Сотула О. С. - Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони: Порівняльно-правові аспекти (2015)
Бондар В. С. - Інформаційно-аналітичне забезпечення криміналістичної діяльності в процесі досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з тероризмом (2015)
Виноградова С. О. - Рецидивна злочинність серед неповнолітніх: причини та попередження (2015)
Гнатюк А. Ю. - Процесуальні відносини прокурора зі слідчим: відповідність українського законодавства Рекомендації R (2000) 19 Комітету Міністрів Ради Європи (2015)
Король В. В. - Пізнавальна та посвідчувальна діяльність слідчого як структурні елементи кримінально-процесуального доказування, Мельник В. М. (2015)
Крицька І. О. - Становлення інституту речових доказів на українських землях: основні етапи (2015)
Латиш К. В. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики вандалізму (2015)
Тітко І. А. - Критерії обмеження сфери приватного інтересу в кримінальному процесуальному праві (2015)
Трофименко В. М. - Особливості участі захисника в доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретико-прикладні аспекти (2015)
Заборовський В. В. - Звернення суду (судді) як привід для порушення дисциплінарного провадження відносно адвоката (2015)
Cлободяник Н. С. - Виборність суддів: зарубіжний досвід та перспективи для України (2015)
Смирнова-Бартенєва В. В. - Забезпечення прокурором законності при застосуванні запобіжних заходів до неосудних осіб (2015)
Бариська Я. О. - Мeхaнізми зaхисту прaв дитини в міжнaрoднoму прaві, Бірoвчaк A. В., Кошеля Ю. В. (2015)
Борисов Є. М. - Питання кваліфікації вчинення державою-агресором воєнних злочинів на морі (2015)
Ермакова А. С. - Релігійний аспект політичної та правової інтеграції в Європі (2015)
Ткач П. - Вимоги щодо діяльності кредитних інституцій у Європейському Союзі: правові аспекти (2015)
Раранський М. Д. - Короткий історичний огляд з дифракції X-променів (1998)
Ткач М. В. - Електрон у квазіплоскій надгратці циліндричних квантових точок, Пронишин І. В., Маханець О. М. (1998)
Ткач М. В. - Неперевний спектр електрона та електрон-фононна взаємодія в складній сферичній наногетеросистемі, Головацький В. А., Войцехівська О. М., Міхальова М. Я. (1998)
Ткач М. В. - Квазістаціонарні стани у складних сферичних наногетероструктурах, Головацький В. А., Войцехівська О. М., Міхальова М. Я. (1998)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання електрона. 2. Миттєва потужність випромінювання системи заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної траєкторії у непоглинаючому ізотропному середовищі (1998)
Гуцул І. В. - Вольт-ватна чутливість анізотропного оптикотермоелемента у випадку двохмірного розподілу температури (1998)
Головацький В. А. - Спектри квазічасток у сферичних наноструктурах (1998)
Константинович І. А. - Потужність випромінювання системи електронів, що рухаються з постійною швидкістю у непоглинаючому ізотропному середовищі (1998)
Раренко І. М. - Попередній підсилювач для фотоприймача, Годованюк В. М., Боднарук О. О., Швець О. Г., Вовчук Р. Ф. (1998)
Боднарук О. О - Рухливість носіїв струму в CdxHg1-xTe при низьких температурах, Годованюк В. М., Раренко Г. І., Раренко І. М. (1998)
Грицюк Б. М. - Плівкове просвітлююче покриття на монокристалах In4Se3, Мошкова Т. С., Стребежев В. М. (1998)
Мельничук С. В. - Зонний спектр поверхні напівмагнітних напівпровідників Сd1-xMnxTe, Михайлевський Я. М., Раренко І. М., Юрійчук І. М. (1998)
Горлей П. М. - Трансформація станів нестаціонарної системи з двома типами носіїв, Горлей П. П., Раренко І. М. (1998)
Горлей П. М. - Температурна та концентраційна залежності теплових характеристик носіїв у телурі, Рождественська М. Г., Скицько А. І., Солончук Л. С. (1998)
Горлей П. М. - Високочастотні флуктуації густини струму у телурі при наявності електричного та магнітного полів, Григоришин О. М. (1998)
Кушнір М. Я. - Самоорганізація системи фазової автоматичної підстройки частоти з фільтром третього порядку у колі керування, Горлей П. П., Садовнік О. В. (1998)
Раранський М. Д. - Дослідження приповерхневих шарів кремнію після імплантації іонами фосфору, Фодчук І. М., Гімчинський О. Г., Євдокименко А. В., Свянтек З. Т., Кадельник Д. В. (1998)
Раранський М. Д. - Дифракційні зображення мікродефектів на секційних топограмах в акустично збудженому кристалі, Фодчук І. М., Новіков С. М., Бобровник С. В., Мармус П. Є. (1998)
Олійнич А. В. - До питання про метастабільний стан дислокаційної атмосфери у берилії, Стронгін Б. Г., Раранський М. Д. (1998)
Косяченко Л. А. - Генераційно-рекомбінаційні, тунельні і лавинні процеси у p-n переходах на основі HgMnTe, Раренко І. М., Боднарук О. О., Сун Вейгуа, Лу Женг Ксіонг. (Sun Weiguo, Lo Zheng Xiong) (1998)
Махній О. В. - Механізми люмінесценції у гетерошарах твердофазного заміщення широкозонних ІІ-VI сполук, Сльотов М. М., Фодчук І. М. (1998)
Махній В. П. - Використання електромодуляції для вивчення структури широких смуг люмінесценції у напівпровідниках, Сльотов М. М., Чабан Ю. Я. (1998)
Бpайловський В. В. - Фазові пеpеходи у сполуках GeTe, Sn1-хGeхTe, Pb1-хGeхTe, Воpобець Г. І., Жук О. П., Танасюк В. С. (1998)
Федоров Р. В. - Два аргументи проти принципу відносності в електродинаміці (1998)
Черепачинський В. І. - Про закон збереження відносної швидкості при абсолютно пружному зіткненні двох тіл (1998)
Савицький В. Г. - Особливості іонного травлення РКТ у тліючому ртутному розряді, Мансуров Л. Г., Іжнін І. І., Лозинська М., Вірт І. C., Фодчук І. М., Євдокименко А. В., Годованюк В. М. (1998)
Катеринчук В. М. - Вплив електрофізичних параметрів селеніду індія та режимів формування власного оксиду на властивості гетеропереходів оксид-p-InSe, Ковалюк З. Д., Заслонкін А. В. (1998)
Годованюк В. М. - Конструкція та виготовлення порогового фотоприймача на основі монокристалічного кремнію (1998)
Цалий В. З. - Кристалізація та структура аморфних сплавів системи SixTe100-x, Венгренович Р. Д., Юречко Р. Я., Цалий З. П. (1998)
Петренко О. Г. - Структурні дослідження ЦТС з домішками (1998)
Дехтярук Л. В. - Осциляційний акустоелектронний ефект у тонких шарах металу, Колесніченко Ю. О. (1998)
Дехтярук Л. В. - Провідність металевих мультишарів з полікристалічною структурою, Колесніченко Ю. О. (1998)
Раренко І. М. - Власний напівпровідник в електричному полі, Королюк С. Л., Королюк С. С. (1999)
Ковальчук В. В. - Модельний аналіз деяких кластерних сполук (1999)
Юзевич В. М. - Релаксація поверхневої енергії у процесі автосегрегації на поверхні металу (1999)
Гуцул І. В. - Особливості розподілу температури анізотропної пластини (1999)
Ткачук П. М. - Дослідження електричних властивостей монокристалів CdTe з надлишком телуру (1999)
Фодчук І. М. - Дослідження параметрів мікрошорсткості поверхні кристалів методом рентгенівської рефлектометрії, Раранський А. М., Кшевецька М. Л., Баловсяк С. В., Соболєв В. В. (1999)
Струк Я. М. - Формування зображень полів пружних деформацій дефектів, що знаходяться у різних пластинах LLL-інтерферометра (1999)
Гультай Л. Л. - Вплив періодичних спотворень кристалу на трихвильове аномальне проходження рентгенівських променів, Борча М. Д., Фодчук І. М., Раранський М. Д. (1999)
Моїсєєв Л. М. - Пластичні ротації у деформованих монокристалах кремнистого заліза (1999)
Цалий В. З. - Структура аморфних сплавів системи InXTe100-X, Венгренович Р. Д. (1999)
Годованюк В. М. - Вплив дефектів стpуктуpи на фотоелектpичні паpаметpи фотодіодів на основі германію (1999)
Юзевич В. М. - Моделювання змін поверхневої енергії у зразках металу з тріщинами (1999)
Петренко O. Г. - Структурні моделі у перовскітах (1999)
Махній В. П. - Оптичні властивості гетероструктур у системі селенід-телурид цинку, Малімон І. В., Олійник О. І., Сандуляк О. В. (1999)
Барасюк Я. М. - Вплив технологічних умов виготовлення гетероперходів сульфід-телурид кадмію на їх фотоелектричні властивості, Махній В. П., Малімон І. В., Собіщанський Б. М. (1999)
Махній В. П - Вплив ізовалентної домішки Mg на фотолюмінесценцію кристалів ZnSe, Сльотов М. М., Собіщанський Б. М., Чабан Ю. Я., Халус Я. І. (1999)
Зенкова К. Ю. - Екситонний спектр напівпровідників у слабкому магнітному полі, Ніцович З. Б. (1999)
Годованюк В. М. - Дослідження високоомного кремнію різних модифікацій для оптимізації параметрів фотодіодів, Добровольський Ю. Г., Рюхтін В. В. (1999)
Мар’янчук П. Д. - Залежність параметрів обмінної взаємодії від складу твердих розчинів Hg1-XMnXTe1-YSeY, Цеханський В. Д. (1999)
Слинько Є. І. - Ефективний коефіцієнт розподілу Sn і Mn у багатокомпонентному твердому розчині Pb1-x-ySnxMnyTe, Слинько В. Є. (1999)
Тарасюк І. І. - Про вплив певної комбінації електричного та магнітного полів на кристалічне тіло, Добровольський Ю. Г., Мікітчук А. В. (1999)
Слинько В. В. - Ядерний магнітний резонанс і магнітна анізотропія у кристалах SnTe:Fe, Слинько Є. І., Хандожко О. Г. (1999)
Раренко І. М. - Генерація носіїв струму при утворенні гетероконтакту власних напівпровідників, Королюк С. Л., Москалюк С. С., Тарко О. Л. (1999)
Остапов С. Е. - Концентрація власних носіїв та ефективна маса електронів у Hg1-x-yCdxMnyTe та Hg1-x-yCdxZnyTe (1999)
Антонов В. С. - Адаптована дифузійна модель Срєзнєвського-Максвела, враховуюча ефект Гіббса-Томсона для ізотермічного росту кристалів і плівок багатокомпонентних халькогенідів другої групи з бінарних джерел, Раренко І. М. (1999)
Юрійчук І. М. - Коливні стани власних дефектів у напівпровідниках групи А2В6 (1999)
Брайловський В. В. - Стенд градуювання термоанемометрів, Федоренко А. П., Борін В. П., Іларіонов О. Є. (1999)
Ватаманюк П. П. - Захищена радіосистема передачі аналогової інформації, Воробець Г. І., Воробець О. І., Шпатар П. М. (1999)
Бучковський І. А. - Моделювання електронних мереж у вузловому координатному базисі, Рюхтін В. В. (1999)
Альбота Л. О. - Пристрій для створення стійких металічних контактів у напівпровідникових приладах за допомогою електролізу, Деревенко В. В., Раренко І. М., Швець О. Г. (1999)
Глушко Н. Ю. - Коефіцієнт шуму та чутливість автодинного спін-детектора, Хандожко О. Г. (1999)
Федоров Р. В. - Аналог досліду Майкельсона без зустрічних рухів світлових хвиль (1999)
Черепачинський В. І. - Про одну з особливостей абсолютно пружного зіткнення двох тіл (1999)
Юзевич В. М. - Зміна поверхневих характеристик опроміненого кварцу (1999)
Добровольський Ю. Г. - Аналіз темнового струму фотодіодів, опрацьованих комбінацією електричного та магнітного полів, Ащеулов А. А. (1999)
Моїсєєв Л. М. - Дисипативні структури у деформованому твердому тілі (1999)
Содержание (2017)
Гуральчук Ж. З. - Резистентність рослин до ауксиноподібних гербіцидів у зв'язку з особливостями механізму їх фітотоксичної дії, Мордерер Є. Ю. (2017)
Кірізій Д. А. - Сортові особливості реутилізації азоту з вегетативних частин пагона пшениці за різного рівня мінерального живлення, Рижикова П. Л. (2017)
Бабенко Л. М. - Особливості пігментного складу та ультраструктурної будови хлоропластів рослин різних таксонів, Косаківська І. В. (2017)
Файт В. И. - Идентификация и эффекты аллелей гена Ppd-B1 по хозяйственно-ценным признакам рекомбинантно-инбредных линий пшеницы, Погребнюк Е. А., Балашова И. А., Стельмах А. Ф. (2017)
Маменко Т. П. - Реакція листків озимої пшениці на розвиток ураження борошнистою росою, Ярошенко О. А. (2017)
Омельчук С. В. - Формування, функціонування та продуктивність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіцидів ламардор і максим, Жемойда А. В., Павлище А. В. (2017)
Сичук А. М. - Вплив інгібітора НАДФН-оксидази та антагоністів кальцію на фітотоксичну дію гербіцидів інгібіторів ацетил-КоА-карбоксилази та ацетолактатсинтази, Мордерер Є. Ю. (2017)
Карпец Ю. В. - Активность антиоксидантных ферментов в листьях растений ячменя различных генотипов при действии почвенной засухи и нитропруссида натрия, Колупаев Ю. Е., Ястреб Т. О., Луговая А. А. (2017)
Правила для авторов (2017)
Patlasov O. Y. - Transformations of labor markets theories in response to new trends in human resources management (2016)
Половенко Л. П. - Ефективне управління як основа економічного розвитку, Степова С. В. (2016)
Gress M. - EU enlargement 2004 – ten years after, Lipkova L’., Harakal’ova L’. (2016)
Irjayanti M. - Indonesian SMEs readiness for ASEAN Economic Community, Azis A. M., Sari P. A. (2016)
Кухарская Н. А. - Зона свободной торговли Украина – ЕС: перспективы и риски имплементации (2016)
Malovychko S. V. - General trends and features of demand at electronic trade markets worldwide (2016)
Волошенко А. В. - Необхідність та шляхи запобігання і протидії економічній корупції в Україні (2016)
Gryshova I. Y. - Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets, Mityay O. V., Kuzhel V. V. (2016)
Draskovic M. - Implications of low inflation in Montenegro, Lakic S. (2016)
Korenova D. - Factors influencing process management and effective operation of public administration organizations, Cepelova A. (2016)
Leshcheva M. G. - Regulation of demand at agrifood market as a direction of agrarian policy, Ivolga A. G., Labenko O. M. (2016)
Lipych L. G. - Approaches to profit and cost management system of households within national economy, Ivashko O. A., Mostenets S. V. (2016)
Madiawati P. N. - Celebrity and halal certificates factors influence on customers’ buying interest, Pradana M. (2016)
Антонова О. М. - Формування фінансово-економічного механізму забезпечення економічної безпеки ВНЗ (2016)
Бараш Ю. С. - Теоретико-методичний підхід до визначення економічної ефективності туристичних подорожей з використанням вузькоколійної залізниці (2016)
Грищенко І. М. - Фактори підвищення ефективності освітньої діяльності вищих навчальних закладів України (2016)
Забуранна Л. В. - Методичні підходи до оцінювання стратегічного потенціалу сільськогосподарських підприємств, Нідзельська Т. Л. (2016)
Іванова В. В. - Концептуальні підходи до управління ціноутворенням на туристичних підприємствах (2016)
Козаченко Д. М. - Проблеми розвитку приватної припортової залізничної інфраструктури в Україні, Верлан А. І., Кутателадзе О. Д. (2016)
Kozubikova L. - Differences in innovativeness and risk-taking between microenterprises and SMEs: Czech Republic case study (2016)
Niemets L. M. - Shopping centers as a part of megacity’s tourism infrastructure (socio-geographical aspect), Sokolenko A. V., Mazurova A. V. (2016)
Полінкевич О. М. - Критерії вибору виду експертного оцінювання інноваційного розвитку підприємств (2016)
Sushchenko O. A. - Creation of innovation clusters as a line of enterprise competitiveness improvement in the field of foreign economic activity, Trunina I. M. (2016)
Фролова Л. В. - Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства, Роженко О. В. (2016)
Csikosova A. - Insolvency proceedings of industrial companies in Czech Republic and Slovakia, Culkova K., Antosova M. (2016)
Бєлікова Н. В. - Формування фінансової самодостатності регіонів в контексті реалізації економічних реформ, Іванова О. Ю. (2016)
Дауешова А. - Городские агломерации в Казахстане на примере Алматы, Куаныш С. (2016)
Лучик С. Д. - Забезпечення соціальної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі карпатського регіону), Лучик В. Є. (2016)
Boniar S. M. - Impediments to the development of Ukrainian inland waterways, Korniiko Ya. R., Valiavska N. O. (2016)
Бутрим О. В. - Оцінювання рівня екологічної стабільності регіону з урахуванням ефективності відновлення техногенно порушених земель, Дребот О. І., Швець О. Г. (2016)
Alzhanova N. - Improvement of poverty reduction methods within target population groups in Kazakhstan (2016)
Василюк Д. Я. - Оцінювання специфіки регіональних відмінностей розвитку середнього класу шляхом багатовимірної типізації регіонів України (2016)
Vojtovic S. - Calculation of economic losses and gains caused by labour force emigration, Krajnakova E., Tupa M. (2016)
Kenayathulla H. B. - Malaysian elderly perceptions on contribution to human capital development, Alias N., Siraj S. B. (2016)
Parkhomenko-Kutsevil O. I. - Theoretical grounds of professional competence formation for public servants (2016)
Has M. N. - Health and safety management influence on employees’ productivity, Susanty A. I. (2016)
Buchory H. A. - Determinants of banking profitability in Indonesian Regional Development Bank (2016)
Afolabi L. O. - Openness and ECOWAS regional trade: a panel cointegration analysis using a gravity model, Abu Bakar N. A., Azman Aziz M. I. (2016)
Козловский В. Н. - Методика ранжирования проблем качества высокотехнологичной продукции машиностроения по экономическим критеріям, Заятров А. В., Афиногентова Н. В. (2016)
Коляда Ю. В. - Аналітичне моделювання коеволюції офіційної й нелегальної економік, Семашко К. А. (2016)
Лапкина И. А. - Моделирование и оптимизация системы доставки скоропортящихся грузов через Одесский порт, Малаксиано Н. А. (2016)
Мирзоев Э. - Эконометрическая модель оценивания роли рыночной инфраструктуры в формировании устойчивой аграрной экономики (2016)
Мокін Б. І. - Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг, Мокін В. Б., Мокіна Ю. В. (2016)
Нестерчук Ю. А. - Моделирование интеграционных связей и обоснование структуры интегрированных формирований АПК Украины, Непочатенко Е. А., Малеваный М. И. (2016)
Pisuchpen R. - Simulation for production line balancing of a large-sized frozen chicken manufacturer, Ongkunaruk P. (2016)
Pursky O. I. - Planning of advertising costs and vendor number at e-trade market, Grynyuk B. V., Shestopal D. A. (2016)
Saraswati T. G. - Simulation model for evaluating intensive care unit capacity, Basri M. H. (2016)
Sobaszek L. - Survival analysis method as a tool for predicting machine failures, Gola A. (2016)
Твердохліб О. С. - Європейський підхід до розроблення інформаційної політики держави (2016)
Відомості про авторів (2016)
Хомяк І. В. - Тактика хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням мініінвазивних діапевтичних втручань, Костилєв М. В., Ротар О. В., Ротар В. І. (2017)
Ничитайло М. Ю. - Хірургічна тактика за ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів поважного віку, Каніковський О. Є., Карий Я. В., Бабiйчук Ю. В. (2017)
Бондаренко О. М. - Обґрунтування диференційованого підходу до мініінвазивних та відaкритих хірургічних втручань з приводу ускладнень гострого панкреатиту (2017)
Дужий І. Д. - Накопичення цефтріаксону у червоподібному відростку при застосуванні лімфотропної терапії, Шимко В. В., Дужий В. І., Купрієнко М. М., Кулагіна Ю. Є. (2017)
Сафиева Айнур Камал - Лечение колоректальных полипов (2017)
Музиченко П. Ф. - Переваги використання біполярного електроскальпеля в хірургії магістральних судин, Черняк В. А., Левон М. М., Жебеленко Я. Г. (2017)
Байрамов Е. М. - Результати операції тотального кавопульмонального сполучення з використанням фенестрації у дітей і дорослих групи високого ризику з єдиним шлуночком серця, Лебідь І. Г., Кузьменко Ю. Л., Ємець І. М. (2017)
Замятин Д. П. - Значение электрокардиографии для верификации контузионного повреждения сердца (2017)
Ахмедова Э. В. - Качество жизни пациентов при остром геморроидальном тромбозе (2017)
Кирилюк А. А. - Роль миниинвазивных видеоторакоскопических операций в дифференциальной диагностике диссеминированных и очаговых процессов в легких неясной этиологии, Шипулин П. П., Севергин В. Е., Байдан В. В., Байдан В. И., Тронина Е. Ю., Аграхари А., Козяр О. Н. (2017)
Севергин В. Е. - Рентгеноэндоваскулярная эмболизация в лечении заболеваний легких, осложненных легочным кровотечением и кровохарканьем, Шипулин П. П., Кузнецов Н. А., Канжо Н., Аграхари А., Поляк С. Д., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю. (2017)
Опанасенко М. С. - Роль мініінвазивних методів в діагностиці аутоімунних захворювань з ураженням органів дихання, Леванда Л. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Кшановський О. Е., Калениченко М. І., Климець Є. В., Демус Р. С., Борисова В. І., Купчак І. М., Шалагай С. М. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Площинний блок поперечного м'яза живота як метод знеболення при оперативних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей, Дмитрієва К. Ю. (2017)
Георгіянц М. А. - Удосконалення періопераційної інфузійної терапії як метод профілактики післяопераційного блювання у дітей, Корсунов В. А., Раскова Т. Ю., Пушкар М. Б. (2017)
Семенов К. А. - Алгоритм ведения пациентов при хроническом травматическом артрите височно-нижнечелюстного сустава (2017)
Жукова Т. О. - Попередження променевих реакцій при проведенні дистанційної гамма-терапії (2017)
Козлов В. В. - Місце левофлоксацину в антибіотикопрофілактиці ускладнень у пацієнтів при гіперплазії передміхурової залози після її трансуретральної резекції (2017)
Мамонтов И. Н. - Морфологические изменения печени при экспериментальном остром билиарном панкреатите, Тамм Т. И., Ивахно И. В., Панасенко В. А., Падалко В. И., Самбург Я. Ю. (2017)
Яцина О. І. - Роль експериментальних моделей на тваринах у вивченні патогенезу гіперактивного сечового міхура, Савицька І. М., Фурманов Ю. О., Костєв Ф. І., Гейленко О. А., Дячкова Н. В., Вернигородський С. В. (2017)
Гуцуляк В. І. - Експериментальне обгрунтування функціональних можливостей репозиційного апарата оригінальної конструкції (2017)
Криворучко І. А. - Сучасні методи стимуляції ангіогенезу у хворих при критичній ішемії тканин нижніх кінцівок, Гоні С.-К. Т., Гоні С.-А. Т., Андреєщев С. А. (2017)
В. Д. Братусь - видатний хірург і реформатор охорони здоров’я України (2017)
Професор Борис Олегович Мільков вчений, хірург, наставник до 85-річчя від дня народження (2017)
Баранова Ю. О. - Методологічні правила функціонального порівняння (2015)
Бочарова Н. В. - Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини: до питання про зміст та структуру поняття (2015)
Габінет Д. А. - Ідеї парламентаризму в проектах конституцій незалежної української держави періоду між світовими війнами (2015)
Гончар Д. В. - Стан наукового висвітлення проблеми права на правову допомогу (2015)
Кравчук М. А. - Історико-правові аспекти судового розсуду (дискреції) (2015)
Левицька Н. О. - Принципи нормативно-правового інституту: деякі загальнотеоретичні питання (2015)
Лесь І. О. - Стан дисципліни та законності серед особового складу працівників міліції України в надзвичайних умовах військової обстановки (1941–1945 рр.) (2015)
Мельник О. Г. - Поняття юридичних фактів як підстав виникнення, припинення та трансформації правових відносин у сфері реалізації судової влади (2015)
Панкратова В. О. - Роль принципу правової визначеності у процесі правозастосування (2015)
Панчук І. О. - Правосвідомість як фактор забезпечення законності (2015)
Саблук С. А. - Протидія порушенню статуту сільгоспартілі у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років (2015)
Саміло Г. О. - Змішані правові системи: проблеми класифікації (2015)
Томкіна О. О. - Моральний облік влади у політико-правовій думці стародавній Індії та Китаю (2015)
Тополевський Р. Б. - Екологічна функція держави в контексті юридичної футурології, Адам В. М. (2015)
Шаравара І. І. - Правосвідомість як юридична категорія та її основні структурні елементи (2015)
Андрієвська О. В. - Обмеження права людини на судовий захист: конституційно-правові аспекти (2015)
Горащенков О. М. - Система актів президента України з питань місцевого самоврядування (2015)
Кеменяш Р. Ю. - Історія становлення й розвитку конституційної економіки (2015)
Кравцова З. С. - Конституційні моделі закріплення права на сецесію Ефіопії та Сент-Кітс і Невіс (2015)
Кушнір І. В. - Поняття і зміст забезпечення уповноваженим Верховної Ради України з прав людини конституційного права особи на доступ до публічної інформації (2015)
Марцеляк О. В. - Правова природа й види цензів у виборчому праві, Марцеляк С. М. (2015)
Нірода М. В. - Генезис органів прокуратури в країнах романо-германської правової сім’ї: короткий історичний екскурс (2015)
Пустовойт Т. В. - Теоретико-правові питання організації суддівського самоврядування в Україні як конституційної засади єдності статусу суддів (2015)
Реньов Є. В. - Проблеми гарантування стабільності та динамізму цінностей конституційного ладу України (2015)
Шершун К. П. - Концепція економічної конституції у зарубіжних розробках (2015)
Глотов М. О. - Нова редакція положення про емісію електронних платіжних засобів як зразок ускладнення приватноправових відносин публічно-правовою складовою (2015)
Гончаров І. М. - Співвідношення правових інститутів кондикції та віндикації у цивільному праві (2015)
Жила О. В. - Випадки виникнення права регресної вимоги внаслідок виконання солідарного зобов’язання одним зі співборжників за цивільним законодавством України (2015)
Заборовський В. В. - Обман як дефект волі крізь призму теорії та практики, Попович Р. В. (2015)
Косткіна Ю. О. - Одностороння відмова як спосіб захисту цивільних прав та інтересів (2015)
Лузан Т. Л. - Загальні передумови права на звернення до суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у сімейних відносинах (2015)
Ляшевська Л. І. - Підстави виникнення зобов’язань з відшкодування шкоди, що завдана при здійсненні самозахисту (2015)
Міщенко М. В. - Характеристика та види правочинів за участю малолітніх осіб (2015)
Немьонова С. В. - Законодавче регулювання підпризначення спадкоємця у заповіті (2015)
Осташова В. О. - Обмеження свободи договору контрактації (2015)
Бєлов Д. М. - Деякі проблеми укладення шлюбного договору, Палешник Л. І. (2015)
Пишна Л. Г. - Майнові права громадських об’єднань в Україні: реалізація і захист (2015)
Плукар І. І. - Підстави та правові наслідки припинення договору управління майном у сфері будівництва житла (2015)
Старинець К. О. - Питання переддоговірної відповідальності в міжнародно-правових уніфікованих документах (2015)
Сурай Д. Ю. - Змішані договори та їх відмінності від інших договорів (2015)
Квіта О. Т. - Доказ в господарському процесі: поняття та предмет (2015)
Орленко Б. М. - Брокерство та дилерство на ринку цінних паперів в Україні та США: порівняльний аналіз (2015)
Годованець Ю. С. - Поняття та особливості об’єкта трудового правопорушення працівника (2015)
Іншин М. І. - Трудовий потенціал працівників державної служби (2015)
Кожушко С. И. - К вопросу воздействия социальной энтропии на систему трудового права (2015)
Колосов І. В. - Перегляд цивільних справ про трудові спори у Верховному суді України: проблемні аспекти правозастосовчої практики (2015)
Лагутіна І. В. - Поняття особистих немайнових трудових прав працівника (2015)
Тищенко О. В. - Законодавче забезпечення соціальних послуг в Україні: теоретично-правові проблеми (2015)
Арсенюк А. О. - Окремі аспекти взаємодії норм матеріального та процесуального права у регулюванні земельних правовідносин (2015)
Будай О. В. - Проблеми визначення предмету діяльності сільськогосподарських товаровиробників В Україні (2015)
Шпарик Н. Я. - Адаптація екологічного законодавства України до стандартів Європейського Союзу (2015)
Рецензія на довідник "Адміністративно-правова освіта у персоналіях" за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць, проф. В. К. Колпакова (2015)
Сопілко І. М. - Рецензія на монографію О. М. Селезньової "Теоретико-методологічні основи інформаційного права України" (2015)
Раранський М. Д. - Нормальна й аномальна дисперсія рентгенівських хвиль (1999)
Стронгін Б. Г. - Короткий нарис про виникнення науково-дослідницької лабораторії релаксаційних явищ (1999)
Лотоцький В. Б. - Експериментальне дослідження ангармонійних ефектів у твердих розчинах металів, напівпровідників та надпровідних сполуках (1999)
Цалий З. П. - Дослідження тонких плівок металів, напівпровідникових сполук та аморфних сплавів методом дифракції швидких електронів (1999)
Балазюк В. Н. - Акустичні та рентген-дифрактометричні дослідження ангармонійних ефектів у кристалах низької симетрії (1999)
Ткачук П. М. - Домішково-дефектна структура та електронні властивості широкозонних сполук ZnSe, ZnSe-GaAs і CdTе (1999)
Олійнич А. В. - Дослідження структурно-фазової стабільності матеріалів методом низькочастного внутрішнього тертя (1999)
Струк Я. М. - Товщинні осциляції інтенсивності у деформованих кристалах кремнію, Бобровник С. В. (1999)
Годованюк В. М. - Застосування малих доз електронного і гамма-опромінення для покращення і стабілізації параметрів фотодіодів (1999)
Мармус П. Є. - Вплив високо-енергетичного електронного і гамма-опромінення на внутрішнє тертя в кремнії, Маслюк В. Т., Олійнич А. В., Раранський М. Д., Скрипський А. О., Фодчук І. М. (1999)
Фодчук І. М. - Дослідження впливу одномірних деформацій на ефект аномального проходження для чотирихвильових дифракцій рентгенівських променів, Борча М. Д., Раранський М. Д., Гультай Л. Л. (1999)
Курек І. Г. - Енергетична структура домішок перехідних елементів групи заліза у напівпровідникових сполуках А2В6 (1999)
Новіков С. М. - Рентгенодифракційні зображення дефектів у випадку акустичної дії на кристал (1999)
Гімчинський О. Г. - Рентгенодифракційні дослідження монокристалів Si при накладанні стоячих довгохвильових акустичних коливань (1999)
Раранський А. М. - Перспективи рентгенівської дифракційної мікроскопії (1999)
Борча М. Д. - Вплив одномірних деформацій кристалів на ефекти трихвильової рентгенівської дифракції (1999)
Ангельський О. В. - Сингулярності у векторних полях, Бесага Р. М., Мохунь І. І., Сопін М. О., Соскін М. С. (1999)
Режко Д. В. - Об'єктно-орієнтоване програмування у системах автоматичного проектування радіоелектронної апаратури та обчислювальної техніки, Остапович М. В. (1999)
Федоров Р. В. - Енергія руху в механіці та оптиці (1999)
Черепачинський В. І. - Про перетворення відстані у спеціальній теорії відносності (1999)
Маник О. М. - Силові константи у кристалах ZnSb (1999)
Ковалюк З. Д. - Оптичні властивості інтеркальованого воднем моноселеніду галія, Пирля М. М., Боледзюк В. Б. (1999)
Новосядлий С. П. - Радіаційна технологія при формуванні структур ВІС (1999)
Мартинюк Б. О. - Залежність ширини забороненої зони від складу твердого розчину Cd1-xMnхTe, Захарук З. І., Раренко А. І. (1999)
Молодкін В. Б. - Пошук нового підходу в динамічній теорії дифракції рентгенівських променів у пружно-зігнутому кристалі, Шевченко М. Б., Побідайло О. В. (1999)
Кладько В. П. - Аналіз нестехіометрії і характеристик мікродефектів при дифракції рентгенівських променів по Брегу, Даценко Л. І., Оліховський С. Й., Мачулін В. Ф., Прокопенко І. В. (1999)
Марков А. В. - Висота бар'єру та вольт-амперні характеристики діодів Шотткі на основі MnхHg1-xTe і CdхMnyHg1-x-уТе, Боднарук О. О., Лазарєва О. В., Остапов С. Е., Раренко І. М., Шевчук Р. А. (1999)
Ангельський О. В. - Про можливість оптичної діагностики мультифрактальних об'єктів, Ковальчук О. В., Максимяк П. П. (1999)
Ангельський О. В. - Елементарні поляризаційні сингулярності, Бесага Р. М., Мохунь А. І., Мохунь І. І., Соскін М. С. (1999)
Венгренович Р. Д. - Вплив залежності середньої концентрації твердого розчину на характер розподіту за розмірами в умовах дислокаційної дифузії, Ярема С. В. (1999)
Колесніков М. М. - Основні напрями розвитку інформаційної системи університетського закладу, Федоров Р. В. (1999)
Коновчук О. В. - Про розмірність перетворених фракталів, Ангельський О. В., Полянський П. В. (1999)
Маник О. М. - Молекулярна модель та хімічний зв'язок у кристалах ZnSb (1999)
Ніцович Б. М. - Електронна структура і спектр поглинання РbІ2, Крамар В. М., Крамар Н. К. (1999)
Зенкова К. Ю. - Твердотільна база оптичних інформаційних систем, Зінченко О. О., Ніцович Б. М. (1999)
Горлей П. М. - Фотоелектричні властивості контактів метал-телурид кадмію з модифікованою поверхнею, Демич М. В., Махній В. П., Свянтек 3., Ульяницький К. С., Цях Р. (1999)
Махній О. В. - Екситонні стани в селеніді кадмію кубічної та гексагональної модифікацій (1999)
Махній В. П. - Застосування лямбда-модуляції для визначення енергетичної структури шарів широкозонних II-VI та III-V сполук, Сльотов М. М., Чабан Ю. Я. (1999)
Хандожко О. Г. - Спостереження геліконів за допомогою апаратури ядерного магнітного резонансу (1999)
Семізоров О. Ф. - Поверхневі властивості n-CdSb, Чернов В. М. (1999)
Черепачинський В. І. - Про перетворення відстані між печатками координат двох систем відліку (1999)
Козирський В. - Х-промені: українські сторінки історії, Лень А., Шендеровський В. (1999)
Гребенщиков В. О. - Поведінка CdSb в області температури плавлення, Дремлюженко С. Г. (1999)
Бакуменко О. М. - Кількість колосків головного колоса у гібридів F1 пшениці м'якої озимої, створених за участі носіїв пшенично-житніх транслокацій (2015)
Демидов О. А. - Характеристика перспективних ліній пшениці ярої за елементами структури врожаю, Близнюк Р. М., Раченко О. С. (2015)
Демидов О. А. - Адаптивність за врожайністю ліній пшениці ярої м'якої та твердої, Хоменко С. О., Кузьменко Є. А. (2015)
Дубовик Н. С. - Пластичність та стабільність вихідного матеріалу для селекції пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.), Кириленко В. В., Дергачов О. Л. (2015)
Коломієць Л. А. - Добір морозостійких форм пшениці озимої м'якої з гібридних популяцій у ранніх поколіннях, Булавка Н. В. (2015)
Колюча Г. С. - Колекція стійких проти хвороб інтрогресивних ліній пшениці м'якої озимої з генетичним матеріалом від споріднених видів злаків, Булавка Н. В., Фоманюк В. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А., Заїма О. А. (2015)
Кочмарський В. С. - Тривалість вегетаційного періоду колекційних зразків пшениці м'якої ярої, Хоменко С. О., Федоренко І. В. (2015)
Кочмарський В. С. - Висота рослин та стійкість проти вилягання колекційних зразків пшениці твердої ярої, Хоменко С. О., Федоренко М. В., Данюк Т. А. (2015)
Осьмачко О. М. - Стійкість проти септоріозу в гібридів F1 пшениці м'якої озимої, створених за участі носіїв пшенично-житніх транслокацій (2015)
Ковалишина Г. М. - Генетичне різноманіття донорів стійкості проти бурої іржі для селекції пшениці озимої (2015)
Kozub N. O. - Detection of perspective winter wheat genotypes by electrophoretic spectra of storage proteins, Sozinov I. A., Kyrylenko V. V., Kochmarskyi V. S., Gumeniuk O. V., Dubovyk N. S., Vasylkivskyi S. P. (2015)
Пикало С. В. - Отримання сомаклональних варіантів тритикале з підвищеною солестійкістю і їх оцінка, Волощук С. І. (2015)
Полторецький С. П. - Насіннєва продуктивність проса залежно від попередника та умов мінерального живлення (2015)
Сіроштан А. А. - Посівні якості насіння та врожайність пшениці м'якої озимої залежно від передпосівної обробки біологічними добривами, Кавунець В. П., Центило Л. В. (2015)
Васильківський С. П. - Стійкість рослин ячменю ярого проти хвороб залежно від генотипу сорту, Сабадин В. Я. (2015)
Карпенко К. О. - Чорний зародок та фузаріоз насіння пшениці озимої (аналітичний огляд), Рожкова Т. О., Власенко В. А. (2015)
Мурашко Л. А. - Мікофлора зерна пшениці озимої (2015)
Муха Т. І. - Розвиток септоріозу листя на сортах пшениці озимої миронівської селекції (2015)
Біднина І. О. - Продуктивність пшениці озимої за різних систем удобрення у зрошуваних умовах Півдня України, Влащук О. С., Козирєв В. В., Томницький А. В. (2015)
Вожегова Р. А. - Параметри якості зерна озимої пшениці залежно від норм висіву та доз добрив, Мунтян Л. В. (2015)
Демидов О. А. - Урожайність нових сортів ячменю ярого залежно від норм висіву і внесення мінеральних добрив, Гудзенко В. М. (2015)
Дергачов О. Л. - Урожайність нових сортів пшениці залежно від попередників та строків сівби в Лісостепу України (2015)
Малярчук М. П. - Забур'яненість посівів сільськогосподарських культур на зрошенні залежно від основного обробітку ґрунту, Мишукова Л. С., Суздаль О. С., Малярчук А. С. (2015)
Писаренко П. В. - Фотосинтетичний потенціал рослин кукурудзи залежно від умов вирощування, Біляєва І. М., Пілярський В. Г., Пілярська О. О. (2015)
Правдзіва І. В. - Якість зерна нових сортів пшениці озимої залежно від попередників та строків сівби, Дергачов О. Л., Колючий В. Т. (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2017)
Radenovic C. N. - Characteristics of new maize inbred lines and their hybrids with high nutritional and feed qualities, Grodzinskij D. M., Petrovic R. J., Dinic B. S., Radosavljevic M. M., Terzic D. P., Jankovic M. Z., Rankovic D. M. (2017)
Дубровна О. В. - IRAP-аналіз генетично модифікованих рослин пшениці, отриманих за Agrobacterium-опосередкованої трансформації in vitro, Горнчарук О. М., Великожон Л. Г. (2017)
Шиліна Ю. В. - Iмуномодулювальні властивості бактеріальних ліпополісахаридів у рослин Arabidopsis thaliana та їх модифікація, Гуща М. І., Моложава О. С., Шевченко Ю. І., Дмитрієв О. П. (2017)
Сергєєва Л. Є. - Активність нітратредуктази у біотехнологічних рослин тютюну за дії інгібіторів ферменту (2017)
Ожерельева З. Е. - Устойчивость новых сортов крыжовника к низкой температуре в осенне-зимний период, Курашев О. В., Прудников П. С., Кривушина Д. А. (2017)
Чипиляк Т. Ф. - Вміст пігментів у листках видів роду Hemerocallis L. за інтродукції у степовій зоні України (2017)
Січкар С. М. - Перебіг мейозу в рослин гібридів F1—F2 T. spelta L. x T. aestivum L., Лялько І. І., Дубровна О. В. (2017)
Маменко Т. П. - Вплив умов азотного живлення на активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці, Шегеда І. М., Починок В. М., Сеніна Л. В. (2017)
Сергеева Л. Е. - Клеточная селекция с использованием катионов Ва2+ для отбора солеустойчивых линий пшеницы, Бронникова Л. И. (2017)
Колупаєв Ю. Є. - Мацков Федір Пилипович (2017)
Близнюк Б. В. - Створення селекційного матеріалу пшениці м’якої озимої методом термічного мутагенезу та його оцінка, Коломієць Л. А. (2016)
Буняк О. І. - Екологічна стабільність та пластичність сортів голозерного вівса в умовах Північного Лісостепу України (2016)
Горган Н. О. - Оцінка колекційного матеріалу цибулі ріпчастої за основними господарсько-цінними ознаками і властивостями в умовах пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України, Горган М. Д. (2016)
Демидов О. А. - Оптимізація підходів щодо оцінки морозостійкості селекційного матеріалу ячменю озимого, Гудзенко В. М., Хоменко Л. О. (2016)
Дубовий В. І. - Способи оцінки морозо- та зимостійкості озимих зернових культур (2016)
Кириленко В. В. - Ретроспективний аналіз погодних умов у зоні діяльності Миронівського інституту пшениці, Волощук С. І., Дубовик Н. С., Близнюк Б. В. (2016)
Кочмарсъкий В. С. - Рівень адаптивності перспективних ліній пшениці м’якої озимої в умовах Лісостепу України, Замліла Н. П., Вологдіна Г. Б., Гуменюк О. В., Волощук С. І. (2016)
Кучеренко О. М. - Вплив біологічно активних речовин на елементи зимостійкості пшениці м'якої озимої, Бордюг А. М., Фоманюк В. А., Юрченко Т. В. (2016)
Харченко М. В. - Адаптивність сортів тритикале озимого в умовах Лісостепу України (2016)
Demydov O. A. - Using gene pool of related species for breeding improvement of wheat by grain quality, Koliucha G. S., Pravdziva I. V., Yurchenko T. V. (2016)
Юрченко Т. В. - Варіабельність господарських ознак у гібридних поколіннях пшениці м'якої озимої за дії мутагенів, Волощук C. I. (2016)
Сіроштан А. А. - Доцільність використання показника теплостійкості насіння пшениці м'якої озимої, Кавунецъ В. П. (2016)
Заїма О. А. - Фізіологічні показники рослин пшениці озимої за ураження збудниками хвороб (2016)
Капустіна Л. І. - Небезпечний шкідник зернових запасів Trogoderma angustum Sol., Макарук О. М. (2016)
Судденко Ю. М. - Пшеничний трипс та стійкість проти нього пшениці озимої (2016)
Василенко Н. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м'якої озимої. 1. Фізичні показники якості зерна, Правдзіва І. В., Вологдіна Г. Б., Замліла Н. П., Колючий В. Т. (2016)
Демидов О. А. - Реакція перспективних ліній пшениці озимої на умови вирощування, Вологдіна Г. Б., Замліла Н. П., Колючий В. Т. (2016)
Дубовик Д. Ю. - Ефективність застосування біодобрив на посівах пшениці озимої, Олефіренко Б. А. (2016)
Сардак М. О. - Формування врожаю голозерного та плівчастого ярого ячменю залежно від норм висіву та мінерального живлення в умовах Північного Лісостепу України, Сардак М. І., Гвоздь О. О. (2016)
Судденко В. Ю. - Урожайність та посівні якості насіння пшениці м'якої ярої залежно від системи удобрення та захисту у Правобережному Лісостепу України (2016)
Содержание (2017)
Рибалка О. І. - Чи справді пшениця є деструктивним харчовим продуктом? (2017)
Тищенко О. М. - Транскрипційні фактори NAC-субродини у підвищенні рівня стійкості культурних рослин до осмотичних стресів, Михальська С. І. (2017)
Шишлова-Соколовская А. М. - Биометрический анализ трансгенных растений ярового рапса с генами животного сур11А1 и бактериального bar происхождения, Картель Н. А., Шишлов М. П. (2017)
Моргун Б. В. - Генетичне різноманіття пуроіндолінових генів серед ліній пшениці м’якої, носіїв Gpc-B1 із Triticum turgidum ssp. dicoccoides, Похилько С. Ю., Починок В. М., Дуплій В. П., Дуган О. М., Христан О. О., Степаненко А. І. (2017)
Павлище А. В. - Реакція симбіотичних систем сої на дію фунгіцидів за різних способів обробки, Кірізій Д. А., Коць С. Я. (2017)
Капітанська О. С. - Вплив обробки рослин комплексом карбоксилатів мікроелементів на фотосинтетичні показники і врожай озимої пшениці, Прядкіна Г. О., Стасик О. О. (2017)
Якимчук Р. А. - Цитогенетична активність радіонуклідних забруднень донних відкладів водойм ближньої зони відчуження Чорнобильської АЕС (2017)
Кірізій Д. А. - Онтогенетична динаміка газообміну листків верхніх ярусів у рослин пшениці, Стасик О. О., Рижикова П. Л., Троценко В. А. (2017)
Вісин В. В. - Кооперативна ідеологія Наддніпрянської України на початку 20-го ст (2017)
Кінаш І. П. - Енергозбереження та застосування альтернативних джерел енергії в житлово-комунальному господарстві: зарубіжний досвід (2017)
Ковтуненко К. В. - Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан і перспективи розвитку, Нестеренко О. В. (2017)
Лавриненко С. О. - Конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції: принципи формування (2017)
Ліщук В. І. - Використання відновлюваних ресурсів в енергетиці: світові стратегії та сценарії розвитку енергетичного ринку, Ліщук М. Є., Московчук А. Т. (2017)
Нужна О. А. - Прогнозування показників ефективності використання основних засобів у сільському господарстві України методом екстраполяції тренду, Пиріг С. О. (2017)
Пушкарчук І. М. - Особливості розвитку та роль підприємництва різних сфер виробництва в економіці України, Мишко О. А. (2017)
Стахів І. М. - Державне регулювання сфери спортивно-оздоровчих послуг в умовах нестабільної економічної ситуації (2017)
Левківський В. М. - Система міжнародного виробництва ТНК: сучасні особливості та новітні тенденції (2017)
Полковниченко С. О. - Безпековий вимір реалізації експортного потенціалу аграрного сектору економіки України, Росохач О. В. (2017)
Білик О. С. - Cтратегічне управління розвитком відновлювальної енергетики регіону на основі кластерного підходу (2017)
Вахович І. М. - Теоретико-методичні підходи до регіональної оцінки капіталізації економіки, Чапюк О. П. (2017)
Гавриш І. І. - Самостійність та взаємопов’язаність економічних категорій "конкурентоспроможність регіону" та "привабливість регіону" (2017)
Давиденко Н. М. - Оцінка інвестиційної привабливості регіону в умовах сучасних викликів (2017)
Дорош В. Ю. - Формування понятійного апарату категорії "внутрішній ринок", Забедюк М. С. (2017)
Забарна Е. М. - Європейська стратегія сталого зростання на основі стратегічного управління енергозбереженням в регіонах (2017)
Ковальська Л. Л. - Інтелектуальний капітал як чинник розвитку підприємницької майстерності (2017)
Кондіус І. С. - Еволюція моделей модернізації традиційної теорії розміщення виробництва (2017)
Кривов’язюк І. В. - Проблеми впровадження інноваційної моделі високотехнологічного розвитку економіки України, Пушкарчук І. М., Волинчук Ю. В. (2017)
Кулик Ю. М. - Ризики cучасного ринку нерухомості України (2017)
Купира М. І. - Оцінка рівня економічної безпеки депресивних регіонів України (2017)
Павлюк Л. В. - Розвиток інноваційного підприємництва (2017)
Речун О. Ю. - Аналіз та оцінка підприємницької діяльності об’єктів роздрібної торгівлі у регіонах держави (2017)
Сіташ Т. Д. - Синергетичний підхід до інвестиційного розвитку України (2017)
Скрипник Г. О. - Активізація інвестиційних процесів в регіонах України (2017)
Strilchuk R. - Market of information and communication technologies and place of Ukraine in it, Kryvovyazyuk I. (2017)
Черданцева І. Г. - Детермінанти структури продовольчого ринку України, Клипач А. Я. (2017)
Шубалий О. М. - Теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності працівників на регіональному ринку праці (2017)
Алшарф І. А. М. - Об эффективности небюджетного сектора системы здравоохранения (2017)
Середа О. В. - Сталий розвиток сільських територій в контексті реалізації політики енергозбереження, Федорусь Л. А. (2017)
Terekhow E. - Feststellen von richtungen der transformation der nutzungsarten von böden in den tagebauen (2017)
Вахович І. М. - Теоретичні підходи до формування комунікативної політики підприємства, Вахович В. Р. (2017)
Лапіна І. С. - Фінансова стратегія: економічна сутність та місце в системі управління підприємством, Лопатко К. М. (2017)
Лорві І. Ф. - Складові конкурентоспроможності персоналу підприємства, Ковтун А. А. (2017)
Садюк А. В. - Обґрунтування концептуальних підходів лібералізації ціноутворення в потенційно конкурентних секторах діяльності залізничних підприємств (2017)
Скриль В. В. - Впровадження енергозберігаючих проектів на підприємствах сільського господарству, Соломаха А. М. (2017)
Станіславик О. В. - Актуальні шляхи та фактори підвищення конкурентоспроможності вітчизняного підприємства, Коваленко О. М. (2017)
Черчик Л. М. - Сутність та інструменти антикризового менеджменту, Марців Т. Ю. (2017)
Баула О. В. - Державний борг України: оцінка поточного стану та напрями оптимізації його рівня та структури, Голюк В. Я., Салабай В. О. (2017)
Бєлова І. В. - Пошук кредитної стратегії поведінки банку в умовах кризи (2017)
Вавдіюк Н. С. - Обіг та регулювання електронних грошей в Україні, Талах Х. В. (2017)
Євенко Т.І. - Причини неефективного функціонування трансмісійного механізму політики НБУ (2017)
Іщук Л. І. - Оцінка фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіону, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2017)
Карлін М. І. - Структура та особливості механізму функціонування кліматичних фінансів в сучасних умовах (2017)
Ковалевич Д. А. - Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист населення (2017)
Коваленко В. В. - Фінансовий ринок України: сутнісний та функціональний аспекти (2017)
Ковальчук М. В. - Імперативи фінансової безпеки держави, Івашина О. Ф. (2017)
Корецька Н. І. - Оцінка сучасного стану розвитку торгового еквайрингу в Україні, Якубовський В. О. (2017)
Лекарь С. І. - Горизонтальний моніторинг як прогресивний механізм податкового контролю (2017)
Ніколаєва А. М. - Роль ринку фінансових послуг у соціально-економічному розвитку регіонів: теоретичний аспект (2017)
Подерня-Масюк Ю. А. - Теоретичні аспекти фінансової децентралізації (2017)
Примак Ю. Р. - Аналіз ділової активності, іміджу та репутації: їх вплив на фінансову стійкість банку (2017)
Чиж Н. М. - Ефективність формування та використання ресурсів комерційних банків України, Дзямулич М. І., Потьомкіна О. В. (2017)
Голячук Н. В. - Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності, Василюк В. В. (2017)
Федотова Т. А. - Економічний зміст руху робочої сили на ринку праці (2017)
Jasińska J. - Model pozyskiwania i przetwarzania wiedzy w zarządzaniu organizacją uczącą się, Barna K. (2017)
Содержание (2014)
Решетников В. Н. - Биотехнология растений и перспективы ее развития, Спиридович Е. В., Носов А. М. (2014)
Левішко А. С. - Метаболоміка рослин: її основи та роль у вивченні рослино-мікробних взаємодій, Маменко П. М., Коць С. Я. (2014)
Ходаков И. В. - Сортовые особенности сои украинской селекции по содержанию полифенолов в листьях, Макаренко О. А., Левицкий А. П., Сичкарь В. И. (2014)
Бабенко Л. М. - Ліпоксигеназна активність в онтогенезі Equisetum arvense L., Войтенко Л. В., Скатерна Т. Д., Мусатенко Л. І. (2014)
Мосула М. З. - Аналіз генетичного різноманіття популяцій Gentiana lutea L. методом маркування міжретротранспозонових послідовностей (IRAP-ПЛР), Конвалюк І. І., Мельник В. М., Бублик О. М., Андрєєв І. О., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2014)
Левчик Н. Я. - Морфологія терпеноїдогенних структур, особливості процесу виділення ефірних олій та продуктивність рослин видів роду Vitex L., Рахметов Д. Б. (2014)
Маменко Т. П. - Фізіологічна роль антиоксидантних процесів у забезпеченні посухостійкості озимої пшениці, Ярошенко О. А., Михалків Л. М. (2014)
Луговая А. А. - Участие сигнальных посредников в реализации стресс-протекторного действия экзогенных жасмоновой и салициловой кислот на растительные клетки, Колупаев Ю. Е., Карпец Ю. В. (2014)
Косаковская И. В. - В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков "Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фтора" (2014)
Правила для авторов (2014)
Содержание (2014)
Маменко П. Н. - Функции лектинов растений при абиотических и биотических стрессах (2014)
Егорова Н. А. - Некоторые аспекты биотехнологии эфиромасличных растений: индукция каллюсо- и морфогенеза, использование сомаклональной изменчивости (2014)
Киризий Д. А. - Углекислотный газообмен на свету и активность антиоксидантных ферментов хлоропластов флаговых листьев озимой пшеницы, Соколовская-Сергиенко О. Г., Стасик О. О. (2014)
Бавол А. В. - Ідентифікація генів Dreb1 у рослин-регенерантів м'якої пшениці, отриманих зі стійких до модельованого водного дефіциту калюсних ліній, Дубровна О. В., Моргун Б. В. (2014)
Мамытова Н. С. - Гибберелловая и абсцизовая кислоты как регуляторы a-амилазы зародыша со щитком и алейронового слоя зерна пшеницы, Хакимжанов А. А., Фурсов О. В. (2014)
Буздуга І. М. - Вплив теплового стресу на пероксидне окиснення ліпідів та активність аскорбатпероксидази у Nicotiana tabacum, Волков Р. А., Панчук І. І. (2014)
Нурминская Ю. В. - Анализ уровня стабильности развития трансгенных растений табака в пяти поколениях, Максимова Л. А., Копытина Т. В., Еникеев А. Г. (2014)
Одинцова В. А. - Взаємозв'язок обводнення генеративних бруньок черешні з фенокліматографічним показником їх розвитку (2014)
Сандецька Н. В. - Ефективність сумісного застосування фунгіцидів і позакореневої обробки добривами в захисті озимої пшениці від грибних захворювань, Топчій Т. В. (2014)
Моргун В. В. - О. О. Іващенко "Зелені сусіди", Швартау В. В. (2014)
Содержание (2014)
Егорова Н. А. - Некоторые аспекты биотехнологии эфиромасличных растений: микроклональное размножение, синтез продуктов вторичного метаболизма in vitro (2014)
Иванова Э. А. - Анализ локализации протеазочувствительных сайтов Арг-Х в динамике супраструктур интерфазного хроматина при индукции ростового морфогенеза зрелых зародышей яровой и озимой пшеницы, Вафина Г. Х., Иванов Р. С. (2014)
Косаківська І. В. - Вплив гіпо- і гіпертермії на активність ліпоксигенази, вміст пігментів і розчинних білків у проростках пшениці сорту Ятрань 60, Бабенко Л. М., Скатерна Т. Д., Устінова А. Ю. (2014)
Соколова Д. А. - Роль эпигенетического полиморфизма проростков кукурузы в реакциях на УФ-С облучение, Венгжен Г. С., Кравец А. П. (2014)
Топчій Т. В. - Стійкість ліній озимої пшениці, створених способом віддаленої гібридизації, до комплексу хвороб та шкідників, Починок В. М., Моргун Б. В. (2014)
Маменко П. М. - Формування симбіотичних систем і білковий склад коренів сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum, за різного водозабезпечення (2014)
Гончарук О. М. - Морфогенез в культурі апікальних меристем пагонів високопродуктивних сортів озимої пшениці, Бавол А. В., Дубровна О. В. (2014)
Вайнер А. А. - Влияние экзогенного пролина на содержание пероксида водорода в проростках пшеницы и формирование индуцированной теплоустойчивости, Колупаев Ю. Е., Обозный А. И. (2014)
Попроцька І. В. - Зміни в полісахаридному комплексі клітинних стінок сім'ядолей проростків гарбуза за різного рівня донорно-акцепторних відносин у процесі проростання (2014)
Пикало С. В. - Вивчення стійкості до засолення генотипів тритикале озимого з використанням культури ізольованих мікроспор, Волощук С. І. (2014)
Содержание (2014)
Моргун В. В. - Эффективность фотосинтеза и перспективы повышения продуктивности озимой пшеницы, Прядкина Г. А. (2014)
Моргун В. В. - Унікальні за хлібопекарською якістю зерна селекційні лінії пшениці з рідкісними алелями Gli/Glu-локусів, Тарасюк О. І., Починок В. М., Рибалка О. І. (2014)
Якимчук Р. А. - Мутаційна мінливість озимої пшениці за умов впливу радіаційних забруднень уранодобувної промисловості (2014)
Моргун Б. В. - Молекулярне визначення локалізації житніх транслокацій у сортах м'якої пшениці та їх цитологічна характеристика, Степаненко А. І., Чугункова Т. В., Лялько І. І., Степаненко О. В., Великожон Л. Г. (2014)
Файт В. И. - Идентификация генотипов Ppd-1 сортов мягкой пшеницы методами генетического и STS-ПЦР анализа, Балашова И. А., Федорова В. Р., Бальвинская М. С. (2014)
Нізков Є. І. - Ефективність дії та транслокація системного ауксиноподібного гербіциду клопіраліду в кореневу систему осоту рожевого польового при внесенні у сумішах з гербіцидами інгібіторами ацетолактатсинтази, Родзевич О. П., Омельчук С. Т., Борисенко А. А., Коршун О. М., Мордерер Є. Ю. (2014)
Гащишин В. Р. - Накопичення важких металів у рослинах Brassica napus L. і Helianthus annuus L. під впливом солей цинку та регулятора росту трептолему, Пацула О. І., Терек О. І. (2014)
Гурська О. В. - Компонентний склад ефірної олії листків Pyrethrum parthenium (L.) Smith., Пида С. В. (2014)
Моргун В. В. - В. А. Кунах "Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин", Дубровна О. В. (2014)
Моргун В. В. - В. І. Ніколайчук, М. М. Вакерич "Генетика" (2014)
Моргун В. В. - Дмитрию Михайловичу Гродзинскому — 85 лет, Дмитриев А. П. (2014)
Содержание (2014)
Онойко Е. Б. - НАД(Ф)Н-дегидрогеназный комплекс хлоропластов высших растений, Золотарева Е. К. (2014)
Гасымов К. Г. - Ген SlWRKY33 cпособствует толерантности растений томата к солевому и водному стрессам, Наджафова Л. А. (2014)
Демкович А. Е. - Генетическая изменчивость плюсовых деревьев Pinus sylvestris L. и их семенного потомства по микросателлитным локусам, Коршиков И. И., Политов Д. В., Мудрик Е. А., Лось С. А. (2014)
Ахмеджанов И. Г. - Связь параметров индуцированной флуоресценции хлорофилла и физиологических показателей солеустойчивости сортов хлопчатника вида Gossypium barbadense L., Агишев В. С., Джолдасова К. Б. (2014)
Таран Н. Ю. - Потужність розвитку фотосинтетичного апарату та врожайність рослин озимої пшениці за дії бензиламінопурину та пероксиду водню, Стороженко В. О., Бацманова Л. М., Оканенко О. А., Серга О. І., Макаренко В. І. (2014)
Косаківська І. В. - Вплив температурного режиму на вміст абсцизової кислоти в проростках Triticum aestivum L. сорту Ятрань 60, Войтенко Л. В., Устінова А. Ю., Ліхньовський Р. В. (2014)
Вайнер А. А. - Раздельное и совместное влияние 24-эпибрассинолида и пролина на антиоксидантную систему растений проса при солевом стрессе, Колупаев Ю. Е., Хрипач В. А. (2014)
Веселовська Л. І. - Вплив різних способів застосування лектину на симбіотичні системи соя—Bradyrhizobium japonicum, сформовані в умовах оптимального та недостатнього водозабезпечення, Коць С. Я. (2014)
Дідик Н. П. - Аклімація рослин кукурудзи до посухи після обробки насіння алелопатично активними речовинами, Закрасов О. В., Росіцька Н. В., Харитонова І. П. (2014)
Гродзинский Д. М. - С. Я. Коць, В. В. Моргун, В. Ф. Патыка, В. К. Даценко, Е. Д. Кругова, Е. В. Кириченко, Н. Н. Мельникова, Л. М. Михалкив, С. М. Маличенко, П. Н. Маменко, Д. А. Киризий, С. К. Береговенко, И. А. Тихонович, Н. А. Проворов, В. Ф. Петриченко, Е. В. Надкерничная "Биологическая фиксация азота" (в 4-х томах) Киев: Логос, 2010—2011, 2014. — Т. 1: Бобово-ризобиальный симбиоз. — 2010. — 508 с.; Т. 2: Бобово ризобиальный симбиоз. — 2011. — 524 с.; Т. 3: Генетика азотфиксации, генетическая инженерия штаммов. — 2011. — 404 с.; Т. 4: Ассоциативная азотфиксация. — 2014. — 412 с. (2014)
Рибалка О. І. - Чинники життєздатності насіння голозерного ячменю, Поліщук С. С., Моргун Б. В. (2014)
Франтийчук В. В. - Зависимость между фотосинтетической активностью и содержанием сахаров во флаговом листе в конце налива зерна у контрастных по продуктивности сортов озимой пшеницы при разном уровне минерального питания, Стасик О. О., Киризий Д. А., Рыжикова П. Л. (2014)
Михальская С. И. - Повышение содержания свободного пролина в осмотолерантных трансгенных растениях кукурузы с двухцепочечным РНК-супрессором гена пролиндегидрогеназы, Сергеева Л. Е., Матвеева А. Ю., Коберник Н. И., Кочетов А. В., Тищенко Е. Н., Моргун В. В. (2014)
Степаненко А. І. - Маркерний аналіз генів поліфенолоксидази (РРО) у сортах м'якої пшениці, Трояновська А. В., Моргун Б. В., Чугункова Т. В., Великожон Л. Г., Рибалка О. І., Поліщук С. С. (2014)
Кірізій Д. А. - Вплив посухи на газообмін листків сої, інокульованої ризобіями із застосуванням насіннєвого лектину, Веселовська Л. І., Коць С. Я. (2014)
Илиева А. В. - Влияние органического удобрения хумустим на нитратредуктазную активность и содержание пластидных пигментов у яровых гороха и вики, Василева В. М. (2014)
Драговоз И. В. - Экзометаболиты штамма Bacillus amyloliquefaciens ИМВ В-7100, определяющие его фитостимулирующую активность, Леонова Н. О., Лапа С. В., Авдеева Л. В. (2014)
Воробей Н. А. - Характеристика бульбочкових бактерій Sinorhizobium meliloti, виділених із біоценозів зони Полісся України, за симбіотичними показниками, Коць С. Я. (2014)
Ахмеджанов И. Г. - Регуляция биосинтеза фитоалексинов в инфицированных возбудителем вертициллезного вилта тканях хлопчатника (2014)
Котюк Л. А. - Якісний і кількісний склад ефірної олії змієголовника молдавського (Dracocephalum moldavica L.) залежно від фенологічних особливостей та фаз розвитку (2014)
Боднарчук І. М. - Асимптотична поведінка розв'язку рівняння теплопровідності зі стохастичною мірою, Радченко В. М. (2012)
Волошин Г. А. - Про зв'язки між різними типами неперервності операторів у просторі C(T), Маслюченко В. К. (2012)
Данилюк А. О. - Задача Коші для параболічної системи інтегро-диференціальних рівнянь з оператором типу Фредгольма, Матійчук М. І. (2012)
Довжицька І. М. - Задача Коші для параболічних рівнянь типу Шилова із змінними коефіцієнтами, Літовченко В. А. (2012)
Дрінь Я. М. - Дослідження задачі Коші для квазілінійних B-параболічних рівнянь з відхиленням аргумента, Дрінь М. М. (2012)
Іліка С. А. - Апроксимація систем лінійних диференціально-функціональних рівнянь нейтрального типу, Матвій О. В., Піддубна Л. А. (2012)
Карлова О. О. - Про продовження нарізно неперервних функцій, Михайлюк В. В., Собчук О. В. (2012)
Лінчук С. С. - Про еквівалентність деяких операторів, пов'язаних з оператором Помм'є, Лінчук Ю. С., Симонович Ю. І. (2012)
Малик І. В. - Слабка збіжність сім'ї напівмарковських процесів до дифузійного процесу (2012)
Мартинюк О. В. - Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь у зліченно-нормованих просторах нескінченно диференційовних функцій. ІІІ (2012)
Нестеренко В. В. - Класифікація точок розриву деяких аналогів неперервності та декомпозиція неперервності (2012)
Нікітіна О. М. - Запровадження гібридного інтегрального перетворення типу Ейлера-Бесселя-Лежандра на сегменті (0,R3) полярної осі (2012)
Осипова О. В. - Розщеплення різнотемпових сингулярно збурених лінійних систем, Черевко І. М. (2012)
Пелюшкевич О. В. - Глобальна розв'язність мішаної задачі для напівлінійної гіперболічної системи з горизонтальними характеристиками (2012)
Пукальський І. Д. - Еліптичні крайові задачі із особливостями (2012)
Снітко Г. А. - Ідентифікація молодшого коефіцієнта параболічного рівняння в області з вільною межею (2012)
Слюсарчук В. Ю. - Умови обмеженості розв'язків нелінійного диференціального рівняння x′′ + F(x′, x) = y(t) (2012)
Tint R. - Using the method of infinite rise to obtain certain types of solutions of three-term equation th (elementary aspect) (2017)
Баширбейли А. И. - Технология получения гипохлорита натрия из морской воды, Баширов А. И., Гарибов М. Б. (2017)
Бергульов А. С. - Розрахунок напружено-деформованого стану скінченоелементної композитної анізотропної області з різноманітними граничними умовами на поверхні (2017)
Циганкова Г. А. - Розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними з використанням програмного пакету mathcad, Гузенко С. В. (2017)
Эсанов Ш. Э. - Курс информатики в ВУЗе, как средство формирования информационной культуры будущего учителя (2017)
Султонов Р. Т. - Йиллик тайёргарлик циклида спорт формасининг шаклланиши, Рўзикулов Д. М. (2017)
Turabaeva K. E. - Different styles of teaching (2017)
Abdirahimova M. N. - Learning vocabulary through grammar material (2017)
Badalova L. H. - Teaching listeninig comprehension (2017)
Гордієнко Н. М. - Особливості виникнення лексичних інновацій (2017)
Ziyatov A. T. - Teaching the receptive skills (2017)
Смирнова В. Н. - Проблема качества перевода коммерческой документации, Павлова А. Д. (2017)
Смирнова В. Н. - Практические вопросы перевода инженерно-технической инструкции, Павлова А. Д. (2017)
Богомазова А. А. - Взаимодействие замещенных диенов с дигалогенкарбенами, Мунасыпова Р. Н., Михайлова Н. Н. (2017)
Dobrovolska O. V. - Formation of the effective financial relationships of agricultural farms with credit and financial system in Ukraine (2017)
Khudayberganov D. T. - Analysis of the effectiveness of the goods and services market in the region is set (2017)
Барбакадзе Е. И. - Пути совершенствования групповой разработки управленческого решения (2017)
Белялов Т. Е. - Роль фінансового моніторингу в системі управління фінансами підприємства, Хусаінова А. С. (2017)
Волошин К. В. - Сучасні технології управління транспортним підприємством (2017)
Гетьман Л. Г. - Інформація як фактор суспільного розвитку на сучасному етапі (2017)
Губай М. - Регулювання аутсорсингу адміністративних витрат банків в Україні (2017)
Демчук Н. І. - Фінанси сільськогосподських підприємств, Маркін В. В. (2017)
Джулакидзе Е. Г. - Эффективная операционная стратегия — необходимое условие успеха (2017)
Кінах Н. В. - Особливості функціонування сільських територій україно-польського транскордонного регіону (2017)
Клювак О. В. - Діагностика тендерного забезпечення підприємств у системі електронних публічних закупівель (2017)
Мельник А. О. - Бізнес-середовище міжнародної економічної діяльності на сучасному етапі, Власюк Н. В. (2017)
Невесенко А. В. - Функціонування сільських територій у контексті трансформації бюджетної підтримки: екологічні проблеми (2017)
Павловські Г. - Щодо проблем розвитку діяльності підприємств будівельної сфери в Україні (2017)
Плахтій Т. Ф. - Аналіз підходів до удосконалення якісних характеристик облікової інформації (2017)
Степанов Д. С. - Формування та діагностика економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Основні поняття та фактори прибутку готельного підприємства, Солдат О. А. (2017)
Торба А. В. - Інновації як невід’ємна складова інтелектуального капіталу (2017)
Феєр А. Є. - Економіко-екологічні аспекти ефективного використання мінеральних вод Закарпаття, Гоблик В. В. (2017)
Філон М. М. - Еміграція в Україні, проблеми і шляхи подолання, Іванчо Є. А. (2017)
Шавшин О. С. - Стратегія інноваційного розвитку підприємства (2017)
Штундер І. О. - Особливості формування лояльності на ринку громадського харчування в Україні, Назаренко В. М. (2017)
Защитникова М. Ю. - Проблемы при осмотре места дтп при производстве по делам об административным правонарушениям (2017)
Ковалко Н. М. - Феномен незалежності національного банку України як ключовий критерій ефективності грошово-кредитної політики держави, Ястребова О. В. (2017)
Розенко С. В. - Убийство, совершенное в состоянии аффекта, Рожин А. А. (2017)
Szwacka-Mokrzycka J. - Role of marketing in food economy development strategies (2017)
Jasiulewicz A. - Lifestyle segmentation of internet users, Jakubik A. (2017)
Барилович О. М. - Ціноутворення на продукцію сільського господарства в умовах ринку (2017)
Бурова О. Б. - Сучасний стан державного фінансування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2017)
Буряк Р. І. - Дослідження та прогнозування кон’юнктури ринку продукції птахівництва України (2017)
Гальчинська Ю. М. - Маркетингові дослідження ринку тваринницької продукції в Україні, Наливайко І. О. (2017)
Гапоненко Т. М. - Аналіз застосування основних інструментів комплексу маркетингу на переробному підприємстві (2017)
Герасименко Н. А. - Міжнародний досвід реформування системи агрострахування, Якубович В. А. (2017)
Гнатенко Є. Ю. - Особливості функціонування сільськогосподарського виробництва в контексті інноваційного розвитку (2017)
Grechukha А. О. - Analysis activities of dairy market enterprises (2017)
Гриценко А. С. - До питання ефективності виробництва цукрових буряків на сільськогосподарських підприємствах (2017)
Діченко А. Л. - Визначення стратегічних пріоритетів розвитку маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств (2017)
Доронін А. В. - Удосконалення маркетингової політики цукрових заводів (2017)
Єрмаков О. Ю. - Розвиток трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств на засадах компетентнісного підходу, Личук Л. І. (2017)
Жуковський М. О. - Управління формуванням та розвитком конкурентоспроможного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Завальнюк К. С. - Тенденції розвитку агроформувань України та інтеграційних процесів в аграрній сфері (2017)
Кальний С. П. - Е-сценарій навчання як засіб організації навчально-операціональної взаємодії учасників дорадчого процесу у сфері реалізації інноваційних програм (2017)
Коробенко Р. І. - Теоретичні засади формування економічного потенціалу сільських територій (2017)
Костюк Т. О. - Аналіз сучасних підходів оцінки рівня економічної безпеки країни (2017)
Кулик В. О. - Теоретичні аспекти формування економічної самодостатності сільського соціуму (2017)
Ларіна Я. С. - Соціально-етичний маркетинг як засіб забезпечення конкурентоспроможності агропромислових підприємств, Цимбалюк К. А. (2017)
Луцій К. М. - Чинники, що впливають на розвиток відносин у процесі спільної діяльності підприємств-партнерів (2017)
Луцій О. П. - Теоретичні підходи до інноваційної діяльності підприємств агропромислового комплексу (2017)
Мельниченко В. В. - Методичні засади визначення біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Міщенко І. А. - Управлінські чинники забезпечення конкурентоспроможності продукції АПК (2017)
Морозюк Н. В. - Методика визначення рівня самодостатності територіальних громад (2017)
Невесенко А. В. - Парадигмальний погляд на сталий розвиток економіки в умовах екологічних викликів (2017)
Ovcharyk Z. D. - Accounting for stocks: international practice and domestic experience (2017)
Плотнікова М. Ф. - Публічне управління в системі розвитку територіальних громад (2017)
Плотнікова М. Ф. - Гештальтний підхід в управлінні споживчими перевагами, Присяжнюк О. Ф. (2017)
Рафальська В. А. - Місце орендодавців земельних паїв у системі аграрного маркетингу (2017)
Руденко М. М. - Особливості комплексу маркетингу птахівничих підприємств (2017)
Рябчик А. В. - Теоретичні засади формування інтегрованих маркетингових комунікацій підприємств агропромислового комплексу, Сліпуха Т. В. (2017)
Слюсар С. Т. - Формування самодостатніх громад – найважливіше завдання реформи місцевого самоврядування (2017)
Stadnyk V. P. - Current status and trends of food market (2017)
Сухар С. В. - Економічна ефективність вирощування нагідок лікарських в умовах лісостепу (2017)
Талавиря О. М. - Особливості формування стратегії розвитку підприємств (2017)
Тимошенко М. М. - Інноваційна складова у підготовці молодших спеціалістів як важливий економічний чинник сталого розвитку сільських територій та самозайнятості населенння (2017)
Федорова Н. Є. - Еволюція ролі комунікаційної компоненти в концепціях маркетингу (2017)
Шарковська С. В. - Теоретичні засади розвитку ринку соняшнику в Україні (2017)
Boychenko K. - Benefits of interactive environment in public space design (2017)
Ginza D. I. - Eco-architecture, future or utopia?, Gorbunova V. S. (2017)
Berezovskyi D. O. - Result-based management as the key concept for the development of a modern sociocentric model of monitoring and control in public administration (2017)
Блажко Г. В. - Детермінанти впливу на податок на прибуток та їх оцінка (2017)
Кучерява К. Я. - Напрями удосконалення аграрної політики держави щодо розвитку процесів кооперації (2017)
Лисенкова Н. В. - Масова комунікація в системі управління (2017)
Hüseyn G. - Azərbaycanda ekran məkaninin təşəkkülü (2017)
Hüseyn G. - Azərbaycan televiziyasinda üslub problemləri (2017)
Гродська Е. Б. - Глобалізація і культурна ідентичність: два вектори глобалізаційних процесів (2017)
Мадьярова Д. И. - Саморегулируемые организации в музыкальной индустрии (2017)
Холодинська С. М. - Творчі пошуки Михайля Семенка у логіці руху від посткласичної до некласичної естетики (2017)
Абдумаликова Ф. Б. - Оценка психоэмоциональных характеристик комплаентности пациентов с гипертонической болезнью в зависимости от психологических и типологических свойств личности, Назарова М. М., Даминов Д. Ш., Шаисламова Ш. (2017)
Шавшин О. С. - 3D моделювання в хірургії та трансплантології (2017)
Шамова К. П. - Характер микробной колонизации и цитокиновый профиль у детей с экстремально низкой массой тела в динамике постнатального периода, Чистякова Г. Н., Ремизова И. И., Устьянцева Л. С. (2017)
Вощевська О. В. - Взаємовплив лідерських якотей та іміджу викладача вищої школи (2017)
Михалюк А. М. - Критеріально-рівнева характеристика сформованості виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Муродова М. Х. - Проектирование учебной деятельности учащихся колледжей при изучении педагогических дисциплин, Тагирова Н. В. (2017)
Слятіна І. О. - Особливості музично-естетичного виховання учнів підліткового віку (2017)
Фенцик О. М. - Літературознавча підготовка вчителя початкових класів (2017)
Шевченко Ю. А. - ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (2017)
Зотова Р. А. - Триггер-факторы, меняющие восприятие внешности у людей с кожными заболеваниями, Иванова Е. Ю., Цветков А. В. (2017)
Куклин В. Ю. - Особенности личности и познавательных процессов лиц, зависимых от никотина, Цветков А. В. (2017)
Слюсарев Н. С. - Апробация программы психолого-педагогического сопровождения дисфункциональных подростков, Цветков А. В. (2017)
Грушецкая А. Н. - Культура медицинского обслуживания в регионе (2017)
Карпегина А. А. - Особенности профессионального самоопределения молодежи (2017)
Карпегина А. А. - Ситуация на рынке труда в Тюменской области (2017)
Savyovsky V. V. - Quality assurance for reinforced concrete construction renovation, Bronevitsky A. P., Savyovsky A. V. (2017)
Абдуллаев М. М. - Анализ модели неисправности и диагностики многовыходных микропроцессорных устройств многоканальным сигнатурным анализатором, Балтаев Ж. Б., Ўлмасхўжаев З. А. (2017)
Аралов Ғ. М. - Классификация методов контроля и диагностики состояния и режимов работы системы контроля и регулирования параметров технологических процессов, Беккулов Ж. Ш. (2017)
Berhulov A. S. - Project of spacecraft propelled by electromagnetic fields (2017)
Буртная И. А. - Диффузия некоторых неполярных растворителей в полимерных мембранах, Мурашко М. М. (2017)
Вежлівцева С. П. - Безпечність та якість спредів на ринку України, Міщенко О. О. (2017)
Жмуркевич А. Є. - Використання препроцесора Sass для побудови веб-сторінок з допомогою Gulp.js, Мигаль В. В. (2017)
Іванов О. В. - Дослідження експлуатаційних параметрів роботи газової мережі низького тиску, Ксенич А. І. (2017)
Карачун В. В. - Формування штучної перешкоди виявлення вогневих засобів в районі бойових дій (2017)
Карп І. М. - Автономне виробництво електроенергії — стан і перспективи, П’яних К. К. (2017)
Коляда Е. В. - К вопросу о химическом составе хмеля, Толчикова А. И. (2017)
Мельник В. М. - Зниження технологічних ризиків суборбітального і атмосферного експлуатаційного використання керованих і безпілотних літальних апаратів (2017)
Покалюк В. М. - Екстремальні мікрокліматичні умови професійної діяльності рятувальників, Костенко Т. В., Нуянзін О. М., Нестеренко А. А. (2017)
Середюк М. Д. - Метод визначення усередненої витрати нафти за перехідних процесів у нафтопроводі, Григорський С. Я. (2017)
Стрежекуров Э. Е. - Исследование эффективности теплозащитных материалов для обеспечения оптимального микроклимата с учетом требований энергоэффективности зданий, Рагимов С. Ю., Шаломов В. А., Булгакова Д. А. (2017)
Стрежекуров Е. Є. - До питання актуальності щодо компенсації реактивної потужності на підприємстві, Шаломов В. А., Ніколаєнко Ю. В., Коваленко А. Є. (2017)
Тимофеев В. М. - Алгоритм проектирования системы управления оптической станции на основе трехмерной твердотельной модели и физико-математического моделирования, Никеев Д. Д., Никитин В. Г., Горкалов С. С. (2017)
Чикирис Я. М. - Моделювання процесу сушіння нітрату амонію у присутності сульфату амонію, гуматів та сульфату калію, Степанюк А. Р. (2017)
Якимів Й. В. - Режими роботи магістральних нафтопроводів з періодичними скиданнями і підкачуваннями, Бортняк О. М. (2017)
Вступне слово редактора (2017)
Бобрик І. С. - Особливості васкуляризації гліобластоми півкуль великого мозку за даними, отриманими при використанні інтервенційної нейрорадіологічної візуалізації у відібраних клінічних випадках, Розуменко В. Д. (2017)
Малярчук Р. Г. - Предиктори успіху радіочастотної абляції шлуночкової екстрасистолії (2017)
Щеглов Д. В. - Виключення артеріальних аневризм судин головного мозку з використанням інтрасакулярної балон-ремоделювальної техніки, Загородній В. М., Конотопчик С. В., Коваленко О. П. (2017)
П’ятикоп В. О. - Наш досвід застосування композиції Onyx при емболізації артеріовенозних мальформацій, Котляревський Ю. О., Кутовий І. О., Сергієнко Ю. Г., Пшеничний А. О. (2017)
Саволюк С. І. - Теоретичні, експериментальні та клінічні аспекти застосування ендовенозного електрозварювання у лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Гвоздяк М. М., Кункін Д. Д., Крестянов М. Ю., Геращенко Р. А. (2017)
Торяник І. І. - Морфологічна характеристика гіперваскуляризованих менінгіом: кон'юнктура та реальність, Сергієнко Ю. Г. (2017)
Литвак С. О. - Індивідуалізація мікрохірургічного етапу операції при артеріальних аневризмах дистальних відділів передньої мозкової артерії, Сидорак А. Д. (2017)
Гук М. О. - Назальна лікворея у пацієнтів з пролактиномами на тлі терапії агоністами допаміну, Яцик В. А., Мумлєв А. О., Скобська О. Є. (2017)
Кононець О. М. - Деякі аспекти діагностики ураження нервової системи у пацієнтів з нирковою патологією (2017)
Привітання (2017)
Сливенко В. А. - Організація та діяльність органів Всеукраїнської надзвичайної комісії на півдні України в січні-червні 1919 р. (за матеріалами Катеринославської губернії) (2016)
Куцов К. О. - Політична діяльність підкарпатських студентів-русофілів у період кризи державності Чехословаччини в 1938-1939 рр. (2016)
Панов В. О. - Проблема створення спеціальних (вільних) економічних зон в економічній історії Закарпаття 1990-х років (2016)
Токар П. В. - Основные направления сотрудничества между Украиной и Казахстаном на современном этапе его развития (2010-2016 гг.), Рубан С. В. (2016)
Гарагонич В. В. - Сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва, Гарагонич В. В. (2016)
Зубанич Л. Л. - Дворянство Північно-Східної Угорщини в контексті європейської Реформації (XVI-XVII ст.) (2016)
Сурнін В. Б. - Події 9 січня 1905 року в Петербурзі через призму поняття "кольорових революцій" (2016)
Шніцер І. О. - Едвард Бенеш і словацьке питання в роки Другої світової війни (2016)
Постригань У. - Охрана культурного наследия города в американском аспекте (вторая половина ХХ – начало ХХІ вв.): деятельность Фундации Исторической Саванны и города Саванна (штат Джорджия) (2016)
Лавер О. Г. - Глобальні проблеми людства початку ХХІ ст. (на прикладі біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів) (2016)
Попович К. В. - Гібридна війна як сучасний спосіб ведення війни: історичний та сучасний виміри (2016)
Аблаєва У. О. - Еволюція традиційних головних уборів кримських татар (середина XVII – початок ХХІ століть) (2016)
Міщанин В. В. - Дискусійні проблеми історії Закарпаття 1944-1950 рр. у розрізі усної історії (за матеріалами етнографічної практики студентів історичного факультету УжНУ 2015 р.) (2016)
Ганус С. О. - Етос історії та етос історика: еволюція ціннісних констант німецької історіографії від доби Просвітництва до часів "бідермаєра" (2016)
Лиман С. И. - Из истории международного туризма: Англия начала 1860-х гг. глазами адъюнкта Киевского университета Св. Владимира А.В.Романовича-Славатинского (1832-1910) (2016)
Данилець Ю. В. - Інформаційні звіти уповноваженого Ради у справах РПЦ по Закарпатській області (1953-1964 рр.) як історичне джерело (2016)
Борис І. І. - Проблеми європейської Реформації в дослідженнях учених Пряшівського університету (кінець 1980-х рр. - початок ХХІ ст.) (2016)
Федака П. М. - Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату (2016)
Олашин М. В. - Покажчик праць учених УжНУ за 25 років (1991-2015) (2016)
Пам'яті професора В. Г. Котигорошка (2016)
Хроніка життя історичного факультету двнз "УжНУ" У 2016 р. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бондаренко Г. М. - Особливості розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом, з урахуванням впливу ВІЛ-інфекції в Україні, Мавров Г. І., Осінська Т. В., Щербакова Ю. В., Нікітенко І. М., Унучко С. В., Чирва В. Б., Тесленко С. В., Барсукова Л. І. (2017)
Калюжна Л. Д. - Нейрошкірні генодерматози (2017)
Петренко А. В. - Зіставлення генетичної складової в родинах хворих на акне (2017)
Хамаде Л. М. - Иммунофенотипическая характеристика лимфоцитов у пациентов с грибовидным микозом на ранних стадиях заболевания (2017)
Яакубі Р. - Особливості мікробного пейзажу шкіри у хворих на вугрову хворобу (2017)
Джораєва C. К. - Клініко-епідеміологічні аспекти хронічних урогенітальних захворювань при протозойній інвазії Trichomonas vaginalis, Гончаренко В. В., Унучко С. В., Біляєв Г. М., Соболь Н. В., Щеголєва О. В., Бабута А. Р. (2017)
Мавров Г. И. - Цистоуретриты после лечения генитального хламидиоза и микоплазмоза, Нагорный А. Е., Ярошенко М. А. (2017)
Коркунда С. В. - Програмоване ремоделювання рубців у реконструктивно-пластичній хірургії, Олійник Г. А. (2017)
Андрашко Ю. В. - Новый взгляд на возможности микронидлинга:микроигольчатая редермализация кожи различных участков тела, Андрашко И. А., Яремкевич Р. Р. (2017)
Ошивалова О. О. - Рівень обізнаності лікарів-дерматовенерологів з актуальних питань профілактики раку шкіри, Калюжна Л. Д., Зюков О. Л., Літус О. І. (2017)
Бронова И. М. - Проблемы общения с больными акне и пути их преодоления лечащим врачом (2017)
Болотная Л. А. - Недержание пигмента (Блоха – Сульцбергера синдром): случай из практики (2017)
Калюжная Л. Д. - Саркоидоз кожи: клинические случаи, Гречанская Л. В. (2017)
Кутасевич Я. Ф. - Распространенная трихофития гладкой кожи у ребенка 7 лет, Олейник И. А., Супрун К. Г. (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Milenin G. V. - Analysis of random events in physical and chemical processes flowing in materials of semiconductor products under external influences and thermal aging (2015)
Azhniuk Yu. M. - Annealing-induced formation of Sn2P2S6 crystallites in As2S3-based glass matrix, Gomonnai A. V., Gomonnai O. O., Hasynets S. M., Kovac F., Lopushansky V. V., Petryshynets I., Rubish V. M., Zahn D. R. T. (2015)
Piskovoi V. N. - On the dielectric approximation in the additional light waves theory: an historical rehabilitation (recovery), Venger E. F. (2015)
Sachenko A. V. - Peculiarities of the temperature dependences of silicon solar cells illuminated with light simulator, Kostylyov V. P., Korkishko R. M., Kulish M. R., Sokolovskyi I. O., Vlasiuk V. M., Khomenko D. V. (2015)
Sukach A. V. - Carrier transport mechanisms in reverse biased InSb p-n junctions, Tetyorkin V. V., Tkachuk A. I. (2015)
Chegel V. I. - Plasmon-enhanced fluorometry based on gold nanostructure arrays. Method and device, Lytvyn V. K., Lopatynskyi A. M., Shepeliavyi P. E., Lytvyn O. S., Goltvyanskyi Yu. V. (2015)
Khrystosenko R. V. - Optimization of the surface plasmon resonance minimum detection algorithm for improvement of method sensitivity (2015)
Myroniuk D. V. - Effect of electron irradiation on transparent conductive films ZnO:Al deposited at different power sputtering, Ievtushenko A. I., Lashkarev G. V., Maslyuk V. T., Timofeeva I. I., Baturin V. A., Karpenko O. Y., Kuznetsov V. M., Dranchuk M. V. (2015)
Starchyk M. I. - Voids' layer structures in silicon irradiated with high doses of high-energy helium ions, Marchenko L. S., Pinkovska M. B., Shmatko G. G., Varnina V. I. (2015)
Melezhik E. O. - Composition and concentration dependences of electron mobility in semi-metal Hg1-xCdxTe quantum wells, Gumenjuk-Sichevska J. V., Sizov F. F. (2015)
Kornaga V. I. - Color mixing models for smart lighting systems based on RGBW and WW LEDs, Sorokin V. M., Rybalochka A. V., Oliinyk O. S., Kornaga N. P. (2015)
Bacherikov Yu. Yu. - Electroluminescence powdered ZnS:Cu obtained by one-stage synthesis, Zhuk A. G., Okhrimenko O. B., Kardashov D. L., Kozitskiy S. V. (2015)
Konoreva O. V. - Degradation of electrooptical characteristics of serial GaP light-emitting diodes, caused by fast electrons, Lytovchenko M. V., Malyi Ye. V., Petrenko I. V., Pinkovska M. B., Tartachnyk V. P., Shlapatska V. V. (2015)
Belyaev A. E. - Ohmic contacts based on Pd to indium phosphide Gunn diodes, Boltovets N. S., Bobyl A. V., Zorenko A. V., Arsentiev I. N., Kladko V. P., Kovtonyuk V. M., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Sachenko A. V. (2015)
Michailovska K. V. - Polarization memory of the luminescence related with Si nanoparticles embedded into oxide matrix, Indutnyi I. Z., Kudryavtsev O. O., Sopinskyy M. V., Shepeliavyi P. E. (2015)
Pashchenko G. A. - Modeling the process of removal aimed at cut traces on semiconductor wafers by using the method of contactless chemical-and-dynamical polishing, Kravetskyi M. Yu., Fomin A. V. (2015)
Khmil’ D. N. - Determination of the spectral dependence for the absorption coefficient of phosphor inorganic microparticles, Kamuz A. M., Oleksenko P. F., Kamuz V. G., Aleksenko N. G., Kamuz O. A. (2015)
Shevchik-Shekera A. V. - Design of optical components for terahertz/sub-terahertz imaging systems, Dukhnin S. E. (2015)
Markevich I. V. - Influence of Mg content on defect-related luminescence of undoped and doped wurtzite MgZnO ceramics, Stara T. R., Bondarenko V. O. (2015)
Kolyadina E. Yu. - Analysis of the fundamental absorption edge of the films obtained from the C60 fullerene molecular beam in vacuum and effect of internal mechanical stresses on it, Matveeva L. A., Neluba P. L., Venger E. F. (2015)
Yaremko A. M. - Theoretical and experimental study of Raman scattering in mixed (MoS2)x(MoSe2)1-x layered crystals, Yukhymchuk V. O., Romanyuk Yu. A., Virko S. V. (2015)
Ivashchyshyn F. O. - Impedance anisotropy and quantum photocapacity of bio/inorganic clathrates InSe /histidine/ and GaSe /histidine/, Grygorchak I. I., Klapchuk M. I. (2015)
Onachenko M. - Superluminescent laser-integrated nanocarbonized matrix pumping of neodymium lasers YAG:Nd (2015)
Information for contributors (2015)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2015)
Бігун Я. Й. - Кафедрі прикладної математики Чернівецького національного університету - 50 років, Черевко І. М. (2012)
Балога C. І. - Існування інваріантного тора одного класу нелінійних систем диференціальних рівнянь (2012)
Бігун Я. Й. - Усереднення в одній багаточастотній системі зі звичайними та частинними похідними і з лінійно перетвореними аргументами, Скутар І. Д. (2012)
Бокало М. М. - Задача оптимального керування еволюційними системами із сильним виродженням в початковий момент часу, Цебенко А. М. (2012)
Gaiko V. A. - Limit cycle bifurcations of a Lienard system with cubic restoring and polynomial damping fuctions (2012)
Гаращенко Ф. Г. - Моделювання динаміки заряджених пучків як задача практичної стійкості в оптимізаційній постановці, Матвієнко В. Т., Харченко І. І. (2012)
Городецький В. В. - Нелокальні за часом задачі для одного класу еволюційних рівнянь, Мартинюк О. В. (2012)
Гоцуленко В. В. - Асимптотичний аналіз автоколивань в одній динамічній системі з змінним запізненням, що залежить від фазової координати (2012)
Grigorchuk R. - Essentially Free Actions of Self-similar Groups, Savchuk D. (2012)
Данилюк І. М. - Крайова задача для нелінійної коливної системи зі сталим запізненням (2012)
Довгей Ж. І. - Нільпотентність групи унітрикутних автоморфізмів кільця многочленів від двох змінних над скінченним полем (2012)
Іліка С. А. - Про наближення неасимптотичних коренів квазіполіномів диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу із багатьма відхиленнями аргументу, Піддубна Л. А., Черевко І. М. (2012)
Ільків В. С. - Нелокальна задача з багатьма параметрами для системи рівнянь з частинними похідними зі зсувами, Магеровська Т. В. (2012)
Заболотько Т. О. - Про фундаментальний розв'язок задачі Коші для деяких параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами та деякі його застосування, Івасишен С. Д., Пасічник Г. С. (2012)
Кійковська О. І. - Збіжність процедури стохастичної апроксимації в схемі асимптотично малої дифузії, Чабанюк Я. М. (2012)
Конаровська М. І. - Задачі для параболічних систем з подвійним степеневим виродженням, Матійчук М. І. (2012)
Король І. І. - Дослідження періодичних розв'язків вироджених нелінійних диференціальних систем, Семчишин Г. Я. (2012)
Косован В. М. - Про (M,N)-поліноміальні функції на добутках та нарізно поліноміальні функції на хрестах, Маслюченко В. К. (2012)
Cozma Dumitru - Rationally reversible cubic systems (2012)
Красікова І. В. - Про взаємозв'язки між вузькими операторами та операторами Море на просторах Lp (2012)
Малик І. В. - Напівмарковські випадкові еволюції з марковськими переключеннями (2012)
Мігуца Д. О. - Дослідження одного випадку плоского руху твердого тіла по еліптичній орбіті з врахуванням відцентрових моментів інерції (2012)
Нестерук І. Г. - Асимптотичні методи в обернених задачах гідромеханіки, Шепетюк Б. Д. (2012)
Перун Г. М. - Задача Коші для псевдодиференціального стохастичного рівняння (2012)
Самойленко О. О. - Оптимальне керування системами диференціальних рівнянь на нефіксованих часових інтервалах (2012)
Сєров М. I. - Симетрійні властивості системи рівнянь реакції-конвекції-дифузії, Сєрова М. М., Рассоха I. В. (2012)
Слюсарчук В. Ю. - Метод локальної лінійної апроксимації в теорії нелінійних рівнянь (2012)
Forys Urszula - Problems with modelling using delay differential equations (2012)
Харкевич Ю. І. - Наближення функцій з класу Cψβ,∞ інтегралами Вейєрштрасса у рівномірній метриці, Кальчук І. В. (2012)
Suba A. - Configurations of invariant straight lines of cubic differential systems with degenerate infinity, Repesco V. (2012)
Title (2015)
Contents (2015)
Karachevtseva L. A. - Electro-optical effects in 2D macroporous silicon structures with nanocoatings, Lytvynenko O. O., Konin K. P., Parshyn K. A., Sapelnikova O. Yu., Stronska O. J. (2015)
Neimet Yu. Yu. - Photo-induced effects in (Ag3AsS3)0.6(As2S3)0.4 thin films and multilayers with gold nanoparticles, Studenyak I. P., Buchuk M. Yu., Bohdan R., Kökényesi S., Daróci L., Nemec P. (2015)
Belyaev A. E. - Structural and electrical-physical properties of the ohmic contacts based on palladium to n+-n-n++-n+++-InP, Boltovets N. A., Bobyl A. B., Kladko V. P., Konakova R. V., Kudryk Ya. Ya., Nasyrov M. U., Sachenko A. V., Slipokurov V. S., Slepova A. S. (2015)
Naumov A. V. - Self-heating effects in AlGaN/GaN HEMT heterostructures: Electrical and optical characterization, Kolomys O. F., Romanyuk A. S., Tsykaniuk B. I., Strelchuk V. V., Trius M. P., Avksentyev A. Yu., Belyaev A. E. (2015)
Bratus’ V. Ya. - Thermal annealing and evolution of defects in neutron-irradiated cubic SiC, Melnyk R. S., Shanina B. D., Okulov S. M. (2015)
Lopatynska O. G. - Localized surface plasmon resonance in Au nanoprisms on glass substrates, Lopatynskyi A. M., Borodinova T. I., Chegel V. I., Poperenko L. V. (2015)
Stanetska A. S. - Development, optimization and improvement of ZnSe crystal surfaces mechanical and chemical treatment and washing methods, Tomashyk V. N., Stratiychuk I. B., Tomashyk Z. F., Kravetskyy M. Yu., Galkin S. N. (2015)
Venger E. F. - Surface polariton excitation in ZnO films deposited using ALD, Melnichuk L. Yu., Melnichuk A. V., Semikina T. V. (2015)
Tetyorkin V. V. - Characterization of grain boundaries in CdTe polycrystalline films, Sukach A. V., Boiko V. A., Tkachuk A. I. (2015)
Grytsenko K. P. - Morphology of sulphur-terminated compound deposits condensed on different substrates in vacuum, Lytvyn P. M., Doroshenko T. P., Kolomzarov Yu. V., Bricks J. L., Kurdyukov V., Slominskii Yu. L., Tolmachev O. I. (2015)
Dan'ko V. A. - Nanopatterning Au chips for SPR refractometer by using interference lithography and chalcogenide photoresist, Dorozinsky G. V., Indutnyi I. Z., Myn'ko V. I., Ushenin Yu. V., Shepeliavyi P. E., Lukaniuk M. V., Korchovyi A. A., Khrystosenko R. V. (2015)
Dobrovolsky Yu. - Thermostabilized photodiode for monitoring radiation of medical lasers, Pidkamin L., Kuzenko V. (2015)
Vlaskina S. I. - External impacts on SiC nanostructures in pure and lightly doped silicon carbide crystals, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2015)
Okhrimenko O. B. - Phenomenological model of athermal interaction of microwave radiation with the structures wide-gap semiconductor – oxide film (2015)
Milenin G. V. - Probabilistic approach to the analysis of regularities in behavior of parameters inherent to materials of electronic equipment under action of external fields (2015)
Sopinskyy M. V. - Long wavelength light sensitivity of thin film system based on PbI2 and Cu, Mynko V. I., Olkhovik G. P. (2015)
Kostylyov V. P. - Influence of nanostructured ITO films on surface recombination processes in silicon solar cells, Sachenko A. V., Serba O. A., Slusar T. V., Vlasyuk V. M., Tytarenko P. O., Chernenko V. V. (2015)
Author Index (2015)
Information for contributors (2015)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2015)
Даниленко О. - Міжнародна комунікація Українського Червоного Хреста (1920-і рр.) (2017)
Проценко В. - Участь освітянської профспілки у виборах до Рад у 1920-х рр. (2017)
Сацький П. - Проектне забезпечення будівництва південно-українського і північно-кримського каналів на території УРСР (до 1954 р.) і Криму у 1950–1953 рр. (2017)
Медвідь В. - Основні програми та інструменти допомоги Європейського Союзу Україні з питань розвитку громадянського суспільства та демократії (1992–2014 рр.) (2017)
Kotsur A. - Concept of national historiography and its unity (2017)
Нагайко Т. - "Вони шукали дверей до світу": до питання теоретико-методологічної візії українського громадівського руху (2017)
Пшеничний Т. - Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та місце у них митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект (2017)
Грицик Л. - Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія (2017)
Демуз І. - "Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898–1918 рр.): громадсько-політичні, економічні й історичні брошури, художня і навчальна література (2017)
Горбовий О. - Дніпро в історичних студіях наукових колективів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1881–1971 рр.) (2017)
Савицька О. - "Українська криза" у вітчизняній та франкофонній історіографії (2017)
Журавльова С. - До проблеми торгівлі НКЗТ, ВУКС, закордонних представництв у 1921-1923 (2017)
Вільчинська Д. - Сільське господарство, галузеві наука й освіта України на початку ХХ ст.: історичний аспект (2017)
Апостол М. - Академік М.В. Зубець – організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні (2017)
Kotsur H. - Ukrainian culture: civilizational dimension (2017)
Тарапон О. - Потапенко Я. О. П’ята російсько-українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). – Переяслав-Хмельницький: Вид-во КСВ, 2016. – 304 с. (2017)
Вимоги до оформлення статті (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Kulish M. R. - Luminescent converter of solar light into electrical energy. Review, Kostylyov V. P., Sachenko A. V., Sokolovskyi I. O., Khomenko D. V., Shkrebtii A. I. (2016)
Sorokin V. M. - Degradation processes in LED modules, Kudryk Ya. Ya., Shynkarenko V. V., Kudryk R. Ya., Sai P. O. (2016)
Kostiukevych K. V. - Transducer based on surface plasmon resonance with thermal modification of metal layer properties (2016)
Doroshkevich A. S. - Formation of nanostructured state in LaBGeO5 monolithic glass using pulsed magnetic fields, Shylo A. V., Volkova G. K., Glazunova V. A., Perekrestova L. D., Lyubchik S. B., Konstantinova T. E. (2016)
Vlaskina S. I. - Nanocrystalline silicon carbide films for solar cells, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2016)
Milenin G. V. - Physical mechanisms and models of long-term transformations of radiative recombination in n-GaAs due to the magnetic field treatments, Red’ko R. A. (2016)
Kovalchuk O. V. - Multiferroic based on nematic liquid crystal and nanoparticles, Kovalchuk T. M., Kucheriavchenkova N. M., Sydorchuk V. V., Khalameida S. V. (2016)
Kuryptya Ya. A. - Peculiarities of near-electrode relaxation processes in the polyethylene melt filled with graphite and carbon black, Savchenko B. M., Kovalchuk O. V., Kovalchuk T. M., Shostak T. S. (2016)
Sukach A. V. - Electrical properties of InSb p-n junctions prepared by diffusion methods, Tetyorkin V. V., Tkachuk A. I. (2016)
Rusinchuk N. M. - Possible method for evaluation of virus, bacteria and yeasts infectivity by optical measurements, Lozovski V. Z., Shydlovska O. A., Zholobak N. M. (2016)
Bacherikov Yu. Yu. - Influence of the presence of a fluxing agent and its composition on the spectral characteristics of ZnS(Cu) obtained by self-propagating high- temperature synthesis, Okhrimenko O. B., Zhuk A. G., Kurichka R. V., Gilchuk A. V. (2016)
Studenyak I. P. - Structural, electrical and optical investigations of Cu6PS5 Br-based thin film deposited by HiTUS technique, Kutsyk M. M., Studenyak V. I., Bendak A. V., Izai V. Yu., Kus P., Mikula M. (2016)
Malenko A. S. - Classic test Ronchi and its variants for quality control of various optical surfaces, Borovytsky V. N. (2016)
Kardashev D. L. - Local vibrational density of states in disordered graphene, Kardashev K. D. (2016)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2016)
Гайда С. В. - Технологічні підходи до поверхневого очищення вживаної деревини голкофрезерним інструментом (2016)
Салабай І. І. - Хімічний склад деревинного волокнистого шламу, Салабай Р. Г., Нощенко Г. В. (2016)
Ференц О. Б. - Дослідження специфікаційного виходу заготовок лицьового шару паркетних дощок, Копинець З. П., Сторожук В. М. (2016)
Губер Ю. М. - Дослідження повноти просочування деревини сосни антисептиком drevosan acq методом ПРХВ, Копинець З. П. (2016)
Костюк О. И. - Влияние режимов шлифования древесины сосны на качество обработанной поверхности, Гришкевич А. А. (2016)
Овсянников С. И. - Оценка влияния сучков на теплопроводность древесины, Федоренко А. В., Ковш А. Ю., Ковш М. Ю., Богданов И. И. (2016)
Шевченко С. А. - Technique of optimize air circulation in solar lumber kiln, Олійников О. А. Методика оптимізації циркуляції повітря в сонячній сушильній камері для деревини (2016)
Савич М. М. - Вдосконалення конструкції безкорпусної циліндричної насадної фрези з самовстановними ножами (2016)
Пилипчук М. І. - Дослідження точності пиляння деревини круглою пилкою з груповим розміщенням різальних елементів, Тарас В. І. (2016)
Гаранин В. Н. - Методика проведения испытаний на стойкость упрочненных ножей дереворежущего инструмента, Гришкевич А. А., Болочко Д. Л. (2016)
Шевченко С. А. - Математичне моделювання температурного поля при виготовленні деревинно-полімерного шаруватого композиту методом гарячого пресування, Заєць В. М., Герасимчук В. Л. (2016)
Тітова Л. Л. - Імітаційні моделі відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2016)
Лісовик В. Ю. - Вплив розгалуженої системи лісовозних доріг на стан гідрологічної системи лісів кременеччини (2016)
Овсянников С. И. - Моделирование движения оператора при управлении мотоагрегатом (2016)
Роговський І. Л. - Функціональні можливості системності відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Тітова Л. Л. (2016)
Градиський Ю. О. - Підвищення надійності лісових машин шляхом зміцнення деталей енергетичними методами, Ачкасов О. М. (2016)
Висоцька Н. Ю. - Перспективи використання клону тополі "гулівер" для створення плантацій з короткоротаційним режимом вирощування у лівобережному лісостепу України (2016)
Автухов А. К. - Обнаружение неисправностей и восстановление базовых деталей водокольцевых вакуумных насосов наплавкой, Шевченко С. А., Цыганкова И. В. (2016)
Литовка С. В. - Энергия акустической эмиссии с учетом адгезионного взаимодействия микронеровностей трибосопряжения (2016)
Сторожук В. М. - Шляхи вирішення питань безпечності малих підприємств лісового комплексу, Ференц О. Б., Копинець З. П., Гвоздик В. М. (2016)
Забродець І. П. - Динаміка пуску вібраційних машин з інерційними збудниками коливань з урахуванням пружності привода, Ярошевич М. П., Толстушко М. М., Мартинюк В. Л. (2016)
Медведєв В. В. - Новітні матеріали про стан грунтового покриву Європейських країн і України, Тітенко Г. В. (2017)
Крайнюкова А. М. - Особливості нормування якості поверхневих вод в Україні та країнах ЄС (2017)
Крайнюков О. М. - Встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності стічних вод на основі застосування конструктивно–географічної методології суб’єкт-об’єктних відносин (2017)
Удовиченко В. В. - Біоцентрично-сітьова конфігурація мішанолісових ландшафтних комплексів Лівобережної України (на прикладі тестової ділянки дослідження) (2017)
Голік Ю. С. - Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області), Ілляш О. Е., Чухліб Ю. О. (2017)
Газєтов Є. І. - Типізація лиманів північно-західного Причорномор'я за рекомендаціями водної Рамкової Директиви ЄС), Конарева О. П., Солтис І. Є. (2017)
Варивода Є. О. - Управління природно-заповідними територіями та об’єктами Харківської області на засадах екосистемного підходу (2017)
Ясенчук Н. О. - Динаміка агрохімічного стану ґрунтів Північно-Західного Лісостепу та особливості його коригування (на прикладі Володимир-Волинського району Волинської області), Зінчук М. І., Демчук С. М., Галас В. А. (2017)
Волков А. I. - Геоінформаційна система оцінки просторового розподілу забруднення атмосферного повітря (на прикліді м. Хмельницький) (2017)
Ілляш О. Е. - Аналіз впливу кліматичних факторів на рівень забруднення атмосфери м. Полтави, Комлева Ю. В. (2017)
Лемішка З. І. - Морфологічні особливості лучно-чорноземних карбонатних ґрунтів Пасмового Побужжя, Снітинський В. В. (2017)
Michaeli E. - The Landscape Structure of the National Nature Reserve "Siva Brada" During 1877-2015, Solar V., Ivanova M., Vilcek J., Lisnyak A. (2017)
Снігирьов С. М. - Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр, Мединець В. І., Абакумов О. Н., Піцик В. З. (2017)
Поливянчук А. П. - Математическое моделирование процессов теплоотдачи в системах экологического диагностирования тепловозов – туннелях (2017)
Яцентюк Ю. В. - Парадинамічна антропогенна ландшафтна система Хмельницької атомної електростанції (2017)
Максименко Н. В. - Шумове навантаження на урболандшафти м. Первомайський, як конфлікт природокористування, Радіонова І. І. (2017)
Берлинский Н. А. - Развитие международной научно-исследовательской инфраструктуры региона Нижний Дунай (2017)
Медінець С. В. - Створення системи оцінки азотного навантаження у басейні Дністра, Медінець В. І., Моклячук Л. І., Уткіна К. Б., Говард К., Саттон М. A. (2017)
Ковальова Н. В. - Порівняльна оцінка якості прибережних поверхневих морських вод Одеської затоки і району о. Зміїний в 2016 р, Медінець В. І., Мілева А. П., Грузова І. Л., Ботнар М. Г, Снігірьов С. М., Газетов Є. І., Медінець С. В. (2017)
Сафранов Т. А. - Стандарти вищої екологічної освіти України: сучасний стан та проблеми реалізації, Лукашов Д. В., Шелест З. М., Владимирова О. Г., Чугай А. В. (2017)
Койнова І. Б. - Нові підходи до екологічної освіти в Україні (2017)
Donica A. - Environmental Project in Native Locality as Method in Ecological Education (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Ponomaryov S. S. - Drift correction of the analyzed area during the study of the lateral elemental composition distribution in single semiconductor nanostructures by scanning Auger microscopy, Yukhymchuk V. O., Valakh M. Ya. (2016)
Bortchagovsky E. G. - Direct synthesized graphene-like film on SiO2: Mechanical and optical properties, Vasin A. V., Lytvyn P. M., Tiagulskyi S. I., Slobodyan A. M., Verovsky I. N., Strelchuk V. V., Stubrov Yu., Nazarov A. N. (2016)
Sachenko A. V. - The influence of the exciton non-radiative recombination in silicon on the photoconversion efficiency. 1. The case of a long Shockley–Read–Hall lifetime, Kostylyov V. P., Vlasiuk V. M., Sokolovskyi I. O., Evstigneev M. (2016)
Pusenkova A. S. - SrTiO3:Eu3+ phosphors prepared by sol-gel synthesis: Structural characterization, magnetic properties and luminescence spectroscopy study, Marchylo O. N., Zavyalova L. V., Golovina I. S., Svechnikov S. V., Snopok B. A. (2016)
Rudko G. Yu. - Comparison of the synthesis routes for the ZnO/porous silica nanocomposite, Kovalenko S. A., Gule E. G., Bobyk V. V., Solomakha V. M., Bogoslovskaya A. B. (2016)
Lopatynskyi A. M. - Smart nanocarriers for drug delivery: controllable LSPR tuning, Lytvyn V. K., Mogylnyi I. V., Rachkov O. E., Soldatkin O. P., Chegel V. I. (2016)
Romanets P. M. - Theoretical and experimental modelling the specific resistance of vertical ohmic contacts Au–Ti–Pd–n+-n-n+-Si in IMPATT diodes, Belyaev A. E., Sachenko A. V., Boltovets N. S., Basanets V. V., Konakova R. V., Slipokurov V. S., Khodin A. A., Pilipenko V. A., Shynkarenko V. V. (2016)
Studenyak I. P. - Compositional studies of optical parameters in (Ag3AsS3)x(As2S3)1–x (x = 0.3; 0.6; 0.9) thin films, Kranjcec M., Kutsyk M. M., Pal Yu. O., Neimet Yu. Yu., Izai V. Yu., Makauz I. I., Cserhati C., Kokenyesi S. (2016)
Shportko K. V. - How the phosphorus chains impact on the vibrational properties of diphosphides ZnP2 and CdP2 at low temperatures (2016)
Boichuk V. I. - Optical spectra of small CdS nanocrystals, Leshko R. Ya., Holskyi V. B., Karpyn D. S. (2016)
Makhniy V. P. - Influence of ytterbium impurity on luminescent properties of ZnSe/Al/ crystals, Vakhnyak N. D., Kinzerska O. V., Senko I. M. (2016)
Kavetskyy T. S. - Long-term radiation-induced optical darkening effects in chalcogenide glasses (2016)
Kovalchuk O. V. - The non-linear dependence of 6СНВТ liquid crystal conductivity on the concentration of gold nanoparticles, Kopcansky P., Timko M., Studenyak I. P., Kovalchuk T. M. (2016)
Ushenko A. G. - Azimuthally invariant Mueller-matrix methods in the diagnosis of liver disease, Dubolazov A. V., Ushenko V. A., Ushenko Yu. A., Sakhnovskiy M. Yu., Gorsky M. P. (2016)
Ushenko A. G. - Interconnection between phase and amplitude parameters with anisotropy of Muller-matrix invariants, Dubolazov A. V., Ushenko V. A., Ushenko Yu. A., Sakhnovskiy M. Yu., Pidkamin L. Y., Balazyuk V. N. (2016)
Ushenko A. G. - Brief description of laser polarimetry microscopy methods of optically anisotropic biological layers, Dubolazov A. V., Ushenko V. A., Ushenko Yu. A., Sakhnovskiy M. Yu., Olar O. V., Motrich A. V., Angelsky P. O., Gorsky M. P. (2016)
Kruglenko I. V. - Polyvinylcarbazole films: Applications for chemical sensors (2016)
Author Index (2016)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2016)
Кочмарський В. З. - Індекси стабільності та критерії рівноважності кальцій-гідрокарбонатної водної системи (2016)
Літинська М. І. - Забруднення природних вод арсеновмісними сполуками: причини та перспективні способи вирішення проблеми, Астрелін І. М., Толстопалова Н. М. (2016)
Паньків Р. П. - Геохімічні особливості грунтових вод в межах території львівського прогину, Кость М. В., Сахнюк І. І., Майкут О. М., Мандзя О. Б., Навроцька І. П., Козак Р. П. (2016)
Гомеля Н. Д. - Оценка эффективности методов стабилизационной обработки шахтной воды (шахта М. Горького, г. Донецк, Корда Т. А., Носачева Ю. В., Шурибенко М. Н., Потильчак Т. В. (2016)
Квартенко О. М. - Дослідження методів очищення підземних залізовмісних вод від амонійних сполук та аміаку, Саблій Л. А. (2016)
Рой І. Ю. - Аналіз роботи багатоступеневої технологічної установки доочищення водопровідної води в умовах діючого виробництва та шляхи її удосконалення, Патюк Л. К., Клименко Н. А. (2016)
Клименко І. В. - Нове конструкційне рішення проблеми удосконалення апаратів біологічного очищення стічних вод, Іванченко А. В., Волошин М. Д. (2016)
Кочмарський В. З. - Аналіз спектру коливань швидкостей реакцій при кристалізації CaCO3 у гідрокарбонатних водних системах (2016)
Малін В. П. - Оцінка ефективності катіоніту КУ-2-8 при вилученні йонів міді з води в присутності йонів жорсткості, Галімова В. М., Гомеля М. Д. (2016)
Запольський А. К. - Сучасні уявлення про структуру води та нова гідратаційна теорія стійкості водних колоїдно-дисперсних систем (2016)
Шунков В. С. - Оцінка якості води підземних джерел питного водопостачання вінницької області, Єзловецька І. С. (2016)
Андрусишина И. Н. - Опасен ли свинец в питьевой воде? (обзор литературы), Голуб И. А., Малецкий З. В. (2016)
Квартенко О. М. - Використання біохімічного методу в сучасних технологіях водоочищення підземних вод (огляд) (2016)
Клименко І. В. - Нове конструкційне рішення проблеми вдосконалення апаратів біологічного очищення стічних вод, Іванченко А. В., Волошин М. Д. (2016)
Болгова Е. С. - Новый тест-объект оценки качества обеззараженной воды, Сапрыкина М. Н., Гончарук В. В. (2016)
Chaban M. A. (Чабан М. А.) - Характеристика сорбционных материалов, содержащих оксиды поливалентных металлов, для применения в процессах извлечения лития из солевых растворов, Pal'chik A. V. (Пальчик А. В.), Rozhdestvenskaya L. M. (Рождественская Л. М.), Vasilyuk S. L. (Василюк С. Л.), Linkov V. M. (Линков В. М.) (2016)
Кушнір С. В. - Барботажне активування розчинів і роль цього явища в природних і технологічних процесах, Кость М. В. (2016)
Кушнір С. В. - Барботажні хімічні ефекти: їх види, механізми виникнення та геохімічні прояви, Кость М. В., Козак Р. П. (2016)
Трохименко Г. Г. - Захист природних водойм від забруднення йонами міді при скиданні стічних вод електростанцій, Гомеля М. Д. (2016)
Кононцев С. В. - Біотехнологія очищення води при вирощуванні кларієвого сома в УЗВ (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Shapar V. M. - Analysis of multichannel optical rotary connectors based on the compensation operating principle with mirror and prismatic optical compensators (Part 1), Lysenko V. S., Savchuk A. V. (2017)
Bletskan D. I. - Electronic structure of Ag8GeS6, Studenyak I. P., Vakulchak V. V., Lukach A. V. (2017)
Shpotyuk O. I. - Metallic nanoparticles (Cu, Ag, Au) in chalcogenide and oxide glassy matrices: comparative assessment in terms of chemical bonding, Vakiv M. M., Shpotyuk M. V., Kozyukhin S. A. (2017)
Sachenko A. V. - Influence of non-radiative exciton recombination in silicon on photoconversion efficiency. 2. Short Shockley-Read-Hall lifetimes, Kostylyov V. P., Vlasiuk V. M., Korkishko R. M., Sokolovskyi I. O., Chernenko V. V., Evstigneev M. A. (2017)
Yukhymchuk V. O. - Design and characterization of nanostructured SERS substrates based on gold nanostars, Hreshchuk O. M., Valakh M. Ya., Gule Ye. G., Skoryk M. A., Efanov V. S., Matveevskaya N. A., Beynik T. G. (2017)
Zubrilin N. G. - Micro- and nanostructuring of metal surfaces with polarized femtosecond laser pulses, Blonskiy I. V., Dmitruk I. M., Dombrovskiy O. E., Berezovska N. I., Stiopkin V. I. (2017)
Mahdjoub A. - An original way to obtain porous Zn(1–x)MgxO thin films by spray pyrolysis technique, Hafid A., Salah A. M., Benhaya A. (2017)
Studenyak I. P. - Structural and optical studies of Cu6PSe5I-based thin film deposited by magnetron sputtering, Kutsyk M. M., Bendak A. V., Izai V. Yu., Bilanchuk V. V., Kus P., Mikula M. (2017)
Shportko K. - Evidence for resonant bonding in phase-change materials studied by IR spectroscopy, Volker H., Wuttig M. (2017)
Mustafaeva S. N. - Influence of the composition of (TlGaS2)1–х(TlInSe2)x solid solutions on their physical properties, Jafarova S. G., Kerimova E. M., Gasanov N. Z., Asadov S. M. (2017)
Salohub A. O. - Determination of fundamental optical constant of Zn2SnO4 films, Voznyi A. A., Klymov O. V., Safryuk N. V., Kurbatov D. I., Opanasyuk A. S. (2017)
Yaremchuk Ya. - Resonance phenomena in one-dimensional grating-based structures, Fitio V. M., Bobitski Ya. V. (2017)
Malanych G. P. - The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions, Tomashyk V. M., Lytvyn O. S. (2017)
Ushenko A. G. - Correlation optical microscopy of anisotropic biological layers, Dubolazov A. V., Ushenko Yu. A., Sakhnovskiy M. Yu., Olar O. V., Motrich A. V., Angelsky P. O. (2017)
Stariy S. V. - Effect of thermal annealing on electrical and photoelectrical properties of n-InSb, Sukach A. V., Tetyorkin V. V., Yukhymchuk V. O., Stara T. R. (2017)
Ushenko A. G. - Methods of Fourier-Stokes polarimetry and the spatial-frequency filtering in the diagnostic tasks, Dubolazov A. V., Sakhnovskiy M. Yu., Motrich A. V., Ushenko Yu. A., Pidkamin L. Y., Kushnerik L. Ya., Gavrylyak M. S., Grygorishin P. (2017)
Fomin A. V. - Model of smoothing roughness on GaAs wafer surface by using nonabrasive chemical-and-mechanical polishing, Pashchenko G. A., Kravetskyi M. Yu., Lutsyshyn I. G. (2017)
Gaidar G. P. - Dependence of the anisotropy parameter of drag thermo-emf on the impurity concentration in the n-type germanium and silicon crystals, Baranskii P. I. (2017)
Ushenko A. G. - Differentiation of Mueller-matrix invariants of biological tissues fibrillar networks with different phase and amplitude anisotropy, Dubolazov A. V., Ushenko Yu. A., Kushnerick L. Ya., Sakhnovskiy M. Yu., Zhytaryuk V. G., Lacusta I., Prydiy O. G., Grygorishin P. (2017)
Stara T. R. - Influence of Mn doping on ZnO defect-related emission, Markevich I. V. (2017)
Ushenko A. G. - Jones-matrix mapping of optically anisotropic fluorophores of molecular biological tissues in the diagnosis of death causes, Dubolazov A. V., Ushenko Yu. A., Kushnerick L. Ya., Sakhnovskiy M. Yu., Zhytaryuk V. G., Lacusta I., Prydiy O. G., Grygorishin P. (2017)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2017)
Титул,зміст (2016)
Куцик П. О. - Економічна модель "народного капіталізму" як ідеаційний соціокультурний проект, Башнянин Г. І., Шевчик Б. М. (2016)
Marekha I. - Cultural aspect of innovation strategies' ecologization, Omelyanenko V. (2016)
Carnicky S. - Productivity development and convergence across the EU Member States, Megyesiova S., Conkova M., Zavadsky C. (2016)
Hazuda M. - Advancing the convergence and integration of rural border areas, Gotra V., Hazuda L. (2016)
Kuzmisin P. - Small and medium-sized enterprises in global value chains, Kuzmisinova V. (2016)
Strielkowski W. - Economics of electricity pricing and consumer protection, Bilan Yu. (2016)
Kondrashev A. - The Arctic States' strategies and the Northern Regions' food security, Nikitenko M., Trofimova S., Trofimova I., Gotsko L. (2016)
Колодій С. Ю. - Напрямки підвищення експортного потенціалу під час формування нової моделі соціально-економічного розвитку України, Гаряга Л. О., Руденко М. В. (2016)
Кучеренко С. Ю. - Методологічні підходи до оцінки міжгалузевої конкурентоспроможності, Леваєва Л. Ю., Семененко О. Г. (2016)
Volkodavova E. - Dichotomy of import substitution and cooperation strategies in industry, Zhabin A., Yakovlev G. (2016)
Thai Pham Huu Hong - Influence of Government spending on the house prices in Vietnam (2016)
Маркіна І. А. - Застосування нейронних мереж для кластерного аналізу кризового стану системи охорони здоров’я, Аль Шрафi М. А. (2016)
Slintak K. - Citizen corporation as a form of social enterprise, Tuckova Z. (2016)
Шарко В. В. - Алгоритм оцінки факторів впливу на інтенсифікацію виробництва промислових підприємств, Андрусенко Н. В. (2016)
Краснокутська Н. С. - Особливості формування та використання ресурсного потенціалу торговельних підприємств в Україні, Круглова О. А. (2016)
Саух І. В. - GAP-аналіз як методика формування стратегії розвитку фінансового потенціалу туристичного підприємства (2016)
Сторонянська І. З. - Перспективи та ризики зміцнення фінансової спроможності територіальних громад в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні, Беновська Л. Я. (2016)
Drozdowski G. - Empiryczny wymiar emocjonalnych składników kompetencji kadry kierowniczej (2016)
Frankovsky M. - Predictors of cognitive distortions in managerial decision-making: PCD18 methodology, Birknerova Z. (2016)
Hudakova M. - Technical reserves in insurance and Slovak insurance market, Adamko J. (2016)
Grytsyshen D. - Reforming of accounting for consequences of emergencies caused by hostilities as an element of state policy (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Parphenyuk P. V. - Lowering the density of dislocations in heteroepitaxial III-nitride layers: Effect of sapphire substrate treatment (review), Evtukh A. A. (2016)
Bratus O. L. - Electron transport through nanocomposite SiO2(Si) films containing Si nanocrystals, Evtukh A. A., Steblova O. V., Prokopchuk V. M. (2016)
Milenin G. V. - Physical mechanisms and models of the long-term transformations in radiative recombination observed in n-GaAs under microwave irradiation, Red'ko R. A. (2016)
Pekar G. S. - Аutomated method for determining the etch pits density on crystallographic planes of large semiconductor crystals, Singaevsky A. A., Singaevsky A. F. (2016)
Fitio V. M. - Search of mode wavelengths in planar waveguides by using the wave equation Fourier transform method, Romakh V. V., Bobitski Ya. V. (2016)
Konoreva O. V. - Acoustic-stimulated relaxation of GaAs1–хPх LEDs electroluminescence intensity, Lytovchenko M. V., Malyi Ye. V., Olikh Ya. M., Petrenko I. V., Pinkovska M. B., Tartachnyk V. P. (2016)
Baranskii P. I. - Features of tensoresistance in single crystals of germanium and silicon with different dopants, Gaidar G. P. (2016)
Kulish M. R. - Temperature effect on light polarization in uniaxial crystals, Litvinova V. M., Malysh M. I., Sokolovskyi I. O. (2016)
Kotov M. M. - Speckle pattern formation in spatially limited optical systems, Kurashov V. N., Goloborodko A. A. (2016)
Sologub S. V. - Increasing the specularity of surface scattering of conduction electrons caused by adsorption of a hydrogen monolayer on the W(110) surface, Bordenyuk I. V., Kanash O. V., Amirov R. H. (2016)
Rozouvan T. S. - Optical properties of graphene film growing on a thin copper layer, Poperenko L. V., Kravets V. G., Shaykevich I. A. (2016)
Vlaskina S. I. - Peculiarities of photoluminescence spectra behavior in SiC crystals and films during phase transformations, Mishinova G. N., Vlaskin V. I., Rodionov V. E., Svechnikov G. S. (2016)
Sachenko A. V. - Analysis of the silicon solar cells efficiency. Type of doping and level optimization, Kostylyov V. P., Gerasymenko M. V., Korkishko R. M., Kulish M. R., Slipchenko M. I., Sokolovskyi I. O., Chernenko V. V. (2016)
Iliash S. A. - Thermally stimulated conductivity in InGaAs/GaAs quantum wire heterostructures, Kondratenko S. V., Yakovliev A. S., Kunets V. P., Mazur Yu. I., Salamo G. J. (2016)
Studenyak I. P. - Electrical and optical parameters of Cu6PS5I-based thin films deposited using magnetron sputtering, Bendak A. V., Izai V. Yu., Guranich P. P., Kus P., Mikula M., Grancic B., Zahoran M., Gregus J., Vincze A. (2016)
Khrystosenko R. V. - Optimization of surface plasmon resonance based biosensor for clinical diagnosis of the Epstein–Barr herpes virus disease (2016)
Synhaivska O. I. - Microanalysis of magnetic structure of yttrium-iron garnet films by scanning probe microscopy methods, Lytvyn P. M., Yaremiy I. P., Kotsyubynsky A. O., Kozub V. V., Solnstev V. S., Prokopenko I. V. (2016)
Bletskan D. I. - Electronic structure of 2H-SnSe2: ab initio modeling and comparison with experiment, Glukhov K. E., Frolova V. V. (2016)
Iarmolenko D. A. - Carbon ceramics from plants: Graphitization of biomorphic matrixes, Belyaev A. E., Kiselov V. S. (2016)
Ievtukh V. A. - The charge trapping/emission processes in silicon nanocrystalline nonvolatile memory assisted by electric field and elevated temperatures, Ulyanov V. V., Nazarov A. N. (2016)
Information for contributors (2016)
Publication Ethics and Publication Malpractice Statement (2016)
Голубовська О. А. - Роль первинної медичної допомоги хворим на гемоконтактні інфекції (ВІЛ-інфекція та гепатити В і С), Висоцька О. І., Безродна О. В. (2017)
Люльчук М. Г. - Впровадження в Україні оновленої системи індикаторів раннього запобігання медикаментозній резистентності ВІЛ (2017)
Рябоконь Ю. Ю. - Ураження щитоподібної залози у хворих на хронічний гепатит С та їх взаємозв’язок зі змінами органонеспецифічних автоантитіл (2017)
Соколенко М. О. - Аналіз ефективності алокіну-альфа у складі комплексної терапії рецидивного оперізувального герпесу, Москалюк В. Д., Соколенко А. А., Сорохан В. Д., Бойко Ю. І. (2017)
Чемич О. М. - Вплив пробіотиків на показники ендогенної інтоксикації, імунореактивності та мікробіоценоз кишечнику хворих на сальмонельоз, Мороз Л. В. (2017)
Ткачук С. І. - Вивчення стану системи імунітету у мобілізованих та військовослужбовців за контрактом під час АТО, хворих на ГРЗ, Трихліб В. І., Слюсарєв О. А., Ракша-Слюсарєва О. А. (2017)
Іванченко Н. О. - Імунологічний моніторинг дорослого населення Львівщини щодо кашлюку у 2016 році (2017)
Васильєва Н. А. - Укуси гризунами і розвиток лептоспірозу, Годована Н. І., Кравчук Ю. А. (2017)
Ревенко Г. О. - Порушення функції В-лімфоцитів при ВІЛ-інфекції, Маврутенков В. В. (2017)
Незгода І. І. - Вітряна віспа у дітей, Левицька Л. І. (2017)
Воронін Є. П. - Властивості і переваги ентеросорбентів на основі високодисперсного нанорозмірного кремнезему, Чекман І. С., Руденко А. В., Осіння Л. М., Носач Л. В. (2017)
Бойко Ю. І. - Випадок завізної тропічної малярії на Буковині, Москалюк В. Д., Андрущак М. О., Соколенко М. О., Голяр О. І. (2017)
Славний ювілей академіка НАМН України, професора Жанни Іванівни Возіанової (2017)
Трихліб В. І. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання. Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики в сучасних умовах" (2017)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2017)
Вологдіна Г. Б. - Селекційна цінність зразків пшениці озимої болгарської селекції за комплексом ознак (2016)
Демидов О. А. - Віхи селекційних досягнень миронівських науковців з культури пшениці озимої, Гуменюк О. В., Коломієць Л. А., Кириленко В. В. (2016)
Любич В. В. - Кулінарні властивості крупи сортів і ліній пшениці спельти (2016)
Скорик В. В. - Оцінка деяких ознак озимого жита (Secale cereale L.) в умовах Носівської СДС, Симоненко Н. В. (2016)
Харченко М. В. - Параметри адаптивності, біологічні та господарські ознаки перспективних ліній озимого тритикале, Волощук С. І. (2016)
Хоменко С. О. - Гомеостатичність та селекційна цінність колекційних зразків пшениці м’якої ярої для умов Лісостепу України, Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2016)
Колюча Г. С. - Селекційна цінність матеріалу, створеного шляхом інтрогресивних схрещувань пшениці з малопоширеними і дикорослими видами злаків, Юрченко Т. В., Вологдіна Г. Б., Муха Т. І., Правдзіва І. В., Близнюк Б. В. (2016)
Pykalo S. V. - Cross-tolerance of callus lines of winter triticale to сomplex of abiotic stressors (2016)
Бабич-Побережна А. А. - Тенденції у сегментуванні посівних площ пшениці ярої за сортами вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області, Побережний М. С. (2016)
Бабич-Побережна А. А. - Сучасні тенденції у сегментуванні посівних площ ячменю ярого за сортами вітчизняної та зарубіжної селекції у Вінницькій області, Побережний М. С. (2016)
Сіроштан А. А. - Яровизаційна потреба сортів пшениці м’якої озимої, Кавунець В. П., Булавка Н. В. (2016)
Судденко В. Ю. - Посівні якості та врожайність насіння пшениці м’якої ярої залежно від передпосівної обробки протруйниками та мікродобривами (2016)
Дубовик Д. Ю. - Ефективність сумісного застосування мікродобрив та засобів захисту рослин на посівах пшениці м’якої озимої, Сіроштан А. А., Ільченко Л. І., Олефіренко Б. А. (2016)
Попов С. І. - Вплив норми висіву, попередника та системи удобрення на врожайність пшениці озимої, Авраменко С. В. (2016)
Правдзіва І. В. - Фактори впливу на якість зерна та борошна нових сортів пшениці м’якої озимої 2. Показники якості борошна, Василенко Н. В., Вологдіна Г. Б., Замліла Н. П., Колючий В. Т. (2016)
Демидов О. А. - Соломон Львович Франкфурт: Центральна дослідна станція та "Українка", Кузьмінська Г. П. (2016)
Трибель С. О. - Шкідливість внутрішньостеблових фітофагів зернових колосових культур та методи захисту, Стригун О. О., Гаманова О. М. (2014)
Ретьман С. В. - Динаміка розвитку хвороб листя пшениці озимої, Кислих Т. М., Шевчук О. В. (2014)
Сергієнко В. Г. - Моніторинг хвороб сої в Лісостепу України, Миколаєвський В. П. (2014)
Борзих О. І. - Антистресор зернових культур, Ретьман С. В., Ковбасенко В. М. (2014)
Гордієнко О. В. - Біологічний захист гречки від попелиць (2014)
Зеля А. Г. - Ідентифікація патотипів збудника раку картоплі (2014)
Фокін А. В. - Карти прогнозованих ареалів карантинних фітофагів у Східній Європі (2014)
Іващенко О. О. - Системи обприскування, що є оптимальними, Широкоступ О. В. (2014)
Яновський Ю. П. - Захист груш від грушевої листкової галиці, Суханов С. В., Гричанюк В. П. (2014)
Лисенюк О. Ю. - Щодо економіки захисту кісточкових (2014)
Макух Я. П. - Біологічні особливості та шляхи контролювання борщівника Сосновського, Ременюк С. О., Мошківська С. В. (2014)
Титул, содержание (2017)
Гриценко В. І. - 20 рокiв дiяльностi Мiжнародного науково-навчального центру iнформацiйних технологiй та систем (2017)
Файнзильберг Л. С. - Интерактивный синтез информационных технологий обработки сигналов с локализованной информацией (2017)
Павлов В. В. - Интеллектуальное управление: подходы, результаты и перспективы развития, Шепетуха Ю. М., Мельников С. В., Волков А. Е. (2017)
Вовк М. И. - Биотехнические системы управления двигательными функциями человека (2017)
Коваленко А. С. - Информационные технологии цифровой медицины, Козак Л. М., Романюк О. А. (2017)
Кіфоренко С. І. - Ієрархічне моделювання — основа технології доклінічних випробувань алгоритмів керування рівнем глікемії (2017)
Вниманию авторов (2017)
Адамчук А. А. - Исследование параметров доработки глубоких карьеров открытым способом (2017)
Азарян В. А. - От процессов транспорта и контроля качества руды - к проблеме генерализованной системы управления качеством рудопотоков карьера, Жуков С. А. (2017)
Анисимов О. А. - Исследование формирования механизированных комплексов и их влияние на ширину крутонаклонного слоя при отработке крутопадающих месторождений (2017)
Вінівітін Д. В. - Додаткові умови для запобігання незбіжності формування оперативних планів управління вантажно-транспортним комплексом кар’єру (2017)
Гайдай А. А. - Методологические аспекты улучшения структурно-механических свойств твёрдого топлива техногенных месторождений, как дисперсных систем, Петлеваный М. В. (2017)
Довгалюк І. А. - Особливості унікальної геологічної структури Іллінецького метеоритного кратеру і його промислове освоєння (2017)
Кузьменко О. М. - Стійкість штучного масиву при підземній розробці потужного рудного покладу на великій глибині, Петльований М. В. (2017)
Луценко С. А. - Определение ширины рабочей площадки и длины фронта горных работ при изменении производительности карьера по руде (2017)
Молдабаев С. К. - Оптимизация развития рабочей зоны на крутых бортах действующих и строящихся карьеров Казахстана (2017)
Панченко В. В. - Анализ состояния и приоритетные направления повышения эффективности открытой разработки железорудных месторождений Украины, Романенко А. В. (2017)
Симоненко В. І. - Технологічні аспекти еколого- та ресурсозберігаючих технологій відпрацювання прирощених запасів при ліквідації нерудних кар’єрів, Черняєв О. В., Гриценко Л. С. (2017)
Скачков А. А. - Умови та особливості експериментального підривання порід свердловинними зарядами, взаємодіючими з укосами уступів, Шапурін О. В., Жуков С. О. (2017)
Собко Б. Ю. - Оцінка технологічних і організаційних рішень з ревіталізації техногенних ландшафтів (2017)
Собко Б. Ю. - Дослідження та обґрунтування раціональних параметрів видобувного підводного уступу при використанні земснарядів, Ложніков О. В., Лазніков О. М. (2017)
Стрілець О. П. - Вплив фракційного складу гірничої маси на продуктивність великовантажних автосамоскидів, Пчолкін Г. Д., Чорний М. Ю. (2017)
Стрілець О. П. - Дослідження впливу довжини тимчасової частини автодороги на продуктивність великовантажних автосамоскидів, Пчолкін Г. Д., Чорний М. Ю. (2017)
Шустов О. О. - Обгрунтування економічної ефективності відкритої розробки Ново-Дмитрівського родовища бурого вугілля (2017)
Тимощук В. І. - Параметри закріплення бортів будівельного котловану в нерівномірно навантаженому грунтовому масиві в умовах щільної міської забудови, Тішков В. В., Демченко Ю. І. (2017)
Хоменко О. Е. - Анкерное крепление забоя выработок для марганцеворудных шахт Украины (2017)
Бельмас І. В. - Напружено-деформований стан плоского каната зумовлений поривами тягових елементів та конструкцією барабана підйомної машини, Колосов Д. Л. (2017)
Денищенко О. В. - Нові технології укладання та контролю стану шахтних рейкових колій, Барташевський С. Є., Скляров А. В., Бедило Т. А. (2017)
Дербаба В. А. - Алгоритм імітаційно-статистичного моделювання вимірювально-контрольної системи геометричних параметрів зубчастих коліс (2017)
Колосов Д. Л. - Вплив відхилень напрямних посудини на напружено-деформований стан плоского головного каната підйомної машини, Білоус О. І. (2017)
Лубенец Н. А. - Сохранения механической энергии гибкого тела при трении по блоку (2017)
Ропай В. А. - Энергетический способ раскрытия статической неопределимости задачи при расчете конструкций (2017)
Ропай В. А. - Аналитический способ раскрытия статической неопределимости задачи при расчете многопролетных балок, Федорова И. П. (2017)
Таран І. О. - Моделювання процесу гальмування шахтного дизелевоза з гідрооб’ємно-механічною трансмісією, Клименко І. Ю. (2017)
Франчук В. П. - Метод определения неупругих сопротивлений при свободном качении колеса по рельсу, Зиборов К. А. (2017)
Кучин А. С. - Механизм сдвижения горных пород в условиях движущегося очистного забоя (2017)
Бубліков А. В. - Алгоритм керування обігрівачами за критерієм максимальної синхронізації їх роботи, Проценко С. М., Карпенко О. В., Мазур Р. А. (2017)
Дмитриев В. И. - Идентификация технологических и информационных характеристик цикла измельчения руды (2017)
Ткаченко С. М. - Модернізація систем термометрії зерна в силосах елеватора з підвісками на основі термопар (2017)
Цвіркун Л. І. - Аналіз стану і вибір методу збагачення вугільних шламів з метою подальшої автоматизації, Бешта Л. В. (2017)
Бессажна А. А. - Порівняльний аналіз комп’ютеризованих методів оцінки впливу на довкілля забруднюючих речовин, Непошивайленко Н. О. (2017)
Журавель А. В. - Порівняльний аналіз еколого-економічних методів оцінки промислового забруднення атмосферного повітря, Непошивайленко Н. О. (2017)
Зуєвська Н. В. - Активізація деформаційних процесів в техногенних грунтах, Шайдецька Л. В., Булітко К. О. (2017)
Рець Ю. М. - Оцінка радіаційного стану забруднених об'єктів на промисловому майданчику колишнього підприємства по переробці уранових руд для обгрунтування меж санітарно-захисних зон (2017)
Савотченко О. М. - Методика розрахунку неізотермічних реактивних паро-водо-повітряних струменів для захисту довкілля від пилогазових викидів на кар’єрах, Зберовський О. В. (2017)
Тищук В. Ю. - Нейтралізація шкідливих газів при гасінні коксу розчинами (2017)
Содержание (2016)
Невлюдов И. Ш. - Моделирование процесса автоматизированного контроля формообразования полупроводниковой пластины, Стародубцев Н. Г., Теслюк С. И. (2016)
Замирец О. Н. - Структура, состав и компоненты малогабаритного звездного датчика для систем ориентации космических аппаратов, Замирец Я. О. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського