Вакулич М. М. - Діагностування стану управління інвестиційним кліматом за секторами національної економіки (2015)
Вареник В. М. - Оцінка бюджетної безпеки України (2015)
Воробйова К. О. - Системи підтримки прийняття управлінських рішень у валютному регулюванні (2015)
Гаміє А. М. - Стратегії вибору організаційного розвитку підприємства (2015)
Гармідер Л. Д. - Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції, Орлова А. В. (2015)
Даневич О. С. - Методичний підхід до оцінювання стратегічного потенціалу для забезпечення конкурентних позицій підприємства на ринку, Кошарна П. С. (2015)
Дивінець О. Л. - Стратегічні пріоритети розвитку міських електротранспортних підприємств України (2015)
Євтушенко О. А. - Інформаційне забезпечення управління відтворенням основних засобів машинобудівного підприємства (2015)
Зінченко О. А. - Розвиток інтеграційних процесів на регіональному рівні: інформаційний аспект (2015)
Magdich A. - Foreign direct investment as a factor of economic growth in the central and eastern european countries (2015)
Ніколаєнко Д. В. - Оцінка міжгалузевої взаємодії підприємств металургійного комплексу України (2015)
Павлова В. А. - Про концепцію розвитку торгівлі у великому місті (2015)
Пікалов В. Л. - Особистісні знання працівників як потенціал розвитку організаційних знань суб’єктів господарської діяльності (2015)
Пінчук А. К. - Емпіричне дослідження факторів впливу на добробут країн в умовах активації інтеграційних процесів (2015)
Ризун Н. О. - Идентификация индивидуальной интеллектуальной деятельности субъекта тестовой діагностики (2015)
Рыжкова Г. А. - О проблемах занятости молодежи в Украине, Кузьменко О. В. (2015)
Тараненко І. В. - Геопросторові моделі інноваційної конкурентоспроможності країн (2015)
Ущаповський К. В. - Удосконалення науково-практичних підходів до оцінки вартості основних засобів ДП "НЕК "Укренерго" (2015)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности глобальных городов (2015)
Хорішко І. В. - Теоретичні підходи до визначення основних понять екологобезпечного агровиробництва (2015)
Шумська С. С. - Макроекономічні дисбаланси економічного розвитку: європейська практика та оцінка ситуації в Україні (2015)
Яременко С. С. - Дослідження конкурентоспроможності послуг оператора мобільного зв’язку (2015)
Яровенко Т. С. - Чинники інвестиційного розвитку сфери освіти України (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Бегма П. О. - Сучасні підходи до управління трудовим потенціалом металургійних підприємств (2016)
Болгар Т. М. - Внутрішньобанківський моніторинг як необхідна складова системи оцінки проблемних кредитів банку (2016)
Вініченко О. М. - Сценарна типологізація контрольно-факторних карт за типом кластеризації підприємств (2016)
Дейнека Т. А. - Розбіжності техніко-економічного розвитку країн як причина суперечностей та асиметрій в системі сучасних міжнародних відносин (2016)
Дубінський С. В. - Проблеми забезпечення якості послуг в медичній галузі України (2016)
Задоя А. О. - Великі та малі країни: інтегральний показник впливу на світову економіку (2016)
Іванов С. В. - Передумови формування інтегрованих структур на сільських територіях, Рогоза М. Є., Вергал К. Ю. (2016)
Кузнецова С. А. - Класифікація критеріїв якості управлінського контролю та облікової інформації, Кузнецов А. А. (2016)
Македон В. В. - Розробка комбінованої інноваційної стратегії підприємства на засадах збалансованої системи показників, Валіков В. П. (2016)
Момот В. Є. - Модель стратегічного розвитку підприємства з урахуванням ендогенних факторів, Литвиненко О. М. (2016)
Орлова В. М. - Щодо інноваційної активності підприємства на різних етапах розвитку, Кузьменко О. В., Сергєєва О. Р. (2016)
Пікалов В. Л. - Бюджетне управління діяльністю суб’єкта господарювання: мотиваційний аспект (2016)
Шкура І. С. - Прагматика застосування методів оцінки інвестиційних проектів в українських реаліях (2016)
Shkurupii O. V. - The problems and challenges of youth unemployment growth for Ukraine and EU countries, Bilobrova T. O., Tul S. I. (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2016)
Радченко Т. А. - Швейцарський досвід якісної вищої освіти в результаті застосування ІКТ (2016)
Чеховська М. В. - Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія (2016)
Біличенко Г. В. - Соціально-педагогічний супровід розвитку дитини в контексті гуманістичної парадигми освіти (2016)
Карпенко О. Є. - Проблеми опіки над дітьми у Польщі у дослідженнях українських науковців (кінець ХХ – початок ХХІ ст. ) (2016)
Кримчак Л. Ю. - Привабливість навчання в університеті як один з показників соціально-психологічного клімату колективу студентської групи (2016)
Петришин Л. Й. - Змістові аспекти соціально-педагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їх сім’ями в сучасних соціальних умовах, Лещук Г. В. (2016)
Шацков П. А. - Историко-социологический анализ теории старения, Юмашева Т. А. (2016)
Алєко О. А. - Поетапна зміна форм і методів взаємодії педагогів і батьків у формуванні первинного соціального досвіду старших дошкільників (2016)
Балюк В. Є. - Формування читацької культури старшокласників на уроках української літератури (2016)
Борхович С. М. - Поняття "духовно-моральне виховання" в сучасному педагогічному просторі (2016)
Дронова О. О. - Дитина у світі книги: педагогічні умови розвитку художньої творчості дошкільників (2016)
Іванчук С. А. - Сучасний стан роботи з виховання основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку у практиці роботи ДНЗ (на матеріалі аналізу планів навчально-виховної роботи) (2016)
Кульчицький В. Й. - Роль молодіжних організацій у патріотичному вихованні школярів в Україні у другій половині ХХ ст. (2016)
Литовченко Н. Ф. - Психологічна ситуація в контексті проблеми корекції (2016)
Олійник О. М. - Щодо виховання свідомого громадянина-патріота у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Пісоцька М. Е. - Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів УРСР другої половини ХХ ст. (2016)
Савенко Д. О. - Тип прив’язаності як комплексне новоутворення в особистості матері (2016)
Сеник А. М. - Виховний вплив позашкільних закладів на оптимізацію державницького виховання учнівської молоді (2016)
Сиренко А. Е. - Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей по формированию уверенности в себе у детей старшего дошкольного возраста (2016)
Славська Я. А. - Проблеми еколого-естетичного виховання учнів у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2016)
Теплицька А. О. - Формування математичної культури учня як цільовий орієнтир в інноваційній шкільній освіті (2016)
Фурт Д. В. - Структурні елементи полікультурної компетентності учнів старших класів при вивченні англійської мови (2016)
Черняк Е. Б. - Индивидуальная адаптация инструменталистов разных типов темперамента к условиям исполнительской деятельности, Ёркина Н. В. (2016)
Аніскевич С. В. - Особливості професійної підготовки викладачів фізичного виховання в Україні (2016)
Безкоровайна Л. В. - Вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах України (2016)
Білоус О. С. - Особливості організації самостійної роботи студентів ВНЗ (2016)
Боднар C. В. - Проблема формування іншомовної дискурсивної компетентності майбутніх економістів (2016)
Бугра А. В. - Фахова компетентність викладача як одна з дидактичних умов ефективності індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів (2016)
Варга Л. А. - Пропозиції вишів України щодо підготовки фахівців для туристичної галузі (2016)
Волкова Н. П. - Концепція освітньо-наукової програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі зі спеціальності 015 "Професійна освіта" (2016)
Вошколуп Г. Ю. - Конфліктологічна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Глузман А. В. - Высшая педагогическая школа стран Черноморского региона: опыт системного анализа, Сапожников С. В. (2016)
Грушка В. В. - Особливості підготовки фахівців підприємств туристичної індустрії (компетентнісний підхід) (2016)
Давидченко І. Д. - Актуальні питання психолого-педагогічних і лінгвокультурологічних особливостей формування умінь усного й письмового переказу у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Дзіман Г. М. - Компонентний склад англомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у письмі майбутніх інженерів-біотехнологів (2016)
Заболоцький А. Ю. - Проблема якості дистанційного навчання (2016)
Івасюк Н. О. - Наукові підходи до висвітлення суті професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх спеціалістів вищої кваліфікації, Бондаренко Є. В. (2016)
Каленик О. О. - Особливості застосування мультимедійних презентацій при викладанні математики та фізики студентам-іноземцям підготовчих відділень, Цареградська Т. Л. (2016)
Качмарчик С. Г. - Формування культури іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених (2016)
Козинець І. І. - Переваги та недоліки "мозкового штурму" під час колективного обговорення проблем, Журавель М. О. (2016)
Корж О. Ю. - Роль компетентності та компетенції у професійній взаємодії майбутніх стоматологів: теоретичний аспект (2016)
Крамаренко Т. В. - Використання Інтернету та електронних освітніх ресурсів у навчальному процесі вищих навчальних закладів, Резунова О. С. (2016)
Лічман Л. Ю. - Генеза формування іншомовної компетентності у ВНЗ України: методологічний контекст (2016)
Малоіван М. В. - Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2016)
Маслова А. В. - Компоненти змісту навчання англійського наукового писемного мовлення магістрантів (2016)
Medynska S. I. - Specifics of methodological aspects of teaching English to research and educational personnel at higher educational institutions in the perspective of innovative development of Ukraine’s educational area, Sokolova K. V. (2016)
Мишак О. О. - Гуманізація професійної підготовки як основа формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців-аграрників (2016)
Miasoid G. I. - English, tourism and hospitality: an interdisciplinary lesson plan (2016)
Нетьосов С. І. - До питання інформаційної компетентності студентів спеціальності "Корекційна освіта" ДНУ імені Олеся Гончара (2016)
Олійник І. В. - Філософські та специфічні принципи в контексті сучасної освітньої парадигми (2016)
Пейчева О. О. - Створення ситуацій успіху в процесі вивчення іноземних мов у немовному ВНЗ, Келембет Р. В. (2016)
Піддубцева О. І. - Психологічні передумови формування професійно орієнтованої читацької німецькомовної компетентності у студентів-аграріїв (2016)
Піцул К. С. - Модель формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців з готельної і ресторанної справи в результаті професійної підготовки (2016)
Романюк С. М. - Дистанційне навчання іноземної мови: порівняльний аналіз сучасних платформ та онлайн-сервісів (2016)
Сиваш С. В. - Специфіка організації діалогічної взаємодії вчителів української мови та літератури у післядипломному педагогічному процесі (2016)
Сиротін О. С. - Система роботи з формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх біотехнологів у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Сліпчишин Л. В. - Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Сухін О. В. - Методичні основи оцінки реалізації обсягів підготовки фахівців з базовою і повною освітою, Дем’янчук Б. О. , Косарєв В. М. (2016)
Тернавська Л. М. - Формування у студентів немовних ВНЗ навичок технічного перекладу, Шауерман О. А. (2016)
Удовіченко Г. М. - Психолого-педагогічне розуміння понять професійної та професійно-педагогічної компетентності (2016)
Устименко Ю. С. - Особливості професійної взаємодії стоматологів (2016)
Черноватий Л. М. - Поняттєва схема як основа формування предметної та термінологічної складових фахової компетентності перекладачів галузевих текстів, Купрієнко Ю. В. (2016)
Шумський О. Л. - Деякі аспекти організації навчального процесу з іноземної мови на основі інформаційного навчального середовища (2016)
Дмитренко О. М. - Проекти як форма організації міжособистісної безбар’єрної взаємодії суб’єктів іншомовної комунікації (2016)
Тараненко Ю. К. - Проектна технологія як основа фахової підготовки прикладних лінгвістів, Тарнопольский О. Б., Гайдар М. М., Єрмолаєва Т. В. (2016)
Лебідь О. В. - Деякі аспекти стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом в Україні (2016)
Abstracts (2016)
Титул, зміст (2015)
Горбонос О. В. - Містичний світ як складова простору ху-дожньої літератури: історико-культурологічний аспект, Карюхіна А. І. (2015)
Керимов Р. - Новый взгляд на взаимоотношения Гасым бек Закира и Мирза Фатали Ахундзаде (2015)
Лімборський І. В. - Перекладач як читач та інтерпретатор художнього тексту (компаративні проекції) (2015)
Удалов В. Л. - Умови завершення "перехідного періоду" в розвитку сучасної теорії літератури (2015)
Черноіваненко Є. М. - Риторичність і художність як дві форми вияву есте-тичного в літературі (2015)
Газизова А. А. - Три этюда (2015)
Литвиненко Н. А. - "Большой Мольн" Алена-Фурнье и проблема роман-тических традиций (2015)
Пахсарьян Н. Т. - Жалобы и слезы в пасторали Флориана "Галатея" (2015)
Сетько О. А. - Образ Марины Мнишек В. Хлебникова в контексте худо-жественных исканий русских писателей XIX–XX вв. (2015)
Соколянский М. Г. - Ещё раз о роли А. С. Пушкина в освоении шекспиров-ского наследия русской культурой (2015)
Абдулазизова С. - Характерные особенности творчества Виктора Гюго (2015)
Гoрбaч I. М. - Oбрaз aвтoдiєгeтичнoгo oпoвiдaчa в рoмaнi Н. Фaргa (2015)
Любецкая В. В. - Пророчество конца мира в романе Ф. М. Достоевского "Бесы" (2015)
Оляндер Л. К. - Мемуарні мотиви у творчості Євгена Сверстюка: особистість у протиборстві з нелюдськістю (2015)
Полежаєва Т. В. - Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження (2015)
Фигедыова М. - "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова: авторская ми-стификация и нарративное построение (2015)
Филат Т. В. - Особенности организации художественной картины мира в рассказе И. Шмелёва "Оборот жизни" (2015)
Шестакова Э. Г. - Аномальная сущность мотива детства в мире Н. Гумилёва (2015)
Zgurovska Ya. - Allusions Functioning in Oscar Wilde’s Short Stories, Kalinichenko V. (2015)
Zirka V. - Advertising as manipulative power (2015)
Исмайлова С. - Предикативные конструкции в современном английском языке (2015)
Савчук Н. М. - Міфічні та історичні реалії як засіб мотивації фразеологізмів української мови (2015)
Сеидова Н. - О разграничении синонимии и вариативности в области фразеологических единиц (2015)
Турчак О. М. - Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця ХХ ст.) (2015)
Чемпоєш В. В. - Засоби вираження авторської особистості у текстах науково-навчального підстилю (2015)
Приходько В. Б. - Проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації фразеологізмів (2015)
Памяти Михаила Гиршмана (2015)
Пам’яті Тамари Денисової (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2014)
Волкова Н. П. - Профілактика як один із шляхів запобігання конфліктам у педагогічному колективі (2014)
Грисенко Н. В. - Усвідомлене ставлення до навчання як показник особистісної зрілості студентів (2014)
Дніпрова О. А. - Динаміка мотивації досягнення у студентів-психологів (2014)
Dniprova O. - Degree of empathy and cjmmunicative tolerance of the students studying on humanities and economic specialties, Chernyak N., Gorbachova D. (2014)
Лоза О. О. - Перфекціонізм студентської молоді: рівень вираженості та представленість у буденній свідомості (2014)
Тарнопольский О. Б. - Психологическое понятие и составляющие иноязычно-речевой коммуникативной компетентности (2014)
Шаркова С. Ф. - Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів (2014)
Dniprova O. - Bioelectrographic parameters at different psycho-emotional stаtes of the person, Zheltyakova J. (2014)
Ermolaeva T. - Fairytale therapy as a means of overcoming children’s fears at school age, Salikova A. (2014)
Ermolaeva T. - Psychological features of personalities inclined to deviant behavior during sports events, Stepanyk І. (2014)
Kirichenko V. - Xenophobia as a phenomenon of the contemporary society, Dorokhina O. (2014)
Мілушина М. О. - Психологічні особливості прояву співзалежності в поведінці матерів наркозалежних, Луценко О. О. (2014)
Николенко А. Е. - К вопросу об уровне алекситимии у больных с алкогольной зависимостью, Кривошей А. А. (2014)
Новицька І. В. - Вплив "темної тріади" особистісних властивостей на формування упередженості у суб’єкта спілкування (2014)
Sekret I. - The place of the fairy tale in the person’s life script, Chernyak N., Hrydasova Y. (2014)
Sekret I. - Psyhological background of miscarriage, Neiburge E. (2014)
Сурякова М. В. - Професійна кар’єра спеціалістів з продажу: об’єктивні та суб’єктивні складові (2014)
Шевченко Н. Ф. - Психологічний аналіз явища марновірства (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2014)
Іваненко Л. В. - Виховання милосердя в антропологічній системі К. Д. Ушинського (2014)
Самбор А. М. - Християнство як підґрунтя духовного виховання майбутніх вчителів, Самбор М. А. (2014)
Грищенко С. В. - Соціальна профілактика торгівлі дітьми (2014)
Вєлкова О. В. - Аналіз стану підготовки майбутніх менеджерів до професійної взаємодії (2014)
Волкова Н. П. - Компетентність у здійсненні професійної комунікації майбутнього соціального педагога, Полторак В. А. (2014)
Беспарточна О. І. - Створення національної системи стандартизації як основа модернізації освітньої галузі (2014)
Зінукова Н. В. - Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг (2014)
Зюзіна Т. О. - Сучасне мистецтво як об’єкт етико-психологічного аналізу в навчально-виховному просторі університету (2014)
Кондрашова О. В. - Засоби навчання: проблеми проектування (2014)
Коростелін М. О. - Підходи науковців до визначення готовності студентів до попередження конфліктів у професійній діяльності (2014)
Манохіна І. В. - Розвиток творчої діяльності майбутніх соціальних педагогів шляхом інноваційної технологізації освітнього простору (2014)
Наход С. А. - Методологічні підходи до розробки технології формування прогностичних умінь практичних психологів засобами інтерактивних технологій (2014)
Нестерова О. Ю. - Етапи і методика проведення експериментальної роботи з розвитку інформаційної культури майбутніх перекладачів (2014)
Тарасенко Р. О. - Теоретичне обґрунтування моделі формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів для аграрної галузі (2014)
Черняк Н. О. - До питання формування професійної спрямованості майбутніх фахівців (2014)
Іжко Є. С. - Метод проектів як один із засобів оптимізації автономного навчання (2014)
Кабанова М. Р. - О некоторых вопросах развития творческого потенциала преподавателя высшего учебного заведения и интерактивных технологий в обучении иностранному языку (2014)
Любченко О. В. - Модель формування управлінських умінь майбутніх фахівців економічного профілю засобами інтерактивних технологій (2014)
Прошкін В. В. - Зміст інтеграції університетської науки та освіти (2014)
Сапожников С. В. - Науково-практичні підходи до організації навчального процесу в педагогічних університетах і коледжах країн Чорноморського регіону (2014)
Шабанова Ю. О. - Сутність і принципи гуманної педагогіки вищої школи, Осипов А. О. (2014)
Амеліна С. М. - Методика формування лексичної компетенції майбутніх філологів (2014)
Гайдар М. М. - Изучение иностранного языка на начальном уровне на основе лексического и конструктивистского подходов (с разработкой плана урока) (2014)
Гирич З. И. - Совершенствование научной русской речи тюркоязычных студентов-иностранцев инженерного профиля (2014)
Živković Slađana - Designing spoken presentations for academic and professional needsImproving scientific Russian speech of Turkic foreign students majoring in engineering, Stojković Nadežda, Bakić-Mirić Nataša (2014)
Конопленко Л. О. - Методичні рекомендації щодо організації ділової гри для навчання усного англомовного спілкування у технічних ВНЗ (2014)
Корнєва З. М. - Відбір змісту навчання в системі професійно спрямованої англомовної підготовки студентів ВТНЗ (2014)
Растєгаєва Д. Г. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (СІТ) на початковому етапі навчання іноземної мови студентів мовних спеціальностей (2014)
Рудницьких О. В. - Коучінг як інтерактивна технологія в освіті (2014)
Тарнопольський О. Б. - Зміст навчання ділової телефонної комунікації англійською мовою в економічному ВНЗ та його практичний відбір, Сліпченко Л. Б. (2014)
Токарєва А. В. - Інтегративне навчання як один із перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти (2014)
Шкурко Е. В. - О методах обучения иностранным языкам (2014)
Abstracts (2014)
Вакарчук Т. С. - Технологічний розвиток суспільства з урахуванням людського капіталу при дослідженні моделей економічного зростання (2014)
Ващенко Н. В. - Роль кадрів в інтенсивному розвитку підприємств (2014)
Гаркуша О. Ю. - Моделювання збалансованості економічного зростання виноробного підприємства, Сергєєва О. В. (2014)
Глуха Г. Я. - Інвестиції та їх вплив на економічне зростання (2014)
Дзюба П. В. - Глобальні дисбаланси в міжнародних портфельних потоках: емпіричне тестування теоретичних підходів (2014)
Донець А. А. - Методичний підхід до діагностики конкурентоспроможності готельних підприємств (2014)
Дубінський С. В. - Сучасні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму управління діяльністю промислових підприємств (2014)
Кузнецова С. А. - Перспектива бухгалтерського обліку: стратегічність, електронна комерція та соціальна спрямованість (2014)
Кузьмінов С. В. - Ринковий попит і поведінка споживача: психологічні аспекти взаємообумовленості (2014)
Лимонова Е. М. - Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації, Архіпова К. С. (2014)
Литвиновська П. С. - Методика багатофакторного вибору вектора інвестиційного державно-приватного партнерства (2014)
Мішустіна Т. С. - Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства (2014)
Мухін В. В. - Глобальний диспаритет у розподілі енергоресурсів та його вплив на економічну безпеку, Письменна У. Є. (2014)
Ортіна Г. В. - Вплив інтеграційних відносин на формування стратегії розвитку реального сектора економіки (2014)
Рогоза М. Є. - Моделювання транспортної мережі торговельних підприємств системи споживчої кооперації, Кузьменко О. К. (2014)
Самойленко Є. Г. - Особливості впливу фіктивного сектора тіньової економіки на економічну динаміку (2014)
Самойлік М. С. - Економіко-екологічні засади управління сферою поводження з твердими відходами у Полтавському регіоні (2014)
Тараненко Ю. К. - Прогнозування коливань цін на фондовому ринку з використанням систем штучного інтелекту, Різун Н. О., Мілов Р. М. (2014)
Холод С. Б. - Концептуальні підходи до питання дієздатності та відтворення потенціалу підприємства, Грушевський С. В. (2014)
Холод О. Г. - Інформаційна система моделювання ціни на рекламну продукцію, Ярмоленко Л. І., Чумак Т. В. (2014)
Циба Т. Є. - Використання потенціалу працівників у стратегії підвищення якості та ефективності підприємства, Валіков В. П., Бондар В. П. (2014)
Шубін О. О. - Методичний підхід до забезпечення стійкого економічного розвитку торговельного підприємства, Іванчук К. О. (2014)
Ягельська К. Ю. - Місце трансформаційних процесів української економіки в типології економічного розвитку (2014)
Яременко С. С. - Маркетингові дослідження вподобань споживачів біжутерії на українському ринку (2014)
Summaries (2014)
Наші автори (2014)
Світова гібридна війна: український фронт (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (7 грудня 2016 р.) (2017)
Із зали засідань Президії НАН України (21 грудня 2016 р.) (2017)
Кошечко В. Г. - Про виконання цільової комплексної програми НАН України "Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 р.) (2017)
Летичевський О. А. - Високонадійні системи математичного забезпечення (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 грудня 2016 р.) (2017)
Шемшученко Ю. С. - Судова влада в Україні: сучасна доктрина, механізми та перспективи реалізації (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р.) (2017)
Лялько В. І. - Використання космічних знімків NPP/VIIRS у нічний час для оцінки економічної кризи на сході України (Донецька та Луганська області), Сахацький О. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2017)
Степанюк Л. М. - "Фундамент" Києва, Приходько В. Л., Курило С. І., Довбуш Т. І., Котвіцька І. М. (2017)
Мацуй В. М. - Походження бурштину-сукциніту: від міфів до сучасних теорій, Науменко У. З. (2017)
Приходько Р. П. - Прогнозування тривалої міцності та моделювання процесів повзучості жароміцних матеріалів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р.) (2017)
Шумило М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 21 грудня 2016 р.) (2017)
"Щось ви, молоді люди, розслабилися..." (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І. К. Походні) (2017)
80-річчя академіка НАН України В.С. Підгорського (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Михальченка (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Портенка (2017)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Бешти (2017)
Бандоріна Л. М. - Моделювання системи аналізу локальної реакції процесу виробництва на коливання факторних ознак, Удачина К. О. (2014)
Барташевська Ю. М. - Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації (2014)
Безус Р. М. - Механізм стійкості аграрного сектора економіки України до глобальних викликів, Бойко А. В. (2014)
Вакарчук Т. С. - Економічне зростання як стратегічний напрям державного регулювання економіки України (2014)
Вініченко О. М. - Контроль договорів сервітуту як фактора ризику діяльності підприємства (2014)
Грушевский С. В. - Развитие организации на основе реализации инновационных проектов и программ (2014)
Демьянчук Б. А. - Модель определения прогнозных оценок реализуемости вариантов вложения инвестиций в сферу производства, Косарев В. М. (2014)
Загорна Т. О. - Дослідження конкурентного процесу в галузі: синтез фрактальних характеристик і процедур (2014)
Зинченко О. А. - Возможность применения теории трансакционных издержек в оценке информационной прозрачности региональных рынков (2014)
Іванова М. О. - Вплив ТНК на розвиток економіки України: переваги та недоліки (2014)
Кириленко В. І. - Формування "економіки знань" у контексті економічного зростання (2014)
Костенко Т. О. - Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової галузі (2014)
Кузьмінов С. В. - Транскордонний перелив капіталу з точки зору кейнсіанської теорії зростання (2014)
Лимонова Е. М. - Дослідження впливу ТНК на країни базування та приймаючі країни, Воробйова К. О. (2014)
Лозовська Л. І. - Сучасні підходи до вартісної оцінки програмних продуктів, Дудник В. В. (2014)
Момот В. Е. - Влияние глобального развития телекоммуникаций и информационных технологий на процессы демократизации и становления гражданского общества (2014)
Milewski B. - Finansowanie inwestycji w gospodarswach rolnych w Polsce ze środków finansowych Unii Europejskiej na przykładzie województwa łódzkiego, Skudlarski J., Zając S. (2014)
Несправа М. В. - Вплив релігійних чинників на євроінтеграційний курс України (2014)
Павлова В. А. - Система управління конкурентоспроможністю підприємства, Губарєв Р. В. (2014)
Поліщук Є. А. - Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ в Україні (2014)
Поповиченко И. В. - Анализ возможностей внедрения категорийного менеджмента в деятельность производственно-торговых предприятий (2014)
Самодрін А. П. - Профільно-професійна освіта у регіоні біосфери: еколого-соціо-економічний континуум, Валіков В. П., Бондар В. П., Курінна І. Г. (2014)
Сергєєва О. Р. - Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства (2014)
Тараненко І. В. - Розробка маркетингової стратегії підприємства відповідно до результатів конкурентного аналізу, Яременко С. С., Радинський Е. Ю. (2014)
Татаринов В. С. - Европерспективы украинского малого бизнеса, Татаринов В. В. (2014)
Ткач В. А. - Сучасний стан розвитку ресторанного господарства Запорізької області, Язіна В. А. (2014)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Теоретико-методологічні проблеми соціально-класового структурування населення України (2014)
Ущаповський К. В. - Проблеми оцінки технічного стану основних засобів ДП "НЕК "Укренерго": причини, наслідки, шляхи розв’язання (2014)
Холод Б. І. - Глобалізація як фактор впливу на процеси логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Зборовська О. М. (2014)
Шкляєва Г. О. - Теоретичні аспекти становлення успішного бренду (2014)
Abstracts (2014)
Наші автори (2014)
Izha M. - Professional training of civil servants as an important factor for security and sustainable development of the state, Maiev A. (2016)
Крупник А. - Громадянське суспільство України в умовах реформування державного управління (2016)
Гриневецький С. - Деякі проблеми формування ефективної системи публічного управління на місцевому рівні в період децентралізації влади, Липовська С. (2016)
Клюцевський В. - Сучасні управлінські технології у діяльності Херсонської обласної державної адміністрації, Попов С. (2016)
Сивак Т. - Аналіз передумов становлення системи стратегічних комунікацій в державному управлінні (2016)
Карпенко О. - "Вікно овертона" як універсальна модель вибору суспільно-орієнтованих управлінських рішень (2016)
Линдюк О. - Методологія дослідження модернізації державної служби в умовах глобалізації (2016)
Федорчак О. - Проблема наукового визначення категорій "інститут" та "інституція" та її управлінське значення (2016)
Білей М. - Соціальний характер організаційної функції державного управління (2016)
Воловник В. - Логістичний підхід в управлінні освітою (2016)
Горблюк С. - Особливості формування національної інноваційної системи України (2016)
Dubok I. - Public-private partnership in the sphere of culture: foreign experience (2016)
Дуков Д. - Концептуальна модель системи інвестиційних механізмів державного управління регіональним розвитком (2016)
Євмєшкіна О. - Технології державного стратегічного планування (2016)
Коваль З. - Національна держава як комплексний механізм стійкості України: правовий аспект (2016)
Лужецька Н. - Реалізація державної політики щодо запобігання та протидії наркоманії: механізм координаційної взаємодії (2016)
Луценко В. - Державна політика у сфері релігії як управлінська категорія (2016)
Подп’ятнікова А. - Державна політика щодо формування та розвитку транзитивного простору України: ретроспективний аналіз, Машненков К. (2016)
Yatsenko V. - The potential for attracting foreign investments in border regions, Dobriy D., Komarovskyi I. (2016)
Секельгіді К. - Особистісне самоуправління та самоменеджмент державного службовця: до визначення понять (2016)
Котковський В. - Участь місцевих органів влади у формуванні та реалізації державної політики: зарубіжний досвід (2016)
Pakhomova T. - Reforms of the system of local self-government in the context of innovative decors, Murzina T. (2016)
Кулік Т. І. - Математичне моделювання процесу течії розплаву полімерного матеріалу в матеріальному циліндрі інжекційної машини, Злотенко Б. М. (2016)
Березін Л. М. - Особливості процесу переміщення об’єктів транспортування зі змінним центром мас, Ковальов Ю. А. (2016)
Каплун В. В. - Оцінювання рівнів генерації електричної енергії сонячною батареєю на основі статистичних даних, Кравченко О. П., Манойлов Е. Г. (2016)
Горобець В. А. - Новий спосіб утворення плоского ланцюгового стібка та визначення параметрів робочих органів, Манойленко О. П. (2016)
Рубанка М.М. - Вибір робочих параметрів різьбових муфт та підвищення надійності їх роботи, Піпа Б. Ф (2016)
Чабан В. В. - Кінематика механізму відтягнення полотна круглов’язальної машини, Коробченко Є. О. (2016)
Стаценко В. В. - Системна і параметрична моделі бункерних пристроїв в агрегатах для приготування композицій із сипких матеріалів, Біла Т. Я., Бурмістенко О. П. (2016)
Шавьолкін О. О. - Реалізація режиму джерела струму для каскадної схеми з послідовним з’єднанням однофазних інверторів напруги, Росінська Г. П. (2016)
Березін Л. М. - До визначення відмов голок панчішно-шкарпеткових автоматів (2016)
Євлашкіна О. В. - Дослідження механічних властивостей з’єднувальних швів формоутворюючого шару на основі нетканих матеріалів в пакетах одягу, Курганський А. В., Василенко В. М. (2016)
Водзінська О. І. - Обгрунтування вибору вишивальних ниток для виконання вишивки на сорочці, Паніна Н. О. (2016)
Донченко С. В. - Ситуаційний аналіз прогнозування теплозахисних властивостей зимового одягу, Шаравіна Х. О., Рубаха Н. М. (2016)
Горбаченко А. М. - Систематизація вимог та показників, що забезпечують відповідний рівень комфортності канонічного одягу, Садретдінова Н. В. (2016)
Кизимчук О. П. - Аналіз асортименту захисних текстильних матеріалів, Мельник Л. М., Єрмоленко І. В. (2016)
Кожушко Р. Ю. - Удосконалення конструкції курток чоловічих з використанням сигнальних елементів, Полька Т. О. (2016)
Бабич А. І. - Особливості дореалізаційної оцінки якості шкіряного взуття (2016)
Чепелюк Е. В. - Технологические аспекты проектирования и изготовления валянной сумки с фермуаром.Cообщение №1. Технология проектирования валянной сумки, Демидова Н. С., Якимчук Е. В. (2016)
Бессарабов В. І. - Реакційна здатність гідропероксид аніону в системах деконтамінації фосфорорганічних сполук, Вахітова Л. М., Кузьміна Г. І., Баула О. П., Куришко Г. Г., Матвієнко К. В. (2016)
Кузьміна Г. І. - Сучасні аспекти розробки концептуального проекту фармацевтичного виробництва, Бессарабов В. І., Баула О. П., Вахітова Л. М., Леонтюк І. І., Тюха А. Г. (2016)
Романюк О. О. - Перспективи переробки жировмісних шкіряних відходів у екологічно безпечне рідке паливо, Плаван В. П., Комановська К. М. (2016)
Каташинський А. С. - Адсорбційні властивості шпінелі MnCo2O4, Барсуков В. З., Сеник І. В. (2016)
Тарасенко Г. В. - Дослідження реологічних властивостей гелів, що містять натрію диклофенак, Лелека Т. О. (2016)
Черниш О. В. - Вплив морфології поверхні алюмінієвого струмовідводу на адгезію електродного матеріалу і опір електрохімічного конденсатора, Хоменко В. Г., Барсуков В. З. (2016)
Гейчук О. В. - Дослідження впливу мінеральних наповнювачів на нетканий матеріал, Шевчук М. В., Полосухіна А. І., Савченко Б. М. (2016)
Кислова О.В. - Електрохімічні ферментативні біосенсори (2016)
Паранько Н. П. - Порівняльний аналіз формоутворюючих елементів та колористики верхнього одягу українок середини XIX століття, Ніколаєва Т. В., Ніколаєва Т. І. (2016)
Сафронова О. О. - Особливості дизайну громадських приміщень в умовах реновації інженерних споруд баштового типу, Агліуллін Р. М., Чебикіна М. В., Вознюк А. М. (2016)
Здольник І. Г. - Дослідження особливостей створення кінетичної типографіки, Довженко І. Б., Потанін С. Є. (2016)
Семченкова О. Р. - Проморолик як візуалізація концепції дизайн-проекту. Етапи створення, Довженко І. Б. (2016)
Сельська О. О. - Визначення місць розташування та наповненості орнаментами вишивки деталей подільської національної сорочки для оздоблення сучасної жіночої сукні, виконаної в етно-стилі, Засорнова І. О., Засорнов О. С. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Fedota O. M. - Estimation of inbreeding depression by CAPN1, CAST, GH, GHR and CYP3A genes for quantitative and reproduction traits in seven Aberdeen-Angus lines, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Goraichuk I. V., Kolisnyk A. I., Tyzhnenko Tyzhnenko, T. V. (2016)
Siromolot A. A. - Improvement and optimization of antigenic composition for serodiagnosis of Tuberculosis, Oliinyk O. S., Kolibo D. V., Gerilovych Gerilovych, A. P. (2016)
Bayeva T. I. - Influence of physical and emotional loadings on dynamics of biochemical indicators of blood serum of race horses of group of universal use, Zhegunov G. F. (2016)
Rodionova K. O. - The effectiveness of application ultraviolet radiation for the sanitation of production premises of meat processing enterprises, Paliy A. P. (2016)
Furda I. L. - An analytical substantiation of the correlation between Porcine reproductive and respiratory syndrome and Porcine circovirus infection by using serological monitoring in Ukraine, Sytiuk M. P., Shulga N. G., Masyuk D. M. (2016)
Kukhtyn M. D. - Bacterial biofilms formation of Cattle mastitis pathogens, Kovalenko V. L., Horyuk Yu. V., Horyuk V. V., Stravskyy Ya. S. (2016)
Титул, зміст (2016)
Holovatyi M. - Unity of science and education as a paradigmatic way of development of economy and social sphere: the conceptual aspect (2016)
Kyrchaniv M. - Local currencies: economic anthropology, regional performativism and modernization of identity (2016)
Bohac R. - Cataracts of globalization and the economic diplomacy of small states, Lipkova L. (2016)
Варналій З. С. - Механізм попередження загроз економічній безпеці України, Онищенко С. В., Маслій О. А. (2016)
Hubarieva I. - Ukrainian economy unshadowing as a factor of state economic security management, Chmutova I., Maksimova M. (2016)
Novak I. - Structuring of sources of attracting capital to agricultural production as a prerequisite for the formation of an effective investment mechanism in the agricultural sector, Verniuk N., Novak Yu. (2016)
Hudym K. - Systematisation and analysis of МNCs’ models of conduct for entering the national agrarian markets, Khalatur S. (2016)
Janke F. - Effect of competition among suppliers on public procurement efficiency, Packova Packova, M. M. (2016)
Melnyk M. - Spatial policy of regional metropolis development in Ukraine: conceptual principles of formation, Synyutka O., Kushniretska O. (2016)
Мазаракі А. А. - Інструментарій управлінського обліку, Фоміна О. В. (2016)
Пилипенко А. А. - Потенціал розвитку матеріально-технічної бази підприємства: ідентифікація та оцінювання, Литвиненко А. О. (2016)
Таранюк Л. М. - Науково-методичний підхід до ранжування проектів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств за рівнем дохідності (2016)
Mitrikova J. - Calculation of shopping probability by the Huff model in selected retail stores of Kosice (Slovak Republic), Antolikova S. (2016)
Krykavskyy Ye. - The principle of the extended responsibility in the formation of multimodal transportation attractiveness, Falovych V. (2016)
Klokar O. - Competitiveness of financial inspectors at agrarian enterprises and measures increase it (2016)
Тарасюк Г. М. - Стратегічна діагностика виробничого потенціалу підприємств хлібопекарської галузі Житомирської області, Корнійчук А. А. (2016)
Gavurova B. - Efficiency of day surgery in Slovak regions during the years 2009-2014, Korony S. (2016)
Kosova T. - Securities as an investment instrument for the insurance companies: challenges and opportunities, Slobodyanyuk N. (2016)
Кравців В. С. - Концептуальні засади формування механізму утилізації відходів на основі рециркуляції е-товарів в Україні, Колодійчук І. А. (2016)
Попадинець Н. М. - Розвиток внутрішнього ринку твердого біопалива України в сучасних умовах, Максимів Ю. В. (2016)
Дерун І. А. - Iдентифікація ризиків у системі бухгалтерського обліку підприємства (2016)
Данилюк Н. Е. - Описательная каталогизация в Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова: вопросы теории, истории, методики (2016)
Соколов В. Ю. - Питання про діяльність бібліотечних об’єднань на Першому Всеукраїнському з’їзді бібліотечних робітників (1926): рішення та труднощі втілення (до 90-річного ювілею з’їзду) (2016)
Кобельський Д. В. - Історична проза на тему "козацтва" у зібраннях університетської бібліотеки та її роль у подіях Української революції 1917 - 1921 рр. (2016)
Мельниченко Е. А. - Румынские издания в именном фонде В. И. Григоровича Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (2016)
Ревенко Д. В. - Видання Українського наукового інституту книгознавства у фондах Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2016)
Бірюкова Т. Л. - Інтегративні властивості бібліотечних функцій: імплементація в освітньому електронному середовищі, Якубовська М. Г. (2016)
Костирко Т. М. - Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації (2016)
Грєбцова І. С. - Науковці Одеського національного університету: до 200-річча В. І. Григоровича (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 36: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1995−1999 гг. (2017)
Байда Е. И. - Исследование механических напряжений в приводном валу вакуумного выключателя средних напряжений, Клименко Б. В. (2017)
Кузнецов Б. И. - Экспериментальное исследование влияния пространственного расположения датчиков магнитного поля на эффективность замкнутой системы активного экранирования магнитного поля линий электропередачи, Никитина Т. Б., Волошко А. В., Бовдуй И. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2017)
Хлопенко Н. Я. - Структурный синтез стабилизирующего робастного регулятора потокосцепления ротора, Хлопенко И. Н. (2017)
Шуруб Ю. В. - Статистична оптимізація частотно регульованих асинхронних електроприводів при скалярному керуванні (2017)
Баранов М. И. - Расчетная и опытная оценка результатов электротермического воздействия нормированного по международному стандарту IEC 62305-1-2010 импульса тока короткого удара искусственной молнии на тонкостенное покрытие из нержавеющей стали, Князев В. В., Рудаков С. В. (2017)
Винников Д. В. - Исследование изменения физико-химических свойств водопроводной воды под воздействием мощных подводных искровых разрядов, Корытченко К. В., Ткачев В. И., Егоренков В. В., Кудин Д. В., Мирная Т. Ю. (2017)
Голик О. В. - Статистичні аспекти неруйнівного контролю дефектності поліімідної емаль ізоляції в умовах виробництва, Щебенюк Л. А. (2017)
Бондаренко В. О. - Анализ энергоэффективности режимов работы электрических систем с тяговыми нагрузками, Доманский И. В., Костин Г. Н. (2017)
Веприк Ю. Н. - Пути повышения эффективности компьютерного моделирования режимов работы электрических систем на основе уравнений в фазных координатах (2017)
Бедерак Я. С. - Про обґрунтування вибору економіко-математичних методів оцінки енергоефективності виробничих об’єктів (2017)
Бржезицький Володимир Олександрович. До 75-річчя з дня народження (2017)
Мінцер О. П. - Інформаційна платформа забезпечення безпеки пацієнтів, Мієржевський П., Сердюк В. Г., Денисенко С. В., Бабінцева Л. Ю. (2012)
Азархов О. Ю. - Індивідуальна електронна карта пацієнта для постінсультних хворих, Злепко С. М., Бєлоусова О. В. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування ефективності інформаційних та телемедичних технологій для покращення якості медичної допомоги сільському населенню, Сельський П. Р. (2012)
Дроздовська С. Б. - Аналіз поліморфізмів генів АСЕ, ACTN3, ENOS, PPARG, PPARA, HIF-1Α, PPARGC1B при визначенні спадкової схильності до різних видів спорту, Досенко В. Є., Строй Д. О., Ільїн В. М. (2012)
Антонов В. М. - Кіберакмеологічні засоби експрес-аналізу і моніторингу біологічних об’єктів на основі проектування медико-біологічних інформаційних систем, Антонова-Рафі Ю. В. (2012)
Пузанова О. Г. - Комп’ютерні бази даних доказової медицини як джерело систематичних оглядів (2012)
Нечипоренко Ю. Л. - Інтерфейс електронної медичної картки на мобільному пристрої (2012)
Шупяцький І. М. - Математичні алгоритми захисту інформації (2012)
Гойко О. В. - Аналіз сучасного програмного забезпечення для статистичного оброблення й аналізу біомедичних досліджень, Мохначов С. І. (2012)
Боднар О. І. - Інструментальні основи наноекології, Ващенко В. М., Ільїн В. М., Сахно К. А. (2012)
Курик М. В. - Кірліанографія структурно-енергетичних властивостей води як інформаційної системи в організмі людини, Пісоцька Л. А., Лапицький В. М. (2012)
Коваленко С. О. - Аналіз проби максимальної вентиляції легенів при додатковому опорі диханню, Гречуха С. В., Кудій Л. І. (2012)
Вакуленко Д. В. - Інформативне значення фрактального портрету хворих з неврологічними синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта (2012)
Іванишин В. В. - Застосування в Україні досвіду розвитку сільських територій європейських країн та США, Дудзяк О. А. (2016)
Гаврилко Г. П. - Методичні засади проведення експертизи санаторно-курортних територій: регіональний аспект (2016)
Горіховський М. В. - Переваги і недоліки методів оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції (2016)
Гринько Т. В. - Організація системи логістики на підприємствах легкої промисловості, Тараненко А. В. (2016)
Гуменна-Дерій М. В. - Комп'ютеризація бухгалтерського обліку на вітчизняному та зарубіжному рівнях (на прикладі будівельних підприємств), Гуменний П. В. (2016)
Дацко К. П. - Факторинг як ефективний інструмент управління в умовах кризи неплатоспроможності (2016)
Добровольська Е. В. - Виробничий потенціал бурякоцукрового підкомплексу: сутність та аналіз наукових підходів, Будняк Л. М. (2016)
Завитій О. П. - Український ринок зернових і технічних культур в контексті перспектив розвитку аграрного сектору економіки, Дідоренко Т. В. (2016)
Іщенко Я. П. - Структура об' єктів обліку в системі управління біологічними перетвореннями рибництва (2016)
Коваль Н. В. - Шляхи покращення демографічної ситуації в сільській місцевості крізь призму економічної безпеки, Корженівська Н. Л. (2016)
Кондратюк І. О. - Облік надходження та вибуття запасів придбаних за плату суб'єктами сектору загального державного управління: управлінський аспект, Лондаренко О. О., Подпригора О. А. (2016)
Кондрюк Л. В. - Вплив дефініцій на інформаційну функцію бухгалтерського обліку та формування економічної терміносистеми в Україні (2016)
Лаврук Н. А. - Мотивація ефективної праці жінок (2016)
Лаврук О. С. - Управління формуванням професійної компетентнції персоналу підприємств (2016)
Лаврук О. В. - Мотивація праці та її вплив на розвиток галузі тваринництва (2016)
Лупич О. О. - Вітчизняний готельний оператор: суть та роль у підвищенні ефективності готельного господарства (2016)
Мартинюк Н. В. - Оцінка міжгалузевої конкурентоспроможності персоналу сільськогосподарських підприємств (2016)
Мельник Н. Г. - Облікове забезпечення транспарентності в державному секторі: проблеми України та досвід ЄС (2016)
Могилова М. М. - Сутнісні ознаки основних засобів як визначальні положення обґрунтування їх складу (2016)
Олексійко В. С. - Зарубіжний досвід пенсійного захисту населення (2016)
Палюх М. С. - Теоретичні засади організації обліку необоротних активів, Матвійчук Л. О. (2016)
Сава А. П. - Генезис та сучасний вимір концептуальних основ дослідження розвитку сільських територій (2016)
Семенишена Н. В. - Бухгалтерський облік: від системи до Інституту (огляд дефініцій) (2016)
Сидорук Б. О. - Особливості проведення оцінки використання природно-ресурсного потенціалу агросфери на регіональному рівні, Довгань О. М. (2016)
Тимчев М. - Совершенствование анализа конкурентоспособности и риска финансовой дестабилизации предприятия (2016)
Тулуш Л. Д. - Державна фінансова підтримка галузі тваринництва в умовах реформування спецрежимів оподаткування, Радченко О. В. (2016)
Фень К. С. - Джерельна база та сфери застосування дефініції "економічна безпека підприємства" (2016)
Хоменко О. А. - Концептуальні основи управління фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу (2016)
Чикуркова А. Д. - Франчайзинг: актуальні проблеми розвитку в Україні, Ногачевський О. Ф. (2016)
Шевчук Л. П. - Мережева система фінансового контролю ресурсів місцевих бюджетів в умовах децентралізації, Шевчук А. А., Довбик Д. В. (2016)
Цимбал П. В. - Способи підробки печатки нотаріуса та методи їх виявлення, Мілевська А. О. (2016)
Гарбовський Л. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами щодо провадження негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Білокінь Р. М. - Особливості кримінальної процесуальної відповідальності різних суб'єктів кримінального провадження (2016)
Гарбовський Л. А. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами під час розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, Юрченко А. М. (2016)
Дирдін М. Є. - Практичні аспекти кримінального провадження на підставі угод, Кукуюк О. В. (2016)
Калганова О. А. - Початок досудового розслідування взаємопов'язаних злочинів, Проданик І. В. (2016)
Краснікова Н. А. - Юридичний зміст реформування правоохоронної системи, Овдієнко М. Ю. (2016)
Лопата О. А. - Поняття і зміст судово-експертної діяльності (2016)
Линник О. В. - Взаємодія прокурора та слдічого судді під час кримінального провадження, Чекалюк В. А. (2016)
Сакаль А. П. - Міжнародний розшук осіб при розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними злочинними угрупованнями (2016)
Сіренко О. В. - Особливості кримінального провадження щодо Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Ковбасюк В. А. (2016)
Федчишина В. В. - Процесуальні аспекти призначення судово-економічних експертиз при розслідуванні податкових правопорушень (2016)
Фрідман-Козаченко М. М. - Роль прокуратури в координації взаємодії правоохоронних органів України щодо виявлення кримінальних правопорушень, Рафальський В. П. (2016)
Лазебний А. М. - Міжнародний досвід використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних правопорушень проти громадського порядку (2016)
Антонюк А. Б. - Спрощений порядок видачі (екстрадиції) особи запитуючій стороні (2016)
Діков І. В. - Особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення (2016)
Євмін А. М. - Підготовка до подання касаційної скарги як початковий етап оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Канфуі І. В. - Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2016)
Козак Л. С. - Діяльність слідчого щодо доказування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій (2016)
Слободянюк Б. К. - Історичний розвиток взаємодії слідчих та оперативних підрозділів (2016)
Стаскевич Г. С. - Історія розвитку законодавства щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами (2016)
Товтин С. В. - Нетрадиціні способи застосування спеціальних знань під час розслідування сексуальних вбивств (2016)
Томін E. Є. - Співвідношення ознак правопорушення та криміналльного процесуального порушення у різних видах юридичної відповідальності (2016)
Шикоряк М. М. - Тактика огляду місця події при розслідуванні корисливих насильницьких злочинів, вчинених іноземцями (2016)
Заверховський О. - Криміналістична характеритиска контрабанди, вчиненої в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Яцик Т. П. - Кримінальне право як наука: методологічні аспекти, Дробязко К. М. (2016)
Коренюк А. А. - Зарубіжний досвід співпраці органів пробації з релігійними організаціями у сфері запобігання рецидивним злочинам неповнолітніх (2016)
Білоус З. В. - Система деліктів, що посягають на соціально-трудові права громадян (2016)
Бурка А. В. - Правовий статус учасників антитерористичної операції та гарантії їх соціального захисту (2016)
Кимлик Р. В. - Особливості правового статусу Генерального прокурора України, Плісневич А. А. (2016)
Кимлик Н. В. - Використання досвіду Грузії в реформуванні прокуратури України, Попович А. С. (2016)
Омельчук Л. В. - Європейський досвід організації органів прокуратури, Клітинська А. Р. (2016)
Шевченко А. Є. - Питання метології історії діяльності органів внутрішніх справ України (частина 1) (2016)
Дей М. О. - Управління науковими проектами: особливості написання успішної заявки на грант (2016)
Калмикова О. С. - Правовий статус Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (2016)
Бестюк І. - Українська літературна "бетховіана" 1920­х років (роман "Честь" (1929) М. Могилянського) (2014)
Бибик С. - Лексичні засоби соціально­психологічної стилізації у мові прози Григора Тютюнника (2014)
Білоус П. - Національна ідентичність ліричного "я" у поезії Миколи Вінграновського (2014)
Бортнік Ж. - Театральна рецепція монодрами (на прикладі поеми "Сон" Т. Шевченка) (2014)
Вірста С. - Слово Кобзаря на уроках словесності як аспект формування національного світогляду молодших школярів (2014)
Гоголь Н. - Дмитро Павличко – неперевершений майстер інтимної лірики (літературно­музична композиція) (2014)
Дацюк В. - Стилістична роль іменникових суфіксів в ідіостилі Т. Г. Шевченка (2014)
Дмитренко Н. - Навчальний проект "Шевченко. Україна. Світ" у системі формування комунікативної компетенції майбутніх педагогів (2014)
Жалко Т. - Фольклорно­етнографічні візії Тараса Шевченка (2014)
Жулинський М. - "За що я Вкраїну люблю?". Шевченкові – 200 (2014)
Захарчук І. - Григір Тютюнник у культурно­естетичному полі шістдесятництва (2014)
Іванова О. - Художній часопростір і національна ідентичність у збірці оповідань "Лиха доля в Маракайбо" Юрія Косача (2014)
Кир’янчук Б. - Питання герменевтичної системності в шевченкознавчих студіях Івана Франка (2014)
Кир’янчук І. - Пошуки ідеалу людини: шлях до віднайдення морально­естетичних цінностей у творчості Михайла Ореста і Тараса Шевченка (2014)
Кодак М. - Поетика Т. Г. Шевченка в "Єретику" й пізніших поемах (2014)
Кочерга С. - Творчість Лесі Українки і герменевтичні "горизонти" шістдесятництва (2014)
Криловець А. - Образ митця у драматичній поемі Лесі Українки "У пущі": філософські аспекти (2014)
Криловець Н. - Образ саду в поезії Тараса Шевченка та Ліни Костенко (2014)
Криловець Р. - Екзистенційний мотив загубленості в поезії Василя Стуса (на матеріалі збірки "Зимові дерева") (2014)
Кузьміна І. - Вплив дитинства у формуванні творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Лагола І. - Формування у молодших школярів особистісного ставлення до дійсності через художні образи пейзажної лірики Т. Шевченка (2014)
Литвинюк Н. - Естетичні аспекти вивчення ліричних творів Т. Г. Шевченка в початковій школі (2014)
Луценко О. - Естетика вербалізованого простору української художньої прози 60­90­х років ХХ ст. (2014)
Мамич М. - Мовно-­естетичний канон шістдесятництва в контенті жіночого журналу (на матеріалі прози Євгена Гуцала) (2014)
Мацько В. - Емотивні функції в структурі поетичних текстів В. Михайличенка і Б. Мамайсура (2014)
Миненко Ю. - Жанрова природа геральдичної поезії (2014)
Мовчанюк В. - Художня семантика і архітектоніка поеми "Тарасова ніч" (2014)
Нестерова Н. - Типологія синтаксичних відмінкових та прийменниково­відмінкових ад’єктивів у поетичних творах Т. Г. Шевченка (2014)
Павлюк І. - Українська публіцистика 1920-­1930-­х років (2014)
Панова Н. - Внутрішній конфлікт героя як причина самогубства (Б. Грінченко "На розпутті") (2014)
Рибка О. - Сковородинівські відгомони екзистенціалістських вимірів українського шістдесятництва (2014)
Сардарян К. - Філософсько­-світоглядний дискурс у творчості І. В. Жиленко (на матеріалі поеми "Тихе віяння") (2014)
Сергійчук З. - "Вступна новела" Миколи Хвильового як спроба самоідентифікації (2014)
Слапчук В. - Мова як домінуючий чинник самоідентифікації письменника (на матеріалі мемуаристики, епістолярії та щоденникових записів Гр. Тютюнника) (2014)
Смілянська В. - Шевченкова "наймичка" – апофеоз тихої самопожертви (2014)
Стадніченко О. - Автопортрет шістдесятництва в сучасній українській мемуаристиці (на матеріалі книги спогадів Л. Кореневича "Як по струні безодню…") (2014)
Стукан Г. - Особливості вивчення творчості Т. Г. Шевченка на уроках рідної словесності в початкових класах, Глушок Л. (2014)
Токмань Г. - Мотив подзвону в поемі Івана Світличного "Архімед" (2014)
Ушневич С. - Світоглядні засади художнього мислення Віктора Близнеця (2014)
Федько О. - Синкретизм жанру творів Ліни Костенко "Берестечко" і Леоніда Горлача "Ніч у Вишгороді" (2014)
Харчук Р. - "Якби-­то ти, Богдане п’яний": спроба прочитання (2014)
Чамата Н. - Вірш Тараса Шевченка "Пророк" (2014)
Шанюк В. - Стилістичні уроки Петра Перебийноса (2014)
Шарагіна О. - Трансцендентні виміри тиші у філософській ліриці Василя Стуса (2014)
Шевчук Н. - Вивчення поезії Т. Г. Шевченка на уроках рідної словесності в початковій школі (2014)
Шуст Л. - Вигуки та вигукові фразеологізми в поетичній творчості Т. Шевченка (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Клініко-психологічні прояви постстресових розладів у цівільних осіб, тимчасово переміщених із зони АТО, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Бучок Ю. С. (2016)
Луценко А. Г. - Типология брака и функциональность семьи при эмоционально неустойчивом типе расстройства личности у женщин, Кришталь Т. В., Даниленко Т. П. (2016)
Аймедов К. В. - Ознаки дезадаптації у жінок, які вперше перенесли психотичний епізод, Баскіна В. В. (2016)
Марков А. Р. - Інтерперсонально-комунікативна складова в генезі дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах інформаційно-психологічної війни (2016)
Ищук В. В. - Клинико-психопатологические характеристики психоэндокринного синдрома, детерминированного гиперкортицизмом (2016)
Мухаровська І. Р. - Медико-психологічні аспекти больового синдрому в онкологічних хворих на етапах лікувального процесу (2016)
Маркова А. С. - Розлади психоемоційної сфери у структурі порушень психологічного здоров’я членів родини, які займаються спільним бізнесом (2016)
Глаголич С. Ю. - Аналіз копінг-поведінки волонтерів, діяльність яких пов’язана із забезпеченням військових у зоні АТО (2016)
Козира П. В. - Характеристика адаптивної поведінки і копінг-стратегій у співробітників МВС України - учасників АТО (2016)
Юдін М. А. - Соціально-психологічна адаптація пацієнток косметологічного профілю (2016)
Боднарь Е. В. - Индивидуально-психологические особенности женщин с патологией беременности в контексте их субъективной оценки своего здоровья (2016)
Шелестова О. В. - Розлади адаптації як наслідок впливу стресу (2016)
Дрюченко М. О. - Особливості клініко-психопатологічної симптоматики параноїдної шизофренії у жінок в контексті їх впливу на стан материнсько-дитячої взаємодії (2016)
Мосейко А. В. - Катамнестический и клинико-психопатологический анализ синдромокинетических характеристик простой формы шизофрении (2016)
Уханова А. И. - Феномен буллинга в контексте психического здоровья старшеклассников (2016)
Білобривка Р. І. - Особливості статевих стосунків у чоловіків з афективно- і соціально-тривожними розладами особистості, Панас А. Р. (2016)
Кривицкий В. А. - Влияние состояния сексуальности больных хроническим простатитом на качество жизни (2016)
Лях С. Б. - Розвиток подружньої дезадаптації у безплідних шлюбах (2016)
Содержание (2014)
АСТМА: Новые данные исследований фазы III демонстрируют эффективность Тиотропия Респимат® при бронхиальной астме разной степени тяжести (2014)
Проблема антибиотикорезистентности и возможности фитотерапии в лечении респираторных инфекций у детей (2014)
Шекера О. Г. - Охорона здоров’я – найважливіша складова державної політики України, Медведовська Н. В., Мельник Д. В. (2014)
Лисунець О. М. - Аналіз первинної інвалідності внаслідок хвороб системи кровообігу в Україні, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Танцура О. В., Зубко І. М., Волкова Л. В. (2014)
Рогач І. М. - Досвід організації науково-тренінгового консультативно-діагностичного центру сімейної медицини та долікарської підготовки на базі інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ, Колесник П. О., Кампі Ю. Ю., Кедик А. В., Козак Т. Ю. (2014)
Тарасенко Т. Н. - Выбор противовоспалительной терапии у больных гонартрозом при сниженной минеральной плотности костной ткани (2014)
Спасская А. А. - Поражения органов и систем при реактивных артритах (2014)
Мурашко Н. К. - Анксиолитическое и кардиопротективное действие Афобазола в лечении ишемических поражений мозга (2014)
Лябах М. О. - Використання масажу для корекції функціональних станів людини при розумових навантаженнях, Горго Ю. П. (2014)
Оразов М. Р. - Особенности функционального состояния иммунной системы периферической крови у женщин с болевым синдромом при аденомиозе (2014)
Баренфельд О. І. - Важкий пацієнт з васкулярною пухлиною. Клінічний випадок ускладненої епітеліоїдної гемангіоендотеліоми правого передсердя та його застосування у викладанні державною та англійською мовами при підготовці лікарів загаль, Рудіченко В. М., Рудковський В. А., Лінник О. М., Кушнєрова М. О., Балабай А. А. (2014)
Губская Е. Ю. - Глютензависимые заболевания: современный взгляд на проблему (2014)
Настрадіна Н. М. - Обстеження жінок з рецидивними фоновими захворюваннями шийки матки за допомогою лабораторних методів (2014)
Мурашко Н. К. - Циркадний ритм артеріального тиску в найгостріший період ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь, Шкляєва О. П. (2014)
Себов Д. М. - Влияние L-аргинина на качество жизни и переносимость физической нагрузки у больных с ишемической болезнью сердца, Пенина Е. О. (2014)
Афанасюк О. І. - Корекція порушень ліпідного обміну у хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом типу 2 (2014)
Веропотвелян П. Н. - Некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы у беременных, Веропотвелян Н. П., Тамамшева А. А., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2014)
Кулинич В. С. - Кардиальное ремоделирование и диастолическая дисфункция при сочетании хронической сердечной недостаточности с аутоиммунным тиреоидитом в условиях действия ионизирующего излучения в малых дозах (2014)
Mурашко Н. К. - Когнітивні порушення при ішемічному інсульті, Недолуга В. О. (2014)
Шалімова А. С. - Особливості порушення ліпідного обміну і визначення рівнів адипокінів при гіпертонічній хворобі та цукровому діабеті 2-го типу (2014)
Литвиненко Е. А. - Уровни провоспалительных цитокинов и эндотоксемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н. (2014)
Бабінець Л. С. - Аскаридоз і хронічний панкреатит: спільні етіопатогенетичні аспекти, оптимізація лікування в практиці сімейного лікаря, Дроняк Ю. В. (2014)
Ткач С. М. - Эмпирические подходы к диагностике и лечению функциональной диспепсии (2014)
Гуменюк М. І. - Вплив інгаляції декаметоксину на функцію зовнішнього дихання у пацієнтів з інфекційним загостренням бронхіальної астми, Панчук С. І. (2014)
Ільїнська І. Ф. - Вплив піобактеріофага на стан імунної системи хворих на бронхіальну астму при його застосуванні на тлі базисної терапії, Фещенко Ю. І., Курик Л. М., Турчина І. П. (2014)
Хіміон Л. В. - Системний червоний вовчак у практиці лікаря загальної практики – сімейного лікаря, Ященко О. Б., Данилюк С. В. (2014)
Дуда О. К. - Патофізіологічні аспекти коагулопатій при лептоспірозі: сучасний погляд, Колесник Р. О., Сидоренко В. В., Душак О. М., Вовк І. О., Чегусов П. В., Дідич Т. В., Дейнека А. М., Марунчак О. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Сухий кашель у дітей: медикаментозна терапія, Грачова М. Г. (2014)
Матасар І. Т. - Корекція есенціальних нутрієнтних дефіцитів у дітей та підлітків як засіб профілактики аліментарних та аліментарно-залежних станів, Берзінь В. І., Матасар В. І., Луценко О. Г. (2014)
Починок Т. В. - Ефективність корекції ліпідного обміну у дітей з дисплазією сполучної тканини, Веселова Т. В., Мельничук В. В., Чернишова О. В. (2014)
Вакалюк Л. М. - Захворюваність у вагітних із рубцем на матці після кесарева розтину, Бойчук О. Г., Любінець В. О. (2014)
Диндар О. А. - Особливості перебігу вагітності, пологів та стану новонароджених у жінок з метаболічним синдромом (2014)
Veropotvelyan P. N. - Psychical factor and pregnancy, Veropotvelyan N. P., Guzhevskaya I. V., Chuvakov A. M., Narytnik T. T. (2014)
Содержание (2016)
Борщев В. Н. - Новые конструктивно-технологические решения светодиодных модулей для ламп-ретрофитов, Листратенко А. М., Тымчук И. Т., Проценко М. А., Никитский Г. И., Фомин А. А., Назаренко Л. А., Сорокин В. М., Рыбалочкам А. В., Олейник А. С. (2016)
Карлангач А. П. - Проектування електронної апаратури на основі стандартних несучих конструкцій з використанням ресурсів Internet (2016)
Кадацкий А. Ф. - Анализ энергетических и магнитных процессов в дросселях импульсных преобразователей электрической энергии, Русу А. П. (2016)
Трофимов В. Е. - CFD-моделирование радиатора для воздушного охлаждения микропроцессоров в ограниченном пространстве, Павлов А. Л., Мокроусова Е. А. (2016)
Махний В. П. - Влияние морфологии поверхности подложек ZnSe:Te на их оптические свойства, Герман И. И., Бодюл Г. И., Сенко И. М. (2016)
Садченко А. В. - Измерение амплитудной диаграммы направленности и частотной характеристики антенн ISM-диапазона с помощью WiFi-маршрутизаторов, Кушниренко О. А., Цевух И. В., Валянский И. А., Чихрай Ю. С. (2016)
Ціватий В. Г. - Всесвітня історія в новому форматі зовнішньополітичних і політико-дипломатичних досліджень ХХІ століття: теоретико-методологічний контекст (звернення до читачів!) (2016)
Чекаленко Л. Д. - Питання модернізації в площині інтеграційних процесів СНД (2016)
Толстов С. В. - Еволюція зовнішньополітичної концепції України в контексті Європейської безпеки (2016)
Горобець І. В. - Проблеми формування антикризової стратегії ЄвроСоюзу, Мартинов А. Ю. (2016)
Дерев’янко І. П. - Американський вектор у системі зовнішньополітичних орієнтирів Канади (2016)
Моначенко Г. В. - Участь Німеччини в реформуванні поліції Афганістану (2016)
Новицька О. В. - Роль ООН в управлінні міграційними процесами на Близькому Сході (2016)
Васильєв О. A. - Роль Казахстану у суспільно-політичній модернізації країн Євразійського Економічного Союзу (2016)
Пронь С. В. - США і Китай: модель взаємозалежності та взаємодоповнення в боротьбі за сучасне світове лідерство, Гудименко В. В. (2016)
Циватый В. Г. - Латиноамериканские государства в региональной политико-дипломатической системе координат полицентричного мира: исторический дискурс ибероамериканской модели дипломатии (2016)
Горопаха С. В. - Хорватія та Європейський Союз: особливості переговорного процесу щодо угоди про стабілізацію та асоціацію (2016)
Самойлова Л. І. - Розстановка внутрішньополітичних сил у ПівденноАфриканській Республіці напередодні перших демократичних виборів 1994 року (2016)
Марцинюк М. П. - Інституціональний інструментарій державної політики як основа формування мультикультуралізму в Португалії наприкінці 90-х – початку 2000-х років: зовнішньополітичний аспект (2016)
Ціватий В. Г. - Історико-методологічні традиції інституціональних витоків італійської та іспанської державності, політики і дипломатії (до 150-річчя від дня народження проф. В.К. Піскорського) (2016)
Іванов О. В. - "Холодна війна": США-СРСР-Китай (з позиції сьогодення) (2016)
Акулов-Муратов В. В. - Використання станів і методів моделювання в прогнозуванні та розрахунках динаміки розвитку акторів-стейкхолдерів міжнародних відносин і дипломатії (2016)
Третьякова Н. Е. - К вопросу об установлении византийской власти в Северной Африке и проводимой политике Юстиниана Великого в регионе (2016)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика і дипломатична майстерність Франциска І Валуа (1515-1547): історичноінституціональний вимір, Ващук Л. В. (2016)
Гедьо А. В. - Дипломатична діяльність Іоанна Каподістрії (1776-1831) (2016)
Молчанова О. В. - Організація репатріації вояків-українців з теренів балканських країн у 1919 – на початку 1920 рр.: політико-дипломатичний контекстъ (2016)
Пересунько Т. В. - Європейське турне української республіканської капели (1919-1921 рр.), як інструмент зовнішньополітичної стратегії і культурної дипломатії Симона Петлюри (2016)
Грищенко Ю. В. - Болгарська етнічна меншина України в умовах голоду 1921-1923 рр. (2016)
Матяш І. Б. - Навчальні заклади у сфері консульської служби в 1918-1923 рр. як крок до створення системи підготовки кадрів українських дипломатів та консулів (2016)
Печиборщ В. Ю. - "Добрі послуги" дипломатичних місій Швейцарської Конфедерації у Будапешті та Берліні у період Другої світової війни як складова політики "постійного озброєного нейтралітету" (2016)
Ціватий В. Г. - Історичний, зовнішньополітичний, дипломатичний та інституціональний виміри двосторонніх відносин США–КНР ХХІ століття: концепт і стратегія конгейджменту (2016)
Ціватий В. Г. - Інституціональна, зовнішньополітична і воєнно-дипломатична історія Афганістану XVIII-ХХІ століть: ретроспективний контекст (2016)
Троян С. С. - Структурно-функціональний вимір системного підходу в дослідженнях міжнародних відносин і дипломатії доби Модерну: "європейський еквілібріум", Киридон А. М. (2016)
Ціватий В. Г. - Науково-педагогічний та освітньо-науковий хронограф Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України за 2015-2016 роки: інституціональний аспект (2016)
Міщенко С. В. - Обґрунтування адекватності міжнародних резервів України у cучасних умовах (2015)
Майорова Т. В. - Банківське кредитування інвестиційної діяльності cільськогосподарських підприємств (2015)
Вантух Т. З. - Сутність та визначення поняття "клієнтоорієнтована депозитна політика" (2015)
Yunko O. - Regional aspects of banking system development in case of western border areas of Ukraine (2015)
Гамкало О. Б. - Організація бенчмаркінгу іпотечних операцій в банку (2015)
Стегнієнко М. О. - Особливості підходів до ідентифікації системно важливих банків (2015)
Вовченко Р. С. - Підходи до розкриття сутності фінансової безпеки банківського сектору національної економіки (2015)
Ткаченко О. О. - Порівняння фінансової стійкості банківських систем країн Європи (2015)
Ткаченко В. В. - Особливості становлення і розвитку фінансової звітності: вітчизняний та світовий досвід (2015)
Воскресенська О. Є. - Удосконалення системи стратегічного маркетингового управління туристичними підприємствами (2015)
Пустовгар С. А. - Оцінка фінансового потенціалу відновлення платоспроможності підприємств металургійної галузі України (2015)
Трухачова К. В. - Принцип збалансованості у забезпеченні результативності господарської діяльності підприємства (2015)
Швець В. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення безпеки підприємств на ринку антикваріату (досвід експертного опитування), Демків Х. С. (2015)
Швець О. О. - Аналіз сучасних концепцій бренд-капіталу на підприємстві (2015)
Шевченко Е. В. - Влияние конкурентных преимуществ на достижение cтратегических целей туристско-рекреационных предприятий (2015)
Шушакова І. К. - Особливості комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності на вітчизняних підприємствах (2015)
Сапон Р. В. - Удосконалення технологій ідентифікації клієнтів під час дистанційного банківського обслуговування, Шамов С. О. (2015)
Sergienko O. - Project modeling of the commercial bank’s financial security on the basis of choosing and implementing the vector of strategic priorities, Chuyko I., Soldatova Y. (2015)
Воротинцев М. М. - Удосконалення розрахунку показників кредитоспроможності фінансових установ (2015)
Соцька Ю. І. - Методологічні засади кластерного аналізу конкурентоспроможності банків України (2015)
Соболєв В. М. - Методологічні засади дослідження економічної безпеки в Україні у сучасних умовах, Соболєва М. В. (2015)
Глущенко О. В. - Оцінка сучасного стану каналу очікувань монетарного трансмісійного механізму України (2015)
Pasichnik I. V. - The modern approaches to determination of main point and classification of tools of monetary influence on economy, Galushko Y. P. (2015)
Корчевська Л. О. - Методологічні засади економічної безпеки підприємства (2015)
Орлик О. В. - Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові (2015)
Кукса В. М. - Стан та напрями покращення інвестиційної привабливості Черкаського регіону (2015)
Павлов К. В. - Методический подход к оценке состояния проектов и программ межрегионального приграничного сотрудничества, Андреева И. Г., Сапрыка В. А., Шмигирилова Л. Н. (2015)
Тяжкороб І. В. - Інноваційно-інвестиційні проекти енергозбереження в системі стратегічних планів розвитку регіону (2015)
Кавун С. В. - Визначення стратегії соціальної відповідальності підприємства з метою забезпечення результативності його діяльності, Гур’янова Л. С., Жосан Г. В. (2015)
Gelashvili S. - Statistical study of supply of the graduates with the economic profile, Marshava K., Abesadze N., Mindorashvili M. (2015)
Gurbanov V. N. - Modern peculiarities of human resource management in Azerbaijan (2015)
Гуменюк В. В. - Структурні перетворення на ринку курортних послуг в умовах сучасних загроз безпеці людського розвитку в Україні (2015)
Бычкова С. - Образовательный потенциал развития стран: международные сравнения на основе статистических индикаторов (2014)
Бабірад – Лазунін В. - Методичні засади митної статистики правопорушень (2014)
Габелко М. - Влияние рамочных условий предпринимательской деятельности на раннюю предпринимательскую активность населения (2014)
Гордеева Е. - Измерение качества жизни: возможности муниципальной статистики, Суслова С. (2014)
Гордієнко В. - Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко – математичних методів, Григораш О. (2014)
Дронь В. - Дослідження існування взаємозв'язку між величинами методом умовно-наслідкового розкладу подій (2014)
Єлейко В. - Економетричний аналіз зовнішньої торгівлі послугами України, Боднар Р. (2014)
Євсєєнко О. - Статистична оцінка впливу економічних факторів на соціально-демографічні показники розвитку країни (2014)
Іваненко О. - Статистична оцінка ефективності діяльності кредитних спілок в регіональному розрізі (2014)
Ковтун Н. - Статистичне вимірювання якості життя: міжнародний досвід і практика використання в Україні (2014)
Лутчин Н. - Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України (2014)
Образцова О. - Закономерности пространственного распределения ранней предпринимательской активности в РФ: опыт анализа и оценки (2014)
Огреба С. - Впровадження оцінок тіньового сектору економіки в систему національних рахунків: історичний аспект (2014)
Олешко Т. - Пошук альтернативних шляхів забезпечення економічної стабільності авіакомпаній, Марусич О. (2014)
Пальян З. - Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу (2014)
Поповская Е. - Предпринимательская активность населения России: сравнительный анализ межрегиональных различий (2014)
Потапова М. - Статистична грамотність: зайва вимога або необхідність сучасності (2014)
Романюк І . - "Якість життя" як соціально-економічна категорія та об'єкт статистичного дослідження (2014)
Трубнік Т. - Статистичне оцінювання диспропорцій секторальної структури національної економіки (2014)
Шибіріна С. - Побудова багатовимірної оцінки пропозиції на первинному ринку житлової нерухомості (2014)
Шишкін В. - Статистична оцінка вікової нерівності за доходами (2014)
Лежнюк П. Д. - Вплив сонячних електричних станцій на напругу споживачів 0,4 кВ, Рубаненко О. Є., Гунько І. О. (2015)
Канюк Г. И. - Резервы энергосбережения при автоматизированном управлении центробежными насосами электростанций, Бабенко И. А., Мезеря А. Ю., Лаптинов И. П., Князева В. Н. (2015)
Волошко А. В. - Класифікація інформаційних сигналів за відносною ентропією по рівням вейвлет-декомпозиції (2015)
Буткевич О. Ф. - Деякі питання побудови інтегрованої системи запобігання коливному порушенню стійкості об’єднаної енергосистеми, Чижевський В. В. (2015)
Єрошенко В. А. - Про можливість використання циклу Єрошенка як альтернатива циклу Ренкіна в енергетиці, Тишковець А. В., Бублей В. О. (2015)
Матеенко Ю. П. - Расчет надежности структурных схем электрических станций в условиях функционирования рынка электрической энергии, Казанский С. В., Лунин А. С. (2015)
Розен В. П. - Побудова нейронної мережі моделі процесу сушіння торфу в парових сушарках в енергозберігаючих режимах, Кулаковський Л. Я. (2015)
Яковлєва І. Г. - Вибір раціонального розподілу твердого палива у шарі бокситової шихти на основі моделі теплового режиму спікання, Мних А. С. (2015)
Dolmatov D. A. - RANS simulation of effect of air admission's holes geometry in a gas turbine combustor and their effects on emission caracteristics, Hajivand M. (2015)
Качан Ю. Г. - Аналіз ефективності та перспектив розвитку біогазової енергетики, Коваленко В. Л., Лапікова О. І. (2015)
Коцар О. В. - Керування даними обліку в умовах запровадження в Україні лібералізованого ринку електричної енергії, Ткаченко Д. К. (2015)
Котляров О. Л. - Засоби підтримки прийняття рішень при модернізації нафтогазових промислів (2015)
Ковальчук А. М. - Підвищення ефективності використання твердого палива за рахунок генератора воднево-кисневого газу, Сусюк Д. В. (2015)
Радченко О. Л. - Розрахунок комплексу "відновлюване джерело – акумулятор" з максимальним використанням генерованої енергії (2015)
Міронов Д. В. - Удосконалення системи ТО і Р обладнання тягових підстанцій з використанням узагальнених критеріїв (2015)
Стрелков М. Т. - Статична модель складу системи ринку електричної енергії (2015)
Vovk O. O. - Strategies for environmental impact reduction on technospere (2015)
Starodub G. S. - KI-67 as aprognostic factor of myelodysplastic syndrome, Goryainova N. V., Perekhrestenko T. P., Basova O. V., Tretiak N. M., Gordiienko A. I. (2016)
Адамович Ю. С. - Радіонуклідна діагностика при дослідженні стану гепатобіліарної системи після оперативного видалення жовчного міхура. Постхолецисіектомічний синдром, Романенко Г. О., Ткаченко М. М. (2016)
Динник Н. В. - Застосування неінвазивних біомаркерів та місце цитокреатину 18 у діагностиці пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Колосович А. І. - Профілактика та лікування внутрішньочеревної гіпертензії у хворих на гостру хірургічну патологію органів черевної порожнини (2016)
Кузуб М. В. - Стан системи гомеостазу у хворих із фібриляцією передсердь та вплив супутнього цукрового діабету 2 типу на проведення антикоагулянтного лікування, Плєнова О. М., Ковбаснюк Ю. В. (2016)
Пастушина А. І. - Зміни активності різних ланок плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу та ішемічну хворобу серця (2016)
Савіна О. М. - Структура вродженої і спадкової очної патології у дітей та заходи її профілактики, Вітовська О. П. (2016)
Самойлова С. О. - Зміни показників тромбоцитарного гемостазу у хворих із поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби з хозл в динаміці госпітального періоду лікування (2016)
Степаненко Р. Л. - Значення вродженого імунітету (толл-подібних рецепторів 2, 4, 9) в патогенезі псоріазу (2016)
Терещенко Т. О. - Поточний лікарський контроль над футбольними арбітрами під час навчально-тренувального збору (спеціально-підготовчого етапу), Назарко Н. М. (2016)
Шидловський А. Ю. - Cтан ЦНС за даними електроенцефалографії у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю сполучно з вертебрально-базилярною судинною недостатністю, Науменко О. М. (2016)
Коленко Ю. Г. - Імуногістохімічні маркери в діагностиці передракових уражень слизової оболонки порожнини рота, Каленська О. В. (2016)
Куваєв О. С. - Мікробіологічне обґрунтування застосування медикаментозної композиції з аргініном для лікування хворих із захворюваннями пародонта, Борисенко А. В., Відерська Г. В., Лєснухіна Г. Л. (2016)
Черкасова О. В. - Клініко-морфологічні особливості перебігу генералізованого пародонтиту у пацієнтів молодого віку з артеріальною гіпертензією (2016)
Нароха В. П. - Вплив різних доз координаційної сполуки германію з нікотиновою кислотою на процеси перекисного окиснення ліпідів та жирнокислотний спектр ліпідів кардіоміоцитів при хронічній інтоксикації доксорубщином (2016)
Полова Ж. М. - Вивчення субстанції нанорозмірного заліза з метою фармацевтичної розробки капсульованої лікарської форми, Саханда І. В. (2016)
Пінчук І. Я. - Ауто- та гетероагресивна поведінка у структурі посттравматичних психічних розладів у учасників АТО, Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В ., Ладик-Бризгалова А. К. (2016)
Ilnytska T. Yu. - Social adaptation impairment after the posttraumatic stress: ADHD role in premorbide (2016)
Пінчук І. Я. - Структура захворюваності та поширеність реакцій на важкий стрес та порушення адаптації в Україні у першому півріччі 2016 року, Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф., Древіцька О О. (2016)
Аймедов К. В. - Оцінка ефективності комплексного медико-соціального супроводу пацієнтів з судинною деменцією, Волощук Д. А. (2016)
Будьонний П. В. - Особливості суїцидальної поведінки осіб, які мешкають у депресивному промисловому регіоні м. Лисичанська (2006–2013 рр.) (2016)
Буздиган О. Г. - Клініко-функціональні особливості хворих на шизофренію як основа оптимізації підходів до їх психосоціальної реабілітації з урахуванням гендерного фактора (2016)
Резуненко О. Ю. - Сучасні особливості психосоціальної реабілітації хворих на біполярний афективний розлад (2016)
Левада О. А. - Когнітивно-психопатологічні фенотипи основних етіологічних варіантів м’яких нейрокогнітивних розладів, Чередніченко Н. В. (2016)
Підкоритов В. С. - Вплив соматичної патології на когнітивну сферу хворих на судинну деменцію (2016)
Живаго Х. С. - Дослідження сфер соціального функціонування у хворих на параноїдну форму шизофренії із симптомами депресії (2016)
Шкода К. В. - Особливості депресивних проявів у родичів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання (2016)
Масік О. І. - Клініко-психопатологічні аспекти тривожності при психосоматичних розладах у підлітків (2016)
Литвиненко М. В. - Особливості психосоціальної адаптації хворих на вугрову хворобу (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психосоціального функціонування пацієнтів з онкологічними захворюваннями (2016)
Cидоренко А. Ю. - Структура і вираженість емоційного вигорання у медичних працівників кардіохірургічного профілю (2016)
Юдін М. А. - Особистісні особливості пацієнтів косметологічного профілю з дисгармонійним самовідношенням та зниженою самооцінкою (2016)
Кіосєва О. В. - Система психопревентивних освітніх заходів щодо вживання психоактивних речовин особами молодого віку (2016)
Савіна М. В. - Особливості копінгу у подружжів з адиктивною поведінкою жінок та різним станом здоров’я сім’ї (2016)
Олійник О. П. - Судово-психіатрична експертиза осіб, які брали участь в антитерористичній операції (аналіз галузевої статистичної звітності), Ревенок О. А., Голованова О. Г., Радзевілова О. В. (2016)
Филюк Г. - Причини кризового стану підприємств цукрової галузі України та шляхи їх розв'язання, Ситенко Д. (2014)
Грішнова О. - Соціальна відповідальність університетів України: порівняльний аналіз та основні напрями розвитку, Бех С. (2014)
Колот А. - Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти (2014)
Міщенко С. - Вдосконалення системи безготівкових роздрібних платежів (2014)
Скопенко Н. - Особливості розвитку інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості України (2014)
Литвиненко Т. - Стійкість як комплексна властивість підприємства (2014)
Андреюк Н. - Інноваційний аспект конкурентоспроможності України (2014)
Чубук Л. - Сучасні тенденції в сфері управління комерційним нерухомим майном в Україні (2014)
Мірошниченко О. - Фінансовий лізинг як інвестиційний інструмент оновлення основних засобів вітчизняних підприємств (2014)
Піменова О. - Напрями інституціоналізації форм господарювання в системі аграрних відносин постсоціалістичних країн (2014)
Кравченко О. - Питання обґрунтування управлінських рішень щодо трансформації бізнес-моделі підприємства шляхом укладення угод злиття або поглинання (2014)
Жорова Є. - Пріоритетні напрями формування ефективної системи антикризового корпоративного управління (2014)
Костенко Т. - Аналіз інноваційного розвитку підприємств цукрової галузі (2014)
Онисенко Т. - Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств (2014)
Римкіна М. - Теоретичні аспекти дослідження соціально-економічного розвитку підприємства (2014)
Надточій К. - Роль незворотних витрат у процесі виходу підприємства на зовнішній ринок: теоретичні аспекти (2014)
Кармазіна М. С. - Політичний регіон: підстави формування та функціонування (2016)
Горбатюк М. В. - Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення влади на місцевому рівні (2016)
Бевз Т. А. - Підстави формування, специфіка функціонування та особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська (1991-2016 рр.) (2016)
Зорич О. О. - Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.) (2016)
Яремчук В. Д. - Міський політичний режим у Львові: внутрішні і зовнішні чинники формування та еволюції (2016)
Ротар Н. Ю. - Символічні ресурси чернівецького регіонального політичного режиму (2016)
Бевз Т. А. - Місцеві вибори як засіб легітимації локального політичного режиму (на прикладі місцевих виборів 2010 та 2015 рр. у Дніпропетровську) (2016)
Бевз Т. А. - Ідентифікаційна матриця міської громади Одеси (2016)
Рябчук М. Ю. - "Хохли", "малороси", "бандери": стереотип українця у російській культурі та його політична інструменталізація (2016)
Василевська Т. Е. - Ціннісні виміри вироблення публічної політики (2016)
Нападиста В. Г. - Феномен довіри у соціогуманітарному дискурсі сучасної України (2016)
Андрощук І. М. - Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від "оксамитової революції" до сьогодення (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Раціонально-логічна зумовленість та емпіричний досвід формування різних типів урядів у європейських парламентських демократіях (2016)
Зорич О. О. - Сучасні тенденції розвитку політичної науки (2016)
Кочубей Л. О. - Рецензія на книгу: національна безпека України: кримський вектор: збірник документів і матеріалів (1917-2014 рр.): у 5 ч. / упорядники: Леонід Рябошапко, Ігор Вдовичин, Володимир Гринчак, Андрій Луцький, Ігор Томюк. – Львів: Ліга-Прес, 2015 (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андреєв П. Ю. - Реакції монобензпохідних піридину з озоном у розчині оцтової кислоти, Потапенко Е. В., Ісаєнко І. П. (2016)
Галстян Т. М. - Исследование процесса окисления спиртов бензольного ряда озоном в среде уксусной кислоты, Галстян Г. А., Бушуев А. С., Колбасюк А. О. (2016)
Котова В. В. - Добавки, які знижують токсичність карбамідоформальдегідних смол, Маслош В. З. (2016)
Кулыгина З. П. - Прямое введение аминогруппы в ароматическое ядро ІV. Взаимодействие бензолкарбоновых кислот с гидроксиламином в кислой среде в присутствии металлов переменной валентности, Исак А. Д. (2016)
Сєдих Г. О. - Вплив мінеральних кислот на реакцію озонування 4-ацетокситолуену, Галстян Г. А., Перепелиця C.О. (2016)
Philips Tobenna Chimdiadi - Development of new technology for obtaining di-isoprpyl ether from iso-propyl alcohol using technology of aerosol nanocatalysis, Kudryavtsev S. A., Glikina I. M. (2016)
Архипов О. Г. - Структурні зміни металу анодних заземлювачів внаслідок експлуатаційної деградації, Ковальов Д. О., Усов Д. І., Любимова-Зінченко О. В. (2016)
Васюхін М. І. - Знання-орієнтована модель інтелектуального ядра геоінформаційної системи прецизійного землеробства, Смолій В. В., Долинний В. В., Шелестовський В. Г. (2016)
Иванов В. Г. - Трассировка технологических трубопроводов на этапе проектирования химико-технологических систем, Батурин А. И. (2016)
Леоненко С. В. - Получение компонентов моторных топлив из мазута с использованием катализатора Nexus - 345р в условиях аэрозольного нанокатализа, Кудрявцев С. А., Бродский А. А. (2016)
Моркун Н. В. - Построение системы децентрализованного оптимального управления процессами обогатительного производства (2016)
Ожередова М. А. - Исследование процесса получения гидроксикарбоната никеля из жидких никельсодержащих отходов, Скарга В. В. (2016)
Cтенцель Й. І. - Дослідження похибок ультразвукових рівнемірів методом інтегральної матриці, Літвінов К. А., Рябіченко А. В., Шаповалов О. І. (2016)
Титул, зміст (2017)
Vasilyev А. V. - Improving the method of rotational broaching in the production of profile openings on the lathes of turning group, Popov S. V., Vasilyev E. A., Pavelieva A. K. (2017)
Iskovych-Lototsky R. - Development of the evaluation model of technological parameters of shaping workpieces from powder materials, Zelinska O., Ivanchuk Y., Veselovska N. (2017)
Nevludov I. - Development of the comprehensive method forquality assessment of plastic parts, Sotnik S., Frolov А., Demska N. (2017)
Zaykov V. - Analysis of the model of interdependence of thermoelement branch geometry and reliability indicators of the single-stage cooler, Meshcheriakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Chelabchi V. - Mathematical modeling of air coolers of indirect evaporative type (2017)
Dyachenko P. - Development and application of computer model to study the modes of dynamic loading in mechanical oscillatory systems, Chychuzhko M., Al-Ammouri Ali (2017)
Sinchuk О. - Examining energy-efficient recuperative braking modes of traction asynchronous frequencycontrolled electric drives, Kozakevich I., Kalmus D., Siyanko R. (2017)
Abstract and References (2017)
Pylypenko O. O. - Features of fumonisins toxins bioaccumulation on winter wheat in the conditions of Ukrainian agrocenosis, Baranovsky M. M. (2016)
Блайда И. А. - Изменения микробиоценоза отвалов углеобогащения в процессе их накопления, Васильева Т. В., Баранов В. И., Слюсаренко Л. И., Шулякова С. Н. (2016)
Kucherov A. I. - Study experience of using plant materials infected by fungi as substrate for microbial fuel cell, Tymoshenko L. S., Paliienko K. О., Nechyporuk O. Y., Savchenko A. K., Yuzvenko J. V., Drazhnikova A. V. (2016)
Siediuko D. V. - Different types of biosensors and their features, Haluzinska Y. I. (2016)
Довгопола К. А. - Спектральний аналіз вмісту флавоноїдів кульбаби лікарської Taraxacum officinale W. та цикорію звичайного Cichorium intybus L. в залежності від місця зростання (2016)
Трегуб В. І. - Антагоністична активність мікроорганізмів винограду проти мікотокисгенних грибів, Калашник Я. О., Осадчий А. Б., Сас М. О. (2016)
Андреєв П. Ю. - Окиснення сполук перехідних металів озоном в рідкій фазі в присутності броміду натрію, Потапенко Е. В., Ісаєнко І. П. (2016)
Бушуев А. С. - Исследование реакции этилбензола с озоном в среде уксусной кислоты, Колбасюк А. О., Седых А. А., Галстян Г. А. (2016)
Соколенко Н. М. - Использование фенольных сточных вод коксохимических производств в технологии пластифицирующих добавок для бетона, Попов Е. В., Рубан Э. В., Фастовецкая Е. В. (2016)
Соломатін Д. А. - Озоноліз 4-нитроетилбензену в оцтовій кислоті, Галстян А. Г., Бушуєв А. С., Костенко А. Ю. (2016)
Шипидченко М. В. - Замещенные мочевины. Методы получения и области применения в синтезе биологичеки активных соединений, Кулыгина З. П., Исак А. Д. (2016)
Луговской А. И. - Изучение процесса пиролиза пропан-бутановой смеси по технологии аэрозольного нанокатализа, Чумак В. Н., Гликин М. А. (2016)
Мельник Ю. Р. - Каталіз трансестерифікації триолеату гліцерину бутан-1-олом солями двовалентних металів, Палюх З. Ю., Кузик М. В., Пожарська О. В., Мельник С. Р. (2016)
Небесний Р. В. - Модифікація поруватої структури V-Ti-Po4 каталізатора та дослідження його ефективності в процесі одержання акрилової кислоти альдольною конденсацією, Піх З. Г., Сидорчук В. В., Івасів В. В., Халамейда С. В., Шпирка І. І., Завалій К. В., Лук’янчук А. В. (2016)
Поливянчук А. П. - Математическое моделирование процесса теплоотдачи в системе экологической диагностики тепловоза - разбавляющем туннеле (2016)
Рязанцев А. И. - Планирование выполнения задач реального времени в мобильных устройствах, Щербаков Е. В., Щербакова М. Е. (2016)
Унковская В. В. - Влияние газообразующих агентов на свойства блочных теплоизоляционных материалов на основе карбамидоформальдегидной смолы с использованием гранулированного наполнителя, Рымар Т. Э. (2016)
Черников Н. Г. - Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов, Кулышев А. М., Черникова И. Д. (2016)
Щербакова М. Е. - Анализ эффективности многопоточной обработки в android-приложениях, Щербаков Е. В. (2016)
Tsmots I. - A fuzzy logic based navigation system for a mobile robot in uncertain environment, Teslyuk V., Romanyuk A., Vavruk I. (2015)
Ракишев Б. Р. - Интеллектуальные системы технологий взрывной подготовки горных пород, Копесбаева А. А., Ауэзова А. М., Куттыбаев А. Е. (2015)
Ульянова В. О. - Комбінована система перетворення енергії на основі наноструктурованих матеріалів, Богдан О. В., Орлов А. Т., Якименко Ю. I., Пашкевич Г. А., Зазерін А. І. (2015)
Зазерін А. І. - Сучасний комплекс безпеки та моніторингу для автоматизованої системи управління будинком, Орлов А. Т., Богдан О. В., Ульянова В. О., Якименко Ю. І. (2015)
Медиковський М. О. - Інтелектуальні компоненти енергетичних систем на основі концепції Smart Grid, Цмоць І. Г., Скорохода О. В., Цимбал Ю. В. (2015)
Сінчук О. М. - Система автоматичного регулювання електропостачання підприємств гірничо-видобувного комплексу на базі вітроенергетичних комплексів, Бойко С. М., Михайличенко Д. А. (2015)
Говоров Ф. П. - Исследование работы вольтодобавочных трансформаторов с электронным управлением в квазиустановившихся режимах, Говоров В. Ф., Король О. В. (2015)
Попов В. А. - Учет фактора надежности электроснабжения при комплексной оценке вариантов интеграции источников распределенной генерации в распределительные сети, Экель П. Я., Ткаченко В. В., Банузаде С. С. (2015)
Адамбаев М. Д. - Энергоэффективная технология энергоемкого процесса измельчения, Ауэзова А. М., Адамбаева А. М. (2015)
Копесбаева А. А. - Интеллектуальная система автоматического управления технологическими объектами на базе СПЛК SIMATIC S7-1200, Ким Е. С., Ауэзова А. М., Абдулина З. В. (2015)
Шамрай А. А. - Модель энергоэффективной системы автоматического регулирования многодвигательного промышленного агрегата (2015)
Власенко Р. В. - Оцінка складових потужності електричної мережі при роботі силового активного фільтру за стандартом ІЕЕЕ 1459-2010, Бялобржеський О. В. (2015)
Бондаренко Є. А. - Оцінювання ризику електротравматизму методом пробіт-аналізу для менеджменту з електробезпеки, Кутін В. М. (2015)
Бурдо О. Г. - Энергетические проблемы экономики Украины, Терзиев С. Г., Левтринская Ю. О. (2015)
Параска Г. Б. - Оцінка ефективності використання електричних систем опалення, Миколюк О. А. (2015)
Розен В. П. - Формування множини характеристик фактичного режиму водоспоживання в системах комунального водопостачання, Давиденко Н. В. (2015)
Константінов С. М. - Механізм отримання роботи в термодинамічній системі (2015)
Давиденко Л. В. - Принципи побудови інтегрованої системи моніторингу енергоефективності для підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (2015)
Шовкалюк М. М. - Аналіз ефективності енергоспоживання та оцінка впливу експлуатаційних факторів навчальних корпусів, Войналович Н. О. (2015)
Літвінов В. В. - Нечітко-імовірнісний підхід до оцінювання надійності пристроїв релейного захисту, Саченко Я. С. (2015)
Титул, content (2017)
Khorolskyi V. - Improving coordinated management of electric consumption by a crushing-enrichment complex of an enterprise, Klyuev D., Khotskina V., Khorolskyi D. (2017)
Liubchenko V. - Examining the attributes of transitions between team roles in the software development projects, Sulimova I. (2017)
Matsiuk V. - A study of the technological reliability of railway stations by an example of transit trains processing (2017)
Gogunskii V. - Developing a system for the initiation of projects using a Markov chain, Bochkovskii A., Moskaliuk A., Kolesnikov O., Babiuk S. (2017)
Gritsay S. - The effect of methods of eliminating spikes in the time series of freight flows on their statistical characteristics, Lashchenykh A., Turpak S., Ostroglyad E., Kharchenko Т. (2017)
Panchenko S. - Creating a qualimetric criterion for the generalized level of vehicle, Lavrukhin O., Shapatina O. (2017)
Fesenko T. - Developing gender maturity models of project and program management system, Fesenko G. (2017)
Butko T. - Devising a method for the automated calculation of train formation plan by employing genetic algorithms, Prokhorov V., Chekhunov D. (2017)
Abstract and References (2017)
Bazylevych V. - Climate Change: the Major threat of the 21st Century, Kupalova G. (2014)
Chernyak О. - System Principles of the Socially Responsible Investing of Power Projects of Ukraine, Slushaienko N. (2014)
Ivokhin E. - Case Study in Optimal Television Adverts Selection as Knapsack Problem, Almodars Barraq, Subhi Kaml (2014)
Makogon Y. - Development of Transnational Corporations in the Aspect of Globalization, Kinchevskaya Y. (2014)
Nate S. - Eco-Intelligent Tools – a Necessity for Sustainable Businesses, Grecu V. (2014)
Zhylinska O. - Innovation Constituent of Sustainable Development, Orobets I. (2014)
Nagachevska T. - Financing Mechanisms for Investment Projects in the Agricultural Sector of Ukraine's Economy Involving Angel Investors, Zakharchenko V. (2014)
Skitsko V. - Modeling in the Processes of Choice of the Company Delivering Bottled Water by the Consumers on the Background of Reflexive Management (2014)
Servetnyk N. - Studying Business Cycles Synchronization (2014)
Lukyanenko I. - Labour Market in Ukraine: an Empirical Dynamic Analysis Using Error Correction Model, Oliskevych M. (2014)
Kharlamova G. - Environmental Security: Integral Assessment (Case of Ukraine), Nesterenko V. (2014)
Chornous G. - Organic Production in Ukraine: Problems and Prospects in Context of Social Oriented Entepreneurship, Gura V. (2014)
Mykytyuk O. - Innovative Infrastructure of Entrepreneurship Development, Honcharova O. (2014)
Shevchenko I. - Labor Resource Internationalization as a Factor of the Sustainable Competitiveness (2014)
Титул, content (2017)
Akhmetov B. - Designing a decision support system for the weakly formalized problems in the provision of cybersecurity, Lakhno V., Boiko Y., Mishchenko A. (2017)
Lytvynenko L. - Development of knowledge-oriented system of machine translation based on the analytic- synthetic text processing, Nikolaievskyi O., Lakhno V., Skliarenko E. (2017)
Rogushina J. - Use of ontologies and the Semantic Web for qualifications framework transparency, Pryima S. (2017)
Hu Zhenbing - The scheduler for the grid-system based on the parameters monitoring of the computer components, Mukhin V., Kornaga Ya., Herasymenko O., Bazaka Yu. (2017)
Boreiko O. - Development of models and means of the server part of the system for passenger traffic registration of public transport in the "smart" city, Teslyuk V., Zelinskyy A., Berezsky О. (2017)
Golovata Yu. - Computer-integrated technology for the early detection of breaches in the borehole walls stability in the drilling process, Kohutiak M., Lagoyda A., Sabat N., Sementsov G. (2017)
Oliynyk O. - Development of auto-oscillating system of vibration frequency sensors with mechanical resonator, Taranenko Y., Shvachka A., Chorna O. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, content (2017)
Ivitskiy I. - Modeling the electrostatic control over depth of the introduction of intelligent sensors into a polymer composite material, Sivetskiy V., Bazhenov V., Ivitska D. (2017)
Kostishyn V. - Study of the features of the magnetic and crystal structures of the BaFe12-Х ALXO19 and BaFe12-Х GaXO19 substituted hexagonal ferrites, Korovushkin V., Isaev I., Trukhanov A. (2017)
Vorobiov O. - Development of radioisotopic-plasma technology for the protection of radio electronic means from powerful electromagnetic radiation, Savchenko V., Sotnikov A., Tarshin V., Kurtseitov T. (2017)
Havrysh V. - Development and analysis of mathematical models for the process of thermal conductivity for piecewise uniform elements of electronic systems, Ovchar I., Baranetskij Ya., Pelekh Ya., Serduik P., Ivasyk H. (2017)
Postelnyk H. - A study of an effect of the parameters of niobium-based ion cleaning of a surface on its structure and properties, Knyazev S., Meylekhov A., Stolbovoy V., Kovteba D. (2017)
Kryshtopa S. - Examining the effect of triboelectric phenomena on wear-friction properties of metal-polymeric frictional couples, Kryshtopa L., Bogatchuk I., Prunko I., Melnyk V. (2017)
Pryimak L. - Analysis of structure and tribotechnical properties of plasma carbide-silicon coatings under conditions of elevated temperatures, Dovgal A., Puhachevska Ye. (2017)
Kovalenko V. - Selective anodic treatment of W(WC)-based superalloy scrap, Kotok V. (2017)
Abstract and References (2017)
Демин Н. М. - Профессор Георгий Борисович Фукс и Альма-матер: КИСИ – КНУСА (2012)
Корнеев М. М. - Мосты в его жизни, Грищенко В. Н., Проценко Н. В. (2012)
Ароян А. С. - Особливості розміщення містобудівних атріумних просторів у структурі міст Європи та Північної Америки (2012)
Арутюнян І. А. - Концептуальні основи управління логістичними системами в програмах розвитку будівельного комплексу (2012)
Банах А. В. - Исследование динамической реакции модели здания при улучшении свойств основания гидровзрывом (2012)
Банах А. В. - Применение статико-динамических расчётных моделей длительно эксплуатируемых зданий совместно с основанием при динамических воздействиях от строительных процессов (2012)
Бевз М. В. - До проблеми ландшафтно-функціональної організації та музеєфікації полів визначних історичних битв (2012)
Березко О. В. - Вплив архітектурно-планувальної організації галерей, пасажів та універмагів на багатофункціональні торговельні комплекси (2012)
Богданов С. С. - Використання сучасних матеріалів для гасіння вібрацій при геодезичних вимірюваннях (2012)
Бондар О. А. - Інтерпретаційні моделі управління економічними процесами (2012)
Бондаренко Н. В. - Алгебраїчні методи розв’язання оптимізаційної задачі по територіальному плануванню лісових насаджень (2012)
Васильєва Г. Ю. - Вантажний транспорт як складова сфери матеріального виробництва, Ромашко О. В. (2012)
Веркалець І. М. - Архітектурно –урбаністична концепція екорекреаційної мережі р. Дністра (2012)
Воронкова Є. М. - Анліз просторової структури вулиці Воровського м. Києва на основі систематизації умов візуального сприйняття, Ковальський Л. М. (2012)
Габрель М. - Вплив палацово-замкових комплексів на просторову структуру та суспільно-господарське життя сіл і містечок Львівської області (2012)
Габрель М. М. - Просторовий фактор національної безпеки (2012)
Глущенко І. В. - Особливості технології підйому при монтажі великогабаритних конструкцій методом підтягування канатними домкратними підйомниками (2012)
Гоблик А. В. - Завдання та зміст регіональних планів: досвід Німеччини (2012)
Голик Й. М. - Еволюція планувальної структури міста, Кіс Н. Ю. (2012)
Григоренко А. Я. - Решение задач о свободных колебаниях цилиндрических оболочек переменной толщины, Ефимова Т. Л., Соколова Л. В. (2012)
Добрянський І. М. - Вплив залишкових напружень у зварних пластинах з поверхневими тріщинами на їх довговічність, Боднар Ю. І., Іваник Є. Г., Шмиг Р. А. (2012)
Додурич В. В. - Модель системи використання та організації охорони земель історико-культурного призначення, Черняга П. Г., Янчук О. Є. (2012)
Доненко В. І. - Проблеми створення раціональної моделі управління житловим господарством міста Запоріжжя, Попов М. Є., Хусейн А. (2012)
Дорохіна Г. І. - Класифікація за рівнем комфортності споруд фізкультурно-оздоровчих закладів пристосованих для використання інвалідами. її вплив при проектуванні мережі міста (2012)
Драпіковський О. І. - Оцінка нерухомого майна державної та комунальної власності, Іванова І. Б. (2012)
Драпіковський О. - Предметна область оцінки нерухомого майна в контексті міжнародних стандартів, Іванова І. (2012)
Єгоров Ю. І. - Композиційні аспекти формотворення архітектурно-ландшафтного середовища історичних міст України (2012)
Жидкова Т. В. - Особливості реконструкції історичного середовища центральної частини міста Харкова, Шелковін О. О. (2012)
Золотар Л. В. - Визначення функціональн-планувальних зон первинних пунктів збору твердих побутових відходів (2012)
Золотов М. С. - Структура кислотостойких материалов на основе жидкостекольных композиций со специальными добавками, Шелковин А. А., Волювач С. В. (2012)
Кайдановська О. О. - Презентація у професійній діяльності архітектора, Олексів Ю. М. (2012)
Катушков В. О. - Ітераційний процес обчисення умови компланарності в наземній прикладній фотограмметрії, Шульц Р. В, Катушкова К. В., Никитенко А. І. (2012)
Керш В. Я. - Исследование тепловой проводимости модельных композиций методом электротепловой аналогии, Колесников А. В. (2012)
Клюшниченко Є. Є. - Виявлення небезпечних міських територій за допомогою комплексних карт-схем, Штепа К. О. (2012)
Ковальчук К. К. - Формування образу архітектурних об’єктів. принцип нелінійності (2012)
Кравченко З. М. - Обґрунтування точності спостереження за інженерним середовищем (2012)
Крумеліс Ю. В. - Вирішення проблем доступу інвалідів та маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури в Оболонському районі міста Києва, Железна М. Л. (2012)
Кубах С. М. - Алгоритм узгодження існуючих матеріалів кадастрових знімань з використанням трансформаційної сітки у форматі NTV2 (2012)
Кузьменко Т. Ю. - До аналізу сезонного і пустуючого житлового фонду як фактора формування рекреаційних приміських сільських поселень (2012)
Кулік М. В. - Моделювання організаційно-технологічних параметрів раціонального використання систем механізації (2012)
Кучеренко Л. В. - Архітектурно-містобудівний підхід до проектування та модернізації фізкультурно – спортивних комплексів, Швець В. В., Антонюк О. В. (2012)
Кучеренко Л. В. - Містобудівне планування реконструкції житлової забудови, що склалася, Швець В. В., Мищишин Н. А. (2012)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геоінформаційний аналіз структури мережі агроекологічного моніторингу ґрунтів (2012)
Лізунова А. П. - Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при відчуженні земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2012)
Литвиненко І. В. - Підходи щодо встановлення земельного сервітуту за судовими рішеннями (2012)
Лихогруд О. М. - Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності в Україні (2012)
Лінда С. М. - Закордонний досвід будівництва льодових арен, Досяк І. (2012)
Лісниченко С. В. - Містобудівна якість життя (2012)
Лященко А. А. - Інформаційна модель метаданих бази даних топографічного моніторингу місцевості, Квартич Т. М. (2012)
Мамедов А. М. - Проблеми збереження видового розкриття історичних ландшафтів, Апостолова-Сосса Л. О. (2012)
Михальова М. Ю. - Особливості визначення компенсації при примусовому відчуженні в Швеції (2012)
Моркляник О. І. - Історичний аспект пошуку нових форм рекреації в приміських зонах великих міст, Покладок О. В. (2012)
Нагірний П. Ю. - Інформаційно-орієнтаційна система як об’єктдизайну міського середовища (2012)
Нестеренко О. В. - Метод мінімізації показника загального рівня ризику топографо-геодезичної, картографічної та геоінформаційної продукції за допомогою оптимізації факторів ризику (2012)
Нікогосян Н. І. - Основні форми організації розподільчої логістики будівельно-виробничого підприємства, Погорельцев В. М ., Демидова О. О., Євдоченко О. М. (2012)
Ніщук В. С. - До розрахунку дощових мереж в умовах України, Приймаченко О. В., Маляр В. А. (2012)
Орлова Т. А. - Применение ГИС в градостроительном кадастре, Зубенко М. Я. (2012)
Осиченко Г. О. - Структура естетичної оцінки міського середовища (2012)
Панченко О. О. - Зональна симетризація поліцентричної структури міста (2012)
Панченко Т. Ф. - Аналіз науково-теоретичних досліджень проблеми неорганізованої рекреації як чинника розвитку приморських поселень, Омшанська А. Г. (2012)
Піняжко Т. О. - Особливості джерельної бази та наукових досліджень у сфері військової архітектури ХІХ століття (2012)
Плешкановська А. М. - Деякі питання формування методологічної бази реконструкції крупного міста (2012)
Поляков С. А. - Актуальность создания яхтенных комплексов в Крыму (2012)
Постернак О. М. - Забезпечення надійності при проектуванні підсилених згинальних залізобетонних конструкцій фібробетоном (2012)
Пошивач Д. В. - Розрахунок плоского напруженого стану пластини, зануреної у пружне середовище, методом перехресних прямих (2012)
Приймаченко О. В. - Інженерно-геологічні та гідрогеологічні процеси в містобудуванні, Кобзар О. В. (2012)
Прокопенко О. В. - Архітектурно–етнографічні дослідження народних промислів Поділля (2012)
Рябчій В. А. - Проблеми відновлення меж земельних ділянок, Рябчій В. В. (2012)
Свобода Д. Г. - Міський простір як основа для 3д моделювання каркасних систем міста (2012)
Семененко М. В. - К вопросу оценки уровня техногенной опасности транспортных потоков в городах (2012)
Семенов В. Т. - Архитектурно-градостроительное сопровождение оптимизации социальных проблем крупных городов, Штомпель Н. Э., Ищенко Т. В., Апатенко Т. Н., Панкеева А. Н., Яковлев П. А. (2012)
Сидорова В. В. - Обоснование границ и структурной организации прибрежных территоий приморских курортов (2012)
Сингаєвська М. А. - Роль впливів у формуванні архітектурних стилей (2012)
Скочко Л. О. - Моделювання взаємодії комплексних підпірних стін з грунтовою основою, Бойко І. П. (2012)
Скріпнік Н. А. - Актуальні проблеми функціонально-планувальної організації приморських територій одеського узбережжя (2012)
Соколенко В. М. - Безопасность среды обитания человека в градостроительном проектировании, Усенко В. Н. (2012)
Старовєров В. С. - Методики та нормативні вимоги картографування для моніторингу магістральних трубопроводів, Нікітенко К. О. (2012)
Тараненко О. С. - Методичні рекомендації щодо формування геоінформаційної бази даних антропогенного навантаження на територію Дніпровсько-Орільського природного заповідника, Гладілін В. М., Трекурова І. П. (2012)
Трегуб М. В. - Методика інформаційного забезпечення опису меж земельних ділянок, Хомяк Ю. Є. (2012)
Тригуб Р. М. - Проблеми розвитку малих підприємств у сфері житлово-комунального господарства (2012)
Усенко В. Г. - Раціональний розподіл надійності в системах, що мають послідовно-паралельні структури (2012)
Хаеф Мортеза - Инновационные принципы энергоактивной архитектуры (2012)
Черкес Б. С. - Проблема архітектурної атрактивізаціїмалих транзитних міст, Дида О. А. (2012)
Чертков О. Ю. - Участь генпідрядника в організації будівельного виробництва на будівельному майданчику повинна починатися своєчасно (2012)
Чертков О. Ю. - Роль генпідрядника в інвестиційному процесі як і раніше важлива, Тугай Я. Б. (2012)
Чибіряков В. К. - Особливості зниження вимірності рівнянь теорії пружності узагальненим методом прямих, Станкевич А. М., Левківський Д. В. (2012)
Чибіряков В. К. - Геодезичний моніторинг зсувних ділянок магістральних трубопроводів, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2012)
Чобан О. Я. - Архітектурно-планувальні особливості реконструкції та модернізації залізничних вокзальних комплексів історичних міст (2012)
Шебек Н. М. - Гармонія як категорія професійного світогляду архітектора в контексті розвитку культури (2012)
Шеремета Я. М. - Оптимізаційна модель ефективності реконструкції районів застарілого житлового фонду (2012)
Шпара В. І. - Проектування інтенсивного озеленення та благоустрою в умавах висотної ущільненої забудови (2012)
Шулик В. В. - Про формування комунікації в структурі рекреаційних систем (2012)
Юрчишин Г. М. - Народна культура в архітектурній організації туристично-рекреаційного простору українських Карпат, Смадич І. П. (2012)
Яковенко К. А. - Принятие решений по реконструкции улично-дорожной сети в условиях роста уровня автомобилизации (2012)
Якубовський В. Б. - Особливості проектування житла для молоді: світовий досвід, Паракуда І. (2012)
Титул, content (2017)
Kotok V. - Optimization of nickel hydroxide electrode of the hybrid supercapacitor, Kovalenko V. (2017)
Lisachuk G. - Influence of complex activators of sintering on creating radiotransparent ceramics in SrO–Al2O3–SiO2, Kryvobok R., Zakharov А., Tsovma V., Lapuzina O. (2017)
Solovov V. - Influence of temperature on the characteristics of Ni(II), Ti(IV) layered double hydroxides synthesised by different methods, Kovalenko V., Nikolenko N., Kotok V., Vlasova E. (2017)
Komakha V. - Analysis of the effect of chalk modification on the peculiarities of its interaction with acrylic film former, Merezhko N., Sviderskiy V., Sirenko S. (2017)
Gorobets S. - The development of a magnetically operated biosorbent based on the yeast saccharomyces cerevisiae for removing copper cations Cu2+, Karpenko Yu. (2017)
Taranenko Y. - Examining quality of material for the synthesis of photonic crystals by the method of sedimentation analysis, Kayun I., Mysov O. (2017)
Bessarabov V. - Development of micellar system for the decontamination of organophosphorus compounds to clean technological equipment, Vakhitova L., Kuzmina G., Zagoriy G., Baula O. (2017)
Skorokhoda V. - An investigation of obtaining patterns, structure and diffusion properties of biomedical purpose hydrogel membranes, Melnyk Yu., Shalata V., Skorokhoda T., Suberliak S. (2017)
Abstract and References (2017)
Бохан А. - Глобальні виміри екологічної безпеки в домінантах стратегічного партнерства (2014)
Гаврилюк О. - Глобальні ризики та інструменти їх мінімізації (2014)
Галушка З. - Соціальне виключення як об'єкт економічного аналізу, Соболєва М. (2014)
Гражевська А. - Удосконалення рентних відносин як фактор підвищення енергоефективності економіки України (2014)
Демиденко Л. - Фінансова криза ЄС: причини та шляхи подолання (2014)
Демидюк О. - Підвищення інституційної ефективності економічної системи як чинник сталого розвитку України (2014)
Дубовик Т. - Концептуальна модель довіри споживачів до інтернет-магазинів (2014)
Зянько В. - Розробка моделей венчурного інвестування інноваційної діяльності (2014)
Калиниченко М. - Мультіатрибутивна конструкція предмета сучасного маркетингу (2014)
Крицун К. - Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку України (2014)
Мороз Е. - Вдосконалення ціноутворення на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – передумова впровадження ДПП (2014)
Осецький В. - Шляхи зменшення впливу невизначеності та ризиків на розвиток ринку житла України, Ковтун М. (2014)
Приходько К. - Проблеми застосування iндексiв цiн для оцінки ВВП та його компонентів в постійних цінах згідно методології СНР (2014)
Рудик Р. - Стан проблем боргової політики України на ринку зовнішніх запозичень та шляхи їх вирішення (2014)
Строченко Н. - Економічні аспекти зростання експорту продукції АПК України у контексті запровадження стандартів із вуглецевої сертифікації (2014)
Ткач Є. - Причини та наслідки валютно-курсової динаміки в Україні, Ткач С. (2014)
Трохлюк Т. - Еколого-економічний конфлікт: сільськогосподарське використання або вирощування біомаси другого покоління (2014)
Харламова Г. - Індекс екологічної безпеки України: концепція та оцінка, Бутьковський В. (2014)
Черняк О. - Вплив Саймона Кузнеця на розвиток економетрики та економіки навколишнього середовища, Комашко О. (2014)
Чорноус Г. - Розробка інтелектуальної агентно-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень на підприємстві (2014)
Шумаєва М. - Індексна модель оцінювання розвитку інформаційного суспільства України на базі ІКТ-індексів (2014)
Титул, content (2017)
Blintsov О. - Development of the mathematical modeling method for dynamics of the flexible tether as an element of the underwater complex (2017)
Goncharov V. - An increase of the balancing capacity of ball or roller-type auto-balancers with reduction of time of achieving auto-balancing, Filimonikhin G., Nevdakha A., Pirogov V. (2017)
Vlasiy O. - Improving the aluminum drill pipes stability by optimizing the shape of protector thickening, Mazurenko V., Ropyak L., Rogal O. (2017)
Andrusyak А. - Developing a method for the assessment of axial load in arbitrary cross-sections of the column of pumping rods, Grydzhuk Ja., Dzhus А., Steliga І. (2017)
Krytikov G. - The synthesis of structure and parameters of energy efficient pneumatic actuator, Strizhak M., Strizhak V. (2017)
Bezvesilna O. - Introducing the principle of constructing an aviation gravimetric system with any type of gravimeter, Tkachuk A., Chepyuk L., Nechai S., Khylchenko T. (2017)
Abstract and References (2017)
Zablodska I. V. - Innovation and investment attractiveness of the regions in Ukraine, Аhromkin A. E., Zablodska D. V. (2016)
Istomin L. F. - The stability analisis for dynamic market models (2016)
Stepanova E. - Communication strategy formulation based on the analysis of social media data, Volkov A. (2016)
Атюшкіна В. В. - Стратегічне забезпечення інноваційного розвитку підприємств на регіональному рівні, Бурко Я. В. (2016)
Бражко О. В. - Вплив галузевої диференціації на інноваційну і інвестиційну діяльність в регіонах України (2016)
Гнатенко І. А. - Теоретико-методологічні аспекти визначення специфічних ознак регіонального ринку праці, Рубежанська В. О. (2016)
Дем’янова Є. В. - Класифікаційні ознаки дій з адаптації підприємства до впливу кризових явищ, Пляміна В. Д., Шаріпова А. Г. (2016)
Деркач И. А. - Моделирование динамики и прогнозирование стоимости жилья на вторичном рынке в Украине (2016)
Завойських Ю. А. - Прогнозування обсягів реалізації якісної продукції: практичний аспект (2016)
Загірняк Д. М. - Проблеми та парадигма розвитку вітчизняного ринку освітніх послуг (2016)
Івченко Є. А. - Стратегічне управління витратами в маркетинговій ціновій політиці підприємства, Серікова О. М., Карєпанова Д. О. (2016)
Клюс Ю. І. - Проведення експертизи результатів використання корпоративної системи управління інноваціями на промисловому підприємстві (2016)
Литовченко І. В. - Удосконалення використання кадрового потенціалу підприємства (2016)
Манухіна М. Ю. - Інтелектуальний капітал і його роль у формуванні інноваційної економічної системи (2016)
Мельнік М. А. - Адаптація підприємства як засіб забезпечення його економічної безпеки (2016)
Носкова С. А. - Економічний аналіз сучасних тенденції виробництва та продажів лікарських засобів в Україні як передумова стратегічного управління (2016)
Овечкина Е. А. - Территориальные общины и их роль в достижении устойчивого развития региональных социально-экономических систем, Бирюков О. В. (2016)
Перчун Р. - Выбор стратегии финансовой стабилизации экономики республики Молдовы, Петрова Т., Грибинча К. (2016)
Птащенко О. В. - Побудова CRM-системи як основи формування комунікаційної політики між організацією та кінцевим споживачем, Мірошникова Є. Д. (2016)
Рекова Н. Ю. - Теоретико-методологічний базис фіскальної децентралізації в Україні, Чистюхіна Ю. А. (2016)
Саєнко П. О. - Експрес - розробка стратегічного плану сталого розвитку новоутвореної територіальної громади (2016)
Семененко І. М. - Енергозабезпечення регіонів України в контексті сталого розвитку, Галгаш Р. А., Бурко Я. В. (2016)
Сєрєбряк К. І. - Управління організаційними змінами – необхідна умова забезпечення розвитку підприємства (2016)
Соляник Т. Г. - Інституційні фактори, що впливають на продуктивність праці (2016)
Татарченко О. М. - Результати параметричної оцінки конкурентоспроможності підприємства (2016)
Тацій I. В. - Екологічні витрати як елемент системи екологічного управління (2016)
Тельнова Г. В. - Ризик-менеджмент кредитної діяльності з позиції комплаєнс-функції банку (2016)
Тищенко О. І. - Розвиток cashless – розрахунків в банківському секторі (2016)
Тімофєєва М. І. - Сутність соціального захисту населення (2016)
Христенко Л. М. - Значення небезпек, загроз і ризиків у формуванні витрат на забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Чернявська Є. І. - Щодо узгодженості та гармонізації інтересів учасників економічної діяльності (2016)
Чорна О. Ю. - Основні функціональні складові економічної безпеки інтегрованої промислової структури (2016)
Шаріпова О. С. - Методичні положення з оцінки стану адміністрування гармонізації діяльності інтегрованих підприємств, Шаріпова А. Г., Перекрьостов А. О. (2016)
Швець Н. В. - Амортизаційна політика підприємства: проблемні питання (2016)
Штапаук С. С. - Проектирование регулярной деятельности предприятия (2016)
Щербатюк А. І. - Інноваційна праця в умовах дисбалансу конкурентного середовища (2016)
Титул, content (2017)
Khliyeva O. - Experimental study of heat exchange and hydrodynamics at the laminar flow of nanocoolant based on propylene glycol and Al2O3 nanoparticles, Ryabikin S., Lukianov N., Zhelezny V. (2017)
Korobka S. - Substatiation of the constructive-technologocal parameters of a solar fruit dryer, Babych M. (2017)
Chernousenko O. - Analysis of residual operational resource of high-temperature elements in power and industrial equipment, Butovsky L., Rindyuk D., Granovska О., Moroz О. (2017)
Mazurenko A. - Improving the operation modes efficiency in heat pump systems of hot water supply with the two-stage heat accumulation, Denysova A., Balasanian G., Klymchuk O., Borisenko K. (2017)
Grigorieva N. - Performance efficiency analysis of electric power supply systems, Dobrovolskaya L., Sobchuk D., Shabaykovich V., Romaniuk M. (2017)
Atef Saleh Al-Mashakbeh - Improvement of compensation method for non-active current components at mains supply voltage unbalance, Zagirnyak M., Maliakova M., Kalinov A. (2017)
Pogozhikh M. - The development of an artificial energotechnological process with the induced heat and mass transfer, Pak A. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського