Филиппов Ю. А. - Экономическое обоснование диагностики, лечения и предупреждения рака желудка, Корпан Н. Н., Тютюнник В. М. (2016)
Ślusarczyk B. - The impact of foreign direct investment on the trends and dynamics of the development of the polish economy – an outline of the problem, Sowa B. (2016)
Шкура І. С. - Роль соціально відповідального інвестування у забезпеченні сталого розвитку України (2016)
Реферати (2016)
Атрощенко Т. - Теоретичні аспекти готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності в етнопедагогічному середовищі початкової школи (2016)
Бабинець М. - Сучасні технології підготовки майбутніх менеджерів до ділового іншомовного спілкування, Козубовська І. (2016)
Бабіч О. - Критерії та рівні формування комунікативно-дискурсивної культури майбутнього офіцера-прикордонника (2016)
Бадер С. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації молодшого школяра: змістовний аспект (2016)
Байбакова О. - Міжкультурна компетентність як складова професіоналізму соціальних працівників у США (2016)
Бартош О. - Окремі аспекти реформування організації соціальної роботи та підготовки соціальних працівників у Великій Британії, Шандор Ф., Рюль В. (2016)
Бескорса О. - Дидактична гра як метод формування германомовної комунікативної компетентності молодших школярів, Павлович Г. (2016)
Білик Н. - Теоретико-методичні засади медіації як соціально-педагогічної технології врегулювання шкільних конфліктів (2016)
Bogutska A. - The role of the committee, supporting the group convenors and resources of the universities of the third age in the UK (2016)
Бондар Т. - Тенденції розвитку інклюзивної освіти в Канаді: законодавчий аспект (2016)
Бондаренко С. - Гуманітарна складова навчання у ВМНЗ, Пилипишин О. (2016)
Бондаренко Н. - Соціальна підтримка як загальнолюдська потреба в контексті вирішення завдань соціальної роботи з особами із проблемами психічного здоров’я (2016)
Борщ К. - Ставлення населення Ужгорода до трансформації традиційних сімейно-шлюбних стосунків та цінностей (2016)
Брижак Н. - Професійна мобільність як фахова якість майбутнього вчителя (2016)
Ванівська О. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищій школі (2016)
Винник Н. - Використання інтерактивних технологій при формуванні готовності вчителів фізичного виховання до спортивно-оздоровчої діяльності у середніх навчальних закладах (2016)
Гайдамашко І. - Технології оптимізації взаємовідносин в учнівському колективі (2016)
Герасимчук В. - Особливості освітньої політики Австро-Угорщини на Закарпатті у другій половині ХІХ століття (2016)
Гирила ольга. - Екстраполяція позитивного надбання та позиціонування від негативу російського досвіду підготовки учнівської молоді до сімейного життя у системі освіти України (2016)
Годованець Н. - Когнітивно-комунікативний підхід при навчанні іноземної мови, Леган В. (2016)
Горішна Н. - Програми подвійних спеціальностей у сфері соціальної роботи: аналіз досвіду США та Великобританії, Слозанська Г. (2016)
Гуменна І. - Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації (2016)
Гусак Л. - Математичне моделювання як засіб здійснення професійної спрямованості навчання математики на економічних спеціальностях ВНЗ, Гулівата І. (2016)
Демешко І. - Полісемія термінологічного апарату компетентнісної парадигми в освіті: сучасний стан проблеми (2016)
Депчинська І. - Методи і форми організації гуманітарної освіти в школах Підкарпатської Русі (2016)
Дідо Н. - До проблеми викладання фразових дієслів в англійській мові (2016)
Дроздова В. - Застосування кооперованого навчання як різновиду сучасних педагогічних технологій для розвитку науково-педагогічних працівників (2016)
Желанова В. - Готовність майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника: сутність та структура (2016)
Зоря Ю. - Роль телекомунікаційних проектів у патріотичному вихованні старшокласників (2016)
Канюк О. - Сучасні підходи до іншомовної освіти майбутніх фахівців (2016)
Кас’яненко О. - Особливості організації навчання дошкільників з вадами слуху в ДНЗ (2016)
Кіш Н. - Принципи формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Кобаль В. - Історична ретроспектива мобільності студентів та викладачів у вищій освіті Угорщини (2016)
Козак М. - Формування лексичної компетенції у процесі професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Козубовська І. - Підготовка педагогічних кадрів в системі дистанційної освіти Великої Британії, Атрощенко Т. (2016)
Козубовський Р. - Деякі особливості девіантних проявів на міжетнічному ґрунті та їх профілактика (2016)
Корнюш Г. - Пропозиції М. М. Ланге щодо реорганізації викладання педагогіки в жіночих гімназіях кінця ХІХ ст. (2016)
Кравчина Т. - Арт-технології на заняттях з англійської мови (2016)
Лещук Г. - Соціальні аспекти проявів мобінгу у професійному середовищі (2016)
Ліба О. - Теоретичні основи використання інноваційних технологій навчання математики в початковій школі (2016)
Лучкевич В. - Діяльність міжнародної організації франкофонії у формуванні сучасного європейського культурно-освітнього простору (2016)
Марфинець Н. - Патріотичне виховання школярів на матеріалі літературного краєзнавства (2016)
Мільчевська Г. - Самореалізація особистості як соціально-педагогічна проблема (2016)
Місько Н. - Методологія моделювання наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (2016)
Назарук В. - Особливості використання здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх лікарів (2016)
Ніколаєску І. - Сучасні освітні веб-сайти як засіб професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти (2016)
Онищук А. - Вплив використання інтерактивних технологій на формування готовності майбутніх перекладачів до професійної діяльності (2016)
Опачко М. - Діагностика когнітивних стилів учнів у процесі вивчення фізики (2016)
Палагнюк М. - Особливості проведення семінарського заняття у вищому правоохоронному навчальному закладі, Лімбах Ф., Палагнюк І. (2016)
Паржницький О. - Формування професійної компетентності у майбутніх кваліфікованих робітників як педагогічна проблема (2016)
Повідайчик О. - Роль додаткової освіти в процесі формування готовності студентів до науково-дослідної роботи, Варга Н. (2016)
Поліщук В. - Соціальна робота з біженцями (2016)
Попадич О. - Проблема розвитку професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу в наукових підходах, Мордяк Я. (2016)
Попович І. - Реалізація дослідницької парадигми в педагогічній освіті Великої Британії (2016)
Потюк І. - Особливості моделі компетентного студента у змісті сучасної іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Рабійчук С. - Здоров’я в системі ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Ратинська О. - Соціальна профілактика адиктивної поведінки підлітків (2016)
Рідкодубська А. - Аналіз проблеми розвитку професійної мобільності спеціалістів соціальної сфери в науковій літературі (2016)
Рудніцька К. - Сутність понять "компетентнісний підхід", "компететентність", "компетенція", "професійна компетентність" у світлі сучасної освітньої парадигми (2016)
Середа І. - Педагогічні умови використання тай-бо аеробіки в процесі фізичного виховання студентів факультету іноземних мов тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка (2016)
Сивохоп Е. - Педагогічні умови формування самопізнання фахівця фізичної культури в процесі навчання у вищій школі, Маріонда І., Товт В. (2016)
Скорнякова О. - Теоретичні основи формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2016)
Слободянюк О. - Критеріально-рівневий підхід до формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів економічного профілю (2016)
Смук О. - Сенс буття як особистісний феномен (2016)
Сойма Н. - Психологічне консультування як важлива складова професійної соціальної роботи з дітьми, які мають порушення в адаптації (2016)
Cтойка О. - Можливості використання досвіду функціонування вищої освіти США в Україні (2016)
Stremetska V. - Women's prison and post-penitentiary philanthropy in the ХІХth - early ХХth century (2016)
Талалай Ю. - Мовна освіта в Австрії: пропаганда мультилінгвізму (2016)
Терещук В. - Віртуальне навчальне середовище: сутність та психолого- педагогічні умови його створення (2016)
Тимофєєва О. - Зміст і методика педагогічного експерименту з формування соціально-комунікативної компетентності у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2016)
Tovkanets H. - Theoretical aspects of legal education of primary school pupils (2016)
Товканець О. - Проблема підготовки фахівців з менеджменту освіти у сучасній психолого-педагогічній літературі (2016)
Трубачева С. - Метапредметна діяльність старшокласників в умовах профільного навчання, Чорноус О. (2016)
Туряниця В. - Самостійна робота студентів як вид творчої діяльності, фактор модернізації навчального процесу та підвищення якості вищої освіти, Туряниця В. (2016)
Химченко О. - Особливості виміру результатів культурного саморозвитку майбутніх учителів (2016)
Хмуринська Т. - Аналіз проблеми безпритульності та бездоглядності дітей та особливості їх реабілітації (2016)
Царик О. - Особливості професійної підготовки учителів-філологів у Галичині на початку ХХ ст. (2016)
Чейпеш І. - Трансформація дидактичних принципів культуровідповідності й полікультурності в навчальному процесі з іноземної мови, Кухта М. (2016)
Черепаня Н. - Виховання дітей дошкільного віку у взаємодії з соціальним довкіллям (2016)
Човрій М. - Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами українського музичного фольклору, Сухацька Л. (2016)
Швець Т. - Сучасний соціально-демографічний портрет неповнолітніх правопорушників (2016)
Шиманська М. - Соціальна нерівність та освіта: історичні аспекти (2016)
Щурова Н. - Роль здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу в зміцненні здоров’я школярів (2016)
Якубова Л. - Особливості методичної роботи соціального педагога в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Яцишина О. - Гуманітарна підготовка майбутніх лікарів: філософський аспект, Мельничук І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Kravtchenko R. A. - Conditions préalables au développement cyclique de formes d’érosion lineaires par l’eau (2016)
Дєгтяр О. А. - Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі, Непомнящий О. М. (2016)
Котковський В. Р. - Моделі взаємодії центральних і місцевих органів влади (2016)
Ткач І. В. - Принципи прозорості та відкритості як невід’ємна складова публічного управління: теоретичний аспект (2016)
Аль-Килани В. - Будущее вычислительных технологий. Будет ли работать закон Мура дальше?, Умкеева Б. (2016)
Чихачёва М. М. - Степень сохранности традиционной культуры русского населения северных районов Красноярского края*, Экард Л. Д., Шкредова И. Н. (2016)
Зарипов О. О. - Большое исследование в изучении истории тюркских племён (2016)
Коханюк О. О. - Метаморфози в обрядовості півдня під впливом ідеологічної системи СРСР 1950–1980-ті рр. (2016)
Кривченко Ю. В. - Життя і творчість Д. Л. Мордовця: історичний аспект (2016)
Камилова Р. Т. - Сравнительный анализ полового развития мальчиков различных городов Узбекистана и Каракалпакстана, Атамуратова О. С., Хамраев Ф. Р., Нуруллаев Ё. Э. (2016)
Abdullayeva S. U. - Web technologies as means in order to create literature of distant purporse (2016)
Васильєва С. А. - Тенденції розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів у сучасній Україні (2016)
Кобилянська С. О. - Сучасні інноваційні соціальні технології навчання в системі освіти (2016)
Кравченко В. М. - Теоретичні засади формування педагогічного професіоналізму майбутніх викладачів вищої школи (2016)
Рассказов Ф. Д. - Методическая готовность педагога-лингвиста при обучении английскому языку, Галимова А. М. (2016)
Гоблик В. В. - Концептуальні засади навчального спілкування (2016)
Ляшин Л. Є. - Копінг-поведінка у складних життєвих ситуаціях (2016)
Щербан Т. Д. - Рефлексія як засіб розв’язування навчальних задач (2016)
Щербан Г. В. - Дослідження професійної компетентності вчителя (2016)
Ткачук О. П. - Ріст і розвиток бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов вегетації (2016)
Бондарева Г. И. - Исследование прочности и жесткости конструкций кабин с целью повышения безопасности операторов, Орлов Б. Н. (2016)
Броневицький А. П. - Особливості управління інвестиційно-будівельними проектами ревіталізації промислових будівель (2016)
Дорощук М. М. - Теплообмінник пластинчастий у системі генерації води очищеної для фармації. Належна виробнича практика, Шибецький В. Ю. (2016)
Іванов О. В. - Дослідження впливу кількості розподільних станцій на технологічні параметри газової мережі (2016)
Кравець О. І. - Зменшення забруднюючої здатності відходів молокопереробного виробництва, Шинкарик М. М. (2016)
Ловейкін В. С. - Експериментальні дослідження динаміки переміщення прольотного крана при оптимальному керуванні, Крушельницький В. В. (2016)
Марин С. В. - Аналіз хмарності країн Європи за концентрацією кольорів на супутникових картах, Мельник Р. А. (2016)
Моногаров С. И. - Теорема гаусса в расчете задач по определению напряженности с применением Mathcad, Пожидаев Н. К. (2016)
Поезжаева Е. В. - Капсульный робот для использования в гастроэнтерологии, Закиров Е. А., Малёв М. В. (2016)
Рахманов Д. А. - Расчет электромагнитного поля обмотки возбуждения машины переменного тока (2016)
Сербов В. О. - Очистка промислових стічних вод з використанням мембранних біореакторів, Мотроненко В. В. (2016)
Сердюк О. Ю. - Анализ использования затрат в качестве критерия оценивания (2016)
Стрежекуров Э. Е. - Механодинамическая модель асинхронного двигателя, Шаломов В. А., Николаенко Ю. В., Коваленко А. Е. (2016)
Акимов А. А. - О единственности решения задачи трикоми для уравнения чаплыгина в специальной области (2016)
Акимов А. А. - Об одном применении метода энергетических неравенств для уравнения балки, Агафонова А. А. (2016)
Зайка С. І. - Особливості викладання технічної англійської (2016)
Волосецький В. О. - Іноземний досвід правового регулювання захисту персональних даних (2016)
Мищенко Д. Р. - Причины и факторы роста бандитизма в России (2016)
Федоров М. Н. - Создание и развитие проекта бэби-бокс в РФ, Ахметова А. Т. (2016)
Білянська (Скиба) М. - Застосування інтерактивних методів на уроках біології (2016)
Бородіна Н. - Технологізація розвитку мовної особистості учнів засобами морфології української мови (2016)
Бородіна Н. - Місце навчальної гри в системі роботи з формування орфографічних умінь та навичок п’ятикласників, Черепенько А. (2016)
Гінкевич О. - Формування аналітико-синтетичних умінь п’ятикласників під час вивчення народної казки "Красний Іванко і закляте місто" (2016)
Каразоглю (Геділ) Ф. - Специфіка діяльності вихователя в процесі взаємодії з сім’єю у полікультурному вихованні дошкільників (2016)
Кріт Н. - Формування вмінь самостійної роботи з підручником у процесі навчання фізичної географії учнів 6-8 класів (2016)
Мхитарян О. - Особливості підготовки студентів до корегованого навчання під час вивчення літературної байки в школі, Кодрул О. (2016)
Сіранчук Н. - Типологія уроків спрямованих на формування лексичної компетентності молодшого школяра – компетентнісно орієнтованих уроків мовлення (2016)
Бабаян Ю. - Рефлексивна компетентність особистості як теоретична проблема (2016)
Брандибура І. - Формування громадянської компетентності бакалаврів політології: досвід Великої Британії (2016)
Венгер Г. - Психологічні умови формування професійних компетенцій соціальних працівників щодо роботи з сім’єю (2016)
Ворона І. - Зміст і структура іншомовної лексичної компетенції як складова фахової культури студентів-медиків (2016)
Жадленко І. - Модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки (2016)
Ісакова В. - Формування риторичної компетентності майбутніх молодших спеціалістів економіки на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2016)
Кравчук Н. - Формування здоров'язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів ДНЗ засобами психологічного та інтелектуального впливу (2016)
Штефан О. - Модель формування концертмейстерської компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Гладун В. - Формування національної ідентичності учнівської молоді в освітньому процесі на уроках історії (2016)
Добровольська А. - Реалізація педагогічних інновацій під час формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у межах самостійної роботи (2016)
Дрозд О. - Етнокультурний компонент як засіб підвищення виховного потенціалу поліетнічного середовища (2016)
Кириченко А. - Новая доктрина учебного обеспечения четырнадцатиуровневого обществоведческого образования: приглашение к дискуссии (2016)
Короленко В. - Сучасний стан проблеми морального формування школярів в педагогічній теорії та виховній практиці (2016)
Лісова Л. - Характеристика особливостей розвиваючого навчання у загальній та спеціальній педагогіці (2016)
Марущак В. - Саморозвиток як фактор становлення інтелектуально обдарованої особистості (2016)
Носенко Ю. - Ергономіко-педагогічні вимоги до використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі загальноосвітньої школи, Сухіх А. (2016)
Осадча К. - Аналіз сутності поняття "тьюторська діяльність" у системі шкільної освіти (2016)
Пасічник О. - Методологічні засади проектування профільно орієнтованого курсу іноземної мови у ВНЗ (2016)
Романчук Н. - Урахування суб’єктного досвіду студента в процесі викладання математичних дисциплін (2016)
Ружевич Я. - Ціннісні орієнтації як важливий елемент структури особистості (2016)
Самойленко О. - Нормативне забезпечення підготовки бакалаврів в умовах поєднання очної і дистанційної форм навчання, Ручинська Н. (2016)
Січко І. - Екологічна освіта й виховання як елементи стратегії сталого розвитку (2016)
Сокол М. - Історико-філософський аспект виникнення педагогічного терміну "поняття" (2016)
Сорока О. - Арт-терапевтична програма реабілітації дітей, які опинились у складних життєвих обставинах (2016)
Степанова Т. - Навчання математики дітей різновікової групи з використанням методик Х. Кюізенера і З. Дьєнеша, Тютенко А. (2016)
Іванов Є. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на процес демократизації управління освітніми закладами (2016)
Ісакова Є. - Особливості використання проектної технології у процесі навчання іноземним мовам студентів технічних ВНЗ (2016)
Олійник К. - Використання інтерактивних технологій в навчальному процесі майбутніх працівників соціальної сфери (2016)
Бахтін А. - Організація військо-патріотичного виховання (2016)
Будак В. - Військово-патріотичне виховання як складова національно-патріотичного виховання молоді (2016)
Кучирина С. - Військово-патріотичне виховання учнів та студентської молоді – сучасні виклики та стратегія дій, Малюта В. (2016)
Лелека В. - Необхідність невідкладного створення в кожному адміністративному районі сучасного центру військово-прикладних видів спорту, Федотовський П., Винограденко Е. (2016)
Олексюк О. - Патріотичне виховання дітей засобами тренінгу, Ткаченко І. (2016)
Самохін О. - Сучасні проблеми військово-патріотичного виховання студентів військових кафедр, Лозовський М. (2016)
Стахів Л. - Патріотичне виховання учнів початкової школи у контексті проведення виховного заходу "У світі казки" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського), Волошин С., Олійник І. (2016)
Товстопят М. - Значення військово-патріотичних ігор у системах підготовки учнівської та студентської молоді, Бугаєвский І. (2016)
Туртаєв Ю. - Історія становлення Збройних сил України в контексті військово-патріотичного виховання, Глущенко В. (2016)
Василенко С. - Педагогічна майстерність викладача кафедри військової підготовки як базовий компонент формування особистості майбутнього захисника своєї батьківщини (2016)
Голик Б. - Основні проблеми підготовки компетентного викладача дизайну одягу у вищому навчальному закладі (2016)
Кононенко Н. - Методика формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів у процесі підготовки у виші (2016)
Макаренко І. - Управлінська діяльність учителя в цілісній системі педагогічного менеджменту (2016)
Окуневич Т. - Культура мовлення як основа професійного становлення майбутнього вчителя-словесника (2016)
Олексюк О. - Методичні основи формування професійних якостей успішної особистості студента (2016)
Парфентьєва І. - Історичні витоки естетизації процесу професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, Крапівіна Г. (2016)
Тихонова Т. - Дидактичне конструювання дисципліни "ІКТ у професійній діяльності" для майбутніх учителів математики на основі компетентнісного підходу, Погромська Г. (2016)
Філімонова Т. - Проблема підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу до професійної діяльності в педагогічній науці (2016)
Фрицюк В. - Розв’язання евристичних квазіпрофесйних ситуації у підготовці майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Ян Цзюнь - Художньо-компетентнісне спрямування підготовки майбутніх учителів музики до практичної діяльності (2016)
Ярошевська Л. - Сучасний стан диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва на основі традицій одеської хорової школи (2016)
Васильєва Л. - Концентричний підхід до викладання музично-теоретичних дисциплін (на прикладі сольфеджіо) (2016)
Король А. - Джаз як один із видів музичного мистецтва (2016)
Ревенко Н. - Використання фортепіанних творів українських композиторів фольклорного спрямування на заняттях з "інструментального виконавства" (2016)
Ху Манлі - Структурні особливості підготовки студентів факультетів мистецтв до керівництва вокальними ансамблями (2016)
Шень Цзін Ге - Особливості співацького розвитку підлітків у музичній діяльності (2016)
Корж-Усенко Л. - Джерельна база з історії вищої освіти України на початку ХХ століття (2016)
Васильєва С. - Критерії періодизації розвитку системи дошкільних навчальних закладів різних типів в Україні (2016)
Іконнікова М. - Технологічний компонент професійної підготовки філологів в університетах США (2016)
Кудла М. - Створення і розвиток системи управління початковими школами на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Лічман Л. - Принципи релевантності методів іншомовної підготовки у ВНЗ України змістовному обсягу компетентностей: історичний контекст (2016)
Попович А. - Навчально-методичне забезпечення стилістики української мови (20-30-і роки ХХ століття) (2016)
Похілько О. - Педагогічна діяльність та творча спадщина Ю. Ступака: джерельна база проблеми (2016)
Рощіна С. - Актуальні проблеми управління якістю освіти, зумовлені істотними трансформаційними процесами ВУЗів України на прикладі НУК ім. адм. Макарова (2016)
Самойлова Ю. - Мережування середніх навчальних закладів США в контексті реформування системи освіти: нормативний аспект (2016)
Саяпіна С. - Тематична спрямованість наукових досліджень з теорії виховання дітей дошкільного віку (1960 р. - початок ХХІ століття) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сесак І. В. - Навчальні заклади на Поділлі наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2011)
Мельник Е. М. - Подільська духовна семінарія (2011)
Перерва В. С. - Церковно-шкільна "революція” у Подільській єпархії другої половини ХІХ ст.: головні події та виконавці (2011)
Кучеров Г. Г. - "Просвіта” с. Глібів Ушицького повіту Подільської губернії (1918–1919 рр.) (2011)
Покалюк В. В. - Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут на початку 20-х рр. ХХ ст. (2011)
Савчук В. О. - Музейництво Поділля у другій половині 1930-х років: особливості розвитку і результативність (2011)
Заводовський А. А. - Розвиток студентського самоврядування у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка: теоретичні засади і їх реалізація (1991–2011 рр.) (2011)
Атаманчук П. С. - Міжнародне наукове співробітництво кафедр фізико-математичного факультету (2009–2011 рр.), Конет І. М., Щирба В. С. (2011)
Савчук В. О. - Міжнародна діяльність Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2010 році (2011)
Конет І. М. - З досвіду діяльності науково-дослідного сектору Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2007–2011 рр.), Онуфрієва Л. А. (2011)
Волковинський О. С. - "Школа Відкритого Розуму” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: проблемно-тематичний дискурс, Савчук В. О. (2011)
Григоренко О. П. - Музей історії Хмельницького національного університету – центр культурно-освітньої роботи у вихованні молоді (2011)
Жалюк О. П. - Творчо-комерційна діяльність закладів культури клубного типу на Вінниччині і Хмельниччині на початку ХХІ ст. (2011)
Озімовська Л. П. - Поділля у творчості Міхала і Яна Греймів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Старенький І. О. - Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Йосиповича Грейма (2011)
Рекрут В. П. - Музеєзнавча діяльність Іполита Зборовського у 1902–1909 роках (2011)
Кравчук О. М. - Культурно-освітня діяльність В. Приходька на Поділлі в добу гетьманату 1918 р., Мельник Н. М. (2011)
Телячий Ю. В. - Подільський період Остапа Вишні (1919-1920 рр.) (2011)
Островий В. М. - Участь ректора Кам’янець-Подільського інституту народної освіти В. О. Гериновича у розв’язанні питань матеріально-технічної бази вузу (1923–1928 рр.) (2011)
Алєщенко М. І. - Гордість вітчизняної науки (академік О. В. Квасницький) (2011)
Зваричук Е. О. - Лубнін Олександр Федорович – директор Кам’янець-Подільського харчового технікуму (2011)
Маринін І. Г. - Народно-інструментальне мистецтво Південно-Західного Поділля: реформаторські ідеї музиканта-педагога Петра Леонтієва (2011)
Гаврищук А. П. - Микола Тихоліз і муніципальний духовий оркестр Кам’янеччини (2011)
Степанков В. С. - Вчений і педагог (до 75-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) (2011)
Степанков В. С. - Учений, ректор, педагог: портрет особистості (до 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка), Комарніцький О. Б. (2011)
Завальнюк О. М. - Едуард Михайлович Мельник – педагог, наставник студентської молоді, дослідник освітніх процесів доби Української революції (2011)
Машталір А. І. - Вплив постаті Т. Г. Шевченка на піднесення національної свідомості українців у 1917–1920 рр. (2011)
Олійник С. В. - Діяльність Відділу для освіти при Команді етапу Української Галицької армії на території Поділлі (2011)
Лозовий В. С. - Влада Директорії Української Народної Республіки очима населення Правобережної Украни (1918–1920 рр.) (2011)
Трембіцький А. А. - Кривавий Йорданський святвечір 1922 року в Кам’янці-Подільському (2011)
Посвістак О. А. - Політика щодо упокорення і радянізації подільської інтелігенції як вияв політичного конфлікту в 20–30-х рр. ХХ ст. (2011)
Маркова С. В. - Еволюція стану громадянської думки та соціальної стратифікації в українському селі у 20–30-ті рр. ХХ ст. (2011)
Якубовський В. І. - Про сільську округу Болохівської землі (2011)
Сербалюк Ю. В. - Благодійна та освітньо-виховна діяльність закладів Відомства установ імператриці Марії у Кам’янці-Подільському наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Рибак І. В. - Подільський селянин у повсякденному житті в доколгоспний період: хата, двір, село (2011)
Трубчанінов С. В. - Територіальна і міська геральдика Поділля: історія та сучасний стан (2011)
Газін В. В. - "Історія та особа: особа в історії” - наукова конференція, присвячена 75-річчю від дня народження професора А. О. Копилова, Дубінський В. А. (2011)
Співак В. І. - ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика” (2011)
Кеба О. В. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики”, Шулик П. Л. (2011)
Солопчук М. С. - V Всеукраїнська науково-практична конференція "Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти”, Зубаль М. В., Солопчук Д. М. (2011)
Сич В. М. - І Всеукраїнський конгрес з організаційної та економічної психології "Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні” (2011)
Конет І. М. - Хроніка наукового життя Кам'янець-Подільського національного університету імена Івана Огієнка у 2011 році: конференції, круглі столи, семінари, Онуфрієва Л. А. (2011)
Кеба О. В. - Третя конференція молодих вчених університету, Конет І. М., Онуфрієва Л. А. (2011)
Конет І. М. - Регіональна наукова-практична конференція "Наукові досягнення студентів – рідному університету”, Онуфрієва Л. А. (2011)
Гаврилов О. В. - Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку (2011)
Газін В. В. - Наукове життя істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Філінюк А. Г. (2011)
Завальнюк О. М. - Журнал "Нова думка” як джерело до вивчення діяльності Кам’янець-Подільського державного українського університету (1920 р.) (2011)
Комарніцький О. Б. - Матеріали фондів Держархіву Хмельницької області як джерело до вивчення партійного життя, політосвітньої та громадсько-політичної діяльності студентства Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (2011)
Пагор В. В. - Часопис "Червоний кордон” про медичну освіту Поділля середини 20-х – кінця 30-х рр. ХХ ст. (2011)
Прокопчук В. С. - ОУН і УПА на Поділлі в світлі опублікованих джерел (2011)
Трембіцький А. М. - Історія Поділля та музеєзнавство в епістолярній спадщині відомих істориків України Є. Сіцинського, Д. Яворницького, М. Рудинського (2011)
Григоренко О. П. - Видання про новітню історію Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2011)
Наші автори (2011)
Грабко В. В. - Вейвлет діагностування гальмівних кіл перетворювачів частотно-керованих асинхронних електроприводів, Левицький С. М., Бартецький А. А. (2015)
Коцар О. В. - Керування енергоефективністю інструментами ринку електричної енергії, Павлова Ю. С. (2015)
Монахов Е. А. - Методика расчета магнитной системы торцевых синхронных магнитоэлектрических генераторов, Чумак В. В. (2015)
Махно Т. А. - Эволюционный алгоритм поиска зависимости между текстурными параметрами УЗИ и качеством обработки УЗИ различными методами (2015)
Славко О. Г. - Інформаційна технологія керування мережним трафіком на основі локальної моделі керованого процесу в NGN-мережах (2015)
Козикова Т. П. - Численные методы локализации эволюционирующих пустот, Смолянский П. С. (2015)
Сукач С. В. - Концептуальный подход к построению комплексной автоматизированной системы мониторинга и управления физическими факторами в зданиях и сооружениях, Кобылянский М. А., Левченко Л. А. (2015)
Свередюк М. А. - Верифікація алгоритму виділення екстремумів пульсової хвилі (2015)
Дозорський В. Г. - Метод виявлення проявів ішемічної хвороби серця для медичних систем контролю стану пацієнта, Фалендиш В. В., Дедів Л. Є., Паляниця Ю. Б. (2015)
Долударев В. Н. - Влияние конструкций скважинных зарядов с газогенерирующими компонентами на содержание в отбитой горной массе переизмельченных фракций (2015)
Холодова О. О. - Постановка задачі обслуговування зон міста за допомогою перехоплюючих паркингів, Музильов Д. О. (2015)
Кустов В. В. - Аналіз точності токарної обробки зовнішньої циліндричної поверхні втулок, Роп’як Л. Я. (2015)
Невзлин Б. И. - Пояснения о возможностях поворота тела вокруг одной из независимых осей без изменения значения его кинетической энергии относительно этой оси, Загирняк В. Е. (2015)
Батсайхан Ж. - Исследование взаимодействия вибрационной плиты рабочего органа с уплотняемой средой (2015)
Маслов А. Г. - Определение рациональных параметров вибрационной машины для формования бетонных блоков, Сербин В. А., Лукьяненко В. П. (2015)
Савелов Д. В. - Моделирование процесса прессования порошковой заготовки в жесткой пресс-форме вибрационно-статическим способом (2015)
Саленко Ю. С. - Определение напряженно-деформированного состояния несущей конструкции вибрационного транспортера (2015)
Хорольський В. Л. - Дослідження впливу величини зазорів на розміри зон деформації при виробництві плоских листових заготовок з фасками під зварювання, Мороз М. М. (2015)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизмув машинобудівельній галузі, Ткачук К. Н. (2015)
Шандрович В. Т. - Моніторинг ефективності роботи аеротенків на львівських очисних спорудах, Мальований М. С., Полюжин І. П. (2015)
Криворучко А. О. - Дослідження стійкості природного каменю в агресивному середовищі, Котенко В. В., Камських О. В. (2015)
Шелковська І. М. - Сучасна система геоінформаційного моніторингу земель прибережних територій водосховищ (2015)
Труніна І. М. - Оцінювання конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності (2015)
Сущенко О. А. - Управлінській супровід зовнішньоекономічної діяльності підприємств та його інформаційне забезпечення в умовах глобалізації (2015)
Загірняк Д. М. - Методологічні засади академічної чесності вищого навчального закладу (2015)
Андропова И. А. - Влияние демографической ситуации в России на состояние и развитие трудовых ресурсов, Димитриева С. Д. (2016)
Апрелов Е. А. - Особенности методологии конфликтно-компромиссного управления организацией в условиях новой экономической парадигмы (2016)
Баранова М. А. - Использование элементов теории "fuzzy logic" для анализа банкротства банка, Галиаскарова Г. Р., Акимов А. А. (2016)
Белялов Т. Е. - Фінансова стійкість підприємства та шляхи її зміцнення, Олійник А. В. (2016)
Бершадський В. Ю. - Формування системи управління фінансово-економічною безпекою внутрішнього бізнес–середовища підприємства, Цимбаленко Н. В. (2016)
Бреус С. В. - Основні напрями запобігання банкрутства підприємств, Дремлюга Я. О. (2016)
Бреус С. В. - Оцінка фінансового стану підприємства та основні напрями його покращення, Шматуха В. С. (2016)
Бунда О. М. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці в управлінні підприємством, Матяш Ю. М. (2016)
Вдовенко Н. М. - Нові механізми регулювання розвитку галузі козівництва при підвищенні попиту на продукцію, Грищенко Н. П., Марченко І. О. (2016)
Великая С. А. - Создание транстихоокеанского партнерства: реакция мирового сообщества (2016)
Гавриленко Т. В. - Фінансове забезпечення діяльності підприємств в сучасних умовах (2016)
Гетьман Л. Г. - Напрями розвитку інноваційної діяльності у банківській сфері (2016)
Дубовая В. В. - Формування інформації про зменшення корисності активів за міжнародними і українськими стандартами (2016)
Yessbosinova M. - Investigation of existence of positive correlation between employers having cfa certificate and those who didn’t have cfa certificate, Moldasheva A., Dzhumaseitova A. (2016)
Золотухіна Т. І. - Особливості обліку основних засобів на малих підприємствах (2016)
Квасова О. П. - Фінансово-економічна безпека як система, Хіміч Г. О., Дегтяр А. С. (2016)
Кірейцева О. В. - Сучасні тенденції функціонування ринку землі у Франції (2016)
Косенко Т. Г. - Удосконалення безготівкових розрахунків у господарській діяльності підприємства (2016)
Криклій О. А. - Методологічні підходи до здійснення стрес-тестування банківської системи на макро- та мікрорівнях, Крутій Ю. О. (2016)
Knyázeva I. V. - El ingreso de argentina al acuerdo transpacífico de cooperación económica (tpp): nuevos desafíos, Lébedeva A. K., Shulýndina E. V. (2016)
Литвиненко О. Д. - Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків підприємства з оплати праці, Петренко В. А. (2016)
Малюта К. - Місце туристичного бізнесу у соціально-економічному розвитку регіону, Тимчишина І. (2016)
Маринченко В. М. - Особливості процесу організації обліку товарів на підприємствах України (2016)
Невесенко А. В. - Критерії та показники оцінки сталості розвитку аграрного сектору (2016)
Нерус А. М. - Інвестиційна діяльність страхових компаній (2016)
Новікова Т. В. - Організація управління фінансово-економічною безпекою в банку, Ворон Д. В. (2016)
Оболенцева Л. В. - Дослідження іміджеутворюючих факторів та управління туристичним іміджем Харківщини в конкурентному середовищі (2016)
Павленко М. М. - Аналіз стану розвитку сільського господарства України в контексті глобалізації (2016)
Павленко М. М. - Дослідження впливу інструментів державного регулювання на виробництво зернових в Україні (2016)
Поколодна М. М. - Організаційні особливості мисливсько-рибальського туризму (2016)
Полагнин Д. Д. - Системно важливі банки в банківській системі України, Лисенко Н. А. (2016)
Семчук Ж. В. - Методологічні основи управління інвестиційними ресурсами освітніх послуг підприємств з урахуванням принципів проектного аналізу (2016)
Сердюк Я. В. - Бюджетування як складова фінансового планування на підприємстві (2016)
Шепелєв С. С. - Аналіз стану та розвитку рибного господарства України: експорт та імпорт риби (2016)
Від редакції (2017)
Лукьянченко В. - Городни - оборонные стены Киева IX-XIII вв. Часть вторая (2017)
Тараненко С. - Комплексні біоархеологічні дослідження матеріалів з розкопок на території Києво-Печерського заповідника у 2016 р., Горбаненко С. (2017)
Боженко А. - Купецтво vs дворянство: еліта м. Харкова у другій половині XIX ст.-на початку XX ст. (2017)
Velychenko S. - Ukrainians and Urbanization 1861-1917. Not so rural and not so Russified (2017)
Барановская Н. - Пути решения проблем городов, подвергшихся радиоактивному загрязнению после техногенных катастроф (на примере Киева и Фукусимы), Миягоши Ю. (2017)
Зайченко О. - Гейміфікація музейного простору в аспекті типології поведінки музейного відвідувача (2017)
Інтерв'ю з Володимиром В'ятровичем (2017)
Старенький І. - Комунізація та Декомунізація топонімії Кам'янця-Подільського, Зайшлюк Я. (2017)
Водотика С. - Міський простір, декомунізація і проблеми історичної пам'яті, Савенок Л. (2017)
Майоров М. - Декомунізація назв населених пунктів та районів України: підстави, процес, підсумки, Короленко Б., Каретніков І. (2017)
Тахтаулова М. - Харківська топоніміка: етапи декомунізації (2017)
Шліпченко С. - DeCom Job: Кілька загальних міркувань щодо специфіки процесів декомунізації у просторах міста (2017)
Гуменний С. - Вплив радянізації та декомунізації на архітектурне обличчя міст і містечок Тернопільської області (на прикладі м. Тернопіль, м. Заліщики та смт Скала-Подільська) у 1939 - на початку XXI ст. (2017)
Кароєва Т. - З досвіду робочої групи щодо "декомунізації" публічного міського простору Вінниці: погляд історика (2017)
Чорний О. - Декомунізація, Єлисаветград та загроза національній безпеці (2017)
Охріменко О. - Огляд та рейтинги наукових журналів з урбаністики (2017)
Гримич М. - Київ у дискурсі антропології простору (2017)
Полек Т. - "Усна історія в епоху змін" – виклики академічності та публічності (2017)
Борисенко М. - Роман Любавський. Повсякденне життя робітників Харкова в 1920-ті – на початку 1930-х років. – Харків: Раритети України, 2016. – 225с. (2017)
Водотика Т. - Акупунктура міста / Жайме Лернер; пер. з порт. Катерини Скальської. – Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. – 160 с. (2017)
Макаренко О. І. - Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу, Кіщенко О. В. (2015)
Малишко В. В. - Використання зарубіжного досвіду фінансування системи вищої освіти в Україні (2015)
Марченко В. М. - Наукове забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Євтушенко О. М. (2015)
Марченко В. М. - Світовий досвід забезпеченнясоціально-економічної безпеки підприємства, Бігун А. В. (2015)
Молчанова Е. Ю. - Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС, Веремієнко Т. С., Головня Ю. І. (2015)
Муссова С. А. - Влияние налогового маневра на социально-экономическое развитие России (2015)
Огданський К. М. - Концептуалізація соціальної динаміки та оцінка її стану і змін складових (2015)
Пасічник І. В. - Проблеми та перспективи входження іноземного капіталу в банківський сектор України, Карасьова З. М., Гулевата Ю. І. (2015)
Петричко М. М. - Теоретичні засади функціонування видатків державного бюджету в сучасних умовах, Лінтур І. В. (2015)
Погореленко Н. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи України, Тертична К. С. (2015)
Примаченко О. Л. - Науково-практичний аспект організації обліку формування статутного капіталу господарських товариств (2015)
Руснак А. В. - Формування інвестиційної моделі сталого розвитку сільських територій регіонів України (2015)
Сарапіна О. А. - Управління власним капіталом підприємства, Шептіка Т. В. (2015)
Сердюк Л. В. - Аналіз кредитного портфеля банків України та Харківського регіону, Симоненко О. В. (2015)
Сердюк М. О. - Визначення вразливих сфер дiяльностi банкiв на основi стрес-тестування (2015)
Сердюк Л. В. - Роль заощаджень у формуванні банківських ресурсів та проблеми формування ресурсної бази банків України, Воротнікова А. В. (2015)
Сердюк Л. В. - Ефективність процентної політики національного банку України за період 2008-2014 років, Логвiнова А. А. (2015)
Соловаров А. В. - Деякі аспекти банківського нагляду як інструменту впливу центрального банку (2015)
Тимохова Г. Б. - Стратегия финансирования компании на начальной стадии жизненного цикла как инструмент увеличения ее стоимости для акционеров, Ильченко А. Е. (2015)
Фартушний І. Д. - Оцінка фінансового стану та прогнозування фінансової стійкості підприємства, Колбасюк Ю. О. (2015)
Франчук Ю. О. - Теоретичні засади стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах (2015)
Шевченко О. Л. - Структурний та процесуальний підхід до формування бренда як інструменту маркетингової діяльності (2015)
Шиндель В. С. - Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Широка О. В. - Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу банку, Погореленко Н. П. (2015)
Шутаєва О. О. - Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу та можливості застосування соціальної звітності в практиці українських компаній, Побірченко В. В. (2015)
Янчук Т. В. - Теоретичні засади функціонування механізму використання інформаційних технологій на промислових підприємствах (2015)
Арістова Н. О. - Особливості фахової підготовки філологів у вищих навчальних закладах України (2015)
Дика Н. М. - Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису, Огарь Ю. В. (2015)
Квасецька Я. А. - Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні(остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Мельничук Т. Ф. - Університет – інтелектуальна скарбниця якісної освіти, духовного виховання молоді у формуванні творчої особистості (2015)
Поповський Ю. Б. - Критерії ефективності застосування Смарт-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Sydorchuk A. S. - Activation of self-study among medical students within the competence-based approach in teaching of clinical and theoretical disciplines, Halvala Y., Sydorchuk L. I. (2015)
Шевчук І. В. - Вивчення сформованості культури дозвіллєвої діяльності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Войтів Я. Ю. - Зміни деяких показників ендогенної інтоксикації при різних ступенях порушень функції кишок при перитоніті, Улянівський В. С., Молокус І. В. (2015)
Гарас М. Н. - Фенотипова неоднорідність тяжкої бронхіальної астми у школярів залежно від характеру запалення бронхів (2015)
Лихота К. М. - Клінічна оцінка гігієни ротової порожнини при застосуванні індивідуально виготовленої міофункціональної апаратури в пацієнтів з постійним прикусом (2015)
Нетюхайло Л. Г. - Сучасні уявлення про NO-регулюючу систему (огляд літератури), Іщейкіна Л. К., Басараб Я. О., Харченко С. В. (2015)
Унгурян Л. М. - Асиметрія інформації про фармацевтичну діяльність у професійній та суспільно-політичній періодиці, Громовик Б. П. (2015)
Беспалова Н. В. - Культурний шок та психологічна адаптація студентів-іноземців, Самойленко С. А. (2015)
Портницька Н. Ф. - Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків, Долінчук І. О. (2015)
Tapalova O. B. - Study of achievement motivation at mental disorders (2015)
Борисенко М. І. - Особливості бідності в Україні (2015)
Шапошникова І. В. - Професійна соціалізація як складова підготовки фахівців у вищих закладах освіти (2015)
Матвієнко А. С. - Європейський досвід об’єднання муніципалітетів (2015)
Тригуб О. П. - Політика США відносно Республіки Таджикистан, Рижикова А. Ю. (2015)
Городинський С. І. - Багатогранність процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (2015)
Дмитрук В. С. - Формування культури здорового способу життя студентської молоді як актуальна проблема сьогодення, Ковальчук В. Я., Гребік О. В. (2015)
Васільєва Л. М. - Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки, Бондарчук Н. В. (2015)
Красовська Н. М. - Використання механізмів регуляторного впливу на розвиток туристичної галузі України (2015)
Онишків Н. Е. - Діяльність кадрових служб органів державної влади в країнах Східної і Центральної Європи: досвід для України, Шпак Д. О. (2015)
Стеблюк Н. Ф. - Застосування маркетингового підходу у сфері адміністративних послуг, Полинько Ю. І. (2015)
Bodyanskiy Ye. V. - Nonconventional membership functions for images filtering using fuzzy peer group approach, Kulishova N. Ye. (2015)
Бовсуновська К. С. - До визначення структури розв’язання системи рiвнянь гiдродинамiки, Семанишин Л. М. (2015)
Дорофеев Ю. И. - Применение линейных матричных неравенств в задаче синтеза оптимального управления запасами при наличии структурных ограничений (2015)
Дубровин В. И. - Метод выделения профилей волнистости и шероховатости профилограмм металлических поверхностей с помощью вейвлет-анализа, Каморкин П. А., Твердохлеб Ю. В. (2015)
Дьяков С. О. - Мультиагентна система диспетчеризацiї автономних транспортних модулiв на основi нечiткої логiки (2015)
Дзiнько А. М. - Прогнозування динамiки змiн прiоритетiв вимог в методi зворотного розповсюдження прiоритетiв, Ямпольський Л. С. (2015)
Гриша О. В. - Iнтелектуальнi обчислення в системно узгодженому моделюваннi IТ систем (2015)
Калiнiна I. В. - Використання генетичних алгоритмiв в задачах оптимiзацiї, Лiсовиченко О. I. (2015)
Кику А. Г. - Определение параметров регуляторов в задачах квадратичного оптимального управления состояния линейных динамических объектов, Бурлаков В. М., Кику О. И., Сазанова С. В. (2015)
Крилов Є. В. - Розробка моделi паралельного програмування на PHP, Анiкiн В. К., Стельмах В. I. (2015)
Крилов Є. В. - Покращення характеристик алгоритму стиснення JPEG з метою пiдвищення швидкостi завантаження сайтiв, Анiкiн В. К., Бугаєнко О. С. (2015)
Борукаев З. Х. - Анализ взаимосвязи данных динамики энергорынка с изменениями цен на рынках энергоносителей, Остапченко К. Б., Лисовиченко О. И. (2015)
Мелкумян Е. Ю. - Метод эквивалентного преобразования одного класса линейных динамических систем, Солдатова М. А. (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель напiвпровiдникового перетворювача трифазної напруги з дванадцятизонним регулюванням вихiдної напруги (2015)
Пархомей I. Р. - Адаптивнi методи отримання радiолокацiйної iнформацiї, Кагаров О. Ю. (2015)
Пасько В. П. - Тестування рiвня безпеки протоколу IPv6, Халавчук Ю. О. (2015)
Смолий В. Н. - Системное моделирование электронных аппаратов и компонентов (2015)
Стенин А. А. - Факторный анализ в оценке деятельности эксперта-аналитика, Стенин С. А., Мелкумян М. В. (2015)
Ткач М. М. - Динамiчна модель антропоморфного крокуючого апарата з врахуванням моментiв та сил взаємодiї з опорною поверхнею, Гуменний Д. О., Якунiна Н. О. (2015)
Волокита А. М. - Планувальник зi спецiалiзованими чергами для розподiленої обчислювальної системи, Ву Дик Тхiнь, Чеснiший I. А., Коротенко А. А., Iсаченко Г. В. (2015)
Wei Li - The measurement vector quantities, Zinchenko S., Geraimchuk M., Zinchenko V., Mukha I. (2015)
Ямпольський Л. С. - Обгрунтування вибору i пiдготовка нейронних сiток до моделювання прикладних задач, Лiсовиченко О. I., Остапченко К. Б. (2015)
Гуда А. И. - Использование метода идентификации с множеством подвижных моделей применительно к динамической системе Лоренса, Михалев А. И. (2015)
Журба А. О. - Вплив порогу та методiв бiнаризацiї на фрактальну розмiрнiсть зображень поверхонь пористих матерiалiв (2015)
Бабенко Ю. В. - Оптимiзацiя параметрiв систем пiдземного конвеєрного транспорту генетичним алгоритмом, Михальов О. I. (2015)
Копп В. Я. - Методы моделирования полумарковских систем, Заморенов М. В., Обжерин Ю. Е., Филиппович О. В. (2015)
Пилатюк І. - Вступне слово (2013)
Кияновська Л. - Кілька міркувань про індивідуальний стиль Віктора Камінського, Мельник Л. (2013)
Пилатюк Н. - Засади інтертекстуальності в творчості Віктора Камінського (2013)
Майчик Н. - Камерно-вокальна творчість В. Камінського в контексті різновидів жанрово-стильового синтезу (2013)
Білас О. - Функції музики в театральних виставах (на прикладі музики Віктора Камінського до вистав Львівського національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької) (2013)
Пилатюк О. - Порівняльний аналіз виконань фортепіанного концерту пам’яті Барвінського Віктора Камінського (Етелла Чуприк, Оксана Рапіта, Йожеф Ермінь) (2013)
Ельтек І. - Франкові рефлексії у творчості Віктора Камінського (2013)
Драганчук В. - Символіка архетипу лицарства-козацтва у шевченкіані Мирослава Скорика та Віктора Камінського (2013)
Новакович М. - Роль перемишльської співочої школи у конструюванні національної ідентичності українців Галичини (2013)
Майчик О. - Пісенна творчість Ігоря Білозіра в контексті естрадного звукоідеалу епохи та соціокультурних викликів (2013)
Ластовецька-Соланська З. - До визначення поняття бренду в царині академічного музичного мистецтва (2013)
Катрич О. - Виконавський стиль та музичне стилетворення (до питання моделювання аналітичної оптики) (2013)
Тракало О. - Піфагорійська музична доктрина (2013)
Черевко К. - Електронна музика як прояв авангардного мистецтва ХХ століття (естетико-композиційний аспект) (2013)
Чубак А. - Декілька штрихів до психологічних портретів К. Джезуальдо та К. Монтеверді (2013)
Лу Цзе - Втілення китайської ритуальної концептосфери у програмній фортепіанній творчості (2013)
Бернацька-Гловаля Е. - Польська пісня у Львові (соціоісторичний та культурологічний аспект) (2013)
Грабовська О. - Маловідомі твори львівських композиторів в контексті музичної культури Львова ХІХ століття (2013)
Тетюк М. - Дискретність, інтенсивність та напрямленість комунікації у вокальному виконавстві (2013)
Сокур О. В. - Вплив оцтовокислого цинку та Trigonella Foenum Graecum на метаболізм оксиду азоту в головному мозку щурів із сформованою алкогольною залежністю, Торгало Є. О. (2017)
Колот Н. В. - Исследование клеток костного мозга крыс в зависимости от их возраста и калорийности питания (2017)
Luchkiv N. - The effect of vincristine on morpho-functional state of neurons of cerebrospinal sensitive ganglions in experiment (2017)
Павлович О. С. - Аналіз когерентності електроенцефалограми у осіб із різним профілем асиметрії під час обробки ритмічних патернів, Абрамчук О. М., Шварц Л. О., Поручинський А. І., Моренко А. Г. (2017)
Сокол О. В. - Сравнительно-морфологический анализ видов рода Arctium L. (Asteraceae) флоры Украины (2017)
Sushko S. - The state of natural leptospirosis cells activity and functioning in the dry steppe zone of the northwest black sea region (2017)
Шевчик Л. З. - Аналіз біологічних способів відновлення нафтозабруднених ґрунтів, Романюк О. І. (2017)
Шерстюк М. Ю. - Аналіз віталітетної структури ценопопуляцій Chimaphila Umbellatа (L.) W. Barton у лісових фітоценозах новгород-сіверського полісся (2017)
Шугуров О. О. - Распределение вызванных потенциалов поперек дорсальной поверхности спинного мозга при транссекции дорсальных корешков (2017)
Yakymchuk R. - The analysis of mutation variability of winter wheat under soil contamination with heavy metals of industrial discharges, Sorokina S. (2017)
Abstract and References (2017)
Романовський О. О. - Державна політика стимулювання розвитку освітньої діяльності (на прикладі фінансування університетської освіти у США) (2015)
Скиба М. В. - Підвищення конкурентоспроможності ВНЗ України як чинника зростання рівня якості надання освітніх послуг (2015)
Манжула Є. В. - Особливості формування корпоративної власності в Україні (2015)
Островський І. В. - Ресурсна революція в умовах глобального економічного простору (2015)
Страшинська Л. В. - Застосування інструментарію маркетинг-контролінгу в маркетинговій діяльності підприємства, Євтюкова І. О. (2015)
Вертелєва О. В. - Мікроекономічний аналіз: припущення та застереження (2015)
Страшинська Л. В. - Вплив інновацій на розвиток міжнародної конкурентоспроможності, Тонких О. Г. (2015)
Акуленко В. Л. - Активізація екологічного аудиту на регіональному рівні, Пригара І. О. (2015)
Жукова Н. В. - Загрози та виклики забезпечення сталого розвитку малих міст в системі регіональної економічної безпеки України (2015)
Ілікчієва О. І. - Інноваційні трансформації ринку праці України (2015)
Коляда С. В. - Становлення та розвиток професійної поліцейської освіти у Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) (2015)
Мельничук М. О. - Структура та повноваження Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР у період НЕПу (2015)
Токарчук О. В. - Політико-правові ідеї окремих представників української еміграції міжвоєнного періоду (демократичний напрям) як частина світової інтелектуальної спадщини (2015)
Карнаух А. А. - Інформаційна війна на сучасному етапі розвитку суспільства, Шевчук З. Ю. (2015)
Мудролюбова Н. О. - Особливості шведської моделі соціального захисту населення від безробіття (2015)
Пивовар І. В. - Розмір довічного грошового утримання суддів (2015)
Ярешко Д. В. - Суспільно-політичний стан українських земель кінця XVII – початку XVIII століття та його вплив на прийняття конституції Пилипа Орлика (2015)
Білозьоров Є. В. - Теоретичні та практичні аспекти реформування діяльності органів місцевого самоврядування як учасників адміністративного судочинства в Україні, Кривицький Ю. В. (2015)
Жмур Ю. М. - Інші дії, що порушують недоторканність житла за ст. 162 КК України (2015)
Ігнатко Н. В. - Зародження інституту дізнання у митних системах різних форм Української державності (1650–1764) (2015)
Можайкіна О. С. - Поняття і ознаки кримінальної субкультури як детермінанти злочинності (2015)
Пєсцов Р. Г. - Інститут заочного провадження кримінальних справ в рішеннях Європейського Суду з прав людини та Ради Європи (2015)
Купіна Л. Ф. - Сучасні тенденції фіксації трудової діяльності працівника: скасування інституту трудових книжок в Україні (2015)
Кархут О. Я. - Закон України "Про вищу освіту”: основні напрями та проблеми імплементації (2015)
Андрусишин Б. І. - Наукова база для трансформації правової системи України, Губань Р. В. , Шимон С. І. (2015)
Наші автори (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Poluektov Yu. M. - Thermodynamics of the Fermi gas in a quantum well, Soroka A. A. (2016)
Kulish Yu. V. - Classification of particles at arbitrary quantity of generations. I. Hadrons (2016)
Kulish Yu. V. - Classification of particles at arbitrary quantity of generations. II. Leptons (2016)
Ahmad S. - Plasma wall transition and effects of geometry in presheath, Chaudhary K. (2016)
Borts B. V. - Cable free transmission of electricity: from Nikola Tesla to our time, Tkachenko I. V., Tkachenko V. I. (2016)
Virich V. D. - Refining ancient lead by vacuum distillation, Gorbenko Yu. V., Kovtun G. P., Nagorny S. S., Potina T. S., Solopikhin D. A., Shcherban A. P. (2016)
Тютюнников В. И. - Спектральные характеристики мелкодисперсных частиц Zn2 SiO4-Mn, осаждённых из водного раствора на подложку в электрическом или магнитном поле (2016)
Філоненко Н. Ю. - Термодинамічні функції моноборидів ХВ (ХВ (Х=Ti, Mn, Fe, Co) (2016)
Kirichenko V. G. - The structure of monoatomic layer on graphite surface, Yampolskiy A. A. (2016)
Таньшина А. - ХАРЬКОВ: "УРАГАН-3" (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні, Шаніна Т. П., Панченко Т. І. (2015)
Glushkov A. V. - Analysis and forecast of the hydroecological system pollution dynamics based on methods of chaos theory: new general scheme (2015)
Берлинский Н. А. - Состояние донных отложений Черноморского шельфа (2015)
Цуркан Н. В. - Угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за категоріями цінності (2015)
Khetselius O. Yu. - Forecasting evolutionary dynamics of chaotic systems using advanced non-linear prediction and neural networks methods: application to hydroecological system pollution dynamics (2015)
Bunyakova Yu. Ya. - Dynamics of chemical pollution in the forested watersheds: new data on correlation dimension and chaos elements in time series (2015)
Івус Г. П. - До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України, Агайар Е. В., Гурська Л. М., Зубкович С. О. (2015)
Glushkov A. V. - The earth angle moment balance, low-frequency atmospheric processes and radiowaveguides: application of an advanced non-stationary theory, Svinarenko A. А., Ambrosov S. V., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V., Mansarliysky V. F. (2015)
Галич Є. А. - Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану, Бондаренко Б. А. (2015)
Божко Л. Ю. - Погодні умови і розвиток лугового метелика, Друмов Д. В. (2015)
Недострелова Л. В. - Огляд сучасних підходів до типізації блокуючих процесів (2015)
Гопченко Є. Д. - Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу, Гарькавенко Є. О. (2015)
Serbov N. G. - Analysis of the fractal structures in chaotic processes: time series of the danube river’s dayly runoff and the extremal hydrological events, Svinarenko A. A., Khetselius O. Yu., Balan A. K. (2015)
Glushkov A. V. - Modelling and forecasting the hydroecological systems pollution dynamics by using a chaos theory methods: i. advanced data on pollution of the small carpathians river’s watersheds, Khetselius O. Yu., Serbov N. G., Bunyakova Yu. Ya., Balan A. K., Buyadzhi V. V. (2015)
Романчук М. Є. - Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені- м. Вилкове, Лященко О. С. (2015)
Шакірзанова Ж. Р. - Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах, Казакова А. О. (2015)
Гопченко Є. Д. - Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець, Грушковська І. О. (2015)
Романчук М. Є. - Оцінка якості води р. Дністер-водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки, Ткач К. С., Поліщук А. А., Колісник А. В. (2015)
Отченаш Н. Д. - Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману (2015)
Тучковенко Ю. С. - Гидрохимический режим Тилигульского лимана в современный период, Богатова Ю. И., Тучковенко О. А. (2015)
Адобовский В. В. - Гидрометеорологические условия в прибрежной зоне Одесского региона в 2013–2014 гг., Краснодембский Э. Б. (2015)
Глушков А. В. - Операторная теория возмущений – новый метод описания Штарковских резонансов (2015)
Хецелиус О. Ю. - Электрослабое взаимодействие в конечных ферми-системах и эффект несохранения четности (2015)
Кругляк Ю. А. - Обобщенная модель электронного транспорта и переноса тепла в микро- и наноэлектронике, Кострицкая Л. С. (2015)
Герасимов О. І. - Побудови вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів, Худинцев М. М. (2015)
Ильина В. О. - Гидродинамические характеристики газожидкостных систем, образующихся при диспергировании воздуха с помощью стеклянных фильтров Шотта № 4, Костик В. В., Чернякова Ю. Г. (2015)
Кругляк Ю. А. - Роль электростатики и контактов в концепции наноэлектроники "снизу – вверх", Ременяк Л. В. (2015)
Хецеліус О. Ю. - Спектроскопія піонних атомів та ефекти сильної піон-нуклонної взаємодії, Серга І. М., Сухарев Д. Є., Шахман А. М. (2015)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций Грина в матричном представлении. 2. Модельные транспортные задачи, Крыжановская Т. В. (2015)
Чернякова Ю. Г. - О вычислении матричных элементов оператора взаимодействия для трехквазичастичных атомных состояний в рамках релятивистской теории возмущений, Витавецкая Л. А., Башкарев П. Г., Дубровская Ю. В. (2015)
Игнатенко А. В. - Обобщенное приближение квантового дефекта в релятивистской теории возмущений для Ридберговских систем, Флорко Т. A., Ткач Т. Б., Кулакли Т. А. (2015)
Svinarenko A. A. - Relativistic method of description of the complex autoionization resonances in atomic spectra: review of method and new spectral data, Glushkov A. V., Ignatenko A. V., Buyadzhi V. V., Smirnov A. V. (2015)
Рольщиков В. Б. - Розробка геоінформаційної системи "Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області", Біньковська Г. В., Шаніна Т. П. (2015)
Вельмискин Д. И. - Разработка алгоритмов цифровой обработки сигналов радиозонда в системах аэрологического зондирования нового поколения, Бучинская И. В., Муркина К. С. (2015)
Лоєва І. Д. - До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському державному екологічному університеті, Степаненко С. М., Владимирова О. Г., Сафранов Т. А. (2015)
Луцишин Г. І. - Роль етнічного чинника у виникненні міждержавних прикор­донних конфліктів (2015)
Штука І. А. - Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави (2015)
Шуліка А. А. - Політика соціального партнерства як фактор модернізації соціальних інститутів у процесі демократизації політичного режиму (2015)
Пікула М. М. - Параметри вимірювання європейської політичної свідомості (2015)
Заболотна М. Ф. - Роль інтеграційних та дезінтеграційних процесів у сучасному світі (2015)
Лимар М. Ю. - Економічна складова сучасного трансатлантичного співробітництва (2015)
Олійник Н. Ю. - Методологія дослідження політичної участі жінок: поєднання традиційної політичної теорії та гендерного підходу (2015)
Лавриненко Г. А. - Концепція "залученості в процес ретрадиціоналізації" як альтернатива подальшого розвитку політики України (2015)
Лавренюк І. О. - Інститут партійного лідерства у системі партієтворення сучасної України (2015)
Меньшеніна А. Є. - Потенційні можливості реалізації демократичних цінностей в інформаційному суспільстві (2015)
Мухіна М. О. - Трансформація українського громадянського суспільства як єдиної системи (політологічний аспект) (2015)
Рибалка С. В. - Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні (2015)
Вонсович О. С. - Зовнішній вимір безпекової політики України (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Аналіз використання методів ШСПГ та екзитполу в рамках громадської моніторингової діяльності під час виборів в Україні (2015)
Нагорняк Т. Л. - Конфлікт держави і суспільства в Україні (2015)
Хомерікі О. А. - Мотивація до навчання студентської аудиторії в умовах інформаційного суспільства: тенденції і перспективи (2015)
Половая Н. О. - Віртуальне навчання як головний вектор нової інформаційної епохи (2015)
Согорін А. А. - Розуміння концепта "реклама" в соціології Ж. Бодрійяра (2015)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура як соціологічний концепт: до постановки проблеми (2015)
Атаманенко І. Б. - Функціонування бізнес-організацій в умовах сучасного ринку: джерела основних ризиків (2015)
Банникова Е. Б. - Организационная культура: сущность и основные характеристики в условиях глобализации (2015)
Поцелуйко А. О. - Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі (2015)
Зубарєва М. А. - Особливості реклами та ПР у туризмі (2015)
Атаманенко І. Б. - Культурні засади стратегічного управління бізнес-організацією (2015)
Сенюра О. В. - Місто як підсистема соціально-просторової організації сучасного суспільства (2015)
Ніколенко В. В. - Гастрономічна культура в процесах формування громадянської ідентичності: теоретичний огляд проблеми (2015)
Колісник О. В. - Соціальні стереотипи в реаліях сучасного суспільства (2015)
Атрощенко Т. - Теоретичні основи процесу формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців: зарубіжний досвід (2016)
Барановська О. - Реалізація міжпредметних зв’язків у старшій школі: дидактичний аспект (2016)
Барладим В. - Досвід застосування груп соціальних мереж як засобу організації неформальної освіти дітей та молоді (2016)
Басай Н. - Реалізація культурологічного підходу через діалог культур у змісті навчального посібника елективного курсу "німецькомовні країни" (2016)
Бичок А. - Особливості підготовки фахівця економічного профілю в німецькомовних країнах (2016)
Бондар Т. - Інклюзивна компетентність педагогічних працівників у США (2016)
Борщ К. - Алкоголізм як форма девіативної сімейної поведінки: наслідки та засоби протидії (2016)
Брюханова Т. - Підвищення мотивації студентів до здорового способу життя шляхом впровадження спортивно-орієнтованих технологій навчання (2016)
Ваколя З. - Використання досвіду морального виховання в сучасній школі (на основі педагогічної преси Закарпаття 1920-1930 рр.) (2016)
Васильєва Г. - До проблеми вдосконалення змісту навчальної науково-дослідної роботи студентів на прикладі спеціальності "фізика ядра і елементарних частинок", Гайсак І., Тополянський С. (2016)
Велущак М. - Вплив сучасних тенденцій глобалізації на підготовку майбутних фахівців з міжнародного бізнесу в США (2016)
Вербицька В. - Бухгалтерська освіта в контексті інноваційного освітнього процесу (2016)
Голубенко Т. - Нормативно-правове забезпечення соціально-правового захисту людей похилого віку україни як передумова здійснення патронажної роботи: теоретичні аспекти (2016)
Горішна Н. - Феномен соціального підприємництва: сутність і критерії (2016)
Горленко В. - Зарубіжний досвід розвитку ІК-компетентності вихователів дошкільної освіти (2016)
Гуменюк С. - Фахова підготовка майбутніх учителів фізичної культури засобами інноваційних технологій – вимога часу (2016)
Данко Д. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до застосування медико-соціальних технологій в роботі з "дітьми групи ризику", Сойма Н. (2016)
Довганич М. - До питання застосування аудіолінгвального методу навчання іноземних мов (2016)
Зобенько Н. - Сучасний стан дитинства в Україні (2016)
Ігнатенко Н. - Методика застосування технології проблемного навчання при вивченні історії в школі (2016)
Іконнікова М. - Особливості професійної підготовки філологів в університетах Німеччини (2016)
Калаур С. - Педагогічний потенціал загальнонаукових принципів, покладених в основу системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів (2016)
Кампов С. - Співпраця сім’ї та дошкільного закладу у вихованні дітей (2016)
Канюк О. - Використання інтерактивних методів навчання студентів немовних спеціальностей у ВНЗ на заняттях з іноземної мови (2016)
Кіш Н. - Ігрові технології як ефективний засіб навчання професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців різних спеціальностей (2016)
Козубовська І - Зарубіжний досвід забезпечення освітньої рівності, Сідун Л. (2016)
Копилова С. - Технологія організації спільної діяльності суб’єктів професійної підготовки магістрів соціальної роботи (2016)
Кравчина Т. - Методичні аспекти використання рольових ігор на уроках іноземної мови (2016)
Криворучко А. - Змістово-процесуальні особливості методики підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2016)
Кучерук О. - Методологічні підходи формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів (2016)
Лещук Г. - Вплив демографічних процесів на соціальну стабільність у суспільстві, Петришин Л. (2016)
Маляр Л. - Розвиток шкільництва та мовно-літературної освіти на Закарпатті у другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2016)
Маріонда І. - Особливості вузівської підготовки фахівця фізичної культури (2016)
Мартинець Л. - Функції управління професійним розвитком учителів (2016)
Марфинець Н. - Духовний розвиток учнів у контексті реалізації змісту літературного краєзнавства в сучасній школі (2016)
Меркулова Н. - Управлінські відносини в системі соціальної роботи, Мільчевська Г. (2016)
Мовчан Л. - Формування іншомовної лексичної компетентності студентів Швеції (2016)
Нагорняк С. - Структура, критерії, показники та рівні сформованості правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство (2016)
Олійник Г. - Критерії, показники та рівні сформованості майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності (2016)
Олійник К. - Формування професійної ідентичності соціальних працівників за допомогою тренінгів (2016)
Оліховська Л. - Теоретичні основи професійного самовизначення: психологічний аспект (2016)
Омельчук О. - Особливості використання пpoблeмного нaвчaння в умoвax пiдгoтoвки шкoляpiв зa тexнoлoгiчним пpoфiлeм (2016)
Опачко М. - Дидактичний менеджмент: філософський аспект сутності поняття (2016)
Парфанович А. - Історичні умови розвитку та соціальні характеристики міжстатевих стосунків молоді (2016)
Патинок О. - Становлення відповідальності як професійно значущої якості майбутнього фахівця соціальноїсфери: психологічний аспект (2016)
Повідайчик О. - Функції науково-дослідницької діяльності в системі соціальної роботи (2016)
Поліщук В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників США до вивчення полікультурного середовища як складова формування міжкультурної компетентності (2016)
Поліщук Ю. - Соціальне виховання учнівської молоді як важлива педагогічна проблема (2016)
Попадич О. - Методики формування правових знань майбутніх магістрів педагогіки, викладачів вищої школи під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Попик Ю. - Організація діяльності інтегрованих соціальних служб в територіальних громадах (2016)
Постригач Н. - Модель підготовки вчителя, орієнтованої на школу в Греції (2016)
Розлуцька Г. - Виховний потенціал журналу "Душпастир" (2016)
Розман І. - Теоретико-літературні поняття: необхідність розуміння художніх творів та явищ літературного процесу (2016)
Рокосовик Н. - Зарубіжний досвід підготовки педагогів засобами дистанційного навчання (2016)
Романишина О. - Методологічн підходи формування професійної ідентичності майбутніх учителів засобами інформаційних технологій (2016)
Романовська Л. - Праксеологічний підхід до підготовки майбутніх працівників соціальної сфери (2016)
Рум’янцева К. - Впровадження математичних методів у професійну підготовку майбутніх економістів (2016)
Рюль В - Мобільність молоді на пограниччі (на прикладі України, Польщі та Угорщини), Бартош О. (2016)
Савельчук І. - Суб'єктивні передумови розвитку середовища підготовки соціальних працівників (2016)
Сивохоп Е. - Формування професійно-особистісних компетентностей фахівця фізичної культури (2016)
Синякова В. - Соціально-педагогічний і психологічний супровід гендерного виховання школярів (2016)
Сікора Я. - Реалізація змішаного навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Слозанська Г. - Взаємозв’язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування (2016)
Слюсаренко О. - Поняття "лідер" і "лідерство" в сучасній науковій літературі (2016)
Смужаниця Д. - Перекладні методи у навчанні іноземних мов (2016)
Смук О. - Інкультурація та формування етнонаціональної ідентичності українця в умовах глобалізації (2016)
Cтойка О. - Зміни напрямків діяльності та структури американської вищої школи (2016)
Товканець О. - Менеджмент освіти в політиці формування європейської освітньої стратегії (2016)
Товт В. - Підвищення професійної майстерності вчителя фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Цимбровська Х. - Лінгвопрагматичні особливості фахового мовлення у змісті формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні майбутніх педіатрів (2016)
Шандор Ф. - Сакралізаційні та секулярізаційні тенденції в суспільстві ризиків (2016)
Шостакович-Корецька Л. - Інформованість про стигму і дискримінацію, що пов’язані з віл-інфекцією серед студентів-медиків, Шевченко-Макаренко О., Ревенко Г. (2016)
Юрченко А. - Віртуальна лабораторія як складова сучасного експерименту, Хворостіна Ю. (2016)
Онуфрів А. - Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному академічному спілкуванні майбутніх маркетологів на основі презентації (2016)
Вихідні дані (2016)
Бельская А. А. - Повышение безопасности от нелегальной маршрутизации международного трафика в С8М сетях, Гуйда А. Г., Юхимчук Р. А. (2012)
Брагін А. С. - Метод підвищення точності позиціонування мобільних абонентів, Новіков В. І., Прищепа Т. А., Понедільченко Р. С. (2012)
Валуйський С. В. - Методика оцінки зв'язності вузлів епізодичних радіомереж із телекомунікаційними аероплатформами (2012)
Кірчу П. І. - Метод синтез комбінованої адаптивної системи керування БПЛА (2012)
Козловський В. О. - Аналіз функціонування авіаційного пошуку та рятування в Україні із застосуванням системного підходу, Гурник А. В., Шабала В. І. (2012)
Кузьмичов А. І. - Сервіс-менеджмент: задачі і моделі оптимального управління запасами, Шмирко Т. П. (2012)
Кривенко Н. И. - Приближенные методы расчета температуры в двумерном теле (2012)
Лисенко О. І. - Приклади побудови математичних моделей оптимальних фільтрів первинних сигналів в сенсорних телекомунікаційних системах, Афанасьєва Л. О. (2012)
Лисенко О. І. - Підвищення структурно-інформаційної надійності безпроводових епізодичних мереж, Валуйський С. В. (2012)
Лисенко О. І. - Застосування алгоритму з нечіткою логікою для управління чергами в мережах ТСР/ІР, Новіков В. І. (2012)
Лутчин Т. М. - Виявлення відхилень рівнів електроспоживання шляхом використання вейвлет - перетворень (2012)
Міляєв Ю. П. - Технологія синхронної цифрової ієрархії для телекомунікаційних транспортних мереж, Бельська О. А., Ковшик А. Г. (2012)
Сулейманов В. М. - Математичні моделі вставок постійного струму в розрахунках усталених режимів електричних систем, Кацадзе Т. Л. (2012)
Алєксєєва І. В. - Моделювання режимів роботи безпроводових сенсорних мереж, Фуртат О. В., Нечипоренко І. О. (2012)
Петрова В. М. - Попередній якісний аналіз властивостей комбінованої моделі вітросонячної енергосистеми для електропостачання диспетчерської установи аеропорту, Дрига Н. Д., Чорна Ю. С. Бойко Т. Г. (2012)
Петрова В. М. - Оцінка економічної та термодинамічної ефективності робочого циклу двигуна, який працює на біодизпаливі, Гуйда О. Г., Бойко Т. Г., Чорна Ю. С. (2012)
Пархоменко В. Л. - Метод побудови системи зв'язку на основі ІР-технологій, Алєксєєва І. В., Лемеш С. Б. (2012)
Прищепа Т. О. - Застосування експертно-моделюючих систем для розв'язання задачі частотно-територіального планування безпроводових мереж (2012)
Танкевич Є. М. - Математичне моделювання процесів намагнічування осердь трансформаторів струму, Лутчин М. М. (2012)
Туровець Ю. С. - Потенційний ризик ураження техногенно-небезпечного об'єкту в локальному конфлікті (2012)
Чеканова І. В. - Система управління еколого-економічними ризиками у Збройних Силах України (2012)
Чумаченко С. М. - Особливості побудови мережі екологічного моніторингу Військово-морських сил Збройних Сил України, Сорокін А. Н. (2012)
Чолишкіна О. Г. - Часткові випадки лінійних комбінацій В-сплайнів для задач згладжування та масштабування послідовностей, Колганова О. О., Негода А. М. (2012)
Шелевицький І. В. - Інформаційна технологія підтримки тестового контролю зі сплайн-моделями ІКТ, Дубан Р. М. (2012)
Шматков В. О. - Методика лабораторно-модельних випробувань накладок гальмівних барабанного та дискового гальма трамвайних вагонів, Яблонський Р. Ф. (2012)
Шутко В. М. - Побудова характеристик виявлення супутникового сигналу з наявністю ефекту багатопроменевості, Конін В. В., Юрчук А. О. (2012)
Шутко М. О. - Інформаційна технологія визначення морфологічних параметрів еозинофілів, Медведєв Д. Г. (2012)
Нечипоренко О. М. - Математична модель релейної цифрової системи автоматичного регулювання (2012)
Бондаренко А. В. - Концепция выбора оптимального состава буксирного флота порта, Некрасов В. А., Ястреба А. П. (2015)
Волков Ю. В. - Cварка и родственные процессы в судостроении, Соловых Е. К., Агеев М. С. (2015)
Доронін В. В. - Метод розширення функціональних можливостей Ecdis/Inland Ecdis за рахунок взаємного функціонування з РЛС у режимах контролю і діагностування, Алєйніков М. В. (2015)
Давыдов В. С. - Принципы построения современных комплексов ориентации и навигации автономных подводных аппаратов с использованием гидроакустических систем, Богомья В. И., Демичев В. В. (2015)
Воробей В. И. - Исследование динамики обучающегося обнаружителя радиолокационных сигналов в условиях воздействия различных помех (2015)
Калиниченко И. В. - Получение пара на судне тепловым насосом, Андреев А. А., Андреева Н. Б. (2015)
Кожевникова Е. Е. - Повышение ресурса судовых насосов на основе комбинированной технологии восстановления, Агеев М. С., Чиграй С. Л. (2015)
Кропивницький В. С. - Обґрунтування укомплектованості малого пожежно-рятувального судна пожежно-технічним обладнанням, Ларін О. М. (2015)
Лісовал А. А. - Каталітична нейтралізація вихлопу газового двигуна, Свистун Ю. А. (2015)
Михеев А. И. - К вопросу о пороге хладноломкости судостроительных корпусных сталей (2015)
Свиридов В. І. - Аналіз основних дефектів при роботі насосних агрегатів (2015)
Ларін О. М. - Застосування суден на повітряній подушці та транспортних засобів під час повені та паводку на території України, Баркалов В. Г., Донський Д. В. (2015)
Боняр С. М. - Зацікавленість підприємств у підвищенні конкурентоспроможності внутрішніх водних шляхів України, Валявська Н. О. (2015)
Бабина О. Є. - Системно-гуманізаційна парадигма формування та реалізації потенціалу транспортного підприємства (2015)
Горбань А. В. - Специфіка перевезень і виконання робіт повітряним транспортом УРСР та їх динаміка у 1960-1980 рр. (2015)
Гилка У. Л. - Можливості застосування нових методичних підходів до аналізу діяльності морських портів (2015)
Євтушевська О. А. - Внутрішній контроль як елемент фінансово-економічної безпеки підприємств водного транспорту (2015)
Карпенко О. О. - Обґрунтування ефективності кластеризації транспортно-логістичних підприємств (2015)
Ковова І. С. - Напрямки вдосконалення державного механізму забезпечення економічної стійкості малих підприємств (2015)
Мельник О. В. - Внутрішній водний транспорт у світовій системі перевезень (2015)
Лебедко С. А. - Економічна безпека підприємства у контексті сталого розвитку (2015)
Онищенко С. П. - Обгрунтування ефективності використання технології CNG для доставки природного газу морем, Лужанська М. О. (2015)
Шкляр В. В. - Перспективи розвитку транспортної галузі в умовах глобалізації економіки (2015)
Стрілок І. І. - Особливості рейтингового оцінювання судноплавних компаній (2015)
Леонтьєва І. О. - Управління компетенціями воднотранспортного підприємства (2015)
Лерніченко К. В. - Стан та перспективи розвитку міського річкового транспорту (2015)
Переверзєва І. Ф. - Аналіз проблем розвитку та шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств водного транспорту Придунав’я України (2015)
Косенко Д. О. - Роль інновацій у розвитку сучасних підприємств водного транспорту (2015)
Алишанов Фаіг Фархад огли - Формування логістичної стратегії управління підприємством водного транспорту (2015)
Гейлик А. В. - Математические методы исследования показателей эффективности (2015)
Вильдяева Л. Н. - Автоматизированный расчет центра тяжести судна при погрузке и в условиях мореплавания с учетом коэффициентов аппроксимации кривых, Блиндарук А. А. (2015)
Ткаченко О. І. - Моделювання системи підготовки фахівців на основі мереж Петрі, Ткаченко О. А., Ткаченко К. О. (2015)
Дєнєжко С. А. - Модель подіє-керованої архітектури обробки подій (2015)
Скиданчук С. А. - Методика використання навчального симулятора "Управлiння головним двигуном судна з аварiйного поста" в процесi пiдготовки майбутнiх бакалаврiв-судномеханiкiв (2015)
Велигдан Н. В. - Про зміни у викладанні дисципліни "Охорона праці в галузі", пов’язані з євроінтегаційними процесами в Україні, Лопатюк С. П. (2015)
Скляренко І. Ю. - Методологія вивчення відомчих навчальних закладів в Україні (1922-1964 рр.) як історико-педагогічного явища (2015)
Лупіна Т. О. - Задачі про вільні коливання cуден (2015)
Автори випуску (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Алексєєва І. В. - Развитие метода оптимизации ретрансляции в заачах повышения эффективности технологии LTE ADVANCED, Борисенко Д. В. , Кисельов В. Б. (2013)
Афанасьєва Л. О. - Геометрична візуалізація атак на сигнали у бездротових телекомунікаційних сенсорних мережах, Лемеш С. Б. (2013)
Дедух Я. С. - Обнаружение источников шума при низком уровне фоновых шумов с использованием беспроводных многоячеистых систем мониторинга, Сергийчук И. М. (2013)
Кучерук О. О. - Новітні технології і транспортна інфраструктура міста Києва, Шутко В. М (2013)
Лисенко О. І. - Розвиток методу підвищення продуктивності мобільних радіомереж на основі БПЛА, Семенченко А. І. , Кірчу П. І. , Валуйський С. В. (2013)
Лисенко О. І. - Методика оцінки показників функціонування епізодичних радіомереж із телекомунікаційними аероплатформами, Валуйський С. В., Романюк А. В. (2013)
Лысенко А. И. - Протокол маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях на основе использования географической и сигнальной информации, Козленко Н. Н. (2013)
Нечипоренко О. М. - Оптимізація динамічних процесів цифрової системи автоматизованого контролю, Лєбєдєв К. А. (2013)
Новіков В. І. - Аналіз методів активного управління чергами в мережах TCP/IP (2013)
Петрова В. М. - Методика побудови телекомунікаційних ліній зв’язку з обладнанням DWDM , Воловик В. А. , Гуйда О. Г. (2013)
Прищепа Т. О. - Метод застосування мереж Петрі для формування оптимальних експертних оцінок при моделюванні телекомунікаційної системи, Петрова В. Н. , Дрига Н. Д. (2013)
Прищепа Т. О. - Методи оцінки границь досяжності значень показника якості телекомунікаційної системи зони лиха в умовах деструктивних впливів (2013)
Савченко А. С. - Обеспечение устойчивости системы управления телекоммуникационной сетью , Холявкина Т. В. , Гуйда А. Г. (2013)
Семенченко А. І. - Метод підвищення структурно-інформаційної зв’язності мобільних безпроводових сенсорних мереж, Алєксєєва І. В. , Ковшик А. Г. (2013)
Чумаченко С. М. - Методика розробки бази даних авіаційних інцидентів для автоматизованої системи підтримки прийняття рішень під час проведення авіаційного пошуку і рятування, Валуйський С. В. , Дяченко Д. М. (2013)
Чумаченко С. М. - Контроль излучающих технических средств телекоммуникационных систем сенсорными сетями, Великий А. А., Кисельов В. Б. (2013)
Шматков В. О. - Методика оцінювання температурних режимів електрообладнання рухомого складу міського електротранспорту (2013)
Шматков В. О. - Тенденции развития автономных безрельсовых транспортных средств (2013)
Содержание (2015)
Фиалко Е. В. - Клинические случаи применения материала Amaris Gingiva (VOCO) (2015)
Антоненко М. Ю. - Методологія формування груп ризику для первинної профілактики карієсу зубів при ортодотничному лікуванні дітей і підлітків, Зелінська Н. А., Шумінська Т. А., Мельничук Т. А. (2015)
Шварцнау Е. Г. - Состояние твердых тканей зубов и пародонта у студентов медицинских учебных заведений, Ковач И. В. (2015)
Хлебас С. В. - В помощь доктору и пациенту! Рекомендации по работе с материалом для реминерализации твердых тканей зубов "Зуремин-CaPF" (2015)
Павленко К. И. - Клинико-диагностические подходы при образовании трещин на поверхности эмали зуба (2015)
Назарян Р. С. - Применение компьютерной томографии в терапевтической стоматологии, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В., Сухоставец Е. В. (2015)
Сидельникова Л. Ф. - Особенности лечения симптома кровоточивости при воспалительных заболеваниях пародонта у лиц молодого возраста, Мялковский К. О. (2015)
Jeffcoat M. K. - Использование биорастворимого чипа с хлоргексидином для лечения пародонтита у взрослых: клинические и рентгенологические результаты, Palcanis K. G., Weatherford T. W. , Reese M., Geurs N. C. , Flashner M. (2015)
Різник Ю. Б. - Вплив ендотеліну-1 – маркера дисфункції ендотелію на стан мікродинаміки тканин пародонту при генералізованому пародонтиті (2015)
Політун А. М. - Клінічна оцінка стану тканин пародонту у вагітних, Яковець О. В. (2015)
Скиба А. В. - Состояние костного метаболизма и стоматологический статус детей с сахарным диабетом I типа, Деньга О. В. (2015)
Борисенко А. В. - Порівняльне дослідження ефективності протизапальної композиції та препарату "Тантум Верде®" в комплексній терапії хворих на генералізований пародонтит, Куваєв О. С., Столяр В. Г., Мялківський К. О. (2015)
Мазур І. П. - Вітамін D: метаболізм, функції та важливість для організму людини. Роль у патогенезі генералізованого пародонтиту. Частина 2, Новошицький В. Є. (2015)
Коленко Ю. Г. - Алгоритм організації діагностики передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота (2015)
Мєдвєдєва М. Б. - Проблема резистентності до антимікотиків при лікуванні кандидозу порожинин рота (2015)
Ковач И. В. - Применение мукозального геля "Квертулин" в комплексном лечении поражений слизистой оболочки полости рта при острых формах лейкемии у детей, Хотимская Ю. В. (2015)
Скрипник Ю. В. - Підходи до забезпечення психологічного комфорту дітей із ЗПР під час стоматологічного прийому, Бучинська Т. О., Якубова І. І. (2015)
Білищук Л. М. - Клінічна ефективність карієспрофілактичних комплексів у 7-річних дітей зі зниженим мінералізуючим потенціалом ротової рідини (2015)
Тимофеев А. А. - Сравнительная характеристика ненаркотических анальгетиков, применяемых при переломах нижней челюсти, Фесенко Е. И., Максимча С. В., Блинова В. П. (2015)
Тимофеев А. А. - Морфологическая диагностика злокачественных опухолей больших слюнных желез, Туффаха Муин С. А., Гичко С. Г., Зарицкая В. И., Снисаревский П. П., Беридзе Б. (2015)
Халецкая В. М. - Общая характеристика нарушений прикуса у детей с врожденными аномалиями челюстно-лицевой области, Ковач И. В. (2015)
Тимофеев А. А. - Нейропатия лицевого нерва в результате его ишемизации после паротидэктомии, Кривошеева А. И. (2015)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений в дентальной имплантации, Тимофеев А. А. (2015)
Костенко Є. Я. - Комплексна методика судово-медичної експертизи укушених ран і слідів, залишених зубо-щелепним аппаратом (2015)
Сіренко О. Ф. - Експериментальне моделювання напружено-деформованого стану незнімної ортопедичної конструкції з опорою на дентальний імплантат та абатмента методом кінцевих елементів (2015)
Jean Francois Deche - Тому що все кольорове виглядає краще (2015)
Михайленко Т. М. - Ефективність нового комплексу професійної та індивідуальної гігієни ротової порожнини в осіб, які користуються знімними конструкціями зубних протезів на основі клініко-мікробіологічних показників (2015)
Оснач Р. Г. - Рентгенологічна денситометрія щелеп при оцінці швидкості ортодонтичного переміщення зубів, Лисенко О. С., Паливода І. І. (2015)
Антоненко М. Ю. - "Круглий стіл" як інноваційний педагогічний метод формування клінічного мислення лікарів стоматологів у післядипломній освіті, Саяпіна Л. М., Мельничук Т. А., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2015)
Алєксєєва І. В. - Функціональна модель системи управління радіомереж, що самоорганізовуються, Гаркавий Д. С., Гуйда О. Г. (2014)
Алєксєєва І. В. - Класифікація та порівняння протоколів маршрутизації в бездротових сенсорних мережах, Пашинський Д. М. (2014)
Воловик В. А. - Стійкий канал зв’язку в мобільних мережах з самоорганізацією, Петрова В. М. (2014)
Заплатинський В. М. - Аналіз підготовки школярів та студентів з питань безпеки, здоров'я та цивільного захисту в Україні та зміни змісту в зв’язку із виникненням військових загроз (2014)
Заруцька А. А. - Методи синхронізації у безпроводових сенсорних мережах, Макарук Б. М., Георгін Д. А., Дрига Н. Д. (2014)
Збарський Л. В. - Переваги легкорельсового транспорту та можливість його використання в Україні, Яблонський Р. Ф. (2014)
Кисельов В. Б. - Бесконтактный контроль массы текстильных полотен с помощью импульсного облучения ультразвуком (2014)
Лысенко А. И. - Метод построения оптимальных траекторий с альтернативой, Тачинина Е. Н. (2014)
Лисенко О. І. - Використання економічної діагностики у стратегічному управлінні підприємствами оборонного призначення, Семенченко А. І., Чеканова І. В. (2014)
Новіков В. І. - Метод та алгоритм кодування відеоінформації в прикладних телевізійних системах із мінімальною пропускною здатністю каналу та максимальній якості передачі відеоінформації, Наземнов В. В. (2014)
Новіков В. І. - Метрики вартості з´єднання та прогресу для вирішення завдань маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах (2014)
Прищепа Т. О. - Метод і алгоритми визначення координат об’єктів в бездротовій сенсорній мережі на базі технології ZIGBEE, Лєнь В. Є. (2014)
Прищепа Т. О. - Порівняльний аналіз форматів передачі інформації у безпроводових сенсорних системах на безпомилковість (2014)
Серьогін О. О. - Охлаждение оборотной воды сахарного завода с использованием грунтовых контуров тепловых насосов, ОсьмакО. О., Рябоконь Н. В. (2014)
Серьогін О. О. - Компенсационная система снижения теплопотерь зданий, ОсьмакО. О., Рябоконь Н. В, Сегай. А. М. (2014)
Уряднікова І. В. - Закономірності виникнення техногенних та екологічних ризиків на об’єктах критичної інфраструктури (2014)
Чумаченко С. М. - Оцінювання збитку для людей та природного середовища у разі ураження техногенно-небезпечного об’єкту, Туровець Ю. С. (2014)
Чумаченко С. М. - Концепція автоматизованої краудсорсингової системи моніторингу надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури міста, Валуйський С. В., Тесленко О. М., Лисенко О. І. (2014)
Шевченко В. Л. - Дистанційний моніторинг людини в надзвичайній ситуації (2014)
Дубко В. А. - Элементи стохастической аналитической механики. Аналог теоремы Лиувилля (2014)
Амалян А. В. - Методологічні підходи до класифікації знижок і бонусів для цілей обліку (2015)
Петренко М. П. - Економіка міста на мапі каузального поля сучасної урбаністики (2015)
Атаманчук Ю. М. - Інтегруючі складові економічного потенціалу підприємств аграрного виробництва (2015)
Орел В. М. - Підвищення ефективностi виробництва свинини як один із факторів конкурентоспроможності продукції тваринництва (2015)
Петричко М. М. - Теоретичні засади функціонування системи адміністрування в Україні (2015)
Мельник Ю. М. - Розбудова соціальних зв'язків підприємств агропродовольчої сфери, Ніколюк О. В. (2015)
Орленко О. В. - Ефективність інструментів просування круп’яної органічної продукції на вітчизняні та європейські ринки в умовах глобалізації (2015)
Ботвіна Н. О. - Роль фінансової політики забезпечення сталого розвитку агросфери (2015)
Федорчук І. В. - Інвестиційний клімат України: чинники формування та напрями щодо його покращення (2015)
Максименко А. Г. - Інституціональне забезпечення формування кадрового потенціалу аграрного сектору економіки (2015)
Коломоєць О. В. - Декомпозиція митної функції сучасної Української держави (2015)
Макарова А. О. - Методологічні колізії та практичні реалії менеджменту соціальної роботи в сучасній Україні (2015)
Кузькіна Т. В. - Практичні цілі міжнародного співробітництва в контексті системного аналізу, Правоторов С. Б. (2015)
Белоусова С. В. - Реалии и перспективы сотрудничества Украины и Германии: экономические и правовые аспекты, Дикий А. В. (2015)
Прохорчук С. В. - Управління розвитком інноваційної системи регіону (2015)
Корнієцький О. В. - Теоретичні засади розвитку регіональних та міжрегіональних транспортно-логістичних систем (2015)
Бойко В. І. - Методичні засади оцінки програм у методології управління сфери культури (2015)
Бабій І. В. - Алгоритм моніторингу процесів реструктуризації на підприємстві (2015)
Лазаренко Д. А. - Використання автоматизованих інформаційних систем в процесі прийняття управлінських рішень (2015)
Берегова В. В. - Еколого-економічний аналіз інвестиційних проектів підприємств, Сілецька Н. В. (2015)
Іванов А. М. - Перспективи розвиткумоського круїзного туризму в Україні, Саламатіна С. Є. (2015)
Марченко О. А. - Сучасна оцінка регіональної структури туристичного потенціалу Запорізької області (2015)
Морозов Р. В. - Теоретичні аспекти зрівноваженого розвитку галузі рисівництва в Україні (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Grytsyk N. - Implementing European standards in the ESP curriculum for students of non-linguistic specialities in Ukrainian universitiesї (2016)
Kobyakova I. - Teaching translation: objectives and methods, Shvachko S. (2016)
Tumak O. - The survey of English textbooks used in female schools in Bukovyna (1900 – 1918) (2016)
Bedrych Y. - Metaphors of inclusive semantics in the language of science (2016)
Dmitrenko N. - The implementation of problem-based learning in Ukrainian higher educational institutions (2016)
Lytovchenko I. - Corporate university as a form of employee training and development in American companies (2016)
Feschuk A. - Conceptual basis of professionally oriented foreign language training of future specialists in applied mechanics (2016)
Chesnokova A. - Long-term research assessing in the humanities: a case study, Zyngier S., Van Peer W. (2016)
Antonova M. - Enumeration as a means of financial markets data representation (2016)
Hodlevska K. - European dimension of professional training of primary school teachers in Hungary: experience for Ukraine (2016)
Voyevutko N. - Methods of using immersion teaching modern Greek language in a higher education, Kuligina O. (2016)
Gryshchenko Y. - The concept of fate in American science fiction literature (2016)
Ogienko O. - Facilitation in the context of pedagogical activities (2016)
Hryshyna O. - The interactive testing in the English for specific purposes teaching in non-linguistic universities (2016)
Simpson A. J. - The successful incorporation of blended learning into the language curriculum (2016)
Камінська Т. М. - Вплив асиметрії інформації на якість медичних послуг (2015)
Носик О. М. - Непрацюючий людський капітал в Україні: зміст та наслідки (2015)
Пронкіна Л. І. - Конкурентоспроможність та якість продукції підприємств:взаємозв’язок змісту та управління (2015)
Тимошенков І. В. - Узагальнюючі характеристики стану і результатів дії інститутів суспільства (2015)
Марченко О. С. - Інституціоналізація нової економіки масової співпраці: проблеми та зарубіжний досвід (2015)
Губін К. Г. - Розбудова правової економіки на базі української системи формування доходів населення: реальність чи фікція? (2015)
Гриценко О. А. - Верховенство права в контексті економічної теорії (2015)
Вовк І. А. - Як право впливає на економічні відносини: аналіз стадії правового регулювання (2015)
Hrytsenko O. A. - "Economic imperialism": from A. Monkretien to the modernity (2015)
Shevchenko L. S. - Concepts of human development in contemporary economics (2015)
Marchenko О. S. - Nanoeconomics as the economic theory of human behavior in the globalizing world (2015)
Nabatova O. O. - Behavioral economics: the main achievements and prospects of development (2015)
Levkovets О. М. - The science and scientific resources as sources of intellectual capital formation: contemporary contradictions of development (2015)
Kaminska Т. М. - Social and economic modernization and health protection in Ukraine (2015)
Nechyporuk L. V. - A system of factors inbluencing formation of demand for insurance services (2015)
Gubin K. H. - Institutionalization of population incomes in Ukraine upon the pattern of countries with legal economy (2015)
Ovsienko О. V. - Inequity in realization of social and economic rights in Ukraine (2015)
Chupryna О. О. - Impact of powerty and social inequity on economic growth and economic development of Ukraine, Chupryn К. S. (2015)
Пашков В. М. - Діяльність омбудсмена з прав пацієнтів як засіб регулюючого впливу держави (2015)
Давидюк О. М. - Відмежування технології та винаходу: господарсько-правовий аспект (2015)
Ваксман Р. В. - Реклама алкогольних напоїв: питання до чинного законодавчого забезпечення (2015)
Кудрявцева В. В. - Проблеми функціонування інвестиційного ринку в Україні (досвід іноземних країн) (2015)
Остапенко Ю. І. - Становлення господарського права та законодавства України на початковому етапі її незалежності (2015)
Shvydka T. I. - Directions of the economic and legal policy regarding demonopolization of the national economy (2015)
Возна В. О. - Проблеми законодавчої систематизації організаційно-господарських повноважень муніципальних органів (2015)
Карасава О. П. - Порука як спосіб забезпечення виконання кредитних зобов’язань: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Рудяга І. М. - Систематизація законодавства України про залізничний транспорт: постановка питання (2015)
Харківська К. В. - Роль правових засобів у забезпеченні свободи комерційної діяльності (2015)
Шпаков В. В. - Механізми державного регулювання господарської діяльності:постановка проблеми (2015)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2015)
Вихідні дані (2015)
Заруцький Я. Л. - Хірургічне лікування постраждалих з приводу поєднаної краніо–абдомінальної травми у гострому періоді травматичної хвороби, Ткаченко А. Є. (2015)
Андрєєв О. А. - Шляхи об’єктивізації легкої черепно–мозкової травми в гострому періоді, Скобська О. Є., Каджая Н. В. (2015)
Лазирский В. А. - Результаты гастропластики c использованием илеоцекального сегмента кишечника после комбинированной гастрэктомии (2015)
Насташенко І. Л. - Ендоскопічна папілектомія (2015)
Дмитренко О. П. - Хірургічне лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (2015)
Дужий І. Д. - Гормонально–генетичний скринінг у хворих за виразкової гастродуоденальної кровотечі, Романюк А. М., Линдін М. С., Братушка В. В., Дубницький В. Ю., Шевченко Ю. Ю., Харченко С. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Морфологічні особливості м'язово–апоневротичних тканин передньої черевної стінки у хворих на морбідне ожиріння, Гомоляко І. В., Кондратенко Б. М., Москаленко В. В. (2015)
Кустрьо В. І. - Удосконалення та вибір методу колостомії в лікуванні хворих з приводу гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Лангазо О. В. (2015)
Костирной О. В. - Зміни лікувальної програми при гострому панкреатиті, Косенко А. В., Iмад Мохамед Абдел С. К. Байомi (2015)
Пилипчук В. І. - Місце панкреатодуоденальної резекції у хірургічному лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту, Шевчук І. М., Яворський А. М., Дирів О. Л. (2015)
Шейко В. Д. - Апоптоз та некроз циркулюючих нейтрофільних гранулоцитів у хворих за високого ризику виникнення післяопераційного перитоніту, Ситнік Д. А., Шкурупій О. О. (2015)
Мошківська Л. В. - Легеневі ускладнення у дітей, оперованих з приводу вроджених вад серця в умовах штучного кровообігу, Настенко Е. А., Головенко О. С., Лазоришинець В. В. (2015)
Калабуха І. А. - Ефективність алгоритму надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень, Маєтний Є. М., Хмель О. В., Іващенко В. Є. (2015)
Саидова Ф. Х. - Аутоиммунные реакции у пациентов при заболеваниях щитовидной железы, Шахсуваров О. М., Гусейнов Р. Г., Ахмедова Л. М., Асланова Ж. Б. (2015)
Артеменко В. Ю. - Прогнозування "тяжкої" інтубації трахеї у пацієнтів при гнійно–запальних захворюваннях щелепно–лицевої ділянки, Буднюк О. О. (2015)
Аксьонов О. А. - Роль ендоскопічної мамодуктоскопії в комплексній діагностиці внутрішньопротокових новоутворень грудної залози (2015)
Кононенко О. А. - Критерії оцінки та результати лікування ятрогенних пошкоджень сечоводів у хворих онкологічного профілю, Стаховський Е. О., Вукалович П. С., Войленко О. А., Стаховський О. Е., Вітрук Ю. В., Чепурнатий М. В. (2015)
Король С. О. - Комплекс лікувальних заходів в системі надання медичної допомоги пораненим з приводу вогнепальних та мінно–вибухових уражень стопи (2015)
Бызов Д. В. - Техника экспериментального стентирования сосудов для исследований in vivo, Чиж Н. А., Михайлова И. П., Салогуб С. Д., Сандомирский Б. П. (2015)
Усенко А. Ю. - Тотальная панкреатодуоденэктомия с резекцией печеночной артерии и воротной вены по поводу рака головки поджелудочной железы, Скумс А. В., Сердюк В. П., Данилец А. О., Симонов О. М. (2015)
Никульников П. И. - Хирургическое лечение аортокавальной фистулы на фоне расслаивающей инфраренальной аневризмы брюшной части аорты, Быцай А. Н., Яценко А. И., Бурая И. Б. (2015)
Игорь Владимирович Иоффе к 60–летию со дня рождения (2015)
Николай Николаевич Милица к 60–летию со дня рождения (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Mosyakin S. L. - Quinoa as a promising pseudocereal crop for Ukraine, Schwartau V. V. (2015)
Pylypenko L. A. - Breeding and usage of sugar beet cultivars and hybrids resistant to sugar beet nematode Heterodera schachtii, Kalatur K. A. (2015)
Furdуchko O. І. - The importance of agroecology in the process of well-balanced agrosphere formation, Demyanуuk O. S. (2015)
Korobkova K. S. - Recent data on the causative agent of pale green dwarf (Acholeplasma laidlawii var. Granulum Incertae sedis) in Ukraine: pathogenicity and virulence factors and host reactions, Patyka V. P. (2015)
Velichko V. A. - Regulation of nitrogen-carbon interactions in agroecosystems in the forest-steppe zone of Ukraine, Demidenko О. V. (2015)
Medvedev V. V. - Soil Spatial Heterogeneity and Systems of Agriculture (2015)
Trufanov O. V. - Detection of antibiotics, active against Bacillus subtilis, in grain and feed, Kotyk А. M., Trufanova V. A., Tereshchenko О. V., Zhukorskiy О. M. (2015)
Kulibaba R. A. - Transforming growth factor β1, pituitary-specific transcriptional factor 1 and insulin-like growth factor I gene polymorphisms in the population of the Poltava clay chicken breed: association with productive traits, Tereshchenko A. V. (2015)
Fateev A. I. - Influence of humus acids on mobility and biological availability of iron, zinc and copper, Semenov D. O., Smirnova K. B., Shemet A. M. (2015)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Protasov A. A. - Biogeomes of hydrosphere and land as elements of the biosphere structure (2016)
Помогайбо В. М. - ДНК оточуючого середовища: екологічний та генетичний аспекти, Орлова Л. Д., Власенко Н. О. (2016)
Kozak I. I. - Prognosis of beech stand dynamics in climate change conditions in Polish Bieszady and Ukrainian Beskydy, Parpan T. V., Kozak G. G., Kotsyuba P. G. (2016)
Коваленко І. М. - Репродукція у рослин трав’яно-чагарничкового ярусу як фактор стабілізації лісових екосистем (2016)
Лісовець О. І. - Перші знахідки Acalypha australis L. та Euphorbia maculata L. (Euphorbiaceae) на Дніпропетровщині (2016)
Buzhdygan O. Y. - Multivariate comparison of trophic networks of grassland ecosystems, Rudenko S. S. (2016)
Самохвалова В. Л. - Прогнозування рівнів вмісту мікроелементів і важких металів у ґрунтах різного генезису для оцінювання їх екологічних та продукційних функцій, Скрильник Є. В., Шедєй Л. О., Лопушняк В. І., Олійник Н. В., Самохвалова П. А., Мандрика О. В. (2016)
Мозговой Д. К. - Мониторинг последствий засухи по спутниковым снимкам высокого пространственного разрешения (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул, содержание (2017)
Ющенко К. А. - Влияние вида связующего на технологичность изготовления и свойства покрытых электродов типа Э-08Х20Н9Г2Б, Булат А. В., Скорина Н. В., Марченко А. Е., Самойленко В. И., Каховский Н. Ю. (2017)
Ермоленко Д. Ю. - Расчетная и экспериментальная оценка формирования первичной структуры металла шва с тугоплавкими инокулянтами, Головко В. В. (2017)
Власов А. Ф. - Интенсификация дуговых и электрошлаковых процессов сварки путем введения экзотермической смеси, Макаренко Н. А., Волков Д. А. (2017)
Марченко А. Е. - Экспериментальные исследования разнотолщинности покрытия электродов при опрессовке (2017)
Левченко О. Г. - Математическое моделирование химического состава сварочного аэрозоля при ручной дуговой сварке высоколегированными электродами, Безушко О. Н. (2017)
Прилуцкий В. П. - Восстановительная наплавка деталей из титанового сплава ВТ22, Ахонин С. В., Шваб С. Л., Петриченко И. К., Радкевич И. А., Руханский С. Б., Антонюк С. Л. (2017)
Жудра А. П. - Влияние режимов наплавки порошковыми лентами на геометрические параметры наплавленных валиков, Ворончук А. П., Кочура В. О., Федосенко В. В. (2017)
Марченко А. Е. - Исследование структуры жидких стекол для сварочных электродов методом ядерной магнитной спектроскопии, Скорина Н. В., Киселев М. О., Трачевский В. В. (2017)
Слободянюк В. П. - Производство сварочных материалов предприятиями корпорации "ПлазмаТЕК" (2017)
Сидлин З. А. - Контроль гранулометрического состава порошков, применяемых в производстве сварочных материалов (2017)
Бабинец А. А. - Порошковая проволока для износостойкой наплавки тонколистовых конструкций, Рябцев И. А. (2017)
Костин А. М. - Адгезионно-активные жаропрочные износостойкие материалы КМХ и КМХС, Мартыненко В. А., Малый А. Б., Квасницкий В. В. (2017)
Пустовойт С. В. - Состояние и тенденции развития рынка сварочных электродов в Украине, Скорина Н. В., Петрук В. С. (2017)
Кушнарьова М. Б. - Українське суспільство та українська популярна пісня у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: попит і пропозиція (2016)
Шевченко Н. О. - Потенціал використання древніх календарно-астрономічних об’єктів у контексті розробки туристичних маршрутів (2016)
Борисенко Т. В. - Генезис феномену "Перпетуум мобіле" (2016)
Батрак М. Г. - Регіоналістика в контексті сучасного українського мистецтвознавства (2016)
Мезіна С. С. - Українське "шістдесятництво" у контексті національного відродження ХХ століття (2016)
Денисюк Ж. З. - Сміхова основа інтернет-фольклору в реалізації його комунікативного потенціалу (2016)
Барандій А. Ю. - Зовнішні фактори у формуванні української модерної ідентичності на теренах Галичини (2016)
Гуренко Л. О. - Есхатологічні філософія та релігія духу нової драми в інтерпретації Миколи Вороного (2016)
Малюк Є. О. - Особливості відеогри як медіа (2016)
Файзулліна Г. С. - Етнокультурні мотиви у творчості українських "шістдесятників" (2016)
Довгань О. В. - Смисл в контексті тіла (тілесності): на прикладі феномену смерті (2016)
Конюкова І. Я. - Етикет як засіб виразу соціально- ритуальної комунікації (2016)
Соболєвська С. О. - Значення аматорського театру у процесах ціннісного самовираження та саморозвитку особистості самодіяльного актора (2016)
Афоніна О. С. - Прийоми "подвійного кодування" в малярстві постмодернізму (2016)
Варивода А. Г. - Народна традиція в українському церковному гаптуванні XVII–ХVIIІ ст.: релігійний та художній аспекти (2016)
Гумен О. І. - Асоціація арфістів України: діяльність, проблеми та перспективи розвитку (2016)
Ян І. М. - Театральна діяльність осередків "Просвіти" Наддніпрянщини та Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Каблова Т. Б. - Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М. В. Лисенка, Тетеря В. М. (2016)
Маслова Ю. В. - Кобзарські школи у формуванні вокальної культури України (2016)
Чупріна Н. В. - Принципи формування актуальних проектних образів 1970-х років та їх вплив на розвиток сучасної індустрії моди (2016)
Криволапов Б. М. - Живописні батальні твори Андрія Холоменюка знаменне явище в культурі та мистецтві України, Литви і Польщі (2016)
Донченко Н. П. - Творчий процес створення літературного сценарію різноманітних театралізованих форм (2016)
Смаричевська А. А. - Емі Біч та Елен Таафе Звіліч: жіночі сторінки американської камерної музики (2016)
Зайцева В. І. - Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці (2016)
Романенко А. Р. - Концертний простір Петербурга та його вплив на творче самоздійснення В. В. Пухальського (на основі спогадів митця) (2016)
Карпенко О. В. - Аналіз сучасної системи викладання дисциплін "Рисунок і живопис" в українських вищих навчальних мистецьких закладах (на прикладі м. Києва), Зеленюк О. (2016)
Папета О. В. - Творчість Олександра Шульдиженка в контексті мистецтва модернізму 1970-1980-х років, Рибка А. Р. (2016)
Бараніченко П. О. - Сучасні технології створення сценарію (2016)
Казарян А. Р. - Звукові образи Ганса Ціммера: від класики до африканського багатоголосся (2016)
Небесник А. В - Прояви постмодерн-хореографії в Україні (2016)
Ткачук Р. М. - Покращення водного режиму ґрунтів дренажно-модульних систем дворівневими регулюючими дренами, Ткачук М. М., Рокочинський А. М. (2013)
Герасімов Є. Г. - Оптимальний діаметр напірних трубопроводів насосних станцій (2013)
Пінчук О. Л. - Дослідження впливу нерівностей поверхні на гідравлічний похил оболонок-рукавів (2013)
Гурин В. А. - Оцінка надійністі бетонних гідротехнічних споруд за візуальним обстеженням, Радчук М. І. (2013)
Козішкурт С. М. - Природокористування та гідромеліорації: показники, реальність і проблеми, Козішкурт М. Є. (2013)
Романюк І. В. - Аналіз стану та напрямки удосконаленя технічної експлуатації осушувальних систем (на прикладі Рівненського міжрайонного управління водного господарства), Герасімов Є. Г., Пінчук О. Л. (2013)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення плодових насаджень на показники ґрунту, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2013)
Ольховик О. І. - Закріплення зсувонебезпечних схилів за допомогою інноваційних технологій, Ільчук О. В., Ольховик А. Л. (2013)
Балихіна Г. А. - Сценарний аналіз для оптимізації ризиків в платному водокористуванні (2013)
Кузьмич Л. В. - Оцінка надійності елементів закритої мережі осушувальних систем на прикладі осушувальної системи "Головинська" Костопільського району Рівненської області (2013)
Ольховик О. І. - Використання пристроїв вилучення вологи з атмосфери для питного водопостачання та зволоження ґрунтів, Кошмак К. M., Ольховик А. Л. (2013)
Ткачук М. М. - Аналіз нормативних документів для покращення організації і планування робіт у водогосподарському будівництві, Кириша Р. О., Радчук В. І. (2013)
Ахмедсалахеддін М. - Надійність краплинних водовипусків "Aqua traxx" при змінному режимі експлуатації за даними лабораторних досліджень, Гурин В. А. (2013)
Сиротинський О. А. - Замулення дренажних колодязів на меліоративних системах та технологія їх очищення, Прокопчук Н. М., Мельникович Є. В., Романовський В. Я., Гнатюк Д. Ю., Дідух І. В. (2013)
Поляков В. Л. - Про теоретичне обгрунтування інтенсифікації безреагентного фільтрування суспензії при постійному гідравлічному навантаженні (2013)
Бляшина М. В. - Математичне моделювання біореактора з волокнистим носієм, Саблій Л. А., Власюк А. П. (2013)
Епоян С. М. - Дослідно-промислове впровадження активованого розчину коагулянту сульфату алюмінію при підготовці питної води, Душкін С. С. (2013)
Сємака О. М. - До питання дослідження міграції суміші нафтопродуктів після техногенної аварії в м. Чернігів (2013)
Меддур М. М. - Промивання засипки пінополістирольних фільтрів (2013)
Чабан І. В. - Математичне моделювання процесів в ударно-пінному апараті з блоком термоелектричних модулів (2013)
Клепач М. І. - Аналіз та комп’ютерне моделювання автоматичного регулювання параметрів pH та Eh промислових стічних вод у змішувачі-реакторі періодичної дії, Филипчук Л. В. (2013)
Лекомцев Д. Г. - Робота досконалої нецентральної свердловини з круговим контуром живлення у анізотропного шарі ґрунту (2013)
Козар М. Ю. - Очищення стічних вод солодового заводу від фосфатів в системі анаеробно-аеробних біореакторів, Саблій Л. А. (2013)
Острянська Н. І. - Інтенсифікація гідробіологічного контролю роботи очисних споруд з допомогою комп'ютерних технологій (2013)
Ковальчук В. А. - До питання про розрахунок мембранних біореакторів, Марчук Ю. В., Ковальчук О. В. (2013)
Поляков В. Л. - Теоретичні і прикладні аспекти локального упорядкування структури незв'язних ґрунтів, Желізко В. В. (2013)
Кремез В. С. - Математичне моделювання фільтрації підземних вод в хімічно-суфозійних ґрунтах (2013)
Вечер В. В. - Боротьба з наносами на каналах, Щодро О. Є. (2013)
Кононенко Н. А. - Пошук інноваційних джерел енергії в гідросередовищі, Веклич В. В. (2013)
Токар Л. О. - Статистичне моделювання мінливості геометричних параметрів каналів (2013)
Кононенко М. О. - Проблеми безпеки функціонування ГЕС та гідротехнічних споруд від льодоутворень (кригоутворень), Мирошніченко В. М., Поташник С. І., Чмиренко О. М. (2013)
Сиротинський О. А. - Обґрунтування та дослідження технологічних параметрів процесу гідродинамічного промивання дренажних трубопроводів, Прокопчук Н. М., Форсюк С. Л., Гнатюк Д. Ю., Мельникович Є. В. (2013)
Науменко Ю. В. - Трифазний режим руху зернистого завантаження барабанного змішувача (2013)
Малащенко В. О. - Силовий розрахунок деталей з’єднання змінної жорсткості, Тимейчук О. Ю., Ніколайчук В. В. (2013)
Науменко Ю. В. - В’язка течія рідкого завантаження барабанного змішувача (2013)
Стрілець О. Р. - Обґрунтування розмірів заготовок для виготовлення пружних призматичних шпонок новими способами (2013)
Науменко Ю. В. - Псевдотемпература зернистого завантаження барабанного змішувача (2013)
Кирикович В. Д. - Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному різанні ґрунту, Нікітін В. Г. (2013)
Малащенко В. О. - Експериментальні дослідження динаміки пружних шпонкових з’єднань при періодичному навантаженні, Стрілець О. Р., Стрілець В. М. (2013)
Ліпянін В. А. - Організації мережі спортивних басейнів в системі розселення м. Рівне (2013)
Шульган Р. Б. - Експертна грошова оцінка земельних ділянок з використанням математичної моделі (на прикладі міста Рівне), Янчук О. Є., Сварицевич Т. М. (2013)
Ревуцький В. Р. - Інтегрована кадастрова система – основа раціонального природокористування (2013)
Шульган Р. Б. - Оцінка небезпеки осідань території в населених пунктах методом моделювання за умов невизначеності, Янчук О. Є. (2013)
Янчук О. Є. - Геоінформаційне забезпечення студмістечка Національного університету водного господарства та природокористування, Лагоднюк О. А., Андрійчук Р. В. (2013)
Панасюк Ю. А. - Використання критерію Байєса для математичного моделювання раціонального використання меліорованих територій (2013)
Остапчук С. М. - Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві (на прикладі Джанкойського району АР Крим), Гінда О. О. (2013)
Волощук В. А. - Відкриті інтерактивні алгоритми для теплофізичного моделювання енергоустановок (2013)
Сидорчук Б. П. - Моделювання процесу визначення оптимального положення плоских сонячних колекторів (2013)
Гаєвський В. Р. - Калібрування потенціометричного рН-давача, Кочмарський В. З. (2013)
Кундрат М. М. - Розрахунок міцності системи співдотичних підсилень елементів будівельних конструкцій, Кундрат А. М. (2013)
Морозюк С. В. - Модель гідродинамічних потоків при дезінтеграційному відпрацюванні важкопромивних розсипних родовищ, Калько А. Д., Мащенко В. А., Сідлецький В. О. (2013)
Пастухов О. В. - Аналіз основних загальнотехнічних властивостей торфів Рівненської та Волинської областей, Гнєушев В. О., Стадник О. С. (2013)
Камських О. В. - Дослідження та розробка технології зменшення негативного впливу навколишнього середовища на експлуатаційні властивості лабрадоритів (2013)
Гера Б. В. - Математичне моделювання умов неідеального теплового контакту шарів через тонке включення, Николин О. В. (2013)
Костін О. В. - Дослідження плоскопаралельної задачі еволюції границі розділу рідин в анізотропному однорідному шарі пористого середовища (2013)
Григорович В. Г. - Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва, Шаклеіна І. О., Цмоць В. М. (2013)
Можаровський В. В. - Розрахунок напружено-деформованого стану шаруватих циліндричних конструкцій із анізотропних матеріалів, Мар'їн С. А., Кузьменков Д. С. (2013)
Варнавська І. В. - Розробка теоретичних основ і технологічного рішення процесу термічного знищення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин і фільтрату полігонів твердих побутових відходів (2013)
Башева Т. С. - Визначення кількісних параметрів впливу процесу рециклінгу відходів акумуляторного електроліту на повітря робочого приміщення (2013)
Скиба Е. Е - Вибір показника якості для оцінки рівня забруднення стічних промислових та дренажних вод, Кулик М. П., Голець Н. Ю., Чабан В. Й., Богданенко О. В. (2013)
Титул, содержание (2017)
Харазишвили Ю. М. - Проблемы оценки и интегральные индексы устойчивого развития промышленности Украины с позиций экономической безопасности, Ляшенко В. И. (2017)
Кистерский Л. Л. - Децентрализация управления международными ресурсами для экономических реформ, Липовая Т. В. (2017)
Гринюк И. Н. - Модель управления дебиторской задолженностью (2017)
Шубравская Е. В. - Сценарные оценки развития сельскохозяйственного производства Украины в условиях климатических изменений и экологических ограничений, Прокопенко Е. А. (2017)
Буркинский Б. В. - Институциональные основы совершенствования отношений собственности на рекреационно-туристические ресурсы в Украине, Мартиенко А. И., Хумарова Н. И. (2017)
Грищенко А. А. - Международные экономические санкции как фактор приостановления российской экспансии по отношению к Украине (2017)
Гранатуров В. М. - Концепция "Черного лебедя": противоречия и применимость в современном бизнесе, Кораблинова И. А. (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Gaidey D. A. - Critical analyses of economic cycles theories (2014)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2014)
Савицька Н. Л. - Холістичний персоналізм як методологічна основа дослідження людини в господарському розвитку (2014)
Хмель С. Н. - Пропедевтика теории факторнопропорционального распределения стоимости прибавочного продукта, Хмель В. И. (2014)
Базылева А. И. - Оценка зарубежных рынков кредитования малих и средних предприятий (2014)
Борисова С. Е. - МФЦ как инструмент реформирования мировой финансовой системы в посткризисный период (2014)
Бусарєва Т. Г. - Чинники формування сприятливого інвестиційного клімату, Столярчук Я. М. (2014)
Герасименко Б. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку харчової промисловості України в системі евроінтеграційних координат (2014)
Горбачук В. М. - Економіка оборони (2014)
Денисова Е. Ю. - Глобальные тенденции развития международного транснационального бизнеса (2014)
Журавльов О. В. - Кількісне пом’якшення в монетарній політиці, Сердюк Г. В. (2014)
Золотько В. А. - Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Канаде и Польше и их влияние на систему учета и отчетности, Попова Н. И. (2014)
Камоцкая Н. И. - Оценка топливно-энергетического комплекса Республики Беларусь и перспективы его развития (2014)
Лига А. О. - Інноваційні особливості присутності ТНК на світовому ринку, Кузьменко С. С. (2014)
Сідоров В. І. - Функціонування та розвиток світового ринку праці в умовах глобалізації, Медова А. В. (2014)
Штанько О. Д. - Стратегії розвитку ТНК на прикладі компанії, Метцгер А. А. (2014)
Петухова В. О. - Зона вільної торгівлі як форма міжнародної економічної інтеграції (2014)
Чала Ю. В. - Специфічні проблеми міжнародної реклами та рекомендації щодо їх вирішення (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського