Торба Н. Г. - Історичні та сучасні тенденції в описі та розумінні феномену конфлікту (2010)
Чаусова Т. В. - Професійне становлення як складова життєвої позиції майбутніх психологів (2010)
Чубко О. М. - Проблеми розвитку правосвідомості як чинник соціальної активності молоді (2010)
Чугуєва І. Є. - Психологічна підготовка до професійної діяльності як чинник формування "Я-концепції" майбутніх спеціалістів з комп’ютерних технологій (2010)
Чугунова Є. М. - Особливості студентської молоді у контексті встановлення довірливих стосунків (2010)
Шевцова О. М. - Інноваційна діяльність як чинник особистісно-професійного розвитку вчителів початкової школи (2010)
Шикер Л. В. - Зміст і показники саморозвитку особистості вчителя (2010)
Паршин І. Л. - Кордони Галицько-Волинської держави на початку XIV ст. (за "Книгою знань про всі королівства") (2016)
Штанько О. Ф. - Луцькі ремісничі цехи-корпорації в середині ХVІІ ст. (2016)
Стецик Ю. О. - Насельники Луцького Хрестовоздвиженського братського монастиря (1775–1776 рр.): біографічні відомості (2016)
Карліна О. М. - Просторова структура Луцька наприкінці XVIII – у середині ХІХ ст. (2016)
Боярчук А. В. - Служба волинських православних священиків в органах єпархіального управління та виконання ними архієрейських доручень (перша половина ХІХ ст.) (2016)
Терещенко О. М. - І. Нечуй-Левицький та Емський указ (2016)
Рудянин І. П. - Джерела з історії суспільно-політичної, культурно-просвітницької та господарської діяльності греко-католицького духовенства на теренах Східної Галичини в середині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Коляда І. А. - Київські імперські чиновники й видавничі проекти Є. Чикаленка (2016)
Денисюк В. І. - Органи міського самоуправління в Луцьку під час Першої світової війни (2016)
Гаврилюк О. Н. - Сергій Тимошенко та справа реконструкції Володимир-Волинської Свято-Василівської церкви (2016)
Крамар Ю. В. - Кременецький ліцей у структурі навчальних закладів Другої Речі Посполитої (2016)
Малеончук Г. О. - Джерела з історії Луцька 1919–1939 рр. у фондах Державного архіву Волинської області (2016)
Баран В.К. - Боротьба радянських органів державної безпеки з "антирадянськими елементами": 1934–1941 рр. (2016)
Сущук О. П. - Доля волинських адвокатів на початку Другої світової війни (за матеріалами архівно-кримінальних справ) (2016)
Федчук О. М. - Динаміка змін у викладацькому складі Волинської духовної семінарії (1945–1964 рр.) (2016)
Шабала Я. М. - Структурні зміни в аграрному секторі Волинської області в процесі реалізації реформи (1991–2010 рр.) (2016)
Білик В. А. - Тема єгипетської Книги Мертвих у дослідженнях українського сходознавця Миколи Тарасенка (2016)
Ткачук А. П. - Зародження російсько-турецького антагонізму та його ескалація в 50–60-х рр. XVIII ст. (2016)
Колеснікова К. А. - Створення "Доктрини Ніксона" та її вплив на зовнішньополітичний курс США наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. (2016)
Артимишин П. І. - Трагедії "Норд-Осту" та Беслану в Росії: реакція українських політиків і журналістів (2016)
Лавнічек М. Р. - Політика радянської влади щодо музейних закладів західних областей України в 1939–1941 рр. (2016)
Більо Л. М. - Трансформація музейної мережі Волинської області в 1991–2016 рр. (2016)
Радчук Л. О. - Шевченкознавчі експедиції-подорожі Миколи Куделі (1974–1992) (2016)
Гаврилюк С. В. - Внесок польських дослідників 1800–1850-х рр. у вивчення архітектурних пам’яток Волині, Холмщини й Підляшшя (2016)
Дмитренко А. А. - Бортництво Березнівщини: традиції, сучасний стан і перспективи включення до історико-культурних туристичних ресурсів (за польовими етнографічними матеріалами) (2016)
Мірошниченко-Гусак Л. А. - Польові етнографічні дослідження як складник формування збірки Волинського краєзнавчого музею (2016)
Чабан Н. А. - Зміни в побуті одеситів на межі ХХ–ХХІ ст. (2016)
Чибирак С. В. - Народні знання як складова частина української культури (за польовими матеріалами з Новоград-Волинського та Ємільчинського районів Житомирської області) (2016)
Титул, зміст (2013)
Азарян О. М. - Концептуальні засади державного регулювання національної економіки через сектор природних монополій, Біленька Ю. О. (2013)
Задоя А. А. - Структура совокупного спроса: компаративный анализ (2013)
Білоцерківець В. В. - Роль держави в активізації розвитку авангардної економіки: демпфер чи протагоніст? (2013)
Пилипенко Г. М. - Соціальна справедливість: сутність, концепції та місце у ліберальному проекті України (2013)
Глуха Г. Я. - Економічне зростання: еволюційно-змістовий аналіз (2013)
Kuznetsova S. A. - The investment attractiveness of the grain market in Ukraine: major players and trading partners, recent trends and mid-term outlook, Andreenko M. I., Ilchenko O. I. (2013)
Болгар Т. М. - Hard Collection як дійовий механізм стягнення простроченої заборгованості банківською установою (2013)
Пестовська З. С. - Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств на основі цільової функції (2013)
Тищенко О. В. - Єдиний інформаційний простір державного фінансового моніторингу України (2013)
Зборовська О. М. - Організаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств (2013)
Должанський І. З. - Мотиваційні моделі управління потенціалом підприємства (2013)
Дубінський С. В. - Сучасні методи управління персоналом на машинобудівному підприємстві (2013)
Lyashko D. Yu. - Components of the increasing revenue strategy in the system of enterprise value management (2013)
Смирнов Є. М. - Моделювання рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства (2013)
Ткаченко В. А. - Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства, Мішустіна Т. С. (2013)
Павленко І. Г. - Комунікаційна політика як елемент системи маркетингу підприємства у процесах сучасного комунікаційного суспільства (2013)
Осадчий В. И. - Роль маркетинговой стратегии в инновационной деятельности международных компаний информационно-технологической отрасли (2013)
Руденко Ю. В. - Особливості застосування методів управління маркетинговими витратами на промислових підприємствах (2013)
Карпенко Н. В. - Міжнародний досвід формування концепції соціально-відповідального маркетингу (2013)
Гречко М. В. - Роль сферы образования в экономике знаний: диагностика потенциала России (2013)
Магдіч А. С. - Економічне зростання та зміни в галузевій структурі економік Центральної та Східної Європи (2013)
Мирошниченко Ю. В. - Кредитна залежність української економіки від МВФ (2013)
Козка В. М. - Механізм та моделі надання допомоги КНР іноземним державам (2013)
Реферати (2013)
Відомості про авторів (2010)
Базова В. і. - Особливості організації системи вищої педагогічної освіти Німеччини (2010)
Банкул Л. Д. - Самостійна робота – найважливіша передумова вдосконалення педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів та музики, Сироткіна Ж. Є. (2010)
Баштовенко О. А. - Место валеологических знаний в системе формирования здоровьесберегающей направленности будущих учителей физической культуры (2010)
Бондарчук А. И. - Подготовка будущих воспитателей к осуществлению экологического образования детей с использованием средств народной педагогики, Шинкарева Л. В. (2010)
Вайнтрауб М. А. - Вимоги до рівня професійної компетентності педагогічних працівників професійної школи (2010)
Волобуєва Т. Б. - Моделювання успішного випускника профільного класу (2010)
Долженко И. В. - Содержание и условия формирования профессионально-педагогической направленности личности будущего специалиста по физической культуре и спорту (2010)
Драгієва Л. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя технологій як педагогічна проблема (2010)
Драч І. І. - Компетентнісний підхід до професійної підготовки техників-геофізиків з ремонту та обслуговування устаткування, Сперкач М. О. (2010)
Єрмакова З. І. - Емпатія як критерій сформованості комунікативної компетентності (2010)
Звєкова В. К. - Культурне дозвілля школярів як фактор здорового способу життя (2010)
Зуєнко Н. О. - Моделювання процесу формування комунікативної культури студентів-аграріїв у процесі їхньої професійної підготовки (2010)
Калашнікова С. А. - Професіоналізація управління освітою на засадах лідерства (досвід США) (2010)
Ковалинська І. В. - Модель формування загальнокультурної компетенції студентів технічного фаху (2010)
Коваль Л. Є. - Удосконалення інформаційної компетентності педагога в системі професійної освіти (2010)
Литвинова С. Г. - Навчання вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям (ІКТ): психологічний аспект (2010)
Морозова М. Е. - Стимулювання персоналу до професійного розвитку (2010)
Пенькова С. Д. - Організаційно-педагогічний супровід фахової підготовки магістрів початкової освіти (2010)
Прокопенко О. А. - Експериментальна перевірка ефективності впровадження спецкурсу "Професійна Я-концепція" у фахову підготовку майбутніх економістів (2010)
Сєрих Л. В. - Професійне вдосконалення вчителів щодо формування естетичних цінностей в учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2010)
Сидоренко В. В. - Планування і реалізація індивідуальної освітньої траєкторії вчителя української мови та літератури за кредитно-модульною системою підвищення кваліфікації (2010)
Скляренко І. Ю. - Розвиток у майбутніх учителів початкових класів готовності до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, Масленнікова Н.А. (2010)
Смакула О. І. - Формування особистості майбутніх вчителів фізичної культури масовими виховними заходами (2010)
Сорока О. В. - Діагностика професіоналізму керівників навчально-виховних закладів (2010)
Фольварочний І. В. - Розвиток освіти дорослих у сучасному інформаційному суспільстві (2010)
Хрипун В. І. - Стратегії професійного саморозвитку вихователя дошкільного навчального закладу (2010)
Чернишов О. І. - Організаційно-педагогічний супровід фахового зростання спеціалістів завдяки реалізації регіонального проекту "Модернізація системи післядипломної педагогічної освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу" (2010)
Шиліна О. О. - Проблема професіоналізму вчителя в історико-педагогічному контексті ХХ–ХХІ століть (2010)
Штомпель Г. О. - Сучасний менеджеризм і координація професійного зростання в освітній організації (2010)
Якухно І. І. - Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону (2010)
Відомості про авторів (2010)
Антощук С. В. - Підготовка менеджерів дистанційного навчання для післядипломної педагогічної освіти: стан і перспективи (2010)
Бондарчук О. І. - Виховний потенціал народних казок (2010)
Вишневська Н. В. - Розвиток комунікативних умінь як засіб прфесійного зростання вчителя іноземної мови (2010)
Вороненко О. В. - Управління трансфером технологій як проблема педагогічної науки (2010)
Гладуш В. А. - Становлення системи післядипломної освіти дефектологів: історія, проблеми, досвід (2010)
Жосан О. Е. - Методи аналізу шкільного підручника: теоретичний аспект (2010)
Кліменко А. Л. - Система педагогічного контролю підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (2010)
Костенко Р. В. - Підготовка майбутніх економістів до роботи з аналітичними лініями в процесі професійної діяльності на валютному ринку на основі програмного продукту MetaStock (2010)
Луценко В. І. - Упровадження кредитно-модульної системи організації начального процесу у ВНЗ (2010)
Любченко Н. В. - Координація як функція управлінської діяльності науково-методичного центру Університету менеджменту освіти НАПН України (2010)
Ляхоцька Л. Л. - Відкрита освіта в Україні в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору (2010)
Морозова М. Е. - Професійний розвиток — навчання впродовж життя (2010)
Ніколаєнко С. М. - Нова стратегія освіти України (2010)
Олійник В. В. - Проміжні результати наукового дослідження проблеми "Розвиток післядипломної педагогічної освіти на засадах дистанційного навчання та кредитно-модульної системи організації навчального процесу" (2010)
Пойда С. А. - Педагогічні особливості підвищення кваліфікації вчителів інформатики за очно-дистанцйною формою навчання (2010)
Успенська В. М. - Здоров’язбережувальна компетентність учителя з основ здоров’я та шляхи її розвитку (2010)
Чернишова Є. Р. - Формування кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації українського суспільства (2010)
Яковина А. В. - Роль методичного кабінету у підготовці вчителів до роботи з обдарованими учнями (2010)
Безсонова Т. І. - Упровадження проблемно-тематичних модулів "Батьківствознавство" в сучасну професійну педагогічну освіту (2010)
Бондарчук О. І. - Психологічні фактори успішної професійної кар’єри керівників загальноосвітніх навчальних закладів 175-182 (2010)
Варлакова Є. О. - Програма формування готовності майбутніх практичних психологів до розв’язання міжособистісних конфліктів (2010)
Волженцева И. В. - Методологические аспекты проблемы саморегуляции деятельности и психического состояния личности (2010)
Гадзецкий Б. В. - Рзвитие творческого потенциала личности при подготовке специалистов высшей квалификации, Кажарская О. М., Скоробогатько Н. М. (2010)
Журавлева М. О. - Исследование уровня развития эмоционального интеллекта у студентов-психологов на основании структурно-интегративного подхода (2010)
Лимар Л. В. - Гендерні особливості готовності студентів-медиків до безконфліктної взаємодії з пацієнтами (2010)
Москальова А. С. - Особливості дослідження ґендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти в Україні (2010)
Перегончук Н. В. - Психолого-педагогічний супровід розвитку педагога в умовах "професійного вигорання" (2010)
Сухенко Я. В. - Інтерсуб’єктна тенденція у розвитку уявлень про саморегуляцію особистості (2010)
Торба Н. Г. - Психологічні особливості та аспекти групового конфлікту як невід’ємної частини суспільних відносин (2010)
Kister A. - Selected Methods of Training to Support the Process of Improvement of Professional Competence in the Field of Finance in the Example of Hospitals, Kęsy M. (2014)
Алейнікова О. В. - Пріоритети впровадження інформаційних технологій для розвитку економіки країни (2014)
Безтелесна Л. І. - Аналіз професійного розвитку працівників залізничного транспорту (на прикладі ВП "Рівненська дирекція залізничних перевезень"), Кухар І. (2014)
Безтелесна Л. І. - Трудонадлишковий ринок праці регіону: аналіз тенденцій та перспектив, Іщук Л. (2014)
Василів В. Б. - Інформаційні системи управління кадровим потенціалом університету (2014)
Вашай Ю. В. - Місце економічної безпеки у структурі національної безпеки держави (2014)
Гальків Л. І. - Перспективи відтворення людського потенціалу України (2014)
Гаприндашвілі Б. В. - Ефективність фінансування енергозберігаючих проектів у промисловості України
Гонтаренко Н. А. - Інструменти інтерактивного банківського маркетингу (2014)
Давиденко В. А. - Формування критерію ефективності функціонування підприємства комунального водопостачання та водовідведення (2014)
Дзяд О. В. - Приховані торговельні бар’єри розвинутих країн світу (2014)
Дорошенко Н. О. - Ретроспективне дослідження екологічного виміру аграрного землекористування в умовах осушення (2014)
Жемба А. Й. - Напрями реформування вітчизняної еконо-міки шляхом адаптації механізмів зарубіжних країн (2014)
Качан Н. С. - Статистичні методи оцінки структури водогосподарського комплексу України (2014)
Квасній З. В. - Аналіз фінансового забезпечення малого бізнесу в Україні: регіональний аспект (2014)
Квасній Л. Г. - Особливості розвитку туризму в Україні: регіональний аспект, Паславська В. В. (2014)
Квасній Л. Г. - Роль економічного потенціалу регіону в забезпеченні стійкого розвитку економіки, Паславська В. В. (2014)
Клапків Л. М. - Використання динамічного фінансового аналізу страховими товариствами (2014)
Козак О. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства, Беженар І. М. (2014)
Конарівська О. Б. - Особливості розвитку факторингу на ринку фінансових послуг в Україні, Новікова Т. М. (2014)
Косолапова Е. В. - Можливості використання зарубіжного досвіду соціальної політики в Україні (2014)
Крисак А. І. - Наукові основи сталого розвитку при регулюванні земельних відносин (2014)
Крупський О. П. - Індикатори оганізаційної культури туристичних підприємств, Шпак О. В. (2014)
Куковський А. Г. - Причини розвитку та розв’язання міжосо-бистісних конфліктів, Познаховський В.А., Кизима В. П. (2014)
Левицька І. О. - Операційний аудит як альтернативна оцінка витрат українських енергопостачальних компаній (2014)
Лико Д. В. - Аналіз ринку праці Здолбунівського регіону в контексті сталого розвитку, Литвинчук Г. Ю. (2014)
Лазаришина І. Д. - Напрями удосконалення аналітичного забезпечення управління довгостроковими біологічними активами рослинництва, Погребняк Н. Д. (2014)
Сопко В. В. - Проблеми розподілу повноважень між суб’єктами бухгалтерського обліку в бюджетній сфері, Хорунжак Н. М. (2014)
Мартинюк О. В. - Місце і роль моделей маркетингу в умовах мінливої економіки (2014)
Михайленко О. Г. - Інвестиційне забезпечення як основа розвитку сільського господарства (2014)
Осадча О. О. - Аналіз системи оподаткування підприємства в контексті сучасних економічних трансформацій (2014)
Павелко О. В. - Аналіз власного капіталу банку: організаційно-методичні аспекти (2014)
Паламарчук О. С. - Оцінка рівня інноваційного розвитку України (2014)
Подлевська О. М. - Принципи ціноутворення в електронній комерції (2014)
Подлевська О. М. - Порівняльний аналіз методик діагностики банкрутства підприємства (2014)
Попко О. В. - Інноваційні стартапи та їх відмінність від класичного бізнесу (2014)
Редько В. Є. - Особливості холістичного управління в туризмі (2014)
Ровенець Т. О. - Методика обліку соціальних витрат підприємств торгівлі (2014)
Романюк О. Ю. - Управління змінами в процесі реалізації стратегії промислових підприємств (2014)
Ромащенко Т. І. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів на соціально-економічний розвиток України, Ромащенко К. М. (2014)
Савіна Н. Б. - Засади формування моделей управління інвестуванням у логістичну систему країни (2014)
Самойлік М. С. - Економічна оцінка впливу сфери поводження з твердими відходами на стан здоров’я населення регіону (2014)
Трач Р. В. - Економіко-математична модель інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності дорожньо-будівельних підприємств (2014)
Толчанова З. О. - Маркетингові аспекти конкурентоспроможності промислового виробництва регіону (2014)
Фурман І. В. - Економічна суть і сегментація міжнародного кредитного ринку та розширення ресурсної бази банків за рахунок його функціонування (2014)
Ширма В. В. - Вдосконалення фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва (2014)
Щербініна С. А. - Конкурентоспроможність будівельних підприємств як напрям підвищення економічної ефективності житлового будівництва, Криворученко А. В., Кісельов І. Р. (2014)
Юрманова О. О. - Світовий досвід організаційних інновацій в кооперативному сегменті розвинених економік та українські реалії (2014)
Андрушків Б. - Передєвропейські адаптивні заходи з впровадження державної інноваційної політики у сфері людського капіталу (контексти обслуговуючих підприємств та організації підприємницької діяльності), Кирич Н., Погайдак О., Шерстюк Р. (2014)
Савіна Н. Б. - Інфраструктурне забезпечення функціонування логістичних систем (2014)
Востріков В. П. - Економічна ефективність функціонування тепломеліоративної системи на основі оболонок-рукавів, Романюк І. В., Пінчук О. Л., Гнатюк В. М. (2014)
Вакуленко Т. В. - Сутність ефективного управління персона-лом на підприємствах готельного господарства (2014)
Бреус С. В. - Проблеми забезпечення продовольчої безпеки як складової економічної безпеки України (2014)
Кардаш О. Л. - Особливості державного регулювання продовольчої безпеки України (2014)
Bomba A. Ya. - One Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Piecewise Homogeneous Conductivity Media with Using Applied Quasipotential Tomographic Data, Boichura M. V. (2016)
Верлань А. Ф. - Порівнювальна експериментальна оцінка ефективності числової реалізації математичних моделей об’єктів із розподіленими параметрами методом опорних перерізів, Махович О. І. (2016)
Verlan A. A. - An Approach to the Precision Parametric Reduction of Mathematical Models (2016)
Verlan A. A. - Algorithms for Dynamic Correction of the Thermal Flows’ Measuring Systems’, Sterten Jo, Furtat Yu. O. (2016)
Герус В. А. - Узагальнення рівнянь фільтрації та тепломасоперенесення на випадок суфозійних процесів, Кутя Т. В., Мартинюк П. М. (2016)
Двойнос Я. Г. - Математична модель процесу течії розплаву у трубних головках гвинтового типу, Олексієвець В. Ф., Саєць В. М. (2016)
Коляно Я. Ю. - Математична та структурна моделі інформаційних технологій удосконалення процесу сушіння поліграфічних матеріалів, Сасс Т. С., Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. (2016)
Moklyachuk M. P. - Interpolation Problems for Random Fields from Observations in Perforated Plane, Shchestyuk N. Yu., Florenko A. S. (2016)
Положаєнко С. А. - Математична модель реології фрактально-неоднорідних пластових систем, Савіч В. С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2017)
Єфименко Т. І. - Концептуальні засади подальшого розвитку системи управління державними фінансами (2017)
Амоша О. І. - Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи, Саломатіна Л. М. (2017)
Якубовський М. М. - Регіональні особливості розвитку промисловості України, Солдак М. О. (2017)
Бойченко Е. Б. - Концептуальний підхід до проведення моніторингу міжрегіонального співробітництва, Рогозян Ю. С. (2017)
Губені Ю. Е. - Розвиток особистих селянських господарств в умовах інституціональних змін, Коверко Ю. А., Оліщук П. О. (2017)
Звонар В. П. - Комплексне оцінювання реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену (2017)
Луніна І. О. - Відтворення суспільних благ – важлива складова економічної системи України (2017)
Відома вчена, новатор, педагог (2017)
Відомий вчений, педагог, дослідник (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Комок М. С. - Ефективність симбіозу бульбочкових бактерій з рослинами сої в залежності від виду біопрепарату, Волкогон В. В., Косенко Л. В. (2010)
Воробей В. С. - Ефективність штаму Rhizobium galegae K-3 для інокуляції козлятника східного в різних ґрунтово-кліматичних умовах України, Григор’єва О. М., Андрощук С. Т., Ковалевська Т. М. (2010)
Пищур І. М. - Вплив сучасного інсектициду Нупрід 600 на життєздатність бактерій Paenibacіllus polymyxa KB, біоагенту мікробного препарату Поліміксобактерину (2010)
Малиновська І. М. - Спрямованість та інтенсивність мікробіологічних процесів у ґрунті мурашнику (2010)
Волкогон К. І. - Оптимізація азотного удобрення пшениці озимої за використання показників біологічної трансформації азоту в агроценозах (2010)
Хоменко Г. В. - Активність азотфіксації в кореневій зоні рослин пелюшки та ефективність застосування Ризогуміну в посівах пелюшко-вівса за різних систем удобрення, Гапон О. Г., Горбань В. П., Лавська В. П. (2010)
Гаценко М. В. - Мікробіологічні аспекти біокомпостування гною ВРХ з фосфоритами за участі фосфатмобілізувальних бактерій, Волкогон В. В., Токмакова Л. М., Луценко Н. В. (2010)
Лісовий М. М. - Розробка системи комплексного застосування мікробних препаратів в агротехнології вирощування нуту, Пархоменко О. Л., Дідович С. В., Пархоменко Т. Ю., Чайка В. М. (2010)
Венгер В. М. - Ефективність застосування біологічного препарату Актофіту, 0,2 % к. е. проти павутинного кліща на хмелю, Лукашевич Н. А., Якубенко І. В., Венгер О. В., Федорчук Н. А. (2010)
Тимошенко О. П. - Вплив мікрохвильової обробки та інокуляції Діазофітом насіння пшениці ярої на посівні якості, ураженість кореневими гнилями і врожайність культури, Хоменко Г. В. (2010)
Дяченко Г. М. - Біотехнологія у кормовиробництві: стан і перспективи розвитку, Кравченко Н. О. (2010)
Дерев’янко С. В. - Шляхи удосконалення ветеринарних імунобіологічних препаратів для боротьби з тешо- та ентеровірусними хворобами свиней (2010)
Тряпіцина Н. В. - Регіональні особливості поширення іларвірусів у насадженнях кісточкових культур України (2010)
Коломієць Л. П. - Вплив вірусної інфекції на рослини гороху за використання мікробних препаратів Ризогуміну і Поліміксобактерину, Дмитрук О. О., Токмакова Л. М., Близнюк Н. М. (2010)
Мамчур О. Є. - Зберігання препаратів антигену для виробництва антисироваток до фітопатогенних вірусів, Дмитрук О. О., Коломієць Л. П., Зарицький М. М. (2010)
Титул, зміст (2017)
Роїк М. В. - Вони були першими (2017)
Ягольник О. О. - Кроки до відродження галузі (2017)
Сінченко В. М. - Науково-виробничий досвід отримання високих врожаїв буряків цукрових, Широкоступ О. В., Пиркін В. І. (2017)
Марчук О. О. - Якісні характеристики біоенергетичних культур, Бойко І. І., Гончарук Г. С. (2017)
Корнєєва М. О. - Оцінка закріплювачів стерильності за вмістом б-амінного азоту для створення джерел покращеної технологічної якості цукрових буряків, Фалатюк Л. В., Мельник Я. А. (2017)
Саблук В. Т. - Стан популяцій фітофагів у посівах цукрових буряків і контроль їхньої чисельності, Грищенко О. М. (2017)
Запольська Н. М. - Хвороби цукрових буряків у 2016 р. та прогноз їхньої появи у 2017 р., Шендрик К. М. (2017)
Сипко А. О. - Підвищення продуктивності цукрових буряків при застосуванні на чорноземі типовому вилугуваному слабо кислому дефекату, отриманого за новою технологією, Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Мазур Г. М. (2017)
Вітаємо ювілярів (2017)
Бондарев О. В. - Чутливість до антибіотиків основних аерофільних збудників сечостатевих інфекцій у жінок, Мінухін В. В., Кузьменко А. М. (2016)
Гнатюк В. В. - Дослідження екстрапінеального джерела синтезу мелатоніну у щурів-самців з виразковим ураженням шлунка на тлі десинхронозу, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2016)
Олейник Г. А. - Выбор объема и тактики хирургического лечения больных со скальпированными и комбинированными повреждениями конечностей, Григорьева Т. Г., Супрун А. С. (2016)
Атаманова О. В. - Патологія шлунково-кишкового тракту у дітей з порушенням фібрилогенезу: особливості формування і перебігу (2016)
Бородiна О. С. - Гендерні особливості рівня цитокінів залежно від рівня фізичного розвитку дітей, хворих на негоспітальну пневмонію (2016)
Shmulich O. V. - Comparative assessment of the significance of domestic aeroallergens in the etiology of acute allergosis, urticaria in children (2016)
Бойко В. В. - Значення ендартеректомії в лікуванні хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок з мультифокальним ураженням судинного руслa, Прасол В. О., Гільов Б. В., М’ясоєдов К. В. (2016)
Аль-Травнех M. A. - Послеоперационная адъювантная терапия у пациентов с метастатическими опухолями головного мозга (2016)
Сипитый В. И. - Ранняя диагностика и хирургическое лечение парастволовых неврином задней черепной ямки, Пагалов С. А., Чмут В. А., Кутовой И. А., Куцын В. Н., Сторчак О. А., Генкин А. В. (2016)
Савенков В. І. - Оцінка ендовідеохірургічного лікування хворих на гідронефроз, зумовлений нефроптозом, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Савенков А. В. (2016)
Кривопустов О. С. - Прогнозування розвитку загрозливого аборту у жінок з урахуванням поліморфізму гена прогестеронового рецептора (2016)
Кузьменко Е. В. - Роль трансформирующего ростового фактора TGF-b1 и регуляторных Т-лимфоцитов CD4+CD25+FoxP3+ при опухолевом росте, Сорочан П. П., Кулинич Г. В., Кулинич В. С., Шевцов В. Г. (2016)
Карчинський О. О. - Діагностика запальних процесів навколоносових пазух за допомогою дистанційної інфрачервоної термографії (огляд літератури) (2016)
Григоров С. Н. - Патология слизистой оболочки полости рта при сахарном диабете, Побережник Г. А., Григорова А. А., Рекова Л. П. (2016)
Назарян Р. С. - Властивості ротової рідини у дітей, хворих на муковісцидоз, Ткаченко М. В. (2016)
Савельева Н. Н. - Роль и место иммунных реакций в патогенезе генерализованного пародонтита I–II степени тяжести хронического течения у лиц с паразитарной инвазией (2016)
Назарян Р. С. - Показники гігієнічного статусу порожнини рота у дітей із синдромом Дауна, Іскоростенська О. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Заходи щодо реформування системи технічного регулювання в Україні (2016)
Гінзбург М. Д. - Стандарти на системи керування: міжнародний та європейський досвід і його запровадження в Україні, Коваленко С. Є., Клюнь А. М. (2016)
НОС: навчання, сертифікація, оцінка відповідності (2016)
Як легко придбати стандарт? (2016)
Чернега І. М. - Нові редакції основоположних стандартів (2016)
Додаючи блиску ISO 9001 (2016)
Чому світ потребує стандарту ISO 45 001 "Безпека на робочих місцях" (2016)
Внесок CEN і CENELEC у створення нетоксичного середовища (2016)
Кропивницький В. С. - Технічне регулювання — основа розвитку сфери цивільного захисту (2016)
Основний стандарт щодо рішення екологічних проблем на завершальній стадії перегляду (2016)
Співпраця суб’єктів стандартизації — основа для реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Стандартизація, метрологія та підтвердження відповідності у 2016 році (2016)
Коцюба А. М. - Валідація методик калібрування, Домницька В. К., Коцюба Л. Г. (2016)
Калита П. Я. - В плену некомпетентности (2016)
17-й Международный проект "Созвездие качества - 2016" (2016)
Миронова А. В. - Йогурт корисний лише за умови, що він натуральний (2016)
Нові аналітичні методи тестування мікроелементів дитячих молочних сумішей (2016)
Оцінка відповідності — запорука реалізації європейських стандартів в Україні (2016)
Бондар О. І. - Аналіз можливостей ГІС-технологій для проведення комплексного екологічного контролю промислових підприємств, Демиденко О. О., Пашков Д. П. (2016)
Нова глобальна платформа, яка допоможе містам стати стабільними (2016)
Новіков В. В. - Верифікація методів — автоматизований процес в АІС "Лабораторія", Топораш І. Г., Сурженко І. О. (2016)
Методичний посібник "Розроблення, викладання та оформлення технічних умов" (2016)
Нова послуга від редакції журналу "ССЯ" (2016)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень—грудень 2016 року (2016)
До уваги авторів. Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Стандартизація. Сертифікація. Якість." (2016)
Передмова (2016)
Алфавітний покажчик авторів (2016)
Атаманчук П. С. - Теоретичні і практичні основи управління процесами становлення майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю (2016)
Благодаренко Л. Ю. - Підручник з фізики як потужний ресурс формування в учнів національної самосвідомості (2016)
Василенко С. Л. - Підготовка майбутніх учителів фізики в умовах оновлення навчального матеріалу відповідно до сучасного науково-технічного розвитку суспільства (2016)
Величко С. П. - Поєднання сучасних поглядів на поліпшення проблеми підготовки високопрофесійного вчителя фізики, Соменко Д. В., Соменко О. О. (2016)
Головко М. В. - Формування навчально-методичного забезпечення курсу фізики в умовах профільної середньої освіти: від професійної школи до професійного ліцею (2016)
Грудинін Б. О. - Пропедевтика дослідницької компетентності учнів старших класів у процесі навчання фізики (2016)
Гуляєва Л. В. - Дидактичні аспекти фізико-технічної підготовки майбутніх інженерів у технічному університеті (2016)
Закалюжний В. М. - Прикладні компетенції в системі предметних компетенцій учнів загальноосвітньої школи з фізики, Савченко В. Ф. (2016)
Кремінський Б. Г. - Відображення освітніх тенденцій європейських та азійських країн у матеріалах міжнародних олімпіад з фізики та математики (2016)
Ляшенко О. І. - Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти (2016)
Опачко М. В. - Інтегративний підхід до реалізації дидактичного менеджменту у підготовці магістрів-фізиків (2016)
Подопригора Н. В. - Вимоги галузевих стандартів вищої освіти до якості професійної підготовки майбутніх вчителів у результатах навчання математичних методів фізики, Садовий М. І., Трифонова О. М. (2016)
Семерня О. М. - Самоосвіта як елемент формування методичної компетентності вчителя фізики (2016)
Фоменко В. В. - Будова навчальних фізичних моделей в курсі загальної фізики для нефізичних спеціальностей (2016)
Форкун Н. В. - Навчання фізики в старшій школі на засадах компетентнісного підходу (2016)
Чуйко Г. П. - Інтеграція програми підготовки бакалаврів спеціальності 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" у європейський простір вищої освіти, Дворник О. В., Поведа Р. А. (2016)
Швай Р. І. - До проблеми навчання інноваційної особистості (2016)
Шут М. І. - Використання внутрішніх резервів освітньої системи з метою поліпшення якості фахової підготовки майбутніх учителів фізики, Благодаренко Л. Ю. (2016)
Щирба В. С. - Освітні вимірювання як інструментарій поліпшення якості освітнього процесу, Мястковська М. О., Щирба О. В. (2016)
Білецький В. В. - Ефективність використання фізичних задач виховного спрямування в коледжах економічного профілю (2016)
Бузько В. Л. - Змішане навчання фізики в загальноосвітній школі в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання (2016)
Войтович О. П. - Дидактичні засади структурування змісту технічної підготовки майбутніх екологів, Сергієнко В. П., Бондаренко С. І. (2016)
Дедович В. М. - Формування навчально-пізнавальної компетентності в учнів при вивченні розділу "Атомна та ядерна фізика" (2016)
Іваній В. С. - Система формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізики у галузі навчання нанотехнологіям, Мороз І. О., Ткаченко Ю. А. (2016)
Касперський А. В. - Методичні засади формування базових знань юриспруденції аспірантів технологічної освітньої галузі, Богданов І. Т., Кучменко О. М. (2016)
Корсун І. В. - Курс "Історія науки і техніки" у формуванні компетентностей майбутніх вчителів фізики і математики (2016)
Кузьменко О. С. - Методичні особливості вивчення поняття симетрії у процесі вивчення загального курсу фізики в вищих навчальних закладах авіаційного профілю в умовах розвитку STEM-освіти (2016)
Невмержицька А. Л. - Формування технічної компетентності майбутніх медсестер у процесі вивчення природи іонізуючого випромінювання (2016)
Непорожня Л. В. - Методичні особливості формування природничо-наукової компетентності старшокласників на уроках фізики (2016)
Ніколаєв О. М. - Методична компетентність як одна із основних складових професіоналізму майбутнього вчителя фізики, Рубаняк Л. А. (2016)
Оленюк І. В. - Компетентнісно-світоглядні характеристики у навчальній програмі з фізики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Панчук О. П. - Розвиток творчих здібностей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю як складової професійної компетентності (2016)
Петруньок Т. Б. - Особливості модульної навчальної програми з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів (2016)
Слободянюк І. Ю. - Теоретичні підходи до розробки підручника з фізики для гуманітаріїв, Заболотний В. Ф. (2016)
Соколенко Л. О. - Роль теоретичних основ змістової лінії "Числа" у професійній підготовці вчителя математики (2016)
Шишкін Г. О. - Вплив змісту курсу фізики на якість підготовки майбутніх учителів технологій (2016)
Андрєєв А. М. - Методичні особливості використання парореактивного рушія у демонстраційному експерименті з фізики, Ткаченко С. П. (2016)
Белоус І. В. - Формування фахової компетентності майбутнього лікаря в процесі вивчення фізико-технічних основ променевої діагностики, Стучинська Н. В., Ткаченко М. М. (2016)
Губанова А. О. - Використання зв’язків університету з науковими та науково-промисловими лабораторіями як один з аспектів формування фахової компетентності педагога XXI століття (2016)
Даценко І. П. - Критичне і понятійне мислення: чи не є це різними назвами для вищого рівня розвитку мислення?, Лозовенко О. А., Мінаєв Ю. П. (2016)
Дмитрук С. І. - Цільові орієнтації у системі експериментальної підготовки на уроках фізики в старшій школі (2016)
Дудукалова О. С. - Сутність та структура готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2016)
Кух О. М. - Інформаційно-освітнє середовище в системі методичної підготовки майбутнього вчителя фізики, Кух А. М. (2016)
Мисліцька Н. А. - Стильовий підхід як важлива умова формування компетентнісного педагога – майбутнього вчителя фізики (2016)
Поведа Т. П. - Питання захисту людини від терористичних загроз на практичних заняттях безпекового циклу в університеті (2016)
Прядко Н. О. - Психологічні особливості оцінювання особистості педагога (2016)
Пушкарьова М. В. - Основна концепція теорії часу і простору Ісаака Ньютона, Скубій Т. В. (2016)
Сільвейстр А. М. - Експериментальна перевірка методичної системи навчання фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Смутко О. О. - Формування предметних компетентностей в експериментальній підготовці з фізики студентів агротехнічного профілю (2016)
Соколов Є. П. - Алгебраїчний прийом розгортання фізичної структури задачі. Методологічний аналіз (2016)
Сондак О. В. - Методичні особливості вивчення інтерференції світла з опорою на індивідуалізацію навчання (2016)
Ткаченко А. В. - Формування готовності студентів до застосування тестових технологій – важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики, Кулик Л. О. (2016)
Шубчинський В. Д. - Контроль розвитку технологічної компетентності у вищій школі при викладанні спеціальних дисциплін, Мєнафова Ю. В. (2016)
Шубчинський В. Д. - Складності розвитку технологічної компетентності викладачів ПТНЗ будівельного профілю (2016)
Бодненко Т. В. - Професійно-орієнтовані технології навчання майбутніх фахівців комп’ютерних систем (2016)
Головня Н. М. - Результати експериментального дослідження формування професійної мобільності майбутнього вчителя на засадах дидактичного вибору (2016)
Гриб’юк О. О. - Перспективи впровадження варіативних моделей комп’ютерно орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу у загальноосвітніх навчальних закладах України (2016)
Конет І. М. - Вагомий внесок у дидактику фізики, Білик Р. М. (2016)
Корець О. М. - Аналітика досліджень з проблем фахової підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій у процесі вивчення фундаментальних дисциплін (2016)
Кудін А. П. - Програмне забезпечення та інтерактивні інформаційні системи, Кархут В. Я., Кудіна Т. М. (2016)
Матвійчук О. В. - Організація самостійної роботи студентів по підготовці до лабораторних робіт з фізики з використанням засобів IT, Подласов С. О. (2016)
Мендерецький В. В. - Значення інформаційно-телекомунікаційних технологій для розвитку освіти в Україні, Недільська У. І. (2016)
Мястковська М. О. - Використання Phet-симуляцій для виконання домашніх завдань з молекулярної фізики, Пшембаєв І. М. (2016)
Никифоров К. Г. - История современной физики в программе обучения педагога-физика, Мыслинская Н. Л. (2016)
Никорич В. З. - Повышение интереса учащихся к физике посредством решения задач, Кузнецова С. В., Куликова О. В., Губанова А. А. (2016)
Рибалко А. В. - Навчальні дослідження взаємодії тіл за допомогою комп’ютерної програми Tracker, Рибалко О. С., Кочергіна О. Д. (2016)
Сальник І. В. - Цифрові інформаційні комплекти в системі навчального фізичного експерименту (2016)
Семенишина Р. В. - Формування експериментаторської компетенції майбутніх учителів фізики в процесі виконання лабораторних практикумів з методики і техніки навчального фізичного експерименту, Шевчук О. В. (2016)
Сидорчук Л. А. - Концептуальні положення методики навчання соціально-екологічної безпеки життєдіяльності майбутніх учителів технологій, Чорна О. Г. (2016)
Сліпухіна І. А. - Сучасний фізичний експеримент у дидактиці STEM орієнтованого навчання, Чернецький І. С., Мєняйлов С. М., Рудницька Ж. О., Матеїк Г. Д. (2016)
Стецик С. П. - Демонстрація дослідів з фізики за допомогою комп’ютерного вимірювального комплексу "Навчальна лабораторія ІТМ" (2016)
Сусь Б. А. - Самостійна навчальна діяльність студентів як важливий механізм формування компетентності майбутніх фахівців в умовах комп’ютеризації навчального процесу, Сусь Б. Б. (2016)
Терещук С. І. - Перспективи застосування мобільної технології під час вивчення фізики у старшій школі (2016)
Цехмійстер В. А. - Предметна компетентність як особистісна характеристика учня під час розв’язування фізичних задач старшої школи (2016)
Шерстюк С. О. - Задачі технічного змісту у навчанні фізики як засіб формування в учнів здатності до наукового пізнання (2016)
Дані про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку і торгівлі України: застосування стандартів, у тому числі в зв’язку зі скасуванням у 2015 році міждержавних стандартів (ГОСТ) (2016)
Схема створення технічного комітету (2016)
Гінзбург М. Д. - Європейські правила технічного регулювання і стандартизації та поступове запровадження їх в Україні (2016)
Гладун А. Я. - Онтологічний підхід до проблем підвищення якості розроблення національних стандартів України, Рогушина Ю. В. (2016)
Взаємодія з ТК (2016)
Фесенко Є. Ю. - Конструкторська документація: метод автоматизованого контролю позначень нормативних документів, Кремена Є. В. (2016)
Звіт національного органу стандартизації щодо діяльності за 2015 рік (2016)
Заходи НОС (2016)
НОС: навчання, сертифікація, оцінка відповідності (2016)
Як легко придбати стандарт? (2016)
Кордіяка Ю. М. - Проблеми технічного регулювання косметичної галузі, Байцар Р. І. (2016)
Косінський О. В. - Нові форми управлінських технологій, Сидорко І. І. (2016)
Стандарти на якість води для кращої роботи (2016)
Шабайкович В. А. - "Перли" якості вищої освіти в Україні (2016)
Макух М. В. - Рекомендації щодо перехідних положень у зв’язку з уведенням у дію нових версій стандартів ISO 9001:2015 та ISO 14001:2015 (2016)
Намаконов Б. В. - Экологическое качество реновационных изделий, Папиашвили А. И. (2016)
Соломинка отримує "ковток стандартизації" (2016)
Малецька О. Є. - Сучасні вимоги стандартизації. Нормативні документи з метрології, Москаленко М. В. (2016)
Новий стандарт ІSО прискорює контроль якості та сприяє розвитку торгівлі пробіотиками і заквасками (2016)
9-а Міжнародної виставки LABComplEX (2016)
Вимірювання у динамічному світі (2016)
Нова послуга від редакції журналу "ССЯ" (2016)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень—грудень 2016 року (2016)
Сердюк А. М. - Біологічна безпека України: реалії та проблеми, Скалецький Ю. М. (2016)
Бадюк М. І. - Оптимізація медичної допомоги у військових підрозділах і частинах тактичного рівня Збройних Сил України в сучасних умовах, Середа І. К., Микита О. О., Ковида Д. В., Жупан Б. Б. (2016)
Бадюк М. І. - Обґрунтування організації підготовки військовослужбовців із надання домедичної допомоги у Збройних Силах України, Рудинська С. М., Микита О. О., Фурдик В. Д., Ковида Д. В. (2016)
Тодоров І. Я. - Психологічна мобілізація українського суспільства як чинник відновлення суверенітету України, Тодорова Н. Ю. (2016)
Голованова І. А. - Медичне забезпечення військових частин Збройних Сил України в умовах антитерористичної операції, Краснова О. І., Краснов О. Г. (2016)
Кальниш В. В. - Актуальні проблеми психофізіологічного стану учасників бойових дій, Пишнов Г. Ю., Варивончик Д. В. (2016)
Ладик–Бризгалова А. К. - Посттравматичні психічні порушення та суїцидальна поведінка в учасників бойових дій (2016)
Бадюк М. І. - Особливості організації лікувально-евакуаційного забезпечення Державної прикордонної служби України в умовах ведення збройного конфлікту, Ковида Д. В., Сокирко Д. М. (2016)
Завалко Ю. М. - Структура розладів психіки в учасників АТО (пілотне дослідження на клінічному матеріалі стаціонарних хворих), Кутько І. І., Андрейко М. Ф., Єрчкова Н. О. (2016)
Леськів Б. Б. - Дворічний досвід лікування та медичної реабілітації учасників антитерористичної операції у лікувально-профілактичних закладах загальної мережі Житомирської області, Шевченко С. І. (2016)
Лівінський В. Г. - Обґрунтування нового механізму використання системи цивільної охорони здоров'я для лікування поранених і хворих військовослужбовців шляхом створення тимчасових функціональних об’єднань (2016)
Пішель В. Я. - Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна характеристика та практика психофармакотерапії, Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. (2016)
Сердюк В. Н. - Особенности оказания офтальмохирургической помощи больным с травмами глаз, полученными во время боевых действий в зоне АТО, Устименко С. Б., Головкин В. В. (2016)
Плужнікова Т. В. - Волонтерський загін Української медичної стоматологічної академії м. Полтави як медичний потенціал держави (2016)
Жаховський В. О. - Єдиний медичний простір як елемент формування медичного потенціалу держави (2016)
Сердюк О. І. - Організація надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам у Харківському регіоні, Короп О. А., Зайцев О. М., Просоленко Н.В. (2016)
Трихліб В. І. - Вплив метеорологічних факторів, циркулюючих збудників на рівень захворюваності гострими респіраторними захворюваннями у військовослужбовців, Литовка С. Л., Моргун С. О., Остапенко В. М., Третьяков М. О., Ткачук С. І., Котюк Л. В. (2016)
Алиев С. П. - Эколого-эпидемиологический анализ условий, влияющих на распространение и восстановление местной передачи малярии в Таджикистане, Сапарова Н. Х., Саидов Х. М. (2016)
Гребняк М. П. - Медичний менеджмент шахтарів – основа трудового потенціалу держави, Федорченко Р. А. (2016)
Дудник С. В. - Детермінанти малюкової смертності залежно від статі та місця мешкання (2016)
Качур О. Ю. - Оцінка організаторами охорони здоров'я стану та перспектив розвитку променевої діагностики у закладах охорони здоров’я вторинного рівня (2016)
Керецман А. О. - Обсяг і структура втрачених років потенційного життя від хвороб органів травлення у Закарпатській області (2016)
Клітинська О. В. - Удосконалення алгоритму діагностики каріозних уражень твердих тканин зубів, Васько А. А. (2016)
Лехан В. М. - Яким повинен бути сучасний управлінець у сфері охорони здоров'я, Крячкова Л. В., Борвінко Е. В. (2016)
Лисак В. П. - Смертність дорослого населення Полтавської області внаслідок хвороб ендокринної системи (2016)
Лобас М. В. - Рівень фінансування охорони здоров'я як чинник забезпечення якісної медичної допомоги сільському населенню (2016)
Микита Х. І. - Оцінка фізичного розвитку дітей шкільного віку м. Ужгорода в динаміці за 1995–2015 роки, Рогач І. М. (2016)
Миронюк І. С. - Досвід використання методу експертних оцінок для визначення окремих видів втрат продуктивного робочого часу медичних працівників регіональних підрозділів служби протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Мулеса О. Ю., Ніколко М. В. (2016)
Огнєв В. А. - Аналіз та оцінка справжнього рівня поширеності надмірної ваги та ожиріння серед дітей шкільного віку м. Харкова, Помогайбо К. Г. (2016)
Рогач І. М. - Розвиток та організація нейрохірургічної служби Закарпатської області, Смірнов М. М., Погоріляк Р. Ю. (2016)
Рогач І. М. - Навчання суспільства само-та взаємодопомозі як метод оптимізації показників громадського здоров’я, Погоріляк Р. Ю., Гаджега І. І., Шип Д. Я. (2016)
Сізінцова Ю. Ю. - Документація медичного закладу як складова доказування при розслідуванні злочинів (2016)
Скрип В. В. - Оперативні політики як перешкоди на шляху автономізації закладів охорони здоров’я та можливі шляхи усунення таких політик (2016)
Слабкий Г. О. - Регіоналізація перинатальної допомоги – важливий чинник забезпечення національної безпеки країни, Дудіна О. О., Габорець Ю. Ю. (2016)
Федосюк Р. М. - Концептуальна модель стартового пакету з безпеки пацієнтів для служби анестезіології України (2016)
Ходор О. Є. - Поліпшення медичного потенціалу держави шляхом створення комп'ютерних програм для моніторингу ринку праці (2016)
Чепелевська Л. А. - Регіональні особливості смертності населення України від фіброзу і цирозу печінки та алкогольної хвороби печінки, Дзюба О. М., Кручаниця В. В. (2016)
Чепелевська Л. А. - Тенденції смертності населення України від хвороб органів травлення: регіональні особливості, Слабкий В. Г. (2016)
Чугрієв А. М. - Управління запасами компонентів крові: реалії та перспективи в Україні (2016)
Шатило В. Й. - Сучасні підходи до організації невідкладної допомоги з участю парамедиків в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій, Яворський П. В., Свиридюк В. З. (2016)
Шафранський В. В. - Поліпшення здоров'я для всіх та скорочення нерівності щодо здоров’я як стратегічне завдання політики "Здоров'я – 2020": аналітичний огляд публікацій ВООЗ (2016)
Матеріали учасників конференції (2016)
Титул, содержание (2017)
Ефименко Т. И. - Концептуальные основы дальнейшего развития системы управления государственными финансами (2017)
Амоша А. И. - Инновационное развитие промышленных предприятий в регионах: проблемы и перспективы, Саломатина Л. Н. (2017)
Якубовский Н. Н. - Региональные особенности развития промышленности Украины, Солдак М. А. (2017)
Бойченко Э. Б. - Концептуальный подход к проведению мониторинга межрегионального сотрудничества, Рогозян Ю. С. (2017)
Губени Ю. Э. - Развитие личных крестьянских хозяйств в условиях институциональных изменений, Коверко Ю. А., Олищук П. О. (2017)
Звонарь В. П. - Комплексное оценивание реализации социальной ответственности как социоэкономического феномена (2017)
Лунина И. А. - Воспроизводство общественных благ – важная составляющая экономической системы Украины (2017)
Известная ученая, новатор, педагог (2017)
Известный ученый, педагог, исследователь (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
Romanenko V. I. - Capture of atoms and small particles in an optical trap formed by sequences of counter-propagating light pulses with a large area, Yatsenko L. P. (2012)
Kovtun Yu. V. - Estimation of the efficiency of material injection into the reflex discharge by sputtering the cathode material, Skibenko E. I., Skibenko A. I., Yuferov V. B. (2012)
Bulavin L. A. - Structural changes in a fibroin fiber induced by an alkaline solution, Zabashta Yu. F., Kasprova A. V., Senchurov S. P., Svechnikova O. S. (2012)
Gorobets O. Yu. - The localization of a spherical ferromagnetic microparticle in an oscillating magnetic field in a liquid stream, Potyemkin M. M. (2012)
Dovhopyaty Yu. - Mott−Hubbard lacalization in a model of the electronic subsystem of doped fullerides, Didukh L., Kramar O., Skorenkyy Yu., Drohobitskyy Yu. (2012)
Degoda V. Ya. - Anomalous conductivity in ZnSe single crystals by X-ray irradiation, Vesna V. T., Kozhushko B. V., Podust G. P. (2012)
Zavalniuk V. - Axial stiffness of multiwalled carbon nanotubes as a function of the number of walls (2012)
Scherbakov Ch. M. - On the relativistic quantum mechanics of a particle in space with minimal length (2012)
Fiscaletti D. - The quantum entropy as an ultimate visiting card of the de Broglie–Bohm theory (2012)
Ivanitskyi A. I. - On the possible existence of non-Fisher universality classes, Bugaev K. A. (2012)
In memory of Konstyantyn Mykolaiovych Stepanov (2012)
Bohdan Ivanovych Lev (to the 60-th anniversary of his birthday) (2012)
Григор’єва Л. І. - Якість зрошувальної води: підходи до розробки радіаційно-гігієнічних критеріїв (2016)
Никитюк О. А. - Шляхи прискорення процесів підготовки та акредитації лабораторій, Новіков В. М. (2016)
Никитюк О. А. - Сучасний підхід до виконання вимог ДСТУ EN ISO 15189:2015 стосовно необхідності верифікації та валідації методик досліджень в медичних лабораторіях, Новіков В. В., Домницька В. К. (2016)
Коломієць Л. В. - Методи експертних оцінок у процесі експертизи навчального процесу у вищих навчальних закладах, Кисельова О. І. (2016)
Міщенко А. С. - Безконтактний метод визначення внутрішньої температури зарядів артилерійських боєприпасів та моделі оцінки його похибок (2016)
Никитюк О. А. - Аналізування вимог до якості та компетентності медичних (клініко-діагностичних) лабораторій, Новіков В. М. (2016)
Ергиев Г. Н. - Синтез активных RC-фильтров с пьезоэлектрическими резонаторами (2016)
Мілованов В. І. - Обгрунтування актуальності ізобутану, як холодильного агенту, Корнієвич С. Г. (2016)
Квасніков В. П. - Врахування робочих умов вимірювання параметрів руху об’єктів в математичній моделі формування результату вимірювання, Рудик А. В. (2016)
Коломієць Л. В. - Спосіб приготування фантомів для калібрування магнітно-резонансних томографів, Сичов М. І., Боряк К. Ф. (2016)
Коломієць Л. В. - Контроль дозоформуючих параметрів рентгенодіагностичних апаратів, Овчаров Ю. В., Стариш О. І., Розмариця А. І., Цильвік О. В. (2016)
Коломієць Л. В. - Розробка конструкції універсального адаптера для апаратів гемодіалізу, Бердиєв Б. Ч., Корчевський О. С. (2016)
Коломієць Л. В. - Визначення референтних діагностичних рівнів опромінення пацієнтів при проведенні рентгенологічних процедур, Коломієць С. В., Кузнєцова Л. В., Лобус Р. С., Волянський С. В. (2016)
Казакова Н. Ф. - Сучасний стан та перспективні напрямки адаптації нормативної бази України до норм ЄС щодо захисту інформації в інформаційно-вимірювальних системах, Фразе-Фразенко О. О., Паладій Є. Є., Айвазова К. Б. (2016)
Щербина Ю. В. - Вычисление специальных функций igam(a, x) и igamс(a, x) на языке C# в статистическом моделировании, Волков С. Л., Казакова Н. Ф. (2016)
Bratchenko H. D. - Method for ISAR imaging objects with 3D rotational motion, Smaglyuk H. H., Grygoriev D. V. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Патрик Э. И. - От горнодобывающего и металлургического центра Германии к "Немецкой Силиконовой Долине" –эволюция развития Земли Северный Рейн-Вестфалия (2015)
Мельник Ю. М. - Трансформаційні процеси у національній системі оподаткування, Сорокова Т. Є. (2015)
Борзенкова О. Д. - Роль місцевих податків і зборів в формуванні місцевих бюджетів України (2015)
Кочевой М. М. - Правове регулювання зовнішньоекономічної безпеки національного господарства на мезорівні (2015)
Subchynska O. M. - Formation of strategic objectives and priorities of regional resource policy of the country and its regions, Rudneva Ju. A. (2015)
Войнаренко М. П. - Інвестиційна діяльність як об'єкт управління, Бушовська Л. Б. (2015)
Balan O. S. - Instrumentation accounting and audit of capital investments in the investment project for the production of biofuels, Poliakova V. A. (2015)
Гурочкіна В. В. - Інноваційний потенціал підприємства: сутність та система захисту (2015)
Davyduk T. V. - Accounting financial results of enterprises: from history to the present, Bondar I. A. (2015)
Каламан О. Б. - Основні напрями ефективного розвитку виноградарсько-виноробних підприємств в сучасних ринкових умовах (2015)
Кравченко О. А. - Економічна концепція підвищення ефективності діяльності виробничих підприємств, Бевзенко Х. С, Бут Є. М. (2015)
Комарова О. А. - Внутрішній контроль збутової діяльності на підприємствах олійножирововї галузі, Фоміна Т. В. (2015)
Масленніков Є. І. - Ефективність управління інвестиційним портфелем промислового підприємства, Данилов Р. І. (2015)
Filippova S. V. - Systematic approach to managing the investment process manufacturing enterprise by reducing the level of its economic security from external and internal influences, Bundyuk A. N., Voloshchuk L. A. (2015)
Chernyshova L. I. - Strategic approaches of the enterprise positioning on the market, Dzhenkova A. S. (2015)
Лобозинська С. М. - Реформування інституту аудиту – шлях до підвищення рівня захисту прав споживачів ринку банківських послуг в Україні, Приймак С. А. (2015)
Балахонова О. В. - Використання модельного підходу для прогнозування банкрутства на основі аналізу (2015)
Vladymyrska N. I. - Special aspects of banks investment activity in Ukraine (2015)
Герасименко Н. А. - Особливості підготовки аварійних комісарів для сільськогогосподарства (2015)
Даниленко М. І. - Соціальні медіа у готельному бізнесі: гармонізація експансії (2015)
Євдокимова М. О. - Роль корпоративної соціальної відповідальності у дотриманні прав людини на освіту (2015)
Левицька А. В. - Аналіз наявності юридичних підстав гарантування економії від реалізації енергозберігаючих заходів (2015)
Маниліч М. І. - Основні передумови для подолання проявів асиметрії на фінансовому ринку (2015)
Prodius O. I. - State regulation of social adaptation of people with disabilities in accordance with international standards (2015)
Покотилова О.І. - Рефлексивне управління товарним асортиментом підприємства на основі процесного підходу (2015)
Равікович І. Є. - Оцінка ефективності впровадження інструментів інтернет-маркетингу в діяльності торгового підприємства (2015)
Рассадникова С. І. - Система управління природокористуванням: процеси удосконалення та теоретичні основи (2015)
Sviridova S. S. - Business plan as a tool of financial provision the project of development pharmaceutical company, Liventsova A. M. (2015)
Sharko O. R. - The modern status of competition of Ukrainian fashion-retail market (2015)
Волощук Л. О. - Особливості обліку інноваційної діяльності промислових підприємств за міжнародними та національними стандартами, Носовець О. І. (2015)
Кондратьєва С. В. - Генезис поняття "кадрової безпеки" підприємства (2015)
Синиця Л. В. - Теоретичні засади формування стратегій управління розвитком підприємств транспортної галузі (2015)
Щетініна Л. В. - Корпоративна культура: вимоги до регламентування та вплив на соціальний діалог, Рудакова С. Г. (2015)
Шипуліна Ю. С. - Сучасні особливості розвитку венчурного інвестування на промислових підприємствах (2015)
Вихідні дані (2015)
Title (2012)
Contents (2012)
Skrypets A. V. - Registration of the rotation angle of light-beam polarization plane with the use of optically transparent ferrimagnetic crystals, Tronko V. D., Asanov M. M. (2012)
Ivanisik A. I. - Phase-modulated parametric anti-stokes stimulated raman scattering of Cherenkov-type in self-focusing areas of exciting radiation, Isaienko O. Iu., Korotkov P. A., Ponezha G. V. (2012)
Zasenko V. I. - Formation of a charged layer in a bounded non-uniform magnetized plasma in RF field (2012)
Nikolaienko T. Yu. - Effective atomic charges of canonical 2'-deoxyribonucleotides and their conformational dependences, Bulavin L. A., Hovorun D. M. (2012)
Syrotyuk S. V. - Electronic structure of chromium- and hydrogen-doped GaInN solid solutions, Shved V. M. (2012)
Eliseev E. A. - Polar properties and hysteresis loops in multilayered thin films ferroelectric/virtual ferroelectric, Glinchuk M. D., Morozovska A. N., Yakovenko Ya. V. (2012)
Myronchuk G. L. - Electrical and optical properties of AgGaGe2S2Se4 single crystals, Davyduk G. E., Parasiuk O. V., Shevchuk M. V., Jakymchuk O. V., Danyl'chuk S. P. (2012)
Marchenko S. - Stability of trionic states in zigzag carbon nanotubes (2012)
Makhanets O. M. - Phonon spectra and electron-phonon interaction in a combined cylindrical semiconductor nanotube, Tsiupak N. R., Gutsul V. I. (2012)
Kharchenko D. O. - Modeling of microstructural changes in irradiated systems using the phase field crystal method, Kharchenko V. O., Kokhan S. V., Lysenko I. O. (2012)
Zhdanov V. I. - Power spectrum of radiation from a Gaussian source microlensed by a point mass: analytic results, Gorpinchenko D. V. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Kirishchuk V. I. - Anomalies in internal conversion coefficients for hindered γ-transitions, Lashko A. P., Lashko T. N. (2012)
Okhrimenko B. A. - Influence of SO2 molecule deformation on the manifestation of S−O bond deviation, Yushko O. O. (2012)
Gorishnyi M. P. - Nature and kinetics of nonstationary light absorption in C60 films induced by femtosecond laser pulses, Pavlov I. A., Kovalchuk A. V. (2012)
Romanenko V. I. - Direct two-photon excitation of isomeric transition in thorium-229 nucleus, Udovitskaya Ye. G., Yatsenko L. P., Romanenko A. V., Litvinov A. N., Kazakov G. A. (2012)
Lysenko V. S. - Morphology and optical properties of tetragonal Ge nanoclusters grown on chemically oxidized Si(100) surfaces, Kondratenko S. V., Kozyrev Yu. N., Rubezhanska M. Yu., Kladko V. P., Gomeniuk Yu. V., Gudymenko O. Y., Melnichuk Ye. Ye., Grenet G., Blanchard N. B. (2012)
Lelyukh Yu. I. - Improved criterion of nonequilibrium in electric arc Plasma induced by radiation transfer (2012)
Geru I. - Pseudo jahn−teller origin of the proton tunneling in zundel cation containing water clusters, Gorinchoy N., Balan I. (2012)
Bulavin L. A. - Local Maxwellian distribution in fluids, Zabashta Yu. F. (2012)
Kras'ko M. M. - Influence of tin impurity on recombination characteristics in γ-irradiated n-Si (2012)
Kuzmichev V. E. - Comparative analysis of standard ΛCDM and ΛCS models, Kuzmichev V. V. (2012)
Kulish Yu. V. - General properties of higher-spin fermion interaction currents and Their test in πN-scattering, Rybachuk E. V. (2012)
Title (2012)
Contents (2012)
Fiore R. - On the interplay between Q2 and t dependences in exclusive diffractive production of real photons and vector mesons in ep collisions, Jenkovszky L. L., Lavorini A., Magas V. K. (2012)
Ahmad M. A. - Study of angular distribution and KNO scaling in the collisions of 28Si with emulsion nuclei at 14.6A GeV, Ahmad S. (2012)
Vakarchuk I. O. - Theory of heat capacity of liquid helium-4 for temperatures above the critical point, Pastukhov V. S., Prytula R. O. (2012)
Jakovenko J. V. - Polarization and pyroelectric coefficients of antiferrodistortive boundaries: SrTiO3 as an example, Eliseev E. A., Svechnikov S. V., Morozovska A. N. (2012)
Stadnyk V. Yo. - A new LiNH4SO4 crystal with an isotropic point, Romanyuk M. O., Brezvin R. S. (2012)
Kozynets’ O. V. - Physical properties of sensor structures on the basis of silicon p−n junction with interdigitated back contacts, Litvinenko S. V. (2012)
Rudko G. Yu. - Structural and photoluminescence properties of ZnO nanowires, Dubrovin I. V., Klimovskaya A. I., Gule E. G., Lytvyn P. M., Lytvyn Yu. M., Turanska S. P. (2012)
Chuchman M. P. - Dynamics of low-energy laser-produced tin plasma, Mesarosh L. V., Shuaibov A. K. (2012)
Sizhuk A. S. - Relaxation of spatially uniform distribution function in the case on non-uniform energy distribution, Yezhov S. M. (2012)
Viznyuk A. V. - Scalar cosmological perturbations on the brane, Shtanov Yu. V. (2012)
Author’s index to the 57th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2012 (2012)
Subject index to the 57th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2012 (2012)
Борзенко О. П. - Розвиток питань дистанційного навчання студентської молоді в Канаді: ретроспективний аналіз (2015)
Голубнича Л. О. - Вплив урядової політики з питань вищої освіти на історіографію вузівської дидактики Східноукраїнського регіону (50–60-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Довженко Т. О. - Методи формування елементів професійної компетенції майбутнього учителя щодо організації педагогічної просвіти батьків учнів (2015)
Єфімова О. В. - Роль "Педагогического сборника" в організації навчально-виховної роботи в кадетських корпусах другої половини ХIХ ст. (2015)
Запорожець О. О. - Історичні аспекти розвитку батьківської просвіти засобами масової інформації (2015)
Касіянц С. Е. - Методика формування самоосвітньої компетентності студентів економічного профілю в процесі професійної підготовки в університеті (2015)
Кириліва В. О. - Вимоги до професійної підготовки сучасного педагога (2015)
Князян М. О. - Засоби підготовки майбутніх учителів до організації самоосвітньої діяльності старшокласників (2015)
Ковтун А. В. - Музично-естетична підготовка майбутніх учителів у процесі індивідуальних занять у ВНЗ України (історичний аспект) (2015)
Кузнецова О. Ю. - Підготовка викладачів іноземних мов у країнах Європейського Союзу (2015)
Левченко Л. С. - Творча особистість учителя: її критерії в гуманістичній парадигмі освіти (2015)
Лунгу Л. В. - Технологія формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів (2015)
Лутаєва Т. В. - Проблема формування здорового способу життя в науково-педагогічній спадщині вчених Слобожанщини (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Плащовата М. С. - Система оцінювання й контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини (2015)
Проценко О. С. - Експериментальна перевірка ефективності технології формування життєвої компетентності в учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Романцова Я. В. - Передумови розвитку соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України і Світу, Мкртічян О. А. (2015)
Ростовська В. І. - Роль студентського самоврядування у формуванні активної життєвої позиції студента (2015)
Степаненко І. І. - Розвиток питань правового виховання підростаючого покоління у XIX столітті (2015)
Тарарак Н. Г. - Аксіологізація змісту вищої мистецької освіти України (1990-ті рр. – XXI століття) (2015)
Тихонович В. М. - Досвід проведення навчальних консультацій студентів вітчизняних вищих навчальних закладів (70-ті – 90-ті роки XX ст.) (2015)
Шилкунова З. І. - Формування самостійності молодших школярів інтерактивними методами навчання (2015)
Щебликіна Т. А. - Шляхи отримання інформації про навчальні досягнення майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у процесі моніторингу (2015)
Квач Я. П. - Про шляхи подолання кризи української економіки (2015)
Davydova I. O. - Contradictions of labour relations in the evaluation of intellectual capital on the labour market (2015)
Layko A. I. - Perspectives for the implementation of the international experience of anti crisis investment policy, Czechowicz Z. V. (2015)
Єрмакова О. А. - Інновації в українському Причорномор'ї – досягненная і можливості, Хуторна Л. В. (2015)
Подольчак Н. І. - Формування бізнес-сегментів та моделювання ринкотворення (2015)
Шевченко І. Ю. - Регіональна диференціація автомобілізації населення України (2015)
Меркулов М. М. - Концептуальні підходи в управлінні ціноутворенням в комерційній діяльності промислового підприємства (2015)
Balan O. S. - Investment аnalysis baking industry in Ukraine, Stepanjuk Z. A., Dubenchuk J. O. (2015)
Жукова Д. А. - Методичне забезпечення аналізу фінансово- економічного стану машинобудівних підприємств (2015)
Журавльова Т. О. - Обґрунтування системи показників реінжинірингу бізнесу, Захарченко Н. В. (2015)
Kandeeva V. V. - Formation mechanism of innovation and investment activities of industrial enterprise (2015)
Smokvina A. A. - Security problems property safety of economic entities, Dimova K. V. (2015)
Швецова М. Б. - Моделі та методи управління розвитком машинобудівних підприємств, Тревого О. І. (2015)
Філіппов В. Ю. - Використання заробітної плати в якості інструменту мотивації управлінського персоналу, Кучінський А. С. (2015)
Бєлова І. В. - Системний фінансовий ризик: особливості регулювання у світовій практиці (2015)
Царенко І. О. - Гендерна політика у сфері вищої освіти: проблеми нерівності та шляхи їх вирішення (2015)
Chugunov A. A. - Evaluation of programs of financial support for small and medium enterprise in Spain, Prydius A. V. (2015)
Янчев А. В. - Проектування складових системи електронного документування розрахункових операцій за синергетичним підходом (2015)
Грузнов И. И. - Познание и использование функций самоуправления как составная часть инструментария активизации творчества, Демидюк А. В., Демідюк С. И. (2015)
Гільорме Т. В. - Модель обліку людського капіталу як основа превентивного антикризового управління (2015)
Калюжна Ю. В. - Ефективність бухгалтерського обліку в системі антикризового управлінням підприємством (2015)
Кузнецов Э. А. - Тектология А. А. Богданова и современная актуализация менеджмента (2015)
Семенова В. Г. - Cкладові системи управління інтелектуальною власністю підприємств (2015)
Шиманська А. А. - Управління маркетинговою діяльністю промислового підприємства: економічний та філософський підходи (2015)
Давидюк Л. П. - Глобальні зміни в структурі зайнятості як чинник трансформації міжнародного ринку праці (2015)
Омельченко Л. С. - Аналіз стратегій управління оборотними активами промислових підприємств, Піскульова І. В. (2015)
Світлична В. Л. - Теоретичний базис нової парадигми суспільства – економіки знань (2015)
Трушкіна Н. В. - Напрями вдосконалення управління збутовою діяльністю вугільних підприємств (2015)
Александров И. А. - Инновационно-устойчивое развитие экономики (2015)
Крайник О. П. - Домінантна роль оцінювання еколого-економічних збитків національної економіки в умовах регулювання деструктивних впливів господарської діяльності (2015)
Мельник Ю. М. - Обліково-аналітична система в забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства в цілях прогнозування банкрутства (2015)
Гоголь М. М. - Значення бухгалтерського обліку для управлінської інформації і розвитку самоорганізації інтегрованого підприємства, Морозюк Н. С. (2015)
Левицька А. В. - Формування вимог до обліково-аналітичного забезпечення реалізації енергозберігаючих заходів, Савич С. П. (2015)
Захарченко В. І. - Інноваційна діяльність підприємств кримінально-виконавчої системи України як основи вдосконалення їх ресурсного потенціалу (2015)
Ананська М. О. - Дослідження методичних засад організації обліку і контролю анульованих операцій банку (2015)
Каламан О. Б. - Удосконалення управління діяльністю підприємств виноградарсько-виноробної галузі на сучасному ринку України (2015)
Вихідні дані (2015)
Гевко Б. М. - Динамічна модель роботи піднімально-транспортної лебідки, Ляшук О. Л., Клендій В. М., Мельничук С. Л. (2016)
Гевко Ів. Б. - Комплексні експериментальні дослідження виготовлення кормової суміші для тваринництва, Дячун А. Є., Ляшук О. Л., Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П. (2016)
Горач О. О. - Аналіз розвитку технічного текстилю у світі, Тіхосова Г. А., Князев О. В. (2016)
Денисюк В. Ю. - Технологічне забезпечення ріжучої здатності переривчастих абразивних кругів на операціях шліфування роликів, Симонюк В. П., Пташенчук В. В. (2016)
Дмитрієв Д. О. - Застосування верстатів каркасних компоновок для обробки складних деталей поверхневим пластичним деформуванням, Рачинський В. В., Півень С. М. (2016)
Заблоцький В. Ю. - Аналіз способів технологічного забезпечення регламентованих показників якості функціональних поверхонь, Дахнюк О. П. (2016)
Коробко А. І. - Експериментально-аналітичний метод вимірювання кута поперечної статичної стійкості колісних машин, Подригало М. А., Назарько О. О., Радченко Ю. А. (2016)
Коротун М. М. - Застосування терміну "еnvelope requirement" для конусних з’єднань, Денисенко Ю. О. (2016)
Lapchenko Y. - Measurement of parameters of inductors-electromagnets of magnetic therapy devices (2016)
Лебедев В. Г. - Математическое моделирование автоматического управления контактной температурой шлифования, Клименко Н. Н., Луговская Е.А., Чумаченко Т. В. (2016)
Лясота О. М. - Засоби підвищення ефективності переробки твердих побутових відходів, Зварич Н. М. (2016)
Марчук В. І. - Модель стабілізації високочастотних коливних процесів в динамічній системі круглого врізного шліфування, Марчук І. В., Ештеівілі А. М. (2016)
Марчук В. І. - Забезпечення єдності вимірювань медичної техніки з нормованими метрологічними характеристиками, Марчук І. В., Караченцев В. Є. (2016)
Марчук В. І. - Закон "Про метрологію та метрологічну діяльність" як передумова реформам в Україні, Равенець Л. М., Масечко І. В. (2016)
Марчук І. В. - До встановлення параметрів теплообміну в умовах мікроклімату інкубаторів для новонароджених немовлят (2016)
Марчук І. В. - Зв'язок поверхневого шару з експлуатаційними властивостями деталей, Ештеіві А. М., Шишко К. В. (2016)
Мельник С. А. - Аналіз електронейроміографічних та біохімічних показників при діабетичній полінейропатії (2016)
Мороз С. А. - Аналіз формування напруженого стану поверхневого шару деталей на фінішних операціях, Приступа С. О., Дужич Б. С. (2016)
Приступа С. О. - Оптимізація багатоінструментальних операцій механічного оброблення деталей машин за різними критеріями (2016)
Ravenets L. - Technological processing system superfinishing raceways rings roller bearings, Marchuk I., Grinyuk S., Eshteivi A.M. (2016)
Рудик В. Ю. - Зворотний зв'язок в апаратах магнітотерапії, Рудик Т. О., Поліщук О. Б. (2016)
Тележинський Д. В. - Енергетичний теплообмін в зоні контакту зонда атомно-силового мікроскопа з досліджуваною поверхнею, Білокінь С. О., Андрієнко В. О., Антонюк В. С. (2016)
Tkachuk A. - Analysis of opportunities aimed formation of quality indicators for details machining operations, Dahnyuk O. (2016)
Федорчук-Мороз В. І. - Психофізіологічні аспекти виробничого травматизму педагогів, Вісин О. О., Бондарчук Л. Ф. (2016)
Швец С. В. - Влияние метода заточки спиральных сверл на их эксплуатационые характеристики (2016)
Яценко І. В. - Підвищення надійності лазерних медичних приладів шляхом фінішної електронно-променевої обробки торцевих поверхонь їх світловодів, Антонюк В. С., Гордієнко В. І., Кириченко О. В., Ващенко В. А., Холін В. В. (2016)
Передмова (2006)
Кривошея В. - Актуальні питання цивілізаційної характеристики Гетьманщини (2006)
Куташов І. - Державотворча концепція і політична діяльність Івана Мазепи (2006)
Яремчук В. - Українські партії Наддніпрянської та Наддністрянської Укоаїни й українське питання наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2006)
Бевз Т. - Трансформація владної вертикалі у добу Центральної Ради (2006)
Пиріг Р. - Михайло Грушевський у контексті українського сьогодення (2006)
Митрофаненко Ю. - "Народне повстання" 1918 р. в Єлисаветграді (2006)
Солдатенко В. - Гетьманська альтернатива: шлях до конструктивної суспільної трансформації чи консервативної безвиході? (2006)
Бавико О. - Оформлення політичної опозиції гетьманському уряду П. Скоропадського та основні форми її діяльності (2006)
Боровська І. Ю. - Селекція ліній соняшнику на стійкість до несправжньої борошнистої роси в умовах зміни рас патогена, Коломацька В. П., Сивенко В. І., Кириченко В. В., Петренкова В. П. (2016)
Любовець О. - Пошук шляхів державного будівництва: між партійна боротьба на Трудовому Конгресі України (2006)
Бугайов В. Д. - Комбінаційна здатність колекційних зразків люцерни за елементами кормової та насіннєвої продуктивності на фоні підвищеної кислотності грунту, Горенський В. М. (2016)
Курас Д. - Проблема влади у період революційної боротьби в працях М. Ю. Шаповала (2006)
Вінюков О. О. - Екологічна пластичність нових сортів ячменю ярого до стресових факторів, Бондарева О. Б., Коробова О. М. (2016)
Куц О. - Українізація як каталізатор духовного життя українського суспільства 20–30-х років (2006)
Глухова Н. А. - Особливості утворення пилку ріпаком озимим в умовах східного Лісостепу України, Понуренко С. С., Змієвська О. А. (2016)
Захожай З. - Про радянофільські настрої у Східній Галичині в 20– 30-ті роки ХХ сторіччя (2006)
Грищенко О. М. - Успадкування цінних господарських ознак у F1 квасолі звичайної овочевого напряму використання, Жемойда В. Л. (2016)
Глазунов Г. - Сліпанський і справа "УВО" (2006)
Демидов О. А. - Оцінка посухостійкості ліній пшениці ярої в умовах Лісостепу України, Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2016)
Собачко О. - Українські літературні організації та течії в другій половині 20-х років ХХ століття (2006)
Діордієва І. П. - Добір пшенично-житніх хромосомно заміщених форм тритикале за наявністю морфологічних ознак спельти, Рябовол Я. С. (2016)
Старічнєва В. - Категорія "соборності" у теорії та суспільно-політичній практиці (2006)
Кобизєва Л. Н. - Актуальні напрями та досягнення світової селекції сортів нуту стійких до несприятливих біо- та абіотичних чинників, Вус Н. О. (2016)
Кучер В. - Німецька модель України в контексті підготовки до війни проти СРСР (2006)
Коблай С. В. - Адаптивний потенціал різних за морфотипом сортів гороху в умовах півдня України (2016)
Радько П. - Історик і суспільство (До питання громадської позиції вчених) (2006)
Макляк К. М. - Збір олії як інтегральна ознака господарської цінності гібридів соняшнику в умовах підвищених температур, Кириченко В. В. (2016)
Токар Л. - Українознавство і побудова національної держави в Україні (2006)
Мельничук Р. В. - Особливості взаємозв’язків між ознаками у зразків колекції роду Calendula L., Глущенко Л. А., Богуславський Р. Л. (2016)
Кармазіна М. - Росія у фокусі президентського окуляра (грудень 1991 – липень 1994 рр.) (2006)
Музафарова В. А. - Генетична колекція ячменю ярого за стійкістю до хвороб, Рябчун В. К., Петухова І. А., Падалка О. І. (2016)
Кузьменко Т. - Український середній клас та його перспективи в контексті соціальних трансформацій (2006)
Сахно Т. В. - Морфометричні показники та вміст фенольних сполук у ліній та гібридів соняшнику за ураження вовчком (2016)
Василевська Т. - Елітарність бюрократії у контексті професійної етики (2006)
Січкар В. І. - Особливості створення вихідного матеріалу сої за умов Південного Степу України, Лаврова Г. Д., Ганжело О. І. (2016)
Траверсе О. - Сучасні інтерпретації дослідження політичного лідерства (2006)
Solonechnyi P. M. - AMMI(additive main effect and multiplicative interaction) analysis of stability of spring barley genotypes, Kozachenko M. R., Vasko N. I., Naumov O. G., Solonechna O. V., Vazhenina O. Ye., Kompanets K. V. (2016)
Богуславська К. - Мережевий підхід: причини виникнення, напрями дослідження мереж та їх типологізація (2006)
Тригуб О. В. - Колекції генетичних ресурсів польових культур в Устимівській дослідній станції рослинництва, Кір’ян В. М. (2016)
Кальян С. - Єврейські громадські організації: специфіка становлення та діяльності (2006)
Молодченкова О. О. - Особливості біохімічного складу насіння сої для добору сортів продовольчого напряму, Адамовська В. Г., Січкар В. І., Картузова Т. В., Безкровна Л. Я., Лихота О. Б., Лаврова Г. Д. (2016)
Шульга М. - Дещо про зближення понять "геополітика" та "стратегія" в геополітичній думці сучасної Росії (2006)
Пасічник С. М. - Біохімічні та технологічні якості колекційних зразків нуту, Січкар В. І. (2016)
Крушинський В. - Структурна організація міжнародного середовища України та її значення для української зовнішньої політики, Константинов В. (2006)
Кирпа М. Я. - Посівні якості насіння зернових культур та методи їх визначення, Скотар С. О., Базілєва Ю. С., Лупітько О. І. (2016)
Чувардинський О. - "Четверта влада" в структурі громадянського суспільства (2006)
Погоріла Л. Г. - Твердонасінність сої в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Вакулич В. - Шляхи протидії тероризму (2006)
Макаренко Л. О. - Визначення площі листкової поверхні сафлору морфометричним методом (2016)
Про авторів (2006)
До уваги авторів (2016)
Ільницький М. С. - Типологія принципів виробничого процесу (2017)
Теремцова Н. В. - Основні підходи до розуміння юридичної відповідальності: теоритичний аспект (2017)
Єрмакова Г. С. - Європейська єдиність та інтеграція як феномен взаємозв'язку права та релігії в цивільному вимірі (2017)
Пампура М. В. - Основні напрямки подолання деформації правової свідомості в Україні (2017)
Чумаченко С. В. - Місце та особливості органів державної влади у системі суб'єктів забезпечення національної поліції України (2017)
Околович М. Є. - Історичні аспекти містобудівного нормортворення в Україні: античні часи-XIX століття (2017)
Налуцишин В. В. - Формування правового порядку в історичній ретроспективі соціального контролю (2017)
Бандурка О. О. - Заходи адміністративно-правового захисту власності (2017)
Гусаров С. М. - Роль і вплив державних органів на безпеку дорожнього руху в Україні (2017)
Калашник М. В. - Соціально-правові гарантії забезпечення діяльності органів поліції (2017)
Гримич М. К. - Особливості застосування рішень Конституційного Суду України в адміністративних правовідносинах (2017)
Больбіт Ю. Л. - Суб'єкти державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (2017)
Бурбика В. О. - Мета та завдання взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами (2017)
Фелик В. І. - Особливості функціональної підготовки працівників поліції як суб'єктів профілактичної діяльності (2017)
Балабан К. І. - Порівняльна характеристика податкового права України та Європи (2017)
Голуб В. О. - Онтологічна характеристика надзвичайного адміністративно-правового режиму воєнного стану (2017)
Коровайко О. І. - Забезпечення міжнародних стандартів публічного розгляду справ у кримінальному судочинстві України (2017)
Гринюк В. О. - Історико-правовий аналіз становлення та розвитку функції обвинувачення у вітчизняному кримінальному судочинстві X-XIX століття (2017)
Клименко О. А. - Фактори детермінації та основні заходи запобігання шахрайству у сфері надання туристичних послуг (2017)
Захарченко І. М. - До питання розуміння предмета злочинів проти свободи совісті, Семенюк О. О. (2017)
Черепій П. П. - Кримінально-правовий зміст умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (2017)
Сідей О. В. - Цивільно-правове регулювання права на інформацію про стан здоров'я та права на лікарську таємницю (2017)
Сеник С. В. - Остаточність судового рішення у цивільній та господарській справах як умова подання конституційної скарги (2017)
Кікінчук В. Ю. - Місце та особливості діяльності об'єднань громадян щодо забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Захожай В. Б. - Методичні засади формування стратегії підвищення ефективності діяльності промислових підприємств, Братусь Г. А. (2017)
Бистрякова В. Н. - Логотип у рекламі, Осипчук М. В., Осадча А. М. (2017)
Шаронова О. В. - Логістика інфраструктура як базова складова підвищення конкурентоспроможності сучасних вітчизняних суб'єктів господарювання (2017)
Копач А. В. - Обгрунтування стратегії управління аграрними підприємствами в Україні у рамках інтеграції держави в Європейський економічний простір (2017)
Титул, зміст (2017)
Самодрин А. П. - Деонтологія вірності Володимира Моргуна (до 70-річчя професора В. Ф. Моргуна) (2017)
Радзієвська І. В. - Набуття ключових компетенцій як основа формування професійної компетентності медичних спеціалістів (2017)
Лебедик Л. В. - Формування загальних і професійних компетенцій майбутніх викладачів економіки (2017)
Білик Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування професійної підготовки студентів-медиків (2017)
Кир’ян Т. І. - Вплив науково-технічного прогресу на підготовку медичних фахівців у другій половині ХХ ст. (2017)
Каркач В. В. - Інтегрований проект як засіб підвищення ефективності пізнавальної діяльності студентів, Москаленко О. Л. (2017)
Івасів О. В. - Тенденції розвитку понятійного апарату проектної діяльності (2017)
Павинська Н. А. - Стимулювання студентів до навчальної та науково-дослідної роботи у період другої половини ХІХ - початку ХХ століття (2017)
Слухенська Р. В. - Духовно-творчий потенціал майбутнього лікаря та розвиток професійного клінічного мислення, Єрохова А. А. (2017)
Кравченко О. П. - Педагогічні умови формування професійної етики у студентів медичного навчального закладу (2017)
Дяченко А. В. - Інноваційні підходи у викладанні лекційного матеріалу (на прикладі дисципліни "Матеріалознавство швейного виробництва") (2017)
Москалик Г. Ф. - Філософія оптимізації мережі навчальних закладів як засіб підвищення якості освіти (2017)
Скіба Н. Я. - Поняття "іноземна мова за професійним спрямуванням", його сутність і структура (2017)
Ільїна О. О. - Вплив гендерних стереотипів на виховання гендерної культури молодших школярів (2017)
Постольник Я. Г. - Підкорення Арарату (про похід велосипедної туристської групи "Арарат-2016") (2017)
Гриньова М. В. - Презентація спеціальностей природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Боловацька Ю. І., Купріян К. В. (2017)
Єщенко М. М. - Про благодійний концерт "Ми діти твої, Україно!" у рамках соціокультурного проекту для підлітків та молоді "Свобода. Гідність. Патріотизм" (2017)
До відома авторів (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2017)
Титул, содержание (2015)
Филатьев М. В. - Экспериментальное определение углов максимальных оседаний пород, подработанных очистными выработками, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л., Пыжов С. В. (2015)
Феофанов А. Н. - Оценка возможности провала земной поверхности, Скопич Т. И. (2015)
Аверин Г. А. - Влияние крепких пород кровли на оседание земной поверхности, Доценко О. Г., Корецкая Е. Г. (2015)
Лукінов В. В. - Оцінка розподілу метану у вугільно-породному масиві за даними щодо метановості виїмкових дільниць, Безручко К. А., Приходченко О. В. (2015)
Кожушок О. Д. - Решение проблем вентиляции угольной шахты в условиях нештатной ситуации, Янжула А. С., Кирьяков М. А. (2015)
Дєдіч І. О. - Визначення параметрів гідродинамічної стимуляції газовугільного масиву свердловинами, Бабенко К. В., Назимко В. В., Колеснік Н. А. (2015)
Жуков Ю. П. - Совершенствование системы технологического мониторинга и управления конвейерным транспортом, Чаплюк Е. М., Аксенова Е. А., Шишов М. В. (2015)
Чеберячко С. И. - Защита органов дыхания работников угольных предприятий с использованием респираторов, Яворская Е. А., Чеберячко Ю. И. (2015)
Полулях А. Д. - Технологический анализ работы углеобогатительных фабрик Украины, Полулях Д. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Кулибаба С. Б. - Оценка ширины зоны опорного давления в угольном пласте, разрабатываемом на большой глубине, Терлецкий А. М., Голдин С. В. (2015)
Евдокимов Ф. И. - Управление инвестиционными проектами с заданным моментом времени вертикально интегрированных угледобывающих предприятий, Виноградов А. Г., Бородина О. А. (2015)
Зборщик М. П. - Снижение затрат на проведение и поддержание горных выработок – важная задача угольных шахт (2015)
Скипочка С. И. - Модель аномальных метанопроявлений при отработке угольного пласта, Паламарчук Т. А. (2015)
Минеев С. П. - Методика определения фактической подачи вакуум-насосов дегазационных систем, Кочерга В. Н., Левчинский Г. С. (2015)
Теплицкий Б. Е. - Основные требования к пыли для испытаний взрывозащищенного рудничного электрооборудования на степень защиты IP5X и IP6X, Погорельский А. Е., Ванеев Б. Н. (2015)
Вовк О. О. - Екологізація вуглевидобувного комплексу України (2015)
Полулях А. Д. - О необходимости учета шламообразования технологической схемы углеобогатительной фабрики, Полулях Д. А. (2015)
Майдуков Г. Л. - Ресурсный потенциал шахтного метана в энергетике Украины (2015)
Форум гірників–2015: наука і практика мають іти разом (2015)
Пивняк Геннадий Григорьевич (к 75-летию со дня рождения) (2015)
Содержание (2017)
Коренєв М. М. - Стан соматичного та психічного здоров’я дітей із зони антитерористичної операції, Лебець І. С., Толмачова С. Р., Ніконова В. В., Проскурина Т. Ю., Матковська Т. М. (2017)
Леженко Г. О. - Вміст антимікробних пептидів у дітей раннього віку, хворих на гострий бронхіт, залежно від етіологічного чинника, Пашкова О. Є., Крайня Г. В. (2017)
Недельська С. М. - Ефективність різних засобів доставки інгаляційних препаратів у дітей із бронхіальною астмою, Кузнєцова О. Д., Таран Н. М. (2017)
Крючко Т. А. - Проблема эффективной и безопасной терапии острых респираторных инфекций у детей, Ткаченко О. Я., Харшман В. П., Иваненко О. П. (2017)
Ремінна І. І. - Особливості запальної реакції у новонароджених, хворих на вроджену та набуту пневмонію (2017)
Овчаренко Л. С. - Показатели функционального резерва миокарда у детей младшего школьного возраста с частыми острыми заболеваниями респираторного тракта, Шелудько Д. Н., Вертегел А. А. (2017)
Волосовець О. П. - Особливості лікування бронхіальної астми у дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням, Кривопустов С. П., Купкіна А. В. (2017)
Сорокман Т. В. - Синдром Жильбера: клініка, діагностика, диференціальна діагностика та лікування (частина 2), Макарова О. В. (2017)
Синяченко Ю. О. - Варикозная болезнь вен у детей с синдромом Клиппеля — Треноне (2017)
Няньковський С. Л. - Особливості соматичної патології в дітей із дитячим церебральним паралічем (огляд літератури), Пишник А. І., Куксенко О. В. (2017)
Микукстс В. Я. - Ювенильная системная склеродермия и экология (обзор литературы и собственные исследования), Синяченко О. В., Чернышова О. Е. (2017)
Скиба В. В. - Хірургічне лікування запальних і спайкових процесів черевної порожнини у підлітків із використанням струменевого гідроскальпеля, Рибальченко В. Ф., Іванько О. В., Демиденко Ю. Г., Бадах В. М., Бочаров В. П. (2017)
Ошлянська О. А. - Випадок фатального ураження легенів у дитини з ювенільним дерматоміозитом, Омельченко Л. І., Слєпова Л. Ф., Гладишко О. П., Іванова В. Г., Крат В. В. (2017)
Беш Л. В. - Досвід діагностики та спостереження дитини із синдромом Вольфа — Хіршхорна, Мацюра О. І., Булак Г. В., Чирун В. Н., Бобик В. П., Стахняк Д. В. (2017)
Ревенко Г. О. - Клініко-патогенетичне значення правцевого токсину. Клінічний випадок, Маврутенков В. В. (2017)
Клименко Т. М. - Сучасні вимоги до формування професійної компетентності фахівців з неонатології в резидентурі, Сердцева О. А., Сандуляк Т. В., Закревський А. М., Карапетян О. Ю. (2017)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 5), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2017)
Атаманенко А. - Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин (2015)
Братусь І. - Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах, Смольніков Ю. (2015)
П’ятковська О. - Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори (2015)
Божук Л. - Значущість творчості Тараса Шевченка у збереженні національної ідентичності українського зарубіжжя (за матеріалами часопису "Наше життя") (2015)
Горбенко А. - Історичний досвід католицької церкви у справі допомоги італійським емігрантам на рубежі ХІХ – ХХ ст. (2015)
Потульницький В. - Створення в еміграційних умовах ідеології українського монархізму та її специфіка (1918–1939) (2015)
Дзира О. - Український націоналістичний рух в Канаді в 1918 – 1939 рр. і його організаційне оформлення (2015)
Кужільна О. - Діяльність української еміграції Чехословаччини з заснування Товариства "Музей визвольної боротьби України" (2015)
Гуменюк О. - Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині в контексті міжнародного руху скаутів (2015)
Супронюк О. - Часопис "Вісник Союзу Визволення України" (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України (2015)
Мушинка М. - Василь Капішовський і його місце в історії українців Словаччини (2015)
Бокайло О. - Громадська, культурна, наукова та освітня діяльність ОУАТНС "Зарево" на території США (2015)
Зубко О. - Українці Білорусі. Біларуське громадське об’єднання українців "Ватра". Філії "Дніпро" (м. Могилів) та "Заповіт" (м. Мінськ) (1991–2014 рр.) (2015)
Барабаш-Тимофієва О. - Іван Красковський – ініціатор білоруського футболу (1910–1914 рр.) (2015)
Тельвак В. - Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс, Педич В. (2015)
Клинова-Дацюк Г. - Історичні дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945–1952 рр.) (2015)
Мазепа О. - Українські геральдичні та генеалогічні інституції DP-періоду (2015)
Краснодемська І. - Розвиток українознавчих досліджень у США та Канаді (70-80-ті роки ХХ ст.) (2015)
Савчук Н. - Український фольклор у наукових дослідженнях КІУС (Едмонтон, Канада) (2015)
Федонюк В. - Сучасна словацька лінгвістична україністика: досягнення та втрати (2015)
Логвин І. - Постать історика української зарубіжної історіографії міжвоєнного періоду через призму мережевого аналізу (2015)
Скрипка Х. - Розвиток українського шкільництва у Великобританії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2015)
Темник Г. - Інтернет-ресурси з української мови у системі навчально-методичного забезпечення українських освітніх закладів діаспори (2015)
Сеник Я. - Омелян Антонович – громадський діяч, дослідник, меценат (до 100-річчя від дня народження) (2015)
Матвійчук Н. - Проблема етнонаціональної ідентичності українців у США в науковому доробку М. Куропася (2015)
Яців А. - Едвард Козак та Іван Кедрин-Рудницький: до історії взаємин (2015)
Карась Г. - Українське музичне діаспорознавство як новий напрям сучасного мистецтвознавства (2015)
Дутчак В. - Бандурне мистецтво в системі музичної культури української діаспори ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Обух Л. - Осередки музичної освіти в українських духовних закладах західної діаспори (2015)
Кіндратюк Б. - Кампанологічні студії в українській діаспорі (2015)
Цимбал Т. - Фольклор як віддзеркалення українського діаспорального буття (2015)
Тимків Б. - Сакральна дереворізьба митців західної української діаспори, Тимків Р. (2015)
Кондрашевська Ю. - Національно-культурні здобутки українців Канади (2015)
Лущій С. - Романістика української діаспори другої половини ХХ століття: проблеми, жанрово-стильові парадигми (2015)
Хеленюк А. - Внесок зарубіжних українців у формування художнього фонду музею історії Національного університету "Острозька академія" та популяризацію творчості митців діаспори (2015)
Миронець Н. - Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) (2015)
Баран М. - Листи Олександра Шульгина до Мирона Кордуби (1925 – 1929) (2015)
Тимочко М. - Славіст Лукія Гумецька та українська діаспора (за матеріалами особового архівного фонду) (2015)
Горбунова Г. - Листування Ганни Черінь (США) як джерело для дослідження її творчої та громадської діяльності (за документами ЦДАЗУ) (2015)
Бурлака Г. - Матеріали української діаспори у фондах відділу рукописів Інституту літератури, Ріпенко А. (2015)
Кучеренко С. - Внесок діаспори у бібліографічне забезпечення липознавства (2015)
Мицик Ю. - Листи Юрія Шевельова до Омеляна Пріцака, Тарасенко І. (2015)
Піскун В. - Портрет діяча УНР Іларіона Косенка за спогадами друзів та офіційними документами (2015)
Вронська Т. - Тема репресій проти родин "ворогів народу" в мемуарах представників української діаспори (2015)
Маґочій П.-Р. - Культури слов’янських іммігрантів в Північній Америці: мовний фактор (2015)
Bazhenov V. A. - Dynamic behaviour of nonlinear nonsmooth discontinuous vibroimpact system, Pogorelova O. S., Postnikova T. G. (2015)
Чирков О. Ю. - Розвиток змішаного методу скінченних елементів до розв’язання крайових задач термомеханіки (2015)
Пастернак Я. М. - Вивчення напруженого стану тіл із функціональних структурно неоднорідних матеріалів: огляд публікацій до 2010 р., Сулим Г. Т., Пастернак Р. М. (2015)
Гуляр О. І. - Матриця жорсткості і вектор вузлових реакцій кругового скінченного елемента з чисельним інтегруванням, Пискунов С. О., Шкриль О. О., Романцова К. С. (2015)
Чибіряков В. К. - Про один алгоритм розв’язання початково-граничних задач для рівняння нестаціонарної теплопровідності, Станкевич А. М., Мельничук В. Ф. (2015)
Баженов В. А. - Cтійкість і власні коливання неоднорідних оболонок з урахуванням напруженого стану, Кривенко О. П., Легостаєв А. Д. (2015)
Dang Xuan Truong - Calculation of random wave parameters using regression method (2015)
Андрієвський В. П. - Алгоритм розв’язання вісесиметричних задач нестаціонарної теплопровідності, Гуляр О. І., Максим’юк Ю. В., Мицюк С. В. (2015)
Андрусенко О. М. - Стійкість і коливання бурильних колон з внутрішніми потоками рідини в каналах горизонтальних свердловин, Глазунов С. М. (2015)
Priadko I. - Experimental researches of elastomeric materials to stabilize the oscillation of power grid structures, Tanasoglo A., Garanzha І. (2015)
Баженов В. А. - Динамічна стійкість параметричних коливань пружних систем, Лук’янченко О. О., Ворона Ю. В., Костіна О. В. (2015)
Алтухов В. А. - Педагогізація батьків з питаннь естетичного виховання дитини у сім’ї на шпальтах педагогічної періодики кінця ХIХ – початку ХХ століття (2015)
Без’язичний Б. І. - Ідеї етичного виховання особистості в українській філософсько-педагогічній спадщині (2015)
Бикасова С. А. - Діяльність шкільної соціально-педагогічної служби в Україні (1920–1936 рр.) (2015)
Голубнича Л. О. - Досвід організації самостійної роботи студентів ВНЗ Східної України (60-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Добіжа Н. В. - Психологічний тренінг – ефективний метод розвитку рефлексивних умінь у майбутніх учителів (2015)
Довженко Т. О. - Етнопедагогічні засади організації педагогічної просвіти батьків: ретроспективний педагогічний огляд (2015)
Іщенко С. О. - Реалізація педагогічних умов підготовки курсантів до виховної роботи з особовим складом у вищих навчальних закладах системи МВС України (2015)
Корнейко Ю. М. - Актуалізація ідей К. Д. Ушинського в сучасній вищій педагогічній освіті України (2015)
Курільченко В. В. - Інтелектуальна культура особистості як педагогичне поняття (2015)
Кушнір І. М. - Особливості формування в іноземних студентів-нефілологів навичок і вмінь спілкування в соціокультурній сфері (2015)
Онасько Х. О. - Консультації та колоквіуми як форми поточного контролю навчання студентів (60-ті – 70-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Осадченко І. І. - Методологія дослідження професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у контексті застосування сучасних технологій навчання (2015)
Петровська К. В. - Застосування танцювального мистецтва у формуванні соціальної компетентності підлітків групи "ризику" (2015)
Рідкозубова С. О. - Технологія формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2015)
Спірідонова А. В. - Особистість учителя в творчій спадщині Бориса Грінченка (2015)
Столяренко Т. Л. - Впровадження моделі формування готовності майбутніх економістів до прогностичної діяльності засобами ІКТ (2015)
Троцко А. В. - Особливості виховання студентської молоді у провідних країнах світу, Бекетова Ю. В. (2015)
Шандиба О. В. - Визначення вимог до знань та умінь з технічних дисциплін фахівців вищої кваліфікації для інноваційної діяльності у промислових галузях економіки (2015)
Титул, содержание (2013)
Указ Президента України №734/2012 "Про призначення Е. Ставицького Міністром енергетики та вугільної промисловості України" (2013)
Попович И. Н. - Итоги работы предприятий угольной промышленности Украины в 2012 году (2013)
Сиидов В. Н. - Поддержание подготавливающих выработок в выработанном пространстве глубоких антрацитовых шахт, Месропян Т. С., Трофимов Е. В. (2013)
Борзых А. Ф. - Установление параметров затопления ликвидируемых вертикальных стволов угольных шахт, Фомин В. О. (2013)
Мнухин А. Г. - Пути развития конструкций рудничных высоковольтных распределительных устройств, Антипин А. В., Гаврилко В. А., Лихван А. П. (2013)
Ванеев Б. Н. - Надежность комбайновых асинхронных двигателей типа ЭКВК4-220, Кукулевский А. В. (2013)
Кузнецов А. С. - Эффективность применения механических соединителей для стыковки конвейерных лент, Кузнецова А. А., Коротков В. Л., Ольхов А. В. (2013)
Захматов В. Д. - Подсистема исполнительных устройств быстрой ликвидации последствий для УТАС, Брюм В. З., Моргунов Ю. Ю., Кряжич О. А. (2013)
Кирнарский А. С. - Определение площади осаждения сгустителей (2013)
Гайдай А. А. - Технология адгезионно-химического окускования угольных шламов и штыбов, бурого угля и торфа, Сулаев В. И. (2013)
Антощенко Н. И. - Прогноз газовыделения из подрабатываемых угольных пластов, Кулакова С. И., Филатьев М. В. (2013)
Макарова К. В. - Влияние температуры на реологическое поведение водоугольных суспензий на основе антрацита, Макаров А. С., Савицкий Д. П., Егурнов А. И. (2013)
Гребенкин С. С. - Добыча угля из крутых и крутонаклонных пластов – наука без границ, Мельник В. В. (2013)
Чолак Энверт Оглович (к 75-летию со дня рождения) (2013)
Поляков Сергей Васильевич (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Содержание (2016)
Дыкан И. Н. - Сайт дистанционного образования и научных исследований Института ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины, Колотилов Н. Н. (2016)
Король П. О. - Аналіз показників трьохфазової остеосцинтиграфії при ураженнях кульшових і колінних суглобів різного ґенезу, Ткаченко М. М. (2016)
Пионтковская М. Б. - Экспериментальное обоснование применения иммунотропных средств при лечении больных постимплантационным гайморитом, Мельников О. Ф., Друмова А. Н. (2016)
Ершова Е. Б. - Магнитно-резонансная томография в диагностике кардиального амилоидоза, Ялынская Т. А., Руденко Н. Н., Дыкан И. Н., Марушко Е. Ю. (2016)
Ternovoy N. K. - Biomin: first experience in veterinary medicine, Stoykov I. I., Vovk V. V., Tuz E. V., Kolotilov N. N., Ulyanchich N. V. (2016)
Грідіна Т. А. - Діагностика рефлюкс-езофагіту за допомогою гідросонографії, Тарасюк Б. А. (2016)
Сорочан А. П. - Особенности ультразвуковой диагностики респираторного дистресс-синдрома у недоношенных новорожденных, Закревский А. Н., Вороньжев И. А., Шаповалова В. В., Закревская А. А. (2016)
Кулікова Ф. Й. - Досвід оцінки скорочувальної функції матки за допомогою ультразвукової діагностики у здорових жінок та жінок з лейоміомою, Медведєв М. В., Алексенко О. О. (2016)
Зинькевич Я. П. - Інформативність радіологічної навігації стереотаксичної біопсії при вогнищевих ураженнях головного мозку, Дикан І. М., Розуменко В. Д., Малишева Т. А., Колотілов М. М., Возняк О. М. (2016)
Кориченский А. Н. - Применение сдвиговолновой эластографии для оценки механических изменений мягких тканей при термоабляции: экспериментальное исследование, Бабкина Т. М., Медведев В. Е. (2016)
Чередниченко Н. А. - КТ ангиография и 3D моделирование в планировании реконструктивных операций у больных с дефектами покровных тканей нижних конечностей (2016)
Колотилов Н. Н. - Неопределённость радиологической идентификации злокачественной опухоли, Малышева Т. А. (2016)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Message 5 (2016)
Губергриц Н. Б. - Возможности ультразвуковой гистографии в оценке выраженности фиброза поджелудочной железы при хроническом панкреатите / Н. Б. Губергриц, В. Я. Колкина // Терапевтический Архив. – 2015. – № 2. – С. 59-63. (2016)
Ахмедов Т. А. - Маркеры преждевременного старения медицинских специалистов, профессионально связанных с облучением малыми дозами ионизирующего излучения (2016)
Бернюков А. М. - Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) (2015)
Радзівілл О. А. - Питомі виміри історико-правової освіти в процесах духовно-інтелектуального оздоровлення суспільств (2015)
Ситник Г. А. - Місце інформаційного ресурсу в галузі державного управління (2015)
Гмирін А. А. - Родовий об’єкт злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2015)
Господарець М. В. - Деякі суб’єктивні ознаки незаконного полювання (2015)
Закревський А. В. - Особливості покарання за порушення права особи на захист (2015)
Карпенко М. І. - Особливості об’єктивної сторони недбалого ставлення до військової служби (загальнотеоретичний аспект), Чонка М .М. (2015)
Мельниченко В. Л. - Стаття 250 КК України потребує вдосконалення та належного застосування (2015)
Мороз А. О. - Порівняльно-правове дослідження злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи з аналогічними діяннями в кодексах деяких зарубіжних держав (2015)
Олєйнічук О. М. - Відмежування складу злочину, передбаченого ст.175 КК України від суміжних складів злочину (2015)
Ольховенко О. І. - Вдосконалення нормативних положень, передбачених ст.385 КК України (2015)
Орлов Ю. В. - Поняття злочину, передбаченого ст.158-2 КК України (2015)
Соловйова А. М. - До питання про кримінальну відповідальність за викрадення електричної або теплової енергії (2015)
Аракелян Р. Ф. - Деякі аспекти активізації впровадження інституту медіації в кримінальному провадженні України (2015)
Бухонський С. О. - До проблеми застосування інформаційно-довідкових (інформаційно-пошукових й облікових) систем у досудовому розслідуванні (2015)
Погарченко Т. В. - Окремі питання визначення поняття та змісту злочинів у сфері підприємницької діяльності (2015)
Гринь Т. Г. - Історичні аспекти розвитку працевлаштування в період античності і до кінця ХІХ століття (2015)
Брачук А. О. - Зміст та реалізація принципу сприяння законної торгівлі у митному законодавстві (2015)
Федотов О. П. - До питання щодо обліку осіб, що здійснюють операції з товарами в контексті законодавства України з питань державної митної справи (2015)
Задорожный Г. В. - Неоинституционализм как говорение-поверхностность манипулятивно-сознательного устроения (анти)человечного глобального мира (2013)
Балюк О. О. - Господарська діяльність як фактор універсумного розвитку людства (2013)
Кривуц Ю. Н. - От совместного использования через дарение и взаимодарение к обмену и торговле (2013)
Меркулова Т. В. - Оценка неравенства распределения доходов в Украине: показатели и их динамика, Забуга С. И., Зернов А. И. (2013)
Олефир В. Н. - Ценностная конкурентоспособность, социальное партнерство и социальная ответственность как трендовые маркеры хозяйственной стратегии выживания человечества (2013)
Ткаченко Е. С. - Институциональные условия формирования национальной инновационной системы в период развития экономики знаний (2013)
Уварова І. С. - Роль трудових мігрантів в економічному зростанні економіки України (2013)
Яременко О. Л. - Институты и институциональное взаимодействие индивидов в экономической системе, Миколенко Е. П. (2013)
Дорошенко Г. О. - Основні засади управління портфельним кредитним ризиком банку (2013)
Журавльов О. В. - Оптимізація стану платіжних балансів в Україні та Білорусі (2013)
Таукешева Т. Д. - Підвищення державних соціальних стандартів та якості соціальних послуг на місцевому рівні: фінансовий аспект (2013)
Третяк В. П. - Напрями фінансування соціальних програм в умовах обмежених ресурсів (2013)
Булаенко Л. И. - Проблема измерения длительности кругооборота авансированного капитала и его стадий на промышленном предприятии (2013)
Гнилицький М. В. - Бренд-менеджмент як складова конкурентоспроможності інформаційної галузі (2013)
Євтушенко Г. В. - Правовий захист торговельної марки у законодавстві України (2013)
Крикун О. О. - Критерії визначення якостей менеджера при прийнятті та реалізації управлінських рішень (2013)
Гончаренко Н. І. - Механізм входження України до світового ринку транспортних послуг (2013)
Коваленко Р. С. - Соціально-економічний розвиток Турецької Республіки: сучасний стан та перспективи (2013)
Крикун Ю. Г. - Теоретичні основи реалізації принципів інноваційної політики у контексті міжнародних економічних відносин (2013)
Лабжанія Р. Г. - Теоретико-методичні засади дослідження світового ринку аутсорсингу (2013)
Аль Арабият Ра’ад Абдель Раззак - Характер и современные тенденции развития внешней торговли малой открытой экономики Иордании (2013)
Рахман М. С. - Економічний розвиток В’єтнаму серед країн-членів ASEAN, Дінь В’єт Ань (2013)
Ханова О. В. - Конкурентні переваги регіонів українсько-російського порубіжжя (2013)
Шуба М. В. - Стратегія міжнародної економічної діяльності України: розвиток і диверсифікація її форм на мезорівні (2013)
Милюха Г. В. - Специфика экономического развития Российского государства до 1917 г., Козырева Н. Г. (2013)
Задорожный Г. В. - Учение В. И. Вернадского о ноосфере и проблемы осмысления современного хозяйства (материалы "круглого стола", посвященного 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского), Олефир В. Н. (2013)
Сологуб А. І. - Креативність старшокласника для сталого розвитку суспільства (2016)
Гоцуляк Ю. В. - Законодавчі підстави для впровадження системи освіти обдарованих дітей в Україні (2016)
Голінська Т. М. - Арт-терапевтичні впливи на особистість дитини (2016)
Охріменко О. С. - Поняття обдарованості у зарубіжній педагогічній науці: історико-порівняльний аспект (2016)
Величко В. В. - Особливості психолого-юридичного забезпечення професійної діяльності працівників національного центрального бюро Інтерполу в Україні (2016)
Бельская Н. А. - Ценностные ориентации старшеклассников с признаками интеллектуально-академической одарённости (2016)
Клібайс Т. В. - Досвід психокорекції адаптивних можливостей атрибутивного стилю дорослих (2016)
Якимчук М. Ю. - Система діяльності з розвитку творчих здібностей лінгвістично обдарованих старшокласників на навчальних заняттях української мови (2016)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн дослідження індивідуально-психологічних особливостей особистості як показник конкурентоздатності за тестом Р. Кеттелла (Форма А) (2016)
Фурда Т. П. - Гра-квест "Молодь обирає здоров’я" (2016)
Григорцевич І. Д. - Система виховної діяльності у пришкільному таборі відпочинку "Усмішка", Фурсова А. М. (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (з досвіду педагогічної діяльності) (2016)
Бойко Л. - Мрії здійснюються (2016)
Храповіцька Г. К. - Історія створення та діяльності НВК "ЗНЗ І-ІІІ ступенів – гімназія № 1" міста Хмільник Вінницької області (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на липень 2016 року (2016)
Поплавська Н. - Світоглядно-концептуальні засади трактатів Петра Скарги (2013)
Астаф’єв О. - Петро Скарга й острозькі полемісти: риторика супротивних доктрин (2013)
Olszewska M.J. - Zofia Kossak o Piotrze Skardze. Rozważania w kontekście jej pisarstwa historycznego (2013)
Ісіченко І. - Трактат о. Петра Скарги ТІ "O jedności Kościoła Bożego" як чинник українського літературного життя XVI ст. (2013)
Makurat P. - Ksiądz Piotr Skarga jako pisarz polemista (2013)
Moska O. - Piotr Skarga — kazania oraz polemika (2013)
Krukowska H. - Nocne universum w myśli romantycznej Zygmunta Krasińskiego (2013)
Janicka A. - Krasiński postyczniowy. Przypadek młodych pozytywistów (2013)
Ławski J. - Acydzieło pesymizmu. O "Nocy letniej" Zygmunta Krasińskiego (2013)
Радишевський Р. - Леся Українка і Зигмунт Красінський (2013)
Вінійчук О. - До питання античності і християнства в "Іридіоні" Зигмунта Красінського (2013)
Даниляк П. - Зигмунд Красінський на Поділлі (2013)
Жулинський М. - Парадигма іншого у творах волинського циклу Ю. І. Крашевського (2013)
Радишевський Р. - Україна в історичних повістях Ю. І. Крашевського (2013)
Чужа Т. - Українські джерела у творчості Юзефа Ігнація Крашевського (2013)
Kasperski E. - Kraszewski i Norwid: stosunek do historii, bariery dialogu, spór o powieść (2013)
Астаф’єв О. - Міфологема Пана Твардовського в однойменній повісті Юзефа Ігнація Крашевського (2013)
Байдацька С. - "Божевільна" Юзефа Ігнація Крашевського: жанрово-стильова модель твору (2013)
Łapot-Dzierwa K. - Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka (2013)
Serkowska-Mąka J. - Janusz Korczak a kwestia sieroctwa (2013)
Бродніцкі М. - Ідеї Януша Корчака: на шляху до практичного гуманізму (2013)
Урсу Г. - Гуманістистичний світогляд Януша Корчака ("Як любити дітей") (2013)
Церковняк-Городецька О. - Відображення духовного світу Януша Корчака у збірці "На самоті з Богом" (2013)
Jarzębski J. - Bruno Schultz — geografia twórczości (2013)
Sikorski D.K. - Poszukiwanie "nadrzędnej" struktury. Bruno Schultz jako pisarz filozofujący (2013)
Сухомлинов О. - Бруно Шульц "зачарований і звичайний" у творах Анджея Хцюка (2013)
Меньок В. - Унікальний та універсальний випадок Бруно Шульца у контексті багатокультурного Дрогобича (2013)
Sikorski D.K. - Bruno Schultz wobec malarstwa (2013)
Меньок В. - Дискурс тексту-задоволення: екзотичні/деґрадовані птахи у Бруно Шульца та Юрія Андруховича (2013)
Романишин В. - Часопростір міста у літературній дилогії Бруно Шульца (2013)
Гузевата Н. - Чи складно перекладати Бруно Шульца українською? (2013)
Felski W. - Szczeliny. Antropologia poetycka Wisławy Szymborskiej w ostatnich tomikach wierszy (2013)
Żmudzka-Brodnicka M. - Dama i bokser. O Wisławie Szymborskiej i Andrzeju Gołocie (2013)
Радишевський Р. - Інтелектуальні акценти поезії Віслави Шимборської (2013)
Река Д. - Філософсько-світоглядні домінанти лірики Віслави Шимборської (2013)
Айдачич Д. - Стереотип росіянки в еротичній прозі Томаша Яструна (2013)
Бай О. - Особливості часопростору поезії Данила Братковського (2013)
Білявська В. - Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у "Мемуарах із життя" Єви Фелінської (2013)
Брацка М. - Міф у літературі українсько-польського помежів'я: властивості та функції (2013)
Варфоломеєва Н. - Історична драма "Рогнеда" у рукописній спадщині Томаша Августа Олізаровського (2013)
Гончаренко Б. - Ідеї жіночої емансипації в українській та польській літературах другої половини ХІХ ст. (2013)
Єршов В. - Поетика садово-паркового мистецтва у контексті правобережної мемуаристики України доби романтизму (2013)
Жорнокуй У. - Централізація та візуалізація смерті (штрихи до творчості В. Шевчука та Я. Івашкевича) (2013)
Зелінська Л. - Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського (2013)
Константиненко К. - Українські землі у текстах венеційських послів та нунціїв у Польщі наприкінці XVI ст. (2013)
Кравченко Л. - Вітольд Гулевич — перекладач Р. М. Рільке (2013)
Лапій М. - І. Франко про реалістичне та приватне модерне пейзажотворення українських та іншомовних письменників (2013)
Манько Р. - Метафізика смерті в поезії Збігнєва Герберта (2013)
Мацькович М. - Пам’ять та нарація у прозі Анджея Кусьневича (2013)
Нахлік О. - Антитоталітарний потенціал української рецепції "Бесіди з катом" К. Мочарського та "Інший світ" Г. Герлінга-Грудзінського) (2013)
Ориняк О. - Релігійний вияв істини Ц. К. Норвіда у поемі "Promethidion" (2013)
Перескоцька У. - Філософія і гумор у літературно-критичних текстах Антонія Марцінковського (2013)
Прокопенко М. - Національні стереотипи у творчості Яна Захар’ясевича (2013)
Руденко І. - Епістолярій Міхала Грабовського: нереалізовані творчі наміри (2013)
Степовик Д. - Олександр та Леонтій Тарасевичі: ілюстратори книг і польських стародруків у ХVII ст. (2013)
Стрілько Г. - Юзеф Третяк — критик і його біографія (вступні зауваги) (2013)
Сухарєва С. - Феномен польськомовної літератури в давньому українському письменстві (2013)
Ткачук О. - Польське коріння неоромантичних героїв Етель Ліліан Войнич i Джозефа Конрада (2013)
Фрис І. - Концепція кохання у міфологічній драмі: "Лісова пісня" Лесі Українки та "Малашка" Габріелі Запольської (2013)
Циганок О. - Фрагмент епітафії Болеславу Хороброму в київській поетиці "Парнас" (1719–1720) (2013)
Циховська Е. - Кореляція "свій-чужий" у Л. Стаффа та М. Метерлінка (2013)
Цьолик Н. - Історія та міф у творчості Міхала Чайковського (2013)
Чепелик О. - Сакральне і профанне у драматургії О. Олеся, Г. Гауптмана, М. Метерлінка та С. Виспянського (2013)
Швець А. - Романтична ґавенда Юліуша Струтинського (2013)
Швець А. - Драма "Здобуття Києва" Тимона Заборовського (2013)
Яковенко С. - Метафізична драма Чеслава Мілоша (2013)
Ямборко С. - Символічна колористика у творах Василя Стефаника та польських модерністів (2013)
Ясній Я. - Питання генології у трилогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" (2013)
Janicka A. - "Sprawa Zapolskiej" — źródła, konteksty, propozycje interpretacyjne (2013)
Kowalski G. - "...bez żadnych omamień". O wizji i doświadczeniu świata w "Ojcu zadżumionych w El-Arish" Juliusza Słowackiego (2013)
Ławski J. - Ukraina w liryce Augusta Antoniego Jakubowskiego (2013)
Olech B. - Mistyka przyrody — o wybranych wierszach Bronisławy Ostrowskiej (2013)
Заяс К. - Про етнокультурний дискурс у літературі українсько-польського погрниччя ХХ ст. (Сухомлинов О. М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя ХХ століття. Монографія. — Донецьк: "Ландон", 2012. — 430 с.) (2013)
Брацкі А. - Сучасна мовна політика: польський досвід у слов'янському вимірі (2013)
Karzarnowicz J. - Polskie antroponimy i toponimy a kontynuanty prasłowiańskiego rdzenia *grom-//*gram-//*grm- w językach słowiańskich (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського