Автори статей (2011)
Борисенко А. В. - Шановні читачі (2015)
Манхарт Ю. - Наногібридний ормокер для методики пломбування одним шаром у постеріальних ділянках. Звіт про клінічний випадок (2015)
Чуйко А. М. - Визначення механічних характеристик і оцінка напружено-деформованого стану зубного ряду з використанням комплексу MIMICS-ANSYS. Частина 2, Угрин М. М., Уварова Л. В. (2015)
Школа Zirkonzahn. Точність CAD/CAM і ручної роботи (2015)
Верлінг Г. - Неважливо, стандартні показання до застосування чи косметичні вимоги... Сhairside — шлях до мети з гібридною керамікою Vita Enamic® (2015)
"ІнСпе" — експерт в гігієні та профілактиці (2015)
Король Д. М. - Досвід застосування одноетапних стоматологічних імплантатів Vitaplant, Ніколов В. В. (2015)
Риберт Ю. О. - Особливості діагностики і лікування дорослих пацієнтів зі скронево-нижньощелепними розладами, асоційованими з ортодонтичною патологією. Частина 2 (2015)
Кальц В. - Отримання точних відбитків при протезуванні на імплантатах (2015)
Ільницький Я. М. - Оцінка методу ураноостеопластики із застосуванням комбінованого алокісткового трансплантата та одномоментною пластикою вроджених дефектів альвеолярного відростка у дітей, Готь І. М. (2015)
Григ Н. І. - Обґрунтування застосування еферентної терапії у терапевтичній стоматології (2015)
Медвідь Ю. О. - Досвід клінічного застосування плазми, збагаченої факторами росту (PRGF®-Endoret®) у косметичній корекції обличчя (2015)
Гуменюк М. І. - Особливості пародонтологічного статусу та місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Яшина Л. О., Мазур І. П., Ігнатьєва В. І., Матвієнко Ю. О., Харченко-Севрюкова Г. С. (2015)
Дубровна Л. В. - Порівняльна оцінка впливу фітосубстанції плодів перцю стручкового на перебіг асептичного запалення м’яких тканин порожнини рота щурів (2015)
Лихота К. М. - Вивчення впливу індивідуальних міофункціональних апаратів на стан гігієни порожнини рота (2015)
Гавриленко М. А. - Ефективність надання комплексної стоматологічної допомоги дітям з особливими потребами. Клінічний випадок (2015)
XIIІ Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал®-Україна" 2015 та Стоматологічний форум (2015)
Ісаков В. - Конгрес стоматологів та зубних техніків Labforum 5 (2015)
Угрин М. М. - Реформа стоматології — концепції та пріоритети, Павленко О. В. (2015)
"Стратегія розвитку стоматології в Україні". Матеріали 3 Національного українського стоматологічного конгресу "Міжнародні стандарти профілактики та лікуванняі їх впровадження в практику лікаря-стоматолога" (2015)
Модернізація управління національною економікою в умовах загроз державності України (2016)
Барак Обама про дії у відповідь на російську кіберактивність та спроби зашкодити інтересам США (2016)
Джордж Сорос: Відкрите суспільство потребує захисту (2016)
Экономист Игорь Николаев о ситуации в РФ (2016)
Левковська Л. - Ідентифікація екологічних ризиків об’єктів малої гідроенергетики, Мандзик В. (2016)
Шубалий О. - Організаційно-економічні засади розвитку аграрної сфери, Гордійчук А. (2016)
Буйда К. - Проактивне управління кредитними ризиками в банківській системі України (2016)
Морозов О. - "Самоорганізована критичність" – наукова парадигма в умовах гіперболічного зростання, Морозов Т. (2016)
Автори наукового та громадсько-політичного журналу "Економіст" у 2016 році (2016)
Микола Росошенко: Минулий високосний (2017)
Кухарская Н. - Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного развития (2017)
Щербак А. - Підтримка субконтрактації – важливий напрям промислової політики (2017)
Кручак Л. - Селекція програмного забезпечення для автоматизації обліку дебіторської заборгованості (2017)
Голубка С. - Концептуальні засади теорії та практики відтворення суспільних благ в економічній системі України (рецензія на монографію Кічурчак Маріанни Василівни "Відтворення суспільних благ в економічній системі України: концептуальні засади теорії та практики") (2017)
Лютий 2017. Праві разом. з ким? (2017)
Морозов О. - Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнес-структур (2017)
Куцик П. - Інтеграція економіки України в глобальне господарство: проблеми та перспективи, Ковтун О., Башнянин Г., Шевчук В. (2017)
Іртищева І. - Особливості марикультури в світі і Україні: стан та перспективи розвитку, Арчибісова Д., Рижкова Г. (2017)
Голян В. - Структурні диспропорції розвитку аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та механізми подолання, Стешенко Л. (2017)
Петруха Н. - Сировинна орієнтація аграрного сектора України: інституціональне підґрунтя та секторальні особливості, Кузьменко С. (2017)
Савчук В. - Раціоналізація аграрного природокористування в зоні ризикового землеробства: регіональні особливості (2017)
Аль-Акіді Б. Ф. - Розвиток банківської маркетингової інформаційної системи в умовах нових інформаційних технологій (2011)
Андрієнко Н. М. - Міжнародні стандарти фінансової звітності як об’єкт економічних досліджень при імплементації в Україні (2011)
Бондаренко Л. А. - Реструктуризація позичок як спосіб управління проблемною кредитною заборгованістю банків: вітчизняний та зарубіжний досвід (2011)
Бушко А. - Валютний курс в стратегії підприємств на конкурентному ринку (2011)
Варічева Р. В. - Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку власного капіталу на акціонерних товариствах, Боримська К. П. (2011)
Гайдукович Д. С. - Характеристика інструментів маркетингового аналізу в сфері банківських послуг (2011)
Горячук В. Ф. - Реформування адміністративно-територіального устрою країни як шлях нагромадження інституціональної складової соціального капіталу (2011)
Дубовик О. Ю. - Пільги як інструмент державного податкового регулювання (2011)
Дуранова Т. А. - Формування ринку олійно-жирової продукції в Україні (2011)
Завадська Д. В. - Особливості забезпечення фінансової стійкості банків України (2011)
Звєряков О. М. - Антикризове управління банком в умовах фінансової нестабільності (2011)
Ілюхіна Н. П. - Сьогоденні проблеми гармонізації фінансової звітності в умовах процесу євроінтеграції, Муренко Т. О. (2011)
Корнєєв В. В. - Фінансово-кредитна система України: поступ посткризового відновлення (2011)
Лелюк Ю. М. - Оптимізація трансмісійного механізму грошово-кредитної антициклічної політики в сучасних умовах (2011)
Муратов О. М. - Розвиток суб’єктів малого підприємництва в умовах податкової реформи, Іванов Д. І., Сороковський А. Ю., Слатвінська М. О., Кодруль С. В. (2011)
Нехайчук Д. В. - Методологічні підходи щодо формування та використання фінансових ресурсів задля сталого розвитку регіону (2011)
Онищенко Ю. І. - Взаємозв’язок процесів управління та самоорганізації при формуванні структури банківської системи (2011)
Постоленко Ю. П. - Бюджетна безпека як ключова складова фінансової та економічної безпеки (2011)
Рябініна Л. М. - Відмінні риси депозитних корпорацій та їх роль у створенні економічної кризи в Україні (2011)
Сиротенко Н. А. - Податковий кодекс України: сьогодення та перспективи (2011)
Шикіна Н. А. - Інфляційне навантаження як загроза соціальній безпеці країни (2011)
Гаєвський А. М. - Власність як категорія суспільних відносин (2011)
Іванова Л. В. - Гендерна нерівність у розвитку і використанні людського потенціалу (2011)
Іванюк Л. С. - Обґрунтування необхідності формування політики імпортозаміщення на товарних ринках (2011)
Нестеров Д. Ю. - Шляхи реалізації соціальної політики держави в пенсійному страхуванні (2011)
Орлов В. В. - Перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні та Росії, Максимова А. В. (2011)
Пожар Є. П. - Фінансове забезпечення соціальної підтримки населення (2011)
Пучкова С. І. - Кадровий аудит в умовах кризи (2011)
Нєнно І. М. - Концепція синтезу моделей поширення нововведень на макро і мікрорівнях економіки, Радованова К. В. (2011)
Стоянов С. А. - Эффективное применение форм использования и реализации недвижимой собствeнности (2011)
Цевух Ю. О. - Розвиток міграційних процесів у країнах Європи (2011)
Волощук Л. О. - Методичні основи оцінки інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства, Церковна О. М., Скороходова Л. В. (2011)
Коваленко Л. А. - Оцінка фінансової діяльності хлібобулочних підприємств Одеського регіону (2011)
Кузнецова І. О. - Формування споживчої цінності як засновок стійких конкурентних переваг підприємства (2011)
Кулик С. Б. - Особливості проведення аудиту витрат на підприємствах будівельної галузі, Шишкова Н. Л. (2011)
Литвиненко Н. І. - Тенденції змін обліку основних засобів і нарахування амортизації у податковому і бухгалтерському контексті, Пономаренко Є. Ю. (2011)
Маєвська О. О. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості (2011)
Максімова В. Ф. - Пріоритетні напрямки вдосконалення обліку та контролю в управлінні підприємствами, Шляхов Є. В. (2011)
Місько Г. А. - Методичні підходи до формування економічної стратегії підприємства з виробництва фруктових та овочевих соків (2011)
Подольчак Н. Ю. - Кількісне оцінювання ризиків у плануванні діяльності підприємств, Беднарська О. Р. (2011)
Станкевич П. М. - Особливості нарахування зносу основних засобів в обліку бюджетних установ (2011)
Чемаріна О. Ю. - Особливості застосування SWOT–аналізу у ході формування стратегічних установок підприємства, Шишкова Н. Л. (2011)
Шевченко В. В. - Розробка інвестиційного проекту підприємства під час реалізації антикризового управління (2011)
Янковий О. Г. - Фактори формування прибутку підприємства, Кошельок Г. В. (2011)
Андрєєва Н. М. - Діагностика як базис формування антикризової політики Одеського регіону, Золотов В. І., Шунтова С. Г. (2011)
Башта О. І. - Економічне обґрунтування використання геліопрофілю для автономної енергозбережної будови, Кувшинов В. В. (2011)
Балджи М. Д. - Оптимізація використання природно-ресурсного потенціалу в контексті соціо-еколого-економічних проблем (2011)
Басюк О. В. - Регіональний аспект нової економіки (2011)
Бутук О. І. - Класифікація галузей за виробничою та трансакційною сферами (2011)
Воробйова О. А. - Оцінка техніко-економічного стану об’єктів туристичної інфраструктури в Одеській області (2011)
Кухарчик В. Г. - Стратегічні пріоритети розвитку транспортної інфраструктури Українського Причорномор’я (2011)
Мартієнко А. І. - Трансакційні витрати в реалізації відносин власності на природні ресурси (2011)
Мартинюк І. В. - Державне регулювання природокористування як елемент ефективного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції (2011)
Милашко О. Г. - Особливості статистичного спостереження в сфері туризму (2011)
Науменко Ж. Г. - Проблеми територіально-економічних диспропорцій розвитку регіонів (2011)
Сербов М. Г. - Методологічні основи економічної оцінки водних басейнів як об’єктів природокористування (2011)
Хумарова Н. І. - Морегосподарський комплекс як специфічна територіальна економіко-екологічна система (2011)
Автори статей (2011)
Беркман Л. Н. - Розвиток сучасних інфокомунікаційних мереж: від IN до рost-NGN, Комарова Л. О., Дишук А. С., Федюнін С. А. (2016)
Албул А. С. Бабаков М. Ф. - Анализ влияния ошибок выведения и возмущающих факторов на изменение орбітального построения многоспутниковых низкоорбитальных систем (2016)
Шульга А. В. - Геометрические размеры разрядной горелки маталлогалогенных ламп как фактор повышения надежности навигационных приборов на их основе, Нелюба Д. Н., Сокирина В. А. (2016)
Стрелковська І. В. - Маршрутизація в мережі MPLS-TE з додатковими напрямами передавання трафіку, Соловська І. М. (2016)
Сайко В. Г. - Анализ состояния и перспектив развития рынка услуг широкополосных сетей беспроводовного доступа, Плющ А. Г., Бреславский В. А., Лисенко Д. А. (2016)
Ящук Л. О. - Проблеми автоматизованого багатоетапного сортування письмової кореспонденції (закінчення) (2016)
Кузавков В. В. - Безконтактний індукційний метод визначення технічного стану цифрового блока: розрахунок потужності випромінювання провідника, Гайдур Г. І., Сєрих С. О., Редзюк Є. В. (2016)
Вакась И. В. - Измерения параметров стабильности сигналов синхронизации в пакетних сетях, Федорова Н. В., Демин Д. А. (2016)
Казимиренко В. Я. - Оценка эффективности цифровизированных аналоговых радиорелейных станций: выбор комбинированной модуляции и формирователя цифрового потока (2016)
Крючкова Л. П. - Метод ситуаційного управління в телекомунікаційних мережах, Борисенко І. І., Уварова Т. В. (2016)
Примаченко В. І. - Моделювання роботи антени мобільної станції стільникового зв’язку (2016)
Мошенський А. О. - Науково-дослідна радіостанція Національного університету харчових технологій: антенна система (2016)
Мороз І. В. - Спосіб адаптивного прийому вкрайвисокочастотних радіосигналів, Заїка В. Ф., Козелков С. В. (2016)
Вишнівський В. В. - Аналіз методів керування мережею, Гайдур Г. І., Сторчак К. П., Прилєпов Є. В., Василенко В. В. (2016)
Дружинін В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку стратосферних систем зв’язку, Кременецька Я. А., Жукова О. Р. (2016)
Пархомей І. Р. - Резонансно-фазова обробка радіосигналів, Батрак Є. О., Цьопа Н. В. (2016)
Шмелёва T. P. - Анализ эффективности вычислительных решеток рeентерабельными раскрашенными сетями Петри (2016)
Ткаленко О. М. - Аналіз застосування цифрового нечіткого регулятора в системі АРПП при дії мультиплікативних завад (2016)
Наконечний В. С. - Концептуальні засади методології побудови радіотехнічних систем розпізнавання (2016)
Грищенко Л. М. - Методи формування векторів показників зсуву спеціальних кільцевих кодів із попереднім спотворенням (2016)
Ящук Л. О. - Побудова мінімальної сукупності поштових маршрутів мінімальної сумарної протяжності (2016)
Невдачина О. В. - Цифрові системи ФАПЧ із диференціальним зв’язком, Артющик О. С., Полоневич А. П., Мушта С. С., Сабадаш В. А. (2016)
Галаган В. І. - Проблемні питання процесу супроводження інформаційних систем у повсякденній діяльності структур ЗС України, Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2016)
Дикарев А. В. - Особые кольцевые коды — предотвращение несанкционированного доступа (2016)
Браіловський M. М. - Оптимізація вибору параметрів якості системи захисту інформації в каналах зв'язку, Козелков С. В., Коршун Н. В. (2016)
Апайчев О. - Аналіз фітнес-технологій, спрямованих на корекцію фізичного стану чоловіків другого зрілого віку (2014)
Асаулюк І. - Роль і місце навчальної дисципліни "Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури" в системі підготовки спеціаліста з фізичного виховання, Каплінський В. (2014)
Бейгул І. - Вплив занять фітнес-аеробіки на фізичний стан студенток технічних ВУЗів, Шишкіна О. (2014)
Брезденюк О. - Фізична підготовленість студентів 17-21 року з різним компонентним складом маси тіла в залежності від статі, Фурман Ю. (2014)
Булгаков О. - Аналіз сучасних педагогічних технологій які використовуються в системі шкільного фізичного виховання, Красова І., Кочина Н. (2014)
Бутенко Г. - Сучасні підходи до підвищення рівня фізичного стану дітей у процесі фізичного виховання (2014)
Ващук Л. - Визначення рівня здоров’я школярів в м. Луцьку та контроль диференційного дозування фізичного навантаження у навчальних закладах (2014)
Вихляєв Ю. - Середовищно орієнтований підхід до самостійних занять видами рухової активності (2014)
Гацоєва Л. - Моніторинг захворюваності та особливості організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи Херсонського державного університету (2014)
Гвоздецька С. В. - Розвиток пізнавальних здібностей у дітей 6-7 років засобами фізичного виховання (на прикладі елементів хатха-йоги), Ситник О. А. (2014)
Гоголь М. - Порівняння фактичних показників психофізичних якостей молодших школярів, які займаються і не займаються музикою (2014)
Головач І. - Визначення тенденції гармонічності розвитку дітей молодшого шкільного віку(2 - 4 класи), Салоїд Т. (2014)
Дмитренко С. - Порівняльна характеристика показників фізичної підготовленості учнів початкових класів сільської та міської шкіл, Перепелиця О., Кошолап А. (2014)
Драчук А. - Порівняльна характерстика показників фізичного стану студентів 1-4 курсів ВНЗ України, Романенко В., Гудима С. (2014)
Дяченко А. - Корекція порушень постави студентів засобами фізичного виховання в процесі секційних занять гімнастикою, Хоронжевський Л. (2014)
Жук Г. - Застосування засобів фітнесу з дітьми молодшого шкільного віку, Бондар О. (2014)
Карбунарова Ю. - Методика навчання плаванню дітей молодшого шкільного віку із вадми слуху (2014)
Уляна К. - Аналіз теоретичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів з фізичного виховання (2014)
Кізім В. - Хореографічна підготовка як засіб естетичне виховання молодших школярів на уроках фізичної культури, Чернишенко Т. (2014)
Коваленко Ю. - Дослідження впливу атлетичної гімнастики на показники фізичного стану студенток (2014)
Ковальчук А. - Динаміка фізичної підготовленості студентів під впливом цілеспрямованого розвитку фізичних якостей (2014)
Ковінько М. - Теоретичний аналіз системоформуючих детермінант у здоров’язберігаючому освітньому просторі (2014)
Корольчук А. - Формування у студенток стереотипу практичного використання валеологічних знань в динамічній оцінці фізичного здоров’я (2014)
Краснобаєва Т. - Формування готовності викладачів фізичного виховання до інноваційної діяльності, Галайдюк М., Кошолап А. (2014)
Кузьмік В. - Основи формування мотивації до рухової активності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання (2014)
Кулик Н. - Використання інноваційних технології у фізичному вихованні студентів, Шошура Н., Прийменко Л. (2014)
Кулібаба С. О. - Організація процесу фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах, Лісчишин Г. В., Лисак І. (2014)
Курілова В. - Шкільна туристична секція як засіб всебічного розвитку підростаючого покоління, Редько С., Бутенко Г., Шкура В. (2014)
Кушнір Я. - Теоретичний аналіз координаційних здібностей в системі фізичного виховання (2014)
Лазоренко С. - Заходи фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу Сумської області, Чхайло М. (2014)
Лапичак І. - Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Музика Ф. (2014)
Лахно О. - Аналіз взаємозв’язку фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 3-го – 4-го та 4-го – 5-го років життя (2014)
Лопуга Г. - Шляхи підвищення ефективності навчання та вдосконалення плавальної підготовленості студентів в сучасних умовах, Демченко О. (2014)
Лисак І. - Діагностика теоретичних знань в галузі фізичної культури студентів медичного ВУЗу, Назаренко П. В. (2014)
Маляренко І. - Структура та зміст занять оздоровчим плаванням молодших школярів у нестандартно обладнаних басейнах (2014)
Мартинюк О. - Аналіз різноманітних методик оцінки рівня фізичного здоров'я студентської молоді, Печена В., Кравченко К. (2014)
Михно Л. - Оптимізація процесу адаптації першокласників до початку навчання в школі засобами йога-аеробіки, Лоза Т. (2014)
Носова Н. - Сучасні підходи до контролю просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання (2014)
Оксьом П. - Оптимізація фізичного виховання студенток вищого педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу, Кобозєв М., Азаренков В., Бережна Л. (2014)
Омельяненко Г. - Дослідження фізичної готовності старших дошкільників до шкільного навчання (2014)
Пасічник В. - Формування структури фізичної підготовленості дітей 5-річного віку (2014)
Пацалюк К. - Технологія проектування і оптимізації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчого клубу (2014)
Підпомога А. - Профілактика шкідливих звичок у студентів засобами організованої рухової активності (на прикладі куріння), Земцова В. (2014)
Поташнюк І. - Стан психологічного здоров’я учнів загальноосвітніх закладів і стратегія його зміцнення (2014)
Прокопова Л. - Вплив засобів лижної підготовки на рівень фізичного здоров’я підлітків у системі позаурочних занять, Гученко Г. (2014)
Раковська І. - Шляхи підвищення ефективності викладання дисципліни теорія і методика волейболу в інстітуті фізичної культури і спорту, Мітова О. (2014)
Сальникова С. - Динаміка функціональної підготовленості жінок 30-36 років за показниками зовнішнього дихання у процесі застосування занять аквафітнесом і методики ендогенно-гіпоксичного дихання, Фурман Ю., Головкіна В. (2014)
Самошкіна А. - Структура захворюваності студентів Дніпропетровської області (2014)
Свірщук Н. - Формування діяльнісно-творчого підходу майбутніх педагогів до фізкультурно-рекреаційної роботи, Вознюк Т., Драчук А. (2014)
Сидоренко О. - Організація навчальних занять з фізичного виховання зі студентами з відхиленням у стані здоров’я, Азаренков В., Бережна Л. (2014)
Ситник О. - Особливості морфофункціонального розвитку молодших школярів міської і сільської місцевості, Гвоздецька С. В. (2014)
Соколова О. - Комплексна оцінка рівня здоров’я студентів-випускників вищих навчальних закладів (2014)
Сотник Ж. - Аналіз сучасних педагогічних технологій, які застосовуються у процесі занять оздоровчим фітнесом з жінками першого періоду зрілого віку, Романова В. (2014)
Стасюк Р. - Вплив сучасних методів та форм фізичної культури на фізичний стан студентської молоді, Бойко В. М. (2014)
Стасюк Р. М. - Значення фізичної культури та спорту в житті студента, Куриленко О. В. (2014)
Стасюк Р. М. - Аспекти, що визначають відношення студентів СумДУ до занять з фізичного Виховання, Пєсоцький С. М. (2014)
Тітаренко С. - Засоби розвитку дрібної моторики у дітей раннього віку, Іванюта Л. (2014)
Тунік Л. - Контроль на заняттях з фізичного виховання в сучасному вищому навчальному закладі, Ворожцова Т. (2014)
Фотинюк В. - Результати впровадження методики професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики (2014)
Футорный С. - Современные аспекты разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи (2014)
Хлус Н. - Зміни морфо-функціонального стану студенток ВНЗ під впливом експериментальної методики (2014)
Хоменко П. - Модель природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Хуртенко О. - Розвиток фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-аеробіки, Кужель М. (2014)
Чиженок Т. - Дослідження засобів координаційної спрямованості для підвищення рівня фізичної готовності юнаків допризовного віку, Коваленко Ю. (2014)
Швець О. - Фізична підготовленість молодших школярів із різним рівнем рухової активності (2014)
Шкарупіло П. - Характеристика стилів капоейри, Борисова Ю. (2014)
Яковлів Є. - Фізичний розвиток студентів спеціальних медичних груп (2014)
Ясинський Д. - Особливості сучасної методики розвитку координаційних здібностей на заннятях спортивною акробатикою у позаурочний час (2014)
Бріскін Ю. - Характеристика комерційних змагань у фехтуванні, Пітин М., Нерода Н., Ваулін О. (2014)
Бублик С. - Моніторинг мотивів майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту (2014)
Вацеба О. - Карпатський лещетарський клуб як символ розвитку спортивного руху галичини (до 90-ліття від дня утворення), Майборода Ю., Герцик М. (2014)
Войтенко С. - Аналіз зв’язків групової ефективності з якісними показниками спільної діяльності спортивних команд (2014)
Іващенко О. - Лідерство як фактор ефективності спортивно-ігрової діяльності чоловічих студентських команд з баскетболу, гандболу (2014)
Караулова С. - Особливості формування колективу волейбольної команди підлітків, Олійник І., Олійник М. (2014)
Ковальчук В. - Детермінанти професійного вигорання тренерів (2014)
Колісник I. - Неолімпійський спорт в системі фітнес-індустрії на території України (2014)
Коннова М. - Вплив видатних особистостей на розвиток фізичної культури у Стародавній Греції (2014)
Кулик Н. - Вольові якості спортсменів на прикладі гандболістів, Скачедуб Н. (2014)
Куц А. - Система подготовки спортсменов к олимпийским играм в современных условиях развития спорта в украине (теоретический анализ системы подготовки к Олимпийским Играм), Леонова В., Кедровский Б. (2014)
Кушнір В. - Показники простої та складної зорово-моторної реакцій молодших школярів, під впливом занять з настільного тенісу (2014)
Литвинець А. І. - Розвиток єврейського спортивного руху "маккабі”, Стефаник М. І., Литвинець І. В., Вітер Н. В. (2014)
Литвинець А. І. - Особливості формування жіночого футболу у світі, Ковалишин А. Р., Литвинець І. В., Вітер Н. В. (2014)
Лозовик М. - Новітня історія становлення універсального бою на Вінниччині, Гаврилова Н., Мірошніченко В. (2014)
Лях-Породько О. - 10-ий Всесокільський зліт: особливості підготовки, умови організації та результати проведення (2014)
Ляшенко В. - Зміни в ціннісних орієнтаціях особистості в процесі багаторічної підготовки спортсменів, Криворученко О. (2014)
Марчик В. - Ранжування мотивацій спортивної діяльності майбутніх вчителів фізичної культури, Андріанов В. (2014)
Мінжоріна І. - Мотивація студентів при виборі майбутньої спеціальності, Василенко В. (2014)
Мосьпан М. - Психологічні умови саморегуляції психічних станів тренера педагога в конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності (2014)
Одинець Т. - Функціональний стан системи зовнішнього дихання жінок з постмастектомічним синдромом (2014)
Погонцева О. - Сучасний стан сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в сучасних центрах оздоровчого фітнесу, spa&wellness, Василенко М. (2014)
Терещук М. - Тенденції розвитку гольфу в світі на сучасному етапі (2014)
Тимчак Я. - Показники результативності виступу олімпійських команд з футболу у програмах ігор олімпіад в контексті чотирьох періодів розвитку олімпійського руху, Когут Т., Карпа І. (2014)
Титович А. - Роль динаміки психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні ефективності управління процесом підготовки (2014)
Титович А. - Ознаки психічних станів спортсменів, що впливають на реалізацію максимального результату (2014)
Фоменко Д. - Аналіз дитячо-юнацьких програм змагань які проходять на території США (2014)
Frank I.V. - The legal basis of financial support of physical education and sports of Ukraine (2014)
Яворська Т. - Зміст та структура мотивації навчання техніки плавання у дітей молодшого шкільного віку (2014)
Яковлєв Б. - Індивідуально-психологічні якості, які лімітують функціональну організацію психомоторики кваліфікованих спортсменів, Воронова В. (2014)
Яковліва О. - Формування моделі комунікативних умінь майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики, Яковлів В. (2014)
Вихідна інформація по збірнику (2014)
Дикань В. Л. - Концепція інноваційного розвитку економіки України (2015)
Буровцев В. В. - Оценка эффективности трансформации институциональных основ государственного регулирования железнодорожного транспорта (2015)
Воловельская И. В. - Разработка схемы процесса принятия решений на предприятии в условиях риска и неопределенности, Караченцев Р. М. (2015)
Гордеев А. С. - Построение многофакторной модели технологической подготовки производства промышленных предприятий в условиях дискретно-нестабильных программ выпуска (2015)
Кондратенко Д. В. - Due diligence як комплексна система захисту від підприємницьких ризиків та побудови стратегії, Мужилівський В. В. (2015)
Міщенко С. П. - Інтелектуально-кадрова складова економічної безпеки підприємств залізничного транспорту: напрямки забезпечення (2015)
Михальченко Г. Г. - Необхідність та особливості стратегічного планування машинобудівельних підприємств (2015)
Мушникова С. А. - Фінансовий механізм розвитку підприємств в кризових умовах функціонування (2015)
Обруч Г. В. - Теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2015)
Соломніков І. В. - Техніко-технологічний розвиток підприємств залізничного транспорту: проблеми та стратегічні пріоритети (2015)
Сичова О. Є. - Інвестиційна складова в контексті аналізу обгрунтування витрат на просування нового продукту на ринок, Чупир О. М. (2015)
Юськів Б. М. - Аналіз внутрішнього потенціалу автосервісного підприємства в рамках логістичної концепції, Юськів В. М. (2015)
Яценко Б. І. - Методичні аспекти оцінки конкурентного статусу машинобудівних підприємств (2015)
Бараш Ю. С. - Раціональне використання рейкового транспорту у великих містах України, Адамян Ю. П. (2015)
Дикань В. Л. - Інформаційні технології підвищення ефективності пасажирських перевезень, Єлагін Ю. В. (2015)
Зубенко В. О. - Особливості удосконалення корпоративної інформаційної системи на залізничному транспорті, Нуруллаєва Р. Р. (2015)
Назаренко І. Л. - Забезпечення економічної безпеки локомотивного депо в умовах реформування галузі, Сухорукова Т. Г., Кірія Н. (2015)
Пінчук О. П. - Аналіз доходів від вантажних перевезень підприємства залізничного транспорту з метою управління, П’ятигорець Г. С. (2015)
Синиця Л. В. - Модель стратегічного розвитку підприємств транспортної галузі в інноваційній економіці (2015)
Маслова В. А. - Приоритетные направления инвестиций на усовершенствование технико-технологической базы в условиях ограниченных финансовых ресурсов, Шраменко Е. В. (2015)
Полякова О. М. - Комерціалізація наукових розробок: проблеми, підходи, оцінка економічної ефективності (2015)
Толстова А. В. - Теоретичні аспекти формування стратегія інноваційного розвитку підприємств каменеобробної галузі, Кок Д. Б. (2015)
Уткіна Ю. М. - Інноваційно-інвестиційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності українських підприємств на глобальних конкурентних ринках, Сюсько К. Ю. (2015)
Щербань О. Д. - Фактори впливу на грошовий потік в сфері інвестиційної діяльності (2015)
Дикань О. В. - Стратегічні орієнтири щодо удосконалення системи управління якістю на вітчизняних промислових підприємствах (2015)
Зубенко В. О. - Особливості впровадження концепції управління змінами на вітчизняних підприємствах, Чмух Ю. М. (2015)
Каличева Н. Є. - Удосконалення управління витратами підприємств транспортної галузі в сучасних умоваx, Вибойченко Ю. С. (2015)
Кірдіна О. Г. - Система управління витратами на підприємствах – виробниках рухомого складу залізничного транспорту (2015)
Чудомєх І. О. - Стратегічне управління залізничним транспортом України (2015)
Исмайылов Магсад Эльдар оглы - Проблемы налогообложения электронной коммерции (2015)
Богоявленський О. В. - Вплив фінансово-економічної кризи на доходи та витрати населення України, Ворфоломєєва М. О. (2015)
Гузь Л. А. - Новітня модель впровадження дистанційного навчання в вищих навчальних закладах України, Фінагіна О. В. (2015)
Пакуліна А. А. - Підвищення сталості соціально-економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки регіонів, Пакулін С. Л., Корсунський Г. Ю. (2015)
Тихонравов С. Н. - Методологические подходы к иссследованию категории "качество жизни", Комаренко О. А. (2015)
Биба М. О. - Актуалізація міжконцептуальних зв’язків концепту semana santa в сучасній іспанській мові (2016)
Bondar L. V. - Impact des particularites cognitives des etudiants des facultes techniques sur l'apprentissage du francais sur objectifs specifiques, Choumtchenko Т. I. (2016)
Vadaska S. V. - ESP materials for aeronautical students (2016)
Doronkina N. Y. - Argumentative discourse of technical research papers in the context of rhetorical structure theory (2016)
Drozdovych N. Y. - Enhancing students’ soft skills through English for Specific Purposes (2016)
Nazarenko O. I. - Project as an effective professionally-oriented technology in ESP teaching (2016)
Ковалинська І. В. - Компетентнісний підхід до полікультурного навчання вчителів (2016)
Kotkovets A. L. - Role play in teaching speaking English to future engineers (2016)
Nikitina N. S. - Testing as a method of teaching English grammar to technical students (2016)
Sadovska M. I. - Syntactical peculiarities of English and Ukrainian legal terms (2016)
Svirepchuk I. A. - Ways of independent work organization in foreign language teaching, Boiko I. V. (2016)
Svyrydova L. G. - Development of students` writing skills: focus on academic essay, Ameridze O. S. (2016)
Fedorenko S. V. - Methodological potential of the US general education in shaping students’ liberal culture (2016)
Feschuk A. M. - Formation of communicative culture of students in the process of extracurricular work in higher technical educational institutions, Halatsyn K. O. (2016)
Anoshkova T. A. - Educating globally competent engineering students in Ukraine (2015)
Благий О. С. - Формування здоров’язберігаючої компетентності у майбутнього інженера-технолога харчової галузі (2015)
Bobrovnyk S. M. - Polysemy of English terms (2015)
Borkovska I. P. - Extralingual and lingual means in the texts of business documents (2015)
Gavrylenko K. M. - Teaching listening comprehension at technical universities (2015)
Городиська О. М. - Формування педагогічної рефлексії вчителя (2015)
Динікова Л. Ш. - Жанротворчий потенціал видання "Терджиман", Тільняк Н. В., Сидоренко Л. М. (2015)
Dukhanina N. M. - Media education: modernisation of higher education (2015)
Zaichenko Yu. O. - The means of translating the tropes in the fantasy novel "The Hobbit, or There and Back Again” into Ukrainian (2015)
Kalyta A. A. - Some guidelines on teaching English pronunciation to Ukrainian learners, Taranenko L. I. (2015)
Kotvytska V. A. - Direkte lexikalische Entlehnungen aus dem Englischen im wortschatz der Deutschen presse: eine qualitative analyse des gebrauchs (2015)
Lavrysh Yu. E. - Tiered instructions as a strategy of differentiated approach in English language teaching (2015)
Маковецька-Гудзь Ю. А. - Особливості мовного впливу у передвиборчих політичних текстах (2015)
Maslova T. B. - Challenges of discourse modes categorization (2015)
Pysarchyk O. L. - Students’ "language barrier”: psychological factors and solutions, Yamshynska N. V. (2015)
Polyuk I. S. - Formation de la competence orale des futurs ingenieurs: analyse des besoins en communication professionnelle, Bondar L. V. (2015)
Serebrova L. N. - Der deutsche Artikel im Kontext: theoretische und praktische Interpretationen, Pavlovska L. I. (2015)
Chebotarova I. G. - The importance of listening in teaching foreign languages at technical universities, Shcherban L. M. (2015)
Chmel V. V. - Teaching professionally oriented reading at technical universities (2015)
Shalova N. S. - Critical thinking as a tool for teaching listening in the English classroom at the universities (2015)
Богомолець О. - Філософські підвалини трансформації візантійського іконопису на теренах Київської Русі (2016)
Жукова Н. - Соціально-політична концепція Б. Кістяківського (2016)
Шипунов Г. - Постматеріалізм як ціннісна основа "нових лівих" політичних партій (2016)
Сичик Г. - Роль лівих течій політичної думки XX ст. у формуванні альтернативного змісту свободи як засадничої категорії теорії демократії (2016)
Харечко І. - Політичний скептицизм: нігілізм чи форма протидії маніпуляціям? (2016)
Угрин Л. - Політична ідентичність: плюралізм інтерпретацій (2016)
Пашина Н. - Соціально-психологічні механізми формування політичної ідентичності (2016)
Остапець Ю. - Вплив місцевих виборів 2015 р. на еволюцію партійної системи України та структурування регіонального партійного простору (на прикладі Закарпатської області), Манайло-Приходько Р. (2016)
Кавилін О. - Участь молоді у місцевих виборах 2015 р. (на прикладі м. Івано-Франківськ) (2016)
Хома Н. - Феномен партійного інтернет-лідерства (на прикладі лідера італійської партії "m5s" Беппе Ґрілло (2016)
Іленьків Г. - Політична влада як інститут і символ в утопічних та антиутопічних теоріях (2016)
Павко А. - Проблеми сучасного суспільно-політичного розвитку України: теоретико-методологічні підходи (2016)
Ржевська Н. - Становлення політичного аналізу та прогнозування у Східній Європі: болгарський досвід (2016)
Чубаєвський В. - Шляхи та засоби політичної легітимації влади в Україні (2016)
Потерейко О. - Теоретико-методологічні засади аналізу віртуалізації держави (2016)
Токарєва Л. - Аналіз впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичні процеси розвитку держав в умовах глобалізації (2016)
Комарницький М. - Теоретичні аспекти розвитку регіональних відносин у Південно-Східній Азії (2005−2015) (2016)
Прошин Д. - Процеси розвитку держав в умовах глобалізації перемога над терористами та її наслідки: параметри, ризики та можливості післяпереможної стадії протидії тероризму (2016)
Колісніченко Р. - Типологія глобалістичної свідомості як чинника подолання загрози ядерної війни (2016)
Шурко О. - Стереотипи як складова політичної свідомості (2016)
Параняк П. - Роль толерантності у формуванні політичної культури в Україні (2016)
Dudinský V. - Tolerance, intolerence and education in the conditions of pluralism of opinions, Dudinská I. (2016)
Dudinská I. - Post-communist society and toleranze against passivity of citizens in administration of public affairs, Cirner M. (2016)
Busheva S. - Theoretical and historical analysis of jewish lobby as a mechanismof the united states domestic and foreign policy establishment (2016)
Касьянова М. - Особливості трудової міграції населення України (1991–2013 рр.) (2016)
Белгасем М. А. - Структурні характеристики громадянського протесту в Україні (2016)
Орлов С. - Принципи місцевого самоврядування (2016)
Ростецька С. - Національна ідентичність: природа, сутність та проблеми формування (2016)
Ярошко О. - Українська міжнародна тематика в історичних дослідженнях (2016)
Гнатюк В. - Філософська синтеза ключових підходів до визначення теоретико-методологічних основ суб’єктно-об’єктних відношень (2016)
Шестопалова А. - Порівняльна характеристика екологічної політики СРСР та НДР (1945-1990) (2016)
Денисенко В. - Рецензія на монографію Ю. Остапця "Електоральні процеси на Закарпатті у контексті загальнонаціональних виборів" (Ужгород: Поліграфцентр "Ліра", 2016 – 410 с.) (2016)
Денисенко В. - Нові підходи до вивчення рівня демократичності виборів в Україні (Рецензія на монографію: Бучин М. А. Демократичні вибори в Україні: принципи, механізми та технології реалізації: Монографія / М. А. Бучин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 452 с.) (2016)
Федорейко В. С. - Біоресурсна диверсифікація джерел енергії в Україні, Іскерський І. С., Шульга В. М. (2016)
Стребков Д. С. - Фундаментальная наука и технологическое развитие (2016)
Adăscălitei A. - Technology enhanced engineering education in context of crunt tempus european union project, Todos P., Secrieru N. (2016)
Исманжанов А. И. - Разработка технологиии брикетирования угольной мелочи с помощью продуктов перерабоки чертополоха и эремуруса, Джолдошева Т. Дж., Адылов Ч. А. (2016)
Кузнецов А. А. - Проектирование программного обеспечения систем автоматизации комбинированных установок водоочистки с применением нотаций UML, Штепа В. Н., Кот Р. Е., Морголь А. В. (2016)
Козирський В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння зернових культур, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2016)
Власенко Л. О. - Контрольні карти в статистичних методах аналізу та синтезу автоматичних систем регулювання, Ладанюк А. П. (2016)
Драганов Б. Х. - Тепломассообмен в порах адсорбционных термотрансформаторов, Снешкин Ю. Ф. (2016)
Іноземцев Г. Б. - Метод визначення акустичної енергії для стимуляції схожості та росту насіння сільськогосподарських культур (2016)
Лисенко В. П. - Метод розпізнавання перешкод на шляху руху роботизованої збиральної техніки, Шворов С. А., Комарчук Д. С., Чирченко Д. В. (2016)
Головчук А. Ф. - Енергозбереження в комунальному теплопостачанні (2016)
Осипенко В. В. - Концептуальні засади індуктивної технології системно-аналітичних досліджень у проблемі інноваційного проектування єдиної інформаційної системи розповсюдження національної шкали часу, Коваль В. В. (2016)
Сідлецький В. М. - Розширення функціональних можливостей автоматизованих систем керування технологічними об’єктами, Ельперін І. В. (2016)
Луцька Н. М. - Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування для технологічних об’єктів із невизначеностями (2016)
Мироненко В. Г. - Виробнича перевірка мобільного енергетичного засобу із силовим електроприводом, Герасимчук Ю. В., Мельник Р. В., Тимощук Д. В., Слободян В. М. (2016)
Драганов Б. Х. - Нелинейная нестационарная теплопроводность стенки при граничных условиях III рода (2016)
Клендій П. Б. - Дослідження енергетики регульованого електроприводу вентиляційної установки пневмомережі млина в ППП "MatLab", Клендій Г. Я., Дудар О. П. (2016)
Лисенко В. П. - Використання бпла для дистанційного зондування посівів під час програмування врожаю, Опришко О. О., Комарчук Д. С., Пасічник Н. А. (2016)
Стародуб M. Ф. - Система оптимального керування електротехнічним комплексом біогазової установки, Шворов С. А., Комарчук Д. С., Лукін В. Є., Охріменко П. Г. (2016)
Драганов Б. Х. - Эволюция энтропии в многокомпонентных неравновесных системах, Мищенко А. В., Шелиманова Е. В. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження коефіцієнта гідравлічного тертя під час руху рідини в напірному трубопроводі, Наземцев О. В. (2016)
Голодний І. М. - Спектральний аналіз на моделі в matlab вихідної напруги та струму трифазного регулятора з шіп під час роботи на активно-індуктивне навантаження, Санченко О. В. (2016)
Жильцов А. В. - Моделювання магнітного поля у вентильному електродвигуні із закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики, Ликтей В. В. (2016)
Антипов Є. О. - Аналіз роботи системи комплексного енергозабезпечення споживачів методом імітаційного моделювання (2016)
Шеліманова О. В. - Комплексна переробка відходів сільського господарства з виробництвом енергоносіїв, органічних та органомінеральних гранульованих добрив, Ляшенко А. В., Михалевич В. В., Корбут Н. С., Стецюк В. Г. (2016)
Кіктєв М. О. - Використання безпровідних мережевих технологій у складних умовах експлуатації стрічкових конвеєрних ліній, Чичикало Н. І., Ларіна К. Ю. (2016)
Лут М. Т. - Пристрій контролю технічного стану занурювальних електродвигунів установок водопостачання, Окушко О. В., Чаїн Д. В. (2016)
Мрачковський А. М. - Адгезійні плівки на електричних контактах, Хомяк М. А. (2016)
Усенко С. М. - Дослідження впливу обробки в сильному електричному полі на схожість насіння, Науменко О. В. (2016)
Колієнко В. А. - Термодинамічна ефективність процесу газифікації біомаси, Колієнко А. Г., Шеліманова О. В. (2016)
Голодний І. М. - Аналітичний аналіз вихідної напруги регулятора з ШІП під час роботи на активне навантаження, Санченко О. В. (2016)
Загородній Р. І. - Дослідження параметрів радіаторів охолодження когенераційної установки біотеплогенератора (2016)
Антипов Є. О. - Результати випробувань вихрового теплогенератора РТГА-37, Охріменко П. Г. (2016)
Василенков В. Є. - Дослідження енергетичних характеристик потоку рідини, Чуприна А. В. (2016)
Дюженкова О. Ю. - Застосування dt-модуля гладкості для оцінки рівномірного наближення функцій (2016)
Андрієнко-Малюк Т. Л. - Флористичні осoбливості території НПП "Мале Полісся", Юглічек Л. С. (2016)
Березовська В. Ю. - Особливості видового складу водоростей водойм дендропарку "Олександрія" (2016)
Ганаба Д. В. - Таксономічне різноманіття вуличної дендрофлори міста Хмельницького (2016)
Скакальская О. И. - Ценопопуляции Drosera rotundifolia L. на территории урочища "Кемпа" (Львовская область), Баточенко В. Н. (2016)
Гупало О. О. - Морфологічна структура популяції окуня гирлової ділянки річки Віти (2016)
Кравцова О. В. - Динаміка фітопланктону у міських водоймах з різним ступенем антропогенного навантаження (2016)
Водяніцький О. М. - Вплив коливань температурного та кисневого режимів водойми на вміст білків та глікогену в ембріонах коропових риб, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2016)
Задорожная Г. А. - Пространственная неоднородность техноземов: экологический подход (2016)
Крижановська М. А. - Вплив іонізуючого опромінення на продуктивність кукурудзи цукрової та кременистої (2016)
Миничева Г. Г. - Оценка природно-антропогенного статуса прибрежно-аквального комплекса Ягорлыцкого залива, Соколов Е. В., Швец А. В. (2016)
Мякушко С. А. - Співвідношення різних форм мінливості в популяціях двох видів нориць (2016)
Деркач І. В. - Вплив засолення ґрунту на рослинні організми, Романюк Н. Д. (2016)
Рабченюк О. О. - Ферум у водних екосистемах: форми знаходження, біологічне значення та токсичність для риб, Хоменчук В. О., Курант В. З. (2016)
Пида С. В. - Видатний український вчений-біолог,мікробіолог, біотехнолог, агроеколог академік НААН України Володимир Пилипович Патика, Григорюк І. П., Дробик Н. М., Барна М. М. (2016)
Пида С. В. - Іван Панасович Григорюк – видатний український фізіолог рослин, Барна М. М., Машковська С. П., Конончук О. Б. (2016)
Пида С. В. - Бутницький Іван Миколайович — відомийвчений у галузі фізіології рослин та педагогіки вищої школи, Барна М. М., Барна Л. С. (2016)
Барна М. М. - Відомий український цитолог і ембріолог деревних рослин, старший науковий співробітник Зінаїда Павлівна Коц, Барна Л. С., Кириченко О. І., Лось С. А. (2016)
Герц А. І. - Володимир Овсійович Яковлєв – талановитий викладач та вчений, Дробик Н. М. (2016)
Волошин О. С. - Станіслав Іванович Галантюк – талановитий викладач і науковець (2016)
Барна М. М. - Навчальний посібник з декоративної дендрології, Барна Л. С. (2016)
Барна М. М. - Пам'яті академіка НАН України Михайла Андрійовича Голубця, Барна Л. С. (2016)
Грубінко В. В. - Пам’яті видатного вченого-енциклопедиста, академіка НАН України Гродзінського Дмитра Михайловича, Дробик Н. М. (2016)
Барна М. М. - Пам'яті члена-кореспондента НАН України Травлєєва Анатолія Павловича, Грубінко В. В. (2016)
Газін В. П. - Творець широкого діапазону (до 75-річчя доктора історичних наук, професора Віталія Васильовича Нечитайла) (2016)
Бєльська Т. В. - Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і перспективи (2016)
Бучин М. А. - Правові аспекти формування списків виборців в Україні (2016)
Віннічук О. В. - Політична гра як складова української політики (2016)
Галущак В. С. - Значення етнічних політичних партій у процесі етнічного самовизначення (2016)
Корнієвський О. А. - Шляхи формування соціально-правової держави (2016)
Маркітантов В. Ю. - Політичних тероризм: характер і прояви в сучасній Україні (2016)
Чабанов В. Г. - Етика територіальної громади як Public service (2016)
Вонсович Г. Б. - Посттоталітаризм як об’єкт політичної теорії: основні підходи (2016)
Вонсович С. Г. - Політичний транзит крізь призму "глобальної демократизації": варіант С. Гантінгтона (2016)
Розумний М. М. - Громадянське суспільство як предмет політичної науки в Україні (2016)
Романюк О. І. - Ліберальна демократія: необхідність парадигмального оновлення (2016)
Дубов Д. В. - Проблеми формування державної політики щодо розвитку інформаційного суспільства в Україні: у пошуках стратегічного бачення (2016)
Ігнатьєва Т. В. - Геополітичні тренди 2016 року: старі та нові тенденції глобального світу для України (2016)
Лозовий В. С. - Реформування наукової сфери як чинник переведення економіки України на інноваційну модель розвитку (2016)
Магурчак А. М. - Андрій Жук у вирі галицького політичного життя в 30-х роках ХХ ст. (2016)
Рибщун О. В. - Еволюція партій модерного типу в Україні: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Федьков О. М. - Проекти аграрних перетворень українських лібералів Наддніпрянщини у міжреволюційний період (1907 - 1917 рр.), Дубінський В. А. (2016)
Білецька Т. В. - Індивідуалізоване суспільство: свобода vs пастка (2016)
Найчук А. В. - Концентрична парадигма традиційного суспільства (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Арделян О. - Етимологічний аналіз фразеологічних одиниць (2011)
Білоус Л. - Запозичені лексеми у складі ГТ Вінниччини (2011)
Воскобойник-Шпинта Г. - Проблема багатозначності латиномовних назв комах (2011)
Канова Л. - Розуміння основних ономасіологічних понять у лінгвістичних дослідженнях (2011)
Костюшко О. - Відображення мовної картини світу в тематичному словнику навчального типу (2011)
Новіцька О. - Назви предметів кухонного начиння у говірці Підгаєччини (2011)
Овчиннікова І. - Семантичний компонент "контрольованість" у значенні дієслів дії в українській мові (2011)
Осадчук М. - Абревіатури в англійській економічній термінології (2011)
Павликівська Н. - Вивчення псевдонімів у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці (2011)
Білих О. - Ступені порівняння прикметників у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI-XVII ст. (2011)
Блін Л. - Функціонування та дистрибуція артиклеподібного вказівного займенника в давньоанглійських історико-хронологічних письмових пам’ятках (2011)
Демешко І. - Лінійні модифікації дієслівної основи в сучасній українській мові (2011)
Зюзькіна Г. - Словотвірна морфонологія іменників іншомовного походження зі значенням особи жіночої статі в сучасній українській мові (2011)
Кушлик О. - Вербальна зона словотвірної парадигми гормональних дієслів-ономатопів (2011)
Ланова Т. - Проблеми вживання актуалізованих граматичних форм упрофесійному мовленні вчителів (2011)
Фахурдінова М. - Широкозначне дієслово tun як джерело граматикалізації (2011)
Коваль Л. - З історії вивчення односкладного речення української мови (2011)
Лебедь Ю. - Семантичні єдності в реченнєвому контексті (2011)
Межов О. - Морфологічні варіанти предикатних мінімальних синтаксичних одиниць (2011)
Ніколайчук А. - Паратаксис і гіпотаксису концепції О. М. Пєшковського (2011)
Петрук Г. - Аналіз прагматичних значень англійського речення згідно з сучасними класифікаціями мовленнєвих актів (2011)
Полховська М. - Поведінка підмета в контексті еволюції порядку слів в германських мовах (2011)
Прокопчук Л. - До питання про синкретизм у синтаксисі (2011)
Богуцький В. - Фрейм і сценарій як моделі репрезентації знань (2011)
Волошина О. - Спілкування у сім’ях в англомовних країнах (2011)
Дедухно А. - Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики перфомативного акту вибачення (2011)
Машкина Е. - Особенности восприятия дарообмена в процессе межкультурной коммуникации (на материале дневниковых записей Лоренса Олифанта "Narrative of the Earl of Elgin’s mission to China and Japan, 1857-58-59” и Гюстава Шассирона "Notes sur le Japon. La Chine et l’nde par le B on Ch. Chassiron. - 1858.-1859.-1860") (2011)
Омеляненко В. - Воля, бажання, волевиявлення: смисл понять, узаємозв’язок та лінгвопрагматичні умови вияву (2011)
Плаксіна І. - Концептуальні домінанти в творчості Р. Музиля (на прикладі триптиху "Drei frauen” (2011)
Семенюк І. - Ситуаційні моделі в системі комунікативно-соціального поля (2011)
Сердійчук Л. - Форми прояву автобіографічного в текстах (2011)
Терещенко Л. - Підходи до визначення суб’єкта неправдивого мовлення (2011)
Щербатюк В. - Концепт РОДИНА у художній картині світу В. Стуса (2011)
Богатько В. - Функціонально-стилістичні особливості неповних приєднувальних конструкцій у газетному тексті (2011)
Бондар О. - Аналітичні структури художнього стилю української мови (на прикладі "Енеїди" І. П. Котляревсього) (2011)
Завальнюк І. - Когнітивізм і прагматизм у мові сучасної української преси (2011)
Левченко К. - Типологічні ознаки інтернет-щоденника як новітнього комунікативного середовища (2011)
Литвиненко Н. - Синтаксичні моделі питальних речень у структурі діалогів фахового медичного мовлення (2011)
Пена Л. - Діалектні риси в поезії Івана Малковича (2011)
Похилюк О. - Описово-ситуативні евфемізми у мові сучасної містичної прози (2011)
Слободинська Т. - Теоретична модель поняття "смисл мовленнєвого Твору" (2011)
Гардецька Р. - Порівняльний аналіз певних особливостей демінутивної деривації в іспанській та французькій мовах (2011)
Деменчук О. - Парадигма регулярної багатозначності дистантних експерієтивів (на матеріалі лексики чуттєвого сприйняття англійської, польської та української мов) (2011)
Іваницька Н. - Корелятивні особливості української та англійської дієслівних систем крізь призму предикативної моделі стану (2011)
Калініченко В. - Особливості лексикографічної репрезентації концептів "НЕВДАЧА" і "FAILURE" в українській та англійській мовах (2011)
Ковальчук Л. - Соматичний код німецьких та українських фразеологізмів (на прикладі соматизму der kopf / голова) (2011)
Лихошерстова М. - Методика аналізу семантичної категорії темпоральності в арабській та українській мовах (2011)
Охріменко М. - Національно-марковані емотивні фразеологічні одиниці перської та української мов (2011)
Піонтковська Т. - Особливості номінації в псевдонімії різних мов (2011)
Птуха В. - Типи номінацій одягу в англійській та українській мовах (2011)
Урядова В. - Методика зіставлення словотворчих афіксів у різносистемних мовах (на матеріалі корейської, російської та англійської мов) (2011)
Іваницька Н. - Кульбабська О. В. Вторинна предикація у простому реченні: монографія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. - 672 с. (2011)
Іваницька Н. - Деменчук О. В. Лінгвістика експерієнцій: динамічні моделі в семантиці лексики чуттєвого сприйняття: монографія. – Рівне: видавець О. Зень, 2011. – 416 c. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Шевченко В. - Формування концепції медійного продукту (2016)
Дудченко Л. - "Мандрівки без сенсу і моралі" Ірен Роздобудько в дискурсі травелога (2016)
Рябічев В. - Тенденції розвитку соціальних медіа в Україні протягом 2016 р., Рябічева О (2016)
Фомиця О. - Технології психоакустичного впливу на поведінку мас у політичних ток-шоу Російської Федерації (2016)
Рубан А. - Публікації з питань дитячого читання на сторінках журналу "Дошкольное воспитание" (1911 – 1917) (2016)
Бойко М. - Еволюція місцевої преси Чернігівщини (на прикладі Борзенської районної газети "Вісті Борзнянщини") (2016)
Vytvytska J. - Western Ukrainian youth periodicals: formation, evolution of development, and functioning special features (2016)
Георгієвська В. - Образ лідера на сторінках сучасної партійної преси України (2016)
Осюхіна М. - Використання контенту користувачів (UGC) в українських телевізійних новинах: види, частота, особливості подачі (2016)
Сидоренко Н. - Етнічний медіаландшафт України (2016)
Фоменко Г. - Художня публіцистика Геннадія Довнара: проблемно-тематичний аспект (2016)
Зайцева С. - Інноваційна діяльність українських ВНЗ у мас-медійному науковому дискурсі (2016)
Яненко Я. - Сучасні бренд-комунікації: соціалізаційний аспект (2016)
Вийшли друком (2016)
Вишневська О. - Час пам’яті (2016)
Жиленко І. - "Святий Володимир": поліфонія, або калейдоскоп сьогодення, Козир Ю. (2016)
Рембецька О. - Херсонський державний університет став платформою наукових медіадискусій (2016)
Дяченко М. - "Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку" (2016)
Вихідні дані (2016)
Арендарук А. О. - Особливості модернізації системи спеціальної освіти в країнах Західної Європи та США (2015)
Ашиток Н. І. - Інклюзивна освіта: системний підхід (2015)
Богачук Ю. В. - Теоретико-методологічні засади розвитку мовлення дітей із загальним недорозвиненням мовлення засобами художньої літератури (2015)
Боряк О. В. - До проблеми визначення системного недорозвинення мовлення (2015)
Вознюк Л. М. - Вивчення сенсорного компонента як основи до оволодіння графо-моторними навичкамиу дошкільників з ДЦП (2015)
Голуб Н. М. - Перспективно-превентивний підхід у роботі з молодшими школярами з порушеннями формування писемного мовлення (2015)
Дроздова Н. В. - Особенности диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Вепрева А. В. (2015)
Заплатинська А. Б. - Програма експериментального дослідження рівнів сформованості сфери сенсорної інтеграції дітей дошкільного віку з церебральним паралічем (2015)
Косенко Ю. М. - Формування історичних знань у розумово відсталих учнів у радянській україні в 50-х – 60-х роках ХХ століття (2015)
Лепетченко М. В. - Формування здатності до творчого самовираження як засобу об’єктивації особистості у дітей із порушеннями мовлення (2015)
Марченко І. С. - Особливосі комунвкативного розвитку дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Дудка О. О. (2015)
Омельченко М. С. - Дослідження математичних уявлень дошкільників з порушенням інтелекту (2015)
Пінчук Ю. В. - Система фізичної реабілітації дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Породько М. І. (2015)
Рибак О. А. - Теоретичний аналіз проблеми виховання дитини в сім'ї батьків з інвалідністю (2015)
Рибченко Л. К. - Педагогічні вимоги до інклюзивної освіти дітей з аутистичними розладами (2015)
Савицький А. М. - Індивідуалізоване навчання дітей з синдромом Дауна в рамках корекційно- педагогічної інноватики (2015)
Тарасун В. В. - Модель процесу породження писемного мовлення як особливої форми комунікації (2015)
Тенцер Л. В. - Обґрунтування та зміст діагностичної методики дослідження навичок письма у молодших школярів із дисграфією (2015)
Тищенко В. В. - Формування слухового контролю в мовленнєвій діяльності старших дошкільників із загальним недорозвитком мовлення (2015)
Товстоган В. С. - Обгрунтування актуальності формування професійно-трудової компетентності в учнів спеціальної школи (2015)
Форостян О. І. - Теоретичні та методичні засади фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями зору (2015)
Хоменко С. О. - Основні вимоги до підбору наочно-дидактичного матеріалу при логопедичній роботі з дітьми раннього віку (2015)
Хворова Г. М. - Компетентностний підхід до питань взаємодії батьків з фахівцями в корекційній освіті дітей з полісистемними порушеннями розвитку (2015)
Швалюк Т. М. - Методика дослідження стану розуміння складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Шеремет М. К. - Мовленнєва тривожність дітей із тяжкими порушеннями мовлення як провбема теорії і практики корекційної освіти, Базима Н. В. , Мороз О. В. (2015)
Горлачов О. С. - Особливості становлення у студентів-сурдопедагогів дактильного та міміко-жестового мовлення (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Сучасні тенденції розвитку психотерапії емоційних та поведінкових порушень у дітей та підлітків (2015)
Дем’яненко Б. Т. - Особливості емоційних та поведінкових порушень у дітей та підлітків з дитячим церебральним паралічем, Лавренчук В. В. (2015)
Коваленко В. Є. - Результати впровадження технології корекційного впливу на емоційний розвиток учнів в освітніх середовищах з різними формами організації навчання (2015)
Коваль І. С. - Професійно-психологічна підготовка майбутніх рятувальників ДСНС України (2015)
Котлярова М. В. - Громадянська відповідальність як одна із основних детермінант особистісної зрілості у старшому юнацькому віці (2015)
Кротенко В. І. - Психологічна корекція емоційних порушень у дітей молодшого шкільного віку засобами арт – терапії ( у проективному ключі ) , Стрілець К. С. (2015)
Липка Н. В. - Динаміка поведінки у осіб з розладами аутизму підліткового та юнацького віку (2015)
Мартиненко І. В. - Характеристика особистісного профілю старшого дошкільника з системними порушеннями мовлення (2015)
Найдьонова Г. О. - Психосексуальний розвиток дітей з психофізичними особливостями, Пахолок Т. О. (2015)
Островська К. О. - Психологічні особливості ставлення матерів до їхніх здорових дітей та дітей з обмеженими можливостями (2015)
Панченко Т. Л. - До питання формування психологічної готовності педагогів масової школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2015)
Пєтухов О. О. - Особливості перекодування учнями з вадами слуху молодших класів текстів арифметичних задач у наочні образи (2015)
Пилипенко О. М. - До проблеми дослідження емоційного інтелекту молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2015)
Сак Т. В. - Психолого-педагогічні умови реалізації державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Супрун М. О. - Сучасний стан проблеми підліткової девіації у соціально-педагогічному контексті, Супрун Д. М. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Воеводин А. П. - Философия перед лицом человека (2016)
Воропаєва Т. С. - Формування європейської ідентичності громадян України (1991–2015) (2016)
Ємельянова Н. М. - Свобода і відповідальність особистості в умовах дегуманізованих соціальних ситуацій (2016)
Радзієвський В. О. - Субкультурна теорія у філософському контексті (2016)
Сабадаш Ю. С. - Гуманістична та естетична концепція Антоніо Банфі (2016)
Чикарькова М. Ю. - О библейской составной понятия "духовность": приобретения и потери философской мысли (2016)
Богомолець О. В. - Домашня ікона як унікальний соціокультурний феномен України (2016)
Гайдукевич К. А. - Специфіка організації масових спортивно-художніх свят (2016)
Гордієнко А. І. - Дитяча бібліотека як чинник детермінації культурних процесів (2016)
Гресько О. В. - Філософія інформаційного телерадіомовлення: соціокультурний аспект (2016)
Добіна Т. Г. - Феномен культуротворчості в житті сучасного суспільства (2016)
Кухаренко О. О. - Система символів родючості в обрядових піснях комори й перезви (2016)
Nagorniak M. - Radio sketch as a means of national patriotic education in Ukrainian families (illustrated with examples of student study works) (2016)
Наколонко І. М. - Концепт здоров'я та здорового способу життя у культурі й ментальністі українців доіндустріального аграрного суспільства (2016)
Шимчик З. М. - Функції менеджера-організатора фестивалю (2016)
Дикань В. Л. - Маркетингово-логістичний підхід щодо розвитку транспортно-логістичної інфраструктури підприємств залізничного транспорту, Кузьменко А. В. (2015)
Занфірова Т. А. - Проблеми і дисфункції регуляторної політики зайнятості молоді в Україні, Зоська Я. В. (2016)
Водолажська Т. О. - Обгрунтування методу визначення та оцінки компетенцій працівників підприємства (2015)
Піронкова О. Ф. - Нещирість населення в контексті соціальних взаємин з психічно хворими (2016)
Гетьман О. А. - Моделирование функционального конфликта при трансформации организационной структуры предприятия (2015)
Слющинський Б. В. - Вплив культури суспільства на інформаційну культуру (2016)
Гладух М. В. - Економічна безпека підприємства: еволюція визначення, складові, загрози (2015)
Скок Н. С. - Особливості національно-патроіотичного виховання у зоні конфліктної взаємодії: соціологічна інтерпретація, Мазіна Н. Є. (2016)
Карачарова К. А. - Особливості формування фінансової стратегії підприємств залізничного транспорту (2015)
Цибулько О. С. - Вплив агротехнічних та соціально-економічних чинників на скорочення посівних площ у 1931–1933 рр. у сільському господарстві УСРР (2016)
Павліченко В. М. - Принципи функціонування системи забезпечення економічної безпеки підприємства (2015)
Відомості про авторів (2016)
Підопригора І. В. - Формування конкурентної стратегії підприємств залізничного транспорту України (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Пономаренко Є. В. - Методика діагностики фінансового стану машинобудівного підприємства (2015)
Книжкова полиця (2016)
Роженко О. В. - Стратегії економічної безпеки підприємства (2015)
Сухорукова Т. Г. - Совершенствование системы найма персонала на предприятиях железнодорожного транспорта, Назаренко И. Л. (2015)
Холоденко А. М. - Системная оптимизация объема услуг (работ) портового оператора и сторонней организации, Наврозова Ю. А. (2015)
Чередниченко О. Ю. - Система економічної безпеки підприємств залізничного транспорту (2015)
Ширяєва Н. В. - Аналіз методів оцінки соціально-економічної ефективності систем теплопостачання, Білоцерківський О. Б. (2015)
Гаврикова А. О. - Розвиток ринку електричної енергії України з позиції його національних інтересів в енергетичній сфері (2015)
Тертичний О. О. - Кумівський капіталізм як явище сучасної економіки України, Бородавка О. А. (2015)
Блиндюк В. С. - Підходи до визначення економічної ефективності технічних засобів в місцях перетину транспортних потоків на одному рівні (2015)
Голубкова И. А. - Факторы развития национальных морских транспортных систем на стадии глобализации (2015)
Задоя В. О. - Щодо питання оцінки ефективності діяльності залізничного транспорту (2015)
Котлубай В. О. - Державна підтримка суднобудівної галузі як напрямок розвитку експортного потенціалу країни (2015)
Сенько Е. В. - Динамичность многообразия в развитии торгового судоходства (2015)
Шкуліпа Л. В. - Приватно-державне партнерство – крок залізничної галузі до соціальної відповідальності (2015)
Брагарник О. О. - Роль держави у створенні інноваційних передумов відтворення капіталу портових підприємств (2015)
Опікунова Н. В. - Вибір методу фінансування інвестиційних проектів нафтопереробного підприємства, Лопата В. Г. (2015)
Легкий С. А. - Маркетингові дослідження споживчої цінності послуг пасажирського автомобільного транспорту (2015)
Терещенко Д. А. - Концептуальні положення управління інтелектуальним капіталом підприємства, Макарова А. С. (2015)
Терещенко Д. А. - Маркетингові стратегії в антикризовому управлінні підприємством, Тітова Н. О. (2015)
Ковылина М. А. - Особенности развития круизного сегмента рынка морской торговли (2015)
Остропольська Є. В. - Формування ефективної процентної політики вітчизняних банків: практичний досвід її реалізації (2015)
Сідоров В. І. - Роль сучасних логістичних систем в активізації зовнішньоекономічної діяльності в нових країнах-членах ЄС, Азібек’ян Г. Я. (2015)
Бабенко В. А. - Якість системи освіти як основа інноваційної економіки (2015)
Пакуліна А. А. - Ефективна і гнучка соціальна політика в умовах глобалізації, Пакуліна Г. С., Бондарєв С. Е. (2015)
Вергун Д. В. - Генеза концепту "імідж людини" в межах домодерної та модерної філософської традиції (2015)
Барна Н. В. - Полiтичний авангард i мистецтво (2015)
Ємельянова Н. М. - Філософія часу (2015)
Воропаєва Т. С. - Специфіка уявлень громадян України про сучасну українську національну ідею: ціннісний вимір (1993–2015 рр.) (2015)
Кириленко К. М. - Інноваційна культура в контексті теорії постіндустріального суспільства (2015)
Афанасьєв Ю. Л. - Релігія та мистецтво: характер відносин і взаємодій (2015)
Батичко Г. І. - Художники Маріуполя в мистецьких об’єднаннях (1) (2015)
Добіна Т. Г. - Історіософський погляд на переосмислення творчого доробку Бориса Лятошинського (2015)
Виткалов С. В. - Методичні органи сфери культури в умовах реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Виткалов В. Г. (2015)
Волинець В. О. - Субкультура віртуального співтовариства: поняття та особливості (2015)
Воронік Д. С. - Конструювання образу "робітника" в плакатному мистецтві СРСР в 1920–1930-х рр. (2015)
Кудлай В. О. - Цифрова грамотність особистості в контексті розвитку інформаційного суспільства (2015)
Манякіна О. С. - Релігійні засади суспільного буття німецьких колоністів Північного Приазов’я (2015)
Нікольченко Ю. М. - Діловодство зовнішньополітичної діяльності Гетьманщини в 1649–1658 роках, Кочина Ю. М. (2015)
Оніщенко І. Г. - Сучасний світовий освітній простір: тенденції розвитку (2015)
Орєхова С. Є. - Ювілей поштових марок-грошей Української Народної Республіки (особливості монетарної політики) (2015)
Петрова І. В. - Розважальний комплекс в сучасній Україні: проблема типології (2015)
Совгира Т. І. - Технологія виробництва творів телевізійної естради (2015)
Стахієва Н. В. - Науково-педагогічна практика В. М. Перетца (2015)
Яковлев О. В. - Формування інформаційного середовища культурної спадщини України: cultural heritage projects (2015)
Мазіна Н. Є. - Соціальний капітал як ресурс соціально-економічної адаптації вимушених переселенців (2015)
Скок Н. С. - Становлення публічного простору міста Маріуполя: проблеми та перспективи oчима мешканців (2015)
Слющинський Б. В. - Міжкультурна комунікація як соціальний феномен: від минулого до сучасності (2015)
Сабадаш Ю. С. - Рецензія на видання: Молчанова Т. О. Мистецтво піаніста-концертмейстера у культурно-історичному контексті: історія, теорія, практика: монографія. – Львів: Ліга Прес, 2015. – 558 с. (2015)
Батичко Г. І. - Конференція – 2015: новий дискурс інформаційно-культурної проблематики (2015)
Нікольченко Ю. М. - Круглий стіл, присвячений 100-річчю від дня народження видатного українського археолога, історика, краєзнавця і музеєзнавця, доктора історичних наук І. К. Свєшнікова, Орєхова С. Є. (2015)
Наукові здобутки кафедри культурології та інформаційної діяльності (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Книжкова полиця (2015)
Титул, зміст (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми оцінки та інтегральні індекси сталого розвитку промисловості України з позицій економічної безпеки, Ляшенко В. І. (2017)
Кістерський Л. Л. - Децентралізація управління міжнародними ресурсами для економічних реформ, Липова Т. В. (2017)
Гринюк І. М. - Модель управління дебіторською заборгованістю (2017)
Шубравська О. В. - Сценарні оцінки розвитку сільськогосподарського виробництва України в умовах кліматичних змін та екологічних обмежень, Прокопенко К. О. (2017)
Буркинський Б. В. - Інституціональні засади вдосконалення відносин власності на рекреаційно-туристичні ресурси в Україні, Мартієнко А. І., Хумарова Н. І. (2017)
Грищенко А. А. - Міжнародні економічні санкції як фактор зупинення російської експансії щодо України (2017)
Гранатуров В. М. - Концепція "Чорного лебедя”: суперечності та застосовність у сучасному бізнесі, Кораблінова І. А. (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Малік М. Й. - Розвиток аграрного підприємництва в умовах інституціональних трансформацій, Шпикуляк О. Г. (2017)
Дієсперов В. С. - Аналітична оцінка трудомістких галузей сільськогосподарських підприємств Одещини (2017)
Захарчук О. В. - Оцінка економічної ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств, Михайлов М. Г. (2017)
Саблук Г. І. - Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення (2017)
Honcharenko O. V. - Аssessment of the agricultural innovations institute efficiency: methodical approach, Didur K. M. (2017)
Павлик В. П. - Економіко-математичне забезпеченння інноваційного управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Топов А. Г. - Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу (2017)
Гаража О. П. - Розвиток інституціоналізму в системі управління (2017)
Купінець Л. Є. - Удосконалення інформаційного забезпечення екологобезпечного сільськогосподарського землекористування, Жавнерчик О. В. (2017)
Пташник С. А. - Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств (2017)
Хоменко О. А. - Методичні засади управлiння фінансовою безпекою підприємств агропромислового комплексу (2017)
Гіренко Ю. О. - Ефективність виробництва хмелю в Україні (2017)
Ващенко І. В. - Теоретичні засади та сучасний стан розвитку ринку кукурудзи (2017)
Коржинському Михайлу Пахомовичу – 85 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Биконя О. П. - Вимоги до рівня володіння майбутніми економістами англомовною компетентністю у діловому письмі (2015)
Бобир С. Л. - Проблеми підготовки викладача англійської мови в епоху глобалізації та один зі шляхів їх вирішення (2015)
Богушевич Н. В. - Принципи навчання іноземних мов при формуванні граматичної компетенції в учнів основної та старшої загальноосвітньої школи (2015)
Boye S. - The implications of growing student mobility on European higher education students’ intercultural communicative competence (2015)
Британ Ю. В. - Комплекс вправ для формування професійно спрямованої читацької компетентності з використанням інтернет-ресурсів (2015)
Ващило О. В. - Модель організації навчання монологічного мовлення майбутніх інженерів-механіків з використанням інфокомунікаційної технології підкастів (2015)
Гайдай Н. М. - Навчання граматичних структур з безособовими формами дієслова на матеріалі афоризмів та цитат відомих людей (2015)
Ганжа І. В. - Функціональна інтерпретація маркерів хеджингу в англомовній рекламі медичних засобів (2015)
Гергуль С. М. - В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів (2015)
Гоменюк О. Я. - Зміст і структура підручників з англійської мови для початкових шкіл Буковини (1918 – 1940 рр.) (2015)
Hrytsenko H. V. - Preparing and delivering an effective lecture (2015)
Дацків О. П. - Застосування тандем-технологій для формування вмінь говоріння майбутніх учителів англійської мови (2015)
Дідух О. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Задорожна І. П. - Розвиток автономії студентів мовних спеціальностей у процесі вивчення фахових дисциплін (2015)
Ковальчук О. С. - Витоки й основні етапи розвитку англійської мови для професійного спілкування (2015)
Лазаренко С. В. - Лінгвістичні характеристики англомовних військових текстів інформаційного змісту (2015)
Максименко Л. О. - Зарубіжний досвід організації підготовки перекладачів на сучасному етапі розвитку вищої освіти (2015)
Мартиненко О. Є. - Психолінгвістичні передумови формування англомовної аудитивної компетентності у майбутніх перекладачів (2015)
Мірошник І. В. - Вимоги до мультимедійної презентації для навчання іноземної мови дітей дошкільного віку (2015)
Мовчан Л. Г. - Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів, Зарішняк І. М. (2015)
Москалець О. О. - Розвиток мотивації до вивчення іноземних мов у студентів як джерело професійного розвитку викладача, Пономаренко О. В. (2015)
Осадча Н. В. - Проблеми визначення змісту та структури формування лінгвосоціокультурної компетентності у читанні країнознавчих текстів в учнів профільної школи (2015)
Павленко А. Е. - Роль этнокультурных стереотипов в социальной истории регионального языка равнинной Шотландии, Павленко Г. В. (2015)
Perry H. R. - Teaching global English: a report from the field (2015)
Петрусевич Ю. А. - Модель організації інтерактивного навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів (2015)
Починок Т. В. - О диагностике у студентов языкового вуза уровня сформированности социокультурной компетенции (2015)
Проніков О. К. - Чернігівська духовна семінарія як осередок культури Північного Лівобережжя України (2015)
Ранюк О. П. - Сучасний стан навчання риторики майбутніх філологів польської мови у ВНЗ України та Польщі (2015)
Рего Г. І. - Навчання національних меншин Закарпаття державної мови в дошкільному віці (2015)
Романюк Ю. В. - Модель частково онлайнового навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей (2015)
Самойленко Н. Б. - Разработка программы курса с учетом направления подготовки студентов гуманитарных специальностей (2015)
Сатинова В. Ф. - Формирование инновационной образовательной среды обучения иностранному языку (2015)
Смоліна С. В. - Етапи розвитку рефлексивних умінь у майбутніх учителів англійської мови (2015)
Тишко Н. М. - Особливості організації диференційованого навчання англомовного читання в позааудиторній самостійній роботі майбутніх інженерів (2015)
Томашевська А. Ю. - Змістові та процесуальні компоненти організації самостійної роботи майбутніх фармацевтичних фахівців в контексті методики навчання англійської мови і міжкультурної комунікації (2015)
Тумак О. М. - Реалізація прямого методу навчання в підручниках з англійської мови для жіночих шкіл Буковини (початок ХХ ст.) (2015)
Федорчук І. В. - Особливості організації вищої педагогічної освіти в умовах інтернаціоналізації освітнього простору в Азербайджані, Вірменії та Грузії (2015)
Черноватий Л. М. - Співвідношення стратегій перекладу та рівня перекладацької компетентності майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин, Липко І. П. (2015)
Chugai O. Y. - Developing students’ intercultural communicative competence in teaching technical English (2015)
Shastova I. V. - Preference of primary schoolchildren in illustrations (2015)
Шмырова О. В. - Основные направления модернизации преподавания английского языка в неязыковом ВУЗе (2015)
Яковенко І. В. - "Писар бартлбі" Г. Мелвілла: постгуманістичні аспекти (2015)
Ярославова Е. Н. - О формировании текстовой компетенции как cоставляющей лингво-информационной компетентности в иноязычном образовании, Федотова М. Г. (2015)
Пилатюк І. - Від головного редактора (2015)
Pylatyuk I. - By editor-in-chief (2015)
Від редколегії (2015)
By editorial board (2015)
Павлишин С. - Еволюція камерного ансамблю (2015)
Pavlyshyn S. - Evolution of the chamber ensemble (2015)
Кияновська Л. - Камерність в індивідуальних трансформаціях творчості Віктора Камінського (2015)
Kyyanovska L. - Chamber transformations in individual art of Victor Kaminski (2015)
Польська І. - Камерно-ансамблеве мистецтво України: шляхи теоретичного осягнення (2015)
Polska I. - Chamber ensemble art of Ukraine: the ways of musicological investigations (2015)
Савицька Н. - Камерні маргіналії пізніх романтиків (2015)
Savytska N. - Chamber marginalia of late Romantics (2015)
Чернова І. - Інтенціональності у камерно-інструментальному виконавстві (2015)
Chernova I. - The intentionality in the chamber-instrumental performance art (2015)
Пилип’юк В. - Камерні рефлексії музичного фотомистецтва: естетичний аспект (2015)
Pylypyuk V. - Chamber reflections of musical photo art: aesthetic aspect (2015)
Повзун Л. - Ансамблевий інструменталізм як сукупна якість художнього вираження (2015)
Povzun L. - Ensemble instrumentalism is as total quality artistic expression (2015)
Карпяк А. - Ансамблева природа витвору Теобальда Бьома (2015)
Karpiak A. - Ensemble appointment of T. Boehm’s work (2015)
Сун Жуй Лун - Камерно-концертне життя Харбіну у 1920–1930-х роках (2015)
Song Rui Long - Chamber-musical life of Harbin in the first third of the twentieth century in reviews of periodical (2015)
Драган А. - Українсько-швейцарська співпраця у галузі камерноінструментального мистецтва (2015)
Dragan A. - Ukrainian-Swiss cooperation in the instrumental art as the field of chamber music (2015)
Карапінка М. - Альтова соната початку ХІХ століття: шляхи становлення романтичної образності та стилістики (2015)
Karapinka M. - Viola sonata in the early 19th century: ways of setting the romantic image and style (2015)
Петренко І. - Фортепіанний квартет ор. 6 Луї Фердинанда Прусського як джерело романтичних тенденцій (2015)
Petrenko I. - Piano quartet Op. 6 by Louis Ferdinand Prince Prussian as a source of romantic trends (2015)
Гуркова О. - Неоромантичні тенденції у камерно-інструментальній творчості І. Карабиця (на прикладі "Ліричних сцен" для скрипки і фортепіано) (2015)
Hurkova O. - Neoromantic trends of Karabyts chamber instrumental works ("Liric Scenes” as example) (2015)
Діміняца О. - Камерно-інструментальна творчість Ю. Іщенка крізь призму тенденцій гротесковості (2015)
Diminyatsa O. - Tendency of the grotesque, which are shown in Yuri Ishchenko chamber-instrumental oeuvre (2015)
Чубак А. - Камерно-інструментальна творчість Юзефа Коффлера в контексті еволюції індивідуального стилю (2015)
Chubak A. - J. Koffler’s chamber-instrumental works in the context of the evolution of individual style (2015)
Колісник О. - Тема Чорнобиля у камерно-інструментальній творчості Є. Станковича (2015)
Kolisnyk O. - Chornobyl’s theme in chamber instrumental music of E. Stankovych (2015)
Харитонова Д. - Символічний вимір сонати № 2 для скрипки та фортепіано М. Скорика (2015)
Kharitonovа D. - Symbolic dimension of M. Skorik Sonata for Violin and Piano No 2 (2015)
Щербакова О. - Поетично-філософські образи "Ранкової музики" Ю. Іщенка: до питання інтерпретації (2015)
Shcherbakova O. - Poetic and philosophical images of "Morning music" by Y. Ishchenko: on the interpretation (2015)
Пилатюк Н. - Скрипкова транскрипція у сфері камерного музикування (проблеми методології аналізу) (2015)
Pylatyuk N. - Violin transcription in chamber music (problem of analysis methodology) (2015)
Кравченко А. - Камерно-інструментальні твори Віктора Косенка в рецепції салонного музикування (2015)
Kravchenko A. - Victor Kosenko Chamber Instrumental Pieces in the Reception of the Salon Music Playing (2015)
Юзюк З. - Музика Мирослава Скорика для фортепіанного дуету (2015)
Yuzyuk Z. - Music of Myroslav Skoryk for piano duet (2015)
Пришляк А. - Структурні моделі кларнетових тріо в традиції європейської камералістики: фортепіанні тріо з участю кларнету в ХХ ст. (2015)
Pryshlyak A. - Structural models of clarinet trio in the tradition of european chamber music: piano trio with clarinet (2015)
Токач Ю. - До питання інтерпретації сонати для скрипки і фортепіано F-dur op. 57 Антоніна Дворжака (2015)
Tokach Yu. - The interpretational quastions of antonLn dvorak’s sonata for violin and piano in f major op. 57 (2015)
Комар А. - Фортепіанні ансамблі з участю труби: історія, розвиток, перспективи (2015)
Komar A. - To the question of piano ensembles featuring trumpet: history, development, prospects (2015)
Яковчук Н. - "Соната-поема" для альта і фортепіано Олександра Яковчука: деякі питання інтерпретації (2015)
Yakovchuk N. - "Sonata-poem" for viola and piano by Alexander Jacobchuk: some interpretation questions (2015)
Старко В. - Фагот у камерно-інструментальному ансамблі ХVII-XIX ст.: питання репертуару (2015)
Starko V. - Bassoon with chamber and instrumental ensembles: the question of repertoire (XVII-XIX centuries) (2015)
Жук-Вольф Г. - Сучасне виконавство на віолі да гамба (2015)
Zhuk-Volf H. - Modern Performance on viola da gamba (2015)
Микитка А. - Львівський камерний оркестр "Академія" та диригенти (2015)
Mykytka A. - Chamber orchestra "Academy” and its conductors (2015)
Дика Н. - Камерний простір музикування :квартет імені Лисенка (2015)
Dyka N. - Chamber space of music: Lysenko quartet (2015)
Мазепа Т. - "Галицьке Музичне Товариство" у Львові: питання камерно-інструментального виконавства (2015)
Mazepa T. - "Galycian Musical Society" in Lviv": questions of chamber instrumental performance (2015)
Мисько-Пасічник Р. - Формування творчої особистості Василя Барвінського: камерно-інструментальні ансамблі празького періоду (2015)
Mysko-Pasichnyk R. - Evolution of Vasyl Barvinsky artistic personality: instrumental chamber ensembles of Prague period (2015)
Самотос-Баєрлє Н. - Сторінки біографії Миколи Колесси: камерноінструментальна музика – виконавська практика і компонування (За "Спогадами" М. Колесси) (2015)
Samotos-Beirle N. - Pages from Mykola Kolessa biography: chamber instrumental music – performing practices and composition (after "Memories" by M. Kolessa) (2015)
Назар-Шевчук Л. - Роль камерно-інструментальної творчості В. Барвінського в процесі становлення та розвитку української камералістики ХХ ст. (2015)
Nazar-Shevchuk L. - The role of chamber and instrumental works of Barvinsky in the process of the formation and development of Ukrainian chamber music of twentieth century (the 125th anniversary of the birth of Vasyl Barvinsky) (2015)
Сивохіп В. - З історії діяльності "Союзу українських професійних музик у Львові" та концертне життя Львова 1934-1939 рр. (2015)
Syvokhip V. - From the history of the "Union of Ukrainian professional musicians in Lviv" and the concert life of Lviv in 1934–1939. (2015)
Рогашко А. - Лідія Артимів у просторі камерно-інструментальної творчості (2015)
Rogashko A. - Lydia Artymiv in the chamber-instrumental works (2015)
Молчко У. - Виконавська творчість Іринея Турканика в контексті сучасного камерно-музичного мистецтва Галичини (2015)
Molchko U. - Performing works of Irenaeus Turkanyka in the context of contemporary chamber music of Galicia (2015)
Канчалаба-Швайковська С. - Львівські віолончелісти в міжнародному конкурсно-фестивальному русі (2015)
Kanchalaba-Shvaykovska S. - Lviv cellists in the international competition and festival movement (2015)
Жмуркевич З. - Фортепіанні ансамблі Жана Рукгабера в контексті особливостей історико-культурного соціуму доби бідермаєра в Галичині ХІХ ст. (2015)
Zhmurkevych Z. - Jan Rukgaber Piano Ensembles in the Context of Historico-cultural Society Peculiarities during the Biedermaier Period in Halicia of the 19th Century (2015)
Терещенко А. - Видання, що не залишає байдужим (Про монографію-альбом "Львівський Камерний Оркестр 1959-2012") (2015)
Tereshchenko A. - The edition, which does not leave indifferent (On the monograph-album "Lviv Chamber Orchestra 1959-2012”) (2015)
Повзун Л. - Камерний діалог Національних Академій: Одеса – Львів (2015)
Povzun L. - Chamber dialog of National Academies of Odessa and Lviv (2015)
Цайтц В. - Карпяк А. Я. Концептуальні засади художнього мислення сучасного флейтиста: монографія (2015)
Tsaitts (Zeitz) V. - Karpiak A. monography "Conceptual principles of art thinking of modern flute performer (2015)
Щербакова О. - Камерно-інструментальний ансамбль у науковому просторі (2015)
Shcherbakova O. - Chamber instrumental ensemble in scientific space (2015)
Москаленко В. - Рецензія на довідник "Мала енциклопедія піаністаконцертмейстера, артиста камерного ансамблю" Т. Молчанової (2015)
Moskalenko V. - Review on the guide "Small Encyclopedia of the Pianist Accompanist, Chamber Ensemble Artist” by Tetyana Molchanova (2015)
Самойленко О. - Рецензія на навчальний посібник Повзун Людмили Іванівни "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів", з курсу "Методика викладання камерного ансамблю" (2015)
Samoylenko O. - Review of the methodological manual "The History of Chamber Ensemble Instrumental Genres” by L. Povzun (Educational course: Methods of chamber ensemble education) (2015)
Андріянова О. - Сучасні тенденції розвитку камерно-ансамблевого музикування (Відгук на навчальний посібник Л. І. Повзун "Історія камерних інструментально-ансамблевих жанрів") (2015)
Andriyanova O. - Modern tendencies of chamber and ensemble music-making (Review on the textbook by L. Povzun "History of chamber instrumental ensemble genres”) (2015)
Арабаджи С. С. - Традиційні заняття греків Північного Приазов'я та їх вплив на здоров'я чоловіків (2016)
Volonyts V. - Trade and commercial activity of Nizhyn Greeks in Ukrainian lands in the XVIII-XIX centuries in the XIX- century researchers' works (2016)
Захарчин Н. Г. - Процес об'єднання гмін (волостей) Львівського повіту на поч. 30-х рр. ХХ ст. внаслідок прийняття закону Другої Речі Посполитої "Про часткову зміну територіального самоврядування" (2016)
Кравець Д. М. - Тематика радянської України на сторінках американського видання "Свобода" (1920-і – 1930-і рр.) (2016)
Лисенко А. А. - Спроби вирішення аграрного питання урядами А. Денікіна та П. Врангеля (2016)
Нікольченко Ю. М. - Літописна Муравиця в археологічних дослідженнях, Головко О. В. (2016)
Новікова С. В. - Діяльність судноплавних компаній у Маріуполі (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Обершт О. М. - Поміркований російський націоналізм на території українських земель (початок ХХ ст.) (2016)
Парахіна М. Б. - Діяльність українсько-російської комісії істориків та спроби написання спільного підручника з історії: досвід історичних зв'язків (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Внесок В. І. Тимофієнка у підготовку колективних енциклопедичних проектів в сфері культури, мистецтва та архітектури (2016)
Подобєд О. А. - Економічна криза і життя українських переміщених осіб у повоєнній Західній Німеччині (2016)
Романуха О. М. - Делімітація Азовського моря та Керченської протоки (2016)
Романцова Н. І. - Питання нової історії країн Західної Європи в працях сучасних українських істориків (2016)
Сіропол В. О. - Проблеми військової медицини радянської армії на початку 1990-х рр. в Афганістані 1979-1989 рр. за матеріалами "Военно-медицинского журнала", Островик Д. А. (2016)
Стороженко І. С. - Воєнна доктрина Б. Хмельницького 1648-1652 рр.: загальний її зміст та реалізація соціально-політичної мети (2016)
Тарасов С. В. - Гетман Иван Самойлович в изображении российской дореволюционной историографии (2016)
Третякова О. А. - Освіта як засіб комуністичного виховання польського населення півдня України в 1920-х рр. (2016)
Цецик Я. П. - Відображення діяльності чорносотенців на Волині на початку ХХ ст. у документах державного архіву Рівненської області (2016)
Ціватий В. Г. - Європейське відлуння і дороговкази Віденського конгресу: інституціональні та політико-дипломатичні витоки Європейського Союзу (теоретико-методологічний аспект) (2016)
Балацька О. Б. - Особливості непрямого політичного насилля у сучасному політичному процесі (2016)
Ворчакова І. Є. - Лобізм як соціально-політичний феномен: теоретичні підходи (2016)
Gavrilova N. - BRICS: the history of formation and development prospects, Ryabinin Y. (2016)
Горло Н. В. - Іредентистська стратегія поведінки національних меншин: функціональний аспект (2016)
Гресько О. В. - Нові форми політичних комунікацій в Україні та ЄС (2016)
Заболотна М. Ф. - Особливості формування інтеграційного курсу в програмах "лівих" політичних партій країн Латинської Америки (2016)
Івасечко О. Я. - Особливості реформи апарату державної служби у державах Центрально-Східної Європи: досвід для України, Здоровега М. В. (2016)
Каденко Н. І. - Проблема шукачів притулку та її вплив на формування європейської ідентичності (2016)
Касьянова М. М. - Новий підхід до проблеми класифікації міграційних процесів (2016)
Кучуран А. М. - Бізнес як політичний актор міських політичних режимів (2016)
Лихацька Т. А. - Електоральна участь як чинник розвитку демократії (2016)
Мамонтова Е. В. - Символічні практики архаїчного суспільства як джерело формування політичної ідентичності: історія та сучасність (2016)
Павлов Д. М. - Символічний механізм політичної пропаганди (2016)
Пахоменко С. П. - Конфлікт на Донбасі у дзеркалі італійських медіа, Рудницька Г. В. (2016)
Пашина Н. П. - Демократична консолідація суспільства: сутність та специфіка (2016)
Рум'янцева С. В. - Типологія сучасних електоральних медіа-технології у класичних та гібридних демократичних режимах (2016)
Рябченко Е. В. - Становище українських мігрантів в Республіці Греція (2016)
Сталовєрова Г. В. - Особливості перемовин щодо членства Великобританії в ЄС (2016)
Трофименко А. В. - Тенденції розвитку інституту лобізму в політичній системі Канади (2016)
Трофименко М. В. - Інститут Конфуція як механізм реалізації публічної дипломатії Китайської Народної Республіки (2016)
Турчин Я. Б. - Особливості політики Франції щодо врегулювання російсько-українського конфлікту, Дорош Л. О. (2016)
Фесенко М. В. - Взаємодія країн БРІКС зі США та країнами-членами НАТО (2016)
Хома Н. М. - Методологічні підходи до аналізу комунікаційної політики (2016)
Шумский Л. Н. - Карл Шмитт и утраченные возможности выхода из политического кризиса Германии Веймарского периода (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2016)
Грищенко І. М. - Результативність вступної кампанії як один з інструментів оцінювання ефективності діяльності ВНЗ, Гаркавенко С. С., Власюк Т. М. (2016)
Бондаренко С. М. - Управління якістю надання освітніх послуг, Гончаров Ю. В., Дворецький А. О. (2016)
Сунцова О. О. - Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіону за рахунок впровадження дорадницько-консалтингових проектів (2016)
Tkachuk V. А. - Monitoring of sustainable development of rural areas as open socioeconomic ecosystems (2016)
Баула О. В. - Основні напрями формування корпоративно-соціальної відповідальності у сфері охорони здоров’я (2016)
Геселева Н. В. - Підходи щодо вдосконалення логістичного управління підприємством, Дученко О. В., Віріч М. В. (2016)
Діденко Є. О. - Стратегічне управління взаємовідносинами комерційного підприємства з постачальниками (2016)
Єршова О. О. - Зарубіжний досвід ефективного управління бізнес-процесами підприємств (2016)
Лісун Я. В. - Функція харінгтона як інструмент визначення рівня розвитку технологій, Макатьора Д. А. (2016)
Цимбаленко Н. В. - Теоретичні аспекти формування фінансової безпеки банку, Ларіонова Т. О. (2016)
Чубукова О. Ю. - Економіка вражень: передумови зародження, головні ідеї, економічна сутність, Яренко А. В. (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Розвиток інноваційно-інвестиційної політики сільських регіонів, Щербак В. Г. (2016)
Квасова О. П. - Управління ризиками в банках при проведенні інвестиційних операцій (2016)
Prudnikova N. V. - Modeling the innovation process as a necessary condition for the formation of an effective mechanism of innovative development (2016)
Черненко Н. О. - Розвиток співробітництва України та ЄС у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності, Лісняк В. О. (2016)
Щербак В. Г. - Напрями стимулювання інноваційної активності АПК в умовах формування кластера з урахуванням ефекту дифузії, Готра В. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Туленков М. - Самоорганізаційний потенціал трудових колективів, Баранова С., Ковтун О. (2016)
Лепський М. - Соціальна ятрогенія: предметне поле та концептуалізація (2016)
Чепак В. - Організації в оптиці неоінституціоналізму (2016)
Бєлєнок О. - Рекреаційна поведінка громадян України, Мацко-Демиденко І. (2016)
Зоська Я. - Патріотичне виховання школярів м. Запоріжжя: соціологічна оцінка стану та сприйняття, Катаєв С. (2016)
Медіна Т. - Незареєстрований шлюб як форма сучасних сімейно-шлюбних відносин (2016)
Боровський О. - Політична ідентичність та електоральна поведінка: способи концептуціалізації (2016)
Слющинський Б. - Міжкультурна комунікація як регулятор міжособистісних відносин суспільства (2016)
Didukh G. - Time slows down: the temporalities of irregular migration (Time and gender in its statics and dynamics) (2016)
Святненко І. - Гендерна культура фемінізму в соціологічному дискурсі (2016)
Шедяков В. - Антропосоциогенез и осуществления социетальных трансформаций феноменов культуры (2016)
Бондаренко О. - Соціологічне визначення поняття "корпоративна культура" (2016)
Попова І. - Спадкоємність екологічного виховання в контексті соціалізації особистості (2016)
Бех Ю. В. - Основні тенденції у вивченні ролі інтелектуального капіталу в конкурентоспроможності організації (2014)
Кубко В. П. - Гендерні аспекти корпоративної культури організацій (2014)
Жижко Т. А. - Кризові явища в університетській освіті України (2014)
Шелюк Л. О. - Єдність традицій та інновацій як закономірність системних змін у сучасній освіті (2014)
Морозов В. В. - Рівний доступ до якісної освіти як один з основних напрямів її розвитку в європейському просторі (2014)
Петренко Г. С. - Еволюція смислу життя в розвитку цивілізації: соціософський контекст (2014)
Бежнар Г. П. - Консолідуюче значення концепту релігійності в контексті історіософських студій М. Костомарова (2014)
Добровольська О. М. - Феномен культури в історико-філософському дискурсі епохи (2014)
Юхимик Ю. В. - Асоціативна основа художнього творення (2014)
Шедяков В. Є. - Человеческий фактор: раскрытие и развитие творческой активности в формах отчуждения (2014)
Отрешко В. С. - Суперечності людиноцентричного державотворення в Україні та шляхи їх подолання (2014)
Маловічко О. В. - Держава як складова системи саморегуляції соціального організму країни (2014)
Артюшенко О. - Сучасні риси української ментальності (2014)
Свиридов К. - Ефективність державної молодіжної політики: реалізація у співпраці (2014)
Макаренко Б. - Державна соціальна політика як предмет теорії і практики трансформаційного суспільства (2014)
Корж М. О. - Удосконалення механізмів регулювання соціальних процесів на рівні громади: західноєвропейський та український досвід (2014)
Блінова Є. В. - Концептуальні особливості теоретичних аспектів дослідження "кольорових революцій" (2014)
Поппер Л. В. - Структурно-функціональна характеристика ідеології екологізму (2014)
Чеховська А. Ю. - Збереження здоров’я студентської молоді як соціальний пріоритет України (2014)
Слющинський Б. В. - Дихотомічні процеси гомогенізації та гетерогенізації населення у сучасному українському Приазов’ї, Іваноглу Н. Л. (2014)
Ячна Н. І. - Авторитети професійної соціалізації старшокласників (2014)
Масаев М. В. - Рецензия на монографию В. И. Палагуты "Самоидентифакация социального субъекта в дискурсивных пространствах" (2014)
Бородай І. - Слово про Вчителя. Присвячується пам’яті професора, доктора сільськогосподарських наук, академіка Української академії аграрних наук Валерія Петровича Бурката (2009)
Атрощенко М. М. - Морфологічні показники та ППР сперміїв жеребців після заморожування-відтавання за використання різних технологій, Кадацький О. М., Платонова Н. П. (2009)
Бацман Ю. М. - М'ясна продуктивність бугайців української червоно-рябої молочної породи та її помісей з австрійським сименталом (2009)
Бех В. В. - Другий етап селекції малолускатого коропа нового типу Лебединської заводської лінії (2009)
Бірюкова О. Д. - Імуногенетичний моніторинг лінії Рігела в Буковинському заводському типі (2009)
Бондар О. О. - Динаміка гематологічних показників коней російської рисистої породи різних вікових груп протягом тренувального сезону (2009)
Бондаренко О. В. - Експертна оцінка коней спортивних порід України (2009)
Василів А. П. - Проблема стресу в промисловому свинарстві (2009)
Вдовиченко Ю. В. - Відгодівельні якості створених в Україні нових порід м’ясної худоби, Кебко В. Г., Кур’ята Р. В., Корх І. В. (2009)
Вишневський Л. В. - Відтворювальна здатність свиноматок за чистопородного розведення та схрещування (2009)
Войтенко С. Л. - Оцінка біологічних особливостей та генотипу чистопородних, диких і гібридних свиней, Вишневський Л. В., Янко Т. С., Микитюк Р. В. (2009)
Гавриленко М. С. - Вплив генотипних і паратипних факторів на формування молочної продуктивності корів української червоної молочної породи (2009)
Гавриш О. М. - Реалізація статевого потенціалу самців норок в умовах промислового розведення, Рясенко Є. М. (2009)
Гончар О. Ф. - Вплив природного кремнезему сапоніт у раціоні самок нутрій на перебіг вагітності, Гавриш О. М. (2009)
Гребелюк О. В. - Ефективність осіменіння свиноматок спермою кнурів із різною інтенсивністю росту (2009)
Гуменний В. Д. - Внутрішньопородна селекція при збереженні генофонду сірої української породи (2009)
Дуванов О. В. - Вплив кратності ін’єкцій ФСГ на ефективність стимуляції поліовуляції у корів-донорів (2009)
Жукорський О. М. - Вплив сезону отелення корів породи абердин-ангус на склад молозива та гормональний профіль крові телят (2009)
Загорулько Л. І. - Динаміка лінійних розмірів плоду коней з 10 до 31 дня жеребності, Платонова Н. П. (2009)
Каменська І. С. - Цитогенетична експертиза плідників як один із методів селекції, Сірацький Й. З., Стародуб Л. Ф., Федорович Є. І. (2009)
Кивенко О. М. - Вплив збільшення "частки крові" вихідних порід на відгодівельні та м'ясні якості молодняку поліської м'ясної породи в умовах племзаводу (2009)
Кобилінська А. М. - Морфологічні та біохімічні показники крові у нащадків плідників поліської м'ясної породи згідно з їхньою лінійною належністю в зонах радіаційного забруднення Житомирщини (2009)
Коваленко Г. С. - Лактаційна діяльність високопродуктивних корів (2009)
Ковацький С. В. - Ріст і розвиток молодняку української чорно-рябої молочної породи за умов недостатньої годівлі (2009)
Коновалов В. С. - До питання про асоціативну взаємодію колір-маркерів масті із жвавістю орловського рисака, Кійко І. В. (2009)
Коновалов В. С. - Мутація "red" як провокатор спонтанного мутагенезу червоно-рябої великої рогатої худоби, Стародуб Л. Ф. (2009)
Копилов К. В. - Сучасні методи ДНК-аналізу в селекційно-племінній роботі (2009)
Костенко С. О. - Цитогенетичне тестування коней російської рисистої породи, Стародуб Л. Ф. (2009)
Коцюбенко Г. А. - Ефективність застосування ввідного схрещування при покращанні продуктивних якостей кролів (2009)
Кур’ята Р. В. - Ефективність оптимізації мінерального живлення у бугайців створюваної симентальської м’ясної породи за пасовищного утримання (2009)
Кухтіна К. В. - Імуногенетичний аналіз популяції коней АФ "Агрокомплекс", Гопка М. В. (2009)
Ляшенко Ю. В. - Зміни основних біологічних показників українських порід шовкопряда в процесі їхнього відтворення (2009)
Олійник С. О. - Динаміка екстер’єрних показників бугайців при різних технологіях вирощування (2009)
Павленко О. К. - Господарська характеристика потомства голштинських плідників залежно від успадкування ними різних факторів груп крові батька (2009)
Петренко І. П. - Мінливість племінної цінності бугаїв у породі та популяції, Кругляк А. П., Мільченко Ю. В., Кругляк Л. С., Мохначова О. І. (2009)
Полупан Ю. П. - Морфологічні особливості вим’я червоної молочної худоби за використання голштинської породи, Коваль Т. П. (2009)
Сідашова С. О. - Методика привчання свиноматок до штучного осіменіння в групових станках без фіксації (2009)
Сідашова С. О. - Вода в розріджувачах сперми кнурів: питна очищена і артезіанська (2009)
Сірацький Й. З. - Динаміка росту і спермопродуктивності плідників симентальської породи австрійської та вітчизняної селекції, Бойко О. В., Гузєв І. В., Федорович Є. І., Федорович В. В., Кадиш В. О. (2009)
Сірацький Й. З. - Морфологічні показники сперми та активність амінотрансфераз у плазмі сперми бугаїв нових українських молочних порід, Бойко О. В., Каменська І. С., Федорович Є. І., Федорович В. В., Гурський І. М. (2009)
Славов В. П. - Селекція сьогодні і завтра, Шуст П. Д. (2009)
Стаховський В. Ф. - Нова методика використання кріоконсервованої сперми бугаїв після розморожування (2009)
Франчук М. П. - Особливості будови тіла корів Подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2009)
Хмельничий Л. М. - Реалізація спадковості плідників у співвідносній мінливості показників лінійної оцінки з молочною продуктивністю корів у віковій динаміці лактацій (2009)
Хмельничий Л. М. - Успадковуваність та мінливість лінійних ознак екстер’єру корів молочних порід, Салогуб А. М. (2009)
Шаран П. І. - Методика визначення собівартості продукції м’ясного скотарства, Кравченко Г. Г. (2009)
Жижко Т. А. - Філософська рефлексія ідеї університету в сучасному суспільстві (2014)
Рябека О. Г. - Нові гравці планетарного соціального поля (2014)
Бойко А. І. - Соціально-політичний вимір інформаційного суспільства (2014)
Романенко О. Я. - Футурологія та прогностика як способи інституціоналізації наукового прогнозування соціального майбутнього (2014)
Бак М. - Зміст та основні детермінанти інформатизації освіти в умовах сучасної глобалізації (2014)
Шелюк Л. О. - Незворотність позитивних трансформацій у сфері освіти (2014)
Нестерова М. О. - Практичний інтелект та раціональність економічної поведінки (2014)
Маловічко О. В. - Критерії ефективності функціонування держави в системі саморегуляції соціального організму країни (2014)
Ходус О. В. - От общественного к приватному: актуальные модальности социокультурного бытия (2014)
Зайцев М. О. - Культурне різноманіття як проблема соціокультурного поступу людства (2014)
Кодьєва О. П. - Співвідношення категорій прекрасного і потворного у сучасній культурі (2014)
Калужська В. О. - Сценічні образи естради початку ХХ століття (2014)
Старовойт О. В. - Природа людини як творця інноваційної культури (2014)
Качан К. Є. - Явище сучасного українського неоязичництва (2014)
Дубінін В. В. - Онтологічний вимір давньоіндійської релігійної філософії (за "Бхагавад-гітою" та "Шримад-бхагаватам") (2014)
Кравценюк В. М. - Політичний міф: спроба осмислення й аналізу (2014)
Давидюк О. О. - Актуальні питання розробки показників соціальної безпеки (2014)
Шинкаренко В. І. - АСЕАН і США: від "доктрини Клінтона" до "підвищеного залучення" (2014)
Мамедов К. - Цели и механизмы участия вооруженных сил в миротворческих операциях (2014)
Халамендик В. Б. - Методологія соціологічного дослідження: сучасні наукові підходи (2014)
Ячна Н. І. - Соціологічна концепція вищої та професійно-технічної освіти в Україні (2014)
Крячко В. І. - Етносоціологія релігії: опціонанти концептуалізації (2014)
Єрмоленко C. Я. - Ціннісний критерій кодифікації літературної норми (2014)
Мацько Л. І. - Мовна особистість Тараса Шевченка як чинник формування національної ідентичності (2014)
Мірченко М. В. - Основи екології української літературної мови: проблеми, можливості, перспективи (2014)
Поповський А. М. - Від холуя до холуйства: етнолінгвістичний і когнітивний погляди на лексико-семантичне поле "прислужництво" (2014)
Супрун Л. В. - Німецька мовна ментальність у континуумі "Літературно-Наукового Вістника" львівського періоду (1898–1906 рр.) (2014)
Христіанінова Р. О. - Складнопідрядні речення з ознаками різних типів (2014)
Адах Н. А. - Індивідуально-авторські прикметники в поезії Василя Барки (2014)
Бибик С. П. - Регіональна варіантність стильової норми в дискурсі радіо "FM Галичина" (2014)
Врублевська Т. В. - Номінативне поле концепту "Поділля" в художніх творах Михайла Стельмаха: цілісна номінація (2014)
Дудник О. М. - Термінорозмежування понять номен – онім. Науковий номен та загальновживаний художній (2014)
Кірілкова Н. В. - Назви сосни та соснових насаджень у говірках Рівненського Полісся (2014)
Коць Т. А. - Літературна норма і сучасні глобалізаційні процеси (2014)
Краєвська Г. П. - Гіпонімія як вияв системності лексики традиційних народних ремесел (2014)
Леонова Н. В. - Оголошення та повідомлення в метро, їх синтаксичні характеристики (2014)
Мазур Н. В. - Мовно-структурні особливості мемуарного тексту Дмитра Дорошенка (на матеріалі "Моїх споминів про давнє минуле" (1901-1914 рр.)) (2014)
Максимчук В. В. - Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини (2014)
Мамич М. В. - Культуромовний контент журналу "Жінка" 50-х років ХХ століття (2014)
Марусинець М. М. - Дискусійні питання семантики модальних часток (на матеріалі української, німецької, угорської мов) (2014)
Маслова Ю. П. - Специфіка найменувань осіб жіночої й чоловічої статі та категорія роду в газетних текстах (2014)
Мединська Н. М. - Валентнісні властивості ознакових слів (2014)
Мініч Л. С. - Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики (2014)
Павлюк Т. П. - Предикатне оточення концепту ‘Крим’ у заголовках ЗМІ (2014)
Ричагівська Ю. Є. - Функціювання сурядних сполучників у діалектному мовленні (на матеріалі говірки с. Бармаки Рівненського району Рівненської області) (2014)
Степанова О. І. - До проблеми термінологічної норми (2014)
Черемська О. С. - Засади лексичного нормування у працях мовознавців Харківської філологічної школи (перша третина ХХ ст.) (2014)
Щербачук Н. П. - Семантична структура простого речення в діалогічному мовленні, її компонентний склад (2014)
Кочерга С. О. - Єрусалимський текст у творчості Лесі Українки (2014)
Вісич О. А. - Топос театру в драматургії Лесі Українки (2014)
Кирильчук О. М. - Образ поляка в українській історичній прозі кінця ХІХ сторіччя (2014)
Панова Н. Ю. - Суїцидальні тенденції в прозі Архипа Тесленка (2014)
Шарагіна О. В. - Інтерпретація феномену тиші у творчості Василя Симоненка (2014)
Горбулін В. П. - Входження ОПК України в європейський оборонно-промисловий простір, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2015)
Добряк Є. Д. - Питання інституційної структуризації та нормативного забезпечення воєнної політики України, Лисицин Е. М. (2015)
Борохвостов І. В. - Вибір шляхів забезпечення Збройних Сил озброєнням та військовою технікою з урахуванням можливостейоборонно-промислового комплексу України, Сальнікова О. Ф. (2015)
Свергунов О. О. - Стратегічне управління імпортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз:світовий досвід та Україна (2015)
Скляр Н. М. - Методологія оцінювання воєнно-економічної безпеки, пов’язаної з експортним контролем, Радов Д. Г. (2015)
Шаров О. М. - Питання стратегії залучення прямих іноземних інвестицій у контексті дотримання інтересів економічної безпеки держави (2015)
Іванова І. М. - Державна підтримка експорту як інструмент захисту національних інтересів: досвід ЄС, СОТ та уроки для України (2015)
Гринкевич С. С. - Теоретико-прикладні аспекти становлення iнформацiйної економiки в Україні, Іляш О. І. (2015)
Коваленко В. В. - Антикризові заходи банківського регулювання: міжнародні стандарти й вітчизняна практика, Гаркуша Ю. О. (2015)
Виноградова О. В. - Адаптація зарубіжного досвіду розвитку системи внутрішньої торгівлі в умовах трансформаційних змін в Україні, Барна М. Ю. (2015)
Коваль О. П. - Перспективи запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування (2015)
Мокій А. І. - Територіальна громада в системі економічної безпеки держави, Дацко О. І. (2015)
Синютка О. М. - Метрополійні функції основних регіональних центрів України: оцінка рівня реалізації (2015)
Корнієвський О. А. - Український волонтерський рух у контексті світового досвіду, Горєлов Д. М. (2015)
Вауліна Ф. В. - Політичний дискурс як чинник консолідації чи роз’єднання соціуму (2015)
Cуходоля О. М. - Стратегічне управління в енергетичній сфері: проблеми та пріоритети вдосконалення (2015)
Бараннік В. О. - Енергоємність ВВП держави: історичні паралелі та уроки для України (2015)
Астаф’єв А. О. - Українська культура: між інноваційною глобалізацією та "повторною колонізацією" (2015)
Янішевський С. О. - Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України (2015)
Александров О. С. - Нова стратегія національної безпеки Польщі – відповідь на європейські виклики та загрози сьогодення (2015)
Дубов Д. В. - Роль і місце РФ у глобальному геополітичному кіберсуперництві (2015)
Баровська А. В. - Стратегічні комунікації: досвід НАТО (2015)
Нові видання Інституту (2015)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у грудні 2014 р. – лютому 2015 р. (2015)
Аннотации (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Власюк О. С. - Економічні чинники розбудови європейського безпекового простору в умовах воєнної агресії проти України (2015)
Бегма В. М. - Перспективи державної політики експорту та імпорту озброєння і військової техніки, Філіп Д. О. (2015)
Шимов Ю. Ю. - Державно-приватне партнерство в оборонно-промисловій сфері України (2015)
Діденко Н. Г. - Вплив "російського чинника" на фінансування оборонної сфери країн ЄС (2015)
Собкевич О. В. - Системні проблеми реалізації промислової політики в Україні: вплив на економічну безпеку держави (2015)
Власюк Т. О. - Регулювання імпорту як механізм захисту внутрішнього ринку (2015)
Васильців Т. Г. - Розвиток сільських територій як стратегічний пріоритет зміцнення економічної безпеки держави, Бойко В. В. (2015)
Шемаєв В. М. - Удосконалення системи управління торговельно-економічним представництвом України за кордоном, Шемаєв В. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського