Лосєва О. - З історії вивчення англійської мови на теренах сучасної України (2017)
Прокопович М. - Просвітницька діяльність та погляди представників вітчизняної педагогічної думки XVII – ХІХ сторіччя (2017)
Сачук Ю. - Динаміка формування соціально-професійної мобільності майбутніх викладачів інформатики (2017)
Лензіон Я. - Джазове мистецтво і сучасна українська музична культура (2017)
Відлітають Майстри, залишаючи спогад, як рану… Світлій пам’яті професора Олександра Дмитровича Огуя (2015)
Огуй О. - Мова, мовлення та мовна діяльність: квантитативні пошуки (2015)
Andreichuk N. - Culture text: towards the notion of cultural semiosis (2015)
Батринчук З. - Розмежування ідіолекту та ідіостилю мовної особистості (2015)
Білоцерковець А. - Функціонування ЛСП "метал" на матеріалі англомовних тлумачних словників (2015)
Бойко Я. - Моделювання поняттєвого складника концептуального простору естетичної оцінки прекрасне / потворне в ліриці англійського романтизму (2015)
Вискушенко С. - Диференціація понять фахова мова та загальновживана мова (2015)
Галай Т. - Сфери-джерела метафоричних термінів англійської фахової мови геології (2015)
Гладкоскок Л. - Синонімічні відношення між прикметниками лексичної мікросистеми "світлий” (на матеріалі сучасної англійської мови) (2015)
Грибіник Ю. - Класифікація термінологічних одиниць англійської геодезичної термінології. Терміни-однослови (2015)
Дев’ятих Ю. - Літературний наратив у сучасній теорії тексту (2015)
Дзюбіна О. - Співвідношення внутрішньої та зовнішньої прагматики неологізмів сфери інтернет-комунікації (2015)
Дробіт І. - Аналіз структури чотирикомпонентних англомовних термінів психології, Рак Н. (2015)
Єсипенко Н. - Концептуалізація і шляхи її вивчення в тексті (2015)
Загородня Л. - Граматичне маркування елементів дискурсу як механізм управління фокусом уваги (2015)
Задорожна І. - Оцінний потенціал німецькомовних фразеологічних одиниць з компонентами–іменниками лексико–семантичного підкласу "емоції, почуття" (2015)
Zakharchuk І. - Not-operator’s functions in G. Chaucer’s discourse (2015)
Івасюк Г. - Взаємозумовленість мови, ментальності та ідентичності в процесі формування німецької нації (2015)
Казимір І. - Лексико-семантичні підкласи іменників в цитатно-афористичному фонді В. Шекспіра (2015)
Караневич М. - Взаємозв’язок прагматики перекладу і комунікативних теорій (2015)
Кізіль М. - Функціональні характеристики англомовних комп’ютерних термінів (2015)
Ковалюк Ю. - Онтологія ідіоматики в структурі лінгвістичної парадигми (2015)
Колесник О. - Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики (2015)
Комарницька О. - Моделювання процедур лінгвістичного аналізу тексту в інтелектуальній системі оцінювання знань (2015)
Коропатніцька Т. - Семантичне градуювання порівняння у дискурсі (2015)
Кравець С. - Особливості перекладу релігійних символів українською мовою (2015)
Кравченко Н. - Особливості вживання сакральної лексики в текстах англомовної проповіді та молитви (2015)
Куковська В. - Роль форензонімів у здійсненні мовленнєвого впливу на суд присяжних у англомовних захисних промовах адвоката (2015)
Куца О. - Особливості викладання аудіовізуального перекладу у вищій школі (2015)
Кушнерик В. - Фоносемантичні константи у різносистемних мовах (2015)
Лабінська Б. - Теоретико-методичні засади викладання іноземних мов студентам немовних спеціальностей за професійним спрямуванням (2015)
Лектоваров К. - Парадигмальна структурація номінативного поля концепту SECURITY (синонімія) (2015)
Литвин О. - Психолінгвістичний експеримент як метод дослідження гіперo-гіпонімічних відношень (2015)
Маріна О. - Парадоксалізація сучасного англомовного поетичного дискурсу (2015)
Мигалець О. - Концепт "CONFLICT" як об’єкт наукового дослідження (2015)
Mykhaylenko V. - Intracontrastive semantics of the lexeme ‘layman’ (2015)
Мінцис Е. - Особливості перекладу демінутивів з англійської мови на українську (на матеріалі літературної казки Р. Дала "Матильда” та її перекладу) (2015)
Монастирський Р. - Загальновживана тематична лексика у науковій прозі Чарльза Дарвіна (2015)
Мороз А. - Метафора та метонімія у фаховій мові торгівлі як засоби транспозиції смислу (на матеріалі німецької та української мов) (2015)
Никитченко К. - Функції оказіоналізмів у когнітивно-дискурсивному висвітленні (2015)
Новаковська О. - Компаративний аналіз ядерних зон лексико-семантичного поля blood в його науковій та наївній версіях (2015)
Онищак Г. - Семантичні особливості найбільш багатозначних лексичних одиниць на позначення добра в сучасній англійській мові (2015)
Осовська І. - Автохтони як смислові домінанти дискурсу (на прикладі німецького кооперативного парентального дискурсу) (2015)
Остапчук І. - Аргументативність метафори в англійських медіатекстах (2015)
Панчишина Т. - Семантико-граматична будова ірреального бажального речення у німецькій мові (2015)
Паров’як І. - Cимбіоз синтактико-стилістичних маркерів німецькомовного постмодерністського прозового тексту (2015)
Пахолюк І. - Гендерний аспект функціонування фразеологічних одиниць (на матеріалі німецькомовного видання "Die Zeit") (2015)
Пермінова А. - Комплементарна дивергентність перекладацьких рішень (2015)
Пожарицька О. - Американський ковбой: портретизація на опозиційних оповідних рівнях художнього тексту (2015)
Поздняков О. - Молодіжні сленгізми в німецькомовній публіцистиці: шляхи утворення та специфіка вживання (2015)
Приходько Г. - Мовленнєві акти оцінки в загальній типології мовленнєвих актів (2015)
Приходько О. - Опозиційні концепти "LIFE” – "DEATH” в англомовних романах про вампірів (2015)
Сандій Л. - Англомовна актуалізація нових економічних доктрин (2015)
Семен Г. - Робота з газетою на заняттях зі студентами факультету фізичної культури та здоров’я людини (2015)
Собков Ю. - Псевдоніми як специфічні самоназви в антропонімній системі (2015)
Сорока Т. - Застосування процедури формалізованого аналізу аксіономенної семантики в зіставних дослідженнях (2015)
Стешин І. - The silent way in teaching foreign languages: reviewing the principles (2015)
Sudus Yu. - The communicative style of the U. S. ambassador to Ukraine G. Pyatt (2015)
Сунько Н. - Формальма актуалізація прецедентних текстів як спосіб трансфомації цитат у газетному заголовку (2015)
Ткачівська М. - Школярський жаргон як мовне явище (2015)
Томнюк Л. - Структура лексеми Gefängnis як домінанти концепту GEFÄNGNIS (на матеріалі німецькомовних лексикографічних джерел) (2015)
Трутяк І. - Кількісний аспект вживання заперечних елементарних речень із присудками у І-й та ІІ особі у Біблії Короля Якова І (1611 р.) (2015)
Хмелюк К. - Способи перекладу англомовної політично коректної лексики (2015)
Черська Ж. - Особливості використання прикметників на позначення позитивних рис характеру людини, Куцик Н. (2015)
Школьна Н. - Омонімія термінів на прикладі німецької фахової мови промислової автоматизації (2015)
Шуневич Б. - Взаємодія студента і викладача під час дистанційного проведення перекладацьких практик (2015)
Шутова М. - Ментальність етносів і їх національний характер як ядро етнокультурних стереотипів (на прикладі семантичної реконструкції стереотипізації уявлень українців про рідну оселю) (2015)
Найдеш О. - Символізм та звукосимволізм у поетичних текстах Пауля Целана (2015)
Бойчук О. - Порівняльний аналіз функціональної семантики лексичних номінацій ЛСП "citizen / громадянин" (2015)
Бялик В. - Роль знання та інформації у процесі перекладу (2015)
Заблодська І. В. - Досвід розвитку транспортних систем країн світу, Хорошилова І. А., Алексєєв А. С. (2014)
Поважний О. С. - Oсобливості розбудови державної фінансової політики на мезорівні, Петрушевська В. В. (2014)
Лоскутова В. В. - Аналіз розміщення і розвитку продуктивних сил в донецькій області (2014)
Шилепницький П. І. - Застосування державно-приватного партнерства в освітній галузі: міжнародний досвід (2014)
Комірна В. В. - Моделювання системи показників безпеки національної економіки на основі теорії відкритих систем, Стрельченко І. І. (2014)
Герасименко І. А. - Напрями управління фармацевтичним сектором галузі охорони здоров'я україни (2014)
Василенко В. М. - Обґрунтування схеми вибору стратегій поступального економічного і соціального розвитку регіону (2014)
Дорофієнко В. В. - Актуальні проблеми регіонального розвиткув сучасних умовах, Бєгункова Т. М. (2014)
Ляшенко В. І. - Вплив регіональних чинників на розвиток малого підприємництва, Толмачова Г. Ф., Квілінський О. С. (2014)
Осипов В. М. - Пріоритети соціально-економічного розвитку українського причорномор'я в контексті новітньої регіональної політики, Єрмакова О. А. (2014)
Лунина В. Ю. - Необходимость разработки инновационн-маркетинговой стратегии развития монофункциональных городов (2014)
Захарченко В. І. - Підвищення ефективності економічної політики регіонів і вдосконалення міжбюджетних відносин (2014)
Солоха Д. В. - Концептуальні засади формування інноваційної моделі регіонального розвитку (2014)
Чуприна Н. М. - Застосування механізму державно-приватного партнерства (2014)
Лазарєва Є. В. - Диспропорції як причина і слідство розвитку інноваційно активного підприємництва (2014)
Бублик М. І. - Політика "зеленої" економіки — пріоритетний напрям державного регулювання техногенних збитків у національному господарстві, Шпитко І. З. (2014)
Денисов В. К. - Трансплантация органов как приоритетное направление развития системы здравоохранения, Комисаренко Э. Э. (2014)
Чуприна О. О. - Проблема нелегальної міграції в структурі міграційних процесів (2014)
Глинський Н. Ю. - Соціальні мережі як канал маркетингової комунікації, Бончик Ю. С. (2014)
Окландер М. А. - Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів, Кудіна А. В. (2014)
Гудзь П. В. - Застосування моделі ефективної реалізації стратегії розвитку промислового підприємства (2014)
Верхоглядова Н. І. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентостійкістю підприємства, Радамовська І. В. (2014)
Бабец Е. К. - Разработка модели стратегического сценарного планирования работы горнорудных предприятий в условиях прогнозных изменений конъюктуры рынка железорудной продукции (2014)
Бурцева О. Є. - Oсобливості інфраструкурного забезпечення логістичних систем, Хороших В. В. (2014)
Берідзе Т. М. - Передумови формування системи стратегічного управлінняпідприємствами (2014)
Нижник В. М. - Cтруктурна організація експортно-імпортної діяльності підприємств легкої промисловості, Конєв С. І. (2014)
Орлов О. О. - Маржинальний підхід до оцінювання потенціалу підприємства, Гончар О. І. (2014)
Пілюшенко В. Л. - Особливості аналізу кон'юнктури товарного ринку та конкурентоспроможності продукції в умовах маркетингово-орієнтованого управління, Дубницький В. І., Ганжела І. П. (2014)
Шкрабак И. В. - Оптимизация методов стимулирования сбыта в системе управления спросом (2014)
Іванов С. В. - Особливості процесу підвищення ефективності управлінської діяльності промислових підприємств (2014)
Петенко А. В. - До питання методології оцінки ефективності функціонування шахт з урахуванням чинника екології (2014)
Колесніков В. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку складської нерухомості України, Кучкова О. В. (2014)
Ткаченко А. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання персоналу (2014)
Петрик І. В. - Тенденції розвитку бізнес-процесів у торгівлі із застосуванням мережі інтернет (2014)
Булеев И. П. - Институциональный подход развития экономики: секторальный и региональный аспекты, Брюховецкая Н. Е. (2014)
Minochkina O. - The institution of property as the main component of the institutional system of the society (2014)
Войнаренко М. П. - Кластери в економіці: оцінка передумов виникнення та переваг функціонування, Богатчик Л. А. (2014)
Шлафман Н. Л. - Формирование национальной интеграционной стратегии на основе теории конкуретной либерализации внешнеэкономической деятельности, Деркач Т. В. (2014)
Лисюк В. М. - Вплив фондового ринку на ефективність електроенергетичних підприємств України, Тепляшин А. Ю. (2014)
Онищук Н. В. - Дослідження ресурсно-інфраструктурного базису діяльності туристичних підприємств Вінниччини (2014)
Куліненко Л. Б. - Освіта як практика свободи в концептуальному підході П. Фрейре (2012)
Суслова Т. О. - Ціни на готельні послуги як чинник ціноутворення в туристичних підприємствах України (2014)
Яковлєва О. В. - Багатомовність у контексті модернізації ВНЗ (2012)
Олексенко Р. І. - Стратегічні завдання освіти і виховання сучасного підприємця (2012)
Семенюк Н. В. - Безперервна освіта: принципи впровадження (2012)
Гончаров В. І. - Інформатизація управління розвитком освіти (2012)
Курган Я. М. - Імперативи успішності сучасного менеджера (2012)
Шандор Ф. Ф. - Національна свідомість як феномен духовно-праксеологічної дійсності (2012)
Сащук Г. М. - Новітні підходи до визначення сутності інформаційного суспільства (2012)
Тімченко О. П. - Гуманістичний потенціал екзистенціальної філософії (2012)
Джура О. Д. - Основні чинники життєтворчості особистості: проблема взаємодії (2012)
Кліваденко Н. І. - Світоглядні пошуки В. І. Шинкарука у період десталінізації філософської думки в УРСР (2012)
Сірий С. В. - Соціально-гуманітарні аспекти військової діяльності (2012)
Дідков О. М. - Екологічне "виховання вихователів" (2012)
Путров С. Ю. - Цінність здоров’я особистості як об’єкт філософського пізнання (2012)
Ярчук Ю. Г. - Проблема формування здорового способу життя як соціальне завдання (2012)
Кривоглава М. З. - Центральна Азія у сучасній системі міжнародних відносин: геополітичне та геоекономічне становище (2012)
Замкова Н. Л. - Мова та влада (про деякі аспекти мовної політики в імперських державних утвореннях) (2012)
Світайло Н. Д. - Вибори як механізм структурування політичної опозиції в Україні, Костенко А. М. (2012)
Прокопчук І. І. - Електоральна поведінка: гендерний аспект (2012)
Збишко І. С. - Демократичні перетворення в Україні: труднощі розвитку (2012)
Філонов О. В. - Проблеми реалізації основних функцій органів боротьби з тероризмом у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Чепак В. В. - Освіта у соціологічному вимірі: проблема синтезу визначень (2012)
Дорожко І. І. - Редукція дитинства у суспільстві ризику (2012)
Кравченко А. А. - Культура мовлення як фактор становлення інтерсуб’єктивної комунікації в навчальному процесі (2012)
Зленко Н. Н. - Философское осмысление прогнозов о будущем человеческой природы (2012)
Нікітенко В. О. - Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу (2012)
Хомерікі О. А. - Вища освіта в європейських країнах: генезис і перспективи (2012)
Мудрак В. І. - Сучасні тенденції гуманізації змісту вищої освіти в глобальному суспільстві (соціально-філософський контекст) (2012)
Гончаров В. І. - Національні традиції у формуванні нового вчителя історичний і сучасний контекст (2012)
Куліненко Л. Б. - Формування нової конфігурації знань як відповідь на виклики інформаційної епохи (2012)
Фомін Ф. В. - Формування партнерської моделі сім'ї у контексті соціокультурних реалій сучасної України (2012)
Шандор Ф. Ф. - Трансформаційні процеси теоретично обґрунтованих орієнтирів внутрішньої і зовнішньої політики України (2012)
Вознюк Н. В. - Компаративний аналіз наукової та міфологічної форм суспільної свідомості (2012)
Ливенко В. І. - Теоретико-методологічні підходи до реалізації інформаційного керування (2012)
Олексенко Р. І. - Секуляризація чеснот протестантизму як підстава розвитку ринкових відносин (2012)
Литва Л. А. - Капітали особистості як суб’єкта соціальної політики в інформаційному суспільстві (2012)
Перглер Т. І. - Права і свободи політичної нації у громадянському суспільстві (2012)
Дідух Г. Я. - До визначення поняття "глобалізація": методологічні ідеологічні варіації Заходу (2012)
Збишко І. С. - Механізми комунікації "держава – громадянське суспільство" (2012)
Філонов О. В. - Кадрове забезпечення поліцейських служб Російської імперії як чинник боротьби з тероризмом наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Вонсович С. Г. - Консолідована демократія: дефініції та методологія дослідження (2012)
Герасименко А. - Державний бюджет у структурі економічної політики (2012)
Шедяков В. Є. - Розвиток соціології промислових відносин і соціальної праці на виробництві: певні чинники та вектор трансформацій (2012)
Попович В. М. - Принцип людиноцентризму в соціальній роботі: мотиваційні фактори професійної діяльності соціальних працівників (2012)
Назола О. В. - Вплив писемного коригувального зворотного зв’язку на засвоєння іноземної мови студентами (2012)
Авєріна О. І. - Управління часом: теоретичне обґрунтування і практичні рекомендації (2013)
Нестерова М. О. - Методологічні експлікації когнітивних досліджень у сфері економіки та управління (2013)
Ливенко В. І. - Інформаційне керування: концептуальне ядро інформаційного протиборства (2013)
Васильєва І. В. - Біоетика в контексті тенденції інтеграції знань, Кірієнко С. В. (2013)
Кравченко А. А. - Свобода і відповідальність як умова саморозвитку особистості в освіті (2013)
Шерстюк Н. В. - Дискурс: від становлення поняття до соціально-конструкціоністських теорій дискурс-аналізу (2013)
Малишева А. О. - Дискурс як показник демократизму в освіті (2013)
Бублик К. М. - Передумови виникнення поняття особистості у християнстві (2013)
Кітов М. Г. - Історико-філософська інтерпретація етноніму "рос" (2013)
Куліненко Л. Б. - Педагогічна майстерність та її архітектоніка в контексті сучасного педагогічного дискурсу (2013)
Яременко Л. А. - Особливості локалізації позашкільної діяльності у системі освіти (2013)
Москалик Г. Ф. - Комунікаційна взаємодія суб’єкта і об’єкта освітнього процесу (2013)
Париш Н. М. - Інформаційно-аналітичні та просвітницькі технології у формуванні екологічної культури студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2013)
Отрешко В. С. - Ідея праці в історії (від Платона до Дюркгейма) та її роль у контексті українського державотворення (2013)
Морозов В. В. - Трансформація форм інформаційної репрезентації предмета педагогічного дискурсу (2013)
Ярошко О. З. - Визнання незалежності України як передумова встановлення дипломатичних відносин (2013)
Ткаченко В. Н. - Правий радикалізм: "опрацювання минулого" (2013)
Суріна Г. Ю. - Міфологізація масової свідомості засобами ідеології і реклами (2013)
Чепак В. В. - Соціологічні інтерпретації освіти: спроба типологізації (2013)
Идрисов Б. - Выборы 2012: вероятные источники и причины прогнозных ошибок украинских социологов (2013)
Рочняк О. В. - Аналіз основних соціологічних підходів до розуміння сутності моди (2013)
Муляр В. І. - Сучасні проблеми освітньої політики (рецензія на монографію Андрущенка В. П., Савельєва В. Л. "Освітня політика (огляд порядку денного)" (2013)
Наші автори (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Mitrokhovich N. F. - On the structure of Kπ = 3/2+, 362-keV l evel in 165Ho, Lashko A. P., Lashko T. N., Sidorenko L. P. (2014)
Komyshan P. N. - Influence of a deformation of NH3 molecule on a deviation of the chemical bond N−H, Okhrimenko B. A., Yablochkova K. S. (2014)
Maslyanchuk O. L. - High-efficiency cadmium telluride detectors of X- and γ-radiation, Aoki T., Sklyarchuk V. M., Melnychuk S. V., Kosyachenko L. A., Grushko E. V. (2014)
Belyaev A. E. - Optical properties of irradiated epitaxial GaN films, Klyui N. I., Konakova R. V., Luk’yanov A. M., Sveshnikov Yu. M., Klyui A. M. (2014)
Babich A. V. - On the work function and Schottky barrier heights of metal nanofilms in a dielectric environment (2014)
Lysiuk I. O. - Features of ultrasound absorption by dislocations in subgrain-free Cs0.2Hg0.8Te crystals, Olikh Ya. M., Olikh O. Ya., Beketov G. V. (2014)
Grigorishin K. V. - Autolocalized states of an excess electron in an ionic cluster (2014)
Grosu Ya. G. - Anomalous negative thermal expansion in a condensed heterogeneous lyophobic system, Eroshenko V. A., Ievtushenko O. V., Nedelec J.-M., Grolier J.-P. E. (2014)
Litovchenko V. G. - Anisotropy of conductivity in bilayer graphene with relatively shifted layers, Kurchak A. I., Strikha M. V. (2014)
Lyashenko I. A. - Analysis of the stability of stationary boundary friction modes in the framework of a synergetic model, Manko N. N. (2014)
Bulavin L. A. - Mechanism of nanobubble formation in water on a hydrophobic surface, Kekicheff P., Sysoev V. M., Sheiko N. L. (2014)
Petro Mykhailovich Tomchuk (to the 80th anniversary of his birthday) (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
International conference "Quantum groups and quantum integrable systems" Kyiv, june 18–21, 2013 (2013)
Gavrilik A. M. - New version of q-deformed supersymmetric quantum mechanics, Kachurik I. I., Lukash A. V. (2013)
Bespalov Yu. N. - From bialgebras to operads. Quantum line and cooperad of correlation functions (2013)
Nikitin A. G. - Superintegrable systems with arbitrary spin (2013)
Nazarenko A. V. - Area quantization of the parameter space of riemann surfaces in genus two (2013)
Ovsiyuk E. M. - On behavior of quantum particles in an electric field in spaces of constant curvature, hyperbolic and spherical models, Veko O. V. (2013)
Ovsiyuk E. M. - Quantum mechanics of a spin 1 particle in the magnetic monopole potential, in spaces of Euclid and Lobachevsky: non-relativistic approximation, Veko O. V., Kazmerchuk K. V., Kisel V. V., Red’kov V. M. (2013)
Bezvershenko Yu. V. - Extended state space of the rational sl(2) Gaudin model in terms of Laguerre polynomials, Holod P. I. (2013)
Vakhnenko O. O. - Semidiscrete integrable systems inspired by the Davydov−Kyslukha model (2013)
Kozak A. V. - Integrability in AdS/CFT (2013)
Burban I. M. - Unified (p, q; α, γ, l)-deformations of oscillator and hybrid oscillator algebras and two-dimensional conformal field theory (2013)
Матвєєв С. В. - Глобалізаційні виклики Україні (2017)
Мороз А. О. - Суб’єкти або учасники суспільних відносин і соціальний взаємозв’язок у цих відносинах щодо втручання в діяльність захисника чи представника особи (2017)
Ольховенко О. І. - Поняття злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків за статтею 385 Кримінального Кодексу України (2017)
Паризький І. В. - Діяння, передбачені статтею 248 Кримінального кодексу України: проблеми запобігання злочину (2017)
Харь І. О. - Суб’єкт злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення (2017)
Леоненко Т. Є. - Історіографія теоретико-правових проблем злочинності на релігійному ґрунті, Леоненко М. І. (2017)
Тогочинський О. М. - Соціалізація і розвиток особистості як частина заходів щодо запобігання злочинам серед молоді (2017)
Шеремет О. С. - Залучення місцевих громад та їх взаємодія з правоохоронними органами щодо запобігання злочинам (2017)
Кубрак П. М. - Досудове слідство у перші століття української державності (2017)
Запрошуємо до співробітництва (2017)
Мозаїка березня 2017 (2017)
Голян В. - Механізми управління агроландшафтами, Каленська О., Свиридова Л. (2017)
Морозов О. - Потужність економічних систем: принцип невиродженості, Морозов Т., Власенко С. (2017)
Хаустов В. - Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та світі (2017)
Паянок Т. - Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за допомогою економіко-математичних методів, Савченко А. (2017)
Щербак А. - Сучасна економіка крізь призму накопичення капіталу (рецензія на монографію Людмили Жданової "Відтворення і нагромадження капіталу: теорія, методологія, економічна політика") (2017)
Title (2014)
Contents (2014)
Mytropolsky I. E. - Promising optical methods for determining the content of heavy metals in solid and surface waters, Kuzma V. V., Drobnich V. G., Pop S. S. (2014)
Rylyuk V. M. - Ionization of atoms in a strong laser radiation field and the imaginary time method, Nastasyuk V. A. (2014)
Tomchenko M. D. - Microstructure of He II in the presence of boundaries (2014)
Vidil A. Yu. - Relaxation at Nonlinear ferromagnetic resonance, Zavislyak I. V., Popov M. O. (2014)
Grynchuk A. A. - Surface stresses at the initial steps of the GexSi1-x/Si(001) surface oxidation, Koval I. P., Nakhodkin M. G. (2014)
Bar’yakhtar V. G. - A ratio of the shear viscosity to the density of entropy for helium, Belokolos E. D., Golubeva O. N., Sukhanov A. D. (2014)
Vertsimakha G. V. - Effect of the relative spatial arrangement of a metal Nanoshell and an LH2 complex of photosynthetic bacteria on the optical properties of the hybrid light-harvesting structure (2014)
Freik D. M. - Quantum-size oscillation effects of thermoelectric parameters in lead chalcogenides nanostructures, Yurchyshyn I. K., Potyak V. Yu., Choba­niuk V. M (2014)
Ushcats M. V. - Virial coefficients of modified Lennard-Jones potential (2014)
Boh??ik J. - Non-perturbative anharmonic correction to Mehler’s presentation of the harmonic oscillator propagator, August?n P., Pre?najder P. (2014)
Koshchii O. E. - Two-particle photodisintegration of 4He: 4He(?,d)d, 4He(?,p)T, 4He(?,n)3He, Kuznietsov P. E. (2014)
Пікус Р. В. - Характеристика джерел забезпечення фінансової стійкості страхової компанії, Балицька М. В. (2017)
Васильченко З. М. - Особливості банківського кредитування в умовах фінансової нестабільності в Україні, Губенко В. Д. (2017)
Малік М. Й. - Імплементація нейронних мереж в процес страхового андеррайтингу, Ерастов В. І. (2017)
Версаль Н. І. - Підходи до визначення фінансових шоків (2017)
Гудзинська Л. Ю. - Спрощені процедури капіталізації та реорганізації банків: перспективи запровадження в Україні (2017)
Шолойко А. С. - Діяльність страховиків-учасників професійних об’єднань в Україні (2017)
Олійник Г. І. - Використання методу дослідження операцій при формуванні стратегії розвитку фінансового супермаркету (2017)
Волохова Л. Ф. - Медичне страхування та його розвиток в Україні, Остапенко Д. О. (2017)
Степанова А. А. - Грейдування як сучасна система оплати праці на Українських підприємствах на прикладі ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", Білокриницька К. В. (2017)
Чорний В. М. - Внутрішні ризики виходу Українських підприємств на світовий ринок зерна (2017)
Прихно І. Н. - Проблеми інтеграції страхового ринку України у світовий (2014)
Мазур І. М. - Енергоефективність національної економіки як основа енергетичної безпеки (2014)
Сириченко Н. С. - Інвестиційна привабливість країн з перехідною до ринку економікою в умовах глобалізації (2014)
Пепчук С. М. - Розвиток концепції маркетингу в економічному просторі (2014)
Шатило О. А. - Удосконалення системи моніторингу та регулювання ринку зерна регіону, Шатило І. Ю. (2014)
Бублик М. І. - Показники техногенної збиткоємності видів економічної діяльності України (2014)
Шулаєва Ю. Є. - Електорнні відходи: перспективи перетворення відходів у доходи (2014)
Маслій Н. Д. - Теоретичні основи та понятійний аппарат інтеграційних процесів (2014)
Калиніченко Ю. В. - Концепція невизначеності та її місце у теорії оцінювання (2014)
Солоха Д. В. - Кластер – основа інноваційних трансформацій регіонального розвитку в Україні (2014)
Кучерова Г. Ю. - Формалізація інноваційної та маркетингової складових потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Стрельцова Н. Л. - Формування людського капіталу як пріоритетного напрямку інноваційних перетворень в Україні (2014)
Войнаренко М. П. - Соціальний потенціал фінансово-кредитного обслуговування населення, Білорусець Л. М. (2014)
Ковальова А. В. - Інфраструктура ринку праці: регіональний аспект, Заблодська Д. В. (2014)
Хома І. Б. - Системна діагностика економічної захищеності підприємства в умовах бізнес-конфліктів, Мороз Л. І. (2014)
Гросул В. А. - Домiнанти визначення конкурентної стратегії торговельного підприємства, Афанасьєва М. В. (2014)
Гончар О. І. - Дослідження поля можливостей підприємства в процесі управління його потенціалом (2014)
Бабець Є. К. - Побудова портфельної матриці boston consulting group growth-share для стратегічного аналізу пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної діяльності вертикально-інтегрованої структури (2014)
Бєлякова О. В. - Дослідження сутності процесу формування інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних систем (2014)
Казачков І. О. - Перспективи розвитку вітчизняних металургійних підприємств у післякризовому періоді (2014)
Павленчик Н. Ф. - Формування відносин на ринку сільськогосподарської продукції (2014)
Ткаченко А. М. - Посилення ролі короткострокового моніторингу антикризового менеджменту у формуванні конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, Левицька О. О. (2014)
Храпкина В. В. - Моделирование єкономической безопасности предприятий в условиях нестабильной єкономической среды, Коломыцева А. О. (2014)
Терованесов М. Р. - Використання статистичних і рейтингових показників для дослідження якості вищої освіти (2014)
Курносова А. В. - Вдосконалення системи стимулювання праці у підвищенні ефективності управління персоналом підприємства (на прикладі підприємства машинобудівної галузі ПАТ "Одеський завод поршневих кілець"), Бутенко І. А. (2014)
Дубовик Т. В. - Концептуальна модель е-лояльності (2014)
Карпенко А. В. - Прогнозування рівня розвитку людського потенціалу запорізького регіону, Карпенко Н. М., Ждан В. М. (2014)
Іртлач М. О. - Формування брендів на телевізійному ринку: основні чинники та напрями зусиль (2014)
Сєрєбряк К. І. - Інформаційне забезпечення в аспекті сучасної парадигми міжрегіонального співробітництва (2014)
Босовська М. В. - Методологічні підходи до оцінки результативності стратегічного партнерства суб’єктів туристичної діяльності (2014)
Удачина К. О. - Теоретичні основи моделювання економічної поведінки об’єкта у динаміці (2014)
Родченко В. Б. - Оцінка поліцентризму розвитку сфери послуг в Україні, Павлюченко О. Г. (2014)
Пожуєва Т. О. - Обґрунтування фінансового потенціалу суб’єкта господарювання (2014)
Аксьонова Л. О. - Проблеми та можливості використання проектного фінансування в Україні, Курач В. П. (2014)
Заїчко І. В. - Теоретичні засади й сутнісна характеристика процесу формування бюджетної політики в Україні (2014)
Гордієнко Л. А. - Фінансове забезпечення соціальних програм (2014)
Сукач О. М. - Проблеми функціонування банківського сектора в Україні (2014)
Васильченко З. М. - Розвиток ринку фінансових деривативів як інструментів ризик-менеджменту: світовий та національний аспекти (2017)
Пікус Р. В. - Реформування пенсійних систем зарубіжних країн: досвід для України, Хемій А. С. (2017)
Малік М. Й. - Множинність ризиків в аграрному підприємництві, Гудзь Г. О. (2017)
Волохова Л. Ф. - Рейтингування страховика як інструмент виявлення фінансових ризиків, Логвиненко В. В. (2017)
Тлуста Г. Ю. - Екологічна безпека та сучасний стан екологічного страхування в Україні, Павловська О. Ю. (2017)
Лобова О. М. - Тенденції страхування життя в Україні, Кудря М. Г. (2017)
Овсянникова Я. О. - Фінансування транспортного сектору України: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Прокоф’єва О. В. - Сутність ринку перестрахування та особливості його формування (2017)
Шимків С. А. - Зарубіжний досвід організації страхування від нещасних випадків: перспективи адаптації в Україні (2017)
Януль І .Є. - Особливості реформи пенсійної системи в Україні (2017)
Запорожець О. О. - Періодичні друковані видання в системі просвіти батьків 50–80-х рр. ХХ ст. (2016)
Лук’янова С. О. - Традиції народної культури як основи сімейного виховання дітей: обґрунтування меж дослідження (2016)
Мартьянова М. Є. - Ален (Еміль-Огюст Шартьє) – представник французької філософської педагогіки: біографічний аспект (2016)
Сьома С. О. - Міжнародне співробітництво Малої академії наук України: історичний аспект, Тихенко Л. В. (2016)
Хотченко І. А. - Основні чинники розвитку системи освіти в кнр у другій половині ХХ століття (2016)
Шаргун Т. О. - Актуальність проблеми підготовки фахівців середньої ланки для залізничної галузі в Україні на початку ХХ ст. (2016)
Акімова О. М. - Система виховання цінностей у парадигмі "Нової школи” (на прикладі дисципліни "Методика виховної роботи”), Кузнецова О. В., Одарченко В. І. (2016)
Амеліна С. М. - Орієнтація професійної підготовки перекладачів на вимоги міжнародних стандартів щодо реалізації перекладацьких проектів, Тарасенко Р. О. (2016)
Андрющенко О. О. - Сутність феномена "рефлексивні вміння педагога” (2016)
Бугаєць Н. А. - Проблема організованості майбутніх педагогів-хореографів (2016)
Варецька О. В. - Етика педагогічної взаємодії (2016)
Вербенець А. А. - Міжнародний досвід запровадження інклюзивної освіти (2016)
Верховська М. В. - Понятійна конструкція "Фізкультурно-оздоровча технологія” в галузі педагогіки (2016)
Віндюк П. А. - Методика використання циклічних та дихальних вправ у фізичній реабілітації підлітків з церебральним паралічем (2016)
Власова Н. Ф. - Сутність поняття "громадянська позиція” та шляхи її формування (2016)
Годлевська К. В. - Педагогічна практика в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів в угорщині (2016)
Давидова Ж. В. - Формування герменевтичної компетентності майбутніх фахівців як актуальна педагогічна проблема (2016)
Демянчук М. Р. - Практика формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців медицини (2016)
Дяченко Н. О. - Практичні рекомендації з написання анотації до публікації в науковому виданні (2016)
Забіяка І. М. - Теоретичні аспекти формування академічної культури студентів в умовах сучасного університету (2016)
Захаров М. М. - Використання технологій дистанційного навчання на курсах підвищення кваліфікації педагогів (2016)
Зеленський Б. Р. - Категорія "професійна мобільність” у психолого-педагогічному дискурсі (2016)
Каракатсаніс Т. В. - Вимоги до наукових публікацій з педагогіки в міжнародних англомовних рецензованих виданнях (2016)
Качур М. М. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів музики до інноваційної діяльності (2016)
Керницький О. М. - Основні концепції педагогічної освіти: теоретичні аспекти та емпіричні пошуки (2016)
Князян М. О. - Теоретичні засади та прийоми реалізації професійно-педагогічного потенціалу публіцистичних та художніх текстів у ході підготовки майбутніх учителів (2016)
Кравченко В. М. - Моделювання професійної підготовки викладача вищої школи в умовах модернізації освіти (2016)
Курінний Я. В. - Особливості конструювання освітнього середовища днз як умови становлення економічної культури в дітей 5–7 років (2016)
Масич В. В. - Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього фахівця (2016)
Масич С. Ю. - Співвіднесення понять "культура” та "освіта” (2016)
Мелешко І. В. - Сутнісно-змістова характеристика поняття "неформальна освіта дорослих” в українському та зарубіжному науково-освітньому дискурсі (2016)
Міщенко С. Г. - Науково-методична робота як підґрунтя розвитку професійної компетентності викладача коледжу (2016)
Мурзіна А. - Авторська педагогічна технологія формування професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів (2016)
Павленко Л. А. - Стимулювання педагогічної творчості педагога як чинник підвищення його професійної майстерності (2016)
Партола В. В. - Засвоєння майбутніми вихователями дитячого садка різних стилів педагогічного спілкування під час вивчення дисциплін природничо-математичного циклу, Смолянюк Н. М. (2016)
Русіна Н. Г. - Професійні вправи як важливий чинник у підготовці майбутніх фахівців землевпорядкування: досвід республіки Польща (2016)
Смоляк В. М. - Персональне навчальне середовище в системі підготовки вчителя нової школи (2016)
Сущенко А. В. - Перспективи спортивно-фізкультурної підготовки як інструмента самоосвіти фахівців гіподинамічних професій (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: дослідження стану формування (2016)
Тюльпа Т. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери як умова реалізації соціальної політики України (2016)
Фаст О. Л. - Культура наукового керівництва як чинник забезпечення якості докторської освіти (2016)
Чередніченко Г. А. - Забезпечення якості освітніх програм підготовки інженерів-технологів харчової галузі в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції, Климова О. В. (2016)
Черновол О. Г. - Творчий потенціал учителя як професійна цінність та його розвиток (2016)
Юхно Н. В. - Теорія і практика організації мобільного навчання в медичному коледжі (2016)
Ящук С. П. - Модель формування професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників у педагогічному процесі вищого навчального закладу (2016)
Андрєєв А. М. - Інноваційна діяльність учнів у навчальному процесі з фізики: зміст і структура поняття (2016)
Брик А. В. - Визначення взаємозв’язків психомоторних якостей учнів молодших класів на уроках з фізичної культури (2016)
Вітюк І. С. - Сучасні педагогічні технології в початковій школі (2016)
Доценко С. О. - Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів засобами винахідницьких задач (2016)
Ковінько А. В. - АРТ-терапія як технологія розвитку творчого потенціалу молодших школярів (2016)
Лахмотова Ю. В. - Особливості початкової освіти в Китаї (2016)
Сапрунова О. Г. - Дидактичні умови розвитку інтелектуальної обдарованості в учнів початкової школи (2016)
Твердохліб Т. С. - Діяльність початкової школи при харківському єпархіальному жіночому училищі (2016)
Федоренко О. М. - Національно-патріотична вихованість учнів загальноосвітніх шкіл: психологічний аспект (2016)
Артемов В. Ю. - Артистичні вміння як компонент педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу із специфічними умовами навчання, Серіков В. В. (2016)
Веретельнікова Ю. А. - Педагогічні інновації у фізичному вихованні студентів, Недорубко С. А., Павленко О. Є. (2016)
Гордієнко О. В. - Анкетування як засіб підвищення якості викладання латинської та іноземної мов у медичних вишах, Мирошниченко О. А. (2016)
Грицюк О. С. - Структура математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей в аспекті професійної спрямованості навчання, Беспарточна О. І. (2016)
Даценко І. П. - Специфіка розвитку здібності до критичного мислення у студентів – майбутніх учителів фізики, Мінаєв Ю. П. (2016)
Закусилова Т. О. - Формування особистості студента-медика в процесі викладання спецкурсу "майстерність та професійне натхнення медичної сестри” (2016)
Зарединова Э. Р. - Формирование социокультурных ценностей студентов в контексте аксиологического подхода (2016)
Каричковський В. Д. - Особливості кадрового забезпечення аграрних ВНЗ України (2016)
Лісіна Л. О. - Реалізація андрагогічного підходу в умовах магістратури (2016)
Маракли Є. Ш. - Особливості підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Парфьонова О. В. - Використання комп’ютерних технологій у вивченні іноземної мови студентами немовних факультетів (2016)
Пономарьов О. С. - Інноваційні педагогічні технології у викладанні професійно орієнтованих дисциплін, Резнік С. М., Асєєва І. В., Кравцова Н. В. (2016)
Рибницький А. В. - Формування здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях з фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій, Нестеров О. С. (2016)
Рязанцева О. В. - Взаємодія викладача та студента як засіб ефективної передачі інформації в умовах дистанційної освіти (2016)
Сущенко Т. І. - Культурологічна парадигма інтеграції магістерської підготовки викладачів вищої школи в європейський простір (2016)
Трофімук К. В. - Використання тренінгових технологій у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи (2016)
Цюприк А. Я. - Провідні функції самостійної діяльності студентів ВНЗ у контексті зміни освітніх парадигм (2016)
Шереметьєва С. Г. - Професійна підготовка майбутніх учителів технологій до педагогічної діяльності (2016)
Яковенко Н. В. - Формування комунікативної компетентності курсантів військових ВНЗ у процесі вивчення іноземної мови, Гутнік О. Є., Березнева І. М. (2016)
Vanyuk A. I. - Modern Approach In Training Volleyball Player Level In High School, Vanyuk D. V. (2016)
Лазаренко С. Ж. - Суб’єктивні причини поширеності корупції в системі державної служби в Україні (2015)
Волянський П. Б. - Комплексний аналіз потреби в медичному захисті населення від наслідків надзвичайних ситуацій (2015)
Гонюкова Л. В. - Основні напрями співпраці влади та громади і необхідні для цього умови (2015)
Крушельницька Т. А. - Теоретична сутність і практичне наповнення податкового потоку як об’єкту державного управління (2015)
Дубич К. В. - Сучасна система надання соціальних послуг України (2015)
Бєлай С. В. - Державний превентивний механізм врегулювання кризових явищ соціально-економічного характеру (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Підходи до функціонування системи державного управління регіональною безпекою (2015)
Чухно І. А. - Економічна ситуація як основа державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2015)
Оленковська Л. П. - Моніторинг виконання та оцінювання впровадження стратегічних планів міст (2015)
Кожевников А. Ю. - Ризики суб`єктів ринку електричної енергії в умовах реформування енергетичної системи України (2015)
Більченко С. О. - Роль інституту суспільного мовлення в національній самосвідомості громадян (2015)
Тимофєєв С. П. - Загальні принципи забезпечення доступу до інформації про діяльність органів влади (2015)
Бризіцький М. - Загальнотеоретична характеристика правового механізму лобіювання (2015)
Гарасимів О. - Практика Європейського суду з прав людини у справах проти України як чинник можливого удосконалення законодавчих правозахисних гарантій (за результатами юридико-статистичного дослідження) (2015)
Грищук О. - Принципи права: філософсько-правовий вимір (2015)
Клабан В. - Сучасна система джерел права України: деякі теоретичні та практичні аспекти (2015)
Малига В. - Стратегія як основа реалізації державної регуляторної політики (2015)
Настасяк І. - Співвідношення поняття "типологізація" з суміжними поняттями (2015)
Ничка Ю. - Підзаконна правотворчість: загальнотеоретична характеристика (2015)
Онищук О. - Стан дослідження питань правового моніторингу (2015)
Перетятко Г. - До питання про прямий вплив моралі на законотворчість в Україні (2015)
Погрібний І. - Прогностична функція правової політики (2015)
Стецик Н. - Судовий регламент: юридична природа та технологічні особливості (2015)
Бедрій М. - Козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права (XVI ст. – 40 рр. XIX ст.) (2015)
Бойко І. - Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету, Кахнич В. (2015)
Ванієв Е. - Порівняльно-правовий аспект правового регулювання режиму права власності кримськотатарських беїв та мурз у Кримському ханстві в XV – ХVІІІ ст. та російських поміщиків у Таврійській губернії в ХVІІІ – ХІХ ст. (2015)
Думич Х. - Структура, основні положення та оцінка австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. (2015)
Едер Е. - Реформи Йосифа ІІ в Австрійській імперії та їхнє поширення y Галичині (2015)
Коваль А. - Правовий аналіз "філософії права" як науки та зародження античних політичних та правових першооснов в працях Памфіла Даниловича Юркевича (1826-1874) (2015)
Кольбенко А. - Передумови прийняття, зміст та значення першої конституції Франції 1791 р. (2015)
Липитчук О. - Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918−1939 рр.) (2015)
Малюга В. - Історико – правовий аналіз взаємодії органів досудового слідства і співробітників оперативних підрозділів у розслідуванні злочинів (2015)
Марітчак С. - До питання про передумови утворення міста-держави Ватикан (2015)
Моряк-Протопопова Х. - Статус державного службовця за австрійським законодавством другої половини XIX – початку XX століття (на прикладі галицького намісництва) (2015)
Тищик Б. - Кафедра історії держави, права та політико-правових учень і її завідувачі (до 230-річчя утворення і діяльності кафедри) (2015)
Шандала О. - Утворення ЗУНР та законодавче регулювання громадянства (1918-1919 рр.) (2015)
Шандра Р. - Конституційно-правовий статус парламенту Другої Польської Республіки (1918-1939 рр.) (2015)
Шевчук Л. - Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – І пол. XІX ст. (2015)
Багряк А. - Конституційно-правові принципи застосування права вето Президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України (2015)
Бориславська О. - Сутність конституціоналізму: конституціоналізм як ідеологія, доктрина та практика обмеженого правління (2015)
Мочульська М. - Конституційно-правове забезпечення взаємозв’язків України та закордонних українців (2015)
Панкевич І. - Становлення інституту офіційних спостерігачів як важливий чинник у розвитку традиції виборності в Україні (2015)
Різник С. - Практичні проблеми невизначеності правових наслідків втрати чинності змінених юридичних норм (на прикладі закону України "Про Конституційний Суд України") (2015)
Софінська І. - Конституційно-правове дослідження сучасних способів набуття громадянства (2015)
Чорненький В. - Професор Віталій Чушенко – видатний конституціоналіст Львівського університету (2015)
Герц А. - Лікарська помилка: цивільно-правовий аспект (2015)
Плукар І. - Правовий статус управителя за договором управління майном у сфері будівництва житла (2015)
Сеник С. - Особливості участі третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, в цивільному процесі (2015)
Стасів Н. - Становлення та розвиток провадження за заявами про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду (2015)
Тарасенко Л. - Договір найму (оренди) транспортного засобу (2015)
Угриновська О. - Деякі зауваги щодо постанови пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2015)
Цікало В. - Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу (2015)
Якубівський І. - Територіальні межі майнових прав інтелектуальної власності (2015)
Гриб К. - Поняття та ознаки атестації працівників освіти за трудовим правом України (2015)
Крaвцiв З. - Підсумований облік робочого часу (2015)
Мельник А. - Напрями удосконалення нормативно правового впливу на здійснення нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2015)
Радь О. - Поняття нормативних актів Конституційного Суду України – джерел трудового права України (2015)
Стасів О. - Соціальність трудового права в умовах ринкової економіки (2015)
Федорович В. - Правове забезпечення встановлення (зміни) меж населених пунктів в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Швець Д. - Щодо проблеми запровадження безперервної професійної орієнтації в Україні (2015)
Старосольська С. - Ухилення від відбування покарань (проблеми відповідальності юридичних осіб) (2015)
Басиста І. - До питання встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні (2015)
Гузела М. - Проблема визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні (2015)
Мазур А. - Межі початкового етапу розслідування (2015)
Нор В. - Захист незалежності судів і самостійності суддів у діяльності Національної Ради Судівництва Республіки Польща: досвід для України, Білостоцький С. (2015)
Нор В. - Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження, Бобечко Н. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Preface (2014)
Curmei N. D. - Low-temperature electron spectra of impurities in naphtalene crystals, Klishevich G. V., Melnyk V. I. (2014)
Kuznetsov D. - The excitation spectra of singlet oxygen and photoluminescence of methyl pheophorbide-a, Myagchenko Yu., Slobodyanyuk O. (2014)
Tukhvatullin F. N. - Manifestation of intermolecular interactions in raman spectra and ab initio calculations of molecular aggregation in liquid ethylene glycol, Tashkenbaev U. N., Jumabaev A., Hushvaktov H. A., Absanov A. A., Hudoyberdiev B. (2014)
Kuyliev B. T. - Vibrational-rotational interaction in molecules of the spherical top type, Orlova N. D., Pozdnyakova L. A., Meyliev L. O., Rahmonova M. A., Huzhamberdieva Zh. N. (2014)
Closca V. - Solvent empirical scales for electronic absorption spectra, Zelinschi C. B., Babusca D., Dorohoi D. O. (2014)
Prorok V. V. - Strontium and calcium relations in plant and soil solution on Chornobyl-affected areas, Ganushevich A. P., Makarenko T. I., Ostashko V. V. Poperenko L. V., Melnichenko L. Yu. (2014)
Yashchuk V. M. - Peculiarities of electronic processes in high-fluorescence boron-containing composite films, Navozenko O. M., Slominskii Yu. L., Grazulevicius J. V., Kachkovsky O. D., Naumenko A. P. (2014)
Kernazhitsky L. - Laser-excited excitonic luminescence of nanocrystalline TiO2 powder, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Baran J. (2014)
Otajonov Sh. - Study of molecular dynamics of condensed states of a substance by spectroscopy, Eshchanov B., Isamatov A. (2014)
Marenkov V. I. - Radiation emission by nanoparticles in heterogeneous plasma with a condensed dispersed phase (2014)
Ilchenko O. O. - Quantitative analysis of complex formation in acetone−chloroform and ethyl acetate−cyclohexane solutions, Nikonova V. V., Kutsyk A. M., Obukhovsky V. V. (2014)
Ostapenko N. I. - Formation of the liquid-crystalline phase in poly(Di-n-hexylsilane), Ostapenko Y. V., Kerita O. A. (2014)
Grechnev G. E. - Electronic structure and properties of novel layered superconductors, Logosha A. V., Lyogenkaya A. A., Grechnev A. G., Fedorchenko A. V. (2014)
Baran J. - Nature of the dynamic crossover in orthoterphenyl, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2014)
Popovskii A. Yu. - Thickness dependence of refractivity in wall-adjacent epitropic liquid crystal, Mikhailenko V. I. (2014)
Baran J. - Structure, molecular dynamics, and thermotropic properties of stearic acid-CTAB catanionic surfactants with different molar ratios, Drozd M., Gavrilko T. A., Styopkin V. I. (2014)
Cheptea C. - Optimized synthesis and spectral characterization of some hydrazones based on 5-nitroindazole with pharmacological potential, Ivan L. M., Dorohoi D. O., Sunel V., Hurjui I., Saveanu C. I., Galaction A. I. (2014)
Krivchikov A. I. - Thermal conductivity of molecular crystals with self-organizing disorder, Vdovychenko G. A., Korolyuk O. A., Romantsova O. O. (2014)
Vyshnevskyy S. Yu. - Influence of CdSe nanoparticles on stability of polymethine dyes in water, Dmitruk I. M., Naumenko A. P., Bricks Yu. L., Slominskii Yu. L. (2014)
Shynkarenko Y. - Transient absorption of gold nanorods induced by femtosecond laser irradiation, Dmytruk A., Dmitruk I., Blonskyi I., Korenyuk P., Sönnichsen C., Kotko A. (2014)
Kornienko M. - The vibrational band enhancements for active and "silent" vibrations in the raman and IR spectra of fullerene C60 nanofilms, Naumenko A. (2014)
Blonskyi I. V. - Filamentation in the intersection region of two femtosecond laser beams in sapphire, Kadan V. M., Shpotyuk O. Y., Korenyuk P. I., Puzikov V. M., Gryn’ L. O. (2014)
Балуєва О. В. - Можливості застосування соціологічних показників в оцінці ефективності державного регулювання процесів адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні, Никифоренко Н. О. (2016)
Cтойка А. В. - Туризм як лідер міжнародної дипломатії: транскордонний аспект, Драгомірова Є. С., Ліньков М. О. (2016)
Погребняк Л. О. - До питання корпоративної та особистої відповідальності у контексті концепції сталого розвитку (2016)
Радченко Г. А. - Стратегічні аспекти антикризисного маркетингу в індустрії туризму в контексті економічного і соціального розвитку України, Горюнова К. А. (2016)
Лаврешов А. Ю. - Сучасний досвід розвитку податкових систем в зарубіжних країнах (2016)
Бурцева О. Є. - Державна підтримка малого інноваційного бізнесу в Україні (2016)
Сапельнікова Н. Л. - Сутність стратегічного управління, Вознюк Я. С. (2016)
Дунаєва В. В. - Особливості використання інтелектуальної власності в інноваційній сфері, Лісютін А. І. (2016)
Бєлякова О. В. - Фактори формування конкурентоспроможності туристичної індустрії, Коломацька А. В. (2016)
Вовк С. М. - Концесійне співробітництво охорони здоров’я (2016)
Тронь О. Я. - Нормативно-правове регулювання сфери використання паливно-енергетичних ресурсів України (2016)
Сапельнікова Н. Л. - Теоретичні основи стратегічного управління розвитком підприємства, Вознюк М. П. (2016)
Федорова Г. В. - Збереження суспільної моралі як необхідна передумова розвитку інформаційної сфери суспільства (2016)
Келембет О. С. - Дослідження складових відновлення деокупованих та постраждалих від конфлікту територіях Донецької та Луганської областей (2016)
Пахомова М. В. - Актуальні проблеми професійного розвитку педагогічних працівників: державно-управлінський аспект (2016)
Гришко Р. Ю. - Впровадження системи розподілу формування фінансових потоків місцевих бюджетів в Україні (2016)

Від редакційної колегії (2013)
Алимов О. М. - Ідентифікація базових компонент системи управління потенціалом сталого розвитку, Демешок О. О. (2013)
Stoyanov S. Zh. - Spectrophotometer for atmospheric ozone research – receiver reaction of irradiation with complex spectral composition (2013)
Панасюк Б. Я. - Вчення В. Вернадського та пізнання природи (2013)
Сторінка редактора (2015)
Іртищева І. О. - Концептуальні основи відродження соціальної інфраструктури агропродовольчої сфери на засадах сталого розвитку, Стройко Т. В. (2013)
Клименко В. А. - Optimization of the laboratory diagnosis of allergies with regard to regional peculiarities, Карпушенко Ю. В., Серветник А. В. (2015)
Коваль Я. В. - Критерії класифікації лісових ресурсів як передумови їх економічної оцінки, Антоненко І. Я. (2013)
Левицький В. М. - Клініко-діагностичні особливості бронхіальної астми у дітей на фоні замаскованої харчової алергії, Юрчишена Е. В., Юрчишен О. М., Мисько Л. В., Мисько Ю. Л. (2015)
Куценко В. І. - Соціально-економічний механізм ефективного використання ресурсів рекреаційної сфери в контексті сталого розвитку, Трілленберг Г. І. (2013)
Шадрін О. Г. - Шляхи оптимізації терапії пролонгованої кон’югаційної жовтяниці в дітей грудного віку, Чернега Н. Ф. (2015)
Микитенко В. В. - Цільові функціонали регіональної стратегії управління забезпеченням енергоефективності промисловості, Худолей В. Ю. (2013)
Гавриленко Ю. В. - Клінічний досвід застосування назальних крапель "Мілт" та елімінаційної терапії назальним спреєм "Пшик" у дітей із гострим риносинуїтом (2015)
Міщенко В. С. - Регіональна політика у сфері надрокористування та її суперечності в Україні (2013)
Климнюк Г. І. - Застосування лінезоліду в дітей із злоякісними солідними новоутвореннями, Павлик С. В., Шайда О. В., Іжовський О. Й., Білоконь О. В. (2015)
Левковська Л. В. - Рента як економічна основа раціонального використання водоресурсного потенціалу, Рижова К. І. (2013)
Галіяш Н. Б. - Поширеність дефіциту вітаміну D серед дітей віком 10–16 років Західної України (2015)
Лицур І. М. - Особливості та методи економічної оцінки лісових ресурсів, Матушевич Н. П. (2013)
Бердник О. В. - Вік вступу до школи як чинник ризику для здоров’я підлітків, Полька Н. С., Рудницька О. П., Добрянська О. В., Шевчук К. В. (2015)
Пилипів В. В. - Інвестиційне управління природним капіталом, Павленко В. П. (2013)
Чернышева О. Е. - Процессы ремоделирования дыхательных путей у детей с бронхиальной астмой на фоне внутриклеточных инфекций (2015)
Хвесик Ю. М. - Екологічно безпечний розвиток депресивних територій та критерії їх ідентифікації, Добрянський О. М. (2013)
Марушко Ю. В. - Клініко-експериментальна характеристика Амізону й досвід його застосування в клінічній практиці, Сабадаш Є. Є. (2015)
Голуб О. А. - Напрями підвищення ефективності управління лісокористуванням (2013)
Прохорова М. П. - Ефективність сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії у дітей з алергічними ринітами (2015)
Горбач Л. М. - Екологічні інновації як визначальний елемент нової моделі природокористування (2013)
Березенко В. С. - Особливості перебігу хронічного вірусного гепатиту в дітей, Царьова О. В. (2015)
Ільїна М. В. - Правове регулювання екологічної безпеки туристично-рекреаційної діяльності в Україні (2013)
Овчаренко Л. С. - Морфологічні особливості лімфоїдних структур носоротоглотки у дітей із гіперплазією лімфоглоткового кільця, Ткаченко В. Ю. (2015)
Ілляшенко І. О. - Соціально-економічна ефективність використання рекреаційних ресурсів у форматі сталого розвитку, Яблонська В. І. (2013)
Бєлоусова О. Ю. - Пальмітинова кислота: міфи і реальність, або Ще раз про особливості жирового компонента замінників грудного молока (2015)
Обиход Г. О. - Методологічні підходи до комплексної оцінки рівня природно-техногенної небезпеки регіонів України, Щуліпенко В. Є. (2013)
Попович В. И. - Клинический потенциал полусинтетических пенициллинов при остром бактериальном среднем отите и остром бактериальном тонзиллите у детей в практике лор-врача: фокус на Оспамокс и Амоксиклав® (2015)
Мандзик В. М. - Пріоритетні напрями розвитку фінансово-економічного механізму управління водними ресурсами (2013)
Чернишева О. Є. - Кишкові кольки в дітей раннього віку (2015)
Колмакова В. М. - Засади фінансового забезпечення екологічної безпеки регіону (2013)
Старец Е. А. - Врожденные аномалии взаиморасположения и поворота почек: частота, этиопатогенез, пренатальная диагностика, клиника, физическое развитие, диагностика, лечение и профилактика, Никитина Н. А., Калашникова Е. А., Галич С. Р., Сочинская Т. В., Сочинский А. В. (2015)
Коржунова Н. В. - Структуризація інституціонального забезпечення рекреаційного природокористування в Україні (2013)
Рациональная терапия острых воспалительных заболеваний носовой полости (2015)
Кочерга М. М. - Екологічний аудит й оцінка впливу сільськогосподарської діяльності на стан природних ресурсів агросфери (2013)
Чернышева О. Е. - Патогенетическое обоснование применения пробиотиков при антибиотикассоциированных диареях у детей (2015)
Клиновий Д. В. - Механізми затратного підходу до комплексної економічної оцінки природних ресурсів (2013)
Няньковська О. С. - Сучасні підходи до лікування діарей у дітей (2015)
Сакаль О. В. - Екстерналії землекористування у лісовому секторі (2013)
Полякова Ю. В. - Перекисное окисление липидов и белков у детей и подростков, больных туберкулезом легких (2015)
Степенко О. В. - Екологічні основи раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2013)
Абатуров А. Е. - Синдром Ангельмана. Часть 2 (клиника и диагностика), Петренко Л. Л., Кривуша Е. Л. (2015)
Химинець В. В. - Карпатський єврорегіон у контексті євроінтеграційних планів України (2013)
Бадогина Л. П. - Диагностика ВИЧ-инфекции у ребенка 11 месяцев. Случай из практики, Заболотная Л. Д., Шерстюк Г. В. (2015)
Шкуратов О. І. - Основні елементи гарантування продовольчої та екологічної безпеки України (2013)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение ребенка с КИД (кератит — ихтиоз — глухота) синдромом, Здыбская Е. П., Сиренко Т. В., Плахотная О. Н., Вьюн Н. Р. (2015)
Остафійчук Я. В. - Інститут соціального партнерства в сучасній концепції сталого розвитку (2013)
Веселый С. В. - Студенческое научное общество кафедры детской хирургии, Латышов К. В., Климанский Р. П. (2015)
Яроцька О. В. - Визначення сутності водозбереження у промисловому виробництві (2013)
Абатуров А. Е. - Факторы, определяющие мотивационный и эмоциональный контекст образовательного процесса в медицинском высшем учебном заведении, Агафонова Е. А., Бабич В. Л., Кривуша Е. Л., Канюка Г. С. (2015)
Бокоч В. В. - Роль біопродуктивності лісів Карпатського національного природного парку у формуванні вуглецедепонувального потенціалу регіону, Василишин Р. Д. (2013)
Мокия-Сербина С. А. - Пути совершенствования подготовки врачей-интернов педиатров и общей практики — семейной медицины по разделу "Педиатрия", Литвинова Т. В., Чечель В. В. (2015)
Гамзіна О. М. - Напрями вдосконалення екологічного оподаткування в Україні (2013)
27-мі Сідельниковські читання (2015)
Луців О. В. - Інвестиційне забезпечення відтворення екосистем (2013)
Абатуров А. Е. - Активированные азотсодержащие метаболиты организма человека при заболеваниях органов дыхания. Генераторы и генерация (часть 1), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2015)
Пугач В. О. - Корпоратизація сфери надрокористування в Україні (2013)
Вітаємо Володимира Михайловича Савво! (2015)
Каленська О. В. - Оцінка сучасного стану окремих компонентів агроландшафтів Житомирщини (2013)
Выдающийся путь в педиатрии профессора Галины Михайловны Тебенчук (к 90-летию со дня рождения) (2015)
Калініченко О. О. - Сфера послуг у контексті сталого розвитку, Мосійчук І. В., Пойта І. О. (2013)
Карбівничий О. П. - Зарубіжний досвід формування мережі біосферних заповідників (2013)
Тичковська Л. П. - Роль фінансового фактора у забезпеченні сталого розвитку територіальних економічних систем (2013)
Гребенюк О. В. - Інституційний механізм коригування масштабів та освоєння інформаційного потенціалу забезпечення економічної безпеки, Пінчук А. О. (2013)
Чернявський Ю. І. - Екологічні аспекти розвитку міжнародного транспортного коридору Європа-Азія (2013)
Штець В. С. - Адаптація України до наслідків зміни клімату (2013)
Трофимчук В. О. - Динаміка витрат та інвестицій у сфері поводження з відходами (2013)
Магновський І. Й. - Регіон в адміністративно-територіальному вимірі України: правовий погляд сучасності (2015)
Матвєєва Л. Г. - Транзитивне суспільство та транзитивна держава як категорії сучасного суспільствознавства (2015)
Форос Г. В. - Особливості дотримання інформаційних прав і свобод (2015)
Солопова І. В. - Про співвідношення між міжнародним принципом дотримання прав людини і принципом невтручання у внутрішні справи держав (2015)
Албул С. В. - Діяльність підрозділів карного розшуку в районі проведення антитерористичної операції: питання правового регулювання (2015)
Бабенко А. М. - Деякі проблеми визначення об’єктивних ознак злочинів ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) та ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 КК України) (2015)
Меркулова В. О. - Звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей: окремі аспекти вдосконалення чинного кримінального законодавства (2015)
Воронцов А. В. - Актуальні питання визначення родового об’єкта злочинів проти правосуддя (2015)
Небеська М. С. - Органи внутрішніх справ як суб’єкти запобігання злочинності, Салман А. С. (2015)
Мукоіда Р. В. - Механізм визнання в Україні організації терористичною (2015)
Марчук А. І. - Проблемні аспекти діяльності регіональних комісій з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (2015)
Погребицький М. Л. - Антитерористична операція і міжнародний тероризм (2015)
Пулатов Ю. - До проблеми про обставини, що виключають злочинність діяння при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, Салимов Ш. (2015)
Чекмарьова І. М. - Прикордонний регіон півдня України як кримінологічна категорія: питання теорії та практики (2015)
Гусаров С. М. - Поняття та сутність правотворчості в Україні (2015)
Афанасенко С. І. - Генезис кримінальної відповідальності за пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (2015)
Ахмедова Е. - Вплив "європеїзації” Туреччини на вирішення проблеми Кіпру (2015)
Ісмайлов К. Ю. - Новаційні концепції в теорії інформаційних правовідносин як джерела права (2015)
Кулик Л. М. - Сучасне визначення повторності злочинів у кримінальному праві України (2015)
Прудка Л. М. - Верховенство права як гарантія правової держави: проблеми сучасності (2015)
Сулейманов Д. - Поняття, види і принципи виборів за законодавством Азербайджанської республіки (2015)
Феделеш М. М. - Класифікація видів та форм реєстраційної діяльності органів міністерства юстиції України (2015)
Форманюк В. В. - Система джерел права Європейського Союзу (2015)
Чернишова О. О. - Правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні (2015)
Андрієнко І. С. - Достатній життєвий рівень як правова категорія (2015)
Журавель А. В. - інвестиційний клімат України та шляхи його покращення (2015)
Маковій В. П. - Місце часу серед правових інститутів (2015)
Ситніченко О. М. - Правові аспекти етапів розвитку профспілкового законодавства в Україні (2015)
Hasanzadeh Saida Bahram kizi - Safeguard of women and children's rights in extreme conditions (2015)
Погрібний С. О. - Примус у механізмі цивільно-правового регулювання договірних відносин (2015)
Кузніченко О. В. - Теоретичні питання правового захисту працівників ОВС України, Стрельнікова Г. С. (2015)
Веселова Л. Ю. - Ознаки та види адміністративно-правових гарантій безпеки дорожнього руху (2015)
Веселов М. Ю. - Причини аварійності на залізничному транспорті та правові заходи щодо їх запобігання, Ярошенко В. В. (2015)
Гайворонська Я. В. - Адміністративна відповідальність у сфері фінансового моніторингу (2015)
Каспаров Е. - Застосування адміністративної відповідальності за приховування джерела зараження віл-інфекцією (2015)
Дубенко О. М. - Подолання неправди під час розгляду справ в адміністративному судочинстві (2015)
Присяжнюк А. В. - Теоретичні засади адміністративно-правового механізму забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом в Україні (2015)
Рудой К. М. - Особливості реформування органів внутрішніх справ України у сучасних умовах (2015)
Юнін О. С. - Теоретичні аспекти управління персоналом у роботі підрозділів поліції (2015)
Жила С. Ю. - Забезпечення громадської безпеки національною поліцією: окремі питання (2015)
Павлютін Ю. М. - Генеза протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2015)
Демедюк С. В. - Окремі питання адміністративно-правового та організаційного забезпечення кібербезпеки (2015)
Ізбаш К. С. - Державна політика у сфері підготовки кадрів ОВС України та оснівні напрями її реалізації (2015)
Давидова Д. В. - Висновок експерта як процесуальне джерело доказів: окремі аспекти теорії та практики (2015)
Заєць О. М. - Правова оцінка слідчим та оперативними співробітниками бухгалтерських документів страхової компанії після проведення слідчих (розшукових) дій (2015)
Калаянова Л. В. - Правовий аспект інформаційної складової в юридичних процесах доказування (2015)
Калаянова О. Д. - Криміналістична інформація в графологічних об’єктах (2015)
Копіца О. В. - Проблемні питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2015)
Ковальова О. М. - Значення криміналістичної характеристики крадіжок, учинених неповнолітніми, для досудового розслідування (2015)
Крижановська О. В. - Особливості криміналістичної характеристики замовних вбивств, вчинених на побутовому ґрунті (2015)
Падей А. С. - Поняття та значення техніко-криміналістичного забезпечення в діяльності з розслідування (2015)
Пасько О. М. - Перелік професійно важливих умінь, які детермінують готовність слідчого до проведення гласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Сандрачук А. А. - Окремі аспекти тактики проведення обшуку при розслідуванні торгівлі людьми (2015)
Теслюк І. О. - Основні стадії та функції криміналістичного прогнозування (2015)
Шехавцов Р. М. - Речові докази та інші матеріальні об’єкти, що отримуються в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми визначення та використання в кримінальному провадженні 186-190, Кудінов С. С. (2015)
Підгородинська А. В. - Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових органів при перейнятті кримінального провадження (2015)
Громов В. С. - Визначення дефініції юридичної особи як учасника кримінального провадження (2015)
Берназ П. В. - Системний підхід як методологічне підґрунтя дослідження криміналістичного забезпечення слідчої діяльності (2015)
Глущенко І. В. - Використання спостереження при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій (2015)
Абухін Р. Д. - Внесок С. В. Пахмана у становлення та розвиток позитивістського праворозуміння (2015)
Кульгавець Х. Ю. - Система і функції радянських каральних органів РСФРР та УСРР у період їх формування (2015)
Стецюк Б. Р. - Аналіз основних досліджень процесуального права гетьманщини вітчизняними істориками права (2015)
Хірний О. К. - Історико-правовий аналіз розвитку підрозділів візуального спостереження оперативної служби МВС у ХХ ст. (2015)
Михайловський В. І. - історичні аспекти виникнення суб’єктивних прав внутрішньо переміщених осіб на території України (2015)
Користін О. Є. - Професійно-психологічний відбір кандидатів на службу в ОВС за моральними характеристиками, Цільмак О. М. (2015)
Тарасенко Р. В. - Правові та психологічні засади професійного відбору персоналу для підрозділів судової міліції (2015)
Конєв О. Ю. - До питання про тактику дій працівників підрозділів органів внутрішніх справ України під час затримання озброєного злочинця або групи злочинців (2015)
Громовенко К. В. - Міжнародно-правова регламентація діяльності приватних військових та охоронних підприємств під час збройних конфліктів (2015)
Подобний О. О. - Організаційні засади виявлення вимагань, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями, Шамота М. В. (2015)
Дрішлюк В. І. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності крюїнгових компаній в Україні, Петльована І. В. (2015)
Квасневська Н. Д. - Загальні проблеми реформування судової системи України (2015)
Несвітайло І. І. - Співвідношення понять моделювання та алгоритму при розслідуванні злочинів (2015)
Льовочкіна М. В. - Тактика проведення окремих тактичних операцій при розслідуванні незаконного заволодіння транспортними засобами (2015)
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції "Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України” (2015)
Інформаційне повідомлення про заснування громадської організації "Всеукраїнська асоціація науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності” (2015)
Користін О. Є. - Рецензія на монографію С. С. Вітвіцького "Контроль діяльності публічної адміністрації в Україні: теорія і практика" (2015)
Лысенко А. Б. - Кинетическая модель массовой кристаллизации в приближении эффективных скоростей зарождения и роста кристаллов (2011)
Безпальченко А. В. - Фоточувствительные парамагнитные центры в кристаллах твердых растворов на основе ZnS, Буланый М. Ф., Коваленко А. В., Омельчук А. Р. (2011)
Матысина З. А. - Гидроксилапатит CA5(PO4)3OH: гистерезисный эффект, упругие константы, Боцьва Н. П., Елина Е. В. (2011)
Матысина З. А. - Гидроксилапатит Ca5(PO4)3OH: растворимость гидроксила ОН, Елина Е. В., Боцьва Н. П. (2011)
Антропов С. Н. - Некоторые инвариантные решения уравнения релятивистских мембран (2011)
Гладуш В. Д. - Малые колебания пробных частиц в поле аномально заряженного объекта, Галаджий М. В. (2011)
Рябцев С. И. - Структура, термическая устойчивось и физические свойства пленок никеля, полученных ионно-плазменным напылением, Гусевик П. С., Башев В. Ф., Доценко Ф. Ф., Евдокимов П. А. (2011)
Спиридонова И. М. - Влияние перитектического превращения в условиях сильного переохлаждения на свойства алюминиево-медных сплавов с переходными элементами, Зинковский Г. В. (2011)
Sukhova О. V. - Corrosion-resistant Fe–B–C alloys, Spyrydonova I. M. (2011)
Ступка А. А. - Гидродинамическая теория плазменных колебаний при наличии корреляции плотности электронов (2011)
Демура А. Л. - Дослідження діелектричних властивостей конструкційного склопластику, отвердженого під впливом ЕМП НВЧ (2011)
Волнянский М. Д. - Кристаллизация литиево-германиевых стекол, Нестеров А. А., Трубицын М. П. (2011)
Погребняк А. Д. - Микроструктурные свойства твёрдых металлических нитридных и карбидных покрытий, Махмуд А. М., Караша И. Т., Кирик Г. В., Ткаченко Р. Ю. (2011)
Борулько В. Ф. - Резонансные свойства брэгговских структур с сосредоточенными элементами, Дробахин О. О., Сидоров Д. В. (2011)
Карлов В. А. - Сверхвысокочастотный измеритель комплексного коэффициента отражения, Авсейцев Д. В. (2011)
Магро В. І. - Оптимізація директорної антени, Морозов В. М. (2011)
Гниленко О. Б. - Електродинамічне моделювання щілинного переходу між мікросмужковими лініями методом скінчених різниць (2011)
Пащенко В. О. - Функції Гріна змішаних крайових задач немонохроматичного зондування ортотропного композиту з покриттям (2011)
Семенова И. О. - Исследование влияния химического состава и условий охлаждения в процессе графитизирующей термической обработки на форму графита отжига в никелевых сталях (2011)
Бакун О. А. - Структурно-контекстуальна типологія сегментних конструкцій з називним роз’яснювально-пояснювального змісту як експресивних синтаксичних одиниць української мови (2011)
Барна Г. С. - Семантичні особливості номінації політичного опонента як засобу його дискредитації (2011)
Білоконенко Л. А. - Лінгвістичні ознаки і засоби вираження конфлікту суб’єктивного характеру (2011)
Брацкі А. З. - Лексичний склад мови та його кодифікація в умовах міжмовної інтерференції (2011)
Бугера О. А. - Соціальні діалектизми: історія розвитку та теоретичного опрацювання (2011)
Демиденко Г. Г. - Емоційна семантика паралінгвальних фразем на позначення негативних психічних станів мовця (2011)
Єловська Ю. В. - Відображення комунікативних табу в українських пареміях (2011)
Жарко С. Ю. - Смислова основа віддієслівного словотворення (на матеріалі віддієслівних іменників) (2011)
Іваноў Я. Я. - Парэміялагічныя сістэмы беларускай і рускай моў: падабенствы і разыходжанні (2011)
Кажан В. И. - Парадигматические отношения в терминологии хореографического искусства, Калинина Р. П. (2011)
Калашник В. С. - Лексико-семантична група з коренем -крас- в українському лінгвокультурному просторі, Філон М. І. (2011)
Качайло К. А. - Ботанічні назви на -ок у конфіксальній підсистемі українського іменника (2011)
Малюга Н. М. - З історії української граматики: синтаксична теорія в інтерпретації І. Нечуя-Левицького (2011)
Просалова Я. В. - Семантична структура найменувань житлових будівель в англійській, німецькій, французькій, українській та російській мовах (2011)
Святобаченко І. С. - Питання безсполучникового складного речення в українському та російському мовознавстві (2011)
Сірук О. Б. - Опрацювання діалектних даних у "Корпусі українських діалектних текстів" (2011)
Халіман О. В. - Категорія відмінка в аспекті аксіологічної прагмалінгвістики (на матеріалі української та російської мов) (2011)
Шарманова Н. М. - Мовне кліше й функціонально-стильова диференціація мови (2011)
Шепель Ю. А. - Словообразовательный ряд как объект изучения лексического состава языка (2011)
Белоконенко И. С. - Поэтика цикла "Amoretti" Э. Спенсера (2011)
Борита В. М. - Мова проповідей Патріарха Філарета (2011)
Головіна В. С. - Мовні засоби вираження міського простору у творчості М. Семенка як представника модернізму (2011)
Данилюк Н. О. - Слов’янські запозичення в українських народнопісенних текстах (2011)
Деременда Ю. М. - Мовна гра як засіб атракції в рекламних назвах (на матеріалі ергонімії Тернопільщини) (2011)
Кабиш М. Ю. - Стилістичні функції звукопису в поетичному мовленні українських поетів початку ХХ ст. (2011)
Колоїз Ж. В. - Лексико-семантична група "назви одягу" в романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон" (2011)
Конюхова Л. І. - Сугестія тексту телереклами (2011)
Мелкумова Т. В. - Посилення прагматичного впливу публіцистичного тексту завдяки взаємодії виражальних засобів синтаксису (2011)
Мішеніна Т. М. - Особливості функціонування фітонімів барвінок, мак і мальва в українській літературі з позиції лінгвоментальності (2011)
Трифонов Р. А. - Слово на перетині ідіолектів: інтертекстуальний і метамовний аспекти (на матеріалі спогадів Михайлини Коцюбинської) (2011)
Хоменко Г. Є. - Експресивний синтаксис у текстах політичної тематики (2011)
Якименко О. О. - Семантико-прагматичні особливості слова письменникяк репрезентанта концепту (2011)
Кравцова І. А. - Особливості роботи над інтонаційною виразністю усного мовлення молодших школярів на уроках читання (2011)
Онищенко І. В. - Культура педагогічного спілкування в контексті компетентнісної парадигми професійно-комунікативної підготовки вчителів початкових класів (2011)
Цоуфал Л. С. - Розвиток мислення учнів у процесі навчання граматики (2011)
Колоїз Ж. В. - Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація: (монографія) / Костянтин Голобородько. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 527, (1) с. (2011)
Іваненко В. - Дніпропетровський період в житті та діяльності професора В. В. Крутікова (1966 – 1981 рр.), Мирончук В. (2012)
Медяник В. - Творча спадщина В. В. Крутікова в Дніпропетровському державному університеті (середина 1960-х – початок 1980-х рр.) (2012)
Проскурова С. - Спогади про наставника (2012)
Філоретова Л. - Кіровоградський період у викладацькій й науковій діяльності професора В. В. Крутікова (1981 – 1998 рр.), Кіян О. (2012)
Гребенюк О. - Проблеми забезпечення функціонування генерального секретаріату у добу ЦентральноЇ Ради (2012)
Вівсяна І. - Консолідація митців Галичини та Наддніпрянщини у створенні й охороні пам’яток національної культури (1917 – 1920 рр.) (2012)
Дацків І. - Становлення та основні напрямки дипломатії держави гетьмана Павла Скоропадського (2012)
Дергачов О. - Антропоцентризм як чинник історичного процесу в інтерпретації Володимира Винниченка (2012)
Єрмілов В. - Громадська міська медицина Херсонської губернії: утворення й початковий період (2012)
Казьмирчук М. - Таємниці присвоєння імені Київському державному університету (1933 – 1941 рр.) (2012)
Михайленко Г. - Погляди О. Лотоцького на долю українських земель після 1917 року (2012)
Перевозник Л. - Політичний менеджмент: сутність та особливості розвитку в Україні в період формування громадянського суспільства (2012)
Романько І. - Діяльність УАПЦ в умовах українського відродження 20-х років ХХ ст. (2012)
Синенко О. - Директорія та єврейське питання (2012)
Телегуз І. - Особливості створення шкільних підручників в Радянській Україні у 1921 – 1934 рр. (2012)
Ачкіназі Б. - Французька ”права” та її програми господарчої реконструкції по закінченні Першої світової війни (1918-1919) (2012)
Колєчкін В. - Бойові дії 6-ї Повітряної армії в Поліській операції 1944 р., Грищук А. (2012)
Позднякова І. - Становлення системи військової цензури в Радянській Росії у 1917 – 1921 рр. (2012)
Поляруш С. - Боротьба з харассментом: історико-правовий аспект (2012)
Пономаренко Л. - Повсякденне життя суспільства у творах римських істориків періоду Імперії (2012)
Шинкаренко Л. - Американська історіографія соціальних програм нового курсу Ф. Д. Рузвельта (2012)
Баляс І. - "Волынские епархиальные ведомости” як джерело вивчення культурно-освітньої діяльності православного духовенства Волинської губернії в другій половині XIX ст. (2012)
Босенко Н. - Етапи й напрями дослідження творчості В. О. Ключевського та його історичної школи в історіографії (2012)
Вдовиченко Є. - Історіографічний аспект висвітлення битви на Чорній річці 4 (16) серпня 1855 року (2012)
Кіян О. - На маргінесі польської романтичної історіографії: Міхал Грабовський, Антонюк-Кисіль П. (2012)
Лукашевич О. - Філософська герменевтика й проблеми теоретичного джерелознавства (2012)
Пархоменко В. - Українська Центральна Рада на шляху до автономії (квітень-червень 1917 р.): оцінка в мемуарній літературі (2012)
Присяжнюк Ю. - Селянство Білорусі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у пострадянській білоруській історіографії (2012)
Токар Н. - Формування історичного світогляду В. Доманицького (2012)
Грінченко В. - Церква-усипальниця Раєвських серед меморіальних споруд героям війни 1812 року (2012)
Дементов Є. - Репресії проти викладачів Кіровського учительського інституту в 1937 – 1938 роках, Постолатій В. (2012)
Каміна Х. - Діяльність товариства взаємодопомоги учителів початкових народних училищ Чернігівської губернії 1907 року (2012)
Ковальков О. - Участь Олександрійського земства в становленні та розвитку початкової освіти в ІІ половині ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі с. Вершино-Кам’янка) (2012)
Крижанівський В. - До проблеми визначення кількості й вивчення соціальної належності й професійної зайнятості гласних Єлисаветградської міської думи за 1871 – 1917 роки (2012)
Марченко О. - Особливості розвитку купецтва в Єлисаветграді в ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі сім’ї купців Воїнових), Салтанова Н. (2012)
Черемісін О. - Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона в 1870 – 1917 рр. (2012)
Чорний О. - Генерал-майор яким Васильович Якшин і Кіровоградщина (2012)
Шевченко С. - Соціально-економічне становище Наддніпрянського села в ІІ половині ХVІІІ ст. – 1860 р. (на прикладі с. Павлівки Олександрійського повіту) (2012)
Чорний О. В. - Нуждин О. И. Битва под Уманью: трагедия 6-й и 12-й армии (25 июля – 7 августа 1941 г.): (монография). – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 328 с. (2012)
Вихідні дані (2012)
Толпежніков Р. О. - Управління змінами сукупного потенціалу підприємства (2015)
Десятнюк О. М. - Новітня парадигма реалізації митного контролю в умовах спрощення митних процедур, Харкавий М. О. (2015)
Пітюлич М. І. - Соціальні нормативи і стандарти охорони здоров’я України, Шніцер І. Р. (2015)
Писаренко В. В. - Реалізація органічної сільськогосподарської продукції через мережу інтернет (2015)
Бутко М. П. - Модернізація виробничої інфраструктури машинобудівних підприємств (2015)
Забуранна Л. В. - Управління логістичною системою підприємства, Кулік А. В. (2015)
Довбня С. Б. - Методичні особливості комплексної оцінки фінансового стану та економічних результатів підприємства (2015)
Мороз О. В. - Обґрунтування економічного ефекту від впровадження технологій управління якістю продукції на підприємствах, Карачина Н. П., Острий І. Ф., Сташко І. В. (2015)
Левківський В. М. - Диверсифікація ринкових механізмів зовнішнього фінансування тнк (2015)
Запухляк В. Б. - Техніко-економічні аспекти проведення ремонтних робіт на діючих газопроводах (2015)
Дем’янчук І. А. - Активізація фіскальної підтримки підприємницького сектору економіки (2015)
Побігун С. А. - Оцінка ефективності стратегічного управління нафтогазовими підприємствами на основі економетричних досліджень (2015)
Романко О. П. - Поняття конкурентоспроможності регіону та його ознаки (2015)
Черкашина К. Ф. - Економетричне моделювання впливу діяльності банків з іноземним капіталом на ефективність функціонування банківської системи України, Продан Д. І. (2015)
Коваленко О. В. - Проблемні аспекти становлення інноваційної системи України в контексті теорії технологічного розвитку (2015)
Тодощук А. В. - Ідентифікування сезонності митних ризиків та вибір методів їх зниження (2015)
Маринчук С. Г. - Моделювання механізму податкової оптимізації на засадах нечіткої логіки (2015)
Павлова Г. Є. - Формування інноваційно орієнтованої системи управління аграрним сектором в національній економіці (2015)
Бріт О. В. - Вплив соціально-економічних факторів на формування пропозиції праці фахівців з вищою освітою (2015)
Мельниченко Ю. Г. - Техніко-економічний аналіз сучасних методів осушення магістральних газопроводів (2015)
Тішков Б. О. - Оптимізаційна модель виробництва вагоноремонтного підприємства на основі збалансованої системи показників, Науменко І. В. (2015)
Олійник В. М. - Соціально-психологічні аспекти формування тарифної ставки на базі застосування теорії корисності (2015)
Лебедева Л. В. - Вплив соціального капіталу на покращення якості життя (2015)
Дурицький В. В. - Роль іноземного капіталу в забезпеченні сталого розвитку львівщини (2015)
Лисенко Ж. П. - Моделі бюджетування у сфері державного фінансового менеджменту (2015)
Олексин А. Г. - Особливості та проблеми співпраці страхових компаній та комерційних банків (2015)
Залуцький В. П. - Математична модель доцільності регулювання механізмів залучення інвестицій, Федорчак О. Є. (2015)
Морозюк Н. С. - Сучасний стан економічної безпеки в кризових умовах (2015)
Лобова О. М. - Проблеми запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні та заходи щодо їх розв’язання, Акопян Д. Е. (2015)
Ус С. А. - Обґрунтування методичних підходів до прогнозування обсягів продажу продукції з сезонними коливаннями її реалізації, Тимошенко Л. В., Бальнов М. (2015)
Кобзар О. М. - Формування ефективних природоохоронних механізмів (досвід республіки молдова) (2015)
Русінко М. І. - Еволюція поняття "персонал підприємства" та теоретичні підходи до його визначення, Судакова О. І., Ларченко Г. О. (2015)
Дейкало Л. Є. - Роль розпорядників бюджетних коштів в бюджетному процесі, Чубак А. Ю. (2015)
Земляков І. С. - Маркетинг фермерського господарства (2015)
Баєв В. В. - Характеристика структурних елементів ринку медичного туризму (2015)
Гайдучок О. В. - Прогнозування розвитку енергозалежної економіки шляхом керування системою динаміки основних макропоказників (2015)
Сотченко Є. В. - Вибір форми міжнародних розрахунків при здійсненні базових умов поставки інкотермс (2015)
Ізвєкова І. М. - Напрями удосконалення організації контролю якості продукції та його інформаційного забезпечення (2015)
Ринейська Л. С. - Міжнародний досвід застосування інтернет-маркетингу (2015)
Скриньковський Р. М. - Соціально-економічна стратегія держави на засадах гарантування соціальної безпеки: механізм формування та проблеми реалізації (2015)
Чухно І. А. - Визначення джерел фінансово-економічного забезпечення державного управління розвитком сільських територій в сучасних умовах (2015)
Семцов В. М. - Протидія неспостержуваним фінансово-економічним процесам як пріоритет на шляху забезпечення соціально-економічного розвитку держави (2015)
Андрусяк Н. О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування як фактор економічної безпеки підприємства (2015)
Шпілєвський В. В. - Оцінка сировинного потенціалу виробництва моторного палива в Україні, Феденко Г. М. (2015)
Цистан І. В. - Сучасний вимір банківського інвестиційного кредитування сільського господарства та перспективні напрями активізації (2015)
Шевченко С. О. - Знос та амортизація необоротних активів бюджетних установ (2015)
Бабенко-Левада В. Г. - Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності (2015)
Штефан Л. Б. - Проблеми управління кредитним ризиком в комерційних банках України (2015)
Яцюк Д. В. - Брендингова політика і стратегія розвитку бренду: термінологічна невизначеність (2015)
Тихенко В. С. - Вплив механізмів управлінння природоохоронними проектами в країнах світу та Україні на ключові показники сталого розвитку (2015)
Фесун А. С. - Сучасні підходи в оцінці інвестиційно-будівельних проектів: проблеми та перспективи застосування (2015)
Чала О. А. - Сучасні аспекти розподілу екологічного податку в контексті забезпечення екологізації національної економіки (2015)
Волощук С. Д. - Моделювання щільності акцій з частково відомими початковими умовами (2015)
Діденко Є. О. - Управління асортиментною політикою підприємства, Савельєв Д. С. (2015)
Хринюк О. С. - Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи, Корчовна М. Р. (2015)
Юрчак Е. В. - Бар’єрний алгоритм еволюційної схеми формування успішного бренда в ресторанному господарстві (2015)
Стоволос Н. Б. - Формування і реалізація стратегії розвитку органічного виробництва апк (2015)
Мацьків Р. Т. - Нефінансова звітність – складова управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу (2015)
Белінська С. М. - Методичні аспекти оцінки земельних ресурсів для цілей бухгалтерського обліку (2015)
Ус С. І. - Основні види та характеристики оптимізації виробництва сільськогосподарських підприємств (2015)
Карась О. О. - Специфіка системи управління ризиками в банківській сфері (2015)
Романів І. Ф. - Сучасні наукові підходи до вирішення проблем соціального розвитку (2015)
Мельничук О. С. - Використання моделей менеджменту знань для дослідження ринку е-комерції в Україні (2015)
Комарова І. Л. - Удосконалення управління інвестиційними проектами в сільськогосподарських підприємствах (2015)
Левченко В. П. - Науково-методичний підхід до оцінювання незалежності регулювання і нагляду на ринку небанківських фінансових послуг, Кремень В. М. (2015)
Козирєв В. А. - Вплив фінансових посередників на функціонування страхового ринку, Руденко Я. П. (2015)
Рогозян Ю. С. - Методичний підхід до оцінки ефективності міжрегіонального (прикордонного) співробітництва (2015)
Черненко Д. С. - Роль господарств населення у виробництві продукції тваринництва (2015)
Шевлюга О. Г. - Методичний підхід до оптимізації системи управління техніко-технологічним розвитком промислового підприємства (2015)
Чебан Ю. Ю. - Соціальні витрати аграрних підприємств: особливості формування, обліку, відображення у фінансовій звітності (2015)
Єрмак С. О. - Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні, Лісніченко О. О. (2015)
Князєва Т. В. - Передумови міжнародної екологічної політики в сфері формування інституціонального забезпечення (2015)
Дзьоба О. Г. - Оцінювання ризиків як метод визначення рівня енергетичної безпеки (2015)
Андрющенко К. А. - Вартісна характеристика інтелектуального капіталу компанії (2015)
Довгаль О. В. - Оцінка системи стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств харчової галузі (2015)
Жовновач Р. І. - Методологічний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах маркетингу (2015)
Ващенко А. А. - Організація виробництва в умовах мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування машинобудівних підприємств (2015)
Плотницька С. І. - Механізм управління внутрішніми ресурсами аграрних підприємств (2015)
Попова А. О. - Організаційні аспекти управління промисловим підприємством з системних позицій (2015)
Смелянець Н. І. - Кадрова політика банку: елементи та показники ефективності (2015)
Чазов Є. В. - Напрями підвищення прибутковості діяльності підприємства у сучасних умовах (2015)
Гриднев А. Е. - Особенности суточной рН-метрии пищевода при сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2015)
Кравченко Т. Г. - Диагностика болезни Крона при ложноотрицательных результатах илеоколоноскопии (2015)
Маслова Г. С. - Особливості оцінки чинників ризику виникнення ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічні лейкемії (2015)
Личковська О. Л. - Ефективність застосування пробіотиків у лікуванні синдрому подразненого кишечника у дітей, Гнатейко О. З., Яворський О. Г., Семен Х. О., Козерема Х. Б., Семен В. Д., Єлісеєва О. П. (2015)
Свінціцький А. С. - Ефективність лікування алопуринолом, розувастатином та урсодезоксихолевою кислотою у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з гіперурикемією та ожирінням, Козак Н. П., Барабанчик О. В., Гладчук А. Б. (2015)
Присяжнюк В. П. - Зв’язок делеційного поліморфізму генів GSTT1 та GSTM1 з біохімічними показниками крові та параметрами про- та антиоксидантної систем у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Сидорчук Л. П. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Хронический гастрит и канцеропревенция. Роль препаратов коллоидного субцитрата висмута в профилактике рака желудка, Никифорова Я. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Порівняльні особливості кислотосупресивного ефекту першої дози езомепразолу за даними багатогодинного гастро-рН-моніторингу (фармакопроби), Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2015)
Губергриц Н. Б. - "На переднем крае" абдоминальной боли, Беляева Н. В., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Осёдло Г. В. - Стресс-индуцированные заболевания эзофагогастродуоденальной зоны: подходы к профилактике и терапии (2015)
Харченко Н. В. - Роль порушень кишкового мікробіоценозу в розвитку гіперхолестеринемії, Скляров Є. Я., Анохіна Г. А., Аксентійчук Х. Б. (2015)
Пєрєдєрій В. Г. - Порівняльний аналіз різних тестів для діагностики синдрому надмірного бактеріального росту у тонкій кишці, Матяш Л. О. (2015)
Бабак О. Я. - Роль фактора росту фібробластів-21 у регуляції обміну речовин при різних захворюваннях, Лапшина К. А. (2015)
Ткач С. М. - Роль кишечно-печеночной ассоциации и кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л., Казнодий А. В. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Желчнокаменная болезнь: механизмы развития, подходы к терапии, Чернова В. М. (2015)
Гриднева С. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от патогенеза до лечения (2015)
Семенова Л. С. - О проблемах старения в работах И. И. Мечникова (2015)
Abysova M. - Religious factor of social dynamics: semantic aspect (2016)
Александрова А. В. - "Неиное" Николая Кузанского и его теоретический потенциал для истории философии (2016)
Дротянко Л. Г. - Функциональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві (2016)
Конотоп Л. Г. - Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема (2016)
Оноприенко В. И. - От междисциплинарности к трансдисциплинарности: новые тренды философии науки (2016)
Ороховська Л. А. - Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному успільстві (2016)
Харченко Ю. В. - Феномен взаимодействия как отражение социальных процессов: онтологический подход (2016)
Ягодзінський С. М. - Методологічні основи дослідження науки як дискурсу (2016)
Антіпова О. П. - Лінгвофілософські засади сучасного релігійного дискурсу (2016)
Броннікова Л. В. - Проблеми розвитку науки і освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Клешня Г. М. - Соціальна утопія як сценарій майбутнього у епоху модерну (2016)
Клюєнко Е. О. - Політична участь: прогнозування і новітні риси в Україні XXI століття (2016)
Литовченко І. В. - Інституційні перетворення як фактор функціонування суспільства (2016)
Пода Т. А. - Зміна системи міжнародних відносин під впливом інформатизації (2016)
Сідоркіна О. М. - Духовність і суспільна криза:соціально-філософський аспект вивчення (2016)
Скиба І. П. - "Екзистуюча людина" як підґрунтя нового гуманізму у філософії М. Хайдеггера (2016)
Ченбай Н. А. - Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) (2016)
Шавріна І. В. - Амбівалентність і буття: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2016)
Шоріна Т. Г. - Глобальні ризики суспільства та проблема захисту прав людини (на прикладі міжнародного тероризму) (2016)
Городницький А. В. - Концептуалізація суспільного договору крізь призму "риторики" прав і свободи як цінності Європи (2016)
Кравченко О. І. - Інформатизація суспільства як чинник культурних трансформацій міста (2016)
Орденов С. С. - Філософська експлікація поняття постмодерної правосвідомості суспільства (2016)
Вячеславова О. А. - Мистецтво та буття у феноменологічній естетиці Моріса Мерло-Понті (2016)
Гнатів З. Я. - Філософсько-праксеологічний вимір музичної освіти в Україні: постановка проблеми (2016)
Kadnikova L. V. - Anthropological crisis and education (2016)
Матюхіна О. А. - Громадянський гуманізм як джерело державницької ідеології українського козацтва (2016)
Мокляк Л. І. - Садово-паркове мистецтво в естетосферіінформаційного суспільства (2016)
Онопрієнко М. В. - Екстерналістські версії оцінки техніки (2016)
Скиба О. П. - Особливості соціокультурного виміру віртуальної реальності (2016)
Сухова Н. М. - Проблема свободи особистості в контексті сучасного християнства та ісламу (2016)
Ардашова Я. І. - Вплив новітніх культурних феноменів на трансформацію психокультури особистості (2016)
Чувашова Д. Т. - Ціннісно-смислові особливості міфологічних жіночих образів (2016)
Штепа О. О. - Чинники стресогенезу правової ментальності українського етносу в державотворчому дискурсі (2016)
Вакульчик О. М. - Оподаткування прибутку підприємства: еволюція, перспективи та відображення в обліку і звітності, Васильєва В. Г., Дубицький Д. П. (2016)
Лисяк Л. В. - Бюджетний потенціал забезпечення сталого людського розвитку в Україні, Качула С. В. (2016)
Петруня Ю. Є. - Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств, Петруня В. Ю. (2016)
Климкович Н. И. - Концептуальные подходы к управлению эффективностью бизне-са: сущность и сравнительный анализ (2016)
Chyrychenko Yu. V. - Certain philosophical issues of the Ukrainian international invest-ment process (2016)
Баранник Л. Б. - Податкова реформа як запорука бюджетної безпеки та фінансової стабільності, Овчинников А. В. (2016)
Осецький В. Л. - Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст (2016)
Velichkin V. O. - Currency system of Ukraine and stages of its development, Voshchyna M. O., Sheiko Yu. S. (2016)
Гетьман Д. О. - Побудова індексу фінансової конкурентоспроможності регіонів України (2016)
Івашина С. Ю. - Розвиток макроекономічного регулювання в Укра-їні, Івашина О. Ф. (2016)
Макогон В. Д. - Формування дохідної частини бюджету як складової фінансово-економічного регулювання (2016)
Білова Н. А. - Ідентифікація та класифікація за УКТЗЕД штучної шкіри залежно від її фізичних характеристик, Навроцька Н. Г., Євсєєва Т. М. (2016)
Літовченко Б. В. - Виклики креативної економіки природі та культурі організації (2016)
Чириченко Ю. В. - Модернізація основних складових місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, Кожаліна Н. П. (2016)
Устюшенко Н. А. - Устойчивость рынка недвижимости Республики Беларусь на примере минского рынка квартир в период с 2010 по 2015 гг. (2016)
Єдинак В. Ю. - Актуальні питання державного управління митною справою в Україні, Єдинак Т. С. (2016)
Щетинін А. І. - Відносини власності в умовах розбудови ринкової економіки (2016)
Гірник Є. В. - Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз (2016)
Гетьман О. О. - Механізми забезпечення безпеки зайнятості на вітчизняному ринку праці: реалії та прогнози (2016)
Величкін В. О. - Соціально-економічна база регіону та рівень монетизації економіки на регіональному рівні, Бабенко Є. А. (2016)
Мірошник О. О. - Розпізнавання типу несинусоїдальних спотворень напруги за допомогою нейронної мережі (2016)
Собчук Д. С. - Комплексне оцінювання надійності функціонування розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії (2016)
Добровольська Л. Н. - Теоретичне обгрунтування комбінованого методу контролю ізоляції в двопровідних мережах постійного струму, Романюк М. В. (2016)
Черемісін М. М. - Аналіз формування загальних принципів побудови автоматизованих систем контролю процесу утворення ожеледі на ПЛ, Савченко О. А., Дюбко С. В. (2016)
Черемисин Н. М. - Повышение "интеллекта" электрической сети за счет автоматизированного мониторинга параметров воздушных линий, Черкашина В. В., Холод А. В. (2016)
Доценко С. І. - До питання про визначення змісту категорій смислового мислення (2016)
Бориченко О. В. - Система енергетичного менеджменту як соціальна техніко-економічна система (2016)
Волинець В. І. - Дослідження ефективності використання електроенергіїна підприємствах вугільної галузі, Добровольська Л. Н. (2016)
Сокол Е. И. - Формирование обслуживания энергосистемы по критерию точности, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Волкова О. Ю. - База данних для оцінки ефективності систем зовнішнього освітлення (2016)
Тимчук С. О. - Прийняття оптимальних рішень в мережах електропостачання з розподіленою генерацією, Шендрик В. В., Шендрик С. О., Шулима О. В. (2016)
Міленін Д. М. - Визначення оптимального місця розміщення джерела лазерного випромінювання (2016)
Ковальчук І. М. - Проблеми освітлення для людей похилого віку, Бархатов О. М., Румянцев О. О. (2016)
Прудка О. А. - Оцінка впливу інфрачервоного випромінювання на біологічні об'єкти, Кунденко М. П., Шинкаренко I. М. (2016)
Черенков А. Д. - Плоский гидродинамический излучатель в устройствах мойки шерсти, Косулина Н. Г. (2016)
Косулина Н. Г. - Микроволновая технология в садоводстве, Черенков А, Д. Д. (2016)
Радченко С. С. - Аналіз основних методів і засобів підвищення надійності керування в АСКТП, Фурман І. О., Тимчук С. О. (2016)
Діордієв В. Т. - Математичні основи моделювання обробки зернового матеріалу у хмарі електризованого аерозолю, Кашкарьов А. О., Новіков Г. В. (2016)
Старовєров Р. М. - Принципи побудови універсальних комплексів АСКТП сушки зерна, Піскарьов О. М., Тимчук С. О. (2016)
Кашкарьов А. О. - Шляхи удосконалення автоматичної системи керування електротехнологічним комплексом захищеного ґрунту (2016)
Гуртовой М. Ю. - Оптимизация параметров электромобиля с комбинированными режимами энергопитания по критерию максимума дальности пробега, Попов С. В. (2016)
Кузнецов Э. Г. - Алгоритм нахождения распределения давления в рабочем зазоре импульсных торцевых уплотнений (2016)
Вихідні дані (2016)
Бажан Л. І. - Концептуальні засади прогнозування зовнішнього державного боргу, Матвеева Ю. М. (2014)
Бондарук Т. Г. - Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку, Мельничук І. О. (2014)
Василюк М. М. - Прагматика контролю якості аудиторських послуг в умовах глобалізації економіки (2014)
Гудзенко Н. М. - Трактування поняття "реалізація" та "продаж" продукції в літературних джерелах (2014)
Джус С. І. - Статистичний аналіз динаміки основних показників фондового ринку України (2014)
Дубіцький М. В. - Податковий облік в єдиній інформаційній системі підприємств (2014)
Здреник В. С. - Класифікація фінансових інвестицій підприємства: аналіз наукових підходів (2014)
Зоріна О. А. - Необхідність аналізу соціально-відповідальної діяльності вітчизняних підприємств, Нестеренко К. П. (2014)
Ільченко О. О. - Світовий та національний підходи до пошуку ефективної системи контролю якості аудиторських послуг (2014)
Ільченко О. О. - Практичне застосування контрольної функції інвентаризації для достовірності фінансової звітності підприємства (2014)
Каменська Т. О. - Витрати на оплату праці з погляду МСФЗ (2014)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського та податкового обліку підприємств на основі первинних документів (2014)
Козлов В. В. - Методологічні основи реалізації розрахунків по податкам з зарплати в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія, Суперсон І. І., Суперсон В .І., Томашевська Т. В. (2014)
Корінько М. Д. - Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності, Пабат В. В. (2014)
Красновський С. А. - Загальні поняття про відшкодування шкоди в корпоративних відносинах (2014)
Криленко В. І. - Сучасні підходи до оцінки ефективності регуляторної політики (2014)
Курило Г. М. - Перспективи конвергенції МСФЗ з ГААП США: зв'язок з інтеграційним процесом в Україні (2014)
Липова Т. В. - Особливості моніторингу та оцінки ефективності проектів міжнародних організацій в Україні (2014)
Лукашкова І. А. - Удосконалення роботи корпоративних інформаційних систем в цілях бухгалтерського обліку корпоративних прав (2014)
Малишкін О. І. - Можливості креативного підходу до податкових розрахунків (2014)
Мацюра С. І. - Економічні аспекти щодо стану виробничих потужностей на Криворізьких залізнорудних гірничо-збагачувальних підприємствах, Підпанок А. О. (2014)
Михальчишина Л. Г. - Роль та основні функції ринку цінних паперів (2014)
Момотюк Л. Є. - Удосконалення методології оцінювання фінансової діяльності в системі національних рахунків (2014)
Морозова О. С. - Міжнародна торгівля: необхідність обміну валюти (2014)
Моссаковський В. Б. - Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення в Україні (2014)
Шевчук В. О. - Облік грошових коштів у бюджетних установах, Орел І. В. (2014)
Пантелеев В. П. - Оцінка внеску авторів наукового збірника (2014)
Петраковська О. В. - Мета та завдання аудиту депозитних операцій банку (2014)
Петренко Н. І. - Комплексна методика аналізу руху пасивів підприємства (2014)
Редько О. Ю. - Планово-організаційний аспект аудиторської перевірки витрат виробництва, Ніконович М. О. (2014)
Рижиков В. С. - Суть та практичне значення управлінського обліку для ефективної організації управління на підприємствах (2014)
Селіщев С. В. - Визначення та структура витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій (2014)
Стрельников Р. Н. - Реализация инвестиционных проектов в условиях институционализма экономики Украины (2014)
Теловата М. Т. - Концептуальна модель професійної компетентності майбутніх фахівців економічної галузі (2014)
Хомик П. М. - Особливості формування облікової політики на транспортно-експедиторських підприємствах (2014)
Хоруженко О. І. - Особливості ціноутворення у торгівельній діяльності (2014)
Цвєткова Н. М. - Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку та складання звітності (2014)
Чернін О. Я. - Розвиток методичних підходів до облікового відображення товарів в оптовій торгівлі (2014)
Чирва О. Г. - Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи (2014)
Чумак О. В. - Методичні особливості обліку доходів страховика залежно від їх класифікації, Мельничук І. І. (2014)
Шигун М. М. - Проблеми нормативного регулювання обліку податкових різниць та шляхи їх вирішення, Проскура К. П. (2014)
Шкабрій Н. О. - Особливості відображення договірних зобов’язань в бухгалтерському і податковому обліку в контексті видів договорів (2014)
Шпак В. А. - Понятійно-категорійний апарат організації бухгалтерського обліку (2014)
Щирська О. В. - Проблеми сучасного обліку основних засобів та їх оподаткування в Україні (2014)
Юрченко О. А. - Витрати іншої операційної діяльності: склад і класифікація (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірник наукових праць "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації" (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Koziuk V. - Central Bank Independence and Financial Stability: Orthodox and Heterodox Approaches (2017)
Illiashenko P. - Behavioral Finance: History and Foundations (2017)
Voloshyn I. - Stock-Flow Consistent Modeling of Default Events Sequence in a Closed Economy (2017)
Фадеенко Г. Д. - Нутригеномика и нутригенетика: возможности практического применения, Куринная Е. Г., Вовченко М. Н. (2015)
Гриднев А. Е. - Влияние сопутствующей гипертонической болезни на клинико-биохимические и морфологические показатели у больных с неэрозивной и эрозивной формами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Кушнір І. Е. - Патогенетичні аспекти розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Фадєєнко Г. Д., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В., Чернова В. М. (2015)
Соломенцева Т. А. - Особливості харчової поведінки хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Курінна О. Г., Ситник К. О. (2015)
Думанский Ю. В. - Диафрагмальная грыжа и рак гастроэзофагеальной зоны, Степко В. А., Синяченко О. В. (2015)
Кіндрат Г. В. - Стан мікробіоценозу ротової порожнини у хворих із патологією шлунково-кишкового тракту, Гаврилюк Н. С., Яцинович Н. М. (2015)
Просоленко К. О. - Антропометричні та деякі клініко-метаболічні показники пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби (2015)
Дорофеев А. Э. - Неязвенные колиты. Современное состояние проблемы, Руденко Н. Н. (2015)
Коруля І. А. - Гастроезофагеальний і дуоденогастральний рефлюкс: механізми виникнення та шляхи корекції, Романенко М. С. (2015)
Ткач С. М. - Оптимизация диагностики и лечения экзокринной панкреатической недостаточности у больных сахарным диабетом (2015)
Фадеенко Г. Д. - Влияние коллоидного субцитрата висмута на этиопатогенез хронического гастрита: новый виток изучения давней проблемы, Никифорова Я. В. (2015)
Доценко С. Я. - Клиническая эффективность гепатопротекторного средства "Гепаназе" у пациентов с хроническим вирусным гепатитом, Данильченко Л. П., Тржецинский С. Д., Свистун С. И., Кулинич Р. Л. (2015)
Ткач С. М. - Інфекція Helicobacter pylori і позашлункові захворювання, Левченко А. Р., Онищук Л. О. (2015)
Передерий В. Г. - Укорочение теломер как генетический фактор риска цирроза печени, Сизенко А. К., Потехина Т. А. (2015)
Щербиніна М. Б. - Сучасні трактування та підходи до діагностики та лікування хвороби Вільсона, Бака О. М., Манжалій Е. Г. (2015)
Проців О. Р. - Імпорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти (2016)
Байдак І. І. - Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв’язання на державному рівні, Застава І. А. (2016)
Борисенко О. П. - Державне регулювання розвитку соціальної реклами (2016)
Величко К. І. - Громадянське суспільство, бізнес і держава в системі демократичних взаємовідносин (2016)
Гладкий М. А. - Удосконалення державного регулювання освітньої галузі України на основі світового досвіду (2016)
Драган І. В. - Сировинно-ресурсна компонента державного регулювання сталого розвитку України (2016)
Клиновий Д. В. - Концептуальні засади впровадження механізму комплексної економічної оцінки природного багатства в систему управління національним господарством , Мороз В. В. (2016)
Кобець А. С. - Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору, Пугач А. М. (2016)
Коврегін В. В. - Розвиток кадрового та інноваційного потенціалу ВНЗ як об’єктивна передумова забезпечення його економічної безпеки і складова системи управління (2016)
Комарівська Н. М. - Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств холдингового типу в аграрній галузі України (2016)
Матвейчук Л. О. - Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням (2016)
Yevmieshkina O. L. - State and aspects for modernization of state strategic planning in Ukraine (2016)
Шатрова К. И. - Опыт зарубежных стран в формировании транспортно-логистических систем (2016)
Ченцов В. В. - Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України, Разумей Г. Ю. (2016)
Денисов М. Д. - Становлення і розвиток державної служби в країнах Східної Європи (2016)
Марценюк О. О. - Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні (2016)
Прудиус Л. В. - Неформальна освіта державних службовців в Україні: правові аспекти (2016)
Васильєва О. І. - Застосування кластерного підходу в соціально-економічному розвиткові територій (2016)
Ковальчук А. В. - Європейський досвід фінансової децентралізації публічних видатків (2016)
Крушельницька Т. А. - Бюджетна децентралізація в Україні: результати і перші підсумки (2016)
Mishchenko D. A. - Modern approaches of improving the public management of local finance, Mishchenko L. O. (2016)
Кийда Л. І. - Особливості захисту прав інтелектуальної власності митними органами України (2016)
Тимошенко С. В. - Аудит після митного очищення як інструмент системи управління ризиками: практика застосування (2016)
Бандура І. С. - Вплив державної соціальної політики на зменшення соціальної диференціації в суспільстві (2016)
Гайду О. В. - Дослідження сутності державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону (2016)
Карпеко Н. М. - Проблеми та напрями вдосконалення економічного механізму державного регулювання освіти (2016)
Тополенко С. Ю. - Інституційні засади публічного управління у сфері реалізації соціальної політики держави (2016)
Манжура О. В. - Зарубіжний досвід структурно-інвестиційного розвитку економіки: перспективи для України (2017)
Бонарев В. В. - Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства (2017)
Гармашова Ю. О. - Сучасний стан розвитку банківського сектору національної економіки (2017)
Богма О. С. - Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України (2017)
Баженова О. В. - Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України, Черниш Ю. М. (2017)
Bohuslavskiy Ye. - Feasibility of enterprise concentric diversification under the economic crisis conditions , Bobro M. (2017)
Смирнова Н. В. - Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку (2017)
Наторіна А. О. - Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації (2017)
Охота В. І. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії (2017)
Бояринова К. О. - Комплексний підхід до визначення керованості економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування (2017)
Кохан М. М. - Оцінка маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського