Дудка С. - Методологія дослідження співвідношення поняття "політичного" і "правового" в суспільно-політичному житті (історичний вимір) (2012)
Гарбадин А. - Позаметодологічний концепт постструктуралістського дослідження: політологічний вимір (2012)
Угрин Л. - Суб’єктність індивіда в сучасних теоріях міжнародних відносин (2012)
Сичивиця О. - Політико-політологічний експеримент: право на існування і сутність (2012)
Лісничий А. - Моделювання процесів взаємодії державної та місцевої влади в інформаційному просторі єдинокраїнової політичної сфери (2012)
Дащаківська О. - Особливості моніторингу органів місцевого самоврядування як методу вивчення політичного процесу (2012)
Кучма Л. - Пріоритетні методики дослідження політичного маніпулювання (2012)
Балуцька Л. - Громадська думка як складова процесу інституціалізації демократії в сучасній Україні (2012)
Головченко В. - Стратегічне партнерство "найчисленніших демократій світу": уроки для України (2012)
Фатуллаєва А. - Діяльність партій та неурядових організацій в США та Канаді щодо лібералізації торгівлі (2012)
Вдовичин І. - Погляди організованого українського націоналізму на свободу особи (В. Мартинець) (2012)
Майданюк В. - Концепція демократії В. Липинського: ідеологічні аспекти (2012)
Семеніхін І. В. - Юридична наука (доктрина) як джерело англо-американського права (2015)
Мех Ю. В. - Загальна характеристика концепцій поліцейської діяльності у країнах романо-германської правової системи (2015)
Соловйова О. М. - Адміністративні послуги у сфері недержавного сектору безпеки (2015)
Возна В. О. - Органи місцевого самоврядування як учасники господарських відносин за чинним господарським законодавством (2015)
Зозуля І. В. - Самбірський експеримент реформування міського відділу міліції: перебіг і супутні питання (2015)
Афанасьєв В. В. - Деякі проблеми реформування органів виконання рішень суду (2015)
Червякова О. Б. - Етичні якості особистості у системі забезпечення ефективності прокурорської діяльності (2015)
Шандула О. О. - Деякі аспекти обмеження функції представництва прокурором інтересів громадянина або держави у суді за новим законом "Про прокуратуру" (2015)
Макаренко О. В. - Засоби надолуження властивостей,необхідних для розсудливої участі в цивільному обігу, у праві давнього Риму (2015)
Полях А. М. - Особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях щодо злочинів про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2015)
Баганець О. В. - Щодо визначення суб’єктів доказування у кримінальних провадженнях про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2015)
Лань О. Ю. - Проблемні аспекти участі захисника як суб’єкта доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх під час проведення допиту (2015)
Кушнерик Ю. А. - Здійснення процесуального керівництва за законністю початку досудового розслідування грабежів та розбійних Нападів (2015)
Янків О. Ф. - Поняття відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді та її правові наслідки для потерпілого (2015)
Черняк А. М. - Нелегальна міграція у міжнародному студентському обміні як форма злочинної діяльності (2015)
Вимоги щодо оформлення наукових статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Лучак А.-М. - Дискурсивна етика Карла-Отто Апеля як теорія обґрунтованого порозуміння (2015)
Цебенко О. - Філософські роздуми з "єзуїтами і іншими духовними особами" про сутність людського буття в працях Яна Щасного Гербурта (2015)
Поліщук Р. - Феномен культурної ідентичності: філософський аспект (2015)
Туренко В. - Філософський погляд на сенс аналізаторів у контексті дискурсу любові (2015)
Шестак Н. - Періодизація розвитку партійної системи України (2015)
Ільницька О. - Функціонування системи засобів масової комунікації як політичний процес (2015)
Ржевська Н. - Історико-теоретичний аналіз "виробництва" інтелектуального простору американськими та транснаціональними аналітичними структурами (2015)
Сорокопуд М. - Чисті типи політичного лідерства у теорії М. Вебера (2015)
Гуйтор М. - Технологічні особливості парламентських виборів 2012 р. у Чернівецькій області (2015)
Сичик К. - Індикатори демократичних свобод у контексті найновіших прикладних досліджень (2015)
Бегей І. - Українська та Польська лівиця в Галичині: діалог і протиборство (кінець XIX ст. – початок XX ст.) (2015)
Білоусов О. - Концепт громадської участі як індикатор рівня реального демократичного розвитку країн (2015)
Була С. - Актори локальної демократії та особливості їхньої участі в локальних політичних процесах (2015)
Буник В. - Чинники впливу процесів внутрішньої універсалізації на політичний стан держав в умовах глобалізації (2015)
Вінникова Н. - Ентропійні чинники в ухваленні політичних рішень (2015)
Гарбадин А. - Специфіка розрізнення понять свідомості та політичної свідомості (2015)
Жекало Г. - Проблематика типології політичних конфліктів (2015)
Кірієнко О. - Принципи побудови політичної ідентичності в теорії соціального конструктивізму (2015)
Клименко Д. - Теоретико – методологічний аналіз феномену мультикультуралізму (2015)
Коваль А. - Ставлення до політичних інститутів у текстах канонічних Євангелій (2015)
Кривенко С. - Адресат як сукупність умов зрозумілості політичного тексту (2015)
Кривонос Р. - Зміни в європейській системі міжнародних відносин унаслідок "української кризи" 2014–2015 рр. (2015)
Леськів М. - Особливості концептуалізації поняття "людина політична" у філософсько-політичній думці нового часу (2015)
Лисак В. - Відносини з Італійською Республікою в контексті євроінтеграції України (2015)
Марусик Ю. - Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі (2015)
Параняк П. - Співвідношення ідей політичної толерантності та фундаментальних цінностей марксизму (2015)
Смола Л. - Перспективи соціальних мереж в контексті розвитку комунікаційних технологій (2015)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Особливості урядів меншості європейських систем позитивного та негативного парламентаризму (2015)
Мальована Ю. - Політика мультикультуралізму як фактор формування громадянської ідентичності (2015)
Панарін А. - Вплив інституційних чинників на політичну стабільність у напівпрезидентських системах правління (2015)
Олійник Н. - Глобалізація як незворотний процес розвитку світоустрою (2015)
Харечко І. - Twitter-дипломатія: зарубіжний досвід для України (2015)
Трофименко М. - Трансформація публічної дипломатії Європейського Союзу в умовах глобалізації (2015)
Нерубащенко І. - Електронні комунікативні практики як шлях до формування глобального громадянського суспільства (2015)
Хорішко Л. - Політична еліта як суб‘єкт інтеграційних процесів в умовах глобального розвитку (2015)
Чачава В. - Політика Німеччини щодо Грузії у роки Другої світової війни (2015)
Шерман О. - Мистецтво як елемент політичного простору: діахронічний аспект (2015)
Асланов С. - Проблематика забезпечення етнополітичної стабільності (2015)
Угрин Л. - Колективна ідентичність: конструювання в контексті відносин з іншими (2015)
Свідерська О. - Теоретико-методологічні аспекти типологізації політичної поведінки (2015)
Сухарина А. - Особливості розмежування науки та ідеології в політичному дискурсі (2015)
Іленьків Г. - Літературна антиутопія як форма відображення політичної дійсності (2015)
Хоменко В. - Теоретико-методологічні засади дослідження політичної традиції як соціокультурного феномену (2015)
Артамонов О. - Передмова (2015)
Болтон К. - Політичні погляди Г. Ф. Лавкрафта (2015)
Лавкрафт Г. Ф. - Біля коренів (2015)
Лавкрафт Г. Ф. - Американізм (2015)
Луцишин Г. - Рецензія на монографію: Бегей І. Українська лівиця Галичини: теорія та практика (кінець XIX – перша третина XX ст.): монографія/ Iгор Бегей. – Київ, Університет банківської справи НБУ, 2015. – 404 с. (2015)
Шульгіна В. Д. - Мистецька освіта у вимірах української філософської думки (2010)
Василенко Л. М. - Холізм як методологічний підхід до розвитку особистості в педагогічній науці (2010)
Гаврильчик Л. М. - Навчання як процес міжособистісного спілкування: педагогіко-психологічні основи мотивації (2010)
Василенко-Несіна Н. А. - Жанровий підхід у вивченні українського музичного репертуару в умовах фортепіанної підготовки майбутнього вчителя музики, Паньків Л. І. (2010)
Рейзенкінд Т. Й. - Сучасні наукові методи пізнання у поліхудожній підготовці майбутнього вчителя музики (2010)
Ярошенко О. М. - Читання нот з листа на початковому етапі музичної підготовки вчителя хореографії (2010)
Ролінська О. Г. - Форми організації навчання студентів за евристичним принципом діяльності (2010)
Міщанчук В. - Застосування сугестивно-педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх вчителів музики (2010)
Мозгальова Н. Г. - Змістове наповнення поняття "інструментально-виконавська підготовка” вчителя музики (2010)
Єременко О. В. - Формування уваги магістрів мистепцтва в процесі музично-фахового навчання (2010)
Мельник О. П. - Досвід музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики (аналіз існуючих підходів до визначення поняття) (2010)
Хоружа О. В. - Етнопедагогічне мислення майбутнього вчителя музики: етапи формування (2010)
Калашник М. П. - Курс "фортепіано” як чинник розширення професійного тезаурусу студентів виконавських і теоретико-копозиторських факультетів (методичний аспект) (2010)
Соколова О. В. - Зміст тематики спецкурсу "Основи художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку” (2010)
Андрущенко І. Д. - Формування індивідуальності підлітків в процесі художньо-творчої діяльності (2010)
Маркіна К. Ю. - Дидактичні ігри як засіб національного виховання молодших школярів у хореографічній діяльності (2010)
Бережанська Д. Г. - Педагогічні умови формування креативної компетентності старшокласників на уроках художньої культури (2010)
Холоденко В. О. - Сутність та специфіка різних видів музично-творчої діяльності дітей молодшого шкільного віку (2010)
Мережко Ю. В. - Інтонаційно-слуховий аналіз творів вокального мистецтва як засіб формування художніх смаків старшокласників (2010)
Лисіна Н. І. - Педагогічні погляди французьких клавесиністів (2010)
Жуковська І. Л. - Педагогічні принципи О. О. Александрова (2010)
Щербак О. Д. - Еволюція клавірного мистецтва XVII – XVIII ст. у творчості французьких клавесиністів, Лисіна Н. І. (2010)
Сверлюк Я. В. - З історії західноєвропейської професійної освіти (2010)
Наші автори (2010)
Осадчий В. І. - Система оперативного реагування на аварійні викиди шкідливих домішок в атмосферу, Волощук В. М., Прусов В. А., Будак І. В., Шпиг В. М., Кривобок О. А., Скриник О. Я. (2015)
Кудрявцева С. К. - Результати виробничого проекту зі збільшення зимових опадів в Україні, Лєсков Б. Н. (2015)
Заболоцька Т. М. - Кількісні зміни хмарності як індикатор періоду глобального потепління, Шпиг В. М. (2015)
Балабух В. О. - Особливості погодних умов 2014 року в Україні, Малицька Л. В., Лавриненко О. М. (2015)
Грачова Н. І. - Дослідження радіолокаційних характеристик небезпечних явищ погоди на території України, Кузнєцова В. В., Романенко Л. Н., Самаріна Л. П. (2015)
Ухань О. О. - Типізація поверхневих вод басейну Південного Бугу за вмістом головних іонів, біогенних елементів, органічних речовин та розчиненого кисню, Осадчий В. І., Набиванець Ю. Б., Осадча Н. М., Глотка Д. В. (2015)
Линник П. М. - Уміст арсену та його розподіл між розчинною й завислою формами у воді транскордонної ділянки річки Тиса, Скоблей М. П. (2015)
Жежеря В. А. - Гідролого-гідрохімічна характеристика Китаївських ставків (м. Київ), Батог С. В., Линник П. М., Жежеря Т. П. (2015)
Василенко Є. В. - Сучасні просторові зміни характеристик весняного водопілля в межах української частини басейну р. Прип’ять (2015)
Ильин Ю. П. - Длиннопериодные колебания показателей гидрометеорологического режима черноморского побережья Украины (2015)
Семенова І. Г. - Моделювання врожайності ярого ячменю в Україні з використанням супутникових вегетаційних індексів (2015)
Коржов Є. І. - Антропогенний вплив на екосистему пониззя Дніпра та можливі шляхи його послаблення (2015)
Самчук Є. В. - Комплексна методика об’єктивної ідентифікації циклонів у полі приземного тиску (2015)
Пазинич В. Г. - Лес – початок Буття (зарисовки з натури) (2015)
Title (2012)
Contents (2012)
Kupryashkin V. T. - Low-energy spectrum of electrons emitted at irradiation of Au by α-particles of 238Pu, Sidorenko L. P., Feoktistov A. I., Rovenskykh E. P. (2012)
Lokot L. O. - Optical polarization anisotropy, intrinsic Stark effect and Coulomb effects on the lasing characteristics of |0001|-oriented GaN/Al0.3Ga0.7N quantum wells (2012)
Chuchman M. P. - Emission characteristics and parameters of CuInSe2 laser torch plasma, Laslov G. E., Shuaibov A. K., Shimon L. L. (2012)
Chumak O. - Operator of photon density in the phase space, Sushkova N. (2012)
Shvets V. T. - On some helium metallization parameters, Kozyts’kyi S. V., Shvets T. V. (2012)
Blavatska V. - Conformational properties of semiflexible polymers: numerical simulations, Haydukivska K., Holovatch Yu. (2012)
Bardik V. Yu. - Equation of state for water in the small compressibility region, Nerukh D., Pavlov E. V., Zhyganiuk I. V. (2012)
Pastukhov V. S. - Calculation of critical temperature for a Bose gas with long-range forces (2012)
Golovina I. S. - Peculiarities in dielectric and magnetic-resonance characteristics of nanocrystalline potassium tantalate, Geifman I. N., Prokopiv N. M. (2012)
Peleshchak R. M. - Modulation of the direction of radiation emitted by an InAs/GaAs heterolaser with InAs quantum dots under the influence of acoustic wave, Dan’kiv O. O., Kuzyk O. V. (2012)
Litovchenko V. G. - Two-channel gettering of recombination-active impurity in polycrystalline solar silicon, Naseka V. M., Evtukh A. A. (2012)
Yukhnovskii I. R. - Method for the calculation of free energy in a three-dimensional Ising-like system taking into account a correction for the interaction potential averaging, Kozlovskii M. P., Pylyuk I. V. (2012)
Vakhnenko V. O. - Special form of the singular function for the continuous part of spectral data in the inverse scattering method (2012)
In memory of Maksym Tymofiiovych Kostyshin (2012)
Содержание (1994)
От главного редактора (1994)
Буйнов Ю. В. - О культурно-хронологической принадлежности памятников малобудковского типа эпохи бронзы (1994)
Берестнев С. И. - О погребальном обряде населения срубной общности восточноукраинской степи (1994)
Бойко Ю. Н. - Социология восточноевропейского города I тыс. до н. э. (по материалам Бельского городища и Ворсклинской региональной системы скифского времени) (1994)
Шрамко И. Б. - Развитие кузнечного ремесла у племени бассейнов Ворсклы и Псла в скифскую эпоху (1994)
Кадеев В. И. - О медицине в Херсонесе Таврическом (1994)
Сорочан С. Б. - Мифы и реалии херсонесского хлебного экспорта (1994)
Ручинская О. А. - Религиозные обряды и празднества в общественной жизни античных городов Северного Причерноморья (1994)
Любичев М. В. - Контакты славян Днепро-Донецкого междуречья и населения Северо-Западной Хазарии в кон. VII – нач. VIII вв. (1994)
Шрамко Б. А. - Новые раскопки курганов в могильнике Скоробор (1994)
Латышева В. А. - Терракота из раскопок поселения херсонесской хоры Маслины (1994)
Дьячков С. В. - Раскопки XIV продольной улицы в портовом районе Херсонеса Таврического (1994)
Магда А. В. - Комплекс строительной керамики первых веков нашей эры из портового района Херсонеса, Ильина О. М. (1994)
Магда А. В. - Результаты исследования черепицы из Херсонеса методом характеристического рентгеновского излучения, Дикий Н. П., Медведева Е. П., Шляхов Н. А. (1994)
Сапрыкин С. Ю. - Граффито из "казармы", Дьячков С. В. (1994)
Крупа Т. Н. - К трактовке надписи "ABRACAS” (1994)
Дмитриев В. А. - История и археология Слободской Украины. К 90-летию XII Археологического съезда (Харьков – Старый Салтов, 19 – 21 октября 1992 г.), Дьячков С. В., Михеев В. К. (1994)
Берестнев С. И. - Раскопки Купьевахского курганного могильника (1994)
Шрамко Б. А. - Раскопки 1992–1993 гг. на Восточном укреплении Бельского городища (1994)
Шрамко И. Б. - Новые исследования западного укрепления Бельского городища (1994)
Дьячков С. В. - Раскопки "казармы” в портовом районе Херсонеса в 1993 г., Золотарев М. И. (1994)
Любичев М. В. - Исследование поселения Нижний Бишкин II (1994)
Михеев В. К. - Новый грунтовый могильник салтовской культуры в с. Червонная Гусаровка (1994)
Наши авторы (1994)
Список сокращений (1994)
Куненко Л. О. - Накопичення досвіду просвітницької діяльност в системі сучасної підготовки майбутніх учителів музики (2012)
Комаровська О. А. - Здібності до сценічного виступу в структурі художньої обдарованості особистості (2012)
Карпенко А. П. - Духовна музика як чинник виховання загальнолюдських цінностей студентської молоді (2012)
Падалка Г. М. - Інтерпретація музики: проблемний аналіз (2012)
Щолокова О. П. - Формування творчої індивідуальності студентів в умовах фахової підготовки (2012)
Калашник М. П. - Профессионально-творческая школа и тезаурус (2012)
Горожанкіна О. М. - Музично-психологічний тренінг як засіб адаптації студентів-музикантів до навчання у ВНЗ (2012)
Папченко В. П. - Соціально-історичні передумови виникнення музичного продюсування як фаху (2012)
Завалко К. В. - Інноваційні аспекти професійно-педагогічної діяльності вчителя музики (2012)
Шевнюк О. Л. - Зміст бакалаврської підготовки вчителів образотворчого мистецтва в умовах євроінтеграційних процесів (скандинавський досвід) (2012)
Ковалик П. А. - Функціональний аналіз хорової музики як методологічна основа формування професійної майстерності майбутнього керівника хорового колективу (2012)
Губар М. Г. - Народне інструментальне музикування у проблемі творчого розвитку майбутнього вчителя музики (2012)
Косенко П. Б. - Використання віршованого тексту як метод роботи над інструментальними музичними творами (2012)
Шугуан Шугуан - Результати дослідно-експериментальної роботи з формування виконавського досвіду майбутнього вчителя музики (2012)
Гура В. В. - Результати експериментальної перевірки методики формування музично-теоретичних знань майбутніх учителів музики (2012)
Чугунова Є. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів музики до організації культурно-дозвіллєвої діяльності школярів (2012)
Ніколаєнко П. М. - Психолого-фізіологічні аспекти формування диригентського апарату майбутнього вчителя музики, Притула Д. Б. (2012)
Болдирєва І. Д. - Імпровізація на фортепіано в комплексній професійній підготовці студентів музично-педагогічних фахів (2012)
Роман Н. М. - Підготовка студентів музичних спеціальностей до роботи з творчими колективами (2012)
Ревенко І. В. - Формування художньо-естетичної спрямованості майбутніх учителів гуманітарного профілю (2012)
Корчагіна Г. С. - До проблеми формування творчо-інтелектуальних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Роденкова О. Д. - Діагностика стану розвитку співацького голосу учнів шкіл мистецтв у мутаційний період (2012)
Ратко М. В. - Методолого-інструментальні засади інтерпретаці творів сучасного українського мистецтва на уроках художньої культури, Дуніна В. М. (2012)
Шабаліна В. Д. - Методична компетентність майбутніх учителів початкових класів як педагогічна проблема (2012)
Холоденко В. О. - Формування прийомів фортепіанної гри в учнів старших класів ДМШ (2012)
Білгородська О. Є. - Методи та форми оптимізації процесу формування художньо-графічних умінь і навичок дітей 6-7-річного віку (2012)
Сташевська І. О. - Порівняльні дослідження в галузі музичної педагогіки: проблеми методології (2012)
Тітович В. І. - Педагогічні принципи А. А. Янкелевича (2012)
Філатова Л. М. - Роль Харківського університету у формуванні української інтелігенції (перша пол. ХІХ ст.) (2012)
Козачук О. С. - Композитор І. Ф. Ласковський: маловідомі сторінки творчої біографії (2012)
Лисіна Н. І. - Становлення німецької клавірної школи (ХV-ХVІ століття) (2012)
Наші автори (2012)
Білоцерковський В. М. - Проблема музично-психологічної сумісності в камерно-ансамблевому виконавстві (2013)
Вербовецька С. - Суспільно-моральні проблеми як наслідок поширення популярної музики в сучасному світі (2013)
Гусєва К. В. - Художній образ в мистецві як засіб формування та розвитку духовності особистості (2013)
Корчагіна Г. С. - Зміст поняття "інтелектуально-творчі вміння" в структурі фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Латишева Т. В. - Категорія "музично-естетичний досвід" у контексті навчання учнів технічних ліцеїв (2013)
Лі Чжаофен - Пізнавально – потребовий контекст інтересу в діяльності особистості (2013)
Мозгальова Н. Г. - Методологічний контекст інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2013)
Савченко Р. А. - Музично-педагогічна компетентність вихователя та музичного керівника дошкільного навчального закладу: сутність та структура (2013)
Ткач М. М. - Професійне світорозуміння майбутнього вчителя музики: філософський аспект проблеми (2013)
Шпіца Р. І. - Категорія "компетентність” як наукова проблема педагогічної освіти (2013)
Чжан Цзе - Критерії оцінювання вмінь здійснювати художньо-педагогічний аналіз майбутніми учителями музики (2013)
Слота Н. В. - Дослідно - експериментальна робота з формування у молодших школярів умінь сценічного втілення музичних образів у позашкільній діяльності (2013)
Агапова Т. П. - Основні положення організації проектної діяльності майбутніх дизайнерів, Нікуліна А. В. (2013)
Барановська І. Г. - Розвиток артистичних здібностей майбутніх вчителів засобами театральної педагогіки (2013)
Дін Інь - Формування музичної культури молодших школярів на початковому етапі фортепіанного навчання (2013)
Ковалик П. А. - Вокально-хорове виконавство як складова фахової компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Кузьмічова В. А. - Методи навчання у вокальній школі Росії XIX століття (2013)
Куценко С. В. - Значення самоактуалізації для формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю (2013)
Мельник О. П. - Специфіка музично-просвітницької діяльності вчителя музики загальноосвітньої школи (2013)
Мережко Ю. В. - Інтерактивні методи та прийоми роботи зі старшокласниками на основі вивчення української вокальної музики (2013)
Мержева Л. Ф. - Феномен диригентсько-педагогічної техніки вчителя музичного мистецтва (2013)
Роман Н. М. - Використання жанру веснянок в процесі роботи ансамблю бандуристок (2013)
Ніколаєва Г. О. - Використання фортепіанних мініатюр українських композиторів у класі основного музичного інструменту (2013)
Сопіна Я. В. - Деякі теоретичні та практичні аспекти формування естетичної культури майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Сюй Цзяюй - Формування гуманістичних пріоритетів майбуніх учителів музики України і Китаю на основі ключових культурних концепцій (2013)
Топчієва І. О. - Теоретико-методологічні засади застосування евристичних методів навчання у диригентсько-хоровій підготовці майбутнього вчителя музики (2013)
Цзяо Лінь - Категорія "уявлення": філософський аспект (2013)
Болдирєва І. Д. - Комплексна оптимізація виконавського стану студента в процесі підготовки до концертного виступу (2013)
Мельниченко О. В. - Формування початкових навичок гри на фортепіано у дітей 5-6 років (2013)
Тодосієнко Н. - Формування у молодших школярів естетичного сприймання засобами музично-ігрової діяльності (2013)
Гуральник Н. П. - Інтонаційно-темброві характеристики політембрової фортепіанної фактури (2013)
Кузнецова О. А. - Просвітницька діяльність вчителя музичного мистецтва (2013)
Лі Сіюнь - Дидактична єдність компонентів самостійност у музичній діяльності (2013)
Погибіль Д. О. - Педагогіка соціального танцю в сучасному соціокультурному просторі (2013)
Рабченюк С. В. - Формування виконавської компетенції хореографа на класичних зразках балетмейстерської творчості Юрія Григоровича (на прикладі балету "Спартак") (2013)
Смородський В. І. - Дослідження проблеми жанрових компетенцій в педагогіці та мистецтвознавстві (2013)
Тітович В. І. - Особливості артикуляції та акцентуації в клавірних творах Й. С. Баха (2013)
Ткаченко Т. В. - Застосування вокалотерапії в освітньому процесі педагогічного вузу (2013)
Чедрик В. Ю. - Стрілецька пісня як першоджерело українського бардівського мистецтва (2013)
Черкасов В. Ф. - Музично-освітня система україни в другій половині ХХ століття (2013)
Чугунова Є. В. - Готовність до організації музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді як складова фахової компетентності майбутнього вчителя музики (2013)
Лисіна Н. І. - Німецька клавірна школа від Ренесансу до Бароко, Щербак О. Д. (2013)
Наші автори (2013)
Содержание (1995)
Международная научная конференция "Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины" (Харьков, 1 – 2 марта 1995 г.) (Оргкомитет конференции) (1995)
Станко В. Н. - Кризис охотничьего хозяйства и возникновение скотоводства в азово-причерноморских степях (1995)
Беляева В. И. - Особенности очага как элемента поселения на верхнепалеолитической стоянке Пушкари I (1995)
Смынтына Е. В. - Палеогеография Украины в эпоху мезолита (1995)
Плешивенко А. Г. - Ритуальный комплекс в Нижнем Поднепровье (1995)
Цимиданов В. В. - Гребни и орудия прядения в погребениях срубной культуры (1995)
Болтрик Ю. В. - Басовское городище – центр Посульского узла памятников эпохи раннего железа, Фиалко Е. Е. (1995)
Вальчак С. Б. - Удила предскифского периода и киммерийские лошади Восточной Европы (1995)
Попандопуло З. Х. - Скифский грунтовой могильник у с. Скельки (1995)
Хайрединова Э. А. - Бусы могильника Дружное (1995)
Молев Е. А. - Аспургиане у Страбона (1995)
Рыжов С. Г. - Терракотовая мастерская в северном районе Херсонеса (1995)
Родинкова В. Е. - К вопросу о хронологии нижнего горизонта могильника Суук-Су (1995)
Алексеенко Н. А. - Новые находки моливдовулов рода Цулы из Херсонеса (1995)
Дятлов О. В. - Несподівана першість, або до питання про передісторію заснування Харківського університету, Коваленко О. Б. (1995)
Нестуля О. О. - Охорона пам’яток культури на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1995)
Кадеев В. И. - Парфюмерия и косметика в античном Херсонесе (1995)
Любичев М. В. - О первоначальной территории расселения антов и их продвижении к Балканскому полуострову (1995)
Сорочан С. Б. - Случайность или система? Раннесредневековый византийский меркантилизм (1995)
Берестнев С. И. - Новоплатоновский катакомбный курганный могильник на р. Орел (1995)
Шевченко А. В. - Терракотовые алтарики из Херсонеса (1995)
Каталог терракотовых алтариков с рельефными украшениями на стенках (1995)
Митряев А. И. - К 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Андрея Петровича Ковалевского (1995)
Шрамко Б. А. - Биритуальный курган у с. Дуванка (1995)
Шрамко И. Б. - Раскопки на Западном укреплении Бельского городища в 1994 г. (1995)
Дьячков С. В. - Работы Херсонесской археологической экспедиции Харьковского университета в 1994 г., Магда А. В. (1995)
Жиронкина О. Ю. - О погребениях Нетайловского могильника со следами повторного проникновения (по раскопкам 1994 г.), Крыганов А. В., Цитковская Ю. И. (1995)
Берестнев С. И. - Исследования Валковской крепости в 1994 г. (1995)
Аксенов В. С. - Археологические исследования Харьковского исторического музея (1995)
Устав Харьковского областного историко-археоогического общества (1995)
Члены правления Харьковского областного историко-археологического общества (1995)
Список сокращений (1995)
Наши авторы (1995)
Title (2012)
Contents (2012)
Perface (2012)
Makhlaichuk P. V. - Nature of hydrogen bond in water, Malomuzh M. P., Zhyganiuk I. V. (2012)
Avadanei M. - Interaction energy in pairs of pyridazinium ylide−solvent molecules estimated by spectral means within the cell ternary solution model, Dorohoi D. O. (2012)
Bordyuh H. B. - Electrooptical and nonlinear optical properties of lyotropic liquid crystals doped with electrochromic viologens, Klimusheva G. V., Polishchuk A. P. (2012)
Boyarchuk N. - Photoalignment of liquid crystals on chalcogenide glass As20Se80 surface, Kurioz Yu., Slyusarenko K., Trunov M., Reznikov Yu. (2012)
Bratos S. - Convolution problems in time-resolved X-ray diffraction, Leicknam J.-Cl. (2012)
Davydova N. A. - Different polymorphic modifications of phenyl salicylate, Melnik V. I., Nesprava V. V., Reznichenko V. Ya. (2012)
Dmitruk N. - Modification of optical properties of porous AIIIBV layers produced by anodic etching, Berezovska N., Dmitruk I., Serdyuk V., Sabataityte J., Simkiene I. (2012)
Dovbeshko G. I. - Secondary emission from synthetic opal infiltrated by colloidal gold and glycine, Fesenko O. M., Boyko V. V., Romanyuk V. R., Gorelik V. S., Moiseyenko V. N., Sobolev V. B., Shvalagin V. V. (2012)
Gayvoronsky V. Ya. - Photoinduced refractive index variation in the KDP single crystals with incorporated TiO2 nanoparticles under CW laser excitation, Kopylovsky M. A., Yatsyna V. O., Rostotsky A. I., Brodyn M. S., Pritula I. M. (2012)
Golub P. - Quantum-chemical simulation of the cluster structure of liquid N-heptanol, Pogorelov V., Doroshenko I. (2012)
Grechnev G. E. - Electronic structure and magnetism of Fe-based superconductors, Panfilov A. S., Fedorchenko A. V., Desnenko V. A., Zhuravleva I. P., Gnatchenko S. L., Chareev D. A., Volkova O. S., Vasiliev A. N. (2012)
Gridyakina A. V. - Nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates, Garbovskiy Yu. A. Klimusheva G. V., Polischuk A. P. (2012)
Kravchenko V. M. - Spectroscopic studies of mosquito iridescent virus, its capsid proteins, lipids, and DNA, Rud Yu. P., Buchatski L. P., Mel’nik V. I., Mogylchak K. Yu., Ladan S. P., Yashchuk V. M. (2012)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties and photostability of DNA, RNA, and oligonucleotides, Yashchuk V. M. (2012)
Maksimchuk P. O. - Abnormal low linewidth temperature broadening observed for YVO4:Eu nanocrystals, Masalov A. A., Seminko V. V., Viagin O. G., Klochkov V. K., Malyukin Yu. V. (2012)
Naumenko A. P. - Phonon-like light scattering in polycrystalline carbon structures, Korniyenko N. E., Yashchuk V. M., Bliznyuk V. N., Singamaneni S. (2012)
Ostapenko N. - Distinctive optical properties of polysilane/TiO2 nanocomposite films, Peckus D., Gulbinas W., Suto S., Watanabe A. (2012)
Ovsiannikova L. I. - Optical vibrations spectra of C24 and C48 cage clusters and simple cubic fullerite, Naumenko A. P., Kartuzov V. V., Smolyar A. S. (2012)
Perets Yu. S. - Characterization of nanodispersed graphite, Ovsienko I. V., Vovchenko L. L., Matzui L. Yu., Brusilovetz O. A., Pundyk I. P. (2012)
Popovskii A. Yu. - Properties of wall-adjacent epitropic liquid crystalline layers, Mikhailenko V. I. (2012)
Prorok V. V. - Investigation of channels of Cs-137 and K transfer from soil to plant under natural conditions with optical and gamma spectrometry, Bulavin L. A., Poperenko L. V. (2012)
Serbina M. I. - Effects of UV radiation on helical twisting in cholesteric systems containing photosensitive azoxy nematics, Kasian N. A., Lisetski L. N. (2012)
Tomylko S. - Dielectric properties of nematic liquid crystal modified with diamond nanoparticles, Yaroshchuk O., Kovalchuk O., Maschke U., Yamaguchi R. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Aggregation of benzene molecules with molecules of methanol and formic acid, Jumabayev A., Tashkenbaev U. N., Hushvaktov H., Absanov A., Sharifov G. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Raman spectra and intermolecular hydrogen bonds of quinoline in solutions, Jumabayev A., Hushvaktov H., Absanov A., Hudoyberdiev B. (2012)
Vakulenko O. V. - Degradation of chlorophyll luminescence in plants, Grygorieva O. O., Dacenko O. I. (2012)
Viduta L. - Structure and electroluminescent properties of thin tetracene layers on gold island films, Gavrilko T., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Fedorovich R., Shabatyn P. (2012)
Yeshchenko O. A. - Size and temperature dependence of the surface plasmon resonance in silver nanoparticles, Dmitruk I. M., Alexeenko A. A., Kotko A. V., Verdal J., Pinchuk A. O. (2012)
Yushko O. O. - The influence of H2O deformation on a deviation on O−H chemical bond, Okhrimenko B. A. (2012)
Содержание (2016)
Богза В. Г. - Натурні випробування металевого силосу, Норинський О. І. (2016)
Буйских Н. В. - Влияние сучков на модуль упругости древесины сосны, Красухина Л. П. (2016)
Волкова В. Е. - Исследование устойчивых режимов вынужденных колебаний стальных балок, Смолий И. С. (2016)
Гилодо А. Ю. - Особенности работы болтовых соединений тонкостенных профилей, Сингаевский П. М. (2016)
Головач В. М. - Аналіз кореляції параметрів вихідного сигналу ударно-акустичного та ультразвукового методів дефектоскопії фанери, Баранова О. С. (2016)
Гудзь С. А. - Неузгодженість результатів розрахунку позацентрово стиснутих сталевих двотаврових елементів за згинально-крутильною формою втрати стійкості (2016)
Дзюба С. В. - Влияние термических деформаций на напряженное состояние стенок металлических цилиндрических резервуаров, усиленных фибропластиками, Михайлов А. А. (2016)
Жаданов В. И. - Численные исследования работы на выдергивание стальных пластин, вклеенных в древесину, Руднев И. В., Рожков А. В., Соболев М. М. (2016)
Золотков А. С. - Расчет монолитных зданий на действие поперечной нагрузке по требованиям молдавских норм (2016)
Инжутов И. С. - Восстановление деформативно-прочностных характеристик деревянных конструкций при помощи витых крестообразных связей, Рожков А. Ф., Аркаев М. А. (2016)
Королёв В. П. - Оценка соответствия мер по защите от коррозиитребованиям надежности стальных конструкций, Магунова Н. Г., Годун Т. Н. (2016)
Купченко Ю. В. - Перспективы развития стального строительства в Украине (2016)
Михайлов А. А. - Определение динамических характеристик каркасных зданий строящихся в сейсмически опасных районах, Михайлова Н. А., Михайлов А. А. (2016)
Найчук А. Я. - Напряженно-деформированное состояние древесины при ввинчивании винта поперек волокон, Маркечко Е. В. (2016)
Пінчевська О. О. - Оценка препаратов защитной обработки древесины, Воробьева И. А., Красухина Л. П. (2016)
Рощина С. И. - Предпосылки к исследованию деревянных ферм с композитными раскосами и поясами, Лисятников М. С., Максименко М. О., Стрекалкин А. А. (2016)
Рощина С. И. - Численные исследования работы треугольных распорных систем с верхним поясом, армированным композиционными материалами, Грибанов А. С., Модин А. К., Сергеева А. Н. (2016)
Рощина С. И. - Исследование усиления деревянных балок перекрытия имрегнированием полимерной композицией, Лукина А. В., Попова М. В., Нармания Н. Э. (2016)
Сергеев М. С. - Исследование возможностей современных программных комплексов для расчётов на сейсмические воздействия, Лукин М. В., Кудрявцева А. А., Сидоров С. А. (2016)
Сіянов О. І. - Особливості конструювання покриття над трибунами стадіону НСК "Олімпійський" (2016)
Столповский Г. А. - Тепловизионное обследование зданий на территории ОГУ. Методы их тепловой защиты, Жаданов В. И., Потехенченко Н. В. (2016)
Стороженко Л. І. - Розрахунок стиснутих трубобетонних елементівта порівняння результатів з експериментальними данними, Авраменко Ю. О., Семко П. О. (2016)
Стоянов В. В. - Гіперболічний параболоід з асимптотических і параболічних елементів, Жгаллi. Ш., Стоянов В. О. (2016)
Стоянов В. В. - Сетчатые своды с косяками из двутавровых деревянных балок, Коршак О. М., Бойко А. В., Чучмай С. М. (2016)
Стоянов В. О. - Массивные КДК - некоторые особенности их конструирования и реконструкции (2016)
Щербакова А. Н. - Численные исследования деревянных дисковых рам, Грязнов М. В. (2016)
Андрейко О. І. - Формування творчої особистості скрипаля у вимірах сучасної мистецької освіти (2014)
Багрій Т. Є. - Педагогічний артистизм як важливий чинник у культурно-освітньому просторі професійної підготовки музиканта-педагога (2014)
Войта Є. С. - Гендерний паритет виховних ідеалів української народної педагогіки як основа національного виховання (2014)
Падалка Г. М. - Теорія і методика музичної освіти: історія, перспективи розвитку (2014)
Пляченко Т. М. - Методична підготовка магістрів музичного мистецтва в умовах університетської освіти (2014)
Реброва О. Є. - Художньо-ментальний підхід у фаховому навчанні майбутнього вчителя хореографії (2014)
Хижна О. П. - Простір реалізації інтеркультурного діалогу у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2014)
Хомич І. М. - Принципи формування суб’єктності студента у педагогічному процесі вищого навчального закладу (2014)
Бодрова Т. О. - Практична підготовка майбутніх педагогів-музикантів: суб’єктний вимір (2014)
Бордюк О. М. - Інформаційно-комунікаційне середовище мистецької освіти (2014)
Бутенко Т. М. - Формування звукотворчої волі студента у процесі інструментальної підготовки, Сахарова Л. О. (2014)
Віла-Боцман О. П. - Формування ладового чуття як основи розвитку музичного слуху майбутніх учителів музики у традиціях Одеської хорової школи (2014)
Гавран І. А. - Формування педагогічної емпатії майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової діяльності (2014)
Ген Цзінхен - Система вокальних умінь як основа професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2014)
Зайцева А. В. - Методичні аспекти готовності майбутнього викладача мистецьких дисциплін до творчої самопрезентації у музично-фаховій діяльності (2014)
Заря Л. О. - Специфіка формування навичок читання з листа нотного тексту у майбутніх учителів музики (2014)
Карпенко Т. П. - Концертмейстерська діяльність як провідний засіб формування виконавських навичок майбутнього вчителя музики (2014)
Козинко Л. Л. - Техніка Л. Хортона в системі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2014)
Кузнєцова О. В. - Системність методичної підготовки студентів до хорового виховання учнів підліткового віку (2014)
Ленд’єл-Сяркевич А. А. - Шляхи удосконалення процесу підготовки майбутніх учителів музики до інтеркультурного діалогу в умовах поліетнічного регіону Закарпаття (2014)
Мозгальова Н. Г. - Основні напрями модернізації інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Підварко Т. О. - Роль особистісного компоненту у структурі музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва (2014)
Пань Минся - Исторический аспект формирования вокальных навыков будущих педагогов-вокалистов (2014)
Пономарьова О. М. - Проблемні контексти підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2014)
Топчієва І. О. - Перспективи використання евристичних стратегій у процесі підготовки студентів до роботи з хором (2014)
Хоружа О. В. - Комплексне застосування інноваційних методів мистецького навчання і засобів української народної педагогіки як фактор удосконалення фахової підготовки студентів інститутів мистецтв (2014)
Чжао Веньфан - Конструювання змісту вокально-хорового навчання китайських студентів в умовах моделювання індивідуальної освітньої траекторії (2014)
Инь Циньлян - Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами вокального виконавства (2014)
Bularga T. - Musically gifted children’s dynamics (2014)
Ван Тянь Ці - Формування основ співацької культури молодших школярів у роботі над музичним образом твору (2014)
Ван Яньпин - Формування вокальної культури школярів підліткового віку (2014)
Велігура О. О. - Наступність у формуванні співацьких навичок молодших школярів та методи їх розвитку (2014)
Гаснюк В. В. - Педагогічний потенціал українських і угорських мистецьких традицій та принципи забезпечення їх взаємодії на уроках музики (2014)
Грінченко А. М. - Музично–виконавський самоконтроль вчителя музики як психолого– педагогічна проблема (2014)
Грицюк О. А. - Особливості розвитку музичного смаку молодших школярів (2014)
Гурницка Б. - Арт-терапия в образовании учeникoв с граниченными возможностями: теория и практика современной польской школы (2014)
Козій О. М. - Формування образно-інтонаційного мислення студентів-музикантів педагогічних коледжів у ракурсі становлення їх творчої особистості (2014)
Малашевська І. А. - Формування музичної компетентності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами музикотерапії (2014)
Cавченко Р. А. - Навчальні інтернет програми як фактор інтенсифікації музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти (2014)
Сакалюк О. П. - Арт-терапевтичні техніки як важливий чинник формування емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі роботи з потерпілими від насильницьких дій неповнолітніми (2014)
Ці Сянбо - Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва як науково-теоретична та практична проблема методики навчання музики (2014)
Чорна Н. Б. - Педагогічні умови ефективної підготовки до професійного саморозвитку майбутніх учителів мистецьких спеціальностей (2014)
Ван Юй - Основні принципи української та російської фортепіанної школи кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Кожевнікова Л. В. - Проблеми інтерпретації фортепіанних творів Ф. Шопена: музично-виконавський аспект (2014)
Куненко Л. О. - Засоби української народної педагогіки в контексті формування етнопедагогічної культури майбутнього вчителя музики, Руденко Ю. Д. (2014)
Терещенко Т. А. - Сутність взаємодії школи та сім’ї у формуванні особистості учня (2014)
Наші автори (2014)
Title (2012)
Contents (2012)
Kaur M. - Influence of momentum-dependent interactions on the nuclear stopping in symmetric heavy-ion collisions, Kumar S. (2012)
Fesenko O. M. - Enhancement features of infra-red absorption by α-gly molecules in the SEIRA effect (2012)
Matievosova O. H. - Radiation losses in a planar dielectric waveguide with a rough interface between dielectric layers, Kovalenko A. V., Kurashov V. N. (2012)
Zhovtyansky V. A. - Effect of radiation transfer on a deviation of dense electric-arc plasma from the equilibrium state: criterion approach, Lelyukh Yu. I., Tkachenko Ya. V. (2012)
Silin V. P. - Ion-acoustic turbulence in plasmas (2012)
Ivanchenko A. V. - Electromigration degradation model of metal oxide varistor structures, Tonkoshkur A. S. (2012)
Alexeev A. D. - Temperature dependences of dynamic parameters of water in fossil-coal pores, Vasilenko T. A., Kirilov A. K., Molchanov O. M., Troitsky G. A. (2012)
Povarchuk V. Yu. - Influence of γ-irradiation on initial magnetic permeability of amorphous and nanocrystalline Fe−Si−B-based alloys, Nosenko V. K., Kraitchinskii A. M., Neimash V. B., Kras’ko M. M., Maslov V. V. (2012)
Bulavin L. A. - The equation of state for a water-based magnetic fluid stabilized by lauric acid, Moroz K. O., Nedyak S. P., Petrenko V. I. (2012)
Greenchuk A. A. - Adsorption of molecular oxygen onto Si1-xGex/Si(001) surface, Afanasieva T. V., Koval I. P., Nakhodkin M. G. (2012)
Petrova N. V. - Chlorine atomic chains on Ag(111) surface, Yakovkin I. N., Braun O. M. (2012)
Kochelap V. A. - Interaction between an isotropic nanoparticle and drifting electrons in a quantum well, Kukhtaruk S. M. (2012)
In memory of Mykhailo Pavlovych Lisitsa (15.01.1921− 10.01.2012) (2012)
Kornii Denysovych Tovstyuk (to the 90-th anniversary of his birthday) (2012)
Болобан М. А. - Лексика річного циклу календарно-обрядової поезії (2013)
Воловенко І. В. - Особливості родової диференціації маскулізмів у сучасній українській літературній мові (2013)
Гаврилюк О. Р. - Структурна організація складнопідрядних конструкцій інтенсивної допустово-протиставної семантики (2013)
Галаш Г. О. - Концепт риба у мові українських народних пісень (2013)
Глущик С. В. - Суфіксальний спосіб творення прізвиськ прикметникового типу в офіційно-ділових документах XVIII століття (2013)
Грабовенко І. С. - Лінгвістична експлікація бренду в політичному дискурс (2013)
Григоренко І. В. - Епістолярний стиль мовлення в українській літературній документалістиці другої половини ХІХ століття (2013)
Дияк О. В. - Есе як складова мовного портфоліо фахівця (2013)
Зуєва В. І. - Мовні стратегії як засада нової мовної політики України (2013)
Кабиш О. О. - Словотвірні та семантичні неологізми в сучасній українській мові (2013)
Костриця Н. М. - Українська мова в контексті традицій сільськогосподарської прац (2013)
Кудіна Т. М. - Пошуки сучасних технологій навчання української мови як іноземної (2013)
Кумейко Т. А. - Морфолого-синтаксична реалізація і варіанти моделей речень з дієсловами інформаційної діяльності підгрупи "Пошук" (2013)
Леута О. І. - Сучасні комунікативні технології та мовознавство (2013)
Лобода Т. М. - Значення лексикографічного доробку Б. Д. Грінченка для формування правописної системи української мови (2013)
Мельничук О. М. - Етикетні висловлення – предикативні частини складнопідрядних речень, Сілевич Л. І., Савчук Л. Д. (2013)
Мислива-Бунько І. Я. - Юкстапозитні назви осіб у сучасній українській пресі (2013)
Назаров Н. А. - Українська етимологічна школа у контексті індоєвропеїстики та славістики першої половини ХХ століття (2013)
Переверзєв Д. І. - Тематичні групи найдавнішого лексичного шару української мови як віддзеркалення сегментів картини світу (за ностратичним словником А. Б. Долгопольського) (2013)
Підкамінна Л. В. - Механізми неологізації лексичного складу сучасної української літературної мови (2013)
Попова І. С. - Про моделювання в синтаксисі як метамовну проблему (2013)
Симоненкова Т. П. - Інтонаційна виразність усного мовлення особистості як показник загальної мовної культури (2013)
Стецик Х. М. - Функціональне навантаження наддністрянських діалектних рис у художній мові Б. Голода (2013)
Товстенко В. Р. - Особливості використання економічних термінів у різних стилях мови (2013)
Федорів М. І. - Типи прагматичного значення похідних іменників німецької та української мов (2013)
Шатілова О. С. - Роль прагматичного чинника у виборі різновиду спонукального мовленнєвого акту (2013)
Шевчук С. В. - Моделі активних дієприкметників в сучасній українській літературній мові (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title (2012)
Contents (2012)
Foreword (2012)
Wohlgenannt M. - Noncommutative gauge theories (2012)
Burban I. M. - Generalized deformed oscillators in the framework of unified (q, α, β, γ, ν)-deformation and their oscillator algebras (2012)
Makarenko A. S. - Model equations and formation of structures in media with memory (2012)
Marchuk N. - Generalized exterior algebras (2012)
Moskaliuk S. S. - Category of Vilenkin−Kuznetsov−Smorodinsky−Smirnov trees, Moskaliuk N. M. (2012)
Pavlyuk A. M. - On T(n, 4) torus knots and Chebyshev polynomials (2012)
Eingorn M. - The negative result of gravitational tests for multidimensional Kaluza−Klein models, Zhuk A. (2012)
Kuzmichev V. E. - Notes on the production of matter in the universe, Kuzmichev V. V. (2012)
Moskaliuk S. S. - Noncommutative geometry and applications to astrophysics, Wohlgenannt M. (2012)
Rauch H. - Mysterious quantum effects observed with neutrons (2012)
Alexei Zinovievich Petrov (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Kumar S. - Theoretical studies of rare-earth nuclei leading to 50Sn-daughter products and the associated shell effects (2012)
Sen R. - U(2) Lie algebraic study of vibrational spectra of fullerene C80 and Its epoxide C80–O, Kalyan A., Paul R. S., Das R., Choudhury J., Sarkar N. K., Bhattacharjee R. (2012)
Sizhuk A. S. - Fourier transform infrared broadband spectroscopy of the gas phase of HF and CO mixtures (2012)
Kapitonova M. - Thermal desorption of molecules from metal surfaces induced by the sequence of laser pulses, Robur L. (2012)
Bulavin L. A. - Physical mechanism of keratin swelling, Zabashta Yu. F., Kasprova A. V., Senchurov S. P., Grabovskii Yu. E., Alekseev S. O. (2012)
Pagava T. A. - Study of recombination and electric properties of p-Si crystals irradiated with electrons, Khocholava D. Z., Maisuradze N. I., Chkhartishvili L. S. (2012)
Djuraev D. R. - Investigation of the spontaneous spin-flip phase transition in terbiumyttrium iron-garnet by the magnetooptic method, Niyazov L. N., Saidov K. S., Sokolov B. Yu. (2012)
Klyui N. I. - Effect of active treatments on photovoltaic characteristics of structures based on CdTe films, Kostylyov V. P., Lukyanov A. N., Makarov A. V., Chernenko V. V., Khripunov G. S., Kharchenko N. M., Meriuts A. V., Shelest T. M., Lee T. A., Klyui A. N. (2012)
Milovanov Yu. S. - Peculiarities of current transport in titanium oxide-silicon heterostructures, Gavrilchenko I. V., Gayvoronsky V. Ya., Kuznetsov G. V., Skryshevsky V. A. (2012)
Tomchuk P. M. - Dependence of light scattering cross-section by metal nanoparticles on their shape (2012)
Fiscaletti D. - The geometrodynamic nature of the quantum potential (2012)
Teslenko V. I. - Dynamics of transient processes in irreversible kinetic models, Kapitanchuk O. L. (2012)
Yevgen Dmytrovych Volkov (03.03.1934 − 16.01.2012) (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Pravdivy M. M. - Average resonance parameters of tellurium and neodymium nuclei, Korzh I. O., Sklyar M. T. (2012)
Gautam S. - Effect of momentum correlations on the properties of fragments produced in heavy-ion collisions, Kant R. (2012)
Polatayko M. M. - Determination of detonation wave velocity in an explosive gas mixture (2012)
Bardik V. Yu. - Free energy functional expansion as the generalized approach to the equation of state of dense fluids, Nerukh D., Pavlov E. V., Vlasyuk M. S. (2012)
Alekseev A. D. - Non-equilibrium thermodynamics and outburst hazard of a coal bed, Feldman E. P. (2012)
Bulavin L. A. - Structural transition in a lipid−water liquid system, Solov’ev D. V., Gorshkova Yu. E., Zhigunov O. M., Ivan’kov O. I., Gordelii V. I., Kuklin O. I. (2012)
Tyutyunnyk N. V. - Role of non-equilibrium vacancies in spinodal decomposition, Gusak A. N. (2012)
Luniov S. V. - Deformation potential constants Ξu and Ξd in n-Si determined with the use of the tensoresistance effect, Panasiuk L. I., Fedosov S. A. (2012)
Rahmati A. - Effect of nitrogen partial pressure on reactive magnetron sputtering from Ti13Cu87 metalloid target: simulation of chemical composition, Khanzadeh M. (2012)
Bedarev V. A. - Magnetooptical study of spin-orientation phase transition in NdFe3(BO3)4 single crystal, Pashchenko M. I., Merenkov D. N., Bezmaternykh L. N., Temerov V. L. (2012)
Shtepliuk I. I. - Influence of growth conditions on structural and optical properties of Zn0.9Cd0.1O films, Lashkarev G. V., Khomyak V. V., Lytvyn O. S., Marianchuk P. D., Timofeeva I. I., Evtushenko A. I., Lazorenko V. I. (2012)
Loburets A. T. - Influence of coadsorbed strontium atoms on surface diffusion in lithium submonolayer films on tungsten (112) face, Zaika S. A., Naumovets A. G. (2012)
Sizhuk A. S. - Derivation of a model hamiltonian in the "short time scale" limit, Yezhov S. M. (2012)
Gerasimchuk I. V. - Localized states in a nonlinear medium containing a plane defect layer with nonlinear properties, Gorbach P. K., Dovhopolyi P. P. (2012)
Gennadii Fedorovich Filippov (to the 80th anniversary of his birthday) (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Editorial (2012)
Glibitskiy G. M. - Interaction of DNA with silver nanoparticles, Jelali V. V., Semenov M. O., Roshal A. D., Glibitskiy D. M., Volyansliy O. Yu., Zegrya G. G. (2012)
Karachevtsev V. A. - Glucose oxidase immobilization onto carbon nanotube networking, Glamazda A. Yu., Zarudnev E. S., Karachevtsev M. V., Leontiev V. S., Linnik A. S., Lytvyn O. S., Plokhotnichenko A. M., Stepanian S. G. (2012)
Lykakh V. A. - Carriers spectra of functionalized semiconducting nanowire and conformational transition in molecules, Syrkin E. S. (2012)
Novopashina D. S. - Fluorecently labeled bionanotransporters of nucleic acid based on carbon nanotubes, Apartsin E. K., Venyaminova A. G. (2012)
Rubin Yu. V. - Molecular structure and interactions of nucleic acid components in nanoparticles: Ab initio calculations, Belous L. F. (2012)
Dovbeshko G. I. - Novel photoluminescence-enhancing substrates for image formation of biological objects, Fesenko O. M., Boyko V. V., Gorchev V. F., Karakhin S. O., Gridina N. Ya., Gorelik V. S., Moiseenko V. N. (2012)
Zabolotnyi M. A. - Modification of alkaloid structure in the conium drug with fullerenes C60, Momot A. I., Dovbeshko G. I., Gnatyuk E. P., Solyanyk G. I., Dmytrenko O. P., Kulish N. P., Fedina K. V. (2012)
Christophorov L. N. - Indirect evidences of conformational regulation in protein reactions: how much can be learnt? (2012)
Sukhoviya M. I. - Electron impact ionization and excitation of uracil molecules, Shafranyosh M. I., Chavarga M. M., Shafranyosh I. I. (2012)
Ermokhina N. I. - Synthesis of nanotubes from mesoporous nanocrystalline titanium dioxide, Nevinskiy V. A., Manorik P. A., Ilyin V. G., Tsiba N. N., Puziy A. M., Shcherbatuuk N. N., Klymchyuk D. O. (2012)
Karpenko A. B. - Regularities in fullerene C60 fragmentation according to laser-desorption mass-spectrometric and quantum chemical data, Kuts V. S., Snegir S. V., Pokrovskiy V. A. (2012)
Gabovich V. A. - Experimental and theoretical studies of laser desorption/ionization of methylene blue from the surface of thermally exfoliated graphite, Pokrovsky V. A., Demianenko E. M., Grebenyuk A. G. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Nadirbekov M. S. - States of even-even nuclei in neutron chains with N=96, 98, 100, Yuldasheva G. A. (2012)
Dhiman N. K. - Role of different model ingredients in the exotic cluster-decay of 56Ni* (2012)
Kaur D. - Probing the effect of different cross sections in asymmetric systems, Kaur V., Kumar S. (2012)
Sevryukova M. M. - Cyanine-like and polyenic relaxation paths of merocyanine derivatives of malonodinitrile in the excited state detecting by low temperature time-resolved fluorescence, Piryatinski Yu. P., Vasylyuk S. V., Yashchuk V. M., Viniychuk O. O., Gerasov A. O., Slominskii Yu. L., Kachkovsky O. D. (2012)
Mishagli D. Yu. - The Influence of screening effects on the grain charge in a thermal dusty plasma (2012)
Tahiri M. - Study of electrical conductivity in WO3-doped nonstoichiometric LiTaO3, Masaif N., Jennane A., Lotfi E. M. (2012)
Peleshchak R. M. - Energy spectrum of electrons in a three-layer heterosystem with self-organized defect-deformation structures, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2012)
Popovych V. D. - Effect of pre-growth annealing on the properties of nonpurified cadmium telluride single crystals obtained by sublimation method, Gnatenko Yu. P., Bukivskij P. M., Potera P. (2012)
Tkach M. V. - Effect of nonlinear electron-electron interaction on electron tunneling through an asymmetric two-barrier resonance tunnel structure, Seti Ju. O., Boyko I. V. (2012)
Karpenko O. B. - NMR study of non-equilibrium state of fullerene C60 in N-methyl-2-pyrrolidone, Trachevskij V. V., Filonenko O. V., Lobanov V. V., Avdeev M. V., Tropin T. V., Kyzyma O. A., Snegir S. V. (2012)
Sizhuk A. S. - Dynamical and macroscopic descriptions of the strongly driven gas medium of interacting atoms, Yezhov S. M. (2012)
Belikov A. G. - Dynamics of particles with high initial transverse velocities in a magnetic field with cusp geometry, Papkovich V. G. (2012)
Менейлюк О. І. - Техніко-економічні показники оптимізованої технології кріплення мінераловатних плит при утепленні фасадів, Борисов О. О., Волканов В. К. (2012)
Григоровський П. Є. - Методика експертної оцінки ступеня впливу конструктивних елементів будівель на їх технічний стан при виборі варіанту моніторингу, Чуканова Н. П. (2012)
Менейлюк А. И. - Облегченные монолитные перекрытия для зданий с "гибкой планировкой”, Остапчук А. А., Таран В. В. (2012)
Черненко В. І. - Управління лізинговим процесом у будівництві (2012)
Дикий О. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів державно-приватного партнерства в Україні з використанням світового досвіду (2012)
Микитась М. В. - Особливості оцінки конкурентноспроможності будівельного підприємства (2012)
Кулік М. В. - Оновлення методики визначення ефективності використання засобів механізації в будівництві (2012)
Андрощук С. М. - Аналітичний інструментарій ціноутворення в системі оцінки інвестиційного потенціалу підприємств, Костенко С. В., Павленко Н. В. (2012)
Титок В. В. - Організаційно-технологічна модель створення будівельного об’єкта з позиції замовника (2012)
Доненко В. И. - Проблемы возведения многоэтажных монолитных жилых зданий на слабых грунтах в стесненных условиях (2012)
Антипенко Є. Ю. - Управління ланцюгами поставок як дієвий механізм оптимізації діяльності будівельних підприємств (2012)
Цифра Т. Ю. - Аналіз рівня продуктивності праці будівельної галузі України, Кушнірук А. О. (2012)
Рижакова Г. М. - Економетричне моделювання процесу формування обсягів реалізації продукції малих підприємств у будівництві (2012)
Антропов Ю. В. - Прогнозіування можливої ліквідації малого будівельного підприємства (2012)
Вахович І. В. - Економічна ефективність використання вторинних ресурсів у будівництві, Терещенко Л. В., Цифра Т. Ю., Редькін Ю. О. (2012)
Романенко В. Д. - Методологічні засади створення нормативної бази будівельних організацій України, Данченко М. І. (2012)
Молодід О. О. - Використання економетричних моделей для визначення рівня економічної безпеки будівельного підприємства, Теренчук С. А. (2012)
Скрипник А. Л. - Вплив економічної циклічності на ефективність роботи підприємств будівельної галузі, Дьякова Ю. В. (2012)
Максименко В. П. - Оцінка НДС каркаса музею історії Києва з урахуванням податливості фундаментів при нерівномірних деформаціях грунтової основи по результатах натурного обстеження конструкцій, Войтенко П. В., Надточий М. І. (2012)
Залуніна О. М. - Побудова моделі впливу витрат виробництва продукції на господарську діяльність підприємства шляхово-будівельної техніки ВАТ "Кредмаш” (2012)
Менейлюк А. И. - Моделирование строительства жилого здания с помощью программы Microsoft Project, Чернов И. С. (2012)
Карапузов Е. К. - Технология гидроизоляции строительных конструкций с применением полимерцементных смесей, Арефьева М. Г. (2012)
Вільданова Н. Р. - Методика розрахунку НДС бетонного стрижневого елемента круглого і кільцевого перерізів за дії кручення (2012)
Матвєєв Є. Е. - Теоретичні основи дослідження механізмів взаємодії суб’єктів економічних відносин (2013)
Іщук С. О. - Оцінка перспектив розвитку зовнішньої торгівлі України (східний напрямок), Ткач С. М. (2013)
Пастернак О. І. - Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2013)
Олійник Я. І. - Взаємодія суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у сфері електроенергетики Західного регіону України (2013)
Гусєва М. О. - Інфраструктурні чинники використання та розвитку ринкового потенціалу транскордонного регіону (2013)
Пісний Б. М. - Акредитація органів з оцінки відповідності як вдосконалення інституціонального забезпечення захисту споживчих інтересів на міжнародному ринку товарів та послуг (2013)
Тимечко І. Р. - Концептуальні підходи до дослідження взаємодії суб’єктів транскордонних ринків (2013)
Гомонай-Стрижко М. В. - Комерційне застосування інтернет-мережі для успішної взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі (2013)
Гудима Р. Р. - Оцінка базового рівня транспортної забезпеченості прикордонного регіону (2013)
Шахраюк-Онофрей С. І. - Формування та розвиток м’ясо-молочного кластеру на сільських територіях Чернівецької області (2013)
Черторижський В. М. - Транскордонна взаємодія суб’єктів економічних відносин: деякі варіанти ділових мереж (2013)
Ларіна Р. Р. - Інформаційно-логістичне забезпечення підвищення конкурентоспроможності рекреаційного регіону в умовах транскордонного співробітництва, Лук’янова О. Ю. (2013)
Щеглюк Б. П. - Організаційно-економічний механізм міжнародного трансферу військових технологій (2013)
Бас М. А. - Іноземний капітал на ринку медичного страхування України (2013)
Вербовська Л. C. - Економічна безпека прикордонних територій, головна складова інвестиційної привабливості транскордонної співпраці (2013)
Ситар Л. Й. - Інвестиційне співробітництво у прикордонних регіонах України в умовах інтеграційних процесів (на прикладі Львівської області), Старик Р. Я. (2013)
Лугова М. С. - Роль держави в організації і розвитку інвестиційних процесів у транскордонному просторі (2013)
Лопата О. О. - Вплив стану інфраструктури Львівської області на розвиток її транскордонного співробітництва (2013)
Андел І. В. - Механізми управління природоохоронною діяльністю, оновленням основного капіталу на підприємствах у транскордонному регіоні (2013)
Гулич О. І. - Умови забезпечення екологічно збалансованого розвитку туризму і рекреації у транскордонних регіонах (2013)
Федоришин Н. Ю. - Посилення екологоцентричності транскордонного співробітництва України та Республіки Польща (2013)
Люльчак З. С. - Еколого-енергетичний розвиток малих населених пунктів на транскордонних територіях, Мащак Н. М., Трач О. Ю. (2013)
Pukala R. - Ecological insurance as a tool for limiting operational risk of enterprises (2013)
Fedan R. - The condition of the river water at the Polish-Ukrainian border (2013)
Krużel J. - Problems with designing and building wind power plants in the Subcarpathian region, Krużel J. (2013)
Lipińska E. - Protection of air and water in the border area Polish and Ukraine (2013)
Maziarz P. - Agricultural biomass as a source of renewable energy, Harasim E. (2013)
Wierzbieniec W. - The origin and meaning of the so-called "white energy” in Podkarpacie region on the example of the hydroelectric power plants, Ireneusz T. (2013)
Wnuk Z. - The Carpathians as the object protecting Polish and Ukrainian nature (2013)
Біль М. М. - Соціально-економічна захищеність трудових мігрантів у системі управління малим прикордонним рухом (2013)
Куревіна І. О. - Сучасна міграційна політика України в контексті посилення транскордонного співробітництва із країнами ЄС (2013)
Засадко В. В. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності західних регіонів України в межах Карпатського єврорегіону (2013)
Цибульська Ю. О. - Механізми забезпечення взаємодії суб’єктів транскордонного ринку праці (2013)
Мікула Н. А. - Механізми взаємодії суб’єктів регіонального освітнього менеджменту в транскордонному просторі України (2013)
Волинець У. А. - Соціальне інвестування підприємств та його місце у реалізації соціальної відповідальності (2013)
Дацко О. І. - Економічний потенціал транскордонного співробітництва у сфері культури західних єврорегіонів України (2013)
Шевчук А. В. - Інтеграція освіти, науки і культури в транскордонному просторі України і ЄС (2013)
Пелещак І. О. - Механізми інтернаціоналізації для підтримки бізнесу і благодійності (2013)
Деркач К. І. - Механізми взаємодії в процесі навчання та підготовки кадрів транскордонного співробітництва: практика ЄС та України (2013)
Цісінська О. Б. - Транскордонна партнерська мережа інституцій бізнесу, влади та громадського сектору регіону (2013)
Кравчук І. П. - Концептуальні основи формування мережевої економіки в умовах регіонального співробітництва (2013)
Ключник Л. В. - Формування доходів домашніх господарств у Карпатському регіоні: стан та шляхи удосконалення (2013)
Сидорук М. В. - Перспективи змін механізмів підтримки транскордонного співробітництва в рамках Європейської політики сусідства впродовж 2014-2020 рр. (2013)
Слюсаренко В. Є. - Формування інституту партнерства держави бізнесу і третього сектору та його вплив на розвиток транскордонного співробітництва (2013)
Щеглюк С. Д. - Метрополійні мережі ЄС: механізми співробітництва та можливості інтеграції для вітчизняних метрополій (2013)
Федоришин О. З. - Роль міста в процесах взаємодії у транскордонному просторі (2013)
Автори збірника (2013)
Титул, зміст (2014)
Ковалевська О. О. - Інформаційні можливості графічних панегіриків XVII–XVIII ст. як джерела (2014)
Майсурадзе Д. - Внешняя политика и сотрудничество Грузии в сфере укрепления безопасности в регионе (2014)
Василенко В. А. - "Историческая Россия" и Великая война: невыносимая легкость бытия (2014)
Айтов С. Ш. - Історична антропологія та пізнавальний потенціал синергетики (2014)
Чорнобай П. О. - Щодо питання підготовки інженерних кадрів у Катеринославі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами "Гірничозаводського Листка") (2014)
Кочергін І. О. - Заходи катеринославського дворянства щодо зміцнення соціально-економічного становища наприкінці ХІХ ст. (2014)
Чава І. С. - Українські громадські організації та товариства міжвоєнного Дрогобича (2014)
Ковтун В. В. - Вшанування пам'яті Кобзаря: історичний аспект (2014)
Богун Л. В. - Львівський державний університет безпеки життєдіяльності: історія становлення та розвитку (2014)
Сапицька О. М. - Феномен політичних протестів та революцій у постмодерній історії України, Золотар С. А. (2014)
Гринчак М. О. - Громадська активність та державна служба як засоби поширення політичного впливу представниками великої промислової буржуазії південноукраїнських губерній (на прикладі М. С. Авдакова) (2014)
Онищук О. О. - Науково-технічна інтелігенція УРСР в системі економічних відносин у другій половині 1950-х –першій половині 1960-х рр. (2014)
Городецький О. В. - Фізична культура і спорт у мережах соціокультурних комунікацій сучасної молоді (2014)
Алексаха А. Г. - Происхождение славян. Прогрессологическая реконструкция (закінчення) (2014)
Мещерякова Д. І. - Роль вчених-християн вірменського походження в Арабському халіфаті (2014)
Гожий А. О. - Революционная необходимость (целесообразность), как основной принцип уголовной юстиции, согласно советских нормативно-правовых актов Росийской республики, октябрь-декабрь 1917 года (2014)
Ковальов Д. В. - Фінляндський театр бойових дій у Кримській війні (2014)
Буряченко С. В. - Участь українського козацтва у Московському поході 1618 р. в українській, польській та російській історіографіях (2014)
Якуніна К. І. - Вплив місцевих органів радянської влади на становище християнських конфесій у Волинській та Рівненській областях (1944-1953 рр. ) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Сливенко В. А. - Особливості діяльності правоохоронних органів УСРР в період згортання НЕПу (2014)
Федорченко О. В. - Споживацька можливість дозвіллєвих практик херсонців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. , Кравчук В. С. (2014)
Перетокін А. Г. - Динаміка розвитку гірничої та металургійної промисловості Донецько-Придніпровського регіону у 80-х–90-х рр. ХІХ ст. у висвітленні галузевої преси (2014)
Городецький О. В. - Досягнення і протиріччя політики КП(б)У щодо кооперативного руху польської національної меншини на Півдні України в 1920-ті рр. (2014)
Гончарова Н. О. - "Повне зібрання законів Російської імперії" як джерело дослідження дворянських опік Півдня України (2014)
Кудінов Ю. М. - Політична культура українського ранньомодерного соціуму у візіях учених Північної Америки другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Тарасов А. В. - "Нігілізм" у суспільно-політичному житті Російської імперії 1870-1880-х років (за матеріалами каліфорнійської преси) (2014)
Завгородний В. В. - Перспективы дистанционного образования при подготовке ІТ-специалистов (на примере ДГТУ), Яловая Е. Н. (2014)
Вебер М. - Оldthinkers unbellyfeel whiteheadian socialism (2014)
Стокалич І. С. - Духовні підстави побудови суспільства: концепція І. О. Ільїна (2014)
Молокова О. В. - Проблема рационального как отражение кризиса в современной эпистемологии (2014)
Возняк С. В. - Звать в мышление (точка зрения Мартина Хайдеггера) (2014)
Лимонченко В. В. - Философия и музыка (2014)
Возняк В. С. - История философии как школа человечности (2014)
Карпенко А. О. - Історіографія пострадянської рецепції філософування Мартіна Гайдеґґера (2014)
Симоненко О. В. - Інформаційні основи у формуванні іміджу сучасних політичних лідерів України (2014)
Кірін Р. С. - Євроінтеграційні перспективи гірничого законодавства України, Грищак С. В., Хряпінський П. В. (2014)
Андрейцев В. І. - Антропозахист в системі екологічного права та системі права України, Хряпінський П. В. (2014)
Ільющенко Г. В. - Проблемні питання правового режиму майна кооперативів (2014)
Титаренко О. Ю. - Кіно у житті населення Донеччини в умовах війни та перших повоєнних років (1941-1950) (2014)
Ковальов Д. В. - Велике князівство Фінляндське у часи Першої світової війни (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Шахрайчук І. А. - Пасивний спротив населення Дніпропетровщини нацистському окупаційному режиму в роки Другої світової війни (2015)
Архірейський Д. В. - "Щоденник прикажчика" як джерело з історії селянського повстанського руху у 1917-1921 рр. на півдні Полтавщини (2015)
Радченко І. Г. - Діяльність Джойнту у роки Другої світової війни та Голокосту у дослідженнях американських та канадських науковців другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Ковальова Н. А. - Напередодні "аграрної революції": пошуки компромісів та конфронтація селян з поміщиками у 1917 р. (2015)
Сніда Є. О. - Церковно-територіальна організація Російської православної церкви Катеринославської єпархії (1917-1919 рр. ) (2015)
Петрова І. В. - Військові обивателі слободи Мартової: зміни у демографічній структурі населення (1782-1835 рр. ) (2015)
Двуреченська О. С. - Особливості формування міського бюджету (на прикладі Катеринослава) (2015)
Дяченко О. В. - Діяльність недільних шкіл на Полтавщині на початку 1860-х рр. (2015)
Прокопенко С. Л. - Передумови розвитку комерційної освіти в Катеринославській губернії на початку ХХ ст. (2015)
Посунько О. М. - Сербські колоністи Південної України середини XVIII ст. : збереження національної самобутності vs асиміляція (2015)
Перетокін А. Г. - Місце буржуазії у соціальному портреті Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Лущай Ю. В. - Продаж дітей та самопродаж на Русі у XІ-XV ст. (2015)
Ромашко О. В. - Функціональне призначення металевих казанів у побуті й культовій практиці скіфських племен (2015)
Чава І. С. - Перші повоєнні вибори до міських рад у Дрогобичі та Бориславі 1927 р. (2015)
Поплавський О. О. - Історичні коріння сучасного регіонального патріотизму Донбасу (2015)
Рудницька У. І. - Інформаційні війни як засіб геополітичного протистояння (2015)
Грушецький Б. П. - Виконавча гілка влади як елемент зовнішньополітичного механізму Республіки Болгарія (2015)
Каковкіна О. М. - Особливості розвитку міжнародного туризму у Болгарії у 1970-х – на початку 1990-х рр. (2015)
Ушкалов Л. В. - Що таке українське бароко (за сторінками книги Валентини Соболь ) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сулим Г. - Двобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Опанасович В., Яцик І. (2015)
Силованюк В. - Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд, Ревенко А., Ліснічук А. (2015)
Сяський А. - Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів, Шевцова Н. (2015)
Кречковська Г. - Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість, Бабій Л., Студент О. (2015)
Karuskevich M. - Estimation of negative side effects caused by the corrosion preventive compounds, Maslak T., Lynnyk O., Oleksiuk V. (2015)
Пороховський В. - Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями, Пороховський Ю., Залуцький Ю. (2015)
Попадюк І. - Конструкційне демпфування в конічній обоймі з пружним заповнювачем, Шацький І., Шопа В. (2015)
Дудик М. - Особливості локального поля напружень біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів, Феньків В. (2015)
Побережний Л. - Електрокорозійна деградація газопроводів у високомінералізованих грунтах, Присліпська Г. (2015)
Побережна Л. - Вплив рівня засоленості ґрунтів на опір деформаціям стиску, Побережний Л. (2015)
Ліснічук А. - Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів, Івантишин Н., Юхим Р. (2015)
Ковальчук Я. - Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях, Шингера Н., Качка О. (2015)
Мариненко С. - Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні, Коваль І., Бодрова Л., Крамар Г. (2015)
Почапський Є. - Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля, Мельник Н. (2015)
Ліманський І. - Методика підключення цифрової фотоапаратури до систем керування випробувальної машини, Кравчук Р. (2015)
Синенко Є. - Визначення вібродіагностичних параметрів наявності "дихаючої" тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу (2015)
Ловейкін В. - Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання, Човнюк Ю., Ляшко А. П. (2015)
Рудь В. - Аналіз кількості утворених відходів машинобудування та металургії на території України, Савюк І., Самчук Л., Повстяна Ю. (2015)
Ляшук О. - Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами, Рогатинська О., Пелешок Т., Любачівський Р. (2015)
Гевко Б. - Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широкоуніверсальним шнековим транспортером, Мельничук А., Шуст І. (2015)
Гевко І. - Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів, Клендій В. (2015)
Лупенко А. - Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні, Паламар М. (2015)
Костик Л. - Світлотехнічний розрахунок світлових приладів із джерелами світла заданих геометричних розмірів, Поталіцин С. (2015)
Степанченко О. - Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд, Мартинюк П. (2015)
ІV міжнародна науково-технічна конференція "Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування" (2015)
ХІV польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування (2015)
Видавнича сторінка (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Вітаємо з ювілеєм! ОТТ Валентині Дмитрівні — 90 років! (2015)
У Дніпропетровську відбулись XVIІ Сідельниковські читання (2015)
Рациональная терапия острых воспалительных заболеваний носовой полости (2015)
Majamaa H. - Пробиотики: современный подход к лечению пищевой аллергии, Isolauri E. (2015)
Битар M. A. - Эффективность применения OM-85 BV (Бронхо-Ваксом) в предотвращении рецидивирующих острых тонзиллитов у детей, Сааде P. (2015)
Гавриленко Ю. В. - Особливості вибору локальної терапії гострого і хронічного аденоїдиту у дітей (2015)
Сандуляк Т. В. - Алгоритм і критерії оцінки стану здоров'я дітей раннього віку (2015)
Евтушенко С. К. - Медикаментозная и немедикаментозная терапия последствий взрывно-осколочного ранения позвоночника у ребёнка с ушибом спинного мозга и нарушением функции тазовых органов, Дубина С. П., Евтушенко О. С., Яновская Н. В. (2015)
Усачова О. В. - Ентеровірусна екзантема: сучасні клінічні особливості, Клюєва К. С., Фірюліна О. М., Іванова І. Б. (2015)
Леженко Г. О. - Раціональна фармакотерапія бактеріальних ускладнень захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, Пашкова О. Є., Сидоренко С. О. (2015)
Марушко Ю. В. - Протикашльова та відхаркувальна терапія при гострих респіраторних захворюваннях у дітей, Гищак Т. В., Лисовець О. В., Мика М. Ю., Марушко Є. Ю. (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов по веденню хворих з алергією до коров'ячого молока Частина ІV. Лікування та прогноз алергії до коров'ячого молока (продовження), Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Лупальцова О. С., Яновська К. О., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Шумна Т. Є. - Частота і чинники ризику розвитку алергічних захворювань у дітей дошкільного віку, Мазур В. І., Кляцька Л. І., Соловйова С. В., Кравченко А. К. (2015)
Бойко О. І. - Коронарити у дитячому віці: постановка проблеми та аналіз автопсійного випадку, Кузик Ю. І., Гошовська І. І., Бабич Р. О. (2015)
Дудник В. М. - Оцінка інтенсивності больового синдрому у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з клінічними проявами вторинної міопатії, Березницький О. В., Вижга Ю. В. (2015)
Боброва В. І. - Тютюнопаління та хронічна гастродуоденальна патологія у дітей, Прощенко Ю. І. (2015)
Майданник В. Г. - Динаміка мікроекології кишечника у дітей, хворих на моно- та мікст-варіанти ротавірусної інфекції, Сміян-Горбунова К. О., Сміян О. І., Бинда Т. П. (2015)
Самсоненко Н. В. - Актуальність раннього реабілітаційного втручання у роботі з дітьми з перинатальним гіпоксичним ураженням ЦНС: досвід роботи комунального закладу "Криворізький спеціалізований будинок дитини Дніпропетровської обласної ради", Матвєєнко О. Є., Опацька Є. О. (2015)
Кирилова Л. Г. - Особливості патологічних змін головного мозку у дітей, народжених з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2015)
Козявкін В. І. - Динаміка інтелектуальної продуктивності у дітей з аутизмом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, Волошин Т. Б. (2015)
Токарчук Н. І. - Аналіз показників фіброзоутворення при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку, Одарчук І. В., Заїчко Н. В. (2015)
Кучер Е. В. - Особенности кариотипа клеток опухолевого клона у детей с различным течением лейкемического процесса (2015)
Волоха А. П. - Первинні дефіцити антитілоутворення: сучасні підходи до діагностики і лікування (2015)
Аношина Т. М. - Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією (2015)
Материалы научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у детей" 19–20 марта 2015 года г. Київ (2015)
Від редакційної колегії (2010)
Коваль Я. В. - Лісові екосистеми у форматі еколого-економічної безпеки (2010)
Куценко В. І. - Диверсифікація трудової діяльності на селі як чинник забезпечення екологічної стійкості природного середовища, Євтушенко Г. І. (2010)
Будзяк В. М. - Основні принципи відтворення земельно-ресурсного потенціалу (2010)
Ільїна М. В. - Теоретичні аспекти оподаткування діяльності неприбуткових організацій у галузі охорони довкілля (2010)
Какутіч П. Ю. - Концептуальні засади формування системи гарантування міжнародної екологічної безпеки (2010)
Клиновий Д. В. - Еколого-економічні чинники формування соціогуманітарного простору України (2010)
Колмакова В. М. - Теоретико-методологічні засади регулювання регіональних інвестиційних процесів у сфері екологічної безпеки (2010)
Мельник В. В. - Характеристика екологічної безпеки та проблем подальшого економічного зростання в Україні (2010)
Мараховський Л. Ф. - Вибір енергетичних параметрів як критерію оцінки ефективності економічного розвитку країн, Чечик О. Л., Заікіна О. О. (2010)
Сабадаш В. В. - Екологічний конфлікт і ресурсна безпека: економіко-правовий аспект (2010)
Черняхівська А. В. - Теоретико-методологічні підходи до регіонального розвитку (2010)
Бас Т. Б. - Особливості споживання послуг лісових екосистем у контексті екологічної глобалізації (2010)
Богуш Л. Г. - Екологоорієнтований туризм: засади і перспективи розвитку в України (2010)
Бодюк А. В. - Теоретичні обґрунтування природно-ресурсного виробництва (2010)
Будзяк О. С. - Еколого-економічні проблеми функціонування земель запасу (2010)
Добрянська Л. О. - Нормативно-методичне поле екологічної безпеки: стан, проблеми, перспективи (2010)
Душна М. П. - Проблеми оцінювання соціо-еколого-економічної збалансованості розвитку, Соловий І. П. (2010)
Кононенко О. Ю. - Напрями підвищення рівня природно-техногенної безпеки промислового регіону України (2010)
Охріменко А. Г. - Стратегічні аспекти рекреаційного природокористування в контексті сталого розвитку, Мельник І. Л. (2010)
Пристайко О. П. - Індикатори сталого розвитку в системі цілей розвитку тисячоліття: структура, використання, виконання (2010)
Северенчук А. Л. - Землекористування: від категорії раціональне до категорії збалансоване (2010)
Серебренніков Б. С. - Оцінювання експортного потенціалу електроенергетики в системі екологічно безпечного сталого розвитку енергетики, Сегеда І. В., Караєва Н. В. (2010)
Сосюра С. Г. - Організаційно-управлінське та аналітичне моделювання ефективного захисту населення і територій у надзвичайних екологічних ситуаціях (2010)
Ступень М. Г. - Роль і значення державного земельного кадастру, Таратула Р. Б. (2010)
Яроцька О. В. - Проблеми державного регулювання розвитку системи промислового водокористування в Україні у трансформаційних економічних умовах (2010)
Дорош Й. М. - Методологічні підходи до інституціоналізації формування сталого землекористування (2010)
Антоненко І. Я. - Механізми модернізації інституціонального середовища лісоресурсного розвитку (2010)
Бараннік В. О. - Екологічна прийнятність енерговиробництва як складова енергетичної безпеки: аналіз привалюючих та перспективних форм розвитку країн та регіонів cвіту (2010)
Виговська Г. П. - Управління відходами в контексті сталого розвитку населених пунктів (2010)
Жарова Л. В. - Міжнародна практика оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій (2010)
Загвойська Л. Д. - Оцінка схильності викобничників до запровадження політики чистішого виробництва, Лінинська Л. М. (2010)
Захлинюк М. С. - Еколого-економічні проблеми водокористування в Чернігівській області (2010)
Карпук А. І. - Роль лісових екосистем у стабілізації агроландшафтів України (2010)
Кравець П. В. - Удосконалення механізму реалізації необробленої деревини в України (2010)
Матюха В. В. - Інституціоналізація вітчизняної сфери надрокористування як основа державного регулювання гірничих відносин, Мовчан М. Т. (2010)
Омельяненко Т. Л. - Оцінка ефективності організаційно-економічного механізму поводження з відходами в Україні (2010)
Рижова К. і. - Актуальні проблеми раціонального використання водогосподарсько-меліоративного комплексу в сучасній економічній системі, Ковшун Н. Е. (2010)
Семків О. В. - Світовий досвід упровадження національних ринкових механізмів регулювання викидів парникових газів (2010)
Стефанків О. М. - Стратегічні напрями раціонального природокористування в АПК та гарантування екологічної безпеки в соціумі (2010)
Сухіна О. М. - Визначення розміру винагороди в нормі прибутковості за підприємницький ризик при оцінці економічної ефективності інвестиційних проектів у гірничодобувній промисловості (2010)
Шевченко І. В. - Потенційно небезпечні об’єкти з погляду їх хімічної складової (2010)
Шершун М. Х. - Модернізація лісового господарства в ринкових умовах, Дребот О. І. (2010)
Ярош О. Б. - Економіко-математичний аналіз інституціонального компоненту сталого розвитку екологічна прийнятність енерговиробництва як складова (2010)
Рогач С. М. - Інституціональне забезпечення реформування відносин власності на природні ресурси аграрної сфери України (2010)
Лесик-Бондарук О. О. - Принципи формування правдивого історичного вигляду пам’яток архітектури України (2015)
Горькова А. О. - Роль Київського університету св. Володимира у підготовці кваліфікованих кадрів з історії та археології (2015)
Котенко В. В. - Методичні засади роботи з керамікою в археологічних інструкціях 1920-х років (2015)
Принь М. О. - Питання музейної справи та пам’яткоохоронної роботи на сторінках місцевих часописів на Луганщині та Донеччині в 1920-х – на початку 1930-х років (2015)
Рябчикова Ф. Д. - Тлумачення "предмета музейного значення" та "музейного предмета" як культурних цінностей в українському законодавстві: музеологічний аналіз (2015)
Мокроусова О. Г. - Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об’єктів культурної спадщини Києва (2015)
Науменко В. В. - Історія формування вулиць Верхній Вал і Нижній Вал як складових містобудівного комплексу Подолу в контексті охорони київської містобудівної спадщини (ХІ–ХІХ ст.) (початок) (2015)
Гнера В. А. - Пам’ятки археології Брусилівського району в інформаційному картографічному блоці (2015)
Гуцал В. А. - Літописна Бакота в дослідженнях І. С. Винокура (2015)
Осадчий Є. М. - Майдан "Розрита Могила" (2015)
Прядко О. О. - Нове давньоруське городище Кропивна на Лівобережжі Середнього Придніпров’я (2015)
Охріменко Г. В. - Городоцько-здовбицька культура на території Північно-Західної України, Скляренко Н. В., Локайчук С. М. (2015)
Вітрянська А. В. - Літографовані портрети родини Лубенських у колекції Національного музею історії України (2015)
Іванова О. В. - До історії формування колекції художніх тканин у збірці Національного музею історії України (2015)
Клочко Л. С. - "Київський скарб" з колекції Національного музею історії України у контексті знахідок на території Європи (2015)
Рудика Н. М. - Ювелірні вироби зі скарбу А. С. Анненкова в Києві в колекції Музею історичних коштовностей України (2015)
Форманюк Т. М. - Художні образи Сергія Соломка (на матеріалах Національного музею історії України) (2015)
Шевченко О. В. - Срібні ковші зі збірки Національного музею історії України (2015)
Непомнящий А. А. - Из истории создания первой энциклопедии крымских древностей (2015)
Палієнко С. В. - За лаштунками дискусії про предмет археології: листування В. Ф. Генінга з редакцією "Радянської археології" (2015)
Принь О. В. - Археологічні дослідження М. О. Макаренка на території заводу "Азовсталь" у 1931 році: невідомий рукопис спогадів історика П. В. Клименка (2015)
Бойченко В. Ф. - Жіночий поясний одяг українського Полісся (на матеріалах експедицій) (2015)
Сенченко Н. М. - Державно-правове регулювання охорони церковних пам'яток в Україні на початку ХХ ст. (2015)
Кепін Д. В. - Нове видання з пам’яткознавства (рец. на кн.: Кулемзин А. М. Охрана памятников в России (теория, история, методика): учебник для высших учебных заведений. – Кемерово : КемГУ, 2013. – 287 с.) (2015)
Титова О. М. - Місто, де перегукуються віки (рец. на кн.: Бадяк В. Пам’яткоохоронна історія Львова. – Львів : ЛНАМ, 2014. – 160 с. ; іл.) (2015)
Віктору Івановичу Акуленку – 80 років! (2015)
Автори (2015)
Умови включення матеріалів до збірника (2015)
Вимоги до оформлення матеріалів (2015)
Галінський О. М. - Міжнародна практика формування договірних відносин у будівництві, Вахович І. В., Цифра Т. Ю. (2012)
Григоровський П. Є. - Вплив моніторингу технічного стану на термін експлуатації будівель, Чуканова Н. П. (2012)
Доненко В. І. - Науково-прикладний інструментарій раціоналізації параметрів адаптивного розвитку будівельних організацій (2012)
Антипенко Є. Ю. - Теоретико-математична формалізація моделей планування стохастичних систем управління ланцюгами поставок підприємства (2012)
Шпакова Г. В. - Шляхи і можливість переробки будівельних відходів в Україні (2012)
Зельцер Є. Р. - Російський досвід випуску іпотечних облігацій та перспективи його застосування в Україні (2012)
Григорак М. Ю. - Аутсорсинг як стратегія управління ефективністю діяльності підприємства (2012)
Мазур В. А. - Выбор рациональных технологических решений по ремонту кровель промышленных зданий (2012)
Кожемяка С. В. - Выбор способов усиления стальных подкрановых балок с учетом долговечности дальнейшей эксплуатации, Крупенченко А. В. (2012)
Махиня О. М. - Комплексна оцінка цементних та цементно-вапняних шпаклівок (2012)
Бондаренко О. П. - Перпективи викоритсання лужного шлакопортландцементу (2012)
Микитась М. В. - Економічна безпека будівельного підприємства та її зв’язок з конкурентоспроможністю (2012)
Романенко В. Д. - Методологічні засади створення нормативної бази будівельних організацій України, Данченко М. І. (2012)
Молодід О. О. - Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Вахович І. В. - Рівень виробітку як комплексний показник ефективності будівельних підприємств, Вакуленко Н. М. (2012)
Галушко В. А. - Анализ технологических процессов по выравниванию крена зданий, Колодяжная И. В., Галушко А. М., Роменская М. А., Пидойма А. С. (2012)
Тугай Я. Б. - Аналіз технічного стану будинків перших масових серій (2012)
Кушнірук А. О. - Підходи до оцінки економічної безпеки будівельного підприємства (2012)
Романенко В. Д. - Сучасний стан вітчизняної нормативної бази з ціноутворення у будівництві та шляхи її розвитку (2012)
Кулік М. В. - Застосування системи визначення раціональних характеристик вантажопідйомних механізмів в організаційно-технологічному просторі проекту будівництва (2012)
Карапузов Е. К. - Гидроизоляция строительных конструкций и сооружений — проблемы применения, Бабий И. Н. (2012)
Менейлюк А. И. - Выбор эффективных организацинно-технологических решений возведения жилых зданий, Чернов И. С. (2012)
Содержание (2014)
Баер Г. Я. - Получение трансгенных растений пальчатого проса Eleusine coracanа (L. ) Gaertn. с устойчивостью к динитроанилинам, Емец А. И., Блюм Я. Б. (2014)
Sakhno L. O. - Superoxide dismutase activity in transgenic canola, Slyvets M. S. (2014)
Баранов Ю. О. - Біоінформатичний аналіз гена, що кодує гранулоасоційовану крохмальсинтазу, кукурудзи, Сліщук Г. І., Волкова Н. Е., Сиволап Ю. М. (2014)
Liu X. - The relationship between snps in the genes of tlr signal transduction pathway downstream elements and rheumatoid arthritis susceptibility, Xu J., Hu C. D., Pan Z. L., Zhang Y. C. (2014)
Tashev A. N. - Supernumerary (B) chromosomes in populations of Picea abies (L. ) H. Karst. From Western Rhodopes, (Bulgaria), Sedel’nikova T. S., Pimenov A. V. (2014)
Ghotbi Ravandi E. - In vitro regeneration ability of diploid and autotetraploid plants of Cichorium intybus L. , Rezanejad F., Dehghan E. (2014)
Романюк М. С. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на ультраструктурну організацію ембріональних клітин в’юна, Бура М. В., Мандзинець С. М., Кулачковський О. Р., Санагурський Д. І. (2014)
Пилип Л. Я. - Особенности мейотической сегрегации хромосом 13 и 14 у гетерозиготных носителей робертсоновской транслокации der(13;14)(q10;q10), Спиненко Л. А., Зукин В. Д., Билько Н. М. (2014)
Cortés-Gutiérrez E. - Chromosomal damage as prognosis marker in cervical carcinogenesis, Dávila-Rodríguez M., Cerda-Flores R. M. (2014)
Литвинов С. В. - Основные пути репарации двойных разрывов ядерной геномной днк и взаимодействия между ними (2014)
Коломієць Г. М. - Глобальний соціальний капітал: поліконтентність розвитку, Алієва Е. І. (2016)
Меленцова О. В. - Перетворення зовнішньоекономічних відносин: методологія управління ризиками (2016)
Гайдар О. Є. - Праця та зайнятість – найважливіші фактори інклюзивного соціально-економічного розвитку (2016)
Hrytsenko A. A. - The emergence of information and network economy as the basis of the law economy, Hrytsenko O. A. (2016)
Камінська Т. М. - Правові засади розвитку договірної економіки в охороні здоров’я України, Костюченко О. Є. (2016)
Марченко О. С. - Юридичний консалтинг у системі правової економіки (2016)
Губін К. Г. - Стан та перспективи розбудови правової економіки в українській системі формування доходів, Набатова О. О. (2016)
Вовк І. А. - Економічні аспекти демократії (2016)
Овсієнко О. В. - Тіньова економіка та право: аналіз взаємодії, Чуприна О. О. (2016)
Zadykhaylo D. V. - System of government macroeconomic regulation as a complex object of the legislative framework (2016)
Погрібний Д. І. - Особливості правової регламентації процесу адаптації українського корпоративного законодавства до стандартів ЄС (2016)
Щекина Е. А. - Арбитражное соглашение и соглашение о применимом праве во внешнеэкономических обязательствах: соотношение категорий (2016)
Задихайло Д. Д. - Екологічні інновації як форма міжгалузевої конвергенції господарського та екологічного права (2016)
Кудрявцева В. В. - Інвестиційна політика держави як інструмент регулюючого впливу на інвестиційну діяльність (2016)
Швидка Т. І. - Впровадження та застосування програми "leniency" в законодавство України за антиконкурентні узгоджені дії (2016)
Вельцен В. С. - Проблеми застосування державно-приватного партнерства у сфері забезпечення авіаційних перевезень (2016)
Гнедик Є. С. - Правова характеристика ринку туристичних послуг за суб’єктним складом (2016)
Карасава О. П. - Особливості правового статусу державних банків як учасників кредитної діяльності (2016)
Менів Я. О. - Господарські організації великого бізнесу як об’єкти правової політики держави: постановка проблеми (2016)
Рудяга І. М. - Щодо корпоратизації активів "Укрзалізниці”: моделювання холдингових відносин (2016)
Янишен Б. В. - Правові форми залучення іноземних інвестицій у сферу видобутку енергоносіїв (2016)
Клімова С. М. - Проблеми видання нормативних актів управління у сфері публічних фінансів (2016)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Економічна теорія та право" (2016)
Вихідні дані (2016)
Алексеенко М. В. - Пожертвования и дары частных лиц как важные источники пополнения книжного фонда библиотеки Ришельевского лицея (2012)
Єлпатьївська В. С. - Вивчення юдаїки та ізраілезнавство в Одесі, Петріківська О. С. (2012)
Кочмар В. С. - Рукописна та книжкова спадщина України (2012)
Мерзлякова С. О. - Дивосвіт українського рушника (2012)
Мурашко О. С. - Рослини-символи Старого та Нового світу в бібліографічних джерелах, Немерцалов В. В. (2012)
Полевщикова О. В. - "Путешествия Джона Мандевиля" в книжном собрании М. С. Воронцова (2012)
Полякова Ю. Ю. - Разговор книгопродавца с поэтом: "Театральный альманах" А. Плюшара в контексте театральной публицистики первой трети XIX века (2012)
Бережок Є. В. - Военная книга конца XVIII – начала XIX вв. в?библиотеке графа А. Г. Строганова (2012)
Бахчиванжи Г. П. - Вчений Я. Я. Вальц як популяризатор і організатор науки (2012)
Музичко О. Є. - Професор Новоросійського університету та Одеських вищих жіночих курсів О. П. Доброклонський: біобібліографічний нарис (2012)
Подрезова М. О. - Информационное обеспечение науки и образования в Научной библиотеке ОНУ имени И. И. Мечникова (2012)
Малютіна Н. П. - Горизонти української видавничої справи (1917-1930) в контексті національного відродження (2012)
Мисечко А. І. - Українська видавнича спадщина в Одесі: ще один крок у науковому дослідженні (2012)
Дем’янюк О. С. - Зміни клімату — глобальна екологічна і продовольча проблема людства (2016)
Зіновчук Н. В. - Інституціональні аспекти екологічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2016)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за користування надрами (2016)
Кузін Н. В. - Теоретико-методологічні засади розроблення реєстру малопродуктивних і деградованих земель (2016)
Микитин Т. М. - Теоретико-методологічні основи проектування екологічних стежок у регіональних ландшафтних парках (2016)
Матушевич Н. П. - Формування фінансових механізмів управління територіальними лісоресурсними активами (2016)
Бутенко Є. В. - Вплив деградаційних процесів на еколого-економічну ефективність агроформувань, Харитоненко Р. А. (2016)
Пінчук В. О. - Ефективність використання азоту у виробництві продукції сільського господарства України та ЄС (2016)
Устименко О. В. - Екологічні імперативи розвитку галузі тваринництва (2016)
Дідківський М. П. - Вплив погодних умов та агротехніки вирощування на урожайність багаторічних трав (2016)
Балабак О. А. - Вплив конструкції насаджень на освітленість крони та урожайність фундука (Corylus Domestica Kosenko еt Opalko), Балабак А. В. (2016)
Яремко О. П. - Землі лісові — об’єкт управління та організації лісогосподарського виробництва (на прикладі Тернопільської області) (2016)
Приведенюк Н. В. - Економічна ефективність вирощування валеріани лікарської за краплинного зрошення (2016)
Кругляк О. В. - Організаційно-економічний механізм збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин України (2016)
Левченко В. Б. - Чисельність бобра річкового в умовах Поліського біосферного заповідника, Шульга І. В. (2016)
Мороз В. В. - Вуглецепоглинальна та киснетвірна роль лісових насаджень Хмельницької області, Шевчук Н. І., Руденко О. М. (2016)
Ступень Н. М. - Роль рекреаційних ресурсів в системі збалансованого природокористування (2016)
Гадзало А. Я. - Роль транскордонного співробітництва у збалансованому природокористуванні (2016)
Ігнацевич С. П. - Сценарний аналіз взаємодії суб’єктів функціонування механізму регулювання рівня забруднення ґрунтів (2016)
Горин Г. В. - Моніторинг рекреаційно-туристичного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону (2016)
Махінько Р. Г. - Сучасні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості об’єктів природо-заповідного фонду України (2016)
Касперевич Л. В - Концептуальні аспекти формування категорій "природоохоронні території" та "природно-заповідний фонд" (2016)
Грицюк П. М. - Методика еколого-економічного оцінювання природно поновлених змішаних лісових деревостанів на сільськогосподарських землях, Скрипчук П. М., Трохлюк Т. М. (2016)
Ступень М. Г. - Удосконалення системи кадастрового обліку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Дребот О. І. - Концептуальні засади збалансованого використання земельних ресурсів у сільському господарстві, Височанська М. Я. (2016)
Опенько І. А. - Аналіз науково-методичних підходів до грошової оцінки земельних ділянок із полезахисними лісовими насадженнями, Шевченко О. В., Цвях О. М. (2016)
Грещук Г. І. - Особливості землевпорядного забезпечення кадастрової діяльності (2016)
Стойко Н. Є. - Сутність терміну "деградація" у сучасному землекористуванні, Стадницька О. В. (2016)
Рижок З. Р. - Оптимізація структури та підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Осипчук С. О. - Науково-методичні підходи до розроблення робочих проектів землеустрою щодо зняття, перенесення, збереження та використання ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, Козак М. В., Остапчук Л. В., Кошель А. О., Колганова І. Г. (2016)
Таратула Р. Б. - Формування структури інтегрованої земельно-інформаційної системи (2016)
Чудовська В. А. - Розвиток системи планування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення (2016)
Романенко Т. Б. - Регіональні особливості функціонування традиційних та органічних землекористувань (2016)
Бадзян В. В. - Методичний підхід до еколого-економічної оцінки земель лісогосподарського призначення (2016)
Самойлова І. І. - Державне управління процесами забезпечення екологічної безпеки в Україні (2016)
Бутрим О. В. - Комплексна оцінка рівня екологічної безпеки землекористування регіону, Дорощук В. В. (2016)
Никитюк Ю. А. - Організаційно-економічні важелі державного стимулювання імпортозаміщення на ринку лікарської рослинної сировини (2016)
Лятушинський С. В. - Особливості розробки системи біотестування вод рибогосподарського призначення (2016)
Аристархова Е. О. - Використання Vallisneria Gigantea Graeb. для експрес-оцінки потенційної небезпеки води (2016)
Миколайко В. П. - Кореляційні зв’язки між урожайністю насіння цикорію коренеплідного та його якістю за різних умов зволоження (2016)
Данилова І. В. - Роль водоростей у біологічному забрудненні поверхневих вод та утворенні хлороформу у питній воді (2016)
Гненний О. М. - До питання оцінки та застосування вартості життєвого циклу продукції машинобудування, Мохаммадреза А. (2016)
Савицька Т. М. - Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту (2016)
Ярова Н. В. - Розробка та обчислення тарифів портових робіт і послуг, Воркунова О. В., Рябоволенко Н. В. (2016)
Омельчак Г. В. - Реформування залізничного транспорту в контексті реалізації структурних реформ у галузі (2016)
Семеняк М. М. - Інвестиції в людський капітал як чинник реформування залізничної галузі та економічного розвитку України (2016)
Топоркова О. А. - Управлінські аспекти аналізу витрат залізничного транспорту, Шило Л. А., Ролік В. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Удосконалення понятійно-категоріального апарату теорії залізничного туризму, Марценюк Л. В., Чаркіна Т. Ю. (2016)
Головкова Л. С. - Реінжиніринг бізнес-процесів у розвитку залізничного туризму в Україні, Дяченко Л. А. (2016)
Любохинець Л. М. - Реформування залізничного транспорту: досвід країн ЄС (2016)
Пшінько О. М. - Економічні питання застосування регіональних відновлюваних біоресурсів у енергетиці, Габрінець В. О. (2016)
Пшінько О. М. - Нечіткі економіко-математичні моделі планування процесів експлуатації класів виробничо-технічних систем, Скалозуб В. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Храновська Н. М. - Фенотипові та функціональні властивості диференційованих дендритних клітин у хворих на рак легенів, Скачкова О. В., Совенко В. М., Сидор Р. І., Іномістова М. В., Мельник В. О. (2016)
Khranovska N. M. - Phenotypic and functional properties of generated dendritic cells in lung cancer patients, Skachkova O. V., Sovenko V. M., Sydor P. I., Inomistova M. V., Melnyk V. O. (2016)
Медведєв В. В. - Вплив трансплантації тканини фетального мозочка на відновлення локомоторної функції задньої кінцівки при травмі спинного мозку у щура, Сенчик Ю. Ю., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Цимбалюк В. І. (2016)
Medvediev V. V. - Effect of fetal cerebellar tissue transplantation on the restoration of hind limb locomotor function in rats with spinal cord injury, Senchyk Yu. Yu, Draguntsova N. G., Dychko S. M., Tsymbaliuk V. I. (2016)
Цупиков О. М. - Моделювання перивентрикулярної лейкомаляції на органотиповій культурі зрізів головного мозку миші, Лушнікова І. В., Нікандрова Є. О., Яценко К. В., Устименко А. М., Кирик В. М., Бутенко Г. М., Скибо Г. Г. (2016)
Tsupykov O. M. - A novel model of periventricular leukomalacia on mouse organotypic brain slice culture, Lushnikova I. V., Nikandrova Y. A., Yatsenko K. V., Ustymenko A. M., Kyryk V. M., Butenko G. M., Skybo G. G. (2016)
Волкова Н. О. - Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин з кісткового мозку, жирової та сухожильної тканини, Юхта М. С., Гольцев А. М. (2016)
Volkovа N. A. - Morphological and functional characteristics of cryopreserved multipotent mesenchymal stromal cells from bone marrow, adipose tissue and tendons, Yukhta M. S., Goltsev A. N. (2016)
Любич Л. Д. - Морфометрична характеристика TGF-b1-позитивних клітин фетального мозку щура in vitro, Лісяний М. І., Малишева Т. А., Семенова В. М., Стайно Л. П., Васлович В. В. (2016)
Liubich L. D. - Morphometric characteristics of TGF-β1-positive cells of fetal rat brain in vitro, Lisyany M. I., Malysheva T. A., Semenova V. M., Staino L. P., Vaslovich V. V. (2016)
Нікольський І. С. - Потенціювання направленого остеогенного диференціювання мультипотентних стромальних клітин тимусу попереднім співкультивуванням з тимоцитами, Нікольська В. В., Демченко Д. Л., Зубов Д. О. (2016)
Nikolskiy I. S. - Potentiation of directed osteogenic differentiation of thymic multipotent stromal cells by previous co-cultivation with thymocytes, Nikolskaya V. V., Demchenko D. L., Zubov D. O. (2016)
Насадюк Х. М. - Стовбурові клітини пупкового канатика: біологічна характеристика, підходи до банкінгу та клінічного застосування (2016)
Nasadyuk C. M. - Umbilical cord stem cells: biological characteristics, approaches to banking and clinical application (2016)
Огляд доповідей щорічної конференції Міжнародної федерації асоціацій з дослідження плаценти "Плацента: повернення до основ" (13-16 вересня 2016 р., Портленд, США) (2016)
Review of reports of the IFPA annual meeting "Placenta: Back to the Basics" (September 13-16, 2016, Portland, USA) (2016)
Додаток. Тези Міжнародного симпозіуму з клітинної біології та 5-го Всеукраїнського конгресу з клітинної біології (2-6 жовтня 2016, м. Одеса, Україна). Секція "Біологія стовбурових та спеціалізованих клітин і тканин” (2016)
Правила для авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Інформатизація освіти — імператив її розвитку (2016)
Пінчук О. П. - Проблема формування ІК-компетентності учнів у відкритому інформаційно-освітньому середовищі: аспект використання соціальних мереж у навчанні (2016)
Сухіх А. С. - Модель формування здоров’язбережувального складника ІК-компетентності учнів основної школи (2016)
Надтока В. О. - Особливості структурування змісту інтерактивних електронних підручників в процесі компетентністного навчання географії у восьмому класі, Надтока О. Ф. (2016)
Собакар О. О. - Формування національної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів на уроках інформатики (2016)
Чхало О. М. - Використання мультимедійних технологій в навчанні аналітичної хімії майбутніх провізорів (2016)
Стеценко І. Б. - Обґрунтування необхідності переходу від STEM-освіти до STREAM-освіти в дошкільному віці (2016)
Колос К. Р. - Використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у післядипломній педагогічній освіті зарубіжжя (2016)
Жуковський С. С. - Задачі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики в Житомирській області в 2016 році та рекомендації щодо їх розв’язування, Матвійчук С. В. (2016)
Куліненко Л. Б. - Системний підхід до планування навчання інформатики майбутніх учителів технологій (2016)
Пономарьова Н. О. - Профорієнтаційний аспект у практиці підготовки майбутнього вчителя інформатики (2016)
Андрєєва С. С. - Ґаджети для навчання (2016)
Вимоги до статей (2016)
Попок А. А. - Стратегічні рішення як інструмент оптимізації державно-управлінської діяльності (2016)
Сердечна Л. В. - Особливості розвитку національної рекламної галузі в 1997–2002 рр. (2016)
Горбатюк С. Є. - Теорія цінностей як методологічна основа аксіології соціогуманітарної безпеки (2016)
Любченко А. В. - Шляхи формування парламентської культури в Україні (2016)
Ринковий Т. П. - Державно-управлінська еліта: минуле, сьогодення, майбутнє (2016)
Копилова М. С. - Політико-правовий статус української меншини у Другій Речі Посполитій (1918–1926 рр.) (2016)
Устименко О. В. - Моніторинг національної безпеки як складова механізму стратегічного планування (2016)
Дяченко С. А. - Удосконалення державних механізмів формування сприятливого інвестиційного клімату в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Костіна І. С. (2016)
Обушна Н. І. - Модернізація системи державного фінансового контролю в Україні в контексті утвердження парадигми публічного аудиту (2016)
Дакал А. В. - Політична культура як детермінанта функціонування механізмів державного управління у сфері захисту прав дітей (2016)
Москалець Н. В. - Взаємодія Конституційного Суду України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини у забезпеченні прав і свобод людини (2016)
Костецька Л. М. - Антикризовий менеджмент у державному управлінні (2016)
Андрейчук В. С. - Моніторинг внутрішньополітичних процесів у системі публічного управління країн ЦСЄ: досвід для України (2016)
Орлів М. С. - Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України (2016)
Ігнатенко О. С. - Тенденції розвитку законодавства у сфері місцевого самоврядування: темпоральний підхід, Колтун В. С. (2016)
Соколова О. М. - Теоретичні засади фінансової децентралізації в умовах реформування системи державного управління, Ковальчук А. В. (2016)
Пірен М. І. - Інноваційний підхід до формування та утвердження регіонального розвитку на основі європейських цінностей (2016)
Семенець-Орлова І. А. - Селективна модель управління освітніми змінами (2016)
Федоренко Т. А. - Громадськість і громадянське суспільство як суб’єкти формування та реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я (2016)
Бутирська Т. О. - Специфіка застосування топологічного підходу до формування соціальної зв’язності в державі (2016)
Саричев Ю. О. - Теоретичний підхід до інформаційного забезпечення в системі державного управління у воєнній сфері (2016)
Бутко М. П. - Модернізація інституційного середовища як базису формування регіональних конкурентних переваг (2016)
Мурашко М. І. - Окремі аспекти методології впровадження державних соціальних стандартів в Україні, Назарко С. О. (2016)
Подорван А. Ф. - Методологія дослідження інформаційно-комунікаційної діяльності органів державної влади (2016)
Повна С. В. - Eкономічний механізм державного управління інноваційно-інвестиційним розвитком регіону (2016)
Ребкало М. М. - Деякі чинники удосконалення законності та дисципліни персоналу органів та установ виконання покарань: управлінський аспект (2016)
Салькова Т. В. - Удосконалення механізмів державного управління пенсійною системою на регіональному рівні (2016)
Удовиченко В. П. - Від глобальної світової економіки до економіки територіальних громад: нові виклики і можливості (2016)
Харченко Ю. П. - Шляхи гармонізації державних механізмів управління соціально-правовим захистом дитинства (2016)
Oliychenko I. - Development of e-governance in terms of decentralization of power іn Ukraine (2016)
Olifirenko L. - The anti-crisis measures of the state industrial policy of Ukraine (2016)
Ditkovska M. - Development of the system of processing of citizens' appeals as a component of e-governance (2016)
Бутко М. П. - Механізми державного управління земельними ресурсами сільськогосподарського призначення, Орлова Н. М. (2016)
Oliychenko I. - Synergistic approach to governance: challenges and opportunities (2016)
Olifirenko L. - The analysis of judicial reform problems in Ukraine (2016)
Ditkovska M. - Improving mechanisms of public administration of pension system in Ukraine (2016)
Задорожна С. М. - Інституційні механізми подолання бідності в Україні (2016)
Повна С. В. - Державне управління збалансованістю структурного розвитку економіки в контексті цивілізаційних хвиль (2016)
Шевченко О. М. - Oсобливості комунікацій з громадскістю у публічному управлінні (2016)
Харченко Ю. П. - Аспекти трансформації державного управління у сфері соціально-правового захисту дітей без батьків в Україні (2016)
Салькова Т. В. - Методологічні принципи державного управління системою пенсійного забезпечення в Україні (2016)
Лашук О.С. - Державне регулювання розвитку регіону в умовах трансформації українського суспільства (2016)
Денисюк Ж. З. - Сучасні комунікативні практики у формуванні й поширенні пост фольклору (2016)
Владыковская Л. Н. - Основные особенности культурной трансформации современного белорусского общества (2016)
Довгань О. В. - Явище чернецтва у контексті сакрального смислу, Шубенкова Т. М (2016)
Дячук В. П. - Міжнародний досвід побудови іміджу держави і українські перспективи (2016)
Холодинська С. М. - Літературне оточення Михайля Семенка: досвід персоналізованого аналізу (2016)
Шевченко Н. О. - Актуалізація архаїчних місячно-сонячних циклів у сучасному українському обрядовому календарі (2016)
Барнич М. М. - Особливості акторського сприйняття у ролі (2016)
Батовська О. М. - Сучасна хорова музика a cappella: толерантність стильових напрямів (2016)
Кравченко А. І. - Від компаративістики до інтермедіальності в аналізі музичного мистецтва (на матеріалі камерно-інструментальної музики України кінця ХХ – початку ХХІ століть) (2016)
Лисенко О. В. - Основні принципи системно-функціонального і структурно-функціонального дослідження процесів музично-виконавської діяльності (2016)
Цугорка О. П. - Закарпатська школа живопису: основні етапи становлення (2016)
Чупріна Н. В. - Визначення критеріїв взаємовпливу високої та вуличної моди у формуванні актуального модного образу в індустрії моди (2016)
Ян І. М. - Жанрово-стильові особливості української театральної драматургії: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Антонова К. А. - Увічнення М. В. Лисенком пам'яті Т. Г. Шевченка у 40-у та 50-у річниці смерті поета (2016)
Барандій А. Ю. - Архітектура Львова в мистецькому сегменті культурної політики Австро-Угорщини: кінець XIX – початок XX ст. (2016)
Воронік Д. С. - У пошуках універсального символу національної ідентичності: образ Козака Мамая в українській культурній пам’яті початку ХХІ ст. (2016)
Дмитрук Л. І. - Сакралізація народного одягу в Україні як приклад сучасного міфотворення (2016)
Казимирів Х. Т. - Метафізичний сенс міфологеми землі у музичній шевченкіані ("Прощай, світе, прощай, земле…") (2016)
Килимистий С. М. - Рекреаційні аспекти анімації у туризмі (2016)
Павленко Л. О. - Теоретичні дослідження та розвиток бандурного виконавства: ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Руденко О. О. - Вироби дибинецьких гончарів у музейних колекціях України (2016)
Стаценко О. О. - Інтерпретація жанрів латинської літургічної традиції сучасними одеськими композиторами (2016)
Чумаченко М. О. - Роль світла і темряви у формуванні аксіологічного простору молитви (2016)
Грапко Н. В. - Система адміністрування податків в Україні, Абрамова А. С., Жаворонок А. В. (2016)
Зеленська О. О. - Правова регламентація бюджетної підтримки аграрної галузі в Україні, Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. (2016)
Карабаза І. А. - Позитивні й негативні наслідки кредитної політики у країнах Європи і Латинської Америки та уроки для України, Кальонова А. О. (2016)
Шишкіна О. В. - Діагностування стану і структури грошової маси у контексті монетизації економіки України, Краснянська Ю. В. (2016)
Лавров Р. В. - Реализация аутсорсинговых решений в банковской среде (2016)
Панченко О. І. - Проблеми та перспективи розвитку перестрахувального ринку України, Савченко Т. В. (2016)
Шкарлет С. М. - Застосування індексного аналізу до дослідження динаміки розвитку страхового ринку України, Дубина М. В., Тунік М. В. (2016)
Деркач А. О. - Діджиталізація банківського сектору України, Корнєєва М. В., Абакуменко О. В. (2016)
Ільчук В. П. - Проблеми розвитку страхового ринку в Україні, Ануля В. В. (2016)
Ільчук В. П. - Фінансове забезпечення процесів створення та просування винного бренда, Пазюк В. Л. (2016)
Садчикова І. В. - Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Садчиков В. С. (2016)
Удалих О. О. - Бюджетування як метод економічного управління діяльністю підприємства (2016)
Холодницька А. В. - Вплив продуктивності праці на фінансові результати підприємств харчової промисловості, Недєй А. О. (2016)
Хоменко І. О. - Методичні аспекти превентивного антикризового управління та оцінювання фінансового стану суб`єктів господарювання, Концева В. В., Бойко Н. В. (2016)
Kalchenko O. - Managing financial sustainability of enterprise in the system of financial management (2016)
Ilchuk V. - Financial support of the organic market, Shtyrkhun Kh. (2016)
Жарій Я. В. - Методичні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки комерційного банку (2016)
Барабаш Ю. - "Міт Гуцульщини" від Станіслава Вінценза. До проблеми етнокультурного пограниччя (2016)
Мацапура В. - Об особенностях психологического изображения в творчестве Гоголя (2016)
Казарин В. - "…Грозная анафема гудит" (Загадки анафема восьмистишия), Новикова М. (2016)
Зуєнко М. - Міфопоетичні особливості англійської барокової драматургії (В. Шекспір, Дж. Флетчер, Ф. Бомонт) (2016)
Капустян І. - Творчість Г. К. Андерсена у скандинавському науково-критичному дискурсі кінця ХІХ- початку ХХ століття (2016)
Школа І. - Образ Дон Кіхота в "Байгороді" Ю. Яновського та "Поверненні дон Кіхота" Г. -К. Честертона як символ націотворення (2016)
Булиньска М. - Тони Маррисон, Глория Нейлор и Цотаке Шанге - уникальный опыт, уникальный стиль (2016)
Гасанова Г. - "Мысль семейная" Л. Толстого в рецепции культуры Азербайджана (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського