисципліни праці прокурорсько-слідчих працівників в органах прокуратури України (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського