Бабаян Ю. - Рефлексивні здібності як складники професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (2016)
Андросович К. - Педагогічна підтримка особистісного саморозвитку обдарованих старшокласників (2016)
Остапчук О. - Обдаровані діти з аутистичними рисами особистості: особливості розвитку і навчання, Давоян Є. (2016)
Чорний В. - Інформаційно-освітній простір як середовище для розвитку особистості (2016)
Цизман В. - Організаційна культура як складова соціально-психологічного супроводу освітніх реформ (2016)
Хоріна О. - Особливості конструювання рефлексивної технології супроводу освітніх та суспільних реформ (практичний аспект) (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2015)
Ильин В. Н. - Хроническое утомление в спорте – феномен или закономерность, Филиппов М. М., Алвани А. (2015)
Вітомський В. В. - Спорт в аспекті фізичної реабілітації при вроджених вадах серця, Лазарєва О. Б., Жовнір В. А. (2015)
Смоленский А. В. - Артериальная гипертония у спортсменов: вопросы диагностики и подходы к лечению, Михайлова А. В., Беличенко О. И., Татаринова А. Ю., Мирошников А. Б. (2015)
Неханевич О. Б. - Динаміка діастолічної функції лівого шлуночка серця спортсменів під час фізичних навантажень різної потужності, Дорофєєва О. Є., Бакурідзе-Маніна В. Б., Шелест А. О. (2015)
Лысенко Е. Н. - Изменение чувствительности кардиореспираторной системы к гиперкапнии на разных этапах адаптации к физическим нагрузкам скоростно-силовой направленности (2015)
Коваленко С. А. - Особенности функционирования сердечно-сосудистой системы у лиц, постоянно выполняющих силовые нагрузки (2015)
Шахлина Л. Я-Г. - Взаимосвязь психофизиологического состояния и специальной работоспособности квалифицированных спортсменок, специализирующихся в водном поло, Евпак Н. А. (2015)
Цыганенко О. И. - Спортивное питание, современные проблемы и пути их решения, Иващенко С. Н., Склярова Н. А. (2015)
Першегуба Я. В. - Концептуальные подходы к организации оздоровительного питания в медицинском фитнесе, Оксамытная Л. Ф., Домашенко Н. А. (2015)
Баженков Є. В. - Перспективи розвитку громадського сектора в системі оздоровчо-рекреаційної рухової активності державних службовців (2015)
Ніканоров О. К. - Проблема травматизму в ігрових видах спорту та перспективи використання засобів фізичної реабілітації (2015)
Виноградов В. Е. - Тейпирование в спорте, Гусев П. Е., Виноградов М. М., Грабко О. Н. (2015)
Лазарева Е. Б. - Особенности применения средств физической реабилитации у высококвалифицированных танцоров с нарушениями осанки в годичном цикле спортивной подготовки, Рожкова Т. А. (2015)
Дроздовская С. Б. - Молекулярно-генетические маркеры спортивного травматизма, Ильин В. Н. (2015)
Полякова Т. Д. - Комбинированное применение нормобарической гипоксии и гемомагнитотерапии в условиях тренировочного процесса, Кручинский Н. Г., Зубовский Д. К., Рыбина И. Л. (2015)
Рубченя И. Н. - Функциональные основы использования локальной и общей аэрокриотерапии в подготовке спортсменов циклических и ациклических видов спорта, Жилко Н. В. (2015)
Безкоровайна Л. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в Україні в умовах інтеграції у європейський освітній простір (2017)
Довмантович Н. Г. - Особливості формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ, Довмантович М. В. (2017)
Житєньова Н. В. - Принципи візуалізації як основа дидактичного дизайну (2017)
Замотаєва Н. В. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з розвитку культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів (2017)
Кривильова О. А. - Особливості використання методів проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2017)
Невзоров Р. В. - Особливості сучасної тренажерної підготовки військових льотчиків до ведення повітряних боїв в умовах військових конфліктів на території України (2017)
Стукаленко З. М. - Аналіз програми реалізації етапів дослідно-експериментальної роботи з формування професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Сушенцева Л. Л. - Інтелектуальні уміння як чинник формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2017)
Abstract and References (2017)
Langier C. - Carriers of values in axiological education of children in postmodern epoch (2016)
Алексінцева Т. - Взаємодія мистецтв як ефективний засіб музичної освіти (2016)
Дерека Т. - Розвиток акмеології: філософський аспект (2016)
Десятник К. - Духовність особистості: аксіологічний вимір (2016)
Ємчик О. - Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки (2016)
Корпач Н. - Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект, Сидорук І. (2016)
Кузьмінська Ю. - Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель (2016)
Смолюк А. - Теоретичний аналіз проблеми професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2016)
Смолюк С. - Організація розвивального освітнього середовища початкової школи України (1990-ті рр.) (2016)
Стасюк Л. - Ретроспектива розвитку сільської малокомплектної школи (2016)
Pekala А. - Integration of music and fine arts as child's mean of experiencing art (2016)
Гелета О. - Критерії та рівні духовно-морального розвитку особистості у процесі роботи православних недільних шкіл на Волині (2016)
Гордієнко Ю. - Процесуально-комунікативний компонент педагогічної толерантності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Желанова В. - Суб’єкт – суб’єктна взаємодія вихователя і вихованців як засіб творчої самореалізації особистості (2016)
Єлова Т. - Основні чинники професійного самовизначення старшокласників (2016)
Лук’янчук М. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів: психолого-педагогічний контекст (2016)
Семенов О. - Модель системи формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі (2016)
Чабайовська М. - Обґрунтування розроблення та реалізації проекту вивчення курсу українознавства за вибором "Я люблю Україну" для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Чапюк Ю. - Інтерактивні технології як засіб розвитку креативного мислення учнів на уроках англійської мови (2016)
Чарковський Я. - Соціальне виключення особистості в сфері інформатизації суспільних відносин, Танась М. (2016)
Брушневська І. - Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення, Рібцун Ю. (2016)
Карпюк Р. - Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді в контексті вивчення шкільного предмета "Основи здоров’я", Петрик О. (2016)
Омельчук М. - Вивчення сучасного стану сформованості компетентності провізорів з надання першої долікарської допомоги (2016)
Павлюк Т. - Навчання дітей дошкільного віку елементів математики за системою М. Монтессорі в умовах інклюзивної групи (2016)
Савчук Н. - Корекція психічних станів у майбутніх педагогічних працівників (2016)
Наші автори, інформація для авторів (2016)
Грижак І. Г. - Покращення показників імунітету у ВІЛ-інфікованих осіб з хронічною токсоплазмовою інвазією та недостатньою імунореконституцією на тлі антиретровірусної терапії за допомогою препарату рибонуклеїнової кислоти, Дикий Б. М., Пришляк О. Я., Остяк Р. С., Ткачук З. Ю. (2017)
Данильченко Л. І. - Дослідження особливостей та перспективи становлення страхової медицини в Україні в сучасних умовах (2017)
Животовська Л. В. - Оцінка ефективності лікувально-реабілітаційних заходів у пацієнтів з першим психотичним епізодом з урахуванням біологічних ритмів, Бойко Д. І., Боднар Л. А., Шиндер В. В. (2017)
Кальченко А. В. - Аналіз супутніх захворювань у пацієнтів похилого та старечого віку з вертлюговими переломами стегнової кістки, Бабалян В. О., Хвисюк О. М., Гурбанова Т. С., Черепов Д. В., Мазняков С. М. (2017)
Король П. О. - Порівняльна оцінка кінетики радіофармпрепарату (99mTc-MDP) у пацієнтів на деформуючий остеоартроз та ревматоїдний артрит кульшових суглобів методом остеосцинтиграфії (2017)
Михайловська Н. С. - Вплив екзогенного L-аргініну на стан кардіогемодинаміки та варіабельність серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеної негоспітальної пневмонії, Кулинич Т. О. (2017)
Мельник А. В. - Аналіз впливу статевих гормонів на біохімічні показники стану серця щурів: зв’язок з рівнем гідроген сульфіду в міокарді, Заічко Н. В., Качула С. О., Струтинська О. Б. (2017)
Московко С. П. - Варіабельність артеріального тиску в гострому періоді мозкового інсульту – сучасний погляд на проблему, Смотрицька Т. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Дослідження патоперсонологічних розшарувань у хворих на цукровий діабет 2-го типу важкого ступеня тяжкості (2017)
Abstract and References (2017)
Радишевський Р. - Сучасна рецепція творчості Шевченка у Польщі (2015)
Węgrzyniak A. - Co łączy Juliusza Słowackiego z Tarasem Szewczenką?, Stępień T. (2015)
Астаф’єв О. - Творчість Тараса Шевченка в оцінці Мар’яна Здзеховського (2015)
Бондарєва Т. - Т. Шевченко у творах М. Хвильового: "речник нації" чи її "божок"? (2015)
Брус М. - Відображення категорії жіночності в поетичній мові Тараса Шевченка (2015)
Василишин О. - Тарас Шевченко в рецепції Бориса Харчука (2015)
Кіраль С. - Тарас Шевченко на сторінках спогадів Ірини Жиленко та Михайлини Коцюбинської (2015)
Котяш І. - Інтерпретація постаті Т. Шевченка у сучасних українських та польських працях (2015)
Кралюк П. - Ставлення Тараса Шевченка до Польщі й поляків (2015)
Мафтин Н. - Структурованість "Кобзаря" Тараса Шевченка теоцентричним началом (2015)
Остапчук В. - Концепт України у творчості Т. Шевченка (2015)
Плахотнік О. - Тарас Шевченко і Київський університет: мовою фактів і документів, Безносюк О. (2015)
Поліщук Я. - Словацький, Шевченко і європейський дендизм (2015)
Скаб М. - Тарас Шевченко — духовний ідеал українців (2015)
Шмир М. - Т. Г. Шевченко і німецькомовний світ (2015)
Штонь Г. - Візійна складова поетичного мислення Словацького і Шевченка (2015)
Якимович В. - Образ єврея у творах Тараса Шевченка та Діни Рубіної (2015)
Bajda A. - Oswajanie obcości— doświadczanie świata w najnowszej prozie polskiej (2015)
Bracki A. - Wpływ języka angielskiego na współczesny slang studencki w Polsce (2015)
Janicka A. - Postępowy tradycjonalista. Zygmunta Glogera obraz kobiety XVIII i XIX wieku (2015)
Kulesza D. - Domowe zapachy dzieciństwa. O poezji Elżbiety Kozłowskiej-Świątkowskiej (2015)
Ławski J. - Obraz kultury polskiej na wschodzie Europy: Czas Kryzysu 2013-2015 (2015)
Oryniak O. - Ukryty "Lechita" (Norwid przemawia w Miłoszu) (2015)
Szamryk K. K. - Lwowski rękopis "Roślin potrzebnych" Krzysztofa Kluka (2015)
Ursu H. - Grupa literacka "Ziewonia" romantyczne źródło kultury słowiańskiej (2015)
Zabielski Ł. - "My podobni wam, starcze". O relacjach Cypriana Norwida i Kajetana Koźmiana (2015)
Бай О. - Амбівалентність творчості Данила Братковського: від шляхетського бароко до козацької "золотої вольності" (2015)
Беліченко М. - Специфіка символізації часопросторових екзистенційних констант у структурі історичної прози (2015)
Бєлявцева О. - Польсько-український культурний діалог на сторінках часопису "Sygnały" (2015)
Білявська В. - Меланхолія руїн у "Спогадах з Волині, Полісся та Литви" Ю. І. Крашевського та "Мемуарах із життя" Є. Фелінської (2015)
Брацка М. - Художні стратегії опису травми у творчості Павлина Свенціцького (2015)
Булаховська Ю. - Проблематика і фактографізм в історичному романі ХІХ ст. (Микола Гоголь, Генрик Сенкевич, Болеслав Прус) (2015)
Вінійчук О. - "Не-Божественна Комедія" З. Красінського: назва і структура (2015)
Гарба В. - Топос міста у творі Бруно Шульца "Цинамонові крамниці" (2015)
Довжок Т. - Останній з клану ерцгерцога. Галицькі джерела й модерністський дух прози Анджея Кусьнєвіча (2015)
Дуда Г. - "Прощання з Кременцем 1939" Станіслава Балінського (2015)
Єршов В. - Своєрідність історико-ремінісцентного тла в "Мемуарах" Г. Олізара (2015)
Кацемба Ю. - Інтерпретація містичних міфологем у "Спогадах…" Г. Жевуського (2015)
Кравченко Л. - Трансформація художнього образу ангела у поетичній спадщині Райнера Марії Рільке та Збігнєва Герберта (2015)
Кравченко Л. - Філософські виміри поезії Райнера Марії Рільке в польській літературознавчій рецепції (2015)
Кучеренко А. - Драматургія Павлина Свенцицького: переклади та переробки (2015)
Матлах М. - Творчість Фр. Равіти-Ґавронського на сторінках часопису "Кіевская старина" (2015)
Мойсеєнко Л. - Соматизми в українській, німецькій та польській мовах із компонентом найменування "частина тіла людини" (2015)
Оляндер Л. - Світ і людина в епістолярїї Юліуша Словацького: "Listy do matki" ("Листи до матері") (2015)
Радишевський Р. - Політичні інтенції творчості А. Н. Коженьовського (2015)
Руденко І. - До проблеми аналізу міжмовних омонімів у процесі підготовки правозахисників зі знанням польської мови (2015)
Савчук Ю. - Образ лірника в поезії Олександра Грози (2015)
Совтис Н. - Kонцепт "мати" у творах Л. Е. Венглінського (2015)
Строганова К. - Сарматизм як національний міф у романі Вітольда Гомбровича "Транс-Атлантик" (2015)
Сухарєва С. - Сарматські сюжети та мотиви польськомовних "турчиків" XVII ст. (2015)
Сухомлинов О. - Конверсивність літератури кресо-пограниччя (2015)
Талько О. - Аксіологічна парадигма Листопадового повстання у "Спогадах" (1805–1831) Євстахія Янушкевича (2015)
Ткачук О. - Україна в ранній критиці, епістолярії та мемуаристиці Джозефа Конрада (2015)
Церковна А. - Лімінальний дискурс імаготеми українсько-польського пограниччя в англійській подорожній літературі доби романтизму (2015)
Циганок О. - Деякі особливості кременецької поетики "Аpollo Sarmaticus" |Сарматський Аполлон| (1712) (2015)
Чепелик О. - Рецепція французького роману про "Петра Прованського та Прекрасну Магелону Неаполітанську" в Польщі (2015)
Чужа Т. - Рецепція романтизму в науковому доробку Юзефа Третяка: між позитивізмом і неоромантизмом (2015)
Янішевський О. - Полісуб’єктність сучасних польових досліджень українсько-польських відносин як свідчення неперервності бінарного національного топосу (2015)
Радишевський Р. - Станіслав Оріховський. Новий погляд крізь століття (2015)
Мерилова І. О. - Дослідження особливостей формування мережі позашкільних навчальних закладів у структурі територіальних освітніх округів (2017)
Рижкова К. Г. - Аналіз передумов формування лабораторій відкритого типу, як результату міждисциплінарного підходу до дослідження (2017)
Юровчик В. Г. - Історія досліджень лісів і лісового господарства Волинської області (2017)
Узіюк В. І. - Визначення метаногенераційного потенціалу полів великомостівських шахт № 3, 4, 6 Межиріченського газо-вугільного родовища, Шайнога І. В., Зубик М. І. (2017)
Науменко М. О. - Розробка моделей стратегічного управління інтегрованими корпоративними структурами (2017)
Соколовський С. А. - Аналіз сучасного стану управління процесами формування кадрової політики підприємства (2017)
ЧереваньІ. В. - Дослідження методичного забезпечення матеріального стимулювання діяльності з інноваційно-технологічного розвитку, Плотнікова Л. І. (2017)
Калашник М. П. - Исследование классико-романтических традиций в ранних фортепианных сочинениях А. Лубченко, Новиков Ю. М. (2017)
Браткевич В. В. - Разработка методики имплементации директив Европейского Союза в законодательную базу Украины в области биоразнообразия, Дмитриева Е. А., Колдоба И. В., Телюра Н. А. (2017)
Рыжков А. С. - Оценка качества преподавания как элемент управления совместным международным образовательным проектом (2017)
Руженцев И. В. - Анализ дискретно-вероятностных информационных технологий оценки технико-экономических показателей производства, Луцкий С. В. (2017)
Беляев А. В. - Стробирование отметок движущихся объектов в системе обработки изображений со стационарной видеокамерой, Карташов В. М., Лутуангу Ф. А. (2017)
Abstract and References (2017)
Хронологічний покажчик друкованих праць доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАНУ Ю. О. Карпенка (2014)
Зубов Н. И. - Юрий Александрович Карпенко и его кафедра общего и славянского языкознания (2014)
Бербер Н. М. - Антропоетонімікон оповідання "Апокаліпсис" Марії Матіос: інтертекстуальний параметр (2014)
Боєва Е. В. - Особливості відтворення онімів у перекладах та творах Лесі Українки, Крупеньова Т. І. (2014)
Бурдунюк О. В. - Відіменні прізвища північно-західної Миколаївщини (2014)
Голубенко Л. Н. - Специфика интерпретации общеизвестных собственных имен в немецкоязычной наивной картине мира (2014)
Гукова Л. Н. - Изучение географических номинаций на уроках русской словесности, Фомина Л. Ф. (2014)
Дворянчикова С. Е. - Из наблюдений над поэтонимами романа Я. Гашека "Похождения бравого солдата Швейка" (2014)
Дерик И. М. - Малая проза А. П. Чехова в английском переводе (на материале рассказа "Дама с собачкой") (2014)
Долбіна К. Д. - Структура узуального скрипта індивідуального зоонімічного фрейму (2014)
Домброван Т. И. - Кельтский след в английской антропонимии как проявление анизотропии языковой мегасистемы: лингвосинергетический аспект (2014)
Калинкин В. М. - Поэтика онимов рассказа А. П. Чехова "В цирульне" (2014)
Колесник В. А. - Специфика фамилий болгарских поселенцев Юга Украины (2014)
Костянко Ю. О. - Гидронимы в лирике А. С. Пушкина (2014)
Кравченко Э. А. - Редупликация как средство образности поэтонима и контекста (2014)
Максимова В. В. - Поэтика имен художников в творчестве А. Вознесенского (2014)
Марінашвілі М. Д. - Антропонімікон роману Ерве Базена "Змія у кулаці" (комунікативно-прагматичний аспект) (2014)
Насакина С. В. - Роль теонимов в рекламных текстах фармацевтических препаратов (2014)
Неклесова В. Ю. - Онімний ландшафт українського Інтернету у 2008 році (2014)
Немировська О. Ф. - Власне імя заголовного персонажа у часопросторовій структурі художнього твору (2014)
Пєліна О. В. - Основні чинники якісного перекладу української ідеонімнопрагматонімної лексики англійською мовою (2014)
Приходько Г. І. - Когнітивні параметри категорії оцінки (2014)
Ткаченко Г. В. - Особливості репрезентації хрематонімів в ІV колі індивідуального хрематонімного фрейму (2014)
Фартушняк К. О. - Відіменні прізвища в антропонімії Тростянецького району Вінницької області (2014)
Форманова С. В. - Інвективна семантика прізвиськ українських політиків (2014)
Хрустик Н. М. - До питання творення неофіційних назв автомобілів, Романченко А. П. (2014)
Шульдишова А. А. - Артионимия музыки в языке и художественном мире А. Блока (2014)
Явір Л. В. - Антропоніми як символеми поетичного дискурсу Івана Франка (2014)
Карпенко О. Ю. - Отин Е. С. Гидронимия Дона : монография в 2 томах. -- Донецк : Юго-Восток, 2011­2012 (2014)
Наші автори (2014)
Контактна інформація (2014)
Шараевский И. Г. - Неизвестные диагностические аспекты запроектной аварии на Чернобыльской АЭС, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2016)
Борисенко В. И. - О ядерной безопасности уран-графитовых реакторов (2016)
Шараевский И. Г. - Проблемные вопросы теплофизики исходного аварийного события Чернобыльской катастрофы, Фиалко Н. М., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2016)
Скорбун А. Д. - Статистичний аналіз шумів реакторного обладнання на основі теорії гіпервипадкових явищ, Стадник С. М., Котеленець В. Г. (2016)
Фиалко Н. М. - Проблемы диагностики виброакустической безопасности реакторов ВВЭР (Часть 2), Шараевский И. Г., Зимин Л. Б., Бабак С. В., Шараевский Г. И. (2016)
Шараевская Е. И. - Спектральные характеристики виброакустических колебаний в первом контуре реактора ВВЭР-1000 (2016)
Рязанов В. В. - Перколяционное описание поведения цепной реакции (2016)
Кенсицький О. Г. - Надійність генеруючого обладнання та перспективи розвитку атомної енергетики в Україні, Федоренко Г. М. (2016)
Габелков С. В. - Модель деградации микроструктуры лавообразных топливосодержащих материалов объекта "Укрытие", Носовский А. В., Щербин В. Н. (2016)
Люшня Є. П. - Застосування гамма-та гамма-спектрометричного каротажу для цілей радіогідроекологічного моніторингу, Литвин І. А., Панасюк М. І., Левін Г. В., Онищенко І. П. (2016)
Калиновский А. К. - Фракционирование радионуклидов в аэрозолях локальной зоны объекта "Укрытие" по результатам радиохимического выделения , Одинцов А. А., Чикур Л. Б. (2016)
Стрелко В. В. - Сорбционно-коагуляционная очистка жидких радиоактивных отходов от урана и трансурановых элементов, Милютин В. В., Псарева Т. С., Краснов В. А., Хан В. Е., Мелешевич С. И., Журавлев И. З., Закутевский О. И., Яковлев В. И. (2016)
Лев Т. Д. - Создание и организация взаимодействия комплекса пространственных баз данных для решения задач численного моделирования и оценки радиационной ситуации в системах противоаварийного реагирования, Пискун В. Н., Виноградская В. Д., Тищенко О. Г. (2016)
Лев Т. Д. - Превентивная интегральная оценка радиоэкологической критичности сельскохозяйственных территорий для целей эффективного управления процессами ликвидации последствий радиационных аварий, Пристер Б. С., Виноградская В. Д. (2016)
Литвин І. А. - Забруднення 90Sr підземних вод території об'єкта "Укриття" Чорнобильської атомної електростанції, Панасюк М. І., Левін Г. В., Онищенко І. П. (2016)
Виноградов А. - Префиксальная валентность русских и венгерских глаголов каузированного перемещения объекта в составе семантических групп (2015)
Попович Ю. - Відтворення зорової поведінки персонажів як маркера соціального статусу в українському художньому перекладі (на матеріалі англійських романів ХІХ століття) (2015)
Чикалова М. - Доцільність використання автентичних фахових текстів під час аудиторних та самостійних занять зі студентами фізико-математичних спеціальностей (2015)
Бабяк Е. - Фразеологизм и паремия как типологически-речевая характеристика современной языковой личности (на материале современной художественной прозы) (2015)
Шоля І. - Мотиви вибору особових імен ужгородців у другій половині ХХ століття (жіночі імена) (2015)
Барчан В. - Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби (2015)
Бородина Л. - Изображение и оценка военных событий в Карпатах в романе А. Солженицына "Красное колесо" (к 100-летию Первой мировой войны) (2015)
Ліхтей Т. - Поезія словацького модернізму в естетичному осмисленні українських перекладачів (2015)
Бедзир Н. - Компаративистика на переломе тысячелетий: традиция и обновление в украинском и российском литературоведении (2015)
Садыкова Л. - "Бесконечный тупик" Д. Галковского: диалог традиций (2015)
Кордонець О. - Осмислення концепту щастя в мініатюрах Богдана Лепкого "Цвіт щастя" та "Щастя" Лесі Українки (2015)
Сенько И. - Своеобразие осмысления библейского образа Иуды в произведениях Леонида Андреева и Леси Украинки (2015)
Вовченко Г. - Просторово-часові виміри лексики української мови. Погляд на нову монографію професора І. Сабадоша (2015)
Тарасюк В. - Відданий журналістиці. "Ювілейне" слово про Юрія Бідзілю (2015)
Мушинка М. - "...Вдивовиж блискучий взірець для сучасних і майбутніх карпатознавців..." (з нагоди відкриття музею Олени Рудловчак в Ужгородському університеті) (2015)
Угрин М. М. - Шановні колеги! (2017)
Захарова Г. Є. - Нормалізація оклюзійних співвідношень у комплексі лікувальних заходів при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет (2017)
Батіг В. М. - Віддалені результати лікування хронічного періодонтиту з використанням депофорезу гідроксиду міді-кальцію, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2017)
Назарян Р. С. - Перспектива використання поліморфізму гена MUC5B у діагностиці гінгівіту на тлі атопічних захворювань у дітей Харківської області, Кривенко Л. С., Волкова Н. Є., Горенська О. В. (2017)
Слобода М. Т. - Прогнозування розвитку захворювань пародонта у молодих осіб з деформівними дорсопатіями (2017)
Мацех О. - "Уява та ідея — рушійні сили ІнСпе". Інтерв’ю з керівником на межі 20-річчя компанії (2017)
Варціде Б. - Високоестетичний результат інтердисциплінарного лікування. Як дрібнодисперсна польовошпатна кераміка може дарувати природну посмішку, Шлюттер Л. (2017)
Кулінченко Р. В. - Анатомо-гістологічна структура дисків скронево-нижньощелепних суглобів за результатами автопсійного дослідження (2017)
Варес Я. Е. - Компресійна гвинтова фіксація за умов серединних переломів нижньої щелепи: раціональність, недоліки, перспективи, Яремчук Н. І., Філіпський А. В., Галянт Х. Р. (2017)
Центіло В. Г. - Особливості проведення трахеотомії при оперативному лікуванні онкостоматологічних хворих, Хрипаченко І. А., Удод О. А. (2017)
Яковенко Л. Н. - Підготовка лікарів-стоматологів в Україні та Бразилії, Чехова І. Л., Атта М. Т. (2017)
Авдусенко М. В. - Вивчення впливу біохімічних показників ротової рідини на карієсорезистентність емалі зубів у дітей з недиференційованої дисплазією сполучної тканини, Богданова Т. Л. (2017)
Готь С.-Р. Р. - Інтенсивність утворення біоплівки на титанових та оксид цирконієвих абатментах в експерименті in vitro, Угрин М. М, Фаль О. М., Бариляк А. Я., Панас М. А. (2017)
Ярова С. П. - Хімічний склад емалі зубів з клиноподібним дефектом, Заболотна І. І. (2017)
Кузенко Є. В. - Оцінка прилипання Staphylococcus epidermidis і Candida albicans до титанових пластин із різним ступенем шорсткості, Гудименко О. О., Трейтяк І. В., Голобородько Л. В., Некрасов С. С., Біда О. В., Трейтяк В. О., Гаєва Л. М., Лазненко М. С. (2017)
Доктору медичних наук, професору Ніні Іванівні Смоляр — 75 (2017)
Ювілейна дата професора Лариси Олександрівни Хоменко (2017)
З нагоди ювілею Галини Миронівни Солонько (2017)
Contents (2017)
Havryliuk O. O. - Theoretical evaluation of the temperature field distribution in the silicon periodic nanostructures during thermal annealing, Semchuk О. Yu. (2017)
Otychenko O. M. - Influence of thermolysis in the nitrogen medium on physicochemical properties of medical using material based on biogenic hydroxyapatite, Babutina T. E., Parkhomey O. R., Budylina O. M., Protsenko L. S., Uvarova I. V. (2017)
Karachevtseva L. A. - Light emitting "Polymer-nanoparticles” coatings on macroporous silicon substrates, Kartel M. T., Konin K. P., Lytvynenko O. O., Onyshchenko V. F., Wang Bo (2017)
Perlova O. V. - Removal of uranyl cations from iron-containing solutions using composite sorbents based on polymer matrix, Dzyazko Yu. S., Perlova N. O., Sazonova V. F., Halutska I. Yu. (2017)
Soldatkina L. M. - Adsorption of anionic dyes on corn stalks modified by polyaniline: kinetics and thermodynamic studies, Zavrichko M. A. (2017)
Chorna N. A. - Synthesis, optical and photocatalytic properties of mesoporous iron doped titania films, Linnik О. P., Smirnova N. P. (2017)
Datsko T. Ia. - Effect of microstructure of modified diatomite on its adsorption properties, Zelentsov V. I. (2017)
Ved’ M. V. - Synthesis of catalytic cobalt-containing coatings on alloy AL25 surface by plasma electrolytic oxidation, Karakurkchi A. V., Sakhnenko N. D., Gorohivskiy A. S. (2017)
Lipkovska N. O. - Complex standardization of silica–multiherbal nanodispersed Phytosil preparations, Barvinchenko V. M., Kartel M. T. (2017)
Yermolenko I. Yu. - AFM surface analysis of Fe-Co-Mo electrolytic coatings, Ved` M. V., Sakhnenko N. D., Zubanova S. I., Tychyna O. N. (2017)
Prokopenko S. L. - Room-temperature NH3 gas sensors based on heterostructures PbS/CdS, Gunja G. M., Makhno S. M., Gorbyk P. P. (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Balamutova N. M. - Hydro aerobics as means for physical state improvement of female students, Babadganjan V. V. (2013)
Berezka S. M. - Football as a professional sport, and the prospects for its development in Ukraine (2013)
Voitovska O. N. - Computer diagnostics of level of professional competence formation of future physical culture teachers in the biological disciplines study (2013)
Ivaniy I. W. - The essential characteristic of health preserving competence of physical education teacher. (2013)
Kirpenko V. N. - The functional model of optimization of the special physical preparation of students in the period of flying practice (2013)
Konovalov V. V. - Forming a motivation to the studies by the military-applied exercises for the cadets of few specialties of university of civil defence of Ministry of emergency measures of Ukraine., PoddubnyA. G., Poltavec A. I. (2013)
Mukhamediarov N. N. - Methodological foundations of healthy lifestyle (2013)
Palladina O. L. - Formation of healthy lifestyle among schoolchildren with overweight and obesity. (2013)
Perederij V. V. - The problem of the quality of judging in rhythmic gymnastics (2013)
Reshetniak O. A. - Characteristics of the physical heart trained and untrained students depending on the level of bioelements in the body. (2013)
Sergienko V. N. - The complex testing control of students’ motor abilities aged 17-20 years (2013)
Serhiyenko L. P. - Soles dermatoglyphics in the prognosis of sports endowment: differences of soles dermatoglyphics in sportsmen of different sport kinds., Lyshevska V. M. (2013)
Stepanchenko N. I. - Structure and state of the university of physical culture students’ professional-pedagogical motivation. (2013)
Strikalenko E. A. - Comparison of economic activity leading U.S. sports leagues. (2013)
Andam R. - The study of self-concept between volunteer and non-volunteer students in sport of universities, Asieh Ghorbanian Rajabi, Benar N. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Горбулин В. П. - "Черная дыра": тупик бесконечного урегулирования (2015)
Ткач В. Ф. - Сучасний тероризм: тенденції, вияви, виклики та загрози для України (2015)
Сьомін С. В. - Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна, Дрьомов С. В. (2015)
Опалько Ю. В. - Роль громадянського суспільства України у протидії зовнішній агресії (2015)
Сидорук Т. В. - Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту (2015)
Власюк Т. О. - Надмірна відкритість внутрішнього ринку як загроза економічній безпеці України (2015)
Базилюк Я. Б. - Забезпечення економічної безпеки України в умовах гібридної війни (2015)
Венцковський Д. Ю. - Зовнішньоекономічна безпека України: стан та напрями забезпечення (2015)
Гладких Д. М. - Вплив присутності банківського капіталу російського походження на стабільність банківської системи України (2015)
Ніколаєв В. П. - Стратегічне управління державним нерухомим майном (2015)
Римарська Р. Ю. - Фіскальна політика та економічне зростання в Україні (2015)
Касперович Ю. В. - Напрями вдосконалення механізму трансфертного ціноутворення відповідно до Рекомендацій ОЕСР (2015)
Гелетуха Г. Г. - Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні, Желєзна Т. А., Трибой О. В. (2015)
Коваль О. П. - Щодо концептуальних засад запровадження накопичувальної пенсійної системи, Шаповал Я. К. (2015)
Ковязіна К. О. - Про необхідність удосконалення величин прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати (2015)
Малиновська О. А. - Чи потрібна Україні державна політика у сфері внутрішньої міграції? (2015)
Лазоренко О. А. - Інформаційний складник гібридної війни Російської Федерації проти України: тенденції розвитку (2015)
Коваль І. О. - Вплив медіа на президентський дискурс у кризових ситуаціях (2015)
Конах В. К. - Зовнішні загрози розвитку національних медіапросторів: наукове осмислення проблеми (2015)
"Донбас і Крим: ціна повернення". Національний інститут стратегічних досліджень презентував монографію (2015)
Бєгун С. В. - Уточнений цифровий і текстовий матеріал статті "Виклики та пріоритети розвитку гідроенергетики в Україні" (2015)
Україна і Росія: дев’ятий вал чи Китайська стіна (2015)
Розвиток громадянського суспільства в Україні (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей / Requirements for research papers (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Voropay S. M. - Comparative characteristics of the state of the motor function of boys and girls aged 4-5 years, Sukachov O. V. (2013)
Glazunov S. I. - Ways to improve the methodical competence of teachers of physical education and special training (2013)
Zaytsev V. P. - Methodology of physical recreation: problems, experience, recommendations, Manucharjan S. V., Prusik Kr., Prusik K., Cieślicka M., Szark-Eckardt M. (2013)
Zaporozhanov V. A. - About reliable indicator of proprioception in agility control. (2013)
Kalmykov S. A. - Features of the reaction of the cardiovascular system to physical exercise in patients with pulmonary tuberculosis, Kalmykova Yu. S. (2013)
Kramida I. E. - Dynamics of personal development on healthy students (2013)
Kramida I. E. - Training workshop on the basis of gymnastic qigoing as a factor of personal development of students with poor health (2013)
Maksimovskaya N. A. - Integration of physical and spiritual recreation of youth in the socio-educational animation (2013)
Matyash V. V. - Method of technical training of football players during pre-basic training (2013)
Mukhamediarov N. N. - Technology of forming a positive attitude to physical training students of special medical group (2013)
Perederiy A. V. - Competition in the training of the athletes of Special Olympics (2013)
Sereda N. V. - Analysis of an application degree of marketing in organization and management activity of youth sports schools (2013)
Tkachenko S. V. - Factor analysis of the most informative parameters affecting the efficiency of training wrestling students of physical education (2013)
Podstawski R. - Health attitudes of the female students from Olsztyn, Poland – the physical activity, addictions and the knowledge about health behaviors, Górnik K., Kolankowska E., Boraczyński M., Boraczyńska S. (2013)
Rafał Grad. - Pro-health behaviours and belief in oneself among 13-15-year old teenagers living in Biała Podlaska (2013)
Shruti Pandey S. - Nutrional needs of athletes, Singh V. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Содержание (2017)
Гриценко И. А. - Присоединенная масса при колебаниях кварцевого камертона в Не II, Михайленко К. А., Соколов С. С., Шешин Г. А. (2017)
Бражников М. Ю. - Распадная неустойчивость гравитационно-капиллярной волны на поверхности жидкого водорода, Левченко А. А., Межов-Деглин Л. П., Ремизов И. А. (2017)
Куплевахский С. В. - Механизм Хиггса в сверхпроводящих структурах (2017)
Бобров В. Б. - О еще одном подходе к получению спектров возбуждений в вырожденном бозе-газе с дельтаобразным потенциалом взаимодействия, Загородний А. Г., Тригер С. А. (2017)
Барьяхтар В. Г. - Магнитоупругие колебания в ферромагнетике кубической симметрии, Данилевич А. Г. (2017)
Калита В. М. - Монте-Карло расчет коэрцитивной силы и фазовых переходов в ансамбле обменно-взаимодействующих стонер-вольфартовских частиц, Кулик Н. Н., Рябченко С. М. (2017)
Вайнберг В. В. - Магнитосопротивление композиционных углеродных сенсоров в сильных электрических полях в диапазоне температур жидкого гелия, Пилипчук А. С., Порошин В. Н., Филиппов Ю. П. (2017)
Еремко А. А. - К теории собственных спиновых состояний и спин-орбитального взаимодействия квазидвумерных электронов, Локтев В. М. (2017)
Dolbin A. V. - The effect of the thermal reduction on the kinetics of low-temperature 4He sorption and the structural characteristics of graphene oxide, Khlistuck M. V., Esel’son V. B., Gavrilko V. G., Vinnikov N. A., Basnukaeva R. M., Prokhvatilov A. I., Legchenkova I. V., Meleshko V. V., Maser W. K. (2017)
Константинов В. А. - Изохорная теплопроводность кристаллического 1-пропанола, Саган В. В., Карачевцева А. В. (2017)
Романцова O. O. - Аномальный теплоперенос в двух полиморфах пара-бромбензофенона, Горбатенко Ю. В., Кривчиков A. И., Koролюк O. A., Вдовиченкo Г. A., Злобa Д. И., Пышкин O. С. (2017)
Иванов А. Ю. - Инфракрасные спектры молекул 5-фторурацила, изолированных в инертных матрицах Ar, и их пленок на оксиде графена при 6 К, Леонтьев В. С., Белоус В. Ф., Рубин Ю. В., Карачевцев В. А. (2017)
Дробышев А. - ИК спектрометрические исследования тонких пленок криовакуумных конденсатов метана и смеси метан–вода, Алдияров А., Соколов Д. (2017)
Ропакова И. Ю. - Модификация люминесцентных характеристик молекулы, взаимодействующей с экситонными состояниями J-агрегата, Сорокин А. В., Звягин A. A., Малюкин Ю. В. (2017)
Ostapovets A. - Peierls barriers of a-type edge and screw dislocations moving on basal and prismatic planes in magnesium, Vatazhuk O. (2017)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Козлов Д. А. - Квантовая емкость трехмерного топологического изолятора на основе HgTe, Bauer D., Ziegler J., Fischer R., Савченко М. Л., Квон З., Михайлов Н. Н., Дворецкий С. А., Weiss D. (2017)
Вальков В. В. - Влияние ориентации магнитного поля и беспорядка на майорановскую поляризацию в проволоках с топологической сверхпроводимостью, Аксенов С. В. (2017)
Okorokov M. S. - Dynamic spin-current generation in hybrid structures by sound wave, Lyapilin I. I., Ustinov V. V. (2017)
Крайнов И. В. - Релаксация спина марганца в ферромагнитном (Ga, Mn)As, Аверкиев Н. С., Lähderanta E. (2017)
Кульбачинский В. А. - Термоэлектрические свойства, эффект Шубникова–де Гааза и подвижности носителей заряда в теллуридах и селенидах висмута–сурьмы и нанокомпозитах на их основе, Кытин В. Г., Кудряшов А. А., Лунин Р. А., Banerjee A. (2017)
Скипетров Е. П. - Магнитные свойства разбавленных магнитных полупроводников Pb1–yFeyTe, Соловьев А. А., Кнотько А. В., Слынько В. Е. (2017)
Shelushinina N. G. - The mixed-state Hall conductivity of single-crystal films Nd2–xCexCuO4+δ (x = 0.14), Harus G. I., Charikova T. B., Petukhov D. S., Petukhova O. E., Ivanov A. A. (2017)
Клепикова А. С. - Условия экспериментального наблюдения критического поведения продольного и холловского сопротивления в режиме квантового эффекта Холла в гетероструктурах на основе арсенида галлия и индия, Арапов Ю. Г., Гудина С. В., Неверов В. Н., Харус Г. И., Шелушинина Н. Г., Якунин М. В., Звонков Б. Н. (2017)
Gudina S. V. - Activation transport under quantum Hall regime in HgTe-based heterostructure, Neverov V. N., Novik E. G., Ilchenko E. V., Harus G. I., Shelushinina N. G., Podgornykh S. M., Yakunin M. V., Mikhailov N. N., Dvoretsky S. A. (2017)
Савельев А. П. - Фазовый переход из диэлектрического состояния в фазу квантового эффекта Холла в гетероструктурах n-InGaAs/GaAs, Гудина С. В., Арапов Ю. Г., Неверов В. Н., Подгорных С. М., Якунин М. В. (2017)
Боголюбский А. С. - Антисимметричный вклад в магнитосопротивление гетероструктур в параллельном магнитном поле, Гудина С. В., Неверов В. Н., Новокшонов С. Г., Якунин М. В. (2017)
Михеев В. М. - Влияние подсветки на подвижность 2D электронов при рассеянии на коррелированном распределении примесных ионов (2017)
Лончаков А. Т. - Экспериментальное обнаружение квантовых осцилляций аномального холловского сопротивления в кристаллах селенида ртути с примесями кобальта, Бобин С. Б., Дерюшкин В. В., Окулов В. И., Говоркова Т. Е., Неверов В. Н., Памятных Е. А., Паранчич Л. Д. (2017)
Говоркова Т. Е. - Новые данные и развитие представлений об электронной системе гибридизированных состояний примесных атомов кобальта в кристалле селенида ртути, Жевстовских И. В., Лончаков А. Т., Окулов В. И., Окулова К. А., Подгорных С. М., Бобин С. Б., Дерюшкин В. В., Паранчич Л. Д. (2017)
Лашкарев Г. В. - Физика высокопроводящих прозрачных материалов на основе широкозонного оксида цинка, Карпина В. А., Овсянникова Л. И., Картузов В. В., Дранчук Н. В., Годлевский М., Петрушка Р., Хомяк В. B., Петросян Л. И. (2017)
Чурманов В. Н. - Переходы с переносом заряда в оптических спект-рах оксидов NicMg1–cO, Соколов В. И., Пустоваров В. А., Груздев Н. Б., Уймин М. А., Бызов И. В., Дружинин А. В., Королев А. В., Ким Г. А., Зацепин А. Ф. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Grinko V. M. - Training of students’ special endurance in ping pong sport circles, Kudelko V. E., Hlotov Y. O. (2017)
Javad Mahdiabadi - The effect of aerobic continuous training and detraining on left ventricular structure and function in male students, Mohammadali Mahdiabadi, Toba Kazemi (2017)
Kolomiytseva O. E. - Fitness callanetics in physical education of girl students, Anatskyi R. V. (2017)
Kolumbet A. N. - Study of qualified cyclists movements’ coordination structure in period of overcoming fatigue during differently oriented trainings (2017)
Lavrin H. Z. - Technology of concentrated training as one of ways to optimization stidents’ basketball trainings (2017)
Pryimakov A. A. - Reliability of functioning and reserves of system, controlling movements with different coordination structure of special health group girl students in physical education process , Eider E., Nosko M. O., Iermakov S. S. (2017)
Pyatkov V. T. - Dynamic of arm’s micro movements of elite athlete in Olympic exercises Rapid Fire Pistol and Air Pistol, Bilinski J., Petriv O. S., Magmet T. M. (2017)
Zerf Mohammed. - Body composition versus body fat percentage as predictors of posture/balance control mobility and stability among football players under 21 years (2017)
Submission of manuscripts (2017)
Крочак М. - Склад, будова та генезис бурімської світи (верхній альб-нижній сеноман) району Канівських дислокацій, Огієнко О., Тимченко Ю. (2016)
Баран А. - Кореляційний аналіз осадових порід Новоградського блоку (Волинський мегаблок УЩ) (2016)
Saeed Al Rashedi - Geochemistry of beach sands from Abu Dhabi, United Arab Emirates (UAE), Abdi Siad (2016)
Беліченко О. - Комплексні гемологічні дослідження нових видів термообробленого бурштину, Ладжун Ю. (2016)
Кульчицька Г. - Зональні кристали бритоліту: метасоматоз чи кристалізація?, Герасимець І. (2016)
Прилепа Д. - Геохімічний фактор локалізації маршалітів кори вивітрювання магнетитових кварцитів Криворізького бассейну, Євтєхов В., Часова Е. (2016)
Вижва С. - Застосування графічних процесорів для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища, Лісний Г., Круглик В. (2016)
Орлюк М. - Зв'язок сейсмічності Землі та вікових змін її магнітного поля, Марченко А., Роменець А. (2016)
Mykhailov V. - Volcanic rocks of the Islamic Island (Iran), Kryvdic S., Sharygin V. (2016)
Полєвич О. - Потоки техногенних грунтових вод, визначення шляхів їх руху та створення на них штучних геохімічних бар’єрів, Чуєнко О., Удалов І. (2016)
Кошлякова Т. - Природні та техногенні чинники формування хімічного складу води сеноман-келовейського водоносного комплексу у межах Київської міської агломерації, Долін В. (2016)
Чомко Д. - Супутньо-пластова вода нафтових родовищ як гідромінеральна сировина, Рева М., Диняк О. (2016)
Зацерковний В. - Джерела походження та взаємодія мікросейсм з геологічним середовищем, Тішаєв І., Шульга Р. (2016)
Vyzhva Z. - Methods of statistical simulation of random fields on the plane by the aircraft magnetometry data, Vyzhva A. (2016)
Гурин В. А. - Ідентифікація поверхневих водних об’єктів, Танасів Д. О. (2014)
Бондар А. Є. - Обґрунтування необхідності та сучасні підходи до оцінювання впливу господарської діяльності на водність річок (2014)
Герасимов Г. Г. - Визначення основних параметрів стабілізаторів тиску аналітичним методом, Герасімов Є. Г., Іванов С. Ю. (2014)
Ольховик О. І. - Можливості використання сонячної енергії в гідромеліорації, Сінгаєвич Д. M. (2014)
Кузьмич Л. В. - Оцінка технічного стану елементів осушувальної системи "Марининська" Березнівського району Рівненської області, Шекель Ю. В. (2014)
Клімов С. В. - Використання сучасних засобів позиціонування фірми TRIMBLE на основі технології GPS при будівництві горизонтального трубчастого дренажу, Бугайчук А. П. (2014)
Меддур Ахмедсалахеддін - Дослідження роботи краплинних водовипусків "Netafim" в лабораторних умовах (2014)
Клімов С. В. - Особливості технології та нормування робіт при будівництві дренажно-екранних модулів, Маліневська І. А. (2014)
Гопчак І. В. - Упорядкування водоохоронних зон брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води, Басюк Т. О. (2014)
Козішкурт С. М. - Удосконалення підходів до розрахунку режиму зрошення з метою збереження родючості поливних ґрунтів (2014)
Щодро О. Є. - Порівняльний аналіз експериментів з подачею наносів при формуванні донних гряд, який натікає на берег або перешкоди, Вечер В. В., Пилипей М. І. (2014)
Стефанишин Д. В. - Прогнозування рівня води в п’єзометрі в тілі земляної греблі біля дренажу за даними регулярних п’єзометричних спостережень, Дем’янюк А. В. (2014)
Щодро О. Є. - Імітаційне моделювання руслового процесу та прогнозування руслових деформацій, Шинкарук Л. А. (2014)
Бомба А. Я. - Модифікація Т-представлень для находження брізерних вирішень рівнянь типу Кортевега-де Вріза, Рябенко О. А., Турбал Ю. В. (2014)
Кизима В. П. - Виконання робіт по зміцненню підводних укосів річок і водойм, Куковський А. Г., Жичковська І. О. (2014)
Нестеренко В. П. - Дослідження поля швидкостей потоку у вхідній частині блока з горизонтальним капсульним гідроагрегатом (2014)
Матвиенко А. А. - Сравнение расчетных и наблюденных сейсмических ускорений в каменно-земляной плотине Днестровской ГЭС-1 при проведении экспериментальных взрывов (2014)
Прогульный В. И. - Исследования кольматации пористого полимербетона пенополистиролом, Рябков М. В. (2014)
Тугай А. М. - Водопостачання населених пунктів при значному зниженні водоспоживання, Пікуль Ю. М. (2014)
Корнійчук К. С. - Моделювання роботи напірного фільтра з пінополістирольною засипкою при контактному знезалізненні води (2014)
Назаров С. М. - Оптимізація енергетичних параметрів промивної системи сітчастих струменереактивних фільтрів середньої продуктивності (2014)
Мартинов С. Ю. - Визначення коефіцієнта рециркуляції при знезалізненні води на напірному фільтрі (2014)
Сафоник А. П. - Комп’ютерне моделювання і дослідження процесу магінтного осадження домішок (2014)
Куницький С. О. - Застосування повного факторного експерименту до моделювання процесу знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах при неповній їх промивці (2014)
Похильчук І. О. - Дослідження надійності нових конструкцій торцевих ущільнень, Стрілець В. О., Тимейчук О. Ю. (2014)
Гуртовий О. Г. - Уточнений аналітично-чисельний розв’язок задачі згинання балки з обмеженою повздовжньою тріщиною, Жук Д. В. (2014)
Вознюк Л. І. - Дослідження трьохшарових балочних плит перекриття на згин, Демчина Б. Г., Дубіжанський Д. І. (2014)
Rud V. - New Porous Penetrating Material, Povstyana Y., Samchuk L., Saviuk I. (2014)
Поліщук-Герасимчук Т. О. - Фосфогіпс-дигідрат як сировинний потенціал в технології в'яжучих речовин у концепті сталого розвитку (2014)
Тулашвілі Ю. Й. - Формалізація змісту навчання на основі семантичних мереж в системі професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору (2014)
Кундрат М. М. - Локалізовані зони передруйнування в пластині з нерозтягливим лінійним підсиленням, Мисюкевич А. М., Кундрат А. М. (2014)
Бабич С. В. - Алгоритм побудови допустимої матриці розкладів, Турбал Ю. В. (2014)
Матус С. К. - Підвищення ефективності передачі та обміну інформації в системі моніторингу і дистанційного управління віддаленими об'єктами (2014)
Ніколайчук В. В. - Сучасний стан та перспективи застосування нових з’єднань змінної жорсткості в машинах, Тимейчук О. Ю. (2014)
Серілко Л. С. - Розрахунок параметрів живильників горизонтальних гвинтових конвеєрів, Щурик В. О., Серілко Д. Л. (2014)
Пимонов И. Г. - Энергосбережение в гидроприводахмобильных машин температурным режимом рабочей жидкости (2014)
Голотюк М. В. - Динамічні навантаження в пружній системі відвалу планувальника, Кирикович В. Д., Гоч М. В. (2014)
Мельник В. М. - Інтерполяція поправок трансформації координатних систем, Расюн В. Л. (2014)
Бялик І. М. - Загальний аналіз даних та формування структури геоінформаційної системи для гідроенергетичної галузі України (2014)
Куницький М. О. - Обґрунтування та теоретичні засади використання технологій 3D друку в геодезичному приладобудуванні, Бялик І. М. (2014)
Кот І. С. - Екологічна оцінка якості основних річкових басейнів Житомирської області (2014)
Ступень М. Г. - Формування та розвиток агротуризму сільських територій, Таратула Р., Бренько І. (2014)
Шолудько М. В. - Особливості реконструкції стадіонів в сучасних умовах на прикладі Рівненського стадіону "Авангард”, Шолудько М. М., Шолудько І. М. (2014)
Богданець К. - Аналіз архітектурно-планувальних рішень комерційних багатоквартирних житлових будинків (на прикладах новобудов м. Рівне), Лоза О., Бєлозорова К. М., Зданевич В. А. (2014)
Пугачов Є. В. - Розрахунок ефективностісвітлових шахт у вигляді паралелепіпедаз похилою вхідною основою, Кундрат Т. М. (2014)
Шаталов О. С. - Особливості травматизму та охорони праці працівників сільського господарства (2014)
Кусковець С. Л. - Аналіз чинників визначення рівня забезпечення пожежної безпеки людей, Кухнюк О. М. (2014)
Соболевський Р. В. - Розробка методики визначення білизни первинних каолінів, Ващук О. М., Стріха В. А. (2014)
Новак А. И. - Охрана подготовительных горных выработок модульными адаптационными охранными элементами переменной жесткости (2014)
Толкач О. М. - Управління якістю пірофілітової сировини на основі даних геометризації (2014)
Новак А. И. - Механизм разрушения неоднородного слоистого массива горных пород энергией взрыва (2014)
Гаєвський В. Р. - Калібрування вуглекислотного потенціометричного датчика (2014)
Гудь В. М. - Надмолекулярна структура рідкої води (2014)
Власюк А. П. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану ґрунтового масиву з урахуванням тепло-масоперенесення в двовимірному випадку, Жуковська Н. А., Каюн Д. В., Бабанов С. О. (2014)
Абдулов А. Р. - Создание библиотек типового литейного оборудования с применением возможностей современных CAD-систем, Приходько О. В., Лапченко А. В., Пряхина М. А. (2016)
Агравал П. Г. - Экспериментальное изучение термодинамических свойств расплавов аморфообразующей системы Co–Cu–Ti, Древаль Л. А., Жижченко С. С., Турчанин М. А. (2016)
Агравал П. Г. - Общие закономерности концентрационной зависимости интегральной энтальпии смешения и тройного вклада в энтальпию смешения жидких сплавов аморфообразующих систем, Турчанин М. А. (2016)
Агравал П. Г. - Анализ концентрационной зависимости парциальных энтальпий смешения IVB-металлов жидких сплавов аморфообразующих систем, Турчанин М. А. (2016)
Гресс А. В. Стороженко С. А. - Исследование влияния технологии рафинирования расплавов в литейном ковше на структуру и литейные свойства стальных отливок, Стороженко Т. И. (2016)
Древаль Л. А. - Калориметрическое исследование энтальпий смешения жидких сплавов системы Cu–Fe–Hf, Агравал П. Г., Солянова А. А., Турчанин М. А. (2016)
Дьяченко Ю. Г. - Оборудование для исследования процессов охлаждения массивных стальных изделий (2016)
Єременко А. П. - Дослідження способу управління мікроструктурою чавунного виливка шляхом дії на нього в процесі кристалізації електричного струму, Кобзева А. І., Стороженко Т. І. (2016)
Кулініч А. А. - Вплив перемішування розплаву на структуру ливарних сплавів системи Al–Mg, Тищенко Н. В., Чепурний П. В. (2016)
Лапченко А. В. - Перспективы использования элементов программирования в CAD-системах, применяемых при проектировании литейной технологии, Абдулов А. Р., Приходько О. В. (2016)
Лютий Р. В. - Особливості структуроутворення систем ортофосфорної кислоти з вогнетривкими матеріалами при їх тепловому зміцненні, Кеуш Д. В., Набока В. О., Пивощук А. Р. (2016)
Порохня С. В. - Исследование влияния технологических особенностей отливок на технические параметры гидромонитора (2016)
Порохня С. В. - Усовершенствование гидромонитора гидрокамеры очистки литья (2016)
Приходько О. В. - Усовершенствование алгоритма выбора рациональных размеров опочной оснастки, Абдулов А. Р., Лапченко А. В. (2016)
Тренкина М. В. - Термодинамический анализ движущей силы растворения железосодержащих материалов в жидком алюминии, Агравал П. Г., Турчанин М. А. (2016)
Турчанин М. А. - Парциальные и интегральные энтальпии смешения жидких сплавов системы Cu–Ni–Hf, Древаль Л. А., Солянова А. А., Агравал П. Г. (2016)
Федоров М. М. - Дослідження впливу вологостабілізуючих добавок на властивості піщано-бентонітових сумішей (2016)
Фесенко А. Н. - Получение двухслойных отливок из базового расплава чугуна способом промывки, Фесенко М. А., Корсун В. А., Мисько В. К. (2016)
Фесенко М. А. - Влияние способа модифицирования на структуру и свойства высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в литом состоянии, Лукьяненко И. В., Фесенко Е. В., Косячков В. А. (2016)
Ямшинський М. М. - Окалиностійкість хромоалюмінієвих сталей залежно від вмісту хрому та алюмінію, Федоров Г. Є. (2016)
Водолазская Н. В. - Статистическая оценка износа рабочих поверхностей основных элементов насосного оборудования, Минасян А. Г., Пастухов А. Г. (2016)
Акопов С. Е. - Питання поводження з твердими побутовими відходами в Україні та країнах Європи (2016)
Баєва О. І. - Теоретичні основи формування і розвитку людського капіталу (2016)
Берсуцька С. Я. - Механізм трансформації стратегічних цілей людського капіталу в систему бюджетів, Каменська О. О. (2016)
Бріцина Ю. В. - Реформування професiйно-технiчної освiти в Українi (2016)
Дульцева І. І. - Соціальне підприємництво в галузі туризму: світовий досвід (2016)
Козлова В. О. - Систематизація і класифікація інвестиційних ризиків з погляду економічної безпеки ринку цінних паперів (2016)
Нєнно І. М. - Компонентний склад інтегрованого ризик-менеджменту на рівні підприємства (на прикладі морських торгівельних портів України) (2016)
Садова М. Є. - Організаційне забезпечення управління якістю дорожньо-будівельних робіт (2016)
Шевченко В. В. - Використання раціоналізаторських пропозицій в Україні: проблеми і тенденції комерціалізації (2016)
Анотації (2016)
Автори (2016)
Скорочення (2016)
Анпилов С. М. - Современные тенденции управления устойчивым развитием строительных организаций, Сорочайкин А. Н. (2013)
Бандоріна Л. М. - Моделювання системи ціноутворення для підприємств гірничо-металургійного комплексу України, Ярмоленко Л. І. (2013)
Безверхий К. В. - Облікові регістри як складова обліково-звітної інформації підприємства (2013)
Болгар Т. М. - Кредитний ризик як основна складова системи банківських ризиків та роль проблемних кредитів у їх формуванні (2013)
Бондаренко Н. Е. - Продовольственная безопасность страны как критерий стабильности экономики, Казаринова Е. Б. (2013)
Бочуля Т. В. - Облікова складова інформаційного потенціалу підприємства (2013)
Буркова Л. А. - Оцінка економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням показника "дефіцитактивів" (2013)
Вакулич М. М. - Механізм управління інвестиційним кліматом в агропромисловому комплексі економіки України (2013)
Вареник В. М. - Визначення зони оцінки ефективності управління грошовими потоками в економіці України (2013)
Варич Ю. М. - Кількісне вимірювання економічної інформації: методичні підходи (2013)
Виниченко Е. Н. - Организация кассовых операций при круглосуточном режиме работы предприятия (2013)
Глуха Г. Я. - Людський капітал у контексті економічного зростання, Глуха О. М. (2013)
Гончар Л. А. - Структурування асортименту підприємства за його аналізом (2013)
Гречко М. В. - Экономика "возрастающей отдачи знаний" как модель развития информационного общества (2013)
Демьянчук Б. А. - Теория компромисса: модель полезности и риска, эвристические решения, прогнозирование последствий, Косарев В. М. (2013)
Джигеров З. А. - Мультипликатор знаний и интеллектуализация экономического роста, Дубовик М. В. (2013)
Євтушенко О. А. - Теоретичні аспекти управління фінансовим забезпеченням відтворення основнихзасобів підприємства (2013)
Жуков Е. А. - Разрушение базових нравственных ценностей – главная причина экономической нестабильности (2013)
Задоя А. А. - Экономическая цикличность: конфликтологическая концепція (2013)
Зборовська О. М. - Характерні особливості зовнішньоекономічних контрактів промислових підприємств (2013)
Іващенко В. І. - Форсайт потреб інноваційної економіки (2013)
Кешенкова Н. В. - Проблемы, сдерживающие развитие розничного кредитования в России (2013)
Коваленко А. Г. - Нові підходи до поділу витрат на змінні та постійні в умовах багатопродуктового виробництва, Ночовна Ю. О. (2013)
Кравченко В. В. - Влияние институциональной среды на динамику стоимости корпоративного предприятия (2013)
Kuznetsova S. - The investment position of the major players in the Ukrainian’s grain market: fundamentals analysis, Rudenko T., Andreenko M. (2013)
Лігоненко Л. О. - Економічне управління: еволюція поглядів та авторська концепція, Харчук Т. В. (2013)
Магдіч А. С. - Роль прямих іноземних інвестицій у розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи (2013)
Мачуга Н. З. - Інформаційне забезпечення в управлінні якістю медичних послуг (2013)
Мищенко А. П. - Методический аппарат оценивания и формирования качества стратегических альтернатив предприятия, Яременко С. С. (2013)
Мордовцев О. С. - Методологія територіального індикативного планування (2013)
Мороз О. В. - Організаційний механізм формування муніципально-приватного підприємства міського пасажирського автотранспорту (2013)
Нежива М. О. - Аудит ефективності формування фінансових резервів (2013)
Павлова В. А. - Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств, Мячин В. Г., Жукова А. Г. (2013)
Пестовська З. С. - Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств на підстав іудосконалених показників ліквідності (2013)
Пікалов В. Л. - До питання про процеси і методи управління організаційними знаннями (2013)
Пилипенко А. Н. - Мотивация предпринимательствав контексте кросс-культурного анализа (2013)
Прушківська Е. В. - Роль формальних і неформальних інститутів у формуванні секторальної структури (2013)
Резнікова Н. В. - Роль золота в подоланні фундаментальних дисбалансів сучасної фінансової архітектури, Відякіна М. М. (2013)
Рогач О. І. - Результативність і ефективність угод злиттів та поглинань для транснаціональних корпорацій, Македон В. В. (2013)
Сидоренко П. О. - Сутність теорії фінансового резонансу як альтернативного підходу до аналізу фондових ринків (2013)
Стирська О. І. - Активізація процесів державного інвестиційного кредитування з використанням банку розвитку (2013)
Строкович Г. В. - Методичний підхід до визначення якості функціонування підприємств (2013)
Тараненко Ю. К. - Застосування моделі Леонтьєва в автоматизованих економічних системах, Різун Н. О., Гудим М. В. (2013)
Ткач А. А. - Формування інституціональної парадигми економічної теорії (2013)
Трусевич И. П. - Особенности формирования единого образовательного пространства стран – участниц таможенного союза (2013)
Хаванова М. С. - Фінансовастратегія якінструментзабезпечення розвитку корпорацій у сучасних умовах (2013)
Чорная О. Е. - Оценка моделей взаимосвязи экономического роста и уровня безработицы (2013)
Шавлюк А. О. - Ділове партнерство як об’єкта удиту (2013)
Шергелашвили Е. В. - К вопросу о современной политической экономии, её месте и роли в системе экономических наук, Кравченко М. И. (2013)
Шипіцина Г. А. - Максимізація величини чистого прибутку та мінімізація величини чистого збитку як факторим підвищення ефективності процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства (2013)
Шкапяк О. І. - Система оплати медичних послуг як важливий інструмент стратегії розвитку охорони здоров’я в Україні (2013)
Шкляєва Г. О. - Теоретико-методичніпідходидорегіональних маркетингових проблем (2013)
Штанько О. Д. - Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні (2013)
Штибель У. І. - Податкові стимули формування та розвитку соціально-орієнтованої банківської системи (2013)
Янчев А. В. - Інноваційні технології обробки облікових документів (2013)
Summaries (2013)
Вихідні дані (2013)
Кагановська Т. Є. - До питання сутності створення віртуальної мережевої держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Шульга А. М. - Співвідношення суб’єкта юридично значущої поведінки і суб’єкта її правових наслідків (2016)
Слинько Д. В. - Змістовна характеристика ознак юридичного процесу (2016)
Жук Н. А. - Концепция государства "национальной безопасности" как политико-правовой механизм реализации идеи глобального доминирования США в начале эпохи постмодерна (2016)
Воронова І. В. - Право в культурно-естетичній сфері громадянського суспільства (2016)
Передерій О. С. - Інститут антикризового управління у світлі двостороннього співробітництва України та Європейського Союзу, Дмітрієв В. М. (2016)
Рождественская Е. С. - Первые изменения в брачно-семейном законодательстве Индии XX века – Специальный закон о браке 1954 года (2016)
Воронов М. М. - Форми локальної демократії: загальна характеристика і актуальні проблеми вдосконалення законодавства (2016)
Кушніренко О. Г. - Регіоналізація та автономізація як основні форми децентралізації державної влади: постановка конституційно-правової проблеми (2016)
Зубенко Г. В. - Суб’єкти звернення до Європейського суду з прав людини щодо порушень положень конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2016)
Григоренко Є. І. - Деякі проблеми процедури імпічменту Президента України, Журін М. Ю. (2016)
Магда С. О. - Проблеми реалізації права громадян на звернення (2016)
Данічева К. П. - Рекомендації Європейської комісії "за демократію через право" щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя (2016)
Дягілєв О. В. - Питання взаємодії глави держави з судовою гілкою влади: закордонний досвід (2016)
Солошкіна І. В. - Ліцензування діяльності фінансових установ (2016)
Гришина Н. В. - Законність та індивідуалізація як основоположні принципи адміністративної відповідальності (2016)
Кім К. В. - Обґрунтування професіоналізму як моральної якості державного службовця (2016)
Смульська А. В. - Організаційно-правові засади надання платних послуг вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Ростовська К. В. - Умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства (2016)
Рибалко Г. С. - Інформаційні запити податківців: питання теорії та практики (2016)
Пахомова І. А. - Юридична відповідальність державних службовців за правопорушення у сфері обігу інформації (2016)
Шкуропацький О. І. - Адміністративно-правовий статус офіцерського складу Збройних Сил України як суб’єкта соціального захисту (2016)
Закриницька В. О. - До проблеми створення регіональної субмоделі соціального захисту дитинства (2016)
Мальцев В. В. - Оcобливості організації діяльності Національної гвардії в умовах правового режиму надзвичайного стану (2016)
Завальна Ж. В. - Правосвідомість і створення форм договірного регулювання (2016)
Кулачок-Тітова Л. В. - До питання про використання альтернативних способів урегулювання трудових спорів (2016)
Розгон О. В. - Замовники як сторона договору про сурогатне материнство (2016)
Єпіфанова Ю. С. - Право на розвиток як невід’ємне право людини (2016)
Старинський М. В. - Економічні методи регулювання валютних правовідносин: поняття та загальна характеристика (2016)
Пейчев К. П. - Спори у сфері природокористування як інститут екологічного права (2016)
Черкашина М. К. - Правові проблеми державного управління у галузі використання та охорони водних джерел в Україні (2016)
Резніченко Л. В. - Об’єкт цивільного правовідношення в галузі вищої освіти (2016)
Трубников В. М. - Понятие наказания в виде лишения свободы, Осипова К. Р. (2016)
Житний О. О. - Антикримінальна діяльність держави та правове стимулювання (деякі проблеми теорії і методології), Терещук С. С. (2016)
Храмцов О. М. - Запобігання кримінальному насильству на загальносоціальному рівні (кримінологічний аспект) (2016)
Давиденко М. Л. - Міжнародні валютно-кредитні та фінансові установи як суб’єкти протидії корупції в Україні (2016)
Слінько Д. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим: кримінально-правові та процесуальні питання (2016)
Євтєєва Д. П. - До питання про доцільність встановлення кримінальної відповідальності за порушення батьками права власності та інших майнових прав їхніх дітей (2016)
Даньшин М. В. - Слідчий суддя у механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого, Кавун Д. Ю. (2016)
Селіванов М. В. - Преюдиційність судових ухвал про заміну учасника господарського процесу правонаступником (2016)
Чорний Г. О. - Особливості тактики дії спеціаліста при огляді місця події, пов’язаного з вибухом (2016)
Гнатенко В. С. - Теоретичні розбіжності доказів у кримінальному процесі (2016)
Руденко М. В. - Організаційно-правові основи спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Мельник О. В. (2016)
Іщенко Л. В. - Непримусові заходи адміністративного впливу в діяльності Національної поліції: загальна характеристика (2016)
Здоровко С. Ф. - Застосування міжнародних збройних сил ООН у миротворчих операціях (2016)
Москаленко О. М. - Роль парламентських інституцій у регіональних інтеграційних об’єднаннях: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Булгакова Д. О. - Концепція асоціації з ЄС – досвід практики "раннього" періоду інтеграції (2016)
Чуб І. М. - Міжнародні стандарти реформування поліції в країнах Центральної та Східної Європи (2016)
Стародубцев А. А. - Особливості працевлаштування випускників юридичного профілю вищих навчальних закладів МОН та МВС України (2016)
Гуменяк В. О. - Компетентнісний підхід у створенні та реалізації освітніх програм у галузі знань "Право" (2016)
Лукаш С. Ю. - Щодо проблеми партійної культури в Україні: розуміння, стан, перспективи розвитку (2016)
Березньов М. В. - Загальноосвітнє і професійно-технічне навчання як основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених (2016)
Білоус О. О. - Деякі проблемні питання щодо правового регулювання сільського зеленого туризму в Україні: правовий аналіз та шляхи до їх вирішення (2016)
Зубаха Д. В. - Актуальні питання криміналістичної характеристики вбивств, вчинених особами з розладами психіки (2016)
Кабанов О. М. - Цiлi пoкapaння у видi дoвiчнoгo пoзбaвлeння вoлi (2016)
Коваль Т. О. - Суспільно корисна праця як складова категорій кримінально-виконавчого права (2016)
Колесник І. І. - Аналіз механізму дорожньо-транспортної пригоди, як основа розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (2016)
Людькова К. І. - Проблема транспортного засобу як об’єкта реєстрації в Україні (2016)
Масалітіна К. С. - Процесуальна форма здійснення провадження щодо неповнолітніх (2016)
Пилаєва В. М. - Правові засади реалізації принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади (2016)
Свердліченко В. П. - Система юридичних гарантій здійснення права на честь, гідність та ділову репутацію в умовах надзвичайного або воєнного стану (2016)
Чуприна Ю. Ю. - Щодо визначення змісту поняття адміністративно-правового статусу (2016)
Сошніков А. О. - Моделювання експозиційного образу (2016)
Петрушов В. М. - Метаморфози мови у дослідженнях історії та типології культури: М. Фуко, Павлов В. І., Коротенко Є. Д. (2016)
Іващенко О. В. - Культурно-історичні передумови становлення журнального дизайну (на матеріалі слобожанщини ХХ ст.) (2016)
Севрук І. І. - Дисципліна як універсальна технологія влади (2016)
Бережна С. В. - Феномен мультикультуралізму в постмодерні (2016)
Качмар О. В. - Метафізика агресії: смисли та дуалістична природа (2016)
Пасічник Л. В. - Вплив класичної художньої літератури на світогляд особистості (2016)
Култаєва М. Д. - Мир і війна у реаліях мультикультуралізму:освітній вимір (2016)
Слюсаренко О. М. - Пріоритети сучасної освітньої політики в контексті забезпечення якості вищої освіти (2016)
Яковлева О. В. - Багатомовність як тренд суспільного розвитку та чинник модернізації освіти (2016)
Подолякіна О. В. - Дискурсивність, діалогічність і комунікативність мовної філософії освіти у розвитку науково-освітнього простору як імператив формування суспільства знань (2016)
Радіонова Н. В. - Європейські цінності в Україні в XIX столітті (2016)
Cherepanova S. - Philosophy of education as a problem of "Personality and power” (2016)
Чаркіна Т. І. - Теоретичні аспекти формування полікультурних компетенцій в сучасному освітньому просторі (2016)
Razumenko О. - Pedagogical mythmaking and construction of new educational reality (2016)
Шадріна А. В. - Громадянське виховання в дусі миру й миротворчості в сучасних українських реаліях (2016)
Шаповалова О. А. - Міждисциплінарний підхід у дослідженні освітніх перспектив соціального проектування (2016)
Дроботенко М. О. - Інституалізація освітніх репрезентацій популярної філософії (2016)
Брацун І. Л. - Конститутивна роль освіти у структуруванні суспільства знань як педагогізованої соціальної реальності (2016)
Мороз Є. В. - Правова культура у площині філософсько-педагогічної рефлексії (2016)
Романенко О. Я. - Ціннісні структури як підстава соціального пізнання та визначення якості вищої освіти (2016)
Бондарчук Б. Г. - Мова і мовотворчість у російській формальній школі літературознавства (філософське осмислення) (2016)
Блозва Л. М. - Новітні науково-технологічні революції і проблема преображення природи людини (2016)
ФАО и ОЭСР ожидают замедление роста сельскохозяйственного производства (2016)
Добровольский В. - Актуальные проблемы и возможные перспективы развития животноводства в Украине с помощью инноваций (2016)
Современное инновационное животноводство (2016)
Василенков В. - Утилізація побічних відходів переробки продуктів рослинництва при виробництві тепла і одержанні гранульованих мінеральних добрив (2016)
Vasilenkov V. - Ste disposal accompanying crop products in the production of heat and receiving the granulated fertilizers (2016)
Зайцев В. - Устаткування для виготовлення кормових добавок та комбікормів, Майстренко А. (2016)
Палій А. - Вплив молокопровідних систем доїльних установок на споживчі показники молока (2016)
Калинка А. - На землях Буковини випасається безрога худоба (2016)
Ученые выяснили, что среди буренок есть флегматики, холерики и меланхолики (2016)
Лаврів П. - Профілактика сальмонельозу у новонародженого молодняку застосуванням нанопрепарату Гермакапу (2016)
Чепелюк О. - Моделювання процесу приготування повітряно-водяних сумішей для зволоження таблеткових мас, Сухенко Ю. (2016)
Голембовська Н. - Використання коропа і товстолобика у складі пресервів, Лебська Т. (2016)
Киричевський I. - Потом і кров`ю, або як розвивалась українська аграрна кооперація сторіччя назад? (2016)
Брюховецька Л. І. - "Звенигора": оволодіння історичним часом (2015)
Збірник "Звенигора" (Київ : ВУФКУ, 1928) (Публікація та коментарі Л. І. Брюховецької) (2015)
Іванова Н. C. - Надія на літературу (2015)
Семків Р. А. - Карнавальний комізм як компонент поетики літературного та кінотексту Олександра Довженка (2015)
Щур О. П. - Жінка і війна в кіноповісті Олександра Довженка "Україна в огні" (2015)
Агеєва В. П. - "Невже тільки вічно незрячий блажен?" (2015)
Борисюк І. В. - Концепт двійництва-віддзеркалення в ліриці Григорія Чубая (2015)
Дубина О. Ю. - Мотив сходження героя в "Небі новому" Іоаникія Галятовського (2015)
Жодані І. М. - Взаємодія вторинних моделювальних систем: проблеми термінотворення (2015)
Лекція Василя Маслова "Есенин Сергей Александрович" (Прилуки, 1927)(Публікація, вступна стаття та коментарі О. В. Пашко) (2015)
Польщак А. Л. - Активна роль людини в історії в контексті творчості Ф. Моріака та європейського християнського відродження (2015)
Пронкевич О. В. - Пейзаж і національна ідентичність в іспанській літературі доби модернізму (2015)
Romantsova B. - Міський простір в оповіданні Вірджинії Вулф "Реальні предмети" (2015)
Семенова Д. С. - Жанрова природа пригодницької прози як елементу популярної літератури: пролегомени до дослідження ідеологічних та дидактичних аспектів у творах жанру (2015)
Відомості про авторів (2015)
Мороз О. М. - Аналіз напрямів енергозбереження в електрифікованих технологічних процесах АПК, Трунова І. М. (2016)
Быкова Е. В. - Методология и мониторинг энергетической безопасности (2016)
Доценко С. І. - Розрахунок потужності інсоляції для прогнозування виробництва електричної енергії фотоелектричними панелями, Тимчук С. О., Шендрик С. О., Шулима О. В. (2016)
Доценко С. І. - Багатовимірний аналіз моделі смислової діяльності для системи енергетичного менеджменту (2016)
Лежнюк П. Д. - Врахування нестабільності генерування енергії відновлюваними джерелами в задачі вирівнювання добового графіка електричних навантажень, Комар В. О., Кравчук С. В. (2016)
Середа А. І. - Гідравлічний розрахунок поливального поліетиленового трубопроводу системи крапельного зрошення, Дюбко С. В. (2016)
Дудніков С. М. - Обґрунтування методики технологічних зв’язків виробництва та перетворення енергії з відновлюваними джерелами (2016)
Давиденко Л. В. - Інтеграція бенчмаркінгу в систему енергоменеджменту підприємства (2016)
Щербак І. Є. - Дослідження навантаження трансформаторів міських розподільних мереж (2016)
Немировський І. А. - Використання концепції інтелектуальних мереж у енергосистемі України, Федорчук С. О. (2016)
Давиденко Н. В. - Використання морфометричного підходу для моніторингу нерівномірності водоподачі в системі комунального водопостачання (2016)
Швець С. В. - Мережецентричні аспекти використання безпілотних літальних апаратів, Воропай В. Г. (2016)
Фурман И. А. - Ретроспективный анализ развития архитектуры ПЛК параллельного действия, Малиновский М. Л., Бовчалюк С. Я., Аллашев А. Ю. (2016)
Krivtsov V. - Кegularization methods for Kijima models, Yevkin A. (2016)
Лисенко В. П. - Енергоефективні системи керування біотехнічними об’єктами (2016)
Радченко С. С. - Напрямки розвитку методів і засобів підвищення надійності технічних засобів АСКТП, Фурман І. О., Тимчук С. О. (2016)
Рожков П. П. - Математична модель електромагнітного амортизатору, Рожкова С. Е. (2016)
Решетюк В. М. - Вимірювальний електротехнічний комплекс для моніторингу параметрів біометричного стану рослини та мікроклімату в теплиці, Лендєл Т. І., Куляк Б. В. (2016)
Парфененко Ю. В. - Модель монітирингу теплозабезпечення об’єктів соціально-бюджетної сфери, Неня В. Г, Ващенко С. М. (2016)
Загуменная Е. В. - Принцип кольцевого сдвига в системе остаточных классов, Староверов Р. Н. (2016)
Дудник А. О. - Основні засади синтезу інформаційно-управляючих систем керування для біотехнічних об’єктів (2016)
Здоровець Ю. В. - Технічні засоби забезпечення безпеки Internet of Things і Smart Home, Галькевич О. О., Колесник І. М. (2016)
Аль-Судані Мустафа Кахтан Абдулмунем - Метод мінімізації часу усунення дефектів і вразливостей в інформаційно-управляючій системі "розумного" будинку при загальному обслуговуванні по надійності і безпеці, Харченко В. С., Поночовний Ю. Л. (2016)
Колесник І. М. - Інтеграція технології ПЛІС в інфраструктуру OPENSTACK, Куланов В. О., Здоровець Ю. В. (2016)
Фурман І. О. - Промисловий ПЛІС-контролер та технологія його програмування, Бовчалюк С. Я., Аллашев О. Ю. (2016)
Кунденко Н. П. - Анализ источников оптического излучения на животноводческих фермах, Шинкаренко И. Н., Шинкаренко М. А. (2016)
Кунденко Н. П. - Исследования влияния оптического излучения на сельскохозяйственных животных, Шевченко Д. С., Овсянников Б. В. (2016)
Романченко М. А. - Методологія комп’ютерного моделювання процесів теплопередачі в баторівневій структурі електрообігрівної підлоги, Бритта Шультз Свеннигсен, Кунденко О. М. (2016)
Єгорова О. Ю. - Дослідження можливості впливу кута падіння опромінення на інтенсивність вигонки рослини в закритому ґрунті, Демченко А. Ю. (2016)
Румянцев О. О. - Обґрунтування та розробка ефективності технологічного світлодіодного освітлення пташника для курей-несучок, Ковальчук І. М. (2016)
Прудка О. А. - Вплив магнітних полів на біологічні об’єкти, Кунденко М. П. (2016)
Бородай И. И. - Биохимические и биофизические основы хранения плодов (2016)
Олійник Ю. С. - Управління енергозбереженням та енергоспоживанням на промислових та господарських підприємствах (2016)
Пантелеева И. В. - Принципы энергосбережения в агропромышленном комплексе (2016)
Попрядухин В. С. - Определение оптимальных параметров электромагнитного излучения для угнетения патогенных микроорганизмов, вызывающих воспаление яичников КРС (2016)
Федюшко Ю. М. - Биофизические предпосылки для уничтожения вредных микроорганизмов на плодах яблонь электромагнитной энергией, Черенков А. Д. (2016)
Жарков А. В. - Аналіз і оцінювання факторів впливу на організацію присадибних теплиць, Ключка Е. П., Степанчук Г. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрейків О. Є. - Реологічна модель локальної зони передруйнування біля тріщини в тонкостінних елементах конструкцій за дії корозійного середовища і підвищених температур, Скальський В. Р., Долінська І. Я., Лисик А. Р. (2016)
Андрущак І. Є. - Інноваційні технології якісного аналізу системи імунітету на основі класифікаційних правил, Крисюк Є. В., Парій Д. Ю., Цьось С. О. (2016)
Баглюк Г. А. - Вплив технологічної схеми виготовлення на характер анізотропії і пружні властивості гарячештампованих порошкових алюмоматричных композитів, Безимянний Ю. Г., Колесніков А. Н., Талько О. В., Шишкіна Ю.O. (2016)
Барановський Д. І. - Дослідження втрати стійкості при спіканні багатошарових керамічних конденсаторів внаслідок агломерації нанодисперсного порошку нікелю, Кузьмов А. В., Штерн М. Б. (2016)
Beygelzimer Y. - Мodeling of strain and density distribution during high pressure torsion of pre-compacted powder materials, Kulagin R., Yajun J. Zhao, Laszlo S. Toth, Shtern M. (2016)
Берладір Х. В. - Розробка математичної моделі структурованого композитного матеріалу з наповнювачами різної природи, Дядюра К. О., Шаповалов С. П., Руденко П. В. (2016)
Бєлоконь Ю. О. - Моделювання деформаційних і реологічних параметрів синтезу інтерметалідних сплавів в умовах СВС-пресування (2016)
Божко Т. Є. - Впровадження засобів САПР у навчальному процесі в Луцькому національному технічному університеті, Гальчук Т. Н., Сичук В. А. (2016)
Валецький Б. П. - Транспортне обладнання гнучких виробничих систем пакування (2016)
Виноградова О. П. - Дослідження інтенсивності зношування бурового інструменту за характером руйнування матриці композиційного алмазовмісного матеріалу (2016)
Войтик Т. Г. - Метод нахождения рациональных функций с полюсами из разных полуплоскостей по уравнению с правильно факторизуемым коэффициентом, Полетаев Г. С., Яценко С. А. (2016)
Волошин В. А. - Корозійно-водневий чинник втомного руйнування газопровідної сталі, Греділь М. І., Штойко І. П., Никифорчин Г. М. (2016)
Гальчук Т. Н. - Дослідження властивостей порошків отриманих із стружкових відходів машинобудування, Божко Т. Є. (2016)
Грабар І. Г. - Макромодель взаємодії атомів легуючих елементів з матрицею (2016)
Гулієва Н. М. - Порівняльна характеристика пористих фільтрувальних матеріалів щодо показників якості очищення питної води (2016)
Дівеєв Б. М. - Визначення дисипативних характеристик шаруватих елементів асиметричної структури, Бутитер І. Б., Вельган I. В. (2016)
Дівеєв Б. М. - Оптимальне проектування динамічних гасників коливань при вузькочастотному збуренні, Горбай О. З., Паращук Д. Л., Сава Р. В. (2016)
Добротвор І. Г. - Моделювання кінетики меж коміркових структур композитних матеріалів, Стухляк Д. П. (2016)
Дробот О.С. - Розробка заходів для підвищення зносостійкості орієнтованих карбопластиків, Підгайчук С.Я., Яворська Н.М. (2016)
Дудников А. А. - Повышение долговечности бронзовых деталей машин вибрационно-упрочняющей обработкой, Беловод А. И., Дудник В. В., Канивец А. В. (2016)
Ефременко В. Г. - Абразивная износостойкость белого легированного чугуна, подвергнутого поверхностной плазменной закалке, Чабак Ю. Г., Зайчук Н. П., Федун В. И. (2016)
Жигуц Ю. Ю. - Методика термохімічних розрахунків для встановлення складу екзотермічних шихт, Курітник І. П., Кляп М. М. (2016)
Zhiguts Yu. - Novel technologies of synthesizingnihard by metallothermic methods, Lazar V., Skyba Yu. (2016)
Зубовецька Н. Т. - Теоретичне дослідження механізму демпфування в шарах мащення газо-гідравлічних інерційних підшипників, Полінкевич Р. М., Редько Р. Г., Скляров Р. А. (2016)
Івасенко І. Б. - Вплив мікроструктури на корозійні пошкодження поверхні ЕДП з дроту Аl-Mn у вихідному стані та з плазмо-електролітними покриттями, Посувайло В. М., Студент М. М., Веселівська Г. Г., Сірак Я. Я., Коваль Ю. М., Імбірович Н. Ю. (2016)
Кашицький В. П. - Сучасні тенденції застосування методів інтенсифікації процесів структурування композитів на основі реакційноздатних полімерів, Савчук П. П. (2016)
Кошелюк В. А. - Визначення параметрів тріщиностійкості термопружності анізотропних елементів на основі модифікованого МСЕ (2016)
Кречковська Г. В. - Вплив експлуатаційної деградації сталі 34ХН3М на механізм її втомного руйнування за припорогової швидкості росту тріщини, Студент О. З., Гребенчак Ю. М. (2016)
Кречковська Г. В. - Фрактографічні особливості руйнування високоміцного чавунного литва за високотемпературних умов експлуатації, Ярема Р. Я., Студент О. З., Бас В. Р., Бабій Л. О., Долінська І. Я. (2016)
Крутій Ю. С. - Чисельна реалізація аналітичного розв'язку задачі про вільні коливання прямокутної пластини, що лежить на змінній пружній основі, Сур’янінов М. Г. (2016)
Куц Ю. В. - Обгрунтування вибору методу нанесення захисного покриття на деталях конструкційного призначення з порошків, які отримані з відходів промислового виробництва, Повстяной О. Ю., Імбірович Н. Ю. (2016)
Ліснічук А. Є. - Розрахункова модель міцності та тріщиностійкості фібро бетону, Силованюк В. П., Юхим Р. Я. (2016)
Люшук О. М. - Властивості епоксикомпозитних матеріалів наповнених скло– та базальтовим волокном, Савчук П. П., Кашицький В. П. (2016)
Майстренко А. Л. - Прогнозування ефективності застосування фізичних методів для розкриття продуктів синтезу алмазу, Сизоненко О. М., Олійник Н. О., Базалій Г. А., Торпаков А. С., Липян Є. В. (2016)
Малець В. М. - Розробка технології обробки зовнішніми енергетичними полями епоксикомпозитів наповнених високодисперсними частинками заліза (2016)
Маслюк В. А. - Вплив добавок бориду нікелю на структуру та властивості спеченого сплаву залізо-високовуглецевий ферохром, Баглюк Г. А., Караїмчук Е. С., Підопригора М. І. (2016)
Мащенко В. А. - Відбивання та збудження акустичних хвиль на межі рідини і пружного cередовища з від’ємним коефіцієнтом пуассона (2016)
Мельничук М. Д. - Розробка монолітного теплоізоляційного матеріалу на основі спученого перліту, Скуба В. М., Гусачук Д. А., Лисюк П. О. (2016)
Миницкий А. В. - Допрессовка брикетов из смесей на основе порошка железа, Сосновский Л. А., Лобода П. И. (2016)
Михайлов О. В. - Моделирование процесса ударного воздействия на защитную конструкцию, с амортизирующим слоем из гранул пеноалюминия, Картузов Е. В. (2016)
Пастернак В. В. - Аналітична апроксимація даних комп’ютерно-імітаційного моделювання заповнення прес-форм частками різної форми (2016)
Петраков Ю. В. - Імітаційне моделювання корекції формоутворення при контурному фрезеруванні, Шуплєцов Д. К. (2016)
Петросян Г. Л. - Особенности учета начальной малой пористости в шейке растянутого круглого образца, Карапетян A. К. (2016)
Повстяной О. Ю. - Визначеннярозподілу густини пористого проникного циліндра за радіусом при радіально–ізостатичному пресуванні, Рудь В. Д. (2016)
Roik T. - Еffect of the making technology on the properties of nickel composite antifriction materials for parts of printing machines, Vitsiuk Iu. (2016)
Рудь В. Д. - Перспективи використання відходів машинобудування в якості вихідних матеріалів для виготовлення сталевих виливків, Савюк І. В., Самчук Л. М., Повстяна Ю. С. (2016)
Рудь В. Д. - Етапи формування градієнтних матеріалів з порошків сапоніту та шламу нержавіючої сталі методом вібросегрегації, Христинець Н. А. (2016)
Савуляк В. В. - Оцінка розсіювання значення використаного ресурсу пластичності для процесів обробки тиском листових матеріалів, Писаренко В. Г., Мордач Р. О., Мордач М. О. (2016)
Савчук П. П. - Вплив тиску формування за екструзії на фізико-мехнічні властивості дерево-полімерних композитів, Гребенчак Ю. М., Ткачук І. М. (2016)
Сердюк О. В. - Оцінка пластичності поверхневого шару металу при немонотонному навантаженні, Сивак І. О., Сухоруков С. І., Сивак Р. І. (2016)
Сичук В. А. - Експериментальні дослідження визначення шорсткості поверхонь деталі ливарного виробництва після абразивоструменевого оброблення, Заболотний О. В. (2016)
Скобло Т. С. - Методика расчета термических деформации и температурных напряжений в прокатных валках при их кристаллизации, Автухов А. К., Белкин Е. Л. (2016)
Слащук В. О. - Визначення кількісних характеристик процесу тертя в режимі реального часу, Слащук О. О. (2016)
Смалько М. А. - Аспекти створення технологічних комплексів утилізації твердих металевих радіоактивних відходів (2016)
Сміян О. Д. - Механізм гетерогенного руйнування металу об’єктів тривалої експлуатації (2016)
Стельмах О. У. - Вплив агрегатного стану мастильного середовища на параметри трибоконтакту, Шимчук С. П., Радзієвський В. А. (2016)
Сулим Г. Т. - Термопружність анізотропного тіла зі щілиною з урахуванням конвективного теплообміну її берегів із газовим середовищем, Ясній О. П., Пастернак Я. М. (2016)
Усік О. С. - Середовище для моделювання систем автоматичного регулювання, Маркіна Л. М. (2016)
Фирстов С. А. - Влияние пластической деформации на фазовый состав и свойства высокоэнтропийных сплавов, Горбань В. Ф., Крапивка Н. А., Даниленко Н. И., Копылов В. И. (2016)
Чернега С. М. - Кавітаційна стійкість комплексних дифузійних покриттів на основі боридів заліза, Красовський М. О. (2016)
Чернега С. М. - Комплексні дифузійні боридні покриття на сталІ 40Х15Г8САФ, Поляков І. А., Шульженко О. О. (2016)
Четвержук Т. І. - До питання моніторингу і діагностики вібрацій верстатів, Полінкевич Р. М., Голодюк Р. П., Варич О. Ф. (2016)
Човнюк Ю. В - Визначення оптимальної форми розпушувальної лапи культиватора, Герасимчук Г. А., Гуменюк Ю. О. (2016)
Шафранська О. З. - Покращення методів діагностики і способів відновлення залізобетонних конструкцій автодорожніх мостів, Ільчук Н. І., Парфентьєва І. О. (2016)
Шацький І. П. - Модель композиту зі зв’язаною стрічковою арматурою, Кундрат А. М. , Кундрат М. М. (2016)
Шваб’юк В. І. - До проблеми уточненого розрахунку згину плит на жорстких та пружних основах, Ротко С. В., Маткова А. В. (2016)
Широков В. В. - Оцінка терс сталевих (12Х18Н10 ) деформованих поверхонь, Дацій О. І. (2016)
Штефан Є. В. - Математичне моделювання процесів пружно – в’язко - пластичного деформування дисперсних матеріалів, Блаженко С. І. , Ястреба С. П. (2016)
Юхим Р. Я. - Міцність цементного каменю, армованого мікроволокнами за стиску, Ліснічук А. Є., Івантишин Н. А. (2016)
Іваннікова Л. - Микола Костомаров та Ізмаїл Срезневський: захоплення, наслідування, розчарування (до 200-річчя з дня народження Миколи Костомарова) (2016)
Атанасов П. - Полският път към България в средата на XIX век / Польський шлях до Болгарії в середині XIX століття (2016)
Требик О. - Українська кумулятивна казка в записах 1940-х років (із рукописних матеріалів) (2016)
Новак В. - Мясцовыя асаблівасці радзінна-хрэсьбіннай абраднасці Веткаўскага, Гомельскага, Добрушскага раёнаў Гомельскай вобласці, Кастрыца А. (2016)
Чебанюк О. - Фольклорна семантика фаз місяця в часовому коді традиційної культури східних слов’ян (2016)
Карацуба М. - Народна балада "Хворий Дойчин" як невід’ємна структурна складова ліро-епічних творів покосівського циклу (2016)
Коваль-Фучило І. - Українська народна колядка про безручку (2016)
Mushketyk L. - The antropologic concepts of the people’s fairy-tale of the Ukrainian Carpathians (based of the material of the Ukrainians’ and Hungarians’ narrative tradition) (2016)
Козар Л. - Роль українських громад у формуванні теоретико-методологічних засад фольклористики другої половини ХІХ – початку ХХ століття: погляд на проблему (2016)
Панкова А. - Історіографія досліджень фольклору про скарби та скарбошукання в Україні та Чехії (2016)
Гуменюк О. - Мотиви еміграції та рекрутчини в кримськотатарській народній пісні "Ешиль ада" – ("Зелений край") (2016)
Бобровницька Н. - Ліричні пісні про кохання та сімейне життя: специфіка віршування (2016)
Волковічер Т. - Згадки про епіграфічну вишивку кінця XIX – середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах (2016)
Ставицька Я. - Народна онейромантика українців у контексті календарної обрядовості (2016)
Вахніна Л. - Діалог про сучасну фольклористику з професором Єжи Бартмінським (2016)
Микитенко О. - Молодість у досвіді: Блаже Ристовському 85! (2016)
Конєва Я. - Польський україніст і славіст Василь Назарук: до славного ювілею (2016)
Гуць М. - "В пісні, в слові буде вічно жити" (світлій пам’яті побратима Леопольда Ященка) (2016)
Червінський Г. - Барокова компаративістика Валентини Соболь (2016)
Сулима М. - Художній світ народної емігрантської пісні кримських татар (2016)
Мушкетик Л. - Болгари в Угорщині (2016)
Бріцина О. - Сучасна фольклористика в дзеркалі нового білоруського видання (2016)
Червенко О. - Видання відомих українських болгаристів (2016)
Головатюк В. - "Новий Кольберг": Підляшшя (2016)
Огієнко І. - Україністика в Болгарії, болгаристика в Україні (2016)
Микитенко О. - Ужинкова славістична осінь – 2016 (наукова хроніка в контексті дорожніх вражень) (2016)
Поліщук Я. - Міжнародна наукова конференція "Література та історія славістики" (2016)
Якімова А. - XI Міжнародна наукова конференція "Драгоманівські студії" (2016)
Якімова А. - Круглий стiл пам’яті професора Євгенiї Мiцевої (2016)
Пам’яті професора Івана Стоянова (2016)
Інформація про авторів (2016)
Мазнєв Г. Є. - Принципи державного регулювання в управлінні галузевою структурою аграрних підприємств, Власенко Т. В. (2016)
Красноруцький О. О. - Роль та значення відмінних особливостей моделей міжнародного та національного менеджменту в практиці міжнародного бізнесу, Грідін О. В. (2016)
Маренич Т. Г. - Трансформація особистих селянських господарств у підприємницькі структури (2016)
Древаль Ю. Д. - Прекаризація як феномен сучасних соціально-трудових відносин, Лінецький Л. М. (2016)
Васильєв А. Й. - Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності підприємства, Харчевнікова Л. С. (2016)
Майданевич П. М. - Кредитування в інвестиційній діяльності підприємств аграрної сфери, Руденко С. В. (2016)
Орел В. М. - Роль комунікацій в управління підприємством, Краля В. Г. (2016)
Корнієцький О. В. - Регулювання соціально-економічного розвитку регіону, як важливий чинник державного управління, Гацько А. Ф., Островерх О. В. (2016)
Антощенкова В. В. - Молочне скотарство України: маркетингові дослідження (2016)
Артеменко О. О. - Удосконалення управління трудовими ресурсами сільськогосподарських підприємств (2016)
Батюк Л. А. - Проблеми спотворень показників економічного зростання, Кравченко О. М. (2016)
Бобловський О. Ю. - Розвиток місцевого самоврядування в Україні (2016)
Воронянський О. В. - Влада як системний елемент економічних відносин: механізм відтворюваності, Кулішенко Т. Ю. (2016)
Гацько А. Ф. - Правові основи формування іміджу державного службовця, Богомолова К. С. (2016)
Малій О. Г. - Навчально-дослідна робота у професійній підготовці фахівців (2016)
Заїка С. О. - Становлення і перспективи розвитку економічного аналізу в Україні, Грищенко В. А. (2016)
Гіржева О. М. - Місце та роль бухгалтерського обліку в системі економічної безпеки підприємства, Бірченко Н. О. (2016)
Дудник О. В. - Аналіз стану електронної демократії через призму доступу до публічної інформації (2016)
Луценко О. А. - Основні ступені освітньої системи США, Поливана Л. А. (2016)
Бабан Т. О. - Ефективність виробництва ячменю в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2016)
Богданович О. А. - Аналіз тенденцій зміни обсягу продукції сільськогосподарського виробництва України (2016)
Голованова Г. Є. - Особливості системи мотиваційного менеджменту на кожному кар’єрному етапі працівника, Колпаченко Н. М., Грідін О. В. (2016)
Макода С. Л. - Питання організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції (2016)
Романюк І. А - Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги, Мандич О. В., Нікітіна О. М. (2016)
Крутько М. А. - Ідентифікація інтеграції в соціально-економічному розвитку України (2016)
Луців Б. - Модернізація регуляторної парадигми в банківській системі України у посткризовий період, Луців П. (2015)
Литвинова О. - Оцінка ризиків імплементації інноваційних підходів у розвитку охорони здоров’я (2015)
Марчук А. - Адміністративно-територіальна реформа як передумова бюджетної децентралізації (2015)
Тоцька О. - Аналітичне дослідження заробітної плати в Румунії та Молдові (2015)
Ткаченко Н. - Гармонічний аналіз коливань андеррайтингового результату страховика, Водолазська О. (2015)
Коваль С. - Особливості фінансової політики банківських установ в контексті сучасних реалій (2015)
Заклекта-Берестовенко О. - Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці, Іванова А. (2015)
Перевознюк В. - Розвиток державної фінансової підтримки в галузі водопостачання та водовідведення (2015)
Сивак Р. - Концепція сталого розвитку світового господарства та трансформація системи цінностей з позицій наукових розвідок (2015)
Собко О. - Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства (2015)
Артемчук Т. - Проблеми ефективного функціонування природних монополій та засади їх вирішення шляхом державного регулювання (2015)
Артемчук А. - Обґрунтування напрямку залучення інвестицій у розвиток діяльності компаній енергетичної галузі (2015)
Патряк О. - Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект (2015)
Длугопольський О. - Ангус Дітон про споживання, доходи та задоволення від життя (2015)
Мельник А. - Розвиток регіонів та громад в умовах адміністративно-територіальної реформи: перспективи та загрози, Монастирський Г., Желюк Т., Дудкіна О., Васіна А., Попович Т., Зелінська А. (2015)
Данилюк М. - Економічна експертиза: наукові засади та практичне використання (2015)
Наші автори (2015)
Annotation (2015)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2015)
Анісімова Л. В. - Літературна критика Стенлі Фріша: від афективної стилістики до теорії "інтерпретаційних спільнот" (2014)
Бандровська О. Т. - Гендерні конфігурації в романній творчості Д. Г. Лоуренса (2014)
Бедрик В. П. - Евфонічні особливості українського паліндрома (2014)
Богданова О. І. - Топографічний образ міста у прозі М. Хвильового та романі "Берлін. Александерплатц" А. Дьобліна (2014)
Варецька С. О. - Провокативна поезія Ґ. Ґраса (2014)
Васильців Я. Б. - Іспанські літературознавчі зацікавлення на сторінках галицької періодики 10–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Вєрнік О. О. - Доля особистості "в епоху війн і революцій" у творчості поетів "Ланки”-МАРСу та Серапіонових братів (2014)
Голодюк І. Р. - Герой як стильовий конституент фікційного світу модернізму (2014)
Давиденко І. О. - Особливості соціально-історичного хронотопа в польській та австрійській Овідіані (2014)
Девдюк І. В. - Дискурс ескейпізму в англійській літературі перших десятиліть ХХ ст. (2014)
Динниченко Т. А. - Постмодерністські тенденції в романі А. Жіда "Фальшивомонетники" (2014)
Дубиніна О. В. - Екранізація літературного твору: семіотичний аспект (2014)
Евдокименко Е. О. - Театр жестокости в современных русских пьесах о детстве и детях (2014)
Євдокимова А. А. - Суб'єкт у літературознавчому дискурсі ХХ століття (2014)
Євтушенко С. О. - Постмодерністські експерименти в романі Пітера Акройда "Журнал Віктора Франкенштейна" (2014)
Зубар Д. О. - Особливості словесної образності в романі Ф. Сологуба "Дрібний біс" (2014)
Ільчук М. Т. - Концепт інтермедіальності в рецепції роману Патріка Зюскінда "Парфумер" (2014)
Калініченко М. М. - Часопросторові виміри роману "Мобі Дік" Г. Мелвілла і масової сенсаційної літератури доби Aмериканського Pенесансу (2014)
Камишникова О. П. - "Хлопчачі п'єси" і криза ідентичності: репрезентація маскулінності у британській драмі 1990-х (2014)
Канчура Є. О. - Персоніфікація стихій у британському фентезі кінця ХХ ст. – трансформація фольклорних образів (2014)
Касьян К. В. - Жанрова своєрідність твору Бернардо Ачаги "Обабакоак" (2014)
Кіріченко Д. А. - Перформативна спрямованість казок у п'єсі Мартіна Макдонаха "Людина-подушка" (2014)
Кіт О. І. - Націоналізація та функціонування образу Жанни д'Арк в українській поезії та прозі кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2014)
Кобзар Ю. В. - Фікційне як інструмент викриття суспільно-політичної дійсності 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалі п'єс "Кінець світу", "Асторія", "Вінета" Юри Зойфера) (2014)
Кошеливская Ю. В. - "Закроет глаза – аптекарский ученик. Откроет – ангел": к вопросу о творческих связях Г. В. Иванова и О. Э. Мандельштама (2014)
Кравець Я. І. - Паризький колоквіум "Леся Українка" 1982 (2014)
Криворучко С. К. - Естетична парадигма літератури межі ХХ–ХХІ ст. (2014)
Кушнір І. Б. - Коцептуальне та конструктивне значення символу землі в літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (французько-українсько-латвійський контекст) (2014)
Лепьохін Є. О. - Етичні і духовні проблеми людини у світлі колоніальних відносин Франції та Алжиру на прикладі новели "Гість" Альбера Камю (2014)
Лепьохін Є. О. - Українська національна ідея в дослідженнях Володимира Матвіїшина: реконструкція українсько-європейських літературних діалогів, Білас А. А. (2014)
Лівіцька О. В. - Епітетні структури в поемах Т. Еліота "Чотири квартети" (2014)
Ломакіна І. М. - Міфологема митця у прозі Дона Деліло (2014)
Любарець Н. О. - Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф "Між актами" (2014)
Мартинець А. М. - Художня деталь як засіб творення національних образів (2014)
Михайлюк Н. І. - Типи фокалізації в англійському "pомані про митця" кінця ХІХ – поч. ХХ ст. (за романом О. Вайльда "Портрет Доріана Грея", Р. Кіплінга "Світло згасло", Дж. Ґолсуорсі "Вілла Рубен", С. Моема "Місяць і шеляг" (2014)
Мірошниченко Л. Я. - Іспанські сходи в Римі як простір літератури та архітектури (2014)
Мочернюк Н. Д. - Проблеми художнього простору в екфрастичних описах (2014)
Васильєв А. Й. - Професійна підготовка та навики працівників державної служби, Гацько А. Ф., Майборода М. М. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Визначення передумов та оцінка перспектив впровадження прогресивних систем оперативного управління на підприємствах України, Корнієцький О. В., Грідін О. В. (2016)
Орел В. М. - Роль дорадчої служби в розвитку сільських територій та ринкової інфраструктури на селі, Смігунова О. В. (2016)
Гаврись О. М. - Тайм-менеджмент на підприємстві, Колпаченко Н. М., Голованова Г. Є. (2016)
Васильєв А. Й. - Визначення етапів управління інтелектуальним капіталом, Краля В. Г. (2016)
Артеменко О. О. - Особливості техніко-технологічного забезпечення галузі рослинництва (2016)
Воронянський О. В. - Неоконсервативна модель державного регулювання економічних процесів: сутність та досвід (2016)
Гацько А. Ф. - Емоційний інтелект як стратегічний важіль лідерства, Смігунова О. В. (2016)
Богданович О. А. - Зміни обсягу валової продукції сільського господарства в регіонах країни (2016)
Горенко А. І. - Теоретичні основи мотивації найманих працівників (2016)
Рибаков М. В. - Еволюція моніторингу як одного з методів управління підприємствами: західний підхід (2016)
Науменко І. В. - Складові механізму забезпечення економічного зростання сільського господарства, Науменко А. О., Мандич О. В. (2016)
Аманов Б. - Методические подходы к оценке эффективности ценообразования и ценовой политики (2016)
Бобловський О. Ю. - Теоретичні аспекти та пріоритетні напрямки реалізації державної кадрової політики, Грідін О. В. (2016)
Макода С. Л. - Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством (2016)
Рижикова Н. І. - Податкова політика України в умовах гармонізації податкового законодавства до вимог європейських стандартів, Бірченко Н. О. (2016)
Мандич О. В. - Реклама у системі міжнародного маркетингу, Антощенкова В. В., Нікітіна О. М. (2016)
Корнієцький О. В. - Управління ефективністю використання робочого часу в державній службі, Дудник О. В. (2016)
Мандич О. В. - PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств, Романюк І. О., Нікітіна О. М. (2016)
Антощенкова В. В. - Маркетинг промислового підприємства, як симбіоз виробничо-економічних відносин, Ткаченко С. Є., Нікітіна О. М. (2016)
Заїка С. О. - Управління інтелектуальним капіталом як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Грідін О. В. (2016)
Крутько М. А. - Фінансовий менеджмент підприємств в сучасних реаліях міжнародної інтеграції (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Mazur V. M. - Excitation cross-section for the isomeric state of 127Те nucleus in the (γ, n) reaction in the 9−20 MeV energy, Symochko D. M., Derechkey P. S., Bigan Z. M. (2013)
Feoktistov A. I. - Low-energy spectrum of electron emitted at irradiation of a titanium target with β-particles of tritium and α-particles 238Pu, Kupryashkin V. T., Sidorenko L. P., Kolomiets N. F., Kovalenko A. V., Lashko V. A. (2013)
Kadan V. M. - Influence of trap states on the kinetics of luminescence and induced light absorption by Si nanoparticles in a SiO2 matrix at their excitation with femtosecond laser pulses, Indutnyi I. Z., Dan’ko V. A., Shepelyavyi P. E., Dmitruk I. M., Korenyuk P. I., Blonsky I. V. (2013)
Anisimov I. O. - Formation of a density jump in the inhomogeneous isothermal plasma interacting with modulated electron beam, Soroka S. V. (2013)
Gerasymov O. I. - Toward the analysis of the structure of granular materials, Zagorodny A. G., Somov M. M. (2013)
Syngayivska G. I. - Electrical and high-frequency properties of compensated GaN under electron streaming conditions, Korotyeyev V. V. (2013)
Lokot L. O. - Hartree−Fock problem of electron-hole pair in quantum well GаN (2013)
Stasyuk I. V. - Energy spectrum of the pseudospin-electron model in a dynamical mean-field approach, Krasnov V. O. (2013)
Lysenko V. - Nanophysics and antiviral therapy, Lozovski V., Spivak M. (2013)
Lyashenko I. A. - Stick-slip mode of boundary friction as the first-order phase transition, Zaskoka A. M. (2013)
Нестер Л. М. - Одяг як маркер соціально-історичного часу в романі Томаса Манна "Буденброки" (2014)
Нікітіна Г. В. - Le siècle Galland? Тисяча і одна ніч у французькій літературній казці галантної доби (2014)
Ніколаєнко С. В. - Флористичний код сонетарію "Аморетті" Е. Спенсера (2014)
Оніщук Х. Я. - Архетипні моделі та поняття сублімації в романі Мей Сінклер "Тріщина в кристалі" (2014)
Павлова Е. В. - К проблеме изучения фольклорного и литературного образа (2014)
Пастушук Г. О. - Еволюція комічної фігури порокy в англійській гомілетичній драмі ХVІ ст. (комедія "Погода" Дж. Гейвуда) (2014)
Первушина Л. В. - Особенности художественного эксперимента в pомане Дойны Галич Барр "Город удовольствий" (2014)
Поронюк О. Б. - Лондон в англійському інтермедійному просторі початку ХХ ст. (2014)
Починок Ю. М. - Перформанс як медіа-текст (2014)
П'ятакова Г. П. - Формування компетенції кваліфікованої інтерпретації текстів у магістрів філології у процесі професійної підготовки (2014)
Работяга Г. І. - Переосмислення травматичного воєнного досвіду доби в п'єсах Ф. Міньяна "Вояки" (1987) та "Куди ж ти, Єреміє?" (1988) (2014)
Рязанцева Т. М. - Творчість іспанських поетів "першої повоєнної генерації" (2014)
Сенчук І. А. - "Теза", "антитеза", "синтез" як міфопоетичні категорії осмислення образу Кухуліна в драматургії Вільяма Б. Єйтса (2014)
Сидор А. О. - "Художник сучасного життя". Естетично-ідейна концепція сучасності Ш. Бодлера (2014)
Стороха Б. В. - Дрейф до парадизу: Винайдення "південного раю" в німецькій експансіоністській літературі (2014)
Стулов Ю. В. - Джеймс Болдуин и Тони Кейд Бамбара: взгляд на трагедию в Атланте с позиции времени (2014)
Судець Н. А. - Реалізація епітетних структур у поетичних циклах "Нічні думи" І. Франка і "Sny i marzenia" Я. Каспровича (2014)
Судленкова О. А. - Фотография как сюжетообразующий элемент в современной британской прозе (2014)
Сурмак О. М. - Лейтмотив у романі Е. Бернейм "Сталлоне" як один із приципів кінематографічного письма (2014)
Сушко С. О. - Еволюція форм психологізму в новітній англомовній літературі: від Джеймса Джойса до постмодерністського та неовікторіанського роману (2014)
Трефяк Н. І. - Рецептивно-комунікативний вимір прози письменників-шістдесятників Миколи Вінграновського та Григора Тютюнника (2014)
Узлова О. В. - Між літературною біографією та біографічним романом (на матеріалі романів Д. Лоджа "Автора, автора" та "Людина багатьох талантів") (2014)
Філоненко О. Г. - Преповідаючи історію Просперо (кінематографічна трансформація "Бурі" Вільяма Шекспіра) (2014)
Цибенко Л. Б. - Дихотомія семантичного простору культури Галичини та спроба подолання межі між Сходом та Заходом у романі Карла Еміля Францоза "Паяц" (2014)
Чертенко О. П. - 9/11 та Європа: до пoстановки питання (2014)
Пухонська О. Я. - Проблема культурної амнезії в сучасному романі (на матеріалі "Танґо смерті" Юрія Винничука та "Храм Афродіти" Олександра Стражного) (2014)
Шапарєва Н. О. - Творчість Л.-Ф. Селіна в контексті ідейних пошуків французької літератури середини ХХ століття (2014)
Швець Г. В. - "Про-життєва" література як спосіб заохочення до читання (2014)
Щербина М. А. - Етапи розвитку пасторалезнавчого дискурсу в західноєвропейській літературі (2014)
Юсипенко М. А. - Оніричні елементи як основа композиційно-змістової будови міні-роману (2014)
Яремчук В. В. - Творчість гуртка "інклінгів" у вітчизняних та зарубіжних літературознавчих дослідженнях (2014)
Ostasz M. - Intertextual play in Polish contemporary poetry (2014)
Staniszewska-Kogut K. - Folklore in the literature of Wilamowice (2014)
Szostak P. - The Literary image of Siberia in Polish young adult fictional prose (2014)
Сулим В. Т. - Біля джерел української германістики (2014)
Максимчук Б. В. - Патріарх української германістики (2014)
Лесечко Б. В. - Лакунарність у словотвірних гніздах (на матеріалі німецької галузевої лексики у сфері державного управління) (2014)
Федоренко О. І. - Селекційне обмеження лексичних одиниць як явище взаємодії семантики та прагматики (2014)
Карабін У. С. - Образність кольороназв у повісті Патрікак Зюскінда "Голубка" (2014)
Миклаш Л. Т. - Семантична характеристика синонімічних рядів англомовних термінів лісового господарства (2014)
Дейчаківська О. В. - Особливості функціонування англоамериканізмів у сучасній українській мові (2014)
Кунець Х. Б. - Інформаційна структура речень з безособовими конструкціями (на матеріалі англомовних текстів з гуманітарних наук) (2014)
Сидоренко О. М. - Функціонально-семантичні особливлості складних суспільно-політичних термінів, Дудок Р. І. (2014)
Хмельковська С. В. - Аналіз семантичних особливостей заголовків художніх творів німецькомовних авторів ХХІ століття (2014)
Паламар Н. І. - Стилістичні особливості похвальних промов в німецькій та українській мовах (2014)
Яців З. С. - Прагмастилістичні особливості текстів на валеологічну тематику (2014)
Ляшенко У. В. - Концепт "акторська гра" та його реалізація у англійських та німецьких рецензіях (2014)
Мельник М. І. - Особливості розвитку німецького міського роману (2014)
Шум'яцька О. М. - Невербальні засоби реалізпції вибачення у німецькомовній комунікації (2014)
Ширяєва О. В. - Оказіоналізм у художньому тексті: лінгвальний статус та головні ознаки (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") (2014)
Савчин В. Р. - Микола Лукаш - редактор перекладної літератури (2014)
Дзера О. В. - Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції (2014)
Одрехівська І. М. - Тарас Шевченко - Едуард Монік - Віктор Коптілов: у силовому полі Кобзаревого слова (2014)
Гриців Н. М. - Явище мовної естетики в межах українського перекладознавства: від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. (2014)
Пилипчук О. М. - Лінгвокультурний аспект переладу (на матеріалі перекладів творів Карла Еміля Франціоза українською мовою) (2014)
Молчко О. О. - Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу (2014)
Соловей О. Ю. - Відтворення фарсововї ситуації Шекспірової п'єси "The Comedy of Errors" у перекладі Ірини Стешенко (2014)
Михайлівська Ю. О. - Евфемізм як проблема перекладу (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") (2014)
Домбровський Р. О. - Демінутиви у пізньолатинських авторів, Ревак Н. Г. (2014)
Чеботар Л. Я. - Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) (2014)
Милик О. В. - Номінативне поле субконцепту "salus" у латинській мові (2014)
Вітрів Х. В. - Словотвірні особливості юридисних термінів на tio/sio в Гая та Ціцерона (2014)
Шан М. Ю. - "Людина" у системі Платонівських цінностей: лінгвістичний аспект (2014)
Качкевич Ю. І. - Трикомпонентні іменникові перелічення у творі Філострата "Життя Аполлонія Тіанського" (2014)
Олійник Л. Р. - Вербальна характеристика архітектора в трактаті Вітрувія "De architectura" (2014)
Бораковський Л. А. - Від ненависті до любові один крок: релігійна проблематика повісті Леопольда фон Захер-Мазоха "Єврейський Рафаель" (2014)
Стирнік Н. С. - Художня своєрідність жіночих образів в оповіданнях Д. Г. Лоуренса (2014)
Кам'янець К. В. - Журнал "Егоїст" та його вплив на формування нового художнього мислення (2014)
Сушко С. О. - Хронотопний поліфонізм роману "The Recognitions" Вільяма Гедіса (2014)
Демко Т. Н. - Концептосфера поеми Вільяма Блейка "Видіння дочок Альбіону" (2014)
Михайлова І. В. - Сучасні методи автономного навчання німецької мови у вищій школі (2014)
Зорівчак Р. П. - Наче читаю історію рідного краю: новий вагомий здобуток кафедри міжкультурної комунікації та перекладу (2014)
Гончаренко Е. П. - Декілька слів про "поезію душі": англійська лірика зламу століть (2014)
Шмігер Т. В. - Новий здобуток когнітивної теорії перекладу (2014)
Пронкевич О. В. - Взаємодія мистецтв: рецензія на монографію "Партитура роману" Світлани Маценки (2014)
Хома Р. Е. - Термодинамика диссоциации этаноламмонийных катионов в водных растворах, Эннан А. А.-А., Чеботарев А. Н., Водзинский С. В., Маянская А. О. (2017)
Пілецька К. О. - Синтез біозон’югату на основі карбонільного комплексу ренію (I) для візуалізації патологічних процесів, Штеменко О. В. (2017)
Чебаненко Е. А. - Синтез и строение разнометалльных и ониевых комплексных соединений германия (IV) с галактаровой кислотой, ионами Mg2+, Ca2+, Ba2+, изониазидом и кикотинамидом, Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Афанасенко Э. В. (2017)
Ракитська Т. Л. - Адсорбційні та фізико-хімічні властивості природних та модифікованих форм монтморилоніту, Джига Г. М., Кіосе Т. О. (2017)
Soldatkina L. M. - Degradation kinetics of anthocyanins in acidic aqueous extracts of berries, Novotna V. O., Salamon I. (2017)
Егорова А. В. - Определение остаточных количеств ривастигмина гидротартрата на поверхностях фармоборудования методами ВЭЖК, Федосенко А. А., Скрипинец Ю. В., Леоненко И. И., Мальцев Г. В., Антонович В. П. (2017)
Кокшарова Т. В. - Координационные соединения переходных металлов с бензгидразидом, Мандзий Т. В., Скакун Т. С., Анисимов Ю. А. (2017)
Ракитская Т. Л. - Геометрия комплексов кобальта (II), нанесенных на синтетические носители, Раскола Л. А., Труба А. С., Голубчик К. О., Стоянова И. В. (2017)
Коновалова С. А. - Синетиз галогенсодержащих производных N-ариламинокарбонил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеенко А. П., Лысенко Е. Н. (2017)
Погребняк О. С. - Сумарне та роздільне спектрофотометричне визначення йод атів та перйодатів N,N-діетиланіліном (2017)
Інформація для авторів (2017)
Сулим В. Т. - Перекладознавство як філологічний феномен (2014)
Зорівчак Р. П. - Мій Великий Учитель. До 105-ї річниці від народження патрона нашої кафедри - Григорія Порфировича Кочура (2014)
Зорівчак Р. П. - Шевченкіана Григорія Кочура (2014)
Стріха М. В. - Завершуючи подорож Данте (від перекладача) (2014)
Кочур М. Л. - Євроінтеграція по-кочурівськи, або деякі сторінки літературних зв'язків Украіни та Європи 1960-1970-х років (на основі листування Григорія Кочура та Ігоря Костецького) (2014)
Чередниченко О. І. - Українсько-романські перекладацькі відносини у критиці і бібліографії Григорія Кочура (2014)
Содомора А. О. - Дощовий пейзаж Поля Верлена: "Il pleure dans mon coeur" (рефлексії перелкладача) (2014)
Ткаченко В. І. - "Найперше - музика у слові!" (2014)
Паславська А. Й. - Сонети Андреаса Грифіуса в перекладі Григорія Кочура (2014)
Лучканин С. М. - Паралелі між античністю і сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика) (2014)
Матюша В. І. - Григорій Кочур і театральний переклад (2014)
Шмігер Т. В. - Переладознавчі рецензії Григорія Кочура (2014)
Білас А. А. - До перекладацької методики Григорія Кочура: відтворення розмовно маркованого компонента художнього тексту засобами цільової мови (2014)
Ляшенко Т. С. - Відтворення образності ліричних творів Гайнріха Гайне в перекладах Григорія Кочура (2014)
Дяків Х. Ю. - Відтворення своєрідностей поезії "До місяця" Йоганна Вольфґанґа Ґете у перекладі Григорія Кочура (2014)
Савчин В. Р. - Вірш "Souputnice" Петра Безруча в перекладах Григорія Кочура і Миколи Лукаша (2014)
Одрехівська І. М. - Діалогізм перекладознавчих концепцій Григорія Кочура та Віктора Коптілова в онтологіному вимірі української культури другої половини ХХ століття (2014)
Гриців Н. М. - Григорій Кочур і Василь Мисик - популяризатори румейської поезії Леонтія Кир'якова в Україні (2014)
Пехник Г. В. - Трансформації у перекладах Григорія Кочура (2014)
Дьомова Н. В. - Театр у театрі: особливості відтворення елементів просодії фрагмента "Вбивство Ґонзаґо" із Шекспірової трагедії "Гамлет" в українських перекладах (2014)
Рущак О. В. - Звертання у художньому тексті: проблеми відтворення (на матеріалі Шекспірової трагедії "Hamlet, Prince of Denmark" та її українського перекладу Григорія Кочура) (2014)
Кондратюк Л. М. - Книгозбірня Григорія Кочура: перше знайомство (2014)
Зорівчак Р. П. - Англомовна поетична Шевченкіана: стислий огляд (1868-2014) (2014)
Грабовецька О. С. - Відтворення контекстуальної семантики фразеологізмів Шевченкової повісті "Художник" в англомовних перекладах (2014)
Дзера О. В. - Історія українських перекладів Святого Письма (2014)
Андрейчук Н. І. - Метод інтерпретації у царині герменевтичних, лінгвосеміотичних та перекладознавчих студій (2014)
Ситар Р. А. - Жанрові особливості епічних поем Середньовіччя: проблеми перекладу (на матеріалі поеми "Слово о полку Ігоревім") (2014)
Василик А. Р. - Значущість статті Ярослава Гординського "Кулішеві переклади драм Шекспіра" для Шекспірознавства та Франкознавства (2014)
Litviniak O. - Professor Yuriy Zhluktenko's contribution to methodology of foreign language teaching (2014)
Молчко О. О. - Основа порівняльної конструкції: підходи до трактування (2014)
Наняк Ю. О. - Дмитро Загул як перекладач траґедії "Фавст" Йоганна Вольфганга Ґете (2014)
Олексин О. З. - Відтворення гри слів у мовленні персонажів в українських перекладах трагедії Вільяма Шекспіра "Romeo and Juliet" (2014)
Галас А. С. - Ідіоматичність мовлення персонажів сучаснох драматургії як проблема англо-українського перекладу (2014)
Глущенко Л. М. - "Заповіт" Тараса Шевченка у перекладі Янніса Ріцоса, Мегель О. П. (2014)
Іллів-Паска І. І. - Художні оказіоналізми англійської наукової фантастики: особливості відтворення українською мовою (2014)
Шульга І. Л. - Політико-управлінські відносини як складова системи державного управління (2017)
Красівський Д. О. - Проблеми впровадження європейських стандартів політичного управління в Україні. спроби аналізу (2017)
Богачев Р. М. - Еліта та процеси самоорганізації суспільства: системні трансформації (2017)
Карковська В. Я. - Забезпечення кадрової безпеки на основі оцінювання управлінського персоналу (2017)
Наместнік В. В. - Громадські екологічні організації в системі публічного екологічного управління України (2017)
Гончарук Д. В. - Перспектива використання "strips" на ринку державних боргових цінних паперів України в контексті впровадження досвіду країн єс (2017)
Динник І. П. - Криза парламентаризму в сучасній Україні та шляхи її подолання (2017)
Книшик С. І. - Становлення системи державного управління загальною середньою освітою в Україні на засадах європейських стандартів (2017)
Блинда Ю. О. - Реалізація антикризового управління шляхом розвитку інвестиційної стратегії в умовах реформування (2017)
Ленігевич Б. В. - Взаємодія інституту президентства та органів державної влади (2017)
Тосько Р. Р. - Кластерний аналіз корупційних ризиків публічних закупівель на макро-, мезо-, мікрорівнях для стабілізації економічної безпеки України (2017)
Хім М. К. - Механізми впровадження європейських стандартів у вищих навчальних закладах, як спосіб підвищення ефективності та якості навчання (2017)
Паламар Н. І. - Місце мовленнєвого акту "похвала" серед оцінних мовленнєвих актів (2015)
Крайник О. В. - Стратегії і тактики "відхилення" як заперечного мовленнєвого акту в німецькому художньому тексті (2015)
Миклаш Л. Т. - Особливості омонімічних і полісемічних лексем в англомовній термінології лісового господарства (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського