Козленко А. Ю. - Приватне обвинувачення: поняття та ознаки (2014)
Комисарчук Р. В. - Криминалистическая характеристика транспортных катастроф (2014)
Котубей І. І. - Обгрунтованість вироку суду першої інстанції (2014)
Лиманська М. В. - Застосування заходів кримінально-процесуального примусу у підготовчому провадженні (2014)
Маслій О. В. - Здобутки філософсько-правової науки й їх вплив на сучасне визначення категорії "справедливість" у кримінальному процесуальному праві (2014)
Мирошниченко Т. М. - Щодо окремих аспектів правового регулювання зупинення досудового розслідування (2014)
Моїсєєв О. М. - Дистанційний допит судового експерта: технологічний підхід (2014)
Солодков А. А. - Окремі питання здійснення провадження в суді присяжних (2014)
Тищенко О. І. - Тримання під вартою: окремі питання правозастосовних реалій (2014)
Трофименко В. М. - Особливості порядку підготовчого провадження за КПК України (2014)
Чорноусько М. В. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням: порівняльний аспект в контексті зарубіжного досвіду та вимог міжнародних стандартів прокурорської діяльності (2014)
Аракелян М. Р. - Международно-правовые основы деятельности украинской адвокатуры (2014)
Каркач П. М. - Роль прокурора щодо профілактики злочинності за новим КПК України, Копетюк М. І. (2014)
Cтахира Г. М. - Правове регулювання адвокатської діяльності за законодавством україни та польщі: порівняльно-правовий аспект (2014)
Юрко С. С. - Проблеми правового регулювання недержавної охоронної діяльності в Україні (2014)
Ачимович Д. - Права национальных меньшинств как объект соглашений европейского союза об ассоциации (2014)
Васюренко А. О. - Аналіз особливостей складу злочину агресії в міжнародному кримінальному праві (2014)
Задорожній О.В. - Міжнародно-правова діяльність князів Київської Русі періоду "відносної централізації": від Аскольда до Святослава (ІХ-Х ст.) (2014)
Качурінер В. Л. - Стратегічні та планові інструменти регулювання екологічних питань у сфері виробництва в праві Європейського Союзу (2014)
Кучер О. Б. - Україна та Міжнародний кримінальний суд: еволюція та розвиток взаємовідносин (2014)
Сенаторова О. В. - Міжнародне співробітництво в пенітенціарній сфері діяльності міжнародного кримінального суду, Толстенко Ю. О. (2014)
Швець Г. Ю. - Світова практика організації роботи представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування (2014)
Палий О. Н. - Сущность правоприменения (2014)
Колосова О. Е. - Поняття державної допомоги суб’єктам господарювання (2014)
Ніколенко Л. М. - Щодо визначення судового прецеденту в Україні (2014)
Олефір А. О. - Основні засади правового забезпечення інноваційної політики в Україні (2014)
Олюха В. Г. - Правові основи використання капітального будівництва як форми державно-приватного партнерства (2014)
Поєдинок В. В. - Митна вартість в механізмі тарифного регулювання ЗЕД (2014)
Потоцький М. Ю. - Господарські правовідносини інтелектуальної власності в процесуальній правовій спільності (2014)
Рикова О. М. - Застосування законодавства про морські вимоги: огляд судової практики (2014)
Артюх Ю. І. - До питання соціального захисту працівників служби безпеки України (2014)
Барський А. С. - До питання окремих засобів в правовому механізмі підвищення кваліфікації (2014)
Вегера В. М. - Мінімальна заробітна плата: міжнародно-правові стандарти (2014)
Гаруст Ю. В. - Кадрова політика у податковій сфері (2014)
Гладченко Т. Б. - Окремі аспекти правовідносин з працівниками, які виконують виховні функції (2014)
Зінченко Ю. В. - Особливості укладення колективних договорів в банківських установах: теоретико-правовий аспект (2014)
Капанадзе Б. П. - Правове регулювання праці осіб зі зниженою працездатністю (2014)
Моргунов О. А. - Сутність та особливості інформаційно-аналітичної роботи в органах внутрішніх справ (2014)
Осадько О. О. - До питання ділової репутації працівника (2014)
Підкопай Д. С. - Суттєві ознаки внутрішнього трудового розпорядку як правового явища (2014)
Сьомич М. І. - Сутність та роль юридичної відповідальності у сфері договірних трудових відносин (2014)
Тищенко О. В. - Перспективи модифікації права соціального забезпечення в соціальне право (2014)
Феленко Ю. А. - До питання колективної (бригадної) матеріальної відповідальності у трудовому праві (2014)
Костюченко М. С. - Історія розвитку правового інституту оренди водних об’єктів в Україні (2014)
Нечипорук Л. Д. - Особливості окремих видів спеціального використання об’єктів тваринного світу (2014)
Сидор В. Д. - Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки (2014)
Харитонова Т. Є. - До питання визначення суттєвих умов договору суперфіцію (2014)
Баженова А. А. - Ліцензування господарської діяльності: соціально-економічне значення, цілі, принципи і функції (2014)
Булина А. М. - Теоретико-методологічні засади удосконалення реформування місцевої публічної влади в Україні (2014)
Бурлаков С. В. - Державне замовлення на висвітлення діяльності публічної адміністрації України (2014)
Галіцина Н. В. - Формування та утвердження концепції соціальної держави: нотатки до наукової дискусії (2014)
Гергелюк Н. Т. - Роль принципів адміністративного права у забезпеченні виконання адміністративно-правових зобов’язань (2014)
Годяк А. І. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності за порушення законодавства про ветеринарну медицину при перетині державного кордону (2014)
Дворник С. І. - Адміністративно-правовий аналіз зарубіжного досвіду державного нагляду за додержанням законодавства про працю (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми формальної визначеності права в умовах меж людської свободи (2014)
Дембіцька С. Л. - Про застосування адміністративних стягнень та покарання винних (2014)
Калінін Р. С. - Щодо принципів виконавчого провадження в Україні (2014)
Козієнко І. С. - Кредитне стимулювання інноваційної діяльності: зарубіжний досвід (2014)
Колісник Н. І. - Форми та методи забезпечення діяльності державної міграційної служби України (2014)
Коломоєць Т. О. - Співвідношення законодавства про місцеві державні адміністрації та місцеве самоврядування: актуальні питання змісту та застосування, Шашков А. Р. (2014)
Лавренова О. І. - Державні служби в системі центральних органів виконавчої влади у світлі адміністративної реформи (2014)
Максименко О. В. - Принципи розбудови адміністративних правовідносин щодо захисту прав дитини під час збройних конфліктів у державі (2014)
Матчук С. В. - Повноваження та компетенція центральних органів виконавчої влади в сфері охорони лісових ресурсів України (2014)
Орлова В. О. - Суб’єкти державного управління (адміністративно-правовий аналіз) (2014)
Паровишник О. В. - Адміністративно-правовий статус інваліда (2014)
Патерило І. В. - Інструменти діяльності публічної адміністрації: сутність та зміст (2014)
Підпала І. В. - Контракт як основний правовий чинник проходження служби на морському флоті (2014)
Селезньова О. М. - Структура інформаційних правовідносин (2014)
Старинський М. В. - Правовий режим золота як об’єкта валютних правовідносин (2014)
Хачатуров Е. Б. - Економіко-правові чинники стримування розвитку суднобудівної галузі (2014)
Шевчук О. М. - Методологічні аспекти удосконалення управлінських функцій в контрольній діяльності державної інспекції сільського господарства України (2014)
Ярош А. О. - Нормативно-правові засади фінансування закладів освіти в Україні (2014)
Яцик Т. П. - Організаційно-правові форми та методи забезпечення діяльності судів загальної юрисдикціЇ, Вітюк Д. Л. (2014)
Барбашова Н. В. - Конфедерація як фактор стабілізації багатоскладного суспільства (2014)
Блажівська О. Є. - Розвиток цивільного законодавства на українських землях під владою Російської імперії у XVIII – XIX століттях (2014)
Бойко Г. І. - Юридична конструкція як особлива процедура правотворчості (2014)
Заплотинська Ю. І. - Класифікація нормативно-правових актів уряду за юридичною силою (2014)
Зеленко І. П. - Методика та соціально-правові передумови використання аналогій (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование социальных вопросов по отношению к рабочим порта и морякам в Российской империи в конце ХIХ – начале ХХ вв. (2014)
Луцький М. І. - Правова характеристика конституційного законодавства в ЗУНР (2014)
Міхневич Л. В. - Вклад професорів Рішельєвського ліцею у розвиток теорії та історії права (2014)
Полонка І. А. - Роль норми права як моделі поведінки (2014)
Пунько О. В. - Правове виховання як основний чинник формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України (2014)
Ригіна О. М. - Суди у справах малолітніх (неповнолітніх) у США: історико-правове дослідження (2014)
Ситар І. М. - Позитивістська концепція права та історичне праворозуміння в контексті акультурації права (2014)
Сімутін В. В. - Інститути держави як складові елементи механізму сучасної держави (2014)
Сметюх В. С. - Національний суверенітет як основний чинник сучасного державотворення: теоретико-правовий аспект (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади функціонування українських господарських кооперативів у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2014)
Шонія Л. В. - Правовий порядок як предмет економіко-правового аналізу (2014)
Шумило М. М. - Методологічний підхід у формуванні вчення про правовідносини (2014)
Барегамян С. Х. - Становлення та розвиток конституційного права на працю в Україні (історико-правовий аспект) (2014)
Бєлов Д. М. - Поняття та елементи конституційного ладу: окремі аспекти, Гаврилко В. С. (2014)
Богашов О. А. - Конституційно-правова характеристика порядку реєстрації кандидатів у народні депутати України (2014)
Бойко Ю. В. - Європейські стандарти локальної демократії як важливий чинник муніципальної реформи в Україні (2014)
Бондар М. Ю. - Конституційний референдум як форма реалізації права українського народу визначати конституційний лад (2014)
Євенко Д. В. - Конституційно-правове забезпечення оборонної функції держави: до визначення гносеологічних та аксіологічних параметрів (2014)
Кириченко Ю. В. - Конституційне закріплення права на свободу об’єднання в Україні та європейських державах (2014)
Лемак О. В. - Принцип res judicata та виконання судових рішень як елемент права на судовий захист (2014)
Папаяні С. В. - Конституційно-правовий аспект зовнішньополітичної діяльності України в умовах євроінтеграції: теоретико-методологічний аналіз (2014)
Пономарёва О. П. - Международно-правовой аспект статуса лиц с ограниченными возможностями (2014)
Трачук П. А. - Кодифікація і реформування муніципального права України: деякі проблеми теорії та практики, Качмар О. Б. (2014)
Топузов В. І. - Муніципально-правова відповідальність в системі муніципального права україни (2014)
Хромей В. В. - Теоретико-правові основи конституційного права людини на працю (2014)
Чижмар К. І. - Місце та роль нотаріату серед інших органів державної влади (2014)
Булеца C. Б. - Істотні та випадкові умови договору сурогатного материнства (2014)
Гришко У. П. - Співвідношення сутності понять "споживач" та "пасажир" (2014)
Жагорнікова Т. О. - Втрата завдатку боржником і додаткова сплата вартості завдатку кредитором як форми відповідальності за порушення грошового зобов’язання (2014)
Кімчинська С. В. - Загальні ознаки механізму цивільного процесуального регулювання (2014)
Колосов Р. В. - Концептуальні засади житлового права в правовій системі України (2014)
Кузьмич О. Я. - Актуальні питання судової практики у справах про зміну договорів найму (оренди) майна (2014)
Кучмієнко О. В. - Недружні поглинання в системі форм та видів зловживання правом в цивільних корпоративних правовідносинах (2014)
Литвин С. Й. - Усиновлення дітей іноземними громадянами: колізійні питання, Єремеєва К. О. (2014)
Мальський М. М. - Функції транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Пружанська Т. П. - Правові аспекти захисту прав "особливо уразливих категорій дитячого населення" в Україні (2014)
Репешко П. І. - Можливості судової експертизи у встановленні фактів плагіату у творах в галузі науки (2014)
Синєгубов О. В. - Тлумачення права на належне батьківське виховання в контексті його здійснення неповнолітньою особою (2014)
Циверенко Г. П. - Іноземні інвестиції в умовах спецрежиму: правові проблеми ефективного корпоративного управління, Єжова А. О. (2014)
Strona pzrednia (2015)
Spis treści (2015)
Markiewicz M. - Analiza wybranych dokumentów planistycznych pod względem zagrożenia awariami przemysłowymi na przykładzie Poznania (2015)
Radomiak H. - Gaszenie płomienia dyfuzyjnego przy pomocy fal akustycznych, Mazur M., Zajemska M., Musiał D. (2015)
Maciak T. - Wprowadzenie do komputerowego modelowania zachowania się tłumu. Wybrane aspekty psychologii tłumu, Barański M. (2015)
Таций Р. М. - Расчет стационарного температурного поля в многослойной плите с учетом внутренних источников тепла при условиях неидеального теплового контакта между слоями, Пазен О. Ю. (2015)
Kalinowska J. - Przegląd możliwości wykorzystania wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w działaniach jednostek ochrony przeciwpożarowej w kontekście wymagań systemu dopuszczeń, Chmiel M. (2015)
Zboina J. - Dobrowolna ocena wyrobów prowadzona przez polskie i europejskie jednostki, Mroczko G. (2015)
Тарковский В. В. - Мощное, компактное электрогидравлическое устройство для раскалывания объектов из бетона и горных пород при проведении спасательных работ, Василевич A. E., Балыкин А. С., Стахейко П. Н., Леванович А. В., Сакович Э. И., Филипович С. М., Скрипко А. Н. (2015)
Козубовский В. Р. - Сравнительный анализ датчиков газовых извещателей для раннего обнаружения пожара, Мисевич И. З., Иванчук М. М. (2015)
Cłapa I. - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz pożarowy oraz próbna ewakuacja jako kluczowe elementy zarządzania systemem bezpieczeństwa pożarowego budynku (2015)
Młynarczyk M. - CBRN Analysis and SI Promień – Comparison of the Functionality of the Software for the Assessment of Contamination, Maciejewski P., Szerszeń M. (2015)
Wandzich D. - Ocena stanu bezpieczeństwa pracy w oparciu o analizę wypadkowości bezwzględnej i rodzajowej w zakładzie tworzyw sztucznych i materiałów wybuchowych, Płaza G. (2015)
Wiśniewski T. - Analiza zagrożeń pożarowych związanych z instalowaniem wkładów kominkowych w istniejących budynkach na podstawie rzeczywistych zdarzeń (2015)
Шнирков О. І. - Освітні та наукові програми з міжнародних економічних відносин у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 40 років досвіду (2014)
Філіпенко А. С. - Сучасні теоретичні підходи в дослідженні світового господарства і міжнародних економічних відносин (2014)
Сіденко В. Р. - Перспективи глобалізації економіки у контексті хвилеподібного характеру розвитку (теоретичний підхід) (2014)
Заблоцька Р. О. - Регулювання руху факторів виробництва в регіональних торговельних угодах в контексті світової торгівлі послугами (2014)
Луцишин З. О. - Світова валютна система у пошуках інваріантів глобальної фінансової стабільності, Кравчук Н. Я. (2014)
Якубовський В. В. - Формування глобально-структурованої парадигми менеджменту сучасних викликів сталого розвитку та застосування її елементів в реаліях української економіки (2014)
Румянцев А. П. - Проблеми розвитку міжнародних інфраструктурних об’єктів в Україні, Яремович П. П. (2014)
Якубовський С. О. - Світовий досвід контролю за рухом іноземного капіталу та шляхи його використання в Україні, Родіонова Т. А. (2014)
Мокій А. І. - Інституційні чинники формування загроз інвестиційній безпеці України, Гурняк І. Л., Дацко О. І. (2014)
Уманців Ю. М. - Розвиток економічної конкуренції за умов посилення глобалізаційних процесів, Дуцька А. С. (2014)
Казакова Н. А. - Стратегія динаміки аграрного сектору України у контексті сучасних викликів глобальної продовольчої проблеми (2014)
Батрименко В. В. - Детермінанти експансії транснаціонального банківського капіталу в умовах трансформації світового господарства і міжнародних економічних відносин на початку ХХІ-го століття (2014)
Резнікова Н. В. - Ринково-кон’юнктурні чинники трансформації ролі держави в контексті реалізації національних економічних інтересів, Відякіна М. М. (2014)
Чугаєв О. А. - Структурні елементи відносин економічної сили між країнами (2014)
Дзюба П. В. - Кластерний підхід до аналізу глобальних дисбалансів у міжнародних портфельних потоках (2014)
Кібальник Л. О. - Еволюція методологічних підходів у дослідженні процесів регіональних інтеграційних трансформацій (2014)
Стаканов Р. Д. - Формування глобального ринку праці в посткризовий період (2014)
Амалян Н. Д. - Еволюція функцій центрального банку в умовах фінансової кризи, Амалян А. В. (2014)
Прохорова М. Е. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародних злиттів та поглинань (2014)
Литвин М. В. - Вплив глобальної фінансової кризи на екологічний вимір сталого розвитку країн світу (2014)
Кузьменко Л. Г. - Регулювання діяльності аеропортів: світовий досвід (2014)
Шворак Л. О. - Поглиблені та розширені митні союзи в сучасному світовому господарстві (2014)
Деделюк К. Ю. - Тенденції та перспективи трансформації міжнародного енергетичного ринку (2014)
Заліско О. І. - Tеоретичні підходи до ідентифікації структури капіталу ТНК (2014)
Ігнатченко Н. М. - Глобальні вектори розвитку міжнародної інвестиційної діяльності комерційних банків України (2014)
Сікорський Ю. М. - Методологія регулювання трудової мобільності "новачків" на підприємствах (2014)
Вихідні дані (2014)
Благітко Б. - Моделювання процесу злету та приземлення безпілотного квадрокоптера з похилої поверхні в автоматичному режимі польоту, Мочульський Ю., Заячук І. (2016)
Гайвась Б. - Визначення напружено-деформованого стану зернини в залежності від її місцерозміщення в газозваженому стані в імпульсному режимі осушення, Дмитрук В., Дмитрук А. (2016)
Ivasyk H. - Power multiplier in the summation of trigonometric series (2016)
Козачок О. - Вплив міжповерхневих рідинних містків на контактну взаємодію тіл з хвилястим рельєфом, Слободян Б., Мартиняк Р. (2016)
Маланчук Н. - Вплив тиску заповнювача міжконтактного зазору на часткове проковзування тіл, зумовлене термічними деформаціями, Чумак К., Слободян Б. (2016)
Musij R. - Effect of resonant frequencies on thermostressed state and on load-carrying ability of bimetallic layerunder electromagnetic action in the mode with pulse modulated signal, Melnyk N., Makhorkin M. (2016)
Нагірний Т. - Рівноважний стан електропровідної неферомагнітної тонкої плівки, Сеник Ю. (2016)
Піскозуб Й. - Поздовжній зсув біматеріалу з нелінійно пружним міжфазним тонким включенням (2016)
П'янило Я. - Дослідження стійкості спектрального методу визначення розподілу тиску вздовж трубопроводу в нестаціонарному випадку в базисі біортогональних поліномів, Собко В. (2016)
Середницька Х. - Передача тепла через міжфазну щілину змінної висоти з теплопровідним заповнювачем (2016)
Стреляєв Ю. - Чисельний розв'язок задачі про контакт пружних тіл під дією нормального і дотичного навантажень (2016)
Турчин Ю. - Експоненціальна заміна у методі скінченних елементів для рівнянь адвекції-дифузії (2016)
Чекурін В. - Варіаційний метод однорідних розв'язків у осесиметричній задачі теорії пружності для кусково-однорідного циліндра, Постолакі Л. (2016)
Шевчук В. - Аналітичний роз'вязок крайової задачі теплопровідності для системи півпростір-багатошарове покриття з неоднорідною початковою умовою за конвективного теплообміну з середовищем, Гаврись О. (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Вихідні дані (2016)
Корнійчук О. О. - Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку хмельницької області (від ідеї до експерименту: ч. 2 — перспективи державного регулювання по-новому), Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. (2017)
Мороз О. В. - Сучасність та перспективи дослідження економічної поведінки підприємств , Карачина Н. П., Острий І. Ф. (2017)
Игнатенко Н. Н. - Развитие системы бухгалтерского учёта и отчетности в бюджетных организациях в соответствии с международными стандартами (2017)
Ткалич Т. А. - Модели анализа и прогнозирования экспорта республики беларусь (2017)
Денисенко М. П. - Здоров'я як економічна категорія, Долот В. Д. (2017)
Вініченко І. І. - Ключові чинники впливу на конкурентоспроможність аграрних підприємств, Крючкова Ж. В. (2017)
Жибак М. М. - Матеріальні фактори системи трудової мотивації як основний чинник мотиваційного механізму аграрних підприємств, Літвінов В. І. (2017)
Муляр Т. С. - Імплементація методик та моделей діагностики кризового стану в практику аграрних підприємств (2017)
Подік І. І. - Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України (2017)
Євсейцева О. С. - Аналіз поведінки споживача методом "мапа подорожі споживача", Потєха Д. С. (2017)
Панасюк І. П. - Ключові проблеми та перспективи розвитку туристичного ринку туреччини, Тертична А. О. (2017)
Прокопець Л. В. - Діловодство як складова управлінської діяльності (2017)
Осадчий Є. С. - Розвиток міжнародної інфраструктури кредитної кооперації (2017)
Ільїч Л. М. - Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування (2017)
Савченко А. М. - Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в податковому контролі, Пастернак М. М. (2017)
Королюк Т. О. - Державне управління кадровим потенціалом у новій економіці (2017)
Мельник Л. Л. - Науково-методологічні засади відносин власності та їхній зв'язок з відносинами господарювання (2017)
Наторіна А. О. - Digital-трансформація діяльності підприємств (2017)
Ткачук І. Я. - Економічна складова теоретичних досліджень громадянського суспільства (2017)
Бохан А. В. - Комунікативні можливості агентування екологічної дипломатії (2017)
Тимощук О. М. - Вибір критерію оптимальності системи відновлення суднових комплексів, Коломієць О. М., Данік О. В. (2017)
Masoud Hanifeh - Problem of corruption at support of economic freedom, Shahnaz Mahmoodi (2017)
Золотухін Є. В. - Теоретичне підгрунтя виокремлення боргової компоненти фінансової децентралізації (2017)
Котельбан С. В. - Сутність, методи та інструменти державного регулювання інноваційної діяльності (2017)
Жарких В. Ю. - Культура медіації у філософії прагматизму (2016)
Мельник Е. А. - Примус як механізм маніпуляції в інституційному комунікативному просторі (2016)
Гаєвська С. Р. - До проблеми антрополого-аксіологічних вимірів людського буття в контексті соціокультурних трансформацій (2016)
Коберська Т. А. - Образи-символи в давньоукраїнській міфологічній та християнській традиції: аксіологічний аспект (2016)
Жадан В. Б. - Кризис рациональности как основа мифотворчества в современной культуре (2016)
Більчук Н. Л. - Формування образу людини в інформаційному суспільстві, Криживець Є. О. (2016)
Шаталова Я. О. - Інструментальний розум як ризик у формуванні корпоративної культури і корпоративної свідомості (2016)
Стратонова Н. - Смислове конструювання постлюдини в сучасній культурі (2016)
Наконечна О. П. - Естетичне в контексті культурних процесів сучасності (2016)
Петрушкевич М. - Репрезентація масової релігійної комунікації в загальних комунікативних моделях (2016)
Шадюк Т. А. - Стражденність у контексті світоглядних релігійних засад давньоукраїнської святості (2016)
Селевко В. Б. - Витоки та характерні риси повсякденно-побутової сфери в умовах глобалізації (2016)
Баканова А. Ф. - Витаукт – эволюционный механизм, обеспечивающий повышение жизнеспособности организма (2016)
Батаєва К. В. - До проблеми взаємодії вишів та стейкхолдерів у сучасному освітньому просторі (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрусишин Р. М. - Форми та методи правового виховання працівників міліції (2014)
Безрук Т. В. - Історико-правові засади організації та функціонування Малоросійської колегії в Гетьманщині (1722–1727 pp.) (2014)
Змерзлый Б. В. - Регулирование вопросов владения судов и меры, направленные на развитие судостроения во второй половине XIX – в начале XX века (2014)
Кравчук М. А. - Історико-правовий розвиток Державного Трибуналу Польщі у XX столітті (2014)
Кузенко У. І. - Політична функція сучасної держави: поняття, зміст, структура (2014)
Кузьменко Я. П. - Загальна характеристика права людини на життя (2014)
Наливайко Т. В. - Роль правового виховання в становленні громадянського суспільства (2014)
Палешник С. І. - Cудове тлумачення норм права (2014)
Потильчак Б. О. - Радянський суд і правосуддя другої половини 1930-х – середини 1940-х рр.: рецепція в сучасній російській історично-правовій науці (2014)
Почтовий М. М. - До питання необхідності формування концепції української правової політики (2014)
Саблук С. А. - Стан злочинності в середовищі правоохоронних органів України в другій половині 40-х років XX ст. (2014)
Севрюков Д. Г. - Реформування соціальної держави в Іспанії (2014)
Федоров В. А. - Теоретичні основи розвитку державного боргу в сучасній державі (2014)
Ходанич Ю. М. - Концепція природного права представників нового часу та Франц фон Цейллер (2014)
Анталовці О. В. - Правовий аспект японської системи медичного страхування (2014)
Бєлов Д. М. - Парадигма українського конституціоналізму та конституційна реформа: питання співвідношення, Бисага Ю. М. (2014)
Георгієвський Ю. В. - Удосконалення системи розподілу компетенції й повноважень органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як центральна проблема територіальної організації влади в Україні (2014)
Єльникова М. О. - Сучасні концепції розуміння прав і свобод людини (2014)
Закоморна К. О. - Про деякі особливості визначення територіальної організації публічної влади в конституційному праві країн Азії та Океанії (2014)
Ірха Ю. Б. - Правові механізми протидії екстремістській діяльності в умовах політичних конфліктів (2014)
Кадук Т. Д. - Роль омбудсмана в механізмі реалізації парламентського контролю в зарубіжних країнах (2014)
Кравчук В. М. - Інституційні (галузеві) нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні (2014)
Чижмар К. І. - Конституційно-правові основи організації та діяльності органів нотаріату: окремі аспекти (2014)
Шупик Д. С. - Вплив європейських стандартів локальної демократії на формування системи муніципально-правових норм (2014)
Бондаренко О. О. - Удосконалення національного законодавства щодо правової охорони промислових зразків під час інтеграційних процесів в Україні (2014)
Василина Н. В. - Право на заповіт та окремі питання його реалізації (2014)
Василюк В. М. - Проблемні аспекти правил підсудності справ про захист ділової репутації юридичної особи в міжнародному приватному праві (2014)
Гринько Р. В. - Відмова від договору як захід оперативного впливу у зобов’язальних правовідносинах (2014)
Дудник Д. В. - Щодо непорушності права власності в контексті примусового відчуження земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності (2014)
Жеков Д. В. - До питання про підстави ліквідації юридичної особи та їх класифікації (2014)
Завгородня І. М. - Застосування презумпцій у спорах, що виникають зі спадкових правовідносин (2014)
Січко Д. С. - Окремі проблеми поновлення правового статусу особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою та з’явилась, Ісмаілова У. Ш. (2014)
Козерацька О. В. - Історичний аспект становлення торговельної марки як об’єкта інтелектуальної власності (2014)
Луценко Д. С. - Деякі питання визнання торгів (аукціону) недійсними з підстав, що випливають з дій державного виконавця у світлі реформування законодавства (2014)
Майданик Л. Р. - Деякі аспекти оборотоздатності особистих немайнових благ фізичних осіб за цивільним законодавством України (2014)
Первомайський О. О. - Захист права державної власності та права власності українського народу (2014)
Пунда О. О. - Питання класифікації особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини (2014)
Розізнана І. В. - Підстави та умови відшкодування упущеної вигоди за порушення договірних зобов’язань (2014)
Синєгубов О. В. - Особливості здійснення неповнолітньою особою права на честь та гідність (2014)
Сирик Н. В. - Ответственность субъектов туристской деятельности за непредоставление визы, Кусков А. С. (2014)
Форманюк В. В. - Роль Європейського Союзу в розвитку двостороннього та багатостороннього міждержавного співробітництва в галузі захисту конкуренції (2014)
Шурин О. А. - Предмет доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв’язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці (п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України) (2014)
Білоусов Є. М. - Природа інновацій та їхня роль у забезпеченні економічної безпеки держави (2014)
Іванюта Н. В. - Поняття функцій господарського процесуального права (2014)
Кахович О. О. - Регулювання корпоративної сфери економіки України (2014)
Поєдинок В. В. - Правові режими міжнародної торгівлі та інвестицій: відмінності, зближення, імплікації для національного законодавця (2014)
Лазаренко С. Ж. - Питання організації ефективної системи державного управління неперервною освітою (2015)
Гнаткович О. Д. - Державна політика у сфері регулювання економічних земельних відносин (2015)
Заблоцький В. В. - Особливості розвитку та роль місцевого самоврядування в системі публічної влади на теренах України (2015)
Михайлов В. М. - Організація взаємодії державних і муніципальних підрозділів екстреної допомоги населенню в системі 112 (2015)
Гаврилюк А. М. - Сувенірний брендинг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території, Данник К. О. (2015)
Кожина А. В. - Особливості поняття, сутності та природи органів самоорганізації населення (2015)
Щербина О. В. - Бюджетний процес в Україні в контексті змін бюджетного законодавства (2015)
Галушка В. Ю. - Методологічні засади випереджального державного управління (2015)
Овчаренко Р. В. - Проблема социальной справедливости в контексте дисфункции государственных институтов (2015)
Андрійчук О. В. - Права та обов’язки роботодавця у сфері охорони праці (2014)
Боднарук М. І. - Форми оптимізації механізму забезпечення правового регулювання соціального страхування в Україні (2014)
Бондаренко В. В. - Види відповідальності за порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище (2014)
Величко Д. М. - Міжнародна організація праці та Організація Об’єднаних Націй як основні суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці (історія та сучасність) (2014)
Гапон О. Є. - Поняття та сутність права працівників на відпочинок (2014)
Данилова М. В. - Працівник та трудовий колектив як суб’єкти організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2014)
Денисевич А. Ю. - Трудовий договір як основа реалізації права на працю (2014)
Заборовський В. В. - Деякі проблемні аспекти ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката (2014)
Іншин М. І. - Сутність і значення дистанційної зайнятості працівників в Україні (2014)
Кацуба А. В. - Недоліки Особливої частини трудового права (2014)
Кравцов Д. М. - До питання про реформування пенсійної системи України (2014)
Курова А. А. - Проблеми притягнення роботодавця до відповідальності в трудовому праві (2014)
Мотрич А. І. - Функції служби правоохоронного характеру (2014)
Небоженко К. В. - Поняття і значення суб’єктів охорони праці (2014)
Носенко В. О. - Розмежування дистанційної зайнятості працівників від форми стандартної зайнятості (2014)
Овсянко Д. С. - Ознаки внутрішнього трудового розпорядку (2014)
Олексюк Т. І. - Принципи проходження служби правоохоронного характеру (2014)
Острівний І. М. - Захист прав працівників у разі банкрутства підприємства: міжнародно-правові стандарти (2014)
Павліченко В. М. - Ознаки нормативно-правового забезпечення праці державних службовців (2014)
Чернота С. В. - Щодо особливостей праці жінок: історико-правовий аспект (2014)
Шабанов Р. І. - Еволюція правового розуміння правової категорії "працевлаштування" (2014)
Юскаєва І. П. - Зміст кадрового забезпечення Міністерства соціальної політики України (2014)
Акопова Э. А. - Правовые аспекты регулирования недропользования в Казахстане, Салыхбаева А. Т. (2014)
Шуляренко Л. І. - Загальна характеристика правового статусу селян в Україні (2014)
Аніщенко Т. С. - Право публічної служби в контексті європейської інтеграції України (2014)
Бондаренко К. В. - Соціально-організоване суспільство як об’єкт державного управління (2014)
Васильєв І. В. - Обіг зброї: об’єкт адміністративно-правової охорони в аспекті суспільних інтересів (2014)
Ващенко Ю. В. - Організаційно-правові аспекти енергетичного регулювання в Україні в світлі Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2014)
Гепенко М. М. - Правові аспекти фінансування інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2014)
Головко Т. В. - Окремі аспекти отримання дозволу іноземцями на працевлаштування в Україні (2014)
Гринцов О. В. - Система адміністративних послуг, які надаються органами Державної фіскальної служби України (2014)
Дубас Т. В. - Суди загальної юрисдикції в забезпеченні інформаційних прав громадян (2014)
Дрозд А. Ю. - Служба финансовых расследований как орган борьбы с административными коррупционными правонарушениями и его зарубежные аналоги, Титко А. В. (2014)
Живко М. О. - Кадрова політика в органах внутрішніх справ України та її правове регулювання (2014)
Зеленський Є. С. - Поняття та особливості адміністративної діяльності підрозділів кримінальної міліції у справах дітей (2014)
Курчин О. Г. - Технічні норми та їхня роль у містобудівній діяльності: онтологічний і аксіологічний підходи (2014)
Лесько Н. В. - Загальна характеристика адміністративних правопорушень серед дітей в Україні (2014)
Маліков В. В. - Адміністративно-правові форми забезпечення громадського порядку (2014)
Мельник В. І. - Окремі аспекти наукової організації праці працівника органів внутрішніх справ для забезпечення громадського порядку в селищі (2014)
Мовчун О. Г. - Правові акти публічної служби як предмет службового спору (2014)
Нікітіна З. В. - Державна реєстрація прав на кораблі (2014)
Патерило І. В. - Адміністративні договори за законодавством Німеччини. Напрями використання зарубіжного досвіду в Україні (2014)
Пацалюк О. В. - Специфічні аспекти діяльності та фінансування підрозділів ветеринарної міліції (2014)
Правдюк А. Л. - До питання адміністративно-правового регулювання відносин у сфері використання альтернативних джерел енергії (2014)
Резніченко В. О. - Правове регулювання дозвільної діяльності у сфері містобудування (2014)
Скрипнюк А. В. - Співвідношення посад та класних чинів в органах прокуратури в контексті формування кадрового резерву (2014)
Соболь Є. Ю. - Щодо напрямів інформаційної взаємодії публічної адміністрації та інвалідів в Україні (2014)
Cтахура І. Б. - Організація профілактичної роботи громадськими формуваннями з охорони громадського порядку (2014)
Стукаленко О. В. - Державна архітектурно-будівельна інспекція України в системі нормативного регулювання будівельних правовідносин (2014)
Трояновська Т. М. - Світовий досвід вирішення публічно-правових спорів у сфері інтелектуальної власності та шляхи його імплементації в законодавство України (2014)
Фатхутдінов В. Г. - Удосконалення нормативно-правового регулювання кадрового забезпечення органів внутрішніх справ (2014)
Хачатуров Е. Б. - Історичні шляхи вдосконалення суднобудування: правова природа й сутність (2014)
Чередник Н. В. - Правовий аналіз рекомендацій Європейської комісії щодо управління інтелектуальною власністю (трансфером знань) та проблеми їх імплементації (2014)
Чубенко А. Г. - Правові засади використання в Україні страхових та інших позабюджетних механізмів фінансування заходів у сфері цивільного захисту та оборони (2014)
Шаренко М. С. - Особливості анулювання реєстрації платників податку на додану вартість (2014)
Шишко І. А. - Авторське право в системі прав особи (2014)
Брусєнцева О. А. - Формування компетенцій з економічної безпеки у майбутніх менеджерів (2016)
Мурашко О. В. - Формування і розподіл прибутку на підприємстві, Думенков В. В. (2016)
Дмитренко Г. А. - Формування культури цільового управління трудовим потенціалом сучасних організацій (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Підвищення мотивації як функція управління на підприємстві, Жила Л.О. (2016)
Ковальчук В. С. - Планування ефективності діяльності підприємства, Рябова З. В. (2016)
Медведєв О. О. - Проблема ефективності сучасного менеджера, Дмитренко Г. А. (2016)
Михайлов А. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України (2016)
Морозова М. Е. - Наставництво як процес формування особистості молодого спеціаліста (2016)
Мурашко О. В. - Внутрішній контроль в професійній підготовці менеджерів (2016)
Нагірна С. Д. - Підвищення мотивації персоналу на підприємстві, Морозова М. Е. (2016)
Осинська Т. П. - Сучасні аспекти формування фінансово-економічного потенціалу загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Петренко О. В. - Корпоративна культура підприємства, Савчук Л. М. (2016)
Савчук Л. М. - Соціальне партнерство як фактор забезпечення ефективності роботи підприємств (2016)
Шевчик О. Г. - Сучасні наукові дослідження синергетики в економіці (2016)
Виговський О. В. - Основні проблеми розвитку атомної енергетики України та шляхи їхнього вирішення (2016)
Кенсицкий О. Г. - О причинах нагрева конструктивов энергоблока Днестровской ГАЭС, Хвалин Д. И. (2016)
Халченков А. В. - Моделирование атмосферного переноса радионуклидов в составе частиц пыли в окрестностях объектов хранения радиоактивных отходов, Ковалец И. В., Лаврова Т. В., Тодосиенко С. В. (2016)
Павловський Л. І. - Прогнозна оцінка просторового розподілу потужності дози від прилеглої радіоактивно забрудненої території при будівництві централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, Бахмачук П. О., Стоянов О. І. (2016)
Стельмах Д. А. - Аналіз необхідності актуалізації стратегії перетворення об’єкта "Укриття", Свєрчков С. Ф., Шумилова Л. Є., Дилдін В. Ю. (2016)
Одинцов А. А. - Многолетний мониторинг неорганизованных скоплений жидких радиоактивных отходов объекта "Укрытие", Хан В. Е., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2016)
Шинкаренко В. К. - Оценка аэрозольной радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС во время проведения работ по строительству нового безопасного конфайнмента, Кашпур В. А., Скоряк Г. Г., Калиновский А. К. (2016)
Батій В. Г. - Комп'ютерне моделювання при експлуатації та перетворенні об'єкта "Укриття", Підберезний С. С., Рудько В. М., Щербін В. М. (2016)
Огородников Б. И. - Оъемная активность радона и ее изменчивость в деаэраторной этажерке объекта "Укрытие", Хан В. Е. (2016)
Матченко Т. І. - Аналіз методів оцінки стійкості "Арки" нового безпечного конфайнмента до падіння літака, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Кучмагра О. А. - Використання альфа-активності радіатора камери поділу для контролю працездатності нейтронного вимірювального каналу, Одинокін Г. І., Скорбун А. Д., Стадник С. М., Садовніков А. С. (2016)
Вихідні дані (2016)
Алейнікова О. В. - Інституціональні форми проектного менеджменту соціально-політичних систем (2016)
Брусєнцева О. А. - Вплив industry 4.0 на сучасний освітній простір (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Використання ігрових форм навчання (практичний аспект) для формування економічної компетентності майбутніх менеджерів на прикладі дисципліни "Фінансовий менеджмент" (2016)
Дмитренко Г. А. - Стратегія збільшення соціального капіталу в Україні (2016)
Dembytska N. - School students’ personal property: empirical signs of property (2016)
Kovtun О. - Formation and development of financial potential of households: the world experience (2016)
Михайлов А. П. - Особливості підприємництва в аграрному секторі економіки україни (2016)
Морозова М. Е. - Методика формирования процесса управления профессиональным развитием научно-педагогических работников (2016)
Мурашко О. В. - Роль і значення бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (2016)
Савчук Л. М. - Функції соціального партнерства (2016)
Федоренко О. М. - Сутність і сучасні тенденції міжнародної трудової міграції (2016)
Шевчик О. Г. - Використання економічних ігор для розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів (2016)
Воробйов Є. О. - Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства (2016)
Щетилова Т. В. - Взаимосвязь эффективности реструктуризации промышленного производства, распределения макроэкономических рисков и структурных сдвигов (2017)
Сембер С. В. - Перспективи створення та функціонування кооперативних банків в Україні, Брітченко І. Г., Стойка В. С. (2017)
Тарангул Л. Л. - Інституційні аспекти розподілу державних доходів у рамках бюджетного простору регіонів, Хомяк М. С. (2017)
Созанський Л. Й. - Інтегральна оцінка ресурсної ефективності промисловості регіонів України (2017)
Сердюк О. С. - Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту, Трушкіна Н. В. (2017)
Лекарь С. І. - Міжнародні та вітчизняні реалії функціонування індустріальних парків (2017)
Артьомова Т. І. - Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ (2017)
Гонта О. І. - Соціальні інновації в організаційно-економічному забезпеченні реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, Мельник О. Г. (2017)
Левкина Р. В. - Использование теории мультимножеств при реинжениринге организационных систем, Цуканов В. Ю., Левкин А. В. (2017)
Морозов В. І. - Аналіз економічної ефективності тваринницької галузі і шляхи її покращення в реальних умовах, Морозов І. В. (2017)
Азізов О. Р. - Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства (2017)
Антощенкова В. В. - Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності, Богданович О. А. (2017)
Артеменко О. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва (2017)
Бабан Т. О. - Особливості експорту зерна ячменю в Україні (2017)
Богомолова К. С. - Сільськогосподарська кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Островерх О. В. (2017)
Бутенко Т. А. - Інформаційна система моніторингу економічної безпеки в аграрному секторі, Сирий В. М. (2017)
Артеменко О. О. - Об’єктивні передумови становлення та умови функціонування підприємницької діяльності в підприємствах АПК (2017)
Виганяйло С. М. - Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва (2017)
Вишнівська Б. В. - Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоздатності підприємства (2017)
Гаврись М. О. - Питання використання основних засобів після досягнення ними нульової або ліквідаційної залишкової вартості, Гаврись О. М. (2017)
Гіржева О. М. - Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери, Бірченко Н. О. (2017)
Гонта С. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України в аспекті структурних трансформацій національної економіки (2017)
Гончаренко С. І. - Інноваційні ресурсозберігаючі технології як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (2017)
Горенко А. І. - Потреби працівників в умовах інноваційного розвитку (2017)
Грибовська Ю. М. - Відповідальність бухгалтера: види та порядок застосування (2017)
Грідін О. В. - HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження (2017)
Красноруцький О. О. - Організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним розвитком аграрних підприємств рослинницького напрямку, Грищенко В. А., Барчан К. М. (2017)
Дуднєва Ю. Е. - Удосконалення управління кадровими ризиками організації, Сотнікова Л. В. (2017)
Дудник О. В. - Стратегії мінімізації ризиків в системі антикризового управління, Смігунова О. В., Богомолова К. С. (2017)
Єрмолаєва М. В. - Річний фінансовий звіт підприємства: вплив міжнародних стандартів на його зміст і форму, Скиданенко Ю. Д., Трушина А. Ю. (2017)
Кірейцева О. В. - Генетично модифікована продукція на ринку України (2017)
Коломієць Н. О. - Методологічні аспекти оцінки фінансового стану як основи ефективного управління підприємством, Павліченко В. М., Коломієць О. П. (2017)
Лега О. В. - Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін, Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. (2017)
Литвинова О. М. - Раціональне землекористування: еколого-економічний аспект, Білоусько Т. Ю., Синявіна Ю. В., Непран І. В. (2017)
Лозова О. А. - Сучасний розвиток готельного господарства в Україні, Мамотенко Д. Ю. (2017)
Малій О. Г. - Використання багатофакторного дискримінантного аналізу в процесі оцінювання кредитоспроможності (2017)
Мандич О. В. - Імплементація конкурентних стратегій розвитку аграрних підприємств (2017)
Млінцова О. С. - Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості (2017)
Нагаєа Г. О. - Обґрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів (2017)
Накісько О. В. - Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства, Даниленко В. В. (2017)
Науменко І. В. - Вплив ресурсного забезпечення аграрних підприємств на їх конкурентоспроможність (2017)
Обидєннова Т. С. - Алгоритм формування управлінського рішення щодо структурних перетворень (2017)
Поливана Л. А. - Окремі проблеми організації обліку комп’ютерних програм, Луценко О. А. (2017)
Пономарьов О. С. - Інноваційно-інвестиційні важелі стабілізації розвитку аграрних підприємств (2017)
Рижикова Н. І. - Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи (2017)
Сіухіна К. М. - Структурний аналіз резервів банку (2017)
Слободяник А. М. - Зарубіжний досвід практичної реалізації антикризових інструментів управління підприємством (2017)
Чобіток В. І. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на промислових підприємствах (2017)
Шибаєва Н. В. - Етапи проведення регуляторної політики в аграрній сфері України (2017)
Авдонина Т. В. - Проводники в мире ирреальных иллюзий, или другое искусство, Казимирский Г. Л. (2013)
Комаровська О. А. - Духовна сфера особистості в контексті художньої обдарованості (2013)
Мельник О. П. - Педагогічні умови та принципи формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики (2013)
Ничкало С. А. - Мистецтво архітектури: світоглядний аспект (2013)
Падалка Г. М. - Теорія мистецького навчання: формоутворювальні аспекти (2013)
Побірченко О. М. - Новітні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2013)
Растригіна А. М. - Мистецький освітній простір як система умов ефективної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2013)
Рахимбаева И. Э. - Особенности и перспективы развития современного художественного образования (2013)
Бай Бинь - Экспериментальные исследования звуко-тембральных представлений студентов в процессе фортепианного обучения (2013)
Васильева Д. Н. - Формирование художественной компетентности студентов в системе вузовского образования (2013)
Гмиріна С. В. - Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема (2013)
Болгарський А. Г. - Методичні засади компетентністної підготовки майбутнього вчителя музики в процесі вокально–хорової діяльності (2013)
Гуральник Н. П. - Імпровізаційні уміння майбутнього вчителя музики в контексті самоактуалізації (2013)
Гусак В. А. - Специфіка розвитку виконавської вправності у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Дубінець І. В. - Тестовий контроль знань студентів з дисципліни "Гармонія" як ефективний засіб активізації навчальної діяльності студентів–музикантів (2013)
Зарицька А. А. - Акмеологічно-педагогічні умови професійної самореалізації майбутнього вчителя музики (2013)
Королева И. А. - Исполнительский анализ как условие формирования специальных компетенций бакалавра (2013)
Косенко П. Б. - Самостійна інструментально-виконавська підготовка як одна з основних організаційних форм навчання студента-гітариста (2013)
Кремешна Т. І. - До проблеми сценічного хвилювання у музикантів-виконавців (2013)
Ляшенко О. Д. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах вищого навчального закладу (2013)
Локшин В. С. - Психолого - педагогічні основи формування компетентного фахівця з управління соціокультурною сферою (2013)
Мировська Ю. І. - Джазова компетенція у підготовці майбутніх учителів музики та хореографії (2013)
Михалюк А. М. - Українські освітньо-виховні засади фортепіанного навчання та їх вплив на формування виконавської культури майбутніх учителів музики (2013)
Надолинская Т. В. - Игровые педагогические технологии в профессиональной деятельности педагога-музыканта (2013)
Назаренко І. М. - Шляхи формування інструментальної виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта (2013)
Найда Ю. М. - Самовдосконалення у структурі власного стилю викладання музики майбутніх учителів (2013)
Ониськів Г. Г. - Ефективні напрямки удосконалення процесу формування інструментально-виконавських навичок музикантів (2013)
Підварко Т. О. - До проблеми формування музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики (2013)
Пляченко Т. М. - Навчальний музично-інструментальний колектив у системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Сивак Т. Г. - Вивчення курсу "Методика навчання гри на баяні" у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (2013)
Соколова О. В. - Особливості формування мотивації до педагогічної творчості у майбутніх учителів музики в інструментальному класі (2013)
Цюряк І. О. - Особистісно орієнтовані технології мистецької освіти як педагогічна інновація (2013)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Музичне мистецтво в інтеграційних процесах (2013)
Федоришин В. І. - Діяльнісний аспект фахової підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Чай Пэнчэн - Проблема формирования художественно-стилевой компетентности будущих учителей музыки в образовательных институтах Украины и Китая (2013)
Чжао Син - Интонационная культура в исполнительской подготовке учителя музыки-пианиста: уровни сформированности и методы совершенствования (2013)
Гранецкая Л. - Применение специфических дидактических технологий в формировании исполнительской компетенции учителя музыки (2013)
Бузова О. Д. - Поліхудожнє виховання у світлі сучасних психологічних досліджень (2013)
Гаснюк В. В. - Педагогічної умови забезпечення взаємодії українських і угорських мистецьких традицій на уроках музики (2013)
Горбенко С. С. - Формування педагогічно доцільних відносин між учителем і учнями в процесі гуманізації музичного виховання (2013)
Григор’єва В. В. - Формування артистизму підлітків в умовах хорового виконавства (2013)
Дашицька Л. І. - Особливості концертмейстерської підготовки студентів-інструменталістів педагогічного колледжу (2013)
Козинская О. Ю. - Пути формирования музыкальной культуры школьников на уроках музыки на современном этапе (2013)
Козій О. М. - Ретроспективний аналіз проблеми формування образно-інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів (2013)
Комаровська О. А. - Оцінювання навчання мистецтву як засіб особистісного розвитку учня молодшого шкільного віку, Миропольська Н. Є. (2013)
Омельченко А. І. - Формування художньо–естетичного світогляду старшокласників на уроках художньої культури (2013)
Руденко І. В. - Творча активність учнів в образотворчому мистецтві (2013)
Білецька М. В. - Історико-педагогічні шляхи становлення національного музичного виховання в Україні (2013)
Листин Э. Н. - Филогенез голосообразующей системы человека в контексте проблем вокальной дидактики (2013)
Малежик Ю. М. - Теоретичні та історичні особливості розвитку мистецької освіти України другої половини ХХ століття (2013)
Папченко В. П. - Методи оцінки виконавського матеріалу та обрання стратегії музичного продюсування (2013)
Задорожний І. З. - Роль Мукачівських єпископів у розвитку освіти на Закарпатті XVIII – поч. XIX століть (2013)
Тітович В. І. - Методичні підходи до вивчення клавірних творів Й. С. Баха (2013)
Мен Фаньцзюань - Формування інтонаційно-образного мислення молодших школярів як педагогічна проблема (2013)
Наші автори (2013)
В’юник М. В. - Спеціальні види покарань як засіб протидії корупції (2014)
Демченко І. М. - Діалектика одиничного, особливого та загального в нормах Кримінального кодексу України щодо призначення покарання (2014)
Дорохіна Ю. А. - Характеристика ознак предмета злочинів проти власності (2014)
Маломуж С. І. - Поняття малозначного діяння в контексті запровадження кримінального правопорушення (2014)
Мамотенко О. П. - Сучасний стан незаконного обігу підакцизних товарів в Україні (2014)
Михалко І. С. - Позитивний досвід діяльності пенітенціарних систем у зарубіжних країнах як підстава новацій у кримінально-виконавчому законодавстві України (2014)
Петренко О. І. - Об’єкт підкупу учасників та організаторів спортивних змагань (2014)
Полях В. Б. - Вплив сім’ї на формування особи неповнолітнього злочинця (2014)
Скрынникова Н. С. - Зарубежный опыт борьбы с терроризмом: механизмы противодействия (2014)
Фріс І. П. - Умисне знищення або пошкодження майна нотаріуса чи помічника нотаріуса (2014)
Чебан О. М. - Віктимологічна профілактика злочинності безпритульних осіб як елемент індивідуальної профілактики (2014)
Шрамко С. С. - Роль громадської свідомості у запобіганні корупції (2014)
Ахтирська Н. М. - Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо терористичної діяльності (2014)
Волоско І. Р. - Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження судом присяжних (2014)
Давиденко С. В. - Потерпілий у судовому розгляді (2014)
Десятник А. А. - Роздуми щодо запровадження профілактичної діяльності в межах кримінального процесу (2014)
Задорожко Ю. В. - Особливості предмета доказування в кримінальному провадженні, пов’язаному з неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником (ст. 140 Кримінального кодексу України) (2014)
Кохановський Д. О. - Проблемні питання щодо визначення поняття та сутності забезпечення прав особи в кримінальному провадженні (2014)
Кириченко О. В. - Мережа Інтернет як засіб незаконного розповсюдження вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (2014)
Кушнір Н. П. - Тимчасовий доступ до речей і документів: дискусійні питання правового регулювання (2014)
Найдьон Є. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативних підрозділів при протидії податковим злочинам, що вчинюються з використанням фіктивних суб’єктів господарювання (2014)
Охріменко І. М. - Організаційно-психологічні особливості професійної компетентності слідчого як суб’єкта призначення судово-психологічних експертиз, Лузанова Г. О. (2014)
Павич Х. М. - Принцип non bis in idem як засада кримінального провадження та підстава для закриття кримінального провадження судом (2014)
Панасюк О. А. - Оцінка судом першої інстанції доказів на предмет їх допустимості на стадії судового розгляду в кримінальному провадженні (2014)
Пономаренко А. В. - Проблемні питання щодо здійснення розшуку майна підозрюваного (обвинуваченого) та накладення на нього арешту (2014)
Романько П. С. - Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США (2014)
Семерак О. С. - Відновне правосуддя в Україні в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України, Семерак І. О. (2014)
Сторожик Я. Б. - Виклик особи, яка перебуває за межами України (2014)
Тайлієва Х. Р. - Законна сила вироку та її дія (2014)
Тихоненко В. М. - Криміналістична характеристика особи злочинця в злочинах, передбачених ст. 355 Кримінального кодексу України (2014)
Тітко І. А. - Захист інтересів учасників угод у кримінальному провадженні: питання теорії та практики (2014)
Томас Ж. Ю. - Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо контрабанди культурних цінностей (2014)
Тютюнник В. В. - Очевидна недопустимість доказу як критерій здійснення окремої судової процедури визнання доказу недопустимим під час кримінального провадження (2014)
Щасна А. Е. - Підстави застосування тимчасового вилучення майна (2014)
Баронін Д. Б. - Суд у системі суспільних відносин (2014)
Гладій С. В. - До питання запобігання корупції в судовій сфері (2014)
Овсяннікова О. О. - Судова влада та громадська думка: до постановки проблеми (2014)
Павлійчук В. А. - Особливості захисту прокурором права на працю неповнолітніх осіб (2014)
Панчишина О. О. - Забезпечення прокурором додержання майнових прав неповнолітніх засуджених (2014)
Северин К. М. - Основні елементи принципу незалежності адвокатської діяльності на сучасному етапі (2014)
Андрейченко С. С. - Присвоєння державі поведінки ultra vires її органів (2014)
Войціховський А. В. - Тенденції створення регіональних міжнародних правоохоронних організацій у сучасних умовах (2014)
Лебедєва А. Б. - Проблеми співвідношення наднаціональності міжнародних організацій і суверенітету держав-членів (2014)
Прокопчук К. М. - Правові та організаційні засади міграційної політики України і Республіки Польща наприкінці XX ст. – у першому десятилітті XXI ст. (2014)
Хоббі Ю. С. - Проблеми, пов’язані з реалізацією принципу самовизначення народу в сучасному світі (2014)
Shirokova-Murarash O.G. - The dilemma of interrelation of institutional cosmopolitanism and state sovereignty under human rights defense, Bezarova K.O. (2014)
Абашнік В. О. - Ганс Кельзен про конституцію як грунтовну норму (2014)
Глущенко В. - Теорії лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2015)
Орел А. - Застосування понятійного апарату синхронічної фонології в діахронії (лінгвоісторіографічний аспект), Тищенко К. (2015)
Жовніренко Я. - Проблема мовних станів та ситуацій у лінгвістиці. Перспектива дослідження (2015)
Бурковская О. - Лингвисты о синтаксической форме подлежащего в безличных предложениях (2015)
Слабоуз В. - Уявлення про мову як феномен "народження" людини, Лєсна Т. (2015)
Пащенко О. - Функціонування англіцизмів в українському молодіжному жаргоні, Радзієвська О. (2015)
Pravdivtseva Y. - Lexical and semantic elements of the English political discourse: euphemism as the component of aphorism, Peresichanska Y. (2015)
Тищенко Л. - Південнослобожанські назви меблів для сну (2015)
Holub O. - Affixation as a productive way of slang vocabulary enrichment (2015)
Капніна Г. - Словотворчі моделі колоронімів у німецькій мові (2015)
Кочукова Н. - Роль метафори в заголовку науково-популярного тексту, Куцак Г. (2015)
Спічка А. - Формування навичок спонтанного розуміння змісту іншомовної наукової фахової літератури під час її читання студентами-магістрами, аспірантами (2015)
Коротяєва І. - Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій (2015)
Маторина Н. - Терминологические словари на занятиях по методике русского языка и литературы в вузе, Маторин Б. (2015)
Нікітіна Н. - Формування міжкультурної компетенції білінгвальної особистості, Маляр О. (2015)
Топольський В. - Досвід впровадження дистанційного навчання у Великій Британії (2015)
Рижкова С. - Формування навичок читання та перекладу як важливого компонента структури роботи з професійно-орієнтованими текстами на немовних спеціальностях (2015)
Тендітна Н. - Поховальні ритуали у творчості "вісімдесятників" (на матеріалі творів Є. Пашковського та О. Ульяненка), Рябініна І. (2015)
Карабльова О. - Конфлікт родинного масштабу та обмеженість фемінного простору в новелах Ірини Вільде, Нестелєєв М. (2015)
Тищенко О. - Астральна символіка в поетичному контексті Б.-І. Антонича, Падалка Р. (2015)
Беличенко О. - Эволюция образа преподобного Сергия Радонежского в русской литературе: классика и современность (2015)
Рубан А. - Антон Крайний о лирике и театре ("Литературный дневник (1899–1907)") (2015)
Казаков И. - Оппозиция "автор – читатель" в романе Т. Толстой "Кысь" (2015)
Щербатюк В. - Українські мотиви в поетичних творах Юліуша Словацького, Лисенко Н. (2015)
Ледняк Ю. - Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра", Ледняк Г. (2015)
Сиротенко В. - Форми вияву гуманістичних позицій у поезіях О. Ковальчука (збірка "Мій шлях") (2015)
Романько В. - Історизм дум Івана Костирі (2015)
Приходченко Л. Л. - Система публічного управління України: механізми горизонтальної взаємодії (2016)
Сєров О. В. - Аналіз термінологічного забезпечення категорійно-понятійного апарату в галузі знань "Публічне управління й адміністрування" (2016)
Ященко Т. М. - Оперативне планування як частина стратегічного планування (2016)
Трощинський В. П. - Соціальна і гуманітарна політика в Україні в умовах сучасних викликів, Кравченко М. В., Петроє О. М., Ярош Н. П. (2016)
Дяченко С. А. - Підвищення прозорості процесу планування Державного бюджету України, Фетіщенко Є. М. (2016)
Дутчак Г. О. - Від історії до пам'яті: шляхи співробітництва і партнерства (2016)
Линдюк О. А. - Стратегічні пріоритети модернізації державної служби України в умовах глобалізації (2016)
Чикаренко І. А. - Інноваційний розвиток територіальних громад як основа становлення економіки знань та інформаційного суспільства (2016)
Горблюк С. А. - Стан та напрями формування регіональної інноваційної системи Житомирської області: управлінський аспект (2016)
Дакал А. В. - Реформування системи інституціонального догляду та виховання дітей у контексті захисту їх прав (2016)
Котелевець Д. М. - Механізм законодавчого забезпечення експертизи проектів національної програми інформатизації (2016)
Бондаренко С. В. - Розвиток системи державної реєстрації авторського права в Україні (2014)
Дмитришин Ю. Л. - Прусська коректура (2014)
Змерзлый Б. В. - Изменение подходов к выдаче свидетельств судоводителей в Российской империи в начале ХХ в. (2014)
Корчевна Л. О. - Співвідношення держави і права (за працями Л. Петражицького, Г. Гурвіча, П. Сорокіна) (2014)
Кравченко С. І. - Концепція права Лона Л. Фулера: основоположні елементи (2014)
Кузьменко Я. П. - Загальна характеристика юридичних гарантій права людини на життя (2014)
Лотюк О. С. - Зміст та класифікація інститутів громадянського суспільства (2014)
Матат Ю. І. - Проблематика прогальності права в історичному розвитку юридичної науки (2014)
Палешник С. І. - Доктринальне тлумачення в судовій практиці (2014)
Стрілець В. В. - Структура та компетенція Полтавського губернського революційного комітету (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2014)
Турчак О. В. - Вибори 1922 р. до польського Сейму і Сенату: історико-правові аспекти (2014)
Шонія Л. В. - "Правовий клімат" як основа сталого розвитку правового порядку в економіці (2014)
Акунченко Є. А. - Антикорупційний критерій популярності кандидата серед виборців у виборчому процесі Російської Федерації (2014)
Бєлов Д. М. - Реформа інституційної системи в Україні як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму (2014)
Васильченко О. П. - Забезпечення принципу національної рівноправності в Україні (2014)
Іванчо В. І. - Право іноземців на об’єднання у політичні партії та громадські організації в Україні, Польщі та Федеративній Республіці Німеччини: порівняльний аналіз (2014)
Корчака В. М. - Конституційно-правові відносини: основні наукові підходи до розуміння (2014)
Максимович Р. О. - Становлення і розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина. Досвід Франції, Німеччини і України (2014)
Мамедова А. І. - Динаміка розвитку конфліктів у системі місцевого самоврядування на різних історичних етапах (2014)
Наумова К. І. - Джерела муніципального права: поняття і система (2014)
Орлов В. А. - Правовий статус муніципальної міліції в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Осадчук К. О. - Державна влада та її поділ: до перспектив виділення нетипових гілок влади (2014)
Панов А. В. - Територіальний устрій Франції – перманентний пошук балансу між централізацією і самоврядуванням (2014)
Серьогіна С. Г. - Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей монархічної форми правління (2014)
Трачук П. А. - Місцева публічна влада в українській політико-правовій традиції (2014)
Фоміна С. В. - Суб’єкти, що беруть учать у виборчому процесі на стадії голосування, та їхній правовий статус у зарубіжних країнах (2014)
Чижмар К. І. - Організація та діяльність нотаріату в Україні: загальні засади конституційно-правового статусу (2014)
Янковська Г. В. - Державна та/або офіційна мови: ототожнення чи розмежування? (2014)
Албу А. А. - Порівняльно-правовий аналіз категорії "управління" за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей (2014)
Вилегжаніна В. В. - Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта оренди (2014)
Гопанчук В. С. - Омана як відносна підстава недійсності шлюбу, Войтенко Т. В. (2014)
Гуменюк О. І. - Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують індивідуалізацію юридичних осіб публічного права (2014)
Євков А. М. - Проблематика правового регулювання паралельного імпорту товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності, та вичерпання виключних прав у законодавстві України (2014)
Ізарова І. О. - Майбутнє цивільного процесуального законодавства в Європі: проект М. Сторма (2014)
Кричковська М. О. - Місце корпоративних фондів у системі юридичних осіб України (2014)
Кузьмінський О. О. - Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг (2014)
Леськів С. Р. - Свобода заповіту і таємниця заповіту як юридичні гарантії реалізації права на спадкування за заповітом, Чубенко А. Г. (2014)
Піддубна В. Ф. - Право на здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами (2014)
Плотник О. П. - Становление и развитие законодательства о защите прав потребителей (2014)
Полуніна О. О. - Предмет договору купівлі-продажу (2014)
Поплавська М. В. - Проблеми розмежування понять інформації про продукції та реклами (2014)
Турчин Л. Я. - Особливості негрошових вкладів до статутного капіталу господарських товариств (2014)
Ходико Ю. Є. - Звернення стягнення на об’єкт іпотеки за рішенням суду (2014)
Кузьміна М. М. - Розвиток сонячної енергетики в Україні (2014)
Малетич М. М. - Фізична особа – негосподарюючий суб’єкт як учасник господарсько-процесуальних відносин (2014)
Малига В. А. - Вплив перегляду регуляторних актів на реалізацію державної регуляторної політики (2014)
Мельник С. Б. - О Законе Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" (2014)
Сорокіна Т. Б. - До питання про видове різноманіття у сфері ресторанного господарства (2014)
Фадєєв А. В. - Аутсорсинг у банківській діяльності як правовий засіб розвитку підприємництва в Україні (2014)
Козін С. М. - До питання звільнення за аморальний проступок (2014)
Кузьменко Г. В. - Чинний Кодекс законів про працю України та Проект Трудового кодексу України від 22.04.2013: гуманістично-порівняльний аспект (2014)
Луценко О. Є. - Систематизація правил професійної етики державних службовців в Україні та міжнародні стандарти у цій сфері (2014)
Малюга Л. Ю. - Проблеми реалізації соціальної політики держави на прикладі соціального захисту інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2014)
Пироговська В. О. - Становлення і розвиток правового регулювання праці в сільському господарстві в Україні (2014)
Рошканюк В. М. - Окремі аспекти пенсійної реформи (2014)
Русаковська К. О. - Правові засади звільнення за корупційне правопорушення (2014)
Арсенюк А. О. - Земельний спір як процесуальна категорія: доктринально-правовий аналіз (2014)
Заверюха М. М. - Поняття охорони лісів, земель лісогосподарського призначення та основні заходи її здійснення (2014)
Піфко О. О. - Деякі аспекти визначення поняття "система реєстрації прав на землю" (2014)
Шараєвська Т. А. - Надання медико-психологічної допомоги постраждалим за надзвичайних екологічних ситуацій за законодавством України (2014)
Акулович Л. М. - Исследование влияния характера электромагнитного поля на процесс магнитно-электрического упрочнения деталей машин, Миранович А. В., Ворошухо О. Н. (2017)
Войтов А. В. - Экспериментальная проверка диагностических признаков технического состояния ГСТ-90,112 (2017)
Романюк Н. Н. - Повышение надежности работы карусельных сушилок, Сашко К. В., Есипов С. В., Нукешев С. О. (2017)
Герасимов В. С. - Особенности управления системой утилизации сельскохозяйственной техники "сельхозрециклинг", Игнатов В. И., Соловьев Р. Ю., Миклуш В. П. (2017)
Миклуш В. П. - Обоснование применения минеральных трибосоставов для проведения безразборного ремонта, Тарасенко В. Е., Дунаев А. В. (2017)
Анискович Г. И. - Опыт использования технологии импульсного закалочного охлаждения жидкостью для упрочнения сменных деталей сельскохозяйственных машин, Литовчик Д. П. (2017)
Бережна Н. Г. - Моделювання динамічних процесів в логістичних системах вантажоперевезень (2017)
Тришевский О. И. - Критерий разрушения при больших пластических деформациях, Череватенко Г. И. (2017)
Лебедєв А. Т. - Активна і пасивна робота трактора на транспортних роботах, Шуляк М. Л. (2017)
Тришевский О. И. - Минимально допустимые радиусы изгиба при профилировании, Кейдун Д. П. (2017)
Калінін Є. І. - Формування умови стійкості лінійної системи при випадкових збуреннях її параметрів, Романченко В. М., Юр’єва Г. П. (2017)
Бекиров А. Ш. - Структурная идентификация математической модели переходных процессов в трибосистемах (2017)
Шевченко С. А. - Визначення середнього недовикористаного ресурсу агрегатів при обслуговуванні за станом за наявності інкубаційного етапу розвитку дефекту (2017)
Юр’єва Г. П. - Аналіз деформованості пружної S-образної стійки грунтообробного агрегату (2017)
Коротов Ю. Ю. Брагінець М. В. - Аналіз конструкцій подрібнювачів концентрованих кормів і напрямки їх удосконалення (2017)
Гринченко А. С. - Прогнозирование надежности элементов машин при случайном пуассоновском потоке экстремальных нагружений, Алферов А. И. (2017)
Козаченко О. В. - Оптимізація параметрів локального зміцнення леза лапи культиватора, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Гончаров В. В. (2017)
Куликівський В. Л. - Підвищення ресурсу робочих органів шнекових живильників (2017)
Литовка С. В. - Энергия акустической эмиссии при выходе дислокаций на поверхность трибосопряжения (2017)
Антощенков Р. В. - Керування енергетичними витратами машинно-тракторного агрегата, Лебедєв А. Т., Антощенков В. М. (2017)
Горяинов А. Н. - Определение технологических состояний систем транспорта (2017)
Козенок А. С. - Дослідження міжнародних автомобільних перевезень вантажів в сучасних умовах в Україні, Кутья О. В. (2017)
Горбачова Л. Н. - Планування використання вторинної сировини при виробництві пиломатеріалів (2017)
Павлюст В. М. - Технологія та обладнання для сушіння подрібненої деревини (2017)
Богослав Т. В. - Клінічні особливості та стан серцево-судинної системи при сполученому перебігу артеріальної гіпертензії і кислотозалежних захворювань, Кузнєцова Л. П., Решетілов Ю. І. (2017)
Братасюк А. М. - Порівняльна характеристика впливу тофацитинібу та будесоніду на стан слизової оболонки кишечнику в пацієнтів із неспецифічним виразковим колітом, Нірода А. І. (2017)
Воронко А. А. - Військово-медичні аспекти ожиріння, Буженко А. І., Мороз Г. З. (2017)
Вытриховский А. И. - Сравнительная характеристика показателей вариабельности сердечного ритма пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и имеющихся факторов риска по шкале SCORE, с сопутствующим явлением турбулентности сердечного ритма, с показателями практически здоровых лиц (2017)
Гечко М. М. - Порівняльна характеристика різних схем лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу при супутньому ожирінні, Чопей І. В., Чубірко К. І., Гряділь Т. І., Дебрецені К. О., Бенца Т. І., Плоскіна В. Ю. (2017)
Глушко Л. В. - Гендерні особливості поширення чинників ризику несприятливих серцево- судинних подій та якість життя у хворих із метаболічним синдромом, Федоров С. В., Козлова І. В., Гаморак І. І., Вербовська О. С., Насраллах А. Х. (2017)
Децик О. З. - Профілактика та метафілактика сечокам’яної хвороби: обґрунтування ролі лікаря первинної ланки, Соломчак Д. Б. (2017)
Кентеш О. П. - Показники пружно-еластичних властивостей артерій залежно від співвідношення жирової та м’язової тканин в осіб зрілого віку з ожирінням I ступеня та без ожиріння, Фекета В. П., Чендей Т. В., Савка Ю. М. (2017)
Корсак В. В. - Альтернативні методи преіндукції пологів, Пацкань І. І. (2017)
Кошля В. І. - Зміни показників центрального кровообігу та артеріального тиску під впливом карведілолу в процесі лікування хворих на гіпертонічну хворобу, Івахненко Н. Т., Кульбачук О. С., Кліцунова Ю. О., Піскун А. В., Соловйов О. В., Марченко О. О., Іващук О. В. (2017)
Кульчицький В. В. - Ефективність лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, яке проведене з урахуванням конкуренції ліків у системі цитохрому P-450 (2017)
Куцина Д. В. - Вивчення динаміки захворюваності на керовані дитячі інфекції на території Закарпатської області, Рубцова Є. І. (2017)
Леміш Н. Ю. - Профілактика та лікування акушерських ускладнень при гестаційному діабеті, Міцода Р. М., Бобик Ю. Ю. (2017)
Микитенко Д. О. - Обґрунтування шляхів удосконалення медико-генетичної допомоги населенню на основі соціологічних опитувань (2017)
Пацкань І. І. - Стан репродуктивного здоров’я жінок Закарпатської області та шляхи його поліпшення, Корсак В. В. (2017)
Пузік С. Г. - Сучасні можливості діагностики і корекції когнітивних порушень при артеріальній гіпертензії (2017)
Пулик О. Р. - Поєднання загальної магнітотерапії та нейропротекторної терапії при реабілітації пацієнтів після перенесеного півкульного ішемічного інсульту, Гирявець М. В. (2017)
Росул М. В. - Механізми внутрішніх факторів ризику інфекції в ділянці хірургічного втручання у пацієнтів із надлишковою масою тіла (2017)
Росул М. М. - Вплив гіперурикемії на морфофункціональні показники серця у хворих із гіпертонічною хворобою, Бугір І. В., Корабельщикова М. О., Іваньо Н. В. (2017)
Рубцова Є. І. - Поширеність та структура супутньої патології у хворих із гіпотиреозом в умовах ендемічного регіону, Копосович М. В. (2017)
Слабкий Г. О. - Громадське здоров’я як предмет викладання, Миронюк І. С., Шафранський В. В., Качала Л. О. (2017)
Филимоненко В. П. - Порівняльне дослідження впливу різних поліфенолів на порушення обміну глюкози в умовах інсулінорезистентності, Загайко А. Л., Кочубей Ю. І., Красільнікова О. А. (2017)
Чемерис О. М. - Деякі проблемні питання діагностики ушкоджень у людей з ожирінням, що потерпіли при політравмі, на етапах надання невідкладної медичної допомоги, Хіміч С. Д. (2017)
Чопей І. В. - Чи потрібен Україні досвід реформування первинної медико-санітарної допомоги системи охорони здоров’я в постсоціалістичних країнах? (2017)
Чубірко К. І. - Інсулінорезистентність та ожиріння (2017)
Шушман І. В. - Аналіз української програми диспансеризації з позицій доказового скринінгу за рекомендаціями робочої групи профілактичних програм США (USPSTF), Колесник П. О. (2017)
Блецкан М. М. - Комплексний підхід до корекції ліпідного обміну у хворих з ожирінням, Фатула М. І., Трохимович А. А., Свистак В. В. (2017)
Бурмак Ю. Г. - Особливості молекулярного складу циркулюючих імунних комплексів та показників первинного гемостазу у коморбідних хворих із метаболічним синдромом, Петров Є. Є., Треумова С. І. (2017)
Децик О. З. - Надмірна маса тіла і сечокам’яна хвороба, Соломчак Д. Б. (2017)
Жеро Н. І. - Оральні маніфестації метаболічного синдрому і роль стоматолога у своєчасній діагностиці та лікуванні системної патології (2017)
Заболотна І. Е. - Особливості добового ритму артеріального тиску у школярів із надлишковою масою тіла (2017)
Іваньо Н. В. - Первинна інвалідизація хворих з ішемічною хворобою серця: стратифікація ризику стійкої втрати працездатності, Росул М. М., Іваньо Т. В., Корабельщикова М. О. (2017)
Канчі І. І. - Сучасні аспекти профілактики повторного інфаркту міокарда за допомогою подвійної антитромбоцитарної терапії, Іваньо Н. В., Іваньо Т. В., Дейлик Ю. В. (2017)
Корабельщикова М. О. - Особливості виникнення гострого інфаркту міокарда в осіб молодого віку, Росул М. М., Іваньо Н. В. (2017)
Купкіна А. В. - Бронхіальна астма в дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням. Роль пробіотиків (2017)
Матюха Л. Ф. - Підходи до оцінки ефективності лікарської практики з надання первинної медичної допомоги, Медведовська Н. В. (2017)
Слабкий Г. О. - Основні напрямки наукових досліджень у сфері громадського здоров’я, Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О. (2017)
Tovchiga O. V. - The possibilities of metformin efficacy enhancment by goutweed tincture on the model of complicated dyslpidemia, Gorbatch T. V., Shtrygol’ S. Yu, Stepanova S. I. (2017)
Хіміч С. Д. - Особливості діагностики, перебігу та лікування запальних процесів м’яких тканин у людей з ожирінням, Багрій А. В., Хіміч Н. Л., Тертус Л. С. (2017)
Шмакова І. П. - Застосування медикаментозної терапії та вібро-вакуумного масажу в комплексному лікуванні хворих на ожиріння та надлишкову масу тіла, Лисенко Т. В., Прокопчук Ю. В., Корецький П. Є. (2017)
Оглавление (2017)
Алексейчук Б. М. - Идентификация закона распределения погрешностей измерений, Пасечнюк С. С. (2017)
Бобыр В. А. - Чувствительность судовой эргатической функции определение места судна, Райнов А .О. (2017)
Бужбецкий Р. Ю. - Формализация взаимодействия судов при опасном сближении (2017)
Бурмака И. А. - Условие существования множества маневров расхождения судов изменением скоростей (2017)
Вагущенко А. А. - Планирование расхождения с судами уменьшением скорости с возвращением к прежнему ее значению (2017)
Вагущенко А. Л. - Прогноз зоны, отражающей ограничение "цели" на В-маневр, Вагущенко А. А. (2017)
Вагущенко Л. Л. - Предотвращение столкновения при чрезмерном сближении, Вагущенко А. А. (2017)
Вишневский Д. О. - Моделирование закрепления универсальных судов за схемами движения, Вишневская О. Д (2017)
Ворохобин И. И. - Преобразование векториальной погрешности в погрешность бокового отклонения, Северин В. В. (2017)
Гайченя А. В. - Аналитическое описание загрузки судна методами теории исследования операций (2017)
Заічко С. І. - Система керування роторним багатосекційним вітрорушієм, Сандлер А. К., Карпілов О. Ю. (2017)
Іванова А. С. - Навчання майбутніх судноводіїв міжнародних правил попередження зіткнень суден у морі англійською мовою через використання мнемічних прийомів (2017)
Казак Ю. В. - Влияние погрешности перекладки пера руля на точность поворота судна (2017)
Кошевой В. М. - Анализ апериодических составных многофазных сигналов с дополнительной амплитудной модуляцией, Пашенко Е. Л. (2017)
Кулаков М. А. - Процедура определения маневра расхождения изменением скоростей судов (2017)
Лысый А. А. - Прогнозирование тренд–сезонных процессов при обеспечении судоходства в Азовском море (2017)
Нікольський В. В. - Система контролю завантаження контейнеровозів, Накул Ю. А., Стовманенко В. С. (2017)
Омельченко Т. Ю. - Оценка минимальной допустимой дистанции сближения судов, Мартыненко К. С. (2017)
Петриченко Е. А. - Имитационное моделирование процесса расхождения судов в стесненных водах (2017)
Петров И. М. - Моделирование параметров судов, влияющих на продолжительность их грузовой обработки в сервисных эргатических системах (2017)
Пипченко А. Д. - Анализ аварийности мирового флота 2005 - 2015 (2017)
Пипченко А. Д. - Уточнение математической модели ходкости контейнеровоза класса ULCS по результатам испытаний, Копанский С. В., Шевченко В. А. (2017)
Примина Н. Н. - Развитие профессиональных умений будущих судоводителей на основе прочитанных англоязычных лоций (2017)
Пятаков Э. Н. - Координация безопасного расхождения трех судов, Копанский С. В., Волков Е. Л. (2017)
Савчук В. Д. - Способ загрузки малотоннажного однотрюмного судна несколькими видами навалочных грузов, Хомяков В. Ю. (2017)
Cикирин В. Е. - Формализация системы принятия решений по управлению движением судна (2017)
Торский В. Г. - К вопросу экономической оценки надежности судовождения, Топалов В. П., Торский В. В. (2017)
Берестовой А. М. - Блок-схема алгоритма расчета маневра последнего момента, Янчецкий А. В., Черныш А. А. (2017)
Гладких И. И. - Динамическое моделирование ЭНК на устьевых участках рек, Чеча А. П. (2017)
Рефераты (2017)
Вихідні дані (2017)
Qoqiauri L. - State and Legal Regulation of the Investment Process, Gechbaia B. (2016)
Гамалій В. Ф. - Аналіз ролі індустріальних парків в структурній модернізації економіки, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2016)
Ібатуллін М. І. - Проблеми формування конкурентоспроможності вітчизняної продукції свинарства на зовнішньому ринку (2016)
Колупаєва І. В. - Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави (2016)
Ланова М. І. - Вплив ризиків на механізм фінансування переробної галузі АПК у зв’язку з циклічністю економіки (2016)
Руда Т. В. - Нормативне регулювання визначення та контролю митної вартості товарів в країнах ЄС (2016)
Сибірцев В. В. - Збалансованість ринку праці як складова державного регулювання його економічної безпеки (2016)
Туржанський В. А. - Методика проведення органами доходів і зборів поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, Приходченко Д. Є., Жиленко В. В. (2016)
Бабовал Н. Р. - Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг (2016)
Бережнюк І. І. - Сутнісна характеристика економічної безпеки держави як мультилатерального явища (2016)
Коновалов Ю. О. - Європейський досвід щодо митних спрощень економічним операторам при транзитних переміщеннях товарів (2016)
Семикіна М. В. - Гендерні аспекти зайнятості в Україні, Бугайова М. В., Гончарова Н. В. (2016)
Бугайова М. В. - Теоретичні основи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств, Дудко С. В. (2016)
Заюков І. В. - Дослідження передумов впливу шоків здоров’я на пропозицію ринку праці України (2016)
Панченко В. А. - Комунікаційні процеси в ефективному управлінні персоналом (2016)
Пасєка А. С. - Ринок праці та його розвиток: гносеологічний аналіз (2016)
Zaro C. - The Influence of Open Source on the Quality of Education, Hainulin S. (2016)
Кузьменко Г. І. - Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування, Шалімов В. В. (2016)
Магопець О. А. - Економічні категорії в системі податкових відносин: взаємозв’язок, взаємозалежність та змістовні відмінності у сутності понять (2016)
Пільгуй С. С. - Антикризове управління банківською діяльністю в контексті інформаційної асиметрії (2016)
Абасов В. А. - Доказова база для висновків та пропозицій під час аудиту ефективності (2016)
Андрощук І. І. - Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації (2016)
Заєць Н. М. - Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель (2016)
Жовновач Р. І. - Концептуальні основи забезпечення життєздатності промислових підприємств (2016)
Волот О. І. - Методологічні аспекти безпеки інформаційних потоків підприємства (2016)
Фільштейн Л. М. - Стан розвитку та особливості функціонування інноваційної інфраструктури в Кіровоградському регіоні, Будулатій В. В., Бережньова А. І. (2016)
Харченко І. В. - Передумови впровадження системи "щодзвінка" в системі бережливого виробництва як умова стратегічного успіху підприємства, Романюк Л. М. (2016)
Чувардинський В. О. - Інноваційні чинники розвитку ринку праці в умовах трансформаційних змін (2016)
Фільштейн Л. М. - Методологічні підходи до стратегічного управління розвитком мезосистем в структурі національної економіки, Малаховський Ю. В., Алі Ахмед Кансо (2016)
Hani Mohammad Haidura - Regulation Mechanism of Innovative Development of Research Sector of the Higher Education System in Ukraine (2016)
Husain Nayef Nabulsi - Modern Approaches to Regulation of Public-Private Partnership (International Experience) (2016)
Панченко О. П. - Роль М.В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї, Панченко В. А. (2016)
Подлужна Н. О. - Систематизація підходів до визначення категорії "економіка знань" (2016)
Рецензії на монографії, підручники, навчальні посібники (2016)
Інформація про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Назустріч Першій науково-практичній конференції з міжнародною участю "Заклади охорони здоров’я і виробники ліків: ефективна співпраця у процесі медикаментозного забезпечення населення України" (2016)
Літвінова О. В. - Науково-методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу вітчизняних фармацевтичних компаній, Посилкіна О. В. (2016)
Пестун І. В. - Аналіз термінології та визначення складових процесу раціонального використання лікарських засобів в Україні, Жадько С. В. (2016)
Дацюк Н. О. - Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку опіоїдних аналгетиків в Україні, Шолойко Н. В., Жогов І. В. (2016)
Максимович Н. М. - Аналіз системи доказової інформації про лікарські рослинні засоби, які застосовують при вагітності, Мудрак І. Г., Заліська О. М. (2016)
Федяк І. О. - Дослідження медико-соціального портрета пацієнта і пріоритетності серед схем антиретровірусної терапії у вітчизняних регіональних центрах СНІДу (2016)
Гоцуля А. С. - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей деяких іліденпохідних 2-((5-((теофілін-7.-іл)метил)-4R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразиду, Князевич П. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Кравченко Т. В. - Ситнез та фізико-хімічні властивості 4-((R)аміно)-5-метил-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Аксьонова-Селюк І. І. - Синтез та структурні особливості 5-(4-(трет-бутил)феніл)-4-((R)аміно)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Романіна Д. М. - Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення празіквантелу з ректальних супозиторіїв, Бердей І. І., Гладишев В. В., Лисянська А. П. (2016)
Ковалевська І. В. Рубан О. А. - Дослідження фізико-хімічних та технологічних властивостей тіоктової кислоти (2016)
Врубель О. Р. - Комплексне використання кори бруслини європейської (Euonymus europaea L.). Дослідження ліпофільних речовин, Зинь А. Р., Антонюк В. О. (2016)
Карбовський В. Л. - Дослідження гострої токсичності препарату Гексія, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Романенко М. І. - Синтез та гіпоглікемічна дія похідних 7-н-бутил-3-метил-8-тіоксантину, Іванченко Д. Г., Шарапова Т. А., Білай І. М., Александрова К. В. (2016)
Антонян И. М. - Изменения гормонального статуса животных в условиях андрогенного дефицита под влиянием сингенной культуры стволовых клеток. Трекинг и флуоресцентный имиджинг клеток ex vivo/in vivo, Омельченко Е. A., Забирник А. С. (2017)
Гуранич С. П. - Прооксидантно-антиоксидантний статус пульпи зубів та слизової оболонки ротової порожнини щурів із експериментальним йододефіцитом та інсулінорезистентністю, Воронич-Семченко Н. М., Гуранич Т. В. (2017)
Karmazina I. - Cytokines and C-Reactive Protein-Trigger of Imbalance of the Hemostasis System during Inflammation, Al-Rihani Hady (2017)
Колішецька М. А. - Роль порушень метаболізму оксиду азоту для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми, Регеда М. С. (2017)
Кухлевський Ю. І. - Вплив функціонального навантаження на структуру та якість кісткової тканини коміркових відростків нижньої щелепи у молодих осіб (2017)
Мар’єнко Н. І. - Фрактальний аналіз білої речовини півкуль мозочка людини, Степаненко О. Ю. (2017)
Похил С. І. - Застосування диференційної діагностики шкірних проявів бартонельозу (перуанської бородавки) у сучасній клініко-лабораторній практиці, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А., Данильченко С. І. (2017)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы лёгких крыс неполовозрелого возраста под ингаляционным воздействием на дыхательную систему толуола, Шупер В. А. (2017)
Хміль Д. О. - Роль NO-синтази і аргінази у механізмах окисно-нітративного стресу в шкірі щурів за умов надлишкового надходження в організм нітрату натрію, Міщенко А. В., Костенко В. О. (2017)
Баусова О. Б. - Межсиситемные психологические особенности в процессе адаптации к обучению у студентов ХНМУ, Власенко О. В., Трач О. О. (2017)
Ващук Н. А. - Изменение состояния сердечно-сосудистой системы у лиц с различной степенью метеочувствительности, Пруденко М. Ю., Глоба Н. С., Курбель А. А. (2017)
Исаева И. Н. - Расстройства приема пищи у девушек молодого возраста, Макарова Е. М., Литовченко Е. В., Воронова Д. И. (2017)
Кочина М. Л. - Особенности интерференционных картин глаз при горизонтальном косоглазии, Демин Ю. А., Ковтун Н. М., Каплин И. В. (2017)
Маслова Н. М. - Контрастно-чувствительная характеристика зрительной системы детей разных возрастных групп (2017)
Пандікідіс Н. І. - Особливості адаптації показників кардіогемодинамічної системи у студентів-медиків до фізичних навантажень, Жубрікова Л. О., Колеснікова О. В. (2017)
Песоцкая Л. А. - Оценка физиологического состояния компонентов крови с использованием метода регистрации газоразрядного свечения, Глухова Н. В., Лакиза Т. В., Симонова Т. А., Писаревская О. В. (2017)
Повстяный В. А. - Особенности газоразрядного свечения жидкости из Ахиллова сухожилия и изменений отдельных ее компонентов в позднем постмортальном периоде, Песоцкая Л. А., Глухова Н. В., Евдокименко Н. М. (2017)
Сериков К. В. - Изменение показателей серотонинергической и нитроксидергической систем на стадиях развития общего адаптационного синдрома у больных с ишемическим инсультом (2017)
Сокол Е. Н. - Психофизиологические особенности адаптации к электромагнитному излучению радиочастотного диапазона у людей с разным типом вегетативной регуляции, Ковалёв М. М., Глоба А. А., Зленко В. В. (2017)
Сомкина Е. А. - Адаптация лиц с разным уровнем метеочувствительности к физическим нагрузкам, Чеснакова Д. Д., Глоба Н. С., Ващук Н. А. (2017)
Чернобай Л. В. - Дослідження міжсистемної інтеграції в процесі адаптації до психоемоційного стресу в умовах фізичних навантажень, Макарова К. М. (2017)
Чернякова А. Е. - Аллергический ринит и качество жизни пациентов с бронхиальной астмой, Оспанова Т. С., Кармазина И. С. (2017)
Шаламай У. П. - Вплив легкого йододефіциту та латентного залізодефіциту на тип реакції серцево-судинної системи дітей на фізичне навантаження, Воронич-Семченко Н. М. (2017)
Ватаманюк М. М. - Особливості клінічної картини ротової порожнини та психологичних змін у пацієнтів геріатричного віку з повною відсутністю зубів при ускладнених клінічних умовах для протезування (2017)
Ревич В. О. - Метаболічне та структурне підґрунтя змін функціональної активності тканин пародонта за розвитку генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку, Антоненко М. Ю. (2017)
Кальниш В. В. - Пути совершенствования психофизиологического отбора и мониторинга профессионально важных качеств операторов, Пашковский С. Н., Стасишин Р. О. (2017)
Васильев Д. В. - Антифосфолипидный синдром: клиника и генетика тромботических проявлений, Чернобай Л. В., Васильева О. В. (2017)
Карпухіна Ю. В. - Значення дихальних вправ під час фізичної реабілітації для осіб з вадами слуху (2017)
Литвинов В. С. - К вопросу о роли Toxoplasma gondii в развитии шизофрении, Мищенко А. Н., Мищенко А. М., Литвинова О. Н. (2017)
Потий Д. А. - Изучение возможностей пластичности моторной коры головного мозга у больных после инсульта (обзор литературы), Татарко С. В., Снегирь А. Г., Прокопенко А. А., Лиман Л. А. (2017)
Хламанова Л. І. - Морфофункціональні особливості апоптозу, проблеми та перспективи застосування апоптозу в сучасній медицині, Северилова М. Д., Ткаченко Ю. В. (2017)
Бесчасний С. П. - Вплив рекомбінантного інтерферону альфа на електричну активність і метаболізм ізольованого серця (2017)
Годлевський П. М. - Використання "якірців повзучих" в оздоровленні та фізичному розвитку, Пінчук В. Ф. (2017)
Дичко О. А. - Вплив розробленої комплексної реабілітаційної програми на рівень адаптаційного напруження дітей зі сколіозом віком 7 – 16 років (2017)
Жилкова Є. С. - Ефект фрагментації ДНК у сперматозоїдах на розвиток ембріонів при використанні допоміжних репродуктивних технологій, Феськов В. О., Сомова О. В., Феськов О. М., Федота О. М. (2017)
Завадська М. М. - Вікові особливості швидкості письма у дітей з різним рівнем сформованості графомоторних навичок (2017)
Климець Г. В. - Вплив цитрату ванадію на білковий обмін у крові щурів з алоксан-індукованим діабетом, Іскра Р. Я. (2017)
Коваленко С. О. - Характеристика та теоретичні основи методів аналізу варіабельності серцевого ритму (2017)
Макашова О. Є. - Кріоконсервування гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові в кріозахисних середовищах, що містять різні концентрації ДМСО та антиоксидантів, Зубова О. Л., Зубов П. М., Мігунова Р. К., Бабійчук Л. О. (2017)
Пилипенко С. В. - Транспорт води і електролітів через епітелій ободової кишки та експресія CFTR каналів у щурів після 28-ми днів введення омепразолу (2017)
Ткаченко В. М. - Фізичний розвиток нащадків-щурів, виношених в умовах хронічної тютюнової інтоксикації їхніх батьків, Комісова Т. Є. (2017)
Храбко М. І. - Ріст і розвиток самиць F0 і самців F1 щурів та обмінні процеси в крові за дії лимонної кислоти, Тесарівська У. І., Долайчук О. П., Цап М. М., Фаріон О. В. (2017)
Шкуропат А. В. - Морфологічні зміни еритроцитів вагітних різних триместрів (2017)
Титул, зміст (2017)
Кабачна А. В. - Аналіз динаміки структури Державного формуляра лікарських засобів, Шелкова Е. В., Кабачний О. Г. (2017)
Сушарина І. В. - Оцінювання ефективності діяльності фармацевтичних громадських організацій із використанням анкетного опитування фахівців, Немченко А. С., Хоменко В. М. (2017)
Трохимчук В. В. - Організація надання медичної допомоги дітям в Україні (огляд літератури), Бєляєва О. І., Унгурян Л. М. (2017)
Мінарченко В. М. - Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження, Бутко А. Ю. (2017)
Германюк Т. А. - Динаміка доступності лікарських засобів для монотерапії цукрового діабету 2 типу в Україні, Івко Т. І., Бобрук В. П. (2017)
Рев’яцький І. Ю. - Впровадження автоматизації на основі комп’ютерних технологій у процес контролю знань провізорів-інтернів (2017)
Качанюк В. В. - Розроблення технології та методів контролю якості радіофармацевтичного препарату Фтордезоксиглюкоза 18F, розчин для ін’єкцій, Трохимчук В. В., Саричев С. Ю. (2017)
Гоцуля А. С. - Синтез та дослідження властивостей похідних 4-феніл-5-(1Н-пірол-2-іл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Верба Д. П., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Демченко С. А. - Синтез та аналгезуючі властивості похідних (3-алліл-4-арил-3Н-тіазол-2-іліден)-(4-(6,7,8,9-тетрагідро-5H-(1,2,4)триазоло(4,3-а)азепін-3-їл)феніл)амінів, Єрьоміна Г. О., Перехода Л. О., Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2017)
Мінарченко В. М. - Мінеральний склад кореневищ перстача прямостоячого (Potentilla erecta L.), Каплуненко В. Г., Глущенко Л. А., Ковальська Н. П., Бабенко Л. М. (2017)
Яцюк К. М. - Вивчення антимікробної дії згущеного соку з плодів журавлини болотної (Vaccinium oxycoccos L.), Федоровська М. І., Куцик Р. В. (2017)
Дудікова Д. М. - Активність похідних амінопропанолу відносно біоплівок Pseudomonas aeruginosa, Суворова З. С., Недашківська В. В., Шарова А. О., Дронова М. Л., Вринчану Н. О. (2017)
Правила для авторів (2017)
Стрече Д. І. - Interactive teaching and learning methods in English language (2017)
Janitska-Panek T. - Selected international definitions about young students’ leisure time – a theoretical background and practical in Poland (2017)
Шпарик О. М. - Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення (2017)
Топузов М. О. - Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві (2017)
Дубровіна І. В. - Самообразовательная деятельность учителей музыки как условие реализации творчества (2017)
Арест М. Я. - Математична основа технологічної реалізації концепції Л. Виготського, Кіщук Н. В. (2017)
Петрова С. М. - Осмислення феномену особистості у філософсько-педагогічному дискурсі: огляд основних підходів (2017)
Назаренко Т. Г. - Формування в учнів екологічної компетентності на уроках географії (2017)
Гривко А. В. - Визначення мотиваційно-цільових установок учнів у процесі формування в них комунікативної компетентності під час навчання української мови (2017)
Грудинін Б. О. - Мотиваційна спрямованість учнів на навчально-дослідницьку діяльність (статистичні дані) (2017)
Пушкарьова Т. О. - Передумови організації педагогічного проектування інноваційного розвитку шкільної освіти (2017)
Бондаренко Н. В. - Удосконалення експертизи шкільних підручників, Косянчук С. В. (2017)
Шкатула О. П. - Проблеми використання навчальних ресурсів курсантами Внз при вивченні суспільствознавчих дисциплін (2017)
Гупан Н. М. - Історія педагогіки: питання кризи і розвитку (2017)
Стучинська Н. В. - Становлення та розвиток курсу фізики у медичних університетах Ураїни, Колпакова С. В. (2017)
Буцька Л. М. - Новій українській школі – новітній підручник із правознавства (рецензія на рукопис підручникаТ. О. Ремех, О. І. Пометун "Основи правознавства", 9 класдля загальноосвітніх навчальних закладів,поданого на конкурс підручників для 9 класу) (2017)
Грона Н. В. - Підручник, що відповідає на виклики часу (рецензія на підручник авторів В. І. Новосьолової та Н. В. Бондаренко"Українська мова", 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів) (2017)
Lyukevich I. N. - On money as a phenomenon: coherence, material and pure essence (2017)
Скворцов І. Б. - Обґрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили, Загорецька О. Я., Гришко В. А. (2017)
Ndiaye G. - Impact of china’s FDI on economic growth of African countries, Helian X. (2017)
Skufina T. P. - The influence of strong earthquakes on global economy: facts, trends, forecast, Baranov S. V., Samarina V. P. (2017)
Ushakov D. S. - Business liberalization and economic growth (XXI century evidences) (2017)
Marchenko O. S. - Dysfunction of legal services business in Ukraine: content, consequences, ways of overcoming, Yarmak O. V. (2017)
Гросул В. А. - Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі, Круглова О. А., Рачкован О. Д. (2017)
Klokar O. O. - Description and correction of factors’ influence on management decisions of financial controllers at agricultural enterprises (2017)
Подольчак Н. Ю. - Управління розривом інтересів стейкхолдерів, Вішка І. С. (2017)
Vetrakova M. - Employee’s development and retention in a multinational company , Benova V. (2017)
Дружиніна В. В. - Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення, Алексєєва Н. Ф., Залуніна О. М. (2017)
Залізко В. Д. - Інноваційна модель аграрного устрою українського села, Мартиненков В. І., Луценко І. О. (2017)
Захарчин Г. М. - Управління персоналом в контексті сучасних викликів, Поплавська Ж. В. (2017)
Manurung A. D. R. - Authentic personal branding as a mediator of influence of heroic leadership and positive psychological capital on work life quality, Damaris A., Wimbaningrum N. (2017)
Nizhegorodtsev V. О. - Monitoring evaluation of supply and demand for specialists of economic profile (2017)
Petrushenko Yu. M. - Analysis of the impact of social sphere budget financing on economic development: case study of Ukraine, Zamora O. M., Vorontsova A. S. (2017)
Ємець В. В. - Методологічні основи та інструменти аналізу деструктивного впливу економічної нестабільності на процеси нагромадження капіталу (2017)
Капелюш А. А. - Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні, Задорожня Л. А. (2017)
Наточеева Н. Н. - Оценка эффективности взаимодействия банков и страховых компаний: методика и критерии, Белянчикова Т. В., Аверченко О. Д. (2017)
Galan L. V. - Quality impact factor on behavioral patterns of mobile services’ consumers, Shchurovska A. Yu. (2017)
Du D. - The impact of rural land transfer on farmers' income from the perspective of farmer differentiation: an empirical study based on household questionnaire survey in Tianjin city, PRC, Xu H. (2017)
Жуланов Є. Є. - Моделювання міжрегіональних туристичних потоків у національному економічному просторі, Борисова О. В. (2017)
Заболоцький Т. М. - Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику (2017)
Кадыров А. - Экономическое обоснование применения фрезерного рыхлителя и гидрофобизированного шлакового щебня в дорожном строительстве, Кунаев В., Ногаев К. (2017)
Украинская "великая депрессия": как из нее выйти? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Патріарху історичної науки Буковини, професору Юрію Mакару – тільки 75 (2010)
Вітання ювілярові (2010)
Білошицький С. - Витіснення національних еліт транснаціональними як тенденція сучасності і виклик ліберальній демократії (2010)
Богатирець В. - Алгоритми розв’язання ключових протиріч суспільного розвитку у контексті євроінтеграції (2010)
Бурдяк В. - Різноманітність підходів до дослідження демократичних змін у постсоціалістичному світі (2010)
Гарат Р. - Основні етапи становлення ГУУАМ та аналіз нормативно-правової бази об’єднання (2010)
Докаш О. - Політичний герой: рольовий міф вождя в політиці на сучасному етапі (2010)
Дубей В. - Концептуальні засади транспортної політики ЄС у сфері безпеки автомобільних перевезень (2010)
Іванюк М. - Розвиток концепції громадянського суспільства: проблеми методологічного оновлення (2010)
Карпо В. - Маргінальність української політичної еліти: теоретико-методологічний аспект (2010)
Лупул Т. - Соціально-політична амбівалентність моделей "багатокультурність” та "етнічний канадець” як типів колективного проектусучасного канадського націєтворення (2010)
Лучак М. - Перегрупування електорату в США за ідеологічними принципами в кінці 20-го ст. (2010)
Макар В. - Українське питання у внутрішній та зовнішній політиці Канади (1939-1941рр.) (2010)
Марусик Т. - Динаміка етнополітичного конфлікту: міжнародно-політичний аспект (2010)
Монолатій І. - Партії етнічної більшості як суб’єкти політичних процесів на західноукраїнських землях середини 19-го – початку 20-го ст. (2010)
Моцик О. - Особливості українсько-польських відносин у 2009 році (2010)
Моцок В. - Політика Європейського Союзу щодо демократизації Східної Європи: задля інтеграції чи безпеки?! (2010)
Новоскольцев Г. - Проблема міжнародного тероризму в сучасному політичному процесі (2010)
Новоскольцева Л. - Індивідуальна свобода як принцип громадянського суспільства (2010)
Осадца І. - Етнокультурні аспекти розвитку європейських інтеграційних процесів в Республіці Болгарія (2010)
Поліщук І. - Еволюція пострадянських України і Росії: політико-режимний та електорально-культурний аспекти (2010)
Прокопець Л. - Взаємозв’язок багатопартійності Республіки Болгарія та парламентаризму в період демократизації суспільства (2010)
Ротар Н. - Участь громадян України у дискурсі незалежності та конституційному процесі (2010)
Семенко В. - Політична партія як інститут демократичного представництва (2010)
Федонюк С. - Відкрите співробітництво у політичній комунікації (2010)
Федорчак Т. - Політична трансформація Чехії: особливий випадок серед постсоціалістичних країн (2010)
Цікул І. - Особливості правового регулювання гендерних відносин в Україні (2010)
Черник П. - Геополітика як інструмент аналізу зовнішньополітичної діяльності держави (2010)
Герегова С. - Українські митці в організації культурно-мистецького життя українців в Америці (наприкінці 40-х – 60-ті роки 20-го ст.) (2010)
Даниленко О. - "Не заперечую, якщо не має перешкод ГПУ…”: особливості видачі закордонних паспортів та віз в УСРР (1921–1924 рр.) (2010)
Добржанський О. - Формування ідеї соборної незалежної України на Буковині в кінці 19-го – на початку 20 ст. (2010)
Зайцева З. - Етнокультурне життя Закарпаття у 19-му – на початку 20-го століття (2010)
Ленартович О. - Зміни в політичній доктрині ОУН-б наприкінці Другої світової війни (2010)
Лиса О. - Соціально-економічні процеси кінця 19-го – початку 20-го ст. та їх вплив на формування політичної свідомості української інтелігенції (2010)
Маркова С. - Українське село та місто в роки Голодомору 1932-1933 років: аналіз економічних деструкцій (до історіографії питання) (2010)
Москальов М. - Кланово-корпоративне суспільство в Україні в оцінках аналітиків та експертів (2010)
Jan Draus - Kształtowanie się stosunków polsko-ukraińskich w latach 1991-2008 (zarys problematyki) (2010)
Петров В. - Острів Зміїний – досвід для української дипломатії (2010)
Стецюк А. - Греко-болгарська церковна боротьба на сторінках російських періодичних видань (50-70 рр. 19-го ст.) (2010)
Бостан С. - Встановлення україно-румунських міждержавних відносин (2010)
Бурейко Н. - Зовнішня політика США стосовно Російської Федерації: нормативно-правове забезпечення відносин (2010)
Воссіна В. - Принципи дипломатії Святого Престолу (понтифікат папи Івана Павла ІІ) (2010)
Гев’юк А. - Росія, ЄС та США як чинник впливу на культурно-духовні процеси в Україні (2010)
Грищук Т. - Внесок української західної діаспори у світову культуру (2010)
Деркач О. - Нормативно-правова база регулювання екологічної політики України (2010)
Дмитрук А. - Основні напрями російсько-українського міждержавного співробітництва у 90-х роках 20-го ст. (2010)
Добржанська О. - Реакція України на проект ЄС Східне партнерство (2010)
Кіян Л. - Роль неурядових організацій в системі міжнародних відносин (2010)
Козачук О. - Місце метисів у поліетнічному суспільстві Канадської Федерації (2010)
Коротков Д. - Трансформація політичних еліт в Україні в контексті транзитологічної парадигми (2010)
Крет О. - Інституалізація транспарентності влади (2010)
Кузьміч О. - Релігійні загрози в контексті сучасних глобалізаційних перетворень (2010)
Молочко П. - Еволюція партійної системи Росії після виборів 2007 – 2008 рр. (2010)
Моторнюк Т. - Виборчі технології маніпуляцій свідомістю українських виборців у президентській кампанії-2010 (2010)
Осадца Г. - Питання боротьби з тероризмом у Середземномор’ї в грецькій зовнішній політиці (2010)
Сарафінчан Л. - Євроатлантична та європейська інтеграція Румунії в контексті міжнародної безпеки (2010)
Тирон А. - Особливості становлення та розвитку партійної системи Федеративної Республіки Німеччини (2010)
Ткач Г. - Основні чинники генезису європейської ідентичності (2010)
Федів Ю. - Відношення українських політичних сил до вирішення українського питання на міжнародній арені протягом Першої світовоївійни (2010)
Федорюк А. - Множинність учасників на сучасній міжнародній арені як фактор зміни моделі політичного конструювання світу (2010)
Ющук В. - Політичні, соціально-економічні та культурні процеси на Любомльщині в міжвоєнний період (2010)
Федуняк С. - Нові можливості для розвитку трансатлантичних відносин: The Obama Moment: European and American Perspectives. – Paris: EU Institute for Security Studies, 2009. – 250 p. Момент Обами: європейські та американські перспективи. – Париж: Інститут безпековихстудій ЄС, 2009. – 250 с. (2010)
Фісанов В. - Україна і світ: виміри взаємодії: Макар Ю. І., Гдичинський Б. П., Макар В. Ю., Попик С. Д., Ротар Н. Ю. Україна в міжнароднихорганізаціях: Навчальний посібник / За ред Ю.І.Макара. – Чернівці: Прут, 2008. – 880 с. (2010)
Воротняк І. - Календарні звичаї та обряди в поліетнічному середовищі: Мойсей А. А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини / Мойсей А. А. – Чернівці: Тов. "Друк-Арт”, 2008. – 320 с.: 16 іл. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Дебринюк Ю. М. - Передмова (2016)
Zapalowska A. - The acquisition of woody biomass for energy purposes in Poland and Ukraine, Bashutska U. (2016)
Олексійченко Н. О. - Варіабельність морфологічних і біохімічних ознак листків рослин роду Tilia L. в урбосередовищі, Ліханов А. Ф. (2016)
Бродович Ю. Р. - Оцінка ефективності процесів відтворення букових гірських лісів Українських Карпат та обґрунтування шляхів її підвищення з позицій наближеного до природи лісівництва, Бродович Р. І. (2016)
Ворон В. П. - Особливості пошкодження пожежами лісів Полісся, Ткач О. М., Сидоренко С. Г. (2016)
Заїка В. К. - Поширення та ріст модрини європейської в умовах Кременецького горбогір’я, Керімов Е. І., Іваницький Р. С. (2016)
Лавний В. В. - Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах Північно-Східної Німеччини, Шпатгельф П. (2016)
Лосюк В. П. - Стан, структура і тенденції розвитку основних лісових формацій Косівщини, Погрібний О. О., Дебринюк Ю. М. (2016)
Матвеева Р. Н. - Изменчивость показателей плюсовых деревьев кедра сибирского по семенной и стволовой продуктивности, Буторова О. Ф., Братилова Н. П. (2016)
Озарків І. М. - Наукові засади променево-конвективного теплообміну в процесі формування світлового режиму лісу, Дерех О. І. (2016)
Олійник В. С. - Шляхи оптимізації лісистості Передкарпаття, Ткачук О. М. (2016)
Олексійченко Н. О. - Електрометрична оцінка листкового апарату рослин культиварів Аcer рlatanoides L. у насадженнях міста Києва з різним ступенем антропогенної трансформації, Манько М. В., Китаєв О. І., Соваков О. В. (2016)
Осадчук Л. С. - Роль недеревних ресурсів лісу для сталого ведення лісового господарства в Україні, Рябчук В. П., Гречаник Р. М. (2016)
Сорока М. І. - Регенераційні процеси в ялицевих борах Аbietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg. 1939 (Пуща Сольська, Польща), Возьняк А., Куриляк М. В. (2016)
Турко В. М. - Мезофауна лісової підстилки свіжих дубово-соснових суборів центральної частини Житомирського Полісся, Калиновський Н. В. (2016)
Гайда Ю. І. - Взаємодія "генотип-середовище" в географічних культурах Pinus sibirica du tour та Pinus koraiensis Sieb. et Zucc., Яцик Р. М., Сіщук М. М. (2016)
Дебринюк Ю. М. - Формова різноманітність і життєвий стан модрини у насадженнях Західного Полісся, Белеля С. О. (2016)
Сбитна М. В. - Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса на ріст сіянців і саджанців в умовах Київського Полісся, Фучило Я. Д. (2016)
Фучило Я. Д. - Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у безверхівковому режимі, Маурер В. М., Сбитна М. В., Одарченко І. С., Фучило Д. Я. (2016)
Шлапак В. П. - Thuja plicata Donn ех D. Don та її культивари у правобережному Лісостепу України, Іващенко І. Є. (2016)
Юрків З. М. - Посівні якості насіння сосни звичайної у лісових насадженнях Житомирщини (2016)
Яцик Р. М. - Селекційно-формова структура культур фітоценозів за участю Psevdotsuga Menziesii (Mirb.) Franko у Карпатському регіоні, Штогрин А. С. (2016)
Каганяк Ю. Й. - Нагромадження запасу різновіковим деревостаном: екскурс підходів та аналіз закономірностей, Горошко М. П. (2016)
Лакида П. І. - Біопродуктивність лісових фітоценозів України в умовах глобальних викликів, Василишин Р. Д., Лакида І. П. (2016)
Meshkova V. L. - Verticillium wilt on Norway maple (Acer platanoides L.) in the East of Ukraine, Davydenko K. V. (2016)
Бондаренко В. Д. - Актуальні питання стану і ведення мисливського господарства в Україні та можливі напрями їх вирішення, Різун Е. М. (2016)
Козловський М. П. - Стовбурова нематода Bursaphelenchus mucronatus як чинник всихання хвойних дерев у Карпатах і Поліссі (2016)
Гнатів П. С. - Захист довкілля та екобезпека як системна функція соціуму, Дацко Т. М., Шовган А. Д., Лопотич Н. Я. (2016)
Грицюк Ю. І. - Моделі оцінювання техногенних чинників під час виникнення пожеж на сховищах нафтопродуктів, Грицюк М. Ю. (2016)
Краснов В. П. - Радіоекологічні дослідження у лісових екосистемах України (2016)
Лук’янчук Н. Г. - Фітомеліоративна ефективність вуличних фітоценозів як один із параметрів екологічного виміру збалансованого розвитку міста, Мартинюк Х. Я. (2016)
Робулець С. В. - Державне регулювання та стан екологічної безпеки у Чернівецькій області, Сівак В. К. (2016)
Дубовіч І. А. - Екологізація економіки – основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав (2016)
Загвойська Л. Д. - Аналіз витрат і вигід процесу лісовідновлення в умовах Малого Полісся, Шведюк Ю. В. (2016)
Максимів Л. І. - Використання енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір, Климович В. П., Загвойська Л. Д. (2016)
Соловій І. П. - Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі (2016)
Коржов В. Л. - Методологічні аспекти створення геоінформаційної системи лісових автодоріг, Часковський О. Г. (2016)
Бехта П. А. - Зменшення вмісту формальдегіду в фанері, склеєній карбамідоформальдегідними клеями з використанням деревинного волокнистого шламу, Салабай Р. Г., Салабай І. І., Нощенко Г. В. (2016)
Лютий П. В. - Властивості личкованих деревинно-полімерних матеріалів плоского способу пресування, Бехта П. А., Ортинська Г. С. (2016)
Синякевич І. М. - "Зелена" економіка на шляху творення постринкової економічної системи (2016)
Криницький Г. Т. - Рецензія на книгу академіка НАН України М.А. Голубця "Основи відновлення функціональної суті Карпатських лісів" (2016)
Стойко С. М. - Життєвий і творчий шлях Юрія Туниці (з нагоди 75-річчя від дня народження), Криницький Г. Т., Адамовський М. Г. (2016)
Парпан В. І. - Роман Яцик: учений-лісознавець, селекціонер (з нагоди 70-річчя від дня народження), Олійник В. С., Бродович Р. І., Кацуляк Ю. Д., Гудима В. М. (2016)
Парпан В. І. - Юрій Кацуляк: учений, лісівник, лісокультурник, викладач (з нагоди 60-річчя від дня народження), Гаврусевич А. М., Бродович Р. І., Яцик Р. М., Гудима В. М. (2016)
Туниця Ю. Ю. - Пам’яті академіка Михайла Голубця (30.10.1930 – 14.08.2016), Козловський М. П., Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М. (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Баєва Л. В. - Механізм реалізації рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України (2014)
Беспалова А. О. - Податкові суди та квазісудові податкові органи: зарубіжний досвід (2014)
Білоус Т. Й. - Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правового регулювання державної нотаріальної діяльності (2014)
Бойко В. В. - Щодо питання класифікації видатків Державного бюджету України (2014)
Бондаренко В. А. - Окремі аспекти використання дефініцій в адміністративно-правових нормах (2014)
Ващенко Ю. В. - Співробітництво енергетичних регуляторів у Європі: основні етапи становлення та значення для України (2014)
Вітвіцький С. С. - Мета та завдання контрольної діяльності (2014)
Георгієвський Ю. В. - Розмежування функцій органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: окремі проблемні питання здійснення та шляхи їх вирішення (2014)
Гетманцев Д. О. - До питання про особливості строків давності для застосування й стягнення штрафів та пені в податкових правовідносинах (2014)
Губанов О. О. - Застосування як особлива форма реалізації норм адміністративного законодавства в Україні: загальнотеоретичний аспект (2014)
Губерська Н. Л. - Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур (2014)
Дуленко О. А. - Оплата праці працівників у сфері культури як елемент фінансового забезпечення галузі (2014)
Жукова Є. О. - Реалізація принципу процесуальної економії адміністративного судочинства під час перегляду судових рішень Верховним Судом України (2014)
Зозуля І. В. - Щодо демілітаризації органів внутрішніх справ України (2014)
Зубов О. С. - Історія становлення інституту судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Карпенко М. М. - Досвід реформування правоохоронних органів спеціального призначення в державах Центральної та Східної Європи (2014)
Кінаш М. М. - Громадський контроль як механізм протидії корупції: проблеми реалізації в Україні (2014)
Кобрусєва Є. А. - Відповідальність за перешкоджання проведенню мирних зібрань (2014)
Колєснік Т. Є. - Незалежність як основний принцип діяльності прокуратури в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Конопляник О. С. - Взаємозв’язок підрозділів Національної гвардії України з іншими структурами під час охорони дипломатичних представництв: проблемні аспекти термінологічного визначення (2014)
Крупко Я. М. - Принцип публічності в розподілі коштів між бюджетами (2014)
Кушнір С. М. - Форми й методи контролю Міністерства освіти і науки України (2014)
Марченко О. О. - Деякі питання розв’язання судами спорів з приводу публічної служби за позовами помічників суддів (2014)
Позняков С. П. - Компоненти методології нормотворчості у сфері адміністративно-правового сприяння соціально-економічному розвитку (2014)
Романова Г. С. - Щодо питання законодавчого регулювання податкового обліку в Україні (2014)
Слєпченко О. О. - Правовий аналіз адміністративного підпорядкування вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морського та річкового транспорту в Україні (2014)
Тадєєва О. М. - Правосуб’єктність учасників адміністративного процесу в справах щодо публічного майна (2014)
Чубенко А. Г. - Актуальний стан адміністративно-правового забезпечення національної економічної безпеки (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського