Кампов С. П. - Умови формування самостійності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2013)
Ковальчук О. М. - Проблеми підготовки магістрів гуманітарних спеціальностей до інноваційної діяльності в умовах ступеневої освіти (2013)
Козяр М. М. - Особливості створення інформаційно-комунікаційних технологій навчання для графічної підготовки майбутнього фахівця технічної галузі (2013)
Попович О. М. - Основні категорії дослідження процесу підготовки майбутніх педагогів до організації конструктивної діяльності дітей (2013)
Рендюк С. П. - Професійно-практична спрямованість занять як умова активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2013)
Сергієнко Т. М. - Поняття та зміст соціально-педагогічної профілактики дезадаптації курсантів молодших курсів вищих військових навчальних закладів (2013)
Сущенко Л. О. - Психолого-педагогічні механізми впливу на продуктивну дослідницьку діяльність майбутнього вчителя:результати експериментального навчання (2013)
Тарнавська Т. В. - Використання інформаційних технологій у системі професійної підготовки дослідницького університету на основі системного підходу (2013)
Толок І. В. - Підготовка військових фахівців з вищою освітою: інноваційні підходи, Приходько Ю. І. (2013)
Хатунцева С. М. - Особистісний підхід як методологічна основа дослідження індивідуалізації професійної підготовки студентів у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Червінко Є. О. - Чинники навчання усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису (2013)
Штельмах О. В. - Метод проектів у навчанні іноземній мові студентів нефілологічних спеціальностей під час позааудиторної роботи (2013)
Кучерявий А. О. - Особистісний аспект у проектувальних принципах управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів (2013)
Подліняєва О. О. - Управління мотивацією діяльності вчителя суспільно-гуманітарних дисциплін з використання ІКТ (2013)
Пшенична Л. В. - Інноваційна парадигма управління як фактор розвитку вищого навчального закладу (2013)
Балалаєва О. Ю. - Кореляція дидактичних принципів науковості і доступності при розробці електронних посібників (2013)
Волошина Н. О. - Інновації освітнього процесу магістрів-екологів, Лазебна О. М. (2013)
Іваницька Н. А. - Особливості розвитку фізичної освіти в Україні з 1945 по 1967 роки, Герасименко Т. О. (2013)
Кузьменко О. С. - Сучасні підходи до постановки фізичних експериментів для студентів нефізичних спеціальностей (2013)
Лукашова Н. І. - Модульне навчання в розвитку вітчизняної методики хімії (2013)
Мельник Ю. С. - Розв’язування прикладних фізичних задач з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Мітрясова О. П. - Сучасні інформаційні технології у практиці навчання вищої школи (2013)
Паламарчук Л. Б. - Перспективно-прогностичні напрями формування та реалізації соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії (2013)
Слюта А. М. - Методика формування самостійної системної діяльності студентів-екологів у процесі виробничої практики, Лукаш О. В. (2013)
Трифонова О. М. - Перспективи фундаменталізації фахової підготовки магістрів фізики, Садовий М. І. (2013)
Школа О. В. - Методичні особливості вивчення статистичних розподілів Гіббса в курсі теоретичної фізики (2013)
Шульга Н. В. - Можливості застосування комп’ютерних технологій для визначення числових характеристик випадкових величин (2013)
Лісовський С. А. - Ріо + 20 – "Майбутнє, якого ми хочемо": особливості реалізації парадигми сталого (збалансованого) розвитку в Україні, Марушевський Г. Б., Павличенко П. Г., Руденко Л. Г., Тимочко Т. В. (2012)
Багров М. В. - "Нова" географія в українських реаліях: місія і тренди розвитку, Руденко Л. Г., Черваньов І. Г. (2012)
Ліхачова Е. О. - Антропогенні геоморфосистеми: проблеми і принципи картографування, Палієнко В. П., Палієнко Е. Т., Кошкарьов О. В., Спиця Р. О. (2012)
Кураєва І. В. - Оцінка вмісту важких металів та умов їх міграції в агроландшафтах Тернопільської області, Рога І. В., Сорокіна Л. Ю., Голубцов О. Г. (2012)
Свідзінська Д. В. - Виділення морфодинамічних мікрогеохор із застосуванням нечіткого кластерного аналізу (2012)
Нгуен Х. В. - Біокліматологічні дослідженя в сучасній географії (2012)
Топчієв О. Г. - Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж, Шашеро А. М. (2012)
Байдіков І. А. - Екомережа: особливості обґрунтування, створення та структурно-функціональні властивості як складної просторової структури (2012)
Шищенко П. Г. - 32-й Міжнародний географічний конгрес, Лісовський С. А., Олещенко В. І., Маруняк Є. О., Мозговий А. А. (2012)
Руденко Л. Г. - Міжнародна науково-практична конференція "Національні атласи у формуванні глобального інформаційного простору", Бочковська А. І., Путренко В. В. (2012)
Черваньов І. Г. - А. М. Краснов в історії вітчизняної географії (до 150-річчя від дня народження) (2012)
Світ наукових ідей академіка М. Б. Багрова (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Иванов В. А. - Современное состояние и эволюция Бакальской косы, Горячкин Ю. Н., Удовик В. Ф., Харитонова Л. В., Шутов С. А. (2012)
Ильин Ю. П. - Использование спутниковых альтиметрических измерений уровня моря для мониторинга водного баланса Азово-Черноморского бассейна, Горячкин Ю. Н., Демидов А. Н. (2012)
Харитонова Л. В. - Статистические характеристики ветрового волнения в прибрежной зоне Западного Крыма по данным ретроспективных расчетов за 1979 – 2010 гг., Фомин В. В. (2012)
Виноградов А. К. - Подходные каналы и их значение в функционировании экосистем акваторий морских портов, Богатова Ю. И., Синегуб И. А. (2012)
Пасынков А. А. - Методика и технология экологического мониторинга геологической среды акватории Черного моря в районе Донузлавского лимана, Тихоненков Э. П., Тихоненкова Е. Г. (2012)
Юровский Ю. Г. - Проблемы оценки экологического состояния донных отложений и субмаринная разгрузка подземных вод, Юровская Т. Н., Прусов А. В. (2012)
Малахова Л. В. - Современный уровень загрязненности хлорорганическими соединениями донных отложений украинского шельфа Чёрного моря (2012)
Алёмов С. В. - Анализ данных многолетнего мониторинга донных сообществ и нефтяного загрязнения грунта в прибрежной зоне г. Севастополя на основе сети Байеса, Бабичев С. А., Литвиненко В. И. (2012)
Попова Л. А. - Цилиоперифитон искусственных субстратов (гидротехнических сооружений) и его участие в передаче нефтяных углеводородов по пищевой цепи (2012)
Тихонова Е. А. - Характеристика донных осадков и макрозообентоса б. Казачья в первой декаде XXI века, Алёмов С. В. (2012)
Бурдиян Н. В. - Распространение сульфатредуцирующих бактерий в прибрежных наносах с различным уровнем антропогенной нагрузки (2012)
Репетин Л. Н. - Пространственная и временная изменчивость температурного режима прибрежной зоны Черного моря (2012)
Ильин Ю. П. - Вклад региональных и глобальных факторов в межгодовую изменчивость гидрометеорологических условий прибрежной зоны Черного моря (2012)
Андрианова О. Р. - Тенденции межгодовых колебаний уровня Мирового океана в течение последнего столетия, Батырев А. А., Белевич Р. Р. (2012)
Гришин М. Г. - Ледниковые периоды и аномальные зимы на побережье Черного моря (2012)
Богушевич В. К. - Акустический мониторинг поля температуры Основного черноморского течения, Замаренова Л. Н., Каташинская Н. С., Скипа М. И. (2012)
Иванов В. А. - Течения в Керченском проливе, ADCP-наблюдения, сентябрь 2011 года, Морозов А. Н., Кушнир В. М. (2012)
Петренко Л. А. - Сопоставление результатов моделирования течений и данных АDCP-наблюдений в Керченском проливе (2012)
Панов Б. Н. - Влияние циркуляции вод на загрязнение прибрежных акваторий Керченской бухты соединениями тяжелых металлов и нефтепродуктов, Панов Д. Б., Спиридонова Е. О. (2012)
Панов Д. Б. - Некоторые особенности загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами акватории Керченского морского торгового порта, Панов Б. Н., Спиридонова Е. О. (2012)
Кондратьев С. И. - Содержание биогенных элементов и кислорода в различных районах украинской части шельфа Черного моря в 2006 – 2010 гг. по данным экспедиционных исследований Морского гидрофизического института НАН Украины (2012)
Миронов О. А. - Нефтяное загрязнение берегов Севастополя, Муравьева И. П., Миронова Т. О. (2012)
Малахова Т. В. - Элементы баланса метана в донных осадках Севастопольской акватории, Егоров В. Н., Малахова Л. В., Пименов Н. В. (2012)
Хоружий Д. С. - Внутригодовая динамика растворенного неорганического углерода (TCO2) в водах Севастопольской бухты в 2009 – 2011 гг. по данным прямых измерений (2012)
Ломакин П. Д. - Поле мутности и оценка загрязнения вод Балаклавской бухты на основе гидрооптических методов наблюдений, Попов М. А., Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2012)
Дятлов С. Є. - Міжрічна мінливість вмісту важких металів у воді та донних відкладах полігону "Одеський регіон ПЗЧМ”, Чепіжко О. В., Урдя В. О. (2012)
Мезенцева И. В. - Сезонное изменение ассимиляционной емкости морской экосистемы по отношению к нефтепродуктам на примере акватории порта Одесса (2012)
Морозов А. Н. - Звукорассеивающие слои глубоководной части Черного моря, прилегающей к Крымскому полуострову, ADCP-наблюдения 2007 и 2008 гг., Лемешко Е. М., Ролик В. В. (2012)
Куклин А. К. - Экстремальные значения температуры воздуха и морской воды в прибрежной зоне Южного берега Крыма, Куклина Н. Я., Шабалина О. А., Майборода С. А. (2012)
Трощенко О. А. - Результаты комплексных экологических исследований на акватории мидийно-устричной фермы (Голубой залив, Крым, Чёрное море), Куфтаркова Е. А., Лисицкая Е. В., Поспелова Н. В., Родионова Н. Ю., Субботин А. А., Еремин И. Ю. (2012)
Евстигнеева Д. С. - Динамика кислорода в поверхностных водах прибрежной зоны Голубого залива в весенне-осенний период, Кондратьев С. И., Метик-Диюнова В. В. (2012)
Плотицына О. В. - Содержание ртути в северно-западной части Черного моря и у Южного берега Крыма: результаты 70-го рейса НИС "Профессор Водяницкий" (август 2011 г.), Стецюк А. П., Гулин С. Б. (2012)
Ломакин П. Д. - Поле суммарной взвеси и оценка загрязнения вод Феодосийского залива по данным гидрооптических наблюдений, Чепыженко А. И., Чепыженко А. А. (2012)
Тарасюк О. Є. - Наукове обґрунтування оголошення гідрологічного заказника місцевого значення "Бухта Козача" в м. Севастополі, Бєляєва О. І., Бондарева Л. В. (2012)
Рябцев Ю. Н. - Модель термического режима формирования и таяния льда в мелководных районах Черного и Азовского морей (2012)
Хоролич Н. Г. - О длинноволновой структуре инерционных колебаний скорости течений на Прикерченском шельфе Черного моря, Хоролич В. Н. (2012)
Слепчук К. А. - Моделирование годовой динамики фитопланктона, биогенных элементов и кислорода в акватории Севастопольской бухты, Майборода C. А. (2012)
Запевалов А. С. - Искажение оценок асимметрии возвышений морской поверхности, полученных по данным альтиметрических измерений, Пустовойтенко В. В. (2012)
Доценко С. В. - Спектральные свойства акустического измерителя прибрежного морского волнения, Кузнецов С. А. (2012)
Иванов В. А. - Эколого-экономическая оценка рисков нерационального природопользования в прибрежной зоне моря, Игумнова Е. М., Тимченко И. Е. (2012)
Стадниченко С. В. - Популяционные характеристики мидии Mytilus Galloprovincialis (Lamarck, 1819) из разных биотопов Черного моря, Золотарев В. Н. (2012)
Иванов Д. А. - Возрастная структура популяции мии (Mya Arenaria L.) и ее из-менчивость в северо-западной части Черного моря (2012)
Говорин И. А. - Определение прижизненных показателей массы у рапан Rapana Venosa (Valenciennes, 1846) по морфометрическим характеристикам их раковин из штормовых береговых выбросов (2012)
Варигин А. Ю. - Рост двустворчатого моллюска Abra Ovata (Philippi, 1836) в Сухом лимане (Северо-Западное Причерноморье) (2012)
Гришин М. Г. - Течение Ломоносова: история открытия (2012)
Тітул (2007)
Раскин Л. Г. - Надежностно-ориентированное планирование многономенклатурного производства, Серая О. В. (2007)
Скатков А. В. - Анализ гарантоспособности распределенных систем с адаптивным байесовским управлением, Воронин Д. Ю., Данильчук Д. Н. (2007)
Слюсар В. И. - Методы гарантоспособной передачи сообщений в радиорелейных системах связи, Зинченко А. А. (2007)
Польщиков К. О. - Метод управління таймером повторної передачі в інформаційних мережах, що працюють згідно з протоколом ТСР, Лаврут О. О., Александров М. М., Васюк В. М. (2007)
Бондаренко В. В. - Обеспечение безотказного решения задач в распределенной системе неотчуждаемых ресурсов, Ткач Ю. Э., Скосырь А. Н. (2007)
Ababii V. V. - The modelling and design of reconfigurable control systems, Sudacevschi V. M. (2007)
Баркалов А. А. - Реконфигурируемый сопроцессор, Мальчева Р. В., Гриценко А. А. (2007)
Барсов В. И. - Концепция создания нейрокомпьютеров систем управления на основе использования модулярной арифметики, Краснобаев В. А., Khere Ali Abdullah, Зефирова О. В. (2007)
Уваров С. С. - Основные принципы создания отказоустойчивых систем на ПЛИС (2007)
Юрченко Ю. Б. - Синхронизация каналов SIFT HIFT структур бортовых вычислительных систем при отладке программно-аппаратного взаимодействия (2007)
Шурыгин О. В. - Использование экспертных и вероятностных методов оценки при выборе отказоустойчивых структур (2007)
Чайковський Д. Ю. - Дослідження температурних режимів жорстких дисків персональних комп’ютерів (2007)
Бреславец В. С. - Методы разработки программного обеспечения, защищённого от электромагнитных помех, Серков А. А. (2007)
Ryazantsev A. I. - The analysis of technogenic risk main factors (2007)
Неделько В. Н. - Проблемы оценки уровня профессиональной подготовленности курсантов на авиационных тренажерах, Щербина Ю. В. (2007)
Туркин И. Б. - Модели и способы автоматизированного управления испытаниями систем космического аппарата, Лучшев П. А. (2007)
Потій О. В. - Формалізована модель діяльності із захисту інформації (2007)
Чевардин В. Е. - Применение модулярной арифметики для формирования ключевых хеш-функций, Янсонс Я. В. (2007)
Krivoulya Gennady - Modeling computer system states on the structural level in the form of finite state machine, Laptev Mikhail (2007)
Поморова О. В. - Реалізація логічного висновку нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів, Гнатчук Є. Г. (2007)
Аксёнова Г. П. - Обеспечение контролепригодности в матрице типа FPGA (2007)
Михеев В. С. - Программно-технический комплекс для испытаний газотурбинных двигателей, Китайчук И. Е., Жеребкина Т. Ф., Авраменко И. Е. (2007)
Локазюк В. М. - Розроблення програмного забезпечення для опрацювання текстів з діагностичною інформацією, Ляшкевич В. Я., Олар О. Я. (2007)
Уколова Е. В. - О построении контролирующей тестовой последовательности с применением генетического алгоритма (2007)
Дрозд А. В. - Рабочее диагностирование в обработке приближенных данных (2007)
Антощук С. Г. - Информационный анализ в системах обработки визуальной информации (2007)
Horst Miedl - Qualification of integrated tool environments for nuclear applications, Josef Märtz, Günter Schnürer (2007)
Скляр В. В. - Оценка качества программного обеспечения верхнего уровня информационно-управляющих систем АЭС, Белый Ю. А., Малохатько С. А. (2007)
Долгов Ю. А. - Количественная оценка надежности программного обеспечения, Данилина Т. Г. (2007)
Конорев Б. М. - Целевая технология рентабельной оценки надежности и функциональной безопасности критического программного обеспечения, Алексеев Ю. Г., Сергиенко В. В., Харченко В. С., Чертков Г. Н. (2007)
Ляхов А. Л. - Интеллектуализация программного обеспечения управления высшим учебным заведением, Демиденко М. І. (2007)
Ковригин В. А. - Анализ инструментальных средств тестирования web-сервисов, Боярчук А. В. (2007)
Gahov A. V. - The validation of the software that was developed for calculations related to the design of antennas, Mishchenko V. O. (2007)
Грищенко В. И. - Исследование архитектуры кэша сетевых процессоров, Ладыженский Ю. В. (2007)
Андриенко В. А. - Метод и средства повышения надежности запоминающих устройств путем замещения модулей памяти, Рябцев В. Г., Уткина Т. Ю. (2007)
Харченко В. С. - Модели надежности информационно-управляющих систем с сетевым многоярусным мостиковым мажоритированием, Скляр В. В., Герасименко А. Д. (2007)
Фурман І. О. - HDL-модель програмованого логічного керуючого автомата паралельної дії, Бовчалюк С. Я. (2007)
Lipchansky A. I. - Classification of the basic parameters for estimation of reliability and diagnozability of computers systems, Davidov A. A. (2007)
Кондратенко Ю. П. - Синтез регрессионных моделей магнитных систем датчиков проскальзывания, Шишкин А. С. (2007)
Талалаєв В. О. - Методологічні аспекти формування єдиних телекомунікаційних просторів мобільними засобами бездротових технологій (2007)
Кулик А. Я. - Побудова приймача з використанням дискримінантної процедури на засадах критерію Фішера, Кривогубченко С. Г., Кулик Я. А. (2007)
Квєтний Р. Н. - Моделювання трьохвимірних поверхонь на основі модифікації різницевого методу Ньютона, Машницький М. О. (2007)
Кучер С. В. - Побудова формалізованих моделей процесу функціонування людино-машинних мобільних модулів телекомунікаційних мереж критичного застосування (2007)
Приходько С. Б. - Помехозащищенность системы цифровой связи, основанной на применении манипуляции случайного процесса (2007)
Лукин К. А. - Метод построения самоорганизующейся системы связи между транспортными средствами на автобане, Щербаков В. Е., Коновалов В. М., Брид Д. С. (2007)
Струць В. А. - Метод прогнозирования интенсивности потока сигнальных единиц в телекоммуникационной сети, предоставляющей интеллектуальные услуги, Мартыненко А. М. (2007)
Гепко И. А. - Метод режекции узкополосных помех в системах связи с расширением спектра сигналов на основе обеляющей согласованной фильтрации, Москаленко А. А. (2007)
Здоренко Ю. М. - Метод розподілу функцій між людиною і системою підтримки прийняття рішень при вирішенні задач управління мобільною телекомунікаційною мережею (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Мнихович М. В. - Оценка и роль основных идей и работ Н.И. Пирогова в развитии современных концепций патологической анатомии (2011)
Сыволап В. Д. - Некомпактный миокард левого желудочка: современные аспекты, диагностика, Лашкул Д.А., Григорьева М.Ю., Федоренко М.А., Сапронова Ж.Э., Гойденко Е.А. (2011)
Биркун А. А. - Влияние антибиотиков, активных в отношении полирезистентных возбудителей госпитальной пневмонии, на поверхностную активность экзогенного сурфактанта (2011)
Рябоконь О. В. - Клінічна характеристика лабораторно підтверджених випадків пандемічного грипу A/H1N1 Каліфорнія в епідемічному сезоні 2009-2010 років, Сиволап В. К., Мензелєєв Я. Х., Музика Д. П., Рябоконь Ю. Ю., Іванова I. Б., Бондарева В. В., Корогод С. М., Савельєв В. Г., Гостищева О. І., Бойчук С. М. (2011)
Бурячківський Е. С. - Імуноморфологічні особливості плаценти при ВІЛ-інфекції (2011)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности надпочечников мертворожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, Шерстюк С. А., Ремнева Н. А. (2011)
Щуров Н. Ф. - Патология тиреоидной системы и дисгормональные гиперплазии молочных желез, Баранчук С. В., Фисина Ю. Ю. (2011)
Карташов С. М. - Влияние эпигенетических нарушений генов RASSF и GST на эффективность химиотерапии при раке яичника, Гагуа М. Н. (2011)
Мнихович М. В. - Предрак и рак молочной железы: световая и электронномикроскопическая оценка экстрацеллюлярного матрикса, ангиогенеза и клеточного микроокружения, Тернов М. М., Мигляс В. Г. (2011)
Разнатовська О. М. - Корекція вегетативної дисфункції у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень (2011)
Филоненко Т. Г. - Локализация макрофагов при фиброзно-кавернозном туберкулезе с активным бактериовыделением (2011)
Шпонька І. С. - Значення експресії р53 та р21 у лейоміомах і лейоміосаркомах тіла матки, Гончарова Г. С. (2011)
Дзяк Л. А. - Факторный анализ структуры переменных в задаче прогнозирования функциональных исходов внутричерепных кровоизлияний вследствие разрыва артериовенозных мальформаций, Митрофанов К. В., Скрипник А. Ф. (2011)
Колесник В. В. - Експериментальний тромбоемболічний інсульт у щурів лінії Вістар як варіант патофізіологічної моделі гострих порушень мікроциркуляції за ішемічним типом (2011)
Жданова И. О. - Лечебный патоморфоз кожи больных распространенным тяжело протекающим псориазом (2011)
Карлійчук С. С. - Особливості динаміки вмісту деяких гормонів і білків зони вагітності у трофобласті ворсинчастого хоріону при викидні, що не відбувся, в I триместрі гестації, Давиденко І. С., Карлійчук О. О. (2011)
Бісярін Ю. В. - Ультраструктурні зміни слизової оболонки антрального відділу шлунка у хворих з пептичною виразкою після стандартного лікування із застосуванням омепразолу та ребаміпіду, Склярова О. Є. (2011)
Сырбу И. Ф. - Эндоскопия в диагностике и лечении острых осложнений язвенной болезни, Рязанов Д.Ю., Гребенников С.Е., Новохатний П.В. (2011)
Кебкало А. Б. - Особливості змін фібринолізу та протеолізу плазми крові у хворих на панкреонекроз (2011)
Голубович Л. Л. - Визначення показників обсягу і маси спаленої губчастої речовини кісток людини та їх використання для обчислення віку (2011)
Гаврилюк О. М. - Особливості стромально-паренхіматозних співвідношень при цирозі печінки різної етіології (2011)
Одинец Ю. В. - Сложности дифференциальной диагностики гистиоцитоза из клеток Лангерганса у детей, Поддубная И.Н., Панфилова Е.А., Афанасьева О.А. (2011)
Рябоконь Ю. Ю. - Случай рожи у ребенка 11 месяцев, Лебединский В.А., Рябоконь Е.В., Гостищева О.И., Бойчук С.Н. (2011)
Беш Л. В. - Клініко-морфологічний аналіз двох випадків бронхолегеневої дисплазії у дітей раннього віку, Мацюра О. І., Томашова С. А. (2011)
Демышев С. Г. - Mоделирование циркуляции в Черном море в сентябре 2005 г. при различных параметризациях турбулентной диффузии и вязкости по вертикали, Маркова Н. В., Коротаев Г. К. (2012)
Демышев С. Г. - Численный анализ течений в прибрежной зоне южного берега Крыма в июле 2000 года на основе ассимиляции данных наблюдений в модели циркуляции, Евстигнеева Н. А. (2012)
Демышев С. Г. - Энергетический анализ мезомасштабной изменчивости циркуляции вод Черного моря по результатам расчета гидрофизических полей в период январь-сентябрь 2006 года, Дымова О. А. (2012)
Михайлова Э. Н. - Трехмерная негидростатическая модель субмаринной разгрузки в период нагона, Шапиро Н. Б. (2012)
Лишаев П. H. - Сравнение параметров атмосферы реанализа ERA – 40 и MM5 и результатов их влияния на циркуляцию Черного моря, Кныш В. В. (2012)
Слепышев А. А. - Процессы переноса, обусловленные слабонелинейными внутренними волнами на cеверо-западном шельфе Черного моря, Носова А. В. (2012)
Кочергин В. С. - Определение поля концентрации пассивной примеси в Азовском море на основе решения серии сопряженных задач, Кочергин С. В., Фомин В. В. (2012)
Кочергин С. В. - Определение начального поля концентрации пассивной примеси на основе решения сопряженных задач и вариационного метода фильтрации линейных систем алгебраических уравнений (2012)
Кочергин В. С. - Идентификация начального поля концентрации для модели переноса пассивной примеси в Азовском море (2012)
Белокопытов В. Н. - Статистический анализ термохалинных полей Черного моря по данным буев-профилемеров ARGO, Багаев А. В. (2012)
Жуков А. Н. - Пространственно-временная изменчивость поля приповерхностного ветра над Черным морем по спутниковым данным, Крашенинникова М. А. (2012)
Калинская Д. В. - Исследование особенностей оптических характеристик пылевого аэрозоля над Чёрным морем (2012)
Дорофеев В. Л. - Моделирование эволюции экосистемы Черного моря в течение первой декады 2000-х, Коротаев Г. К., Сухих Л. И. (2012)
Федотов А. Б. - Построение алгоритма ассимиляции спутниковых данных в биооптической модели Черного моря, Суслин В. В., Коротаев Г. К. (2012)
Кривенко О. В. - Реанализ долговременных рядов изменения биомассы фитопланктона в открытой части Черного моря по результатам натурных и спутниковых наблюдений, Пархоменко А. В., Чурилова Т. Я., Финенко З. З., Суслин В. В. (2012)
Чурилова Т. Я. - O причинах доминирования Emiliania huxleyi в фитопланктоне глубоководной части Черного моря в начале лета, Суслин В. В. (2012)
Суслин В. В. - Региональная методика восстановления первичных гидрооптических характеристик Черного моря по данным цветового сканера SeaWiFS, Чурилова Т. Я., Пряхина С. Ф. (2012)
Кубряков А. И. - Влияние оптических свойств воды на динамику верхних слоев Черного моря в период с 1985 до 2001 гг., Суслин В. В., Чурилова Т. Я., Коротаев Г. К. (2012)
Кирющенко И. Г. - Метод определения профиля растворенного сероводорода в водной среде (2012)
Кубрякова Е. А. - Моделирование марганцевого цикла в рамках одномерной биогеохимической модели Черного моря, Коротаев Г. К. (2012)
Доценко С. Ф. - Численное моделирование цунами в Черном, Азовском и Каспийском морях как необходимый элемент региональных систем раннего предупреждения о цунами (2012)
Шокуров М. В. - Численное моделирование катастрофических погодных явлений в Черноморском регионе (2012)
Агошков В. И. - Задача минимизации концентрации загрязнений от пожаров в регионе, Новиков И. С. (2012)
Агошков В. И. - Исследование и алгоритм решения одной нелинейной задачи теории рисков, Заячковский А. О. (2012)
Агошков В. И. - Информационно-вычислительная система вариационной ассимиляции данных наблюдений ИВС "ИВМ РАН – Черное море", Ассовский М. В., Гиниатулин С. В., Захарова Н. Б., Куимов Г. В., Пармузин И. Е., Фомин В. В. (2012)
Захарова Н. Б. - Методы интерполяции данных наблюдений в информационно-вычислительных системах "ИВМ РАН – Мировой океан" и "ИВМ РАН – Черное море", Агошков В. И., Пармузин Е. И. (2012)
Инжебейкин Ю. И. - Морская программа ЮНЦ РАН и некоторые научные результаты экспедиционных исследований (субинерционные процессы на северо-восточном шельфе Черного моря), Матишов Д. Г. (2012)
Тітул (2007)
Каравай М. Ф. - Современные подходы к проблеме гарантоспособности: теория и практика (2007)
Скатков А. В. - Обеспечение гарантоспособности узла ЛВС с байесовским мониторингом нагрузки, Воронин Д. Ю., Данильчук Д. Н. (2007)
Бондаренко В. В. - Узгодження навантаження в розподіленій комп’ютерній системі за допомогою нейронних мереж, Нікітенко Є. В., Заєць О. В., Піскун А. С., Павловська Д. В. (2007)
Корольков И. В. - Повышение производительности моделирования маршрутизации в больших вычислительных сетях (2007)
Пустовойтов П. Е. - Гарантоспособная технология маршрутизации в компьютерных сетях, устойчивая к нестабильности загрузки каналов, Ящук Н. И. (2007)
Баркалов A. A. - Построение математической модели командно-информационной сети, Арутюнян А. Р., Арутюнян С. Р. (2007)
Кондратенко В. Ю. - Метод підвищення гарантоздатності обчислювальних операцій нечіткої арифметики (2007)
Соколова Е. В. - Проектирование сложных проблемно-ориентированных комплексов на основе модели траекторий вычислительных процессов (2007)
Елисеев К. В. - Метод анализа геометрического образа автомата для обеспечения отказоустойчивости, Епифанов А. С. (2007)
Романкевич В. А. - Об одном методе преобразования GL-моделей поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем в потоке отказов, Кононова А. А. (2007)
Yakymets N. - Normalized rank selection method and its application in design of fault-tolerant PLD-based systems using genetic algorithms (2007)
Скляр В. В. - Задача оптимального выбора многоверсионных технологий разработки информационно-управляющих систем, Головир В. А. (2007)
Поночовный Ю. Л. - Имитационное моделирование процесса оценки надежности отказоустойчивых компьютерных систем информационно-управляющих комплексов, Одарущенко Е. Б. (2007)
Бахмач Е. С. - Обеспечение и оценка безопасности информационных и управляющих систем АЭС на базе ПЛИС, Сиора А. А., Скляр В. В., Токарев В. И., Харченко В. С. (2007)
Козлов А. Н. - СВЧ излучение как фактор деградационного воздействия на элементы и устройства систем управления объектов авиационно-космической техники, Рыбаков А. П. (2007)
Серков А. А. - Автоматизация процессов обеспечения молниезащиты на основе программного пакета Solidworks, Толкачев М. Ю. (2007)
Герасименко К. Е. - Автоматизированные системы управления технологическими процессами компрессорных станций, Ященко В. И. (2007)
Тітова В. Ю. - Модель процесу розпізнавання ситуації та прийняття первинних рішень оперативним черговим оперативно-чергової служби (2007)
Малиновский М. Л. - Математические модели безопасных плис-контроллеров с параллельной архитектурой (2007)
Клевцов А. Л. - База знаний для оценки безопасности информационных и управляющих систем АЭС (2007)
Герасимов Б. М. - Информационная поддержка обнаружения инцидентов безопасности при централизованной обработке событий, Хусаинов П. В. (2007)
Горбенко И. Д. - Классы сложностей алгоритмов на основе билинейных отображений, Погребняк К. А. (2007)
Ілясова О. Є. - Порівняльний аналіз методів обчислення порядку еліптичної кривої при генерації параметрів криптосистем на еліптичних кривих (2007)
Гавриленко О. И. - Исследование диагностического обеспечения для системы стабилизации космического летательного аппарата, Лученко О. А., Резникова О. В. (2007)
Каминская М. А. - Повышение качества теста на основе метода анализа тестопригодности устройства на различных уровнях описания, Зайченко С. А. (2007)
Миронов С. В. - Деревья решений в задачах сокращения диагностической информации, Сперанский Д. В. (2007)
Романкевич А. М. - Построение легкотестируемых цифровых устройств с использованием форм Рида-Маллера, Гроль В. В., Мирошникова О. А. (2007)
Твердохлебов В. А. - Техническое диагностирование на основе геометрических структур законов функционирования (2007)
Соколов А. Ю. - Мультиагентный подход в задачах технической диагностики (2007)
Скобцов Ю. А. - Распределенные генетические алгоритмы генерации проверяющих тестов цифровых схем, Иванов Д. Е., Эль-Хатиб А. И. (2007)
Колахи Реза - Посегментный контроль для рабочего диагностирования матричного умножителя мантисс, Лобачев М. В., Дрозд Ю. В., Дрозд А. В. (2007)
Уколов И. В. - Синтез псевдослучайных контролирующих тестов для дискретного устройства (2007)
Govoruschenko Т. О. - Model of decision maker of repeated application software testing system (2007)
Дементьєв С. Ю. - Надійність програмного забезпечення обчислювача витрати енергоресурсів, Дементьєв Ю. В. (2007)
Кривуля Г. Ф. - Проявление ошибок времени выполнения при разработке приложений с использованием .NET-технологий, Коробко О. С. (2007)
Бабаков М. Ф. - Оптимизация управления состоянием электронной аппаратуры при марковском изменении определяющих параметров, Дерюга И. И. (2007)
Бобало Ю. Я. - Аналіз методів оцінювання безвідмовності систем сумісно працюючих компонентів електронних пристроїв, Недоступ Л. А., Лазько О. В. (2007)
Палагін О. В. - Оцінка надійності при віртуальному проектуванні комп'ютерних пристроїв, Романов В. О., Галелюка І. Б. (2007)
Кошман С. А. - Метод реализации арифметических операций в модулярной арифметике на основе использования малоразрядных двоичных сумматоров, Деренько Н. C. (2007)
Стрюк А. Ю. - Методика исследования помехоустойчивости бит параметров низкоскоростных кодеков речи, Янсонс Я. В. (2007)
Квєтний Р. Н. - Моделі динамічного фону в задачах розпізнавання об’єктів, Буняк Ю. А., Буняк О. Ю. (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Липов В. В. - Структурная комплементарность институциональных блоков в Украине: диффузия вместо трансформации (2013)
Merkač-Skok. M. - The Level of Employee Engagement in Slovenian Companies (2013)
Фролов С. М. - Фінансові аспекти публічно-приватного партнерства, Єремейчук Р. А. (2013)
Серпухов М. Ю. - Прихований протекціонізм як інструмент сучасної міжнародної торгівельної політики (2013)
Козлов В. С. - Діагностика та оцінка сегментів транспортного потенціалу регіону (2013)
Тонкопрядов Є. О. - Системи пенсійного забезпечення в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2013)
Сергієнко О. А. - Модель оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в умовах впливу валютних курсів, Татар М. С. (2013)
Цицик Р. В. - Критерії фіскальної стійкості державних фінансів (2013)
Пилипенко Г. М. - Характер взаємодії державної і ринкової координації (2013)
Грицаєнко М. І. - Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону (2013)
Бабина О. Є. - Розвиток економічної системи як процес реалізації її потенціалу, Карпенко О. О. (2013)
Лесик В. О. - Підходи до визначення поняття "технологія управління", Григоренко В. М. (2013)
Пушкарь А. И. - Цели и стандарты оценки качества информационных систем предприятий, Гаркин В. В. (2013)
Medvedieva I. - Information and Methodical Support of the Bank Financial Security Evaluation, Pogosova. M. (2013)
Руденко Г. Р. - Забезпечення скорочення витрат на паливо для транспортних засобів промислових підприємств (2013)
Fedorchenko. A. - Methods of Ecological and Economic Evaluation of Ore-Mining Waste Utilization (2013)
Ткаченко С. А. - Організація обчислювального процесу в ході проектування і впровадження функції обліково-аналітичного забезпечення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств та виробничих об'єднань (2013)
Родіонова І. В. - Методи оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств (2013)
Холодный Г. А. - Исследование факторов, определяющих тенденции развития Интернет-технологий в маркетинге, Родионов С. А. (2013)
Гриньова В. М. - Основні напрями аналізу витрат на формування і підтримку якості та конкурентоспроможності продукції, Мисько Н. В. (2013)
Пилипенко А. А. - Оцінювання маркетингового потенціалу та забезпечення цільової орієнтації підприємства через визначення його стратегічної відповідності, Березовський К. М. (2013)
Дорохов О. В. - Математична модель прийняття рішень щодо розміщення виробничих об'єктів методом аналітичної ієрархії в нечітких умовах, Чернов В. Г. (2013)
Кривуца В. Г. - Модель дискретного канала, Булгач В. Л., Дикарев А. В., Пивнюк А. В. (2013)
Розоринов Г. Н. - Профессиональный видеомонтаж в инфокоммуникациях (2013)
Абакумов В. Г. - Дослідження ліній зв’язку кабельної телекомунікаційної мережі, Волошин А. В., Трапезон К. О. (2013)
Продеус А. Н. - О моделировании речевого сигнала и окружающей среды при исследованиях алгоритмов инструментальных систем акустической экспертизы (2013)
Попов А. А. - Инварианты групп отображений мгновенных значений случайных сигналов в метрическом пространстве со свойствами L-группы (2013)
Макаренко А. О. - Розробка алгоритму визначення оптимальних характеристик інформаційно-енергетичної ефективності сучасних безпроводових телекомунікаційних систем (2013)
Ільїн О. О. - Програмний комплекс інформаційних кіосків (2013)
Жураковський Б. Ю. - Об’єктно-орієнтована технологія проектування систем управління, Варфоломеєва О. Г., Гладких О. В., Хахлюк О. А. (2013)
Рябцов А. В. - Специальные типы пьезоэлектрических актуаторов для оптических коммутационных устройств (2013)
Бондарчук А. П. - Когнітивні технології та головні напрями розвитку ІКТ (2013)
Зайцев Г. Ф. - Комбинированный импульсный стабилизатор напряжения с астатизмом второго порядка. Функциональная и принципиальная схемы стабилизатора, Лысенко Д. А., Булгач Т. В., Градобоева Н. В. (2013)
Зайцев Г. Ф. - Система частотной автоподстройки с астатизмом первого порядка с принципом управления по отклонению, Булгач В. Л., Гниденко О. Н., Градобоева Н. В. (2013)
Касьян С. П. - Підходи до оптимізації складних систем (2013)
Савченко А. С. - Исследование характеристик устойчивости системы управления корпоративной сетью (2013)
Варфоломеєва О. Г. - Синтез системи управління інфокомунікаційними мережами з використанням методів багатокритерійної оптимізації (2013)
Ткаленко О. Н. - Применение в AQM системах нечеткого регулятора с измерением длины очереди и уровня использования буфера (2013)
Яремчук Ю. Є. - Математичний апарат рекурентних послідовностей для побудови криптографічних методів з відкритим ключем (2013)
Букелкул Салих - Оценка стационарной средней очереди в системе с относительными приоритетами (2013)
Гордієнко С. Б. - Методи та рекомендації забезпечення інформаційної безпеки консалтингової компанії, Микитенко О. С., Данильчук В. Г. (2013)
Дьоміна Л. О. - Дослідження оптимального резервування для визначення надійності інфокомунікаційних мереж (2013)
Лісковський І. О. - Дослідження надійності функціонування мережі тактової синхронізації (2013)
Загребнюк В. И. - Адаптивное кодирование изображений со сверхшироким динамическим диапазоном в сВХ2Х3 (2013)
Тітул (2007)
Харченко В. С. - Гарантоздатність комп’ютерних систем: межа універсальності у контексті інформаційно-технічних станів (2007)
Furmanov A. - The analysis of vulnerability databases in view of Web-services architecture (2007)
Syrotyuk A. - Architecture and implementing service-oriented pharmacological system "Medicine” (2007)
Ладыженский Ю. В. - Программная система для распределенного логического моделирования с динамическим протоколом синхронизации, Попов Ю. В., Тесленко Г. А. (2007)
Божко В. И. - Итерационная процедура декомпозиции проекта программной подсистемы распределенной информационной системы критического применения, Одарущенко О. Н. (2007)
Дядык Д. Ф. - Метод оценки вероятности ухода алгоритма ррм при сжатии изображений (2007)
Хошаба О. М. - Оцінка ефективності роботи комп’ютерних мереж на основі функціонування мультиагентної системи, Ференець В. Д. (2007)
Куланов С. А. - Адаптация существующих приложений для выполнения в grid с учетом типов данных (2007)
Lakhyzha R. - Features of banking information systems dependability taxonomy (2007)
Сидоренко А. Н. - Логико-лингвистический метод расчета активов предприятия (2007)
Lobachova K. - Assessing software vulnerabilities and recovery time using open resources: elements of technique and results, Kharchenko V. (2007)
Тюрин С. Ф. - Функционально-полные толерантные цифровые схемы на базе ПЛИС фирмы "Altera", Богатырев С. В., Голубев А. В., Греков А. В., Прохоров А. А., Прохоров Д. А. (2007)
Kharchenko V. - Fault-tolerant SoPC-based approaches with multi-version IIP, Prokhorova J., Ostroumov S., Kulanov V. (2007)
Благодарный Н. П. - Модели запасов отказоустойчивости VLSI-архитектур с циклическим режимом функционирования, Сидоренко Н. Ф. (2007)
Краснобаев В. А. - Отказоустойчивые вычислительные системы на основе модулярной арифметики: концепции, методы и средства, Барсов В. И., Яськова Е. В. (2007)
Boyarchuk A. - "Making Web-services fault-tolerant”: methods and technics, Kharchenko V. (2007)
Ястребенецкий М. А. - Оценка уровня безопасности информационных и управляющих систем АЭС, Инюшев В. В., Бутова О. Н. (2007)
Харыбин А. В. - Метод оценки живучести распределенных информационно-управляющих систем (2007)
Пацева Л. Ю. - Аппаратура управления органами регулирования ВВЭР-440. Основные подходы к обеспечению функциональной безопасности, Хлепетько Ю. Н. (2007)
Коваленко Н. С. - Выбор вариантов анализа и оценки живучести и надежности интегрированых систем безопасности объектов со сложной инфраструктурой (2007)
Mishchenko V. - One experiment in using energy metrics proposed for software process assessment (2007)
Рязанцев А. И. - Проблемы сопряжения объектно-ориентированных моделей данных с реляционными базами данных в защищенных информационных системах, Новиков В. В., Зубенко Е. А. (2007)
Кузнецов А. А. - Несимметричные криптосистемы доказуемой стойкости на алгебраических блоковых кодах (2007)
Шевченко Д. В. - Кільцеві підписи та їх властивості (2007)
Поморова О. В. - Апріорна діагностична інформація в структурі нейромережних експертів ідентифікації стану компонентів комп’ютерних систем (2007)
Кабакчей Р. М. - Выбор оптимальной архитектуры искусственной нейронной сети при построении экспертной системы средств диагностики корпоративных информационных сетей (2007)
Мартынюк А. Н. - Базовые модели прототипа системы синтеза тестов (2007)
Парнас Д. Л. - Использование точной документации для повышения уровня доверия к критическому программному обеспечению, Вилкомир С. А. (2007)
Дужий В. И. - Разработка многоверсионной иерархии решений при проектировании программного обеспечения, Дужий И. В., Шостак А. В. (2007)
Slizovskaya I. - Methods for improving quality of software products (2007)
Дубницкий В. Ю. - Интервальное решение обратной задачи оценки эффективности тестирования компьютерных программ, Кобылин А. М. (2007)
Andrashov A. - The static analysis of a program code procedure based on metrics profiling, Gordeyev A., Kharchenko V., Sklyar V. (2007)
Тарасюк О. М. - Методика нормализации статистических данных тестирования программного обеспечения (2007)
Иванченко О. В. - Комплексный подход к обеспечению требований живучести телекоммуникационных систем морских подвижных объектов, Маврин C. А., Грушевой И. В. (2007)
Popov P. - Software fault-tolerance with off-the-shelf components: from conceptual models to empirical studies (2007)
Мамутов С. С. - Анализ производительности коммуникационных протоколов SOAP и TCP, Харченко В. С., Горбенко А. В., Мохамед Саид Газал (2007)
Bartosik J. - On an algebraic characterization of hierarchic systems, Korczyński W. (2007)
Lypchanskiy A. - The application of a linear programming method with fuzzy conditions for designing of computer systems, Gharibi W. (2007)
Foty D. - Next-generation wireless networks: new building blocks and new network topologies (2007)
Коробков Н. Г. - Синтез универсальных логических модулей с памятью, Коробкова Е. Н. (2007)
Бирюков Д. С. - Ненагруженное резервирование в структурно-сложных системах, состоящих из элементов со многими состояниями (2007)
Хаханов В. И. - Встроенное аппаратное моделирование при проектировании SoC, Хассан Ктейман, Парфентий А. Н., Хаханова И. В. (2007)
Бабий С. М. - Оценка повышения живучести сети за счёт введения избыточности, Бурцев И. А., Ирадж Эльяси Комари (2007)
Сапожников Н. Е. - Широкодиапазонный гамма-спектрометр повышенной точности, Скатков А. В., Быкова Е. С. (2007)
Серков А. А. - Методы обеспечения живучести систем на ранних стадиях проектирования при деструктивных внешних воздействиях, Дженюк Н. В. (2007)
Кучук Г. А. - Прогнозирование трафика для управления перегрузками интегрированной телекоммуникационной сети, Можаев А. А. (2007)
Анотації (2007)
Відомості про авторів (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Комарова Л. О. - Методика структурного синтезу моделі контрольованого об'єкта за допомогою декомпозиції моделі, Мєшков С. І., Стец О. С. (2013)
Матичин І. І. - Фрактальна модуляція для комунікаційних систем, Онищенко В. В. (2013)
Мирталибов Т. А. - Модифицированная продукционная система и специализированное продукционное устройство для поддержки решений проблемно-поисковых задач, Титенко Е. А. (2013)
Дробик А. В. - Распараллеливание потока команд в мультиядерных микропроцессорах, Лобанов Л. П., Яскевич В. А. (2013)
Lysiuk A. - Radio over fibre link for short range wireless communication, Godziszewski K., Yashchyshyn Ye. (2013)
Скубак О. М. - Кінематичні співвідношення та співвідношення закону Гука для осердя оптичного кабелю мереж доступу (2013)
Заячук Я. І. - Використання системи залишкових класів для реалізації асиметричних криптоалгоритмів на SIMD-архітектурах на прикладі RSA, Мойсеєнко О. В., Клим’юк М. М. (2013)
Кучеренко В. М. - Вибір програмного забезпечення для освітньої установи, Черевик В. М. (2013)
Чумак О. І. - Аналіз методів синтезу інваріантних до адитивної завади систем з постійними параметрами, Бойко І. А., Зінченко О. В., Срочинська Г. С. (2013)
Савченко А. С. - Математические модели сетевых коммутационных узлов как объектов управления, Василенко В. А., Данилина Г. В. (2013)
Кабаченко М. Д. - Особливості забезпечення інформаційної безпеки в корпоративних мережах з підтримкою протоколу IPv6, Трапезон К. О. (2013)
Мурай А. В. - Оценка качества услуг сетей IP как основы NGN (2013)
Ісмагілов А. І. - Один із методичних підходів до визначення стійкості функціонування системи управління, Ісмагілов І. Н. (2013)
Гончарук В. В. - Імітаційне моделювання процесів в системах електропостачання та його застосування для дослідження розподілу випадкових величин (2013)
Лемещенко В. В. - Исторические факты и перспективы развития научной работы на факультете ветеринарной медицины ЮФ НУБиП Украины "Крымский агротехнологический университет", Скрипник В. И. (2013)
Криштофорова Б. В. - Морфология костной системы, отдельных костных органов быка домашнего при различной локомоции (2013)
Лемещенко В. В. - Анатомо-топографические особенности печени у ягнят новорожденного периода, Скобельская Т. П. (2013)
Кораблёва Т. Р. - Иммуноморфология интраэпителиальных лимфоцитов (обзор) (2013)
Лук’янова Г. О. - Вікова динаміка інвазованості коней шлунково-кишковими паразитами (2013)
Криштофорова Б. В. - Загальнобіологічні особливості морфології імунних утворень у новонароджених ссавців за впливу умов сучасної екосистеми, Стегней Ж. Г. (2013)
Артеменко Л. П. - Безпечність та якість м’ясної сировини, профілактика і заходи боротьби за ехінококозної інвазії, Букалова Н. В., Небещук О. Д. (2013)
Богатко Н. М. - Застосування удоскосконаленого методу визначення числа омилення у жирах тваринного та рослинного походження, Букалова Н. В. (2013)
Воложанинова Н. В. - Эпизоотическая ситуация по паразитарным болезням собак в городах Крыма (2013)
Воротілова Н. Г. - Вивчення ролі голубів у розповсюдженні вірусу ньюкаслської хвороби на території АР Крим, Іонкіна І. Б. (2013)
Glotov E. E. - Indicators of phagocytic activity of neutrophils of blood and cervical mucus of cows with purulent-catarrhal endometritis (2013)
Гуренко И. А. - Распространение, этиология и клинические проявления гнойной формы мастита у сук в г. Севастополе, Аржанова М. А. (2013)
Дорощук В. О. - Сучасні методики місцевого медикаментозного лікування інфікованих ран у собак, Солонин П. К., Тарнавский Д. В. (2013)
Дрожже Ж. М. - Аналіз методів антирабічного серологічного моніторингу, Нікітова А. П., Недосєков В. В., Мартинюк О. Г., Полупан І. М. (2013)
Євстаф’єва В. О. - Патолого-анатомічні зміни в легенях свиней за нематодозно-протозойних асоціацій (2013)
Киселёв И. Г. - Лечение вальгусной деформации предплечья у крупних собак наружным фиксационным аппаратом "ОПТИМА" с использованием универсального крепежного моноблока (2013)
Колич Н. Б. - Мікроструктурний аналіз ковбаси "Московська", Зінченко Г. (2013)
Криштофорова Б. В. - Сравнительная морфология гуморальной регуляции в филогенезе животных (обзор), Олейников Д. А. (2013)
Куевда Н. Н. - Этиология и лечение алиментарно-дефицитной анемии коз в условиях хозяйства, Куевда Е. Н. (2013)
Куевда Н. Н. - Клинико-гематологический статус лактирующих коров при гипертермии (2013)
Кузина Н. С. - Архитектоника бронхиального дерева легких у ягнят неонатального периода (2013)
Куценко Ю. П. - Организация ветеринарно-санитарного контроля за получением молока сорта "Экстра" в ПАО "Партизан" Симферопольского района АР Крым, Юсупов Э. М. (2013)
Лукашик Г. В. - Морфологические изменения в селезенке и лимфатических узлах домашних свиней при экспериментальном воспроизведении африканской чумы свиней, Корнева Г. В. (2013)
Лум’яник С. В. - Зміни маркерів еритрону у лошат за бронхолегеневої патології, Головаха В. І., Піддубняк О. В. (2013)
Лысенко С. Е. - Ветсанэкспертиза меда торговой марки "Казацкий мед", Варяница С. Ю. (2013)
Мазанна М. Г. - Вплив зразків біопрепаратів на основі культури Streptomyces avermitilis на показники крові лабораторних щурів, Приходько Ю. О., Бабкін М. В., Ушкалов В. О., Романько М. Є. (2013)
Мазанний О. В. - Бабезіоз овець у степовій зоні Сходу України, Приходько Ю. О., Бирка В. І. (2013)
Мельник В. В. - Комплексное лечение бронхопневмонии телят с применением спелимикса, Бражник В. В. (2013)
Мельник В. В. - Епізоотологічні особливості перебігу пастерельозу тварин в господарствах Вишгородського району Київської області, Ткаченко В. В. (2013)
Мельничук В. В. - Лікування молодняку великої рогатої худоби за катарального кон’юнктивіту (2013)
Недосєков В. В. - Клініко-епізоотологічні особливості родококової інфекції коней, Бруско Є. П. (2013)
Остапенко О. В. - Электронно-микроскопическое исследование ациноцитов поджелудочной железы крыс на поздних этапах гипотиреоза, Барсуков Н. П. (2013)
Полищук С. В. - Сравнительная эффективность использования микосорба с пробиотиком при микотоксикозе (2013)
Полищук С. В. - Цирковирус-ассоциированные респираторные инфекции свиней в хозяйстве ООО "Велес-Крым" Симферопольского района АР Крым, Манжосова Ю. А., Адлейба А. С. (2013)
Саенко Н. В. - Сравнительная оценка герниотомии пахово-мошоночных грыж у хрячков (2013)
Сенчук И. В. - Особенности диспансеризации овец в условиях АР Крым (2013)
Сенчук И. В. - Итоги весенней диспансеризации телят 1-1,5-месячного возраста в УНТЖЦ ЮФ НУБиП Украины "Крымский агротехнологический университет" (2013)
Сенчук И. В. - Сравнительная оценка эффективности применения цветков ромашки и листьев шалфея при комплексном лечении гастроэнтерита телят, Аникина В. Л. (2013)
Сенчук И. В. - Применение ферментныхпрепаратов в комплексном лечении диспепсии телят, Аскарова А. В. (2013)
Скрипник В. И. - Фиксация тазобедренного сустава при его вывихе у собак (2013)
Соколов В. Г. - Клинико-патоморфологические особенности диагностики гепатоза кур, Иванников С. Н. (2013)
Стегней Ж. Г. - Морфологія кровотворних компонентів та їх мікрооточення в кісткових органах телят (2013)
Степанов В. Г. - Структурно-функциональная характеристика внутриорганной артериальной архитектоники селезёнки в возрастном аспекте и при атеросклерозе (2013)
Тарнавський Д. В. - Міцність швів при перетинанні судин за допомо-гою електрозварювання, Чуміков О. О., Кочурова Д. К. (2013)
Тонська T. Г. - Дослідження профілактичних проти лейкозних препаратів на вівцях (2013)
Усеінов С. М. - Вплив гомеопатичних препаратів на гематологічний статус ягнят, хворих на катаральну бронхопневмонію, Куценко Ю. П. (2013)
Уховський В. В. - Вивчення імуногенних властивостей експеримен-тальних серій полівалентної вакцини проти лептоспірозу тварин "варіант BOVIS" в лабораторних умовах (2013)
Фещенко Д. В. - Особливості дегельмінтизації свиней за асоційованої інвазії (нематоди+еймерії) (2013)
Фурда І. Л. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо репродуктивно-респіраторного синдрому свиней в Україні, Недосєков В. В., Гавриленко А. В. (2013)
Чумиков А. А. - Эффективность мастисана при острой форме ма-стита у собак, Иващенко И. В. (2013)
Шахов П. А. - Применение гамавита при лечении пиометры у собак, Гореликов Ф. В. (2013)
Шестухина К. Н. - Физико-химические показатели сырого товарного молока, Лысенко С. Е. (2013)
Шестяєва Н. І. - Саркома Штіккера (2013)
Ященко С. Г. - Течение неспецифических адаптационных реакций у крыс при действии низкоинтенсивных электромагнитных излучений, Рыбалко С. Ю., Колбасин П. Н., Бутырская И. Б. (2013)
Мазуркевич Т. А. - Апоптоз та його механізми (огляд), Аксенінко А. В. (2013)
Пам’ятка для авторів статей (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Гербер Ю. Б. - Оптимізація теплових процесів переробки молока, Гаврилов О. В., Вербицький О. П. (2013)
Беренштейн И. Б. - Оптимизация процесса транспортирования зерноуборочных комбайнов на большие расстояния к месту работы (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Анализ и тенденции развития орудий для экологического земледелия, Куклин В. А. (2013)
Догода П. А. - Методика и результаты проведения лабораторных исследований воздушного потока создаваемого экспериментальным рабочим органом косилки-измельчителя, Красовский В. В. (2013)
Ялпачик В. Ф. - Аналіз кріотропних структуроутворень при заморожуванні (2013)
Завалий А. А. - Анализ теплового состояния рабочих объемов устройств инфракрасной сушки с помощью компьютерных 3d-моделей (2013)
Райхман Д. Б. - О движении зерна от загрузочной заслонки в зону измельчения роторно-центробежной мельницы, Симонов А. В. (2013)
Воложанинов С. С. - Экспериментальная оценка качества работы аэродинамического сепаратора зерна, Комиссаренко Е. В. (2013)
Сидоренко-Николашина Е. Л. - Решение дифференциальных уравнений в задачах прикладной направленности для студентов инженерных специальностей (2013)
Токаренко В. І. - Вдосконалення технологічної схеми очищення зерна з використанням аеродинамічних машин, Іванов В. Ю. (2013)
Мищук С. А. - Исследование качества адгезии твердосплавных порошков от площади плакирования образцов из стали 65 (2013)
Ена В. Д. - К обоснованию геометрических параметров шнекового распределителя сырья лавандоуборочной машины (2013)
Шабанов Н. П. - Конструктивно-технологические параметры устройства для уборки пшеницы с обмолотом на корню, Полегенько А. Г. (2013)
Бабицький Л. Ф. - Обгрунтування форми ротаційних розпушувачів грунту біонічними методами, Соболевський І. В. (2013)
Бабицький Л. Ф. - Результати лабораторних досліджень впливу гостроти леза ґрунторіжучих елементів на опір ґрунту різанню, Москалевич В. Ю. (2013)
Гербер К. В. - Увеличение количества эфирного масла и повышение его качества путем ферментации цветков розы сверхвысокими частотами, Шляпников В. А. , Завалий А. А. (2013)
Догода П. А. - Эффективность использования опрыскивателя с принудительным осаждением химических препаратов для борьбы с сорной растительностью, Османов Э. Ш. (2013)
Глумова Н. В. - О переработке имбирного корня и производстве имбирного масла, Грунина Е. Н., Белова И. В., Фомичев В. В. (2013)
Быков М. А. - Комплексная системы вэу-фэп как источник электроснабжения для различных отраслей сельского хозяйства (2013)
Глумова Н. В. - О качестве и перспективах производства эфир-ного масла из семян любистка (Levisticum officinalis Koch.), Грунина Е. Н., Рублевская И. С., Белова И. В., Фомичев В. В (2013)
Горбунова Е. В. - Кинетика извлечения целевых продуктов из фенхеля обыкновенного от продолжительности технологического процесса (2013)
Сторчоус В. М. - Гідравлічні дослідження крапельних водовипусків систем краплинного зрошення, Кременський В. І., Купедінова Р. А. (2013)
Купедінова Р. А. - Дослідження параметрів промивання поливної мережі систем краплинного зрошення в процесі експлуатації, Калєніков А. Т., Майданович В. С., Сердюченко Н. М., Сторчоус В. М. (2013)
Иванченко К. В. - Получение виноградного спирта для выработки крепленных вин, Задорожная Д. С. (2013)
Догода П. А. - Анализ потерь агрохимикатов при химической защите растений и способы их сокращения, Самсонов Ю. В. (2013)
Сухарев В. А. - Определение спектра собственных частот коле-баний многопролетных балок с распределенной массой (2013)
Гулевский В. Б. - Математические модели динамики частиц в магнитных отстойниках, Кузнецов И. О. (2013)
Кузнецов И. О. - Усовершенствование системы очистки газов от пыли за счет применения полиградиентного электрического фильтра, Гулевский В. Б. (2013)
Бережная Т. Е. - Автоматизация расчетов основных параметров теплообменника, Кузнецова А. А., Максимец Е. А. (2013)
Зубко И. П. - Применение методов дифференциального и интегрального исчислений при решении некоторых задач прикладной механики и экономики (2013)
Серая Е. М. - Результаты исследований влияния режимов подачи воздушного потока на качество опрыскивания (2013)
Волошина А. А. - Обоснование величины зазоров между элементами вытеснительной и распределительной систем гидровращателя планетарного типа (2013)
Абильтарова Э. Н. - Социальная защита работников при несчастном случае на производстве, Абитова Ш. Ю. (2013)
Ниметулаева Г. Ш. - Активизация роли профсоюзов по обеспечению охраны труда в АПК, Аблязов Н. Р., Клиценко Г. Г. (2013)
Чеботарь С. В. - Пожарная опасность строительных материалов: проблемы ее определения, Анохин Г. А. (2013)
Менумеров Р. М. - Некоторые аспекты охраны труда пользовате-лей электронно-информационных систем, Люманов Э. М., Бекиров Р. Н. (2013)
Ниметулаева Г. Ш. - Проблемы и перспективы развития Фонда социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний в сфере охраны труда Автономной Республики Крым (2013)
Геок В. Н. - Влияние отделения семян при брожении мезги на показатели состава и качества красных сухих виноматериалов из винограда сорта Саперави, Легашева Л. А. (2013)
Бекиров Р. Н. - Технология приготовления маточных и рабочих жидкостей опрыскивающих агрегатов для обработки полей, садов и виноградников и их технико-экономическая эффективность (2013)
Пам’ятка для авторів статей (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Арсен’єва Н. Б. - Модель процесу навчання курсантів-вертольотчиків основ безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі (2013)
Бабенко Б. І. - Сучасні дистанційні технології у системі професійного навчання в митних органах, Заяц В. В., Пасека П. В. (2013)
Брижатий Є. І. - Результати експериментального дослідження професійної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ (2013)
Гаврилюк О. О. - Організація позааудиторної виховної роботи з формування комунікативної культури майбутніх учителів (на матеріалі курсу "Іноземна мова, професійно спрямована”) (2013)
Гапонова В. М. - До питання розробки технології подолання комунікативних бар’єрів на занятті з іноземної мови (2013)
Діденко О. В. - Лінгвосоціокультурна компетентність майбутніх офіцерів-правоохоронців: зміст, структура та особливості (2013)
Долинський Є. В. - Актуальність дослідження формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів як невід’ємної складової інформатизації суспільства, Юркова В. П. (2013)
Иванникова М. В. - Обычаи и традиции как социологическое и социально-педагогическое явление (2013)
Крамаренко А. М. - Формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи в умовах посилення глобалізаційних викликів екологічної та економічної криз суспільства (2013)
Кумпан М. Б. - Система вправ з формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності (2013)
Мартинюк О. В. - Організація самостійної роботи студентів-філологів під час вивчення теоретичної фонетики англійської мови (2013)
Петрученя Г. Г. - Тенденції розвитку гендерних досліджень у педагогіці України на початку ХХІ століття (2013)
Рибінська Ю. А. - Етапи формування професійної комунікативної компетентності майбутніх філологів засобами креативного перекладу (2013)
Рудніцька К. В. - Функції професійної освіти у формуванні професійної мовної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Стрельчук Я. В. - Формування культури англомовного ділового спілкування студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Шумський О. Л. - Професійна комунікація правоохоронців у контексті міжкультурної взаємодії (2013)
Александровская В. Н. - Проблема идеального "образа-Я” в отечественной психологии личности (2013)
Волинець П. П. - Результати теоретичного аналізу змісту функції мотивації професійної діяльності в системі управління правоохоронним органом (2013)
Ірхін Ю. Б. - Психолого-кримінологічні детермінанти довірчих відносин в оперативно-службовій діяльності міліції України (2013)
Левицька І. М. - Проблема етичності застосування маніпулятивних впливів у професійній діяльності (2013)
Лигун Н. В. - Професійно-психологічна підготовка працівників органів внутрішніх справ: основи та шляхи оптимізації (2013)
Мельніченко С. А. - Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери підлітків, включених у діяльність скаутської організації (2013)
Поцулко О. А. - Комунікативний феномен осіб похилого віку (2013)
Правдивець Н. О. - Психологічні чинники та етапи розвитку професійної ідентичності у жінок-військовослужбовців (2013)
Россова М. М. - Особливості застосування імпліцитного психологічного впливу в системі "вчитель-учень” (2013)
Сахнік О. В. - Умови формування професійної компетентності кадрів у відомчих навчальних закладах Державної пенітенціарної служби України (2013)
Філіппов М. О. - Феноменологія недостовірної інформації і можливості її неінструментальної детекції у професійній діяльності офіцерів-прикордонників (2013)
Чаплінська Ю. С. - Вплив життєвих цінностей молодого подружжя на формування емоційних стосунків та сімейної системи цінностей у парі (2013)
Човган О. О. - Обґрунтування вибору методів психодіагностики ознак доброчинності в майбутніх соціальних працівників (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Изотов А. М. - Эффективность применения азота под озимую пшеницу по методу "довнесения" при ресурсосберегающем орошении в Присивашной зоне Крыма, Тарасенко Б. А., Дударев Д. П. (2013)
Изотов А. М. - Продуктивность и качество зерна озимой пшеницы в зависимости от нормы высева семян и погодних условий года (2013)
Ликов С. В. - Адаптування дози азотного добрива при вирощуванні ячменю озимого за різними попередниками в Криму, Ізотов А. М., Рогозенко А. В. (2013)
Еськов С. В. - Сравнительная оценка продуктивности посевов масличных культур в Крыму, Еськова О. В. (2013)
Мемишева Л. С. - Возможности пожнивного сева льна масличного в предгорной зоне Крыма, Уманец Н. Н. (2013)
Еськова О. В. - Влияние нормы высева и азотных удобрений на урожайность семян сафлора красильного в условиях предгорного Крыма (2013)
Резник Н. Г. - Влияние норм внесения светоотражающих препаратов на рост, развитие и урожайность картофеля при летнем сроке высаживания, Кеньо И. М. (2013)
Шевченко І. М. - Забур’яненість посівів озимої пшениці залежно від способів обробітку ґрунту та різних систем удобрення, Осінній М. Г. (2013)
Кравченко В. С. - Урожайність та ріст рослин пшениці ярої залежно від попередника та строків сівби (2013)
Гачков И. М. - Адаптационные возможности и семенная продуктивность люцерны желтогибридной в условиях предгорного Крыма (2013)
Кузнецов С. А. - Методы повышения посевных качеств семян шалфея мускатного (2013)
Савчук Л. П. - Регулирование фитоклимата и формирование активной фотосинтезирующей поверхности плантации эхинацеи пурпурной агротехническими приемами, Пикуленко О. В. (2013)
Бритвин В. В. - Оценка новых линий сорго сахарного на комбинационную способность, Болдырева Л. Л. (2013)
Бритвин В. В. - Корреляционная зависимость между признаками у сортов и гибридов сорго сахарного (2013)
Житова Л. В. - Эффективность различных способов хранения зерна пшенницы в условиях сельскохозяйственного производства Крыма (2013)
Сычевский М. Е. - Влияние коньячной барды на ряд агрохимических свойств чернозема карбонатного и урожайность зеленой массы овса (2013)
Николаев Е. В. - Рациональное использование естественных пастбищ – важный резерв укрепления кормовой базы крымского животноводства (2013)
Николаев Е. В. - Повышение продуктивности естественных пастбищ западной предгорной степи Крыма, Письменный В. Д., Мельников М. М. (2013)
Турило С. Н. - Повышение экономической эффективности вы-ращивания риса в условиях Присивашья (2013)
Турбин В. А. - Формирование урожайности капусты брюссельской в зависимости от площади питания растений, Соколов А. С. (2013)
Корниенко Н. Я. - Агробиологическая оценка гибридов арбуза в условиях степного Крыма (2013)
Тигунова И. Е. - Экономическая оценка сроков высева семян и высадки рассады в открытый грунт лука-порея в условиях юга Украины (2013)
Копылов В. И. - Эффективность производства внесезонной земляники на юге Украины, Сичкар А. О. (2013)
Димакова О. А. - Роль качества клоновых подвоев при выращивании однолетних саженцев яблони с кроной (2013)
Потанін Д. В. - Ефективність застосування садових варів для відновлення насаджень яблуні, ушкоджених в зимовий період (2013)
Попова В. Д. - Влияние разных способов получения посадочного материала груши и яблони со вставкой на показатели надземной и подземной части однолетних саженцев в питомнике, Бурлак В. А. (2013)
Яланецкий А. Я. - Характеристика клонов сорта Каберне Фран на различных подвоях в условиях предгорного природно-виноградарского района АР Крым, Шмигельская Н. А., Загоруйко В. А., Борисенко М. Н. (2013)
Стрюкова Н. М. - Биологические особенности и естественные враги обыкновенной грушевой листоблошки PsyllapyriL. в условиях предгорного Крыма , Абибуллаева Н. В. (2013)
Шестопалов М. В. - Фауна вредителей многолетних насаждений в промышленных и заброшенных садах, прилегающих к полезащитным лесным полосам в условиях предгорного Крыма (2013)
Лебедев С. Н. - Ресурсосохраняющая защита виноградных насаждений в условиях Крыма (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Вовк М. С. - Крокування країн до високого конкурентного рейтингу та "зеленої економіки" за допомогою систем екологічного менеджменту (2013)
Кремень О. І. - Міграційні процеси в Україні: особливості, причини та їх наслідки, Гавриш О. В. (2013)
Тараненко І. В. - Геоінноваційні кластери країн у глобальній економічній системі (2013)
Череп А. В. - Інформаційний, культурний та економічний суверенітет в умовах сучасної глобалізації, Шевченко А. Р. (2013)
Гук О. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід державного регулювання у сфері трансферу технологій (2013)
Довгаль Ю. С. - Планування стратегічних пріоритетів розвитку інноваційного потенціалу регіону (2013)
Завора Т. М. - Реформування регіональної соціальної політики в контексті забезпечення соціальної безпеки, Чепурний О. В. (2013)
Логунова Н. А. - Системный подход к реализации стратегии экономического развития круизной индустрии (2013)
Сердюк Т. В. - ОСББ як чинник реформування житлово-комунального господарства, Кравчук Г. В. (2013)
Уханова І. О. - Методичні підходи до оцінки результативності та успішності функціонування технопарків (2013)
Чорнобаєв В. В. - Фактор конкуренції в інноваційному процесі (2013)
Шевчук Л. Т. - Дискредитація соціогуманістичної парадигми розвитку українського суспільства як фактор соціалізації економіки, Зибарева О. В. (2013)
Лисяк Л. В. - Еволюція впровадження податку на нерухоме майно в Україні, Ватченко Б. С. (2013)
Анісімова О. М. - Підвищення вартості підприємств будівельної галузі на основі аутсорсингу (2013)
Березіна Л. М. - Характерні риси та тенденції розвитку організаційно-економічних відносин підприємств АПК (2013)
Бойда С. В. - Концепція оптимізації організаційно-економічного механізму формування стратегічного потенціалу підприємств деревообробної промисловості (2013)
Бурцева Т. І. - Використання математичних методів і моделей в сучасному менеджменті та маркетингу (2013)
Грабовецький Б. Є. - Стратегічний аналіз в управлінні виробництвом, Краєвська А. С. (2013)
Дороженко Л. І. - Проблематика та практика розподілу витрат на постійні та змінні (2013)
Залунін В. Ф. - Моделювання взаємного впливу підприємств в їх об’єднанні при динамізмі та економічній ефективності цього процесу, Бородін М. О. (2013)
Здреник В. С. - Облікове відображення та оцінка операцій з фінансовими інвестиціями підприємства (2013)
Квачук Я. О. - Стратегії управління оборотними активами в ТНК (2013)
Сафранов Т. А. - Кластерна модель поводження з твердими муніципальними відходами, Губанова О. Р., Шаніна Т. П., Приходько В. Ю. (2013)
Фесун М. Н. - Выявление факторов, влияющих на выбор покупателями предприятия розничной торговли и принятие решения о покупке, Дзодзаева Е. А. (2013)
Юшкевич О. О. - Економічні важелі регулювання сталого розвитку підприємств, Остапчук Н. С. (2013)
Омельченко О. І. - Тренінгові технології як засіб формування професійних компетентностей у студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит" (2013)
Бойко Н. І. - Кафедрі української мови – 90 (2012)
Шевченко С. П. - Словозміна дієприкметника в актових пам’ятках XVII ст. з території Полтавщини (2012)
Сидоренко Т. М. - Проблема лінгвокатегорії фазовості в науковій літературі (2012)
Петрик О. М. - Особливості дериваторів у парадигмі віддієслівних іменників опредметненої дії зі значенням процесу (2012)
Вакуленко Г. М. - Експлікація обов’язкової локативної синтаксеми прийменниково-відмінковою формою знахідного, Клипа Н. І. (2012)
Коткова Л. І. - Ідіостиль, індивідуальний стиль і ідіолект: проблеми розмежування (2012)
Давиденко Л. Б. - Авторські модифікації фразеологічних одиниць у художньому мовленні, Бойко В. М. (2012)
Сидоренко В. А. - Безэквивалентная лексика и художественный текст, Гончаренко А. В. (2012)
Кумейко Т. А. - Валентнісні характеристики лексико-семантичної групи дієслів зі значенням інформаційної діяльності (2012)
Совтис Н. М. - Ключові слова та набування ними символічних значень у художньому творі (2012)
Бережняк В. Н. - Диалектологические исследования Е. Ф. Карского (2012)
Пасік Н. М. - Метафоричне мовомислення Василя Голобородька (2012)
Рудюк Т. В. - Лексичні новотвори в поезії Бориса Нечерди (2012)
Жук Т. В. - Актуальні проблеми перекладу наукових текстів українською мовою (2012)
Семененко Г. М. - Вплив прескриптивної граматики др. пол. XVIII ст. на формування стандарту англійської мови (2012)
Боднар О. Б. - Фразеологічне багатство мови з погляду перекладацьких можливостей (2012)
Дудар О. В. - Текстове втілення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі (на матеріалі роману Т. Драйзера "Оплот”), Собчук Л. (2012)
Данильченко І. В. - Синтаксична вербалізація темпоральних відношень в англомовному журнальному дискурсі: віковий аспект (2012)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація динаміки когнітивної та комунікативної діяльності профайлера під час допиту (на матеріалі американського телесеріалу "Мислити як злочинець”) (2012)
Блажко М. І. - Ад’єктивні одиниці сучасної німецької мови на позначення темпорально-ритмічних параметрів звучання (2012)
Ковальчук Л. О. - Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей, П’ятничка Т. В. (2012)
Хархун В. П. - Міфологізм у поетичному мисленні шістдесятництва (за віршем Ліни Костенко "Климена”). (2012)
Остапенко Л. М. - До вивчення творчості Ф. Кафки у шкільному курсі зарубіжної літератури (2012)
Мірошниченко Л. Я. - Антискептичний полюс у романі Д. Лессінґ "Золотий зошит” (2012)
Киченко А. С. - Второй том "Мертвых душ” Н. В. Гоголя: проблемы истории и текстологии (2012)
Михед Т. В. - Про канон англійської дитячої літератури та його місце в системі гуманітарної освіти (2012)
Потапенко С. І. - Жешувська школа діахронічної семантики: міждисциплінарні дослідження з історії англійської мови (2012)
Ihina Z. - Cultural identity: dimensions of self in ethnic american autobiographies (2012)
Трибуханчик А. М. - Американська література у ретроспективі (2012)
Наші автори (2012)
Лендєл Василь Георгійович. З нагоди Ювілею – 60-річчя з дня народження (2009)
Козьма А. А. - Фізико-хімічна взаємодія у квазіпотрійній системi SnSe2–TlBiSe2–Bi2Se3, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Цигика В. В. (2009)
Сідей В. І. - Кристалічна структура Sb6O13, Кун Г. В., Милян П. М., Семрад О. О. (2009)
Стерчо І. П. - Фізико–хімічна взаємодія в системах з двохіонним заміщенням на основі сполук Cs3Sb2(Bi2)Br9(I9), Цигика В. В., Сідей В. І., Кохан О. П., Переш Є. Ю. (2009)
Марійчук Р. Т. - Особливості одержання сполук перехідних металів (2009)
Шкумбатюк Р. С. - Екстракційно-фотометричне визначення амоксициліну з основними барвниками, Базель Я. Р., Мумряк С. В., Шкумбатюк О .Й. (2009)
Шпраха І. М. - Іонні асоціати ціанінових барвників - активні речовини гексафторотанталат селективних електродів, Студеняк Я. І., Рогачова М. В., Фершал М. В. (2009)
Сухарев С. М. - Екстракційно-фотометричне визначення алюмінію, Сухарева О. Ю., Делеган-Кокайко С. В. (2009)
Мага І. М. - Визначення гексафлумурону методом тонкошарової хроматографії, Маркович М. І., Шарга Б. М. (2009)
Кривов’яз А. О. - Cинтез похідних бензо(de)ізохіноліноцтової кислоти, Балог І. М., Лендєл В. Г. (2009)
Свалявин О. В. - Синтез та алкілування n-феніл(аліл)-4-оксопіразоло-(3,4-d)піримідин-6-тіону, Головко Н. І., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2009)
Гомонай В. І. - Вплив природи пального на склад вихлопних газів автомобілів, Лобко В. Ю., Богоста А. С., Ходаковський В. С., Кляп А. В. (2009)
Гомонай В. І. - Механізм парціального окиснення етану на складних кобальтвміщуючих фосфатних каталітичних системах, Голуб Н. П., Баренблат І. О., Секереш К. Ю., Гомонай П. В. (2009)
Чонка І. І. - Стан малих річок Боржавського басейну на території Виноградівського району, Палько В. В. (2009)
Симканич О. І. - Низькофоновий гамма-спектрометричний моніторинг ґрунтів національного природного парку "Зачарований край”, Сухарев С. М., Маслюк В. Т., Стець M. В. (2009)
Ортікова В. В. - Координаційні сполуки 3d-металів з 5-йод-біцикло(2.2.1.)-гептан-цис-2,3-дикарбоновою кислотою як потенційні йодвміщуючі БАД, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2009)
Габорець Н. Й. - Одержання та властивості монокристалів твердих розчинів Tl6S1-xSexI4(х<1), Переш Є. Ю., Сідей В. І., Цигика В. В., Галаговець І. В. (2009)
Козьма А. А. - Температурна залежність теплоємності сполук TlSb(Bi)Se2 і Tl9Sb(Bi)Se6, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Сабов М. Ю., Глух О. С., Цигика В. В. (2009)
Сідей В. І. - Спрощена схема визначення параметрів зв’язкової валентності для зв’язків B-O, Штейфан А. Я. (2009)
Марченко І. Л. - Автоматизований аналіз розсолів з використанням сонолюмінесцентної спектроскопії, Бакланов О. М., Чмиленко Ф. О. (2009)
Сухарев С. М. - Використання гідразидів карбонових кислот як модифікаторів матриці при визначенні металів методом атомно-абсорбційної спектрометрії, Сухарева О. Ю., Делеган-Кокайко С. В. (2009)
Сербин Р. - Экстракционное отделение, концентрирование и спектрофотометрическое определение золота реагентом МВТИ, Базель Я. Р., Балог Й. С. (2009)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення Римсульфурону методом тонкошарової хроматографії, Маркович М. І., Шарга Б. М. (2009)
Лосев С. С. - Применение природного кремнезема - Диатомита Celite 545 для количественного определения ионов Со2+ (2009)
Кривов’яз А. О. - Функціоналізація 4-аміно 2-тіо-6-піримідинонів, Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2009)
Усенко Р. М. - Особливості галогеногетероциклізації алілових тіоетерів 1,2,4-триазол-3-тіонів, Сливка М. В., Хрипак Н. П., Лендєл В. Г. (2009)
Баренблат І. О. - Особливості кінетики окиснення етану на складних кобальт-нікель-фосфатних каталітичних системах, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Секереш К. Ю. (2009)
Гомонай В. І. - Динаміка зміни вмісту важких металів в Ґрунтах м.Ужгорода, Богоста А. С., Ходаковський В. С., Лобко В. Ю. (2009)
Галла-Бобик С. В. - Моніторинг забруднення атмосферного повітря канцерогенними речовинами у Закарпатській області, Марійчук Р. Т., Сухарев С. М. (2009)
Герасимов В. В. - Визначення екологічних показників військового одягу з урахуванням вимог міжнародних стандартів, Легенька Л. В., Марійчук Р. Т. (2009)
Ортікова В. В. - Координаційні сполуки 3d-металів з 4-метил-4-йод-цис-пентагідрофталевою кислотою як потенційні йод-вміщуючі препарати, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2009)
Стець М. В. - Пошук залежностей в масивах даних природньої гамма-активності зразків довкілля, Матьовка О. М. (2009)
Трапезнікова Л. В. - Комплексна оцінка якості води озера парку перемоги м.Ужгород, Плиска Л. П., Куцин О. О. (2009)
Риган М. Ю. - Одержання та аналіз високочистого тіогалату кадмію (2009)
Русин І. Ф. - Взаємодія металільних тіоетерів тієно(2,3-d)піримідину з тетрагалогенідами селену, Сливка М. В., Моркляник І. І., Нодь В. Й., Лендєл В. Г. (2009)
Мотря С. Ф. - Дослідження фізико-хімічної взаємодії в системі CuInP2Se6-In4(P2Se6)3 та побудова ізотермічного перерізу квазіпотрійної системи Cu2Se-In2Se3-"P2Se4”, Пріц І. П., Поторій М. В., Товт В. В., Милян П. М. (2009)
Цмур Ю. Ю. - Розробка способів і технології виробництва флотореагентів о-ізопропіл-n-метил-тіокарбамату(ІТК), алілового етеру бутілксантогенової кислоти (АБ-1), S-етилтіуроній гідрохлориду (ЕТХ), Іваник В. І. (2009)
Сливка Н. Ю. - Синтез похідних 5-діалкіламінометилтіазоло(3,2-b)піримідинів та пірамідо(3,2-b)тіазинів, Геваза Ю. І., Станінець В. І. (2009)
Гребенніков В. О. - Проблема загальнодоступності основних телекомунікаційних і інформаційних послуг в Україні та загальні підходи до її розв’язання, Колченко Г. Ф. (2013)
Борисович В. И. - Актуальные вопросы технического регулирования в сфере частотно-временного обеспечения телекоммуникаций, Триска Н. Р. (2013)
Варфоломеева О. Г. - К вопросу сертификации систем управления телекоммуникационными сетями, Колченко Г. Ф., Шестак Н. А. (2013)
Дикарев А. В. - Поддиапазонное распределение видеоданных (2013)
Родионов C. С. - Оценка алгоритмов поиска неисправности с учетом времени наблюдения за реализацией случайного процесса, Шматко В. С. (2013)
Аношков В. М. - Оптимізація часу зайняття інформаційних каналів при очікуванні відповіді вхідного абонента у телефонній мережі, Ружинський В. Г. (2013)
Фендрі М. А. - Лінійні сигнали у ВОСП міських телефонних мереж (2013)
Кременецька Я. А. - Використання ефектів сильних полів в нанорозмірних діодних структурах (2013)
Варфоломеєва О. Г. - Нові підходи до управління телекомунікаційними мережами, Колченко Т. В. (2013)
Самков А. В. - Нелинейные ограничители перенапряжения в системах высоковольтного электропитания (2013)
Дидковский Р. М. - Моделирование системы связи с расширением спектра последовательностью Баркера, Бокла Н. И. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Отримання аналітичних залежностей прискореного обчислення елементів рекурентних послідовностей для розробки асиметричних криптографічних протоколів (2013)
Марченко Н. Б. - Особливості реалізації швидких вікон і аналіз похибок, що виникають при їх застосуванні, Нечипорук О. П. (2013)
Нечипорук В. В. - Цифрова ортогональна фільтрація просторово-часових сигналів в багатоканальних кореляційних системах (2013)
Томайлы Д. А. - Пути решения проблемы утечек данных с использованием стеганографических методов сокрытия информации (2013)
Бірюков М. Л. - Дослідження програмної реалізації стандарту IEEE 1588 в форматі відкритого протоколу PTPd, Тріска Н. Р., Поляков М. В. (2013)
Артамонов Є. Б. - Метод визначення причин і місць втрати теплоносія у тепловій мережі (2013)
Гресь О. В. - Алгоритм шифрування інформації з використанням псевдовипадкових послідовностей, Політанський Р. Л., Шпатар П. М., Верига А. Д. (2013)
Кременецький Г. М. - Аналіз та формування необхідних команд WEB-сервісів для спеціалізованих обчислювальних мереж, що динамічно кластеризуються (2013)
Васильєв О. С. - Методи розпізнавання окремих образів в системах автопілоту безпілотних літальних апаратів (2013)
Громов В. І. - Аналіз методів оцінки сигналів в системах з просторово-часовою обробкою, Борисов О. В. (2013)
Побивайло В. В. - Методика оцінки характеристик сигналів у системах безпровідного доступу, Артеменко Т. М., Мойсеєнко О. М. (2013)
Манько О. О. - Принципи числового моделювання оптичних рефлектограм та шумових властивостей оптичних трактів (2013)
Семрад О. О. - Корені (родовід) хіміків Ужгородського національного університету (2010)
Козьма А. А. - Одержання та термоелектричні властивості полікристалічних сполук TlBiSe2 і Tl9BiSe6, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Беца В. В., Соломон А. М., Цигика В. В., Сабов М. Ю. (2010)
Малаховська-Росоха Т. О. - Фазові рівноваги на квазібінарних перерізах системи TlSe-SnSe-Se, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2010)
Мотря С. Ф. - Фізико-хімічна взаємодія в системі AgInSe2-"P2Se4”, Товт В. В., Пріц І. П., Поторій М. В., Милян П. М. (2010)
Сухарева О. Ю. - Екстракційно-фотометричне визначення деяких важких металів в об’єктах довкілля, Сухарев С. М., Бабич В. С. (2010)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення Хлоридазону методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М. (2010)
Ливенцова Е. О. - Определение консерванта Е-210 в соках и безалкогольных напитках методом тонкослойной хроматографии, Бельтюкова С. В., Теслюк О. И. (2010)
Кривов’яз А. О. - Cинтез похідних 2-тіо-5-(4-піридил)-1,3,4-оксадіазолу, Фаринюк Ю. І., Лендєл В. Г. (2010)
Свалявин О. В. - Синтез та алкілування заміщених піразоло(3,4-d)піримідин-6-тіонів, Головко Н. І., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2010)
Сливка М. В. - Наукометричні підходи в розробці алгоритму моніторингу наукової діяльності працівників вищої школи, Лендєл В. Г., Сливка О. Г. (2010)
Голуб Н. П. - Одержання складної оксидної системи хР2О5*уВ2О3 та дослідження її деяких фізико-хімічних властивостей, Секереш К. Ю., Гомонай В. І., Чернявська Т. В., Баренблат І. О. (2010)
Мільович С. С. - Дослідження властивостей природного та модифікованого клиноптилоліту, Гомонай В. І., Дзьоба О. М. (2010)
Гомонай В. І. - Забруднення ґрунтів деяких населених пунктів Закарпатської області, Богоста А. С., Лобко В. Ю. (2010)
Лосев С. С. - Использование диатомита Celite 545 для количественного определения ионов Сu2+ (2010)
Галла-Бобик С. В. - Ефективність використання солі з метою профілактики йододефіцитних захворювань, Сухарев С. М. (2010)
Симканич О. І. - Низькофонові дослідження ґрунтів пам’ятки природи загальнодержавного значення "Чорне Багно", Сухарев С. М., Маслюк В. Т., Стець M. В. (2010)
Стець М. В. - Часові залежності квазидинамічного режиму сорбції деяких нуклідів Закарпатськими клиноптилолітами, Стець М. М., Маслюк В. Т. (2010)
Ортікова В. В. - Прямий екологічно безпечний одностадійний електросинтез координаційних сполук 3d-металів з аліциклічними дикарбоновими кислотами, Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2010)
Габорець Н. Й. - Взаємозв’язок температури плавлення та ширини забороненої зони сполук Tl6ХY4 і Tl5Se2Y (X - S, Se, Te; Y - Cl, Br, I) із середнім зарядом ядер, Переш Є. Ю., Сабов М. Ю., Сідей В. І., Кун Г. В. (2010)
Козьма А. А. - Природа хімічного зв’язку у бінарних і тернарних сполуках квазіпотрійної системи Tl2Se-SnSe2-Bi2Se3, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Кун А. В. (2010)
Погодін А. І. - Одержання і властивості твердих розчинів у системі Cu6PS5Cl - Cu6PS5Br, Кохан О. П. (2010)
Сідей В. І. - Апроксимація кореляційної кривої "порядок - довжина" водневого зв'язку H-O, Штейфан А. Я. (2010)
Сідей В. І. - Кристалохімічний аналіз сполук Cs3Bi2Br9, Cs3Sb2I9 та Cs3Bi2I9: модель зв'язкової валентності, Стерчо І. П., Переш Є. Ю. (2010)
Пріц І. П. - Фазові рівноваги в системі Cu2S-In2S3-"P2S4”, Мотря С. Ф., Поторій М. В., Милян П. М., Соломон А. М. (2010)
Філеп М. Й. - Особливості фізико-хімічної взаємодії у системах за участю сполук Tl4Sn(Pb)Y3, (Y=S,Se,Te), Сабов М. Ю. (2010)
Мага І. М. - Визначення Диметоату методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М. (2010)
Лосев С. С. - Влияние некоторых комплексообразователей на количественное определение ионов Со2+ методом твердофазной спектрофотометрии (2010)
Делеган-Кокайко С. В. - Спектрофотометричне визначення Ga(III) та In(III) у вигляді їх іонних асоціатів в присутності поверхнево-активних речовин, Сухарев С. М., Сухарева О. Ю. (2010)
Доценко В. В. - Синтез и алкилирование 5-бензоил-6-фенил-3-цианопиридин-2(1н)-тиона (2010)
Кривов’яз А. О. - Функціоналізація 2-меркапто-4,6-диметилпіримідинів, Кривов’яз О. О., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2010)
Усенко Р. М. - Синтез цинамілового тіоетеру 4,5-дифеніл-1,2,4-триазолу та вивчення його електрофільної галогеногетероциклізації, Ігнатко М. В., Сливка М. В., Лендєл В Г. (2010)
Цмур Ю. Ю. - Наукові винаходи для сільського господарства з використанням бурого вугілля (2010)
Голуб Н. П. - Вплив кислотності на каталітичні властивості складної оксидної системи хР2О5*уВ2О3 , Секереш К. Ю., Гомонай В. І., Баренблат І. О., Чернявська Т. В. (2010)
Гомонай В. І. - Проблема пального та шляхи її вирішення, Богоста А. С. (2010)
Нечитайло Л. Я. - Сезонна міграція міді та кадмію в екосистемі прикарпатського регіону, Ерстенюк Г. М. (2010)
Данкулинець В. Е. - Одержання шаруватого NaMnO2 та його інтеркалятів, Марійчук Р. Т. (2010)
Турок І. І. - Газові включення в кристалах парателуриту (2010)
Трапезнікова Л. В. - Комплексна оцінка якості води р. Боржава, Дзихор Я. М., Ридей О. В. (2010)
Поп О. М. - Статистичні характеристики термічного впливу на вміст нуклідів рядів торію 232, урану 238 та калію 40 в процесах отримання кераміки, Стець М. В. (2010)
Базель Я. Р. - Нові потенціометричні сенсори для визначення аніонних поверхнево-активних речовин, Мулеса Л. Ю., Лавра В. М., Воронич О. Г. (2010)
Онисько О. М. - Дослідження іонних асоціатів цетилпіридинію як активних речовин потенціометричних сенсорів синтетичних поверхнево-активних речовин, Студеняк Я. І., Гибрян І. М. (2010)
Сайко В. Г. - Адаптивне шумопридушення при обробці сигналів в гетерогенних радіомережах з енергетичною скритністю, Дакова Л. В. (2012)
Дружинін В. А. - Прийом радіолокаційної інформації в багатопозиційних системах радіобачення (2012)
Толюпа С. В. - Пути обеспечения безопасности электронных хранилищ, Торошанко Я. И., Мороко А. Ю. (2012)
Розорінов Г. М. - Дослідження можливостей реалізації оптимального по швидкодії управління кроковим двигуном приводу обертання CD, DVD, Труш О. В. (2012)
Макаренко А. О. - Розробка OFDM-алгоритму для реалізації сучасних безпроводових телекомунікаційних систем (2012)
Шворов С. А. - Метод оптимального управління універсальними роботами-маніпуляторами (2012)
Букелкул С. - Предельная теорема для сумм случайного числа случайных слагаемых (2012)
Манько О. О. - Моніторинг температурних режимів волоконно-оптичних ліній зв’язку (2012)
Височіненко М. С. - Аналітика відвідного каналу та її сучасний розвиток (2012)
Загребнюк В. І. - Координатна колірна система ВХ2Х3 (2012)
Толстикова Е. В. - Практическое применение методов обмена данными в сетях радиодатчиков путем направленной диффузии (2012)
Вишнівський В. В. - Підвищення ефективності обробки складних і нестаціонарних сигналів на основі застосування альтернативного методу спектрального аналізу (2012)
Амирханов Э. Д. - Асимптотические характеристики суммарных потоков в беспроводных сетях (2012)
Водопьянов С. В. - Ключевые показатели управления качеством сервиса в информационно-вычислительной сети аэроузла (2012)
Станко П. А. - Методы оптимизации дисциплины обслуживания в операционных системах реального времени (2012)
Лукашенко В. В. - Оптимизация параметров коммутационных узлов в компьютерных сетях (2012)
Базель Я. Р. - Павло Павлович Кіш. Пам'яті вчителя (2011)
Філеп М. Й. - Встановлення квазібінарних перерізів концентраційної площини Tl2S-Tl2Se-SnS-SnSe, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Соломон А. М. (2011)
Малаховська-Росоха Т. О. - Одержання, ідентифікація та фізико-хімічні властивості тернарних сполук у системі CuI-CsI-RbI, Погодін А. І., Йокоб Д. В., Стерчо І. П., Кохан О. П. (2011)
Масалович О. О. - Тріангуляція системи Tl2Se-PbSe-Bi2Se3, Рак Д. М., Сабов М. Ю. (2011)
Сідей В. І. - Прогнозування пірохлорних структур A2B2X6Y:модель зв’язкової валентності, Штейфан А. Я. (2011)
Пріц І. П. - Дослідження області гомогенності Sn2P2Sе6 у потрійній системі Sn-P-Sе, Малаховська-Росоха Т. О., Кохан О. П., Макауз І. І., Милян Ж. І. (2011)
Козьма А. А. - До 190-річчя відкриття ефекту Зеєбека, Переш Є. Ю., Барчій І. Є., Cабов М. Ю. (2011)
Малаховська-Росоха Т. О. - Дослідження фізико-хімічної взаємодії у системі CuI-CsI-RbI (2011)
Макауз І. І. - Фізико-хімічна взаємодія в системі CuBiSe2-"P2Se4”, Пріц І. П., Мотря С. Ф., Поторій М. В., Милян П. М., Малаховська-Росоха Т. О. (2011)
Марійчук Р. Т. - До питання про геометричну відповідність октаедричних і тетраедричних шарів у синтетичних слюдах (2011)
Лавра В. М. - Екстракційно-фотометричне визначення додецилсульфату натрію із використанням поліметинового барвника, Гнида М. П., Базель Я. Р. (2011)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення Флудиоксонілу методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М., Гайду В. Ю. (2011)
Сухарев С. М. - Ацилгідразони піровиноградної кислоти як хімічні модифікатори в атомно-абсорбційній спектрометрії, Делеган-Кокайко С. В., Сухарева О. Ю. (2011)
Кривов’яз А. О. - Функціоналізація 6-(1,3-диоксо-2,3-дигідро-1h-бензо(de)ізохінолін-2-іл)гексанової кислоти, Кривов’яз О. О., Лендєл В. Г. (2011)
Свалявин О. В. - Електрофльна гетероциклізація алкенільих похідних піразоло(3,4-d)піримідину під дією тетраброміду селену, Сенеш Е. Ф., Головко Н. І., Онисько М. Ю., Балог І. М., Лендєл В. Г. (2011)
Філак І. О. - Синтез та алкілування 3-формілхінолін-2-селенона, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2011)
Голуб Н. П. - Самостійна робота як ефективний засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання та активізаціїї навчальної діяльності студентів хімічного факультету, Поторій М. В., Лендєл В. Г. (2011)
Голуб Н. П. - Синтез та дослідження деяких фізико-хімічних властивостей і каталітичної активності складних оксидних Со-Мg-фосфатних систем в реакціїї окиснення етану, Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2011)
Гомонай В. І. - Етиловий спирт як екологічне паливо для двигунів внутрішнього згорання, Богоста А. С., Лобко В. Ю., Тацькар А. Р. (2011)
Мільович С. С. - Вплив клиноптилоліту на деякі властивості ґрунтів, Гомонай В. І., Маркович О. В. (2011)
Трапезнікова Л. В. - Оцінка якості води та екологічний стан поверхневих та ґрунтових вод суббасейну р. Убля, Висоцька Н. В., Монич І. І., Тюпа М. О. (2011)
Нечитайло Л. Я. - Аналіз сезонної динаміки змін рівня нітратів у водоймах Прикарпаття та їх вплив на мікроелементний склад печінки та нирок експериментальних тварин, Ерстенюк Г. М. (2011)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярно-кристаллической структуры 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро(5.5)ундекан-2,8-диона (спирокарбона – Sk), Федоренко А. М., Павлов А. А. (2011)
Поп О. М. - Аналіз експериментальних нуклідних спектрів у задачах прикладної ядерної гамма-спектрометрії нафтопродуктів, Стець М. В., Березовський І. Л., Бузаш В. М., Бенца О. І. (2011)
Стець М. В. - Створення науково-дослідної бази гамма-спектрометричних даних зразків гірських порід і будівельних матеріалів Закарпаття, Поп О. М., Маслюк В. Т., Чундак С. Ю., Феделеш В. І., Чечур Є. І., Березовський І. Л., Мацків Б. В., Хомутник Р. В. (2011)
Правила для авторів (2011)
Олійник В. С. - Стокорегулювальне значення лісистості водозборів букового поясу Карпат, Блистів В. І. (2013)
Гаврилюк В. М. - Поліморфізм модрини європейської та перспективи використання її в озелененні, Гузь М. М., Лісовий М. М. (2013)
Мінарченко В. М. - Ресурси лікарських рослин Західного Полісся: стан, використання та тенденції динаміки (2013)
Гуменюк В. В. - Післяпожежне відновлення живого надґрунтового покриву в лісових насадженнях Поліського природного заповідника (2013)
Кендзьора Н. З. - Особливості цвітіння представників інтродукованої дендрофлори міста Львова, Мельник Ю. А., Івченко А. І., Гриник О. М. (2013)
Мандзюк Р. І. - Особливості насіннєвого розмноження ялиці корейської (Abies koreana WILS.) у західному регіоні України (2013)
Марков Ф. Ф. - Комплексна оцінка парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва імені Миклухи-Маклая, Вишневський А. В. (2013)
Миклуш Ю. С. - Ландшафтно-таксаційний виділ і його характеристики (2013)
Погрібний О. О. - Базидіальні макроміцети соснових фітоценозів Українських Карпат і Прикарпаття, Маланюк В. Б., Заячук В. Я. (2013)
Распопіна С. П. - Лісові насадження та особливості ґрунтів у осередках поширення кореневої губки на староорних землях Східного Полісся, Тарнопільська О. М., Лук'янець В. А., Кобець О. В. (2013)
Юськевич Т. В. - Розповсюдження та лісівничо-таксаційна характеристика лісових насаджень за участю сосни чорної у Західному регіоні України, Гузь М. М., Скробач Т. Б. (2013)
Дейнека А. М. - Стан і перспективи розвитку мисливського господарства, Бурмас В. Р. (2013)
Дзядикевич Ю. В. - Механізми управління природокористуванням, Крайняк О. К. (2013)
Гайда Ю. І. - Екологічна стабільність та пластичність показників росту Quercus robur L. і Pinus sibirika DU TOUR. у географічних культурах, Сіщук М. М., Яцик Р. М. (2013)
Геник Я. В. - Вплив антропогенних навантажень на стан ґрунтового покриву паркових і лісопаркових насаджень міст Карпатського регіону України, Дида А. П. (2013)
Адамовський О. М. - Еколого-економічна оцінка впливу змін клімату на біопродуктивність лісових насаджень природного заповідника "Горгани", Меркулова О. В. (2013)
Матусяк М. В. - Лісовідновлення на засадах екологічно орієнтованого лісівництва – основа біологічної стійкості лісів (2013)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічна оцінка агроландшафтів України в системі раціонального природокористування, Мельник П. П. (2013)
Артамонов Б. Б. - Аналіз впливу мікрокліматичних зон на процеси кліматоутворення у містах в умовах глобальної зміни клімату (2013)
Блінкова О. І. - Стан дослідженості коадаптивної системи деревних рослин і ксилотрофних грибів, Іваненко О. М. (2013)
Міронова Н. Г. - Оцінювання радіаційного фону та фітотоксичності екотопу техногенних озер Малого Полісся (2013)
Челядин Л. І. - Забруднення довкілля та їх зменшення методом очищення комунальних стічних вод (2013)
Попович В. В. - Поводження із небезпечними побутовими відходами та особливості їх депонування на сміттєзвалищах, Перепелиця А. М., Квічка А. Є. (2013)
Зубков В. Е. - Оптимизация параметров процесса сепарации корнеклубнеплодов в блокированном псевдоожиженном слое (2013)
Бужанська М. В. - Система охорони праці та техніки безпеки у готельно-ресторанному комплексі (2013)
Возняк О. Т. - Дослідження ефективності комбінованого сонячного колектора, Шаповал С. П., Пона О. М. (2013)
Демидчук Л. Б. - Покриття на основі наповненого поліметилфеніл-силоксану для високотемпературного захисту залізобетонних будівельних конструкцій (2013)
Dobrowolska A. - Тhe quality impact of fruits of four berry plant species and their maceration period on the quality of wines, Ochmian I., Bashutska U. (2013)
Капраль Ю. Р. - Залежність мікротвердості зміцненого високошвидкісним тертям шару сталі 45 від режимних факторів, Кірик М. Д., Голубець В. М. (2013)
Новицький Ю. Л. - Розвиток транспортної мережі міста при зміні виробничих зон, Оленюк Ю. Р., Казмірук А. В. (2013)
Кужелєв М. О. - Корпоративне управління в системі корпоративних відносин: методологічний аспект (2013)
Яремко І. Й. - Збалансована система показників – інструментарій в управлінні сучасним підприємством, Жигало І. І., Борщук І. В. (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Напрями вдосконалення платності землекористування в Україні, Бокоч В. В., Гадайчук В. М. (2013)
Ватаманюк О. З. - Результати і перспективи інститутів спільного інвестування в Україні, Бундзило М. В. (2013)
Карпінський Б. А. - Державотворчий патріотизм нації як основа фінансового забезпечення конституційного ладу (Частина ІІ) (2013)
Іващенко А. І. - Напрями зміцнення інвестиційного клімату України (2013)
Андел І.В. - Оцінка впливу інвестиційної діяльності на соціально-економічний розвиток та стан довкілля у Львівській області (2013)
Чорнобривець М. М. - Управління дебіторською заборгованістю підприємства (2013)
Карагозлю Юміт - Концептуальна модель ризикоорієнтованого управління місцевими бюджетами (2013)
Карковська В. Я. - Особливості оцінювання фінансово-економічної безпеки підприємств (2013)
Колісник Г. М. - Соціально-економічна ефективність підтримки підприємництва та його функції в сучасних умовах господарювання, Андріїв Н. М. (2013)
Кудляк Ю. В. - Аналіз методів мобілізації фінансових ресурсів банками в сучасних умовах розвитку (2013)
Лемішовська О. С. - Концепція функціональної моделі управління податковим процесом банків (2013)
Максимець О. В. - Проблеми оцінювання впливу експортної діяльності на фінансовий стан лісових підприємств, Громяк І. Б. (2013)
Марець О. Р. - Теоретичні та методологічні підходи до статистичного вивчення податкового навантаження на економіку України, Вільчинська О. М. (2013)
Мусійовська О. Б. - Чинники впливу на поточний рівень інноваційної сприйнятливості підприємства (2013)
Пилипенко С. М. - Проблеми та перспективи розвитку гірськолижних і спортивно-відпочинкових комплексів Карпатського регіону (2013)
Симочко Г. В. - Концептуальні аспекти еколого-економічного районування з позицій сталого розвитку туризму (2013)
Тенюх З. І. - Методичні підходи до визначення масштабів державного сектору економіки (2013)
Труш І. Є. - Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів (2013)
Хміль І. Р. - Антимонопольна політика в контексті розвитку та модернізації продовольчого ринку України (2013)
Ходико Д. І. - Вдосконалення інституційного забезпечення транскордонної політики стійкого розвитку Карпатського регіону (2013)
Чорненька О. Б. - Комунікації в системі управління заборгованістю машинобудівного підприємства (2013)
Березький О. М. - Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень, Мельник Г. М., Батько Ю. М., Дацко Т. В. (2013)
Стрямець Г. В. - Інформаційна система "Літопис природи" для установ природно-заповідного фонду України, Сіренко І. П., Проць Б. Г., Ямелинець Т. С., Стрямець С. П., Погорілко В. В. (2013)
Карплюк Р. С. - Вплив вуличних стоянок на пропускну здатність проїзної частини, Оленюк Ю. Р. (2013)
Лозовицький Д. С. - Методичні аспекти побудови системи управління діяльністю підприємства на базі сучасних інформаційних технологій (2013)
Дячук А. О. - Використання моделювання екологічних ситуацій під час підготовки фахівців з управління екологічною безпекою (2013)
Іляш О. І. - Взаємозв'язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки, Радюк І. І. (2013)
Гринкевич С. С. - Державне регулювання трансформації використання інтелектуальної та освітньої складових трудового потенціалу (2013)
Крупка А. Я. - Позабюджетне фінансування галузі культури і мистецтва в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2013)
Троцька О. С. - Проблема екологічного виховання майбутніх ландшафтних дизайнерів (2013)
До відома авторів статей (2013)
Лендєл В. Г. - Хімічному факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет" - 65, Голуб Н. П., Кун Г. В. Чундак С. Ю. (2011)
Філеп М. Й. - Фізико-хімічна взаємодія у системі Tl2S-PbS, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Соломон А. М. (2011)
Масалович О. О. - Особливості взаємодії у системі Tl2Se-SnSe-Bi2Se3, Рак Д. М., Сабов М. Ю. (2011)
Малаховська-Росоха Т. О. - Характер фізико-хімічної взаємодії у ситемі Tl2Те-SnТе (2011)
Милян П. М. - Одержання та ідентифікація сполуки PbTeO3, Кун Г. В., Милян Ж. І., Семрад О. О., Соломон А. М. (2011)
Погодін А. І. - Тріангуляція квазіпотрійної системи CuI-Cu2S-P2S5, Кохан О. П. (2011)
Мотря С. Ф. - Характер взаємодії в квазіподвійній системі CuCrP2S6-AgCrP2S6, Пріц І. П., Поторій М. В., Милян П. М., Малаховська-Росоха Т. О., Товт В. В. (2011)
Севрюков Д. В. - Взаємодія компонентів у системі Tl2S-TiS2, Сабов М. Ю., Барчій І. Є., Переш Є. Ю. (2011)
Козьма А. А. - Про взаємозв’язок технологічних умов одержання та властивостей вихідних сполук системи SnSe2-Bi2Se3-TlBiSe2, Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Cабов М. Ю., Беца В. В., Цигика В. В., Габорець Н. Й. (2011)
Пріц І. П. - Дослідження концентраційних меж області гомогенності фази Sn2P2S6 у потрійній системі Sn-P-S, Сідей В. І., Милян П. М., Погодін А. І. (2011)
Мага І. М. - Дослідження умов визначення Триадемефону методом тонкошарової хроматографії, Шарга Б. М., Гайду В. Ю. (2011)
Кормош Ж. О. - Екстракційно-спектрофотометричне визначення Осмію(IV) в присутності Рутенію(IІІ), Корольчук С. І., Базель Я. Р., Савчук Т. І., Сливка Н. Ю. (2011)
Сухарев С. М. - Спектрофотометричне та спектрофлуориметричне визначення Галію, Сухарева О. Ю. (2011)
Роман Л. Ю. - Кристалічна структура комплексної сполуки динітрату Кадмію(ІІ) з 3-метоксибензгідразидом, Чундак С. Ю., Дашкевич М., Марійчук Р. Т. (2011)
Дзондза Н. Ф. - Синтез та гетероциклізація алілдифенілгуанідіну, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2011)
Кривов’яз А. О. - Синтез нових ацетамідних похідних 4-аміно-2-тіо-6-піримідинону, Кривов’яз О. О., Лендєл В. Г. (2011)
Русин І. Ф. - Взаємодія 3-металілтіо-4-феніл-5-R-1,2,4-триазолів з арилтелуртригалогенідами, Кривов’яз А. О., Фаринюк Ю. І., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2011)
Філак І. О. - Халькогенгалогенування 2-алкенілтіохінолін-3-карбальдегіду, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2011)
Калин Т. І. - Синтез тіосемікарбазонів похідних 1,8-діоксодекагідроакридинів та дослідження їх електронної будови, Мельник М. В., Мельник Д. О., Боднарчук О. В. (2011)
Голуб Н. П. - Результати впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу на хімічному факультеті ДВНЗ "Ужгородський національний університет", Лендєл В. Г., Поторій М. В. (2011)
Голуб Н. П. - Особливості синтезу кислотного кремнійфосфатного каталізатору та дослідження його фізико-хімічних властивостей, Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2011)
Гомонай В. І. - Актуальні аспекти стану навколишнього середовища на Закарпатті, Богоста А. С., Лобко В. Ю., Тацькар А. Р. (2011)
Глух О. С. - Динаміка зміни деяких гідрохімічних показників річки Боржави і каналу Верке, Борисова Н. С. (2011)
Чонка І. І. - Моделювання паводкових ситуацій у Виноградівському районі Закарпатської області, Порада Н. П. (2011)
Галла-Бобик С. В. - Ендемічний зоб у Закарпатській області з точки зору екології, Райніш В. Й. (2011)
Терек Й. - Экологически активные поверхности (2011)
Поп О. М. - Факторизація даних прикладної ядерної гамма-спектрометрії крові людини в задачах оцінки стану пацієнтів, Стець М. В., Маслюк В. Т., Шпеник О. Б., Бойко Н. В., Великоклад Л. Ю., Кочмарь О. Ю., Коваль Г. М., Сірчак Є. С., Сіксай Л. Т. (2011)
Правила для авторів (2011)
Лендєл В. Г. - Професору кафедри неорганічної хімії УжНУ Євгену Юлійовичу Перешу - 70, Кун Г. В. (2012)
Барчій І. Є. - 3D-область гомогенності сполук Tl6SІ4 та Tl6SeІ4, Сабов М. Ю., Переш Є. Ю., Габорець Н. Й. (2012)
Сідей В. І. - Параметри зв’язкової валентності для іонної пари Sn2+/Cl–, Штейфан А. Я. (2012)
Малаховська-Росоха Т. О. - Фазові рівноваги в системах на основі тернарної сполуки Sn2P2S6, Кохан О. П., Погодін А. І., Севрюков Д. В., Макауз І. І. (2012)
Погодін А. І. - Одержання монокристалів тетрарних галогенхалькогенідів Купруму Cu6PS5Hal (Hal - I, Br), Кохан О. П. (2012)
Філеп М. Й. - Взаємодія компонентів у тернарних взаємних системах Tl2S+PbSe↔Tl2Se+PbS та Tl2S+PbТe↔Tl2Тe+PbS, Барчій І. Є., Сабов М. Ю. (2012)
Данкулинець В. Е. - Інтеркаляція шаруватих оксидів Кобальту та Феруму органічними катіонами, Марійчук Р. Т., Соломон А. М. (2012)
Роман Л. Ю. - Синтез, структура та властивості координаційних сполук Cd(II) з саліцилальгідразоном 2-хлорбензенової кислоти, Чундак С. Ю., Марійчук Р. Т. (2012)
Кормош Ж. О. - І3-селективний потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату акрединового оранжевого трийодиду (2012)
Воронич О. Г. - Тест-метод визначення аскорбінової кислоти, Бреусова К. В., Чепинець О. М. (2012)
Сухарева О. Ю. - Визначення Цинку в кухонній солі методом електротермічної атомно-абсорбційної спектроскопії, Сухарев С. М. (2012)
Ляшин Я. Є. - Лінійно-колориметричне визначення летких третинних аліфатичних амінів на прикладі триетиламіну, Студеняк Я. І. (2012)
Чмиленко Ф. О. - Використання ультразвукових полів в аналізі гумінових та фульвокислот чорноземів, Смітюк Н. М., Сафонова Я. Д. (2012)
Усенко Р. М. - Нові підходи в синтезі поліфункціональних похідних симетричних триазолів, Сливка М. В., Хрипак Н. П., Лендєл В. Г. (2012)
Кареняко В. О. - Взаємодія ненасичених тіоетерів тієнопіримідину з арилтелуртригалогенідами, Соломон Н. І., Русин І. Ф., Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2012)
Кривов’яз А. О. - Комп’ютерна оцінка біологічної активності сполук на основі нікотинової кислоти, Кривов’яз О. О., Лендєл В. Г. (2012)
Фізер М. М. - Особливості галогенування 5-аліламіно-4-арилоїл-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-триазол-3-тіонів, Сливка М. В., Лендєл В. Г. (2012)
Головко Н. І. - Алкілування піразоло(3,4-d)піримідин-4,6-дионів, Немеш Н. В., Свалявин О. В., Балог І. М., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2012)
Голуб Н. П. - Дослідження впливу концентрації промотора на кінетику розчинення поверхневих шарів титану, Гомонай В. І., Секереш К. Ю., Баренблат І. О. (2012)
Гомонай В. І. - Дослідження рівня забруднення атмосферного повітря м. Ужгорода протягом 2011 року, Богоста А. С., Лобко В. Ю., Федорішко М. І. (2012)
Чонка І. І. - Якість вод мінеральних джерел на території Закарпаття (2012)
Глух О. С. - Залежність ступеня узгодженості думок експертів від масштабу вирішуваної екологічної проблеми, Свищо О. М. (2012)
Поп О. М. - Моніторинг часових варіацій радіонуклідів Rn та Cs (2012)
Правила для авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Підгорський В. С. - Вплив ізоформ лектину Bacillus subtilis ІМВ В-7014 на життєздатність нормальних та злоякісних клітин in vitro, Коваленко Е. О., Карпова І. С., Сащук О. В., Гетьман К. І., Рубан Т. О., Сухорада О. М., Лукаш Л. Л. (2012)
Белявская Л. А. - Биологически активные вещества препарата аверком, Козырицкая В. Е., Валагурова Е. В., Иутинская Г. А. (2012)
Лівінська О. П. - Вплив тейхоєвих кислот пробіотичних лактобацил на мікробну адгезію до епітеліальних клітин, Гармашева І. Л., Коваленко Н. К. (2012)
Скороход І. О. - Вплив гранульованого бактеріального препарату комплексної дії на ріст та урожай ярого ячменю, Церковняк Л. С., Курдиш І. К., Плотніков В. В., Гильчук В. Г., Корнійчук О. В. (2012)
Яковлева Л. М. - Видовой состав возбудителей бактериозов хвоща полевого (Equisetum arvense L.), Патыка В. Ф., Щербина Т. Н., Савенко Е. А. (2012)
Курченко И. Н. - Амилолитическая активность штаммов Fusarium LK:FR. и Alternaria NEES:FR. (2012)
Савчук Я. И. - Гербицидная активность некоторых микромицетов (2012)
Кондратюк Т. О. - Мікроскопічні гриби в повітрі сховищ кінофотодокументів, Наконечна Л. Т., Харкевич О. С. (2012)
Babenko L. P. - Antibacterial Activity of Cerium Colloids against Opportunistic Microorganisms in vitro, Zholobak N. M., Shcherbakov A. B., Voychuk S. I., Lazarenko L. M., Spivak M. Ya. (2012)
Voychuk S. I. - Microbial Growth Fluctuating in Response to Solar-Terrestrial Activity Variations, Gromozova E. N. (2012)
Мельник А. И. - Получение очищенного рекомбинантного α2b – интерферона человека, Орловская И. В., Жолобак Н. М., Спивак Н. Я. (2012)
Starovoitova S. A. - Cholesterol-Lowering Activity of Lactic Acid Bacteria Probiotic Strains in vivo, Babenko L. P., Timoshok N. A., Shynkarenko L. N., Lazarenko L. N., Spivak N. Y. (2012)
Броварская О. С. - Биологическая активность липополисахаридов Budvicia aquatica, Варбанец Л. Д., Похил С. И. (2012)
Кириченко А. М. - Вибірковість кодонів і заміни нуклеотидів у генах вірусу карликовості сої, Гордейчик О. І., Щербатенко І. С. (2012)
Волкогон В. В. - Рецензiя на монографiю I. K. Курдiша "Iнтродукцiя мiкроорганiзмiв у агроекосистеми" (2012)
Ирина Яковлевна Захарова (2012)
Цмур Ю. Ю. - Ненасичені аліфатичні карбіноли (амінокарбіноли), їх гетероциклізація (2012)
Погодін А. І. - Вирощування монокристалів Sn2P2S6 з відхиленням від стехіометрії, Малаховська-Росоха Т. О., Кохан О. П., Севрюков Д. В. (2012)
Сідей В. І. - Фазові рівноваги в системах на основі тернарного селеніду Sn2P2Se6, Малаховська-Росоха Т. О., Кохан О. П., Погодін А. І., Милян П. М. (2012)
Переш Є. Ю. - Фазові рівноваги у системі KI-PbI2, Зубака О. В., Сідей В. І., Цигика В. В., Кохан О. П., Кун Г. В., Козьма А. А. (2012)
Філеп М. Й. - Закономірності формування твердих розчинів у системах з катіонним та аніонним заміщенням на основі сполук Tl4Sn(Pb)S3(Se3,Te3), Сабов М. Ю. (2012)
Мотря С. Ф. - Фізико-хімічна взаємодія в системі CuCrS2-"P2S4” та вирощування монокристалів CuCrP2S6, Поторій М. В., Милян П. М., Товт В. В., Соломон А. М. (2012)
Нетреба Е. Е. - Синтез и исследование молекулярной и кристаллической структуры координационного соединения нитрата иттрия(III) с 4,4,10,10-тетраметил-1,3,7,9-тетраазоспиро(5.5)ундекан-2,8-дионом (2012)
Риган М. Ю. - Одержання високочистого Цинку, Шпирко Г. М., Гасинець С. М., Пісак Р. П. (2012)
Ортікова В. В. - Дослідження впливу органічних добавок на кінетику і механізм процесу травлення міді хлоридом Заліза(ІІІ), Чундак С. Ю., Бузаш В. М. (2012)
Кормош Ж. О. - Фотометричне визначення Мелоксикаму у фармацевтичних препаратах, Матвійчук О. Ю., Базель Я. Р., Кормош А. Ж. (2012)
Воронич О. Г. - Екстракційно-фотометричне визначення Індію(III), Лавра В. М. (2012)
Нощенко Г. В. - Синтез змішановалентного бромокупрату(I,II) в системі CuBr2-CuBr-алілтрифенілфосфоній бромід-етанол-вода, Ленківська Т. П., Салівон Н. Ф. (2012)
Лосев С. С. - Исследование возможности использования основания Шиффа для количественного определения ионов Cu2+, Co2+, Ni2+ методом твердофазной спектрофотометрии, Литвак В. Л. (2012)
Санісло С. Т. - Йодогетероциклізація 2-алілселенохінолін-3-карбальдегіда, Філак І. О., Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2012)
Боднарчук О. В. - Взаємодія четвертинних солей циклопентан(С)хінолінію з конденсованими в різних положеннях ароматичними і насиченими циклами з 5-арилфурфуролами (2012)
Гомонай В. І. - Розробка способів одержання пігментів на основі ТіР2О7, Голуб Н. П., Секереш К. Ю. (2012)
Мільович С. С. - Дослідження енергетичних ефектів при сорбції на клиноптилоліті, Гомонай В. І., Стадник М. В. (2012)
Трапезнікова Л. В. - Екологічний стан ґрунтових вод суббасейну р. Боржава, Монич І. І., Терембець Л. І., Тюпа М. О. (2012)
Симканич О. І. - Особливості міграції та акумуляції важких металів в системі ґрунт-рослина на прикладі заповідника "Зачарований край", Закарпаття, Сухарев С. М. (2012)
Левшов С. М. - Синтез и люминесцентное исследование высокотемпературной модификации силиката кальция Ca3SiO4Cl2, активированного ионами Eu2+, Березовская И. В., Доценко В. П. (2012)
Правила для авторів (2012)
Парпан В. І. - Природне відновлення деревних видів на перелогах Придністровського Поділля, Олійник М. П. (2013)
Гудима В. М. - Кількісні та якісні параметри шишок і насіння у рамет ялини європейської на клоновій насінній плантації в Передкарпатті (2013)
Севастьянов В. Е. - История создания дендрария Южного филиала НУБиП Украины "Крымский агротехнологический университет" (2013)
Цуняк А. М. - Розподіл наземного вкриття Стрийсько-Сянської височини на основі супутникових знімків Landsat, Часковський О. Г., Король М. М. (2013)
Грабовська С. Л. - Видовий склад і екологічні особливості хижих кліщів-фітосеїд в рослинних асоціаціях урбоекосистем (на прикладі Києва) (2013)
Ландін В. П. - Радіоактивне забруднення продукції лісового господарства в умовах Українського Полісся (2013)
Wróbel M. - Флористичне різноманіття міських відвалів відходів на відтворених землях біля Щеціна (Західна Померанія, Польща), Nachowicz K., Bashutska U. (2013)
Величко О. І. - Вплив бактеризації насіння активними штамами Phizobium leguminosarum Bv. Trifolii на нодуляційну здатність рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті (2013)
Тарас У. М. - Дослідження фізико-хімічного стану ґрунту на девастованих землях у зоні діяльності Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка", Марутяк С. Б. (2013)
Якименко Г. М. - Роль поливної води у нагромадженні радіонуклідів огірками на Поліссі (2013)
Головко О. М. - Перспективні напрями розвитку туризму в малих містах, Брецко Е. Ю. (2013)
Мартинців М. П. - Розроблення моделей та методів аналізу роботи канатних лісотранспортних установок і перспективи їх розвитку, Рудько І. М., Бариляк В. В., Бичинюк І. В. (2013)
Гайда С. В. - Розроблення технології виробництва паливних гранул на основі енергетичного потенціалу вживаної деревини (2013)
Бурдяк М. Р. - Спосіб підвищення ефективності процесу ортопиляння колод на верстатах із повним робочим циклом (2013)
Руденко Д. В. - Обґрунтування параметрів, які впливають на пришвидшення доставки вантажів залізничним транспортом, Сало Т. А. (2013)
Кужелєв М. О. - Соціальний звіт корпорації: перспективи впровадження в корпоративну практику України (2013)
Яремко І. Й. - Оцінно-аналітичні системи в управлінні сучасним підприємством: стан і передумови розвитку, Жигало І. І. (2013)
Бондарчук М. К. - Контролінг як складова управління санацією в об'єднаннях підприємств, Воляник Г. М. (2013)
Жихор О. Б. - Місце і роль фінансової розвідки у структурі економічної розвідки, Харламова М. В. (2013)
Вінічук М. В. - Теоретичні аспекти соціально-кономічного розвитку у період трансформацій (2013)
Васильєв В. О. - Статистичний аналіз структури та динаміки інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Верещагіна Г. В. - Визначення меж доцільності використання коштів для забезпечення ефективності маркетингової діяльності промислових підприємств, Струпинська Н. В. (2013)
Сіра Е. О. - Земельна реформа в Україні та її наслідки для розвитку агросфери (2013)
Гнилянська О. В. - Механізми фінансової підтримки прогресивних виробничо-технологічних ланцюжків у м'ясопродуктовому виробництві Львівщини (2013)
Гончарова Н. Н. - Информационное обеспечение состояния дебиторской задолженностью и управления ею (2013)
Грицак І. І. - Аудиторські докази: вимоги, процедури отримання та процес оцінювання, Чубай В. М. (2013)
Дунас Н. В. - Сучасний стан і перспективи кредитування банківськими установами сільськогосподарських товаровиробників, Баховська Т. В. (2013)
Корнєєв М. В. - Концептуальні засади розвитку страхової діяльності в умовах глобалізації (2013)
Лемішовська О. С. - Методичне забезпечення системи управління податковим процесом банків (2013)
Лукановська І. Р. - Світовий досвід функціонування та управління малими банками, Сидоренко В. А., Сербина О. Г. (2013)
Маліновська О. Я. - Проблематика сучасної державної фінансової політики, спрямованої на розвиток аграрних підприємств, Івашків Н. Л. (2013)
Підлипна Р. П. - Класифікація інноваційних процесів (2013)
Махнович О. О. - Аналіз та тенденції розвитку інноваційних процесів у економіці України (2013)
Могильницька М. П. - Напрями удосконалення підходів до системи нагляду за банківськими групами в Україні, Воробець Х. Б. (2013)
Потинський М. Л. - Формування концептуальної моделі стратегічного управління потенціалом підприємства (2013)
Приймак П. В. - Моніторинг банківської системи як підхід до управління її розвитком (2013)
Пукман І. В. - Особливості економічної оцінки та торгівлі недеревною продукцією лісу, Адамовський О. М. (2013)
Тивончук О. І. - Система внутрішнього контролю кредитних операцій (2013)
Хімченко А. М. - Зовнішнє та внутрішнє середовище функціонування корпорацій (2013)
Семчук Ж. В. - Теоретичні основи управління інвестиційними ресурсами соціальної економіки з урахуванням принципів проектного аналізу (2013)
Терещенко В. Ф. - Сутність екологічного аудиту в аграрному виробництві (2013)
Мельник С. І. - Теоретичні основи фінансової безпеки підприємства (2013)
Наконечна Н. В. - Методологічні підходи щодо оцінювання рівня фінансової безпеки України (2013)
Дуб А. Р. - Вплив співпраці з мвф на фінансову безпеку України (2013)
Корягін М. В. - Трансформація методологічних засад визначення ринкової вартості підприємства (2013)
Грицюк М. Ю. - Оптимізація діяльності маркетингової служби в туристичній галузі (2013)
Можировська З. Г. - Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику (2013)
Максимович В. М. - Методика оптимізації параметрів генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей побудованих на основі лінійних конгруентних генераторів, Гарасимчук О. І., Костів Ю. М., Мандрона М. М. (2013)
Чмир О. Ю. - Геометричне застосування подвійного інтеграла з використанням команд пакету Maple, Карабин О. О. (2013)
Руденко Д. В. - Побудова моделі роботи логістичної системи з метою покращення техніко-економічних показників роботи автотранспорту, Лагодюк О. Д. (2013)
Бренич Я. В. - Порівняльні оцінки основних сучасних методів і засобів класифікації (2013)
Руденко Д. В. - Розроблення моделі динаміки руху автомобілів через регульовані перехрестя з врахуванням управління світлофорними об'єктами, Мартиняк І. М. (2013)
Березіна Л. М. - Підприємництво: гносеологія та роль у розвитку взаємовідносин суб'єктів АПК (2013)
Карпінський Б. А. - Податкова домінанта державотворчого патріотизму нації у конституційно-виборчому процесі (2013)
Котляревський Я. В. - Характерні особливості формування "контурів" економіки знань у розвинених країнах світу (2013)
Лебедевич С. І. - Щодо концепції екологізації університетської освіти в Україні (2013)
Матвіїшин Є. Г. - Аналіз вікових особливостей вибуття населення у Львівській області (2013)
Пука Н. В. - Фактори формування міграційних процесів в Україні (2013)
До відома авторів статей (2013)
Вступне слово (2005)
Литвин В. М. - Прорив до громадянського суспільства (2005)
Копиленко О. Л. - Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості, Мурашин Г. О. (2005)
Андрейцев В. И. - Территориальные аспекты государственности: проблемы практической теории (2005)
Осадчук С. С. - Внесок українців-емігрантів в Югославії у розвиток юридичної науки (2005)
Ярош Д. В. - Конституція Української Народної Республіки 1918 року про органи державної влади та управління України: історичний досвід і сучасність (2005)
Сидоренко О. М. - Поняття та особливості догми права (2005)
Монастирський Д. А. - Поняття та природа стабільності закону (2005)
Кузнєцова Н. С. - Проблема відповідності цивільного законодавства України стандартам європейського права (2005)
Дзера О. В. - Інститут права власності за новим цивільним законодавством і європейські стандарти з охорони права власності (2005)
Підопригора О. А. - Чи потрібний Україні Кодекс про інтелектуальну власність? (2005)
Підопригора О. О. - Реклама - рушій торгівлі? (2005)
Стефанчук Р. О. - Право на ім'я (2005)
Білоусов Ю. В. - Судова юрисдикція у справах, що випливають із оскарження дій та рішень органів дізнання та досудового слідства (2005)
Русу С. Д. - Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов'язання до стандартів Європейського Союзу (2005)
Шемонаєв В. Ю. - Правові аспекти складання та виконання загальноаварійної диспаші в Україні в сучасних умовах (2005)
Булеца С. Б. - Формування концепції права на життя та здоров'я за цивільним законодавством держав східноєвропейської традиції права (2005)
Ватрас В. А. - Генеза поняття "суб'єкти сімейних правовідносин” (2005)
Нижний С. В. - Застава майнових прав, що виникають з орендних правовідносин (2005)
Остапенко О. О. - Право акціонерів на оскарження рішень загальних зборів акціонерів до суду (2005)
Стефанчук М. О. - Проблеми юридичної техніки статті 13 Цивільного кодексу України (2005)
Квасніцька О. О. - Інститут державної реєстрації суб'єктів підприємництва (2005)
Бігняк О. В. - Легальна дефініція поняття підприємництва (2005)
Добровольська В. В. - Місце і роль держави в регулюванні підприємницької діяльності (2005)
Пилипенко П. Д. - Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні (2005)
Крупка Ю. М. - Правове регулювання ядерного страхування: міжнародний аспект (2005)
Кононенко Ю. С. - Предмет радянського адміністративного права. Погляд із сьогодення (2005)
Проценко Т. О. - Проблемні питання діяльності податкової та митної служби щодо адміністрування податку на додану вартість (2005)
Чеховська І. В. - Вдосконалення системи розрахунків за житлово-комунальні послуги як засіб протидії тіньовим проявам у житлово-комунальній сфері (2005)
Жароїд І. В. - Адміністративні договори як форма реалізації компетенції апарату державного управління України (2005)
Сиротяк М. Р. - Захист майнових прав потерпілої особи в провадженні у справах про адміністративні правопорушення (2005)
Кирись Б. О. - Конфіскація майна як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2005)
Виговський Д. Л. - Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект (2005)
Чорний Р. Л. - Правові аспекти відповідальності за створення злочинної організації (2005)
Капліна О. В. - Тлумачення норм кримінально-процесуального права за обсягом їх правового змісту (2005)
Волкотруб С. Г. - Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України (2005)
Литвиненко І. Л. - Визнання держав у міжнародному праві (2005)
Нижник Н. Р. - Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління, Пашко Л. А. (2005)
Коник С. М. - Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 року (2005)
Кіндзерський С. А. - До проблеми цивілізованої стратегії державного управління в гуманітарній сфері України (2005)
Соловйов В. М. - До питання про гарантії забезпечення законності у державному управлінні України (2005)
Ярош Н. П. - Стан розробки, впровадження та дотримання державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров'я (2005)
Гаман Т. В. - Проблемні питання нормативно-правового забезпечення інформаційної діяльності органів державного управління (регіональний аспект) (2005)
Маєвська Н. В. - Державне управління екологізацією надрокористування у вугільній промисловості України (2005)
Ковтун І. Б. - Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізму реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні (2005)
Мотренко Т. В. - Зміни у правовому регулюванні державної служби - основа для її системної трансформації (2005)
Плахотнюк Н. Г. - Процедури залучення молоді на державну службу: організаційно-правовий аспект (2005)
Мельниченко В. І. - Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні (2005)
Смішко Л. В. - Проблемні питання організаційно-правового забезпечення професійного навчання працівників місцевого самоврядування (2005)
Опрятний С. М. - Основні напрями вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови (2005)
Олуйко В. М. - Україна на шляху до держави самоврядних територіальних громад (2005)
Жовнірчик Я. Ф. - Формування самодостатніх територіальних громад і стратегія їх економічного саморозвитку (2005)
Стеченко Д. М. - Формування міської політики забезпечення якості життя населення, Григорович А. В., Антошкіна Л. І. (2005)
Гаман М. В. - Економічна політика держави в умовах розвитку ринкових відносин (2005)
Синчак В. П. - Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід (2005)
Позняк О. В. - Державна допомога як джерело фінансування неприбуткових організацій (2005)
Лижник Ю. Б. - Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку (2005)
Ромашкін О. О. - Реформування аграрного сектора Чернігівської області: сучасний стан і перспективи (2005)
Буряк В. В. - Деякі питання оцінки у системі керування інформаційними ресурсами підприємств (2005)
Андрощук Д. В. - Теоретичні питання визначення та оцінки виробничого потенціалу підприємства (2005)
Титарчук І. М. - Державний вплив на ціноутворення в аграрному секторі (2005)
Хлопяк Є. В. - Закордонний досвід ведення кадрової політики та підходи до його адаптації у вітчизняних підприємствах ресторанного господарства (2005)
Виговська Т. В. - "Помаранчева революція” та її вплив на громадянську зрілість українського суспільства (2005)
Вавринчук М. П. - Демократія в Україні: основні принципи, напрямки та шляхи удосконалення (2005)
Кулинич О. І. - До питання включення у програму навчальної дисципліни "Статистика" методу статистичних рівнянь залежностей (2005)
Вихідні дані (2005)
Хижняк Л. М. - Модернізаційний потенціал вищої школи України: соціокультурний та управлінський контексти (2013)
Черній Л. В. - Витоки української соціологічної думки в еміграції (2013)
Піддубна К. С. - Роль бізнесової освіти в розвитку молодіжного підприємництва (2013)
Сюсель Ю. В. - Формування споживацьких смаків студентів у виховному середовищі: соціологічний дискурс (2013)
Супрунець Т. А. - Аксіоматичні ядра головних соціологічних підходів стосовно довіри та довірчих відносин (2013)
Волк С. В. - Особливості досліджень етнонаціональної проблематики: теоретико-методологічні аспекти (2013)
Куртсеітов Р. Д. - Вивчення рідних мов та навчання на них у системі освіти Автономної Республіки Крим: динаміка суперечливих процесів (2013)
Крячко В. І. - Локалізація католицизму у світовому етнорелігійному просторі (2013)
Перевезій О. А. - Поняття "простору" у контексті аналізу феномена етнічного бізнесу (2013)
Радзик Р. - Русский контекст общности белорусов в социологических исследованиях периода независимости (2013)
Сергієнко Н. Е. - Соціалізація в Інтернет-середовищі (2013)
Савенкова Л. В. - Персональний сайт вченого як елемент інфраструктури науково-інформаційного простору (2013)
Герус О. І. - Дискурси в полі комерційної реклами: ціннісний аспект (2013)
Ставицький Г. А. - Ідентичність як механізм розвитку етнічної самосвідомості у старшому юнацькому віці (2013)
Булах І. С. - Специфіка становлення самоствердження особистості підліткового віку, Лук’янов А. O. (2013)
Костіна Т. О. - Наративна складова життєвого сценарію особистості (2013)
Лукашевич О. М. - Теоретичний аналіз проблеми громадянського розвитку особистості дорослого віку (2013)
Микитенко Н. П. - Психологічна сутність конструктивного вирішення конфліктів у ранній зрілості (2013)
Садова М. А. - Особливості професійної відповідальності колективних суб`єктів управління персоналом (2013)
Діденко М. С. - Професійно значимі якості особистості менеджера організацій: теоретичний аспект (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Сафонова В. И. - Особенности учета и отражения земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения в отчетности предприятия Украины (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського