Попович В. В. - Структурна перебудова підприємств поліграфічної промисловості на засадах контролінгу в умовах стратегічного управління (2014)
Рябак М. І. - Загальнодержавне нормативно-правове регулювання регіонального розвитку, Машіко К. С. (2014)
Максимчук Я. С. - Методичний ракурс на поведінку факторів розвитку економічних систем, Марчук К. В., Мошак І. Ю., Юсип В. М., Бук Д. О. (2014)
Завадяк Р. І. - Ефективність діяльності підприємства та її діалектичний зв'язок з оптимальністю (2014)
Воронич К. М. - Методичні підходи дослідження сутності підприємницького потенціалу малих форм господарювання у сільському господарстві (2014)
Орлов В. Н. - Концептуальні підходи щодо державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Гапанович Я. В., Орлова О. В. (2014)
Анотації (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
До ювілею Юрія Володимировича Панічкіна (2017)
Реєстр хворих із гострим інфарктом міокарда Київської області: перші результати аналізу (2017)
Урсуленко В. И. - Хирургическая тактика при небольших аневризмах левого желудочка заднебазальной локализации, Гогаева Е. К., Якоб Л. В. (2017)
Целуйко В. Й. - Діагностичні можливості 2D-спекл-трекінг ехокардіографії щодо оцінки функції правого шлуночка у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії, Сухова С. М., Яковлева Л. М., Кіношенко К. Ю. (2017)
Бойко О. І. - Аномалії коронарних артерій у дітей (на автопсійному матеріалі) (2017)
Аль Салім А. А. - Дисадипокінемія у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу: зв’язок із поліморфізмом гена LEPR Q223R, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2017)
Бойко В. В. - Характеристика морфологічних змін стінки артерії після її дезоблітерації у хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, Прасол В. О., Губіна­Вакулик Г. І., М’ясоєдов К. В. (2017)
Тарасова К. В. - АТФ­-залежні калієві канали — спільна мішень кардіопротективного впливу куркуміну і фторовмісного аналога діазоксиду в умовах оксидантного стрессу, Лінник О. О., Маньковська І. М., Братусь Л. В., Носар В. І., Строкіна І. Г., Карвацький І. М. (2017)
Целуйко В. И. - Галектин-­3 как биомаркер сердечной недостаточности у больных гипертрофической кардиомиопатией, Киношенко К. Ю., Дагхар С. (2017)
Скочко О. В. - Влияние низкодозового длительного лечения азитромицином на воспалительный и атеросклеротический процессы у больных ишемической болезнью сердца, Кайдашев И. П. (2017)
Панічкін Ю. В. - Рідкісна вада розвитку легень — артеріовенозна мальформація нижньої частки правої легені, Макаров А. В., Бацак Б. В., Демченко Р. Б., Гаврилишин А. Ю., Дєдкова Т. І., Грабарчук В. В., Воробйова Н. В., Вітовський Р. М. (2017)
Прасол В. А. - Клинический случай сочетанного аневризматического поражения подвздошных и бедренных артерий с ложной посттравматической аневризмой и артериовенозным соустьем, тромбозом глубоких вен, Иванова Ю. В., Пуляева И. С., Ткачук А. Ю., Зарудный О. А., Артамонов Р. В., Мясоедов К. В., Козаченко А. Н. (2017)
Мішалов В. Г. - Вогнепальні поранення магістральних судин нижніх кінцівок. Ключові моменти діагностики та лікування, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В., Цема Є. В., Роговський В. М., Батюк А. І. (2017)
Геник С. М. - Функція лімфатичного ендотелію при деяких захворюваннях (2017)
Лебідь І. Г. - Сучасний погляд на гендерні особливості у дорослих із природженими вадами серця та магістральних судин (2017)
Виленский Ю. - Профессор Юрий Паничкин: героический марафон в эндоваскулярной хирургии. К 80-летию украинского первопроходцав новой сфере интервенционной медицины (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 9 — 10 листопада 2017 року) (2017)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2017)
Бойчак М. П. - Профессор В. П. Образцов — создатель Киевской терапевтической школы, автор открытий, не тускнеющих со временем (2016)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2014 — 2015 гг. Региональные реперфузионные сети в Украине — динамика развития (2016)
Амосова К. М. - Клінічне значення варіабельності домашнього артеріального тиску на початковому етапі лікування хворих із неускладненою артеріальною гіпертензією, Руденко Ю. В. (2016)
Яременко О. Б. - Співвідношення рівнів фенілаланіну й тирозину в плазмі крові як маркер індивідуального стану ендогенних систем кардіопротекції та предиктор перебігу госпітального періоду гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Іорданова Н. Х., Дудка П. Ф., Кучмеровська Т. М. (2016)
Журавлёва Л. В. - Значение уровней фракталкина и асимметричного диметиларгинина в диагностике атеросклеротического поражения коронарных сосудов у больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа и без него, Лопина Н. А. (2016)
Єна Л. М. - Ендотеліальна дисфункція і її взаємозв’язок із морфофункціональним станом серця та артерій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Ярош В. О. (2016)
Яременко О. Б. - Довготривала виживаність хворих із первинними системними некротизивними васкулітами, Петелицька Л. Б. (2016)
Ковальова О. М. - Рівні хемерину й несфатину­1 у сироватці крові та параметри добового моніторування артеріального тиску в пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Ащеулова Т. В., Іванченко С. В., Гончарь О. В. (2016)
Літвінова Н. Ю. - МікроРНК­126: новий перспективний напрям у діагностиці й терапії ішемічних захворювань кінцівок, Дубенко Д. Є., Єлісєєва А. М., Швачкіна Г. С., Рожкова В. О., Хоцянівська Ю. В. (2016)
Малиновська Л. Б. - Місце гіпергомоцистеїнемії в патогенезі атеросклерозу і тромбозу, Селюк В. М., Войтович О. І., Кульчицький Б. Б. (2016)
Геник С. М. - Реперфузійний синдром після реваскуляризації ішемії нижніх кінцівок, Симчич А. В. (2016)
Литвинова Н. Ю. - Молекулярные маркеры артериальной ишемии, Жебеленко Я. Г., Шкира М. Н. (2016)
Амосова К. М. - Патоморфологія кардіоміопатій: погляд на проблему у світі і його відображення в новому національному підручнику "Патоморфологія" (2016)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2016)
Цибулін О. - Індукована біохемілюмінесценція тканин перепела японського за дії низькоінтенсивного радіочастотного випромінювання (2016)
Чопей М. - Вплив ДНК-інтеркаляторів на стабільність петельних доменів ДНК, Олефіренко В., Афанасьєва К., Сиволоб А. (2016)
Фальфушинська Г. - Особливості реакції стресочутливих систем двостулкового молюска Unio tumidus на дію нано-цинк оксиду у поєднанні з супутніми пошкоджуючими чинниками (2016)
Панченко С. - Рослинність урочища "Литовський бір" Гетьманського національного природного парку (2016)
Кобів В. - Онтогенез senecio papposus (Rchb.) Less. (Asteraceae) в Українських Карпатах (2016)
Чепелевська Н. - Нові дані про епіфітні лишайники західної частини Чорногори (2016)
Швець І. - Pyrenophora tritici – repentis (Died.) Drechsler – збудник жовтої плямистості пшениці озимої: морфологічно-культуральні особливості та характеристика за ознакою вірулентності (2016)
Калашник Г. - Структура епідерми рослин підродини Cactoideae (Cactaceae) різного віку, Гайдаржи М. (2016)
Мартинюк В. - Нарис історії таксономічного вивчення триби Sileneae DC. (Caryophyllaceae), Карпенко Н. (2016)
Бублик Я. - Доповнення до біоти ксилотрофних сумчастих грибів (Ascomycota) Сколівських Бескидів (2016)
Лановенко О. - Шлюбно-міграційна структура Херсонської популяції та її динаміка за період зміни поколінь (2016)
Петрушко М. - Фрагментація ДНК та процеси перекисного окислення ліпідів у сперміях людини при нормо- та патоспермії, Павлович Є., Піняєв В., Волкова Н. (2016)
Кияк В. - Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат, Штупун В., Білонога В. (2016)
Токарюк А. - Поширення та еколого-ценотичні особливості популяцій Iris sibirica L. (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області, Чорней І., Буджак В., Волуца О. (2016)
Шпак Я. - Фітостресорність породних відвалів кам’яновугільних шахт за впливу додавання кам’яновугільного попелу, Баранов В., Терек О. (2016)
Першко І. - Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родів Fagotia i Microcolpia (Mollusca, Melanopsidae) річок Правобережної України (2016)
Капрельянц Л. - Режими сумісного культивування біфідо- та пропіоновокислих бактерій, Труфкаті Л., Крупицька Л. (2016)
Дяків С. - Целюлазна активність породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району, Гнатуш С., Менів Н. (2016)
Chayka O. - Sulfur reducing activity of the Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 under different cultivation conditions, Peretjatko T., Gudz S., Hnatush S. (2016)
Ліманська Н. - Поширення Lactobacillus plantarum у ферментованому рослинному матеріалі з України і Франції, Мерліч А., Іваниця В. (2016)
Dorosh L. - The reduction of nitrate ions by bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 under the different cultivation conditions, Peretyatko T., Hudz S. (2016)
Борецький Г. - Ультраструктурні зміни адренокортикоцитів пучкової зони наднирників за умов тривалої дії червоного шламу, Рожков І. (2016)
Борова О. - Вплив оздоровлення в санаторії "Шкло" на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони, Король Т., Бабський А. (2016)
Синявський Ю. - Вплив регуляторів росту на посівну якість насіння та біохімічні показники проростків Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng, Гузь М., Баранов В., Теглівець С., Карпінець Л. (2016)
Malenka U. - The influence of salicylic acid on the metabolism of carbohydrates on wheat and corn under drought conditions, Kobyletska M., Terek O. (2016)
Андрущенко О. - Антиоксидантні властивості видів роду Amaranthus L., Вергун О. (2016)
Акімова А. О. - Традиційна юанська драма та розмовна драма ХХ століття: зміни жанрових особливостей (2017)
Александрова Г. А. - Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження (2017)
Александрова М. О. - Поема Лесі Українки "Русалка" і традиції українського романтизму (2017)
Астаф'єв О. Г. - Де розходяться дороги: Юрій Липа про топос втраченого раю в польській прозі 20–30-х років ХХ століття (2017)
Багдасарян К. О. - Оцінка історичної ролі Мазепи в поемі Володимира Сосюри "Мазепа" (2017)
Бернадська Н. І. - Наукова рецепція творчості Івана Франка: маловідомі сторінки (2017)
Бойко Н. Т. - "В гостях добре, а дома ліпше" Олександра Кониського: питання жанру й стилю (2017)
Боронь О. В. - Поетика повісті Тараса Шевченка "Капитанша" (тематика, система образів, стиль) (2017)
Бригадир Я. О. - Інтерпретація історичних подій крізь призму інтриги в українському ретродетективі (2017)
Бурутіна А. - Явище містицизму в літературному контексті українського Середньовіччя (2017)
Гаєвська Н. М. - Творчість Христі Алчевської в контексті української літератури кінця XIX – початку XX століття, Гаєвська О. В. (2017)
Гаєвська О. В. - Новітня жіноча преса кінця ХІХ – початку ХХ століття як явище руху опору (2017)
Голота Т. С. - Демонологічні образи та особливості їхньої інтерпретації в українській прозі (2017)
Гудзенко О. П. - Образ України у прозі Миколи Хвильового (2017)
Гудзь Л. - Мотив чуда в художньому вимірі українського бароко (на прикладі поеми "Богородице ДЬво, радуйся" Іоана Максимовича) (2017)
Доній Т. М. - Сецесійні мотиви в творчості поетів постмодерністів: компаративний аспект (на прикладі лірики Ґреґорі Корсо та Сергія Жадана) (2017)
Євтушенко С. О. - Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників (2017)
Задорожна Л. М. - Погляд на особливість портретування у повісті Миколи Гоголя "Портрет" (2017)
Зайцева О. О. - Символіка маскарадного вбрання в романі Андрія Бєлого "Петербург" у зв'язку з феноменом театральності (2017)
Ісаєва Н. С. - Тематична парадигма китайської класичної жіночої поезії як відображення потенціалу субверсивності (2017)
Капелюшна М. М. - Концепт "маскулінного" в романі "Медовий місяць, гіркий місяць" Р. П. де Айали (2017)
Квіцинська В. - Про полеміку з приводу оповідання "Дора" Михайла Жука, надруковану в "Літературно-науковому віснику" (2017)
Кирильчук Л. В. - Мотив героїчного в топонімічній прозі Південного Побужжя (2017)
Кобчінська О. І. - Франко-магрибський літературний контекст другої половини ХХ століття як полікультурна художня матриця (2017)
Ковальчук О. Г. - Поезія Миколи Хвильового (драматургія часу) (2017)
Ковінько М. В. - Проблема авторської маски в сучасному літературознавстві (2017)
Ковтонюк Н. П. - "Літопис Самовидців…" – новий художньо-історичний наратив про нову націю (2017)
Абрамов Ю. А. - Алгоритм контроля технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода, Борисенко В. Г., Кривцова В. И. (2017)
Бородич П. Ю. - Розробка моделі оперативного розгортання особового складу аварійно-рятувального автомобілю при рятуванні постраждалого з колектору, Максимов А. В., Капральчук С. В. (2017)
Григоренко О. М. - Класифікація об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням імплементації директиви Севезо 3 на території України, Ключка Ю. П., Гарбуз С. В. (2017)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам органических токсичных жидкостей (2017)
Елизаров А. В. - Метод определения концентраций токсичных веществ в горящем помещении (2017)
Закора О. В. - Інформаційнорозрахункова система забезпечення електромагнітної сумісності у районі надзвичайної ситуації, Селеєнко Є. Є., Фещенко А. Б. (2017)
Закора А. В. - Результаты исследования гармонических сигналов в системах дистанционного поиска пострадавших, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2017)
Іванець Г. В. - Алгоритм оцінки ефективності покриття території надзвичайної ситуації автоматизованими пристроями контролю небезпечних факторів при їх розкиданні з безпілотного літального апарату в умовах нестабільностей повітряного середовища, Тютюник В. В., Калугін В. Д., Поспєлов Б. Б., Захарченко Ю. В. (2017)
Ключка Ю. П. - Аналіз стану нормативної бази України з розрахунку соціального ризику та вплив його параметрів на величину ризику, Григоренко О. М., Липовий В. О. (2017)
Маляров М. В. - Різнецевий алгоритм обробки зображень при вирішенні задач моніторингу, Христич В. В. (2017)
Meleschenko R. G. - Justification of the Approach for calculating the Parameters of aviation emergency and rescue operations when using visual search, Muntyan V. K., Tarasenko A. A. (2017)
Неклонський І. М. - Розроблення технології утилізації капсульних втулок до артилерійських пострілів з урахуванням ризику виникнення аварії та економічної ефективності робіт, Смирнов О. М. (2017)
Поспелов Б. Б. - Алгоритмы и устройства оптимального прогнозирования и обнаружения чрезвычайных ситуаций в случае неизвестных функций потерь, Андронов В. А., Рыбка Е. А. (2017)
Рагімов С. Ю. - Розробка методу розрахунку параметрів теплового стану елементів захисного шолому рятувальника, Сенчихін Ю. М., Долгополова Н. В. (2017)
Рогозін А. С. - Результати аналізу виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як випадкового марківського процесу, Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2017)
Собина В. О. - Щодо питання розробки рятувального засобу для порятунку людей на водоймах у зимовий період, Соколов Д. Л. (2017)
Собина В. О. - Питання щодо контролю технічного стану засобів зв’язку під час оперативного управління рятувальними підрозділами на місці ліквідації наслідків НС, Борисова Л. В. (2017)
Тарадуда Д. В. - До питання характеристики надзвичайних ситуацій, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіаційними чи ядерними інцидентами терористичного характеру, Тарахно О. В. (2017)
Тараненкова В. В. - Жертвенные вяжущие материалы для устройств локализации расплава активной зоны ядерного реактора, Миргород О. В. (2017)
Тригуб В. В. - Визначення кількості рятувальників для проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках, Попов В. М. (2017)
Фещенко А. Б. - Влияние режима электрической нагрузки на корректировку обеспеченности аппаратуры оперативной диспетчерской связи комплектом запасных технических средств при восстановлении её после отказов в условиях чрезвычайной ситуации, Закора А. В., Селеенко Е. Е. (2017)
Чернобрывко М. В. - Модели процесса разрушения сферической оболочки при внутреннем нагружении, Светличная С. Д. (2017)
Chernukha А. А. - Research of fireproof Properties of Fabric for fireproof rescue stretchers, Kovaliov P. А., Ponomarenko S. S., Yeriomenk V. І. (2017)
Чуб І. А. - Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації, Михайловська Ю. В., Новожилова М. В. (2017)
Большаков В. І. - До 90-річчя з дня народження Юрія Миколайовича Тарана (2017)
Мазур В. И. - Ю. Н. Таран и развитие теории эвтектической кристаллизации (2017)
Миронова Т. М. - Використання фазових перетворень в евтектичних карбідах для підвищення пластичності сталей та чавунів (2017)
Пинчук С. И. - Структура и электрохимические свойства новых катодных материалов для химических источников тока, Левко Е. Н. (2017)
Узлов К. І. - Промислове впровадження технології ADI у виробництво елементів рухомого складу залізниць (2017)
Губенко С. И. - Влияние лазерной обработки на структуру колесной стали, Никульченко И. А. (2017)
Куцова В. З. - Формирование тонкой структуры и свойств горячекатаной стали 08пс после комбинированной пластической деформации, Балакин В. Ф., Стеценко А. П., Котова Т. В. (2017)
Куцова В. З. - Закономерности формирования структуры, фазовый состав, свойства и кинетика распада переохлажденного аустенита в хромомарганцевом чугуне, Ковзель М. А., Швец П. Ю., Гребенева А. В., Ратникова И. В. (2017)
Ионова Л. Ю. - Области полной и ограниченной метастабильности карбида М7С3 в системе Fe − C − Cr, Романова Н. С. (2017)
Семенова І. О. - Аномальний вплив мартенситної складової на графітизацію у литих та аустенітизованих нікелевих сталях, оброблених холодом (2017)
Шевеля В. В. - Изменение триболого-реологических свойств стали при повторно-циклическом трении с учетом эффекта баушингера, Купец Б., Калда Г. С., Соколан Ю. С. (2017)
Каплун П. В. - Дослідження зносостійкості сталей в корозійно - абразивному середовищі після зміцнення поверхні іонним азотуванням, Гончар В. А., Тютюник Б. І., Матвіїшин П. В. (2017)
Рудницький В. Б. - Застосування іт технологій в механіці деформованого твердого тіла, Ярецька Н. О., Венгер В. О. (2017)
Анищенко А. С. - Сравнительный анализ критериев достоверности эксперименитального исследования силовых режимов деформации титановых сплавов, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2017)
Криштопа С. І. - Вплив на фрикційні характеристики гальмівних пристроїв технологічного транспорту трибоелектричних явищ (2017)
Гордієнко О. А. - Дослідження трибохімічної системи "бронза БрАЖ 9-4 - органічний додаток - олива І-20А - сталь 45", Тітов Т. С., Ранський А. П., Диха О. В. (2017)
Стечишин М. С. - Технологія азотування в тліючому розряді сталей різального комплекту м’ясоподрібнювальних машин, Олександренко В. П., Лук’янюк М. В., Люховець В. В. Лук’янюк М. М. (2017)
Каразей В. Д. - Дослідження процесу штампування заготовки деталі "муфта" із використанням програми DEFORM, Соколан К. С., Решетник П. П. (2017)
Костогриз С. Г. - Автоколивання у фрикційному контакті (наближений розрахунок), Мисліборський В. В. (2017)
Марченко Д. Д. - Экспериментальные исследования эффективности влияния технологии обкатывания стальных деталей на контактную прочность (2017)
Буряк В. Г. - Закономірності зміни розмірів контактних поверхонь і усадки стружки та енергетичного стану обробного і інструментального матеріалів в процесі оброблення різанням, Буряк А. В. (2017)
Диха О. В. - Визначення зносу та технологія обробки мастильних канавок круглого профілю, Вичавка А. А., Дитинюк В. О. (2017)
Дзюба В. - Сучасні уявлення про роль убіхінону в процесах метаболізму клітини, Кучменко О. (2017)
Водяніцький О. - Зміна активності Na+/K+–АТФ-ази в ембріонах коропових риб за дії різного температурного та кисневого режиму водойм, Потрохов О., Зіньковський О., Причепа М. (2017)
Смаглюк О. - Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна), Смоляр Н., Соломаха В. (2017)
Начичко В. - Ботаніко-географічна характеристика видів роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі західних регіонів України, Гончаренко В. (2017)
Angelov G. - Isoenzyme diversity within genus Melica (Poaceae) – systematic implications, Bednarska I. (2017)
Мамчур З. - Мохоподібні та судинні рослини на території залізниці міста Львова, Чуба М., Драч Ю. (2017)
Rokytskyy I. - Peculiarities of codon context and substitution within streptomycete genomes, Kulaha S., Mutenko H., Rabyk M., Ostash B. (2017)
Савосько В. - Сучасний життєвий стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя, Квітко М. (2017)
Вовнянко Л. - Біотопна характеристика кумок (Bombina) гібридної зони північно-західного Передкарпаття (2017)
Вінічук M. - Особливості позакореневого надходження 134Cs у надземну вегетативну масу та бульби картоплі, Розен К. (2017)
Іванець О. - Таксономія та еколого-морфологічна характеристика роду Graptoleberis (Sars, 1862) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) Українського Розточчя (2017)
Філіпенко С. - Ссавці ряду Carnivora в остеологічній колекції Зоологічного музею Луганського національного університету (2017)
Tistechok S. - Screening of Actinomycetes – potential biocontrol agents of the typical trees infections, Fedorenko V., Gromyko O. (2017)
Мороз О. - Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське, Гнатуш С., Богославець Х., Яворська Г., Звір Г., Борсукевич Б. (2017)
Тарабаc О. - Ідентифікація пурпурових несіркових бактерій Rhodopseudomonas sp. Ya-2016, Гнатуш С., Осташ Б., Мутенко Г., Кошла О. (2017)
Остапів Р. - Вплив тривалого перорального введення таурину на показники крові щурів, Скиба Х., Манько В. (2017)
Шкурашівська С. - Вплив адреналіну на динаміку показників вуглеводного обміну в щурів, Ерстенюк Г. (2017)
Храбко М. - Метаболічні процеси в організмі самців щурів F1 у період випоювання "Наногерманію" цитрату і цитрату германію хімічно синтезованого, Федорук Р., Храбко М. (2017)
Васильченко М. - Морфогенетичні реакції в культурі in vitro ізогенних за генами ее ліній сої Glycine max (L.) Merr., Степченкова С., Авксентьєва О. (2017)
Деркач І. - Стан продихового апарату листків рослин Fagopyrum esculentum Moench. та Vicia faba L. за впливу NaCl засолення, Ковальська Н., Сембай Х., Кващишин Н., Романюк Н. (2017)
Колот А. М. - Соціальна держава: генезис і перспективи розвитку, Герасименко О. О. (2017)
Петюх В. М. - Психологічні компетенції рекрутера як фактор забезпечення його гідної зайнятості, Ткачук І. О., Шкрибнюк Л. С. (2017)
Грішнова О. А. - Молоді професіонали на ринку праці: проблеми гармонізації особистого життя та трудової діяльності, Несевра А. І. (2017)
Лопушняк Г. С. - Реформування системи охорони здоров’я в контексті реалізації стратегії сталого розвитку "Україна-2020", Іваненко Є. О. (2017)
Вартанова О. В. - Ментальні шаблони як складова компетенцій персоналу (2017)
Михальченко Г. Г. - Система охорони здоров’я та праці як складова формування людського капіталу в Україні, Кобилянський Б. Б. (2017)
Савченко В. А. - Інституціональні аспекти професійного розвитку працюючих за наймом (2017)
Безтелесна Л. І. - Кадрова політика в середній освіті України: оцінка трансформацій, Пивоварчук Л. В. (2017)
Червінська Л. П. - Проблематика змісту праці в Україні (2017)
Ємельяненко Л. М. - Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні, Дзензелюк К. В. (2017)
Гриненко А. М. - Сучасні підходи щодо визначення понять соціальної згуртованості та соціального капіталу, Кирилюк В. В. (2017)
Кравчук О. І. - Аналіз міжнародної практики стандартизації управління персоналом (2017)
Поплавська О. М. - Нетрадиційні механізми та форми досягнення соціальної безпеки країни (2017)
Мазур Н. О. - Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації, Вербицька Н. В. (2017)
Кир’янова О. В. - Сучасні підходи до організації корпоративного навчання в Україні, Волковська А. І. (2017)
Кицак Т. Г. - Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності: суспільні та бізнесові зиски, Коваленко І. Ф., Колотуха С. М. (2017)
Шиманська К. В. - Детермінанти міжнародної міграції: інституційний підхід (2017)
Древаль Ю. Д. - Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці, Василик А. В. (2017)
Смачило В. В. - Пріоритети та загрози трансформації зайнятості в Україні, Устіловська А. С. (2017)
Калина А. В. - Розвиток соціально-економічної категорії "заробітна плата" та передумови для формування її гідного рівня (2017)
Олійник О. О. - Напрями підвищення прозорості діяльності організацій (2017)
Юрчик Г. М. - Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики (2017)
Мельник Л. Ю. - Модель креативної людини та її менталітет в економіці знань (2017)
Урманов Ф. Ш. - Особливості впливу НОП на ефективність виробничого процесу в контексті дотримання норм фізіології праці, Ткачук В. О. (2017)
Стожок Л. Г. - Інституціоналізація соціального страхування в Україні (2017)
Рябоконь І. О. - Гідна праця у формуванні якості трудового життя (2017)
Банніков П. О. - Проблеми та методичні підходи до оцінювання соціальних ресурсів підприємства (2017)
Смалійчук Г. В. - Міжкультурне середовище міграційних процесів як фактор трансформації сучасного ринку праці України (2017)
Гемма М. Д. - Процес професійного навчання персоналу на виробництві в Україні: основні етапи (2017)
Чувардинський В. О. - Формування інноваційного середовища розвитку сфери зайнятості (2017)
Завіновський І. С. - Вплив тіньової економіки на ринок праці України, Старинська М. Ю. (2017)
Содержание (2017)
Патон Б.Є. - Шановні колеги! (2017)
Стародубовські читання у 27 раз (2017)
Баскевич О. С. - Модель надглибокого проникання мікрочастинок у металеві мішені при надзвукових швидкостях (2017)
Bashev V. F. - Study of structure and mechanical properties of Cu-Fe-Mn-Ni multicomponent alloys with Al and Si additions in the as-cast and splat-quenched state, Kushnerov O. I. (2017)
Бекетов О. В. - Дослідження загальних особливостей розповсюдження пластичної деформації в сталях з феррито-перлітною структурою, Іванцов С. В., Тютерев І. А., Ротт Н. О., Бабенко Є. О. (2017)
Белоконь Ю. А. - Исследование условий взаимодействия интерметаллидных систем при нестационарных температурных процессах, Жеребцов А. А., Белоконь К. В, Чейлитко А. А. (2017)
Большаков В. И. - Структура и свойства низколегированных строительных сталей, модифицированных нанодисперсными композициями, Калинин А. В. (2017)
Вахрушева В. С. - Формирование структуры и свойств при прессовании труб из титанового сплава Ti-3al-2.5V, Грузин Н. В., Лихопек П. А. (2017)
Вашкевич Ф. Ф. - Об использовании удаляемых моделей при изготовлении сегментов жаровой трубы ГТД, Спильнык А. Я., Загородний А. Б., Журавель В. И., Любушкин В. И. (2017)
Гирин О. Б. - Анализ особенностей структуры цинковых электропокрытий, подвергнутых незначительному силовому воздействию в процессе их фазообразования, Жданов С. И. (2017)
Губенко С. И. - Влияние лазерной обработки на "горячее" и "холодное" проскальзывание включений и стальной матрицы, Никульченко И. А. (2017)
Гуль Ю. П. - О методиках определения характеристик огнестойкости и огнесохранности стальных элементов несущих конструкций, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Чмелева В. С., Перчун Г. И. (2017)
Дейнеко Л. Н. - Теплофизические особенности и методики оценки скоростей охлаждения гранулированных алюминиевых сплавов, Романова Н. C, Кокашинская Г. В., Ушаков Ю. Н. (2017)
Евсеева Н. А - Изменение фазового состояния коррозионностойкой стали 03Х17Н3Г9МБДЮЧ при нагреве и охлаждении, Мищенко В. Г. (2017)
Калинина Н. Е. - Обоснование выбора скандия для микролегирования и модифицирования высокопрочных алюминиевых сплавов, Юшкевич О. П., Калинин В. Т., Грекова М. В. (2017)
Костин В. А. - Численное моделирование процессов теплопередачи металлопластиковыми окнами в современном строительстве, Алексеенко И. И. (2017)
Куцова В. З. - Влияние температуры изотермической выдержки на ликвацию и микромеханические характеристики хромомарганцевого чугуна, Ковзель М. А., Швец П. Ю., Гребенева А. В., Ратникова И. В. (2017)
Маркашова Л. И. - Структура и механические свойства сварных соединений стали 14ХГН2МДАФБ при лазерной сварке, Позняков В. Д., Шелягин В. Д., Бердникова Е. Н., Бернацкий А. В., Алексеенко Т. А., Половецкий Е. В. (2017)
Мешков Ю. Я. - Механические свойства и конструкционная пригодность металлов и сплавов, Шиян А. В. (2017)
Скребцов А. А. - Получение деталей из сплавов титана аддитивными методами, Овчинников А. В., Шевченко В. Г., Михайлютенко О. А., Жила Т. А. (2017)
Снежной Г. В. - Трансформация зарождающегося ε-мартенсита в аустенитных Fe- Cr-Ni сталях при температурно-силовых воздействиях (2017)
Тріфонов І. В. - Вдосконалення технології ремонтних робіт для продовження життєвого циклу експлуатації рулонних покрівель, Несевря П. І., Дмитренко І. С., Долотій М. А. (2017)
Троцан А. И. - Математическое моделирование кинетики распада аустенита при охлаждении низкоуглеродистой стали с учётом влияния деформации, Каверинский В. В., Баглюк Г. А., Сухенко З. П. (2017)
Фролов Р. А. - Наследственное модифицирование вторичных алюминиевых сплавов, Митяев А. А., Волчок И. П., Петрашев А. С. (2017)
Выходные данные (2017)
Содержание (2017)
Бабаченко А. И. - Разработка новой системы микролегирования стали для высокопрочных железнодорожных колес, Филиппов А. А., Дементьева Ж. А., Кононенко А. А. (2017)
Башев В. Ф. - Влияние неравновесных условий кристаллизации и повышенных температур эксплуатации на свойства аккумуляторных сплавов PbCa0,1Sn0,3, Полонский В. А., Иванов В. А., Костина А. А., Тютюнник В. О. (2017)
Башев В. Ф. - Процессы контактного взаимодействия при пропитке квазикристаллических композиционных материалов, Суховая Е. В., Сыроватко Ю. В. (2017)
Березюк А. М. - Дослідження впливу можливих конструктивно-технологічних рішень теплоізоляції балконів на кінцеві техніко-економічні показники їх влаштування, Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кузьменко О. М., Лісняк Д. Ю. (2017)
Большаков В. И. - Влияние отжига на структуру и свойства холоднодеформированной низкоуглеродистой стали, Сухомлин В. И., Соболевский С. И., Овчарук С. А., Волох В. И. (2017)
Бондаренко Л. М. - Про порушення закону кулона при рішенні задач теоретичної механіки, Севастьянова О. Е., Бондаренко А. С., Пономарьова О. О. (2017)
Волчок Д. Л. - Оцінка максимального значення осьової сили, що тисне на циліндричну оболонку, при заданих зовнішньому тиску, крутному моменту і нечітких геометричних характеристиках (2017)
Губенко С. И. - Анализ возможности применения аддитивных технологий для изготовления моноколеса короткоресурсных ГТД, Беспалько В. Н., Балева Ю. И. (2017)
Губенко С. И. - Влияние макроструктуры трубных заготовок из центробежнолитой стали 40Х25Н20С2 НА механические свойства при различных температурах, Никульченко И. А. (2017)
Дергач Т. А. - Влияние поверхностно активных элементов и температурно-деформационных параметров на структуру и стойкость к межкристаллитной коррозии труб из аустенитных Cr-Ni І Cr-Ni-Mo сталей, Панченко С. А. (2017)
Деревянко В. Н. - Наномодифицированное гипсовое вяжущее, Мороз Л. В., Мороз В. Ю., Кушнерова Л. А., Гришко А. Н. (2017)
Ивченко А. В. - Влияние технологии упрочнения стержневой арматуры класса прочности 500 МПа на характеристики ее огнесохранности, Гуль Ю. П., Чмелева В. С., Теслюк Н.О., Якушев А. С. (2017)
Кравчук А. М. - Ингибирование осадкообразования в баромембранных процессах, Нечитайло Н. П., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2017)
Кравчуновская Т. С. - Особенности применения инъекционных строительных материалов arcan waterproof при выполнении ремонтно-реконструктивных работ, Михайлова И. А., Столяров В. А. (2017)
Лаухін Д. В. - Вплив температурно-деформаційної обробки у міжкритичному інтервалі температур на структуру та властивості товстих листів знизьковуглецевих будівельних сталей, Сухомлин Г. Д., Бекетов О. В., Іванцов С. В., Щудро А. Є., Лаухін В. Д. (2017)
Любимова-Зінченко О. В. - Експлуатаційна деградація конструкційної ощаднолегованої сталі, Заіка Р. Г. (2017)
Мироненко В. П. - Анализ развития жилых помещений и домов на автомобильных транспортных средствах, Цымбалова Т. A. (2017)
Мосічева І. І. - До рішення задачі про переміщення ґрунтової товщі заглибиною у процесі фільтраційної консолідації, Нестерова О. В., Шаповал В. Г. (2017)
Рабіч О. В. - Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному виробництві, Чумак Л. О., Мещерякова І. В., Лаухіна Л. М. (2017)
Саньков П. Н. - Учет транзитного движения автотранспорта по магистралям города с целью повышения экологической безопасности проживания населения (2017)
Саньков П. Н. - Программа оценки состояния памятников архитектуры города Днепр для их реконструкции или реставрации, Ткач Н. А., Маковецкий Б. И., Палагина Л. П., Трошин М. Ю. (2017)
Седин В. Л. - Лотковые исследования напряженно-деформированного состояния основания свайного фундамента при поэтапном нагружении его элементов, Бикус Е. М., Ковба В. В. (2017)
Сєдін В. Л. - Стан і проблеми розвитку та використання територій промислових і складських підприємств, Кравчуновська Т. С., Броневицький С. П., Ковальов В. В. (2017)
Тріфонов І. В. - Метод мінімізації модифікованих мереж петрі для будь-якого класу мультипроектів, Мазуркевич О. І., Гайденко О. В. (2017)
Выходные данные (2017)
Капрельянц Л. В. - Пробиотические свойства и биотехнологический потенциал пропионовокислых бактерий, Крупицкая Л. А. (2017)
Boyko M. V. - Estimation of productivity Bacillus thuringiensis on different media, Patyka N. V., Patyka T. I. (2017)
Иутинская Г. А. - Биоразнообразие микробиома ризосферы сои при применении фунгицидов и инокуляции микробным препаратом Эковитал, Титова Л. В., Пинаев А. Г., Андронов Е. Е., Вознюк С. В. (2017)
Мерліч А. Г. - Вплив Lactobacillus plantarum та Bacillus atrophaeus на проростання насіння та ріст проростків пшениці, Ліманська Н. В., Жунько І. Д., Бабенко Д. О. (2017)
Круть В. В. - Жирнокислотний склад ліпідів ентомопатогенних штамів бактерій роду Bacillus, Данкевич Л. А. (2017)
Ямборко Г. В. - Хемотаксономічні особливості та плазмідні профілі аеробних та факультативно-анаеробних спороутворювальних бактерій з овочевої продукції, Остапчук А. М., Сергєєва Ж. Ю., Пилипенко Л. М., Пилипенко І. В. (2017)
Дрегваль О. А. - Антагоністична активність ґрунтових стрептоміцетів по відношенню до фітопатогенних бактерій та грибів, Єременко А. О., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2017)
Крилова К. Д. - Антимікробна активність до збудника м’якої гнилі комплексу молочнокислих бактерій і каротоворицинів за зберігання, Сергєєва Ж. Ю., Басюл О. В. (2017)
Зеленая П. П. - Чувствительность к ультрафиолетовому излучению грамотрицательных эпифитных бактерий из зоны отчуждения ЧАЭС, Гладка Г. В., Шепелевич В. В., Юмына Ю. М., Сенчило Н. В., Скивка Л. М. (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2016 році (2017)
Пріб К. А. - Аналіз середовища при формуванні стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства (2015)
Якубів В. М. - Економіко-історичні умови становлення сільськогосподарського підприємництва Карпатського регіону (2015)
Мазур Н. А. - Вартість підприємства як важливий критерій оцінки ефективності підприємства (2015)
Лисенко О. А. - Кореляційний аналіз взаємовпливу показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування (2015)
Тараєвська Л. С. - Структурна перебудова промислових підприємств на засадах екоменеджменту, Петрина М. Ю. (2015)
Гаврилюк Н. М. - Теоретичні аспекти логістичного управління підприємством на основі контролінгу (2015)
Кропельницька С. О. - Прогнозування прибутку підприємства як елемент моделі управління ним, Борушок І. І. (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Імітаційна модель фінансової політики підприємства (2015)
Станьковська І. М. - Маркетингова стратегія як інструмент управління конкурентоспроможністю організації, Деркач М. І. (2015)
Дмитришин М. В. - Ендавмент вищого навчального закладу (2015)
Сусіденко О. В. - Методи оцінки забезпечення рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Вербовська Л. С. - Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності як стратегічна складова розвитку підприємства (2015)
Гудзь О. Є. - Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства (2015)
Борейко В. І. - Соціальні орієнтири сучасної економічної політики України (2015)
Сусіденко Ю. В. - Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні (2015)
Коваленко В. В. - Вплив іноземного капіталу на фінансову стабільність банківської системи (2015)
Мацук З. А. - Вплив банківських інвестиційних послуг на економічний розвиток України (2015)
Маринюк Л. В. - Удосконалення процентної політики банку (2015)
Кафка С. М. - Економічна сутність процесів надходження та вибуття необоротних активів для цілей обліку (2015)
Матковський П. Є. - Особливості обліку витрат господарств сільського зеленого туризму, Гловацька В. В. (2015)
Мельник Н. Б. - Бухгалтерський облік у системі прийняття управлінських рішень, Банашкевич Т. П. (2015)
Почтовюк А. Б. - Основні передумови реформування сфери вищої освіти (2015)
Руденко В. В. - Концептуальні засади бюджетного інвестування (2015)
Плець І. І. - Теоретико-прагматичні засади управління державним боргом в Україні, Щур Р. І. (2015)
Жук О. І. - Адміністрування єдиного податку в умовах змін в системі оподаткування (2015)
Кінаш І. П. - Соціальна домінанта сталого розвитку: теоретичний аспект (2015)
Ціжма Ю. І. - Новітні підходи до класифікації форм структури зайнятості населення (2015)
Король В. С. - Інноваційні підходи до управління професійним ростом персоналу в організації (2015)
Шеленко Д. І. - Особливості регулювання земельних відносин в Україні, Копчак Ю. С., Баланюк С. І. (2015)
Брайковська А. - Стан та перспективи розвитку ринку контейнерних перевезень України, Теплюк А. (2016)
Творонович В. - Моделювання економічних процесів на підприємствах транспорту, Вельма О. (2016)
Белінська М. - Організаційно-економічні основи формування доходів регіональних філій та філій ПАТ"Укрзалізниця" від плати за користування вагонами на під’їзних коліях (2016)
Белінська М. - Науково-методичні підходи до формування доходів філій ПАТ "Укрзалізниця" від надання послуг по платі за користування контейнерами, Колесникова Н., Чорний В. (2016)
Божок А. - Проект "Економічний пояс Шовкового шляху" в контексті стратегічних пріоритетів розвитку світової економіки (2016)
Брайковська А. - Забезпечення ефективності локомотивного господарства залізниць в умовах реформування транспортної галузі, Васечко М. (2016)
Вертель В. - Дослідження організації вантажної роботи дирекції залізничних перевезень, Швець А. (2016)
Двуліт З. - Структурно-динамічний аналіз стану економіко-екологічного управління підприємствами залізничного транспорту України (2016)
Жаворонкова Г. - Логістичне обслуговування в сфері пасажирських залізничних перевезень, Познякова О. (2016)
Кендюхов О. - Підвищення економічної ефективності функціонування вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський (ВЧ-1), Горшкова К. (2016)
Крищенко С. - Забезпечення конкурентоспроможності залізниці шляхом підвищення якості вантажних перевезень, Трубій К. (2016)
Лучникова Т. - Сучасний стан локомотивного господарства залізниць України, Марченко О. (2016)
Рачинська А. - Зарубіжний досвід реформування та підвищення економічної безпеки залізничного транспорту (2016)
Савіцька Г. - Формування фінансових результатів підприємств залізничного транспорту та їх розподіл, Шишківська Н. (2016)
Сологуб С. - Ціноутворення на вантажні перевезення залізниці України, Сторчай І. (2016)
Стасюк О. - Пріоритетні напрями розвитку залізничного транспорту України в нових умовах (2016)
Лапін П. - Проблеми модернізації рухомого складу пожежних поїздів ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Аверічев І. - Теоретико-методичні підходи щодо побудови механізму забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту (2016)
Гудкова В. - Особливості системи мотивації та оплати праці персоналу на підприємстві, Коваленко І. (2016)
Ільчук В. - Основні тенденції розвитку ринку платіжних карток в Україні, Садчикова І., Савченко Т. (2016)
Лубенченко О. - Інвентаризація активів суб’єктів господарювання, Гуменюк А. (2016)
Міщенко М. - Використання економіко-математичних методів для підвищення ефективності логістичної діяльності, Полішко Т. (2016)
Пацьора О. - Інноваційний потенціал підприємства: діагностика та оцінювання, Головатенко А. (2016)
Приймук О. - Діагностика фінансового стану та підвищення рентабельності підприємства, Салієнко О. (2016)
Приймук О. - Методичні підходи щодо діагностики фінансового стану підприємства, Філюк Ю. (2016)
Савіцька Г. - Управління прибутком підприємства, Шелест Н. (2016)
Соколова Е. - Банківські ризики: проблеми визначення та управління, Циганок Я. (2016)
Творонович В. - Формування ринково орієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості, Ткачук І. (2016)
Харчук О. - Деякі аспекти розвитку добувної промисловості і розроблення кар’єрів в Україні та збільшення їх частки експорту до Європейського Союзу, Арділан В. (2016)
Харчук О. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного виробництва в Україні, Василівський Б. (2016)
Шевченко Н. - Аналіз формування і використання доходу підприємств на прикладі ВАТ "Дніпроазот", Стібель О., Кушнір А. (2016)
Садова У. Я. - Фінансове забезпечення збереження якості людського потенціалу України, Степура Т. М. (2015)
Кириленко О. П. - Соціальне страхування як інститут сталого людського розвитку, Тулай О. І. (2015)
Лисяк Л. В. - Інноваційний розвиток системи бюджетного менеджменту, Куліченко В. О. (2015)
Соколова К. Ю. - Термінологія і проблематика державного управління податковими ризиками (2015)
Косаревич Н. Б. - Соціально-економічна складова державних та місцевих регіональних цільових бюджетних програм, Гресько І. В. (2015)
Вусятицька М. П. - Роль міжнародної фінансової допомоги в стимулюванні економічного розвитку в Україні (2015)
Мигович Т. М. - Програмно-цільове планування видатків місцевих бюджетів в країні в сучасних умовах (2015)
Дмитровська В. С. - Оптимізація місцевого оподаткування, як засіб удосконалення формування дохідної частини бюджетів гірських населених пунктів (2015)
Маркович Г. Б. - Pеформа місцевих бюджетів та місцевого самоврядування у контексті бюджетної децентралізації, Остріщенко Ю. В. (2015)
Феденько С. М. - Інституційне забезпечення фінансування охорони здоров’я (2015)
Tkaczuk I. - Pobudowa modelu innowacyjnego rozwoju produkcji rolnej w Ukrainie, Plec I., Szczur R. (2015)
Хаустова В. Є. - Моделювання сценаріїв реалізації промислової політики в Україні (2015)
Дяків О. Я. - Оцінка зміни рівня розвитку креативно-інноваційної діяльності в регіонах України (2015)
Лешанич С. Є. - Перспективні аспекти прогнозування економічного потенціалу регіону (2015)
Коцюбинський В. О. - Проблеми і перспективи розвитку малих та середніх підприємств в Івано-Франківській області, Якубів Р. Д. (2015)
Дмитришин М. В. - Формування системи ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства, Данилишин М. М. (2015)
Буртняк І. В. - Моделювання процесу управління прибутком підприємства (2015)
Олексів І. Б. - Модель регулювання діяльності інститутів спільного інвестування, Шпакович І. Р. (2015)
Ткач О. В. - Особливості логістичного управління матеріальними та сервісними потоками, Волощук І. А. (2015)
Левандівський О. Т. - Фінансове забезпечення аграрного сектору в передових країнах світу (2015)
Сус Т. Й. - Сучасні проблеми оренди екологічно чистих земель в Карпатському макрорегіоні (2015)
Климчук М. М. - Категоріально-поняттєвий апарат у сфері енергозбереження: економічний аспект (2015)
Мельничук Ю. М. - Аналіз законодавчої бази страхування життя в Україні (2015)
Білий М. M. - Теоретико-методологічні засади забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів малого бізнесу (2015)
Галущак І. Є. - Значення та завдання обліку основних засобів (2015)
Марків М. М. - Концептуальний підхід до організації управлінського обліку на підприємствах з виробництва твердого біопалива (2015)
Jantoń-Drozdowska E. - Ramy instytucjonalne stosunków gospodarczych Unii Europejskiej z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (2015)
Содержание (2017)
Адегов А. В. - Исследование и анализ работы мобильного стенда для производства стеновых панелей, Колохов В. В., Гаврилюк С. В. (2017)
Беликов А. С. - Исследование влияния теплопроводных включений на микроклимат помещений при аварийных ситуациях в системах теплоснабжения, Колесник И. А., Рагимов С. Ю., Маладыка И. Г., Вовк Д. В. (2017)
Беликов А. С. - Моделирование инициирования взрыва метана ударной волной как прогноз оценки безопасности, Налисько Н. Н. (2017)
Беликов А. С. - К вопросу влияния избыточного тепловыделения на организм человека, Рагимов С. Ю., Шаранова Ю. Г., Корж Е. Н. (2017)
Бєліков А. С. - Підвищення вогнестійкості дерев’яних будівельних конструкцій за рахунок зниження горючості деревини, Шаломов В. А., Корж Є. М., Рагiмов С. Ю. (2017)
Беликов А. С. - Проведение ремонтно-восстановительных работ в аварийных зданиях с применением специальных подъемно-транспортных машин и оборудования, Шатов С. В., Улитина М. Ю., Шаломов В. А. (2017)
Biliaiev M. M. - Numerical simulation of air pollution in workplaces after toxic chemical emission, Amelina L. V., Stepanova Yu. O. (2017)
Беляев Н. Н. - Экспериментальное исследование уноса пыли от угольного штабеля, Карпо А. А., Яловой А. С. (2017)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование уровня загрязнения рабочих зон возле железнодорожной магистрали, Оладипо Мутиу Олатойе., Гыркало А. В. (2017)
Biliaieva V. V. - Numerical simulation of ground waters contamination and protection, Smalii D. Yu., Perkin V. (2017)
Ганник Н. И. - Влияние диффузионной проницаемости на коррозионную стойкость полимербетона, Несевря П. И., Папирнык Р. Б., Мартыш А. П. (2017)
Демиденко А. С. - Вивчення впливу швидкості та напряму вітру на приземні концентрації забруднюючих речовин на прикладі м. Дніпро, Поліщук С. З. (2017)
Железняков Е. О. - Сравнительная экономическая эффективность источников тепловой энергии для систем автономного отопления, Богоявленский С. А. (2017)
Irodov V. F. - Convergence of the evolutionary algorithms for optimal solution with binary choice relations, Khatskevych Yu. V. (2017)
Колесник И. А. - Анализ влажностного режима помещений в отопительный период при реконструкции оконных блоков, Петренко В. О., Ветвицкий И. Л., Ветвицкая Д. А., Вовк Д. В. (2017)
Мандрикевич В. Н. - Экологические аспекты ведения взрывных работ при подводной добыче полезных ископаемых, Морозова Т. В., Усик И. И. (2017)
Нечитайло Н. П. - Ингибирование процессов осадкообразования в баромембранных процессах и оборотных системах охлаждения, Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2017)
Петренко А. О. - Підвищення комфортного стану мікроклімату на робочому місці, Петренко В. О., Голякова І. В., Михальченко А. О., Патоня Є. В., Камінська Е. І. (2017)
Поліщук С. З. - Обгрунтування місця забору свіжого повітря для системи припливної вентиляції промислового цеху, Антонов А. О., Мороз В. Ю., Трофимова І. А., Бордун М. В. (2017)
Полищук С. З. - Сравнительная характеристика способов утилизации теплоты выбросов, Каспийцева В. Ю., Дядькина А. И., Левченко О. А. (2017)
Поліщук С. З. - Способи утилізації теплових викидів, Морозова Т. В., Петровцій О. В., Осман К. А., Михальченко А. О. (2017)
Романенко М. А. - Способи оцінки екологічності систем життєзабезпечення об'єктів житлового та комунального господарства, Ємець М. А., Романенко І. І., Леснікова І. Ю. (2017)
Савицкий Н. В. - Системы теплоснабжения промышленных объектов с использованием вторичных и нетрадиционных энергоресурсов, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Громовая А. С. (2017)
Скрыпников В. Б. - Методика расчета естественной вентиляции в квартирах многоэтажного дома, Завгородняя Е. П., Окуневич А. А. (2017)
Солод Л. В. - Науково – технічне порівняння української та європейської термінології в галузі теплопостачання, Березюк Г. Г. (2017)
Сопільняк А. М. - Підвищення теплозахисту світлопрозорої огороджувальної конструкцій (2017)
Тимощук В. И. Шерстюк Е. А. - Обоснование гидродинамически целесообразной системы дренажа в условиях проектируемой застройки поймы р. Днепр (2017)
Тріфонов І. В. - Аудит проекту за методикою контролю альтернативної ознаки, Мазуркевич О. І., Папірник Р. Б. (2017)
Троценко А. В. - Графічна інтерпретація впливу зниження температури димових і вентиляційних викидів при їх утилізації на зміну приземної концентрації забруднюючих речовин, Поліщук С. З., Кушнір Е. Г., Поліщук А. В. (2017)
Чорноморець Г. Я. - Розв’язання задачі синтезу системи автономного теплопостачання з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2017)
Шарков В. В. - Использование величин радиуса влияния вертикальных колодцев для определения их производительности, Семенов И. И., Журавлева Е. А., Шевченко В. О. (2017)
Яковишин А. С. - Об использовании световой метки для измерения скорости газовоздушной смеси на выходе горелок на твердом топливе, Чернойван А. А. (2017)
Выходные данные (2017)
Булкат М. С. - До питання про формування ознак судової влади (2017)
Корнієнко П. С. - Судовий захист як пріоритетна форма правозахисної діяльності в Україні (2017)
Панасюк Р. П. - Розвиток камерального права в Україні (теоретико-методологічний аспект) (2017)
Єпіфанов О. В. - Теоретико-методологічні засади конституційно-правового регулювання охорони культурної спадщини (2017)
Семенюк О. Г. - Поняття сторонньої особи при вчиненні злочинів у сфері охорони державної таємниці (2017)
Осінська О. М. - Право потерпілого на збір доказів під час досудового розслідування (2017)
Бєлкін М. Л. - Обмеження права на судове оскарження на стадії досудового розслідування за КПК 2012 р. як чинник порушення прав приватних осіб, Бєлкін Л. М. (2017)
Кубальський В.Н. - Повідомлення про підозру: правозастосовні аспекти (2017)
Ландіна А. В. - Забезпечення права суб’єкта злочину принципами кримінального права (2017)
Макарчук Д. І. - Щодо поняття кримінального правопорушення у доктрині та законодавстві про кримінальну відповідальність Франції (2017)
Чуваков О. А. - Деякі питання щодо видового об’єкта диверсії (2017)
Короєд С. О. - Реалізація превентивного способу захисту права власності в цивільному судочинстві, Прут Ю. А. (2017)
Павличенко О. В. - Юридичні фікції у приватному праві України (2017)
Білощена У. М. - Проблеми визначення міжнародно-кримінологічних характеристик неоколоніалізму в сучасному міжнародному праві (2017)
Поліщук Н. В. - Узагальнення судової практики з розгляду справ про приватизацію державного житлового фонду та гуртожитків. 2016 рік, Задорожний А. Г. (2017)
Желепа О. В. - Узагальнення практики застосування судами законодавства, що регулює захист права власності на тимчасово окупованій території України, на території проведення АТО та у зв’язку з проведенням АТО: проблемні питання, Мившук В. М. (2017)
Бачинська О. В. - Досвід використання арки в архітектурі (2011)
Булах І. В. - Символ і символізація у теоретичних дослідженнях постмодернізму (XX ст.) (2011)
Гнатюк Л. Р. - Вплив історичних та політичних передумов на виникнення та особливості розвитку сакральних комплексів Волині (2011)
Зенькович Н. Г. - Простір і середовище, як об’єкти проектування (2011)
Вязовская А. В. - К определению термина "ландшафтный урбанизм" (2011)
Коротун І. В. - Архітектура ХХ століття. Криза просторової організації міст (2011)
Лінда С. М. - Тенденції історизму в архітектурі Одеси першої третини ХІХ століття (2011)
Нагаева З. С. - Исторические этапы застройки Бахчисарайского дворцового комплекса, Абдурахманова Л. А. (2011)
Панько О. М. - Прийняття архітектурних і дизайнерських рішень на основі комплексної системи оцінки якостей (2011)
Нгуен Дак Дат - Экомузей в общей классификации музеев, Зиміна С. Б. (2011)
Поперечна О. О. - Поняття елементарної цілісної одиниці житлового середовища в теорії містобудування (2011)
Праслова В. О. - Категорії "ідеї" та "теми" в художньому проектуванні (2011)
Пушня О. С. - Методика композиційно-колористичного моделювання інтер’єрного простору (2011)
Хілько Н. О. - Архітектурно-містобудівна спадщина Чернівців Австрійського та Румунського періоду (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Хараборська Ю. О. - Софія Київська – минуле і дійсність (2011)
Шебек Н. М. - Філософські підґрунтя гармонізації архітектурного середовища (2011)
Шалошвили Н. Г. - К вопросу о современных подходах к организации высшего архитектурного образования (2011)
Андрощук А. С. - Формування громадсько-транспортних центрів у вузлах планувального каркасу міста (2011)
Захарова А. В. - Новий елемент розселення як засіб досягнення сталого розвитку країни (2011)
Лавлинская И. А. - Методика определения направлений композиционного формирования садово-парковых объектов южного берега Крыма (2011)
Ніканоров С. О. - Організація територій при водно-туристичному комплексі для занять водними видами спорту і розваг на воді (2011)
Осиченко Г. О. - Нормативні підходи до оцінки естетичних якостей міста (2011)
Пономарьова А. В. - Містобудівна реновація порушених промислових територій в Європі (2011)
Козятник І. П. - Діяльна поверхня як фактор формування мікроклімату житлових територій (2011)
Сидорова В. В. - К вопросу о градостроительной типологии приморских территорий на примере Большой Алушты (2011)
Потапчук І. В. - Природно-ландшафтний аспект формування території міста Житомира (2011)
Ричков П. А. - Еволюція функціональної структури прибуткових будинків і містобудівний контекст, Бачунов О. В. (2011)
Устінова І. І. - Екофізичні засади та стратегії сталого розвитку регіонів (2011)
Шешукова С. В. - Завдання та принципи планувального формування систем громадського обслуговування в курортно-рекреаційних зонах (2011)
Чернятевич Н. Г. - Екологічний, функціональний та естетичний підходи до формування архітектурних об’єктів на воді (2011)
Левченко О. В. - Динамічне проектування ландшафтів в програмно-інформаційному середовищі (2011)
Бевз Є. А. - Вплив культурної парадигми на формування просторової концепції будівлі бібліотеки (2011)
Богданова Ю. Л. - Становлення та розвиток спортивних об’єктів у Львові міжвоєнного періоду, Коломієць Р. Ю. (2011)
Ватрич І. Д. - Соціально-економічний чинник формування бальнеологічних санаторних комплексів в України (2011)
Гнесь І. П. - Методологічні напрямки оптимізації планувальної структури квартир соціального і доступного житла, Гнат Г. О. (2011)
Єременко Л. К. - Здоровий офіс (2011)
Закрепа Л. М. - Прийоми реконструкції будівель професійно-технічних навчальних закладів (2011)
Кірнос П. В. - Структурно-морфологічні закономірності формування біокліматичних будівель (2011)
Коваль-Цепова А. В. - Організація інтер’єрного простору закладів соціального захисту дітей, з урахуванням первісної функції будівлі (2011)
Костенко А. Я. - Композиция. Пространство. Информация, Семка С. В. (2011)
Кисіль С. С. - Аналіз формування інтер’єрів промислових будівель, що не використовуються за основним функціональним призначенням та були піддані реновації, Бармашина Л. М. (2011)
Ніколаєнко В. В. - "Фактори, що впливають на архітектурне формування об’єктів громадського харчування" (2011)
Ніканоров С. О. - Вітчизняний досвід проектування водно-туристичних комплексів (2011)
Неділько А. О. - Періоди формування архітектури іподромів (2011)
Подольский В. Г. - Характеристика условий размещения учебно-воспитательных комплексов (детский сад-начальная школа) на сложном рельефе Южного берега Крыма (2011)
Петровська А. В. - Деякі проблеми реконструкції кінотеатру "Росія" в м. Вінниця, Зиміна С. Б. (2011)
Примачок О. А. - Про проблеми формування сучасних культурно-просвітницьких закладів (2011)
Рожок М. О. - Передумови формування та розвитку закладів дитячих будинків сімейного типу в Україні (2011)
Самойлович В. В. - Функціонально-експлуатаційні вимоги до опорядження стін і стель приміщень житлових і громадських будівель (2011)
Семикіна О. В. - Деякі проблеми сучасного розвитку аеропортів України (2011)
Соломатіна А. В. - Архітектурно-планувальна організація спортивно-тренувальної групи в складі навчально-тренувальних баз футбольних клубів (2011)
Сьомка С. В. - Мова пропорцій в поезії архітектури (2011)
Тимошенко О. К. - Виникнення та розвиток архітектури енергоефективних висотних офісних будівель (2011)
Торкаман Ахмад - Функционально-планировочная организация торговых комплексов коммерческих ячеек в Иране, Малик Т. В. (2011)
Третяк Ю. В. - Наукові засади систематизації груп засуджених в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу (2011)
Чернявський В. Г. - Комплекс ергономічних вимог, що визначають комфортний рівень середовища інтер’єру громадських будівель соціальної сфери (2011)
Алиреза Шешпари - Особенности жилых зданий от традиции к современности г. Тегерана (2011)
Шило Н. М. - Екологічне будівництво. Запорука успіху і основні напрямки (2011)
Эмамианфар Али - Высшие учебные заведения архитектурно-строительного профиля в Иране (2011)
Яблонская А. Д. - "Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Часть 2 (2011)
Гарбар М. В. - Типологічні особливості гаражів для велосипедів (2011)
Федченко О. В. - Класифікація гуртожитків для молоді (2011)
Азари Алиреза - Проблемы формирования архитектуры многоэтажного жилища в условиях г. Тегеран (2011)
Вимоги до статей (2011)
Степанов Ю. М. - Вплив маси тіла та супутньої патології біліарного тракту на розвиток і прогресування ліпідних порушень у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ожирінням, Філіппова О. Ю. (2016)
Гриднев А. Е. - Патоморфологические изменения слизистой оболочки пищевода у пациентов с сочетанным течением гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2016)
Іващук С. І. - Показники ліпідного обміну у хворих на набряковий панкреатит залежно від поліморфізму генів IL­4 (C­590T), TNF­α (G­308A), PRSS1 (R122H), SPINK1 (N34S) і CFTR (delF508C), Сидорчук Л. П. (2016)
Ткач С. М. - Дисбиоз и синдром избыточного бактериального роста при синдроме раздраженной кишки: коррекция клинических и микробиологических изменений при помощи Saccharomyces boulardii CNCM I­745, Дорофеев А. Э., Руденко Н. Н. (2016)
Фадеенко Г. Д. - Выбор тактики лечения пациентов с риском кровотечений из верхних отделов желудочно­кишечного тракта, Соломенцева Т. А. (2016)
Бездетко Н. В. - Рабепразол: новое об известном (2016)
Чернобровий В. М. - Пантопразол: особливості фармакокінетики, кислотопригнічувальної дії, клінічної ефективності та безпечності застосування, Ксенчин О. О. (2016)
Харченко В. В. - Вплив L­аргініну та бетаїну на структурно­функціональний стан еритроцитів, вміст ліпідів та гомоцистеїну в крові хворих на неалкогольний стеатогепатит (2016)
Палін Р. - Використання простішого режиму дозування у пацієнтів з недостатньо контрольованою терапією месалазином: вплив на результати лікування, призначення лікаря загальної практики, кількість візитів до лікаря і застосування стероїдів (2016)
Щербиніна М. Б. - Застосування L­глутатіону для патогенетичного захисту шлунка та печінки у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Паліброда Н. М., Патратій М. В., Закревська О. В., Короленко Г. С. (2016)
Черри Л. Н. - Ведолизумаб: антагонист интегрина α4β7 в лечении язвенного колита и болезни Крона, Юнкер Н. С., Ламберт Э. Р., Вон Д., Ловэ Д. К. (2016)
Колесникова Е. В. - Софосбувир в терапии хронического вирусного гепатита С: факты и надежды (2016)
Кушнир И. Э. - Терапевтические стратегии лечения язвенного колита: реалии и перспективы (2016)
Ткач С. М. - Римские критерии IV функциональных гастроинтестинальных расстройств: что нового в последней версии (2016)
Бондаренко О. А. - Клиническое применение ингибиторов протонной помпы в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (случаи из практики), Агибалов А. Н. (2016)
Оголошення (2016)
До уваги авторів (2016)
Галькевич М. - Теоретичні підходи до оцінки вартості потенціалу конкурентоспроможності транспортного підприємства (2016)
Костюченко Л. - Інтеграція інноваційного та стратегічного управління транспортним підприємством як інфраструктурного елемента ринку транспортних послуг (2016)
Озерова О. - Дефініція поняття "контролінг" та його значення в системі управління витратами транспортних підприємств (2016)
Познякова О. - Послуги аутсорсингу в транспортній галузі, Якобчук О. (2016)
Власюк Т. - Організація пасажирських перевезень на залізничному транспорті між містами – центрами і їх супутниками у 30-ті роки ХХ ст. (2016)
Двуліт З. - Методика інтегрального оцінювання впливу діяльності підприємств залізничного транспорту на довкілля (2016)
Ейтутіс Г. - Стратегічний аналіз ключових показників бізнес-процесів інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця", Клецька Т., Крищенко С., Зіць О. (2016)
Кириленко О. - Вітчизняний і зарубіжний досвід експлуатації малодіяльних ділянок залізничного транспорту (2016)
Кравченко О. - Оцінка фінансового потенціалу залізничного транспорту України (2016)
Мельник Т. - Управління персоналом транспортної компанії з позицій антикризового менеджменту, Мельник О. (2016)
Садюк А. - Умови лібералізації ціноутворення у потенційно конкурентних секторах діяльності підприємств залізничного транспорту (2016)
Творонович В. - Економічні засади вдосконалення обслуговування пасажирів на залізничному вокзалі, Зеніч К. (2016)
Ярим-Агаєв О. - Економічні заходи удосконалення системи оплати праці на підприємствах залізничного транспорту, Прокопчук Ю. (2016)
Аверічев І. - Методичні підходи до формування та функціонування механізму забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту (2016)
Аверічев І. - Застосування логістичного підходу до управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства, Кулик М. (2016)
Божок А. - Ефективнiсть використання основних засобів як напрямок підвищення конкурентоспроможності національної економіки, Семак А. (2016)
Вишемірська Я. - Використання хмарних технологій у соціально-економічних дослідженнях екологічного спрямування (2016)
Гудкова В. - Удосконалення системи стимулювання працівників підприємства, Батрак І. (2016)
Гудкова В. - Обґрунтування заходів підвищення прибутковості підприємства, Творонович В., Черевань Ю. (2016)
Лубенченко О. - Організація обліку на підприємствах малого бізнесу та її вдосконалення, Лаптєва О. (2016)
Приймук О. - Оцінка ефективності управління персоналом підприємства, Устинович Н., Лиховид А. (2016)
Лубенченко О. - Методика та організація обліку, аналізу і аудиту прямих витрат на оплату праці, Мохонько С. (2016)
Пацьора О. - Ефективність використання інформаційних технологій на підприємстві, Пузько І. (2016)
Пінчук С. - Банківське кредитування: сучасний стан та проблеми сьогодення, Бардадим Я. (2016)
Приймук О. - Ефективнiсть викoристaння iннoвaцiйних технoлoгiй у вирoбничiй дiяльнoстi пiдприємствa, Устинович Н., Волинець О. (2016)
Радзієвська С. - Зовнішньоторговельні зв’язки України з країнами ЄС на початку XXI ст. (2016)
Творонович В. - Перспективнi нaпрями iннoвaцiйнoгo рoзвитку пiдприємствa, Примак Л. (2016)
Харчук О. - Підвищення ефективності роботи підприємства як важливе завдання менеджменту, Мокрицька Г. (2016)
Чуніхіна Т. - Організація обліку витрат на оплату праці: теоретичний аспект, Борейко В. (2016)
Шерстюк О. - Ідентифікація та аспекти імплементації принципів аудиту фінансової інформації (2016)
Ярим-Агаєв О. - Впровадження інновацій як фактор зниження витрат підприємства, Дворська Л. (2016)
Гринчій Я. - Роль і місце страхових послуг у системі управління діяльністю підприємства (2016)
Відповідальному редактору нашого збірника професору Дьоміну Миколі Мефодійовичу – 80! (2011)
Гаврилюк І. В. - Принципи та прийоми організації міських площ західноєвропейських міст (на прикладі міст Нідерландів), Олійник О. П. (2011)
Завада В. Т. - До питання про територіальну неоднорідність традиційної сакральної архітектури України (2011)
Бачинська О. В. - Невідомі форми арок у ліванській архітектурі першої половини ХХ сторіччя (2011)
Дида І. А. - Перспективи застосування в українській архітектурі автохтонних екологічних принципів формування середовища (2011)
Доброва А. В. - Художньо - композиційні особливості сучасного інтер'єрного живопису (2011)
Гик Т. В. - Передумови аналізу еволюції стилів дизайну (2011)
Житкова Н. Ю. - "Індустріальна культура – джерело новітніх стилів" (2011)
Потапчук І. В. - Природно-ландшафтний аспект еволюції архітектурно-просторового структурування міста Житомира (2011)
Панченко О. О. - Фрактальна геометрія і архітектура (2011)
Поперечна О. О. - Підходи до архітектурного проектування житлового середовища з урахуванням соціальних аспектів поведінки людини (2011)
Проляка Т. О. - Надземні пасажирські об’єкти як просторові орієнтири міста (2011)
Малік Т. В. - Просторово - формуючі напрями дизайн-діяльності початку 21 століття (2011)
Мержiевська Н. Ю. - Фактори доцільності реконструкції історичного готелю на прикладі готелю Брістоль в Одесі (2011)
Михайлишин О. Л. - Композиційно-просторова організація житлових кварталів для службовців на Волині у 1920-х роках (2011)
Рожко В. М. - Архітектурний аналіз наскельних слідів утраченої дерев’яної забудови для її графічної реконструкції (2011)
Трошкіна О. А. - Сприйняття міського середовища та об’єктів архітектури в ньому (2011)
Попадюк Р. І. - Просторові стратегії гібридних архітектурних структур (2011)
Ольховская Е. В. - Роль рекламы в дизайне архитектурной среды (2011)
Шебек Н. М. - Природні передумови гармонізації архітектурного середовища (2011)
Курач С. Ю. - Витоки формування освітніх, виховних та спортивних закладів у Давній Греції (2011)
Васильченко О. С. - Особливості комплексного формування бізнес-парків в умовах крупніших міст (2011)
Андрощук А. С. - Методи пропорціювання в містобудуванні (2011)
Дмитренко А. Ю. - Вибір стратегії розвитку міських поселень Дніпропетровської та Запорізької областей: демографічні передумови (2011)
Осиченко Г. О. - Синтаксичні підходи до оцінки естетичних якостей містобудівних об'єктів (2011)
Жовква О. І. - Символіка та побудова композиції інтер’єрних розписів православних сакральних споруд (2011)
Гарбар М. В. - Аналіз досвіду використання велосипедного транспорту в Східних країнах (2011)
Дивак В. І. - Розширення музейного простору в умовах міської забудови (2011)
Король Ю. В. - Типологічні аспекти та тенденції розвитку кінотеатрів (2011)
Коломєйцев А. В. - Принципи локальності та універсальності архітектурно-планувального вирішення споруд (на прикладі прецедентів з історії архітектури XX-го століття) (2011)
Кельба С. С. - Конструктивні рішення в'їзних комплексів великих міст (2011)
Кірнос П. В. - Архітектурно-функціональні вимоги до біокліматичних науково-дослідницьких будівель (2011)
Лещенко Н. А. - Планувальні та об’ємно-просторові особливості в рішеннях історичних архітектурних ансамблів малих міст Західної України (2011)
Нетужилова Н. В. - Особливості реструктуризації та перепланування промислових будівель і споруд у містах Західної України (на прикладі м. Львова) (2011)
Ніколаєнко В. В. - "Особливості розміщення підприємств громадського харчування в загальноміській системі обслуговування" (2011)
Ніканоров С. О. - Використання мобільних споруд на туристичних маршрутах при рекреаційних комплексах (2011)
Пивоваренко О. В. - Психологія сприйняття, як формоутворюючий фактор в архітектурі шкільних комплексів, Русевич Т. В. (2011)
Рябець Ю. С. - Роль мобільних об’єктів експрес-обслуговування в організації масових святкових заходів (2011)
Самойлович В. В. - Прийоми архітектурної композиції підвісних стель в інтер’єрах будівель громадського призначення (2011)
Сулик Т. Р. - Поняття багатофункціональних культурних центрів та програми їхнього формування (2011)
Эмамианфар Али - Эволюция формирования высших учебных заведений архитектурно-строительного профиля в странах Ближнего Востока и Средней Азии (2011)
Сенченко Д. В. - Функціонально-планувальна організація центрів соціально-психологічної реабілітації людей з порушеннями слуху, Чернявський В. Г. (2011)
Чернявський В. Г. - Класифікація елементів предметно-просторового середовища інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери (2011)
Третяк Ю. В. - Систематика засуджених та службовців в архітектурному середовищі пенітенціарного закладу (2011)
Шулдан Л. О. - Сучасні системи архітектурно-конструктивних рішень для енергозаощаджування в громадських будівлях, Бродський М. О. (2011)
Книш В. І. - Модульно-осьовий метод проектування багатоповерхового житла (2011)
Яблонская А. Д. - "Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Формирование стереотипов-ловушек. Часть 3 (2011)
Вимоги до статей (2011)
Фадєєнко Г. Д. - Порушення функціонального стану ендотелію та його роль у патогенезі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Гальчінська В. Ю., Кушнір І. Е., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Шапкін А. С. (2016)
Журавльова Л. В. - Гіперадипоцитокінемія — маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету 2 типу, Шеховцова Ю. О. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Карнитиновая недостаточность при неалкогольной жировой болезни печени и методы ее коррекции, Глущенко С. В. (2016)
Козирєва Т. Є. - Вплив інфекції Helicobacter pylori на перебіг ішемічної хвороби серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (2016)
Пархоменко Л. К. - Структура и гендерные особенности патологии верхних отделов пищеварительного канала у подростков, Страшок Л. А., Завеля Э. М., Исакова М. Ю., Ещенко А. В., Полищук Ж. В. (2016)
Волошина Л. О. - Кластер гастроентерологічних коморбідних захворювань у хворих на остеоартроз: вікові аспекти формування та особливості фармакологічної корекції (результати трирічного проспективного спостереження), Волошин О. І., Присяжнюк В. П. (2016)
Романенко М. С. - Связь фактического питания и метаболических факторов риска: возрастные и гендерные особенности, Гавалко Ю. В., Синеок Л. Л., Cапожников И. В., Леськив Р. И. (2016)
Ошмянська Н. Ю. - Проліферативні процеси при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі та їх зв’язок із вмістом жовчних кислот у шлунковому соку, Бабій С. О. (2016)
Измайлова Е. В. - Частота и тяжесть синдрома обструктивного апноэ сна у пациентов с изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и при сопутствующей ишемической болезни сердца (2016)
Щербак О. В. - Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом, Маслова Г. С. (2016)
Примак О. С. - Ефективність застосування інфліксимабу у хворих із середньотяжким виразковим колітом без попереднього призначення базової терапії (2016)
Звягінцева Т. Д. - Синдром подразненого кишечника: сучасні аспекти патогенезу і тактика лікування, Гріднєва С. В. (2016)
Губергриц Н. Б. - "Роковая цепочка": и в панкреатологии тоже, Фоменко П. Г., Беляева Н. В. (2016)
Милославський Д. К. - Особливості лікувально­профілактичного харчування при гастроентерологічній патології, яка перебігає на тлі провідних "хвороб цивілізації" (2016)
Пішак В. П. - Погляд на ефекти мелатоніну, Кривчанська М. І., Пішак О. В. (2016)
Пузир Н. В. - Клінічне значення кислототвірної функції шлунка та мікрофлори травного тракту у розвитку жовчнокам’яної хвороби, Федорук П. В. (2016)
До уваги авторів (2016)
Содержание (2014)
Колесниченко Н. Ф. - Наукова школа Бакуля-Новікова, Колодніцький В. М., Колодніцька Н. І. (2014)
Спирин В. И. - Перспективы создания и применения съёмного породоразрушающего инструмента, Будюков Ю. Е., Онищин В. П., Асан А. Е. (2014)
Будюков Ю. Е. - Влияние смачиваемости алмаза металлом на работоспособность породоразрушающего инструмента, Спирин В. И., Кубасов В. В. (2014)
Аубакиров М. Т. - Особенности применения технологических средств алмазного бурения, Ратов Б. Т., Федоров Б. В., Отебаев М. (2014)
Кожевников А. А. - Численный анализ теплового состояния буровых алмазов, Дреус А. Ю. (2014)
Супрун М. В. - Влияние схемы расстановки вставок гибридайта в импрегнированных коронках на эффективность бурения твердых горных пород, Закора А. П., Богданов Р. К. (2014)
Будюков Ю. Е. - Особенности технологии бурения глубоких разведочных скважин в Норильском рудном районе, Спирин В. И., Кубасов В. В. (2014)
Васюк Б. Н. - Новый способ локального направленного гидроразрыва пласта (2014)
Коцкулич Є. Я. - Особливості первинного розкриття продуктивних пластів на родовищах Бориславського нафтопромислового району (2014)
Лазаренко О. Г. - Досвід буріння горизонтальних свердловин на Гнідинцівському родовищі, Лівінський А. М. (2014)
Кожевников А. А. - Результаты стендовых исследований влияния параметров технологии транспортирования криогенно-гравийного фильтра по стволу буровой скважины на глубину его спуска, Дычковский Р. Е., Судаков А. К. (2014)
Коцкулич Я. С. - Дослідження усадки тампонажного каменю в газових свердловинах на північно-західному шельфі Чорного моря, Колісник В. І., Гриманюк В. І., Гриманюк М. В. (2014)
Линенко-Мельников Ю. П. - Высокопроизводительное шлифование буровых коронок алмазным инструментом, Агеева И. Ю., Агеев С. Е. (2014)
Рачкевич Р. В. - Вплив крутного моменту на відхиляюче зусилля на долоті (2014)
Каракозов А. А. - Исследования и разработка конструкции однослойной буровой коронки с синтетическими монокристаллами алмаза, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2014)
Исонкин А. М. - Влияние переходной зоны "алмаз–покрытие–металлическая связка" на износостойкость материала матрицы алмазных буровых коронок, Дуда Т. М., Ильницкая Г. Д. (2014)
Каракозов А. А. - Расчёт устойчивости стабилизирующих опор погружных установок типа УГВП для бурения скважин на шельфе, Парфенюк С. Н., Сафронова А. Р. (2014)
Кожевников А. А. - Современное состояние и перспективы оптимизации процесса разрушения горных пород при бурении, Пащенко А. А. (2014)
Чернов Б. О. - Гідродинамічний симулятор типу "BLACK OIL". Порівняння з ECLIPSE 100, Коваль В. І. (2014)
Чернов Б. О. - Удосконалена методика розробки нафтового родовища із застосуванням сайклинг процесу, Коваль В. І. (2014)
Кожевников А. А. - Нагрузки в бурильной колонне при срыве керна, Дычковский Р. Е., Кузин Ю. Л., Лексиков А. А. (2014)
Кожевников А. О. - Преспективи розвитку буріння з імпульсним обертанням інструменту, Хілов В. С., Борисевич О. А., Бельчицкий А. П. (2014)
Каракозов А. А. - Расчётные модели гидроударников для бурения геологоразведочных скважин на шельфе, Парфенюк С. Н. (2014)
Виноградова О. П. - Дослідження впливу конcтрукції алмазовмісних елементів зі славутича та схеми їх розміщення в бурових коронках на ефективність руйнування гірських порід середньої міцності, Богданов Р. К., Свешніков І. А., Заболотний С. Д., Беспалов С. Ф. (2014)
Чернова М. Є. - Дослідження впливу полімерно-композиційних матеріалів на ефективність буріння похило-скерованих та горизонтальних свердловин (2014)
Кунцяк Я. В. - Дослідження механізму коливних процесів у генераторі гідродинамічних імпульсів спрямованої дії, Чернова М. Є., Бігун М. Б. (2014)
Исаев Р. А. - Повышение эффективности разработки месторождений с помощью бурения горизонтальной скважины, Багиров О. Э., Яраданкулиев Е. Р., Касымов И. А., Гулизаде П. М. (2014)
Чернова М. Є. - Підвищення працездатності обважнених бурильних труб на основі розробки вітчизняних технічних засобів, Кунцяк Я. В. (2014)
Мірненко В. І. - Аналіз напружено-деформованого стану сталі 40ХН в умовах багатоциклової втоми з використанням методу кінцево-елементного аналізу, Чернов Б. О., Ткач М. Я. (2014)
Майлыбаю Отебаеву – 60 лет (2014)
Карасев В. Ю. - Технология получения ювелирных изделий нового типа из природного алмазного сырья, Ножкина А. В., Мельников Е. П., Жукова Е. А. (2014)
Новиков Н. В. - Многопуансонные аппараты высокого давления с гидростатическим приводом, Балабанов П. А., Лысаковский В. В., Шевчук С. Н. (2014)
Лысаковский В. В. - Проблемы выращивания монокристаллов алмаза на затравках с использованием шестипуансонных аппаратов высокого давления большого объема (2014)
Лысаковский В. В. - Кинетика роста монокристаллов алмаза в шестипуансонном аппарате высокого давления, Новиков Н. В., Нагорный В. В., Панасюк Т. С., Каленчук В. А., Гуцу О. С., Ван Д., Ван Ш. (2014)
Долматов В. Ю. - Влияние условий синтеза детонационных наноалмазов на их термостойкость, Панова А. Н., Бочечка А. А., Веретенникова М. В., Myllymaki V., Душенок С. А., Никитин Е. В., Цапюк Г. Г., Ищенко Е. В. (2014)
Олейник Н. А. - Получение микропорошков алмаза повышенной абразивной способности, Ильницкая Г. Д., Сизоненко О. Н., Петасюк Г. А., Маринич М. А., Базалий Г. А., Шамраева В. С., Присташ Н. С. (2014)
Дуда Т. М. - Свойства алмазов, металлизированных покрытиями, Ильницкая Г. Д., Романко Л. А., Пасечный О. О., Смоквина В. В., Девицкий А. А., Ткач В. Н., Лавриненко В. И., Зайцева И. Н., Косенчук Т. А., Гайдай С. В., Шеханин А. Н. (2014)
Шульженко А. А. - Гибридная алмазно-твердосплавная пластина, Соколов А. Н., Александрова Л. И., Гаргин В. Г., Осипов А. С., Стасюк Л. Ф., Закора А. П., Богданов Р. К., Ильницкая Г. Д., Супрун М. В., Ткач В. Н., Русинова Н. А. (2014)
Бочечка А. А. - Получение нанокомпозита алмаз – карбид вольфрама и его применение для чистового точения сплавов алюминия, Стахнив Н. Е., Девин Л. Н., Назарчук С. Н. (2014)
Луцак Е. М. - Залишкові напруження в композиті, утвореному шляхом просочення кобальтом алмазного нанопорошку УДА при високих тиску і температурі, Бочечка О. О. (2014)
Олійник Н. О. - Перспективи розвитку переробки продуктів синтезу кубічного нітриду бору, синтезованих за нетрадиційними технологіями, Ільницька Г. Д., Боримський І. О., Боримський О. І., Ткач В. М., Базалій Г. А., Тимошенко В. В., Зайцева І. М. (2014)
Петруша І. А. - Керамо-матричні композити на основі кубічного нітриду бору для швидкісної обробки загартованих сталей типу ШХ15, Осіпов О. С., Бушля В. М., Смірнова Т. І., Мельнійчук Ю. О., Муковоз С. Ю. (2014)
Гарбуз Т. А. - Особенности формирования структуры и свойств сверхтвердых композитов в системе cBN-B6O-Al (2014)
Романенко Я. М. - Густина і фазовий склад надтвердих композитів системи сBN–Al залежно від зернового складу шихти, Беженар М. П. (2014)
Лещук А. А. - Моделирование температурных полей при изменении системы нагрева в авд типа "тороид", Лысаковский В. В., Серга М. А., Гордеев С. А., Псярнецкая Т. А., Нагорный В. В., Панасюк Т. С., Каленчук В. А., Бурченя А. В., Гуцу О. С. (2014)
Коновал С. М. - Вивчення динаміки температурного поля в робочому об’ємі апаратів високого тиску при одержанні надтвердих композитів систем cBN-Al (2014)
Виноградов С. А. - Критерий качества материала контейнера и экспериментальная оценка вероятности разгерметизации АВД, Доценко В. М., Сороченко Т. А. (2014)
Тимошенко В. В. - Физико-химические основы газофазной реконструкции поверхности нанопорошков алмаза (2014)
Полторацкий В. Г. - Исследование состава газа и углеродной связки в процессе физико-химического синтеза композиционных материалов, Панова А. Н., Билоченко В. А., Бочечка А. А., Маринич М. А., Грищенко Г. С., Лещенко О. В. (2014)
Лисовский А. Ф. - Термодинамическое исследование взаимодействия силицидов переходных металлов с композицией алмаз –Fe–Ni–Cu–Sn, Бондаренко Н. А., Мечник В. А., Давиденко С. А., Багиров О. Э. (2014)
Лавриненко В. И. - Исследование магнитных свойств алмазов системы Ni–Mn–C как фактора, влияющего на износостойкость алмазных кругов, Ильницкая Г. Д., Смоквина В. В., Зайцева И. Н., Кузьменко Е. Ф. (2014)
Куцай О. М. - Особливості використання алмазоподібних вуглецевих плівок як просвітлюючих та захисних покриттів, Старик С. П., Гонтар О. Г., Гаращенко В. В., Ткач В. М., Бєляєва Т. М., Горохов В. Ю. (2014)
Соколюк Д. В. - Елементний склад та структурні характеристики плівкових структур на основі карбіду кремнію, отриманих методом магнетронного розпилення, Куцай О. М., Старик С. П., Ткач В. М., Стаценко О. О., Білорусець В. В. (2014)
Шульженко А. А. - Свойства оксидной оптической нанокерамики, полученной в условиях высокого давления и температуры, Гаргин В. Г., Соколов А. Н., Куцай А. М., Ткач В. Н. (2014)
Шпадківська Т. О. - Вплив седиментації на формування в рідкому середовищі суміші нанопорошків алмазу та оксиду вольфраму WO3, Бочечка О. О., Назарчук С. М., Ткач В. М., Мельник М. В. (2014)
Зайцева И. Н. - Исследование гидрофильности микропорошков синтетических алмазов, Шамраева В. С., Пюра Г. Г. (2014)
Пащенко Е. А. - Синтез модифицированных эпоксидных олигомеров с заместителями на основе каркасных соединений и исследование процессов их отверждения. Часть 1. определение кинетических закономерностей и отработка физико-химических параметров модифицирования эпоксидных олигомеров массивными заместителями, Лажевская О. В., Черненко А. Н., Савченко Д. А., Бычихин В. Н. (2014)
Лебедева А. А. - Представление и аналитическая обработка данных в предметной области "СТМ" на основе онтолого-тезаурусного анализа, Гордашник К. З., Колодницкий В. Н., Чистяков Е. М., Кулаковский В. Н., Сороченко Т. А., Скворцов И. В., Цегельнюк В. В., Дубенко М. В. (2014)
Пащенко Е. А. - Синтез модифицированных эпоксидных олигомеров с заместителями на основе каркасных соединений и исследование процессов их отверждения. Часть 2. исследование процессов отверждения модифицированных олигомеров с использованием ионных инициаторов полимеризации. Исследование физико-механических свойств композитов на основе модифицированных эпоксидных олигомеров и порошков СТМ, Лажевская О. В., Черненко А. Н., Савченко Д. А., Довгань А. Г. (2014)
Савченко Д. А. - Влияние особенностей гибридных олигомеров на их контакт с поверхностью КНБ (2014)
Возняковский А. П. - Наноалмазы детонационного синтеза. Функционализация поверхности перфторированными радикалами, Калинин А. В., Агибалова Л. В., Шугалей И. В. (2014)
Бондаренко В. П. - Тонкая кристаллическая структура WC-фазы регенерированных вольфрамокобальтовых твердых сплавов, Иценко П. П., Мартынова Л. М., Руденький С. Г. , Сытник А. А. (2014)
Шуменко В. Н. - Получение наноразмерного твёрдого сплава ВК5 для бурового инструмента, Шуменко В. В. (2014)
Панов В. С. - Электроимпульсное спекание порошковой углеродистой стали, упрочненной наночастицами, Еремеева Ж. В., Скориков Р. А. (2014)
Бондаренко В. П. - Состояние поверхностных слоев крупных микрокристаллов WC, выращенных из расплава WC + 65 мас. % Со, Матвейчук А. А., Солодова Л. М., Ткач В. М. (2014)
Волкогон В. М. - Влияние содержания углерода в исходной шихте и пористости горячепрессованной заготовки релита на гранулометрический состав порошков при распылении , Котляр Д. А., Аврамчук С. К., Белый А. И., Федоран Ю. А. (2014)
Бондаренко В. П. - Особливості структури та властивості карбідовольфрамового сплаву з нікелевою звя’зкою ВН20 (80% WC + 20% Nі), спеченого у вакуумі під зовнішнім одноосьовим тиском, Юрчук М. О., Галков О. В. (2014)
Бурыкин В. В. - Повышение эффективности обработки деталей с покрытиями инструментами из ПСТМ, Мановицкий А. С., Бурыкин В. В. (2014)
Лавріненко В. І. - Оцінювання зносостійкості алмазних шліфувальних кругів із введенням зернистих домішок до робочого шару при шліфуванні твердого сплаву, Дєвицький О. А., Ситник Б. В., Полторацький В. Г., Солод В. Ю. (2014)
Девин Л. Н. - Учет анизотропии кристаллов алмаза при расчете вероятности разрушения резцов из них, Осадчий А. А., Рычев С. В., Смерчинский А. В. (2014)
Мановицкий А. С. - Расчет толщины среза и длины режущих кромок осесимметричных круглых режущих пластин из ПКНБ при чистовом точении закаленной стали (2014)
Кузей А. М. - Механизмы контактного взаимодействия при шлифовании хрусталя алмазоабразивными кругами, Лебедев В. Я., Лащ Н. И. (2014)
Чернієнко О. І. - Використання алмазного порошку, синтезованого в системі Mg-Zn-B-C, для тонкого шліфування сапфіру, Ковальов С. В., Петасюк Г. А., Бочечка О. О., Філатов Ю. Д., Гаврилова В. С. (2014)
Филатов Ю. Д. - Полирование плоских прецизионных поверхностей элементов оптико-электронной техники из монокристаллического карбида кремния, Сидорко В. И., Прихна Т. А., Филатов А. Ю., Боримский А. И., Ковалев С. В., Куцай А. М., Ветров А. Г., Полторацкий В. Г. (2014)
Філатов Ю. Д. - Забезпечення якості оброблення декоративно-художніх виробів з природного каменю інструментом з каліброваного за діаметром алмазно-полімерного волокна, Сідорко В. І., Курілович В. Д., Ветров А. Г., Данильченко М. А., Ковальов В. А. (2014)
Пегловский В. В. - Зависимость производительности алмазного шлифования горных пород от приведенного удельного давления обработки (2014)
Пегловский В. В. - Технологические параметры алмазной обработки горных пород на токарных станках (2014)
Григоренко Г. М. - Получение и исследование сварных соединений (Ni-Cu, Al-Fe) разнородных металлов, полученных СТП внахлест, Адеева Л. И., Туник А. Ю., Зеленин В. И., Зеленин Е. В., Полещук М. А., Лукаш В. А. (2014)
Гаврилова В. С. - Влияние наполнителей и материалов субстрата на структуру полимерной матрицы эпоксидно-полисилоксанового композита, Пащенко Е. А., Штомпель В. И., Кошкин А. М., Довгань А. Г. (2014)
Кухаренко С. А. - Исследование диффузионных процессов при контакте щелочносиликатных и свинцовых стекол, Ткач В. Н., Довгань А. Г., Барановская Е. А. (2014)
Хижняк О. - Отдаленные последствия гистиоцитоза из клеток Лангерганса: органные и гормональные нарушения, Минков M., Бронин Г. (2016)
Бачинська І. В. - Автоімунний тиреоїдит як чинник впливу на становлення репродуктивної функції дівчат у пубертатний період (огляд літератури і власні дослідження) (2016)
Пархоменко Л. К. - Комплексне диференційоване лікування неалкогольної жирової хвороби печінки в підлітків з ожирінням, Будрейко О. А., Страшок Л. А., Єщенко А. В., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю. (2016)
Гончарь М. О. - Предиктори серцево­судинних розладів у дітей з раннім дебютом цукрового діабету 1 типу, Сенаторова Г. С., Чайченко Т. В., Помазуновська О. П., Муратов Г. Р., Шульга Н. В. (2016)
Дынник В. А. - О состоянии углеводного обмена у больных с аномальными маточными кровотечениями в период пубертата (2016)
Левенец С. А. - Уровень витамина Е в крови девочек­подростков с гипоменструальным синдромом , Кашкалда Д. А. (2016)
Щербак Ю. О. - Клінічна презентація 46,ХY­порушення розвитку статі: дизгенезія гонад (2016)
Фіщук О. О. - Синдром Каллмана, Тромпінська І. О., Гуріна Н. І. (2016)
Зелінська Н. Б. - Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 1 типу у дітей. Частина 1 (2016)
Зелінська Н. Б. - Діабетичний кетоацидоз (2016)
Зелінська Н. Б. - Гіпоглікемія (2016)
Єрін Ю. С. - Аменорея (2016)
Єрін Ю. С. - Моногенний цукровий діабет (2016)
Єрін Ю. С. - Статеві гормони (2016)
До відома авторів (2016)
Зак М. Ю. - 9 Украинская гастроэнтерологическая неделя: новые достижения в диагностике и лечении болезней органов пищеварения (2016)
Фадєєнко Г. Д. - Роль дисфункції ендотелію в розвитку та прогресуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Гальчінська В. Ю., Чернова В. М., Кушнір І. Е., Соломенцева Т. А. (2016)
Бабак О. Я. - Вплив немедикаментозного лікування на антропометричні показники пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням, Курінна О. Г. (2016)
Степанов Ю. М. - Нelicobacter pylori та морфофункціональна характеристика слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний рефлюкс­гастрит, Коваленко О. М., Ошмянська Н. Ю. (2016)
Драгомирецька Н. В. - Можливості використання лужних мінеральних вод у лікуванні хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Заболотна І. Б., Іжа Г. М., Шевченко Н. О. (2016)
Песоцкая К. О. - Факторы риска печеночной энцефалопатии у пациентов с гепатобилиарной патологией (2016)
Нікіфорова Я. В. - Спосіб корекції харчової поведінки у хворих з кардіометаболічним ризиком, Вовченко М. М., Буряковська О. О. (2016)
Березенко В. С. - Характеристика функціонального стану печінки у дітей з виразковим колітом, Ткалик О. М., Диба М. Б. (2016)
Марушко Ю. В. - Терапевтичний підхід при поєднанні дисфункції жовчного міхура і сфінктера Одді та залізодефіцитної анемії легкого ступеня у дітей шкільного віку, Нагорна К. І. (2016)
Харченко Н. В. - Хронічні захворювання печінки: гепатопротекторна фармакотерапія в умовах реальної клінічної практики (2016)
Палій І. Г. - Підхід до лікування синдрому диспепсії, який ґрунтується на патогенезі: місце прокінетиків, Чернова І. В. (2016)
Дуда А. К. - Место пробиотиков в комплексной терапии антибиотикоассоциированной диареи, Бойко В. А., Коцюбайло Л. П., Окружнов Н. В. (2016)
Зайцев И. А. - Место лоперамида в лечении острых инфекционных диарей (2016)
Онищук Л. А. - Эффективность и безопасность ребамипида в профилактике НПВП­гастропатий (2016)
Крилова О. О. - Ендоскопічна діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Майкова Т. В., Кутняк В. М., Єршова С. Ю., Щудро С. О. (2016)
Никифорова Я. В. - Основные положения Cогласительной конференции по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori — Маастрихт V (2015), Толстова Т. Н., Черелюк Н. И. (2016)
До уваги авторів (2016)
Starodubtsev V. M. - New deltaic landscapes formation in large water reservoirs: global aspect (2017)
Приседський Ю. Г. - Вплив лазерного опромінення насіння на ростові показники та вміст хлорофілів у робінії звичайної за умов забруднення ґрунту сполуками сірки та фтору, Ніщенко Л. В. (2017)
Лазарєв М. М. - Застосування місцевих меліорантів на торфових ґрунтах та їх вплив на зменшення надходження 137Cs в рослини у вегетаційних дослідах, Косарчук О. В., Поліщук С. В. (2017)
Сушко С. В. - Особливості змін чисельності та щільності мишоподібних гризунів у мозаїчному агроландшафті степового Побужжя в 1961 – 2016 рр. (2017)
Гудзенко В. М. - AMMI та GGE BIPLOT аналіз багаторічних даних урожайності ячменю озимого у Центральному Лісостепу України, Васильківський С. П. (2017)
Мельник О. В. - Збереженість яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену після збирання, залежно від типу саду і строку збору, Дрозд О. О., Мельник І. О. (2017)
Шакалій С. М. - Якість зерна пшениці м'якої озимої за використання позакореневого підживлення в умовах Лівобережного Лісостепу України (2017)
Фучило Я. Д. - Продуктивність енергетичних плантацій верби (Salix L.) в умовах Центрального Лісостепу України, Гументик М. Я., Макух Я. П. (2017)
Олійник К. М. - Потенційний урожай пшениці ярої та люпину вузьколистого за сумісного вирощування, Голодна А. В. (2017)
Макух Я. П. - Специфіка процесів забур’янення посівів нуту, Ременюк С. О., Сміх В. М. (2017)
Домарацький Є. О. - Особливості водоспоживання соняшника за різних умов мінерального живлення, Добровольський А. В. (2017)
Коваленко В. П. - Оптимізація удобрення і його роль у формуванні продуктивності фітомаси сортів кoнюшини лучнoї (2017)
Shutiy I. O. - Content of chloroplasts in the leaves of plants spring durum wheat in depending of mineral nutrition, Kalenska S. М. (2017)
Ремізова Ю. О. - Відгодівельні якості свиней породи велика біла за впливу технологічного температурного стресу (2017)
Юсюк Т. А. - Оцінка за власною продуктивністю кобил новоолександрівської породи (2017)
Плисюк В. М. - Прояв гіпертрофічної форми кардіоміопатії у свійського кота за хронічної ниркової недостатності, Цвіліховський М. І. (2017)
Любчик О. С. - Дослідження оптичних властивостей м'яса з метою реалізації оперативного візуального методу його контролю, Микийчук М. М., Бубела Т. З. (2017)
Горєлов О. М. - Біологічна активність ґрунту енергетичних культур, Елланська Н. Е., Юношева О. П., ГорєловО. О., Вірьовка В. М. (2017)
Національному медичному університету імені О. О. Богомольця — 175 років (2016)
Юрій Віленський — літописець української медицини (2016)
80-летний юбилей профессора Иосифа Борисовича Бялика (2016)
Тодорико Л. Д. - Мультирезистентный туберкулез и ко­инфекция ВИЧ/ТБ: особенности эпидемической ситуации в Украине и Беларуси, Петренко В. И., Вольф С. Б., Кужко М. М., Гельберг И. С., Алексо Е. Н., Семьянив И. А. (2016)
Думанский Ю. В. - Эффективность и осложнения химиотерапии больных раком легких, Степко В. А., Синяченко О. В., Такташов Г. С., Гомозова Е. А. (2016)
Кужко М. М. - Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням із застосуванням у комплексній терапії ердостеїну, Тлустова Т. В., Тараненко А. В. (2016)
Голка Г. Г. - Роль і значення полімеразної ланцюгової реакції в діагностиці кістково­суглобового туберкульозу, Калмикова І. М., Фадєєв О. Г., Олійник А. О., Танцура О. В. (2016)
Вольф С. Б. - Влияние противотуберкулезных препаратов на некоторые показатели метаболизма в клетках печени экспериментальных животных (2016)
Сахелашвілі М. І. - Актуальні питання хіміорезистентного туберкульозу у вагітних, Савула М. М., Платонова І. Л., Луцишин Т. В., Солдатенко О. Я., Сахелашвілі О. І. (2016)
Дужий І. Д. - Вплив територіального чинника на своєчасність верифікації синдрому плеврального випоту, Олещенко Г. П., Гресько І. Я., Олещенко В. О. (2016)
Просвєтов Ю. В. - Вплив інфузійних полівітамінних комплексів на динаміку клінічних і біохімічних показників у хворих на туберкульоз з токсичними побічними ускладненнями на протитуберкульозні препарати, Левіч А. В., Скороходова Н. О., Гусарова А. Ю., Кудильчак С. М., Макарович А. Г., Гужиловський С. Г. (2016)
Горобченко Е. Н. - Коррекция бактериальными препаратами дисбиотических изменений кишечника ВИЧ­инфицированных, Дьяченко А. Г., Савинова Е. М., Майстат Т. В. (2016)
Курбат М. Н. - Активация процессов перекисного окисления липидов антиретровирусными препаратами, Цыркунов В. М., Гуляй И. Э. (2016)
Жадан В. М. - Оцінка активності глутатіонозалежних ферментів еритроцитів при експериментальній емфіземі легень, Коржов В. І. (2016)
Процюк Р. Г. - Алгоритм діагностики та лікування легеневих кровотеч і кровохаркання (2016)
Константиновська О. С. - Туберкульоз у пацієнтів похилого та старечого віку: особливості патогенезу, клініко­рентгенологічного перебігу, лікування (2016)
Ліскіна І. В. - Діагностичні можливості імуногістохімічного дослідження в разі туберкульозного запального процессу (2016)
Крижановський Д. Г. - Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Дніпропетровській області за підсумками 2015 року, Котельникова А. О. (2016)
П’ятночка І. Т. - Структурна динаміка хворих обласного протитуберкульозного стаціонару за останнє десятиріччя, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2016)
До уваги авторів (2016)
Довгалюк В. І. - Рівень забезпеченості основним капіталом та нормативна потреба інвестицій при вирощуванні хмелю на Поділлі, Місінькевич О. П., Довгалюк М. В. (2016)
Денега А. Л. - Інвестиції в інновації – запорука економічного зростання сільського господарства в Україні, Чорнорибченко В. М. (2016)
Борисенко В. О. - Обгрунтування вибору методичних підходів до моделювання економічної ефективності інвестиційних проектів, Риженко Ю. Є. (2016)
Житник Т. П. - Державна політика стимулювання розвитку дрібнотоварного аграрного виробництва як чинник підвищення зайнятості та доходів на селі (2016)
Солошонок А. Л. - Дослідження стану нормативних систем підприємств харчової промисловості, Корпач К. М. (2016)
Гордієвич О. А. - Нормативне управління витратами та функції нормативних систем (2016)
Демчак І. М. - Фермерські господарства: сучасний стан та проблеми розвитку, Свиноус І. В., Микитюк Д. М., Сидорук О. П., Биба В. А. (2016)
Калюжний А. П. - Удосконалення енергетичного господарства олійно-екстракційного підприємства, Зубричева Л. Л., Ільїна Г. В. (2016)
Солошонок А. Л. - Науково-аналітичне дослідження hозвитку ринку цукру в україні (2016)
Мягкий І. М. - Видова різноманітність операційних процесів в аграрному виробництві (2016)
Гладун Б. М. - Сучасний рівень продуктивності праці і її оплати в сільськогосподарських підприємствах тернопільської області (2016)
Гончар Т. І. - Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку сільських територій Кіровоградської області, Тегляй О. М. (2016)
Науменкою В. В. - Особисті селянські господарства Херсонщини, їх особливості та перспективи розвитку (2016)
Нечипорук А. А. - До проблеми типологізації територій органів місцевого самоврядування, Сущенко О. В. (2016)
Демчак І. М. - Аналіз тенденцій та закономірностей розвиткусільського розселення в Україні, Орлатий М. К. (2016)
Гагрень Ф. О. - Технологічне та економічне обґрунтування вибору бункерних роздавачів-змішувачів кормів, Сидорук О. П. (2016)
Плотнікова М. Ф. - Механізм активізації внутрішнього потенціалу сільських територій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Оголошення (2016)
Khyzhnyak О. - Metabolic syndrome and insulin resistance in obese adolescent boys, Minkov M., Ratschmann R., Zauner M., Cherevko I., Karachentcev Yu. (2016)
Солнцева А. В. - Связь полиморфизма генов COMT, MAOА, SLC6A4 и морбидного ожирения у детей, Загребаева О. Ю., Шатарнова Т. М., Аксенова Е. А. (2016)
Удовікова Н. О. - Ефективність лікування дівчат­підлітків із первинною олігоменореєю (2016)
Леженко Г. О. - Гормональні маркери ремоделювання міокарда лівого шлуночка в дітей із рецидивним бронхітом, Пашкова О. Є. (2016)
Волк Ю. В. - Клинический случай ранней манифестации аутоиммунного полигландулярного синдрома 3А типа у детей, Солнцева А. В. (2016)
Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Цукровий діабет 1 типу у дітей. Для закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) і третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу. Частина 2 (2016)
Зелінська Н. Б. - Інциденталоми гіпофіза (2016)
До відома авторів (2016)
Приседський Ю. Г. - Вплив лазерного опромінення насіння на ростові процеси та вміст пігментів у проростках олійних культур, Гутянська С. С. (2017)
Петренко О. В. - Порівняльна характеристика збудників вібріозів людини, виділених в Україні, Алексеєнко В. В. (2017)
Дідик Н. В. - Визначення показників вуглеводневого обміну в організмі тварин під впливом магнітного поля 50 Гц (2017)
Собкова Ж. В. - Характеристика біоплівкоутворення і адгезивних властивостей клінічних ізолятів грибів роду Candida, Покас О. В. Філоненко Г. В. (2017)
Бровко И. С. - Влияние гербицидов на численность микроорганизмов и биологическую активность почвы в агроценозах сои, Ящук В. У., Чабанюк Я. В. (2017)
Каленська С. М. - Продуктивність посівів проса залежно від елементів біологізації технології вирощування, Черній В. П. (2017)
Красновський С. А. - Характер успадкування ознаки "холодостійкість" у кукурудзи (2017)
Ходєєва Л. П. - Використання різних систем удобрення капусти пізньостиглої у зрошуваній овоче-кормовій сівозміні Лісостепу України, Шульгіна Л. М., Парамонова Т. В., Куц О. В., Мозговський О. Ф., Михайлин В. І. (2017)
Байдюк Т. О. - Розподіл за вмістом алкалоїдів та динаміка накопичення поживних речовин у зеленій масі колекційних зразків люпину білого, Левченко Т. М., Тимошенко О. О. (2017)
Ратошнюк В. І. - Шляхи підвищення продуктивності люпину вузьколистого в умовах радіоактивного забруднення районів зони Полісся (2017)
Кравченко В. С. - Сорт, попередник і строк сівби – фактор технології вирощування пшениці ярої у південній частині Правобережного Лісостепу (2017)
Кіщак О. А. - Добір сортопідщепних комбінувань абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.) для створення інтенсивних насаджень в Лісостепу України, Кіщак Ю. П. (2017)
Кононенко І. С. - Оптимізація кріозахисного середовища для заморожування сперми стерляді (Acipenser ruthenus, L. 1758), Пуговкін А. Ю., Кононенко Р. В., Черепнін В. О., Копєйка Є. Ф. (2017)
Волощук В. М. - Нетрадиційні об’ємно-планувальні рішення будівництва свинарських приміщень племінних підприємств до 100 основних свиноматок, Смислов С. Ю., Сокирко М. П. (2017)
Волощук В. М. - Рівень шкідливих газів у повітрі цеху опоросу за різних сезонів року та умов мікроклімату, Герасимчук В. М. (2017)
Грищенко С. М. - Забійні та м’ясо-сальні якості молодняку свиней залежно від режиму годівлі (2017)
Мендришора П. Д. - Особливості накопичення маси у цьоголіток і дволіток райдужної форелі, Шумова В. М. (2017)
Литвиненко В. М. - Особливості застосування пробіотику Імунобактерин-D (2017)
Ткаченко В. В. - Порівняльна ефективність лікування пальцевого дерматиту у корів (2017)
Романович М. М. - Вплив препарату БПС-44 та дріжджів Saccharomyces cerevisiae на ефективність вакцинації бройлерів проти інфекційної бурсальної хвороби (2017)
Руденко О. П. - Стан природних механізмів захисту у коропа і сазана за дії вітамінно-мінерального комплексу, Віщур О. І. (2017)
Фурманевич М. Б. - Вплив добавок мікроелементів до раціону самиць коропа у переднерестовий період на вміст ліпідів у отриманій від них ікрі та виведених з неї личинках, Томчук В. А., Віщур О. І. (2017)
Постой В. В. - Вплив молозивного трансфер-фактора на вміст лейкоцитів та лейкограму крові телят, Скибіцький В. Г. (2017)
Ванько В. М. - Теоретичне обґрунтування методів реалізації вимог нормативної бази з якості електроенергії, Клепач Н. М. (2017)
Барановський В. М. - Експериментальні дослідження процесу роботи комбінованого очисника, Потапенко М. В. (2017)
Солнцева А. В. - Сахарный диабет 1 типа и целиакия в детском возрасте: особенности клинического течения и диагностики у пациентов с "двойным диагнозом", Волк Ю.В. (2017)
Коренев Н. М. - Изменения показателей стресс­регулирующих систем у детей и подростков из зоны антитеррористической операции, Кашкалда Д. А., Волкова Ю. В., Лебец И. С. (2017)
Кирилова О. О. - Новий підхід до вивчення локусу контролю здоров’я в підлітків із цукровим діабетом І типу (2017)
Турчина С. І. - Особливості продукування мелатоніну та ефективність лікування підлітків з ожирінням, Будрейко О. А., Косовцова Г. В., Страшок Л. А. (2017)
Рябоконь Є. М. - Особливості прорізування тимчасових зубів у дітей, народжених із синдромом затримки внутрішньоутробного розвитку, Хижняк В. М., Гармаш О. В. (2017)
Турчина С. І. - Корекція тиреоїдної дисфункції як спосіб профілактики та лікування в підлітків із порушенням становлення репродуктивної системи (2017)
Діагностика синдрому Шерешевського–Тернера у дітей Методичні рекомендації (2016 р.) (2017)
Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги Цукровий діабет 1 типу у дітей Частина 3 (2017)
До відома авторів (2017)
Пономаренко О. М. - Словник українських назв мінеральних видів у інформаційному просторі, Кульчицька Г. О., Черниш Д. С. (2017)
Квасниця В. М. - Кристаломорфологія граутиту (α-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит), Науменко Є. В. (2017)
Шаригін В. В. - Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського масиву (Україна) та їхній петрогенезис, Кривдік С. Г. (2017)
Пономар В. П. - Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю, Дудченко Н. О., Брик О. Б., Овсієнко В. В., Алексєйцев Ю. О., Черевко Ю. І. (2017)
Савченко Т. С. - Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі, Гречанівський О. Є., Брик О. Б., Дудченко Н. О. (2017)
Ріпенко В. В. - Синтез і фізичні властивості літій-алюмосилікатних склокристалічних матеріалів, отриманих із петаліту Полохівського родовища (Український щит), Хоменко В. М., Вишневський О. А., Косоруков О. О. (2017)
Степанюк Л. М. - Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт - "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки, Курило С. І., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Коваленко О. О., Довбуш Т. І., Висоцький О. Б. (2017)
Возняк Д. К. - Особливості утворення Покрово-Киріївського родовища плавикового шпату в Приазов’ї (Український щит), Пономаренко О. М., Самчук А. І., Стрекозов С. М., Бельський В. М., Косоруков О. О. (2017)
Кривдік С. Г. - Деякі особливості хімізму фемічних мінералів магматичних порід залежно від їхньої лужності (2017)
Світлої пам’яті Петра Васильовича Заріцького (2017)
Наші автори (2017)
Литвиненко Н. А. - Вартість–ефективність та переносність внутрішньовенної або пероральної форми лінезоліду у складі індивідуалізованих режимів хіміотерапії на стаціонарному етапі лікування хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю (2016)
Lesnic E. - Comparative assessment of tuberculosis patients according to the socio­medical factors in a high burden trans­border region, Todoriko L., Niguleanu A., Ieremenchuk I., Semianiv I. (2016)
Матвеева С. Л. - Эффективность включения натрия селенита в комплексное лечение больных туберкулезом с тиреопатиями, Шевченко О. С., Филиппова О. Ю. (2016)
Константиновська О. С. - Генетичне розмаїття мікобактерій туберкульозу, виділених у хворих на туберкульоз легень різних вікових групп, Ляшенко О. О., Потейко П. І., Грек І. І., Рогожин А. В., Солодянкін О. С., Герілович А. П., Болотін В. І. (2016)
Миколишин Л. І. - Клінічні параметри вітаміну D при туберкульозі у дітей, Піскур З. І., Дідик Й. Й., Сікіринська О. С. (2016)
Шевченко О.С. - Анализ эффективности терапии мультирезистентного туберкулеза у больных, зарегистрированных в 2009–2014 гг. в Харьковской области, Овчаренко И. А. (2016)
Панасюк О. В. - Унікальний клінічний випадок ко-інфекції: туберкульоз із багатоорганним ураженням і глибоким імунодефіцитом, що вилікуваний ізоніазидом на тлі антиретровірусної терапії з приводу ВІЛ-інфекції, Ничипоренко Л. С., Коломійчук Л. А., Євдокимов А. С., Радиш Г. В. (2016)
Сиренко И. А. - Проблема туберкулеза и сахарного диабета, Левченко Е. А., Суханова Л. А., Марченко О. Ю. (2016)
Ніколаєва О. Д. - Аспергільоз легень (2016)
Baker M. A. - The impact of diabetes on tuberculosis treatment outcomes: a systematic review, Harries A. D., Jeon C. Y., Hart J. E., Kapur A., Lonnroth K., Ottmani S. ­E., Goonesekera S. D., Murray M. B. (2016)
Крисилов А. Д. - Характеристики эпидемии туберкулеза: интегральная оценка, моделирование, визуализация, социально-экономические зависимости, Авербух Л. Г., Поздняков С. В., Крисилов В. А., Чумаченко В. В., Герасименко Т. В. (2016)
Шевченко О. С. - Хіміорезистентний туберкульоз: динаміка епідемічних показників у групах з новими та повторними випадками, Говардовська О. О. (2016)
Корнага С. І. - Епідеміологічна ситуація щодо мультирезистентного туберкульозу в Тернопільській області (2006–2015 рр.), П’ятночка І. Т. (2016)
До уваги авторів (2016)
Єршова Л. - Професійно-технічна освіта жінок правобережної України у ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Закатнов Д. - Теоретичні засади проектування системи консультування з професійної кар’єри учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Михнюк М. - Педагогічні технології і їх роль у розвитку професійної культури викладачів спеціальних дисциплін, Марковська О. (2016)
Орлов В. - Формування кар’єрних орієнтацій учнів професійної школи як педагогічна проблема (2016)
Андрощук І. - Готовність майбутніх учителів трудового навчання до педагогічної взаємодії (2016)
Grusheva A. - Methods of management competence forming of future economists, Filippova L., Kosharska N. (2016)
Клименко М. - Розвиток кар’єрної компетентності майбутніх інженерів-механіків: експериментальна модель (2016)
Кулалаєва Н. - Проектне навчання як умова набуття досвіду безпечної праці майбутніми будівельниками (2016)
Кравець С. - Суть і компоненти готовності педагогів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників (2016)
Липська Л. - Формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у системі професійно-технічної оcвіти з використанням інформаційно-освітнього середовища (2016)
Skliarenko I. - "E-learning" as an innovative method for training future water transport specialists (2016)
Бородієнко О. - Забезпечення якості розвитку професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв’язку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Леу С. - Учнівство в професійній освіті й навчанні країн Європейського Союзу (2016)
Radkevych O. - Legislative ensuring education and professional training in the Netherlands (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Хоружик С. А. - Оптимизация магнитно-резонансно-томографических критериев поражения костного мозга при лимфомах, Жаврид Э. А. (2017)
Красносельський М. В. - Визначення предиктивно-прогностичних біомаркерів дисбалансу між енергетичним і пластичним потенціалами у клітинах крові хворих на онкопатологію, Крутько Є. М., Мовчан О. В., Граматюк С. М. (2017)
Карвасарська В. В. - Прогностичне значення експресії фактора росту ендотелію судин при променевій терапії недрібноклітинного раку легені, Мітряєва Н. А., Білозор Н. В., Гребіник Л. В., Старенький В. П. (2017)
Гарматіна О. Ю. - Зміни показників перфузійної комп’ютерної томографії головного мозку у пацієнтів зі стенозом/оклюзією внутрішньої сонної артерії, Робак О. П., Мороз В. В. (2017)
Горбань А. Є. - Аналіз забезпечення інноваційними розробками за напрямами "Онкологія" та "Медична радіологія" у сфері охорони здоров’я України у 2014–2015 рр., Закрутько Л. І., Бородай С. М., Білан Л. Г., Новгородська Л. М. (2017)
Карвасарська В. В. - Порівняння комбінованого та променевого лікування одиночних метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені, Старенький В. П., Білозор Н. В., Грищенко Т. П. (2017)
Узленкова Н. Є. - Ефективність S-гетерилмодифікованого цистеаміну при гострому радіаційному синдромі у щурів, Скоробогатова Н. Г., Магда І. Ю., Леонова І. О., Ненюкова О. В., Масленнікова О. Л. (2017)
Красносельский Н. В. - Респираторно-гемодинамические реакции у больных раком легкого, осложненным ателектазом, Крутько Е. Н., Пилипенко С. А. (2017)
Білий О. М. - Клініко-морфологічні паралелі вторинно-набрякового раку грудної залози на етапі неоад’ювантної поліхіміотерапії, Красносельський М. В., Мітряєва Н. А., Пономарьов І. М., Насонова А. М., Коломацька В. В., Сплюхіна О. В. (2017)
Каджая М. В. - Застосування перфузійної однофотонної емісійної комп’ютерної томографії при легкій черепно-мозковій травмі, Макеєв С. С., Новікова Т. Г., Коваль С. С. (2017)
Красносельский Н. В. - Целесообразность выполнения одномоментных операций при светлоклеточном раке почки и его метастазах, Белый А. Н., Бублик В. В., Крутько Е. Н., Подлесный Р. А., Вербицкий М. В. (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання діагностики та лікування раку щитоподібної залози" (1 червня 2017 р., м. Харків) (2017)
7 з’їзд Українського товариства радіаційних онкологів (УТРО) за участю міжнародних фахівців (28–30 червня 2017 р., м. Чернівці) (2017)
Науково-практична конференція "Сучасні аспекти професійного радіогенного раку в Україні" (21–22 вересня 2017 р., м. Харків) (2017)
Титул, зміст (2017)
Вознюк Л. - Розвиток методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти (2017)
Загородня А. - Нормативно-правове регулювання діяльності вищих економічних навчальних закладів України та Польщі (2017)
Завалевський Ю. - Сутність професійної компетентності вчителя в реалізації Концепції Нової української школи (2017)
Кириленко С. - Інноваційні виміри розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Шегеда А. - Експертна оцінка перспективного педагогічного досвіду, Стефанович О. (2017)
Васильченко Л. - Дидактичні принципи інформаційного освітнього середовища, Шевченко В. (2017)
Герасименко Н. - Формування інформаційної культури педагогів засобами геосервісів Google (2017)
Ляхоцька Л. - Масовий відкритий онлайн-урок як інноваційна форма навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, Бондаренко Л. (2017)
Тимчина В. - Моделювання сучасних уроків засобами віртуальних музеїв, Тимчина Н. (2017)
Альоша О. - Формування моральності дітей та молоді шляхом захисту їх від шкідливої інформації (2017)
Веремійчук Т. - Психологічні особливості переживання кризи студентською молоддю в Україні (2017)
Демчук О. - Сімейні цінності як парадигма інституту життєдіяльності (2017)
Сушик Н. - Буллінг серед дітей як соціально-педагогічна проблема в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Мандрик Н. - До проблем вивчення історії української літературної мови (2017)
Радзіевський В. - Стилістичні особливості активації загальновживаної лексики у малій прозі Леоніда Мосендза (2017)
Сяська Н. - Роль соціокультурного аспекту у формуванні професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Шумський О. - Концепція лінгвосамоосвіти майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Глінчук Ю. - Програма викладання навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів спеціальності "Початкова освіта" за вимогами кредитно-трансферної системи організації навчального процесу (2017)
Міщеня О. - Моральна складова у підготовці етичного вчителя початкових класів (2017)
Шутяк В. - Робота із пластиліном та глиною на уроках трудового навчання в початкових класах (2017)
Довмантович Н. - Аналіз мотивації навчальної діяльності студентів у медичному училищі (2017)
Лотоцька Л. - Пропаганда здорового способу та якості життя серед студентів вищих медичних навчальних закладів (2017)
Безкоровайна О. - Проблема виховання толерантної особистості в умовах полікультурності сучасного освітнього простору (2017)
Журба К. - Діагностика вихованості смисложиттєвих цінностей учнів основної та старшої школи (2017)
Петрова С. - Роль соціально-виховного простору в ста¬новленні особистості дитини-сироти (2017)
Гумінська О. - Формування творчої компетентності вчителя у процесі моделювання уроку музичного мистецтва (2017)
Крусь О. - Вплив української народнопісенної творчості на формування особистості майбутнього вчителя музики (2017)
Радковська Л. - Самостійна робота як основа самоосвіти студентів вищих мистецьких навчальних закладів (2017)
До 175-річчя від дня заснування Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2016)
Андрюшкова Н. Г. - Дослідження генома ентеровірусів у сироватці крові хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу, Турчина Н. С., Долінчук Л. В., Понятовський В. А., Мельник В. В., Широбоков В. П., Трепет Л. Н. (2016)
Демченко А. В. - Когнітивний викликаний потенціал Р300 при хронічній ішемії мозку (2016)
Kостюк К. Р. - Ефективність диференційованого хірургічного лікування тяжких форм хвороби Паркінсона, Василів Н. С., Ломадзе В. Л. (2016)
Коваль С. С. - Оцінка ефективності застосування методики інтеграції даних ОФЕКТ/МРТ для діагностики гліальних пухлин головного мозку, Макеєв С. С., Новiкова Т. Г. (2016)
Довбонос Т. А. - Втома і депресія у хворих на розсіяний склероз на тлі інтерферонотерапії, Хижняк Ю. В. (2016)
Романенко В. І. - Валідація національної версії опитувальника DN4 для визначення невропатичного компонента болю у пацієнтів з хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації (2016)
Гнатюк В. В. - Міалгічний синдром при грипі типу В, Покровська Т. В. (2016)
Байдаулетова А. И. - Психогенные двигательные расстройства (клинический случай), Шавловская О. А. (2016)
Цимбалюк В. І. - Вплив трансплантації тканини нюхової цибулини на перебіг регенераційного процесу при травмі спинного мозку в експерименті, Медведєв В. В., Сенчик Ю. Ю., Гридіна Н. Я., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М. (2016)
Матеріали науково-практичної конференції "Впровадження вітчизняних розробок У діагностиці та лікуванні захворювань нервової системи" (Київ, 22—23 вересня 2016 року) (2016)
До уваги авторів (2016)
Концепція загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017—2021 роки (Проект) (2017)
Окромешко С. С. - Соціально-психологічна підтримка хворих на мультирезистентний туберкульоз як дієвий спосіб зменшення відривів у лікуванні, Гамазіна К. О., Леонтьєва С. Л., Вайтек Е. (2017)
Петренко В. І. - Ресурсний центр з туберкульозу – перша в Україні комплексна платформа для симуляційного до- та післядипломного навчання медиків і спеціалістів немедичних галузей, залучених до контролю за туберкульозом, Долинська М. Г., Гультай В. В., Роман Н. Є., Петренко В. В. (2017)
Петренко В. І. - Порівняльні результати лікування хворих на туберкульоз (неуточненої локалізації, рифампіцинорезистентний легень, мультирезистентний легень, міліарний і мультирезистентний нервової системи) у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Панасюк О. В., Радиш Г. В., Голуб О. Б., Лопатіна Я. В., Ничипоренко Л. С. (2017)
Опанасенко М. С. - Ефективність різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при патології плеври специфічного і неспецифічного генезу, Шалагай С. М., Терешкович О. В., Кшановський О. Е., Леванда Л. І. (2017)
Сахелашвілі М. І. - Частота і структура мультирезистентного та туберкульозу легень із розширеною резистентністю у дорослих Львівської області, Платонова І. Л., Штибель Г. Д., Ткач О. А., Рак Л. М., Наконечний З. Р., Фургала Я. І., Омелян О. В., Щенсний А. Й., Тупичак Р. М. (2017)
Піскур З. І. - Особливості цитокінового спектра IL-1β, IL-2, IL-10 і TNF-α у дітей, хворих на туберкульоз, Миколишин Л. І., Платонова І. Л., Лаповець Л. Є. (2017)
Дужий І. Д. - Деякі питання туберкульозу кісток в умовах епідемії, Олещенко Г. П., Олещенко В. О., Ковчун В. Ю., Бондаренко Л. А. (2017)
Матвеева С. Л. - Влияние структурно-функциональных изменений щитовидной железы на клиническое течение туберкулеза и исходы химиотерапии при сопутствующем сахарном диабете (2017)
Савула М. М. - Порівняльна ефективність методів виявлення збудника туберкульозу і його антимікобактеріальної хіміорезистентності при туберкульозі легень, Лопушанська Н. М., Проць Л. Р., Медецька Н. В. (2017)
Lytvynenko N. A. - Analysis of the optimal duration and ATDs dosages between different short chemotherapy regimens for MDR-TB patients: comprehensive systematic review, Varytska H. O., Chobotar O. P., Grankina N. V. (2017)
Рекалова О. М. - Імунологічні методи діагностики туберкульозу, Білогорцева О. І., Коваль Н. Г. (2017)
Дьяченко А. Г. - Ко-инфекция вирусов иммунодефицита человека и гепатита C. Смена парадигмы?, Ефремин Р. С., Грабовый С. Л., Бутенко В. Н. (2017)
Ніколаєва О. Д. - Мікобактеріози (2017)
Веселовський Л. В. - Смертність від туберкульозу легень в Україні, її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії (2017)
Пам’яті Миколи Івановича Дубини (2017)
До уваги авторів (2017)
Іващук С. І. - Ген­генна взаємодія за поліморфізму генів CFTR, PRSS1 та IL­4 з позиції прогнозу ризику появи набрякового панкреатиту, Сидорчук Л. П. (2017)
Заячківська О. С. - Цитопротекторні ефекти гідроген сульфід­спорідненої ацетилсаліцилової кислоти на слизову оболонку стравоходу (доклінічні дослідження), Була Н. С., Павловський Я. І., Пшик­Тітко І. О., Гаврилюк О. М., Грушка О. І., Уоллас Дж. Л. (2017)
Дорофеев А. Э. - Особенности генетического профиля пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника в Украине и их влияние на тактику ведения, Харченко Н. В., Руденко Н. Н., Кирьян Е. А., Дорофеева А. А., Ревко О. П., Деркач И. А. (2017)
Кушніренко І. В. - Дослідження сезонного чинника в розвитку орофарингеального кандидозу у хворих гастроентерологічного профілю (2017)
Вірстюк Н. Г. - Oцінка прогресування фіброзу печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вакалюк І. І. (2017)
Федів О. І. - Хронічний панкреатит і адипокіни: патогенетичні зв’язки, вплив на запалення та інсулінорезистентність, Ферфецька К. В. (2017)
Швець О. В. - Маастрихт V: ключові положення в алгоритмах і схемах (2017)
Фадеенко Г. Д. - Заместительная терапия внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы: современные подходы, Соломенцева Т. А. (2017)
Щербинина М. Б. - Длительная кислотосупрессия желудка ингибиторами протонной помпы: возможные риски, выбор оптимального препарата (2017)
Ткач С. М. - Особенности лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при недостаточной эффективности ингибиторов протонной помпы (2017)
Губергриц Н. Б. - Синдром избыточного бактериального роста в тонкой кишке при хроническом панкреатите: причины и последствия, Агибалов А. Н., Беляева Н. В., Клочков А. Е., Линевская К. Ю., Фоменко П. Г. (2017)
Ткач С. М. - Клиническая эффективность урсодезоксихолевой кислоты при неалкогольном стеатогепатите, Дорофеев А. Э. (2017)
Соломенцева Т. А. - Механизмы повреждения слизистой оболочки пищевода у больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с сопутствующей ишемической болезнью сердца, Кушнир И. Э., Чернова В. М. (2017)
Чернышов В. А. - Неалкогольная жировая болезнь печени и физическая активность: влияние физических тренировок на содержание внутрипеченочных липидов, Богун Л. В. (2017)
Гаврилюк Н. С. - Ендокринологічні маски абдомінального синдрому: вісцеропатичний первинний гіперпаратиреоз (клінічне спостереження) (2017)
Резолюція круглого столу "Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих на запальні захворювання кишечника з метою зниження непрацездатності та інвалідизації хворих шляхом реалізації міждисциплінарного підходу" (2017)
Оголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Інформаційна довідка (2016)
Возняк І. Я. - Аналіз особливостей низки цитокінових, імунологічних та муноморфологічних змін у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2016)
Макуріна Г. І. - Клініко-морфологічні паралелі у хворих на псоріаз із супутньою артеріальною гіпертензією (2016)
Степаненко Р. Л. - Дослідження мікрофлори шкіри хворих на псоріаз та оцінка можливого значення бактеріального компонента в патогенезі дерматозу (2016)
Хамаде Л. М. - Цитокиновый профиль периферической крови больных на разных стадиях развития грибовидного микоза (2016)
Diehl C. - Air pollution and the skin (2016)
Калюжна Л. Д. - Підхід до розробки уніфікованого клінічного протоколу з діагностики та лікування атопічного дерматиту, Гречанська Л. В. (2016)
Гунченко Л. В. - Сучасні підходи до комплексного лікування розацеа і демодекозу з урахуванням етіопатогенетичних чинників. Огляд літератури та перспективні новітні вітчизняні лікувально-профілактичні засоби місцевої дії, Степаненко В. І. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимизация наружной терапии больных хронической красной волчанкой, Олейник И. А., Маштакова И. А. (2016)
Ошивалова О. О. - Клінічний маршрут пацієнта з передонкологічною патологією шкіри (2016)
Татузян Е. Г. - "Эликсир молодости" внутри нас, Беловол А. Н., Ткаченко С. Г. (2016)
Монахов С .А. - Раствор клиндамицина (1%) в терапии акне (2016)
Степаненко В. І. - Засіб для місцевого лікування екземи, Шкарапута Л. М., Сологуб Л. В., Наумова Л. О., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Цехмістер Я. В., Кухар В .П. (2016)
Запольский М. Э. - Новые подходы к терапии герпесвирусных поражений и постгерпетической невралгии, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Ашанина И. В., Борисова К. А. (2016)
Ткач В. Е. - Випадок плямистої атрофії типу Швеннінгера–Буцці: клінічні ознаки та диференційна діагностика з іншими типами атрофії шкіри, Калюжна Л. Д., Александрук О. Д., Волошинович М. С. (2016)
Іваніщева І. А. - Герпетиформний дерматоз Дюрінга: етіологія, патогенез, клінічна картина, методи діагностики та лікування (2016)
Кравченко В. Г. - Вияви деяких дерматозів на шкірі зовнішнього вуха (2016)
Рушану Фатіховичу Айзятулову — 65 років (2016)
Івану Савелійовичу Фучіжи — 65 (2016)
До 60-річчя Юрія Борисовича Коваленка (2016)
Корхов С. С. - История двух фотографий, Лебедюк М. Н. (2016)
Коляденко К. В. - За матеріалами зарубіжних наукових видань, Короленко В. В. (2016)
До уваги авторів (2016)
На честь 100-літнього ювілею з дня народження Івана Олександровича Косаревського (2012)
Аванесян Д. О. - Функціонально – емоційні аспекти формування центрів дитячої творчості (ЦДТ), Негай Г. А. (2012)
Абдурахманова Л. А. - Анализ чертежей Бахчисарайского дворцового комплекса, выполненных архитектором И. Ф. Колодиным в XIX столетии (2012)
Бадюл М. Г. - Структуризация целей и методика оптимизации функциональных и планировочных решений спортивно-развлекательных сооружений для детей школьного возраста (2012)
Бачинська О. В - Сучасний розвиток зображення Богоматері Оранти у різних видах мистецтва (2012)
Бунякіна Т. О. - Інтер’єр народного житла Полтавщини XVIII – початку XX століть та особливості відтворення предметного наповнення історичних інтер’єрів в середовищі 3DS MAX, Козка К. М. (2012)
Дорожкін О. В. - Методи стилістичної ідентифікації об’єктів сучасної архітектури (2012)
Дудка С.-Р. О. - Особливості планування сервісу ресторанних комплексів на прикладі сучасних країн (2012)
Івашко Ю. В. - Методика дослідження архітектурних стилів минулого (на прикладі стилю модерн) (2012)
Зенькович Н. Г. - Промислове середовище, особливості та тенденції розвитку (2012)
Казакова Є. Г. - Реконструкція малих історичних міст (2012)
Мер’є О. В. - "Нрвезький” стиль та його вплив на дерев’яну архітектуру курортів Галичини ХІХ – першої чверті ХХ ст. (2012)
Козлова Н. В. - Оптимальний психофізіологічний простір людини в житловому середовищі (огляд праць) (2012)
Малік Т. В. - Основи творчості дизайнера середовища (2012)
Моркляник О. І. - Формування архітектури в стилі "лофт", Казмірук О. А. (2012)
Эль-Саббаг К. И. - Дифференциация высотных зданий по типу комфортности и функциональному использованию (2012)
Праслова В. О. - Історія становлення художнього проектування (2012)
Праслова В. О. - Сучасні напрями художнього проектування (2012)
Сингаєвська М. А. - Елементи спадковості новаторського напрямку України в сучасних громадських об’єктах (2012)
Негай Г. А. - Духовність архітектури, Медончак О. Г. (2012)
Лінда С. М. - "Архітектурний стиль" та історизм в архітектурі: диференціація явищ (2012)
Тыминский В. В. - "Новый формализм" группы DOGMA. Социально-политический контекст формирования градостроительной концепции (2012)
Трегубов В. О. - Образно-стильова реконструкція будівель європейського модерну в Полтаві під час повоєнної відбудови 1943-1955 років, Бєлявська О. Ю. (2012)
Шемтоуб Согол - Особенности архитектурно-планированной исторических многофункциональных центров Ирана (2012)
Алиреза Шешпари - Формирование типологических особенностей жилья в районе № 20, г. Тегерана под влиянием социально - демографического фактора (2012)
Левченко О. В. - Мета та завдання курсу "інформаційні технології сучасного архітектурного конструювання" для студентів спеціальності "архітектура будівель і споруд", Барабаш М. С. (2012)
Степанюк А. - Орнамент- матриця народу, Кюнцлі Р. (2012)
Авдєєва М. С. - Узагальнення досвіду формування нового житлового середовища в сільській місцевості під час переселення постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (2012)
Болячевская А. Н. - Стратегия озеленения полифункционального комплекса (2012)
Головченко О. И. - Комплексный подход к совершенствованию сети пешеходных связей в больших городах с радиально-кольцевой структурой (2012)
Гореленко А. О. - Особенности строительства дорог в сложных погодных условиях, Черненко А. Д. (2012)
Зенькович Н. Г. - Особливості формування транспортного середовищ (2012)
Ільченко Д. М. - Закордоний досвід формування систем озеленення міст, що виникли та розвивалися на базі вуглевидобувної та металургійної промисловості (2012)
Колодрубська О. І. - Сталий розвиток приміських територій (на прикладі Західного регіону України) (2012)
Нагаева З. С. - Основные характеристики ландшафтного урбанизма на современном этапе (2012)
Козятник І. П. - Тепловий режим житлових територій міста (2012)
Осиченко Г. О. - Модель естетичного сприйняття міського середовища (2012)
Сафронова О. О. - Сучасний підхід до організації рекламно-інформаційного інтер’єрного простору станцій метрополітену, Сафронов В. К. (2012)
Плоский В. О. - Трансформації приміщень у багатофункціональному спорткомплексі, Філатова Т. О. (2012)
Подольский В. Г. - Состояние сети детских дошкольных заведений и школьных зданий на Южном берегу Крыма (2012)
Ходарченко Н. В. - Культурно-рекреаційний простір у структурі центру Чернігова (2012)
Штепа К. О. - Вплив візуального міського середовища на психоемоційний стан людини (2012)
Крушельницький Р. О. - Вимоги до проектування кортів для платформ-тенісу (2012)
Шулик В. В. - Актуальна монографія "Міста та епохи", Габрель М. М., Чередніченко П. П. (2012)
Боковня І. М. - Акваторія спортивного яхт-клубу (2012)
Авдєєва Н. Ю. - Конструктивні прийоми захисту житлового середовища поблизу аеропортів (2012)
Ватрич І. Д. - Методи перебудови та модернізації існуючих бальнеологічних санаторних комплексів на прикладі міста Берегово (2012)
Воробей О. В. - Інклюзивна освіта – крок до подолання соціальних та архітектурних бар’єрів (2012)
Гнесь І. П. - Принципи реформування нормативної бази проектування житла (2012)
Горбик О. Р. - Комп’ютерне проєктування – основа підготовки високо-кваліфікованих архітекторів і дизайнерів сучасного європейського вишколу, Ломовський А. І., Творонович О. Є., Ярош В. В. (2012)
Єжова О. І. - Основи методики проектування підземних автомобільних стоянок (2012)
Жовква О. І. - Спільність архітектурно-планувальних рішень духовних навчальних закладів України (2012)
Дивак В. І. - Розширення музею Соломона Гуггенхайма у Нью -Йорку (2012)
Карпенко О. Є. - Функціональна структура малих та середніх багатофункціональних центрів, Дивак В. І. (2012)
Крыжантовская О. А. - Зарубежная практика формирования учебных заведений архитектурно-художественного образования ХХ века (2012)
Карпова Л. В. - Сучасна політика формування будинків для массового будівництва (2012)
Кельба С. С. - Архітектурно-планувальна організація в’їздних комплексів (2012)
Ніколаєнко В. В. - "Функціональна структура підприємств громадського харчування" (2012)
Панченко М. В. - Обмеження при раціональному проектуванні конструкцій будинків соціального житла за умовами комфортності (2012)
Руденко Т. В. - Соціально-економічні передумови розробки нових типів виробничих будівель підприємств з переробки молока (2012)
Соломатіна А. В. - Еволюція типів спортивних будівель та споруд, передумови виникнення та розвитку навчально-тренувальних баз (2012)
Тишкевич О. П. - Шляхи вдосконалення будівель сільських шкіл (2012)
Тишкевич О. П. - Будівлі сільських опорних шкіл (2012)
Хавхун Г. М. - Особливості архітектурно-планувальної організації будівель із системами пасивного сонячного обігріву (2012)
Хлюпін О. А. - Особливості формування архітектури підприємств торгівлі в системі аеропорту, Бутик М. В. (2012)
Чернявський В. Г. - Особливості функціонально-планувальної організації закладів роздрібної торгівлі соціальної сфери (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського