Klepko V. V. - Features of percolation transition in systems on the basis of oligoglycols and carbon nanotubes, Lysenkov E. A. (2015)
Gubanov V. O. - Development of the bethe method for the construction of two-valued space group representations and two-valued projective representations of point groups, Ovander L. N. (2015)
Zhyganiuk I. V. - Physical nature of hydrogen bond, Malomuzh M. P. (2015)
Rudenko O. P. - Some words about my fellow townsman (2015)
Гончаренко С. - Етика науки і етичний кодекс ученого (2011)
Анісімов М. - Модульні елементи їх застосування та побудова (2011)
Баранюк О. - Пошук шляхів підвищення ефективності вивчення мови асемблера (2011)
Бузько В. - Інтеграція природничих знань учнів у процесі вивчення молекулярної фізики в загальноосвітній школі (2011)
Буртовий С. - Модель віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період (2011)
Величко С. - Профільне навчання фізики у старшій школі (2011)
Гладкова Л. - Математичне моделювання як складова частина математичної компетенції у студентів вищої школи, Наумова М. (2011)
Грицькова Н. - Додаткова навчальна інформація як засіб організації освітнього простору ВНЗ (2011)
Лазаренко Д. - Удосконалення методики навчання механіки в середній школі (2011)
Лобас О. - Упровадження модульного навчання при вивченні дисципліни "Електрика та магнетизм", Завражна О. (2011)
Манойленко Н. - Експериментальні завдання як засоби формування технічного досвіду майбутніх учителів технологій (2011)
Мартинюк Г. - Шкільний учнівський експеримент та методика його організації (2011)
Мартинюк О. - Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізики та інформатики до використання прикладного програмного забезпечення (2011)
Мороз І. - Використання ентропійних діаграм при вивченні термодинаміки (2011)
Остапчук С. - Організація вивчення фізики в авіаційному вузі за допомогою засобів ІКТ, Величко С. (2011)
Павлюк В. - Нові засоби та методики проведення лабораторних робіт з фізики та технічних дисциплін, Сальніков В., Малець Є., Донцова Л. (2011)
Палачаніна І. - Формування професійних компетенцій у фахівців морських технічних профілів засобами корекції знань з фізики (2011)
Подопригора Н. - Чинники формування експериментального досвіду учнів основної школи в процесі вивчення електродинаміки (2011)
Попова Т. - Зміст природничо-наукової освіти як дидактична категорія (2011)
Рум’янцева К. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання вищої математики майбутнім економістам (2011)
Садовий М. - Модель уроку вивчення законів фотоефекту з використанням віртуального експерименту (2011)
Сальник І. - Методичні аспекти побудови та використання електронного підручника у навчанні фізики (2011)
Сірик Е. - Професійна компетентність, як складова фахової підготовки майбутніх вчителів фізики (2011)
Слободяник О. - Зміст та види індивідуальних завдань для забезпечення активної пізнавальної діяльності студентів з фізики (2011)
Соменко Д. - Використання технологій Web 2.0 та соціальних мереж для організації навчальної діяльності учнів (2011)
Ткаченко А. - Позааудиторна робота як одна з форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів – фізиків, Кулик Л. (2011)
Трифонова О. - Криза техноутворень 20-го століття та її вплив на зміст шкільного курсу фізики (2011)
Фоменко В. - Роль та значення навчального фізичного моделювання у розв’язанні загальних проблем фізичної освіти для нефізичних спеціальностей (2011)
Царенко О. - Особливості створення електронних навчальних посібників на основі структурування навчального матеріалу (2011)
Чінчой О. - Дидактичні питання створення та використання педагогічного програмованого засобу для формування умінь і навичок учнів складати електричні кола, Волчанський О., Ермаков Д. (2011)
Чубар В. - Формування системи знань про сучасні технології у майбутніх вчителів трудового навчання (2011)
Шатковська Г. - Фундаментальність як тенденція і головна умова удосконалення професійної освіти (2011)
Школа О. - Удосконалення фізичного експерименту з теми "Дослідження теплового розширення твердих тіл” (2011)
Щирбул О. - Способи оцінювання та корекції рівня підготовки студентів з технічної творчості (2011)
Душкевич О. - Формування цілісних математичних знань учнів шляхом використання інтегрованого образу способу геометричних перетворень (2013)
Исмаилов И. - Использование компьютерных технологий при решении задач по физике в средних общеобразовательных школах (2013)
Соменко Д. - Вимоги до підбору ППЗ для лабораторного практикуму "ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики" (2013)
Kazachkova N. - Non-standard implementation and physics toys as motivation stimulating egents (2013)
Бузян О. - Проблемне навчання в процесі формування фізичних понять (2013)
Величко С - Особливості виконання лабораторних робіт з курсу загальної фізики на основі ІКТ у вищих авіаційних навчальних закладах, Задорожна О. (2013)
Вовкотруб В. - Експериментальні задачі як пропедевтичний чинник до підготовки і виконання лабораторного практикуму з фізики, Подопригора Н. (2013)
Возна В. - Сучасні інноваційні технології у навчанні фізики в середній школі, Величко С. (2013)
Донець Н. - Оптимізація фізичного експерименту при запровадженні інформаційних технологій на прикладі використання програми L-мікро (2013)
Ковальов С. - Особливості розробки комп’ютеризованого навчального обладнання з фізики (2013)
Лазаренко Д. - Методичні засади навчання основних понять механіки в загальноосвітній школі (2013)
Мисліцький О. - Застосування технології інтерактивного навчання на уроках фізики, Величко С. (2013)
Мороз І. - Методика розгляду розподілу Гіббса в статистичній термодинаміці (2013)
Небога А. - Застосування проектної технології при вивченні фізики (2013)
Оранський О. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в умовах навчально-виховного комплексу (2013)
Остапчук С. - Проблеми формування професійно орієнтованих експериментальних умінь і навичок з фізики у майбутніх авіаційних фахівців (2013)
Сірик Е. - Датчики – як елементна база робіт лабораторного практикуму з фізики (2013)
Слободяник О. - Використання технології особистісно орієнтованого навчання при розв’язуванні індивідуальних завдань, Величко С. (2013)
Стаднік М. - Поєднання цілеспрямованої навчальної діяльності і засобів інформаційно комунікаційних технологій у виконанні фізичного практикуму у педагогічному унівеситеті, Величко С. (2013)
Швець А. - Використання технології розвиваючого навчання на уроках фізики (2013)
Skorokhod V. - The youth’s health-saving culture development as a pressing issue of modernity in educators’ training process, Rudenko T. (2013)
Кіктєва А. - Використання технології колективного способу навчання на уроках фізики, Величко С. (2013)
Остапчук Н. - Виникнення і розвиток професійної орієнтації як науково обгрунтованої системи (історико-генезисний аспект) (2013)
Царенко О. - До вивчення теми "Композиційні матеріали" у курсі матеріалознавства, Назаренко О. (2013)
Аймедов К. В. - Типи особистісних профілів чоловіків та жінок, хворих на параноїдну форму шизофренії, Морванюк Г. В. (2015)
Вовк В. И. - ВИЧ-инфекция: психокоррекционные мероприятия (2015)
Водка М. Е. - Результаты изучения агрессивности у женщин с депрессивным расстройством, потерей плода в анамнезе и парасуицидом в форме намеренного несуицидального самоповреждения с помощью я-структурного тестa аммона (ISTA) (2015)
Дюженко М. М. - Сучасні погляди на діагностику, корекцію та профілактику соціалізованого розладу поведінки у підлітків (2015)
Лисконог А. Г. - Варианты клинической аранжировки аффективно-бредовых синдромов в психогеронтологической клинике и их клинико-психо-патологическое наполнение по данным panss (2015)
Матковська Т. М. - Особливості психічного стану підлітків як фактор ризику несприятливого перебігу дифузного нетоксичного зобу (2015)
Хімчян А. І. - Ранжування психотравмуючих чинників у осіб, тимчасово переміщених із зони ато, що страждають на невротичні розлади, Суворова-Григорович Г. О. (2015)
Островский А. М. - Нейрофиброматоз в неврологической практике (с описанием клинического случая нейрофиброматоза второго типа) (2015)
Ponomaryov V. I. - Hydrocephalus from past to nowadays, Merkulova O. Yu. (2015)
Северин Ю. В. - Клінічні та нейровізуалізаційні зміни при зловживанні препаратами ефедриноподібної дії (2015)
Смолко Д. Г. - К вопросу о спондилогенно-венозной люмбоишиалгии, Алиев К. Т., Пономарёв Г. В., Скоромец А. А. (2015)
Маркозова Л. М. - Динаміка взаємозв’язків між захворюваністю та поширеністю залежності від алкоголю та iнших психоактивних речовин в Україні за 1999–2013 рр., Лінський І. В., Бараненко О. В. (2015)
Alieva T. А. - Features of emotional disorders in students with disorders of the cardiovascular system, Burdun N. N. (2015)
Galachenko A. A. - Disorders of psychological adaptation of patients with impaired the locomotor system (2015)
Гришняєва О. В. - Проблема адаптації студентів вищих медичних навчальних закладів і–іі рівнів акредитації до роботи на первинних посадах у лікувально-профілактичних закладах (2015)
Пашнев Б. К. - Современные представления о природе темперамента, его структуре и свойствах (2015)
Шевченко Р. П. - Визначення мішеней психокорекційного втручання у військовослужбовців з невротичними розладами на момент проходження служби (2015)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості сприйняття підпорогових візуальних вербальних стимулів з різним рівнем емоційної значущості, Лінський І. В., Бородавко О. О., Денисенко М. М. (2015)
Vashkite I. D. - Basic criteria ofcognitive-behavioral therapy of depressive disorders affective and neurotic registers in university students (2015)
Пономарёв В. И. - Клиническая эффективность препарата "армадин" у пациентов с состоянием отмены алкоголя, Слюсарь В. В., Волошина Д. Н., Лебединец Д. В., Вовк В. И. (2015)
Рубан А. А. - Качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания и параметров вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев с психастеническим типом личности в повторной серии сеансов, Винокурова А. А., Белал С. А. С, Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2015)
Вовк О. І. - До 210-річчя Харківського університету. Особистість В. Н. Каразіна: спроба психобіографічного дослідження (2015)
Кидонь П. В. - Параноїдна шизофренія, поєднана з вживанням канабіноїдів: епідеміологічний, етіопатогенетичний та клінічний аспекти (огляд літератури) (2015)
Лобасюк Б. А. - Системный анализ электрогенеза при счете в уме, Боделан М. И., Мартынюк В. В., Аймедов К. В. (2015)
Пономарёв В. И. - Последствия психотравмирующих воздействий на здоровье человека, Северин Ю. В. (2015)
Пономарьов В. І. - Електроенцефалографічні кореляти невротичних розладів у тимчасово переміщених із зони ато осіб, Суворова-Григорович Г. О. (2015)
Простомолотов В. Ф. - Конверсионные/диссоциативные и обсессивно-фобические симптомы в структуре невротических реакций, невротических/ психопатических развитий и расстройств личности в контексте особенностей психотерапии (2015)
Рахманов Р. В. - Психічний стан батьків, які виховують дітей з дитячим церебральним паралічем (клініко-психіатричне дослідження) (2015)
Fritzsche L. - Optimi (online predicative tools for intervention in mental illness). Biofeedback based on heart rate variability as a preventive tool against stress-related disorders, Fritzsche M., Majoe D. (2015)
Григорова А. О. - Психофізіологічні реакції у пацієнтів із запальними захворюваннями та з пошкодженнями щелепно-лицьової ділянки: взаємозв’язок з індикаторами функціонального стоматологічного статусу (2015)
Лобасюк Б. А. - Показатели тремора в условиях оперативного и психосенсорного покоя, Акимова Л. Н., Боделан М. И., Аймедов К. В. (2015)
Черненко М. Е. - Исследование проницаемости гематоэнцефалического барьера при рассеянном склерозе (2015)
Киосева Е. В. - Адаптивный кейс-менеджмент в системе медико-социальной помощи молодым лицам с расстройством адаптации, которые употребляют ПАВ (2015)
Боднар О. В. - Психологічні особливості соціально-демографічного і психосоціального статусу у жінок з патологією вагітності (2015)
Марута О. С. - Психологічні чинники формування суб’єктивної картини життєвого шляху у хворих на різні форми невротичних розладів (2015)
Osypenko A. A. - Features of an adaptation of foreign students of the first and third course (2015)
Пашнев Б. К. - Свойства темперамента как биологическая основа типов личности (2015)
Простомолотов В. Ф. - Вопросы девиантного поведения, предпатологических и патологических психических расстройств в работе практического психолога специализированной школы – общеобразовательной школы, Середняк Ж. М. (2015)
Савіна М. В. - Гендерні особливості психологічних чинників саморегуляції в осіб із алкогольною залежністю, Слюсар В. В., Антонович М. О. (2015)
Суворова-Григорович А. А. - Патохарактерологические особенности временно перемещенных из зоны ато лиц, страдающих невротическими расстройствами, Денисенко Д. М. (2015)
Voloshyna D. N. - The effects of resilience training on display of post-traumatic symptoms, Yemets K. N. (2015)
Григорян А. З. - Анализ эффективности терапии аффективных нарушений в структуре аддиктивной патологии методом ЭСТ в сочетании с психотерапией (2015)
Простомолотов В. Ф. - Новый интегративный метод психотерапии "Прививка против внушения" (2015)
Вовк О. І. - Павло Іванович Ковалевський – визначний вітчизняний психіатр, професор харківського університету (до 165-річчя з дня народження) (2015)
Березянська В. - Іван Франко і проблема становлення української наукової мови (2013)
Гірняк С. - Україномовна інтелігенція Галичини: передумови й особливості формування (2013)
Котович В. - Трансонімізація як вияв просторового принципу найменування поселень (2013)
Куза А. - Темпоральна релігійна фразеологія як вияв національного світогляду (2013)
Назарець В. - Типологія жанрово-тематичних різновидів присвяти (2013)
Патен І. - Стилістична маркованість фразем зі значенням руху на матеріалі слов’янських та германських мов (2013)
Пишна Н. - Історія найменувань кондака та ікоса (2013)
Шалата О. - Глотохронологія патронімічних дієслівних форм у поезіях Маркіяна Шашкевича і Тараса Шевченка (2013)
Явір Л. - Символічне навантаження лексеми серце в поезіях Івана Франка (2013)
Галів У. - Семантико-стилістична структура запитальних речень у поетичному мовленні Ліни Костенко (2013)
Гулевич Л. - Наративні форми моделювання світу у прозі Миколи Устиновича (2013)
Зимомря М. - Українська література в зацікавленнях Анни-Шарлотти Вуцкі: дискурс оцінки та інтерпретації (2013)
Зубрицький М. - Психологізм соціальних новел Василя Стефаника (2013)
Кушина Н. - Біблійні й міфологічні алюзії Шекспірових драм "Гамлет” і "Ромео і Джульєтта” в українських перекладах (2013)
Лазірко Н. - Ідейно-естетичні тенденції розвитку українського письменства середини ХХ століття в рецепції Юрія Клена (2013)
Маркова М. - Синтез філософії й літератури у творчості Ф. В. Й. Шеллінґа (компаративістичне потрактування проблеми) (2013)
Прима Л. - "Сади творчості” Ольги Кобилянської у літературно-критичних працях Остапа Грицая (2013)
Огар А. - Суперечливі аспекти поняття "концепт” (2013)
Федурко М. - Мовлення наратора художнього тексту: соціопрагматичний аспект (за романом Оксани Забужко "Музей покинутих секретів”) (2013)
Дучимінська Г. - Вплив німецьких інтерпретацій на сприйняття образу Гамлета Шекспіра у Франції, Харкавців І. (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Баган М. - Односкладні буттєві заперечні речення в сучасному українському мовленні та фольклорній традиції (2014)
Бачкур Н. - Замовчування як засіб вираження емоцій у прозовому тексті початку ХХІ століття (2014)
Гірняк С. - Самовизначення українською інтелігенцією своєї ролі в соціальному світі: єдність минулого і сьогодення (2014)
Гоцинець І. - Негативний аксіологічний зміст номінації зона у поезії чорнобильської тематики (2014)
Демберецька М. - Словотвірний потенціал напівсуфіксів німецьких прикметників (2014)
Іваночко Г. - Сакральний світ у творах "Во дні они” Наталени Королеви (2014)
Котович В. - Ойконіми Галицького та Галицько-Волинського князівств: посесивні архаїчні утворення на -*jь (2014)
Куза А. - Релігійна фразеологія проповідей Святослава Шевчука (2014)
Куцик О. - Реалізація лінгвокультурологічного концепту "робота/работа” в українських і російських паремійних одиницях (на матеріалі збірників І. Франка "Галицько-руські народні приповідки” та В. Даля "Пословицы русского народа”), Колечко М. (2014)
Мішеніна Т. - Інтерфереми в сучасній українській мові (2014)
Мацьків П. - Лінгвокогнітивне дослідження біблійного тексту (2014)
Олімпська А. - Синтаксичний простір американських поетичних текстів у когнітивному висвітленні (2014)
Охріменко Л. - Навчальний матеріал для уроків української мови як засіб формування правописних умінь і навичок молодших школярів (2014)
Пікуш О. - Фонологічні неологізми в англійській мові: специфіка їх утворення (2014)
Штибель Ю. - Словесні образи-символи в біблійному тексті (2014)
Біличенко О. - Особливості національної художньої літератури в культурі сучасного інформаційного суспільства (2014)
Власенко Л. - К. К. Павлова. Поетична доля забутої поетеси (2014)
Кравченко Л. - Феномен часопросторового універсуму Р. М. Рільке (на прикладі "Сонетів до Орфея” та "Дуїнських елегій”) (2014)
Прима Л. - "Тремтлива далечінь” утаємниченого слова Любомира Сеника (2014)
Радченко О. - "Літня ніч” Й.В. Ґете: спроба іманентної інтерпретації (2014)
Шевців Г. - Творчий доробок Й.-В. Ґете в рецепції Івана Франка, Шевців Р. (2014)
Яворська Л. - Жанрова своєрідність християнського фентезі у романі Клайва С. Льюїса "Хроніки Нарнії” (2014)
Лагдан С. - Аксіологічні аспекти формування мовної особистості сучасного студента (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Барчук В. - Морфологічний рівень репрезентації таксису (2015)
Гірняк С. - Тексти гімнів І. Гушалевича, П. Чубинського, І. Франка як взірці соціолекту української інтелігенції другої половини 19-го століття (2015)
Гоцинець І. - Мовний образ Чорнобиля в поезії Івана Гнатюка (2015)
Котович В. - Галичина 14-го століття: принципи номінації поселень Опілля та Бойківщини (2015)
Іваночко К. - Наголосові особливості суфіксальних вербативів недоконаного виду суфіксально-кореневого акцентного типу в південно-західному наріччі української мови (2015)
Легка Л. - Значеннєва диференціація за допомогою наголосу інфінітивних форм дієслів у поетичному мовленні Лесі Українки (2015)
Огар А. - Вербалізація концепту слово (на матеріалі роману Раїси Іванченко "Отрута для княгині") (2015)
Патен І. - Соматичний компонент у складі фразеологічних одиниць із значенням переміщення (на матеріалі української, польської та англійської мов) (2015)
Ревчук Т. - Особливості функціонування комунікативної підтримки у сучасній англійській мові (2015)
Смерчко А. - Принципи ідеографічної характеристики фразеологічних одиниць (2015)
Філь Г. - Фразеологічні одиниці української мови з рослинними компонентами-символами: етнонаціональний аспект (2015)
Шпить О. - Займенники гоноративності в пам’ятках 16 – 17 століття (2015)
Щепанська Х. - Предметно-чуттєва основа словообразу серце в українській поезії ХІХ століття (2015)
Яцків Р. - Лінгвокультурологічний аспект біблієантропоніма Марія (2015)
Айзенбарт Л. - Культурний синкретизм термінів "пограниччя" та "креси": літературний аспект (2015)
Дидик-Меуш Г. - Атрибутив і жанр (за текстом львівської пам’ятки 1631 р.) (2015)
Зубрицький М. - Слово як основа Божої премудрості у вихованні нових поколінь (2015)
Мельник О. - Поетикальні особливості творчості українських романтиків у компаративному зрізі слов’янських літератур (2015)
Федурко М. - Власне ім’я в романі Віктора Домонтовича "Доктор Серафікус": функції та різновиди (2015)
Яворська О. - Суб’єкт пам’яті та його наративні стратегії в мемуаристиці (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Кульбабська О. - Барвосвіт поезії Володимира Cосюри (2017)
Навчук Г. - Функції часток в окличних реченнях (2017)
Навчук Г. - Окличні речення в руслі багатоаспектного дослідження, Шутак Л. (2017)
Новоставська О. - Прагматичний аспект фахової мови юриспруденції (2017)
Роман Л. - Комунікативні особливості медичного дискурсу, Тимофійчук І. (2017)
Руснак Ю. - Власне весільні обрядотерміни у буковинських говірках (2017)
Томусяк Л. - Прагмасемантичні параметри авторизованих дуплексивних структур (2017)
Тулюлюк К. - Гендерні стереотипи у сфері чуттевого сприйняття (2017)
Цуркан М. - Етнографізми як засіб стилізації розмовності в сучасній художній оповіді (2017)
Шабат-Савка С. - Перформативні висловлення як засіб ідентифікації комунікативних інтенцій в українськомовному дискурсі (2017)
Шутак Л. - Вторинні назви як один із засобів реалізації стоматологічного дискурсу (2017)
Vakhotskyi M. - Stylistic devices of verbalization of allusion in Abraham Lincoln's presidential speeches., Makovska O. (2017)
Zapotochna L. - The use of prepositions and prepositional phrases in english professional articles of cardiology, Rak O., Tomka I. (2017)
Томусяк А. - Комунікативно-прагматичні виміри номінативних речень в англомовному художньому тексті (2017)
Shalajeva A. - The use of eponymous terms in the field of medicine: pros and cons (2017)
Шалаєва А. - Перехід епонімів галузі медицини в загальні слова, Семенко І., Томка І. (2017)
Камінська О. - Дипломатичні документи як сфера функціонування німецької фахової мови дипломатії (2017)
Качан Б. - Лексичні та графічні характеристики скорочень, їхні різновиди у німецькій фаховій мові "Технології лабораторної діагностики та лікування", способи перекладу (2017)
Вринчану Ф. - Дискусійні проблеми вивчення синтаксичних зв'язків у румунській граматиці (2017)
Сопилюк Н. - Адаптивна стратегія при перекладі художнього тексту (на матеріали творів М. Пруста) (2017)
Аністратенко А. - Десакралізація історії як метод літературного опрацювання історичного поля подій (2017)
Дрогомирецька М. - Історико-функціональні аспекти збірки Агатангела Кримського "Повістки і Ескізи" (2017)
Вилка Л. - Поезія дощу і снігу: творчість Євгенії Угринчук (2017)
Гавріл А. - Своєрідність трансформації традиційного сюжетно-образного матеріалу в повісті Валерія Шевчука "Петро утеклий" (2017)
Каізер І. - Зв'язок ранніх повістей М. Гоголя з українською фольклорною традицією та мовою (2017)
Каізер І. - Стеліан Груя – дослідник творчості Тараса Шевченка, Мойсей А. (2017)
Никифорук Т. - Поетичний синтаксис творів Сидора Воробкевича раннього періоду творчості (1863-1867) (2017)
Слухенська Р. - Засуджений до страти: важка доля українського гумору в особі Остапа Вишні (2017)
Ткач А. Яремчук І. - Бог, Біблія й Україна у творчості великого Кобзаря (2017)
Koстін K. - Всесвіт "Румунських народних казок", зібраних І.Г.Cбієрою (2017)
Логвінов І. - Проблематика міграційних процесів у магрибському літературному контексті (2017)
Руснак Ю. - Рецензія на монографію: Аністратенко А. В. Альтернативна історія в українській літературі. Монографія / Антоніна Аністратенко. – Чернівці, 2016. – 212 с. (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Tkachova O. V. - The clinico-economic analysis of pharmacotherapy in patients with non-alcoholic steatohepatitis, Allaberdiev M. (2017)
Бездітко Н. В. - Клініко-економічний аналіз різних стратегій лікування гемофілії А, Стасишин О. В. (2017)
Герасимова О. О. - Клініко-економічний аналіз фармакотерапії дітей з функціональною диспепсією, Мещерякова І. В. (2017)
Матяшова Н. О. - Аналіз асортименту та соціально-економічної доступності гепатопротекторів в Україні, Ткачова О. В. (2017)
Kavraiskyi D. P. - The effect of 1-(4-metoxyphenyl)-5-(2-|4-(4-metoxyphenyl) piperazine-1-yl|-2-oxoethyl)-1,5-dihydro-4H-pyrazole|3,4-D| pyrydine-4-one and sodium valproate on the level of inhibitory and excitatory neurotransmitters in the brain in the hemispheric asymmetry aspect, Shtrygol’S. Yu., Gorbach T. V., Shtrygol’ D. V. (2017)
Zamorskii I. I. - The effect of 2-benzamido-2-(2-oxoindolin-3-iliden) acetic acid derivative on the activity of lipid peroxidation processes and the antioxidant defense in chronic hypobaric hypoxia, Bukataru Yu. S., Kolisnyk S. V. (2017)
Gerush O. V. - The study of the effect of new herbal medicinal products on the functional state of the gastrointestinal tract, Iakovlieva L. V., Spyrydonov S. V., Grashchenkova S. A. (2017)
Бондарєв Є. В. - Агрегація тромбоцитів під впливом препаратів глюкозаміну гідрохлориду та ацетилсаліцилової кислоти при гострій холодовій травмі, Штриголь С. Ю., Зупанець І. А., Отрішко І. А. (2017)
Сініцина О. С. - Глюкозамін – перспективний коректор менопаузальних проявів, Риженко І. М., Зайченко Г. В. (2017)
Рецензія на монографію "Паразиты, патогены и человек", видану колективом авторів: Черних В. П., Філіпцова О. В., Набока О. І. (2017)
Авторський покажчик статей журналу "Клінічна фармація" за 2016 рік (2017)
Амбарчян В. С. - Облік формування та використання резервів за фінансовими активами банків: модель очікуваних збитків (2017)
Височан О. С. - Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях, Височан О. О., Ясінська А. І. (2017)
Герасимович І. А. - Механізми та інструменти бухгалтерського і фінансового інжинірингу в управлінні підприємством (2017)
Кафка С. М. - Економічний і бухгалтерський підходи до оцінки необоротних активів (2017)
Ковбаса Т. А. - Забезпечення релевантності облікової інформації на підприємствах лісового господарства (2017)
Оляднічук Н. В. - Облік експортно-імпортних операцій, Підлубна О. Д. (2017)
Панадій О. П. - Посилення ефективності управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних мережевих технологій (на прикладі експериментальної бази НААН України) (2017)
Пасько О. В. - Сприйняття стандартів обліку і аудиту користувачами в контексті формування інституційної відкритості в регулюванні (2017)
Пономаренко О. Г. - Оптимізація тестування системи обліку земельних операцій у агроформуваннях, Лега О. В. (2017)
Сокіл О. Г. - Концепція бухгалтерського обліку сталого розвитку (2017)
Танасієва М. М. - Проблеми теоретико-методологічних засад обліку природоохоронних витрат з урахуванням впливу галузевих особливостей лісового господарства (2017)
Анастасова К. А. - Раціональне кредитне забезпечення інвестиційних проектів аграрних підприємств України (2017)
Багацька К. В. - Ринкова капіталізація компаній: світові та вітчизняні тенденції, Пюро Б. І. (2017)
Байков О. - Ринок фінансів в умовах глобалізації: досвід економіко-правового аналізу, Павук О. (2017)
Гончаренко О. О. - Термінологічне забезпечення теорії фінансового посередництва: розвиток ключових понять (2017)
Трусова Н. В. - Недоотриманий капітал як загроза фінансування дефіциту бюджету України, Терновський В. О. (2017)
Здирко Н. Г. - Стан та тенденції розвитку державного фінансового контролю в Україні (2017)
Кучеркова С. О. - Використання інформаційних технологій для просування малого бізнесу: зарубіжний досвід (2017)
Маринич О. І. - Огляд параметрів оцінки економічної ефективності польового кормовиробництва (2017)
Мороз О. В. - Облік наукометричних показників для управління науковою діяльністю, Штовба О. В. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Тараріко О. Г. - Ерозійна деградація ґрунтів України за впливу змін клімату, Кучма Т. Л., Ільєнко Т. В., Дем’янюк О. С. (2017)
Шевчук М. Й. - Евтрофікація озер Волинської області, Сергушко О. Г. (2017)
Мороз В. В. - Особливості стану дубових лісових насаджень Хмельницької області, Шевчук Н. І., Руденко О. М. (2017)
Єгорова Т. М. - Біогеохімічні пріоритети агроекологічних досліджень (2017)
Бєдункова О. О. - Генотоксичний моніторинг водного середовища у нижній течії річки Горинь (2017)
Krasnov V. - Characteristics of forest soils on moraine deposits under various types of site conditions, Zborovska O., Landin V., Sukhovetska S. (2017)
Лопушняк В. І. - Зміна гумусового стану сірого опідзоленого ґрунту за впливу мікробіологічних препаратів та гумінових добрив у Західному Лісостепі України, Романова С. А., Августинович М. Б. (2017)
Стародуб В. И. - Экологическая оценка технологий выращивания зерновых в Правобережной Лесостепи Украины, Ткач Е. Д. (2017)
Прус Л. І. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої (2017)
Сучек М. М. - Екологічно безпечні елементи технології вирощування гречки в умовах Поділля (2017)
Ретьман С. В. - Хвороби листя тритикале та спельти в Поліссі України, Ключевич М. М. (2017)
Коломієць Ю. В. - Індукуючий вплив біодобрив на продуктивність рослин томатів і формування мікробіоти ризосфери, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2017)
Дерех О. І. - Вплив рекреаційної дигресії лісових екосистем Опілля на видове різноманіття мікроміцетів ґрунту, Оліферчук В. П. (2017)
Бровко І. С. - Взаємозв’язки між біологічними показниками ґрунту за дії гербіцидів, Чабанюк Я. В., Корецький А. П., Мазур С. В. (2017)
Чайка О. М. - Чисельність еколого-трофічних груп мікроорганізмів Язівського родовища сірки, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2017)
Копча Н. М. - Стійкість та деструктивна активність мікробіоти плодового саду до сучасних пестицидів (2017)
Буждиган О. Я. - Вплив діоксиду карбону і температури на ріст Ambrosia artemisifolia L., Баглей О. В., Костишин С. С., Марків Н. М. (2017)
Shavrina V. - Rare plants of ecological network in connecting areas of Vinnytsia region, Tkach Ye. (2017)
Назаровець У. Р. - Сукцесії фітоценозів у межах Подорожненського сірчаного кар’єра, Оліферчук В. П., Копій Л. І., Копій М. Л. (2017)
Bielikova O. - Toxicity of unfermented waste residue obtained in microbial destruction of organic waste, Matvieieva N., Tashyrev O. (2017)
Boiko A. - General method of discovering bacteria, their phages and other pathogens detection in fungi and plants, Chabaniuk Ya., Boiko O., Orlovskyi A., Melnychuk O., Tsvihun V. (2017)
Аристархова Е. О. - Концептуальні аспекти удосконалення системи екологічного моніторингу поверхневих вод (2017)
Разумов А. Ю. - Розробка і впровадження новітньої системи підсилення залізобетонних конструкцій сітками з високоміцних полімерних волокон в цементній матриці, Рожовська Л. І., Гончаренко І. О., Слюсаренко Ю. С., Петраков О. О., Титаренко В. А., Кияшко Н. Ю., Мачулкіна К. С. (2016)
Фомин С. Л. - Плоское и объемное напряженно-деформированное состояние фундаментов коксовых батарей с боковым подводом отопительного газа, Кравченко А. М. (2016)
Дешко В. І. - Енергетична сертифікація будівель закладів соціальної сфери, Шевченко О. М., Білоус І. Ю., Красовський О. П. (2016)
Ахмедов Н. М. - Исследование способов увеличения конструктивной прочности бетона в современных транспортных сооружениях, Ширинзаде И. Н. (2016)
Зоценко Н. Л. - Усиление основания склада масла емкостью 26000 тонн в г. Мариуполе, Шокарев В. С., Шаповал А. В., Гриценко В. В., Святун Р. Я. (2016)
Матченко Т. І. - Розрахунок елементів сталевих конструкцій, що знаходяться в експлуатації, на статичну міцність і опір крихкому руйнуванню (2016)
Бабиченко В. Я. - Енергоефективні тришарові стінові монолітні конструкції з тонкостінних залізобетонних елементів, Кирилюк С. В., Стрельцов К. О., Черепащук Л. А. (2016)
Жарко Л. О. - Дослідження характеристик міцності і деформативності дерево-солом’яних стінових панелей та панелей перекриття, Овчар В. П., Цимбал С. П., Бєлоконь А. М. (2016)
Поклонский С. В. - Оценка определения модуля деформации грунта при помощи лабораторных и полевых испытаний, Фесенко О. А., Корниенко Н. В. (2016)
Содержание (2016)
Макеев С. - Дифференциация солидарностей в экстраординарных обстоятельствах 2013–2015 годов в Украине (2016)
Симончук Е. - Картографирование классов: традиции и новации (2016)
Дембицкий С. - Экспресс-тест SCL-9-NR: методика оценки выраженности психологического дистресса для массовых опросов (2016)
Малыш Л. - Правила и принципы социологического анализа (2016)
Шульга А. - Языковый феномен как интегральный домен символического универсума (2016)
Ляпина Л. - Эволюция теории мультикультурализма в истории современной социологии (2016)
Gatskova K. - Political Culture in Ukraine, Gatskov M. (2016)
Yenin M. - Higher Education in Ukraine: Current Problems and Probable Social Consequences of its Reforming in the Context of Neoliberal Transformation (2016)
Из переписки Владимира Ядова и Дмитрия Шалина (2010–2014 годы) (2016)
Резник В. - Научные семинары Института социологии НАН Украины в 2013–2015 годах (2016)
Максименко О. - Социолог в расколотой стране: технология и этика IX Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной и В.А.Ядова (2016)
Социологическая ассоциация Украины и Социологический центр имени Н.В.Паниной Объявление о конкурсе (2016)
ДАК УКРАИНЫ ИНФОРМИРУЕТ... (2016)
Иваненко Е. - Крах одной иллюзии. Попытка построения капитализма в отдельно взятой стране (2016)
Пачковский Ю. - Социальные технологии: актуальные проблемы социогуманитарного синтеза (2016)
Памяти Елены Денисовны Пилипенко (2016)
Степанчиков Д. М. - Можливість генерації когерентних станів екситонів в твердих розчинах (ZnxCd1-x)3P2 (2016)
Алиева Л. И. - Образование дефектов деталей в процессах холодного выдавливания (2016)
Новиков В. А. - Применение кремниевой подложки для ускорения процесса формирования фаций, Гавриш А. В., Злепко C. М. (2016)
Новиков В. А. - Ускорение формирования фаций биожидкости с помощью импульсного электролиза, Чернозуб В. П., Злепко С. М. (2016)
Roi V. I. - On experimental determination of the operating parameters of the fluid friction sliding bearings (2016)
Русанов С. А. - Працездатність обладнання каркасних компоновок в умовах силового навантаження при обробці складних деталей поверхневим пластичним деформуванням, Дмитрієв Д. О., Рачинський В. В. (2016)
Асаулюк Т. С. - Определение оптимальных параметров электроразрядной обработки грубого шерстяного волокна в процессе его модификации, Семешко О. Я., Куник А. Н., Сарибекова Ю. Г (2016)
Буханцова Л. В. - Дослідження впливу параметрів швів одношарового одягу на товщину шва (2016)
Вахліовська-Капінос П. С. - Бенчмаркинг штучних шкір за фізико-механічними показниками, Лозовенко С. Ю., Білоцька Л. Б. (2016)
Водзінська О. І. - Оптимізація переліку показників якості матеріалів для виготовлення сорочок бойових для військовослужбовців, Рижкова Д. О. (2016)
Д’яконова А. К. - Розробка універсальної основи для приготування соусної продукції, Степанова В. С. (2016)
Завгородня Н. В. - Модель реалізації інноваційного розвитку харчової промислoвості України (2016)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на стан дріжджової мікрофлори (2016)
Круглий Д. Г. - Особливості технології одержання лляної целюлози для хімічної переробки, Клевцов К. М. (2016)
Кулік Т. І. - Метод розрахунку на міцніть та жорсткість стрижневих елементів низу спортивного взуття, Злотенко Б. М. (2016)
Куник О. М. - Дослідження впливу високоенергетичної дискретної обробки на фізико-хімічні властивості жировмісних промивних вод, Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г., Сарібєкова Д. Г. (2016)
Левчук І. В. - Виявлення фталатів методом хроматомас-спектрометрії – шлях до вирішення еколого-технологічної проблеми олієжирової галузі, Кіщенко В. А., Українець А. І., Осейко М. І., Пасічний В. М., Маринін А. І. (2016)
Мовчанюк О. С. - Систематизація різновидів швейних та трикотажних виробів лікувально-профілактичного призначення, Артеменко Т. П., Березненко С. М. (2016)
Омельченко Г. В. - Устаткування модульної конструкції для визначення деформаційних характерстик полімерних матеріалів при стисканні, Мойсеєнко С. І. (2016)
Позняк Н. Ю. - Перспективні напрями створення вологозахисного одягу, Садретдінова Н. B. (2016)
Сарибекова Д. Г. - Исследование антиоксидантных свойств жирорастворимых витаминов в составе кольдкрема, Куник А. Н., Салеба Л. В., Ивахненко А. А., Сарибеков Г. С. (2016)
Холява О. В. - Дослідження впливу площинного перфорування хутряного напівфабрикату на теплозахисні властивості готового виробу, Лозовенко С. Ю., Білоцька Л. Б., Котлярова І. І. (2016)
Главацкий С. П. - Исследование внедрения и производительности IPV6 (2016)
Козел В. Н. - Влияние организационной структуры ВУЗа на достижения целевой функции управления учебным заведением, Соколов А. Е. (2016)
Manakov S. Yu. - Some properties of discrete signals of continuous phase frequency modulation (2016)
Мануляк І. З. - Схемотехнічні рішення засобів опрацювання імпульсних сигналів перетворювачів об’єму та об’ємної витрати газу (2016)
Сидорук М. В. - Этапы проектного управления при улучшении бизнес-процессов на предприятии, Григорова А. А. (2016)
Точилін С. Д. - Аналіз продуктивності soap та restful java web-сервісів пошуку в даних СКБД MYSQL (2016)
Baganov Ye. A. - Analytical determination of the photovoltaic module maximum power point parameters based on the manufacturer's datasheet, Kurak V. V., Andronova E. V., Gramov V. O. (2016)
Левыкин В. М. - Разработка модели многовариантного знание-емкого бизнес-процесса, Чалая О. В. (2016)
Синюк О. М. - Моделювання пружного відновлення струменя, що виходить з формуючої головки (2016)
Чалый С. Ф. - Разработка метода формирования процессной модели решения задачи в составе прецедента, Левыкин И. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - Модель индивидуальных траекторий обучения в интеллектуальной обучающей системе поддержки академической добросовестности, Жарикова М. В. (2016)
Вєдьманова К. С. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Соколова О. В. (2016)
Ананьева Е. П. - Сущностные характеристики социокультурного пространства (2015)
Балашенко И. В. - Методология и логика междисциплинарного синтеза, Гансова Э. А. (2015)
Borinshteyn Ye. R. - Management of sociocultural activity: a new type of involvement (2015)
Боринштейн Є. Р. - Постмодернізм як цінністне підгрунтя духовної культури української молоді, Лопуга О. І. (2015)
Борисова Т. В. - Антиутопичная сущность христианской культуры мышления (2015)
Gansova E. A. - Social programs as the way of realization of liberal, conservative and social-democratic principles: comparative aspect (2015)
Гольд О. Ф. - Язык в понимании социально - культурной категории: философский анализ (2015)
Джаоджао Ву - Тематическое исследование ребенка из Китая с тяжелыми нарушениями слуха (2015)
Каранфилова Е. В. - Динамика трансформации поведенческих норм в социальную девиантность (2015)
Комаха Л. Г. - Смисл в аргументах феноменологічного аналізу (2015)
Кондрусєва В. М. - Інформаційне суспільство як соціокультурне явище (2015)
Кучерук О. А. - Аксиологические ориентиры современной молодёжи (2015)
Павлега Е. С. - Права людини як складова частина соціальної політики (2015)
Пальчинська М. В. - Експлікація поняття "віртуальність" у ракурсі соціально-філософського аналізу (2015)
Походних Е. І. - Влияние театрального искусства на развитие духовно-нравственных ценностей общества (2015)
Романенко С. С. - Социокультурный аспект трансформации гражданского общества Украины (2015)
Романенко М. І. - Інновація та традиція в духовній культурі у контексті становлення постнекласичної освіти (2015)
Савусін М. П. - Складність-простота системи як визначеність-невизначеність у значенні системного дескриптора (2015)
Тодорова С. М. - Концепт лидерства как обьект философского анализа (2015)
Усьянова О. В. - Когнітивна лінгвістика як спосіб пізнання світу у системі філософських наук (2015)
Федоренко В. В. - Військово-правове виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції в контексті соціально-філософського аналізу (2015)
Цибра М. Ф. - Декотрі філософські питання індивідуальної свідомості (2015)
Шабанов М. О. - Міський політичний режим у контексті сучасних цивілізаційних змін (2015)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний менеджемент: сутність, функції, методи (2015)
Цибра М. Ф. - Рецензия на монографию кандидата философских наук, доцента Ананьевой Е. П. "Мультикультурализм и толерантность как социально-философские концепции образовательного пространства" (2015)
Макеєв С. - Диференціація солідарностей в екстраординарних обставинах 2013–2015 років в Україні (2016)
Симончук О. - Картографування класів: традиції та новації (2016)
Дембіцький С. - Експрес-тест SCL-9-NR: методика оцінювання виразності психологічного дистресу для масових опитувань (2016)
Малиш Л. - Правила і принципи соціологічного аналізу (2016)
Шульга О. - Мовний феномен як інтеґральний домен символічного універсуму (2016)
Ляпіна Л. - Еволюція теорії мультикультуралізму в історії сучасної соціології (2016)
Gatskova K. - Political Culture in Ukraine, Gatskov M. (2016)
Yenin M. - Higher Education in Ukraine: Current Problems and Probable Social Consequences of its Reforming in the Context of Neoliberal Transformation (2016)
З листування Володимира Ядова і Дмитра Шаліна (2010–2014 роки) (2016)
Резнік В. - Наукові семінари Інституту соціології НАН України у 2013–2015 роках (2016)
Максименко О. - Соціолог у розколотій країні: технологія і етика IX Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної та В.О.Ядова (2016)
Соціологічна асоціація України і Соціологічний центр імені Н.В.Паніної Оголошення про конкурс (2016)
ДАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ... (2016)
Іваненко О. - Крах однієї ілюзії. Спроба побудови капіталізму в окремо взятій країні (2016)
Пачковський Ю. - Соціальні технології: актуальні проблеми соціогуманітарного синтезу (2016)
Пам’яті Олени Денисівни Пилипенко (2016)
Ананьева Е. П. - Структура социокультурного пространства (2015)
Антонов О. В. - Роль та місце свободи у взаєминах між державною владою та суспільством (2015)
Атаманюк З. М. - Мотив свободи у філософії Григорія Сковороди (2015)
Барна Н. В. - Естетичні інгредієнти культури постмодернізму як синтезу мистецтв (2015)
Бубняк С. М. - Теоретична інтерпритація концепту "соціальне самопочуття” в соціогуманітарних науках (2015)
Виноградов А. В. - Индивидуальные механизмы социальных отклонений (2015)
Вишневский М. И. - Социокультурная миссия педагога-обществоведа (2015)
Добридень О. В. - Здоров’язбереження в умовах сучасних wellness-технологій: соціально-філософський аналіз (2015)
Іванова Н. В. - Еволюція мислення в просторі соціокультурної реальності: діяльнісний аспект (2015)
Кавалеров А. А. - Проблемы развития менеджмента социокультурной деятельности в современном украинском обществе (2015)
Комаха Л. Г. - Інтеграція когнітивного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна (2015)
Кондрусєва В. М. - Значення освіти для розвитку концепції інформаційного суспільства в Україні (2015)
Лазарева А. О. - Национальные предпосылки формирования государственной власти в украинском обществе (2015)
Mysyk I. G. - Peculiarities of the communicative-pragmatic approach application to the study of language objects (2015)
Нерубасская А. А. - Сравнительный анализ некоторых характеристик личности (2015)
Пальчинська М. В. - Віртуальні соціально-орієнтовані проекти як інструменти конструювання соціокультурного простору сучасного суспільства (2015)
Паскалова М. І. - Філософські основи інформаційних війн (2015)
Савусін М. П. - Порівняння значень складності систем на базі негентропійної міри різноманітності (2015)
Скловський І. З. - Українська ідея у постнекласичному контексті політичної історії (2015)
Ушакова Ю. А. - Феномен моды и его интерпретации в современной гуманитаристике (2015)
Халапсис А. В. - Городские смыслы всемирной истории (2015)
Цибра М. Ф. - Український націоналізм: еволюція змісту та форми (2015)
Чуйкова О. В. - Механістична філософія Декарта як методологічна основа трансплантології у трансдисциплінарному підході. "Я не мислю…" як критерій смерті особистості (2015)
Боринштейн Е. Р. - Рецензия на статью Е. П. Ананьевой "Cтруктура социокультурного пространства" (2015)
Хільчевський В. К. - Гідрографічне та водогосподарське районування території України, затверджене у 2016 р. – реалізація положень ВРД ЄС, Гребінь В. В. (2017)
Васенко А. Г. - Экологическое нормирование качества поверхностных вод с учетом региональных особенностей, Коробкова А. В., Рыбалова О. В. (2017)
Онищук В. В. - Розв’язування системи рівнянь Нав’є-Стокса для оцінки гідро морфологічного стану русло-заплавного комплексу (2017)
Ободовський Ю. О. - Відповідність загального гідроенергетичного потенціалу типам русел річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України), Ободовський О. Г., Хільчевський В. К., Данько К. Ю. (2017)
Бабій П. О - Характеристика хімічного складу води річки Рось (за даними моніторингу басейнового управління водних ресурсів), Гребінь В. В., Хільчевський В. К. (2017)
Скоблей М. П. - Концентрації важких металів у складі завислих речовин річок басейну Тиси, Линник П. М., Жежеря В. А. (2017)
Лузовіцька Ю. А. - Аналіз чинників формування біогенного складу води річки Десна за допомогою сумарних та різницевих інтегральних кривих, Осадча Н. М. (2017)
Лета В. В. - Гідрохімічний стан річки Тиса на ділянці українсько-румунського кордону (2017)
Осипов В. В. - Применение модели SWAT для моделирования стока нитратных соединений рек лесостепной зоны Украины, Осадчая Н. Н. (2017)
Затула В. І. - Виявлення прихованих періодичностей сезонних коливань метеорологічних величин на території Житомирського Полісся, Затула Н. І. (2017)
Ошурок Д. О. - Кліматологічна оцінка вітроенергетичних ресурсів обмежених територій (2017)
Анахов П. В. - Сейшовий механізм формування руху водних мас (2017)
Хільчевський В. К. - Перший Всеукраїнський гідрометеорологічний зїзд (Одеса – 2017): пріоритети та перспективи гідрометеорологічної діяльності, Забокрицька М. Р. (2017)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Колесник В. - Към въпроса за произхода на кулевчанския говор (Украйна) (2016)
Сокіл Б. М. - Вживання "руської" (української) мови на цісарсько-королівській державній залізниці Східної Галичини (2016)
Степанов Е. Н. - Традиции одесской школы славяноведения в работах профессора М. М. Копыленко, опубликованных в журнале "Византийский временник" (2016)
Черниш Т. О. - До питання про внесок академіка О. С. Мельничука у теорію і методологію порівняльно-історичних та етимологічних студій (2016)
Грек А. С. - Скорочення слів як механізм формотворення та словотворення в сучасній польській мові (на матеріалі польських веб-форумів) (2016)
Дружинець М. Л. - Вимова приголосних звуків українськими респондентами ПМР: норма та девіації (2016)
Мінкевич Е. Е. - Прикметникові деривати від новітніх запозичень у сучасних українських ЗМІ (2016)
Романченко А. П. - Комунікативно-прагматичні особливості питальних речень у лінгвістичному дискурсі (2016)
Садовая А. Ю. - Компаративные конструкции в поэтическом дискурсе (на материале произведений М. Лисянского) (2016)
Хрустик Н. М. - Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: складні слова (2016)
Абламская Е. В. - Особенности синтаксиса поэтического дискурса Марка Лисянского (2016)
Войцева Е. А. - Польская культурно-маркированная лексика в современной польско-русской лексикографии (2016)
Горбань В. В. - Холистические принципы сравнительного описания фразеологических единиц, Шибаева М. А. (2016)
Губич В. В. - Латинські запозичення у складі польської мовознавчої термінології середньопольської доби (2016)
Дмитрієв С. В. - Метафорична інтеграція прецедентних власних імен із суперконцептом ЛЮДИНА (2016)
Касім Г. Ю. - Вживання національно прецедентних крилатих висловів та цитат у сучасних мас-медіа України (2016)
Кондратенко Н. В. - Макросинтаксис українського поетичного мовлення (2016)
Константінова О. В. - Лінгвістичний аспект вивчення творчої спадщини видатного польського письменника-футуролога С. Лема (2016)
Novak О. N. - Axiological meaning of the concept ЛЕПОТА ("BEAUTY") in the Serbian linguaculture (2016)
Perisic Arsic O. - Podsticanje vestine usnenog izrazavanja u nastavi srpskog kao stranog jezika (2016)
Skupin A. - Kognitywne ujęcie relacji podobieństwa w słowotwórstwie na przykładzie polskich i serbskich nazw ptaków) (2016)
Яковенко Л. І. - Категорія простору в контексті української фразеології (2016)
Benkowska E. - Twórczość kibiców piłkarskich - współczesny folklor? (2016)
Lechocka E. - "Ach, lanku, lanku wiele ty kosztujesz, wiele ty ludzi czansto fatygujesz" - czyli o wizerunku najcenniejszej uprawy, utrwalonym w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur (2016)
Морева Т. Ю. - Комическое в новелле Владислава Ванчуры "Хирургия" (Vladislav Vancura "Chirurgie") (2016)
Мусий В. Б. - Оппозиция "свое-чужое" в романе Ю. И. Крашевского "Сумасбродка" ("Szalona") (2016)
Яковлєва О. В. - Елементи гри у контексті традиційного українського весілля (2016)
Малютина Н. П. - Международный научный польско-украинский проект постколониальных студий "Украина - Польша - Европа", Нечиталюк И. В. (2016)
Акмен И. Р. - Конкурсный проект "банк" Н. В. Васильева – А. И. Ржепишевского. Тернии провинциального просвещения (2014)
Бірілло І. В. - Аналітичний огляд архітектурної освіти в Україні (2014)
Захеди Шахаб - Канонические истоки мечетей как специфических сооружений (2014)
Ексарева Н. М. - Архитектурный ансамбль Вавилона: историография и реконструкция, Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн (2014)
Косаревська Р. О. - Засади реставраційно-відновних робіт пам‘яток садово-паркового мистецтва (2014)
Крейзер И. И. - Композиционные идеи Андреа Палладио в современной архитектуре загородных домов, Романюк В. С. (2014)
Ремизова Е. И. - Стилистический метод композиционного мышления и особенности его преподавания, Леонидова Е. Н. (2014)
Ремизова Е. И. - Строение архитектурного языка (2014)
Івашко Ю. В. - Специфіка формотворення фінського "національного романтизму" i "північного модерну” Петербургу (2014)
Івашко Ю. В. - Основи стилеутворення модерну в архітектурі Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Івченко Є. О. - Історичні етапи розвитку колористичного середовища рекреаційних об`єктів (2014)
Семякин Г. В. - Харьковский цирк на набережной. Историческая преемственность типологии цирковых зданий (2014)
Свобода Д. Г. - Поняття системи трудових зв'язків та основні положення, які формують системи трудових зв’язків (2014)
Слажнєв Б. Б. - Чинники формування пластичних властивостей житлових будинків (2014)
Чернявський К. В. - Історичні передумови використання кераміки в архітектурі громадських споруд (2014)
Черкасова Е. Т. - Архитектурно-пространственные особенности городской застройки эпохи модерна на примере центрального исторического ареала г. Харькова и тенденции ее сохранения (2014)
Лінда С. М. - Архітектура історизму 18 – 19 століть: проблема вибору і дихотономінізація творчості (2014)
Лінда С. М. - Теоретичні передумови формування лендформних проектів, Волинець І. М. (2014)
Стецюк І. І. - Принципи гармонічності міського середовища (2014)
Лісун І. С. - Галузі застосування складчастих конструкцій (2014)
Лисюк І. А. - Особливості системного підходу в процесі дослідження центру релаксації (2014)
Марковський А. І. - Музей Шевченка в Каневі як перехід від українського модерну до неоклассики (2014)
Липуга Р. Н. - Современные тенденции в храмостроении православных храмов (2014)
Онофрійчук А. В. - Актуальність проблематики житла довготривалого перебування. Визначення та гіпотеза (2014)
Пилипчук О. Д. - Існування живопису в сучасному інтер’єрному просторі одночасно як станкового та утилітарного (2014)
Кравченко І. Л. - Організаційно-функціональна модель відділення психолого-педагогічної допомоги у закладах для реабілітації дітей з вадами розвитку (2014)
Хороян Н. П. - Концепция дифференциации архитектурных школ и уникальный профессиональный опыт архитектора В. В. Городецкого (2014)
Хлюпина А. C. - Тенденции развития архитектуры Украины на рубеже 20 – 21 веков (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "інтерактивного" архітектурного середовища (2014)
Ященко О. Ф. - Особливості накупольних хрестів православних храмів Чернігівщини (19 – поч. 20 ст.) (2014)
Бенаи Х. А. - Современное состояние исторической и типовой застройки города Донецка и возможность ее совершенствования с учетом мировых тенденций, Светличная О. С., Радионов Т. В. (2014)
Голуб А. А. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування національних природних парків (2014)
Веденко Т. О. - Архітектурно-середовищна організація мобільних поселень в надзвичайних ситуаціях (2014)
Дружинін М. А. - Проблеми формування санітарно-захисних зон в плануванні міста, Плешкановська А. М. (2014)
Нагірний П. Ю. - Загальна методка проектування інформаційно-орієнтаційної системи міста (2014)
Яценко В. О. - Система освіти України та її адаптація до міжнародної стандартної класифікації МСКО. Частина 1, Козлова Ю. В. (2014)
Кошева В. О. - Обмеження при впровадженні енергоефективних систем і технологій в житловій забудові, Чорноморденко Є. І. (2014)
Прусов Д. Е. - Комплексний підхід до містобудівних рішень з підвищення компактності міських територій (2014)
Смілка В. А. - Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування (2014)
Щедра М. В. - Історичні умови формування і розбудови кільцевих доріг та примагістральних територій навколо них (2014)
Яценко В. А. - Новый город как социальная утопия градостроительства в начале 20 века (2014)
Яценко В. А. - Формирование сельского расселения как результат эволюционных изменений в аграрной политике Украины (2014)
Черныш М. А. - Социально-экономическая эффективность регенерации культурно-исторической среды промышленного города (2014)
Яворовська О. В. - Організаційно-економічне забезпечення поводження з твердими побутовими відходами у малих містах України на прикладі м. Тульчин (2014)
Дорохіна Г. І. - Прототипування фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Частина 1. Виявлення необхідних прототипів (2014)
Дикун Ж. Є. - Фактори впливу на архітектурно- просторову організацію морських пасажирських терміналів (2014)
Давиденко В. В. - Особливості та аналіз організації архітектури житлового середовища з урахуванням соціально-психологічних чинників (2014)
Азари Алиреза - Понятие гибкости пространства в традиционном иранском жилище (2014)
Бондар А. В. - Принципи оптимізації територіально-планувальної структури вищих навчальних закладів України (2014)
Диб М. З. - Учёт демографии при проектировании энергоэффективного одноквартирного и блокированного жилья в Украине (2014)
Жовква О. І. - Архітектура культових споруд основних релігій світу. Питання їх спільного використання (2014)
Іванова Л. С. - Актуальні задачі архітектурно-будівельної екології (2014)
Книш М. В. - Передумови комбінаторики та оптимізації в архітектурному проектуванні житла (2014)
Куцевич В. В. - Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Сучасні тенденції розвитку (2014)
Сафронова О. О. - Підвищення комфортності сучасного аеропорту засобами створення особистого простору, Антропова К. Р. (2014)
Семикіна О. В. - Перспективи розвитку сучасних модульних принципів у проектуванні та будівництві (2014)
Сніжко М. С. - Еволюція розвитку атріумних просторів в будівлях різних типів (2014)
Самойлович В. В. - Основные направления совершенствования архитектурной отделки фасадов зданий, Белоглазова А. А. (2014)
Каземи Лари Голамали - Функциональные характеристики технопарковых структур (2014)
Руденко М. О. - Історичні передумови формування громадських будинків і споруд на території кар’єрів, Ніколаєнко В. А. (2014)
Лещенко Н. А. - Відродження архітектурного ансамблю історичного центру малого міста (на прикладі пропозиції по регенерації історичного центру cмт Олика Волинської області) (2014)
Пивоваренко О. В. - Методи створення сучасних виховних закладів (2014)
Пушміна О. В. - Фактори впливу на формування архітектури річкових та морських-річкових вокзалів (2014)
Чернявський В. Г. - Комплексне формування інтер'єрів лікувальних закладів з використанням декоративного мистецтва України (2014)
Репкіна К. В. - Досвід формування установ позашкільної освіти (2014)
Шпаковская В. Т. - Соціальні аспекти формування центрів дозвілля молоді (2014)
Лялько В. І. - До 25-річчя від дня заснування Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України", Попов М. О., Федоровський О. Д., Філіпович В. Є., Єсипович С. М., Седлерова О. В. (2017)
Зєлик Я. І. - Аналітичний огляд європейських проектів LUCAS і CORINE для моніторингу та валідації земного покриву і землекористування на основі супутникових та наземних спостережень та досвід картографування земного покриву в Україні, Куссуль Н. М., Шелестов А. Ю., Яйлимов Б. Я. (2017)
Лялько В. І. - Aналіз та порівняння вегетаційних індексів посівів озимої пшениці, розрахованих на основі дистанційних даних зі супутника Sentinel-2 та спектрорадіометра FieldSpec, Сахацький О. І., Жолобак Г. М., Сибірцева О. М., Дугін С. С., Ваколюк М. В. (2017)
Вишневський В. І. - Використання даних дистанційного зондування Землі для з’ясування термічних особливостей Українських Карпат, Шевчук С. А. (2017)
Єсипович С. М. - Будова Оріхово-Павлоградської шовної зони за палеогеографічними та геолого-геофізичними даними, Товстюк З. М., Головащук О. П., Рибак О. А., Скопенко О. П., Ромашко Г. М., Лазаренко І. В. (2017)
Шелестов А. Ю. - Стан моніторингу фактичного використання сільськогосподарських земель в провідних країнах на основі супутникових даних, Яйлимов Б. Я. (2017)
Тищенко О. Ю. - Оцінка потенційного впливу на поверхневі води вод кар’єрного водовідливу при планованій розробці відкритим способом Біланівського залізорудного родовища, Тищенко Ю. Є. (2017)
Правила та рекомендації для авторів (2017)
Правила и рекомендации для авторов (2017)
Сучасні методи дистанційного пошуку корисних копалин. Розділ 1. Дистанційні дослідження в геології на території України: ретроспектива і сучасність (2017)
Ahmed W. - An automatic web-based question answering system for e-learning, Anto B. (2017)
Осадчий В. В. - Формування змісту освітніх програм підготовки майбутніх інженерів-програмістів за скороченим терміном навчання на основі аналізу ринку праці, Крашеніннік І. В. (2017)
Гаврілова Л. Г. - Специфіка розроблення дистанційних курсів з музично-історичних дисциплін (2017)
Осадчий В. В. - Іноземна мова як засіб формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, Симоненко С. В. (2017)
Блощинський І. Г. - Використання спеціалізованого програмного додатку Anki під час самостійної професійної іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до складання державних екзаменів (2017)
Бобрицька В. І. - Формування професійних компетентностей майбутніх філологів засобами комп’ютерно орієнтованих технологій, Процька С. М. (2017)
Глинський Я. М. - Розроблення і використання електронних відеоресурсів навчального призначення, Федасюк Д. В., Ряжська В. А. (2017)
Дишко О. Л. - Використання віртуальних спільнот для підготовки баклаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2017)
Коноваленко С. М. - Хмарні сервіси в освітньому процесі студентів технологічних коледжів (2017)
Корносенко О. К. - Упровадження крокового тренажера-симулятора у процес професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, Даниско О. В. (2017)
Moukali K. H. K. - An overview of the interactive learning management system of Jazan University, Saudi Arabia, Saeed M. N. (2017)
Souzanzan R. - Hybrid learning: the impact of interacting through Skype on Iranian learners’ speaking ability, Bagheri M. S. (2017)
Çetin G. - A usability assessment of an EPUB 3.0 based EBook developed for algorithms and programming course, Özkaraca O., Sakal M., Güvenç E. (2017)
Шахіна І. Ю. - Організація освітнього процесу з використанням електронних навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців з комп’ютерних технологій (2017)
Шульська Н. М. - Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі, Матвійчук Н. М. (2017)
Вдовичин Т. Я. - Навчання бакалаврів інформатики з використанням мережних технологій відкритих систем у педагогічному університеті (2017)
Титул, зміст (2017)
Лилик І. - Шановний читач! (2017)
Старостіна А. - Український маркетинг:становлення та перспективи розвитку (2017)
Мороз Л. - Нам 20 років! (2017)
Шиманович Н. - Вітальне слово (2017)
Окландер М. - Одеська обласна організація ВГО "Українська Асоціація Маркетингу": імплементація проекту професійної сертифікації, Яшкіна О. (2017)
Сокол М. - УАМ на рынке легковых автомобилей (2017)
Зозульов О. - Схема аналізу поведінки споживачів на промисловому ринку, Василенко А. (2017)
Сочик Г. - Умови та звички домогосподарств в Польщі та Україні в процесі закупівель товарів широкого вжитку, Крикавський Є., Глинський Н. (2017)
Швацька - Мокрицька Д. - Роль маркетингу в розробці економічних стратегій продуктів харчування (2017)
Максименко О. - Через "прозорість правил" на ринку ЖКГ до якості послуг (2017)
Ільїна С. - Підготовка зі створення прмірних специфікацій на маркетингові дослідження (2017)
Решетілова Т. - Просування інноваційних товарів на засадах мотиваційної інноваційності споживачів (2017)
Ян Віктор - Дослідження інтернаціоналізації підприємства: аналіз виділених рантів Національного Центру Науки в Польщі (2017)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2016 рік (2017)
Редакційна колегія журналу "Маркетинг в Україні" 2017 рік (2017)
Передплата (2017)
Єрмоленко С. - Думки понад часом (2016)
Єрмоленко С. - Філософія мови Павла Тичини" (2016)
Карпіловська Є. - "Аероплань, душе моя…" (Багатоликий оказіоналізм Павла Тичини) (2016)
Бобух Н. - "А у всіх (навіть у травинки) сміялись сльози…" (Контрастиви в поезії Павла Тичини) (2016)
Мех Н. - "І ще в нас музики не досить…" (Синтез музики та слова у творчості Павла Тичини) (2016)
Беценко Т. - "Навколо – дзвонні звуки …" (Звукоповтори в поезії П. Тичини) (2016)
Ганжа А. - "Перелицьований" Тичина: соціопоетика пародій (2016)
Кононенко П. - Мелодія душі Павла Тичини (2016)
Позняк Н. - Почути Тичину (2016)
Ганжа А. - Чуттями повню кожне слово … (Лінгвопоетичний портрет Володимира Калашника), Єрмоленко С. (2016)
Дядченко Д. - Образна парадигма "уста" в мові української поезії кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Мовчун Л. - "Луна далеких рим…" (Художні означення рими в українській поезії) (2016)
Шабат-Савка С. - "Бо ти така, як із колядки вийшла…" (Вербалізація інтенцій люб’язності в українськомовному дискурсі) (2016)
Коць Т. - Теоретичні засади вивчення оцінності в мові публіцистичного стилю (2016)
Сюта Г. - Поняття текст у некласичних мовознавчих парадигмах (2016)
Соколова С. - Засоби масової комунікації в мовному бутті держави (2016)
Заліпська І. - Порушення літературних норм у мові прямого ефіру (2016)
Бибик С. - Іншомовні запозичення та активний словник мовця (2016)
Струганець Ю. - Футбол у виконанні "літературної збірної України" (2016)
Зарінова М. - Мовна дискусія кінця 19 – початку 20 століть і формування літературного стандарту (2016)
Черемська О. - Майк Йогансен як мовознавець (2016)
Городенська К. - Зустрітися з Іваном Леньо, Ленем чи Леньом? (2016)
Городенська К. - Сайт і веб-сайт у родовому відмінку однини (2016)
Городенська К. - Велика і мала літери в назвах судів (2016)
Городенська К. - Золотовалютні чи золото-валютні запаси України? (2016)
Городенська К. - Затулuвітер чи Затуливiтер? (2016)
Городенська К. - Що між ними: дефіс, кома чи тире? (2016)
Винницький В. - Апостроф чи апостроф (2016)
Винницький В. - Алфавіт чи алфавіт? (2016)
Винницький В. - Розбір чи розбір? (2016)
Винницький В. - Частки чи частки? (2016)
Винницький В. - Дзвінок чи дзвоник (2016)
Бибик С. - Велопаркування чи велопарковка (2016)
Бибик С. - Взірець – зразок (2016)
Бибик С. - Платформа проекту і платформа ініціатив (2016)
Ганжа А. - Підписник, підписчик, підписант, абонент чи передплатник, або кого "накручують" у соцмережах? (2016)
Козирєва З. - Рефлективний – рефлексивний – рефлексійний (2016)
Черемська О. - Вагомий доробок європейської україністики, Сухенко В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні данні (2016)
Титул, зміст (2017)
Великие уходят. Светлой памяти Ученого, Учителя и Друга (2017)
Varyvonchyk D. V. - Achievements and prospects of further research on prevention of occupational cancer in Ukraine (2017)
Кірсенко В. В. - Теоретичні засади та практичне застосування дифузійної моделі проникнення хімічних речовин крізь шкіру, Яструб Т. О. (2017)
Мошковський В. Є. - Сучасний стан умов праці працівників теплових електростанцій (2017)
Гребняк М. П. - Екологічні аспекти праці водіїв маршрутних таксі, Федорченко Р. А. (2017)
Чумаева Ю. В. - Моделирование индивидуальных различий в задачах на дифференциацию зрительных сигналов в режиме "навязанного ритма", Голикова В. В., Огуленко А. П., Шафран Л. М. (2017)
Лалыменко О. С. - Использование подходов биологического мониторинга при гигиеническом регламентировании ксенобиотиков (2017)
Мельник Н. А. - Узагальнення даних світової літератури щодо проникнення наночастинок металів транскутанним шляхом (2017)
Орєхова О. В. - Оцінка ризику розвитку професійних захворювань у працівників, що зайняті добуванням залізних руд (2017)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2017)
Николай Федотович Измеров – Ученый с мировым именем (2017)
Коробчанський В. О. - Мінливості долі професора Кагана (1887 – 1948). До 130­річчя засновника вітчизняної медицини праці (2017)
До відома авторів (2017)
Сігарьов Є. М. - Напрямки удосконалення ківшової десульфурації чавуну, Недбайло М. М., Кривцун І. В. (2016)
Руденко М. Р. - Можливості підвищення якості дозування шихтових матеріалів цехів огрудкування, Зюзь В. Г., Руденко Р. М. (2016)
Сігарьов Є. М. - Шлаковий режим конвертерної плавки з використанням комплексних флюсів, Байдуж Ю. В., Семенова Д. А. (2016)
Hress O. - Quantitative research of band's feeding in the round mould, Chebotaryova O., Isayev O., Wu K. M., Yeremenko A. (2016)
Толок А. О. - Аналіз промислових методів відновлення сполук цирконію до металу ядерної чистоти, Романюк Р. Я. (2016)
Бабинец А. А. - Влияние режима на-плавки на формирование и геометрические размеры валиков, наплавленных самозащитной порошковой проволокой на плоские и цилиндрические детали, Рябцев И. А., Панфилов А. И., Перемитько В. В. (2016)
Максименко О. П. - Влияние результирующей продольных сил на угол нейтрального сечения, Качан О. О. (2016)
Романюк Р. Я. - Енергозберігаючі режими обтиснень для одноклітьового реверсивного стану холодної прокатки 1500 ПАТ "Модуль" (2016)
Бейгул О. О. - Дослідження та обґрунтування параметрів несучої системи портального автомобіля, Лепетова Г. Л., Бейгул В. О. (2016)
Бейгул О. О. - Вплив стабілізатора поперечної стійкості на критичну швидкість портального контейнеровоза при кососиметричних кінематичних збуреннях, Мамаєв Л. М., Бейгул В. О. (2016)
Мамаев Л. М. - Оптимизация конструкций кабелей управления с учетом трения, Бейгул О. О. (2016)
Часов Д.П. - Опис проведення експериментальних досліджень впливу додаткових лопатей на продуктивність шнекового конвеєра (2016)
Яцук А. Л. - Режим течії, коли швидкість матеріалу тіста перевищує швидкість рідини в змащувальному прошарку, Галагуза В. В. (2016)
Чухно С. И. - Расчет расхода жидкости при охлаждении деталей воздушно-жидкостной смесью (2016)
Рязанцев О. В. - Интерпретации коэффициента направленности действия антенн, Кулик М. В. (2016)
Клюца В. С. - Розрахунок та оптимізація мікросмужкового фільтра діапазону 2.4 Ггц, Марченко С. В., С’янов O. М. (2016)
Мещанінов С. К. - Розробка автоматизованої системи коригування обтисків точної прокатки смуг при несталому функціональному стані оператора, Нельга А. Т., Ітякін О. С., Волошин Р. В., Гупало Ю. Ю. (2016)
Дерец А. Л. - Исследование релейной системы четвёртого порядка, оптимизированной по быстродействию методом N-i переключений для отработки режима "большого треугольника", Садовой А. В. (2016)
Волянский Р. С. - Формирование интегральной составляющей выходного напряжения ПИ-регулятора с насыщением, Садовой А. В. (2016)
Клюев О. В. - Асинхронный вентильный каскад с параметрическим источником тока в роторной цепи, Садовой А. В. (2016)
Колычев С. В. - Исследование пуска асинхронного электродвигателя с индукционно-емкостным накопителем энергии в цепи ротора, Качура А. В. (2016)
Бомбик В. С. - Аналітична модель MPPT-функції системи керування інвертором напруги сонячної електростанції (2016)
Ларичева Л. П. - Дослідження впливу тонини помелу на процес кислотного розкладання фосфоритів, Волошин М. Д., Дубик О. С. (2016)
Іванченко А. В. - Дослідження та розробка ресурсозберігаючої технології одержання біомінерального добрива з відходів очисних споруд з добавкою опалого листя, Волошин М. Д. (2016)
Волошин М. Д. - Фізико-хімічні процеси виділення рідкоземельних елементів, Харитонова О. А. (2016)
Гуляєв В. М. - Адаптація фізико-хімічного спрощеного методу виділення амінокислоти триптофану до учбового процесу, Корнієнко І. М., Четверикова К. С., Трішина В. Ю., Головей О. П. (2016)
Анацький А. С. - Дослідження процесу приготування функціонального квасного напою з додаванням ферментованої молочної сироватки, Філімоненко О. Ю., Матвіюк Т. С. (2016)
Корнієнко І. М. - Дослідження біологічної активності мікробіологічних заквасок у випічці бездріжджового хліба з підвищеними дієтологічними властивостями, Гуляєв В. М., Головей О. П., Кришталь Т. О. (2016)
Гуляєв В. М. - Дослідження технології біологічної очистки стічних вод в біоставках, Корнієнко І. М., Трішина В. Ю., Четверикова К. С., Головей О. П. (2016)
Гуляєв В. М. - Мікробіологічні дослідження ґрунту на предмет виявлення патогенної культури Cl. perfringens (на прикладі м. Кам’янського), Корнієнко І. М., Головей О. П., Фурсевич І. В. (2016)
Гуляєв В. М. - Дослідження вмісту нітрифікуючих бактерій як показника чистоти ґрунтів, Корнієнко І. М., Анацький А. С., Філімоненко О. Ю., Герасимов С. С. (2016)
Гуляєв В. М. - Визначення вмісту азоту і фосфору в ґрунтах м. Кам’янського, Корнієнко І. М., Герасимов С. С., Фурсевич І. В. (2016)
Литвин О. І. - Моделювання санітарно-захисної зони цементного виробництва з урахуванням кліматично-географічних умов, Пузир Д. І. (2016)
Матяшева О. Б. - Актуальність виробництва сої в Україні з позиції здоров’я населення та екологічної безпеки, Бєлоконь К. В., Кожемякін Г. Б. (2016)
Маховський В. О. - Оцінка ризику виникнення та розвитку аварій і аварійних ситуацій на хлораторних фільтрувальних насосних станціях, Крюковська О. А. (2016)
Дерець Є. В. - Методика формування практичних вмінь і навичок з вищої математи-ки на прикладі навчання теми "Невизначений інтеграл. Методи інтегрування" (2016)
Дерець Є. В. - Шляхи підвищення ефективності самостійної роботи студентів вищої технічної школи при вивченні курсу вищої математики (2016)
Реферати (2016)
Abstracts (2016)
Альбомна орієнтація (2016)
Голубко В. - Методичні засади підготовки історика-краєзнавця: досвід, перспективи, Середяк А. (2017)
Тимошенко Л. - Книга протоколів дрогобицького кравецького цеху (XVI – початок XIХ ст.): загальна характеристика та інформативний потенціал пам’ятки (2017)
Кріль М. - Самбірська гімназія: від заснування до "весни народів” (до 225-річчя від заснування) (2017)
Галів М. - Освітні інституції Дрогобича наприкінці ХVIII–70-х рр. ХІХ ст. (2017)
Чорновол І. - Перші вибори до Дрогобицької повітової ради 1867 р. (до 150-річчя місцевого самоврядування Галичини) (2017)
Галик В. - Дрогобицький архітектор та редактор "Gazety Naddniestrzańskiej” Едмунд Леон Остоя Солецький – сучасник і приятель Івана Франка (до історії взаємин й співробітництва) (2017)
Качараба С. - До питання про еміграцію з Дрогобицького повіту наприкінці ХIХ – початку ХХ ст. (2017)
Гриневич Т. - Дослідження історії Перемишльської землі у творчості Владислава Лозінського (2017)
Біла С. - Унійні процеси на Дрогобиччині в історіографії другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (2017)
Ханас В. - До історії структур правопорядку та судово-в’язничної системи на Медениччині у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. (2017)
Сухий О. - Дрогобицький розстріл виборців 1911 року (2017)
Лазорак Б. - "Его Сіятельству Господину Военному Генералъ-Губернатору Галиціи…”: доповідна записка російського інженера про стратегічне значення окупованого соляного заводу в Дрогобичі (1914 р.) (2017)
Райківський І. - Українська соціал-демократія на Дрогобиччині міжвоєнного періоду (1918–1939) (2017)
Баган О. - Українська Національна Революція в Дрогобичі очима Володимира Бірчака (За матеріалами спогадів в "Літературно-науковому вістнику” і "Вістнику”) (2017)
Посівнич М. - Підпільно-революційна діяльність Василя Біласа і Дмитра Данилишина: до 85-ї річниці Героїчного чину (2017)
Пастух Р. - Народні герої Білас і Данилишин у фольклорі та художній літературі (2017)
Сова А. - Олімпійська тематика в творчій спадщині Івана Боберського (на прикладі ІV Зимових олімпійських ігор у Ґарміш-Партенкірхені 1936 року) (2017)
Гаврилів І. - Андрій Мельник (12.12.1890 – 1.11.1964): український патріот з Дрогобичини (2017)
Медвідь О. - Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період (2017)
Зуляк І. - Діяльність "Просвіти” на Дрогобиччині в міжвоєнний період ХХ ст. (2017)
Масик Р. - Нафтопереробна промисловість в Східній Галичині у міжвоєнний період (2017)
Батюк Т. - На захисті національних інтересів: публіцистика Мирона Кордуби у міжвоєнний час (2017)
Садовий В. - Дрогобич на поштових листівках першої половини ХХ ст. (2017)
Чава І. - Громадсько-політична діяльність о. Северина Бараника у Дрогобичі (1932–1939) (2017)
Хомич Л. - Бруно Шульц на сторінках часопису "Sygnały” (2017)
Футала В. - Дрогобицька область/округа ОУН в українському визвольному русі 1940–1950-х рр.: до історіографії питання (2017)
Ільницький В. - Діяльність молодіжних націоналістичних організацій у Дрогобичі (1945–1952) (2017)
Мельничок Ю. Ільницький В. - Вектори збройної боротьби ВО-4 "Говерля” (1944–1949) (2017)
Попп Р. - Політика радянської системи щодо жіноцтва Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944–1953) (2017)
Вурловська М. - Театр у повсякденному житті населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки (1944–1953) (2017)
Якимович Б. - Світлий образ видатного українця: до історії пам’ятної медалі Юрія Котермака-Дрогобича та подій "навколомедальних” (2017)
Костів І. - Дрогобицький музичний коледж імені Василя Барвінського в культурному житті України (2017)
Литвин М. - Краєзнавчі студії Івана Крип’якевича, Литвин Т. (2017)
Чура В. - Національні виступи у Львівській області на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. (2017)
Штогрин І. - Архітектурно-художнє оформлення міст, селищ і сіл Івано-Франківської області в часи "розвинутого соціалістичного суспільства” (2017)
Малярчук О. - Від ідеї національно-культурного відродження другої половини 1980-х до незалежності України (2017)
Ільницький В. - Документи до історії нацистських органів безпеки у Дрогобичі (1941–1944) (2017)
Галик В. - Іwan Franko. Szkicy z literatury”: перший том кількатомного видання численної польськомовної спадщини Івана Франка (2017)
Галів М. - Вагомий внесок у дослідження українського національно-визвольного руху 1940–1950-Х РР. (Ільницький В. Карпатський край ОУН в українському визвольному русі (1945–1954): монографія / В. І. Ільницький. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 696 с., іл.) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Фундатори (2017)
Вихідні дані (2017)
Глущенко В. А. - Лингвистический метод: онтологический, телеологический и операциональный компоненты (2016)
Ситняк Р. М. - Індоєвропейська прамова: міф чи реальність? (2016)
Холодов О. В. - Роль субстрату в східнослов’янському глотогенезі, Холодова Н. В., Орел А. С. (2016)
Ясинецька О. - Різні параметри концептуалізації і тлумачення метафор у західному мовознавстві (2016)
Процик І. - "Авангард", "Локомотив", "Колгоспник": вплив тоталітаризму на вибір назв українських футбольних команд у 20–80-х рр. ХХ ст. (2016)
Сидоренко О. М. - Назви рослин в українському ергоніміконі (2016)
Шепель Ю. А. - Общая характеристика словообразовательных рядов по семантическим параметрам (2016)
Андрущенко В. О. - Площина вияву категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі: інформативно-комунікативний аспект (2016)
Архипова І. М. - Композиційно-мовленнєві форми авторських відступів (2016)
Беценко Т. П. - Текстово-образные структуры в украинском и белорусском народном песнетворчестве (2016)
Зоз Е. А. - Просодическая целостность поэтического произведения (2016)
Колесниченко Е. Л. - Ироническое эссе М. М. Жванецкого "Одесса": опыт прагмастилистического анализа, Габидуллина А. Р. (2016)
Блинова І. А. - Авторська мовна особистість у світлі сучасного комічного дискурсу (2016)
Горлова Е. В. - Канонизированные логоэпистемы в речи студентов-филологов (2016)
Потреба Н. А. - Рекламный текст и особенности его перевода (2016)
Соколова А. Є. - Метонімія в науковій літературі (2016)
Федорова Е. Л. - Редактирование музейного текста как один из видов предпереводческой деятельности (2016)
Панченко Е. И. - Как приблизить преподавание русского языка иностранцам к современности (2016)
Мокра О. М. - Дидактичний потенціал граматичних концепцій (на матеріалі французької мови) (2016)
Шановні автори! (2016)
Бєліцька Є. М. - Пропріальність як рефлекс локативності (2016)
Беценко Т. П. - Лінгвофольклористика в системі сучасної філологічної науки: основні поняття, завдання, напрями дослідження (2016)
Пименова М. В. - Словарь образов: ментальность народа в первообразах слов (2016)
Скоплев А. А. - К проблеме вида украинских субстантивов на-ння/ття (2016)
Дьячок Н. В. - Об универбальном потенциале так называемых юкстапозитов в русском языке, Сухобрус Л. С. (2016)
Пакулова Т. В. - Универбация в английском языке как одна из реализаций компрессии (2016)
Габидуллина А. Р. - Метонимия в научно-популярном лингвистическом дискурсе (2016)
Гамали О. И. - Средства выражения оценки в идиостиле В. Аксёнова (на материале романа "Остров Крым"), Каневская О. Б. (2016)
Тітова О. Б. - Період як одиниця експресивного синтаксису (2016)
Шагпури М. - Средства создания закрытого пространства в повести А.П.Чехова "Палата № 6" (2016)
Шуляк С. А. - Функціонування словесних формул у магічних текстах замовлянь (2016)
Бессонова А. С. - Понятие "научно-популярный дискурс" в лингвистической литературе (2016)
Колесниченко Е. Л. - Парадокс в комическом дискурсе (2016)
Синиця І. А. - Авторефлексія як ознака жанру (на прикладі передмови І.Я. Франка "Дещо про себе самого") (2016)
Щепка О. А. - Ідеологема сучасного публіцистичного тексту (на матеріалі українських ЗМІ) (2016)
Янко Ю. К. - Категория оценки в современных лингвистических исследованиях (2016)
Вікторова Л. В. - Мовна підготовка співробітників сектору безпеки США та Канади: порівняльна характеристика (2016)
Сердюкова Л. І. - Стратегія використання фольклорних творів у викладанні англійської мови (2016)
Шановні автори! (2016)
Бабіна В. О. - Політична реклама як джерело відкритої інформації в суспільстві (2015)
Бедрак Н. М. - Інституціоналізація політичного представництва у країнах Вишеградської групи (2015)
Боринштейн Е. Р. - Социокультурные основания политической социализации (2015)
Бурдяк В. - Труднощі адаптації Болгарії до членства в ЄС (2015)
Вархов Г. В. - Вибори до Європейського парламенту 2009-2014 років: загальне та особливе (2015)
Васильєва І. А. - Анархічні практики у грецькому суспільстві (2015)
Гримська М. І. - Руйнуючи монополію Національного фронту: інші крайні праві політичні партії Франції (2015)
Dziubenko Yu. - Threats to democracy: theoretical analysis (2015)
Долженков О. О. - Контекстні особливості становлення політичних систем пострадянських країн (2015)
Кавалеров А. А. - Политические особенности социокультурной динамики (2015)
Каменчук Т. О. - Зв’язок між державною, соціальною та політичною системами управління, Ульянова О. В. (2015)
Климончук В. Й. - Політичні свободи: суть, форми та способи наукового визначення у сучасній вітчизняній політичній науці (2015)
Кольцов В. М. - Умови та шляхи переходу від номінального до уявного конституціоналізму в країнах пострадянського простору (2015)
Маслов Ю. К. - Схематизм влади як конфігурація її конструювання у сучасних умовах державотворення (2015)
Muzychenko G. - Gender equality in the European Parliaments (2015)
Наумкіна С. М. - Процес політизації релігії як світова тенденція, Палінчак М. М. (2015)
Rostetska S. - The regional identity as one of the problem in the European political process (2015)
Саєнко І. В. - Інформаційна та гуманітарна агресія як визначальна сучасна загроза українській державності (2015)
Сандул В. А. - Політична діяльність як складова процесу структурування поля політики (2015)
Скловський І. З. - Феномен метафізики етносоціальних змін в аспекті динаміки політичної модернізації (2015)
Сергій А. С. - Проблеми методології дослідження політичних систем (2015)
Тимофєєва А. О. - Партійний дискурс в Україні: особливості та складові (2015)
Травлос Т. - Політичний протест як форма громадської участі (2015)
Трач А. С. - Моделі переходу до демократії (2015)
Швець С. Л. - Політико-філософські засади міграційних процесів сучасності (2015)
Олена М. Ш. - Архетипи колективного несвідомого і створення іміджу політичного лідера (2015)
Наумкіна С. М. - Рецензія на навчальний посібник "Політологія" Іванова Ігора Юрійовича (2015)
Наумкіна С. М. - Рецензія на підручник "Історія політичної думки" за заг. редакцією Н. М. Хоми, (І. В. Алєксєєнко, Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна та ін.). - Л: Новий Світ-2000, 2015. - 1000 с. (2015)
Мельник О. М. - Вплив банківської системи на економічне зростання в Україні (2015)
Краснова І. В. - Наукова складова дисципліни "Банківська ризикологія", Ізвєкова Н. І. (2015)
Перконос І. Ю. - Розвиток організаційно-економічних заходів банку з управління проблемними кредитами (2015)
Гусєв А. М. - Особливості охорони праці в банківських закладах (2015)
Паєнтко Т. В. - Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності, Гайдич М. М. (2015)
Сєвка В. Г. - Організаційний і фінансовий механізм реалізації інноваційної стратегії відтворення економічного потенціалу, Попова І. В. (2015)
Шутаєва О. О. - Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства і можливість його адаптації в Україні, Побірченко В. В., Гріщенко М. О. (2015)
Сибірянська Ю. В. - Система майнового оподаткування в Україні: ефекти реформування та напрямки оптимізації, Кондратюк О. Ю. (2015)
Жибер Т. В. - Підвищення інвестиційної привабливості металургійного комплексу України (2015)
Островська О. А. - Вітчизняні методики фінансової діагностики та їх адаптація до реалій господарювання підприємств, Шостак І. В. (2015)
Краєвий О. Д. - Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових груп, Богославець О. І. (2015)
Данилов В. Я. - Модель дослідження динаміки хвиль туристичного ринку, Глухова Н. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Заднепровська (Поліщук) С. П. - Контроль та його види у діяльності сучасного банку (2015)
Онікієнко С. В. - Інвестиційна діяльність банків в економічному контексті (2015)
Самко Н. Г. - Банк розвитку як інструмент забезпечення конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Арсеенко О. Г. - "Мир без труда" или "лишние" люди в странах "золотого миллиарда" планеты (2015)
Буткалюк В. А. - Труд в условиях неолиберализма: как живут украинские рабочие (2015)
Вареник В. М. - Оцінка боргової безпеки України (2015)
Вербицька Г. Л. - До визначення поняття "інноваційний потенціал" (2015)
Безверхий К. В. - Формування внутрішньогосподарської (управлінської) звітності підприємства (2015)
Ганущак Т. В. - Удосконалення облікового забезпечення фінансової безпеки суб’єкта господарювання (2015)
Сосновська О. О. - Механізм оцінки фінансової стійкості підприємств (2015)
Волошин М. І. - Модель ймовірності дострокового повернення депозитів фізичних осіб (2015)
Пасенченко Ю. А. - Про моделювання грошового потоку інвестиційної установи (2015)
Вихідні дані (2015)
Title, content (2017)
Lavrov Е. - Development of models for the formalized description of modular e-learning systems for the problems on providing ergonomic quality of human-computer interaction, Barchenko N., Pasko N., Borozenec I. (2017)
Lytvyn V. - Development of a method for determining the keywords in the Slavic language texts based on the technology of web mining, Vysotska V., Pukach P., Brodyak O., Ugryn D. (2017)
Melnyk V. - Implementation of the simplified communication mechanism in the cloud of high performance computations, Bahnyuk N., Melnyk K., Zhyharevych O., Panasyuk N. (2017)
Oreshchenko A. - Development and use of a geoinformation system for revealing urban problems, Nesterchuk I. (2017)
Ruvinskaya V. - Development of information technology for the generation and maintenance of knowledge-oriented control systems, Troynina A. (2017)
Oksanych I. - Development of specialized services for predicting the business activity indicators based on micro-service architecture, Shevchenko I., Shcherbak I., Shcherbak S. (2017)
Stopakevych O. - Design of precise control systems of industrial plants, Ulitska O. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Mammadova M. - Development of a multi-scenario approach to intelligent management of human resources in the field of medicine, Jabrayilova Z. (2017)
Zachko O. - Development of a simulation model of safety management in the projects for creating sites with mass gathering of people, Golovatyi R., Yevdokymova A. (2017)
Zhuk M. - Research on drivers’ reaction time in different conditions, Kovalуshуn V., Royko Yu., Barvinska Kh. (2017)
Matiychyk O. - Estimation of transport accessibility of the Capital Economic Region, Babenko A., Yanovsky P., Sulyma L. (2017)
Kopystynskyy L. - Analysis of interrelations between the criteria of optimal control over the process of drilling the wells, Kropyvnytska V., Lagoyda A., Sementsov G. (2017)
Shulika B. - Control over grape yield in the North-Eastern region of Ukraine using mathematical modeling, Porvan А., Vysotska О., Nekos А., Zhemerov А. (2017)
Gogunskii V. - Representation of project systems using the Markov chain, Kolesnikov O., Oborska G., Moskaliuk A., Kolesnikova K., Harelik S., Lukianov D. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Georgiyants M. - Development of maphemapical model for the prediction of postoperative pain development among patients with limb injuries, Khvysyuk О., Boguslavska N., Vysotskа О., Pecherska A. (2017)
Kondruk N. - Clustering method based on fuzzy binary relation (2017)
Lutsenko I. - Development of a verification method of estimated indicators for their use as an optimization criterion, Fomovskaya E., Oksanych I., Koval S., Serdiuk О. (2017)
Rakytyanska H. - Optimization of knowledge bases on the basis of fuzzy relations by the criteria "accuracy – complexity” (2017)
Raskin L. - Finding the probability distribution of states in the fuzzy markov systems, Sira O., Katkova T. (2017)
Trunov A. - Recurrent transformation of the dynamics model for autonomous underwater vehicle in the inertial coordinate system (2017)
Semkiv O. - Development of projection technique for determining the non-chaotic oscillation trajectories in the conservative pendulum systems, Shoman O., Sukharkova E., Zhurilo A., Fedchenko H. (2017)
Bihun R. - Construction of a numerical method for finding the zeros of both smooth and nonsmooth functions, Tsehelyk G. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Brunetkin O. - A simplified method for the numerical calculation of nonstationary heat transfer through a flat wall, Maksymov M., Lysiuk O. (2017)
Karvatskii A. - Numerical modeling of physical fields in the process of drying of paper for corrugating by the infrared radiation, Marchevsky V., Novokhat O. (2017)
Havrysh V. - Examining the temperature fields in flat piecewise-uniform structures, Pelekh Ya., Kolyasa L., Ovchar I., Ivasyk H., Bilas O. (2017)
Zhelezny V. - Research into the influence of Al2O3 nanoparticle admixtures on the magnitude of isopropanol molar volume, Lozovsky T., Gotsulskiy V., Lukianov N., Motovoy I. (2017)
Belozerov V. - Investigation of the influence of technological conditions of microarc oxidation of magnesium alloys on their structural state and mechanical properties, Mahatilova A., Sobol' O., Subbotina V., Subbotin A. (2017)
Pashchenko V. - Research into the energy conversion processes in hybrid plasma devices for applying the coatings (2017)
Kosulina N. - Determining parameters of electromagnetic radiation for energoinformational disinfection of wool in its pretreatment, Cherenkov A., Pirotti E., Moroz S., Chorna M. (2017)
Efremova N. - Determining the characteristics of diffracted waves of small amplitude around a vessel in shallow water, Nilva A., Kotovskaya N., Dryha M. (2017)
Abstract and References (2017)
Vasylyshyn V. - Education students — art (2017)
Рахимова Т. - Онтогенетическая структура ценопопуляций stipa aktauensis roshev в останцовых горах пустыни Кызылкум, Адилов Б. А., Рахимова Н. К. (2017)
Набиев А. А. - Цифровое математико-картографическое моделирование гомогенности геоморфологического строения территории Азербайджана (2017)
Дєгтяр А. О. - Державне регулювання залізничного транспорту як природної монополії (2017)
Азимова М. Б. - Загадка пирамиды Хеопса (2017)
Добровольська Е. В. - Фортепіанна творчість композиторів Закарпаття у контексті поліетнічного культурно-мистецького середовища регіону, Романюк Л. Б. (2017)
Мусинова А. С. - Возрождение бухарской чеканки по меди (2017)
Каримова М. Ж. - Темурийлар давридаги ер эгалиги, Алимова М. М., Жаббарова Ю. Д. (2017)
Каримова М. Ж. - Темурийлар даврида ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, Ахмедова М. А., Алимова М. М. (2017)
Reznitskiy V. - Issues of pre-and post operating care for children with disabilities: nurse practitioner role in pre and post-operative care in lieu of dedicated child life specialists in israeli hospitals (2017)
Босых Ю. Ю. - Участвует ли тройничный нерв в иннервации наружных мышц глаза? (2017)
Косминя А. П. - Аналіз системи охорони державної таємниці в Федеративній Республіці Німеччина (2017)
Мітін В. І. - Тенденції розвитку інформаційного тероризму та його вплив на міжнародні відносини (2017)
Мітін В. І. - Інформаційний тероризм на сучасній міжнародній арені (2017)
Присяжнюк М. М. - Нові технології сугестії в інтернеті, Коваленко Б. Д. (2017)
Присяжнюк М. М. - Соціальні мережі як ефективний інструмент інформаційно-психологічного впливу іноземними спецслужбами, Парасунько М. М. (2017)
Khamraeva G. I. - Teaching foreign languages to young learners through communicative games, Bafoeva S. I. (2017)
Ализаде Э. - Глобализация и судьбы национальных литератур (2017)
Жиемуратова Г. У. - География пәнин оқытыўда класстан тыс жумысларды шөлкемлестириўдиң әҳмийети (2017)
Олешко П. С. - Структура професійної компетентності керівника навчального закладу у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Смайлова Г. Ю. - Суўретлеў өнери сабақларында оқыўшыларды касип өнерге бағдарлаў (2017)
Ткачук Н. О. - Особливості екологічного виховання учнів шляхом співпраці загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, Ткачук О. П. (2017)
Арутюнян Р. А. - Значение психологической подготовки кадрового ресурса в организации (2017)
Ахмедова М. А. - Основные аспекты духовно-нравственного воспитания при формировании личности будущего врача, Абдусаттаров С. Ш., Абдусаттаров Ш. Ш. (2017)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості педагогічної взаємодії, Березовська Л. І., Біжко Н. Б. (2017)
Щербан Т. Д. - Життєва перспектива юнаків, Дем’я Я. Ю. (2017)
Нейко І. С. - Сучасний стан та причини всихання дерев липи широколистої (tilia platyphyllos scop.) по вул. Соборній м.Вінниці, Монарх В. В. (2017)
Рахимов А. Д. - Влияние условий выращивания на качество и урожай хлопчатника, Мирахмедов Ф. Ш., Маматқодиров Ж. Б., Хатамова Н. Н., Уринова С. (2017)
Сисоєва С. І. - Теоретичні аспекти практичної підготовки студентів та кадрового забезпечення аграрно-промислового виробництва, Марченко С. О. (2017)
Stoykov A. P. - Modern challenges to the successful resocialization of prisoners in Bulgaria (2017)
Zaikina D. P. - Improving the performance of traditional occupational health and safety management system based on the use the concept for occupational hazard management (2017)
Аббаскулиев А. С. - Моделирование исследования пульсовой аналитической системы, Меджидова С. А., Пашаева А. Э. (2017)
Vasylyshyn V. - Ways to improve the reliability and tightness of casing strings (2017)
Гаврилов Е. В. - Некорреляционный алгоритм определения координат посредством совмещения фотоснимка сцены с цифровой картой места, Никеев Д. Д., Никитин В. Г., Филиппова Е. А. (2017)
Зарипова З. К. - Методы использования программами архиваторов в архивировании и резервировании информации (2017)
Кабулов Н. А. - Инновационные технологии определения содержания воды в составе растительного масла, Муратова З. А. (2017)
Камбулова Ю. В. - Вивчення сорбційних процесів у білкових кремах зниженої цукромісткості під час зберігання, Соколовська І. О. (2017)
Мaxмaдиeв Б. С. - Aнaлиз cоcтояния и пeрcпeктив рaзвития возобновляeмыx иcточников энeргии в узбeкиcтaнe, Oчилoв М. А. (2017)
Сажин В. Б. - Методы регулярного теплового режима для теплофизического анализа материалов как объектов сушки, Сажин Б. С. (2017)
Саликов В. А. - Создание базы данных сельской библиотеки по технологии Allfusion Process+Data Modeler, Сорчак С. А. (2017)
Середюк М. Д. - Енергоефективність застосування насосів з регульованим приводом за неповного завантаження нафтопроводу, Григорський С. Я. (2017)
Ажимов Е. А. - Жисмоний машқлар машғулотларнинг асосий воситасидир (2017)
Title, content (2017)
Vlasova О. - Investigation of composition and structure of tripoliphosphate coating on low carbon steel, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S., Sknar І., Cheremysinova А. (2017)
Kovalenko V. - Obtaining of Ni-Al layered double hydroxide by slit diaphragm electrolyzer, Kotok V. (2017)
Babichenko А. - System analysis of the secondary condensation unit in the context of improving energy efficiency of ammonia production, Velma V., Babichenko J., Kravchenko Y., Krasnikov I. (2017)
Prymyska S. - Mathematical modeling of the dynamics of homogeneous reactions in the cascade of perfect mixing reactors, Beznosyk Yu., Resсhetilowski W. (2017)
Merezhko N. - Thermal analysis and IR-spectroscopic research into interaction between organosilicon compounds and nonmetallic materials, Zolotareva O., Shulga O. (2017)
Kozar O. - Formation of leather biostability with the use of cationic polyelectrolytes, Sprynskyy M., Hrechanyk Yu., Ohmat О., Lawinska K., Rosul R., Himych V. (2017)
Fylypchuk V. - Electrochemical water softening in a diaphragm electrolyzer, Fylypchuk L. (2017)
Bakharevа А. - Development of the mathematical model of the biotreatment process of water-soluble gaseous emissions, Shestopalov О., Filenko O., Novozhylova Т., Kobilyansky B. (2017)
Ivanchuk N. - Mathematical modeling and computer simulation of the filtration processes in earth dams, Martynyuk P., Tsvetkova T., Michuta O. (2017)
Yatskov M. - Development of technology for recycling the liquid iron-containing wastes of steel surface etching, Korchyk N., Budenkova N., Kyrylyuk S., Prorok O. (2017)
Abstract and References (2017)
Title, content (2017)
Bokov I. - Analysis of fundamental solutions to the equations of statics constructed for transversal-isotropic plates, Bondarenko N., Strelnikova E. (2017)
Grydzhuk Ja. - Determining the parameters of oscillation dissipation in a column of sucker rods, Lyskanych M., Kopey B., Chuahjuy Yu. (2017)
Kovalchuk V. - The study of strength of corrugated metal structures of railroad tracks, Markul R., Bal O., Мilyanych A., Pentsak A., Parneta B., Gajda O. (2017)
Topilnytskyy V. - Modeling the dynamics of vibratory separator of the drum type with concentric arrangement of sieves, Rebot D., Sokil М., Velyka О., Liaskovska S., Verkhola І., Kovalchuk R., Dzyubyk L. (2017)
Kalinichenko P. - Substantiation and development of the procedure for calculating a hydraulic balancing device under condition of minimal energy losses, Gusak O., Khovanskyy S., Krutas Yu. (2017)
Remarchuk M. - Methodology for the hydraulic drive design based on the application of the systems analysis, Zadorozhnyi A., Chmuzh J. (2017)
Filimonikhin G. - Application of the empirical criterion for the occurrence of auto-balancing for axisymmetric rotor on two isotropic elastic supports, Filimonikhina I., Yakymenko M., Yakimenko S. (2017)
Ryzhkov S. - Employing the separation gradient aerosol technologies for designing the oil separators of venting systems in gas turbine engines (G=200 m3/h) (2017)
Abstract and References (2017)
Ткаченко В. - Презентизм як культ сьогодення. Про "історичну істину" та "пам'ять поколінь" в часі та просторі (2010)
Нагорняк М. - Томаш Масарик про внутрішні проблеми демократичного розвитку (2010)
Кафарський В. - Концепти конституції у правовій і політичній науці (2010)
Швирков О. - Кінець демократії, або Демократія як науково-дослідницька програма (2010)
Рубанов В. - Системна сутність політичного аналізу (2010)
Кармазіна М. - Пріорітети й орієнтири Президента України Віктора Ющенка. Аналіз документів (23 січня 2005 р. - 24 лютого 2010 р.) (2010)
Зуйковська А. - Соціокультурні засади розвитку політичної культури (2010)
Тімкін І. - Політичні партії як суб’єкти процесу політичного управління, Новикова Н. (2010)
Запорожець О. - Особливості політичного дискурсу у період світової економічної кризи (2010)
Дубов Д. - Політика Китаю щодо регулювання внутрішнього інформаційного простору (2010)
Семигіна Т. - Відповідь на поширення ВІЛ/СНІДу: знаряддя політики для протидії епідемії (2010)
Троцько В. - Підхід до оцінювання безпекового середовища при вирішенні питань оборонного огляду, Чернозубкін І., Троцько Л. (2010)
Данилов В. - Сутність рекламної діяльності Збройних Сил України (2010)
Гуцало М. - Деякі питання державної політики протидії тероризму в Україні (2010)
Турченко Ю. - Збройні Сили України: нелінійна еволюція конституційного органу (2010)
Тюшка А. - Міжнародний режим як парадигма і форма міжнародних відносин (2010)
Сидорук Т. - Європейська політика сусідства і процеси реформування у країнах Східної Європи (2010)
Кондратенко Д. - Передумови політичного та економічного успіху країн Скандинавії та Азійсько-Тихоокеанського регіону (2010)
Каращук М. - Проблеми формування політичної системи (2010)
Тупчієнко Л. - Системогенеза політичного лідерства і політичного керівництва (2010)
Кіндратець О. - Політична влада: у пошуках джерел легітимності (2010)
Title, content (2017)
Teslyuk T. - Optimization of the structure of wind power station with the use of the branch and bound method, Tsmots I., Тeslyuk V., Medykovskyy M. (2017)
Shcherbak Y. - Analysis of dynamic characteristics of the active filter-stabilizer, Semenenko Yu., Semenenko A. (2017)
Mysak Y. - Research on gasification of low-grade fuels in a continuous layer, Lys S., Martynyak-Andrushko M. (2017)
Rajput R. - Development of xenon collisional radiative model for plasma diagnostics of hall effect thrusters, Khaustova A., Loyan A. (2017)
Korbut V. - Examining a device for air distribution by the interaction of counter non-coaxial jets under alternating mode, Voznyak O., Myroniuk Kh., Sukholova I., Kapalo P. (2017)
Nikolsky V. - Improvement of energy efficiency in the operation of a thermal reactor with submerged combustion apparatus through the cyclic input of energy, Yaris V., Reshetnyak I. (2017)
Yerokhov V. - Development of efficient solar cells with the use of multifunctional multitextures, Ierokhova O. (2017)
Zaykov V. - Development of a model for predicting the reliability indicators in the design of cascade thermoelectric coolers, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Atef Saleh Al-Mashakbeh - Improvement of the energy processes analysis method of electromechanical systems with semiconductor converters (2017)
Abstract and References (2017)
Барна М. М. - Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія: становлення та перспективи розвитку (до 20–річчя з нагоди заснування), Барна Л. С. (2017)
Андрієнко О. Д. - Водний режим листків інтродукованих видів роду Amelanchier Medik., Опалко А. І., Опалко О. А. (2017)
Белінська М. М. - Гідрологічний заказник "Теребіжі" ключова територія збереження місцезростань Carex bohemica Schreb. та інших раритетів НПП "Мале Полісся", Якубенко Б. Є. (2017)
Бесарабчук І. В. - Місцезростання Epipactis helleborine (L.) Crantz на території м. Луцька, Волгін С. О. (2017)
Білявський С. М. - Урбанофлора м. Біла Церква Київської області (систематичний та біоморфологічний аналіз), Морозюк С. С. (2017)
Budnikov G. - Life cycle of Galanthus nivalis L. (2017)
Бузунко П. А. - Еколого-ценотична приуроченість Primula veris L. у Сновсько-Семенівському геоботанічному районі та її розмноження ex situ (2017)
Іщук Л. П. - Сучасний стан, продуктивність і созологічна цінність корінних вербово-тополевих угруповань у пониззі річки Ворскли, Cмоляр Н. О. (2017)
Якубенко Б. Є. - Необхідність заповідання ділянок остепнених луків урочища "Великосалтанівська балка" в межах Стугненського природного коридору (Київська область, Україна), Чурілов А. М. (2017)
Вінярська Г. Б. - Культивування Chlorella vulgaris у фотобіореакторі неперервної дії під впливом сонячної інсоляції, Боднар О. І., Бурега Н. В., Пальчик А. О., Кантицька О. О. , Онуфрійчук Онуфрійчук (2017)
Грицак Л. Р. - Мікроклональне розмноження видів роду Gentiana L. флори України, Мельник В. М., Конвалюк І. І., Кравець Н. Б. , Мосула М. З. , Дробик Н. М. (2017)
Марценюк В. М. - Адаптивна біохімічна відповідь коропа та окуня на дію підвищеного температурного режиму води, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Потрохов О. С. - Особливості пристосування риб до зміни температури і мінералізації води за показниками вмісту трийодтироніну, кортизолу і глюкози у плазмі крові, Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М., Причепа М. В. (2017)
Рабченюк О. О. - Накопичення феруму в організмі прісноводних риб за його підвищеного вмісту у водному середовищі, Хоменчук В. О., Ляврін Б. З., Курант В. З. (2017)
Юрчак І. В. - Метал-депонувальна функція металотіонеїнів беззубки Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) за впливу на організм іонізуючої радіації (2017)
Герц А. І. - Зміна деяких фізіологічних показників рослин Phaseolus vulgaris L. за різної концентрації наномолібдену, Конончук О. Б. (2017)
Гулай В. В. - Особливості екологічних взаємодій між представниками класу Папоротеподібні та патогенними лептоспірами в умовах перезволожених земель (2017)
Коробкова К. С. - Вплив ризобій на прояв мікоплазмової інфекції люцерни в лабораторних умовах, Затовська Т. В. (2017)
Патика В. П. - Вплив біопрепаратів, фітопатогенних мікроорганізмів на мікробіом ґрунту ризосфери і ефективність функціонування симбіотичної системи бульбочкові бактерії – соя, козлятник, Кириленко Л. В., Алєксєєв О. О., Захарова О. М., Гнатюк Т. Т. (2017)
Пида С. В. - Економічна ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні люпину білого в умовах західного Лісостепу України, Тригуба О. В., Гурська О. В., Брощак І. С. (2017)
Боднар О. І. - Біотехнологічні перспективи використання мікроводоростей: основні напрями (огляд) (2017)
Арканова А. - Екологічні дослідження в контесті професійної підготовки майбутнього еколога (2016)
Бардінов А. - Допоміжні організаційні форми як потужні засоби професійно-педагогічної підготовки гувернерських кадрів в Україні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Бескровный О. - Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності правників, Тернов С. (2016)
Боловацька Ю. - Роль волонтерської діяльності в адаптації студентів-переселенців до університетського середовища (2016)
Васильєва Н. - Основні критерії, показники та рівні виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних вишів (2016)
Ворона П. - Методологічні особливості управління інвестиційними проектами у змісті підготовки менеджера проектної діяльності (2016)
Гомля Л. - Самостійна робота студентів при вивченні курсу "Еволюційне вчення" (2016)
Гончарова Є. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Горохова Г. - Формування професійної мотивації майбутніх інженерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Гриньова В. - Сміхотерапія як оздоровча технологія студентської молоді (2016)
Гриньова М. - Феноменологія студентського віку і проблема соціальної адаптації, Ткаченко А. (2016)
Денисовець Т. - Сімя як один із чинників виховання здорового способу життя (2016)
Деньга Н. - Тренінг як засіб розвитку професійної рефлексії педагога (2016)
Дзекун Ю. - Психолого-педагогічні чинники розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера в економічному виші (2016)
Довга Т. - Іміджеві акценти в професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Драгунова В. - Впровадження інноваційного менеджменту в закладах освіти (2016)
Дубінка М. - Орієнтація викладача на професійні цінності – основа його професійного самовизначення (2016)
Дудка І. - До проблеми залучення студентської молоді до університетської громадської діяльності (2016)
Єланцева І. - Форми та методи діяльності соціально-педагогічних служб для дітей шкільного віку в Україні в 20-ті – 90-ті р. ХХ століття (2016)
Жамардій В. - Теоретичне обґрунтування методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2016)
Заїчко А. - Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до використання бібліотерапевтичних технік у професійній діяльності (2016)
Ільченко В. - Про завдання освіти на сучасному етапі розвитку вітчизняного суспільства, Гуз К. (2016)
Ісаєва С. - Метод безпрограшного розв’язання конфліктів і його використання для подолання конфліктних ситуацій між викладачем і студентами у вищому навчальному закладі (2016)
Іщенко В. - Самоменеджмент і його роль у досягненні цілей людини (2016)
Касьянова О. - Педагогічна експертиза успішності студентів як передумова створення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (2016)
Корносенко О. - Організаційно-методичні аспекти підготовки майбутнього фітнес-тренера (2016)
Кравець Р. - Аксіологічний підхід у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Кращенко Ю. - Зміст та форми педагогічного супроводу адаптації студентів-переселенців до університетського життя (2016)
Кузнецова О. - Тенденції модернізації іншомовної освіти в європейському освітньому просторі (2016)
Кузьмич В. - Показники, критерії та рівні виховання гуманного відношення до людини у майбутніх педагогів (2016)
Майоренко В. - Методика впровадження театралізованих ігор для розвитку творчих здібностей молодших школярів, Мартусь Е. (2016)
Макаренко В. - Критерії сформованості фахових компетентностей майбутніх лікарів у процесі природничо-наукової підготовки (2016)
Макаренко О. - Структура дослідницької компетентності майбутніх лікарів (2016)
Максименко Н. - Розвиток критичного мислення в студентів при вивченні курсу "Мікробіологія" (2016)
Мартинець Л. - Філософський зміст професійного розвитку вчителя (2016)
Медведєва Ю. - Особливості викладання екології в середніх навчальних закладах зарубіжних країн, Пеліхатий М. (2016)
Меттини Э. - Этос и этика в трудах Антона Семеновича Макаренко: попытка аксиологического очерка (2016)
Момот О. - Технології створення здоров’язбережувального середовища вищого навчального закладу (2016)
Мороз Ф. - Стан та розвиток фізичного виховання дітей дошкільного та шкільного віку, Гавришко С. (2016)
Назаренко Т. - Особливості методики навчання географії в школі (2016)
Науменко Н. - Активні методи навчання у підвищенні кваліфікації викладачів (2016)
Наумов Б. - Человекоцентристская парадигма в наследии А. С. Макаренко (на материале новейших макаренковедческих исследований) (2016)
Нич О. - К. Д. Ушинський про родинне виховання (2016)
Никитина О. - Эпистемодидактические исследования содержания учебного материала в многоуровневых учебниках по математике (2016)
Новік С. - Підготовка вчителя до формування в старших підлітків відповідальності як особистісної якості (2016)
Оніпко В. - Психолого-педагогічна та методична готовність учителів до професійної діяльності у профільній школі, Яланська С. (2016)
Пєнов В. - Історичні особливості культурно-освітнього розвитку Півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Покалюк В. - Удосконалення структури та змісту професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів, Нестеренко А. (2016)
Рассоха І. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення вищої математики (2016)
Рожнова А. - Тенденції та пересективні шляхи професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2016)
Рябченко С. - Критерії визначення рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх учителів біології (2016)
Савченко Н. - Професійно-педагогічна майстерність учителя у спадщині В. Д. Сиповського (2016)
Сайко Н. - Дидактогенний вплив школи на молодших підлітків (2016)
Сас Н. - Характеристика професійної рефлексії викладача ВНЗ (2016)
Скоробагата О. - Теоретичні засади формування вторинної мовної особистості вчителя іноземних мов у процесі фахової підготовки (2016)
Соловей Л. - Місце ключових компетентностей у системі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2016)
Таран Д. - Духовно-просвітницькі ареали спадщини Івана Андрійовича Зязюна (2016)
Тараненко І. - Роль тренера у вихованні морально-вольових якостей важких підлітків (2016)
Твердохліб А. - Педагогічний доробок Івана (Іова) Борецького в становленні Київської братської школи (2016)
Ткаченко О. - Етнопедагогічний аспект професійної майстерності вчителя-вихователя (2016)
Трушкін А. - Розвиток мислення у процесі спортивних ігор (2016)
Фастівець А. - Природничонаукова підготовка майбутнього фахівця фізичної реабілітації як педагогічна проблема, Хоменко П. (2016)
Філоненко О. - Історіографія дослідження педагогічної та просвітницької діяльності М. Р. Завадського (1848 - 1926) (2016)
Басенко Р. - Інавгурація авторського курсу "Ренесансно-гуманістичні ідеї освіти і виховання у ранньомодерній молодіжній політиці ордену єзуїтів" у контексті гуманізації вищої гуманітарної освіти України (2016)
Вихідні дані (2016)
Людина з великої літери. До 85-річчя від дня народження В. І. Пили (2017)
Стеченко Д. М. - Засновник наукової школи конструктивної соціально-економічної регіоналістики (до 85-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної та громадської діяльності доктора економічних наук, професора Пили Василя Івановича) (2017)
Чмир О. С. - Перспективні напрямки розвитку інфраструктури освіти, науки та інновацій в Україні (2017)
Стеченко Д. М. - Управління формуванням і використанням потенціалу регіональної інноваційної системи, Жигалкевич Ж. М. (2017)
Панухник О. В. - Місце зв’язків з громадськістю в процесі формування та реалізації політики місцевого розвитку мікрорегіонів як територіальних економічних систем низового рівня (2017)
Арзянцева Д. А. - Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційного розвитку регіонів, Захаркевич Н. П. (2017)
Ладонько Л. С. - Динаміка ефективності використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України, Михайловська О. В. (2017)
Єгоров І. Ю. - Інновації в державному секторі: ідентифікація та вимірювання, Козловський І. В. (2017)
Захожай В. Б. - Особливості прийняття управлінських рішень у макромаркетингу на основі аналізу маркетингової інформації, Братусь Г. А. (2017)
Рудченко О. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку транспортної інфраструктури мегаполісів, Поліщук О. М. (2017)
Дубас Р. Г. - Передумови переходу лісоресурсної сфери на засади сталого розвитку (2017)
Смерека С. Б. - Основні проблеми розвитку енергозберігаючих технологій в Україні (2017)
Скриль В. В. - Практика енергосервісу в провідних країнах світу (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського