Заварза Т. В. - Правова природа і предмет договору про сурогатне материнство (2017)
Олефір А. О. - Правові основи обігу лікарських засобів, що містять кодеїн (2017)
Пашков В. М. - Дозвільний тип правового регулювання у сфері охорони здоров'я (2017)
Сенюта І. Я. - Дефекти надання медичної допомоги: поняття і види (2017)
Сорока О. Я. - Ретроспективний підхід до викладання медичного права на післядипломному рівні у медичних вищих навчальних закладах (2017)
Особливості створення і функціонування лікарняних банків крові в закладах охорони здоров'я (2017)
Клапатий Д. - Правові аспекти надання закладами охорони здоров'я відповідей на запити на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2017)
Мумбайська декларація Міжнародної мережі паліативної допомоги дітям (2014) (2017)
Кейптаунська декларація Міжнародної мережі паліативної допомоги дітям (2009) (2017)
Справа "Марчук проти України" (2017)
Справа "Оял проти Турецької Республіки" (2017)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я" (09.01.2013 р. №9) (2017)
Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні" (витяг) (18.10.2000 р. № 52/5) (2017)
Лист Міністерства соціальної політики України "Про розгляд звернення (щодо підвищення кваліфікації та сумісництва медичних працівників)" (12.10.2012 р. № 1055/13/84-12) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров'я України щодо деяких питань оплати праці працівників закладів охорони здоров'я (витяг) (29.07.2015 р. № 10.03.68/24383) (2017)
Лист Міністерства охорони здоров'я України щодо оплати праці працівників, які залучаються для проведення консультацій (23.10.2008 р № 10.03.68/1698) (2017)
З юридичної практики (2017)
Примірна Угода про співпрацю між закладом охорони здоров'я та громадською організацією, яка працює у сфері протидії епідемії ВІЛ/СНІДу (2017)
Методологічна розробка Дмитра Клапатого плану практичного заняття для студентів-іноземців, які опановують навчальну дисципліну "Медичне правознавство" Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин (2017)
Андре ден Екстер (2017)
Афоризми (2017)
Анотації (2017)
Медико-правовий форум (2017)
Резолюція учасників панелі "Судовий захист прав пацієнтів" Полтавського медико-правового форуму (2017)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2017)
Святовець В. - Польська теоретично-літературознавча думка українською мовою (2010)
Крементуло В. - Грюнвальдська битва в історії та літературі (До 600-річчя Грюнвальдської битви) (2010)
Поплавська Н. - Українська польськомовна публіцистика кінця XVI – початку XVII ст.: риторичний аспект (2010)
Сухарєва С. - Авторська ідентифікація у польськомовній прозі Касіяна Саковича (2010)
Косицька М. - До інтертекстуальності "Літосу..." Петра Могили (2010)
Циганок О. - Теорія епіцедії в українських поетиках XVII–XVIII ст. (інтертекстуальний підхід) (2010)
Константиненко К. - Козацтво, Хмельницький і Польща як літературні образи "Історії цісаря Леопольда" Ґ. Ґуальдо (2010)
Астаф’єв О. - Творчість Адама Міцкевича у рецепції Івана Франка (2010)
Zymomrya M. - Twórczość Adama Mickiewicza przez pryzmat recepcji w Niemczech (2010)
Вахніна Л. - Адам Міцкевич: між фольклорним пограниччям та європейськістю (2010)
Радишевський Р. - Просвітницька поезія Льва Венглінського – забутого поета польсько-українського пограниччя (2010)
Пилипчук Р. - Про "авторство" Івана Вагилевича щодо деяких польських віршів (2010)
Єршов В. - Таксономічна парадигма щоденника доби романтизму (2010)
Брацка М. - Регіональні та міфопоетичні виміри творчості Мавриция Ґославського (2010)
Руденко І. - Критичні аспекти епістолярної спадщини Міхала Грабовського (листи до Богдана Залеського) (2010)
Цьолик Н. - Засоби змалювання шляхетської культури у прозі Михайла Чайковського (2010)
Петриченко Н. - Сюжетно-композицій ні аспекти української, російської, польської прози першої половини ХІХ століття (2010)
Варфоломеєва Н. - Lingua popolonicaicaica… propropro publicoicoico bono. "Мовний" контекст творів Томаша Августа Олізаровського (2010)
Чорноус С. - Аксіологічний аспект подорожей Юзефа Ігнація Крашевського (2010)
Левінська С. - Поетичний геній Ципріана Каміля Норвіда (2010)
Ромащенко Л. - Теодор Томаш Єж і його роман "З бурхливої хвилі": повернення із забуття (2010)
Сейко Н. - Доброчинність польської громади в системі середньої освіти Правобережжя (ХІХ ст.) (2010)
Римаренко І. - Виникнення масонства в Польщі та Україні (2010)
Хайдер Т. - Культурологічний вимір мотиву танцю в польській літературі (2010)
Чужа Т. - Художня рецепція польської історіографії у романі Генрика Сенкевича "Вогнем і мечем" (2010)
Стахнюк Н. - Інтерпретація мотиву самотності на сторінках юнацьких "Щоденників" Стефана Жеромського (2010)
Нахлік Я. - Топос душі в поетичних концепціях Казімежа Тетмаєра і Петра Карманського (2010)
Циховська Е. - Сугестивність лірики Леопольда Стаффа і Поля Верлена (2010)
Жулинська-Яручик О. - Українська тематика на сторінках польського часопису "Wiadomości Literackie" 1924-1939) (2010)
Кочегарова С. - "Як поети бачать природу": на прикладі пейзажної лірики Казимєжа Вєжинського (2010)
Яковенко С. - Паралельні світи модерністського роману: Генрі Джеймс, Джозеф Конрад, Вітольд Ґомбрович (2010)
Медицька М. - Національні коди в авангардистській творчості Бруно Шульца (2010)
Захаров В. - "Чиста форма" у драматургії С. І. Віткевича (2010)
Гром’як Р. - Часопростір прози Леопольда Бучковського й Уласа Самчука (2010)
Кравченко С. - Україна в публіцистиці Юрія Лободовського 30-х років ХХ ст. (2010)
Вознюк О. - Особливості есеїстики Єжи Стемповського на сторінках паризької "Kultury" (2010)
Довжок Т. - Катастрофізм і "нова поетика" повоєнної "кресової прози" (2010)
Сухомлинов О. - Етнокультурна модель Князівства Балаку в "Атлантиді" Анджея Хцюка (2010)
Weretiuk O. - Kategoria pogranicza i jej galicyjski kody (2010)
Ковалів Ю. - Польський переддень "празької школи" (2010)
Кияк І. - Природа фантастичного у творчості Станіслава Лема (2010)
Булаховська Ю. - Дві польські "зірки" на "поетичному небі". Тадеуш Ружевич і Віслава Шимборська (2010)
Река Д. - Естетико-феноменлогічний аспект поезії Віслави Шимборської (2010)
Нахлік О. - Українська перцепція та рецепція прози Чеслава Мілоша (2010)
Лисенко-Єржиківська Н. - Творчі прагнення і вияви у другій половині 50-х років хх століття в Україні та Польщі (2010)
Юревич М. - Поезія романтизму та польський музичний авангард 70-х рр. ХХ ст. (К. Ц. Норвід – Ч. Немен – "Маріонетки") (2010)
Церковняк-Городецька О. - Особливості формування шлюбно-родинних звичаїв в українців та поляків (2010)
Черниш Т. - Слова на позначення високої температури (на матеріалі української і польської мов) (2010)
Лазаренко О. - Поняття "Креси" та "польський периферійний діалект" (polszczyzna kresowa) (2010)
Сидяченко Н. - З досвіду навчання міжмовної польсько-української омонімії (2010)
Могила О. - З українсько-польських лексичних паралелей (2010)
Аскерова І. - Конституенти семантичного мікрополя "радість" у польській мові (2010)
Potapenko L. - Właściwościo tekstotwórcz listów Stefana Żeromskiego (2010)
Дем’яненко Н. - Особливості відтворення ментальності у польській фразеології (2010)
Nepop-Ajdachych L. - Polski językowy obraz goździka (łac. dianthus) (2010)
Брацкі А. - Мовні аспекти інтернет-коментарів президентських перегонів 2010 року в Польщі (2010)
Пацеєвська О. - Формування лінгвокраїнознавчої компетенції полоністів у ВНЗ (2010)
Шевчук В. - Польськомовний український поет Іван Орновський (2010)
Іван О. - Муза Роксоланська (2010)
Мицик Ю. - Дрижипільська битва 1655 р. на сторінках "Віршованої хроніки" (2010)
Відомості про авторів (2010)
Канорский С. Г. - Европейские клинические рекомендации по кардиологии 2016 года (2017)
Олейников В. Э. - Оценка состояния сонных артерий на основе анализа радиочастотной составляющей ультразвукового сигнала, Мельникова Е. А., Авдеева И. В., Салямова Л. И. (2017)
Беловол А. Н. - Влияние неалкогольной жировой болезни печени на состояние эндотелия у больных артериальной гипертензией и гипотиреозом, Немцова В. Д., Потапенко А. В. (2017)
Капустник В. А. - Функциональная оценка миокарда у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и гипертонической болезнью, Мельник О. Г., Архипкина О. Л., Истомина О. В., Санина Е. И. (2017)
Березняков І. Г. - Динаміка зміни індикаторів запалення у хворих на негоспітальну пневмонію із супровідною хронічною серцевою недостатністю, Пожар В. Й., Дорошенко О. В., Сидоров Д. Ю., Лебединська М. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Варіанти формування езофагогастроанастомозу в пацієнтів із захворюваннями стравоходу, Сидюк А. В., Клімас А. С. (2017)
Бойко В. В. - Застосування електрохірургічних зварювальних технологій для профілактики післямастектомічної лімфореї, Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю., Черняєв М. С. (2017)
Щербаков А. Ю. - Клинико-патогенетическое значение нарушений в системе гемостаза у беременных с аутоиммунным тиреоидитом, Меликова Т. А. (2017)
Лупояд В. С. - Диагностика анеуплоидии в I и II триместрах беременности, Пасиешвили Н. М., Ильченко В. А., Мошко Ю. А. (2017)
Бевзенко Т. Б. - Поражение почек при узелковом полиартериите (2017)
Антонян И. М. - Проблемы лечениия уретеролитиаза с использованием интракорпоральной литотрипсии, Стецишин Р. В., Рощин Ю. В. (2017)
Винник Ю. А. - Влияние метаболического синдрома на развитие кастрационно-резистентного рака простаты, Налбандян Т. А. (2017)
Логвиненко А. В. - Качество сна у пациентов с синдромом позвоночной артерии (2017)
Сухоносова О. Ю. - Сравнительный анализ показателей заболеваемости и распространенности патологий нервной системы и эпилепсии среди детского населения Украины и Харьковской области (2017)
Лядова Т. И. - Типы иммунного ответа при различных формах Эпштейна - Барр-вирусной инфекции, Волобуева О. В., Гололобова О. В., Шепилева Н. В. (2017)
Бодня Е. И. - Cопоставление динамики показателей иммунитета больных хроническим приобретенным токсоплазмозом при различных видах терапии, Боброва О. В. (2017)
Чаплинський Р. П. - Регіонарна анестезія з пролонгованою аналгезією при лікуванні множинних переломів кісток кінцівок, Перепелиця Є. Є., Березка М. І., Гарячий Є. В., Литовченко В. О. (2017)
Сидюк А. В. - Послеоперационное обезболивание у больных раком пищевода, Мазур А. П., Сидюк Е. Е., Климас А. С. (2017)
Баглюк Г. А. - Влияние диборида титана на структуру и свойства горячештампованного интерметаллида Fe3Al, Толочина А. В., Толочин А. И., Яковенко Р. В., Кудь В. К., Евич Я. И., Грипачевский А. Н. (2015)
Берладір Х. В. - Антифрикційний композит на основі активованого матричного політетрафторетилену, Будник А. Ф., Дядюра К. О. (2015)
Божко Т. Є. - Порівняння механічної обробки спеченого пористого матеріалу марки ПЖР-3 та ШХ15, Рудь В. Д., Гальчук Т. Н. (2015)
Валецький Б. П. - Інтелектуальні склади-термінали, Валецька О. В. (2015)
Гальчук Т. Н. - Отримання спечених антифрикційних виробів із композиційного матеріалу на основі порошку сталі ШХ15, Божко Т. Є. (2015)
Греділь М. І. - Еволюція структури та механічних характеристик прутків арматурної сталі внаслідок холодного волочіння (2015)
Гулієва Н. М. - Рентгеноструктурні дослідження композитів сапоніт ‒ титану та сапоніт ‒ алюмінію (2015)
Давидюк О. І. - Оптимізація складу епоксикомпозитів армованих продуктами шліфування сталі ШХ-15, Маркін Т. Ю., Савчук П. П., Люшук О. М. (2015)
Денисюк В. Ю. - Дослідження динамічних характеристик пружної системи безцентрово-шліфувального верстату swaаkm 25/1a під час переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А., Лапченко Ю. С. (2015)
Дзюбинська О. В. - Особливості вибору схеми віброабразивної обробки плоских стальних деталей, Смаль М. В., Герасимчук Г. А. (2015)
Дідух І. І. - Вплив добавок ZrO2 на структуру та властивості розплавів гірських порід, Баглюк Г. А., Чувашов Ю. М., Ященко О. М. (2015)
Епифанцева Т. А. - Влияние маштабного фактора на свойства холоднопресованного гетерогенного материала медь-вольфрам (2015)
Імбірович Н. Ю. - Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу, Посувайло В. М., Остап'юк С. І. (2015)
Кашицький В. П. - Наукові підходи до створення самозмащувальних епоксикомпозитних трибоматеріалів, Савчук П. П. (2015)
Клапків М. Д. - Особливості впливу режимів плазмоелектролітного оксидування оксидокерамічних покриттів на електрофізичні параметри процесу синтезу, Посувайло В. М., Імбірович Н. Ю. (2015)
Кошелюк В. А. - Застосування мсе до розв'язування задач термопружності структурно-неоднорідних тіл (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні ознаки деградації сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС, Свірська Л. М. , Студент О. З. (2015)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні дослідження зламів лопатки парової турбіни (2015)
Кривень В. А. - Початкова стадія пластичного відшаровування включення квадратного перерізу за наявності міжфазних тріщин, Бойко А. Р., Каплун А. В. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Опис самоналагоджувальних приводів затиску на різних рівнях складності структури і генетичної інформації, Придальний Б. І. (2015)
Куц Ю. В. - Oгляд існуючих методів плакування порошкових матеріалів (2015)
Малець В. М. - Оптимізація складу епоксикомпозитних покриттів наповнених дисперсним порошком цирконію, Швець І. В., Кашицький В. П., Савчук П. П. (2015)
Медведев О. А. - Особенности построения и анализа графов угловых размерных связей техпроцессов мехобработки деталей (2015)
Мельничук М. Д. - Отримання еко-теплоізоляційних матеріалів на основі вторинної паперової сировини, Гусачук Д. А., Скуба В. М. (2015)
Миницкий А. В. - Определение возможности изготовления вертикальным прессованием длинномерных заготовок из порошка гидрида титана, Сосновский Л. А., Лобода П. И. (2015)
Онисько О. Р. - Алгоритм визначення величини відхилення профілю різьби виконаної різцем з ненульовим значенням кута нахилу різальної кромки, Войтенко П. І., Костюк Н. О. (2015)
Петрина Д. Ю. - Вплив робочих середовищ і неметалічних включень на стійкість резервуарної сталі до корозії, Гоголь В. М., Петрина Л. Г. (2015)
Pylypets M. - Тhermo-mechanical properties of conducting polymers and carbon nanotubes based composite materials, Pankiv V., Pankiv M. (2015)
Писаренко В. Г. - Вплив різнотовщинності листових зразків для випробувань на розтяг на розкид значень результатів експериментів, Савуляк В. В. (2015)
Повстяной О. Ю. - Застосування комп’ютерного моделювання для візуалізації трьохмірних даних при дослідженні властивостей пористих проникливих матеріалів, Куц Ю. В., Імбірович Н. Ю. (2015)
Полінкевич Р. М. - Програмні методи і засоби цифрового моделювання динаміки гідроприводів металорізальних верстатів, Сомов Д. О., Зубовецька Н. Т. (2015)
Пугачевская Е. П. - Исследование контактного взаимодействия диборида циркония со сплавами Ni-Cr (2015)
Марчук О. В. - Фазові рівноваги у системі NiS – La2S3 – GeS2 за температури 770 K, Мельничук Х. О., ГулайЛ. Д., Шемет В. Я (2015)
Роп’як Л. Я. - Оцінка міцності двошарового покриття під локальнимнавантаженням, Шацький І. П., Маковійчук М. В. (2015)
Рудь В. Д. - Переробка залізної окалини алюмотермічним методом, Савюк І. В., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2015)
Рудь В. Д. - Моделювання мікроструктури порошкових матеріалів, Шиберко В. В., Сидоренко В. Б. (2015)
Савуляк В . І. - Термодинаміка утворення сполук під час легування розплаву системи Fe-Cr-Ni-Si-C-O манганом, Поступайло О. В., Шаповалова О. В. (2015)
Садова О. Л. - Дослідження корозійної та атмосферної стійкості епоксикомпозитних трибоматеріалів, Боярська І. В., Кашицький В. П. (2015)
Сизоненко О. Н. - К вопросу об оптимизации параметров высоковольтной импульсной обработки порошков, Липян Е. В., Торпаков А. С. (2015)
Сичук В. А. - Виготовлення та випробування нової конструкції збірного сопла абразивоструменевої машини, Заболотний О. В. (2015)
Смаль М. В. - Дослідження параметрів дообрізчика залишків гички головок коренеплодів, Герасимчук О. О., Герасимчук Г. А. (2015)
Ткачук І. Є. - Методика дослідження сили різання при точінні спечених матеріалів (2015)
Ткачук О. Л. - Дослідження впливу технологічних параметрів на процес гідрофобізації бавовняної тканини, Герасимчук О. П. (2015)
Фещук Ю. П. - Тріщини в полі залишкових напружень оболонкових елементів конструкцій, одержаних у процесі гідродинамічного штампування (2015)
Фурс Т. В. - Кристалічна структура і дефектність дийодиду свинцю у зв’язку із способом одержання (2015)
Чейлях А. П. - Влияние высокотемпературной термоциклической обработки на структуру и свойства цементованной стали 20 ГЛ, Караваева Н. Е. (2015)
Чигвинцева О. П. - Исследование теплофизических характеристик органопластиков на основе пентапласта, Клименко Е. В., Варлан К. Е. (2015)
Шваб’юк В. І. - Уточнене визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень ортотропної балки – смуги з поперечною тріщиною, Ротко С. В., Шваб’юк В. В. (2015)
Авраменко А. О. - Особливості патогенезу хронічного неатрофічного гастриту у співробітників Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Бабінчук О. В. - Особливості гормонального профілю фетоплацентарного комплексу при багатоплідній вагітності залежно від типу плацентації (2017)
Батіг В. М. - Ефективність лікування хронічного періодонтиту з використанням депофорезу, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2017)
Бендас В. В. - Вульвовагінальний кандидомікоз і неплідність, Яковичук Н. Д. (2017)
Біцька І. В. - До питання патогенезу та лікування хворих на бешиху нижніх кінцівок, Шевчук А. Г., Прудніков О. В. (2017)
Богуславська Н. Ю. - Прогностична роль гіпергомоцистеїнемії при переношуванні вагітності за результатами ROC-аналізу (2017)
Гарвасюк О. В. - Імуногістохімічна концентрація плацентарних гормонів у трофобласті хоріальних ворсинок у вагітних із залізодефіцитною анемією при передчасному дозріванні хоріального дерева, Давиденко І. С., Тащук К. Г. (2017)
Галютіна О. Ю. - Функція ендотелію у хворих на ревматоїдний артрит, її зв’язок з метаболічним синдромом та перебігом захворювання (2017)
Гнатко О. П. - Ефективність прогестеронової терапії у жінок із загрозливим абортом залежно від поліморфізму гена рецептора прогестерону, Кривопустов О. С. (2017)
Єгудіна Є. Д. - Ураження судин при експериментальному системному автоімунному захворюванні у щурів, Яковленко П. В., Синяченко О. В., Мікукстс В. Я. (2017)
Іліка В. В. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків у децидуальних клітинах плаценти при поєднанні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2017)
Калашник Н. В. - Адекватна корекція постнатальних ускладнень при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Кондратюк В. К. (2017)
Колесник В. В. - Ефективність використання гепатопротекторів у комплексному лікуванні хворих на алкогольну енцефалопатію, Колесник Н. І., Кривецька І. І., Жуковський О. О., Ніка О. М. (2017)
Кузняк Н. Б. - Математичне моделювання закономірностей вікової динаміки морфологічних параметрів носової ділянки плодів людини, Яковець К. І. (2017)
Лучків Н. Ю. - Вплив еколого-ценотичних умов на хімічний склад рослинної сировини Сentaurea Сarpatica Рorc (2017)
Мазур О. О. - Показники ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синусит із цукровим діабетом 1-го типу, Оленович О. А., Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І., Богач В. А. (2017)
Мельничук Л. В. - Прогнозування ризиків детренованості школярів під час фізичних навантажень, Сидорчук Л. П., Гасюк В. Л. (2017)
Міхєєв А. О. - Соціально-психологічна адаптація студентів 3-го курсу медичних факультетів, Тимофієва М. П. (2017)
Мухамед Васек Обейд Аль Салама - Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу і кверцетину та особливості змін функціонального стану міокарда і коронарного резерву (2017)
Нагірняк В. М. - Вплив періодичних механічних вібрацій на артеріальний тиск людини, Бранашко A. Є., Кіфічак I. Г. (2017)
Палій В. Г. - Обґрунтування медичного застосування антимікробних засобів, що містять декаметоксин®, Назарчук О. А., Палій Д. В., Яковець К. І. (2017)
Повх В. Л. - Експериментальна оцінка впливу нарізного введення мемантину та розчинів амантадину і магнію сульфату на мікроциркуляцію в судинах заднього полюса ока після контузії або в гострий постреперфузійний період на тлі реканалізації а. ophthalmica, Фоміна Л. В., Ходаківський М. А., Ходаківський О. А. (2017)
Погоріла А. В. - Ізоферментне визначення активності нейрон-спецефічної енолази та титру білка s-100 у нижньому альвеолярному нерві при моделюванні його компресійно-токсичного ураження, Шінкарук-Диковицька М. М., Ходаківський О. А. (2017)
Погорєлов В. М. - Стан кардіоваскулярних порушень та їх корекція у хворих на хронічне легеневе серце, Брек В. В., Телегіна Н. Д., Маслова Є. П., Лисицька Н. А. (2017)
Сажин С. І. - Ефективність симптоматичної терапії неатопічної бронхіальної астми у дітей із альтернативними характеристиками ацетиляторних процесів (2017)
Свіжак В. К. - Вплив хімічної будови 2,4-дизаміщених 1-арил-імідазол-5-метилкарбінолів та 5-карбальдегідів на їх антимікробну активність, Чорноус В. О., Дейнека С. Є. (2017)
Семенчук С. А. - Эффективность применения L-аргинина L-глутамата как метаболического корректора у больных с постинфарктным кардиосклерозом, Яковлева О. А., Стоцкая Т. В. (2017)
Синяченко Ю. О. - Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен у больных с артериосклерозом нижних конечностей, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Сирота Б. В. - Патогенетичне значення екосистеми мікробіоти кишечнику у розвитку ешерихіозних ентероколітів (2017)
Скляров Є. Я. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у пацієнтів із хронічними обструктивними захворюваннями легень, Четайкіна А. В. (2017)
Сливка Н. О. - Можливості ранньої діагностики гепаторенального синдрому у хворих на алкогольний цироз печінки, Вірстюк Н. Г., Плеш І. А., Борейко Л. Д., Гайдуков В. А., Кшановська Г. І. (2017)
Станіславчук М. А. - Зв’язок дисадипокінемії з кардіометаболічними чинниками та структурно-функціональним станом серця у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом, А. А. Аль Салім, Заічко Н. В. (2017)
Стрільчук Л. М. - Клінічні особливості перебігу ішемічної хвороби серця залежно від стану жовчного міхура у хворих, яким проведено аорто-коронарне шунтування, Беш Д. І., Рафалюк О. І. (2017)
Радченко О. М. - Лептин крові та функція зовнішнього дихання у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Пилипів Л. І. (2017)
Федорук О. С. - Вплив антибіотика на показники неспецифічного імунітету в нирках щурів з адреналіновим стресом, Степан В. Т., Ілюк І. І. (2017)
Ткаченко А. С. - VEGF, MMP-2 и ММР-9 вовлечены в регуляцию ангиогенеза при экспериментальном каррагинан-индуцированном воспалении, Горбач Т. В., Гопкалов В. Г., Васильева И. М., Мартынова С. Н. (2017)
Khukhlina O. S. - Condition component of connective tissue and systemic proteolysis in patients with chronic pancreatitis and obesity, Smandych V. S. (2017)
Цинтар Т. П. - Стан системи антиоксидантного захисту у хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний із хронічним обструктивним захворюванням легень (2017)
Шахова О. О. - Клінічно-анамнестичні особливості перебігу бронхіальної астми у підлітків: результати багаторічного динамічного моніторингу (2017)
Шорікова Д. В. - Вплив донатора оксиду азоту на стан коагуляційного гемостазу та фібринолізу у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом типу 2, Шоріков Є. І. (2017)
Деньга О. В. - Роль и место школьной стоматологии в профилактике основных стоматологических заболеваний у детей, Рейзвих О. Э. (2017)
Білецький С. В. - Антагоністи мінералокортикоїдних рецепторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності (огляд літератури), Казанцева Т. В., Петринич О. А., Бойко В. В. (2017)
Кишкан І. Г. - Метилксантини: сучасний стан та перспективи застосування (огляд літератури), Косуба Р. Б. (2017)
Максимчук Н. О. - Метаболізм аргініну: перспективи клінічного використання (огляд літератури), Коновчук В. М. (2017)
Науменко К. Є. - Розповсюдженість основних стоматологічних захворювань та потреба військовослужбовців в ортопедичному лікуванні (огляд літератури), Бєліков О. Б. (2017)
Семчишин М. Г. - Функціональне значення та сучасні погляди на роль мікроелементів у неврології (огляд літератури), Задорожна Б. В., Шевага В. М., Задорожний А. М. (2017)
Сидорчук А. С. - Забуті протозойні тропічні інвазії: стан та перспективи вакцинації на сучасному етапі (огляд літератури) (2017)
Сорохан М. М. - Порівняльна характеристика мостоподібних протезів з мініінвазивним препаруванням опорних зубів (огляд літератури), Бєліков О. Б. (2017)
Цигикало О. В. - Сучасні уявлення про патогенез природжених вад лиця (огляд літератури), Попова І. С., Кузняк Н. Б., Паліс С. Ю., Шостенко А. А., Дроник І. І. (2017)
Юрценюк О. С. - Психопрофілактика та психокорекція непсихотичних психічних розладів у студентів вищих навчальних закладів (огляд літератури), Карвацька Н. С., Савка С. Д., Ротар С. С., Курик В. І. (2017)
Гуцуляк В. І. - Сучасні інноваційні технології 3-d моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу, Бородайкевич Р. Д., Гуцуляк А. І. (2017)
Каратєєва С. Ю. - Сучасна методика практичного навчання студентів з дисципліни "догляд за хворими" (2017)
Мельник Н. С. - Посилення мотивації студентів стоматологічного факультету до самостійної позааудиторної роботи з метою підвищення ефективності навчального процесу, Герелюк В. І., Мельничук А. С., Мельничук Г. М., Костюк І. Р., Семенюк Г. Д. (2017)
Авраменко А. А. - Случай выявления внутриклеточного "депо" хеликобактерной инфекции у больного с аденокарциномой средней трети тела желудка (2017)
Яковець К. І. - Медичні internet-вісті. Частина ХІIІ, Дейнеки С. Є. (2017)
Рецензія на підручник "Хронофармакология для врача, провизора и студента" / С. М. Дроговоз, С. Ю. Штриголь, С. И. Рапопорт |и др.|: за редакцією С. М. Дроговоз. – Харків: ПП "ТІТУЛ", 2016. – 373 с. (2017)
Професор Головацький Андрій Степанович (до 80-річчя від дня народження) (2017)
Барановський В. М. - Потокова лінія для виготовлення тонких дисків, Пулька Ч. В., Сенчишин В. С., Гаврилюк В. Я., Шарик М. В. (2015)
Браїло М. В. - Дослідження адгезійних властивостей композитних матеріалів на основі епоксидної та поліефірної смол, Акімов О. В., Букетов А. В. (2015)
Грицюк Ю. В. - Практична реалізація параметричної модуляції індуктивності в статичних тиристорних компенсаторах реактивної потужності, Грицюк І. В., Оксенюк М. А. (2015)
Грицюк Ю. В. - Перспективи використання газогенераторних когенераційних установок, Грицюк І. В., Оксенюк М. А. (2015)
Гулієва Н. М. - Дослідження структури Fe–Ti–C, утвореної методом самопоширюючого високотемпературного синтезу, Кокоша Т. М. (2015)
Ільчук Н. І. - Ресурсозберігаючі технології будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2015)
Колодницька Р. В. - Моделювання випаровування крапель біодизельного палива, Аль К’юбезі M. (2015)
Ларін О. О. - Експериментальні дослідження параметрів пружності та статичної міцності гумового композиту, що посиленний текстильним кордом (2015)
Пермяков А. А. - Технологическое обеспечение герметичности резьбовых соединений деталей на основе поверхностно-пластического деформирования, Абдулкеримов И. Д. (2015)
Полутренко М. С. - Підвищення ефективності систем пилоочищення з використанням розроблених модифікованих апаратів, Параняк Н. М. (2015)
Редько О. І. - Аналіз комп'ютерних технологій і прогнози їхнього розвитку в майбутньому, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т., Пагуба О. М. (2015)
Редько О. І. - Комп’ютерна техніка майбутнього, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т., Станіславчук О.В. (2015)
Редько Р. Г. - Аналіз інноваційних комп'ютерних технологій як засобу забезпечення якості підготовки інженерів, Редько О. І., Марчук І. В. (2015)
Романова Ю. В. - Послідовність призначення в'язей з невідомими коефіцієнтами для формування заданих у плані сіток (2015)
Сапронов О. О. - Дослідження структури полімерних покриттів для захисту конструктивних деталей СЕУ методом ІЧ-спектроскопії, Букетова Н. М., Бень А. П., Скирденко В. О., Маслияк Б. О. (2015)
Толстушко Н. О. - Аналіз роботи та обґрунтування параметрів рулонного прес-підбирача енергетичної верби, Москалюк В. О., Блоха Р. І., Толстушко М. М. (2015)
Толстушко Н. О. - Аналіз руху важеля натяжного пристрою для нескінченних пасів рулонного прес-підбирача (2015)
Харчук О. С. - Аналіз процесу розстилання стебел льонозбиральною машиною, Хайліс Г. А., Толстушко М. М., Толстушко Н. О. (2015)
Човнюк Ю. В. - Аналіз нелінійних коливань маятникового антивібратора, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О. (2015)
Шевцова Н. В. - Часткове підсилення криволінійного контуру в пластинці розімкненим пружним ребром (2015)
Шевцова Н. В. - Часткове підсилення криволінійного контуру в ізотропній пластинці системою двох пружних ребер (2015)
Редько Р. Г. - Дослідження можливості параметричної побудови моделей, реалізованих на мові OBJECT PASCAL та програмі T-FLEX CAD 3D, Редько О. І., Воінков Д. О. (2015)
Редько Р. Г. - Використання сучасних 3D–принтерів для підвищення якості виробництва продукції, Редько О. І., Зубовецька Н. Т., Кокоша Т. М. (2015)
Остапович В. В. - Вплив технології зміцнення на показники якості та експлуатаційні властивості змінних деталей поршневих насосів двосторонньої дії (2015)
Шинкарук В. Д. - Особливості словотвірних категорій суб’єктивної оцінки (2016)
Фаріон І. Д. - До проблеми динаміки лексико-семантичної норми за листами Івана Пулюя (пол. ХIХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Харченко С. В. - Культура мови ‒ Ортологія ‒ Нормативістика (2016)
Амеліна С. М. - Переклад німецьких композитів у аграрному дискурсі (2016)
Добровольська О. Я. - Назви землеробів в англійській мові XI - XV ст.: етимологічний склад та різноаспектний узус (2016)
Балалаєва О. Ю. - Греко-латинські дублетні позначення частин рослини в сучасній ботанічній термінології (2016)
Вакулик І. І. - Латинська мова: шляхи проникнення у нові західноєвропейські мови (2016)
Гвоздяк О. М. - Динамічні процеси у складі германізмів українських говірок Закарпаття (2016)
Лонська Л. І. - Класифікація лексем на позначення осіб (на матеріалі "Зведеного словничка пояснення слів з видань творів Івана Франка") (2016)
Румянцева М. В. - Взаимосвязь этнической, концептуальной и языковой картин мира (2016)
Телеки М. М. - Епонімічні терміни як носії інформації про спеціальні знання, Семенко І. В. (2016)
Пугачева А. В. - Фразеологизмы как языковые единицы в выступлениях американских политических деятелей и факторы, влияющие на их выбор (2016)
Hlukhovs'ka N.A. - Abbreviations and shortenings in Modern English (2016)
Бешлей О. В. - Символічний зміст концепту молодість (на матеріалі англомовного художнього дискурсу (2016)
Шинкарук Л. В. - Погляди та теорії Адама Сміта на категорію "Основний капітал" (2016)
Якимович Б. З. - Іван Франко – видатний вчений-гуманітарій, aрхітектор соборницької ідеї. Історіографічний аспект художньої та наукової спадщини (2016)
Василишин І. П. - Екзистенційно-філософські концепти в повоєнній ліриці Михайла Ситника (2016)
Кир’янчук Б. М. - Герменевтичне наповнення епістолярію Василя Стефаника (2016)
Микитюк О. Р. - Лексико-семантичний зріз мовної картини світу Дмитра Донцова (2016)
Швець А. І. - "Потуга, що володіє престолом світа" (вітальна аксіологія й поетика новели Наталії Кобринської "Засуд") (2016)
Шмега К. М. - Моделі формування маскулінної ідентичності у Франкових творах про дітей (2016)
Babenko O.V. - Creative techniques for increasing listening comprehension skills (2016)
Канівець O. M. - Mетоди викладання практичного курсу іноземної мови з використанням новітніх інформаційних технологій (2016)
Капніна Г. І. - Евалюаційні методи в навчанні іноземних мов, Коротяева І. Б. (2016)
Максимчук В. С. - Формування комунікативних умінь та навичок на заняттях з німецької мови: досвід закордонних фахівців (2016)
Бабенко О. В. - Загальні аспекти методики викладання перекладу, Шостак Н. А. (2016)
Мінаков В. В. - Екологічна лексика як об’єкт перекладу, Загора Ю.В. (2016)
Мінаков В. В. - Загальна характеристика та структурні особливості речень при перекладі, Защипась Б. С. (2016)
Ольховська Н. С. - Перекладацькі прийоми при перекладі директивних текстів (на матеріалі інструкцій з експлуатації обладнання), Бабич У. Д. (2016)
Ольховська Н. С. - Структурно-семантичні особливості німецької та англійської екологічної терміносистеми, Худжіна Ю. В. (2016)
Афанасьєва О. О. - Зарубіжний досвід оцінки якості життя населення: аналіз методичних підходів напрямів дослідження (2016)
Pałka M. - Analiza efektywności systemu informacji przestrzennej katolickiego uniwersytetu lubelskiego Jana Pawła II, Kozak I., Kociuba P. (2016)
Козак Т. І. - Відображення суспільно-географічної проблематики функціонування політичних партій у науковій літературі (2016)
Мальчикова Д. С. - Інтегральний індекс в оцінюванні розвитку інфраструктури регіону: наукові та навчально-методичні аспекти, Коробов В. К., Саркісов А. Ю. (2016)
Машкіна В. В. - Територіально-часові зміни урбанонімічного простору міста Харкова, Рубашенко Є. В. (2016)
Нападовська Г. Ю. - Суспільно-географічний аналіз можливості застосування складників. Формування населення в дослідженні регіональних систем типу "центр- периферія", Пилипенко І. О. (2016)
Нємець Л. М. - Соціально-демографічні аспекти розвитку Хорольського району Полтавської області, Телебєнєва Є. Ю., Барило І. М. (2016)
Омельченко Н. В. - Просторово-часовий розподіл міських поселень Херсонської області за правилом "ранг- розмір" (2016)
Перегуда Ю. А. - Формування середнього класу в межах столичного макрорайону України: суспільно-географічний аспект (2016)
Сегіда К. Ю. - Просторово-часові особливості формування системи розселення Харківської області (на основі кластерного аналізу), Кравченко К. О. (2016)
Смаль В. В. - Соціальне підприємництво: підходи до визначення та ідентифікації, Кокоть В. О. (2016)
Ільїна О. В. - Озеро Прибич: лімнолого-геохімічний аналіз, Пасічник М. П. (2016)
Кирилюк С. М. - Історія формування регіону Юлій Цезар у межах видимої півкулі місяця, Кирилюк О. В. (2016)
Мартинюк В. О. - Конструктивно-географічна оцінка стану озерно-басейнової системи природоохоронного типу (2016)
Микитчин О. І. - Моделювання ступеня антропогенного навантаження в розрізі адміністративних одиниць (на прикладі Стрийського району Львівської області) (2016)
Колотуха О. В. - Туристсько-спортивні дестинації України (2016)
Мирош М. В. - Пам’ятки археологічної спадщини Львівської області як чинник розвитку туризму в регіоні (2016)
Новикова В. І. - Використання засобів розміщення в рекреаційній діяльності (2016)
Топчієв О. Г. - Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально-понятійний огляд, Яворська В. В., Ніколаєва О. І. (2016)
Ховалко А. Б. - Картографування карстових печер поділля з метою туристичного використання (2016)
Ярьоменко С. Г. - Народна сакральна архітектура України як ресурс для пізнавальних видів туризму (2016)
Вішнікіна Л. П. - Компетентнісно-формувальний урок географії (2016)
Содержание (2015)
Кірієнко В. О. - Ефективність тренінгів біологічного управління при порушеннях харчової поведінки у хворих на псоріатичну хворобу з надлишковою вагою (2015)
Дюдюн А. Д. - Особливості імунного статусу у хворих на артропатичний псоріаз, Поліон Н. М., Захаров С. В., Алі Л. Х. (2015)
Попович Ю. А. - Роль триптофана и его метаболитов в патогенезе атопического дерматита у больных различных возрастных групп, Федотов В. П. (2015)
Дюдюн С. А. - Можливості індивідуалізаціі терапії хворих на ІПСШ чоловіків з маласезійною інфекцією статевих органів, Горбунцов В. В. (2015)
Василенко А. В. - Виявлення особливостей патогенетичних змін при рецидивах розацеа та їх прогнозування (2015)
Дюдюн А. Д. - Ендотеліальна дисфункція судин і порушення реологічних властивостей крові в патогенетичних побудовах склеродермії, Романенко К. В. (2015)
Сакович В. Н. - Значение лабораторной диагностики герпетического кератита (2015)
Федотов В. П. - Псевдорак кожи (клиническая лекция) (2015)
Дюдюн А. Д. - Урогенітальна хламідійна інфекція. Клінічна лекція. Частина друга. Хвороба Рейтера, Горбунцов В. В., Дюдюн С. А. (2015)
Горбунцов В. В. - Тактика врача общей практики по отношению к пациентам с псориатической болезнью. Клиническая лекция (2015)
Дюдюн А. Д. - Патогенетичні взаємовідношення між бляшковою склеродермією, атрофодермією Пазіні-П’єріні та склероатрофічним ліхеном, Романенко К. В., Горбунцов В. В. (2015)
Захаров С. В. - Сифіліс і печінка, Захаров В. К., Горбунцов В. В., Макогон І. М., Скотаренко О. Г (2015)
Левченко О. А. - Наблюдение отдаленных результатов лечения ранних стероид-индуцированных нарушений углеводного обмена у больных тяжелыми дерматозами (2015)
Аббуд Аймен - Порівняльний аналіз коморбідних станів у хворих на псоріатичну хворобу з урахуванням статі досліджених (2015)
Нідзельський М. Я. - Диференціальна діагностика соматичної семіотики на тлі гальванозу, Дудченко М. О., Линник Ю. Є., Шиян Є. Г (2015)
Банінасер Ахмед Мохаммадамін Ахмед - Особливості клінічних проявів, перебігу паратравматичної екземи у хворих похилого та старечого віку з супутнім варикозним симптомокомплексом та гіпертонічною хворобою (2015)
Дюдюн А. Д. - Клинический случай полосовидного лишая, Романенко К. В., Горбунцов В. В. (2015)
Дмитренко С. В. - Соціальна адаптація хворих на іхтіоз: гендерні, вікові та спадкові особливості (2015)
Дюдюн А. Д. - Ефективність та безпечність застосування препарату "Глутоксим" у комплексному лікуванню хворих на урогенітальні інфекції, Поліон Н. М., Горбунцов В. В., Захаров С. В. (2015)
Дюдюн А. Д. - Клинический случай хронического прогрессирующего дискообразного гранулематоза, Романенко К. В. (2015)
Сакович В. Н. - Наш опыт лечения аденовирусных конъюнктивитов (2015)
Букій Т. В. - Взаємодія соціальних інститутів у процесі соціально-педагогічної підтримки багатодітної сім’ї (2016)
Варецька О. В. - Морфологічна та екологічна поверхня як соціокультурна детермінанта розвитку соціальної компетентності особистості вчителя початкової школи у післядипломній освіті (2016)
Гвоздій С. П. - Діагностика діяльнісно-оперативного компонента культури безпечної життєдіяльності студентів класичного університету (2016)
Граматик Н. В. - Категорія екологічної відповідальності в світлі сучасних наукових досліджень (2016)
Киричок І. І. - Компетентнісний підхід у підготовці вчителя початкової школи, Сопівник Р. В. (2016)
Корбут О. Г. - До питання про особливості перекладу термінів у технічних текстах галузі машинобудування (2016)
Короленко В. Л. - Трансформація педагогічних поглядів на проблему морального виховання підростаючого покоління (2016)
Король В. С. - Інтелектуальна антиципація в навчально-пізнавальній діяльності школярів (2016)
Кравець Н. П. - Особливості психофізичного розвитку розумово відсталих учнів та чинники, що ускладнюють їхню читацьку діяльність (2016)
Лесіна Т. М. - Професійна компетентність вихователя дітей передшкільного віку як фактор успішності першокласників (2016)
Лосєва О. Ю. - Результати аналізу змісту підручників з англійської мови для початкової школи (2016)
Мазур Л. О. - Розвиток початкової ланки української освіти: від "Школи радості" до деградації, Повторева С. М. (2016)
Матвієнко С. І. - Фольклор як засіб формування соціального досвіду в дитини старшого дошкільного віку (2016)
Нікулочкіна О. В. - Принципи самоосвітньої діяльності вчителів початкових класів (2016)
Тур О. М. - Дослідження рівня сформованості комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: комунікативний компонент (2016)
Шумська Л. Ю. - Магістерська підготовка диригента-педагога: особистісно орієнтований підхід (2016)
Аніщук А. М. - Наступність і перспективність у навчанні дітей рідної мови в ДНЗ та початковій школі (2016)
Бахов І. С. - Міжкультурні аспекти інтеграції Інтернету у навчанні іноземної мови (2016)
Дубовик Т. М. - Інноваційні підходи до використання дидактичних ігор на уроках математики у початковій школі, Кропта М. М. (2016)
Дядечко А. Н. - Разработка и реализация проектов по обучению английскому языку взрослых, Золотова С. Г. (2016)
Ілійчук Л. В. - Педагогічні умови використання арт-терапії в освітньовиховному просторі початкової школи (2016)
Литвиненко Г. И. - Внеаудиторная работа в обучении студентов и аспирантов иноязычному общению, Золотова С. Г. (2016)
Мовчан Л. Г. - Оцінювання рівня іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2016)
Павлова С. О. - Оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у контексті модернізації змісту освіти (2016)
Пісоцька Л. М. - Формування знань про робітничі професії у старших дошкільників як умова їх підготовки до навчання у школі (2016)
Химинець А. О. - Формування еколого-економічних цінностей в учнів початкової школи у контексті реформування освіти (2016)
Мартиненко С. М. - Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності: історія, здобутки, перспективи (2016)
Оліяр М. П. - Навчально-методичний супровід формування комунікативностратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2016)
Бережок В. Ю. - В. О. Сухомлинський про естетичне ставлення учнів до природи як необхідної складової екологічного виховання (2016)
Дідик О. В. - Універсальні ідеї К. Д. Ушинського на уроках трудового навчання в початковій школі (2016)
Костіна Л. С. - Критерії ефективності професійного розвитку вчителів середніх шкіл Австралії (2016)
Литовченко І. М. - Функціональні особливості корпоративного університету як найбільш прогресивної форми організації корпоративної освіти у США (2016)
Нечипоренко К. П. - Формування інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах радянської України (друга половина ХХ століття) (2016)
Петренко Л. Б. - Формування здоров’язбережувального середовища – шлях до модернізації сучасної початкової освіти в світлі просвітницьких ідей Софії Русової (2016)
Салдан С. О. - Музичне мистецтво у контексті естетичного виховання за педагогічними ідеями Григорія Сковороди та Рудольфа Штайнера (2016)
Тонконог І. В. - Ідеї педагогічної майстерності учителя в педагогічній спадщині М. С. Григоревського (1872–?) (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Вергунова В. С. - Досвід ціннісного ставлення до музичного мистецтва як сутнісна якість особистості вчителя музики (2016)
Гао Іюань - Зміст та структура інноваційного потенціалу педагогів-музикантів (2016)
Гусейнова Л. В. - До сутності поняття "готовність до інструментально-виконавської діяльності" майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Дворник Ю. Ф. - До проблеми творчості: процесуальний та особистісний аспекти (2016)
Ковальова В. В. - Правова компетентність як складова управлінської діяльності майбутніх менеджерів (2016)
Сокол М. О. - Фундаменталізація педагогічних реалій понятійно-категорійного апарату ХІХ ст. (2016)
Спіліоті О. В. - Теоретичні основи дослідження сутності поняття музично-інтонаційного мислення (2016)
Шкляр Н. A. - Психофізіологічні особливості розвитку дітеймолодшого дошкільного віку (2016)
Щербініна О. М. - Музично-конкурсна практика: тенденції розвитку (2016)
Павленко О. М. - Використання методу гармонічного варіювання в процесі формування вмінь джазової імпровізації майбутнього вчителя музики (2016)
Пархоменко О. М. - До проблеми балетмейстерської підготовки майбутніх учителів хореографії (2016)
Ростовська Ю. О. - Використання інноваційних технологій доведення і віри у професійній підготовці майбутніх учителів хореографії (2016)
Силко Р. М. - Художньо-естетичний розвиток дошкільників засобами дитячої анімації, Шавро Т. М. (2016)
Біла Н. Л. - Підготовка майбутнього вчителя музики до організації ансамблево-оркестрового музикування, Шумський М. О. (2016)
Ван Яюєци - Формування поліхудожнього світогляду майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема (2016)
Грисюк О. М. - Педагогічні умови інтегративного підходу до формування музично-педагогічної компетентності майбутніх учителів (2016)
Дорошенко Т. В. - Суб’єктно-особистісний підхід як теоретична основа забезпечення ефективності підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Лукашова Н. І. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів хімії під час вивчення фахової методики, Козир Є. А., Циганков С. А. (2016)
Пелешко Л. В. - Формування професійної компетентності фахівців з менеджменту (2016)
Пісоцький О. П. - Знання про продуктивні види діяльності дошкільників у структурі професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Пісоцька Л. М. (2016)
Скорик Т. В. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Хань Юйцень - Художньо-освітній простір як чинник художньо-творчої самоорганізації майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Чорногор Н. О. - Інтегративний підхід у формуванні конфліктологічної культури під час підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах авіаційної галузі (2016)
Богданович В. В. - Історіографія дослідження проблеми музично-естетичного виховання учнів початкової школи (2016)
Коваль О. В. - Новаторські ідеї музикантів-педагогів ХІХ–ХХ століть як фундаментальна основа педагогіки музичних здібностей третього тисячоліття (2016)
Кузьменко Л. О. - Педагог, учений-хімік, видатна особистість України – Федір Овчаренко, Цінько С. В. (2016)
Солдатенко О. І. - Використання японського досвіду музичного навчання учнів старшого віку під час підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні (2016)
Сунь Пенфей - Педагогический потенциал художественной символики в музыкальном искусстве эпохи барокко (на примере творчества И. С. Баха) (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Андрущак І. Є. - Технології моделювання та розробки дерева рішень на основі показника відношення приростів інформації, Янчук В. Р., Лайтер В. А., Шептицька І. В. (2016)
Букетов А. В. - Улучшение физико-механических свойств пластифицированных эпоксикомпозитов путем использования крупнозернистых наполнителей различной физической природы, Акимов А. В. (2016)
Букетов А. В. - Дослідження впливу мікродисперсних антифрикційних наповнювачів на адгезійну міцність епоксикомпозитів, Зінченко Д. О., Нігалатій В. Д. (2016)
Валяшек В. Б. - Пластичне відшаровування жорсткого включення з прямокутним торцем під зсувним навантаженням, Кривень В. А., Бойко А. Р., Коссак О. С. (2016)
Гевко Б. М. - Визначення параметрів піднімально-транспортної лебідок з використанням фрикційної запобіжної муфти, Комар Р. В., Мельничук С. Л., Дубиняк Т. С. (2016)
Денисюк В. Ю. - Забезпечення точності профілювання виконавчих кругів при безцентровому шліфуванні роликів, Лук’янчук Ю. А., Симонюк В. П. (2016)
Жигуц Ю. Ю. - Встановлення структурного та фазового стану сплавів методами геометричної термодинаміки, Кьокенеші Ш., Хом’як Б. Я., Талабірчук В. Ю. (2016)
Зайцев Р. В. - Високовольтна система відбору потужності для фотоелектричної станції на основі гібридних фотоенергетичних модулів, Кіріченко М. В., Зайцева Л. В., Прокопенко Д. С. (2016)
Іванов В. Г. - Оцінка морфології включень графіту у високоміцних чавунах за допомогою фрактальної розмірності (2016)
Картузов В. В. - Основные принципы компьютерного моделирования материаловедческих задач на макро-, мезо- и микроструктурных уровнях (2016)
Клочко А. А. - Технологические параметры расчета толщины слоя смазки в косозубых цилиндрических зубчатых колесах с гидродинамическими карманами, Кравченко Д. А., Терещенко Т. В. (2016)
Козбур Г. В. - Пружно-пластичне деформування вісесиметричної оболонки під впливом внутрішнього тиску і розтягу (2016)
Крутій Ю. С. - Аналітичний розв'язок задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі, Сур’янінов М. Г. (2016)
Лоза А. В. - Применение сварных элементов для уменьшения деформаций чаши шлаковоза, Чигарев В. В., Шишкин В. В., Рассохин Д. А. (2016)
Ляшук О. Л. - Теоретичне дослідження підвісних механізмів піднімально-транспортних лебідок, Колесник О. Л., Мельничук С. Л. (2016)
Мікуліч О. А. - Динамічна концентрація напружень біля отворів у нескінченних пластинках за дії слабкої ударної хвилі (2016)
Пащенко В. М. - Розподіл струму та втрат тепла за довжиною вихідного електрода у плазмотронах на плазмоутворювальних сумішах повітря з вуглеводнями (2016)
Петросян Г. Л. - Исследование напряженного состояния полого шара из неспеченного порошкового материала в условиях равномерного трехосного сжатия, Арзуманян М. Г. (2016)
Похмурський В. І. - Вплив водню на структуру, механічні та трибологічні властивості поверхневих шарів ферито-перлітних сталей, Василів Х. Б., Винар В. А., Р. С. Мардаревич Р. С., Рацька Н. Б., Арендар Л. А., Кулик І. (2016)
Присташ Н. С. - Влияние скорости нагрева в процессе искро-плазменного спекания на кинетику уплотнения и структурообразование порошка железа, Сизоненко О. Н., Коваленко А. А. (2016)
Роп’як Л. Я. - Дослідження впливу режимів алмазного шліфування на шорсткість хромового покриття методом математичного планування експерименту, Остапович В. В. (2016)
Рудь В. Д. - Eкономічне обгрунтування виготовлення та використання фільтрів для водних систем з використанням відходів машинобудування, Скіданов В. М., Савчук С. А., Повстяна Ю. С. (2016)
Рудь Н. - Iнтелектуальний ресурс: сутність і значення "ноу-хау", Шевчук І. (2016)
Сапронов О. О. - Використання вторинних енергоресурсів для підвищення адгезійних і фізико-механічних властивостей епоксидних композитів, Букетова Н. М. (2016)
Скачков В. А. - Деформационная анизотропия и разрушение при непропорциональном нагружении фрикционных пар из композиционных материалов, Бережная О .Р. (2016)
Скобло Т. С. - Методический подход оценки условий кристаллизации двухслойных чугуннных отливок для производства листопрокатных валков, Автухов А. К., Белкин Е. Л. (2016)
Стельмах О. У. - Експериментальне дослідження контактних тисків в приграничних змащувальних шарах трибосистеми ковзання, Шимчук С .П. (2016)
Христецька О. В. - Традиційні та сучасні форми в архітектурі: проблема взаємодії (2016)
Чигвинцева О. П. - Органопластики конструкционого назначения на основе пентапласта, Варлан К. Е., Клименко Е. В. (2016)
Чигвинцева О. П. - Исследование теплофизических свойств органопластиков на основе термопластов, Киприч В. В. (2016)
Шемет В. Я. - Bикористання надпровідності в техніці (2016)
Шмегера Р. С. - Макрокінетична модель формування інтерметалідів системи Ni-Sn при інтенсивному електроспіканні, Кущ В. І., Князєва А. Г. (2016)
Яким Р. С. - Tехнологічне забезпечення якості механічного оброблення цапф лап тришарошкових бурових доліт з герметизованою опорою ковзання, Гевко Б. М., Яким І. С. (2016)
Лебедев В. Г. - Силы резания при шлифования шеек цельнокованого вала газовой турбины наплавленных мартенситно-стареющей сталью, Клименко Н. Н., Луговская Е. А., Овчаренко А. В. (2016)
Лебедев В. Г. - Контактные температуры поверхности при шлифования кругами из кнб шеек вала газовой турбины, наплавленных мартенситно-стареющей сталью и их влияние на прочностные характеристики наплавленного слоя, Клименко Н. Н., Луговская Е. А., Овчаренко А. В. (2016)
Толочина О. В. - Вплив морфології вихідних порошків на структуру і властивості гарячештампованого інтерметаліду Fe-16Al, Баглюк Г. А., Толочин О. І., Яковенко Р. В. (2016)
Гуральчук Ж. З. - Дія арбускулярних мікориз на надходження елементів живлення і стійкість рослин до несприятливих чинників довкілля (2010)
Комок М. С. - Оптимізація вмісту фітогормонів у біопрепараті комплексної дії Ризогуміні, Дімова С. Б., Волкогон В. В. (2010)
Kots S. Ya. - Lectins and their role in formation and functioning of legume-rhizobial symbiosis, Malichenko S. M., Mamenko P. M., Volkogon M. V., Mykhalkiv L. M. (2010)
Крутило Д. В. - Функціонування симбіотичної системи вигна китайська - бульбочкові бактерії (2010)
Пищур І. М. - Вплив протруйників насіння ячменю на життєздатність бактерій Azospіrіllum brasilense 410, біоагенту мікробного препарату Мікрогуміну (2010)
Дишлюк В. Є. - Вплив осадів стічних вод і продуктів їх переробки на мікробне угруповання та біологічну активність ризосферного грунту рослин кукурудзи (2010)
Ключенко В. В. - Розвиток антибіотикорезистентних форм Enterobacter nimipressuralis 32-3 у ризосфері озимої пшениці, Баранська М. І., Чайковська Л. О. (2010)
Іщенко В. А. - Біопрепарати як фактор підвищення продуктивності гороху в умовах північного Степу України (2010)
Кравченко Н. О. - Біологічна активність L-форм мікобактерій туберкульозу великої рогатої худоби, трансформованих за впливу антибактеріальних препаратів, Дяченко Г. М., Головач О. В., Дмитрук О. М. (2010)
Ястремська Л. С. - Поживні середовища на основі відходів птахофабрик для вирощування мікроорганізмів різних таксономічних груп, Криштаб Т. П. (2010)
Дерев’янко С. В. - Економічна ефективність застосування пробіотичних препаратів для підвищення резистентності молодняку сільськогосподарських тварин, Халеп Ю. М., Агеєв В. О., Божок Л. В. (2010)
Тряпіцина Н. В. - Регіональні особливості поширення неповірусу скручування листя черешні в насадженнях вишні та черешні, Васюта С. О. (2010)
Волкова І. В. - Застосування рибавірину при оздоровленні сортів картоплі, Демчук І. В. (2010)
Присяжнюк М. В. - Науково-консультаційна рада при Народному Комісаріаті земельних справ УСРР (1928-1930 рр.) як керівний осередок наукової сільськогосподарської думки в Україні початку ХХ ст. (2010)
Гаценко М. В. - Морфологічні та фізіолого-біохімічні особливості фосфатмобілізувальної бактерії Pseudomonas sp. 17 (2010)
Трепач А. О. - Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у ризосфері рослин пшениці озимої, інокульованих Rhizobium radiobacter (2010)
Шаховніна О. О. - Фіксація молекулярного азоту у кореневій зоні перспективних вітчизняних сортів тритикале ярого (2010)
Передмова (2015)
Дворкін Л. Й. - Наукові розробки кафедри – будівництву (2015)
Дворкін Л. Й. - Основи методології багатопараметричного проектування складів бетонів, Дворкін О. Л. (2015)
Коробко О. А. - Характерні елементи макроструктури бетону, Вировой В. М., Уразманова Н. Ф., Тофанило В. Ю. (2015)
Толмачев С. Н. - Влияние физико-химических свойств наполнителей на структурообразование цементных систем, Беличенко Е. А. (2015)
Дворкін Л. Й. - Критерії ефективності використання цементу і теплової енергії у виробництві цементних композиційних будівельних матеріалів (2015)
Дворкін Л. Й. - Композиційні цементи низької водопотреби і бетони на їх основі, Марчук В. В. (2015)
Іщук О. О. - Технологія виготовлення гранульованого фосфо-гіпсу (2015)
Дворкін О. Л. - Самоущільнювальні цементно-зольні бетони (2015)
Дворкін Л. Й. - Шляхи активізації малоклінкерного шлакопортландцементу, Степасюк Ю. О. (2015)
Житковський В. В. - Ефективність застосування метакаоліну у важких бетонах різного складу, Разумовський А. Р. (2015)
Шишкін О. О. - Наномодифікований реакційно-порошковий бетон (2015)
Шишкіна О. О. - Використання міцелярного каталізу у виробництві реакційних порошкових бетонів (2015)
Макаренко Р. М. - Модифіковані литі бетони для самонівельованих підлог (2015)
Лащівський В. В. - Жаростійкі золошлакобетони на основі cухих модифікованих сумішей (2015)
Житковський В. В. - Застосування відходів подрібнення граніту У дрібнозернистих бетонах, Разумовський А. Р. (2015)
Кочкарьов Г. В. - Управління якістю полістиролбетонних сумішей при визначенні їх складів з використанням комп`ютерних систем програмування проектування складу полістирол бетону (2015)
Гев`юк І. М. - Композиційні портландцементи з добавками природного цеоліту та вапняку, Кропивницька Т. П., Саницький М. А. (2015)
Гоц В. І. - Особливості формування властивостей цементного каменю з використанням відходів флотації золотовмісних руд, Ластівка О. В., Волинська Є. В., Шимко А. О. (2015)
Ксёншкевич Л. Н. - Влияниe базальтовой фибры на прочность цементного камня, Барабаш И. В., Даниленко А. В. (2015)
Шмуклер В. С. - Влияние качественного и количественного состава компонентов бетона на технологические свойства самоуплотняющейся бетонной смеси, Бугаевський С. А., Никулин В. Б., Ямковая Т. И. (2015)
Толмачов С. М. - Дослідження сумісності суперпластифікаторів і цементів (2015)
Житковський В. В. - Підвищення ефективності протиморозних добавок до бетону за рахунок комплексу із суперпластифікатором (2015)
Дворкін Л. Й. - Особливості впливу складу піногіпсу на його властивості, Бордюженко О. М. (2015)
Ковалик І. В. - Розрахунок міцності штучного гіпсового каменю, Безусяк О. В. (2015)
Ковшар С. Н. - Элементы проектирования состава бетона с пластифицирующими добавками, Бибик М. С., Бабицький В. В., Семенюк С. Д. (2015)
Кравченко С. А. - Конструкційні та конструкційно-теплоізоляційні легкі бетони на пористих заповнювачах, Постернак О. О., Столевич І. А. (2015)
Кривенко П. В. - Управління технологічними властивостями лужних цементів і бетонів на їх основі, Петропавлоський О. М., Пушкар В. І., Вознюк Г. В., Лакуста С. О. (2015)
Валовой О. І. - Сучасні матеріали для підсилення залізобетонних згинальних елементів, Попруга Д. В. (2015)
Марчук В. В. - Клейові та мурувальні модифіковані суміші на основі дисперсних відходів промисловості, Риженко І. М., Стрихарчук С. С. (2015)
Деревянко В. Н. - Влияние модифицирующих добавок на механизм твердения магнезиально - бишофитной композиции, Максименко А. А., Гришко А. Н. (2015)
Мішутін А. В. - Порівняння властивостей бетонів жорстких дорожніх покриттів на різних типах заповнювача, Кровяков С. О., Полторапавлов А. О. (2015)
Науменко Ю. В. - Технологічний ефект зростання продуктивності подрібнення зі зниженням швидкості обертання барабанного млина (2015)
Ковальчук О. Ю. - Розробка складів лужних цементів загальнобудівельного призначення з використанням червоного шламу, Пасько А. В., Фіалка В. Є. (2015)
Єрмоленко Д. А. - Чисельне моделювання роботи стиснутого трубобетонного елементу з ядрами із високоміцного бетону, Гасенко А. В., Демченко О. В. (2015)
Семко О. В. - Методика експериментальних досліджень міцності бетону по висоті осердя зразків трубобетону, Гукасян О. М. (2015)
Лаповська С. Д. - Активність вапна – ключовий фактор у виробництві автоклавного газобетону, Волошина Т. М. (2015)
Марчук В. В. - Мурувальні поризовані розчини на основі золовмісних сухих сумішей (2015)
Горніковська І. Б. - Тріщиностійкість пінобетонів для дорожнього будівництва, Каганов В. О. (2015)
Нестеренко М. П. - Дослідження взаємодії бетонної суміші з днищем форми при просторових коливаннях віброустановки (2015)
Пушкарьова К. К. - Дослідження сумісності дії складових органо-кремнеземистої добавки та їх вплив на процеси структуроутворення цементного каменю, Каверин К.О. (2015)
Москаленко О. А. - Дослідження впливу комплексних добавок на рухливість бетонних сумішей на основі високонаповнених шлаковмісних портландцементів (2015)
Токарчук В. В. - Вплив багатофункціональної органічної добавки на процес помелу клінкеру та фізико-механічні властивості цементу, Флейшер Г. Ю. (2015)
Суханевич М. В. - Технологія приготування сумішей як метод впливу на механічні властивості композиційних матеріалів на основі цементу і водної поліуретанової дисперсії з вуглецевими нанотрубками, Устименко М. Є. (2015)
Яковчук В. В. - Бетон із золокарбонатним наповнювачем (2015)
Солодкий С. Й. - Способи регулювання тріщиностійкості високоміцних бетонів, Марків Т. Є., Холод Т. П. (2015)
Гивлюд М. М. - Використання безусадкових розчинів та сухих сумішей на їх основі при проведенні ремонтно-гідроізоляційних робіт старих будинків, будівель та споруд, Ілів В. В., Ілів Я. В. (2015)
Орловський В. М. - Рецептурно-технологічні аспекти підвищення ефективності гіперпресованих цементних систем, Гамзатов Р. Г., Панчук Т. П., Жовнір П. В. (2015)
Андрійчук О. В. - Дослідження міцністних характеристик сталефібро-бетонних лотків водовідведення, Ясюк І. М. (2015)
Афанасьєва Л. В. - Використання залізобетонних конструкцій в умовах високошвидкісного удару, Діденко Д. В. (2015)
Бабич В. Є. - Визначення граничних напружень зчеплення з бетоном арматури серпоподібного профілю та розорахунок її анкерування, Поляновська О. Є. (2015)
Бурченя С. П. - Вплив класу бетону на несучу здатність та деформативність балкових конструкцій, армованих сталевим просічно-витяжним листом (2015)
Валовой О. І. - Сучасні матеріали для підсилення залізобетонних згинальних елементів, Попруга Д. В. (2015)
Gerb P I. - Research the contact seam working of the ferroconcrete beams work strengthened by gluening, Valovoi O. I. (2015)
Гомон С. Ст. - Прогнозування залишкового часу працездатності конструкцій з деревини за повторних навантажень, Гомон С. Св., Сасовський Т. А. (2015)
Гомон С. С. - Робота дерев’яних балок в умовах косого згину, Павлюк А. П. (2015)
Грецький Д. В. - Обґрунтування основних технологічних параметрів влаштування буронабивних паль з гідрофобізованим прошарком в просадочних ґрунтах іі типу (2015)
Довженко О. О. - До питання оцінювання несучої здатності залізобетонних елементів за похилими перерізами, Погрібний В. В. (2015)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності згинальних залізобетонних елементів із розподіленою по висоті перерізу арматурою (2015)
Крупченко О. А. - Розрахунок міцності нормальних перерізів сталезалізобетонних балок (2015)
Малюшицький О. В. - Методика експериментального дослідження закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон, Юрін О. І. (2015)
Нінічук М. В. - Вплив способу армування сталевими фібрами нерозрізних залізобетонних балок на їх напружено-деформований стан (2015)
Павліков А. М. - Вплив рівня завантаження залізобетонної балки при косому згинанні на висоту її стиснутої зони в першій стадії напружено-деформованого стану (2015)
Петраш О. В. - Ґрунтоцементні палі – засіб зниження вартості житла, Попович Н. М., Петраш Р. В. (2015)
Пічугін С. Ф. - Оцінка ефективності застосування сучасних мостових кранів у виробничих будівлях, Патенко Ю. Е., Маслова С. А. (2015)
Пічугін С. Ф. - Нові конструктивні системи легких комбінованих ферм, Чичулін В. П., Чичуліна К. В. (2015)
Попок К. В. - Напрями впливу характерних дефектів і пошкоджень кам’яних конструкцій і будівель на їх сейсмостійкість (2015)
Рожко В. Н. - Аналіз причин тріщиноутворення в зовнішніх цегляних стінах з місцевими потовщеннями, Кузнєцова І. Г. (2015)
Сморкалов Д. В. - Жорсткість залізобетонних плит, опертих по контуру (2015)
Стороженко Л. І. - Визначення геометричних параметрів сталезалізобетонних структурно-вантових елементів циліндричних покриттів, Гасій Г. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Дослідження технології виготовлення стрижневих сталезалізобетоннних конструкцій армованих сталевими листами, Мурза С. О. (2015)
Хохлін Д. О. - Розрахунок будівель на сейсмічні навантаження з врахуванням значних нерівномірних деформацій основи (2015)
Шевченко А. А. - Разного очертания сталебетонные плиты при воздействии нагрузки по центру (2015)
Юрченко В. В. - Узагальнені секторіальні координати для довільного перерізу тонкостінного стержня: розробка числового алгоритму з використанням теорії графів (2015)
Москаленко В. Ф. - Християнська філософія випускника Київського університету святого Володимира, професора В.Ф.Войно-Ясенеідького, Яворовсысий О. П., Цехмістер Я. В., Васильєва І. В. (2011)
Благодаров В. М. - Мітотична катастрофа втимусі щурів при опіковій хворобі та її консервативному лікуванні, Черкасов Е. В., Благодарова О. В. (2011)
Куц П. В. - Вплив порушень вуглеводного обміну на тканини пародонту в експерименті зі щурами, Шматко В. І., Гомоляко І. В. (2011)
Мітенко Д. О. - Вплив ішемії та гіпоксії на експресію генів нейротропних факторів у клітинах гліоми 1187 залежить від функції гена ендоплазматичний ретикулум-ядро-1, Губеня О. В., Харькова А. П., Мурашко Н.К., Мінченко О. Г. (2011)
Небесна Т. Ю. - Експериментально-фармакологічне дослідження тереоселективності 8(-)-амдодипіну (2011)
Холобцева В. М. - Вивчення змін ліпідного метаболізму у плазмі крові та тканинах мозку при експериментальній ішемії головного мозку (2011)
Цимбалюк В. І. - Аналіз ефективності та зручності проведення відстроченної краніопластики після великолоскутної краніотомії у ссавців із екстракорлоральним та інтракорпоральним збереженням кісткового клаптя після видалення великого фрагменту склепіння черепу, Нахаба O. O., Гридіна Н. Я. (2011)
Чекман І. С. - Вплив яктону на показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу енергетичного обміну та протеінсинтезу у щурів при фторидній інтоксикації, Максимчук О. О., Горчакова Н. О., Беленічев І. Ф., Павлов С. В. (2011)
Крижалко О. В. - Диспансеризація вагітних жінок у стоматолога — перший крок до збереження стоматологічного здоров'я матері і формування його у дитини, Якубова І. І. (2011)
Москаленко В. Ф. - Сучасні аспекти підготовки лікарів України за спеціальністю "загальна практика — сімейна медицина", Висоцька О. І. (2011)
Пузанова О. Г. - Інформаційні технології профілактики в охороні здоров’я: докази дієвості та результативності в кохрейнівських систематичних оглядах і клінічних рекомендаціях (2011)
Черемухіна О. М. - Статистичний аналіз рівня забезпеченості та якості надання офтальмологічної стаціонарної допомоги сільським мешканцям України за регіонами (2011)
Дрипдак В. Б. - Динаміка змін якісного та кількісного складу мікробіоценозу порожнини товстої кишки практично здорових людей Буковини у залежності від сезону року (2011)
Зепкіна В. Б - Гігієнічні особливості умов праці і стану здоров’я офісних працівників, Паустовський Ю. О. (2011)
Антоненко М. Ю. - Шляхи підвищення рівня комплайнсу індивідуальних гігієнічних програм в комплексній профілактиці захворювань пародонта, Сідельнікова Л. Ф., Дудникова М. О. (2011)
Віденко Н. В. - Профілактика карієсу молярів у дітей віком до 3 років (2011)
Васильєв В. М. - Мікроциркуляторні порушення як провідна морфологічна складова патогенезу озени, Науменко О. М., Терещенко В. П. (2011)
Гиріпа О. М. - Визначення ліпідних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням, Петренко І. В., Брюзгіна Т. С., Гетьман О. І. (2011)
Григ Н. І. - Обґрунтування та особливості проведення професійної гігієни порожнини рота на етапі передопераційної підготовки хворих на генералізований пародонтит (2011)
Литвиненко Р. А. - Зв’язок хронічного запального процесу передміхурової заюзи та сечівника з виникненням ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі (2011)
Москаленко А. М. - Клінічна ефективність застосування мікрометричного композиційного матеріалу "Esthet-X" при реставраційному лікуванні каріозних порожнин II класу (2011)
Пєрсдєрій В. Г. - Аналіз залежності між рівнем енергетичних витрат та станом моторно-евакуаторної активності шлунково-кишкового тракту, Козлое В. О., Хайриасов Р. Н., Гвоздецька Л. C. (2011)
Підгірний Я. - Алгоритми та проблеми інтенсивної терапії у хворих з гострою дихальною дисфункцією, яка зумовлена "вірусно-бактеріал ьною” пневмонією (2011)
Сікорська Т. А. - Вплив метаболітної терапії на шлуночкову екстрасистолію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічною ішемією мозку (2011)
Трубка І. О - Використання антигомотоксичного препарату ’’Traumeel С” при лікуванні хронічного періодонтиту, Дементьєва О. В., Кокарь O. O. (2011)
Тяжка О. В. - Пробіотична терапія в комплексному лікуванні хронічного гастродуоденіту у дітей, Боброва В. І. (2011)
Боднар П. М. - Імуногенетика цукрового діабету типу 1, Михальчишин Г. П., Кобиляк Н. М. (2011)
Мазур А. Г. - Характеристика 2-мікроглобуліна та його діагностичне значення в онкогематології, Ткаченко М. М., Миронова О. В., Горяінова Н. В. (2011)
Ніженковська І. В. - Протипухлинна активність лікарських засобів — похідних урацилу, Вельчинська О. В., Ягупова А. С. (2011)
Чекман І. С. - Нанохімія біометалів, Горчакова Н. О., Сирова Г. О., Калібабчук В. О., Шаповалова Л. Г., Небесна Т. Ю., Грабовецька Є. Р. (2011)
Казак Л. І. - Клініко-фармакологічні властивості лікарських засобів метаболітної дії, Чекман І. С., Реплянчук Н. Д., Свінціцький А. С., Загородний М. І. (2011)
Ткаченко М. М. - Індетерміністичні ефекти опромінення: генетичні аспекти проблеми, Любарець Т. Ф. (2011)
Вельчинська О. В. - Окремі аспекти вивчення представників класу "леткі” отрути на прикладі метилового спирту в курсі токсикологічної хімії, Ніженковська І. В., Головченко О. І. (2011)
Рибак О. Т. - Навчально-методичні основи викладання студентам медичних факультетів клінічної фармакології лікарських засобів, які використовуються для зниження інтрагастральної кислотності, Голопихо Л. І., Биканова І. І. (2011)
Шевчук В. Г. - Досвід організації підготовки студентів до ліцензійного інтегрованого іспиту' "Крок Г на кафедрі фізіології НМУ імені О.О. Богомольця, Микула М. М. (2011)
Ганітпкевич Я. - Внесок Євгена Озаркевича в українську медицину (до 150 річчя від дня народження), Мойсеєнко В. (2011)
Ткаченко М. М. - Забуті імена. Професор Олексій Якович Богаєвський, Топчій Т. В. (2011)
З нагоди славного ювілею Остаток Любові Іванівни (2011)
Тарас Денисович Никула (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Біленеький Ю. Г. - Медицина в категоріях духовності (2011)
Содержание (2015)
Gholizadeh A. - The possible involvement of d-amino acids or their metabolites in Arabidopsis cysteine proteinase/cystatin-dependent proteolytic pathway (2015)
Стратула О. Р. - Аллельные варианты гена bamy1 ячменя в восточноевропейской и центральноазиатской зонах, Календарь Р. Н., Сиволап Ю. М. (2015)
Rafiee A. - Hydrogel nanoparticle encapsulated plasmid as a suitable gene delivery system, Riazi-Rad F., Alimohammadian M. H., Havaskary M., Fatemi S. M. R., Pakpoor B. (2015)
Вітушинська М. В. - Вплив тканиноспецифічної експресії генів супероксиддисмутази у клітинах мозку на чутливість до умов оксидативного стресу і життєздатність Drosophila melanogaster, Матійців Н. П., Черник Я. І. (2015)
Коршиков И. И. - Генетическое разнообразие и система скрещивания сосны Станкевича (Pinus brutia var. stankewiczii Sukacz. ) в небольших локалитетах Судака (Крым), Калафат Л. А., Мильчевская Я. Г. (2015)
Kucherenko A. - ITPA gene variant may protect against anemia induced during pegylated interferon alfa and ribavirin combination treatment in Ukrainian patients with chronic hepatitis C, Pampukha V., Bobrova I., Moroz L., Livshits L. (2015)
Вернигородський С. В. - Роль транскрипційних факторів у трансдиференціюванні слизової оболонки шлунка, Дегтярьова Л. В., Яцина О. І., Блюм Я. Б., Ємець А. І. (2015)
Люсиков О. М. - Цитогенетическая стабилизация генома секалотритикум (хTriticosecale derzhavinii secalotriticum rozenst., et mittelst., S/RRAABB, 2n = 42), Гордей И. А. (2015)
Eren Y. - A mutagenicity and cytotoxicity study on Limonium effusum aqueous extracts by Allıum, ames and MTT tests, Özata A., Konuk M., Akyil D., Liman R. (2015)
Межжерин С. В. - Биполярность генетической структуры сообществ карасей (Carassius Linnaeus, 1758) как отражение парадоксальных репродуктивных отношений, Кокодий С. В., Кулиш А. В., Пухтаевич П. П. (2015)
Ожерєдова І. П. - Механізми адаптації судинних рослин антарктики до абіотичних факторів довкілля, Парнікоза І. Ю., Пороннік О. О., Козерецька І. А., Демидов С. В., Кунах В. А. (2015)
Содержание (2016)
Король П. О. - Роль остеосцинтиграфії при ендопротезуванні колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит, Ткаченко М. М., Бондар В. К. (2016)
Робак К. О. - Дифузійно-тензорна МР-томографія у визначенні проліферативної активності внутрішньомозкових пухлин, Чувашова О. Ю. (2016)
Козаренко Т. М. - Функция эндотелия макро- и микрососудов при инсулинорезистентности у пациентов разного возраста, Журавлева Ю. Б., Гавалко А. В., Дужак Г. В., Чижова В. П. (2016)
Глазовська І. І. - Променеві методи у діагностиці пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей, Андрущенко І. В., Жолнерук О. Я. (2016)
Логаніхіна К. Ю. - Мультидетекторна комп’ютерна томографія у діагностиці раку підшлункової залози, Гордієнко К. П., Дикан І. М., Тарасюк Б. А. (2016)
Марушко Є. Ю. - Методики черезшкірних втручань при патології мітрального клапана у хворих високого хірургічного ризику, Шаповалова О. А., Маньковський Г. Б., Ревенко К. А., Гур’єва О. С., Кузьменко С. О., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2016)
Полищук Е. В. - Лучевая диагностика врожденных заболеваний и аномалий развития органов грудной полости. Врожденные заболевания интерстиция легких, бронхов. Пороки развития, связанные с недоразвитием бронхолегочных структур. (Лекция 1), Бабкина Т. М., Бондар А. Н., Гладкая Л. Ю., Сахно Т. К. (2016)
Сусак Я. М. - Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні, Ткаченко О. А., Згржебловська Л. В., Березенко І. М., Дирда О. О. (2016)
Ревенко К. А. - Трансэзофагеальная трёхмерная эхокардиография: квантификация митрального клапана. Сообщение 1. Модель, Пидгайна Л. В., Руденко Н. М. (2016)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Report 4. Taurine (2016)
Kolotilov N. N. - Biological age of body and organs (2016)
Забудская Л. Р. - Злокачественные опухоли поджелудочной железы: постпроцессинг компьютерно-томографических нативных и рентгеноконтрастныхизображений (2016)
Гистографический индекс (2016)
Открытие антеролатеральной связки коленного сустава (2016)
Східно-Європейська Школа Радіології (EERS 2016), 10-11червня 2016 р., м. Київ (2016)
Бубенок О. Б. - Относительно присутствия согдийцев в Северо-Восточном Причерноморье во времена раннего средневековья (2015)
Иманлы Асиф Абдулага оглу - К вопросу о социально-экономическом положении Азербайджана в первой трети XVIII века (на основе трудов Джона Белла и Иоганна Густава Гербера) (2015)
Капранов С. В. - Еволюція паназіатизму в першій половині ХХ ст. і питання модернізації Китаю (2015)
Мамедов А. А. - Защитный доспех и снаряжение монгольских всадников (2015)
Печенюк И. С. - Организация армии Монгольской империи и система ее комплектования (2015)
Ремарович О. І. - Діяльність єврейських релігійних партій як важливий чинник у створенні коаліційних більшостей у Державі Ізраїль у період 1948 – 1977 років (2015)
Соегов Мурадгелди - Великая Яса Чингисхана и туркменская народная мудрость: к вопросу об основах тенгрианства (2015)
Фукалов И. А. - Сакрализация власти у тюркских народов раннего средневековья (2015)
Черноіваненко В. В. - Мотиви і сюжети нетрадиційного еротизму в Єврейській Біблії: питання інтерпретації (2015)
Араджионі М. А. - Грецькі дворянські роди на Півдні України: досвід вивчення (за документами Держархіву в Автономній Республіці Крим) (2016)
Bogomolov A. - Injustice (Ẓulm) as the Cause of Revolution in the Discourse of the Egyptian Arab Spring: a Cognitive Semantics Analysis (2016)
Отрощенко І. В. - Сіньцзян у політиці Монгольської Народної Республіки (1920 – 1940-ві роки) (2016)
Пилипчук Я. В. - Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783 – 1812 рр. (2016)
Рог А. В. - Эволюция жанровой парадигмы в искусстве Турции ХХ века: парадоксы новизны в рецепции европейской традиции (2016)
Шепельська І. Ю. - Проблеми перекладу неологізмів та запозичень в офіційно-діловому стилі японського мовлення (2016)
Акимов А. В. - Исследование горючести и воспламеняемости защитных покрытий для элементов энергетических установок (2016)
Andrushchak I. E. - Software implementation of numerical methods of optimal control in the problem decision system, Silchuk Yu. V., Prubush I. О., Umsha О. S., Semeniuk J. R. (2016)
Букетов А. В. - Використання модифікатора бензен-1,3-діаміну для поліпшення теплофізичних властивостей епоксидного композиту, Нігалатій В. Д., Сметанкін С. О., Зінченко Д. О. (2016)
Васильчук Б. А. - Критерии качества систем рейтингования вузов как инструмента для принятия решений, Фильченко Д. В. (2016)
Волкова Н. В. - Удосконалення технологій приготування рибних січених виробів для студентського харчування шляхом додаванням шроту (2016)
Gonzalez Sanchez J. A. - Application of epoxy mortar and polyester resin as injection material for restoration calcareous stone of historical buildings, Bilyy O., Iukhym R. (2016)
Горбачев П. Ф. - К вопросу об определении ёмкости высших транспортных районов по прибытию и отправлению пассажиров, Любый Е. В., Акбар Джан Полад (2016)
Грицюк І. В. - Особливості компенсації реактивних навантажень в електричних мережах з розосередженим генеруванням, Грицюк Ю. В., Бандура І. О. (2016)
Грицюк Ю. В. - Імітаційне моделювання впливу відновлюваних джерел енергії на параметри режиму розподільних електричних мереж, Грицюк І. В., Бандура І. О. (2016)
Гулієва Н. М. - Обладнання і технологія імпульсно-плазмової обробки поверхні, Степанюк В. О. (2016)
Гуменюк Ю. О. - Концептуальні основи аналізу резонансних властивостей ґрунтів сільськогосподарського призначення при вібрації, Герасимчук Г. А., Човнюк Ю. В. (2016)
Дацюк Л. М. - Обґрунтування параметрів компонування колісних лісових харвестерів, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2016)
Єгоров Ю. В. - Оцінка можливості використання індуктора у якості джерела нагріву у процесі FDM друку (2016)
Ковалёв И. А. - Влияние формы лопасти рабочего колеса центробежного насоса низкой быстроходности на его напорные и энергетические характеристики, Ратушный А. В., Семёнова Н. В. (2016)
Крижанівський Є. І. - Оцінка умов руйнування тривало експлуатованих труб бурильних колон при спуско-підіймальних операціях, Витязь О. Ю., Грабовський Р. С. (2016)
Мініцький А. В. - Вплив технологічних факторів на процес допресовки порошкових брикетів на основі заліза, Сосновський Л. О., Мініцька Н. В. (2016)
Мольчак Я. О. - Гідротехнічні споруди як захист від надзвичайних ситуацій, створених ТПВ, Мисковець І. Я., Колядинський М. І. (2016)
Наглюк М. И. - Уточнение сроков смены антифизов при эксплуатации автобусов, Волков В. П., Наглюк И. С., Ляшок В. В. (2016)
Назаров И. А. - Влияние эксплуатационных условий на эффективность торможения легковых автомобилей, Назаров В. И. (2016)
Пащенко В. М. - Втрати в електроди плазмотронів на плазмоутворювальних сумішах повітря з вуглеводнями (2016)
Самчук Л. М. - Оптимізація процесу виробництва притискної втулки за рахунок її виготовлення з відходів машинобудівних підприємств (2016)
Сич О. Є. - Особливості структуроутворення високопористої склокераміки медичного призначення (2016)
Сокол Г. М. - Структурна модифікація сапонітових глин кислотною обробкою (2016)
Степанчук А. М. - Вплив складу та срукури сплавів залізо–самофлюсівний сплав на їх козійну стійкість у розчинах сірчаної кислоти, Румянцева Ю. Ю., Демиденко О. А. (2016)
Сяський В. А. - Уточнена модель передачі обертального моменту від системи штампів з кутовими точками до пружного круглого диска (2016)
Фомин В. М. - Плоский изгиб железобетонной балки с учетом физической и геометрической нелинейностей и пластичности бетона при сложном нагружении, Сурьянинов Н. Г. (2016)
Чумало Г. В. - Дослідження контактної корозії різнорідних сталей у сірководневих середовищах, Дацко Б .М., Івашків В. Р., Юркевич Р. М., Лужецький В. С. (2016)
Полетаев Г. С. - Общее свойство решений родственных Римана-Гильберта-Привалова задач со взаимно обратными рациональными коэффициентами (2016)
Шевченко И. С. - Историко-когнитивные исследования: вопросы евристики (2015)
Колесник О. С. - Інверсивні процеси у поступі відкритих систем: мова, міф, культура (2015)
Mykhaylenko V. V. - Modal Adverb Transposition in Old English (2015)
Шапочкіна О. В. - Генеза станових категорій у германських мовах (на матеріалі готської та німецької мов) (2015)
Зінченко Г. Є. - Структура аппозитивних конструкцій з узагальнювальним елементом у давньоанглійській мові (2015)
Моренець І. М. - Германські претерито-презентні дієслова: морфологічний і семантичний аспекти, Галицька Є. А. (2015)
Volnytska D. O. - Structural Peculiarities of Old English NP in Generative Framework (2015)
Polkhovska M. V. - Application of Generative Procedures for Syntactic Structures Investigation (on the basis of the existential there) (2015)
Ochkovska A. P. - The Analysis of Seem-constructions from the Standpoint of Generative Grammar (2015)
Botsman A. V. - Modal Operators in Modern English and Dutch (2015)
Федорова А. О. - Архаїчні правові терміни на позначення провини у германських та слов’янських мовах (2015)
Кравченко О. Г. - Комбінаторні зв’язки лексеми "економіка" в англійській, українській та російській мовах (2015)
Катернюк В. В. - Номінації ресторанів Лондона: лексико-семантичний аспект (2015)
Борисов О. О. - Типологія адресата в сучасному діалогічному дискурсі (на матеріалі британських та українських ток-шоу) (2015)
Мосієнко О. В. - Особливості функціонування номінативно-референційних одиниць в англомовному медіа-дискурсі (2015)
Ревчук Т. І. - Просторова організація дискурсу комунікативної підтримки у сучасній англійській мові (2015)
Васьківська І. В. - Лінгвопрагматичні особливості англійського маритального епістолярного дискурсу XVI–XVII ст. (2015)
Прус Л. В. - Комунікативні девіації, спричинені порушенням принципу кооперації (2015)
Титаренко М. В. - Значение и классификация знака в интерпретации социального статуса в художественном тексте (2015)
Тищенко Т. В. - Інтонація жіночих негативних оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Лутай М. І. - Ефективність комбінованої терапії артеріальної гіпертензії в Україні: результати багатоцентрового дослідження ТРІУМФ (2016)
Амосова К. М. - Співвідношення рівнів офісного і домашнього артеріального тиску у хворих з неускладненою артеріальною гіпертензією на різних етапах алгоритмізованого антигіпертензивного лікування в реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Могильницька Л. А. - Підвищення вмісту ендотеліального моноцитактивувального пептиду ІІ в сироватці крові у хворих на артеріальну гіпертензію, Стельмашенко О. І., Маньковський Б. М. (2016)
Іванюк Н. Б. - Зміни фракції викиду лівого шлуночка в пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією після аортокоронарного шунтування, Жарінов О. Й., Міхалєв К. О., Єпанчінцева О.А., Тодуров Б. М. (2016)
Мхітарян Л. С. - Якісний стан ліпідних факторів атерогенезу та активність запальної реакції в пацієнтів, які перенесли гострий інфаркт міокарда, Кучменко О .Б., Шумаков В. О., Малиновська І. Е., Євстратова І. Н., Терещенко Н. М., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2016)
Журавлёва Л. В. - Уровень фракталкина и его значение в прогнозировании наличия и выраженности атеросклеротического поражения венечных сосудов, Лопина Н. А. (2016)
Рішко М. В. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця в жителів гірських та рівнинних населених пунктів Закарпаття з незміненими та незначно зміненими за даними коронароангіографії вінцевими артеріями, Устич О. В. (2016)
Коваленко В. М. - Особливості імунного статусу та структурних змін серця в пацієнтів з міокардитом та дилатаційною кардіоміопатією, Несукай О. Г., Гавриленко Т. І., Федьків С. В., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Даниленко О. О. (2016)
Целуйко В. И. - Уровень галектина-3 и показатели холтеровского мониторирования электрокардиограммы у больных гипертрофической кардиомиопатией, Дагхар С. (2016)
Зинченко Ю. В. - Применение ривароксабана при восстановлении синусового ритма у больных с трепетанием предсердий, Икоркин М. Р. (2016)
Сичов О. С. - Валідація російськомовної версії опитувальника Atrial Fibrillation Effect on QualiTy-of-Life у пацієнтів з фібриляцією і тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С., Романюк П. Б., Міхалєва Т. В., Срібна О. В. (2016)
Коваленко В. М. - Персоніфікований підхід до профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, Пархоменко О. М., Воронков Л. Г., Дзяк Л. А., Сичов О. С., Карпенко Ю. І., Ячник А. І., Чернуха Л. М., Іркін О. І. (2016)
Беш Д. І. - Патогістологія внутрішньокоронарних тромбів у пацієнта з гострим інфарктом міокарда (2016)
Резолюція наради експертів "Персоніфікована антитромботична терапія як міждисциплінарна проблема" (2016)
Генріх Сергійович Воронков (1939 – 2016). Некролог (2016)
Киртока М. П. - Деякі проблеми визначення поняття "концесія" (організаційно-правовий аспект) (2016)
Шульгіна Т. М. - Теоретичний аналіз дефініцій "інвалід" та "інвалідність" (2016)
Савченко Н. В. - Сервісно-орієнтований підхід до реалізації державної політики у сфері зайнятості (2016)
Сазонець І. Л. - Обґрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації, Гладченко А. Ю. (2016)
Сазонець І. Л. - Формування та реалізація загальних принципів комерційної дипломатії на основі діяльності організацій системи ООН, Тихончук Л. Х. (2016)
Янюк С. В. - Походження територіальної оборони та сучасні реалії її необхідності (2016)
Яценко В. А. - Основні завдання та пріоритети сервісно-орієнтованої державної політики в Україні (2016)
Kolisnichenko N. - Current communicative approaches and interactive methods in foreign language teaching for future managers and civil servants, Vasilyeva H., Gorshkova K., Yatsun Y. (2016)
Линдюк О. А. - Європейський досвід модернізації державної служби та перспективи його застосування в Україні (2016)
Привалова Н. В. - Щодо проблем моніторингу персоналу державного управління та шляхів їх вирішення (2016)
Romanenko T. - Interactive learning methods as a means to improve civil servants training, Kubrak O. (2016)
Булавченко О. С. - Мотиваційний моніторинг у професійній діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування (2016)
Ворона П. В. - Системи місцевих виборів в країнах Західної Європи (2016)
Літвак А. І. - Результативність управління центром первинної медико-санітарної допомоги за моделлю Адізеса (2016)
Буниятова И. Р. - Текст или дискурс: вот в чем вопрос (2016)
Зубченко О. С. - Ідеологічний аналіз британського політичного дискурсу (2016)
Палійчук Е. О. - Іконічні конструкти соціальних ситуацій (на матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми (2016)
Редька І. А. - Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття) (2016)
Торговець Ю. І. - Текст-типологічна специфіка есе: історична ретроспектива (2016)
Чайківська Г. С. - Елементи чарівної та фантастичної картин світу як основа казкового тексту (на матеріалі французької авторської казки) (2016)
Kuzmenko A. O. - Predicative organization of English infant poetic texts (2016)
Калитюк Л. П. - Мовні засоби вираження когезії в англомовному мультфільмі Torill Kove "The Danish Poet”, Турта Ю. П. (2016)
Колесник О. С. - Структурне наповнення англомовних статей,що зображають стихійне лихо, Узварик І. А. (2016)
Борисов О. О. - Невербальна комунікація у британських та українських парламентських дебатах (2016)
Поліщук Н. П. - Соціальна зумовленість мовленнєвого акту в комунікативному процесі (2016)
Стрельченко К. С. - Концептуальний простір таємниця: фреймова модель (на матеріалі англомовних художніх творів) (2016)
Науменко Л. П. - Лінгвальна природа та категорійний статус професійного концепту (2016)
Ізотова Н. П. - Метафікціональна гра в ракурсі когнітивного дейксису (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2016)
Дроф’як Н. І. - Асиндетичне субстантивне словосполучення в англійській мові як єдність формальної та концептуальної моделі (2016)
Приходько А. М. - Когнітивно-комунікативна організація гіпотаксису з детермінантним підрядним (на матеріалі німецької та англійської мов), Олексієнко А. В. (2016)
Грипас О. Ю. - Засоби маркування компаративних відношень у формально-синтаксичній структурі речення в українській мові (2016)
Лахно Н. В. - Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Граматичні особливості абревіатури "PR” (public relations) в українській мові (2016)
Гайдаш А. В. - The portrait of the old lady in Eric Coble’s The Velocity of Autumn (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пам’яті Віри Олексіївни Мамонтової (2016)
Мамонтова В. А. - Теоретическое и прикладное значение систематики и ее методологий на примере тлей (Homoptera, Aphidoidea) (2016)
Зерова М. Д. - Переописание и новые данные о распространении Tetramesa eximia (Giraud) (Hymenoptera, Eurytomidae) (2016)
Kaliuzhna M.O. - First data on aphidiine wasps (Braconidae: Aphidiinae) of the Kaniv nature reserve (2016)
Нужна A. Д. - Новые и редкие для фауны Украины виды подсемейства Anomaloninae (Hymenoptera, Ichneumonidae) (2016)
Сухомлін К. Б. - Таксономічна різноманітність мошок (Diptera, Simuliidae) України, Зінченко О. П. (2016)
Середюк Г. В. - Сітчастокрилі (Insecta, Neuroptera) Українських Карпат (2016)
Пучков А. В. - Предварительный обзор герпетобионтных жуков (Coleoptera) парковых насаждений г. Харькова (Украина), Маркина Т. Ю., Скавыш М. Ю. (2016)
Дрогваленко А. Н. - Мицетофильные чернотелки (Coleoptera, Tenebrionidae) фауны Украины (2016)
Шатровський О. Г. - Зональність в номенклатурі ареалів жуків родини водолюбів (Coleoptera: Hydrophilidae) (2016)
Вовк Д. В. - Пластинчатоусые жуки (Coleoptera: Scarabaeoidea) Черниговской области (Украина), Шешурак П. Н., Назаров Н. В. (2016)
Махина В. О. - Современные находки совок (Lepidoptera, Noctuidae) описанных из степной зоны Украины, Ключко З. Ф., Голобородько К. К. (2016)
Akimov I.A. - Current status and tendencies in diversity and trophic speciali-zation of tetranychidae mites (Acari, Tetranychidae) of the steppe zone of Ukraine, Zhovnerchuk O.V. (2016)
Колодочка Л. А. - Видовой состав клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Луганского природного заповедника, Бондарев В. Ю. (2016)
Оксентюк Я. Р. - Акаридієві кліщі (Acariformes, Astigmata) у вуликах медоносної бджоли (Apis mellifera) в Житомирському Поліссі (2016)
Фали Л. І. - Особливості внутрішньопопуляційної мінливості імаго Paederus littoralis (Coleoptera, Staphylinidae) (2016)
Шумов С. Н. - Американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury, 1773) (Arctiidae, Lepidoptera) на Украине и вероятность ее вымерзания (2016)
Єфіменкo Т. М. - Мікробіота стільників з бджолиних сімей, уражених гнильцем, Ярошко О. М., Галата М. С., Шепелевич В. В., Степура Л. Г., Гриценко Л. М., Яворська В., Святецька В. М., Войчук С. І., Односум Г. В. (2016)
Мєшкова В. Л. - Оцінювання шкідливості комах у незімкнених cоснових культурах (2016)
Федоренко В. П. - Идентификация табачной белокрылки Bemisia tabaci Genn. в теплицах г. Киева, Чумак П. Я., Сыкало О. О., Шейко Я. В., Вигера С. М., Ковальчук В. П. (2016)
Круть М. В. - До 70-річчя Iнституту захисту рослин НААН України. Розвиток ентомологічних досліджень (2016)
Пучков О. В. - Перша міжнародна конференція українських ентомологів, Мірутенко В. О. (2016)
Правила для авторів (2016)
Царенко О. М. - Паліноморфологічні особливості видів роду Tamarix (Tamaricaceae), представлених у флорі України, Цимбалюк З. М. (2016)
Дмитраш-Вацеба І. І. - Нова популяція Sesleria uliginosa (Poaceae) з Опілля (Україна) та загрози її зникнення, Дідух Я. П., Шумська Н. В. (2016)
Красова О. О. - Домінанти угруповань та ценотаксономічне багатство рослинності схилів причорноморської частини басейну річки Інгулець, Коршиков І. І. (2016)
Гончаренко І. В. - Застосування методу DRSA – непараметричного кластерного аналізу в класифікації рослинності (2016)
Пашкевич Н. А. - Еколого-ценотичний аналіз трав’яних угруповань Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони України, Березніченко Ю. Г. (2016)
Терлига Н. С. - Особливості сезонної динаміки пігментів фотосинтезу у видів роду Pinus (Pinaceae) (2016)
Бойко Л. І. - Особливості листка Pittosporum tobira (Pittosporaceae) за різних умов вирощування (2016)
Фостяк Т. М. - Callitriche cophocarpa (Plantaginaceae) у високогір'ї Українських Карпат, Тасєнкевич Л. О. (2016)
Heluta V. P. - Erysiphe symphoricarpi (Erysiphales), the first record in Ukraine, Siahaan S.A.S., Takamatsu S. (2016)
Блюм Я. Б. - Минуле та сьогодення Королівських ботанічних садів К’ю в пам’ятках матеріальної культури, Барштейн В. Ю. (2016)
Peregrym M. M. - Mashav international training course "Environmental management of nature parks and reserves" (Tel Aviv – kibbutz Ketura – Jerusalem, Israel), Fedoriyak М. М., Polchaninova N. Yu., Varyvoda Ye. O., Vertyporokh N. L., Osypchuk O.V. (2016)
Копанєва В. О. - Наукова бібліотека: від e-каталогу до e-науки (2016)
Кунанець Н. Е. - Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід, Липак Г. І. (2016)
Кушерський А. М. - Становлення американської системи президентських бібліотек (2016)
Ржеуський А. В. - Інноватика в бібліотечно-обслуговуванні користувачів: за матеріалами соціологічного дослідження інформаційному, Кунанець Н. Е. (2016)
Соколов В. Ю. - Бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (продовження) (2016)
Удовик В. М. - Документальна спадщина португальських президентів: форми організації та забезпечення доступу (2016)
Леміш Н. О. - Діаріуші ХVІІІ століття як джерело дослідження діловодних традицій часів Гетьманщини: документознавчі студії (2016)
Бриль Ю. О. - Документознавча освіта в контексті реформування вищої освіти України (2016)
Курбан О. В. - Ситуативне планування інформаційно-психологічних процесів у соціальних онлайн мережах (2016)
Шевчук Ю. С. - Реклама в кіно як технологія ціннісного впливу на споживацьку поведінку (2016)
Демченко І. Л. - Місце та значення знаково-символічного простору Євромайдану в сучасній семіосфері українського суспільства (2016)
Дяченко Н. С. - Рецензія на навчальний посібник "Зберігання документів у бібліотеках" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Гевко Б. М. - Структурний синтез пристроїв та інструменту для нарізання різі, Клендій В. М., Марчук Н. М., Казмірчук В. П. (2016)
Гевко І. Б. - Теоретичне обґрунтування регулювання подачі свердління при обробленні наскрізних отворів, Клендій М. І, Марчук Н. М. (2016)
Головач В. М. - Аналіз пристрою для захисту металевих предметів від корозії, Сірко З. С., Торчилевський Д. П. (2016)
Головачук І. П. - Визначення критичних навантажень на стебло, Бурчак І. Н. (2016)
Дідух В. Ф. - Дослідження технології локального внесення твердих органічних добрив під час садіння картоплі, Поліщук М. М, Тарасюк В. В. (2016)
Дударєв І. М. - Дослідження провисання шару лляного вороху на днищі сепаратора, Крук С. М., Кірчук Р. В., Тарасюк В. В. (2016)
Кірчук Р. В. - Моделювання переміщення насіння сої у пристрої підготовки до сушіння, Голій О. В., Копець К. Є., Іванкевич А. Е. (2016)
Клендій О. М. - Експериментальні дослідження гвинтового конвеєра із запобіжною муфтою (2016)
Клендій В. М. - Установка для дослідження силових і конструктивних параметрів канатних механізмів, Мельничук С. Л. (2016)
Котов Б. І. - Моделювання та розрахунок параметрів процесу охолодження зерна після сушарок в пневмостані, Курганский О. Д. (2016)
Котов Б. І. - Моделювання і розрахунок режимних параметрів зерносушарок періодичної дії, Степаненко С. П., Швидя В. О (2016)
Налобіна О. О. - Огляд технологій та технічних засобів для збирання коноплі, Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В. (2016)
Нестеренко О. В. - Обґрунтування параметрів живильного пристрою для багаторівневого введення зернового матеріалу у вертикальний пневмосепаруючий канал, Петренко Д. І., Лещенко С. М., Васильковський О. М., Гончарова С. Я. (2016)
Онюх Ю. М. - Дослідження умов вирощування льону олійного, Дідух В. Ф., Тараймович І. В. (2016)
Панасюк С. Г. - Тепло- та масоперенесення в шарі пектиновмісної сировини, Кравчук В. І. (2016)
Шведик М. С. - Аналіз основних факторів, які впливають на продуктивність картоплекопача, Корнелюк В.О., Теслюк В.В. (2016)
Шимко А. В. - Дослідження коефіцієнтів тертя кочення та ковзання бульб картоплі (2016)
Анотації (2016)
Вржещ М. В. - Аналіз технологічних схем рубок на основі використання сучасної лісозаготівельної техніки, Толстушко Н. О., Боровицький О. М. (2016)
Гунько Ю. Л. - Підвищення ефективності робочого поцесу тарілчастого дозатора, Шведик М. С., Сахан В. В. (2016)
Дідух В. Ф. - Визначення властивостей паливних матеріалів сформованих з стебел льону олійного, Тарасюк В. В., Оніщук А., Соколовський В. (2016)
Дударєв І. М. - Обґрунтування конструктивних параметрів змішувача сипких матеріалів (2016)
Корнелюк В. О. - Моделювання осцилюючого режиму сушіння насіння трав, Забродоцька Л. Ю., Хвесик В. О., Хомич А. В. (2016)
Котов Б. І. - Закономірності руху частинок в пневмогравітаційному сепараторі при змінній швидкості горизонтального повітряного потоку, Степаненко С. П. (2016)
Лачуга Ю. Ф. - Тенденции развития трясильных машин для обескостривания короткого льоноволокна, Ковалев М. М., Апыхин А. П., Толстушко Н. Н., Назаривский А. В. (2016)
Налобіна О. О. - Пристрій для збирання стебел коноплі, Герасимчук О. П., Ковальчук Р. В., Ткачук О. Л. (2016)
Панасюк С. Г. - Визначення швидкості сушіння зерна та качанів кукурудзи (2016)
Проценко В. О. - Швидкодія запобіжної муфти з канатами хордального розташування, Клементьєва О. Ю. (2016)
Сай В. А. - Технологічні властивості і придатність волокна льону олійного вирощеного в умовах полісся україни, Мельник Д. А. (2016)
Сацюк В. В. - Визначення маси проби для дослідження однорідності складу суміші, Юхимчук С. Ф. (2016)
Сацюк В. В. - Оцінка згладжуючої здатності змішувачів безперевної дії (2016)
Тараймович І. В. - Удосконалена технологія переробки насіння льону олійного з отриманням продуктів різного функціонального призначення, Душук М. С. (2016)
Ткачук О. Л. - Вдосконалення технології підготовки льоновмісної тканини, Остапчук О. В. (2016)
Хайлис Г. А. - К определению силы сопротивления почвы при ее обработке игольчатой бороной, Пех П. А., Толстушко Н. А., Шевчук В. В., Шевчук М. В. (2016)
Хайлис Г. А. - Особенности роботы прицепной двухколёсной машины на склонах полей, Толстушко Н. Н., Мартынюк В. Л., Толстушко Н. А., Шевчук М. В. (2016)
Харчук О. С. - Визначення перекосу стебел у стрічці після розстилання льонозбиральною машиною, Хайліс Г. А., Толстушко М. М., Юхимчук С. Ф. (2016)
Цизь І. Є. - Дослідження процесу ущільнення рослинного матеріалу у конічному каналі, Мельник О. О., Романюк Н. М., Бабич М. О. (2016)
Аннотації (2016)
Від редактора (2011)
Радишевський Р. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" в історії українсько-польського діалогу культур (2011)
Кравченко С. - Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (Варшава, 1932-1938) (2011)
Яручик О. - "Польсько-український бюлетень": передумови створення та програма видання (2011)
Libera P. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932-1938) – pismo ruchu prometejskiego (2011)
Gaczkowski M. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" wobec polskich władz państwowych (1932-1938) (2011)
Церковняк-Городецька О. - В. Бончковський як редактор "Польсько-українського бюлетеня" (2011)
Осадчий В. - Концепція історії України на сторінках "Польсько-українського бюлетеня", Польова О. (2011)
Соболь В. - "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (1932-1938) про першу політичну еміграцію в Європі (2011)
Siryk L. - Publicystyka Józefa Łobodowskiego na łamach "Biuletynu Polsko-Ukraińskiego" (2011)
Брацкі А. - Публіцистика на сторінках "Польсько-українського бюлетеня": соціокультурна фузія (2011)
Астаф’єв А. - Творчість Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukraiński" (2011)
Брацка М. - Романтичні імперативи і герої на сторінках "Польсько-українського бюлетеня" (2011)
Вознюк О. - Еміграційна візія українця в польському контексті: перспектива паризької "Культури" (2011)
Сліпушко О. - Русько-польський духовний контекст доби Раннього і Високого Середньовіччя (2011)
Константиненко К. - Українські землі та етнос у літературі Італії XIII-XVI століть: зародження та розвиток основних топосів (2011)
Поплавська Е. - Українсько-польський діалог у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII ст. (2011)
Сухарєва С. - Літературно-релігійна полеміка Мелетія Смотрицького та Петра Скарги: особливості стилю і мовлення (2011)
Бай О. - Унійний вимір польськомовної прози Йоахима Іллі Мороховського (2011)
Злотник-Шагіна О. - Іван Франко – дослідник поеми Себастіяна Кленовича "Роксоланія" (2011)
Kuran M. - Problematyka ukraińska w twórczości Marcina Paszkowskiego (2011)
Козак С. - Польсько-український дискурс епохи романтизму (2011)
Єршов В. - Канон авторів і текстів польськомовної української літератури Правобережжя доби романтизму (2011)
Радишевський Р. - Моралізаторське зерно поезії Льва Венглінського (2011)
Варфоломеєва Н. - Ratio contra cordio. Генеза образу "слов’янської" вітчизни у творчості Томаша Августа Олізаровського (2011)
Руденко І. - Західноєвропейська література в рецепції Міхала Грабовського (2011)
Цьолик Н. - Романтичний етногерой у творчості Міхала Чайковського (2011)
Чорноус С. - Художнє втілення мотиву подорожі у творчості Ю. І. Крашевського (2011)
Ромащенко Л. - Повість "Гетьман Мазепа" Ф. Равіти-Гавронського в контексті польської мазепіани (2011)
Прокопенко М. - Літературна творчість Яна Захар’ясевича на тлі доби: суспільно-політичний аспект (2011)
Гончаренко Б. - Питання асиміляції євреїв у творчості польських та українських позитивістів кінця XIX ст. (2011)
Нахлік Я. - Топос душі і пошуки абсолюту в польській та українській поезії раннього модернізму (2011)
Ямборко С. - Творчість Василя Стефаника у рецепції представників "Молодої Польщі" (2011)
Чепелик О. - Національне підсвідоме в драматичній поемі "Над Дніпром" О. Олеся та польський контекст (2011)
Котяш І. - Українська та польська історія епістолярію (2011)
Brzozowska-Krajka А. - Dialog z polskim romantycznym mitem słowiańszczyzny: conradowski casus aktywnej intertekstualności (2011)
Krajka W. - Polskość twórczości Josepha Conrada w europejskim i światowym dialogu kultur (2011)
Omelan L. - "A Nobleman from Ukraine”: Joseph Conrad’s Attitude to His Homeland (2011)
Циховська Е. - Аркадія дитинства Л. Стаффа: часово-просторові образи (2011)
Булаховська Ю. - Про творчу постать Болеслава Лесьмяна (2011)
Węcel-Ptaś К. - Huculszczyzna w polskiej literaturze dziecięcej dwudziestolecia międzywojennego (2011)
Харлан О. - Поетика повсякденного простору у прозі Марії Галич і Зоф’ї Налковської (2011)
Захаров В. - Ідейно-художні домінанти роману С. І. Віткевича "Прощання з осінню" (2011)
Сахневич М. - Еволюція творчої манери Юзефа Чеховича (2011)
Ясній Я. - Культура мешканців Карпат у творі Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2011)
Колошук Н. - Береза Картузька в українській табірній мемуаристиці (2011)
Яковенко С. - Метафізична біоетика сенсу у творчості Чеслава Мілоша (2011)
Оляндер Л. - Гуманістичні засади життєтворчості Збігнева Герберта (2011)
Zając S. - Nomadologia jako strategia pisarska i propozycja czytania tekstów kultury europejskiej – przykład Zygmunta Haupta (2011)
Сухомлинов О. - Пограничне сприйняття малої вітчизни в творчості Ромуальда Верника (2011)
Maćkowicz M. - Mit Ukrainy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Andrzeja Kuśniewicza (2011)
Кияк І. - Засадничі принципи та структура епістемологічної проблематики фантастики і футурології Станіслава Лема (2011)
Зелінська Л. - Тадеуш Конвіцький і Юрій Андрухович: парадоксальність апокаліптичних візій (2011)
Чіпак У. - Екзистенційні виміри буття у творчості Валерія Шевчука та Ярослава Івашкевича (2011)
Хайдер Хайдер - Постмодерні вектори зближення жанрів великої польської прози (2011)
Довжок Т. - Роль багатокультурності у польській літературі кінця XX – початку XXI століття (2011)
Фрис І. - Образ Львова у трилогії Марії Нуровської (2011)
Шевченко С. - Сучасні поетичні польсько-українські взаємини (2011)
Нахлік О. - Польська література на сторінках незалежного культурологічного часопису "Ї" (2011)
Żmudzka-Brodnicka M. - "Błyski” Julii Hartwig – rozważania genologiczne (2011)
Сидяченко Н. - Сучасне і майбутнє у картині світу Чеслава Мілоша (на матеріалі есеїв "Земля Ульро" та "Свідчення поезії") (2011)
Czernysz T. - Teza, antyteza i proteza: o grze słów w wierszach księdza Jana Twardowskiego, Jermolenko S. (2011)
Андрусів У. - Асоціативне поле концептів "wolność” та "swoboda” в новелах Станіслава Вінценза (2011)
Непоп-Айдачич Л. - Риси польського мовного образу рослини у світлі дериватів лексеми kwiat "квітка” (2011)
Войцева О. - Запозичення в лексиці водного господарства польської мови (2011)
Конюхова Л. - Магічні слова в мові рекламного тексту, Марія Каламаж М. (2011)
Савчук Є. - Стилістичне значення словотвірних формантів у блогах (на матеріалі польської мови) (2011)
Кравчук А. - Лексико-семантична сполучуваність слів у викладанні польської мови українцям (2011)
Юревич М. - Гра як стратегія вивчення іноземних мов (на матеріалі досліджень польських мовознавців) (2011)
Дем’яненко Н. - Національно-культурний компонент у польській фразеології (2011)
Лозинська О. - Інновації-заміни в польській кінематичній фразеології на позначення емоцій (2011)
Сагата Ю. - Польська анімалістична фразеологія в мовній свідомості студентів-полоністів Вроцлавського університету (на матеріалі анкетування) (2011)
Зелінська М. - Специфіка синтаксичних структур у мовленні молодого покоління носіїв польської мови Львівщини (2011)
Жулинський М. - Україна і Польща міжвоєнного двадцятиліття: пошуки шляхів порозуміння (2011)
Сегеда С. - Київська Русь і Давньопольська держава: історико-культурні паралелі (2011)
Wolski R. - Polski trop w dziejach Królewca XV-XVIII wieku: ludzie, księgi, wydarzenia (2011)
Степовик Д. - Бердичівська чудотворна ікона Богородиці Провідниці-Одигітрії – спільна святиня православних і католиків України (2011)
Росовецький С. - "Tragedya ruska" як сміхова пам’ятка польсько-українського культурного пограниччя (2011)
Якубовський В. - Польська шопка як європейський контекст українського вертепу (2011)
Павлова А - Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга, Інна Зайцева І. (2011)
Головатюк В. - Роль польського народознавчого товариства в українсько-польських культурних взаєминах (кінець XIX – перша третина XX ст.) (2011)
Mogylna A. - Rola Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1930-1936) w integracji polskiej mniejszości narodowej w ramach Związku Radzieckiego (2011)
Халюк Л. - "Мала вітчизна" в усних оповіданнях українців Польщі, переселених внаслідок акції "Вісла" (2011)
Вахніна Л. - Фольклор українців Польщі (феномен Північного Підляшшя) (2011)
Полулях І. - Європейський інтеграційний рух – ідея і дійсність (2011)
Зимомря М. - Українознавство на тлі діяльності Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі, Іван Зимомря І. (2011)
Радишевська О. - Порівняльно-правове дослідження податкових систем України та Польщі у контексті європейської інтеграції (2011)
Szymczuk W. - Prasa polska na tle prasy innych mniejszości na Ukrainie (2011)
Kaszko L. - Rosyjskie i ukraińskie stereotypy wobec NATO z polskiej i wschodniej perspektywy (2011)
Відомості про авторів (2011)
Еліопулос П. - Управління знаннями в сучасних демократіях і проблема істини (2016)
Дубняк З. - Модерна радикалізація історії як процесу навчання (2016)
Гутнер Г. - Научные и утилитарные задачи. К вопросу о мотивации при изучении наук (2016)
Поліщук О. - Поліщук О. Концепція колективної дії як ціннісне підґрунтя теорії освіти, Поліщук О. (2016)
Зінченко В. - "Новий гуманізм": інтегративна система філософії освіти, етики, соціального менеджменту та педагогіки (2016)
Шамрай В. - Освіта та політика в глобалізованому світі (2016)
Пролеєв С. - Філософські компетентності: якими їм бути? (2016)
Горбунова Л. - Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація (2016)
Гірний О. - Ефективність безплатної освіти, або ще раз про стипендії (2016)
Вубельс Т. - Якість вищої освіти та сучасні дослідження в цій галузі. Інтерв’ю Сергія Курбатова з президентом Європейської асоціації дослідників освіти (EERA) Тео Вубельсом, Курбатов С. (2016)
Козловський В. - Витоки і принципи Кантової прагматичної антропології (2016)
Dimopoulos B. - The Vitalistic Components of the Nietzschean Man: Society, Culture, Education (2016)
Ищенко Н. - Аналитика Dasein М. Хайдеггера в образовательной перспективе (2016)
Olatunji Oyeshile - Education as Template for Existential Imperatives and Social Order in Africa (2016)
Pawlak R. - School Reforms and Educational Inequalities in Post-Communist Poland (2016)
Губенко А. - Модели интегративной биоэтики в разных странах (2016)
Яр Ф. - Наука про життя та моральне виховання (2016)
Засс Г.-M. - Засади біоетики з протестантської традиції (2016)
Киященко Л. - Идея трансверсума – среда порождения смысла в трансдисциплинарном опыте (2016)
Гомілко О. - Повернення Арістотеля: cвітовий філософський конгрес "Філософія Арістотеля" (Афіни, 9 - 15 липня 2016 р.) (2016)
Матусевич Т. - Цінності та ідеали: теорія і практика. Огляд XI Всесвітнього конгресу Міжнародного товариства універсального діалогу (ISUD), Варшава, 11-16 липня 2016 р. (2016)
Гончаренко О. - Філософія Казимира Твардовського: історія і сучасні інтерпретації (Огляд Симпозіуму, присвяченому 150-й річниці з дня народження Казимира Твардовського, Львів, 7 листопада 2016 року) (2016)
Губенко Г. - Інтегративна педагогічна біоетика як перспектива освітнього дискурсу (Інформаційний огляд Шостого Національного Конгресу з біоетики, Київ, 27 – 29 вересня 2016 року) (2016)
Шевчук Д. - Чому потрібна революція у школі? Рецензія на книгу: Кен Робінсон і Лу Ароніка. Школа майбутнього. Революція, що назавжди змінить освіту (2016)
Содержание (2017)
Вітаємо з ювілеєм Віталія Григоровича Майданника (2017)
З надією на світле дитинство (2017)
Маменко М. Є. - Вплив сапліментації йоду на фізичний, нервово-психічний розвиток та неврологічний статус дітей раннього віку, Шлєєнкова Г. О., Донцова К. М. (2017)
Марушко Ю. В. - Санація ротоглотки при інфекційній патології у дітей, Гищак Т. В. (2017)
Попович В. І. - Порушення якості життя хворихна гострий середній отит і можливості його корекції (2017)
Дынник В. А. - Проблемы, связанные с репродуктивным потенциалом девочек из зоны военного конфликта (2017)
Аряев Н. Л. - Пробиотики c витамином D3 в профилактике инфекционных заболеваний у недоношенных детей, Шевченко И. М., Эль-Мезевги Х. М., Шевченко Н. В. (2017)
Яблонь О. С. - Особливості перебігу затяжних жовтяниць новонароджених та можливості їх медикаментозної корекції, Заїчко Н. В., Мазур О. Г. (2017)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa (часть 3), Никулина А. А. (2017)
Овчаренко Л. С. - Метаболическая иммуномодуляция: полиненасыщенные жирные кислоты для профилактики острой респираторной патологии у детей, Слуцкая Т. В., Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Самохин И. В., Кряжев А. В. (2017)
Синоверська О. Б. - Ефективність препарату "Гербіон сироп плюща" у лікуванні дітей із гострим бронхітом, Макян С. В. (2017)
Мітюряєва І. О. - Ефективність та безпека застосування солі Шюсслера №3 у лікуванні гострих респіраторних захворювань у дітей, Гнилоскуренко А. В., Демчук С. М., Краснякова М. Є. (2017)
Марушко Ю. В. - Особливості функціональних резервів серцево6судинної системи за результатами велоергометрії у дітей з первинною артеріальною гіпертензією і дефіцитом магнію та корекція виявлених порушень, Гищак Т. В. (2017)
Барзилович В. Д. - Формування харчової толерантності до білків коров'ячого молока у дітей з гострими алергічними реакціями, Починок Т. В., Барзилович А. Д. (2017)
Марушко Ю. В. - Клінічні прояви та підходи до діагностики синдрому непереносимості гістаміну у дітей, Московенко О. Д . (2017)
Кузьміна В. А. - Вивчення ефективності впровадження програми профілактики основних стоматологічних захворювань у вагітних, Якубова І. І. (2017)
Шевчук Д. В. - Значення інтерстиціальних клітин Кахаля у функції сечового міхура: сучасний стан питання (2017)
Ходжамова Н. К. - Характеристика частоты генетических факторов фолатного обмена у новорожденных с задержкой внутриутробного развития, Каримов Х. Я., Рахманкулова З. Ж., Бобоев К. Т. (2017)
Белых Н. А. - Клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей Рязанской области в эпидсезоне 2015–2016 гг., Есакова Е. М., Фокичева Н. Н., Пискунова М. А., Мертешева Л. М., Калашникова О. Н., Скобеев И. Г., Майорова Е. В., Мамлина Р. К., Шабаева Т. Ю. (2017)
Кенс О. В. - Аденома лівого головного бронха у хлопчика-підлітка (клінічний випадок), Бергтравм В. І., Головин Р. Р., Шнира-Очич К. В. (2017)
Памяти профессора Галины Никитичны Костюриной (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Артамонова Н. О. - Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення, Філіпова Л. Я. (2016)
Ляхоцький В. П. - Методика використання хмарних обчислень для ефективної організації наукової роботи, Ляхоцька Л. Л. (2016)
Вєдєнєєв Д. В. - Документи радянських спецслужб щодо зовнішніх контактів українського екзархату Руської Православної Церкви у 1950-х роках (2016)
Бриль Ю. О. - Професійна підготовка фахівців документно-інформаційної сфери: міжнародний досвід (2016)
Матвійчук Л. О. - Біобібліографічні видання кінця ХХ – початку ХХІ століття в Національній академії наук України: традиції та інновації (1992–2012) (2016)
Рибачок О. М. - Стратегія Бібліотеки конгресу США в галузі створення Національної цифрової бібліотеки у 1995–2015 роках (2016)
Тур О. М. - Мовні помилки в ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання" (2016)
Кошеварова Н. Г. - Документи канцелярії А. Розенберґа в складі зібрань Федерального архіву в Берліні як джерело з ідеологічної складової нацистської окупаційної політики в Східній Європі під час Другої світової війни (2016)
Шматко Т. Г. - Архівно-документальні матеріали органів держбезпеки в забезпеченні (організації) ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986 рік) (2016)
Курбан О. В. - Сучасна гібридна війна та її інформаційна складова (2016)
Толок Є. В. - Рекламна діяльність в Україні: основні підходи до побудови системи державного управління (2016)
Шипота Г. Є. - Трансформація інформаційного забезпечення професійної комунікації фахівців в умовах розвитку медіакультури (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Відомості про авторів (2014)
Бирка М. Ф. - Неперервна освіта вчителів природничо-математичних дисциплін у країнах співдружності незалежних держав (2014)
Бугайчук К. Л. - Дистанційне та електронне навчання: сутність, особливості, співвідношення (2014)
Жижко О. А. - Особливості управління професійною освітою маргінальних груп населення як компонента заходів соціального захисту в Мексиці (2014)
Ілляхова М. В. - Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти (2014)
Ковальчук І. М. - Сутність та зміст професійно значущих якостей вчителя технології (2014)
Колпаков В. М. - Концептуально-технологические основы развития стратегического мышления (2014)
Кравчинська Т. С. - Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників: основні теоретичні підходи (2014)
Куценко В. І. - Управління освітою — важливий чинник інноваційного економічного розвитку України, Олійник В. В. (2014)
Ляхоцький В. П. - Післядипломна педагогічна освіта: у пошуку новітніх технологій (2014)
Наливайко Г. В. - Формування самоосвітньої компетентності у студентів — майбутніх менеджерів освіти (2014)
Олійник В. В. - Післядипломна освіта в контексті глобалізаційних змін сучасного світу (2014)
Рябова З. В. - Маркетингова стратегія як складова освітнього маркетингу і механізм забезпечення конкурентоспроможності навчального закладу (2014)
Саюк В. І. - Організаційно-педагогічні умови формування змісту підготовки науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Базиленко А. К. - Оcобливості ціннісного компонента соціальної активності студентської молоді (2014)
Бантишева О. О. - Основні підходи до дослідження проблеми схильності особистості до віктимної поведінки (2014)
Бондарчук О. І. - Психологічні особливості взаємодії керівників освітніх організацій у віртуальному освітньому середовищі в процесі підвищення кваліфікації (2014)
Волженцева І. В. - Теоретико-методологический анализ полифункциональной регуляции психических состояний личности эмоциогенными способами (2014)
Вронська В. М. - Роль психологічної підготовки медичних сестер у збереженні та зміцненні здоров’я дітей (2014)
Гельбак А. М. - Становлення підлітка в умовах трансформаційного періоду (2014)
Діденко М. С. - Системно-термінологічний аналіз категорії "професійно значущі якості особистості" (2014)
Пастух Л. В. - Проблеми розвитку сензитивності в процесі підготовки та професійного становлення практичних психологів закладів освіти (2014)
Сердюк Л. З. - Особистісний модус самореалізації майбутніх фахівців (2014)
Сняданко І. І. - Діагностика умов навчання в університеті (2014)
Авдонін К. В. - Обчислення екранованих потенціалів просторово неоднорідних іонних систем, Ментковський Ю. Л. (2006)
Ткач М. В. - Властивості спектра сферично-симетричних станів електронів у закритих СКТ з двома потенціальними ямами, що переходить у відкриту СКТ, Сеті Ю. О. (2006)
Головацький В. А. - Властивості енергетичного спектра електронів в еліптичному квантовому дроті, Гуцул В. І. (2006)
Грищук А. М. - Властивості спектра квазічастинок та повного набору хвильових функцій у комбінованій наногетеросистемі, Маханець О. М. (2006)
Іванов В. І. - Напівпровідникові квантові ями зі спін-орбітальною взаємодією Рашби, Дугаєв В. К. (2006)
Заплітний Р. А. - Процеси дефектоутворення в епітаксійних структурах СdHgTe при імплантації іонами As, Каземірський Т. А., Фодчук І. М., Свянтек З. (2006)
Сопінський М. В. - Динаміка після конденсаційної трансформаціі термонапилених плівок бінарних та псевдобінарних халькогенідних склоподібних напівпровідникових сполук As2S3–xSex, Стронський О. В., Шепелявий П. Є. (2006)
Брайловський В. В. - Інтегрована система збору даних та керування для імпульсного спектрометра ЯКР, Шпатар П. М., Чуботару М. М. (2006)
Балазюк В. Н. - Стабільність термометричної речовини для ЯКР-термометра, Брайловський В. В., Іларіонов О. Є., Ластівка Г. І., Муздебаєв М. М., Раранський М. Д. (2006)
Ластівка Г. І. - Нееквівалентні стани галію в політипній сполуці GaSe, Хандожко О. Г. (2006)
Брайловський В. В. - Стабілізація частоти промислового ВЧ генератора, Добровольський В. В., Лесінський В. В., Чуботару М. М. (2006)
Брайловський В. В. - Підсистема приймання й обробки сигналів ЯКР, Ватаманюк П. П., Шпатар П. М. (2006)
Брайловський В. В. - Порівняльний аналіз синхронних детекторів для ЯКР-спектрометрів, Верига А. Д., Хандожко О. Г., Шпатар П. М. (2006)
Боледзюк В. Б. - Оптичні дослідження процесів водневої інтеркаляції–деінтеркаляції в шаруватих напівпровідникових кристалах γ-InSe та ε-GaSe, Ковалюк З. Д., Пирля М. М., Кривохижа С. М. (2006)
Драпак С. І. - Mеханізм струмоперенесення в ізотипних гетероконтактах n-In2Se3–n–InSe, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д. (2006)
Дудяк О. В. - Дослідження джерел струму системи Li/CuPbBiSe3, Заслонкін А. В., Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В. (2006)
Ковалюк З. Д. - Визначення оптимального співвідношення мас електродів суперконденсаторів, Юрценюк С. П., Бухаров В. А. (2006)
Хомяк В. В. - Генераційно-рекомбінаційні процеси на контакті Pt/n-CdTe, Ілащук М. І., Орлецький І. Г. (2006)
Герман І. І. - Фотоприймач на основі телуриду ртуті-індію для кварцового оптичного волокна (2006)
Грушко Є. В. - Характеристики тонкоплівкової Au/n-CdTe діодної структури як сонячного елемента (2006)
Кульчинський В. В. - Можливості застосування твердого розчину телуриду ртуті-кадмію з широкою забороненою зоною у фотоелектроніці (2006)
Ляшкевич В. Я. - Модель пошуку діагностичної інформації для тестування комп’ютерних пристроїв (2006)
Черкез Р. Г. - Теорія оптимізації проникних генераторних термоелементів (2006)
Авдонін К. В. - Пошук розв’язків рівняння Паулі для нейтрона при радіально-симетричній когерентно-швингерівській взаємодії з речовиною, Ментковський Ю. Л. (2006)
Камишин В. В. - Розробка структурної моделі системно-інформаційної кваліметрії в управлінні розвитком академічної обдарованості, Рева О. М., Трушковський К. Ю. (2016)
Грицишина Т. І. - Соціалізація дітей старшого дошкільного віку як соціально-педагогічна проблема (2016)
Онопченко Г. В. - Онлайн-тестування як компонент системи виявлення обдарованості у дітей (2016)
Ткаченко Л. І. - Інтернет-мережа: педагогічні можливості у розвитку обдарованих учнів (2016)
Зінченко С. В. - Ціннісні орієнтири сучасного викладача: особистісний аспект (2016)
Постова К. Г. - Особливості викладання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах технічного спрямування (на прикладі географії), Дідик Л. А. (2016)
Журавель Т. О. - Інтегроване навчання – основний складник STEM-освіти, Соколова Н. О. (2016)
Волошина А. Л. - "Школа берегині козацького роду" – етнокультурний проект популяризації козацької спадщини, Олійник Л. Г. (2016)
Чудакова В. П. - Відмінності структурно змістовного аналізу латентних факторів особливостей психологічної готовності до інноваційної діяльності персоналу організацій з позитивною та негативною "інноваційністю", як детермінанти конкурентоздатності особистості (2016)
Лук’янчук Н. В. - Творче самопочуття вчителя: практичний аспект, Рашковська І. В. (2016)
Полющенко І. В. - Програма для самостійної роботи з навчального предмета "Інформатика" для студентів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (план і програма спецкурсу) (2016)
Власюк А. В. - Становлення талантів в Японії (2016)
Іванюта І. М. - Мрії збуваються (2016)
Комашко К. С. - Розвиток творчої особистості ліцеїста (з досвіду навчально-виховної діяльності Радомишльського ліцею Житомирської області) (2016)
Дослідницький проект "ВІД РОДИНИ ДО УКРАЇНИ" (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УНІКУМ" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Бакларь В. Ю. - Математическая модель процесса электровзрыва цилиндри-ческих проводников, Кускова Н. И., Челпанов Д. И. (2015)
Баранов М. И. - Применение мощного высоковольтного генератора ГИТМ-10/350 для оценки электротермической молниестойкости проводов и кабелей электрических цепей объектов промышленной электроэнергетики, Рудаков С. В. (2015)
Борисов Р. К. - Требования к устройствам блокировки оперативных переключений при разработке и изготовлении новой продукции, Ковалев Д. И., Колиушко Г. М., Недзельский О. С., Понуждаева Е. Г. (2015)
Глебов О. Ю. - Диагностика заземляющих устройств и систем молниезащиты объектов электроэнергетики на современном этапе, Киприч С. В., Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Пличко А. В., Резинкин О. Л. (2015)
Глебов О. Ю. - Термины и определения по молниезащите ДСТУ EN 62305-X:2012, Киприч С. В., Колиушко Д. Г., Колиушко Г. М., Резинкина М. М. (2015)
Князев В. В. - Сравнительный анализ методов расчетной оценки количества ударов молнии в объект, Дронов В. Н. (2015)
Кравченко В. И. - Анализ влияния внешних электромагнитных полей на работоспособность полупроводниковых приборов, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Влияние неровностей поверхности твердых тел на спектр электронов и плазменных колебаний, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Физические модели обратимых отказов полупроводниковых приборов в условиях электромагнитного воздействия, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Кравченко В. И. - Моделирование физических механизмов возникновения необратимых отказов полупроводниковых приборов в условиях электромагнитного воздействия, Серков А. А., Бреславец В. С., Яковенко И. В. (2015)
Липян Е. B. - Термодинамический анализ гетерогенных химических реакций в системе "Смесь порошков FE – TI – углеводородная жидкость" под воздействием высоковольтных электрических разрядов, Сизоненко О. Н., Торпаков А. C., Жданов А. А. (2015)
Малюшевська А. П. - Вивчення стабільності електрофізичних властивостей поліметилсилоксанової рідини при її контактуванні з плівковими елементами діелектричних систем високовольтних імпульсних конденсаторів під дією підвищених температур, Топоров С. О. (2015)
Немченко Ю. С. - Генератор для испытаний БАО на восприимчивость к переходным процессам, вызванных молнией ("многократные удары" формы 5А) ИГЛА-МКУ-5А, Князев В. В., Лесной И. П., Сомхиев С. Б. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського