Bayraktar V. N. - Summer seasonal enzyme activity, macro- and microelements in macrophytes isolated from littoral aquatories of the tiligul estuary, Polukarova L. A. (2014)
Шапошникова А.О. - Фіторізноманіття перспективного регіонального ландшафтного парку "Долина курганів" (Херсонська область, Україна), Мойсієнко І.І., Пономарьова А.А. (2014)
Апольцев Д. А. - Місцезнаходження решток вимерлих бобрів (Castoridae, Rodentia) пізнього міоцену України, Неофітний С. В. (2014)
Білоконь С. В. - Життєздатність Drosophila melanogaster за вживання біологічно-активних речовин препаратів "Вин-віта" та "Комбуча" (2014)
Гребенюк Н.В. - Патогенез дизрегуляторних порушень імунного гомеостазу в дітей з наслідками внутрішньоутробного інфікування (2014)
Гураль Р. І. - Особливості накопичення іонів важких металів молюсками Lymnaea stagnalis (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) (2014)
Єлецька Т. О. - Перетравність поживних речовин повнозмішаного раціону та забезпеченість енергіею тварин залежно від рівномірності змішування (2014)
Жиліна Т. М. - Моніторинг природно-заповідних територій чернігівського полісся за показниками структури та видового складу нематодокомплексів різних типів лісу, Шевченко В. Л. (2014)
Мазур Т. П. - Морфологічні та анатомічні дослідження Victoria cruziana orbigny у ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, Нужина Н. В., Дідух А. Я. (2014)
Межжерин С. В. - Экологическая альтернативность близких видов пресноводных моллюсков живородок Viviparus viviparus и V. contectus (Gastropoda, Viviparidae): ретроспектива и современное состояние, Андрийчук Т. В., Бабко Р. В., Кузьмина Т. Н. (2014)
Мельникова Е. Б. - Изменение интенсивности поля биолюминесценции в темное время суток и значимость влияющих факторов (2014)
Мудра А.Є. - Стан глутатіону в гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища (2014)
Савенко О. В. - Состояние репродуктивной группировки сивуча Eumetopias jubatus schreber скалы Долгой (Курильские острова) в 2009 году, Бурканов В. Н. (2014)
Сидорович М. М. - Фитотеститование цитотоксичности и мутагенности производной спирокарбона - нового синтетического стимулятора роста растений, Кундельчук О. П., Польченко Ю. В., Кот С. Ю. (2014)
Шейко О. А. - Фітогормональний комплекс Himantoglossum caprinum (Orchidaceae juss.) на різних етапах онтогенезу, Мусатенко Л. І. (2014)
Від редакційної колегії (2015)
Білий Р. - Зміни поверхні відмираючих клітин та імунна відповідь (2015)
Білинський Б. - Синдроми множинних ендокринних неоплазій, Літвіняк Р. (2015)
Джус М. - Розвиток остеопорозу у пацієнтів з ювенільним ідіопатичним артритом (2015)
Wallace J. - Infl uence of Hydrogen Sulfi de-releasing aspirin on mucosal integrity of esophageal and gastric mucosa, Pshyk-titko I., Muscara M. N., Bula N., Pavlovsky Y., Gavriluk E., Zayachkivska O. (2015)
Mateshuk-Vatseba L. - The effect of the prolonged injection of nalbuphine on the structural organization of angioarchitecture of organs, Pidvalna U., Bekesevych A., Zinko A., Popyk P., Diskovskyi I. (2015)
Бідюк Д. - Клініко-епідеміологічні характеристики пізніх ускладнень гострого панкреатиту, Фуртак А. (2015)
Chevtchik O. - Multiple arterial revascularization in CABG surgery – investigation of long-term benefi t in a cohort of 3129 consecutive patients , Ulmer H., Sakic A., Kilo J., Alber H., Grimm M., Ruttmann E. (2015)
Костюченко Н. - Фактор наявності музичного слуху та особливості негативної симптоматики (дефекту) при шизофренії, Фільц О. (2015)
Іванів Ю. - Прогностична цінність магнітно-резонансної візуалізації у передбаченні життєздатності міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, Орищин Н., Паламарчук Ю. (2015)
Кияк Ю. - Гепатизація гібернованих кардіоміоцитів при ішемічній хворобі серця, Барнетт О., Ковалишин В., Кияк Г., Беш Д., Мороз В. (2015)
Zayachkivska O. - Detection of early risk factors of stress in students using "SMART LION" m-Health technologye, Dorosh N., Zvir M., Kozakova A., Plyatsko M., Dorosh O., Yermakova I. (2015)
Кухлевський Ю. - Вікові та гендерні відмінності факторів ризику змін кісткої щільності в осіб з дентальною імплантацією, Угрин М., Масна З. (2015)
Ястремська О. - Проблеми впровадження стандартизації у клініко-діагнос­тичних лабораторіях України (2015)
Гузар Л. - Місія медиків у сучасних реаліях України (зап. Олена Адамович) (2015)
Лесик Р. - Наукова школа члена-кореспондента НАМН України, професора Бориса Семеновича Зіменковського у світлі сучасних тенденцій європейсько­го академічного простору: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Coenen A. M. L. - Introduction to the inaugural lecture of Professor Adolf Beck given at the physiology department of University of Lemberg-Lwow in 1895 (2015)
Beck А. - Life phenomena and their methods of investigation (ed. Oksana Zayachkivska (2015)
Міжнародні публікації українських авторів (2015)
Матешук-Вацеба Л. - Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" /Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2012.— Том 1, А — Бібл. - 600 с.; Енциклопедія "Наукове товариство імені Шевченка" / Відп. ред. Олег Купчинський.— Львів, 2014. - Том 2, Бібл — Вес. - 616 с (2015)
Романчук О. - Основи травмофокусованої психотерапії. — Львів: Свічадо, 2015.— 448 с. (переклад з англ. Principles of trauma therapy: a guide to symptoms, evaluation, and treatment / John N. Briere, Catherine Scott, University of Southern California, Keck School of Medicine.— Second edition, DSM-5 update, Бріер Д., Скотт К. (2015)
Василь Іванович Ковалишин (2015)
Юрій Андрійович Іванів (2015)
Андрій Васильович Петрух (2015)
Служинська О. - Орест-Мирон Рижій - лікар-хірург, публіцист, меценат (до 90-річчя від народження) (2015)
Пам’яті визначного вченого-хірурга (до 85-ї річниці від народження Михайла Петровича Павловського) (2015)
Павло Пундій (2015)
Павло Джуль (2015)
Гасай Є. - Гіркий біль правди (до 110-ї річниці від народження Осипа Дзядіва) (2015)
Масний З. - Хроніка другого півріччя 2015 року, Адамович О. (2015)
Правила для авторів (2015)
Author rules (2015)
Семів Л. К. - Освітньо-професійний аспект соціального захисту трудових мігрантів (2016)
Mulska O. - Labour modern concepts in the conditions of strengthening of migration processes in Ukraine, Bachynska M. (2016)
Борщевський В. В. - Маркетинг сільських територій у новій парадигмі управління конкурентоспроможністю регіону, Куліш І. М., Кравців І. К. (2016)
Попадинець Н. М. - Основні тенденції та перспективи розвитку роздрібної торгівлі в сільській місцевості (2016)
Злидник Ю. Р. - Інституційно-економічні ризики розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію (2016)
Васьківська К. В. - Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону, Децик О. І. (2016)
Мацьків О. І. - Методичні підходи делімітації метрополійного району Львова (2016)
Притула Х. М. - Єврорегіональне співробітництво як чинник соціально-економічного розвитку сільських територій Чернівецької області, Калат Я. Я. (2016)
Куцаб-Бонк К. - Конвергенція соціально-економічного простору транскордонного регіону між Україною та ЄС в умовах поглиблення європейської інтеграції (2016)
Войтків П. С. - Екологічна оцінка стану земельних ресурсів Яворівського району Львівської області, Кравців С. С. (2016)
Возняк Г. В. - Бюджетне забезпечення як чинник стійкого розвитку регіону: проблемно-орієнтовний аналіз (2016)
Сич О. А. - Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації (2016)
Бугіль С. Я. - Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2016)
Гичка Г. Г. - Формування спроможних територіальних громад: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Жовтанецька Я. В. - Моделі антикризового управління фінансовою діяльністю банків та особливості їх використання (2016)
Канцір І. А. - Шляхи підвищення ефективності регуляторних механізмів (2016)
Миськів Г. В. - Проблеми розвитку кредитного ринку України та їх наслідки для національної економіки (2016)
Капленко Г. В. - Основні течії теорії аналізу макропопиту на споживчі блага (2016)
Пасінович І. І. - Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні (2016)
Дуб А. Р. - Джерела фінансування стартапів та можливості їх залучення в Україні, Хлопецька М.-С. Б. (2016)
Келічавий А. В. - Монополія у системі конкурентних відносин (2016)
Слюсаренко В. Є. - Моделі тристороннього партнерства держави, бізнесу та громадянського суспільства (2016)
Станасюк Н. С. - Структурування промислового потенціалу (2016)
Мельник М. І. - Економетрична оцінка впливу чинників формування підприємницького середовища на розвиток машинобудівних підприємств в Україні, Ватаманюк-Зелінська У. З. (2016)
Лояк Л. М. - Роль інновацій у розвитку малого підприємництва (2016)
Процевят О. С. - Огляд теоретико-методичних підходів до оцінювання експортного потенціалу промисловості регіону (2016)
Прокопишак В. Б. - Діагностика ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств в умовах переорієнтації ринків збуту (2016)
Корсун А. С. - Особливості функціонування та розвитку лізингових відносин в аграрних підприємствах (2016)
Семків І. А. - Підвищення ефективності управління персоналом шляхом удосконалення корпоративної політики на ПАТ "Укртелеком", Цебенко О. О. (2016)
Старко І. Є. - Особливості організації управлінського контролю нематеріальних активів (2016)
Васильчак С. В. - Забезпечення регіональної підтримки інноваційної діяльності малих підприємств як важливий аспект економічного розвитку території, Гринів Ю. О. (2016)
Гуцуляк В. Р. - Маркетинговий механізм як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств на ринку (2016)
Апольцев Д. А. - Бобри роду Castor (Castoridae, Rodentia) з відкладів пізнього міоцену України (2015)
Бобро О. В. - Дослідження змін потужності ритмів ЕЕГ та обміну катехоламінів під впливом природного адаптогену (2015)
Босенко А. І. - Надповільні процеси головного мозку як показник функціональних можливостей учнів 12 – 13 років, Філіпцова К. А. (2015)
Голяка С. К. - Ефективність методики розвитку психомоторних функцій у спортсменів-стрільців (2015)
Дидух Н. Я. - Систематическая характеристика коллекции насекомоядных растений ботанического сада им. акад. А. В. Фомина (семейство Cephalotaceae dumort), Нужина Н. В., Мазур Т. П. (2015)
Карташова І. І. - Модель уроку біології у сучасних педагогічних технологіях (2015)
Кузьменко Л.П. - Нетипові випадки гніздування птахів, Салій Т.В. (2015)
Мельникова Е.Б. - Спектральные составляющие изменчивости поля биолюминесценции в темное время суток в прибрежных водах Черного моря, Лямина Н.В. (2015)
Орлик Н. А. - Вариабельность сердечного ритма спортсменок 17-22 лет в разные фазы менструального цикла (2015)
Чернозуб А.А. - Морфофункциональные реакции организма культуристов в условиях разных режимов физической нагрузки (2015)
Шешурак П.Н. - Жуки-листоеды (Coleoptera: chrysomelidae) Мезинского национального природного парка (Черниговская область, Украина), Назаров Н.В. (2015)
Титул, зміст (2013)
Марков Б. Ф. - О состоянии нормативной базы в области метрологии и метрологической деятельности (2013)
Проненко В. О. - Порівняльний аналіз якості індукційних магнітометрів (2013)
Павленко Ю. Ф. - Новый государственный первичный эталон единицы коэффициента амплитудной модуляции, Красовский В. Д., Бурдовицын С. А., Огарь В. И. (2013)
Неєжмаков П. І. - Державний первинний еталон одиниці світлового потоку, Грищенко Л. В., Гур’єв М. В., Назаренко Л. А. (2013)
Купко О. Д. - Теоретичний аналіз систематичних похибок вимірювання яскравості, Шабашкевич Б. Г., Добровольський Ю. Г. (2013)
Волков В. П. - Оценка радиуса качения ведущих колес по параметрам разгона автомобиля, Рабинович Э. Х., Баранник И. М., Митасов В. В. (2013)
Чинков В. М. - Дослідження та обґрунтування критеріїв оптимізації вимірювальних сигналів контролю технічного стану систем автоматичного управління, Герасимов С. В. (2013)
Ленюк Г. К. - Визначення лінійної кореляції опору розриву і опору роздиранню паперу та картону у поперечному до машинного напрямку (2013)
Title (2016)
Contents (2016)
Shablovsky Ya. O. - Electrically and magnetically induced cryogeneration in crystalline dielectrics (2016)
Gorskiy P. V. - Gigantic thermoemf of layered thermoelectric materials in a quantizing magnetic field (2016)
Romaka V. A. - Features of structural, energy and kineticcharacteristics of TiNiSn1-xGax thermoelectric material, Rogl P.-F., Romaka L. P., Krayovskyy V. Ya., Stadnyk Yu. V., Kaczorowski D., Horyn A. M. (2016)
Haluschak M. O. - Phase composition and thermoelectric properties of materials in Pb-Ag-Te system, Mudryi S. I., Lopyanko M. A., Optasyuk S. V., Semko Т. О., Nikiruy L. I., Horichok I. V. (2016)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric generator for trucks, Kuz R. V. (2016)
Konstantynovych I. A. - On the efficiency of gyrotropic thermoelements in cooling mode (2016)
Maksimuk M. V. - Computer design of thermoelectric starting pre-heater on gas fuel (2016)
Lutsenko V. Yu. - Experimental investigation of periodic transient mode of thermoelectric generator, Zhagrov A. S. (2016)
Dudal V. O. - Ultimate potential of underground thermoelectric generators (2016)
Lysko V. V. - Analysis of errors in determining the thermoelectric properties of materials by the harman method (2016)
Stadnyk B. I. - Dedicated to 80th birthday (2016)
Бесчасний С. П. - Реакція мастоцитів на перфузію серця розчином інтерферону, Найдьонов М. М., Гасюк О. М. (2015)
Глазков Е. О. - Вплив реабілітаційних заходів на рівень психофізіологічного забезпечення діяльності іноземних студентів при навчанні у ВНЗ України (2015)
Головченко І. В. - Електрична активність мозку дітей з порушенням рухової активності центрального походження (2015)
Дідух М. Я. - Систематична характеристика колекції комахоїдних рослин ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (родина Sarraceniaceae dumort.), Дідух А. Я., Мазур Т. П. (2015)
Ершова О. Н. - Сезонные особенности функционирования антиоксидантной системы Rapana venosa (Valenciennes, 1846), обитающей в северо-западной части Чёрного моря, Тоцкий В. Н., Топтиков В. А., Ковтун О. А., Лавренюк Т. И. (2015)
Коджебаш В. Ф. - Сравнительная оценка студентами 1 и 4 курсов необходимости и качества экологического образования в школах и вузах (2015)
Лановенко Е. Г. - Влияние отдельных параметров генетико-демографической структуры на отягощенность популяций врожденной патологией (2015)
Мазур Т. П. - Біоморфологічні особливості роду Cryptocoryne fisch. ex wydl. (родина Аcоraceae martinov та Araceae juss.) колекції ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух А. Я., Дідух М. Я. (2015)
Сидорович М. М. - Експрес-методики визначення якості нефасованої питної води на основі фітотестування, Прокопець О. П., Гуменюк К. О. (2015)
Чернозуб А. А. - Изменение концентрации тестостерона в сыворотке крови юношей различного уровня тренированности в процессе занятий силовым фитнесом (2015)
Шкуропат А. В. - Зміни інтенсивності електрогенезу ритмів ЕЕГ приглухуватих підлітків під час вирішення логічних задач (2015)
Содержание (2014)
Селюк М. Н. - Риносинуситы на фоне ОРВИ в практике семейной медицины (2014)
Скоробогатый В. В. - Подготовка семейных врачей по специальности оториноларингология (2014)
Збітнєва С. В. - Готовність лікарів загальної практики–сімейних лікарів до надання медичної допомоги при хворобах ока та його придаткового апарату (за результатами соціологічного дослідження), Слабкий Г. О. (2014)
Кефели-Яновская Е. И. - Трансформация знаний по анатомии в решении задач семейной медицины (2014)
Мостовий Ю. М. - Клініко-епідеміологічні аспекти тромбоемболії легеневої артерії, Цимбалюк Н. В., Слепченко Н. С. (2014)
Селюк М. Н. - Кашель как основной симптом инфекций дыхательных путей, Козачок Н. Н., Селюк О. В. (2014)
Кочуева М. Н. - Проблема нейроциркуляторной дистонии в практике семейного врача: место Афобазола в патогенетической терапии, Кочуев Г. И., Самбург Я. Ю., Крамаренко В. И., Качанова О. А. (2014)
Дуда А. К. - Новые возможности в коррекции дисбиоза в практике семейного врача, Дубровский Е. И. (2014)
Астахов В. М. - Показатели макро- и микроструктуры плаценты у женщин с артериальной гипотензией во время беременности, Сун Ли (2014)
Хурані І. Ф. - Цитологічні зміни дренажної рідини у хворих на доброякісні пухлини грудної залози під впливом електрозварювання біологічних тканин (2014)
Veropotvelian P. N. - Neoplasias in Anogenital Region Associated with Human Papilloma Virus, Diagnostics and Therapy, Narytnik T. N., Veropotvelian N. P., Filenko I. V., Guzhevska I. V. (2014)
Бондаренко А. В. - Інфекції, що передаються людині від домашніх тварин (лекція) (2014)
Мосієнко Г. П. - Гломерулонефрит: актуальні питання в практиці сімейного лікаря (за матеріалами лекції) (2014)
Бабінець Л. С. - Впровадження міжнародних стандартів оцінювання клініки хронічного панкреатиту у сімейній медицині, Захарчук У. М., Підручна С. Р. (2014)
Заремба В. С. - Ефективність застосування Веносміну у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями при синдромі діабетичної стопи, поєднаного з хронічною венозною недостатністю, Федчишин Н. Р., Чорняк Н. І., Гірняк І. І. (2014)
Матасар В. І. - Сучасні підходи до оптимізації харчування як засоби корекції морфофункціональних показників (2014)
Біль Б. Н. - Препарати Полідекса з фенілефрином і Ізофра в місцевому лікуванні ринологічних захворювань, Кушнір А. С., Назаренко А. М. (2014)
Селюк М. М. - Ремоделювання серця у хворих на артеріальну гіпертензію, які мають додаткові фактори ризику – вплив електромагнітного випромінювання надвисокочастотного діапазону (2014)
Медвідь І. І. - Визначення характеру порушень автономної нервової системи у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, хронічним панкреатитом та їх поєднанням у сімейній медицині, Бабінець Л. С., Герасимець І. І. (2014)
Кіча Н. В. - Наукове обґрунтування застосування есенціальних фосфоліпідів у комплексному лікуванні хворих на ревматоїдний артрит, Данилюк С. В., Хіміон Л. В., Ященко О. Б., Смоліна Л. О., Ситюк Т. О. (2014)
Оразов М. Р. - Патогенетическая терапия тазовой боли выраженной интенсивности, обусловленной аденомиозом (2014)
Логвінов Я. М. - Предиктори виникнення рецидиву неклапанної персистивної фібриляції передсердь протягом шести місяців після кардіоверсії: роль тканинної допплєрографії, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О. А. (2014)
Обертинская О. В. - Сучасна етіотропна терапія грипу інгібіторами нейрамінідази (2014)
Бабинцева Л. Ю. - Обоснование критерия для оценки эффективности и сроков лечения больных с артериальной гипертензией (2014)
Сухонос В. А. - Влияние различных схем медикаментозной терапии на структурно-функциональное состояние сердца, сосудов и печени у пациентов с гипертонической болезнью и ожирением, Кочуева М. Н., Линская А. В., Кочуев Г. И., Браславская А. П. (2014)
Бабінець Л. С. - Вітамінний і антиоксидантний дисбаланс у клінічній картині хронічного панкреатиту у практиці сімейного лікаря, Галабіцька І. М., Бабінець А. І. (2014)
Денисенко С. В. - Использование методов онтологии знаний в семейной медицине для мониторинга и управления репродуктивным здоровьем (2014)
Климась И. В. - Синдром Тауссиг–Бинга, Алексеенко Н. В. (2014)
Качур О. Ю. - Щодо підвищення кваліфікації лікарів загальної практики–сімейних лікарів з променевої діагностики, Слабкий Г. О. (2014)
Абушанаб Салах А. А. - Сучасні підходи до лабораторної діагностики залізодефіцитної анемії, Кучер О. В. (2014)
Карлова О. О. - Зміни показників перекісного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи при мікросатурнізмі (2014)
Матвієць Л. Г. - Оцінювання нервово-психічного стану пацієнтів літнього та старечого віку за гендерною ознакою, у яких діагностовано гіпертонічну хворобу (2014)
Громнацька Н. М. - Вірогідність використання антропометричних показників у діагностиці метаболічного синдрому у дітей (2014)
Думанський Ю. В. - Модель надання онкологічної допомоги населенню на первинному рівні, Северин Г. К. (2014)
Шабловський Я. О. - Електроіндукована і магнітоіндукована кріогенерація в кристалічних діелектриках (2016)
Горський П. В. - Гігантська термоЕРС шаруватих термоелектричних матеріалів у квантуючому магнітному полі (2016)
Ромака В. А. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу TiNiSn1-xGax, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовський В. Я., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Горинь А. М. (2016)
Галущак М. О. - Фазовий склад і термоелектричні властивості матеріалів у системі Pb-Ag-Te, Мудрий C. І., Лоп’янко М. А., Оптасюк С. В., Семко Т. О., Никируй Л. І., Горічок І. В. (2016)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний генератор для вантажівок, Кузь Р. В. (2016)
Константинович І. А. - Про ефективність гіротропних термоелементів у режимі охолодження (2016)
Максимук М. В. - Комп’ютерне проектування термоелектричного передпускового нагрівника на газовому паливі (2016)
Луценко В. Ю. - Експериментальне дослідження періодичного перехідного режиму роботи термоелектричного генератора, Жагров А. С. (2016)
Дудаль В. О. - Граничні можливості підземних термоелектричних генераторів (2016)
Лисько В. В. - Аналіз похибок при визначенні термоелектричних властивостей матеріалу методом Хармана (2016)
Стадник Б. І. - До 80-річчя від дня народження (2016)
Содержание (2016)
Шабловский Я. О. - Электроиндуцированная и магнитоиндуцированная криогенерация в кристаллических диэлектриках (2016)
Горский П. В. - Гигантская термоЭДС слоистых термоэлектрических материалов в квантующем магнитном поле (2016)
Ромака В. А. - Особенности структурных, энергетических и кинетических характеристик термоэлектрического материала TiNiSn1-x Gax, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовский В. Я., Стаднык Ю. В., Качаровский Д., Горынь А. М. (2016)
Галущак М. А. - Фазовый состав и термоэлектрические свойства материалов в системе Pb-Ag-Te, Мудрый С. И., Лопянко М. А., Оптасюк С. В., Семко Т. О., Ныкыруй Л. И., Горичок И. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический генератор для грузовиков, Кузь Р. В. (2016)
Константинович И. А. - Об эффективности гиротропных термоэлементов в режиме охлаждения (2016)
Максимук Н. В. - Компьютерное проектирование термоэлектрического предпускового нагревателя на газовом топливе (2016)
Луценко В. Ю. - Экспериментальное исследование периодического переходного режима работы термоэлектрического генератора, Жагров А. С. (2016)
Дудаль В. А. - Предельные возможности подземных термоэлектрических генераторов (2016)
Лысько В. В. - Анализ погрешностей при определении термоэлектрических свойств материала методом Хармана (2016)
Стаднык Б. И. - К 80-летию со дня рождения (2016)
Стеблій Г. Я. - Системний підхід у формуванні поняттєво-категоріального аппарату економічної теорії в умовах глобалізації (2016)
Тувакова Н. В. - Економіка України і держав Вишеградської групи в контексті феномену "прокляття ресурсів", Корицька О. М. (2016)
Буцкюнене О. - Изменения структуры украинского экспорта: макроэкономическая оценка, Вітас А. (2016)
Попадинець Н. М. - Основні чинники забезпечення економічної безпеки України (2016)
Пшик Б. І. - Роль інтелектуального потенціалу у зміцненні економічної безпеки держави, Копитко С. Б. (2016)
Пшик Б. І. - Формування довіри громадян у контексті зміцнення безпеки фондового ринку, Неклюдова Т. М. (2016)
Беновська Л. Я. - Формування опорних шкіл в умовах реформування місцевого самоврядування (2016)
Музика І. С. - Реформа охорони здоров’я: проблеми, аналіз, напрями реалізації (на прикладі Карпатського регіону України) (2016)
Калинець К. С. - Теоретико-методологічні основи розуміння соціальної відповідальності (2016)
Волинець У. А. - Напрями вдосконалення інструментарію реалізації соціально відповідальної діяльності в України (2016)
Другов О. О. - Сучасний стан і перспективи розвитку державного інвестування інтелектуалізації економіки України (2016)
Вознюк М. А. - Сучасні особливості інвестування сфери житлового будівництва, Садов’як М. С. (2016)
Дудинець Л. А. - Розвиток довірчого управління фінансовими активами як фактор активізації інвестиційної діяльності (2016)
Szczepański M. - Problems and priorities of the development of Ukrainian and Polish banking systems: common and distinctive features, Khmelyarchuk M. (2016)
Залеска M. - Сбалансированное развитие польского банковского сектора (2016)
Білик О. І. - Аналіз цінової політики в України і Польщі, Дребот Н. П. (2016)
Смовженко Т. С. - Оцінка фінансових втрат банків України від кредитних операцій, Денис О. Б. (2016)
Голуб Г. Г. - Регулювання ризиків та формування простору довіри до банків в умовах економічної нестабільності, Слобода Л. Я. (2016)
Рисін В. В. - Напрями протидії поширенню морального ризику в банківському секторі в умовах кризи, Рисін М. В. (2016)
Гасюк М. О. - Оцінка індексів концентрації банківської системи України (2016)
Гірна О. Й. - Особливості банківської конкуренції у групах країн ЄС–15 і ЄС–12 (2016)
Підгурська О. І. - Функціонування і розвиток стабілізаційного фонду України в умовах економічної нестабільності (2016)
Грудзевич Я. В. - Трансформація вимог до регулювання капіталу банків України, Грудзевич У. Я. (2016)
Поздняков Ю. В. - Аналіз абсолютної методичної похибки при дисконтуванні грошових потоків протягом періоду, вираженого нецілим числом, Лапішко М. Л., Гохберг І. І. (2016)
Uziębło A. - The in-depth evaluation of the profitability of a company with the consideration of the Du Pont model and causal analysis. Case study (2016)
Буяр К. В. - Поняття і принципи Diversity Management (2016)
Квасній М. М. - Термодинамічне моделювання нелінійної динаміки фінансово-економічних систем (2016)
Скаско О. І. - Завдання, методи внутрішнього аудиту діяльності суб’єктів (2016)
Кундря-Висоцька О. П. - Особливості аудиту об’єктів інтелектуальної власності у вітчизняній практиці, Вагнер І. М. (2016)
Шурпенкова Р. К. - Евристичні методи генерування, оцінки і вибору альтернатив, Демко І. І. (2016)
Sarahman O. - Audit of banking risks in line with international accounting frameworks, Shevchenko T., Koren M. (2016)
Wright Kristen - Change communication and stakeholder management during transformative change initiatives, Hudson Richard, Wright Jim (2017)
Ловінська Л. Г. - Визначення вартості освітніх послуг (2017)
Клименко К. В. - Самофінансування регуляторів ринків цінних паперів: зарубіжна практика та українські реалії, Терещенко Г. М. (2017)
Димніч О. В. - Концептуальні підходи до класифікації фінансових ризиків страхової організації, Ланг С. Р. (2017)
Baltes Nicolae - The optimization of the structure of financial assets portfolio. Case study: the manufacturing industry in Romania, Dragoe Alexandra-Gabriela-Maria (2017)
Іваницька О. М. - Управління фіскальними ризиками, пов’язаними з діяльністю державних підприємств в Україні, Кощук Т. В. (2017)
Парасій-Вергуненко І. М. - Статичний і динамічний підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності суб’єктів господарювання (2017)
Стецько М. В. - Система регулювання ринку капіталів України: міжнародний вимір (2017)
Опарін В. М. - Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2017)
Mykhaylov B. V. - Reconstructive therapy of posttraumayic stress disorder, which is used in the military at the sanatorium stage, Serdiuk A. I., Vodka M. E., Alieva T. A., Vashkite I. D. (2016)
Бовт Ю. В. - Клінічні і патофізіологічні особливості гострої закритої черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок вибухової хвилі, Кас Ю. В., Коршняк В. О., Сухоруков В. І. (2016)
Гавриленко М. А. - Невротическая анорексия (психоаналитический взгляд) (2016)
Гришняєва О. В. - Особливості порушень адаптації до роботи молодшого медичного персоналу в період проведення антитерористичної операції, Тимошпольська І. Е. (2016)
Криворотько Я. В. - Состояние эмоциональной сферы у женщин из зоны АТО, наблюдающихся в региональном перинатальном центре (2016)
Михайлов Б. В. - Использование антидепрессантов в терапии депрессий, Живилова Я. С. (2016)
Михайлов Б. В. - Модифікація тесту тривожності Р. Теммл, М. Доркі, В. Амен (методика "обери потрібне обличчя") для поглибленого дослідження тривожності у дітей дошкільного віку, Колеснік Н. М. (2016)
Михайлов Б. В. - Клиника и принципы психотерапии расстройств тревожного спектра, Черная Т. С. (2016)
Рахманов В. М. - Опыт работы по оказанию медицинской и психосоциальной реабилитационной помощи семьям с больными детьми с ограниченными функциональными возможностями из зоны ато, Рахманов Р. В. (2016)
Романова И. В. - Психосоциальная реабилитация, психокоррекция и психотерапия лиц, пострадавших от гендерно обусловленного насилия (2016)
Чуприков А. П. - Украинские дельфинарии и их социально-психологическая функция, Мишиев В. Д., Марканов Н. М., Старагин В. В., Кушнирская Е. Е., Василевская Н. Ю., Черная Т. В. (2016)
Аймедов К. В. - Фармакотерапевтичні інтервенції в структурі комплексної терапії пацієнтів з судинною деменцією, Волощук Д. А. (2016)
Тези II міжнародної конференції з психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Психосоціальна реабілітація постраждалих та переміщених із зони АТО на базі центру психосоціальної реабілітації дітей та підлітків "Фельдман екопарк" (2016)
Титул, зміст (2016)
Красовський В. - Ризики культивування субтропічних плодових культур у лісостеповій зоні України (2016)
Ліснічук А. - Характеристика вікових дерев Кременецького ботанічного саду за кількісними та якісними ознаками, Панасенко Р., Вериківський Л. (2016)
Сергєєва Л. - Пролін-опосередковані реакції тютюну на дію засолення, Броннікова Л. (2016)
Савоськіна А. - Оцінювання декоративності дендросозоекзотів штучних заповідних парків Українського Полісся (2016)
Ганаба Д. - Озеленення міста Хмельницького у другій половині ХХ століття (2016)
Зубцова І. - Онтогенетична структура ценопопуляцій Polygonum Aviculare L.в умовах кролевецько-глухівського геоботанічного району (2016)
Василюк О. - Оцінка успішності акліматизації, характеристика біоекологічних особливостей малопоширених плодових та ягідних видів на базі Кременецького ботанічного саду, Євсікова С. (2016)
Середницька С. - Екологічна характеристика Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae) в Україні (2016)
Мазур І. - Екологічна оцінка фіторізноманіття плавневих біотопів степових річок межиріччя Тилігулу-Південного Бугу (2016)
Михайлович Н. - Аналіз видового складу автохтонних дендросозофітів, інтродукованих у штучні заповідні парки Українського Полісся (2016)
Омельковець Я. - Порівняльно-морфологічне дослідження еритроцитів форелі струмкової, лина та сома звичайного (2016)
Дунаєвська О. - Особливості опорно-скоротливого апарату селезінки хребетних тварин (2016)
Слободян О. - Угруповання турунів лісових екосистем природного заповідника "Горгани" (2016)
Сухомлін К. - Сучасні хімічні методи контролю чисельності кровосисних мошок в умовах Українського Полісся, Капліч В., Зінченко О. (2016)
Левицький О. - Історія дослідження кровосисних комарів Українського Полісся (2016)
Чумак М. - Сапроксилобіонтні твердокрилі (Coleoptera, Insecta) і мертва деревина в буковому пралісі Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника (2016)
Задорожна Г. - Екоморфи технозему Нікопольського марганцеворудного басейну (2016)
Юхименко Л. - Спектрально-когерентні характеристики електроенцефалограми у осіб з різною швидкістю обробки інформації вищими відділами центральної нервової системи (2016)
Шатинська О. - Вплив магній цитрату на вміст ліпідів у плазмі крові щурів за умов експериментального цукрового діабету, Іскра Р., Пилипець А., Сварчевська О. (2016)
Вороніна О. - Електронно-мікроскопічне дослідження слизової оболонки фундального відділу шлунка при дії меланіну на тлі хронічної гіпергастринемії, Берегова Т., Дзержинський М. (2016)
Цибулін О. - Вплив мікрохвильового випромінювання на стан антиоксидантної системи у тканинах перепелиних ембріонів та добового молодняку (2016)
Литвиненко А. - Морфофункціональний стан жіночої репродуктивної системи за умов застосування наночастинок срібла, Ступчук М., Блашків О., Вознесенська Т. (2016)
Chekh B. - Nanopolymer GluLa-DPG-PEG600-F can Penetrate into Cells and Deposite in Rats Body, Ferens M., Susol N., Varvarenko S., Ostapiv D., Vlizlo V. (2016)
Корженевська О. - Сучасний стан питання щодо проблеми психофізіологічних особливостей працівників залізничного транспорту, Кофан І., Севериновська О. (2016)
Безкоровайний А. - Ультраструктура зародків в’юна за впливу новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінону, Зинь А., Лень Ю., Гарасим Н., Санагурський Д. (2016)
Станішевська Т. - Особливості резистентності капілярного кровотоку у студентів при оклюзійній пробі, Горна О., Горбань Д. (2016)
Швайко С. - Адаптаційні можливості серцево-судинної системи дітей молодшого та середнього шкільного віку, Трофим’як Ю., Журавльов О., Дмитроца О. (2016)
Цеп’юк Л. - Особливості показників крові хворих на туберкульоз чоловіків Рівненської області, Чмух Я., Абрамчук О. (2016)
Качинська Т. - Вплив умісту гемоглобіну в крові на кардіореспіраторну систему жінок, Монюк Л. (2016)
Тукаєв С. - Статичні електричні потенціали в біологічно активних зонах шкіри обличчя за умов формування емоційного вигорання у студентів, Федорчук С., Чікіна Л., Герасько Т., Зима І, Зайченко О., Гаврилець Ю., Різун В., Богданов В., Горго Ю. (2016)
Охрей А. - Моторна асиметрія у музикантів і немузикантів при оцінці оперативної пам’яті і уваги, Куценко Т., Макарчук М. (2016)
Пасічніченко О. - Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени на дію катехоламінів, Виноградова О., Лугина В., Толокнєєв А., Янчук П., Макарчик М. (2016)
Чоба Н. - Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості адаптаційного періоду першокласників (2016)
Колосова І. - Ремоделювання яєчників щурів за умов введення розчинів важких металів (2016)
Майор В. - Особливості морфології плаценти щурів при впливі ацетату свинцю та його поєднання з цитратом срібла (2016)
Ноздренко Д. - Розвиток м’язової втоми muscle soleus щурів при ожирінні, Нурищенко Н., Матвієнко Т., Заводовський Д., Мотузюк О., Белобров В. (2016)
Турчина Ю. - Характеристика та порівняння основних видів автофагії (2016)
Сусол Н. - Гематологічні та біохімічні показники крові лабораторних щурів за введення ново-синтезованих полімерних носіїв олігодезоксинуклеотидів, Петрух І., Чех Б., Остапів Д., Влізло В. (2016)
Татаренко М. - Оцінка взаємозв’язку не візуальних рухів очей і функціональної асиметрії мозку людини під час виконання вербальних завдань, Данилов С., Макарчук М. (2016)
Титул, зміст (2015)
Агєєва І. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності організаційної культури як об’єкта теорії організації, Прус Ю. О. (2015)
Речка К. М. - Концептуальні засади визначення змісту категорій "тип" і "модель" економіки (2015)
Почерніна Н. В. - Аналіз географічної структури зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області (2015)
Арестенко В. В. - Дослідження особливостей просування молока та молочної продукції вітчизняними підприємствами (2015)
Верховод І. С. - Державне регулювання економічного розвитку скотарства в Україні як засіб заохочення виробника (2015)
Власюк Ю. О. - Державна підтримка молочного скотарства: стан і перспективи, Педченко Г. П. (2015)
Воробйова О. С. - Інноваційний розвиток в Україні: проблеми сьогодення, Воронянська О. В. (2015)
Єременко Д. В. - Особливості використання земельних ресурсів у фермерських господарствах (2015)
Збарський В. К. - Мале підприємництво – пріоритетний напрям відновлення українського села, Збарська А. В. (2015)
Кукіна Н. В. - Аналіз розвитку аграрних категорій господарювання в Україні (2015)
Нестеренко С. А. - Инновационный менеджмент в экономической системе агропромышленного производства, Воронянская О. В. (2015)
Ніколаєнко А. І. - Шляхи формування механізму розвитку національної інноваційної системи України (2015)
Розуменко С. М. - Особливості державного управління та регулювання розвитку вітроенергетики України (2015)
Тебенко В. М. - Інноваційна діяльність промислових підприємств України (2015)
Шапуров О. О. - Соціально-економічні наслідки відтоку іноземного капіталу від підприємств промисловості Запорізького регіону, Король С. А. (2015)
Grzybowska-Brzezińska M. - Market organic food attributes determining consumer choices, Bórawski P. (2015)
Васильченко О. О. - Особливості застосування методів ціноутворення на продукцію підприємств АПК України, Баєва О. І. (2015)
Есаулов В. А. - Маркетингова діяльність як важливий інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2015)
Судомир М. Р. - Управління розвитком підприємства (2015)
Назарова О. П. - Теоретико-методичні основи ризику менеджмента в управлінських рішеннях (2015)
Пехов В. А. - Теоретико-методичні засади оцінки розвитку сільськогосподарських підприємств у зернопродуктовому підкомплексі:аспект витрат і ефективності (2015)
Плотніченко С. Р. - Етика в сучасному менеджменті (2015)
Сурженко Н. В. - Методологічні аспекти процесу планування на підприємствах АПК (2015)
Щебликіна І. О. - Управління комунікаційними процесами сучасних підприємств, Щебликіна З. В., Харченко Д. (2015)
Синяєва Л. В. - Мотивація як функція адміністративного менеджменту та складова локальної системи управління персоналом, Бочарова Н. О. (2015)
Краснодєд Т. Л. - Раціоналізація системи збуту молока на регіональному ринку (2015)
Плаксін О. А. - Стан лізингових відносин в аграрній сфері Запорізької області (2015)
Греськів О. Б. - Підходи щодо оптимізації управління екосистем (2015)
Siniaeva L. V. - The updating of mechanism of economic promotion as a personnel management key factor in the concept of incentive payment for labour reforming, Bocharova N. A., Perederii V. A. (2015)
Антонюк В. П. - Рекреаційно-туристична сфера України як чинник людського розвитку (2015)
Зімонова О. В. - Вплив місцевих говорів на культуру мовлення майбутнього фахівця-економіста (2015)
Ісакова О. І. - Теорія та методологія прогностичних досліджень соціальних процесів (2015)
Кальченко С. В. - Концептуальні засади організації мотивації працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності відповідно до умов соціально відповідального ведення бізнесу (2015)
Шлєіна Л. І. - Професійна компетентність майбутніх економістів у процесі вивчення дисципліни українська мова за професійним спрямуванням (2015)
Костякова А. А. - Методика бюджетування витрат рослинництва (2015)
Цап В. Д. - Аналіз динаміки та структури витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (2015)
Яцух О. О. - Шляхи оптимізації податкового навантаження для суб’єктів господарської діяльності в аграрному секторі економіки України (2015)
Безверхня Ю. В. - Проблеми та перспективи автоматизації управлінського обліку (2015)
Голуб Н. О. - Бухгалтерський облік у системі управління підприємством (2015)
Кравець О. В. - Економіко-математичні методи як інструмент обґрунтування ефективності проектних рішень, Лобанов М. І. (2015)
Демчук О. М. - Вплив факторів мікросередовища ринку молока на діяльність аграрних підприємств (2015)
Вступне слово головного редактора (2015)
Бондарева М. В. - Дещо про "належність спадщини спадкоємцеві" (2015)
Скок Л. В. - Порядок спадкування в Німеччині: нотаріальний і судовий (2015)
Фурса Є. Є. - Вчинення консулом нотаріального провадження з видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них: актуальні питання (2015)
Бичкова В. С. - Кашперський Р. В. Докази у справах про розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей (2015)
Бобко В. Г. - Окрема ухвала як спосіб захисту прав учасників цивільного судочинства (2015)
Бобрик В. І. - Внутрішня диференціація цивільного та господарського процесу (2015)
Ільченко А. В. - Особливості позовів у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин (2015)
Кучер Т. Н. - Доведення у цивілістичному процесі: понятійний апарат та передумови існування (2015)
Ляшенко Н. А. - Чи відповідають зміни, які пропонуються до цивільного процесуального кодексу україни, європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Рассомахіна О. А. - Органи та особи, які захищать права та інтереси інших осіб, як учасники цивільного процес (2015)
Сергієнко Н. А. - Взаємодія судів та органів державної виконавчої служби, що має місце під час забезпечення позову в цивільних справах (2015)
Flaga-Gieruszyhska K. A. - Witness privacy protection in civil proceedings – selected issues (2015)
Бондар І. В. - Особливості вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні (2015)
Дерій О. О. - Актуальні питання стягнення аліментів у період антитерористичної операції (2015)
Мазіна М. В. - Реформування органів примусового виконання рішень: проблемні питання (2015)
Мельник І. С. - Особливість виконання рішень судів, виконання яких гарантовано державою або є її обов’язком, шляхом реструктуризації фактичної заборгованості (2015)
Малярчук Л. С. - Проблеми укладення мирової угоди між суб’єктами господарювання (2015)
Esplugues C. - The circulation of mediation settlements in the european union (2015)
Исаенкова В. В. - Гражданское процессуальное право и арбитражное процессуальное право в россии в период унификации (2015)
Фурса С. Я. - Опікун над інтересами безвісно відсутньої особи в цивільному та виконавчому процесах (2015)
Клименко В. М. - Організація адвокатури: оплата праці та оподаткування адвокатської діяльності (2015)
Рабовська В. Я. - Окремі питання принципів діяльності адвокатури в україні (2015)
Безсмертний О. К. - Роль Державної служби охорони у профілактиці майнових злочинів, Угровецький О. П. (2002)
Слива В. В. - Адвокатське самоврядування в україні: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Храмцов О. М. - Попередження вербальної агресивної злочинності органами внутрішніх справ (2002)
Кочубей В. В. - Уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом консультативної роботи в кримінальному процесі (2015)
Лантінов Я. О. - Суб’єкт порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю (2002)
Лівінська К. Б. - Реалізація принципів компетентності та добросовісності під час надання адвокатом консультацій з метою зверння до нотаріуса (2015)
Криводід О. І. - Загальний порядок розслідування кримінальних справ про групові злочини (2002)
Васильєв В. Т. - Сучасні форми та методи підготовки особового складу органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях, Хряк А. П. (2002)
Пчолкін В. Д. - Організація діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ щодо протидії тінізації економіки (2002)
Писаненко С. В. - Особливості корупції в Україні та її основні наслідки (2002)
Рябов О. А. - Проблеми огляду місця події по злочинах, скоєних з використанням комп’ютерної техніки (2002)
Бугайчук К. Л. - Особа порушника норм адміністративного права та його протиправна поведінка (2002)
Косміна Н. М. - Зразки дослідження в експертизі наркотичних засобів (2002)
Книженко С. О. - Деякі питання тактики огляду місця події при розслідуванні окремих злочинів проти довкілля (2002)
Дубинін О. А. - Види графічних моделей у судовій автотехнічній експертизі (2002)
Коршенко В. А. - Деякі особливості поводження з комп’ютерними засобами під час проведення слідчих дій (2002)
Возна Т. І. - До проблеми попередження насильства у сім’ї (2002)
Лєшукова І. В. - Організація міжнародного розшуку в системі Інтерполу (2002)
Журова О. М. - Значення правових і етичних аспектів допустимості доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукової діяльності (2002)
Глієвий А. А. - Фактори, що впливають на стан і ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання (2002)
Толстих Є. О. - Піротехнічні вироби як об’єкти дослідження вибухотехнічної експертизи (2002)
Лозова С. М. - Практичне застосування тактичних прийомів під час проведення очної ставки (2002)
Сапальов В. П. - Майстерність оперативного працівника як один із факторів отримання фактичних даних технічними засобами (2002)
Журба А. В. - Методика визначення рівня латентності незаконного обігу наркотичних засобів (2002)
Бондаренко Д. О. - Комп’ютерні злочини і новітні державні структури по боротьбі з ними (на прикладі Національного підрозділу по боротьбі зі злочинами в сфері високих технологій Великої Британії) (2002)
Шинкаренко І. І. - Психологічні аспекти отримання оперативної інформації (2002)
Сезонов С. В. - Деякі напрямки діяльності Державтоінспекції МВС України в попередженні та припиненні злочинів (2002)
Мельник О. В. - Прокурорський нагляд за правильністю кримінально-правової кваліфікації вимагання (2002)
Харитонов Є. О. - Категорія представництва та приватне і публічне право, Харитонова О. І. (2002)
Соколецька К. М. - Правосуб’єктність іноземних громадян в Україні (2002)
Киценко Д. М. - Процедурна діяльність Організації американських держав по визначенню міжнародно-правового статусу корінного народу (2002)
Степанюк Р. Л. - Особливості суб’єктів злочинів, пов’язаних з порушеннями бюджетного законодавства (2002)
Тяпкін А. С. - Оригінальність та новизна як умова охоронюваності твору за авторським правом (2002)
Степанюк А. А. - Надімперативні норми в міжнародному спадкуванні (2002)
Шестаков С. В. - Співвідношення адміністративно-правового статусу працівника міліції і правовідносин, у яких він реалізується (2002)
Падалка А. В. - Права і свободи громадян, реалізація яких пов’язана з адміністративною діяльністю міліції (2002)
Степанов П. Л. - Деякі питання щодо здійснення правосуддя (2002)
Малярова В. О. - Криміналістична інформація: поняття і сутність (2002)
Небрат О. О. - Юридична конфліктологія: нормативно-правові аспекти вирішення конфліктів (2002)
Чуйков А. Ю. - Засади адміністративно-юрисдикційної діяльності податкової міліції (2002)
Войціховський А. В. - Деякі питання щодо відповідальності держав за фальшивомонетництво (2002)
Пчолкіна О. В. - Проблеми дотримання прав і свобод громадян при здійсненні оперативно-розшукової діяльності (2002)
Ноздріна М. О. - Сутність принципу публічності за новим кримінально-процесуальним законодавством (2002)
Хохлова І. В. - Проблеми кваліфікації злочинів, пов’язаних з порушенням правил охорони надр (2002)
Невзоров І. Л. - Законність у системі принципів права (2002)
Стеценко А. Ю. - Новації кримінально-процесуального законодавства України як елемент визначення ефективності діяльності органів досудового провадження (2002)
Чернець М. Г. - Проблеми створення автоматизованих банків даних відображень зовнішності осіб (відеобанків) (2002)
Теремецький В. І. - Проблеми становлення інституту апеляції у кримінальному судочинстві України (2002)
Житний О. О. - Умови звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям (2002)
Бабанін С. В. - Витоки та сучасний стан проблеми кримінально-правової охорони безпеки руху на транспорті (ст. 291 КК України) (2002)
Штанько Д. О. - Міжнародні правові акти, що забезпечують боротьбу з наркотизмом, та їх імплементація в Україні (2002)
Богля С. С. - Судові витрати, пов’язані з розглядом справи: підстави і порядок відшкодування (2002)
Рисін О. О. - Впровадження конституційних принципів організації та діяльності судової влади в Україні в умовах реформування судової системи (2002)
Шульга А. М. - Суспільно-правова обумовленість кримінально-правової охорони земель (2002)
Ніколаєнко Н. О. - Кримінально-правове забезпечення принципу невтручання при проведення виборів (2002)
Петровський А. В. - Договір довічного утримання необхідно вдосконалювати (2002)
Соловйова О. Є. - Світовий досвід інституту закриття кримінальних справ за примиренням винного з потерпілим (2002)
Сандуляк І. О. - Проблеми удосконалення інституту повернення справи на додаткове розслідування (2002)
Жадан П. О. - Шляхи підвищення ефективності оцінювання оперативної діяльності ОВС (2002)
Венедиктов В. С. - До проблеми вузівської підготовки персоналу для ОВС України (2002)
Кузніченко С. О. - Проблеми класифікації надзвичайних ситуацій (2002)
Ковальська В. В. - Рівні методологічного пізнання управлінської діяльності (2002)
Воронін О. С. - Про інформацію в управлінській діяльності органів внутрішніх справ (2002)
Радисюк А. М. - Організація адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в умовах радіаційної небезпеки (2002)
Шаша І. К. - Управління й оцінка ризику працівників органів внутрішніх справ, Власенко І. В., Бортничук П. М. (2002)
Хорольський О. А. - Актуальні проблеми безпеки персоналу в кримінально-виконавчій системі (2002)
Джафарова О. В. - Роль громадських формувань у процесі взаємодії міліції та населення (2002)
Куліш А. М. - Особливості правового статусу працівника податкової міліції як державного службовця (2002)
Тимощук О. В. - Україна від найдавніших часів до наших днів: шлях до державного суверенітету (2002)
Хайбулаєва Ф. А. - Атрибути державної влади в Кримському ханстві (монети Гіреїв) (2002)
Альошин Д. П. - Відповідальність за співучасть у злочинах проти власності за правом Київської Русі (2002)
Крайній В. А. - Історія становлення органів податкової міліції України та існуючі правові проблеми здійснення ними оперативно-розшукової діяльності (2002)
Козакова А. В. - Забезпечення рівних прав жінок та чоловіків в українському суспільстві (2002)
Гейда О. В. - Поняття політичної партії як правового інституту та її ознаки (2002)
Білоконь М. В. - Правові основи взаємодії органів губернської адміністрації Російської імперії та міського самоврядування в Україні у другій половині ХІХ ст. (2002)
Смотров О. І. - Порушення виконавцем договору щодо оплатного надання медичних послуг як необхідна умова цивільної відповідальності (2002)
Ямковий В. І. - Поняття казни держави як суб’єкта цивільних правовідносин (2002)
Сліпченоко О. І. - Предмет доказування у справах про відшкодування (компенсацію) моральної шкоди (2002)
Бєлоцерковець О. В. - Цивільно-правові відносини, що виникають при безготівкових розрахунках (2002)
Сапейко Л. В. - Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей (2002)
Д’ячкова Н. А. - Деякі питання здійснення опіки над недієздатними (2002)
Батожська О. В. - Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав (2002)
Венедиктова І. В. - Проблема визначення поняття "управління" в інституті довірчого управління майном (2002)
Томчишен С. В. - Новий погляд на підприємництво (2002)
Самойлов М. О. - Основні аспекти укладання шлюбів громадянами України в Республіці Польща (2002)
Пєтров Є. В. - Проблема ноу-хау в законодавстві України (2002)
Тульчевська Н. В. - Укладення договору банківського депозитного рахунку (2002)
Мельник О. М. - Обов’язки власника знака для товарів і послуг (2002)
Іващенко О. М. - Деякі економіко-правові аспекти забезпечення діяльності господарських об’єднань (2002)
Брунь А. Г. - Про оренду земельної ділянки за спадком (2002)
Прокопенко А. В. - Деякі питання щодо правовідносин, пов’язаних з процедурою банкрутства (2002)
Євтушенко Р. О. - Договори в сфері послуг стільникового радіотелефонного зв’язку (2002)
Літвінова О. В. - Забезпечення збереження вантажу при транспортуванні та відшкодування збитків, заподіяних його втратою чи пошкодженням (2002)
Хольченков О. М. - Федеральна податкова стратегія США у 80-ті рр. ХХ ст. (2002)
Бевзенко В. М. - Правове регулювання природно-заповідного фонду України на сучасному етапі (2002)
Коротка О. М. - Нормативно-правове забезпечення в сфері матеріальної відповідальності (2002)
Кіданова Н. Б. - Концепція єдності і розподілу влад як основа організації системи органів державного управління аграрним сектором економіки (2002)
Золотько Д. О. - Первинна службово-трудова адаптація персоналу ОВС: постановка проблеми (2002)
Соболєв В. О. - Правоохоронна соціологія (2002)
Бандурка О. М. - Психологічний коментар до окремих статей нового Кримінального кодексу України, Бочарова С. П., Землянська О. В. (2002)
Лисиця Н. М. - Лідерство як процес, що моделюється у період активних соціальних змін (2002)
Хижняк Л. М. - Технології формування команди у світлі перспектив соціології організацій (2002)
Яременко О. О. - Система соціального захисту населення як основа соціальної політики держави (на прикладі Фінляндії) (2002)
Болотова В. О. - Робота з внутрішньою громадськістю як складова паблік рілейшнз в ОВС (2002)
Московець В. І. - Принципи побудови партнерської взаємодії міліції з населенням (2002)
Ляшенко Н. О. - Кар’єрне просування в органах внутрішніх справ (2002)
Москаленко А. П. - Актуальні проблеми професійного психологічного відбору до вузів системи МВС (2002)
Кобзін Д. О. - Ситуація щодо торгівлі жінками в Україні (подробиці соціологічного дослідження), Шейко Р. В. (2002)
Набока В. Н. - Методичні проблеми вивчення феномена торгівлі жінками (2002)
Бєсєдін А. А. - Стан і динаміка злочинності неповнолітніх у Харківській області (2002)
Бойко О. В. - Побутове насильство як об’єкт кримінологічних досліджень (2002)
Бобровський О. Б. - Вивчення феномена організовані злочинні угруповання: особливості застосування кількісних соціологічних методів (2002)
Черноусов А. М. - Роль поліції у сучасному суспільстві: аналіз зарубіжного досвіду (2002)
Мальцев В. В. - Особливості сприйняття й оцінки кримінальної ситуації людьми похилого віку (2002)
Бєлоусов Ю. Л. - Правова оцінка діянь, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (2002)
Пахар І. В. - Умови праці в органах внутрішніх справ як соціальна категорія (2002)
Сердюк О. О. - Соціологічний аналіз динаміки та структури вживання алкоголю серед харків’ян (1959–1999 рр.) (2002)
Милорадова Н. Е. - Деякі підходи до вивчення міжособистісних конфліктів (2002)
Оспіщев Є. Я. - Науково-практичні підходи вивчення девіантної поведінки курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2002)
Яровий С. М. - Поняття та напрямки соціально-психологічного супроводження виховного процесу в закладах освіти МВС України (2002)
Воробйова І. В. - Проблема соціально-психологічних установок щодо співробітників правоохоронних органів (2002)
Фелендюк Н. В. - Локус контролю як психологічний чинник ефективності навчальної діяльності курсантів (2002)
Шуст Н. Б. - Соціологічний аналіз інноваційного процесу (2002)
Чорнооченко С. І. - Правова охорона недоторканності засобів особистого спілкування громадян (2002)
Венедиктов С. В. - Класифікація заходів морального заохочення працівників ОВС України (2002)
Наші автори (2002)
Мельник М. І. - Інституційні деформації фіскального середовища діяльності великих платників податків в Україні: вплив на розвиток бізнесу, Олійник Н. Р. (2016)
Яремчук Р. Є. - Формування інституційного середовища розвитку інноваційної екосистеми України, Коломієць О. Г. (2016)
Войцещук А. Д. - Інституційні зміни управління митними ризиками в Україні (2016)
Галиця І. О. - Креативно-інноваційний потенціал та інтелектуальна безпека підприємства (2016)
Попадинець Н. М. - Концептуальні засади регулювання розвитку споживчої кооперації в сучасних умовах (2016)
Кудря Я. В. - Особливості розвитку управління обіговим капіталом промислових корпорацій (2016)
Нітман І. І. - Характеристика непрямих методів державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні (2016)
Vaskivska K. - Econometric modeling of efficiency of financial resources management at enterprises, Detsyk O. (2016)
Філіна С. В. - Методичний підхід до прогнозування ефективності діяльності підприємств Полтавського регіону на засадах процесного менеджменту (2016)
Кирніс Н. І. - Дослідження стану підприємств ресторанного господарства з надання кейтерингових послуг (2016)
Пшик Б. І. - Розвиток важелів фінансово-кредитного стимулювання інноваційної діяльності в Україні: регіональний аспект (2016)
Возняк Г. В. - Бюджетна децентралізація : європейський досвід та перспективи для України (2016)
Копилюк О. І. - Організаційно-економічні засади банківського кредитування у сфері роздрібного бізнесу, Музичка О. М., Тимчишин Ю. В. (2016)
Семів Л. К. - Сучасні проблеми людського капіталу у вимірі трудової міграції та рееміграції (2016)
Залуцький І. Р. - Особливості державного регулювання розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні (2016)
Куліш І. М. - Суб’єктивні чинники впливу на конкурентоспроможність сільських територій (на прикладі Карпатського регіону) (2016)
Фурдичко Л. Є. - Проблеми та перспективи експорту продукції агропромислового комплексу України, Хорощенко А. В. (2016)
Ткач С. М. - Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі (2016)
Мелех Я. Р. - Облік нематеріальних спортивних активів на дату балансу (2016)
Фурдичко Л. Є. - Сучасний стан та перспективи металургійної галузі України: фінансові показники розвитку, експорт-імпорт продукції, Скварко Ю. В. (2016)
Філатова Л. С. - До питання визначення межі державного регулювання економіки, Тисячук І. О. (2016)
Костриченко В. М. - Особливості розвитку внутрішнього автомобільного ринку в контексті дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Созанський Л. Й. - Прогноз динаміки товарного експорту і імпорту в Україні (2016)
Линник О. О. - Прогнозні орієнтири оптимальної стратегії зовнішніх запозичень державного сектора України (2016-2040 рр.) (2016)
Герман Л. Т. - Соціальні детермінанти та стратегічні вектори економічного розвитку України (2016)
Міхель Р. В. - Аналіз зовнішньої торгівлі товарами областей західного регіону в умовах дії ЗВТ між Україною та ЄС (2016)
Степанова К. В. - Українське Причорномор'я в системі єврорегіонального співробітництва (2016)
Дьоміна В. М. - Статистична характеристика товарної структури експортно-імпортних потоків Миколаївської області, Кіщак І. Т., Огієнко А. В. (2016)
Синюра-Ростун Н. Р. - Територіальна організація дошкільної та шкільної освіти: регіональний аспект (2016)
Толубко В. Б. - Побудова ультращільних мобільних мереж п’ятого покоління 5G на базі багатовимірних сигналів, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Гороховський Є. П. (2017)
Беркман Л. Н. - Метод синтезу демодуляторів сигналів у тропосферних каналах за наявності частотно-селективних завмирань, Козелков С. В., Панкратова О. С., Дищук А. С., Власенко В. О. (2017)
Гаврилко Є. В. - Дослідження дифузійних моделей апроксимації дискретних процесів передавання інформації для визначення обрису мережі псевдосупутникової телекомунікаційної системи зв’язку, Козелкова К. С., Фролов О. В., Гороховський Є. П. (2017)
Галаган В. І. - Проблеми застосування системи збалансованих показників для оцінювання діяльності організації (структури), Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Полішко С. В. (2017)
Савчук А. В. - Эволюция параметров стабильности синхронизации в пакетных сетях, Вакась В. И., Кулинский А. А., Демин Д. А. (2017)
Федорова Н. В. - Четырехуровневая система управления мультисервисной макросетью, Пирогова Н. В., Бышовец Б. М. (2017)
Сторчак К. П. - Модель єдиного інформаційного простору управління навчальним процесом, Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Ільїн О. О., Гайдур Г. І. (2017)
Cеменко А. І. - Аналіз впливу виду маніпуляції сигналу на енергетику радіолінії, Бокла Н. І., Домрачева К. О., Шестопал Є. О. (2017)
Трембовецький М. П. - Аналіз відомих методик адаптивної цифрової обробки сигналів у системах передавання дискретних повідомлень по радіоканалах зі складними негауссівськими завадами, Степанов М. М., Іваніченко Є. В. (2017)
Дикарев А. В. - Сжатие двоичных блочных кодов (2017)
Ящук Л. О. - Автоматизовані сортувальні центри: позитив і негатив (2017)
Kosovets M. - Generating a test configuration with absorber 3D terahertz FMCW imaging radar (2017)
Грищенко Л. М. - Математична модель утворення сімейства кільцевих кодів типу 010101 (2017)
Ящук Л. О. - Сортування письмової кореспонденції до адресатів за цифрами поштових індексів (2017)
Гриценко А. В. - Удосконалення правил охорони поверхневих вод україни від забруднення зворотними водами, Васенко О. Г., Кресін В. С. (2016)
Гриценко А. В. - Післяпроектний аналіз як заключний етап процедури оцінки транскордонних впливів на довкілля, Аніщенко Л. Я., Свердлов Б. С. (2016)
Гриценко А. В. - Розроблення удосконаленого національного Переліку нормативів екологічної безпеки рибогосподарського водокористування, Васенко О. Г., Крайнюкова А. М., Калініченко О. О., Крайнюков О. М. (2016)
Гриценко А. В. - Орієнтовна оцінка об’єму біогазу, що виділяється з полігону твердих побутових відходів, Недава О. А. (2016)
Васенко О. Г. - Оцінка сучасного екологічного стану басейну Дніпра за гідрохімічними показниками, Верниченко-Цветков Д. Ю., Ієвлєва О. Ю. (2016)
Artemova O. - Environmental requirements for project investment by international finantial institutions, Vasenko O. (2016)
Vasenko A. - Risk assessment of the recreational water usage of the river Udy in the Kharkiv region, Rybalova O., Kozlovskaya O., Zhuk V. (2016)
Васенко О. Г. - Оцінка стану проблеми видів-вселенців (чужорідних тварин і рослин) в Україні та світі, рекомендації щодо контролю таких організмів на законодавчому й організаційному рівні, Міланіч Г. Ю., Козловська О. В. (2016)
Васенко О. Г. - Дослідження впливу змін гідрологічного режиму на основні гідрохімічні показники стану поверхневих вод дельти Дунаю, Юрченко Л. Л. (2016)
Дмитрієва О. О. - Стан мережі спостереження за атмосферним повітрям в Україні та її відповідність вимогам директиви 2008/50/ЄС, Варламов Є. М., Квасов В. А., Палагута О. А., Нестеренко Л. М., Нестеренко У. Ю. (2016)
Крайнюков О. М. - Вплив хімічних речовин токсичної дії на представників біотичної складової водних екосистем, Тімченко В. Д. (2016)
Клімов О. В. - Проблеми методичного забезпечення формування національної екологічної мережі України, Клімов Д. О., Гайдріх І. М., Надточій Г. С. (2016)
Юрченко А. І. - Заходи щодо підвищення ступеня екологічної безпеки рисових зрошувальних систем (2016)
Гайворонский В. Г. - Геоинформационная система представления экологической информации для портала "Открытые данные", Романов А. А., Кресин В. С., Брук В. В. (2016)
Уберман В. И. - Проблемы экологического налогообложения сбросов загрязняющих веществ (2016)
Витько В. И. - Категории устойчивости атмосферы в Харьковской области, Коваленко Г. Д. (2016)
Карташов В. В. - Розрахунки найбільш несприятливих метеорологічних умов для оцінки впливу проектних аварій на АЕС України (2016)
Вихідні дані (2016)
Kozelkova K. - Analysis of the major aspects of the existence of satellites capable of collecting and transmitting information for environmental monitoring, Gavrilko E., Zaika V., Trembovetskiy M. (2016)
Komarova L. - The implementation of structural-parametric synthesis of dynamic monitoring system in crisis situations, Fedorova N. (2016)
Дищук А. С. - Аналіз основних етапів управління в телекомунікаціях: система управління складним об’єктом (2016)
Бойко Ю. М. - Можливості турбокодів щодо підвищення енергетичного виграшу в каналах передавання інформації (2016)
Ткаленко О. М. - Методика параметричного синтезу цифрових нечітких регуляторів для використання в системах АРПП (2016)
Батрак Є. О. - Аналіз динамічних характеристик системи автоматичного керування діаграмою спрямованості АФАР на ретранслятор (2016)
Ящук Л. О. - Упровадження об’єктивного контролю показників якості пересилання письмової кореспонденції (2016)
Косовец Н. А. - Моделирование нелинейных элементов цифрового 3D-радара, Павлов О. И. (2016)
Сакович Л. М. - Методика розробки діагностичного забезпечення поточного ремонту техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості, Василюк Ю. С. (2016)
Беркман Л. Н. - Визначення критеріїв оптимізації для системи управління, Крючкова Л. П., Борисенко І. І., Федюнін C. А., Уварова Т. В. (2016)
Степанов М. М. - Криптографічний захист інформації, що циркулює в інформаційних ресурсах ERP-систем, Вишнiвський В. В., Бурячок В. Л., Пархомей І. Р. (2016)
Лебідь Є. В. - Підвищення фільтруючих властивостей цифрової системи фазового автопідстроювання частоти при порівнянні і вимірюванні частоти, Радзівілов Г. Д. (2016)
Соболєв В. О. - Соціологічний вимір наркоманії як фактор успішної профілактики наркозалежності серед підлітків і молоді, Ярмиш О. Н. (2002)
Штанько Д. О. - Наркотизація молоді: аспекти, проблеми і наслідки (2002)
Набока В. М. - Профілактика торгівлі жінками в Україні: теоретичні засади (2002)
Зубенко В. В. - До питань інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів карного розшуку (2002)
Хряк А. П. - Деякі аспекти ведення переговорів із особами, які утримують заручників, Васильєв В. Т., Васильєв Є. В. (2002)
Курко М. Н. - Підготовка персоналу до участі у міжнародних миротворчих операціях (2002)
Развадовський В. Й. - До питання про безпеку дорожнього руху (2002)
Комзюк А. Т. - Проблемні питання відповідальності за адміністративні проступки в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (2002)
Музичук О. М. - Шляхи удосконалення правового статусу громадських формувань з охорони громадського порядку (2002)
Гуторова Н. О. - Кара як мета кримінального покарання (2002)
Трубников В. М. - Поняття прогресивної системи в кримінально-виконавчих установах України, Чучилін М. І. (2002)
Матюшкова Т. П. - Деякі питання криміналістичного вивчення особи потерпілої в методиці розслідування насильницьких злочинів (2002)
Стратонов В. М. - Інформаційно-пізнавальні можливості криміналістичної техніки (2002)
Кундеус В. Г. - Корислива спрямованість як елемент розкрадання (2002)
Риженко І. М. - Деякі проблемні питання у боротьбі з корупційною діяльністю в сфері підприємництва (2002)
Ковальська В. В. - Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів (2002)
Московець В. І. - Використання соціологічного моніторингу в оцінці відносин між міліцією та населенням (2002)
Джафарова О. В. - Взаємодія міліції та населення як механізм реалізації прав та свобод людини і громадянина (2002)
Щербаковський М. Г. - Використання комп’ютерних програм при проведенні ділових ігор з курсу криміналістики, Чернець М. Г., Ільїн Ю. В. (2002)
Безсмертний Є. О. - Деякі питання діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах (2002)
Матюхіна Н. П. - Управління персоналом органів внутрішніх справ: сучасні тенденції розвитку (2002)
Бородін І. Л. - Правове регулювання судового рішення в адміністративному судочинстві (2002)
Тищенко М. М. - Адміністративно-процесуальний статут суб’єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання (2002)
Шестаков С. В. - Щодо сутності та правового регулювання "процесуальних" обов’язків працівника міліції (2002)
Курило В. І. - Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо зберігання, носіння та застосування спеціальних засобів та зброї (2002)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України (2002)
Мезенцева І. Є. - Антилегалізаційне законодавство: світовий досвід і тенденції розвитку (2002)
Дубко Ю. В. - Поняття "Особливі умови для органів внутрішніх справ" потребує деяких уточнень (2002)
Кузніченко С. О. - Надзвичайне законодавство в закордонних країнах (2002)
Леженіна О. І. - Інформаційно-правовий аспект управління міжнародною правоохоронною діяльністю ОВС України: міжнародні стандарти (2002)
Бойко О. В. - Правова кваліфікація насильства в сім'ї (2002)
Гриця Т. Г. - Співвідношення змісту національної та відомчої освіти (2002)
Корчевна Л. О. - Пандектне право Риму (до рецепції римського права) (2002)
Федосєєв П. М. - Гарантії інтересів поручників у класичному римському праві (2002)
Харитонова О. І. - Адміністративно-правовий договір як одна з підстав виникнення адміністративних правовідносин (2002)
Тополевський Р. Б. - Система джерел права: поняття, види, структура (2002)
Михайлович Д. М. - Деякі аспекти проблематики доктринального тлумачення (2002)
Сливка С. С. - Деякі філософсько-правові проблеми професійної культури юриста (історіографічний аспект) (2002)
Ємельянов В. П. - Класифікація об’єктів злочинів (2002)
Дзюндзюк В. Б. - Особливості управління приватними і публічними організаціями (2002)
Вітвіцький С. С. - Форми та методи державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2002)
Дєгтяр А. О. - Системний підхід до прийняття державно-управлінських рішень (2002)
Ноздріна М. О. - Приватне обвинувачення: матеріально-правові та процесуальні ознаки (2002)
Глієвий А. А. - Теоретичні основи взаємодії кримінальної міліції та оперативних підрозділів пенітенціарної системи щодо протидії злочинності (2002)
Сезонов С. В. - Організаційно-правові питання вдосконалення адміністративної діяльності міліції (2002)
Слінько С. В. - Проблеми владних повноважень державних органів (2002)
Халін М. М. - Процесуальні особливості порушення кримінальної справи органами міліції (2002)
Лихачов С. В. - Проблеми правового регулювання дозвільного провадження (2002)
Волошко О. О. - Правова регламентація землекористування в Українській Народній Республіці у 1919 р. (2002)
Головко О. М. - Державні банківські установи Російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2002)
Греченко В. А. - До питання про сутність поняття "державність" (2002)
Радченко О. І. - Парламентський мандат як підстава набуття особою статусу депутата (2002)
Смелік В. Б. - Виникнення і розвиток інституту міжнародних організацій (2002)
Левченко К. Б. - Політичні права жінок у сучасному суспільстві: проблеми пріоритетів (2002)
Барабаш В. В. - Громадсько-політичні рухи та об’єднання: поняття та класифікація (2002)
Гейда О. В. - Правова регламентація організаційної побудови політичних партій в Україні (2002)
Кравцова Т. М. - Проблеми правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою суб’єктами підприємницької діяльності платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2002)
Слепець В. М. - Концептуальне підґрунтя європейського податкового права (2002)
Корчевний Г. В. - Об’єкт та предмет порушення авторських та суміжних прав (2002)
Смотров О. І. - Locatio conductio operarum у римському та сучасному цивільному праві України (2002)
Жорнокуй Ю. М. - Поняття та ознаки об’єкта венчурного підприємництва (2002)
Калмиков Д. М. - Договір форфейтинга: проблеми застосування і правового регулювання (2002)
Греченко В. В. - Правове регулювання системи місцевого оподаткування (2002)
Сліпченко С. О. - Захист права на особисте життя в інтернет просторі, Сисоєнко М. І. (2002)
Гетьманець О. П. - Предмет бюджетного права України (2002)
Дідук А. Г. - Аналіз закордонного законодавства щодо конфіденційної інформації, комерційної таємниці (2002)
Венедиктов В. С. - Проблеми зайнятості жінок та сучасна гендерна політика України (2002)
Іншин М. І. - Поняття державної служби в Україні: багатоаспектний підхід (2002)
Сидорчук Т. Г. - Нормативно-правова база регулювання процесу проходження вченими ступенів їх наукової кваліфікації (2002)
Греков І. П. - Правове регулювання службово-трудових відносин державних службовців: загальнотеоретичний підхід (2002)
Куліш А. М. - Сутність та напрямки удосконалення соціально-правового захисту працівників органів податкової міліції (2002)
Пєтухов В. А. - Питання розробки критеріїв ефективності практики і стажування працівників ОВС (2002)
Поліщук Г. С. - Попереджувальна дія кримінального законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища (2002)
Гожиков С. А. - Постанови і їх виконання у справах про порушення правил рибальства й охорони рибних запасів (2002)
Ільїна О. В. - Окремі проблеми охорони озонового шару (2002)
Шишка Р. Б. - Автори авторам про авторство (2002)
Ярмиш Н. М. - До питання про кримінальну відповідальність особи, яка зазнала фізичного або психічного насильства (2002)
Затолокіна Н. В. - Органи місцевого самоврядування можуть і повинні захищати майнові права селян (2002)
Петрова Л. В. - До оновленого правосвітогляду (2002)
Шкода В. В. - Сучасний курс логіки для правоохоронців (2002)
Наші автори (2002)
Титул, зміст (2014)
Дудолад О. С. - Метрологія та економічний розвиток України, Неєжмаков П. І., Прокопов О. В. (2014)
Занимонский Е. Е. - Оценка влияния ускорения свободного падения на частоту сигнала рубидиевого стандарта, Нагорный В. Д., Омельченко А. В., Занимонский Е. М. (2014)
Неєжмаков П. І. - Успіхи з визначення сталої Больцмана – експериментальне підґрунтя перевизначення кельвіна (2014)
Камінський С. Ф. - Установка для вимірювання коефіцієнта розсіювання об’єктивів у відповідності до нового методу його визначення, Лихоліт М. І., Тягур В. М. (2014)
Зыбцев Ю. В. - Измерение скорости автомобиля при самодиагностике на дороге (2014)
Зуев В. А. - Режимы измерения диагностических параметров на передвижных роликовых стендах (2014)
Гармашов А. В. - Верификация данных скаттерометров Oceansat-2 и ASCAT на основе измерений скорости ветра на стационарной океанографической платформе, Кубряков А. А., Коровушкин А. И., Полонский А. Б., Станичный С. В., Толокнов Ю. Н. (2014)
Сазонов Д. С. - Подспутниковые измерения асимметрии уклонов ветровых волн гравитационного диапазона, Дулов В. А., Садовский И. Н., Чечина Е. В., Кузьмин А. В. (2014)
Чинков В. М. - Варіаційний метод і методики синтезу оптимального вимірювального сигналу для контролю технічного стану системи автоматичного управління, Герасимов С. В. (2014)
Борисенко А. Н. - Исследование точности различных способов преобразования скорости вращения и момента нагрузки на валу дизель-энергетической установки в фазу управляющих импульсов, Литвиненко С. А. (2014)
Постникова В.Л. - 17-те засідання Технічного комітету Форуму якості та 14-те засідання Форуму якості COOMET (2014)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівці (2014)
Хребтов Е. О. - Применение частотно регулируемого электропривода на волочильном стане МВ-1000В, Кулик А. И. (2014)
Оксанич А. П. - Моделирование условий теплопереноса и исследование процессов образования дислокаций при выращивании монокристаллов арсенида галлия диаметром 100 мм, Андросюк М. С. (2014)
Левченко Л. О. - Моделювання просторових розподілів магнітних полів електричних машин для визначення зон безпечного перебування персоналу, Сукач С. В. (2014)
Romanuke V. - Sampling the continuous two-sided noncooperative game on unit hypercube and multidimensional matrix reshaping for solving the corresponding bimatrix game (2014)
Кухаренко Д. В. - Адекватність комп’ютерної системи та визначення основних показників щодо передопераційного планування в офтальмології, Аврунін О. Г., Мунтян Т. В. (2014)
Славкo О. Г. - Імітаційна модель сегменту комп’ютерної мережі з реалізацією методу шейпінгу трафіка (2014)
Кочергина С. С. - Алгоритм и программная реализация формирования структуры будущего нестандартного изделия на машиностроительном предприятии (2014)
Паточкин Б. В. - Минимизация времени компьютерного решения задачи дифракции на экранах методом оптимизации локальности памяти (2014)
Сукач С. В. - Багатофакторна математична модель комфортного повітряного середовища навчальних приміщень (2014)
Білущак Ю. І. - Моделювання других моментів випадкового поля концентрації у півпросторі з експоненціальним розподілом шаруватих включень (2014)
Петренко В. Д. - Комплексный динамический анализ пилонной станции метрополитена глубокого заложения, Тютькин А. Л. (2014)
Саленко О. Ф. - Отримання тестових різів у виробах із надміцних матеріалів "холодним" і "гарячим" методами, Дудюк В. О., Мана О. М., Шкель С. В., Коваль Є. С., Холодний В. Ю., Лашко Є. Є. (2014)
Моркун В. С. - Распознавание разновидностей крупнокускового железорудного сырья в потоке на конвейерной ленте по фотографическому изображению, Цвиркун С. Л. (2014)
Мана О. М. - Забезпечення ефективності гідроабразивної обробки отворів як задача, що передує деструкції в початковий момент взаємодії (2014)
Загорянский В. Г. - Обоснование выбора методики расчета среднего контактного давления при прокатке медно-алюминиевых листов (2014)
Кузьменко А. А. - Определение реального количества взорванных скважин в одной группе, Чалая О. Н., Богуцкий C. Ю., Хлевнюк Д. В. (2014)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного рабочего органа машины для уплотнения бетонных смесей, Батсайхан Ж., Саленко Ю. С. (2014)
Сташинський О. П. - Метод регулювання швидкості руху очисного пристрою при проведенні очистки ділянки магістрального газопроводу, Квасніков В. П., Іткін О. Ф. (2014)
Терентьєв О. М. - Формування комбінованого руйнування гірських порід вибухо-механічнимим навантаженнями, Гонтарь П. А., Клещов А. Й. (2014)
Пляцук Л. Д. - Синергетика: экосистемные процессы, Черныш Е. Ю., Пляцук Д. Л. (2014)
Ткачук К. Н. - Моделі прогнозування розвитку небезпечних і шкідливих чинників виробничих об’єктів, Калінчик В. В. (2014)
Вамболь В. В. - Математическое моделирование газовой фазы охлаждения генераторного газа установки утилизации отходов жизнедеятельности (2014)
Нуянзін В. М. - Обгрунтування методики дослідження впливу кліматичних чинників на вогнестійкість залізобетонної колони, Ковальов А. І. (2014)
Кондратенко О. М. - Регенерація фільтрів твердих частинок дизелів як аспект екологічної безпеки експлуатації транспортних засобів. Частина 1, Вамболь С. О., Строков О. П. (2014)
Гурець Л. Л. - Гідродинамічні характеристики апаратів з регулярною рухомою насадкою (2014)
Шелковська І. М. - Структурно-функціональна модель геоінформаційного моніторингу земель адміністративних територій (2014)
Ускова Н. Н. - Гальванические вольфрамовые покрытия: электроосаждение из вольфраматно-пиросульфатных расплавов, влияние на электрохимическое и коррозионное поведение титана, Шахнин Д. Б., Малышев В. В., Косенко В. А., Стукота С. А., Бинг Ли (2014)
Митрофанов І. І. - Види юридичних фактів у механізмі реалізації кримінальної відповідальності (2014)
Титул, зміст (2014)
Марков Б. Ф. - О состоянии исходных эталонов территориальных органов (2014)
Народницкий Г. Ю. - О некоторых вопросах определения погрешности и неопределенности средств измерительной техники (2014)
Чинков В. М. - Метод повірки електровимірювальних приладів змінного струму спеціальними сигналами з кусково-східчастою апроксимацією, Мошаренков В. В. (2014)
Дзябенко О. М. - Пропозиції щодо створення вимірювальної установки для повірки коаксіальних навантажень, Дзябенко О. О., Нарєжній О. П. (2014)
Рабинович Э. Х. - Использование автомобильного спидометра в исследованиях в качестве средства измерений, Абрамов Д. В., Зыбцев Ю. В. (2014)
Занимонский Е. М. - Исследование элементов поверочной схемы в области ГНСС-измерений малых расстояний на основе международных эталонов, Вельгош П., Стемпняк К., Купко В. С., Олейник А. Е., Любжин А. В., Цисак Я., Жак Л. (2014)
Полулях К. С. - К теоретическому обоснованию построения классификации цифровых измерительных приборов, Тополов И. И., Медведева Л. А. (2014)
Герасимов С. В. - Розробка методу синтезу оптимальної системи управління (2014)
Nobel M. - The Dynamite King and the Russian Rockefellers – Alfred Nobel and His Two Brothers (2014)
Рязанов Д. С. - Нобелевские лауреаты по экономике – юбиляры 2014 года, Корскова И. С., Савушкина И. С., Селиванов А. В., Тютюнник В. М. (2014)
Амеліна Ю. С. - Модель формування оптимального асортименту органічної овочево-ягідної продукції закритого ґрунту (2014)
Арістаров Є. М. - Рівень конкурентоспроможності вітчизняного твердосплавного виробництва і перспективи його підвищення, Щербина І. М. (2014)
Барташевська Ю. М. - Вибір методів мінімізації інвестиційного ризику підприємства (2014)
Bielecki W. T. - Gamification – Learning by Doing and Fun? (2014)
Бєляєва С. С. - Економічні теорії клубів та суспільного вибору в контексті сталого розвитку громади (2014)
Болгар Т. М. - Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику (2014)
Бухаріна Л. М. - Процес управління і самоорганізації регіональних соціально-економічних систем (2014)
Вакарчук Т. С. - Державне регулювання та прогнозування розвитку національної економіки (2014)
Вакулич М. М. - Моніторинг інвестиційного клімату економіки України (2014)
Вареник В. М. - Діагностичний аналіз грошових потоків національної економіки (2014)
Гаркуша О. Ю. - Комплексна оцінка збалансованості розвитку виноробних підприємств: науково-методичний аспект, Смирнов Є. М. (2014)
Гармідер Л. Д. - Оцінка задоволеності зацікавлених сторін у розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств (2014)
Глуха Г. Я. - Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного зростання (2014)
Головко Л. С. - Людський капітал як ресурс економічного розвитку (2014)
Гранкін О. О. - Активізація утилізаційних виробництв автомобільних гумових шин в Україні, Житницький А. О. (2014)
Гузеев О. А. - О биржевых мотивах и предвосхищении хода торгов (2014)
Долятовский В. А. - Научный сектор генерации знаний: состояние и перспективы в условиях перехода к инновационной модели развития, Гречко М. В. (2014)
Донець Л. І. - Науково-методичний інструментарій управління економічною стійкістю підприємства з урахуванням ризику, Сергєєва О. В. (2014)
Дубінський С. В. - Стратегічний розвиток соціальної сфери промислових підприємств (2014)
Дульська І. В. - Державно-публічно-приватне партнерство і розвиток національної супутникової системи зв’язку України (2014)
Johnson R. B. - Testing Cultural Intelligence of Ukrainian Students (2014)
Жуков Е. А. - Ключевые задачи модернизации и устойчивого социально-экономического развития государства (2014)
Задоя А. А. - Внутренний совокупный спрос: структура и динамика (2014)
Злотников А. Г. - Демографические проблемы в концепциях нобелевских лауреатов по экономике (2014)
Злотникова Л. М. - Социально-экономические противоречия производства общественных благ (2014)
Карасёва Л. А. - К вопросу о рациональности и иррациональности выбора хозяйствующих субъектов (2014)
Кешенкова Н. В. - Генезис развития теории портфельных инвестиций (2014)
Климова Н. В. - Инновационно-технологический фактор – основа роста российской экономики (2014)
Климович Н. І. - Особливості та специфіка розвитку науково-технічної діяльності в Україні (2014)
Колодко Г. В. - Новый прагматизм – экономика и пoлитикa будущего (2014)
Костенко Т. О. - Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці (2014)
Краус Н. М. - Інституційні особливості формування та стратегічні пріоритети розвитку вітчизняної інноваційної системи (2014)
Кузнецова С. А. - Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери (2014)
Кузьменко О. В. - Обґрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства (2014)
Кузьмінов С. В. - Проблематичність моделювання економічного зростання у постіндустріальній економіці (2014)
Кухтін К. В. - Філософія економічної еволюції: економічні цикли, Клочко В. М. (2014)
Лимонова Е. М. - Моніторинг сучасних тенденцій процесів злиття та поглинання ТНК (2014)
Магдіч А. С. - Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ (2014)
Малькова Т. Н. - Учетные категории в Библии и Коране (2014)
Орлова В. М. - Інноваційна діяльність підприємств у контексті стратегічного управління (2014)
Ортіна Г. В. - Кластеризація як напрям реалізації антикризової стратегії розвитку реального сектора економіки (2014)
Осецький В. Л. - Соціальний вектор розвитку економіки знань, Красота О. В. (2014)
Павлова В. А. - О проблемах развития онлайн-торговли в Украине (2014)
Партин Г. О. - Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи (2014)
Петруня Ю. Є. - Риси конкурентного середовища та антимонопольне регулювання у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами (2014)
Письменна О. Б. - Циклічні явища в уранодобувній галузі України та їх аналіз (2014)
Рижкова Г. А. - Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні (2014)
Романенко Г. А. - Источники формирования инвестиционного потенциала (2014)
Селезнев А. З. - Ресурсы инновационного развития, Чередниченко Л. Г. (2014)
Сергєєва О. Р. - Місцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в Україні (2014)
Sharma A. K. - Impact of social laws on viable economic growth (2014)
Ситник Н. С. - Особливості модернізації фінансово-економічної системи сфери товарного обігу України (2014)
Тараненко Ю. К. - Имитационная динамическая модель межотраслевого баланса Леонтьева, Ризун Н. О., Гудим М. В. (2014)
Тарасевич В. Н. - Об эволюции и особенностях государственного капитализма (2014)
Ткаченко В. А. - Інституціональні підходи щодо організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем (2014)
Тулай О. І. - Ефективність державної бюджетної політики у контексті пріоритетів сталого людського розвитку (2014)
Тутаева Ю. Р. - Теоретические аспекты развития электронной коммерции и информационно-сетевой экономики в их взаимосвязи (2014)
Филиппов Ю. А. - Экономические постулаты в диагностике и лечении онкологических заболеваний, Корпан Н. Н., Тютюнник В. М. (2014)
Фоміна М. В. - Корупційно-тіньові відносини: політекономічний аспект (2014)
Хаванова М. С. - Фінансова стратегія та управління економічною безпекою автомобілебудівних корпорацій (2014)
Холодова О. Ю. - Визначення шляхів розвитку та вдосконалення виробничого хлібопекарного підприємства (2014)
Черняева И. В. - Основы новой финансовой теории (2014)
Швець В. Я. - Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращання (2014)
Шкляєва Г. О. - Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства (2014)
Яременко С. С. - Ефекти маркетингового комунікаційного впливу на споживачів (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2014)
Неежмаков П. И. - Анализ возможностей национальной эталонной базы Украины для решения задач метрологического обеспечения дистанционного зондирования Земли, Прокопов А. В. (2014)
Черкашин А. К. - Географическая точность и особенности метрологического моделирования геопространственных данных (2014)
Лялько В. И. - Полигоны ДЗЗ в Украине: современное состояние и направления дальнейших исследований и разработок, Попов М. А., Станкевич С. А., Зелык Я. И., Черный С. В., Яценко В. А. (2014)
Мороженко О. В. - Про застосування ультрафіолетової поляриметрії для супутникових досліджень стратосферного аерозолю Землі, Неводовський П. В., Відьмаченко А. П., Гераїмчук М. Д., Івахів О. В., Делець О. С. (2014)
Чепыженко А. А. - Мультиспектральные космические съемки и контактные измерения параметров водной среды в Керченском проливе, Чепыженко А. И., Кушнир В. М. (2014)
Кулик К. Н. - Геоинформационный анализ ландшафта на основе данных дистанционного зондирования, Рулев А. С., Юферев В. Г. (2014)
Кошелев А. В. - Определение основных таксационно-мелиоративных показателей лесных полос на основе данных дистанционного зондирования (2014)
Атрошенко Л. М. - Требования к точностным характеристикам установки метрологических средств для внешней калибровки РСА космического базирования, Горобец А. Н., Горобец Н. Н., Мель И. А., Мындарь И. Г. (2014)
Атрошенко Л. М. - Критерии оценки результатов летных испытаний РСА космического базирования, Горобец А. Н., Горобец Н. Н., Купко В. С., Лебедев А. С., Малюков В. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Дудолад А. С. - Учет экономических факторов при анализе роли государственных первичных эталонов в метрологической системе Украины, Красоха Л. Н., Неежмаков П. И., Прокопов А. В., Скляров В. В. (2014)
Марков Б. Ф. - Национальная эталонная база. Состояние и перспективы развития (2014)
Івков А. Г. - Результати досліджень метрологічних характеристик автоматичного дозатора графітової печі атомно-абсорбційного спектрометра SOLAAR М6 DUAL ZEEMAN, Щур Є. Ю. (2014)
Корецкий Э. А. - Применение модели авторегрессии для ведения национальной шкалы времени Украины UTC(UA) (2014)
Паракуда В. В. - Простежуваність результатів вимірювання потужності ультразвуку, Чалий В. П., Ільницька Т. М., Кізлівський І. Г. (2014)
Петров С. В. - Повышение точности измерения магнитных моментов аппаратуры космического назначения, Ерисов А. В. (2014)
Князев В. В. - Измерение эффективности экранирования электрического поля корпусами авионики в СВЧ-диапазоне, Постельник И. А. (2014)
Букин А. В. - Экспериментальная щелевая антенна с изменяемой поляризацией на излучение и прием в составе макета георадара дециметрового диапазона, Васильева Е. М., Сугак В. Г. (2014)
Иванова Е. П. - Метрологическое обеспечение температурных измерений при калибровке скважинных манометров (2014)
Чупис Д. А. - Определение динамических характеристик термопреобразователей скорости и температуры в динамических условиях (2014)
Гринев Б. В. - Определение относительного светового выхода стрипов на основе пластмассовых сцинтилляторов, Зеленская О. В., Любинский В. Р., Мицай Л. И., Молчанова Н. И., Тарасов В. А. (2014)
Омельченко А. В. - Моделирование вертикальных автосейсмических колебаний фундамента баллистического гравиметра, Болюх В. Ф., Винниченко А. И., Короткий Ю. А. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Опыт проведения поверки узлов учета нефтепродуктов на месте эксплуатации, Чередниченко С. В., Зайцева Е. А., Грищенко Е. Н. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Щодо повірки витратомірів-лічильників на природному газі, Онушко В. В., Рак А. М., Щупак І. В. (2014)
Кричевець О. М. - Дослідження обчислювальних каналів вимірювальних систем у представленні ймовірнісних автоматів (2014)
Титул, зміст (2013)
Неєжмаков П. І. - Реформа SI та перебудова системи еталонів електричних одиниць, Павленко Ю. Ф., Маслова Н. М. (2013)
Кочан Р. В. - Методологія використання подільника напруги в підсистемі метрологічної самоперевірки АЦП (2013)
Скляров В. В. - Анализ точностных характеристик государственного первичного эталона Украины единиц твердости, Довженко Я. С., Мощенок В. И., Демченко C. В. (2013)
Рабинович Э. Х. - Экспериментальная оценка методов расчета времени разгона автомобиля, Зыбцев Ю. В., Зуев В. А. (2013)
Ноздрачова К. Л. - Надійність ультразвукового контролю стрижнів круглого і шестигранного перерізів у виробничих умовах (2013)
Омельченко А. В. - Влияние шумов дискретизации на точность симметричных баллистических гравиметров, Занимонский Е. М., Купко В. С. (2013)
Атрошенко Л. М. - Внешняя калибровка пространственной разрешающей способности радиолокаторов высокого разрешения, Горобец Н. Н., Костриков А. Л., Красногорский М. Г., Малюков В. М., Мель И. А. (2013)
Косач Н. І. - Основні принципи застосування коріолісових витратомірів для вимірювання витрати рідини і газу (2013)
Петришин І. С. - Технічні аспекти створення еталонної бази для метрологічного забезпечення лічильників газу в експлуатації, Джочко П. Я., Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Дегтярёв А. В. - Идентификация нелинейной функции преобразования с помощью искусственной нейронной сети, Запорожец О. В., Овчарова Т. А. (2013)
Олейник А. Е. - Уменьшение неопределенности оценки техногенной нагрузки по результатам исследований недельных циклов в тропосфере, Пазнухов А. В., Соина А. В., Омельченко А. В., Занимонский Е. М. (2013)
Матвиенко С. А. - Результаты экспериментальной отработки радиофизического метода определения характеристик гравитационного поля Земли (2013)
Чинков В. Н. - Повышение помехозащищенности измерения мощности цифровым методом перемножения (2013)
Погорелов С. В. - Калибровка тонкопроволочного болометра энергии импульса лазера на длине волны 1,06 мкм (2013)
Рабинович Э. Х. - Измерение момента инерции автомобильной автоматической трансмиссии методом выбега, Волков В. П., Зыбцев Ю. В., Зуев В. А., Лутай С. А., Пасько С. А. (2013)
Петришин І. С. - До питання "метрологічних моделей" та "метрологічних характеристик" програмного забезпечення (2013)
Голик О. В. - Контроль та аналіз дисперсії параметрів кабельної продукції – основа реалізації принципу неперервного підвищення якості (2013)
Гусельников А. В. - Математическая модель унифицированного преобразователя физических величин с частотным представлением измеряемой информации (2013)
Петришин І. С. - Підвищення точності та стабільності установок для повірки лічильників газу, Джочко П. Я., Безгачнюк Я. В. (2013)
Гаруст Ю. В. - Порівняльна характеристика фінансових систем Великобританії та України, Толкачов Б. О. (2017)
Герасимов О. В. - Особливості здійснення кримінологічної характеристики осіб, що вчинили злочини у банківській сфері (2017)
Гордеюк А. О. - Особливості функціонального призначення додаткової зарплати як структурної частини заробітної плати (2017)
Гринюк В. О. - Повідомлення про підозру як форма здійснення первинного обвинувачення у кримінальному провадженні (2017)
Грітчіна В. Ю. - Адміністративно-правовий статус суб’єктного складу кадрових правовідносин в Національній поліції України (2017)
Губанова О. В. - Щодо механізму правового регулювання відносин у сфері імунізації населення (2017)
Дудченко О. С. - Організаційно-правові засади формування Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету (2017)
Єрема М. Р. - Проблеми юридичної відповідальності акціонерів в акціонерних правовідносинах (2017)
Зозуля І. В. - Види і форми діяльності Державної фіскальної служби України та правові засади їх реалізації, Мироненко І. С. (2017)
Ільков В. В. - Методи дослідження джерел права в адміністративному судочинстві (2017)
Копайгора И. Д. - Законодательство об оплате труда Украины: становление и развитие, Копайгора И. И. (2017)
Копняк М. А. - Сутність та зміст принципу незалежності суддів апеляційних судів України (2017)
Коровайко О. І. - Реалізація у кримінальному судочинстві України міжнародних стандартів права особи на повагу до приватного і сімейного життя (2017)
Лисенко С. О. - Адміністративно-деліктне право стосовно інформаційної безпеки підприємств в Україні (2017)
Ліховіцький Я. О. - Характеристика віктимності засуджених в аспекті злочинів у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Логвиненко М. І. - Громадянське суспільство як головний чинник активізації діяльності правоохоронних органів, що забезпечують економічну безпеку України, Леунова Н. В. (2017)
Маслова Н. Г. - Свобода слова, академічна свобода і демократична місія університету (2017)
Мелян Н. Ю. - Характеристика спеціальних принципів формування та розподілу фондів соціального призначення в Україні (2017)
Мороз О. В. - Строк як істотна умова договору оренди майна державного підприємства (2017)
Морозова Ю. В. - Ретроспективний аналіз цивільно-правового регулювання договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд (2017)
Москвич Л. М. - роль адвокатури в системі адміністрування безоплатної вторинної правової допомоги в Україні (2017)
Мохончук Б. С. - Вплив норм "м’якого права" на формування демократичної виборчої системи (2017)
Надьон О. В. - Адміністративно-правові заходи щодо організації фінансової безпеки банків в умовах проведення антитерористичної операції (2017)
Олішевський О. В. - Заходи протидії негативному впливу інформації, що містить пропаганду статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів (2017)
Пампура М. В. - Основні тенденції трансформації суспільної правосвідомості в Україні (2017)
Попов В. А. - Правова природа вузлової угоди в цивільному праві України (2017)
Предместніков О. Г. - Основні напрямки діяльності органів юстиції зарубіжних країн (2017)
Степаненко В. В. - Стандарти доведення в кримінальному судочинстві Сполученого Королівства (2017)
Строкова І. І. - Суб’єкт злочину "геноцид" в міжнародному та національному праві (2017)
Тищенко О. І. - Способи захисту майнових прав особи, на майно якої накладено арешт: спірні питання (2017)
Тягло О. В. - Чи існує особлива юридична логіка? (2017)
Чуприна Ю. Ю. - завдання, предмет і межі судового контролю в оперативно-розшуковому процесі України (2017)
Шпенов Д. Ю. - Шляхи підвищення рівня кваліфікації та компетентності суддів в Україні (2017)
Титул, зміст (2013)
Павленко Ю. Ф. - Використання ефекту ядерного магнітного резонансу для відтворення електричних одиниць у New SI, Неєжмаков П. І., Маслова Н. М. (2013)
Проненко В. О. - Особливості побудови індукційного магнітометра для проекту РЕЗОНАНС (2013)
Чинков В. Н. - Прецизионные методы и калибраторы воспрозведения коэффициентов несимметрии трехфазной системы синусоидальных напряжений, Мошаренков В. В. (2013)
Чинков В. Н. - Теория воспроизведения модулированных сигналов на основе предварительной времяимпульсной модуляции (2013)
Камінський С. Ф. - Новий метод визначення коефіцієнта розсіювання об’єктивів, Лихоліт М. І., Тягур В. М. (2013)
Омельченко А. В. - Анализ влияния характеристик полиномиальной модели на показания симметричных баллистических гравиметров, Занимонский Е. М., Купко В. С., Винниченко А. И. (2013)
Волков В. П. - Анализ выбега легкового автомобиля модифицированным методом близких скоростей, Рабинович Э. Х., Зыбцев Ю. В., Никитин Д. В. (2013)
Атрошенко Л. М. - Требования, предъявляемые к контрольно-калибровочным комплексам для наземного обеспечения CalVal РСА космического базирования, Горобец А. Н., Горобец Н. Н., Костриков А. Л., Купко В. С. (2013)
Народницкий Г. Ю. - О погрешности измерения разности уровней уровнемерами, Тюпа С. Ю. (2013)
Титул, зміст (2016)
Danylo Zabolotny, the Scientist and the Citizen – Tribute to the 150th Anniversary of Academician D.K. Zabolotny (2016)
Pidgorskyi V. S. - Taxonomic Research, Biological Properties and Biosynthetic Activity of Lactic Acid Bacteria and Bifidobacteria Isolated from Various Natural Ecological Niches, Kovalenko N. K., Garmasheva I. L. (2016)
Pasichnyk L. A. - The Spectrum of Weed Phytopathogens in Wheat Agrophytocenosis (2016)
Кurdish І. К. - Impact of a Number of Factors on Physiological and Biochemical Activity of Strains – Components of Azogran, a Complex Bacterial Preparation (2016)
Varbanets L. D. - Structure, Function and Biological Activity of Lipopolysaccharide Lipid A (2016)
Klochko V. V. - Еcology, Systematics and Antibiotic Activity of Pseudomonas batumici and Alteromonas macleodii in Connection with Analysis of their Genome Structure (2016)
Matselyukh B. P. - Sequences of Landomycin E and Carotenoid Biosynthetic Gene Clusters, and Molecular Structure of Transcriptional Regulator of Streptomyces globisporus 1912, Polishchuk L. V., Lukyanchuk V. V., Golembiovska S. L., Lavrenchuk V. Y. (2016)
Patyka V. P. - Phytopathogenic Bacteria in Contemporary Agriculture (2016)
Avdeeva L. V. - Fundamental Basis of Creation of Probiotic with Provitamin Activity Based on Strains Bacillus amyloliquefaciens IMV В-7513 and IMV B-7525, Kharkhota M. A., Nechypurenko O. О. (2016)
Pidgorskyi V. S. - Biodegradation of Petroleum Hydrocarbons by Actinobacteria and Acinetobacteria Strains Producing Biosurfactant, Nogina T. M. (2016)
Улянич О. І. - Урожайність картоплі ранньостиглої за застосування біогумусу та краплинного зрошення в правобережному лісостепу, Воробйова Н. В. (2013)
Бахмат О. М. - Особливості росту, розвитку і фотосинтетичної активності рослин сої, Трач І. В. (2013)
Чинчик О. С. - Продуктивність сої залежно від удобрення, добору сортів та способів основного обробітку ґрунту в умовах південної частини лісостепу західного (2013)
Овчарук О. В. - Оцінка продуктивності сортів квасолі звичайної в умовах лісостепу західного (2013)
Вільчинська Л. А. - Селекція гречки: сучасний стан, традиції і перспективи (2013)
Хоміна В. Я. - Доцільність вирощування сафлору красильного в умовах південної частини лісостепу західного залежно від способів сівби (2013)
Рарок В. А. - Напрями і перспективи селекції гречки, Рарок А. В., Ковш В. Г. (2013)
Лапчинський В. В. - Методика оцінки екологічної стабільності територій з використанням ГІС пакету AVTOCAD MAP 3D (2013)
Кирилюк В. П. - Вплив тривалого застосування систем основного обробітку ґрунту на забур’яненість сівозміни (2013)
Молдован В. Г. - Вплив сівозмінного чинника та систем удобрення на фітосанітарний стан посівів пшениці озимої (2013)
Власюк О. С. - Урожайність та фітосанітарний стан пшениці озимої залежно від строків сівби і норм висіву, Кирилюк Д. П., Войтов О. Д., Нараєвська О. О. (2013)
Недільська У. І. - Оцінка вихідного матеріалу картоплі на ранньостиглість (2013)
Оліфірович В. О. - Особливості вирощування багаторічних трав та зернобобових культур за потепління клімату в умовах південної частини лісостепу західного, Оліфірович С. Й., Мікус В. Є., Рогозинський М. С. (2013)
Молдован Ж. А. - Продуктивність сіяних агрофітоценозів та економічна ефективність їх створення на схилових землях (2013)
Квасніцька Л. С. - Забур’яненість посівів буряків цукрових залежно від ланки сівозміни та системи удобрення (2013)
М’ялковський Р. О. - Ефективність дії добрив на величину урожаю ранньої картоплі в умовах південної частини західного лісостепу (2013)
Ткач О. В. - Цінність вирощування культури цикорію (2013)
Жилінський В. Л. - Вимоги до точності геодезичного забезпечення кадастрових робіт в Україні (2013)
Пушкар О. О. - Шляхи підвищення еколого-економічної ефективності використання сільськогосподарських земель (2013)
Погорецька Н. М. - Оцінка екологічної стабільності територій Хмельницької області (2013)
Ковтуняк І. П. - Використання природних ландшафтів Поділля (2013)
Смішна-Старинська Л. В. - Вплив довготривалого застосування мінеральних добрив на фракційно-груповий склад гумусу сірого лісового ґрунту і продуктивність культур (2013)
Улянич І. Ф. - Вплив різної концентрації овочевих компонентів на процес екструдування зерна ячменю (2013)
Лобанова О. П. - Сучасні екологічно небезпечні проблеми використання земель населених пунктів Хмельницької області (2013)
Пендзей Л. П. - Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічно обґрунтовані сівозміни та впорядкування угідь – нагальна необхідність їх розробки сьогодні (2013)
Ліщук С. Г. - Порівняльна оцінка відтворної здатності корів української чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах Поділля (2013)
Волощук К. Б. - Характеристика інтелектуальних і соціальних складових інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств (2013)
Кифяк В. Ф. - Особливості створення регіональної маркетингової інформаційної системи, Антошків О. Д. (2013)
Лаврук В. В. - Фінансова стійкість аграрних підприємств (2013)
Рудик В. К. - Роль накопичувального фонду України на початковому етапі запровадження загальнообов’язкового державного накопичувального пенсійного страхування (2013)
Коваль Н. В. - Соціальний розвиток села (2013)
Ткачук В. В. - Формування результативної системи розвитку аграрних підприємств (2013)
Слободян В. Д. - Організаційно-методологічні засади фінансового аналізу аграрних підприємств, Слободян Н. Ф., Слободян Д. В. (2013)
Поліщук В. С. - Порядок оподаткування окремих видів доходів фізичних осіб (2013)
Дишлюк Н. І. - Складові управління стратегічними змінами на підприємстві (2013)
Марусей Т. В. - Заходи забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств на продовольчому ринку (2013)
Дуганець Н. В. - Кооперація та інтеграція – основа формування регіональних продуктових підкомплексів в системі АПК (2013)
Довбуш А. В. - Визначення фінансових результатів фермерських господарств (2013)
Коркушко О. Н. - Організаційні аспекти аудиту власного капіталу на підприємствах АПК (2013)
Вуйченко М. А. - Управління формуванням молодіжного сегменту ринку праці аграрної сфери на основі використання балансової моделі, Дацишин І. В. (2013)
Марусей Т. В. - Організаційно-економічний механізм функціонування сільськогосподарських підприємств, Нісходовська О. Ю. (2013)
Поляруш М. О. - Управлінські засади розвитку підсобного виробництва в сільськогосподарському підприємстві, Білик Ю. І., Гомілко О. В. (2013)
Кондрюк Л. В. - Функціональний підхід у проблемі диференціації обліку в Україні (2013)
Чорнобай М. М. - Проблеми розвитку сільських територій та шляхи їх вирішення (2013)
Мушеник І. М. - Оптимізація структури і розмірів виробництва сільськогосподарських підприємств (2013)
Демчук Н. І. - Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств, Воловик Д. В. (2013)
Чубайко О. В. - Трудовий потенціал та політика зайнятості населення в місті, Сімашкевич М. Є. (2013)
Лучик В. Є. - Сучасні методи забезпечення політики регіонального розвитку, Лучик С. Д. (2013)
Шевчук Ж. А. - Причини кризи неоліберальної системи господарювання (2013)
Лисак В. Ю. - Соціально-економічна ефективність та результативність удосконалення управління персоналом (2013)
Волощук Ю. О. - Обґрунтування стратегії ринкової діяльності садівничих підприємств відносно попиту та пропозиції продукції (2013)
Заборовський В. П. - Фондовий ринок: проблеми та перспективи його розвитку в Україні (2013)
Поляруш І. М. - Компенсація кредитного ризику банку при кредитуванні сільськогосподарських підприємств (2013)
Фугело П. М. - Напрями узгодження наукових основ агропромислового виробництва з національною системою управління безпекою і якістю (2013)
Лаврук О. В. - Мотиваційні процеси у виробничій діяльності аграрних підприємств (2013)
Тихоліз Л. С. - Аналіз та оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Серебрянська Д. М. - Оцінка фінансового забезпечення населення суспільними благами органами місцевого самоврядування (2013)
Лаврук Н. А. - Проблеми зайнятості жінок аграрних підприємств (2013)
Кориткіна К. А. - Інвестиційне забезпечення розвитку виробничого потенціалу Хмельниччини (2013)
Галицька У. Б. - Формування трудових ресурсів в аграрних підприємствах (2013)
Шубович Т. А. - Питання удосконалення управління якістю виробництва в аграрних підприємствах (2013)
Ненашко Б. С. - Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі, Ненашко С. В. (2013)
Солоненко І. М. - Удосконалення первинного обліку біологічних активів у тваринництві (2013)
Чаплінський В. Р. - Оцінка людського капіталу в аграрному секторі регіону (2013)
Двойнос А. Л. - Страхування як інструмент управління ризиками аграрного виробництва (2013)
Герасімович О. О. - Проблемні питання та фактори впливу на організацію обліку виробничих запасів в Україні (2013)
Лучик М. В. - Взаємозв’язок тенденцій і закономірностей розвитку з економічною безпекою сільського господарства (2013)
Романіка О. М. - Сучасний стан основних засобів рослинництва сільськогосподарських підприємств Буковини (2013)
Маленька І. М. - Методи, форми та засоби державної підтримки аграрного сектору економіки (2013)
Ільніцький А. І. - Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку сільських територій (2013)
Поліщук В. В. - Особливості формування матеріально-технічної бази інтегрованого цукробурякового виробництва (2013)
Яжук І. С. - Необхідність та моделі державного регулювання економіки (2013)
Білик Т. Л. - Використання матеріального стимулювання в управлінні персоналом агропромислових підприємств (2013)
Драбик О. М. - Забезпечення та результати реформування пенсійної системи (2013)
Поліщук Я. П. - Напрями соціально-економічного розвитку сільських територій (2013)
Федорчук Н. В. - Ретроспектива теоретичних аспектів формування та розвитку ринку праці (2013)
Воробйов О. М. - Альтернативні засоби комплексної безпеки в сучасних системах управління охороною праці, Окіпняк А. С., Кирилюк Р. М. (2013)
Бахмат М. І. - Можливості підвищення ефективності збирання соку з дерев, Овчарук В. І., Чинчик О. С., Божок А. М. (2013)
Дуганець В. І. - Дослідження удосконаленої системи примусового холостого ходу двигуна внутрішнього згоряння, Божок А. М, Майсус В. В., Венгер М. А. (2013)
Лаврук В. П. - Дослідження температурного поля рідкого корму по фронту годування телят молочного періоду, Єрмаков С. В. (2013)
Рудь А. В. - Результати дослідження технологічної доцільності використання аеродинамічних сепараторів, Дуганець В. І., Павельчук Ю. Ф., Мошенко І. О., Мельник В. В. (2013)
Замойська К. В. - Основні техногенні небезпеки та заходи щодо запобігання і мінімізації їх наслідків, Замойський С. М., Вільчинська Д. В., Березюк О. Г. (2013)
Рудь А. В. - Аналіз сучасних механізованих комплексів для поливу сільськогосподарських культур шляхом дощування, Дуганець В. І., Іліяшик В. В., Мошенко І. О., Думанський О. В. (2013)
Девін В. В. - Моделювання напружено-деформованого стану стояка лемішного плуга з використанням методу скінчених елементів, Ткачук В. С. (2013)
Бурдега В. Ю. - Переміщення частинки ґрунту по похилій площині гнутоштабового робочого органу, Токар А. М., Грабовський С. В. (2013)
Фугело М. А. - Математичні методи в теорії надійності технічних систем (2013)
Козак О. В. - Визначення взаємодії електромагнітного імпульсу НВЧ діапазону в ґрунті з біологічними об’єктами, Михайлова Л. М., Дубік В. М. (2013)
Корчак М. М. - Теоретичні дослідження впливу котка на процес ущільнення розрізаних та згорнених рослинних залишків грубостеблових культур по смугах обробітку (2013)
Волошин М. М. - Система управління енергоспоживанням та моніторингу витрат енергоресурсів, Волошин С. М. (2013)
Тиш М. А. - Динаміка травматизму і захворюваності на прикладі Хмельницької області (Кам’янець-подільський район) , Марущак А. М. (2013)
Божок А. М. - Розробка і дослідження комбінованого інтегро-диференціатора гідропневмомеханічних сигналів, Понеділок В. Ф. (2013)
Божок А. М. - Комбінована система автоматичного регулювання частоти обертання дизеля електроагрегата (2013)
Понеділок В. Ф. - Вибір оптимальної форми і розрахунок конструктивних параметрів бункера зернозбирального, Божок А. М. (2013)
Майсус В. В. - Розробка і дослідження системи автоматичного регулювання тиску в ресивері компресорної установки, Волинкін М. П., Прокопчук В. О., Божок А. М. (2013)
Оленюк О. А. - Дослідження енергетичних характеристик напівпровідникового генератора для передпосівної обробки насіння (2013)
Антощук Т. А. - Опыт эксплуатации парового котла при работе на смеси природного и генераторного газов, Пьяных К. Е. (2015)
Доценко Ю. В. - Аналіз впливу газодинамічного тиску і модифікування на властивості виливків із ливарного сплаву А356, Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Тоцька А. І., Дмитренко О. І. (2015)
Доценко Ю. В. - Дослідження впливу сучасної комплексної технології на властивості виливків зі сплавів системи Al-Sі, Селівьорстов В. Ю., Доценко Н. В., Дмитренко О. І., Тоцька А. І. (2015)
Козечко В. А. - Интенсификация химико-термической обработки конструкционных сталей с помощью ударных волн (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Дослідження газодинамічного впливу на властивості сталі з широким інтервалом затвердіння, Доценко Ю. В., Збінець А. В. (2015)
Селівьорстов В. Ю. - Удосконалення технології виробництва заготовок для ріжучого інструменту з використанням газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі, Доценко Ю. В., Любич П. Г. (2015)
Животівська Д. М. - Математики Київського університету та їх діяльність в фізико-математичному товаристві (1890-1917 роки) (наукова спадщина академіка Михайла Кравчука) (2015)
Марченко І. Я. - Кліматичне середовище музейних споруд і пам'яток архітектури в контексті зберігання художніх музейних колекцій у 40-80 роки XX століття (2015)
Артеменко Л. П. - Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій, Ситник Т. В. (2015)
Бабич М. М. - Нормативно-правове регулювання продовольчої безпеки в країнах Європейського Союзу (2015)
Балог О. Г. - Методика формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону, Ковалевська А. В. (2015)
Белова І. М. - Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку (2015)
Братюк В. П. - Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу, Ковач Х. М. (2015)
Бурдонос Л. І. - Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності у вищій освіті та науці (2015)
Вороніна А. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України, Ніколаєва К. М. (2015)
Гирич С. В. - Визначення комплексного показника якості капусти квашеної "Асорті", Мосійчук Р. О. (2015)
Демчук Н. І. - Інвестиційна діяльність в процесі економічного розвитку харчових підприємств України (2015)
Дідоренко Т. В. - Сутність витрат як об'єкта бухгалтерського обліку (2015)
Дулин І. С. - Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами (2015)
Задорожнюк Н. О. - Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора національної економіки України (2015)
Здерчук Л. В. - Місцевий бюджет: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Поляк М. М. (2015)
Іванов Л. Б. - Концепція інноваційного механізму управління персоналом (2015)
Ігнатова О. М. - Статистичний аналіз впливу надходжень кредитних ресурсів від МВФ на коливання курсу національної грошової одиниці в Україні, Григораш Т. С. (2015)
Калмикова О. М. - Функціонування платіжної системи України та стратегія її розвитку, Лісна Р. П. (2015)
Клочан В. В. - Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області, Ракова Ю. М. (2015)
Ключарьова А. О. - Роль проблемної заборгованості банків України у формуванні кредитного портфеля, Лісна Р. П. (2015)
Кравець О. Ю. - Управління вугледобувними підприємствами України: стан та перспективи удосконалення (2015)
Лєвий В. В. - Проблеми та перспективи участі України в міжнародному трансфері інноваційних технологій, Дугієнко Н. О. (2015)
Лєгостаєва О. О. - Шляхи удосконалення оподаткування вітчизняних банків з урахуванням мiжнарoднoгo дoсвiду країн Єврoпи, Шопіна А. І. (2015)
Лісна Р. П. - Вплив iнoземнoгo кaпiтaлу нa функцioнувaння бaнкiвськoї системи, Нoвiкoвa A. С. (2015)
Лoзoвський O. М. - Умoви і чинники якoсті управлінських рішень, Мартoщук Н. М. (2015)
Лукін В. О. - Теоретичні та методичні підходи до аналізу фінансової стійкості банківської установи, Гребенюк К. Ю. (2015)
Лукiн В. О. - Oргaнiзaцiя внутрiшньoгo aудиту в бaнкiвcькиx уcтaнoвax, Caвлук В. В. (2015)
Білан С. І. - Національна ідентифікація учнівської молоді як чинник формування громадянської ідентичності особистості (2015)
Кіданчук Н. В. - Критична рефлексія філософії ХХ століття українськими радянськими філософами 20-х – початку 30-х років ХХ століття (2015)
Гриців Н. М. - Василь Мисик як інтерпретатор сонета Джона Кітса "When i have fears that I may cease to be" (2015)
Дмитрієва І. В. - Форми вираження авторської присутності в англомовній драматургії другої половини ХХ століття (2015)
Дубенко О. Ю. - Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологічного циклу (2015)
Зайдлер Н. В. - Своєрідність внутрішнього хронотопу Георгія Бунчужного (за романом Галини Тарасюк "Храм на Болоті"), Зінченко К. В. (2015)
Калинюшко О. А. - Постімперський простір в рецепції мандрівника: версії А. Стасюка та Ю. Андруховича (2015)
Мелешко В. А. - Адам Міцкевич в оцінці полтавця Петра Одарченка (2015)
Нестелєєв М. А. - Організаційна історія українського футуризму (2015)
Подвойская О. В. - Короткие рассказы в современной немецкой литературе: лингвостилистический и переводческий аспекты (2015)
Тараненко Л. І. - Особливості перекладу лексичних засобів реалізації зв'язності англомовного науково-технічного тексту, Ніколаєнко А. В. (2015)
Ткач Л. М. - Літературознавчий аспект категорії "топос" на прикладі української літератури fin de siecle, Рибалко І. В. (2015)
Туранська В. Л. - Параметри кількісної оцінки в українському художньому дискурсі (2015)
Федоренко С. В. - Англомовний публіцистичний дискурс як соціокультурологічний лінгвістичний феномен сучасного комунікативного простору в перекладацькому аспекті, Станішевська Т. І. (2015)
Амосов М. І. - Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області), Макаренко В. В. (2015)
Бусол Л. М. - Іспанія на світовому ринку туристичних послуг, Левчук Л. О., Левчук Н. І. (2015)
Лазукова Н. В. - Гарантії та форми захисту прав людини в сфері праці (2015)
Титул, зміст (2017)
До 80-річчя з дня народження. Валентин Степанович Підгорський (2017)
Pidgorskyi V. S. - Bacilli Lectins and Their Targets, Kovalenko E. O., Sashchuk O. V., Getman K. I. (2017)
Iutynska G. O. - Development Strategy for the New Environmentally Friendly Multifunctional Bioformulations Based on Soil Streptomycetes, Biliavska L. O., Kozyritska V. Ye. (2017)
Kovalenko O. G. - The Relationship between Viruses and Plant Cells in Natural Ecosystems and Some Approaches to Their Regulation, Shcherbatenko I. S., Kyrychenko A. M., Vasylev V. N. (2017)
Kurchenko I. M. - Endophytic Fungi of Sphagnum Bog Plants of Ukrainian Polissya (2017)
Pidgorskyi V. S. - The Role of Polyphosphatases in the Cell Wall and Cytoplasmic Membrane Response to the Action of Stress, Voychuk S. I., Gromozova E. N. (2017)
Lazarenko L. M. - Imunobiotics are the Novel Biotech Drugs with Antibacterial and Immunomodulatory Properties, Babenko L. P., Bubnov R. V., Demchenko O. M., Zotsenko V. M., Boyko N. V., Spivak M. Ya. (2017)
Tugay T. I. - Adaptation of Microfungi to Chronic Ionizing Radiation. New Facts and Hypotheses, Tugay A. V. (2017)
Iutynska G. O. - Biodiversity and Physiological Properties of Bacteria Forming Systems with Glycine Max (L.) Merril, Tytova L. V., Leonova N. O. (2017)
Tashyrev O. - Autecology and Taxonomy of Bacteria Isolated from Extreme Environments, Romanovskaya V., Rokitko P., Tashyreva H., Prytula I., Suslova О., Govorukha V., Prekrasna Ie., Gladka G. (2017)
Tovkach F. I. - The Phenomenon of Phage Mediated Phage Induction in Erwinia "Horticola” and the Origin of Bacteriophages 49 and 59, Zlatohurska M. A. (2017)
Сіденко С. В. - Інноваційна стратегія україни (2017)
Фоменко А. М. - Свобода та відповідальність особистості: дискурс сучасності (2017)
Біла С. О. - Сучасні тренди розвитку зовнішньоторговельних відносин та ризики "Неопротекціонізму" (2017)
Румянцев А. П. - Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами (2017)
Корж М. В. - Міжнародний маркетинг як основа розвитку міжнародного бізнесу, Чуб І. В. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського