Дубінка М. - Орієнтація викладача на професійні цінності – основа його професійного самовизначення (2016)
Дудка І. - До проблеми залучення студентської молоді до університетської громадської діяльності (2016)
Єланцева І. - Форми та методи діяльності соціально-педагогічних служб для дітей шкільного віку в Україні в 20-ті – 90-ті р. ХХ століття (2016)
Жамардій В. - Теоретичне обґрунтування методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2016)
Заїчко А. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до використання бібліотерапевтичних технік у професійній діяльності (2016)
Ільченко В. - Про завдання освіти на сучасному етапі розвитку вітчизняного суспільства, Гуз К. (2016)
Ісаєва С. - Метод безпрограшного розв’язання конфліктів і його використання для подолання конфліктних ситуацій між викладачем і студентами у вищому навчальному закладі (2016)
Іщенко В. - Самоменеджмент і його роль у досягненні цілей людини (2016)
Касьянова О. - Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2016)
Корносенко О. - Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера (2016)
Кравець Р. - Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Кращенко Ю. - Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя (2016)
Кузнецова О. - Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському освітньому просторі (2016)
Кузьмич В. - Показники, критерії та рівні виховання гуманного відношення до людини у майбутніх педагогів (2016)
Майоренко В. - Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів, Мартусь Е. (2016)
Макаренко В. - Критерії сформованості фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (2016)
Макаренко О. - Структура дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2016)
Максименко Н. - Розвиток критичного мислення в студентів при вивченні курсу "Мікробіологія" (2016)
Мартинець Л. - Філософський зміст професійного розвитку вчителя (2016)
Медведєва Ю. - Особливості викладання екології в середніх навчальних закладах зарубіжних країн, Пеліхатий М. (2016)
Меттини Э. - Этос и этика в трудах Антона Семеновича Макаренко: попытка аксиологического очерка (2016)
Момот О. - Технології створення здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу (2016)
Мороз Ф. - Стан та розвиток фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, Гавришко С. (2016)
Назаренко Т. - Особливості методики навчання географії в школі (2016)
Науменко Н. - Активні методи навчання у підвищенні кваліфікації викладачів (2016)
Наумов Б. - Человекоцентристская парадигма в наследии А. С. Макаренко (на материале новейших макаренковедческих исследований) (2016)
Нич О. - К. Д. Ушинський про родинне виховання (2016)
Никитина О. - Эпистемодидактические исследования содержания учебного материала в многоуровневых учебниках по математике (2016)
Новік С. - Підготовка вчителя до формування в старших підлітків відповідальності як особистісної якості (2016)
Оніпко В. - Психолого-педагогічна та методична готовність учителів до професійної діяльності у профільній школі, Яланська С. (2016)
Пєнов В. - Історичні особливості культурно-освітнього розвитку Півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Покалюк В. - Удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів, Нестеренко А. (2016)
Рассоха І. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення вищої математики (2016)
Рожнова А. - Тенденції та пересективні шляхи професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Рябченко С. - Критерії визначення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів біології (2016)
Савченко Н. - Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині В. Д. Сиповського (2016)
Сайко Н. - Дидактогенний вплив школи на молодших підлітків (2016)
Сас Н. - Характеристика професійної рефлексії викладача ВНЗ (2016)
Скоробагата О. - Теоретичні засади формування вторинної мовної особистості вчителя іноземних мов у процесі фахової підготовки (2016)
Соловей Л. - Місце ключових компетентностей у системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2016)
Таран Д. - Духовно-просвітницькі ареали спадщини Івана Андрійовича Зязюна (2016)
Тараненко І. - Роль тренера у вихованні морально-вольових якостей важких підлітків (2016)
Твердохліб А. - Педагогічний доробок Івана (Іова) Борецького в становленні Київської братської школи (2016)
Ткаченко О. - Етнопедагогічний аспект професійної майстерності вчителя-вихователя (2016)
Трушкін А. - Розвиток мислення у процесі спортивних ігор (2016)
Фастівець А. - Природничонаукова підготовка майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічна проблема, Хоменко П. (2016)
Філоненко О. - Історіографія дослідження педагогічної та просвітницької діяльності М. Р. Завадського (1848 - 1926) (2016)
Басенко Р. - Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України (2016)
Вихідні дані (2016)
Людина з великої літери. До 85-річчя від дня народження В. І. Пили (2017)
Стеченко Д. М. - Засновник наукової школи конструктивної соціально-економічної регіоналістики (до 85-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності доктора економічних наук, професора Пили Василя Івановича) (2017)
Чмир О. С. - Перспективні напрямки розвитку інфраструктури освіти, науки та інновацій в Україні (2017)
Стеченко Д. М. - Управління формуванням і використанням потенціалу регіональної інноваційної системи, Жигалкевич Ж. М. (2017)
Панухник О. В. - Місце зв’язків з громадськістю в процесі формування та реалізації політики місцевого розвитку мікрорегіонів як територіальних економічних систем низового рівня (2017)
Арзянцева Д. А. - Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційного розвитку регіонів, Захаркевич Н. П. (2017)
Ладонько Л. С. - Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України, Михайловська О. В. (2017)
Єгоров І. Ю. - Інновації в державному секторі: ідентифікація та вимірювання, Козловський І. В. (2017)
Захожай В. Б. - Особливості прийняття управлінських рішень у макромаркетингу на основі аналізу маркетингової інформації, Братусь Г. А. (2017)
Рудченко О. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів, Поліщук О. М. (2017)
Дубас Р. Г. - Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку (2017)
Смерека С. Б. - Основні проблеми розвитку енергозберігаючих технологій в Україні (2017)
Скриль В. В. - Практика енергосервісу в провідних країнах світу (2017)
Заяць Т. А. - Соціальний капітал як ресурс модернізаційного розвитку (2017)
Беседін В. Ф. - Сучасні проблеми і тенденції в пенсійному забезпеченні населення України, Березіна С. Б. (2017)
Ковтун І. Б. - Формування системи забезпечення соціального розвитку держави, Терещенко Т. В. (2017)
Плішка Т. П. - Оплата праці науково-педагогічних працівників: український та світовий досвід (2017)
Синчак В. П. - Альтернативний порядок бюджетного відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам в умовах системи електронного адміністрування, Ярмоленко Ю. Ю. (2017)
Дьяченко Я. Я. - Ефективність бюджетного фінансування видатків розвитку (2017)
Тищенко В. М. - Платне водокористування: вітчизняний та європейський досвід (2017)
Васильєва О. І. - Сучасний стан формування та функціонування кластерів в Україні (2017)
Квасова О. П. - Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах венчурного інвестування, Самофалов П. П. (2017)
Фещенко О. Л. - Теоретичні засади визначення поняття еколого-економічної безпеки підприємства, Каменева Н. В. (2017)
Квашук Д. М. - Організаційні заходи з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств з використанням технічних засобів обробки інформації (2017)
Корюгін А. В. - Особливості управління наданням послуг транспортною організацією (2017)
Садова У. Я. - Регіональні драйвери економіки України: з історії досліджень вітчизняних наукових шкіл, Бідак В. Я., Біль М. М. (2017)
Кваша Т. К. - Інноваційні пріоритети: теоретико-методичні аспекти визначення (2017)
Васильєва Н. В. - Сервісна держава: різноманітність розуміння та проблемність побудови (2017)
Шинкарук О. М. - Механізми державного управління у сфері протидії нелегальній (незаконній) міграції на основі оцінки міграційних ризиків, Довгань В. І. (2017)
Комар Ю. М. - Теоретико-методологічні основи створення повноцінних моделей творчого управління соціальними процесами (2017)
Щепанський Е. В. - Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму (2017)
Шевчук І. В. - Державні механізми протидії рейдерству в корпоративному секторі України (2017)
Комар В. Ю. - Створення інформаційно-аналітичної картини самоуправління професійною підготовкою студентів управлінських спеціальностей (2017)
Тищенко О. П. - Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби, Королюк Т. О. (2017)
Олуйко В. М. - Професійний розвиток особистості службовця в процесі кар’єрного зростання, Примуш Р. Б. (2017)
Василь Іванович Пила (2017)
Хмельницький університет управління та права - вищий державний навчальний заклад комунальної форми власності (2017)
Університетські наукові записки. Науковий часопис (2017)
Вимоги до матеріалів, що подаються для опублікування у часопису "Університетські наукові записки" (2017)
Вихідні дані (2017)
Пилюгин А. В. - Система скелета (2017)
Білаш В. П. - Сучасні погляди на структурну організацію піднижньощелепних залоз людини та деяких лабораторних тварин (щурів, собак, морських свинок, кролів), Шерстюк О. О. (2017)
Воробець Н. М. - Актуальність та перспективи використання лікарських рослин для лікування кандидозу ротової порожнини, Рівіс О. Ю. (2017)
Зайченко Г. В. - Аспекти фармакодинаміки та клінічної фармакології гіалуронової кислоти, Горчакова Н. О., Стрига О. А., Яковлева Н. Ю., Рубан О. І. (2017)
Кривецький В. В. - Топографія органів нижнього середостіння в пренатальному періоді онтогенезу людини, Ротар Г. П. (2017)
Максимюк Г. В. - Імплементація стандартизованих умов преаналітичного етапу в роботу клініко-діагностичних лабораторій (2017)
Мамедова Г. Ф. - К вопросу о препарировании зубов при заболеваниях пародонта (2017)
Срібна В. О. - Характеристики і вплив наночастинок нуль-валентного заліза, Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В. (2017)
Старішко О. М. - Особливості складу мікрофлори урогенітального тракту жінок (2017)
Удод О. А. - Сучасні погляди на особливості стоматологічного статусу та стану ротової рідини у хворих на цукровий діабет, Куліш А. С. (2017)
Халилов Н. Г. - К вопросу об обязательном медицинском страховании с точки зрения лекарственного обеспечения населения (2017)
Куцак А. В. - Дослідження вмісту цезію-137 та стронцію-90 у продуктах харчування з оцінкою доз опромінення населення і можливих негативних наслідків для здоров’я, Севальнєв А. І., Костенецький М. І., Соколовський Д. М., Кривсун К. В. (2017)
Артьомов О. В. - Динаміка імунологічних змін в процесі неоад’ювантної терапії раку молочної залози із застосуванням препаратів на основі ртутьвмісних хелатних комплексів, Бурячківський Е. С. (2017)
Бевзо В. В. - Вплив тривалого введення глутамату натрію на рівень деяких метаболітів азотистого обміну в сироватці крові щурів (2017)
Беленичев И. Ф. - Взаимосвязь между концентрацией HSP 70, активностью тиол-дисульфидной системы и степенью неврологических нарушений при моделировании острой церебральной ишемии, Била Ю. В. (2017)
Бондаренко О. В. - Аналіз проведеного анкетування осіб з пірсингом (2017)
Бурьянов О. А. - Регенерация кости при использовании аутогенной костной ткани и фибрина, обогащенного тромбоцитами, Омельченко Т. Н., Ярмолюк Ю. А., Вакулич М. В. (2017)
Венцківська І. Б. - Тактика ведення пацієнток з передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності з огляду на зміни в системі антиоксидантного захисту, Страшко І. В., Вітовський Я. М., Загородня О. С. (2017)
Вишнивецький І. І. - Вплив супутньої серцевої недостатності на прогностичні індекси ускладнень хронічного обструктивного захворювання легень, Холопов Л. С., Баташова-Галинська В. О. (2017)
Воротинцев С. І. - Вибір методу анестезії в залежності від типу кровообігу при операціях на щитоподібній залозі у хворих з ожирінням, Кузьменко Т. С., Данилюк М. Б. (2017)
Гаврелюк С. В. - Изменение ультразвуковых характеристик гемодинамических параметров и функции эндотелия брюшной аорты в эксперименте с длительной блокадой СВ1 рецепторов каннабиноидов (2017)
Гасанова Х. И. - Состояние репродуктивной функции и уровень репродуктивного маркера у женщин с системной красной волчанкой (2017)
Гидаятова З. Г. - Роль эндогенных антимикробных пептидов при оценке тяжести течения гепатита С в сочетании с пневмонией, Азизова Г. И., Дадашова А. Р. (2017)
Грабовська О. І. - Біохімічні характеристики крові щурів з резистентною карциномою Герена за введення протипухлинної системи Реній-Платина, Cкорик О. Д., Шамелашвілі К. Л., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2017)
Данилець Р. О. - Аналіз прогностичних властивостей, Горбань Л. В., Гавриш І. Т., Григоренко В. М., Клепко А. В. (2017)
Кузьменко Т. С. - Індивідуалізована протективна вентиляція як фактор зниження ризику розвитку післяопераційних легеневих ускладнень в абдомінальній хірургії, Воротинцев С. І. (2017)
Куюн Л. О. - Локальні рівні прозапальних та супресивних цитокінів при перитоніті (2017)
Леуш С. Ст. - Електролітні зрушення у вагітних з раннім гестозом, Дем’яненко А. С., Загородня О. С. (2017)
Мельник А. В. - Статеві відмінності H2S-ініційованої вазодилятації аорти за умов гіпергомоцистеїнемії, Заічко Н. В. (2017)
Могила А. А. - Структурные изменения мышечно-сухожильного комплекса, определяемые ультразвуковым сканированием при неспецифическом синовиите коленного сустава (2017)
Павлов С. Б. - Маркеры воспаления при нарушениях процессов регуляции ремоделирования костной ткани, Кумечко М. В., Бабенко Н. М., Семко Н. Г. (2017)
Палиця Л. М. - Фулерени С60 підвищують викликаний толуолом рівень апоптично та некротично змінених нейтрофілів крові, Корда М. М. (2017)
Панченко М. С. - Когнітивно-біхевіоральна корекція кардіоваскулярного ризику: оцінка ефективності у пацієнтів з невротичними розладами (2017)
Півторак К. В. - Особливості клітинного циклу гепатоцитів при експериментальній неалкогольній жировій хворобі печінки та її корекції (2017)
Пінчук В. А. - Мультифокальна набута демієлінізуюча сенсомоторна нейропатія з блоками проведення Самнера-Льюіса: клінічний випадок, Пушко О. О., Яценко О. О., Пінчук В. В. (2017)
Почтарь В. Н. - Структурно-метаболические изменения в стенке тонкой кишки у белых крыс при экспериментальной гиперчувствительности замедленного типа, Насибуллин Б. А., Шафран Л. М., Третьякова Е. В. (2017)
Родинський О. Г. - Дія комплексного препарату цитофлавін на біоелектричну активність еферентних волокон сідничного нерву в умовах експериментальної менопаузи, Ткаченко С. С., Мозгунов О. В., Гузь Л. В., Родинська Г. О. (2017)
Степась Ю. М. - Оцінка деяких показників ферментативної активності печінки у хворих на гострий холецистит, Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2017)
Табурець О. В. - Вплив меланіну на прооксидантно-оксидантний гомеостаз у сироватці крові за умов різаної рани шкіри щурів, Грінченко O. О., Дворщенко К. О., Верещака В. В., Остапченко Л. І. (2017)
Ткачук С. О. - Зміни вмісту інтерлейкінів 1β, 10 при стеатогепатозі та ішемічному ураженні міокарда, Лаповець Л. Є., Башта Г. В., Мартьянова О. І. (2017)
Фафула Р. В. - Інтенсивність процесів ліпопероксидації у сперматозоїдах чоловіків із порушенням фертильності, Онуфрович О. К., Єфремова У. П., Наконечний Й. А., Воробець З. Д. (2017)
Фесенко У. А. - Стресові гастродуоденальні ураження у коматозних пацієнтів, Лобойко К. М., Борзенкова І. В. (2017)
Фесенко М. Є. - Випадок нейробластоми у новонародженої дитини, Похилько В. І., Щербань О. А., Крикотенко Л. В., Степченко Ю. Л. (2017)
Барвінська О. Ю. - Встановлення референтних значень концентрації сукцинілацетону в сухих плямах крові дітей, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2017)
Ольхович Н. В. - Молекулярно-генетичні та біохімічні фактори формування фенотипу пацієнтів з хворобою Гоше І типу, Россоха З. І., Пічкур Н. О., Попова О. Ф., Горовенко Н. Г. (2017)
Лучків Н. Ю. - Ефективність впровадження інформаційних технологій в навчальний процес кафедри гістології, цитології та ембріології ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" (2017)
Третяк Н. Г. - Роль студентського наукового товариства як шлях у формуванні самостійної роботи студентів, Дудченко М. О., Шапошник О. А., Кудря І. П. (2017)
Васько Л. М. - Загальні превентивні заходи щодо стримування розвитку неоплазій, Жукова Т. О., Почерняєва В. Ф. (2017)
Вергун О. М. - Частота виявлення різних генотипів вірусу гепатиту С серед хворих у м. Дніпро, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2017)
Нікітенко Т. Г. - Вплив метаболітів стрептоміцетів на фізіологічну активність кукурудзи, Зубарева І. М., Жерносєкова І. В., Вінніков А. І. (2017)
Парасочка Л. Г. - Моніторинг поширення вірусу сказу серед диких та свійських тварин Дніпропетровщини, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2017)
Полянська В. П. - Визначення фунгіцидних властивостей ефірної олії евгенолу для культури грибів виду Aspergillus niger, Саргош О. Д., Полянський О. О. (2017)
Акперли Л. Б. - Морфофункциональное обоснование применения материалов для базисов съемных пластиночных протезов, Гурская Н. А. (2017)
Антонюк О. П. - Особливості будови клубово-сліпокишкового сегмента в плодів людини (2017)
Бондарчук В. І. - Особливості структурно-просторової реорганізації артерій щелепно-ротової ділянки білих щурів-самців при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту (2017)
Борецький Г. Г. - Патофізіологічні та морфологічні особливості змін в адренокортикоцитах пучкової зони наднирників за умов дії червоного шламу (2017)
Борута Н. В. - Морфологічні зміни структурних елементів червоного кісткового мозку щурів при гострому асептичному запаленні очеревини (2017)
Варжапетян С. Д. - Распределение рецепторов к лектину бузины черной (SNA) в структурах слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи при ятрогенном и одонтогенном верхнечелюстном синуситах (2017)
Довбня Ю. М. - Іммуногістохімічна характеристика слизової оболонки лобової пазухи людини, Проніна О. М., Єрошенко Г. А. (2017)
Кривецький В. В. - Розвиток структур хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини, Бесплітнік М. Г., Нарсія В. І., Кривецький І. В. (2017)
Мєсоєдова В. А. - Аналіз морфометричних показників нейронів підслизового сплетення інтрамурального нервового апарату товстої кишки на 30-180 добу після дистальної резекції тонкої кишки (2017)
Михайлусов Р. Н. - Ультраструктурные изменения миосателлитоцитов и эндотелиоцитов кровеносных капилляров мышц после огнестрельного ранения, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2017)
Мота О. М. - Рентгенологічна характеристика поперекового відділу хребта людини у віковому аспекті, Федитник С. Т. (2017)
Покотило В. Ю. - Ультраструктурні особливості міокарда щура та його гемомікроциркуляторного русла на ранніх термінах перебігу опіоїдної інтоксикації (2017)
Ружицька О. В. - Морфо-функціональні особливості жирового тіла щоки лиця в людей у залежності від статі та віку (2017)
Тихолаз В. О. - Структура та морфоцитометричні параметри заднього ядра блукаючого нерва в пренатальному періоді онтогенезу людини, Гумінський Ю. Й., Коньков Д. Г. (2017)
Шарапова Е. Н. - Морфологические аспекты влияния настойки эхинацеи пурпурной на яички облученных электромагнитным полем крыс, Кушнарева Е. А. (2017)
Бандас І. А. - Структурні зміни печінки, нирок та селезінки щурів при дії наночастинок діоксиду кремнію та ацетату свинцю, Куліцька М. І., Корда М. М. (2017)
Шипко А. Ф. - Соціальна підтримка сім’ї, що виховує дитину-інваліда: реалізація соціально-медичної спрямованості правового забезпечення компонентів структурно-функціональної моделі (на прикладі бронхолегеневої дисплазії) (2017)
Title, content (2017)
Кий-Кокарєва В. Г. - Оцінка рівня фізичного навантаження та показників імунного статусу як умова збереження здоров’я спортсменів, Ліцоєва Н. В. (2017)
Dzyuba N. - Comprehensive research into quality of the immunostimulating beverage "Immuno plus", Telezhenko L., Valevskaya L., Zemlyakova E. (2017)
Неханевич О. Б. - Рівень фізичної працездатності та підготовленості у студентів з ознаками гіпермобільності суглобів, Курята О. В., Корнілова Т. В., Нікітенко В. О., Летюча Н. П. (2017)
Goralchuk A. - Development of a theoretical model for obtaining the whipped emulsions from a dry fat-containing mixture and its experimental verification, Gubsky S., Tereshkin O., Kotlyar О., Omel'chenko S., Tovma L. (2017)
Алиев А. Р. - К вопросу о тревожно-фобических расстройствах у больных с пародонтитом (2017)
Gutyj B. - The influence of cryopowder "Garbuz” on the technology of curds of different fat content, Hachak Y., Vavrysevych J., Nagovska V. (2017)
Батіг В. М. - Лікування гострого періодонтиту у пацієнтів з переважанням парасимпатичної вегетативної нервової системи, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Korenets Yu. - Substantiation of feasibility of using black chokeberry in the technology of products from shortcake dough, Goriainova Iu., Nykyforov R., Nazarenko I., Simakovа O. (2017)
Безвушко Е. В. - Оцінка застосування пломбувальних матеріалів для лікування карієсу тимчасових зубів за результатами анкетування лікарів, Шпотюк О. О. (2017)
Potapov V. - Analysis of kinetics pattern in the formation and separation of a drop of fluid in the form of a capsule, Neklesa O., Pyvovarov P. (2017)
Гудар’ян О. О. - Застосування різних фракцій аутоплазми крові (PRF, а-PRF та і-PRF) при хірургічному лікуванні ретинованих третіх молярів нижньої щелепи, Ідашкіна Н. Г., Неханевич Ж. М. (2017)
Penkina N. - Research into quality of beer with the addition of pine needles extract, Tatar L., Kolesnyk V., Karbivnycha Т., Letuta Т. (2017)
Кононова О. В. - Вплив освіщення житлових приміщень і психосоматичного стану мешканців на тканини пародонта (2017)
Tkachenko O. - Influence of viticultural practices on the sensory characteristics of wine grape varieties, Pashkovskiy A., Shtirbu A. (2017)
Кривенко Л. С. - Характеристика антиоксидантної системи дітей з гінгівітом на тлі атопічних захворювань (2017)
Abstract and References (2017)
Nazaryan R. S. - Мultipurpose treatment of chronic generalized catarrhal gingivitis in children with cystic fibrosis, Tkachenko M. V., Kuzina V. V. (2017)
Олекшій П. В. - Рівні інтерлейкінів 1, 2, 6 в ротовій рідині пацієнтів до і після дентальної імплантації, Лаповець Л. Є., Горицький В. М., Уштан С. В., Залецький М. П. (2017)
Ткаченко П. І. - Стрес-реакція перед оперативним втручанням у дітей з гострим одонтогенним остеомієлітом, Доброскок В. О., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2017)
Удод О. А. - Втрати інтенсивності світлового потоку світлодіодного фотополімеризатора в скловолоконних армуючих елементах, Драмарецька С. І. (2017)
Удод О. А. - Клінічна оцінка реставрацій бічних зубів у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О. (2017)
Черепюк О. М. - Двохрічний досвід профілактики карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку (2017)
Василевський В. С. - Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму дітей віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В. (2017)
Дичко Д. В. - Реактивна відповідь поліморфно-ядерних нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові дітей із патологією зору віком 10-16 років, Курильченко І. Ю., Шейко В. І. (2017)
Дичко О. А. - Адаптаційно-компенсаторні реакції організму підлітків зі сколіозом шкільного віку (11-14 років), Шейко В. І., Курильченко І. Ю., Пономарьов В. А. (2017)
Звір М. Ю. - Фізіологічно-клінічні аспекти змін мікрокристалізації слини у студентів-медиків, Погорецька Я. О., Заячківська О. С. (2017)
Соколенко В. Л. - Значення статевого фактора у реалізації окремих показників імунної, ендокринної систем та ліпідного обміну за умов пролонгованого впливу малих доз радіації, Соколенко С. В. (2017)
Title, content (2017)
Sakhnenko M. - Examining the formation and properties of TiO2 oxide coatings with metals of iron triad, Karakurkchi A., Galak A., Menshov S., Matykin O. (2017)
Kashytskyi V. - Examining a mechanism of generating the fragments of protective film in the trybological system "epoxycomposite – steel", Sadova O., Liushuk O., Davydiuk O., Myskovets S. (2017)
Kelemesh A. - Research of wear resistance of bronze bushings during plastic vibration deformation, Gorbenko O., Dudnikov A., Dudnikov I. (2017)
Kopylov V. - A study of internal friction anomalies in stainless steel with nanostructured plasma coating (2017)
Kotok V. - The electrochemical cathodic template synthesis of nickel hydroxide thin films for electrochromic devices: role of temperature, Kovalenko V. (2017)
Trush V. - Effect of oxidation and nitriding on the properties of zirconium alloys (2017)
Sknar I. - Investigation of adsorption behavior of smoothing additives in copper plating electrolytes, Petrenko L., Cheremysinova А., Plyasovskaya K., Kozlov Ya., Amirulloyeva N. (2017)
Tsapko Ju. - Simulation of the phase transformation front advancement during the swelling of fire retardant coatings, Tsapko А. (2017)
Alaa Fadhil І Idan - Development of a combined technology for hardening the surface layer of steel 38Cr2MoAl, Akimov O., Kostyk K. (2017)
Abstract and References (2017)
Shkarlet S. M. - Application of turbulent approach to the knowledge of the economic systems, Dubyna M. V. (2017)
Britchenko I. G. - Transport security as a factor of transport and communication system of Ukraine self-sustaining development, Cherniavska T. A. (2017)
Гонта О. І. - Особливості формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур в контексті відносин державно-приватного партнерства, Косач І. А. (2017)
Hrazhevska N. I. - Efficiency of institutional transformations in postcommunist countries, Petrovsky M. V., Demydiuk O. O. (2017)
Kalenyuk І. S. - Transformative leadership of universities in the global economic environment, Tsymbal L. І. (2017)
Marhasova V. G. - Modelling and prognostication of macroeconomic dynamics of providing the economic sustainability to the economic security threats, Sakun O. S., Klymenko T. V. (2017)
Naumov A. B. - The impact of social policy on the development of innovative medical insurance in Ukraine, Panyuk T. P., Danylchenko L. I. (2017)
Shpak N. O. - Social minima and their role in the formation of household welfare in Ukraine, Bublyk M. I., Rybytska O. M. (2017)
Brukhanskyi R. F. - Accounting information positioning of agrarian business socioeconomic strategy, Furman O. Ye. (2017)
Vyhovska V. V. - Formation of an insurance market security strategy (2017)
Gogol Т. А. - Tax methods regulating development of small business in developed world countries, Volot O. I. (2017)
Gryshova І. Ju. - The mechanism for implementing the functions of consumerism in market conditions, Yanchuk A. О., Shestakovska T. L. (2017)
Derii Zh. V. - Perspective directions of economic cooperation between Ukraine and Belarus as a factor of regional security, Zosymenko T. I. (2017)
Kurmaiev P. Yu. - Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine, Pyzhianova N. V. (2017)
Shevchuk O. A. - Formation of the public financial control system (2017)
Yazliuk B. O. - Social responsibility of economic entities: economic nature and essence, Shandruk S. K., Huhul O. Ia. (2017)
Romanenko Y. A. - Implementation of information integrated systems in the process of investigation of competition on the external market, Chaplay I. V. (2017)
Nepomnyashchyy O. M. - Problems and prospects of international investment projects implemention in Ukraine illustrated by international technical assistance projects (programs) (2017)
Червякова О. В. - Перехід до парадигми розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2017)
Ivanova L. В. - Analysis of international and national experience in deliberate bankruptcy (2017)
Krasota O. V. - The change in priorities of state regulation of the small businesses' development, Melnyk T. H., Borysenko O. A. (2017)
Martynenko V. V. - State funding problems and directions in agricultural sector, Paliukh O. M. (2017)
Marchenko N. A. - Features and prospects of venture financing in Ukraine, Iurchenko M. Y. (2017)
Онищенко С. В. - Організаційно-економічний механізм упередження загроз бюджетній безпеці економіки України, Маслій О. А. (2017)
Паливода О. М. - Управління інноваційним розвитком промисловості в країнах Європейського Союзу на основі формування кластерної інфраструктури, Селіверстова Л. С. (2017)
Poyda-Nosyk N. N. - Financial security of Ukraine in conditions of European integration (2017)
Basenko K. O. - The activation of regulatory policy towards the development of social investment, Batrakova T. I., Kushnir S. O. (2017)
Gutorov A. O. - Scientific bases of the grocery integration’s development in the agrarian sector of the economy (2017)
Demchenko O. P. - The state regulation mechanism of cooperation between higher educational institutions and business (2017)
Popelo O. V. - Methodological approaches to modernization processes of the productive forces in the conditions of eurointegration (2017)
До ювілею Шулика Василь Васильовича (2015)
Фільваров Генріх Йосипович (2015)
Босенко Е. В. - Особенности сохранения наследия в условиях рыночной экономики (2015)
Борис А. М. - Неомодерністський напрямок у сакральній архітектурі Західної України та його взаємозв’язок із творчою спадщиною Радослава Жука, Франків Р. Б. (2015)
Василенко А. Б. - Демоэкосистема в формировании световой среды в архитектуре современного жилища (2015)
Гнатенко В. В. - Дигітальна еволюція постмодернізма, Бармашина Л. М. (2015)
Гелла Е. И. - Колонный корпус университета в Харькове в первой трети XIX в. Морфологическая и функциональная структура, Качемцева Л. В. (2015)
Івашко Ю. В. - Володимирський собор в Херсонесі: колиска східного православ’я (з нагоди видання монографії М. І. Орленка "Свято-Володимирський собор в Херсонесі: методичні засади і хронологія відтворення") (2015)
Качемцева Л. В. - Спасо-Преображенская церковь в Натальевке Харьковской области. Храм-музей, Леонидова Е. Н. (2015)
Козакова О. М. - Історичні будівлі з готельною функцією як складові туристичної галузі (на прикладі корчем та заїздів Західної України 18-19 ст.) (2015)
Кублицкая Е. Е. - Состояние и динамика жилой застройки Харькова начала 20 века (по материалам профессиональных печатных изданий и архивных материалов) (2015)
Макуха О. В. - Засоби архітектурно-художньої виразності земських шкіл Полтавщини (2015)
Маланюк В. Я. - Сучасні тенденції у дизайні міського середовища (2015)
Малійова О. В. - Творчий шлях видатного зодчого і педагога М. В. Холостенко до ювілею кафедри АПЦБС КНУБА (2015)
Лінда С. М. - Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі (2015)
Олійник Є. П. - Архітектура як програма (2015)
Орленко М. І. - Історія Успенського собору Києво-Печерської Лаври – головної святині східного православ’я (2015)
Онофрійчук А. В. - Житло довготривалого перебування в структурі міста (2015)
Сазонова Ю. Ф. - Психологічний аспект естетичного сприйняття житлового середовища (2015)
Ремизова Е. І. - Традиционная символика и морфологические особенности в современной архитектуре мечетей стран ближнего Востока, Шахин Н. Н. (2015)
Сапунова М. Ю. - Своєрідність мечетей різних ісламських архітектурних шкіл (на прикладі порівняння мечетей Криму та Ірану) (2015)
Смоляк В. В. - Дослідження пам’ятки архітектури кінця XVIIІ – початку ХІХ ст. - палацу Тора Ланге в селі Нападівка, Липовецького району, Вінницької області, Хороша О. І. (2015)
Сингаєвська М. А. - Впливові фактори розвитку конструктивізму в Україні (2015)
Смоляк В. В. - Історико-архітектурне дослідженя будівлі вінницької обласної універсальної бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, Субін-Кожевнікова А. С. (2015)
Павлова А. В. - Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму (2015)
Цуман К. М. - Модульність як частина адаптивної архітектури (2015)
Черкасова Е. Т. - Культурологическая парадигма в трактовке современных концепций сохранения культурного наследия) (2015)
Хлюпин О. А. - Класифікації інтерактивних медіа-фасадів (2015)
Швець Є. В. - Особливості становлення та трансформації мультикультурного міcького середовища історичного ядра (Касби) міcта Алжир під впливом західної цивілізацiї (2015)
Шевельова А. С. - Внесок Себаст’єна Вобана в розвиток військової архітектури та містобудування епохи Відродження (2015)
Літошенко Г. В. - Деякі аспекти викладання комп’ютерної графіки – практика і творчість, Суліменко Г. Г., Ватрич І. Д. (2015)
Болотов Г. І. - Спеціалізований комунікаційний простір: проблеми – тенденції – перспективи (2015)
Доля В. В. - Проблемы г. Южно-Сахалинска (РФ) и пути их решения. Социальный и градостроительный аспект (2015)
Гоблик А. В. - Про динамічну природу містобудівної системи (2015)
Михайлик О. О. - Світовий досвід організації та охорони прибережних зон (2015)
Кутузова Т. Ю. - Методичні аспекти дослідження стадій розвитку регулярних розпланувань (2015)
Набок О. М. - Методи та тенденції реформування прибережних промислових територій у закордонній практиці (2015)
Осиченко Г. О. - Принципи організації системи пішохідно-прогулянкових просторів міста (2015)
Петраковська О. С. - Комерційна забудова в існуючих містобудівних умовах, Тацій Ю. О. (2015)
Свобода Д. Г. - Урбаністичний простір міст – основа формування трудових локацій міста (2015)
Рочняк Ю. А. - Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини (2015)
Семенов В. Т. - Разработка градостроительной документации городов Украины в условиях децентрализации, Штомпель Н. Э. (2015)
Топал С. С. - Теоретические основы социально-планировочной организации зон жилой застройки (2015)
Мехди Ф. А. - Характеристика формирования городских зеленых насаждений в условиях жаркого климата (2015)
Шулдан Л. О. - Соціальні передумови проектування акустично-рекреаційних осередків великого міста, Штендера А. Ю. (2015)
Щедра М. В. - Радіально-кільцева схема вуличної мережі в ідеальних містах (2015)
Яценко В. О. - Приміська зона – ретроспектива, реальність, перспектива (2015)
Бармашина Л. М. - Універсальний дизайн як складова соціальної екології (2015)
Бірілло І. В. - Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів (2015)
Гончар В. В. - Архітектура гідроелектростанцій в історичному аспекті (2015)
Солтани-Али А. - Современные аспекты комплексной реконструкции рынков в Иране (2015)
Книш В. І. - Житлове будівництво в центрі: надбприбутки, збереження екології і комфорт у протиріччі інтересів (2015)
Ковальська Г. Л. - Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів (2015)
Єжов С. В. - Розвиток інфраструктурних об'єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем (2015)
Новосад І. Г. - Фактори та умови, що впливають на формування типової житлової забудови, яка підлягає реконструкції (2015)
Обиночна З. В. - Архітектурна й соціально-медична складові іпотерапії в реабілітації хворих дітей Прикарпаття (2015)
Лісун І. С. - Алгоритмізація та конструктивна деталізація з'єднувальних елементів СТС Sn. (2015)
Пушміна О. В. - Особливості функціонально-планувальної організації річкових та морських-річкових вокзалів (2015)
Степаненко В. С. - Актуальні питання відеоекології (2015)
Сергіюк І. М. - Військове храмобудування Волині початку ХХ ст.: історичний екскурс і сучасний стан (2015)
Соколова Ю. В. - Вплив розміщення університетів транспорту поблизу аеропортів на їх функціонально-планувальну організацію (2015)
Стоцько Р. З. - Особливості архітектури будівель острозької академії XVI століття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні (2015)
Руденко М. О. - Колірне та фактурне вирішення фасадів громадських будинків, сформованих на території рекультивованих кар’єрів, Івченко Є. О. (2015)
Трегубов К. Ю. - Особливості оранізації музейної мережі України (2015)
Третяк Ю. В. - Нормативна база проектування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів (2015)
Данько К. С. - Аналіз архітектурно-планувальної організації житлових будинків підвищеної енергоефективності на прикладі типових кварталів історично сформованої забудови центральної частини міста Полтава (2015)
Гавриленко І. В. - Параметризм як новий стиль у сучасній архітектурі, Бармашина Л. М. (2015)
Вірченко В. М. - До бріофлори Древлянського природного заповідника, Орлов О. О. (2016)
Гапон С. В. - Стан та перспективи вивчення антоцеротових та печіночних мохів Лісостепу України, Гапон Ю. В. (2016)
Орлова Л. Д. - Кількісні показники вмісту золи лучних рослин Лівобережного Лісостепу України (2016)
Оніпко В. В. - Фітоценотична ефективність пригнічення посівами культурних рослин як фактор біологічної боротьби з Аmbrosia artemisifolia L. (Asteraceae) (2016)
Смоляр Н. О. - Концепція розвитку територіальної структури регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Україна), Ханнанова О. Р. (2016)
Шапаренко І. Є. - Еколого-ценотична характеристика та стан ценопопуляцій Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Liliaceae) на території басейну р. Ворскла (в межах Полтавської області) (2016)
Klepets O. V. - State and prospects of optimization the plant cover of hydrophilic ecotopes of the Poltava botanical garden (2016)
Корчан Н. О. - Технологія культивування ооцит-кумулюсних комплексів із використанням неспецифічних факторів розвитку (2016)
Pilipenko S. V. - The influence of multioprobiotics "Symbiter® acidophilic" concentrated on changes in rats’ lymphoid organs under prolonged decline in gastric secretion of hydrochloric acid, Korotkyi O. G., Kompanets I. V. (2016)
Харченко О. В. - Нестабільність мікросателітів – матеріал для формування молекулярно-біологічних діагностичних маркерів (2016)
Гомля Л. М. - Види Червоної книги України у флорі околиць м. Полтави (2016)
Гапон С. В. - Ботанік, флорист, фітоценолог, природоохоронець, знавець лікарських рослин (2016)
Орлова Л. Д. - Ґрунтовно про ґрунти й не тільки (2016)
Закалюжний В. М. - Пам’яті доктора біологічних наук, професора Олега Ігоровича Цебржинського (2016)
Закалюжний В. М. - Славний нащадок великого дерева: до 105-річчя професора О.С. Данилевського (2016)
Дані про авторів (2016)
Вимоги для авторів (2016)
Афанасьєв А. О. - Форми діяльності духовенства у збройних силах України (2011)
Берестецька Н. В. - Дидактико-методичні моделі інтегрованого заняття з англійської мови у процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей, Мисечко О. В. (2011)
Боринський В. М. - Шляхи вдосконалення змісту формування сербомовної компетентності в говорінні у магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2011)
Будагьянц Л. М. - Феномен бойового духу і сучасна наука, Грицюк В. М. (2011)
Гапеєва О. Л. - Підготовка військових фахівців у збройних силах республіки Білорусь (2011)
Гіренко С. П. - Конфліктологічна готовність працівників органів внутрішніх справ як складова їх професійної підготовки (2011)
Єрмоленко А. Б. - Освіта дорослих, як ефективний чинник оптимізації соціально-економічної сфери суспільства (2011)
Кирилюк О. Р. - Мeтодичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю (2011)
Кисіль В. В. - Проблеми діяльності органів з виховної та соціально-психологічної (виховної) роботи збройних сил України (2011)
Кравченко А. І. - Первинна професійна підготовка – важливий етап формування комунікативної взаємодії курсантів вищого військового навчального закладу (2011)
Майборода Р. С. - Деякі актуальні питання використання комунікативного методу в процесі завчасної мовної підготовки офіцера-учасника міжнародної миротворчої операції (2011)
Николюк Н. П. - Формування творчої особистості студента (2011)
Опанасенко О. В. - Насилля – руйнуючий фактор сучасного суспільства, Кубіцький С. О. (2011)
Солодков В. Т. - Динаміка євроінтеграції та проблеми ціннісної "європеїзації" освіти України (2011)
Солодько Ю. В. - Соціально – педагогічна робота з "дітьми вулиці", Кубіцький С. О. (2011)
Теслюк В. М. - Використання методик "мозкового штурму” в економічному навчанні, Піщана Н. П. (2011)
Ушкварок О. В. - Становлення соціальної роботи з молоддю учнівського віку у діяльності поліції в США (2011)
Філоненко А. Л. - Соціально-педагогічна робота з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію, Кубіцький С. О. (2011)
Шемчук В. А. - Сутність і специфіка розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління (2011)
Балашова C. П. - До проблеми вивчення комунікативної сфери військовослужбовців строкової служби, Дробко Л. В. (2011)
Барко В. І. - Психологічна підготовка працівників міліції до охорони громадського порядку при проведенні масових заходів, Чеботарьов Е. В. (2011)
Дворецький В. П. - Методика дослідження індивідуально-типологічних особливостей стрільця із бойового пістолета на етапі початкової підготовки (2011)
Довбій Т. Ю. - Проблема диференціації споріднених до феномену самотності понять у сучасній психологічній науці (2011)
Жданова І. В. - Соціально-психологічні установки працівників ОВС щодо здоров’я (2011)
Іщенко І. А. - Особливості індивідуально-типологічних проявів футбольних арбітрів (2011)
Капосльоз Г. В. - Психологічні аспекти морально-психологічного забезпечення дій миротворчих підрозділів Збройних сил України, Розумний О. Д. (2011)
Катаєв Є. С. - Психологічні механізми розвитку когнітивної складової "Я-концепції” військовослужбовців (2011)
Ковальська І. Е. - Психологічна готовність керівників прикордонних підрозділів до забезпечення безпеки підлеглого особового складу (2011)
Ковальчук О. П. - Професійна спрямованість як основа професійного розвитку військовослужбовців (2011)
Корольчук В. М. - Посттравматичний стресовий розлад, як наслідок дизадаптивного прояву стресогенного впливу (2011)
Корольчук М. С. - Сучасні проблеми методології професійного психологічного відбору фахівців для ризиконебезпечних професій (2011)
Кулаженко А. І. - Аналіз особливостей та наслідків діяльності ліквідаторів аварії на ЧАЕС в умовах радіаційної небезпеки (2011)
Ламаш І. В. - Гендерні дослідження професійної діяльності у зарубіжній психології (2011)
Левківська Г. П. - Особливості педагогічного забезпечення технології професійної підготовки під час навчальної діяльності студентів у ВНЗ (2011)
Лефтеров В. О. - Методика діагностики стилів професійної діяльності, Алєксєєв А. О. (2011)
Лисюк С. Г. - Попередження виникнення станів психологічної напруженості військовослужбовців під час підготовки до виконання службових завдань (2011)
Магда В. А. - Особливості взаємозв’язку соціально-психологічної адаптації рятувальників з проявами у них деформаційних змін (2011)
Мацевко Т. М. - Детермінанти особистісного і професійного розвитку у сучасній психології (2011)
Мостова І. В. - Психологічні детермінанти та умови успішності навчальної діяльності студентів в період адаптації (2011)
Овсяннікова Я. О. - Профілактика девіантної поведінки працівників екстремальних видів діяльності (2011)
Осьодло В. І. - Ефективність тренінгу розвитку кар’єрних домагань офіцерів, Татарінов Є. В. (2011)
Охременко О. Р. - Проблема формування емоційних взаємин у професійній групі (2011)
Панфілова Г. Б. - Особливості трансформації психологічної автобіографії студентів в ускладнених життєвих ситуаціях (на прикладі екзаменаційної сесії) (2011)
Поляков І .О. - Особливості психологічної безпеки рятувальників з пошуку та рятування туристів МНС (2011)
Ржевський Г. М. - Діяльність психолога у підготовці студентів – майбутніх офіцерів в системі військово – професійної освіти України, Мороз І. В. (2011)
Романенко О. В. - Порівняння у хірургів та студентів – майбутніх лікарів факторів особистості, що мають спадкову схильність, Погоріла І. О. (2011)
Стасюк В. В. - Загальні аспекти виникнення, протікання, запобігання паніки (2011)
Стужук В. М. - Соціально-психологічні детермінанти та особливості становлення уявлень засуджених-рецидивістів про життєву перспективу (2011)
Сулятицький І. В. - Соціопсихологічні фактори забезпечення обороноздатності країни (2011)
Тімофєєв Ю. П. - Корекційно-адаптаційний тренінг як засіб групової психокорекції бар’єрів соціально-психологічної адаптації молодших офіцерів (2011)
Філоненко В. М. - Соціально-демографічні особливості злочинців-рецидивістів (2011)
Числіцька О. В. - Методологічні підходи до оцінки і прогнозування функціональних станів військових медиків (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2016)
Кліменко О. М. - Економічна компаративістика як стратегічний засіб розвитку та реформування економіки України (2016)
Жилінська О. І. - Розвиток інституту патентування в моделі "відкритих інновацій" (2016)
Дейнека Т. А. - Моноцентричність і поліцентричність як сучасні вияви суперечностей інституціонального опосередкування розвитку світової економіки (2016)
Мельник Т. М. - Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України, Лошенюк О. В. (2016)
Vlasova N. O. - Foreign Economic Activity and Financial Results of Machine-Building Enterprises of Ukraine, Chekmasova I. A. (2016)
Колєсніченко А. С. - Інституціональний підхід в системі державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2016)
Колупаєва І. В. - Аналіз дієвості важелів регуляторної політики (2016)
Солодовнік О. О. - Ідентифікація змісту загроз реалізації інтересів держави у здійсненні ППП (2016)
Малюта І. А. - Злиття і поглинання як одна з інвестиційних стратегій ТНК, Лаповець І. А. (2016)
Коломієць О. Г. - Вплив системи венчурного фінансування на розвиток ІТ-сектора в Україні (2016)
Bojinov B. V. - Trends in the Use of Information and Educational Technologies in Universities: Preliminary Results of CEE Universities Survey 2016 (2016)
Вдовиченко Л. Ю. - Стан і тенденції розвитку підприємств морегосподарського комплексу (на прикладі Миколаївської області), Волосюк М. В. (2016)
Іванов Р. В. - Математична модель економічної поведінки домогосподарства в умовах посилення дії негативних екзогенних факторів (2016)
Пушкар О. І. - Оцінка вартості розробки технологій електронного бізнесу на підприємстві, Вільхівська О. В. (2016)
Андрейшина Н. Б. - Математичне моделювання в системі моніторингу сталого розвитку регіону, Харін С. А. (2016)
Сазонець О. М. - Дослідження загроз інформаційній безпеці підприємств України за допомогою дисперсійного аналізу, Качан О. І. (2016)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Методичний інструментарій забезпечення конкурентоспроможності потенціалу будівельної галузі (2016)
Сазонець І. Л. - Значення екологічної відповідальності діяльності корпорацій, Притула М. Ю. (2016)
Горіна Г. О. - Теоретико-організаційні засади розробки механізму формування ринку туристичних послуг (2016)
Плаксієнко В. Я. - Концептуальні засади діагностики економічної безпеки аграрної сфери, Назаренко І. М. (2016)
Тебенко В. М. - Передумови розвитку овочівництва в Мелітопольському районі Запорізької області, Грибова Д. В., Завадських Г. М. (2016)
Линник О. І. - Побудова ефективної системи мотивації праці, її оплати та обліку в аграрному секторі, Коробка Ю. А., Бондаренко О. М. (2016)
Грицаєнко М. І. - Довіра як передумова розвитку підприємницької діяльності (2016)
Баланович А. М. - Методичний підхід до визначення впливу ринкових тенденцій на розвиток машинобудівних підприємств (2016)
Кузьминчук Н. В. - Оцінка рівня та реалізації ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування, Терованесова О. Ю. (2016)
Шишкова Н. Л. - Організаційні аспекти інтеграції безпеки та якості облікової інформації підприємства (2016)
Дропа Я. Б. - Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах (2016)
Лепейко Т. І. - Удосконалення інструментів адаптації підприємств до впливу конкурентного середовища, Кривобок К. В. (2016)
Vasiutkina N. V. - Formation of Informational and Innovative Potential of the Enterprise Development, Velychko O. O. (2016)
Трушкина Н. В. - Контрактные взаимоотношения при организации сбытовой деятельности угледобывающих предприятий (2016)
Стецько М. В. - До питання про формування ринку капіталів в Україні (2016)
Лапко О. О. - Іноземні банки на ринку банківських послуг України та проблеми їх державного регулювання, Демченко А. М. (2016)
Д’яконова І. І. - Комплексний підхід до формування системи депозитного менеджменту банку на основі адаптивної моделі, Шелюк А. А. (2016)
Паєнтко Т. В. - Теоретико-організаційні засади податкового контролінгу (2016)
Чорноус Г. О. - Прогнозування курсів акцій на основі даних із соціальних мереж, Ярмоленко Ю. А. (2016)
Дубовая В. В. - Удосконалення національних засад нормативного методу обліку витрат у промисловості (2016)
Тігарєва В. А. - Розвиток моделі Enhanced Telecom Operations Map на засадах декомпозиції бізнес-процесів (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства, Павловські Г., Пирожак Є. К., Томюк І. М. (2016)
Лепейко Т. И. - Генезис теорий лидерства, Гаваагийн Б. (2016)
Kuchina S. O. - The Analysis of Common Mistakes in Preparing a Business Plan, Kitchenko O. M. (2016)
Перепелюкова О. В. - Дослідження стану стратегічних знань підприємства, Куліш Н. В. (2016)
Ilchenko N. B. - Management of Business Processes at a Wholesale Enterprise (2016)
Клюс Ю. І. - Управління ефективним розвитком промислового підприємства при формуванні корпоративної системи управління інноваціями (2016)
Шевченко В. А. - Концептуальна модель організаційної структури управління закладом охорони здоров’я в контексті впровадження Open Innovation (2016)
Прохорова В. В. - Стратегічні орієнтири інноваційного управління конкурентним статусом машинобудівних підприємств, Яценко Б. І. (2016)
Doronina M. S. - Actualization of the Problem of Management Professionalization, Syerikov D. O. (2016)
Кочетигова Т. В. - Концентрація в економіці: теоретичні аспекти (2016)
Паламарчук Н. О. - Маркетингові стратегії ТНК: сучасні особливості формування та досвід країн ЄС (2016)
Тардаскіна Т. М. - Визначення маркетингової стратегії розвитку УДППЗ "Укрпошта" в умовах лібералізації ринку послуг поштового зв’язку, Станкевич І. В., Бондаренко О. М. (2016)
Савицька Н. Л. - Маркетингове тестування концепцій нового продукту (сиру кисломолочного), Афанасьєва О. П., Курлянцева А. В. (2016)
Варцаба В. - Рецензія на монографію Бачо Роберта Йосиповича "Ринки небанківських фінансових послуг: регулювання розвитку" (інституційні та аналітичні аспекти): Ужгород, 2016. 448 с. (2016)
Памяти А. Н. Тищенко (2016)
Блощинський І. Г. - Рекомендації щодо побудови системи дистанційного навчання персоналу Державної прикордонної служби України (2012)
Бобильов В. Є. - Підхід до створення систем автоматизованої оцінки знань з використанням сучасних інформаційних технологій, Дерев’янчук А. Й., Москаленко Д. Р., Горяйнов Д. Ю. (2012)
Вознюк О. В. - Базові міфи сучасної педагогіки й освіти, Кубіцький С. О. (2012)
Гапоненко Г. М. - Оцінка рівня сформованості професійної компетентності майбутніх водолазів-підривників (2012)
Дерев’янчук А. Й. - Підвищення кваліфікації в світлі сучасних інформаційних технологій для науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку військових фахівців, Купенко О. В. (2012)
Єрмоленко А. Б. - Неформальна складова сучасної вітчизняної освіти дорослих – вимоги часу (2012)
Зайченко Н. І. - Розвиток професійної освіти соціальних педагогів в Іспанії у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст (2012)
Катюк Я. Л. - Зміст соціокультурної підготовки методичних працівників у світлі андрагогічних ідей (2012)
Качанов В. І. - Особливості проведення мовного тестування з говоріння на рівень СМР-3 у відповідності до міжнародного мовного стандарту Станаг 6001 (2012)
Корсак Р. І. - Діагностика окремих складових здорового способу життя у студентів – вихідців із сільської місцевості, Сопівник І. В. (2012)
Кравченко А. І. - Критерії оцінювання сформованості комунікативної взаємодії курсантів у період первинної професійної підготовки (2012)
Кузанкіна О. В. - Культура іншомовної комунікації як складова мовленнєвої підготовки військових фахівців, Циганок Н. І. (2012)
Мазур І. М. - Психолого-педагогічна модель формування інноваційного стилю педагогічної діяльності (2012)
Олійник Л. В. - Змістовний компонент психолого-педагогічної підготовки майбутніх професіоналів військового управління у сфері оборони (2012)
Орєхов О. Є. - Екзамен з французької мови CMLF: структура екзамену, критерії оцінювання відповідей та методичні рекомендації щодо самостійної підготовки до екзаменів, Рубцов І. Ю., Трактовенко С. А., Жанмужен П. (2012)
Панченко В. І. - Психологічні передумови професійної ідентифікації сучасного педагога (2012)
Петрачков О. В. - Критерії порогового та належного рівнів фізичної підготовленості курсантів у навчальному центрі Сухопутних військ на різних етапах бойової підготовки (2012)
Поліщук Т. В. - Про результати експериментального дослідження формування інформаційно-комунікативної компетентності у процесі навчання майбутніх офіцерів з військово-спеціальних дисциплін (2012)
Проботюк О. В. - Соціальний супровід прийомних сімей і прийомних дітей, Кубіцький С. О. (2012)
Cальнікова О. Ф. - Використання методів формування свідомості у професійному вихованні жінок-військовослужбовців під час навчання у вищих військових навчальних закладах (2012)
Сопівник Р. В. - Ретроспективний аналіз основних теорій лідерства (2012)
Султанова Л. Ю. - Підготовка викладача вищого навчального закладу в умовах інтеграції України в європейський освітній простір (2012)
Шахрай Т. О. - Професійна ідентичність майбутніх педагогів: теоретичний аспект (2012)
Щербій О. С. - Критерії і методика оцінювання рівнів морально-психологічної готовності курсантів Держспецзв’язку до професійної діяльності (2012)
Яковлева В. А. - Використання інноваційних технологій у процесі вивчення соціально-економічної географії світу (2012)
Амонс М .О. - Історичні передумови та соціально-психологічні чинники розуміння сутності діянь, пов’язаних із ризиком, у суспільній думці (2012)
Борисова Н. П. - Причини виникнення та розповсюдження професійних марновірств у молодих фахівців МНС України (2012)
Васильєв С. П. - Особливості психічної саморегуляції студентів у період адаптації до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу (2012)
Головньова І. В. - Взаємозв’язок емоційного інтелекту та комунікативних умінь у студентів, Милославська О. В. (2012)
Жданова І. В. - Психологічний зміст організаційної складової професіограми дільничного інспектора міліції, Безчастна Ю. В. (2012)
Клименко І. В. - Гендерні особливості професійної деформації працівників органів внутрішніх справ (2012)
Ковальчишина Н. І. - Тероризм: теоретичний та праксеологічний аспекти проблеми (2012)
Ковальчук О. П. - Особливості професійної діяльності військовослужбовців Повітряних сил Збройних сил України (2012)
Кокун О. М. - Психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера (2012)
Корман М. М. - Розвиток емоційного інтелекту та емоційної компетентності як передумова запобігання професійного вигорання (2012)
Краснокутский М. І. - Стан передстартової готовності спортсменів: екскурс психологічних досліджень (2012)
Мазоренко М. О. - Психологічні складові іміджу сучасного фахівця (2012)
Макаренко М. В. - Сенсомоторна реактивність у людей з різними властивостями основних нервових процесів, Панченко В. М. (2012)
Макаренко П. В. - Теоретичні підходи до проблеми психологічної сумісності людей (2012)
Миронець С. М. - Психологічне забезпечення міжнародних рятувальних операцій в крос-культурному середовищі (2012)
Михайлишин У. Б. - Вплив суспільних та особистісних чинників на агресивність делінквентних підлітків (2012)
Мілорадова Н. Е. - Метафоричні асоціативні карти як інструмент психокорекції та психопрофілактики посттравматичних стресових розладів (2012)
Мордюшенко С. М. - Соціально-психологічні детермінанти, що обумовлюють потребу практики в розробці професіограм основних спеціальностей МНС України (2012)
Овсяннікова Я. О. - Форми і методи роботи з дітьми і підлітками, які пережили насильство (2012)
Оніщенко Н. В. - Піратство та тероризм: порівняльний аналіз сучасних форм надзвичайних ситуацій соціального походження в аспекті використовуваних методів психологічного впливу (2012)
Охременко О. Р. - Стратегії і тактики антагоністичної взаємодії в діловій сфері (2012)
Полторак С. Т. - Оцінка рівня сформованості професійно важливих якостей у майбутніх офіцерів Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Поляков І. О. - Професіографічний опис основних спеціальностей в межах МНС України (2012)
Потапова С. М. - Саморегуляція в системі професійної підготовки працівників підрозділів громадської безпеки (2012)
Саппа М. М. - Футбольні фанати: соціально-психологічний портрет та ставлення до протиправних дій (2012)
Скоробогатов Ю. А. - Аналіз стану розробки проблеми професійної мотивації рятувальників МНС України (2012)
Ставицький О. О. - Ставлення до інвалідизованих у людей з різним рівнем освіти (2012)
Стасюк В. В. - Організація спеціальної психологічної підготовки особового складу до бою (бойових дій) в сучасних умовах (на прикладі окремих підрозділів механізованої бригади) (2012)
Тітаренко Д. С. - Оптимізація функціонування механізмів психологічного захисту рятувальників в умовах екзистенціальної загрози засобами психологічної підтримки (2012)
Чернова О. Є. - Стильові складові у професійному спілкуванні працівників ОВС (2012)
Штейн Н. Г. - Психологічні механізми формування адиктивної особистості (2012)
Агаєв Н. А. - Міжнародний досвід проведення державної військової кадрової політики в умовах ринкової економіки, Базарний В. Т., Даценко О. П. (2012)
Будагьянц Л. М. - Проблеми політики та війни в філософії І. Канта та Г. Гегеля (2012)
Нікітенко В. І. - Наукові здобутки і головні складові наукового аналізу проблем гуманітарної безпеки України (2012)
Савінцев В. І. - Збройний конфлікт в Лівії: причини та військово-психологічні аспекти, Вознюк Ю. С. (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні відомості (2012)
Від редакції (2015)
Гапон С. В. - Мохоподібні заповідників Лісостепу України (2015)
Деревянко Т. В. - Роль дендрофлори в оптимізації довкілля м. Карлівки (Полтавська область) (2015)
Іванченко О. Є. - Аналіз дендрофлори насаджень Молодіжного парку м. Дніпропетровськ, Бессонова В. П. (2015)
Gomlya L. M. - The herbarium of Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University: history and present (2015)
Фельбаба-Клушина Л. М. - Чорничники Українських Карпат: структура і тенденції розвитку, Бізіля А. С. (2015)
Klepets O. V. - Features of overgrowing the urbanized segment of the Vorskla River (2015)
Зверковський В. М. - Наукові передумови освоєння порушених земель (2015)
Орлова Л. Д. - Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase (Orchidaceae) на луках Полтавщини (2015)
Лобань Г. А. - Порожнина рота – екологічна ніша співтовариства мікроорганізмів (2015)
Міщенко І. В. - Особливості антиоксидантних та гемостатичних властивостей деяких органів здорових тварин, Коковська О. В. (2015)
Цебржинський О. І. - Порівняння корекційної дії дифенілсиландіолу та комплексу антиоксидантів при фтористій інтоксикації (2015)
Гапон С. В. - Зоряний час Антонія Ремана (2015)
Дубина Д. В. - Тріумф української бріоценології (2015)
Гапон С. В. - Патріарх ботанічної науки: до 120-річчя від дня народження Д.К. Зерова (2015)
Цебржинський О. І. - Ілля Ілліч Мечников: до 170-річчя від дня народження (2015)
Дані про авторів (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Іонова О. - Вальдорфська школа: системно-синергетичний підхід (2017)
Рудевіч Н. - Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі каузального навчання (2017)
Книш А. - Моральні засади майбутніх практичних психологів та шляхи їх розвитку (2017)
Masyrova R. - Organization of student aligned training in the system of higher education in Kazakhstan, Savelyeva V. (2017)
Ігнатюк О. - Аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи в США і Україні, Сизикова В. (2017)
Романовський О. - Парадокси харизматичного лідерства, Пономарьов О. (2017)
Михайличенко В. - Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процессе обучения, Грень Л. (2017)
Мовчан Я. - Соціально-особистісна адаптованість як складова лідерського потенціалу студентів (2017)
Черванева З. - Харизматическое лидерсво как социально-психологический феномен (2017)
Байрак О. М. - Систематична структура колекції рослин дендрологічного парку загальнодержавного значення"Криворудський" (Полтавська область) (2016)
Гапон С. В. - Мохи та мохова рослинність лісосмуг Лісостепу України (2016)
Дерев'янко Т. В. - Екологічна характеристика дендрофлори зелених насаджень мікрорайону "Алмазний" (м. Полтава) (2016)
Партика Л. Я. - Бріофлора Кримського природного заповідника, Вірченко В. М. (2016)
Gapon Yu. V. - The list of bryophytes of Poltava city and its surroundings (2016)
Орлова Л. Д. - Коливання вмісту кальцію та фосфору лучних рослин Лівобережного Лісостепу України (2016)
Клепець О. В. - Оцінка впливу урбанізації на продукційні показники вищої водної рослинності р. Ворскла (2016)
Саприкін В. О. - Хелатні форми заліза у годівлі супоросних та лактуючих свиноматок, Іонов І. А., Газієв Б. М., Жукорський О. М., Марченков Ф. С., Мартенюк І. О. (2016)
Коваль А. А. - Видовий склад ґрунтової ентомофауни посівів фацелії пижмолистої (2016)
Харченко Л. П. - Становлення ферментативного апарату травної системи птахів у пренатальному і ранньому постнатальному періоді онтогенезу, Ликова І. О. (2016)
Шерстюк О. А. - Скорочувальні елементи екскреторних проток пальпебральної часточки сльозової залози людини, Свінцицька Н. Л., Пілюгін А. В., Устенко Р. Л., Каценко А. Л., Гринь В. Г. (2016)
Харченко О.В. - Зміни слизової оболонки шлунка, що виявлені за допомогою молекулярно-біологічного методу у пацієнтів, хворих на рак шлунка (2016)
Дерев'янко Т. В. - Новітні ботанічні студії Полтавського району (2016)
Пістоленко І. О. - Між часом, природознавством та історією (2016)
Буйдін В. В. - Ботанік з великої літери, людина енциклопедичних знань, Гапон С. В., Орлова Л. Д., Смоляр Н. О., Байрак О. М. (2016)
Закалюжний В. М. - Пам'яті Олександра Зіновійовича Злотіна (2016)
Дані про авторів (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Зміст тому 2 (№№ 1-2 за 2016 р.) (2016)
Пилипенко А. Н. - Украинская ментальность в координатах исследовательской программы Г. Хофстеда, Литвиненко Н. И. (2015)
Ксензова В. Е. - Особенности белорусской ментальности, Ксензов С. В., Крижановская Е. В. (2015)
Петрушенко Ю. М. - Партисипативна модель управління та фінансування в міжнародних програмах технічної допомоги як фактор розвитку соціального капіталу територіальних громад (2015)
Прушківська Е. В. - Вплив ментальності на формування секторальної структури економіки, Переверзева А. В. (2015)
Баранник Л. Б. - Проблемы человеческого развития и социальная политика государств в условиях глобализационных процессов (2015)
Топішко Н. П. - Соціальна політика і проблеми забезпечення соціальної справедливості в сучасному суспільстві (2015)
Дєєва Н. М. - Науково-методичні основи щодо надання змінам соціальної відповідальності суб’єктів економіки керованого характеру (2015)
Pilipenko Yu. I. - Innovative elements of the structural reform of national economy of Ukraine (2015)
Гуцалова Ю. Є. - Фінансово-економічна сутність пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Романенко В. В. - Програмно-цільові підходи до оцінювання ефективності податкової політики держави (2015)
Колесников В. І. - Методичний підхід до оцінки потенціалу диверсифікації економіки сільських територій регіону (2015)
Вознюк О. В. - Напрями реформування системи управління регіональним розвитком Дніпропетровської області (2015)
Виноградова Е. В. - Методы кризис-менеджмента по восстановлению имиджа промышленной территории, Смыкова М. А. (2015)
Вагонова О. Г. - Визначення основних мотивів плинності кадрів на підприємствах в сучасних умовах господарювання, Одінцова К. І., Досужий В. С. (2015)
Ковальчук М. В. - Організаційно-технологічне обґрунтування інвестиційних потреб на підтримку мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувальних комбінатів (2015)
Гладка Л. І. - Лізинг як засіб подолання кризових явищ в економіці України, Поривай А. О., Бодня Д. А. (2015)
Романюк Н. М. - Концептуальні засади стратегічного розвитку гірничозбагачувальних комбінатів (2015)
Ващенко Н. В. - Методи мотивації персоналу до інноваційного розвитку підприємства (2015)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо визначення раціональної зони курсування окремого приміського пасажирського поїзду, Матусевич А. А., Кравченко Х. В. (2015)
Шишкова Н. Л. - Синхронізація обліку та внутрішнього контролю в системі управління аеропортом (2015)
Прокопенко В. І. - Про критерії оцінювання ефективності збереження земельних ресурсів при відкритій розробці родовища (2015)
Титул, зміст (2017)
Демидюк О. О. - Сутність та критерії ефективності сучасних економічних систем (2017)
Длугопольська Т. І. - Ключові концепції соціальної безпеки: міжнародна практика та Україна (2017)
Комарова О. А. - Теоретичні аспекти вивчення економічної сутності освітнього потенціалу (2017)
Рябокінь Т. В. - Динаміка фінансово-економічних результатів функціонування корпоративної системи національного господарства (2017)
Жарська І. О. - Міжнародний досвід державної підтримки створення транспортно-логістичних центрів (2017)
Кузьмін О. Є. - Проблеми і перспективи розвитку транскордонного співробітництва в умовах європейської інтеграції України, Юринець О. В., Мельник О. Г. (2017)
Панасейко І. М. - Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Губа М. О. (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика системи страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Візняк Ю. Я., Процевят О. С., Коропецький О. О. (2017)
Жуков А. В. - Демографічна ситуація в України. Окремі аспекти і напрями її розв’язання (2017)
Лебедева Л. В. - Проблеми комерціалізації системи вищої освіти в Україні за умов формування постіндустріального ладу, Митрофанова А. С. (2017)
Найчук-Хрущ М. Б. - Дослідження інноваційних підходів в адмініструванні електронної комерції промислових підприємств (на прикладі ПАТ "Іскра"), Гнилянська Л. Й. (2017)
Єрмак С. О. - Концептуальні основи соціально-економічного розвитку підприємства на інноваційних засадах (2017)
Єгорова О. М. - Теоретичні аспекти сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства (2017)
Чернікова І. Б. - Таксономічний аналіз розвитку в обліковій стратегії підприємств ресторанного бізнесу, Кваша О. О., Кирильєва Л. О. (2017)
Жученко А. М. - Кваліметричне оцінювання інвестиційної привабливості регіону (2017)
Кулик А. Б. - Одноперіодна модель управління запасами вертикально інтегрованого холдингу, Манжос Т. В. (2017)
Ханін І. Г. - Оцінювання та прогнозування впливу чинників на міжнародну конкурентоспроможність готельних підприємств, Скорина Т. М. (2017)
Соколовська З. М. - Моделювання каналів збуту фармацевтичного підприємства, Яценко Н. В. (2017)
Тимошенко К. В. - Оцінка тенденцій формування та використання людського капіталу промислових підприємств (2017)
Ліснічук О. А. - Фінансове управління санаційною спроможністю машинобудівних підприємств України (2017)
Тадеєва Н. В. - Сучасні тенденції запровадження сумлінної ділової практики корпораціями України (2017)
Костюк Т. О. - Підходи до реформування розвитку сільських територій за аспектами та рівнями економічної безпеки сільського господарства, Мартиненков В. І., Луценко І. О. (2017)
Бойко В. В. - Формування стратегії взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій (2017)
Кузьменко О. О. - Формування принципів та завдань управління доходами туристичного підприємства, Ткаченко Т. І. (2017)
Андріїв Н. М. - Сутність та особливості підприємництва в системі внутрішньої торгівлі України (2017)
Басанська Н. В. - Проблеми вимушеної міграції населення: правовий аспект, Смутчак З. В. (2017)
Доуртмес П. О. - Формування комплексної програми покращення результатів інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства (2017)
Годящев М. О. - Визначення іманентних підсистем ділової активності підприємств (2017)
Фалович В. А. - Реструктуризація ланцюга поставок у контексті розвитку його емерджентних властивостей (2017)
Тодощук А. В. - Двовекторний метод планування толінгових операцій на засадах збалансованого розвитку переробного підприємства, Коць І. І. (2017)
Прохорова В. В. - Актуальні тенденції управління матеріальними ресурсами підприємства, Чумак Л. Ф., Лавро С. М. (2017)
Портна О. В. - Удосконалення методики кількісної оцінки сукупного фінансового потенціалу України (2017)
Онуфрійчук О. П. - Стійкість системи державних фінансів у довгостроковій перспективі (2017)
Гусаревич Н. В. - Управління дефіцитом бюджету як інструмент фінансової політики (2017)
Степанова Г. М. - Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку України (2017)
Soboliev V. M. - The Modern Banking System of Ukraine: Effectiveness of the Institutional Design, Sobolieva O. P. (2017)
Скірка А. С. - Аналіз діяльності Фонду гарантування вкладів у кризовий період 2014–2016 рр. (2017)
Кікоть О. Ю. - Управління механізмом аукціонної торгівлі цінними паперами (2017)
Purdenko O. A. - Pragmatics of the Unified Social Tax (2017)
Швець О. В. - Методичні підходи до оцінки якості контролю кредитного ризику банку (2017)
Королюк Т. М. - Аналіз та систематизація наукових досліджень з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту (2017)
Воінова Т. С. - Теоретичні та організаційні засади реалізації результатів державного податкового аудиту (2017)
Герасименко О. М. - Дослідження сутності нематеріальної культурної спадщини в контексті її бухгалтерського обліку (2017)
Височан О. О. - Облік та розподіл витрат на утримання небюджетної неприбуткової організації, Ясінська А. І. (2017)
Vasyliuk M. M. - The Institutional Approach to the Quality of Activity of the Audit Actors (2017)
Тарнавська Н. П. - Концептуальні положення моделі управління гнучкістю підприємства, Демків І. О. (2017)
Бережна Н. І. - Роль мотивації та стимулювання в економічному розвитку сучасної України (2017)
Саух І. В. - Формування проблемно-цільової структури організації туристичного підприємства при здійсненні стратегічного аналізу (2017)
Павловські Г. - Діагностика ефективності нормування праці управлінського персоналу на підприємстві (2017)
Пілевич Д. С. - Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та роль контролінгу в її забезпеченні (2017)
Базилюк В. Б. - Сучасні підходи до формування методики оцінки ефективності бізнес-процесу із виготовлення та реалізації видавничо-поліграфічної продукції, Безпалько І. Р. (2017)
Даниленко Є. С. - Етимологічний аналіз категорій "потреба" і "мотив" у контексті управління поведінкою покупців на ринку продажу легкових автомобілів (2017)
Райко Д. В. - Розробка заходів інформаційно-емоційного впливу на цільові групи щодо підвищення іміджу підприємства, Цейтлін Л. М., Дробаха Н. О. (2017)
Дроздова І. В. - Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності хворих на артеріальну гіпертензію після мозкового інсульту, Яновська С. Я. (2017)
Герасименко Л. О. - Психосоціальна дезадаптація осіб, які доглядають пацієнтів із хворобою Альцгеймера (2017)
Аймедов К. В. - Нехімічні залежності: сучасні тенденції, Асєєва Ю. О., Черевко М. О. (2017)
Романова И. В. - Психологическая коррекция и психотерапия невротических расстройств у подростков, пострадавших от насилия (2017)
Ищук В. В. - Клинико-психопатологические особенности психоэндокринного синдрома при гипотиреозе (2017)
Ткаченко О. В. - Особливості реагування на захворювання у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від ступеня його тяжкості (2017)
Галаченко А. А. - Формирование комплайенса в процессе реабилитации больных с патологией опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортном этапе, Галаченко В. В. (2017)
Пономарева В. В. - Патологический клаббинг (2017)
Гордієвич М. С. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності (2017)
Безрук Р. И. - Психокоррекция и психотерапия невротических расстройств и суицидальных тенденций у онкологических больных (2017)
Живилова Я. С. - Медико-психологическое сопровождение больных с органическими поражениями головного мозга в условиях больницы со строгим наблюдением (2017)
Бурдун Н. М. - Патопсихологічні механізми формування дезадаптивних станів у студентів медичного коледжу (2017)
Михайлов Б. В. - Структурно-динамічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників АТО на етапі реабілітації в санаторно-курортних умовах, Сердюк О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А., Вязьмітінова С. О. (2017)
Водка М. Е. - Социальные предикторы парасуицидального поведения у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе (2017)
Мосейко А. В. - Клинико-психопатологические характеристики инициальной симптоматики в структуре простой формы шизофрении (2017)
Криванкова Н. В. - Медико-психологічні чинники дискомплаєнтності у хворих із тривожно-депресивними розладами органічного генезу (2017)
Артемчук А. П. - Біологічні експрес-критерії формування терапевтичної ремісії після стресопсихотерапії хворих, залежних від алкоголю, Артемчук О. А., Артемчук К. А. (2017)
Сидоренко А. Ю. - Арт-терапевтичний підхід у медико-психологічному супроводі дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з вродженими вадами серця (2017)
Герасименко А. Г. - Економічний зміст та напрямки трансформації економічних систем (2015)
Бурлуцька С. В. - Механізми забезпечення стійкості соціально-економічних систем у контексті їх безпеки (2015)
Pilipenko Yu. I. - Sectoral economic structure in the context of multi-stage social-economic development of society, Prushkivska E. V. (2015)
Завгородня О. О. - Функції інновацій та макроекономічні екстерналії інноваційної динаміки (2015)
Чорнобаєв В. В. - Вплив фактору конкуренції в інноваційному процесі на економічне зростання (2015)
Леонідов І. Л. - Сутність та зміст привласнення інтелектуального продукту (2015)
Матюк Т. В. - Соціальний характер освітніх послуг та економічна політика держави (2015)
Чернявська Т. А. - Стратегічні напрями розвитку транспортно-комунікативної системи України в контексті забезпечення національної безпеки і самодостатності (2015)
Марценюк Л. В. - Проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні (2015)
Вагонова О. Г. - Методичний підхід до формування конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів на основі їхніх технічних параметрів, Бондаренко Л. А. (2015)
Варава Л. М. - Інноваційний підхід щодо оплати праці на гірничовидобувних підприємствах України (2015)
Варава Л. М. - Організаційно-економічні підходи до управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, Арутюнян А. Р., Варава А. А. (2015)
Топоркова О. А. - Формування інтегрованої системи управління енерговитратами на трубному підприємстві, Савчук Л. М., Сокиринська І. Г. (2015)
Педько І. А. - Концептуальні засади формування маркетингових інформаційних систем підприємств (2015)
Богуш И. А. - Проблемы ответственного менеджмента в освоении рудных месторождений, Белодедов А. А., Бурцев А. А., Ураскулов М. Р. (2015)
Ковальчук К. Ф. - Современные механизмы стоимостно-ориентированного управления устойчивым развитием промышленного предприятия, Козенкова Н. П., Козенкова В. Д. (2015)
Різун Н. О. - Використання моделей нейронної мережі для побудови прогнозу динаміки ціноутворення цінних паперів, Гудим П. В. (2015)
Швец В. Я. - Партнерство как метод продвижения модели высшего образования для целей устойчивого развития, Палехова Л. Л., Шмидт М., Палехов Д. (2015)
Ватковська М. Г. - Проект "Курс: Освіта" як складова модернізації системи державного управління в галузі освіти України (2015)
Rizun M. D. - Analysis of virtual universities activity on the example of Polish e-learning platforms (2015)
Якубенко В. Д. - Вплив інституціонального середовища на розвиток соціальноекономічних систем (2015)
Содержание (2016)
Гайдачук В. Е. - Об эксплуатационной безопасности конструкционных материалов при совместном действии факторов функционирования технических объектов, Кондратьев А. В., Чесноков А. В. (2016)
Коцюба А. А. - Формирование критерия эффективности проектирования конструкций гражданских самолетов из полимерных композитов на этапе выбора их состава (2016)
Гайдачук А. В. - Анализ реализуемого поля допуска при дискретном соединении оболочки обтекателя летательного аппарата с входным шпангоутом, Набокина Т. П. (2016)
Tsukanov R. U. - Transport category airplane center-of-gravity shift mathematical simulation accounting fuel trim transfer (2016)
Кондратьев А. В. - Классификация методов повышения маневренности авиационного вооружения, Пащук А. Ю. (2016)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние симметричного клеевого соединения. Упругопластическая модель деформирования клея, Баланчук Д. О. (2016)
Фомичев П. А. - Метод расчета интегральных силовых факторов вдоль размаха крыла большого удлинения на режимах полета самолета, Мандзюк С. Ф. (2016)
Карасик Е. В. - Металлокерамические покрытия в жидкостных ракетных двигателях (обзор), Симбиркина А. Н., Потапов А. М. (2016)
Бычков А. С. - Изменение фазового состава при формировании монослойных ионно-плазменных титановых покрытий (2016)
Остапчук В. В. - Энергетика процесса пластического деформирования с учетом образования полосы локализованного сдвига (2016)
Гайдачук А. В. - Оценка совершенства протекания рабочих процессов в камере сгорания жидкостного ракетного двигателя, Пунтус С. А. (2016)
Реферати (2016)
Автори (2016)
Черенков А. В. - Зернобобові культури – стратегічний фактор регулювання білкового балансу та родючості ґрунтів, Шевченко М. С. (2016)
Рибка В. С. - Економічні та організаційно-технологічні передумови розвитку зерновиробництва в зоні Степу України у контексті інноваційних процесів, Компанієць В. О., Кулик А. О., Ковтун О. В. (2016)
Дзюбецький Б. В. - Вміст каротиноїдів в зерні ліній кукурудзи, Сатарова Т. М., Черчель В. Ю., Дяченко Т. А., Гончаров Ю. О. (2016)
Циков В. С. - Ефективність позакореневого підживлення кукурудзи мікроелементними препаратами сумісно з азотним мінеральним добривом, Дудка М. І., Шевченко О. М., Носов С. С. (2016)
Gyrka A. D. - Features of realization the productivity potential of winter and spring wheat varieties in northern Steppe of Ukraine (2016)
Ткаліч І. Д. - Продуктивність ячменю озимого-дворучки за осінньої та весняної сівби залежно від обробки насіння і фону живлення, Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В., Кулик І. О., Мамєдова Е. І. (2016)
Солодушко М. М. - Урожайність і якість зерна пшениці і тритикале озимих залежно від попередників та строків сівби, Гасанова І. І., Прядко Ю. М., Носенко Ю. М. (2016)
Молдован Ж. А. - Вплив строків сівби, густоти рослин та абіотичних факторів на формування врожайності зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Лісостепу західного, Собчук С. І. (2016)
Коник Г. С. - Урожайність рижію порівняно з ярими олійними культурами, Лихочвор А. М. (2016)
Gyrka A. D. - Еffect of soil tillage and sowing systems of winter wheat on agrophysical properties and soil nutriatious regime, Bokun O. I., Viniukov O. O., Ischenko V. A., Gyrka T. V. (2016)
Педаш Т. М. - Поширеність та розвиток кореневих гнилей пшениці озимої в умовах північної частини Степу України, Горщар О. А. (2016)
Усова Н. М. - Вплив строків сівби на формування продуктивності пшениці озимої в умовах південного Степу України (2016)
Артеменко С. Ф. - Продуктивність сої залежно від різних доз добрив та основного обробітку грунту в сівозмінах короткої ротації, Ковтун О. В. (2016)
Клімова О. Є. - Дивергентність ліній цукрової кукурудзи,створених з участю зразків екзотичної зародкової плазми (2016)
Заєць С. О. - Продуктивність ячменю озимого залежно від видів азотних добрив та підживлення (2016)
Гаврилюк Ю. В. - Присутність бур’янів роду Сuscuta в культурфітоценозах Луганської області (2016)
Кирпа М. Я. - Енергоощадні прийоми у технологіях сушіння насіння кукурудзи, Кулик В. О. (2016)
Шевченко М. С. - Вплив елементів біологізації на продуктивність сівозмін та родючість ґрунту в Степу, Десятник Л. М., Шапка В. П., Кохан А. В. (2016)
Федоренко Е. М. - Особливості застосування ґрунтових гербіцидів при виробництві насіння гібрида кукурудзи ДН Аквозор та його батьківських компонентів, Алдошин А. В., Кравець С. С., Бернацький М. М. (2016)
Яланський О. В. - Сорго – економіко-енергетичний ресурс для виробництва біопалива, Середа В. І . (2016)
Бєліков Є. І. - Перспективні гібриди розлусної кукурудзи, Купріченкова Т. Г. (2016)
Бенда Р. В. - Аналіз науково-технічного та інноваційного потенціалу Дніпропетровської області, Бондаренко А. С., Шевченко О. М., Федоренко І. Є. (2016)
Козир В. С. - Практичні основи контролю й управління селекційними процесами у тваринництві, Коваленко В. П., Геккієв А. Д. (2016)
Агапова Є. М. - Вплив статі молодняку свиней на їхні відгодівельні та м’ясні ознаки залежно від рівня забезпеченості сирим протеїном у раціоні, Сусол Р. Л., Халак В. І. (2016)
Дімчя Г. Г. - Рівень протеїну в раціоні телиць і ефективність його використання, Майстренко А. Н. (2016)
Гаврилін П. М. - Концептуальні аспекти неонатології продуктивних тварин, Гавриліна О. Г. (2016)
Козир B. C. - Вагінально-пролонгований метод осіменіння корів і телиць, Буров B. О. (2016)
Гиль М. І. - Моніторинг генофонду молочного скотарства України та методи прискорення породоутворення в ньому, Коваленко В. П. (2016)
Угнівенко А. М. - Шляхи вирішення проблеми виробництва яловичини в Україні, Гуменний В. Д., Остапенко А. І. (2016)
Kozyr V. S. - Еvaluation of the effectiveness of different methods of pig breeding, Khalak V. I., Zeldin V. F., Cherniavsky S. E., Chegorkа P. T. (2016)
Голушко О. Г. - Раціональне використання сапропелю в годівлі високопродуктивних корів, Надаринська М. А., Козинець О. Й. (2016)
Піщан І. С. - Адаптація та втрати продукції швіцькими коровами різного екологічного походження на крупному промисловому комплексі в зоні Степу України (2016)
Бордун О. М. - Вплив різних чинників на виживаність та здатність до запліднення сперми кнурів-плідників, Халак В. І., Грабовська О. С. (2016)
Маршалкіна Т. В. - Біологія кишкових паразитозів курей та індиків в умовах Степу України, Сентюрін В. В. (2016)
Аннотації (2016)
Герчанівська П. Е. - Структурний аналіз: культурологічний аспект (2016)
Бабушка Л. Д. - Фестивація як глобальна технологізація свята: філософсько-культурологічний аналіз (2016)
Гайдукевич К. А - Особливості мистецтва конферансу в практиці менеджера дозвілля (2016)
Денисюк Ж. З. - Креолізовані тексти постфольклору як засіб інтернет-комунікації (2016)
Довгань О. В. - Лінгвопрагматичні й культурологічні особливості інтерпретації змісту художнього тексту в контексті теорії множин (2016)
Шевченко Н. О - Використання народних обрядових свят в подієвому туризмі (2016)
Донченко Н. П. - Загальна характеристика гри, її роль у духовній культурі народу (2016)
Сидоровська Є. А. - "Життєвий світ" людини як чинник освоєння та конструювання соціокультурного простору: досвід опрацювання проблеми (2016)
Казимирів Х. Т. - Метафізичний сенс міфологеми землі у музичній шевченкіані ("Прощай, світе, прощай, земле…") (2016)
Барандій А. Ю. - Трансформація української ідентичності кінця XIX – початку XX століть (2016)
Богатікова О. В. - Формування наукових поглядів Григорія Павлуцького (1861 – 1924 рр.) (2016)
Колмикова А. С. - Класифікаційні елементи футбольного фанатизму: соціокультурна парадигма сучасності (2016)
Наколонко І. М. - Від "реакціонізму" до інтегрального підходу. здоровий спосіб життя: світові тенденції та порядок денний для України (2016)
Романенко А. Р. - Оперне мистецтво Петербурга 60 – 70 років XIX століття як фактор творчого розвитку В. В. Пухальського (на матеріалі мемуарної спадщини митця) (2016)
Соболєвська С. О. - Аматорський театр ляльок у творчій самореалізації дітей з обмеженими можливостями (2016)
Хоролець Л. І. - Слово мовлене (2016)
Путро А. О. - Професійна іншомовна компетентність студентів: аналіз тексту (Частина ІІ) (2016)
Плотникова Г. М. - Експансія викладу як монтажна технікаукраїнської постмодерної прози (2016)
Стельмах А. А. - Поетика межі в романі Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара" (2016)
Козлін В. Й. - Методические рекомендации для создания и аранжировки музыкального материала в нотаторе Sibelius 7.5 (Частина 1), Грищенко В. І. (2016)
Лисенко О. В. - Дискурс-аналіз процесів музично-виконавської діяльності в контексті теорії функціональної системи П.К Анохіна (2016)
Афоніна О. С. - Код і культурно-історичні традиції "подвійного кодування" у музичному фольклорі (2016)
Батовська О. М. - Проблеми строю в сучасній хоровій музиці a cappella (2016)
Іванніков Т. П. - Гітарне мистецтво в аспекті феноменології творчості: досвід конституювання (2016)
Громченко В. В. - Універсалізація інструмента як характерна риса духового соло першої чверті ХХ століття (2016)
Ліва Н. В. - Культурологічний контекст рецепції сакрального в музичному мистецтві Європи другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Музичний знак: від наукових рефлексій до дефініції (2016)
Тормахова В. М. - Творчість Джона Зорна та її вплив на розвиток джазового мистецтва (2016)
Грицюк О. Я. - Жанровий синтез в музичному мистецтві ХХ ст.: теоретичний аспект (2016)
Гульцова Д. П. - Поетика етюда в контексті жанрово-стильової специфіки творчості К. Сен-Санса та К. Дебюссі (2016)
Заєць Н. В. - Фортепіанна творчість І. Альбеніса та Е. Гранадоса у руслі відтворення іспанської національної ідеї (2016)
Кочержук Д. В. - Значення технологічного процесу звукозапису в мистецтві естрадного співу (2016)
Купіна Д. Д. - Органна музика українських композиторів у навчальному курсі аналізу музичних творів (на прикладі культових жанрів) (2016)
Лисенко Н. А. - Поетика величальної кантати та її відтворення у хоровій творчості С. С. Прокоф’єва (на прикладі кантати "Здравиця") (2016)
Павленко Л. О. - Думи як історична основа бандурного репертуару (2016)
Шурдак М. І. - Цикл "Десять п’єс для духового квінтету" як приклад втілення сонорної техніки у творчості Д. Ліґеті (2016)
Bondarenko E. A. - Two systems of Maxwell's equations and two corresponding systems of wave equations for electromagnetic field vectors E and B in a rotating frame of reference: a linear approximation (2017)
Уваров В. М. - Атомне розупорядкування та електронна будова сплаву Хойслера CoTiSb, Уваров М. В., Беспалов С. А., Немошкаленко М. В. (2017)
Plutenko D. O. - Symmetry in a spherical-particle light scattering and a phase shift induced by a particle translation, Vasnetsov M. V. (2017)
Мудрий С. І. - Вплив малих концентрацій нікелю на поверхневий натяг та густину індію, Литвин М. А. (2017)
Vakarchuk I. O. - The effective mass of an impurity atom in the Bose liquid with a deformed Heisenberg algebra, Panochko G. (2017)
Говорун Т. П. - Дослідження провідності полікристалічних плівок з тонким покриттям із використанням модифікованої моделі Маядаса–Шатцкеса, Білоус О. А., Гапонова О. П., Дехтярук Л. В., Чорноус А. М. (2017)
Gemechu N. - Thermoluminescence from silicon quantum dots in the two traps–one recombination center model, Senbeta T., Mesfin B., Mal’nev V. N. (2017)
Choudhury M. D. - Vibrational IR spectra of solid carbon monoxide, Sen R., Sharma B. I. (2017)
Khudher H. H. - Calculation of energy levels, transition probabilities, and potential energy surfaces for 120–126Xe even-even isotopes, Hasan A. K., Sharrad F. I. (2017)
Велещук В. П. - Залежність порога плавлення CdTe від тривалості імпульсу та довжини хвилі випромінювання лазера і параметрів нерівноважних носіїв заряду, Власенко О. І., Власенко З. К., Гнатюк В. А., Левицький С. М. (2017)
Оленич І. Б. - Електричні властивості оксидокремнієвих гетероструктур на основі поруватого кремнію, Монастирський Л. С., Коман Б. П. (2017)
Prykarpatsky A. K. - The quantum fermionic charged particle self-interaction problem within the Fock multitime and Feynman proper time paradigms (2017)
Роде Г. Г. - Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій x2 та √(x) (2017)
Балендр А. В. - Сучасні стандарти підготовки та перепідготовки офіцерів управлінської ланки прикордонної служби Угорщини (2013)
Балицький І. І. - Сутність поняття професійної культури персоналу Державної прикордонної служби, що здійснює прикордонний контроль в пунктах пропуску на шляхах міжнародних сполучень (2013)
Бєльський В. Ю. - Формирование и развитие философско-антропологических идей К. Д.Ушинского (2013)
Голь Р. М. - Експериментальна модель розвитку готовності до педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту ВВНЗ засобами педагогічного оцінювання (2013)
Ельке О. С. - Особливості організації студентського самоврядування у ВП НУБіП України "Немішаївський агротехнічний коледж" , Кубіцький С. О. (2013)
Каленський А. А. - Етика та мораль в діяльності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів (2013)
Ковтун Т. І. - Особливості інтелектуального розвитку студентів агротехнічного коледжу засобами проблемно-розвивального навчання (2013)
Кожевников В. М. - Засоби реалізації та контролю забезпечення наступності профільної школи і вищого навчального закладу в самоорганізації навчальної діяльності старшокласниками – майбутніми студентами (самоуправління) (2013)
Красильник Ю. С. - Інформаційні технології як фактор інтенсифікації підготовки майбутнього викладача в умовах магістратури (2013)
Липчанко-Ковачик О. В. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця як педагогічна проблема (2013)
Новакова Л. В. - Формування культури здоров’я майбутніх лікарів як педагогічна проблема (2013)
Окіпняк. А. С. - Тенденції, погляди застосування водолазних підрозділів у сучасних військових конфліктах (2013)
Олійник Л. В. - Методичні рекомендації щодо впровадження системи психолого-педагогічної підготовки майбутніх магістрів військово-соціального управління (2013)
Османов Р. З. - Принципы построения процесса физического воспитания в общеобразовательной школе, Чермит К. Д. (2013)
Осьодло В. І. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності слухачів у ВВНЗ (2013)
Петрух Р. Б. - Методика експериментальних досліджень формування комунікативної компетентності у майбутніх викладачів вищого аграрного навчального закладу (2013)
Погоріла І. О. - Гуманістичне виховання студентів-медиків при вивченні в курсі медичної біології отруйних павукоподібних (2013)
Романюк І. М. - Використання елементів технології дистанційного навчання для формування професійної компетенції (2013)
Сичевський Ю. О. - Методичні засади використання рольових ігор у безпосередній підготовці персоналу до служби в прикордонних нарядах (2013)
Стасюк В. В. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи фізичної підготовки в Збройних силах України, Фіногенов Ю. С. (2013)
Теличко Н. В. - Аксіо-акмеологічна мотивація формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Торічний О. В. - Стажування як важливий чинник удосконалення професіоналізму майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання (2013)
Франчук Ю. В. - Чинники взаємовпливу професійної діяльності та сімейних відносин офіцерів-прикордонників (2013)
Чернявський О А. - Структурно-функціональна модель формування фахової компетентності офіцерів оперативно-тактичного рівня зі спеціальної фізичної підготовки та спорту (2013)
Школяр Є. В. - Психологічні умови формування психологічної готовності у майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (2013)
Айвазян Л. Ю. - Особливості прояву самотності як психологічного явища (2013)
Александров Д. О. - Дослідження агресії в структурі особистості працівника органів внутрішніх справ (2013)
Алексєєва Т. В. - Факторна структура феномена відповідальності (2013)
Барко В. І. - Психодіагностичні можливості тесту Г. Хекгаузена для психологічного відбору кадрів до органів внутрішніх справ (2013)
Бубряк Т. Ю. - Засаднича роль інтегративного підходу у становленні професійної самоідентичності майбутніх психологів (2013)
Воробйова І. В. - Види самоактуалізації працівників правоохоронних органів на різних етапах професійного навчання, Мацегора Я. В. (2013)
Воронова О. Ю. - Емоційно-психологічні особливості процесу професійного становлення майбутніх вихователів (2013)
Гординя Н. Д. - Обґрунтування критеріїв і показників впливу когнітивно-стильових характеристик на успішність роботи на тренажері майбутніх фахівців управління повітряним рухом (2013)
Гостєєва Т .В. - Особливості адаптаційного потенціалу професійного резерву ОВС (2013)
Дворецький В. П. - Факторна модель психологічних особливостей розвитку образів виконання рухових дій стрільця із бойового пістолета (2013)
Довбій Т. Ю. - Сучасний підхід щодо діагностування та корекції професійної самотності у рятувальників (2013)
Ігумнова О. Б. - Модель та програма психокорекції негативних психічних станів студентів ВНЗ (2013)
Іванцова Н. Б. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до дослідження моделей професійного розвитку особистості (2013)
Каз’яніна Н. А. - Виявлення зв’язку між посттравматичним зростанням, життєздатністю, процвітанням та життєстійкістю до умов несення служби військовослужбовцями в екстремальних ситуаціях (2013)
Калюжний В. О. - Результати емпіричного дослідження застосування експліцитного психологічного впливу офіцера-прикордонника на підлеглих (2013)
Ковальова Т. Є. - Суб'єктний чинник самоактуалізації особистості (2013)
Литвинчук Л. М. - Коригування музикою як вербально-музична психорегуляція особистості (2013)
Луньов В. Є. - Прогностичність в системі професійно важливих якостей майбутнього правоохоронця (2013)
Маслюк А. М. - До питання творчої спадщини Олександра Кульчицького (2013)
Мацевко Т. М. - Обгрунтування показників готовності офіцерів-інструкторів бойової підготовки за програмою "Бойової системи виживання воїна” (2013)
Озерянський А. А. - Особливості особистісних характеристик учасників міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, Мартинюк Г. М. (2013)
Олешко Д. О. - Про результати дослідження взаємозв`язку мотиваційного комплексу з індивідуально-психологічними властивостями офіцера-прикордонника (2013)
Охременко О. Р. - Актуальні проблеми мотивування у вищих навчальних закладах, Катаєв Є. С. (2013)
Паращенко Л. І. - Перспективи досліджень психологічних особливостей розвитку загальної середньої освіти як соціоекономічної організації (2013)
Підбуцька Н. В. - Особливості розвитку інтелектуальних здібностей майбутніх інженерів (2013)
Скрипкін О. Г. - Перспективний тренінг з профілактики професійних страхів у офіцерів льотного складу (2013)
Стасюк В. В. - Організаційні принципи та напрямки діяльності щодо профілактики психічних розладів в умовах підготовки до ведення бойових дій (2013)
Ступакова О. В. - Гендерні особливості когнитивного самосприйняття працівників органів внутрішніх справ, Циганкова І. В. (2013)
Тогобицька В. Д. - Особливості профілактичних заходів щодо недопущення проявів суїцидальних випадків у працівників ДСНС України (2013)
Хміляр О. Ф. - Символічно-мовленнєві утворення в структурі психічної регуляції дій людини (2013)
Черкашин А. І. - Теоретичні основи формування особистості курсантів у вищому навчальному закладі МВС України (2013)
Шеховцова Е. В. - Розвиток уявлень щодо поняття "соціальна установка" (2013)
Штейн Н. Г. - Вклад духовно-орієнтованого підходу в ресоціалізації наркозалежної особи (2013)
Агаєва Н. С. - Про деякі підходи щодо зміни структури особового складу Збройних сил України, Базарний В. Т., Даценко О. П. (2013)
Кибак И. А. - Участие социолога в проведении научно-практической экспертизы законопроекта (экспертиза законопроекта с участием социолога) (2013)
Кримець Л. В. - Проблема легітимності політичної влади в суспільстві (2013)
Лобанов А. А. - Європейська інтеграція України: проблеми та перспективи реалізації інституційного та адміністративного потенціалу, Деменко О. Ф. (2013)
Терещенко А. М. - Деякі проблемні питання державного розвитку Збройних сил України у 2006-2011 роках та імовірні шляхи їх вирішення, Копашинський С. А. (2013)
Федчук С. В. - Социально-антропологические аспекты формирования личности в гражданском обществе современной Украины (2013)
До відома авторів (2013)
Вихідні відомості (2013)
Білик Р. М. - Практичні аспекти соціально-педагогічної роботи у закладах інтернатного типу, Тверезовська Н. Т. (2014)
Болдирев О. В. - Організаційно-педагогічні умови формування педагогічної фасилітації у майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Вітченко А. Ю. - Проблеми організації самостійної роботи студентів з лінгвокраїнознавства (2014)
Галкіна В. Д. - Зміст і структура іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2014)
Гаркавцев Є. І. - Сутність поняття "професійна надійність" майбутнього працівника органів внутрішніх справ (2014)
Глазунова О. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології організації формальної, неформальної та інформальної самостійної роботи студентів ІТ-спеціальностей, Волошина Т. В. (2014)
Журавська Н. С. - Методика виховання у вищих навчальних закладах країн європейського союзу та україни: порівняльний аспект (2014)
Касаткін Д. Ю. - Аналіз світових і національних рейтингів ВНЗ на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України (2014)
Колпаков В. М. - Проблеми розумного мислення (2014)
Кочина В. В. - Сутність і структура поняття "культура професійного спілкування" майбутніх фахівців залізничної галузі (2014)
Лисенко Б. В. - Робота соціального педагога з вчителями та батьками щодо підтримки обдарованих дітей і молоді, Кубіцький С. О. (2014)
Мішенюк Р. М. - Критерії показники і рівні розвиненості професійної компетентності офіцерів управління органами охорони державного кордону, Діденко О. В. (2014)
Паламаренко І. О. - Урахування досвіду Великої Британії при підготовці сімейних лікарів в Україні (2014)
Подокшина Д. І. - Методика проведення навчальної практики "з ремонту газового обладнання" при підготовці майбутніх техніків (2014)
Романюк І. М. - Розбудова системи підготовки кадрів для органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України як загальна наукова проблема (2014)
Серховець С. В. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2014)
Суслов Т. О. - Навчально-методичне забезпечення спецкурсу із формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до природоохоронної діяльності (2014)
Тарасюк В. - Класифікація та напрями застосування освітньо-інформаційних технологій у навчальному процесі (2014)
Тверезовська Н. Т. - Технологічні підходи до розробки педагогічного наповнення курсів дистанційного навчання (2014)
Тогочинський О. М. - Особливості соціальної компетентності офіцерів Міністерства внутрішніх справ України (2014)
Третяк О. С. - Проектування підсистеми технологічного компоненту в системі підготовки вчителя історії до педагогічної взаємодії (2014)
Федоренко О. І. - Використання ділових ігор при вивченні правових дисциплін у процесі підготовки майбутніх правоохоронців до професійної діяльності (2014)
Швець Д. В. - Модель формування готовності майбутніх офіцерів ОВС до охорони і забезпечення громадського порядку (2014)
Айвазян Л. Ю. - Загальнопсихологічні характеристики різновидів самотності (2014)
Балушок М. В. - Саморегуляція як фактор внутрішньоособистісного конфлікту в юнацькому віці (2014)
Барко В. І. - Теоретичні засади визначення поняття гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України на сучасному етапі розвитку суспільства, Смірнова О. М. (2014)
Барчій М. С. - Комунікативна культура як складова психологічної компетентності майбутніх психологів, Фозекош А. В. (2014)
Березовська Л. І. - Психологічні особливості адаптації школярів до навчання, Смоляк М. А. (2014)
Блінов О. А. - Види та напрямки психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям (2014)
Вербицька Л. Ф. - Ключові складові психологічної та професійної компетентності майбутнього економіста-педагога (2014)
Вінтоняк В. Ф. - Психологічний тренінг як засіб розвитку професійного "Я-образу” офіцера (2014)
Воробйова І. В. - Роль життєвих домагань особистості у здійсненні впливу мотивів вибору професійної діяльності на успішність її освоєння у курсантів вищих військових навчальних закладів, Мацегора Я. В. (2014)
Гаврюшенко В. В. - Сихологічні аспекти прийняття рішення командиром у проблемних ситуаціях (2014)
Дворецький В. П. - Шляхи вдосконалення професійно-психологічного добору та психологічного супроводу військовослужбовців (2014)
Дубяга А. А. - Готовність до ризику у професійній діяльності в уявленнях військовослужбовців Національної гвардії України (2014)
Євдокимова Н. О. - Соціально-психологічний тренінг як технологія розвитку особистості студента (2014)
Зубовський Д. С. - Невербальні прояви в процесі дезінформування, Татарінов Є. В. (2014)
Каменюк Ю. В. - Патріотизм як професійна властивість військовослужбовців: етимологічний аспект (2014)
Каськов І. В. - Теоретичні аспекти тривожності та її вплив на самооцінку в юнацькому віці, Марчевська А.А. (2014)
Кошонько Г. А. - Психологічні проблеми міжособистісних конфліктів подружжя (2014)
Ларіонов С. О. - Особливості саморегуляції психічних станів депресії-агресії у працівників органів внутрішніх справ (2014)
Литвинчук Л. М. - Особливості використання музичної дії в психологічній роботі з наркозалежними (2014)
Макаренко П. В. - Гендерні особливості копінг-поведінки працівників ОВС (2014)
Мацегора Я. В. - Автоматизація професійного психологічного відбору як засіб зниження ймовірності виникнення помилкових дій у фахівців екстремального профілю діяльності, Воробйова І. В. (2014)
Модестова Т. В. - Деякі аспекти формування соціальної інтеракції (2014)
Москалець В. П. - Проблема вивчення поняття "готовність до професійної діяльності" у психології (2014)
Назаренко І. І. - Рівні сформованості компонентів психологічної готовності рятувальників до діяльності (2014)
Підбуцька Н. В. - Особливості та чинники самоактуалізації майбутніх інженерів (2014)
Приходько І. І. - Функціональний зміст трансформаційної моделі психологічної безпеки особистості фахівця екстремального виду діяльності (2014)
Романенко О. В. - Наукові засади вивчення іміджу як психологічної категорії (2014)
Самохвалов О. - Психологічна готовність спортивних психологів до професійного супроводу спортсменів – інвалідів, Хуртенко О. (2014)
Саппа М. М. - Кризова свідомість як фактор діяльності правоохоронців в умовах аномії (2014)
Стасюк В. В. - Авторитет та лідерство командира: визначення, зміст (2014)
Тирон О. М. - Стереотипи в сприйнятті моряків міжнародного екіпажу (2014)
Хуртенко О. - Оцінка рівня техніко-тактичної майстерності та прояву психологічних показників інтелектуального компонента кваліфікованих спортсменів (2014)
Чекулаєв М. А. - Психологічна структура управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ (2014)
Черкашин Д. К. - Особливості адаптації молоді до умов навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Чухраєва Г. В. - Внутрішньоособистісні конфлікти у професійному становленні курсантів оперативно-розшукової діяльності навчальних закладів МВС України, Помацалюк А. Р. (2014)
Шатило Ю. П. - Тренінг "Розвиток комунікативних навичок ведення переговорів": організаційно-методичні рекомендації (2014)
Шмаргун В. М. - Інтелектуальні якості людини (2014)
Щербина В. Л. - Типологія цілісності особистості в умовах сучасного суспільства (2014)
Баранівський В. Ф. - Ідеологічні засади війн у сучасному світі (2014)
Деменко О. Ф. - Пріоритети зовнішньої політики України на сучасному етапі (2014)
Дузь-Крятченко О. П. - Глобалізація як визначальний чинник щодо політичної стратегії України, Лисицин Е. М., Панкратова О.С. (2014)
Захарченко І. М. - Питання обґрунтованості в наш час кримінальної відповідальності за утримування, осквернення або знищення релігійних святинь з історичної точки зору (2014)
Оліфіров О. О. - Гендерний фокус сучасної миротворчості, Васюкова Н. В., Лиман Р. М. (2014)
Тімофєєв Ю. П. - Організаційно-правові питання та дискусійні аспекти впровадження процесуального механізму психологічного вивчення окремих категорій осіб офіцерського складу Збройних Сил України, Бейкун А. Л. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Літвінов В. О. - ВІМС дослідження поверхні гідридоутворюючого сплаву TiFe, Оксенюк І. І., Шевченко Д. І., Коппе В. Т., Бобков В. В., Чорноус В. М. (2017)
Sizhuk A. S. - Introducing the generalized absorptance for a gas with bound atomic states, Yezhov S. M. (2017)
Hladkovskiy V. V. - Spectroscopic studies of RF discharge plasma at plasma-chemical etching of gallium nitride epitaxial structures, Fedorovich O. A. (2017)
Trofimenko M. Yu. - The normal component of a gas flame speed, Aslanov S. K., Dragan G. S., Smolyar V. P. (2017)
Лев Б. І. - Аналіз потенціальної енергії системи взаємодіючих частинок, упорядкованих у ґратку Браве, Тимчишин В. Б., Загородній А. Г. (2017)
Kolodnytska R. V. - Influence of the thermodynamic properties of a sprayed liquid on the droplet-air mixture parameters in the framework of the maximum entropy model, Moskvin P. P., Skurativskyi S. I., Syroid Ye. S. (2017)
Khorolskyi O. V. - Peculiarities of changes in time of electrical properties of polyvinyl alcohol in dimethyl sulfoxide solutions, Rudenko O. P., Zaymack O. M. (2017)
Голованова В. В. - Особливості детектування відновлювальних газів сенсорами на основі In2O3 i SnO2 у вологій атмосфері, Назарчук Б. В., Семенов А. К., Постний О. В., Голованов В. В. (2017)
Пелещак Р. М. - Закон дисперсії та ширина поверхневої акустичної моди в залежності від концентрації адсорбованих атомів, Сенета М. Я. (2017)
Kharchenko V. F. - Solution of the Lippmann–Schwinger equation for a partial wave transition matrix with repulsive Coulomb interaction (2017)
Vakhnenko O. O. - Distinctive features of the integrable nonlinear Schrӧdinger system on a ribbon of triangular lattice (2017)
Головаха Є. - Социология между художественным вымыслом и научным знанием (2013)
Savelyev Y. - Participation and Political Regimes in Contemporary Europe: Comparing non-EU 'New Eastern Europe' with 'Old' and 'Recent' EU Member States (2013)
Миронович Д. - Религиозный капитал и религиозное участие в странах Новой Восточной Европы, Решетняк О., Сальникова С. (2013)
Демків О. - Соціальний капітал та рентоорієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму (2013)
Oleinikova O. - Life-course Strategies and Labor Migration: Ukrainian in Italy and Poland (2013)
Таранова К. - Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства (2013)
Шестаковський О. - Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи (2013)
Бурейчак Т. - Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації, Марценюк Т., Хуткий Д. (2013)
Стрельник Е. - Коммодификация материнства (на примере рынка вспомогательных репродуктивных технологий) (2013)
Rezaev A. - Canadian Sociology in the Global Village, Sandstrom G. (2013)
Дейнека А. - Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса (2013)
Шелухін В. - Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності (2013)
Мазурик О. - Суспільні функції та можливості соціального аудиту (2013)
Kutsenko O. - Agent-Cultural Model of radicalization of immigrants milieus in the West, Berlyand L., Gorbachyk A. (2013)
Даниленко О. А. - Жизненный мир и социокультурные идентичности инженеров-мигрантов из постсоветских стран в Германии (постановка проблемы) (2013)
Супруненко О. - Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування (нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі) (2013)
Атаманенко І. - Інформатизація європейських суспільств: соціальний виклик (2013)
Савельєв Ю. - Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ (2013)
Вихідні дані (2013)
Бандура Ю. Б. - Використання технології дистанційного навчання для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ (2014)
Васильченко А. В. - Психологічні особливості переживання заздрощів у юнацькому віці (2014)
Вегера Р. І. - Роль учнівського самоврядування у становленні особистості, Виговська С. В. (2014)
Виговська С. В. - Застосування ігрових методів навчання під час викладання дисципліни "Педагогіка", Багинська О. В. (2014)
Гаріна С. М. - Медійні властивості: від медіатекстів до мережевих освітніх ресурсів (2014)
Гіренко С. П. - Особливості параметрів самосвідомості працівників ОВС з різним рівнем конфліктності (2014)
Глазунова О. Г. - Модель підготовки майбутнього ІТ фахівця в університетах аграрного профілю в умовах глобалізації та євроінтеграції (2014)
Демченко У. В. - Самовиховання студентів вищої школи на прикладі дисципліни "Плодівництво", Журавська Н. С. (2014)
Домніцький Б. І. - Деякі аспекти розбудови соціально-педагогічної роботи з профілактики правопорушень старшокласниками, Романюк І. М. (2014)
Журавська Н. С. - Особливості практичної підготовки у вишах країн Європейського союзу та Україні: порівняльний аспект (2014)
Заболотна О. Р. - Організація та проведення інтерактивного тренінгу як форми організації навчання в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Заболотний С. М. - Формування психологічної стійкості прикордонників при несенні служби в пунктах пропуску через державний кордон (2014)
Зайченко І. В. - Харківський з’їзд (1897 р.) діячів у галузі початкової сільськогосподарської освіти про деякі проблеми навчання й вихованнях у початкових сільськогосподарських школах (2014)
Зайченко Н. І. - Участь соціальних працівників іспаномовних країн у міжнародному контексті соціально-педагогічної роботи (2014)
Кравченко А. І. - Самовиховання як важлива педагогічна категорія у роботі з курсантами вищого військового закладу освіти (2014)
Лапа О. В. - Роль заохочення і покарання у виховній роботі з учнями підліткового віку (2014)
Мехбалієва Н. А. - Професійна адаптація майбутніх агрономів у процесі навчання у ВНЗ: експериментальні дані (2014)
Місяченко І. Л. - Особливості використання інноваційних мережних технологій у навчальному середовищі (2014)
Мозальов В. Є. - Моніторинг якості освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Мулява В. Д. - Проблеми вдосконалення та реалізації закону України "Про очищення влади", Богайчук В. Ж. (2014)
Онищук О. В. - Соціально-педагогічні технології корекційної роботи з дітьми групи ризику, Романюк І. М. (2014)
Осипова Т. Ю. - Оцінка якості навчання на основі інформаційно-методичного забезпечення (2014)
Паламаренко І. О. - Вимоги до підготовки лікарів загальної практики у Великій Британії (2014)
Петрух Р. Б. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів - аграрників на факультативних заняттях (2014)
Подокшина Д. І. - Модель формування професійних умінь майбутніх техніків з монтажу, обслуговування устаткування і систем газопостачання (2014)
Приліпко А. В. - Проблемне навчання в методиці навчання спеціальних дисциплін, Журавська Н. С. (2014)
Ринденко Н. М. - Особливості системи добору та професійної підготовки персоналу прикордонної варти республіки Польща (2014)
Романюк І. М. - Основоположні критерії професійної компетентності офіцерів органів по роботі з особовим складом Збройних Сил України (2014)
Сидорко В. П. - Структура і функції міжпредметних зв’язків, Тверезовська Н. Т. (2014)
Стаднійчук І. П. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх техніків-механіків (2014)
Тарасюк В. - Складові методики навчання студентів електротехнічних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій (2014)
Тверезовська Н. Т. - Розробка комп’ютерних навчальних програм, Борисюк О. Б. (2014)
Терлецька У. І. - Сільськогосподарські курси, як засіб поширення сільськогосподарських знань у Чернігівській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Федчук С. В. - Формування економічної особистості в умовах трансформації влади у сучасній Україні, Кримець Л. В. (2014)
Шарата Н. Г. - Складові структури управління інноваційно-педагогічною діяльністю у вищих навчальних закладах (2014)
Яковлева В. А. - Методика практичного навчання: навчальна (безвідривна від навчання ознайомча зі спеціальності) практика (2014)
Алексєєва Т. В. - Відповідальність майбутнього фахівця в контексті професіоналізації протягом вишівської підготовки (2014)
Асоцький В. В. - Помилкові дії, що допускаються керівниками гасіння пожежі, та їх чинники, Лєбєдєв Д. В. (2014)
Бірон Б. В. - Місце проактивного копінгу в системі інших видів копінгу, ситуативних та диспозиційних чинників (2014)
Гаврюшенко В. В. - Психологічні особливості взаємодії військового керівника з підлеглим (2014)
Гурський В. Є. - Використання пейнтболу, страйкболу та лазерних тирів для розвитку професійно важливих якостей працівників спецпідрозділів МВС (2014)
Данилова С. В. - Варіативна психологічна модель та програма підготовки гірничорятувальнків до адекватного оцінювання надзвичайної ситуації (2014)
Дацков А. В. - Психологічні критерії і детермінанти адаптації і дезадаптації особистості (2014)
Дробот О. В. - Семантичний конструкт "посада управлінця" у свідомості керівників трьох рівнів розвитку управлінської свідомості (2014)
Каменюк Ю. В. - Деякі психологічні аспекти структури феномена патріотизму (2014)
Капустянський М. В. - Мотиваційні складові успішної соціалізації керівників середньої ланки в умовах організаційних змін (2014)
Кокун О. М. - Особливості негативних психічних станів військовослужбовців, Пішко І. О., Лозінська Н. С. (2014)
Комар Т. В. - Психологічні передумови становлення професійної зрілості особистості на етапі навчання у ВНЗ (2014)
Литвинчук Л.М. - Визначення причин виникнення наркозалежності в сучасному соціокультурному середовищі як індивідуалізація методів профілактики (2014)
Макаренко П. В. - Самоактуалізація у професійному розвитку правоохоронця (2014)
Мирончак К. В. - Вплив чиннику усвідомлення смерті на побудову особистістю свого життєвого сценарію (2014)
Михайлишин У. Б. - Подолання посттравматичного синдрому в період реадаптації рятувальників, Собченко О. М. (2014)
Осьодло В. І. - Феноменологія російського тоталітаризму: філософсько-психологічний аспект, Будагьянц Л. М. (2014)
Петленко О. В. - Особливості емоційної спрямованості особистості працівників ОВС в залежності від рівня професійної діяльності, Курочка А. І. (2014)
Поліщук О. В. - Місце процесу прийняття рішення у ситуації стресу (2014)
Приходько І. І. - Особливості морально-комунікативного компонента психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом (2014)
Приходько К. Ю. - Розслідування злочинів, вчинених з особливою жорстокістю: кримінально-психологічні аспекти (2014)
Родіна Н. В. - Нормативні та оригінальні рішення в тесті Вартегга в системі індивідуально-психологічних особливостей особистості (2014)
Рядинська Є. М. - Особливості копінг-стратегій юнаків призовного віку (2014)
Сервачак О. В. - Теоретико-прикладні засади психологічного забезпечення проведення масових спортивних заходів (2014)
Стасюк В. В. - Бойовий стрес: ознаки та первинна психологічна допомога, Скрипкін О. Г. (2014)
Філіпович В. М. - Інтелект як форма адаптації людини до середовища (2014)
Хуртенко О. - Соціально – психологічні особливості готовності спортивного психолога до професійної діяльності (2014)
Чекулаєв М. - Психологічні чинники правоохоронної управлінської діяльності і психограма керівника органу внутрішніх справ (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Bondarenko E. A. - Two systems of Maxwell's equations and two corresponding systems of wave equations for electromagnetic field vectors E and B in a rotating frame of reference: a linear approximation (2017)
Uvarov V. N. - Atomic disordering and electron band structure in the Heusler alloy CoTiSb, Uvarov N. V., Bespalov S. A., Nemoshkalenko M. V. (2017)
Plutenko D. O. - Symmetry in a spherical-particle light scattering and a phase shift induced by a particle translation, Vasnetsov M. V. (2017)
Mudryi S. I. - Influence of low nickel contents on the surface tension and density of nickel–indium melts, Lytvyn M. A. (2017)
Vakarchuk I. O. - The effective mass of an impurity atom in the Bose liquid with a deformed Heisenberg algebra, Panochko G. (2017)
Hovorun T. P. - Research of conductivity in polycrystalline films with a thin coating using the modified Mayadas–Shatzkes model, Bilous O. A., Gaponova O. P., Dekhtyaruk L. V., Chornous A. M. (2017)
Gemechu N. - Thermoluminescence from silicon quantum dots in the two traps–one recombination center model, Senbeta T., Mesfin B., Mal’nev V. N. (2017)
Choudhury M. D. - Vibrational IR spectra of solid carbon monoxide, Sen R., Sharma B. I. (2017)
Khudher H. H. - Calculation of energy levels, transition probabilities, and potential energy surfaces for 120–126Xe even-even isotopes, Hasan A. K., Sharrad F. I. (2017)
Veleschuk V. P. - Dependence of the CdTe melting threshold on the pulse duration and wavelength of laser radiation and the parameters of non-equilibrium charge carriers, Vlasenko O. I., Vlasenko Z. K., Gnatyuk V. A., Levytskyi S. N. (2017)
Olenych I. B. - Electrical properties of silicon-oxide heterostructures on the basis of porous silicon, Monastyrskyi L. S., Koman B. P. (2017)
Prykarpatsky A. K. - The quantum fermionic charged particle self-interaction problem within the Fock multitime and Feynman proper time paradigms (2017)
Rode G. G. - Propagation of the measurement errors and measured means of physical quantities for the elementary functions x2 and √x (2017)
Грушанська Н. Г. - Удосконалення методів проведення диспансеризації великої рогатої худоби, Костенко В. М., Цвіліховський М. І., Музика С. (2015)
Гудима Т. М. - Вплив гепатопротекторів на функціональний стан печінки за жирової гепатодистрофії собак (2015)
Лукащук Б. О. - Вплив фітобіотика на показники Т- і В-клітинного імунітету підсисних поросят (2015)
Митрофанов О. В. - Метаболічний профіль корів різних фізіологічних груп за результатами диспансеризації, Кібкало Д. В., Коренев М. І. (2015)
Боровкова В. М. - Ефективність застосування біологічно активної добавки "Люкон" при вирощувані поросят-відлучників, Щербак О. В., Боровков С. Б. (2015)
Коренев М. І. - Морфологічні показники крові і кістково-мозкового пунктату у клінічно здорових собак, Анфьорова М. В., Беседа Н. В. (2015)
Сарбаш Д. В. - Клиническое обоснование патогенетического действия надплевральной новокаиновой блокады по В.В. Мосину, Синяговская К. А. (2015)
Білий Д. Д. - Екологічні аспекти поширеності пухлин молочної залози у дрібних домашніх тварин в умовах Дніпропетровської області (2015)
Заїка П. О. - Новокаїнова терапія в порівнянні з іншими методами лікування папіломатозу собак, Анічин А. М. (2015)
Сарбаш Д. В. - Эффективность межпальцевой новокаино- антибиотиковой блокады по А. И. Зыкову при лечении крупного рогатого скота с гнойно-некротическими поражениями в области копытец, Кантемир А. В., Цимерман Л. А. (2015)
Карпюк В. В. - Ортопедична диспансеризація бугаїв-плідників імпортованих в Україну, Ковальчук Ю. В. (2015)
Слюсаренко Д. В. - Диференціальна епідуральна блокада новокаїном та лідокаїном у великої рогатої худоби (2015)
Аничин А. Н. - Эффективность применения 2 % раствора новокаина, 2 % раствора лидокаина и 1 % раствора ультракаина при проводниковой анестезии у собак, Заика П. А., Сегодин А. Б., Кочевенко А. С. (2015)
Кулинич С. М. - Ефективність лікування у свиней випадкових гнійних ран (2015)
Бєлах Є. П. - Термографічна діагностика молочної залози жеребних кобил (2015)
Беседовська К. С. - Вплив препарату Карафест+OV на біохімічні показники сироватки крові кролиць (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського