Makurat H. - Interferencje polszczyzny w gwarach kaszubskich zarejestrowane w systemie konsonantycznym (2013)
Mojsejenko L. - Somatyzmy w języku ukraińskim z komponentem nazywającym zjawiska przyrody (2013)
Войцева О. - Лінгвокультурологічний потенціал назв традицій і ритуалів польських моряків (на матеріалі сучасних мас-медій) (2013)
Гузевата Н. - Концепти ідіостилю Леопольда Стаффа (на матеріалі ранніх збірок "Sny o potędze" та "Dzień duszy") (2013)
Могила О. - Найдавніші українсько-польські лексико-семантичні паралелі (2013)
Пацеєвська О. - Терміни-фразеологізми як маркер зв’язності у польськомовному науковому дискурсі (2013)
Совтис Н. - Художній текст як відображення мовної картини світу (2013)
Трач Н. - Розвиток української правничої термінології у Галичині на прикладі лексикографії) (2013)
Черняк М. - Мовний образ Коневих у польській фразеології (2013)
Про авторів (2013)
Охріменко О. С. - Пошук та виявлення обдарованих дітей у Німеччині (2016)
Коренева С. І. - Позашкільна освіта як умова формування гармонійної особистості громадянина України (2016)
Антоненко В. В. - Поняття "обдарованість" у наукових дослідженнях США (2016)
Баюрко Н. В. - Сутність та структура готовності майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів (2016)
Козійчук О. Г. - Проектна технологія як складова профорієнтаційної діяльності навчального закладу (2016)
Шульга Н. В. - Динамічна модель системи навчання стохастики майбутніх економістів (2016)
Шелестова Л. В. - Методи формування картини світу старших дошкільників (2016)
Московченко В. В. - Специфіка міжособової залежності у делінквентних підлітків (2016)
Даценко Т. О. - Психолого-педагогічний супровід старших дошкільників із подолання природного вікового страху (2016)
Чудакова В. П. - Психологічні механізми особистісної детермінації "інноваційності" – показника конкурентоздатності особистості (2016)
Середа С. О. - Музичні казки для дошкільнят, Васіна В. А. (2016)
Богдан С. В. - Формування ціннісного ставлення до себе як основа становлення особистості учня молодших класів (2016)
Скрипник А. І. - Вплив сучасних педагогічних технологій на формування креативності в учнів молодших класів (з досвіду педагогічної діяльності) (2016)
Дудченко Д. І. - Ізмаїльська співунка (2016)
Ткаченко М. В. - Українські студенти про Болонський процес: соціологічне дослідження (2016)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2016)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2016)
Задорожный Г. В. - Экономикс или социальная экономия? (размышления политэконома) (2010)
Довгаль О. Г. - Еволюція теоретичних концепцій щодо трактування інтелектуальних ресурсів як чинника економіного зростання (2010)
Задорожная О. Г. - Об очеловачивании научной деятельности (2010)
Крамаренко А. О. - Cтруктурна криза в контексті теорії довгих хвиль Kондрат'єва (2010)
Кулиш О. С. - Неравенство доходов населения в рыночной экономике:сущность и основные формы (2010)
Медвідь М. М. - Методологічні засади формування ринку праці військовослужбовців: соціально-економічна сутність, критерії та принципи виокремлення (2010)
Мирясов Ю. А. - Элитный сектор экономики и экономическая власть в структуре хозяйственных отношений (2010)
Оболенцева Л. В. - Механізм формування конкурентоспроможної національноїекономіки в умовах глобалізації (2010)
Тютюнникова С. В. - Семья в структуре рыночной трансформации, Симкина Н. В. (2010)
Чатченко Т. В. - Рынок труда и занятость в условиях глобального экономического кризиса (2010)
Яровикова Т. И. - К вопросу о месте отношений реализации в экономической системе современного общества (2010)
Демидова О. С. - Сучасні підходи до реалізації державної політики розвитку вітчизняного підприємництва, Родак О. Ф. (2010)
Корепанов О. С. - Визначення факторів впливу на економічну кон’юнктуру (2010)
Крикун О. О. - Cтратегічні орієнтири державної цільової економічної програми розвитку інноваційної інфраструктури України (2010)
Лазебнік Ю. О. - Дослідження циклічності розвитку підприємств транспорту в Україні (2010)
Семеняк І. В. - Удосконалення методики системного ТОWS/SWОТ-аналізу, Євтушенко Г. В. (2010)
Семеняк І. В. - Методи та моделі системного стратегічного маркетингового аналізу, Євтушенко В. А. (2010)
Волкова Ю. Г. - Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий ринок: стан, тенденції та перспективи розвитку (2010)
Журавель В. В. - Tенденції виникнення фінансових криз (2010)
Лаврик А. Л. - Институционально-экономические основы финансового посредничества на современном этапе развития национальной экономики (2010)
Сідоров В. І. - Порівняльний аналіз податкових систем країн-членів ЄС та України, Ліхневська О. В. (2010)
Остришко Е. Н. - Хедж-фонды как институты современного финансового рынка (2010)
Меркулова Т. В. - Применение функций комплексных переменных в эконометрическом моделировании, Приходько А. И. (2010)
Телепнєва О. C. - Конкурентоспроможність верстату як товару (2010)
Мангушев Д. В. - Положення сигнальних індикаторів в управлінні конкурентними стратегіями (2010)
Гуслєв А. П. - Щодо перспектив розвитку туристичної галузі в Україні (2010)
Беренда С. В. - Спрощення візового режиму як фактор європейської інтеграції України, Котвицька О. І. (2010)
Парфіненко А. Ю. - Туризм як національний пріоритет соціально-економічного розвитку України (2010)
Подлепина П. А. - Использование иерархических моделей для выбора инновационных проектов в туристском предпринимательстве с учётом рисков, Щелкунова М. С. (2010)
Коломієць Г. М. - Наукове життя, Дуна Н. Г. (2010)
Жулавський А. Ю. - Механізм забезпечення екологічної безпеки, Гордієнко В. П. (2016)
Байстрюченко Н. О. - Удосконалення управління земельними ресурсами на регіональному рівні, Бережна Ю. О. (2016)
Кислий В. М. - Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму екологізації логістичних процесів, Жарик Т. І. (2016)
Швіндіна Г. О. - Аутсорсинг як напрямок розвитку сучасної фірми в АПК (на прикладі ФГ "Артеменка"), Артеменко В. А. (2016)
Глівенко С. В. - Перспективи та реалії зміни поколінь української бізнес-еліти (2016)
Вихідні дані (2016)
75-річчя члена-кореспондента, доктора хімічних наук, професора Шевченко Валерія Васильовича (2017)
80-річчя доктора хімічних наук, професора Людмили Михайлівни Сергеєвої (2017)
Mamunya Ye. P. - Shape memory epoxy systems with a wide range of switching temperature, Matkovska O. K., Zinchenko O. V., Lebedev E. V. (2017)
Григорьева О. П. - Структура и свойства сетчатого поли(бисфенол А) цианурата, модифицированного олигобутадиендиизоцианатом, Файнлейб А. М., Гриценко В. В. (2017)
Шумский В. Ф. - Влияние молекулярной массы олигоэфирного блока полиуретана и соотношения компонентов на реокинетические характеристики и механические свойства смеси полиметилметакрилат/полиуретан, Игнатова Т. Д., Косянчук Л. Ф., Гетманчук И. П., Антоненко О. И., Бабич О. В. (2017)
Бабкина Н. В. - Вязкоупругие свойства полиметилметакрилата, модифицированного полиуретаном с разной молекулярной массой олигоэфирного блока, Антоненко О. И., Косянчук Л. Ф. (2017)
Демченко В. Л. - Структура та термомеханічні властивості поліелектролітних комплексів на основі карбоксиметилцелюлози та поліетиленіміну, Штомпель В. І., Гончаренко Л. А. (2017)
Орел Л. А. - Дослідження β-циклодекстринвмісного псевдоротаксану методом піролітичної мас-спектрометрії, Бойко В. В., Бортницький В. І., Кобріна Л. В., Сінельніков С. І., Рябов С. В. (2017)
Бойко В. П. - Інтенсифікація процесу олігомеризації ізопрену під дією пероксиду водню. Використання сумішей розчинників і заміна спиртів як розчинників, Грищенко В. К., Валовий В. П. (2017)
Травінська Т. В. - Іономерні поліуретани на основі рослинних олій: отримання та властивості, Брикова О. М., Савельєв Ю. В. (2017)
Пантелят М. Г. - Методика мультифізичного аналізу зв’язаних електромагнітних і теплових процесів в індукційній кухонній плиті та посуді, що нагрівається, Трофімов А. В. (2015)
Плєшков П. Г. - Розробка фіксатора коротких замикань для повітряних ліній електропередач напругою 110 – 150 кВ, Котиш А. І., Сіріков О. І. (2015)
Болюх В. Ф. - Параметрический синтез и анализ эффективности многосекционного линейного индукционно-динамического ускорителя с наружным экраном, Олексенко С. В. (2015)
Галайко Л. П. - Анализ режима постоянства мощности при регулировании числа витков в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя (2015)
Галиновский А. М. - Характеристики нереверсивных тиристорных выпрямителей бесконтактных синхронных машин в зависимости от угла управления, Ленская Е. А. (2015)
Кобзарь К. А. - Охлаждение турбогенераторов большой мощности водородом, Гакал П. Г., Овсянникова Е. А. (2015)
Костенко І. О. - Алгоритм керування DC-DC перетворювачем для пристрою ослаблення поля, Петренко О. М. (2015)
Кулинченко Г. В. - Обеспечение динамических показателей электропривода на основе двигателя с катящимся ротором, Масленников А. М., Багута В. А., Дунев А. А. (2015)
Монахов Е. А. - Моделирование процесса управления торцевым магнитоэлектрическим генератором, Чумак В. В. (2015)
Петренко А. Н. - Определение тепловых сопротивлений ротора эквивалентной тепловой схемы адаптированной для частотно-управляемого асинхронного двигателя, Шайда В. П., Петренко Н. Я. (2015)
Чумак В. В. - Цепе-полевая математическая модель генератора с постоянными магнитами автономной энергоустановки, Коваленко М. А., Пономарев А. И. (2015)
Юр'єва О. Ю. - Кріплення осердя статора в корпусах сучасних турбогенераторів, Поломошнов С. В., Поломошнов Є. В. (2015)
Гриб О. Г. - Питание трансформаторной подстанции 330/110 кВ при наличии в линиях электропередач высших гармоник, Шевченко С. Ю., Гапон Д. А., Сиротин Ю. А., Иерусалимова Т. С., Дяченко А. В. (2015)
Тарануха М. С. - Оптимальне керування режимами реактивного навантаження за умов несиметрії напруг розподільчих електричних мереж, Телюта Р. В., Зінзура В. В. (2015)
Хоменко І. В. - Розробка і впровадження індикатора параметрів енергоспоживання в розподільчих електричних мережах (2015)
Глазева О. В. - Аспекти математичного моделювання елементів єдиних електроенергетичних установок комбінованих пропульсивних комплексів, Будашко В. В. (2015)
Савеленко І. В. - Розробка та дослідження роботи системи автоматичного керування тяговим електроприводом (2015)
Шавёлкин А. А. - Улучшение энергетических показателей тягового электропривода трамвая с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения, Герасименко В. А., Кожемякин С. М. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Гомілко О. Є. - Антропологічне у викликах глобального, або про ризики письменної людини стати дикуном (2015)
Столяр М. Б. - К вопросу о специфике советской смеховой культуры (2015)
Старовойт О. В. - Етика розвитку та впровадження інноваційної культури особистості (2015)
Гужва О. П. - Діонісійське та Аполлонійське в поезії Лесі Українки (2015)
Єрахторіна О. М. - Нариси до проблеми самовдосконалення особистості в індійській і китайській культурно-філософських традиціях (2015)
Сошніков А. О. - Степова Еллада: античні філософські вчення у Північній Понтиді (2015)
Чернишова Т. О. - До питання про буттєву вкоріненість творчості (2015)
Коробкіна Т. В. - Особистість та концепція родових форм людства К.-Г. Юнга (2015)
Богун К. М. - Категорія страху та жаху в контексті антифобіальних філософських практик (античність та середньовіччя) (2015)
Ігнатко В. С. - Модернізація як основа трансформації життєвого простору людини в епоху глобалізації (2015)
Антіфєєва Х. - Аналіз релігійного аспекту в гендерному підході (2015)
Бикова Т. В. - Духовне здоров’я як чинник регуляції людської агресії (2015)
Куліш Ю. О. - Поняття символу: символи в українській культурі (2015)
Панченко Л. М. - Система гуманітарного знання у вищій освіті: виклики та шляхи трансформацій в умовах інтернаціоналізації (2015)
Купецал С. В. - Освіта як провідна соціальна сила (2015)
Радіонова Н. В. - Театр як осередок мультикультурного спілкування на Слобожанщині ХІХ століття (2015)
Триняк М. В. - Особливості глобального навчання як теоретичного конструкту та дидактичної практики, Руденко С. О. (2015)
Терепищий С. О. - Тенденції розвитку освітніх ландшафтів в епоху індустріального суспільства (2015)
Бурлука О. В. - Формування готовності до самоосвіти особистості в умовах сучасного освітнього процесу (2015)
Тимків І. М. - Особливості формування громадянина сучасної України у контексті політичного виховання (2015)
Разуменко О. О. - Відчуження в освітньому просторі: проблеми та перспективи (2015)
Вознюк М. А. - Філософія системи державного регулювання інноваційних та інвестиційних проектів (2015)
Боднар К. А. - Співвідношення свободи і рівності в демократичному суспільстві (2015)
Олексенко Р. І. - Роль релігійної свідомості у підприємницькій діяльності (2015)
Григорова Н. В. - Німецька ментальність і філософія (2015)
Бродецкая Ю. Ю. - Проекты социального единства: идеология тотальности vs философии целостности (2015)
Чаркіна Т. І. - Зміна парадигми історичного пізнання в умовах полікультурного суспільства (2015)
Верфель T. - Розширення стратегій боротьби з хронічними захворюваннями органів дихання Європейського інноваційного партнерства з активного і здорового старіння план дій B3 – сфера заходів 5, Хеллінгс P., Агаш I. (2017)
Толох О. С. - Хронічне обструктивне захворювання легень: нові рішення старих проблем (2017)
Мальцев Д. В. - Сімейна доброякісна нейтропенія (2017)
Пухлик Б. М. - Проблемы наследственности в возникновении аллергических заболеваний (2017)
Бронхіальна астма (2017)
Бендас В. В. - Неплідність та деякі імунологічні фактори, що її спричиняють (2017)
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів у терапії бронхіальної астми: ефективність, доведена часом (2017)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної спеціалізованої та третинної високоспеціалізованої медичної допомоги Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів (2017)
Охотнікова О. М. - Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям з бронхіальною астмою (2017)
Ткачова Т. М. - Основи інгаляційної терапії. Пристрої, що доставляють лікарські засоби в дихальні шляхи, Охотнікова О. М. (2017)
Усова О. І. - Досягнення і проблеми в лікуванні назальної обструкції у дітей, Охотнікова О. М. (2017)
Шарікадзе О. В. - Питання первинної профілактики алергічних захворювань у дітей: мрії чи реальність?, Охотнікова О. М. (2017)
Охотнікова О. М. - Ендотеліальна дисфункція як фактор розвитку, тяжкого перебігу і прогнозу системних васкулітів у дітей, Поночевна О. В., Мелліна К. В. (2017)
Поночевна О. В. - Інсектна алергія у дітей, Охотнікова О. М. (2017)
Мелліна К. В. - Сучасні реалії терапії хронічної кропив’янки у дітей, Охотнікова О. М. (2017)
Яковлева Н. Ю. - Генетичні аспекти алергічних захворювань, Охотнікова О. М. (2017)
Ошлянська О. А. - Помилки менеджменту ювенільних артритів, Омельченко Л. І., Охотнікова О. М. (2017)
Ошлянська О. А. - Системний некротизуючий васкуліт у дітей, Охотнікова О. М., Слєпова Л. Ф. (2017)
Охотнікова О. М. - Історія алергології: міст з минулого в майбутнє, Усова О. І. (2017)
Просветов Ю. В. - Бронхиальная астма и ожирение. Новые возможности контроля бронхиальной астмы, Баринов С. С., Боев С. С. (2017)
Баришевська І. В. - Концептуальні основи фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2017)
Бурковська А. В. - Прогнозування конкурентоспроможності банківських установ у сучасних умовах, Мікуляк К. А. (2017)
Демченко О. Г. - Сучасні особливості регулювання підприємницької діяльності: кредитно-фінансові чинники (2017)
Лункіна Т. І. - Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення, Власюк І. М. (2017)
Мельник О. І. - Оцінка інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва (2017)
Полторак А. С. - Оцінка індикаторів стану податкової безпеки України в системі її фінансової безпеки, Малиновська І. О., Полозенко В. А. (2017)
Ушкаренко Ю. В. - Розвиток кооперативного підприємства як аграрної виробничої структури, Соловйов А. І. (2017)
Федорчук О. М. - Розвиток інфраструктури ринку матеріально-технічних ресурсів для аграрного сектору (2017)
Чмут А. В. - Сутність гармонізації як економічної категорії (2017)
Шишпанова Н. О. - Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Іванов А. О. (2017)
Щербина Ю. О. - Податок на додану вартість та його роль у формуванні доходів державного бюджету України, Манькута А. І. (2017)
Смєсова В. Л. - Еволюція економічних поглядів щодо господарчих інтересів в епоху середньовіччя та мануфактурного періоду (2016)
Басем А. - Концептуальні напрями підвищення якості інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну (2016)
Kostiuchenko N. P. - Investigation of trust in European Central Bank in the European Union (2016)
Григор’єва С. В. - Консолідація капіталу та її значення для розвитку вертикально-інтегрованих компаній України (2016)
Kovalenko S. I. - Prospects of leadership for Ukrainian economy in the Black Sea European region (2016)
Оснач О. Ф. - Прогностична оцінка ємності ринку олії соняшникової в Одеській області (2016)
Сментина Н. В. - Організація стратегічного планування в Україні на мезорівні: виклики сучасності (2016)
Shevchenko H. M. - Theoretical and methodological view on the recreation in the management system of national economy (2016)
Анохіна К. О. - Оцінка ефективності використання нематеріальних ресурсів підприємств (2016)
Місько Г. А. - Розвиток євроменеджменту на підприємствах України як чинник забезпечення їх конкурентоспроможності (2016)
Нєнно І. М. - Систематизація наукових підходів до класифікації бізнес-моделей підприємств (2016)
Родіонов П. Ю. - Інформаційна діяльність підприємства (2016)
Сидоренко Ю. В. - Планування розвитку підприємств на засадах адаптивності (2016)
Шаповалова І. В. - Формування стратегічного набору підприємства в системі менеджменту якості (2016)
Штока Є. Т. - Роль знань у сучасній економіці (2016)
Янковий В. О. - Нові аналітичні можливості неокласичних виробничих функцій (2016)
Янковий О. Г. - Основні концепції грошових потоків підприємства, Кошельок Г. В. (2016)
Кунділовська Т. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, Зеленянська Н. М. (2016)
Алтаяу Ф. - Прогнозування динаміки процентної маржі та показників ефективності використання активів і капіталу йорданських банків (2016)
Гончаренко О. М. - Формування системи надання фінансових послуг: сучасні тенденції та перспективи, Світлична О. С. (2016)
Домбровська С. О. - Вплив фінансового ризику на систему управління фінансовими ресурсами підприємства (2016)
Лапіна І. С. - Місце фінансового контролінгу в системі фінансового менеджменту промислових підприємств, Пінті А. В. (2016)
Литвинюк О. В. - Обґрунтування науково-методичних підходів до моделювання оптимальної структури портфелів активів та пасивів банків (2016)
Проценко Ю. М. - Проблеми фінансового забезпечення місцевих бюджетів (2016)
Сирчин О. Л. - Особливості стратегічного планування ключових показників діяльності банку (2016)
Касапова І. С. - Дослідження економічної сутності категорії "оборотний капітал" (2016)
Слуцький Є. В. - Оцінка як метод бухгалтерського обліку: історичні аспекти визначення поняття (2016)
Шевченко А. В. - Концептуальні засади політики розвитку промислових кластерів у забезпеченні економічної безпеки України (2016)
Автори cтатей (2016)
Савельєв Ю. - Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках (2015)
Сірий Є. - Інституційні можливості та соціокультурні параметри участі індивідів у підприємницькій діяльності (2015)
Новикова Л. - Ціннісні відмінності поколінь в сучасному українському суспільстві (2015)
Черних Г. - Злочинність та параметри насилля в українському суспільстві (2015)
Чернова К. - Етнорегіональні виміри українського соціуму (2015)
Иванкова-Стецюк О. - Актуальні стратегії розвитку суспільно-релігійних організацій: соціологічний аналіз (2015)
Рахманов О. - Економічні чинники солідарності, колективних дій та конформізму в робітничому середовищі України (2015)
Локтєва І. - Вимірювання соціального відторгнення серед внутрішньо переміщених осіб (2015)
Mandal K. - Globalization and its minacious effects on Indian education system: a critical analysis (2015)
Судаков В. - Суспільство без довіри: інноваційна стратегія наукового дослідження складної соціологічної проблеми (2015)
Яковенко Ю. - II Конгрес Cоціологічної асоціації України. Звіт про роботу секції 1. "Сучасна соціологія у пошуках адекватної методології та теорії" (2015)
Шелухін В. - VIII Міжнародна конференція студентів та молодих вчених "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (2015)
Title (2017)
Content (2017)
Druz V. A. - The problems of students’ physical training individualization, Iermakov S. S., Nosko M. O., Shesterova L. Ye., Novitskaya N. A. (2017)
Hassan Habibi - Confidence, cognitive and somatic anxiety among elite and non-elite futsal players and its relationship with situational factors, Amir Moghaddam, Hossein Soltani. (2017)
Ivashchenko O. V. - Classification of 11-13 yrs girls’ motor fitness, considering level of physical exercises’ mastering (2017)
Konakova O. Y. - Influence of physical culture innovative means on functional state of second maturity women (2017)
Petrenko N. B. - Potentials of speech disorders correction in 4-6 yrs children by means of ergo and art therapy, Filippov M. M. (2017)
Radzimińska A. - The impact of classical massage on spine mobility, Weber-Rajek M., Lulińska–Kuklik E., Piecka P., Moska W. (2017)
Shuba L. V. - Optimization of physical culture lessons in primary school on the base of mobile games’ application (2017)
Vdovenko N. V. - Influence of carbohydrate gel "Energel. Endurance” on athlete’s workability, Maidanuyk E. V., Ivanova А. M., Hrobatenko A. V. (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Потапенко С. И. - Медийное бытование украинского кризиса: вербализация деструкции и содействия (на материале англоязычных новостей Би-Би-Си) (2016)
Артеменко І. О. - Метафора як засіб символічного вираження специфічних рис північноамериканської студентської субкультури (2016)
Бабчук Ю. Й. - Просодичні особливості вживання англійських вигуків різними віковими групами (2016)
Бердіна О. О. - Роль запозичень в еволюції градаційного значення дієслів емоційного стану й настрою в англійській мові (2016)
Бехта І. А. - Специфіка репрезентації художнього наративу в структурі електронної комунікації, Доскоч І. О. (2016)
Бешлей О. В. - Концепт YOUTH в англомовній картині світу (на матеріалі фразеологічних одиниць) (2016)
Біляніна В. І. - Наративний тип діалогових стратагем у китайських та українських художніх текстах XVIII – XXI ст. (2016)
Борисенко Т. И. - Влияние особенностей научного функционального стиля на отбор модальных глаголов, предназначенных для анализа, Микешова Г. П., Петрова Е. И. (2016)
Буднік А. О. - Особливості вивчення дискурсу в писемній та усній комунікації (2016)
Буць Ж. В. - Особливості передачі під час перекладу українською мовою засобів вербалізації концепту LUMIÈRE у фотографічному дискурсі, Мехтієва Кямаля (2016)
Висоцька Г. В. - Екстралінгвістичні умови реалізації звертання як засобу інтимізації (2016)
Висоцька Г. В. - Порівняльний аналіз семантичних та морфологічних характеристик синоптичної лексики в сучасній англійській та українській мовах, Коробська Н. В. (2016)
Вялікова О. О. - Прагматика креолізованого віршованого тексту в культурологічній лінгвосеміотиці (2016)
Гайденко Ю. О. - Вплив прагматичного компонента на конотативну складову лексичного значення слова (2016)
Галас А. С. - Семіотика й критика перекладу драми: точки дотику та впливу (2016)
Гарлицька Т. С. - Лексика рекламних текстів як вияв лінгвокультурної свідомості містян (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Форми пом’якшеного заперечення в іспанській мові (2016)
Голоцукова Ю. О. - Зв’язок міжрівневої категорії результатива з дієслівними граматичними категоріями (2016)
Грибіник Ю. І. - Скорочення та абревіатури в англійській геодезичній термінології (2016)
Грималовський І. С. - Інверсія в богословському стилі (на прикладі текстів української духовної поезії XVIII – початку XIX ст.) (2016)
Гриня Н. О. - Сучасні лінгвістичні тлумачення контрасту як змістової категорії тексту (2016)
Грінченко Н. О. - Проблеми перекладу вербальних репрезентацій фонових знань у назвах англомовних кінофільмів (2016)
Гродський І. Я. - Мовні засоби вираження звертань в англійських лицарських романах XII – XV ст. (2016)
Гузенко С. В. - Складнопідрядні речення як засіб реалізації комунікативних стратегій у публіцистиці О. Забужко, Ляшок О. Р. (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Різновиди корпусу текстів у процесі перекладу документів офіційно-ділового стилю (2016)
Денисюк Ю. І. - Типи президентських меморандумів Барака Обами: структурні особливості (2016)
Євтушенко Н. І. - Словотвірні елементи іншомовного походження та їх роль у формуванні англомовних лексичних інновацій, Кечеджі О. В. (2016)
Загородня Л. З. - Фреймове моделювання як етап граматичного структурування цільового тексту (2016)
Задко Т. П. - Збереження стилістичних функцій арабських фразеологізмів під час їх перекладу українською мовою (2016)
Іванотчак Н. І. - Схемні образи як передконцептуальна основа емпатії (2016)
Іщенко Н. Г. - Текст – цілісна мовна й мовленнєва структура (2016)
Кайсіна Д. М. - Стратегії мовленнєвого впливу в англомовному дискурсі ідеації (2016)
Кивенко И. А. - Стилистические средства интенсификации речевого акта благодарности (на материале англоязычного художественного дискурса) (2016)
Кійко С. В. - Омографічний фонд сучасної німецької мови (2016)
Климентова О. В. - Вербальна експлікація концепту ТІЛО в християнському дискурсі (2016)
Ковалюк Ю. В. - До питання про фразеологічну картину світу (2016)
Коваль Р. С. - Лексико-семантичні особливості термінології фізичної й медичної реабілітації у французькій та українській мовах (2016)
Коржак З. З. - Предикативність у номінативних реченнях сучасної української мови (2016)
Короткова Л. В. - Лінгвосинтез як механізм створення англомовного креативного дискурсу: діалектичний підхід (2016)
Кочукова Н. І. - Прояви авторської індивідуальності в мовознавчих текстах наукового та науково-популярного підстилів (2016)
Кравченко О. В. - Психофізіологічні реакції персонажа як маркери вираження когнітивного дисонансу в сучасних французьких детективних романах (2016)
Куликова В. Г. - Меню як різновид гастрономічного дискурсу: перекладацький аспект, Ковальчук М. В. (2016)
Купчишина Ю. А. - Антропоцентричний та анімалістський суб’єкти повістування як ракурси очудненого сприйняття дійсності (на матеріалі англомовних художніх текстів XX–XXI століть) (2016)
Полюк І. С. - Засоби вербалізації концепту BEAUTE у французьких рекламних текстах із косметології, Кутенко В. О. (2016)
Титул, содержание (2013)
Литвинский Г. Г. - Обоснование выбора предельной несущей способности рамной арочной крепи, Фесенко Э. В. (2013)
Ступник Н. И. - Оценка применения прямоугольной формы угольных целиков для охраны магистральных штреков, Гайдай А. А. (2013)
Окалелов В. Н. - Совершенствование нормативно-технической и правовой базы развития малых шахт, Величко В. Н. (2013)
Грядущий Б. А. - Энергоаудит на угольных предприятиях, Лобода В. В., Чехлатый Н. А. (2013)
Кожушок О. Д. - Оптимизация схемы размещения и конструкции дегазационных скважин, пробуренных с поверхности, Агафонов А. В., Кочерга В. Н., Дедич И. А. (2013)
Гречишкин П. В. - Применение канатных анкеров для монтажа монорельсовых подвесных дорог, Позолотин А. С., Баландин Н. Н., Заятдинов Д. Ф. (2013)
Лещенко Г. Ф. - Улучшенная модель ловителя вагонеток с плавным торможением для уклонов, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2013)
Бороздин П. В. - Опыт контроля и регистрации параметров вентиляторов главного проветривания, Еременко А. А., Фомин Н. А., Князев В. Ю. (2013)
Колесов О. А. - Некоторые вопросы повышения безопасности при комплексно-механизиро ванной выемке угля, Малеев Н. В., Пашковский П. С. (2013)
Мнухин А. Г. - Безопасность вводных устройств горношахтного электрооборудования, Антипин А. В., Болтунов О. Г., Советова Е. И., Жук Л. С. (2013)
Васильев В. С. - Брикетирование угольных шихт вальцовых прессах (2013)
Гнеушев В. А. - Торф как местное топливо и фактор экологической безопасности (2013)
Безручко К. А. - Тектоногеохимическая природа формирования выбросоопасных зон в угольных пластах, Бурчак А. В., Пимоненко Л. И. (2013)
Пиньковский Глеб Станиславович (к 85-летию со дня рождения) (2013)
Уманский Роберт Зигмундович (к 75-летию со дня рождения) (2013)
Панченко І. В. - Присвійні детермінативи сучасної французької мови: комунікативно-прагматичний аспект, Дем'янова Н. О. (2016)
Селігей П. О. - До проблеми комунікативних якостей наукового мовлення (2016)
Сорока Т. В. - Методологічні принципи зіставно-типологічного аналізу системи цінностей віддалено споріднених і неспоріднених мов (2016)
Нотина Е. А. - Интертекстуальность в сопоставительном изучении языков, Быкова И. А. (2016)
Самойлова С. П. - Обыденное индивидуальное языковое сознание в культурно-историческом контексте (2016)
Сумарокова Л. Н. - Функциональный подход и когнитивная лингвистика: методологическое сопоставление (2016)
Чернякова В. А. - Контрастивная специфика женской речи в политическом дискурсе Испании, Латинской Америки и Украины (2016)
Гошовська О. В. - Вербалізатори базових диференційних когнітивних ознак концепту "ВІРА" як складники асоціативного поля (2016)
Кальченко Т. Ю. - Вербалізація елементів національної пам'яті в українській мовній картині світу (на матеріалі поетичного тексту) (2016)
Радбиль Т. Б. - Вопрос о "культурном фоне" некоторых моделей и категорий русского языка (2016)
Сайгин В. В. - Антиномия "ГРЕХ" — "Д0БРОДЕТЕЛЬ" в концептуальном поле "ГРЕХ" русской национальной концептосферы (2016)
Степанова С. Е. - Эволюция языковой картины мира центрального персонажа рассказа А. П. Чехова "Душечка" (2016)
Коваль О. В. - Функціонально-стилістичні особливості вживання онімів у поетичних творах М. Вінграновського, Гапеева І. М. (2016)
Нарушевич-Васильева О. В. - Засади укладання "Зведеного словника-довідника термінів харчової промисловості (2016)
Немировська О. Ф. - Локально-темпоральна лексична парадигма у "Фронтових поезіях" О.Т.Гончара (2016)
Ступак І. В. - Семантичні ролі акціональних похідних каузативних дієслів у німецькій та українській мовах (2016)
Тараба І. О. - Метафоризація та метонімізація як когнітивно-семантичні механізми неологізації німецької соматичної фразеології (2016)
Філюк Л. М. - Моделювання тезаурусу української медичної термінології (2016)
Авдонина М. Ю. - Структура лексического гнезда с вершиной ЕЛЬ в русском языке: синхрония и диахрония, Валеева Н. Г., Жабо Н. И., Никитин С. А. (2016)
Валипур А. - Изучение словесных и тоновых ударений по теории автосегментной и метрической фонологии в персидском языке (2016)
Музя Е. М. - Методы инкорпорирования топонимов в корпус словаря и их расположения в нём, Денисенко Н. В., Милько Н. Е. (2016)
Степанов Е. Н. - Предикативно-наречные словосочетания или неполные односоставные безличные предложения? (2016)
Moiseienko N. G. - Grammatical status of pronouns in Modern English (2016)
Гончаренко А. В. - Номенклатура блюд монастырской кухни в древнерусском житийном дискурсе (2016)
Делюсто М. С. - Частини мови в діалектному тексті (2016)
Каиржанов А. В. - Иконические логограммы шумер и тамги-знаки, петроглифы евразийских кочевников (2016)
Колесников А. О. - Іменникові займенники в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю (2016)
Муссабекова У. А. - Антропонимическая система древних тюрков (на материале древнетюркских памятников письменности) (2016)
Карпенко М. Ю. - Лінгвістичні особливості інтернет-дискурсу (2016)
Крупеньова Т. І. - Суржик у романі Михайла Бриниха "Шахмати для дибілів" (2016)
Романюк І. В. - Мовленнєвий жанр СУПЕРЕЧКА в діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі оповідних текстів І. С. Нечуя-Левицького) (2016)
Щербак О. В. - Культурні коди з онімним компонентом у комерційній телерекламі: впливовий аспект (2016)
Шумарина Т. Ф. - Метод словесного портрета: проблемы терминологии, Царёва Д. В. (2016)
Derik I. M. - On the issue of translating scientific discourse from the typologically distant languages (2016)
Геркерова О. М. - Зооморфна лексика у фразеології англійської мови як віддзеркалення національно-культурних особливостей Великобританії, Коваль К. В. (2016)
Ткаченко Г. В. - Особливості репрезентації хрематонімів у п'ятому колі індивідуального хрематонімного фрейму (2016)
Яроцька Г. С - Психолінгвістичні характеристики асоціативно-вербальної мережі лексем ВЛАДА та ВЛАСТЬ, Єдер О. С. (2016)
Новак О. Н. - Аксионим ЛЕПОТА в сербской лингвокультуре (2016)
Охрименко Т. В. - Феномен денег в лексикографическом и дискурсивном аспектах (2016)
Біла Є. С. - Шляхи походження ароматонімів (2016)
Варбанець Т. В. - Онімія віртуальних світів електронних ігор (2016)
Васильєва О. О. - Структурні типи англомовних ідеонімів (2016)
Карпенко О. Ю. - Ідеонімійний сектор поетонімосфери саги С. Мейер "Twilight", Серебрякова В. В. (2016)
Лупол А. В. - Онімні домінанти в ідіолекті В. Стуса (2016)
Немировська О. Ф. - Темпоральна лексична парадигма як актуалізатор художнього часу (на матеріалі роману В. Малика "Князь Ігор") (2016)
Данилец Д. А. - Типология терминообразования в немецкой медицинской эстетологии в сравнении с польской и французской (2016)
Дьячок Н. В. - Семантические и формальные особенности номинатем типа "словосочетание + эллиптический универб" (2016)
Ивко А. С. - Грамматические категории вида и переходности глагольных универбов (2016)
Музя Е. М. - Культура в словарях: исторически обоснованные топонимы в английской лексикографии, Денисенко Н. В., Милько Н. Е. (2016)
Степанов Е. Н. - Русские паремии с тюркизмами бытового дискурса: лингвокультурный аспект (2016)
Шумарина Т. Ф. - Метафора в общем контексте габитоскопической терминосистемы (2016)
Дружинець М. Л. - Українське усне мовлення за Кобзарями-першодруками Тараса Шевченка (1840), Петра Гулака-Артемовського (1877) та Євгена Гребінки (1878) (2016)
Подсікера Т. В. - Динаміка розвитку лексико-семантичної групи "Назви риб, рибних продуктів і страв" у давньоанглійському та середньоанглійському періодах (2016)
Рустемов О. Д. - Географические названия в крымских кадиаскерских тетрадях: к вопросу о происхождении оронима ЧОНГАР, Степанов Е. Н. (2016)
Швец А. И. - Стратегия моделирования в исследовании системности диалектной глагольной лексики (2016)
Барысенка В. У. - Беларуская мова і культура: праца з тэкстам на вучэбных занятках (2016)
Sizova L. V. - Accelerated methods of teaching grammar to the students of higher educational institutions in the course of a foreign language study (2016)
Абрамчук В. С. - Оптимізаційні методи розв’язування систем Ах=В, Абрамчук І. В., Петрук Д. О., Пугач О. С. (2017)
Бендера І. М. - Наскрізна підготовка у формуванні фахової компетентності для майбутніх агроінженерів, Дуганець В. І., Збаравська Л. Ю., Ляска О. П. (2017)
Галатюк М. Ю. - Моделювання навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у контексті виконання творчої лабораторної роботи (2017)
Главатських І. М. - Один з напрямків поліпшення якості вузівської математичної освіти (2017)
Глушак О. М. - Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики, Семеняка С. О. (2017)
Дегтярьова Н. В. - Методичні особливості навчання студентів розмітки блоків при вивченні таблиць каскадних стилів (2017)
Доброштан О. О. - Сучасні вимоги до математичної підготовки майбутніх фахівців морської галузі відповідно до міжнародних стандартів (2017)
Жданова Ю. Д. - Автоматизація процесу генерування і перевірки індивідуальних навчальних завдань для студентів з теми "Дії в кільці многочленів", Спасітєлєва С. О., Шевченко С. М. (2017)
Закалюжний В. М. - Про оновлення прикладного компоненту змісту загальної фізичної освіти (2017)
Ігнатьєва А. І. - Удосконалення дистанційного навчання студентів в системі безперервної освіти (2017)
Ковальчук М. Б. - Розв'язування задач математичної фізики у середовищі maple (2017)
Корнійчук О. Е. - Моделі динаміки у задачах менеджменту лісового та мисливського господарства (2017)
Кравчина Т. В. - Сутність комунікативного методу навчання іноземним мовам (2017)
Львов М. С. - Особенности математической подготовки программистов в Херсонском государственном университете, Архипова Т. Л., Архипова К. С. (2017)
Ніжегородцев В. О. - Інформаційно-аналітичне дослідження запитів роботодавців щодо фахівців економічного профілю з використання комп’ютерних професійних додатків (2017)
Нагорна О. О. - Організація магістерської програми "Міжнародний комерційний арбітраж" у Стокгольмському університеті (2017)
Постіл С. Д. - Інтегративність системного підходу в освітньому процесі, Козак Н. С. (2017)
Рихтер Т. В. - Структура профессиональной компетентности учителя математики (2017)
Рідкодубська А. А. - Синергетичний підхід у підготовці до професійної мобільності майбутніх фахівців (2017)
Рум’янцева К. Є. - Міждисциплінарна спрямованість курсу вищої математики в економічній освіті (2017)
Сафонов В. И. - Подготовка педагогических кадров с учетом междисциплинарности и конвергенции наук и технологий (2017)
Семерня О. М. - Актуальність підготовки майбутніх учителів-предметників за умов профільної освіти в старших класах з фізики (2017)
Сільвейстр А. М. - Інтеграційні процеси як засоби формування природничо-наукових знань з використанням мультимедіа в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Моклюк М. О. (2017)
Тихонович В. М. - Місце спеціальних навчальних курсів у підготовці майбутніх учителів до гуманістичного виховання школярів (2017)
Хворостіна Ю. В. - Підходи до побудови неперервних ніде не диференційовних функцій, Хілобок С. П. (2017)
Швардак М. В. - Проблемне навчання в умовах сучасної школи (2017)
Юрченко А. О. - Про візуалізацію навчального матеріалу засобами flash-технологій (на прикладі вивчення тригонометричних функцій), Логвін А. В., Лаштун О. В., Безверха К. М., Семеніхіна О. В. (2017)
Титул, содержание (2013)
Булат А. Ф. - Основные направления деятельности и разработки ИГТМ НАН Украины (2013)
Волошин А. И. - Теория и практика создания закладочных вибрационно-пневматических машин (2013)
Круковский А. П. - Технология опорно-анкерного крепления горных выработок, Хворостян В. А., Круковская В. В. (2013)
Блюсс Б. А. - Научные основы процессов гидромеханизации, Семененко Е. В. (2013)
Шевченко Г. А. - Вибрационные грохоты с поличастотными колебаниями просеивающих поверхностей для тонкого разделения, Шевченко В. Г., Бобылев А. А. (2013)
Скипочка С. И. - Механизмы генерации метана в угольных пластах, Паламарчук Т. А. (2013)
Ищенко К. С. - Обоснование параметров уплотняющей нагрузки при формировании твердеющей смеси (2013)
Слащев И. Н. - Применение информационных технологий для повышения эффективности и безопасности горных работ (2013)
Васильев Л. М. - Гидроимпульсное рыхление угольных пластов при проведении подготовительных выработок, Зберовский В. В. (2013)
Софийский К. К. - Комплексное освоение газоугольного месторождения с применением метода гидродинамического воздействия, Силин Д. П., Агаев Р. А., Власенко В. В. (2013)
Звягильский Ефим Леонидович (к 80-летию со дня рождения) (2013)
Пашковский Петр Семенович (к 75-летию со дня рождения) (2013)
Брюханов Александр Михайлович (к 60-летию со дня рождения) (2013)
Агафонов Олександр Васильович (до 60-річчя від дня народження) (2013)
Содержание (2016)
Буркун В. В. - Совершенствование автопассажирских перевозок, Максимчук М. М. (2016)
Підгорний М. В. - Системне проектування логістичних ланцюгів постачання, Лук’янченко О. Ю. (2016)
Рубан Д. П. - Застосування електронних систем обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах, Підгорний М. В., Рубан Г. Я. (2016)
Вильский Г. Б. - О потенциале технологических активов автохозяйства, Захарченко В. В. (2016)
Вильский Г. Б. - Производственно-логистическое планирование технического обслуживания и ремонта автомобилей, Гильмутдинов Ш. А. (2016)
Бутаков Б. И. - Инновационные технологии поверхностного пластического деформирования деталей автомобилей, Марченко Д. Д., Артюх В. А., Зубехина-Хайят А. В. (2016)
Сахно В. П. - До визначення моменту опору повороту задньої осі напівпричепа гібридного автопоїзда, Поляков В. М., Тімков О. М., Босенко В. М. (2016)
Сахно В. П. - Використання гібридної силової установки послідовного типу на міських автобусах, Тімков О. М., Луцик А. П. (2016)
Говорун А. Г. - Вплив додавання водневмісного газу на показники дизеля в навантажувальному режимі, Корпач А. О., Філоненко О. Д. (2016)
Гурей Т. А. - Підвищення зносостійкості чавунних деталей поверхневим зміцненням (2016)
Гутаревич Ю. Ф. - Поліпшення паливної економічності сучасного бензинового двигуна в режимі холостого ходу, Карев С. В., Шуба Є. В. (2016)
Дем’янчук Я. М. - Аналіз експлуатаційних витрат переобладнаного на метанове паливо легкового автомобіля (2016)
Дикун Т. В. - . Порівняльний аналіз експлуатаційних витрат при використанні стандартних палив і газу, Плитус А. М. (2016)
Корпач А. О. - Влив експлуатаційних факторів на показники автомобіля при використанні біопалива, Левківський О. О. (2016)
Кравец В. В. - Контактные силы трехколесного экипажа на спирально-винтовых трассах, Басс К. М., Кравец Т. В., Зубарев Н. С. (2016)
Лук’янченко О. Ю. - Аналіз теплового стану двигуна пожежного автомобіля, Лук’янченко Ю. О. (2016)
Новошицкий В. А. - Технология изготовления профильных элементов кузовов автомобилей гибкой с продольным растяжением, Новошицкий А. В. (2016)
Пилипенко О. М. - Розробка системи живлення перспективного дизеля для роботи на біогазі, Шльончак І. А. (2016)
Сидоренко І. І. - Визначення вільних коливань маси пасивного динамічного гасника з додатковою механічною структурою, Ткачов А. В., Ткачов О. А. (2016)
Левченко А. В. - Системный подход в применении добавок, обеспечивающих восстановление эксплуатационных параметров двигателей внутреннего сгорания, Наглюк И. С., Осипенко Д. В. (2016)
Мисько Е. М. - Идентификация параметра демпфирования пневмоподвески городского автобуса (2016)
Титул, содержание (2015)
Борзых А. Ф. - Охрана выемочных выработок с помощью технологических целиков, Скрыпник К. Е., Трофимов Е. В., Посохов Е. В. (2015)
Филатьев М. В. - Сдвижение земной поверхности при отработке угольных пластов, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Мани А. Д. - Прогноз просадки подстилающего слоя под намывным грунтом при равномерном подъеме грунтовых вод (2015)
Фомин В. О. - Прогнозирование изменения притока подземных вод в ликвидированную шахту (2015)
Адамович А. В. - Інвестиційна привабливість вуглевидобувної галузі щодо інноваційного розвитку засобів виробництва (2015)
Майдукова С. С. - Hаціональний паливно-енергетичний баланс як основа економічної безпеки (2015)
Доценко С. А. - Эффективность мониторинга углепотока из очистных забоев шахты, Еременко А. А., Жуков Ю. П., Кочетков С. В. (2015)
Греков С. П. - Контроль за признаками самонагревания угля, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Голинько В. И. - Оценка опасности воспламенения метановоздушной смеси при разрушении газонасыщенного массива, Яворский А. В., Лебедев Я. Я., Яворская Е. А. (2015)
Nikitenko I. S. - On raw materials of Neolithic stone hoes from the Dnieper rapids ares, Kutsevol M. L. (2016)
Babiiuk G. V. - Modelling as a part of geomechanical monitoring of mine working, Leonov А. O., Puntus V. F. (2016)
Ermekov T. E. - Mining robotic complex with adaptive control software (MRCACS), Issabek T. K., Issabekov E. T. (2016)
Nurpeisova M. B. - Study of regularity of geomechanical processes development while developing deposits by the combined way, Sarybaiev O. A., Kurmanbaiev O. S. (2016)
Velychko O. - Relation of the level of the water in boreholes with influence of the ionosphere dynamics on results of remote comparison of standards of time, Shcherbyna S., Holovnia M., Pigulevskiy P. (2016)
Kamarov R. K. - Weighing and dosing systems for mining and metallurgy, Portnov V. S., Yurov V. M., Kolesnykov V. O. (2016)
Zagirnyak M. - Decomposition of electromotive force signal of stator winding in induction motor at diagnostics of the rotor broken bars, Kalinov A., Romashykhina Zh. (2016)
Kulikova D. V. - Estimation of ecological state of surface water bodies in coal mining region as based on the complex of hydrochemical indicators, Pavlychenko А. V. (2016)
Kovalenko I. I. - Clustering of group expert estimates based on measures in the theory of evidence, Shved A. V. (2016)
Hui Guo - A fractal image coding method combined with compressed sensing algorithm, Jie He, Defa Hu, Weijin Jiang. (2016)
Krivosheev D. - Industrial cluster evolution based on path dependence combining with pso algorithm, Jiang Minghui. (2016)
Xiaohong Kong - Scheduling tasks to multi-processor platform using constraint programming and tabu search, Ruihua Li, Yanqun Zhang. (2016)
Privalov A. N. - Systematic approach to the organization of safe information and education environment in the higher educational institutions, Bogatyreva J. I., Romanov V. A. (2016)
Prokhorov O. V. - Regional resources management by agent-based simulation, Prokhorov V. P., Matiushko A. O., Kuznetsova Y. A. (2016)
Tiantian Wang - Combined effect of macroeconomic variables on term premiums, Chenghu Ma. (2016)
Streltsova E. D. - Modeling tools of interbudgetary regulation for mining areas, Bogomyagkova I. V., Streltsov V. S. (2016)
Kalambet S. V. - Influence of households’ finances in Ukraine on indicators of their mobility and socio-economic development of the state, Zolotariova O. V., Pivniak Yu. V. (2016)
Qi Zhu. - Financial early warning dynamic evaluation model based on support vector machine (2016)
Jinchuan Wang. - Self-adaptive optimized market prediction model based on grey model (2016)
Gryshchenko I. M. - The impact of personal needs on the formation of leadership (2016)
Тitle (2017)
Contents (2017)
Kharchenko V. - Models of Air Traffic Controllers Errors Prevention in Terminal Control Areas under Uncertainty Conditions, Chynchenko Y. (2017)
Kharchenko V. - Justification of Control System Types of Unmanned Aerial Vehicle for Civil Aviation, Мatiychyk D. (2017)
Kharchenko V. - Modelling of Decision Making of Unmanned Aerial Vehicle's Operator in Emergency Situations, Shmelova T., Znakovska Y., Bondarev D., Stratiy A. (2017)
Pavlova S. - System of Guaranteed Resolution of Dynamic Conflicts of Aircrafts in Real Time, Volkov O. (2017)
Vasyliev D. - Method for Optimal Resolution of Multi-Aircraft Conflicts in Three-Dimensional Space (2017)
Gusynin V. - Estimate of Accuracy of Approximate Solutions of Non-Linear Boundary Value Problems by the Multi-Step Differential Transform Method, Gusynin A., Tachinina H. (2017)
Sushchenko O. - Mathematical Model of Attitude and Heading Reference System with Biaxial Horizontal Platform (2017)
Hryshchenko Y. - Methods of Training of Modern Aircraft Flight Crews for Flights in Special Cases, Romanenko V., Tronko V., Hryshchenko Y. (2017)
Prusov D. - Comparative Analysis of Avionics Samples and Components due to Developing a Methodology of the UAV Integrated Avionics Synthesis, Matiychyk M., Mykhatskyi O. (2017)
Filonenko S. - Acoustic Emission at Treating Tool Wear with a not Controlled Cutting Depth (2017)
Gosudarska I. - Analysis Results of Distribution Functions for Probability Density Assessment of Accident Locations in the Vicinity of the Airport (2017)
Yun G. - Role of Unmanned Aerial Vehicles in Precision Farming, Mazur M., Pederii Y. (2017)
Boichenko S. - Phenomenological Concept of Chemmotology (2017)
Davydenko O. - Carboxylic Acids Electrooxidation on Shungite Electrode, Ledovskykh V. (2017)
Instructions for Authors (2017)
Алексєєнко О. А. - Сучасні концепції екологічного дизайну у формуванні офісного середовища, Бондаренко І. В. (2015)
Бабій Н. П. - Проблемні питання методики навчання рукописного шрифту студентів з лівою ведучою рукою (2015)
Бондаренко І. В. - Композиційні прийоми у вирішенні дизайну вітрин сучасних магазинів, Согомонян Н. К. (2015)
Босий І. М. - Дизайн меблів-трансформерів в США кінця ХІХ — початку ХХІ століть (2015)
Герман Є. С. - Тіло як художній об’єкт в дискурсі кураторських виставок сучасного мистецтва України (2015)
Ібо Чжан. - Просторові інспірації Шен Цян Гуо із Суджоу (2015)
Иващенко И. И. - Влияние древнего культурного наследия на аутентичные свойства графического языка экомаркировки (2015)
Лубенский В. И. - Портрет: от модели к образу (2015)
Сбітнєва Н. Ф. - Тенденції розвитку сучасного графічного дизайну: повернення до рукотворності (2015)
Юрчишин Ю. Б. - Формування сучасного дизайну костюму на засадах збереження та розвитку традицій народного вбрання Прикарпаття (2015)
Ахременко А. О. - Этапы развития дизайна пешеходных зон городов Европы конца XX — начала XXI вв., Кривуц С. В. (2015)
Бондарчук Н. О. - Відтворення традицій російських та європейських мариністів в живописі Криму межі ХІХ і ХХ ст. (2015)
Дуляницька Л. П. - Виявлення та класифікація інновацій з історії виникнення та розвитку трикотажу (2015)
Мисак М. Й. - Особливості історії розвитку паперової пластики (2015)
Рибалко C. Б. - Польська школа плаката (на матеріалах колекції театральної афіші Генерального консульства Республіки Польща у Харкові) (2015)
Роготченко О. О. - Нонконформізм першої фази в образотворчому мистецтві України 1930–1950-ті рр. (на прикладі школи М. Бойчука) (2015)
Gurina A. - Categories of communication, socialization, participation in understanding the nature of music of oral tradition (2015)
Добров С. М. - Методика навчання грі на струнних народних музичних інструментах: прийоми розвитку творчого мислення (2015)
Корнєв А. Ю. - Сміх та війна: з історії української "сміхової культури" (2015)
Корнієнко В. Р. - Сценічний український костюм — "обличчя" естрадної репрезентації української народної пісні (2015)
Северин Н. В. - "Своє", "Інше", "Чуже" в російській культурі крізь призму орієнталізму (2015)
Титул, зміст (2017)
Василенко А. П. - Принципи й методи кількісної оцінки перспективних і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин (2017)
Красножон М. Д. - Щодо принципів та положень нової редакції Кодексу України про надра, Лютий Г. Г. (2017)
Чепіжко О. В. - Формування ефективного управління техно-геологічними системами в надрокористуванні: реальність і перспективи, Кадурін В. М., Кадурін С. В., Волкова О. І. (2017)
Костенко М. М. - Хоморська серія Волинського мегаблока Українського щита. Cтаття 2. Літологічні палеореконструкції, петро- і геохімічні особливості та стратиграфічне положення (2017)
Шаталов М. М. - Сурозький золоторудний вузол Приазовського мегаблока Українського щита (2017)
Онуфришин С. В. - Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 2. Наукові та практичні результати пошукового буріння, Іванишин В. А., Корзаченко М. М. (2017)
Лебідь В. П. - Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 3. Обґрунтування пілотних об’єктів освоєння ресурсного потенціалу базогенного комплексу (2017)
Сиса Л. В. - Просторовий розподіл нафтопродуктів у ґрунтах у зоні впливу залізничного транспорту (на прикладі ділянки Львів-Мостиська), Карабин В. В., Карп’як О. Р. (2017)
Войтенко Ю. І. - Про значення геомеханіки в нафтогазовій геології та процесах розкриття продуктивних горизонтів (2017)
Cвітлої пам’яті видатного металогеніста – професора Леоніда Станіславовича Галецького (2017)
Байлюк Н. О. - Контрастивний аналіз українських та німецьких ґемінованих приголосних (2016)
Бехта-Гаманчук М. П. - Інтенціональність художнього тексту літературної автобіографії у зрізі неожанру (2016)
Билінська О. С. - Експериментальні методи дослідження агітаційних політичних слоганів (2016)
Близнюк А. С. - Синтаксичні особливості англомовних кінослоганів, Чуланова Г. В. (2016)
Вовк О. В. - Емотивність та емоційність в ракурсі іконічності (на матеріалі англомовного роману жахів Р. Блоха "Psycho") (2016)
Волкова С. В. - Наративна модель міфолорного простору сучасного амеріндіанського роману-легенди (2016)
Гайдук Н. А. - Культурно-ціннісна інтерпретація концептів толерантність, різноманіття, мультикультуралізм в українській мовній картині світу (2016)
Грищенко О. В. - Фейкова мовна особистість із погляду дискурсивної лінгвістики (2016)
Диба Г. Ю. - Етнонім "украинец" у росiйськiй мовній свiдомостi: лiнгвопрагматичний аспект (2016)
Добровольська Д. М. - Особливості сприйняття рекламних слоганів (на матеріалі перекладів англомовних слоганів українською та російською мовами) (2016)
Домброван Т. И. - Лингвосинергетика – новое направление филологических студий (2016)
Іванченко М. Ю. - Семантична структура концепту зрада та способи його лексичної репрезентації в англійській мові (2016)
Кірковська І. С. - Семантика форм простого майбутнього часу в західнороманських мовах (2016)
Ковалевська Т. І. - Translation equivalency through the prism of linguistic picture of the world, Мацера О. А. (2016)
Kosak S. V. - Die wiedergabe des inneren zustandes des menschen im schöngeistigen diskurs (anhand von framestrukturen "mensch und natur") (2016)
Козлова Т. О. - Просторовий дейксис як мовна універсалія (2016)
Кондратюк І. Б. - Комунікативні тактики й стратегії керування дискурсивною особистістю в комунікативній ситуації психологічного дисбалансу (2016)
Кузенко Г. М. - Перекладацькі функції та їхня роль у діяльності перекладача (2016)
Кузнецова А. В. - Мовна інтерференція в послідовному перекладі (англійська – українська) (2016)
Кущ Ю. В. - Іменникові композити на позначення транспортних засобів у зіставному аспекті (на матеріалі німецької й української мов) (2016)
Ладыненко А. П. - Разновидности внутритекстовой авторской интерпретации иноязычных вкраплений в художественном тексте (2016)
Лазебна Н. В. - Складні англомовні терміни галузі промислової екології: структура, семантика та функціонування (2016)
Ланина А. Н. - Функционирование фразеологизмов с зоосемизмами в политическом дискурсе германии (2016)
Mykhaylenko V. V. - Verb structure divergence in translation (2016)
Михайлова Є. В. - Морфологічні категорії атрибутивних дієприкметників сучасної турецької мови (2016)
Олейник Г. О. - Коммуникативная реализация непонимания в англоязычном художественном дискурсе (2016)
Осадча О. В. - Вплив білінгвізму на формування навичок перекладу (2016)
Острецова И. В. - Фразеологические единицы как средство вербализации эмоционального состояния человека (на материале английского языка), Поддубная Л. Н. (2016)
Пежинська О. М. - Особливості формування та функціонування французьких відапелятивних топонімів (2016)
Петренко О. М. - Діалектична єдність ввічливості та неввічливості крізь призму еколінгвістики (2016)
Попельнух Д. А. - Метафоричні кореляції концепту ніч у британському поетичному дискурсі XX-XXI століття (2016)
Приходченко О. О. - Синтаксичні засоби об’єктивації концептуальної опозиції життя – смерть в англомовних романах про вампірів (2016)
Приходько Г. І. - Актуалізація оцінки в надфразовій єдності (2016)
Просяна О. В. - Український судовий дискурс: аспекти лінгвопрагматичного дослідження та сутнісні характеристики (2016)
Рєзнікова Н. В. - Відтворення узуальних культурем у японських перекладах творів Т. Шевченка (2016)
Семен Г. Я. - Стиль роману Джо Клейна "основні кольори" (2016)
Сидельникова Л. В. - Ієрогліфізація літерних знаків французького письма IX – початку XXI століття (2016)
Смирнова М. С. - Жанр проповіді у церковно-релігійному дискурсі (на матеріалі близько- і далекоспоріднених мов) (2016)
Сологуб Л. В. - Прагмалінгвістична характеристика сучасних підручників з екології (2016)
Стынгач О. В. - Особенности взаимодействия вербальных и невербальных единиц в британской парламентской речи (2016)
Топчій Л. М. - Інтенсифікована виразність парентетичних конструкцій у мові української преси (2016)
Умрихіна Л. В. - Проблема типології модальних значень у лінгвістиці (2016)
Федорова А. О. - До історії семантики кількох германських та іранських архаїчних правових термінів на позначення провини (2016)
Цимбаліста Л. Р. - Безособові пасивні конструкції: німецько-українські паралелі (2016)
Шепель Ю. О. - Переклад віддієслівних іменників за основними моделями теорії перекладу (2016)
Щигло Л. В. - Еволюційні процеси в системі мови крізь призму сучасної науки (2016)
Яблонська-Юсик І. В. - Контекстуальна синонімія віддієслівних іменників сучасної французької преси (2016)
Panteleiev V. P. - Statistical Reporting as the Basis for Statistical Monitoring of Innovation (2016)
Kobylynska T. V. - Methodology for Formation and Inventory of Air Pollutants in Agricultural Enterprises (2016)
Ягубова Л. С. - Теоретические и практические вопросы измерения информационных и коммуникационных технологий (2016)
Ковач С. І. - Доходи фізичних осіб у вигляді додаткового блага: оподаткування, облік і звітність (2016)
Селищев С. В. - Стратегічні рішення в контексті аудиту підприємств (2016)
Моцний Ф. В. - Оцінка економічної ефективності і перспектив розвитку напівпровідникового підприємства на основівипуску синіх світлодіодів (2016)
Безвверхий К. В. - Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття (2016)
Радіонова Н. Й. - Аналіз категоріального апарату управління виробничими витратами підприємства (2016)
Алексін Г. О. - Фінансова стратегія в контексті життєвого циклу підприємства (2016)
Мотузка О. М. - Перспективи розвитку сфери прямого міжнародного інвестування (2016)
Red'ko O. Y. - Humanitarian Determinant of Development (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2016)
Вихідні дані (2016)
Передмова (2016)
Гороховський С. С. - Модифікації алгоритму GLoSS для розв’язання FDCSP, Галковська Л. О. (2016)
Мейтус В. Ю. - Рівні інтелекту в інтелектуальних системах (2016)
Нікітченко М. С. - Першопорядкові логіки із квазіарними та n-арними предикатами, Шкільняк С. С. (2016)
Касьянюк В. С. - Cеквенційні числення композиційно-номінативних модальних логік немонотонних предикатів, Малютенко Л. М., Шкільняк О. С. (2016)
Глибовець А. М. - Підсистема пошуку зображень в Інтернет, Збунь В. В. (2016)
Norkin B. - Visual Evolutionary Search for the Pareto-Optimal Data (2016)
Бублик В. В. - Колаборативні методи в електронному навчанні програмування, Давиденко А. М. (2016)
Черкасов Д. І. - Маршрутизація в мережі сучасного підприємства (2016)
Горборуков В. В. - Сервіс автоматизованого запису на вибіркові навчальні дисципліни в наукма та можливі напрями його інтелектуалізації, Олецький О. В. (2016)
Didmanidze I. - The Importance of Computer Training Equipment, Didmanidze D. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Красильников І. О. - Внутрішні конфлікти особистості в духовно-смисловій парадигмі (2016)
Ліщина Н. В. - Дослідження когнітивного компоненту рольової структури осіб, що переживають особистісну кризу (2016)
Матвієнко Л. І. - Ціннісно-смислові орієнтації осіб з різним рівнем емоційного вигорання (2016)
Мозговий В. І. - Методологічні засади дослідження особистісної ідентичності військовослужбовців (2016)
Павленко В. М. - Взаємозв’язок психологічного благополуччя та соціальної ідентичності у студентів, Перепелиця М. І. (2016)
Ianovska S. G. - Psychological features of seniors with subjectively different levels of academic integrity, Turenko R. L., Shapoval Yu. O. (2016)
Ярош Н. С. - Практика саногенної рефлексії як умова ефективної стрес-долаючої поведінки особистості (2016)
Сачок К. М. - Пізнавальна активність та креативність старшокласників: зв’язок з рівнями рефлексивності, Заїка Є. В. (2016)
Луценко О. Л. - Фрайбурзький особистісний опитувальник FPI – перевірка валідності та локальна стандартизація (2016)
Ситник В. - Методологія та методи дослідження проблеми професійного зростання спеціалістів в IT-сфері діяльності (2016)
Казарова Г. М. - Ігрова творчість як спосіб соціалізації та простір соціокультурної взаємодії дорослих та підлітків (2016)
Кривоконь Н. І. - Супервізія як чинник вдосконалення соціальної роботи (2016)
Москаленко В. В. - Взаємозв’язок ціннісно-смислової сфери та політичної спрямованості сучасної молоді (2016)
Soroka A. V. - Psychological features of the ability to arbitrary governing of a deviant personality (2016)
Титул, зміст (2017)
Шимановський О. В. - Просторова задача пружної рівноваги гнучкої пружної нитки (2017)
Гуляєв В. І. - Дослідження термонапруженого стану конструкцій дорожнього одягу, Гайдайчук В. В., Мозговий В. В., Заєць Ю. О., Шевчук Л. В. (2017)
Коваль М. П. - Дослідження роботи монолітних залізобетонних плит, армованих сталевим профільованим настилом із прогоновим анкеруванням базальтопластиковими стрижнями, при дії високорівневого малоциклового навантаження (2017)
Сьомка С. В. - Формування методу послідовного системного аналізу ланцюгових пропорційних структур в архітектурі (2017)
Матченко Т. І. - Розрахунок несучої здатності горизонтально навантажених паль за властивостями грунтової основи, Шаміс Л. Б. (2017)
Пічугін С. Ф. - Методика визначення характеристичних значень середнього і максимального вітрових тисків у липні і січні для 9 вершин Карпат із районуванням території Закарпатської області, Кінаш Р. І., Гук Я. С. (2017)
Гезенцвей Е. И. - Анализ технологичности проектных решений при износе и повреждении кожуха доменной печи (2017)
Вихідні дані (2017)
Парафейник В. П. - Выбор системной характеристики турбокомпрессорного агрегата на основе анализа его эффективности по результатам натурных испытаний. Ч. II. Методологические подходы к созданию блочно-комплектных турбокомпрессорных агрегатов для компрессорных станций газовой промышленности, Щербаков Н. С, Рябов А. А., Шевчук В. В., Разношинский В. Н., Тертышный И. Н. Прилипко С. А. (2017)
Бабаев А. И. - Анализ современных конструкций комбинированных стопорно-регулирующих клапанов паровых турбин (2017)
Андреева О. Л. - Аналитические решения и нейтральные кривые стационарных линейных задач Рэлея для цилиндрических конвективных ячеек с твердыми и смешанными граничными условиями, Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2017)
Цаканян О. С. - Определение тепловых потерь участков магистральных теплопроводов методом эталона, Голощапов В. Н., Кошель С. В., Ганжа Н. Г. (2017)
Стрельникова Е. А. - Вероятностная оценка долговечности вала гидротурбины при наличии трещин, Сирота И. Г., Линник А. В., Калембет Л. А., Зархина В. Н., Зайденварг О. Л. (2017)
Гнитько В. И. - Исследование напряженно-деформированного состояния крепежа фланцевых соединений гидротурбин, Полищук О. Ф., Черкасский А. Ю., Ильичева Н. А., Артемова С. В., Кононенко Е. С. (2017)
Литвинова Ю. С. - Аналитическая идентификация трехмерных геометрических объектов по информации о форме их сечений, Максименко-Шейко К. В., Шейко Т. И. (2017)
Литвин О. М. - Розв’язання задачі про згин пластини методом скінченних елементів з використанням сплайнів п’ятого степеня на трикутній сітці, Томанова І. С. (2017)
Solovey V. - Hydrogen technology of energy storage making use of wind power potential, Kozak L., Shevchenko A., Zipunnikov M., Campbell R., Seamon F. (2017)
Канило П. М. - Теплоэнергетика. Топливно-экологические проблемы и перспективы развития, Шубенко А. Л. (2017)
Abstracts and references (2017)
Правила оформления рукописей (2017)
Чурюмов Г. И. - СВЧ-электроника больших мощностей: современное состояние, перспективы развития и особенности применения (2016)
Рябуха В. П. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 3. математическая модель системы пространственной обработки сигналов в РЛС с двухмерной плоской ФАР (2016)
Sugak V. G. - Large current radiator for long range GPR applications, Sugak A. V., Fang Gyfang (2016)
Курыжева О. В. - Преобразование импульса Эйри на плоской границе диэлектрика, Нерух А. Г. (2016)
Андронов В. А. - Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій різного характеру за основними характеристиками технічних засобів реєстрації факторів небезпек, Калугін В. Д., Лєвтєров О. А., Тютюник В. В. (2016)
Крыжановский В. Г. - Учет отражений электромагнитной волны от места скачка сопротивления связи в автофазной ЛБВ, Чурюмов Г. И. (2016)
Юрченко Л. В. - Широкополосные автоколебания в микрополосковых соединениях диодов Ганна и изучение новых эффектов нелинейной динамики таких систем, Юрченко В. Б. (2016)
Лукин К. А. - Измерение толщин тонких пленок методом спектральной интерферометрии, Татьянко Д. Н., Земляный О. В., Пих А. Б. (2016)
Lukin K. A. - Comparison of 'quantum radar' and noise radarconcepts (2016)
Купченко Л. Ф. - Акустооптический процессор в оптоэлектронной системе, обеспечивающий динамическую спектральную фильтрацию, Слабунова Н. В., Гурин О. А. (2016)
Карпов А. И. - Антенна для беспроводной сети внутри зданий, Лукин К. А., Сивозализов Н. А., Хромюк И. Ф. (2016)
Котельников В. В. - Особенности воздействия лазерного излучения на биологические ткани, Мачехин Ю. П. (2016)
Pavlikov V. V. - Ratio-type digital radiometer, Odokienko A. V., Kiem Nguyen Van, Prodan YE. A., Manivchuk V. V. (2016)
Поздравление Валерия Павловича Липатова с 75-м днем рождения (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Гінзбург М. Д. - Міжнародні правила розмежовування сфер діяльності технічних комітетів стандартизації та запровадження їх в Україні, Клюнь А. М. (2016)
Консультаційні послуги з питань управління за допомогою нового стандарту (2016)
Гінзбург М. Д. - Safety та Security — як це буде українською?, Бабенко В. О. (2016)
Глобальний інструмент щодо підтримання державної політики (2016)
Князєв В. В. - Результати аналізу нових національних стандартів у галузі електромагнітної сумісності (2016)
Шипко О. Ф. - Результати застосування процедури термінологічного моніторингу з метою унормовування термінів міжнародних стандартів у космічній сфері, Матус Г. В. (2016)
Безрукий В. А. - Стандарты и удовлетворённость потребителя — взгляд с позиций специалиста центра независимых продовольственных експертиз (2016)
Рудницкий В. Ф. - Практические аспекты перехода от ДСТУ 4161 к ISO 22000 при совершенствовании НАССР-системы предприятия (2016)
Покращання якості життя завдяки Смарт Сіті (2016)
Як легко придбати стандарт? (2016)
НОС: навчання, сертифікація, оцінка відповідності (2016)
Зеліско А. М. - Розвиток нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні, Байцар Р. І. (2016)
Фармасектор отримує новий інструмент ISO для ідентифікації медикаментів (2016)
Пашков Д. П. - Визначення показників ефективності для проведення якісного екологічного оцінювання промислових підприємств, Демиденко О. О. (2016)
Схема створення технічного комітету (2016)
Хорло М. Ф. - Сертифікація фахівців неруйнівного контролю: алгоритми спеціальної підготовки кандидата (2016)
Взаємодія з ТК (2016)
Калита П. Я. - Украинская власть: "Бизнесу нужна свобода. И я его отпускаю…" (2016)
Реклама органу сертифікації персоналу Української асоціації якості (2016)
Миронова А. В. - Що "ховається" за сортом ковбаси? (2016)
Миронова А. В. - Обережно нітрати!!! (2016)
Габрук Р. А. - Гарантування ефективності боротьби з пожежею за допомогою комплексу стаціонарних систем пожежогасіння (2016)
Новий стандарт ISO на перевіряння методів тестування мікроорганізмів для харчової промисловості (2016)
Нова послуга від редакції журналу "ССЯ" (2016)
До 75-річного ювілею Віктора Михайловича Ситніченка (2016)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень—грудень 2016 року (2016)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опоблікування у журналі "Стандартизація. Сертифікація. Якість" (2016)
Лещенко А. В. - Категория напряженности: содержание понятия (2016)
Лопушанський В. М. - Аспект уживання англіцизмів у сучасній німецькій мові: соціолінгвістичний аспект (2016)
Максименко О. В. - Вербально-жестова метафора в англомовному розважальному телеінтерв’ю (2016)
Медведєва А. О. - Особливості відтворення мовлення персонажів із розумовими вадами (2016)
Мєдвєдєва Н. О. - Засоби емфатичного відокремлення в сучасній французькій мові: сегментовані й розщеплені висловлення (2016)
Mykhaylenko V. V. - Interjection impact on discourse pragmatics (2016)
Михайлюк Н. П. - Девіації ґендерного поля англійськомовних офіційних юридичних текстів (2016)
Мостова Н. А. - Роль характеру в становленні аксіологічної картини світу людини (на матеріалі французького дитячого мультиплікаційного тексту "Les aventures de Petit Ours Brun") (2016)
Науменко Л. П. - Методологічні підходи до вивчення концептів бізнес-дискурсу (2016)
Пархоменко О. М. - Передача імплікатур прагматичного впливу під час перекладу французьких рекламних текстів українською мовою, Наумець А. А. (2016)
Одрехівська І. М. - Поетика В. Коптілова-перекладача в інтерсуб’єктивному просторі перекладацької інтерпретації (2016)
Олійник Н. А. - Евристика концептуальних студій у мікродіахронії: економічна криза в англомовному економічному дискурсі XX століття (2016)
Ольховська Ю. Д. - Синхронія / діахронія Ф. де Соссюра: наступність і новаторство (2016)
Охріменко В. О. - Семантичні особливості ономатопеїчної лексики у сучасній корейській мові (2016)
Павлюк Х. Т. - Лінгвокогнітивні параметри художнього концепту LOVE у романі-дистопії Лорен Олівер "Delirium" (2016)
Пірог І. І. - Онтологічні характеристики аргументації в сучасному німецькомовному дискурсі (2016)
Popovich E. S. - The construction "Оff we started, he remaining behind" as an "absolute" unit of the language, Grodskaya E. B., Mykhailiuk S. L. (2016)
Приходько Г. І. - Етнокультурний складник фразеологічних одиниць (2016)
Прус Л. В. - Структурно-семантична модель експліцитних промісивних мовленнєвих актів у політичному дискурсі (2016)
Ребрій І. М. - Стратегічний аспект перекладу артлангів (2016)
Романова Н. В. - Особенности семантики эмотивной лексики в немецком языке XVII – XX веков (на материале поэтических текстов) (2016)
Сергєєва Г. А. - Адаптація англомовних правничих термінів у системі українського вокалізму та проблема термінологічної варіантності (2016)
Сімонок В. П. - Розширення семантичної структури запозичених слів (2016)
Сорока Т. В. - Семантика типів зв’язків аксіономенів у межах системи цінностей неспоріднених мов (2016)
Сотников А. В. - Маніпулятивний вплив у сучасному медіа-дискурсі (2016)
Станіслав О. В. - Особливості синтаксичної когезії у структурі внутрішнього мовлення (на матеріалі психологічної прози Ф. Моріака) (2016)
Стацюк Р. В. - Основні підходи до визначення поняття "термін" у сучасній лінгвістичній науці (2016)
Сташко Г. І. - Образ молодої дівчини в американському пісенному фольклорі (2016)
Стрельченко Н. С. - Функціонування питань-перепитів в англомовному діалогічному дискурсі: стратегії й тактики (2016)
Суима И. П. - Основные виды содержательного респонсива в системе респонсивных предложений (2016)
Сухова А. В. - Композиційно-стилістична типологія англомовної новели (2016)
Тараненко К. В. - Комунікативний аспект прагматичного значення антонімів української мови (2016)
Тащенко Г. В. - Культурологічні фактори відтворення прецедентних імен у художньому перекладі (2016)
Томчаковская Ю. О. - Языковая объективация эстетических концептов КРАСОТА и ОБАЯНИЕ (лингвокультурный аспект) (2016)
Храбан Т. Є. - Зміст і структура концепту APPEARANCE: комплексний підхід (2016)
Цапенко Л. В. - Типологічна диференціація різновидів англомовної детективної розповіді (2016)
Чистяк Д. О. - Дослідження художнього концепту в лінгвопоетичній перспективі (2016)
Шевченко Л. Л. - Моделювання концептуальних структур у невипадкових текстах (2016)
Шкворченко Н. Н. - Структура и классификация англоязычного делового диалога (2016)
Юрса Л. В. - Статус бачвансько-сримського варіанта української літературної мови (2016)
Янкович М. В. - Стилістичний потенціал дієслів у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції (на матеріалі промов Демосфена) (2016)
Лопушанський В. М. - Міжуніверситетський круглий стіл з міжнародною участю "Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур" (2016)
Ребрій О. В. - Рецензія на монографію Л. В. Короткової "Англомовна креативна картина світу у дискурсивно-комунікативному висвітленні" (Херсон 2015, 342 с.) (2016)
Бабелюк О. А. - Рецензія на монографію Томчаковської Юлії Олегівни "Концепт charm/чарівність в англійській та українській лінгвокультурах" (Одеса, Видавничий дім "Гельветика", 2015. – 204 с.) (2016)
Анотації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Астаф’єв О. - Польський романтизм як епістема творів Тараса Шевченка (2014)
Вервес Г. - Тарас Шевченко і польська культура (2014)
Вавжинська Ю. - Місія романтичного поета-пророка: Т. Шевченко, А. Міцкевич, Ю. Словацький, З. Красінський (2014)
Нахлік Є. - Забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії (2014)
Пилипчук Р. - Т. Шевченко і польський театр на Наддніпрянській Україні 30–50-х років ХІХ ст. (2014)
Радишевський Р. - Тарас Шевченко і польські романтики: топіка правди (2014)
Ромащенко Л. - Тарас Шевченко і Богдан Залеський (2014)
Ромащенко Л. - Коліївщина в художній інтерпретації Т. Шевченка і С. Гощинського (2014)
Соболь В. - Переклади поезії Шевченка в Польщі (2014)
Чужа Т. - Рецепція історіософії Шевченка у польській критиці та літературознавстві ХІХ ст. (2014)
Радишевський Р. - Польська рецепція творчості Тараса Шевченка у працях Теоктиста Пачовського (2014)
Пачовський Т. - Твори Шевченка в перекладах Л. Совінського (2014)
Пачовський Т. - Владислав Сирокомля — перекладач Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Польський поет А. Гожалчинський — популяризатор Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Павлин Свєнціцький — популяризатор творчості Тараса Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Маловідомі відгуки про Тараса Шевченка в польській критиці другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Проблематика польського шевченкознавства другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Тарас Шевченко в польських перекладах 70–90-х років ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Відгуки поезій Шевченка в польській літературі другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Тарас Шевченко у віршах польських поетів другої половини ХІХ ст. (2014)
Пачовський Т. - Шевченко в присвячених йому віршах (2014)
Пачовський Т. - "Заповіт" Тараса Шевченка польською мовою (2014)
Пачовський Т. - Перлина Шевченкової лірики "Садок вишневий коло хати" в польських перекладах (2014)
Пачовський Т. - "Кобзар" на польській землі (2014)
Пачовський Т. - Поезії Шевченка в маловідомих перекладах польською мовою (2014)
Пачовський Т. - Сучасні переклади поезій Тараса Шевченка польською мовою (2014)
Пачовський Т. - Єжи Єнджеєвич: урок української (2014)
Пачовський Т. - Твори Шевченка в перекладах Є. Єнджеєвича (2014)
Пачовський Т. - Ще одне надбання в шевченкіані Єнджеєвича (2014)
Пачовський Т. - Єжи Єнджеєвич — перекладач поезій Тараса Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Нове польське видання поезій Шевченка (2014)
Пачовський Т. - Ще одна ненадрукована стаття Франка про Шевченка (2014)
Астаф’єв О. - Риторичний дискурс Станіслава Оріховського як система моральної філософії (2014)
Вирський Д. - На службі контрреформації: С. Оріховський-Роксолан в останній період життя (1559–1566) (2014)
Корпанюк М. - "Я справді переконався, що правда є найкращим захистом дієписьма": поетика "Хронік" Станіслава Оріховського (2014)
Шевченко-Савчинська Л. - Відлуння античних концепцій суспільного устрою у творчості (2014)
Janicka A. - Gabriela Zapolska i Łesia Ukrainka — dramaturgia przekroczenia (2014)
Ławski J. - Ironia w strukturze dramatu: "Kasandra" Łesi Ukrainki (2014)
Zabielski Ł. - Juliusz Słowacki i "Niemi" klasycy warszawscy (2014)
Беліченко М. - Історіософська інтерпретація історичного факту в межах міжкультурної комунікації (2014)
Брацка М. - Міфологічні та аксіологічні концепти творчості Пьотра Биковського (2014)
Булаховська Ю. - Микола Бажан і польська література (2014)
Вінійчук О. - Витоки романтичності Зигмунта Красінського (2014)
Власов В. - Історичні романи Францішека Венжика (2014)
Гарба В. - Творчість Анджея Хцюка у контексті прози пам’яті (2014)
Гуменюк С. - Антропокультурні домінанти у творчості острозьких полемістів (2014)
Жорнокуй У. - Збірка Міхала Хороманського "Kobieta i mężczyzna": приклади двох різних екзистенцій (2014)
Зимомря М. - Богдан Лепкий в оцінках Анни-Шарлотти Вуцкі: дискурс інтерпретації (2014)
Кравченко Л. - "Елегія до Марини" Райнера Марії Рільке в українській та польській перекладацькій рецепції (2014)
Манько Р. - Збіґнєв Герберт: штрихи до творчого портрету (2014)
Мацькович М. - Погранична свідомість Анджея Кусьневича (2014)
Нахлік О. - Рецепт збереження особистої та національної свободи від польського письменника Анджея Бобковського: українська рецепція воєнного щоденника "Війна і спокій" (2014)
Нахлік Я. - Вираження топосу душі засобами географічної топіки (пустеля, безодня, прірва) в поезії польського та українського раннього модернізму (2014)
Ориняк О. - Religia prawdy według C. K. Norwida (2014)
Перескоцька У. - Вернигора Антонія Марцінковського і романтичні контексти образу середини ХІХ ст. (2014)
Руденко І. - Основні світоглядні засади романтичної критики Міхала Грабовського (2014)
Совтис Н. - Мова як символічний код культури (2014)
Сребнюк В. - "Апокрисис" Христофора Філалета та "антиризис" Іпатія Потія у полемічному дискурсі кінця ХVІ ст. (2014)
Сухарєва С. - Українська польськомовна полемічна проза середини XVII ст. : риторичний дискурс (2014)
Сухомлинов О. - Світ "тутешній" провінції у прозі Марії Шофер (2014)
Ткачук О. - Польське та англійське підґрунтя політичних поглядів Джозефа Конрада (2014)
Трофимук М. - Ірииней Фальковський vs Станіслав Сташіц: портрет вченого епохи Просвітництва (2014)
Урсу Г. - Слов’янські мотиви у творчості угрупування "Зєвонія" (2014)
Циганок О. - Про українську теорію похоронної промови XVII ст. (2014)
Циховська Е. - Біографічний часопростір текстів Леопольда Стаффа (2014)
Цьолик Н. - Стратегія переконання читача у творах Міхала Чайковського (2014)
Чепелик О. - "Пісня про Роланда" в польській проекції (2014)
Шакура Ю. - "Sen przenajświętszej panny" в оцінці Володимира Рєзанова (2014)
Швець А. - Жанрові та тематичні аспекти шляхетської ґавенди Генрика Жевуського (2014)
Швець А. - Постать Богдана Хмельницького в однойменній трагедії Тимона Заборовського (2014)
Бугайов В. Д. - Перспективні селекційні номери люцерни посівної за умов підвищеної кислотності ґрунту, Горенський В. М. (2016)
Кулька В. П. - Сортотипи конюшини лучної та їх використання в селекції на підвищення адаптивного потенціалу, Бурак І. М. (2016)
Коник Г. С. - Селекція багаторічних злакових трав у Передкарпатті, Іванців Р. Є., Гармич Д. Ю. (2016)
Іванюк С. В. - Вплив гідротермічних умов на формування продуктивності сої в умовах Лісостепу України, Вільгота М. В., Жаркова О. Ю. (2016)
Сокол Т. В. - Джерела стійкості сої до шкідливих організмів в умовах східної частини Лісостепу України (2016)
Вус Н. О. - Мінливість вмісту білка у колекційних зразків нуту в умовах Східного Лісостепу України, Безуглаc О. М., Кобизєва Л. Н. (2016)
Цехмейструк М. Г. - Якість насіння сортів сої залежно від строків сівби в Східному Лісостепу України, Шелякін В. О., Глубокий О. М. (2016)
Погоріла Л. Г. - Вплив строків сівби на формування посівних якостей насіння сої в потомстві (2016)
Кондратенко М. І. - Характер успадкування ряду кількісних ознак у високопродуктивних сортів гороху посівного різних морфотипів (2016)
Пую В. Л. - Насіннєва врожайність сильфію пронизанолистого (silphium perfoliatum і.) в південно-західній частині Хмельниччини (2016)
Антонів С. Ф. - Вплив удобрення на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння костриці червоної, Колісник С. І., Василенко Н. Є., Коновальчук В. В., Запрута О. А. (2016)
Чорна В. М. - Насіннєва продуктивність сої залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2016)
Бахмат М. І. - Обґрунтування біоорганічних і технологічних заходів адаптивної технології вирощування сої в Лісостепу західному, Бахмат О. М. (2016)
Пророченко С. С. - Нагромадження нітратного азоту в кормах залежно від удобрення та видового складу люцерно-злакового травостою (2016)
Ткачук О. П. - Екологічна конкурентоздатність бобових багаторічних трав з бур'янами в рік сівби при безпокривному вирощуванні (2016)
Бахмат М. І. - Вплив різної норми висіву квасолі звичайної за широкорядного способу сівби на врожайність зерна та економічну ефективність технології вирощування в умовах Правобережного Лісостепу, Овчарук О. В., Овчарук О. В. (2016)
Гетман Н. Я. - Продуктивність сумішей горошку паннонського з тритикале озимим залежно від ґрунтово-кліматичних умов вирощування, Бугайов В. Д., Лілик Т. В., Іскра О. В., Василенко Р. М., Степанова І. М. (2016)
Зінченко О. І. - Особливість формування агрофітоценозів і врожайності різностиглих сортів сої у Південному Лісостепу України, Січкар А. О., Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М. (2016)
Лихочвор В. В. - Формування фотосинтетичної та зернової продуктивності сортів сої залежно від строку сівби в умовах достатнього зволоження, Щербачук В. М., Панасюк Р. М., Панасюк О. В. (2016)
Бобро М. А. - Урожайність сої залежно від регуляторів росту і краплинного зрошення в Східному Лісостепу України, Огурцов Є. М., Клименко І. В. (2016)
Молдован Ж. А. - Урожайність сортів сої залежно від строків сівби, норм висіву та абіотичних умов Північного Поділля, Собчук С. І. (2016)
Кірілеско О. Л. - Формування врожайності зернобобових культур в умовах Західного Лісостепу України, Мовчан К. І. (2016)
Чинчик О. С. - Тривалість вегетаційного періоду та фаз росту і розвитку рослин сої залежно від сортових особливостей та удобрення (2016)
Оліфірович В. О. - Вплив біопрепаратів на урожайність сортів сої в умовах південної частини Лісостепу Західного (2016)
Голодна А. В. - Формування продуктивності люпином вузьколистим і пшеницею ярою за сумісного вирощування, Олійник К. М. (2016)
Панцирева Г. В. - Польова схожість та виживаність рослин люпину білого залежно від елементів технології вирощування у Правобережному Лісостепу України (2016)
Максімов А. М. - Продуктивність сортів ріпаку ярого під впливом мінеральних добрив, оцінка його при випробуванні (2016)
Власюк О. С. - Вплив норми висіву на продуктивність та ураження хворобами сортів ячменю ярого (2016)
Панчишин В. З. - Продуктивність вико-вівсяної суміші та оцінка моделей технологій її вирощування на зелену масу в умовах Полісся, Мойсієнко В. В. (2016)
Цицюра Я. Г. - Особливості формування сходів редьки олійної за зміни глибини сівби в умовах Лісостепу Правобережного України (2016)
Петриченко В. Ф. - Ефективність системи землеробства no-till у Правобережному 0Лісостепу України, Колісник С. І., Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Савченко В. О. (2016)
Корнійчук О. В. - Гідротермічний режим сірого лісового ґрунту під пшеницею озимою в залежності від технології вирощування (2016)
Рудська Н. О. - Стійкість сортів люцерни до люцернової квіткової галиці (комарика) в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Демидась Г. І. - Енергетична ефективність створення сумішок люцерни і злакових трав залежно від їх складу, способу сівби та удобрення, Демцюра Ю. В. (2016)
Ковтун К. П. - Хімічний склад та якість корму виродженого старосіяного травостою лучних угідь при різних способах їх поліпшення в умовах Лісостепу Правобережного, Векленко Ю. А., Копайгородська Г. О. (2016)
Кулик М. Ф. - Ефективність використання сої в годівлі високопродуктивних корів та різна біологічна цінність соєвого білка і молока в молочний період вирощування телят, Скоромна О. І., Обертюх Ю. В., Жуков В. П., Гончар Л. О. (2016)
Кебко В. Г. - Соєвий шрот - інгредієнт-наповнювач і фіксатор жиру при виробництві комбінованих кормових добавок з нехарчових відходів рибо- і птахопереробних підприємств, Остаповець Л. І., Дєдова Л. О., Голембівський С. О., Кобаль Б. І., Кальнобродський О. І. (2016)
Чорнолата Л. П. - Біологічна повноцінність протеїну під час годівлі свиней, Ляховченко І. О., Германюк О. А. (2016)
Білявцева В. В. - Перетравність поживних речовин раціону свиней при згодовуванні БВМД з карнітином (2016)
Дацюк І. В. - Перетравність поживних речовин та баланс азоту у молодняку свиней при згодовуванні префіксів, Мазуренко М. О. (2016)
Любасюк Н. В. - Вплив згодовування БВМД інтермікс на перетравність та обмін речовин у поросних свиноматок (2016)
Фадеев Л. В. - Особенности очистки зернобобовых культур и производства семян. Новые решения (2016)
Задорожна І. С. - Особливості систематизації інноваційних наукових розробок для кормовиробництва (2016)
Вихідні дані (2016)
Albrecht P.-A. - Theories of criminalization and prevention (2016)
Журавель В. А. - Поняття та засоби криміналістичного забезпечення розслідування корупційних злочинів, Павлюк Н. В., Резнікова О. І. (2016)
Яковець І. С. - Фізіологічні особливості жінок та їх вплив на кримінальну поведінку (2016)
Батиргареєва В. С. - Щодо можливості запровадження замісної підтримувальної терапії у місцях позбавлення волі (2016)
Колодяжний М. Г. - Державно-приватне партнерство у сфері запобігання злочинності в Ізраїлі (2016)
Байда А. О. - Проблеми кримінальної відповідальності за домашнє насильство (2016)
Марочкін О. І. - Затримання за підозрою у вчиненні злочину та тримання під вартою: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2016)
Булулуков О. Ю. - Оптимізація тактичних рішень – умова ефективності слідчої діяльності (2016)
Домашенко О. М. - Тактичні помилки в слідчій діяльності: їх види та класифікація (2016)
Затенацький Д. В. - Використання інноваційних технологій, спрямованих на актуалізацію ідеальних слідів (2016)
Багіров С. Р. - Підходи до розуміння необережного співзаподіяння у науці кримінального права (2016)
Гора Р. М. - Щодо деяких аспектів застосування ст. 3641 КК України (2016)
Олійниченко В. В. - Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України (2016)
Рак С. В. - Істотна шкода як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 367 КК України (2016)
Шепітько І. І. - Сутність судового розгляду (судового слідства) та його місце в системі кримінального провадження (2016)
Вихідні дані (2016)
Перелік платних послуг, що можуть надаватись Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академї наук України (2016)
Павличко Д. - Польськомовний Іван Франко (2017)
Burdziej B. - Iwan Franko o żydach. Przyczynek do studium problemu (2017)
Choma-Suwała A. - Poezja Iwana Franki w tłumaczeniu Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (2017)
Czajkowska A. - Postulat popularyzacji nauki Iwana Franki i polska dziewiętnastowieczna idea "nauki dla ludu" (wybrane zagadnienia) (2017)
Janicka A. - Iwan Franko i nowoczesność. Spojrzenie z polskiej perspektywy (2017)
Janicki Joel J. - Creative dissonance as a mode of writing: the case of Ivan Franko (2017)
Karabowicz T. - Wpływ polskojęzycznej twórczości Iwana Franki na dyskurs literacki ukraińskiej poetki emigracyjnej Wiry Wowk (2017)
Ławski J. - Iwan Franko – pisarz syntez kulturowych (2017)
Nowacka D. - "My łatwo znajdziemy wspólny język". Michał Łesiów i Taras Franko (2017)
Nowacki A. - "Dla ogniska domowego" - powieść kryminalna w twórczym dorobku Iwana Franki (2017)
Szymonik D. - Twórczość publicystyczno-literacka Iwana Franki na łamach petersburskiego "Kraju" (2017)
Yakymovych B. - "Wielka utrata": Adam Mickiewicz i kontrowersja Iwana Franki (2017)
Александрова Г. - Перші історії української літератури в рецепції Івана Франка: проблема польсько-українських літературних взаємозв’язків (2017)
Астаф’єв О. - Поезія Юзефа Богдана Залеського в рецепції Івана Франка (2017)
Баган О. - Типологія позитивізму у творчості Болеслава Пруса й Івана Франка (Зіставний аналіз романів "Лялька" і "Перехресні стежки") (2017)
Байдацька С. - Польська література в оцінці Івана Франка: особливості художньої рецепції та інтерпретації (2017)
Бондарчук О. - Мемуари Тадеуша Бобровського в сприйманні Івана Франка (2017)
Вахніна Л. - Іван Франко та Александр Брюкнер у контексті діяльності Народознавчого товариства у Львові (2017)
Гнатюк М. - Іван Франко та Александр Брюкнер: польсько-український науковий діалог (2017)
Головатюк В. - Наукові контакти Івана Франка та Ізидора Коперницького (2017)
Гончаренко Б. - Тенденції позитивізму у літературно-критичних працях І. Франка (2017)
Грабівська Г. - Цикл рецензій на "Галицько-руську бібліографію" І. Левицького на сторінках часопису "Kurjer Lwowski" (2017)
Грицков’ян Я. - Іван Франко в оцінках польського літературознавства (2017)
Гуменюк В. - Драматична поема Адама Міцкевича "Дзяди" в потрактуваннях Івана Франка (2017)
Гуменюк О. - Кримськотатарські культурні реалії в контексті орієнтальних зацікавлень Адама Міцкевича та Івана Франка (2017)
Зимомря М. - Перекладацький доробок Івана Франка в контексті міжкультурного простору (2017)
Злотник-Шагіна О. - Українська барокова проза у науковому дискурсі Івана Франка (2017)
Карацуба М. - Славістичні фольклористичні студії І. Франка (2017)
Ковалів Ю. - Іван Франко в інтертекстуальному полі лірики (2017)
Корнійчук В. - "Свій серед чужих і чужий серед своїх" (Іван Франко – співробітник газети "Kurjer Lwowski") (2017)
Корнійчук В. - "Полумінне письмо на білих картах ліричної драми…" (відгомін "дневника" самогубця в житті й творчості Уляни Кравченко та Івана Франка) (2017)
Короткий В. - Іван Франко і хлопоман Володимир Антонович (2017)
Кравченко Л. - "Каменярі" Івана Франка в українсько-польській перекладацькій рецепції, Манько Р. (2017)
Легкий М. - Проза Івана Франка. Польськомовна рецепція в критиці та приватному листуванні (2017)
Лесюк М. - Польcькомовні елементи в українських творах Івана Франка (2017)
Лишак Г. - Повість Івана Франка "Dla ogniska domowego" в рецепції поляків – сучасників письменника (2017)
Мартиненко Т. - Публіцистика Івана Франка у дослідженнях Ґражини Паздро (2017)
Матковський І. - Іван Франко – засновник Народознавчого товариства у Львові (2017)
Набитович І. - Іван Франко – біограф польсько-українського письменства Івана/Яна Федоровича (2017)
Нахлік Є. - "…До найтяжчого бою за правду й волю милу ти поведеш народи…": месіанські мотиви у творчості Івана Франка та польських "трьох пророків" (2017)
Нахлік Є. - Польський та український галицький літератор Юліан Горошкевич у полі уваги Івана Франка, Нахлік О. (2017)
Погребенник В. - Іван Франко та Станіслав Вінценз: біографічно-мистецький діалогізм (2017)
Поплавська Н. - Українські польськомовні полемісти кін. XVI – поч.. XVII ст.. у літературознавчій концепції Івана Франка (2017)
Радишевський Р. - Іван Франко в інтертексті польського романтизму (2017)
Ринда В. - Іван Франко та Антоній Роллє (2017)
Розінкевич Н. - Іван Франко і мандрівна література (2017)
Розлуцький І. - Іван Франко та Микола Євшан: традиційне і модерне прочитання творчості польського письменства (2017)
Ромащенко Л. - Іван Франко і Теодор Томаш Єж (2017)
Руда Т. - Іван Франко в колі слов’янських фольклористів своєї епохи (2017)
Руденко І. - Літературно-критична та художня спадщина Міхала Грабовського в оцінці Івана Франка (2017)
Рудюк О. - Візія образу Івана Вишенського у творах Івана Франка (2017)
Соболь В. - Лірична драма І. Франка "Зів’яле листя". Польські паралелі (2017)
Совтис Н. - Правописні міркування Лева Венглінського в рецепції Івана Франка (2017)
Сухомлинов О. - Перцепція Івана Франка у польському інтернет-просторі (2017)
Ткаченко О. - Іван Франко і Ян Кохановський: елегійний екскурс (2017)
Ткачук Т. - Іван Франко і Станіслав Пшибишевський (2017)
Урсу Г. - Від "української школи" до "Зевонії": І. Франко про тяглість романтичної традиції (2017)
Хайдер Т. - Іван Франко й українська традиція перекладу (2017)
Харлан О. - Іван Франко і польська проза на сторінках журналу "Червоний шлях" (1923-1936) (2017)
Хороб С. - Український і польський драматургічно-сценічний модернізм зламу ХІХ – ХХ століть в інтерпретації Івана Франка (2017)
Церковняк І. - Еволюція поглядів Івана Франка на українознавчі праці Оскара Кольберга (2017)
Цівкач О. - Спогади польського письменника Горація Сафріна про Івана Франка (2017)
Цьолик Н. - Творчість Міхала Чайковського в рецензії Івана Франка (2017)
Чужа Т. - "Нове світло на давню літературу": науковий діалог Івана Франка й Александра Брюкнера (2017)
Яковенко Я. - Тарас Шевченко та романтики "української школи" в рецепції Івана Франка та Францішека Равіти-Гавронського (2017)
Яковенко С. - Роман Івана Франка "Lelum i Polelum" і натуралістичні тенденції в польській літературі (2017)
Kasperski E. - Dyskurs zdrady. Iwan Franko a Adam Mickiewicz (2017)
Pazdro G. - Współpraca Iwana Franki z petersburskim "Krajem" (2017)
Вервес Г. - Іван Франко. Спроба синтезу (2017)
Венгеров Л. - Зі студій Івана Франка над польською літературою (2017)
Ривків Я. - Іван Франко про закономірності польського літературного процесу ХІХ ст.. (2017)
Пачовський Т. - Іван Франко про "українську школу" в польській літературі (2017)
Стафф К. - Іван Франко і література польського позитивізму (2017)
Пачовський Т. - Іван Франко про польську літературу ХІХ – початку ХХ ст.. (2017)
Астаф’єв О. - Енергетичне дзеркало (Миколі Зимомрі - 70), Грицик Л., Радишевський Р. (2017)
Соболь В. - Лицар золотого хреста (Василю Назаруку - 70) (2017)
Брацка М. - Питання національної ідентичності та імагологічні контексти у польській та українській літературах першої половини ХІХ століття (2017)
Czerwiński G. - Barokowa komparatystyka Walentyny Sobol (o książce "Barok ukraiński. Teksty i konteksty") (2017)
Shulga O. - Solving competitive problems in the number theory with the view of improvement of mathematical training of students, Iziumchenko L. (2013)
Апанович Т. - Готовність майбутніх викладачів математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій як складова професійної підготовки (2013)
Бірілло І. - Інформатична підготовка майбутніх архітекторів (2013)
Бойченко О. - Роль комп’ютеризації навчальних занять у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін (2013)
Гнедко Н. - Дидактичні основи використання віртуального репетитора (2013)
Дей Е. - Системный подход к разработке учебно-методических комплексов в рамках факультета, Никитюк Ю. (2013)
Душкевич О. - Інтегративний підхід до формування поняття про множину дійсних чисел у студентів математичних спеціальностей (2013)
Жáрий І. - Удосконалення змісту підготовки фахівців кримінально-виконавчої служби з інформатики (2013)
Іщук Н. - Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у внз, Лєсовий В. (2013)
Кадемія М. - Моніторинг якості підготовки майбутніх учителів: основні напрями та перспективи проведення, Туржанська О. (2013)
Кобильник Т. - Оптимізація на графах з системою mathematica, Когут У. (2013)
Костенко Є. - Підготовка вчителів природничих дисциплін до розробки і впровадження відкритих задач (2013)
Лимарєва Ю. - Тренінгове навчання у свідомій освіті (2013)
Литвинова С. - Особливості розробки критеріїв оцінювання електронних освітніх ресурсів (2013)
Муранова Н. - Логіко-структурний аналіз проблеми низького рівня фізико-математичних знань старшокласників (2013)
Мышковец В. - Компьютерное моделирование тепловых процессов в лабораторном практикуме, Максименко А., Баевич Г. (2013)
Пінаєва О. - Підготовка майбутніх вчителів до застосування комп’ютерних технологій (2013)
Подалов М. - Использование принципа наглядности в формировании исследовательской компетенции (2013)
Руденко Т. - Формування культури здоров’я студентів фізико-математичного факультету і їх готовність до валеологічного виховання учнів, Скороход В. (2013)
Тарасенко Б. - Роль міжнародних досліджень timss та pisa у стратегіях реформування математичної освіти (2013)
Царенко В. - Методи синхронного дистанційного навчання інформатики у віртуальному класі (2013)
Яцишин А. - До питання про впровадження технологій відкритої освіти у навчально-виховний процес, Вдовичин Т. (2013)
Volchanskyy O. - Thermal wave microscopy – a unique tool for non-destroying level-by-level diagnostics of semiconductor structures (2013)
Білецький В. - Культурологічний підхід до формування змісту навчання фізики у коледжах економічного профілю (2013)
Богданов І. - Методологічні основи фізико-технічної підготовки майбутнього вчителя-предметника (2013)
Бузько В. - Експертна оцінка дидактичного матеріалу для формування пізнавального інтересу до фізики учнів основної школи (2013)
Величко С. - Формування у студентів вищих навчальних закладів дослідницько-експериментальних навиків роботи із сучасними спектральними приладами, Ковальов С., Ковальов Ю. (2013)
Головко М. - Європейський та вітчизняний досвід стандартизації шкільної фізичної освіти (2013)
Горденко Т. - Елементи технології навчання як дослідження на уроках фізики (2013)
Желонкина Т. - Внедрение нестандартных уроков в школьный курс изучения физики, Лукашевич С., Никитюк Ю. (2013)
Желонкина Т. - Организация внеклассной работы при обучении физике в средней школе, Лукашевич С. (2013)
Забара О. - Віртуальний експеримент як основний елемент запровадження синергетичного підходу до фізичного практикуму (2013)
Задорожна О. - Результати впровадження нових інформаційних технологій навчання фізики у вищих навчальних закладах авіаційного профілю (2013)
Коваленко К. - Використання динамічних транспарантів для графічного розв'язування задач на рівняння теплового балансу (2013)
Коробова І. - Реалізація індивідуального підходу до формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики (2013)
Кузьменко О. - Розвиток навчального експерименту на основі сучасного обладнання з фізики, Величко С. (2013)
Купо А. - Использование компьютерных математических приложений в лабораториях физического практикума, Грищенко В., Шершнёв А., Дмитренко Я. (2013)
Левченко О. - Вивчення квантової фізики в профільній школі на основі комп’ютерного моделювання фундаментальних дослідів (2013)
Лукашевич С. - Методика проведения занятий по решению задач, Желонкина Т., Андреев В. (2013)
Мартинюк О. - Інновації у навчанні студентів-фізиків основам автоматизації фізичних досліджень та експерименту (2013)
Маслєннікова Д. - Методологічні і дидактичні засади використання засобів музейної педагогіки в навчанні фізики, Попова Т. (2013)
Моклюк М. - Формування уявлень про електричну провідність напівпровідників в учнів основної школи, Харкун І. (2013)
Мороз І. - Метод термодинамічних циклів у процесі підготовки вчителя фізики (2013)
Олійник Р. - Психодидактичні підходи у навчанні фізики, Овчаренко В. (2013)
Панченко Т. - Формування вмінь і навичок роботи зі шкільними астрономічними приладами у майбутніх учителів астрономії (2013)
Подопригора Н. - Про навчання експериментальних та теоретичних методів фізики у педагогічному університеті (2013)
Половина Г. - Самостійне мислення на уроці засвоєння нових знань, Грицуля Д. (2013)
Правда М. - Методичні особливості лабораторної роботи "коливання обруча” (2013)
Руднєва В. - Навчальний експеримент в курсі медичної та біологічної фізики (2013)
Сальник І. - Проблеми запровадження комплектів навчального обладнання в шкільному експерименті (2013)
Самофалов А. - Постановка лабораторной работы "Вращение плоскости поляризации. Опыт умова", Фаняев И. (2013)
Семченко А. - Особенности применения модульной технологии в ходе педагогической практики, Мышковец В., Никитюк Ю., Зайцев А. (2013)
Сиротюк В. - Методика перевірки сформованості наукового світогляду учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Соменко Д. - Компетентнісний підхід у запровадженні спецкурсів для майбутніх учителів фізики (2013)
Терещук С. - Методичні особливості вивчення корпускулярних та хвильових властивостей речовини у класах з поглибленим вивченням фізики (2013)
Ткаченко А. - Використання комп’ютерного моделювання у фаховй підготовці студентів фізичних спеціальностей, Кулик Л. (2013)
Точиліна Т. - Розробка цілісної педагогічної технології ефективного навчання фізики у вищій технічній школі (2013)
Форкун Н. - Формування готовності учнів старшої школи до засвоєння навчального матеріалу з фізики (2013)
Царенко О. - Впровадження технології структурування навчального матеріалу в курсі фізики напівпровідників (2013)
Кононенко С. - Прикладні задачі з електротехнічним змістом як засіб мотивації навчання фізики, Чінчой О. (2013)
Чумак М. - Використання фундаментальних фізичних законів і методологічних принципів фізики у процесі розв’язування задач з електростатики, Засєкін Д. (2013)
Школа О. - Педагогічна практика в системі фахової підготовки майбутнього вчителя фізики (2013)
Анісімов М. - Історичні передумови становлення і розвитку професійної системи освіти (початок XVIII – перша половина XIX ст.) (2013)
Бєлова Ю. - Переваги та недоліки існуючих методичних підходів підготовки інженерів до проектувальної діяльності (2013)
Вовкотруб В. - Лабораторна робота з дисципліни "основи ергономіки" для студентів освітньої галузі "технології" (2013)
Гринь Д. - Підготовка студентів напряму "технологічна освіта" з обробки конструкційних матеріалів, Рябець С. (2013)
Кобилянська І. - Формування загальнокультурних компетенцій з безпеки життєдіяльностіу студентів вищих навчальних закладів, Кобилянський О. (2013)
Люльчак С. - Професійна компетентність майбутніх електромеханіків (2013)
Манойленко Н. - Оцінювання результатів досягнень майбутніх учителів обслуговуючої праці з курсу інформаційних машин та кібернетичних систем (2013)
Пархоменко В. - Соціокультурний підхід формування економічної культури в системі економічної освіти (2013)
Пуляк О. - Підготовка студентів до надання психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях (2013)
Сорочинська О. - Формування професійно-значущих якостей майбутнього вчителя біології (2013)
Царенко І. - Діяльнісний підхід у вивченні фахових дисциплін майбутніми вчителями технологій (2013)
Чистякова Л. - Підготовка майбутніх учителів технологій з основ дизайну (2013)
Щирбул О. - Розв’язання проблемних задач – важливий елемент творчої технічної підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Мар’єнков М. Г. - Оцінка напружено-деформованого стану конструкцій будівлі при дії сейсмічних навантажень, Богдан Д. В., Сахаров В. О. (2015)
Баженов В. А. - Застосування програмних засобів при вивченні будівельної механіки, Шишов О. В. (2015)
Чибіряков В. К. - Методика дослідження оболонок від дії нестаціонарних динамічнтих впливів з використанням редукованих моделей, Легостаєв А. Д., Гречух Н. А., Яковенко О. О. (2015)
Кривенко О. П. - Вплив нагріву на стійкість і власні коливання сферичної панелі при зміні умов комбінованого закріплення контуру (2015)
Tran Duc Chinh - Method of compensating loads for shallow shells. Vibration and stability problems (2015)
Ворона Ю. В. - Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності, Кара І. Д. (2015)
Бараненко В. О. - Пошук максимального значення навантаження кругової циліндричної стиснутої оболонки в умовах стійкості та міцності при стохастичних даних, Волчок Д. Л. (2015)
Баженов В. А. - Нелінійна стійкість тонкостінних оболонок з початковими недосконалостями форми, Лук’янченко О. О., Костіна О. В., Геращенко О. В. (2015)
Вабіщевич М. О. - Чисельне дослідження напружено-деформованого стану грунтового склепіння підземної церкви Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (2015)
Чеверда П. П. - Дослідження надійності двошарової плити перекриття підкріпленої ребрами (2015)
Шкриль О. О. - Розвиток напіваналітичного метода скінченних елементів для розрахунку просторових тіл з концентраторами напружень (2015)
Іваненко П. О. - Врахування снігового навантаження на покрівлю при проектуванні сонячних батарей (2015)
Дащенко О. Ф. - Розвиток студентських інженерних змагань "Формула студент SAE" в Україні, Лимаренко О. М., Хамрай В. В. (2015)
Максим'юк Ю. В. - Скінчений елемент загального типу для розв’язку вісесиметричної задачі нестаціонарної теплопровідності (2015)
Іванченко Г. М. - Огляд методів сейсмозахисту та приклади їх застосування у конструкціях, Гончаренко М. В. (2015)
Примак І. Д. - Продуктивність агрофітоценозів польової сівозміни за різних систем основного обробітку і удобрення у Правобережному Лісостепу України, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Панченко І. А. (2016)
Гудзенко В. М. - Урожайність ячменю ярого залежно від гідротермічних умов вегетаційного періоду у Центральному Лісостепу України, Васильківський С. П. (2016)
Сидорчук В. І. - Як подолати затяжну рецесію в селекції, Глеваський В. І. (2016)
Гораш О. С. - Польова схожість та збереженість рослин пивоварного ячменю ярого залежно від строків сівби та норм висіву насіння, Куфель А. В. (2016)
Коломієць Ю. В. - Системний підхід до розроблення комплексних заходів захисту рослин томатів на основі використання біотехнологічних альтернатив, Таргоня В. С., Григорюк І. П. (2016)
Бородай В. В. - Підвищення товарної якості та врожаю бульб картоплі за сумісного застосування Планризу та Ридомілу Голд МЦ, Колтунов В. А., Данілкова Т. В., Войцешина Н. І. (2016)
Грабовська Т. О. - Урожайність та якість сортів пшениці озимої за органічного виробництва, Грабовський М. Б., Мельник Г. Г. (2016)
Лозінський М. В. - Типи успадкування кількості зерен з рослини у гібридів F1 і формотворчий процес в гібридних популяціях F2 пшениці м'якої озимої, отриманих від гібридизації різних екотипів, Бурденюк-Тарасевич Л. А., Дубова О. А. (2016)
Каrpuk L. - Quality of sugar beet seeds and the ways of its increase, Vachniy S., Krykunova O., Pavlichenko A., Doronin V., Кravchenko Yu., Doronin V., Polishchuk V., Shevchenko T. (2016)
Карпук Л. М. - Обробка насіння – екологічно безпечний та ефективний спосіб захисту сходів цукрових буряків, Поліщук В. В. (2016)
Сонець Т. Д. - Оцінка нових гібридів цукрових буряків, Присяжнюк О. І. (2016)
Шамсутдінова А. В. - Фотосинтетичні параметри посівів цукрових буряків залежно від позакореневого підживлення мікродобривами (2016)
Аскаров В. Р. - Вплив мікродобрив та фунгіцидів на біологічні параметри рослин цукрових буряків (2016)
Субін О. В. - Адаптація рослин-регенерантів суниці садової до умов ex vitro за застосування біопрепаратів, Ткаленко Г. М., Бородай В. В., Ліханов А. Ф. (2016)
Миколайко В. П. - Вплив дражирувальної оболонки на якість насіння сортів цикорію коренеплідного, Доронін В. А., Кравченко Ю. А., Доронін В. В. (2016)
Миколаєвський В. П. - Розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів за обробки насіння мікробними препаратами, Сергієнко В. Г., Титова Л. В. (2016)
Князюк О. В. - Особливості росту, розвитку та продуктивність коріандру посівного залежно від строків сівби, Князюк Р. А. (2016)
Макух Я. П. - Заходи механічного захисту посівів міскантусу гігантського від бур'янів (2016)
Балабак О. А. - Оцінювання сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko еt Opalko) за здатністю до розмноження різними способами (2016)
Марченко А. Б. - Оцінка рівня полігенної стійкості сортозразків айстри однорічної класу Язичкові до фузаріозного в'янення (2016)
Колесник В. Г. - DS-теория. Научные аспекты и перспективы развития (2017)
Шкільняк О. С. - Відношення логічного наслідку в логіках монотонних предикатів тa логіках антитонних предикатів (2017)
Рогушина Ю. В. - Класифікація засобів та методів семантичного пошуку в Web (2017)
Чистякова И. С. - Интеграция аксиоматики дескриптивных логик с реляционной моделью данных (2017)
Дорошенко А. Ю. - Метод паралелізації циклів сіткових обчислювальних задач для графічних прискорювачів, Бекетов О. Г. (2017)
Проскудина Г. Ю. - О технологии использования внешних данных при создании и редактировании энциклопедических текстов, Кудим К. А. (2017)
Яловець А. Л. - Архітектура та функціональні можливості мультиагентної системи Навігація (2017)
Балабанов О. С. - Принципи та аналітичні засоби реконструкції структур ймовірнісних залежностей у спеціальному класі (2017)
Древаль О. Л. - Застосування алгоритму фазової кореляції та його розширення в оптичному стабілізаторі безпілотних літальних апаратів, Дорошенко А. Ю. (2017)
Поліхун Н. - Методичний інструментарій педагогічної підтримки обдарованих дітей, схильних до дослідницької діяльності (2016)
Ткаченко Л. - Готовність учнівського й учительського контингенту до соціалізації старшокласників засобами Інтернет-технологій (2016)
Рева О. - Ергономічна кваліметрія відповідності алгоритмів управління дидактичними процесами здібностям педагогічного працівника, Камишин В., Трушковський К. (2016)
Волошина А. - Тема козацтва як етнокультурної спільноти у просвітницькій діяльності "козацької світлиці" Київської Академії Козацтва, Олійник Л., Сичевська Л. (2016)
Абалмасова В. - Изучение финансовой грамотности с использованием педагогической технологии проектов во внешкольном образовании (2016)
Дем’яненко В. - Відкрита освіта у викликах сьогодення, Дем’яненко В., Стрижак О. (2016)
Дмитриченко М. - Обґрунтування актуальності дослідження практичного інтелекту у майбутніх фахівців транспортних технологій та систем, Тименко В. (2016)
Мартинець Л. - Програмно-цільовий підхід в управлінні професійним розвитком учителів (2016)
Меркулова С. - Роль освітніх виставок у процесі педагогічної орієнтації старшокласників в умовах сучасного інформаційного суспільства (2016)
Пермякова О. - Експериментальна перевірка впливу засобів масової інформації на формування ціннісних орієнтацій студентів (2016)
Зінченко С. - Психолого-педагогічні особливості всебічного розвитку особистості в системі освіти дорослих (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського