Баштанник А. Г. - Механізми державного регулювання трансформаційних процесів у системі судової влади України, Баштанник В. В. (2013)
Кринична І. П. - Державне управління системою ядерної безпеки в умовах гармонізації євроінтеграційних процесів (2013)
Серьогін С. М. - Мета, завдання та функції державної служби (2013)
Лукашева Н. А. - Мотиваційно­ціннісний компонент готовності державних службовців до професійної діяльності в умовах сучасних глобальних змін (2013)
Хожило І. І. - Державне управління системою професійного навчання державних службовців в Україні: аналіз інституційної бази (2013)
Шпекторенко І. В. - Теорія мотивації Ф. Герцберга у контексті структури професійної мобільності персоналу (2013)
Сидоренко Н. С. - Структурні компоненти професійної культури державних службовців (2013)
Бородін Є. І. - Визначення повноважень районної у місті ради як проб­лема місцевого самоврядування в Україні (на прикладі міста Дніпропетровська) (2013)
Літвінов О. В. - Проблеми упорядкування адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Єдинак Я. Б. (2013)
Маматова Т. В. - Впровадження систем управління якістю при наданні муніципальних послуг: існуючі практики та напрями вдосконалення (2013)
Прокопенко Л. Л. - Досвід державного управління розвитком територій у Польщі (2013)
Дяків В. - Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930‑х рр. (2012)
Тарнавський Р. - Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2012)
Голик Р. - Міщанин і місто: повсякденне життя та етнокультурні стереотипи львів’ян у XVII ст. (на прикладі Львівського літопису) (2012)
Глушко М. - Невідомий Андрій Веретельник (2012)
Тарасюк І. - Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій (2012)
Головата Л. - Культурно-наукове видавництво при Українському національному об’єднанні в Протектораті Чехії й Моравії, 1941—1944: від створення до ліквідації (2012)
Козакевич О. - Львів — осередок трикотажного виробництва (кінець XIX — перша третина XX ст.) (2012)
Никорак О. - Своєрідність декору запасок Західного Поділля: типи, осередки (2012)
Тарас В. - Парк. Історичні витоки (2012)
Федорчук О. - Художні вироби з бісеру в народному мистецтві Бережанщини (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2011 р.) (2012)
Маковецька М. - Зародження та розвиток дизайну в Галичині (висвітлення в наукових джерелах) (2012)
Годованська О. - Українська діаспора в Угорщині: виклики ХХІ ст. (2012)
Мовна М. - "Історичні проходи по Львові" І. Крип’якевича: 80 літ тривання (2012)
Смоляр О. - Неординарність стилю "неомодерн" у створенні дизайнерських інтер’єрних об’єктів України ХХІ століття (2012)
Тарас Я. - Архітектурно-декоративне вирішення дахів у Молдові (2012)
Пашук В. - Товариство "Просвіта": перші видання на соціально-економічну та господарську тематику. 1869—1874 рр. (2012)
Лесів А. - Юда Іскаріот в іконі "Тайна вечеря" XVIII ст. з с. Соліна (2012)
Гай К. - Арт-ринок України кінця XX — початку XXI ст.: джерела дослідження (2012)
Сокіл В. - Образи наративів про голодомор (2012)
Михайлюк Н. - Історико-мистецькі особливості ікони Богородиці Одигітрії львівського монастиря сестер ЧСВВ (гіпотези і факти) (2012)
Волошин М. - Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької (2012)
Харчук Х. - Формування Стрийського цвинтаря у Львові (друга половина ХVII — кінець ХІХ ст.) (2012)
Мруз Л. - Питання, роздуми, сумніви (розмова про охорону нематеріальної культурної спадщини), Павлюк С. (2012)
Печенюк Т. - Структурна систематизація творів декоративно-прикладного мистецтва (2012)
Кузьменко О. - Голос часу у скриптах інтелектуального діалогу (2012)
Гелитович М. - Феномен Івана Труша. Нові спостереження (2012)
Кузьменко О. - "Я у Львові родилася і у Львові росла…". Перше монографічне дослідження українського міського фольклору (2012)
Яців Р. - Шедеври українського бароко у Луврі (2012)
Белая М. Н. - Исследование и определение процедуры оценивания качества пассажирских автотранспортных услуг, Никитюк М. А. (2013)
Бреус В. А. - Системи управління якістю поставок бортового харчування, відповідність вимогам міжнародних стандартів (2013)
Галеева М. Ю. - Гигиеническая оценка группы санитарно-гигиенических факторов в учреждениях образования (2013)
Рябчиков А. Н. - Оценка качества изделий, получаемых методами быстрого протипирования (2013)
Овчаренко В. В. - Вплив нагартування шорсткість поверхні при торцевому фрезеруванні (2013)
Козырева А. М. - Анализ методов управления производства продукции в системе международных стандартов СМК (2013)
Королева Г. А. - Совершенствование системы менеджмента качества на основе использования контроллинга (2013)
Дьяченко В. В. - Вимірювання кутової швидкості, прискорення та сковзання асинхронних машин оптичними датчиками, Гречко М. В., Клименко Е. В. (2013)
Харлашова Н. В. - Оценка условий труда на предприятии нефтеперерабатывающей промышленности (2013)
Парфенова Л. Б. - Прикладной бакалавриат как форма повышения качества подготовки выпускников высшей школы в условиях адаптации к требованиям современного рынка труда (2013)
Новикова Т. Ю. - Качество образования в условиях компетентностно-ориентированного подхода (2013)
Зубар Н. М. - Іноваційні технології в підготовці фахівців ресторанної справи, Василенко О. В. (2013)
Біла М. М. - Оцінка взаємозалежності показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників ВНЗ (2013)
Волненко Н. Б. - Секьюритология как междисциплинарное научное направление и учебная дисциплина в системе высшего образования, Литвиненко В. Н. (2013)
Иващенко Е. В. - Развитие у будущих учителей педагогической компетентности в оценке учебных достижений младших школьников, Стручаева Т. М. (2013)
Бруєва В. А. - Ключові аспекти розробки і впровадження система управління якістю у відповідності міжнародного стандарту серії ISO 9001 в вищому навчальному закладі (2013)
Вихристюк М. О. - Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі як важлива складова підвищення якості освіти (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Павлюк С. - Несхитнiсть в життi i науцi (2010)
Кузьменко О. - Фольклористичний доробок Романа Кирчiва у XXI столiттi, Пастух Н., Харчишин О. (2010)
Нагачевський А. - Доктору Романовi Кирчiву: спогади та вшанування з дiаспори (2010)
Глушко М. - Роман Кирчiв – невтомний член НТШ в Українi (2010)
Чорнопиский М. - Учений з почуттям сумлiнностi й порядностi (2010)
Пилипчук С. - "Не щадячи нi трудiв, анi поту...”: Франкознавчi студiї Романа Кирчiва (2010)
Дмитренко М. - Роман Кирчiв як дослiдник iсторiї фольклористики (до 80-рiччя вiд дня народження) (2010)
Вальо М. - Призабута славiстична карта наукової дiяльностi Романа Кирчiва (2010)
Сявавко Є. - Компетентний, принциповий, iнтелiгентний (слово про вченого) (2010)
Бiлоус В. - Окрилений родинною легендою (до портрета вченого) (2010)
Радишевський Р. - Ужинок полонiста Романа Кирчiва (2010)
Кирчiв Р. - З родової саги (2010)
Худаш М. - Походження наймення та релiгiйно-мiфологiчнi функцiї давньо-руського язичницького божества, вiдомого як переплут (2010)
Давидюк В. - Народна мiфологiя українцiв: походження головних персонажiв в свiтлi палеонтологiї (2010)
Кузьменко О. - Стрiлецький анекдот: Контекст – сюжет – текст (2010)
Козловський В. - Народнi iсторичнi пiснi про татарськi напади на Україну (проблема хронотопу) (2010)
Луньо Є. - Природа комiзму повстанської сатиричної пiснi "Пiслав Сталiн свої дiти” (2010)
Смоляк О. - Мотиви зустрiчi весни та вегетацiї природи у гаївках Захiдного Подiлля (2010)
Вахнiна Л. - Польськi джерела Етнографiчної комiсiї ВУАН (2010)
Франко А. - До питання створення першої української енциклопедiї (за матерiалами особистих архiвiв Ф.Вовка та I.Франка), Франко О. (2010)
Буряк В. - Українська етнiчносвiдомiсна культура: Еволюцiйно-iсторична парадигма (2010)
Iвашкiв В. - Причинки до теми: "Пантелеймон Кулiш та Остап Вересай” (2010)
Качкан В. - Посланник на ниву слова (Iван Липа в освiтленнi нових iсторичних джерел та матерiалiв) (2010)
Салига Т. - Моїм вогнем, моїм благословенним гнiвом (2010)
Сапеляк О. - Дiяльнiсть Товариства опiки над українськими емiгрантами (2010)
Малевська-Шалигiн А. - Чи постсоцiалiзм? Сучаснi селянськi уявлення про владу i державу на прикладi дослiджень на пiвднi Польщi (2010)
Гальчак Б. - Українцi у Польщi пiсля падiння комунiзму (2010)
Никорак О. - Iсторiографiя та джерела дослiдження гуцульської вишивки (2010)
Тарас В. - Виникнення монастирського садово-паркового мистецтва Галичини (2010)
Моздир М. - До питання про стан меблярства кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. в Галичинi (2010)
Моторний В. - Функцiонування фольклорних сюжетiв у повiстi-казцi Ю.Брезана "Чорний млин”, Татаренко А. (2010)
Боньковська О. - Воiстину народний артист (2010)
Кiмакович I. - Український фольклорний анекдот як гуманiтарна цiннiсть та гуманiстичний iдеал: перспективи вивчення (2010)
Боньковська С. - Українська вишивка як феномен нацiональної художньої культури у працях Т.Кара-Васильєвої. З нагоди виходу у свiт книги-альбому "Iсторiя української вишивки” (2010)
Павлюк С. - Народна традиційність українців у Канаді (2010)
Нагачевський А. - Особливості української фольклористики в Канаді, Маєрчик М. (2010)
Кухаренко С. - Стислий огляд фольклористики в Північній Америці: теорії, підходи, парадигми (2010)
Нагачевський А. - Від національногодо видовищного: про відродження українського народного танцю в Канаді (2010)
Ріс В. - "Березнянка”: на шляхудо символізації (2010)
Черевик Б. - "Це наша земля, це наше поле…”: дві тенденції в українсько-канадській музиці (2010)
Горняткевич А. - Кобза, бандура, кобза-бандура, "кобза” та (знов) кобза (2010)
Ханенко-Фрізен Н. - Ритуали повернення, або канадсько-українські траєкторії діаспорного туризму (2010)
Лесів М. - "Слава Дажбогу!”: український рідновірівський рух як альтернативна візія нації (2010)
Кухаренко С. - Придорожні пам’ятники: сучасний феномен, або тяглість народних традицій (2010)
Фотій Н. - Українські весілля-пародіїв Саскачевані: дещо про народний бурлеск (2010)
Кононенко Н. - Як Бог людей парував: апокрифи та відродження релігії в пострадянській Україні (2010)
Свиріпа Ф. - Взаємодія статі й гендеру в українських поселеннях: cхідно-центральна Альберта у міжвоєнний період (2010)
Свиріпа Ф. - Ґендерні стосунки, селянські пріоритети та моральні цінності в українському селі в Східній Галичині, 1900-1944 рр. (2010)
Маєрчик М. - Сценарії гендерної успішності й структура гендерної влади cеред українців-фармерів у Західній Канаді до 1939 року (2010)
Гримич М. - Думи як джерело вивченння соціології українського переселенства ХVI-ХVII ст. (2010)
Луцко О. - Мотиви й поетика українських народних пісень про еміграцію в Канаду (2010)
Медвідський Б. - Українська балада в Канаді про вбивство (2010)
Нагачевський А. - У пошуках віття, у пошуках коренів: польові дослідження в селищі мого дідуся (2010)
Климаш Р. - Збереження культури і український досвід у західній Канаді (2010)
Медвідський Б. - Популярна і народна культура: що є в них спільного і розбіжного (2010)
Климаш Р. - Сучасні прояви традиційної культури слов’ян у Північній Америці, Медвідський Б. (2010)
Балан Я. - "Присвячується Канаді”: унікальний внесок Михайла Ґовди в літературну історію провінції Альберта (2010)
Джоел Ґоа Д. - Три міські парафії: вивчення священних місць (2010)
Климаш Р. - Погляди радянських учених на американський фольклор і фольклористику (1950-1974) (2010)
Белая М. Н. - Разработка процедуры оценивания уровня качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Цветков В.Н. (2013)
Каплина О.В. - Проблемы обеспечения конкурентоспособного качества экспортной продукции (на примере предприятий Ярославской области) (2013)
Плахтій Ю.Р. - Шляхи підвищення ступеня задоволення споживачів та мінімізація ризиків, Байцар Р.І. (2013)
Пономарёва М.В. - Экспертиза услуг авиационных компаний по облуживанию самолетов, на примере международного аэропорта "Харьков" (2013)
Рябчиков Н.Л. - Повышение качества швейных изделий путем усовершенствования объективности контроля, Мокшина О.В., Дейнека И.Г. (2013)
Ткальникова Д.М. - Оптимальные параметры максимального обобщенного качества изготовления тротуарных блоков, Созонов Ю. И. (2013)
Біла М.М. - Аналіз та розробка схеми сертифікації науково-педагогічних працівників (2013)
Корсунов А.Р. - Система управління якістю в медичному телекомунікаційному комплексі програмованого електромагнітного впливу на біооб’єкт (2013)
Моргунов В.В. - О возможности совместного применения электронно-лучевого и фотокаталитического методов очистки дымовых газов, Шкилько А.М. (2013)
Москаленко М.В. - Проблеми проведення калібрування за міжнародними вимогами, Перевознік П.О. (2013)
Ручка І.О. - Використання сучасних 3D–сканерів для підвищення рівня якості вимірювань (2013)
Повгородний В.О. - Неразрушающий контроль – современная область приложения обратных задач (2013)
Добряк В.С. - Оценка качества высшего образования в Украине, Мазорчук М.С., Бакуменко Н.С. (2013)
Рябчикова О.В. - Уроки-занурення з геометрії з використанням нових комп’ютерних технологій (2013)
Артюх С.М. - Удосконалення механізму розробки інструкцій з охорони праці в умовах вищого навчального закладу, Вербицький А.О. (2013)
Кіпоренко Г.С. - Удосконалення організаційних принципів управління охороною праці у вищих навчальних закладах, Смирнитська М.Б., Півень О.О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Павлюк С. - Острiвцi українського життя на пiвденноамериканському континентi (2010)
Кирчiв Р. - Дорога в науку (2010)
Макарчук С. - Вiд України до Аргентини – пошуки дослiдницi (2010)
Виноградська Г. - "Промов до мене, щоб я тебе побачив”: конференцiї з Оксаною Сапеляк (2010)
Горинь В. - Коли ми ще у джинсах не ходили (2010)
Плетенчук Н. - "Це мандрування духу...” (2010)
Рибчинська Н. - Крок до вiдновлення iсторичної справедливостi (2010)
Сапеляк О. - Причинки до iсторiї створення українського згромадження салезiян вiзантiйського обряду (2010)
Балагутрак М. - Формування основ етнопсихологiчної науки в українському народознавствi XIX ст. (2010)
Тарасюк I. - Народнорелiгiйнi основи традицiї української гостинностi: на матерiалi паремiй (2010)
Дякiв В. - Суспiльно-полiтичнi передумови особливих форм народної релiгiйностi в пiдрадянськiй Українi 1930-их рр (2010)
Горошко Л. - "Вогню чорт боїться, а в водi селиться” (Традицiйнi уявлення українцiв про воду як локус мiфологiчних iстот) (2010)
Тарас Я. - Архiтектурно-етнографiчне картографування об’єктiв сакральної дерев’яної архiтектури як основа iсторико-етнографiчного районування та адмiнiстративно-територiального устрою України (2010)
Бiлоус В. - Етнографiчна та нацiонально-освiтня дiяльнiсть М.Гулака та В.Навроцького на Закавказзi (2010)
Дрогобицька О. - Побут iнтелiгенцiї Захiдної України в умовах радянського полiтичного режиму (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2010)
Мовна У. - Продукти бджiльництва в родинно-обрядовiй практицi українцiв Черкащини (2010)
Гузiй Р. - Горошко Л. Родильнi звичаї та обряди на Cтаросамбiрщинi (за матерiалами польових дослiджень) (2010)
Гвоздевич С. - Пологи та ритуальнi дiї баби-повитухи при народженнi дитини в українцiв Молдови (2010)
Серебрякова О. - Етнолокальнi варiанти деяких календарних ворожiнь (мантичнi дiї з дровами в зимовiй обрядовостi українцiв) (2010)
Кiсь О. - Голодомор 1932-33 рр. крiзь призму жiночого досвiду (2010)
Бабiй Н. - Вiдображення фiлософiї бароко в мiстобудiвельних принципах Станiславова (2010)
Дунець О. - Символiка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрiвках (2010)
Файник Т. - Питання свiтоглядних засад народного будiвництва в дослiдженнях П.Чубинського (2010)
Нечай I. - Мiри довжини, пов’язанi з рукою та її рухами в традицiйному побутi українцiв (2010)
Нємєц В. - Обрядовiсть пiслявесiльного циклу на Волинi: спiввiдношення традицiй та iновацiй (друга пол. ХIХ – ХХ ст.) (2010)
Ситник К. - Свiтогляди сучасного суспiльства: iнвайронменталiзм, бiоцентризм, соцiальний натуралiзм, трансгуманiзм (2010)
Богдан С. - Комунiкативна ситуацiя гостювання: стереотипи мовної поведiнки волинян i полiщукiв (2010)
Дмитрук I. - Мiфологiчнi уявлення гуцулiв в етнографiчних дослiдженнях кiн. ХIХ-ХХ ст (2010)
Глушко М. - Етнологiя: дефiнiцiї i предмет студiй в НТШ (кiн. XIX – 30-тi рр. ХХ ст.) (2010)
Грицюк Р. - Вiд доньки до професiоналки. Про безпосереднє спостереження в антропологiї на прикладi дослiджень у мiстi Мехiко (2010)
Iвашкiв Г. - Петро Лiнинський: сторiнки бiографiї, збирацької роботи i творчостi (до 90-лiття вiд дня народження) (2010)
Коцан В. - Iноетнiчнi запозичення та їх впливи на формування народного одягу долинян Mараморощини (кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.) (2010)
Худаш М. - Iз моїх спогадiв про доктора фiлологiчних наук, професора Г.Ф.Шила (до 100-рiччя з дня народження) (2010)
Яцiв Р. Молинь В.Д. - Микола Тимкiв (присвята 100-лiтньому ювiлею майстра).– Косiв: Писаний Камiнь, 2009.– 28 с.: iл., Молинь I.Р. (2010)
Корнєв А. - Семiотичнi коди у нацiональному пiсенному фольклорi в контекстi культурологiчного дослiдження: доба Хмельницького (2010)
Рибалко С. - Iнша Японiя: традицiйний костюм на архiпелазi Iдзу (ошима, хачiджоджима, нiiджима) (2010)
Терещенко Н. - Творчий доробок майстрiв народного мистецтва в контекстi вiдродження осередкiв народних промислiв Богуславщини (2010)
Тарас В. - Методика i методи дослiдження монастирських садiв Галичини (2010)
Зюбровський А. - Традицiйна основа випiкання хлiба на Рiвненщинi (за матерiалами польових дослiджень Гощанського та Острозького р-нiв Рiвненської обл. у липнi 2009 р.) (2010)
Макарчук С. - До 70-рiччя Оксани Омелянiвни Франко (2010)
Сявавко Є. - До ювiлею подруги (2010)
Беценко Т. - Українська фольклористика в лексикографiчнiй iнтерпретацiї (2010)
Костючок П. - Буковинська етнографiчна зона у новому науковому висвiтленнi (2010)
Кирчiв Р. - Чистi джерела патрiотизму (2010)
Титул, зміст (2012)
Петров Ю. Є. - Підсумки роботи галузі птахівництва у 2011 році (2012)
Кавтарашвили А. Ш. - Эффективность светодиодного локального освещения при производстве инкубационных и пищевых яиц кур, Новоторов Е. Н., Гладин Д. М. (2012)
Задорожній А. А. - Тенденції розвитку племінного птахівництва, Туринський В. М. (2012)
Бульченко І. О. - Полімелія сільськогосподарської птиці (2012)
"ІнтерАГРО 2012” та "Agro (2012)
Осадча Ю. В. - Аномалії розвитку ембріонів страусів (2012)
Отченашко В. В. - Оптимізація вітамінного живлення молодняку перепелів (2012)
Засєкін Д. А. - Вплив різних концентрацій колоїдного срібла на мікробіоценоз кишечника перепелів породи фараон, Шуляк С. В., Кучерук М. Д. (2012)
Гусак С. В. - Гігієнічна оцінка преміксу на основі хелатних сполук мікроелементів та бета-каротину біотехнологічного синтезу , Шевченко Л. В. (2012)
Бояківська І. О. - Психологічні детермінанти особистісного самовизначення обдарованих підлітків (2013)
Васюк К. М. - Особливості переживання емоцій на різних етапах аналізу неправдивої інформації (2013)
Гагіна Н. В. - Формування навичок конструктивної міжособистісної взаємодії майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Гандзілевська Г. Б. - Розвиток самоцінності особистості , що переживає кризу середини життя, засобами психодрами, Левандовська М. Б. (2013)
Грищук М. М. - Особливості дослідження феномену криз роpвитку людини в контексті надання психологічної допомоги (системний погляд) (2013)
Дем'янчук Ю. І. - Систематичне застосування ділової гри як невід'ємного компонента іноземної мови (2013)
Демчук О. О. - Проектний метод навчання майбутніх практичних психологів (2013)
Димченко С. С. - Психологічні особливості підготовки учасників ансамблю ударних інструментів до концертного виступу (2013)
Камінська О. В. - Інтернет-залежність як актуальна проблема сьогодення (2013)
Квашук О. В. - Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глинотерапії (2013)
Кікінежді О. М. - Гендерна ідентичність особистості: когнітивна парадигма (2013)
Клак І. Є. - Психолого-педагогічні та лінгвістичні чинники впливу на формування професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів (2013)
Ковальчук І. В. - Становлення мовної особистості: мовленнєва та культурно адаптація (2013)
Кожедуб Л. Г. - Результати анкетування студентів українських мовних вищих навчальних закладів з питань іншомовного читання (2013)
Король Л. Д. - Емпіричне вивчення особливостей формування у молоді міжнаціональної толерантності (2013)
Костолович М. І. - Організаційно-педагогічні засади краєзнавчої діяльності учнів в загальноосвітній школі (2013)
Кудикіна Н. В. - Дефінітивний аналіз поняття "інтерактивний" у дослідженні проблеми інтерактивних форм і методів навчання української мови учнів початкових класів у школах із національної мовою викладання (2013)
Кулеша Н. П. - Проблеми адаптації та дезадаптації студентів-сиріт до умов навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Курилас Н. В. - Особистісні деформації: генеза та особливості проявів (2013)
Легка І. П. - Місце народно-сценічного танцю в системі професійної хореографічної підготовки (2013)
Лисиця А. В. - Діагностика обдарованості в галузі природничих наук, Горчак Т. Г. (2013)
Малецька Т. В. - Портфоліо як інструмент творчого саморозвитку особистості в процесі формування хронологічних знань учнів на уроках історії в 5-7 класах (2013)
Матласевич О. В. - Аксіопсихологічні ідеї у творі Інокентія Гізеля "Мир з Богом людині" (2013)
Мельничук Т. І. - Визначення індикаторів психологічної готовності сім' до усиновлення (2013)
Мицкан Т. С. - Ефективність профілактичної роботи з агресивними дітьми дошкільного віку (2013)
Мрака Н. М. - Роль творчої уяви та інтуїції у літературній діяльності (2013)
Науменко С. О. - Інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів (2013)
Нижник А. Є. - Харчова поведінка молоді як предмет психологічного дослідження (2013)
Пентилюк І. С. - Вихованість учнів основної школи як показник культури спілкування (2013)
Полатайко О. М. - Компоненти художньо-образного мислення майбутнього вчителя мистецьких дисциплін у процесі вербальної педагогічної інтерпретації художніх творів (2013)
Приймак О. П. - Розвиток когнітивних процесів в учнів на уроках математики у початковій школі (2013)
Прокопенко А. В. - Психологічна готовність до материнства як психогігієнічна умова усвідомленої вагітності (2013)
Ревінкель О. О. - Нормативно-правові підстави здійснення релігійної освіти в нових федеральних землях ФРН (2013)
Рудюк О. В. - Елементи структурної організації смислової сфери особистості (2013)
Савенкова І. І. - "Хронопсихологічний портрет" хворих на уронефрологічні захворювання (2013)
Сверлюк Я. В. - Педагогічний феномен професійної компетентності диригента оркестрового колективу (2013)
Скалич Л. Й. - Традиційні та нетрадиційні принципи навчання у їх взаємозв'язку (2013)
Столяр З. В. - Комунікація як основний тип міжособистісної взаємодії (2013)
Тимощук О. В. - Особистісне самоствердження - основа підготовки дітей-сиріт до самостійного життя (2013)
Хоменко В. Г. - Розробка дидактичних засобів навчання проектування баз на основі інтеракційних зв'язків, Коржова М. М. (2013)
Швидків Г. Р. - Сучасні методи та форми розвитку співака в процесі проведення занять з постановки голосу (2013)
Шевчук І. В. - Виховний аспект соціалізації особистості студента вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Шевякова Н. Л. - Експериментальне дослідження структури емоційно-вольової регуляції в перехідний період від підліткового до юнацького віку (2013)
Шерстюк Л. - Вплив емоцій на образну зорову уяву (2013)
Ширяєва Т. М. - Наративна психологія: теорія та практика (2013)
Шугай М. А. - Страх життя та ціннісно-смислові аспекти психології здоров'я молоді (2013)
Щур Н. М. - Професійне навчання педагогів у США (2013)
Юр'єва О. Ю. - Підготовка бакалаврів гуманітарних наук із жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади (2013)
Яцюк А. О. - Механізми прояву та функції креативності особистості (2013)
Laguna-Raszkiewicz K. - Wieloetniczne srodowisko szkol powszechnych w Bialymstoku na tle zalozen programowych II RP (2013)
Litwinska K. - Jedynaczki i w swietle badan psychologicznych (2013)
Raszkiewicz H. - A Report on the State of Semiotics From a Psychologist's Point of view (2013)
Відомості про авторів (2013)
Астраханцев Д. Б. - Математическое моделирование распределения электромагнитного поля вблизи рельсовой нити, Гаврилюк В. И., Завгородний А. В. (2005)
Завгородний А. В. - Методические аспекты определения уровней опасного и мешающего влияния подвижного состава на работу рельсовых цепей, Гаврилюк В. И., Сыченко В. Г. (2005)
Сердюк Т. Н. - Экспериментальное исследование помех в рельсовых цепях, Гаврилюк В. И. (2005)
Сердюк Т. Н. - Определение параметров рельсовой цепи при проведении измерений с вагона-лаборатории, Гаврилюк В. И. (2005)
Сыченко В. Г. - Программное регулирование напряжения на шинах тяговой подстанции, Бадер М. П., Гаврилюк В. И. (2005)
Тимошкин А. И. - Методы оперативного аппаратного контроля цифровых функциональных узлов, Каменский В. В. (2005)
Заяц Ю. Л. - Численная модель вентиляции помещений при аварийных выбросах вредных веществ, Беляева В. В. (2005)
Аулін А. В. - Вторинні структури поверхні тертя контактного проводу, Барановський Д. М., Кузнецов В. Г. (2005)
Висин Н. Г. - Повышение надежности работы системы ступенчатого автоматического пуска на электропоездах ЭР2Р, ЭР2Т и ЕПЛ2Т, Власенко Б. Т., Соколов А. А. (2005)
Гетьман Г. К. - Определение оптимального мощностного ряда тяговых средств для пассажирских перевозок на полигоне тяги, Арпуль С. В., Довгань Е. А. (2005)
Гетьман Г. К. - Модернизация грузового парка электровозов переменного тока ВЛ80Т и ВЛ80С на железных дорогах Украины, Висин Н. Г., Власенко Б. Т., Кийко А. И. (2005)
Мищенко Т. Н. - Математическое моделирование влияния толчков случайной функции напряжения на токоприемнике на переходные электромагнитные процессы в электровозе ДЭ 1 (2005)
Ковтун П. В. - Исследования работоспособности железобетонных плит безбалластного мостового полотна на белорусской железной дороге, Талецкий В. В., Этин Е. М., Этин П. Ю. (2005)
Рибкін В. В. - Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії, Арбузов М. А. (2005)
Рибкін В. В. - Методика визначення допустимих напружень в рейках, Баль О. М. (2005)
Уманов М. І. - Установлення допустимих швидкостей руху поїздів по ділянці колії, відремонтованій із застосуванням сучасних колійних машин, Циганенко В. В., Рейдемейстер А. Г., Халіпова Н. В., Ковальов В. В. (2005)
Башкатов А. М. - Моделирование взаимодействия ж.-д. транспорта и маршрутных региональных средств промышленного узла (2005)
Гарбарук В. В. - Оценка численности учебно-вспомогательного персонала лабораторий по статистическим показателям кафедр, Герасименко П. В., Елизаров С. В., Ходаковский В. А. (2005)
Стрекалов Н. Н. - Аппроксимация переходной функции (2005)
Лісневський Р. В. - Модель підтримки проектних рішень при проектуванні склопакетів на основі "індивідуальних даних замовника" (2005)
Крамар І. Є. - Структурний аналіз показників якості будівельно-відновлювальної техніки Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України, Яковлєв С. О., Ситик В. В. (2005)
Торопов Б. І. - Розвиток наукових уявлень щодо розміщення сортувальних станцій на мережі залізниць (2005)
Висин Н. Г. - Повышение эффективности схемы защиты тяговых двигателей от внешних и внутренних коротких замыканий при рекуперативном торможении на электровозах ДЭ1, Власенко Б. Т., Кийко А. И., Егоров А. А. (2005)
Петрович Л. В. - Використання граф-моделей у задачах діагностування несправностей в колах управління електровоза ЧС7, Голік С. М. (2005)
Klapita V. - Using of smart dust in transport services, Bukova B., Bartošova V. (2005)
Вакуленко И. А. - Факторы, влияющие на надежность и долговечность железнодорожных колес, Рейдемейстер Г. В., Перков О. Н. (2005)
Артьомов В. Є. - Застосування комбінаційних епюр при визначенні екстремальних факторів у конструкціях мостів (2005)
Банников Д. О. - Снижение площади коррозионного износа стальных емкостных конструкций (2005)
Белявский Ю. В. - Повышение надежности водопропускных металлических и железобетонных труб, Мишутин А. В. (2005)
Борщевский С. В. - Лабораторные исследования изменения прочностных характеристик бетона для транспортного и подземного строительства в зависимости от хранения заполнителей (2005)
Бокарев С. А. - Совершенствование системы надзора за искусственными сооружениями на железных дорогах, Яшнов А. Н., Прибытков С. С., Слюсарь А. В. (2005)
Волкова В. Е. - Аналитическое исследование колебаний вант при кинематическом возмущении, Мисюра Е. А. (2005)
Гончаренко А. А. - Оптимизация состава теплоизоляционного материала "Heatisol-2" на основе стеклобоя и отходов промышленности (2005)
Железняк Г. С. - Исследование собственных колебаний квазирегулярной трехпролетной балки, Солдатов К. И. (2005)
Ищенко В. А. - Расчет температурных полей при вулканизации эластомерных изделий, Шаптала М. В. (2005)
Коновал В. Н. - Влияние агрессивных сред на долговечность железобетонных труб (2005)
Нетеса Н. И. - Эффективность современных суперпластификаторов в низкопрочных бетонах (2005)
Никифоров А. П. - Реологические свойства цементных композиций с комплексными модификаторами, Матенчук Н. А., Пушкаренко О. А., Горидько Д. О. (2005)
Пшінько О. М. - Динамічна інтерпретація системи навантаження "вагон-колія-земполотно" в розрахунках транспортних відкосів методом скінченних елементів, Мямлін С. В., Петренко В. Д., Цепак С. В. (2005)
Радкевич А. В. - Системотехнічне формулювання задачі відновлення об'єктів у встановлені терміни (2005)
Распопов А. С. - Колебания континуальных балок с промежуточными опорами (2005)
Савчинский Б. В. - Вопросы повышения надежности и безопасности металлических пролетных строений железнодорожных мостов (2005)
Краснюк А. В. - Исследование и разработка полимерных составов на основе эпоксидных смол для ремонта и защиты бетонныхи железобетонных сооружений, Корейко А. Л., Харченко Е. С. (2005)
Бараш Ю. С. - Обґрунтування оптимальної моделі управління залізничним транспортом (2005)
Ковтун А. А. - Бизнес-планирование и финансовый SWOT-анализ как способы повышения эффективности экономической деятельности вуза (2005)
Тесленко Т. В. - Деякі аспекти розвитку залізниць Китаю, Чжан Нин (2005)
Полішко Т. В. - Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту (2005)
Савенко А. С. - Экономическая эффективность контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте, Музыкина Г. И., Бех П. В. (2005)
Ляшенко О. М. - Логіка керованості економічної безпеки підприємства (2013)
Безбожний В. Л. - Передумови забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств (2013)
Адонина В. В. - Професійні компетентності та особистісні якості керівника служби безпеки в організації: діагностика та формування (2013)
Лойко В. В. - Оперативна оцінка рівня економічної безпеки за допомогою експертної системи (2013)
Єрмолаєв П. В. - Функціональний профіль економічної безпеки підприємства: методичні та прикладні аспекти (2013)
Россошанская О. В. - Метод оценки экономической безопасности инновационных проектно-ориентированых предприятий с позиции метрики внутренней среды деятельности (2013)
Чаусовский А. М. - Формы предпринимательства и малого бизнеса в рыночной экономике, Артеменко В. А., Родионов А. В. (2013)
Сущенко О. А. - Методологічний базис побудови системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону (2013)
Колосов А. М. - Проектування дисконтних цін товарів на основі оптимізації за парето (2013)
Чеботарьов В. А. - Еволюція наукового знання про державне регулювання трансформаційних перетворень в продовольчій сфері: імперативи подальшого розвитку (2013)
Березін О. В. - Estimation of potential development of oil-food subcomplex of AIC, ОнікієнкоО. В., Родіонова О. Ю. Оцінка розвитку потенціалу олійно-продуктового підкомплексу АПК (2013)
Бистров А. Г. - Особливості організації праці при інноваційній діяльності (2013)
Тесля Ю. Н. - Повышение качества проектов на основе применения интроформационного метода проактивного управления трудовыми ресурсами, Концевич В. В. (2013)
Занора В. О. - Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків, Чернова Л. С., Кузьмінська Ю. М., Данченко О. Б. (2013)
Мирошниченко П. І. - Дослідження чинників впливу на безпеку кадрового потенціалу аграрних підприємств, Манько І. М. (2013)
Квашук В. П. - Формалізація оптимального розподілу ресурсів в проектах офісного управління цивільним захистом, Рак Ю. П. (2013)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Вибір метрики кластеризації для вирішення завдань управління регіональним освітнім простором (2013)
Шаров О. І. - Інтелектуально-організаційні проекти як узагальнення освітніх проектів та підходи до моделювання інтелектуальних ресурсів у них (2013)
Пилипенко А. І. - Статистичне забезпечення підготовки концепції розвитку суб’єктів господарювання (на прикладі ВНЗ), Васильєва А. В. (2013)
Євдокимова А. В. - Застосування трансформованих функцій приналежності для оцінки проектних пропозицій щодо соціально-економічного розвитку громади (2013)
Мохаммад Собхи Кдейр Хавамлех - Туризм как приоритетная отрасль экономики иордании: проектный взгляд на национальную стратегию туризма (2013)
Рач В. А. - "Небезпека/ризик/криза" як тріадна сутність процесів розвитку в сучасній економіці (2013)
Кремень В. Г. - Кремень В. Г. Інноваційнa людина і сучасна освіта (2013)
Сухомлинська О. В. - К. Д. Ушинський на тлі доби (2013)
Носко М. О. - К. Д. Ушинський і розвиток педагогічної науки на Чернігівщині (2013)
Березівська Л. Д. - Антропоцентризм – провідна ідея творчості основоположника наукової вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинського (2013)
Заліський А. А. - Костянтин Ушинський і проблеми модернізації системи середньої освіти на Чернігівщині (2013)
Доркену А. М. - Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у біобібліографічному висвітленні (2013)
Терлєцький В. В. - Гідно вшануймо "вчителя вчителів", фундатора вітчизняної педагогіки (2013)
Стрілець С. І. - Ґенеза гуманістичних поглядів К. Ушинського (2013)
Антипець О. О. - Розвиток ідей національного виховання дітей К. Д. Ушинського засобами наукової спадщини М. А. Маркевича (2013)
Богдан Т. М. - К. Д. Ушинський про значення природи у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку (2013)
Голубочка І. С. - Педагогічні аспекти соціального розвитку дітей-сиріт у науковому доробку К. Ушинського (2013)
Дерба М. А. - Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського крізь призму сьогодення (2013)
Дорошенко Т. В. - К. Д. Ушинський про виховання естетичних почуттів дитини (2013)
Зайченко І. В. - Про деякі теоретико-методологічні основи педагогіки К. Д. Ушинського (1824 – 1871) (2013)
Зайченко Н. І. - Професійна підготовка соціальних педагогів в Іспанії у 1960-80-х рр. (2013)
Іваненко Л. В. - Розумний простір: основи морального виховання в антропологічній системі К. Д. Ушинського (2013)
Кислий А. О. - Вплив християнської антропології на педагогічну творчість К. Д. Ушинського, Кисла О. Ф. (2013)
Козлакова Г. О. - Розвиток університетського типу навчання в українських і російських навчальних закладах, в яких працював К. Д. Ушинський, Коваленко О. М. (2013)
Лисенко І. В. - Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (перша половина ХІХ століття) (2013)
Марчук С. С. - Засоби фізичного виховання школярів у педагогіці К. Д. Ушинського, Цьось А. В. (2013)
Махоткіна Л. Б. - Ідеї соціального виховання дітей-сиріт у педагогічній спадщині К. Ушинського (2013)
Микаілов Р. П. - Роль педагогічних ідей К. Ушинського в дослідженні азербайджанських народно-педагогічних виховних традицій (2013)
Огієнко Д. П. - Реалізація ідей К. Ушинського про сільськогосподарську працю у початкових школах Чернігівської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Олійник Н. А. - Особливості організації навчання в земських школах Чернігівської губернії (2013)
Пода В. М. - Педагогічні погляди К. Д. Ушинського та В. В. Зеньковського на духовно-моральне виховання особистості (2013)
Проніков О. К. - Використання ідей К. Д. Ушинського в процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних ВНЗ України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Рось Л. М. - Психологічні аспекти спадщини К. Д. Ушинського (2013)
Силко Є. М. - Ідея єдності людини і природи в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (2013)
Стрілецька Н. М. - Теоретичні та методичні аспекти реалізації міжпредметних зв’язків під час навчання математики в школі у педагогічній спадщині М. М. Володкевича (1860–1924) (2013)
Терлецька У. І. - Поширення сільськогосподарських знань за допомогою читань і бесід у Чернігівській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Янченко Т. В. - Витоки наукового розвитку педології: педагогічна антропологія К. Ушинського (2013)
Антипець В. П. - Індивідуально-диференційований підхід у навчанні молодших школярів читати на основі ідей К. Д. Ушинського (2013)
Багінська О. В. - Актуальність антропологічних ідеї К. Д. Ушинського у процесі навчання фізичної культури школярів на сучасному етапі (2013)
Барнич О. В. - Використання креативного потенціалу художньої спадщини К. Д. Ушинського у контексті проблеми розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку (2013)
Власова О. Б. - Музичні розваги в ДНЗ як передумова організації музично-дозвіллєвої діяльності з учнями початкової школи (2013)
Галаманжук Л. Л. - Характеристика чинників, що визначають стимульований розвиток моторної функції дітей у дошкільний період (2013)
Городнича Л. В. - Лінгвістична казка як методичний прийом формування іншомовних фонетичних навичок молодших школярів (2013)
Іщенко Г. В. - Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського у процесі навчання математики загальноосвітньої школиі (2013)
Коваленко А. О. - Професійна орієнтація учнів у контексті ідей К. Д. Ушинського (2013)
Листопад О. А. - Аксіологічний і культурологічний підхід до процесу становлення творчої особистості в освіті (2013)
Ляшко Н. О. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови (4 клас), Райська Л. Г. (2013)
Мірошник І. В. - Основні ідеї К. Д. Ушинського щодо навчання молодших школярів іноземної мови (2013)
Пінчук М. В. - Підготовка учителів до роботи з важковиховуваними учнями у контексті ідей К. Д. Ушинського (2013)
Рибалко Л. М. - Навчання природничих дисциплін на засадах еколого-еволюційного підходу в контексті ідей К. Д. Ушинського (2013)
Сеніна В. К. - Словникова робота в аспекті розвитку мовлення молодших школярів, Горовенко В. М. (2013)
Турчин Т. М. - Форма музичного навчання за різновидами музичної діяльності молодших школярів (2013)
Якуш О. А. - Загострення проблеми мотивації до занять фізичною культурою дітей дошкільного віку за нинішніх умов, Огієнко М. М., Огієнко П. М. (2013)
Янко Н. О. - Методи і прийоми формування стилістичних умінь в учнів 3-4 класів (2013)
Артюх М. С. - Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільського району (2013)
Биконя О. П. - Особливості навчання студентів ділової англомовної презентації з використанням ІКТ (2013)
Бичек О. А. - Синтетичні види мистецтва в системі підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності (2013)
Вдовенко І. С. - Використання інформаційних технологій майбутніми учителями професійного навчання у процесі активізації самостійної пізнавальної діяльності (2013)
Вторнікова Ю. С. - Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Гаєвець Я. С. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у навчанні молодших школярів розв'язувати сюжетні математичні задачі (2013)
Гаркуша С. В. - Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності (2013)
Грисюк О. М. - Професійна компетентність сучасного педагога в світлі ідей К. Д. Ушинського (2013)
Грищенко С. В. - Система вищої освіти Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Дяченко О. Д. - Формування мовної культури студентів університетів Великої Британії (2013)
Жлудько В. М. - Ігродизайн у практиці студентів на заняттях з курсів: "Трудове навчання з практикумом", "Образотворче мистецтво з методикою навчання" (2013)
Калініна І. П. - Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога-вихователя ДНЗ, Мамчич О. Б. (2013)
Капітова Т. С. - Особливості лінгвопідготовки майбутніх учителів-мовників в університетах США (2013)
Кміть О. В. - Зміст інформаційної компетентності вчителя англійської мови початкової школи (2013)
Княжева І. А. - Педагогічна практика як засіб розвитку методичної культури майбутніх викладачів (2013)
Коновальчук М. В. - Фасилітація духовно-творчого розвитку обдарованих студентів факультету початкового навчання (2013)
Кормільцина С. Ю. - Система професійної підготовки менеджерів в університетах Канади (2013)
Кошель А. П. - Здоров’язбережувальна діяльність майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки (2013)
Кошель В. М. - До проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів з організації фізичного виховання дітей дошкільного віку (2013)
Кужельний А. В. - Принципи організації самостійної роботи майбутніх вчителів технологій (2013)
Лисенко Л. Л. - Пріоритетні напрямки в підготовці майбутніх учителів фізичної культури в світлі ідей К. Д. Ушинського (2013)
Максак І. В. - "Blended learning" як інноваційний підхід у формуванні професійної компетентності вчителя англійської мови початкової школи (2013)
Мардарова І. К. - Підготовка студентів до використання комп’ютерних ігор у роботі з дітьми дошкільного віку (2013)
Мороз Л. М. - Методи оцінювання та вимірювання креативності майбутніх учителів іноземних мов (2013)
Носовець Н. М. - Проблеми підготовки вчителя в працях К. Д. Ушинського (2013)
Пеньковець Д. В. - Етапи формування професійної майстерності у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Пермінова В. А. - Аналіз сучасного стану підготовки бакалаврів права у контексті залучення до творчої діяльності (2013)
Радченко М. В. - Формування творчої особистості майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційно-освітнього середовища (2013)
Растопчина О. М. - Діагностування рівнів якості і розвитку знань учнів та студентів як задача сучасної педагогіки (2013)
Ребенок В. М. - Процес активізації пізнавальної діяльності під час формування готовності майбутнього вчителя професійної підготовки (2013)
Руденченко А. А. - Методологічні основи навчання етнодизайну у вищих мистецьких навчальних закладах (2013)
Самойленко П. В. - Програмно-цільовий підхід в управлінні якістю професійно-методичної підготовки майбутніх учителів хімії в педагогічному університеті (2013)
Скворцова С. О. - Нормативна складова методичної компетентності майбутнього вчителя в галузі викладання математики (2013)
Солдатенко О. І. - Розвиток музичних здібностей учнів шкіл естетичного виховання за допомогою комп’ютерних програм (2013)
Стеченко Т. О. - Поняття "інформаційна культура" майбутніх учителів іноземної мови в педагогічному контексті (2013)
Сяська І. О. - Теоретико-методичні аспекти екологічної освіти і виховання студентів педагогічних вузів (2013)
Передмова (2013)
Денисик Г. І. - До проблеми розбудови національної екомережі (2013)
Костріков С. В. - ГІС-інтерфейс розподіленого гідрологічного моделювання (2013)
Куценко М. В. - Комп’ютерна технологія комплексної оптимізації розміщення виноградників на ускладненому рельєфі (2013)
Лико Д. В. - Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне, Каськів М. В. (2013)
Маца К. А. - Роль самосохранения в организации неорганических, органических и социальных систем (2013)
Пересадько В. А. - Картографування екологічного стану атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод Харківської області (2013)
Петлін В. М. - Сучасні напрямки розвитку природничої географії (2013)
Рудько Г. И. - Биогеологическая история земли. Сценарии техногена, Бала А. Р. (2013)
Сафранов Т. А. - Неоэкологическая составляющая высшего экологического образования в Украине, Некос А. Н. (2013)
Черваньов І. Г. - Нематеріальне природокористування – ресурс розвитку інформаційного суспільства і об’єкт конструктивної географії, Боков В. О., Карасьов О. О. (2013)
Приходько В. Ю. - Комплексные экологические показатели городских систем (2013)
Кравченко О. К. - Проблеми класифікації малих міст Харківської області (2013)
Максименко Н. В. - ГІС-моделювання агроландшафтів для потреб ландшафтного планування, Михайлова К. Ю. (2013)
Холопцев А. В. - Географическое положение акваторий Тихого океана как фактор значимости влияния изменений их поверхностных температур на состояние озоносферы (2013)
Холопцев А. В. - Сезонные изменения расположения сегментов земной атмосферы, где межгодовые изменения ОСО значимо связаны с вариациями поверхностных температур в заливе Аляска, Ларченко И. А. (2013)
Лисняк А. А. - Комплексная оценка состояния эродированных почв Харьковщины на примере противоэрозионного объекта "Митришин овраг" (2013)
Кепеняк Н. М. - Гідрологічна мережа національного природного парку "Сколівські Бескиди" та її використання в рекреації (2013)
Волков А. И. - Анализ пространственного распределения загрязнения атмосферного бассейна г. Одессы (с использовнием ГИС), Попик О. В. (2013)
Чемерис І. А. - Фітомоніторинг викидів автотранспорту в умовах міського середовища, Загоруйко Н. В., Конякін С. М. (2013)
Яцентюк Ю. В. - Водогосподарські антропогенні парагенетичні ландшафтні системи (2013)
Гоголь О. М. - Аналіз програми розвитку рибного господарства Харківської області на 2013 – 2017 роки (2013)
Гайдук К. В. - Еколого-токсикологічна оцінка стану водних об’єктів Красноградського району (2013)
Гаврюшова О. Є. - Екологічні аспекти трансформації міських грунтів під штучними покриттями (2013)
Гарбуз А. Г. - Вплив органічних добрив на розвиток томатів і поведінку металів у ґрунті в межах лісостепової зони України (2013)
Грядущий Б. А. - Основные принципы и резервы энергосбережения на угольных шахтах отрасли, Чехлатый Н. А., Лобода В. В. (2012-2013)
Коваль А. Н. - Проблемы эксплуатации магистрального конвейерного транспорта на угольных шахтах Украины, Бутт Ю. Ф. (2012-2013)
Чехлатый Н. А. - Основные факторы, влияющие на эффективность эксплуатации шахтных стационарных установок (2012-2013)
Пристром В. А. - О долговечности подвесных устройств типа УПБ шахтных подъемных сосудов многоканатного подъема, Коваль А. Н., Соломенцев К. А., Трибухин В. А., Вишневский В. М., Яшаров А. М., Серокуров И. А., Фаслер А. В. (2012-2013)
Дворников В. И. - Закономерности формирования усилий в канатах многоканатной подъемной установки при жестком присоединении канатов к сосудам, Трибухин А. В. (2012-2013)
Трибухин В. А. - Причины возникновения вибраций элементов многоканатной подъемной установки башенного расположения и пути их устранения, Мельничук А. С., Демченко А. В., Гончаров П. Н. (2012-2013)
Григорьев А. А. - Проблемы нормирования параметров процесса предохранительного торможения шахтных подъемных машин с многомодульным дисковым тормозом (2012-2013)
Дворников В. И. - Направляющие устройства в схемах контактирования гибких проводников с подъемными сосудами в вертикальных стволах шахт, Федяев Д. И. (2012-2013)
Дворников В. И. - Существующие конструкции роликовых направляющих устройств в схемах контактирования гибких проводников с подъемными сосудами в вертикальных стволах шахт, Федяев Д. И. (2012-2013)
Трибухин А. В. - Совершенствование методов и средств контроля и регулировки распределения нагрузки между канатами многоканатных подъемных установок (2012-2013)
Заболотный К. С. - Математическая модель намотки каната на барабан шахтной подъемной машины, Жупиев А. Л., Рутковский М. А. (2012-2013)
Кац А. Ш. - Анализ причины обрыва головного каната наклонной подъемной установки, Митюхин О. Н., Пасюта М. А. (2012-2013)
Чехлатый Н. А. - Методы контроля зависания сосуда шахтной подъемной установки, Грицаенко А. Ю., Мялковский В. И., Чехлатый А. Н. (2012-2013)
Василькевич В. И. - Усовершенствование конструкции коробчатого проводника для подъемного сосуда вертикальных шахтных стволов, Стрельченко А. А., Жалилов А. Ш. (2012-2013)
Алиев Н. А. - Проблемные вопросы повышения надежности погружных средств откачки ликвидируемых шахт Украины (2012-2013)
Алиев Н. А. - Исследование теплопроизводительности и работоспособности термогенерирующих установок на основе многоступенчатых динамических турбомашин (2012-2013)
Антонов Э. И. - Расчет режимов работы зумпфовой насосно-гидроэлеваторной установки с двухступенчатым водоструйным аппаратом, Грядущий К. В. (2012-2013)
Блюсс Б. А. - Электрокинетические явления при фильтрации жидкости в горных породах, Никифорова Н. А., Витушко О. В. (2012-2013)
Киричко С. Н. - Методическое обеспечение расчетов параметров и режимов работы гидротранспортных комплексов, перекачивающих высококонцентрированные угольные суспензии, Семененко Е. В., Татарко Л. Г. (2012-2013)
Русанов А. В. - Численное исследование агрегата микроГЭС, работающего при напорах до 10 м, Дедков В. Н., Немченко К. Е., Косьянов Д. Ю., Городецкий Ю. В. (2012-2013)
Стешенко В. А. - Результаты теоретических и экспериментальных исследований по повышению экономичности радиальных вентиляторов (2012-2013)
Стешенко В. А. - Определение предельных значений экономичности радиальных вентиляторов в зависимости от формы профильных лопаток рабочих колес (2012-2013)
Бабарыка Д. В. - Методы аэродинамических расчетов высокоэкономичных радиальных вентиляторов (2012-2013)
Соколенко Е. Ю. - Исследование аэродинамических характеристик шахтных радиальных вентиляторов (2012-2013)
Верещагин В. П. - К оценке эффективности действующих шахтных вентиляторных установок главного проветривания при их энергетическом обследовании, Верещагина Е. В. (2012-2013)
Клименков А. В. - Расчет статических нагрузок анкерных болтов подшипниковых опор роторов шахтных радиальных вентиляторов главного проветривания (2012-2013)
Бугаёв А. В. - Способ повышения энергоэффективности шахтного радиального вентиляторного агрегата главного проветривания (2012-2013)
Мерзликин В. А. - Вентиляторы нового поколения НПК "Горные машины", Малякин Е. М., Соколенко Е. Ю. (2012-2013)
Грядущая В. В. - Определение возможных последствий отказов шахтных вентиляторов (2012-2013)
Стешенко В. А. - Моделирование влияния на экономичность работы радиальных вентиляторов ширины профильных загнутых назад лопаток рабочих колес, Бабарыка Д. В. (2012-2013)
Волошин А. И. - Уравнение энергетического баланса для зоны смешивания аэросмеси в кольцевом эжекторе трубопроводной пневмотранспортной установки, Пономаренко С. Н. (2012-2013)
Самуся В. И. - Исследование оптимальных режимов теплонасосной системы охлаждения воздушных турбокомпрессоров, Оксень Ю. И., Радюк М. В. (2012-2013)
Лобода В. В. - Обґрунтування необхідності створення підземних модульних азотно-компресорних станцій (ПАКС) для глибоких шахт (2012-2013)
Лобода В. В. - Особенности создания подземных азотно-компрессорных станций на угольных шахтах, Соловьев А. В., Манец Н. В. (2012-2013)
Лобода В. В. - Улучшение экологичности шахтных передвижных винтовых компрессорных установок, Манец Н. В. (2012-2013)
Войцеховская Е. Ю. - Оценка породных отвалов угольных предприятий Донецкого бассейна как комплексной нагрузки на окружающую природную среду и пути ее снижения, Жуков Д. С., Падалка Р. Н., Чередникова А. В. (2012-2013)
Медведева О. А. - Классификация технологий добычи полезных ископаемых для условий разработки техногенных угольных месторождений (2012-2013)
Турупалов В. В. - Информационная система обеспечения безопасности горнодобывающих предприятий (2012-2013)
Шабаев О. Е. - Научные основы создания проходческих комбайнов как мехатронных систем (2012-2013)
Шабаев О. Е. - Математическая модель процесса комбайновой проходки выработки (2012-2013)
Лясковец Т. Н. - Снижение электропотребления очистными и проходческими забоями, Панова Т. И. (2012-2013)
Денисова А. В. - Впровадження міжпредметних зв’язків як засіб підвищення професійної компетентності фахівців технічного профілю, Дурова Т. В., Оксимець С. В. (2012-2013)
Содержание (2013)
Шестопалов В. М. - Жизнь — производная Космоса, Земли и океана, Макаренко А. Н. (2013)
Тяпкин К. Ф. - Общность и отличие закономерностей формирования орогенных структур в пределах океанов и континентов (2013)
Гордиенко В. В. - PT-условия в мантийных магматических очагах под Тихим океаном, Гордиенко Л. Я. (2013)
Федорончук Н. А. - Литолого-фациальные и минералогические предпосылки накопления тонкого золота в новоэвксинских отложениях Днепровского желоба (северо-западный шельф Черного моря), Сучков И. А., Мудров И. А., Гончарова И. А. (2013)
Коников Е. Г. - Геологическая история Тилигульского лимана в позднем плейстоцене-голоцене (2013)
Ломакин И. Э. - Морфолитогенез на подводных горах Мирового океана, Иванов В. Е. (2013)
Мацуй В. М. - Морской этап фоссилизации смоляных выделений хвойных на пути превращения в янтарь-сукцинит (2013)
Евсюков Е. Д. - Рельеф дна Голубой бухты (северо-восток Черного моря) после катастрофического наводнения в долине речки Ашамба, Руднев В. И., Куклев С. Б. (2013)
80 лет со дня рождения В.Х. Геворкьяна (2013)
Памяти Евгения Ивановича Паталахи (к 80-летию со дня рождения) (2013)
Титул, зміст (2013)
Росінська Г. П. - Моделювання перетворювача частоти в програмі OrCAD, Пономаренко С. С. (2013)
Дроменко В. Б. - Оцінювання похибки приготування нормованих за значенням концентрацій розчинів порівняння, Полонський В. А. (2013)
Попова Л. С. - Тест, как форма контроля знаний студента, Харитонова М. А. (2013)
Данилкович А. Г. - Роль ксантанакриламіду при формуванні споживних властивостей шкіряного матеріалу, Цеменко Г. В. (2013)
Касьян Е. Є. - Фізико-хімічні та фізико-механічні властивості структурно зафарбованих поліуретанів, Малінецька А. В. (2013)
Майстренко Л. А. - Дослідження процесу хромового дублення із застосуванням полімерного матеріалу – похідної малеїнової кислоти, Андреєва О. А., Коляда М. К. (2013)
Малінецька А. В. - Дослідження процесу фарбування хутра кислотними барвниками, Касьян Е. Є. (2013)
Мокроусова О. Р. - Сучасні аспекти післядубильних процесів виробництва шкіри, Качан Р. В., Козарь О. П. (2013)
Охмат О. А. - Вивчення кінетики хромового дублення в середовищі органічних розчинників різної природи (2013)
Саблій Л. А. - Очищення стічних вод шкіряних заводів (2013)
Смачило О. В. - Матеріалознавчі характеристики одягових шкір після обробки в органічних розчинниках (2013)
Шаль І. С. - Вплив магнітного поля на покривну плівку, Горбачов А. А. (2013)
Ошейко В. О. - Перспективи збереження теплової енергії в системі гарячого водопостачання міста, Ошейко О. В. (2013)
Федоренко О. О. - Проблематика енергозбереження при створенні нормативних параметрів мікроклімату робочої зони приміщень підприємств, Мартиненко О. В. (2013)
Соловйов В. О. - Допроектний аналіз об’єктів фотовідеодизайну (2013)
Паливода О. М. - Формування економічної стійкості швейних підприємств України на основі кластерних мереж, Прима Ю. І. (2013)
Залізко І. Ю. - Передумови формування стратегії розвитку ІТ-підприємства, Кудлай В. С. (2013)
Теміндарова Ю. А. - Вплив експертного оцінювання на якість надання побутових послуг, Шепель О. В. (2013)
Дзяк Л. А. - Брахітерапія в лікуванні пухлин головного мозку, Зорін М. О., Сірко А. Г., Кирпа І. Ю. (2010)
Дудукіна С. О. - S100В як маркер пошкодження головного мозку, Кобеляцький Ю. Ю. (2010)
Васильева И. Г. - Дегенерация межпозвонковых дисков и методы ее биологической коррекции, Хижняк М. В., Шуба И. Н., Гафийчук Ю. Г. (2010)
Цимбалюк В. І. - Патоморфологічні характеристики моделі дозованого травматичного пошкодження півкулі мозочка в експерименті, Семенова В. М., Сенчик Ю. Ю., Медведєв В. В. (2010)
Мінов С. В. - Особливості ранньої поліорганної недостатності при черепно-мозковій травмі (2010)
Данчин А. А. - Эндоскопическая транспонтинная цистерностомия — доступ в цистерну большого мозга как метод лечения окклюзионной гидроцефалии, осложненной многоуровневым спаечным процессом цистерн моста, Полищук Н. Е., Данчин А. Г. (2010)
Сирко А. Г. - Применение навигационной системы Stealth Station® Treon®Plus в хирургии внутричерепных менингиом, Зорин Н. А., Новик Ю. Е., Кирпа И. Ю., Шпонька В. И. (2010)
Розуменко В. Д. - Факторы, определяющие выбор хирургической тактики при глиомах полушарий большого мозга с медианным распространением, Шевелев М. Н. (2010)
Зозуля Ю. П. - Мікротопографічні співвідношення судин і корінців черепних нервів, що спричиняють нейроваскулярно-компресійні синдроми, Трош Р. М., Федірко В. О., Гудков В. В., Оніщенко П. М., Лісяний О. М. (2010)
Сапон М. А. - Аналіз статистичних даних з надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при цереброваскулярних захворюваннях в Україні, Никифорова А. М., Читаєва Г. Є., Кириченко В. М. (2010)
Зозуля Ю. А. - Концепция развития детской нейрохирургии в Украине на 2010–2015 гг. , Орлов Ю. А. (2010)
Гридіна Н. Я. - Експериментальна модель аутотрансплантації клітин кісткового мозку при локальній механічній травмі головного мозку, Серкіз О. В., Золотоверх О. М., Нахаба О. О., Величко О. М., Веселова О. І. (2010)
Вере Михайловне Семеновой — 70 (2010)
Лисяный А. Н. - Опухолевые стволовые клетки злокачественных глиом, Лисяный Н. И. (2010)
Скобська О. Є. - Сучасний стан проблеми переломів скроневої кістки в гострому періоді черепно-мозкової травми: епідеміологія, класифікація, діагностика, клінічні особливості, Малишева Т. А. (2010)
Зорин Н. А. - Передний забрюшинный межтеловой корпородез на нижнепоясничном уровне, Кирпа Ю. И. (2010)
Зорин Н. А. - Использование безрамочной КТ-навигации и локального фибринолиза в хирургии нетравматических внутримозговых кровоизлияний глубинной локализации, Григорук С. П., Сирко А. Г., Гарус Д. В., Плющев И. Е. (2010)
Педаченко Е. Г. - Вирусный гепатит и ВИЧ-инфекция как возможные профессиональные заболевания в нейрохирургии: реалии и пути предотвращения, Дядечко А. А., Болюх А. С. (2010)
Ткачик И. П. - Профессиональный риск инфицирования вирусами гепатита В, С (HВV, HСV) и иммунодефицита человека (HIV) – взгляд микробиолога (2010)
Зозуля Ю. А. - Результаты реконструктивно-восстановительных операций по поводу местно распространенных внемозговых опухолей лицевого и мозгового черепа, Высоцкий Н. С., Кваша М. С., Кондратюк В. В., Самбор В. К. (2010)
Зозуля Ю. А. - Результаты хирургического лечения аномалий развития сосудов головного мозга у детей, Орлов М. Ю. (2010)
Цимбалюк В. І. - Диференційований підхід до вибору методу хірургічного лікування невропатичного больового синдрому у пацієнтів з наслідками травматичного та нетравматичного пошкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2010)
Цымбалюк В. И. - Особенности формирования хронического невропатического болевого синдрома при травматическом повреждении нервов конечностей, Нелепин С. Н., Никифорова А. Н., Сапон Н. А. (2010)
Білошицький В. В. - Вплив ліпосомальної трансфекції в клітини головного мозку гену апо Е3 на дослідницьку поведінку та емоційний стан щурів після експериментальної черепно-мозкової травми, Величко О. М., Гридіна Н. Я., Циба Л. О., Педаченко Є. Г. (2010)
Розуменко В. Д. - Диагностические признаки продолженного роста глиом и их значение в определении хирургической тактики, Мосийчук С. С. (2010)
Икрамов А. И. - Лучевая диагностика травматического повреждения органа зрения, Кариева З. С. (2010)
Этибарлы С. А. - Хирургическое лечение больных по поводу множественных прогрессирующих объемных образований головного мозга различной этиологии, Ахмедов Н. П., Новрузов Е. Г. (2010)
Чепкий Л. П. - Вплив ранніх синдромів системної запальної відповіді та поліорганної недостатності на летальність при черепно-мозковій травмі, Мінов С. В. (2010)
Зозуля Ю. П. - Інституту нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України — 60 років (2010)
Цимбалюк В. І. - Слово про Вчителя. До 90-річчя з дня народження академіка А. П. Ромоданова, Марущенко М. О. (2010)
Зорин Н. А. - Основные тенденции развития стереотаксических технологий в нейроонкологии, Дзяк Л. А., Сирко А. Г., Кирпа И. Ю. (2010)
Цимейко О. А. - Внутримозговые и внутрижелудочковые кровоизлияния при разрыве артериальных аневризм передних отделов артериального круга большого мозга. Клиника, диагностика, лечение, Аббасзаде Э. З., Шахин Н. (2010)
Мойсеєнко Н. М. - Порівняння проявів пошкодження елементів зорового шляху при струсі і забою головного мозку в динаміці гострого періоду (2010)
Салдан З. В. - Деякі закономірності забезпечення вітамінами групи В хворих з гліальними та метастатичними пухлинами головного мозку в доопераційному періоді (2010)
Цимбалюк В. І. - Ультраструктурні зміни елементів зорового аналізатора при травматичному пошкодженні зорового нерва в його інтракраніальному відділі в експерименті, Носов А. Т., Цимбалюк Ю. В., Васлович В. В., Медведєв В. В. (2010)
Слынько Е. И. - Патогенетическая связь межу аномалией Киари и сирингомиелией, Ражаби Мохаммед Камель М. М. (2010)
Слынько Е. И. - Хирургическое лечение спинальных дуральных артериовенозных фистул, Золотоверх А. М. (2010)
Кардаш А. М. - Хирургическое лечение лагофтальма и трофического кератита после удаления неврином преддверно-улиткового нерва больших размеров, Кардаш К. А., Мирошниченко Д. В., Черновская Г. С. (2010)
Розуменко В. Д. - Применение мультимодальной нейронавигации в хирургии опухолей головного мозга, Розуменко А. В. (2010)
Поліщук М. Є. - Спонтанні крововиливи в задню черепну ямку, що супроводжуються оклюзійно-гідроцефальним синдромом, Гончарук О. М., Обливач А. А. (2010)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterococcus faecalis в хірургічних стаціонарах України у 2008 р. , Марієвський В. Ф., Доан С. І. (2010)
Дзяк Л. А. - Наблюдение хордомы, локализованной в области турецкого седла, Зорин Н. А., Сирко А. Г., Кирпа И. Ю., Шпонька В. И. (2010)
Касьянов В. А. - Крымской нейрохирургии — 60 лет, Вербицкая Г. Д., Сёмкин К. В. (2010)
Доктору медицинских наук Инне Александровне Бродской — 90 (2010)
Професору Олегу Олександровичу Лапоногову — 80 (2010)
Ігорю Богдановичу Третяку – 50 (2010)
До 90-річчя видатного нейрохірурга академіка Андрія Петровича Ромоданова (2010)
К 85-летию со дня рождения профессора Татьяны Петровны Верхоглядовой (2010)
Рустем Меметович Трош (2010)
Антіпов О. М. - Податкове планування як засіб оптимізації сплати ПДВ та податку на прибуток, Новоточинова О. О. (2013)
Атюшкіна В. В. - Інтеграційні форми реалізації стратегії розвитку підприємства (2013)
Бобирєв Д. Б. - Конкурентні переваги і їх зв’язок з інноваційною діяльністю і конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Зеленко О. О. Габараєва К. Р. - Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні (2013)
Калінеску Т. В. - Причини та тенденції ухилення від сплати податків, Ширяєва А. Ю. (2013)
Колтунова Г. Є. - Особливості формування стратегії розвитку туризму (2013)
Кушал. І. М. - Напрями реформування системи місцевого оподаткування України, Присяжний С. В. (2013)
Недобєга О. О. - Вплив місцевих податків і зборів на регіональний розвиток, Білоусов Д. Ю. (2013)
Резвіна Є. В. - Дослідження конкурентних позицій України на світовому туристичному ринку (2013)
Безкоровайний В. С. - Метод розрахунку магнітних датчиків діагностики зубчастих передач, Сінан Таліб (2013)
Брянцев М.А. - Показатели работы холодильно-теплонасосной установки каскадного типа на железнодорожном транспорте (2013)
Воронов А. Э. - Повышение производительности финишной обработки зубчатых колес (2013)
Жарынин Д. В. - Уточнённая методика определения характеристик рабочей области импульсного электромагнитного железоотделителя (2013)
Коробецкий Ю. П. - Концепция управления материальными потоками в логистической системе, Шаповалов В. Д. (2013)
Костюкевич А. И. - Тестирование разработанной модели взаимодействия колесной пары с рельсовой колеей, Цыгановский И. А. (2013)
Лупиков К. А. - Снижение потерь дренажных паров сжиженного природного газа системы питания тепловозного газодизеля (2013)
Нестеренко И. А. - Особенности процесса сепарации мелкодисперсной фракции в рабочей зоне барабанного сепаратора, Нестеренко А. П. (2013)
Сторчеус Ю. В. - Развитие транспортных отопительных систем с каскадными трансформаторами энергии, Данилейченко А. А., Портнов А. С. (2013)
Тырловой С. И. - Моделирование рабочего процесса высокооборотного дизеля в переходных процессах, Ковтун А. С. (2013)
Педаченко Є. Г. - Декомпресивна краніектомія у потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Дзяк Л. А., Сірко А. Г. (2011)
Зорин Н. А. - Лазерная вапоризация фораминальных грыж поясничного отдела позвоночника с КТ-ассистенцией, Кирпа Ю. А., Зорин Н. Н. (2011)
Дзяк Л. А. - Диференційоване лікування хворих з приводу СНІД-асоційованого вогнищевого ураження головного мозку, Зорін М. О., Сірко А. Г., Кирпа І. Ю., Окуневич Н. В., Гриценко П. О., Шпонька В. І. (2011)
Лісяний М. І. - Імуномодулююча та протипухлинна дія препаратів чистотілу на пухлини головного мозку, Бєльська Л. М., Ключникова А. І. (2011)
Третьякова А. І. - Нейрофізіологічна оцінка функцій спінальних та нижньостовбурових структур у хворих при мальформації Кіарі в динаміці хірургічного лікування, Слинько Є. І., Чеботарьова Л. Л., Ражабі Мохаммед Камель М. М. (2011)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції у відновному хірургічному лікуванні хворих з наслідками травматичного ушкодження шийних сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2011)
Кардаш А. М. - Принципы и опыт хирургического лечения термического и механического повреждения мягких тканей и костей черепа, Фисталь Э. Я., Кардаш К. А., Гохфельд И. Г., Листратенко А. И., Лищенко Е. А., Военный И. В. (2011)
Скобская О. Е. - Диагностические возможности метода компьютерной стабилографии при опухолях задней черепной ямки (предварительное сообщение), Киселева И. Г., Гудков В. В., Слива С. С., Бойко К. Н. (2011)
Слынько Е. И. - Особенности компьютерной томографии при планировании хирургического лечения грыж грудного отдела позвоночника, Золотоверх А. М., Гурина И. И., Терницкая Ю. П. (2011)
Цымбалюк В. И. - Селективная фасцикулотомия и нейростимуляция в лечении спастичности кисти, Зозуля Ю. А. (2011)
Мінов С. В. - Вплив ранніх синдромів системної запальної відповіді та поліорганної недостатності на частоту гнійно-запальних ускладнень у потерпілих з черепно-мозковою травмою, Чепкий Л. П., Гавриш Р. В. (2011)
Конференция нейрохирургов Украины с участием НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко РАМН "Проблемы реконструктивной и восстановительной нейрохирургии" (2011)
Слынько Е. И. - Международный тренинг от компании Medtronic "Total MAST Solutions Course", Хижняк М. В. (2011)
Вербова Л. Н. - Женщины в нейрохирургии (2011)
Цимбалюк В. І. - Кафедрі нейрохірургії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця — 30 років, Троян О. І., Марущенко М. О. (2011)
Галине Васильевне Жирновой — 90 (2011)
Михайлу Івановичу Шамаєву — 85 (2011)
Помним! К 80-летию профессора Александра Павловича Короля (2011)
Петро Васильович Спасіченко (2011)
Олег Олександрович Лапоногов (2011)
Цимбалюк В. І. - Перспективи використання нанотехнологій в нейрохірургії, Чекман І. C., Кремець К. Г. (2011)
Лисяный Н. И. - Стволовые клетки злокачественных глиом и их взаимодействие с клеточным окружением ткани мозга, Лисяный А. Н. (2011)
Педаченко Е. Г. - Прионы в нейрохирургии, Малышева Т. А. (2011)
Загрійчук І. В. - Ефективність одночасного моніторингу внутрішньочерепного тиску та перфузійного тиску мозку у потерпілих за тяжкої черепно-мозкової травми (2011)
Дзяк Л. А. - Эффективность применения L-лизина эсцината® для коррекции внутричерепной гипертензии у пострадавших с тяжелой черепно-мозговой травмой, Сирко А. Г., Сук В. М. (2011)
Лисайчук Ю. С. - Роль периневрію у сучасній реконструктивно-відновній хірургії периферійних нервів, Бовкун В. М., Гончарук О. О., Четверус Р. В., Савицька І. М. (2011)
Цимбалюк В. І. - Моделювання травматичного пошкодження інтракраніального відділу зорового нерва кроля, Шамаєв М. І., Малишева Т. А., Цимбалюк Ю. В., Медведєв В. В. (2011)
Фрончко В. П. - Ефективність нутритивного забезпечення в гострому періоді тяжкої черепно-мозкової травми, Іванюшко В. Л., Іванюшко О. В. (2011)
Этибарлы С. А. - Хирургическое лечение послеоперационных арахноидальных кист, имитирующих рецидив глиальных опухолей головного мозга, Дадашев К. М., Новрузов Э. Г. (2011)
Чепкий Л. П. - Патогенез, клініка, прогнозування та профілактика поліорганної недостатності при черепно-мозковій травмі, Мінов С. В., Чернишов В. І. (2011)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічний аналіз хронічного невропатичного больового синдрому при травматичному ушкодженні нервів кінцівок, Сапон М. А., Нєлєпін С. М., Третьякова А. І. (2011)
Розуменко В. Д. - Применение данных магниторезонансной трактографии в нейронавигационном сопровождении хирургических вмешательств при опухолях полушарий большого мозга, Чувашова О. Ю., Рудица В. И., Розуменко А. В. (2011)
Сирко А. Г. - Наблюдение успешного лечения тяжелого проникающего черепно-мозгового ранения, Кирпа И. Ю., Плющев И. Е., Гарус Д. В. (2011)
Цімейко О. А. - Спостереження розриву артеріальної аневризми анастомотичної гілки задньо-нижньої артерії мозочка та висхідної гілки задньої спинномозкової артерії, Мороз В. В. (2011)
Кардаш А. М. - Наблюдение успешного лечения больной по поводу инородного тела головы, Яшаров Ю. А., Гюлямерьянц В. А. (2011)
Чеботарьова Л. Л. - Школа-семінар з міжнародною участю "Електроміографія та реєстрація викликаних потенціалів в діагностиці ураження центральної та периферійної нервової системи. Інтраопераційний нейромоніторинг для мінімізації хірургічного ризику", Вербова Л. М., Третьякова А. І. (2011)
Гук О. М. - Діагностика та нейрохірургічне лікування хвороби Кушинга, Возняк О. М., Гук М. О., Пазюк В. О., Чувашова О. Ю., Cальнікова О. С., Закордонець В. О., Земськова О. В., Робак К. О., Макеєв С. С. (2011)
Цимбалюк В. І. - Лікування спастичності кисті з використанням ботулотоксину А і селективної фасцикулотомії, Зозуля Ю. А., Ніколаєнко Т. О., Каптелов М. І., Cисенко І. В. (2011)
Цимбалюк В. І. - Результати відновного хірургічного лікування хворих з наслідками повного ушкодження спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2011)
Пятикоп В. А. - Краниопластика дефектов костей с дифференцированным применением имплантатов, Мороз И. С., Тарасенко В. И., Бабалян Ю. А., Бибиченко С. И., Гунько Б. В., Генкин А. В., Тесленко Д. С., Масалитин И. Н. (2011)
Педаченко Е. Г. - Факторы прогноза развития внутричерепной гипертензии в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы, Дзяк Л. А., Сирко А. Г. (2011)
Победенный А. Л. - Распространенность и структура черепно-мозговой травмы в крупном промышленном регионе (2011)
Дзяк Л. А. - Досвід використання безрамкової стереотаксичної техніки під час біопсії вогнища ураження головного мозку супратенторіальної локалізації, Сірко А. Г., Зорін М. О., Кирпа І. Ю., Кирпа А. В. (2011)
Білошицький В. В. - Вплив ліпосомальної трансфекції клітин головного мозку геном апоЕ3 на пошкодження аксонів, зумовлене експериментальною черепно-мозковою травмою, Михальський С. А., Квітницька-Рижова Т. Ю. (2011)
Мирзаев А. У. - Дифференцированное хирургическое лечение и качество жизни больных при невралгии тройничного нерва, Кариев Г. М., Алтыбаев У. У., Асадуллаев У. М. (2011)
Поліщук М. Є. - Прогнозування результатів лікування тяжкої черепно-мозкової травми у гострому періоді, Литвиненко А. Л., Короткоручко А. О., Герасимчук П. М., Загрійчук І. В. (2011)
Григоровский В. В. - Патоморфологические изменения межпозвонковых дисков и тел позвонков хвоста крыс при асимметричной статичной компрессии-дистензии в эксперименте, Хижняк М. В., Васильева И. Г., Шуба И. Н., Гафийчук Ю. Г. (2011)
Костюк К. Р. - Стереотаксична передня каллозотомія як метод хірургічного лікування тяжких форм симптоматичної епілепсії (2011)
Мороз В. В. - Вимкнення гігантської аневризми кавернозного відділу внутрішньої сонної артерії шляхом імплантації потоконаправляючого інтракраніального стента Silk, Цімейко О. А., Скорохода І. І., Глоба М. В., Терницька Ю. П. (2011)
Педаченко Є. Г. - I Міжнародні освітні курси Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств в Україні, Поліщук М. Є., Гук А. П., Аксьонов В. В. (2011)
Орлов Ю. А. - III Всероссийская конференция по детской нейрохирургии (2011)
Лісяний М. І. - Імунні реакції в тканинах злоякісних гліом головного мозку, Рибальченко А. Ю. (2011)
Дзяк Л. А. - Диагностика идиопатической гидроцефалии нормального давления, Сирко А. Г., Марченко А. А., Мизякина Е. В. (2011)
Педаченко Є. Г. - Моніторинг внутрішньочерепного тиску під час декомпресивної трепанації у постраждалих за тяжкої черепно-мозкової травми, Дзяк Л. А., Сірко А. Г. (2011)
Ямінський Ю. Я. - Відновлення функцій спинного мозку після його травматичного ушкодження шляхом формування невральних анастомозів (2011)
Лакуста В. Н. - Когнитивно-аффективные синдромы у детей с опухолью мозжечка , Литовченко А. И. (2011)
Слынько Е. И. - Выбор доступа при удалении опухолей крестца и крестцового канала, Золотоверх А. М., Вербов В. В., Пишанов Р. Т. (2011)
Нелепин С. Н. - Анализ результатов лечения больных с хроническим невропатическим болевым синдромом, обусловленным травмой нервов конечностей, Сапон Н. А., Никифорова А. Н., Читаева Г. Е. (2011)
Третьякова А. І. - Діагностична інформативність нейрофізіологічного комплексу "транскраніальна магнітна стимуляція – електронейроміографія" при спондилогенній шийній мієлопатії, Чеботарьова Л. Л. (2011)
Цимбалюк В. І. - Радикулопатія корінців поперекового сплетення, зумовлена травматичним переломом поперечного відростка поперекового хребця, Третяк І. Б., Гацький О. О., Сапон М. А., Ямінський Ю. Я., Кеворков Г. А., Базік О. М. (2011)
Слынько Е. И. - Спонтанная спинальная дуральная ликворная фистула, Золотоверх А. М. (2011)
Рішення науково-практичної конференції "Сучасні принципи лікування нейроонкологічних захворювань. Перспективи розвитку функціональної нейрохірургії" (АР Крим, м. Судак, 14–16 вересня 2011 р. ) (2011)
Нотатки з 14-го Європейського конгресу нейрохірургів (2011)
Цимбалюк В. И. - Профессор Борис Степанович Хоминский, Хоминская З. Б., Хоминская М. Б. (2011)
К 70-летию со дня рождения Орлова Юрия Александровича (2011)
Передерку Івану Григоровичу — 70 (2011)
П’ятикопу Володимиру Олександровичу — 60 (2011)
Сурженко Виктор Георгиевич (2011)
Марченко Анатолій Олександрович (2011)
Рассохина О. А. - Изменения ферментативного статуса у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (2013)
Павлюченко К. П. - Соотношение маркеров деградации внеклеточного матрикса в патогенезе диабетической ретинопатии, Олейник Т. В., Коробова А. В. (2013)
Щудро С. А. - Детермiнованiсть амiнокислотного складу кровi вiтамiнною повноцiнiстю харчування (2013)
Ярова С. П. - Бiохiмiчнi показники перебiгу регенераторного процесу щелепної кiстки при запально-деструктивному процесi, Попандопуло А. Г., Брашкін А. П. (2013)
Батман Ю. А. - Особенности профилактической сурфактант-заместительной терапии у недоношенных детей с риском развития бронхолегочной дисплазии, Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., Павлюченко В. В., Бессонов Д. А. (2013)
Думанский Ю. В. - МРТ-диагностика ранних проявлений остеоартроза коленных суставов, Савченко Е. А., Кулишова О. В., Радченко Е. А. (2013)
Дорофеев А. Э. - Диагностическая значимость внутрижелудочной эндоскопической ph-метрии и ультразвукового исследования желудка с питьевой нагрузкой у пациентов с функциональной диспепсией, Куглер Т. Е., Силаков А. И., Сибилёв А. В. (2013)
Бортникова А. К. - Влияние уровня гликемии на потребление этанола и глюкозы алкогользависимыми крысами, Панова Т. И., Казаков В. Н. (2013)
Дяченко В. Л. - Амінокислоти слини хворих на цукровий діабет 2 типу, Решетнік Є. М., Барановський В. А., Весельський С. П., Макарчук М. Ю. (2013)
Гребняк М. П. - Роль харчових волокон у нормалiзацiї мiкробiоценозу кишечнику, Мікрюкова Н. Г. (2013)
Шагов Е. А. - Микроэлементный состав волос у больных очаговой алопецией (2013)
Радченко Е. А. - Гендерные особенности переломов костей таза по данным компьютерной томографии (2013)
Норейко Б. В. - Органный электрофорез в комплексном лечении деструктивного туберкулеза легких, Норейко С. Б., Гришун Ю. А., Дронова Л. Н., Цхакая Е. В. (2013)
Олейник Т. В. - Роль нормализации уровня глутатиона в профилактике развития диабетической ретинопатии (2013)
Рощин Ю. В. - Уретероскопия и ее осложнения у больных с уретеролитиазом (2013)
Бондарь Г. В. - Функция нуклеиновых кислот в эритроцитах: роль ретротранспозонов line1 в чувствительности к химиотерапии, Башеев В. Х., Думанский Ю. В., Кайряк О. В. (2013)
Йолтухівський М. М. - Вплив гiпергомоцистеїнемiї та вiтамiнiв В6, В9, В12 як модуляторiв обмiну сiрковмiсних амiнокислот на iндукованi цисплатином змiни функцiонального стану нирок щурiв (2013)
Дядык А. И. - Интеграция преподавания внутренних болезней и информационных технологий, Багрий А. Э., Христуленко А. Л., Здиховская И. И., Стуликова Е. Л., Гайдуков В. О. (2013)
Летяго Г. В. - Деякi аспекти викладання механiзмiв розвитку остеоартрозу в пiдлiткiв (2013)
Иващенко В. В. - Психофизиологические аспекты оптимизации учебного процесса в клинике общей хирургии, Иващенко А. В. (2013)
Кашанская О. К. - Случай передозировки бета-адреноблокаторов у пациента с ишемической болезнью сердца и глаукомой (2013)
Багрий А. Э. - Легочная гипертензия: состояние проблемы в 2013 году, Хоменко М. В., Гнилицкая В. Б., Щукина Е. В., Яковенко В. Г. (2013)
Дорофєєв А. Е. - Ураження гепатобiлiарної системи при неспецифiчному виразковому колiтi та хворобi крона, Драгомирецька Н. В., ІIжа Г. М., Рассохіна О. О. (2013)
Чайковская И. В. - Обоснование эффективности применения пробиотических и дезинтоксикационных средств на этапах комплексного лечения больных генерализованным пародонтитом, Яворская Л. В. (2013)
Дядык А. И. - Циррозы печени: вопросы диагностики и лечения. Эпидемиология, патофизиологические механизмы, патоморфологические особенности, номенклатура, клиническая картина, течение и прогноз, стратегические лечебные подходы, Багрий А. Э., Зайцева О. Е., Гайдуков В. О., Хоменко М. В., Яковенко В. Г. (2013)
Панова Т. И. - Генные мутации как причина формирования алкоголизма (2013)
Грищенко I. I. - Регiональнi вiдмiнностi демографiчної та соцiально-економiчної ситуацiї в Українi, Борисов В. Ю., Тюменева К. С., Євтушенко О. В. (2013)
Прилуцький О. С. - Методичнi пiдходи до молекулярно-генетично ї дiагностики ентеровiрусних iнфекцiй, Колеснікова А. Г., Бабенко С. В. (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Передмова редакції (2013)
Марковський В. Д. - Клініко-морфологічні особливості карциноїдних пухлин, Захаренко В. В., Сорокіна І. В., Плітень О. М., Мирошниченко М. С., Шапкін А. С. (2013)
Атаманчук О. В. - Структурна організація слизової оболонки язика щурів в нормі і в різні терміни експериментального цукрового діабету (2013)
Біляков А. М. - Вміст холестерину в тканині наднирників людини при різній тривалості перебігу смертельної травми (2013)
Бобрышева И. В. - Ультраструктурная характеристика аденогипофиза белых крыс на разных этапах постнатального онтогенеза (2013)
Дзюбановський І. Я. - Дослідження гістологічної та некрозапальної активності печінки у формуванні синдрому портальної гіпертензії, Романюк Т. В., Господарський А. Я., Слободянюк О. І., Бурак А. Є. (2013)
Иванов А. В. - Эффективность комбинированного применения карбамазепина и ноотропов для снижения побочного влияния противосудорожной терапии, Опрышко В. И. (2013)
Іванченко М. В. - Ультраструктурні перебудови мітохондрій у складі скоротливих кардіоміоцитів шлуночків щурів за умов хронічної пренатальної гіпоксії в експерименті (2013)
Кащенко С. А. - Ультрамикроскопические изменения щитовидной железы крыс после иммуносупрессии, Гончарова М. В. (2013)
Коваленко И. С. - Патоморфологическая характеристика перестройки протокового аппарата поджелудочной железы при хроническом панкреатите (2013)
Колесник М. Ю. - Роль кардиотрофина-1 и аннексина V в ремоделировании миокарда спонтанно гипертензивных крыс с экспериментальным сахарным диабетом (2013)
Комарова Е. Б. - Морфоструктура синовиальной оболочки при ревматоидном артрите, Куринный А. Б. (2013)
Костенко Є. Я. - Критерії оцінки похибок антропометричної ідентифікації нижньої щелепи (2013)
Кузенко Є. В. - Біохімічні зміни крові під впливом Cr6+, Романюк А. М., Бутко Г. Ю., Логвінова О. В. (2013)
Малов А. Е. - Анатомическая перестройка сосочковых мышц и стенок желудочков сердец при тетраде Фалло, Васильев В. А. (2013)
Малофій Л. С. - Особливості та закономірності експресії рецепторів лектинів в легенях хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у стадії загострення та ремісії (2013)
Петрук Н. С. - Ультраструктурна характеристика механізму формування та розвитку вставного диска в робочому міокарді шлуночків щурів на етапах постнатального онтогенезу (2013)
Самойленко А. В. - Імуногістохімічне дослідження маркерів апоптозу та запалення в тканинах пародонту хворих на генералізований пародонтит, Шпонька І. С., Горшкова А. Є., Пославська О. В., Карнаух С. О. (2013)
Хмара О. В. - Використання методів математичного моделювання при вирішенні проблеми морфологічної диференційної діагностики мезангіокапілярного гломерулонефриту I типу та дифузного вовчакового гломерулонефриту, Дядик О. О., Ярова Н. Ф., Лях Ю. Є., Гур'янов В. Г. (2013)
Чуйко Н. Я. - Роль макрофагів і лімфоцитів у морфогенезі змін судин головного мозку при метаболічному синдромі, ускладненому інсультом (2013)
Шпонька І. С. - Аналіз показників експресії імуногістохімічних маркерів проліферації, васкуляризації, апоптозу, CD3+ і CD68+ мононуклеарної інфільтрації та клітин Лангерганса в залежності від форми та важкості перебігу псоріазу, Святенко Т. В., Возняк І. Я., Пославська О. В. (2013)
Дзяк Г. В. - Российский индекс научного цитирования как оптимальная наукометрическая база для анализа украинской научной периодики, Потоцкая О. Ю. (2013)
Хеймс І. - Етичні принципи COPE для рецензентів (2013)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2013)
Резолюція 2-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Наукове видання міжнародного рівня: проблеми, рішення, підготовка та включення в індекси цитування і реферативні бази даних" (Москва, 24-26 вересня 2013 р.) (2013)
До відома авторів (2013)
Павленко И. В. - Расчет ортотропных пластин численно-аналитическим методом граничных элементов, Сурьянинов Н. Г. (2012)
Vereshchaka S. M. - Delamination stresses in thin-wall structures of composite materials, Karash E. T. (2012)
Saleem A. M. - Structural properties of nanocrystalline TiN film, Mahmood A. M., Salih K. M. (2012)
Белоус В. П. - Устойчивость подкрепленных цилиндрических оболочек при действии осевого сжатия и внешнего давления (2012)
Бажанова А. Ю. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния полуэллиптической рессоры (2012)
Корендій В. М. - Аналіз коріолісових сил інерції при складному русі лопатей вітроколеса, Кузьо І. В. (2012)
Ставицкий В. В. - Метод синтеза эффективных высокоскоростных зубчатых передач, Носко П. Л. (2012)
Дащенко О. Ф. - Комп’ютерне моделювання і розрахунок причальної перевантажувальної техніки, Хамрай В. В., Плахотнюк Б. В. (2012)
Чаюн И. М. - Жесткости каротажного кабеля и его деформированно-напряженное состояние, Непомнящий А. В. (2012)
Оборский Г. А. - Обобщение представлений о динамической характеристике процесса резания, Линчевский П. А., Оргиян А. А., Мацей Р. А. (2012)
Оргиян А. А. - Динамика стационарных систем металлорежущих станков, Ореховский В. А. (2012)
Тихенко В. Н. - Исследование сил трения в гидроприводах подачи металлорежущих станков, Волков А. А. (2012)
Тихенко В. Н. - Повышение эффективности обработки на колесотокарных станках, Пчелинский C. В. (2012)
Лазарева Д. В. - Исследование возможности оптимизации несущей рамы полуприцепа, Лимаренко А. М., Стариков М. А. (2012)
Петров Л. М. - Розробка мобільного енергетичного засобу з колісною формулою 6x6 (2012)
Maksimov M. V. - A model of a power unit with VVER-1000 as an object of power control, Beglov K. V., Tsiselskaya Т. А. (2012)
Ташлыков О. Л. - Оптимизация дозовых затрат в процессе глубокой модернизации блоков АЭС с целью продления срока эксплуатации (на примере замены парогенераторов ПГВ-1000), Щеклеин С. Е., Кадников А. А. (2012)
Pelykh S. N. - A model of fuel rearrangement optimization for a VVER-1000 cycling unit considering reactor power growth up to 110 % (2012)
Ташлыков О. Л. - Маршрутная оптимизация радиационно опасных работ, Щеклеин С. Е., Сесекин А. Н. (2012)
Денисова А. Є. - Аналіз парокомпресійного циклу теплонасосних станцій теплопостачання, Бірюк В. Ю. (2012)
Высочин В. В. - Влияние размеров сезонного аккумулятора тепла на автономность работы гелиосистемы (2012)
Бондарчук А. С. - Прогнозування впливу регіонального потепління на енергоспоживання міста Одеси та на викиди парникових газів, Алексєєва В. В. (2012)
Нестеренко С. А. - Использование специализированных САПР при планировании развития корпоративных компьютерных сетей, Шапорин Р. О. (2012)
Козіна Ю. Ю. - Застосування цілочисельної оптимізації для класифікації образів реперних знаків (2012)
Гнатенко В. Ю. - Аналитическое представление сумм булевых последовательностей, Ситников В. С., Ступень П. В. (2012)
Михайленко В. С. - Адаптивная настройка нечеткого ПИ-регулятора по идентификации переходного процесса, Харченко Р. Ю. (2012)
Гунченко Ю. О. - Методи аналізу і синтезу інтелектуальних тренажерних систем інтенсивної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення, Лєнков С. В., Шворов С.А. (2012)
Филипский Ю. К. - Анализ динамических характеристик аналоговых и цифровых фильтров произвольных порядков, Семенюк С. В. (2012)
Ямпольский Ю. С. - Применение системы автоматической стабилизации усиления для повышения информативности характеристик зонда, Нокель В. П., Тибаев С. Т. (2012)
Чемес Є. О. - Аналіз методу прямого цифрового синтезу гармонічних коливань, Андреєва Ю. О. (2012)
Мазурков М. И. - Алгоритм синтеза оптимальных криптографических блоков подстановки на основе регулярных операторов децимации, перестановки и m-сдвига, Чечельницький В. Я., Мельник М. А., Соколов А. В. (2012)
Мазурков М. И. - Методы синтеза двоичных псевдослучайных последовательностей со свойством k-граммного распределения для задач шифрования, Соколов А. В. (2012)
Первунінський С. М. - Моделювання систем зв’язку з фазовою маніпуляцією шумового сигналу, Дідковський Р. М. (2012)
Шейк-Сейкин А. Н. - Синхронизация потоков данных в системах цифровой обработки сигналов реального времени (2012)
Ямпольский Ю. С. - Исследование интермодуляционных искажений в телекоммуникационных устройствах, Мамедов К. Я., Корна В. В. (2012)
Орешков В. И. - Эффективность реконструкции соединительных линий сельской телефонной сети на базе технологии SHDSL (2012)
Vaysman V. A. - The planar graphs closed cycles determination method, Kolesnikova E. V., Lukianov D. V. (2012)
Burdeinyi V. V. - Method of practical usage of orders based transparent parallelizing technology, Pavlenko V. D. (2012)
Ahmed A. D. - A suggested development of the scalar estimation error for the Linex Loss Function to estimate the three parameters for burr-XII from the type-II hybrid censored data, Mahdi D. I. (2012)
Dmitrieva I. Yu. - Solution of the specific boundary problem in the case of the one-dimensional waveguide (2012)
Гришин В. А. - Исследование коэффициентов интенсивности напряжений в пластинчатой конструкции с продольными трещинами, Гришина В. А., Реут В. В. (2012)
Грибова В. В. - Решение задачи об изгибе защемленной по контуру пластины с тонким линейным включением методом минимизации погрешности по энергии (2012)
Брунеткин А. И. - Экспериментальное определение частоты собственных колебаний жидкости со свободной поверхностью между коаксиальными цилиндрами, Добровольская Т. С. (2012)
Бутенко О. Г. - Замкнута система очищення аспіраційного повітря від полідисперсного пилу, Смик С. Ю., Насменчук В. П. (2012)
Карамушко А. В. - Сравнительная оценка результатов промышленных испытаний циклонов "СИОТ” и многоканальных пылеуловителей "Буран”, Гамолич В. Я., Буров А. А. (2012)
Кудинов В. А. - Современные концепции глобальной экологической безопасности, Бабий Е. С., Кудинова А. В. (2012)
Бондарева Е. А. - Структурно-механические свойства олигобутадиенов "KRASOL LB”, наполненных каолином, Пушкарев Ю. Н., Куншенко Б. В. (2012)
Саламаха В. В. - Розробка методів виділення рутину і кверцетину із квіток софори японської, Протункевич О. О., Присяжнюк К. О. (2012)
Пармакли Д. М. - Методика расчета годового экономического эффекта от внедрения инноваций на предприятии, Мишковец Н. М. (2012)
Лапін А. В. - Человеческий капитал: источники формирования и значение для инновационного развития экономики (2012)
Кравченко О. А. - Модель покриття множини функцій підприємства інтегрованими системами управління, Зіноватна С. Л., Зіноватний С. О. (2012)
Грузнов И. И. - Механизм управления творческой жизнедеятельностью личности (2012)
Трофимова А. С. - Проблемы перевода препозитивных атрибутивных конструкций в английских текстах официально-делового стиля, Борисенко Т. И., Попович Е. С. (2012)
Дьяченко Г. Ф. - Полисемия глагольной лексики в текстах технических подъязыков (на материале английского подъязыка акустики и ультразвуковой техники), Борисенко Т. И., Неврева М. Н. (2012)
Данцевич Л. Г. - Структурные свойства моделей грамматических связей в глагольных словосочетаниях (на материале английского подъязыка радиоэлектроники), Цапенко Л. E., Попович Е. С. (2012)
Трофимова А. С. - Особенности перевода английских многокомпонентных терминов со скрытыми компонентами значения, Томасевич Н. П., Дьяченко Г. Ф. (2012)
Цапенко Л. Е. - Лингвистичекое моделирование видо-временной глагольной парадигмы в английских подъязыках техники, Данцевич Л. Г., Шапа Л. Н. (2012)
Шапа Л. Н. - Определение формообразующей активности прилагательных в текстах научного стиля (на материале английских подъязыков электротехники), Томасевич Н. П., Неврева М. Н. (2012)
Оборский Г. А. - Особенности рейтингового контроля уровня подготовки студентов по техническим дисциплинам метрологической направленности, Ковальков В. И., Гнатюк А. П. (2012)
Ашрапов Ж. Р. - Роль компьютерной томографии в оценке результатов лечения при опухолях головного мозга у детей, Алиходжаева Г. А., Ахмедиев М. М. (2010)
Агзамов М. К. - К тактике двухэтапного гемостаза у больных с травматическими эпидуральными гематомами, Юлдашев Ш. С., Тошпулатов Ш. П., Муродова Д. С., Агзамов И. М., Маматов М. (2010)
Алимов И. Р. - Реконструктивные хирургические вмешательства у больных с MTS процессами в телах позвонков, Перфильев С. В. (2010)
Алимов Д. Р. - Дополнительные методы лечения рецидивов интракраниальных менингиом головного мозга, Халиков Н. Х., Эшкувватов Г. Э. (2010)
Алтыбаев У. У. - Эндокринные нарушения в клинике краниофарингиом, Кариев Г. М., Асадуллаев У. М., Мирзаев А. У. (2010)
Алтыбаев У. У. - Клинические проявления краниофарингиом, Кариев Г. М., Мирзаев А. У., Асадуллаев У. М. (2010)
Андреева Е. С. - Динамика качества жизни и когнитивных нарушений в отдаленном периоде внутрисосудистых эмболизаций АВМ гистоакрилом, Иванова Н. Е., Панунцев В. С. (2010)
Аннін Є. О. - Ефективність комбінованого лікування гліобластом з використанням ендоваскулярних втручань, Олійник Г. М., Рибальченко С. В. (2010)
Асадуллаев У. М. - Поэтапная тактика удаления опухолей головного мозга сопровождающаяся окклюзией ликворных путей, Кариев Г. М., Алтыбаев У. У., Мирзаев А. У. (2010)
Ахмедиев М. М. - Комплексное лечение врожденных пороков развития первичной невральной трубки у детей, Махмудов Ш. Д., Ваккасов Н. Й., Ахмедиева Ш. Р. (2010)
Бублик Л. А. - Комбинированная вертебропластика как метод выбора для лечения травматических переломов позвоночника, Гохфельд И. Г., Лихолетов А. Н., Павлов Б. Б. (2010)
Бублик Л. А. - Результаты лечения больных методом микродискэктомии с интраоперационным использованием геля "Мезогель", Мироненко И. В., Титов Ю. Д. (2010)
Васильєва І. Г. - Визначення рівня ауто-антитіл до маркерних білків тканин, як метод прогнозування поліорганної недостатності при тяжкій черепно-мозковій травмі, Сніцар Н. Д., Макарова Т. А., Дмитренко А. Б. (2010)
Васильєва І. Г. - Експресія генів Aggrecan-1 та COL II при аутотрансплантації хондробластів в міжхребцеві диски в умовах асиметричної компресії в експерименті, Хижняк М. В., Шуба І. М., Гафійчук Ю. Г., Чопик Н. Г. (2010)
Гаврюшин А. Ю. - Реваскуляризация при состоявшемся инсульте вследствие атеросклеротической окклюзии сонных артерий, Зубков А. В., Колесник В. В., Грецких К. В. (2010)
Ганнова Е. В. - Стандартизация рентгенологического исследования пациентов с дефектами костей черепа, Болгова И. И., Губенко О. В., Губенко Г. В., Гюлямерьянц А. В., Колесник Л. А., Мухина В. И., Тулупова О. Н., Ольшанский И. П. (2010)
Голеусов С. В. - Результаты комплексного лечения эхинококкоза головного мозга у детей (2010)
Головтеев А. Л. - Видео-ЭЭГ-мониторирование в прехирургическом обследовании детей с симптоматической височной эпилепсией, Архипова Н. А., Казарян А. А., Меликян А. Г., Чадаев В. А., Айвазян С. О. (2010)
Готин А. С. - Локальный фибринолиз в раннем восстановлении больных с травматическими внутримозговыми кровоизлияниями, Болюх А. С. (2010)
Гохфельд И. Г. - Применение индивидуальной сетчатой конструкции при посттравматических дефектах кранио-орбитальной области, Павлов Б. Б., Лихолетов А. Н. (2010)
Григорук С. П. - Ефективність декомпресії мозку в хірургії інтракраніальних аневризм, Дудукіна С. О. (2010)
Григорук С. П. - Опыт лечения сочетанных атеросклеротических поражений церебральных и коронарных артерий (2010)
Гук А. П. - До питання медичної реабілітації постраждалих внаслідок ЧМТ, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Попова І. Ю., Лихачова Т. А. (2010)
Дейниченко Ю. К. - Лазерная деструкция медиальных ветвей задних корешков спинномозговых нервов в лечении фасет синдрома позвоночника, Середа Д. А., Ивахненко Д. С., Козин М. В., Ларин А. В., Дейниченко К. Ю. (2010)
Дзяк Л. А. - Стан внутрішньочерепного тиску та церебральної гемодинаміки, як прогностичні фактори тяжкої черепно-мозкової травми, Сірко А. Г., Сук В. М. (2010)
Дзяк Л. А. - Применение фасцикулотомий в лечении спастичности различного генеза, Зорин Н. А., Зозуля Ю. А., Кирпа Ю. И., Передерко И. Г., Сирко А. Г. (2010)
Дзяк Л. А. - Реконструктивные вмешательства в хирургии посттравматической назальной ликвореи, Зорин Н. А., Сирко А. Г., Сальков Н. Н. (2010)
Дудукіна С. О. - Штучна гіпероксигенація поліпшує результати лікування тяжкої черепно-мозкової травми, Кобеляцький Ю. Ю. (2010)
Дядечко А. А. - Реконструктивная хирургия при переломах основания черепа, осложненных назальной ликвореей, Скобская О. Е. (2010)
Зайцев Ю. В. - Собственный опыт лечения больных с дискогенной патологией методом чрезкожной лазерной нуклеопластики, Савченко Е. И., Тяглый С. В., Полковников А. Ю., Евченко Т. И., Ксензов А. Ю., Савченко М. Е., Комаров Б. Г. (2010)
Землянский М. Ю. - Восстановительные аспекты хирургии синдрома "фиксированного спинного мозга" у детей, Кушель Ю. В. (2010)
Зозуля Ю. А. - Хирургическое лечение компрессионных нейропатий, Сысенко И. В., Каптелов Н. И., Кирпа Ю. И., Передерко И. Г., Сирко А. Г. (2010)
Зорін М. О. - Місце титанових імплантатів в реконструктивній хірургії післятравматичних дефектів черепу, Сірко А. Г., Кирпа І. Ю. (2010)
Зорин Н. А. - Пластическое закрытие базальных дефектов черепа при спонтанной ликворее, Мосийчук Н. М., Сирко А. Г., Сальков Н. Н. (2010)
Івахненко Д. С. - Функціональне відновлення пацієнтів середнього та літнього віку із поєднаною механічною травмою, Перцов В. І., Мірєнков К. В., Дейніченко Ю. К. (2010)
Казарян А. А. - Хирургическое лечение височной эпилепсии у детей, Меликян А. Г., Архипова Н. А., Головтеев А. Л., Айвазян С. О., Чадаев В. А. (2010)
Кардаш А. М. - Некоторые аспекты дифференциальной диагностики рубцово-спаечного процесса и рецидива грыжи диска пояснично-крестцового отдела позвоночника, Черновский В. И., Васильев С. В., Соловьева Е. М., Душацкая А. В., Васильева Е. Л. (2010)
Кардаш А. М. - Пластические операции на мягких тканях покрова и костей черепа, Фисталь Э. Я., Кардаш К. А., Гохфельд И. Г., Листратенко А. И., Лищенко Е. А., Козинский А. В., Военный И. В. (2010)
Касьянов В. А. - Нейрохирургической службе Крыма — 60 лет, Вербицкая Г. Д., Дышловой В. Н. (2010)
Кеворков Г. А. - Особенности хирургического лечения дефектов тканей и костей свода черепа у детей, Жернов А. А., Сташкевич С. В. (2010)
Кирпа Ю. И. - Хирургическое лечение стеноза поясничного отдела позвоночника, Зорин Н. А., Передерко И. Г., Овчаренко Д. В., Сальков Н. Н. (2010)
Козловський А. Ю. - Ендоваскулярне поетапне оперативне лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку з епілептичними проявами, Яковенко Л. М. (2010)
Коровка С. Я. - Вопросы восстановительного лечения и реабилитации повреждения периферических нервов конечностей, Островой Е. Л., Васильев С. В., Военный И. В., Евдокимова В. Л. (2010)
Костюк К. Р. - Стереотаксична імплантація резервуару Оmmaya при рецидивуючих кістозно-солідних пухлинах головного мозку, Главацький О. Я., Зінькевич Я. П., Медвєдев Ю. М., Попов А. О., Дічко С. М., Малишева Т. А. (2010)
Костюк М. Р. - Реконструктивне стентування при аневризмах екстракраніальних відділів сонних артерій, Яковенко Л. М., Орлов М. Ю. (2010)
Костюк М. Р. - Відновлення прохідності екстракраніального сегменту внутрішньої сонної артерії в гострому періоді її протяжного розшарування (2010)
Ксензов А. Ю. - Опыт применения перфорированных титановых сеток при пластике дефекта черепа, Савченко Е. И., Тяглый С. В., Зайцев Ю. В., Евченко Т. И., Полковников А. Ю., Савченко М. Е., Комаров Б. Г., Полякова И. В. (2010)
Кузьменко Д. А. - Краниопластика обширных и краниобазальных постравматических дефектов черепа индивидуальными титановыми имплантами, созданными с помощью метода компьютерного моделирования с лазерной стереолитографией, Каджая Н. В., Дядечко А. А., Белошицкий В. В., Болюх А. С., Готин А. С. (2010)
Лапоногов О. О. - Значення інтраопераційної діагностичної електростимуляції при стереотаксичних операціях на підкіркових ядрах головного мозку, Попов А. О., Костюк К. Р., Медведєв Ю. М., Зінькевич Я. П., Дічко С. М. (2010)
Лебедев И. А. - Возрастные характеристики основных групп жителей Ханты-Мансийского автономного округа, перенесших мозговой инсульт, Анищенко Л. И. (2010)
Лебедев И. А. - Распространенность артериальной гипертонии среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, Ямщикова Е. В. (2010)
Лонтковський Ю. А. - Краніопластика титановою сіткою в комплексній реабілітації хворих з ЧМТ, Саварчук Ю. М. (2010)
Лонтковський Ю. А. - Місце заднього міжтілового спонділодезу у комплексному лікуванні та реабілітації хворих з дискогенними радикулітами, Саварчук Ю. М. (2010)
Любич Л. Д. - Дослідження антитілоутворення до нейроспецифічних білків (НСБ) при внутрішньомозковому введенні сингенних та алогенних фетальних нейроклітин прекурсорів (НКП), Лісяний М. І. (2010)
Малышев О. Б. - Возрастные особенности течения хронической субдуральной гематомы редкой формы, Ющенко А. И., Вартанов С. В., Березюк М. В., Федулова Е. Н., Хрущ А. Л., Заболотный А. Д., Коста А. Н. (2010)
Маматханов М. Р. - Хирургическое лечение детей и подростков с туберозным склерозом, Хачатрян В. А., Лебедев К. Э., Ким А. В., Самочерных К. А., Асатрян Э. А. (2010)
Мартин А. Ю. - Віддалені результати балонної мікрокомпресії при рецидивуючій невралгії трійчастого нерва, Потапов О. І., Гринів Ю. В., Москалик І. Т. (2010)
Мартин А. Ю. - Перший досвід радіочастотної деструкції при рецидивуючій невралгії трійчастого нерва, Потапов О. І., Гринів Ю. В. (2010)
Махмудов Ш. Д. - К лечению спинномозговой грыжи у детей, Ахмедиев М. М., Югай И. А. (2010)
Мегера В. Є. - Блок глибокого та поверхневого шийних сплетень для каротидної хірургії, Кобеляцький Ю. Ю. (2010)
Мирзабаев М. Д. - Прогноз исходов тяжелой черепно-мозговой травмы у детей, Бобоев Ж. И., Хазраткулов Р. Б., Абдукадырова И. А. (2010)
Мирзаев А. У. - Влияние хирургического лечения у больных с невралгией тройничного нерва на качество жизни, Кариев Г. М., Алтыбаев У. У., Асадуллаев У. М. (2010)
Могила В. В. - Органосохраняющие принципы в современной базальной нейроонкологии, Ромоданов С. А. (2010)
Можейко Р. А. - Результаты хирургической помощи пациентам с аневризматическим субарахноидальным кровоизлиянием в условиях Регионарного сосудистого центра Ставропольского края. Факторы, влияющие на исход, Слетков Н. А., Катасонов А. Г., Богатырева М. Д., Белоконь О. С., Гриднев Е. С., Шатохин А. А., Елисеев В. В., Зуенко А. А., Шевченко О. В. (2010)
Можейко Р. А. - Результаты хирургической помощи пациентам с гипертензивными внутримозговыми кровоизлияниями в условиях Регионарного сосудистого центра Ставропольского края. Факторы, влияющие на исход, Слетков Н. А., Катасонов А. Г., Богатырева М. Д., Белоконь О. С., Гриднев Е. С., Шатохин А. А., Елисеев В. В., Зуенко А. А., Шевченко О. В. (2010)
Мороз В. В. - Методи реконструктивного ендоваскулярного хірургічного лікування дисекційних аневризм екстракраніального відділу хребтових артерій, Цімейко О. А., Костюк М. Р. (2010)
Мороз В. В. - Реконструктивна ендоваскулярна хірургія спінальних артеріовенозних мальформацій, Цімейко О. А. (2010)
Мороз В. В. - Транскраніальне реконструктивне хірургічне лікування дистальних артеріальних аневризм задньо-нижньої артерії мозочка, Цімейко О. А. (2010)
Мухин А. Н. - К оценке эффективности сосудистого микроанастомоза диаметром до 1 мм при минимизации количества узловых швов в условиях эксперимента, Юсупов К. Э., Горбунов О. В., Михайлов А. И., Черненков А. В. (2010)
Норов А. У. - Хирургическое лечение шейного стеноза (2010)
Орлов Ю. А. - Результаты реконструктивно-восстановительного лечения черепно-мозговых грыж у детей, Марущенко Л. Л., Проценко И. П., Вишневская Л. А. (2010)
Орлов Ю. А. - Медианные арахноидальные кисты головного мозга у детей (восстановление ликвороциркуляции без имплантации ликворошунтирующих систем), Михалюк В. С., Гавриш Р. В. (2010)
Орлов М. Ю. - Восстановление ликворооттока, как первый этап лечения врожденных уродств развития сосудистой системы головного мозга у детей, Орлов Ю. А., Яроцкий Ю. Р. (2010)
Орлов М. Ю. - Дифференцированное хирургическое лечение артериовенозных мальформаций (АВМ) головного мозга у детей, Яковенко Л. Н., Яроцкий Ю. Р. (2010)
Палінська В. І. - Нова методика виконання перфорації дна III шлуночка у пацієнтів з пухлинами задньої черепної ямки (ЗЧЯ), вторинною оклюзійною гідроцефалією, Данчин А. О. (2010)
Педаченко Є. Г. - Декомпресивна краніектомія в лікуванні тяжкої черепно-мозкової травми: аналіз чотирьохрічного досвіду, Дзяк Л. А., Сірко А. Г. (2010)
Педаченко Е. Г. - Восстановительная и реконструктивная хирургия в лечении черепно-мозговой травмы и ее последствий (2010)
Педаченко Ю. Е. - Использование межостистых систем фиксации на поясничном отделе позвоночника, Гармиш А. Р. (2010)
Перфильев С. В. - Стабилизация шейных позвонков при травматических повреждениях (2010)
Перфильев С. В. - Реконструктивные хирургические вмешательства у больных с осложненными опухолями позвоночника (2010)
Перцов В. И. - Вертебропластика в лечении патологических переломов позвоночника, Дейниченко Ю. К., Середа Д. А., Ларин А. В., Кулаков О. Р., Дейниченко К. Ю. (2010)
Плавский П. Н. - Реконструкция невральной трубки при нейрорахишизисе, Плавский Н. В., Малишева Т. А., Грищак С. В. (2010)
Полковников А. Ю. - Первый опыт эндоваскулярной эмболизации интракраниальных мешотчатых аневризм в условиях Запорожского областного центра профилактики и лечения инсульта, Савченко Е. И., Тяглый С. В., Матерухин А. Н., Евченко Т. И., Ксензов А. Ю., Савченко М. Е., Комаров Б. Г. (2010)
Потапов О. О. - Стереолітографічне комп’ютерне моделювання в реконструктивній нейрохірургії, Дмитренко О. П., Кмита О. П. (2010)
Пятикоп В. А. - Морфофункциональное обоснование применения стромальных стволовых клеток при черепно-мозговой травме (2010)
Rainov N. G. - Transsphenoidal Pituitary Surgery - Microscopic Or Fully Endoscopic?, Heidecke V. (2010)
Рахматуллаева Д. С. - Офтальмоневрологические симптомы в оценке результатов эндоваскулярного лечения каротидно-кавернозных соустий, Ахмедиев М. М. (2010)
Розуменко В. Д. - Применение нейронавигации при опухолях функционально важных двигательных зон полушарий большого мозга, Розуменко А. В. (2010)
Розуменко В. Д. - Применение навигационных технологий в хирургии опухолей полушарий большого мозга (2010)
Розуменко В. Д. - Значение и роль применения прогрессивных технологий в хирургии опухолей головного мозга (2010)
Розуменко В. Д. - Применение нейронавигации при хирургии внутримозговых опухолей полушарий большого мозга с медианным распространением, Шевелёв М. Н., Герасенко К. М. (2010)
Саварчук Ю. М. - Особливості проведення загального знечулення при тривалих нейрохірургічних реконструктивних оперативних втручаннях., Лонтковський Ю. А. (2010)
Сайпиев А. С. - Лечение сочетанных повреждений грудо-поясничного отдела позвоночника, Жураев З. А., Парманов С. Т., Худойбердиев П. К. (2010)
Сипитый В. И. - Особенности восстановления двигательных функций, морфологических и биохимических изменений у крыс при паркинсоноподобном синдроме с использованием клеточных суспензий, Пятикоп В. А., Кутовой И. А. (2010)
Сірко А. Г. - Реконструктивна хірургія післятравматичних краніофаціальних дефектів титановими пластинами, виготовленими на основі індивідуальної стереолітографічної моделі, Кирпа І. Ю. (2010)
Сірко А. Г. - Пластика дефектів черепа після декомпресивних краніектомій з приводу тяжкої черепно-мозкової травми (2010)
Скорохода І. І. - Реконструктивні операції на екстракраніальних відділах сонних артерій, Цімейко О. А., Мороз В. В. (2010)
Соваков И. А. - Эндопротезирование поясничного отдела позвоночника при грыжах межпозвонковых дисков, Щедренок В. В. (2010)
Стегній С. А. - Використання препарату "ФЛЕБОДІА" в комплексній терапії дисциркуляторних розладів при остеохондрозі шийного відділу хребта, Бублік Л. О., Митюшин І. І. (2010)
Степаненко І. В. - Психоемоційні розлади у хворих з аневризмами судин головного мозку, Цімейко О. А., Бондар Т. С., Попова І. Ю., Лихачова Т. А., Аббасзаде Е. З. (2010)
Сутковой Д. А. - Антиоксидантна корекція вільнорадикального пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу, Макарова Т. А., Дмитренко А. Б., Гук А. П. (2010)
Третяк І. Б. - Діагностика та лікування хворих з ушкодженнями, переважно, верхнього стовбура плечового сплетення, Чеботарьова Л. Л., Третьякова А. І. (2010)
Туляганов Б. А. - Современные принципы визуализации у новорожденных с оссифицированными кефалогематомами (2010)
Турлюк Д. В. - Диагностические критерии хронического нарушения кровотока в задней черепной ямке при определении показаний к хирургическому лечению на третьем сегменте позвоночной артерии, Кардаш О. Ф., Терехов В. И., Янушко В. А., Кругликова М. А., Филонова Л. Ч., Свинковская Т. В. (2010)
Умирсеригов Б. У. - Лучевая диагностика в решении проблемы сочетанной черепно-мозговой травмы с повреждением длинных трубчатых костей у лиц пожилого возраста, Мирзабаев М. Д. (2010)
Усмонов Л. А. - Роль МРТ диагностики в дифференцированном хирургическом лечении больных с мальформацией Арнольда-Киари I, Кариев Г. М., Мирзаев А. У., Якубов Ж. Б. (2010)
Хазраткулов Р. Б. - Результаты дифференцированного лечения больных с травматическими повреждениями лобных долей головного мозга, Мирзабаев М. Д., Бобоев Ж. И. (2010)
Халиков Ш. А. - Хирургическое лечение травм грудопоясничного отдела позвоночника (2010)
Хачатрян В. А. - Реконструкция биомеханики краниоспинальной системы при опухолях задней черепной ямки у детей, Ким А. В., Солтан П. С., Сахно Л. В, Дон О. А. (2010)
Хачатрян В. А. - Хирургия эндофитных и экзофитных стволовых опухолей при деформации бластоматозным процессом ствола (2010)
Хачатрян В. А. - Особенности хирургической тактики при арахноидальных кистах больших размеров, Самочерных К. А., Иванов И. В. (2010)
Heidecke V. - Current Standards and Experimental Strategies for Therapy of Malignant Brain Tumors - What a Clinician Needs To Know, Rainov N. G. (2010)
Хорошун А. П. - Восстановительное лечение больных с внутримозговыми опухолями функционально важных зон полушарий большого мозга в послеоперационом периоде, Розуменко В. Д. (2010)
Цимейко О. А. - Возможности современного нейрохирургического лечения аневризм головного мозга, Шахин Н. А., Мороз В. В., Скорохода И. И., Аббасзаде Э. З. (2010)
Цимейко О. А. - Интратекальный фибринолиз в лечении разорвавшихся аневризм головного мозга, Шахин Н. А., Скорохода И. И., Мороз В. В., Аббасзаде Э. З. (2010)
Цымбалюк В. И. - Применение фасцикулотомий и прямой нейростимуляции в хирургическом лечении спастической кисти, Дзяк Л. А., Зорин Н. А., Зозуля Ю. А., Кирпа Ю. И., Казанцева В. А. (2010)
Цимбалюк В. І. - Патоморфологічні характеристики моделі дозованого травматичного ушкодження півкулі мозочку в експерименті, Семенова В. М., Сенчик Ю. Ю., Медведєв В. В. (2010)
Цымбалюк В. И. - Ишемия как пусковой механизм микро и ультраструктурных изменений в цепи нейроцит–капилляр–глия, Колесник В. В., Торяник И. И. (2010)
Цимбалюк В. І. - Застосування методу епідуральної електростимуляції у відновному лікуванні у хворих з наслідками травматичних ушкоджень грудних і поперекових сегментів спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2010)
Цимбалюк В. І. - Використання довготривалої електростимуляції при ушкодженнях нервів верхньої кінцівки, Сапон М. А., Третяк І. Б. (2010)
Цимбалюк В. І. - Особливості хронічного невропатичного больового синдрому при травматичному ураженні нервів кінцівок, Нєлєпін С. М., Никифорова А. М., Сапон М. А. (2010)
Цымбалюк В. И. - Первый опыт реконструктивно-восстановительного хирургического лечения детей с полным повреждением спинного мозга, Кеворков Г. А., Яминский Ю. Я. (2010)
Чебанюк С. В. - Ендоваскулярне лікування хворих з судинною патологією головного мозку при сполученні з хворобами серця, Щеглов В. І., Щеглов Д. В. (2010)
Чеботарьова Л. Л. - Оптимізація нейрофізіологічної (НФ) діагностики стану нервів при тунельних синдромах верхньої кінцівки, Третьякова А. І. (2010)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярное реконструктивное лечение каротидно-кавернозных соустий, Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А. (2010)
Черненков В. Г. - Этапы становления хирургического лечения височной эпилепсии в Харьковском НИИ неврологии: от классической лобэктомии до индивидуально минимизированных резекционных вмешательств, Сербиненко И. А., Бондарь Б. Е., Посохов Н. Ф. (2010)
Черненков В. Г. - Модификация технологии микрососудистого сшивания в реконструктивной микрососудистой хирургии, Мухин А. Н., Юсупов К. Э., Горбунов О. В., Посохов Н. Ф. (2010)
Чернов А. Л. - Методика выбора титанового трансплантата стандартного размера при пластике костей свода черепа, Полторацкий В. Г., Бондаренко В. П. (2010)
Шаматов А. Ш. - Особенности анестезии у больных позвоночно-спинальной травмой (2010)
Шаматов А Ш. - Применение Диклоберла для профилактики и лечения после операционного болевого синдрома у больных с патологией позвоночника и спинного мозга, Касымов Х. Р. (2010)
Шевага В. М. - Серологічні маркери розвитку когнітивного дефіциту в гострому періоді черепно-мозкової травми легкого та середнього ступеня важкості, Паєнок А. В., Кухленко О. Я. (2010)
Шевага В. М. - Лікування аневризм та артеріо-венозних мальформацій (АВМ) судин головного мозку за допомогою мікронейрохірургічних та ендоваскулярних методів., Нетлюх А. М., Грищук О. І., Токарський А. Ю., Сало В. М., Дяків В. В., Кобилецький О. Я. (2010)
Шевага В. М. - Уточнення показів до мікродискектомії на поперековому рівні на основі клініко-інструментальних даних, Нетлюх А. М., Федорко О. І., Струк Ю. Т. (2010)
Шутка В. Я. - Порівняльна оцінка найближчих та віддалених результатів краніопластики. (2010)
Шутка В. Я. - Діагностика рецидивуючих кил поперекового відділу хребта (2010)
Щеглов Д. В. - Можливості ендоваскулярних технологій при лікуванні артеріовенозних мальформацій функціонально важливих зон супратенторіальної локалізації, Свиридюк О. Є., Барканов А. В. (2010)
Щеглов В. І. - Досвід ендоваскулярних втручань при стенотичних ураженнях магістральних артерій головного мозку, Щеглов Д. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є. (2010)
Щедренок В. В. - Хирургическая реконструкция трепанационных дефектов черепа, Красношлык П. В., Могучая О. В. (2010)
Щедренок В. В. - Индекс хирургической реконструкции позвоночного канала, Орлов С. В., Себелев К. И., Могучая О. В. (2010)
Щемелев А. В. - Ближайшие и отдаленные результаты краниопластических операций с использованием аутотрансплантатов (2010)
Щемелев А. В. - Ближайшие и отдаленные результаты краниопластических операций с использованием титановых имплантатов, Сидорович Р. Р. (2010)
Юлдашев Р. М. - Метастазирование злокачественной меланомы в позвоночник, Алимов Х. М. (2010)
Юлдашев Ш. С. - Хирургическая коррекция нестабильности шейного отдела позвоночника в остром периоде травмы, Саттаров А. Р., Муродова Д. С. (2010)
Юлдашев Р. М. - Хирургический подход при новообразованиях грудного отдела позвоночника, Алимов Х. М. (2010)
Алфавітний показчик / Алфавитный указатель (2010)
Белоус В. П . - Особенности деформирования цилиндрических панелей при сжатии после потери устойчивости (2012)
Сидоренко І. І. - Використання пасивного віброізолюючого пристрою з механічним зворотним зв’язком як пружинного динамічного погашувача коливань, Ткачьов А. В., Ткачьов О. А. (2012)
Оробей В. Ф. - Расчет неразрезной балки ступенчато-переменного сечения численно-аналитическим методом граничных элементов, Слабенко Е. В., Сурьянинов Н. Г. (2012)
Дащенко О. Ф. - Розрахунок напружено-деформованого стану станини гідропреса, Ковальов В. Д., Лимаренко О. М. (2012)
Чаюн И. М. - Энергетический метод определения перемещений в стержневых системах при силовом и температурном воздействии, Непомнящий А. В. (2012)
Бершак С. В. - Визначення опору корозійній втомі в імовірнісному аспекті, Робу С. І. (2012)
Семенюк В. Ф. - Особенности шарикового передаточного механизма, Лингур В. Н. (2012)
Кузьо І. В. - Комп’ютерне моделювання характерних режимів роботи вітрової турбіни, Корендій В. М. (2012)
Становский П. А. - Параболическое преобразование полноцветного видеопотока от тепловизора, Бовнегра Л. В., Шихирева Ю. В. (2012)
Тарасюк А. П. - Энергетические характеристики процесса резания полимерных композитов (2012)
Лищенко Н. В. - Определение температуры прерывистого шлифования, Ларшин В. П., Якимов А. В. (2012)
Лищенко Н. В. - Влияние принудительного охлаждения на температуру шлифования, Ларшин В. П. (2012)
Петров Л. М. - Застосування рівнянь невільної матеріальної точки до описання кочення колеса в умовах зв’язку з прошарками опорної поверхні (2012)
Лимаренко А. М. - Оптимизация шатуна автомобильного двигателя методом конечных элементов, Романов А. А., Алексеенко М. А. (2012)
Rusnak S. V. - Computer simulation and calculation of a sporting car frame, Khamray V. V., Novak M. A. (2012)
Перетяка Н. О. - Проблеми енергозбереження при стендових випробуваннях механічних вузлів (2012)
Гонтарь Р. Л. - Моделирование выгорания топлива и поврежденности оболочек твэлов при маневрировании мощностью ВВЭР-1000 (2012)
Пелых С. Н. - Метод управления свойствами твэлов в нормальных условиях эксплуатации легководного реактора, Maксимов M. В., Назаренко О. А. (2012)
Маловик К. Н. - Аналитическое прогнозирование времени предельного состояния сложных объектов (2012)
Абдул Хусейн А. Р. - Выбор схемы и диаметров трубопроводов тепловой сети для нефтяного месторождения, Кравченко В. П. (2012)
Максимов М. В. - Удосконалення рекуперативного теплообміну в установках первинної переробки нафти, Кривда В. І. (2012)
Кириченко О. В. - Вплив температури нагріву на швидкість та вибухонебезпечні режими горіння піротехнічних нітратно-металевих сумішей, Налева Г. В. (2012)
Гнатенко В. Ю. - Нахождение делителей целого числа путем решения булева уравнения, Ситников В. С., Ступень П. В. (2012)
Антонюк В. В. - Модель входной последовательности для синтеза тестов цифровых схем с позиции развития ресурсов, Дрозд Ю. В., Дрозд А. В. (2012)
Сулима Ю. Ю. - Контролепригодность цифровых компонентов систем критического применения, Дрозд А. В. (2012)
Крисилов В. А. - Методы целеориентированной оценки адекватности модели, Любченко В. В., Кавицкая В. С. (2012)
Маевский Д. А. - Основы дискретной динамики программных систем (2012)
Кунгурцев А. Б. - Технология создания материализованных представлений для реляционных баз данных, Возовиков Ю. Н. (2012)
Кунгурцев А. Б. - Технология замены изображений в модели базы данных для сохранения конфиденциальности данных, Абдо М. А., Поточняк Я. В. (2012)
Мазурков М. И. - Криптографические свойства нелинейного преобразования шифра Rijndael на базе полных классов неприводимых полиномов, Соколов А. В. (2012)
Кушніренко О. А. - Алгоритм кодування зображень зі зменшеною кількістю арифметичних операцій, Садченко А. В., Троянський О. В. (2012)
Востров Г. Н. - Построение адаптивной сегментации изображения на основе блоковой структуры, Годынский М. Г. (2012)
Гунченко Ю. О. - Методичні засади визначення узагальненого показника функціонального стану фахівців спецпідрозділів, Лєнков С. В., Шворов С. А. (2012)
Савельева О. С. - Метод дистанционной структурной диагностики низкочастотной аналоговой сети, частично недоступной мониторингу, Максимов В. Г., Пурич Д. А. (2012)
Олех Т. М. - Методы оценки проектов и программ, Оборская А. Г., Колесникова Е. В. (2012)
Прокопович И. В. - Адаптивный генетический алгоритм для "мягких” эволюционных вычислений, Швец П. С., Становская И. И., Духанина М. А. (2012)
Чемес Є. О. - Формування сигналів на основі генератора прямого цифрового синтезу, Воскресенський О. В. (2012)
Семенюк С. В. - Анализ и проектирование динамических характеристик цифровых фильтров по аналоговым прототипам (2012)
Павленко В. Д. - Аппроксимационный метод идентификации нелинейных систем на основе моделей Вольтерра с использованием тестовых полиимпульсных сигналов (2012)
Cтрельцов О. В. - Исследование распределенных алгоритмов поддержания и восстановления целостности мобильной сети, Горшкодёр И. А. (2012)
Лємєхов Ю. О. - Автономний та неавтономний стан комунікатора (2012)
Бобок І. І. - Метод прихованої передачі даних, що забезпечує аутентифікацію контейнера, заснований на матричному аналізі, Кобозєва А. А. (2012)
Коваленко А. М. - Разработка измерительных систем на базе многомерного пьезокерамического преобразователя, Трофименко Е. Г., Буката Л. Н. (2012)
Бондаренко А. В. - Исследование высокотемпературного измерительного канала на основе хромель-алюмелевых термопар, Брунеткин А. И., Лысюк А. В. (2012)
Ковшов Г. Н. - Датчик наклона инклинометра на основе жидкостного уровня, Живцова Л. И. (2012)
Васьків О. М. - Стохастична модель оптимального використання ресурсів та інформаційна технологія її реалізації (2012)
Сайтарлы С. В. - Структурно-механические свойства гидрированного 1,2-олигобутадиена NISSO-GI, наполненного каолином, Пушкарев Ю. Н., Куншенко Б. В. (2012)
Бельтюкова С. В. - Определение дегидрацетовой кислоты в пищевых продуктах с использованием метода твердофазной люминесцентной спектроскопии, Ливенцова Е. О., Теслюк О. И. (2012)
Зубко Є. І. - Вплив розчинників на структурні та електричні властивості тонких плівок фталоцианіну міді, отриманих методом пульверизації (2012)
Котова М. В. - Сек’юритизація як інструмент управління активами (2012)
Кравченко О. М. - Використання маржинального прибутку підприємства для розробки оптимальної асортиментної політики (2012)
Ковтуненко Ю. В. - Особливості організації процесу комерціалізації інноваційних розробок високотехнологічних підприємств (2012)
Борщ В. И. - Аналитический инструментарий оценки эффективности систем управления предприятием в инновационной экономике (2012)
Grigorian T. G. - The systematization of concepts in project management of the nuclear power facilities safety improvement, Kvasnevskiy E. A., Koshkin K. V. (2012)
Bashynska I. - An evaluation of performance integrated marketing communications: use of the "funnel efficiency” method (2012)
Левицька А. В. - Ідентифікація і аналіз передумов відновлення процесу реформування в електроенергетиці України (2012)
Ковтуненко К. В. - Современные технологии обучения в высших учебных заведениях: концепция создания информационной платформы виртуального предприятия (2012)
Никитин Е. В. - Перекисное окисление липидов (ПОЛ), антиоксидантная система (АОС) и гемостаз: у здоровых людей и при гепатитах (сообщение первое), Верба Н. В., Верещагина А. И. (2013)
Лукашик С. П. - Острая печеночная недостаточность и методы ее коррекции, Карпов И. А., Яговдик-Тележная Е. Н., Юркевич И. В. (2013)
Покровська Т. В. - ТТ-вірусна інфекція, Фітькало О. С., Гнатюк В. В. (2013)
Гомоляко І. В. - Особливості морфологічних змін печінки у хворих на хронічний гепатит С, Янченко В. І., Федорченко С. В., Швадчин І. О., Клочкова Н. Є., Капустін Ю. Н. (2013)
Королюк О. Я. - Стеатоз печінки у хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями вуглеводного обміну, Радченко О. М. (2013)
Козько В. М. - Особливості фармакотерапії порушень метаболізму ліпідів у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І. (2013)
Щербинина М. Б. - Real-time эластография: расширение диагностических возможностей при заболеваниях печени, Майкова Т. В., Семашко А. В. (2013)
"Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения вирусных гепатитов" (2013)
Некролог (2013)
Вісті з підводних полів (2013)
Воронов С. О. - Візантійські бранці чорноморських глибин, Ієвлєва А. М. (2013)
Вахонєєв В. В. - Дослідження середньовічних корабельних аварій та якірної стоянки в акваторії скель Адалари в Криму в 2009-2011 рр. (2013)
Кобалия Д. Р. - Новые моноксилы. Результаты работы ЭПАР у 2012 году (2013)
Остапенко М. А. - Меч епохи князя Святослава на шляху з варяг в греки, Нефьодов В. В. (2013)
Степанов А. В. - Подводно-археологические исследования Ильмень-Волховского бассейна (2013)
Гаврилюк Н. А. - Музеефикация подводных археологических памятников (на примере Музея судов викингов в Роскильде) (2013)
Додонов Р. О. - Розкопки та музеєфікація візантійських суден в Єнікапе, Туреччина у 2004-2013 роках (2013)
Саричев В. Д. - Мініатюра Радзівіловського літопису в системі джерел про останній бій Святослава (2013)
Колесников А. А. - К истории судоходства на озере Иссык-Куль (2013)
Лебединский В. В. - Исследование древней береговой линии Херсонеса Таврического и его хоры, Пронина Ю. А. (2013)
Кулагин А. В - Результаты подводных археологических исследований в акватории Херсонеса 2012-2013 годов, Букатов А. А. (2013)
Кобалия Д. Р. - Обследование военной лодки из состава Днепровской гребной флотилии 1737-1739 гг., Денисенко А. А., Деменко П. Г. (2013)
Наукове життя (2013)
Aгулов М. В. - Поняття суб'єктності в психологічній науці (2013)
Агулова О. О. - Психологічні особливості адиктивної особистості (2013)
Балабанова Л. М. - Психологічні основи попередження та психокорекції протиправної поведінки неповнолітніх, Жданова І. В. (2013)
Бочелюк В. В. - Теоретичний аналіз важковиховуваності дитини як передумови віктимної поведінки (2013)
Бочелюк В. Й. - Психологія спільної трудової діяльності (2013)
Вагнер М. К. - Проблема виникнення девіацій в підлітковому віці (2013)
Вепро К. Ю. - Вивчення особливості дитячо-батьківських відносин за допомогою малюнкового тесту (2013)
Даниленко Н. В. - Види психодрами, що застосовуються у перинатальній психології (2013)
Доцевич Т. І. - Шляхи та засоби діагностики метакогнітивної компетентності викладачів (2013)
Діомідова Н. Ю. - Розвиток емоційного інтелекту студентської молоді засобами психології мистецтва (2013)
Ендеберя І. В. - До проблеми визначення структурних компонентів самостійності майбутніх практичних психологів (2013)
Заика Е. В. - Сущность деятельностного подхода к исследованию памяти (К 110-летию со дня рождения А. Н. Леонтьева и П. И. Зинченко) (2013)
Зотова Л. Н. - Самооценки здоровья у студентов, использующих разные источники социальной поддержки (2013)
Ільїна Ю. Ю. - До питання розкриття проблеми духовності особистості (2013)
Книш А. Є. - Особливості кар`єрних орієнтацій студентів-випускників, що обирають спеціалізацію психолога-тренера (2013)
Кузнєцов М. А. - Взаємозв’язок психологічних особливостей переживання часу та особистісних характеристик в студентів, Поденко А. В., Білоусова Т. К. (2013)
Леженіна Л. М. - Психологічна симптоматика емоційного вигорання у слідчих служби безпеки України (2013)
Лисенко Л. М. - Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів, Костіна К. В. (2013)
Литвиненко О. О. - Психологічна типологія читачів літературних текстів, як новітній засіб психодіагностичного інструментарію (2013)
Мельничук С. К. - Психологічний супровід розвитку та корекції впевненості в собі у юнацькому віці (2013)
Нестеренко М. О. - Набуття гендерної ідентичності особистістю в проекції різних теоретичних підходів (2013)
Панов М. С. - Правове виховання як процес формування правової культури підлітків з вадами зору (2013)
Підбуцька Н. В. - Дослідження емоційного компоненту відношення студентів до обраної професії (2013)
Продан О. О. - Особливості самоусвідомлення особистості у студентів (2013)
Сейдаметова С. И. - Межличностные отношения женщин с односторонним укорочением нижней конечности (2013)
Сивопляс Н. В. - Психічний зміст соціальних взаємодій в гештальттерапевтичному аналізі (на прикладі роботи з клієнткою) (2013)
Спиця-Оріщенко Н. А. - Вибір сфери професійної діяльності з урахуванням особистісних та психологічних особливостей молодої людини (2013)
Старинська Н. В. - Особливості психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки (2013)
Турищева Л. В. - Педагогічне мислення як об'єкт дослідження психологічної служби (2013)
Фальова О. Є. - Психологічні ігри та вправи, що сприяють саморегуляції та самовдосконалюванню жінки (2013)
Хомуленко Б. В. - Вплив гіпнотичного навіювання на короткострокову пам'ять, Екимова К. Г. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського