Прокопів Л. - Суб’єкт-орієнтована модель психокорекції гіперактивності дошкільників (2016)
Karpenko Z. - Exposition ofmental schemes and copings in the confessional novel by Svitlana Alexievych "Second-hand time" (2016)
Климишин О. - Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО (2016)
Яланська С. - Психологічні перспективи розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі (2016)
Поліщук О. - Психотехніка оптимізації прийняття рішень у ситуації стресу (2016)
Орішко Н. - Емпіричне дослідження індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості в юнацькому віці (2016)
Собкова С. - Психологічні та культурні аспекти міжетнічної взаємодії в студентському середовищі (2016)
Ніздрань О. - Впровадження позитивної психотерапії у програму підтримки психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом (2016)
Гуляс І. - Аксіопсихологічне проектування: профіль аналізу проблеми (2016)
Дзюба Т. - Аксіопсихологічні аспекти професійного здоров’я особистості (2016)
Когутяк Н. - Закономірності перцептивного розвитку в ранньому онтогенезі: на межі нормативів (2016)
Шусть В. - Еволюція ціннісної сфери людських спільнот: від соціальності заради виживання до пріоритетів політичності (2016)
Карпенко Є. - Значення емоційної компетентності особистості в дискурсі життєтворення (2016)
Бреусенко-Кузнецов А. - Патология личности в теоретических построениях представителей отечественной метафизической традиции в психологии (2016)
Пільгук Т. - Творча компетентність молодого вчителя як фактор професійного становлення (2016)
Павелків Р. В. - Формування та розвиток здатності до моральної рефлексії в процесі активного соціально-психологічного навчання молодших школярів (2017)
Артемова О. І. - Вплив рівня розвитку креативності на адаптацію студента-першокурсника (2017)
Бабій М. Ф. - Важливість здібностей у вербальній взаємодії педагогів (2017)
Березюк Т. П. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті європейського простору вищої освіти (2017)
Богдан Ж. Б. - Мотиваційні предиктори спрямованості особистості, Підбуцька Н. В. (2017)
Борейчук І. О. - Використання фотоспогадів у позитивній мотивації індивіда, Матухно Є. В. (2017)
Бульчик Т. І. - Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО, Мушкевич М. І. (2017)
Бучко В. Б. - Психологічні аспекти сприймання справедливості через призму культури бідності та багатства (2017)
Бушуєва Т. В. - Взаємозв’язок особистісних особливостей та копінг-стратегій жінок у період дорослішання (2017)
Веремійчук Т. А. - Психологічні особливості переживання кризи студентської молоді в Україні (2017)
Воробйов А. М. - Медіа залежність як різновид психічних відхилень, Демчук О. О. (2017)
Ганкевич О. В. - Вплив психотравмуючих факторів на життєдіяльність молодих та зрілих подружніх пар (2017)
Главінська О. Д. - Професійне самоусвідомлення та самовизначення студентської молоді у становленні особистісної суверенності (2017)
Грипич С. Н. - Розвиток професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ (2017)
Грицюк І. М. - Арт-терапія в роботі практичного психолога з дітьми, які мають емоційні порушення (2017)
Демчук О. О. - Життєва компетентність як підгрунтя власної життєвої і професійної успішності, Лазарчук В. В. (2017)
Демянюк О. Б. - Модальності світосприйняття як складова індивідуальної свідомості молоді, Косарєва О. І. (2017)
Дучимінська Т. І. - Роль лабораторного практикуму з психодіагностики та клінічної психології у виявленні проявів особистісної безпорадності студентів, Хлівна О. М. (2017)
Ivashkevych E. E. - Psycholinguistic aspects of comic book narration (2017)
Івашкевич Е. З. - Унікальність особистості та структура соціального інтелекту педагога (2017)
Камінська О. В. - Система засобів подолання схильності до інтернет-залежності на основі ресурсного підходу (2017)
Карковська Р. І. - Деструктивні позиції осіб з близького соціального оточення щодо вдів загиблих учасників АТО (2017)
Кирилова Д. С. - Психологічна готовність до материнства в структурі життєвих смислів жінки: теоретико-методологічний аналіз (2017)
Кідалова М. М. - Емоційні бар'єри студентів ВНЗ: психологічні особливості прояву в умовах адаптаційного періоду (2017)
Клочек Л. В. - Розвиток уявлень про соціальну справедливість у дошкільному дитинстві (2017)
Корчакова Н. В. - Егоїстична мотивація як перешкода у розвитку просоціальної поведінки підлітка (2017)
Котлова Л. О. - Психологічні особливості творення поетичного тексту (за науковим трактатом І. Франка "Із секретів поетичної творчості"), Марчук К. А. (2017)
Коць М. О. - Роль мотиваційних чинників у професійному самовизначенні підлітків з особливими потребами, Онопченко І. В., Озоровський І. В. (2017)
Коширець В. В. - Особливості надання психологічної допомоги особам з ПТСР (2017)
Крюкова Л. В. - Критерії формування особливостей емоційної сфери молодшого школяра (2017)
Кряж І. В. - Довіра й емоційний інтелект як предиктори особистісного благополуччя студентів-психологів, Гранкіна-Сазонова Н. В. (2017)
Кузьмін В. В. - Концептуалізація соціально-психологічних процесів виникнення, формування й розвитку спільноти дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, їх інтеграція в сучасне суспільство (2017)
Кулаков Р. С. - Особливості впливу профільного навчання на вибір старшокласниками сфери майбутньої професійної діяльності (2017)
Кулакова Л. М. - Психологічні особливості розуміння текстової інформації молодшими школярами в умовах навчальної діяльності (2017)
Лисак Н. О. - Теоретико-методологічні підходи щодо структури внутрішньоособистісного конфлікту в період юнацького студентського віку, Петренко Н. В. (2017)
Литвинчук Л. М. - Оцінка індивідуальних особливостей трансперсональної поведінки залежних від опіоїдів (2017)
Литвиненко С. А. - Формування професійної ідентичності майбутніх учителів, Ямницький В. М. (2017)
Луценко О. Л. - Конструювання методики схильності до низької фізичної активності – процедура та результати, Габелкова О. Є. (2017)
Луцик Г. О. - Чинники схильності підлітків до девіантної поведінки (2017)
Магдисюк Л. І. - Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями (2017)
Mykhalchuk N. O. - The problem of understanding in psychology: philosophical and methodological background, Yatsuryk A. O. (2017)
Мушкевич М. І. - Моделі організації психологічного супроводу сімей, які мають проблемних дітей (2017)
Назаревич В. В. - Фотографія як засіб ресурсування психоемоційного стану індивіда, Борейчук І. О. (2017)
Назарець Л. М. - Особливості взаємодії у конфліктах та конструктивні прийоми їх подолання (2017)
Новік Л. О. - Вікові особливості становлення професійного іміджу особистості, Хупавцева Н. О. (2017)
Оксентюк Н. В. - Мікромоменти позитивного резонансу (2017)
Павелків В. Р. - Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур, Панасюк В. М. (2017)
Петренко О. Б. - Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна (2017)
Позднишев Є. В. - Роль інструментів психотехнологій у формуванні та просуванні іміджу суб'єктів спортивної діяльності (2017)
Помилуйко В. Ю. - Психологічні механізми розвитку ключових компетентностей у дорослому віці (2017)
Романюк В. Л. - Дослідження психічного здоров’я особистості за рівнем тривожності (2017)
Рудюк О. В. - Смислодіяльнісна детермінація переживання кризи у безробітних (2017)
Рудь Г. В. - Психологічний аналіз прояву особистісних характеристик першокурсників, Косарєва О. І. (2017)
Савелюк Н. М. - Психологічні аспекти проблеми взаємозв’язку релігійної активності та суб’єктивного благополуччя (2017)
Созонюк О. С. - Розвиток професійного мислення майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2017)
Ставицька О. Г. - Динаміка змісту особистісно-мотиваційної сфери студентів за час навчання у вузі, Ставицький Д. О. (2017)
Старинська Н. В. - Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців (2017)
Сторож О. В. - Психологічні особливості адаптації та творчої реалізації особистості у соціумі, Дружиніна І. А. (2017)
Ткаченко О. А. - Аналіз факторів професійного саморозвитку як підгрунтя самопроектування учителів (2017)
Ткачишина О. Р. - Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі (2017)
Федоренко Р. П. - Аналіз особливостей ставлення сучасних підлітків до "груп смерті" та небезпечних ігор у соціальних мережах, Лех Т. Л. (2017)
Фенина О. Я. - Проблема рефлексії та рефлексивності особистості у становленні професійного самоменеджменту (2017)
Хомич І. С. - Самооцінка дитини молодшого шкільного віку як передумова забезпечення контролю за діяльністю з точки зору нормативних критеріїв (2017)
Шаповал І. М. - Дослідження психологічних чинників формування професійної ідентичності студентів-психологів (2017)
Шкарлатюк К. І. - Медитативні казки як ресурс особистісного розвитку дитини з психофізичними порушеннями, Сойко О. В. (2017)
Яцюк Н. О. - Особливості морального розвитку молодших школярів у сучасних умовах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Стогний Н. П. - Резонансные свойства "светлых" плазмонов конечной линейной цепочки нанопроводов из благородных металлов, Сахненко Н. К., Титаренко А. М. (2017)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче дифракции волны на двух графеновых полосках, расположенных в параллельных плоскостях, Погарский С. А. (2017)
Kozar A. I. - Resonant grating of magnetodielectric resonance nanospheres (2017)
Рассохина Ю. В. - Метод анализа неоднородностей в полосково-щелевых структурах. Ч. 2. Анализ комплексных неоднородностей в трехслойных планарных структурах, Крыжановский В. Г. (2017)
Аль-Судани Хайдер Али - Распространение сигнала в обычном оптоволокне и фотонно-кристаллическом волокне оптического гироскопа (2017)
Павликов В. В. - Наземный радиометрический комплекс миллиметрового диапазона волн для задач метеорологии и телекоммуникаций, Руженцев Н. В., Собколов А. Д., Сальников Д. С., Цопа А. И. (2017)
Емельянов Л. Я. - Разработка принципов и аппаратуры формирования сигналов тестирования и контроля радара некогерентного рассеяния (2017)
Величко А. Ф. - Влияние вибрации контролируемого объекта на работу измерительной ретрансляционной системы, Нетребенко К. В. (2017)
Молчанов А. А. - Оценка точности определения поступательной скорости видеокамеры по данням оптического потока, Кортунов В. И. (2017)
Зарудный А. А. - Анализ эффективности однопроходового усилителя в излучателе резонансного лидара (2017)
Тулякова Н. О. - Адаптивные алгоритмы устранения электромиографического шума в сигнале электрокардиограммы, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2017)
Величко О. Н. - Анализ динамики вариабельности ритма сердца при длительном мониторировании, Дацок О. М. (2017)
Рассомахин С. Г. - Математическая и физическая природа пропускной способности (2017)
Горбенко И. Д. - Метод синтеза производных систем сигналов на основе криптографических дискретных последовательностей символов, Замула А. А., Семенко Е. А., Морозов В. Л. (2017)
Горобец Н. Н. - Особенности расчета энергетических характеристик каналов подвижной радиосвязи, Елизаренко А. А. (2017)
Москалец Н. В. - Сравнительный анализ методов оценки направления прихода сигналов (2017)
Коляденко А. В. - Метод обеспечения электромагнитной совместимости при когнитивном распределении пространстенновременного ресурса в сетях мобильных связи (2017)
Рефераты (2017)
Андріїшина К. І. - Медійна авторизація в індивідуальній, інституційній і колективній перспективах (2017)
Афоніна І. Ю. - Засоби інтимізації науково-популярного тексту (2017)
Баліцька О. С. - Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості, Мисловська О. А., Човганюк М. М. (2017)
Барилко С. М. - Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г’юза "Ягуар", Бовт А. Ю. (2017)
Бацевич Ф. С. - Текст як знак: проблеми іконічності (2017)
Byalyk V. D. - Translation Legacy of Michael Naydan: American Dimension (2017)
Гаєва Д. О. - Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіадискурсі, Прокопович Н. Ю. (2017)
Грачова І. Є. - Квантитативність як мовна картина світу (2017)
Del Gaudio S. - On the Concept of Possession and PossessiveConstructions: A Preliminary Insight (2017)
Demenchuk O. V. - Perception Vocabulary in a Cross Linguistic Perspective (2017)
Єрмоленко С. С. - Мовні ілюстрації як складник лінгвістичного тексту: до постановки проблеми (2017)
Жуйкова М. В. - Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів (2017)
Заболотна Т. В. - Функціональний статус епітетів у жіночих романах (2017)
Змієвська О. О. - Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі, Козачишина О. Л. (2017)
Игина З. А. - Полиморфный нарратив: интермедиальные трансформации художественного текста в готической традиции (2017)
Іваницька Н. Б. - Сучасні моделі перекладу в аспекті контрастивної дискурсології (2017)
Ігошев К. М. - Сюжет, фабула та композиція: розмежування значень термінів (2017)
Козаченко І. В. - Типологія діалогічного дискурсу в сучасній лінгвістиці (2017)
Kolesnyk O. S. - Introducing M-Logic: Basic Remarks оn Key Concepts (2017)
Костик Є. В. - Семантико-стилістична неоднозначність англійських паремій (2017)
Коченко О. П. - Лінгвостилістичні особливості ток-шоу як жанру телевізійного дискурсу (на прикладі ток-шоу "Günter Jauch"), Підпала В. В. (2017)
Кучера П. - "Мой зов – дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке (2017)
Кушнерик В. І. - Аналіз фоносемантичних явищ умовних одиницях різносистемних мов (2017)
Kshanovsky O. Ch. - Two-Verb Chains in Modern Persian whith Typological Parallels in Slavonic Languages (2017)
Лабенко О. В. - Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм (2017)
Леміш Н. Є. - Моделювання когнітивних процесів при перекладі (2017)
Літвінова М. М. - Відтворення авторського ідіолекту Юдіт Германн в українському перекладі (2017)
Мазоха Г. С. - Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. ХХ ст.) (2017)
Мізін К. І. - Лінгвокультурологія і лінгвонаціоналізм: витоки дискусії (2017)
Мізін К. І. - Зміна ціннісного наповнення концептів Щедрість і Скупість у споріднених і неспоріднених лінгвокультурах: дані лінгвокорпусів, Петров О. О. (2017)
Мойсієнко А. К. - Хіазмічні конструкції як текстові утворення в українській мові (2017)
Молоткіна Ю. О. - Особливості вживання іншомовних запозичень у сучасній українській мові (2017)
Науменко Л. П. - Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в інтернет-просторі (2017)
Павлюк О. О. - Концепт GOURMANDISE (лаcощі) в однойменному романі Мюріель Барбері (2017)
Пальчевська О. С. - Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій "народної мови" (2017)
Потапенко С. И. - Лингвориторические стратегии: дискурсивная и жанровая дифференциация (2017)
Приходько А. Н. - Текстопрагматические свойства паратаксиса (2017)
Романова Н. В. - Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення (2017)
Савчук В. І. - Обґрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення (2017)
Сахно Б. Ю. - Експресивна єдність у системі прозового тексту (2017)
Свириденко О. М. - "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським (2017)
Скляренко О. Б. - Персонажний дискурс як складова авторського наративу художнього тексту (на матеріалі оповідань Інгеборг Бахманн) (2017)
Скриннік Ю. С. - Особливості комунікативної поведінки мовців при зміні соціальних ролей у інституціональному дискурсі (2017)
Сога Л. В. - Закономірності семантичних зв’язків між мовними одиницями в дослідженнях мовознавців (2017)
Tellinger D. - Konfrontation der Ausgangskultur mit der Zielkultur imtranslatorischen Handeln (am Beispiel verschiedener Textsorten) (2017)
Терещенко Л. - "Що в імені твоїм?": номінації обманщиків і брехунів у англійській та українській мовах (2017)
Тесля В. А. - Реалізація лексичного значення вигуків сучасної німецької мови в контексті (2017)
Тонконог Н. І. - Особливості стилістичного прийому порівняння в науково-популярних текстах (2017)
Христич Н. С. - Лінгвокультурологічний аналіз поняття "Людина" в англійській фразеології (2017)
Шабінський М. Є. - Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв (2017)
Швець Н. В. - Реконструкція внутрішньої і зовнішньої мотиваційної основи іхтіонімів англійської, французької та української мов (2017)
Швець О. В. - Семантичні типи номінативних речень у англійській, французькій та українській мовах (2017)
Шевчук А. В. - Лінгвокраїнознавчий параметр у дефініціях зоонімів (2017)
Шемуда М. Г. - Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції (2017)
Ямчинська Т. І. - Лінгвокреативний потенціал художньої інтерлінгвальності (2017)
Баландина Н. Ф. - Интервью на уроках языка как разновидность медиатворчества (2017)
Борисова Н. В. - Формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічних спеціальностей (на матеріалі твору Дж. Р. Р. Толкіна "Роверандом") (2017)
Дуброва С. В. - Особливості застосування текстцентричного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх філологів (2017)
Летючая Л. П. - Место орфографического правила в теории орфографии (2017)
Марченко Н. М. - Кейс-метод як засіб формування граматичної компетенції майбутніх перекладачів німецької мови (2017)
Полінок О. В. - Типологічна класифікація видів проектів (2017)
Швець Т. А. - Лінгвокультурологічний підхід до формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог лінгводидактики (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Вишницька І. В. - Маркетинговий аналіз окремих груп протидіабетичних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України, Трохимчук В. В. (2017)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Дослідження задоволеності працею фармацевтичних працівників, Гаркуша М. І. (2017)
Гриньків Я. О. - Аналіз вартості фармакотерапії епілепсії препаратами вальпроєвої кислоти і карбамазепіну, Блавацька О. Б., Заліська О. М. (2017)
Рев’яцький І. Ю. - Оптимізація використання цифрових технологій в організації навчального процесу провізорів-інтернів, Гриньків Я. О., Заліська О. М. (2017)
Бігдан О. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості деяких похідних 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу, Парченко В. В. (2017)
Сугак О. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот та їх солей, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Огородник О. Г. - Синтез та аналгетичні властивості похідних 5-метил-3-арил-|1,2,4|триазоло|4,3-a| піримидин-7-олу, Янченко В. О., Бобкова Л. С., Серединська Н. М., Демченко А. М. (2017)
Кініченко А. О. - Гіпоглікемічна активність трави портулаку городнього (Portulaca oleracea L.) в умовах дексаметазонового цукрового діабету у щурів, Клеванова В. С., Тржецинський С. Д., Малецький М. М. (2017)
Дорошенко А. І. - Вивчення гострої токсичності композиту високодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (2017)
Карбовський В. Л. - Дослідження підгострої токсичності препарату ПЕГ-Філстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Рецензія на монографію "Хроматографические методы в аналитическом обеспечении создания и контроля качества лекарственных средств в Украине / Под ред. член-кор. НАН Украины В. П. Георгиевского" (2017)
Пам’яті видатного вченого та практика Сятині Михайла Луковича (2017)
Романенков Ю. А. - Технология параметрического синтеза модели Брауна по результатам ретроспективного анализа, Вартанян В. М. (2016)
Скарга-Бандурова И. С. - Модели повышения качества безаварийного управления крупнотоннажным химическим производством, Шумова Л. А. (2016)
Гусынин А. В. - Применение модифицированного метода дифференциальных преобразований к решению систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (2016)
Сітнікова О. О. - Формування системи ознак для моделювання діагностичної та профілактичної діяльності сімейного лікаря (2016)
Стенін О. А. - Автоматизация процесса принятия инновационных решений в социотехнических системах, Ткач М. М., Пасько В. П., Губский А. Н. (2016)
Булкин В. И. - Разработка метода построения нечеткой базы знаний с использованием ассоциативно-логических преобразователей (2016)
Чичкарев Е. А. - Модель и метод векторизации растровых изображений машиностроительных чертежей деталей, Молчанова В. С. (2016)
Ушкаренко О. О. - Використання логічних схем алгоритмів для опису та оптимізації суднових систем автоматизації, Дорогань О. І. (2016)
Приходько С. Б. - Інформаційна технологія для оцінювання тривалості проектів з розробки програмного забезпечення, Пухалевич А. В. (2016)
Швед А. В. - Анализ моделей экспертных свидетельств (2016)
Шекета В. І. - Інтелімедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння, Мельник В. Д., Гобир Л. М. (2016)
Кондратенко Ю. П. - Математичне моделювання докових операцій плавучого доку для малотоннажних суден, Козлов О. В., Топалов А. М. (2016)
Райко Г. А. - Применение статистических методов для решения задач прогнозирования в системе управления регионом, Данилец Е. В., Гапонов В. О. (2016)
Заболотня Т. М. - Модифікований метод автоматичного реферування текстів з використанням тематично зв’язаного ранжування речень, Федченко Н. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - Формальная модель текущей ситуации в задачах обеспечения безопасности облачных геолокационных систем, Скорик С. Н. (2016)
Слабченко О. О. - Інформаційна технологія імпутації даних змішаної природи в задачах інтелектуального аналізу (2016)
Доровская И. А. - Моделирование процедуры поиска информации в интеллектуальных системах управления, Доровской Д. В., Филиппенко А. Ю. (2016)
Марасанов В. В. - Исследование на чувствительность моделей динамических систем, полученных проекционным методом, Дымова А. О., Дымов В. С. (2016)
Крайнов В. Є. - Система керування роботом-маніпулятором у складі лабораторного стенда на базі програмованого логічного контролера Siemens S7-300, Омельчук А. А., Лебеденко Ю. О. (2016)
Марасанов В. В. - Информативные параметры и схемы акустико-эмиссионного контроля, Шарко А. А., Коберский В. В., Шарко А. В. (2016)
Ботвіновська С. І. - Формування дискретних поверхонь в архітектурі та дизайн-проектуванні (2016)
Дворецький М. Л. - Порівняльний АВС-ХУZ аналіз на базі різних факторів із використанням ієрархічних даних, Кулаковська І. В. (2016)
Кочуева З. А. - Семантическая сравнимость атрибутов реляционной базы данных при построении систем поддержки принятия решений в корпоративных системах, Борисова Н. В. (2016)
Коваленко И. И. - Выбор инновационных проектов на основе парето–оптимальных решений, Чернова Л. С. (2016)
Губаренко Е. В. - Формирование оценок потенциала социально-экономических систем, Лысенко Д. Э. (2016)
Фісун М. Т. - Порівняльний аналіз засобів Data Mining у СКБД SQL SERVER та ORACLE, Давиденко Є. О., Крайник О. М. (2016)
Єрмакова А. А. - Автентифікація користувача за допомогою лінгвістичного моделювання, Баклан І. В. (2016)
Селіванова А. В. - Застосування об’єктно-орієнтованого підходу при створенні інформаційного забезпечення інтелектуальної підтримки прийняття рішень при управлінні холодильними установками різної конфігурації (2016)
Ходаков В. Е. - О развитии образования в Украине, Захарченко Р. Н., Кирюшатова Т. Г., Кирюшатова Е. В. (2016)
Марасанов В. В. - Проекционные методы оценки состояний динамической системы при частично наблюдаемых выходных координатах, Димова Г. О., Димов В. С. (2016)
Ходаков В. Е. - Базовые потребности индивида и влияние на них природно-климатических условий (2016)
Анотації (2016)
Ходаков В. Е. - Влияние природно-климатических и социально-экономических факторов на развитие социально-экономических систем регионального типа, Абрамов Г. С., Абрамова Г. В. (2016)
Розов Ю. Г. - Методика использования конечно-элементного анализа в расчётах на прочность (2016)
Гусынин А. В. - Модифицированный многоэтапный метод дифференциальных преобразований для решения нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (2016)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Решение проблемы полного математического описания высказываний с применением исчисления предикатов, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Стрелковская Л. А. - Ship management internal combustion engines with regard to its technical state based theory of fuzzy sets (2016)
Носовець О. К. - Модель оцінки ризику прогресії атеросклерозу у віддаленому періоді після аортокоронарного шунтування, Якимчук В. С., Левчишина О. В., Ковальчук О. В. (2016)
Соколов А. Е. - Solving the Task of Measuring Information Quantity Using Model Identification with Minimisation of the Estimate Error, Соколова О. В. (2016)
Абрамов Г. С. - Распределение чисел в строках треугольника Паскаля и его Гауссовская аппроксимация, Абрамов И. М. (2016)
Ходаков В. Е. - Математическая модель представления информационных потоков в виде ориентированных графов и их преобразования, Козел В. Н., Соколов А. Е. (2016)
Молодецька К. В. - Технологія виявлення організаційних ознак інформаційних операцій у соціальних інтернет-сервісах (2016)
Левыкин И. В. - Модель жизненного цикла фаз управления бизнес-процессов (2016)
Приходько С. Б. - Аналитическая зависимость для выбора семейства распределений Джонсона, Макарова Л. Н., Приходько А. С. (2016)
Чалая О. В. - Модель неявных реляционных зависимостей в знание-емких бизнес-процессах (2016)
Калита Н. И. - Математическая модель формирования интеллектуальных команд, Пономарева С. В. (2016)
Тітова А. Ю. - Побудова функцій належності при формалізації характеристик термограм молочних залоз (2016)
Кондратьева В. Ф. - Метод программного хранения информации с помощью отражения ее на опорной гамме вырабатываемой генератором псевдослучайных чисел, Чайка Д. О. (2016)
Цивильский Ф. Н. - Синтез блока адаптации ЛПР в производственной динамической системе психофункционального состояния человека-оператора (2016)
Лепа Е. В. - Построение и исследование имитационной модели локальной компьютерной сети (2016)
Скорик С. Н. - Построение размытой функции пространственного подобия для ГИС-ориентированных систем поддержки принятия решений, Шерстюк В. Г. (2016)
Захарченко Р. Н. - Использование методов решения систем линейных алгебраических уравнений в обучающем процессе ИТ-специалистов, Кирюшатова Т. Г., Кирюшатова Е. В. (2016)
Вінник М. О. - Використання інформаційних технологій при вивченні популяційної біології, Одінцов В. В., Полторацький М. Ю. (2016)
Анотації (2016)
Kaur M. - Influence of momentum-dependent interactions on the nuclear stopping in symmetric heavy-ion collisions, Kumar S. (2012)
Фесенко О. М. - Особливості підсилення ІЧ-поглинання молекул α-GLY в ефекті SEIRA (2012)
Матєвосова О. Г. - Радіаційні втрати у планарному світловоді зі шорсткою межею поділу діелектричних шарів, Коваленко А. В., Курашов В. Н. (2012)
Жовтянський В. А. - Вплив перенесення випромінювання на відхилення від рівноважного стану щільної електродугової плазми: критеріальний підхід, Лелюх Ю. І., Ткаченко Я. В. (2012)
Silin V. P. - Ion-acoustic turbulence in plasmas (2012)
Іванченко О. В. - Електроміграційна модель деградації металооксидних варисторних структур, Тонкошкур О. С. (2012)
Алєксєєв А. Д. - Вивчення температурної залежності динамічних параметрів води в поровому об’ємі викопного вугілля, Василенко Т. А., Кірілов А. К., Молчанов О. М., Троіцький Г. А. (2012)
Поварчук В. Ю. - Вплив γ-опромінення на початкову магнітну проникність аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Fe−Si−B, Носенко В. К., Крайчинський А. М., Неймаш В. Б., Красько М. М., Маслов В. В. (2012)
Булавін Л. А. - Рівняння стану магнітної рідинної системи на основі води та магнетиту, стабілізованої лауриновою кислотою, Мороз К. О., Недяк С. П., Петренко В. І. (2012)
Гринчук О. А. - Адсорбція молекулярного кисню на поверхню Si1-xGex/Si(001), Афанас’єва Т. В., Коваль І. П., Находкін М. Г. (2012)
Петрова Н. В. - Атомні ланцюжки хлору на поверхні Ag(111), Яковкін І. М., Браун О. М. (2012)
Кочелап В. О. - Взаємодія ізотропної наночастинки з дрейфуючими електронами у квантовій ямі, Кухтарук С. М. (2012)
Пам’яті Михайла Павловича Лисиці (15.01.1921−10.01.2012) (2012)
Корній Денисович Товстюк (до 90-річчя від дня народження) (2012)
Степанов Ю. М. - Хронічні запальні захворювання кишечника: особливості епідеміології в Україні, Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2017)
Stepanov Yu. M. - Steatometry and elastometry as methods of noninvasive diagnostics of pancreatic steatosis and fibrosis in children, N. H. Gravirovska N. H., Lukianenko O. Yu. (2017)
Gaidar Yu. А. - State of IgG4-positive plasma cells in the colon mucosa of chronic inflammatory bowel disease, Arzhanova G. Yu., Galenko A. P. (2017)
Дорофеев А. Э. - Поражения печени у больных неспецифическим язвенным колитом, Дорофеева А. А. (2017)
Ротар Д. В. - Популяційні зміни порожнинної мікробіоти товстої кишки хворих на хронічний вірусний гепатит С, Сидорчук Л. І., Сидорчук А. С., Дейнека С. Є., Сидорчук І. Й. (2017)
Степанов Ю. М. - Рациональная ИПП-терапия: риски и преимущества длительного применения ингибиторов протонной помпы в обновленных рекомендациях экспертов Американской гастроэнтерологической ассоциации (2017)
Діденко В. І. - Актуальність визначення спектра жирних кислот у біологічних субстратах у діагностиці гастроентерологічних захворювань, Кленіна І. А., Бабій С. О., Карачинова В. А. (2017)
Степанов Ю. М. - Стеатоз підшлункової залози у дітей. Частина 2. Фактори ризику, можливості діагностики та лікування, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Манометрия в исследовании двигательной функции верхних отделов пищеварительной системы, Ратчик В. М., Пролом Н. В., Галинский А. А., Тарабаров С. А. (2017)
Чабан М. П. - Учений-дослідник Дмитро Яворницький у колі медиків, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Арсеенко А. Г. - Финансовая глобализация современного мира (2016)
Онікієнко С. В. - Еволюція сучасної міжнародної системи банківського регулювання: фактори впливу і наслідки (2016)
Бодрецкий М. В. - Продовольственная безопасность в Средней Азии на примере Казахстана (2016)
Буткалюк В. А. - Достойная жизнь населения как ключевое условие и критерий успешного реформирования страны (2016)
Палькевич Ю. С. - Оподаткування сільськогосподарських підприємств як елемент системи їх державного фінансового регулювання (2016)
Юркевич О. М. - Оцінка вартості компанії при венчурному інвестуванні (2016)
Осадчий Є. С. - Чинники капіталізації банківської системи України (2016)
Кичань О. М. - Проблеми та напрями покращення банківської системи України (2016)
Бідюк П. І. - Прогнозування макроекономічних процесів з автоматизованим вибором кращих моделей, Данилов В. Я., Жиров О. Л., Грицаюк М. О. (2016)
Юрченко Ю. - Вплив штучного інтелекту на економіку та суспільство (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Zagoskin A. - Quantum engineering of superconducting structures: principles, promise and problems (2017)
Belogolovskii M. - Intrinsically shunted Joseph-son junctions for electronics applications, Zhitlukhina E., Lacquaniti V., De Leo N., Fretto M., Sosso A. (2017)
Sidorenko A. S. - Reentrance phenomenon in superconductor/ferromagnet nanostructures and their application in superconducting spin valves for superconducting electronics (2017)
Smirnov A. Yu. - Quantum eigenstate tomography with qubit tunneling spectroscopy, Amin M. H. (2017)
Oelsner G. - Application and fabrication aspects of sub-micrometer-sized Josephson junctions, Hübner U., Anders S., Il'ichev E. (2017)
Kunert J. - Examples of superconducting technology application: sensing and interfacing, Ijsselsteijn R., Il'ichev E., Brandel O., Oelsner G., Anders S., Schultze V., Stolz R., Meyer H.-G. (2017)
Кленов Н. В. - Потоковый ку-бит в цепях быстрой одноквантовой логики: управление и считывание, Кузнецов А. В., Соловьев И. И., Бакурский С. В., Денисенко М. В., Сатанин А. М. (2017)
Султанов А. Н. - Рассеяние одиночного фотона на двухкубитной структуре с резонаторами, Карпов Д. С., Гринберг Я. С., Шевченко С. Н., Штыгашев А. А. (2017)
Semenov A. G. - Quantum fluctuations of voltage in superconducting nanowires, Zaikin A. D. (2017)
Massarotti D. - What happens in Josephson junctions at high critical current densities, Stornaiuolo D., Lucignano P., Caruso R., Galletti L., Montemurro D., Jouault B., Campagnano G., Arani H.F., Longobardi L., Parlato L., Pepe G. P., Rotoli G., Tagliacozzo A., Lombardi F., Tafuri F. (2017)
Rahmonov I. R. - Determination of Cooper pairs and Majorana fermions currents ratio in dc SQUID with topologically nontrivial barriers, Shukrinov Yu. M., Dawood R., El Samman H. (2017)
Kornev V. K. - From single SQUID to supercon-ducting quantum arrays, Kolotinskiy N. V., Sharafiev A. V., Soloviev I. I., Mukhanov O. A. (2017)
Khaydukov Yu. - Evolution of non-collinear magnetic state of exchange biased ferromagnet/normal metal/ ferromagnet/superconductor heterostructure in magnetic field studied by polarized neutron reflectometry, Morari R., Zdravkov V., Mustafa L., Keller T., Keimer B., Sidorenko A. (2017)
Соловьев А. Л. - Псевдощель и флуктуационная проводимость в монокристаллах Y1–xPrxBa2Cu3O7–δ с разной концентрацией празеодима, Омельченко Л. В., Вовк Р. В., Камчатная С. Н. (2017)
Апостолов С. С. - Резонансная прозрачность фотонного кристалла с дефектом в виде слоистого сверхпроводника, Макаров Н. М., Ямпольский В. А. (2017)
Козлов И. В. - Анизотропные фриделевские осцилляции в двумерном электронном газе со спин-орбитальным взаимодействием Рашбы–Дрессельхауса, Колесниченко Ю. А. (2017)
Moskalets M. - Single-particle emission at finite temperatures (2017)
Шатерник В. Е. - Зарядовый транспорт в сверхпроводящих гетероструктурах MoRe–Si(W)–MoRe с гибридным полупроводниковым барьером с нанокластерами металла, Шаповалов А. П., Суворов А. Ю. (2017)
Ivlev B. - Thread bonds in molecules (2017)
Ouboter R. de Bruyn - On massive photons inside a superconductor as follows from Lon-don and Ginzburg–Landau theory, Omelyanchouk A. N. (2017)
Бідняк М. Н. - Методичні засади підвищення конкурентоспроможності підприємств автосервісу, Городецький М. Я. (2017)
Бакуліч О. О. - Аналіз сучасної економічної ситуації в Україні. Визначення проблематики боргу країни, Севост’янова А. В., Ющенко Ю. В. (2017)
Бойко В. В. - Сучасні тенденції розвитку економічної діагностики стану підприємств (2017)
Горбенко О. В. - Пакування і зберігання вантажів в ланцюгах постачань (2017)
Козак Л. С. - Інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва в Україні, Федорук О. В. (2017)
Козак Л. С. - Розробка зовнішньоекономічної стратегії в Україні у сфері експорту транспортних послуг, Фоменко О. І. (2017)
Мусатенко О. В. - Аналіз структурно-технологічних схем доставки товарів (2017)
Назаренко Я. Я. - Формування критеріїв якості послуг пасажирського транспорту в умовах європейської інтеграції України (2017)
Ніжнік А. А. - Особливості інвестування дорожньо-транспортного комплексу на засадах державно-приватного партнерства (2017)
Антоненко Н. В. - Податкова реформа 2017: що може змінитися для українців, Хоменко В. С. (2017)
Бахтіярова Х. Ш. - Сучасні підходи до вирішення проблем організації та формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, Романова Г. М., Ткаченко В. А. (2017)
Жулин О. В. - Перспективи і загрози соціально-економічного розвитку України в умовах Четвертої промислової революції (2017)
Козак Л. С. - Іноземні інвестиції в економіці України, Цвєтков Д. В. (2017)
Кошарний В. О. - Характеристика туристичних рекреаційних зон України та їх удосконалення на основі державно-приватного партнерства (2017)
Рыбакова Л. М. - Познавание: созерцательное и умозрительное (метафизические основания творчества художественного и научного) (2017)
Тарануха О. М. - Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні, Клименко І. С., Амеліна Н. К. (2017)
Хрімлі К. О. - Проблемні питання розрахунку та сплати транспортного податку в Україні, Хрімлі І. О. (2017)
Червякова В. В. - Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України (2017)
Швець Л. В. - Освітній аспект розвитку персоналу, Гайдай Г. Г. (2017)
Вихідні дані (2017)
Балагур Л. - Інноваційні технології у викладанні навчальної дисципліни "Прикордонна служба" майбутнім офіцерам-прикордонникам (2017)
Безносюк О. - Інновації в підготовці слухачів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України (2017)
Беньковська Н. - Роль модельованих спеціальних навчальних ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Бец І. - Методи активiзацiї навчально-пiзнавальної активності майбутнiх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення іноземної мови (2017)
Білоус С. - Методичні рекомендації щодо навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення (2017)
Брижатий Є. - Формування професійно-педагогічної готовності майбутніх офіцерів-педагогів: сучасний підхід (2017)
Волошин В. - Зміст педагогічних умов формування умінь застосовувати спецзасоби та зброю майбутніми офіцерами-прикордонниками (2017)
Гапоненко Г. - Професійна компетентність фахівців сектору безпеки і оборони (2017)
Дем’янюк Ю. - Феномен освітнього середовища у формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Корольова Н. - Педагогічні особливості застосування самомоніторингу при навчанні студентів дисципліні "Фізичне виховання" (2017)
Панасюк Н. - Функції та методи управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Сосницька Н. - Методичні підходи навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю, Кравець В., Кравець О. (2017)
Литвиненко М. А. - Мінливість посівних, урожайних якостей насіння та зимостійкості пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в залежності від терміну пророщування насіння, Алєксєєнко Є. В. (2016)
Нарган Т. П. - Оцінка ліній пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) від віддаленої гібридизації за господарьсько корисними ознаками, Моцний І. І., Сєчняк В. Ю., Лифенко С. П. (2016)
Бєлоусов А. О. - Напрями та результати селекції кукурудзи (Zea mays L.) у СГІ–НЦНС на посухостійкість, Соколов В. М., Сєріков В. О., Слободян Р. П., Борщевський О. В., Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. (2016)
Вареник Б. Ф. - Стійкість до захворювань самозапилених ліній та гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) вітчизняної селекції, Боровська І. Ю., Дарморис К. М. (2016)
Рибалка О. І. - Оцінка показників харчової цінності зерна ячменю (Hordeum vulgare L.), Поліщук С. С., Щербина З. В. (2016)
Бабаянц О. В. - Новый исходный материал для селекции пшеницы (Triticum aestivum L.) на групповую устойчивость к фитопатогенам, Сауляк Н. І., Бабаянц Л. Т., Терновий К. П., Галаєв О. В. (2016)
Файт В. И. - Различия сортов-двуручек пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) по генам Ppd-1 фотопериодической чувствительности, Губич Е. Ю., Балашова И. А. (2016)
Моцний І. І. - Поведінка хромосом у мейозі гібридів F1 лінії Pavon МА1 з сортом пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) Куяльник, Сударчук Л. В., Рибалка О. І. (2016)
Бойко М. С. - Особливості андрогенезу у ліній пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) Одеська 51 з алелем Rht-B1е короткостебловості, Чеботар Г. О., Моцний І. І., Шестопал О. Л., Чеботар С. В. (2016)
Галаєв О. В. - Ефективність різних генів стійкості до бурої іржі та їхніх комбінацій у міжлінійних гібридів пшениці ярої (Triticum aestivum L.) в умовах Півдня України (2016)
Бродецька К. П. - Показники кормової цінності зеленої маси різних морфотипів білого люпину (Lupinus albus L.), Бродецька О. М., Бабенко Г. І. (2016)
Ходаков И. В. - Связь повреждений сои (Glycine max L.) листогрызущими насекомыми с накоплением флавоноидов в растениях (2016)
Волкова Н. Е. - Редагування геномів у селекції рослин (мініогляд) (2016)
Бережний В. А. - Функціонування анекдоту в розважальному телеконтенті (на матеріалі передачі "Клуб "Белый попугай"") (2016)
Біляніна В. І. - Відображення національно-культурних особливостей стратегічного мислення китайських та українських письменників в індивідуально-авторських картинах світу (2016)
Логвиненко Ю. В. - Антропологічні пошуки української наукової фантастики (за повістю-феєрією М. Руденка "Народжений блискавкою") (2016)
Луцик Х. Ю. - Поема "Енеїда" І. Котляревського в контексті культурної парадигми художнього тексту (2016)
Мележик М. С. - Тематично-змістові домінанти та риси постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Щербака) (2016)
Стасик М. В. - Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука "Темнота" (2016)
Ткаченко Т. І. - Онтологічний вимір прози Михайла Андрієнка-Нечитайла (2016)
Фоміна О. В. - Тема школи у творчості сучасної дитячої письменниці Галини Малик (2016)
Хом’як Т. В. - Поетика кольору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк (2016)
Шевченко В. Ф. - Жанровий синтез у творах української та російської літератур (2016)
Бабанина А. С. - Лингвистические перспективы исследования антропоцентрических глаголов в русских говорах Нижнего Поднепровья (2016)
Білоусенко П. І. - Теоретичні засади дослідження динаміки нульсуфіксальної деривації іменника (2016)
Бондаренко О. М. - Структурно-семантичні характеристики терміноодиниць техніки та особливості їх перекладу (на матеріалі текстів автомобільної галузі), Медведєва Є. Ю. (2016)
Буяльська Т. І. - Комунікативно-семантичні категорії змістової структури підтримки в міжособистісній інтеракції (2016)
Гриценко О. В. - Мовноетикетні одиниці як засіб творення експресивних повторів, ампліфікації, градації й тавтології в мові українського пісенного фольклору (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Колокаційні особливості військових термінологічних сполучень (на прикладі корпусного перекладу офіційних документів НАТО) (2016)
Деревянко Ю. М. - Мовленнєвий етикет як об’єкт поліаспектного вивчення (2016)
Добропольська Д. О. - Метамова термінознавства як фрагмент метамови лінгвістики (2016)
Домніч О. В. - Соціолінгвістичний контекст англійської мови в Сингапурі (2016)
Дука Л. И. - Актуализация прагматического потенциала астионима Одесса в русскоязычных СМИ, Осепян К. Н. (2016)
Коваль О. Ю. - Творення іменників зі значенням опредметненої дії в українській мові ХI-XIII ст. (суфікси -ьба/-ба) (2016)
Мамедова А. И. - Концепты BROT и PAIN (хлеб) в немецкой и французской языковых картинах мира, Павлюк Е. О. (2016)
Мараб’ян К. А. - Номінації тварин як компонент лінгвосеміотичного простору французьких фольклорних текстів для дітей (2016)
Мачульська К. Я. - Поняття "прагматичний потенціал" у дослідженні рекламного дискурсу (2016)
Мєр’ємова Ю. В. - Семантика імен персонажів англійських, російських та українських літературних казок (2016)
Merkulova O. V. - Nomina instrumenti with suffix –lo in the Ukrainian language of the XI-XVII сenturies (2016)
Приходько І. М. - Соматична лексика: межі поняття та спроба класифікації (2016)
Рибак К. Б. - Найменування податкової сфери в лексичній системі української мови (2016)
Рудик М. К. - Дискурсивні стратегії й тактики неавторитарно-песимістичного типу мовної особистості (на матеріалі новел О’Генрі) (2016)
Рудоман О. А. - Парадигма емоційно-експресивних модифікацій у синтаксичній системі сучасної англійської мови (2016)
Sydor A. R. - Lexical features of information technology field in contemporary English (2016)
Судус Ю. В. - "Weasel words" як один з прийомів реалізації стратегії дискредитації в англійськомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов С. Пауер, В. Нуланд, Д. Байєра, Дж. Пайєтта) (2016)
Тепшич А. І. - Постмодерністська авторська пунктуація як один із прийомів мовної гри (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) (2016)
Тєлкова О. В. - Компаративні фразеологічні одиниці з гастрономічним компонентом в іспанськомовній картині світу: лінгвокультурний аспект (2016)
Юсікова О. В. - Роль діалектної мови як джерела етимолого-семантичного словника І. І. Огієнка (2016)
Білоусенко П. І. - Системне дослідження дериваційного потенціалу похідних дієслів української мови на основоцентричних засадах: рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Кушлик Оксани Павлівни "Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові" (Дрогобич : КОЛО, 2015. — 384 с.) (2016)
Материнська О. В. - Рецензія на монографію доцента кафедри англійської філології факультету іноземної філології Запорізького національного університету Козлової Тетяни Олегівни "Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови" (Запоріжжя : Кругозір, 2015. — 640 с.) (2016)
Махуренко Г. С. - О взаимодействии транспорта в морском порту, Чебанова Т. Е. (2017)
Onyshenko S. P. - Logistics potential of the tourism resources of ukrainian black sea region, Smarkalova A.K. (2017)
Стеба А. А. - Фактори, що впливають на діяльність судноплавного підприємства на регіональному ринку морських пасажирських перевезень, Михайлова Ю. В. (2017)
Литвиненко С. Л. - Універсальні механізми оптимізації виробничо-логістичної діяльності авіаперевізників (2017)
Щербина В. В. - Методичні основи оцінки ефективності реінжинірингу бізнес-процесів транспортно-експедиторських компаній (2017)
Печерська Н. В. - Макроекономічні засади цілевстановлення механізмів державного регулювання в галузі морського транспорту (2017)
Ширяєва Л. В. - Аналіз можливостей використання залізничних поромів СК "Укрферрі" для перевезення контейнерів, Шагіна М. В. (2017)
Воркунова О. В. - Ранжирування стратегічних цілей як основоположний елемент розробки стратегії судноплавної компанії, Рощіна Н. В., Мелай А. І. (2017)
Бундюк А. М. - Система управління фінансовою безпекою виробничого підприємства, Жихарєва В. В. (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Коломицева О. - Використання маркетингових комунікаційних технологій в інноваційному розвитку підприємств, Боковня А., Бурцева Т. (2016)
Чиж В. - Оцінювання ефективності податкової системи з позиції економічної безпеки регіону (2016)
Коломицева О. - Фактори та умови розвитку регіональної інформаційної інфраструктури регіону, Коляденко С. (2016)
Кундєєва Г. - Продовольча безпека: інноваційний розвиток і зміни у споживанні харчових продуктів (2016)
Міночкіна О. - Концепція "система власності – спільна ресурсна система" як "серединний шлях" для України (2016)
Білик В. - Оцінка інвестиційних можливостей підприємництва з позицій забезпечення його економічної безпеки (2016)
Дубина М. - Класифікація ринків фінансових послуг (2016)
Орловська Ю. - Трансформація ролі інновацій у розвитку сучасної світової економіки, Морозова С. (2016)
Сурай А. - Оцінювання рівня розвитку ділового середовища: глобальний та регіональний аспекти (2016)
Tsizh B. R. - Polymer Sensitive Elements for Gas Sensors of Ammonia, Aksimentyeva O. I., Chokhan M. I. (2017)
Сепеда Гуаман Дієго Фернандо. - Перспективи розвитку цивільної авіації у Латинській Америці. Основні виклики (2016)
Білонога Ю. Л. - Вплив поверхнево-активних речовин на поверхневий критерій в ламінарному приграничному шарі, Максисько О. Р., Свідрак І. Г. (2017)
Калашнікова Х. - Формування структури мoдeльнoгo кoмплeксу сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку містa (2016)
Капустян А. І. - Характеристика імунотропних функціональних інгредієнтів бактеріального походження, отриманих шляхом фізичного впливу (2017)
Журба І. - Методології та технології Форсайт у кластерній політиці (2016)
Свідрак І. Г. - Методика комп’ютерного моделювання та анімації будівництва індивідуального житлового будинку на схилах для навчального процесу у вишій школі, Топчій В. І., Кушинов М. П., Максисько О. Р. (2017)
Черевко О. В. - Теоретичний аспект ідентифікації інтерфейсної складової у системі економічної безпеки вищих навчальних закладів, Зачосова Н. В., Радзіховська Ю. М. (2016)
Цісарик О. Й. - Розроблення технології сиру "Моцарелла" із застосуванням різних молокозсідальних Ферментів, Мусій Л. Я., Сливка І. М., Молокус Т. Ф. (2017)
Цісарик О. Й. - Дослідження впливу складу захисного середовища на збереження життєздатності ліофілізованих бактерій L. lactis та L. plantarum, виділених із традиційної карпатської бринзи, Сливка І. М., Мусій Л. Я. (2017)
Паска М. З. - Визначення токсичності люпинового борошна і дивосилу та функціональних котлет з їх вмістом, Маслійчук О. Б. (2017)
Федишин Я. І. - Міркування щодо визначення маси атомів (іонів) кристалічної речовини, Вадець Д. І. (2017)
Яценко О. В. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей білково-полісахаридних комплексів та їх використання у технології масляних паст, Ющенко Н. М., Пасічний В. М. (2017)
Юкало В. Г. - Отримання казеїнових фосфопептидів за дії протеолітичних систем лактококів, Сторож Л. А. (2017)
Філь М. І. - Інноваційний підхід у технології фруктового мармеладу, Михайлюк О. Я. (2017)
Ціж Б. Р. - Газочутливість плівок поліортотолуїдину, Дзерин М. Р., Горбенко Ю. Ю. (2017)
Білик О. Я. - Розрахунок рецептур та розробка технологічної схеми виробництва альбумінового сиру "Урда" для промислових підприємств, Дроник Г. В., Сливка Н. Б., Гутий Б. В. (2017)
Фурсік О. П. - Кваліметрична оцінка органолептичних показників варених ковбас, Страшинський І. М. (2017)
Крижська Т. А. - Дослідження ефективності використання бактеріальних препаратів на якісні характеристики делікатесних виробів (2017)
Ланиця І. Ф. - Оцінка якості продуктів переробки амаранту (2017)
Чернюшок О. А. - Компоненти теплообміну під час вільноконвективного охолодження моделі напівтуші, Федоров В. Г., Кепко О. І. (2017)
Котляр Є. О. - Розробка рецептур м’ясних паштетів з використанням білково-жирових емульсій на основі вітамінізованих купажованих рослинних олій, Топчій О. А. (2017)
Кишенько І. І. - Особливості використання білково-жирової емульсії в технології реструктурованих шинок, Крижова Ю. П., Жук В. О. (2017)
Віннікова Л. Г. - Вплив спрямованого годування на амінокислотний склад м’яса, Цигура В. В. (2017)
Божко Н. В. - Екстракт журавлини в технології варених ковбас з м’ясом водоплавної птиці, Тищенко В. І., Пасічний В. М. (2017)
Власенко В. В. - Вплив інуліну з топінамбура для виробництва пирогів пониженої енергетичної цінності, Криворук В. М. (2017)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Електрофізичний спосіб збагачення сухої молочної сироватки мінеральними елементами, Чернюшок О. А. (2017)
Назаренко Ю. В. - Вплив вівсяного борошна на технологічні властивості йогурту, Кітченко Л. М., Окуневська С. О., Цигура В. В. (2017)
Савчук Ю. Ю. - Дослідження біологічної цінності напою з ядер волоського горіха, Усатюк С. І. (2017)
Українець А. І. - Дослідження здатності до протеолізу м’ясних січених напівфабрикатів функціонального призначення, Пасічний В. М., Шведюк Д. А., Мацук Ю. А. (2017)
Погребняк А.В. - Дослідження процесу гідроструминної водополімерної обробки харчових продуктів Різанням (2017)
Ромашко І. С. - Використання баранячого жиру у виробництві косметичних засобів, Драчук У. Р., Басараб І. М. (2017)
Кравченюк Х. Ю. - Формування біоплівок на нержавіючій сталі AISI 321, залежно від шорсткості поверхні та початкової кількості Е.сoli, Кухтин М. Д. (2017)
Харандюк Т. В. - Зниження вмісту віцинальних дікетонів при зброджуванні високогустинного сусла, Косів Р. Б., Борух О. М., Далибожик Р. С., Паляниця Л. Я., Березовська Н. І. (2017)
Турчин І. М. - Доцільність використання насіння чіа у технології кефіру, Кричковська-Горошко І. В., Сливка Н. Б., Михайлицька О. Р. (2017)
Святненко Р. С. - Дослідження впливу імпульсних електромагнітних полів на органолептичні показники незбираного молока, Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В., Бойко М. І. (2017)
Барташак Ю. В. - Теоретичні передумови створення рецептурної композиції масляних сумішей з рослинними інгредієнтами, Нєміріч О. В., Вашека О. М., Хуей Д., Гавриш А. В. (2017)
Харченко О. В. - Нова українська школа: завдання і перспективи (2016)
Зелюк В. В. - Нова школа: новий учитель (2016)
Клепко С. Ф. - Педагогіка миру і філософія війни: пошук істини (2016)
Єрмаков І. Г. - Метод проектів у контексті життєвих результатів діяльності у системі соціальної та життєвої практики учнів. Частина І (2016)
Степаненко М. І. - Укрупнення шкіл у ХХІ столітті в Україні: переваги і втрати (2016)
Романець Г. О. - Академіки з давнього роду священиків (2016)
Клепко С. Ф. - Методичні рекомендації з підготовки та оформлення статей до шостого тому "Освіта і наука" "ПОЛТАВІКИ –Полтавської Енциклопедії", Резніченко З. В., Гавриш Р. Л., Литвинюк Л. В. (2016)
Халява Г. І. - Як підготувати Том "Освіта і наука" "ПОЛТАВІКИ. Полтавської Eнциклопедії" на віки (2016)
Стоцька О. В. - ХХХ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури: хроніка і висновки (2016)
Шкарупа О. В. - Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону (2015)
Котенко Н. В. - Проблеми фінансового забезпечення загального територіального природокористування в умовах фіскальних реформ, Похилько С. В. (2015)
Лепейко Т. І. - Методологічні засади моделювання бізнес-процесів як складової їх реінжинірингу в діяльності промислових підприємств (2015)
Люльов О. В. - Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "зміни підприємства", Моргуненко Р. М. (2015)
Іванчук К. О. - Динамічна діагностика потенційних можливостей стійкого економічного розвитку торговельного підприємства (2015)
Крапивний І. В. - Концептуальні моделі економіки знань, Прокопенко О. В., Школа В. Ю. (2015)
Тимошенко Л. М. - Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки, Сімахова А. О. (2015)
Кобушко І. М. - Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів, Кобушко Я. В. (2015)
Віленчук О. М. - Методологічні засади інституціональних перетворень на ринку аграрного страхування (2015)
Tu Yuxia - Research of Development in Internet-Based Finance in China, Hao Suinan (2015)
Лепейко Т. І. - Методологічні засади виявлення і реалізації резервів продуктивності праці на промисловому підприємстві (2015)
Троян М. Ю. - Организационно-экономические направления реформирования системы здравоохранения в Украине на пути выхода из демографического кризиса, Костюченко Н. Н. (2015)
Гончаренко О. С. - Науково-методичний підхід до оцінювання рівня екологічно спрямованої дематеріалізації соціально-економічних систем (2015)
Франц М. - Школа в контексті вибраних аспектів творчої організації (2016)
Клепко С. Ф. - Життєзнавство в освіті: філософські і курикулярні опції (2016)
Гірний О. І. - STEM-освіта в Україні – модернізація чи імітація? (2016)
Шостя С. П. - Метапредметний аспект розвитку навчального предмета "інформатика" (2016)
Кучеренко О. В. - Реалізація мікропроекту "Енергія в школах міста" у Полтавській області (2016)
Зелюк В. В. - Формування педагогічної майстерності компетентного вчителя – завдання сучасної післядипломної педагогічної освіти (2016)
Булава Л. М. - Заклади професійної освіти на Полтавщині напередодні української революції. Частина ІІ, Мащенко О.М. (2016)
Бондар Т. О. - EdCamp Ukraine – новітні ідеї і технології для кращої освіти вже сьогодні (2016)
Остапенко А. А. - А. С. Макаренко: долгий взгляд со стороны. Рецензия на книгу: Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1974–2014). – Полтава : Издатель Шевченко Р. В., 2014. – 778 с. (2016)
Романець Г. О. - Штаб-квартира експедиції Василя Докучаєва в Нових Санжарах, або Чи буде увіковічено пам’ять про перебування в селищі видатних учених-природознавців (2016)
Кундій Ж. П. - Гендерні аспекти сучасної вищої медичної освіти в Україні (2016)
Філосовську медаль із математики вперше в історії отримала жінка (2016)
Горбенко С. О. - Мій син – Cвятослав – SKELD – київський студент і український воїн, що загинув у бою за Донецький аеропорт 3 жовтня 2014 року (2015)
Клепко С. Ф. - Думка про третє покоління стандарту початкової загальної освіти (2015)
Нагорна О. П. - Міжпредметні зв’язки при вивченні курсів правознавства та математики учнями основної школи: теоретико-методичний аспект, Нагорний В. К. (2015)
Зоря Ю. М. - Інтернет-проекти у патріотичному вихованні учнівської молоді в умовах інноваційного освітнього простору (2015)
Процай Л. П. - Пошуки досконалої загальної освіти: домашня школа, Помогайбо В. М. (2015)
Зелюк В. В. - Досвід та проблеми дослідно-експериментальної роботи у Полтавській області в контексті освітніх змін (2015)
Калінічено І. О. - Про дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня "Cтворення соціально-педагогічних умов для самореалізації учнів спеціального ЗНЗ" (2015)
Макарова С. І. - Роль корекційно-компенсаторної роботи з дітьми, які мають порушення зору (2015)
Спірідонова А. В. - Перлина родинного виховання сім’ї Грінченків – Настя Грінченко (2015)
Устимено Т. А. - Європейська ідентичність: спроба аналізу у парадигмі культури (2015)
Нова книга полтавського історика Віктора Ревегука "Полтавці – поборники державної незалежності України" (2015)
Александрович Т. З. - Полемічна творчість Стефанія Зизанія та Івана Вишенського: тематика і проблематика, Малинка М. М. (2016)
Бараннік А. М. - Запорозьке козацтво у творчості польського історика Л. Подгородецького (2016)
Біляцька В. П. - Роман у віршах В. Бровченка "Як Мамай до Канади їздив": естетичні засади й стильові ознаки (2016)
Вєльчєва К. О. - Англія XIV ст. у дзеркалі "Видіння про Петра Орача" Вільяма Ленґленда (2016)
Віват Г. І. - "Хліб та вода – козацька їда": їжа в українських пареміях (2016)
Галич О. А. - "Алтин-Толобас" Б. Акуніна як роман-симулякр (2016)
Горбач Н. В. - Притчевість у координатах української історії (за романом "Янгол у сірому" Н. Гуменюк) (2016)
Гринь Ю. В. - Думы о море как интертекст романа Д. Мордовцева "Сагайдачный" (2016)
Гриньків О. В. - Художнє моделювання історичних подій та образів у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко (2016)
Даниліна О. В. - Концепція сучасної історії в метажанрових текстах (на матеріалі книги "Літопис Самовидців") (2016)
Димовська А. К. - Історична основа роману Л. Гомона "Люди" (2016)
Зінченко Н. І. - Інтерпретація козацтва в романтичній прозі Олекси Стороженка (2016)
Іванченко Р. П. - "В своїй хаті своя правда": образ князя Єремії Вишневецького крізь призму проблеми ренегатства (за однойменним романом І. Нечуя-Левицького) (2016)
Казанжи О. В. - Знакові події життя Російської імперії у творчій інтерпретації В. Капніста (2016)
Ковпік С. І. - Одухотворення густативних уподобань козаків у кулінарному романі Л. Гончар та Р. Найди "Козацька кухня: 200 рецептів" (2016)
Козачук К. О. - Художній аналіз теми свобод і привілеїв козацтва в романі "Чорна Рада" з точки зору методології усної історії (2016)
Коробкова Н. К. - Інтермедіальні засоби зображення козацтва у творчості Ю. Яновського (2016)
Костецька Л. О. - Гра з міфами в художніх проектах альтернативної історії В. Кожелянка (2016)
Кравченко В. О. - Художнє висвітлення духовно-моральних цінностей у романі "У череві дракона" М. Руденка, Чудновець С. В. (2016)
Красненко О. В. - Художній світ Павла Загребельного (2016)
Ласкава Ю. В. - Голодомор українського народу в романі С. Талан "Розколоте небо" (2016)
Ленська С. В. - Художнє моделювання трагедії українського селянства 1920–1930-х рр. у новелістиці З. Дончука (2016)
Литвин Л. М. - Сміх як засіб адаптації художнього простору Запорозької Січі (за "Записками" Луки Яценка) (2016)
Манько А. М. - Історична ретроспектива в поетиці Івана Низового (2016)
Ніколаєнко В. М. - Особливості пародіювання масової культури тоталітаризму в антиутопії О. Ірванця "Рівне/Ровно (Стіна): Нібито Роман", Зубець Н. В. (2016)
Ніколаєнко В. М. - Жанрові особливості роману Л. Кононовича "Тема для медитації", Зуєнко Я. М. (2016)
Олійник С. М. - Образ козака в українській фантастиці (2016)
Поліщук Є. С. - Специфіка процесу формування світоглядних орієнтирів особистості у романі "Іловайськ" Є. Положія (2016)
Поліщук О. Л. - Діалектика історичної випадковості та історичної закономірності в альтернативно-історичних творах (2016)
Проценко О. А. - Жанрово-стильова специфіка кінороману "Художник" К. Тур-Коновалова, Д. Замрія, О. Лісовикової (2016)
Рахно К. Ю. - Легенда про походження запорожців та її східноіранські паралелі (2016)
Рибцева О. Ю. - Поетика малої прози Віктора Положія (2016)
Ромас Л. М. - Поетикальні експерименти чи перевага традицій у зображенні історичних осіб і епохи в романі Юрія Мушкетика "Останній гетьман" (2016)
Росстальна О. А. - Особливості репрезентації подій громадянської війни в Британії (1642–1652) у новелі Т. Гарді "Анна, леді Баксбі" (2016)
Сажина А. В. - Образ козака в текстах сучасної медіа-культури (2016)
Сиротенко В. П. - Син Донеччини, громадянин України: постать Олекси Тихого у спогадах сучасників, Максименко О. Л. (2016)
Слижук О. А. - Художнє моделювання образів історичних осіб у романі В. Рутківського "Сині води" (2016)
Стадніченко О. О. - "Спогади" Дмитра Павличка: авторська візія української історії ХХ століття (2016)
Теодорович А. Ю. - Відкриті питання у романі А. Чайковського "Сагайдачний" (2016)
Тіхавска Т. О. - "Козацькому роду нема переводу…" О. Ільченка як композиційний варіант українського історичного роману (2016)
Філіпенко О. І. - Фольклорні мотиви у творі Д. Гуменної "Благослови, мати!" (2016)
Хом’як Т. В. - "Будемо держати Україну" (образ отамана Марусі в однойменному романі В. Шкляра) (2016)
Хом’як Т. В. - Художнє моделювання образу Івана Сірка в дилогії М. Морозенко "Іван Сірко, великий характерник", "Іван Сірко, славетний кошовий", Іващенко О. А. (2016)
Черкашина Т. Ю. - Художнє моделювання історії в романі "Windows on the world" Ф. Беґбеде (2016)
Шапіро В. Й. - Історичні візії поезії Ю. Липи (2016)
Шевченко В. Ф. - Літературознавчі здобутки і втрати Михайла Бернштейна (2016)
Юферева О. В. - Запоріжжя як "Простір пам’яті": імагологічна візія поезії Івана Манила (2016)
Білоусенко П. І. - Формування словотвірної структури локативних найменувань в історії української мови (деривати з суфіксами -ИНА та -ЧИНА/-ЩИНА) (2016)
Грозовська Н. А. - Етимологія назв учасників весільного обряду у творах Т. Г. Шевченка (2016)
Ільченко І. І. - Фонові оніми в ідіостилі Р. Іваничука (2016)
Щербак С. В. - Динаміка функціонування весільних побажань та тостів в українському та російському фольклорі (2016)
Foreword (2012)
Wohlgenannt M. - Noncommutative gauge theories (2012)
Burban I. M. - Generalized deformed oscillators in the framework of unified (q, α, β, γ, ν)-deformation and their oscillator algebras (2012)
Makarenko A. S. - Model equations and formation of structures in media with memory (2012)
Marchuk N. - Generalized exterior algebras (2012)
Moskaliuk S. S. - Category of Vilenkin−Kuznetsov−Smorodinsky−Smirnov trees, Moskaliuk N. M. (2012)
Pavlyuk A. M. - On T(n, 4) torus knots and Chebyshev polynomials (2012)
Eingorn M. - The negative result of gravitational tests for multidimensional Kaluza−Klein models, Zhuk A. (2012)
Kuzmichev V. E. - Notes on the production of matter in the universe, Kuzmichev V. V. (2012)
Moskaliuk S. S. - Noncommutative geometry and applications to astrophysics, Wohlgenannt M. (2012)
Rauch H. - Mysterious quantum effects observed with neutrons (2012)
Alexei Zinovievich Petrov (2012)
Усатенко Т. П. - Філософування мислителя. Про Івана Зязюна (2015)
Бойко А. М. - Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету (2015)
Клепко С. Ф. - Освітнє краєзнавство: проект енциклопедичного тому "ПОЛТАВІКИ", Литвинюк Л. В. (2015)
Білоусько О. А. - Створення полтавської енциклопедії "ПОЛТАВІКА" (2015)
Резнічено З. В. - Рекомендації з написання статей до тому "Освіта і наука" енциклопедії "ПОЛТАВІКА" (2015)
Глущенко Л. А. - Досвід інноваційного управління методичним процесом (на прикладі роботи Хорольського районного методичного кабінету) (2015)
Булава Л. М. - Загальноосвітні навчальні заклади Полтавщини напередодні Української революції. Частина І, Мащенко О. М. (2015)
Стецька О. В. - Креативна педагогіка засобами інноваційних технологій: у ПОІППО презентовано електронне видання з вивчення творчості Григора Тютюнника (2015)
Халчанська О. В. - "Мені нема суперника у світі": мовностилістичний аналіз інтимної лірики Михайла Шевченка (2015)
Романець Г. О. - До 80-річчя Б. І. Олійника. Поет і земляки-новосанжарці (2015)
Григор’єв В. М. - Геніальний композитор П. І. Чайковський – онук України (2015)
Освітяни Полтавщини у Книзі педагогічної слави України (2015)
Kumar S. - Theoretical studies of rare-earth nuclei leading to 50Sn-daughter products and the associated shell effects (2012)
Sen R. - U(2) Lie algebraic study of vibrational spectra of fullerene C80 and Its epoxide C80–O, Kalyan A., Paul R. S., Das R., Choudhury J., Sarkar N. K., Bhattacharjee R. (2012)
Sizhuk A. S. - Fourier transform infrared broadband spectroscopy of the gas phase of HF and CO mixtures (2012)
Капітонова М. І. - Термічна десорбція молекул з поверхні металів під дією послідовності лазерних імпульсів, Робур Л. Й. (2012)
Булавін Л. А. - Фізичний механізм набухання кератину, Забашта Ю. Ф., Каспрова А. В., Сенчуров С. П., Грабовський Ю. Є., Алєксєєв С. О. (2012)
Пагава Т. А. - Исследование рекомбинационных и электрических свойств кристаллов p-Si, облученных электронами, Хочолава Д. З., Майсурадзе Н. И., Чхартишвили Л. С. (2012)
Джураев Д. Р. - Исследование спонтанного ориентационного фазового перехода в тербий-иттриевом феррите–гранате магнитооптическим методом, Ниязов Л. Н., Саидов К. С., Соколов Б. Ю. (2012)
Клюй М. І. - Вплив активних обробок на фотоелектричні характеристики структур на основі плівок CdTe, Костильов В. П., Лук’янов А. М., Макаров А. В., Черненко В. В., Хрипунов Г. С., Харченко Н. М., Меріуц А. В., Шелест Т. М., Лі Т. А., Клюй А. М. (2012)
Мілованов Ю. С. - Особливості протікання струму в гетероструктурах оксид титану–кремній, Гаврильченко І. В., Гайворонський В. Я., Кузнецов Г. В., Скришевський В. А. (2012)
Томчук П. М. - Залежність перерізу розсіяння світла металевими наночастинками від їх форми (2012)
Fiscaletti D. - The geometrodynamic nature of the quantum potential (2012)
Тесленко В. І. - Динаміка перехідних процесів у незворотних кінетичних моделях, Капітанчук О. Л. (2012)
Євген Дмитрович Волков (03.03.1934−16.01.2012) (2012)
Правдивий М. М. - Середні резонансні параметри ядер телуру і неодиму, Корж І. О., Скляр М. Т. (2012)
Gautam S. - Effect of momentum correlations on the properties of fragments produced in heavy-ion collisions, Kant R. (2012)
Полатайко М. М. - Визначення швидкості детонаційної хвилі у вибуховій газовій суміші (2012)
Bardik V. Yu. - Free energy functional expansion as the generalized approach to the equation of state of dense fluids, Nerukh D., Pavlov E. V., Vlasyuk M. S. (2012)
Alekseev A. D. - Non-equilibrium thermodynamics and outburst hazard of a coal bed, Feldman E. P. (2012)
Булавін Л. А. - Структурний перехід у рідинній системі водаліпіди, Соловйов Д. В., Горшкова Ю. Є., Жигунов О. М., Іваньков О. І., Горделій В. І., Куклін О. І. (2012)
Тютюнник Н. В. - Роль нерівноважних вакансій у процесі спінодального розпаду, Гусак А. М. (2012)
Луньов С. В. - Константи деформаційного потенціалу Ξu та Ξd у n-Si, визначені методом тензорезистивного ефекту, Панасюк Л. І., Федосов С. А. (2012)
Rahmati A. - Effect of nitrogen partial pressure on reactive magnetron sputtering from Ti13Cu87 metalloid target: simulation of chemical composition, Khanzadeh M. (2012)
Бедарев В. А. - Магнитооптическое исследование спин-ориентационного фазового перехода в монокристалле NdFe3(BO3)4, Пащенко М. И., Меренков Д. Н., Безматерніх Л. Н., Темеров В. Л. (2012)
Штеплюк І. І. - Особливості впливу умов вирощування на структурні і оптичні властивості плівок Zn0,9Cd0,1O, Лашкарьов Г. В., Хомяк В. В., Литвин О. С., Мар’янчук П. Д., Тімофєєва І. І., Євтушенко А. І., Лазоренко В. Й. (2012)
Лобурець А. Т. - Вплив співадсорбованих атомів стронцію на поверхневу дифузію у субмоношарових плівках літію на грані (112) вольфраму, Заїка С. О., Наумовець А. Г. (2012)
Сіжук А. С. - Отримання модельного гамільтоніана границі "коротких часових інтервалів", Єжов С. М. (2012)
Герасимчук І. В. - Локалізовані стани у нелінійному середовищі з плоским дефектним шаром, який має нелінійні властивості, Горбач П. К., Довгополий П. П. (2012)
Геннадій Федорович Філіппов (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Арсеньєва Л. Ю. - Виявлення фальсифікації жирової сировини у виробництві комбінованих харчових продуктів, Мельниченко В. М. (2016)
Білонога Ю. Л. - Вплив коефіцієнта поверхневого натягу рідкого теплоносія на середню товщину приграничного ламінарного шару в рекуперативних теплообмінниках, Максисько О. Р., Білонога Д. М., Приходська С. В. (2016)
Боднар Г. В. - Математичне моделювання процесів в електроприводі водяного насоса з акумуляторними батареями, Шаповалов О. В., Федишин Я. І., Гембара Т. В. (2016)
Власенко В. В. - Використання нізину у виробництві варених ковбас фунціонального спрямування, Власенко І. Г. (2016)
Вовк В. В. - Перспективи створення нових видів майонезних продуктів, збагачених продуктами Бджільництва, Паска М. З. (2016)
Возненко М. А. - Технологічні аспекти виготовлення збивної страви з порошком з топінамбуру, Бондаренко І. І., Яценко Б. О., Нєміріч О. В. (2016)
Волос В. О. - Деякі основні співвідношення алгебри асиметричних узагальнених функцій в задачах неоднорідної теплопровідності і термопружності, Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю., Чохань М. І., Гончар Ф. М. (2016)
Гачак Ю. Р. - Застосування кріопорошку "Гарбуз" в технології сиркових мас різної жирності, Ваврисевич Я. С. (2016)
Кишенько І. І. - Дослідження ферментного препарату трансглютамінази на модельних зразках реструктурованих шинок з яловичини, Крижова Ю. П., Філоненко М. І. (2016)
Лісовська Т. О. - Вивчення структурно–механічних характеристик тіста на основі борошняних сумішей з екструдованим кукурудзяним борошном, Чорна Н. В., Юкало В. Г. (2016)
Мусій Л. Я. - Дослідження процесів ферментації та фізичного визрівання вершків у весняно–літній період року при виробництві масла з пробіотичними властивостями, Цісарик О. Й. (2016)
Нєміріч О. В. - Оцінка якості кремів зі сметани з порошком з обліпихи, Петруша О. О., Гавриш А. В., Трофимчук Л. В. (2016)
Пасічний В. М. - Використання модифікованого газового середовища та вакуумування при пакуванні і зберіганні охолодженого м’яса та напівфабрикатів з нього, Храпачов О. В., Маринін А. І. (2016)
Redina N. M. - Morphological characteristics of bee pollen obtained from Brassica napus L, Adamchuk L. O., Nikolaieva N. V., Brindza J. (2016)
Родак О. Я. - Розроблення рибних пресервів підвищеної біологічної цінності, Філь М. І. (2016)
Савчук Ю. Ю. - Дослідження дисперсності напою з волоського горіха, Усатюк С. І., Янчик О. П. (2016)
Сагайдак М. Є. - Підбір культур мікроорганізмів для виробництва хлібного квасу, Бліщ Р. О., Прибильський В. Л., Мудрак Т. О., Куц А. М. (2016)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсного електромагнітного поля на життєздатність Escherichia coli в модельному розчині молочної сироватки, Маринін А. І., Кочубей–Литвиненко О. В., Захаревич В. Б. (2016)
Сичевський М. П. - Реологічні характеристики білково–сироваткової суміші, Орлюк Ю. Т. (2016)
Скульська І. В. - Дослідження структурно–механічних показників бринзи за часткової заміни кухонної солі хлоридом калію, Цісарик О. Й. (2016)
Сливка І. М. - Біотехнологія створення вітчизняних бактеріальних препаратів для молочної промисловості України, Цісарик О. Й. (2016)
Федишин Я. І. - Високотемпературне рентгенографічне дослідження теплових властивостей кристалічних тіл, Вадець Д. І. (2016)
Фурсік О. П. - Визначення амінокислотного складу та мікробіологічних показників варених ковбас, Страшинський І. М., Пасічний В. М. (2016)
Ціж Б. Р. - Cенсорні властивості плівок поліаніліну, отриманих на оптично–прозорих носіях, Аксіментьєва О. І., Ольхова М. Р., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Черниш М. С. - Дослідження впливу порошку з бананів на показники якості желейної продукції, Нєміріч О. В. (2016)
Янчик М. В. - Технологія виробництва кондитерських напівфабрикатів з порошками з банану та моркви, Драненко О. В., Нєміріч О. В. (2016)
Дудкіна О. О. - Показники якості та безпеки фонданів спеціального призначення, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Іщенко Т. І., Тернавська І. М. (2016)
Власенко В. В. - Біохімічні зміни в м’ясному фарші на етапі посолу з використанням культур РЦІ–47 та СБІ–05, Крижак С. В. (2016)
Божко Н. В. - М’ясомісткі варені ковбаси з використанням м’яса качки, Пасічний В. М., Бордунова В. В. (2016)
Семко Т. В. - Перспективні направлення в виробнитві кислотно–сичужних сирів (2016)
Пасічний В. М. - Внесення колагенвмісних сумішей в фаршеві системи, Полумбрик М. М. (2016)
Сливка Н. Б. - Розроблення технології ферментованих напоїв на основі сироватки, Михайлицька О. Р., Турчин І. М. (2016)
Власенко В. В. - Закваски і їх види у сировиробництві, Семко Т. В., Соломон А. М., Бондар М. М. (2016)
Білик О. Я. - Обґрунтування параметрів зберігання сироватки–сировини у технології сиру "Урда", Дроник Г. В. (2016)
Галух Б. І. - Вплив емульгаторів, стабілізаторів і структуроутворювачів на формування споживчих властивостей жирових продуктів, Паска М. З., Драчук У. Р., Басараб І. М. (2016)
Мацук Ю. А. - Теоретичні та прикладні аспекти виробництва м’ясо–рибних напівфабрикатів, Іщенко Н. В., Супрун Е. М., Пасічний В. М. (2016)
Окуневська С. О. - Визначення ефективності режиму теплового оброблення молочної основи у технології сиркових десертів для людей, схильних до артеріальної гіпертензії, Ткаченко Н. А., Назаренко Ю. В. (2016)
Присвячується пам’яті Ігоря Микитовича Сєдака та Юрія Миколайовича Білоконя (2009)
Абрамюк І. Г. - Дерево в архітектурі луцького житла на початку ХХ ст. (2009)
Бачинська О. В. - Особливості об’ємно-просторових композицій сучасних сакральних споруд м. Києва (2009)
Білінська О. Б. - До питання методики проведення архітектурних обмірів для студентів-архітекторів на кафедрі дизайну та основ архітектури Інституту архітектури НУ"ЛП", Олешко О. П., Топилко С. І. (2009)
Булах І. В. - Символ і символізація у теоретичних дослідженнях (2009)
Ушаков Г. Н. - Типи структур архітектурного простору (2009)
Іванова Л. С. - Інформаційні технології, як складова частина будівельної галузі (2009)
Михайленко А. В. - Комп’ютерне тестування знань як один з компонентів архітектурної освіти (2009)
Лінда С. М. - Семантика форми в архітектурі історизму (2009)
Косаревська Р. О. - Програми для ландшафтного проектування, Левченко О. В. (2009)
Сьомка С. В. - Архітектура – застигла музика в пропорціях (2009)
Сисойлов М. В. - Земна демоекосистема: три останні стадії глобального руйнування (синтез та взаємоузгодження тверджень науки, міфології та релігії) (2009)
Товбич В. В. - Програма семи кроків і семи засобів управління якістю в архітектурній діяльності (2009)
Шевцова Г. В. - Конструкції змішаного кам’яно-дерев’яного типів (на прикладі оборонної архітектури України та Японії) (2009)
Ященко О. Ф. - Культова архітектура Чернігівської губернії XVIII ст. періоду раннього класицизму (2009)
Михайленко В. Є. - Розвиток асоціативно-колористичного мислення на основі природної гармонійності кольорів, Прищенко С. В. (2009)
Кузьміна Г. В. - Композиційно-просторові особливості висотних споруд (2009)
Береза Є. С. - Прийоми формування об’ємно просторової структури Комплексів аеропортів в умовах вже існуючих об’єктів що в експлуатації (2009)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості формування житлових будинків у комплексі з об’єктами громадського обслуговування на територіях, наближених до аеропортів (2009)
Бабеев К. В. - Основные принципы формирования системы высотных доминант в больших и малых городах (2009)
Герасимчук М. В. - Про витоки київського житлового середовища (класицистичний період)) (2009)
Масюк В. Г. - Основні засади формування кондомініумів (2009)
Николаенко В. А. - Особенности организации рекреационных ландшафтов на территории заброшенных карьеров Крыма, Тищенко Г. В. (2009)
Огоньок В. О. - Вплив функціонально-планувальних параметрів на організацію соціальної інфраструктури поселень Тернопільської області (2009)
Панченко Т. Ф. - Містобудівна типологія приморських територій та міст, Онищенко В. М. (2009)
Панченко Т. Ф. - Нормативне регулювання комплексного територіального розвитку приморських міст, Онищенко В. М. (2009)
Пестрикова А. Г. - Анализ образно-символических качеств архитектурной среды города (2009)
Смілка В.А. - Містобудівні фактори, що впливають на розвиток мережі навчально-виховних закладів (2009)
Шешукова С. В. - Зарубіжний досвід створення системи курортно-рекреаційного обслуговування (2009)
Чень Шибо - Этапы проектирования и развития Пекинской агломерации (2009)
Нагаева З. С. - Формирование культурно-этнографических центров-комплексов в системе общественных центров Автономной Республики Крым, Нагаев И. С. (2009)
Міщенко О. Д. - Рекомендації з просторового планування міст та територій, Усова О. С., Тригуб Р. М., Чередніченко П. П. (2009)
Іванова-Костецька Г. С. - Транспортно-логістичні коридори України в системі Європи, Іванов-Костецький С. О. (2009)
Николаенко В. А. - Структура архитектурно-композиционных компонентов и их взаимосвязей в объектах садово-паркового искусства Южного берега Крыма, Лавлинская И. А. (2009)
Устінова І. І. - Еко-фізичні подібності процесу урбанізації (2009)
Бережний А. В. - Функціонально-планувальні аспекти проектування пішохідних просторів торгівельно-розважальних комплексів (2009)
Аттавна Башар - Основные факторы, влияющие на формирование торгово-развлекательных комплексов в странах Аль-Шама (2009)
Закрепа Л. М. - Проблеми розвитку закладів професійно-технічної освіти (2009)
Жовква О. І. - Формування духовної освіти в Україні (2009)
Кобилінський А. Ю. - Автосалони та автоцентри як об’єкти дослідження та проектування (2009)
Горшков С. М. - Загальні принципи формування офісних будівель в умовах України (2009)
Бачинська Л. Г. - Особливості формування простору квартири висококомфортного житла у природних умовах, Терещенко О. Ю. (2009)
Бачинська Л. Г. - Роль та особливості функціонування терас у квартирах висококомфортного житла на природі (2009)
Ковальський Л. М. - Проблеми формування сучасного бібліотечного простору, Бевз Є. А. (2009)
Козлова Н. В. - Сучасні напрямки формотворення зовнішнього вигляду вітчизняних і закордонних багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) (2009)
Запорожченко О. Ю. - Соціально-економічні передумови проектування і будівництва індивідуального міського малоповерхового житла як структури, що "розвивається" (2009)
Лисенька Ю. В. - Функціональна схема організації готелю малої місткості, на прикладі готелю "Löwengraben " (2009)
Михайлишин О. Л. - Розвиток типології житла на Волині у 1920-30-х роках на прикладі забудови кварталів для військовослужбовців (2009)
Колодрубська О. І. - Просторова організація садиби підприємця-механізатора (2009)
Мержиевская Н. Ю. - Історичні готелі Одеси вищої категорії (2009)
Стогній А. В. - Вплив економіко-демографічної структури суспільства на формування архітектури сучасного житлового будинку (на прикладі м. Монреаль, Канада) (2009)
Побединська А. М. - Функціональна організація санаторіїв для дітей з обмеженими фізичними можливостями (2009)
Перевалова В. В. - Функціональна організація адміністративно-представницького центру урядового комплексу в умовах України (2009)
Сіверс М. В. - Функціонально-розважальні принципи створення православних сакральних площ у найзначніших містах України (2009)
Тимошенко О. К. - Вплив формування архітектурного рішення, як чинника енергоефективності на прикладі висотних офісних будівель (2009)
Чернявський В. Г. - Функціонально-планувальна організація лікарняних закладів та її вплив на формування архітектурно-художньої структури інтер’єрів (2009)
Шемтоуб Согол - Классификация многофункциональных комплексов в Иране (2009)
Яблонська Г. Д. - Життєздатність і різноманітність житла (2009)
Обуховська Л. В. - Поліфункціональні малі архітектурні форми: взаємозв’язок утилітарних і художніх функцій (2009)
До відома авторів (2009)
Клепко С. Ф. - Чи існує громадянська освіта в Україні-2015? (2015)
Полобок Л. В. - Формування і розвиток соціально зрілої особистості в школі (2015)
Пахомова Н. Г. - Особливості формування граматичної компетенції у дітей старшого дошкільного віку зі стертою дизартрією, Пахомова В. А. (2015)
Прокоф’єва М. Ю. - Педагогічна оцінка диференційованого підходу до навчальної діяльності молодших школярів (2015)
Яловець Є. О. - Медіаосвіта в освіті (2015)
Масляник Н. Ю. - Медіаосвіта як засіб формування критичного мислення (із досвіду Комсомольської ЗОШ I–III ст. No 2) (2015)
Земелько І. С. - Практика впровадження медіаосвіти і формування критичного мислення (2015)
Раскалінос В. М. - Ефективність формування рефлексивної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки (2015)
Пархета Л. П. - Роль педагогічної практики у формуванні фахової компетенції студентів-філологів (2015)
Шевчук М. О. - Історичний аспект розвитку проектних технологій навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів (2015)
Макарчук В. В. - Взаємодія сім’ї та школи у досвіді вітчизняних педагогів другої половини XIX – початку ХХ століття (2015)
Матвієць О. М. - Ілюзія успіху, або Раби чужої методики? (2015)
Телюк О. - Уроки без дзвінків: особливості навчання у фінських школах (2015)
Титул, зміст (2017)
Кладницька Л. В. - Експресія ядерних білків стовбуровими клітинами з жирової тканини собаки на різних пасажах культивування in vitro, Мазуркевич А. Й., Бездєнєжних Н. О., Чехун В. Ф., Величко С. В., Малюк М. О., Козицька Т. В., Ковпак В. В., Данілов В. Б., Харкевич Ю. О. (2017)
Замазій А. А. - Залежність характеристик алюру коней від типу ВНД, Камбур М. Д., Кліменко М. А. (2017)
Ковпак В. В. - Фенотипові та морфологічні зміни в культурі клітин жирової тканини під час культивування, Ковпак О. С. (2017)
Камбур М. Д. - Формування рубцевого травлення у телят, Замазій А. А., Колечко А. В. (2017)
Камбур М. Д. - Корекція активності лужної фосфатази у індиків вітаміном С, Лівощенко Е. М., Лівощенко Л. П. (2017)
Замазій А. А. - Корекція гіпоксії поросят, Камбур М. Д., Натяглий О. М. (2017)
Замазій А. А. - Корекція властивостей крові сухостійних корів, Камбур М. Д., Остапенко С. В. (2017)
Замазій А. А. - Показники неспецифічної резистентності організму індиків під впливом абіотичних чинників, Камбур М. Д., Петренко В. М. (2017)
Кистерна О. С. - Цитологічні зміни в гемолімфі бджоли медоносної за використання імунних препаратів, Мусієнко О. В., Гаркава В. В., Мусієнко В. М. (2017)
Pikhtirova A. V. - The physiological role of minerals for the growth, development and productivity of sheep (Review article) (2017)
Ніщеменко М. П. - Показники білкового обміну сироватки крові молодняку великої рогатої худоби за згодовування сірковмісних амінокислот, Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С., Ємельяненко А. А., Панько Я. І. (2017)
Зажарська Н. М. - Вплив дегельмінтизації на якість козиного молока, Бойко О. О., Андріяш О. Є. (2017)
Назаренко С. М. - Гідрохімічна оцінка ставів рибогосподарського призначення (2017)
Петров Р. В. - Дослідження стійкості Aeromonas hydrophila до фізичних і хімічних чинників (2017)
Родіонова К. О. - Ефективність застосування озону при знезараженні об’єктів ветеринарного нагляду на м’ясопереробних підприємствах (2017)
Старосельська А. Л. - Органолептична й дегустаційна оцінка м'ясних напівфабрикатів (2017)
Фотіна Т. І. - Вплив технології утримання індиків на якість продукції, Вієвський Г. С., Фотіна О. В. (2017)
Коваль Г. І. - Вплив незаконного видобутку піску в акваторії каркінітської затоки на морських ссавців, Марінічева К. В., Фотін А. І. (2017)
Кліщова Ж. Є. - Визначення резистентності виділених збудників сальмонельозу та ешерихіозу до антибактеріальних препаратів (2017)
Фотіна Г. А. - Бактеріологічні дослідження змивів з поверхні шкаралупи інкубаційного яйця, Коваленко І. В. (2017)
Панасенко О. С. - Клінічний прояв лептоспірозу у свиней, Негреба Ю. В. (2017)
Плис В. М. - Пастерельозно-аскаридіозне мікст захворювання птиці – проблема сьогодення (Оглядова стаття) (2017)
Уховський В. В. - Ретроспективний аналіз хвороби Ауєскі серед поголів’я свиней на території України, Романов О. М., Безименний М. В., Дрожже Ж. М. (2017)
Турченко О. М. - Епізоотологія лептоспірозу собак у Сумському регіоні, Зон Г. А. (2017)
Байдевлятов Ю. А. - Вплив бактеріальних полісахаридів на показники імунорезистентності у птиці за імунодепресії, викликаної дією мікотоксина, Байдевлятова Ю. В. (2017)
Коваленко Л. М. - Вплив природно-кліматичних факторів на інтенсивність епізоотичного процесу збудників гельмінтозів жуйних тварин, Коваленко О. І. (2017)
Кассіч В. Ю. - Моніторинг кліщів Ixodes ricinus і Dermacentor reticulatus на території Сумської області, Короза Е., Лівщенко Л. П., Лівощенко Є. М. (2017)
Лазоренко Л. М. - Епізоотологія шлунково-кишкових стронгілятозів тварин в умовах Сумської області, Негреба Ю. В. (2017)
Пономаренко В. Я. - Гельмінтофауна хижих тварин зоопарку "Feldman ecopark" м. Харкова, Федорова О. В., Пономаренко А. М., Латвинський К. М., Жуковська А. О. (2017)
Пономаренко М. Г. - Дослідження антигельмінтної активності похідних 7-заміщених-8-N-метилпіперазино-3-метилксантину, Корнієнко В. І., Пономаренко О. В., Ладогубець О. В., Гаркуша І. В., Дученко К. А., Самура Б. А., Романенко М. І. (2017)
Оробченко О. Л. - Визначення параметрів гострої токсичності нанокомпозиту металів (Ag, Cu, Fe, двоокис Mn) на білих щурах за умов внутрішньо шлункового введення (2017)
Бондаренко І. В. - Динаміка показників відтворення корів в господарствах Сумської області відносно умов утримання, Паращенко В. В. (2017)
Гребеник Н. П. - Кістозні утворення яєчників у свиноматок: клінічні і морфологічні зміни (2017)
Байдевлятова Ю. В. - Ефективність методів терапії корів за серозного маститу, Байдевлятов Ю. А. (2017)
Кассіч В. Ю. - Алергічна діагностика зоонозів та засоби для її проведення, Левченко А. Г., Івченко В. Д., Кассіч О. В., Головко В. О. (2017)
Долбаносова Р. В. - Уролітіаз. Моніторинг та методи профілактики, Шиленко А. В. (2017)
Перспективи освіти і науки Полтавщини в "Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року" (2015)
Зелюк В. В. - Основні напрями розвитку післядипломної педагогічної освіти полтавських учителів у сучасному контексті (2015)
Степаненко М. І. - Новітні грані фахової майстерності вчителя (2015)
Гайдамака О. В. - Критерії, показники та рівні поліхудожньої вихованості учнів початкової школи (2015)
Халецька Л. Л. - Методичні аспекти розвитку загальнокультурної компетентності вчителів мистецьких предметів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Горшеньова А. М. - Роль сім'ї у професійній орієнтації старшокласників (2015)
Парфьонова Г. І. - Mетодика формування усного зв’язного мовлення в дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією (2015)
Максименко Л. М. - Нові технології в освіті: масові відкриті онлайнові курси (МВОК) (2015)
Кіптілий І. О. - ПОІППО на I Всеукраїнській виставці-презентації "Післядипломна педагогічна освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін" (2015)
Гавриш Р. Л. - Європейські перспективи української школи: словацький досвід (2015)
Коршкова А. Ф. - Особливості конкурсів педагогічної майстерності в Республіці Білорусь та США (2015)
Editorial (2012)
Глибицький Г. М. - Взаємодія ДНК з наночастинками срібла, Джелалі В. В., Семенов М. О., Рошаль О. Д., Глибицький Д. М., Волянський О. Ю., Зегря Г. Г. (2012)
Karachevtsev V. A. - Glucose oxidase immobilization onto carbon nanotube networking, Glamazda A. Yu., Zarudnev E. S., Karachevtsev M. V., Leontiev V. S., Linnik A. S., Lytvyn O. S., Plokhotnichenko A. M., Stepanian S. G. (2012)
Lykakh V. A. - Carriers spectra of functionalized semiconducting nanowire and conformational transition in molecules, Syrkin E. S. (2012)
Novopashina D. S. - Fluorecently labeled bionanotransporters of nucleic acid based on carbon nanotubes, Apartsin E. K., Venyaminova A. G. (2012)
Rubin Yu. V. - Molecular structure and interactions of nucleic acid components in nanoparticles: Ab initio calculations, Belous L. F. (2012)
Довбешко Г. И. - Новые подложки, усиливающие сигналы фотолюминесценции, для формирования изображений биологических объектов, Фесенко Е. М., Бойко В. В., Горчев В. Ф., Карахин С. О., Гридина Н. Я., Горелик В. С., Моисеенко В. Н. (2012)
Заболотный М. А. - Модификация структуры алкалоидов препарата СONIUM фуллеренами С60, Момот А. И., Довбешко Г. И., Гнатюк Е. П., Соляник Г. И., Дмитренко О. П., Кулиш Н. П., Федина К. В. (2012)
Christophorov L. N. - Indirect evidences of conformational regulation in protein reactions: how much can be learnt? (2012)
Суховія М. І. - Іонізація та збудження молекул урацилу електронним ударом, Шафраньош М. І., Чаварга М. М., Шафраньош І. І. (2012)
Ермохина Н. И. - Синтез нанотрубок из мезопористого нанокристаллического диоксида титана, Невинский В. А., Манорик П. А., Ильин В. Г., Цыба Н. Н., Пузий А. М., Щербатюк Н. Н., Климчук Д. А. (2012)
Карпенко А. Б. - Закономерности фрагментации фуллерена С60 по данным лазерно-десорбционной масс-спектрометрии и квантовой химии, Куць В. С., Снегир С. В., Поккровский В. А. (2012)
Габович В. О. - Експериментальне та теоретичне дослідження лазерної десорбції/іонізації метиленового блакитного з поверхні терморозширеного графіту, Покровський В. О., Дем’яненко Є. М., Гребенюк А. Г. (2012)
Батюк Б. Б. - Теорія прийняття управлінських рішень в менеджменті підприємства та їх класифікація, Вороний І. В. (2016)
Власенко І. В. - Еколого–економічні особливості створення і розвитку Вінницької птахофабрики за принципами "аграрного ренесансу" (2016)
Вовк М. В. - Проблеми управління якістю на підприємствах в умовах входження України в ЄС (2016)
Гірняк К. М. - Рекреаційні зони Закарпаття: стан і перспективи розвитку, Багрій М. В. (2016)
Gołoś J. - Biogazownie w polskiej polityce ekologicznej jednostek samorządu terytorialnego (2016)
Гримак О. Я. - Роль маркетингу в розвитку сільських територій прикордонного регіону: євроінтеграційний контекст, Кравців І. К. (2016)
Гримак О. Я. - Кадровий потенціал − запорука кадрової безпеки підприємства, Бурда І. Я. (2016)
Диндин В. Л. - Розвиток молочного скотарства Львівщини (2016)
Диндин М. Л. - Основи ефективності сільськогосподарських підприємств вівчарства і козівництва, Токарчук О. П. (2016)
Дяк О. Т. - Стан та напрямки розвитку підприємств галузі птахівництва (2016)
Єлейко В. І. - Економетричне моделювання впливу власного та позикового капіталу на збільшення доходу від реалізації продукції, Кіндрат О. В. (2016)
Кафлевська С. Г. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю молокопереро-бних підприємств (2016)
Кіндрат О. В. - Сучасні інформаційні технології – найперспективніша інвестиція у розвиток підприємства (2016)
Козій Б. І. - Комп’ютерна система для обліку молочної продуктивності та контролю лактаційно–відтворювального циклу корів, Приймич В. І., Дудик І. Р. (2016)
Коробка С. В. - Корпоративне управління в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Кубрак Н. Р. - Біржовий ринок України та перспективи розвитку, Ткач С. М., Урбан І. Р. (2016)
Кухар Р. Б. - Проблеми та перспективи сучасного менеджменту в інформаційному суспільстві, Єлейко О. І., Мотько Н. Р., Степанюк О. І., Рамський І. О. (2016)
Литвинюк Л. В. - Біографічне навчання у післядипломній педагогічній освіті. Частина 2: Потенціал для професійного розвитку вчителя (2014)
Максимець Н. Ю. - Особливості, чинники та функції товарної політики фермерських господарств (2016)
Мерзлякова О. Л. - Інформаційна грамотність вчителя в контексті протидії пропаганді (2014)
Минів Р. М. - Сучасні концепції управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприємств, Батюк О. Я. (2016)
Терно C. О. - У чому секрет успіху пропаганди, або Усвідомленість – системотвірна властивість критичного мислення (2014)
Михальчишина Л. Г. - Інвестування у ринкові цінні папери (2016)
Стоцька О. В. - Всеукраїнські друковані патріотичні ЗМІ та інформаційна безпека держави (2014)
Небоженко Т. Т. - Діагностика проблем державної регуляторної політики у агропромисловій сфері вітчизняної економіки (2016)
Помогайбо В. М. - Інноваційне суспільство: концепція інтегрованого підручника з біології (2014)
Пенцак Т. Г - Підвищення економічної ефективності збуту суниці садової на ринок переробки, Галяс А. В. (2016)
Москвич М. П. - Проблеми і перспективи створення електронних навчальних засобів в українській школі (2014)
Поперечний С. І. - Актуальні проблеми маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств, Кудла Т. Ю. (2016)
Пасічник О. С. - Дидактичні та методичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземної мови для старшої профільної школи як засобу забезпечення варіативного компонента іншомовної освіти (2014)
Радух Н. Б. - Роль факторингових операцій у сучасних фінансових розрахунках (2016)
Єфименко Н. Р. - Застосування вітагенних технологій при викладанні основ психології та міжособистісного спілкування (2014)
Саламін О. С. - Становлення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2016)
Батько й син Козюри: виховання краєзнавством (2014)
Сендецька С. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку рекламного ринку України і світу (2016)
Корнет С.І. - Залучення школярів до вивчення життєпису великого полтавця Патріарха Мстислава (Скрипника) (2014)
Сенів Р. В. - Особливості функціонування аграрних підприємств Львівської області: проблеми і перспективи, Оленич І. Р. (2016)
Старчик Л. М. - Сторінки історії Хорольської гімназії (2014)
Смолинець І. Б. - Сутність, функції та форми підприємницької діяльності в сільському господарстві, Гачек Т. С., Дорош–Кізим М. М., Дадак О. О., Гутий Б. В., Харів І. І. (2016)
Клепко С. Ф. - Рецензия на книгу Гётца Хиллига "В поисках істинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1976–2014)" (2014)
Smolynets’ I. B. - Pharmaceutical marketing: objectives and types, Gutyj B. V., Khariv I. I., Petryshak O. Y., Lytvyn R. I. (2016)
Муліка К. М. - Медіаосвіта: проблеми та досягнення навчальних закладів полтавської області (2014)
Степанюк О. І. - Кредитування сільського господарства України: аналіз динаміки, Демчишин М. Я., Турченяк О. В. (2016)
Куляєва О. О. - Про реалізацію Орієнтовної регіональної програми атестаційної експертизи ЗНЗ (2014)
Томчук О. Ф. - Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю підприємства (2016)
Іван Андрійович Зязюн (2014)
Фіщук Н. Ю. - Семасіологічний зміст методу в наукових дослідженнях (2016)
Чемерис В. А. - Стан та перспективи розвитку аквакультури в Україні, Душка В. І., Максим В. Л. (2016)
Чемерис В. А. - Інфраструктурне забезпечення конвергенції економіки сільських територій в українсько-польському транскордонному регіоні, Куцаб-Бонк К. К., Янків М. М. (2016)
Шульський М. Г. - Господарства населення: тенденції змін площ земельних угідь і виробництва аграрної продукції (2016)
Шульський М. Г. - Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств Львівщини (2016)
Гавдьо Б. Р. - Один з напрямків руху щодо ідентифікації України як християнської держави, Шекель В. Ф. (2016)
Гордійчук Л. М. - Психологічні фактори попередження нещасних випадків на виробництві (2016)
Карбовнік І. В. - Навчання латинської субмови права: лексико–семантичний, структурний та культурологічний аспекти (2016)
Оберська Н. В. - Гуманітарна освіта у формуванні фахівців агротехнічних ВНЗ, Михайлишин М. С. (2016)
Присяжнюк В. Я. - Витоки лікувальної справи тварин в Галичині (2016)
Семенів Б. С. - Ефективність застосування кругового тренування студентів в процесі фізичного виховання, Голубева О. Т., Василів О. В, Пацевко А. Й. (2016)
Строкаль В. П. - Основні інформаційно-технічні засоби забезпечення дистанційного навчання, Паламарчук С. П. (2016)
Халецький О. В. - Світло Франкових ідей у темному потоці сучасної історії, Голубовська О. В. (2016)
Тарнавська О. Б. - Особливості державного регулювання в умовах трансформації економіки України (2016)
Смолінська О. Є. - Розробка і впровадження систем якості в університеті: труднощі та перспективи, Драч М. П. (2016)
Берко П. Г. - Світоглядні позиції Миколи Шлемкевича крізь призму антропологічної установки, Дзера М. М. (2016)
Стибель В. В. - Життя гідне безсмертя !, Галяс В. Л. (2016)
Яблонський В. А. - Вища освіта в контексті нових викликів, Яблонська О. В. (2016)
Надырбеков М. С. - Возбужденные состояния четно-четных ядер в нейтронных цепочках с N = 96, 98, 100, Юлдашева Г. А. (2012)
Dhiman N. K. - Role of different model ingredients in the exotic cluster-decay of 56Ni* (2012)
Kaur D. - Probing the effect of different cross sections in asymmetric systems, Kaur V., Kumar S. (2012)
Sevryukova M. M. - Cyanine-like and polyenic relaxation paths of merocyanine derivatives of malonodinitrile in the excited state detecting by low temperature time-resolved fluorescence, Piryatinski Yu. P., Vasylyuk S. V., Yashchuk V. M., Viniychuk O. O., Gerasov A. O., Slominskii Yu. L., Kachkovsky O. D. (2012)
Мішаглі Д. Ю. - Вплив ефектів екранування на заряд пилинки в термічній запиленій плазмі (2012)
Tahiri M. - Study of electrical conductivity in WO3-doped nonstoichiometric LiTaO3, Masaif N., Jennane A., Lotfi E. M. (2012)
Пелещак Р. М. - Енергетичний спектр електронів у тришаровій гетеросистемі із самоорганізованими дефектно-деформаційними структурами, Кузик О. В., Даньків О. О. (2012)
Попович В. Д. - Вплив передростового відпалу вихідного матеріалу на властивості неочищених монокристалів телуриду кадмію, отриманих методом сублімації, Гнатенко Ю. П., Буківський П. М., Потера П. (2012)
Ткач М. В. - Вплив нелінійної міжелектронної взаємодії на тунелювання електронів крізь несиметричну двобар’єрну резонансно-тунельну структуру, Сеті Ю. О., Бойко І. В. (2012)
Карпенко О. Б. - ЯМР-дослідження нерівноважного стану фулерену C60 в N-метил-2-піролідоні, Трачевський В. В., Філоненко О. В., Лобанов В. В., Авдеєв М. В., Тропін Т. В., Кизима О. А., Снегір С. В. (2012)
Сіжук А. С. - Динамічний та макроскопічний описи газу взаємодіючих атомів у сильному електромагнітному полі поблизу резонансу, Єжов С. М. (2012)
Беліков А. Г. - Динаміка частинок з великими початковими поперечними швидкостями у магнітному полі гострокутової геометрії, Папкович В. Г. (2012)
Клепко С. Ф. - Тезаурусний підхід до навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2014)
Литвинюк Л. В. - Біографічне навчання у післядипломній педагогічній освіті. Частина 1: Поняття та моделі (2014)
Карапузова Н. Д. - Методологічні та теоретичні аспекти інтеграції змісту природознавчої освіти майбутніх учителів початкових класів (2014)
Мащенко О. М. - Формування системи фізико-географічних знань школярів на основі загальних географічних закономірностей, Булава Л. М. (2014)
Мироненко Л. Л. - Використання поетапного підходу до формування суспільствознавчих понять на уроках соціально-економічної географії (2014)
Дудко С. Г. - Дидактична модель формування здоров’язбережувального навчального середовища початкової школи (2014)
Долженко А. И. - Умственная отсталость и проблема социальной адаптации (2014)
Пилипенко В. В. - Перший освітній журнал Полтавщини (до сторіччя заснування "Педагогического журнала для учащих народних школ Полтавской губернии" (1914 – 1918 рр.) (2014)
Пономаренко А. Ю. - Історичні аспекти підготовки магістрів (2014)
Давиденко Л. П. - Особливості підготовки школярів до вступу у ВНЗ у 2015 р. (2014)
Кравчено Т. О. - Підсумки ЗНО у Полтавській області у 2014 р., Одарю О. О. (2014)
Фісун Е. Г. - Олімпіада з правознавства очима члена журі: спроба конструювання задач і встановлення критеріїв їх оцінювання (2014)
Романенко В. І. - Утримання атомів і малих частинок оптичною пасткою, сформованою послідовностями зустрічних світлових імпульсів великої площі, Яценко Л. П. (2012)
Ковтун Ю. В. - Оцінювання ефективності введення речовини у відбитий розряд за рахунок розпилювання матеріалу катода, Скібенко Є. І., Скибенко А. І., Юферов В. Б. (2012)
Булавін Л. А. - Структурні зміни у фіброїновому волокні під дією лужного розчину, Забашта Ю. Ф., Каспрова А. В., Сенчуров С. П., Свечнікова О. С. (2012)
Горобець О. Ю. - Локалізація сферичної феромагнітної мікрочастинки під дією швидко осцилюючого магнітного поля в потоці рідини, Потьомкін М. М. (2012)
Dovhopyaty Yu. - Mott−Hubbard lacalization in a model of the electronic subsystem of doped fullerides, Didukh L., Kramar O., Skorenkyy Yu., Drohobitskyy Yu. (2012)
Дегода В. Я. - Аномальна провідність у монокристалах селеніду цинку під рентґенівським опроміненням, Весна В. Т., Кожушко Б. В., Подуст Г. П. (2012)
Zavalniuk V. - Axial stiffness of multiwalled carbon nanotubes as a function of the number of walls (2012)
Scherbakov Ch. M. - On the relativistic quantum mechanics of a particle in space with minimal length (2012)
Fiscaletti D. - The quantum entropy as an ultimate visiting card of the de Broglie–Bohm theory (2012)
Іваницький О. І. - Про можливість існування нефішерівських класів універсальності, Бугаєв К. О. (2012)
Пам’яті Костянтина Миколайовича Степанова (2012)
Богдан Іванович Лев (до 60-рiччя вiд дня народження) (2012)
Скрипець А. В. - Спосіб реєстрації кута обертання площини поляризації світлового променя з використанням оптично прозорих феримагнітних кристалів, Тронько В. Д., Асанов М. М. (2012)
Іванісік А. І. - Фазомодульоване параметричне антистоксове вимушене комбінаційне розсіяння черенковського типу в областях самофокусування збуджуючого випромінювання, Ісаєнко О. Ю., Коротков П. А., Понежа Г. В. (2012)
Zasenko V. I. - Formation of a charged layer in a bounded non-uniform magnetized plasma in RF field (2012)
Ніколаєнко Т. Ю. - Ефективні атомні заряди канонічних 2'-дезоксирибонуклеотидів та їхня залежність від конформації, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2012)
Сиротюк С. В. - Електронна структура твердих розчинів GaInN з домішками хрому і водню, Швед В. М. (2012)
Єлісєєв Є. А. - Полярні властивості та петлі гістерезису у багатошарових тонких плівках типу сегнетоелектрик/віртуальний сегнетоелектрик, Глинчук М. Д., Морозовська Г. М., Яковенко Я. В. (2012)
Мирончук Г. Л. - Електричні і оптичні властивості монокристалів AgGaGe2S2Se4, Давидюк Г. Є., Парасюк О. В., Шевчук М. В., Якимчук О. В., Данильчук С. П. (2012)
Марченко С. - Оцінка стабільності тріонних станів у вуглецевих нанотрубках типу зигзаг (2012)
Маханець О. М. - Фононні спектри та електрон-фононна взаємодія у складній циліндричній напівпровідниковій нанотрубці, Цюпак Н. Р., Гуцул В. І. (2012)
Харченко Д. О. - Моделювання зміни мікроструктури опромінюваних систем методом фазового поля кристалa, Харченко В. О., Кохан С. В., Лисенко І. О. (2012)
Жданов В. І. - Спектр потужності випромінювання від гаусівського джерела, мікролінзованого точковою масою: аналітичні результати, Горпінченко Д. В. (2012)
Akimova O. V. - Reading motivation in modern representatives of various social groups (2015)
Галузяк В. М. - Педагогічна влада: сутність, форми, ефекти (2015)
Завалевський Ю. І. - Теоретичний аспект становлення професіоналізму вчителя (2015)
Іваницька Н. Л. - Сучасні тенденції розвитку мовної освіти в Україні (2015)
Ціхоцька О. А. - Гуманістичні філософські погляди на людину крізь призму релігійної етики (2015)
Бурковська З. Є. - Методичні аспекти управління процесом формування іншомовної комунікативної компетентності студентів (2015)
Васаженко Н. О. - Використання інтернет-технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців-економістів (2015)
Волошина О. В. - Використання проектної технології навчання під час викладання дисциплін педагогічного циклу (2015)
Горпініч Т. І. - Педагогічне моделювання в навчанні читання професійно-орієнтованої літератури англійською мовою (на прикладі навчання студентів фармацевтичного профілю) (2015)
Каплінський В. В. - Основні структурні компоненти змісту освіти в контексті формування загальнопедагогічної компетентності сучасного педагога (2015)
Клітний С. В. - Психологічні та методичні особливості формування математичних понять, Коломієць Д. І. (2015)
Коршевнюк Т. В. - Зміст біологічної освіти школярів у контексті гуманітаризації (2015)
Надкернична Л. І. - Використання мультимедійних засобів навчання на уроках біології в основній школі, Стадник С. В. (2015)
Нікітченко Л. О. - Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення курсу основи педагогічної майстерності (2015)
Пасічник О. С. - Концептуальні засади конструювання змісту навчального посібника з англійської мови для професійного спілкування у галузі інформаційних технологій, Пасічник О. О. (2015)
Палій Н. В. - Лінгвокульторологічні основи вивчення безеквівалентної лексики, Стаценко Т. В. (2015)
Шелудько І. В. - Експериментальна оцінка готовності студентів до навчання варіативних модулів художнього спрямування учнів 5 - 9 класів (2015)
Васильєва С. А. - Виховання початків патріотизму в дітей старшого дошкільного віку (2015)
Гладун О. В. - Підліток з низьким статусом і аутсайдер: характеристики явищ та їх значення в ієрархії учнівського колективу (2015)
Коломієць Л. І. - Психологічний зміст і чинники етнічної толерантності юнацтва, Григорук Є., Яворська А. (2015)
Самойлов А. М. - Організація самовиховання підлітків у процесі педагогічної профілактики девіантної поведінки (2015)
Столяренко О. В. - Філософсько-релігійні засади гуманістичного виховання, Столяренко О. В. (2015)
Kostenko N. I. - The system of exercises in theprocess of formation students` foreigncross – cultural competence (2015)
Баранюк В. В. - Діагностика сформованості професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2015)
Білоконна Н. І. - Емоційна культура як важливий компонент професіоналізму вчителя початкових класів (2015)
Грінченко Т. Д. - Теоретико-практичні засади підготовки майбутнього вчителя музики до концертмейстерської діяльності в дитячому хореографічному колективі (2015)
Давидюк М. О. - Сучасні вимоги до загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя (2015)
Даниленко Л. І. - Педагогічні умови формування готовності вчителя у післядипломній освіті до застосування інноваційних технологій інтерактивного навчання (2015)
Дармограй П. В. - Сутність, особливості змісту та характеристика структурних компонентів професійної компетентності офіцерів Державної пенітенціарної служби України (2015)
Добровольська К. В. - Формування професійної самосвідомості студентів медичних ВНЗ як педагогічна проблема (2015)
Дубцова О. В. - Інтерпрофесійна та інтрапрофесійна комунікація: комунікативна стратегія (2015)
Дудікова Л. В. - Концептуальні основи визначення компетенцій майбутнього лікаря в процесі його професійного становлення (2015)
Ельбрехт О. М. - Підготовка менеджерів зовнішньоекономічної діяльності: теорія і практика (2015)
Жиле Л. І. - Практичні аспекти формування професійної компетентності вчителів-філологів (2015)
Заблоцька І. М. - Хімічна складова професійної компетентності майбутніх фахівців (2015)
Загородній С. П. - Готовність керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської інноваційної діяльності: інноваційна компетентність (2015)
Загоруй Р. В. - Підготовка майбутнього вчителя до активізації навчальної діяльності учнів початкової школи у процесі вивчення математики (2015)
Імеридзе М. Б. - Специфіка формування медіаосвітньої компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях (2015)
Калініченко А. І. - Дидактичні умови навчання професійно-орієнтованому перекладу студентів немовних ВНЗ (2015)
Киливник В. В. - Соціокультурна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови в процесі навчання (2015)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку влучності на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів (2015)
Латуша Н. В. - Дослідження формування професійної мобільності майбутніх агрономів у аграрних ВНЗ (2015)
Логвіненко А. Ю. - Організація суб’єкт-суб’єктної взаємодії як педагогічна умова підготовки майбутніх учителів іноземної мови до формування толерантності учнів (2015)
Марченко О. О. - Проективна модель професійного-особистісного іміджу майбутнього інженера-механіка (2015)
Можаровська О. Є. - Формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (2015)
Осипенко І. П. - Вивчення ефективності самостійної роботи студентів медичного університету (2015)
Паржницький О. В. - Моделювання навчально-виробничого процесу формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі (2015)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Інтерактивні підходи до фахової підготовки лікарів у процесі навчання у ВНЗ, Римша О. В. (2015)
Твердохліб Н. В. - Креативність у діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Холковська І. Л. - Діагностика загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів (2015)
Чайка О. В. - Актуалізація творчості майбутніх учителів-філологів засобами театральної педагогіки (2015)
Швець О. А. - Методи ознайомлення майбутніх дизайнерів із сучасними тенденціями в дизайні інтер’єру (2015)
Якімець Ю. M. - Педагогічні умови формування проектувальних умінь майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі (2015)
Зузяк Т. П. - Педагогічна діяльність М. І. Пирогова на Східному Поділлі як попечителя Київського учбового округу (1858-1861 р.р.) (2015)
Сурсаєва І. С. - Професійне мислення майбутніх фельдшерів: історико-дефінітивний аналіз (2015)
Шатковська І. С. - Основні аспекти музичної педагогіки П. І. Чайковського (2015)
Ігнатова О. М. - Система вищої освіти в Канаді (2015)
Гурман А. В. - Педагогічні здібності й професійні якості вчителя, який працює з дітьми-сиротами, Швець В. О. (2015)
Shakhov W. - Psychologia zachowan agresywnych w polskiej szkole, Galek Cz. (2015)
Шахов В. В. - Розвиток професійної самосвідомості як важливого новоутворення особистості майбутнього фахівця (2015)
Вороненко Т. І. - Екологічне виховання учнів під час виконання проектів з хімії (2015)
Гиря О. О. - Методична система формування хімічних понять засобами поєднання логічного та образного мислення учнів (2015)
Грабовий А. К. - Навчально-дослідна діяльність студентів як чинник експериментально-методичної підготовки майбутніх учителів хімії (2015)
Іщенко А. А. - Формування компетентності з хімічної безпеки як педагогічна проблема у світлі підготовки майбутніх учителів хімії (2015)
Косцова І. Г. - Комплексний підхід до формування знань із загальної хімії студентів металургійних спеціальностей, Ляхова І. А. (2015)
Крамаренко А. М. - Еколого орієнтована освіта майбутніх учителів початкової школи: теоретико-практичний аспект (2015)
Копанцева Л. М. - Теоретичні основи прикладної спрямованості навчання хімії майбутніх товарознавців (2015)
Криворучко А. В. - Формування оцінювальних умінь у майбутнього вчителя хімії (2015)
Ліцман Ю. В. - Систематизація знань з біоорганічної хімії студентів медичних ВНЗ, Лебедєв С. Ю. (2015)
Лукашова Н. І. - Педагогічне проектування у формуванні професійно-методичної компетентності майбутніх учителів хімії у виші (2015)
Максимов О. С. - Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів у курсі хімії основної школи, Шевчук Т. О., Арабаджи Л. І. (2015)
Перетятько В. В. - Екскурсія на виробництво як основна організаційна форма ознайомчої практики студентів-хіміків, Ткачук О. В. (2015)
Прибора Н. А. - Формування в молоді знань про безпеку людини в курсах хімічних дисциплін (2015)
Савчин М. М. - Використання алгоритмів у курсі хімії як засіб та метод формування предметних компетентностей учнів (2015)
Скиба Ю. А. - Формування науково-дослідницьких компетенцій майбутніх екологів у проектній діяльності, Ярошенко О. Г. (2015)
Чайченко Н. Н. - Дидактичний принцип свідомості, активності й самостійності учнів у навчанні хімії (2015)
Біліченко В. П. - Києво-Печерська лавра та православні колегіуми як основні осередки розвитку музичної освіти в Україні у XVIII столітті (історичний погляд) (2015)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Антропологічній підхід у фаховій підготовці студентів магістратури (2015)
Гаврілова Л. Г. - Підготовка майбутніх учителів музики у початковій школі до використання мультимедійних навчальних засобів (2015)
Горських Ю. В. - Хореографічно-педагогічна освіта в Республіці Казахстан та Російській Федерації: порівняльний аналіз (2015)
Губіна О. В. - Шляхи формування професійних компетенцій студентів музично-педагогічних відділень вищих навчальних закладів І - ІІ рівнів акредитації (2015)
Ніколаєнко Л. І. - Музично-дидактичні ігри як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку (2015)
Шатковська І. С. - Музичне слов’янознавство у контексті становлення наукового підходу до вивчення історії музики (2015)
Шинкар О. A. - Можливості застосування педагогічної музикотерапії в естетичному вихованні учнів підліткового віку на уроках музичного мистецтва (2015)
Наші автори (2015)
Босенко А. В. - Тенденції формування стратегічних альтернатив розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні (2017)
Кривицька О. Р. - Діяльність транснаціональних компаній в Україні: проблеми та перспективи, Вєтрова О. І. (2017)
Нікитенко Д. В. - Сутність та змістовні ознаки поняття "інвестиційна політика" (2017)
Пунько Ю. М. - Ризикове інвестування капіталу як засіб інтенсифікації інноваційної галузевоорієнтованої інвестиційної діяльності країни (2017)
Бровді І. І. - Напрямки раціоналізації операційних витрат підприємства (2017)
Добродій К. О. - Оцінка формування необоротних активів підприємства (2017)
Карпович М. О. - Актуальні аспекти використання аутсорсингу та фрілансингу на підприємствах малого бізнесу (2017)
Кнейслер О. В. - Теоретико-прагматичні підходи до оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання, Налукова Н. І. (2017)
Кондратенко Н. О. - Сучасні підходи до формування системи антикризового фінансового управління організацією (2017)
Левицька С. О. - Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні, Полюхович М. Д. (2017)
Мамонтова Н. А. - Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов, Менделюк О. В. (2017)
Мельник О. М. - Дебіторська заборгованість як спосіб тінізації доходів підприємства (2017)
Опанасюк В. В. - Індустрія 4.0: місце України в міждержавній кооперації і спеціалізація (2017)
Семенюк Т. В. - Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (2017)
Танчин А. І. - Ефективність використання основних засобів на підприємстві: система показників оцінки та напрями їх підвищення (2017)
Вороніна О. О. - Аналіз рівня соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я в регіонах України (2017)
Каркіч І. О. - Інвестиційна привабливість регіонів України (2017)
Мартинова Л. Б. - Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу (2017)
Оболенцева Л. В. - Сучасна парадигма регіональної конкурентоспроможності промисловості: практичний аспект (2017)
Токарський Т. Б. - Моделювання перспективних шляхів соціальної молодіжної політики (2017)
Баранник Л. Б. - Бюджетная безопасность в Украине в контексте социальной стабильности (2017)
Борейко В. І. - Наслідки нестабільної монетарної політики Національного банку України (2017)
Дем’янчук О. І. - Оцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України, Іванова А. А. (2017)
Іванчук Н. В. - Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світ (2017)
Карлін М. І. - Соціально-економічні проблеми використання кліматичних фінансів в умовах глобалізації та шляхи їх вирішення, Щегельська М. В. (2017)
Квасницька Р. С. - Режим інфляційного таргетування в Україні (2017)
Дем’янчук О. І. - Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів України під впливом децентралізації, Кобетяк В. М. (2017)
Кобетяк Т. Р. - Неефективна боргова політика країни як один із ключових факторів погіршення фінансової безпеки держави (2017)
Кондроі К. О. - Сучасні тенденції розвитку ринку лізингових послуг в Україні (2017)
Корень Н. В. - Бюджетна безпека держави в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Лапко О. О. - Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів (2017)
Пасічник Ю. В. - Методологічні підходи щодо дослідження парадигми соціальних фінансів (2017)
Примостка Л. О. - Вплив економічних циклів на банківську діяльність (2017)
Прокопчук К. С. - Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України (2017)
Шевчук А. М. - Аналіз капіталізації банківської системи України (2017)
Даниляк І. М. - Проблеми нормативно-правового забезпечення обліку і оподаткування діяльності сільськогосподарських кооперативів та шляхи їх удосконалення (2017)
Левицька С. О. - Виробничі запаси як об’єкт внутрішнього контролю (на прикладі суб’єктів споживчої кооперації) (2017)
Парасій-Вергуненко І. М. - Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід (2017)
Плахтій Т. Ф. - Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз (2017)
Левицька С. О. - Еволюція становлення управлінського обліку та його місце в системі корпоративного управління, Сич Д. М. (2017)
Орлов Ю. Ю. - Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні, Чернявський С. С. (2017)
Запотоцький А. П. - Значення криміналістичної характеристики злочинів у сфері будівництва для формування методики їх розслідування (2017)
Давиденко В. С. - Криміналістичне забезпечення з’ясування обставин одержання неправомірної вигоди службовою особою (2017)
Цюприк І. В. - Подія кримінального правопорушення як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю (2017)
Запорожець Р. А. - Причини й умови вчинення шахрайств у сфері іпотечного кредитування (2017)
Heikillia Ya. - First Patrol on the Crime Scene, Karlsson P., Varzhos P. (2017)
Стрільців О. М. - Організація взаємодії органів поліції та громадських організацій щодо протидії наркозлочинності, Полях А. М. (2017)
Рогатюк І. В. - Підтримання прокурором публічного обвинувачення в суді: процесуальна тактика в нестандартних умовах (2017)
Шаповалов О. О. - Виявлення ознак злочинів у процесі досудового розслідування (2017)
Войтюк Р. В. - Кримінальна процесуальна діяльність детектива Національного антикорупційного бюро України: питання теорії та практики (2017)
Крищенко А. Є. - Забезпечення публічної безпеки і порядку як завдання Національної поліції України (2017)
Тихомиров О. Д. - Компаративний вимір юридичної психології (2017)
Щербатюк В. М. - Зародження протидержавних і державних об’єднань на теренах України, Сокур Ю. В. (2017)
Andreiev D. - Legal Protection of the Innovative Development of Small and Medium-Sized Businesses (2017)
Павлишин О. В. - Взаємозв’язки семіотики права та космології: онтологічний статус права (2017)
Джужа А. О. - Використання результатів віктимологічних досліджень у запобіганні злочинам (2017)
Вереша Р. В. - Сильне душевне хвилювання: поняття та кримінально-правове значення (2017)
Галій М. С. - Становлення та розвиток мови права в сучасній українській літературній мові (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського