Наші автори (2011)
До відома індивідуальних передплатників (2011)
Бєлан Г. - Світ дитинства в педагогічному тезаурусі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Квас О. - Дитиноцентризм – педагогіка дитини як humanum (2012)
Коляда Н. - Дитинство – об’єктивна передумова зародження дитячого руху (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Побірченко Н. - До історії взаємин М. Драгоманова та Київської громади в контексті українського культурно-просвітницького руху (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Рочняк О. - Концепція дитини та дитинства в німецькій постмодерністичній педагогіці (2012)
Албул І. - Дитинство В. П. Науменка в координатах соціалізаційних впливів кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (2012)
Головко М. - Проблема педагогічного супроводу дитинства в педагогіці Я. Корчака, Міхєєва О. (2012)
Іонова О. - Образ дитини у Штайнер-педагогіці (2012)
Мірошніченко Д. - Постать Ф. Прокоповича в (2012)
Половка С. - Новації в педагогічній діяльність професора Новоросійського університету Ромула Олександровича Пренделя (до 160-річчя з дня народження) (2012)
Смирнов В. - Педагогіка культури С. Гессена в контексті новітньої інформаційної педагогіки (2012)
Сухомлинська О. - Деякі аспекти еволюції сприйняття творчості В. Сухомлинського: дорога довжиною в 40 років (2012)
Федяєва В. - Дитинство: підходи до вивчення в наукових розвідках французького історика Ф. Арієса (1914–1984) (2012)
Паладьєва А. - Дискусії навколо стародавніх мов в контексті проекту статуту загальноосвітніх навчальних закладів (1862 р.) (2012)
Шевчук О. - Історія створення Колегії Павла Галагана (2012)
До джерел вивчення іноземних мов в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (Публікація Наталії Гончаренко) (2012)
Краєзнавство на шкільних відділеннях педагогічних технікумів (Публікація Зої Крамської) (2012)
Технічні навчальні заклади в Європі (кінець ХІХ століття) (Публікація Ірини Федосової) (2012)
Інформаційне повідомлення про ХІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Українська педагогіка 1920-х років – сучасні оцінки і виміри" (1–2 листопада 2012 р., м. Умань) (2012)
Анотації (2012)
Наші автори (2012)
До відома індивідуальних передплатників (2012)
Єршова Л. - Виховний ідеал українського селянства (2013)
Заболотна І. - Способи формування дисциплінованості учнів народних шкіл у процесі навчання (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Саяпіна С. - Дослідження проблем морального виховання дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогіці (50-80-ті рр. ХХ ст.), Грищенко Т. (2013)
Ковальова Н. - Система учнівського самоврядування в школах Миколи Неплюєва (2013)
Малько Н. - Учитель за покликанням (Олександр Якович Герд 1841–1888) (2013)
Осадча Л. - Сторінки історії. Педагогічні принципи Генріха Густавовича Нейгауза (2013)
Смирнов В. - Лубенчанин Матвій Погребінський: штрихи до портрета педагога-чекіста (2013)
Турбар Т. - Педагогічна система поглядів В. О. Сухомлинського про природоохоронну роботу учнів загальноосвітньої школи (2013)
Шелепко Г. - Досвід реформування вітчизняної системи управління середніми навчальними закладами: Олександр Головнін (2013)
Яковенко І. - Петро Могила - фундатор Києво-Могилянської академії (2013)
Войтова Л. - Розвиток освіти на Черкащині: спроба ретроспекції (2013)
Ковач А. - Висвітлення історії освіти у Підкарпатській Русі періоду 1919–1938 рр. у радянській історіографії (2013)
Арешонков В. - Розвиток теоретичних основ змісту середньої освіти у вітчизняній педагогіці в першому двадцятиріччі ХХ століття (2013)
Новицька О. - Організація та діяльність науково-дослідних кафедр педагогіки в Україні у 1920-ті роки (2013)
Шевченко С. - Особливості організації диференційованого підходу до навчання дітей у російських школах УСРР в умовах українізації (20-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Каразін В. - О воспитании женского пола в низших состояниях (Публікація Ольги Майструк) (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
До відома індивідуальних передплатників (2013)
Змiст (2010)
Амоша А. И. - Государственная поддержка угольной промышленности: макроэкономические аспекты, Владыченко А. А. (2010)
Осадча Н. В. - Вплив Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану на зовнішньоекономічну діяльність України (2010)
Кондратенко Н. Г. - Основні напрями формування податкової політики держави (2010)
Чаленко А. Ю. - О понятийной неопределенности термина "механизм" в экономических исследованиях (2010)
Мальчик М. В. - Диалектика понятийного аппарата конкурентоспособности предприятий в исследовании рефлексивного ее управления (2010)
Мартиненко В. В. - Теоретичні основи та сутність економічної безпеки України (2010)
Sytnyk І. V. - The European regional integration: the preconditions and aims of foundation (2010)
Hakhverdyan D. - Democracy, economic freedom, competitiveness (2010)
Иванов Е. Т. - Историография разработки межотраслевых балансов общественного производства (2010)
Поклонский Ф. Е. - Основные направления решения проблем энергоемкости продукции металлургических предприятий Украины, Ращупкина В. Н. (2010)
Свечкіна А. Л. - Реструктуризація підприємств в умовах трансформації економіки України, Коршуневська Г. В. (2010)
Дорофєєва Г.А. - Реструктуризація підприємств як стратегічна альтернатива подолання кризових явищ в економіці (2010)
Лепа Р. Н. - Теоретическая парадигма потенциала развития промышленного предприятия, Цопа Н. В., Гончаренко М. Ф. (2010)
Майдукова С. С. - Остаточный энергетический потенциал низкокалорийных отходов угольного производства: критерии оценки (2010)
Костін Ю. Д. - Модель оцінки ефективності праці персоналу на енергетичних підприємствах, Ущаповський К. В. (2010)
Метеленко Н. Г. - Моделювання процедур прийняття управлінських рішень у комунікаційній системі руху та регламентації потоку інформації промислового підприємства (2010)
Богдан О. І. - Формування підприємницької системи внутрішньофірмових взаємовідносин, Гаращук О. В., Яценко Н. М., Козлов Є. Є. (2010)
Коваленко Ю. О. - Забезпечення інформаційної безпеки на підприємстві (2010)
Васильєва Н. Ф. - Організація безпеки онлайнового електронного бізнесу, Гінкул А. С., Кавура В. Л. (2010)
Евдокимов Ф. И. - Определение инвестиционного риска воспроизводства мощности угледобывающего предприятия (2010)
Захарова О. В. - Система бюджетного планування інвестицій у професійний розвиток працівників підприємства (2010)
Солодовник Л. М. - Інвестиційна складова приватизаційного рейтингу вугільних шахт, Грибіненко О. М. (2010)
Муромець Н. Є. - Управління регіональними трудовими потоками (2010)
Чорноус О. І. - Аналіз стійкості функціонування регіональних автотранспортних систем України (2010)
Гонтарева І. В. - Функціональна погодженість при оцінці системної ефективності розвитку підприємства (2010)
Ромусік Я. В. - Продуктивність праці як елемент світогосподарської диспропорційності (2010)
Збаразська Л. О. - Динаміка та формування фінансових результатів діяльності великих металургійних підприємств України у докризовий період , Нікіфорова В. А. (2010)
Паршина О. А. - Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємства (2010)
Матюшин А. В. - Институциональные особенности и проблемы банковской системы Украины (2010)
Найденов В. С. - Особенности деятельности хедж-фондов как субъектов финансового рынка , Масалаб Р. Н., Белецкий А. В. (2010)
Веріга Г. В. - Проблемні аспекти використання міжнародних стандартів аудиту в Україні , Бєлих Д. О. (2010)
Трубчанин В. В. - Прогнозирование спроса на экологическую продукцию с учетом факторов резкого снижения спроса (2010)
Саратикянц Э. С. - Инвестиции в человеческий капитал: их источники и эффективность, Закервашевич Н. В. (2010)
Соколов Д. Є. - Проблеми реформування діяльності профспілок в Україні (2010)
Кузнєцова Л. В. - Складові системи соціально-економічних індикаторів сталого розвитку міста (2010)
Александр Николаевич Щедрин (27.02.1937 - 20.06.2010 гг.) (2010)
Анотацiї (2010)
Аннотации (2010)
Abstracts (2010)
Игнатенкова К. Е. - К вопросу о месте в механизме правового регулирования конструкции "не запрещенное законом дозволено" (2013)
Кулеба Д. І. - Амністоване козацтво: практика звільнення українських козаків від відповідальності за воєнні злочини (2013)
Малько А. В. - Неправительственные правозащитные организации в системе субъектов гражданского общества, Пономаренков В. А. (2013)
Ноздрин О. М. - Правова культура як позитивна складова правового життя (2013)
Патлачук В. Н. - Роль Старшинських рад у кадровій політиці Гетьманщини (2013)
Автономов А. С. - Истоки и смысл двухпалатности парламентов (2013)
Берназюк Я. О. - Актуальні питання вдосконалення механізму реалізації розпорядчих актів Президента України (2013)
Вівчаренко О. - Правова охорона земель: питання єдності технічних та правових вимог (2013)
Гиренко I. В. - Основні положення та шляхи удосконалення Закону України "Про рослинний світ" (2013)
Львова Є. О. - Основні структурні характеристики глобального конституціоналізму (2013)
Петрицький А. Л. - Інформаційне законодавство України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Прилуцький С. В. - Конституціоналізація системи правосуддя: актуальні проблеми теорії та практики (2013)
Пустовойт Т. В. - Єдність судової влади як конституційно-правова основа судової системи України: постановка проблеми (2013)
Стецюк Б. Р. - Урядуючий Сенат як орган адміністративної юстиції в Російській імперії у ХІХ ст. (2013)
Чемсак Ю. В. - Порядок формування законодавчого органу з бікамеральною структурою: досвід зарубіжних країн (2013)
Галіахметов І. А. - Парадигма муніципального права України (2013)
Запольська Н. М. - Соціальне значення органів місцевого самоврядування у забезпеченні правового статусу молоді (2013)
Курчин О. Г. - Роль та значення містобудівної діяльності в місцевому самоврядуванні: питання онтології та аксіології (2013)
Ніколенко Л. М. - Порівняльна характеристика апеляційного провадження в господарському, цивільному, адміністративному і кримінальному судочинствах (2013)
Штефан О. О. - Практика вирішення проблем цивільної юрисдикції в країнах-членах ЄС (2013)
Годованик Є. В. - Методологічні засади дослідження ефективності норм права у діяльності міжнародних організацій (2013)
Голяк Л. В. - Міжнародно-правова регламентація муніципальних прав людини: сучасні підходи та тенденції розвитку в умовах глобалізації (2013)
Задорожній О. В. - Військо Запорозьке часів гетьманства Богдана Хмельницького як державне утворення: проблеми визначення міжнародно-правового статусу (2013)
Кіндюк Б. В. - Проблеми імплементації міжнародних принципів лісівництва у лісове законодавство України (2013)
Київець О. В. - Загальні принципи права як джерело міжнародного права: природно-правовий та позитивістські підходи (2013)
Ляхівненко С. М. - Значення доктринальних підходів до розуміння правової природи міжнародних стандартів (2013)
Пасічник Я. С. - Виконання рішень міжнародних судів (2013)
Пядишев В. Г. - Міжнародно-правові чинники подолання корупції у місцевій спільноті силами міжнародної цивільної поліції в зонах міжнародних операцій з підтримання миру (2013)
Червінчук А. В. - Адміністративне оскарження прокурором дій та рішень ДАІ МВС України в адміністративно-деліктному провадженні (2013)
Абдалказим М. А. - Міжнародні забов'язання держави та їх роль у взаємовідносинах національного права держави з міжнародним правом (2013)
Барегамян С. Х. - Право человека на труд и его судебная защита в конституционных нормах Украины и России (2013)
Вайновський А. М. - Еволюція самоорганізації судової влади на українських землях (2013)
Ганзицька Т. С. - Правоохоронні органи в механізмі забезпечення гендерної рівності в Україні (2013)
Євенко Д. В. - Феноменологія функції оборони держави (2013)
Жуков Є. В. - Теоретико-методологічні засади розуміння форми державного устрою в добу інформатизації (2013)
Зайцева І. О. - Муніципальна статутна нормотворчість в Україні: теоретико-методологічні проблеми становлення та розвитку (2013)
Карапейчик Я. І. - Фінансова відповідальність як категорія фінансового права. Позитивний та негативний (ретроспективний) аспекти (2013)
Костилєв О. М. - Багатостороння система вирішення інвестиційних спорів як інституційно-правовий механізм захисту іноземних інвестицій (2013)
Мартюк А. С. - Становление и развитие уголовно-правовой политики в первой половине ХІХ ст. (2013)
Мостовая М. Ю. - Электронная демократия в избирательной системе Украины: долгожданная реальность или утопия? (2013)
Орлов В. А. - Конституційно-правова основа громадського порядку (2013)
Панасюк С. А. - Повнота компетенції місцевого самоврядування як запорука його існування в Україні (2013)
Папаяні С. В. - Інтернаціоналізація в умовах глобалізації: конституційно-правовий аналіз (2013)
Романюк П. В. - Імперативний мандат: окремі питання конституційної теорії та практики в сучасних умовах (2013)
Топузов В. І. - Конституційно-правова відповідальність органів місцевого самоврядування (2013)
Український С. С. - Роль Верховної Ради в легалізації міжнародних стандартів місцевого самоврядування (2013)
Фолес А. М. - Особливості співвідношення категорій контролю і нагляду в механізмі сучасної української держави (2013)
Юрченко О. В. - Особливості співробітництва в сфері туристичної діяльності на міжнародному рівні - досвід Європейського Союзу (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Абляскін О. І. - Порівняльний аналіз механічних та гідрооб’ємних трансмісій, Климець В. С. (2013)
Аврунин Г. А. - Комплекс измерительно-диагностического оборудования фирмы "PARKER", Мороз И. И., Барский А. Я., Бойко О. И., Назаренко А. В., Михалик А. С. (2013)
Артюшенко А. Д. - Дослідження впливу характеристик підвіски автомобіля малого класу на плавність ходу та її модернізація, Суярков О. Г. (2013)
Бондаренко А. І. - Дослідження процесу гальмування транспортних засобів з гідравлічним гальмівним приводом, Карім Ассаф (2013)
Клец Д. М. - Определение взаимосвязи между критериями маневренности колесных машин (2013)
Мамонтов А. Г. - Сравнительные исследования колебаний тракторов с пневморессорной и серийной подвесками при движении по асфальтированной дороге (2013)
Мандрыка В. Р. - Анализ технологического режима работы бесступенчатой гидрообъемно-механической трансмиссии с использованием зарубежных гидроагрегатов автомобиля для ремонта нефтегазовых скважин, Островерх А. О., Пелипенко Е. С., Литвин А. Б. (2013)
Мандрика В. Р. - Керованість і стійкість руху автомобіля В-класу з системою ESP, Шликова В. Г. (2013)
Мешков Д. В. - Перспективы внедрения шины CAN на отечественные автомобили, Исаев А. А. (2013)
Самородов В. Б. - Визначення шляхів підвищення ефективності та конкурентоспроможності автотранспортних підприємств на прикладі "АТП-16361” міста Харкова, Бондаренко А. І., Островерх О. О., Чунчукова І. Г. (2013)
Самородов В. Б. - Обслуговування автомобілів Nissan з безступінчастими передачами у складі трансмісії, Шумаков О. В. (2013)
Селевич С. Г. - Структурный анализ систем контроля работы автотранспорта навигационного типа, Голубка И. С. (2013)
Сергиенко А. Н. - Математическая модель колебаний в ходовой системе автомобиля с электромагнитным демпфированием (2013)
Любарский Б. Г. - Имитационное моделирование тягового привода мотор-вагонного подвижного состава в среде MATLAB SIMULINK, Демидов А. В. (2013)
Омельяненко В. И. - Математическая модель режимов обмена энергией между накопителем и тяговым приводом пригородного электроподвижного состава, Оверьянова Л. В. (2013)
Волонцевич Д. О. - К вопросу о количественных критериях качества кинематических схем планетарных коробок передач, Веретенников Е. А., Пасечный С. С. (2013)
Рыкова И. В. - Пути экологизации рабочего цикла ДВС (2013)
Тринёв А. В. - Исследование законов изменения максимального давления в цилиндре автотракторного дизеля, Синявский Е. В. (2013)
Ольшанський В. П. - Про моделі коливань осцилятора змінної маси, Ольшанський С. В. (2013)
Ганяк В. Й. - Взаємодія науки й релігії у протидії загрозам національній безпеці в суспільно-релігійній сфері України (2013)
Купрійчук В. М. - Трансформаційні перетворення системи державного управління в галузі культури в добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 р.) (2013)
Сичова М. Д. - Особливості та перспективи державного регулювання кроскультурної комунікації в Україні в контексті європеїзації (2013)
Попович Н. Г. - Від дихотомії до конструктивної взаємодії дискурсів: горизонтальний вимір (2013)
Соснін О. В. - Інформатизація як чинник інноваційного розвитку України (2013)
Головін Р. Г. - Особливості реалізації заходів державного антикризового управління в провідних країнах світу (2013)
Гурієвська В. М. - Технології процесуального підходу у державно-управлінській діяльності (2013)
Смирнова Н. С. - Компаративний аналіз національних систем забезпечення демографічної безпеки Білорусі, Росії, Молдови, України (2013)
Малиш Н. А. - Структурні показники та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України (2013)
Криштоф Н. С. - Міжбюджетні відносини в системі державного регулювання економіки України на сучасному етапі розвитку (2013)
Слюсарчук О. П. - Фінансово-економічні механізми модернізації системи пенсійного забезпечення в Україні, Бутурлакіна Т. О. (2013)
Дубич К. В. - Соціальне замовлення – ефективний механізм надання соціальних послуг в Україні (2013)
Москаленко С. О. - Формування державної політики в соціогуманітарній сфері: комунікативна складова (2013)
Попова Т. Л. - Соціальне залучення: концептуальні підходи до визначення (2013)
Степаненко С. В. - До питання про підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку у сфері суспільного відтворення (2013)
Оболенський О. Ю. - Адміністративні послуги у сфері управління державними фінансами, Горбатюк В. І. (2013)
Мудрак Л. М. - Конвергентні медіа як об’єкт державного регулювання: досвід ЄС (2013)
Дакал А. В. - Державна політика щодо захисту прав дітей у сфері охорони здоров’я: компаративний аналіз досвіду Російської Федерації та Республіки Білорусь (2013)
Різникова Я. О. - Євроінтеграційний контекст модернізації державної етнополітики в Україні (2013)
Середа В. Я. - Державна видавнича політика як об’єкт наукової рецепції (2013)
Воронько Л. О. - Успішна кар’єра державного службовця: сутність, умови та фактори побудови (2013)
Литвинова Л. В. - Соціально-психологічний вимір побудови комунікацій державних службовців з громадськістю (2013)
Гарькавий І. Б. - Характеристика умов діяльності підприємств містообслуговуючої сфери (2013)
Грабовський В. А. - Кадрові технології як засіб реалізації професіоналізації служби в органах місцевого самоврядування, Мустафаєва У. С. (2013)
Глущенко Ю. А. - Фінансова автономія місцевого самоврядування – запорука стабільності розвитку держави (2013)
Черкаска В. В. - Механізми державного управління щодо залучення інвестицій в економіку Запорізької області (2013)
Кормілецький О. М. - Формування системи державного контролю забезпечення доступу громадян до офіційної інформації в органах влади (2013)
Кармазіна О. О. - Взаємодія органів публічного управління з громадськістю в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні (2013)
Ламах Е. Б. - Громадські об’єднання як надавачі соціальних послуг гендерного спрямування (2013)
Абляскін О. І. - Методи підвищення паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів з дизельними двигунами, Курило Є. В. (2013)
Аврунин Г. А. - Модернізація гідроприводу комунальної всесезонної машини з розробкою привода пилососу, Фадєєв В. В. (2013)
Аврунін Г. А. - Модернізація п’ятимашинної схеми приводу руху універсальної всесезонної комунальної машини, Шевцов В. М. (2013)
Артюшенко А. Д. - Аналіз ринку послуг на СТОА та потреби їх вдосконалення, Хаустов О. Е. (2013)
Клец Д. М. - Моделирование работы системы повышения устойчивости автомобиля против заноса на основе нечеткой логики в MATLAB (2013)
Мандрика В. Р. - Порівняльні дослідження двигуна автомобіля під час роботи на зрідженому газі та на бензині, Семиренко Д. І. (2013)
Ребров О. Ю. - Аналіз паливної економічності бензинового автомобільного двигуна при роботі з несталим навантаженням, Мірошніченко О. В. (2013)
Самородов В. Б. - Прочностной расчет методом конечных элементов звеньев бесступенчатых двохпоточных гидрообъемно-механических трансмиссий, Удод И. В. (2013)
Селевич С. Г. - Розрахунок часових характеристик електричного гальмівного приводу, Лимаренко Є. В. (2013)
Сергиенко Н. Е. - Исследование динамических и технико-эксплуатационных показателей автомобиля малого класса, Брагин В. С. (2013)
Кривякин Г. В. - Определение величины составляющих электромагнитной силы, действующих на якорь линейного двигателя, Редченко Е. С., Беднарский В. Л. (2013)
Маслиев В. Г. - К 50-летию создания первого отечественного тепловоза на пневматическом рессорном подвешивании (2013)
Омельяненко В. И. - Определение эффективности тягового привода электропоездов, Любарский Б. Г., Червяков С. Ю. (2013)
Якунин Д. И. - Предпосылки для моделирования движения по рельсовому пути экипажа, оборудованного устройствами для наклона кузова, Зверев Е. Ю., Срибник А. Н. (2013)
Глебов В. В. - Методология экспериментальных исследований основных характеристик защиты боевых бронированных машин с использованием систем обнаружения электромагнитного излучения (2013)
Дущенко В. В. - Вибір кінематичної схеми та попередній розрахунок гідропневматичної підвіски колісних бронетранспортерів, Агапов О. М., Горбенко Ю. В. (2013)
Марченко А. П. - Підвищення економічності бензинового двигуна на різних режимах роботи при застосуванні частково-динамічної теплоізоляції поршнів, Шпаковський В. В., Пильов В. В. (2013)
Пильов В. О. - Вибір граничних умов для розрахунку температурного стану поршня дизеля в САПР, Білогуб О. В., Федоров А. Ю. (2013)
Рыкова И. В. - Разработка нестационарной теоретической модели нагружения деталей камеры сгорания тепловозного дизеля (2013)
Харченко І. О. - Перспективні автомобілі ГАЗ 3310 "Валдай" з електроприводом задньої осі, Мельник О. В. (2013)
Кремень В. Г. - Інновація в контексті науки і освітньої практики (2010)
Андрущенко В. П. - Модернізація педагогічної освіти відповідно до викликів XXI століття, Бондар В. І. (2010)
Зязюн І. А. - Освітні парадигми та педагогічні технології у вимірах філософії освіти (2010)
Ничкало Н. Г. - Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл (2010)
Савченко О. Я. - Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу (2010)
Вітольд П. - Перебудова професійних компетенцій польських вчителів початкових шкіл (2010)
Щербак О. І. - Неперервна професійно-педагогічна освіта: стан та перспективи (2010)
Будак В. Д. - Сьогодення Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського (2010)
Пєхота О. М. - Якість вищої освіти – умова сталого інноваційного розвитку Інституту педагогічної освіти (2010)
Солдатенко М. М. - Педагогічна майстерність учителя у контексті організації самостійної пізнавальної діяльності учнів (2010)
Середа І. В. - Кафедра освітніх технологій: історія, сьогодення, перспективи розвитку (2010)
Ратовська С. В. - Дослідження європейських країн з теорії і практики організації групової навчальної діяльності молодших школярів (2010)
Романишина О. Я. - Формування інформатичної компетентності майбутніх учителів нематематичних спеціальностей (2010)
Єфімова В. М. - Проектна діяльність як компетентнісна основа професійної підготовки вчителів природничих дисциплін (2010)
Тарасова С. М. - Педагогічні технології рольового ігрового навчання у викладанні педагогіки (2010)
Романчук Н. О. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів в умовах особистісно орієнтованого освітнього середовища (2010)
Єрмакова І. П. - Конкурс студентських наукових досліджень як складова системи НДРС в університеті (2010)
Прасол Н. О. - Особливості застосування індивідуального навчального плану студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (2010)
Зубенко Т. В. - Моделювання підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи до реалізації комунікативного підходу (2010)
Кузнецова І. О. - Професійний саморозвиток студентів – формування їх педагогічної майстерності (2010)
Столярова Л. В. - Розвиток суб’єктності майбутнього вчителя музичного мистецтва засобами духовної хорової спадщини М. Лисенка (2010)
Авраменко К. Б. - Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх учителів, Жигадло Г. Б. (2010)
Бєлікова О. А. - Сучасні підходи до професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога (2010)
Дячук В. І. - Формування життєвої компетентності старшокласника та його підготовка до життєвого успіху (2010)
Калініна Л. А. - Вплив театральної педагогіки на формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя (2010)
Квітковська Н. В. - Психологічна підготовка майбутнього педагога у вищих навчальних закладах, Трофимишина А. О. (2010)
Ящук І. П. - Поєднання теоретичної та практичної підготовки вчителя у вищих педагогічних навчальних закладах України на початку XX століття (2010)
Трегубенко Т. В. - Вплив мотиваційної спрямованості на формування професійної компетентності дільничних інспекторів міліції (2010)
Титул, зміст (2013)
Асауленко Л.М. - Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях з української літератури, Кушнір Н.А. (2013)
Білоус В.І. - Упровадження інноваційно-комунікативних процесів за методом активізації можливостей особистості та колективу під час вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням (2013)
Boyko Yu.V. - Modern state of building industry as a factor of education and culture in Ukraine, Klopotovska J.O. (2013)
Главацька Л.І. - Актуальні проблеми мовної підготовки студентів- іноземців у вищих медичних навчальних закладах України, Панченко С.В., Поліщук Л.М. (2013)
Джеджула О.М. - Методика створення електричних схем у графічних редакторах, Кубай А.О. (2013)
Дрючило О.А. - Створення та використання мультимедійних презентацій як засіб інформатизації навчального процесу, Кордонська А.В. (2013)
Кравець Р.А. - Полікультурне виховання майбутніх фахівців аграрної галузі у контексті інноваційного розвитку освіти (2013)
Кущ О.П. - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості студентів-нефілологів (2013)
Левчук К.І. - Участь асоціації фермерів у реформуванні аграрного сектора України (перша пол. 90-х рр. ХХ ст.) (2013)
Марцінко Т.І. - Проблема екології української мови, Прищепа О.О. (2013)
Миколюк О.П. - Методичні аспекти формування конструкторсько-проектної термінології майбутніх інженерів-механіків аграрного профілю під час вивчення іноземної мови (2013)
Молоченко В.В. - Інноваційні форми взаємодії студентів на заняттях (2013)
Москаленко І.В. - Професійне самовдосконалення студентів аграрного вузу (2013)
Насонова Н.А. - Принципы создания эффективных дистанционных курсов (2013)
Прадівлянний М.Г. - Навчання ділової англійської мови фахівців економічного профілю, Рудницька Т.Г. (2013)
Rybko N.V. - Radial thinking in studying foreign languages, Nasonova N.A. (2013)
Slobodianiuk A.A. - Information design in studying foreign languages, Nasonova N.A. (2013)
Стаднійчук І.П. - Методика дослідження сформованості фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки (2013)
Степанова І.С. - Когнітивний аспект контрастивного вивчення комунікативної фразеології (2013)
Тимкова В.А. - Особливості вивчення професійних фразеологізмів студентами-правниками внз, Марцінко Т.І. (2013)
Чечель О.М. - Науковий текст як одиниця лінгвістичного дослідження (2013)
Озеранський Р.Б. - професійна мобільність майбутніх інженерів-механіків аграрного профілю як складова професійної компетентності фахівця, Джеджула О.М. (2013)
Титул, зміст (2013)
Анісімов В. Ю. - Нові потенційні переносники алкілуючих груп у лікуванні пухлин головного мозку, Кузьмін В. Є. (2013)
Бабієнко В. В. - Особливості функціонування циклу оксиду азоту в умовах впливу його прекурсорів на пренатальному етапі у експериментальних тварин (2013)
Дроговоз К. В. - Фармакологічне обгрунтування створення нового комбінованого крему з тербінафіном для лікування неспецифічного вагініту, Зайченко Г. В. (2013)
Москвичов Є. П. - Вплив імуномодуляторів на показники оксидантно-антиоксидантної рівноваги в лімфоцитах мезентеріальних лімфатичних вузлів на фоні курсового уведення доксорубіцину, Рожковський Я. В. (2013)
Чулак Л. Д. - Морфологическое исследование изменений в тканях экспериментальных животных при вживлении различных конструкционных материалов, Чуев Н. П. (2013)
Аполоніна А. В. - Напруження та збереженість активного штучного імунітету проти дифтерії у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу, Багмут І. Ю. (2013)
Буряк О. Г. - Діагностично-прогностичне значення супероксиддисмутази у верифікації дихальної недостатності легеневого генезу у новонароджених (2013)
Гризодуб Е. В. - Изучение показателей реопародонтографии у больных хроническим генерализованным пародонтитом при различных видах шинирования (2013)
Гурський О. С. - Переривання вагітності у жінок, хворих на туберкульоз легень, Польова С. П. (2013)
Кравченко Л. С. - Клинико-лабораторная оценка эффективности нового геля в комплексной терапии раневого процесса в раннем послеоперационном периоде при внутрикостной дентальной имплантации, Пасечник А. В. (2013)
Лабунець В. А. - Спосіб запобігання ендодонтичним ускладненням при естетичному протезуванні із застосуванням вінірів, Ковшар І. П. (2013)
Старець О. О. - Оцінка клінічної ефективності різних схем лікування гострого інфекційного міокардиту у дітей, Федоренко О. В., Іванова Т. Г. (2013)
Штанько В. А. - Особенности структуры коморбидности и комбинированной фармакотерапии при ишемической болезни сердца в сочетании с первичной артериальной гипертензией в пожилом возрасте, Тофан Н. В. (2013)
Шухтин В. В. - Влияние "Квертулина" на биохимические показатели воспаления и дисбиоза в коже крыс с экспериментальным иммунодефицитом (2013)
Романова Ю. Г. - Эффективность применения гелеобразных композиций для экранирования съемных зубных протезов (2013)
Остапчук К. В. - Асоціація поліморфізмів генів детоксикації ксенобіотиків GSTT1 і GSTM1 з ризиком розвитку хронічного гепатиту С, Годован В. В., Мозгова В. О. (2013)
Баязитов Н. Р. - Цветовые характеристики изображений, получаемых при применении лапароскопов различного диаметра, в корректной миниинвазивной диагностике, Ляшенко А. В., Биднюк Е. А., Годлевский Л. С., Коболев Е. В. (2013)
Пішак В. П. - Участь поліморфних генів у фенотипових проявах спадкової патології нирок, Ризничук М. О. (2013)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2013)
Титул, зміст (2013)
Вознесенська Т. Ю. - Пошкодження днк кумулюсних клітин в умовах експериментального імунного ушкодження яєчників у мишей, Шепель О. А., Блашків Т. В. (2013)
Мохорт М. А. - Аналіз токолітичної активності похідних імідазо, Геращенко І. В. (2013)
Родінкова В. В. - Основний аеропалінологічний спектр міст Центральної, Південної та Східної України (2013)
Семенишин О. Б. - Перспективи використання полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі для вивчення рикетсій групи кліщових плямистих гарячок, Зарічна О. З., Дацюк В. А. (2013)
Гопаненко О. О. - Жирнокислотний склад моноацилгліцеролів і діацилгліцеролів плазми крові кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції (2013)
Горбач О. І. - Застосування комбінованої хіміоімунотерапії на основі дендритних клітин і низьких доз доксорубіцину в експерименті, Храновська Н. М., Скачкова О. В., Сидор Р. І., Позур В. К. (2013)
Лозинська М. Р. - Значення сімейного анамнезу у пробандів із високим ризиком виникнення колоректального раку, пов'язаного із запальними захворюваннями товстої кишки, Лозинський Ю. С., Чайковська Г. С. (2013)
Пилип Л. Я. - Застосування флуоресцентної гібридизації in situ для визначення частоти утворення незбалансованих гамет у носіїв реципрокних транслокацій, Зукін В. Д., Білько Н. М. (2013)
Кирпа І. Ю. - Досвід використання системи нейронавігації при стереотаксичній біопсії вогнищевих утворень головного мозку, Кубряк Д. В. (2013)
Пац Н. В. - Коррекция очаговой алопеции, обусловленной дисмикроэлементозом, у детей и подростков (2013)
Пац Н. В. - Профилактика валеолого-гигиенических рисков нарушения здоровья у подростков и молодежи, обусловленных спортивной формой одежды, Кухарчик Е. И., Демко Д. С. (2013)
Романенко О. В. - використання антагоністів вітаміну B1 для моделювання порушень нервово-м'язової передачі, зумовлених тіамін-дефіцитним станом, Шепелєв С. Є. (2013)
Антоненко П. Б. - Вплив ізоніазиду на стан перекисного окиснення ліпідів у хворих на туберкульоз (2013)
Левковська В. Ю. - Гігієна рекреаційних зон: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Ковальчук Л. Й. (2013)
Фаренюк О. О. - Результати клінічної оцінки стану імплантата при протезуванні знімними конструкціями, Шутурмінський В. Г. (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Диференційна діагностика клінічного перебігу бронхіальної астми та синдрому Чарджа - Стросса на фоні еозинофілії (2013)
Нурметова І. К. - Функціональне значення гормонів щитоподібної залози в процесах адаптації (2013)
Коритко З. І. - Роль тромбін-плазмінової системи в адаптації організму до фізичних та емоційних навантажень (огляд літератури з елементами власних досліджень) (2013)
Степанюк Г. І. - Підручник, гідний вищої оцінки (2013)
Правила оформлення статей для журналу "Досягнення біології та медицини" (2013)
Титул, зміст (2013)
Калетнік Г.М. - Організаційно-педагогічні умови реалізації профільного навчання у внз (2013)
Білоус В.І. - Технології мультимедіа як інструмент креативної освіти при вивченні іноземної мови у ВНЗ (2013)
Василенко Г.Л. - Технологія відбору текстів для читання з метою навчання української мови як іноземної, Рябоконь О.В., Слободянюк Л.Ф. (2013)
Вовчанська С.І. - Метафоричний компонент термінів маркетингу в сучасній німецькій мові (2013)
Войцехівська І.С. - Формування креативності майбутніх фахівців, Ільєва О.П., Будяк Т.А. (2013)
Волошина О.В. - Лексика відчуття як засіб вираження сенсорної оцінки та її конотативні властивості (2013)
Гарник А.А. - Упровадження інтерактивних методів навчання на уроках іноземних мов (2013)
Головчук О.В. - Взаємозв’язок та взаємовплив політичної культури населення та політичної культури ЗМІ (2013)
Джеджула О.М. - Формування готовності до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх викладачів технічних дисциплін (2013)
Дрючило О.А. - Організації патріотичного виховання в навчально-виховному процесі коледжу, Бережна Г.М., Кордонська А.В. (2013)
Левчук К.І. - Форми і методи впливу КПРС-КПУ на громадські організації України (1990-1991 рр.) (2013)
Легун Ю.В. - Інформація про селян подільської губернії у карних політичних справах кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Марцінко Т.І. - Антиетикет у спілкуванні як атрибут сучасного мовлення (2013)
Матієнко О.С. - Категорія "компетентність” та її смислове навантаження (2013)
Мельничук І.М. - Онтологія інноваційно-технологічних процесів у вищій школі (2013)
Moskalenko I.V. - Communicative approach in foreign language teaching (2013)
Петрук Н.К. - Міжособистісне спілкування як чинник творення соціуму культури (2013)
Романишина Л.М. - Лінгвокраїнознавчий підхід до викладання іноземної мови в аграрному ВНЗ, Кравець Р.А. (2013)
Sluzhynska L.B. - Formierung der kommunikativen fremdsprachenkompetenz der studenten bei der einführung vom lexikalischen thema "Die Kleidung" (2013)
Стаднійчук І.П. - Методика дослідження сформованості фахових компетенцій майбутніх техніків-механіків у процесі професійної підготовки (2013)
Тимкова В.А. - Формування культури мовлення менеджера у фаховій підготовці (2013)
Тимощук Н.М. - Формування професійних якостей майбутніх юристів у процесі вивчення іноземних мов, Довгань Л.І. (2013)
Верля Н.Й. - Розвиток комунікативних здібностей майбутніх інженерів як актуальна проблема вищої освіти, Шкундя Т.Л., Джеджула О.М. (2013)
Черпіта М.М. - Стресостійкість, Гурич А.Ю., Джеджула О.М. (2013)
Ярмоленко М.П. - Підготовка магістрантів до професійно-педагогічної діяльності викладача аграрного вузу, Бурдейний О.М., Джеджула О.М. (2013)
Віноградов М. А. - Концепція управління корпоративною комп'ютерною мережею на основі психофізіологічних механізмів професійної діяльності людини, Савченко А. С. (2013)
Мирталибов Т. А. - Модифицированная продукционная система и специализированное продукционное устройство для поддержки решений проблемно-поисковых задач, Титенко Е. А. (2013)
Rozorynov G. N. - Digital channel codes with suppressed low frequency components, Fendri M. A. (2013)
Манько О. О. - Рівняння збуреного стану осердя оптичного волокна мереж доступу, Скубак О. М. (2013)
Недашківський О. Л. - Аналіз математичної моделі системи синхронізації (2013)
Лісковський І. О. - Узагальнюючий алгоритм аналізу працездатності фрагмента мережі тактової синхронізації довільної топології (2013)
Марченко Н. Б. - Визначення похибки оцінки частоти за положенням максимуму спектра для вагової функції Дольфа-Чебишева (2013)
Холявкина Т. В. - Адаптация процессов организации запросов к базе данных (2013)
Куклинский М. В. - Формирование парето-оптимального множества вариантов построения сложной технической системы (2013)
Шматко В. C. - Повышение достоверности определения места неисправности в системе связи (2013)
Нечипорук В. В. - Розробка математичних моделей характеристики технічного стану вузлів електроенергетичного обладнання, Нечипорук О. П., Гончарук В. В. (2013)
Невдачина О. В. - Определение устойчивости и робастности AQM-системы с регулятором совокупной скорости (2013)
Жебка В. В. - Сучасні системи управління інфокомунікаційною мережею як складним об’єктом (2013)
Титул, зміст (2013)
Запорожан В. М. - Журналу "Інтегративна антропологія" - 10 років (2013)
Єршова-Бабенко І. В. - Проблема взаимоотношений нанотехнологий и человекомерности. Осмысление происходящего и поиск исследовательской модели (2013)
Predborska I. M. - E. Morin's anthropo-ethics and its methodological potential for education (2013)
Пішак В. П. - Хвороба Дауна: новий підхід до старої проблеми (21 березня - всесвітній день людини із синдромом Дауна), Захарчук О. І., Кривчанська М. І. (2013)
Москвичов Є. П. - Зміни структурно-функціонального стану мембран лімфоцитів в умовах курсового введення доксорубіцину та їх фармакологічна корекція (2013)
Сирма О. І. - Физические свойства наночастиц и их биологические эффекты (2013)
Штанько В. А. - Возможности синхронного мониторинга сопряженных функций ведущих регуляторных систем в оценке саногенетического статуса пациента и дифференцированном выборе антигипертензивной фармакотерапии (2013)
Трахтенберг І. М. - Біологічні наслідки забруднення навколишнього середовища нітритами та нітратами, Бабієнко В. В. (2013)
Ковшар І. П. - Зниження гіперчутливості препарованих зубів при протезуванні вінірами (2013)
Кресюн Н. В. - Патофізіологічні механізми формування діабетичної ретинопатії та обгрунтування нових підходів до її лікування (2013)
Гевкалюк Н. О. - Перший етап ембріогенезу слинних залоз людини, Гасюк П. А. (2013)
Волянська А. Г. - Дослідження терапевтичної ефективності вітаміну D за умов експериментальної моделі посттравматичного спайкового процесу у самок щурів, Олійник Н. М. (2013)
Венгер Г. Ю. - Усовершенствование методов предоперационной подготовки, факохирургии и тактики ведения послеоперационного периода у пациентов с миопией высокой степени, Ульянова Н. А., Венгер Л. В. (2013)
Романова Ю. Г. - Результаты изучения проявления аллергических реакций на акриловые пластмассы у лиц, пользующихся съемными зубными протезами (2013)
Амосова А. В. - Стан системи гемостазу у хворих із різними типами випадку туберкульозу, Чеснокова М. М., Бажора Ю. І. (2013)
Биднюк К. А. - Визначення рівня мотивації до стоматологічних лікувально-профілактичних заходів у дітей шкільного віку (2013)
Васильев К. К. - К 150-летию со дня рождения гигиениста Григория Витальевича Хлопина (1863-1929), Васильев Ю. К., Мельниченко А. В., Подлубная Э. А. (2013)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2013)
Титул, зміст (2012)
Ganzhyi V. V. - Our experience of laparoscopic and endovascular operations in patients with varicocele, Tsiomashko P. N., Kolesnik I. P., Slavchev S. M. (2012)
Gladchuk I. Z. - Mesh application in gynecology: pros and cons, Shytova A. V., Petrovskiy Y. Y. (2012)
Grubnik V. V. - Laparoscopic repair of hiatal hernias and Nissen fundoplication: analysis of long-term results, new classification and future trends, Malynovskyy A. V. (2012)
Grubnik Yu. V. - Laparoscopic operations in patients with polytrauma and abdominal blunt trauma, Fomenko V. A., Kryzhanovsky V. V., Grubnik V. Yu. (2012)
Kartashov S. M. - Ovarian cancer (2012)
Kucher M. D. - Laparoscopic-assisted colpopoiesis using large bowel autograft for the Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome surgical treatment, Yarotsky M. Ye., Zhegulovich V. G., Pak O. V. (2012)
Nichitaylo M. E. - Combined injuries of biliary duct and branches of a hepatic artery following cholecystectomy, Skums A. V., Shkarban V. P., Litvin A. I., Skums A. A. (2012)
Pyrohova V. I. - Using of hysteroscopy in the determination of state of the endometrium in patients suffering from hyperprolactinaemia, Vernikovskyy I. V., Veresnyuk N. S., Kozak Kh. V. (2012)
Tarabrin O. A. - Comparison of the i-gel with the cuffed tracheal tube in gynecological laparoscopic surgery during pressure-controlled ventilation, Lukyanchuk O. V., Bobyr A. L. (2012)
Бут Н. О. - Мітопротективний ефект Ронколейкіну при корекції експериментальних постгіпоксичних станів у щурів, Супрун Е. В. (2012)
Головенко М. Я. - Експериментальна оцінка ефективності алкодезу в профілактиці етаноліндукованого зниження здатності білих щурів до навчання, Борисюк І. Ю., Карпова О. В., Ворожбит А. П. (2012)
Оришака О. В. - Виділення частково очищеної тіамінпірофосфокінази з немалігнізованої та пухлинної тканини міометрія, Вовчук І. Л., Петров С. А. (2012)
Запорожан В. М. - Карцинома герена на фоні гіпо- й гіпертиреоїдного стану у лабораторних щурів, Маринюк Г. С., Новіков М. Ю. (2012)
Тимофійчук О. О. - Модуляція меліпраміном вмісту гліцерофосфоліпідів у сироватці крові та скелетних м'язах старих щурів (2012)
Хромагіна Л. М. - Вплив чорниці на стан антиоксидантно-прооксидантної системи слизової оболонки тонкої кишки щурів з алоксановим діабетом (2012)
Зелінський О. О. - Окремі питання стану імунологічного статусу у вагітних з остеопенічним синдромом при перинатальному інфікуванні, Манасова Г. С. (2012)
Евчев Ф. Д. - Эффективность амоксила к в терапии острой гнойной патологии глотки и шеи, Кресюн В. И. (2012)
Самохіна Л. М. - Активність хімази, тоніну і кальпаїнів при гіпертонічній хворобі з гіперурикемією, Коваль С. М., Снігурська І. О., Милославський Д. К. (2012)
Бобирьов В. М. - Біопрепарати як засоби лікування стоматологічної патології, Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Рябушко М. М., Муляр Л. А. (2012)
Тихонова С. А. - Значення варіабельності артеріального тиску для стратифікації та контролю ризику у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Штанько В. А., Хижняк О. В., Яблонська В. Б. (2012)
Десятилетия вдохновения и творчества. 90 лет назад была организована первая в украине кафедра рентгенологии (2012)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2012)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2012)
Мельник А. В. - Використання кластерного аналізу за підбору сортів і гібридів ріпаку ярого для вирощування в Лівобережному Лісостепу України (2013)
Хареба В. В. - Зберігання селекційних форм маточних коренеплодів моркви посівної, Хареба О. В., Позняк О. В. (2013)
Філоненко С. В. - Продуктивність і технологічні якості коренеплодів буряка цукрового залежно від позакореневого внесення регулятора росту "Марс-1" (2013)
Герман М. М. - Якість зерна пшениці м’якої озимої та шляхи її підвищення, Маренич М. М. (2013)
Коваль В. В. - Сучасний стан забезпеченості ґрунтів Полтавської області бором, Наталочка В. О., Ткаченко С. К., Міненко О. В. (2013)
Вдовенко С. А. - Формування врожаю гливи звичайної за інтенсивного вирощування (2013)
Ківа О. В. - Дослідження впливу ультразвукової обробки води на проростання насіння цукрового буряку, Грибініченко В. В. (2013)
Новицька Н. В. - Врожайність як інтегральний показник ефективності застосування нанометалів у технології вирощування сої, Пилипчук М. Ю., Ситар О. В. (2013)
Заболотна А. В. - Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду "Лінтур 70 WG, в.г." і регулятора росту рослин "Емістим С", Заболотний О. І. (2013)
Крижко А. В. - Вплив інсектицидів на активність ферментів пероксидази та поліфенолоксидази у листках рослин картоплі, Кузнєцова Л. М. (2013)
Волощук В. М. - Проблемні питання щодо використання племінних ресурсів у Полтавській області, Замикула В. В., Березовський М. Д., Підтереба О. І. (2013)
Пальчик О. А. - Кормление длиннопалого речного рака корневой растительной биомассой высших растений в качестве монодиеты, Дехтярева Е. А., Панчишный М. А. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в нирках і міокарді курей за інфекційного ларинготрахеїту, Лісова В. В., Криштоп М. С. (2013)
Козловська Г. В. - Контроль мікрофлори біотопів тваринного організму – важливий елемент в організації отримання якісної й безпечної продукції, Скибіцький В. Г. (2013)
Карповський В. І. - Динаміка кількості еритроцитів у крові свиней різних типів вищої нервової діяльності під впливом "Йодіс-концентрату", Максін В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., Трокоз А. В., Шестеринська В. В. (2013)
Лукьянова Г. А. - Сравнительная характеристика противоварроатозной эффективности растительных акарицидов в различные периоды года (2013)
Замазій А. А. - Морфометричні параметри росту і розвитку плода корів та амінокислотний склад амніотичної рідини (2013)
Лясота В. П. - Доклінічні дослідження впливу препарату "Міковітам" на лабораторних щурах, Сідніченко І. В. (2013)
Панікар І. І. - Окремі особливості імуноморфологічного становлення організму поросят віком 9 діб, Горальський Л. П. (2013)
Кулинич С. М. - Вплив "Трифузолу" на загоєння післякастраційних ран у кнурів (2013)
Киричко Б. П. - Біохімічні показники крові та ротової рідини за лікування хронічного генералізованого пародонтиту у свійських котів, Звенігородська Т. В. (2013)
Кравченко С. О. - Використання "Лораксону" для лікування собак за пневмоній (2013)
Обуховська О. В. - Білкові фракції сироватки крові у курей, щеплених інактивованими вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу птиці, Руденко О. П., Матюша Л. В., Попова О. М. (2013)
Музика В. П. - Ефективність нового антимікробного препарату "Цефінель" у процесі лікуванні респіраторних захворювань у свиней, Стецько Т. І., Падовський В. Н., Пашковська М. В., Голобородько Т. О. (2013)
Циновий О. В. - Вплив дезінфектантів на клініко-біохімічні та гематологічні показники курчат-бройлерів (2013)
Прокопенко Т. О. - Удосконалення системи ветеринарного радіологічного моніторингу радіоактивного забруднення сировини тваринного та рослинного походження на території України (2013)
Скриль В. Ю. - Ефективність використання ультрафіолетового інтраваскулярного лазерного опромінення крові за лікування коней із травмами опорно-рухового аппарату (2013)
Корчан Л. М. - Стронгілоїдоз у кіз, Корнієнко М. В. (2013)
Самойлік М. С. - Екологічне обґрунтування соціально-економічного розвитку сільських територій за рахунок створення екопоселень (2013)
Окселенко Н. О. - Особливості застосування моделей лонгітюдних даних для сільськогосподарських підприємств (2013)
Халатур С. М. - Особливості механізму функціонування інвестиційного ринку в Україні (2013)
Гордієвич О. А. - Вплив виробничих витрат на показники ефективності молочного скотарства регіону (2013)
Арендаренко В. М. - Обґрунтування конструкції гідрообприскувальної установки тунельного типу, Харак Р. М., Самойленко Т. В. (2013)
Радіоненко В. М. - Особливості зберігання листового салату в контейнерах із модифікованим газовим середовищем, П’янкова Ю. В., Кочетов В. П. (2013)
Скакалина Е. В. - Подход к решению задачи оптимизации логистики агрохолдинга (2013)
Шакалій С. М. - Урожайність та якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення (2013)
Шевченко І. М. - Зміна вмісту рухомого фосфору в ґрунті за різних систем удобрення й обробітку (2013)
Шевніков Д. М. - Вплив мінеральних добрив та біопрепаратів на якість зерна пшениці твердої ярої (2013)
Фесенко О. Г. - Стан поверхневих вод Полтавської області (2005–2011 рр.) (2013)
Шкурко В. С. - Ефективність використання мінеральних добрив і стимуляторів росту на посівах пивоварного ячменю (2013)
Киценко В. П. - Інвестиційні аспекти інноваційного розвитку АПК (2013)
Киричко Б. П. - Відданий професії (до 85-річчя з дня народження П. П. Герцена) (2013)
Аранчій В. І. - Незламний дух винахідника (кандидату технічних наук Є. Я. Прасолову – 70 років), Опара М. М. (2013)
Кигим С. Л. - Нове видання, присвячене С. Ф. Третьякову (2013)
Аннотации (2013)
Annotation (2013)
Беляев Н. Н. - Моделирование затекания токсичного газа в вагон, Дуганов А. Г., Лисняк В. М. (2006)
Колб А. А. - Компенсация реактивной мощности и стабилизация выходного напряжения тяговых подстанций (2006)
Комаров С. В. - Разработка контроллера состояния заряда аккумуляторной батареи, Воскобойник В. Э., Зайцев А. Н., Новиков В. Ф. (2006)
Новиков В. Ф. - Исследование зависимости потокосцепления блока постоянных магнитов с катушкой от длины последней, Бурылов С. В., Воскобойник В. Э., Дзензерский В. А. (2006)
Бєлорусов О. І. - Обґрунтування застосування прямолінійних гостряків в конструкції сплетення колії шириною 1 435 та 1 520 мм (2006)
Бондаренко Л. Н. - Параметры привода передвижения мостового крана в период пуска с учетом трения качения колеса по рельсу, Ракша С. В. (2006)
Войтенко В. П. - Методика розрахунку акустичних властивостей системи "рейка – сторонній предмет", Осенін Ю. І. (2006)
Ершова К. Б. - К вопросу выправки железнодорожного пути при его ремонтах, Петуховский В. В., Петуховский С. В., Холин А. Е., Юдин Б. А. (2006)
Ковтун П. В. - О выходе рельсов на путях метрополитена, Матвецов В. И., Сырокваш А. А. (2006)
Сушков В. Ф. - Опыт применения траверсной полигонометрии на железнодорожной магистрали, Матвиенко О. О., Мануйленко В. Г., Лоцман П. И., Опара В. Н. (2006)
Фроловский Ю. К. - Применение групповых технических решений на основе габионных конструкций для усиления земляного полотна железных дорог (2006)
Босов А. А. - Безразмерная тяговая характеристика тепловозов, Таран А. В. (2006)
Гасанов З. М. - Об оптимизации фазовой скорости распространения волн в транспортном потоке (2006)
Михайлова Т. Ф. - Субоптимальне керування сингулярно-збуреною розподіленою системою (2006)
Михаліченко П. Є. - Вплив структури відновлювальних шарів на міцність пресового з’єднання буксового вузла рухомого складу, Костін М. О. (2006)
Радкевич А. В. - Співвідношення між силами тертя реборди і кочення колеса крана: експериментальна оцінка, Яковлєв С. О., Бондаренко Л. М., Степаненко О. О. (2006)
Риполь-Сарагоси Т. Л. - Повышение безопасности движения подвижного состава при использовании главных резервуаров с жалюзийными сепараторами на локомотивах, Риполь-сарагоси Л. Ф. (2006)
Шантаренко C. Г. - Задачи рациональной организации процессов технического обслуживания и ремонта локомотивов (2006)
Волков Е. И. - Организационно-экономические основы возведения и реконструкции объектов транспортного назначения при устройстве скоростных железнодорожных магистралей, Чашин Д. Ю., Доценко Р. А. (2006)
Горбуля П. Г. - О переводе в водогрейный режим парового котла Е-1/9-2Г, Кравец В. В., Рева А. Н. (2006)
Клочко Б. Г. - Зависимость параметров реализации строительного проекта от организационно-технических факторов (2006)
Косяк В. М. - Розвиток конструктивних форм елементів мостів для роботи в умовах сейсмічних впливів (2006)
Косяк В. М. - Стан деформаційних швів на автодорожніх мостах, Ковальчук В. В. (2006)
Краснюк А. В. - Дослідження карбомідних та епоксидних полімеррозчинів для ремонту конструкцій транспортних споруд, Кірейко О. Л., Харченко К. С. (2006)
Лісневский Р. В. - Структура системи підтримки проектних рішень при проектуванні склопакетів (2006)
Нетеса Н. И. - Эффективные составы бетонов для плит пустотного настила непрерывного формования (2006)
Петренко В. Д. - Пэтч-тестовая модель слоистых грунтовых оснований МКЭ, Селихова Т. А., Тютькин А. Л. (2006)
Пшинько А. Н. - Экодобавки и их применение в сталебетонных изделиях, Савин Л. С., Савин Ю. Л., Федоркин С. И., Приходько А. П. (2006)
Алєксєєва А. Ю. - Загальні принципи формування розподільчих відносин в Україні на макроекономічному рівні (2006)
Андрієнко М. М. - Комплексна система транспортного сервісу як ефективний засіб доставки вантажів (2006)
Бараш Ю. С. - Стратегія раціонального оновлення пасажирського вагонного парку в умовах дефіциту інвестицій (2006)
Баш А. С. - Формирование акционерного капитала как становление собственности наемных работников в условиях развития современного рыночного хозяйства (2006)
Бобыль В. В. - Влияние государственного корпоративного управления на современную социально-классовую структуру общества Украины, Худенко А. В. (2006)
Бычкова Г. М. - Формирование экономической стратегии организации (на примере учреждения образования), Сороколетова Л. А., Ковтун А. А. (2006)
Гаращук Є. В. - Системний підхід у розбудові системи освіти (2006)
Громова В. В. - Влияние на фондоотдачу изменений в фондовооруженности и производительности труда, Задорожная О. Н., Романко В. И. (2006)
Головинова Г. М. - Динаміка економічного розвитку україни та моделі економічного зростання (2006)
Дейнека О. Г. - Економічні та правові питання реформування відносин власності і форм господарювання у галузі залізничного транспорту, Череватенко О. М. (2006)
Еловой И. А. - Формирование эффективных транспортно-технологических систем на основе тарифного регулирования в условиях рыночных отношений (2006)
Задоя В. О. - Організація приміських пасажирських перевезень в умовах реструктуризації залізничного транспорту України, Кучер Л. О. (2006)
Ільман А. В. - Формально-структурне моделювання економічних систем, Ільман В. М. (2006)
Клочко А. А. - Социально-экономическое регулирование рынка труда в Украине (методологический аспект) (2006)
Ковальчук Т. А. - Формирование современных социально-экономических отношений как основы становления рыночной экономики Украины (2006)
Костин Ю. Д. - Приоритеты корпоративной этики на энергетических объектах Украины (2006)
Костюченко Л. - Використання логістичних методів та моделей в системі матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту (2006)
Малахова Н. Б. - Критерій розмежування інфраструктурної та перевізної діяльності на залізницях України (2006)
Мирошник Н. В. - Економічне дослідження оборотного капіталу, Міняєв А. О. (2006)
Позднякова Л. А. - Проблемы методологического подхода относительно развития лизинга на железнодорожном транспорте, Журавлева Е. Н. (2006)
Покотилов А. А. - Формирование трансазиатских и евроазиатских транспортных магистралей как предпосылка становления нового качества культурно-исторического прогресса (2006)
Покотілов А. А. - Формування транспортної системи та її вплив на трансформацію паливно-енергетичного комплексу України, Ситник В. В. (2006)
Полішко Т. В. - Використання управлінського обліку на залізничному транспорті (2006)
Радионова Н. В. - К вопросу о совершенствовании системы управления государственными корпоративными правами (2006)
Сыч Е. Н. - Закон минимума транспортного продукта, Кислый В. Н. (2006)
Шерепа О. М. - Обгрунтування розрахунку норми дисконтування інвестиційних проектів ЦКВ Укрзалізниці (2006)
Шило Л. А. - Страхування вантажів як вид майнового страхування (2006)
Юрманова Е. А. - Кооперативные организации работников железнодорожного транспорта: к истории вопроса (2006)
Калінеску Т. В. - "Запрягаймо коней..!" (2013)
Брікман Т. О. - Реалізація національних проектів на основі моделей державно-приватного партнерства (2013)
Гамалій В. Ф. - Регуляторні заходи щодо пом'якшення світової економічної кризи на національне господарство України, Ткачук О. В., Загреба М. М. (2013)
Жариков В. Д. - Принципы и подходы формирования кластерной экономики в машиностроении, Жариков Р. В., Жариков В. В. (2013)
Манн Р. В. - Теоретико-методологічні засади формування кластерної політики (2013)
Мартякова О. В. - Механізм реалізації державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров‘я, Трикоз І. В. (2013)
Глубокова Н. Ю. - Эволюция понимания категории налог и его значение в современных условиях, Ефимова Т. А. (2013)
Ліхоносова Г. С. - Проблемні аспекти організації обліку платників податку на додану вартість, Марченко В. С. (2013)
Новосьолова О. С. - Світова практика інституційного забезпечення управління державним боргом (2013)
Романовська Ю. А. - Особливості моделювання впливу податкових ризиків на діяльність суб'єктів господарювання, Овеян Ж. А. (2013)
Якуша Я. В. - Основні детермінанти розвитку енергетичного оподаткування у країнах європейського співтовариства (2013)
Альошкін В. С. - Трансфертне ціноутворення: проблеми та перспективи (2013)
Басов М. Г. - Стратегічне фінансове управління реальними інвестиціями підприємств (2013)
Бондарева О. Г. - Бюджетний потенціал регіону як основа фіскального простору України (2013)
Костирко Л. А. - Інтегрована інформаційна система підтримки фінансової стратегії стійкого розвитку підприємств (2013)
Ільїн В. Ю. - Формування стратегії управління конкурентоспроможності аграрних підприємств України в умовах глобалізації (2013)
Перегудова Т. В. - Напрями зменшення наслідків прекарізації при застосуванні аутстафінгу, Сесіна І. М. (2013)
Сімаков К. І. - Стратегія управління розвитком персоналу на промисловому підприємстві в сучасних умовах, Смирнова І. І. (2013)
Куценко В. І. - Модернізаційні зміни в механізмі кадрового забезпечення соціогуманітарної сфери країн світу, Заяць Г. С. (2013)
Shapovalova T. - Social capital as a non-economic determinant in the economic growth: empirical economic analysis (2013)
Павлов К. В. - Патоинституты, патоинституционализм и модернизация российской экономики (2013)
Губарев В. В. - Перспективи та реалії розвитку зонінга в управлінні нерухомістю України (2013)
Зеленко О. О. - Стан та перспективи розвитку туризму в Луганській області (2013)
Ключнікова К. Г. - Форсайт як сучасний метод управління інноваційним розвитком регіону (2013)
Розмислов О. М. - Ідея просторового розвитку України на основі фінансового механізму соціально-економічного розвитку регіонів (2013)
Підсумки проведення засідання "Круглого столу" з проблем оподаткування, присвяченого 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля та ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Національний податковий простір: пріоритети та суспільні цінності" (2013)
Нові видання економічної літератури (2013)
Менеджмент: навчальний посібник / В. М. Гончаров, В. М. Бугаков, В. П. Бичков, М. В. Зоcь-Кіор, М. А. Шибаєв, М. М. Кальченко, І. Д. Заруцький, А. Є. Пожидаєв, І. М. Шпилевий (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей до науково-виробничого журналу "Часопис економічних реформ" (2013)
Москаленко В. Ф. - Cлаветна постать професора Анатолія Петровича Пелещука в історії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (до 100-річчя від дня народження), Свінціцький А. С., Цехмістер Я. В. (2013)
Свінціцький А. С. - Абдомінальний больовий синдром у клінічній практиці (2013)
Палій І. Г. - Порівняльна оцінка ефективності ерадикації helicobacter pylori при використанні блокаторів Н+/К+/АТФ-АЗИ різних генерацій, Заїка С. В., Піддубецька А. П. (2013)
Супрун О. В. - Дослідження деяких біохімічних показників у хворих на хронічний коліт із групи медико-соціального ризику (2013)
Кулакова В. Г. - Клиническая польза высоких доз ингибиторов протонной помпы (2013)
Палій І. Г. - Функціональна диспепсія: сучасні уявлення про механізми виникнення й тактику ведення пацієнтів (2013)
Копчак В. М. - Порівняльна оцінка препаратів аналогів соматостатину при оперативних втручаннях на підшлунковій залозі, Хом’як І. В., Копчак К. В. (2013)
Дербак М. А. - Клініко-патогенетична роль вірусу гепатиту С у розвитку аутоімунних процесів підшлункової залози (2013)
Чернявский В. В. - Воспалительный процесс при хронических заболеваниях печени: возможные терапевтические подходы (2013)
Svintsitskyy A. S. - Inherited hyperbilirubinemias: state-of-the-art (2013)
Ревенок К. М. - Лазерна доплерівська флоуметрія в діагностиці ерозивних уражень шлунка у хворих на артеріальну гіпертензію, Глазунова І. О., Калініченко Т. М. (2013)
Дербак Я. С. - Коморбідність ішемічної хвороби серця та особливості її лікування (2013)
Коваль В. Ю. - Клініко-діагностичні аспекти хронічних панкреатитів на Закарпатті (2013)
Беляева Ю. Н. - Мониторинг распространенности болезней органов пищеварения и смертности от них в Cаратовской области с использованием ГИС-технологий, Шеметова Г. Н., Хворостухин Д. П. (2013)
Свінціцький І. А. - Сучасні аспекти ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2013)
Запровальная О. Е. - Возрастные особенности тромбоцитарного гемостаза на фоне двойной антитромбоцитарной терапии, Оврах Т. Г., Ткаченко О. В. (2013)
Катеренчук І. П. - Ішемічна хвороба серця та остеоартроз: особливості терапії поєднаного перебігу (огляд літератури), Тесленко Ю. В. (2013)
Солодков А. П. - Стресс и артериальная гипертензия, Беляева Л. Е., Лазуко С. С. (2013)
Таран А. І. - Міксома серця. складності та помилки діагностики (аналіз клінічного випадку), Родіонова Л. Я., Кривошей В. В. (2013)
Нетяженко В. З. - Пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб із гіпертонічною хворобою, Ляхоцька А. В. (2013)
Дземан М. І. - Санаторно-курортне лікування пульмонологічних хворих (частина 1) (2013)
Вакуленко Л. И. - Возможности профилактики острого бронхита как осложнения ОРВИ путем применения растительного препарата бронхипрет, Самохина И. И. (2013)
Негрич Т. І. - Роль симптоматичної терапії антиоксидантного спрямування в лікуванні хворих на розсіяний склероз, Кирилюк С. Я., Хубетова І. В. (2013)
Никула Т. Д. - Трансплантація нирки: презумпція згоди або незгоди?, Мойсеєнко В. О., Тарченко І. П., Свінціцький І. А. (2013)
Романюк Ю. А. - Сімейний лікар великих міст: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Свінціцький А. С. - Упровадження засад Болонського процесу в практичну підготовку лікарів на до- та післядипломному етапах (2013)
Никула Т. Д. - Європейський освітній курс із нефрології вдруге в Україні, Мойсеєнко В. О. (2013)
Анонс медичних подій (2013)
Передплата (2013)
Алєксєєнко Т. Ф. - Концепція соціально-педагогічного патронату сучасної сім’ї (авторська) (2012)
Балахадзе Л. А. - Професійна освіта фахівців для сфери туризму як наукова проблема (2012)
Барило О. А. - Сучасна педагогічна діяльність у контексті ідей теорії вільного виховання (на зразках роботи в ДНЗ) (2012)
Беспарточна О. І. - Соціально-економічні передумови створення національ¬ної системи кваліфікацій Російської Федерації (2012)
Васьківська Г. О. - Роль і значення методології пізнання у процесі форму¬ван¬ня системи знань в учнів старшої школи (2012)
Жижко О. А. - Сучасні парадигми професійної освіти маргінальних груп насе¬лен¬ня як складової освіти дорослих (2012)
Коляденко С. М. - Теоретико-концептуальні засади соціального партнерства ВНЗ та державних і недержавних організацій (2012)
Конончук А. І. - Соціально-педагогічна робота з сім’єю з підвищення педагогічної культури батьків (2012)
Ордановська О. І. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін профільної школи (2012)
Панченко С. П. - Проблема організації соціально-виховного середовища школи (2012)
Пархоменко О. М. - Сутність і структура діяльності балетмейстера-педагога (2012)
Пащенко О. В. - Пошук механізмів взаємодії професійно-технічних навчальних закладів та роботодавців в умовах сучасного ринку праці (2012)
Петрунько О. В. - Рефлексивне управління освітніми інноваціями (2012)
Суятинова К. Є. - Організаційні форми передшкільної освіти (2012)
Федоренко С. В. - Концептуальні підходи до визначення феноменологічного поняття "гуманітарна культура" (2012)
Чередніченко С. В. - Елементи культурологічної складової у програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку (2012)
Гриценок І. А. - Виховання обдарованої молоді в навчальному закладі професійної освіти (2012)
Грищенко С. В. - Технологічний аспект діяльності соціального педагога у запровадженні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Богатирьова Т. В. (2012)
Дубровська Л. О. - Соціально-педагогічні засади спільної роботи дитячого садка і сім’ї у вихованні дітей, Дубровський В. Л. (2012)
Зимівець Н. В. - Розвиток особистісного потенціалу дітей та молоді у процесі соціально-педагогічної діяльності (2012)
Канішевська Л. В. - Формування гуманних відносин у підлітків у позаурочній діяльності (2012)
Ковнер В. В. - Використання надбань родинної педагогіки у вихованні дошкільників (2012)
Науменко Т. С. - Психолого-педагогічні механізми сприймання авторських казок природознавчого змісту дітьми старшого дошкільного віку в контексті екологічного виховання (2012)
Олефіренко Н. В. - Специфіка проектування електронних дидактичних ресурсів для молодших школярів (2012)
Пастушенко Н. Б. - Розвиток пізнавальних інтересів дітей дошкільного віку засобами пошуково-дослідницької діяльності, Суддя З. О. (2012)
Пихтіна Н. П. - Використання театралізованої діяльності у попередженні негативних проявів у поведінці дітей дошкільного віку, Черевко Л. М. (2012)
Сорока О. В. - Характеристика музикотерапії як допоміжної арт-терапевтичної технології для роботи з молодшими школярами (2012)
Тарасенко А. В. - До питання підвищення військово-патріотичного виховання сту¬дентів у вищих навчальних закладах України на заняттях фізичною культурою та спортом (2012)
Хоменко Д. О. - Використання здоров’язберігаючих програм для покращення здоров’я майбутніх фахівців (2012)
Біденко Л. В. - Професійна компетентність майбутніх учителів російської мови (2012)
Бондаренко З. П. - Нові орієнтири у вихованні студентської молоді як детермінанта їх успішного професійного становлення (2012)
Голубенко Т. О. - Складові готовності майбутніх соціальних працівників до патронажної роботи з людьми похилого віку (2012)
Зінченко Т. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профорієнтаційної роботи у загальноосвітніх закладах (2012)
Карпова С. М. - Експериментальні дослідження педагогічних умов формування художньо-професійної культури у майбутніх архітекторів (2012)
Котикова О. М. - Варіативність змісту та структури практико-зорієнтованої психолого-педагогічної підготовки майбутніх юристів (2012)
Кочубей Н. В. - Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності для роботи з дітьми: постнекласичний контекст (2012)
Маркова Н. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування гендерної культури старшокласників (2012)
Мартинова Н. С. - Аналіз сучасного стану використання ігрових технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму (2012)
Хлєбік С. Р. - Фахова підготовка соціальних педагогів до здійснення Гувернерської діяльності (2012)
Демченко Н. М. - Теоретико-методологічні засади професійної підготовки вчительки в педагогічній концепції К. В. Єльницького (1846–1917) (2012)
Коваль Т. І. - Особливості формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання, Бірецька Л. С. (2012)
Олійник М. І. - Актуальні аспекти реформи дошкільної освіти в Румунії (2000–2008 рр.) та її вплив на підготовку вихователів дитячих установ (2012)
Сливка В. П. - Проблеми педагогічного оцінювання з філологічних дисциплін в умовах особистісно орієнтованої моделі навчання (американський досвід) (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Загальноосвітні тенденції у контексті культурно-історичних періодів Cербії (2012)
Наші автори (2012)
Ботунова Г. - Театральна діяльність Олексія Суходольського в контексті доби (кінець ХІХ – перші два десятиліття ХХ ст.) (2013)
Гуменюк В. - Провідні актори в повоєнному Житомирі (2013)
Фіалко В. - Оновлення сценічної лексики українського театру 60-х – першої половини 70-х років ХХ століття (частина друга) (2013)
Грушецький Я. - Український театр ляльок "різних засобів виразності": зародження, утвердження, розвиток (2013)
Кадирова Л. - Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам "Марія" (2013)
Ковальчук Л. - Основні етапи матеріалізації та презентації театрального костюма (2013)
Мусієнко О. - Відлуння декадансу в кінематографі 1910-х років (2013)
Пасічник А. - Фільми спільного виробництва Одеської та Ялтинської кінофабрик ВУФКУ (1922–1924) (2013)
Росляк Р. - Передумови та реорганізація системи підготовки кадрів режисерів кіно (середина – друга половина 1930-х років) (2013)
Пашкова О. - Стильові ознаки української кінопросвіти періоду війни 1941–1945 рр. (2013)
Пономаренко М. - Специфіка драматургії короткометражних фільмів (2013)
Маншилін О. - Хореологія Рудольфа Лабана (2013)
Плахотнюк О. - Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України (2013)
Оніщенко О. - Естетичний потенціал фізіологічних почуттів: теоретичний аналіз та художня інтерпретація (2013)
Ільчук Л. - Партографія як дослідницький прийом: напрацювання другої половини ХХ ст. (2013)
Мусієнко Н. - Театр як місто (до постановки проблеми) (2013)
Мусієнко О. - Кавалерідзе – авангардист (2013)
Безручко О. - Режисерська лабораторія (бригада) І. П. Кавалерідзе: маловідомі сторінки історії (2013)
Пащенко А. - Музейна колекція як джерело дослідження творчості кінорежисера (за матеріалами, пов’язаними з творчістю І. П. Кавалерідзе, з фондів Музею театрального, музичного і кіномистецтва України) (2013)
Галкін Л. - Іван Кавалерідзе: митець і влада (2013)
Барабан Л. - Дещо про Івана Кавалерідзе – драматурга (2013)
Росляк Р. - Миславський В., Гергеша В. Механик-изобретатель Иосиф Тимченко в документах и воспоминаниях (2013)
Кирчів Р. - Андрійцьо В. Руський театр Товариства "Просвіта" в Ужгороді (1921–1929). Перший український професіональний театр на Закарпатті (2013)
Партола Я. - Єрмакова Н. Березільська культура: Історія. Досвід (2013)
Скуратівський В. - Довженко А. Дневниковые записи 1939–1956. Щоденникові записи 1939–1956 (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Klimenko M. O. - Pecularities of cellular and humoral nonspecific immunological reactivity in patients with severe chronic heart failure, Pavlova O. O. (2013)
Lukina L. M. - Psycho-physiological aspects in the human-dolphin interaction during the dolphin therapy course, Gorbachova K. K. (2013)
Bakurova O. M. - The possibility of the enzymatic test application for efficacy estimation of 5-fluorouracil in patients with gastrointestinal cancer, Mironova K. O., Borzenko B. G. (2013)
Avramenkо A. O. - The effect of proton pump inhibitors on formation of inactive (coccoid) forms of H. Pylori infection (2013)
Gerasymenko O. V. - Pathophysiological mechanisms of cardialgia and pharmaceutical care in the heart pain (2013)
Deliy V. Yu. - The effect of thrombin on the platelet aggregation in patients with gastroduodenal ulcer bleeding, Zharikov S. О., Sulaieva О. M. (2013)
Iakovenko V. К. - Science-to-practice approach to positioning of "Climased” herbal medicine, Мnushko Z. М. (2013)
Butko А. Yu. - Experimental studies of the wound-healing action of Inula helenium and Inula britannica thick extracts on the conventional injury model (phantom) in rats (2013)
Rykalo N. A. - Research of the anticytolytic and anticholestatic activity of thiotriazoline and quercetin in chronic drug-induced hepatitis in immature rats, Androschuk O. V. (2013)
Kolesnik Yu. M. - The reaction of the neuroendocrine hypothalamus on intermittent hypoxia in rats with streptozotocine-induced diabetes, Kadzharyan E. V., Abramov A. V., Melnikova O. V. (2013)
Kucheryavchenko M. A. - Immunohistochemical changes in regional lymph nodes in the process of inflammation chronicity (2013)
Gerasymchuk M.R. - The role of endogenous intoxication in the lung injury development in experimental diabetes mellitus, Kishchuk B.M., Zayats L.M., Cherkasova V.V. (2013)
Kolesnik Yu. M. - Chronic fetal hyperglycemia as a predictor of neuroendocrine imbalance development with metabolic disturbances, Gancheva O. V., Varodeeva Yu. I., Melnikova O. V., Morozova O. V. (2013)
Gancheva О. V. - Metabolic disturbances in hypertensive SHR rats, Kolesnik Yu. М., Аbramova Т. V., Samoylenko N. Yu., Abramov A. V. (2013)
Fedosov M. I. - The pathogenetic substantiation of efficiency of drug correction of the experimental reperfusion syndrome by combined application of proteolysis inhibitors and antioxidants, Anisimova L. V., Kubyshkin A. V. (2013)
Bezygla O. P. - Comparative pharmacokinetic investigation of ketorolac after intranasal and intramuscular administration in rabbits, Libina V. V., Lyapunov M. O., Orlova I. M., Тymchenko О. V. (2013)
Барматова С. П. - Соціальні наслідки підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення: соціологічний підхід до проблеми (2013)
Хомерікі О. А. - Трансформаційні процеси в українській вищій школі: напрями і проблеми (2013)
Юрженко Л. В. - Прогнозування соціокультури: можливості та обмеження методів з позиції синергетичного підходу (2013)
Шапошникова І. В. - Дослідження навчальних практик сучасної студентської молоді (2013)
Wojciech Duranowski - Critical points of view on contemporary labor relations (2013)
Буркальцева Д. Д. - Економічна безпека підприємництва в Україні: функції у системі економічної безпеки держави та інституціональні перешкоди забезпечення (2013)
Мальгина Т. А. - XXI век вносит коррективы в модель общественного развития, Коваленко С. А. (2013)
Опанасенко В. М. - Мотивація в функціонуванні та розвитку господарських систем (2013)
Пйонтко Н. Б. - Вплив діяльності агрохолдингів на становлення монополізації ринку землі України (2013)
Ткаченко Я. С. - Фінансове забезпечення енергозберігаючих проектів в Україні, Нестеренко В. А. (2013)
Шолудченко С. В. - Формування національного туристичного бренду України на ринку туристично-рекреаційних послуг (2013)
Шпигоцька Н. О. - Шляхи підвищення ефективності угод злиття та поглинання в банківському секторі України (2013)
Шульгіна Л. М. - Розроблення системи показників цінності упаковки для споживачів промислового ринку, Мельничук В. М. (2013)
Ярмоленко Ю. О. - Соціально-економічний ефект від впровадження маркетингових підходів у діяльності санаторіїв (2013)
Яцунь О. М. - Університет за умов трансформацій економічного суспільства (2013)
Адамович Н. М. - Хартії вольності у дослідженнях М. П. Драгоманова (2013)
Буряк Л. І. - Соціокультурний та духовний часопростір національної пам’яті: проблема структурування (2013)
Бутенко Я. М. - Відносини України та міста-держави Ватикан у контексті євроінтеграції (1992 – 2011) (2013)
Голованов С. О. - Витоки процесу становлення релігійних уявлень античного суспільства (2013)
Двірна К. П. - Підготовка видання з історії профспілки РОБОС в Україні напирикінці 20-х років ХХ ст. (за матеріалами комісій Істпрофу) (2013)
Конта Р. М. - Дослідження проблеми розвитку української етнології у Науковому товаристві ім. Шевченка на сторінках "Записок НТШ" (1906–1913) (2013)
Крисенко Д. С. - Місце СРСР у доктрині національної безпеки першої адміністрації Р. Рейгана (1981–1984) (2013)
Лукашенко А. І. - Вплив християнського дуалізму на повсякденне життя монастирів, середньовічну освіту та мистецтво (III – середина XI ст.) (2013)
Мелешко Н. Б. - Організація перевезення "переміщених осіб" територією Української РСР на початковому етапі репатріації (вересень –грудень 1944 р.) (2013)
Bilytska V. - Fernsehreportage: eine audiovisuelle Textsorte für den Fremdsprachenunterricht (2013)
Зайченко О. В. - Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) (2013)
Захарова Л. Н. - Концептосвера вычислительной техники и некоторые особенности ее вербализации (2013)
Іщенко Н. Г. - Лексико-граматичні домінанти наукового тексту, Ліпінська В. В. (2013)
Куликова В. Г. - Диференційні ознаки спонукальних мовленнєвих актів: комунікативно-прагматичний аспект (2013)
Пархоменко О. М. - Метафора і символ у романі Ж.Грака "Узбережжя Сирта" (2013)
Прокойченко А. В. - Філософічність та особливості поетичного стилю Т. С. Еліота (2013)
Федорова Л. О. - Відтворення зв’язності при перекладі юридичного документа, Шарова О. А. (2013)
Горбаченко А. Л. - Аспекти практичного застосування методів викладання іноземних мов, Малій А. С. (2013)
Єфімова О. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів під час оволодіння фахом у вищих військових навчальних закладах (2013)
Коломієць С. С. - Роль іноземних мов у підготовці студентів технічного університету до інноваційної діяльності (2013)
Конопленко Л. О. - Критерії відбору професійно-орієнтованих текстів для навчання вивчаючого читання майбутніх спеціалістів з захисту інформації (2013)
Лубянова О. В. - Психолого-педагогічні особливості формування англомовної писемної комунікативної компетенції (2013)
Назаренко О. І. - Технології навчання публічного виступу з презентацією студентів телекомунікаційних спеціальностей (2013)
Реферати (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Рахманов О. А. - Топ-менеджери в процесі відокремлення контролю і власності у корпораціях (2013)
Рішко А. М. - Соціально-просторові трансформації структури великого міста (на прикладі Варшави ХХ – початку ХХІ ст.) (2013)
Шульга Л. О. - Сприйняття потенційних ризиків та інституційного досвіду молодими споживачами ін’єкційних наркотичних речовин (СІН) за результатами етнографічного дослідження, Варбан М. Ю., Двінських Н. О., Дмитрук Н. А. (2013)
Kyryliuk O. F. - Strategic guidelines for the quality improvement and the safety increase of poultry products in thecontext of world food market globalization (2013)
Буряк Р. І. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання результативності систем менеджменту якості функціонування аграрних підприємств (2013)
Жук О. І. - Основні показники аналізу ефективності маркетингових інвестицій (2013)
Карпенко Н. В. - Необхідність підтримки технопарків як ключового елемента інноваційної інфраструктури України (2013)
Лавриненко В. М. - Запити економічних смислів щастя (2013)
Любкіна О. В. - Оцінка вартості публічної компанії за умов ринків, що розвиваються (2013)
Ткаченко Я. С. - Світовий досвід реалізації проектів у межах проектного фінансування (2013)
Житков О. А. - Сучасна вітчизняна історіографія про земельні реформи української Центральної Ради 1917 – початку 1918 рр. (2013)
Журавльова Л. В. - Американо-російське космічне співробітництво в контексті курсу на комерціалізацію галузі (1990-і роки) (2013)
Конта Р. М. - Висвітлення питання етнологічних досліджень у Науковому товаристві ім. Шевченка наприкінці ХІХ ст. (на матеріалах "Літературно-наукового вісника") (2013)
Обметко О. М. - Місцеве самоврядування як прояв національної свідомості (2013)
Слободян Л. О. - Голодомор 1932–1933 рр. як етнічний та культурно-духовний геноцид українського народу: історіографія питання (2013)
Борковська І. П. - Основні аспекти тексту ділових документів і методи текстового аналізу (2013)
Великодська О. О. - Трансформації присудка в англо-українському перекладі (2013)
Гайденко Ю. О. - Збереження кількісної семантики англійських морфологічних одиниць технічної підмови в україномовному перекладі (2013)
Гаврилюк А. П. - Метафора, її природа та роль у мові та мовленні (2013)
Глінка Н. В. - Експресивні засоби й стилістичні прийоми вираження експресивності та особливості їх перекладу, Зайченко Ю. (2013)
Матковська Г. О. - Композиційна організація художнього тексту (2013)
Циркаль А. Ю. - Особливості відтворення науково-технічних текстів (2013)
Жицька С. А. - Ділові ігри як засіб підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності (2013)
Іщенко Н. Г. - Семантична та поняттєва категоріі у мовознавчих студіях (2013)
Kovalska N. - Students‘ projects as home assignment, Prisyazhnyuk N. (2013)
Лавриш Ю. Е. - Особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів (2013)
Литовченко І. М. - Фактори мотивації дорослої людини до навчання у педагогічній спадщині М. Ноулза (2013)
Сімкова І. О. - Навчання усного перекладу майбутніх філологів з позицій міждисциплінарного підходу (2013)
Реферати (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Орлов Ю. А. - Гидроцефалия критической степени у детей (состояние проблемы и перспективы), Маловичко И. А., Марущенко Л. Л. (2012)
Литовченко А. И. - Роль мозжечка в антагонистической регуляции эпилептической активности и психоэмоционального состояния (2012)
Івахненко Д. С. - Геріатрична травма: вплив преморбідного стану на перебіг травматичної хвороби (2012)
Зозуля Ю. П. - Ембріологічні та молекулярно-генетичні механізми патогенезу пухлин головного мозку, Малишева Т. А., Розуменко В. Д., Орлов Ю. О., Шамаєв М. І. (2012)
Дзяк Л. А. - Зміни мозкової гемодинаміки у потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою після хірургічної декомпресії, Сірко А. Г., Сук В. М., Кременчуцька Л. І. (2012)
Слынько Е. И. - Диагностика и лечение кавернозных мальформаций позвоночника и спинного мозга, Золотоверх А. М., Вербов В. В., Пишанов Р. Т. (2012)
Каменська О. І. - Вплив доопераційних церебральних та екстрацеребральних чинників на летальність при хірургічному лікуванні геморагічного інсульту, Чепкій Л. П., Цімейко О А., Мороз В. В. (2012)
Зозуля Ю. А. - Сравнительная характеристика методов лечения спастичности кисти, Тягно Ю. П., Бачурина И. В., Коноваленко О. В., Кириченко В. М., Мишина Т. В., Дука Д. Г. (2012)
Сирко А. Г. - Роль КТ-цистернографии в диагностике посттравматической базальной ликвореи (2012)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічна характеристика пацієнтів з нейрогенною переміжною кульгавістю на тлі стенозу поперекового відділу хребтового каналу, Третьякова А. І., Педаченко Ю. Є., Красиленко О. П. (2012)
Білошицький В. В. - Лікувальний вплив ізоформи E3 аполіпопротеїну Е на патофізіологічні механізми вторинного ураження головного мозку при експериментальній черепно-мозковій травмі (2012)
Чувашова О. Ю. - Стереотаксическая радиохирургия кавернозных ангиом головного мозга, Кручок И. В. (2012)
Ямінський Ю. Я. - Застосування епідуральної електростимуляції для лікування дисфункції сечового міхура у хворих з наслідками травматичного ушкодження поперекових і крижових сегментів спинного мозку (2012)
Цимбалюк В. І. - Тарасенко Петро Сергійович — перший виконувач обов’язків директора Інституту нейрохірургії (2012)
Виленский Ю. Г. - Классик украинской нейроморфологии Б. С. Хоминский — вблизи и издалека (2012)
Нейрохірургічні конгреси, конференції, курси у 2012 році (2012)
Дисертації зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія, медичні науки, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.557.01 у 2011 році (2012)
Светлой памяти Инны Александровны Бродской (2012)
Литовченко А. И. - Нарушения речи при опухолях мозжечка (2012)
Орлов Ю. А. - Качество жизни детей при гидроцефалии критической степени, Маловичко И. А., Марущенко Л. Л., Шмелева А. А. (2012)
Орлов Ю. А. - Опухоли сосудистого сплетения головного мозга, Шаверский А. В., Свист А. А. (2012)
Бараненко Б. О. - Вплив трансплантації фетальних тканин на серотонінергічні системи головного мозку експериментальних тварин після черепно-мозкової травми, Цимбалюк В. І., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г. (2012)
Лисяный Н. И. - Изучение противоопухолевого действия метформина в эксперименте у крыс с глиомой головного мозга, Ключникова А. И., Лисяный А. Н., Семенова В. М., Бельская Л. Н. (2012)
Лисяный Н. И. - Влияние метформина на пролиферацию клеток опухолей головного мозга в культуре клеток in vitro, Суленко Л. А., Лисяный А. Н., Ключникова А. И. (2012)
Педаченко Ю. Є. - Клінічні прояви лігаментозу при стенозі поперекового відділу хребтового каналу у хворих різного віку , Красиленко О. П. (2012)
Білошицький В. В. - Структурно-функціональна характеристика пошкодження нейронів гіпокампа при експериментальній черепно-мозковій травмі і генній терапії з використанням гену апоЕ3, Михальський С. А., Гридіна Н. Я., Квітницька-Рижова Т. Ю., Педаченко Є. Г. (2012)
Шамаєв М. І. - Ретроспективний аналіз структурних змін головного мозку в ранні строки внутрішньочерепного нетравматичного крововиливу та прогнозування перебігу захворювання, Руденко С. О., Читаєва Г. Є., Сільченко В. П., Андрєєв С. А., Малишева Т. А. (2012)
Слинько Є. І. - Мікрохірургічне видалення інтрамедулярних артеріовенозних мальформацій, Золотоверх О. М., Аль-Кашкіш І. І., Ермольєв А. І. (2012)
Хижняк М. В. - Експериментальна модель дегенерації міжхребцевих дисків хвостового відділу у щурів, Григоровський В. В., Гафійчук Ю. Г. (2012)
Чувашова О. Ю. - Стереотаксическая радиохирургия петрокливальных менингиом, Кручок И. В. (2012)
Дзяк Л. А. - Наблюдение успешного лечения проникающего черепно-мозгового ранения с последующей назальной ликвореей в течение 61 года, Сирко А. Г., Кирпа И. Ю., Cапронова Е. В., Мизякина Е. В. (2012)
Семенова В. М. - Лаборатории культивирования тканей Института нейрохирургии — 50 лет (2012)
Виктору Григорьевичу Зинченко — 60 (2012)
Микола Олександрович Зорін (до 60-річчя з дня народження) (2012)
Микола Іванович Оришака (2012)
Скобская О. Е. - Современное состояние проблемы ранней диагностики вестибулярной шванномы, Киселева И. Г., Гудков В. В., Малышева А. Ю. (2012)
Лисяный Н. И. - Метформин — новое средство для профилактики и лечения злокачественных опухолей человека (2012)
Пятикоп В. А. - Предоперационная эмболизация сосудов, кровоснабжающих первичные опухоли головного мозга, Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г., Левинский В. Л. (2012)
Каменська О. І. - Вплив післяопераційного синдрому поліорганної недостатності на ранню летальність при хірургічному лікуванні гострого порушення кровообігу головного мозку за геморагічним типом, Чепкій Л. П., Цімейко О. А., Мороз В. В. (2012)
Хижняк М. В. - Микродискэктомия в сочетании с системой межостистой стабилизации при мультифакторной компрессии поясничного отдела позвоночника, Педаченко Ю. Е., Танасейчук А. Ф., Крамаренко В. А. (2012)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічні порівняння у хворих різного віку при стенозі хребтового каналу на поперековому рівні , Третьякова А. І., Педаченко Ю. Є., Красиленко О. П. (2012)
Грязов А. Б. - Возможности радиохирургического лечения метастазов рака в головном мозге, Чувашова О. Ю. (2012)
Яковлева О. О. - Особливості діагностики та антибактеріальної терапії госпітальної пневмонії у хворих нейрохірургічного відділення, Ільченко А. Б. (2012)
Цимбалюк В. І. - Дослідження ефективності комбінованої пластики сідничного нерва за його великого дефекту шляхом кількісної оцінки ступеня функціонального відновлення в експерименті у щурів, Третяк І. Б., Гацький О. О. (2012)
Слынько Е. И. - Радикальное нейрохирургическое удаление опухолей крестца, обусловливающих компрессию нервных структур, результаты лечения, Золотоверх А. Н., Аль-Кашкиш И. И., Ермольев А. И. (2012)
Сапон Н. А. - Оценка качества оказания нейрохирургической помощи во вторичной профилактике цереброваскулярных заболеваний в Украине, Гук А. П., Кириченко В. М., Читаева Г. Е., Никифорова А. Н., Йовенко Т. А. (2012)
Сирко А. Г. - Успешное лечение тяжелой проникающей черепно-мозговой травмы в сочетании с компрессией головного мозга, Пилипенко Г. С. (2012)
Литвак С. О. - Клінічне спостереження хірургічного лікування аневризми задньої мозкової артерії, Мороз В. В., Глоба М. В. (2012)
Поліщук М. Є. - Помилки у невідкладній нейрохірургії (2012)
Орлов Ю. А. - Специальности "детская нейрохирургия" в Украине исполнилось 15 лет (2012)
Валерию Васильевичу Аксенову — 60 (2012)
Юрій Панасович Зозуля (до 85-річчя з дня народження) (2012)
Хижняк М. В. - Нестабільні переломи грудо-поперекового відділу хребта, сучасні підходи до лікування, Боднарчук Ю. А. (2012)
Чеботарьова Л. Л. - Динаміка нейрофізіологічних показників у хворих з наслідками ушкодження шийного відділу спинного мозку під впливом епідуральної електростимуляції, Третьякова А. І., Ямінський Ю. Я. (2012)
Полищук Н. Е. - Стеноз позвоночного канала на уровне поясничного отдела. Терминологическая путаница или непонимание проблемы? (обзор литературы и собственные наблюдения), Педаченко Ю. Е., Красиленко Е. П. (2012)
Чепкий Л. П. - Влияние церебральных и экстрацеребральных факторов на прогноз при хирургическом лечении острого нарушения кровообращения головного мозга по геморрагическому типу, Цимейко О. А., Каменская О. И., Мороз В. В. (2012)
Цимбалюк В. І. - Диференційоване нейрохірургічне лікування артеріо-венозних мальформацій головного мозку, що проявляються епілептичними нападами, Лісчак Р., Цімейко О. А., Яковенко Л. М., Костюк М. Р., Костюк К. Р., Орлов М. Ю., Мороз В. В. (2012)
Лисяный А. Н. - Содержание онко- и герпесвирусов в медуллобластомах и глиомах головного мозга (обзор литературы и собственные наблюдения), Потапова А. И., Гудков В. В., Онищенко П. М., Федирко В. О., Цюрупа Д. М. (2012)
Орлов Ю. А. - Особенности супратенториальных примитивных нейроэктодермальных опухолей головного мозга у детей младшего возраста, Шаверский А. В., Свист А. А., Михалюк В. С., Зябченко В. И., Малышева Т. А., Черненко О. Г., Довженко С. П. (2012)
Халикулов Э. Ш. - Дермальный синус, осложненный распространенным двухкамерным интрамедуллярным абсцессом (случай из практики), Усманханов О. А., Беков Р. Н. (2012)
Возняк О. М. - Клінічне спостереження поєднання менінгіоми горбка турецького сідла та ендо-супраселярної аденоми гіпофіза, Майданник О. В., Литвиненко А. Л., Лисенко С. М., Кропельницький В. О., Пасічник Г. П. (2012)
Науково-практична конференція нейрохірургів України "Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя". Резолюція конференції (2012)
Смоланка Володимир Іванович — лауреат Національної Медичної Премії! (2012)
Розуменко Володимир Давидович — володар нагороди "Золотої Фортуни" (2012)
Педаченко Юрій Євгенович – лауреат премії Президента України для молодих вчених 2012 року! (2012)
Аксьонов Валерій Васильович — володар "Відзнаки Української Асоціації Нейрохірургів” (2012)
Сухомлинська О. - Психотехніка – втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики (2012)
Побірченко Н. - Етнографія дитинства як предмет наукової рефлексії 20-х років (2012)
Троцко А - Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками про людину (20-ті рр. ХХ століття), Штефан Л. (2012)
Кузьміна С. - Рятування у катастрофі: педагогічна діяльність київських філософів-академістів у 1920-х роках (2012)
Петренко О. - Вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Завгородня Т. - Дослідження персоналій Західної України 1920-х років та їх внесок у розвиток української педагогіки, Стражнікова І. (2012)
Кочубей Т. - Реформаторський рух в педагогіці Німеччини кінця ХІХ – початку ХХ століття, Штик О. (2012)
Кузь В. - Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення (2012)
Богуславский М. - Педагогическое мировоззрение А. И. Герцена: к 200-летию со дня рождения (2012)
Калініченко Н. - Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів (2012)
Зайченко І. - Про деякі проблеми освіти в Україні в період 1920-х рр. в оцінці Г. Г. Ващенка (1878–1967) (2012)
Федяєва В. - Проблеми сім’ї і сімейного виховання в працях політичного діяча раннього радянського періоду (1917–1941) О. Колонтай (1872–1952) (2012)
Шоробура І. - Видатні постаті української лінгводидактики початкової школи 1920-х років, Качур А. (2012)
Бондар Л. - Науково-педагогічна спадщина С. Х. Чавдарова (до 120-річчя від дня народження) (2012)
Половка С. - Науково-педагогічна творчість професора Юрія Дмитровича Шуйського (до 70-ти річчя від дня народження), Осадчий О. (2012)
Дічек Н. - Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Радул О. - Виховання малих дітей та догляд за ними у східних слов’ян VІ–ХІІІ століть (2012)
Мелещенко А. - Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Роєнко С. - Розвиток загальної освіти Черкаського повіту Київської губернії (ХІХ – поч. ХХ століття) (2012)
Місечко О. - Роль інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.) (2012)
Адаменко О. - Часопис "Просвещение Донбасса (Радянська школа)" як дзеркало проблем освіти 20-х років ХХ століття (2012)
Регейло І. - Становлення та розвиток професійної підготовки наукових працівників та викладачів вузів України (перша половина 1920-х рр.) (2012)
Мельничук С. - Діяльність народного комісаріату освіти України з реалізації завдань естетичної підготовки та естетичного виховання майбутніх учителів, Рацул А. (2012)
Пироженко Л. - Становлення предметів загальної середньої освіти у 30-х роках XX ст. (2012)
Бричок С. - Специфіка системи комплексного навчання в початкових школах України у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Гавриленко Т. - Тенденції розвитку початкової освіти в УСРР у 1920-х роках (2012)
Степович А. - К вопросу о положении частной средней школы (Публікація Андрія Литвина) (2012)
Анотації (2012)
Наші автори (2012)
До відома індивідуальних передплатників (2012)
Дзенис Ю. Л. - Современные возможности стереотаксической хирургии нетравматических внутримозговых гематом (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Використання тривалої електростимуляції в комплексному лікуванні ушкодження плечового сплетення під час пологів, Третяк І. Б., Сапон М. А. (2013)
Гук М. О. - Особливості хірургічного лікування різних топографічних варіантів мікроаденом гіпофіза, що секретують адренокортикотропін, з використанням ендоскопічної асистенції, Даневич О. О. (2013)
Сирко А. Г. - КТ-цистернография в диагностике и лечении нетравматической назальной ликвореи. Обзор литературы и анализ собственных наблюдений, Дядечко А. А. (2013)
Цимбалюк В. І. - Гістоморфометрична оцінка ефективності комбінованої пластики сідничного нерва при його великому дефекті у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О., Вернигородський С. В. (2013)
Трофимов А. О. - Кровоток и оксигенация головного мозга у пострадавших с черепно-мозговой травмой. Сопоставление данных перфузионной компьютерной томографии и церебральной инфракрасной спектроскопии, Юрьев М. Ю., Военнов О. В., Грибков А. В. (2013)
Дудукина С. А. - Эффективность симвастатина в лечении ангиоспазма у больных при разрыве артериальных аневризм головного мозга (2013)
Зозуля К. М. - Спондилографія та комплексне ультразвукове дослідження — оптимальні скринінгові методи діагностики вертеброгенного ураження хребтових артерій при порушенні кровообігу головного мозку, Яковенко Л. М. (2013)
Татарчук М. М. - Повторні нейрохірургічні втручання при травмі периферійних нервів верхньої кінцівки (2013)
Горбань А. Є. - Моніторинг основних засобів наукової комунікації за напрямком "Нейрохірургія" у сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр., Педаченко Є. Г., Закрутько Л. І., Скобська О. Є., Бородай С. М. (2013)
Чеботарьова Л. Л. - Секція з функціональної діагностики "Впровадження інноваційних технологій діагностики захворювань нервової системи" науково-практичної конференції "Впровадження інноваційних технологій лабораторної та функціональної діагностики в роботу закладів охорони здоров’я" (26 вересня 2012 р., Київ, Україна) (2013)
Сірко А. Г. - Внутрішньочерепна гіпертензія за тяжкої черепно-мозкової травми: діагностика та прогнозування результатів (огляд літератури та аналіз власних спостережень), Скріпнік О. Ф. (2013)
Розуменко В. Д. - Морфологічна оцінка чутливості олігодендроастроцитом головного мозку до антибластичної променевої терапії та хіміотерапії, Семенова В. М., Ключка В. М. (2013)
Зозуля Ю. П. - Відновне хірургічне лікування наслідків ушкодження довгих гілок плечового сплетення з використанням тривалої електростимуляції, Третяк І. Б., Цимбалюк Ю. В., Сапон М. А. (2013)
Цимбалюк В. І. - Особливості антибактеріальної терапії нозокоміальної пневмонії у потерпілих у ранньому періоді черепно-мозкової травми, Маковецький П. П., Комарницький С. В. (2013)
Григоровский В. В. - Влияние культивированных аутогенных клеток студенистого ядра на структуру межпозвонковых дисков хвостовых сегментов при моделировании остеохондроза у крыс, Хижняк М. В., Васильева И. Г., Шуба И. Н., Гафийчук Ю. Г. (2013)
Хижняк М. В. - Пункционные хирургические технологии в лечении болевых синдромов остеохондроза, осложненного протрузией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, Приймак Е. В. (2013)
Возняк О. М. - Двохетапне хірургічне лікування велетенських аденом гіпофіза, Майданник О. В. (2013)
Зорін М. О. - Пункційна лазерна мікродискектомія при дискогенному нейрокомпресійному синдромі поперекового відділу хребта у пацієнтів віком старше 50 років, Зорін М. М. (2013)
Сирко А. Г. - Наблюдение успешного лечения острой субдуральной гематомы задней черепной ямки вследствие проникающего ранения глаза, Ботиков В. В. (2013)
Алейнік В. А. - Блокада під контролем ультразвукового дослідження при дегенеративно-дистрофічному ураженні фасеткових суглобів поперекового відділу хребта, Квасніцький М. В. (2013)
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук; Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук; Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук; Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 (2013)
Генриху Михайловичу Хоряку — 75 (2013)
Чомоляк Ю. Ю. - Перспективи лікування та прогнозування перебігу низькодиференційованих гліальних пухлин головного мозку, Смоланка В. І., Студеняк Т. О. (2013)
Готко А. В. - Кавернозные мальформации головного и спинного мозга, Kivelev J. V., Сон А. С. (2013)
Дзенис Ю. Л. - Ведение больных в остром периоде нетравматической гематомы мозжечка (2013)
Цимбалюк В. І. - Хірургічне лікування симптоматичної епілепсії у хворих за наявності каверном головного мозку, Цімейко О. А., Яковенко Л. М., Костюк М. Р., Костюк К. Р. (2013)
Зозуля К. М. - Переваги оперативного лікування порушень кровообігу головного мозку у вертебробазилярному басейні за вертеброгенного ураження хребтових артерій (2013)
Лисяный Н. И. - Титр антител к цитомегаловирусу в крови больных при опухолях головного мозга, Малышева Т. А., Лисяный А. Н., Ключникова А. И., Кот Л. А., Станецкая Д. Н., Безручко Д. Е. (2013)
Чувашова О. Ю. - Стереотаксична радіохірургія менінгіом печеристого синуса, Кручок І. В. (2013)
Базунов М. В. - Отдаленные результаты хирургического лечения больных с опухолями области III желудочка (2013)
Трофимов А. О. - "Damage control" при тяжелой политравме: нейрохирургические аспекты, Военнов О. В. (2013)
Паламар О. І. - Мінімізація хірургічних втручань з приводу серединних краніофаціальних пухлин, Гук А. П. (2013)
Борщов С. П. - Експериментальне дослідження безпечності інтратекального застосування левофлоксацину, Фільчаков І. В., Сініцин П. В., Серединська Н. М. (2013)
Матяш В. І. - Характеристика компенсаторно-адаптаційних механізмів залежно від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту, Ралець Н. В., Панасюк О. Л. (2013)
Лихтерман Л. Б. - Георгий Афанасьевич Педаченко — основатель нейрохирургической династии (2013)
Цимбалюк В. І. - Академік Ромоданов Андрій Петрович – розбудовник української нейрохірургії (2013)
Нахаба О. О. - Нові експериментальні нейрохірургічні технології відстроченої краніопластики після великоклаптевої краніотомії, Гридіна Н. Я., Шмельова А. А. (2013)
Слынько Е. И. - Хирургическая тактика и результаты лечения посттравматической сирингомиелии, Дядечко А. А., Аль-Кашкиш И. И. (2013)
Слынько Е. И. - Результаты нейрохирургического лечения опухолей позвоночника, Аль-Кашкиш И. И., Пастушин А. И. (2013)
Сичинава В. Г. - Радиочастотная невротомия у пациентов по поводу боли в шее, Короткоручко А. А., Полищук Н. Е. (2013)
Зорин Н. А. - Анализ результатов лечения больных при разрыве артериальных аневризм головного мозга, Григорук С. П., Плющев И. Е., Мирошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В., Гарус Д. В. (2013)
Чувашова О. Ю. - Изменения функционально значимых проводящих путей головного мозга при глиомах низкой степени анаплазии по данным магниторезонансной трактографии, Робак К. О. (2013)
Tretiakova A. I. - Informativeness of neurophysiological diagnostic methods in the differentiation of motor neurons of spinal cord motor neuron disease, Chebotariova L. L. (2013)
Розуменко В. Д. - Результати хірургічного лікування хворих з приводу олігоастроцитоми півкуль великого мозку, Семенова В. М., Ключка В. М. (2013)
Сапон Н. А. - Инсульт. Реалии и потребности оказания нейрохирургической помощи в Украине, Гук А. П., Никифорова А. Н., Читаева Г. Е., Йовенко Т. А. (2013)
Дудукіна С. О. - Ефективність інтраопераційної гіпотермії в мікрохірургії артеріальних аневризм головного мозку, Зорін М. О., Григорук С. П., Плющєв І. Є. (2013)
Цымбалюк В. И. - Вторичные изменения спинного мозга под влиянием длительной компрессии при травме позвоночника и спинного мозга в шейном отделе, Неводник В. И., Сальков Н. Н. (2013)
Педаченко Є. Г. - Перелом кісток черепа: показник небезпечного для життя ушкодження чи предиктор внутрішньочерепних ушкоджень?, Бурчинський В. Г., Каджая М. В., Гук А. П., Дядечко А. О., Кузьменко Д. А., Болюх А. С., Готін О. С., Скобська О. Є., Робак О. П. (2013)
Паламар О. І. - Особливості хірургічного лікування краніофаціальних остеом (2013)
Зозуля Ю. П. - Українська Асоціація Нейрохірургів. 20 років діяльності, Цимбалюк В. І., Сапон М. А., Никифорова А. М. (2013)
Мінов С. В. - VI Національний конгрес анестезіологів України (2013)
До 85-річчя Костянтина Едуардовича Рудяка (2013)
Академіку Миколі Михайловичу Амосову — 100 років (2013)
Світлої пам’яті Михайла Івановича Шамаєва (2013)
Делібалтова Ю. В. - Матеріальне забезпечення та комплектування кадрів міліції в УСРР у першій половині 20-х років ХХ ст. (2011)
Дзівокі Ю. - З історії організації і структури греко-католицької церкви в Польщі після 1945 р. (2011)
Земський Ю. С. - Стратегія організації Січневого повстання 1863-1864 рр. в Правобережній Україні та перешкоди в її реалізації (2011)
Лехан Л. Б. - Політика радянсько-партійного керівництва щодо ліквідації селян-одноосібників як самостійних господарів у 1929-1933 рр. (на прикладах Лівобережної України) (2011)
Малишев О. В. - Кустарництво Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. і в СРСР у 20-ті роки XX ст.: проблеми державної економічної стратегії (2011)
Маргулов А. Х. - Державна влада та ассирійці України в 1920-1930 рр.: грані діалогу (2011)
Мокляк Я. - Теофіл Павликів та Микола Антоневич у боротьбі за зміну Закону про мови викладання в народних і середніх школах (70-ті роки XIX ст.) (2011)
Орленко О. М. - Відновлення податкового апарату Петрограда в 1921-1923 рр. (2011)
Сеітова Е. І. - Переселенський процес до Криму в 1944-1964 рр.: причини, хід, помилки, результати (2011)
Цубенко В. Л. - Огляд історії військового поселення кавалерії на території Київської і Подільської губерній (1836-1857) (2011)
Черемісін О. В. - Участь адміністративного управління в розвитку промисловості м. Херсона (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) (2011)
Шугальова І. М. - Правовий статус та матеріальне становище духовенства Правобережної та Західної України наприкінці ХІХ – в першій чверті ХХ століття (за матеріалами польських архівів) (2011)
Калакура О. Я. - Польська меншина як чинник україно-польської співпраці на сучасному етапі (2011)
Лега А. Ю. - Правові основи врегулювання військових конфліктів (2011)
Рогатін В. М. - Висвітлення діяльності сект та нових релігійних рухів у документах Європейського Союзу (2011)
Сінкевич Є. Г. - Особливості підходу урядів М. Тетчер (1979-1990) до політики Європейського співтовариства у фінансово-економічній сфері, Балан А. В. (2011)
Каушлієв Г. С. - Російські мандрівники в історико-краєзнавчому вивченні Криму в першій третині ХІХ ст. (2011)
Кісельова Ю. А. - Історіографічні сюжети у викладацькій діяльності О. П. Зерніна (2011)
Коник О. О. - Неопубліковані джерела з архівів Києва і Москви про історію Державної думи Російської імперії (1906-1917 рр.) (2011)
Коник Ю. О. - Демаркація російсько-польського кордону між Дніпром і Південним Бугом у 1780-1783 рр.: за документами Державного архіву Херсонської області (2011)
Лаврут О. О. - Джерела до вивчення історії студентства УСРР 20-х років ХХ ст. (2011)
Леміш Н. О. - Особливості організації та документування державної служби в адміністративних установах Лівобережної України першої половини ХІХ ст. (2011)
Макієнко О. А. - Документаційне забезпечення статистичних досліджень у земствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Матвієнко Л. В. - Джерела дослідження історії Степового Побужжя на зламі ІІ-І тис. до н.е. (2011)
Міронова І. С. - Документи про поштові та поштово-телеграфні установи на півдні України (за матеріалами історичних архівів Російської Федерації) (2011)
Перехрест І. В. - Деякі аспекти дослідження наслідків Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері в працях радянських науковців у 40-70-х рр. (2011)
Робак І. Ю. - "Білі плями" в біографії В. Д. Отамановського і перспективи архівних досліджень для їх усунення (2011)
Ткачук А. І. - Біоісторіографічна проблематика в доробку В. Сарбея (2011)
Чернуха О. В. - Архівні джерела з історії харківської міліції 1920-х років (2011)
Балягузова О. Ю. - Досвід соціально-наукового лідерства Тхоржевського Роберта Йосиповича як механізм взаємодії суспільства та особистості (2011)
Котляр Ю. В. - Тоталітаризм в Україні. Рецензія на монографію: Соболь П. І. Радянський тоталітаризм в Україні: роки колективізації і голоду (1929-1933) (Суми, 2010) (2011)
Непомнящий А. А. - Вивчення періодичної преси Криму в роки громадянської війни: сенсаційні знахідки або хіть марнославства?: з приводу републікацій С. Б. Філімонова. Рецензія на книгу: Філімонов С. Б. Інтелігенція в Криму (1917-1920): Пошуки та знахідки джерелознавця (Сімферополь, 2006) (2011)
Титул, зміст (2013)
Гельмбольдт В. О. - Гексафторосиликаты с гетероциклическими катионами: физико-химические свойства и фармакологическая активность, Кузьмин В. Е., Анисимов В. Ю., Продан О. В. (2013)
Москвичов Є. П. - Порівняльний вплив імунокоректорів на стан факторів протиінфекційного імунітету в умовах доксорубіцинової моделі імуносупресії, Рожковський Я. В. (2013)
Данилова А. О. - Вплив екстремальних станів на активність амінотрансфераз при використанні у складі раціонів іммобілізованих на високовуглеводних носіях пробіотичних мікроорганізмів, Петров С. А. (2013)
Регеда М. С. - Стан оксидантної й антиоксидантної систем у бронхах морських свинок за умов розвитку експериментальної пневмонії та корекція його порушень корвітином, Кресюн В. Й., Регеда М. М. (2013)
Роговий Ю. Є. - Порушення функції нирок у статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при навантаженні 3 % розчином хлориду натрію за умов блокади ниркових простагландинів індометацином, Слободян К. В., Філіпова Л. О. (2013)
Полясний В. О. - Стимульована ліпополісахаридом активність лімфоцитів крові за умов застосування кетогенної дієти у кіндлінгових щурів (2013)
Аполоніна А. В. - Оцінка ризиків захворіти на дифтерію серед дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Багмут І. Ю., Карабан О. М. (2013)
Біловол О. М. - Транспортний фонд заліза та імунозапалення у хворих на хронічну серцеву недостатність і хронічну хворобу нирок з анемічним синдромом, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2013)
Борисов К. О. - Стан метаболізму тіолових сполук у тканинах детрузора сечового міхура у хворих на інфравезикальну обструкцію, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Гризодуб Е. В. - Изучение показателей гемодинамики состояния тканей пародонта при различных видах шинирования (2013)
Grubnik V. V. - The palliative methods of treatment of extensive disease lung cancer, Severgin V. Ye., Shipulin P. P., Ageev S. V., Agrahari Amit (2013)
Grubnik Yu. V. - Complex treatment of patients with cirrhosis complicated by variceal bleeding, Zagorodnyuk O. M., Grubnik V. Yu., Fomenko V. A. (2013)
Кобец Т. В. - Особенности уровня C-пептида у детей с избыточной массой тела и ожирением, Яковенко В. В. (2013)
Kutovoy O. B. - Mini-invasive technologies and endoscopy in diagnostics and treatment of choledocholithiasis, Pelekh V. A., Gubar' A. S., Barinov I. V., Yershova S. Yu., Pimakhov V. V., Zhadan O. I. (2013)
Лук'янчук О. В. - Ретроспективний аналіз досвіду лікування генітального пролапсу у жінок в умовах багатопрофільної університетської клініки, Костєв Ф. І., Чайка О. М., Сажиєнко В. В. (2013)
Попік Г. С. - Функціональний стан вегетативної нервової системи у часто хворіючих дітей з пролапсом мітрального клапана, Данильчук Г. А. (2013)
Тихонова С. А. - Вплив варіабельності артеріального тиску на розвиток ураження органів-мішеней у чоловіків молодого віку при артеріальній гіпертензії, Хижняк О. В., Пісковацька В. П. (2013)
Романова Ю. Г. - Влияние патологического нарушения гомеостатических систем полости рта на сроки адаптации к съемным зубным протезам с акриловым базисом (2013)
Максименко П. В. - Удосконалення діагностичних критеріїв протезування знімними протезами часткових дефектів зубних рядів у хворих на генералізований пародонтит (2013)
Зубаренко О. В. - Ефективність лікування дітей з нейрогенними дисфункціями сечового міхура з урахуванням особливостей уродинаміки, Стоєва Т. В., Годлевська Т. Л. (2013)
Ganzhyi I. Yu. - Application of new technologies in surgical treatment of cholelithiasis and benign ovarian tumors in polycystic ovary syndrome with generator of automatic welding of biological soft tissues, Ganzhyi V. V. (2013)
Біла Н. Ф. - Одонтогенний гайморит як ускладнення хронічного періодонтиту, Бабов Є. Д., Кулібаба О. В. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Волков Т. О. - Витоки, еволюція та сучасний стан "ольстерської проблеми" (2012)
Гальчак Б. - Лемківські перспективи на XXI століття (2012)
Горбатюк О. С. - Стан електрифікації сільського господарства України у роки повоєнної відбудови (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2012)
Дудра С. - Митрополит Діонісій стосовно українського і білоруського питання в православній церкві в Польщі (1918-1939 рр.) (2012)
Забара В. В. - "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцеговині після завершення бойових дій у 1996 р. (2012)
Крічкер О. Ю. - Діяльність єврейської самооборони в містечках Правобережної України у часи Української революції (2012)
Кучеренко А. А. - Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903-1908 рр.) (2012)
Орленко О. М. - Державна податкова політика в промисловості та торгівлі в 1921-1925 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду) (2012)
Петречко О. М. - Переслідування християн у добу Септімія Севера (193-211 рр.) (2012)
Сеітова Е. І. - Переселенські структури у державному апараті СРСР у 40-80-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі заселення Криму) (2012)
Спіркіна О. О. - Володимир Яковець як представник сучасного мистецтва Черкащини (2012)
Тараненко С. П. - Протипожежний захист населених пунктів Південної України в другій половині ХIХ ст. (2012)
Франц М. - Роль історичної комічної книги в сучасному світі (2012)
Цецик Я. П. - Розвиток промисловості Волині на рубежі ХІХ – ХХ століть (2012)
Машевський О. П. - Османська імперія в дипломатичній боротьбі Антанти та Центральноєвропейських імперій на початку Першої світової війни (2012)
Шевчук О. В. - Моделі зовнішньополітичної стратегії КНР на початку ХХІ століття у висвітленні американської політології (2012)
Калакура Я. С. - Класифікація джерел інтелектуальної історії України (2012)
Макієнко О. А. - Описи фондів земських установ у державних архівах України: історія складання й інформаційне значення (2012)
Мацюта П. А. - Зовнішня політика Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами "Архіву князя Воронцова") (2012)
Молочко Є. В. - Довідкові видання для мандрівників першої половини ХІХ століття як історичне джерело з вивчення пам’яток історії та культури (на прикладі Криму) (2012)
Морозова О. С. - Південно-східний науковий інститут як дослідницький центр з історії українсько-польських взаємин (2012)
Ніколаєв М. І. - Історія дослідження епонімного календаря Ольвії ІV – І ст. до н. е. (2012)
Смолінський А. - Документи 2-го відділу Головного штабу Війська польського як джерело вивчення історії радянської України 1921-1939 років (2012)
Тригуб О. П. - Міжнародні зв’язки Південної України: джерела на сторінках часопису "Записки Одеського товариства історії та старожитностей" (2012)
Бурім Д. В. - Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) (2012)
Гоцуляк В. В. - Дослідження взаємовпливів українського сільськогосподарського виробництва царської Росії і світового продовольчого ринку. Рецензія на монографію: Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) (Київ, 2011) (2012)
Титул, зміст (2013)
Запольська К. М. - Трансплантація жирового графту, збагаченого донорськими кріоконсервованими мезенхімальними стовбуровими клітинами жирової клітковини, за умов експерименту in vivo (2013)
Конопельнюк В. В. - Вміст серотоніну та триптофану в сироватці крові щурів за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації, Войтенко В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Макаренко О. М. - Структурні порушення у цереброкортексі при експериментальному геморагічному інсульті, Савосько С. І., Чорна С. І., Солодовнікова Ю. О. (2013)
Романова Ю. Г. - Влияние противовоспалительного геля "Профиал" на слизистую оболочку полости рта (морфологическое исследование) (2013)
Гельмбольдт В. О. - Гидролиз гексафторосиликатов аммония, карбоксипиридиния и дипиридиния, Анисимов В. Ю., Продан О. В. (2013)
Левкович Н. М. - Частота розповсюдження алельних варіантів *2 і *3 гена CYP2C9 у населення України, Горовенко Н. Г. (2013)
Унгурян Л. М. - Моніторинг споживчих уподобань щодо аптек у масштабах окремого мікрорайону Одеси (2013)
Амосова А. В. - Стан системи гемостазу в динаміці перебігу туберкульозного процесу (2013)
Біловол О. М. - Маркери імунозапалення і функціональний клас хронічної серцевої недостатності в анемічних хворих із хронічною хворобою нирок, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2013)
Гармаш О. В. - Сопоставление немедикаментозных методов коррекции микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта у пациентов с синдромом задержки внутриутробного развития в анамнезе, Назарян Р. С., Загайко А. Л., Хмыз Т. Г. (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопическая холедохотомия при вклиненных камнях, Ткаченко А. И., Ильяшенко В. В., Воротынцева К. О. (2013)
Костєв Ф. І. - Роль добового моніторингу уродинаміки в діагностиці розладів сечовипускання, Дехтяр Ю. М., Руденко С. М., Руденко О. С., Пивоварчук Р. Я., Хливненко С. М. (2013)
Лук'янчук О. В. - Ускладнення лапароскопічних операцій на органах малого таза у жінок, Лисенко М. А. (2013)
Перепелюк М. M. - Вплив місяця на екстрасистолічну активність серця, Пісковацька В. П., Хомуха О. В. (2013)
Федорковська Б. О. - Вплив препарату "цитофлавін" на клінічний перебіг нейровегетативних розладів у нащадків учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2013)
Шпота О. Є. - Епідемічна ситуація з туберкульозу серед дитячого населення Одеської області (2013)
Шухтин В. В. - Эндоскопическая диагностика бессимптомных заболеваний желудочно-кишечного тракта с поражением кожи и слизистых оболочек у ВИЧ/ТБ-инфицированных больных на поздних стадиях, Шухтина И. Н. (2013)
Семенова О. О. - Оцінка антиоксидантної системи чорноморських мідій у присутності свинцю у воді та субстратах живлення молюска (2013)
Дубініна В. Г. - Досвід удосконалення роботи щодо профілактики та раннього виявлення захворювань молочної залози серед жіночого населення Одеси, Заволока О. В., Шпак І. В. (2013)
Золотарьова Н. А. - Ендотеліальна дисфункція: діагностична значущість, методи визначення, Романченко М. І. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Балухтіна О. М. - Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. (2012)
Бевзюк Є. В. - Ідеологія чеських будителів напередодні революції 1848 р. (2012)
Гайдай О. М. - Духовні традиції родини Харитоненків (2012)
Задерейчук І. П. - Здійснення адміністративно-територіальних реформ у місцях компактного проживання німців Криму в 20-30-х роках ХХ ст. (2012)
Камінська О. А. - Діяльність пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Капітан Л. І. - Російська православна церква як знаряддя утвердження моноконфесійності Закарпаття (повоєнні роки) (2012)
Лехан Л. Б. - Господарський стан одноосібних селянських господарств та соціальна структура селянства Лівобережної України у роки непу, Дацюк Т. К. (2012)
Орленко О. М. - Державна податкова політика на селі у 20-х роках ХХ ст. (на прикладі Петроградської губернії) (2012)
Священко З. В. - Аграрне питання в політичній діяльності В. Плеве (2012)
Скляр В. М. - Етнічний склад сільського населення України на початку ХХІ ст., Тверитникова О. Є. (2012)
Мацюта П. А. - "Неофіційні" дипломатичні зв’язки з рядом європейських країн у зовнішній політиці Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами "Архіву князя Воронцова") (2012)
Сокирська В. В. - Сільськогосподарське економічне районування в умовах становлення російсько-українського кордону в 20-х роках ХХ ст. (2012)
Банті Р. - Англомовна історіографія "кольорової" імміграції до Великої Британії (2012)
Вовчук Л. А. - Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2012)
Котляр Ю. В. - Наукові та творчі здобутки В. Н. Станко, Ветушинська Ю. В. (2012)
Морозова О. С. - Історія України на шпальтах наукового збірника "Варшавські українознавчі зошити" (2012)
Смолінський А. - Проблеми господарства Радянської України 1921-1939 рр. у світлі документів 2-го відділу Головного штабу Війська Польського (2012)
Сінкевич Є. Г. - "Схід" та "Захід" у науковій проблематиці представників краківської історичної школи (2012)
Філіпенко Л. В. - Журнали "Женский вестник" (1904-1917) та "Союз женщин" (1907-1909) як новий тип "ідейних" жіночих видань (2012)
Бурім Д. В. - Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін (Німеччина, Берлін) (2012)
Задерейчук А. А. - Чи були Фальц-Фейни баронами? (Історія становлення станового статусу родини Фальц-Фейнів) (2012)
Кухарчук О. С. - Становлення правознавчої думки та державотворчих процесів в ідеях Пилипа Орлика (2012)
Рогатін В. М. - Модифікації язичництва в сучасному неоязичництві (2012)
Худолей О. С. - Проблеми правового регулювання у галузі охорони культурної спадщини України (2012)
Срогош Т. - Історія України в джерелознавчих дослідженнях З. Анусіка. Рецензія на монографію: Збігнев Анусік. Старопольські дослідження і нариси (Лодзь, 2011) (2012)
Титул, зміст (2013)
Недужко О. О. - Оцінка ефективності впровадження Одеської обласної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на снід на 2009-2013 рр. у взаємозв'язку з основними показниками розвитку епідемії, Постнов О. В., Кірьязова Т. Х., Поздняков С. В., Позднякова Л. І. (2013)
Павлов С. В. - Вміст стрес-білка HSP70 і маркерів оксидативного стресу в головному мозку щурів на різних термінах церебральної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2013)
Прищепа О. О. - Зміни плавальної поведінки щурів за умов довготривалого пентиленететразолового кіндлінгу (2013)
Левицька О. Р. - Аналіз цін і економічної доступності лікарських засобів для хворих з ішемічним інсультом, Громовик Б. П. (2013)
Вахненко А. В. - Підвищення ефективності лікування хронічного обструктивного захворювання легенів (2013)
Аряєв М. Л. - Клінічне значення гопантенової кислоти у комплексній терапії когнітивних порушень у дітей, які постраждали від психоемоційного насильства, Сеньківська Л. І. (2013)
Гойдик В. С. - Зміни у структурі захворюваності пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом на тлі поширення високоактивної антиретровірусної терапії, Шухтін В. В., Гойдик Н. С., Гоженко А. І. (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопическое лечение вентральных грыж с новым типом сетки, Парфентьева Н. Д., Воротынцева К. O. (2013)
Гулюк А. Г. - Роль мікробіологічної складової в етіології постімплантаційної хвороби верхньої щелепи, Пухлік С. М., Асмолова А. О. (2013)
Кравченко Л. С. - Противовоспалительная эффективность местного применения геля "Апидент" при комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта, Солоденко Г. Н., Заградская Е. Л., Щербаков С. В. (2013)
Лук'янчук О. В. - Гістероскопічна міомектомія. Наш досвід, Пацков А. О. (2013)
Риндіна Н. Г. - Особливості структури анемічного синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність різного функціонального класу (2013)
Фіщук Л. Є. - Поліморфні варіанти гена ендотеліальної no-синтази у жінок, хворих на рак молочної залози, в Україні, Горовенко Н. Г. (2013)
Величко В. І. - Бронхіальна астма, ожиріння та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: можливі механізми взаємозв'язку, Венгер Я. І., Платонова О. М. (2013)
Бабов Є. Д. - Вплив сучасних ендогерметиків на мікрофлору періапікальних тканин при лікуванні хронічного періодонтиту зубів верхньої щелепи, Біла Н. Ф., Варжапетян С. Д., Фаренюк О. О. (2013)
Пасечник О. В. - Особливості впливу місцевого застосування гелю "Апідент" на фактори антимікробного й антирадикального захисту ротової рідини при дентальній імплантації (2013)
Запорожан В. М. - Швидкий і надійний тест для типування поліморфізмів у генах TOX3, SLC4A7, MAP3K1 і FGFR2, пов'язаних із ризиком розвитку раку молочної залози, методом піросеквенування, Дубініна В. Г., Бубнов В. В., Ромак Р. П. (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Сучасний стан проблеми анца-асоційованих системних васкулітів: епідеміологічні, етіологічні та імунопатогенетичні особливості (2013)
Галина Степанівна Попік (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Титул, зміст (2013)
Запорожан В. Н. - От концепции ноосферы к концепции нооэтики, Уитли Д. Н. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського