Антоненко Л. А. - Кооперативы в преодолении мирового экономического кризиса: ретроспективный анализ прошлого, Зобенко Н. Г., Чунюй Ли (2012)
Бакунов О. О. Рошка М. С. - Концептуальний підхід до управління інноваційним розвитком торговельного підприємства (2012)
Вакулич М. М. - Концепція управління інвестиційним кліматом України в умовах сучасної глобалізації (2012)
Цюйши Ван - Влияние мирового энергорынка и экономического глобального кризиса на газовый рынок Украины (2012)
Величко А. В. - Особенности формирования кадровой политики организации в современных условиях, Силаев А. В. (2012)
Власова-Захарченко М. С. - Стратегічний аналіз умов експортно-імпортної діяльності України на світових ринках (2012)
Гармідер Л. Д. - Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства (2012)
Голинський Ю. О. - Роль державної казначейської служби у зменшенні наслідків економічної нестабільності (2012)
Голобородько А. Ю. - Дослідження стану та тенденції формування попиту на побутові послуги в Україні (2012)
Гончаренко О. В. - Інноваційні імперативи розвитку аграрних підприємств (2012)
Грицюк Т. І. - Інноваційний розвиток інфраструктури енергетичної галузі та перспективи українського ринку послуг з енергозбереження, Ткаченко Л. В. (2012)
Гузеев О. А. - Монета – музыкальная тарелка (2012)
Гусєва О. Ю. - Проблеми управління стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах (2012)
Донець Л. І. - Базові принципи сучасної парадигми управління конкурентоспроможністю підприємства, Донець А. А. (2012)
Дробязко С. І. - Основні характерні риси сучасних методів управління витратами (2012)
Ешугова С. К. - Учет затрат в задачах управления перерабатывающими предприятиями АПК (2012)
Євтушенко О. А. - Вплив монетизації економіки на інвестиції в основний капітал в Україні (2012)
Звіргзде Д. І. - Інтелектуальний капітал: еволюція та перспективи (2012)
Касьянова С. А. - Современный подход к организации бухгалтерского учета на предприятии (2012)
Кожурін Ф. Д. - Надмакроекономіка – технологія і функції середньострокової перспективи України (2012)
Колесник О. О. - Вплив фінансових потрясінь на циклічність економічної динаміки (2012)
Костенко Н. В. - Методологія дослідження та визначення геоекономічних пріоритетів країнами в процесі регіональної інтеграції (2012)
Красовська О. Ю. - Сучасні моделі реалізації бізнес-освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору (2012)
Кушмаєва В. В. - Теоретико-методологічні засади державного управління інноваційним розвитком (2012)
Kuyanova O. Yu. - Corporate social responsibility – principles, mechanisms and controls (2012)
Лопух К. В. - Кількісна теорія грошей М. Фрідмена: основні положення та особливості розвитку в сучасних умовах (2012)
Мадатов Я. Г. - Электронный документооборот в деятельности правоохранительных органов и его роль в декриминализации экономики (2012)
Мадатова О. В. - Основные направления развития венчурного финансирования в современном обществе (2012)
Максимів Д. Я. - Інвестиційно-інноваційна парадигма розвитку економіки країн світу як нова концепція розвитку України (2012)
Малютін О. К. - Аналіз потенційних капіталовкладень у національну економіку з точки зору диверсифікованого інвестування (2012)
Мелих Е. А. - Политический инструментарий адаптивного управления предприятиями пищевой промышленности Украины (2012)
Мірошниченко Т. Є. - Екстенсивні чинники обмеження розвитку трудового потенціалу (2012)
Міценко Н. Г. - Логістика як інструмент інтеграції підприємств України до системи транскордонного співробітництва, Міщук І. П. (2012)
Мішустіна Т. С. - Торговельна марка як фінансовий актив українських підприємств (2012)
Назаренко К. В. - Вплив інноваційного фактора на економічне зростання в умовах глобальної нестабільності (2012)
Некрасова О. Л. - Реформування грошово-кредитної політики з урахуванням зарубіжної практики боротьби з фінансовою кризою (2012)
Несправа Н. В. - Влияние религии на состояние и темпы роста экономики страны (2012)
Новиков В. А. - Модернизация развития аграрно-промышленного сектора экономики – путь к продовольственной независимости государства (2012)
Орлова В. Н. - Исследование профиля покупателей экологически безопасной продукции (2012)
Пестовська З. С. - Теоретичні аспекти управління поточними фінансовими потребами підприємства (2012)
Пигоров Г. С. - Новое научное представление – "креативно-интеллектуальные инвестиции (КИИ)" (2012)
Piven А. I. - Benefits and risks of financial globalization for developing and emerging countries (2012)
Пічкурова З. В. - Інноваційна складова економічного розвитку Німеччини в умовах глобальної конкуренції, Гала З. І. (2012)
Рудь А. И. - Влияние фаз больших Кондратьевских циклов на регулятивные функции государства (2012)
Рыжкова Г. А. - Предпосылки и факторы развития электронной коммерции в Украине (2012)
Саламацька О. Ю. - Вплив макромаркетингового середовища на будівельну галузь України (2012)
Самойленко Є. Г. - Сутність та етапи еволюції тіньової економіки (2012)
Сергєєва О. В. - Концепція синергізму в обґрунтуванні ефективності стратегічного партнерства підприємств: теоретико-методичний аспект (2012)
Ткач Ю. С. - Соціально-психологічні аспекти довіри населення до добровільного пенсійного страхування (2012)
Ткаченко І. П. - Аналіз джерел формування фінансових ресурсів у системі фінансового менеджменту підприємства (2012)
Хаванов А. В. - Критерії та показники економічної безпеки в умовах державної заборгованості та їх вплив на економіку України (2012)
Хаванова М. С. - Розвиток корпоративних стратегій в умовах глобальної кризи (2012)
Хватов Ю. Ю. - Сравнительный анализ международных рейтингов конкурентоспособности стран (2012)
Шевченко В. М. - Принципи фіскальної політики держави на різних фазах економічного циклу (2012)
Шкляєва Г. О. - Бенчмаркінг як маркетингова технологія управління конкурентоспроможністю підприємства (2012)
Шкура І. С. - Дискусійні питання реформування пенсійної системи: світовий досвід (2012)
Шпитяк О. С. - Детермінанти конкуренції: дефініції та взаємозв’язок (2012)
Штамбург Н. В. - Особливості економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі (2012)
Юрченкова Н. В. - Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях нестабильной экономической ситуации (2012)
Яременко С. С. - Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства (2012)
Вихідні дані (2012)
Рум’янцев В. О. - Формування представницького складу Центральної Ради (2017)
Барко В. І. - Шляхи оптимізації професійного психологічного відбору кандидатів на службу до Національній поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2017)
Греченко В. А. - Підготовка кадрів охоронців громадського порядку в добу Української революції (1917–1920 рр.) (2017)
Калєніченко Л. І. - Поняття та види принципів юридичної відповідальності (2017)
Логвиненко Є. С. - Покарання військових в античних державах (2017)
Логвиненко І. А. - Конституція УНР 1918 року: історія розробки, прийняття та оцінки в історіографії (2017)
Стечишин А. В. - Військова доктрина Костя Левицького в розбудові ЗУНР (2017)
Пінчук П. А. - Правові засоби захисту прав осіб, які притягуються до відповідальності під час провадження у справах про адміністративні правопорушення (2017)
Проневич О. С. - Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері протидії насильству в сім’ї: основні пріоритети (2017)
Ліховицький Я. О. - Особливості механізму корисливих ненасильницьких злочинів, передбачених статтями 364, 365 та 369-2 КК України, вчинюваних працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Онищенко Ю. М. - Протидія злочинам, що вчиняються за допомогою методів соціальної інженерії в інтернетi, Петров К. Е., Кобзев І. В. (2017)
Орлов Ю. В. - Кримінологічний аналіз проекту закону України "Про пенітенціарну систему" (2017)
Русецький А. А. - Теоретико-правовий аналіз понять "кіберзлочин" і "кіберзлочинність", Куцолабський Д. А. (2017)
Юхно О. О. - Окремі аспекти кримінальної процесуальної складової при кваліфікації злочинів (2017)
Бортник С. М. - Спеціальна трудова правосуб’єктність поліцейських (2017)
Венедіктов В. С. - Національна поліція України: професіоналізм та конкурентоспроможність як перспективи розвитку (2017)
Кушнир Н. В. - Міжнародний досвід законодавчого забезпечення гендерної рівності (2017)
Кирєєва І. В. - Роль подій у правовому регулюванні права природокористування, специфіка припинення існування суб’єкта природокористування (2017)
Морозова Ю. В. - Проблеми визначення та характеристики договору оренди нежитлових приміщень, будівель, споруд (2017)
Одерій О. М. - Суб’єкти прав на нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках (2017)
Алексєєнко Н. В. - Специфіка локалізації суб’єктивного контролю у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності (2017)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Професіоналізм діяльності та особистості керівників органів і підрозділів МВС України, Швець Д. В. (2017)
Вагіна О. В. - Психолого-правові аспекти проведення поліграфних опитувань у системі МВС України (2017)
Гончарова Г. О. - Система ставлень особистості: теоретичні аспекти дослідження, Ларіонов С. О. (2017)
Кудар К. В. - Особливості особистісної зрілості працівників правоохоронних органів, які виконували службово-бойові завдання в нетипових умовах (2017)
Мірошниченко О. М. - Особливості професійно-психологічного відбору кадрів до Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Саппа М. М. - Мова професійних убивць (2017)
Харченко С. В. - Особливості здібностей соціального інтелекту іноземних студентів, Штриголь Д. В. (2017)
Ярещенко О. А. - Особистісні чинники психологічної готовності працівників підрозділів поліції спеціального призначення до професійно-службової діяльності в екстремальних умовах, Моргунов О. А. (2017)
Порядок подання матеріалів для публікації в науковому журналі "Право і Безпека" (2017)
Вихідні дані (2017)
Садовий М. - Ігор Євгенович Тамм – лауреат Нобелівської премії (2015)
Трифонова О. - Із листування з учнями та родичами Ігоря Євгеновича Тамма (2015)
Бахмач Є. - Ігор Євгенович Тамм поза науки, Садовий М. (2015)
Трифонова О. - Ігор Євгенович Тамм як громадян, син і брат (2015)
Шуйская Г. - Что я знаю о дяде Горе (письмо Шуйской Г.А. Садовому Н.И.) (2015)
Скляр В. - Исследование марковских моделей информационно-управляющей системы на основе самодиагностируемых программируемых платформ, Поночовный Ю., Бульба Е., Ивасюк А. (2015)
Маццоліні А. - Неефективність традиційного пасивного (трансмісивного) викладання (2015)
Соколофф Д. - Залучення студентів до стратегій науково-обґрунтованого, активного технологізованого навчання (2015)
Олійник І. - Вивчення наукової спадщини І.Є. Тамма та формування екологічної компетентності у майбутніх учителів фізики, Садовий М., Трифонова О. (2015)
Єкименкова О. - Активні методи навчання у науково-педагогічній спадщині І.Є. Тамма, Трифонова О. (2015)
Вєтров О. - Проблема якості програм професійно-технічної освіти в США (2015)
Головко М. - Роль наукового товариства імені Т. Г. Шевченка у розвитку дидактики фізики в Україні (2015)
Ріжняк Р. - Становлення інформатики як навчального предмету в педагогічних вишах України (друга половина ХХ століття) (2015)
Фоменко В. - Відображення історико-генезисних аспектів фізичної науки в курсі загальної фізики на грунті навчальних фізичних моделей (2015)
Авраменко О. - Оцінювання розуміння логіки доведення тверджень в теорії границь послідовностей, Білецька Ю. (2015)
Емельянова Т. - Контроль и оценивание развития способностей студентов в процессе обучения математическим дисциплинам (2015)
Косяк І. - Про стан і шляхи поліпшення технологічної підготовки учнів старших класів (2015)
Манойленко Н. - Лабораторно-практичне заняття з методики трудового навчання до вивчення ергономіки в структурі перетворювальної діяльності (2015)
Махомета Т. - Організаційні форми і методи вивчення ліній і поверхонь у курсі аналітичної геометрії (2015)
Медведовская О. - Применение перспективных информационных технологий в учебном процессе педагогических университетов, Салтыкова А., Чепурных Г. (2015)
Мукосеенко О. - Таблицы как средство решения математических задач (2015)
Поведа Т. - Проблеми вивчення курсу безпеки життєдіяльності на педагогічних спеціальностях університету (2015)
Пустовий О. - До проблеми викладу основ цифрового радіо та телебачення в курсі загальної фізики вищої школи (2015)
Сусь Б. - Фізика – наука для майбутнього (2015)
Чистякова Л. - Особливості організації гуртка з трудового навчання (2015)
Вовкотруб В. - Ергономічний підхід до розвитку і створення засобів для навчального фізичного експерименту (2015)
Грибков О. - Методика вивчення медичного обладнання, в основу якого покладено дію електричного струму на організм людини, з використанням віртуальних навчальних тренажерів (2015)
Каленик М. - Підвищення ролі лабораторних робіт при формуванні в учнів експериментальних умінь (2015)
Садовий М. - Експериментальні задачі з використанням новітніх інформаційних технологій на сучасному уроці фізики, Руденко Є. (2015)
Sadoviy M. - Experimental studying of wave and corpuscular properties of light (2015)
Слюсаренко В. - Методика формування експериментальних компетентностей старшокласників з оптики (2015)
Стадніченко С. - Формування системи знань про ультразвук у студентів вищих медичних закладів (2015)
Гриценко В. - Організаційно-педагогічні засади управління освітнім процесом засобами google apps for education, Юстик І. (2015)
Гур’євська О. - Моделювання методичної системи навчання загальної фізики в технічному університеті (2015)
Кіктєва А. - Підвищення наочності фізичного експерименту з використанням математичного пакету mathcad (2015)
Кузьменко О. - Вивчення гіроскопів як симетричних тіл у процесі навчання фізики студентами вищих навчальних закладів авіаційного профілю (2015)
Мальченко С. - Дослідницькі завдання, як елемент самостійної роботи з фізики, Бондирєва І. (2015)
Хомутенко М. - Методика організації "перевернутого" навчання з фізики з використанням хмарних технологій (2015)
Васаженко Н. - Використання міжпредметних зв’язків в процесі формування професійної компетентності фахівців економічного спрямування (2015)
Гаврілова Л. - Педагогічні умови застосування мультимедійних навчальних засобів у професійній підготовці майбутніх учителів (2015)
Горбачевська О. - Аналіз ефективності педагогічних умов формування ІТ-готовності до використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності (2015)
Краснобокий Ю. - Розв’язування нестандартних задач як необхідний компонент формування професійної компетентності майбутніх учителів фізики, Ільніцька К. (2015)
Ліскович О. - Педагогічні умови формування предметної і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі вивчення фізики (2015)
Макаренко В. - Схемотехнічне моделювання як засіб для пояснення процесів, що відбуваються в електричних колах, Співак В. (2015)
Мястковська М. - Підвищення якості знань з інформатики майбутніх учителів фізики за допомогою використання задач професійного спрямування (2015)
Подопригора Н. - Поліпарадигмальність як методологічна система координат до осмислення трансформації поглядів на навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2015)
Суховірська Л. - Особливості навчальних програмних засобів з фізики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, Задорожна О. (2015)
Ткаченко А. - Google sites як засіб формування готовності майбутніх вчителів до застосування ІКТ у професійній діяльності, Кулик Л., Гриценко О. (2015)
Чубар В. - Удосконалення організації допрофільної технологічної підготовки учнів основної школи (2015)
Реферативний огляд статей номера (2015)
Наконечний А. Й. - Інтернет речей і сучасні технології, Верес З. Є. (2016)
Горбенко І. Д. - Методи, методика та результати порівняльного аналізу електронних підписів згідно ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014, Єсіна М. В. (2016)
Дудикевич В. Б. - Універсальна платформа створення системи захисту інформації в багаторівневих інтелектуальних системах керування, Микитин Г. В., Крет Т. Б. (2016)
Максимович В. - Дослідження генераторів псевдовипадкових бітових послідовностей на основі LFSR, Шевчук М., Мандрона М. (2016)
Мороз Л. - Прості алгоритми ділення чисел з плаваючою комою, Гринчишин А., Мірецька Я. (2016)
Яцук Ю. В. - Система регулювання температури з одноканальним під-регулятором на основі технології SCADA, Іванюк О. О., Влах-Вигриновська Г. І. (2016)
Павельчак А. Г. - Еволюційна модель оптимізації тиристорної системи керування мотором постійного струму з послідовним збудженням, Самотий В. В., Держило Ю. І. (2016)
Мельник В. А. - Підхід до організації функціонування самоконфігуровної комп’ютерної системи на базі ос GNU/LINUX, Кіт А. Ю. (2016)
Мичуда З. Р. - Логарифмічні АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках. Частина 1, Мичуда Л. З., Антонів У. С. (2016)
Наконечний М. В. - Синтез регулятора швидкості руху автомобіля методом розміщення полюсів, Степаняк М. В. (2016)
Мичуда З. Р. - Слідкуючий логарифмічний аналого-цифровий перетворювач, Мичуда Л. З., Костів І. А. (2016)
Ванько В. - Особливості контролю якості електроенергії вимірювальними системами у встановлених режимах мережі, Клепач Н. (2016)
Костяк М. Ю. - Особливості проектування захищених інформаційних мереж спеціального призначення, Пархуць Л. Т. (2016)
Самойленко Д. М. - Створення безпечних шаруватих структур мовою РНР / Secure layers construction on PHP (2016)
Турти М. В. - Розробка блоку прийняття рішень для АСОД ДССЗЗІ, Нужний С. М., Гунченко А. П. (2016)
Касьянов Ю. І. - Оцінювання ефективності генератора реальної мовоподібної завади за критерієм розбірливість мови, Нужний С. М. (2016)
Крайовський В. - Керування характеристиками термометричного матеріалу TiNiSn1-xGax (2016)
Совин Я. Р. - Особливості криптографічних акселераторів у мікроконтролерах загального призначення, НаконечнийЮ. М., Стахів М. Ю. (2016)
Банах Р. І. - Автоматизація розгортання WI-FI точки доступу, як зовнішнього елементу системи приманки, Піскозуб А. З., Стефінко Я. Я. (2016)
Олійник Г. В. - Обрання програмної платформи для побудови модуля безпеки web-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень, В. А. Литвинов, Грибков С. В. (2016)
Nyemkova E. - Investigation of phase portraits of noise of electronic devices, Shandra Z. (2016)
Мокренко П. В. - Квантовий перетворювач "струм-частота" (побудова, фізичні процеси, технічні характеристики) (2016)
Проць Р. В. - Переналаштувальні генератори гармонічних коливань на основі гіратора, Семянистий К. С., Ничай Г. Г. (2016)
Тишик І. Я. - Моделювання реалізації загроз інформаційній системі на різних рівнях стеку TCP/IP, Груздєва Ю. К. (2016)
Степаняк М. В. - Метрологічна перевірка шунтів високої точності з номінальним значенням опору не кратним 10n, Степаняк М. М. (2016)
Лопіт І. І. - Оптимізація відображення програмних моделей постійної пам’яті в архітектуру пліс методом словника (2016)
Селиванова Е. А. - Мегатекстовые трансформации в переводах с испанского художественной публицистики Ф. Г. Лорки (2015)
Литвин І. М. - Передача конотативної інформації в перекладі (2015)
Образцова О. М. - Просторова мова як об’єкт міждисциплінарних досліджень, Тодорова Н. Ю. (2015)
Бобчинець Л. І. - Рекламні тексти дискурсу азартних ігор у сучасній іспанській мові (2015)
Глущук-Олея Г. І. - Засвоєння заперечення іспаномовними дітьми (2015)
Юлдашева Л. П. - Тенденції називання творів новітньої української літератури (2015)
Дмитренко Я. М. - Психологізм автора як складник творення художнього тексту (2015)
Хацер Г. О. - Англомовний митний дискурс: когнітивно-комунікативний аспект (2015)
Романова Н. В. - Лексическое выражение эмоций в авангардной немецкой поэзии: Бернхард Лирхаймер (2015)
Корновенко Л. В. - Образи влади, виборів, виборця у мовній свідомості черкащан (за результатами асоціативного експерименту 2013-2014 рр.) (2015)
Ваврентович Н. С. - Модусний мотиватор в англомовних прагмонімах, Литвин І. М. (2015)
Василик О. Б. - Мікротопонімія Умані в пам’ятках української мови (2015)
Гарлицька Т. С. - Лінгвосоціокультурні особливості міського мовлення крізь призму жаргонних фразеологізмів (2015)
Калько В. В. - Мовне представлення негативної естетичної оцінки в українських пареміях (2015)
Щербина Т. В. - Представлення лексики в регіональних атласах української мови (2015)
Калько М. І. - Аспектуальний "портрет” дієслівної лексеми та інструментарій його створення (2015)
Шитик Л. В. - Синкретичні атрибутивно-обставинні складнопідрядні речення (2015)
Бугайова О. І. - Роль іменника у структуруванні текстів соціальної реклами (2015)
Лонська Л. І. - Реченнєвотвірний потенціал предиката існувати в українській мові (2015)
Agibalova Т. М. - Discussion-based approach in foreign linguomentality acquisition: performing a variety of essential sociocultural acts through purposeful communication (2015)
Habelko O. M. - Intercultural communication: to the problem of stereotyping (2015)
Khodorenko A. V. - Cognitive and linguistic aspect of narrative (2015)
Mykhaylenko V. V. - The ethnolinguitic aspect of the conceptual system (2015)
Андрієвська В. В. - Лінгвокогнітивні особливості вираження внутрішнього світу головного героя у романі Ф. Бегбедера "L’amour dure trois ans" (2015)
Бабчук Ю. Й. - Гендерні преференції використання вигуків та їх просодичні характеристики (2015)
Баркарь У. Я. - Поняття одиничності у мовному мисленні (2015)
Буць Ж. В. - Засоби вербалізації текстового концепту самотність у сучасній французькій "жіночій" прозі (на матеріалі роману К. Шазаль "L’institutrice") (2015)
Волощук І. П. - Комунікативні інтенції сучасних політичних промов: лінгвістичний та когнітивний аспекти (2015)
Гузій Т. М. - Вербалізація концепту душа / дух/, Бог у релігійному світогляді древніх англосаксів (2015)
Довбня І. П. - Когнітивні аспекти методики зіставлення номінацій на позначення об’єктів простору в неблизькоспоріднених мовах (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2015)
Дубик В. В. - Метафора з реципієнтними зонами політика в сучасному франкомовному медіа дискурсі (на матеріалі електронних періодичних видань) (2015)
Єсипович К. П. - Роль стилістично забарвленої лексики у фольклорному дискурсі (на матеріалі французького еротичного фольклору) (2015)
Іванова О. В. - Мовна картина світу як відображення мовної свідомості особистості (2015)
Качмар О. Ю. - Діяльнісна інтерпретація дискурсу: когнітивний аспект (2015)
Коломойченко А. Е. - Заимствование иноязычных имен собственных как процесс формирования ономастикона, Атанова М. Ю. (2015)
Корнєва С. Є. - Семантичний зміст лексем "mentality", "mentalite", "менталітет" і "ментальність" у трьох мовах (2015)
Крисанова Т. А. - Прототипічний сценарій як спосіб репрезентації емоцій в дискурсі (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2015)
Кузьменко А. О. - Специфіка інфантичної мовної картини світу (2015)
Лавриненко О. Л. - Молодіжні тенденції в європейському мовно-культурном просторі (2015)
Лелека Т. О. - Особливості функціонування неологізму лайк в українській та російській мовах початку ХХІ століття (2015)
Лютянська Н. І. - Реалізація образ-схем культури у ситуації міжкультурної комунікації (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу) (2015)
Мармураш Л. П. - Особливості концептуалізації thank (2015)
Медвідь М. М. - Варіативність мовних явищ як ознака когнітивної організації мови (2015)
Наговіцина Х. М. - Емотивність мовних репрезентацій концепту "Bush" в австралійських баладах (2015)
Настенко С. В. - Семантико-когнітивна структура універсальних концептів іспанської поезії ХІІ – ХХ століть (2015)
Осипов П. І. - Die namenkunde des deutschen im interkulturellen aspekt (2015)
Пикалюк Р. В. - Реалізація значень аксіологічної модальності є в рекламному слогані та специфіка їх перекладу (2015)
Пініч І. П. - Емоційний репертуар як конструкт вираження соціальної ідеології (дослідження історикокультурної маніфестації емоцій у художній літературі Вікторіанської доби) (2015)
Плотнікова Н. В. - Концепт-архетип Христос: підґрунтя мікроконцептосфери Святки (2015)
Савченко О. О. - Колективні уявлення про ліс в українських та англійських пареміях (2015)
Сборик С. П. - Вербалізація візуально-топологічного сприйняття англомовного автора (2015)
Семененко Л. Л. - Політична картина світу: критерії виокремлення (2015)
Степанюк М. П. - Функціонально-семантичні поля концепту ‘радість’ у романах сестер Бронте (2015)
Сторчак О. Г. - Характеристика соматичного компоненту концептів heavy і light в англомовному дискурсі (2015)
Суворова Т. М. - Архетип як смислотвірна складова словесних образів (2015)
Сунько Н. О. - Когнітивна метафора як тропеїчний трансформант у структурі алюзивного газетного заголовка (2015)
Тодорова Н. Ю. - Концепт "простір" як еталон універсального концепту (2015)
Урядова В. Д. - Специфіка об’єктів зіставлення у словотворчій семантиці різносистемних мов (2015)
Філоненко Н. Г. - Когнітивний та лінгвосинергетичний аспект вербалізації синтаксичного концепту пропозиційна предикація у романах Л. Годе "Le soleil des scorta" та А. Раімі "Syngue sabour. Pierre de patience" (2015)
Цапро Г. Ю. - Гендерний аспект стратегії контролювання комунікативної інтеракції (кооперативна та конфронтативна тактики) (2015)
Черник О. О. - Вербалізація художнього концепту "fear" у романі Дена Брауна "Інферно" (2015)
Човганюк М. М. - Інтерв’ю в сучасному медіа-просторі: жанрова парадигма і дискурсивні ознаки (2015)
Шашкіна Н. І. - Формування і становлення галузевої термінології в когнітивному аспекті, Лазуренко Л. А., Дружиніна Л. В., Потураєва Л. В. (2015)
Шепельська І. Ю. - Порівняльна характеристика використання евфемізмів в офіційно-діловому стилі української та японської мов (2015)
Шутак Л. - Проблема непрямого найменування в теоріях мовної номінації (2015)
Юнацкая А. Б. - "Деконструкция" идентичности через переоценку гендерных ролей: лингвокультурологический аспект (2015)
Shevchenko M. Y. - The semantics of the lexeme "one", Sereda V. V. (2015)
Vasylenko D. V. - Political metaphoric allusion (2015)
Абрамчук О. В. - Специфіка функціонування одоративної лексики у поетичній творчості Івана Драча, Клочко Н. Л., Поздрань Ю. В. (2015)
Алексеева Н. Ю. - К проблеме функционирования английских сложных глаголов в речи, Смущенко И. А. (2015)
Андрєєва І. О. - Польова модель генеративного концепту horror: понятійний субстрат (2015)
Антонюк О. В. - Семантичні та словотвірні особливості сімейно-родових прізвиськ (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2015)
Артеменко І. О. - Вербалізація соціокультурних явищ в англійській мові США (2015)
Асмукович І. В. - Вербальна об’єктивація концепту flight/авіапереліт (на матеріалі англомовних рекламних слоганів авіакомпаній) (2015)
Бабій І. М. - Семантика та структура оказіонально-предметної номінації в авторській картині світу Володимира Винниченка (2015)
Бабій Л. - Фреймовий підхід до мовної категоризації (2015)
Біліченко А. М. - Формування іншомовної мовленнєвої компетенції у сфері наукового спілкування як ключовий компонент професійної підготовки магістрів немовного ВНЗ України (2015)
Бірюкова Д. В. - Онтологічна і семіотична структура інтратекcтових описів інтер’єру (2015)
Богачик М. С. - Специфіка комп’ютерного сленгу в англійській мові (2015)
Бондар Т. Г. - Зіставний аналіз пареміологічних одиниць з опорними компонентами дорога, шлях, путь, road, way, Weg, Bahn (2015)
Бурцева І. І. - Lexical and semantic means of ‘space’ concept expression in Th. Dreiser’s "The Financier" (2015)
Великорода В. Б. - Лексико-семантичні особливості абревіатур-інтернаціоналізмів у газетному тексті (на матеріалах газети "The Guardian"), Футерко Н. О. (2015)
Волкова С. В. - Синтаксичні засоби візуалізації етнокультурних символів в амеріндіанській художній прозі (2015)
Гаценко І. О. - Проблема дефініції фольклорної загадки (2015)
Герцовська Н. О. - Аналіз сучасної англійської кулінарної термінології, Яблонська К. В. (2015)
Гримашевич Г. І. - Діалектний текст говірки як відображення системних відношень прислівників (2015)
Громова Н. В. - Безеквівалентні одиниці та позначення назв дій у романі П. Куліша "Чорна рада" та особливості їх відтворення в перекладі, Харченко В. В. (2015)
Губа Л. В. - Структура просторової репрезентації текстів малої прози Германа Гессе (2015)
Гурко О. В. - Реалізація значення ствердження фразеологічними одиницями (2015)
Демберецька М. П. - Напівсуфіксальні прикметники німецької мови: до проблеми поділу на лексико-семантичні розряди (2015)
Дочу А. Р. - Українські орнітоніми тюркського походження (2015)
Жабко К. О. - Запозичення як процес взаємовпливу мов (на матеріалі новогрецької мови) (2015)
Жарікова Ю. В. - Типи відповідностей румейських, українських та новогрецьких фразеологічних одиниць (2015)
Заграновська О. І. - Способи застосування директивних мовленнєвих актів у з’ясувальних висловленнях (на матеріалі українського та англійського мовлення) (2015)
Камінська М. О. - Імпліцитна оцінка у фокусі сучасних дискурсивних досліджень (2015)
Капуш А. В. - Евфемістичні трансномінації в сучасній німецькій мові (2015)
Каракевич Р. О. - Лінгвокультурологічні засади вивчення фактів мови й культури у зіставній фразеології (2015)
Кирильчук О. Б. - Використання ситуацій переконливої аргументації для формування риторичної культури іншомовного спілкування (2015)
Кириченко О. А. - Вербалізація гумору в англомовних ситкомах, Король А. П. (2015)
Князь Т. М. - Назви грошей в лексичному наповненні фразеологізмів української мови (2015)
Коваленко К. Г. - Особливості вживання антонімів у субмові медицини сучасної англійської мови, Мелащенко М. П. (2015)
Козак Т. Б. - Особливості художнього перекладу (2015)
Колган О. В. - Тематична диференціація термінів гірничої справи, ужитих у романі А. Фурмана "Кров і вугілля" (2015)
Колодько Д. А. - К вопросу о классификации меронимов (2015)
Корзова Л. Ю. - Категорії часу та простору в драматургії А. Б. Вальєхо (2015)
Красикова М. Б. - Слово широкой семантики thing в различных стилях современного английского языка (2015)
Крацило С. О. - Вербалізація концепту marriage в пуританській етико-дидактичній літературі на матеріалі трактату "Christian economics: or, the family directory, containing directions for the true practice of all duties belonging to family relations, with the appurtenances" (2015)
Крепель В. І. - Роль образно-мотиваційної основи та внутрішньої форми в процесі фразеологічної номінації (2015)
Кулікова Т. В. - Деривація термінів мережі Інтернет в українській мові, Деркач В. В. (2015)
Кульчицька О. О. - Мовленнєвий код "Дев’яти оповідань" Дж. Д. Селінджера, Балог Е. А. (2015)
Купіна І. О. - Фразеологічні одиниці як мовні засоби репрезентації категорій простору та часу в семантичному полі "Граничність" (2015)
Лапиніна О. Л. - Характеристика гастронімів як окремих лексичних одиниць та компонентів фразеологізмів (на матеріалі німецької мови) (2015)
Леміш Н. Є. - Етимологічний аналіз номінацій на позначення каузальних домінант у нідерландській, українській та російській мовах (2015)
Липка С. І. - Лексико-семантичне поле як фрагмент мовної картини світу (2015)
Лосєва І. В. - Основні аргументативні прийоми політичної полеміки (2015)
Лукаш Г. П. - Метафора як когнітивно-лінгвістична форма культури у дискурсі конотативних власних назв (2015)
Луковенко Т. О. - До проблеми класифікації спеціальних лексичних одиниць (професіоналізмів) (2015)
Матіяш І. М. - Динаміка семантичної структури лексеми father в контексті еволюції британської мовної картини світу (2015)
Мудра С. В. - Мовленнєва компетентність як структурний компонент процесу підвищення якості підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України (2015)
Науменко Н. В. - Концептосфера природи та мистецтва у малій прозі Ольги Кобилянської (2015)
Нузбан О. В. - Структурна організація лінгвокультурного концепту (2015)
Овсієнко Л. О. - Пейоративний аспект семантики фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2015)
Олійник Л. В. - Способи відтворення лексики комп’ютерного сленгу молоді Німеччини українською мовою (2015)
Онищак Г. В. - Особливості семного складу лексичних одиниць на позначення добра в сучасній англійській мові (2015)
Падалка Р. М. - Прізвища у творах Сомерсета Моема (2015)
Петришин М. Й. - Зооморфна метафора в латинських прислів’ях і приказках (2015)
Плахтий А. А. - Концепт англия: фразеологический аспект (2015)
Подолянчук О. В. - Фонетичні риси ідіостилю Г. Хоткевича на прикладі творів "Потомок Довбушів", "Чарівна палиця", "Блуд", "За Юріштаном" (2015)
Поліщук С. С. - Номінація зернових культур та їх частин у східноподільській групі говірок південно-західного наріччя української мови (2015)
Половинкіна М. І. - Семантичні особливості номінантів зеленого кольору в мові польської поезії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2015)
Помирча С. В. - Корпус кордоцентричних фразеологізмів української мови як платформа формування гуманістичного розвитку студентів (на матеріалі роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…"), Дзюба М. Ю. (2015)
Решетняк О. О. - До питання семантичної трансформації й концептуалізації біблійних антропонімів, Швидка Н. В. (2015)
Рибачок С. М. - Маніпулятивна природа економічного дискурсу (2015)
Савула А. М. - Граничний елатив (2015)
Салата І. А. - Кількісна та якісна репрезентація фразеологізмів на позначення зовнішності людини в англійській мові (2015)
Семашко Т. Ф. - Об’єктивація інформаційного коду колоративів у мовній свідомості українців (2015)
Сердюк О. В. - Лексикографічний аналіз концептів кішка та собака в англійській мові (2015)
Соколов Д. П. - Политический ребрендинг от противника как частный случай борьбы за лексику (2015)
Сорока Т. В. - Особливості семної структури аксіономенів в сучасній українській мові (2015)
Сошко О. Г. - Семантичні особливості образних порівнянь із зооморфним компонентом на позначення емоційних характеристик людини (на матеріалі української, німецької та англійської мов) (2015)
Стисло І. Б. - Опозиція молодий – старий у свідомості носіїв української мови (на матеріалі даних асоціативного експерименту) (2015)
Супрун Л. В. - Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового "Літературно-Наукового Вістника" (2015)
Татуревич Н. С. - Особливості дослідження імперативного речення в сучасних лінгвістичних студіях (2015)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Мотиваційний компонент англомовних командонімів (на прикладі назв команд НХЛ, НФЛ, НБА, НБЛ та АБЛ) (2015)
Усик Л. М. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення номінацій, що містять оцінний компонент (2015)
Федонюк В. Є. - Іспанські запозичення в чеській мові в аспекті діахронії та синхронії (2015)
Хмара В. В. - Фразеологізми з соматичним компонентом вухо східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект (2015)
Ходоренко А. В. - К вопросу лингвистического описания нарратива (2015)
Черненко В. О. - Особливості вживання професійного сленгу та жаргону в англомовному медичному дискурсі (2015)
Черниш Л. З. - Idiomen der deutschen sprache mit somatischen lexikalischen elementen (2015)
Чернишова І. В. - Синтаксичний аспект функціонування локальних маркерів оцінності "чужого" простору в англійському тексті Біблії (2015)
Чернікова О. І. - Вербальний мем: лінгвістичний аспект (2015)
Шайковський О. В. - Етнокультурні особливості фразеологізмів англійської та української лінгвокультур (2015)
Шийка С. В. - Власні назви об’єктів підсічного землекористування Рівненщини (2015)
Шумейко О. А. - Власні назви як засіб творення комічного в українській поезії кінця ХХ ст. (2015)
Щеглова Т. Е. - Особенности словообразовательной семантики подобия сложных прилагательных (на материале строительной терминологии) (2015)
Юрса Л. В. - Кодифікація бачвансько-сримської говірки у працях мовознавців (2015)
Якименко О. В. - Романтично-сентиментальні засади повісті "Чебрець-зілля" Наталі Романович-Ткаченко (2015)
Академiку Iвану Васильовичу Сергiєнку виповнилося 80 рокiв (2016)
Вартузова М. В. - Новый алгоритм с расстоянием Брэгмана для решения задачи о равновесии, Семёнов В. В., Чабак Л. М. (2016)
Доценко С. И. - Справедливость в задаче оптимального выбора, Семёнов В. В. (2016)
Клюшин Д. А. - Варiацiйний пiдхiд до моделювання i оптимiзацiї трансдермального перенесення лiкiв iз систем мікроголок (2016)
Nikitin А. - Solving Lyapunov-Sylvester operator equations by convex programming methods (2016)
Панкратов А. В. - О задаче упаковки эллипсов, Романова Т. Е., Хлуд О. М. (2016)
Донченко В. С. - Задачi групування iнформацiї для матричних представникiв та концепцiя кортежностi у її розв’язаннi, Зінько Т. П. (2016)
Китайбеков Е. Т. - Единственность решения задачи Дирихле в цилиндрической области для трехмерных гиперболических уравнений с вырождением типа и порядка (2016)
Савкіна М. Ю. - Перевiрка полiномiальної регресiї на коректність (2016)
Слабоспицький О. C. - Рекурентне оцiнювання нестацiонарних параметрiв методом найменших квадратiв зi змiнним фактором забування та найменшою нормою вiдхилення вiд точок "тяжiння" для лiнiйних динамічних систем при некласичних припущеннях (2016)
Чечельницький О. А. - Асимптотичнi властивостi багатоканальних моделей з двовимiрними потоками вимог, Кучеренко О. В. (2016)
Гур’янова О. - Актуальність вивчення інноваційних ресторанних технологій для майбутніх фахівців харчових технологій (2016)
Мироненко Н. - Місце інноваційної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2016)
Садовий М. - Про одного із засновників української наукової школи – фізики плазми (2016)
Трифонова О. - Взаємозв’язок еволюції технологій архітектури обчислювальних систем та сучасної наукової картини світу (2016)
Шишкін Г. - Формування інтегрованих знань з фізики в лекційному курсі у студентів педагогічних університетів (2016)
Борейчук А. - Змістово-структурні особливості інструментальних компетентностей майбутніх юристів (2016)
Борисенко Н. - Організація експерименту з перевірки педагогічних умов підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи (2016)
Внукова О. - Педагогічна складова професійних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Головань О. - Формування професійної компетентності кваліфікованих робітників професій "Кухар", "Кондитер" в процесі навчання приготування страв з тіста за інноваційними технологіями (2016)
Гринь Д. - Використання інформаційних технологій при підготовці абітурієнтів для професійної освіти (2016)
Дедерко Д. - Компоненти професійної компетентності вчителя сільської загальноосвітньої школи (2016)
Крижанівський М. - Контрольні заходи при вивченні фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Ляшенко М. - Формування підприємницької компетентності у майбутніх учителів технологій (2016)
Маркова О. - Застосування методу проектів з дисципліни "Біохімія" у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури (2016)
Радіонова О. - Сутність проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування здоровязбережувальної компетентності учнівської молоді (2016)
Сушенцев О. - Методичні аспекти формування конкурентоздатності майбутніх інженерів-електриків у ВНЗ на засадах впровадження інноваційних педагогічних технологій (2016)
Сушенцева Л. - Інноваційні педагогічні технології у процесі підготовки майбутнього професійно мобільного педагога професійного навчання у вищому навчальному закладі (теоретичний аспект) (2016)
Учитель І. - Розвиток гуманістичної спрямованості майбутнього педагога професійного навчання (2016)
Царенко І. - Здоров'язбережувальні технології у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання (2016)
Шевченко А. - Компетентнісний підхід у навчанні художньому проектуванню майбутніх фахівців з дизайну (2016)
Шевченко О. - Формування професійних компетенцій у студентів факультету фізичного виховання (2016)
Анісімов М. - Розподіл технічних дисциплін залежно від їхнього призначення, Григор Н. (2016)
Волошина О. - Використання конспектів-схем для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів на лекціях (2016)
Королев С. - Преодоление "Синергетического синдрома" в процессах обучения (2016)
Косяк І. - Елементи технічної творчості як основа проектної діяльності майбутніх педагогів професійного навчання з технологій легкої промисловості (2016)
Лабенко О. - Стохастичний педагогічний процес − як основа композитної педагогічної технології викладання англійської мови для слухачів мовних курсів (2016)
Свиридюк В. - Розвиток навичок читання з метою оволодіння іншомовним спілкуванням (2016)
Стогній А. - Методологічні підходи до навчальної дисципліни "Загальні технології харчових виробництв" у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання (2016)
Ткаченко З. - Формування вокальних компетенцій студентів в процесі фахової підготовки (2016)
Турчак А. - Окремі аспекти викладання лекційних курсів фахових дисциплін у вищій школі, Токар Н. (2016)
Щирбул О. - Розвиток творчих здібностей студентів при використанні інформаційно-технічних засобів навчання (2016)
Ярхо Т. - Спадкоємність різновидів математичної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю в процесі її фундаменталізації у ВНЗ (2016)
Алєксєєва С. - Інформаційні технології консультування майбутніх дизайнерів з розвитку професійної кар’єри (2016)
Єжова О. - Підготовка кваліфікованих робітників швейної галузі в Україні (ХІ – початок ХХ ст.) (2016)
Калініченко Н. - Ґенеза трудової підготовки сільських школярів у 60–80-і роки ХХ століття (2016)
Тур О. - Проблема формування комунікативної компетентності особистості (Х – перша половина ХІХ ст.) (2016)
Чубар В. - Використання інтерактивних технологій у процесі профільного технологічного навчання старшокласників (2016)
Білецька Ю. - Оцінювання вмінь доводити твердження теорії границь в середовищі moodle (2016)
Болілий В. - Відкриті Вікі-курси в освітньому процесі сучасного університету, Копотій В. (2016)
Ботузова Ю. - Деякі методичні аспекти використання ікт на уроках математики в процесі підготовки старшокласників до складання ЗНО (2016)
Манойленко Н. - Застосування методу моделювання до розвитку технічного мислення в майбутніх фахівців при вивченні курсу "Історія технологій" (2016)
Рябець С. - Особливості створення дистанційного курсу "Основи виробництва" як складової змішаного навчання в технологічній підготовці студентів (2016)
Садовий М. - Використання інтернет-ресурсів у фаховій підготовці учителів фізики, Коваль П. (2016)
Садовий М. - Застосування прикладного програмного забезпечення на позакласних заняттях із фізики у педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, Руденко Є. (2016)
Хомутенко М. - Віртуальний фізичний експеримент в хмаро орієнтованому навчальному середовищі (2016)
Растригіна А. - Укорінення єврейських виховних традицій у змісті педагогіки свободи, Клепар М. (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Творче самовираження майбутнього вчителя музичного мистецтва у композиторсько-виконавській діяльності (2016)
Кузьменко О. - Сутність та напрямки розвитку stem – освіти (2016)
Лозенко А. - Індивідуалізація в умовах традиційної технології навчання: проблеми і перспективи (2016)
Мельник О. - Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності навчально-виховного процесу з використанням електронних освітніх ігрових ресурсів для учнів молодших класів (2016)
Ткачук А. - Особливості вивчення теми "Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об'єкти економіки" під час викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2016)
Реферативный обзор статей номера (2016)
Abstract reviews of journal articles (2016)
Титул, зміст (2016)
Різдвяне послання Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2016)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2016)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2016)
Заяви, звернення (2016)
Перехід парахій (2016)
Церковні новини (2016)
Вічна пам'ять (2016)
Сміх В. (протоієрей) - Яку природу прийняв Ісус Христос? Святоотцівський погляд (2016)
Лотоцький В. (протоієрей) - Ісихазм в Україні: практика безмовної молитви Афону та Руси-України як приклад духовного зв'язку Києва і Константинополя (2016)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Заяви, інтерв'ю (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять спочилим (2017)
Клос В. (протоієрей) - Штатний розподіл церковного майна в Російській імперії та зміна статусу Свято-Михайлівської обителі (1786 р.) (2017)
Колот С. (священик) - Вплив адміністративно-територіального поділу Римсько-Візантійської імперії на розвиток помісного устрою Вселенської Церкви (2017)
Гищук І. (священик) - Церква і світ: ставлення християнина до матеріальних цінностей (2017)
Дідора В. (протодиякон) - Ігумени Видубицького монастиря чуда архистратига монастиря в домонгольський період (2017)
Олійников В. - Святе життя автора "Житій святих" (2017)
Титул, зміст (2017)
Відправи Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (2017)
Журнали засідань Священного синоду УПЦ Київського Патріархату (2017)
Наречення та хіротонія архімандрита Паїсія (Кухарчука) на єпископа Житомирського й Овруцького (2017)
Церковні новини (2017)
Вічна пам'ять (2017)
Євсєєва Т. - Архів родини єпископа УАПЦ Максима (Задвірняка) як джерело дослідження історії повсякдення православного духовенства в УРСР у 1930-их роках (2017)
Содержание (2016)
Örnek B. N. - The Carath eodory Inequality on the Boundary for Holomorphic Functions in the Unit Disc (2016)
Rahmatullaev M. M. - On Weakly Periodic Gibbs Measures of the Potts Model with a Special External Field on a Cayley Tree (2016)
Yeğin R. - On Submanifolds of Pseudo-Hyperbolic Space with 1-Type Pseudo-Hyperbolic Gauss Map, Dursun U. (2016)
Zakora D. - On the Spectrum of Rotating Viscous Relaxing Fluid (2016)
Zaim S. - Noncommutative Space-Time of the Relativistic Equations with a Coulomb Potential Using Seiberg Witten Map (2016)
Памяти Игоря Дмитриевича Чуешова (2016)
Мінцер О. П. - Від головного редактора (2016)
Мінцер О. П. - Реальні горизонти персоналізованої медицини.Стратегія та варіанти розвитку, Вишневський В.В. (2016)
Martsenyuk V. P. - On prediction and decision making under uncertainties for medical systems research problems, Andrushchak I. Ye. (2016)
Бабінцева Л. Ю. - Технологічні аспекти кількісного оцінювання ефективності інтегральної роботи інформаційних систем (2016)
Косоголова Л. А. - Моделювання неінвазивної терапії, Коломійчук Д. А., Лошицький П. П., Минзяк Д. Ю. (2016)
Мінцер О. П. - Особливості діагностики стану здоров’я пацієнта з позицій мобільної медицини.Постановка проблеми, Шевченко Я. О. (2016)
Сінєнко Н. О. - Особливості впровадження е-медицини в умовах державно-приватного партнерства, Загорій Г. В., Мохначов С. І. (2016)
Вакуленко Д. В. - Застосування артеріальної осцилографії для оцінки якості адаптації серцево-судинної системи до зміни положення тіла (ортопроба), Вакуленко Л. О., Кутакова О. В. (2016)
Стецюк В. З. - Створення програмного інструменту для проведення диференційної діагностики неврологічних хвороб методом потенційних функцій, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Федушка Г. М., Остапова А. О. (2016)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині : Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (Частина 1), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2016)
Титул, зміст (2017)
Ликов Ю. В. - Вплив особливостей каналів витоку інформації на розбірливість перехоплених мовних повідомлень, Морозова Г. Д., Кукуш В. Д. (2017)
Zharikova M. - Developing the model of ecosystem in natural disasters conditions (2017)
Оберемок И. И. - Разработка математической модели принятия решений на основе анализа ценностей заинтересованных сторон, Оберемок Н. В. (2017)
Oborsky G. - The effect of surface observation angle on accuracy of non-contact temperature measurement method, Levinsky A., Holofieieva M. (2017)
Вдовиченко В. О. - Аналіз дестабілізуючих чинників внутрішньої сталості міського громадського пасажирського транспорту (2017)
Вавулін П. А. - Застосування віртуалізованої ІТ-інфраструктури при функціонуванні систем автоматизації технологічних об’єктів, Бойко Т. В. (2017)
Vyshnevska O. - Investigation of the effect of ship size and marine transportation distance on the possible decrease of voyage efficiency, Vyshnevsky D. (2017)
Dolya C. - Modeling of passenger transport correspondence between regional centers in Ukraine (2017)
Nuriyev M. - Analysis of errors of profile transformation scale, Hacimuradova R., Khalilov E., Aqayeva A., Jabbarova G. (2017)
Abstract and References (2017)
Зьолка В. - Удосконалення нормативного визначення "прикордонного контролю" – засіб підвищення ефективності його здійснення (2017)
Ляшук Р. - Функції відділів прикордонної служби в системі функцій держави (2017)
Орловська Н. - Актуальні питання визначення місця недержавних суб’єктів у запобіжній діяльності, Соломяна А. (2017)
Андрушко О. - Зловживання правом в кримінальному судочинстві як підстава юридичної відповідальності (2017)
Бомбергер І. - Колективний договір як результат соціального діалогу за участю органів Держприкордонслужби України (2017)
Гаврік Р. - До питання про вимоги, які ставляться до судових рішень у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень (2017)
Галаган О. - Процесуальний порядок розгляду клопотань учасників кримінального провадження під час досудового розслідування (2017)
Зеленський С. - Право на справедливий суд у кримінальному провадженні в системі процесуальних гарантій (2017)
Кравчук О. - Проблеми пов’язані із дослідженням малоінформативних підписів виконаних у безлітерній транскрипції, Басюк М., Мельник Д. (2017)
Логінова Н. - Проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів в місцях позбавлення волі в умовах сучасності (2017)
Мота А. - Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України: особливості юридичного складу (2017)
Петpеченкo C. - Залучення неповнолітньої особи в якості свідка (понятого) в справах про адміністративні правопорушення (2017)
Філіппов С. - Гендерні тенденції транскордонного тероризму (2017)
Березенко В. - Конституційно-правове регулювання державного кордону у зарубіжних країнах (2017)
Вишневська І. - Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх (2017)
Демчик Н. - Суб'єкти уповноважені здійснювати примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства (2017)
Резолюція Всеукраїнської науково-практичної конференції. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності (2017)
Титул, зміст (2017)
Поздеев Г. Л. - Унификация оборудования заправочной станции для заправки космических аппаратов, разгонных блоков и двигательных установок малой тяги космических ракетных комплексов, Фролов В. П. (2017)
Грицюк Е. М. - Модели и методы анализа температурных и термомеханических полей в телах сложной формы в специализированной интеллектуальной системе (2017)
Haciyev V. - Investigation of natural oscillations of inhomogeneous orthotropic circular plate lying on inhomogeneous viscoelastic foundation, Shiriyev A. (2017)
Idan Alaa Fadhil І - Development of the combined hardening technology of obtaining solid coating on the surface of steel products (2017)
Demin D. - Strength analysis of lamellar graphite cast iron in the "carbon (C) – carbon equivalent (CeQ)" factor space in the range of C=(3,425-3,563) % and CeQ=(4,214-4,372) % (2017)
Ahmed Sundus Mohammed - Development of a new iron-based shape memory alloy (2017)
Вовк О. Ю. - Розробка пристрою, який забезпечує ресурсозберігаючий пуск асинхронних електродвигунів при зниженій напрузі, Квітка С. О., Нестерчук Д. М., Стребков О. А., Ковальов О. В. (2017)
Trotsenko Ye. - Study of surge arrester model under influence of various current pulses, Brzhezitsky V., Masluchenko I. (2017)
Ganzha A. - Analysis of efficiency and reliability of blast–furnace process waste heat recovery systems, Zaiets O., Koshelnik A. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2016)
Mihokova L. - Categorization of corporate taxation in the European Union countries using cluster analysis: a comparative study, Andrejovska A., Martinkova S. (2016)
Dudas T. - Growth of Chinese investments in Europe after the global economic crisis of 2008-2009, Dudasova M. (2016)
Kuming Chang - How are new-energy vehicle sales affected by government support? U.S. geospatial evidence, Paul Moon Sub Choi, Seth H. Huang (2016)
Kunychka M. - Do state visits affect research and development after crisis in selected countries?, Raneta L. (2016)
Грінько І. М. - Міжнародна міграція трудових ресурсів України та Болгарії: вплив на сталий економічний розвиток держав (2016)
Hvizdova E. - Changes in research and development after crisis in selected countries, Mokrisova V., Polacko J. (2016)
Steblianko I. - Gross domestic product in the categories of production, income and end use (2016)
Юзевич В. М. - Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електронних публічних закупівель, Клювак О. В., Скриньковський Р. М. (2016)
Хорольський В. П. - Методологічні основи прийняття рішень щодо збалансованого управління виробництвом продукції, Рибалко Л. П., Пурій Г. В., Хорольська О. В. (2016)
Ashmarina S. - The system of marketing information management: development, assessment, improvement, Zotova A. (2016)
Cervenka P. - Using cognitive systems in marketing analysis, Hlavaty I., Miklosik A., Lipianska J. (2016)
Голубкова Т. В. - Модель комплексу маркетингових комунікацій для комерційних підприємств у сфері неформальної освіти, Рапопорт М. (2016)
Ilchenko N. - Issues of innovative approaches implementation to the wholesale trade enterprises (2016)
Tkachuk Tkachuk - Energy efficiency and conservation as a strategic vision of the agricultural entities’ competitiveness increasing, V. V., Kravchuk N., Kilnitska O., Shevchuk K. (2016)
Do H. L. - Impact of women in the board of directors on business risk of Vietnamese firms, Tran T. Ph., Tran V. B., Nguyen S. Ph. (2016)
Zorkociova O. - The phenomenon of social networks and the effectiveness of Facebook page measuring (the case of Slovakia), Vankova L. (2016)
Кутаєв Ш. К. - Тенденції відтворення населення та їх вплив на рух трудових ресурсів у Північно-Кавказькому федеральному окрузі, Кутаева Р. А. (2016)
Резникова К. В. - Регіональна специфіка соціальних цінностей та їх вплив на процеси модернізації територій Центрального Сибіру (на матеріалі досліджень Красноярського краю), Серьодкіна Н. М., Копцева Н. П., Замараєва Ю. С. (2016)
Hrynkevych S. - Assessment of labour potential renovation for trade enterprises, Gural N. (2016)
Raimbekov Zh. - Evaluating the impact of logistics infrastructure on the functioning and development of regional economy, Syzdykbayeva B., Baimbetova A., Rakhmetulina Zh. (2016)
Біловодська О. А. - Особливості врахування логістичного потенціалу регіону в процесі розроблення системи розподілу на підприємстві, Грищенко О. Ф., Сигида Л. О. (2016)
Подгорний Б. Б. - Габітус приватних інвесторів російського фондового ринку (2016)
Matsuk Z. - Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange, Deari F., Lakshina V. (2016)
Боронос В. Г. - Фінансово-бухгалтерські підходи щодо визначення впливу нематеріальних факторів на вартість підприємства, Плікус І. Й., Александров В. Т. (2016)
Войнаренко М. П. - Моделювання процесу прийняття рішення щодо джерел фінансування інноваційної діяльності, Джеджула В. В., Єпіфанова І. Ю. (2016)
Slobodyanyuk O. - Institutional development of voluntary health insurance market in Ukraine (2016)
26 Economic Forum in Krynica-Zdroj, Poland Review of the panel discussion "One Eurozone or an EU of multiple currencies?" (2016)
Титул, зміст (2017)
Головко Д. А. - Модернизация технологии получения ферратов(VI) из гидроксидов железа, Головко И. Д., Шевченко Л. В., Гончарова И. В. (2017)
Сайтарли С. В. - Розробка полімерних композиційних матеріалів для покриттів і герметиків з підвищеною атмосферостійкістю, Плаван В. П., Пушкарьов Ю. М. (2017)
Karachun V. - Reproducing of security and limited visibility of fire weapons of defence line from aerial reconnaissance (2017)
Каракуркчи А. В. - Исследование особенностей формирования и свойств покрытий железа с тугоплавкими металлами на сером чугуне СЧ18 (2017)
Mel’nick V. - Construction of mathematical model of dissolution process of solids under action of ultrasound, Ruzhinskaya L., Forostyanko V. (2017)
Matsiyevska O. - Influence of redox potential of different water quality on the human blood (2017)
Шкоп А. А. - Исследование путей снижения механического воздействия на флокулы в центрифуге, Цейтлин М. А., Шестопалов А. В., Райко В. Ф. (2017)
Karpenko Yu. - Study of modification of magnetically labeled yeasts Saccharomyces cerevisiae for copper cations Cu2+ Removal (2017)
Korkach H. - Development of innovative technologies of fondant candies with synbiotics, Krusir G. (2017)
Калашник О. В. - Визначення якості та безпечності горіхів мигдалю солодкого, що імпортуються в Україну з Іспанії, Ремізова Н. Л., Мороз С. Е., Ткаченко А. С., Рачинська З. П. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Савич О. П. - Застосування мотивації посередників у каналах розподілу автомобільного ринку (2017)
Китченко Е. Н. - Использование средств маркетинга в ресторанном бизнесе, Чемерис А. В. (2017)
Писаревський І. М. - Економіка і здоров’я продуктивного населення: завдання розвитку санітарно-курортних установ регіону, Соколенко А. С. (2017)
Grosul V. - Research of theoretical basis of business model quality management of restaurant business entity, Ivanova T. (2017)
Nesterenko S. - The study of land management and geographic information support of municipal building in Ukraine, Vyatkin K. (2017)
Barash Y. - Comparison of tourist traffic by railway and automobile transport and methodical approach to determining the costs of such transportations, Hnennyi O., Martseniuk L., Charkina T. (2017)
Pataraia L. - Financial sector analysis in the cluster theory context (Georgian case), Geradze R., Dushuashvili T. (2017)
Березіна С. Б. - Визначення європейського вектору розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів (2017)
Долбнєва Д. В. - Дослідження сутності та необхідності публічного аудита як вектора модернізації державного управління та фінансового контролю в Україні (2017)
Uhodnikova O. - Evaluation of the potential of SMART-systems (2017)
Abstract and References (2017)
Адирхаєв С. Г. - Формування рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоровья в закладах освіти, Адирхаєва Л. В. (2016)
Ареф’єв В. Г. - Використання інноваційних фітнес-технологій у корекції показників фізичного стану осіб зрілого віку, Левінська К. І. (2016)
Безмылов Н. - Эффективность соревновательной деятельности как надежный критерий системы отбора баскетболистов в состав национальной сборной команды, Мурзин Е. (2016)
Білецька В. В. - Характеристика функціонального стану серцево-судинної системи дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров'я, Семененко В. П., Трачук С. В. (2016)
Бойко А. Л. - Фітнес-аеробіка у фізичному вихованні студенток (2016)
Доля В. - Изменение уровня экономичности работы дыхательных мышц спортсменов-танцоров в результате применения аппарата "POWERbreathe K-5" (2016)
Зенина И. В. - Влияние занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью на показатели физической подготовленности студенток (2016)
Иващенко С. Н. - Физическая реабилитация больных с ишемической болезнью сердца на амбулаторно-поликлиническом этапе, Андрияш Р. О. (2016)
Імеридзе М. Б. - Систематизація знань студентів щодо феномену "медіа" як педагогічна умова формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів (2016)
Крилов А. Г. - П'ять базових вправ для зростання м'язів (2016)
Люгайло С. С. - Эффективность использования дифференцированного подхода к интеграции специализированных программ физической реабилитации в процесс подготовки юных спортсменов (2016)
Мартинов Ю. О. - Використання навантажень силового характеру на заняттях з фізичного виховання студентів НТУУ "КПІ” (2016)
Мартинов Ю. О. - Колове тренування як метод организації навчально-тренувального процесу з фізичного виховання у ВНЗ (2016)
Масалкин М. Г. - Робота зі штангою вдома, Корюкаєв М. М. (2016)
Назимок В. В. - Удосконалення ударних рухів боксерів на основі використання тренажерних технічних засобів (2016)
Нікітченко А. М. - Методика базової технічної підготовки в спортивній боротьбі на поясах Алиш, Коптев К. Г. (2016)
Нікітченко А. М. - боротьба на поясх Алиш - шлях до світового визнання, Коптев К. Г. (2016)
Передерій А. - Взаємозв’язки показників тактичних дій у нападі гандболістів на етапі підготовки до вищих досягнень, Мельник В., Семеряк З., Пітин М. (2016)
Перета В. - Динаміка показників фізичної підготовленості студентів під впливом експериментальної програми з використанням засобів одноборств (2016)
Приходько П. - Методика совершенствование развития выносливости с помощью специальных тренажеров в гребле академической, Яковенко Е. (2016)
Радченко Л. О. - Fair Play як складова процесу реалізації олімпійської освіти в олімпійському спорті (2016)
Ролюк О. В. - Вдосконалення фізичної підготовки військовослужбовців засобами прикладних видів спорту (2016)
Скибицький І. Г. - Аналіз впливу силових вправ на показники рухових реакцій спортсменів, Гаврилова Н. М. (2016)
Скибицький І. Г. - Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена, Прус Н. М., Ускова С. М. (2016)
Стадник В. - Методологічне забезпечення організації позаакадемічних занять фізичним вихованням студентів ВНЗ, Гуртова Т., Цьовх Л., Куспіш О. (2016)
Хорошуха М. Ф. - Особливості змін функції пам’яті у юних спортсменів 13–16 років в залежності від спрямованості їх тренувального процесу (повідомлення третє) (2016)
Чередниченко И. - Анализ функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем студентов 18-19 лет, Соколова О. (2016)
Ярмоленко М. - Методические особенности проведения тренировочных занятий в рамках программы специальных олимпиад (2016)
Білоус Ю. О. - Види руху як складова формування експозиційного середовища сучасних мистецьких центрів (2015)
Горбатенко Л. П. - Проблема гармонізації кольору у навчальному курсі "Кольорознавство" (2015)
Дудка С.-Р. О. - Ергодизайнерські вимоги до меблів ресторанного комплексу (2015)
Кривуц С. В. - Европейские тенденции в дизайне специализированных магазинов КНР, Бондаренко В. В. (2015)
Матвіюк О. В. - Універсалізація просторів як основний вектор розвитку університетських бібліотек в європейському соціокультурному вимірі (2015)
Mohova K. S. - Light scenario by means of OLED-technologies in formation of the objectspatial environment of shopping and ofice centre AVE PLAZA in Kharkiv, Tregub N. E. (2015)
Павлович О. В. - Екслібриси Ярослава Омеляна у контексті мистецтва Тернополя (2015)
Палаев М. А. - Классификация средств защиты велосипедиста с точки зрения промышленного дизайна, Вергунов С. В. (2015)
Педан І. В. - Колаж в арт-дизайні: становлення та художні особливості (2015)
Радомська В. Р. - Позиціонування принципів оптичних ілюзій у сакральних стінописах Модеста Сосенка (1875–1920), Бакусевич Т. О. (2015)
Сафонова Т. Р. - Сучасне використання фрагментів архітектури в міському середовищі (2015)
Сошинський О. І. - Комплекс засобів дизайну в контексті мерчандайзингу — мистецтва торгівлі (2015)
Хорунжа Г. В. - Класифікація орнаментальних мотивів та композиційні принципи декорування в архітектурі Східної Галичини кінця XVI — першої половини XVIII ст. (2015)
Чуприна Н. В. - Характеристика основных стилевых направлений индустрии моды, отражающих проблемы кризиса потребления, Байрамова Х. М. (2015)
Гілязова Н. М. - Іконографічний репертуар храмових вітражів Івано-Франківщини кінця XX — поч. XXІ ст.: зображення ангелів, агіографічні образи та алегоричні сюжети (2015)
Лесів А. П. - Іконографічні особливості зображення Юди Іскаріота в сцені "Поцілунок Юди" в українськом у малярстві XV–XVIII ст. (2015)
Скринник-Миська Д. М. - Cистемно-історичний аналіз історії мистецтва: періодизація художнього процесу у теорії А. Данто (2015)
Бабій Н. П. - Іконографічні джерела до вивчення музики бароко на теренах Івано-Франківщини (2015)
Воскобойнікова Ю. В. - Інтерпретація одноголосних піснеспівів: к омплексний підхід (2015)
Пономарьова Г. Ф. - Формування здорового способу життя сучасної особистості: реалії та перспективи (2015)
Романова А. В. - Вікові етапи сучасної фортепіанної педагогіки (на прикладі методів О. Д. Орлової, В. І. Барбер, І. М. Рябова) (2015)
Туркаві Мухаммад. - Геополітичні особливості розвитку медіакультури арабських країн в умовах глобалізації (2015)
Хом’якова О. В. - Культурна компетенція у вищій освіті як предмет наукового дискурсу (2015)
Яковець І. О. - Морфологічна модель культури (2015)
Булах І. С. - Профілактика негативних ефектів кризового консультування (2016)
Лушин П. В. - Посттравматический рост и условия экологичного сопровождения травматических переживаний (2016)
Зелінська Т. М. - Узгодження інтенсивної амбівалентності взаємин між старіючими батьками та дорослими дітьми (2016)
Макарчук Н. О. - Взаємообумовленість особистісної саморегуляції та типів особистісної організації при ментальних порушеннях розвитку в підлітковому віці (2016)
Бородулькина Т. А. - Опыт использования метафорических ассоциативных карт в психологической работе с детьми (2016)
Гурлєва Т. С. - Діалогове спілкування через друкований текст як ознака комунікативної компетентності психолога-автора і клієнта-читача (2016)
Омельченко Я. М. - Особливості психологічної допомоги дітям з вимушено переселених родин засобом наспівування колискових пісень (2016)
Скляренко О. М. - Теоретичні аспекти тривожних розладів (2016)
Ханецька Т. І. - Особистісні та професійні якості психолога як умова розвитку культури мовленнєвого спілкування в умовах ВНЗ (2016)
Макарчук Л. О. - Опановуюча поведінка як фактор подолання порушень поведінки підлітків з розумовою відсталістю (2016)
Міненко А. В. - Ставлення батьків як умова формування особистісної саморегуляції дітей з синдромом Дауна (2016)
Михайлюк І. В. - Дослідження динаміки формування діалогічної компетентності майбутніх психологів у системі фахової підготовки (2016)
Андрущенко Т. В. - Ціннісна палітра європейського простору освіти (український вимір) (2016)
Алєксєєва Ю. А. - Соціально-психологічні умови розвитку віри в юнацькому віці (2016)
Співак Л. М. - Характеристика синергійності національного аутостереотипу та реальної (ідеальної) модальності національного "Я" особистості в юності (2016)
Ставицький Г. А. - Особливості розвитку етнічної самосвідомості особистості юнацького віку (2016)
Федоренко А. Ф. - Психологічні особливості взаємозв’язку ціннісно-смислового розвитку студентської молоді з віковими та суспільними кризами (2016)
Ставицька С. О. - Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості, Кутішенко В. П. (2016)
Шмаргун В. М. - Регуляція процесу мислення (2016)
Мозгова Г. П. - Психологічна адаптація студентської молоді до процесу навчання, Уваркіна К. М. (2016)
Бушуєва Т. В. - Вікові особливості копінг-поведінки дорослих (2016)
Новик Л. М. - Провідні психологічні чинники розвитку суб’єктності в юнацькому віці, Маляр О. І. (2016)
Панченко С. М. - Особистісна зрілість педагогів як умова їх професійного зростання (2016)
Чеканська Л. М. - Психологічні труднощі об’єктивного та суб’єктивного характеру ліворуких дітей в учбовій діяльності (2016)
Андрущенко І. Г. - Самооцінка особистості як компонент особистісно-орієнтованого розвитку юнацькому віці (2016)
Басинская И. В. - Эвристическая надежность в задачах моделирования жизнедеятельности в проблемных ситуациях (2016)
Бондарчук О. Ю. - Соціально-психологічні детермінанти формування образу матері у дівчат юнацького віку у сучасному суспільстві (2016)
Грикун А. С. - Ставлення батьків та його роль у формуванні гендерних уявлень підлітків з порушеннями розумового розвитку (2016)
Орлов О. В. - Діагностика невротизації підлітків з розумовою відсталістю (2016)
Ткачук Т. О. - Функціональні психосоматичні розлади у дітей дошкільного віку (2016)
Толмачова О. В. - Технології розвитку креативності у дітей з порушеннями зору (2016)
Крат Д. А. - Вплив засобів масової інформації на розвиток особистості у підлітковому віці (2016)
Титул, содержание (2013)
Соренков В. М. - 85 лет в угольной промышленности (2013)
Пиньковский Г. С. - Проектирование – составная часть отрасли (2013)
Голубничий В. Г. - Утилизация низкопотенциального тепла шахтной воды, Дмитриенко С. А., Ляхович Г. В., Пушкова С. В. (2013)
Захарченко П. И. - Нам 140 лет – мы молоды и задорны (2013)
Захарченко П. И. - Новые стационарные и погружные насосные агрегаты для шахтного водоотлива, Гринь Г. М., Лисовой С. С. (2013)
Романчук Л. А. - История создания электродвигателей для угольных очистных, проходческих комбайнов и скребковых конвейеров, Кононенко В. А., Бородулина Л. Г. (2013)
Хомяков Р. С. - Серия взрывозащищенных электродвигателей ВАО5П, Романчук Л. А., Ковалева О. В. (2013)
Хомяков Р. С. - Насосы ЦНС300 и насосные агрегаты ЦНСА300, Подгорнов Ю. Ф., Диренко Р. В. (2013)
Халимендиков Е. Н. - Сооружение трубопроводов для транспортирования газа из дегазационных скважин, Зинченко С. А. (2013)
Жуков Ю. П. - Мониторинг, учет и управление углепотоком шахты, Еременко А. А., Чаплюк Е. М., Жуковский С. А. (2013)
Kolomeitseva O. - Classification of directions in cheerleading and components of motivation for children to training in section, Sinica S., Sinica T., Kondratyuk Y. (2016)
Балушка Л. - Факторна структура фізичної підготовленості учнів ліцею з поглибленою військово-фізичною підготовкою (2016)
Без’язична О. В. - Тестова оцінка ефективності фізичної реабілітації після ушкоджень передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба у ранньому післяопераційному періоді (2016)
Бойко И. А. - Интеграция олимпийского образования в процесс подготовки волонтёров Олимпийских игр и Паралимпийских игр (На примере XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр) (2016)
Бондар Я. - Особливості фізичної підготовки у баскетболістів, Бондар А. (2016)
Вишенський С. А. - Оцінка рівня теоретичної і фізичної підготовленості студентів на практичних заняттях з баскетболу, Калугін І. Г., Доценко О. О. (2016)
Герасименко О. - Засоби програми комплексної фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки (2016)
Глиняна О. О. - Використання інформаційних технологій для відновлення пацієнтів після оперативного лікування переломів вертлюгової западини, Пеценко Н. І., Холопова А. В., Кропивницька О. О. (2016)
Грибан Г. П. - Підвищення рівня фізичної підготовленості студентів засобами виховання вольових якостей, Краснов В. П., Пантус О. О., Ободзінська О. В. (2016)
Грибовський Р. В. - Вплив імітаційних вправ на результативність стрільців на круглому стенді, Заневський І. П. (2016)
Гуцул Н. З. - Модельні характеристики спортивної підготовки кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою, Савчин М. П. (2016)
Євстратов П. І. - Особливості показників тонусу м’язів і сили нервової системи у юнаків 17-20 років які займаються "Street Workout" (2016)
Єракова Л. А. - Побудова програми пілатесу з використанням реформерів для жінок 21-35 років, Томіліна Ю. І. (2016)
Івасик Н. - Кореляційний зв'язок симптоматики захворювання з оцінкою реабілітаційного потенціалу у дітей з гострими бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Кажмір А. - Корекція порушень зовнішнього дихання після торакопластики засобами фізичної реабілітації, Мухін В. (2016)
Юлія К. - Порівняння пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху під впливом занять з фізичного виховання, Олена П. (2016)
Кашуба В. - Організаційно-методичні аспекти фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп із порушенням постави (2016)
Котко Д. М. - Екологічна медицина як перспективний напрямок розвитку сучасної спортивної медицини, Шматова О. О., Циганенко О. І., Гончарук Н. Л. (2016)
Кун Сянлинь - Характеристика аэробной подготовленности футболистов на этапе специализированной базовой подготовки, Дьяченко А. (2016)
Людовик Т. - Інноваційне скерування технології професійно-прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ технічного профілю, Гулей К., Гавриленко М., Оліярник В. (2016)
Маслова Е. В. - Сравнительная характеристика распространенности нарушений слуха среди подростков, Гопей М. Н. (2016)
Мукоїд А. - Вдосконалення стабільності виконання змагальних композицій в групових вправах художньої гімнастики, Єременко О. (2016)
Петровська Т. - Творчість та індивідуальний стиль як детермінанти професійного становлення спортивного тренера, Малиновський А. (2016)
Рачок М. Н. - Здоровьеформирующие технологии в процессе физического воспитания студентов специальных медицинских групп, Александрова Н. Н., Ковальчук Д. Р. (2016)
Радченко Л. - Етапи реалізації олімпійської освіти в діяльності вищих профільних навчальних закладах (2016)
Саддади Хамуда - Ведущие компоненты функционального обеспечения специальной выносливости легкоатлетов-бегунов на средние дистанции (2016)
Садовський О. - Дослідження бюджету вільного часу та рекреаційної активності студентів (2016)
Сердюк М. Г. - Проблеми та особливості діяльності регіональних центрів олімпійських досліджень та освіти України (2016)
Соломонко А. О. - Вплив гнучкості на результативність вправи станова тяга у силовому триборстві (пауерліфтингу) (2016)
Соломонко А. О. - Застосування сучасних засобів в процесі підготовки студентів до щорічних тестувань фізичної підготовленості, Хомишин В. П., Длугош І. Б., Яблонська Е. М. (2016)
Степанюк В. В. - Особенности физической подготовленности юных футболистов (2016)
Cушко Р. О. - Рейтинги фінансової успішності провідних спортсменів світу (2016)
Тимо Є. В. - Діяльність приватних спортивних клубів України (2016)
Тракалюк Т. А. - Сравнительный анализ функционального состояния общеподготовительного периода квалифицированных танцоров-спортсменов на этапе специализированной базовой подготовки (2016)
Хрипко І. - Аналіз функціонального стану серцево-судинної системи молодших школярів, Мартинюк О., Ковтун О. (2016)
Рашид Шерзад Афенди - Оценка реакции кардиореспираторной системы и работоспособности спортсменов в видах спорта с проявлением выносливости при смене климатогеографических условий спортивной тренировки, Пенчен Го (2016)
Шпичка Т. А. - Особенности физической подготовленности футболистов разных игровых амплуа (2016)
Щербашин Я. С. - Олимпийское образование – инновационная педагогическая технология формирования гармонически развитой личности (2016)
Ячнюк І. - Підготовка сучасного фахівця галузі фізичної культури і спорту до професійної діяльності, Ячнюк Ю., Ячнюк М. (2016)
Ювченко С. В. - Удосконалення спортивно-технічної майстерності дзюдоїстів (2016)
Bilyy V. - Decorative possibilities of carved wood in interior design solutions (on an example of Kosiv artist S. Bzunko) (2015)
Коваль Л. М. - Загальні композиційні тенденції в світловому дизайні предметно-просторового середовища засобами LED-технологій (2015)
Левкович Н. Я. - Образ Храму в єврейськом у декоративно-ужитковому мистецтві Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. (2015)
Лейман А. С. - Функціональна спеціалізація тематичних парків світу, Мироненко Н. Г. (2015)
Сьомкін В. В. - Дизайн як соціально-культурна категорія (2015)
Чупріна Н. В. - Сasual як провідний стильовий напрям у сучасній індустрії моди, Яценко Н. В. (2015)
Кравченко М. Я. - Особливості становлення мистецтва авторської прикраси в країнах Східної Європи 1970–2000-х рр.: творчі пошуки, персоналії (2015)
Красовська І. В. - Роль та місце весільних чинів у весіллі Сокирянщини (90-ті рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) (2015)
Лесів А. П. - Символіка жестів Юди Іскаріота в іконографії "Тайної вечері" та "Поцілунку Юди" в українськом у малярстві XV–XVIII ст. (2015)
Бортник К. В. - Проблема культурного діалогу на прикладі опанування харківськими артистами балету класичною іспанською хореографією (2015)
Бреславець Г. М. - Реконструкція фольклорного тексту в музиці та її роль у сучасному культурному просторі (2015)
Machulin L. - The role of de-communization and commemoration (immortalization) in the formation of the worldview of the post-Soviet individual (2015)
Мізяк В. Д. - "Гамлет" В. Шекспіра на Харківській сцені (1956) у контексті культури постсталінізму (2015)
Обейд Р. - Философско-эстетические рефлексии Питера Брука в инсценировке трагедий У. Шекспира "Гамлет" и "Король Лир" (2015)
Питлюк-Смеречинська О. Д. - Психолого-педагогічні особливості впливу живопису на процеси самовираження особистості, Скаканді Ю. Ю. (2015)
Роготченко О. О. - Соціокультурне тло 1945–1960-х років Радянської України як модель нищення вільної думки (2015)
Романова А. В. - Принципи імпровізаційної організації виконавського процесу в романтичному репертуарі (на прикладі музики Шумана та Скрябіна) (2015)
Тополевський В. Ю. - Педагогічна позиція як гарант розвитку творчої індивідуальності актора (2015)
Черкасова Н. О. - Українські телеканали як важливий механізм підтримки національного кінематографа (2015)
Шемет Л. В. - Традиційні народні музичні інструменти українців у контексті професійного академічного мистецтва (2015)
Титул, содержание (2013)
Попович И. Н. - Состояние и перспективы развития угольной промышленности Украины (2013)
Белик В. Н. - Вклад института "Донгипроуглемаш" в создание отечественной горной техники (2013)
Косарев И. В. - Cоздание и совершенствование щитовых механизированных крепей, Андреев Г. В., Савченко М. К., Овчаренко В. А. (2013)
Косарев И. В. - Очистные комбайны и системы их подачи, Андреев Г. В., Косарев А. В., Мельниченко А. А., Чайков Е. М., Мезников А. В. (2013)
Волотов А. Е. - Забойные скребковые конвейеры и перегружатели, Стоян В. М., Филипских Д. Ю. (2013)
Косарев И. В. - Создание крепей сопряжения для применения в подготовительных выработках, Овчаренко В. А., Яцына И. В., Коваленко В. А. (2013)
Мезников А. В. - Cветильники забойные типа CЗ для очистных и проходческих забоев, Кудлай Р. А. (2013)
Ильин А. И. - Состояние и перспективы механизации отработки крутых и крутонаклонных угольных пластов, Андреев Г. В. (2013)
Яшаров А. М. - Об оборудовании шахтного подъема, Яшаров П. А. (2013)
Мезников А. В. - Аппаратура управления насосных станций типа СНД для механизированных крепей, Варшавский Ю. И., Кудлай Р. А., Гвоздев В. Г. (2013)
Белик В. Н. - Система гарантированного дораспора механизированных крепей, Варшавский Ю. И., Савченко М. К., Никитин С. В. (2013)
Наукова конференція "Перспективи розвитку вугільної промисловості України" (2013)
Итоги Международной конференции по взрывчатым веществам и взрывному делу (2013)
Рафальський О. - Сучасні погляди на проблему діалогу цивілізацій (2016)
Легчилин А. - Диалог цивилизаций в контексте глобализурующегося мира, Зафир Э. (2016)
Tanase L. - Do modern Religions unite or divide our societies? (2016)
Телешун С. - Виклики та загрози світовому порядкові: погляд з України (2016)
Калакура Я. - Методологічні засади цивілізаційного пізнання культури, Юрій М. (2016)
Шульга М. - Ориентализм и диалог цивилизаций (2016)
Бушанський В. - Епоха Просвітництва і месіанство європейської цивілізації (2016)
Маруховська-Картунова О. - Філософські засади етнополітичної толерантності в поліетнічному суспільстві (2016)
Траферсе Т. - Психологічні особливості розуміння політичних завдань в умовах зміни цивілізаційної парадигми (2016)
Волянюк О. - Роль міжнародної спільноти у збереженні політико-культурних цінностей (2016)
Підскальна О. - Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу (2016)
Козерод О. - Проблема антисемітизму в сучасній Європі: цивілізаційні виклики (2016)
Туров І. - Діяльність європейського ортодоксального руху "Нетурей Карта" в контексті сучасного діалогу цивілізацій (2016)
Рафальський О. - Політична наука в Україні: здобутки та перспективи (2016)
Котигоренко В. - Націотворчий потенціал суспільних криз в Україні (2016)
Круглашов А. - Інтеграція української політичної науки в Європейський простір (2016)
Колодій А. - Проблема вибору форми державного правління в Україні (в контексті конституційної реформи) (2016)
Рудич Ф. - Влада в незалежній Україні: методологічний контекст (2016)
Бех В. - Предмет політології як проблемне поле політичних досліджень (2016)
Шайгородський Ю. - Прояви політичної деструкції в умовах демократії (2016)
Рудакевич О. - Публічна політика в контексті українських реалій (2016)
Корнієвський О. - Суперечності сучасного розвитку громадянського суспільства в Україні (2016)
Гаврилюк К. - Діяльність громадських організацій із врегулювання політичної кризи в сучасній Україні (2016)
Матвійчук А. - Громадянська ініціатива як чинник самоорганізації громадянського суспільства в сучасній Україні (2016)
Кривицька О. - Лімітрофна ідентичність крізь призму феномена пограниччя (2016)
Ярош О. - Моніторинг виборів як чинник демократичного розвитку українського суспільства: гендерний аспект (2016)
Стефурак М. - Специфіка проведення місцевих виборів та функціонування інституту політичної опозиції (на прикладі системи України) (2016)
Молочко П. - Кількісні індикатори розвитку партійної системи України (2016)
Моргун А. - Війна Росії проти України: тенденції конфліктного дискурсу в сучасних українських ЗМІ (2016)
Розумний О. - Деконсолідуючі стратегії історизації як виклик національній політиці пам’яті (2016)
Маруховський О. - Геополітичні ідеї С. Рудницького крізь призму сучасності (2016)
Бортніков В. - Епістолярна спадщина В.К. Липинського: елітарно-консервативні засади українського державотворення (2016)
Поліщук Ю. - Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Олійник Я. Б. - Розвиток методологічних основ сучасної української суспільної географії, Шевчук С. М. (2011)
Іщук С. І. - Ринкові механізми підвищення економічної ефективності підприємства в системі менеджменту регіонального розвитку, Гладкий О. В. (2011)
Філоненко І. М. - Деякі особливості вивчення географічної номенклатури (2011)
Атрощенко К. - Конкурентоспроможність праці як складова забезпечення конкурентоспроможності регіону, Запотоцький С. П. (2011)
Філоненко Ю. М. - Походження назв міст Чернігівської області, Філоненко О. Ю. (2011)
Дорошенко В. І. - Розгляд існуючих підходів до вивчення територіальної організації роздрібної торгівлі в англомовній літературі, Осіпчук І. О. (2011)
Дронова О. Л. - Чинники формування духовності нації в умовах сучасного геопростору України (2011)
Барановський М. О. - Особливості поляризації сільського населення Чернігівської області: локальний рівень (2011)
Слука Н. А. - Глобальные городские регионы как особая форма территориальной организации мировой системы, Маслова И. Э. (2011)
Іщук Г. П. - Оптимізація пропорції працездатного та непрацездатного населення в Україні (2011)
Мезенцева Н. І. - Вплив ринку праці на демографічну ситуацію, міграції та розселення населення регіону, Мостова І. О. (2011)
Гаєвська Н. С. - Соціальні фактори поширення бідності (на прикладі Луганської області) (2011)
Крашеніннікова А. А. - Демогеографічна система регіону як об’єкт суспільно-географічного дослідження (2011)
Сайчук В. С. - Суспільно-географічний аналіз безробіття населення Хмельницької області, Лукомська С. І. (2011)
Батиченко С. П. - Географічні аспекти захворюваності населення України (2011)
Любіцева О. О. - Кластеризація індустрії ЗМІ, Білоус А. В. (2011)
Іщук С. І. - Паливно-енергетичний комплекс Київської області (ретроспективний аналіз), Казмірчук М. І. (2011)
Мезенцева Н. І. - Чинники розвитку інформаційної сфери в регіонах України, Савін О. О. (2011)
Пендерецький О. - Соляні промисли західної України як об’єкти промислового туризму (2011)
Федюк О. М. - Географія агропромислових комплексів в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історичний огляд (2011)
Кононенко О. Ю. - Сучасні теорії та концепції екологобезпечного регіонального розвитку (2011)
Руденко С. В. - Основні напрями вдосконалення та використання картографічної оцінки природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України (2011)
Мезенцев К. В. - Трансформація публічних просторів у великих містах України на прикладі торговельно-розважальних центрів, Мезенцева Н. І., Бура Т. Л. (2011)
Гладкий О. В. - Передумови і фактори формування регіональної економічної ефективності в системі менеджменту регіонального розвитку (2011)
Зубченко Н. - Регіональна інноваційна стратегія як чинник забезпечення конкурентоспроможності регіонів України, Поліха Л., Запотоцький С. П. (2011)
Мотузко Л. В. - Методичні основи дослідження регіональної медико-географічної системи (2011)
Смирнов І. Г. - Українсько-китайська співпраця з розвитку євроазійських транспортних коридорів: сучасний стан та перспективи розвитку, Просвирніна Є. М. (2011)
Гудзеляк І. І. - Демографічна ситуація у світі: глобальне порівняння, Вигор В. Й. (2011)
Денисенко О. О. - Метрополітарна мережа світу: макрорегіональний аспект (2011)
Савчук І. Г. - Роль кам’яного вугілля у зовнішній торгівлі України з Сибірським федеральним округом (2011)
Глибовець В. Л. - Оцінка туристичних ресурсів перспективних для розвитку туризму міст столичного суспільно–географічного району (2011)
Мурза Л. В. - Розвиток господарського комплексу Васильківського району в контексті Київської агломерації (2011)
Коваль О. В. - Територіальна структура міської системи розселення Черкаської області (2011)
Кондрась Н. М. - Внутрірегіональні відміни зовнішньоекономічного потенціалу Рівненської області (2011)
Козьма В. В. - Чинники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2011)
Кривокульський О. Б. - Науково-інноваційна діяльність у промисловому комплексі Тернопільської області (2011)
Гладкий О. В. - Нова збірка наукових праць, присвячена 90-літтю з дня народження Миколи Васильовича Алісова (2011)
Титул, содержание (2015)
Васильев В. Е. - Шахта "Степная" – полвека лидерства (2015)
Кравченко А. В. - Вклад ученых Западного Донбасса в развитие угольной промышленности, Выгодин М. А. (2015)
Китам К. Ф. - Опыт реконструкции технологии обогащения ПАО "ДТЭК Октябрьская ЦОФ", Бояренок А. В., Штагер Е. В., Скопец С. В. (2015)
Стариков Г. П. - Оценка влияния скорости подвигания очистного забоя на интенсивность газовыделения, Пилюгин В. И., Худолей О. Г., Шажко Я. В., Старикова И. Г. (2015)
Халимендик Ю. М. - Применение крепи в слабых слоистых породах угольных шахт (2015)
Вовк О. О. - Методи запобігання та локалізації небезпечних сейсмодинамічних проявів під час ведення гірничовидобувних робіт (2015)
Драчук Ю. З. - Технопарки як інноваційна структура управління ризиками інвестиційних проектів у вугільній промисловості, Трушкіна Н. В. (2015)
Кошовский Б. И. - Влияние влаги на процесс низкотемпературного окисления угля, Орликова В. П. (2015)
Греков С. П. - Инженерный метод определения инкубационного периода самовозгорания угля, Пашковский П. С., Всякий А. А. (2015)
Мамаев В. В. - О пожароопасности шахтных электроподстанций, Дикенштейн И. Ф., Гуржий В. В., Диденко А. А. (2015)
Чепурная Л. А. - Прогнозирование зон активного газовыделения из подрабатываемых пород и угольных пластов, Антощенко Н. И. (2015)
Бондаренко В. И. - Конструкции и оптимизация параметров опорных плит крепи горных выработок из спецпрофиля СВП, Ковалевская И. А., Симанович Г. А., Снигур В. Г., Гусев А. С. (2015)
Алимов В. И. - Размерное восстановление деталей гидравлики горного оборудования наращиванием изношенных слоев, Георгиаду М. В., Шевелев А. И. (2015)
Ларин В. Ю. - Информационная технология безопасного управления угледобывающим комплексом на основе модели нейросетевого прогнозирования, Чичикало Н. И., Федоров Е. Е., Ларина Е. Ю., Савицкая Я. А. (2015)
Колесниченко Е. А. - Оптимизация паспортов комбинированной рамно-анкерной крепи капитальных выработок, Пилюгин В. И., Григорьев А. Е. (2015)
Сасик О. Т. - Роликоопори для стрічкових конвеєрів (2015)
Зборщик М. П. - Природа самовозгорания и тушения отвальных пород угольных месторождений, Осокин В. В. (2015)
Радченко Володимир Васильович (до 65-річчя від дня народження) (2015)
Титул, содержание (2012)
Попович И. Н. - Итоги работы предприятий угольной промышленности Украины в 2011 году (2012)
Журналу "Уголь Украины" – 55 лет (2012)
Ященко Ю. П. - Стратегія розвитку вугільної промисловості: методологічні підходи щодо опрацювання (2012)
Волошин А. И. - Рекомендации по охране и поддержанию подготовительной выработки позади лавы, Рябцев О. В., Коваль А. И. (2012)
Паламарчук Н. В. - Распознавание и поиск причин отказа стационарных шахтных машин, Деньгин А. П., Лушникова Т. Н. (2012)
Мнухин А. Г. - Необходимость проведения испытаний на взрывобезопасность рудничного электрооборудования с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", Брюханов А. М., Содух И. Г., Махно С. Я. (2012)
Греков С. П. - Вероятность возникновения эндогенных пожаров в зонах геологических нарушений, Пашковский П. С., Всякий А. А. (2012)
Шабельников С. И. - Цикличность распределения малоамплитудных разрывных нарушений угольных пластов, Подлипенская Л. Е., Лисица В. Е. (2012)
Довбнич М. М. - Перспективы геофизики и геомеханики при прогнозе зон тектонических деструкций углепородного массива, Компанец А. И., Мендрий Я. В., Виктосенко И. А. (2012)
Рулев Н. Н. - Ультрафлокулярная желатинизация твердой фазы иловых хвостов углеобогащения, Королев В. Я., Кравченко О. В., Лукьянова В. В. (2012)
Титул, содержание (2012)
Кужель С. В. - Рекорд скорости бурения скважин в шахтоуправлении "Покровское" (2012)
Антощенко Н. И. - Влияние скорости подвигания очистного забоя на газовыделение из подрабатываемых угольных пластов, Окалелов В. Н., Кулакова С. И. (2012)
Майдуков Г. Л. - Отраслевая наука как составляющая инновационного развития угольной промышленности (2012)
Бугара М. И. - Новая податливая крепь с усиленным верхняком, Вишневецкий В. В., Халимендик В. Ю., Иванов И. Е. (2012)
Варченко Ю. Е. - Новий спосіб установлення стержньового анкера із замком із в’яжучого, Авєршин А. О., Іваненко О. М. (2012)
Кучерский Н. И. - Крутонаклонный конвейер для транспортирования горной массы с глубоких горизонтов, Шелепов В. И., Крышин О. Ю., Ларионов Е. Д. (2012)
Лещенко Г. Ф. - Модернизированный ловитель вагонеток для уклонов, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2012)
Калякин С. А. - Создание эффективной системы взрывозащиты угольных шахт, Шевцов Н. Р., Купенко И. В. (2012)
Соренков В. М. - К вопросу ликвидации шахт Центрального района Донбасса, Недолужко В. Н., Бегичева Т. В. (2012)
Лукинов В. В. - Кинкбанды и листрические надвиги – новые типы малоамплитудных дислокаций в Донбассе, Пимоненко Л. И., Барановский В. И., Гуня Д. П. (2012)
Кирнарский А. С. - Обогащение угля в Китае (2012)
Хохотва А. И. - О книге "Очерки о метаноугольной отрасли", Булат А. Ф., Лукинов В. В., Янко С. В. (2012)
Мирошниченко Г. И. - О рациональном прохождении, использовании участковых горных выработок и их устойчивости против горного давления при отработке запасов шахтных полей (2012)
Изотов Никита Алексеевич (к 110-летию со дня рождения) (2012)
Вахрушев Василий Васильевич (к 110-летию со дня рождения) (2012)
Шарков Алексей Мефодиевич (к 100-летию со дня рождения) (2012)
Петренко Семен Яковлевич (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Титул, содержание (2012)
Волошин А. И. - Обоснование размера целика, исключающего влияние лавы на выработки околоствольного двора, Рябцев О. В., Коваль А. И. (2012)
Шемякіна Н. В. - Шляхи вдосконалення системи амортизації вугільних підприємств України (2012)
Братков Є. М. - Капіталізація шахт: особливості здійснення, форми та методи, Піскунова Н. В. (2012)
Пименов В. Н. - Энергетический аудит трансформаторных подстанций, используемых в шахтах, Кузнецов В. Л., Харьковский А. И., Подолян С. В. (2012)
Жуков Ю. П. - Аппаратура АКГМ – средство контроля и управления углепотоком шахты, Еременко А. А., Боронин В. Ф., Пасечник Ю. А. (2012)
Вовк О. А. - Прогнозирование горных ударов на основе энергетического критерия (2012)
Финкельштейн З. Л. - Гидродинамическая система обеспыливания, Бойко Н. З., Васылечко З. (2012)
Уманский Р. З. - Секционная опалубка с горизонтальными поясами жесткости, Сапронов В. Т., Джерин В. К. (2012)
Копанева Н. Г. - Сгустители с наклонными пластинами типа ЗгНГд, Дробченко В. И., Кофанов А. С. (2012)
Кузнецов А. С. - Почему не применяется водоугольное топливо в Украине? (2012)
Полулях А. Д. - Определение коэффициентов взаимозасорения продуктов обогащения угля на пневматических сепараторах (2012)
Бокий Б. В. - Извлечение и использование метана – энергетическое будущее Донбасса, Радченко В. В., Кулиш В. А. (2012)
Візит делегації Міненерговугілля України В КНР (2012)
Прядко Николай Афанасьевич (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Олійник Я. Б. - Єдність економічного простору і шляхи її забезпечення в географічному дискурсі, Степаненко А. В. (2012)
Іщук С. І. - Предмет, зміст і завдання регіональної економіки, Гладкий О. В. (2012)
Голубчиков Ю. Н. - О естественно-гуманитарном единстве географической науки (2012)
Гладкий О. В. - Географічний поділ праці чи поділ ресурсів? (2012)
Яворська В. В. - Методологічні і методичні основи дослідження в контексті генетико-географічного підходу: концептуалізація понять (2012)
Адамович З. М. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження економіки знань (2012)
Мезенцева Н. І. - Соціально-географічні аспекти шлюбності та розлучуваності в регіонах України, Кравчук О. О, Накидалюк Ю. В., Сімонова А. Ю. (2012)
Філоненко Ю. М. - Походження назв селищ міського типу Чернігівської області, Філоненко О. Ю. (2012)
Когатько Ю. Л. - Зміни в рівні життя населення села і міста в 1980-2010 роках (2012)
Тиква В. М. - Аналіз періодизації змін концентрації елементів системи розселення населення Сумської області згідно теоретико-графового моделювання (2012)
Мостова І. О. - Чинники формування ринку праці Кіровоградської області (2012)
Олійник С. Л. - Зарубіжний досвід місцевої самоорганізації населення для України (2012)
Михайленко Т. І. - Класифікація чинників якості життя населення (2012)
Іщук С. І. - Міжгалузеві промислові комплекси Прикарпатського промислового району: структура і територіальна організація, Бабинюк Л. Б. (2012)
Смирнов І. Г. - Логістичні стратегії до сталого розвитку замкового туризму (2012)
Мезенцева Н. І. - Ринок житла України: суспільно-географічне дослідження, Дмитрієва К. Є., Кучевський А. А., Маринич К. О., Стеблецька Ю. Ю. (2012)
Дудник І. М. - Регіональна авіатранспортна система як форма територіальної організації авіаційного транспорту, Борисюк О. А. (2012)
Запотоцький С. П. - Парадигма регіональної конкурентоспроможності як основа ефективного соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Матвієнко В. М. - Геополітичне значення газотранспортної системи України, Матвієнко Н. М., Єрьоменко В. Л. (2012)
Мотузко Л. В. - Функціонально-організаційна структура регіонального медичного комплексу (2012)
Капустяний О. О. - Теоретичні аспекти суспільно-географічного дослідження територіальних транспортних систем (2012)
Сировець С. Ю. - Суспільно-географічні підходи до визначення територіальної структури рекреаційно-туристичної діяльності (2012)
Мезенцев К. В. - Трансформація процесів економічного розвитку Сумської області, Яковенко Є. В. (2012)
Рутинський М. Й. - Застосування штандортної теорії Йоганна Тюнена для історико-географічного аналізу особливостей становлення Львівської приміської територіальної рекреаційної системи (2012)
Пендерецький О. В. - Особливості розроблення промислового туру в Карпатському суспільно-географічному районі (2012)
Сайчук В. С. - Регіональний аналіз попиту та пропозиції робочої сили на ринку праці Хмельницької області (2012)
Гаєвська Н. С. - Внутрішньорегіональна диференціація регіонів Луганської області за ступенем небезпеки поширення бідності (2012)
Глибовець В. Л. - Заклади соціальної сфери Північно-Східного суспільно–географічного району: стан та перспектива розвитку, Арцаблюк М. Ю. (2012)
Черевко О. М. - Українсько-білоруський кордон: особливості формування в ХІХ - ХХІ століттях (2012)
Церковний О. - Розвиток інтелектуальних транспортних систем у великих містах (2012)
Кондрась Н. М. - Природні передумови формування та розвитку Волинського краю (2012)
Кривокульський О. Б. - Формування економічної ефективності промисловості Тернопільської області (2012)
Коваль О. В. - Хімічна та нафтохімічна промисловість Черкаської області: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2012)
Мурза Л. В. - Формування економічної ефективності промислового виробництва Волинської області (2012)
Титул, содержание (2012)
Волошин А. И. - Прогноз характера и степени подработки магистральных выработок, Смирнов А. В., Рябцев О. В., Коваль А. И. (2012)
Щетілова Т. В. - Аналіз тенденцій економічного розвитку промисловості (2012)
Кравченко В. М. - Исследование виброактивности подшипниковых узлов шламового насоса, Буцукин В. В., Сидоров В. А. (2012)
Лещенко Г. Ф. - Автономное устройство для мониторинга ствола, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2012)
Харин Е. Н. - Параметры для прогноза газовыделения из подработанных угольных пластов, Антощенко Н. И., Душенко Е. В. (2012)
Бокий Б. В. - Исследование физики потока газа к поверхностным дегазационным скважинам, Филимонов П. Е., Ирисов С. Г. (2012)
Табаченко Н. М. - Добыча метана и подземная газификация угольных и сланцевых запасов, Фальштынский В. С., Дычковский Р. Е., Кожушок О. Д. (2012)
Шабельников С. И. - Комплексный метод прогноза малоамплитудных разрывов угольных пластов (2012)
Рулев Н. Н. - Микрофлотационная технология извлечения угля из иловых отходов углеобогащения, Кравченко О. В., Тусупбаев Н. К. (2012)
Жуков Ю. П. - О реформировании отраслевой науки, Боронин В. Ф. (2012)
Гитис Ю. Л. - Бережное дробление в 3D (2012)
Бакалов В. - Дослідження впливу геометричних параметрів приймально-охолоджуючого обладнання на ширину формованої полімерної плівки, Скрипник С., Чередніченко П., Ігнатенков О. (2016)
Синюк О. - Метод розрахунку ефективних пружних властивостей полімерів з орієнтованою структурою (2016)
Кальченко В. - Теоретичне та експериментальне дослідження процесів зняття припуску, зносу кругів, точності формоутворення та теплонапруженості під час шліфування торців деталей, Венжега В., Слєднікова О., Кальченко Д. (2016)
Кальченко В. - Теоретичне та експериментальне дослідження процесу зняття припуску, зносу круга, точності формоутворення та теплонапруженості під час шліфування циліндричних та ступінчатих валів зі схрещеними осями деталі та круга, Кальченко В., Єрошенко А., Сіра Н. (2016)
Гончар Н. - Экономическое обоснование выбора варианта операции финишной обработки кромок хвостовиков лопаток ГТД, Степанов Д., Кучугуров М. (2016)
Єрошенко А. - Моделювання сил різання в робочих процесах абразивного шліфування, Палій А. (2016)
Рудик А. - Вибір режимів ефективного шліфування поверхонь обертання, Слєднікова О., Подзолкіна А., Куций О. (2016)
Кологойда А. - Визначення силових залежностей при заточуванні голчастої гарнітури (2016)
Литвин О. - Методології діагностування та контролю роботи ГПА (2016)
Фальченко Ю. - Дифузійне зварювання у вакуумі тонколистового нікелевого сплаву, Петрушинець Л., Устінов А., Мельниченко Т., Новомлинець О., Гусарова І. (2016)
Зайцев С. - Дослідження методів підвищення достовірності інформації сучасних безпілотних авіаційних комплексів, Башинська О., Камак Ю., Горлинський Б. (2016)
Литвинов В. - Проектирование формализованного представления предметной области исходя из ее текстово-графического описания, Посадская И. (2016)
Казимир В. - Метод нормалізації зображення автомобільного номера при його розпізнаванні засобами відеоспостереження, Заровський Р., Радченко А. (2016)
Казимир В. - Забезпечення контролю доступу застосувань методом системної безпеки на основі вбудованих моделей загроз, Карпачeв І. (2016)
Стеценко І. - Інтелектуальний компонент візуального програмування стохастичних мереж Петрі, Лещенко К. (2016)
Зубань Ю. - Інтегроване середовище розроблення дистанційних курсів на основі проектного підходу, Лаврик Т., Іванець С. (2016)
Balaz V. - Assembly workstation with visual system OMRON F150-3 for the recognition of components, Vagas M., Semjon J., Rusnak R. (2016)
Janos R. - Precise positioning actuators with stepper motor, Sukop M., Varga J., Kubak V., Jezny J. (2016)
Janos R. - Mobility of self reconfiguring systems of robots platform (2016)
Jurus O. - Extension functional properties of robot, Sukop M., Spak M., Stofa M. (2016)
Semjon J. - The proposal of modules for intelligent end-effectors, Vagas M., Balaz V. (2016)
Sukop M. - Poor optical sensor for mobile robots in education, Varga J., Janos R., Spak M., Jurus O. (2016)
Tuleja P. - Working accuracy of industrial robots and methodology for its verification (2016)
Vagas M. - Methodological process for creation of palletizing – assembly workplace, Balaz V., Semjon J., Putala J. (2016)
Varga J. - Measurment of bead wire circumference via optical sensor, Janos R., Sukop M., Hajduk M., Duchovic P., Bezak M. (2016)
Varga J. - The proposal of two methods for measure weight of bead wires, Janos R., Sukop M., Hajduk M., Duchovic P., Bezak M. (2016)
Zbojovsky J. - Modelling and calculating the shielding effectiveness of building materials, Liptai P., Moravec M. (2016)
Челябієва В. - Використання природних антиоксидантів у виробництві борошняних кондитерських виробів, Костюченко А., Семенюк О. (2016)
Гора Р. - Матеріали для виробів з деревини, Ігнатенко П. (2016)
Мартинов С. - Очистка підземних вод для питних цілей у баштових водознезалізнюючих установках, Мінаєва Н., Куницький С. (2016)
Сємака О. - Комплексний підхід до очищення глибинних шарів ґрунту від нафтопродуктів (2016)
Титул, содержание (2012)
Федотов Ю. А. - ООО "Машиностроитель" – разработка и производство новой горной техники, Бублик М. Л., Глазунов А. Ф., Степаненко С. В. (2012)
Ищенко К. С. - Новые подходы к формированию врубовой полости, Зберовский В. В., Нискевич А. Н. (2012)
Борзых А. Ф. - Технология монтажа крепи очистного комплекса одновременно с проведением разрезной печи (2012)
Пашковський П. С. - Технологія дистанційного заповнення пустот у гірничих виробках, Пефтібай Г. І. (2012)
Майдуков Г. Л. - Инвестиционно-энергетический потенциал товарной угольной продукции (2012)
Курносов В. Г. - Автоматизированный диспетчерский пункт шахты, Синенко В. В., Винарик А. А., Силаев В. И., Милосердов В. В. (2012)
Колосюк А. В. - Повышение взрывобезопасности систем управления и автоматизации рудничного электрооборудования путем снижения энергии искрения при импульсном питании (2012)
Сайко О. П. - Шкивные железоотделители на постоянных магнитах, Дробченко В. И., Кофанов А. С., Подолюх С. М. (2012)
Кузьмин А. В. - Перспективы и направления использования водоугольного топлива в энергетике и промышленности Украины (2012)
Байсаров Леонид Владимирович (к 65-летию со дня рождения) (2012)
Слово про кафедру (2013)
Професори та викладачі кафедри економічної та соціальної географії (2013)
Науковий та навчально-допоміжний персонал кафедри економічної та соціальної географії (2013)
Олійник Я. Б. - Історія розвитку кафедри економічної та соціальної географії (2013)
Іщук С. І. - Київський столичний регіон: його межі, функції та напрями розвитку, Гладкий О. В. (2013)
Мезенцев К. В. - Методи дослідження в суспільній географії: традиції і новації (2013)
Мезенцева Н. І. - Гендерні суспільно-географічні дослідження в Україні, Кривець О. О. (2013)
Дорошенко В. І. - Суспільно-географічні аспекти вивчення торговельного обслуговування населення адміністративної області, Осіпчук І. О. (2013)
Хвесик Ю. М. - Управління розвитком регіону в контексті моделі "РІО" (2013)
Дронова Е. Л. - Неолиберальные подходы к городскому управлению и особенности их проявления в пространственном развитии Киева, Аль-Хамарнех А. (2013)
Запотоцький С. П. - Регіональна конкурентоспроможність як стратегічний напрям сучасної регіональної політики (2013)
Мельничук А. Л. - Розвиток міста Києва на основних історико-географічних зрізах (2013)
Коковський Л. О. - Аналіз концепції "розмежування" економічного зростання та ресурсоспоживання регіону на прикладі Київської області, Денисенко О. О. (2013)
Кононенко О. Ю. - Суспільно-географічні засади формування та розвитку "зеленої економіки" в Україні (2013)
Глибовець В. Л. - Геокультурний брендинг території сучасного міста (2013)
Ярославу Богдановичу Олійнику – 60 років! (2013)
Степану Івановичу Іщуку – 75 років! (2013)
Миколі Даниловичу Пістуну – 80 років! (2013)
Новинки суспільно-географічної літератури (2013)
Тупкало В. М. - Основи методології процесного бізнес-моделювання Тупкало (2015)
Гудзь О. Є. - Управління інноваційними ризиками підприємств ТК (2015)
Князєва О. А. - Удосконалення маркетингових комунікаційних каналів телекомунікаційного підприємства, Калугіна Н. А. (2015)
Сьомкіна Т. В. - Методологічні підходи до аналізу складових ринкового середовища підприємств телекомунікаційної сфери (2015)
Загорулько В. М. - Аналіз конкуренції на ринку мобільного зв'язку України, Зубко Л. В., Сапега Я. В. (2015)
Хлівна І. В. - Наукові засади удосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування телекомунікаційного підприємства (2015)
Виноградова О. В. - Концептуальні засади вдосконалення стратегічного управління підприємства сфери телекомунікацій в умовах кризи, Крижко О. В. (2015)
Ковшова І. О. - Формування бізнес-процесів підприємства зв'язку під час проведення клієнтських платежів, Пригода В. М. (2015)
Копійка О. В. - Моделювання та автоматизація бізнес-процесів телекомунікаційного оператора (2015)
Головніна О. Г. - Моделювання впливу державного регулювання на зміну вартості власності (2015)
Дергачова В. В. - Удосконалення мультиплікативної моделі оцінювання конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств, Кузнєцова К. О. (2015)
Вальчук Т. Л. - Методичні підходи щодо визначення змісту та структури діяльності персоналу підприємства (2015)
Артеменко Л. П. - Вплив євроінтеграції на конкурентоспроможність та інноваційний розвиток країн (2015)
Левченко О. В. - Оцінка ефективності використання логістичного потенціалу підприємства залізничного транспорту (2015)
Кучер Л. М. - Оволодіння англійською мовою міжнародного спілкування майбутніми екеномістами (2015)
Виноградова О. В. - Методологічні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств сфери послуг, Куценко О. В. (2015)
Князєва О. А. - Переорієнтація телекомунікаційного підприємства на сталий тип розвитку, Дойсан-Коровьонкова Н. В. (2015)
Зубко Т. Л. - Вибір стратегії діяльності підприємства телекомунікаційної сфери методом адитивної згортки (2015)
Кендюхов О. В. - Інноваційні напрями розвитку автоматизованих систем самообслуговування на підприємствах залізничного транспорту, Гудкова В. П., Кравчук О. В. (2015)
Шевченко В. Л. - Моделювання управління ризиками банківської системи, Шморгун Ю. В. (2015)
Ващенко В. Н. - Основи відбору домінант формування інноваційнного потенціалу персоналу торгівельного підприємства (2015)
Вовк О. М. - Стратегічні напрямки розвитку ринку транспортних послуг в Україні, Аверічев І. М. (2015)
Дарчук В. Г. - Проблеми розвитку сільського туризму в Україні в умовах кризи (2015)
Жаворонкова Г. В. - Управління інформаційною інфраструктурою логістики на залізничному транспорті, Божок А. Р. (2015)
Титул, содержание (2012)
Поздравление коллективу Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности (2012)
Брюханов А. М. - Наука на службе охраны труда и здоровья шахтеров (2012)
Брюханов А. М. - Новая стратегия безопасности применения электроэнергии в шахтах, Муфель Л. А., Кац А. Б., Дубинский А. А. (2012)
Ященко И. А. - Об отработке угольных пластов Донбасса, склонных к газодинамическим явлениям, Никифоров А. В., Мхатвари Т. Я., Рыжков М. Ф. (2012)
Мнухин А. Г. - Напряжение 35 кВ в системе электроснабжения подземных электроприемников, Демченко О. А., Шкрабец Ф. П., Зубко А. Н. (2012)
Брюханов П. А. - Снижение деформации дегазационной скважины при сдвижении горных пород, Назимко В. В. (2012)
Колосюк В. П. - Условия электрификации шахт, разрабатывающих крутые пласты, опасные по внезапным выбросам угля и газа, Болтунов О. Г., Колосюк А. В. (2012)
Коренев А. П. - Состояние и перспективы обеспыливания и пылевзрывозащиты в шахтах (2012)
Мнухин А. Г. - Способы оценки состава газов в шахтной атмосфере при тяжелых техногенных авариях, Брюханов А. М., Агеев В. Г., Пашковский П. С., Махно С. Я., Панишко А. И. (2012)
Яковенко А. К. - Регулирование теплового режима в горных выработках на глубинах 1400 – 1500 м, Майбенко Н. И., Климов А. А. (2012)
Кудинов Ю. В. - Оценка критического размера сеток для метановоздушной смеси при давлениях больше атмосферного, Безбородов В. А. (2012)
Грядущий Борис Абрамович (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Дубов Евгений Дмитриевич (к 80-летию со дня рождения) (2012)
Василенко Сергей Григорьевич (к 60-летию со дня рождения) (2012)
Товстик Юрий Васильевич (к 60-летию со дня рождения) (2012)
Ганзенко Л. - Трірський псалтир: контекстуальні та мистецтвознавчі аспекти дослідження (2016)
Пухальська Н. - Запис про дар святої Єлизавети Угорської і примітка до нього в Трірському псалтирі (2016)
Фокас Д. - За характера на изображенията на животни в средновековното българско изкуство (2016)
Забашта Р. - Архітектурно-будівельний складник Бушанського скельного комплексу: історичні віхи забудови (2) (2016)
Dashevski L. - Between Illustration and Icon: the Works by Mikhail Vrubel (2016)
Ламонова О. - Книжкова графіка Сергія Якутовича кінця 1970 – початку 1980 х років (2016)
Сторчай О. - Автобіографічні спогади Любові Григор’євої Стелецької (2016)
Григор’єва-Стелецька Л. - (Спогади). (Автобіографія) (2016)
Ходак І. - Внесок Миколи Сичова в дослідження та реставрацію монументального малярства собору Святої Софії в Києві (за матеріалами київських архівів) (2016)
Василь і Валентин. Пам’яті Василя Забашти (1918–2016) та Івана-Валентина Задорожного (1921–1988) (2016)
Забашта В. - Світ очима художника (уривок з книги). У пошуках світла (уривок з книги) (2016)
Бут Л. - "Творчість – це аромат індивідуальної свободи". Пам’яті мистця і мислителя Василя Химочки (2016)
Химочка В. - Нова реальність (уривки з книги) (2016)
Про авторів (2016)
Олійник Я. Б. - Методологічні засади історико-наукових досліджень у суспільній географії (на прикладі вивчення наукових шкіл), Шевчук С. М. (2013)
Книш М. М. - Актуальні суспільно-географічні проблеми: наукові підходи до пізнання сутності поняття (2013)
Гладкий О. В. - Апперцепція простору, її людяність та людиновимірність (2013)
Федюк О. М. - Українська суспільна географія початку ХХІ сторіччя: провідні напрямки розвитку (2013)
Сайчук В. С. - Емпіричний рівень наукового пізнання в географії, Ткачук Л. М. (2013)
Адамович З. М. - Трансформація поняття "простору" в епоху економіки знань (2013)
Гукалова І. В. - Населення як об’єкт екологічної безпеки у проблематиці якості життя (2013)
Бабич О. В. - Функціональні типи населених пунктів Кіровоградської області (2013)
Брайчевський Ю. С. - Концепція місця як чинника електоральної поведінки та регіональна політична поляризація в Україні (2013)
Олійник С. Л. - Історія формування органів самоорганізації населення в Україні: суспільно-географічний аспект (2013)
Батиченко С. П. - Суспільно-географічне дослідження соціально-економічних факторів захворюваності населення України (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського