Охременко О. Р. - Проблеми формування віктимності (2011)
Перепелюк Т. Д. - Соціально-психологічний тренінг як засіб корекції особистісного розвитку підлітка (2011)
Стасюк В. В. - Зміст та особливості організації загальної психологічної підготовки особового складу (2011)
Татарінов Є. В. - Критерії та показники емпіричного дослідження кар’єрних домагань офіцерів (2011)
Теслик Н. М. - Структурні зв’язки оцінного ставлення до права у системі цінностей студентів ВНЗ МВС (2011)
Товма М. І. - Стажування курсантів академії ВВ МВС України як чинник військово-професійної адаптації (2011)
Торічний В. О. - Структура професійного іміджу прикордонника (2011)
Цимбал С. В. - Онтогенетичні і психотерапевтичні принципи навчання іншомовному мовленню засобом ІЛОТ (2011)
Чабанюк Н. І. - Мотивація як передумова успішного виконання професійних обов’язків в службовій діяльності молодих фахівців органів внутрішніх справ (2011)
Шевченко Л. О. - Застосування СПТ як засобу групової корекційної роботи зі злочинницями (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Ортинський В. - Аналіз нормативно-правової основи забезпечення економічної безпеки (2016)
Барабаш О. - Поняття, межі та види посткримінальної поведінки (2016)
Березенко В. - Проблеми забезпечення непорушності державних кордонів України (2016)
Березовська І. - Актуальні питання доступу громадян до публічної інформації та проблеми застосування Закону України "Про доступ до публічної інформації” (2016)
Бондаренко В. - Умови ефективності застосування адміністративно-правових норм (2016)
Бортник Н. - Зміст адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, Єсімов С. (2016)
Дитюк В. - Правовий принцип поваги, дотримання та захисту прав і свобод людини та громадянина в діяльності Національної гвардії України (2016)
Дніпров О. - Теоретико-методологічні засади дослідження виконавчої влади (2016)
Єсімов С. - Право на доступ до інформації – ключовий елемент громадського контролю (2016)
Камінська Н. - Бізнес-обмеження для законодавців як люстраційний захід, Хлабистова К. (2016)
Магновський І. - Правове осмислення громадського контролю на сучасному етапі державотворення України (2016)
Мороз Н. - Адміністративно-правове регулювання здійснення контролю у сфері інформатизації (2016)
Остапенко О. - Деякі питання розгляду справ про військові адміністративні правопорушення (2016)
Решота В. - Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права” (2016)
Радейко Р. - Види експертиз законопроектів у законодавчому процесі (2016)
Хомишин І. - Механізм реалізації державної політики в сфері вищої освіти (2016)
Байда Б. - Конкуренція у сфері господарювання (2016)
Бліхар В. - Екзистенція правової допомоги як філософсько-правового феномену (2016)
Габаковська Х. - Характерні особливості впливу римського права на правові системи Західної Європи (2016)
Гарасимів Б. - Генеза особистості: фундаментальна проблема буття індивіда (2016)
Гарасимів Т. - Поведінка людини: філософсько-правова рефлексія "діяльність” та "активність” (2016)
Гарасимів Т. - Антропологічна пролематика у філософсько-правовій традиції, Базарник Б. (2016)
Гарасимів Т. - Методологічна дилема дефініції "соціалізація” у філософсько-правових концепціях, Базарник М. (2016)
Гарасимів Т. - Феномен особистості у філософії неотомізму, Ватаманюк Л. (2016)
Гарасимів Т. - Концепція людської особистості у філософсько-правових школах, Вологіна А. (2016)
Гарасимів Т. - Становлення особистості у філософії класичного раціоналізму, Іванишин Т. (2016)
Гарасимів Т. - Концепція особистісного становлення індивіда у філософських-правових поглядах нового часу, Мартинюк Н. (2016)
Гарасимів Т. - Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм, Матвійчук І. (2016)
Гасанзаде С. - Социальные и биологические основы правового статуса женщин (2016)
Жаровська І. - Правова соціалізація на сучасному етапі розвитку правової науки (2016)
Кельман М. - Методологія дослідження як наукове пізнання, Коваль І. (2016)
Козак О. - Інтеграційний вплив права Європейського Союзу на правові системи держав-членів (2016)
Колич О. - Аналіз окремих напрямів наукових досліджень філософсько-правових ідей в українській полемічній літературі (2016)
Кузиляк В. - Підходи до розроблення та прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризику, Яковчук Р., Саміло А., Повстин О., Шишко В. (2016)
Лепех Ю. - Питання про співвідношення понять "правотворчість” та "нормотворчість” (2016)
Романова А. - Природно-правова гармонія існування людини у просторі, Козак О. (2016)
Сковронський Д. - Глобалізаційні процеси та розвиток соціальної держави (2016)
Сливка С. - Природне прагнення набуття чеснот: метаантропологічний вимір (2016)
Смірнова І. - Ідея "індивідуальності”: філософсько-правовий концепт (2016)
Токарська А. - Слово, закорінене у національний дух (до 150-річчя від дня народження М. Грушевського) (2016)
Чорнобай О. - Доведення (доказ) і спростування як види аргументації (2016)
Чорнописька В. - Відродження монастирів студійського уставу в контексті релігійно-культурного життя Східної Галичини (1912–1939 рр.) (2016)
Шай Р. - Проблеми функціонування політичних партій в Україні та шляхи удосконалення їхньої діяльності (2016)
Юрійчук О. - Аксіологічний вимір правової культури (2016)
Ярмол Л. - Загальнотеоретична характеристика співвідношення свободи вираження поглядів та свободи вираження думки (2016)
Бедрій М. - Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права (2016)
Stetsyuk B. - Тhe transformation of judicial system on Ukrainian territories being a part of the Grand Duchy Lithuanian (2016)
Терлюк І. - Трудові відносини у контексті правової політики українських національних державних формацій (1917–1921 рр.): законодавчий аспект (2016)
Бліхар М. - Правова характеристика стадій бюджетного процесу (2016)
Богів Я. - Конституційні аспекти регламентування статусу територіальної громади як первинної одиниці у системі місцевого самоврядування (2016)
Гуменний О. - Нові суб’єкти судової влади та їхні функції (2016)
Ковальчук В. - Конституція та легітимація державної влади (2016)
Ковальчук О. - Проблеми визначення стадій виборчого процесу в Україні (2016)
Мельниченко Б. - Інтеграція у європейські та світові структури східноєвропейських держав: перспективи для України (2016)
Ременяк О. - Між централізмом і федералізацією. Австрійська модель децентралізації публічної влади (2016)
Баїк О. - Сутність та ознаки податкових правовідносин в Україні (2016)
Буряк Я. - Визнання недійсним іпотечного договору, предметом якого є пам’ятка архітектури місцевого значення: проблемні питання (2016)
Волинець Т. - Цивільні правочини як підстави набуття територіальною громадою права комунальної власності (2016)
Воробель У. - Правова природа права на відмову від апеляційної скарги у цивільному судочинстві України (2016)
Добош З. - Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу (2016)
Дутко А. - Шлюб як юридична конструкція: реалії та перспективи (2016)
Заболотна Н. - Колективний договір: деякі проблеми юридичної техніки творення та тлумачення (2016)
Личенко І. - Адміністративно-правові основи гарантування захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2016)
Маркович Х. - Правова ідеологія як основа формування громадянського суспільства (2016)
Медведик Л. - Видова характеристика адміністративної юрисдикції судових органів України (2016)
Навроцька Ю. - Особливості процесу доказування в наказному провадженні (2016)
Остапенко Л. - Щодо юридичної відповідальності за порушення гарантій та компенсацій суб’єктів трудових відносин в України (2016)
Павлів-Самоїл Н. - Методологія синергетики у дослідженні міграції (2016)
Паньонко І. - Г. В. Лейбніц – геніальний мислитель західно-європейської науки і культури (до 300-річчя від дня смерті), Ряшко О. (2016)
Попадинець Г. - Правовий статус неприбуткових організацій у господарській діяльності (2016)
Римарчук Р. - Основні положення класифікації цивільних правовідносин (2016)
Романівка З. - Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину (2016)
Ряшко О. - Проблеми війни і миру у філософії Канта, Геґеля, Фіхте, Остапенко Л. (2016)
Бойсан М. - Кримінологічна характеристика особистості неповнолітніх, що зловживають наркотичними засобами (2016)
Гузела М. - Проблема розшуку підозрюваного у процесі кримінального провадження: деякі аспекти міжнародного співробітництва (2016)
Гула Л. - Особливості виявлення груп негативного спрямування та їх лідерів у кримінально-виконавчих установах (2016)
Гумін О. - Зарубіжний досвід запобігання сімейно-побутовим насильницьким злочинам щодо жінок правоохоронними органами, Римарчук Г. (2016)
Марисюк К. - Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь) (2016)
Навроцька В. - Право на оскарження угоди про визнання винуватості особою, яка не є її учасником (2016)
Несімко О. - Суб’єкти експертизи заявок на об’єкти промислової власності (2016)
Писарчук І. - Виявлення ознак нецільового використання бюджетних коштів, вчинених службовими особами (2016)
Якимова С. - Окремі аспекти методики індивідуальної профілактики з неповнолітніми правопорушниками (2016)
Федоренко В. Г. - Економічна освіта України в інтеграційно-новітніх різнорівневих системах, Федоренко С. В. (2017)
Косова Т. Д. - Фондова електронна торгівля цінними паперами: вплив на розвиток фінансового ринку України, Ярошевська О. В. (2017)
Грабчук О. М. - Інструменти інноваційної політики промислових підприємств, Плаксієнко В. Я. (2017)
Касич А. О. - Стратегічний менеджмент суб'єктів публічної сфери, Харченко Т. О. (2017)
Гончаров Ю. В. - Проблеми регіональної політики в Україні, Дворецький А. О. (2017)
Радіонов Ю. Д. - Теоретичні основи суспільних благ в економічній системі держави (2017)
Андрющенко І. Є. - Прогнозування рівня життєздатності промислових підприємств (2017)
Бабич М. М. - Моніторинг та інформаційне забезпечення процесів формування продовольчої безпеки (2017)
Бояринова К. О. - Визначення домінантних функціональних компонент внутрішнього середовища підприємства машинобудування в забезпеченні економічного інтересу функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку (2017)
Рубльов В. В. - Особливості управління комунальними підприємствами у сучасних умовах (2017)
Кузьменко О. В. - Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування, Бойко А. О., Полюхович В. М. (2017)
Чуріканова О. Ю. - Аналіз індикаторів сталого розвитку, Загорулько К. А. (2017)
Хомутенко В. П. - Фіскальна ефективність податку на прибуток підприємств в Україні, Хомутенко А. В. (2017)
Безус П. І. - Управління змінами обсягів виробництва, Волошенко О. О. (2017)
Шиманська К. В. - Процесний підхід до ідентифікації грошових переказів мігрантів в умовах дії інституційних факторів (2017)
Собчук С. І. - Міжбюджетні трансферти в системі бюджетного регулювання (2017)
Піскунова Н. О. - Удосконалення методичних засад оцінки грошових потоків суб'єктів господарювання (2017)
Мясников В. О. - Стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2017)
Бабій М. Ф. - Зміст життєвих цінностей та орієнтацій у девіантних підлітків (2015)
Бєрющева І. Л. - Теоретико-методологічні засади вивчення залежності з позиції суб’єктного підходу (2015)
Большакова А. М. - Суб’єктивна вичерпаність особистісного потенціалу та особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій (2015)
Вдовиченко О. В. - Особистість ризику на кризових етапах онтогенезу (2015)
Вічалковська Н. К. - Активізація самореалізації осіб вікової категорії 50+: ресурсний підхід, Іванашко О. Є. (2015)
Головін М. Б. - Дослідження закономірностей формування пізнавальних понятійних схем ієрархічного типу методами статистики, Головіна Н. М. (2015)
Гошовська Д. Т. - Особливості психогенези фахового ототожнення сучасного студентства (2015)
Гошовський Я. О. - Феноменологія інституційної депривації: ревіталізаційні аспекти (2015)
Дзюба Т. М. - Ризики професійного здоров’я вчителя (2015)
Дмитріюк Н. С. - Вплив емпатії на розуміння вихователем особистості дитини в перцептивному вимірі (2015)
Завада Т. Ю. - Модифікація опитувальника перфекціонізму Н. Гаранян, А. Холмогорової (2015)
Заграй Л. Д. - Практики соціально-психологічного захисту особистості в умовах ризиків і небезпек (2015)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістичнадіагностика і реорганізація негативних глибинних переконань особистості (2015)
Ковальчук О. П. - Проектування уявлень про професійне майбутнє у військовослужбовців – учасників антитерористичній операції засобами психологічного супроводу (2015)
Кордунова Н. О. - Психологічні тенденції проявів особистісної зрілості студентів у процесі професійної підготовки, Потапчук Л. В. (2015)
Коць М. О. - Вікова динаміка професійного самовизначення дітей з особливими потребами, Поліщук О. О. (2015)
Лавриненко О. Л. - Типізація комунікативних провалів крізь призму психолінгвістики (2015)
Майорчак Н. М. - Вплив особистісних якостей студентів на розуміння брехні як психологічного феномену (2015)
McCabe-Juhnke J. - Enacting gemeinde in the language of story: narrative performance among kansas mennonites from Volyn (2015)
Медвідь Н. П. - Аналіз результатів соціально-психологічної атестації керівників у сфері державного управління (2015)
Островська К. О. - Психологічні особливості педагогів з різним рівнем альтруїзму (2015)
Підбуцька Н. В. - Особливості та предиктори часової компетентності студентів інженерно-технічних спеціальностей (2015)
Савелюк Н. М. - Дискурс як міждисциплінарне поняття та його психологічні виміри (2015)
Сингаївська І. В. - Проблема оцінювання професійної успішності викладача вищого навчального закладу (2015)
Смотрицький А. В. - Перспективы эмпирического исследования особенностей социально-психологической адаптации мигрантов посредством досугово-танцевальных практик (2015)
Тригуб Г. В. - Вплив міжпівкульової мануальної асиметрії на психолінгвістичні прояви чуття мови студентів (2015)
Федотова Т. В. - Особливості переживання самотності в осіб раннього юнацького віку (2015)
Хомуленко Б. В. - Характеристика рольових профілів психолога (2015)
Шамлян К. М. - Вольова організація особистості: пошук релевантних діагностичних показників (2015)
Shtepa О. S. - The types of resourcefulness orientation of a person (2015)
Наші автори, пам'ятка авторові (2015)
М. Дьомін - Народний архітектор України (2011)
Солуха Борис Володимирович (2011)
Ваксман С. А. - Транспортники–градостроители Украины, Рейцен Е. А. (2011)
Банах В. А. - Особенности моделирования взаимодействия зданий и сооружений с грунтовыми основаниями в сложных инженерно-геологических условиях (2011)
Бачинська Л. Г. - Школа як центр мікрорайону: комунікаційно-функціональний зв’язок (2011)
Бевз Є. А. - Проблема децентралізації мережі публічних бібліотек (2011)
Берлог О. І. - Исследование особености расчета пассажиропотоков на линиях метрополитена, Рейцен Є. О. (2011)
Бичевий П. П. - Основи технологічного виготовлення проникаюче-насичуючих мастик для ремонту м'яких покрівель, Козирєва К. М. (2011)
Болдирєв О. О. - Іноземний капітал та його вплив на розвиток банківської системи України та обсяги інвестиційної діяльності в сфері містобудування (2011)
Бондар О. А. - Геометричне моделювання маркетингових систем в будівництві, Якимчук І. М, Лаврухіна К. О. (2011)
Бородич Л. В. - Прийоми реконструкції регулярного історичного кварталу (на прикладі м. Полтава) (2011)
В’язовська А. В. - Ландшафтний підхід у містобудуванні (2011)
Глива В. А. - Методи зниження акустичного навантаження на користувачів автоматизованих систем у сучасних будівлях і спорудах (2011)
Гоблик А. В. - До питання прогнозування динаміки розвитку містобудівних систем (2011)
Грицюк П. М. - Модель оптимізації структури посівів основних сільськогосподарських культур на території Рівненської області, Кібукевич О. М., Корнілов Л. В. (2011)
Денищенко И. Я. - Моделирование режима работы наружного освещения городов, Рейцен Е. А. (2011)
Дмитренко А. Ю. - Історичні передумови формування системи розселення України та сучасної демографічної ситуації в різних її регіонах (2011)
Доля В. К. - Відносини в системі "водій – транспортний засіб – транспортна мережа – середовище", Линник І. Е. (2011)
Дюжев С. А. - Теоретична мова містобудування: базові принципи діяння механізму феномену розселення (2011)
Егоров А. И. - Методы исследования математических моделей, Исаев А. П., Гандерук В. Л. (2011)
Егоров А. И. - Физические и математические модели сооружений, Исаев А. П., Гандерук В. Л. (2011)
Зварич І. А. - Дослідження факторів впливу на пропускну здатність ліній наземного міського пасажирського транспорту (2011)
Золотар Л. В. - Сучасний стан в галузі санітарної очистки міста та визначення первинних функціонально-планувальних елементів системи (2011)
Климов Ю. А. - Армування бетонів неметалевою композитною арматурою на основі базальтового і скло ровінгів, Солдатченко А. С., Вітковський Ю. А. (2011)
Костира Н. О. - Несуча спроможність сильфонних компенсаторів з урахуванням розвитку пластичних деформацій (2011)
Крикун К. В. - Якість як основна передумова ефективності витрат виробничих ресурсів у будівництві, Оліферук С. Л., Рєзанов А. С. (2011)
Кузьменко Т. Ю. - Міграційні процеси як пріоритетні чинники формування сільських поселень-супутників в приміських зонах великих міст (2011)
Лабай В. Й. - Залежність втрат ексергії в елементах холодильних машин split-кондиціонерів від кінцевих різниць температуру випарнику і конденсаторі (2011)
Лізунова А. П. - Правові та просторово-технічні аспекти відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності в Україні, Михальова М. Ю. (2011)
Лю Синь - Природные факторы развития Шанхайской агломерации (2011)
Малашевський М. А. - Перспективи консолідації земель сільськогосподарського призначення в Україні, Бугаєнко О. А. (2011)
Мамедов А. М. - Використання сучасних інформаційних технологій для обліку об’єктів культурної спадщини, Апостолова-Сосса Л. О. (2011)
Ніканоров С. О. - Містобудівні особливості формування пляжної зони при туристичних комплексах (2011)
Орлова Т. О. - Процедура оцінки екологічного впливу, як інструмент раціонального землекористування (2011)
Орлова Т. О. - Система управління відходами з урахуванням містобудівних обмежень (2011)
Осєтрін М. М. - Екологічна складова, як умова обґрунтування інженерно-планувального рішення перетину магістралей в різних рівнях (на прикладі Московської площі в м. Києві), Солуха І. Б. (2011)
Осипов О. Ф. - Досвід будівництва в існуючій забудові крупних і середніх міст Євросоюзу, Казимір Д. В. (2011)
Осиченко Г. О. - Семіотичні механізми архітектури як складові естетичного сприйняття (закінчення, початок у №39, продовження у №41) (2011)
Плешкановська А. М. - Питання реконструкції в теорії та практиці містобудування (2011)
Полясковский А. С. - Многокритериальная типология информации. Куреневский потоп (2011)
Потапчук І. В. - Природно-ландшафтний аспект містобудівної еволюції Ковеля (2011)
Ромашко О. В. - Планувальна організація системи вантажного транспорту (2011)
Сидорова В. В. - Обзор мирового опыта по управлению прибрежными территориями (2011)
Скочко В. І. - Застосування скінченно-різницевих співвідношень для нерівномірного розбиття в процесі моделювання роботи палі в ґрунті, Скочко Л. О. (2011)
Солуха Б. В. - Проблеми оцінки проектних ризиків за додатками ж і и ДБН А.2.2.1-2003, Солуха І. Б. (2011)
Старовєров В. С. - Методика перерахунку результатів геодезичного контролю геометрії будівельних конструкцій в систему координат мосту, Адаменко О. В. (2011)
Стародуб І. В. - Темпи зміни облікової транспортної рухливості міського населення України (2011)
Сьомка С. В. - Класифікація і систематизація пропорційних систем як основа адаптації панорамних і видових розгорток в архітектурі історичних центрів великих міст (2011)
Тишкевич О. П. - Сучасні тенденції у формуванні мережі і типів сільських загальноосвітніх шкіл (2011)
Тонкачеев Г. Н. - Расширенная классификация методов устройства стен в грунте, Шарапа С. П. (2011)
Тригуб Р. М. - Теорія і практика проведення робіт по управлінню та обслуговуванню багатоквартирного житлового будинку, Штепа К. О. (2011)
Тригуб Р. М. - Этапы развития жилищного строительства на Украине (2011)
Хлистун Ф. Є. - Повний набір тензорів та інваріантів для комплексного тензора Максвелла з використанням бікомплексного вектора Рімана – Зільберштейна (2011)
Хлистун Ф. Є. - Дослідження випромінювання електричного диполя, Пономаренко С. М. (2011)
Хорсєв П. В. - Нові енергоперетворюючі технології для фермерських господарств, Чаплигін І. В., Терентьєва Н. Л. (2011)
Шешпари Алиреза - Принципиальные модели-схемы решения существующих транспортно - пешеходных проблем г. Тегерана (2011)
Штепа К. О. - Вплив міського середовища на здоров’я людини (2011)
Шулик В. В. - Про використання "регіоналізму" у проектуванні духовно-культурних центрів (на прикладі м. Полтава), Савченко О. О., Бородич О. М. (2011)
Шульга Г. М. Онуфрів Я. О. - Особливості функціонально-планувальної організації та реконструкції львівського залізничного транспортного вузла (2011)
Шульц Р. В. - Перетворення між різними системами координат при виконанні наземного лазерного сканування та цифрового фотографування (2011)
Эль-Саббаг К. И. - Социально-экономические условия организации функционально-планировочной структуры высотных зданий (2011)
Эмамианфар Али - Влияние традиций на формирование архитектуры высших учебных заведений строительного профиля в Иране (2011)
Яблонская А. Д. - Организация высокоплотной городской среды. Регенерация микросайтов сложившейся жилой застройки на принципах самоорганизации и аутентичности (2011)
Воронцов О. С. - Професійні вимоги як детермінанти формування професійної компетентності молодших офіцерів соціально-психологічної служби (2011)
Жембровский С. М. - Рукопашна підготовка офіцерів в системі військової післядипломної освіти (2011)
Зельницький А. М. - Відгук з військ на випускника ВВНЗ, ВНП ВНЗ у системі управління якістю підготовки військових фахівців (2011)
Кисіль В. В. - Організаційні засади національного виховання в Збройних силах України (2011)
Кожевников В. М. - Організація морально-психологічного забезпечення в ході Львівсько-сандомирської операції (2011)
Корнійчук Ю. Г. - Педагогічні умови формування готовності майбутнього офіцера до виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби (2011)
Красильник Ю. С. - Психолого-педагогічні основи індивідуалізації процесу навчання слухачів (курсантів) ВВНЗ (2011)
Масленнікова К. С. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутнього економіста у процесі навчальної діяльності (2011)
Михайленко Т. В. - Проблема національного виховання українців в Канаді (2011)
Олійник Б. В. - Формування готовності членів молодих сімей до конструктивного вирішення подружніх конфліктів, Кубіцький С. О. (2011)
Петрух Р. Б. - Сутність та структура комунікативної компетентності майбутнього викладача вищого аграрного навчального закладу (2011)
Романишин А. М. - Зміст педагогічного поняття "виховна компетентність офіцера” (2011)
Романюк І. М. - Специфічні принципи кредитно-модульної технології (2011)
Скрипник М. І. - Праксеологічний підхід до навчання дорослих (2011)
Слободянюк А. В. - Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім’ї, Кубіцький С. О. (2011)
Стаднік А. В. - Психолого-педагогічні засади впровадження здорового способу життя серед військовослужбовців Внутрішніх військ (2011)
Стадник В. В. - Проблеми та шляхи забезпечення ефективності військово-патріотичного виховання офіцерів (2011)
Тєрєхов А. М. - Теоретичні основи оцінювання якості лінгводидактичних тестів, Жуков В. Є. (2011)
Федак Г. О. - Особливості виховання у професійно-педагогічній діяльності офіцерів вищих військових навчальних закладів України (2011)
Храбан І. А. - Визначення тестових завдань для діагностування лексичних та граматичних здібностей до вивчення португальської мови у майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби (2011)
Чорний В. С. - Розвиток військової освіти України на сучасному етапі: концептуальний вимір (2011)
Алещенко В. І. - Особливості морально - психологічні забезпечення підготовки частин та підрозділів ЗС України до дій в умовах миротворчої місії (2011)
Андрощук О. Ю. - Активне виконання соціальних ролей як спосіб впливу на формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності (2011)
Гонтаренко Л. О. - До вивчення характеристик психологічних типів працівників чергово-диспетчерської служби, Назаров О. О. (2011)
Гординя Н. Д. - Психологічні аспекти професійної діяльності диспетчерів з управління повітряним рухом (2011)
Гречко Т. П. - Психологічний захист як основна умова корекції посттравматичних стресових станів особистості (2011)
Іванова Н. Г. - Структура та рівні професійної придатності фахівця в процесі навчання у ВНЗ (2011)
Іщенко І. А. - Особливості проявів мотиваційно-вольового компоненту в несприятливих умовах (2011)
Капосльоз Г. В. - Особливості функціонування мотиваційної сфери особистості та "управління мотивацією” суб’єкта (2011)
Корольчук В. М. - Копінгові особливості адаптивних ресурсів стресостійкості особистості (2011)
Марченко А. О. - Поняття емоційного інтелекту: теоретико-психологічні підходи, дефініції і структура (2011)
Матвійчук Т. В. - Щодо результатів емпіричного дослідження ефективності впровадження тренінгових технологій при формуванні комунікативної компетентності майбутніх працівників соціальної сфери (2011)
Невмержицький В. М. - Актуальні аспекти діяльності військових психологів країн Європи (2011)
Осьодло В. І. - Проблема дослідження довільної дії в психології, Шугалій Є. П. (2011)
Охременко О. Р. - Проблеми діагностування постстресових розладів (2011)
Приходько І. І. - Систематизація основних протиріч та конфліктів у діяльності персоналу екстремальних професій, які впливають на їхню психологічну безпеку (2011)
Рева О. М. - Якість життя та здоров’я сучасної молоді (2011)
Ржевський Г. М. - Аналіз закономірностей працездатності військових спеціалістів (2011)
Світозарова С. В. - Особливості індивідуальної психокорекційної роботи у осіб з розладами первинної професійної адаптації (2011)
Стасюк В. В. - Психологія війни (2011)
Ткаченко Я. М. - Психологічна готовність військовослужбовців до виконавчої діяльності (2011)
Товма М. І. - Динаміка тривожності курсантів ВВНЗ на різних етапах професійної підготовки (2011)
Фомич М. В. - Формування управлінських якостей майбутніх фахівців пожежно-рятувальних підрозділів як засіб розвитку їхньої професійної компетентності (2011)
Чабанюк Н. І. - Дослідження професійної мотивації молодих фахівців Органів внутрішніх справ (2011)
Чаплінський Р. О. - Ремінісценція в процесі застосування прийомів рукопашного бою (2011)
Шиліна А. А. - Взаємозв’язок самоактуалізації з різним рівнем тривоги жінок середнього віку (2011)
До відома авторів (2011)
Вихідні відомості (2011)
Відомості про авторів (2011)
Алексєєв А. І. - Методика проведення занять з вивчення технічних конструкцій за допомогою тривимірних комп’ютерних моделей, Зінов’єв С. М. (2011)
Верченко Н. В. - Особистісно-діяльнісний підхід як головна передумова сучасної освіти (2011)
Волков В. О. - Проблема модульного навчання в профтехосвіті в контексті болонського процесу (2011)
Гедиш О. М. - Аналіз сучасного стану застосування дистанційних технологій у системі підвищення професійної компетентності майстрів виробничого навчання (2011)
Єрмакова З. І. - Комунікаційні процеси в суспільстві (2011)
Заславська С. І. - Професійна компетентність майстра виробничого навчання. Шляхи її формування (2011)
Коваль Л. В. - Електронний навчально-методичний комплекс як складова сучасного електронного підручника (2011)
Коляда М. Г. - Критерії оцінювання та рівні сформованості базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців із інформаційної безпеки (2011)
Майорова І. Г. - Визначення та класифікація робочих зошитів (2011)
Мальцева Д. М. - Застосування опорних конспектів у процесі вивчення магістрантами курсу "дидактичні системи у вищій освіті" (2011)
Микуляк О. П. - Структура змісту і цілей дидактичних елементів модульної технології професійного навчання (2011)
Михайлова Г. А. - Неперервність професійно-педагогічної освіти в міжкурсовий період: перспективи розвитку (2011)
Молчанов В. М. - Кейс-технологія як один з аспектів формування компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Пашкова Н. В. - Використання інформаційного кольору в освітньому процесі (2011)
Ревякіна О. Г. - Здоров'я сучасної молоді як цінність (2011)
Савустьяненко Т. Л. - Орієнтація педагогічних працівників на продуктивну професійну діяльність (2011)
Ситніков О. П. - Стратегія формування інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку професійної компетентності педагогічних працівників (2011)
Сілаєва І. Є. - Діагностика та розвиток науково-методичної компетентності педагогічних працівників професійної школи (2011)
Трошкін О. В. - Методологічні принципи цілісного та особистісно орієнтованного підходів до аналізу педагогічних явищ і процесів розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів (2011)
Фоміна О. В. - Умови формування готовності майбутнього викладача до педагогічної творчості (2011)
Харагірло В. Є. - Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Чеботарьова А. І. - Використання методів інтерактивного навчання в умовах професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Чміль А. І. - Структура і зміст інформаційної компетентності педагогічного працівника професійно-технічного навчального закладу, Загорний М. П. (2011)
Шевчук С. С. - Діяльність педагога професійної школи в контексті інноватики (2011)
Ільїна Т. Б. - Психологічні особливості професійного вигорання особистості у різних умовах праці (2011)
Максименко О. Г. - Проблема психологічної самодепривації особистості (2011)
Новікова О. В. - Проблема творчості в дослідженнях українських вчених (2011)
Радченко О. Б. - Міжгруповий конфлікт у колективі професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Руденко С. В. - До аналізу проблем вивчення психології слухачами факультетів післядипломної підготовки (2011)
Самотаєва Е. О. - До проблеми морального розвитку особистості професіонала в контексті акмеологічного підходу (2011)
Ситнікова Н. Є. - Навчальна технологія самоствердження особистості у ранньому юнацькому віці (2011)
Стовба Н. І. - Когнітивний досвід як складова професійного досвіду (2011)
Торба Н. Г. - Застосування системного підходу під час організації довгострокової профілактики педагогічних конфліктів (2011)
Бобир Ю. В. - Врахування мовної варіативності при формуванні арабомовної компетентності в говорінні у майбутніх магістрів військового управління у міжнародних відносинах (2011)
Вовк Н. П. - Застосування активних форм та методів навчання у процесі розвитку професійно важливих якостей курсантів - майбутніх працівників ДПН МНС України (2011)
Вознюк О. В. - Пошук підходів до визначення проблемних психолого-педагогічних категорій, Кубіцький С. О. (2011)
Гончаренко Л. І. - Фізична активність і фактори ризику серцево-судинних захворювань у офіцерів, Коршак В. М. (2011)
Демченко Н. В. - Використання сучасних форм позаудиторної роботи в практиці викладання іноземних мов, Фреган Н. М. (2011)
Іващенко Л. Я. - Новітні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичній підготовці військовослужбовців-потреба і вимога сучасності (2011)
Кожевніков В. М. - Здібності та обдарованість полководця (2011)
Михайлів Н. А. - Методика підготовки і проведення лекції у вищому навчальному закладі, Теслюк В. М. (2011)
Романишин А. М. - Зміст педагогічного поняття "військова діяльність” (2011)
Скворок І. М. - Методологічні засади самостійної пізнавальної діяльності студентів з вивчення тактичних дисциплін (2011)
Тамов С. Л. - Порівняльний аналіз навчальних програм з фізичного виховання ліцеїстів перших курсів військових ліцеїв з посиленою фізичною підготовкою (2011)
Теслюк В. М. - Методика підготовки і проведення семінарських занять у вищому навчальному закладі, Стульнікова А. О. (2011)
Торчевський Р. В. - Критерії та показники оцінювання розвиненості управлінської культури майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2011)
Фіногенов Ю. С. - Види та етапи фізичної підготовки військовослужбовців операторського профілю (2011)
Фоменко Н. А. - Історичні етапи стандартизація вищої освіти в Україні (2011)
Хилько Є. Є. - Вплив активних методів навчання на формування позитивної мотивації студентів у процесі фахової підготовки майбутніх бакалаврів соціальної педагогіки (2011)
Щербініна Т. О. - Мотивація набуття професійної іншомовної комунікації майбутніх фахівців розвідувального органу Міністерства оборони України (2011)
Алещенко В. І. - Формування психологічної стійкості до негативного впливу на військовослужбовців стресогенних чинників характерних для миротворчої місії (2011)
Балашова С. П. - До проблеми вивчення мотиваційної сфери військовослужбовців строкової служби, Гурко Д. Ю. (2011)
Милославська О. В. - До проблеми взаємозв'язку стилю саморегуляції поведінки та типів інноваційного мислення у студентів, Домбровська К. Ю. (2011)
Дубровинський Г. Р. - Підходи щодо індивідуального психологічного консультування військовослужбовців ЗС України (2011)
Іванова Н. Г. - Задоволеність майбутнім фахівцем професійною підготовкою як важлива умова її успішності (2011)
Кулаженко А. І. - Обґрунтування психодіагностичного інструментарію діагностики віддалених наслідків стресогенних впливів на особистість (2011)
Капосльоз Г. В. - Сучасні підходи до класифікації феноменів, які є результатом діяльності особистості у несприятливих ситуаціях (2011)
Козлов С. В. - Стійкість до стресу як один із чинників підвищення адаптивності особистості (2011)
Колісник О. Л. - Психологічні характеристики дезінформації і психофізіологічні способи її верифікації у професійному спілкуванні співробітника розвідувального органу (2011)
Корольчук В. М. - Посттравматичний стресовий розлад, як наслідок дизадаптивного прояву стресогенного впливу (2011)
Кришталь М. А. - Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення професійної діяльності керівників пожежно-рятувальних підрозділів, Снісаренко А.Г. (2011)
Маслюк А. М. - Теоретичний аналіз проблеми лідерства (2011)
Олійников О. А. - Сучасні підходи до класифікації психологічного захисту особистості (2011)
Осьодло В. І. - Авторитет офіцера як чинник ефективності управлінської діяльності (2011)
Охременко О. Р. - Стратегії подолання стресу у фахівців ризиконебезпечних професій (2011)
Ржевський Г. М. - Особливості організації морально психологічного забезпечення навчально-виховного процесу при підготовці офіцерів запасу у ВВІЗ, Мороз І. В. (2011)
Стасюк В. В. - Процес розвитку тривожних станів особистості за Ф.Б. Бєрєзіним, Скрипкін О. Г. (2011)
Сузікова О. Г. - Динаміка розвитку пізнавального стилю студентів інженерно-педагогічного профілю в процесі їх професійної підготовки (2011)
Сулятицький І. В. - Урахування соціально-психологічних особливостей малих груп в інтересах інформаційно-психологічного впливу, Черник П. П. (2011)
Татарінов Є. В. - Дослідження кар’єрних домагань офіцерів (2011)
Тітаренко Д. С. - Актуальні психічні стани працівників пожежно-рятувальних підрозділів МНС України при виконанні службових обов’язків у зоні надзвичайної ситуації (2011)
Хижняк О. А. - Розвиток духовності в становленні особистості (2011)
Афанасьєв А. О. - Напрями діяльності духовенства в армійському середовищі (2011)
Костенко Ю. І. - Формування іміджу Збройних сил України: проблеми та перспективи, Малюга В. М. (2011)
Половінкін І. М. - Кадрова політика в Збройних силах України, як система управління людськими ресурсами, Базарний В. Т., Медвідь А. П. (2011)
Шевченко М. М. - Особливості державної політики Російської Федерації з питань військово-релігійних відносин в контексті забезпечення національної безпеки: історичний аспект, Єфімова В. В. (2011)
Ясинська В. С. - Роль національних армій у політичних революціях на арабському сході (2011)
До відома авторів (2011)
Відомості про авторів (2011)
Базова В. І. - Організаційні засади у підготовці викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів Німеччини в умовах Болонського процесу (2011)
Бацуровська І. В. - Стан використання технологій дистанційного навчання викладачами аграрних університетів (2011)
Блажко Л. В. - Методика підготовки викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до використання аудіовізуальних засобів навчання (2011)
Бондарчук О. І. - Підготовка педагогів до духовно-морального виховання в сучасних умовах (2011)
Височина Т. М. - Стан розвитку професійної освіти в АР Крим у 20–40-ті рр. ХХ ст. (2011)
Гладуш В. А. - Дистанційне навчання в післядипломній освіті дефектологів: досвід, проблеми, перспективи (2011)
Гринюк С. П. - Сумлінна праця: як фіни побудували успішну систему освіти (2011)
Жосан О. Е. - Книгознавчий компонент сучасного підручникознавства (2011)
Капіруліна С. Л. - Сучасні підходи до підготовки вчителя географії в системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Кухаренко В. М. - Соціальні сервіси у дистанційному навчанні школярів (2011)
Луценко В. І. - Структура сучасного електронного підручника (2011)
Мищишен А. В. - Moodle як система дистанційного управління навчанням при підвищенні кваліфікації (2011)
Ріктор Т. Л. - Концептуальні основи підготовки якісних менеджерів засобами освіти (2011)
Ручинська Н. С. - Модель формування готовності викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти до використання технологій дистанційного навчання (2011)
Самойленко О. М. - Моделі дистанційної освіти та основні етапи їх розвитку (2011)
Семеньков О. Г. - Оцінювання витрат на утримання загальноосвітніх навчальних закладів (2011)
Стойчик Т. І. - Організація підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю в професійно-технічному навчальному закладі (2011)
Ситніков О. П. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи: сучасний стан, перспективи розвитку (2011)
Ткаченко О. Л. - Педагогічні умови дистанційного навчання вчителів географії в системі післядипломної освіти (2011)
Федорець В. М. - Аналіз нервових детермінант кардіального здоров’я в контексті формування здоров’язбережливого компонента інноваційної моделі освіти (2011)
Бевз Г. М. - Соціальний інститут як базове поняття в історичному процесі розбудови охоронних систем щодо дитини та сім’ї (2011)
Бідонько І. В. - Толерантність та інтолерантність як особистісна характеристика старшокласників (2011)
Бондарчук О. І. - Психологічні проблеми готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування у навчальний процес, Соломіна Г. В., Удовицька О. В. (2011)
Брюховецька О. В. - Проблема професійної толерантності керівників освітніх організацій (2011)
Волженцева И. В. - Особенности распределения методов регуляции психических состояний субъекта: концептуальный подход (2011)
Вятоха И. Ю. - Теоретический анализ психологических основ воздействия музикального тембра на эмоциональные состояния слушателя (2011)
Дзюбенко О. А. - Соціально-психологічні умови адаптації молодших підлітків при переході до основної школи (2011)
Довгань Н. О. - Особистісна складова психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми (2011)
Катюк Я. Л. - Психологічні передумови вивчення культури ділового мовлення у системі підвищення кваліфікації (2011)
Латышева М. А. - Психологический анализ развития внутренней границы образа тела будущих психологов (2011)
Лучинкіна А. І. - Суб’єктивна картина світу особистості як інтегральна характеристика реальності (2011)
Мельничук М. М. - Ґендерні особливості феномену толерантності як багаторівневої характеристики особистості (2011)
Мілютіна К. Л. - Автобіографічний навратив та картина світу як засіб усвідомлення життєвої траєкторії особистості (2011)
Моначин І. Л. - Психологічна підтримка особистості в ситуації втрати роботи (2011)
Москальова А. С. - Ґендерний аналіз рівнів емоційних переживань професійних труднощів керівниками освітніх організацій в умовах трансформації освіти (2011)
Папакиця О. К. - Особливості мотиваційно-ціннісної складової інформаційної готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності (2011)
Пінчук Н. І. - Психологічні детермінанти розвитку мотивації керівників освітніх організацій до вдосконалення психологічної компетентності (2011)
Самарська К. В. - Теоретичний аналіз проблеми регуляції психічних станів студентів у навчальній діяльності (2011)
Сингаївська І. В. - Форми та методи вдосконалення психологічної компе-тентності керівників освітніх організацій (2011)
Черкасский А. В. - Социально-психологические аспекты формирования эффективных команд (2011)
Шевякова Н. Л. - Особистісні компоненти психічної регуляції в перехідний період розвитку особистості від підліткового до юнацького віку (2011)
Бабенко-Жирнова М. - Рецепція перехідної доби у творчості сучасних українських поетів Словаччини (2016)
Бобинець С. - Художній світ зарубіжного письменства у контексті українознавчих студій Миколи Неврлого (2016)
Василик М. - Проблематика художніх творів Івана Боднарчука для дітей (2016)
Вільчанська Ю. - Онтологічний акцент парадигми "вигнанства" у поезіях Є. Маланюка (2016)
Карабович Т. - Великі міфічні надії та очікування Нью-Йоркської групи виражені у змісті журналу "Світо-вид" (1990–1999) (2016)
Кіраль С. - "Прагнув жити для блага своєї України": Трохим Зіньківський у колі сучасників (джерелознавчий аспект) (2016)
Крупка В. - Проблеми національної ідентичності головних персонажів в новелах Леоніда Мосендза (2016)
Кутова С. - Творчість Т. Шевченка та І. Франка в науковій інтерпретації Миколи Неврлого (2016)
Лаюк М. - "Земля" як базовий концепт "карпатського тексту" Василя Герасим’юка (2016)
Мацько В. - Франкознавчий дискурс у наукових зацікавленнях Микулаша Неврлого (2016)
Набитович І. - Літературна рецепція філософії історії в романі Миколи Лазорського "Степова квітка" (2016)
Накашидзе І. - Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади (2016)
Пірошенко С. - Відтворення моделюючого принципу інтермедіальності у структурі художнього образу роману Г. Гессе "Степовий вовк" (2016)
Поляруш Н. - Творчість Агатангела Кримського в інтерпретації Івана Франка (2016)
Слоневська І. - Рецепція України в поетичній творчості Р. М. Рільке: філософський аспект (2016)
Сребнюк В. - "Апокрисис" Христофора Філалета: наративно-риторичний аспект (2016)
Ткаченко Т. - Мілітарний зріз малої прози Юліяна Мовчана (2016)
Філінюк В. - Поетика сонетів Емми Андієвської: філософський образ світу (2016)
Хоцянівська І. - "Нечитальник" Леся Мартовича в оцінці Івана Франка (2016)
Шевченко Н. - "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко: жанрова своєрідність та авторська номінація (2016)
Янець Н. - Жанр художньої біографії у драматургії І. Кочерги (2016)
Карпушина М. - Сучасна комунікація: особливості мовлення в мережі інтернет, Чистякова О. (2016)
Кикилик А. - Функціонування слів іншомовного походження у газетах Хмельниччини (2016)
Крищук В. - Функціонування прецедентних феноменів в історичному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ ст (2016)
Міщинська І. - Особливості перекладу соціально-маркованої лексики в медіа-дискурсі (2016)
Пєшкова Т. - Комунікативні особливості креалізованого тексту (на матеріалі німецькомовних музичних кліпів) (2016)
Стукан Г. - Роль узуальних і трансформованих фразеологічних одиниць у романі "Катарсис" Віталія Мацька, Циц Г., Глушок Л. (2016)
Шумило І. - Особливості перекладу юридичних текстів, Сніца Т. (2016)
Іванишин П. - Шевченкові "Гайдамаки" у тенденційному дешифруванні: метакритична репліка (Грабович Г. Шевченкові "Гайдамаки": поема і критика / Г. Грабович ; наук. ред. Олесь Федорук. – К. : Критика, 2013. – 356 с.) (2016)
Мацько В. - Творчість Віри Вовк в ореолі сакрального і літературознавчого штибу (Григорчук Ю. М. Проза Віри Вовк: виміри сакрального / Ю. М. Григорчук. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 364 с.) (2016)
Сенета М. - Аd fontes: до джерел національної ідентичності (Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві : (моногр.) / М. В. Іванишин. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 208 с.) (2016)
Турченюк В. О. - Оптимізація природно-меліоративного режиму рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Рокочинський А. М. (2014)
Ткачук Р. М. - Порівняльна ефективність традиційних та удосконаленої конструкцій дренажу й технологій водорегулювання осушуваних земель, Коптюк Р. М., Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2014)
Гурин В. А. - Оцінка впливу гідроізоляції "Інфільтрон" на елементи гідротехнічних споруд меліоративного призначення, Марчук В. В., Радчук М. І. (2014)
Hromachenko S. Y. - Estimating Hydraulic Properties of Waste Storing Facility Final Cover System Using Field-scale Sensor Systems (2014)
Попович В. Ф. - Використання стандартизованого індексу опадів (SPI) для оцінки рівня водозабезпеченості території та умов роботи водогосподарських об’єктів, Дунаєва Є. А., Коваленко П. І. (2014)
Живиця В. А. - Регулювання паводкового стоку р. Тиса з використанням польдерів (2014)
Козішкурт С. М. - Агрофізична деградація меліорованих ґрунтів і заходи з їхнього окультурення (2014)
Приходько Н. В. - Удосконалення технології водорегулювання рисового поля Придунайських РЗС на еколого-економічних засадах (2014)
Заєць В. В. - Нормування водо- та енергокористування придунайських РЗС на еколого-економічних засадах (2014)
Радчук М. І. - Комплексні показники надійності водопровідних споруд на меліоративних системах (2014)
Ткачук М. М. - Ґрунтозахисні системи з контурно-меліоративною організацією території як об’єкт природоохоронного будівництва, Кириша Р. О., Михалішина М. С. (2014)
Гіроль М. М. - Порівняння ефективності очищення теплообмінної води спиртових виробництв на фільтрах із пінополістирольним фільтруючим шаром та кварцовим піском, Трач Ю. П. (2014)
Орлов В. О. - Дослідження роботи фільтрів Горбаківсько-Гориньградського водозабору, Мартинов С. Ю., Куницький С. О., Магель В. В. (2014)
Россінський В. М. - Прогноз роботи каналізаційної мережі з урахуванням оновлення матеріалу труб (2014)
Сафоник А. П. - Комп’ютерне моделювання процесу біологічного очищення води у регенераторі аеротенка (2014)
Онищук О. О. - До розрахунку теплофізичних властивостей композиційних матеріалів трибо технічного призначення (2014)
Поліщук-Герасимчук Т. О. - Альтернативні будівельні матеріали – золосульфатні в’яжучі та охорона навколишнього середовища (2014)
Літніцький С. І. - Наближене визначення ребра звороту торсової поверхні, представленої дискретним каркасом твірних, Пугачов Є. В. (2014)
Андрушков В. І. - Чисельне дослідження збіжності результатів розв’язку оболонок довільної форми на підставі гіпотези прямих вертикалей, Русий Є. М. (2014)
Погребняк А. В. - Теоретические основы динамического расчета пространственной стержневой конструкции. Система разрешающих уравнений, Евтушенко А. В. (2014)
Дворкін О. Л. - Високоміцні бетони на основі золовмісних цементів низької водопотреби, Науменко Ю. В., Гарніцький Ю. В. (2014)
Sadovenko I. A. - Dynamics of Loess Mass Deformations Due to Technogenic Load, Dereviahina N. I., Zahritsenko A. N., Podvihina E. O. (2014)
Сиротинський О. А. - Інформаційні потоки в логістичних системах транспортних підприємств, Пашкевич С. М., Чабан С. І., Дейнега І. О. (2014)
Мельник В. М. - Математико-морфометричні визначення локальних характеристик рельєфу за способами ДПФ і МНК, Мендель В. П., Расюн В. Л. (2014)
Янчук О. Є. - Алгоритм автоматизації експертної грошової оцінки земель населених пунктів, Шульган Р. Б., Довгалець Т. О. (2014)
Матус С. К. - Інформаційно-вимірювальна система збору даних і контролю за вологозапасами ґрунту (2014)
Остапчук С. М. - Картографічне моделювання розораності земель України, Мосійчук І. А. (2014)
Янчук О. Є. - Моніторинг руслових процесів річок на державному кордоні України засобами ГІС (на прикладі річки Західний Буг) (2014)
Швець О. М. - Прогнозна оцінка розвитку територій методом математичної екстраполяції, Мисько О. В. (2014)
Янчук О. Є. - Аналіз можливості використання даних радарного топографічного знімання у задачах землеустрою, Гурій М. О., Бойчук Б. О. (2014)
Ткачук О. А. - Оцінка причин затоплення каналізованих міських територій дощовими водами, Сальчук В. Л., Олексіюк О. В. (2014)
Григорова Т. М. - Вплив параметрів приміської транспортної системи перевезення пасажирів на стомлюваність пасажирів при очікуванні транспорних засобів (2014)
Мартинов С. Ю. - Моделювання роботи пінополістирольних фільтрів зі змінною швидкістю фільтрування (2014)
Цимбалюк В. І. - Цивільна відповідальність за порушення договорів перевезення автомобільним транспортом: окремі аспекти, Пасічнюк В. Б. (2014)
Яцков М. В. - Добування літію із природних, промислових та стічних вод, Корчик Н. М., Кирилюк С. В., Пророк О. А. (2014)
Лебедь О. О. - Використання задач на основі літературних художніх творів для поглиблення фізичних знань студентів, Залюбівець В., Мислінчук В. О., Левчун І. (2014)
Яцков М. В. - Кінетичні дослідження йонного обміну в системі "йоніт-розчин” при очищенні стічних вод гальванічного виробництва, Корчик Н. М., Кирилюк С. В. (2014)
Корчик Н. М. - Шляхи вдосконалення технології вилучення йоду з високомінералізованих водних систем, Буденкова Н. М. (2014)
Лебедь О. О. - Визначення динаміки концентрації радону-222 в житлових приміщеннях (кухнях) при спаленні побутового газу, Гаєвський В. Р. (2014)
Маланчук Є. З. - Експерементальні дослідження закономірностей розподілу самородної міді за класами крупності на Рафалівському базальтовому кар’єрі (2014)
Пастухов О. В. - Проведення польових досліджень фізико-механічних та загальнотехнічних властивостей торфу торфового родовища "Старники" Дубенського району Рівненської області, Рибак І. І. (2014)
Зоценко М. Л. - Шламові амбари для відходів буріння й експлуатації нафтогазових свердловин з ґрунтоцементним протифільтраційним екраном, Тимофєєва К. А. (2014)
Кальчук С. В. - Обґрунтування параметрів пасирування блоків природного каменю квазістатичними методами, Шлапак В. О., Стріха В. А. (2014)
Колодний А. - Сучасні релігійні процеси в світі та Україні, Филипович Л. (2012)
Гаврилюк Т. - Антропологічний зміст категорії любові в онтології особистості І. Зізіулуса (2012)
Горохолінська І. - Рецепція ідей і принципів етикотеології І. Канта у післяпросвітницькій філософсько-релігійній думці (2012)
Мартиненко О. - Теорія релігії Жоржа Батая (2012)
Петречко О. - Культ імператора на території Понту періоду принципату (2012)
Балух В. - Деякі роздуми щодо християнізації Київської Русі, Балух О. (2012)
Мизак Н. - Середньовічні хроніки про Святе Світло у Гробі Господньому (2012)
Балух В. - "Західна схизма" і соборний рух (2012)
Shriblyak M. - Status of orthodoxy in right-bank Ukraine in post-Brest period and factors that caused a conclusion of the union between eparchies of western Ukraine and Rome (2012)
Кривопішин О. - Державне регулювання залізничного транспорту в Російській імперії (друга половина ХІХ ст. ) (2012)
Лагодич М. - Громадська обрядовість як засіб антирелігійної боротьби у радянській Галичині в середині ХХ ст. (2012)
Докаш В. - Соціально-політичний контекст ранньопротестантських есхатологічних вчень, Докаш О. (2012)
Кутузова Н. - Особенности проявления религиозного фактора в системе социально-политических отношений в Беларуси на современном этапе (2012)
Владиченко Л. - Характеристика консультативно-дорадчих органів при Президентові України та Кабінеті Міністрів України щодо здійснення державної політики у сфері державно-конфесійних відносин (2012)
Пержун В. - Історична свідомість як форма суспільної свідомості: соціологічний аспект (2012)
Боднарюк Б. - Релігійна атрибутика містерій у греко-римському соціумі (IV), Возний І. (2012)
Ангелова А. - Старість в традиціях та ритуалах вайшнавізму (2012)
Марчишак А. - Релігія на тлі загальних глобалізаційних процесів (2012)
Бутинський В. - Міжцивілізаційні суперечності та їх православний фактор у проблемному полі сучасних україно-російських відносин (2012)
Кравченко Е. - Влияние феминистской теологии на современное положение женщины (2012)
Луцан І. - Самоідентифікація буковинців: вплив етнічного та релігійного чинників (2012)
Пронюк-Возна Н. - Іван Труш: життєвий досвід як засіб формування творчої позиції (2012)
Буга Є. - Протестантизм в українському суспільстві: історія виникнення та специфіка формування (2012)
Бочулинський С. - Генеза та сучасний стан дослідження каналів засобів масової комунікації: соціологічний аналіз (2012)
Берладена І. - Феноменологічний підхід як засіб пояснення організації соціальної реальності сучасного віруючого (2012)
Якимчук О. - Агенти соціальних перетворень та причини розвитку онлайнових соціальних структур (2012)
Довідка про авторів (2012)
Bialek Е. D. - Psychosynthesis as a way to planetary consciousness (2016)
Bilets’ka O. - Culture and communication (2016)
Божко Л. Д. - Віртуальна культура в епоху постмодерну: туристські практики (2016)
Vedenieiev D. - "German world" or the original culture: Swiss-German cultural relations in 1930-1940, Pechyborshch V. (2016)
Uladykouskaja L. - Intercultural dialogue and Belarus: crisis or chance?, Susan de France (2016)
Denysyuk Zh. - Post folklore as a phenomenon of modern communication practices (2016)
Dynikova L. - The formation of the Crimean Tatar Periodicals (2016)
Doyar L. - Cultural content of humanitarian education in Ukraine: the problem of the source base (2016)
Savchenko A. - Sociocultural space: looking into the future (2016)
Stoyatska G. - Public protest as a symbolic act: philosophical and cultural analysis (2016)
Татіївська І. П. - Україна – США: питання повернення та реституції культурних цінностей (2016)
Балабушка В. А. - Культ святих у традиціях храмового будівництва середньовічного Чернігова (2016)
Слободянюк М. В. - Національно-патріотичні мотиви у символіці Сухопутних військ Збройних Сил України (2016)
Бермес І. Л. - Рефлексії про сутність поняття "хор" у просторі культури (2016)
Єсипенко Р. М. - Втілення національного характеру в творах національної драматургії на українській сцені: 60-80-ті роки ХХ століття (Частина ІІ) (2016)
Шульгіна В. Д. - Дні і роки життя М. В. Лисенка, зібрані в одне видання, Антонова К. А. (2016)
Донченко Н. П. - Роль етюдної форми у професійній підготовці фахівця сценічного мистецтва та у творчості артиста естради (2016)
Герц І. І. - Мистецтво Марти Грем у контексті становлення сучасного європейського танцю (2016)
Зайченко О. Г. - Особливості становлення співробітництва художника з галеристом в умовах формування вітчизняного арт-ринку (2016)
Каблова Т. Б. - Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та "волі до життя" у всесвіті (2016)
Кравченко А. І. - Феномен міжжанрової діалогічності в камерно-інструментальній творчості українських композиторів: кінець ХХ – початок ХХІ століття (2016)
Nechitaylo V. - National ethnic fundamentals of the Ukrainian traditional choreographic art (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Семіотичне розуміння категорії "знак" у контексті ранньосередньовічного дискурсу (2016)
Рябцева І. М. - Композитор М. Г. Іванов як уособлення трагічної місії митців першої хвилі Розстріляного Відродження України (2016)
Хананаев С. В. - Построение авторской семантической канвы в структурной модели хорового произведения (на примере хорового творчества В. Мартынюк), Хананаева А. В. (2016)
Цугорка О. П. - Сакральне мистецтво живопису: вітчизняна наукова рефлексія (2016)
Чупріна Н. В. - Фактори становлення масової моди як відображення уподобань широких верств суспільства споживання в індустрії моди (2016)
Ян І. М. - Український аматорський театр Наддніпрянщини: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (2016)
Stepanyuk I. - Volyn folk dancing art and its genre-stylistic features (2016)
Березуцька М. С. - Наступність у підготовці ансамблевого бандуриста (2016)
Назаркевич Є. П. - Стереозображення у дизайні прикладної друкованої графікималих форм на теренах СРСР: 70-90-і роки ХХ століття (2016)
Марченко В. В. - Пишаюся, що я з родини НАКККіМ (2016)
Горбань Ю. І. - Українська культура – явище самобутнє й унікальне (2016)
Добко Т. - Метафізика свята, або про метафізичні передумови людського щастя (2013)
Manchul B. - Language as object of philosophical research (2013)
Компаниец Л. - Этимологическая реконструкция понятия "реинкарнация" (2013)
Бродецький О. - Роль феноменологічної методології в дослідженні релігійної етик (2013)
Рупташ О. - Цінності та смисли в структурі науково-пізнавальної діяльності (2013)
Балух В. - Процеси над відьмами: традиції та регіональна специфіка (2013)
Прах Б. - Наукові студії і джерела з культурно-релігійного життя лемків (до історії Апостольської Адміністрації Лемківщини) (2013)
Шкрібляк М. - Православно-католицький діалог кінця ХVI-XVII століть: постаті та провідні тенденції (2013)
Мельніков А. - "Гранична ситуація" (К. Ясперс) як категорія екзистенційної соціології (2013)
Позднякова-Кирбат’єва Е. - Зміст та властивості соціальної мнемосфери: постановка проблеми та визначення поняття (2013)
Титаренко В. - Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізм регулювання відносин у суспільстві (2013)
Шкіль С. - Соціальна доктрина РКЦ як довершення витвору західно-християнської думки (2013)
Гаврилюк Т. - Запити сучасної християнської антропології та криза сучасної людини (2013)
Владиченко Л. - Проблемні питання діяльності релігійних меншин Польщі: шляхи вдосконалення законодавчого забезпечення (2013)
Яковлєва О. - Національні моделі організації неодномовного мовного простору ("стара Європа") (2013)
Погонченкова Е. - Богословие и религиозная философия П. А. Флоренского: столкновение мировоззренческих позиций (2013)
Мирутенко Л. - Передумови становлення етики науки: історико-філософський аспект (2013)
Боднар В. - Етико-соціологічні проблеми вмирання і смерті людини: онтологічно-гносегологічний аспект (2013)
Клімук І. - Соціальні мережі та релігійна ідентичність (2013)
Данилюк О. - Філософсько-богословська проблема безмовності (мовчання) в аскетичній традиції латинського чернецтва (2013)
Руско Н. - Філософсько-релігійні засади і місце галицької ікони у християнському мистецтві (2013)
Томоруг О. - Євангельські мотиви у світовій літературі (2013)
Рецензії (2013)
Довідка про авторів (2013)
Джеджула В. В. - Інноваційна діяльність як чинник конкурентоспроможності підприємств, Єпіфанова І. Ю., Цвик О. Г. (2017)
Коломієць Г. М. - Фінансові складові формування валютного курсу України, Іщенко А. Г. (2017)
Мельник Т. М. - Особливості та напрями розвитку міжнародної торгівлі будівельними послугами (2017)
Скорик О. О. - Методологічні аспекти управління міжнародними проектами (2017)
Бондаренко О. С. - Фінансові ресурси та фінансові потоки: сучасна теорія і практика управління (2017)
Фірсова Н. В. - Значення внутрішнього контролю товарних запасів у діяльності роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації (2017)
Ковешніков В. C. - Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки, Гармаш В. В. (2017)
Безус П. І. - Засади управління соціальним розвитком країни на підгрунті гуманістичної психології, Дворецький А. О. (2017)
Бояринова К. О. - Економічні передумови інноваційно орієнтованого розвитку підприємств машинобудівного комплексу (2017)
Далайін Б. О. А. - Прогнозування синергетичного ефекту фазових еволюційних процесів в економіці (2017)
Примак Ю. Р. - Вдосконалення аналізу процентного ризику банку. метод дюрації (2017)
Коломієць В. Л. - Державні банки розвитку та їх роль у реалізації фінансової політики (2017)
Тадеєва Н. В. - Напрями адаптації діяльності корпорацій України до вимог сумлінної ділової практики (2017)
Брожко О. О. - Економічна безпека критичних інфраструктур України: сучасний стан та напрями покращення, Сокотенюк С. М. (2017)
Коврегін В. В. - Механізми державного регулювання стабілізації кадрового корпусу вищих навчальних закладів (2017)
Титаренко О. М. - Технології запровадження у практику фінансово-економічного підмеханізму результативності управління забезпеченням духовно-ціннісного розвитку сільських територіальних громад (2017)
Кучин С. П. - Управління мотиваційними факторами в закладах сфери культури як механізм державного управління соціально-культурною сферою (2017)
Гладченко А. Ю. - Державне управління в контексті трансформації форм економічних криз (2017)
Хмирова А. О. - Удосконалення механізмів державного регулювання виховного простору вищого навчального закладу (2017)
Дорошенко О. О. - Забезпечення медичної допомоги в Україні на вторинному рівні (2017)
Строяновський В. В. - Роль неурядових дослідницьких організацій у здійсненні стратегічного аналізу в процесі державного управління у сфері національної безпеки (2017)
Ганяк В. Й. - Європейські та вітчизняні практики політико-правового регулювання державно-конфесійних відносин: безпековий вимір (2017)
Капітан В. О. - Зарубіжний досвід формування державної стратегії розвитку малого бізнесу задля забезпечення зайнятості населення (2017)
Помогайбо Б. В. - Податкове стимулювання розвитку державно-приватного партнерства (2017)
Титул, зміст (2017)
Кресюн Н. В. - Стан мембран мітохондрій печінки щурів при цукровому діабеті та медикаментозній корекції, Годлевський Л. С., Сон Г. О. (2017)
Шатілов О. В. - Вивчення ефективності комбінованого препарату грандазол при лікуванні гнійно-некротичних уражень нижніх кінцівок на тлі цукрового діабету (2017)
Жовтенко О. В. - Стан фетоплацентарного комплексу у вагітних після міомектомії (2017)
Каштальян М. А. - Застосування полімерних кліпc при лапароскопічній холецистектомії у хворих на гострий калькульозний холецистит на тлі хронічних гепатитів, Колотвін А. О., Tobi Okedairo, Sunday Oyeniyi (2017)
Кушніренко І. В. - Визначення порушень різних рівнів бар'єрної функції слизової оболонки верхнього відділу травного тракту як ключового фактора розвитку кандидозу у хворих гастроентерологічного профілю (2017)
Романова Ю. Г. - Оцінка динаміки біохімічних та імунологічних маркерів ротової рідини у пацієнтів із хронічним герпетичним стоматитом, які потребують дентальної імплантації, Біда А. В. (2017)
Эль-Мезевги Х. М. - Особенности неспецифического иммунитета у недоношенных детей (2017)
Железов Д. М. - Прогнозування росту міоми матки у прегравідарному періоді, Коссей Т. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Розвиток системних дисфункцій органів і регуляторних механізмів у хворих на цироз печінки із супровідним асцитом, Грубнік Ю. В. (2017)
Ісайкова О. І. - Обґрунтування біофізичних параметрів транскраніальної магнітної стимуляції при хронічній ішемії мозку в стадії декомпенсації, Сон А. С. (2017)
Biryukov V.S. - Risk management as innovative method of management in medical institutions (2017)
Грубник В. В. - Клинический случай рецидивирующего синдрома псевдообструкции толстой кишки у пациента с болезнью паркинсона, Ткаченко А. И., Койчев Е. А., Ромак Р. П. (2017)
Ситнікова В. О. - Тенденції застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні, Петренко О. О. (2017)
Данильченко Л. І. - Основні шляхи становлення і розвитку сімейної медицини в Україні як основа реорганізації первинної медико-санітарної допомоги населенню (2017)
Кресюн В. Й. - Академик Валерий Николаевич Запорожан. К 70-летию со дня рождения (2017)
Аймедов К. В. - Это было 80 лет назад. Александр Львович Лаврецкий (Левин) (1894 - 1937), Алексеева В. А. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання (2017)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2017)
Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition (2017)
The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal") (2017)
Manuscripts reviewing order (2017)
Contents (2016)
Chebotarov V. - Polish economic miracle as a factor of the socialist system of economy collapse, Chebotarov Ye. (2016)
Lantukh I. - The role of the foreign assets in the economy of Ukraine at the turn of the XXth century (2016)
Minochkina O. - Formation of social capital of the nation (2016)
Rozmainsky I. - The Basic elements of the post keynesian analysis of the post-soviet model of Russian capitalism (2016)
Shabalina L. - Analysis of Russian market of foodstuffs and agricultural raw materials in modern conditions of managing, Kapko A. (2016)
Francisco F. R. R. - Cultural diversity and growth of international firms, Kovalenko O., Kovalenko S. (2016)
Ivanov S. - Organizational development of agro-industrial complex on basis of cooperation and integration, Perebyynis V., Oleksenko L., Svitlychna A. (2016)
Pajak K. - Regional Energy Security (Based on Polish Experience), Kvilinskyi O., Fasiecka O. (2016)
Lis P. - The Conditions of the Water Sector in Poland (2016)
Glinkowska B. - Analysis of the State of Internationalisation of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland (2016)
Papizh Yu. - Features of effective clustering in mining regions of Ukraine (2016)
Simeonova R. - Standard Costing System - a management tool by deviations (2016)
Mykhaylychenko N. - Problems and prospects of implementation controlling as a modern enterprise management tool, Tokareva A. (2016)
Kamenska O. - Estimation of human capital in the strategic budgeting system, Vesela N. (2016)
Ostrovetskyy V. - Some Aspects of the Ukrainian Fiscal policy in the Context of Decentralization: the Revenue of Local Budgets (2016)
Zaloznova Y. - Organization of marketing activity of coal mining enterprises in an irregular demand environment: theoretic and practical aspects, Trushkina N. (2016)
Lisyuk V. - The market approach to local markets of housing and communal services of Ukraine, Serov A. (2016)
Shlafman N. - Bank marketing at the present Ukrainian banking services market, Hudkov V. (2016)
Gonchar V. - Forecasting as a method of metals marketing research (2016)
Litovchenko I. - Industry 4.0 as a Major Factor in the Formation of IMC (Integrated Marketing Communications), Shkurupskaya I. (2016)
Korytko T. - Theoretical aspects definition of the potential competitiveness of enterprises, Kruk E. (2016)
Nechvoloda L. - Increase in competitive capacity of industrial enterprise through creation of automation system of the process of work distribution among employees, Ivchenkova E., Pylipenko K. (2016)
Shevchenko N. - The use of mathematical methods for decision making in optimal pricing strategy for enterprises, Gudkova E. (2016)
Kitrish E. - The role of supply chain sustainability in strengthening the business competitiveness (2016)
Khadzhynova O. - Coordinated planning of the production program of enterprises business network (2016)
Chernata T. - Statistical analysis of the relationship of the enterprise indicators of capital use efficiency and the profitability (2016)
Latysheva Ye. - The ecological component of potential of sustainable development of machine-building enterprises as a management instrument by a competitiveness (2016)
Shevchenko A. - Identification of the economic security technological component of Ukraine in the field of railway transport (2016)
Vetsepura N. - The problems of innovative activity activization, Prokofieva S. (2016)
Tashkova M. - Big data - the new challenge facing business (2016)
Mazurkiewicz J. - The effectiveness of green certificates - evidence from Poland (2016)
Gancheva Z. - Opportunities for improving the process of training of customs officers (2016)
Nikolov E. - Global Reporting Initiative and its implementation in Bulgarian and Ukrainian enterprises (2016)
Vishnevsky O. - The role of social resources in formation of wealth in the decentralization and industry 4.0 processes (2016)
Boichenko M. - Social and economic aspect of occupational risks management at mining enterprises (2016)
Dobykina Y. - Perfection of mechanism of estimation and management labour potential in the conditions of adaptation to requirements of international integration (2016)
Lyakh O. - Social cooperatives: whether the European experience takes root in Ukraine? (2016)
Вихідні дані (2016)
Большаков С. І. - Методологічні підходи у побудові економічних моделей оцінки вартості рухомого майна, Лісняк В. Г. (2011)
Ветрова Н. М. - Про концептуальний підхід до формування інструментарію економічної діагностики, Кузьміна Н. В. (2011)
Вороная Н. Ю. - Оцінка економічної ефективності проектно- орієнтованих програм розвитку підприємства (2011)
Волощук Л. О. - Особливості обліково-аналітичного забезпечення управління розвитком підприємства, Статник О. С. (2011)
Гавриленко В. А. - Удосконалення обліку незавершеного виробництва в умовах коксохімічних підприємств, Черникова Є. Г. (2011)
Гоцуляк С. М. - Деякі аспекти управління оборотним капіталом підприємства (2011)
Даниліна Н. В. - Оцінка ймовірності банкрутства машинобудівного підприємства в умовах підвищення впливу кризових явищ (2011)
Дейніс Л. М. - Сутність антикризового фінансового управління підпиємством, Фучеджи В. І. (2011)
Кузнєцова Н. М. - Науково-методичні підходи до визначення стратегічних напрямків конкурентоспроможності готельних підприємств (2011)
Ковтуненко К. В. - Oсобливості стратегічного аналізу малих підприємств, Пройдакова Н. Г. (2011)
Литвиненко Л. Л. - Формування організаційно-економічного механізму адаптації авіакомпаній України до умов глобальних ринків авіаперевезень (2011)
Литвиненко С. Л. - Принципи використання основних рішень та програм при створенні інформаційних систем вітчизняних вантажних авіакомпаній (2011)
Литовченко І. Л. - Маркетингові дослідження ринку В2В в інтернет-середовищі (2011)
Мазко Т. І. - Tеоретико-методологічні підходи до формування системи маркетингу підприємства (2011)
Петрова Р. В. - Економіко-математична модель управління плануванням виробництва по слабких сигналах, Ковалевська А. В., Мусієнко В. О. (2011)
Погожа Н. В. - Проблеми організації праці на приватних промислових підприємствах, Пономарьова Е. Д. (2011)
Пінчук І. О. - Міжнародна практика функціонування збутових кооперативів виробників органічної продукції, Бережна Ю. С. (2011)
Радченко Н. А. - Якість трудових ресурсів як чинник розвитку сфери послуг (2011)
Саєнсус М. А. - Формування економічної стратегії підприємства харчової промисловості в умовах невизначеності ринкового середовища, Місько Г. А. (2011)
Сметанко О. В. - Внутрішній аудит в системі діагностики кризового стану акціонерних товариств України (2011)
Ступак С. М. - Аналіз стану та тенденцій розвитку інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України (2011)
Усатенко О. В. - Заробітна плата: коли гроші вбивають мотивацію, Скрипкіна Д. А. (2011)
Федоряка В. П. - Ефективність виробництва і реалізації соняшнику в Україні, Бахчиванжи Л. А., Почколіна С. В. (2011)
Анохіна К. О. - Феномен економічної влади в умовах системних змін: інституційний аспект, Коваленко С. І. (2011)
Андрейченко А. В. - Перспективи впровадження інноваційного підходу в житлово-комунальному господарстві (2011)
Басюркіна Н. Й. - Теоретичні засади створення організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки регіону (2011)
Бондар Д. О. - Сучасні гроші як специфічний товар (2011)
Бутук О. І. - Епохи розвитку образу життя i характеру виробництва (2011)
Горячук В. Ф. - Сутність поняття капіталізації економіки, методи її оцінки та роль держави щодо підвищення її рівня (2011)
Григорьєва С. В. - Співпраця споживчої кооперації України з кооперативними системами країн світу (2011)
Іоргачова М. І. - Кодекси корпоративного управління – напрямок розвитку корпоративних відносин Україні (2011)
Карпухно І. О. - Зростання державного боргу як наслідок бюджетного дефіциту України (2011)
Кашуба О. М. - Еволюція підходів до розвитку безперервної освіти (2011)
Кірсанова В. В. - Проблеми обліку інноваційної діяльності, Сухарева Т. О., Ковальова О. М. (2011)
Крючкова Н. М. - Вплив оподаткування на соціально-економічний потенціал економіки України в умовах інституційних зрушень: теоретичний підхід (2011)
Куценко С. В. - Аналіз, тенденції та перспективи формування морських вантажопотоків АР Крим як складової портового господарства України (2011)
Лиса С. С. - Моделі ефективного управління логістикою в торговельній мережі (2011)
Ломачинська І. А. - Архітектура фінансової системи України: теоретичні основи оптимізації в сучасних умовах (2011)
Нездоймінов С. Г. - Транскордонний вектор розвитку аграрного туризму (2011)
Окландер І. М. - Економіко-математичне моделювання інноваційного розвитку регіону (2011)
Парамонова Є. Є. - Розподілення доходів населення в умовах економічного розвитку (2011)
Радченко Ю. С. - Вплив глобалізації на еволюцію кооперативних принципів кредитних спілок та кооперативних принципів МКА (2011)
Саврас І. З. - Удосконалення адміністративно-територіального устрою України як чинник покращення соціально-економічного розвитку її територій (2011)
Слатвінська М. О. - Мале підприємництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Євсєєнко В. О. - Еволюція моделей організації соціального захисту в країнах Європейського Союзу (2011)
Чередніченко А. П. - Стан та перспективи розвитку суб’єктів малого підприємництва в умовах податкової реформи, Хомутенко В. П. (2011)
Автори статей (2011)
Путров С. Ю. - Специфіка філософського підходу до біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2013)
Рахманов О. А. - Мотиви діяльності топ-менеджерів та акціонерів у процесі корпоративного управління (2013)
Семенюк Н. В. - Безперервна освіта як система (2013)
Олексенко Р. І. - Філософія ринку: концептуальні дослідження і сучасні інтерпретації (2013)
Поліщук Н. В. - Філософська актуальність проблеми "Людина і Всесвіт" та перспективи майбутнього людства в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу ХХІ століття (2013)
Тіменик З. І. - Принцип інваріантності у філософорелігійній ідеї Бога (Божества): парадигмальний аналіз (2013)
Мирошников О. А. - Диалог поэзии и философии (Гельдерлин и философская герменевтика) (2013)
Пустоловська О. О. - Політична "елітологія": від Маркса до Арона й Шумпетера (2013)
Сапсай А. П. - Норвегія в інтеграційних процесах ЄС: "квазі-членство", або "норвезький метод" європейської інтеграції (2013)
Мохамад Аль-Файєз - Особлива роль Йорданського Хашимітського Королівства на Близькому Сході (2013)
Кондратенко О. Ю. - Дезінтеграційний вимір пострадянського простору (2013)
Давидюк О. О. - Стан здоров’я бездомних осіб в Україні (2013)
Агарков О. А. - Практичні аспекти соціального обслуговування самотніх людей похилого віку (2013)
Баршацька Г. Ю. - Соціокультурна маргінальність кризового суспільства (2013)
Зацепіна Н. О. - Соціальні аспекти туристської цінності як елемента задоволеності якістю послуг туристської індустрії (2013)
Калагін Ю. А. - Еволюція об’єкта воєнної соціології (2013)
Тітул (2017)
Алфьорова З. І. - Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві, Алфьоров А. М. (2017)
Остропольська З. М. - Техногенна культура: антропологічні виміри (стаття друга) (2017)
Радзієвський В. О. - Теорія субкультур у системологічному дискурсі культурології (2017)
Данилова В. Є. - Події в емпіричній та художній дійсності. Особливості їх зближення (2017)
Чумаченко М. О. - Сакралізація світла як інструмент конструювання образу святого в агіографічному міфі (2017)
Шолухо Н. Є. - Культурологічна рецепція тілесності в "Театрі жорстокості" Антонена Арто (2017)
Германова де Діас Е. В. - Культурологічні аспекти трансцендентального екзистенціалізму Карла Ранера (2017)
Дяченко М. В. - Тема життя і смерті в етичній філософії Сенеки (2017)
Кікоть А. А. - Крос-дресінг театрального костюма ренесансної доби (2017)
Колмикова А. С. - Засоби масової інформації — репрезентанти поведінкових моделей фанатів (2017)
Мірошниченко В. С. - Метамодернізм, осциляція, інтерпеляція (2017)
Миронов М. С. - Поняття "творчість" в античній та середньовічній філософії (2017)
Новікова Г. Ю. - Середовищний музей як феномен нової музеології (2017)
Куриленко І. А. - Художній текст як віддзеркалення тексту культури (2017)
Парфьонова О. І. - Нефігуративні арт-практики початку ХХ ст. і "дегуманізація мистецтва" Х. Ортеги-і-Гассета (2017)
Фененко А. О. - Феноменологія музеалізованого віртуального простору (2017)
Частник О. С. - "Ірландські паби" в Україні: комерціалізація одного культурного стереотипу (2017)
Шейко В. М. - Історико-джерелознавчий аналіз еволюції культурно-мистецьких та художньо-літературних об’єднань України: культурологічний аспект (2017)
Лисенко Л. В. - Лінгвокультурний та ментальний образ українства в стереотипних уявленнях (2017)
Лєвіна В. Г. - Українське національне відродження та сіонізм: від історико-культурних паралелей до сучасного діалогу ідей (2017)
Наколонко І. М. - Ключові аспекти формування культури здорового способу життя населення України (2017)
Сапего Я. К. - Національний академічний ансамбль пісні й танцю України "Гуцулія" як феномен хореографічної культури Прикарпатського регіону (2017)
Щербань А. Л. - Динаміка традицій орнаментації кераміки лівобережної України: культурологічний аспект (2017)
Строгаль М. О. - Роль фандрейзингу в розвитку закладів культури України (2017)
Божко Л. Д. - Культурологічні аспекти розвитку правових засад туризму в Україні (2017)
Кислюк К. В. - Мовно-медійні практики та культурна ідентичність українців у 2014 – 2016 рр.: "Перемоги" та "Зради" (2017)
Кухаренко О. О. - Українська весільна обрядовість і сексуальна культура (2017)
Левицька В. А. - Становлення мистецької позашкільної освіти на Кримському півострові (2017)
Домащук Х. С. - Діяльність мистецьких галерей Львова кінця 80-х — початку 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Шкурєєв К. І. - Антропоморфні фактори створення балетів (ХХ ст.) (2017)
Рощенко О. Г. - Теоретико-методологічні засади наукових досліджень у галузі культурології і мистецтвознавства: освітній вимір (2017)
Вихідні дані (2017)
Радионов А. В. - Повышение уровня экологической безопасности при использовании магнитожидкостных герметизаторов и частотных преобразователей в процессах эксплуатации электродвигателей серии ВАСО, Харламова Е. В. (2016)
Артамонов В. В. - Системний аналіз екологічного впливу антропогенної діяльності, Василенко М. Г., Бахарєв В. С., Козарь Л. М. (2016)
Талах М. В. - Використання кластеризації для моніторингу стану рослинного покриву НПП "Вижницький" на основі даних супутникової зйомки, Саюк С. І., Стратій В. І. (2016)
Пляцук Л. Д. - Моніторинг підземних вод в районі розміщення Сумської ТЕЦ, М'якаєва Г. М., М'якаєв О. В. (2016)
Бахарєв В. С. - Аналітичний огляд результатів наукових досліджень з проблем моніторингу довкілля в Україні, Маренич А. В. (2016)
Utkina K. B. - The Black Sea hot spots methodology: general overview and UA results, Kresin V. S., Brook V. V., Iakovleva N. G. (2016)
Вамболь С. О. - Прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища з використанням імітаційного моделювання, Вамболь В. В., Колосков В. Ю., Деркач Ю. Ф. (2016)
Пацурковвський П. А. - Визначення санітарно-захисної зони каналізаційної насосної станції, Лейбович Л. І., Кащєєв Е. М. (2016)
Поліщук С. З. - До питання аналізу екологічного стану атмосферного повітря м. Дніпро, Каспійцева В. Ю., Ткач Н. О. (2016)
Нєвєнченко А. І. - Оцінка ступеня екологічної небезпеки об’єктів транспортної інфраструктури на природнє середовище міста Коломиї (2016)
Васюков О. Є. - Експертна оцінка розрахунку наднормативної маси викидів забруднюючих речовин у повітря за час надзвичайної ситуації з вибухами боєприпасів, Лобойченко В. М., Іванов Е. В., Пліско А. В. (2016)
Петрусенко В. П. - Моделювання екологічних ризиків у гірських екоситемах через поведінку трасера 137Cs, Кутлахмедов Ю. О., Дмитруха Т. І. (2016)
Крусір Г. В. - Щодо оцінки індексу екологічної небезпеки хлібопекарського підприємства з урахуванням можливості техногенної аварії, Кондратенко І. П., Лобоцька Л. Л., Добровольский В. В. (2016)
Пасенко А. В. - Біологічна активність грунтів при агрохімічній меліорації нетрадиційними добривами, Сакун О. А., Никифорова О. О., Дуднік О. В., Каминіна М. Ю. (2016)
Повзун А. І. - Утилізація відходів полімерного та лісохімічного виробництва у дорожньому будівництві, Подкопаєв С. В., Вірич С. О., Горячева Т. В., Дорох С. Г. (2016)
Крусір Г. В. - Дослідження режимів процесу анаеробного зброджування стічних вод м’ясопереробного підприємства у мезофільних умовах, Чернишова О. О., Поліщук В. М. (2016)
Пасенко А. В. - Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії, Новохатько О. В., Козловська Т. Ф., Дігтяр С. В., Никифорова О. О. (2016)
Ващенко В. М. - Аналіз смерчонебезпеки для вдосконалення технології екологічно безпечного виведення з експлуатації водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС, Кордуба І. Б. (2016)
Корцова О. Л. - Прогнозування кількості автомобілів із працюючими ДВЗ залежно від наповненості автостоянки торговельного центру (2016)
Деревянчук О. В. - Оптична бістабільність квазідвовимірних напівпровідникових наноструктур в області екситонного поглинання, Крамар Н. К., Крамар В. М. (2014)
Ткач М. В. - Вплив поляризаційних фононів на робочі електронні стани трибар'єрних активних зон квантових каскадних детекторів за кріогенних температур, Сеті Ю. О., Гринишин Ю. Б. (2014)
Головацький В. А. - Енергетичний спектр електрона у сферичній квантовій точці з однією та двома воднеподібними домішками, Бернік І. Б. (2014)
Маханець О. М. - Вплив донорної домішки на енергетичний спектр і хвильові функції електрона в циліндричній напівпровідниковій нанотрубці в магнітному полі, Кучак А. І., Гуцул В. І. (2014)
Готра З. Ю. - Схема та SPICE модель сенсора температури біомедичного диференційного скануючого калориметра, Голяка Р. Л., Бойко О. В. (2014)
Остафійчук Б. К. - Вплив системи імплантаційно-індукованих дефектів на структурні, магнітні та морфологічні характеристики приповерхневих шарів ФГП за умови врахування ефектів анізотропії, Яремій І. П., Томин У. О., Коцюбинський В. О., Литвин П. М., Мохнацький М. Л. (2014)
Ковалюк Т. Т. - Елементний склад, механізми розсіювання електронів та вплив відпалу на фізичні властивості кристалів Hg1-x-yCdxDyySe, Мар'янчук П. Д., Майструк Е. В., Абашин С. Л. (2014)
Юхимчук В. А. - Дослідження можливостей застосування гетероструктури CdS/CdTe для детектування Х- і γ-випромінювання, Косяченко Л. А., Маслянчук О. Л. (2014)
Махній В. П. - Оптичні властивості гетерошарів альфа-ZnSe, Гавалешко О. С., Сльотов О. М. (2014)
Воротников В. В. - Фрактальный анализ сложных сетей (2014)
Грицюк Б. М. - Вплив умов отримання на стабільність інтерференційних фільтрів на кристалах In4Se3 та In4Te3, Стрєбєжєв В. В., Юрійчук І. М., Стребежев В. М. (2014)
Махній В. П. - Вплив ізовалентних домішок Ва та Са на електричні властивості телуриду кадмію, Бодюл Г. І., Герман І. І., Павлюк М. Ф. (2014)
Зіновчук А. В. - Чисельний аналіз швидкості оже-рекомбінації у потрійних сполуках InGaN n-типу (2014)
Сльотов М. М. - Люмінесценція кристалів GaN, Когут Г. О. (2014)
Махній В. П. - Властивості та перспективи використання селеніду цинку, легованого 3D-елементами з парової фази, Кінзерська О. В., Майструк Е. В., Сенко І. М. (2014)
Манько О. О. - Методи корекції передавальних характеристик оптичних фільтрів, що використовують тонкі плівки, Скубак О. М. (2014)
Гищук В. С. - Багатоканальний прилад для вимірювання температури і густини теплових потоків, Кобилянський Р. Р., Черкез Р. Г. (2014)
Гаврилюк М. В. - Термоелектричний прилад для електрофорезу, Константинович І. А. (2014)
Кобилянський Р. Р. - Електронний медичний термометр з термоелектричним джерелом живлення, Маник О. М., Романюк С. Б. (2014)
Махній В. П. - Люмінесцентні властивості кристалів ZnSe:Yb з модифікованою поверхнею, Кінзерська О. В., Сенко І. М., Ащеулов А. А. (2014)
Відомості про авторів (2012)
Драч І. І. - Сутнісний та структурний аналіз професійної компетентності викладача вищого навчального закладу (2012)
Колосова Л. М. - Проблеми управління професійним розвитком методиста науково-методичної установи в теорії та практиці (2012)
Кузнєцова О. О. - Форми організації самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови в економічному вищому навчальному закладі (2012)
Морозова М. Е. - Способи удосконалення управління кар’єрним зростанням за допомогою професійного розвитку науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Нежинцева Л. П. - Організація стану здоров’язберігаючого освітнього середовища сучасної школи (2012)
Олійник В. В. - Науковий потенціал післядипломної педагогічної освіти: актуальні проблеми, перспективи розвитку, Ляхоцький В. П. (2012)
Оліфіра Л. М. - Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих навчальних закладів (2012)
Панасюк Н. Л. - Науково-теоретичні положення формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Урахування темпераменту в реалізації диференційованого підходу при навчанні молодших школярів (2012)
Сіданіч І. Л. - Організаційно-педагогічні особливості духовно-морального виховання студентів вищого навчального закладу (2012)
Степаненко О. І. - Можливі ризики під час конфліктологічної підготовки викладачів вищої школи МВС України (2012)
Тимошко Г. М. - Формування організаційної культури у процесі фахової підготовки керівника загальноосвітнього навчального закладу (2012)
Топузов О. М. - Навчально-методичний комплект для вивчення шкільного курсу географії, Сосса Р. І. (2012)
Чернишова Є. Р. - Окремі питання щодо формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи ППО у контексті організаційно-правових основ їх діяльності (2012)
Чернишова М. О. - Окремі складові розвитку комунікативної компетенції майбутніх менеджерів (2012)
Шевченко О. А. - Професійний розвиток молодого вчителя на основі кластерного підходу (2012)
Шевчик О. Г. - Підвищення професійної компетентності майбутніх фахівців з методики викладання економіки (2012)
Шинкарева Л. В. - Проблемы управления инновационной деятельностью педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения, Бокова И. Н., Бондарчук А. И. (2012)
Штомпель Г. О. - Рамкові стандарти в управлінському супроводі професійного самозростання науково-педагогічних працівників (2012)
Анісімова О. О. - Теоретичний аналіз наукових підходів щодо проблеми психологічної культури вчителів початкових класів (2012)
Базиленко А. К. - Cоціальна активність студентів як важлива складова їхнього професійного зростання (2012)
Барашева Д. Е. - Психологические особенности гендерной идентификации личности в меняющихся социальных условиях (2012)
Благодир Н. Ф. - Психолого-педагогічний супровід формування саморозуміння у майбутніх психологів в умовах фахової підготовки (2012)
Бушуєва Т. В. - Методичні аспекти викладання психології в умовах гуманізації освіти (2012)
Волженцева И. В. - Сравнительный анализ индивидуально-личностных характеристик студентов 1-го курса по гуманитарным и техническим специальностям (2012)
Воронюк І. В. - Психологічна інерція системи методів впливу як аспект проблеми забезпечення креативності взаємодії вчителів та учнів (2012)
Єрмакова Н. О. - Довіра до себе як особистісна детермінанта професійного зростання студентів юнацького віку (2012)
Живанова В. А. - Психологічні механізми формування інтересу до науково-технічної творчості (2012)
Зінчук Н. А. - Особистісні детермінанти професійного зростання майбутніх фахівців з менеджменту у вищих навчальних закладах (2012)
Іщук О. В. - Становлення особистості фахівця в межах фахової підготовки студентів вищого навчального закладу (2012)
Калязіна Т. В. - Психологічні особливості проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків (2012)
Лимар Л. В. - Зміст і структура спецкурсу "Психологічні засади попередження конфліктів лікаря з пацієнтами" як складової професійної підготовки студентів-медиків (2012)
Максименко О. Г. - До питання про творчість (2012)
Мельниченко В. Є. - До проблеми дослідження агресивної поведінки підлітків з розумовою відсталістю (2012)
Мірошник З. М. - Взаємодія основних компонентів рольової структури особистості з детермінуючими її факторами (2012)
Москальова А. С. - Зміст і складові психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів щодо подолання професійних криз (2012)
Нежинська О. О. - Особливості та чинники ґендерної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти (2012)
Обіщенко С. О. - Декомпозиція цинічності в особистісних рисах (2012)
Овдієнко І. М. - Проблеми психологічної підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою (2012)
Оліфіра С. О. - Теоретична модель подолання адаптаційної кризи засобами фасилітаційного впливу (2012)
Павлюк П. А. - Духовность как неотъемлемая составляющая современной психологии и педагогики (2012)
Поліщук Ю. Б. - Недифіцитарний підхід до описання психологічних особливостей гіперактивних дітей молодшого шкільного віку (2012)
Саврасова-В’юн Т. О. - Психологічні особливості дослідження типів громадянської активності старшокласників (2012)
Сердюк Л. З. - Особистісно-смислові характеристики мотивації навчання студентів вищих навчальних закладів (2012)
Ставицький О. О. - Психологічна експертиза комплексу гандикапу у людей з обмеженими фізичними можливостями (2012)
Стадник Г. А. - Психологічні особливості самоставлення майбутніх практичних психологів (2012)
Станіславська М. В. - Професійна соціалізація особистості в контексті вибору організаційної культури майбутнього місця роботи (2012)
Стасюк М. І. - Прийняття себе й інших як показник особистісного зростання педагога (2012)
Шебанова В. І. - Розлади харчової поведінки як феномен захисного реагування, Шебанова С. Г. (2012)
Шпак С. Г. - Типові конфліктні ситуації у середовищі молодших школярів та їх чинники (2012)
Щербакова І. М. - Соціально-психологічні аспекти духовної кризи особистості у процесі її професійного самовизначення (2012)
Юрченко О. В. - Особливості встановлення довіри між студентом і викладачем у технічному вищому навчальному закладі (2012)
Юшина О. В. - Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх медичних сестер (2012)
Акімов О. - Оптимізація співвідношення складових композиції, яка складається з фенолформальдегідної смоли та епоксидного олігомеру (2015)
Андрущак І. Є. - Технологія розробки та впровадження клінічної експертної системи методом індукції дерева рішень (2015)
Банніков В. О. - Вплив конструктивних параметрів 3-и колісного екіпажа на стійкість його прямолінійного руху (2015)
Борц Б. В. - Иерархия волновых процессов при твердофазном соединении металлических материалов, Даниленко Н. И., Пархоменко А. А. (2015)
Волинець В. І. - Дослідження ефективності використання електричної енергії на підприємствах вугільної галузі, Романюк М. В. (2015)
Григор’єва Н. С. - Особливості моделювання автоматизованого виробництва (2015)
Григор’єва Н. С. - Технології автоматизованого виробництва (2015)
Григор’єва Н. С. - Формування складальних модулів за конструкційно технологічними ознаками (2015)
Гуменюк Р. В. - Оцінка міцності склеєних з’єднань на основі суміші базальтоволокно-епоксидна смола ЕДП (2015)
Гуцу О. С. - Особливості перекристалізації графіта в алмаз при вирощуванні монокристалів алмаза методом температурного градієнта, Бурченя А. В., Лисаковський В. В., Ільницька Г. Д. (2015)
Денисюк В. Ю. - Експериментальні дослідження й аналіз геометричної структури поверхонь деталей роликопідшипників під час переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А., Лапченко Ю. С. (2015)
Зайцева Л. В. - Ємнісні перетворювачі на основі тонкоплівкової структури ITO/поліімід/Al2O3, Зайцев Р. В., Горкунов Б. М., Хрипунов Г. С., Тюпа І. В. (2015)
Замора Я. П. - Вплив атомного та магнітного впорядкування на коефіцієнт дифузії та розчинність водню у феромагнітних сплавах (2015)
Зінько Р. В. - Використання мобільних роботів в надзвичайних ситуаціях, Серкіз О. Р., Кутраков О. П., Андюш М. Д. (2015)
Зубовецька Н. Т. - Аналіз використання багатоцільових верстатів з чпу на прикладі ІР-500, Редько Р. Г., Марчук І. В. (2015)
Ісмаілова Н. П. - Метод проектування спряжених квазігвинтових поверхонь, що виключають інтерференцію (2015)
Колпаков А. С. - Одержання біметалевих стрічок і смуг з металевих порошків методом асиметричної прокатки, Гогаєв К. О., Калуцький Г. Я. (2015)
Kuznetsov Y. - Іnvestigation of adhesion strength and wear resistance of coatings being obtained with combined method (2015)
Лавріненко В. І. - Вплив фізико-механічних характеристик композиційного інструментального матеріалу на зносостійкість шліфувального інструменту, Ільницька Г. Д., Шатохін В. В., Іщенко О. В., Гайдай С. В., Пасічний О. О., Смоквина В. В., Дєвицький О. А., Зайцева І. М. (2015)
Малець В. М. - Дослідження властивостей та мікроструктури епоксикомпозитних покриттів наповнених дисперсним порошком заліза, Кашицький В. П., Савчук П. П., Боярська І. В. (2015)
Марчук О. В. - Фазові рівноваги у системі NiS – La2S3 – SnS2 за температури 770 K, Мельничук Х. О., Гулай Л. Д., Шемет В. Я. (2015)
Олексеюк І. Д. - Фазові рівноваги у системі SNS2 – Y2S3 – La2S3 за температури 770 K, Смітюх О. В., Марчук О. В., Гулай Л. Д. (2015)
Олійник Н. О. - Особливості дезінтеграції алмазографітового матеріалу при переробці тонковкраплених продуктів синтезу (2015)
Павлюк В. І. - Моделювання процесу крену легкового автомобіля малого класув умовах неусталеного криволінійного руху (2015)
Падалко А. М. - Методика формування навчально-пізнавальної активності майбутніх програмістів, Падалко Н.Й., Музика Л.П. (2015)
Панчук В. Г. - Автоматизація досліджень природного зносу робочої поверхні фільєри керамічного преса, Мельник В. О., Мотрук М. В. (2015)
Полінкевич Р. М. - Сучасний рівень автоматизації проектування та критерії розрахунку шпинделів металорізальних верстатів, Зубовецька Н. Т., Четвержук Т. І. (2015)
Полярус Е. Н. - Влияние добавок диборида хрома в интерметаллид NiAl на триботехнические свойства газотермических покрытий при высокотемпературных испытаниях (2015)
Савуляк В. І. - Вплив швидкості охолодження виливка на структуру чавуну з дрібнозернистим компактним графітом, Янченко О. Б., Філіпченко А. В. (2015)
Севостьянов І. В. - Розробка спеціального обладнання для спалювання відходів харчових виробництв (2015)
Сылывонюк А. В. - Исследование динамики разбега вибрационных машин с двумя самосинхронизирующимися дебалансными возбудителями (2015)
Сиротюк А. М. - Оцінювання характеристик роботоздатності трубних сталей із урахуванням впливу корозивного чинника експлуатаційних середовищ (2015)
Смирнов І. В. - Модифікування плазмово-напилених покриттів застосуванням плакованих та нанодисперсних порошків, Долгов М. А., Черний А. В., Фурман В. К., Сєліверстов І. А. (2015)
Стельмах І. С. - Перспективи використання методу плазмового зварювання для відновлення культиваторних лап, Герасимчук Г. А., Барановський В. М. (2015)
Степанченко О. М. - Кінематичні граничні умови в задачах розчинення сольових пластів (2015)
Сторожук І. М. - Розробка конструктивно-технологічної схеми удосконаленої гичкозбиральної машини, Паньків В. Р. (2015)
Тацій Р. М. - Концепція квазіпохідних як засіб дослідження дискретно-неперервних математичних моделей, Власій О. О., Остапович Є. В. (2015)
Тимофеев Ю. В. - Зависимость эксплуатационных характеристик крупномодульных зубчатых колес от макрошероховатости их поверхностей, Шелковой А. Н., Клочко А. А. (2015)
Човнюк Ю. В. - Аналіз нелінійних коливань маятникового антивібратора з біфілярним підвісом маятника, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О. (2015)
Чумало Г. В. - Дослідження можливостей застосування економно легованих нікелем аустенітних сталей (2015)
Силивонюк А. В. - Дослідження динаміки вібраційних машин з плоским коливанням несучого тіла в пакеті simulink/matlab (2015)
Габрусєва І. Ю. - Контактна задача для параболічного штампа та попередньо напруженого півпростору (2015)
Сяський А. О. - Згин кусково-однорідної ізотропної пластинки з розімкненим міжфазним ребром жорсткості, Кот В. В., Шинкарчук Н. В. (2015)
Силивонюк А. В. - Застосування SOLIDWORKS MOTION при вивчені дисципліни теорія механізмів машин (2015)
Гаврилюк В. И. - Испытания новых типов подвижного состава на электромагнитную совместимость с устройствами сигнализации и связи, Щека В. И., Мелешко В. В. (2015)
Марценюк Л. В. - Розвиток залізничного туризму в Україні як засобу організації доступного відпочинку, Проскурня Ю. М. (2015)
Бех П. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в сучасних умовах, Нестеренко Г. І., Музикіна С. І., Лашков О. В., Музикін М. І. (2015)
Боднар Б. Є. - Визначення енергозаощаджуючих режимів розгону поїздів, Капіца М. І., Афанасов А. М., Кислий Д. М. (2015)
Zhukovytskyy I. V. - Information-Measuring Test System of Diesel Locomotive Hydraulic Transmissions, Kliushnyk I. A., Ochkasov O. B ., Korenyuk R. O. (2015)
Литвиненко В. П. - Формализация модели работы дизеля с учетом оценки скорости процессов сгорания (2015)
Бондаренко І. О. - Особливості процесу розповсюдження коливань при деформативній роботі залізничної колії (2015)
Курган М. Б. - Дослідження нерівностей колії в межах залізничних переїздів, Курган Д. М., Лужицький О. Ф. (2015)
Fischer Sz. - Investigation of Inner Shear Resistance of Geogrids Built under Granular Protection Layers and Railway Ballast (2015)
Vakulenko I. A. - Influence of Shock Voltage from the Electric Discharge on the Fatigue Endurance of Carbon Steel in Water, Lisnyak A. G., Perkov O. N., Xu Xiao Hai (2015)
Анофриев П. Г. - Имитационные модели сопротивления движению бетонной смеси в бетоноводе автобетононасоса (2015)
Богомаз В. Н. - Способ определения мощности привода механизма передвижения мостового крана при учете трения качения, Бондаренко Л. Н., Главацкий К. Ц., Сокол К. А. (2015)
Мямлін С. В. - Обґрунтування продовження терміну служби пасажирських вагонів із осередками корозії хребтової балки, Рейдемейстер О. Г., Пуларія А. Л., Калашник В. О. (2015)
Рейдемейстер А. Г. - Способы увеличения прочности боковых рам трехэлементных тележек, Шикунов А. А. (2015)
Ivanova M. S. - Improvement the Calculation of the Stability of Building Located near the Slopes for Structural Unstable Soils, Konoval S. V., Abed S. F. (2015)
Качуренко В. В. - Конструкція раціонального сталевого гофрованого профілю, Банніков Д. О. (2015)
Lisnevskyi M. A. - Conducting and Analyzing the Results of the Experimental Box Test of Retaining Wall Models Without Piles and on the Pile Foundation, Sukhorskyi V. O. (2015)
Лучко Й. Й. - Дослідження несучої здатності металевої гофрованої конструкції за критерієм розвитку пластичного шарніру, Ковальчук В. В., Набоченко О. С. (2015)
Pshinko O. M. - Hydraulic Concrete Composition and Properties Control System, Krasnyuk A. V., Hromova O. V. (2015)
Содержание (2016)
Авдєєв В. В. - Використання методу аналітичного конструювання регуляторів для розробки системи стабілізації кутового положення супутника, Капцова В. В. (2016)
Волошко В. Л. - Проектування оптимального навантаження на пластини складної форми, Волошко Л. В. (2016)
Голубек А. В. - Анализ сближения ракеты-носителя с каталогизированными космическими объектами в процессе выведения на орбиты с наклонением 45 град (2016)
Клименко С. В. - Mатематические модели ранжирования экспериментальных выборок случайных величин, Халипова В. Д. (2016)
Коваленко Т. А. - Система управления вектора тяги жидкостного ракетного двигателя космической ступени ракеты-носителя типа "Циклон-3" при изменяемой в полете массовой асимметрии, Шептун Ю. Д., Сироткина Н. П. (2016)
Кустов П. В. - Автоматизация планирования и приема спутниковой информации, Кулабухов А. М., Масальский В. А., Тищенко А. В. (2016)
Мазуренко В. Б. - Реализация вычислительных методов повышения точности дозирования топливных баков ракеты-носителя морского базирования (2016)
Малайчук В. П. - Факторный анализ работоспособности критериев оценки стационарности и независимости измерений линейно-протяженных объектов контроля, Потапов А. М., Гусарова И. А., Деревянко И. И. (2016)
Манойленко А. А. - Метод оценки точности угловой ориентации и стабилизации космического аппарата (2016)
Мозговой Д. К. - Aнализ многолетней засухи по данным Landsat 8, Васильев В. В. (2016)
Мозговой Д. К. - Геоинформационные веб-сервисы онлайн обработки спутниковых снимков, Чорненко М. В. (2016)
Мозговой Д. К. - Мониторинг природных и антропогенных процессов с помощью веб-сервиса Landsat Viewer, Васильев В. В. (2016)
Олейник М. П. - Оценка требований к угловой ориентации межспутниковых оптических линий связи по навигационным параметрам, Кулабухов А. М. (2016)
Перерва В. А. - Исследование макроструктуры сварных соединений сплава ВТ6С выполненных сваркой полым катодом при различной разделке кромок, Карпович Е. В. (2016)
Полишко С. А. - Влияние модифицирования на распределение легирующих элементов в микрообъемах малоуглеродистой стали СТ1КП (2016)
Роменская О. П. - Использование инфракрасного нагрева при изготовлении изделий из полимерных композиционных материалов, Гусарова И. А., Манько Т. А. (2016)
Седачова Е. Г. - Методика анализа формоизменяющих операций листовой штамповки при изготовлении элементов конструкций изделий, Убизький Н. Н., Кулик А. В. (2016)
Сокол Г. И. - Экспериментальные исследования акустических характеристик в рупоре на инфразвуковых частотах, Котлов В. Ю., Щербина К. С. (2016)
Тищенко А. В. - Испытательный стенд системы угловой ориентации и стабилизации космического аппарата, Клочков О. Г., Кулабухов А. М., Масальский В. А. (2016)
Шептун Ю. Д. - Аналіз витрат енергії на керування космічним ступенем ракети, Коваленко Т. О. (2016)
Ізовіт Т. Л. - Сучасні тенденції формування заробітної плати у легкій промисловості, Науменко І. П. (2016)
Виробництво найважливіших видів продукції легкої промисловості у 2016 році (2016)
Baltic Fashion&Textile Vilnius 2016 (2016)
Наукова школа факультету хімічних та біофармацевтичних технологій КНУ ТД серед ТОП-100 у міжнародному рейтингу в галузі медицини та фармації CEOWORLD (2016)
Енергоефективний університет. 5 міжнародна науково-практична конференція (2016)
Інноваційні текстильні матеріали для потреб Києва та Силових структур України (2016)
Фролов І. В. - Дослідження факторів формування успішного бренду модного одягу на прикладі бренду Frolov, Гарбуза Ю. О., Пашкевич К. Л., Колосніченко М. В. (2016)
Білей-Рубан Н. В. - Прогнозування моди та особливості формування дизайн-прогнозу на основі циклічного підходу, Сєдоухова Є. В., Галущак Е. І. (2016)
Головня Г. А. - Вивчення принципів впливу гендерної нерівності на особливості формування художнього образу в одязі, Ніколаєва Т. І. (2016)
Кулік Т. І. - Дослідження дифузійних явищ у зоні контакту потоків розплавів полімерних матеріалів у процесі лиття під тиском, Гаркавенко С. С., Злотенко Б. М. (2016)
Гараніна О. О. - Нанотехнології при колоруванні текстильних матеріалів, Панасюк І. В. (2016)
Ковальов Ю. А. - Класифікація сучасних пристроїв для перевантаження об’єктів транспортування, Плешко С. А., Лавренчук В. І. (2016)
ANNA K. Випускниця Київського національного університету технологій та дизайну у світовому рейтингу Forbes 30 under 30 (2016)
Печерські каштани плодоносять студентськими колекціями світового рівня (2016)
Хоменко В. Ю. - Тензометрія кристалів штучного алмазу методом дифракції зворотно-розсіяних електронів, Борча М. Д., Фодчук І. М., Ткач О. О. (2014)
Фодчук І. М. - Вплив величини і розташування зосереджених сил на формування муарових картин в LLL-інтерферометрі, Новіков С. М., Яремчук І. В. (2014)
Курек Є. І. - Вивчення термоактивованого руху дислокацій у берилії при зворотному магнітопластичному ефекті, Курек І. Г., Олійнич-Лисюк А. В., Раранський М. Д. (2014)
Гунько М. М. - Пружні і термічні властивості монокристалів SnSe та твердих розчинів Pb1-xSnxSe, Балазюк В. Н., Раранський М. Д. (2014)
Фодчук І. М. - Особливості розподілу деформацій в кристалах, визначених методом дифракції зворотно-розсіяних електронів, Борча М. Д., Хоменко В. Ю., Ткач В. М., Баловсяк С. В. (2014)
Фодчук І. М. - Залежність магнітної доменної структури гранатових сполук від структурних параметрів, Довганюк В. В., Гуцуляк І. І., Коцюбинський А. О., Литвин П. М., Сафрюк Н. В., Кладько В. П., Сиворотка І. М., Бончик О. Ю., Солодкий М. С. (2014)
Баловсяк С. В. - Програмне забезпечення для проведення віртуальних лабораторних робіт на базі х-променевого дифрактометра ДРОН-3, Фодчук І. М. (2014)
Махній В. П. - Особливості структурних властивостей гетерошарів оксиду цинку, Павлюк М. Ф., Раранський М. Д., Хуснутдінов С. В. (2014)
Трічева К. В. - Про аналіз та обробку медичних зображень. Візуалізація медико-біологічних даних, Новіков С. М., Гуцуляк І. І. (2014)
Сташко Н. В. - Дослідження процесу розряду літієвого джерела струму з катодом на основі залізо-ітрієвого гранату, Федорів В. Д., Яремій І. П., Угорчук В. В., Колковський П. І. (2014)
Дозорський В. Г. - Математична модель електрокардіосигналу для задачі виявлення проявів ішемічної хвороби серця, Дедів Л. Є., Фалендиш В. В. (2014)
Дудаль В. О. - Особливості використання грунтових термоелектричних генераторів та термоелектричних перетворювачів для них (2014)
Малець Є. Б. - Вплив опромінення високоенергетичними електронами на електричні властивості холлівських датчиків, Мялова О. М., Сєргєєв В. М., Турянська Л. М. (2014)
Стребежев В. М. - Властивості шарів CdSb, отриманих електрорідинною епітаксією, Стрєбєжєв В. В., Юрійчук І. М. (2014)
Фодчук І. М. - Можливість одержання високоміцних бетонів, Сумарюк О. В., Романкевич В. Ф., Струк А. Я. (2014)
Фодчук І. М. - Обробка та реконструкція Х-хвильових томографічних зображень слаборозсіюючих об'єктів, Луцик Я. В., Роман Ю. Т. (2014)
Собко Ю. Т. - Аналіз структурних покриттів та методів монтажу (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Laktionova T. N. - "Ukrainian soil properties” database and its application, Medvedev V. V., Savchenko K. V., Bigun O. N., Nakis’ko S. G., Sheyko S. N. (2015)
Yaroshko O. M. - The features of microbiota isolated from the honeycombs with affected bee brood, Halata M. S., Shepelevych V. V., Stepura L. G., Grytsenko L. M., Yavorska N. V., Svyatetska V. M., Voychuk S. I., Yefimenko T. M. (2015)
Fedoruk R. S. - Reactions of physiological systems in the organisms of rats to feeding with low and high doses of germanium "nanoaquacitrate”, Dolaychuk O. P., Kovalchuk I. І., Tsap M. M. (2015)
Нulaі O. V. - The impact of allochthonous fish skin secretions on the Erysipelothrix rhusiopathiae pathogenic bacteria, Zhukorskyi О. M., Нulaі V. V., Tkachuk N. P. (2015)
Węglarzy K. - Preliminary results of the optimization of biogas production at the biogas station of the national research institute of animal production in Grodziec Sląski – Kostkowice, Shliva Yu., Matros B., Sych G. (2015)
Prister B. S. - Influence of copper, cobalt and iodine microelements on the exchange of 137Cs in the cows organisms at different physiological states, Slavov V. P., Bidenko V. N. (2015)
Priymachuk T. Yu. - The state and prospects of hop-growing industry in the conditions of eurointegration, Sytnikova T. Yu., Protsenko A. V., Shtanko T. A. (2015)
Vitsenia T. І. - Regeneration of plants from gynogenetic carrot calluses, Sergiyenko O. F. (2015)
Rudnyk-Ivashchenko O. І. - Specificities of changes in the concentrations of heavy metals in milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn.), Mykhal’ska L. M., Schwartau V. V. (2015)
Demydenko O. V. - Humus state of chernozem at different ways of tillage in the agrosystems of the left-bank forest steppe of Ukraine, Velychko V. A. (2015)
Майборода О. - Проблеми методу в етнополітичному прогнозуванні (2007)
Балабанов К. - Академік Іван Федорович Курас та його внесок у розвиток українсько-грецьких відносини (2007)
Беззуб’як М. - Відродження моделі "державної інкорпорації" та "офіційного націоналізму" в етнічно гетерогенних суспільствах напівпериферії (2007)
Бевз Т. - Сучасна українська діаспора: проблеми і перспективи (2007)
Буяк Б. - Етнічні межі глобалізаційно-трансформаційних тенденцій у системі освіти сучасної української молоді (2007)
Василевська Т. - Етнічні виміри етнополітики: державно-управлінський аспект (2007)
Гордієнко М. - Досвід етатистської традиції націєтворення в добу демократичного оновлення України (2007)
Загоруй Г. - До теоретичних засад проблеми співвідношення політичної та етнополітичної нації (2007)
Землюк В. - Етнопсихологічні й етнополітичні особливості ідентичності українців (2007)
Кривицька О. - Етнокультурні відмінності як чинник дезінтеграції в Україні (2007)
Лавський В. - Трансцендентальна етика та етнополітичні процеси України, Бойко О. (2007)
Макаренко Н. - Етнонаціональні відмінності регіонів: проблеми формування державної етнополітики України (2007)
Мозговоий А. - Суспільно-географічне бачення багатоаспектності етнонаціональних чинник у визначенні політичних конфліктів, Гринюк Т. (2007)
Пилипенко В. - Державна етнополітика в умовах півдня України: правовий та культурологічний аспект (2007)
Рєзнік В. - Шляхи здобуття української державності (класократична версія) (2007)
Ротар Н. - Етнонаціональні політичні субкультури на пострадянському просторі як фактор консолідації демократії (2007)
Зеленько Г. - Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-східної Європи (2007)
Троян С. - Особливості національної толерантності в Україні: проблеми методології та регіональний вимір (2007)
Васильчук Г. - Обов’язок чи право: історико-правовий дискурс щодо виконання "Закону про мови" (2007)
Стахєєва Г. - Питання мови в законодавстві України (2007)
Васильчук В. - Німці в Україні: історіографія проблеми (2007)
Калакура О. - Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні (2007)
Ковач Л. - Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку (2007)
Курас Д. - Проблеми національних меншин і національна політика української держави у працях М. Ю. Шаповала (2007)
Липчук О. - Міжнародні та національні інститути захисту прав етнонаціональних меншин (2007)
Бурдяк В. - Прагматизм етнополітичних аспектів розвитку Республіки Болгарія (2007)
Вакулич В. - "Священна" місія асоціації "Брати-мусульмани" (2007)
Гузєв О. - Вплив Режиму санкцій Організації об’єднаних націй на етнополітичні процеси країн – об’єктів санкцій (2007)
Гуцало М. - Деякі теоретичні аспекти аналізу проблеми протидії міжнародному тероризму (2007)
Кононенко С. - Міжнародно-політичні та етнополітичні відносини: сфери накладання і форми розуміння (2007)
Курас А. - Внутрішньополітична ситуація в Лівані як приклад етнополітичних проблем та їх міжнародні наслідки (2007)
Бавико О. - Структурна характеристика політичної опозиції гетьманатові П. Скоропадського (2007)
Гусєв В. - Закон Центральної Ради "Про персонально-національну автономію": передумови прийняття, історія, уроки (2007)
Красівський О. - Західні українці в польській етнонаціональній політиці 20-х років ХХ ст. (2007)
Горбань Т. - Мовно-культурна русифікація в етнополітичній доктрині Російської імперії (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) (2007)
Медвідь Ф. - "Ідеал національної самостійності" Івана Франка в контексті Універсалу національної єдності (2007)
Поліщук Ю. - Фонди Центрального державного історичного архіву України в м. Києві як джерело вивчення національної політики російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII – початок XX століття) (2007)
Романюк О. - Етнополітика в проблемному колі етнологічних досліджень: історіологічний аналіз (2007)
Яремчук В. - Особливості формування ідейних засад українських політичних партій наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2007)
Довідка про авторів (2007)
Семенко Н. М. - Методи вивчення адгезії мікроорганізмів, Степанський Д. О., Смотрова Н. Г., Стеценко І. Ю., Іванова А. М. (2016)
Боягина О. Д. - Микроархитектоника мозолистого тела людей зрелого возраста, Костиленко Ю. П. (2016)
Будерацька Н. О. - Варіабельність морфологічних параметрів як критерій прогнозу ефективності кріоконсервування ооцитів людини, Петрушко М. П. (2016)
Гула В. І. - Гістоморфометричний аналіз змін стінки шлунку за умов загальної дегідратації організму, Сікора В. З. (2016)
Дарбинян Л. В. - Активность нейронов гиппокампа при высокочастотной стимуляции черной субстанции, в условиях экспериментально вызванной болезни Паркинсона у крыс, Амбарцумян Л. Э., Симонян К. В., Манукян Л. П., Чавушян В. А., Бадалян С. А., Саргсян В. А. (2016)
Дмитриева Э. А. - Морфология регенерата при заполнении костного дефекта материалами easygraft и трикальцийфосфатом (2016)
Калій В. В. - Аналіз ролі та впливу статевих гормонів у діагностиці та оцінці клінічного протікання раку гортані, Гончарук-Хомин М. Ю. (2016)
Лапшин Д. В. - Теоретичні та практичні проблеми оптимізації обсягу остеосинтезу переломів довгих кісток у постраждалих з різним ступенем тяжкості політравми, Березка М. І. (2016)
Перцева Н. О. - Взємозв’язок ендотеліальної функції та тромбоцитарного гемостазу у хворих з доброю компенсацією цукрового діабету 2 типу і артеріальною гіпертензією (2016)
Приходько О. О. - Гістологічна характеристика селезінки щурів за умов дії загальної дегідратації організму (2016)
Фіалковська А. О. - Клініко-морфологічні порівняння впливу тютюнового диму на дихальні системи дітей та щурів, Чергінець В. І., Сілкіна Ю. В. (2016)
Шевченко К. М. - Розвиток судинного компонента міокарда передсердь щурів на тлі змін поверхнево-об’ємних характеристик передсердь після впливу гострої пренатальної гіпоксії (2016)
Кузняк Н. Б. - Comparative morphogenesis of nasal region in human and some mammals, Цигикало О. В., Олійник І. Ю., Попова І. С. (2016)
Дяговець К. І. - Використання інтегральних параметрів багатовимірних об'єктів для розв'язання медико-біологічних завдань, Марченко Д. Г., Морозова С. Б., Петрук Н. С., Романенко Л. А., Станішевська Н. В., Султанова Н. М., Філімонова Л. А., Хріпков І. С., Шамелашвілі К. Л. (2016)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців (2016)
Кутя С. А. - Юбилейные даты в истории морфологии в 2017 году (2016)
Yehorov O. Y. - The Use of the Experiment Planning Method to Evaluate the Accuracy of Flexible Units Identification (2015)
Bodnar B. E. - Energy Efficiency of Diesel Locomotive Hydraulic Transmission Tests at Locomotive Repair Plant, Kapitsa M. I., Ochkasov O. B., Korenyuk R. O. (2015)
Demchenko E. B. - Complex Simulation Model of Train Breaking-up Process at the Humps (2015)
Большаков Ю. Л. - Дослідження властивостей струмознімальних елементів та їх впливу на ефективність роботи трибосистеми "контактний провід – вугільна вставка", Антонов А. В. (2015)
Бондаренко І. О. - Особливості деформативної роботи залізничної колії (2015)
Велінець В. П. - Експериментальні дослідження горизонтальної поперечної жорсткості рейкових ниток при різних конструкціях рейкових скріплень (2015)
Даніленко Е. І. - Новітні дослідження бічної пружності рейкових ниток при спільній дії вертикальних і горизонтальних сил (2015)
Йосифович Р. М. - Дослідження залишкового ресурсу дефектних рейок типу Р50 із випробуваннями на циклічну витривалість (2015)
Патласов О. М. - Розрахунок елементів з’єднання збірного дерев’яного бруса для стрілочних переводів, Токарєв С. О. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського