Ільків В. С. - Умови розв'язності нелокальних задач для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у просторах рядів Діріхле-Тейлора, Страп Н. І. (2013)
Конет I. М. - Iнтегральне зображення розв'язку мiшаної задачi для одного класу еволюцiйних рiвнянь параболiчного типу, Пилипюк Т. М. (2013)
Лінчук С. С. - Про застосовність диференціальних операторів нескінченного порядку відносно q-похідної (2013)
Лінчук Ю. С. - Дериваційні пари операторів у просторі цілих функцій (2013)
Маслюченко В. К. - Індуктивні границі, породжені парою нормованих просторів, Фiлiпчук О. I. (2013)
Маслюченко О. В. - Граничні коливання локально сталих функцій, Онипа Д. П. (2013)
Мироник О. Д. - Про нарізно неперервні відображення зі значеннями в площині Сідра (2013)
Нестеренко В. В. - Нові характеризації деяких ослаблень неперервності (2013)
Осипова О. В. - Асимптотична декомпозиція сингулярно збурених систем, Черевко І. М. (2013)
Перцов А. С. - Гарантоване оцінювання лінійних неперервних функціоналів від розв'язків бігармонічного рівняння при інтегральних операторах спостережень (2013)
Пукальський І. Д. - Крайова задача з нерівностями для еліптичних рівнянь з виродженням (2013)
Самусенко П. Ф. - Побудова періодичних розв'язків вироджених сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь із запізненням аргументу (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Дослідження майже періодичних різницевих рівнянь з неперервним аргументом, що не використовує $\mathcal(H)$-класи цих рівнянь (2013)
Статкевич В. М. - Диференціальні рівняння лінійного типу з суттєво нескінченновимірним еліптичним оператором (2013)
Чайченко С. О. - Обернені теореми теорії наближення у вагових просторах Орлича (2013)
Чуйко С. М. - Регуляризація періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу, Чуйко О. В. (2013)
Dumitru Cozma - Centers in cubic differential systems with homogeneous invariant straight lines (2013)
Шевців З. М. - Педагогічні умови формування соціально-педагогічної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної освіти (2017)
Мельник М. Ю. - Проблема обдарованості в теорії і практиці вітчизняної педагогіки в першій половині хх століття (2017)
Дідик Л. А. - Система методичного забезпечення інноваційного навчального закладу, Постова К. Г. (2017)
Маслюк А. М. - Творчість Тараса Шевченка крізь призму матеріалістичних поглядів Г. Костюка та психоаналітичних С. Балея та Я. Яреми (2017)
Рева О. М. - Застосування уточненого варіанту методу розстановки пріоритетів для встановлення коефіцієнтів значущості оцінок 12-бальної шкали, Камишин В. В., Трушковський К. Ю., Баранова М. А. (2017)
Андросович К. А. - Проект інтерактивної психолого-педагогічної підтримки процесу соціалізації обдарованих старшокласників (2017)
Волошина А. Л. - "Козацька Світлиця" як осередок міжособистісного спілкування в українському етнокультурному просторі, Олійник Л. Г., Сичевська Л. Є. (2017)
Чудакова В. П. - Психологічні відмінності персоналу освітніх організацій з позитивною та негативною інноваційністю . показника конкурентоздатності (2017)
Пастушенко С. В. - Шедеври народжуються на кінчиках дитячих пальчиків (гурток "Умілі руки") (2017)
Лисиця М. І. - "Несерйозно про серйозне або математика – це круто!" Конкурсно-розважальна програма з математики (2017)
Чорний В. О. - Адміністративно-правове регулювання освіти здібних та обдарованих дітей в Австрії, Ємець В. В. (2017)
Орехівський Є. Ф. - Таланти Полісся, Комашко К. С. (2017)
Соколовська Н. Б. - Аналіз зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю Інституту обдарованої дитини НАПН України у 2016 роц (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на лютий 2017 року (2017)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2017)
Ківалов С. В. - Портові збори в Україні: пошук оптимальної моделі конкурентної тарифної політики (2017)
Петров Р. А. - Особливості транспозиції "acquis" ЄC у правову систему України в процесі імплементації Угоди між Україною та ЄС про асоціацію та Угоди про енергетичне співтовариство (2017)
Завальнюк В. В. - Ефективність права: антропологічний та євроінтеграційний аспекти (2017)
Plotnikov O. - Defining transitional justice: scholarly debate and UN precision (2017)
Гладка О. В. - Передумови реалізації адміністративно-правової доктрини людиноцентризму (2017)
Юлдашев О. Х. - Зростання ролі асоційованої, колективної власності як перспективна тенденція в розвитку публічного регулювання відносин власності, Павленко О.В. (2017)
Сербин Р. А. - До питання про взаємодію публічної адміністрації та суб’єктів благодійництва (2017)
Вставська Т. В. - Адміністративно-правовий статус волонтерів, які брали участь в антитерористичній операції (2017)
Кудявцев О. В. - Правове регулювання діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції в Україні (2017)
Малярчук І. А. - Шляхи удосконалення вирішення податкових спорів в адміністративному судочинстві (2017)
Антошина І. В. - Інформаційна функція права як основа правової інформованості в Україні (2017)
Биков І. О. - Європейські митні стандарти (2017)
Брачук А. О. - Особливості забезпечення митної безпеки та митних інтересів в умовах спрощення митних процедур (2017)
Шевченко П. Ю. - Характеристика процедури прийняття попередніх рішень з питань визначення країни походження товарів (2017)
Дуженко С. А. - Постанова про проведення додаткової перевірки у справах про порушення митних правил: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2017)
Аверочкіна Т. В. - Щодо визначення поняття "вільна практика" для суден в морських портах України (2017)
Сокуренко О. А. - Особливості укладення договору оренди транспортних засобів (2017)
44. North sea continental shelf cases. Judgment of 20 February 1969 (2017)
Савич О. С. - 9-а Міжнародна науково-практична конференція "Морське право та менеджмент: еволюція та сучасні виклики" (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2017)
Боднар О. А. - Еволюційні підходи у формуванні моделі сільського розвитку (2017)
Гнатишин Л. Б. - Фермерські господарства Карпатського регіону України в контексті соціально-економічної доктрини їх розвитку (2017)
Дубініна М. В. - Інтрапренерство як метод формування внутрішньофірмової інноваційної інфраструктури, Сирцева С. В. (2017)
Козаченко Л. А. - Сучасний стан та передумови виникнення кризи на підприємствах молокопереробної промисловості України, Чебан Ю. Ю. (2017)
Костирко А. Г. - Сучасний стан та перспективи ринку аудиторських послуг в Україні, Гураль Ю. І. (2017)
Лункіна Т. І. - Вплив соціально-орієнтованого банківського управління на добробут населення України, Каратай Т. М. (2017)
Пісоченко Т. С. - Кoнцeптуaльнi зacaди poзвитку eкcпopтнoгo пoтeнцiaлу пiдпpиємcтв aгpoпpoдoвoльчoгo пiдкoмплeкcу, Лугова О. І. (2017)
Полторак А. С. - Оптимізація податкової політики в умовах фіскальної децентралізації в Україні, Усенко О. С. (2017)
Потриваєва Н. В. - Історичні аспекти зарубіжного досвіду розвитку лізингових відносин, Агеєнко І. В. (2017)
Шпикуляк О. Г. - Концептуальні засади прогнозування економічних процесів за методологією "Форсайт", Ходаківська О. В. (2017)
Шевчук А. В. - Економічний розвиток та технологічна сингулярність: концепція взаємозв’язку і суперечності (2015)
Шедяков В. Е. - Отчуждение труда в контексте создания предпосылок интеллектуализации деятельности (2015)
Кондратьєва Т. В. - Пастки національної економічної культури у контексті євроінтеграції та глобалізації (2015)
Собко О. М. - Теорія створення вартості підприємства в економічній і фінансовій думці: ретроспективний погляд і вектори розвитку (2015)
Галенко О. М. - Європейська модернізація українського столичного мегаполісу, Крамаренко Р. М. (2015)
Грущинська Н. М. - Геоекономічні процеси країн Південно-Східної Азії в сучасних світових умовах (2015)
Безверха І. А. - Комерційна дипломатія на сучасному етапі розвитку: основні тенденції та фактори впливу (2015)
Бірюк С. О. - Глобальний ринок спільного інвестування: виклики сучасного етапу (2015)
Левчій М. О. - Проблеми застосування міжнародних економічних санкцій: економічні наслідки для третіх країн (2015)
Петухова В. О. - Особливості інтеграційних процесів України та їх розвиток у майбутньому (на прикладі створення зон вільної торгівлі Україною) (2015)
Тимошенко І. В. - Товариства взаємного страхування як форма страхового захисту суб’єктів малого підприємництва: зарубіжний досвід (2015)
Тюпа Д. І. - Фактори формування кризи системи зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються (2015)
Кундицький О. О. - Стратегія державного регулювання імпортозаміщення в аграрному секторі України (2015)
Скудларски Я. - Транспортное биотопливо в Польше и Украине: проблемы и перспективы, Купчык А., Издебски В., Крыс П., Заёнц С., Макарчук О. Г. (2015)
Алексейчук В. О. - Регресійний аналіз виробництва хлібобулочних виробів в Україні за допомогою нейронних мереж (2015)
Кравченко О. М. - Проблеми використання понятійного апарату та класифікації діяльності в сфері ресторанного господарства (2015)
Куценко Т. Ф. - Гарантування бюджетної безпеки як стратегічний пріоритет сучасних економічних реформ в Україні, Мартінович П. Г. (2015)
Назаров М. І. - Енергоефективність та енергозбереження як ефективні інструменти підвищення конкурентоспроможності регіону (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Пропозиції щодо удосконалення механізму фінансування локальних інноваційних центрів в Україні, Сакун О. С. (2015)
Хусаінов Р. В. - Глобалізація інноваційної сфери економіки: фактори, стан та наслідки для України (2015)
Шепелєв В. С. - Регулювання ринку свинини на принципах угоди про вільну торгівлю між Україною та країнами Європейського Союзу (2015)
Альфер А. В. - Роль маркетинга в жизнедеятельности туристического предприятия, Желизняк А. В. (2015)
Бояринова К. О. - Система оцінювання продуктивності управління інноваційно орієнтованого промислового підприємства (2015)
Гараніна І. І. - Особливості проведення аудиту рекламної діяльності вітчизняних підприємств (2015)
Гришко М. Г. - "Базові" системи інформаційного забезпечення управління торговельними мережами "Basic" (2015)
Дегтярева Ю. В. - Основные подходы к классификации рисков инвестиционной деятельности (2015)
Дем’янчук М. А. - Фасетна класифікація проблем сталого розвитку підприємств (2015)
Заровна К. М. - Економічна стійкість України як зовнішнього середовища діяльності підприємств (2015)
Козіна К. Г. - Аналіз ринку міжнародних автотранспортних вантажних перевезень: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Корчинська О. О. - Оцінка стану підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні (2015)
Кракос Ю. Б. - Взаємозв’язок економічної безпеки та інвестиційної привабливості підприємства, Калініна О. М. (2015)
Крупський О. П. - Організаційна культура як чинник економічної безпеки туристичного підприємства, Кобченко А. А. (2015)
Лисенко В. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства (2015)
Навроцька Т. А. - Еволюція інноваційного потенціалу підприємств авіабудування (2015)
Полозова Т. В. - Оцінка соціально-мотиваційного забезпечення інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства (2015)
Семенова В. Г. - Модель управління інтелектуальною власністю підприємства на основі процесно-орієнтованого підходу (2015)
Ставська Ю. В. - Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агропродовольчого ринку (2015)
Харковина О. Г. - Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства (2015)
Хемраєв Р. Р. - Державно-приватне партнерство у сфері комунального транспорту (2015)
Ціпуринда В. С. - Інноваційний підхід до прогнозування розвитку підприємства у сучасних умовах (2015)
Яковлєва Ю. В. - Удосконалення методів управління машинобудівними підприємствами (2015)
Скороход І. С. - Інвестиційний потенціал як фактор розвитку регіонального ринку екологічних послуг, Ліповська-Маковецька Н. І. (2015)
Мареха І. С. - Аксіологічний аналіз етнокультурних витоків раціонального природогосподарювання (2015)
Обиход Г. О. - Неурядові екологічні організації на території України: типологія, діяльність і стратегічні орієнтири розвитку (2015)
Співак Я. О. - Енергозбереження як фактор економічного зростання України (2015)
Дикань В. В. - Дослідження людського потенціалу як фактору забезпечення сталого економічного розвитку України (2015)
Бачо Р. Й. - Сучасні тенденції розвитку страхування здоров’я в Україні у посткризовий період (2015)
Бедринець М. Д. - Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2015)
Біла Л. М. - Гармонізація фінансових систем країн Європейського Союзу (2015)
Гуцул І. А. - Митна політика у фіскальному просторі України (2015)
Д’яконов К. М. - Депозитний ринок України: чи захищені банки та вкладники? (2015)
Донець О. Б. - Взаємозв’язок проблем банківського і реального секторів економіки в Україні (2015)
Кекіш І. П. - Шляхи покращення застосування митного режиму тимчасового ввезення (2015)
Козьмук Н. І. - Фіскальний контроль як інструмент забезпечення дотримання законодавства у сфері оподаткування (2015)
Ліснічук О. А. - Розробка моделей діагностики банкрутства українських підприємств за допомогою дискримінантного аналізу (2015)
Охрименко І. Б. - Реалії та ризики кредитування житла банками в Україні, Степура А. Т. (2015)
Сторожук Т. М. - Недеревні лісові ресурси, Дружинська Н. С. (2015)
Бондаренко О. В. - Вектори аналітичних досліджень із застосуванням інформаційних технологій (2015)
Гуріна Н. В. - Класифікація витрат підприємства для потреб управління (2015)
Даньків Й. Я. - Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки (до 520-річчя публікації першої книги по бухгалтерському обліку), Остап’юк М. Я., Панасюк В. М. (2015)
Єршова Н. Ю. - Методичний підхід до формування інформації в системі стратегічного управлінського обліку з метою підвищення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Щербина О. В. - Особливості калькулювання собівартості готової продукції на борошномельних підприємствах (2015)
Пуме Р. О. - Максимизация прибыли предприятия путем изменения уровня заработной платы сотрудников и системы оплаты труда, Абгаш М. А. (2015)
Пантюк М. П. - Креативні основи професіограми вчителя як суб’єкта виховання (історичний аспект) (2015)
Алтухов В. А. - Взаємодія закладів дошкільного виховання та сім’ї в естетичному вихованні дітей на прикладі образотворчого мистецтва (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бабельчук О. І. - Управління освітою: проблеми та перспективи (80-ті роки ХХ століття) (2015)
Бєлан Г. В. - До проблеми функціонування вітчизняної біорафістики у ІІ половині ХІХ ст. – початку ХХ ст.: теоретичний та прагматичний аспекти (2015)
Дацків І. Є. - Професійна підготовка фахівців торгово-економічного напрямку в Ужгороді (1919-1939 рр.) (2015)
Корецька Л. О. - Соціально-педагогічний зміст становлення і розвитку жіночої освіти в умовах освітньо-виховного простору Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2015)
Ольга О. В. - Внесок І. Тесленка (1908-1994) у розвиток просторової уяви школярів на уроках геометрії (2015)
Фізеші О. Й. - Початкова школа як система: історіографія поняття (2015)
Ярова О. Б. - Трансформація цілей початкової освіти в країнах Європейського Союзу на рубежі ХХ-ХХІ століть (2015)
Бігич О. Б. - Лексичний складник лінгвосоціокультурної компетентності на уроках іспанської мови в початковій школі (2015)
Локшина О. І. - Європейський вектор трансформації змісту початкової освіти в Україні (2015)
Васенко В. В. - Підходи до організації аналітичної діяльності у графічній підготовці молодших школярів (2015)
Васильєва О. В. - Організація інтерактивного навчання в початковій школі (2015)
Компаній О. В. - Лінгвометодична робота з текстом у початковій школі (2015)
Куриленко Н. В. - Критеріально-рівневий апарат діагностування сформованості екологічної компетентності учнів основної школи у навчанні фізики (2015)
Лимарєва Ю. М. - Тренінг як засіб формування свідомого підходу до вивчення фізики (2015)
Марчій-Дмитраш Т. М. - Дидактична гра як системотвірний метод організації навчальної діяльності молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Мельничук Ю. Ю. - Способи вираження причинно-наслідкових зв'язків у мовленні учнів початкових класів (2015)
Мироненко О. В. - Розвивальне спрямування роботи з дієсловом на уроках української мови в початкових класах (2015)
Павлик О. А. - Дидактичні умови формування творчої особистості молодшого школяра на уроках української мови як другої (2015)
Перепьолка В. І. - Формування естетичного світогляду учнів початкової школи на уроках української мови (2015)
Підборський Ю. Г. - Педагогічні особливості розвитку мовлення молодших школярів (2015)
Пoкорна Л. М. - Шляхи підвищення ефективності уроку англійської мови в початковій школі (2015)
Полєвікова О. Б. - Аналіз підходів до розвитку діалогічного мовлення дошкільників (2015)
Співаковська Є. О. - Базові принципи освіти Польщі, Фоменко Р. С. (2015)
Ткаченко Л. В. - Психолого-педагогічні особливості учнів молодших класів у процесі навчальної діяльності (2015)
Чжоу Цун - Місце дослідницьких умінь у психолого-педагогічній літературі (2015)
Богуш А. М. - Підготовка дітей до школи у вимірі дошкільної зрілості (2015)
Айзенбарт М. М. - Результати порівняльної характеристики рівнів сформованості соціально-комунікативної компетенції дітей старшого дошкільного віку (2015)
Анісімова О. Е. - Педагогічна цінність режисерських ігор (2015)
Батрак Т. В. - Сучасне мистецтво як засіб естетичного виховання студентів педагогічних вузів у позанавчальній діяльності (2015)
Галич Т. В. - Вплив інформаційного середовища на систему "Батьки-дити" (2015)
Іваниця Г. А. - Успішне моделювання процесу становлення добродійності молодших школярів: концептуальна позиція (2015)
Кабельнікова Н. В. - Особливості мовленнєвого дизонтогенезу у дітей першого року життя із пошкодженням центральної нервової системи (2015)
Лисевич О. В. - Формування мистецької культури майбутнього вчителя початкових класів як важливої умови його творчого розвитку (2015)
Резнік Н. О. - Особливості виховної діяльності сучасного класного керівника в умовах реалізації завдань національної концепції виховання (2015)
Селуянова М. В. - Почуття відповідальності дітей молодшого шкільного віку (2015)
Старцева В. П. - Проблема валеологічної культури у психолого-педагогічній літературі (2015)
Черепанова С. Б. - Полікультурне виховання як процес формування толерантності засобами світового фольклору у дітей дошкільного віку (2015)
Андрієвський Б. М. - Структурно-функціональна модель розвитку професійної майстерності викладача (2015)
Гончар О. В. - Ціннісна педагогічна взаємодія як концепт сучасної дидактики вищої школи (2015)
Заболотська О. О. - Іншомовна підготовка студентів немовних спеціальностей в умовах глобалізації (2015)
Княжева І. А. - Сутність феномена "методична культура викладача вищої школи" (2015)
Койчева Т. І. - Призначення університетів у розвитку суспільства (2015)
Пальшкова І. О. - Професійно-педагогічна культура майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід (2015)
Пашко М. І. - Розвиток творчого мислення учнів навчальних закладів фізико-технічного профілю у процесі підготовки до турніру юних фізиків (2015)
Суріна І. А. - Соціальний образ студентів педагогічних спеціальностей вузів Поморського регіону Польщі (2015)
Скворцова С. О. - Структурно-функціональна модель формування методичної компетентності майбутніх учителів у навчанні математики учнів початкових класів (2015)
Шарко В. Д. - Магістерська робота як показник якості науково-дослідницької підготовки майбутніх фахівців (2015)
Яцула Т. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності особистісної взаємодії вчителя як його педагогічної компетентності (2015)
Архіпова І. С. - Взаємодія викладача та студента у інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі (2015)
Бальоха А. С. - Природознавча компетентність майбутнього вчителя початкової школи: теоретико-методичний аналіз (2015)
Ваколя Т. І. - Проблема готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями (2015)
Валуєва І. В. - Сучасні аспекти навчання аудіювання майбутніх учителів початкової школи (2015)
Варга Л. І. - Визначення сутності поняття "Комунікативна культура" в науковій літературі (2015)
Виговська С. В. - Застосування методу проблемної лекції з метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Журба О. Р. (2015)
Голінська Т. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного світосприймання дітей молодшого шкільного віку засобами живопису (2015)
Гриценко І. В. - Синергетичний підхід до моделювання самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя початкової школи, Борисенко Н. М. (2015)
Дендеренко О. О. - Моделювання процесу підготовки суднового механіка як засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання у морських ВНЗ (2015)
Денисенко В. В. - Оптимізація взаємин викладача і студента як чинник становлення особистості майбутнього педагога (2015)
Дуднік А. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності (2015)
Еджиєс С. Емре - Наукова інтерпретація сутності поняття "Професійно-комунікативна компетентність" у науковій літературі (2015)
Зичков А. К. - Професійне становлення майбутніх учителів початкових класів у процесі формування стилю виховної діяльності (2015)
Калюжка Н. С. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інноваційних технологій (2015)
Кравцова І. А. - Особливості формування комунікативної компетенції майбутніх учителів початкових класів (2015)
Красюк Л. В. - Формування культури педагогічного спілкування майбутніх учителів початкових класів у процесі позааудиторної роботи (2015)
Лаппо В. В. - Педагогічні чинники розвитку духовно-ціннісної сфери особистості студента (2015)
Молчанова В. В. - Практика застосування технології формування проектувальних умінь у майбутніх учителів початкової школи (2015)
Нагрибельна І. А. - Наукові засади самостійної роботи у фаховій підготовці майбутніх учителів початкової школи до навчання української мови (2015)
Онищенко І. В. - Формування професійної мотивації як складова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2015)
Пермінова Л. А. - Особливості контролю за успішністю навчання студентів (2015)
Погребняк І. Ф. - Методичні прийоми викладання дисципліни "оптимізація діяльності підприємств енергетичної галузі" (2015)
Порохнавець О. М. - Наукова інтерпретація сутності поняття "національно-патріотична компетентність" в психолого-педагогічній літературі (2015)
Cергійчук О. М. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів у процесі педагогічної практики, Багно Ю. М. (2015)
Сугейко Л. Г. - Фахова підготовка майбутніх учителів початкових класів на лінгвокраїнознавчій основі (2015)
Черепаня Н. І. - Взаємодія педагога і дітей як психолого-педагогічна проблема (2015)
Черненко Г. М. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності (2015)
Швець Т. А. - Готовності майбутнього вихователя до педагогічної діяльності як елемент професійної майстерності (2015)
Юрчук Ю. Ю. - Формування основ професійної майстерності майбутнього вчителя початкових класів у процесі вивчення курсу "Сучасні інформаційні технології" (2015)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Система вправ для формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності в майбутніх учителів французької мови: вимоги та класифікація (2015)
Білоус А. А. - Роль шкільного танцювального гуртка у процесі соцілізації дітей молодшого шкільного віку (2015)
Горлова А. В. - До питання профілактики важковиховуваності молодших школярів (2015)
Дудник Н. А. - Економічна соціалізація дітей дошкільного віку: сутність поняття (2015)
Краснова Н. П. - Технології за функціональними напрямами діяльності соціального педагога (2015)
Марків В. М. - Становлення професійної комунікативної культури студентів за спеціальністю "Соціальна педагогіка" (2015)
Самойленко Н. І. - Гендерна соціалізація учнів початкової школи як фактор формування гендерних уявлень, Сембрат А. Л. (2015)
Владимирова А. Л. - Сучасні форми організації позакласних заходів в початковій школі засобами фольк-арт-флешмобу (2015)
Гарапко В. І. - Сучасний стан впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у підготовку вчителів початкової школи Великої Британії (2015)
Дон Н. Л. - Проблеми і перспективи комп’ютеризації при підготовці кваліфікованих спеціалістів зі спеціальності "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії" (2015)
Шандиба О. В. - Методичні вимоги до складових інтегральних навчально-інноваційних систем (2015)
Якименко С. І. - Впровадження інтегрованої технології в освітній процес школи І ступеня (2015)
Гула Р. В. - К. В. Родзаєвський. Метаморфози "русского фашизма" (2016)
Дахно І. І. - Гуантанамо і Крим: проекція кубинського досвіду (2016)
Недюха М. П. - Державотворчий потенціал української національної ідеї "Україна — демократична країна рівних можливостей" (2016)
Бондар Ю. В. - Аристотель і Олександр Великий: трансформація владою (2016)
Гольцов А. Г. - Геополітичний проект нового союзу в Балто-Чорноморському регіоні, перспективи для України (2016)
Гримська М. І. - Крайні праві політичні партії в сучасній Німеччині: стан та перспективи розвитку (на прикладі партії "Республіканці") (2016)
Лебеденко С. Б. - Зовнішня політика як соціальний феномен (2016)
Тетерук А. А. - Історичні аспекти виникнення добровольчих військових формувань в Україні та сучасні добровольчі військові формування (2016)
Демченко Д. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження інформаційних війн як найпоширенішого засобу ідеологічного протиборства у ХХІ столітті (2016)
Литвиненко В. І. - Об’єкт правових відносин контролю у сфері господарювання фізичних осіб-підприємців в Україні (2016)
Янчук А. О. - Концептуальні підходи до формування сучасного нормативно-правового забезпечення діяльності підрозділів безпеки суб’єктів господарської діяльності, Карпова К. В., Пригунов П. Я. (2016)
Александров Ю. В. - Щодо доцільності введення інституту евтаназії в сучасних умовах (2016)
Ковальчук А. Ю. - Місце Ради національної безпеки і оборони України у механізмі забезпечення національної безпеки (2016)
Вечурко С. О. - Колізійні питання співвідношення прав та обов’язків працівника і роботодавця за новим трудовим законодавством: досвід ЄС (2016)
Шашкова-Журавель І. О. - Деякі аспекти міжнародно-правової системи захисту трудових відносин сільськогосподарських працівників (2016)
Живицький В. А. - Правова інституціоналізація Державної фіскальної служби України: пріоритети реформування (2016)
Ничипоренко О. В. - Теоретико-правові концепти захисту прав і законних інтересів (2016)
Терещенков А. М. - Трудова міграція в країнах – членах ЄС: міжнародно-правові аспекти (2016)
Федченко О. С. - Зміна системи роботи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху Національною поліцією України у порівнянні з діяльністю Державної автомобільної інспекції (2016)
Захожай В. Б. - Методичні положення щодо оцінювання ефективності діяльності промислових підприємств як передумов економічного стимулювання їх технологічного оновлення, Бурсов Р. В. (2016)
Захожай В. Б. - Оцінювання структурної трансформації діяльності підприємств машинобудування як передумови обґрунтування пропозицій щодо економічного стимулювання їх технологічного оновлення, Бурсов Р. В., Захожай К. В. (2016)
Захожай В. Б. - Моделювання управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств на базі виробничих функцій, Казак О. О. (2016)
Сафонова В. Є. - Концепція ефективного державного фінансування вищої освіти (2016)
Бовш Л. А. - Маркетинговий потенціал розвитку туристичного бізнесу в умовах європейської інтеграції (2016)
Мариніна С. В. - Становлення інституціональних засад регуляторної політики зовнішньоекономічної діяльності України (2016)
Пророченко Є. В. - Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2016)
Башлаєв А. П. - Державна інвестиційна політика як невід’ємна складова економічної політики (2016)
Чжан Лу - История экономических отношений между Синьцзяном и внутренним районом Китая (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Внуков Ю. Н. - Эволюция развития исследований сил при цилиндрическом фрезеровании от статических к динамическим условиям обработки (часть 1), Дядя С. И., Козлова Е. Б. (2016)
Внуков Ю. Н. - Эволюция развития исследований сил при цилиндрическом фрезеровании от статических к динамическим условиям обработки (часть 2), Дядя С. И., Козлова Е.Б. (2016)
Гурей І.В. - Теоретичне визначення термонапруженого стану під час фрикційного зміцнення, Гурей В.І. (2016)
Kuchugurov M. V. - Research of the possibility of self-excited vibrations amplitude reducing when turning by the variation of the cutting speed, Zubarev A. E., Chernovol N. N. (2016)
Пыжов И. Н. - 3D моделирование напряженно-деформированного состояния при изготовлении алмазных карандашей, Федорович В. А., Клименко В. Г. (2016)
Якимов А. А. - Расширение возможности использования прерывистых шлифовальных кругов на керамической связке, Тонконогий В. М., Бовнегра Л. В., Тигарев В. М. (2016)
Антонюк В. С. - Підвищення фізико-механічних параметрів елементів з оптичних керамік фінішною електронно-променевою обробкою, Яценко І. В., Кириченко О. В., Ващенко В. А. (2016)
Гаращенко Я. Н. - Разработка конструкции имплантата позвонка грудного отдела позвоночника с применением углерод-углеродного композита, Крыжный Г. К., Попов А. И., Белый Е. Г. (2016)
Гусарев В. С. - ГПС и алгоритм функционирования (2016)
Довгополов А. Ю. - Роз'ємні з'єднаня деталей, виготовлених з вуглепластику, Некрасов С. С. (2016)
Коновалов И. П. - Структура технологических операций резки листа – ядро математической модели САПР раскроя (2016)
Криворучко Д. В. - Аналіз напружено-деформованого стану двошарової головки ендопротезу кульшового суглобу людини, Сохань С. В., Холявка С. П., Ємельяненко С. С., Мельнік-Кагляк Н. О. (2016)
Лищенко Н. В. - Определение интенсивности зубошлифования на основе аналитического уравнения эвольвенты (2016)
Лищенко Н. В. - Определение производительности профильного шлифования на станке с ЧПУ, Ларшин В. П., Ковальчук А. Н. (2016)
Мельник-Кагляк Н. О. - Наукові передумови алмазного шліфування тонкостінної оболонки з кераміки або сапфіру для виготовлення багатошарової головки протезу кульшового суглобу людини, Сохань С. В. (2016)
Мицык А. В. - Аналитика, комментарии и классификация технологий отделочно-зачистной виброобработки, созданных комбинированием различных схем энергетического воздействия, Федорович В. А. (2016)
Ступницький В. В. - Математична модель аналізу корозійної стійкості поверхонь виробу з врахуванням технологічних чинників, Кук А. М. (2016)
Турманидзе Р. С. - Повышение эксплуатационных характеристик мощных ветровых станций путем использования роторов с изменяемыми параметрами в динамике и эффективный метод аккумуляции ветровой и солнечной энергии (2016)
Федорович В. А. - Методология 3D моделирования процессов обработки труднообрабатываемых материалов, Залога В. А., Пыжов И. Н., Криворучко Д. В., Федоренко Д. В. (2016)
Шейко М. М. - Формування алмазно-гальванічного покриття з протекцією алмазним мікропорошком в правячому інструменті, Скок В. М. (2016)
Ваниев Э. Р. - Влияние режимов упрочняющей приработки на стойкость инструмента при фрезеровании стали 12Х18Н10Т c использованием различных СОТС, Джемилов Э. Ш., Алиев А. И., Бекиров Э. Л. (2016)
Залога В. О. - Управління якістю виробничих процесів машинобудівного підприємства на основі аналізу вимірювальних систем, Яшина Т. В., Динник О. Д. (2016)
Набока Е. B. - Применение международных стандартов на этапе интеграции процесса управления качества с процессом конструкторско-технологической подготовки производства, Колесник М. Э. (2016)
Оргиян А. А. - Технологическая динамика подрезки сплошных и прерывистых торцов, Творищук И. М., Баланюк А. В. (2016)
Руднев А. В. - Инжиниринг качества шлифования лезвийных инструментов из АТПМ (2016)
Зубкова Н. В. - Підготовка фахівців спеціалізації "Інструментальне виробництво" в НТУ "ХПІ", Доля В. М. (2016)
Кремнев Г. П. - Особенности совершенствования подготовки бакалавров и магистров, Оргиян А. А. (2016)
Крижний Г. К. - Організація менеджменту якості на базі стандарту IDEF0 на виробничому підприємстві, Козакова Н. В., Норік Е. В. (2016)
Смоловик Р. Ф. - Анализ социально-экономической значимости инновационных процессов постиндустриального производства, Фадеев А. В. (2016)
Яковенко О. Є. - Особливості розробки інформаційної асистивної технології навчання осіб з особливими потребами, Носов П. С., Сафонов М. С. (2016)
Гольцов А. Г. - Сучасна геополітика Російської Федерації в Арктичному регіоні (2016)
Лебеденко С. Б. - Теоретичні аспекти розроблення й реалізації зовнішньої політики США (2016)
Гула Р. В. - Терор і тероризм: співвідношення понять у політологічному дискурсі (2016)
Варзар І. М. - Ідеолого-політологічні референції з полів великих революцій в їх транзиціях до терену суверенної України, або від якого спадку минулого слід відмовлятися (2016)
Демченко М. А. - Специфіка формування національного інформаційного простору в сучасній Україні в контексті зміни державної політики в інформаційній галузі (2016)
Беляй О. І. - Методологічні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні (2016)
Ткач Д. І. - Дипломатичний протокол та етикет (із практичної роботи досвідченого дипломата) (2016)
Литвиненко В. І. - Концептуальні засади організації діяльності державного бюро розслідувань: організаційно-правовий аспект, Греба Р. В. (2016)
Кислий А. М. - Зарубіжний досвід нормативного регулювання негласних слідчих (розшукових) дій, Чайка Р. А., Денисенко М. М. (2016)
Недюха М. П. - "Суспільні відносини" та "соціаьні відносини" як поняття політико-правової науки (2016)
Ковальчук А. Ю. - Протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом: теоретико-правовий аналіз (2016)
Лис А. - К вопросу о развитии права в Западной Европе и Польше в Средние века и Новое время: обобщающий анализ и постановочные проблемы (2016)
Шашкова-Журавель І. О. - Міжнародно-правові засади захисту трудових прав моряків (2016)
Іванов Д. В. - Незалежність інституту суспільного телебачення і радіомовлення в Україні у контексті історії його правового регулювання (2016)
Лужанський М. В. - Щодо класифікації суб’єктів адміністративного права (2016)
Третьяков В. А. - Про правові засади функціонування європейської уніфікованої системи технічного регулювання та гармонізованої стандартизації (2016)
Захожай В. Б. - Шляхи вдосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення економічного стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств, Бурсов Р. В. (2016)
Захожай В. Б. - Аналітична модель конкурентоспроможності підприємства в контексті його конкурентного технологічного потенціалу, Корецька О. В. (2016)
Сафонова В. Є. - Методичні аспекти оцінки ефективності управління ресурсним забезпеченням освітніх інновацій (2016)
Алієв М. А. - Проблеми переходу до інноваційного розвитку економіки Азербайджану (2016)
Колесник В. М. - Методичні підходи до класифікації витрат для потреб управління, Колесник Н. В. (2016)
Хусейн Марван Мужер - Вплив сучасних інформаційних технологій на розвиток банківського маркетингу (2016)
Ястремська Н. Є. - Організація моніторингу конкурентних переваг банку в умовах невизначеності зовнішніх умов функціонування (2016)
Константе Луис Фернандо Фрайре - Управление персоналом в процессе формирования рыночной экономики: основные проблемы и особенности осуществления (2016)
Домбровская О. - Коммуникативные особенности человека и проблемы их развития (2016)
Шантырь Е. Е. - Интегративная теория личности (2016)
Судакова О. С. - Досвід психологічного супроводу при психотравмуючій події в умовах військових дій та артилерійських обстрілів (2016)
Босак О. С. - Агресивна поведінка у підлітковому віці як соціальна проблема (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Курко М. Н. - Звернення до читатчів (2016)
Гула Р. В. - "Русский мир" — фантом чи реальність? Аспекти політологічного аналізу (2016)
Бондар Ю. В. - Царське діло (2016)
Ткач Д. І. - Взаємодія церкви та політики (аналіз угорського досвіду) (2016)
Гольцов А. Г. - Міжнародні регіональні студії: геополітичні аспекти (2016)
Колісніченко Р. М. - Економічна складова глобалістичної свідомості у світлі аналізу класифікацій країн світу (2016)
Савойська С. В. - Комунікативна політика Фінляндії в якості мовного досвіду для сучасної України (2016)
Ткач Д. І. - Туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку держави (на прикладі досвіду Угорщини та Греції), Цибух В. І. (2016)
Ванчев І. В. - Концептуальне конституювання прав людини: теоретико-методологічний аспект (2016)
Климков І. І. - Електронна демократія та формування ціннісно-смислових орієнтирів сучасного світу (2016)
Кметик С. В. - Фактори, що сприяють інноваційному розвитку вищої освіти у сучасному світі: парадигмальні особливості (2016)
Лебеденко С. Б. - Проблема ядерної безпеки на Корейському півострові у зовнішній політиці США (2016)
Ануфрієв М. І. - Адміністративно-правовий статус військово-цивільних адміністрацій в зоні проведення антитерористичної операції (2016)
Литвиненко В. І. - Інтерактивність податкового обміну як механізм ефективності запобігання та протидії корупції в Україні (2016)
Подоляка С. А. - Особливості методологічного підходу в рамках дослідження прокуратури як суб’єкта адміністративного процесу (2016)
Стасюк С. В. - Інформаційний компонент ефективності взаємовідносин правової держави та платників податків (2016)
Беляй О. І. - Щодо актуальності розбудови методологічних засад дослідження розвитку інформаційного суспільства та інформаційного законодавства (2016)
Іванов Д. В. - Еволюція інституту суспільного телебачення і радіомовлення у Польщі, перспектива майбутніх трансформацій (2016)
Ляшенко О. В. - Акцесорність поруки за римським правом (2016)
Літвінов О. П. - Динаміка розвитку транспортного менеджменту і логістики, Логвінов Ю. В. (2016)
Резнік Н. П. - Особливості функціонування вітчизняного біржового товарного ринку у сучасних умовах (2016)
Баєв В. В. - Класифікація медичного туризму в умовах глобалізації міжнародного медичного простору (2016)
Дубовкіна М. Ю. - Інвестування та синергія в транспортних системах морського порту, Зінченко С. Г. (2016)
Слободяник А. М. - Сучасний стан похідних фінансових інструментів на світових біржових ринках (2016)
Бояджиєв Т. І. - Теоретичні аспекти формування свідомої поведінки споживача у процесіреалізації товарів та надання послуг (2016)
Зур’ян О. В. - Економічна сутність та класифікація фінансових ризиків (2016)
Котляров В. О. - Інвестиційно-інтеграційна діяльність агропромислового комплексу України в сучасних ринкових умовах (2016)
Стефен Сінікіем Азаікі И. - Бідність по-українськи в контексті світової бідності: спільне і особливе (2016)
Чжан Лу - Економічний пояс Шовкового шляху: історія, розвиток, перспективи (2016)
Захожай В. Б. - Методичні засади формування стратегії підвищення ефективності діяльності промислових підприємств, Братусь Г. А. (2016)
Братусь Г. А. - Методичний підхід до розробки збалансованої оцінки ефективності діяльності сучасних промислових підприємств (2016)
Sorokin І. І. - Integrity of modern educational environment: response to the challenge of time, Chernukha N. M., Yanyuk L. V. (2016)
Bakhov І. S. - Theoretical foundations of the university policultural education (2016)
Aslanov G. A. - Value attitude to health as a priority of successful life self-realization of modern personality (2016)
Golovach N. V. - Pedagogical conditions of successful professional adaptation of students in the process of professional training (2016)
Zakharova А. S. - Special aspects in foreign language professional education of philology students in Ecuador (2016)
Shtroble V. V. - Peculiarities of forming preparadness for future psychologists to develop creativity in the consultative interaction by means of training exercises (2016)
Гончаренко Є. Ю. - Лексико-граматична концептуалізація ділового мовлення та аспектний переклад з німецької мови (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Герасименко А. Г. - Роль інновацій в обмеженні алокативної ефективності економіки (2015)
Жданова Л. Л. - Промислова революція та індустріалізація: розвиток продуктивних сил та перетворення інститутів (2015)
Засадко В. В. - Роль урбанізації в контексті економічної безпеки та глобалізації: теоретичний зріз (2015)
Шараг Е. С. - Логические этапы формирования категории "органическое строение капитала" (2015)
Проноза П. В. - Сутність понять "дисбаланси" і "диспропорції" в економіці та класифікації їх видів (2015)
Hrashchenko I. S. - Problems of regional development of Ukraine under globaliation process, Krasniuk S. A. (2015)
Гладких Д. Є. - Тенденції розвитку світового хіміко-фармацевтичного ринку в умовах глобальної кризи (2015)
Гончар І. О. - Сутність та місце антикризового фінансового менеджменту в структурі управління підприємством (2015)
Сорочан В. О. - Визначення сутності промислового туризму (2015)
Ткаленко Н. В. - Домінанти постіндустріальної наукової парадигми (2015)
Артеменко Л. В. - Особливості національної інноваційної системи України в контексті економічної безпеки (2015)
Баланська О. І. - Генезис поняття "ризик" та його характерні особливості у будівництві, Панченко А. В., Мельник В. М. (2015)
Безп’ята І. В. - Інституціональне забезпечення залучення інвестицій в аграрний сектор економіки (2015)
Бойко В. В. - Сільські території у формуванні економічної безпеки держави: теоретичний аспект (2015)
Маловичко С. В. - Сутнісний аналіз понять "інформаційне суспільство", "електронна економіка" як економічної платформи здійснення електронної торгівлі (2015)
Милян Р. М. - Взаємозв’язок між розвитком індустрії масових заходів та посиленням конкурентоспроможності країни (2015)
Руда І. І. - Концепція розвитку системи державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні (2015)
Самойлик Ю. В. - Механізм формування і розвитку логістичних систем скотарства в агроформуваннях (2015)
Шепелєв С. С. - Раціональне використання водних біоресурсів у рамках спільної рибопромислової політики ЄС (2015)
Ібрагімов Е. Е. - Теоретичні підходи до виокремлення складових системи економічної безпеки підприємства (2015)
Редченко К. І. - Стратегічний аспект створення закупівельних груп в Україні (2015)
Заїка С. О. - Теоретичні аспекти управління інвестиційно-інноваційною діяльністю аграрних підприємств (2015)
Бучинська Т. В. - Оцінка ефективності трудової діяльності персоналу на основі кваліфікаційного, професійного та компетентнісного підходу (2015)
Іванків О. Я. - Сутність системи економічної безпеки підприємства в умовах євроінтеграції (2015)
Кінєва Т. С. - Генеза пізнання сутності контролінгу в системі управління підприємством (2015)
Короткий Ю. В. - Машинобудівна промисловість України: здобутки та перспективи (2015)
Лужецький А. І. - Діагностика зовнішнього середовища машинобудівних підприємств України (2015)
Мороз П. А. - Державно-приватне партнерство та доцільність корпоратизації державних підприємств авіабудування, Романюк В. М. (2015)
Неізвестна В. С. - Методичний підхід до визначення стійкості функціонування підприємств рекреаційного комплексу в аспекті ефективного використання фінансових ресурсів підприємства (2015)
Нестеренко О. С. - Динаміка обсягів виробництва виноматеріалів і виноградного вина та фактори, що впливають на діяльність підприємств Одеської області (2015)
Нестерчук Я. А. - Теоретичні основи стійкого розвитку садівничих підприємств (2015)
Павлюк Т. С. - Аналіз проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств машинобудівної галузі України (2015)
Пшенична Т. М. - Проблеми якості і безпечності харчових продуктів в контексті забезпечення імплементації економічної частини угоди про асоціацію, Кирилюк Ю. В. (2015)
Ралко О. С. - Методи визначення ставки дисконтування (2015)
Сороківська О. А. - Дослідження організаційних форм інтеграції підприємств малого бізнесу в умовах постконфліктних ситуацій (2015)
Шумкова В. І. - Мультиризикове страхування як важливий фактор збільшення прибутку сільськогосподарських підприємств (2015)
Доронина М. С. - Сущность и оценка субъективного экономического благополучия, Леванда Е. М. (2015)
Бєлікова Н. В. - Удосконалення механізму розробки та реалізації економічних реформ (2015)
Гончарова З. В. - Доцільність застосування проектного підходу органами місцевого самоврядування у сфері управління майном комунальної власності (2015)
Кузьмин В. М. - Структурування потенціалу територіальної громади, Сусяк Х. В. (2015)
Борейко В. І. - Взаємозалежність обезліснення, спустелювання та зменшення біорізноманітності (2015)
Андрушків Р. Ю. - До питання державної системи соціально-екологічного моніторингу за умов життєдіяльності населення (2015)
Заярнюк О. В. - Інклюзивна освіта в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Моргулець О. Б. - Динаміка розвитку сфери послуг України (2015)
Мостова І. О. - Динаміка основних параметрів зовнішніх трудових міграцій населення України на початку ХХІ століття (2015)
Плинокос Д. Д. - Запровадження системи менеджменту якості освіти при підготовці кадрів для інших країн (2015)
Жадько К. С. - Фінансово-економічна сутність дефіциту державного бюджету та його вплив на соціально-економічне життя країни, Гончарова Є. В. (2015)
Васильчук І. П. - Нефінансова звітність як інструмент управління сталим розвитком корпорацій (2015)
Вишивана Б. М. - Оверсайт платіжно-розрахункових систем: теоретичні аспекти та механізм реалізації в Україні, Терешко О. М. (2015)
Григоренко В. М. - Оцінювання фінансового забезпечення технологій управління фінансовою діяльністю банку (2015)
Дрозд І. В. - Банківський сектор економіки України: огляд проблем і перспектив розвитку (2015)
Коцюрба О. Ю. - Механізм формування фінансового забезпечення діяльності підприємств житлово-комунального господарства (2015)
Миськів Г. В. - Напрями вдосконалення функціонування та розвитку кредитного ринку України (2015)
Савицька О. І. - Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності Сумської області (2015)
Садовенко М. М. - Аналіз фіскальної ефективності ПДВ в контексті її оптимізації (2015)
Сергієнко Л. К. - Ефективність державної бюджетної політики у контексті інтеграційних процесів (2015)
Сьомченков О. А. - Біржові облігації: адаптація міжнародного досвіду для використання в Україні (2015)
Трусова Н. В. - Методологічна основа формування системи фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2015)
Шимків С. А. - Стан та розвиток добровільного страхування від нещасних випадків в Україні (2015)
Яценко О. В. - Аналіз окремих підходів до класифікації взаємовідносин з клієнтами (2015)
Грицишен Д. О. - Трансформація завдань бухгалтерського обліку як основа розвитку його теоретико-методологічної конструкції (2015)
Липская А. О. - Основные подходы к определению "собственный капитал" как учётной категории (2015)
Фоміна О. В. - Моніторинг управлінської звітності як складова контрольного процесу підприємства (2015)
Харламова О. В. - Особливості інвентаризації для цілей складання МСФЗ-звітності (2015)
Шерстюк О. Л. - Оціночні судження в аудиті фінансової інформації (2015)
Бандоріна Л. М. - Використання імітаційних процедур для дослідження динамічних характеристик процесу обслуговування пасажирів аеропорту, Лозовський О. С. (2015)
Бєлкіна І. А. - Діагностика безпеки цілісності інформаційного підприємства як соціально-економічної системи, Антонюк О. П. (2015)
Вень Мінмін - Стратегічний аналіз формування, розподілу та використання земельних ресурсів і об’єктів нерухомого майна: інструментарій реалізації, Радзінська Ю. Б. (2015)
Горбачук В. М. - Часткова децентралізація як інструмент системної стійкості (2015)
Коротких О. О. - Вплив газового складу атмосфери культивування начутливість Staphylococcus aureus до антибіотиків, Калініченко С. В., Антушева Т. І. (2016)
Черкасова Л. А. - Регресійні моделі сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструальногоциклу в залежності від особливостей будови тілапрактично здорових дівчат мезоморфного соматотипу (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометричні особливості довгастого мозку у сіамських близнюків, Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. (2016)
Козирєва Т. Є. - Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику серед жителів Харківського регіону, Колеснікова О. В. (2016)
Майор В. В. - Дослідження впливу комплексу важких металів (свинцю, заліза, золота, срібла) на стан репродуктивної системи, Колосова І. І., Шаторна В. Ф. (2016)
Марченко А. В. - Комп'ютерно-томографічні характеристики дентинно-емалевої межі різців та іклів верхньої й нижньої щелеп у юнаків і дівчат різних краніотипів із фізіологічним прикусом (2016)
Суворова З. С. - Ультраструктура S.cerevisiae при дії нового похідного арилаліфатичних аміноспиртів, Войчук С. І., Вринчану Н. О. (2016)
Повх В. Л. - Аналіз впливу деяких модуляторів активності NMDA-рецепторів: мемантину, амантадину або магнію сульфату та адемолу на коливання внутрішньоочного тиску в нормі, за умов гострої модельної офтальмогіпертензії та конзузійної травми зорового аналізатора, Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А., Ходаківський М. А. (2016)
Дмітрієв М. О. - Кореляції кутових показників нижньоїщелепи з характеристиками положення зубів та профілю м'яких тканин обличчя у мешканців України юнацького віку (2016)
Погоріла А. В. - Вплив амантадину гідрохлоридуна інтенсифікацію проліферативних процесів у нижньому альвеолярному нерві при його експериментальному ятрогенному компресійно-токсичному ураженні за зміною титрів нейромаркера білка S100, Шінкарук-Диковицька М. М., Ходаківський О. А. (2016)
Родінкова В. В. - Вплив метеорологічних факторів на концентрацію алергенного пилку трав'янистих рослин в атмосферному повітрі Вінницької області, Мотрук І. І., Александрова О. Є. (2016)
Назарчук О. А. - Дослідження властивостей мікрофлори зубо-ясневих боріздхворих гінгівітом, Палій В. Г., Береза Б. М., Яцула О. В., Задерей Н. В., Гончар О. О., Сорокоумов В. П., Фаустова М. О. (2016)
Хапіцька О. П. - Соматотипологічні особливості параметрів периферичної гемодинаміки у спортсменів (2016)
Дрожжина Г. І. - Стан процесів пероксидації в тканинах переднього відділу ока при моделюванні гіпотиреозу, Павловський М. І., Павловська Г. Я. (2016)
Romash I. R. - Specific lipid metabolism indices in patients with paranoid schizophrenia treated with antipsychotics (2016)
Масік О. І. - Особливості клінічної картини психосоматичних розладів у підлітків, Пипа Л. В., Лисиця Ю. М. (2016)
Булавенко О. В. - Аналіз вмісту прогестерону в крові жінок, які страждають на первинне стрес-індуковане непліддя, Льовкіна О. Л. (2016)
Cherniuk S. V. - Search for prognostic markers of heart failure in patients with clinically suspected myocarditis (2016)
Бартюк Р. С. - Зміни цереброваскулярної ауторегуляції у хворих на мігрень, Московко С. П. (2016)
Тульчинський Г. В. - Вплив краніопластики на показники ендогенної інтоксикації (2016)
Хіміч С. Д. - Особливості діагностики ушкоджень при політравмі у людей з ожирінням, Чемерис О. М. (2016)
Возіанов С. О. - Критерії оцінки функціонального резерву блокованої нирки при обструктивних уропатіях, Слободянюк В. А. (2016)
Грібенюк О. В. - Особливості змін показників добовогомоніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії залежно від наявності супутньої неалкогольної жирової хвороби печінки (2016)
Гур'єв С. О. - Електрохімічна медична технологія лікування постраждалих з місцевими інфекційними ускладненнями політравми, Танасієнко П. В., Матяш В. І., Василов В. В. (2016)
Ісакова Н. М. - Клінічні результати лікування трансверзальних аномалій із застосуванням міофункціональної апаратури, Закалата Т. Р. (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність використання хондропротекторів після виконання артроскопії кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Майко О. В. (2016)
Кобилецький О. Я. - Особливості змін біохімічних показників крові (на прикладі дезоксирибонуклеїновоїта рибонуклеїнової кислот) протягом лікування у пацієнтів із важкою черепно-мозковою травмою (2016)
Корнієнко С. М. - Патологія ендометрія у жінок пізнього репродуктивного віку (2016)
Романова В. О. - Показники неспецифічного системного запалення у хворих на ішемічну хворобу серця (2016)
Таран О. А. - Популяційний аналіз факторів ризику виникнення інтраепітеліальної неоплазії шийки матки (2016)
Костюк О. Г. - Оцінка центральної гемодинаміки в умовах функціонування артеріо-венозної фістули у діалізних та онкологічних пацієнтів, Ткачук Т. В., Корнєєва С. П., Поляков М. М., Ковальов О. О., Бурков М. В. (2016)
Музика Н. О. - Структурно-функціональні зміни міокарда та типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС, ускладнену серцевою недостатністю (2016)
Яворовенко О. Б. - Психологічні особливості інвалідів з вродженими вадами серця, Беляєва Н. М., Куриленко І. В. (2016)
Сторожук Л. О. - Структурно-функціональний стан серця у хворих з ХХН V стадії, які отримують лікування програмнимгемодіалізом та його взаємозв'язок з рівнем прозапальних цитокінів (IL-1, IL-17, IL-18) та залишковою функцією нирок, Селезньова І. Б., Куриленко І. В. (2016)
Сулейманова В. Г. - Діагностична цінність оглядових рентгенограм шиї та органів грудної клітки у хворих з ретровісцеральними флегмонами шиї (2016)
Яблонь О. С. - До проблеми діагностики та диференціальної діагностики пневмоній у новонароджених дітей, Ремінна І. І. (2016)
Кутельмах О. І. - Клінічний досвід лікування гострого глибокого карієсу з використанням біокераміки, Геращенко І. І., Горай М. А., Курдиш Л. Ф., Мунтян О. В. (2016)
Резніченко Н. Ю. - Досвід удосконалення cамостійної роботи студентів на кафедрі дерматовенерології (2016)
Погорілий В. В. - Контактний метод лікування поверхневих новоутворень шкіри і м'яких тканин у дітей, Конопліцький В. С., Навроцький В. А., Фомін О. О., Якименко О. Г. (2016)
Дідик Н. В. - Інтерактивні технології навчання і формування клінічного мислення у студентів молодших курсів медичного вузу (2016)
Churpiy I. K. - Features formation of professional morality and ethics in students of medical universities (2016)
Калашніков А. В. - Комп'ютерне моделювання напружень на різні металеві фіксатори при виконанні остеосинтезу з приводу черезвертлюгових переломів типу А2, Малик В. Д., Лазарев І. А. (2016)
Панчук О. Ю. - Наукове обґрунтування психограм основних стоматологічних спеціальностей на підставі проведення психогігієнічної оцінки провідних особливостей особистості (2016)
Мальська А. А. - Міжрайонні особливості динаміки розвитку вроджених вад системи кровообігу серед дитячого населення Львівської області (2016)
Гаврилюк А. О. - Патоморфологічні особливості розвиткуфетоплацентарної недостатності при залізодефіцитній анемії, Король Т. М., Даценко Г. В., Шабала Ю. О. (2016)
Дутка І. Ю. - Ринок медичних послуг у розрізі найпоширеніших радіологічних методів діагностики (2016)
Завадська Т. С. - Фотодинамічна терапія в лікуванні гліом, Вернигородський С. В., Яцина О. І. (2016)
Рудавка С. І. - Соціально-економічні проблеми тютюнопаління в Україні та сучасні підходи у їх вирішенні (2016)
Хребтій Г. І. - Вроджений синдром подовженогоінтервалу QT: сучасний стан проблеми, Савчук О. В., Суворик В. А., Семененко А. І. (2016)
Содержание (2017)
Рощін Г. Г. - Удосконалення медико-технологічного забезпечення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги багатопрофільної лікарні (аналітичний огляд літератури), Кузьмін В. Ю., Мороз Є. Д., Близнюк М. Д., Крилюк В. О., Новіков Ф. М., Іванов В. І., Дорош В. М. (2017)
Курсов С. В. - Проблеми компенсації операційної крововтрати: стратегії об’ємної гемодинамічної підтримки (аналітичний огляд), Білецький О. В., Лизогуб К. І., Хмизов А. О., Клебек М. Г. (2017)
Йовенко И. А. - Качественная клиническая практика стартовой интенсивной терапии при боевой и цивильной политравме (обзор литературы), Кобеляцкий Ю. Ю., Царев А. В., Кузьмова Е. А., Дубовская Л. Л., Мынка В. Ю., Селезнева У. В. (2017)
Підгірний Б. Я. - Гемостазіологічні порушення та протизапальна терапія у хворих на гострий панкреатит (2017)
Тещук В. Й. - Півкульні особливості впливу Медотиліну та резонансної магнітно-квантової терапії на біоелектричну активність головного мозку пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук Н. В. (2017)
Соколов А. С. - Лактат натрия — выбор для инфузионных растворов с резервной щелочностью, Коршунов А. В., Рустамова В. С., Чернов А. Л. (2017)
Соколов А. С. - Анальгин — эффективно? Дешево? Безопасно? Какая альтернатива?, Никонов В. В., Феськов А. Э. (2017)
Ким Ен-Дин - Современные технологии инфузионной терапии акушерских кровотечений (2017)
Стаднік С. М. - Стан когнітивних функцій у пацієнтів із фібриляцією передсердь та різним генотипом аполіпопротеїну Е (2017)
Феськов А. Э. - Новый гемостатический бинт на основе естественного биополимера хитозана, Соколов А. С., Солошенко С. В. (2017)
Пономарева Е. В. - Результаты применения рентгенэндоваскулярного гемостаза бронхиальных артерий у больных с легочными кровотечениями (2017)
Криштафор А. А. - Особенности когнитивных нарушений при ранениях, полученных в условиях боевых действий, Йовенко И. А., Черненко В. Г., Клименко К. А., Криштафор Д. А. (2017)
Бойко В. В. - Оцінка ефективності ендоскопічної бронхіальної санації у хворих, оперованих з приводу новоутворень легень, Краснояружський А. Г., Грома В. Г., Кріцак В. В. (2017)
Сайко О. В. - Гіпносугестивна терапія нічного енурезу у військовослужбовців, які захворіли в зоні збройного конфлікту під час проведення антитерористичної операції, Лучкевич М. П., Гайда І. Є. (2017)
Кобеляцкий Ю. Ю. - Рабдомиолиз при минно-взрывной травме: современные принципы и собственный опыт интенсивной терапии, Царев А. В., Йовенко И. А., Дубина В. Н., Яковенко Д. П., Селезнева У. В., Халимончик В. В. (2017)
Белая И. Е. - Лабораторные предикторы прогноза у больных с острым инфарктом миокарда, сочетанным с неалкогольной жировой болезнью печени, Коломиец В. И., Мусаева Э. К. (2017)
Павлов О. О. - Серцева недостатність із точки зору анестезіолога, Луцик С. А. (2017)
Царев А. В. - Способ интенсивной терапии общего переохлаждения (2017)
Синицин М. М. - Пролонгована паравертебральна аналгезія для знеболювання у хворих після торакотомії (2017)
Козаченко А. В. - О трудном диагнозе, стандартах в медицине в целом и стандарте АTLS в частности, Хомченко М. А. (2017)
Бучнева О. В. - Ложная аневризма дуги аорты под маской опухлевого процесса и медиастинита, Петков А. В., Шафер Я. В. (2017)
Бондар Л. - Лінгводидактичні передумови навчання студентів-філологів письмового перекладу науково-технічних текстів (2016)
Громова Н. - Пізнавально-творча самореалізація майбутнього вчителя на заняттях з лінгвістичних курсів та позанавчальній діяльності (з досвіду роботи) (2016)
Добровольська А. - Розвиток вольових якостей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності (2016)
Коваленко Н. - Навчальна педагогічна практика як проект школи й університету (2016)
Лазарєва О. - Професійно-творча підготовка майбутнього вчителя в евристичній освіті, Лазарєв М. (2016)
Лю Цзя - Теоретичний аналіз вокально-фахової підготовки студентів магістратури до використання інноваційних методів навчання (2016)
Мельник С. - Концептуальні основи організації професійної підготовки майбутніх фахівців із кібербезпеки (2016)
Миленкова Р. - Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти, Андрейко Л., Отрощенко Л. (2016)
Пухно С. - Формування психологічної культури майбутнього вчителя як психолого-педагогічна проблема (2016)
Сбруєва А. - Порядок денний ЄС у сфері вищої освіти: пріоритети програми "Освіта та професійна підготовка 2020" (2016)
Семеног О. - Електронні освітні ресурси в лінгвометодичній підготовці педагога-дослідника (2016)
Тимчук Л. - Концепція проектування цифрових наративів у навчанні майбутніх магістрів освіти (2016)
Упатова І. - Проблема методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах оновлення освіти (2016)
Чернякова Ж. - Методичні засади управління самостійною роботою студентів-бакалаврів вищих навчальних закладів (2016)
Басенко Р. - "Прочанин католицького ренесансу": становлення духовно-педагогічних та етико-антропологічних ідеалів Ігнатія Лойоли у рецепціях академічної та конфесійної історико-педагогічної традиції (2016)
Білоцерковець М. - Професійні ситуації в евристичному навчанні гуманітарних дисциплін (2016)
Козлов Д. - Філософсько-методологічні засади інноваційної культури керівника навчального закладу (2016)
Осьмук Н. - Загальнотеоретичні основи періодизації вивчення й використання реформаторської педагогіки у вітчизняній та українській педагогічній думці кінця XIX – початку XXI століть (2016)
Панасюра Г. - Категорійний аналіз поняття "дослідницька компетентність учителя" (2016)
Петренко С. - До питання про структуру ІКТ-компетентності вчителя математики (2016)
Пилип Г. - Передумови формування мережі вищих медичних навчальних закладів у західних областях України в 40-х роках ХХ ст., Куковська І., Стратійчук Н. (2016)
Золотарьова Т. - Проблема формування вмінь молодших школярів із ДЦП на основі детерміністичної наукової освітньої парадигми (2016)
Кострикін В. - Організаційно-педагогічні засади системи корекційного фізичного виховання студентів ВНЗ із порушеннями психофізичного розвитку, Глоба О. (2016)
Родненок М. - Монтессорі-освіта: актуальність, тенденції та перспективи розвитку (2016)
Шевців З. - Практичні заняття як умова формування соціально-педагогічної компетентності в майбутнього вчителя інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Пам’яті вченого. Життєвий шлях професора Ленюка Михайла Павловича (2013)
Боженко О. А. - Слабко регулярні множини у комплексній площині (2013)
Василишин Т. В. - Алгебра типу Вінера функцій, породжених (p,q)-поліномами на банаховому просторі (2013)
Волошин Г. А. - Пошарове наближення нарізно неперервних функцій за допомогою многочленів Бернштейна від багатьох змінних (2013)
Гой Т. П. - Нові функції, породжені зростаючими факторіалами, та їх властивостіз виродженням на початковій гіперплощині, Заторський Р. А. (2013)
Городецький В. В. - Нелокальна багатоточкова задача для одного класу еволюційних псевдодиференціальних рівнянь з аналітичними символами, Широковських А. О. (2013)
Грод І. М. - Регулярність матрично-диференціальних рівнянь, Кулик В. Л. (2013)
Дмитришин Р. І. - Регулярний двовимірний C-дріб з нерівнозначними змінними для подвійного степеневого ряду (2013)
Зікрач Д. Ю. - Нерівність типу Вімана для інтегралів Лапласа-Стілт'єса, Скасків О. Б. (2013)
Карлова О. О. - Застосування теорем про продовження, Михайлюк В. В. (2013)
Карпенко О. В. - Про зв'язок між коливністю розв'язків лінійних диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь другого порядку (2013)
Копитко Б. І. - Одновимірні процеси дифузії в обмежених областях з крайовими умовами та умовою спряження типу Феллера-Вентцеля, Шевчук Р. В. (2013)
Лінчук Ю. С. - Опис узагальнених власних значень оператора інтегрування в просторах аналітичних функцій (2013)
Літовченко В. А. - Задача Коші для вироджених параболічних систем рівнянь типу Колмогорова із сталими коефіцієнтами, Васько О. Б. (2013)
Лукашів Т. О. - Асимптотична стохастична стійкість в цілому сильного розв'язку стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода випадкової структури, Ясинський В. К. (2013)
Лучко В. М. - Двоточкова крайова задача для параболічного рівняння над полем p-адичних чисел, Лучко В. С. (2013)
Маслюченко В. К. - Добуток Сідра та вичерпні простори, Мироник О. Д. (2013)
Маслюченко О. В. - Множина точок розриву квазінеперервних функцій на компактах Еберлейна, Онипа Д. П. (2013)
Самойленко Ю. І. - Існування розв'язку задачі Коші для лінійного рівняння з частинними похідними першого порядку зі змінними коефіцієнтами у просторі швидко спадних функцій (2013)
Сєров М. І. - Системи рівнянь реакції - конвекції - дифузії, інваріантні відносно алгебри Галілея, Карпалюк Т. О., Плюхін О. Г. (2013)
Слюсарчук В. Ю. - Критерій існування майже періодичних розв'язків нелінійних рівнянь, що не використовує H-класи цих рівнянь (2013)
Соломко А. В. - Узагальнені граничні значення Фур'є-образів згорткової алгебри розподілів Шварца з носіями в конусі, Шарин С. В. (2013)
Тодоріко Т. С. - Багатоточкова задача для еволюційних рівнянь з псевдо-Бесселевими операторами нескінченного порядку (2013)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Церковні новини (2017)
Перехід парафій: ще одна сільська громада на Сумщині виявила бажання стати українською (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Лозінський К. (протоієрей) - Участь "скіфських монахів" у богословських суперечках VІ ст. (2017)
Мирончук О. Я. - "Святість" у богослужінні таїнств Сповіді і Причастя (за Требником) (2017)
Преловська І. М. - До 95-ої річниці з дня народження Аркадія Жуковського (1922 – 2014) автора життєпису святителя Петра Могили († 1647) (2017)
Рубан М. (диякон) - Експропріація церковних коштовностей та руйнування Свято-Троїцького бахмутського собору (1930 рр.), Татаринов С. Й. (2017)
Ромаш В. С. - Конгрегації Києво-Могилянської академії у ХVІІІ столітті (2017)
Швець М. М. - Мета та умови "доброго" шлюбу за вченням Священного Писання (2017)
Содержание (2017)
Кубенко В. Д. - Нелинейные колебания заполненных жидкостью цилиндрических оболочек с начальными несовершенствами, Ковальчук П. С. (2017)
Константинов А. В. - Влияние вязкости и капиллярности жидкости на нелинейную динамику системы "резервуар – жидкость со свободной поверхностью", Лимарченко О. С. (2017)
Багно А. М. - Влияние начальных напряжений на дисперсию квазилэмбовских волн в системе "слой идеальной жидкости – сжимаемый упругий слой" (2017)
Рудницкий В. Б. - Контактная задача о взаимодействии бесконечного стрингера и двух одинаковых полос с начальными напряжениями, Дихтярук Н. Н. (2017)
Быстров В. М. - Потеря устойчивости слоистого композита при сжатии армирующих слоев поверхностной нагрузкой, Декрет В. А., Зеленский В. С. (2017)
Будак В. Д. - Частоты и формы свободных колебаний некруговых цилиндрических оболочек переменной толщины, Григоренко А. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук Е. В. (2017)
Луговой П. З. - Динамика дискретно подкрепленной цилиндрической оболочки при действии локального импульсного нагружения, Сиренко В. Н., Скосаренко Ю. В., Батутина Т. Я. (2017)
Марчук А. В. - Свободные и вынужденные колебания толстостенных анизотропных цилиндрических оболочек, Гнедаш С. В., Левковский С. А. (2017)
Хома И. Ю. - О представлении решений уравнений равновесия функционально неоднородных трансверсально-изотропных пластин (2017)
Мартынюк А. А. - Бифуркации и синхронизации двух связанных генераторов, Никитина Н. В. (2017)
Карлаш В. Л. - Влияние условий электрического нагружения на характеристики колебаний пьезокерамических резонаторов (2017)
Аврутов В. В. - Блочная калибровка инерциально-измерительного модуля, Сапегин А. Н., Стефанишин З. С., Цисарж В. В. (2017)
Артеменко Г. В. - Элементы-примеси в сульфидах из андезитов и дацитов верхнеюрской вулканической группы (архипелаг Аргентинские острова, Западная Антарктида), Бахмутов В. Г., Самборская И. А., Канунникова Л. В. (2016)
Алексеенко А. Г. - Базальт-риолитовая серия островов Галиндез и Уругвай (Антарктический полуостров, Западная Антарктида) как возможный объект геохимического моделирования, Шнюков С. Е., Лазарева И. И., Гаврылив Л. И. (2016)
Тимовеев В. Е. - Закономерности преобразования атмосферной циркуляции в западном секторе Антарктики и применение для прогноза погодных условий (2016)
Клок С. В. - Анализ основных дат формирования и отдельные характеристики снежного покрова в районе Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" (2016)
Sopin A. A. - Ionospheric response to AGW propagation detected using GNSS measurements and coherent HF sounding over "Vernadsky" and "Palmer" Аntarctic stations, Yampolski Y. M., Paznukhov V. V., Kascheev S. B., Koloskov A. V., Pikulik І. I., Zalizovski A. V., Kashcheyev A. S. (2016)
Сопин A. А. - Ионосферный отклик на распространение АГВ по данным ГНСС измерений и когерентного ВЧ зондирования над антарктическими станциями "Вернадский" и "Палмер", Ямпольский Ю. М., Пазнухов В. В., Кащеев С. Б., Колосков А. В., Пикулик И. И., Зализовский А. В., Кащеев А. С. (2016)
Мірюта Н. - Збереження унікальності за комплексною пристосовуваністю різних генотипів Deschampsia antarctica Desv. в умовах стандартизованого вирощування рослин in vitro, Пороннік О., Парнікоза І., Грахов В., Мирюта Г., Козуб Н., Созинов І., Кунах В. (2016)
Бублик О. М. - Біоінформатичне передбачення генів індукованих холодом транскрипційних факторів CBF/DREB1 та DREB4 у Deschampsia antarctica Desv., Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2016)
Утевский А. Ю. - Моделирование наземных и подводных биотопов о. Галиндез (Аргентинские острова, Западная Антарктика) с использованием геоинформационных систем, Сенная Е. И., Березкина А. Е., Попов В. С. (2016)
Smagol V. - The Topical Segregation of Penguins of Genus Pygoscelis and Antarctic shags (Phalacrocorax bransfieldensis), Molchanoff S. (2016)
Смаголь В. - Топічна сегрегація пінгвінів роду Pygoscelis та антарктичних синьооких бакланів (Phalacrocorax bransfieldensis), Молчанов С. (2016)
Михалёв Ю. А. - Косатки Антарктики: распределение и некоторые вопросы биологии (2016)
Жук Н. Н. - Обзор промысла ркт-с "Море содружества", гидрометеорологические условия и биология антарктического криля (Еuphausia superba) в атлантической части Антарктики в летне-зимний период 2015 г., Корзун Ю. В. (2016)
Nagirniak O. Y. - The influence of collagen fragments extracted from the Аntarctic region fish scales on obesity development, Raksha N. G., Savchuk O. M., Ostapchenko L. I. (2016)
Нагірняк О. Ю. - Вплив низькомолекулярних фрагментів колагену, одержаних з луски риб антарктичного регіону, на розвиток ожиріння, Ракша Н. Г., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2016)
Заименко Н. В. - Инициальное почвообразование в прибрежной Антарктике: существуют ли не орнитогенные почвы?, Бедерничек Т. Ю., Швартау В. В., Михальская Л. Н., Хоецкий П. Б. (2016)
Kondratiuk T. O. - Diversity of Аntarctic microorganisms – potential producers of biologically active substances, Beregova T. V., Ostapchenko L. I. (2016)
Кондратюк Т. О. - Різноманіття антарктичних мікроорганізмів – потенційних продуцентів біологічно-активних сполук, Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Мадяр С. А. - Концептуальные основы цветодинамической композиции таблицы С.-А. Мадяра и окуломоторика зрительного восприятия цветностей, Моисеенко Е. В., Ковалевская Е. Э. (2016)
Бахмутова Л. М. - Досягнення та перспективи дослідження психологічних особливостей міжособистісної взаємодії зимівників у антарктичних експедиціях (2016)
Федяй Я. І. - Створення інфрмаційно-комунікаційного середовища співробітників Державної установи Національний антарктичний науковий центр, Новогрудська Р. Л. (2016)
Глоба Л. С. - Класифікація даних Державної установи Національний антарктичний науковий центр, Новогрудська Р. Л., Сидоренко А. А., Березкіна А. (2016)
Омельченко А. І. - Механизм загрузки и отображения антарктических исследований на базе BLOB STORAG, Глоба Л. С., Мороз І. В. (2016)
Федчук А. П. - Природоохоронний режим Aнтарктики: досягнення і проблеми(до 25-річчя підписання Мадридського протоколу) (2016)
Videnina N. G. - Ukrainian Аntarctic research: current bibliography (2012 – 2015), Rybachuk V. P., Fedchuk A. P., Prymachenko S. I. (2016)
Віденіна Н. Г. - Дослідження України в Антарктиці: поточна бібліографія. Публікації 2012 – 2015 рр., Рибачук В. П., Федчук А. П., Примаченко С. І. (2016)
Автори цього номера (2016)
Український антарктичний журнал Правила для авторів (2016)
Украинский антарктический журнал Правила для авторов (2016)
Ukrainian Antarctic Journal Information for Contributors (2016)
Наумчук В. - Розвиток феномену гри у філософсько-педагогічних ідеях XVIII – XIX століть (2016)
Вільчковський Е. - Стан фізичного виховання на Волині в 1920 – 1930 рр., Вольчинський А., Козіброцький С. (2016)
Malolepszy E. - Wychowanie fizyczne i sport w dzialalnosci Wolynskiego Zwiazku Mlodziezy Wiejskiej w latach 1922 – 1939 (2016)
Ващук Л. - Реалізація індивідуальних фітнес-програм у системі самостійних занять старшокласниць фізичними вправами, Цьось А., Дудич А., Юрченко І. (2016)
Черкашина Л. - Способи розвитку силових якостей дівчат старшого шкільного віку засобами тераробіки (2016)
Шуба Л. - Фітнес-технології в системі розвитку фізичних якостей студентської молоді (2016)
Щирба В. - Оцінка фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою (2016)
Захожий В. - Стан здоров’я та функціональних можливостей організму старшокласників, Дикий О. (2016)
Сабіров О. - Стан фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів, Пантік В., Шевчук А. (2016)
Пришва О. - Особливості життєдіяльності чоловіків, які стимулюють фізичну активність високої інтенсивності в літній період (2016)
Савлюк C. - Дослідження соматичного рівня здоров’я дітей із депривацією зору (2016)
Цимбалюк С. - Сучасні підходи до характеристики терміна "здоров’я" (2016)
Федецький А. - Моделювання стандартних вправ у навчально-тренувальному процесі футболістів (2016)
Тищенко В. - Експертна оцінка системи контролю тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу (2016)
Хильчук Ю. - Функціональний стан студентів, які займаються кікбоксингом (2016)
Рецензія на монографію Альошиної Алли Іванівни "Профілактика й корекція опорно-рухового апарату в дошкільнят, школярів та студентської молоді в процесі фізичного виховання" (2016)
Інформація про міжнародну науково-практичну конференцію "Фізична активність і якість життя людини" (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Бачинська О. В. - Перевернута архітектура (2013)
Бєлявська О. Ю. - Творчий досвід створення містобудівних домінант у Полтаві 1950-х років (2013)
Антощук Т. І. - Народні доми в Чернівцях в умовах соціальних трансформацій (2013)
Бунякіна Т. О. - Образно-композиційні особливості української народної архітектури Полтавщини XVIII – початку XX століття (2013)
Бенаи Х. А. - Методические мероприятия рекомендуемые при выполнении проектов по реконструкции объектов типовой застройки, Радионов Т. В. (2013)
Доцюк А. В. - Формування зовнішнього та внутрішнього простору в архітектурі та дизайні шляхом психологічного впливу на процеси створення проекту (2013)
Бембель И. О. - Эстетика современной архитектуры: Марек Будзинский (2013)
Лінда С. М. - Історизм в архітектурі як форма художньої репрезентації категорії минулого (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості організації простору офісних приміщень соціального спрямування, Гупаловська С. Б., Гузь О. І., Дубровська Н. І. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Основні засади створення психологічно комфортного середовища в офісних приміщеннях, Голяр О. Ю. (2013)
Громнюк А. І. - Архітектура інтер’єру давніх культур: етноознаки, етнокультурна ідентичність (2013)
Єжова О. І. - Основи методики проектування висотних будівель і споруд (2013)
Завада В. Т. - Стильова поліфонія у традиційному сакральному будівництві україни ХІХ – першої половини ХХ століття (2013)
Зінов'єва О. С. - Екологічне мислення архітектора (2013)
Ковальчук К. К. - Функціонально-часовий підхід у проектуванні громадських будівель (2013)
Козаченко Т. П. - Архітектура і вода: в історичному контексті та сьогоденні (2013)
Липуга Р. Н. - Основные особенности формирования архитектурного облика православных храмов юго-востока Украины (2013)
Михайленко А. В. - Від фотознімків до цифрових 3d моделей (2013)
Михайлишин О. Л. - Охорона історичного середмістя Кременця в 20–30-х роках ХХ ст. (2013)
Негай Г. А. - Чинники криволінійності в сучасній архітектурі, Клименко Л. А. (2013)
Негай Г. А. - Співрозмірність храмів древньої Греції (2013)
Розумний С. В. - Особливості розвитку архітектури середньоосвітніх навчальних закладів у 2-й пол. ХІХ ст. – 1917 р. у м. Києві (2013)
Салимов А. М. - Ярмарка в караван-сарае, Гулямова Н. Х. (2013)
Семерун Ю. А. - "Формування ергономічного архітектурного простору для людей з обмеженими фізичними можливостями" (2013)
Смоленська С. О. - Генеза ідеї купола в архитектурі модернізму початку ХХ сторіччя (2013)
Кознарська Г. Є. - Принципи розташування сакральних споруд в системі міста (2013)
Диба Ю. Р. - Експонування проектних вирішень у княжу добу (2013)
Чала О. А. - Безбар'єрне архітектурне середовище. Системи орієнтації та отримання інформації (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості використання екодизайну в сучасному інтер’єрі ванних кімнат, Царик О. А. (2013)
Трофимчук С. М. - Еволюція синтезу інформаційних структур в архітектурі (2013)
Костюк І. В. - Ресурсозберігаюча архітектура: аналіз та концепції (2013)
Пилипчук О. Д. - Основні засоби вирішення задач фактурності кольору в художній формі, розміщеній у просторовому середовищі сучасного інтер’єру (2013)
Левченко О. В. - ВІМ в курсі "Iнформаційні технології сучасного архітектурного конструювання" (2013)
Зенькович Н. Г. - Особливості дизайну середовища, що трансформується (2013)
Вербицька У. Ю. - Типи орендного житла у сформованій забудові центрів великих міст (2013)
Запунна Є. О. - До проблеми інтеграції історичних планувальних структур у композицію сучасного міста (на прикладі міста Жовква) (2013)
Гоблик А. В. - Інтерпретація понять порядку і безладу в теорії містобудування (2013)
Антонець М. О. - Формування теоретичної моделі екскурсійного маршруту (2013)
Зінов'єва О. С. - Методика ритізації міського розпланування (2013)
Кліщ О. А. - Еволюція електричних світлових технологій в урбаністичному просторі кінця ХІХ - ХХ століть (2013)
Панченко Т. Ф. - Значення природоохоронного законодавства для створення та розвитку національних природних парків, Голуб А. А. (2013)
Клюшниченко Є. Є. - Основні критерії гармонійного взаємозв'язку в системі "людина - міське середовище", Штепа К. О. (2013)
Казакова Є. Г. - Особливості формування ринкових площ в Україні (2013)
Корнєва О. В. - Поняття історичного комплексу. Класифікація історичних комплексів (2013)
Рубан Л. І. - Використання особливостей побудови ландшафту прирічкових територій в творчості архітектора В. Городецького (2013)
Нагаева З. С. - Сравнительный анализ архитектурно-пространственной организации жилой застройки XIX века в Ак-Мечети (Симферополе) и Бахчисарае, Керимов Э. С.-И. (2013)
Максименко Т. В. - Основні проблеми та напрямки розвитку туристичної діяльності в Києві (2013)
Панченко Т. Ф. - Проблемы градостроительного развития приморских територий (2013)
Пащенко Г. В. - Благоустрій веломаршрутів у парках (2013)
Плешкановська А. М. - Форми та види реконструктивної діяльності (2013)
Приймаченко О. В. - Екологічний підхід у регулюванні містобудівних систем (2013)
Аушева Н. М. - Моделювання сіток з напрямними ізотропними дробово-раціональними кривими (2013)
Ануфрієнко А. В. - Архітектурне формування масового житла на сучасному етапі (на прикладі Донецького регіону) (2013)
Бабич Т. С. - Арки з клеєної деревини, Коваленко М. С., Михайловський Д. В. (2013)
Березко О. В. - Мол як новий міської споруди (на прикладі Київа) (2013)
Гордієнко С. М. - Логіко-семантичний опис адаптації міжвидового каркасу до його застосування у сучасних житлових будівлях (2013)
Гомон О. О. - Гнучкість в архітектурі навчально-виховних комплексів "дитячий садок – початкова школа" (2013)
Горбик О. Р. - Особливості функціонально–планувальних вирішень у проектах садибних будинків для незаможних молодих родин, Зайцева В. Ю., Редькіна М. Г. (2013)
Горова Ю. О. - Класифікація виставково-музейних комплексів авіаційних технологій (2013)
Давиденко В. В. - Позаквартирні приміщення громадського обслуговування в структурі багатофункціонального житлового будинку (2013)
Данилюк Н. В. - Аналіз стану спортивних споруд у м. Рівне та рівненській області (2013)
Жовква О. І. - Архітектура закордонних мусульманських духовно-навчальних установ на прикладі Росії (Санкт-Петербург, Москва, Казань) (2013)
Книш М. В. - Застосування лінгвістичних методів комбінування множин в архітектурному проектуванні житла (2013)
Ковальська О. Є. - Розміщення сучасних готелів в центральних районах крупніших міст України (2013)
Костюченко О. А. - Особливості функціонально-планувальної організації арт-центрів (2013)
Кравченко І. Л. - Функціонально-планувальна структура реабілітаційного осередка малої місткості для дітей з фізичними вадами (2013)
Азари Алиреза - Исторические конструктивно-строительные традиции в архитектуре жилых зданий Ирана (2013)
Лисюк І. А. - Фактори та умови формування центру релаксації в аеропорту (2013)
Отрощенко Д. В. - Архітектурно-планувальна організація онкологічного центру вузької спеціалізації на прикладі клініки "Iнновація" в с. Лютіж (2013)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Складні території та основи вивчення морфогенезу інтегрованої громадської архітектури (2013)
Рижик В. М. - Фактори впливу на формування архітектури сучасних автовокзалів (2013)
Трегубов К. Ю. - Основні фактори, що визначають формування будівель поліфункціональних музейних комплексів (2013)
Хмельницька А. В. - Соціально-економічні передумови формування нових типів закладів культури (2013)
Чернявський К. В. - Організація комфортного середовища інтер'єрів дитячих лікувальних закладів засобами художньої кераміки тиражного виробництва (2013)
Сазонова Ю. Ф. - Екодизайнерські засоби гармонізації житлового середовища (2013)
Семироз Н. Г. - Гелікорти в містах (2013)
Шуляр А. Р. - Громадські простори як складова багатофункціональних житлово-громадських комплексів (2013)
Ніколаєнко В. А. - Ретроспективний аналіз розвитку типології спортивних комплексів в античному світі, Петрук Ю. О. (2013)
Сазонова О. Ю. - Ретроспективний аналіз формування торговельних комплексів (на прикладі ринкових комплексів) (2013)
У травні 2013 року святкує свій ювілей Черкес Богдан Степанович доктор архітектури, професор, науковець (2013)
У квітні 2013 року святкує свій ювілей Віктор Іванович Проскуряков доктор архітектури, професор, науковець (2013)
Абдурахманова Л. А. - Анализ письменных источников о Бахчисарайском дворце ханского периода (1441 – 1728 гг.) (2013)
Бондар О. А. - Ефективне управління підприємством як фактор трансормації систем, Якимчук І. М. (2013)
Бунякіна Т. О. - Загальна характеристика конструктивних прийомів народної архітектури полтавщини XVIII – початку XX століть, Негай Г. А. (2013)
Давидкова І. В. - Храмове будівництво південно-східної України в період колонізації (1770 - 1801 рр.) (2013)
Громнюк А. І. - Етностиль як об’єкт системного осмислення в контексті формування архітектури інтер’єру на теренах індустріального і постіндустріального суспільства (2013)
Солярська І. О. - Розвиток хмарочосів в системі еко-архітектури, Нартова З. Є. (2013)
Каземи Лари Голамали - Технопарк и технопарковые структуры история возникновения технопарковых структуры определения (2013)
Ковешнікова О. В. - Формування і реалізація авторських творчих методів А. Добровольського в архітектурній практиці (2013)
Гнатюк Л. Р. - Дизайн інтер’єрів станцій метрополітену в історичному середовищі Києва та Харкова, Кучеренко Ю. Е. (2013)
Мельник Г. Ю. - Передумови розвитку кінетики у світовій архітектурі та мистецтві (2013)
Нагаева З. С. - Продвижение бренда Крыма, как курортно-развлекательной зоны, Половникова Д. А. (2013)
Негай Г.А. - Розмірна структура архітектурної форми (2013)
Оката І. О. - Розвиток споруд велоспорту на Україні (2013)
Бачинська О. В. - Закономірності формування релігійної ситуації в історичному Києві (2013)
Ольховская Е. В. - Экологический аспект рекламы в дизайне архитектурной среды (2013)
Полищук А. А. - Эволюция архитектуры дворцов культуры 50 - 60-х гг. ХХ в. г. Донецка от рационалистических тенденций к неоклассицизму (2013)
Завада В. Т. - До проблеми регіональної своєрідності архітектурного середовища (2013)
Зуева П. П. - Планировка высотных зданий в США в 1950-х годах (2013)
Нешта О. Л. - Пропорції дерев’яних храмів як творчий метод народних майстрів України (2013)
Михайлишин О. Л. - Стилістична інерція в архітектурі міського житла Західної Волині 1920 - поч.30-х років (2013)
Руденко М. К. - "Тенденції розвитку туризму та об’єктів туризму" (2013)
Соколовська Ю. С. - Досвід і тенденції реконструкції і реновації масової житлової забудови (2013)
Третяк Ю. В. - Особливості етнічного інтер'єру Західної України, Кузнецова І. О., Комаровська А. Р. (2013)
Трофимчук С. М. - Технологічні аспекти медіа-впливу в архітектурі (2013)
Чалая Е. А. - Безбарьерная среда средствами ландшафтной архитектуры (2013)
Чернявський К. В. - Особливості психофізіології сприйняття світло-кольорового середовища інтер'єрів дитячих лікувальних закладів (2013)
Франків Р. Б. - Львівська архітектурна школа в контексті пошуків альтернативи модерністській естетиці (кінця ХХ - поч. ХХІ ст.), Філь О. С. (2013)
Гоблик А. В. - Методичні основи оцінки сукупного потенціалу міста (2013)
Боборикін О. С. - Тенденції розвитку набережних (на прикладі м. Києва) (2013)
Зінов'єва О. С. - Нова система містобудівного кадастру в Україні (2013)
Зінов'єва О. С. - Сталий розвиток та міста для людей (2013)
Зубричев О. С. - Ландшафтні та етнічні особливості формування рекреаційно-розважальних парків, Ніколаєнко В. А., Чирва К. В. (2013)
Єгоров Ю. І. - Сучасні проблеми формування об’ємно-просторової композиції історичних міст України (2013)
Крыжантовская О. А. - Размещение архитектурно–художественных заведений, в Одесской области (2013)
Мосендз А. Ю. - Понятийный статус концепта "Genius Loci" и его роль в формировании городской среды (2013)
Нагаева З. С. - Характеристика условий для создания агробиотехнопарка на базе вуза в Крыму, Третьякова Т. С. (2013)
Нгуєн Дак Дат - Градостроительные аспекты размещения экомузеев относительно центра города и магистралей, Зиміна С. Б. (2013)
Омшанська А. Г. - Результати соціологічного обстеження неорганізовано відпочиваючих в приморських населених пунктах (липень 2012 року) (2013)
Челноков А. В. - Самоорганизация в городской среде и средовой подход, Шевченко И. А., Корниенко Д. А. (2013)
Пащенко Г. В. - Сучасний благоустрій територій готелів та еко-кемпінгів для активного заміського відпочинку (2013)
Потапов О. Є. - Динамічна складова в умовах поліфункціональності громадського простору (2013)
Пестрикова А. Г. - Влияние объектов промышленного назначение на формирование архитектурно – пространственной композиции города, Бакало Е. А. (2013)
Сынгаевская А. И. - Принципы градостроительной и типологической классификации зданий (2013)
Тимченко Р. А. - Градостроительное обоснование реконструкции обьекта незавершенного строительства, Кришко Д. А., Чуб А. Л. (2013)
Радионов Т.В. - Репродуктивный метод реконструкции объектов типовой застройки (2013)
Білоус Ю. О. - Методи природнього освітлення експозицій в музеях (2013)
Гейко І. П. - Еволюція сучасного будинку суду (2013)
Горова Ю. О. - Передумови візуального сприйняття виставково-музейних комплексів авіаційних технологій (2013)
Дикун Ж. Є. - Функціонально-планувальна організація морських пасажирських терміналів України (2013)
Брідня Л. Ю. - Конструктивні особливості реконструкції готелів, побудованих за типовими проектами (2013)
Єжова О. І. - Шляхи розвитку готельних комплексів в сучасній Україні на прикладі санаторно–оздоровчих баз на території південного берегу Криму (ПБК) (2013)
Єрещенко О. Г. - Класифікація клубних будівель радянського періоду за стильовими напрямами (2013)
Жовква О. І. - Вирішення питання створення безбар'єрної архітектури та простору в контексті міста Києва (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості розробки дизайну інтер’єрів закладів громадського харчування для студентських містечок, Драга М. Л. (2013)
Зуева А. А. - Проблемные вопросы типологии жилых зданий в современной Украине, Головченко О. И. (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості створення середовища для навчання осіб з обмеженими можливостями в контексті психологічної реабілітації, Прилуцький Є. В. (2013)
Самойлович В. В. - Обгрунтування розробки інформаційної технології проектування опорядження інтер’єрів, Клюєва В. В. (2013)
Кащенко О. В. - Засоби відображення впливу ландшафту на сучасний інтер`єр, Кузнецова І. О., Грималовська О. В. (2013)
Кисіль С. С. - Нормативна база проектування та будівництва багатоповерхових автостоянок (2013)
Козлова Н. В. - Еколого-естетичні критерії формотворення сучасних фасадів багатоповерхових житлових будинків м. Києва (2013)
Книш М. В. - Проектирование на основе комбинаторики (2013)
Пивоваренко О. В. - Особливості сучасного рівня розвитку архітектури шкільних комплексів за кордоном з урахуванням семіотичного сприйняття (2013)
Нагаева З. С. - Анализ практики проектирования, строительства и эксплуатации яхтенных комплексов. Отечественный и зарубежный опыт, Поляков С. А. (2013)
Чернявський В. Г. - Сучасні вимоги до інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери і принципи їх формування та розвитку (2013)
Радюк А. Я. - Особливості формоутворення сучасних бібліотек (2013)
Рябець Ю. С. - Мобільна архітектура для екстремальних умов перебування (2013)
Шевченко А. Г. - Особливості архітектурного формування музеїв підвищеної поверховості (2013)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формування шопінг-готелів, Бовкун М. С. (2013)
Степанова І. В. - Сучасні православні храмові комплекси. Тенденції розвитку (2013)
Вимоги до статей (2013)
На 84 році пішов з життя доктор архітектури, професор, дійсний член Української академії архітектури, член спілки архітектури України Лаврик Геннадій Іванович (2014)
Арсенян М. Ю. - Храмові споруди вірменської артілі в Cудаку (2014)
Булах І. В. - Символізація художніх образів сучасного архітектурного середовища (2014)
Ботвиновская С. И. - Ипользование рекуррентных формул числовых последовательностей для дискретного моделирования поверхностей (2014)
Высочин И. А. - Схемы построения моделей архитектурных пространств. Вариативная (развивающаяся) модель восприятия (2014)
Высочин И. А. - Построение схем моделей архитектурных пространств. Модель восприятия как структура для хранения знаний (2014)
Жовква О. І. - Католицька духовна освіта у Росії (2014)
Єжова О. І. - Бурдж-халіфа – апогей розвитку висотного будівництва (2014)
Завада В. Т. - Регіональні відмінності в архітектурі українських дерев'яних храмів хрещатого типу (2014)
Казакова Є. Г. - Етапи формування та розвитку ансамблів ринкових площ) (2014)
Климко З. В. - Висвітлення актуальності дослідження феномену сценографії, як складової театральної архітектури (на прикладі архітектурно-сценографічної творчості Є. М. Лисика) (2014)
Кравченко І. Л. - Навчально-лікувальні заклади для дітей з вадами розвитку централізованого композиційного типу (2014)
Косаревська Р. О. - Семіотична реконструкція архітектурно-пейзажної композиції уманського царициного саду (частина 1) (2014)
Кублицкая Е. Е. - Интерьеры лестничных клеток жилых и доходных домов нач. ХХ в. в г. Харькове как объект реалибитации (2014)
Кузнєцова Я. Ю. - Використання екологічних стандартів в проектуванні залізничних вокзальних комплексів (2014)
Майстренко К. С. - Місце та значення соціологічних досліджень в архітектурі (2014)
Марковський А. І. - Творчий доробок Володимира Заболотного в архітектурі Києва 1930-х років (2014)
Івашко Ю. В. - Архітектура як передвісник суспільних змін (2014)
Лещенко Н. А. - Якісне сучасне архітектурне середовище історичного центру малого міста (2014)
Лінда С. М. - Історизм в системі архітектури: дуалізм процесу розвитку (2014)
Левченко О. В. - Інформатизація навчального процесу в ВНЗ, Михайленко А. В. (2014)
Пилипака О. А. - Середня кривина гвинтових поверхонь, віднесених до координатних ліній кривини, Пилипака Т. С. (2014)
Пекарчук О. П. - Аналіз нормативної бази реконструкції багатоквартирних будинків кінця ХІХ – початку ХХ ст.у Львові (2014)
Нешта О. Л. - Вплив природно-ландшафтних умов на формотворення традиційного храмобудування України (2014)
Пекер А. И. - Возможности решения проблемы социального жилища в Украине (2014)
Сингаєвська М. А. - Вплив Ле Корбюзьє на сучасну світову архітектуру (2014)
Гнатюк Л. Р. - Організація простору офісних приміщень авіакомпаній, Кошельник Я. О. (2014)
Семякин Г. В. - Историко–культурная ценность здания института проблем эндокринной патологии им. В. Я. Данилевского, в контексте произведений харьковского архитектора В. А. Эстровича (2014)
Соколовська Ю. С. - Принципи, методи і особливості реновації міського середовища в районах масової забудови (2014)
Пилипчук О. Д. - Проблема асоціативності кольору в інтер’єрі, художньо-декоративного оздоблення та методи засвоєння практичних прийомів (2014)
Сідорова О. І. - Композиційні та езотеричні особливості лінії партеру історичного міського середовища (2014)
Хілько Н. О. - Пропозиції зі збереження історичної спадщини з метою формування простору спілкування (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "адресного" архітектурного середовища (2014)
Шевцова Г. В. - Архетипові формотворчі моделі культових споруд світу (2014)
Захеди Шахаб - Особенности концентрации мечетей в пределах Ирана, отдельных регионов и городов (2014)
Гнатюк Л. Р. - Особливості організації простору офісних приміщень банківських установ, Шуть А. І. (2014)
Гнесь Л. Б. - Пошук національної ідентичності у забудові українського села (2014)
Главацький О.З. - Вплив соціальних процесів на безпечність архітектурно-планувального середовища великих міст (2014)
Голуб А. А. - Аналіз наукових досліджень проблеми формування національних природних парків (2014)
Гоблик А. В. - О моделировании распределения поля интенсивности тяготения населения к объекту общественного обслуживания, Дёмин Н. М. (2014)
Огоньок В. О. - Історія, проблеми та шляхи реформування і розвитку соціальної інфраструктури українського села, Огоньок Ю. В. (2014)
Проляка Т. О. - Нові об’єкти транспортної інфраструктури в насиченому міському середовищі: дуалістична специфіка і гуманістичні вимоги до проектування (2014)
Плешкановська А. М. - Деякі питання зеленого будівництва в сучасному місті, Усова О. С. (2014)
Плешкановська А. М. - Задачі забезпечення енергоефективності містобудівних рішень, Сидорчук А. О. (2014)
Свобода Д. Г. - Концепція трудового каркасу міста (2014)
Семенов В. Т. - Агломерация – приоритетные направления совершенствования территориально-пространственного и административного реформирования Украины, Завальный А. В., Апатенко Т. Н., Панкеева А. Н., Быченко Л. А. (2014)
Щурова В. А. - Елементи культурно-історичного середовища – об’єкт спільних інтересів міста та приміської зони (2014)
Яценко В. О. - Дачні та садові території – місце відпочинку чи місце проживання (2014)
Веркалець І. М. - Структурна модель ландшафтів та методи оцінки їх естетичного потенціалу (2014)
Березко О. В. - Аналіз комунікативних просторів молів на прикладі Варшави (2014)
Веденко Т. О. - Історія розвитку мобільного житла (2014)
Сніжко М. С. - Житлово-громадський комплекс як сучасна форма екологічного житла (2014)
Гомон О. О. - Функціонально-планувальні рішення навчально-виховного комплексу "дитячий садок – початкова школа" (2014)
Добровенко Д. В. - Доцільність формування структури вертикальних агропромислових комплексів в Україні (2014)
Дорохіна Г. І. - Прототипування фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Частина 2. Класифікація за прототипами (2014)
Колосова Т. В. - Структура центрів комплексної реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями (2014)
Кіщенко А. О. - Нові торгово-розважальні центри Києва. Якості інтеграції, Костенко О. Я. (2014)
Охрім Х. А. - Філософське осмислення категорії часу в архітектурі (2014)
Макухін М. О. - Особливості розміщення та складу багатофункціональних мостових споруд (2014)
Проляка Т. О. - Об’єднані типи надземних станцій міського рейкового транспорту (2014)
Самойлович В. В. - Особливості формування олімпійських комплексів для зимових видів спорту, Гензерська К. Ю. (2014)
Юнаков С. Ф. - Тенденції розвитку туристичного бізнесу в Україні (2014)
Титул, зміст (2012)
Кашинцева О. - Права людини та права інтелектуальної власності крізь призму сучасного наукового етосу (2012)
Осипова Ю. - Вищі навчальні заклади України як субєкти права інтелектуальної власності (на прикладі засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та об'єктів суміжних прав) (2012)
Штефан О. - Контрафакт у сфері авторського права і суміжних прав (2012)
Коваленко Т. - Використання творів, які є суспільним надбанням (2012)
Селіваненко В. - Деякі особливості авторських правовідносин у сфері охорони здоров'я (2012)
Іолкін Я. - До питання істотних умов договорів про передачу прав на торговельну марку (2012)
Отцевич Є. - Напрями розвитку законодавства України про комерційни найменування (2012)
Андрощук Г. - Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу (2012)
Дмитришин В. - Державна реєстрація ліцензійних договорів: "за" та "проти" (2012)
Прохоров-Лукин Г. - К вопросу о доктрине иностранных эквивалентов по делам о нарушении прав на товарные знаки (2012)
Дроб'язко В. - Аудіовізуальні твори, комп'ютерні програми, фонограми як об'єкти піратства (2012)
Штефан А. - Передумови права на пред'явлення позову про захист авторського права (2012)
Афанасьєва К. - Явище академічного плагіату: витоки та шляхи боротьби (2012)
Мироненко Н. - Возростание роли договоров в управлении инновационной деятельности (2012)
Куденеева Ю. - Политические и рпавовые аспекты международного сотрудничества в сфере использования чистой воды (2012)
Черников Д. - Фінансовий контроль щодо фінансування органів прокуратури: поняття, предмет, об'єкт, мета та види (2012)
Крупнова Л. - До питання про принципи функціонування правової держави (2012)
Мостовенко С. - Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб при оподаткуванні операцій з цінними паперами (2012)
Падучак Б. - Генезис поняття "технологія" (2012)
Інформаційна довідка (2012)
Тематичний показчик статей за 2012 рік (2012)
Від редакції (2015)
Bilenkyi O. Yu. - Analysis of contemporary specifics of European economy creative intellectualization, Kardakov O. Yu. (2015)
Marchenko O. S. - Value creation networks and prices for consulting services: theoretical frameworks and models, Yarmak O. V. (2015)
Piovarciova V. - Comparative institutional development trends in selected countries: current varieties of capitalism, Scepanova P. (2015)
Чубукова О. Ю. - Кібернетика: від простих систем та технологій до кіберсередовища (2015)
Vosta M. - Energy security and energy policy of the EU in the context of resource import dependency, Musiyenko S. V. (2015)
Гаракальова Л. - Многолетний финансовый план Европейского Союза на 2014–2020 годы, Гаракальова Д. (2015)
Дамашкова Т. - Экономика Швеции: ключевые тренды развития в XX–XXI веках (2015)
Пасторова Я. - Особенности китайского рынка товаров класса "люкс", Янчикова Э. (2015)
Chernega O. B. - Key features of formation and development of European aviation network, Dorofeyeva K. M. (2015)
Чех Л. - Возможности и пределы развития экономики Афганистана после 2014 года (2015)
Бурдонос Л. І. - Входження вищої школи України до міжнародної системи освіти (2015)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Концепція організації управління інноваційними галузевими кластерами (2015)
Gernego Iu.O. - Crowdfunding: worldwide conditions and prospects for use in Ukraine (2015)
Мамонтова Н. А. - Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності (2015)
Рєзнікова В. В. - Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правовий аспект, Пацурія Н. Б. (2015)
Сорочан В. О. - Аналіз ринку послуг промислового туризму в Україні (2015)
Абрамова І. М. - Методи та фактори управління фінансовою стійкістю підприємств (2015)
Goncharenko I. M. - Methods of assessing the competitive potential of consumer services enterprises (2015)
Davydov O. I. - Criterion for enterprise market value maximization: feasibility of application in management (2015)
Колодізєв О. М. - Формування стратегій управління споживчим капіталом машинобудівного підприємства, Бойко Н. О. (2015)
Miklosik A. - Communication campaign management in search-centric marketing (2015)
Паникарова С. В. - Исследование стратегий приращения знаний на промышленных предприятиях, Власов М. В. (2015)
Sorokivska O. A. - Economic security of Ukrainian enterprises under information war (2015)
Чухрай Н. І. - Оцінювання рівня ресурсного забезпечення розвитку машинобудівних підприємств Львівщини, Кулиняк І. Я., Прийма Л. Р. (2015)
Kosenchuk O. V. - Agritourism as a perspective development direction for rural territories of West Siberia, Novikov Yu. I., Nardin D. S. (2015)
Monakhov I. A. - Science cities within innovative environments of Russia and Great Britain: cross-country comparison (2015)
Hlavacek P. - Competiviveness and development potential of regions in Czech Republic and Slovakia (2015)
Хуранова З. Б. - Формирование механизма для обеспечения устойчивого социо-эколого-экономического развития региона (2015)
Гонда В. - Выполнение целей Европейского Союза в области климата/энергии в контексте повышения энергетической безопасности (2015)
Bay S. І. - Human capital as a foundation for enterprise value growth, Rozman А. М. (2015)
Беккужин Р. - Актуальные вопросы системы мотивации и карьерного планирования государственных служащих в Республике Казахстан, Ибраева М. (2015)
Zarytska I. A. - Transformation of the corporate social responsibility’s essence in the context of sustainable development concept domination, Chaban T. A. (2015)
Kostyuk V. S. - Assessment of interregional disproportions in human development in Ukraine, Smoliy L. V. (2015)
Литвин О. Ю. - Особливості взаємовідносин між покупцем і продавцем при купівлі нового житла, Чіп Л. О. (2015)
Martincova M. - Theoretical aspects of correlation between economic growth and unemployment (2015)
Holda A. - Fair wage and the size of pension contributions in the theory of human capital measurement, Renkas Ju. (2015)
Волошенко А. В. - Шляхи до своєчасного виявлення і нейтралізації корупційних ризиків (2015)
Jovanovic T. - The financial structure of the FDI in Slovenia (2015)
Mentel G. - (In)effectiveness of capital market and anomalies in value at risk distribution in time, Radwanski R. (2015)
Наточеева Н. Н. - Социальные приоритеты как факторы и инструменты управления банковскими рисками, Ровенский Ю. А., Белянчикова Т. В. (2015)
Шкодіна І. В. - Розвиток фондового ринку в умовах фінансової сингулярності (2015)
Maltseva A. A. - The audit of technology park structures’ intellectual capital: scientific and methodological approaches, Klyushnikova E. V. (2015)
Лемішко О. О. - Статистичне оцінювання функціональної залежності темпу зростання ВВП і складових капіталу (2015)
Григорків М. В. - Динамічні моделі двосекторної екологічної економіки з лінійними функціями поведінки її суб’єктів (2015)
Интымакова А. - Моделирование процессов государственного управления в сфере охраны окружающей среды (2015)
Kryvovyazyuk I. V. - Methodological approach to the efficiency evaluation of innovative processes in logistical activity of enterprises, Volynchuk Yu. V., Pushkarchuk I. M. (2015)
Кузьмін О. Є. - Концепція та інструменти проектного підходу до диверсифікації видів діяльності підприємства, Фещур Р. В., Дрималовська Х. В. (2015)
Мазаракі А. А. - Інтернет-маркетингові комунікації в програмах е-лояльності споживачів, Дубовик Т. В. (2015)
Огліх В. В. - Моделювання процесів розвитку регіону в контексті стратегії планування, Єфанова Т. І. (2015)
Терешко Ю. В. - Особливості розвитку Інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи, Тардаскіна Т. М., Богатирьова Л. Д. (2015)
Khudyakova T. A. - Principles for evaluating the effectiveness of the sustainability controlling system at the enterprise on the basis of the fuzzy sets theory (2015)
Shabelnik T. V. - Modelling of business processes control in marketing-oriented management at a pharmaceutical company (2015)
Відомості про авторів (2015)
Дикань В. Л. - Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту, Соломніков І. В. (2017)
Аванесова Н. Е. - Системний підхід до формування стратегії забезпечення економічної безпеки оборонної промисловості України в умовах євроінтеграції (2017)
Кузуб А. В. - Перспективи розвитку вітчизняних підприємств вагонобудування в сучасних умовах (2017)
Морозова Л. В. - Методика оцінки кількості матеріально-технічних засобів за умов коливання попиту на них (2017)
Сухорукова Т. Г. - Роль делового этикета в повышении экономической безопасности предприятия (2017)
Черкашина М. В. - Планування бізнес-процесів для організації діяльності підприємства, Науменко М. О. (2017)
Шемет М. В. - Методика оцінки стану глобалізаційних процесів на рівні підприємства (2017)
Дикань О. В. - Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення (2017)
Непран А. В. - Фискальная эффективность налога на добавленную стоимость, Тимченко И. Е., Каменева Н. Н. (2017)
Прохорова В. В. - Розвиток корпоративного сектору як передумова ефективної реалізації трансформаційних процесів в економіці (2017)
Галушко О. І. - Економічні та технологічні аспекти формування оптимального парку локомотивів в умовах кризи (2017)
Полякова О. М. - Особливості розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті України (2017)
Шраменко О. В. - Концептуальні засади інфраструктурної безпеки на залізничному транспорті, Хорошаєва Є. В. (2017)
Гараев М. - Сущность и классификация инвестиционных проектов на предприятиях железнодорожного транспорта (2017)
Мискін Ю. І. - Ідентифікація напрямів активізації інвестиційної діяльності як об’єкта податкового стимулювання, Мискіна О. О. (2017)
Соколовський С. А. - Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки (2017)
Чухлата Ж. Г. - Проблеми впровадження інноваційних технологій в умовах економіки України (2017)
Герасименко В. М. - Теоретико-методичне обґрунтування особливостей удосконалення стратегічного управління підприємств (2017)
Токмакова І. В. - Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України (2017)
Чупир О. М. - Аналіз інструментів маркетингової комунікаційної політики підприємства в системі менеджменту організації, Сичова О. Є. (2017)
Янченко Н. В. - Методика стратегічного управління у територіально-господарських підсистемах (2017)
Чередниченко О. Ю. - Актуальні питання боротьби з тероризмом в Україні в сучасних умовах, Чередниченко А. О. (2017)
Яковенко В. Г. - Психологія праці в управлінні персоналом (2017)
Пастух І. М. - Кінетика входження іонів у зіткнення з поверхнею в розширеному енергетичному діапазоні, Соколова Г. М. (2015)
Харжевський В. О. - Розробка та вдосконалення методів кінематичної геометрії для синтезу важільних напрямних механізмів (2015)
Ковтун В. В. - Граничний напружений стан дискретного середовища, що працює в умовах плоскої деформації, Дорофєєв О. А. (2015)
Лозінський Д. О. - Ротаційна витяжка осесиметричних деталей з використанням пропорційного електрогідравлічного приводу, Сивак І. О., Шевчук Є. І., Пилявець В. Г. (2015)
Славін В. В. - Вплив системи живлення бензинового двигуна на тягово-швидкісні властивості легкового автомобіля (2015)
Сівак В. А. - Обґрунтування вибору критеріїв експлуатаційної безпеки транспортних засобів в умовах їх використання в процесі виконання завдань з охорони державного кордону (2015)
Шпак О. Л. - Математична модель однофазового трансформатора як групового елемента в електроенергетичній системі (2015)
Філімонова Н. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей м’яса як об'єкта переробки у вовчку (2015)
Матвійчук С. С. - Удосконалення методичної бази проектування спортивної форми для баскетболістів (2015)
Пашкевич К. Л. - Дослідження залежності величини зборки вузлів одягу від фізико-механічних властивостей тканин (2015)
Матвійчук С. С. - Можливість оптимізації трудомісткості виготовлення та продуктивності швейного виробництва за рахунок технічних факторів впливу, Бокша Н. І. (2015)
Базилюк Е. В. - Аналіз проблем стилеутворення в дизайні одягу (2015)
Скідан О. В. - Теоретичні передумови аналітичного проектування взуття, Надопта Т. А., Пастух І. М. (2015)
Селезньова А. В. - Аналіз існуючих матеріалів для створення раціональної конструкції взуття для дітей-школярів, Домбровський А. Б. (2015)
Кириченко О. В. - Геотекстиль нетканий: вибір показників властивостей для оцінки рівня якості та формування асортименту (2015)
Кущевський М. О. - Дослідження факторів гідровідцентрового способу формування деталей головних уборів, Кошевко Ю. В. (2015)
Сарибекова Д. Г. - Катионные полимеры – инновация в крашении прямыми красителями, Куник А. Н., Дрозд Л. А., Сарибеков Г. С. (2015)
Ляліна Н. П. - Дослідження споживчих властивостей та експертна оцінка якості змішаних конопляних тканин, Богданова О. Ф. (2015)
Ніконова А. В. - Дослідження процесу дублення з використанням сполук титану ta полімерних матеріалів, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2015)
Сапожник Д. І. - Маскувальні властивості тканин спеціального призначення з багатоколірним забарвленням (2015)
Бойко Ю. М. - Розробка та аналіз модифікованих схем синхронізації блоків оброблення сигналів засобів телекомунікацій, Ткачук В. М. (2015)
Чесановський І. І. - Побудова захищених телекомунікаційних радіомереж з множинним доступом, Левчунець Д. О., Петренко А. Л. (2015)
Лужанський В. І. - Моделювання та дослідження ефективності структур телекомунікаційних мереж з динамічною маршрутизацією та їх порівняння за критерієм "ефективність-вартість", Карпова Л. В., Подгорних Б. С. (2015)
Гуменний П. В. - Теоретичні засади організації асоціативної пам’яті колективного користування на основі вертикально-інформаційної технології (2015)
Нечипоренко О. В. - Дослідження ефективності методів стиснення звукових даних (2015)
Ліщинська Л. Б. - Інформаційні пристрої і системи на узагальнених перетворювачах імітансу (2015)
Бойко С. М. - Лабораторний комплекс для дослідження диференційного захисту силового трансформатора, Михайличенко Д. А., Вишневський С. Я. (2015)
Мартынюк В. В. - Анализ приборов контроля защитного потенциала электрических нагревателей воды, Котенев В. В. (2015)
Яцків В. В. - Двовимірні коректуючі коди на основі модулярної арифметики, Цаволик Т. Г. (2015)
Савчук Т. О. - Кластеризація станів комп’ютерної техніки з використанням інформаційної технології, Петришин С. І. (2015)
Слободян І. В. - Пристрій для читання-запису інформації енергонезалежної комірки пам’яті на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника (2015)
Івасьєв С. В. - Збіжність екстремумів залишкової функції в околі розв’язку задачі факторизації, Николайчук Я. М., Якименко І. З., Колісник І. Р. (2015)
Рубаненко О. Є. - Дослідження методів побудови еквівалентів локальних електричних систем, Сікорська О. В., Комар В. О. (2015)
Хорольський В. П. - Інтелектуальна система управління електроспоживанням стаціонарних установок шахт, Шпанько М. І. (2015)
Гранік М. О. - Метод визначення схожості новинних текстів на основі статистичної міри "term frequency-inverce document frequency", Месюра В. І. (2015)
Морфіянець О. О. - Розпізнавання виразу обличчя з використанням глибокого навчання, Месюра В. І. (2015)
Ріпка Г. А. - Залежність контролюючих показників від режимів вишивального процесу, Засорнова І. О., Мазнєв Є. О., Мичко А. А. (2015)
Любчик В. Р. - Метод уточнення дальності об'єктів із врахуванням електрофізичних властивостей підповерхневих середовищ, Рибій В. О., Клепіковський А. В. (2015)
Горященко С. Л. - Передача покриття на поверхню матеріалів легкої промисловості після розпилення (2015)
Содержание (1996)
Басов В. М. - К вопросу об эволюции пищевой специализации насекомых в связи с деятельностью человека, Сапаев Е. А. (1996)
Бартенев А. Ф. - К изучению насекомых и других членистоногих из Красной Книги Украины, Грамма В. Н. (1996)
Надворный В. Г. - Видовой состав, распространение и жизнедеятельность насекомых в различных биогеоценозах Полесского государственного заповедника (1996)
Филатов М. А. - Некоторые аспекты современного состояния фауны одиночных пчелиных (Hymenoptera, Apoidea) в полезащитных лесополосах Северо-Востока Украины (1996)
Михайлов В. А. - Новые и малоизученные виды подрода Pamirium рода Bembidion (Coleoptera, Carabidae) из Казахстана (1996)
Новиков О. А. - Новый вид рода Aphodius illiger (Coleoptera, Scarabaeidae) из нор грызунов Левобережной Украины (1996)
Бартенев А. Ф. - Две неожиданные находки личинок жуков (1996)
Покозий И. Т. - К биологии и экологии хермеса веймутовой сосны Pineus strobi Hart. в Украине, Драган Г. И. (1996)
Драган Г. И. - Генеративный цикл сибирского елово-пихтового хермеса – Aphrastasia pectinatae Chol. (Adelgidae, Homoptera) (1996)
Якшин Г. В. - Способность к внутривидовой дифференциации у обыкновенной злаковой тли Schizaphis graminum Rond. на территории Северного Кавказа (1996)
Покозий И. Т. - Использование биостимуляторов микробного происхождения для обработки грены дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.-M.), Аретинская Т. Б., Алексеницер М. Л., Супрун С. М., Закордонец Л. А. (1996)
Браславский М. Е. - Принципы и методы селекции пород и гибридов тутового шелкопряда для промышленных выкормок Украины (1996)
Браславский М. Е. - Использование новых генетических форм при создании промышленных гибридов тутового шелкопряда (1996)
Влащенко И. А. - Фенология лета листоверток в балочных лесах Харьковской области, Злотин А. З., Мешкова В. Л. (1996)
Влащенко И. А. - Трофические связи листовёрток балочных лесов Северо-Востока Украины (1996)
Галанова О. В. - Возможности прогнозирования жизнеспособности и продуктивности тутового шелкопряда, Молодых Ю. С., Злотин А. З. (1996)
Галий А. И. - К стратегии разработки системы племенной работы с трихограммой (1996)
Галий А. И. - Экспериментальное обоснование исходного объема выборки трихограммы для племенной маточной культуры (1996)
Страшко О. Э. - Индукция и реактивация диапаузы насекомых (теоретические и практические аспекты), Злотин А. З. (1996)
Посылаева Г. А. - Адаптивные способности биосистемы "Горох-зерновка", Сергиенко А. Н., Рагулина А. В., Кущенко А. А. (1996)
Мищенко А. А. - Некоторые особенности развития чернотелок (Coleoptera, Tenebrionidae) животноводческих хозяйств Украины, Бовкун С. Г. (1996)
Грамма В. Н. - Невыдуманные истории. Воспоминания энтомолога и краткие эпизоды из жизни Харьковского энтомологического общества (1996)
Медведев С. И. - Распространение вредных видов хрущей в лесостепной и степной зоне Украины (1996)
Грама В. М. - До 100-річчя з дня народження М. П. Божко, професора Харківського університету (1996)
Посылаева Г. А. - Ученый с большой буквы (к 100-летию со дня рождения Марии Павловны Божко) (1996)
Грамма В. Н. - Памяти Всеволода Борисовича Захаренко (1996)
Содержание (1993)
Белецкий Е. Н. - Теория цикличности динамики популяций (1993)
Злотин А. З. - Теоретическое обоснование массового разведения насекомых (1993)
Солодовникова В. С. - Редкие, исчезающие или сокращающиеся в численности виды насекомых, обитающие в Харьковской области. Сообщение 1, Бартенев А. Ф. (1993)
Шатровский А. Г. - Новые для фауны стран СНГ виды водолюбов (Coleoptera, Hydrophilidae) (1993)
Захаренко А. В. - Златоглазки (Neuroptera, Chrysopidae) Украины (1993)
Леженина И. П. - Мухи-журчалки (Diptera, Sirphidae) Левобережной Украины (1993)
Полчанинова Н. Ю. - К изучению экологии питания Dictyna arundinacea (L.) (Arаnеае, Dictynidae) в лесополосах близ Харькова (1993)
Романькова Т. Г. - Сезонная динамика лета пчелиных семейства Megachilidae в условиях Приморского края (1993)
Романькова Т. Г. - Трофические связи пчелиных семейства Megachilidae в условиях Приморского края, Романьков А. В. (1993)
Прудкина Н. С. - Массовое размножение мошек (Diptera, Simuliidae) на северо-востоке Украины, Солодовникова B. C. (1993)
Присный А. В. - Механизмы изменчивости рисунка переднеспинки колорадского жука (к вопросу о методике фенетических исследований) (1993)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського