Савчук С. И. - Льготы и компенсации за работу во вредных или тяжелых условиях труда (2014)
Кружилко О. Є. - Оцінка ефективності управлінських рішень у сфері охорони праці, Майстренко В. В., Полукаров О. І., Демчук Г. В. (2015)
Кружилко О. Є. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного нагляду, Радіонов М. О., Полукарова С. Г. (2015)
Лапшин О. О. - Сучасний підхід щодо впровадження комплексної системи оцінки ризиків на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, Лапшин О. Є. (2015)
Масюкевич О. М. - Оцінка економічної ефективності витрат на охорону праці (2015)
Богданова О. В. - Проблеми використання теорії піраміди травматизму для запобігання нещасним випадкам на виробництві (2015)
Глива В. А. - Джерела гармонік магнітного поля у будівлях і спорудах та мінімізація їх рівнів, Здановський В. Г., Левченко Л. О, Перельот Т. М. (2015)
Назаренко М. В. - Нормування фізичних факторів середовища у кабінетах комп’ютерної техніки та шляхи його вдосконалення, Кирилецька Т. В. (2015)
Кружилко О. Є. - Перспективи використання інформаційної системи обліку баштових кранів, Майстренко В. В., Атаманюк О. О. (2015)
Таірова Т. М. - Дослідження взаємозв’язку специфічних умов праці в будівельній галузі з профісійними захворюваннями працівників, Ткачук К. Н., Бирса Р. В. (2015)
Левченко О. Г. - Гігієнічна характеристика механізованого дугового зварювання з імпульсною подачею електродного дроту, Лебедєв В. А., Максимов С. Ю., Лук’яненко А. О. (2015)
Ромась М. Д. - Щодо визначення потреби в засобах індивідуального захисту для працівників на виробництві, Цибульська О. В. (2015)
Логінова І. І. - Застосування емульсійних вибухових речовин як засіб зменшення шкідливого впливу підривних робіт (2015)
Сербінова Л. А. - Соціально-економічна ефективність застосування інформаційно-аналітичної системи аналізу пилової небезпеки видобутку у гранітних кар’єрах (2015)
Паращиенко И. М. - Вибродемпфирование – метод снижения шума виброплощадок при уплотнении бетонной смеси, Быковский А. И., Шпирько Н. В., Сафонов В. В., Богданов Ю. В. (2015)
Реферати (2015)
Кирильєва Л. О. - Організація обліку кредитних операцій у системі управління фінансовими ресурсами, Чернікова І. Б. (2015)
Кирильєва Д. Д. - Управлінський аспект класифікації витрат підприємств індустрії гостинності (2015)
Кащена Н. Б. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління оборотними активами підприємства, Горошанська О. О. (2015)
Чорна М. В. - Особливості розвитку національної економіки, Бугріменко Р. М., Шилова Ю. О. (2015)
Чорна М. В. - Сучасні тенденції розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні, Шуміло О. С. (2015)
Власова Н. О. - Тенденції та особливості формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі, Михайлова О. В. (2015)
Дядюк М. А. - Управління за слабкими сигналами в системі адаптаційного управління підприємств торгівлі (2015)
Мелушова І. Ю. - Використання АВС-аналізу під час формування цінової політики підприємств торгівлі, Кот О. В. (2015)
Зубков С. О. - Багатокритеріальна оптимізація структури джерел фінансування оборотних активівпідприємств торгівлі, Колесник А. О. (2015)
Іванюта О. М. - Суть, види та етапи формування політики управління позиковими ресурсами торговельного підприємства (2015)
Осипенко С. М. - Методичні аспекти управління вартістю підприємства, Товма О. А. (2015)
Меlushova I. - Adaptation and adaptive enterprise management: theoretical aspects, Vіvdenko M. (2015)
Єсінова Н. І. - Аспекти державного регулювання трудових доходів населення, Сабецька Н. А. (2015)
Єсінова Н. І. - Проблема адаптації студентів ВНЗ на основі соціального партнерства, Старцева В. В., Нікітіна О. В. (2015)
Аndrosova T. - European experience of clusters’ development, Chernyshova L., Kozub V. (2015)
Чернега О. Б. - Тенденції розвитку світової аквакультури гідробіонтів рослинного походження, Дітріх І. В., Бондарчук М. Є. (2015)
Зарецька Л. М. - Державне регулювання сфери вищої освіти, Кулініч О. А. (2015)
Помінова І. І. - Еволюція ролі вищої освіти в сучасній господарській системі (2015)
Pіchuhina T. - Enterprise information strategy: approaches to the essence determination, Zаbrodskaia L., Zаbrodskaia A., Sharapova E. (2015)
Бубенець І. Г. - Інноваційні маркетингові принципи розвитку транснаціональних корпорацій, Козуб В. О., Артеменко В. С., Чатченко О. Є. (2015)
Ткаченко О. П. - Система мотивації праці на підприємствах ресторанного бізнесу з позиції персоналу, Ткачова С. С., Тімченко О. Д., Ольшанський О. В. (2015)
Жегус О. В. - Маркетингові інновації як необхідна умова розвитку підприємства (2015)
Соболев В. Л. - Моделювання ефективності маркетингової діяльності для підприємств роздрібної торгівлі (2015)
Шалько В. І. - Зміни парадигми менеджменту в контексті трансформації форм влади, повноважень, впливу, Захаров В. В. (2015)
Британська Н. Н. - Основні напрями підвищення ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості, Левицька І. В. (2015)
Боковець В. В. - Особливості корпоративного управління на підприємствах (2015)
Кучеренко В. М. - Тенденції експортно-імпортної діяльності виноробної галузі (2015)
Bоrysova A. - Playing projecting as one of main elements of foreign languages teaching, Kolesnyk A., Arkhypova V., Manuyenkova O. (2015)
Борисова А. О. - Методи і прийоми навчання іноземної мови, Колесник А. О., Мануєнкова О. О., Бєлікова О. Ф. (2015)
Колесник А. О. - Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземної мови з використанням інтернет-ресурсів, Бєлікова О. Ф., Мануєнкова О. О. (2015)
Кravtsova T. - Teaching foreign students abstracting scientific articles using professionally oriented texts (2015)
Кravtsova T. - Influence of adaptational factors on successful studying of foreign students, Injuhina A., Muraviova O. (2015)
Діброва В. А. - Візуальне моделювання в наукових дослідженнях, освоєнні іноземних мов і під час практичної підготовки кадрів, Волошин П. В. (2015)
Петрова Л. І. - Урахування індивідуальних особливостей студентів ХДУХТ як один із шляхів оптимального розвитку їх фізичних якостей, Черних М. М. (2015)
Москальов В. В. - Оптимізація процесу розминки з футболу у студентів у групах спортивного вдосконалення, Русанов М. В. (2015)
Кудряшов І. О. - Формування здорового способу життя та проблема індивідуалізації фізичної підготовленості студентів ХДУХТ, Артюгін А. В., Русанов М. В. (2015)
Сапожнікова Л. Я. - Вплив на формування художнього образу семантики лінгвокультурем та сенсорної лексики (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Содержание (2014)
Абдулгазис В. С. - Особенности реализации транспортного потенциала железнодорожной системы Украины в международных перевозках (2014)
Абдураманова Э. Э. - Оценка конкурентоспособности экономики Украины, Абдулгазис В. С. (2014)
Абибулаев Д. Р. - Слияния и поглощения в банковском секторе Украины: тенденции и перспективы, Джеппарова З. Р. (2014)
Александрова Б. В. - Торгово-промислова палата в системіекономічних відносин України, Кальченко Т. В. (2014)
Джеппарова З. Р. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні (2014)
Мухамедова З. Х. - Принципы и императивы развития инновационной инфраструктуры (2014)
Османов К. М. - Концепция применения теории лизинговых отношений в сельском хозяйстве Украины (2014)
Сeит-Мaмeтoв Л. Э. - Aктуaлизaция борьбы с кoнкурeнтaми для защиты рынков сбыта, Гaниeвa A. К. (2014)
Сохтаев М. К. - Актуальность развития валютных рынков Украины на современном этапе, Амет-устаева Д. М. (2014)
Хаірова Е. А. - Проблеми формування державної інноваційної політики в Україні (2014)
Aбдулгaзис В. С. - Дeятeльнoсть ТНК на рынке Украины:положительные и отрицательные эффекты, Исмaилoвa Р. Н. (2014)
Аблаев Р. А. - Сущность международной инвестиционной деятельности и ее особенности на современном этапе развития экономики, Джепарова З. Р. (2014)
Адаманова З. О. - Качество роста мировой экономики: содержание понятия и особенности повышения в условиях глобализации (2014)
Адаманова З. О. - Расширение границ ЕС: характер и тенденции, Аблязова Ф. М. (2014)
Адаманова З. О. - Торгово-экономические отношения Украина – ЕС: проблемы и тенденции развития, Эреджепова Э. Я. (2014)
Аджимет Г. Х. - Транснациональные корпорации в международном бизнесе, Ахметова В. А. (2014)
Белозубенко В. С. - Особенности развития международного научно-технического сотрудничества в Европейском Союзе, Хассуна Б. (2014)
Зиятдинoвa Н. Р. - Пocлeдcтвия вcтуплeния Украины в ВТO, Ильяcoвa Л. Э. (2014)
Кальченко Т. В. - Проблеми визначення стратегічних країнових інтересів на геоекономічному атласі світу, Остапюк А. О. (2014)
Курочкина И. Г. - Валютные риски и открытая валютная позиция: методика установления и контроль лимитов, Алиева М. С. (2014)
Хaирoвa Э. А. - Aдaптaция мeждунaрoднoгo oпытa по развитию мaлoгo бизнeсa в Укрaинe, Тaбaх С. (2014)
Чергеев М. А. - Государственное регулирование поддержки экспортной деятельности в Украине, Зиятдинова Н. Р. (2014)
Эдемова А. Х. - Венчурное предпринимательство и его развитие в Украине, Аджимет Г. Х. (2014)
Абдуллаев Р. А. - Направления усовершенствования методов и процедур аудита финансовых результатов, Абдулсаттарова А. Э. (2014)
Керимов А. Т. - Управленческий учет в разработке онтологии бизнес-системы на основе метода IDEF5 (2014)
Абдулхаиров А. З. - Современные направления развития историко-культурного туризма в Крыму (2014)
Адельсеитова Э. Б. - Конкурентоспособность предприятия как основной критерий эффективности производства (2014)
Бoндaрeнкo O. С. - Oцeнки системы упрaвлeния инвeстициoнным прoцeссoм в курoртнo-рeкреaциoннoй сфeрe Крыма (2014)
Ваниева А. Р. - Совершенствование парадигмы управления туристической индустрией региона в условиях глобализации (2014)
Курочкина И. Г. - Развитие отрасли туризма и ее влияние на экономическую ситуацию в Украине, Байкова Е. А. (2014)
Стефаненко М. Н. - Концептуальные основы разработки организационно-экономического механизма управления сферой туризма, Падерин А. В. (2014)
Хaировa Э. А. - Специфика развития туристической деятельности в Украине, Aблaевa Э. (2014)
Содержание (2010)
Ромашин В. - Два мільярди виплат потерпілим – знак якості ринку обов’язкового страхування відповідальності автовласників (2010)
Гумінський І. - Наша спільна мета – захист інтересів потерпілих у ДТП (2010)
Буднік С. - Запровадження європротоколу покликане спростити оформлення дорожніх пригод (2010)
Ульяницька О. - Провадження автоцивільної відповідальності:підсумки діяльності за 9 місяців 2010 року (2010)
Локтєв В. М. - Врегулювання страхових випадків – пріоритет у роботі страховика (2010)
Межебицький М. - Пряме врегулювання: зарубіжний досвід і перспективи впровадження в Україні, Грабко Р. (2010)
Островецкий О. - Захист потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах — пріоритетна функція фондів МТСБУ, Давиденко О. (2010)
Загребной В. - Унікальна програма отримання страхового відшкодування "Зручна виплата" – зручно всім! (2010)
Нагорний О. - Страхування автоцивільної відповідальності: удосконалення базових засад (2010)
Білошицька Л. - Поліси нового зразка вводяться в дію з 2011 року (2010)
Гандельман Д. - Зміна порядку квотування бланків полісів – додатковий елемент забезпечення виконання зобов’язань страховика (2010)
Гомівка М. - "Зелена картка":історія, сучасність і перспективи (2010)
Січка Я. - "Автоцивілка" та "Зелена картка" – шляхи вирішення проблем (2010)
Салайчук О. - Демпінг як "конкурентна перевага"страховиків – повних членів МТСБУ (2010)
Гудима Н. - Реальний фінансовий стан оцінюватиметься за 4-бальною шкалою значень (2010)
Приходько В. - Фінансові аспекти обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2010)
Машаро О. - ЦБД МТСБУ– необхідний інструмент сучасного управління (2010)
Мац А. - О базовом страховом платеже и корректирующих коэффициентах в обязательном страховании ответственности автовладельцев (2010)
Габидулин И. - Можно ли усовершенствовать систему урегулирования? (2010)
Іванюк І. - Рейтинг, ренкінг членів Бюро:сутність, мотивація та коректність практичного застосування (2010)
Маруженко Д. - Управління ризиками: методологічний аспект (2010)
Козловський С. В. - Забезпечення стійкості сучасної економічної системи — основа економічного розвитку держави, Мазур Г. Ф. (2017)
Крейдич І. М. - Механізм формування стратегії мінімізації ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами і моделюванні ресурсних потоків, Наконечна О. С., Наконечний І. В. (2017)
Чернишова М. І. - Державне регулювання інвестиційних проектів у рамках співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями, Тульчинська С. О. (2017)
Ігнатова Ю. В. - Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств, Даценко Н. В., Поліщук Є. А. (2017)
Шалаєнко М. А. - Малий бізнес як одиниця спостереження у соціально-економічній статистиці (2017)
Меліхова Т. О. - Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства, Бойко М. Ю. (2017)
Кравчук І. С. - Сучасні підходи до оцінки волатильності на ринку фінансових інструментів (2017)
Рощина Н. В. - Незалежні комп'ютерні ігрові студії: специфіка діяльності, Борданова Л. С., Дембицький А. С. (2017)
Халатур С. М. - Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарської галузі на основі підвищення ліквідності та платоспроможності комерційних банків, Скрипник В. О. (2017)
Шилепницький П. І. - Перспективи розвитку венчурної індустрії в Україні, Галушка М. Є. (2017)
Безбородова Т. В. - Управління оборотними коштами підприємств, Даншина Т. В. (2017)
Швець Ю. О. - Особливості реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах за умов змінності факторів оточуючого середовища, Капшук А. С. (2017)
Макаренко А. П. - Розробка програми аудиту витрат на виробництво продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Хайло Г. С. (2017)
Марценюк Л. В. - Науково-методичний підхід до формування механізму забезпечення ефективної діяльності підприємств, що займаються залізничним туризмом (2017)
Кучин С. П. - Сутність та динаміка розвитку соціально-культурної інфраструктури в Україні як об'єкту державного регулювання (2017)
Смаглюк В. В. - Історичні умови розвитку державної податкової політики в Україні (2017)
Колесник В. Т. - Зарубіжний досвід управління персоналом сил спеціальних операцій на прикладі збройних сил сполучених штатів америки (2017)
Гришко Р. Ю. - Теоретико-методичні аспекти децентралізації інституту місцевого самоврядування в Україні (2017)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Осадец С. - Страховому образованию достойный уровень (2013)
3-я Международная конференция участников страхового рынка. Незабываемые мгновения средиземноморья (2013)
Черняховский В. - Международный опыт защиты страхователей путем создания общих гарантийных фондов (тезисы доклада) (2013)
Маркевич И. - Рынок ОСАГО в Украине: реалии и перспективы (тезисы доклада) (2013)
Белошицкая Л. - Актуальные вопросы страхового рынка Украины (2013)
Супрун А. - Cтраховий ринок України в умовах системної кризи (2013)
Залєтов О. - Встановлення економічної вартості життя людини – складова стратегії розвитку страхового ринку (2013)
13-й Международный Ялтинский Финансовый форум. На гребнях Ялтинских эмоций (2013)
Герасименко А. - Страховой рынок Украины: вызовы для международного перестраховщика (тезисы доклада) (2013)
Еременко А. - Роль брокера в современном рынке, или Какие брокеры нам нужны (тезисы доклада) (2013)
Обов’язкове страхування цивільно - правової відповідальності автовласників в Україні: цифри, факти, прогнози (2013)
Сушко Р. - Стратегія розвитку фондового ринку (2013)
Бойчук О. Г. - Проблема безплідності в Украіїні: роль допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) та перебіг вагітності у жінок з тривало лікованим непліддям, Макарчук О. М. (2010)
Паньков О. М. - Стан проблеми клімактерію: деякі патогенетичні аспекти концепції репродуктивного старіння (2010)
Юнгер В. І. - Фонові процеси шийки матки: деякі патогенетичні аспекти проблеми та сучасні методи лікування, Макарчук О. М. (2010)
Махмуд Аль-Таріфі Фаді - Використання фібринового гелю з фізіологічним вмістом тромбоцитів при оперативних втручаннях на комірковому відростку, Пермінов О. Б., Ничипорчук Г. П., Стаханська О. О., Чумаченко О. В. (2010)
Боцюрко В. І. - Ендогенна інтоксикація та оксидативний стрес у хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений поліневропатією, Гриб В. А., Герасимчук Р. Д., Ерстенюк А. М. (2010)
Волосянко А. Б. - Серцеві прояви синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини у дітей, Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Цицюра О. О., Сєрний О. В. (2010)
Волошинович В. М. - Встановлення віку за рентгенденситометричними параметрами кісток стопи людини, Витвицький З. Я., Дзюбинський Я. С. (2010)
Глушко Л. В. - Порівняльна ефективність комплексного лікування артеріальної гіпертензії у жителів сільської місцевості, Симчич Х. С. (2010)
Згржебловська Л. В. - Зміни в показниках імунної відповіді при розвитку синдрому поліорганної недостатності у постраждалих із тяжкою політравмою (2010)
Кулаєць В. М. - Вплив нейрогормону мелатоніну на стан психоневрологічного статусу у хворих із різними клінічними варіантами функціональної диспепсії (2010)
Кулаєць Н. М. - Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування карведілолу, соталолу та метопрололу у лікуванні хворих, що перенесли інфаркт міокарда, ускладнений шлуночковою екстрасистолією (2010)
Кулинич-Міськів М. О. - Оцінка впливу тіотропіуму броміду на поверхнево-активну фракцію системи сурфактанта легень, рівні фактору некрозу пухлин-α, інтерферону-γ, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-6 бронхоальвеолярного вмісту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень ІІ стадії, Островський М. М. (2010)
Купновицька І. Г. - Структурно-функціональні зміни щитоподібної залози у хворих із порушенням ритму серця під впливом аміодарону за умов природної йодної недостатності, Саварин О. І. (2010)
Макойда І. Я. - Динаміка кінетичних та запальних змін жовчного міхура у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним безкам’яним холециститом під впливом ліпіну (2010)
Матейко Г. Б. - Цитокіновий статус вагітних із герпетичною і цитомегаловірусною інфекціями на тлі комплексного лікування (2010)
Михайлик-Пішак Л. В. - Ендотеліальна дисфункція у вагітних із гіпертонічною хворобою (2010)
Михайлюк І. О. - Клітини Ito: роль у фіброгенезі печінки при хронічних гепатитах, Гурик З. Я. (2010)
Палійчук І. В. - Вивчення ролі імуноглобулінів сироватки крові у розвитку схильності до виникнення протезних стоматитів у осіб перед протезуванням знімними конструкціями зубних протезів (2010)
Пустовойт М. М. - Особливості афективно-мотиваційної сфери у жінок з інволюційним психозом за даними психометричного дослідження (2010)
Стасюк Н. О. - Показники ряду лейкоцитарних індексів у хворих на генералізований пародонтит на тлі ішемічної хвороби серця (2010)
Ходан В. В. - Аналіз перинатальних чинників ризику та клініко-патоморфологічні зміни у немовлят з респіраторними розладами, Багрій М. М., Цицюра О. О., Кузенко О. В., Гевка О. І. (2010)
Ostafijchuk S. A. - Hypertension and pregnancy, Drin T. N. (2010)
Волосянко А. Б. - Специфіка впровадження основних засад Болонського процесу у викладанні неонатології, Кочерга З. Р., Синоверська О. Б., Іванишин Л. Я., Цицюра О. О., Кузенко О. В., Алексеєва Ю. І. (2010)
Нейко Є. М. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні клінічної імунології та алергології, Матковська Н. Р., Камінський В. Я., Герич П. Р., Вишиванюк В. Ю., Костіцька І. О., Сухолитка О. М., Соломчак Д. Б. (2010)
Романюк А. Л. - Оцінювання знань студентів з дисципліни "Медична хімія", Мельник М. В., Сиротинська І. Д., Ерстенюк А. М., Боднарчук О. В. (2010)
Соломчак Д. Б. - Методика переходу до викладання урології за Болонським процесом, Зеляк М. В., Литвинець Є. А. (2010)
Андрух В. С. - Синдром Прадер-Лабгарт-Віллі (2010)
Багрій М. М. - Муковісцидоз із легеневими симптомами, Михайлюк І. О., Гевка О. І., Ходан В. В. (2010)
Пастух О. В. - Динаміка показників захворюваності та медичної допо- моги дітям з алергічними захворюваннями у Івано-Франківській області за п’ятирічний період (2005-2009 рр.), Лопуляк Л. В., Парандій І. Б., Бенько Г. С., Дутчак А. М., Голодних О. А., Урбась О. В. (2010)
Середюк Н. М. - Кардіальна "маска” із псевдокоронарною недостатністю при синдромі Гзелля-Ердгейма, Багрій М. М., Михайлюк І. О., Середюк В. Н. (2010)
Андрух В. С. - Своєчасна допомога врятує немовля (2010)
Геник С. М. - Пророк у своїй Вітчизні (До 65-річчя з дня смерті геніального українського вченого В. І. Вернадського) (2010)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Тенденции и перспективы развития банковской системы Украины (2013)
Надежность – ключевое звено в банковском секторе (2013)
Туривной А. - ПриватБанк: технологии – главный фактор развития страхового рынка (2013)
Братчиков В. - Держзембанк – фінансова опора дрібних фермерських господарств (2013)
Сочинские встречи: традиции и значимость (2013)
Аксаков А. - Связанные одной целью (2013)
Мурычев А. - Сколько прогнозов ни делай, все они корректируются (2013)
Самиев П. - Российский банковский сектор: прогнозы и перспективы (2013)
Будущее банковского сектора России (2013)
Эффективность белорусских банков в 2013 году (2013)
Новый быстрорастущий канал продаж страховых продуктов (2013)
Драйвер российского банкострахования (2013)
Самиев П. - Наибольший эффект в росте банковского страхования (2013)
Бутарова Е. - Банк и страховая компания – разные подходы к бизнесу. Зачем они вместе? (2013)
Бойченко И. - Как себя чувствует непосредственный участник рынка банковского страхования (2013)
Мазаева М. В. - Рынок банкострахования в России: современное состояние и перспективы развития, Коновальцева А. А (2013)
Банковское страхование как важный канал продаж (2013)
Инвестиции в Узбекистан: факт высокого доверия (2013)
Кадученко И. - Иордания – страна чудес (2013)
МОФТ – уверенное лидерство (2013)
Davletbaeva N. - Priority Guidelines of Innovative National Economics' Modernization (2014)
Gerasymenko A. - Estimate of Welfare Loss from market Power in Ukrainian Economy (2014)
Haas J. - Local Government Tax Competition in Czechoslovakia 1918-1938, Sedmihradská L, Ditrich J. (2014)
Kharlamova G. - Environmental Safety and Economic Development of Ukraine: Impact Assessment, Nesterenko V. (2014)
Nemec J. - Decentralisation and Quality of Governance: Selected Issues from the Czech and Slovak Republic, Matějová L. (2014)
Nurgaliyeva R. - Theory аnd Practice оf Formation оf Accounting аnd Tax Policy оf the Republic of Kazakhstan (2014)
Oleshko T. - The Economic Mechanism of Resource Savings of Airline, Marusych O. (2014)
Szkutnik W. - The Dynamics of Unemployment in a Selected Group of EU Countries (2014)
Tsaruk A. - Environmental Audit as Element of the Eco-Management System of Ukrainian Iron Ore Mining Industry (2014)
Varnalii Z. - Preconditions and Determining Causes of the Shadow Economy in Ukraine, Savych I. (2014)
Voloshina V. - The Strategic Management Tools for Higher Education Institutions (2014)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Значення Української агропромисловості для місцевої та світової економіки (2013)
Ахіджанов Б. - Страхування сільсько-господарської продукції з державною підтримкою (2013)
Самарский В. - В текущем году Аграрный страховой пул планирует активизировать свою работу (2013)
Луговой Н. - Агростраховой рынок в Украине продолжает развиваться (2013)
Шинкаренко Я. - Приоритеты 2013 года: управление рисками (2013)
Габидулин И. - Стоимость обеспечения страхования агрорисков (2013)
Алфеева Е. - Особенности развития агрострахования в странах Балтии (2013)
Умирьяев М. - "У руководства есть видение того, как должен развиваться рынок страхования" (2013)
Биждов К. - Агрострахование в новых условиях: итоги ушедшего года и прогнозы на год наступивший (2013)
Калита П. - Деревья без корней не растут, или о продвижении корпоративной социальной ответственности (2013)
Содержание (2013)
Слово редактора (2013)
Новіковський О. - Лідери турбізнесу на сторожі захисту прав споживачів (2013)
Украина – новое модное направление на туристической карте мира (2013)
Степанов Н. М. - Семь чудес Украины (2013)
"Парк Київська Русь" – Дитинець Києва – найвеличніша загадка людства (2013)
Шашкова Т. - Быть или не быть зеленому туризму в Донецкой области? (2013)
Степанов Н. - Путешествие в недра украинской земли – в Соледар (2013)
Готельний комплекс "Поділля" висловлює вам свою повагу та запрошує до співпраці (2013)
Голыш Ю. - Реальны ли перспективы развития туристического бизнеса в Антарктиде (2013)
Презентація нового логотипу (2013)
Камарудин Н. - Все краски Малайзии (2013)
Корейское чудо в самое сердце Украины (2013)
Ілюхін О. - Вікно в Індонезію (2013)
"Что надо делать при страховом случае на отдыхе" (2013)
F1H2O Украина Киев (2013)
"Страхова компанія "Гута – Україна" (2013)
Романтичность и непередаваемая своеобразность… Или чем уникален круизный отдых… (2013)
Андрєєв П. - Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю (2014)
Варналій З. - Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству, Живко З. (2014)
Зянько В. - Сутність та необхідність переходу до сталого економічного розвитку (2014)
Колобов Ю. - Управління державним боргом в контексті пріоритетів боргової політики України (2014)
Кулиев Р. - Финансовый рынок Азербайджана: современное состояние и перспективы развития (2014)
Лютий І. - Соціальні пріоритети фіскальної політики в посткризовий період, Осецька Д. (2014)
Чеберяко О. - Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні, Лобода А. (2014)
Юрявичене Д. - Совершенствование системы расчетов по операциям с ценными бумагами в странах ЕС, Боровикова М. (2014)
Білик Р. - Фінансові інструменти зміцнення регіональної конкурентоспроможності України (2014)
Дрозд Н. - Деструктивний вплив неформального сектора економічної діяльності (2014)
Курищук К. - Внутрішній ринок державних цінних паперів у забезпеченні ефективності боргової політики України (2014)
Любкіна О. - Операції Центрального банку на фінансовому ринку в умовах виходу з рецесії (2014)
Муршудли Ф. - Современные тренды развития глобальных банков в контексте финансовой глобализации (2014)
Петленко Ю. - Інституційний аналіз фінансів вертикально-інтегрованих структур в України (2014)
Рибак С. - Проблеми соціалізації міжбюджетних відносин в Україні (2014)
Субботович Ю. - Зовнішньоборгова ситуація в умовах глобалізації: сучасний стан та основні тенденції, Фурманець К. (2014)
Третяк Д. - Суперечності розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2014)
Чорнодід І. - Конкурентна соціальна позиція країни: порівняльний аналіз (2014)
Дяченко М. - Державний фінансовий контроль в контексті посилення дієвості бюджетної політики стимулювання регіонального розвитку (2014)
Єріна І. - Збалансованість зовнішньої торгівлі послугами на окремих сегментах українського ринку (2014)
Онопко М. - Особливості оцінки діяльності суверенних фондів багатства як суб'єктів економічних відносин (2014)
Плєшакова Н. - Міжнародні рейтинги у визначенні фінансової стабільності України (2014)
Шпигоцька Н. - Роль банківської системи України у фінансуванні капітальних інвестицій в національну економіку (2014)
Содержание (2012)
Филонюк А. - Лига страховых организаций Украины , Гудима Н. (2012)
Махно В. - Высшая лига страхования начинает... (2012)
Непочатова Л. - Будущее за нами, за ЛСОУ! (2012)
Шукатко А. - Мы стояли у истоков, поддерживаем и сегодня (2012)
Мейзнер Я. - Консолидация рынка–путь к интеграции в мировое страховое сообщество (2012)
Габидулин И. - Полное согласие – свойство для беседы весьма скучное (2012)
Сіренко І. - "До думки ЛСОУ прислухаються і державні органи, і учасники страхового ринку" (2012)
Ганчак В. - Ключова концепція – створення цивілізованого страхового ринку (2012)
Гришан Ю. - Цель у нас одна – успешное развитие бизнеса (2012)
Стась Э. - Страховая группа "Теком" продолжает демонстрировать свое устойчивое состояние (2012)
Загребной В. - Жизненно необходимое объединение страхового рынка (2012)
Сосис А. - На рынке есть компании, в которых можно страховаться (2012)
Гордиенко И. - Страховой рынок должен стать частью общественных страховых фондов (2012)
16-я Всероссийская конференция по перестрахованию "2012 год. Перезагрузка. Варианты развития" (2012)
Новые факторы, влияющие на рейтинги международных перестраховщиков (2012)
Особенности рынка перестрахования в России (2012)
Герасименко А. - Возобновление перестраховочных программ 2012г.: комментарии перестраховщика (2012)
Страхование ответственности туроператоров (2012)
10-я Международная конференция по страхованию (2012)
Восьмая международная конференция по риск - менеджменту (2012)
Содержание (2012)
От редакции (2012)
Крыжановский А. - Страхование отелей – это безопасность туристов и репутация страны (2012)
Шишковская В. - К Евро-2012 мы готовы! (2012)
Русанов В. - Наша миссия – защита наших клиентов (2012)
Шусторович К. - Изменение приоритетов: обслуживание выезжающих за рубеж в современных условиях (2012)
Стрельников М. - Банки и Евро-2012 (2012)
Стецюра В. - Украинские банки готовы встречать футбольных болельщиков (2012)
Советы по безопасности платежных карт (2012)
Никитин А. - Банковская система Украины: возвращение утраченных позиций (2012)
Пукала Р. - Влияние Евро-2012 на польскую экономику (2012)
Калита П. - Финансы и управление качеством (2012)
Литвинов В. - Полярная экспедиция как бизнес-проект… Украины (2012)
Пікус Р. - Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній, Нестерова Д. (2014)
Малік М. - Розвиток обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Росії, Семенчук І. (2014)
Гаманкова О. - Тенденції розвитку соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні, Шимків С. (2014)
Жилінська О. - Страхування інтелектуальної власності: світові тенденції та перспективи для України, Вікулова А. (2014)
Шевченко В. - Ризики та суперечливість міжнародного руху капіталу в банківському секторі (2014)
Залєтов О. - Концептуальні засади макропруденційного нагляду та регулювання страхової діяльності (2014)
Машаро О. - Адекватність оцінки ризиків при застосуванні системи бонус-малус (2014)
Расшивалов Д. - Поглиблення інтернаціоналізації на світовому страховому ринку: зміни рушіїв злиттів та поглинань (2014)
Приказюк Н. - Роль інтернету в реалізації страхових послуг, Моташко Т. (2014)
Кривошлик Т. - Особливості оцінки ризику при укладанні договорів страхування майна громадян (2014)
Веретнов В. - Критерії вибору цедентом облігаторного перестрахувального покриття по договору ексцеденту збитку (2014)
Шолойко А. - Тенденції розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспекти (2014)
Тлуста Г. - Медичне страхування в реформуванні системи охорони здоров'я України (2014)
Лобова О. - Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі (2014)
Прокоф'єва О. - Особливості розвитку світового ринку перестрахування (2014)
Сабірова А. - Маркетингова характеристика страхового ринку України (2014)
Хемій Г. - Фінансова стійкість системи державного пенсійного страхування України (2014)
Кучеренко К. - Оцінка впливу глобальних факторів ризику на процес формування міжнародного туристичного бренду (2014)
Лисяк Л. - Напрями підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів України, Роменська К. (2014)
Александрова М. - Оцінка гранично допустимого фіскального тягаря для національної економіки України (2014)
Савельєв В. - Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії (2014)
Татаріна Т. - Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід (2014)
Борисенко М. О. - Забезпечення єдності правозастосування в судовій системі: теоретичний аспект (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Поняття соціально-політичного механізму правового регулювання та його елементи (2015)
Жалій Т. В. - Новели українського законодавства та їх відображення в навчальних програмах правознавчих дисциплін ВНЗ України (2015)
Залізнюк В. В. - Поняття конституційно-правового статусу політичної партії як суб’єкта виборчого процесу (2015)
Маляренко В. Т. - Період переходу українського судочинства від адміністрації до судів, Квасневська Н. Д. (2015)
Скороход И. Г. - Конституционные обязанности и социальное государство: история, проблемы и перспективы (2015)
Хажинський Р. М. - Соматичні права людини: становлення та сучасний стан (2015)
Червоненко В. В. - Организационно-методические основы преподавания сравнительного государствоведения (2015)
Бурденюк С. І. - Актуальні проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини з питань захисту права власності в Україні (2015)
Воробйова І. В. - Теоретичні засади трактування поняття "іноземні інвестиції", Крилов С. А. (2015)
Головачова А. С. - Правове становище страхових брокерів: проблемні аспекти (2015)
Гришко У. П. - Порушення перевізником умов договору перевезення пасажирів і багажу як підстава для захисту прав споживачів транспортних послуг (2015)
Крушельницька Г. Л. - Межі здійснення та обмеження права власності на тварин за законодавством України (2015)
Насурлаєва К. Е. - Виконання договору інжинірингу (2015)
Ставицький В. А. - Нерухомі речі як предмет договору про порядок володіння та користування спільним майном (2015)
Авескулов В. Д. - Скасування контрактної форми регулювання трудових правовідносин (2015)
Красюк Т. В. - Проблемні аспекти визначення поняття "науково-педагогічний працівник" (2015)
Устименко В. В. - Особливості організації роботи з кадрами в органах прокуратури України в надзвичайних ситуаціях, Лотюк Д. П. (2015)
Тараненко О. М. - Аграрне законодавство П. Скоропадського: історико-правовий аспект, Іващенко В. А. (2015)
Трегуб О. А. - Напрями адаптації законодавства про відходи до права Європейського Союзу (2015)
Бережна К. В. - Проблемні аспекти правового регулювання провадження адміністративних процедур в Україні (2015)
Бояринцева М. А. - Принципи адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах Європейського Союзу та Україні (2015)
Джафарова О. В. - Правова природа, сутність та особливості дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні (2015)
Макогонюк Ю. Ю. - Екологічна сфера як сфера розвитку інформаційного суспільства: понятійний апарат, загальна характеристика суспільних відносин (2015)
Петреченко С. А. - Порядок відновлення втраченого паспорта внутрішньо переміщеними особами: недоліки законодавчої техніки (2015)
Рущак І. Я. - Актуальні питання визначення підсудності адміністративних справ за участю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб (2015)
Фільштейн І. В. - Шляхи подолання корупції в органах внутрішніх справ Національної поліції України (на досвіді Грузії) (2015)
Фільштейн М. В. - Досвід країн Прибалтики в подоланні корупції в поліцейському середовищі (2015)
Шатрава С. О. - Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг органами внутрішніх справ: питання законодавчого закріплення (2015)
Аскеров С. С. - Порівняльно-правове дослідження кримінального провадження щодо адвокатів в Україні та Російській Федерації (2015)
Вечерова Є. М. - "Кримінальне право" та "кримінальний закон": співвідношення понять у контексті формування нової методології наукових пошукань (2015)
Галунько В. М. - Нормативно-правове регулювання слідчої діяльності (2015)
Іскендерова Г. Т. - Правові основи участі захисника в кримінальному провадженні на підставі угод (2015)
Лисецький О. О. - Кримінальна процесуальна компетенція слідчого (2015)
Новіков М. М. - До системи правових методів боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності (2015)
Осовський О. Д. - Типові ознаки протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних із порушенням правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (2015)
Пономарьова Т. І. - Дія принципу "non bis in idem" у межах інституту судимості неповнолітніх (2015)
Сироткіна А. О. - Порядок та особливості розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу в кримінальному провадженні (2015)
Сотула О. С. - "Спеціальні" вбивства та інші злочини, пов’язані з посяганням на життя (2015)
Шминдрук О. Ф. - Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Antoniuk O. V. - Characteristics of barbell trajectory in snatch, fulfilled by elite female weight-lifters, Pavlyuk O. S., Chopyk T. V., Pavlyuk E. A. (2016)
Bodnar I. R. - Assessment of senior pupils’ physical fitness considering physical condition indicators, Stefanyshyn M. V., Petryshyn Y. V. (2016)
Ivashchenko O. V. - Informative pedagogic control indicators of 14-15 years age girls’ motor fitness, Kapkan O. O. (2016)
Tihorskyу A. A. - Specific features of elite bodybuilders’ training process in competition period (2016)
Fedak S. S. - Functional fitness level of military college cadets, Afonin V. M., Nebozhuk O. R., Lashta V. B., Romaniv I. V., Dzyama V. V., Pylypchak I. V. (2016)
Fedyniak N. V. - Anti-aging by means of physical education (on example of swimming), Mytskan B. M. (2016)
Hossein Rangraz - Developing criteria for selecting freestyle wrestling coaches at international levels, S. S. Deshpande, Hossein Soltani. (2016)
Platonov V. N. - Doping in olympic sport: signs of the crisis and ways to overcome it (2016)
Submission of Manuscripts (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Drogomeretsky V. V. - Adaptation of ruffier’s test for assessment of heart workability of students with health problems , Kopeikina E. N., Kondakov V. L., Iermakov S. S. (2017)
Ivashchenko O. V. - Special aspects of motor fitness influence on level of 11-13 years’ age girls’ physical exercises’ mastering (2017)
Korobeynikov G. V. - Cognitive functions and success in choreography skills’ formation in secondary school age dancers, Myshko V. V., Pastukhova V. A., Smoliar I. I. (2017)
Koryahin V. M. - Control of psycho-physiological functions of students with ophthalmologic diseases in the process of physical education , Blavt O. Z., Stadnyk V. V. (2017)
Kovalchuk V. Ya. - Traumatism in training process of students – volleyball players (2017)
Lazarenko M. G. - Pedagogic control of schoolchildren fitness in skiing training with the help of posturography methods, Troyanovska M. M. (2017)
Mytskan B. M. - Correction of elderly age people’s psycho-physiological condition by recreation motor activity, Cynarski W., Fedoryuk A. V., Popel’ S. L., Mytskan T. S., Zemska N. O. (2017)
Sazonov V. V. - Peculiar aspects of qualified wrestlers’ special workability and supreme nervous system functioning at special training stage of preparatory period (2017)
Submission of Manuscripts (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Boloban V. N. - Perfection of coordination with the help of jump exercises on trampoline, Tereshchenko I. A., Otsupok А. P., Krupenia S. V., Kovalenko Y. O., Otsupok An. P. (2016)
Kolumbet A. N. - Correction of physical education program for technical higher educational establishment girl-students on the base of their health indicators, Dudorova L. Yu. (2016)
Kudryavtsev M. D. - Development dynamic of healthy life style personality component in relatively healthy students, Kramida I. E., Iermakov S. S., Osipov A. Yu. (2016)
Osipov A. Yu. - Modern methodic of power cardio training in students’ physical education., Kudryavtsev M. D., Kramida I. E., Iermakov S. S., Kuzmin V. A., Sidorov L. K. (2016)
Samokih I. I. - Physical workability as the base of students’ functional potentials (2016)
Barbas I. - Investigation of ego and task orientation among international wrestling referees , Bebetsos E., Christos K., Curby D., Mirzaei B. (2016)
Radzimińska A. - Academic youth’s health behavior, Weber-Rajek M., Lulińska-Kuklik E., Kaźmierczak U., Moska W. (2016)
Rahmat Ali Jafari - Anthropometrical profile and bio-motor abilities of young elite wrestlers, Arsalan Damirchi, Bahman Mirzaei, Hadi Nobari. (2016)
Submission of Manuscripts (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Bartnovskay L. A. - Health related applied technology of special health group girl students’ physical training , Kudryavtsev M. D., Iermakov S. S., Kravchenko V. M., Osipov A. Yu., Kramida I. E. (2017)
Druz V. A. - Individualization factors of students’ physical education at modern stage of its realization , Iermakov S. S., Artemyeva G. P., Puhach Y. I., Muszkieta R. (2017)
Fotynyuk V. G. - On health protection and health related physical culture trainings of first year students (2017)
Vasilios F. Giovanis - Evaluation of skis of alpine skiing behavior on the snow, Margarita K. Kampouri, Fotini D. Roumelioti. (2017)
Mahdi Amel Khabazan - The mid – term effect of kinesio taping on peak power of quadriceps and hamstring muscles after anterior cruciate ligament reconstruction, Hossein Soltani. (2017)
Mehrali Hemati-Nejad - Requirements for privatization of Iran pro league football clubs, Hamid-Reza Goharrostami, Seyyed Sajjad Hosseini. (2017)
Osipov A. Yu. - Means of optimal body mass control and obesity prophylaxis among students , Kudryavtsev M. D., Gruzinky V. I., Kramida I. E., Iermakov S. S. (2017)
Podrigalo L. V. - Prognostication of successfulness in arm-wrestling on the base of morphological functional indicators’ analysis , Galashko M. N., Iermakov S. S., Rovnaya O. A., Bulashev A. Y. (2017)
Submission of Manuscripts (2017)
Титул, зміст (2016)
Магдіч A. С. - Демократизація і економічне зростання: теоретичний аспект (2016)
Кузьмінов С. В. - Коротке політико-економічне визначення фашизму (2016)
Сілантьєв О. І. - Матеріальне багатство у категоріях цінності та корисності блага для суб’єктів сучасних економічних відносин (2016)
Королюк Т. О. - Структурні ризики державного боргу та політика запобігання дефолту в Україні (2016)
Кафка С. М. - Нефінансові необоротні активи: оцінка та звітність (2016)
Кузнецова С. А. - Система раннього запобігання та реагування як засіб підвищення фінансової стійкості малого підприємства, Вареник В. М., Гулевич Н. С. (2016)
Безус Р. М. - Формування системи лобі та адвокації розвитку органічного виробництва, Буртак C. Г. (2016)
Рижкова Г. А. - Проблеми працевлаштування молоді у світлі недоліків професійної освіти, Ризун Н. О. (2016)
Бухаріна Л. М. - Формування ефективної енергозберігаючої політики промислового підприємства, Титарчук Д. І. (2016)
Паршин Ю. І. - Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства (2016)
Сакно О. П. - Моделювання управління технічним станом автопоїздів для автопідприємства на основі кваліметричної моделі, Лисий О. В., Косарєв В. М. (2016)
Холод С. Б. - Порівняльний аналіз інвестиційної привабливості в період трансформації економічної системи (2016)
Вакарчук Т. С. - Модифікована модель економічного зростання, що враховує можливість державного регулювання (2016)
Задоя А. О. - Зовнішня торгівля України: сучасні масштаби, структура і тенденції (2016)
Хватов Ю. Ю. - Економіка Франції: етапи і аналіз сучасних тенденцій розвитку (2016)
Palladin A. - The EU projects and institutional changes in Ukraine (2016)
Реферати (2016)
Сторінка редактора (2016)
Пиріг Л. А. - За порогом двадцятиріччя, Таран О. І. (2016)
Иванов Д. Д. - Следующий шаг в лечении хронической болезни почек (2016)
Бевзенко Т. Б. - Поражение почек при криоглобулинемическом васкулите (2016)
Буднік Т. В. - Результати вивчення мікробіологічного портрета інфекції сечової системи в дітей м. Києва та Київської області, Мордовець Є. М. (2016)
Бабінцева А. Г. - Діагностична та прогностична цінність ліпокаліну сечі, асоційованого з желатиназою нейтрофілів, при гострому пошкодженні нирок у доношених новонароджених дітей із тяжкою перинатальною патологією (2016)
Лук’яненко Н. С. - Тканинна гіпоксія паренхіми нирок у дітей раннього віку в періоді повної ремісії гострого неускладненого пієлонефриту без порушення функції нирок, Кенс К. А., Петріца Н. А. (2016)
Зограб’ян Р. О. - Хронічне відторгнення ниркового алотрансплантата, Шелест В. В. (2016)
Україна відзначила Всесвітній день нирки (2016)
Ротова С. О. - Фізіологічні зміни в нирках у людей похилого віку (2016)
Препарат года (2015) в Италии среди потребительских симпатий (2016)
Настанови з лікування антибіотиками 2015–2016. Рекомендації з лікування дорослих пацієнтів (2016)
Положення для загальної практики і нефрології. Європейська асоціація урологів. Урологічні інфекції, 2016 (2016)
Смирнов А. В. - Национальные рекомендации "Острое повреждение почек: основные принципы диагностики, профилактики и терапии (2015 г.)". Часть I, Добронравов В. А. (2016)
Мельник А. А. - Нарушение липидного обмена и его коррекция при хронической болезни почек (2016)
Таран О. І. - Скринінг деяких захворювань нирок (2016)
Пам’ятка для пацієнта. Що треба знати про щеплення проти гепатиту В і грипу (2016)
Байрачна В. В. - Феномен правових традицій Римської імперії та Східної Римської імперії (2015)
Бернюков А. М. - Соцільний інтерпретатор в юридичній реальності (гносеологічний аспект) (2015)
Гойдало І. В. - Політико-правові погляди М. Грушевського як основа державотворчої діяльності Української Центральної Ради (2015)
Григоренко Д. А. - Первые попытки партии и правительства по вытеснению частной торговли в годы новой экономической политики в УССР (организационно-правовой аспект) (2015)
Мисюк Ю. І. - Проблемні аспекти інклюзивної освіти: комплексний підхід (2015)
Некоз А. В. - Юридичні клініки в системі розвитку безоплатної правової допомоги та перспективи їх діяльності в Україні (2015)
Прокоп Н. М. - Методологічні засади дослідження проукраїнської державницької діяльності А. Шептицького (2015)
Столярський О. В. - Міжнародний та національний правопорядок і забезпечення основних прав та свобод людини в умовах глобалізації: проблеми співвідношення (2015)
Булат Є. А. - Деякі аспекти правової охорони раціоналізаторської пропозиції в умовах розвитку інноваційних відносин (2015)
Вороніна І. С. - Характеристика договору на проведення клінічного випробування лікарського засобу для застосування людиною (2015)
Жарко О. Г. - Щодо критеріїв визначення подільного і неподільного співавторства (2015)
Кривов’яз О. М. - Система джерел цивільного права України (2015)
Спесивцев Д. С. - Реєстрація речових прав на нерухоме майно як конструкція юридичного факту в майнових правовідносинах (2015)
Ткачук О. С. - Гносеологічні засади сутнісного виміру цільових настанов у цивільному судочинстві (2015)
Шимко Ф. А. - Особливості припинення договірних зобов’язань прощенням боргу (2015)
Юркевич Ю. М. - Припинення договору простого товариства (2015)
Катрич А. В. - Суддя як особливий суб’єкт господарсько-процесуальної відповідальності (2015)
Смирнова Ю. О. - Суб’єктивні підстави для відводу (самовідводу) в господарському процесі (2015)
Кущ О. Є. - Житлово-комунальне господарство як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Лукацька Л. Г. - Основні завдання адвоката та їх співвідношення з завданнями адміністративного процесу (2015)
Сарана С. В. - Податковий режим як різновид правового режиму (2015)
Чепік-Трегубенко О. С. - Інформаційна система суспільства: теоретико-правовий аспект (2015)
Андрейко Ю. О. - Проведення допиту при розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: питання класифікації (2015)
Великодний Д. В. - Медіація як шлях удосконалення інституту угоди про примирення в кримінальному провадженні (2015)
Вишневська К. О. - Історична ретроспектива формування нормативного механізму протидії хабарництву (2015)
Давидюк В. М. - Особливості документування злочинів у сфері діяльності митних брокерів (2015)
Дуфенюк О. М. - Якість безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі: питання теорії і практики, Марко С. І. (2015)
Ізосімова К. С. - Поняття ресоціалізації та засоби її досягнення у колоніях мінімального рівня безпеки (2015)
Колінько О. О. - Вплив психологічних криз у дитячому віці на формування кримінальної віктимності (2015)
Олійник В. І. - Федеративна Республіка Німеччина на варті захисту державних секретів: кримінально-правовий аспект (2015)
Перешивко О. С. - Міжнародні стандарти криміналізації підкупу особи, яка надає публічні послуги (2015)
Поліщак Н. І. - Щодо питання про стягнення витрат, пов’язаних із прибуттям та викликом осіб до місця досудового розслідування або судового провадження (2015)
Скок О. С. - Категоризація злочинних діянь у кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2015)
Узунова О. В. - Участь адвоката в суді першої інстанції, Товстик П. О. (2015)
Фірман О. В. - Класифікація запобіжних заходів за КПК України (2015)
Чорноусько М. В. - Повноваження прокурора з нагляду за додержанням законів на стадії досудового розслідування кримінального провадження: питання класифікації (2015)
Потапов А. М. - Разработка и перспективы применения синтактных пенопластов в качестве теплозащитных материалов ракетно-космической техники, Симбиркина А. Н., Черваков О. В., Кисель В. М. (2016)
Бычков А. С. - Анализ эксплуатационных разрушений металлических конструкций авиационной техники, Федирко В. Н. (2016)
Левицький В. Є. - Морфологія та властивості полімерсилікатних композитів, Масюк А. С., Самойлюк Д. С., Білий Л. М., Гуменецький Т. В. (2016)
Букетов А. В. - Трибологічні властивості епоксикомпозитів, наповнених дисперсними частинками і термопластами, Браїло М. В., Кобельник О. С., Акімов О. В. (2016)
Yezli D. - Mechanical, thermal and optical properties of new chloroantimonite glasses in the Sb2O3–PbCl2–AgCl system, Legouera M., El Abdi R., Poulain M., Burgaud V. (2016)
Пархоменко О. О. - Особливості радіаційної крихкості сталей ЕІ-852 та ЕП-450, опромінених до доз 10…100 dpa, Воєводін В. М., Брик В. В., Купріянова Ю. Е., Лаптєв І. М., Ожигов Л. С., Савченко В. І. (2016)
Дурягіна З. А. - Мікромеханічні та електрофізичні властивості наноструктурованих діелектричних покривів Al2O3 на плоских нагрівних елементах, Ковбасюк Т. М., Беспалов С. А., Підкова В. Я. (2016)
Погрелюк І. М. - Зносотривкість титанового сплаву ВТ22 після азотування, суміщеного з термічною обробкою, Кіндрачук М. В., Лаврись С. М. (2016)
Казберук А. - Розподіл напружень біля кутових вирізів в ортотропній площині за симетричного навантаження, Саврук M. П. (2016)
Кундрат М. М. - Робоча довжина високомодульного лінійного включення за дії зосереджених циклічних сил в умовах плоскої задачі (2016)
Андрейко І. М. - Анізотропія циклічної тріщиностійкості алюмінієвих сплавів після тривалої експлуатації, Головатюк Ю. В., Осташ О. П., Семенець О. І., Ковальчук Л. Б. (2016)
Дзюбик А. Р. - Вплив залишкових напружень на граничну рівновагу трубопроводу з внутрішньою тріщиною довільної конфігурації, Николишин Т. М., Пороховський Ю. В. (2016)
Калиняк Б. М. - Забезпечення нульових радіальних напружень у неоднорідному довгому порожнистому циліндрі стаціонарним температурним полем (2016)
Козак Л. Ю. - Дискретні моделі пластичної деформації твердих тіл під впливом високого гідростатичного тиску (2016)
Литвиненко Я. В. - Моделювання впорядкованого рельєфу поверхні статично деформованого алюмінієвого сплаву, Марущак П. О., Лупенко С. А., Попович П. В. (2016)
Bendaha H. - Investigation of corrosion-resistant properties of aurantium oil in 1 M HCl, Elmsellem H., Aouniti A., Mimouni M., Chetouani A., Hammouti B. (2016)
Слободян З. В. - Вплив екстрактів рослинної сировини на корозію та корозійно-втомне руйнування сталі у прісній воді, Маглатюк Л. А., Хабурський Я. М., Купович Р. Б. (2016)
Джала Р. М. - Вимірювання електричних потенціалів для діагностування протикорозійного захисту металоконструкцій, Вербенець Б. Я., Мельник М. І. (2016)
Володимир Панасюк (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Григорій Никифорчин (до 70-річчя від дня народження) (2016)
Ясній П. В. - ХІV польсько-українсько-німецька Літня школа з механіки руйнування, Никифорчин Г. М. (2016)
Стащук М. Г. - Проблеми механіки крихкого руйнування (2016)
Лук’яненко О. Г. - Проблеми матеріалознавства та інженерії поверхні металів (2016)
Червінська Н. Р. - Корозія. Захист металів від корозії (2016)
Рицар Д. І. - Захист дисертацій (2016)
Андрєєва І. - Акціональний фрейм концепту HORROR: конвенційний зміст і трансформації (2015)
Андрусь А. - Cемантико-когнітивний підхід у сучасних лінгвокогнітивних пошуках (2015)
Боднар І. - Концепт ОСВІТА як фрагмент мовної картини світу носіїв англійської мови (2015)
Велика І. - Вербалізація концепту GÜTE в моделі світу Е. Т. А. Гофмана (на матеріалі казки "Крихітка Цахес на прізвисько Циннобер"), Яценко В. (2015)
Веприняк І. - Онейротекстуальна репрезентація ментальних просторів в оповіданні Теодора Рубіна "Lisa and David" (2015)
Івлюшкіна Н. - Засоби вербалізації концепту "кохання" в народнопісенних текстах Великої Британії (2015)
Каліщук Д. - Особливості вербалізації концепту FREEDOM в американському політичному дискурсі в період глобалізації, Лазука О. (2015)
Каліщук Д. - Концептуальна метафора в політичному дискурсі: гендерний аспект, Приймак Н. (2015)
Качмар О. - Комунікативні стратегії психотерапевтичного сеансу (2015)
Крайник О. - Фреймова модель мовленнєвих актів заперечення (2015)
Левченко О. - Порівняння з компонентом-артефактом у сучасній українській та німецькій художній прозі, Ліхнякевич І. (2015)
Лектоваров К. - Англомовний концепт Security (лінгвокогнітивне дослідження ядерної і медіальної зон) (2015)
Литвин О. - Дослідження антонімічних відношень у психолінгвістичному експерименті (2015)
Пасик Л. - Когнітивний простір суб’єкта вибору як частина когнітивного простору ситуації вибору партнера (2015)
Печко Н. - Непорозуміння як елемент інтерпретаційної трихотомії (2015)
Полюжин М. - Типология и основные функции концептов, Остапчук А. (2015)
Розвод Е. - Методи дослідження лінгвокультурних концептів (2015)
Угринюк Р. - Основні ознаки концепту Ввічливість у німецькій мовній картині світу, Угринюк В. (2015)
Чумакова К. - Національно-специфічні засоби вербалізації концепту "ДОРОЖНІЙ ТРАНСПОРТ" у британській лінгвокультурі (2015)
Ярич М. - Домени профілювання концепту Language / Мова (2015)
Ботвінко-Ботюк О. - Синтаксична характеристика висловлень презирства, Коляда Е. (2015)
Дмитрук О. - Залучення колірного та звукового символізму для маніпуляції свідомістю (2015)
Карпіна О. - Психологічний аспект вивчення комунікативної поведінки депресивної особистості (2015)
Кириченко Т. - Кооперативні перебивання та їх різновиди у мовленнєвій інтеракції (2015)
Kyshenia Yu. - The Phenomenon of Plain English in British Correspondence (2015)
Корольов І. - Модуси привітання в українській та англійській кооперативній комунікативній поведінці (2015)
Макарук Л. - Вербальні та невербальні засоби в англомовній комунікації (2015)
Морозова И. - Синтаксический код лжи (2015)
Мудрик Л. - Просодичні маркери стилістичної та модальної варіативності англійського поздоровлення, Лісінська Т. (2015)
Павлюк А. - Параметрична спрямованість компліменту в мовленнєвих актах (на матеріалі творів Шарлотти Бронте "Джейн Ейр" та Емілі Бронте "Грозовий перевал"), Рогач О. (2015)
Рудик І. - Лінгвістична неввічливість як засіб побудови новинного інтерв’ю (2015)
Тхір М. - Реалізація комунікативної стратегії презентації в політичних промовах Президента США Б. Обами (2015)
Біскуб І. - Мова експертних систем: штучна чи природна? (2015)
Єсипенко Н. - Структура й еволюція лінгвокультурного концепту (2015)
Загнітко А. - Теорія граматизації: категорійно-рівневий простір (2015)
Канонік Н. - Наукові підходи до вивчення лексико-семантичних полів у лексико-семантичній системі сучасної англійської мови, Шкаровецька А. (2015)
Кульчицький І. - Кількісний аналіз новел В. Стефаника та їх перекладів англійською мовою, Калимон Ю. (2015)
Лазебна О. - Наукові дискусії щодо статусу сучасної німецької мови Австрії (2015)
Левчук А. - Штучний інтелект: лінгвістичні аспекти (2015)
Маріна О. - Методика аналізу парадоксальності в поетичному дискурсі (2015)
Полюжин М. - Поняття, концепт та його структура (2015)
Приходько А. - Синкретизація реченнєвої матерії як механізм конституювання політаксису (2015)
Рудківський О. - Становлення зімкнених приголосних у германських та слов’янських мовах (2015)
Тригуб Г. - Психолінгвістичні особливості афективно-мотиваційних стратегій оволодіння іноземною мовою (2015)
Ваврінчік Р. - Особливості вживання перформативних мовленнєвих актів у біблійних проповідях (2015)
Вербицька А. - Лінгвістичні аспекти дослідження дистресу (2015)
Волощук І. - Актуалізація іллокутивних актів у текстах англомовних політичних промов, Усик Г. (2015)
Дзюбіна О. - Емоційно-оцінний компонент у тематичних групах неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook (2015)
Морєва Г. - Про комунікативно-прагматичний потенціал апроксиматорів (2015)
Панченко І. - Адресатна референція як засіб реалізації Принципу Ввічливості (2015)
Тараненко Л. - Англійська народна загадка: просодична організація, емоції, прагматика (2015)
Царьова Л. - Специфіка творення метеорологічних абревіатур у контексті авіаційної англійської мови (2015)
Шевченко В. - Приховані перформативні висловлення в німецькомовному діалогічному дискурсі XV–XХI ст. (2015)
Шуляк І. - Непрямий мовленнєвий акт як мовний репрезентатив комунікативної інтенції (2015)
Волкова С. - Міфолорно-авторські образи-дійства в амеріндіанських художніх прозових текстах: когнітивно-семіотичний аспект (2015)
Дорменєв В. - Репрезентація концепту радість пареміологічними засобами німецької й англійської мов (2015)
Жук М. - Поняття культурема в контексті сучасних лінгвокультурологічних досліджень (2015)
Загородня О. - Семантичні домінанти в структурі суспільно-політичного фрагмента мовної картини світу української та зарубіжної молоді (2015)
Пожарицька О. - Упізнати хорошу людину за словами: лінгвопрагматичні характеристики мовлення головного героя в романах жанру "вестерн" (2015)
Решетова О. - Соматичний код культури в англомовній картині світу (2015)
Томенчук М. - Ключові лінгвокультурні концепти в американському варіанті сучасної англійської мови (2015)
Федецька Ю. - Феномен батьківства в англомовних країнах: соціокультурний аспект (2015)
Щербатюк В. М. - Життя вченого могло обірватися в розпал репресій до 115-ї річниці професора Івана Поваженка, Ткаченко С. М. (2016)
Рудик С. К. - Вплив ідей С. С. Євсеєнка на військового хірурга І. О. Поваженка, Стегней М. М., Глухий О. Б. (2016)
Бородиня В. І. - Піометра кобил (клінічні ознаки, діагностика), Панімаш Т. І. (2016)
Хомич В. Т. - Морфогенез плямок Пейєра сліпих кишок качок віком 150-240 діб, Мазуркевич Т. А. (2016)
Ільницький М. Г. - Поширення хірургічної патології у собак в деяких районах м. Одеси, Гєрдеєва А. О. (2016)
Мельник О. О. - Біоморфологія кісток плечового суглоба деяких представників ряду лелекоподібних, Кінда В., Кубяк Д. (2016)
Плисюк В. М. - Діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії у свійського кота: клінічні дослідження, Цвіліховський М. І. (2016)
Роман Л. Г. - Фармакопрофілактика мастита у лактуючих корів з застосуванням нового захисного крема "Доярушка" (2016)
Рубленко С. В. - "Бутомідор" в анестезіологічному забезпеченні оперативних втручань із соматичним типом больової реакції у собак, Яремчук А. В. (2016)
Стегней Ж. Г. - Морфологічні особливості тканинних компонентів і кровоносних судин останнього ребра телят неоднакового морфофункціонального статусу (2016)
Сухонос В. П. - Особливості лікування собак за відкритих переломів кісток (2016)
Вальчук О. А. - Акушерська та гінекологічна диспансеризація корів як складова ветеринарного благополуччя у скотарстві, Любецький В. Й., Сухонос В. П. (2016)
Мисак А. Р. - Ефективність комплексного лікування собак за злоякісних новоутворень молочної залози, Пріцак В. В., Леньо Ю. М. (2016)
Солонін П. К. - Дослідження ефективності препарату "Буторфанол Тартрат 10 мг/мл" виробництва ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" за загальної анестезії котів, Куліда М. А. (2016)
Білий Д. Д. - Клініко-гемостазіологічне обгрунтування використання електрокоагуляції за мастектомії у собак з пухлинами молочної залози, Рубленко М. В. (2016)
Бондар О. О. - Реґіонарне застосування антибіотиків та препаратів йоду в комплексних схемах лікування корів за гнійного ендометриту, Керничний С. П., Захарова Т. В., Бондар О. О. (2016)
Борнуковська Л. М. - Мікробний ценоз секрету паранальних залоз свійських котів у нормі та за гострого запалення (2016)
Данчук О. В. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів у еритроцитах поросят за дії міцелярної форми токоферолу, Постой Р. В., Карповський В. В., Клюцук М. Р., Скригіна В. М., Карпорвський В. І., Желтоножська Т. Б., Пермякова Н. М. (2016)
Дорощук В. О. - Обґрунтування патогенетичних механізмів субатрофії очного яблука, спричиненої стрептококовим увеїтом молодняка великої рогатої худоби (2016)
Дишлюк Н. В. - Особливості топографії та будови імунних утворень стравоходу курей віком 90, 120 і 150 діб (2016)
Гальчинська О. К. - Протимікробна та протигрибна активність ефірних олій, Сорокіна Н. Г., Галка В. І. (2016)
Грушанська Н. Г. - Клініко-гематологічні показники корів північно-східної іогеохімічної зони України за різних технологій утримання, Костенко В. М., Долецький С. П., Цвіліховський М. І. (2016)
Ільницький М. Г. - Динаміка реографічних показників у собак за виконання епідуральної блокади 0,2% розчином бупівакаїну самостійно і на фоні премедикації ксилазином, Слюсаренко Д. В. (2016)
ЦвіліховськийЙ М. І. - Терапевтична ефективність комплексу амінокислот у хворих за епілепсії собак, Якимчук О. М., Іванченко Н. Ю. (2016)
Кладницька Л. В. - Метод отримання культури нейральних стовбурових клітин кота, Мазуркевич А. Й., Величко С. В. (2016)
Kymchuk V. - Synovial fluid research as a part of arthropathology differential diagnostic (2016)
Козій В. І. - Сучасні аспекти грижоносійства у свиней в умовах свинарського комплексу, Чорнозуб М. П. (2016)
Любецький В. Й. - Вплив молочної продуктивності на відтворювальну здатність корів, Масалович Ю. C. (2016)
Масліков С. М. - Морфологічні та імунологічні зрушення в організмі котів за стафілококового кератокон’юнктивіту (2016)
Міластная А. Г. - Застосування клітинно-асоційованої терапії собакам із гострим панкреатитом (2016)
Омельяненко М. М. - Патоморфологічні зміни в організмі кота за гіпертрофічної кардіоміопатії, Гаркуша С. Є., Постовик С. В. (2016)
Рубленко М. В. - Кістковий метаболізм у собак за ускладненого перебігу репаративного остеогенезу та заміщення кісткових дефектів остеотропними матеріалами, Власенко В. М., Семеняк С. А. (2016)
Семіренко В. В. - Ефективність методів профілактики хвороб копитець у свиней з мідним купоросом і засобом гігієни для копитець SVITECO-CFC (2016)
Синяговська К. А. - Морфоструктурна характеристика остеосаркоми трубчастих кісток у собак, Сарбаш Д. В. (2016)
Скляров П. М. - Розробка способу підвищення життєздатності новонароджених ягнят з використанням нанобіоматеріалів, Кошевой В. П. (2016)
Зажарська Н. М. - Порівняльна характеристика коров’ячого і козиного молока за даними лабораторії LILCO (2016)
Звенігорська Т. В. - Вплив препарату "Сіфузол" на рівень цитокінів у сироватці крові щурів за гострого запалення, Киричко Б. П. (2016)
Односум Г. В. - Оздоровлення бджіл за нозематозу без антибіотиків, Сорока Н. М., Єфіменко Т. М. (2016)
Радзиховський М. Л. - Епізоотологічні особливості коронавірусного ентериту собак (2016)
Скрипка М. В. - Патоморфологічні зміни в організмі поросят в продромальний період колібактеріозу, Запека І. Є. (2016)
Якубчак О. М. - Результати моніторингових досліджень щодо поширення кампілобактерій в ЕС, Лапа О. Ю., Баширова А. В. (2016)
Куліда М. А. - Патоморфологічні зміни матки сук і кішок за хламідіозу та мікоплазмозу, Провалова О. П. (2016)
Степанова Н. О. - Скрябініози – небезпечні захворювання свійських курей та індиків півдня України, Богач М. В., Корнюшин В. В., Гребень О. Б. (2016)
Галат М. В. - Поширення збудника токсоплазмозу серед членистоногих родини IXODIDAE, Бойко О. Б. (2016)
Галатюк О. Є. - Епізоотологічний моніторинг заразних хвороб медоносних бджіл у північно-західному регіоні України, Тушак С. Ф. (2016)
Козловська Г. В. - Превентивна активність композиції лакто- і біфідобактерій за експериментальної колібактеріозної інфекції у білих мишей (2016)
Скрипка М. В. - Патоморфологічні зміни в печінці великої рогатої худоби за дикроцеліозу, Кручиненко О. В., Прус М. П. (2016)
Омельяненко М. М. - Деякі патоморфологічні зміни в організмі собак, викликані Dirofilaria Immitis, Гаркуша С. Є., Жердецька А. В. (2016)
Євстаф'єва В. О. - Гематологічні показники молодняка великої рогатої худоби за трихурозної інвазії, Шевченко Т. С. (2016)
СкибіцькийЙ В. Г. - Проблема реовірусних інфекцій у ветеринарній медицині, Козловська Г. В. (2016)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в печінці, нирках і підшлунковій залозі собак за експериментального ентерального саркоцистозу, Прус М. П., Зворигіна В. Є. (2016)
Асланов С. К. - Распадение газовой струи внутри жидкой среды на пузырьки, Косой М. Б., Царенко А. П. (2016)
Безкоровайна Л. Л. - Про квазіареальну нескінченно малу деформацію катеноїда, Хомич Ю. С. (2016)
Бокало М. М. - Мішані задачі для нелінійних параболічних рівнянь зі змінними показниками нелінійності та інтегральними операторами типу Вольтерра, Сус О. Я. (2016)
Гузик Н. М. - Нелокальна обернена задача для параболічного рівняння з сильним степеневим виродженням (2016)
Комлева Т. А. - Условия существования и единственности решения для многозначных интегральных уравнений Вольтерра, Плотникова Л. И., Плотников А. В. (2016)
Скрипник Н. В. - Усреднение нечетких интегральных уравнений с постоянным запаздыванием (2016)
Щёголев С. А. - Блочная диагонализация линейной однородной дифференциальной системы с коэффициентами осциллирующего типа в резонансном случае (2016)
Kichmarenko O. - Approximation of solutions to the optimal control problem for the impulsive system with maximum, Sapozhnikova K., Dashkovskiy S. (2016)
Varbanets S. - On exponential sums involving the divisor function over Z|i| (2016)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2016)
Бражко О. В. - Венчурне інвестування і інноваційні технології в умовах нової економіки (2016)
Бурбело О. А. - Наука як продуктивна сила в реаліях України, Бурбело С. О. (2016)
Деркач І. О. - Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України (2016)
Андрейчук Н. - Репрепродуктивна інтерпретація тексту: у пошуках канонів відтворення культурного семіозису в перекладі (2015)
Маркіна І. А. - Адаптація концепції сталого розвитку в практику державного антикризового управління охороною здоров'я, Аль Ширафi Мохаммед Авад (2016)
Дейнеко І. - Відтворення в українських перекладах описів одягу як складової частини формування художніх образів у романі Ч. Дікенза "Пригоди Олівера Твіста" (2015)
Руденська В. В. - Моделі інформаційної підтримки процесів інтеграції у металургійній галузі, Левицький С. І., Михайлик Д. П. (2016)
Дейнеко І. - Особливості відтворення стилістичних засобів виразності в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі "Сага про Форсайтів" (2015)
Тюрев В. К. - Стратегия повышения качества в конкурентной среде (2016)
Дмитрук В. - Про деякі особливості перекладу комп’ютерних термінів у технотрилері Дена Брауна "Цифрова фортеця" (2015)
Ильин С. Ю. - Построение экономико-математических зависимостей между результативными и факторными показателями финансов организаций, Генералова А. В. (2016)
Ковтун О. - Структурно-семантичні особливості аналітичних номінацій авіаційної термінології в аспекті перекладу, Єнчева Г. (2015)
Маликова Т. Ш. - Администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, Агадуллина А. Х., Туктарова И. О. (2016)
Кулєзньова С. - Перекладознавчий аспект стратегії хеджування в науковому тексті, Філіпов Р. (2015)
Павлов К. В. - Финансово-кредитные и налоговые методы государственного регулирования научно-технического прогресса (2016)
Нічаєнко І. - Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження оцінки іспанського концепту КРАСА в оригіналі та перекладі (2015)
Калінеску Т. В. - Адаптація міжнародних стандартів фінансової звітності до умов функціонування вітчизняних підприємств (2016)
Ольховська Н. - Типи абревіатур у галузі садівництва та городництва і способи їх перекладу (на матеріалі німецької та української мови), Колосовська З. (2015)
Мокій А. І. - Розвиток підприємств креативного сектора економіки у транскордонному просторі, Дацко О. І. (2016)
Рудницька Н. - Переклад як засіб формування радянського канону світової літератури: ідеологічний аспект (2015)
Васильев В. В. - Анализ особенностей производства и жизнедеятельности человека на Севере России, Селин В. С. (2016)
Ткачівська М. - Молодіжні сленгізми geil, cool у німецькомовних перекладах творів українських письменників-постмодерністів (2015)
Ліхоносова Г. С. - Системи формацій соціально-економічного відторгнення сучасного інформаційного суспільства (2016)
Янісів М. - Середньовічні ремесла в англомовній історичній прозі та семантико-стилістичні особливості їх перекладу українською мовою, Лішнянський В. (2015)
Зеленко О. О. - Сталий розвиток туризму в депресивних регіонах України (2016)
Гаврилюк І. - Основні підходи до вивчення феноменів свій і чужий у сучасній лінгвістиці (2015)
Кашин О. О. - Ижевская агломерация: геоэкономический анализ, Кудрявцев А. Ф., Лекомцев О. Л. (2016)
Єфремова Н. - Методи дослідження лексичної синонімії, Гончарук С. (2015)
Маликов Р. И. - Инструментарий диагностики параметров административного регулирования предпринимательства в регионе, Гришин К. Е. (2016)
Липка С. - Лексико-семантичні характеристики дієслів на позначення зухвалої поведінки в сучасній німецькій мові (парадигматичний, синтагматичний та епідигматичний аспекти) (2015)
Сергієнко А. В. - Моделювання інноваційної складової техногенного регіонального виробництва (2016)
Литвин А. - Телескопія як ефективний спосіб утворення неологізмів у лексиці англійської мови спортивно-туристичної сфери (2015)
Юсупов К. Н. - Проблемы оценки финансового потенциала региона (на материалах республики Башкортостан), Янгиров А. В., Ахунов Р. Р. (2016)
Навроцька І. - Функціональний аспект розмежування омонімії та полісемії іменників у сучасній англійській мові (2015)
Редакційна колегія рекомендує (2016)
Овсянко О. - Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти (2015)
Відомості про авторів (2016)
Онищенко І. - Англійські парні словосполучення (біноми): класифікація за семантичною ознакою (2015)
Облікові дані (2016)
Пономарьова О. - Деякі аспекти дослідження фразеологізмів із компонентом-назвою людини за родом занять (на матеріалі української, англійсько, німецької мов) (2015)
Вимоги до оформлення статтей (2016)
Федонюк В. - Назви осіб іспанського походження в чеській мові (2015)
Швачко С. - Ословлення аксіологічних параметрів денотатів на матеріалі англомовного дискурс, Шуменко О. (2015)
Альбота С. - Мовні засоби втілення символу "Фауст" у "Трагічній історії доктора Фауста" Крістофера Марло (2015)
Галуцьких І. - Сенсорно-чуттєве тіло та його художня репрезентація в образно-наративній структурі англійської літератури модернізму й постмодернізму (2015)
Горюнова М. - Родова специфіка художнього діалогу в епосі та драмі (на матеріалі творів Ф. Дюрренматта) (2015)
Єршова І. - Мультимедійний жанр "Презентація Powerpoint" на уроках англійської мови (2015)
Крисанова Т. - Нелінгвальні засоби передачі негативних емоцій в англомовному кінодискурсі (2015)
Павленко Л. - Соціорольові та гендерні особливості дискурсивного акту "підхоплення" в сучасному англійському діалогічному мовленні (2015)
Савчук Р. - Архітектоніка й образно-стилістична своєрідність прозового твору XX ст.: наративно-поетологічний погляд на французький художній дискурс (2015)
Стернічук В. - Категорія модальності в контексті німецькомовної спадщини Уве Йонсона (2015)
Томахів М. - Дистинктивні ознаки відеолекції як жанру сучасного наукового англомовного дискурсу (2015)
Ущина В. - Фрактальна природа суб’єктного позиціонування в англомовному дискурсі ризику (2015)
Яхонтова Т. - Жанр наукового проекту: комунікативно-функціональні та структурно-семантичні характеристики (2015)
Волох С. - Організація роботи в парах під час проведення занять з іноземної мови в непрофільному ВНЗ (2015)
Коломієць С. - Ділова гра в аспекті міжпредметних зв’язків у навчанні іноземних мов у технічному університеті (2015)
Олександрова Г. - Імплементація прийому синонімії в межах комунікативного простору (2015)
Панасюк Ю. - Компетентнісний підхід у викладанні іноземної мови (2015)
Петровська Н. - Використання синонімів та антонімів на заняттях з англійської мови (2015)
Снєда Ю. - Змістові компоненти іншомовної підготовки (2015)
Ганжело С. - Типологія фразеологічної контамінації в німецькій мові (2015)
Гороть Є. - Функціонально-жанрові особливості англомовної наукової статті, Малімон Л. (2015)
Давиденко Т. - Варіативність антецедентів займенникових контекстів (на матеріалі журналу "The Economist"), Матвійчук Т. (2015)
Жихарєва О. - Екологічна образність в англомовних псалмах про природу: лінгвостилістичний аспект (2015)
Ізотова Н. - Монтажна композиція в романах Дж. М. Кутзее: моделювання ігрового стилю (2015)
Комар Л. - Варіювання фонетичної структури іншомовного слова як специфічна риса його фонологічного засвоєння (на матеріалі загальноамериканської вимовної норми) (2015)
Ladnytska O. - The Comic Effect in David Lodge’s "Campus Trilogy”: Linguistic Means and Extralinguistic Factors, Kozhemyako N. (2015)
Лангенбах М. - Автоматичний синтаксичний аналіз речення за принципами граматики залежностей (2015)
Лисецька Н. - До питання актуальних фразеологічних інновацій сучасної німецької мови (2015)
Марченко В. - Зіставний аудитивний аналіз інтонаційного оформлення мовленнєвого та мовленнєво-музичного твору (2015)
Станіслав О. - Сепаратизація як прояв актуалізуючого типу синтаксису (на матеріалі сучасної французької мови) (2015)
Джура М. - Cлово про Галина Мартирія Андрійовича та його словники (2015)
Калиновська І. - Проблеми стандартизації англійської екомаркетингової термінології, Кушнерук С. (2015)
Кізіль М. - Абревіатури та скорочення в сфері комп’ютерних технологій англійської мови (2015)
Коваль О. - Термінологія тенісу як системно-структурне утворення (2015)
Коваль Р. - Епоніми в термінології фізичної і медичної реабілітації (на матеріалі французької та української мов) (2015)
Петренко О. - Особливості перекладу тексту науково-технічного стилю (2015)
Саламаха М. - Методи дослідження англомовного терміна охорони довкілля (2015)
Vovchanska S. - Cohesion potential of the German professional marketing language (2015)
Зубань О. - Електронні частотні морфемні словники в Корпусі української мови (2015)
Приступа Т. - Положення прагматичної лінгвістики у проекції на двомовні галузеві словники (2015)
Поворознюк Н. І. - Проектування бази даних модуля студента у системі підтримки вивчення дисциплін, Бобрівник К. Є., Грибков C. B. (2017)
Полупан В. В. - Структура автоматизованої системи розширеного керування для координації суміжних станцій цукрового заводу, Сідлецький В. М. (2017)
Пупена О. М. - Сучасні стандарти інтегрованого керування і шляхи їх впровадження в Україні, Ельперін І. В., Міркевич Р. М. (2017)
Скроцька О. І. - Рекомбінантні організми як перспективні продуценти фактора некрозу пухлин, Харченко Є. В. (2017)
Шкут O. О. - Можливості використання сідерофорів, Карпов О. В. (2017)
Пирог Т. П. - Синергічна дія поверхнево активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405 і антифунгальних засобів, Никитюк Л. В. (2017)
Лич І. В. - Біоінженерні аспекти створення каталітичних антитіл, Дорошко Ю. М., Бородіна О. О., Шульженко В. С. (2017)
Страшинська Л. В. - Маркетингові аспекти розвитку ринку снеків в Україні, Ніколаєнко І. В. (2017)
Еш С. М. - Сучасні зміни у сфері місцевих фінансів, Головіна В. В. (2017)
Сологуб О. П. - Матриця Бостонської консалтингової групи як інструмент аналізу ринку праці, Никоненко А. В. (2017)
Грищенко Д. Г. - Мотивація персоналу як основний інструмент досягнення цілей організації, Дворак Ю. С. (2017)
Сімахіна Г. О. - Лікарські трави як важлива складова аюрведичної та вітчизняної систем оздоровлення, Науменко Н. В. (2017)
Шевченко О. Ю. - Реологічний підхід до валкового нагнітання середовища, Ткачук Н. А., Стадник І. Я., Деркач А. В. (2017)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення об’ємної теплоємності с•r міжкристального розчину сахарози при уварю-ванні цукрового утфелю (2017)
Копиленко А. В. - Класифікація та аналіз роботи промислових ферментерів з підведенням енергії рідкою фазою, Кутовий М. Г., Поводзинський В. М., Шибецький В. Ю. (2017)
Булій Ю. В. - Інноваційна технологія ректифікації в режимі контрольованих циклів затримки і переливу рідини, Шиян П. Л., Куц А. М., Кириленко Р. Г. (2017)
Якобчук Р. Л. - Інертний носій для сушіння харчових продуктів на його поверхні у віброкиплячому шарі, Яровий В. Л. (2017)
Бржезицький В. О. - Частотні характеристики, обумовлені неідентичністю R-, C-елементів високовольтного подільника напруги, призначеного для вимірювання показників якості електроенергії, Десятов О. М., Маслюченко І. М., Яценко І. С. (2017)
Балюта С. М. - Система керування напругою з нечіткими регуляторами в системі електропостачання промислового підприємства, Йовбак В. Д., Копилова Л. О., Корольов Є. О. (2017)
Романенко В. М. - Методи розв’язків задач теплопровідності за допомогою переходу до відповідних різницевих рівнянь на півосі (2017)
Павелко В. І. - Підвищення енергоефективності парогенераторів малої і середньої потужності в котельних установках м’ясопереробних підприємств, Глиняний С. І. (2017)
Гусятинська Н. А. - Дослідження ефективності застосування природного антимікробного засобу "Бетастаб" при переробленні цукрових буряків, Нечипор Т. М., Тетеріна С. М. (2017)
Омельченко Х. В. - Комплекс йоду з β-циклодекстрином як функціональна добавка у технології варених ковбасних виробів, Полумбрик М. О., Пасічний В. М., Полумбрик О. М. (2017)
Сильчук Т. А. - Дослідження біотехнологічних властивостей тістових напівфабрикатів, Дробот В. І. (2017)
Кошова В. М. - Вплив температури води на тривалість замочування гречки, Мукоїд Р. М., Коберніцька А. О. (2017)
Янчик М. В. - Якість кондитерських напівфабрикатів з рослинними порошками впродовж зберігання, Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Янчик О. П. (2017)
Любцова Ю. Л. - Визначення оптимального складу суміші зелених соусів за вмістом вітаміну С, Попова Н. В., Мисюра Т. Г. (2017)
Марченко Т. С. - Наукове обгрунтування доцільності використання крохмальної патоки у складі йогуртів, Поліщук Г. Є. (2017)
До відома авторів (2017)
Шевченко В. А. - Зарубіжний досвід управління закладами охорони здоров’я (2016)
Shenderivska L. P. - Image management for the publishing house, Chumak O. S. (2016)
Шляга О. В. - Сутність та види модернізації промислових об’єктів, Вертегел А. В. (2016)
Бітюк І. М. - Становлення та розвиток концепції бізнес-інкубування: закордонний досвід (2016)
Буряк А. А. - Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості промисловості регіонів України (2016)
Венгер О. І. - Сутність та значення соціально-адміністративних послуг у соціальній державі (2016)
Кирлик Н. Ю. - Логістичний кластер як засіб комунікаційної політики (2016)
Купира М. І. - Оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України (2016)
Мошак О. В. - Зарубіжний досвід регіонального менеджменту в аграрній сфері, Тромпак О. В., Стан І. М. (2016)
Приходченко Т. А. - Основи управління сталим розвитком регіону (2016)
Проданова Л. В. - Проблемні аспекти розвитку ринку будівельної галузі України, Панкова Л. І., Зайва Ю. О. (2016)
Курильців Р. М. - Трансакційні витрати на реєстрацію прав на землю як критерій оцінки ефективності управління землекористуванням (2016)
Скаковська С. С. - Управління туристично-рекреаційним потенціалом регіону (2016)
Башинський Т. В. - Елементи та функції системи механізмів формування та реалізації соціальної політики держави (2016)
Пріхно І. М. - Тенденції розвитку та забезпечення соціальної сфери в Україні (2016)
Abdulla A. - Theoretical and methodological basis of foreign direct investment research (2016)
Гудзовата О. О. - Зарубіжний досвід державної грошово-кредитної політики та зміцнення фінансової безпеки (2016)
Донець О. Б. - Формування системи гарантування кредитів малим та середнім підприємствам (2016)
Жердецька Л. В. - Розвиток методичних підходів до визначення системно важливих банків, Федоришина К. О. (2016)
Завадська Д. В. - Аналіз регіональної банківської системи Одеського регіону, Хархардіна Д. Ю. (2016)
Зайцев О. В. - Взаємодія монетарної інфляції з індексом цін у галузях транспорту і зв’язку (2016)
Заіка А. М. - Аналіз сучасних форм функціонування домогосподарств в Україні (2016)
Маслий Н. Д. - Исследование современного состояния банковского сектора Украины, Мальченко А. В. (2016)
Мунтян В. В. - Державні цільові програми як інструмент фінансування молодіжної політики в Україні (2016)
Полинюк Н. І. - Перспективи впровадження зарубіжного досвіду міжтериторіального фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Савчук О. О. - Економічна сутність податкових надходжень у системі фінансово-економічного регулювання (2016)
Сергєєва Л. Н. - Моделювання впливу комерційних банків на фінансову активність домогосподарств, Ковтун О. А. (2016)
Шевчук Ю. В. - Концептуальні підходи до впровадження страхової медицини в Україні (2016)
Щербатих Д. В. - Теоретична концептуалізація та фундаментальні основи формування банківської системи (2016)
Ярош М. В. - Оптимізація оподаткування пдв: оцінка рівня податкового навантаження при оподаткуванні сільськогосподарських продуктів (2016)
Макаренко А. П. - Теоретико-методичні основи та практичні підходи до вдосконалення аудиту лізингових операцій, Меліхова Т. О. (2016)
Usatenko О. V. - Determining historical development stages to improve reporting system of institutional investors (2016)
Кирій В. В. - Модель нейролінгвістичної сегментації споживачів в умовах обмеженої кількості інформації, Мендюк О. В., Чеченець Д. О. (2016)
Норік Л. О. - Визначення оптимальної структури промислового комплексу національної економіки за показником ВВП на душу населення, Григоренко А. А. (2016)
Рощина Н. В. - Оптимізація показників фінансового стану підприємства на основі аналізу його фінансової звітності, Зелікман А. В. (2016)
Перельмутер А. В. - Расчетные сочетания нагрузок для проверки надежности конструкций (обзор), Пичугин С. Ф. (2015)
Білик С. І. - Теоретичне порівняння фактора стійкості і коефіцієнта поздовжнього згину центрально-стиснутих сталевих колон з урахуванням початкових деформацій та вигинів (2015)
Нілов О. О. - Експериментальні дослідження роботи сталевих двотаврових тонкостінних балок з поперечно-гофрованими стінками, Білопуп Т. О., Нілова Т. О., Лазнюк М. В. (2015)
Перетятько Ю. Г. - Залежність висоти пружного ядра від значення згинального моменту для несиметричного двотавру, Ляшенко І. Ю. (2015)
Білик А. С. - Алгоритмічна оптимізація каркасів багатоповерхових будівель за критерієм металоємності, Терновий М. І., Хмельницький С. В. (2015)
Китов Ю. П. - Алгоритм оптимизации шпренгельной балки, основанный на свойствах распорных систем, Ватуля Г. Л., Веревичева М. А. (2015)
Гук Я. С. - Методика визначення абсолютного мінімуму температури зовнішнього повітря для 23 перехідних станцій, населених пунктів, вершин і перевалів з районуванням території Закарпатської області (2015)
Галагуря Є. І. - Визначення критичного навантаження позацентрово стиснутих колон, Ковальов М. О., Биченок І. В. (2015)
Марутян А. С. - Несущие конструкции из квадратных (прямоугольных) и ромбических труб, Чернов П. С. (2015)
Королёв В. П. - Условия рационального проектирования защиты от коррозии металлоконструкций по критериям коррозионной опасности, Магунова Н. Г., Годун Т. Н., Скрипченко О. Е. (2015)
Білик С. І. - Стійкість двострижневих ферм з урахуванням пружної жорсткості гребеневого вузла (2015)
Нілов О. О. - Напружено-деформований стан поперечно-гофрованих стінок сталевих балок при дії зосередженого навантаження, Семчук І. Ю. (2015)
Білик А. С. - Порівняння методів розрахунку металевих каркасів висотних будівель на одиничну живучість, Коваленко А. І. (2015)
Гук Я. С. - Дослідження максимальної глибини промерзання ґрунту для території Українських Карпат у межах Чернівецької області (2015)
Шевченко А. А. - Расчет напряжений при изгибе круглых сталебетонных тонких плит (2015)
Марутян А. С. - Решетчатые конструкции из гнутосварных профилей цельных и составных сечений (2015)
Рожнова М. А. - Оценка существующих подходов к расчету устойчивости гибких элементов (2015)
Кущенко И. В. - Мониторинг и диагностика коррозионного разрушения строительных металлоконструкций (2015)
Титул, зміст (2013)
Самбор М. А. - Хуліганство як склад діяння, що передбачає юридичну відповідальність, в умовах реформування матеріального та процесуального законодавства України про адміністративну та кримінальну відповідальність (2013)
Броннікова К. В. - Поняття адміністративної відповідальності: проблеми визначення (2013)
Иванова Т. М. - Понятие и виды времени отдыха, его правовое регулирование, Солодова А. О. (2013)
Палеева Ю. С. - Обеспечение экологической безопасности как одно из основных направлений сотрудничества государств на международной арене (2013)
Горжій О. В. - Проблемні питання визначення правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні (2013)
Карпова П. В. - Конституційно-правовий статус дитини в Україні (2013)
Кучеренко А. В. - Конституційне право людини на підприємництво (2013)
Собчук Г. І. - Ключові моменти проведення камеральної перевірки (2013)
Цибульська А. В. - Право на доступ до інформації в Україні: конституційно-правовий аспект (2013)
Безменко М. Є. - Особливості застосування узагальненої судової практики при розгляді позовної давності у вирішенні господарських спорів (2013)
Грищенко І. М. - Способи захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в Україні (2013)
Мироненко Д. В. - Правові аспекти споживчого кредитування в Україні та Європі: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Тодорошко Т. А. - Особенности предварительного судебного заседания в гражданском процессе (2013)
Тимошенко І. В. - Меценатство та благодійність у сучасній Україні (2013)
Чимбарь А. Ю. - Торгівля предметами мистецтва та антикваріату через аукціони (2013)
Якименко Ю. А. - Об’єкти авторського права у сфері діяльності засобів масової інформації (2013)
Глущенко А. В. - Вплив державних органів на розвиток громадянського суспільства в Україні (2013)
Несинова С. В. - Історія та сучасний стан соціального призначення права у розвитку правової системи в умовах глобалізації, Хачікян М. П. (2013)
Пресіч Н. М. - Застосування практики Європейського суду з прав людини як шлях до ефективного захисту прав людини в Україні (2013)
Посохова С. Ю. - Міжнародні та національні вимоги побудови судової системи в Україні (2013)
Шкабаро В. М. - Деякі аспекти проблематики колізійності законодавства України, Рибіна С. А. (2013)
Яхязаде Е. М. - Насильство в сім’ї: міжнародний досвід та сучасні проблеми в Україні (2013)
Макарова Л. Р. - Фіктивні акціонерні товариства в Україні, Жила Д. І. (2013)
Пушкіна О. В. - Прийомні (фостерні) сім’ї: американський досвід, Лозицька С. М. (2013)
Лопата Н. О. - Проблема розуміння шлюбу в сучасному суспільстві (2013)
Мікуляк М. А. - Загальні положення про усиновлення в Україні та за її межами (2013)
Черненко А. П. - Чи є версія у кримінальному провадженні фактичною підставою для проведення слідчих (розшукових) дій? (2013)
Лучко С. В. - Методологія дослідження пенітенціарної системи України (2013)
Реферати (2013)
Никифоров О. В. - Концепція управління бойовою підготовкою частин повітряного командування на основі використання сучасних інформаційних технологій, Гесь О. А. (2016)
Семененко О. М. - Методичний апарат обґрунтування та коригування програм та планів розвитку Збройних Сил України, Добровольський Ю. Б., Бойко Р. В., Семененко Л. М., Науменко М. В. (2016)
Сафронов О. В. - Математична модель оцінки максимально можливих величин збуджених шарнірних моментів аеродинамічних поверхонь керування літаків при виникненні трансзвукового флатеру, Неділько О. М. (2016)
Хижняк В. В. - Інтелектуальна технологія управління експлуатацією авіаційної техніки на основі доменного аналізу, Литовченко А. О., Дмитрієв А. Г. (2016)
Дмитрієв В. А. - Загальний методичний підхід до забезпечення безпеки при проведенні випробувань парашутних систем для повітряного десантування (2016)
Сухаревський О. І. - Оцінювання параметрів зон виявлення безпілотного літального апарату "Орлан-10" радіолокаційними засобами самохідного зенітного ракетного комплексу 9К33М3 "Оса-АКМ", Василець В. О., Ряполов І. Є. (2016)
Шуєнкін В. О. - Метод аналітичного моделювання процесу зміни безвідмовності засобів зенітних ракетних військ з урахуванням вогневого впливу противника, Слюсаренко М. О. (2016)
Ланецький Б. М. - Обґрунтування обсягів випробувань зенітних керованих ракет та ракетних двигунів твердого палива при їх тривалій експлуатації для вирішення завдань продовження призначених показників, Коваль І. В., Лук′янчук В. В. (2016)
Прібилєв Ю. Б. - Спосіб визначення параметрів системи технічного обслуговування комплексів зенітного ракетного озброєння, Войтенко С. С., Сакович Л. М. (2016)
Тарнополова В. В. - Оптимізація параметрів сферичного обтічника антенної системи головки самонаведення ракети у міліметровому діапазоні довжин хвиль, Хуторна І. В., Василець В. О., Сухаревський О. І. (2016)
Пістряк П. В. - Особливості підготовки стрільців-зенітників з використанням сучасних тренажерних комплексів, Афанасьєв В. В., Торяник Д. О. (2016)
Деденок В. П. - Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності, Карлов Д. В., Пєвцов Г. В., Рєзніков Ю. В. (2016)
Кобзєв А. В. - Порівняльний аналіз точнісних показників фазового та амплітудного методів пеленгації в засобах радіорозвідки за наявності перевідзеркалень сигналів (engl.), Мурзін М. В., Осколков А. П., Зубрицький Г. М. (2016)
Гогонянц С. Ю. - Загальні положення удосконаленої методики оцінки ефективності радіолокаційного забезпечення бойових дій угруповання сил і засобів протиповітряної оборони, Поліщук С. В. (2016)
Леонов И. Г. - Улучшение корреляционных свойств многочастотных сигналов с двойной ортогональностью для РЛС обнаружения малоразмерных целей в условиях многолучёвости, Костянец А. В., Голуб Р. В. (2016)
Малишев О. А. - Оцінка параметрів радіоелектронної апаратури оглядових РЛС "старого" парку із застосуванням мобільних відеотерміналів, Сидоров В. В., Невмержицький І. М., Гризо А. А. (2016)
Бовда Е. М. - Розподіл інформації управління по зонам (рівням) інформаційно-телекомунікаційної мережі (2016)
Бурковський В. С. - Огляд алгоритмів криптоаналізу систем відкритого розподілу ключів типу Діффі-Хеллмана, які засновані на некомутативних групах (2016)
Сальник С. В. - Метод виявлення вторгнень в мобільних радіомережах класу MANET на основі нечіткої бази знань, Сальник В. В., Стемпковська Я. А. (2016)
Соколовський В. В. - Застосування безпілотних літальних апаратів для здійснення радіомоніторингу й радіоконтролю, Самсонов Ю. В., Зюбан М. І. (2016)
Стасєв Ю. В. - Умови застосування сигнально-кодових конструкцій в перешкодо захищених системах зв’язку та управління, Мєдвєдєв Д. О., Лещенко І. Є. (2016)
Шевцов О. В. - Аналіз та порівняльні дослідження алгоритмів електронного цифрового підпису для постквантового застосування, Сватовський І. І., Кузнецова Т. Ю. (2016)
Шишацький А. В. - Удосконалена методика оцінювання параметрів сигналів з цифровими видами модуляції, Жук О. Г., Лютов В. В., Животовський Р. М. (2016)
Юхновський С. А. - Дослідження фільтруючих здібностей системи фазового автопідстроювання частоти з динамічним регулюванням коефіцієнта підсилення за законом кореня четвертого ступеня (2016)
Горбенко С. В. - Визначення раціонального способу комплектування Збройних Сил України офіцерським складом (2016)
Греков В. П. - Оптимізація співвідношення між могутністю бойової частини та характеристиками розсіювання високоточного озброєння, П’янков А. А., Ткаченко Ю. А. (2016)
Іванець Г. В. - Методика оптимального розподілу обмежених ресурсів для забезпечення максимального рівня готовності підрозділів державної служби з надзвичайних ситуацій до виконання завдань за призначенням (2016)
Ліманська О. Л. - Методики виконання вимірювань, їх основні етапи розробки та атестації, Педь М. О., Яровий В. С., Феріма Ю. В., Зінченко М. О., Борисенко М. В., Бондаренко О. І. (2016)
Лоза В. Н. - Анализ возможностей метода визуального распознавания – разрешения групповых сосредоточенных целей на основе вейвлет-преобразования сигналов, Ленков Є. С., Охрамович М. Н. (2016)
Макеев В. И. - Экспериментальные методы определения аэродинамических коэффициентов нормальной силы и опрокидывающего момента, Вакал А. А. (2016)
Танцюра О. Б. - Аналіз методів комплексування різноспектральних зображень з використанням універсального показника якості (2016)
Шевченко Р. І. - Формування системи інформаційно-логістичного управління моніторингом у передумовах надзвичайних ситуацій (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Барташевська Ю. М. - Фрактальний аналіз фінансових ринків: теоретичні та практичні аспекти застосування, Яворський А. О. (2015)
Білоцерківець В. В. - Ресурсна криза: ретроспективи та перспективи адаптації (2015)
Вакулич М. М. - Діагностування стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки (2015)
Вареник В. М. - Оцінка бюджетної безпеки України (2015)
Воробйова К. О. - Системи підтримки прийняття управлінських рішень у валютному регулюванні (2015)
Гаміє А. М. - Стратегії вибору організаційного розвитку підприємства (2015)
Гармідер Л. Д. - Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції, Орлова А. В. (2015)
Даневич О. С. - Методичний підхід до оцінювання стратегічного потенціалу для забезпечення конкурентних позицій підприємства на ринку, Кошарна П. С. (2015)
Дивінець О. Л. - Стратегічні пріоритети розвитку міських електротранспортних підприємств України (2015)
Євтушенко О. А. - Інформаційне забезпечення управління відтворенням основних засобів машинобудівного підприємства (2015)
Зінченко О. А. - Розвиток інтеграційних процесів на регіональному рівні: інформаційний аспект (2015)
Magdich A. - Foreign direct investment as a factor of economic growth in the central and eastern european countries (2015)
Ніколаєнко Д. В. - Оцінка міжгалузевої взаємодії підприємств металургійного комплексу України (2015)
Павлова В. А. - Про концепцію розвитку торгівлі у великому місті (2015)
Пікалов В. Л. - Особистісні знання працівників як потенціал розвитку організаційних знань суб’єктів господарської діяльності (2015)
Пінчук А. К. - Емпіричне дослідження факторів впливу на добробут країн в умовах активації інтеграційних процесів (2015)
Ризун Н. О. - Идентификация индивидуальной интеллектуальной деятельности субъекта тестовой діагностики (2015)
Рыжкова Г. А. - О проблемах занятости молодежи в Украине, Кузьменко О. В. (2015)
Тараненко І. В. - Геопросторові моделі інноваційної конкурентоспроможності країн (2015)
Ущаповський К. В. - Удосконалення науково-практичних підходів до оцінки вартості основних засобів ДП "НЕК "Укренерго" (2015)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности глобальных городов (2015)
Хорішко І. В. - Теоретичні підходи до визначення основних понять екологобезпечного агровиробництва (2015)
Шумська С. С. - Макроекономічні дисбаланси економічного розвитку: європейська практика та оцінка ситуації в Україні (2015)
Яременко С. С. - Дослідження конкурентоспроможності послуг оператора мобільного зв’язку (2015)
Яровенко Т. С. - Чинники інвестиційного розвитку сфери освіти України (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Бегма П. О. - Сучасні підходи до управління трудовим потенціалом металургійних підприємств (2016)
Болгар Т. М. - Внутрішньобанківський моніторинг як необхідна складова системи оцінки проблемних кредитів банку (2016)
Вініченко О. М. - Сценарна типологізація контрольно-факторних карт за типом кластеризації підприємств (2016)
Дейнека Т. А. - Розбіжності техніко-економічного розвитку країн як причина суперечностей та асиметрій в системі сучасних міжнародних відносин (2016)
Дубінський С. В. - Проблеми забезпечення якості послуг в медичній галузі України (2016)
Задоя А. О. - Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку (2016)
Іванов С. В. - Передумови формування інтегрованих структур на сільських територіях, Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. (2016)
Кузнецова С. А. - Класифікація критеріїв якості управлінського контролю та облікової інформації, Кузнецов А. А. (2016)
Македон В. В. - Розробка комбінованої інноваційної стратегії підприємства на засадах збалансованої системи показників, Валіков В. П. (2016)
Момот В. Є. - Модель стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ендогенних факторів, Литвиненко О. М. (2016)
Орлова В. М. - Щодо інноваційної активності підприємства на різних етапах розвитку, Кузьменко О. В., Сергєєва О. Р. (2016)
Пікалов В. Л. - Бюджетне управління діяльністю суб’єкта господарювання: мотиваційний аспект (2016)
Шкура І. С. - Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях (2016)
Shkurupii O. V. - The problems and challenges of youth unemployment growth for Ukraine and EU countries, Bilobrova T. O., Tul S. I. (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Радченко Т. А. - Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ (2016)
Чеховська М. В. - Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія (2016)
Біличенко Г. В. - Соціально-педагогічний супровід розвитку дитини в контексті гуманістичної парадигми освіти (2016)
Карпенко О. Є. - Проблеми опіки над дітьми у Польщі у дослідженнях українських науковців (кінець ХХ – початок ХХІ ст. ) (2016)
Кримчак Л. Ю. - Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи (2016)
Петришин Л. Й. - Змістові аспекти соціально-педагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їх сім’ями в сучасних соціальних умовах, Лещук Г. В. (2016)
Шацков П. А. - Историко-социологический анализ теории старения, Юмашева Т. А. (2016)
Алєко О. А. - Поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків у формуванні первинного соціального досвіду старших дошкільників (2016)
Балюк В. Є. - Формування читацької культури старшокласників на уроках української літератури (2016)
Борхович С. М. - Поняття "духовно-моральне виховання" в сучасному педагогічному просторі (2016)
Дронова О. О. - Дитина у світі книги: педагогічні умови розвитку художньої творчості дошкільників (2016)
Іванчук С. А. - Сучасний стан роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ (на матеріалі аналізу планів навчально-виховної роботи) (2016)
Кульчицький В. Й. - Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст. (2016)
Литовченко Н. Ф. - Психологічна ситуація в контексті проблеми корекції (2016)
Олійник О. М. - Щодо виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Пісоцька М. Е. - Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ ст. (2016)
Савенко Д. О. - Тип прив’язаності як комплексне новоутворення в особистості матері (2016)
Сеник А. М. - Виховний вплив позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді (2016)
Сиренко А. Е. - Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей по формированию уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста (2016)
Славська Я. А. - Проблеми еколого-естетичного виховання учнів у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Теплицька А. О. - Формування математичної культури учня як цільовий орієнтир в інноваційній шкільній освіті (2016)
Фурт Д. В. - Структурні елементи полікультурної компетентності учнів старших класів при вивченні англійської мови (2016)
Черняк Е. Б. - Индивидуальная адаптация инструменталистов разных типов темперамента к условиям исполнительской деятельности, Ёркина Н. В. (2016)
Аніскевич С. В. - Особливості професійної підготовки викладачів фізичного виховання в Україні (2016)
Безкоровайна Л. В. - Вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2016)
Білоус О. С. - Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ (2016)
Боднар C. В. - Проблема формування іншомовної дискурсивної компетентності майбутніх економістів (2016)
Бугра А. В. - Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів (2016)
Варга Л. А. - Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі (2016)
Волкова Н. П. - Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" (2016)
Вошколуп Г. Ю. - Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Глузман А. В. - Высшая педагогическая школа стран Черноморского региона: опыт системного анализа, Сапожников С. В. (2016)
Грушка В. В. - Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід) (2016)
Давидченко І. Д. - Актуальні питання психолого-педагогічних і лінгвокультурологічних особливостей формування умінь усного й письмового переказу у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Дзіман Г. М. - Компонентний склад англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у письмі майбутніх інженерів-біотехнологів (2016)
Заболоцький А. Ю. - Проблема якості дистанційного навчання (2016)
Івасюк Н. О. - Наукові підходи до висвітлення суті професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації, Бондаренко Є. В. (2016)
Каленик О. О. - Особливості застосування мультимедійних презентацій при викладанні математики та фізики студентам-іноземцям підготовчих відділень, Цареградська Т. Л. (2016)
Качмарчик С. Г. - Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених (2016)
Козинець І. І. - Переваги та недоліки "мозкового штурму" під час колективного обговорення проблем, Журавель М. О. (2016)
Корж О. Ю. - Роль компетентності та компетенції у професійній взаємодії майбутніх стоматологів: теоретичний аспект (2016)
Крамаренко Т. В. - Використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів, Резунова О. С. (2016)
Лічман Л. Ю. - Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст (2016)
Малоіван М. В. - Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2016)
Маслова А. В. - Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів (2016)
Medynska S. I. - Specifics of methodological aspects of teaching English to research and educational personnel at higher educational institutions in the perspective of innovative development of Ukraine’s educational area, Sokolova K. V. (2016)
Мишак О. О. - Гуманізація професійної підготовки як основа формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців-аграрників (2016)
Miasoid G. I. - English, tourism and hospitality: an interdisciplinary lesson plan (2016)
Нетьосов С. І. - До питання інформаційної компетентності студентів спеціальності "Корекційна освіта" ДНУ імені Олеся Гончара (2016)
Олійник І. В. - Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми (2016)
Пейчева О. О. - Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ, Келембет Р. В. (2016)
Піддубцева О. І. - Психологічні передумови формування професійно орієнтованої читацької німецькомовної компетентності у студентів-аграріїв (2016)
Піцул К. С. - Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки (2016)
Романюк С. М. - Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів (2016)
Сиваш С. В. - Специфіка організації діалогічної взаємодії вчителів української мови та літератури у післядипломному педагогічному процесі (2016)
Сиротін О. С. - Система роботи з формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх біотехнологів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Сліпчишин Л. В. - Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Сухін О. В. - Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою, Дем’янчук Б. О. , Косарєв В. М. (2016)
Тернавська Л. М. - Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу, Шауерман О. А. (2016)
Удовіченко Г. М. - Психолого-педагогічне розуміння понять професійної та професійно-педагогічної компетентності (2016)
Устименко Ю. С. - Особливості професійної взаємодії стоматологів (2016)
Черноватий Л. М. - Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів, Купрієнко Ю. В. (2016)
Шумський О. Л. - Деякі аспекти організації навчального процесу з іноземної мови на основі інформаційного навчального середовища (2016)
Дмитренко О. М. - Проекти як форма організації міжособистісної безбар’єрної взаємодії суб’єктів іншомовної комунікації (2016)
Тараненко Ю. К. - Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів, Тарнопольский О. Б., Гайдар М. М., Єрмолаєва Т. В. (2016)
Лебідь О. В. - Деякі аспекти стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні (2016)
Abstracts (2016)
Титул, зміст (2015)
Горбонос О. В. - Містичний світ як складова простору ху-дожньої літератури: історико-культурологічний аспект, Карюхіна А. І. (2015)
Керимов Р. - Новый взгляд на взаимоотношения Гасым бек Закира и Мирза Фатали Ахундзаде (2015)
Лімборський І. В. - Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) (2015)
Удалов В. Л. - Умови завершення "перехідного періоду" в розвитку сучасної теорії літератури (2015)
Черноіваненко Є. М. - Риторичність і художність як дві форми вияву есте-тичного в літературі (2015)
Газизова А. А. - Три этюда (2015)
Литвиненко Н. А. - "Большой Мольн" Алена-Фурнье и проблема роман-тических традиций (2015)
Пахсарьян Н. Т. - Жалобы и слезы в пасторали Флориана "Галатея" (2015)
Сетько О. А. - Образ Марины Мнишек В. Хлебникова в контексте худо-жественных исканий русских писателей XIX–XX вв. (2015)
Соколянский М. Г. - Ещё раз о роли А. С. Пушкина в освоении шекспиров-ского наследия русской культурой (2015)
Абдулазизова С. - Характерные особенности творчества Виктора Гюго (2015)
Гoрбaч I. М. - Oбрaз aвтoдiєгeтичнoгo oпoвiдaчa в рoмaнi Н. Фaргa (2015)
Любецкая В. В. - Пророчество конца мира в романе Ф. М. Достоевского "Бесы" (2015)
Оляндер Л. К. - Мемуарні мотиви у творчості Євгена Сверстюка: особистість у протиборстві з нелюдськістю (2015)
Полежаєва Т. В. - Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження (2015)
Фигедыова М. - "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова: авторская ми-стификация и нарративное построение (2015)
Филат Т. В. - Особенности организации художественной картины мира в рассказе И. Шмелёва "Оборот жизни" (2015)
Шестакова Э. Г. - Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилёва (2015)
Zgurovska Ya. - Allusions Functioning in Oscar Wilde’s Short Stories, Kalinichenko V. (2015)
Zirka V. - Advertising as manipulative power (2015)
Исмайлова С. - Предикативные конструкции в современном английском языке (2015)
Савчук Н. М. - Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови (2015)
Сеидова Н. - О разграничении синонимии и вариативности в области фразеологических единиц (2015)
Турчак О. М. - Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця ХХ ст.) (2015)
Чемпоєш В. В. - Засоби вираження авторської особистості у текстах науково-навчального підстилю (2015)
Приходько В. Б. - Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів (2015)
Памяти Михаила Гиршмана (2015)
Пам’яті Тамари Денисової (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2014)
Волкова Н. П. - Профілактика як один із шляхів запобігання конфліктам у педагогічному колективі (2014)
Грисенко Н. В. - Усвідомлене ставлення до навчання як показник особистісної зрілості студентів (2014)
Дніпрова О. А. - Динаміка мотивації досягнення у студентів-психологів (2014)
Dniprova O. - Degree of empathy and cjmmunicative tolerance of the students studying on humanities and economic specialties, Chernyak N., Gorbachova D. (2014)
Лоза О. О. - Перфекціонізм студентської молоді: рівень вираженості та представленість у буденній свідомості (2014)
Тарнопольский О. Б. - Психологическое понятие и составляющие иноязычно-речевой коммуникативной компетентности (2014)
Шаркова С. Ф. - Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів (2014)
Dniprova O. - Bioelectrographic parameters at different psycho-emotional stаtes of the person, Zheltyakova J. (2014)
Ermolaeva T. - Fairytale therapy as a means of overcoming children’s fears at school age, Salikova A. (2014)
Ermolaeva T. - Psychological features of personalities inclined to deviant behavior during sports events, Stepanyk І. (2014)
Kirichenko V. - Xenophobia as a phenomenon of the contemporary society, Dorokhina O. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського