Шевченко Т. П. - Социальная ответственность как философская и социальная категория (2014)
Андріїв Н. М. - Аналіз конкурентного середовища у підприємницькій сфері України (2014)
Болдирєва Л. М. - Інтеграційні засади взаємодії галузей економіки у системі продовольчого забезпечення (2014)
Борейко В. І. - Перспективи розвитку будівельної галузі України (2014)
Борісов О. Г. - Механізм аналізу показників виконання бюджету за видатками, Лупенко А. М. (2014)
Дзюбенко Н. О. - Методика застосування світового досвіду органічного землеробства в Україні (2014)
Захарова А. С. - Податкове регулювання як напрям детінізації економіки держави, Хімченко А. М. (2014)
Зоріна О. І. - Маркетингова сегментація транспортного ринку (2014)
Круглякова В. В. - Інноваційний потенціал як основа стратегії розвитку підприємств (2014)
Кущенко Д. І. - Митна діяльність у системі факторів економічної безпеки національної економіки (2014)
Мазур О. Є. - Матеріально-технічні фактори розвитку роздрібної торгівлі, Сахацький М. П. (2014)
Мірошниченко Г. О. - Стабільний економічний розвиток та особливості його реалізації в сучасних умовах (2014)
Носирєв О. О. - Вирівнювання диспропорцій регіонального розвитку в державній економічній стратегії (2014)
Сєніна А. О. - Політика дерегулювання економіки в сфері ліцензування і технічного регулювання (2014)
Татомир І. Л. - Проблеми конвертованості національної системи освіти в економічний та соціальний капітал (2014)
Тітаренко Г. Б. - Формування нової парадигми розвитку національної інноваційної системи України (2014)
Храброва О. В. - Аналіз стану машинобудівного комплексу України і напрямки його поліпшення (2014)
Варцаба В. І. - Вплив фактору сезонності на діяльність малого підприємництва туристично-рекреаційної сфери Закарпатської області, Сочка К. А. (2014)
Вітюк М. О. - Прийняття управлінських рішень за умови невизначеності та ризику в АПК, Бурдейна Л. І. (2014)
Горняк О. В. - Порівняльний аналіз управлінської і біхевіористської теорії фірми в контексті поведінкових стратегій підприємств (2014)
Гуцул Я. В. - Сучасний стан, ключові проблеми та основні тенденції розвитку житлово-комунального господарства міста (2014)
Джемелінська Л. В. - Управління інтелектуальною власністю на промисловому підприємстві (2014)
Довбня С. Б. - Концептуальний підхід до комплексної діагностики економічної безпеки промислових підприємств України, Руденко О. В. (2014)
Дунська А. Р. - Стратегічне управління збутом на зовнішньому ринку, Корзун О. А. (2014)
Дяченко М. В. - Мотивація як складова ефективного управління розвитком персоналу організації, Лозовський О. М. (2014)
Зеленська М. О. - Зовнішній потенціал туристичного оператора, Ширяєва Б. О. (2014)
Карнаушенко А. С. - Розвиток фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств Херсонської області, Петренко В. С. (2014)
Космина Ю. М. - Роль організаційної культури в управлінні поведінкою персоналу на різних етапах діяльності організації (2014)
Крижановський Р. О. - Економічні аспекти інноваційного розвитку транспортних підприємств, Пішенін І. К. (2014)
Кравець І. М. - Формування системи мотивації управлінського персоналу в умовах ринкової трансформації економіки, Куклюк В. С. (2014)
Ладунка І. С. - Особливості формування та використання управлінського потенціалу підприємств (2014)
Лісун Я. В. - Організаційно-економічний механізм управління іміджем персоналу підприємств сфери послуг в конкурентних умовах, Пархоменко Т. В. (2014)
Лозинська І. В. - Подолання соціальних протиріч в контексті виходу з кризи галузі м’ясо-молочного скотарства України (2014)
Максимова О. С. - Оптимізація структури основних фондів гірничорудних підприємств (2014)
Малашенко Н. В. - Актуальні питання управління розрахунками з покупцями та замовниками у молокопереробній галузі на прикладі ПАТ "Баштанський сирзавод", Слободян Н. Г. (2014)
Михеенко Е. С. - Стратегический потенциал крупных промышленных предприятий и его роль в развитии экономики Украины (2014)
Носонова Л. В. - Використання багатофакторної моделі компанії DuPont для оцінки рентабельності власного капіталу АТ "Сумський завод "Насосенергомаш", Божкова В. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Траілін А. В. - Клінічне значення бета 2-мікроглобуліну, ензимів, цитокінів при хронічній дисфункції ренального алотрансплантата, Плетень М. В., Никоненко О. С., Остапенко Т. І., Єфіменко Н. Ф. (2015)
Trailin A. V. - Clinical significance of beta-2-microglobulin, enzymes, cytokines in serum and urine in patients with chronic renal allograft dysfunction, Pleten M. V., Nikonenko A. S., Ostapenko T. I., Yefimenko N. F. (2015)
Габрієлян А. В. - Зміни внутрішньосерцевої гемодинаміки у пацієнтів зі зниженою скоротливою здатністю міокарда при трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові, Якушев А. В., Матящук А. С., Доманський Т. М., Кудлай І. В., Романова С. В., Шимова А. Ю. (2015)
Gabrielyan A. V. - Changes of intracardiac hemodynamics in patients with decreased myocardial contractility at transplantation of cord blood stem cells, Yakushev A. B., Matyashchuk A. S., Domanskiy T. M., Kudlay I. V., Romanova S. V., Shymova A. Yu. (2015)
Прокопюк В. Ю. - Оценка сохранности эксплантов плаценты, пуповины и плодных оболочек после криоконсервирования, Прокопюк О. С., Мусатова И. Б., Шевченко Н. А., Роенко А. А., Терехова Е. А., Волина В. В. (2015)
Prokopyuk V. Yu. - Safety of placental, umbilical cord and fetal membrane explants after cryopreservation, Prokopyuk O. S., Musatova I. B., Shevchenko N. А., Roenko A. А., Terehova E. A., Volina V. V. (2015)
Цимбалюк В. І. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин вартонового студня пуповини людини та інтерлейкіна-10 на поведінкові реакції щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом, Величко О. М., Пічкур О. Л., Вербовська С. А., Пічкур Л. Д., Шувалова Н. С. (2015)
Tsimbalyuk V. I. - Effects of human Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells and interleukin-10 on behavioural responses of rats with experimental allergic encephalomyelitis, Velychko O. M., Pichkur O. L., Verbovska S. A., Pichkur L. D., Shuvalova N. S. (2015)
Любич Л. Д. - Дослідження впливу супернатанту нейрогенних клітин на пухлиноіндукуючу здатність клітин гліоми 101.8 у щурів, Лісяний М. І. (2015)
Lyubich L. D. - Effects of the neurogenic cells supernatant on the tumor-inducing ability of glioma 101.8 in rats, Lisyany M. I. (2015)
Цупиков О. М. - Вплив трансплантації мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової клітковини на стан нервової тканини та поведінкові реакції мишей при моделюванні перивентрикулярної лейкомаляції, Кирик В. М., Устименко А. М., Яценко К. В., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2015)
Tsupykov O. M. - Effect of transplantation of adipose-derived multipotent mesenchymal stromal cells on the nervous tissue and behavioral responses in a mouse model of periventricular leukomalacia, Kyryk V. M., Ustymenko A. M., Yatsenko K. V., Butenko G. M., Skybo G. G. (2015)
Насадюк Х. М. - Клітинна терапія в гастроентерології (2015)
Nasadyuk C. M. - Cell therapy in gastroenterology (2015)
Плачинта М. С. - CD4+ Т-хелпери в ТСR-залежному імунологічному нагляді пухлин та імунотерапія, основана на Т-клітинному адоптивному переносі: питання ефективності (2015)
Plachynta M. S. - CD4+ T-helpers in TCR-dependent tumor immunosurveillance and T-cell based adoptive transfer immunotherapy: are they really that helpful? (2015)
Воронцов П. М. - Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. Михайла Івановича Ситенка Національної Академії медичних наук України: історія становлення, Сербін М. Є., Тимченко Д. С., Кур’ята О. П., Максименко О. М., Тимченко Ю. Л. (2015)
Vorontsov P. M. - The M. I. Sytenko Institute of bone pathology, National Academy of Medical Sciences of Ukraine: scientific background, Serbin M. E., D.S. Timchenko, Kuriata O. P., Maksimenko O. M., Timchenko Yu. L. (2015)
Интервью с директором криобанка Института клеточной терапии, лауреатом Государственной Премии Украины, к.б.н. Г. С. Лобынцевой (2015)
Interview with director of cryobank of Institute of Cell Therapy, laureate of the State Prize of Ukraine, Dr. G. S. Lobyntseva (2015)
Рябченко Т. О. - Форми безпосередньої участі громадян у правотворчості (2016)
Сухонос В. В. - Креативна корпорація в державному механізмі: історико-правовий контекст (2016)
Гаруст Ю. В. - Виникнення та розвиток повноважень Президента України в управління фінансовою системою країни на різних етапах її розвитку: історико-правовий аналіз, Турук Н. В. (2016)
Мироненко Р. В. - Механізм реалізації господарсько-правової політики Національного банку України (2016)
Бурбика М. М. - Інформаційні права і свободи найманого працівника під час виконання ним трудових обов’язків (2016)
Кондратенко В. М. - Забезпечення прав осіб з інвалідністю на належні умови праці (2016)
Naida I. V. - Employment of Population as an Object of the State Policy of Ukraine (2016)
Воронина Н. П. - Сельскохозяйственный кооператив как самостоятельная организационно-правовая форма юридического лица (2016)
Гаруст Ю. В. - Теоретико-правовий аспект визначення поняття "фінансова система Україна", Литвиненко Я. В. (2016)
Гаруст Ю. В. - Фінансова система - основа економічної стабільності та розвитку України: економічної стабільності та розвитку України: принципи, завдання, функції, Сердюк В. І. (2016)
Залізняк А. С. - Проблеми адміністративно-правового статусу Пенсійного фонду, шляхи їх вирішення і перспективи реформування пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Кобзєва Т. А. - Актуальні проблеми стандартизації діяльності Рахункової палати України, Сердюк П. В. (2016)
Кобзєва Т. А. - Основні чинники забезпечення економічної безпеки, Яцюк В. М. (2016)
Кузьменко С. Ю. - Правовий аналіз особливостей та розвитку фінансової системи України (2016)
Куліш А. М. - Кабінет Міністрів України у системі державного управління фінансовою системою України: становлення та майбутні перспективи, Мотрюк А. Д. (2016)
Миргород В. В. - Періоди становлення та розвитку фінансової системи в Україні (2016)
Prokopenko P. S. - Must Be Reformed, Cannot Leave (2016)
Чернадчук В. Д. - Концептуальні засади виконання державного та місцевих бюджетів: правові аспекти (2016)
Зоріна Я. В. - Особливі прикмети зовнішності людини: їх значення для розслідування злочину (2016)
Клочко А. М. - Значення окремих методів пізнання в контексті вивчення проблеми кримінально-правової охорони банківської діяльності (2016)
Тарасенко Н. Ю. - Окремі засоби та способи збирання криміналістичної інформації, Купка Ю. М. (2016)
Фрідріх А. В. - Криміналістичні дослідження окремих видів слідів, Северин Я. В. (2016)
Hołda-Wydrzyńska A. - Legal Protection of Controlled Entities on the Basis of the Polish Act on Freedom of Business Activity (2016)
Рєзнік О. М. - Порівняльно-правовий аналіз організаційної структури фінансової системи України та зарубіжних країн, Ігнатенко Є. В. (2016)
Березянська А. О. - Теоретичні підходи до визначення поняття "механізми державного управління" та їх класифікація (2015)
Бондаренко-Цимерман М. С. - Шляхи подолання корупції в органах місцевого самоврядування (2015)
Борисенко О. П. - Стратегія формування та реалізації зовнішньоекономічної політики України (2015)
Ворона В. - Використання в Україні зарубіжного досвіду планування соціально-економічного розвитку регіонів (2015)
Домбровська С. М. - Механизми забезпечення державної соціальної безпеки в Україні (2015)
Драган І. В. - Узгодження екологічних та економічних суспільних інтересів як умова реалізації концепту сталого розвитку: державно управлінський аспект (2015)
Ємельянов В. М. - Роль регіональної економіки у розвитку міжнародної економічної діяльності держави (2015)
Запорожець А. В. - Зелений туризм як перспективний напрямок розвитку туристичної індустрії України (2015)
Ібрагімова А. А. - Характеристика нормативно-правової бази державної політики у сфері побудови спроможних територіальних громад в Україні (2015)
Коваль А. С. - Моніторинг громадської думки щодо доцільності проведення референдумів в Україні (на прикладі жителів Вознесенського району) (2015)
Кравченко Т. А. - Значення та роль органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування в Україні: синергетичний підхід (2015)
Критенко О. О. - Шляхи удосконалення системи державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, Даньшина Ю. В. (2015)
Лопушанська Г. І. - Бюджетна децентралізація як засіб підвищення фінансової самостійності місцевого самоврядування (2015)
Позняк А. О. - Напрямки підвищення якості надання громадських послуг населенню (2015)
Полторак С. Т. - Механізми підвищення статусу наукової роботи у військових вищих навчальних закладах (2015)
Пономаренко А. П. - Державне регулювання правового та фінансового забезпечення діяльності комунальних підприємств в Україні (2015)
Пушняк С. А. - Основні підходи до визначення поняття паблік рілейшнз в системі державного управління (2015)
Степанов А. С. - Орієнтири та пріоритети реформування соціальної політики України (2015)
Тимофєєв С. П. - Моніторинг громадської думки щодо діяльності органів публічної влади, Болгак Ю. Д. (2015)
Штирьов О. М. - Перспективи розвитку територіальних громад в умовах децентралізації влади в Україні, Кобець В. М. (2015)
Петров П. П. - Механізм державного управління застосування заходів реагування органами державного нагляду з питань пожежної та техногенної безпеки до суб’єктів господарювання за порушення ними законодавства в даній сфері (2015)
Ковальчук В. Г. - Організаційно-інституційний розвиток системи регіонального управління (2015)
Титул, зміст (2015)
Ярмолюк Є. С. - Вплив трансплантації суспензії клітин ембріональної нервової тканини та кісткового мозку на постішемічний церебральний ангіогенез і відновлення моторних функцій кінцівок у щурів з експериментальним ішемічним інсультом, Цимбалюк В. І., Стайно Л. П., Савчук О. В., Дятел М. В. (2015)
Iarmoliuk Ie. S. - Effect of transplantation of cell suspension from embryonic nervous tissue and bone marrow on postischemic cerebral angiogenesis and restoration of limb motor function in rats with experimental ischemic stroke, Tsymbaliuk V. І., Staino L. P., Savchuk О. V., Diatel М. V. (2015)
Цимбалюк В. І. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин вартонового студня пуповини людини, трансфікованих плазмідним вектором, що містить ген IL-10, на поведінкові реакції щурів з експериментальним алергічним енцефаломієлітом, Величко О. М., Пічкур О. Л., Вербовська С. А., Шувалова Н. С., Топорова О. К., Дерябіна О. Г., Пічкур Л. Д. (2015)
Tsymbaliuk V. I. - Effects of Warton’s jelly humans mesenchymal stem cells transfected with plasmid containing IL-10 gene to the behavioral response in rats with experimental allergic encephalomyelitis, Velychko O. M., Pichkur O. L., Verbovska S. A., Shuvalova N. S., Toporova О. К., Deryabina О. G., Pichkur L. D. (2015)
Любич Л. Д. - Динаміка вмісту CD133+ клітин у культурах гліоми С6 та фетального мозку щура за умов впливу супернатанту нейрогенних клітин, Лісяний М. І., Семенова В. М., Стайно Л. П. (2015)
Liubich L. D. - Dynamics of CD133+ cells in cultures of glioma С6 and fetal rat brain under the neurogenic cells supernatant influence, Lisyany N. I., Semenova V. M., Stayno L. P. (2015)
Семенова В. М. - Биологические свойства опухолевых стволовых клеток злокачественных глиом в культуре ткани (обзор литературы), Лисяный Н. И., Розуменко В. Д., Егорова Д. М., Стайно Л. П. (2015)
Semenova V. M. - The biological properties of cancer stem cells in malignant gliomas in tissue culture: a review, Lisyany N. I., Rosumenko V. D., Egorova D. M., Staino L. P. (2015)
Бєльська Л. М. - Стовбурові клітини пухлин головного мозку: фенотипічна характеристика та методи направленого терапевтичного впливу, Лісяний М. І. (2015)
Belska L. M. - Brain tumor stem cells: phenotypic characterization and directed therapeutic approaches, Lisyany M. I. (2015)
Цупиков О. М. - Ніші нейральних стовбурових клітин у головному мозку дорослих ссавців (2015)
Tsupykov O. M. - Neural stem cell niches in the adult mammalian brain (2015)
Устименко А. М. - Перспективи застосування клітинних технологій в лікуванні гриж міжхребцевого дискa (2015)
Ustymenko A. M. - Cell technologies in treatment of human intervertebral disk hernia: perspectives (2015)
Насадюк Х. М. - Сучасний стан і перспективи кріозберігання та клінічного застосування пуповинної крові в Україні та світі, Махіня А. В., Зак С. О., Белянина Т. В., Ломоносова А. Ю., Лобинцева О. В., Шаверський О. В., Мартиненко С. І. (2015)
Nasadyuk C. M. - Current status and perspectives of cryostorage and clinical application of the umbilical cord blood in Ukraine and in the world, Makhinya A. V., Zak S. O., Belyanina T. V., Lomonosova A. Y., Lobintseva O. V., Shaversky O. V., Martynenko S. I. (2015)
Обзор докладов, представленных на 13-й встрече международного общества по исследованию стволовых клеток ISSCR (24-27 июня 2015 г., Стокгольм, Швеция) (2015)
Review of reports of the 13th meeting of the International Society for Stem Cell Research – ISSCR (24-27 June 2015, Stockholm, Sweden) (2015)
Никонець А. А. - Історико-правовий аспект становлення та функціонування фінансової системи України (2016)
Руденко Л. Д. - Забезпечення реалізації виборчих прав внутрішньопереміщених осіб на місцевих виборах, Андросова О. О. (2016)
Семенов В. М. - Досвід впровадження децентралізації влади в країнах "Вишеградської четвірки", Заїка Н. Ю. (2016)
Афанасієв Р. В. - Сутність та особливості предмету застави в господарських відносинах, Солодка А. В. (2016)
Vodopian T. - Mediator Tactics and techniques in Dealing with Power Imbalance in Business Mediation (2016)
Деревянко Б. В. - Конкурентний ринок: сучасна характеристика та особливості, Захарченко В. О. (2016)
Shevchenko O. - On Some Aspects as to Reorganization of Public Joint-Stock Companies (2016)
Кисельова О. І. - Щеплення від трудової дискримінації осіб з інвалідністю, Рассохіна А. М. (2016)
Радевич Є. О. - Відповідність українського законодавства у сфері праці європейським стандартам (2016)
Толбатова А. Д. - Міжнародно-правовий досвід регулювання прав інвалідів у сфері праці (2016)
Бурбика М. М. - Зарубіжний досвід та напрями удосконалення фінансової системи України в контексті євроінтеграції, Заїка Н. Ю. (2016)
Велічко О. О. - Щодо особливостей співвідношення понять "принципи оподаткування", "прицнипи податкового права", "принципи податкового законодавства" (2016)
Гаруст Ю. В. - Організаційно-правові методи запобігання корупції, направлені на захист економічних інтересів країни, Трофименко Б. Ю. (2016)
Кадала В. В. - Неефективність державного управління економічною безпекою підприємництва, Хайлова Т. В. (2016)
Коржова В. Е. - Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України (2016)
Солонар А. В. - Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах євроінтеграційних процесів, Холод О. В. (2016)
Тарасенко Н. Ю. - Запровадження інституту приватного виконавця в Україні: проблемні питання (2016)
Янішевська К. Д. - Деякі аспекти реформування системи державних органів у сфері міграції, Фавстіна М. (2016)
Войтович А. В. - Поняття "трасологія", її наукові основи (2016)
Клочко А. М. - Одержання неправомірної вигоди службовими особами правоохоронних органів, Байдак А. Ю. (2016)
Мордовець Є. В. - Дослідження слідів пальців рук і долонь як різновид ідентифікації (2016)
Бурбика М. М. - Фінансова система Європейського Союзу: переваги та проблеми розвитку, Смирнова Г. Ю. (2016)
Гаруст Ю. В. - Порівняльно-правова характеристика фінансових систем Німеччини і України, Козинець О. О. (2016)
Ільченко О. В. - Впровадження міжнародного досвіду у діяльності Державної прикордонної служби України - шлях до формування єдиної системи європейської безпеки (2016)
Кисельова О. І. - Міжнародний досвід регулювання трудових відносин, Мельник І. А. (2016)
Goncharova A. - Main Problems of Modern Inheritance Law, Ulviyye Aydin (2016)
Ємельянов С. С. - Звернення стягнення на кошти боржника на рахунках в банках: проблемні питання (2016)
Колеснікова М. В. - Приведення у виконання рішень міжнародного арбітражу у сфері інтелектуальної власності: досвід України та європейських країн, Піддубна М. М. (2016)
Сосой В. А. - Правове регулювання принципів виконавчого процесу (2016)
Шапіро В. С. - Інтелектуальна роль привтаних військових компаній у розробці програм з підготовки професійних збройних сил та силових структур, Шкрумада Б. Ю. (2016)
Ушкало Н. І. - Інстанційний перегляд судових рішень в контексті судової реформи (2016)
Чегренець Н. В. - Судова реформа в Україні: кваліфікаційне оцінювання суддів - до і після реформи (2016)
Пахомов В. В. - Військові суди, Дегтяр Р. О. (2016)
Від редакції (2014)
Коваль В. - Юрій Сливинський: Короткий життєпис (2014)
Рибак Ю. - Поліська експедиція Юрія Сливинського в контексті подальших теренових досліджень: деякі порівняльні спостереження (2014)
Коваль В. - Юрій Сливинський – транскриптор (2014)
Клименко І. - Українські весільні тиради на шестидольній основі (2014)
Довгалюк І. - Фонографічні дослідження фольклору в Кабінеті музичної етнографії (ВУАН/АН УРСР) 1934-1948 років (2014)
Пасічник В. - Наукові контакти Володимира Гошовського (2014)
Сливинський Ю. - Проблеми списування дум, підготувала Ліна Добрянська (2014)
Лукашенко Л. - Рукопис холмсько-підляського збірника Якова Сєнчика (2014)
Ярмола В. - Інструментальна музика Полісся та Волині в фольклористичному доробку Олекси Ошуркевича (2014)
Зубрицький Д. - Про співи простого народу, вступне слово, переклад з польської та коментарі Ірини Довгалюк (2014)
Сливинський Ю. - Методика експедиційної роботи із запису музичного фольклору (методична записка), підготувала Ліна Добрянська (2014)
Луканюк Б. - Методика викладання музично-фольклористичних дисциплін: Програма-конспект (2014)
Пасічник В. - Науково-практична конференція пам’яті Юрія Сливинського (2014)
Федун І. - Фундаментальне дослідження музичних інструментів гуцулів (2014)
Скаженик М. - Діалог в етномузикознавстві: нові горизонти та перспективи (2014)
Харчишин О. - Хроніка ’13 (2014)
Праці Юрія Сливинського: Покажчик, уклала Ліна Добрянська (2014)
Дипломні роботи, виконані під керівництвом Юрія Сливинського, уклала Ліна Добрянська (2014)
Содержание (2015)
Бойко А. В. - Конструирование и расчет цилиндрических резервуаров емкостью 5 тыс. м3 (2015)
Волкова В. Е. - Собственные колебания стальных сварных балок пролетных строений конвейерных галерей, Смолий И. С. (2015)
Гилодо А. Ю. - Мачта мобильной связи на крыше здания (2015)
Давиденко А. А. - К расчету прочности и деформативности железобетонных колонн кругового сечения в условиях соместного действия внецентренного сжатия и поперечного изгиба (2015)
Дзюба С. В. - Консервация усталостных дефектов стенок металлических цилиндрических резервуаров предварительно напряженными фибро- пластиковыми материалами (2015)
Дзюба С. В. - Проблемы усиления стенок металлических цилиндрических вертикальных резервуаров, Стоянов В. В. (2015)
Дзюба С. В. - Усиление стенок металлических цилиндрических резервуаров направленно-ориентированными фибропластиковыми материалами, Стоянов В. В. (2015)
Кульман С. М. - Кінетична модель тривалої міцності пористих композиційних матеріалів на основі деревини, Бойко Л. М. (2015)
Купченко Ю. В. - Перспективы учета совместной работы стального каркаса промышленного здания с мостовым краном (2015)
Пінчевська О. О. - Аналіз ринку деревних плитних матеріалів, Грабар І. Г. (2015)
Пічугін С. Ф. - Розрахунок надійності магістрального трубопроводу при капітальному ремонті, Зима О. Є., Винников П. Ю. (2015)
Пічугін С. Ф. - Ефект застосування сучасних мостових кранів у виробничих будівлях, Швадченко К. О. (2015)
Погорельцев А. А. - Высокомодульные материалы, используемые в массивных клеедощатых конструкциях, Турковский С. Б., Стоянов В. О. (2015)
Прыгунков А. В. - Влияние температурно-влажностных режимов на прочность древесины после длительной ее эксплуатации, Васильев А. Ю. (2015)
Сіянов О. І. - Результати розрахунку стійкості навісу над трибунами стадіону НСК "Oлімпійський" (2015)
Стоянов В. В. - Клееная многослойная древесина с разным расположением слоёв досок (2015)
Стоянов В. В. - Перевірочний розрахунок металевих конструкцій пішохідного мосту, Арсірій А. М. (2015)
Форос В. В. - Методи інтенсифікації процесу склеювання фанери (2015)
Альчук М. - Філософсько-правовий дискурс: історія і сучасність (2013)
Ковальчук В. - До питання екзистенційної антропології (2013)
Сафонік Л. - Метафізика єдиного та множинного як методологічне підґрунтя аналізу сенсу життя та смислів буття (2013)
Власевич-Хоркава Т. - Смислові виміри ідентичності у філософсько-культурологічних дослідженнях (2013)
Береза Л. - Світоглядно-філософська ідея свободи Д. Донцова (2013)
Кравченко А. - Cвобода і відповідальність як умова саморозвитку особистості в освіті (2013)
Поляруш Б. - Людина та міський простір: наслідки взаємотворення (2013)
Денисенко В. - Політична інтеракція в контексті комунікативної раціональності (2013)
Березинський В. - Культурно та психологічно обумовлені форми соціально-політичної атрактивності (2013)
Сорба О. - Моральний вимір політики: етична політика та політична етика (2013)
Параняк П. - Етика і мораль як вияв толерантності у культурі античної Греції та Риму (2013)
Бунецький Л. - Інституційні процеси в Україні: ідентифікація, самоорганізація і світовий досвід (2013)
Була С. - Нормативні та організаційні передумови локальної демократії в Україн (2013)
Приймак Л. - Консолідація як завершальна стадія транзиту: теоретико- методологічний підхід (2013)
Гетьманчук П. - Проблеми критеріїв та чинників забезпечення ефективності політичного управління в умовах демократичного транзиту (2013)
Литвин В. - Теоретико-методологічні "хвилі" дослідження республіканських систем державного правління: від В. Баджехота до Р. Елгі (2013)
Бялоблоцький З. - Урядові кабінети в умовах конституційного напівпрезидентського республіканізму в Україні (1996–2013 рр.) (2013)
Шведа Ю. - Політичні партії України: виборчі партії чи виборчі проекти? (2013)
Хомин І. - Особливості дослідження міжпартійних взаємодій у трансформаційних суспільствах (2013)
Шиманова О. - Партійна комунікація: дослідження у вітчизняній та зарубіжній науці (2013)
Бунь В. - Теоретичні підходи до аналізу електорального вибору (2013)
Олійник Н. - Депутатська діяльність як форма громадсько-політичної активності жінок в Україні (2013)
Гарбадин А. - Проблема політичної ідентичності в контексті політологічного дискурсу (2013)
Угрин Л. - Ідентичність та інтеграція в суспільствах, що трансформуються: приклад України (2013)
Майданюк В. - Консервативний дискурс в концепції демократії Василя Кучабського (2013)
Кривенко С. - Порівняльний аналіз дискурсу недемократичних та демократичних режимів (2013)
Ярова Л. - Креативний досвід європейських країн у політичній практиці поєднання понять "соціальна держава" і "соціальний менеджмент" (2013)
Кочубей Л. - Модернізація політичного режиму Франції: досвід для України (2013)
Козак Т. - Функціонування мови міжнародного спілкування: історичний аспект (2013)
Ільтьо Г. - Міжнаціональні відносини на Закарпатті (2013)
Свідерська О. - Масова політична поведінка в індивідуалізованому суспільстві (2013)
Мотрен С. - Евристичні принципи конструктивістського підходу в системі досліджень міжнародних відносин (2013)
Кірієнко О. - Антиглобалізм як новий соціальний рух: структура, цінності, форми та методи діяльності (2013)
Бессараб Т. - Особливості інтеграційних процесів в Латинській Америці: політико-ідеологічний аспект (2013)
Содержание (2014)
Boyadzhieva D. - Numerical modeling of composite timber-steel beams with slip between the flanges and the web (2014)
Абовский Н. П. - Концепция активного формообразования строительных конструкций, Деордиев С. В., Инжутов И. С., Енджиевский Л. В., Палагушкин В. И., Марчук Н. И. (2014)
Аркаев М. А. - Cовершенствование механических связей нагельного типа в соединениях деревянных конструкций, Муртазина Л. А., Огир А. Ю., Шмелев К. В. (2014)
Арсирий А. Н. - Эффективность применения стеновых панелей на деревянном каркасе в качестве ограждающих конструкций в многоэтажных каркасных зданиях, Стоянов В. О. (2014)
Баранова А. А. - Влияние армирования грунта с помощью геотекстильных материалов при реконтсрукции сооружений, Бугаева С. В. (2014)
Бойко Л. М. - Oсобливості проектування меблів пониженої матеріаломісткості (2014)
Грязнов М. В. - Эксплуатируемая крыша: от прошлого к настоящему, Щербакова А. Н. (2014)
Давиденко А. А. - Изготовление и методика испытаний железобетонных колонн круглого сечения на поперечный изгиб (2014)
Дзюба С. В. - Oсобенности усиление сквозных металлических конструкций под нагрузкой с использованием сварных соединений, Михайлов А. А. (2014)
Дорофеев В. С. - Экспериментальные методы определения сейсмостойкости каркасно-каменных зданий, Мурашко А. В., Михайлова Н. А. (2014)
Думитрюк А. В - Антисейсмический сборно-монолитный пояс (2014)
Жаданов В. И. - Балочные конструкции на основе стального профилированного листа, Калинин С. В., Чарикова В. В. (2014)
Инжутов И. С. - Использование шаблона "MVVM" для разработки интерактивного пособия по проектированию стальной балочной площадки, Чарикова И. Н. (2014)
Котов Н. А. - Теплопотери жилых зданий, Бендерский Е. Б., Никифорова Т. Д., Савицкий Н. В. (2014)
Кульман С. М. - Динамічна модель втомного руйнування композиційних матеріалів на основі деревини під час циклічного навантаження (2014)
Купченко Ю. В. - Учет влияния начальных искривлений сжатых стальных стержней при расчете на устойчивость (2014)
Лисов С. В. - Соединения стальной тонколистовой обшивки с деревянным каркасом, Данилов Р. А., Молчанов А. С., Гребенюк Г. И. (2014)
Лукин М. В. - Испытание композитных конструкций длительно-действующей нагрузкой, Лачин А. Н., Сахарова А. Н. (2014)
Марчук Н. И. - Pегулирование напряженно-деформированного состояния конструкций с использованием ПЭВМ, Палагушкин В. И. (2014)
Моргунов М. В. - Анализ живучести строительных конструкций при потере устойчивости, Парфенов С. Г. (2014)
Найчук А. Я. - К вопросу методики определения расчетного сопротивления выдергиванию винта под углом 90 к направлению волокон древесины, Лещук Е. В. (2014)
Окунь И. В. - Обоснование выбора оптимального варианта усиления балок прямоугольного сечения с целью повышения сдвиговой прочности (2014)
Пінчевська О. О. - Cтан світового та вітчизняного ринків лісосировини, Аніскевич Л. В., Несвідомін В. М. (2014)
Пичугин С. Ф. - Развитие краностроения – определяющий фактор эволюции промышленных зданий, Дримко Я. А. (2014)
Пичугин С. Ф. - Анализ причин отказов несущих каркасов из стальных холодноформованных профилей, Семко В. А., Скляренко С. А., Прохоренко Д. А. (2014)
Попова М. В. - Обследование и обеспечение устойчивости стальных конструкций крытой автостоянки, Репин В. А., Бибик А. А (2014)
Репин В. А. - Теоретические исследования стальных балок с усилением шпренгельной системой на части пролёта, Яшкова Т. Н., Бадаев А. Б. (2014)
Рощина С. И. - Численный метод исследования большепролётных балок переменной жёсткости с эффективным размещением арматуры, Киселёв И. В., Власов А. В. (2014)
Рощина С. И. - Предпосылки для проведения испытаний по огнестойкости деревокомпозитных конструкций, Сергеев М. С., Пащенко А. Н. (2014)
Рощина С. И. - Исследование напряженно-деформированного состояния древесины, армированной стеклотканью с включением унт, при скалывании вдоль волокон, Смирнов Е. А., Лисятников М. С., Грибанов А. С. (2014)
Рощина С. И. - Cтропильная конструкция и покрытие промышленного здания при шаге поперечных рам 15 метров, Шишов И. И., Рязанов М. А., Эззи Хишам (2014)
Рощина С. И. - Tехнологические решения изготовления деревокомпозитных балочных конструкций с применением стеклоткани и компаунда с включением углеродных нанотрубок, Шохин П. Б., Аркина Т. О (2014)
Серов Е. Н. - Cоставные балки на растянутых связях и основы их расчета (2014)
Синцов А. В. - Работа нагельных соединений в составных деревянных двутавровых балках со стенкой из OSB (2014)
Синцов В. П. - Напряженно деформированное состояние элементов опорной стойки морской стальной стационарной платформы в зоне контакта со льдом, Фурсов А. Ю. (2014)
Сіянов О. І. - Pезультати розрахунку вільних коливань навісу над трибунами стадіону НСК "Олімпійський" (2014)
Столповский Г. А. - Mоделирование соединений деревянных элементов на витых нагелях в системах автоматизированного проектирования, Яричевский И. И. (2014)
Смирнов Е. А. - Mодификация древесины клеевым компаундом, Лукина А. В., Бледных Е. О. (2014)
Стоянов В. В. - Проектирование комбинированной металлодеревянной арочной конструкции с вариантным исследованием ее оптимальности. сравнение расчетных и экспериментальных результатов, Бояджи А. А. (2014)
Украинченко Д. А. - Исследования плит покрытия и панелей стен с клеедощатой обшивкой численными методами, Жаданов В. И., Руднев И. В., Пинайкин И. П. (2014)
Хабибулин А. Н. - Испытание узлового соединения кружально-сетчатого свода, Гаращенко Д. П. (2014)
Чучмай С. М. - Дослідження ефективних конструкцій металевих крокв’яних ферм, Коршак О. М., Хабібулін А. Н. Скарлат Е. Ю. (2014)
Шарабуряк А. А. - Cучасні лакофарбні матеріали для деревини (2014)
Шехоркина С. Е. - Исследование напряженно-деформированного состояния конструкций малоэтажного жилого здания на воде, Савицкий Н. В. (2014)
Югов А. М. - Безопасные решения укрепления ограждения стенок котлованов, Новиков Н. С. (2014)
Югов А. М. - Історія розвитку висотного будівництва з металевих конструкцій, Тимошко А. О. (2014)
Білошицький С. В. - Сучасний Європейський Союз як полігон для випробування "міграційної зброї" (2016)
Зелінський М. В. - Польський національно-радикальний рух в 1920–1930 рр. (2016)
Коппель О. А. - Альтернативні концепції глобального порядку, Пархомчук О. С. (2016)
Литвин В. С. - До оцінювання класичних і посткласичних та формулювання оновленого і синтетичного визначень напівпрезиденталізму (2016)
Ляшенко Т. М. - Дослідження суспільно-політичного транзиту України вітчизняними вченими (2016)
Novoskoltseva L. - Ecological and economic challenges of modern society (2016)
Подвірна Н. С. - Вплив процесу глобалізації на прийняття політичних рішень (2016)
Соломенна Т. - ОБСЄ та врегулювання української кризи (2016)
Стахурський І. В. - Європейський оборонний союз: міф чи реальність? (2016)
Устименко Є. Р. - Перспективи євроінтеграційного процесу на пострадянському просторі (на прикладі Республіки Молдова) (2016)
Чумак К.С. - Етнокультурні чинники та їх роль у формуванні громадянського суспільства: теоретичний вимір питання, Герман Ю. О. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бучин М. А. - Фінансування виборчого процесу як елемент дотримання демократичних принципів виборів (2016)
Гусейнова Айтекин Алимардан гызы - Как национальная культура влияет на международные отношения государства? (2016)
Козьма В. В. - Конформізм українських політиків як спосіб уникнення особистої відповідальності (2016)
Крупеня І. М. - Участь Малайзії у заснуванні АСЕАН та регіональних форумів (2016)
Матлай Л. С. - Завершення президенства Пак Кин Хе: відголоски корейського політичного скандалу (2016)
Нагорна М. М. - Аналіз різних вимірів соціально-політичних трансформацій та рівнів демократії в суспільствах, що трансформуються (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Інституційно-політичні та конституційноправові типи європейських парламентських демократій: наголос на системах позитивного та негативного парламентаризму (2016)
Рудік О. О. - Обумовленість міжнародних фінансових організацій як інструмент впливу в сучасних міжнародних відносинах (2016)
Рустамова Парвана Тельман кизи - Азербайджан и Россия – стратегическое партнерство и Каспийский регион (2016)
Горбатенко В. П. - Рецензія на монографію: Стойко О. М. Трансформація політичних інститутів у сучасних перехідних суспільствах (2016)
Вихідні дані (2016)
Бащенко М. І. - Методи оцінки цінності генетичних ресурсів тварин, Полупан Ю. П., Рєзникова Н. Л., Базишина І. В. (2016)
Бойко П. І. - Продуктивність сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах на типових чорноземах, Літвінов Д. В., Демиденко О. В., Шаповал І. С., Коваленко Н. П. (2016)
Малиновська І. М. - Препарат поліфункціональної дії для вирощування пшениці ярої, Черниш О. О., Юла В. М. (2016)
Єжов В .М. - Ринок декоративних рослин України в умовах сучасної економічної кризи, Литовченко О. П. (2016)
Копилов Є. П. - Використання мікробних препаратів для підвищення урожайності гречки посівної, Йовенко А. С. (2016)
Гораш О. С. - Залежність екстрактивності пивоварного ячменю від впливу позакореневого підживлення рослин мікродобривом (2016)
Козир В. С. - Рівень годівлі ремонтних свинок і наступна продуктивність свиноматок в умовах cтепової зони, Майстренко А. Н., Дімчя Г. Г. (2016)
Шукюрлу Юсиф Гаджібала огли - Оцінювання економічної ефективності районованих порід і гібридів тутового шовкопряда, Бекіров Гудурет Мамед огли, Бакірова Євгенія Мамедемін кизи. (2016)
Дзіцюк В. В. - Цитогенетичні характеристики великої рогатої худоби за різних методів розведення (2016)
Крутякова В. І. - Вимоги та умови створення Центру маточних культур комах, Молчанова О. Д., Лімарь І. В., Чернова І. С. (2016)
Медведєва Т. В. - Мікроклональне розмноження смородини чорної, Тряпіцина Н. В., Натальчук Т. А., Запольський Я. С. (2016)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження відцентрового розкидача мінеральних добрив, Адамчук О. В. (2016)
Іващенко О. О. - Біологізація аграрного виробництва, Іващенко О. О. (2016)
Ібатуллін М. І. - Світові тенденції виробництва продукції свинарства (2016)
Палишнюк К. Ю. - Хімічний склад м’яса курчат-бройлерів після застосування препарату Даноксан-50 (2016)
Агробіологія ризосфери рослин як метагеном мікрофлори (2016)
Клімат. Економіка. Людина (2016)
Збереження, відтворення та підвищення родючості чорноземів (2016)
До 150-річчя від дня народження О. В. Дедюліна (2016)
Г. А. Мазуру— 80 (2016)
Ганаба С. О. - Символічний простір міста як простір пам’яті (2016)
Дзьобань О. П. - Проблема безпеки: від Античності до Ренесансу, Михайловський Р. А. (2016)
Булига І. І. - Тенденції розвитку пятидесятницьких конфесій волинського регіону в кінці ХХ – початку ХХІ століття (2016)
Яровицька Н. А. - Феномен тіла: філософський вимір, Касинюк Л. А. (2016)
Шевчук Ю. А. - Віртуальна реальність у контексті формування сучасних культурних практик (2016)
Чорнойван Я. В. - Євро-Азіатська Акредитаційна Асоціація: мета, завдання, основні види діяльності (2016)
Тарасюк Л. С. - Осмысление целостности через философию Н. Кузанского и музыку И. Баха (2016)
Солдатська Т. І. - До визначення поняття духовності (2016)
Райхерт К. В. - А. И. Уёмов: две классификации логических систем (2016)
Найдьонов О. Г. - Формування соціально-філософського дискурсу мережевого суспільства (2016)
Константинов М. В. - Особенности структурно-семиотического подхода Ю. Лотмана к визуальным искусствам (2016)
Козак Т. - Брексіт та перспективи англійської мови в лінгвістичному середовищі Євросоюзу (2016)
Іванова Н. В. - Соціокультурна реальність епохи модерну в опозиції раціонального та ірраціонального (2016)
Ihnatyeva O. S. - Anglicanism: basic principles and present day realities, Lanskykh O. B., Rjabtseva I. A. (2016)
Гуменюк А. М. - Евристичність нелінійної методології для модернізації сучасної освіти (2016)
Гордієнко О. О. - "Управління" та "менеджмент": сучасний науковий дискурс (2016)
Ахмедова Айнур Енвер кизи - Ясперс об общении как форме человеческого существования (2016)
Вдовиченко Є. В. - Категорійно-понятійний апарат дослідження проблеми корупції у системі вищої освіти України (2016)
Бузcкий М. П. - Культурно-исторические традиции в сакрализации современного социального пространства (2016)
Корх О. М. - Радикалізація ціннісних інтенцій Середньовіччя в добу Відродження (2016)
Книш І. В. - Філософський дискурс: Rhizoma vs Radix vs Hyphe (2016)
Сафарова Севда Ельман кизи - Создание законодательной базы в издании учебников в рамках национальной системы образования (2016)
Висоцька О. Є. - Рецензія на монографію: Стовпець О. В. Інститут інтелектуальної власності в епоху інформації й постмодерну: соціально-філософський ракурс (2016)
Халапсіс О. В. - Рецензія на монографію: Іванова Н. В. Духовноонтологічні стратегії мислення: соціальнофілософський аналіз (2016)
Плавич В. П. - Рецензія на монографію: Іванова Н. В. Духовноонтологічні стратегії мислення: соціальнофілософський аналіз (2016)
Мельник В. М. - Податкова політика України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Кощук Т. В. (2016)
Лондар С. Л. - Можливості трансформації сучасної боргової політики в Україні, Лондар О. С. (2016)
Козарезенко Л. В. - Роль бюджетної політики в розвитку людського потенціалу (2016)
Бак Н. А. - Децентралізація в Україні: бюджетні права, обов’язки та відповідальність (2016)
Король В. М. - Запровадження внутрішнього контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення, Чумакова І. Ю. (2016)
Кульпінський С. В. - Трансформація фінансової політики підприємств залізничного транспорту України в умовах дефіциту капітальних інвестицій, Базавлук А. В. (2016)
Сьомченков О. А. - Перспективні напрями репозиторної діяльності в Україні (2016)
Автори (2016)
Оннаш Е.-О. - Вiд Канта до Гегеля або Що таке класична нiмецька фiлософiя? (2016)
Панафідіна О. П. - Проблема термiнологiзацiї нiмецької фiлософiї кiнця ХVIII–початку ХIХ ст.: радянська версiя (2016)
Синиця А. С. - Розвиток дискусiї мiж представниками континентальної та аналiтичної фiлософiї (2016)
Самчук В. А. - Iдеї комунiкативної природи освiти у фiлософському прагматизмi Джорджа Мiда i Джона Дьюї (2016)
Олiфер О. Є. - Проблема iдентичностi особистостi у фiлософiї Античностi та Нового часу (2016)
Сидоренко И. Н. - Метафизический характер войны в концепциях Э. Юнгера и Я. Паточки (2016)
Полякова В. О. - Архiтектура пам’ятi у творах Готфрида Лейбнiца в перспективi сучасних дослiджень (2016)
Мiшалова О. В. - Iсторичнi твердження та поняття як конститутивнi елементи iсторичної дiйсностi (2016)
Сепетий Д. П. - Фiлософiя свiдомостi Вiльяма Хаскера: аргументацiя за iнтеракцiонiстський дуалiзм (2016)
Козаченко Н. П. - Свідомість: проблема означення (2016)
Дроздова Т. О. - Свідомість, панпсихізм та наукова картина світу (2016)
Тищенко М. В. - Дiалоговi протоколи як спосiб моделювання контекстiв аргументацiї (2016)
Абдула А. И. - Разум, рациональность, субъект (2016)
Балута Г. А. - "Мовна гра" як унiверсальний iгровий тип (2016)
Сокольчик В. Н. - Виртуальность как атрибут пространства и времени современного социума (2016)
Куценко В. Ю. - Аскетика как предмет философского осмысления (2016)
Шпильова А. С. - Сучаснi фiлософськi концепцiї соцiальних iнститутiв (2016)
Анотацiї (2016)
Нашi автори (2016)
Содержание (2016)
Романюк И. В. - Взгляд в будущее через призму истории – 80 лет коксохимическому производству КХП ПАО "Арселормиттал Кривой Рог", Сикан И. И. (2016)
Романюк И. В. - Особенности формирования и перспективы развития угольной сырьевой базы коксохимического производства КХП ПАО "Арселормиттал Кривой Рог", Сикан И. И., Мукина Н. В., Селин С. С., Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В. (2016)
Романюк И. В. - Перекладка, горячие ремонты коксовых батарей № 1, 2 на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Сикан И. И., Скрипий Ю. Н., Черванев В. С., Гончаров В. И., Дячук Я. И., Мукина Н. В. Фидчунов А. Л., Шульга И. В. (2016)
Скрипий Ю. Н. - Использование отработанного раствора вакуум-карбонатной сероочистки для разложения солей аммония избыточной надсмольной воды, Каренов Р. В., Мукина Н. В., Банников Л. П. (2016)
Сикан И. И. - Особенности работы установки производства серной кислоты по методу WSA "HALDOR TOPSOE" в условиях снижения ресурсов сероводорода коксового газа, Скрипий Ю. Н., Каренов Р. В., Мукина Н. В., Банников Л. П. (2016)
Содержание (2016)
Мукина Н. В. - Опыт внедрения лабораторной установки для определения давления распирания углей и шихт на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Черноусова Е. П., Кузниченко В. М., Сытник А. В. (2016)
Романюк И. В. - Анализ и пути снижения расхода поглотительного масла на извлечение бензольных углеводородов из коксового газа, Скрипий Ю. Н., Клемин И. А, Мукина Н. В. Банников Л. П. (2016)
Максименко Л. Г. - Оценка выбросов загрязняющих веществ на КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" с учетом внедрения природоохранных мероприятий, Хомченко С. Н., Скрипий Ю. Н., Мукина Н. В. Борисенко А. Л., Малыш А. С., Герман К. Е., Спирина Е. Ю. (2016)
Сикан И. И. - Особенности выделения твердой дисперсной фазы из каменноугольной смолы на центрифугах периодического и непрерывного действия, Скрипий Ю. Н., Клемин И. А., Мукина Н. В., Черноусова Е. П., Чешко Ф. Ф. (2016)
Черноусова Е. П. - Современные методы исследований, используемые центральной лабораторией КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", Мукина Н. В. (2016)
Романюк И. В. - Стабилизационная обработка оборотных циклов водоснабжения КХП ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" реагентaми PUROTECH, Скрипий Ю. Н., Каспрук М. В., Мельников А. А., Мукина Н. В., Черноусова Е. П. (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Kvesić S. - Allozyme variation among european beech (Fagus sylvatica L.) stands in Bosnia and Herzegovina, Ballian D., Parpan T. V. (2016)
Барановський Б. А. - Чужорідні види судинних рослин національного парку "Самарський бір" (2016)
Ситник С. А. - Базисна щільність стовбурів головних деревних порід лісостанів північного степу України, Ловинська В. М., Маслікова К. П. (2016)
Гофман О. П. - Історія досліджень фітомаси степових рослинних угруповань у Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" (2016)
Голобородько К. К. - Глобально рідкісні види лускокрилих (Lepidoptera), що охороняються в природному заповіднику "Дніпровсько-Орільський", Махіна В. О., Бучнєва К. С., Пахомов О. Є. (2016)
Листопадський М. А. - Вплив ґрунтового зволоження на формування орнітофауни деревостанів Біосферного заповідника "Асканія-Нова" (нерепродуктивний період) (2016)
Маренков О. М. - Трансформація іхтіофауни Дніпровського (Запорізького) водосховища: ретроспективний огляд та сучасний стан (2016)
Тюлькова Е. Г. - Фитоиндикация и лихеномониторинг состояния урболандшафтов г. Гомеля и прилегающих территорий (2016)
Горбань В. А. - Роль структуры в обеспечении биогеоценотических функций почв (2016)
Клименко М. О. - Екологічний аналіз геохімічних змін донних відкладів малої річки Устя, Залеський І. І., Бєдункова О. О. (2016)
Яровий C. О. - До вивчення Cyanoprokaryota деяких водойм Приазовського національного природного парку, Арабаджи Л. І. (2016)
Мицик Л. П. - Термінологічна ніша наукового поняття та її динаміка (на прикладі екологічних та ботанічних понять) (2016)
Травлєєв Анатолій Павлович (2016)
До уваги авторів (2016)
Волощук К. Б. - Сутність та складові інноваційно-інвестиційного потенціалу агропромислових підприємств (2015)
Чикуркова А. Д. - Сучасний стан кооперативного руху в Хмельницькій області, Горіховський М. В. (2015)
Сінченко В. М. - Ефективність біоадаптивної технології вирощування цукрових буряків, Пиркін В. І., Пастух Ю. А., Шамсутдінова А. В., Аскаров В. Р. (2015)
Рудик В. К. - Інвестиційний аспект ефективного функціонування накопичувального пенсійного страхування (2015)
Слободян В. Д. - Фінансові ризики аграрного сектору:нові виклики, Слободян Д. В. (2015)
Коваль Н. В. - Стан та заходи підвищення зайнятості населення (2015)
Беркута Т. В. - Тенденції розвитку кооперативних та інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України, Добровольська Е. В. (2015)
Лаврук В. В. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження модернізаційних економічних процесів (2015)
Фугело М. А. - Спеціальні математичні методи аналізу та прогнозування розвитку фінансово-економічних систем в умовах невизначеності і ризику, Фугело П. М. (2015)
Чорнобай М. М - Забезпечення комплексного розвитку сільських територій в умовах децентралізації, Чорнобай Л. М. (2015)
Довбуш А. В. - Особливості обліку великої рогатої худоби у фермерських господарствах (2015)
Ковальчук В. Г. - Управління економічним потенціалом підприємства, Лаврук О. С., Білик Ю. І. (2015)
Марусей Т. В. - Автоматизація обліку заробітної плати засобами інформаційних технологій, Мушеник І. М. (2015)
Бурлаков О. С. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень, Нісходовська О. Ю. (2015)
Кушнір Л. А. - Бухгалтерський контроль витрат виробництва (2015)
Лисак О. І. - Концепції відтворення трудового потенціалу, Андрєєва Л. О. (2015)
Болтянська Л. О. - Кооперація та інтеграція в садівництві, Болтянський Б. В. (2015)
Педченко Г. П. - Комунікаційна та інформаційна політика при формуванні іміджу вищих навчальних закладів, Власюк Ю. О. (2015)
Кучер О. В. - Вплив маркетингу на ефективність збутової діяльності підприємства (2015)
Melnychuk O. - Actual problems of taxation of farming profits (2015)
Боднар О. В. - Збутова інфраструктура як невід’ємна складова ланцюга формування ціни на продукцію рослинництва (2015)
Лаврук Н. А. - Роль матеріального стимулювання у трудовій діяльності жінок сільськогосподарських підприємств (2015)
Дудзяк О. А. - Роль дорадництва в розвитку сільського зеленого туризму (2015)
Волощук Ю. О. - Оцінка споживання плодоягідної продукції як індикатора продовольчої безпеки регіону (2015)
Рарок О. В. - Мережева модель - прогресивна форма управління соціально-економічним розвитком сільських територій в умовах децентралізації влади, Рарок Л. А. (2015)
Lavruk O. - Mechanism for management of financial flows of agricultural enterprises (2015)
Савіцька С. І. - Інвестиційний розвиток сільського господарства в сучасних умовах (2015)
Гринчук О. Д. - Особливості поглядів науковців до трактування категорії "Економічна стабільність підприємства" (2015)
Фіголь С. І. - Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства (2015)
Хомич І. В. - Сучасні тенденції на ринку праці України, Білик Т. Л. (2015)
Маленька І. М. - Бюджетна підтримка аграрного сектору економіки України: стан та проблеми, Лучик С. Д. (2015)
Сус Л. М. - Державне регулювання цін на продовольчі товари (2015)
Кацан А. М. - Кредитні продукти АТ "Укрексімбанк" аграрним підприємствам (2015)
Пілець Н. І. - Економічні механізми підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції (2015)
Олексійко В. С. - Історія розвитку пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Хоменко О. А. - Необхідність забезпечення фінансової безпеки підприємств агропромислового комплексу як передумова формування національної безпеки держави (2015)
Бєлко І. А. - Обґрунтування стратегії розвитку сучасного аграрного підприємства (2015)
Сендецька О. В. - Економічна ефективність виробництва органічних добрив, отриманих методом біологічної ферментації (2015)
Vargas-Hernandez J. G. - The question of changing the concept, role and functions of State (2015)
Michalczyk A. - Assessment the web accessibility of e-shops of selected Polish e-commerce companies (2015)
Yulek M. A. - Readapting macroeconomic management to a globalized economy: How to handle the accountability on the current account balance, Yagmur M. H. (2015)
Brzozowska A. - Tendencies in financing the agricultural and food sector under the common agricultural policy, Bubel D., Kalinichenko A. (2015)
Kofalt T. - Population ageing and labour market in Slovenia and European Union, Cepar Z. (2015)
Huy D. T. - The risk level of Viet Nam human resource and medical equipment industry under financial leverage during and after the global crisis 2009-2011 (2015)
Strychalska-Rudzewicz A. - Cultural dimensions and innovation (2015)
Kalinichenko A. - Development of Ukrainian organic products sector in the international context, Minkova O., Kalinichenko O. (2015)
Dovhal O. - Stock market of Ukraine: Current situation and perspectives of development (2015)
Kuzhda T. - A comprehensive estimation method for enterprise capability, Kyrych N. (2015)
Demchuk N. - Sorghum market development in Ukraine under the impact of global trends, Okselenko O. (2015)
Сокол Л. - Система соціально-екологічного управління у сфері сільськогосподарського виробництва, Бесчастна М. (2015)
Сімчера О. - Систематизація наукового забезпечення оцінювання трудового потенціалу підприємства (2015)
Дєєва Н. - Концепція удосконалення корпоративного управління у системі сталого розвитку фінансового ринку (2015)
Андрушків Б. - Динаміка соціально-економічного розвитку України, Мариненко Н. (2015)
Кича А. - Проблеми розвитку промисловості Рівненської області (2015)
Макарчук О. - Перспективы наращивания производства биогаза в Украине и Польше, Скудларски Я., Гибовски П. (2015)
Васіна А. - Взаємозалежність структурних і конкурентних характеристик національної економіки (2015)
Андренко О. - Інтегральна оцінка соціальної напруженості регіонів, Мордовцев С. (2015)
Ватаманюк О. - Адміністрування великих платників податків в Україні: сучасна практика та напрями вдосконалення (2015)
Галушка Н. - Передача прибудинкових земель у спільну власність ОСББ: реалії сьогодення (2015)
Головко М. - Економічна ефективність виробництва міцних алкогольних напоїв зі зниженими токсичними властивостями, Пенкіна Н., Колесник В. (2015)
Косиця Я. - Пріоритетні напрями підвищення соціально-економічної ефективності землекористування (2015)
Кретов Д. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської діяльності в Україні (2015)
Сосновська І. - Формування системи управління економічною безпекою виробничо-господарської діяльності м’ясопереробних підприємств (2015)
Чапюк О. - Дослідження ролі банківського сектора у капіталізації економіки регіону (2015)
Ясінська Ю. - Механізм управління діловою репутацією підприємства (2015)
Марущак Л. - Концептуальні основи формування інформаційних потоків стратегічного управлінського обліку, Павликівська О. (2015)
Федишин І. - Аналіз впливу елементів фінансової системи України на об’єкти інноваційної діяльності, Полянчич Т., Пилип'юк Я. (2015)
Serhieieva O. - Investment climate in Ukraine: Reality and perspectives (2015)
Машлій Г. - Фінансові результати діяльності підприємств в Україні: аналіз сучасного стану та напрями вдосконалення управління, Мосій О. (2015)
Шепетько Р. - Непропорційність територіальної структури економіки як суттєва перешкода неоіндустріальному розвитку України (2015)
Konstantiuk N. - Funding of Ukrainian universities: Current situation and possible ways of its solution (2015)
Королюк Т. - Дослідження вітчизняного та зарубіжного нормативно-правового регулювання обліку ризику (2015)
Длугопольський О. - Государство благосостояния и качество жизни: опыт скандинавских стран и реалии Украины (2015)
Собко О. - Економічна діагностика впливу інноваційного інтелектуального капіталу на креацію вартості підприємства (2015)
Содержание (2016)
Ковалев Е. Т. - Сообщение главного редактора по материалам "EUROCOKE SUMMIT 2016" (2016)
Касимов А. М. - Перспективная технология утилизации шламов углеобогащения, Качанова В. А., Цехманова А. К., Атаманюк А. А. (2016)
Білецький В. С. - Продукти коксохімії як реагенти для флотації, селективної флокуляції та агломерації вугілля, Сергєєв П. В. (2016)
Шульга И. В. - Потери тепла через открытые двери коксовых печей, Фатенко С. В. (2016)
Пастернак А. А. - Определение поверхностной активности аммиачных экстрактов, полученных из смол газосборникового и холодильникового циклов, Банников Л. П., Скрипченко Н. П., Будко К. А. (2016)
Михальська Л. Л. - Оцінка відповідності параметрів коксового газу вимогам, пов’язаним з його утилізацією, Прохач Е. Ю., Тімоніна А. Р. (2016)
Билец Д. Ю. - Метод энегретического использования побочных продуктов коксохимических предприятий, Карножицкий П. В. (2016)
Содержание (2016)
Шульга И. В. - Анализ способов улучшения потребительских свойств коксовой мелочи и пыли, Зеленський О. И., Скрипченко Н. П. (2016)
Коверя А. С. - Оцінка властивостей вугільної пластичної маси за допомогою прискореного методу визначення тиску розпирання (2016)
Борисенко А. Л. - Использование вторичных продуктов химических цехов и масел в процессе производства доменного кокса, Чешко Ф. Ф., Торяник Э. И., Ткалич Г. М., Овчинникова С. А., Яценко Ю. А., Донской Д. Ф. (2016)
Пастернак А. А. - Оценка соотношения выхода конденсатов смол газосборникового и холодильникового циклов, Банников Л. П., Белонощенко Н. П., Скрипченко Н. П. (2016)
Шапкін В. П. - Металокомплексний каталіз деяких компонентів кам’яновугільної смоли, Мороз О. В. (2016)
Кучеренко В. А. - Свойства адсорбентов, полученных щелочной активацией длиннопламенного угля со вторичными продуктами коксования, Тамаркина Ю. В., Мысык Р. Д. (2016)
Борисенко А. Л. - Регулирование выбросов загрязняющих веществ и внедрение наилучших доступных технологий в свете имплементации в Украине директивы 2010/75/ЕС, Малыш А. С., Кузнецова Т. О. (2016)
Памятка для авторов (2016)
Титул, зміст (2017)
Самодрин А. П. - На шляху до нової школи, Білик Н. І. (2017)
Нічуговська Л. І. - Стратегія і менеджмент професійної мобільності майбутніх педагогів у процесі магістерської підготовки (2017)
Рожнова Г. П. - Організаційно-педагогічне та нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України (2017)
Клєба А. І. - Технологія формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Карманенко В. В. - Тренінг як ефективний інструмент розвитку професійних компетенцій і практичних навичок студентів ВНЗ (2017)
Слухенська Р. В. - Фактори активізації творчого потенціалу особистості майбутнього лікаря в процесі професійної підготовки, Єрохова А. А. (2017)
Макаренко В. І. - Специфіка організації процесу природничо-наукової підготовки майбутніх лікарів (2017)
Бєляєва О. М. - Педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів: системний підхід (2017)
Школяр С. П. - Систематизація інформації про природну спадщину як елемент підготовки менеджерів у період переоцінки цінностей (2017)
Гук Л. І. - Принципи сучасного історико-компаративного аналізу у педагогічних дослідженнях (з досвіду освіти Верхньої Канади), Ільчишин Н. М. (2017)
Блудова Ю. О. - Технологія формування художньо-естетичного смаку засобами регіональної культурно-історичної спадщини (2017)
Сухомлин О. А. - Місце великих надій (творчий портрет КВНЗ "Олександрійське училище культури"), Громадська А. І. (2017)
Рудич О. О. - Особливості використання англомовної літератури у процесі підготовки майбутніх учителів, Стиркіна Ю. С. (2017)
Тупиця О. Ю. - Підготовка майбутніх учителів до навчання німецької мови дошкільників засобами фольклору (2017)
Давидченко І. Д. - Теоретичне обґрунтування технології формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Гурська О. В. - Створення гуманного освітнього середовища ВНЗ, максимально сприятливого до внутрішньо переміщених осіб (2017)
Бордюг Ю. В. - Компетентність як засіб підвищення професійної майстерності вихователів груп спеціального призначення для дітей з вадами зору (2017)
Ковалевська Н. В. - Навчальна дисципліна "Теорія та методика співпраці з родинами" у професійній підготовці вихователів дошкільного віку (2017)
Іноземцев В. А. - Філософсько-педагогічні аспекти заохочень і покарань у процесі виховання особистості майбутнього офіцера, Іноземцев А. В., Іноземцев Т. В. (2017)
Єльникова Г. В. - 2-й Всеукраїнський форум "Адаптивні системи управління в освіті" (2017)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2017)
Відомості про авторів (2017)
Gerasymchuk N. - Determination of the optimal concentration level of hospitality industry enterprises for sustainable development of the tourist destination (2016)
Krakhmalova N. - Evaluating the effectiveness of the use of integrated organizational structures of exhibition marketing as a factor of hotel and restaurant business development (2016)
Kravchenko V. - Crisis management in the banking system (2016)
Balashova N. - Professional training for registered unemployed in public employment services in terms of system transformation (2016)
Morgulets O. - Ensuring the effectiveness of management decisions in higher education: methodical approaches (2016)
Nifatova O. - Methodical approach to the definition of horeca brand efficiency (2016)
Pavlov V. - Providing of intense textile industry enterprises development by applying creative management technologies (2016)
Vitryak T. - Planning of educational services in universities in the contex of branding concept, Plysenko G. (2016)
Tkachuk V. - The paradigm of rural development as attractor of multifunctional integration of Ukraine into the world economy (2016)
Shkoda M. - Methods effectiveness evaluation of investment projects of innovation in public-private partnership (2016)
Shcherbak V. - Open innovations as a tool of restaurant business effective activity (2016)
Ganushchak-Yefimenko L. - Formation of the mechanism of regional sustainable development on the basis of environmental and economic risk (2016)
Grona A. - State promotion of rational consumption the economic conditions of Ukraine (2016)
Prudnіkova N. - Innovative enterprise in Ukraine as basis of economic development (2016)
Verhun A. - Raising of economic security of hotel and restaurant business (2016)
Dobrovol'skaya I. - Government regulators of forming and market development of Ukraine and intellectual property and post–soviet space (2016)
Kulak N. - Assessment of competitive investment attractiveness of enterprises of hotel and restaurant business (2016)
Shevchenko O. - Modernization of quality management system of higher education institutions (2016)
Lisun Y. - Risk management of integrated structures in the hotel and restaurant business (2016)
Gotra V. - Organizational and economic instruments of formation and development of clusters in the regional economy (2016)
Baula A. - Corporate social responsibility as a basis for development strategy (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ковальчук І. П. - Особливості прояву та врахування інженерно-інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів, Патиченко О. М. (2016)
Курач Т. М. - Проект інтерактивної туристичної карти Богуславського району, Молочко М. А., Підлісецька І. О. (2016)
Тітова С. В. - Управління та охорона земель природно-заповідного фонду України (2016)
Гнатюк О. М. - Дахи із сучасних матеріалів як маркер модернізаційного впливу міста на приміську зону (приклад Вінниці) (2016)
Ковальчук І. П. - Геоінформаційно-картографічне моделювання структури земельного фонду обласного регіону, Жданюк Б. С., Андрейчук Ю. М. (2016)
Микитчин О. І. - Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя Дністра), Микитчин О. І. (2016)
Занько Д. С. - Складання інтерактивних карт засобами ArcGIS Online (2016)
Байтеряков О. З. - Структурно-логічна модель формування міського звукового ландшафту (2016)
Баранова Л. Г. - Особливості розвитку житлового будівництва в Київській області в умовах соціально – економічних трансформацій (2016)
Батиченко С. П. - Просторові трансформації урбанізованих територій у приміській зоні столиці на прикладі м. Бориспіль (2016)
Бейдик О. О. - Чинники розвитку та особливості подієвого туризму, Новосад Н. О., Топалова О. І. (2016)
Ілляшенко І. О. - Особливості розвитку і функціонування господарства міста Києва: картографічна інтерпретація, Лук’янчук П. М. (2016)
Кононенко О. Ю. - Проекологічна поведінка населення як об’єкт суспільно-географічних досліджень (2016)
Корома Н. C. - Міський простір навколо великого міста: результати польових досліджень (2016)
Кривець О. О. - Просторові трансформації в Українці – типовому місті-супутнику Києва (2016)
Мельник Л. В. - Функціональні перетворення міського простору Бучі як міста-супутника столиці (2016)
Мисько К. А. - Переваги використання NDVI при прогнозуванні ерозійної небезпеки (2016)
Нестерчук І. К. - Специфіка і просторові особливості гастрономічного туризму: теоретичний конструкт (2016)
Орещенко А. В. - Фактори трансформації житлової та промислової забудови центру міста аграрного типу (на прикладі м. Луцьк) (2016)
Петровська М. А. - Оцінка рівня життя населення Волинської області, Карасюк І. С. (2016)
Удовиченко В. В. - Картографування та графічне моделювання ландшафтної генетико-морфологічної структури лісостепових комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) (2016)
Федонюк В. В. - Картографування екологічного стану повітряного басейну м. Луцька на основі ліхеноіндикації, Іванців В. В., Федонюк М. А., Іванців О. В. (2016)
Ілляшенко І. О. - Академічні установи міста Києва: структура та розміщення (2016)
Полякова Н. О. - Навчальна туристична топографо-краєзнавча практика як картографічна складова підготовки фахівців туристів (2016)
Ілляшенко І. О. - Сучасний стан загальноосвітніх навчальних закладів міста києва: динаміка розвитку (2016)
Осталецька О. І. - Археологічні карти України у фондах сектору картографічних видань НБУВ, Романчук М. С. (2016)
Смирнов І. Г. - Національно-патріотичне спрямування професійної підготовки фахівців туризму з урахуванням картографічного складника (2016)
Содержание (2013)
Стоянов В. В. - Испытание деревянных клеевых соединений с послойным армированием, Окунь И. В. Глебов С. В. (2013)
Абовский Н. П. - Активное формообразование конструкций – творческий процесс обучения. Новые комбинированные пространственные конструкции, Инжутов И. С., Енджиевский Л. В., Деордиев С. В., Палагушкин В. И. (2013)
Абовский Н. П. - Системное осмысление этапов развития компьютерного моделирования строительных конструкций, Инжутов И. С. Енджиевский Л. В., Деордиев С. В., Палагушкин В. И., Максимова О. М., Марчук Н. И. (2013)
Баранова А. А. - Описание упругого деформирования композитного материала при армировании грунта геоматериалом (2013)
Бояджи А. А. - Статический расчет арочного пешеходного перехода, Троян А. А., Стоянов В. В. (2013)
Волкова В. Е. - Анализ изображений фазового портрета в мониторинге технического состояния элементов конструкций (2013)
Волкова В. Е. - Модели прочность и местной устойчивости балок с гибкой стенкой, Ковальчук А. А. (2013)
Гаранжа И. М. - Эффективные электросетевые конструкции на основе многогранных трубобетонных стоек (2013)
Гилодо А. Ю. - Из опыта реконструкции каркасных зданий (2013)
Голоднов А. И. - Определение остаточных напряжений в стальных конструкциях после разгрузки и выравнивания, Скребцов С. И., Иванов Б. В. (2013)
Голоднов А. И. - Напряженно-деформированное состояние изгибаемых элементов после проявления пластических свойств материалов, Псюк В. В., Слюсар Ю. Н. (2013)
Горохов Е. В. - Анализ конструктивных систем металлических опор ЛЭП, Югов А. М., Васылев В. Н., Игнатенко Р. И. (2013)
Громыко А. С. - Исследование влияния жесткости элементов и узлов на работу металлических ферм, Сморчков А. А. (2013)
Грязнов М. В. - К выбору типа перекрытий при реконструкции и восстановлении памятников архитектуры и культуры, Сережкина А. А., Юдина Т. А., Бледных Е. О. (2013)
Гурьев А. Ю. - Расчёт пространственных циклически-симметричных систем на основе блок-модулей с учетом упругой податливости узловых соединений, Лабудин Б. В. (2013)
Давиденко О. І. - Сталебетонные перекрытия с пустотноребристыми плитами, Давиденко О. О. (2013)
Данилов Е. В. - Расчет зуба когтевой шпонки как балки на упругом основании (2013)
Жаданов В. И. - Алгоритмы аппроксимации деревянных ребристых конструкций ортотропными пластинами прямоугольного поперечного сечения, Украинченко Д. А., Инжутов И. С. (2013)
Кириленко В. Ф. - Проверка прочности стенок двускатных клееных деревофанерных балок, Пинчук Е. А. (2013)
Коваль П. С. - К вопросу определения напряженно-деформированного состояния составной деревоплиты на растянутых связях (2013)
Кожокарь О. С. - Некоторые возможные ограничения развития трещин в клеенной древесине, Диалло Л. В., Максимова М. А. (2013)
Лисов С. В. - Результаты испытаний тонкостенных деревометаллических балок с продольной ориентацией гофров стальных профилированных листов, Калинин С. В. (2013)
Ломакин А. Д. - Прогнозирование эксплуатационной влажности деревянных конструкций (2013)
Марченко Н. В. - Исследования закономерностей между технологическими параметрами в процессе изготовления радиальных пиломатериалов, Коваль Т. В. (2013)
Міщенко Р. А. - Експериментально-чисельні дослідження вузлів сталевих труб з лінійними фасонними елементами, Гасенко А. В., Меркотан Д. О., Продан Д. С. (2013)
Молчанов Д. С. - Аварії опор мобільного зв'язку (2013)
Пінчевська О. О. - Щодо підвищення якості пиломатеріалів функціонального призначення, Горбачова О. Ю. (2013)
Пічугін С. Ф. - Перспективні напрями досліджень снігового навантаження в місцях перепадів висот будівель, Дрижирук Ю. В. (2013)
Пічугін С. Ф. - Оцінка економічної ефективності балок з подвійною профільованою стінкою, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2013)
Погорельцев А. А. - Экспериментальные исследования растянутого стыка пояса деревянной фермы-линзы пролетом 30 м, Турковский С. Б., Суменко М. А. (2013)
Рощина С. И. - Расчет прочности деревокомпозитных балок на основе численных исследований в програмном комплексе Lira 9.2, Лукин М. В., Шохин П. Б., Грибанов А. С. (2013)
Рощина С. И. - Расчет композитных балок с учетом влияния перераспределения напряжений во времени, Лукина А. В., Сергеев М. С. Бледных Е. О. (2013)
Рощина С. И. - Особенности конструирования деревянных двускатных балок с рациональным размещением арматуры на компаунде с наночастицами, Смирнов Е. А., Киселёв И. В. (2013)
Рощина С. И. - Влияние горизонтального деформирования элементов стропильной рамы на прогиб , Эззи Хишам (2013)
Семко В. О. - Вплив крутильної жорсткості профільованого настилу на стійкість сталевих балок, Гудзь С. А. (2013)
Семко В. О. - Експериментальне дослідження міцності та деформативності сталевих профільованих настилів, Скляренко С. О., Прохоренко Д. А. (2013)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження роботи болтових з'єднань у легких сталевих тонкостінних конструкціях, Шумейко К. О. (2013)
Серов Е. Н. - Еще одно предложение по усилению балок нижнего четверика преображенской церкви на о. Кижи, Серов А. Е. (2013)
Синцов А. В. - Рекомендации по проектированию составных деревянных балок со стенкой из осп и нагельными соединениями поясов со стенкой (2013)
Сирко З. С. - Особенности пиления древесины твердых лиственных пород рамными пилами, Марченко Н. В. (2013)
Сиянов О. И. - Робота конструкції навісу над трибунами стадіону НСК "Oлімпійський" в умовах локалізованого теплового впливу (2013)
Смирнов П. Н. - Определение несущей способности нагельных соединений на основании стандартных характеристик материалов, Погорельцев А. А. (2013)
Сморчков А. А. - Обеспечение безопасности конструкций из клееной древесины на стадии изготовления, Орлов Д. А., Кереб С. А., Барановская К. О., Плюхин С. Г. (2013)
Столповский Г. А. - Особенности расчета соединения деревянных конструкций на витых крестообразных связях при действии длительных нагрузок, Аркаев М. А. (2013)
Таныгин Ф. О. - Учёт анизотропии при расчёте деревянных конструкций методом конечных элементов (2013)
Таран В. В. - Реконструкция дворца спорта "Дружба" с применением большепролетных металлических конструкций в г. Донецке (2013)
Турковский С. Б. - Применение соединений на вклеенных стержнях в конструкциях из однонаправленного клеёного шпона (lvl), Погорельцев А. А., Родионов А. Е. (2013)
Филимонов М. А. - Применение клееных деревянных конструкций в покрытии легкоатлетического манежа МГСУ (2013)
Хабибулин А. Н. - Конструирование узлового соединения кружально-сетчатого свода, Жгалли Шариф, Стоянов В. В. (2013)
Хоменская А. В. - Влияние "консервации" трещин на величину коэффициента интенсивности напряжений (2013)
Чучмай С. М. - Жесткие стыки двутавровых балок со стенкой из OSB, Стоянов В. В., Коршак О. М. (2013)
Шевченко Е. В. - Устойчивость раскосов перекрестной решетки из одиночных уголков и определение расчетных длин стальных опор ВЛ, Глухов В. А., Танасогло А. В. (2013)
Югов А. М. - Совершенствование конструктивных решений воздухоопорных сооружений, Козюменко О. К. (2013)
Югов А. М. - Экспериментальные исследования параметров напряженно-деформированного состояния колонны каркаса стекловаренной печи, Таран В.В., Ихно А. В. (2013)
Анфіногентова Н. Й. - Макроекономічні аспекти застосування податкових пільг (2011)
Безтелесна Л. І. - Оцінювання рівня життя населення України в контексті міжнародних стандартів, Юрчик Г. М. (2011)
Заїнчковський А. О. - Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України, Сичевський М. П. (2011)
Илиев П. Б. - Регуляционная рамка оценки активов в Болгарии (2011)
Квач Я. П. - Удосконалення механізму стійкого розвитку паливно-енергетичного комплексу (2011)
Кіро О. С. - Формування кластерів під впливом "нової" економіки: регіональний аспект (2011)
Лещенко К. А. - Екологічне регулювання в секторних політиках ЄС (2011)
Мозгальова В. М. - Oсновні конкурентоспроможні фактори Oдеського регіону, Алєксєєнко Л. П. (2011)
Наливайченко К. В. - Передумови створення інноваційної структури економіки (2011)
Ніколаєв Ю. О. - Забезпечення сталого розвитку та діагностика соціально-еколого-економічного стану регіону, Шмагіна В. В. (2011)
Олійник В. Д. - Стратегія демографічного розвитку Oдеської області (2011)
Осипов В. М. - Формування політики конкурентоспроможності регіону на принципах саморозвитку, Єрмакова О. А. (2011)
Пасічник Ю. В. - Теоретичні конструкції збалансованого бюджету (2011)
Півоварчук І. Д. - Теоретичні основи формування регіональної cистеми управління конкурентоспроможністю (2011)
Присяжнюк О. О. - Державний борг України як показник боргової безпеки (2011)
Рябініна Л. М. - Функції сучасних грошей та їх особливості (2011)
Світлична О. С. - Пруденційний нагляд у системі державного регулювання страхової діяльності в Україні (2011)
Світлична Ю. В. - Вплив зовнішнього середовища на результати функціонування регіональних економічних систем (на прикладі Донецької області) (2011)
Тарасенко М. В. - Шляхи реформування пенсійної системи України (2011)
Хомутенко В. П. - Державний аудит як форма фінансового контролю: сутність та інституційні особливості, Хомутенко А. В. (2011)
Швець А. І. - Загальнодержавна політика регулювання рекламної діяльності в Україні (2011)
Юдін М. А. - Ефективність впровадження енергозберігаючих технологій в регіоні із урахуванням зеленого тарифу (2011)
Басюркіна Н. Й. - Методичні основи визначення економічної ефективності агропромислових підприємств (2011)
Большаков С. І. - Оцінка контрольних і неконтрольних пакетів акцій підприємства (2011)
Бондаренко П. В. - Управління страховими ризиками (2011)
Бойко Л. О. - Ступінь монополізації страхового ринку України та його вплив на основні показники діяльності (2011)
Волкова Н. А. - Аналіз сучасного стану сільськогосподарських підприємств Одеського регіону (2011)
Герасименко В. Г. - Теорія туризму як складова туризмології (2011)
Голубенкова Т. О. - Конкурентоспроможність операторів ринку послуг мобільного зв’язку України (2011)
Гончаренко О. М. - Прогнозування стійкого розвитку економічної системи в умовах невизначеності (2011)
Горячук В. Ф. - Шляхи вдосконалення інституційних механізмів нагромадження та оновлення основних засобів України (2011)
Душкова М. М. - Франчайзинг как современная бизнес-модель торговой деятельности в Болгарии (2011)
Залюбінська Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного сектору України, Кривоногова І. Г. (2011)
Кічук О. С. - Сучасні форми інтеграції промислових підприємств (2011)
Коваль В. В. - Умови побудови мережних фінансових відносин в господарських системах (2011)
Коюда О. П. - Концептуальні підходи теорії інноваційних систем (2011)
Кузнецова І. О. - Методологічне забезпечення моніторингу як складової процесу управління (2011)
Максімова В. Ф. - Сутність фінансового потоку в рамках системи обліку та контролю, Руснак І. Ю. (2011)
Маловичко А. С. - Вплив ризиків підприємства на міжнародну маркетингову діяльність (2011)
Меліх О. О. - Види і принципи економічної адаптації підприємств харчової промисловості (2011)
Mikova M. - Financial analysis with focus on return on assets (2011)
Мозгова Н. В. - Бюджетування та аналіз фінансових результатівдіяльності торгових підприємств, Клімчук Н. В. (2011)
Мошек Г. Є. - Особливості мотивації ухвалення управлінських рішень в торгівельних підприємствах (2011)
Муренко Т. О. - Вплив діагностики економічних показників на достовірність та якість фінансової звітності (2011)
Нехайчук Д. В. - Вплив комунальної власності на забезпечення регіону фінансовими ресурсами (2011)
Окландер Т. О. - Тенденції розвитку теорії і практики маркетингу (2011)
Олексів І. Б. - Проблеми поділу показників на основні та допоміжні в системі оцінювання діяльності підприємства (2011)
Приходченко Я. В. - Імідж та його структура в системі бренд-менеджменту підприємств (2011)
Савельєва К. В. - Формування лояльності покупців до підприємства (2011)
Сабадирьова А. Л. - Удосконалення методичного підходу до оцінки потенціалу промислового підприємства (2011)
Садченко О. В. - Роль екологічного маркетингу в інституційному розвитку економіки (2011)
Сафонова В. Е. - Освітня складова людського капіталу як ресурс формування сучасного інноваційного виробництва (2011)
Сілічєва Н. Є. - Соціальна відповідальність в системі корпоративного управління (2011)
Смоквіна Г. А. - Контролінг як складова частина управління підприємством (2011)
Сокирник І. В. - Застосування аудиту знань в процесі прийняття управлінських рішень (2011)
Сюрко Л. Є. - Оцінка ефективності виставкової діяльності (2011)
Стрельцова С. М. - Аналіз підвищення ефективності виробництва сучасних підприємств (2011)
Тимчев М. Л. - Евроинтеграция и модели совершенствования финансового анализа предприятия в условиях финансово-экономического кризиса (2011)
Тютченко І. Ю. - Особливості прояву інноваційного менеджменту в процесі впровадження диверсифікації на підприємстві зв’язку (2011)
Чернишева С. В. - Відносини підприємства з покупцями як ключовим суб’єктом взаємодії (2011)
Чернобай Л. І. - Удосконалення системи управління страхової компанії на засадах адаптації моделі аналізу ділової активності, Дума О. І. (2011)
Чистяк О. А. - Узагальнення підходів до вибору джерел фінансування капітальних вкладень підприємства (2011)
Яшкіна О. І. - Класифікація рекламодавців періодичного видання (2011)
Автори статей (2011)
Борисенко А. В. - Шановні читачі (2015)
Манхарт Ю. - Наногібридний ормокер для методики пломбування одним шаром у постеріальних ділянках. Звіт про клінічний випадок (2015)
Чуйко А. М. - Визначення механічних характеристик і оцінка напружено-деформованого стану зубного ряду з використанням комплексу MIMICS-ANSYS. Частина 2, Угрин М. М., Уварова Л. В. (2015)
Школа Zirkonzahn. Точність CAD/CAM і ручної роботи (2015)
Верлінг Г. - Неважливо, стандартні показання до застосування чи косметичні вимоги... Сhairside — шлях до мети з гібридною керамікою Vita Enamic® (2015)
"ІнСпе" — експерт в гігієні та профілактиці (2015)
Король Д. М. - Досвід застосування одноетапних стоматологічних імплантатів Vitaplant, Ніколов В. В. (2015)
Риберт Ю. О. - Особливості діагностики і лікування дорослих пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами, асоційованими з ортодонтичною патологією. Частина 2 (2015)
Кальц В. - Отримання точних відбитків при протезуванні на імплантатах (2015)
Ільницький Я. М. - Оцінка методу ураноостеопластики із застосуванням комбінованого алокісткового трансплантата та одномоментною пластикою вроджених дефектів альвеолярного відростка у дітей, Готь І. М. (2015)
Григ Н. І. - Обґрунтування застосування еферентної терапії у терапевтичній стоматології (2015)
Медвідь Ю. О. - Досвід клінічного застосування плазми, збагаченої факторами росту (PRGF®-Endoret®) у косметичній корекції обличчя (2015)
Гуменюк М. І. - Особливості пародонтологічного статусу та місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Матвієнко Ю. О., Харченко-Севрюкова Г. С. (2015)
Дубровна Л. В. - Порівняльна оцінка впливу фітосубстанції плодів перцю стручкового на перебіг асептичного запалення м’яких тканин порожнини рота щурів (2015)
Лихота К. М. - Вивчення впливу індивідуальних міофункціональних апаратів на стан гігієни порожнини рота (2015)
Гавриленко М. А. - Ефективність надання комплексної стоматологічної допомоги дітям з особливими потребами. Клінічний випадок (2015)
XIIІ Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал®-Україна" 2015 та Стоматологічний форум (2015)
Ісаков В. - Конгрес стоматологів та зубних техніків Labforum 5 (2015)
Угрин М. М. - Реформа стоматології — концепції та пріоритети, Павленко О. В. (2015)
"Стратегія розвитку стоматології в Україні". Матеріали 3 Національного українського стоматологічного конгресу "Міжнародні стандарти профілактики та лікуванняі їх впровадження в практику лікаря-стоматолога" (2015)
Модернізація управління національною економікою в умовах загроз державності України (2016)
Барак Обама про дії у відповідь на російську кіберактивність та спроби зашкодити інтересам США (2016)
Джордж Сорос: Відкрите суспільство потребує захисту (2016)
Экономист Игорь Николаев о ситуации в РФ (2016)
Левковська Л. - Ідентифікація екологічних ризиків об’єктів малої гідроенергетики, Мандзик В. (2016)
Шубалий О. - Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери, Гордійчук А. (2016)
Буйда К. - Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі України (2016)
Морозов О. - "Самоорганізована критичність" – наукова парадигма в умовах гіперболічного зростання, Морозов Т. (2016)
Автори наукового та громадсько-політичного журналу "Економіст" у 2016 році (2016)
Микола Росошенко: Минулий високосний (2017)
Кухарская Н. - Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития (2017)
Щербак А. - Підтримка субконтрактації – важливий напрям промислової політики (2017)
Кручак Л. - Селекція програмного забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості (2017)
Голубка С. - Концептуальні засади теорії та практики відтворення суспільних благ в економічній системі України (рецензія на монографію Кічурчак Маріанни Василівни "Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики") (2017)
Лютий 2017. Праві разом. з ким? (2017)
Морозов О. - Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнес-структур (2017)
Куцик П. - Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи, Ковтун О., Башнянин Г., Шевчук В. (2017)
Іртищева І. - Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку, Арчибісова Д., Рижкова Г. (2017)
Голян В. - Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання, Стешенко Л. (2017)
Петруха Н. - Сировинна орієнтація аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та секторальні особливості, Кузьменко С. (2017)
Савчук В. - Раціоналізація аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства: регіональні особливості (2017)
Аль-Акіді Б. Ф. - Розвиток банківської маркетингової інформаційної системи в умовах нових інформаційних технологій (2011)
Андрієнко Н. М. - Міжнародні стандарти фінансової звітності як об’єкт економічних досліджень при імплементації в Україні (2011)
Бондаренко Л. А. - Реструктуризація позичок як спосіб управління проблемною кредитною заборгованістю банків: вітчизняний та зарубіжний досвід (2011)
Бушко А. - Валютний курс в стратегії підприємств на конкурентному ринку (2011)
Варічева Р. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку власного капіталу на акціонерних товариствах, Боримська К. П. (2011)
Гайдукович Д. С. - Характеристика інструментів маркетингового аналізу в сфері банківських послуг (2011)
Горячук В. Ф. - Реформування адміністративно-територіального устрою країни як шлях нагромадження інституціональної складової соціального капіталу (2011)
Дубовик О. Ю. - Пільги як інструмент державного податкового регулювання (2011)
Дуранова Т. А. - Формування ринку олійно-жирової продукції в Україні (2011)
Завадська Д. В. - Особливості забезпечення фінансової стійкості банків України (2011)
Звєряков О. М. - Антикризове управління банком в умовах фінансової нестабільності (2011)
Ілюхіна Н. П. - Сьогоденні проблеми гармонізації фінансової звітності в умовах процесу євроінтеграції, Муренко Т. О. (2011)
Корнєєв В. В. - Фінансово-кредитна система України: поступ посткризового відновлення (2011)
Лелюк Ю. М. - Оптимізація трансмісійного механізму грошово-кредитної антициклічної політики в сучасних умовах (2011)
Муратов О. М. - Розвиток суб’єктів малого підприємництва в умовах податкової реформи, Іванов Д. І., Сороковський А. Ю., Слатвінська М. О., Кодруль С. В. (2011)
Нехайчук Д. В. - Методологічні підходи щодо формування та використання фінансових ресурсів задля сталого розвитку регіону (2011)
Онищенко Ю. І. - Взаємозв’язок процесів управління та самоорганізації при формуванні структури банківської системи (2011)
Постоленко Ю. П. - Бюджетна безпека як ключова складова фінансової та економічної безпеки (2011)
Рябініна Л. М. - Відмінні риси депозитних корпорацій та їх роль у створенні економічної кризи в Україні (2011)
Сиротенко Н. А. - Податковий кодекс України: сьогодення та перспективи (2011)
Шикіна Н. А. - Інфляційне навантаження як загроза соціальній безпеці країни (2011)
Гаєвський А. М. - Власність як категорія суспільних відносин (2011)
Іванова Л. В. - Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу (2011)
Іванюк Л. С. - Обґрунтування необхідності формування політики імпортозаміщення на товарних ринках (2011)
Нестеров Д. Ю. - Шляхи реалізації соціальної політики держави в пенсійному страхуванні (2011)
Орлов В. В. - Перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні та Росії, Максимова А. В. (2011)
Пожар Є. П. - Фінансове забезпечення соціальної підтримки населення (2011)
Пучкова С. І. - Кадровий аудит в умовах кризи (2011)
Нєнно І. М. - Концепція синтезу моделей поширення нововведень на макро і мікрорівнях економіки, Радованова К. В. (2011)
Стоянов С. А. - Эффективное применение форм использования и реализации недвижимой собствeнности (2011)
Цевух Ю. О. - Розвиток міграційних процесів у країнах Європи (2011)
Волощук Л. О. - Методичні основи оцінки інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства, Церковна О. М., Скороходова Л. В. (2011)
Коваленко Л. А. - Оцінка фінансової діяльності хлібобулочних підприємств Одеського регіону (2011)
Кузнецова І. О. - Формування споживчої цінності як засновок стійких конкурентних переваг підприємства (2011)
Кулик С. Б. - Особливості проведення аудиту витрат на підприємствах будівельної галузі, Шишкова Н. Л. (2011)
Литвиненко Н. І. - Тенденції змін обліку основних засобів і нарахування амортизації у податковому і бухгалтерському контексті, Пономаренко Є. Ю. (2011)
Маєвська О. О. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (2011)
Максімова В. Ф. - Пріоритетні напрямки вдосконалення обліку та контролю в управлінні підприємствами, Шляхов Є. В. (2011)
Місько Г. А. - Методичні підходи до формування економічної стратегії підприємства з виробництва фруктових та овочевих соків (2011)
Подольчак Н. Ю. - Кількісне оцінювання ризиків у плануванні діяльності підприємств, Беднарська О. Р. (2011)
Станкевич П. М. - Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ (2011)
Чемаріна О. Ю. - Особливості застосування SWOT–аналізу у ході формування стратегічних установок підприємства, Шишкова Н. Л. (2011)
Шевченко В. В. - Розробка інвестиційного проекту підприємства під час реалізації антикризового управління (2011)
Янковий О. Г. - Фактори формування прибутку підприємства, Кошельок Г. В. (2011)
Андрєєва Н. М. - Діагностика як базис формування антикризової політики Одеського регіону, Золотов В. І., Шунтова С. Г. (2011)
Башта О. І. - Економічне обґрунтування використання геліопрофілю для автономної енергозбережної будови, Кувшинов В. В. (2011)
Балджи М. Д. - Оптимізація використання природно-ресурсного потенціалу в контексті соціо-еколого-економічних проблем (2011)
Басюк О. В. - Регіональний аспект нової економіки (2011)
Бутук О. І. - Класифікація галузей за виробничою та трансакційною сферами (2011)
Воробйова О. А. - Оцінка техніко-економічного стану об’єктів туристичної інфраструктури в Одеській області (2011)
Кухарчик В. Г. - Стратегічні пріоритети розвитку транспортної інфраструктури Українського Причорномор’я (2011)
Мартієнко А. І. - Трансакційні витрати в реалізації відносин власності на природні ресурси (2011)
Мартинюк І. В. - Державне регулювання природокористування як елемент ефективного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції (2011)
Милашко О. Г. - Особливості статистичного спостереження в сфері туризму (2011)
Науменко Ж. Г. - Проблеми територіально-економічних диспропорцій розвитку регіонів (2011)
Сербов М. Г. - Методологічні основи економічної оцінки водних басейнів як об’єктів природокористування (2011)
Хумарова Н. І. - Морегосподарський комплекс як специфічна територіальна економіко-екологічна система (2011)
Автори статей (2011)
Беркман Л. Н. - Розвиток сучасних інфокомунікаційних мереж: від IN до рost-NGN, Комарова Л. О., Дишук А. С., Федюнін С. А. (2016)
Албул А. С. Бабаков М. Ф. - Анализ влияния ошибок выведения и возмущающих факторов на изменение орбітального построения многоспутниковых низкоорбитальных систем (2016)
Шульга А. В. - Геометрические размеры разрядной горелки маталлогалогенных ламп как фактор повышения надежности навигационных приборов на их основе, Нелюба Д. Н., Сокирина В. А. (2016)
Стрелковська І. В. - Маршрутизація в мережі MPLS-TE з додатковими напрямами передавання трафіку, Соловська І. М. (2016)
Сайко В. Г. - Анализ состояния и перспектив развития рынка услуг широкополосных сетей беспроводовного доступа, Плющ А. Г., Бреславский В. А., Лисенко Д. А. (2016)
Ящук Л. О. - Проблеми автоматизованого багатоетапного сортування письмової кореспонденції (закінчення) (2016)
Кузавков В. В. - Безконтактний індукційний метод визначення технічного стану цифрового блока: розрахунок потужності випромінювання провідника, Гайдур Г. І., Сєрих С. О., Редзюк Є. В. (2016)
Вакась И. В. - Измерения параметров стабильности сигналов синхронизации в пакетних сетях, Федорова Н. В., Демин Д. А. (2016)
Казимиренко В. Я. - Оценка эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций: выбор комбинированной модуляции и формирователя цифрового потока (2016)
Крючкова Л. П. - Метод ситуаційного управління в телекомунікаційних мережах, Борисенко І. І., Уварова Т. В. (2016)
Примаченко В. І. - Моделювання роботи антени мобільної станції стільникового зв’язку (2016)
Мошенський А. О. - Науково-дослідна радіостанція Національного університету харчових технологій: антенна система (2016)
Мороз І. В. - Спосіб адаптивного прийому вкрайвисокочастотних радіосигналів, Заїка В. Ф., Козелков С. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Аналіз методів керування мережею, Гайдур Г. І., Сторчак К. П., Прилєпов Є. В., Василенко В. В. (2016)
Дружинін В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку стратосферних систем зв’язку, Кременецька Я. А., Жукова О. Р. (2016)
Пархомей І. Р. - Резонансно-фазова обробка радіосигналів, Батрак Є. О., Цьопа Н. В. (2016)
Шмелёва T. P. - Анализ эффективности вычислительных решеток рeентерабельными раскрашенными сетями Петри (2016)
Ткаленко О. М. - Аналіз застосування цифрового нечіткого регулятора в системі АРПП при дії мультиплікативних завад (2016)
Наконечний В. С. - Концептуальні засади методології побудови радіотехнічних систем розпізнавання (2016)
Грищенко Л. М. - Методи формування векторів показників зсуву спеціальних кільцевих кодів із попереднім спотворенням (2016)
Ящук Л. О. - Побудова мінімальної сукупності поштових маршрутів мінімальної сумарної протяжності (2016)
Невдачина О. В. - Цифрові системи ФАПЧ із диференціальним зв’язком, Артющик О. С., Полоневич А. П., Мушта С. С., Сабадаш В. А. (2016)
Галаган В. І. - Проблемні питання процесу супроводження інформаційних систем у повсякденній діяльності структур ЗС України, Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2016)
Дикарев А. В. - Особые кольцевые коды — предотвращение несанкционированного доступа (2016)
Браіловський M. М. - Оптимізація вибору параметрів якості системи захисту інформації в каналах зв'язку, Козелков С. В., Коршун Н. В. (2016)
Апайчев О. - Аналіз фітнес-технологій, спрямованих на корекцію фізичного стану чоловіків другого зрілого віку (2014)
Асаулюк І. - Роль і місце навчальної дисципліни "Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури" в системі підготовки спеціаліста з фізичного виховання, Каплінський В. (2014)
Бейгул І. - Вплив занять фітнес-аеробіки на фізичний стан студенток технічних ВУЗів, Шишкіна О. (2014)
Брезденюк О. - Фізична підготовленість студентів 17-21 року з різним компонентним складом маси тіла в залежності від статі, Фурман Ю. (2014)
Булгаков О. - Аналіз сучасних педагогічних технологій які використовуються в системі шкільного фізичного виховання, Красова І., Кочина Н. (2014)
Бутенко Г. - Сучасні підходи до підвищення рівня фізичного стану дітей у процесі фізичного виховання (2014)
Ващук Л. - Визначення рівня здоров’я школярів в м. Луцьку та контроль диференційного дозування фізичного навантаження у навчальних закладах (2014)
Вихляєв Ю. - Середовищно орієнтований підхід до самостійних занять видами рухової активності (2014)
Гацоєва Л. - Моніторинг захворюваності та особливості організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи Херсонського державного університету (2014)
Гвоздецька С. В. - Розвиток пізнавальних здібностей у дітей 6-7 років засобами фізичного виховання (на прикладі елементів хатха-йоги), Ситник О. А. (2014)
Гоголь М. - Порівняння фактичних показників психофізичних якостей молодших школярів, які займаються і не займаються музикою (2014)
Головач І. - Визначення тенденції гармонічності розвитку дітей молодшого шкільного віку(2 - 4 класи), Салоїд Т. (2014)
Дмитренко С. - Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості учнів початкових класів сільської та міської шкіл, Перепелиця О., Кошолап А. (2014)
Драчук А. - Порівняльна характерстика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів ВНЗ України, Романенко В., Гудима С. (2014)
Дяченко А. - Корекція порушень постави студентів засобами фізичного виховання в процесі секційних занять гімнастикою, Хоронжевський Л. (2014)
Жук Г. - Застосування засобів фітнесу з дітьми молодшого шкільного віку, Бондар О. (2014)
Карбунарова Ю. - Методика навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку із вадми слуху (2014)
Уляна К. - Аналіз теоретичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів з фізичного виховання (2014)
Кізім В. - Хореографічна підготовка як засіб естетичне виховання молодших школярів на уроках фізичної культури, Чернишенко Т. (2014)
Коваленко Ю. - Дослідження впливу атлетичної гімнастики на показники фізичного стану студенток (2014)
Ковальчук А. - Динаміка фізичної підготовленості студентів під впливом цілеспрямованого розвитку фізичних якостей (2014)
Ковінько М. - Теоретичний аналіз системоформуючих детермінант у здоров’язберігаючому освітньому просторі (2014)
Корольчук А. - Формування у студенток стереотипу практичного використання валеологічних знань в динамічній оцінці фізичного здоров’я (2014)
Краснобаєва Т. - Формування готовності викладачів фізичного виховання до інноваційної діяльності, Галайдюк М., Кошолап А. (2014)
Кузьмік В. - Основи формування мотивації до рухової активності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання (2014)
Кулик Н. - Використання інноваційних технології у фізичному вихованні студентів, Шошура Н., Прийменко Л. (2014)
Кулібаба С. О. - Організація процесу фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах, Лісчишин Г. В., Лисак І. (2014)
Курілова В. - Шкільна туристична секція як засіб всебічного розвитку підростаючого покоління, Редько С., Бутенко Г., Шкура В. (2014)
Кушнір Я. - Теоретичний аналіз координаційних здібностей в системі фізичного виховання (2014)
Лазоренко С. - Заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу Сумської області, Чхайло М. (2014)
Лапичак І. - Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Музика Ф. (2014)
Лахно О. - Аналіз взаємозв’язку фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 3-го – 4-го та 4-го – 5-го років життя (2014)
Лопуга Г. - Шляхи підвищення ефективності навчання та вдосконалення плавальної підготовленості студентів в сучасних умовах, Демченко О. (2014)
Лисак І. - Діагностика теоретичних знань в галузі фізичної культури студентів медичного ВУЗу, Назаренко П. В. (2014)
Маляренко І. - Структура та зміст занять оздоровчим плаванням молодших школярів у нестандартно обладнаних басейнах (2014)
Мартинюк О. - Аналіз різноманітних методик оцінки рівня фізичного здоров'я студентської молоді, Печена В., Кравченко К. (2014)
Михно Л. - Оптимізація процесу адаптації першокласників до початку навчання в школі засобами йога-аеробіки, Лоза Т. (2014)
Носова Н. - Сучасні підходи до контролю просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання (2014)
Оксьом П. - Оптимізація фізичного виховання студенток вищого педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу, Кобозєв М., Азаренков В., Бережна Л. (2014)
Омельяненко Г. - Дослідження фізичної готовності старших дошкільників до шкільного навчання (2014)
Пасічник В. - Формування структури фізичної підготовленості дітей 5-річного віку (2014)
Пацалюк К. - Технологія проектування і оптимізації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчого клубу (2014)
Підпомога А. - Профілактика шкідливих звичок у студентів засобами організованої рухової активності (на прикладі куріння), Земцова В. (2014)
Поташнюк І. - Стан психологічного здоров’я учнів загальноосвітніх закладів і стратегія його зміцнення (2014)
Прокопова Л. - Вплив засобів лижної підготовки на рівень фізичного здоров’я підлітків у системі позаурочних занять, Гученко Г. (2014)
Раковська І. - Шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни теорія і методика волейболу в інстітуті фізичної культури і спорту, Мітова О. (2014)
Сальникова С. - Динаміка функціональної підготовленості жінок 30-36 років за показниками зовнішнього дихання у процесі застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Фурман Ю., Головкіна В. (2014)
Самошкіна А. - Структура захворюваності студентів Дніпропетровської області (2014)
Свірщук Н. - Формування діяльнісно-творчого підходу майбутніх педагогів до фізкультурно-рекреаційної роботи, Вознюк Т., Драчук А. (2014)
Сидоренко О. - Організація навчальних занять з фізичного виховання зі студентами з відхиленням у стані здоров’я, Азаренков В., Бережна Л. (2014)
Ситник О. - Особливості морфофункціонального розвитку молодших школярів міської і сільської місцевості, Гвоздецька С. В. (2014)
Соколова О. - Комплексна оцінка рівня здоров’я студентів-випускників вищих навчальних закладів (2014)
Сотник Ж. - Аналіз сучасних педагогічних технологій, які застосовуються у процесі занять оздоровчим фітнесом з жінками першого періоду зрілого віку, Романова В. (2014)
Стасюк Р. - Вплив сучасних методів та форм фізичної культури на фізичний стан студентської молоді, Бойко В. М. (2014)
Стасюк Р. М. - Значення фізичної культури та спорту в житті студента, Куриленко О. В. (2014)
Стасюк Р. М. - Аспекти, що визначають відношення студентів СумДУ до занять з фізичного Виховання, Пєсоцький С. М. (2014)
Тітаренко С. - Засоби розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку, Іванюта Л. (2014)
Тунік Л. - Контроль на заняттях з фізичного виховання в сучасному вищому навчальному закладі, Ворожцова Т. (2014)
Фотинюк В. - Результати впровадження методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики (2014)
Футорный С. - Современные аспекты разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи (2014)
Хлус Н. - Зміни морфо-функціонального стану студенток ВНЗ під впливом експериментальної методики (2014)
Хоменко П. - Модель природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Хуртенко О. - Розвиток фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-аеробіки, Кужель М. (2014)
Чиженок Т. - Дослідження засобів координаційної спрямованості для підвищення рівня фізичної готовності юнаків допризовного віку, Коваленко Ю. (2014)
Швець О. - Фізична підготовленість молодших школярів із різним рівнем рухової активності (2014)
Шкарупіло П. - Характеристика стилів капоейри, Борисова Ю. (2014)
Яковлів Є. - Фізичний розвиток студентів спеціальних медичних груп (2014)
Ясинський Д. - Особливості сучасної методики розвитку координаційних здібностей на заннятях спортивною акробатикою у позаурочний час (2014)
Бріскін Ю. - Характеристика комерційних змагань у фехтуванні, Пітин М., Нерода Н., Ваулін О. (2014)
Бублик С. - Моніторинг мотивів майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту (2014)
Вацеба О. - Карпатський лещетарський клуб як символ розвитку спортивного руху галичини (до 90-ліття від дня утворення), Майборода Ю., Герцик М. (2014)
Войтенко С. - Аналіз зв’язків групової ефективності з якісними показниками спільної діяльності спортивних команд (2014)
Іващенко О. - Лідерство як фактор ефективності спортивно-ігрової діяльності чоловічих студентських команд з баскетболу, гандболу (2014)
Караулова С. - Особливості формування колективу волейбольної команди підлітків, Олійник І., Олійник М. (2014)
Ковальчук В. - Детермінанти професійного вигорання тренерів (2014)
Колісник I. - Неолімпійський спорт в системі фітнес-індустрії на території України (2014)
Коннова М. - Вплив видатних особистостей на розвиток фізичної культури у Стародавній Греції (2014)
Кулик Н. - Вольові якості спортсменів на прикладі гандболістів, Скачедуб Н. (2014)
Куц А. - Система подготовки спортсменов к олимпийским играм в современных условиях развития спорта в украине (теоретический анализ системы подготовки к Олимпийским Играм), Леонова В., Кедровский Б. (2014)
Кушнір В. - Показники простої та складної зорово-моторної реакцій молодших школярів, під впливом занять з настільного тенісу (2014)
Литвинець А. І. - Розвиток єврейського спортивного руху "маккабі”, Стефаник М. І., Литвинець І. В., Вітер Н. В. (2014)
Литвинець А. І. - Особливості формування жіночого футболу у світі, Ковалишин А. Р., Литвинець І. В., Вітер Н. В. (2014)
Лозовик М. - Новітня історія становлення універсального бою на Вінниччині, Гаврилова Н., Мірошніченко В. (2014)
Лях-Породько О. - 10-ий Всесокільський зліт: особливості підготовки, умови організації та результати проведення (2014)
Ляшенко В. - Зміни в ціннісних орієнтаціях особистості в процесі багаторічної підготовки спортсменів, Криворученко О. (2014)
Марчик В. - Ранжування мотивацій спортивної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури, Андріанов В. (2014)
Мінжоріна І. - Мотивація студентів при виборі майбутньої спеціальності, Василенко В. (2014)
Мосьпан М. - Психологічні умови саморегуляції психічних станів тренера педагога в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2014)
Одинець Т. - Функціональний стан системи зовнішнього дихання жінок з постмастектомічним синдромом (2014)
Погонцева О. - Сучасний стан сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в сучасних центрах оздоровчого фітнесу, spa&wellness, Василенко М. (2014)
Терещук М. - Тенденції розвитку гольфу в світі на сучасному етапі (2014)
Тимчак Я. - Показники результативності виступу олімпійських команд з футболу у програмах ігор олімпіад в контексті чотирьох періодів розвитку олімпійського руху, Когут Т., Карпа І. (2014)
Титович А. - Роль динаміки психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні ефективності управління процесом підготовки (2014)
Титович А. - Ознаки психічних станів спортсменів, що впливають на реалізацію максимального результату (2014)
Фоменко Д. - Аналіз дитячо-юнацьких програм змагань які проходять на території США (2014)
Frank I.V. - The legal basis of financial support of physical education and sports of Ukraine (2014)
Яворська Т. - Зміст та структура мотивації навчання техніки плавання у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Яковлєв Б. - Індивідуально-психологічні якості, які лімітують функціональну організацію психомоторики кваліфікованих спортсменів, Воронова В. (2014)
Яковліва О. - Формування моделі комунікативних умінь майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики, Яковлів В. (2014)
Вихідна інформація по збірнику (2014)
Дикань В. Л. - Концепція інноваційного розвитку економіки України (2015)
Буровцев В. В. - Оценка эффективности трансформации институциональных основ государственного регулирования железнодорожного транспорта (2015)
Воловельская И. В. - Разработка схемы процесса принятия решений на предприятии в условиях риска и неопределенности, Караченцев Р. М. (2015)
Гордеев А. С. - Построение многофакторной модели технологической подготовки производства промышленных предприятий в условиях дискретно-нестабильных программ выпуска (2015)
Кондратенко Д. В. - Due diligence як комплексна система захисту від підприємницьких ризиків та побудови стратегії, Мужилівський В. В. (2015)
Міщенко С. П. - Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємств залізничного транспорту: напрямки забезпечення (2015)
Михальченко Г. Г. - Необхідність та особливості стратегічного планування машинобудівельних підприємств (2015)
Мушникова С. А. - Фінансовий механізм розвитку підприємств в кризових умовах функціонування (2015)
Обруч Г. В. - Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2015)
Соломніков І. В. - Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту: проблеми та стратегічні пріоритети (2015)
Сичова О. Є. - Інвестиційна складова в контексті аналізу обгрунтування витрат на просування нового продукту на ринок, Чупир О. М. (2015)
Юськів Б. М. - Аналіз внутрішнього потенціалу автосервісного підприємства в рамках логістичної концепції, Юськів В. М. (2015)
Яценко Б. І. - Методичні аспекти оцінки конкурентного статусу машинобудівних підприємств (2015)
Бараш Ю. С. - Раціональне використання рейкового транспорту у великих містах України, Адамян Ю. П. (2015)
Дикань В. Л. - Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень, Єлагін Ю. В. (2015)
Зубенко В. О. - Особливості удосконалення корпоративної інформаційної системи на залізничному транспорті, Нуруллаєва Р. Р. (2015)
Назаренко І. Л. - Забезпечення економічної безпеки локомотивного депо в умовах реформування галузі, Сухорукова Т. Г., Кірія Н. (2015)
Пінчук О. П. - Аналіз доходів від вантажних перевезень підприємства залізничного транспорту з метою управління, П’ятигорець Г. С. (2015)
Синиця Л. В. - Модель стратегічного розвитку підприємств транспортної галузі в інноваційній економіці (2015)
Маслова В. А. - Приоритетные направления инвестиций на усовершенствование технико-технологической базы в условиях ограниченных финансовых ресурсов, Шраменко Е. В. (2015)
Полякова О. М. - Комерціалізація наукових розробок: проблеми, підходи, оцінка економічної ефективності (2015)
Толстова А. В. - Теоретичні аспекти формування стратегія інноваційного розвитку підприємств каменеобробної галузі, Кок Д. Б. (2015)
Уткіна Ю. М. - Інноваційно-інвестиційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на глобальних конкурентних ринках, Сюсько К. Ю. (2015)
Щербань О. Д. - Фактори впливу на грошовий потік в сфері інвестиційної діяльності (2015)
Дикань О. В. - Стратегічні орієнтири щодо удосконалення системи управління якістю на вітчизняних промислових підприємствах (2015)
Зубенко В. О. - Особливості впровадження концепції управління змінами на вітчизняних підприємствах, Чмух Ю. М. (2015)
Каличева Н. Є. - Удосконалення управління витратами підприємств транспортної галузі в сучасних умоваx, Вибойченко Ю. С. (2015)
Кірдіна О. Г. - Система управління витратами на підприємствах – виробниках рухомого складу залізничного транспорту (2015)
Чудомєх І. О. - Стратегічне управління залізничним транспортом України (2015)
Исмайылов Магсад Эльдар оглы - Проблемы налогообложения электронной коммерции (2015)
Богоявленський О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на доходи та витрати населення України, Ворфоломєєва М. О. (2015)
Гузь Л. А. - Новітня модель впровадження дистанційного навчання в вищих навчальних закладах України, Фінагіна О. В. (2015)
Пакуліна А. А. - Підвищення сталості соціально-економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки регіонів, Пакулін С. Л., Корсунський Г. Ю. (2015)
Тихонравов С. Н. - Методологические подходы к иссследованию категории "качество жизни", Комаренко О. А. (2015)
Биба М. О. - Актуалізація міжконцептуальних зв’язків концепту semana santa в сучасній іспанській мові (2016)
Bondar L. V. - Impact des particularites cognitives des etudiants des facultes techniques sur l'apprentissage du francais sur objectifs specifiques, Choumtchenko Т. I. (2016)
Vadaska S. V. - ESP materials for aeronautical students (2016)
Doronkina N. Y. - Argumentative discourse of technical research papers in the context of rhetorical structure theory (2016)
Drozdovych N. Y. - Enhancing students’ soft skills through English for Specific Purposes (2016)
Nazarenko O. I. - Project as an effective professionally-oriented technology in ESP teaching (2016)
Ковалинська І. В. - Компетентнісний підхід до полікультурного навчання вчителів (2016)
Kotkovets A. L. - Role play in teaching speaking English to future engineers (2016)
Nikitina N. S. - Testing as a method of teaching English grammar to technical students (2016)
Sadovska M. I. - Syntactical peculiarities of English and Ukrainian legal terms (2016)
Svirepchuk I. A. - Ways of independent work organization in foreign language teaching, Boiko I. V. (2016)
Svyrydova L. G. - Development of students` writing skills: focus on academic essay, Ameridze O. S. (2016)
Fedorenko S. V. - Methodological potential of the US general education in shaping students’ liberal culture (2016)
Feschuk A. M. - Formation of communicative culture of students in the process of extracurricular work in higher technical educational institutions, Halatsyn K. O. (2016)
Anoshkova T. A. - Educating globally competent engineering students in Ukraine (2015)
Благий О. С. - Формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутнього інженера-технолога харчової галузі (2015)
Bobrovnyk S. M. - Polysemy of English terms (2015)
Borkovska I. P. - Extralingual and lingual means in the texts of business documents (2015)
Gavrylenko K. M. - Teaching listening comprehension at technical universities (2015)
Городиська О. М. - Формування педагогічної рефлексії вчителя (2015)
Динікова Л. Ш. - Жанротворчий потенціал видання "Терджиман", Тільняк Н. В., Сидоренко Л. М. (2015)
Dukhanina N. M. - Media education: modernisation of higher education (2015)
Zaichenko Yu. O. - The means of translating the tropes in the fantasy novel "The Hobbit, or There and Back Again” into Ukrainian (2015)
Kalyta A. A. - Some guidelines on teaching English pronunciation to Ukrainian learners, Taranenko L. I. (2015)
Kotvytska V. A. - Direkte lexikalische Entlehnungen aus dem Englischen im wortschatz der Deutschen presse: eine qualitative analyse des gebrauchs (2015)
Lavrysh Yu. E. - Tiered instructions as a strategy of differentiated approach in English language teaching (2015)
Маковецька-Гудзь Ю. А. - Особливості мовного впливу у передвиборчих політичних текстах (2015)
Maslova T. B. - Challenges of discourse modes categorization (2015)
Pysarchyk O. L. - Students’ "language barrier”: psychological factors and solutions, Yamshynska N. V. (2015)
Polyuk I. S. - Formation de la competence orale des futurs ingenieurs: analyse des besoins en communication professionnelle, Bondar L. V. (2015)
Serebrova L. N. - Der deutsche Artikel im Kontext: theoretische und praktische Interpretationen, Pavlovska L. I. (2015)
Chebotarova I. G. - The importance of listening in teaching foreign languages at technical universities, Shcherban L. M. (2015)
Chmel V. V. - Teaching professionally oriented reading at technical universities (2015)
Shalova N. S. - Critical thinking as a tool for teaching listening in the English classroom at the universities (2015)
Богомолець О. - Філософські підвалини трансформації візантійського іконопису на теренах Київської Русі (2016)
Жукова Н. - Соціально-політична концепція Б. Кістяківського (2016)
Шипунов Г. - Постматеріалізм як ціннісна основа "нових лівих" політичних партій (2016)
Сичик Г. - Роль лівих течій політичної думки XX ст. у формуванні альтернативного змісту свободи як засадничої категорії теорії демократії (2016)
Харечко І. - Політичний скептицизм: нігілізм чи форма протидії маніпуляціям? (2016)
Угрин Л. - Політична ідентичність: плюралізм інтерпретацій (2016)
Пашина Н. - Соціально-психологічні механізми формування політичної ідентичності (2016)
Остапець Ю. - Вплив місцевих виборів 2015 р. на еволюцію партійної системи України та структурування регіонального партійного простору (на прикладі Закарпатської області), Манайло-Приходько Р. (2016)
Кавилін О. - Участь молоді у місцевих виборах 2015 р. (на прикладі м. Івано-Франківськ) (2016)
Хома Н. - Феномен партійного інтернет-лідерства (на прикладі лідера італійської партії "m5s" Беппе Ґрілло (2016)
Іленьків Г. - Політична влада як інститут і символ в утопічних та антиутопічних теоріях (2016)
Павко А. - Проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку України: теоретико-методологічні підходи (2016)
Ржевська Н. - Становлення політичного аналізу та прогнозування у Східній Європі: болгарський досвід (2016)
Чубаєвський В. - Шляхи та засоби політичної легітимації влади в Україні (2016)
Потерейко О. - Теоретико-методологічні засади аналізу віртуалізації держави (2016)
Токарєва Л. - Аналіз впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичні процеси розвитку держав в умовах глобалізації (2016)
Комарницький М. - Теоретичні аспекти розвитку регіональних відносин у Південно-Східній Азії (2005−2015) (2016)
Прошин Д. - Процеси розвитку держав в умовах глобалізації перемога над терористами та її наслідки: параметри, ризики та можливості післяпереможної стадії протидії тероризму (2016)
Колісніченко Р. - Типологія глобалістичної свідомості як чинника подолання загрози ядерної війни (2016)
Шурко О. - Стереотипи як складова політичної свідомості (2016)
Параняк П. - Роль толерантності у формуванні політичної культури в Україні (2016)
Dudinský V. - Tolerance, intolerence and education in the conditions of pluralism of opinions, Dudinská I. (2016)
Dudinská I. - Post-communist society and toleranze against passivity of citizens in administration of public affairs, Cirner M. (2016)
Busheva S. - Theoretical and historical analysis of jewish lobby as a mechanismof the united states domestic and foreign policy establishment (2016)
Касьянова М. - Особливості трудової міграції населення України (1991–2013 рр.) (2016)
Белгасем М. А. - Структурні характеристики громадянського протесту в Україні (2016)
Орлов С. - Принципи місцевого самоврядування (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського