Гусынин В. П. - Решение нелинейных двухточечных краевых задач модифицированным методом дифференциальных преобразований, Гусынин А. В., Замирец О. Н. (2016)
Nevlyudov I. - Decision-making implementation at robotic means modular assembly technological processes design, Zamirets N., Yevsieiev V., Miliutina S., Funkendorf A., Kushlak A. (2016)
Замирец О. О. - Метод определения текущего состояния объекта мониторинга по "нисходящим" выводам (2016)
Цимбал О. М. - Інтелектуальні виробничі системи та перспективи їх реалізації, Бронніков А. І., Нгуєн Т. М. Л., Бекметова А. О. (2016)
Сотник С. В. - Розробка автоматизованої інформаційно-пошукової системи маніпулятора промислового робота, Щербина І. О. (2016)
Долженко М. В. - Термопрофілювання електронних зборок, Лебідь В. О. (2016)
Кошевой Н. Д. - Устройство для оперативного измерения силы постоянного тока в проводе, Рожнова Т. Г., Рожнова В. А. (2016)
Жарикова И. В. - Экспериментальные исследования параметров гибких шлейфов под воздействием дестабилизирующих факторов, Невлюдова В. В., Боцман А. С. (2016)
Палагин В. А. - Анализ и разработка конструкций разъемов для FFC или FPC шлейфов, Разумов-Фризюк Е. А., Демская Н. П., Невлюдова В. В. (2016)
Невлюдов И. Ш. - Повышение эффективности автоматизированной системы управления вентиляцией в помещении, Пономарева А. В., Волкова М. А., Коломийцев Е. В. (2016)
Петренко Ю. А. - Содержание работ экологического проекта по снижению техногенного воздействия на окружающую среду автотранспортного предприятия, Биньковская А. Б., Шилова Т. Г., Сиваченко М. В. (2016)
Васьківська О. Є. - Стан і перспективи розвитку умінь діалогічного спілкування старшокласників засобами сучасного підручника, Кизенко В. І. (2017)
Глушко О. З. - Генеза шкільного підручникотворення в українській діаспорі США (2017)
Головко М. В. - Історіографія вітчизняного підручникотворення з фізики та астрономії (2017)
Гринюк О. С. - Роль біолого-екологічного модуля підручника "Природознавство-11" у формуванні природничо-наукової компетентності старшокласників (2017)
Гуз К. Ж. - Методологічні основи формування системи підручників природничого циклу предметів для старшої школи (2017)
Дідук І. В. - Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання підручника у професійній діяльності (2017)
Ільченко В. Р. - Відповідність підручників природничого циклу для старшої школи державному стандарту освіти (2017)
Ільченко О. Г. - Підручник з природознавства як складова науково-орієнтованого середовища учнів старшої школи (2017)
Криловець М. Г. - Топоніми як соціокультурна складова сучасних підручників географії України, Топузова А. Г. (2017)
Малієнко Ю. Б. - Формування загальнокультурної компетентності семикласників засобами підручника всесвітньої історії (2017)
Маріуц І. О. - Експертиза шкільного підручника з іноземної мови: підхід вітчизняниx та зарубіжниx вчених (2017)
Матяш Н. Ю. - Відображення компетентнісного підходу до вивчення людини в авторських підручниках з біології (2017)
Мелешко В. В. - Мережева взаємодія як ключовий фактор організації профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості (2017)
Мороз П. В. - Використання реклами як історичного джерела в шкільних підручниках історії: методика роботи в умовах дослідницького навчання, Мороз І. В. (2017)
Назаренко Т. Г. - Особливості методичної роботи з підручником географії в основній школі (2017)
Пасічник О. С. - Навчання іноземних мов у початковій школі: зарубіжний та вітчизняний досвід (2017)
Петрук О. М. - Підручник української мови як засіб формування комунікативної компетентності учнів 3-4 класів шкіл з мовами навчання національних меншин (2017)
Pobiedash I. V. - Opportunities of the course in history of the Middle Ages in the formation of students’ civic competence (2017)
Погонець І. В. - Роль ілюстративного матеріалу у структурі підручників, адресованих молодшим школярам (друга половина ХХ століття) (2017)
Полонська Т. К. - Методи навчання читання іноземною мовою учнів початкової школи (2017)
Попович Л. М. - Проблеми громадсько-активної школи у змісті підручника для керівника навчального закладу (2017)
Редько В. Г. - Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи: лінгводидактичний аспект (2017)
Рибалко Л. М. - Авторська концепція підручників з біології на засадах компетентнісного підходу до навчання (2017)
Романовський С. В. - Модернізовані зміст і форма підручника – запорука якості освіти (2017)
Тарара А. М. - Особливості реалізації змісту спеціалізації "Науково-технічна творчість" для профільного навчання старшокласників (2017)
Трубачева С. Е. - Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника в умовах профільного навчання (2017)
Туташинський В. І. - Генеза підручників з трудового навчання і технологій в освіті України (2017)
Фасоля А. М. - Концептуальні засади створення підручника української літератури з урахуванням положень діяльнісного, особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів (2017)
Шевченко В. М. - Сучасна концепція побудови підручників з предметно-практичного навчання для глухих дітей (2017)
Шевченко С. М. - Особливості підручника для шкіл національних меншин на етапі становлення незалежної української держави (2017)
Шевчук Л. М. - Програмно-методичне забезпечення розвитку управлінсько-лідерських та підприємницьких здібностей молодших школярів (2017)
Шпарик О. М. - Адаптація сучасного американського підручника в умовах диференціації навчання (2017)
Яценко Т. О. - Шкільний підручник української літератури: історіографічний аналіз (2017)
Процевський В. О. - Окремі питання адаптації професійної підготовки працівників до вимог сучасного ринку праці в Україні, Грицай Ю. В. (2016)
Коваленко О. О. - Окремі проблеми свободи волі сторін трудового договору при відстороненні працівника від роботи (2016)
Головачова А. О. - Матеріальна складова мотиваційного механізму ефективної праці державних службовців (2016)
Новіков Д. О. - Перспективи дослідження теорії "безумовного основного доходу" наукою трудового права (2016)
Єрьоменко О. О. - Штраф як дисциплінарне стягнення: наслідки запровадження (2016)
Бойко А. К. - Молодіжне безробіття як правовий феномен (2016)
Кесада Татаринова В. Л. - Інвалід або особа з обмеженими можливостями: трудо-правовий аспект (2016)
Горбань В. І. - Проблема розуміння поняття "народ" у взаємозв’язку з демократією (2016)
Ємельянова А. Г. - Аналіз правової регламентації права на петиції у конституціях європейських країн (2016)
Яковлєв В. В. - Медіація в Україні: перспективи законодавчого урегулювання (2016)
Марченко М. С. - Проблема реалізації права на соціальне житло в Україні (2016)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо окремих питань звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили корупційні злочини (2016)
Попій Д. С. - Порівняльно-правовий аналіз нормативного регулювання призначення покарання за незакінчений злочин за законодавством окремих країн світу (2016)
Дарсанія Л. В. - Характеристика уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння (2016)
Гагун А. А. - Помилування як інститут кримінального права: його зміст та характерні ознаки (2016)
Полянський А. О. - Щодо правової природи поваги до людської гідності як загальної засади кримінального провадження (2016)
Паленко Т. А. - Щодо участі захисника у кримінальному судочинстві (2016)
Ждан М. Д. - Щодо деяких умов допуску громадян до здійснення нотаріальної діяльності (2016)
Мушка Р. І. - Законодавче регулювання інституту референдуму в Україні (2016)
Лучак Т. Я. - Зв’язок психологічних особливостей і внутрішньоособистісних конфліктів осіб з наркозалежністю, Кайріс О. Д. (2017)
Эгамов Х. - Изучение комбинационной способности перспективных сортов хлопчатника, Мирхомидова Г., Каримова М., Маматқодиров Ж.Б., Хатамова Н.Н. (2017)
Tuychiev B. O. - Mimo technology for maximum coverage area of 6x6 to examine the calculation method of input and output channels, Ochilova Z. M., Choriyev M. Sh. (2017)
Baratov D. X. - The issues of creating a formalized model of the technical documentation (2017)
Абдуллаева Г. Г. - Система управления процессом образования, Алышзаде Н. О. (2017)
Атамирзаев Т. У. - Переходные процессы, влияющие на динамическую устойчивость электроэнергетической системы ограниченной мощности, Файзуллаев К. М. (2017)
Дорошенко Ю. І. - Дослідження іноземного досвіду розрахунків втрат нафтопродуктів від випаровування у процесі наземного зберігання, Люта Н. В. (2017)
Конысбай М. А. - Автоматизация процесса дозирования сыпучего материала с учетом заданного расхода, Медетов Н. А. (2017)
Кушнір О. С. - Моделювання процесу кристалізації сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів, Степанюк А. Р. (2017)
Маринич І. А. - Застосування систем керування дробильно-подрібнюючим комплексом на базі штучного інтелекту (2017)
Микрюков Н. В. - Особенности обучения специалистов гражданской авиации профессиональному английскому языку, Серикова Т. Н. (2017)
Оладько В. С. - Цели и задачи мониторинга безопасности информационной системы, Пушкарская А. И., Витенбург Е. А. (2017)
Олексин С. Л. - Актуальные проблемы выполнения полетов в классе g пользователями воздушного пространства РФ, Душухина А. В. (2017)
Солиев Р.Х. - Разработка композиционных материалов, напольненых механоактивированными ингредиентами, для применения дорог, Валиева Г.Ф., Насриддинов А.Ш. (2017)
Цапенко В. В. - Дослідження залежності глибини проникнення препаратів у біологічну тканину від частоти і часу впливу при імпульсному електрофорезу, Терещенко М. Ф., Чухраєв М. В. (2017)
Цокота М. В. - Особливості обробки електроенцифалографічних сигналів для діагностики та корекції тривожно-депресивних розладів у студентів, Тимчик Г. С., Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Чухраєв М. В. (2017)
Богатирчук А. С. - Визначення напруженого стану навколо отворів у циліндричній оболонці, Гузенко С. В. (2017)
Дедоборец А. И. - Моделирование процесса кластеризации в расплавах металлов с кристаллической решеткой типа ОЦК (2017)
Farmonov B. D. - Comparative analysis of adjectival suffixes and prefixes in the english and uzbek languages (2017)
Kаdirova D. A. - Switching the way we teach foreign languages (2017)
Shoev A. A. - Praise and prayerful addresses to god in the ghazals of nakibkhon tughral (2017)
Suyarova M. E. - Describing learning and teaching (2017)
Suyarow A. - Mentale aspekte literarischer texte. literarische entdeckung deutscher mentalität in den kurzgeschichten (2017)
Aминoвa М. Т. - Лингвистический компонент содержания обучения иностранным языкам (2017)
Тулекова Г. К. - Абай, Шəкəрім шығармаларындағы ғаламның тілдік бейнесінің есім басыңқы сыңарлы сөз тіркестеріндегі көрінісі, Төлекова Г. Қ. (2017)
Богомазова А. А. - Основной метод получения замещенных 1,3-диоксанов, Михайлова Н. Н., Кутиков А. В. (2017)
Рахимова Н. К. - Морфо-анатомическое строение вегетативных органов Iris svetlanae (Vved.) F.O. khass. (iridaceae juss.), произрастающего в Узбекистане, Дусчанова Г. М. (2017)
Мартиненко Н. В. - Пенсійна система як об’єкт державного управління (2017)
Djumayeva G. A. - The activity of the uzbek women in the social and political life of the country during the World War II (2017)
Балог М. - Теоретичне обгрунтування особливостей управління ризиками на підприємствах, Коваленко А. О. (2017)
Бублик Є. О. - Можливі наслідки виходу російського капіталу з ринків України, Шаповал Ю. І. (2017)
Кацовець А. В. - Мета створення та особливості функціонування об’єднань підприємств, Денисенко М. П. (2017)
Наумкина Т. В. - Кредитные союзы России, Рзаева Д. З. (2017)
Паляничко Н.І. - Сутність та роль фінансово-економічних інструментів в забезпеченні збалансованого використання земельних ресурсів (2017)
Пирогов Д. Л. - Моделювання і оцінка ефективності M&A угод в українській практиці, Бала В. В., Яковенко Я. Ю. (2017)
Разгуліна Н. О. - Фінансування придбання житла в Україні: проблеми та перспективи, Остапишин Т. П. (2017)
Саидкаримова М. И. - Основные направления развития конкурентной среды в Узбекистане, Турабекова Г. И. (2017)
Терзиев В. К. - Формальные аудиторские проявления и институциональность, Стоянов Е. Н. (2017)
Терзиев В. К. - Функциональная характеристика и развитие идеи контроля, Стоянов Е. Н. (2017)
Терзиев В. К. - Концептуальные основы управленческого контроля – анализ и совершенствование, Стоянов Е. Н. (2017)
Терзиев В. К. - Эволюция понимания аудита, Стоянов Е. Н. (2017)
Гончарук С. Т. - Реалізація права на захист у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, Джигир Д. Г. (2017)
Олехов А. В. - Уголовная ответственность за убийство (2017)
Чеканов Р. Ю. - Ретроспективный анализ правовой регламентации терроризма в России (2017)
Gavkalova N. L. - Systematic basis formation for synthesized capital, Vlasenko T. A. (2016)
Дуцька А. С. - Ринкові бар’єри та їх вплив на розвиток конкурентних відносин (2016)
Kozak L. S. - Evolution of enterprise risk management under current conditions of economic development: from fragmented to integrated, Danchuk M. V. (2016)
Мельник Л. Г. - Инструменты и ключевые факторы формирования сестейновой ("зелёной") экономики (2016)
Селіверстова Л. С. - Реструктуризація як засіб подолання кризових явищ на підприємстві (2016)
Borosova L. - Differences in Japan’s security policy: comparison of military spendings, Drutarovska J. (2016)
Сазонов В. В. - Инвесторы мирового рынка золота: классификация и теоретические аспекты поведения, Николаев Д. В., Правиков О. В. (2016)
Kussainov T. - Farming systems and grain production conditions in the Northern Kazakhstan, Tolysbayev B., Abilmazhinov E. (2016)
Palascakova D. - Analysis of shadow economy in Slovakia: comparison to other EU countries (2016)
Романенко Є. О. - Система маркетингових комунікацій в механізмах державного управління, Чаплай І. В. (2016)
Турчак В. В. - Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві (2016)
Чех М. М. - Імпортозаміщення та залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, Василиця О. Б., Польовська В. Т. (2016)
Байтенова Л. М. - Источники формирования конкурентных преимуществ в отельном бизнесе Казахстана, Смыкова М. Р., Муталиева Л. М. (2016)
Блудова Т. В. - Роль взаємодії малих молокопереробних підприємств у регіональному розвитку АПК, Кулик А. Б. (2016)
Korcsmaros E. - Innovative activities of small and medium-sized enterprises in Komarno district (Slovak Republic), Simonova M. (2016)
Mok Kim Man M. - Value of a brand name: application of Aaker’s brand equity model (2016)
Полінкевич О. М. - Оцінювання зовнішніх передумов формування корпоративного управління на підприємствах (2016)
Strasek S. - Pre- and post-acquisition performance of acquired firms in a small transition economy, Gubensek A. (2016)
Brzozowska A. - Importance of logistics in sustainable development of rural areas, Dacko M., Gorb O. O. (2016)
Wen L. - Agricultural land resource curse as the driving-force for Wuhan metropolitan area, Zhang J., Zhang A. (2016)
Zakirov R. T. - Monotowns’ economy diversification in East Kazakhstan region (2016)
Клименко В. В. - Регіональні аспекти розвитку середнього класу в Україні, Акімова Л. М., Корж М. В. (2016)
Кузнецова Н. В. - Комплексная оценка развития отраслей промышленного производства Дальневосточного федерального округа России, Матев Н. А., Кочева Е. В. (2016)
Миронова М. Д. - Инновационная региональная система профессионального образования как фактор развития человеческого капитала региона, Нугуманова Л. Ф., Маркова С. В. (2016)
Mityay O. V. - Assessment of competitive capacity of agrarian sector branches (2016)
Tyaglov S. - Cooperation of government agencies, enterprises and educational structures: regional features and prospects for integration, Garibova E., Cheremina V. (2016)
Байжолова Р. - Проблемы кадрового обеспечения инновационной сферы , Абылкасимова Ж., Рамашова А. (2016)
Gallo P. - Leadership style model based on managerial grid, Tausova M., Gonos J. (2016)
Kuosuwan B. - Market factors influencing domestic passengers’ decision to patronage "Thai Airways" (2016)
Muafi Muafi - The role of robust business model in ensuring external fit and its impact on firms in social performance (2016)
Tejaningrum A. - Quality culture model for SMEs, Azis A. M., Irjayanti M. (2016)
Зоря С. П. - Особливості конкуренції на страховому ринку України (2016)
Олешко А. А. - Стабілізаційні імперативи державної податкової політики (2016)
Сейтим А. Е. - Анализ криптовалюты "биткоин" на соответствие основным функциям денег (2016)
Корнеева Т. А. - Разработка методов анализа затрат, связанных с качеством, Поташева О. Н. (2016)
Максимів Ю. В. - Звітність як важливий інструмент в забезпеченні взаємодії зацікавлених сторін (2016)
Akhmеdоv R. - Social networking to expand brand awareness and influence on purchase intention (2016)
Белецкий А. Я. - Матричный протокол обмена ключами шифрования по открытым каналам связи (2016)
El Khateeb T. T. - Empirical investigation of agriculture exports and growth in Egypt: cointegration and causality analyses (2016)
Ємельянов О. Ю. - Моделювання показників оцінювання конкурентного потенціалу промислового підприємства, Лесик Л. І., Петрушка Т. О. (2016)
Ковбасюк Ю. В. - Краудсорсинг як інструмент публічної влади (2016)
Козловский В. Н. - Прогнозирование влияния факторов сезонности в оценке качества и затрат на ее обеспечение в период гарантийной эксплуатации автомобилей, Заятров А. В., Афиногентова Н. В. (2016)
Корнєєва Т. С. - Методика визначення рейтингу впливу чинників розвитку підприємства на ефективність праці (2016)
Луцяк В. В. - Аналіз стану та перспективи розвитку малого виробничого підприємства на основі динамічних здібностей (2016)
Манжос Т. В. - Модель дифузії інновацій з урахуванням реклами в умовах сегментованого ринку, Мельник О. О. (2016)
Маслиган О. О. - Роль економіко-математичного моделювання в підвищенні ефективності управління оборотними коштами: на прикладі підприємств туризму (2016)
Ніколіна І. І. - Обґрунтування шляхів розвитку підприємства з використанням виробничих функцій, Бондар М. В. (2016)
Pedko I. A. - Determination of competitive ability of companies producing concrete and concrete articles based on dual assessment of service performance (2016)
Петрушка І. М. - Математичне моделювання ресурсозберігаючих технологій очищення стічних вод, Мороз О. І., Петрушка К. І. (2016)
Полозова Т. В. - Методичне забезпечення оцінювання можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства (2016)
Semеnov S. G. - Developing parametrical criterion for registering abnormal behavior in computer and telecommunication systems on the basis of economic tests, Gavrylenko S. Y., Chelak V. V. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Баля І. О. - Аналіз ринку соняшникової олії ЄС і місце України в ньому (2015)
Бані-Насер Фаді - Миротворчі операції ООН: теорія і практика (2015)
Вяткіна Т. Г. - Передумови використання стратегічного менеджменту в міжнародній туристичній індустрії (2015)
Гріненко О. О. - Адаптація екологічного законодавства України в контексті вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Мірошниченко О. П. (2015)
Журавльова Л. В. - Інституційні механізми формування космічної політики США та її комерційної складової (2015)
Карадемир Г. С. - Экономические интерсы Турции на Южном Кавказе (2015)
Кузьменко А. С. - Міжнародна політика в туристичній сфері в умовах глобалізації (2015)
Озен М. А. - Тактика и стратегия Запад, Турции и России (2015)
Рижков М. М. - Американізація, модернізація та глобалізація політичних комунікацій у міжнародних відносинах, Носенко А. С. (2015)
Самойлов О. Ф. - Поняття глобалізації, її сутність та теоретичні підходи (2015)
Судак І. І. - Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) (2015)
Хачатурян Т. Х. - Актуальні проблеми притягнення до міжнародно-правової відповідальності держав за скоєння міжнародних злочинів у ретроспективі сторіччя геноциду вірменського народу (2015)
Чумаченко О. А. - Східне партнерство Європейського Союзу: основні тенденції і результати Ризького саміту 2015 року (2015)
Юрченко С. М. - Співвідношення міжнародно-правового і національного режиму врегулювання фінансових послуг (2015)
Бєльська Т. В. - Влада і суспільство: архетипний підхід (2015)
Коцюруба К. О. - Громадянська активність в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції (2015)
Некряч А. І. - Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика (2015)
Nematulloev U. E. - Notary And Court: The Limits Of A Relationship (2015)
Рудник Р. М. - Проблеми формування та сучасний стан громадянського суспільства в Україні (2015)
Вишневський А. І. - Загрози національній безпеці при формуванні громадянської думки з використанням internet-технологій (2015)
Гмирянська К. О. - Нова військова доктрина Російської Федерації: виколики та загрози інформаційній безпеці України (2015)
Даниленко С. И. - Ментально-культурные и политические последствия информационной агрессии России против Украины и пути ее преодоления (2015)
Ржевська Н. Ф. - Американські аналітичні центри як суб’єкти прогнозування зовнішньої політики (2015)
Рудник Л. І. - Стан дотримання інформаційних прав в умовах ведення інформаційної війни (2015)
Шевчук І. С. - Актуальні тенденції європейського ринку мас-медіа (2015)
Шпига П. С. - Аналітика зеленої книги з електронного урядування в контексті євроінтеграційних прагнень України (2015)
Бараннік А. М. - Вплив митних традицій Речі Посполитої на формування митної системи Війська Запорозького Низового (кінець XVI-XVII ст.) (2015)
Войнаровський А. - Північно-східний напрямок зовнішньої торгівлі Поділля в XV – першій половині XVII ст. (2015)
Петраускас О. О. - Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президентства Дж. Кеннеді та Л.Джонсон (2015)
Пик С. М. - Австро-Угорщина та Німеччина напередодні Першої світової війни; вплив "особистісного чинника" на прийняття зовнішньополітичних рішень, Поліщук К. В. (2015)
Смирна Л. - Український нонконформістський виставковий рух за кордоном і його неформальний лідер Ігор Цишкевич (70-80 рр. ХХ ст.) (2015)
Смолій А. В. - Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами (2015)
Фулей Я. І. - Політика радянської влади щодо опозиційного руху в Українській і Латвійській РСР (2015)
Рецензія на статтю Кузьменко А. С. Міжнародна політика в туристичній сфері в умовах глобалізації (2015)
Рецензія на статттю Рудника Р. М. Проблеми формування та сучасний стан громадянського суспільства в Україні (2015)
Рецензія на статтю Вишневського А. І. Національній безпеці при формуванні громадянської думки з використанням internet-технологій (2015)
Рецензія на статтю Гмирянської К. О. (2015)
Рецензія на статтю Шевчук І. С. Актуальні тенденції європейського ринку мас-медіа (2015)
Рецензія на статтю Баранніка А. М. Вплив митних традицій Речі Посполитої на формування митної системи Війська Запорозького Низового (кінець XVI-XVII ст.) (2015)
Рецензія на статтю Войнаровського А. Північно-східний напрямок зовнішньої торгівлі Поділля в XV – першій половині XVII ст. (2015)
Рецензія на статтю Петраускас О. О. Історичний контекст антидискримінаційного законодавства США за часів президентства Дж. Кеннеді та Л.Джонсон (2015)
Рецензія на статтю Смолія А. В. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами (2015)
Рецензія на статтю Фулей Я. І. Політика радянської влади щодо опозиційного руху в Українській і Латвійській РСР (2015)
Титул, зміст (2015)
Рудюк О. С. - Новий стандарт на прокат для будівельних сталевих конструкцій, Пихтін Я. М., Перетятько К. Ф., Ваніфатова Л. Л. (2015)
Новий стандарт ISO 13065:2015 "Критерії стійкості в галузі біоенергетики" (2015)
Баль-Прилипко Л. В. - Розроблення технічних умов на твердий відхід очищення стічних вод м'ясопереробного підприємства, Сокирко О. П. (2015)
Стандарт щодо газів, які створюють парниковий ефект (2015)
Гінзбург М. Д. - Що таке технічні бар'єри у торгівлі? (2015)
Нова версія стандарту ISO 14001 (2015)
Стійке зростання стандартів ISO на системи менеджменту енергоресурсів та харчових продуктів (2015)
Новий стандарт ISO 45001 "Безпека на робочих місцях" (2015)
Мачульський О. М. - Обирай українське! Результати дванадцятого конкурсу "100 кращих товарів України" (2015)
Березовський Ю. В. - Сучасні підходи щодо підвищення якості лляної продукції (2015)
Грищенко Ф. В. - Якість харчових продуктів. Аналітичний огляд наукових праць, Заречанська Н. О. (2015)
Шабайкович В. А. - Внутрішнє бачення якості продукції (2015)
Миронова А. В. - Не плутаймо фальсифікат із дієтичними продуктами (2015)
Стандарт ISO щодо промислового туризму (2015)
Machehin Yu. P. - Mathematical Foundations of Measurement in Nonlinear Dynamics Systems (2015)
План проведення навчання на 2016 рік в Інституті підготовки фахівців ДП "УкрНДНЦ" (2015)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2016 рік (2015)
Камалова Д. З. - Изучение аспектов буддийской архитектуры городища Зартепа в Сурхандарьинской области (2017)
Исмайилова М. А. - Изучение инволюции тимуса при опухолевой прогрессии (2017)
Нормуродова М. А. - Эчкилар иммун статусига ва қонининг морфологик кўрсаткичларига организмининг физиологик ҳолатларини таъсири (2017)
Рўзиев Ф. А. - Quyonlarda kalsiyning o’zlashtirilishiga antоgonist elementlarning ta’siri, Идрисова Л. Д. (2017)
Тўрамқулов Ш. Н. - Физическое развитие детей в различных географических климатических зонах Самаркандской области (2017)
Моца А. А. - Інноваційні технології навчання у вищій військовій освіті України: практичне застосування (2017)
Колодницька Р. В. - Вплив екоситуації на стійкість природних та антропогенних геосистем Тернопільської області, Колодницька М. В. (2017)
Vivchar Z. V. - Morphological changes in spleen in terms of chronic neoplastic endotoxemia (2017)
Шевлюкова Т. П. - Ювенильная беременность и перинатальные исходы, Чабанова Н. Б., Галиева Г. Д., Боечко Д. И. (2017)
Niyazova Yu. T. - Comprehend simple grammatical errors and effective ways of teaching grammar (2017)
Norimanova Z. E. - Teacher education and development in communication technology (2017)
Буданова Л. Г. - Дослідження з порівняльної фармацевтичної освіти, Буданова В. Є. (2017)
Изосимова С. А. - Основные составляющие учебно-воспитательного процесса: история и перспективы будущего развития (2017)
Хайтматова Г. А. - К вопросу современного обучения "Истории Узбекистана" в медицинском институте, Одылова Д. Б. (2017)
Хайтматова Г. А. - К вопросу о применении метода интеграции в преподавании гуманитарных предметов, Умарова Н. Х., Худайбердиев А. К. (2017)
Nikolaiev S. - Sampling rate independent filtration approach for automatic ECG delineation, Chereda H. (2017)
Агзамова И. А. - Валовой химический состав лессовых и лессовидных горных пород Узбекистана и их роль в формировании минерализации грунтовых вод, Агзамова Н. Ш. (2017)
Василенко Н. А. - Улучшение поверхностных механических характеристик прокатного инструмента методом ионной имплантации, Гончаров В. В. (2017)
Глушакова О. В. - Переходные процессы динамического кручения колонн глубокого бурения при вращении (2017)
Дундяк С. Р. - Прогноз розвитку та вартості проектів інтерактивної 3D візуалізації (2017)
Дундяк С. Р. - Аналіз та оцінка програм комп’ютерної графіки для 3D візуалізації інтер’єрів та екстер’єрів (2017)
Зубарчук А. Д. - Подходы к созданию системы контроля и оценки знаний студентов высших учебных заведений, Яковенко А. В., Заводовский А. А. (2017)
Микрюков Н. В. - Использование методов передачи аэронавигационной и метеорологической информации ATIS/D-ATIS в гражданских аэропортах, Серикова Т. Н. (2017)
Остапенко А. А. - Інтенсифікація процесів зневоднення волокнистої суспензії з макулатури з використанням амфотерних полімерних смол, Сачок Р. В. (2017)
Слесарев Ю. Н. - Исследование рекомендуемого расстояния от постоянного магнита формы прямоугольного параллелепипеда до волновода в магнитострикционных угломерах, Воронцов А. А., Власюк И. И. (2017)
Слесарев Ю. Н. - Исследование поверхностного эффекта в магнитострикционных угломерах, Воронцов А. А., Маркин Е. И. (2017)
Слесарев Ю. Н. - Математическое моделирование магнитных полей в акустических трактах магнитострикционных угломеров, Воронцов А. А., Родионов С. В. (2017)
Olimov K. - Investigation of inclusive cross sections for the formation of 1h, 2h and 3h nuclei in16op interactions at 3.25 a gev / c, Bozorov E. Kh., Akhmedov S. E., Abdiyev B. Sh., Atakhanova G. Kh., Normatov E., Nikboev A., Zhuraeva N. B. (2017)
Yakubova L. G. - Cognitive principles of language learning (2017)
Сботова С. В. - Феномен романтической культуры в английской литературе (на примере поэмы Дж. Байрона "Паломничество Чайльд Гарольда"), Смирнова В. Н. (2017)
Богуславська М. В. - Новітні технології інтернет-маркетингу (2017)
Глухова В. І. - Аналіз податкових надходжень до державного бюджету України в сучасних умовах, Іванова І. П. (2017)
Гуламов А. А. - Тариф как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики, Мерганов А. М., Рахматов З. Н. (2017)
Духніч С. Є. - Основні принципи стратегічного маркетингового планування на підприємствах (2017)
Зінорук Л. В. - Маркетингові дослідження у процесі удосконалення комплексу маркетингу підприємства (2017)
Мороз І. О. - Організація маркетингових досліджень в банках України (2017)
Наумкина Т. В. - Проблемы банковской системы и пути их решения в Российской Федерации, Джелялова А. Д. (2017)
Наумкина Т. В. - Характеристика современного состояния оборотных средств в отрасли мясной промышленности, Коновалова М. А. (2017)
Наумкина Т. В. - Денежно-кредитная политика России на современном этапе в период санкций, Муршудова Э. У. (2017)
Табінський В. А. - Деякі питання політики оподаткування в сучасних умовах економічного розвитку України, Підодня Д. Г., Мірзоян К. А. (2017)
Журкеева А. А. - ЕАЭО мүше мемлекеттер заңнамасындағы ерлі-зайыптылардың алименттік міндеттемелерінің ерекшеліктері (2017)
Біловус Г. Я. - Роль строків сівби як фактора обмеження розвитку хвороб листя та підвищення врожайності пшениці озимої (2015)
Бугрин Л. М. - Вплив способів сівби та рівня живлення на кормову продуктивність козлятнику східного (Galega orientalis Lam.) в умовах Західного Лісостепу України, Бугрин О. М., Партика Т. В. (2015)
Вавринович О. В. - Вплив основного обробітку та удобрення на родючість сірого лісового ґрунту (2015)
Ващишин О. А. - Розвиток фітофторозу на сортах картоплі (2015)
Волощук О. П. - Польова схожість насіння жита озимого залежно від гідротермічних чинників в умовах Західного Лісостепу, Дицьо О. В. (2015)
Галан М. С. - Склад колекції квасолі в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН, Калагурка О. Б., Гук Р. М. (2015)
Господаренко Г. М. - Формування органічної речовини сидератами залежно від удобрення та їх вплив на врожайність пшениці озимої на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу, Лисянський О. Л. (2015)
Заболотний Г. М. - Роль мінерального живлення у формуванні фотосинтетичного потенціалу сої в умовах Лісостепу Правобережного, Циганська О. І. (2015)
Іванюк В. Я. - Фітомеліоративний потенціал люпину багатолистого (Lupinus polyphyllus), Качмар О. Й., Вавринович О. В. (2015)
Лісова Ю. А. - Мінливість і кореляція компонентних ознак продуктивності та якості зерна у голозерних генотипів вівса (2015)
Партика Т. В. - Застосування методу багатоступеневого хемодеструкційного фракціонування для оцінки якісного складу органічної речовини ґрунтів, Гамкало З. Г., Бедернічек Т. Ю. (2015)
Приймачук Л. С. - Господарсько-біологічна оцінка елітних форм смородини чорної в Західному Лісостепу України, Тодосюк Є. А. (2015)
Свідерко М. С. - Фотосинтетична продуктивність рослин озимої пшениці залежно від строків сівби й умов живлення, Шувар А. М., Ткаченко Л. Ю., Тимчишин О. Ф., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. (2015)
Сильчук О. І. - Шкідливі організми рослин роду Viburnum L. та природоохоронні заходи контролю їх чисельності, Ковальчук В. П., Чумак П. Я., Вигера С. М., Лісовий М. М. (2015)
Ткаченко Л. Ю. - Ефективність застосування біопрепаратів при вирощуванні тритикале озимого, Беген Л. Л., Тимків М. Ю. (2015)
Даньків В. Я. - Створення високопродуктивних стад комбінованого напряму продуктивності в умовах Прикарпаття (2015)
Даньків В. Я. - Вирощування та господарсько корисні ознаки корів симентальської породи в умовах Прикарпаття, Братюк В. М. (2015)
Душара І. В. - Молочна продуктивність корів за включення експериментальної кормової добавки у склад силосно-концентратних раціонів, Федак Н. М., Вовк Я. С. (2015)
Дяченко О. Б. - Гематологічні показники у корів різної молочної продуктивності у до- і післяродовий періоди за парентерального введення тканинних препаратів (2015)
Каплінський В. В. - Кисеньзалежні процеси в гомогенатах тканин шлунка та кишечнику свиней у нормі і патології (запальні процеси), коригуюча дія ветпрепаратів Ліпоген, Вірон, Ліпофло (2015)
Когут М. І. - Мінливість та успадкування основних селекційних ознак у корів чорно-рябої породи (2015)
Когут М. І. - Результати лінійної оцінки за молочним типом у корів чорно-рябої породи (2015)
Пундик В. П. - Вивчення відтворювальних і продуктивних якостей свиней полтавської м’ясної породи, Самарін Ю. С., Тесак Г. В. (2015)
Федак В. Д. - Фізіолого-біохімічні показники крові телиць симентальської породи Прикарпаття різних конституціональних типів, Федак Н. М., Вридник Б. Ф., Полуліх М. І., Шелевач А. В., Процик Я. М., Саранчук І. І. (2015)
Федак Н. М. - До питання годівлі гусей, Чумаченко С. П., Душара І. В., Заяць О. І. (2015)
Федак Н. М. - Оптимізовані на основі новітніх норм раціони у годівлі ремонтних телиць, Чумаченко С. П., Душара І. В. (2015)
Боївка Т. Т. - Маркетингова та інноваційна діяльність в Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН, Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я. (2015)
Боївка Т. Т. - Формування інноваційного середовища в аграрному виробництві західного регіону, Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я. (2015)
Матвієць В. Г. - Використання сорту рослин як об’єкта права інтелектуальної власності, Абрамик Л. М., Сонець Т. Д. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Osadchuk T. V. - Chemical structure and properties of low-molecular furin inhibitors, Shybyryn O. V., Kibirev V. K. (2016)
Mоlodchenkova О. О. - Purification and properties of lipoxygenase from wheat seedlings infected by Fusarium graminearum and treated by salicylic acid, Adamovskaya V. G., Ciselskaya L. Y., Bezkrovnaya L. Ya., Kartuzova T. V., Iablonska V. B. (2016)
Holota Yu. V. - Carbohydrate composition of rat intestine surface mucus layer after ceftriaxone treatment, Olefir Ya. A., Dovbynchuk T. V., Tolstanova G. M. (2016)
Afanasieva K. S. - Redistribution of DNA loop domains in human lymphocytes under blast transformation with interleukin 2, Chopei M. I., Lozovik A. V., Rushkovsky S. R., Sivolob A. V. (2016)
Minchenko O. H. - Hypoxic regulation of MYBL1, MEST, TCF3, TCF8, GTF2B, GTF2F2 and SNAI2 genes expression in U87 glioma cells upon ire1 inhibition, Tsymbal D. O., Minchenko D. O., Kubaychuk O. O. (2016)
Myronovskij S. L. - The characteristics of antibodies of mice immunized by human unconventional myosin 1c, Boiko N. M., Chumak V. V., Shorobura M. S., Lootsyk M. D., Stoika R. S., Kit Yu. Ya. (2016)
Akimov O. Ye. - Functioning of nitric oxide cycle in gastric mucosa of rats under excessive combined intake of sodium nitrate and fluoride, Kostenko V. O. (2016)
Hamit Y. E. - The relationship between serum ferritin levels and serum lipids and hdl function with respect to age and gender, Esin E., Mehmet A., Ozlem G., Kemal K., Necat Y. (2016)
Malysheva Kh. V. - Generation of optimized preparations of bone morphogenetic proteins for bone regeneration, Spasyuk I. M., Pavlenko O. K., Stoika R. S., Korchynskyi O. G. (2016)
Ezepchuk Yu. V. - Nobel Laureate Ilya I. Mechnikov (1845-1916). Life story and career, Kolybo D. V. (2016)
Данилова В. М. - Винахідницька діяльність відділу регуляції обміну речовин Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Виноградова Р. П., Черниш І. Г., Петренко Т. М. (2016)
Philchenkov A. - Caspases, calpains, granzymes, cathepsins, HTRAs: far more than just killer enzymes (2016)
Contents vol. 88, N 1–5, 2016 (2016)
Проценко В. - Вплив конструктивних та експлуатаційних параметрів запобіжної профільної муфти на її характеристики (2017)
Харжевський В. - Межі існування важільних двокривошипних механізмів із зупинкою вихідної ланки для чотирьох нескінченно близьких положень шатунної площини (2017)
Филоненко С. - Энергетические параметры акустической эмиссии при износе композиционного инструмента с неуправляемой глубиной резания (2017)
Олійник С. - Аналітична модель механізму утворення сумарної похибки профілю виробів типу оболонок з крихких неметалевих матеріалів під час алмазного шліфування, Калафатова Л., Поколенко Д. (2017)
Пасов Г. - Навчальний симулятор роботизованого технологічного комплексу на базі токарного верстата з ЧПК, Венжега В., Рудик А. (2017)
Пугач Р. - Повышение качества поверхностей стальных изделий в результате применения смазочного противоизносного антифрикционного ремонтно-восстановительного состава (2017)
Болотов Г. - Оцінка несучої здатності зварних з’єднань арматури залізобетону, Болотов М., Ганєєв Т., Корзаченко М. (2017)
Яценко В. - Вплив факторів космосу на надлегку систему теплового захисту космічних апаратів: концепція, методи та аналіз ризиків, Фальченко Ю., Петрушинець Л., Клименко Ю., Новомлинець О. (2017)
Демецька О. - Нанорозмірні фракції твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються під час зварювання покритими електродами зі зниженим вмістом хрому (VI), Андрусишина І., Ткаченко Т., Лук’яненко А., Полукаров Ю. (2017)
Зацерковний В. - Аналіз підходів щодо створення цифрових моделей рельєфу, Руль Н., Плічко Л., Кривоберець С. (2017)
Казимир В. - Дослідження когнітивних карт методом імітаційного моделювання, Посадська А. (2017)
Литвинов В. - Порівняльний аналіз засобів космічної зйомки з різною просторовою роздільною здатністю, Житник О. (2017)
Акименко А. - UML-модель системи управління безпілотним авіаційним комплексом, Нестеренко С. (2017)
Гумен М. - Телекомунікаційна система моніторингу газопроводів, Гумен Т. (2017)
Рыжков А. - Разработка инновационной методологии управления проектами для глобального рынка образовательных услуг (2017)
Трунова О. - Динамічна модель життєвого циклу компетенції (2017)
Посадская И. - Архитектура базы знаний автоматизированной системы обучения (2017)
Moravec M. - Assessment of the washing machines sound quality by the binaural measurement systems, Liptai P., Zbojovský J., Badidová A. (2017)
Stepashko V. - Development of forecasting scenarios of the electricity consumption in Ukraine by using the group method of data handling, Trachuk A. (2017)
Михайленко В. - Дослідження електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з двадцятичотиризонним регулюванням вихідної напруги, Петрученко О., Рокицький Р., Язенок Ю. (2017)
Фесенко А. - Огляд та обґрунтування вибору акумуляторних батарей для автономної системи електроживлення на основі фотоелектричних перетворювачів, Єршов Р., Степенко С. (2017)
Соколовський Я. - Закономірності впливу анізотропії механічних характеристик на в’язкопластичний стан деревини, Криштапович В., Крошний І. (2017)
Воробйова В. - Порівняльна характеристика компонентного складу ізопропанольного та водно-ізопропанольного екстрактів вичавків винограду сорту Vitislabrusca × Vitisvinifera, Чигиринець О., Шакун А. (2017)
Буря А. - ИК-спектральный анализ самоармированных органопластиков, Набережная О., Сучилина-Соколенко С. (2017)
Жулінська О. - Оцінка якості та безпечності функціональних харчових продуктів із застосуванням математичної моделі, Свідло К. (2017)
Лапа М. - Забезпечення енергоефективності будівель, Двоєглазова М., Печонкін І., Лапа Ю. (2017)
Золотарьова О. - Атмосферостійкість просочених силоксанами будівельних пористих нерудних матеріалів, Мережко Н. (2017)
Содержание (2017)
Предмирский В. С. - Определение технологических параметров изготовления керамических опор замедляющей системы ЛБВ, Твердохлеб Н. Г. (2017)
Горбатий І. В. - Підвищення точності вимірювання напруги негармонічного сигналув умовах адитивної завади (2017)
Саміла А. П. - Апаратно-програмна реалізація системи зборуданих для імпульсного спектрометра ЯКР (2017)
Бабелюк В. Е. - Генератор для электротерапии и стимуляции нервных центров человека, Добровольский Ю. Г., Попович И. Л., Корсунский И. Г. (2017)
Стемпицкий В. Р. - Исследование электрических и магнитных характеристик высокотемпературных датчиков Холла на основе гетеро-структуры AlGaN/GaN, Дао Динь Ха (2017)
Рева В. П. - ПЗС-фотоматрицы с электронным умножением, Коринец С. В., Голенков А. Г., Сапон С. В., Торчинский А. М., Забудский В. В., Сизов Ф. Ф. (2017)
Зайков В. П. - Критериальный подход к поиску токовых режимов работы термоэлектрических устройств повышенной надежности, Мещеряков В. И., Журавлёв Ю. И. (2017)
Мельник Р. С. - Влияние основных ограничивающих факторов на пределы теплопереноса в тепловых трубах с различными теплоносителями, Николаенко Ю. Е., Кравец В. Ю., Алексеик Е. С. (2017)
Щербань А. П. - Получение высокочистых гранулированных металлов: кадмия, цинка, свинца, Ковтун Г. П., Горбенко Ю. В., Солопихин Д. А., Вирич В. Д., Пироженко Л. А. (2017)
Національна академія наук України: підсумки діяльності та основні напрями подальшої роботи (сесія Загальних зборів НАН України 13 квітня 2017 р.) (2017)
Патон Б. Є. - Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 13 квітня 2017 р.) (2017)
Фірстов С. О. - Новітні напрями у матеріалознавстві (2017)
Лібанова Е. М. - Надмірна соціально неприйнятна нерівність: головний виклик для українського суспільства (2017)
Назарчук З. Т. - Про діяльність Західного наукового центру НАН України і МОН України у забезпеченні сталого розвитку регіону (2017)
Бар’яхтар В. Г. - Співпраця науки, освіти і видавничої галузі при створенні шкільних підручників (2017)
Юхновський І. Р. - Наука має врятувати Україну (2017)
Крамаренко М. В. - Щодо питань співробітництва між академічною наукою і транспортним машинобудуванням (2017)
Цимбалюк В. І. - Про поточний стан справ з розвитком наукових досліджень в системі Національної академії медичних наук України (2017)
Радченко В. Г. - Участь установ Відділення загальної біології НАН України у розвитку фундаментальних та прикладних досліджень і проблеми захисту земель Академії (2017)
Тавадзе Г. Ф. - Про розвиток напряму високотемпературного самопоширюваного синтезу (доповідь з нагоди вручення Золотої медалі ім. В. І. Вернадського НАН України) (2017)
Кальченко В. І. - Джерела позабюджетного фінансування наукових досліджень на прикладі Інституту органічної хімії НАН України (2017)
Боюн В. П. - Комп’ютерне приладобудування в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України (2017)
Воєводін В. М. - Сучасний стан ядерної енергетики в Україні та світі (2017)
Кара-Васильєва Т. В. - Фундаментальні видавничі проекти Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (2017)
Кордюк О. А. - Чи потрібен Академії Академічний університет? (2017)
Лобода П. І. - Співробітництво з НАН України — основа удосконалення системи підготовки матеріалознавців та металургів у НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" (2017)
Антонюк О. В. - Про потрібність непотрібних знань (2017)
Захаренко В. В. - Низькочастотна радіоастрономія та екзопланети (2017)
Шумило М. М. - Стан і проблеми молоді в НАН України (2017)
Локтєв В. М. - Між минулим і майбутнім: чи потрібні ми рідній країні? (зі стенограми звітної доповіді на Загальних зборах Відділення фізики і астрономії НАН України 11 квітня 2017 р.) (2017)
Постанови Загальних зборів НАН України (2017)
Парновський С. Л. - Інколи це тільки стоси паперу (2017)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Гриценка (2017)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2017)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. І. Сидоренка (2017)
Любимова Н. А. - Особенности организации контроля загрязнения отходами при реконструкции теплоэлектростанций для обеспечения техногенно-экологической безопасности (2017)
Шмандій В. М. - Харатеристика стану екологічної небезпеки за показиками деградації грунтово-рослинного покриву в урбосистемі, Алексєєва Т. М., Харламова О. В. (2017)
Андронов В. А. - Науково-технічні основи комплексної системи моніторінгу зон екологічного забруднення, яка включає автоматизовані пристрої та безпілотні літальні апарати, Іванець Г. В., Калугін В. Д., Тютюнник В. В. (2017)
Кондратенко О. М. - Врахування зміни напору при визначенні впливу нормативної точності виготовлення пожежного ствола на висоту підйому струменя води при забезпеченні техногенно-екологічної безпеки, Міщенко І. В., Чернобай Г. О. (2017)
Лобойченко В. М. - Оцінка впливу антропогенної діяльності на стан поверхневих вод водоймищ за параметром питомої електропровідності, Васюков О. Є. (2017)
Лицкевич А. Н. - Использование осадков сточных вод молокоперерабатывающих предприятий в качестве нетрадиционных удобрений, Гулькович М. В., Черничко О. А. (2017)
Побережна Л. Я. - Оцінка потенційних екологічних ризиків внаслідок проведення антитерористичної операції, Станецький А. І. (2017)
Vambol S. O. - Calculated substantiation of choice of units of monetary equivalents of complex fuel and ecological criteria components, Kondratenko O. M. (2017)
Резніченко Г. М. - Забезпечення захисту атмосферного повітря шляхом вдосконалення технології переробки вольфрамовмісної вторинної сировини, Бутенко А. М. (2017)
Вамболь С. А. - Оцінювання екологічного стану територій, прилеглих до місць зберігання відходів, на основі критерію екологічного резерву, Колосков В. Ю., Деркач Ю. Ф. (2017)
Vambol V. - Analysis of methods of identification of ecologically danger substances in atmospheric air, Rashkevich N. (2017)
Азаров С. І. - Аналіз безпеки потенційно небезпечних об’єктів, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2017)
Андронов В. А. - Оперативно-технічний метод скорочення часу локалізації пожежно-рятувальним підрозділом надзвичайної ситуації екологічного характеру з викидом небезпечної хімічної речовини, Стрілець В. М. (2017)
Цыбуля С. Д. - Влияние техногенного загрязнения среды на экологическую безопасность технических сооружений, Старчак В. Г., Иваненко К. Н., Буяльская Н. П. (2017)
Бахарєв В. С. - Формування концепції екологічного моніторингу атмосферного повітря на муніципальному рівні (2017)
Побережний Л. Я. - Підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідних мереж нафтогазового комплексу України, Яворський А. В., Цих В. С., Станецький А. І., Грицанчук А. В. (2017)
Vambol S. - Results of complex criterial fuel and ecological assessment of diesel engine 2Сh10.5/12 for emergency and rescue power plants, Kondratenko O. (2017)
Дадашов И. Ф. - Пути повышения экологических характеристик средств тушения горючих жидкостей, Киреев А. А., Жерноклёв К. В. (2017)
Bogdanov І. - The improvement environmental safety of nanomaterials by means of environmental assessment, Vambol V., Suchikova Y. (2017)
Лях Т. Г. - Исследование факторов, влияющие на развитие эрозионных процессов в почвах Молдавии, Кухарук Е. С. (2017)
Соболь О. М. - Постановка задачі визначення оптимальної кількості та місць розташування теплоелектростанцій на твердих побутових відходах, Максимов А. В. (2017)
Резніченко Г. М. - Розробка екологічно-безпечної й ресурсозберігаючої технології переробки вторинної сировини зі складним вмістом полівалентних металів, Бутенко А. М. (2017)
Вамболь С. А. - Исследование особенностей применения диспергирующих устройств в системах управления экологической безопасностью, Вамболь В. В. (2017)
Титул, зміст (2017)
Кошлань Л. В. - Дослідження орнаментики традиційної української писанки для проектування виробів з текстилю, Струмінська Т. В., Прасол С. І. (2017)
Давиденко І. В. - Дослідження принципів використання вторинних текстильних матеріалів в проектуванні сучасного костюма, Чоні П. В. (2017)
Кудрявцева Н. І. - Дослідження обрядових традицій країн Західної Європи в проектуванні молодіжного одягу, Батрак В. С., Зосіменко Д. О. (2017)
Москаленко І. В. - Роль та функція зовнішньої реклами в структурі сучасного міста, Кугай Т. А., Бистрякова В. Н., Басанець О. П., Чернявький К. В. (2017)
Мальцева А. О. - Вплив цифрових технологій на розвиток ілюстрації в графічному дизайні, Кугай Т. А., Павленко А. Ф., Басанець О. П., Бистрякова В. Н. (2017)
Булгакова Т. В. - Функціонально-просторова організація інтер’єру сучасного центру мистецтв, Островська І. О., Чебикіна М. В., Донець К. В. (2017)
Косенко Д. Ю. - Особливості дошкільних меблів у закладах Монтессорі та Вальдорфської педагогіки, Собчук О. В., Чебикіна М. В., Вишневська О. В. (2017)
Дутка Л. I. - Порівняльний аналіз значень показників якості сучасних тканин, з яких виготовляють форму для вiйськовослужбовцiв, Арабулі А. Т. (2017)
Долженко М. В. - Дослідження фізико-механічних характеристик шкіряних матеріалів в процесі виготовлення та експлуатації взуття, Гаркавенко С. С., Бабич А. І. (2017)
Зінько Р. В. - Лабораторний стенд для визначення згинної жорсткості підошв взуття, Серкіз О. Р., Москвін П. Є., Сініцин А. О. (2017)
Зінько Р. В. - Лабораторний стенд для визначення одноциклових характеристик при розтягуванні тканин, Серкіз О. Р., Бориславський П. П., Шикула Р. І. (2017)
Березін Л. М. - Розрахунок геометричних параметрів клинів в'язальних систем шкарпеткових автоматів за втомленісною довговічністю селекторів, Зрезарцев В. М. (2017)
Швайченко В. Б. - Енергоефективні напівпровідникові перетворювачі для технологій легкої промисловості, Дикий М. В. (2017)
Шавьолкін О. О. - Використання однофазного багаторівневого каскадного інвертора напруги для автономної сонячної мініелектростанції, Фоменко О. В. (2017)
Рудавка А. А. - Моделювання системи управління параметрами мікроклімату з нечітким регулюванням, Дроменко В. Б. (2017)
Кравчук Я. В. - Сучасні уявлення про механізм інгібування холінестераз людини, Бессарабов В. І., Шелігацька О. В., Баула О. П., Вахітова Л. М., Кузьміна Г. І. (2017)
Лазун С. С. - Можливості фармацевтичного дизайну нового протизапального лікарського засобу для лікування остеоартрозу, Бессарабов В. І., Кузьміна Г. І., Шовкун Я. С., Вахітова Л. М., Високос О. А. (2017)
Зюзюн А. А. - Енергозберігаючі електроліти нікелювання, Ткаченко О. В. (2017)
Завідувачу кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Макару Юрію Івановичу – 80 (2015)
Від головної діючої особи або Макарова харизма (інтерв’ю з професором Юрієм Івановичем Макаром напередодні його славного Ювілею) (2015)
Вітання Ювілярові (2015)
Перелік друкованих праць професора Макара Юрія Івановича (2015)
Богатирець В. - Ключові концепти та стилістичні домінанти ідіостилю Еліс Манро (2015)
Бурдяк В. - Трансформаційні зміни в Албанії на зламі століть (2015)
Бурдяк О. - Теоретичні та практичні підходи до формування іміджу держави у сучасному світі (2015)
Гуйтор М. - Етнополітичні ризики соціальної стабільності у Чернівецькій області (2015)
Dziekański P. - Wizerunek regionu, jako wyzwanie jednostki terytorialnej (2015)
Добржанська О. - Етнічна ідентичність населення Буковини (2015)
Добржанський О. - Етнічні групи Буковини під час трьох російських окупацій краю (1914-1917 рр.), Макар Ю. (2015)
Зайцева З. - Ідеологічні чинники і національні особливості формування раннього індустріального суспільства (2015)
Kovryk-Tokar L. - Ukraine-Russia-NATO relations in security context on post-soviet region (Part I. From the beginning of 1990s till middle 2000s), Pavliuk M. (2015)
Козачук О. - Соціальні виклики політики США щодо корінних народів на поч. ХХІ ст. (2015)
Лаврук Т. - Геополітична детермінанта цивілізаційного вибору (2015)
Лазарович М. - Наукове розроблення проблеми єврейських погромів періоду українських Визвольних змагань 1917-1921 років (2015)
Лупул Т. - Методологічні основи дослідження типів політичної влади у міських спільнотах (2015)
Макух-Федоркова І. - Відмінності основних підходів до трактування постіндустріального та інформаційного суспільства: методологічнийаспект (2015)
Новоскольцева Л. - Проблема державного суверенітету в контексті світових глобалізаційних процесів (2015)
Осадца І. - Вплив членства в НАТО на колишні комуністичні країни (на прикладі Республіки Болгарія) (2015)
Ротар Н. - Вибори до місцевих органів влади у чернівецькій громаді: конкуренція ідентичностей періоду прориву демократії (2015)
Самойленко О. - Геополітичний інтерес України у спільному геополітичному просторі "Польщі-Литви-України":ретроспективний аналіз, Панишко Г. (2015)
Семенко В. - Політологічний аналіз результатів парламентських виборів в Австрії (29 вересня 2013 р.) (2015)
Федонюк С. - Інструменти масового співробітництва в українській революції гідності (2015)
Фісанов В. - Реалії і міфи "шпигунського світу” у дзеркалі кіно доби холодної війни: політико-психологічні аспекти (2015)
Буга Я. - Теоретичні та концептуальні засади політики мультикультуралізму у країнах Європи (2015)
Бутирська І. - Теоретичні підходи до соціального виміру європейської інтеграції (2015)
Дашевська О. - Розвиток наукової думки з проблем міжнародних відносин та світової політики (2015)
Івасюк Г. - Становлення Німецької держави як наслідок та чинник формування системи міжнародних відносин (2015)
Мельничук Л. - Перспективи європейського будівництва в умовах геополітичних змін кінця 80-х – початку 90-х років 20-го століття (2015)
Моцок В. - Поширення демократії у політиці Європейського Союзу щодо України: чи працює політична обумовленість без перспективи членства?! (2015)
Гурак І. - Початки формування інституційно-правових засад українсько-польського міждержавного діалогу (2015)
Нінічук А. - Польсько-українські міждержавні взаємини після вступу Республіки Польща до ЄС: позитивні та негативні тенденції (2015)
Стрільчук Л. - Польсько-українські міжетнічні стосунки на рівні національних та громадських організацій (2015)
Докаш О. - Політико-системна криза в Закарпатській Україні на завершальному етапі Другої світової війни в контексті утвердження впливусталінського тоталітарного режиму в Центрально-Східній Європі (2015)
Удот О. - Фільтраційні табори для радянських репатріантів після Другої світової війни (2015)
Шваб Л. - Польський комітет національного визволення як політичний проект Йосипа Сталіна: 1944 рік (2015)
Басняк Ю. - Методологічні підходи у тлумаченні сучасних трансатлантичних відносин: школа неореалізму (2015)
Волошин М. - Комунікативні платформи соціальних інтернет-мереж (2015)
Гавюк А. - Фактори нестабільності у Чорноморському регіоні (2015)
Годнюк Л. - Емпіричні дослідження маніпулятивних типів політичної влади у Східноєвропейських містах (2015)
Капируля М. - Скорочення нестратегічних ядерних озброєнь в постбіполярному світі (2015)
Коцан В. - Міграційна політика та її змістові характеристики (2015)
Ключук Ю. - Польсько-українське економічне співробітництво у 2004-2014 рр. (на прикладі діяльності Єврорегіону "Буг") (2015)
Круглашова В. - Інститут міжнародного спостереження за виборами на пострадянському просторі та керівні принципи його діяльності (2015)
Михайлюк Н. - Інструменти Ради Європи у сприянні демократії участі в Україні (2015)
Ноголь А. - Еволюція миротворчої діяльності Канади в ООН від "холодної війни" до сучасності (2015)
Павлюк О. - Політика США щодо Ірану у рамках реалізації Доктрини Ніксона на Близькому та Середньому Сході (2015)
Польовий Т. - Становлення зовнішньої політики Республіки Білорусь (2015)
Попова Н. - Вплив російсько-українського конфлікту на формування політики ЄС щодо України (2015)
Процюк М. - Вплив діаспори на формування міжнародного іміджу України (2015)
Сахновська У. - Австро-Угорщина як об’єкт британської пропаганди на завершальному етапі Першої світової війни (1918 рік) (2015)
Тодоріко А. - Соціокультурні чинники формування довіри до політичних лідерів в Україні (2015)
Чачава В. - Кавказький вектор колабораціоністської політики Третього Рейху (1941-1945) (2015)
Чорній Н. - Правові засади функціонування енергетичної галузі в ЄС (2015)
Шестак Н. - Періодизація розвитку партійної системи України (2015)
Шквірук В. - Природа та структура гібридних війн як однієї із форм сучасного міжнародного тероризму (2015)
Шкробанець О. - Процеси дискомунікації між Україною та Росією в умовах сучасної гібридної війни: інформаційні виміри (2015)
Щербатюк О. - Особливості організації та діяльності угорської національної меншини на Закарпатті (2015)
Добржанська О. - Актуальні проблеми зовнішньої політики України, Подвірна Ю. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Авер'янова Н. - Консолідація українського суспільства в сучасних умовах гібридної війни (2016)
Бривко М. - Віталій Сергійович Сніжний – жертва сталінських репресій (2016)
Воропаєва Т. - Спільна ідентичність в контексті консолідації українства (2016)
Грабовська І. - Філософські витоки та сенс путінізму (2016)
Грабовський С. - "Гібридна війна": історія і сутність. До постановки питання (2016)
Кагамлик С. - Культурно-просвітницькі осередки українських православних ієрархів ранньомодерного часу як консолідаційний чинник українського суспільства (2016)
Кобченко К. - Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в еміграції (2016)
Крамар Р. - До питання про ранні публікації українського антирадянського фольклору (2016)
Крамар Р. - Доля особистого архіву Уляни Кравченко (2016)
Литвиненко О. - Роль засобів масової комунікації в консолідації українського суспільства (2016)
Ліщук-Торчинська Т. - Філософсько-історичний зміст поняття і феномена "історична культура" (2016)
Пархоменко Н. - Міграційні процеси: виклики сучасності для України та досвід Сполучених Штатів Америки (2016)
Стемковська О. - Інституційне забезпечення трансформації місцевого самоврядування в Україні (2016)
Стребкова Ю. - Гендерні аспекти міфологізації світогляду мешканців сучасної України (2016)
Талько Т. - Актуалізація проблеми батьківського дилетантизму у глобалізованих суспільствах (2016)
Тверитникова О. - Вітчизняний досвід наукових студій в контексті цивілізаційного поступу України: наукові електротехнічні школи України (1950–1960 рр.) (2016)
Чик А. - Колективна пам'ять як основа консолідації українства (2016)
Петриченко В. Ф. - Оцінка якості зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Каменщук Б. Д. (2009)
Климчук О. В. - Визначення групи стиглості селекційного матеріалу кукурудзи в умовах монокультури, Герасимчук C. Б. (2009)
Томчук Р. В. - Нові аспекти насінництва багаторічних бобових трав, Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. (2009)
Барвінченко В. І. - Ефективність виробництва зерна бобів кормових залежно від впливу системи удобрення, Материнський П. В., Кобак С. Я. (2009)
Проворна Л. М. - Сорго – перспективна кормова культура для виробництва повноцінних високоякісних кормів, Олефіренко Ю. Л., Овсієнко А. І. (2009)
Лебеденко Л. І. - Вплив глибини загортання насіння ярої пшениці на елементи продуктивності колосу та урожайності зерна залежно від умов азотного живлення (2009)
Богословська М. С. - Моніторинг агроценозів та особливості поширення амброзії полинолистої (2009)
Довгань С. В. - Методологія оцінки впливу коливань погоди на розмноження основних шкідливих видів довгоносиків в Україні (2009)
Петрушкова О. М. - Вплив норм висіву та покривних культур на насіннєву продуктивність еспарцету піщаного в зоні Степу України, Томчук Р. В., Кондратевич О. В. (2009)
Векленко Ю. А. - Продуктивність сумішок однорічних кормових культур при пасовищному використанні (2009)
Чепур С. С. - Вплив органічних добрив та періодичності скошування сіяних лучних асоціацій на кормову продуктивність та екологію агроландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат, Моспан Г. М. (2009)
Кулик М. Ф. - Обґрунтування нової системи оцінки кормів у молочних одиницях для корів різного рівня продуктивності, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П. (2009)
Курнаєв О. М. - Молочна продуктивність корів при використанні у раціонах люцернового сінажу, заготовленого за рулонною технологією при використанні мінерального консерванту, Нікітенко Л. Г., Сироватко К. М., Грицун А. В., Коваль С. С., Деркач Ю. С., Бігас О. В. (2009)
Жукорський О. М. - Етологічна реактивність та стресостійкість ангуських бичків за різних умов утримання (2009)
Фурманець Ю. С. - Перетравність поживних речовин та м’ясна продуктивність бичків при згодовуванні комбікормів із вмістом цеолітових туфів (2009)
Мазуренко М. О. - Гематологічні показники бугайців при згодовуванні біологічно активної кормової добавки пробіо-актив, Гончарук В. В. (2009)
Гончарук В. В. - Використання ферментного препарату МЕК-БТУ-4 в раціонах телят, Болоховський В. В. (2009)
Коваль С. С. - Молочна продуктивність корів симентальської породи вітчизняної та австрійської селекції в умовах Вінницької області, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2009)
Деркач Ю. С. - Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні біологічно активної кормової добавки Пробіо-актив (2009)
Стасюк О. К. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту і фосфору при згодовуванні свиням вологого консервованого зерна (2009)
Дмитрук І. В. - Перетравність основних поживних речовин раціону, баланс азоту, кальцію і фосфору при згодовуванні лимонної і бурштинової кислот поросятам (2009)
Чорнолота Л. П. - Вплив згодовування різних комбікормів на продуктивність курчат-бройлерів, Килимнюк О. І., Лаптєєв О. О., Чудак Р. А. (2009)
Мельник І. В. - Вплив обробки столових вин білками зернобобових і зернових культур на показники їх фізико-хімічного складу та біологічної активності, Вікуль С. І. (2009)
Венедіктов О. М. - Концептуальні засади впливу трансферу інноваційної продукції на ефективність кормовиробництва, Ройченко Л. Г., Петриченко І. І., Задорожна І. С., Опанасенко Г. В. (2009)
Ройченко Л. Г. - Стан кормовиробництва у контексті світової економічної кризи, Мацютевич В. С. (2009)
Суша С. К. - Внесок професора В. І. Сазанова (1879–1967 рр.) у розвиток вітчизняної селекції (2009)
Аннотации (2009)
Annotations (2009)
Титул, зміст (2017)
Арканія Р. - Удосконалення спортивної підготовленості юних таеквондистів і покращення результатів їх змагальної діяльності (2017)
Бойко И. - Развитие волонтерства в современном олимпийском спорте (2017)
Горбонос-Андронова О. - Особливості змагальної діяльності спортсменів, які займаються водним туризмом (2017)
Долбишева Н. - Автономія системи спортивних заходів у не олімпійському спорті (2017)
Дорофєєва О. - Обґрунтування методики вдосконалення швидкісно-силових якостей плавців, які спеціалізуються на дистанціях 100 м та 200 м батерфляєм, Яримбаш К. (2017)
Дорошенко Е. - Деякі питання організації занять із загальної та спеціальної фізичної підготовки студентської команди з міні-футболу, Кокарева С., Кокарев Б. (2017)
Костюкевич В. - Особенности построения тренировочного процесса высококвалифицированных хоккеистов на траве в третьем цикле годичной подготовки (2017)
Кощеев А. - Проблемы отбора, управления и комплектации сборных команд по тхэквондо (2017)
Майкова Т. - Научно доказанные эффекты марафонского бега на организм человека, Филатова М. (2017)
Makieshyna Y. - The "goodness" concept in conceptual field of the philosophy of sport (to research the problem) (2017)
Павлюк І. - Гольф у програмі ігор олімпіад (2017)
Пасько В. - Історичні аспекти розвитку регбіліг в Україні, Мартиросян А., Муха В. (2017)
Пікінер О. - Деякі аспекти взаємозв'язку між рівнем фізичної підготовленості, функціональним станом серцево-судинної та дихальної систем і властивостями нервової системи слабочуючих баскетболістів (2017)
Русанова О. - Характеристика координационных способностей спортсменов различных тренировочных групп детско-юношеской спортивной школы, специализирующихся в академической гребле, Жань С. (2017)
Свекла С. - Направленность силовой подготовки юных бегунов на средние дистанции (2017)
Скрипченко І. - Особливості ергогенної дієтетики в системі підготовки кваліфікованих спортсменів у вітрильному спорті в змагальному періоді, Мелешко В. (2017)
Соловей О. - Оцінка змагальної діяльності гандболістів на олімпійському турнірі в Ріо-де-Жанейро – 2016 (2017)
Timus M. - Some aspects regarding possessing and educating written professional communication skills among students of physical education and sport departments, Braniste G., Girlea N. (2017)
Шевяков О. - Особливості переживання суб'єктивної самотності спортсменами-паралімпійцями, які спеціалізуються у пауерліфтингу, Гарець Н., Алфьоров О., Cлавська Я. (2017)
Шинкарук О. - Система контролю підготовки початківців у командних спортивних іграх: проблемні питання та сучасні підходи, Мітова О. (2017)
Борисова Ю. - Вплив занять капоейрою на фізичну підготовленість і соматичне здоров'я дітей 15-16 років, Шкарупіло П. (2017)
Галандзовський С. - Удосконалення функціональної підготовленості студентів транспортного коледжу біговими навантаженнями у змішаному режимі енергозабезпечення (2017)
Гонтарук О. - Інституційні відносини партнерства держави і приватного сектора у сфері фізичної культури і спорту та їх взаємодія в умовах ринку (2017)
Городецький О. - Сімейні цінності студентської молоді, яка займається фізичною культурою і спортом (2017)
Іванишин Ю. - Стан фізичної підготовленості підлітків, які займаються різними видами рухової активності, Іванишин І., Ковальчук Л. (2017)
Кашуба В. - Використання біомеханічних та інформаційних технологій в процесі адаптивного фізичного виховання школярів, Юрченко О., Хабінець Т. (2017)
Килимистий М. - Мотивація до занять фізичним вихованням чоловіків другого періоду зрілого віку (2017)
Кириченко Т. - Тренажери в системі силового тренування студентів ВНЗ (2017)
Косівська С. - Вплив засобів лижної підготовки на рівень фізичної підготовленості студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання в ході практичних занять дисципліни "Теорія і методика викладання лижного спорту" (2017)
Кошелева Е. - Сравнительный анализ эффективности различных подходов к организации теоретической подготовки студентов в системе физического воспитания (2017)
Кравченко A. - Формування культуромовної особистості майбутнього фахівця в галузі фізичної культури та спорту (2017)
Круцевич Т. - Особенности влияния занятий спортом на формирование гендерных характеристик юношей и девушек, Марченко О. (2017)
Круцевич Т. - Нормативні основи сучасної системи фізичного виховання різних груп населення України, Трачук С. (2017)
Мазний Д. - Організація фізичного виховання у вищих навчальних закладах сполучених штатів Америки (2017)
Михайленко Ю. - Стан здоров'я і рухової активності дітей молодшого шкільного віку, Решетилова В., Ковров Я. (2017)
Москаленко Н. - Вплив самостійних занять фізичним вихованням на фізичний стан старшокласників, Єлісєєва Д. (2017)
Москаленко Н. - Спортивні танці для дітей: інноваційні підходи, Демідова О. (2017)
Пангелова Н. - Авторські школи і концепції фізичного виховання дітей дошкільного віку у новий час (середина ХVІІ – початок ХХ ст.), Красов О. (2017)
Пангелова Н. - Зарубіжний досвід організації фізичного виховання в загальноосвітніх школах, Власова С. (2017)
Пасічник В. - Класифікації народних ігор у фізичному вихованні дітей дошкільного віку, Пітин М. (2017)
Степанова І. - Умови реалізації психотехнічних ігор в процесі фізичного виховання студентів-гірників для їх готовності до професійної діяльності (2017)
Табінська С. - Моніторинг психологічних, фізичних і соціальних якостей у здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" фізичної культури і спорту (2017)
Тимочко-Волошин Р. - Можливості удосконалення фізичного виховання сільських школярів спеціальних медичних груп 5-9 класів із суглобовими проявами дисплазії сполучної тканини, Трач В., Петришин Ю., Мандюк А. (2017)
Трачук С. - Характеристика серцево-судинної системи молодших школярів як індикатора функціонального стану організму, Семененко В., Білецька В. (2017)
Чернігівська С. - Проблема інклюзивної освіти студентів-інвалідів (у контексті їх реабілітації) (2017)
Чуйко О. - Аналіз показників функціонального стану студентів 17-19 років (2017)
Шевяков О. - Виховання сучасних школярів засобами народної фізичної культури, Славська Я., Алфьоров О. (2017)
Шиян О. - Дослідження анамнезу життя студентів медичного вузу із гіпермобільністю суглобів, Бакурідзе-Маніна В. (2017)
Афанасьєв С. - Фактори ризику та клінічні детермінанти сколіотичної постави у дітей, Афанасьєва О. (2017)
Кашуба В. - Фізична реабілітація хворих із вертеброгенною патологією з урахуванням змін у стані склепіння стопи, Жарова І. (2017)
Клапчук В. - Вплив вправ хатха-йоги на функціональний стан жінок з нейроциркуляторною дистонією при реабілітаційних заняттях в умовах профілакторію (2017)
Луковська О. - Питання розвитку української медико-біологічної термінології, яка вживається в сфері фізичної культури та спорту (2017)
Майкова Т. - Особливості ліпідного профілю при коксартрозі у хворих на ожиріння, Богос Ю. (2017)
Мельник О. - Застосування удосконаленої методики лікувального масажу у відновленні дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Свиридова А. (2017)
Самошкіна А. - Методика використання фізичних вправ пілатеса для жінок з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта, Москаленко Н. (2017)
Толстикова Т. - Запобігання прогресуванню сколіотичної постави у дітей середнього шкільного віку з міопією засобами фізичної реабілітації, Манжос Д. (2017)
Приходько В. - Направление, содержание и принципы реформы спорта высших достижений в Украине (2017)
Усенко О. Ю. - Результати біліопанкреатичного шунтування в модифікації hess-marceau у хворих на морбідне ожиріння, Тодуров І. М., Перехрестенко О. В., Косюхно С. В., Калашніков О. О., Кучерук В. В., Плегуца О. І. (2017)
Копчак В. М. - Діагностика та хірургічне лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози, Ткачук О. С., Копчак К. В., Дувалко О. В., Хомяк І. В., Перерва Л. О., Андронік С. В., Шевколенко Г. Г., Ханенко В. В. (2017)
Дзигал О. Ф. - Патофізіологічний підхід до вибору індивідуальної тактики хірургічного лікування хворих з приводу цирозу печінки з супутнім асцитом, Грубнік Ю. В., Вастьянов Р. С. (2017)
Бойко В. В. - Отдаленные результаты лечения холангиокарциномы, Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л. (2017)
Воротинцев С. І. - Площинна блокада поперечного м’яза живота після лапароскопічної резекції товстого кишечнику у хворих на ожиріння, Софілканич М. М., Захарчук О. В. (2017)
Протас В. В. - Вазовагальні реакції при нейроаксіальній анестезії та шляхи їх попередження, Венгринович Н. Р., Мельник С. В. (2017)
Арсенюк В. В. - Дисплазія сполучної тканини як предиктор виникнення спайкової хвороби черевної порожнини у дітей та шляхи профілактики спайкової непрохідності кишечнику, Гринів О. В., Смотров М. І., Дідич Т. В., Лісовська Д. В., Арсенюк Т. Л. (2017)
Мазуренко О. В. - Деякі аспекти організації хірургічної допомоги під час подій з масовим ураженням людей, Сличко І. Й. (2017)
Мішалов В. Г. - Ефективність ендовенозної лазерной коагуляції великої підшкірної вени залежно від її діаметра з застосуванням радіального світловода, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю. (2017)
Волошин А. Н. - Роль эндотелиальных клеток-предшественниц и их биологических маркеров в возникновении атеросклероза артерий нижних конечностей (2017)
Шипулин П. П. - Видеоторакоскопическая резекция легких с использованием электросварочных технологий, Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю., Байдан В. В., Севергин В. Е., Байдан В. И., Агеев C. В., Аграхари А., Козяр О. Н., Поляк С. Д. (2017)
Барамия Н. Н. - Становление и перспективы развития отделения политравмы (2017)
Андрєєв О. А. - Порушення статокінетичної функції та її оцінка в об’єктивізації легкої черепно-мозкової травми, Скобська О. Є., Каджая Н. В. (2017)
Галай О. О. - Ведення раннього післяопераційного періоду у хворих на рак слизової оболонки порожнини рота, ротової частини глотки та гортані III-IV стадії, Карп С. Ю. (2017)
Смоланка І. І. - Використання ендоскопічної мамодуктоскопії для оптимізації хірургічної тактики при патологічних виділеннях з грудного соска, Аксьонов О. А., Білоненко Г. А. (2017)
Савенков В. І. - Нові можливості у лікуванні хворих з приводу нефролітіазу з використанням мікро- та ультра-міні черезшкірної нефролітотрипсії, Мальцев А. В., Левченко Д. А. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Обгрунтування використання методу попереджувальної аналгезії в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкологічними захворюваннями, Семененко А. І., Моравська О. А., Дмитрієва К. Ю. (2017)
Бабко А. М. - Ортопедичне лікування хворих з приводу ревматоїдного артриту за одночасного ураження кульшових та колінних суглобів, Герасименко А. С., Страфун А. С. (2017)
Красносельський Н. В. - Морфологічні і мікробіологічні особливості загоєння покривних тканин після місцевого променевого пошкодження, Симонова-Пушкарь Л. І., Криворучко І. А., Гоні С. А. Т., Андреєщев С. А. (2017)
Яцина О. І. - Відтворення стресової моделі нетримання сечі у лабораторних тварин, Савицька І. М., Фурманов Ю. О., Костєв Ф. І., Вернигородський С. В., Гейленко О. А., Дячкова Н. В. (2017)
Крыжевский В. В. - Современные взгляды на конверсию при лапароскопической холецистэктомии, Павлович Ю. В., Мендель Н. А. (2017)
Лавренко А. В. - Спостереження візуалізації кіст печінки, Безручко М. В., Кайдашев І. П. (2017)
Нугзар Миколайович Барамія до 75 річчя з дня народження (2017)
Kyrii S. O. - Utilization of "red mud" being a part of new effective adsorbent in water treatment, Kosogina I. V., Astrelin I. M., Mosiyuk V. Yu. (2017)
Гомеля М. Д. - Дослідження вилучення фосфатів на аніонітах та створення безвідходної переробки регенераційних розчинів, Петриченко А. І., Трохименко Г. Г., Мартинюк Я. П. (2017)
Obushenko T. - The removal of heavy metal (nickel) ions from waste waters, Tolstopalova N., Boliely O. (2017)
Obushenko T. - The removal of indigo carmine from water by solvent sublation, Tolstopalova N., Kholmetska Y. (2017)
Kvartenko A. - Research into factors of mutual influence of ground waters quality parameters on choice of water cleansing technologies (2017)
Kardasevich O. A. - Exergy analysis of processes occuring in cooling tower, Chichenin V. V., Ahrameev V. G., Demchenko N. V. (2017)
Гаращенко В. І. - Розрахунок втрати гідравлічного напору у фільтруючих загрузках магнітних фільтрів, Гаращенко О. В., Маланчук Є. З. (2017)
Глущенко О. В. - Фінансова архітектоніка в умовах біфуркації (2016)
Диха М. В. - Система засобів економічного механізму державного регулювання соціально-економічних процесів (2016)
Крикавський Є. В. - Промислові ланцюги поставок: між ефективністю та відповідальністю (2016)
Скворцов І. Б. - Обґрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення, Загорецька О. Я., Гришко В. А. (2016)
Соколов Б. И. - Эволюция парадигмы государственного долга, Соколова С. В. (2016)
Ahmad F. - Foreign portfolio inflows and economic growth: evidence from ASEAN5, Draz M. U., Yang S. (2016)
Боярчук А. І. - Орієнтація України на євроінтеграційний курс (2016)
Gamal A. A. M. - Underground economy in Saudi Arabia: a study based on currency demand function, Dahalan J. B. (2016)
Zwolak J. - The relationship between newly introduced fixed assets and final output in Polish agriculture (2016)
Kim R. B. - Influence of country & brand image on consumer loyalty under explicit brand origin & manufacture identification, Li Y. J. (2016)
Копжасарова Г. - Организационно-экономический механизм функционирования инновационной среды в Казахстане (2016)
Popova L. V. - Analysis of state support policy for agriculture aimed at regional food security provision, Maslova I. A., Gudkov A. A. (2016)
Cvancarova Z. - Corporate governance development in Central and Eastern Europe, Franek J. (2016)
Штулер І. Ю. - Структурно-логічна схема організації та регулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах розвитку економіки України (2016)
ul Haq I. - Does FDI complement domestic investment? A comparative study of India and Pakistan, Zhu S. (2016)
Azis A. M. - Performance management system for increasing business school competitiveness (2016)
Alrawabdeh W. - Factors impacting the adoption of e-commerce by microfinance companies in Jordan (2016)
Маслак О. І. - Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства, Маслак М. В., Безручко О. О. (2016)
Наконечна А. С. - Модель коригування структури капіталу суб’єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки (2016)
Полінкевич О. М. - Проблеми розвитку корпоративного управління в Україні (2016)
Slusarczyk B. - The supply chain of a tourism product, Smolag K., Kot S. (2016)
Chebanova O. P. - Dominating aspects of investment & innovative marketing strategy for railway enterprises (2016)
Kolosok A. M. - Establishing environmental responsibility of business in Ukraine, Strishenets O. M. (2016)
Лобунько Ю. В. - Інформаційне забезпечення формування природоохоронного землекористування (2016)
Obikhod A. A. - Evaluation methodology for competitive ecological potential in the context of ensuring ecological safety of Ukraine, Ambrosenko O. P. (2016)
Сазонець І. Л. - Вдосконалення системи управління раціональним використанням водних ресурсів підприємствами України, Покуль О. В. (2016)
Алєксєєв І. В. - Оцінювання ефективності управління житловим фондом, Мороз Н. В. (2016)
Захарчин Г. М. - Нові аспекти управління персоналом в умовах побудови громадянського суспільства, Любомудрова Н. П. (2016)
Lipych L. H. - The effect of human capital investment on organizational performance, Yushchyshyna L. O., Mokhniuk A. M. (2016)
Brzakovic T. - Increasing company value through monitoring the impact of different variables, Vukajlovic D., Brzakovic M. (2016)
Далєвська Т. А. - Валовий податковий регіональний продукт як інструмент механізму бюджетного регулювання міжбюджетних відносин (2016)
Дуб А. Р. - Ідентифікація міжнародних грошових переказів у фінансових ресурсах домогосподарств (2016)
Лозинський Д. Л. - Альтернативний погляд на податкову реформу в Україні, Каленчук Л. В. (2016)
Lukianenko I. G. - Monetary and fiscal policies interaction in Ukraine, Dadashova P. A. (2016)
Львова Н. А. - Концепция сравнительной оценки финансовых систем (2016)
Насібова О. В. - Недержавні пенсійні фонди в системі соціального захисту населення України (2016)
Полікарпова О. С. - Макропруденційна політика: мета, інструменти та можливості для України (2016)
Suvittawat A. - Service quality in a bank: Bangkok Bank public company limited (Chonburi) case study (2016)
Власенко О. О. - Основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в Україні, Марченко С. М. (2016)
Коцеруба Н. В. - Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб’єктів підприємницької діяльності (2016)
Паламарчук О. М. - До питання аналізу господарських систем, Чабан Г. В., Тірбах Л. В. (2016)
Хмельков А. В. - Счетная палата Украины как агент института контроля публичных финансов (2016)
Nazarkevych M. A. - Method of electronic and printed documents protection on the basis of moire effect, Dronyuk I. M., Troian O. A. (2016)
Олійник О. М. - Адаптація систем управління логістикою на підприємствах з використанням асимптотичних методів, Коваленко Н. М., Головань О. О. (2016)
Петряєва З. Ф. - Верифікація градації рівнів фінансово-економічної безпеки підприємств, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2016)
Seсilmis N. - Economic factors affecting aviation demand: practice of EU countries, Koс A. (2016)
Тютюнник Ю. М. - Механізми факторного аналізу показників фінансового стану галузей економіки, Тютюнник С. В. (2016)
Umar M. - Asymmetric real exchange rate and inflation causality based on Toda-Yamamoto dynamic Granger causality test, Dahalan J. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рохман Б. Б. - О технологии газификации твердых топлив в вертикальном поточном реакторе под давлением (2014)
Будько В. І. - Особливості зарядження акумуляторної батареї електромобіля від стаціонарної вітроелектричної станції (2014)
Пасичный В. В. - О получении водорода металло-паровым методом при использовании вольфрамсодержащих отходов и нагреве в солнечных печах, Зенков В. С. (2014)
Левков В. В. - Методика структурного синтезу підсистеми утиліт системи електрозабезпечення технічних засобів охорони кордону (2014)
Бкиров Э. А. - Анализ параметров и электроэнергетических процессов фотоэлектрических систем с различными нагрузками (2014)
Кныш Л. И. - Метод учёта тепловой проводимости абсорбера в плоском солнечном коллекторе (2014)
Козырский В. В. - Моделирование процессов теплообмена в аккумуляторах гелиоустановок, Мартынюк Л. В., Алекшеюк И. (2014)
Басок Б. И. - Численное моделирование ветровых потоков в зоне городской застройки, Давыденко Б. В., Новиков В. Г. (2014)
Кузнецов М. П. - Забезпечення електроенергетичного балансу при наявності вітрових електростанцій (2014)
Пекур П. П. - Імовірнісні характеристики потужності вітроелектричної установки (2014)
Мороз А. В. - Властивості та особливості застосування імовірнісного трипараметричного гамма-розподілу для визначення технічного гідроенергетичного потенціалу малої річки (2014)
Швец М. Ю. - Перспективы использования геотермального теплоносителя для производства электрической энергии в Украине (2014)
Олійниченко В. Г. - Використання скидної теплоти геотермального теплоносія (2014)
Плєшков П. Г. - Оцінювання паливно-енергетичного потенціалу рослинницької галузі сільського господарства, Серебренніков С. В., Стець П. Г. (2014)
Вимоги до публікацій (2014)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2014)
15 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика XXI століття" (2014)
Аннотації (2014)
Борис Г. З. - Вплив флаванвмісних гепатопротекторів на стан слинних залоз щурів з токсичним гепатитом, Фурдичко А. І., Левицький А. П., Макаренко О. А., Селіванська І. О. (2016)
Степан В. Т. - Развитие воспаления и дисбиоза в почках и стенке мочевого пузыря крыс при стоматогенной эндотоксинемии (2016)
Фурдичко А. І. - Вплив гепатопротектору з вмістом розторопші та лецитину на стан пародонта у щурів з токсичним гепатитом (2016)
Николаева А. В. - Биохимические показатели минерального обмена, состояния соединительно-тканного матрикса и интенсивности воспаления тканей пародонта у женщин при разном уровне эстрогенов в крови, Ткаченко Е. К., Николаенко К. В. (2016)
Почтарь В. Н. - Влияние сочетанного применения Солкосерила, Лизомукоида, Квертулина на микробиоценоз ротовой полости у больных с многоформной экссудативной эритемой, Левицкий А. П., Макаренко О. А. (2016)
Деньга О. В. - Комплексный подход к лечению орального мукозита на фоне терапии рака молочной железы, Шумилина Е. С., Цевух Л. Б., Илык Р. Р. (2016)
Варжапетян С. Д. - Повышение качества аппаратурной диагностики состояния слизистой оболочки верхнечелюстных пазух при ятрогенном верхнечелюстном синусите, Григорьева М. Ю. (2016)
Гулюк А. Г. - Микроэкология полости рта у детей с расщелиной твердого и мягкого неба в разные возрастные периоды, Коган Л. Б. (2016)
Демид О. І. - Поетапне відновлення твердого та м’якого піднебіння з використанням васкуляризованих слизово-окістних клаптів, Крикляс В. Г., Коган Л. Б. (2016)
Дорошенко С. І. - Изучение напряженно-деформированного состояния периодонта зуба с разрушенной бифуркацией после ортопедического лечения, Ірха С. В., Тормахов Н. Н. (2016)
Фастовець О. О. - Оцінка ефективності застосування денситометричних методів дослідження кісткової тканини у хворих на патологічне стирання твердих тканин зубів, Кобиляк С.С. (2016)
Фастовець О. О. - Донозологічна діагностика пародонтологічних ускладнень у ортодонтичних хворих при застосуванні незнімної апаратури, Самойленко В. А. (2016)
Чухрай Н.Л. - Зв'язок між психоемоційним станом дітей та їх сприйнятливістю до карієсу зубів (2016)
Зомбор Е. В. - Стоматологический статус и генетическая предрасположенность к основным стоматологическим заболеваниям у детей 6-7 лет г. Ужгород при использовании различных источников водоснабжения, Деньга О. В. (2016)
Варжапетян С. Д. - Обоснование направлений разработок учебных программ при модернизации последипломного образования стоматологов, Строгонова Т. В., Диева Т. В. (2016)
Гулюк А. Г. - Аналіз звернень військовослужбовців Збройних сил України з періапікальною інфекцією за 2013 - 2014 роки, які знаходились в клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології Головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ” Міністерства оборони України, Шмідт П. А., Федірко І. В., Козловський С. М. (2016)
Куцевляк Валентина Федоровна (2016)
Професор Дорошенко Світлана Іванівна (2016)
Кропивко М. Ф. - Стратегічне бачення аграрного устрою України (2017)
Мельник Л. Ю. - Системно-структурний аналіз національної економіки та аграрної сфери у вимірі економіки знань (2017)
Тивончук С. В. - Розвиток ринку виробництва молока в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, Тивончук Я. О., Павлоцька Т. П. (2017)
Грановська В. Г. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні (2017)
Мамчур В. А. - Інституційно-економічний механізм розвитку ринку молока і молокопродуктів (2017)
Тулуш Л. Д. - Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні (2017)
Михайлов А. М. - Оцінка впливу індикаторів економічного зростання на інвестиційний клімат аграрного сектору (2017)
Россоха В. В. - Управління збутовою діяльністю аграрних підприємств у трансакційному вимірі, Шарапа О. М. (2017)
Чорний Г. М. - Феномен управління та систематизація управлінських знань в АПК, Міщенко І. А., Фіщук Н. Ю. (2017)
Фирсов Е. А. - О перспективе минимизации кризисных явлений в развитии рыночной экономики (2017)
Шульга О. А. - Еволюція наукових підходів до трактування аграрних відносин (2017)
Гриценко В. Л. - Економічне моделювання ринку меду (2017)
Прудивус Л. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Талавиря М. П. - Селянські домогосподарства: соціально-економічні умови розвитку (2017)
Горьовий В. П. - Актуальне дослідження проблем конкурентоспроможності фермерських господарств (2017)
Юшин Сергій Олександрович – ювіляр (2017)
Віталію Петровичу Саблуку – 50 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Петриченко В. Ф. - Фотосинтетична діяльність люпину вузьколистого в монопосівах та агроценозах в умовах Полісся України, Вишневська О. В., Тугуєва І. В., Фатнєв В. В. (2010)
Бугайов В. Д. - Шляхи створення вихідного матеріалу конюшини лучної на підвищення продуктивності і якості корму, Щербина Л. П., Максімов А. М., Кулька В. П. (2010)
Калюжна Е. А. - Новий генетичний матеріал в селекції штамбово-детермінантних форм гороху посівного на Уладово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції, Українець В. В., Українець Г. В., Климчук С. С., Казьмірук Г. Ф., Боднаренко К. Б. (2010)
Бабич А. О. - Прояв трансгресії за основними кількісними ознаками продуктивності бобів кормових в F2, Іванюк С. В., Бабій С. І. (2010)
Бардаков А. Г. - Адаптивна селекція кормового люпину в зоні Полісся України, Бардаков В. А., Жидок Н. П. (2010)
Барилко М. Г. - Особливості успадкування ряду кількісних ознак у гібридів F1 вики ярої (Vicia sativa L.) (2010)
Бабич А. О. - Гібридологічний аналіз гібридів квасолі звичайної (f1), Іванюк С. В., Лехман А. А. (2010)
Мірошнікова О. В. - Встановлення кореляційних зв’язків та їх щільність у зразків стоколосу безостого для створення нового вихідного матеріалу, Марініч Л. Г. (2010)
Приймачук М. І. - Оптимізація сортового складу озимого тритикале в західному Лісостепу і Поліссі України (2010)
Балан В. М. - Польова схожість насіння цукрових буряків як фактор сівби на кінцеву густоту стояння рослин, Щегловський М. М. (2010)
Іщенко В. А. - Ефективність застосування мінеральних та бактеріальних добрив при вирощуванні гороху вусатого типу в умовах північного Степу України (2010)
Кондыков И. В. - Горох полевой (пелюшка) как специфичная кормовая культура в структуре вида Pisum sativum L, Соболева Г. В. (2010)
Климчук О. В. - Характеристика моделі простих гібридів кукурудзи для умов Лісостепу України (2010)
Гетман Н. Я. - Формування кормової продуктивності агрофітоценозів однорічних культур для виробництва високобілкових кормів у Лісостепу правобережному, Кифорук В. В. (2010)
Квітко Г. П. - Адаптивні енергоощадні технології вирощування багаторічних бобових трав на корм в умовах Лісостепу правобережного, Брунь. І. М., Мазур В. А., Давимока О. В., Ломачевський С. М., Ткачук О. П., Саміляк М. В. (2010)
Василенко М. Г. - Оцінка агротехнологій вирощування сої на сірих лісових ґрунтах, Дерик Г. І. (2010)
Камінський В. Ф. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність сої в умовах північного Лісостепу України, Мосьондз Н. П. (2010)
Нагорний В. І. - Вплив строків і способів сівби на урожайність сортів сої (2010)
Бахмат О. М. - Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої в умовах західного регіону України, Чинчик О. С. (2010)
Дідович С. В. - Вплив штамів бульбочкових бактерій на продуктивність рослин і якість насіння бобів кормових в умовах Лісостепу України, Колісник С. І., Кобак С. Я. (2010)
Шепілова Т. П. - Вплив мікродобрив на продуктивність рослин сої, Курцев В. О. (2010)
Ганжело О. И. - Грибные болезни в соевых агроценозах Одесской области, Сичкарь В. И. (2010)
Андрієнко А. Л. - Вплив збільшення частки сої в структурі посівних площ та систем удобрення на її урожайність та якість насіння (2010)
Плотніков В. В. - Сучасні технології вирощування вики ярої на насіння, Гильчук В. Г., Гуменний М. Б., Наконечний В. О. (2010)
Голодна А. В. - Підбір сортів люпину вузьколистого та тритикале ярого для сумісного вирощування, Павленко В. Ю., Столяр О. О. (2010)
Чоловський Ю. М. - Особливості водоспоживання посівами люпину вузьколистого залежно від застосування мінеральних добрив (2010)
Дідович С. В. - Ефективність біологічних заходів при вирощуванні нуту в агроценозах Степу України, Пархоменко О. Л., Бутвіна О. Ю. (2010)
Тележенко Л. М. - Сочевиця як важливий національний ресурс рослинного білка, Атанасова В. В. (2010)
Воловик І. А. - Порівняльна пародонтопротекторна ефективність цитофлавіну і квертуліну у щурів з залізодефіцитною анемією, Борисенко А. В., Левицький А. П. (2016)
Пелех Л. В. - Роль бобових культур у підвищенні якості зелених кормів в умовах правобережного Лісостепу України (2010)
Шнайдер С. А. - Состояние тканей полости рта крыс после кормления высокоолеиновым подсолнечным маслом, Топов И. Г., Левицкий А. П. (2016)
Кимак Я. В. - Якість зерна пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах північного Лісостепу (2010)
Куцевляк В. Ф. - Накопление ацетата свинца в гомогенатах твердых тканях зубов крыс и коррекция его содержания фитосорбентом ФСЭ, Бобровская Н. П. (2016)
Кононюк Л. М. - Порівняльна оцінка продуктивності та якості сортів пшениці озимої залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу, Олійник К. М., Давидюк Г. В., Дмитренко О. В., Вєтрова Н. О. (2010)
Декіна С. С. - Вплив оральних аплікацій лізоцимвмісних гелів на стан слизової оболонки порожнини рота щурів після дії ліпополісахариду, Успенський О. Є., Гінжул І. В., Остафійчук М. О., Левицький А. П. (2016)
Демидась Г. І. - Показники органогенезу і продуктивність люцерни посівної залежно від строку сівби та покривної культури, Івановська Р. Т., Коваленко В. П., Малинка Л. В. (2010)
Поліщук С. С. - Експериментальне дослідження впливу квертуліну на загоєння травматичних пошкоджень нижньої щелепи щурів (2016)
Бурко Л. М. - Вплив елементів технології вирощування на особливості формування урожаю кормових буряків (2010)
Малко Н. В. - Вплив важких металів та дефіциту фтору і йоду на показники імунної системи щурів при експериментальному гінгівіті (2016)
Білітюк А. П. - Тритикале – кормова білкова культура, Ісаков В. В., Потапчук Ю. В. (2010)
Кононова О. В. - Влияние линкомицина на состояние пародонта у крыс с адреналиновым стрессом (2016)
Собко М. Г. - Кормова продуктивність люцерни посів ної залежно від пожнивних решток покривної культури, Собко Н. А. (2010)
Мазур І. П. - Взаємозв’язок між рівнем 25-гідроксивітаміну-D та генералізованим пародонтитом у жінок молодого віку, Новошицький В. Є. (2016)
Маркіна О. В. - Агробіологічна оцінка однорічних сумішок (2010)
Савельева Н. Н. - Состояние цитокиновой сети у больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести с паразитозами (2016)
Молдован Ж. А. - Моделі різночасно дозріваючих пасовищних травостоїв і оцінка їх продуктивності в умовах Лісостепу західного (2010)
Коган Л. Б. - Состояние локальной гемодинамики в тканях пародонта у детей ранее прооперированных по поводу расщелин, Гулюк А. Г. (2016)
Васько П. П. - Подбор видов и сортов многолетних трав для многокомпонентных пастбищных травосмесей и их продуктивность, Клыга Е. Р. (2010)
Демид О. І. - Cпосіб хірургічного усунення вродженого дефекту м’якого піднебіння (2016)
Борщенко В. В. - Продуктивні характеристики травостою при багатоукісному використанні пасовищ (2010)
Семенов Е. И. - Нуждаемость и обеспеченность в имплантологической помощи молодого населения Украины, Сенников О. Н. (2016)
Дутка Г. П. - Продуктивність сінокосів на еродованих схилах залежно від удобрення, Сеник І. І., Сеник Р. І., Ящук Т. В. (2010)
Дрогомирецька М. С. - Морфофункціональна оцінка опорно-рухивного апарату у дітей із міофункціональними порушеннями зубо-щелепної системи, Ахмад Салех Халяф Салама, Білоус М. К., Якимець А. В., Острянко В. І. (2016)
Стецюк М. Г. - Продуктивність багаторічних лучних злаків - гігромезофітів на осушуваних торфовищах західного Полісся в умовах сучасного клімату (2010)
Иванов В. С. - Анализ заболеваемости и факторов возникновения раннего детского кариеса у детей г. Черноморск, Анисимова Л. В. (2016)
Кургак В. Г. - Продуктивність різнотипних травостоїв за різних систем удобрення на суходолах Лівобережного Лісостепу, Товстошкур В. М. (2010)
Рейзвих О. Э. - Динамика изменения клинических показателей состояния пародонта у детей под влиянием оральных аппликаций геля липополисахарида, Деньга О. В., Левицкий А. П. (2016)
Панахид Г. Я. - Вплив азотного удобрення та особливостей формування лучних трав на вміст сирого протеїну в кормі довготривалого фітоценозу (2010)
Ковач І. В. - Зарядовий стан клітин букального епітелію у дітей при лікуванні хронічного рецидивуючого афтозного стоматиту, Кравченко Л. І. (2016)
Сеник І. І. - Вплив удобрення на зміну щільності пагонів злаковобобової травосумішки (2010)
Валерий Исаевич Куцевляк (к 75-летию со дня рождения) (2016)
Чепур С. С. - Роль лучних асоціацій в екології агро ландшафтів гірсько-лісового поясу Карпат, Моспан Г. М. (2010)
Галина Федоровна Катурова – яркая личность Харьковской стоматологии (2016)
Клименко В. П. - Кормовая ценность многолетних бобовых трав и возможность максимального ее использования (2010)
Курнаєв О. М. - Вплив технології заготівлі сінажу на втрати сирого протеїну та його фракційний склад упродовж зберігання (2010)
Божок Л. В. - Вплив препарату БПС-Л на якість та збереженість силосованих кормів (2010)
Скоромна О. І. - Нова система оцінки кормів у молочних одиницях і складання раціонів для корів за цими показниками (2010)
Овсієнко А. І. - Біологічне знешкодження антипоживних речовин у зерні сої, кормових бобах та їх продуктивна і фізіологічна дія на організм дійних корів, Хіміч О. В., Овсієнко С. М. (2010)
Коваль С. С. - Взаємозв’язок між вмістом жиру та білка у молоці корів української чорно - рябої та симен тальської порід, Мандрик М. О., Бігас О. В. (2010)
Тимчук С. С. - Використання солодових ростків – відходів пивоваріння в годівлі корів і при відгодівлі бичків, Стасюк О. К. (2010)
Кучерявий В. П. - Морфологічні показники товстого відділу кишечнику свиней при згодовуванні лактинів з престартером (2010)
Суховуха С. М. - Продуктивність молодняку свиней при згодовуванні жирової та жиролізинової добавок (2010)
Новгородська Н. В. - Вплив різних преміксів у повнораціонних комбікормах на баланс кальцію та фосфору у молодняку свиней, Войцехівська Ю. М., Польгуль Л. Р., Гавриш А. М., Корнійчук О.І. (2010)
Кулик М. Ф. - Комплекси кремнію з мікроелементами – новий напрямок балансування мінерального живлення тварин, Обертюх Ю. В., Заєць А. П., Герасимчук А. І., Костецька Ю. В., Хрипливий В. В. (2010)
Кулик М. Ф. - Вплив вулканічних туфів на мінеральний склад курячих яєць, Обертюх Ю. В., Чорнолата Л. П., Костецька Ю. В., Кулик Я. М., Коцюмбас І. Я. (2010)
Аннотации (2010)
Resume (2010)
Борис Г. З. - Влияние гепатопротектора, содержащего жмых расторопши, на биохимические показатели слюнных желез крыс с токсическим гепатитом, Фурдычко А. И., Деньга А. Э. (2016)
Гинжул И. В. - Влияние гепатопротектора, содержащего жмых расторопши, на состояние слизистой оболочки щеки крыс с токсическим гепатитом, Шнайдер С. А., Селиванская И. А. (2016)
Кононова О. В. - Влияние оральных гелей квертулина и адреноблокаторов на состояние пародонта у крыс с адреналиновым стрессом, Борисенко А. В., Левицкий А. П. (2016)
Николаева А. В. - Пародонтопротекторная эффективность фонофореза геля "Зверобой" у женщин с гипоэстрогенией, Жук Д. Д. (2016)
Маланчук В. О. - Особливості післяопераційного періоду та безпосередні клінічні результати при постановці дентальних імплантатів з дренуванням переімплантитної кістки, Грабовецький П. В., Грабовецький В. Й., Маланчук Н. В. (2016)
Семенов К. А. - Клинический пример лечения пациента с хроническим травматическим артритом височно – нижнечелюстного сустава (2016)
Маланчук В. О. - Безпосередні результати використання поліпропіленових сітчастих ендопротезів в щелепно-лицевій хірургії, Єфисько В. М., Єфисько Н. А. (2016)
Боян А. М. - Результаты исследования и лечения стоматологических больных с измененным состоянием жевательных мышц (2016)
Семенов Е. И. - Сравнительный анализ результатов лазерной корреляционной спектроскопии ротоглоточных смывов у пациентов без вторичных осложнений дентальной имплантации и с вторичными осложнениями переимплантных тканей, Тымчишин О. Л. (2016)
Біда О. В. - Патологічні зміни оклюзії, обумовлені частковою втратою зубів, ускладненою зубощелепними деформаціями (2016)
Халецкая В. Н. - Состояние твердых тканей зубов и пародонта у детей с расщелиной мягкого и твердого неба в раннем сменном прикусе, Ковач И. В. (2016)
Глазунов О. А. - Сравнительная характеристика внешнего дыхания у детей 6-8 лет с дистальным прикусом, Рабовил М. И., Дрок В. А. (2016)
Ковач И. В. - Применение зубного эликсира "Гранатовый" в комплексном лечении поражений СОПР у детей с острыми формами лейкемии на фоне приема цитостатиков, Хотимская Ю. В. (2016)
Ковач І. В. - Динаміка змін показників кровотоку в слизовій оболонці порожнини рота у дітей з хронічним рецидивуючим афтозним стоматитом після застосування озонотерапії, Кравченко Л. І. (2016)
Смоляр Н. І. - Значимість дентального естетичного індексу (DAI) для діагностики зубощелепних аномалій у дітей інтернатних закладів, Чухрай Н. Л., Фур М. Б. (2016)
Годованець О. І. - Особливості перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей за умов цукрового діабету, Котельбан А. В. (2016)
Костюк В. О. - Моделювання і факторний аналіз рівня доходності трамвайно-тролейбусних підприємств (2017)
Лещинський В. П. - Сучасна модель сталого розвитку регіону (2017)
Франчук В. І. - Розвиток національного ринку озброєнь як запорука обороноздадтності сектору ОПК України, Вінник І. Ю. (2017)
Лосєв М. Ю. - Методика нечітко-множинного аналізу економічного стану регіонів (2017)
Лещинський В. П. - Cоціально-економічні трансформації (2017)
Мамонов К. А. - Визначення та особливості оцінки "рейдерської привабливості" підприємств паливно-енергетичного комплексу, Величко В. А. (2017)
Малишко Ю. М. - Спрощення загальнообов’язкових процедур для платників податків в Україні (2017)
Фролов В. С. - Деякі підходи щодо стратегії протистояння та протидії агресору, Саганюк Ф. В., Лобко М. М. (2017)
Тимошенко Р. І. - Оборонна реформа: деякі шляхи уникнення небезпечних ризиків, Саганюк Ф. В., Мірошниченко В. Я. (2017)
Гріненко О. І. - Напрями подальшого удосконалення національного законодавства у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2017)
Голопатюк Л. С. - Визначення та аналіз особливостей складових сучасних воєнних конфліктів, Тимошенко Р. І. (2017)
Возняк С. М. - Міжнародно-правова регламентація застосування збройних сил в сучасних воєнних конфліктах, Іващенко А. М., Полякова О. В. (2017)
Сурков О. О. - Підхід до визначення сутності понять "спроможність”, "можливість”, "здатність” сил оборони для вдосконалення основ стратегічного (2017)
Лобанов А. А. - Обґрунтування системи показників для оцінювання ефективності витрат на утримання і розвиток Збройних Сил України в інтересах забезпечення оборонної достатності держави на короткостроковий період, Троцько В. В., Черненко А. Д. (2017)
Руденська Г. В. - Використання системи ключових показників під час оцінювання фінансового забезпечення Збройних Сил України, Педан Ф. П., Ткаченко М. В. (2017)
Іващенко А. М. - Концепція оборонного планування на основі розвитку спроможностей: проблеми впровадження, Павліковський А. К., Сівоха І. М. (2017)
Бойко Р. В. - Оцінка економічної ефективності і логістичних процесів матеріально-технічного забезпечення військ (сил), Бутенко М. П., Фатальчук А. В. (2017)
Рогов П. Д. - Шляхи забезпечення кібернетичної безпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури держави у воєнній сфері, Ворович Б. О., Ткаченко В. А. (2017)
Кульчицький О. С. - Визначення нормативно-правових аспектів захисту персональних даних в інформаційних системах Збройних Сил України, Грицюк В. В., Зотова І. Г. (2017)
Кірпічніков Ю. А. - Аналіз рамкових архітектур побудови інформаційних систем НАТО та визначення особливостей архітектури С4ISR, Федорієнко В. А., Головченко О. В., Андрощук О. В. (2017)
Романченко І. С. - Математична модель визначення потрібної кількості знищених бойових засобів противника для досягнення заданої величини відверненого збитку своїх військ в операції тривалістю Т діб, Можаровський В. М. (2017)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо удосконалення процесу використання системи збалансованих показників для оцінки стану функціонування військових структур, Полішко С. В., Бондарчук С. В. (2017)
Станович О. В. - Методичний підхід до обґрунтування раціонального варіанта забезпечення Збройних Сил України новими зразками військової техніки в сучасних умовах, Клевко П. В., Цимбал І. В., Плугова О. Б., Троцько Л. Г., Ворона Т. О. (2017)
Рибидайло А. А. - Порядок оцінювання службової діяльності військовослужбовців в особливий період, Турейчук А. М., Прокопенко О. С., Левшенко О. С. (2017)
Майстренко О. В. - Подальший розвиток принципу масування ракетних військ і артилерії, їх ударів і вогню на найважливіших напрямках (2017)
Горбенко А. Ю. - Аналіз якості http-послуг залежно від пропускної здатності радіоканалу (2017)
Левчук О. В. - Оцінка соціальної ефективності інвестицій: теоретичний та прикладний аспект, Левчук В. Д. (2017)
Орда М. В. - Алгоритм класифікації ділянок кусково-однорідних зображень для систем виявлення та спостереження, Абрамов С. В., Полторак М. Ф. (2017)
Сафронов О. В. - Формування воєнно-технічної політики колишнього СРСР, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С. (2017)
Вимоги для статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2015)
Закора А. П. - Исследование работоспособности буровой коронки, оснащенной гибридными алмазно-твердосплавными пластинами, Стасюк Л. Ф., Богданов Р. К., Шульженко А. А., Супрун М. В., Гаргин В. Г., Соколов А. Н., Ильницкая Г. Д. (2015)
Горшков Л. К. - Совершенствование циркуляционной системы алмазных буровых коронок, Онищин В. П., Буканов А. А., Осецкий А. И., Спирин В. И., Будюков Ю. Е. (2015)
Мрозек Є. Р. - Досвід використання доліт PDC на родовищах Бориславського нафтогазового промислового району, Вдовиченко А. І. (2015)
Хамидуллин А. К. - Совершенствование технологии бурения геологоразведочных скважин на объектах ОАО АК "АЛРОСA", Саакян Т. А., Кисляков Н. В., Онищин В. П. (2015)
Исаев Р. А. - Специфические особенности бурения скважин в Азербайджане, Исмаилов А. М., Багиров О. Э. (2015)
Гулизаде П. М. - Условия бурения и осложнения на некоторых месторождениях Бакинского архипелага, Яраданкулиев Е. Р., Багиров О. Э. (2015)
Вдовиченко А. І. - Перспективи розвитку бурових робіт при освоєнні газових ресурсів в Україні (2015)
Васюк Б. Н. - Тенденции развития технологий подводной добычи газа из залежей газовых гидратов (2015)
Коваль В. І. - Сучасний підхід до оцінки початкових запасів вуглеводнів на межі тиску насичення, Чернов Б. О. (2015)
Коцкулич Я. С. - Відновлення свердловин шляхом забурювання бокових стовбурів – перспективний напрям збільшення обсягів видобутку вуглеводнів, Лівінський А. М. (2015)
Вдовиченко А. І. - Використання сучасних бурових установок при бурінні гідротермальних свердловин у Закарпатті, Гавриш М. К., Мазко М. І. (2015)
Кунцяк Я. В. - Управління динамікою роботи компоновки низу бурильної колони, Чернова М. Є., Кунцяк Р. Я., Бігун М. Б. (2015)
Кожевников А. А. - Пути практической реализации технологии бурения с импульсным вращением породоразрушающего инструмента, Борисевич А. А., Ратов Б. Т. (2015)
Давиденко А. Н. - Некоторые вопросы дробового бурения скважин, Игнатов А. А. (2015)
Кожевников А. А. - Технологии оборудования буровых скважин гравийными фильтрами, Судаков А. К., Камышацкий А. Ф., Лексиков А. А. (2015)
Игнатов А. А. - Аналитическое исследование механизма действия устройства очистки ствола скважины (2015)
Давиденко А. Н. - Об особенностях гидротранспорта керна потоком вязко-пластичной жидкости, Игнатов А. А., Полищук П. П. (2015)
Давиденко А. Н. - Исследование противоизносных свойств очистных агентов при работе цепных долот, Игнатов А. А. (2015)
Пащенко А. А. - Особенности специализированного гидромеханического снаряда для бурения направленных скважин, Игнатов А. А. (2015)
Ратов Б. Т. - Параметры комбинированного долота шарошечного типа нетрадиционной конструкции, Федоров Б. В., Коргасбеков Д. Р., Утепов З. Г. (2015)
Исонкин А. М. - Влияние адгезионно-активных покрытий высокопрочных алмазов на работоспособность импрегнированных буровых коронок, Дуда Т. М., Ткач В. Н. (2015)
Исонкин А. М. - Влияние механоактивирования шихты WC+Co+Cu наноалмазами на структуру и свойства материала матрицы буровых коронок, Ильницкая Г. Д., Цысар М. А. (2015)
Шмегера Р. С. - Інтенсивне електроспікання алмазних бурових коронок та результати їх стендових випробувань, Сердюк В. М., Супрун М. В. (2015)
Давиденко А. Н. - Совершенствование конструкции кавитационного диспергатора, Камышацкий А. Ф. (2015)
Кожевников А. А. - Основные результаты исследований температурных полей в алмазных буровых коронках при стационарной и нестационарной промывке скважины, Дреус А. Ю. (2015)
Кожевников О. О. - Теоретичні дослідження впливу кількості промивної рідини та товщини стінки бурильної труби на витрати напору в комбінованій бурильній колоні, Кузін Ю. Л., Лексіков О. А. (2015)
Супрун М. В. - Моделювання зношування та формозміни робочої поверхні бурової коронки, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Супрун М. В. - Оцінка оптимальної кількості вставок гібридайта на робочому торці бурової коронки (2015)
Коцкулич Я. С. - Оцінювання деформації тампонажного кільця при опресуванні обсадної колони (на прикладі спорудження свердловин ДАТ "Чорноморнафтогаз"), Колісник В. І., Гриманюк В. І. (2015)
Романишин Л. І. - Визначення раціональних розмірів елементів кільцевої магнітної системи фрезера-уловлювача, Романишин Т. Л. (2015)
Виноградова О. П. - Дослідження процесу взаємодії індентора з гірською породою при динамічному навантаженні алмазного інструменту, Заболотний С. Д., Беспалов С. Ф., Мельничук О. В. (2015)
Тершак Б. А. - Випробування малоглинистої емульсійної промивальної рідини під час розкриття продуктивних пластів свердловиною 83 Старо-Самбірського родовища, Коцкулич Я. С., Андрусяк А. М., Коцкулич Є. Я. (2015)
Кожевников А. А. - Определение скважности и пористости рыхлой гравийной обсыпки гравийного фильтра. Часть 1, Судаков А. К., Ратов Б. Т., Камышацкий А. Ф. (2015)
Линенко-Мельников Ю. П. - Станки для восстановления твёрдосплавного горного инструмента алмазными кругами, Агеева И. Ю., Агеев С. Е. (2015)
Новиков Н. В. - Повышение эффективности разделения высокопрочных шлифпорошков синтетических алмазов для увеличения износостойкости бурового инструмента, Ильницкая Г. Д., Зайцева И. Н., Бондаренко Н. А., Игнатуша А. И., Ткач В. Н., Исонкин А. М., Ущаповский Ю. П., Грищенко Г. С. (2015)
Ножкина А. В. - Аллотропные превращения алмаза под действием наноразмерных катализаторов, Костиков В. И., Лаптев А. И., Ральченко В. Г., Хомич А. М., Панфилова М. Н. (2015)
Олейник Г. С. - Роль высоких давлений в практическом материаловедении керамик (2015)
Бобровничий Г. С. - К вопросу об увеличении обьема камеры сжатия в многопуансонных аппаратах высокого давления (2015)
Доценко В. М. - Методические особенности достижения давления 9 ГПа с использованием аппаратуры высокого давления типа "тороид" ТС13,5, Виноградов С. А., Коваленко Т. В., Заневский О. А., Ивахненко С. А. (2015)
Боримский А. И. - Аппарат высокого давления с увеличенным реакционным объемом для спекания композитов на основе кубического нитрида бора, Полотняк С. Б., Боримский И. А., Крикун В. Н. (2015)
Балабанов П. А. - Результаты применения аппарата высокого давления "girdle-40" для выращивания монокристаллов алмаза методом температурного градиента (2015)
Панасюк Т. С. - Моделирование температурных полей в шестипуансонном аппарате высокого давления при изменении температуры окружающей среды, Лещук А. А., Лысаковский В. В., Ивахненко С. А., Каленчук В. А. (2015)
Гордашник К. З. - Аппараты высокого давления статического синтеза как многоуровневая подсистема предметной области "СТМ", разработанная на основе онтолого-тезаурусного анализа, Колодницкий В. Н., Чистяков Е. М., Кулаковский В. Н., Сороченко Т. А., Дубенко М. В. (2015)
Коваленко Т. В. - Борсодержащие примесные центры в алмазах, выращенных в системе магний–углерод, Ивахненко С. А., Куцай А. М. (2015)
Чернієнко О. І. - Фазові перетворення в системі Ni–B–Ti–C при синтезі алмазу, Білявина Н. М. (2015)
Лисовенко С. О. - Дослідження впливу бору на структуру розплаву системи Ni-B-C методом молекулярної динаміки (2015)
Бурченя А. В. - Двошарова модель вирощування монокристалів алмазу методом температурного градієнту, Нагорний В. В., Гуцу С. О., Каленчук В. А., Лисаковський В. В., Псярнецька Т. О., Івахненко С. О. (2015)
Цысарь М. А. - Зонды с алмазным острием для сканирующей туннельной микроскопии, Чепугов А. П., Ивахненко С. А., Лещук А. А. (2015)
Ильницкая Г. Д. - Повышение экологической безопасности методов получения порошков синтетических алмазов, Олейник Н. А., Тимошенко В. В., Зайцева И. Н., Базалий Г. А., Ущаповский Ю. П., Антоненко Л. П. (2015)
Новиков Н. В. - Получение новой фазы сиалона при высоком давлении, сдвиговой деформации и комнатной температуре, Стрельчук В. В., Шведов Л. К., Фесенко И. П., Ивженко В. В., Николенко А. С., Стубров Ю. Ю., Куцай А. Н. (2015)
Полторацкий В. Г. - Исследование методами рентгено- и дериватографии композиционных порошков на основе алмаза, В4С, cBN, структурированных углеродной связкой. Оценка эффективности применения порошков в абразивном инструменте и пастах, Картель Н. Т., Бочечка А. А., Лавриненко В. И., Девицкий А. А., Лещенко О. В., Билоченко В. А., Панова А. Н., Грищенко Г. С., Шамраева В. С., Смирнова А. В. (2015)
Боримський О. І. - Апарати високого тиску типу циліндр-поршень для спікання крупногабаритних виробів із композитів, Пріхна Т. О., Полотняк С. Б., Боримський І. О., Псярнецька Т. О., Крикун В. М. (2015)
Азарєнков М. О. - Вплив способу спікання на структуру та властивості композитів алмаз-(Fe-Cu-Ni-Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Геворкян Е. С., Мельник О. М., Чишкала В. О., Литовченко С. В., Кузін М. О. (2015)
Панова А. Н. - Применение наноалмазов детонационного синтеза для исследования биологических объектов, Долматов В. Ю., Канюк Н. И., Цапюк Г. Г., Серга М. А., Беда А. А., Туркевич Д. В. (2015)
Олійник Н. О. - Вплив ультразвукової дезінтеграції на технологічні характеристики тонковкрапленого продукту синтезу алмазу, Ільницька Г. Д., Базалій Г. А., Мельник В. І. (2015)
Шпадківська Т. О. - Зміна функціонального покриву поверхні частинок алмазного нанопорошку АСМ 5 0,1/0 за його взаємодії з вольфрамом та оксидом вольфраму WO3, Бочечка О. О., Куцай О. М. (2015)
Шугалей И. В. - Оценка антиоксидантной активности детонационных наноалмазов на организменном уровне, Боровикова А. С., Возняковский А. П., Илюшин М. А. (2015)
Бондаренко Н. А. - Особенности формирования структуры композиции алмаз – WC–Co, легированной дисилицидом хрома, Лисовский А. Ф., Мечник В. А., Давиденко С. А., Багиров О. Э. (2015)
Назарчук С. Н. - Влияние содержания вольфрама на физико-механические свойства нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама, полученного реакционным спеканием в условиях высокого давления (2015)
Ашкинази Е. Е. - Гибридные алмазно-твердосплавные пластины (АТП). исследование напряженно-деформированного состояния каркаса матрицы и CVD алмазной компоненты методом рамановской спектроскопии, Шульженко А. А., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Осипов А. С., Хомич А. А., Ральченко В. Г., Конов В. И., Русинова Н. А., Ашкинази Н. Е. (2015)
Соболев С. С. - Алмазный гибридный композиционный материал "гибридайт". Исследование фрикционных свойств и абразивной способности, Ашкинази Е. Е., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ашкинази Н. Е., Шульженко А. А. (2015)
Сафонова М. Н. - Исследование свойств композиционного материала, упрочненного порошками природных алмазов, Сыромятникова А. С., Тарасов П. П., Федотов А. А. (2015)
Беженар М. П. - Особливості формування фазового складу при одержанні надтвердих композитів у системі cBN-Al, Коновал С. М., Романенко Я. М., Ткач В. М., Білявина Н. М. (2015)
Безымянный Ю. Г. - Исследование закономерностей формирования характеристик упругости композитов на основе фаз высокого давления углерода и нитрида бора, Волкогон В. М., Козирацкий Е. А., Колесников А. Н., Аврамчук С. К., Федоран Ю. А., Бужанская И. И. (2015)
Петруша І. А. - Термобаричне спікання і працездатність різального композиту cBN-TiC групи BL при точінні загартованої сталі CALDIE, Бушля В. М., Осіпов О. С., Смірнова Т. І., Білявина Н. М. (2015)
Бєляєв А. С. - Вплив зернистості алмазного порошку на теплопровідність алмазовмісних композитів, Чернобай В. С., Подоба Я. О., Сирота Ю. В. (2015)
Луцак Е. М. - Закономірності просочення розплавами металів пористої системи, утвореної алмазним нанопорошком при високих тиску і температурі, Бочечка О. О. (2015)
Полторацкий В. Г. - Новый композиционный абразивный материал на основе невостребованных мелкодисперсных микропорошков природного алмаза и шлифпорошков синтетического алмаза: получение и применение, Лавриненко В. И., Сафонова М. Н., Петасюк Г. А., Девицкий А. А., Шамраева В. С. (2015)
Беженар М. П. - Одержання надтвердих композитів з однорідною структурою при спіканні в умовах високого тиску порошків cBN, вкритих титаном, Коновал С. М., Гарбуз Т. О., Весна В. Т., Ткач В. М., Романенко Я. М. (2015)
Романенко Я. М. - Фізико–механічні властивості надтвердих композитів систем cBN-Ті, cBN-Al, cBN-перехідний метал-Al, отриманих реакційним спіканням за високого тиску, Беженар М. П., Коновал С. М., Дуда Т. М., Весна В. Т. (2015)
Соболев С. С. - Исследование абразивной способности алмазного гибридного композиционного материала "гибридайт", Ашкинази Е. Е., Ральченко В. Г., Конов В. И., Шульженко А. А., Соколов А. Н., Гаргин В. Г., Ашкинази Н. Е. (2015)
Сизоненко О. Н. - Применение импульсной электроразрядной обработки для изготовления карбидосталей, модифицированных алмазным микропорошком, Липян Е. В., Присташ Н. С., Коваленко А. А., Олейник Н. А. (2015)
Виноградов С. А. - Обзор методов расчета напряженного состояния диска, сжимаемого между плоскими наковальнями Бриджмена (2015)
Виноградов С. А. - Расчет в рамках безразмерного анализа напряженного состояния диска, сжимаемого между плоскими наковальнями Бриджмена (2015)
Панов В. С. - Влияние способа получения карбида вольфрама на свойства тведого сплава ВК6, Еремеева Ж. В., Нарбаев Е. Н., Капланский Ю. Ю. (2015)
Бондаренко В. П. - Вплив легування карбідами тугоплавких металів на фізико-механічні та експлуатаційні властивості твердого сплаву ВК8, Ботвинко В. П., Боримський А. И., Гнатенко І. О., Чипенко Т. Ю., Сороченко Т. А. (2015)
Бондаренко В. П. - Особливості розподілу зерен wc за розмірами в об´ємі виробу з твердого сплаву ВН20, спеченого за одноосьового тиску, Юрчук М. О., Галков О. В., Шестаков С. І. (2015)
Андреев И. В. - Исследование процессов водородного восстановления тугоплавких металлов в двойных и тройных оксидных системах, Гнатенко И. А., Матвейчук А. А., Бондаренко В. П. (2015)
Панов В. С. - Особенности применения наноразмерных упрочняющих добавок в технологии порошковых сталей, Еремеева Ж. В., Жердицкая Н. Н., Апостолова Е. В. (2015)
Бондаренко В. П. - Вплив навантаження при індентуванні на поведінку границь WC–WC у твердих сплавах, Прокопів М. М., Андреєв І. В., Матвійчук О. О., Заволокін В. Г. (2015)
Стахнив Н. Е. - Применение нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама при чистовом точении латуни, Девин Л. Н., Бочечка А. А., Назарчук С. Н. (2015)
Лавриненко В. И. - Влияние физико-химических характеристик композиционного инструментального материала на износостойкость шлифовального инструмента, Ильницкая Г. Д., Пасечный О. О., Смоквина В. В., Девицкий А. А., Шатохин В. В., Романко Л. А., Зайцева И. Н., Тимошенко В. В., Мельник В. И., Ищенко Е. В., Гайдай С. В. (2015)
Ивженко В. В. - Кинетические закономерности горячего прессования смс-композитов B4C–15(VC–TiH2), Кайдаш О. Н., Прокопив Н. М., Иценко П. П., Сарнавская Г. Ф. (2015)
Смоквина В. В. - Підвищення зносостійкості шліфувального інструменту з НТМ за рахунок зміни фізико-механічних характеристик синтетичних алмазів (2015)
Девин Л. Н. - Особенности изнашивания резцов на основе cBN с матрицей групы BL при чистовой обработке закаленных сталей, Петруша И. А., Осадчий А. А., Мельнійчук Ю. А., Гончар В. В. (2015)
Бондаренко В. П. - Оценка высоты подъёма жидкого лития по порам пористого материала, спеченного из порошков вольфрама с частицами размером до 1-1000 мкм, Андреев И. В., Тарасенко Л. Г. (2015)
Андреєв І. В. - Вплив вмісту зв’язуючої фази на деякі властивості сплавів типу W–Ni–Fe, Бондаренко В. П., Мельниченко В. В., Мельниченко Я. В., Студенець С. Ф., Шейкін С. Є. (2015)
Литошенко Н. В. - Формування кільцевої структури при спіканні сплаву TiC–Ni з додаванням легуючого карбіду Mo2C (2015)
Лажевская О. В. - Исследование роли межфазного взаимодействия связующего с металлическим наполнителем в формировании структурных характеристик композитов (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование прецизионных поверхностей сапфировых элементов оптоэлектроники, Сидорко В. И., Прихна Т. А., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Боримский А. И., Панова А. Н., Кулич В. Г., Ветров А. Г., Сильченко Я. Л., Данильченко М. А. (2015)
Добровольский Г. Г. - Зависимость формы протачиваемой металлооптической поверхности от составляющих сил резания при алмазном микроточении, Рычев С. В. (2015)
Хайдаров К. - Безкобальтовая металлическая связка для резки природных камней, Арыков А. К. (2015)
Пегловский В. В. - Технологические параметры алмазной обработки горных пород на операциях резания (2015)
Пегловский В. В. - Зависимость производительности алмазного шлифования горных пород от линейной скорости обработки (2015)
Прокопів М. М. - Вплив умов спікання на стійкість інструменту для наплавлення міді тертям з перемішуванням зі сплаву групи WC–Со, Харченко О. В., Ущаповський Ю. П. (2015)
Пащенко Е. А. - Особенности эксплуатационного поведения абразивных композитов из стм на связках, содержащих комплексные соединения меди и марганца, Лажевская О. В., Савченко Д. А., Шатохин В. В., Черненко А. Н., Малышев А. В. (2015)
Савченко Д. А. - Влияние условий синтеза композитов ванадийсодержащих олигофениленов как связующих абразивных композитов на долговечность заточенных твердосплавных фрез (2015)
Савченко Д. А. - Комплексы олигофениленов с железом – перспективные связующие для алмазно-абразивных композитов, Нековаль Н. Н., Бычихин В. Н., Лажевская О. В., Черненко А. Н. (2015)
Черненко А. Н. - Адаптивный механизм демпфирования вибраций в инструментальных композитах на новых полимерных связках, Пащенко Е. А., Лажевская О. В., Савченко Д. А., Найдюк Е. А., Безручко А. В. (2015)
Гаврилова В. С. - Влияние наполнителей на механические свойства эпоксидно-полисилоксанового нанокомпозита, Дуб С. Н., Жильцова С. В., Пащенко Е. А., Луцак Э. Н. (2015)
Кухаренко С. А. - Кинетика ионообменного взаимодействия щелочносиликатных и свинцовых стекол, Бычихин В. Н., Довгань А. Г., Барановская Е. А. (2015)
Єрьомін П. М. - Спосіб поділу стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів, Немировський Я. Б., Чернявський О. В. (2015)
Кузей А. М. - Влияние микроструктуры алмазосодержащих композиционных материалов с полимерным и стеклянным связующим на эксплуатационные характеристики инструмента, Кудрицкий В. Г., Лебедев В. Я. (2015)
Шовкопляс В. П. - Минерал 21 века против "чумы" 21 века! (2015)
Шовкопляс В. П. - Цеолитотерапия. Культура пития воды (2015)
Содержание (2002-2003)
Присный А. В. - Реликтовые группировки наземных членистоногих (Arthropoda) на территории юга Среднерусской возвышенности и перспективы их охраны (2002-2003)
Дмитриев Д. А. - К фауне цикадовых (Homoptera: Cicadina) Белгородской области (2002-2003)
Гильденков М. Ю. - Новая система подсемейства Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae) (2002-2003)
Гонтаренко А. В. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды подсемейства Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae) Украины (2002-2003)
Хачиков Э. А. - Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды (Coleoptera: Staphylinidae) юга Европейской части России и Северного Кавказа (2002-2003)
Мартынов В. В. - Новые и интересные находки пластинчатоусых жуков (Coleoptera: Scarabaeoidea) на территории Украины (2002-2003)
Захаренко А. В. - Новый вид рода Coniopteryx Curtis, 1834 (Neuroptera: Coniopterygidae) из Иордании, Аль Аярмах А. М. (2002-2003)
Бидзиля А. В. - Новые находки чешуекрылых (Insecta: Lepidoptera) в Украине, Будашкин Ю. И., Жаков А. В. (2002-2003)
Большаков Л. В. - К фауне булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera: Papilionoformes) Центра Европейской России (в пределах Тульской и сопредельных областей) (2002-2003)
Ключко З. Ф. - Совки (Lepidoptera: Noctuidae) Сумской области, Говорун А. В. (2002-2003)
Шоренко К. И. - Новые данные по фауне роющих ос (Apoidea: Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae) Украины (2002-2003)
Полчанинова Н. Ю. - Фауна и население пауков (Aranei) заповедника "Ямская степь" (Белгородская область, Россия) (2002-2003)
Матушкина Н. А. - Субстраты для эндофитной откладки яиц некоторых европейских стрекоз (Insecta: Odonata), Горб С. Н. (2002-2003)
Тур Л. П. - Докопулятивна поведінка Reticulitermes lucifugus Rossi (Isoptera: Rhinotermitidae) на півдні України (Херсонська область) (2002-2003)
Mirmoayedi A. - Description of the third stage larvae of Cueta lineosa (Rambur, 1842) (Neuroptera: Myrmeleontidae) rearing for the first time in Iran (2002-2003)
Бригадиренко В. В. - Использование компонентного анализа в изучении сообществ гигрофильных видов жужелиц (Coleoptera: Carabidae) (2002-2003)
Дехтярёва Е. А. - Зоогеографический, биотопический и экологический анализ педофауны насекомых (Insecta) лесопарков города Харькова (2002-2003)
Сёмик Е. А. - О добыче и гнездовом участке у Cerceris tuberculata (Villers, 1789) (Hymenoptera: Sphecidae), Сёмик А. М. (2002-2003)
Иванов С. П. - Видовой состав и структура сообществ муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Крымских яйл, Стукалюк С. В. (2002-2003)
Макаревич О. М. - Біотопічний розподіл мурашок (Hymenoptera: Formicidae) міста Херсон (2002-2003)
Ковалишина С. П. - Акарофауна (Acari: Acariformes) мышевидных грызунов как путь формирования комплекса акарид хранилищ (2002-2003)
Чайка В. М. - Проблеми прогнозу масових розмножень комах. 2. Моніторинг шкідливої ентомофауни – основа прогнозу фітосанітарного стану агроценозів (2002-2003)
Чумак В. А. - О вредителях полыни лимонной, Artemisia balchanorum (Krasch.) (Magnoliophyta: Asteraceae) (2002-2003)
Сумароков А. М. - Изменение видового состава и трофической структуры колеоптерофауны при уменьшении пестицидной нагрузки на биоценозы степной зоны Украины (2002-2003)
Чумак П. Я. - Жук-коровка Clitosthetus arcuatus Rossi (Coleoptera: Coccinellidae) – энтомофаг чистотеловой (Aleurodes proletella) и оранжерейной (Trialeurodes vaporariorum) белокрылок (Homoptera: Aleurodidae) в Украине, Берест З. Л. (2002-2003)
Валеева Н. Г. - Новые сведения о платановой моли-пестрянке, Lithocolletis platani Stgr. (Lepidoptera: Gracillariidae) (2002-2003)
Неплий Л. В. - Влияние бактериальных препаратов на гусениц американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera: Arctiidae), Ужевская С. Ф. (2002-2003)
Леженина И. П. - Двукрылые (Insecta: Diptera) плодовых насаждений Харьковской области, Евтушенко Н. Д. (2002-2003)
Грейс Х. - Изучение некоторых болгарских и украинских гибридов тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) в условиях Египта, Петков Н., Начева Й., Ценов П., Злотин А. З., Галанова О. В., Шаламова О. А. (2002-2003)
Бачинская Я. А. - Оптимизация пространственной структуры популяции тутового шелкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae), Маркина Т. Ю. (2002-2003)
Кириченко І. О. - Підвищення резистентності шовковичного шовкопряда, Bombyx mori L. (Lepidoptera: Lymantriidae) шляхом застосування імуномодуляторів як терапевтичних засобів при моно- та асоційованій інфекціях, Суханова І. П., Денисенко Е. А., Кравцова С. М., Нікітенко А. М., Малина В. В. (2002-2003)
Навроцкая В. В. - Модель формирования "Физиологического гетерозиса" у Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae), Салов А. В., Коробов В. А., Шахбазов В. Г. (2002-2003)
Стрижельчик Н. Г. - Изучение эффекта иммобилизации канцерогенных антрахиноновых и азокрасителей на полимерных матрицах в тестах на Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) (2002-2003)
Правила для авторов (2002-2003)
Березівська Л. Д. - В. О. Сухомлинський про читання як засіб формування культури духовних потреб дитини (2015)
Богуш А. М. - Вектор духовності в ієрархії потреб особистості в сучасних педагогічних вимірах і спадщині В. Сухомлинського (2015)
Дічек Н. П. - Ідея вивищення потреб людини в етико-педагогічній концепції В. Сухомлинського (2015)
Завгородня Т. К. - Теоретико-методичні основи виховання культури потреб дитини в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, Стражнікова І. В. (2015)
Мешко Г. М. - В. Сухомлинський про емоційне благополуччя учнів у школі, Мешко О. І. (2015)
Панасенко Е. А. - Духовні потреби молодшого школяра як надбання особистості, Цвєткова Г. Г. (2015)
Поніманська Т. І. - Виховання духовних потреб дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Федяєва В. Л. - Формування духовних потреб дитини в сімейній педагогіці В. Сухомлинського (2015)
Хоружа Л. Л. - Взаємозв’язок матеріального і духовного у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Шоробура І. М. - Розвиток духовних потреб дитини в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Бєлан Г. В. - Виховання культури потреб і бажань особистості як основа морального виховання у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Заліток Л. М. - Виховання культури потреб особистості через призму ідей В. Сухомлинського (науково-бібліографічне дослідження) (2015)
Карпенко М. І. - Формування потребнісно-мотиваційного та емоційно-вольового блоків культури здоров’я школярів (з досвіду роботи В. Сухомлинського) (2015)
Кириченко В. Г. - Розвиток духовних потреб молоді у процесі організації позааудиторної роботи (за матеріалами праць В. О. Сухомлинського) (2015)
Коваленко О. В. - Розвиток духовних потреб і бажань дитини у психолого-педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Наумов Б. М. - В. О. Сухомлинський про потреби творчої діяльності учнів у контексті побудови цілісної педагогіки (2015)
Рощін І. Г. - Виховання культури потреб учнів в системі фізичної підготовки у педагогічних поглядах В. Сухомлинського (2015)
Січко І. О. - Формування в молодших школярів культури поведінки у природі на засадах спадщини В. О. Сухомлинського (2015)
Соколовська О. С. - Виховання культури потреб особистості засобами художньо-естетичного пізнання світу (2015)
Стребна О. В. - Конструенти громадянського виховання молодших школярів у педагогіці В. Сухомлинського (2015)
Філімонова Т. В. - Потреба людини в людині у спадщині В. Сухомлинського (2015)
Швецова І. В. - Основні аспекти трансформації потреб у зовнішньо реалізовану поведінку особистості (2015)
Шевцова Г. Г. - Виховання поваги до матері як духовної потреби дитини в педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2015)
Юркова Т. Ф. - Формування морально-духовних цінностей учнів підліткового віку (2015)
Кузьменко В. В. - Розвиток пізнавальних потреб школярів у творах В. О. Сухомлинського (2015)
Савченко О. Я. - Системний підхід до ознайомлення молодших школярів з художніми творами В. Сухомлинського (2015)
Компаній О. В. - Погляди В. Сухомлинського на розвиток зв’язного мовлення як важливу складову пізнавальних потреб молодших школярів на уроках мови та читання (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського