Ляхоцька М. В. - Валеологічна освіта школярів як умова збереження та зміцнення їхнього здоров’я (2012)
Ляхоцький В. П. - Післядипломна педагогічна освіта: документальне забезпечення наукових досліджень, Ляхоцька М. В., Ляхоцька А. В. (2012)
Мариновська О. Я. - Технологія організації самостійної роботи у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2012)
Маслов В. І. - Тенденції функціонування освіти в Україні та їх вплив на управління загальноосвітніми навчальними закладами (2012)
Мельник Н. А. - Наукове обґрунтування та нормативно-правові засади діяльності й управління освітнього округу в сучасних умовах (2012)
Оліфіра Л. М. - Професійнa управлінськa компетентність керівників педагогічних ВНЗ І–ІІ рівня акредитації (2012)
Осадчий В. В. - Соціальні інтернет-мережі як засіб дистанційного навчання (2012)
Покроєва Л. Д. - Інноваційні підходи в організації навчання дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти, Кравченко Г. Ю. (2012)
Ріктор Т. Л. - Проблема супроводу обдарованої особистості в сучасних умовах (2012)
Родигіна І. В. - Оновлені державні стандарти початкової та базової і повної загальної середньої освіти: компетентнісний вимір (2012)
Самойленко О. М. - Дистанційне навчання як науково-педагогічна проблема (2012)
Сидоренко В. В. - Діагностика розвитку педагогічної майстерності словесника-україніста як інноваційний вектор надання якісних маркетингових послуг у післядипломному просторі (2012)
Торба Ю. І. - Педагогічна майстерність, мистецтво викладання та творчий потенціал інженера-педагога (2012)
Трішин Ф. А. - Удосконалення навичок з автоматизації бізнес-процесів з використанням мережевих технологій, Жигайло О. М., Трач О. Р. (2012)
Федірко Ж. В. - Навчання вчителів географії в системі післядипломної освіти за програмою підготовки до інноваційної діяльності (2012)
Хрипун В. І. - Деякі аспекти організаційно-методичного супроводу професійного саморозвитку педагогічного працівника дошкільного навчального закладу (2012)
Чернишова Є. Р. - Кадрова політика в контексті стратегії розвитку навчального закладу системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Щербина О. А. - Модуль "репозиторій компетентностей" для системи управління навчанням moodle (2012)
Якухно І. І. - Проектування освітнього простору регіональних систем післядипломної педагогічної освіти (2012)
Акімов Д. І. - Психологічні проблеми підготовки менеджерів освіти до маркетингу освітніх послуг, Бондарчук О. І. (2012)
Афанасьєва Т. О. - Наукові підходи щодо розуміння феномену професійного розвитку в сучасній психологічній науці (2012)
Бондаренко Р. М. - Професійна готовність майбутнього психолога до роботи з дітьми аутичного спектра (2012)
Гура Т. Є. - Сучасний стан і перспективи розвитку післядипломної освіти практичних психологів в Україні (2012)
Жебєлєва П. В. - Казкотерапія як засіб психологічної допомоги особистості (2012)
Купрєєва О. І. - Психологічні проблеми самореалізації особистості студентів з обмеженими фізичними можливостями (2012)
Левицкий В. Н. - Психическая саморегуляция личности специалиста как фактор эффективности его деятельности (2012)
Лук’янчук Н. В. - Розвиток комунікативної компетентності обдарованої особистості у соціально-психологічному тренінгу (2012)
Лучинкіна А. І. - Аналіз когнітивно-інструментальної складової Інтернет-соціалізації (2012)
Мілютіна К. Л. - Особливості вчинку самоперетворення в умовах безперервної освіти (2012)
Перегончук Н. В. - Психологічні особливості професійної компетентності майбутніх психологів (2012)
Печерська Г. О. - Чинники розвитку професійних ціннісних орієнтацій учителів (2012)
Чемодурова Ю. М. - Теоретичні засади визначення особливостей розвитку професійної Я-концепції психолога (2012)
Бойчук В. І. - Енергія одновалентного та двовалентного донора у сферичній квантовій точці, Білинський І. В., Лешко Р. Я. (2008)
Вірт І. С. - Математичне моделювання реконструкції граничних потенціалів та геометрії граничних поверхонь, Дорошенко М. В., Лазурчак Л. В. (2008)
Бойчук В. І. - Поляризаційні фонони у симетричних та несиметричних плоских гетеро структурах кристалів типу вюрциту, Борусевич В. А., Гольський В. Б. (2008)
Ткач М. В. - Спектр випромінювання у шестигранній нанотрубці з урахуванням екситон -LO- фононної взаємодії, Маханець О. М., Довганюк М. М. (2008)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання заряджених частинок. VІІ. Спектр випромінювання чотирьох електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії у магнітному полі, Константинович І. А. (2008)
Фодчук І. М. - Вплив опромінення високоенергетичними електронами на дефектну структуру монокристалів Cz-Si згідно високороздільної трикристальної Х-променевої дифрактометрії, Довганюк В. В., Кладько В. П., Слободян М. В., Литвинчук Т. В., Свянтек З. (2008)
Баловсяк С. В. - Використання штучних нейронних мереж для визначення параметрів напівпровідників за даними Х-променевих методів, Фодчук І. М (2008)
Мар’янчук П. Д. - Магнітна сприйнятливість кристалів Hg1-xMnxS, Андрущак Г. О. (2008)
Сльотов М. М. - Отримання та фотолюмінесценція кристалів GaN, Косоловський В. В., Сльотов О. М. (2008)
Нічий С. В. - Пристрій програмного керування твердотільним імпульсним лазером (2008)
Черкез Р. Г. - Проникний термоелемент в режимі термоелектричного нагріву, Дудаль В. О. (2008)
Бурковець Д. М. - Сингулярний підхід в аналізі розсіяння об’єктних полів шорсткими поверхнями (2008)
Ковалюк З. Д. - Методика створеннчя омічних контактів на селеніді індію та селеніді галію, Сидор О. М., Майброску В. Є. (2008)
Ковалюк З. Д. - Вплив інтеркаляції магнієм на електрофізичні властивості моноселеніду індію, Кушнір О. І., Мінтянський І. В. (2008)
Вікторовська Ю. Ю. - Характеристики оптичного поля і мережі оптичних сингулярностей, Мохунь І. І., Хробатин Р. І. (2008)
Галушко Ю. К. - Зв’язок між топологічними мережами інтенсивності і фази скалярного поля, Мохунь І. І. (2008)
Клето Г. І. - Властивості тонких сегнетоелектричних плівок цирконат-титанату свинцю, отриманих методом ВЧ-розпилення, Цалий В. З., Мартинюк Я. В., Савчук А. Й., Паламарек М. Ю. (2008)
Саміла А. П. - Моніторинговий підсилювач для студій звукозапису, Хандожко О. Г. (2008)
Семізоров О. Ф. - Властивості тонких перекристалізованих шарів CdSb, сформованих під дією імпульсного лазерного випромінювання (2008)
Дудяк О. В. - Експлуатаційні характеристики джерел струму Li/Cu4Bi5S10, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Гаврилюк С. В. (2008)
Бутенко В. К. - Методики вимірювання інтегральної чутливості фотоприймачів, Докторович І. В., Годованюк В. М., Юр’єв В. Г., Житарюк В. Г. (2008)
Воробець М. О. - Вплив тиску на механізми переносу струму в гетероконтактах GaSe/InSe (2008)
Відомості про авторів (2012)
Армейська Л. В. - Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів малокомплектних шкіл у системі післядипломної освіти (2012)
Базова В. І. - Формування практичної готовності до педагогічної діяльності викладачів іноземних мов у Німеччині (2012)
Бойченко Т. Є. - Компетентість як категорія педагогіки (2012)
Варгата О. В. - Концептуальні підходи до управління естетичним вихованням учнів (2012)
Герасименко І. В. - Використання системи електронного навчання у підвищенні кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів (2012)
Гладкова В. М. - Акмеологічний аналіз управлінської діяльності менеджера освітнього закладу (2012)
Гринюк C. П. - Компаративний аналіз українського та фінського досвіду підготовки вчителів іноземних мов (2012)
Дмитренко Г. А. - Цільове управління окремою організацією та її персоналом як фундаментальна основа системного управління суспільством (2012)
Карп С. І. - Організація підготовки ліцеїстів до вибору професій у сфері менеджменту (2012)
Кебкало Т. Г. - Оцінювання рівня фізичного розвитку школярів сільської місцевості та психолого-педагогічні технології усунення його вад, Митрофанова Т. В, Палієнко О. В., Єричева Т. Ю., Годун Н. І. (2012)
Кліменко А. Л. - Діагностика якості підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти (2012)
Коцур Н. І. - Моніторинг функціонального стану серцево-судинної системи сучасних школярів (2012)
Кузнєцова О. О. - Професійно орієнтоване навчання з іноземної мови в немовному вищому навчальному закладі (2012)
Моцик Б. В. - Ретроспективний аналіз проблеми інформаційного забезпечення управління якістю освіти (2012)
Поліщук Н. М. - Структура готовності вчителя до формування здоров'язбережувальної компетентності учнів (2012)
Рябова З. В. - Еволюційні аспекти розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2012)
Сіданіч І. Л. - Духовність і моральність: феноменологічні аспекти в історії вітчизняної освіти (2012)
Ситніков О. П. - Шляхи забезпечення неперервності післядипломної освіти у міжкурсовий період: перспективи розвитку (2012)
Стойчик Т. І. - Навчально-методичне забезпечення навчального процесу як визначальна складова якісної підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю (2012)
Товкун Л. П. - Рівень здоров’я студентів-першокурсників: сучасний стан і проблеми розв’язання (2012)
Торба Ю. І. - Інноваційні процеси в системі сучасної професійної освіти в Україні (2012)
Чорна В. М. - Моніторинг здоров’я учнів у професійній зарубіжній літературі (2012)
Шевчик О. Г. - Використання тренінгу з інноваційного менеджменту для підвищення професійної компетентності майбутніх менеджерів (2012)
Акимов Д. И. - Иерархия образовательных потребностей молодежи: экономическая, социологическая и психологическая модели потребительского поведения в структуре образовательного маркетинга (2012)
Бевз Г. М. - Динаміко-адаптаційні чинники розвитку прийомного батьківства (2012)
Бондарчук O. I. - Психологічна підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін: основні концептуальні підходи (2012)
Брюховецька О. В. - Професійно важливі якості особистості керівника освітньої організації (2012)
Вознюк А. В. - Психологічна готовність керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками: зміст, структура та методики дослідження (2012)
Жирун О. А. - Ціннісний аспект формування професійної відповідальності (2012)
Исаева С. И. - Психологический анализ стратегий общения подростков в интернет-сообществах (2012)
Кашка Э. А. - Ценностно-смысловая сфера интернет-ролевиков (2012)
Лохвицька Л. В. - Моральний стан як показник психічного здоров’я дошкільника (2012)
Лучинкіна А. І. - Типологія віртуальних ідентичностей особистості (2012)
Лучинкина И. С. - Этническая идентичность как социально-психологический феномен (2012)
Лушин П. В. - Деформализация пространства повышения квалификации взрослых в системе последипломного образования: пилотажное исследование (2012)
Мелащенко О. М. - Підвищення кваліфікації молодих фахівців у вимірі науково-технічної творчості (2012)
Мілютіна К. Л. - Методи надання психологічної допомоги безробітним і профілактики довготривалого безробіття (2012)
Мітіна C. В. - Психологічні чинники становлення особистості підлітків в умовах бездоглядності (2012)
Москаленко О. В. - Теоретична структурна модель ціннісно-смислової сфери (ЦСС) особистості (2012)
Нежинська О. О. - Методика дослідження психологічної готовності керівників освітніх організацій до впровадження ґендерного підходу в практику управління (2012)
Потоцька І. С. - Сучасні тенденції та основні підходи до вивчення педагогічної обдарованості майбутнього вчителя (2012)
Продан О. О. - Особливості структури процесу самоусвідомлення у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях (2012)
Ревякіна О. Г. - Вивчення тривожності cтудентської молоді як чинника, що впливає на особистісне здоров’я (2012)
Рисинець Т. П. - Типові життєві ситуації майбутнього психолога та їх аналіз (2012)
Рябчич Я. Є. - Аналіз підходів, методів і технік діагностико-корекційної роботи з кризовими суїцидонебезпечними станами особистості (2012)
Самотаєва Е. О. - До проблеми аутопсихологічної компетентності в структурі особистості педагога (2012)
Соломіна Г. В. - Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до вдосконалення когнітивного стилю в умовах очно-дистанційної форми післядипломної педагогічної освіти (2012)
Фурман В. В. - Структурна організація особистісної рефлексії (2012)
Черкасский А. В. - Социально-психологические факторы эффективности групповой деятельности (2012)
Чернишова Є. Р. - Психологічні особливості розвитку мотивації професійної діяльності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти (2012)
Шебанова В. І. - Феноменологічна специфіка внутрішньої тілесності, Шебанова С. Г. (2012)
Мотрич А. В. - Спектрополяриметрія двовимірних елементів матриці Мюллера гістологічних зрізів біологічних тканин людини, Груя І. Г., Іоніта Ю. Г. (2007)
Жихаревич В. В. - Дослідження процесу зонного вирощування кристалів напівпровідникових твердих розчинів Hg1-х-у-zCdхMnyZnzTe та шляхи його оптимізації, Остапов С. Е. (2007)
Олар О. І. - Джонс-матрична класифікація поляризаційно-фазових властивостей основних типів біологічних тканин людини (2007)
Малець Є. Б. - Фізико-механічні властивості оксиду нікелю, Мялова О. М., Самокиш С. О., Сергєєв В. М. (2007)
Зузяк П. М. - Субструктурне зміцнення алюмінію та його дисперсійно-твердіючих сплавів, Камінський О. С. (2007)
Нічий С. В. - Комп'ютеризована установка вимірювання кінетичних коефіцієнтів, Грицюк Б. М., Казимірчик С. Ю., Рокочук В. В. (2007)
Черкез Р. Г. - Проникний площинний термоелемент в режимі охолодження (2007)
Мотрич А. В. - Визначення альбумін/глобулінового коефіцієнту плазми крові здорових і хворих пацієнтів спектрофотометричним методом, Ушенко О. Г., Гумінецький С. Г., Гринчук Ф. В., Григоришин П. М. (2007)
Танський І. А. - Спектральний розклад одновимірного диференціального оператора Фоккера-Планка (2007)
Балазюк В. Н. - Про деякі параметри динаміки гратки ZnAs2, які визначені Х-дифрактометричними та акустичними методами, Раранський М. Д., Новіков С. М., Скицько А. І (2007)
Докторович І. В. - Спектральний розподіл потужності випромінювання ртутних ламп, Фодчук І. М., Бутенко В. К., Годованюк В. М., Юр’єв В. Г., Житарюк В. Г. (2007)
Мотрич А. В. - Теоретичні основи двовимірної спектрополяриметрії біологічних тканин, Тома О. Т. (2007)
Цалий В. З. - Х-променеві дослідження тонких плівок PbS, які отримані іонно-плазмовим розпиленням, Клето Г. І. (2007)
Берестовой А. М. - Контролінг відступів від нормативно-технічної документації при виготовленні транспортної техніки, Попович С. М., Шеліпов Е. Н. (2007)
Малець Є. Б. - Деякі особливості низькочастотного внутрішнього тертя в кремнії, Мялова О. М., Сергеєв В. М. (2007)
Мар’янчук П. Д. - Вплив включень другої фази на магнітну сприйнятливість кристалів Hg1-xMnxТe1-ySy, Майструк Е. В. (2007)
Шувар Р. Я. - Числове моделювання дифузійно-дрейфових та рекомбінаційних процесів модуляційної фотопровідності в квазістаціонарному наближенні, Столярчук О. В. (2007)
Відомості про авторів (2013)
Анісімова О. О. - Особливості професійних індикаторів психологічної культури вчителів початкових класів (2013)
Базиленко А. К. - Методи дослідження соціальної активності студентської молоді (2013)
Барашева Д. Е. - Гендерно-возрастная специфика психологической коннотации ценности любви, Барашева А. В. (2013)
Бевз Г. М. - Соціальна робота як професійна форма реалізації охоронних систем опікування дитиною в замісній сім’ї (2013)
Бондарчук О. І. - Психологічні умови гармонійного розвитку особистості підлітків у процесі творчості, Пінчук Н. І. (2013)
Брюховецька О. В. - Підготовка майбутніх психологів до застосування нетрадиційних форм навчання в процесі особистісно орієнтованого навчання в системі ППО (2013)
Буланкіна І. Г. - Теоретичний аналіз проблеми соціально-психологічної адаптації студентів до навчання у ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (2013)
Винославcька О. В. - Реалізація проекту психолого-педагогічної підтримки аспірантів технічного університету як майбутніх викладачів (2013)
Волянюк Н. Ю. - Особистісні детермінанти розвитку інтелектуальної обдарованості майбутнього психолога (2013)
Гришина О. В. - Проблема професійного розвитку майбутнього психолога, Чуйко О. В. (2013)
Гущина Т. Ю. - Смислові індикатори системи самоставлення в студентському віці (2013)
Данилова Т. Н. - Искажение евангельских заповедей как основа возникновения современных мифов (2013)
Дем’яненко Ю. О. - Наративна модель психологічної допомоги соціально незахищеним верствам населення (2013)
Дерябина Е. А. - Формирование эффективных индивидуальных стратегий саморегуляции функциональных состояний у студентов в процессе профессиональной подготовки (2013)
Євстаф’єва І. Г. - Становлення особистості професіонала – фаза оптації (2013)
Жебєлєва П. В. - Життєвий сценарій особистості: сутність та основні психологічні підходи (2013)
Жихарева Л. В. - Міжпоколінна перспектива репрезентації дитячо-батьківської прихильності (2013)
Жмайло І. М. - Соціальна ситуація розвитку сучасних підлітків (2013)
Зливков В. Л. - Проблема становлення професійної ідентичності особистості в епоху соціально-політичної трансформації суспільства (2013)
Зубіашвілі І. К. - Психологічні особливості становлення основ монетарної культури старшокласників (2013)
Кононець М. О. - Підготовка практичних психологів до консультування підприємців з проблеми реалізації професійної етики (2013)
Кудусова Э. Н. - Вариативность мышления и его развитие как теоретическая и прикладная проблема психологии (2013)
Максименко О. Г. - Соціально-батьківське виховання та його вплив на формування тенденції самодеприваціі психіки суб'єкта (2013)
Манець Н. В. - Дослідження феномену психологічної готовності майбутніх психологів до роботи з онкологічними хворими у процесі інтегрального утворення особистості психолога-професіонала (2013)
Мирошнеченко А. В. - Психологічні особливості ідентичності підлітків: ґендерний аспект (2013)
Мишина Г. Н. - Ценностные ориентации как духовно-нравственный ресурс молодежи, Дианина Е. В. (2013)
Москальов М. В. - Вплив організаційної культури на входження педагогічних працівників в освітню організацію (2013)
Москальова А. С. - Модель професійних криз керівників загально-освітніх навчальних закладів (2013)
Нежинська О. О. - Особливості ставлення керівників до реалізації ґендерного підходу в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом (2013)
Никоненко О. В. - Психологічні особливості монетарної соціалізації майбутніх фахівців (2013)
Обіщенко С. О. - Емпірічне дослідження ціннісних орієнтацій викладачів вищих навчальних закладів із цинічним сприйняттям навколишньої дійсності (2013)
Овдієнко І. М. - Методика дослідження рівнів та особливостей психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою (2013)
Овчаренко Г. Р. - Структурна модель емоційного інтелекту (2013)
Одинцова А. М. - Зміни в рольовій структурі особистості під впливом тренінгових занять (2013)
Перегончук Н. В. - Професійна компетентність та професійна компетенція майбутнього психолога: диференціація понять (2013)
Печерська Г. О. - Модель діагностики та корекції професійних ціннісних орієнтацій педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Пустовалов І. В. - Проблема развития ценностно-смысловой сферы личности подростков в семьях повторного брака (2013)
Свириденко О. М. - Про співвідношення понять "компетентність", "компетенція", "професійна компетентність" (2013)
Сеит-Арифова С. А. - Особенности полоролевой идентичности современной молодёжи: нравственный аспект (2013)
Сила Т. І. - Соціально-психологічні основи дослідження територіальної громади (2013)
Сільніцька Н. В. - Формування іміджу успішного страхового представника в контексті особистісного розвитку (2013)
Соломіна Г. В. - Методика дослідження когнітивного стилю особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Тимошенко О. В. - Ґендерні стереотипи особистості: сутність і основні піходи до визначення (2013)
Чаусова Т. В. - Формування професійної позиції майбутніх психологів у процесі навчання (2013)
Чёрный Е. В. - Концепты бога, веры и религии в русских паремиях: этнопсихолингвистический подход (2013)
Шебанова В. І. - Психотерапевтична корекція емоціогенної харчової поведінки (2013)
Шолох О. А. - Теоретичні основи смисложиттєвих орієнтацій практичного психолога (2013)
Шукалова О. С. - Роль сімейного виховання в особистісному розвитку дитини (2013)
Щербіна С. М. - Неопределенность образа приемной матери в замещающей семье (2013)
Юдєєва Т. В. - Методи оцінювання сугестивності соціально дезадаптованих неповнолітніх (2013)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури: етапи трансформації, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2017)
Шемаєва Г. В. - Етапи розвитку наукових комунікацій (2017)
Бухтатий О. Є. - Джерельний огляд розуміння й тлумачення комунікаційно-публічної функції держави в науковому дискурсі (2017)
Курбан О. В. - Основи сучасної національної інформаційної безпеки України (2017)
Дяченко М. В. - Сенека про роль філософії в самовихованні особистості (2017)
Lorenz B. - Science and Library Classification: Two Branches of One Development (2017)
Кобєлєв О. М. - Методологія сучасного бібліотекознавства: стан та напрями розвитку (2017)
Бережна К. С. - Динаміка техніко-технологічних трансформацій публічних бібліотек України (2017)
Швецова-Водка Г. М. - Науково-допоміжна бібліографія в діяльності універсальних бібліотек усеукраїнського рівня національної системи НТІ України (2017)
Тодорова Є. М. - Вплив соціокультурних змін сучасного інформаційного суспільства на трансформацію професії бібліографа (2017)
Трачук Л. Ф. - Бібліотечні веб-сайти в глобальному інформаційному просторі: клієнтоорієнтований підхід (2017)
Шевцова Ю. О. - Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів як важливого каналу професійної комунікації (2017)
Сидоренко Т. В. - Інноваційні підходи до реалізації соціально-культурних проектів у діяльності публічних бібліотек півдня України у XXI ст. (2017)
Діденко І. М. - Науково-дослідницька діяльність викладача університету: бібліотекознавчий аспект (2017)
Редька К. Ю. - Трансформаційні зміни інтернет-технологій та їх вплив на документну комунікацію (2017)
Корнійчук К. С. - Електронний документообіг в інфраструктурі управління промисловим підприємством (2017)
Кравець Н. С. - Етапи створення гейміфікованої системи для використання в навчальному процесі внз (2017)
Забеліна О. М. - SMM-стратегія як інноваційна технологія в соціокультурному просторі (2017)
Filipova L. Ya. - Trends of Distance Learning Progression in the Educational System in the United States: Pedagogical Aspect, Oliinyk O. V. (2017)
Тур О. М. - Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style (2017)
Хлібко М. А. - Функціональний комплекс цифрової медіакультури (2017)
Romanyuk O. - The Mass-Media and Political Regimes (The Problem of Mass-Media Determination by Political Regimes), Kovalenko I. (2017)
Косачова О. О. - Пізнавальний сегмент бібліотечної журналістики на веб-сайтах бібліотек України (2017)
Сазонова Ю. О. - Зародження та формування київської спортивної преси (кінець ХІХ — 1917 р.) (2017)
Холод Г. Я. - Особливості ідеологізації контексту "Кіно-газети" (1930) (2017)
Остропольська З. М. - Техногенна людина: антропологічні виміри (2017)
Сібірякова О. О. - Поняття мультиплікатора та мультиплікативного зв’язку в економічній і соціальній теоріях (2017)
Булах Т. Д. - Специфіка рекламної комунікації у видавничій сфері (2017)
Піменов В. Г. - Інформаційні ресурси туристичного бізнесу: проблеми розвитку та способи оптимізації (2017)
Kолонка головного редактора (2016)
Россихин В. В. - Памяти профессора Ф. А. Клепикова – организатора первого детского урологического отделения в Украине (к 100-летию со дня рождения), Бухмин А. В. (2016)
Фофанов О. Д. - Науково-практична конференція "III Прикарпатський хірургічний форум", Притула В. П., Русак П. С. (2016)
Андрейцев О. М. - Інтегроване ведення хірургічних хворих дитячого віку на первинному рівні надання медичної допомоги (2016)
Столяр А. В. - Новый вектор в грыжесечении у детей, Аксельров М. А., Сахаров С. П. (2016)
Сахаров С. П. - Анализ летальности у детей с термической травмой, Аксельров М. А. (2016)
Заремба В. Р. - Метод електрозварювання живих м'яких тканин у дитячій хірургії (2016)
Переяслов А. А. - Ускладнення хірургічного лікування пахвинних гриж у дітей із використанням відкритих і малоінвазійних методів, Дворакевич А. О. (2016)
Коваленко О. М. - Можливості компресійної терапії при консервативному лікуванні поширених складних гемангіом у дітей, Смирный С. В., Герман В. М., Мороз В. І., Недавній Г. В., Чеканов Д. Ю., Тернавський М. С. (2016)
Стахов В. В. - Критерії діагностики та особливості лікувальної тактики при інвагінації кишечника у дітей (2016)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування спайкової непрохідності кишечника у підлітків з використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Демиденко Ю. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2016)
Момотов А. А. - Этиопатогенетические механизмы возникновения и развития хронических колостазов у детей (2016)
Конопліцький В. С. - Вплив внутрішньочеревного тиску на перебіг хронічних колостазів у дітей, Лукіянець О. О. (2016)
Горбатюк О. М. - Стомальні ускладнення у дітей (2016)
Боднар О. Б. - Запори повільного транзиту при доліхосигмі у дітей – можливості хірургічного лікування, Слободян О. М., Ватаманеску Л. І., Хащук В. С., Боднар Г. Б., Бочаров А. В. (2016)
Шевчук Д. В. - Оварикоцеле у дитячій хірургічній практиці: сучасний стан проблеми, Білоченко А. М., Шевчук Л. В. (2016)
Shevchuk D. V. - Pelvic varices in paediatric surgical practice: current state of the problem, Bilochenko A. M., Shevchuk L. V. (2016)
Ткаченко И. С. - Особенности спинальной анестезии у детей, Чадаев Ю. М. (2016)
Толстанов О. К. - Сучасні аспекти підготовки лікарів в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча хірургія" в умовах реформування охорони здоров'я, Данилов О. А., Рибальченко В. Ф. (2016)
Bинаходи (2016)
Колоскова О. К. - Багаторічний досвід роботи кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб по оптимізації менеджменту та профілактики бронхіальної астми у дітей з позицій її фенотипової неоднорідності (2017)
Польовий В. П. - Результати виконання комплексної науково-дослідної роботи кафедри загальної хірургії "Обгрунтування профілактики, ранньої діагностики та лікування гнійно-септичних ускладнень гострої поєднаної хірургічної патології", Сидорчук Р. І., Кулачек Ф. Г., Ротар О. В., Паляниця А. С., Карлійчук О. О., Волянюк П. М., Кнут Р. П., Петрюк Б. В., Білик І. І. (2017)
Авраменко А. А. - Частота выявления хронического неатрофического гастрита у больных, страдающих хроническим запором, Горбенко Ю. В. (2017)
Андрущак М. О. - Серологічна оцінка опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих (2017)
Бачинський В. Т. - Основні принципи оцінки морфологічного стану біологічних тканин лазерними поляриметричними методами для вирішення завдань судової медицини, Гуров О. М., Саркісова Ю. В., Ушенко О. Г. (2017)
Bilous I. I. - Сlinical features of diabetic polyneuropathy patients, Pashkovskyi V. M., Krichun I. I., Vasylieva N. V., Yaremchuk O. B. (2017)
Бойчук Т. М. - Лабораторний мінітермостат-стерилізатор з цифровою індикацією температури, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Гаврилюк М. В. (2017)
Бондарчук І. В. - Механізми розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням клінічно-лабораторних предиктів, Джуряк В. С., Сидорчук Л. П., Сем'янів М. М., Репчук Ю. В., Крикливець Л. Г., Флюндра І. Г., Яринич Ю. М., Кшановська Г. І. (2017)
Букач О. П. - ВпливТ-786c поліморфізму гена ендотеліальної оксид азоту синтази на цитокіновий профіль у хворих на ревматоїдний артрит, Сидорчук Л. П., Федів О. І. (2017)
Бурачик А. І. - Ефекти мелатоніну на ультраструктуру супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів при світловій стимуляції, Булик Р. Є. (2017)
Васильєва Н. В. - Корекція когнітивних порушень у хворих з гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією, Пашковський В. М., Кричун І. І., Білоус І. І., Яремчук О. Б. (2017)
Гаврилюк О. І. - Синтез та дослідження антимікробних властивостей (3-арил-1-феніл-1Н-піразол)-4-карбальдегід тіосемікарбазонів, Панасенко Н. В., Дейнека С. Є. (2017)
Гараздюк М. С. - Діагностика давності настання смерті за азимутом лазерно-індукованої флуоресценції плівок ліквору, Бачинський В. Т., Гараздюк О. І., Беженар І. Л. (2017)
Глазунов О. А. - Особливості мікробіоценозу пародонтальних кишень та стан місцевого імунітету у хворих на генералізований пародонтит на фоні ожиріння, ускладненого метаболічним синдромом, Меладзе І. Н., Глазунова С. О. (2017)
Гордієнко В. В. - Фітохімічна корекція накопичення важких металів за умов експериментального металотоксикозу, Косуба Р. Б., Перепелиця О. О. (2017)
Гуменна А. В. - Вивчення трифеніл (α,β) нафтилметилфосфонійхлоридів на антибактеріальну та протигрибкову активність, Ротар Д. В., Бліндер О. О., Токар П. Ю. (2017)
Карвацька Н. С. - Патогенетичні механізми розвитку посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції, Рудницький Р. І., Карвацька Т. Г., Курик В. І., Гринько Н. В. (2017)
Карвацька Н. С. - Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної системи у хворих на шизофренію, Русіна С. М., Курик В. І., Карвацька Т. Г., Нікоряк Р. А. (2017)
Кишкан І. Г. - Порівняльна калійуретична активність синтетичних диметилксантинів за умов водного навантаження (2017)
Кузняк Н. Б. - Особливості ембріогенезу структурних компонентів носової ділянки деяких савців (2017)
Негадайлов А. А. - Вивчення динаміки зміни характеристик снігового покриву в районі Чорногірського хребта Карпат, як фактора, що забезпечує рівень води у р. Прут, Масікевич Ю. Г., Мислицький В. Ф., Бупденюк І. П., Книщук Т. І. (2017)
Ожоган З. Р. - Рівень адаптаційного напруження і клітинної реактивності організму пацієнтів, запротезованих частковими знімними протезами, Ясінський М. М., Левандовський Р. А. (2017)
Олешко Т. Б. - Статеві особливості C+70G поліморфних варіантів гена Еdnra з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту, Олешко Т. М., Юрченко В. С., Обухова О. А., Гарбузова В. Ю. (2017)
Плеш І. А. - Обґрунтування дози діуретиків у антигіпертензивному лікуванні хворих на есенційну гіпертензію ІІ-ІІІ стадії, Борейко Л. Д., Сливка Н. О., Кшановська Г. І. (2017)
Польовий В. П. - Експериментальне обґрунтування розвитку ентеральної дисфункції за домінуючої гострої хірургічної абдомінальної патології, Сидорчук Р. І., Лепкалюк Д. Д., Паляниця А. С., Кіфяк П. В. (2017)
Проняєв Д. В. - Перинатальна анатомія клубово-сліпокишкового переходу за умов кишкової непрохідності, Тимчук К. Ю., Шандро К. Д. (2017)
Рощук О. І. - Ефективність комплексної профілактики втрати зубів у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки за умов незнімного зубного протезування (2017)
Русіна С. М. - Особливості психосексуального розвитку сучасних школярів, Карвацька Н. С., Курик В. І., Нікоряк Р. А., Карвацька Т. Г. (2017)
Русіна С. М. - Оцінка факторів ризику та особливості формування психопатичних особистостей серед представників субкультурних течій, Карвацька Н. С., Рудницький Р. І., Гринько Н. В., Нікоряк Р. А. (2017)
Свіжак В. К. - Скринінг антимікробної активності нових похідних 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-іліденгідразонів ізонікотинової кислоти, Дейнека С. Є., Чорноус В. О., Свіжак В. Й. (2017)
Семчишин М. Г. - Клініка, діагностика та лікування хворих з віддаленими наслідками бойової черепно–мозкової травми і післятравматичним стресовим розладом (2017)
Сопова І. Ю. - Вплив мелатоніну на рівень окиснювальної модифікації білків у базальних ядрах мозку за гострої гіпоксії (2017)
Циркот І. М. - Клінічна діагностика шийних радикулопатій методом мануального м'язового тестування, Бірюк І. Г., Циркот П. І., Сикирицька Т. Б., Бадюк Л. М. (2017)
Анатичук Л. І. - Сучасні методи кріотерапії в дерматологічній практиці, Денисенко О. І., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я., Перепічка М. П. (2017)
Бачинський В. Т. - Застосування нових перспективних технологій для визначення давності настання смерті в практиці судово-медичного експерта, Ванчуляк О. Я., Саркісова Ю. В., Ушенко О. Г. (2017)
Білецький С. В. - Ендотеліальна дисфункція та артеріальна гіпертензія (огляд літератури), Бойко В. В., Петринич О. А., Казанцева Т. В. (2017)
Годованець О. І. - Застосування пробіотиків у стоматології, Мороз А. В., Попеску Д. Г. (2017)
Козарійчук Н. Я. - Псевдоексфоліативний синдром - сучасні аспекти (огляд літератури), Сикирицька Т. Б. (2017)
Мислицький В. Ф. - Механізми дизрегуляції системи крові та імунітету в перинатальний період при внутрішньоутробних інфекціях, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д. (2017)
Морар І. К. - Післяопераційна евентрація, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Гушул І. Я., Гнатюк М. Г., Постевка І. Д. (2017)
Петринич В. В. - Марганець: токсикологічні, гігієнічні та біологічні аспекти, Петринич О. А. (2017)
Федів В. І. - Використання наночастинок золота в медицині з лікувальною метою (2017)
Шмига Т. В. - Особливості імунної відповіді при рецидивуючій герпетичній інфекції першого та другого типів (огляд літератури з матеріалом власних досліджень), Гаєвська В. Ю., Гаєвський В. Ю. (2017)
Авраменко А. А. - Случай некачественного лечения больного хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Lapa G. M. - Didactic and educative functions of the subject "Foreign language" in higher medical educational establishment, Semysiuk A. M. (2017)
Масікевич Ю. Г. - Нормативно-правове регулювання безпеки життєдіяльності та особливості вивчення навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" на сучасному етапі, Мислицький В. Ф., Ткачук С. С., Жуковський О. М. (2017)
Internet-новини клінічної та експериментальної паталогії. Частина LIV (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Башкирова О. - Концептуалізація мистецтва в сучасному українському жіночому романі (на матеріалі творів Ірен Роздобудько та Галини Вдовиченко) (2016)
Бровко О. - Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака (2016)
Динниченко Т. - Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда) (2016)
Моклиця М. - Поняття "жанр" і "стиль" як феномен гуманітарних наук ("Роздуми про Дона Кіхота" Х. Ортеґи-і-Гассета) (2016)
Олійник С. - Давньогрецький текст у фентезі-дилогії "Одіссей, син Лаерта" Генрі Лайона Олді (2016)
Поліщук Я. - Крах літературоцентризму (2016)
Суат З. - Лідерство - виклик словян: історичні та філологічні дослідження суперництва Росії й України та боротьби за українську незалежність (2016)
Арпентьева М. - Медиаидентичность и проблемы творчества молодежи (2016)
Біляцька В. - Осмислення проблем національної пам’яті, ідентичності народу в романах у віршах Ніла Гілевича та Василя Марсюка (2016)
Гриневич О. - Національна ідентичність як гра (на матеріалі повісті Зірки Мензатюк "Як я руйнувала імперію") (2016)
Корівчак Л. - Модель національного самоозначення у ліриці М. Чернявського (2016)
Борисюк І. - "До троянди" К. Москальця: ключові концепти (2016)
Васильєв Є. - Драма-сайдквел: функціонування й жанрова специфіка (2016)
Кудряшова О. - Збірка О. Ірванця "Мій хрест": засоби звукопису у створенні саркастичного тексту (2016)
Лазаревич Н. - Часопросторові параметри романів-метафор "Сто років самотності" Габрієля Гарсії Маркеса та "Око прірви" Валерія Шевчука (2016)
Перевертень Н. - Творчий діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго) (2016)
Питюр О. - Богородичні чудеса у василіянських творах барокової доби (2016)
Погребняк І. - Контекст доби в епістолярії Бориса Грінченка (2016)
Прушковська І. - Турецька поетична традиція кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Пухонська О. - Втеча в несвободу, або Народження масової людини (за романом Світлани Талан "Розколоте небо") (2016)
Сарапин В. - "Она похожа как бы на сатиру…" Поетика "сатиричної коляди" (2016)
Хамедова О. - Автор і читач чи авторка і читачка? Гендер і наратив художньої прози Олени Пчілки (2016)
Цуркан І. - Олександр Олесь як медіум між європейським та українським символізмом (2016)
Черкашина Т. - Концепт "дім" в українській мемуаристиці ХХ століття (2016)
Шовкопляс Г. - Рецепти від Умберто Еко. Дещо про написання постмодерністських детективів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Безсмертний О. В. - Психосоціальний супровід хворих на шизофренію за допомогою ресурсів їх автобіографічної пам’яті (психокорекційний та психореабілітаційний аспекти) (2015)
Власюк Д. П. - Зв’язок швидкості лексично-смислової переробки інформації з навчальною успішністю та інтелектом у студентської молоді (2015)
Голубенко О. І. - Контент-аналіз впливу Чорнобильської катастрофи на ціннісну сферу та спосіб життя ліквідаторів аварії (2015)
Гундертайло Ю. Д. - Особистісна міфологія у вимірі життєвого світу (2015)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістичні засоби реорганізації травматичної пам’яті, Шевчук О. П. (2015)
Камінська О. В. - Чинники розвитку інтернет-залежності молоді (2015)
Кандиба М. О. - Особливості взаємозв’язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості (2015)
Кихтюк О. В. - Психологічні особливості міжетнічного спілкування особистості (2015)
Кульчицька А. В. - Моральна свідомість особистості як чинник ставлення до грошей (2015)
Курлюк М. В. - Внутрішньогрупова взаємодія в шкільному класі як чинник формування у підлітків залежності від соціальної мережі (2015)
Кухарук О. Ю. - Характеристики та детермінанти етнонаціональної ідентичності української молоді (2015)
Лазорко О. В. - Професійна безпека особистості: адаптаційний вимір (2015)
Лукасевич О. А. - Емоційна стабільність особистості: теоретичне конструювання та методологічна рефлексія проблеми (2015)
Малімон Л. Я. - Психологічний аналіз факторної структури управлінської компетентності керівників місцевих органів виконавчої влади (2015)
Матієшин І. В. - Спортивний перфекціонізм: взаємозв’язок стратегій копінг-поведінки та невротичних розладів особистості (2015)
Мудрик А. Б. - Психологічні особливості професійної ідентичності державного службовця (2015)
Радзевілова О. В. - Психологічна характеристика жінок, які скоїли суспільно небезпечні діяння проти життя та здоров’я особи (2015)
Садова М. А. - Професійна відповідальність суб’єкта: особистісно-ситуаційний підхід (2015)
Ставицький О. О. - Особливості сприйняття інвалідизованими ставлення соціуму до себе (2015)
Стрільчук О. В. - Вплив комп’ютерної захопленості на розвиток рефлективності у підлітків (2015)
Ткалич М. Г. - Психолого-організаційні особливості типів гендерної взаємодії персоналу організацій (2015)
Фальова О. Є. - Причини та наслідки кризових станів жінок (2015)
Хоріна О. І. - Особливості ресурсних уподобань підлітків зі статусно-віковими відмінностями (2015)
Цукур О. Г. - Конструювання релігійного переживання: сакралізована інтерпретація повсякденності (2015)
Цьось Ю. А. - Теоретико-емпіричне осмислення категорії мовленнєвих стилів у сучасній психологічній науці (2015)
Чагарна С. Є. - Діагностика психологічної готовності до шкільного навчання дітей із особливими потребами (2015)
Чмiль Н. С. - Соцiально-психологiчнi особливості професійного становлення студентiв духовних ВНЗ (2015)
Чуніхіна С. Л. - "Психологічний малюнок" чиновника: дослідження образу (2015)
Яцина О. Ф. - Проблематизація практик шлюбно-сімейного партнерства і батьківства (2015)
Наші автори, пам'ятка авторові (2015)
Титул, зміст (2017)
Привітання Г. Ю. Івакіна з присвоєнням ордена "За заслуги" 3 ступеня (2017)
Залізняк Л. Л. - Овруцький варіант епігравету Східної Європи (2017)
Котенко В. В. - Про один із векторів херсонеської торгівлі (2017)
Никоненко Д. Д. - Сіроглиняна кераміка Нижнього Подніпров’я 1 ст. до н. е. — 2 ст. н. е. (2017)
Готун І. А. - Маловідома сторона давньоруського селянського побуту (щодо дерев’яних виробів із Софіївської Борщагівки), Сергєєва М. С., Гунь М. О. (2017)
Моця О. П. - Литовсько-польська доба в археології України (2017)
Мироненко Л. В. - Керамічний посуд Батурина XVII — початку XVIII ст.: типологія та хронологія (2017)
Голубєв А. М. - Два нових салтово-маяцьких кремаційних могильники навколо с. Суха Гомільша на Харківщині (2017)
Кравченко Р. А. - Археологічні комплекси Х — початку ХІ ст. з городища Замкова гора у Новгород-Сіверському (за матеріалами досліджень 2014—2015 рр.) (2017)
Скороход В. М. - Давньоруська забудова Виповзівського городища, Жигола В. С. (2017)
Горбаненко С. А. - Риболовецький промисел ранніх слов’ян Середнього Подніпров’я (за матеріалами городища Монастирок), Ковальчук О. М. (2017)
Бібіков Д. В. - Печі для випалювання вапна посаду давньоруського Вишгорода, Івакін В. Г., Оленич А. М. (2017)
Тарасенко І. Г. - Олена Федорівна Лагодовська — дослідниця доби енеоліту–бронзи (2017)
Кислий О. Є. - Валентина Дмитрівна Рибалова: вдячність та пам’ять залишаються (8.03.1911—11.12.1996) (2017)
До ювілею Лариси Іванівні Виногродської (2017)
До ювілею Гліба Юрійовича Івакіна (2017)
Читання пам’яті Ірини Володимирівни Яценко (2017)
Світлої пам’яті Юлії Іванівни Козуб (2017)
Наші автори (2017)
Список скорочень (2017)
Пам’ятка автора (2017)
Contents (2017)
Sarkis-Ivanova V. V. - The formation of biofilms by Pseudomonas aeruginosa strains, and methods of its control (review) (2017)
Demyanenko D. V. - Prospects for use of condensed gases and supercritical fluids in phytochemical production, Breusova S. V., Karpenko L. A. (2017)
Ovcharenko I. A. - Standard treatment regimens for multidrug-resistant tuberculosis – analysis of effectiveness (2017)
Kabluchko T. V. - Survival of microorganisms from modern probiotics in model conditions of the intestine, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Martynov A. V., Osolodchenko T. P. (2017)
Shevchenko O. S. - Nontuberculous mycobacterioses: epidemiology, clinic and possibilities of laboratory diagnostics in modern conditions, Novohatska M. F., Sharapova O. V., Pogorelova O. O. (2017)
Smelyanskaya M. V. - Molecular biological research at fatal consequences of viral myocarditis, Peremot S. D., Kashpur N. V., Volanskiy A. Y. (2017)
Zbrozhek S. I. - Organizational and legal research of indicators of incidence and prevalence of diabetes mellitus in countryside areas, Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Hmelevskiy N. A. (2017)
Storozhenko K. V. - Syrup amkesol reduces the level of primary and secondary products of lipid peroxidation and toxic metabolites of nitric oxide in blood serum of immature rats with bronchiolitis (2017)
Melnik A. L. - Pharmacological research of the dental gel with carbon dioxide Humulus lupulus extract, Kazmіrchuk V. V., Nosalska T. M., Bomko T. V., Dovga I. M., Povolokina I.V., Kuchma I.Y., Martynov A.V. (2017)
Martynov A. V. - The pharmacological efficacy of the extemporaneous gel Diavenol, Bomko T. V., Nosalskaya T. N., Kabluchko T. V., Igumnova N. I., Romanova E. A., Pogorelaya M. C., Sidorenko T. A., Shcherbak E. N., Yukhimenko V. I. (2017)
Hala M. Abushady - Antibacterial and antioxidant properties of some selected egyptian plants, Einas H. El- Shatoury, Al-Shimaa S. Abd-elmegeed. (2017)
Fedchenkova Iu. A. - Antimicrobial activity of the substances received from raw materials of Lamiaceae and Cucurbitaceae family plants, Savinova Y. M., Batyuchenko I. I., Andrianov K. V., Gamulya O. V. (2017)
Кyreev I. V. - Efficiency methods of physical rehabilitation of osteochondrosis of the lumbar spine, Zhabotynska N. V., Kazarinova M. V. (2017)
Содержание (2017)
Недашківський С. М. - Отруєння метанолом: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви, інтенсивна терапія. Сучасні підходи (2017)
Марков Ю. І. - Антихолінергічний синдром (лекція) (2017)
Черний В. И. - Роль и место альбумина в современной инфузионно-трансфузионной терапии (2017)
Курсов С. В. - Мониторинг содержания в крови карбоксигемоглобина для оценки тяжести травматического шока и реперфузионных повреждений (аналитический обзор с результатами собственных наблюдений), Белецкий А. В., Лизогуб К. И., Лизогуб Н. В. (2017)
Соколов А. С. - Место сбалансированных инфузионных растворов на основе лактата натрия в современной инфузионной терапии, Никонов В. В., Курсов С. В., Феськов А. Э. (2017)
Киношенко Е. И. - Комплексный подход к терапии инфаркта миокарда, сочетанного с неалкогольной жировой болезнью печени, Никонов В. В., Белая И. Е., Коломиец В. И. (2017)
Ким Ен-Дин - Оптимизация анестезиологической защиты при кесаревом сечении, Абидов А. К., Ильхамов А. Ф., Махкамов Б. И., Бессчетнова Е. А., Камалова Н. М., Шодманкулова Н. К., Атаджанов А. Г. (2017)
Лоскутов О. А. - Ультраструктурные изменения митохондрий в условиях инсулиновой недостаточности, Пивоварова О. А. (2017)
Тещук В. Й. - Вплив Медотиліну на функціональний стан пацієнтів після перенесених гострих порушень мозкового кровообігу, Тещук Н. В. (2017)
Ким Ен-Дин - Современные подходы к инфузионной терапии преэклампсии и эклампсии (2017)
Галушко О. А. - Забезпечення респіраторної підтримки у пацієнтів відділення інтенсивної терапії: можливості черезшкірної дилатаційної трахеостомії, Бабак С. І., Третьяченко С. О., Кобець О. О., Грекул Н. А. (2017)
Галушко О. А. - Особливості виникнення та перебігу електролітних порушень в гострий період інсульту у хворих на цукровий діабет (2017)
Бышовец С. Н. - Анестезиологический компонент стратегии Fast track surgery: спинальная анестезия бупивакаином, пролонгированная бупренорфином (2017)
Дзюба Д. О. - Особливості застосування каудальної аналгезії розчином бупівакаїну у поєднанні з бупренорфіном при ендоваскулярних оперативних втручаннях на периферичних артеріях, Бишовець С. М., Галушко О. А., Верещагін С. В., Донець В. В., Богдан А. М. (2017)
Бондар М. В. - Еволюція мікробного пейзажу та сучасні тенденції формування антибіотикорезистентності в патогенної мікрофлори відділень інтенсивної терапії загального профілю, Пилипенко М. М., Харченко Л. А., Овсієнко Т. В., Доморацький О. Е., Свінтуковський М. Ю., Кондратенко С. О., Шморгун В. В. (2017)
Малыш И. Р. - Показатели корреляционной зависимости у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности, Згржебловская Л. В. (2017)
Малыш И. Р. - Модифицированная волемическая терапия и адреномиметическая коррекция и показатели функционального состояния кишечника при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой, Згржебловская Л. В. (2017)
Іванюк А. В. - Вплив різних хірургічних доступів при протезуванні аортального клапана на ступінь вираженості операційного стресу і системної запальної реакції, Бондар М. В., Лоскутов О. А., Руденко А. В., Тодуров Б. М. (2017)
Дзюба Д. О. - Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології, Журовська Ю. М., Лоскутов О. А. (2017)
Малыш И. Р. - Влияние модифицированной инфузионной терапии и адреномиметической коррекции на показатели транспорта, потребления кислорода, показатели периферического кровообращения при развитии синдрома полиорганной недостаточности у пострадавших с тяжелой политравмой, Згржебловская Л. В. (2017)
Павлов О. О. - Періопераційне застосування β-адреноблокаторів у пацієнтів високого ризику, Луцик С. А. (2017)
Арешніков Д. Б. - Особливості анестезіологічного забезпечення ендоскопічних транспапілярних втручань, Дронов О. І., Насташенко І. Л., Хініч Г. Ю., Хрисанфов Д. Ю., Бондар М. В., Кучинська І. А. (2017)
Дагхар С. - Прогностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией (2017)
Рибак В. А. - Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret), Натрус Л. В., Копчак А. В., Павличук Т. О., Черновол П. А. (2017)
Целуйко В. Й. - Некомпактна кардіоміопатія. Клінічний випадок, Кузнецов І. В., Стеблянко І. В. (2017)
Целуйко В. И. - Клинический случай радиочастотной абляции межжелудочковой перегородки у пациента с обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии, Карпенко Ю. И., Волков Д. Е., Лопин Д. А., Дагхар С. (2017)
Федорова Н. В. - "Принцип справедливости" при жестком управлении мультисервиной макросетью (2017)
Ахрамович В. М. - Адміністративний рівень інформаційної безпеки (2017)
Пархоменко В. Л. - Задача побудови раціональної системи передачі даних, Сайко В. Г., Кравченко В. І. (2017)
Мартинюк В. В. - Удосконалення застосування алгоритму криптографічного перетворення ГОСТ 28147-89 в режимах гамування та гамування зі зворотнім зв’язком, Кротов В. Д., Цатурян О. Г. (2017)
Мужанова Т. М. - Класифікації злочинів із використанням мобільного телефону, Якименко Ю. М. (2017)
Борсуковський Ю. В. - Роль і місце вищих навчальних закладів у створенні системи інформаційної та кібернетичної безпеки України, Бурячок В. Л. (2017)
Недашківський О. Л. - Хмарні технології типу "IaaS" як засіб оптимізації потоків інформації в мережах передачі та обробки даних (2017)
Котенко А. М. - Запобігання витоку інформації з обмеженим доступом матеріально-речовим каналом за рахунок використання систем відеоспостереження (2017)
Гахов С. О. - Кіберпростір як основна категорія науки кібернетика (2017)
Спасітєлєва С. О. - Комплексний захист гетерогенних корпоративних сховищ даних, Бурячок В. Л. (2017)
Ільїн О. О. - Аналіз уразливості інформаційного ресурсу Вищого навчального закладу та класифікація загроз інформаційної безпеки, Сєрих С. О., Вишнівський В. В. (2017)
Zybin S. - The one method to decision making support for formation of complex security information programs (2017)
Винничук С. Д. - Ускорения метода факторизации ферма на основе использования приближающих коэффициентов, Максименко Е. В. (2017)
В’юннік О. В. - Оптимізація параметрів мережі майбутнього на базі вагового методу, Ярош В. О., Зіненко Ю. М., Гороховський Є. П. (2017)
Власенко В. О. - Методи самоорганізації безпровідних сенсорних мереж (2017)
Волков К. С. - Удосконалення розрахунків показників якості за функцією бажаності харрінгтона, Волков С. Л., Казакова Н. Ф. (2017)
Ткаленко О. М. - Організація мережі доступу з використанням обладнання інтелектуальних мультисервісних мереж, Складанний П. М., Невдачина О. В. (2017)
Дахно Н. Б. - Аналіз захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах і мережах, що моделюються інтегро-диференційними рівняннями з малою нелінійстю на основі модифікованих градієнтних методів, Майсак Т. В., Шевченко Г. В. (2017)
Mahyar Taj Dini - Internet of things security problems, Sokolov V. Yu. (2017)
Платоненко А. В. - Загрози інформаційної безпеки для користувачів сучасних мобільних пристроїв та засоби їх захисту (2017)
Трембовецький М. П. - Вплив негаусовських завад на показники якості прийому дискретних повідомлень та особливості їх подавлення у каналах із пам’яттю, Іваніченко Є. В. (2017)
Загуменна В. В. - Тетяна Василівна Новальська – вчений, бібліотекознавець, педагог (2015)
Сидоренко Т. В. - Розвиток культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України в 20-30-і роки ХХ століття (2015)
Каракоз О. О. - Цензура як засіб ідеологічного впливу на формування фондів публічних бібліотек України (20-і рр. ХХ ст.) (2015)
Удовик В. М. - Президентські бібліотеки як спеціалізовані документальні фонди: історіографія питання (2015)
Баюш О. О. - Інтегрована сільська бібліотека: зарубіжні концепції розвитку та їхня реалізація (2015)
Горбань Ю. І. - Методологія та методи дослідження проблеми зберігання книжкових пам’яток у бібліотеках України (2015)
Ковальчук Н. В. - Суспільно-історичні аспекти виникнення сучасної системи управлінського документування (2015)
Гончаренко І. В. - Документаційне забезпечення навчальної та господарської діяльності закладів освіти на українських землях у період німецької окупації в роки Другої світової війни (2015)
Шевченко О. В. - Особливості розробки концептуальної моделі системи документаційного забезпечення комерційної діяльності України (2015)
Нестеренко Г. О. - Психологічний портрет майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності, Отрох Н. В. (2015)
Свердлик З. М. - Організація праці в Думі та Управі м. Києва (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) згідно з "Положенням про службу у Київському міському громадському управлінні" (2015)
Палеха Ю. І. - Особливості функціонування інформаційного бізнесу (2015)
Кушерський А. М. - Соціальні медіа як засіб поширення інформаційної продукції президентських бібліотек США (2015)
Григор’єв В. І. - Вплив на людську свідомість - психологічні війни (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Morkun V. - Size correction of fuzzy classifier rules area by dispersion value of ultrasonic measurements results in ore mineral varieties determining, Morkun N., Podgorodetsky N. (2016)
Baboshko D. Yu. - Peculiarities of carbothermic reduction of titanomagnetite ore pellets, Tkach V. V., Gubin G. V., Zima S. N., Vodennikova O. S. (2016)
Belevitin V. A. - Simulation of the macrostructure influence of forging ingots on the potential capabilities of obtaining high-quality forgings, Smyrnov Y. N., Kovalenko S. Y., Suvorov A. V. (2016)
Zhukovskyi T. - The introduction of a unified national approach to classification procedure of wastes to hazardous, Pshenichnova O., Pisnya L., Tkachova O., Kartsev V. (2016)
Gurianov P. - Innovative stagnation of industrial enterprises of Russia: state and perspectives of development vector (2016)
Suriakova M. - Attitude to the future professional activity of students-metallurgists (2016)
Bulhakova I. - Creation and implementation of massive open online course on discipline "Web-design and presentation of intellectual activity results” on the subject "Сreation of Web Pages” (2016)
Boryak K. F. - A new design of non-automatic weighing calibration device for weightfree verification of large-load platform railroad scales (2016)
Omelyanenko V. А. - Analysis of intersectoral technological linkages on mettalurgy innovative development (2016)
Kotrechko O. - The method of determining static microhardness of metals and their alloys by Kotrechko (2016)
Grudz V. - Formation of soil pollution area by oil when there is break of airtightness of main pipeline, Zhdek A., Bolonnuy V. (2016)
Bentaalla-Kaced S. - The dolerites of Tindouf Basin, particulary the Naga region, Deramchi K., Aifa T., Boutrid A., Said B., Boutria S. (2016)
Shadrunova I. - Efficiency of use of collecting agents for increase of extraction values by copper, gold and silver flotation from complex slags of coppersmelting production, Sabanova M., Orekhova N., Gorlova O., Gorlova T. (2016)
Golik V. - Simulation of rock massif tension at ore underground mining, Komashchenko V., Morkun V., Burdzieva O. (2016)
Kovalenko I. - Complex approach to implementation of filling emulsion explosives Ukrainit in underground conditions, Stupnik N., Korolenko M., Nebogin V., Kiyaschenko D. (2016)
Сторінка головного редактора (2017)
Демченко І. С. - Соціальні детермінанти здоров'я та право: взаємозв'язок, суть і значення (2017)
Жаппарова А. С. - Врачебная тайна (2017)
Заварза Т. В. - Правова природа і предмет договору про сурогатне материнство (2017)
Олефір А. О. - Правові основи обігу лікарських засобів, що містять кодеїн (2017)
Пашков В. М. - Дозвільний тип правового регулювання у сфері охорони здоров'я (2017)
Сенюта І. Я. - Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види (2017)
Сорока О. Я. - Ретроспективний підхід до викладання медичного права на післядипломному рівні у медичних вищих навчальних закладах (2017)
Особливості створення і функціонування лікарняних банків крові в закладах охорони здоров'я (2017)
Клапатий Д. - Правові аспекти надання закладами охорони здоров'я відповідей на запити на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2017)
Мумбайська декларація Міжнародної мережі паліативної допомоги дітям (2014) (2017)
Кейптаунська декларація Міжнародної мережі паліативної допомоги дітям (2009) (2017)
Справа "Марчук проти України" (2017)
Справа "Оял проти Турецької Республіки" (2017)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я" (09.01.2013 р. №9) (2017)
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні" (витяг) (18.10.2000 р. № 52/5) (2017)
Лист Міністерства соціальної політики України "Про розгляд звернення (щодо підвищення кваліфікації та сумісництва медичних працівників)" (12.10.2012 р. № 1055/13/84-12) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров'я України щодо деяких питань оплати праці працівників закладів охорони здоров'я (витяг) (29.07.2015 р. № 10.03.68/24383) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров'я України щодо оплати праці працівників, які залучаються для проведення консультацій (23.10.2008 р № 10.03.68/1698) (2017)
З юридичної практики (2017)
Примірна Угода про співпрацю між закладом охорони здоров'я та громадською організацією, яка працює у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу (2017)
Методологічна розробка Дмитра Клапатого плану практичного заняття для студентів-іноземців, які опановують навчальну дисципліну "Медичне правознавство" Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин (2017)
Андре ден Екстер (2017)
Афоризми (2017)
Анотації (2017)
Медико-правовий форум (2017)
Резолюція учасників панелі "Судовий захист прав пацієнтів" Полтавського медико-правового форуму (2017)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2017)
Святовець В. - Польська теоретично-літературознавча думка українською мовою (2010)
Крементуло В. - Грюнвальдська битва в історії та літературі (До 600-річчя Грюнвальдської битви) (2010)
Поплавська Н. - Українська польськомовна публіцистика кінця XVI – початку XVII ст.: риторичний аспект (2010)
Сухарєва С. - Авторська ідентифікація у польськомовній прозі Касіяна Саковича (2010)
Косицька М. - До інтертекстуальності "Літосу..." Петра Могили (2010)
Циганок О. - Теорія епіцедії в українських поетиках XVII–XVIII ст. (інтертекстуальний підхід) (2010)
Константиненко К. - Козацтво, Хмельницький і Польща як літературні образи "Історії цісаря Леопольда" Ґ. Ґуальдо (2010)
Астаф’єв О. - Творчість Адама Міцкевича у рецепції Івана Франка (2010)
Zymomrya M. - Twórczość Adama Mickiewicza przez pryzmat recepcji w Niemczech (2010)
Вахніна Л. - Адам Міцкевич: між фольклорним пограниччям та європейськістю (2010)
Радишевський Р. - Просвітницька поезія Льва Венглінського – забутого поета польсько-українського пограниччя (2010)
Пилипчук Р. - Про "авторство" Івана Вагилевича щодо деяких польських віршів (2010)
Єршов В. - Таксономічна парадигма щоденника доби романтизму (2010)
Брацка М. - Регіональні та міфопоетичні виміри творчості Мавриция Ґославського (2010)
Руденко І. - Критичні аспекти епістолярної спадщини Міхала Грабовського (листи до Богдана Залеського) (2010)
Цьолик Н. - Засоби змалювання шляхетської культури у прозі Михайла Чайковського (2010)
Петриченко Н. - Сюжетно-композицій ні аспекти української, російської, польської прози першої половини ХІХ століття (2010)
Варфоломеєва Н. - Lingua popolonicaicaica… propropro publicoicoico bono. "Мовний" контекст творів Томаша Августа Олізаровського (2010)
Чорноус С. - Аксіологічний аспект подорожей Юзефа Ігнація Крашевського (2010)
Левінська С. - Поетичний геній Ципріана Каміля Норвіда (2010)
Ромащенко Л. - Теодор Томаш Єж і його роман "З бурхливої хвилі": повернення із забуття (2010)
Сейко Н. - Доброчинність польської громади в системі середньої освіти Правобережжя (ХІХ ст.) (2010)
Римаренко І. - Виникнення масонства в Польщі та Україні (2010)
Хайдер Т. - Культурологічний вимір мотиву танцю в польській літературі (2010)
Чужа Т. - Художня рецепція польської історіографії у романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2010)
Стахнюк Н. - Інтерпретація мотиву самотності на сторінках юнацьких "Щоденників" Стефана Жеромського (2010)
Нахлік Я. - Топос душі в поетичних концепціях Казімежа Тетмаєра і Петра Карманського (2010)
Циховська Е. - Сугестивність лірики Леопольда Стаффа і Поля Верлена (2010)
Жулинська-Яручик О. - Українська тематика на сторінках польського часопису "Wiadomości Literackie" 1924-1939) (2010)
Кочегарова С. - "Як поети бачать природу": на прикладі пейзажної лірики Казимєжа Вєжинського (2010)
Яковенко С. - Паралельні світи модерністського роману: Генрі Джеймс, Джозеф Конрад, Вітольд Ґомбрович (2010)
Медицька М. - Національні коди в авангардистській творчості Бруно Шульца (2010)
Захаров В. - "Чиста форма" у драматургії С. І. Віткевича (2010)
Гром’як Р. - Часопростір прози Леопольда Бучковського й Уласа Самчука (2010)
Кравченко С. - Україна в публіцистиці Юрія Лободовського 30-х років ХХ ст. (2010)
Вознюк О. - Особливості есеїстики Єжи Стемповського на сторінках паризької "Kultury" (2010)
Довжок Т. - Катастрофізм і "нова поетика" повоєнної "кресової прози" (2010)
Сухомлинов О. - Етнокультурна модель Князівства Балаку в "Атлантиді" Анджея Хцюка (2010)
Weretiuk O. - Kategoria pogranicza i jej galicyjski kody (2010)
Ковалів Ю. - Польський переддень "празької школи" (2010)
Кияк І. - Природа фантастичного у творчості Станіслава Лема (2010)
Булаховська Ю. - Дві польські "зірки" на "поетичному небі". Тадеуш Ружевич і Віслава Шимборська (2010)
Река Д. - Естетико-феноменлогічний аспект поезії Віслави Шимборської (2010)
Нахлік О. - Українська перцепція та рецепція прози Чеслава Мілоша (2010)
Лисенко-Єржиківська Н. - Творчі прагнення і вияви у другій половині 50-х років хх століття в Україні та Польщі (2010)
Юревич М. - Поезія романтизму та польський музичний авангард 70-х рр. ХХ ст. (К. Ц. Норвід – Ч. Немен – "Маріонетки") (2010)
Церковняк-Городецька О. - Особливості формування шлюбно-родинних звичаїв в українців та поляків (2010)
Черниш Т. - Слова на позначення високої температури (на матеріалі української і польської мов) (2010)
Лазаренко О. - Поняття "Креси" та "польський периферійний діалект" (polszczyzna kresowa) (2010)
Сидяченко Н. - З досвіду навчання міжмовної польсько-української омонімії (2010)
Могила О. - З українсько-польських лексичних паралелей (2010)
Аскерова І. - Конституенти семантичного мікрополя "радість" у польській мові (2010)
Potapenko L. - Właściwościo tekstotwórcz listów Stefana Żeromskiego (2010)
Дем’яненко Н. - Особливості відтворення ментальності у польській фразеології (2010)
Nepop-Ajdachych L. - Polski językowy obraz goździka (łac. dianthus) (2010)
Брацкі А. - Мовні аспекти інтернет-коментарів президентських перегонів 2010 року в Польщі (2010)
Пацеєвська О. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції полоністів у ВНЗ (2010)
Шевчук В. - Польськомовний український поет Іван Орновський (2010)
Орновські І. - Муза Роксоланська (2010)
Мицик Ю. - Дрижипільська битва 1655 р. на сторінках "Віршованої хроніки" (2010)
Відомості про авторів (2010)
Канорский С. Г. - Европейские клинические рекомендации по кардиологии 2016 года (2017)
Олейников В. Э. - Оценка состояния сонных артерий на основе анализа радиочастотной составляющей ультразвукового сигнала, Мельникова Е. А., Авдеева И. В., Салямова Л. И. (2017)
Беловол А. Н. - Влияние неалкогольной жировой болезни печени на состояние эндотелия у больных артериальной гипертензией и гипотиреозом, Немцова В. Д., Потапенко А. В. (2017)
Капустник В. А. - Функциональная оценка миокарда у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и гипертонической болезнью, Мельник О. Г., Архипкина О. Л., Истомина О. В., Санина Е. И. (2017)
Березняков І. Г. - Динаміка зміни індикаторів запалення у хворих на негоспітальну пневмонію із супровідною хронічною серцевою недостатністю, Пожар В. Й., Дорошенко О. В., Сидоров Д. Ю., Лебединська М. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Варіанти формування езофагогастроанастомозу в пацієнтів із захворюваннями стравоходу, Сидюк А. В., Клімас А. С. (2017)
Бойко В. В. - Застосування електрохірургічних зварювальних технологій для профілактики післямастектомічної лімфореї, Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю., Черняєв М. С. (2017)
Щербаков А. Ю. - Клинико-патогенетическое значение нарушений в системе гемостаза у беременных с аутоиммунным тиреоидитом, Меликова Т. А. (2017)
Лупояд В. С. - Диагностика анеуплоидии в I и II триместрах беременности, Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2017)
Бевзенко Т. Б. - Поражение почек при узелковом полиартериите (2017)
Антонян И. М. - Проблемы лечениия уретеролитиаза с использованием интракорпоральной литотрипсии, Стецишин Р. В., Рощин Ю. В. (2017)
Винник Ю. А. - Влияние метаболического синдрома на развитие кастрационно-резистентного рака простаты, Налбандян Т. А. (2017)
Логвиненко А. В. - Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии (2017)
Сухоносова О. Ю. - Сравнительный анализ показателей заболеваемости и распространенности патологий нервной системы и эпилепсии среди детского населения Украины и Харьковской области (2017)
Лядова Т. И. - Типы иммунного ответа при различных формах Эпштейна - Барр-вирусной инфекции, Волобуева О. В., Гололобова О. В., Шепилева Н. В. (2017)
Бодня Е. И. - Cопоставление динамики показателей иммунитета больных хроническим приобретенным токсоплазмозом при различных видах терапии, Боброва О. В. (2017)
Чаплинський Р. П. - Регіонарна анестезія з пролонгованою аналгезією при лікуванні множинних переломів кісток кінцівок, Перепелиця Є. Є., Березка М. І., Гарячий Є. В., Литовченко В. О. (2017)
Сидюк А. В. - Послеоперационное обезболивание у больных раком пищевода, Мазур А. П., Сидюк Е. Е., Климас А. С. (2017)
Баглюк Г. А. - Влияние диборида титана на структуру и свойства горячештампованного интерметаллида Fe3Al, Толочина А. В., Толочин А. И., Яковенко Р. В., Кудь В. К., Евич Я. И., Грипачевский А. Н. (2015)
Берладір Х. В. - Антифрикційний композит на основі активованого матричного політетрафторетилену, Будник А. Ф., Дядюра К. О. (2015)
Божко Т. Є. - Порівняння механічної обробки спеченого пористого матеріалу марки ПЖР-3 та ШХ15, Рудь В. Д., Гальчук Т. Н. (2015)
Валецький Б. П. - Інтелектуальні склади-термінали, Валецька О. В. (2015)
Гальчук Т. Н. - Отримання спечених антифрикційних виробів із композиційного матеріалу на основі порошку сталі ШХ15, Божко Т. Є. (2015)
Греділь М. І. - Еволюція структури та механічних характеристик прутків арматурної сталі внаслідок холодного волочіння (2015)
Гулієва Н. М. - Рентгеноструктурні дослідження композитів сапоніт ‒ титану та сапоніт ‒ алюмінію (2015)
Давидюк О. І. - Оптимізація складу епоксикомпозитів армованих продуктами шліфування сталі ШХ-15, Маркін Т. Ю., Савчук П. П., Люшук О. М. (2015)
Денисюк В. Ю. - Дослідження динамічних характеристик пружної системи безцентрово-шліфувального верстату swaаkm 25/1a під час переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А., Лапченко Ю. С. (2015)
Дзюбинська О. В. - Особливості вибору схеми віброабразивної обробки плоских стальних деталей, Смаль М. В., Герасимчук Г. А. (2015)
Дідух І. І. - Вплив добавок ZrO2 на структуру та властивості розплавів гірських порід, Баглюк Г. А., Чувашов Ю. М., Ященко О. М. (2015)
Епифанцева Т. А. - Влияние маштабного фактора на свойства холоднопресованного гетерогенного материала медь-вольфрам (2015)
Імбірович Н. Ю. - Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу, Посувайло В. М., Остап'юк С. І. (2015)
Кашицький В. П. - Наукові підходи до створення самозмащувальних епоксикомпозитних трибоматеріалів, Савчук П. П. (2015)
Клапків М. Д. - Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу, Посувайло В. М., Імбірович Н. Ю. (2015)
Кошелюк В. А. - Застосування мсе до розв'язування задач термопружності структурно-неоднорідних тіл (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки деградації сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Свірська Л. М. , Студент О. З. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні дослідження зламів лопатки парової турбіни (2015)
Кривень В. А. - Початкова стадія пластичного відшаровування включення квадратного перерізу за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. Р., Каплун А. В. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Опис самоналагоджувальних приводів затиску на різних рівнях складності структури і генетичної інформації, Придальний Б. І. (2015)
Куц Ю. В. - Oгляд існуючих методів плакування порошкових матеріалів (2015)
Малець В. М. - Оптимізація складу епоксикомпозитних покриттів наповнених дисперсним порошком цирконію, Швець І. В., Кашицький В. П., Савчук П. П. (2015)
Медведев О. А. - Особенности построения и анализа графов угловых размерных связей техпроцессов мехобработки деталей (2015)
Мельничук М. Д. - Отримання еко-теплоізоляційних матеріалів на основі вторинної паперової сировини, Гусачук Д. А., Скуба В. М. (2015)
Миницкий А. В. - Определение возможности изготовления вертикальным прессованием длинномерных заготовок из порошка гидрида титана, Сосновский Л. А., Лобода П. И. (2015)
Онисько О. Р. - Алгоритм визначення величини відхилення профілю різьби виконаної різцем з ненульовим значенням кута нахилу різальної кромки, Войтенко П. І., Костюк Н. О. (2015)
Петрина Д. Ю. - Вплив робочих середовищ і неметалічних включень на стійкість резервуарної сталі до корозії, Гоголь В. М., Петрина Л. Г. (2015)
Pylypets M. - Тhermo-mechanical properties of conducting polymers and carbon nanotubes based composite materials, Pankiv V., Pankiv M. (2015)
Писаренко В. Г. - Вплив різнотовщинності листових зразків для випробувань на розтяг на розкид значень результатів експериментів, Савуляк В. В. (2015)
Повстяной О. Ю. - Застосування комп’ютерного моделювання для візуалізації трьохмірних даних при дослідженні властивостей пористих проникливих матеріалів, Куц Ю. В., Імбірович Н. Ю. (2015)
Полінкевич Р. М. - Програмні методи і засоби цифрового моделювання динаміки гідроприводів металорізальних верстатів, Сомов Д. О., Зубовецька Н. Т. (2015)
Пугачевская Е. П. - Исследование контактного взаимодействия диборида циркония со сплавами Ni-Cr (2015)
Марчук О. В. - Фазові рівноваги у системі NiS – La2S3 – GeS2 за температури 770 K, Мельничук Х. О., ГулайЛ. Д., Шемет В. Я (2015)
Роп’як Л. Я. - Оцінка міцності двошарового покриття під локальнимнавантаженням, Шацький І. П., Маковійчук М. В. (2015)
Рудь В. Д. - Переробка залізної окалини алюмотермічним методом, Савюк І. В., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2015)
Рудь В. Д. - Моделювання мікроструктури порошкових матеріалів, Шиберко В. В., Сидоренко В. Б. (2015)
Савуляк В . І. - Термодинаміка утворення сполук під час легування розплаву системи Fe-Cr-Ni-Si-C-O манганом, Поступайло О. В., Шаповалова О. В. (2015)
Садова О. Л. - Дослідження корозійної та атмосферної стійкості епоксикомпозитних трибоматеріалів, Боярська І. В., Кашицький В. П. (2015)
Сизоненко О. Н. - К вопросу об оптимизации параметров высоковольтной импульсной обработки порошков, Липян Е. В., Торпаков А. С. (2015)
Сичук В. А. - Виготовлення та випробування нової конструкції збірного сопла абразивоструменевої машини, Заболотний О. В. (2015)
Смаль М. В. - Дослідження параметрів дообрізчика залишків гички головок коренеплодів, Герасимчук О. О., Герасимчук Г. А. (2015)
Ткачук І. Є. - Методика дослідження сили різання при точінні спечених матеріалів (2015)
Ткачук О. Л. - Дослідження впливу технологічних параметрів на процес гідрофобізації бавовняної тканини, Герасимчук О. П. (2015)
Фещук Ю. П. - Тріщини в полі залишкових напружень оболонкових елементів конструкцій, одержаних у процесі гідродинамічного штампування (2015)
Фурс Т. В. - Кристалічна структура і дефектність дийодиду свинцю у зв’язку із способом одержання (2015)
Чейлях А. П. - Влияние высокотемпературной термоциклической обработки на структуру и свойства цементованной стали 20 ГЛ, Караваева Н. Е. (2015)
Чигвинцева О. П. - Исследование теплофизических характеристик органопластиков на основе пентапласта, Клименко Е. В., Варлан К. Е. (2015)
Шваб’юк В. І. - Уточнене визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень ортотропної балки – смуги з поперечною тріщиною, Ротко С. В., Шваб’юк В. В. (2015)
Авраменко А. О. - Особливості патогенезу хронічного неатрофічного гастриту у співробітників Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Бабінчук О. В. - Особливості гормонального профілю фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності залежно від типу плацентації (2017)
Батіг В. М. - Ефективність лікування хронічного періодонтиту з використанням депофорезу, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2017)
Бендас В. В. - Вульвовагінальний кандидомікоз і неплідність, Яковичук Н. Д. (2017)
Біцька І. В. - До питання патогенезу та лікування хворих на бешиху нижніх кінцівок, Шевчук А. Г., Прудніков О. В. (2017)
Богуславська Н. Ю. - Прогностична роль гіпергомоцистеїнемії при переношуванні вагітності за результатами ROC-аналізу (2017)
Гарвасюк О. В. - Імуногістохімічна концентрація плацентарних гормонів у трофобласті хоріальних ворсинок у вагітних із залізодефіцитною анемією при передчасному дозріванні хоріального дерева, Давиденко І. С., Тащук К. Г. (2017)
Галютіна О. Ю. - Функція ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, її зв’язок з метаболічним синдромом та перебігом захворювання (2017)
Гнатко О. П. - Ефективність прогестеронової терапії у жінок із загрозливим абортом залежно від поліморфізму гена рецептора прогестерону, Кривопустов О. С. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Ураження судин при експериментальному системному автоімунному захворюванні у щурів, Яковленко П. В., Синяченко О. В., Мікукстс В. Я. (2017)
Іліка В. В. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків у децидуальних клітинах плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Калашник Н. В. - Адекватна корекція постнатальних ускладнень при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Кондратюк В. К. (2017)
Колесник В. В. - Ефективність використання гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на алкогольну енцефалопатію, Колесник Н. І., Кривецька І. І., Жуковський О. О., Ніка О. М. (2017)
Кузняк Н. Б. - Математичне моделювання закономірностей вікової динаміки морфологічних параметрів носової ділянки плодів людини, Яковець К. І. (2017)
Лучків Н. Ю. - Вплив еколого-ценотичних умов на хімічний склад рослинної сировини Сentaurea Сarpatica Рorc (2017)
Мазур О. О. - Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу, Оленович О. А., Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Богач В. А. (2017)
Мельничук Л. В. - Прогнозування ризиків детренованості школярів під час фізичних навантажень, Сидорчук Л. П., Гасюк В. Л. (2017)
Міхєєв А. О. - Соціально-психологічна адаптація студентів 3-го курсу медичних факультетів, Тимофієва М. П. (2017)
Мухамед Васек Обейд Аль Салама - Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу і кверцетину та особливості змін функціонального стану міокарда і коронарного резерву (2017)
Нагірняк В. М. - Вплив періодичних механічних вібрацій на артеріальний тиск людини, Бранашко A. Є., Кіфічак I. Г. (2017)
Палій В. Г. - Обґрунтування медичного застосування антимікробних засобів, що містять декаметоксин®, Назарчук О. А., Палій Д. В., Яковець К. І. (2017)
Повх В. Л. - Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мемантину та розчинів амантадину і магнію сульфату на мікроциркуляцію в судинах заднього полюса ока після контузії або в гострий постреперфузійний період на тлі реканалізації а. ophthalmica, Фоміна Л. В., Ходаківський М. А., Ходаківський О. А. (2017)
Погоріла А. В. - Ізоферментне визначення активності нейрон-спецефічної енолази та титру білка s-100 у нижньому альвеолярному нерві при моделюванні його компресійно-токсичного ураження, Шінкарук-Диковицька М. М., Ходаківський О. А. (2017)
Погорєлов В. М. - Стан кардіоваскулярних порушень та їх корекція у хворих на хронічне легеневе серце, Брек В. В., Телегіна Н. Д., Маслова Є. П., Лисицька Н. А. (2017)
Сажин С. І. - Ефективність симптоматичної терапії неатопічної бронхіальної астми у дітей із альтернативними характеристиками ацетиляторних процесів (2017)
Свіжак В. К. - Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів та 5-карбальдегідів на їх антимікробну активність, Чорноус В. О., Дейнека С. Є. (2017)
Семенчук С. А. - Эффективность применения L-аргинина L-глутамата как метаболического корректора у больных с постинфарктным кардиосклерозом, Яковлева О. А., Стоцкая Т. В. (2017)
Синяченко Ю. О. - Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен у больных с артериосклерозом нижних конечностей, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Сирота Б. В. - Патогенетичне значення екосистеми мікробіоти кишечнику у розвитку ешерихіозних ентероколітів (2017)
Скляров Є. Я. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у пацієнтів із хронічними обструктивними захворюваннями легень, Четайкіна А. В. (2017)
Сливка Н. О. - Можливості ранньої діагностики гепаторенального синдрому у хворих на алкогольний цироз печінки, Вірстюк Н. Г., Плеш І. А., Борейко Л. Д., Гайдуков В. А., Кшановська Г. І. (2017)
Станіславчук М. А. - Зв’язок дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом, А. А. Аль Салім, Заічко Н. В. (2017)
Стрільчук Л. М. - Клінічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця залежно від стану жовчного міхура у хворих, яким проведено аорто-коронарне шунтування, Беш Д. І., Рафалюк О. І. (2017)
Радченко О. М. - Лептин крові та функція зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Федорук О. С. - Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом, Степан В. Т., Ілюк І. І. (2017)
Ткаченко А. С. - VEGF, MMP-2 и ММР-9 вовлечены в регуляцию ангиогенеза при экспериментальном каррагинан-индуцированном воспалении, Горбач Т. В., Гопкалов В. Г., Васильева И. М., Мартынова С. Н. (2017)
Khukhlina O. S. - Condition component of connective tissue and systemic proteolysis in patients with chronic pancreatitis and obesity, Smandych V. S. (2017)
Цинтар Т. П. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Шахова О. О. - Клінічно-анамнестичні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків: результати багаторічного динамічного моніторингу (2017)
Шорікова Д. В. - Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2, Шоріков Є. І. (2017)
Деньга О. В. - Роль и место школьной стоматологии в профилактике основных стоматологических заболеваний у детей, Рейзвих О. Э. (2017)
Білецький С. В. - Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності (огляд літератури), Казанцева Т. В., Петринич О. А., Бойко В. В. (2017)
Кишкан І. Г. - Метилксантини: сучасний стан та перспективи застосування (огляд літератури), Косуба Р. Б. (2017)
Максимчук Н. О. - Метаболізм аргініну: перспективи клінічного використання (огляд літератури), Коновчук В. М. (2017)
Науменко К. Є. - Розповсюдженість основних стоматологічних захворювань та потреба військовослужбовців в ортопедичному лікуванні (огляд літератури), Бєліков О. Б. (2017)
Семчишин М. Г. - Функціональне значення та сучасні погляди на роль мікроелементів у неврології (огляд літератури), Задорожна Б. В., Шевага В. М., Задорожний А. М. (2017)
Сидорчук А. С. - Забуті протозойні тропічні інвазії: стан та перспективи вакцинації на сучасному етапі (огляд літератури) (2017)
Сорохан М. М. - Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (огляд літератури), Бєліков О. Б. (2017)
Цигикало О. В. - Сучасні уявлення про патогенез природжених вад лиця (огляд літератури), Попова І. С., Кузняк Н. Б., Паліс С. Ю., Шостенко А. А., Дроник І. І. (2017)
Юрценюк О. С. - Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури), Карвацька Н. С., Савка С. Д., Ротар С. С., Курик В. І. (2017)
Гуцуляк В. І. - Сучасні інноваційні технології 3-d моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу, Бородайкевич Р. Д., Гуцуляк А. І. (2017)
Каратєєва С. Ю. - Сучасна методика практичного навчання студентів з дисципліни "догляд за хворими" (2017)
Мельник Н. С. - Посилення мотивації студентів стоматологічного факультету до самостійної позааудиторної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу, Герелюк В. І., Мельничук А. С., Мельничук Г. М., Костюк І. Р., Семенюк Г. Д. (2017)
Авраменко А. А. - Случай выявления внутриклеточного "депо" хеликобактерной инфекции у больного с аденокарциномой средней трети тела желудка (2017)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина ХІIІ, Дейнеки С. Є. (2017)
Рецензія на підручник "Хронофармакология для врача, провизора и студента" / С. М. Дроговоз, С. Ю. Штриголь, С. И. Рапопорт |и др.|: за редакцією С. М. Дроговоз. – Харків: ПП "ТІТУЛ", 2016. – 373 с. (2017)
Професор Головацький Андрій Степанович (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Барановський В. М. - Потокова лінія для виготовлення тонких дисків, Пулька Ч. В., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. (2015)
Браїло М. В. - Дослідження адгезійних властивостей композитних матеріалів на основі епоксидної та поліефірної смол, Акімов О. В., Букетов А. В. (2015)
Грицюк Ю. В. - Практична реалізація параметричної модуляції індуктивності в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності, Грицюк І. В., Оксенюк М. А. (2015)
Грицюк Ю. В. - Перспективи використання газогенераторних когенераційних установок, Грицюк І. В., Оксенюк М. А. (2015)
Гулієва Н. М. - Дослідження структури Fe–Ti–C, утвореної методом самопоширюючого високотемпературного синтезу, Кокоша Т. М. (2015)
Ільчук Н. І. - Ресурсозберігаючі технології будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2015)
Колодницька Р. В. - Моделювання випаровування крапель біодизельного палива, Аль К’юбезі M. (2015)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження параметрів пружності та статичної міцності гумового композиту, що посиленний текстильним кордом (2015)
Пермяков А. А. - Технологическое обеспечение герметичности резьбовых соединений деталей на основе поверхностно-пластического деформирования, Абдулкеримов И. Д. (2015)
Полутренко М. С. - Підвищення ефективності систем пилоочищення з використанням розроблених модифікованих апаратів, Параняк Н. М. (2015)
Редько О. І. - Аналіз комп'ютерних технологій і прогнози їхнього розвитку в майбутньому, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т., Пагуба О. М. (2015)
Редько О. І. - Комп’ютерна техніка майбутнього, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т., Станіславчук О.В. (2015)
Редько Р. Г. - Аналіз інноваційних комп'ютерних технологій як засобу забезпечення якості підготовки інженерів, Редько О. І., Марчук І. В. (2015)
Романова Ю. В. - Послідовність призначення в'язей з невідомими коефіцієнтами для формування заданих у плані сіток (2015)
Сапронов О. О. - Дослідження структури полімерних покриттів для захисту конструктивних деталей СЕУ методом ІЧ-спектроскопії, Букетова Н. М., Бень А. П., Скирденко В. О., Маслияк Б. О. (2015)
Толстушко Н. О. - Аналіз роботи та обґрунтування параметрів рулонного прес-підбирача енергетичної верби, Москалюк В. О., Блоха Р. І., Толстушко М. М. (2015)
Толстушко Н. О. - Аналіз руху важеля натяжного пристрою для нескінченних пасів рулонного прес-підбирача (2015)
Харчук О. С. - Аналіз процесу розстилання стебел льонозбиральною машиною, Хайліс Г. А., Толстушко М. М., Толстушко Н. О. (2015)
Човнюк Ю. В. - Аналіз нелінійних коливань маятникового антивібратора, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О. (2015)
Шевцова Н. В. - Часткове підсилення криволінійного контуру в пластинці розімкненим пружним ребром (2015)
Шевцова Н. В. - Часткове підсилення криволінійного контуру в ізотропній пластинці системою двох пружних ребер (2015)
Редько Р. Г. - Дослідження можливості параметричної побудови моделей, реалізованих на мові OBJECT PASCAL та програмі T-FLEX CAD 3D, Редько О. І., Воінков Д. О. (2015)
Редько Р. Г. - Використання сучасних 3D–принтерів для підвищення якості виробництва продукції, Редько О. І., Зубовецька Н. Т., Кокоша Т. М. (2015)
Остапович В. В. - Вплив технології зміцнення на показники якості та експлуатаційні властивості змінних деталей поршневих насосів двосторонньої дії (2015)
Шинкарук В. Д. - Особливості словотвірних категорій суб’єктивної оцінки (2016)
Фаріон І. Д. - До проблеми динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Харченко С. В. - Культура мови ‒ Ортологія ‒ Нормативістика (2016)
Амеліна С. М. - Переклад німецьких композитів у аграрному дискурсі (2016)
Добровольська О. Я. - Назви землеробів в англійській мові XI - XV ст.: етимологічний склад та різноаспектний узус (2016)
Балалаєва О. Ю. - Греко-латинські дублетні позначення частин рослини в сучасній ботанічній термінології (2016)
Вакулик І. І. - Латинська мова: шляхи проникнення у нові західноєвропейські мови (2016)
Гвоздяк О. М. - Динамічні процеси у складі германізмів українських говірок Закарпаття (2016)
Лонська Л. І. - Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі "Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка") (2016)
Румянцева М. В. - Взаимосвязь этнической, концептуальной и языковой картин мира (2016)
Телеки М. М. - Епонімічні терміни як носії інформації про спеціальні знання, Семенко І. В. (2016)
Пугачева А. В. - Фразеологизмы как языковые единицы в выступлениях американских политических деятелей и факторы, влияющие на их выбор (2016)
Hlukhovs'ka N.A. - Abbreviations and shortenings in Modern English (2016)
Бешлей О. В. - Символічний зміст концепту молодість (на матеріалі англомовного художнього дискурсу (2016)
Шинкарук Л. В. - Погляди та теорії Адама Сміта на категорію "Основний капітал" (2016)
Якимович Б. З. - Іван Франко – видатний вчений-гуманітарій, aрхітектор соборницької ідеї. Історіографічний аспект художньої та наукової спадщини (2016)
Василишин І. П. - Екзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Михайла Ситника (2016)
Кир’янчук Б. М. - Герменевтичне наповнення епістолярію Василя Стефаника (2016)
Микитюк О. Р. - Лексико-семантичний зріз мовної картини світу Дмитра Донцова (2016)
Швець А. І. - "Потуга, що володіє престолом світа" (вітальна аксіологія й поетика новели Наталії Кобринської "Засуд") (2016)
Шмега К. М. - Моделі формування маскулінної ідентичності у Франкових творах про дітей (2016)
Babenko O.V. - Creative techniques for increasing listening comprehension skills (2016)
Канівець O. M. - Mетоди викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій (2016)
Капніна Г. І. - Евалюаційні методи в навчанні іноземних мов, Коротяева І. Б. (2016)
Максимчук В. С. - Формування комунікативних умінь та навичок на заняттях з німецької мови: досвід закордонних фахівців (2016)
Бабенко О. В. - Загальні аспекти методики викладання перекладу, Шостак Н. А. (2016)
Мінаков В. В. - Екологічна лексика як об’єкт перекладу, Загора Ю.В. (2016)
Мінаков В. В. - Загальна характеристика та структурні особливості речень при перекладі, Защипась Б. С. (2016)
Ольховська Н. С. - Перекладацькі прийоми при перекладі директивних текстів (на матеріалі інструкцій з експлуатації обладнання), Бабич У. Д. (2016)
Ольховська Н. С. - Структурно-семантичні особливості німецької та англійської екологічної терміносистеми, Худжіна Ю. В. (2016)
Афанасьєва О. О. - Зарубіжний досвід оцінки якості життя населення: аналіз методичних підходів напрямів дослідження (2016)
Pałka M. - Analiza efektywności systemu informacji przestrzennej katolickiego uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II, Kozak I., Kociuba P. (2016)
Козак Т. І. - Відображення суспільно-географічної проблематики функціонування політичних партій у науковій літературі (2016)
Мальчикова Д. С. - Інтегральний індекс в оцінюванні розвитку інфраструктури регіону: наукові та навчально-методичні аспекти, Коробов В. К., Саркісов А. Ю. (2016)
Машкіна В. В. - Територіально-часові зміни урбанонімічного простору міста Харкова, Рубашенко Є. В. (2016)
Нападовська Г. Ю. - Суспільно-географічний аналіз можливості застосування складників. Формування населення в дослідженні регіональних систем типу "центр- периферія", Пилипенко І. О. (2016)
Нємець Л. М. - Соціально-демографічні аспекти розвитку Хорольського району Полтавської області, Телебєнєва Є. Ю., Барило І. М. (2016)
Омельченко Н. В. - Просторово-часовий розподіл міських поселень Херсонської області за правилом "ранг- розмір" (2016)
Перегуда Ю. А. - Формування середнього класу в межах столичного макрорайону України: суспільно-географічний аспект (2016)
Сегіда К. Ю. - Просторово-часові особливості формування системи розселення Харківської області (на основі кластерного аналізу), Кравченко К. О. (2016)
Смаль В. В. - Соціальне підприємництво: підходи до визначення та ідентифікації, Кокоть В. О. (2016)
Ільїна О. В. - Озеро Прибич: лімнолого-геохімічний аналіз, Пасічник М. П. (2016)
Кирилюк С. М. - Історія формування регіону Юлій Цезар у межах видимої півкулі місяця, Кирилюк О. В. (2016)
Мартинюк В. О. - Конструктивно-географічна оцінка стану озерно-басейнової системи природоохоронного типу (2016)
Микитчин О. І. - Моделювання ступеня антропогенного навантаження в розрізі адміністративних одиниць (на прикладі Стрийського району Львівської області) (2016)
Колотуха О. В. - Туристсько-спортивні дестинації України (2016)
Мирош М. В. - Пам’ятки археологічної спадщини Львівської області як чинник розвитку туризму в регіоні (2016)
Новикова В. І. - Використання засобів розміщення в рекреаційній діяльності (2016)
Топчієв О. Г. - Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально-понятійний огляд, Яворська В. В., Ніколаєва О. І. (2016)
Ховалко А. Б. - Картографування карстових печер поділля з метою туристичного використання (2016)
Ярьоменко С. Г. - Народна сакральна архітектура України як ресурс для пізнавальних видів туризму (2016)
Вішнікіна Л. П. - Компетентнісно-формувальний урок географії (2016)
Содержание (2015)
Кірієнко В. О. - Ефективність тренінгів біологічного управління при порушеннях харчової поведінки у хворих на псоріатичну хворобу з надлишковою вагою (2015)
Дюдюн А. Д. - Особливості імунного статусу у хворих на артропатичний псоріаз, Поліон Н. М., Захаров С. В., Алі Л. Х. (2015)
Попович Ю. А. - Роль триптофана и его метаболитов в патогенезе атопического дерматита у больных различных возрастных групп, Федотов В. П. (2015)
Дюдюн С. А. - Можливості індивідуалізаціі терапії хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2015)
Василенко А. В. - Виявлення особливостей патогенетичних змін при рецидивах розацеа та їх прогнозування (2015)
Дюдюн А. Д. - Ендотеліальна дисфункція судин і порушення реологічних властивостей крові в патогенетичних побудовах склеродермії, Романенко К. В. (2015)
Сакович В. Н. - Значение лабораторной диагностики герпетического кератита (2015)
Федотов В. П. - Псевдорак кожи (клиническая лекция) (2015)
Дюдюн А. Д. - Урогенітальна хламідійна інфекція. Клінічна лекція. Частина друга. Хвороба Рейтера, Горбунцов В. В., Дюдюн С. А. (2015)
Горбунцов В. В. - Тактика врача общей практики по отношению к пациентам с псориатической болезнью. Клиническая лекция (2015)
Дюдюн А. Д. - Патогенетичні взаємовідношення між бляшковою склеродермією, атрофодермією Пазіні-П’єріні та склероатрофічним ліхеном, Романенко К. В., Горбунцов В. В. (2015)
Захаров С. В. - Сифіліс і печінка, Захаров В. К., Горбунцов В. В., Макогон І. М., Скотаренко О. Г (2015)
Левченко О. А. - Наблюдение отдаленных результатов лечения ранних стероид-индуцированных нарушений углеводного обмена у больных тяжелыми дерматозами (2015)
Аббуд Аймен - Порівняльний аналіз коморбідних станів у хворих на псоріатичну хворобу з урахуванням статі досліджених (2015)
Нідзельський М. Я. - Диференціальна діагностика соматичної семіотики на тлі гальванозу, Дудченко М. О., Линник Ю. Є., Шиян Є. Г (2015)
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед - Особливості клінічних проявів, перебігу паратравматичної екземи у хворих похилого та старечого віку з супутнім варикозним симптомокомплексом та гіпертонічною хворобою (2015)
Дюдюн А. Д. - Клинический случай полосовидного лишая, Романенко К. В., Горбунцов В. В. (2015)
Дмитренко С. В. - Соціальна адаптація хворих на іхтіоз: гендерні, вікові та спадкові особливості (2015)
Дюдюн А. Д. - Ефективність та безпечність застосування препарату "Глутоксим" у комплексному лікуванню хворих на урогенітальні інфекції, Поліон Н. М., Горбунцов В. В., Захаров С. В. (2015)
Дюдюн А. Д. - Клинический случай хронического прогрессирующего дискообразного гранулематоза, Романенко К. В. (2015)
Сакович В. Н. - Наш опыт лечения аденовирусных конъюнктивитов (2015)
Букій Т. В. - Взаємодія соціальних інститутів у процесі соціально-педагогічної підтримки багатодітної сім’ї (2016)
Варецька О. В. - Морфологічна та екологічна поверхня як соціокультурна детермінанта розвитку соціальної компетентності особистості вчителя початкової школи у післядипломній освіті (2016)
Гвоздій С. П. - Діагностика діяльнісно-оперативного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичного університету (2016)
Граматик Н. В. - Категорія екологічної відповідальності в світлі сучасних наукових досліджень (2016)
Киричок І. І. - Компетентнісний підхід у підготовці вчителя початкової школи, Сопівник Р. В. (2016)
Корбут О. Г. - До питання про особливості перекладу термінів у технічних текстах галузі машинобудування (2016)
Короленко В. Л. - Трансформація педагогічних поглядів на проблему морального виховання підростаючого покоління (2016)
Король В. С. - Інтелектуальна антиципація в навчально-пізнавальній діяльності школярів (2016)
Кравець Н. П. - Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих учнів та чинники, що ускладнюють їхню читацьку діяльність (2016)
Лесіна Т. М. - Професійна компетентність вихователя дітей передшкільного віку як фактор успішності першокласників (2016)
Лосєва О. Ю. - Результати аналізу змісту підручників з англійської мови для початкової школи (2016)
Мазур Л. О. - Розвиток початкової ланки української освіти: від "Школи радості" до деградації, Повторева С. М. (2016)
Матвієнко С. І. - Фольклор як засіб формування соціального досвіду в дитини старшого дошкільного віку (2016)
Нікулочкіна О. В. - Принципи самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів (2016)
Тур О. М. - Дослідження рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: комунікативний компонент (2016)
Шумська Л. Ю. - Магістерська підготовка диригента-педагога: особистісно орієнтований підхід (2016)
Аніщук А. М. - Наступність і перспективність у навчанні дітей рідної мови в ДНЗ та початковій школі (2016)
Бахов І. С. - Міжкультурні аспекти інтеграції Інтернету у навчанні іноземної мови (2016)
Дубовик Т. М. - Інноваційні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики у початковій школі, Кропта М. М. (2016)
Дядечко А. Н. - Разработка и реализация проектов по обучению английскому языку взрослых, Золотова С. Г. (2016)
Ілійчук Л. В. - Педагогічні умови використання арт-терапії в освітньовиховному просторі початкової школи (2016)
Литвиненко Г. И. - Внеаудиторная работа в обучении студентов и аспирантов иноязычному общению, Золотова С. Г. (2016)
Мовчан Л. Г. - Оцінювання рівня іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2016)
Павлова С. О. - Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у контексті модернізації змісту освіти (2016)
Пісоцька Л. М. - Формування знань про робітничі професії у старших дошкільників як умова їх підготовки до навчання у школі (2016)
Химинець А. О. - Формування еколого-економічних цінностей в учнів початкової школи у контексті реформування освіти (2016)
Мартиненко С. М. - Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності: історія, здобутки, перспективи (2016)
Оліяр М. П. - Навчально-методичний супровід формування комунікативностратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2016)
Бережок В. Ю. - В. О. Сухомлинський про естетичне ставлення учнів до природи як необхідної складової екологічного виховання (2016)
Дідик О. В. - Універсальні ідеї К. Д. Ушинського на уроках трудового навчання в початковій школі (2016)
Костіна Л. С. - Критерії ефективності професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії (2016)
Литовченко І. М. - Функціональні особливості корпоративного університету як найбільш прогресивної форми організації корпоративної освіти у США (2016)
Нечипоренко К. П. - Формування інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах радянської України (друга половина ХХ століття) (2016)
Петренко Л. Б. - Формування здоров’язбережувального середовища – шлях до модернізації сучасної початкової освіти в світлі просвітницьких ідей Софії Русової (2016)
Салдан С. О. - Музичне мистецтво у контексті естетичного виховання за педагогічними ідеями Григорія Сковороди та Рудольфа Штайнера (2016)
Тонконог І. В. - Ідеї педагогічної майстерності учителя в педагогічній спадщині М. С. Григоревського (1872–?) (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Вергунова В. С. - Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як сутнісна якість особистості вчителя музики (2016)
Гао Іюань - Зміст та структура інноваційного потенціалу педагогів-музикантів (2016)
Гусейнова Л. В. - До сутності поняття "готовність до інструментально-виконавської діяльності" майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Дворник Ю. Ф. - До проблеми творчості: процесуальний та особистісний аспекти (2016)
Ковальова В. В. - Правова компетентність як складова управлінської діяльності майбутніх менеджерів (2016)
Сокол М. О. - Фундаменталізація педагогічних реалій понятійно-категорійного апарату ХІХ ст. (2016)
Спіліоті О. В. - Теоретичні основи дослідження сутності поняття музично-інтонаційного мислення (2016)
Шкляр Н. A. - Психофізіологічні особливості розвитку дітеймолодшого дошкільного віку (2016)
Щербініна О. М. - Музично-конкурсна практика: тенденції розвитку (2016)
Павленко О. М. - Використання методу гармонічного варіювання в процесі формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики (2016)
Пархоменко О. М. - До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії (2016)
Ростовська Ю. О. - Використання інноваційних технологій доведення і віри у професійній підготовці майбутніх учителів хореографії (2016)
Силко Р. М. - Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами дитячої анімації, Шавро Т. М. (2016)
Біла Н. Л. - Підготовка майбутнього вчителя музики до організації ансамблево-оркестрового музикування, Шумський М. О. (2016)
Ван Яюєци - Формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема (2016)
Грисюк О. М. - Педагогічні умови інтегративного підходу до формування музично-педагогічної компетентності майбутніх учителів (2016)
Дорошенко Т. В. - Суб’єктно-особистісний підхід як теоретична основа забезпечення ефективності підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Лукашова Н. І. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів хімії під час вивчення фахової методики, Козир Є. А., Циганков С. А. (2016)
Пелешко Л. В. - Формування професійної компетентності фахівців з менеджменту (2016)
Пісоцький О. П. - Знання про продуктивні види діяльності дошкільників у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Пісоцька Л. М. (2016)
Скорик Т. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Хань Юйцень - Художньо-освітній простір як чинник художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Чорногор Н. О. - Інтегративний підхід у формуванні конфліктологічної культури під час підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах авіаційної галузі (2016)
Богданович В. В. - Історіографія дослідження проблеми музично-естетичного виховання учнів початкової школи (2016)
Коваль О. В. - Новаторські ідеї музикантів-педагогів ХІХ–ХХ століть як фундаментальна основа педагогіки музичних здібностей третього тисячоліття (2016)
Кузьменко Л. О. - Педагог, учений-хімік, видатна особистість України – Федір Овчаренко, Цінько С. В. (2016)
Солдатенко О. І. - Використання японського досвіду музичного навчання учнів старшого віку під час підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні (2016)
Сунь Пенфей - Педагогический потенциал художественной символики в музыкальном искусстве эпохи барокко (на примере творчества И. С. Баха) (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Андрущак І. Є. - Технології моделювання та розробки дерева рішень на основі показника відношення приростів інформації, Янчук В. Р., Лайтер В. А., Шептицька І. В. (2016)
Букетов А. В. - Улучшение физико-механических свойств пластифицированных эпоксикомпозитов путем использования крупнозернистых наполнителей различной физической природы, Акимов А. В. (2016)
Букетов А. В. - Дослідження впливу мікродисперсних антифрикційних наповнювачів на адгезійну міцність епоксикомпозитів, Зінченко Д. О., Нігалатій В. Д. (2016)
Валяшек В. Б. - Пластичне відшаровування жорсткого включення з прямокутним торцем під зсувним навантаженням, Кривень В. А., Бойко А. Р., Коссак О. С. (2016)
Гевко Б. М. - Визначення параметрів піднімально-транспортної лебідок з використанням фрикційної запобіжної муфти, Комар Р. В., Мельничук С. Л., Дубиняк Т. С. (2016)
Денисюк В. Ю. - Забезпечення точності профілювання виконавчих кругів при безцентровому шліфуванні роликів, Лук’янчук Ю. А., Симонюк В. П. (2016)
Жигуц Ю. Ю. - Встановлення структурного та фазового стану сплавів методами геометричної термодинаміки, Кьокенеші Ш., Хом’як Б. Я., Талабірчук В. Ю. (2016)
Зайцев Р. В. - Високовольтна система відбору потужності для фотоелектричної станції на основі гібридних фотоенергетичних модулів, Кіріченко М. В., Зайцева Л. В., Прокопенко Д. С. (2016)
Іванов В. Г. - Оцінка морфології включень графіту у високоміцних чавунах за допомогою фрактальної розмірності (2016)
Картузов В. В. - Основные принципы компьютерного моделирования материаловедческих задач на макро-, мезо- и микроструктурных уровнях (2016)
Клочко А. А. - Технологические параметры расчета толщины слоя смазки в косозубых цилиндрических зубчатых колесах с гидродинамическими карманами, Кравченко Д. А., Терещенко Т. В. (2016)
Козбур Г. В. - Пружно-пластичне деформування вісесиметричної оболонки під впливом внутрішнього тиску і розтягу (2016)
Крутій Ю. С. - Аналітичний розв'язок задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі, Сур’янінов М. Г. (2016)
Лоза А. В. - Применение сварных элементов для уменьшения деформаций чаши шлаковоза, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2016)
Ляшук О. Л. - Теоретичне дослідження підвісних механізмів піднімально-транспортних лебідок, Колесник О. Л., Мельничук С. Л. (2016)
Мікуліч О. А. - Динамічна концентрація напружень біля отворів у нескінченних пластинках за дії слабкої ударної хвилі (2016)
Пащенко В. М. - Розподіл струму та втрат тепла за довжиною вихідного електрода у плазмотронах на плазмоутворювальних сумішах повітря з вуглеводнями (2016)
Петросян Г. Л. - Исследование напряженного состояния полого шара из неспеченного порошкового материала в условиях равномерного трехосного сжатия, Арзуманян М. Г. (2016)
Похмурський В. І. - Вплив водню на структуру, механічні та трибологічні властивості поверхневих шарів ферито-перлітних сталей, Василів Х. Б., Винар В. А., Р. С. Мардаревич Р. С., Рацька Н. Б., Арендар Л. А., Кулик І. (2016)
Присташ Н. С. - Влияние скорости нагрева в процессе искро-плазменного спекания на кинетику уплотнения и структурообразование порошка железа, Сизоненко О. Н., Коваленко А. А. (2016)
Роп’як Л. Я. - Дослідження впливу режимів алмазного шліфування на шорсткість хромового покриття методом математичного планування експерименту, Остапович В. В. (2016)
Рудь В. Д. - Eкономічне обгрунтування виготовлення та використання фільтрів для водних систем з використанням відходів машинобудування, Скіданов В. М., Савчук С. А., Повстяна Ю. С. (2016)
Рудь Н. - Iнтелектуальний ресурс: сутність і значення "ноу-хау", Шевчук І. (2016)
Сапронов О. О. - Використання вторинних енергоресурсів для підвищення адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксидних композитів, Букетова Н. М. (2016)
Скачков В. А. - Деформационная анизотропия и разрушение при непропорциональном нагружении фрикционных пар из композиционных материалов, Бережная О .Р. (2016)
Скобло Т. С. - Методический подход оценки условий кристаллизации двухслойных чугуннных отливок для производства листопрокатных валков, Автухов А. К., Белкин Е. Л. (2016)
Стельмах О. У. - Експериментальне дослідження контактних тисків в приграничних змащувальних шарах трибосистеми ковзання, Шимчук С .П. (2016)
Христецька О. В. - Традиційні та сучасні форми в архітектурі: проблема взаємодії (2016)
Чигвинцева О. П. - Органопластики конструкционого назначения на основе пентапласта, Варлан К. Е., Клименко Е. В. (2016)
Чигвинцева О. П. - Исследование теплофизических свойств органопластиков на основе термопластов, Киприч В. В. (2016)
Шемет В. Я. - Bикористання надпровідності в техніці (2016)
Шмегера Р. С. - Макрокінетична модель формування інтерметалідів системи Ni-Sn при інтенсивному електроспіканні, Кущ В. І., Князєва А. Г. (2016)
Яким Р. С. - Tехнологічне забезпечення якості механічного оброблення цапф лап тришарошкових бурових доліт з герметизованою опорою ковзання, Гевко Б. М., Яким І. С. (2016)
Лебедев В. Г. - Силы резания при шлифования шеек цельнокованого вала газовой турбины наплавленных мартенситно-стареющей сталью, Клименко Н. Н., Луговская Е. А., Овчаренко А. В. (2016)
Лебедев В. Г. - Контактные температуры поверхности при шлифования кругами из кнб шеек вала газовой турбины, наплавленных мартенситно-стареющей сталью и их влияние на прочностные характеристики наплавленного слоя, Клименко Н. Н., Луговская Е. А., Овчаренко А. В. (2016)
Толочина О. В. - Вплив морфології вихідних порошків на структуру і властивості гарячештампованого інтерметаліду Fe-16Al, Баглюк Г. А., Толочин О. І., Яковенко Р. В. (2016)
Гуральчук Ж. З. - Дія арбускулярних мікориз на надходження елементів живлення і стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля (2010)
Комок М. С. - Оптимізація вмісту фітогормонів у біопрепараті комплексної дії Ризогуміні, Дімова С. Б., Волкогон В. В. (2010)
Kots S. Ya. - Lectins and their role in formation and functioning of legume-rhizobial symbiosis, Malichenko S. M., Mamenko P. M., Volkogon M. V., Mykhalkiv L. M. (2010)
Крутило Д. В. - Функціонування симбіотичної системи вигна китайська - бульбочкові бактерії (2010)
Пищур І. М. - Вплив протруйників насіння ячменю на життєздатність бактерій Azospіrіllum brasilense 410, біоагенту мікробного препарату Мікрогуміну (2010)
Дишлюк В. Є. - Вплив осадів стічних вод і продуктів їх переробки на мікробне угруповання та біологічну активність ризосферного грунту рослин кукурудзи (2010)
Ключенко В. В. - Розвиток антибіотикорезистентних форм Enterobacter nimipressuralis 32-3 у ризосфері озимої пшениці, Баранська М. І., Чайковська Л. О. (2010)
Іщенко В. А. - Біопрепарати як фактор підвищення продуктивності гороху в умовах північного Степу України (2010)
Кравченко Н. О. - Біологічна активність L-форм мікобактерій туберкульозу великої рогатої худоби, трансформованих за впливу антибактеріальних препаратів, Дяченко Г. М., Головач О. В., Дмитрук О. М. (2010)
Ястремська Л. С. - Поживні середовища на основі відходів птахофабрик для вирощування мікроорганізмів різних таксономічних груп, Криштаб Т. П. (2010)
Дерев’янко С. В. - Економічна ефективність застосування пробіотичних препаратів для підвищення резистентності молодняку сільськогосподарських тварин, Халеп Ю. М., Агеєв В. О., Божок Л. В. (2010)
Тряпіцина Н. В. - Регіональні особливості поширення неповірусу скручування листя черешні в насадженнях вишні та черешні, Васюта С. О. (2010)
Волкова І. В. - Застосування рибавірину при оздоровленні сортів картоплі, Демчук І. В. (2010)
Присяжнюк М. В. - Науково-консультаційна рада при Народному Комісаріаті земельних справ УСРР (1928-1930 рр.) як керівний осередок наукової сільськогосподарської думки в Україні початку ХХ ст. (2010)
Гаценко М. В. - Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості фосфатмобілізувальної бактерії Pseudomonas sp. 17 (2010)
Трепач А. О. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у ризосфері рослин пшениці озимої, інокульованих Rhizobium radiobacter (2010)
Шаховніна О. О. - Фіксація молекулярного азоту у кореневій зоні перспективних вітчизняних сортів тритикале ярого (2010)
Передмова (2015)
Дворкін Л. Й. - Наукові розробки кафедри – будівництву (2015)
Дворкін Л. Й. - Основи методології багатопараметричного проектування складів бетонів, Дворкін О. Л. (2015)
Коробко О. А. - Характерні елементи макроструктури бетону, Вировой В. М., Уразманова Н. Ф., Тофанило В. Ю. (2015)
Толмачев С. Н. - Влияние физико-химических свойств наполнителей на структурообразование цементных систем, Беличенко Е. А. (2015)
Дворкін Л. Й. - Критерії ефективності використання цементу і теплової енергії у виробництві цементних композиційних будівельних матеріалів (2015)
Дворкін Л. Й. - Композиційні цементи низької водопотреби і бетони на їх основі, Марчук В. В. (2015)
Іщук О. О. - Технологія виготовлення гранульованого фосфо-гіпсу (2015)
Дворкін О. Л. - Самоущільнювальні цементно-зольні бетони (2015)
Дворкін Л. Й. - Шляхи активізації малоклінкерного шлакопортландцементу, Степасюк Ю. О. (2015)
Житковський В. В. - Ефективність застосування метакаоліну у важких бетонах різного складу, Разумовський А. Р. (2015)
Шишкін О. О. - Наномодифікований реакційно-порошковий бетон (2015)
Шишкіна О. О. - Використання міцелярного каталізу у виробництві реакційних порошкових бетонів (2015)
Макаренко Р. М. - Модифіковані литі бетони для самонівельованих підлог (2015)
Лащівський В. В. - Жаростійкі золошлакобетони на основі cухих модифікованих сумішей (2015)
Житковський В. В. - Застосування відходів подрібнення граніту У дрібнозернистих бетонах, Разумовський А. Р. (2015)
Кочкарьов Г. В. - Управління якістю полістиролбетонних сумішей при визначенні їх складів з використанням комп`ютерних систем програмування проектування складу полістирол бетону (2015)
Гев`юк І. М. - Композиційні портландцементи з добавками природного цеоліту та вапняку, Кропивницька Т. П., Саницький М. А. (2015)
Гоц В. І. - Особливості формування властивостей цементного каменю з використанням відходів флотації золотовмісних руд, Ластівка О. В., Волинська Є. В., Шимко А. О. (2015)
Ксёншкевич Л. Н. - Влияниe базальтовой фибры на прочность цементного камня, Барабаш И. В., Даниленко А. В. (2015)
Шмуклер В. С. - Влияние качественного и количественного состава компонентов бетона на технологические свойства самоуплотняющейся бетонной смеси, Бугаевський С. А., Никулин В. Б., Ямковая Т. И. (2015)
Толмачов С. М. - Дослідження сумісності суперпластифікаторів і цементів (2015)
Житковський В. В. - Підвищення ефективності протиморозних добавок до бетону за рахунок комплексу із суперпластифікатором (2015)
Дворкін Л. Й. - Особливості впливу складу піногіпсу на його властивості, Бордюженко О. М. (2015)
Ковалик І. В. - Розрахунок міцності штучного гіпсового каменю, Безусяк О. В. (2015)
Ковшар С. Н. - Элементы проектирования состава бетона с пластифицирующими добавками, Бибик М. С., Бабицький В. В., Семенюк С. Д. (2015)
Кравченко С. А. - Конструкційні та конструкційно-теплоізоляційні легкі бетони на пористих заповнювачах, Постернак О. О., Столевич І. А. (2015)
Кривенко П. В. - Управління технологічними властивостями лужних цементів і бетонів на їх основі, Петропавлоський О. М., Пушкар В. І., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2015)
Валовой О. І. - Сучасні матеріали для підсилення залізобетонних згинальних елементів, Попруга Д. В. (2015)
Марчук В. В. - Клейові та мурувальні модифіковані суміші на основі дисперсних відходів промисловості, Риженко І. М., Стрихарчук С. С. (2015)
Деревянко В. Н. - Влияние модифицирующих добавок на механизм твердения магнезиально - бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко А. Н. (2015)
Мішутін А. В. - Порівняння властивостей бетонів жорстких дорожніх покриттів на різних типах заповнювача, Кровяков С. О., Полторапавлов А. О. (2015)
Науменко Ю. В. - Технологічний ефект зростання продуктивності подрібнення зі зниженням швидкості обертання барабанного млина (2015)
Ковальчук О. Ю. - Розробка складів лужних цементів загальнобудівельного призначення з використанням червоного шламу, Пасько А. В., Фіалка В. Є. (2015)
Єрмоленко Д. А. - Чисельне моделювання роботи стиснутого трубобетонного елементу з ядрами із високоміцного бетону, Гасенко А. В., Демченко О. В. (2015)
Семко О. В. - Методика експериментальних досліджень міцності бетону по висоті осердя зразків трубобетону, Гукасян О. М. (2015)
Лаповська С. Д. - Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетону, Волошина Т. М. (2015)
Марчук В. В. - Мурувальні поризовані розчини на основі золовмісних сухих сумішей (2015)
Горніковська І. Б. - Тріщиностійкість пінобетонів для дорожнього будівництва, Каганов В. О. (2015)
Нестеренко М. П. - Дослідження взаємодії бетонної суміші з днищем форми при просторових коливаннях віброустановки (2015)
Пушкарьова К. К. - Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю, Каверин К.О. (2015)
Москаленко О. А. - Дослідження впливу комплексних добавок на рухливість бетонних сумішей на основі високонаповнених шлаковмісних портландцементів (2015)
Токарчук В. В. - Вплив багатофункціональної органічної добавки на процес помелу клінкеру та фізико-механічні властивості цементу, Флейшер Г. Ю. (2015)
Суханевич М. В. - Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками, Устименко М. Є. (2015)
Яковчук В. В. - Бетон із золокарбонатним наповнювачем (2015)
Солодкий С. Й. - Способи регулювання тріщиностійкості високоміцних бетонів, Марків Т. Є., Холод Т. П. (2015)
Гивлюд М. М. - Використання безусадкових розчинів та сухих сумішей на їх основі при проведенні ремонтно-гідроізоляційних робіт старих будинків, будівель та споруд, Ілів В. В., Ілів Я. В. (2015)
Орловський В. М. - Рецептурно-технологічні аспекти підвищення ефективності гіперпресованих цементних систем, Гамзатов Р. Г., Панчук Т. П., Жовнір П. В. (2015)
Андрійчук О. В. - Дослідження міцністних характеристик сталефібро-бетонних лотків водовідведення, Ясюк І. М. (2015)
Афанасьєва Л. В. - Використання залізобетонних конструкцій в умовах високошвидкісного удару, Діденко Д. В. (2015)
Бабич В. Є. - Визначення граничних напружень зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю та розорахунок її анкерування, Поляновська О. Є. (2015)
Бурченя С. П. - Вплив класу бетону на несучу здатність та деформативність балкових конструкцій, армованих сталевим просічно-витяжним листом (2015)
Валовой О. І. - Сучасні матеріали для підсилення залізобетонних згинальних елементів, Попруга Д. В. (2015)
Gerb P I. - Research the contact seam working of the ferroconcrete beams work strengthened by gluening, Valovoi O. I. (2015)
Гомон С. Ст. - Прогнозування залишкового часу працездатності конструкцій з деревини за повторних навантажень, Гомон С. Св., Сасовський Т. А. (2015)
Гомон С. С. - Робота дерев’яних балок в умовах косого згину, Павлюк А. П. (2015)
Грецький Д. В. - Обґрунтування основних технологічних параметрів влаштування буронабивних паль з гідрофобізованим прошарком в просадочних ґрунтах іі типу (2015)
Довженко О. О. - До питання оцінювання несучої здатності залізобетонних елементів за похилими перерізами, Погрібний В. В. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності згинальних залізобетонних елементів із розподіленою по висоті перерізу арматурою (2015)
Крупченко О. А. - Розрахунок міцності нормальних перерізів сталезалізобетонних балок (2015)
Малюшицький О. В. - Методика експериментального дослідження закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон, Юрін О. І. (2015)
Нінічук М. В. - Вплив способу армування сталевими фібрами нерозрізних залізобетонних балок на їх напружено-деформований стан (2015)
Павліков А. М. - Вплив рівня завантаження залізобетонної балки при косому згинанні на висоту її стиснутої зони в першій стадії напружено-деформованого стану (2015)
Петраш О. В. - Ґрунтоцементні палі – засіб зниження вартості житла, Попович Н. М., Петраш Р. В. (2015)
Пічугін С. Ф. - Оцінка ефективності застосування сучасних мостових кранів у виробничих будівлях, Патенко Ю. Е., Маслова С. А. (2015)
Пічугін С. Ф. - Нові конструктивні системи легких комбінованих ферм, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2015)
Попок К. В. - Напрями впливу характерних дефектів і пошкоджень кам’яних конструкцій і будівель на їх сейсмостійкість (2015)
Рожко В. Н. - Аналіз причин тріщиноутворення в зовнішніх цегляних стінах з місцевими потовщеннями, Кузнєцова І. Г. (2015)
Сморкалов Д. В. - Жорсткість залізобетонних плит, опертих по контуру (2015)
Стороженко Л. І. - Визначення геометричних параметрів сталезалізобетонних структурно-вантових елементів циліндричних покриттів, Гасій Г. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Дослідження технології виготовлення стрижневих сталезалізобетоннних конструкцій армованих сталевими листами, Мурза С. О. (2015)
Хохлін Д. О. - Розрахунок будівель на сейсмічні навантаження з врахуванням значних нерівномірних деформацій основи (2015)
Шевченко А. А. - Разного очертания сталебетонные плиты при воздействии нагрузки по центру (2015)
Юрченко В. В. - Узагальнені секторіальні координати для довільного перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів (2015)
Москаленко В. Ф. - Християнська філософія випускника Київського університету святого Володимира, професора В.Ф.Войно-Ясенеідького, Яворовсысий О. П., Цехмістер Я. В., Васильєва І. В. (2011)
Благодаров В. М. - Мітотична катастрофа втимусі щурів при опіковій хворобі та її консервативному лікуванні, Черкасов Е. В., Благодарова О. В. (2011)
Куц П. В. - Вплив порушень вуглеводного обміну на тканини пародонту в експерименті зі щурами, Шматко В. І., Гомоляко І. В. (2011)
Мітенко Д. О. - Вплив ішемії та гіпоксії на експресію генів нейротропних факторів у клітинах гліоми 1187 залежить від функції гена ендоплазматичний ретикулум-ядро-1, Губеня О. В., Харькова А. П., Мурашко Н.К., Мінченко О. Г. (2011)
Небесна Т. Ю. - Експериментально-фармакологічне дослідження тереоселективності 8(-)-амдодипіну (2011)
Холобцева В. М. - Вивчення змін ліпідного метаболізму у плазмі крові та тканинах мозку при експериментальній ішемії головного мозку (2011)
Цимбалюк В. І. - Аналіз ефективності та зручності проведення відстроченної краніопластики після великолоскутної краніотомії у ссавців із екстракорлоральним та інтракорпоральним збереженням кісткового клаптя після видалення великого фрагменту склепіння черепу, Нахаба O. O., Гридіна Н. Я. (2011)
Чекман І. С. - Вплив яктону на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу енергетичного обміну та протеінсинтезу у щурів при фторидній інтоксикації, Максимчук О. О., Горчакова Н. О., Беленічев І. Ф., Павлов С. В. (2011)
Крижалко О. В. - Диспансеризація вагітних жінок у стоматолога — перший крок до збереження стоматологічного здоров'я матері і формування його у дитини, Якубова І. І. (2011)
Москаленко В. Ф. - Сучасні аспекти підготовки лікарів України за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина", Висоцька О. І. (2011)
Пузанова О. Г. - Інформаційні технології профілактики в охороні здоров’я: докази дієвості та результативності в кохрейнівських систематичних оглядах і клінічних рекомендаціях (2011)
Черемухіна О. М. - Статистичний аналіз рівня забезпеченості та якості надання офтальмологічної стаціонарної допомоги сільським мешканцям України за регіонами (2011)
Дрипдак В. Б. - Динаміка змін якісного та кількісного складу мікробіоценозу порожнини товстої кишки практично здорових людей Буковини у залежності від сезону року (2011)
Зепкіна В. Б - Гігієнічні особливості умов праці і стану здоров’я офісних працівників, Паустовський Ю. О. (2011)
Антоненко М. Ю. - Шляхи підвищення рівня комплайнсу індивідуальних гігієнічних програм в комплексній профілактиці захворювань пародонта, Сідельнікова Л. Ф., Дудникова М. О. (2011)
Віденко Н. В. - Профілактика карієсу молярів у дітей віком до 3 років (2011)
Васильєв В. М. - Мікроциркуляторні порушення як провідна морфологічна складова патогенезу озени, Науменко О. М., Терещенко В. П. (2011)
Гиріпа О. М. - Визначення ліпідних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням, Петренко І. В., Брюзгіна Т. С., Гетьман О. І. (2011)
Григ Н. І. - Обґрунтування та особливості проведення професійної гігієни порожнини рота на етапі передопераційної підготовки хворих на генералізований пародонтит (2011)
Литвиненко Р. А. - Зв’язок хронічного запального процесу передміхурової заюзи та сечівника з виникненням ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі (2011)
Москаленко А. М. - Клінічна ефективність застосування мікрометричного композиційного матеріалу "Esthet-X" при реставраційному лікуванні каріозних порожнин II класу (2011)
Пєрсдєрій В. Г. - Аналіз залежності між рівнем енергетичних витрат та станом моторно-евакуаторної активності шлунково-кишкового тракту, Козлое В. О., Хайриасов Р. Н., Гвоздецька Л. C. (2011)
Підгірний Я. - Алгоритми та проблеми інтенсивної терапії у хворих з гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріал ьною” пневмонією (2011)
Сікорська Т. А. - Вплив метаболітної терапії на шлуночкову екстрасистолію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку (2011)
Трубка І. О - Використання антигомотоксичного препарату ’’Traumeel С” при лікуванні хронічного періодонтиту, Дементьєва О. В., Кокарь O. O. (2011)
Тяжка О. В. - Пробіотична терапія в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту у дітей, Боброва В. І. (2011)
Боднар П. М. - Імуногенетика цукрового діабету типу 1, Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М. (2011)
Мазур А. Г. - Характеристика 2-мікроглобуліна та його діагностичне значення в онкогематології, Ткаченко М. М., Миронова О. В., Горяінова Н. В. (2011)
Ніженковська І. В. - Протипухлинна активність лікарських засобів — похідних урацилу, Вельчинська О. В., Ягупова А. С. (2011)
Чекман І. С. - Нанохімія біометалів, Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Калібабчук В. О., Шаповалова Л. Г., Небесна Т. Ю., Грабовецька Є. Р. (2011)
Казак Л. І. - Клініко-фармакологічні властивості лікарських засобів метаболітної дії, Чекман І. С., Реплянчук Н. Д., Свінціцький А. С., Загородний М. І. (2011)
Ткаченко М. М. - Індетерміністичні ефекти опромінення: генетичні аспекти проблеми, Любарець Т. Ф. (2011)
Вельчинська О. В. - Окремі аспекти вивчення представників класу "леткі” отрути на прикладі метилового спирту в курсі токсикологічної хімії, Ніженковська І. В., Головченко О. І. (2011)
Рибак О. Т. - Навчально-методичні основи викладання студентам медичних факультетів клінічної фармакології лікарських засобів, які використовуються для зниження інтрагастральної кислотності, Голопихо Л. І., Биканова І. І. (2011)
Шевчук В. Г. - Досвід організації підготовки студентів до ліцензійного інтегрованого іспиту' "Крок Г на кафедрі фізіології НМУ імені О.О. Богомольця, Микула М. М. (2011)
Ганітпкевич Я. - Внесок Євгена Озаркевича в українську медицину (до 150 річчя від дня народження), Мойсеєнко В. (2011)
Ткаченко М. М. - Забуті імена. Професор Олексій Якович Богаєвський, Топчій Т. В. (2011)
З нагоди славного ювілею Остаток Любові Іванівни (2011)
Тарас Денисович Никула (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Біленеький Ю. Г. - Медицина в категоріях духовності (2011)
Содержание (2015)
Gholizadeh A. - The possible involvement of d-amino acids or their metabolites in Arabidopsis cysteine proteinase/cystatin-dependent proteolytic pathway (2015)
Стратула О. Р. - Аллельные варианты гена bamy1 ячменя в восточноевропейской и центральноазиатской зонах, Календарь Р. Н., Сиволап Ю. М. (2015)
Rafiee A. - Hydrogel nanoparticle encapsulated plasmid as a suitable gene delivery system, Riazi-Rad F., Alimohammadian M. H., Havaskary M., Fatemi S. M. R., Pakpoor B. (2015)
Вітушинська М. В. - Вплив тканиноспецифічної експресії генів супероксиддисмутази у клітинах мозку на чутливість до умов оксидативного стресу і життєздатність Drosophila melanogaster, Матійців Н. П., Черник Я. І. (2015)
Коршиков И. И. - Генетическое разнообразие и система скрещивания сосны Станкевича (Pinus brutia var. stankewiczii Sukacz. ) в небольших локалитетах Судака (Крым), Калафат Л. А., Мильчевская Я. Г. (2015)
Kucherenko A. - ITPA gene variant may protect against anemia induced during pegylated interferon alfa and ribavirin combination treatment in Ukrainian patients with chronic hepatitis C, Pampukha V., Bobrova I., Moroz L., Livshits L. (2015)
Вернигородський С. В. - Роль транскрипційних факторів у трансдиференціюванні слизової оболонки шлунка, Дегтярьова Л. В., Яцина О. І., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Люсиков О. М. - Цитогенетическая стабилизация генома секалотритикум (хTriticosecale derzhavinii secalotriticum rozenst., et mittelst., S/RRAABB, 2n = 42), Гордей И. А. (2015)
Eren Y. - A mutagenicity and cytotoxicity study on Limonium effusum aqueous extracts by Allıum, ames and MTT tests, Özata A., Konuk M., Akyil D., Liman R. (2015)
Межжерин С. В. - Биполярность генетической структуры сообществ карасей (Carassius Linnaeus, 1758) как отражение парадоксальных репродуктивных отношений, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Пухтаевич П. П. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського