Лихошерстова М. Ю. - Транспозиція дієслівних форм минулого і теперішнього часів у сферу майбутнього (на матеріалі сучасних арабської і української мов) (2012)
Лужецька О. Б. - Мікротопоніми Бережанщини і Підгаєччини з фіто-та зоографічними термінами в основі (2012)
Мар’юк О. М. - Екстралінгвістичні фактори формування німецької юридичної терміносистеми в діахронії (2012)
Мацкевич А. Р. - Модальні слова та вставні компоненти як засоби втілення модальності в українській та арабській мовах (2012)
Миськів В. А. - Поняття граматичної інтерференції у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної (2012)
Мозгова Я. О. - Парцеляція як явище експресивного синтаксису (на матеріалі німецьких репортажів) (2012)
Новикова Ю. М. - Структурно-словотвірні особливості антропонімічних субстантивів (2012)
Поздняков О. В. - Німецька субкультурна лексика: структурно-семантична характеристика (2012)
Полховська М. В. - Нестандартне розташування конституентів екзистенційного речення в ранньоновоанглійській мові (2012)
Пономаренко С. С. - До питання про акцентуацію прислівників у староукраїнській мові: порівняльно-історичний і зіставний аспекти (на матеріалі українського та російського видань апостола 1574 і 1564 рр.) (2012)
Путіліна О. Л. - Історичні чинники становлення граматичного ладу сучасної англійської мови в зіставленні з українською (2012)
Романова О. О. - Особливості використання лексичних одиниць у діловому мовленні та в текстах офіційно-ділового стилю української мови (2012)
Сердюк Н. Ю. - Парентетичні конструкції в сучасному англійському художньому творі (2012)
Сидорович Л. Є. - Причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові (2012)
Четова Н. Й. - Лексико-семантичне поле "уявне" в циклі про середзем’я Дж. Р. Р. Толкіна (2012)
Акімова Н. В. - Проблема розуміння тексту в сучасній психолінгвістиці (2012)
Бігун О. А. - Бог-слово у творах Тараса Шевченка: рецепція міфологеми Максима Сповідника (2012)
Борисов В. А. - Формально-змістові ознаки мовознавчої статті як наукового жанру (2012)
Вдовенко Т. А. - Картина мира различных персонажей в англоязычной художественной прозе (2012)
Гарлицька Т. С. - Формування творчих здібностей студентів під час інтерпретації англомовного художнього тексту (2012)
Джава Н. А. - Vermittlung von landeskundlichem lernen im daf-unterricht (2012)
Князева Н. А. - On the way towards proficient reading (2012)
Ковалевська Т. І. - Алітерація та асонанс в сучасному художньому англомовному тексті (2012)
Коваленко А. О. - Використання психоаналітичної моделі Дж. Гріндера та Р. Бенделера під час перекладу-адаптації текстів маскультури (2012)
Крижановська В. П. - "Пуантованість" як стильова риса та основна ознака новелістичної композиції (на матеріалі німецькомовної новели) (2012)
Кузнєцов М. І. - Ситуація як семантичний компонент художнього тексту (2012)
Кучерява Л. В. - Шляхи вираження функцій поет онімів (2012)
Линтвар О. М. - До проблеми художнього перекладу (2012)
Лисецька А. В. - Експлікація макроконцепту "субкультура" в німецькомовному дискурсі, Хайдемейєр В. П. (2012)
Мініна О. В. - Антропонімікон твору Кена Фоллетта "Світ без кінця" (2012)
Новак Г. Ф. - Фонетична організація поетичних текстів Пауля Целана, Лещук Ю. В. (2012)
Сатановська Г. С. - Особливості реалізації мотиву самотності в просторовій моделі роману Марґеріт Юрсенар "Алексіс, або Трактат про даремне протиборство" (2012)
Скалевська Г. О. - Конкретний поетичний текст як складна самоорганізована система: проблеми інтерпретації (2012)
Собецька Н. В. - Сексуальність пригнічена соціальністю. жіночий персонаж А. Любченка (2012)
Солтис М. О. - Текстотвірні властивості скорочень у німецькому газетному тексті (2012)
Турчин В. В. - Стилістичні пласти лексики у романах Е. М. Ремарк "Три товариші" та "Ніч в Лісабоні", Турчин В. М. (2012)
Угриновська Л. П. - Екологія української мови у контексті конфлікту культур: на прикладі текстів ЗМІ сфери культури (2012)
Шевцова О. В. - Лексичні трансформації при еквівалентному перекладі конвенцій з англійської та французької мов українською (2012)
Шуляк С. А. - Формули привітання в зачинах українських замовлянь (2012)
Башук Н. П. - Міжкультультурний підхід при вивченні іноземної мови (2012)
Bochan P. O. - Unified communications with Adobe® Connect™ (2012)
Вінс O. В. - Вербальне вираження емоційного стану людини на різних фазах "культурного шоку" (на матеріалі оповідань Владіміра Камінера "Російське диско"), Кузнєцова А. О. (2012)
Глотов А. Л. - Русский язык на Украине (2012)
Домброван Т. И. - Синергетика в исторической ретроспективе: этапы становления и эволюция проблематики (2012)
Заблоцька Л. М. - Методи застосування інноваційних технологій у процесі навчання англійської мови професійного спрямування майбутніх фахівців туристичної галузі (2012)
Здражко А. Є. - Українські дореволюційні видання перекладної дитячої літератури (2012)
Іваненко Н. В. - Learning morality and citizenship (2012)
Малахова Ю. В. - Національно-культурні особливості мовного етикету в японській мові (2012)
Матвійчук І. П. - Використання країнознавчих матеріалів для розвитку соціокультурної компетенції учнів на уроках іноземної мови, Познахівська С. Г., Веремійчук О. В. (2012)
Радишевська М. М. - Модель формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальносетй в процесі університетської освіти (2012)
Редько В. Г. - Засоби реалізації діалогу культур у змісті шкільних підручників з іноземних мов, Пасічник О. С. (2012)
Сліпецька В. Д. - Вербалізація негативних емоцій у пареміях (на матеріалі української, російської, англійської та німецької лінгвокультур) (2012)
Фарина У. О. - Vernacular у драмах Юджина О’ніла. Типологія перекладу (2012)
Циганок О. М. - Про особливості давніх українських поетик (2012)
Бобаль Н. Р. - Тексти ЗМІ: структура та зміст поняття (2012)
Vasylyshyna N. M. - Innovative case studies method application in the process of foreign language communicative preparation of future international economic relations experts, Vasylyshyna Y. M. (2012)
Гладка О. В. - Використання технології критичного читання на заняттях з іноземної мови (2012)
Деркач Г. С. - Формування англомовної професійної компетенції у студентів історичних факультетів ВНЗ, Олендр Т. М. (2012)
Кульбєрг М. С. - Необхідність навчання студентів швидкому читанню автентичних текстів за фахом іноземною мовою для формування комунікативної компетенції (2012)
Пілішек С. О. - Формування навичок професійного спілкування у полікультурному середовищі у майбутніх фахівців з міжнародних відносин (2012)
Селюжицкая Л. Н. - Модель формирования межкультурной коммуникативной компетенции будущих специалистов международного бизнеса (2012)
Солощенко В. М. - Критерії оцінювання іншомовної компетентності іноземних студентів у Німеччині за вимогою іспитів (DSH, TestDaF): порівняльний аналіз (2012)
Сухомлин Т. С. - Здійснення міжкультурного контакту: прагматичний компонент (2012)
Хоменко Т. В. - Професійна творчість викладачів іноземних мов – як фактор успішності майбутніх економістів (2012)
Бичок А. В. - Взаємозв’язок толерантності та мовної підготовки міжнародного менеджера і маркетолога в процесі професійного становлення (2012)
Виселко А. Д. - Шляхи впровадження іншомовного занурення у навчання англійської мови для професійних цілей (2012)
Вікторова Л. В. - Лінгвістичні основи вивчення категорії роду та числа румунської мови на засадах функціонального підходу (2012)
Іванова І. В. - Способи реалізації культурологічного підходу у змісті підручника для навчання професійного іншомовного спілкування (2012)
Лотоцька О. Л. - Формування міжкультурної компетенції у процесі навчання іншомовного ділового спілкування (2012)
Потюк І. Є. - Шляхи оптимізації міжособистісної іншомовної комунікативної взаємодії студентів немовних спеціальностей (2012)
Проценко Н. В. - Функціонування психофізіологічних механізмів читання в процесі формування іншомовної компетенції студентів (2012)
Сімкова І. О. - Сучасні підходи до підготовки майбутніх перекладачів до англомовного науково-технічного перекладу (2012)
Сурженко О. П. - Введение методов кооперативного обучения на фронтальном занятии по немецкому язику (2012)
Шемуда М. Г. - Особливості формування граматичних навичок говоріння англійською мовою на основі принципу наочності (2012)
Коломойченко А. Е. - Критерии выделения иноязычного имени собственного как особой ономастической категории (2012)
Пожидаєва Н. П. - Идиосинкретичность профессионального использования английского лингва франка в ситуации межкультурной коммуникации (2012)
Рогач О. О. - Лінгво-культурологічні особливості вербалізації поняття talking в англійській мові в аспекті політичної коректності (2012)
Станіслав О. В. - Пунктуаційна крапка: нові тенденції уживання (на матеріалі сучасної французької мови) (2012)
Гурецька М. В. - Асоціативно-емотивні лексичні одиниці сучасної англійської мови, що номінують емоційний стан роздратування (2012)
Рибалко М.-М. - Функціонування танго-дискурсу в сучасних англомовних фільмах (2012)
Алиева Л. А. - Память мифоэпического текста и фольклоризм в современной прозе (на материале романа Ю. Самедоглу "День казни") (2016)
Аллахвердиева Л. - Превращение факта в событие в современной драматургии Азербайджана (2016)
Zejnalova V. - Folklore Poetics Of "Heydar Babaya Salam" (2016)
Талыбова Т. М. - Новая страница в азербайджанско-туркменской литературной связи (2016)
Дяченко М. Д. - Формування культури професійного спілкування майбутніх перекладачів: теоретичний аспект (2016)
Кирпиченко О. Е. - Інновації у словниковому складі німецької мови (2016)
Борискіна К. В. - Специфіка відтворення емоційно-оцінної лексики в українських перекладах англомовних рекламних оголошень (2016)
Мосієвич Л. В. - Маніпулятивний потенціал експресивно-оцінних одиниць у англомовному політичному дискурсі (2016)
Asadova M. - Grammatical And Stylistic Features Of Fixed Word Combinations In The Azerbaijani Language Western Group Dialects (2016)
Дяченко І. М. - Тенденції розвитку друкованих журналів в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.: гендерні студії (2016)
Гусейнова А. Г. - Освещение жизни и творчества мир Джалала Пашаева на страницах печатных изданий (2016)
Відомості про авторів (2016)
Войтович Р. В. - Феноменологія ідеології у контексті історико-методологічного аналізу (2017)
Даниленко Л. І. - Забезпечення легітимності конституційних змін в Україні: історичний аспект (2017)
Красівський О. Я. - Система безпеки ЄС в контексті українського вибору, Красівський Д. О. (2017)
Боков О. В. - Правові питання регулювання праці неповнолітніх в Україні (в контексті адаптації національного законодавства до міжнародної правової бази країн європейського союзу) (2017)
Наместнік В. В. - Реформування екологічної сфери в Україні (2017)
Серьогіна Н. О. - Перспективні напрями державної політики зайнятості в сфері запобігання прихованому безробіттю (2017)
Білик О. І. - Суть соціальної функції держави (2017)
Плисенко Г. П. - Нелегальна міграція в контексті нелегальної зайнятості України (2017)
Шульга І. Л. - Моделі політико-управлінських відносин (2017)
Мусієнко О. Г. - Сутність і визначення ринку освітніх послуг вищої освіти України (2017)
Динник І. П. - Особливості трансформаційного розвитку суспільства та держави в Україні (2017)
Мещеряков В. В. - Взаємодія органів публічної влади та громадськості у сфері охорони історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури на рівні регіону (2017)
Рачинський А. П. - Вплив світових трансформаційних процесів на розвиток політико-управлінської еліти в Україні (2017)
Дубич К. В. - Участь громадських організацій в публічному управлінні системою соціальних послуг (2017)
Ситник Г. П. - Концептуалізація безпекового виміру компетенцій державного службоця (2017)
Зозуля В. О. - Ефективне кадрове забезпечення – складова демократичного врядування (2017)
Торкут Н. М. - Специфіка та роль солілоквіїв у римській п’єсі "Юлій Цезар" В. Шекспіра, Борискіна К. В. (2016)
Храброва Г. М. - Джестова оповідка "XII веселих історій вдови едіт" як маніфестація гри з гендерними очікуваннями, Козьмик Г. О. (2016)
Marinesko V. - "The Something That Nature Gave Me": The Role Of Nature In Shaping The Genius Through The Prism Of Shakespeare’s Biographies (2016)
Дяченко М. Д. - Розвиток навичок професійного діалогу майбутніх перекладачів у контексті формування іншомовної комунікативної компетентності (2016)
Смурова Л. И. - Варианты финальных (целевых) синтаксем с субстантивным элементом SAKE (2016)
Чорна С. С. - Специфіка навчання другої іноземної мови (німецької) студентів спеціальностей "готельно-ресторанна справа" та "туризм" (2016)
Малафай Ю. В. - Епістемологічна продуктивність білінгвального перекладу крізь призму теорії стереоскопічного читання (2016)
Слесь Л. Ю. - "Гамлет" В. Шекспіра очима живопису (2016)
Нестеренко Ю. В. - Молодіжний сленг як засіб вербалізації явищ буття англійців (2016)
Гайдай В. В. - Особливості перекладу судових рішень як виду юридичних текстів (2016)
Єлець О. П. - До питання про вивчення категорії імперативності в англійській мові (2016)
Торкут Н. М. - Ідея університету в контексті пошуків української ідентичності: диктат прагматизму як шлях у нікуди (2016)
Сокульський А. Л. - Україна козацька: філософія пізнання й естетика історичної поеми Валентина Северинюка (2016)
Яблоновська Н. В. - Повернення смислів матриці ідеї нації повоєнної української еміграції в інформаційне поле сучасної України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Інституту електродинаміки НАН України − 70 (2017)
Шидловська Н. А. - Фізичні передумови побудови математичних моделей електричного опору плазмоерозійних навантажень, Захарченко С. М., Черкаський О. П. (2017)
Розов В. Ю. - Аналитический расчет магнитного поля трехфазных кабельных линий при двухстороннем замыкании собственных экранов кабелей, Ткаченко А. О., Ерисов А. В., Гринченко В. С. (2017)
Kucheriava I. M. - Power cable defects and their influence on electric field distribution in polyethylene insulation (2017)
Артеменко М. Ю. - Визначення повної потужності трифазних систем електроживлення як теоретична основа для побудови енергоефективних засобів паралельної активної фільтрації, Михальський В. М., Поліщук С. Й. (2017)
Липківський К. О. - Особливості реалізації функції перетворення трансформаторно-ключової виконавчої структури регулятора-стабілізатора напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2017)
Андрійчук В. А. - Акумулюючі пристрої для систем автономного живлення світлотехнічних установок, Філюк Я. О. (2017)
Peresada S. - Feedback linearizing field-oriented control of induction generator: theory and experiments, Kovbasa S., Korol S., Zhelinskyi N. (2017)
Kyrylenko O. V. - Simulation of the normal and emergency operation of interconnected power system of Ukraine for frequency stability study, Pavlovsky V. V., Steliuk А. О., Lenga O. V., Vyshnevskyi M. V. (2017)
Жаркин А. Ф. - Оптимальное секционирование воздушных распределительных сетей в условиях применения распределенной генерации, Попов В. А., Ткаченко В. В. (2017)
Мигущенко Р. П. - Информационно-измерительные электромеханические преобразователи для оценки качества поверхности ферромагнитных металлоизделий ультразвуковыми волнами Релея, Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Болюх В. Ф., Плеснецов С. Ю., Кочерга А. И. (2017)
Радионов А. В. - Экспериментальное исследование динамических процессов в магнитной жидкости в неоднородном магнитном поле герметизатора вращающегося вала, Радионова А. А., Подольцев А. Д. (2017)
Пам'яті члена-кореспондента НАН України Титка О.І. (2017)
Вимоги до оформлення статей у журналі "Технічна електродинаміка" (2017)
Козир І. - Керамічна майстерня золотоординського часу з Торговицького археологічного комплексу (2010)
Перевозник Л. - Релігійний міф про царицю Савську: зміст, соціальна та світоглядна сутність (2010)
Проскурова С. - Німецька етнічна меншина на території Кіровоградщини (XVIII –XX сторіччя) (2010)
Біденко Н. - Історія розвитку професійно-технічної освіти в Україні з 90-х років ХХ століття до 2010 року (2010)
Вівсяна І. - Обгрунтування реформи адміністративно-територіального устрою України з позицій історичної географії (2010)
Галич Н. - Кадрова політика в поштовій галузі в ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Грінченко В. - Тенденції розвитку мистецького життя України в часи хрущовської "відлиги”, Грінченко В. (2010)
Кізюн В. - Державотворчі змагання ОУН – УПА в роки нацистської окупації України (2010)
Ковальчук М. - Рейд повстанської армії Махна на Катеринославщину (кінець вересня – початок жовтня 1919 р.) (2010)
Крайнік Р. - Радянське антиробітниче законодавство часів "Великого терору” (2010)
Поляруш С. - Оформлення юридичного статусу жінки за шлюбно-сімейним правом Київської Русі (2010)
Пономаренко Л. - Торгово-підприємницька діяльність великих церковних власників Галичини в останній третині XVIII століття (2010)
Романько І. - Роль Івана Огієнка в становленні національної вищої освіти (1917 – 1920 рр.) (2010)
Синенко О. - Профспілкова діяльність за доби УНР (2010)
Хомутовська І. - Дитинство Б. Мозолевського в період становлення держави в 1941 – 1945 роках (2010)
Цубенко В. - Планування й забудова військових поселень кавалерії на території України в першій половині ХІХ ст. (2010)
Чорний О. - Підготовка штурманів для Чорноморського флоту наприкінці ХVІІІ – у середині ХІХ ст. (2010)
Коблан А. - Запровадження патріотичного закону та зміни імміграційного законодавства в США після 11 вересня 2001 року (2001 – 2004 рр.) (2010)
Мельніченко В. - Висвітлення актуальності "тайванського питання” в науковій літературі (2010)
Філоретов В. - Програма уряду ФРН 1973 року щодо іноземних робітників та її значення (2010)
Чернявский В. - Репатріаційна діяльність СРСР 1944 – 1947 рр. у контексті міжнародних соціально-політичних процесів перших повоєнних років (2010)
Щербінін Н. - Громадсько-політична та економічна діяльність Івана Наумовича в галицькому сеймі та австрійському парламенті др. пол. ХІХ ст. (2010)
Антонюк-Кисіль П. - Теорія "культуртрегерства” в польській романтичній історіографії ХІХ ст. (2010)
Бойко Н. - Проблеми епістемології історичного розвитку в контексті позитивістської традиції історіописання (2010)
Босенко Н. - "Древняя и Новая Россия” С. М. Шубінського та зародження популяризаторської течії в російській історіографії другої половини ХІХ століття (2010)
Житков О. - Висвітлення проблематики аграрної історії 1917 – 1918 рр. на сторінках наукового видання "Український селянин” (2010)
Казьмирчук М. - Особливості досліджень соціального розвитку Київської губернії (1861 – 1917 рр.) (2010)
Кіян О. - Методологічні принципи історіографічного синтезу: антропологічний контекст і гносеологічні орієнтири (2010)
Корнієнко М. - Значення Києво-Могилянської академії в історії – полеміка трьох історіографій (польський історик Яблоновський та його опоненти) (2010)
Ляліна Т. - Михайло Семевський як редактор часопису "Русская Старина” (2010)
Мельников Є. - Україна в міжнародних відносинах періоду 1918 – 1921 р. у науково-публіцистичній спадщині Іллі Борщака (2010)
Морозов Д. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття й суті федералізму в історії (2010)
Назарова К. - Cучасна українська історична наука й тема голодомору 1932 – 1933 рр.: аналіз соціокультурних передумов становлення та дослідження проблеми (2010)
Чернік С. - Висвітлення політичної історії Сербії 1878 – 1918 рр. на сторінках періодичних видань України: історіографія проблеми (2010)
Юрах В. - Меркантилізм в історіографії розвитку теорій інвестицій та інвестиційної діяльності (2010)
Даценко Л. - Пам’яткоохоронна діяльність Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIХ – початку ХХ ст. (2010)
Ковальков О. - Колонізація території Центральної України в середині XVIII століття й утворення Новослобідського козачого полку (2010)
Крижанівський В. - До проблеми джерелознавчого вивчення журналів Єлисаветградської міської думи за 1871 – 1917 роки (2010)
Майстренко О. - До історії становлення санітарно-профілактичного напряму в медичній діяльності Херсонського губернського земства (2010)
Філоретова Л. - Ліквідація неписемності серед дорослого населення Єлисаветградщини в 1920-х роках (2010)
Шевченко С. - Єлисаветградський період у життєпису родини Шульгиних (1894 – 1899 рр.) (2010)
Парсамов С. - Марченко О. М. Етнографія слов’янських народів. Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. – Кіровоград, Полімед-Сервіс. – 2009. – 236 с. (2010)
Вихідні дані (2010)
Карзун І. Г. - Інтегральна оцінка рівня інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти України (2016)
Лясковець О. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "економічний розвиток" (2016)
Коваленко М. О. - Аналіз соціальної та кваліфікаційної складових трудового потенціалу України (2016)
Колосова В. П. - Теоретичні підходи до сутності фінансових ресурсів міжнародних інституцій у забезпеченні економічного розвитку країни, Капленко О. І., Романенко А. О. (2016)
Біляєв С. С. - Проектний підхід у підприємстві: сутність і специфічні ознаки (2016)
Болдуєв М. В. - Розвиток методичного забезпечення проведення комп’ютерного аудиту (2016)
Гнєзділова О. М. - Взаємозв’язок теорії та методології бухгалтерського обліку (2016)
Єлькін А. В. - Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (2016)
Остапенко В. В. - Ефективність і результативність роботи з інтелектуальним капіталом на підприємствах запорізького регіону, Бобровникова Р. Г. (2016)
Плинокос Д. Д. - Використання системи моніторингу в забезпеченні економічної безпеки (2016)
Череп А. В. - Модернізація організації виробництва підприємств машинобудування на засадах інноваційного розвитку, Соловйова Н. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Сучасні підходи до обліку фінансових результатів діяльності підприємств, Антонюк А. А., Косимськова О. Ю. (2016)
Юсипчук Л. А. - Дослідження системи стимулювання підвищення продуктивності праці на ПАТ "Запоріжсталь" (2016)
Гуцалюк О. М. - Особливості формування економічного, ресурсного та фінансового потенціалів комерційного банку (2016)
Притула Н. М. - Державне регулювання діяльності сільськогосподарських підприємств різних форм власності (2016)
До уваги авторів (2016)
Бодрова Д. В. - Формування інституціонального середовища фінансово-економічної децентралізації в Україні (2016)
Порохня В. М. - Інструменти державного впливу на макроекономічне становище економіки України (2016)
Ярошевська О. В. - Якість захисту прав інвесторів у системі корпоративного управління, Слободянюк Н. О. (2016)
Огаренко Т. Ю. - Модель формування попиту на послуги вищої освіти з урахуванням керованих і некерованих факторів впливу на попит (2016)
Порохня В. М. - Методичні підходи до аналізу соціально-економічного розвитку регіонів України, Горбань О. М., Бирський В. В. (2016)
Ткачова О. К. - Окремі методи системного аналізу при прийнятті рішень (2016)
Андрющенко І. Є. - Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання (2016)
Косова Т. Д. - Фінансова інституціоналізація форм організації страхової діяльності: SWOT-аналіз, Слободянюк О. В. (2016)
Семенов А. Г. - Оцінка фінансового стану промислового підприємства, Беженар Ю. М. (2016)
Череп О. Г. - Маркетингова концепція інноваційного розвитку підприємств машинобудування, Корнєв А. М. (2016)
Шульга О. П. - Управління фінансовими ресурсами промислового підприємства шляхом регулювання активності поточного кредитування (2016)
Метеленко Н. Г. - Криза національної банківської системи: причини, тенденції та шляхи подолання, Хацер М. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Сутність фінансової стійкості банку як складової його фінансової безпеки, Іващенко О. В., Дяченко К. І., Антонюк А. А. (2016)
Кашлаков О. І. - Сучасний стан розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Пивоваров М. Г. - Механізм порівнювання інтегрованих показників розвитку малого та середнього бізнесу в Україні з аналогічними показниками різних країн (2016)
Семенов А. Г. - Підвищення ефективності діяльності підприємства завдяки вдосконаленню мотивації праці, Олійник В. В. (2016)
Колосова В. П. - Інституційно-правове забезпечення співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями (2016)
До уваги авторів (2016)
Содержание (2017)
Хіміон Л. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із псевдоподагрою, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2017)
Корж О.М. - Сімейна медицина – тепер більш ніж коли-небудь: XXI Всесвітня конференція з сімейної медицини WONCA World 2016 (2017)
Шекера О. Г. - Поширеність серед дітей хвороб органів травлення та виразкової хвороби дванадцятипалої кишки – актуальна проблема сімейної медицини, Мельник Д. В. (2017)
Мищенко Т. С. - Когнитивные нарушения в практике семейного врача (актуальность проблемы, факторы риска, патогенез, возможности лечения и профилактики) (2017)
Перцева Т. О. - Динаміка показників клітинного та гуморального імунітету в динаміці лікування пневмонії у хворих на тлі гострих лімфобластних лейкозів, Борисова І. С. (2017)
Пікуль К. В. - Проблема ВІЛ/СНІДу у дітей (2017)
Мойсеєнко В. О. - Застосування фітопрепарату Солідагорен® при нефропатіях та інфекціях сечовивідних шляхів, Никула Т. Д., Брижаченко Т. П., Пасько І. В., Михальчишин Ю. П. (2017)
Khimion L. - Autologous platelet plasma: promising method in the osteoarthritis treatment, Buryanov O., Smolina L. (2017)
Малий В. П. - Противірусна терапія хворих на грип типу А (2017)
Риков С. О. - Вивчення змін якості життя при вродженій патології органа зору у дітей раннього віку, як інструмент формування їхньої соціальної адаптації у майбутньому, Медведовська Н. В., Баринов Ю. В., Шевчик А. А. (2017)
Мехтиева А. Ю. - Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации лимфатического аппарата грудной полости у больных раком легкого (2017)
Заздравнов А. А. - Анемия у женщин репродуктивного возраста с ревматоидным артритом в практике семейного врача: терапевтические и гинекологические грани, Пасиешвили Н. М. (2017)
Хіміон Л. В. - Оцінювання серцево-судинного ризику у пацієнтів без дисліпідемії, Ватага В. В., Ященко О. Б. (2017)
Заремба Є. Х. - Зміни артерій і вен у хворих на артеріальну гіпертензію при недиференційованій дисплазії сполучної тканини, Рак Н. О. (2017)
Хіміон Л. В. - Вплив варіабельності артеріального тиску на функціональний нирковий резерв при есенціальній артеріальній гіпертензії І стадії, Тимощук Л. С. (2017)
Чернявський В. В. - Порівняльна ефективність таблетованих ферментних препаратів у лікуванні хронічного панкреатиту (за результатами багатоцентрового подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження), Гвоздецька Л. С., Парунян Л. М. (2017)
Селюк М. М. - Сучасний підхід долікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією в умовах стаціонару. Фокус на ефективності та безпечності, Козачок М. М., Омеляшко М. І., Льовкін І. М., Валігура О. І., Салієв А. Ю., Клюшнікова С. В., Селюк О. В. (2017)
Попович B. I. - Гострий риносинуїт: вибір тактики фармакотерапії залежно від функціонального стану співусть навколоносових пазух, Кошель І. В., Дудій П. Ф. (2017)
Косаківська І. А. - Фіксація м'якого піднебіння при аденотомії (2017)
Дєєва Ю. В. - Ефективне лiкування запальних вірусних захворювань горла та гортані (2017)
Пронюк О. В. - Оцінка якості життя при цукровому діабеті: методики та їхнє клінічне значення, Бабінець Л. С., Старичков П. В., Криськів О. І. (2017)
Шостак С. Є. - Дослідження ефективності і доцільності включення препаратів Куплатон і Регідрон Оптім у комплексні схеми лікування хворих на хронічний панкреатит (2017)
Сирота Б. В. - Роль ентеропатогенних кишкових паличок у розвитку гострого ентероколіту, Сидорчук Л. П. (2017)
Видиборець С. В. - Тромбоцитоз – диференційно-діагностична проблема у клінічній практиці (2017)
Замковий А. Д. - Надання гемотрансфузійної допомоги у військово-лікувальних закладах під час збройних конфліктів (2017)
Андрух В. С. - Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря, Андрух В. Н. (2017)
Пшик С. С. - Деякі аспекти патогенетичної терапії болю спини, Боженко Н. Л., Пшик Р. С., Боженко М. І. (2017)
Бусыгина О. С. - Эффективность терапии больных ишемической болезнью сердца с дисбиозом кишечника при использовании в схеме лечения комбинации пребиотика и пробиотика (2017)
Якубовська І. А. - Вплив компонентного складу тіла на ліпідний обмін та корекція його порушень у хворих на хронічні захворювання біліарної системи на тлі ожиріння (2017)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Клініко-епідеміологічна характеристика сучасної вітряної віспи, Ревенко Г. О., Будаєва І. В., Даниліна О. С., Лук’яненко П. В. (2017)
Веропотвелян П. Н. - Рентгеноэндоваскулярная окклюзия артериальных сосудов в лечении и профилактике массивных акушерских кровотечений, Цехмистренко И. С., Гужевская И. В., Панасенко А. Н. (2017)
Видиборець С. В. - Фізіологічна роль гепсидину як центрального регулятора метаболізму заліза (Огляд літератури), Андріяка А. О. (2017)
Науменко Л. Ю. - Дистанційна освіта для професійного росту лікарів в питаннях медичної етики і психології хворих та людей з інвалідністю, Аршава І. Ф., Борисова І. С., Березовський В. М., Лепський В. В. (2017)
Хвисюк О. М. - Застосування методики "Стандартизований пацієнт" у післядипломному навчанні лікарів загальної практики–сімейної медицини, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Корж О. М., Горецька Н. В. (2017)
Вагілевич А. А. - Ефективність податкових методів державного регулювання національної економіки (2016)
Рус-Полтавська А. В. - Ключовий фактор у реалізації завдань емерджентної економіки (2016)
Захарченко С. В. - Розвиток базової інфраструктури як чинник підвищення міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів (2016)
Пефтієва Ю. Є. - Методика адаптаційного макроекономічного планування та прогнозування в галузі охорони здоров’я: концептуальні положення (2016)
Сергієнко А. В. - Методика формування гуманітарного індексу для оцінки рівня сталого розвитку регіону (2016)
Стеблянко І. О. - Податково-бюджетне вирівнювання регіонів у системі структурного розвитку національної економіки, Косова Е. В. (2016)
Ткаченко А. М. - Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення конкурентоспроможності регіонів, Бакута А. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Методика складання бюджетів муніципальних соціальних проектів, Антонюк А. А., Явор Є. О. (2016)
Жилінська Л. О. - Економетрична модель бізнес-процесів щодо оцінювання впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємств машинобудування, Салига К. С. (2016)
Пивоваров М. Г. - Моделювання розвитку макроекономічної ситуації розподілу ВВП на основі міжгалузевої балансової моделі (2016)
Порохня В. М. - Модель максимізації функції корисності діяльності установи на основі сценаріїв розвитку, Горбань О. М., Сотникова Т. О. (2016)
Салига К. С. - Імітаційне моделювання грошових потоків інвестиційних проектів (2016)
Семенов А. Г. - Моделювання інвестиційної діяльності підприємств (2016)
Жилінська Л. О. - Підходи до управління розвитком життєздатних підприємств (2016)
Проценко Я. В. - Методи управління фінансовою стабільністю підприємств готельного господарювання (2016)
Череп О. Г. - Інноваційні методи управління підприємством машинобудування, Корнєв А. М. (2016)
Гуцалюк О. М. - Дослідження компонентних складових оцінювання фінансового потенціалу банківських установ (2016)
До уваги авторів (2016)
Терещенко Г. О. - Змістовне навантаження поняття "відповідальність" у добу модерну і постмодерну (2014)
Білоусов О. С. - Основні методологічні підходи до поняття "громадянська участь" (2014)
Олійник Ю. Р. - Зовнішні важелі впливу на внутрішньосуспільні трансформації держави з позиції теорії європеїзації (2014)
Мірчук І. С. - Генеза парламентаризму в сучасній політичній науці (2014)
Параняк П. Р. - Модуси толерантності в консервативній ідеології В’ячеслава Липинського (2014)
Михальчук С. О. - "Цифровий розрив" як деструктивний фактор розвитку електронної демократії (2014)
Прошин Д. В. - Релігійний тероризм: переоцінка проблеми (2014)
Докаш О. Ю. - Проблема Північної Буковини та Бессарабії в міжнародно-політичному вимірі літа 1940 р. (2014)
Дорош Л. О. - Рада з міжнародних відносин: критика та апологія діяльності (2014)
Здоровега М. В. - Міжнародні неурядові організації як елемент глобального громадянського суспільства (2014)
Івасечко О. Я. - Особливості взаємовідносин Росії та Європейського Союзу в умовах сучасних міжнародних процесів (2014)
Бессараб Т. В. - Передумови інтеграційних процесів у Латинській Америці (2014)
Абдуліна Т. Г. - Політика держави у сфері національної безпеки як наукова категорія (2014)
Кириленко О. М. - Сучасна спортивна політика: досвід Європейського Союзу для України (2014)
Галишин В. В. - Проблема регіональних розбіжностей в Україні, Бортніков В. І. (2014)
Стельмах В. О. - Практики інституціоналізації та нормативно-правового забезпечення процесів політичної соціалізації молоді країн Вишеградської групи (2014)
Савойська С. В. - Ідеологія як потрійне соціально-політичне явище у контексті розвитку сучасного українського полікультурного суспільства (2014)
Жекало Г. І. - Європейський вектор політики України та позиції громадян щодо інтеграції (2014)
Малиха М. І. - Механізми політичного регулювання міграційних процесів у сучасній Україні (2014)
Гісса О. К. - Рівень партійного євроскептицизму в Україні (2014)
Ямельницький О. Я. - Політична мобілізація населення України: умови та чинники (на прикладі суспільно-політичних подій 2013–2014 рр.) (2014)
Тирон А. М. - Внутрішня політика Християнсько-демократичного союзу Німеччини у 1980-ті рр. (2014)
Шкробанець О. І. - Проблема інформування громадськості у контексті європейського вибору України напередодні Вільнюського саміту (2014)
Шугаєва Л. М. - Уявлення про минуле і зв’язок часів в історичній свідомості (2014)
Гон М. М. - Голодомор, Голокост і Пораймос у політиці пам’яті України (2014)
Постельжук О. П. - Голодомор у системі координат політики пам’яті України часів президентства В. Ющенка (2014)
Гулай В. В. - Концепт "пам’ять про жертви більшовизму" в комунікативному просторі міжетнічної інтеракції в Західній Україні на початковому етапі німецько-радянської війни (2014)
Максимець Б. В. - Волинська трагедія 1943 року: пошуки шляхів українсько-польського примирення (2014)
Троян С. С. - Проблемне поле культури пам’яті в контексті німецько-польських відносин після 1991 року (2014)
Лесняк В. Ю. - Конструювання історичної пам’яті в Іспанії в умовах переходу від франкізму до демократії (2014)
Горло Н. В. - Конструювання образів минулого як інструмент іредентистської політики (2014)
Дідук І. А. - Темпоральна функція наративу минулого в осмисленні молоддю історії своєї країни (2014)
Федорів Х. І. - Колективна пам’ять: еволюція уявлень, суть, структура (2014)
Долганов П. С. - Меморіальний текст Рівного: дилеми ідеологічної деколонізації / реідеологізації (2014)
Івчик Н. С. - Слогани й настінні написи у механізмі функціонування комунікативної пам’яті групи (на прикладі м. Рівне) (2014)
Пашковський П. І. - "Конфлікт поколінь" в контексті зовнішньополітичного вибору України (2014)
Медведовська А. Ф. - Меморіалізація Голокосту в Україні протягом другої половини ХХ ст. (2014)
Синчук Р. А. - Ностальгічний туризм у структурі механізму збереження етнічної самості (2014)
Грищук О. А. - Участь етнічних акторів Криму у реалізації політики пам’яті (2014)
Бортніков В. І. - Патос самості як каталізатор мобілізації "своїх" (2014)
Івчик Н. С. - Механізми запам’ятовування і (не)забуття. І Всеукраїнська науково-практична конференція "Політика пам’яті в теоретичному та практичному вимірах", Долганов П. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Берегова Г. Д. - Філософія освіти як дослідницька галузь: напрями й течії (2016)
Щербань А. Д. - Історична трансформація ціннісних орієнтацій особистості: соціологічний аспект (2016)
Гоманюк Н. А. - Социально-антропологическая специфика частной эпистолы (2016)
Лопатко Л. А. - Особистісно-орієнтовний підхід у процесі фахової підготовки студентів з порушеннями слуху як чинник соціалізації (2016)
Черкашина Т. О. - Деякі проблеми молодіжних організацій Херсонщини: експертна оцінка (2016)
Черныш А. М. - Методологические основы исследования маргинализма (2016)
Щудло С. А. - Особливості соціальної ідентифікації сучасного українського суспільства: динаміка регіонального сприйняття (2016)
Белашова Я. О. - Студентське самоврядування: проблема формування лідерських якостей (2016)
Богомолова М. Ю. - Профілактичний вплив сім`ї та загальноосвітніх навчальних закладів на підлітків-делінквентів (2016)
Гуріч В. О. - Мобільна допомога внутрішньо переміщеним особам у сільській громаді (2016)
Дереш В. С. - Державна сімейна політика в Україні (50-60-ті роки XX століття) (2016)
Зарецька В. С. - Молода сім`я як об’єкт соціальної роботи (2016)
Онищенко Л. А. - Технології формування іміджу вищого закладу освіти (2016)
Пірен М. І. - Толерантність – моральний феномен епохи відкритих суспільств (2016)
Пержун І. В. - Толерантність – важливий чинник вдосконалення державного управління (2016)
Семанчина В. О. - Управлінська культура керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Федорова О. В. - Заходи соціальної реабілітації дітей-інвалідів (2016)
Giza T. - Artistic gifts diagnosis of early education students in Poland, Slovenia, Slovakia and Ukraine (2016)
Shaposhnikova I. V. - Development of youth social and cultural environment as the basis of students’ professional socialization (2016)
Балахтар В. В. - Формування професіоналізму в майбутніх фахівців соціальної роботи (2016)
Копилова С. В. - Особливості соціальної роботи як професії (2016)
Чуприна С. О. - Професійна культура майбутніх соціальних працівників: критерії й рівні сформованості (2016)
Швець Т. М. - Об’єкт соціальної роботи в закладах пенітенціарної системи (2016)
Парсамов С. - Пам’яті В. М. Філоретова (2011)
Біляєва С. - Стадіальні та регіональні риси взаємодії Південної Русі та Золотої Орди в другій половині ХІІІ – ХІV ст. (деякі аспекти сучасного бачення) (2011)
Махмудова В. - Металлопроизводство и металлические предметы в древних памятниках Азербайджана (VI – IV тыс. до н.э.) (2011)
Позивай Т. - Пам’ятки Золотоординського часу на території сучасної Одещини (матеріали до археологічної карти) (2011)
Фіалко О. - Нові поховання амазонок Дніпровського Лісостепового Лівобережжя (2011)
Ломака О. - Передумови появи штундизму в південно-українських землях у кінці ХVIII – протягом ХIХ століття (2011)
Біденко Н. - Використання лінійних методів навчання під час вивчення курсу історії України (2011)
Бундюченко Т. - Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини (2011)
Вівсяна І. - Вивчення суспільно-політичних поглядів В. К. Винниченка у курсі "Історія політичної думки в Україні” (2011)
Дергачов О. - Українська революція 1917 – 1920 рр. крізь призму оцінок В. Винниченка, Житков О. (2011)
Майстренко О. - Активізація діяльності губернського та повітових земств Херсонщини з організації доступної населенню медичної допомоги в 1900−1914 рр. (2011)
Митрофаненко Ю. - Отаманщина як історичне явище: погляд Володимира Винниченка та Симона Петлюри (2011)
Пархоменко В. - Зовнішня політика Гетьманату П. Скоропадського в мемуарній літературі (2011)
Синенко О. - Директорія та профспілки (2011)
Токар Н. - Шевченкознавчі студії Василя Доманицького (2011)
Ачкіназі Б. - Українська революція в контексті міжнародних реалій (1917-1920) (концептуальні та історіографічні аспекти) (2011)
Грінченко В. - Політичний курс радянського керівництва щодо селянства в роки "Великого перелому” в діяльності І. Є. Клименка (2011)
Колєчкін В. - Авіація в Умансько-Ботошанській операції (2011)
Ніколаєв І. - Функціонування Єврейської комуністичної робітничої партії в контексті ліквідаційної політики більшовиків стосовно націонал-комуністичних партій та рухів у 20-х роках ХХ століття (2011)
Позднякова І. - Інформація як об’єкт контролю в матеріалах діловодства та розпорядчій документації Головліту РФСРР (2011)
Таборанський С. - Проблема соціологізації історії на міжнародних конгресах історичних наук у Москві (1970) та Сан-Франциско (1975) (2011)
Телегуз А. - Боротьба НСПС "Солідарність” проти комуністичного режиму в роки реакції (1983 – 1988 рр.) (2011)
Чорний О. - Героїзм і трагедія 5-ї гвардійської армії в битві за Дніпро у вересні – жовтні 1943 р. (2011)
Антонюк-Кисіль П. - "Українська історична школа” польських романтиків в історіографії (2011)
Босенко Н. - Національний контекст діяльності "Київської історичної школи” другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. в історіографії (2011)
Кіян О. - Полеміка навколо наукової спадщини Володимира Антоновича в українській історіографії радянської доби (2011)
Ковальков О. - Сприйняття часу в слов’янській традиційній культурі (ХІХ – початок ХХ століття): історіографія проблеми (2011)
Ляліна Т. - Польське питання на сторінках журналу "Русская старина" (2011)
Присяжнюк Ю. - Теорія модернізму в контексті оптимізації сучасного історіописання (2011)
Телегуз І. - Освітня діяльність української інтелігенції в 1920 – 1930-х рр.: сучасна історіографія проблеми (2011)
Бабійчук Г. - Перше повоєнне десятиліття розвитку краєзнавства Миколаївщини в історіографії (2011)
Крижанівський В. - Образ Єлисаветградського міського громадського управління на сторінках газети "Голос Юга” 1905 року (2011)
Марченко О. - Взаємодія органів міського самоврядування з губернською адміністрацією в 1870 – 1900-х роках (на прикладі міста Єлисаветграда) (2011)
Проскурова С. - Дослідницький потенціал методу усної історії (2011)
Шевченко С. - Василь Нікітін – організатор українського життя в Єлисаветграді (2011)
Парсамов С. С. - Гордуновський О. М. Організація, розвиток та напрямки хлібної торгівлі в Україні у ХІХ ст. – Черкаси: Брама Україна. 2010. – 320 с. (2011)
Вихідні дані (2011)
Берегова Г. Д. - Інтелектуалізація філософського знання у вищій школі як вимір соціальної реальності (2016)
Костючков С. К. - Філософія співробітництва громадянського суспільства і місцевого самоврядування у контексті соціально-політичної взаємодії (2016)
Копилова С. В. - Система життєдіяльності особистості як предмет соціальної роботи (2016)
Коршун Т. В. - Поняття "національна меншина": проблеми визначення (2016)
Недзельський К. К. - Релігійні орієнтації студентів Херсонського державного університету, Поліщук І. Є., Гришанов І. В., Галіченко М. В. (2016)
Черкашина Т. О. - Норми та правила в повсякденній діяльності молодіжних організацій: експертна оцінка (2016)
Черныш А. М. - Методологические основы исследования маргинализма (2016)
Gurich V. O. - The problem of the formation of ombudsperson for children's rights institution in Ukraine (2016)
Белашова Я. О. - Соціальні аспекти молодіжної політики в Україні (2016)
Богомолова М. Ю. - Особливості соціально-педагогічної роботи з підлітками-правопорушниками (2016)
Гоманюк Н. А. - От турок-месхетинцев до турок-украинцев (2016)
Зайцева Т. О. - Спілкування як основа діяльності працівників соціальної сфери (2016)
Коса Н. С. - Соціально-психологічні детермінанти сучасного молодіжного руху (2016)
Костючков С. К. - Особливості політичної соціалізації студентської молоді в умовах суспільства, що реформується (2016)
Онищенко Л. А. - Стан волонтерського руху в Україні та перспективи його розвитку (2016)
Семанчина В. О. - Місце студентського самоврядування в процесі формування лідерських якостей майбутнього керівника (2016)
Федорова О. В. - Принципи соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями (2016)
Чернявська Т. А. - Суспільне значення проблеми забезпечення соціально-економічної самодостатності в Україні (2016)
Шманько О. В. - Сучасні складові підготовки ефективних управлінських кадрів сфери соціальної роботи в умовах європейської інтеграції (2016)
Jabłonowska M. - O pewnym sposobie rozwijania samodzielności poznawczej zdolnych gimnazjalistów, Wiśniewska J. (2016)
Доманчук Д. С. - Формування професійної ідентичності випускника вищого закладу освіти: проблеми та перспективи, Шапошникова І. В. (2016)
Зарецька В. С. - Проблеми студентської сім’ї у сучасних соціокультурних умовах (2016)
Слющинський Б. В. - Особливості культурних феноменів у соціокультурному середовищі українського Приазов’я (2016)
Швець Т. М. - Специфічні характеристики соціально-демографічного портрету дітей і підлітків, схильних до скоєння злочинів (2016)
Щербань А. Д. - Вплив ціннісних орієнтацій старшокласників на їх професійне самовизначення (2016)
Білецька С. А. - Витоки морального виховання учнів у позакласній роботі в історії педагогічної думки (2016)
Конопельцева О. Г. - Ідеї народної педагогіки як підґрунтя становлення традицій сімейного виховання у Франції (2016)
Сєводнєва К. О. - Становлення та розвиток освіти на теренах Запорізької області: ретроспективний погляд (2016)
Тарарак Н. Г. - Аксіологічна домінанта в освітніх закладах мистецької школи (кінець ХХ ст.) (2016)
Юшко О. В. - Розробка питань профілактики девіантної поведінки студентської молоді (історичний аспект) (2016)
Амеліна С. М. - Метод проектів у підготовці майбутніх перекладачів: інноваційні аспекти, Тарасенко Р. О. (2016)
Божко А. В. - Засоби та методи морального виховання дошкільників (2016)
Бочарникова Т. Ф. - Формування професійної мобільності майбутніх філологів як елемента їх професійної спрямованості (2016)
Булах С. М. - Особливості використання інтернет-середовища як нової інформаційно-комунікативної технології в процесі підготовки майбутніх інструкторів з атлетичної гімнастики (2016)
Димова А. М. - Особливості вибору змісту підготовки майбутнього тренера-викладача з академічного веслування до професійної діяльності, Димов К. В., Димов А. В. (2016)
Дубінецький В. В. - Система методичної роботи з формування управлінської культури викладачів технічних коледжів (2016)
Дяченко М. Д. - Шляхи формування перекладацької компетентності майбутніх фахівців з перекладу в процесі професійної підготовки (2016)
Єрьоміна Л. Є. - Підлітковий вік вихованців інтернатних закладів як сензитивний період для підготовки до сімейного життя (2016)
Жабенко О. В. - Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у країнах бенілюксу та Україні (2016)
Жадленко І. О. - Компетентнісний підхід – концептуальна основа професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Журавльова Л. С. - Використання елементів народної педагогіки для розвитку лексичної сторони мовлення дошкільників, Груздєва О. В. (2016)
Кошелева Н. Г. - Використання методу проектів у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців комп’ютерного профілю, Усик О. Є. (2016)
Лосєв О. С. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців до творчого впровадження нових технологій, Лосєва О. С. (2016)
Фен Л. - Особенности формирования политической культуры у студенческой молодежи в условиях глобализации (2016)
Мільчевська Г. С. - Основні наукові підходи до проблеми вивчення феномена соціальної реклами, Меркулова Н. В. (2016)
Надтока О. О. - Модель підготовки тренера-викладача до виховної роботи в дюсш (2016)
Плачинда Т. С. - Психологічна компетентність фахівців у екстремальних умовах професійної діяльності (2016)
Полулященко Ю. М. - Актуальні підходи до питань реабілітації молоді з функціональними обмеженнями (2016)
Романовський О. Г. - Навчально-тренувальний процес у школі вищої спортивної майстерності та формування готовності до професійного самовизначення після спорту, Арабаджи Т. Д. (2016)
Сидоренко Н. В. - Українська та зарубіжна наукова думка про сутність понять "національна меншина” та "етнічна меншина” (2016)
Стасевич К. В. - Актуальні проблеми теорії та практики професійної підготовки фахівців з авіаційної безпеки (2016)
Сущенко Л. О. - Перспективні шляхи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні (2016)
Ткач Ю. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Хребтова В. В. - Важливість формування полікультурної компетентності сучасної молоді (2016)
Царенко К. В. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з розвитку професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів дюсш на курсах підвищення кваліфікації (2016)
Червоненко К. С. - Дефініційний аналіз поняття "волонтерська діяльність” (2016)
Чирва Я. О. - Сутність міжетнічної толерантності як наукового поняття (2016)
Шульга Л. М. - Науково-понятійний апарат проблеми розвитку творчих здібностей дошкільників в образотворчій діяльності (2016)
Бабич Г. І. - Прикладні задачі – домінанта процесу формування життєвої компетентності учнів на уроках математики (з досвіду роботи запорізької освітньої школи № 65) (2016)
Волкова В. А. - Розвиток соціальної компетентності старшокласників, Кушнір І. В. (2016)
Дехтяренко С. Г. - Проектні технології в диференційованому навчанні природничих дисциплін у шкільному курсі, Савіч І. О. (2016)
Кириліва В. О. - До витоків проблеми професійної підготовки вчителя до організації розвивального навчання школярів (2016)
Ткачов А. С. - До питання реалізації компетентнісного підходу в шкільній освіті (2016)
Шквир О. Л. - Дослідницька діяльність учителя сучасної початкової школи (2016)
Довгий О. В. - Формування мотивації до здобуття необхідних правових знань, умінь і навичок під час професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2016)
Закусилова Т. О. - Розвиток медсестринської компетентності студентів медичного коледжу: теорія та практика (2016)
Зеленська О. П. - Міждисциплінарний підхід до навчання читання іншомовної професійно спрямованої літератури в непрофільній магістратурі (2016)
Камишнікова Г. В. - Особливості формування правової компетентності в майбутніх фахівців готельного господарства та туризму (2016)
Клименко Л. В. - Самостійна робота студентів як об’єкт системного дослідження (2016)
Кравченко В. М. - Сутність і значення інноваційних педагогічних технологій у професійній підготовці магістрів (2016)
Махновський С. С. - Формування лідерської позиції студентів класичного університету як педагогічна проблема (2016)
Мироненко Л. М. - Методичні Особливості розробки навчальних завдань І методичних рекомендацій з фізики для самостійної роботи студентів-технологів, Вовк Л. І. (2016)
Сидоренко Н. С. - Забезпечення якості вищої освіти в Україні: імплементація європейських стандартів і рекомендацій (2016)
Стрельченко Д. В. - Роль медіаосвіти в навчанні студентів вищих навчальних закладів (2016)
Терьохіна О. Л. - Розвиток фізичної культури як спосіб формування здорового способу життя студентів вищіх навчальних закладів, Ремешевський О. В., Жержерунов А. О., Губрієнко О. А. (2016)
Фомкіна О. Г. - Методичні аспекти організації практичних занять з математики в економічному ВНЗ (2016)
Фунтікова О. О. - Підготовка майбутніх викладачів до використання webquest-технології в педагогічній діяльності (2016)
Юхно Н. В. - Мобільна педагогіка (m-learning) як сучасний метод викладання у вищому навчальному закладі (2016)
Яриз Е. М. - Реализация воспитательной цели в процессе преподавания иностранного языка на примерах традиций ХГУ "НУА” (2016)
Головешко Б. Р. - Аналіз результатів педагогічного експерименту формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту (2016)
Королева И. А. - Основы функционирования педагогических систем: философский аспект (2011)
Рахимбаева И. Э. - Организационная модель управления качеством художественного образования (2011)
Соломаха С. О. - Психолого-педагогічні механізми розвитку художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін (2011)
Рева В. П. - Культура музыкального восприятия личности: синергетический аспект (2011)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Метод художньо-стильового аналізу у процесі викладання мистецьких дисциплін (2011)
Мировська Ю. І. - Мова танцю в художній комунікації людини (2011)
Бай Бин - Феномен тембрального слуха в музыкальной педагогике (2011)
Протасова С. В. - Формирование компетенций студентов в системе музыкально-инструментальной подготовки (2011)
Растригіна А. М. - Специфіка оцінювання фахових дисциплін у професійній підготовці майбутнього педагога-музиканта (2011)
Горобець Т. В. - Структурно-змістова модель організації педагогічної практики з музики студентів педагогічних коледжів (2011)
Ван Бін - Етапи формування виконавської техніки майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання (2011)
Цюй Сяо Юй - Аналіз готовності до самоудосконалення майбутніх учителів музики в процесі вокальної підготовки (2011)
Горбенко О. Б. - Музично-виконавська компетентність майбутнього вчителя музики в стуктурі професійної підготовки (2011)
Шинтяпіна І. В. - Особливості розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців у галузі хорового мистецтва (2011)
Чен Дін - Порівняльний аналіз стану формування вокальних умінь майбутніх учителів музики у Китаї та Україні (2011)
Шугуан Шугуан - Виконавська діяльність як чинник фахової компетентності вчителя музики (2011)
Іфан У - Методика вдосконалення етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики в процесі фахового навчання (2011)
Михалюк А. М. - До проблеми формування виконавської культури як чинника професійного становлення майбутнього педагога-музиканта (2011)
Палаженко О. П. - Особливості формування виконавської майстерності музиканта духовика (2011)
Чинчева Л. В. - Структура і специфіка мислення хорейместера та її прояви у диригентсько-хоровій діяльності (2011)
Бай Ю. М. - Дослідження психомоторики віртуозної побіжності баяніста (акордеоніста) (2011)
Чжан Цзе - Художньо-педагогічний аналіз як компонент фахової компетентності вчителя музики (2011)
Остропольська І. С. - Теоретичні основи формування музично-творчої самостійності учнів мистецьких навчальних закладів (2011)
Куненко Л. О. - Естетичні та мистецькі засади формування духовної культури особистості (2011)
Гаврильчик Л. М. - Типологія слухача музики в соціології музики Теодоро Адорно (2011)
Лисіна Н. І. - IV Нідерландська школа (2011)
Філатова Л. М. - Українська пісня як основа світогляду, творчості, педагогічної і громадської діяльності М. В. Лисенка (до 170-річчя від дня народження) (2011)
Наші автори (2011)
Реброва О. Є. - Педагогічна діагностика в контексті підвищення якості мистецької освіти (2015)
Проворова Є. М. - Праксеологічні характеристики педагогічної діяльності вчителя музики (2015)
Бондаренко А. О. - Музично – виконавська майстерність як педагогічна проблема, Ніколаєва Г. О. (2015)
Юник Д. Г. - Самокорекція виконавської діяльності музикантів-інструменталістів (2015)
Строгаль Т. Ю. - Сутність поняття "емоційно-естетичний досвід" у філософській та психолого-педагогічній літературі (2015)
Бондарчук В. О. - Дискурс – невід’ємна складова навчально-виховного процесу (2015)
Чжан Цзінцзін - Музикознавчі аспекти мистецької рефлексії майбутнього вчителя музики (2015)
Барвік С. Г. - Шляхи вдосконалення музично-педагогічної майстерності вчителів (2015)
Сидоренко Т. Д. - Основний музичний інструмент як навчальна дисципліна галузі теоретичного музикознавства (2015)
Новська О. Р. - Педагогічні умови самопроектування фахового розвитку майбутніх фахівців музичної освіти (2015)
Корчагіна Г. С. - Шляхи формування інтелектуально-творчих умінь майбутніх вчителів музичного мистецтва (2015)
Теряєва Л. А. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2015)
Ролінська О. Г. - Евристичні методи і прийоми у навчальній діяльності майбутнього педагога-музиканта (2015)
Кузнецова О. А. - Історичне коріння музично-просвітницької та пропагандистської діяльності вчителя музичного мистецтва (2015)
Бондаренко Д. В. - Етапи формування адаптивної готовності майбутніх учителів музики до диригентсько-хорової діяльності (2015)
Лаврентьєва Н. В. - Методичне мислення вчителя музики як невід’ємна складова його професійної методичної діяльності (2015)
Ролінська О. Г. - Удосконалення фортепіанного навчання майбутніх учителів музики засобами комплексу евристичних прийомів (2015)
Болдирєва І. Д. - Особливості формування звукотворчої культури піаніста-педагога через сприйняття вокальних творів (2015)
Песоцька Л. В. - Методи і прийоми формування виконавських умінь на жанрових засадах (2015)
Козинко Л. Л. - Використання відеопосібників сучасних українських автентичних хореографічних колективів при вивченні студентами семантики первісного танцювального мистецтва (2015)
Пащенко О. О. - Специфічні особливості художньо-творчих здібностей майбутніх дизайнерів одягу до проектної діяльності (2015)
Кириченко І. М. - Фахова підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва як педагогічна проблема (2015)
Лісунова Л. В. - Педагогічні умови формування естетичного сприйняття майбутніх вчителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення художньо-графічних дисциплін (2015)
Сунь Гоцян - Методологічні підходи до вокальної підготовки китайських студентів інститутів мистецтв (2015)
Ха Ту - Формування здатності до саморегулювання майбутнього вчителя музики у співацькій діяльності (2015)
Чень Чень - Теоретико-методологічні основи підготовки китайських студентів до інтерактивного навчання музики учнів початкових шкіл Китаю (2015)
Чжан Їфу - Формування художньо-образного сприйняття музиканта в процесі роботи над інструментальними творами (2015)
Чжан Цзянань - Діагностика сформованості навичок ансамблевої взаємодії у виконавській діяльності саксофоністів (2015)
Інь Юань - Поетапна методика розвитку музичної пам’яті студентів-піаністів (2015)
Лю Вень Цзун - Теоретичні аспекти дослідження проблеми формування вокально-педагогічної майстерності майбутнього вчителя музики (2015)
Павлюк Н. М. - Формування основ національної культури молодших школярів як головного компонента їх загальної культури (2015)
Смородський В. І. - Розвиток стильового слуху учнів на основі жанрового підходу (2015)
Остропольська І. С. - Методика формування вмінь музично-виконавської самоорганізації учнів ДМШ (2015)
Вдовченко В. В. - Теоретичні засади утворення термінів та понять для тезауруса з основ дизайну (2015)
Ван Сює - Трансформація поглядів видатних педагогів-музикантів на проблему звукоутворення у процесі фортепіанного навчання (2015)
Чжоу Мин - Формы и методы занятий со старшеклассниками в музыкально-драматической студии (2015)
Найда В. Ю. - Організація музичної освіти в Кам’янець-Подільській чоловічій гімназії (ХІХ – ХХ ст.) (2015)
Бондарчук В. О. - Проблема емпіричного та теоретичного знання в практиці народно-інструментального виконавства України (2015)
Тарківська-Нагиналюк О. Д. - Особливості виховання метро-ритмічного чуття в ансамблевому виконавстві (2015)
Крет З. М. - Історія становлення та розвитку духового інструментально-оркестрового музичного мистецтва, Цюлюпа С. Д. (2015)
Вохмяніна І. В. - Класична музика як умова створення гармонійного середовища для раннього розвитку дитини (2015)
Осока О. - До питання навчання музичних режисерів у класі фортепіано (2015)
Зимогляд Н. Ю. - Українська фортепіанна школа першої половини ХХ сторіччя (2015)
Лисіна Н. І. - Витоки англійської клавірної школи, Тітович В. І. (2015)
Тітович В. І. - Особливості голосоведення в клавірних творах Й. С. Баха (2015)
Гаврильчик Л. М. - Даниїл Трифонов – нове ім’я в сучасному піанізмі (2015)
Линь Хуацинь - Методический анализ фортепианных школ ХХ века для детей в свете фортепианно-исполнительской культуры (2015)
Наші автори (2015)
Хома Н. М. - Політичний гепенінг як акціоністська форма протесту (2015)
Кравець Г. В. - Сучасний політичний процес: основні тлумачення та підходи у політичній науці (2015)
Шурко О. Б. - Взаємозв’язок локальної демократії та політичної культури, Була С. П. (2015)
Нерубащенко І. А. - Людина як суб’єкт глобального громадянського суспільства (2015)
Шерман О. М. - Вага як фізичний параметр іміджу політичного лідера: діахронічний аспект (2015)
Павлов Д. М. - Теорія політичної пропаганди Г. Лассвелла (2015)
Сидорук Т. В. - Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом (2015)
Гарат Р. М. - Еволюція стратегії відносин Європейського Союзу та Росії (2015)
Дубей В. І. - Практика вирішення сучасних проблем у сфері міжнародних автомобільних перевезень між Україною та ЄС (2015)
Чорній Н. П. - Енергетична безпека Європейського Союзу в контексті зміни енергетичної стратегії Російської Федерації: геополітичний аспект (2015)
Климончук В. Й. - Політичні свободи в умовах глобалізації: дилеми сучасної України (2015)
Кириленко О. М. - Інвайронменталізм та політика сталого розвитку в контексті глобальних проблем (2015)
Бурдяк В. І. - Національна держава у глобалізованому світі: виклики і пастки (2015)
Ротар Н. Ю. - Електоральна/партійна ідентифікація чернівецької громади на парламентських виборах 2002–2014 рр. у вимірі одномандатого виборчого округу (2015)
Слободян Т. З. - Президентські вибори в Україні та Польщі (2015)
Бусленко В. В. - Природа кооперативної взаємодії влади та опозиції в умовах лібералізації політичного режиму (на прикладі Польщі та Угорщини) (2015)
Бутирська І. В. - Концептуальні основи соціального виміру європейської інтеграції (2015)
Телелим І. В. - Конституція України: позитивні та негативні наслідки втілення в політичний процес та необхідність змін (2015)
Білоусов О. С. - Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській сфері: втілення зарубіжного досвіду в українські реалії (2015)
Семченко О. Р. - Роль ЗМІ в забезпеченні політичної стабільності (2015)
Прохоров М. Г. - Формування правової бази функціонування ЗМІ Польщі як складника громадянського суспільства (2015)
Вархов Г. В. - Особливості партійної структури Європейського парламенту (2015)
Шотурма Н. В. - Участь громадськості в інформаційній політиці місцевих органів виконавчої влади (2015)
Горло Н. В. - Етнорегіоналізм як джерело політичної нестабільності в багатоетнічних державах (2015)
Гон М. М. - Механізми забуття: маргіналізація пам’яті про "чужих" в Україні (2015)
Долганов П. С. - Державна політика вшанування пам’яті жертв геноцидів в Україні: нормативно-правовий контекст (2015)
Савойська С. В. - Ідейно-теоретичний потенціал мовно-комунікативної політики пам’яті: наукові напрями аналізу (2015)
Завадська В. В. - Міфологічний світогляд як елемент колективної пам’яті сучасної людини (2015)
Власюк С. О. - Події 1917–1921 років у мінливих політичних контекстах центральної влади: президентські ініціативи (2015)
Докаш О. Ю. - Інституційно-процедурні механізми впровадження й функціонування системи радянської політичної цензури в контексті знищення історичної пам’яті мешканців Західної України та Північної Буковини в роки Другої світової війни (2015)
Бабка В. Л. - Меморіальна політика на фоні політичних процесів в Україні: епоха Кучми (2015)
Тимків І. М. - Історична пам’ять у системі шкільної освітньої політики України (2015)
Кузьма Т. М. - Варіативність образу книги у символічному просторі Берліну (2015)
Шостак О. О. - Пам’ять про остарбайтерів у літературі діаспори (на прикладі роману Докії Гуменної "Хрещатий яр") (2015)
Синчук Р. А. - "Марші життя" як комеморативна практика (2015)
Юськів Х. В. - Концепт пам’яті як інструмент активізації етнорегіонального сепаратизму (на прикладі Південного Тіролю) (2015)
Суховерська І. І. - Сучасний російський кінематограф як репрезентант офіційної політики пам’яті (на прикладі подій німецько-радянської війни) (2015)
Золотарьова В. В. - Англійська дійсність в офіційній російській історії та спогадах письменників другої половини ХІХ ст. (2015)
Монолатій І. С. - "Щоб свого не забути…": літературні проекції місць пам’яті (2015)
Долганов П. С. - Історичні симулякри": спроба повернення до втраченого світу поліетнічної Галичини, Гон М. М. (2015)
Бусленко В. В. - Еволюція політичних систем країн Вишеградської групи (2015)
Відомості про авторів (2015)
Воронкова В. Г. - Яким бути спеціалісту інформаційного суспільства та епохи Інтернету: концептуальні засади і тенденції, Куцепал С. В. (2015)
Пунченко О. П. - Інформатизація як засіб репрезентації інформаційних ресурсів суспільства, Лазаревич А. А. (2015)
Комаха Л. Г. - Проблема смислу в аргументації логічного аналізу: теоретичний аспект (2015)
Масюк О. П. - Сподівання в процесі вибору майбутнього життя (2015)
Скалацька О. В. - Простір моди у світлі перформативного підходу К. Вульфа (2015)
Федоренко В. В. - Методологічні основи оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців у контексті соціально-філософського аналізу (2015)
Скловський І. З. - Філософія національної ідеї як феномен етносоціальних змін в Україні (2015)
Богаченко В. В. - Особенности этнокультурной самоидентификации украинца в глобализационном измерении современности (2015)
Шилина Н. Е. - Интеллектуализация высшего образования как императив ХХІ столетия (2015)
Дзвінчук Д. І. - Національна самосвідомість як чинник ефективного державотворення та модернізації політичної системи (2015)
Малімон В. І. - Віртуальне спілкування і самотність людини (2015)
Богданова Н. Г. - Світоглядний та аксіологічний аспект культури життєтворчості особистості (2015)
Ігнатко В. С. - Глобальна зміна контурів "життєвого простору" людини: аргументи антиглобалістів "за" і "проти" (2015)
Береза В. О. - Проблема подолання "роздвоєності особистості"в процесі соціалізації (2015)
Попова І. В. - Екобезпечний розвиток українського суспільства (2015)
Пономарьов Ю. Ю. - Феноменологічна редукція педагогічного досвіду, Вакуліна В. М. (2015)
Бойко А. - Освіта в інформаційному суспільстві: очікування і виклики (2015)
Дзьобань О. П. - Мережево-комунікативний простір управління, Соснін О. В. (2015)
Шеремет Л. А. - Становлення спорту від Нового Часу до сучасності (2015)
Білогур В. Є. - Аксіологічні виміри і смисложиттєва рефлексія особистості спортсмена в умовах глобалізації (2015)
Мельник В. В. - "Аксіологічний поворот" сучасної філософії від культури як буття до буття культури (2015)
Муц Л. Ф. - Семіотичні аспектиміжкультурної комунікації (2015)
Коваль В. А. - Толерантность и интолерантность как социальные практики (2015)
Максименюк М. Ю. - Організації як об’єкт публічного адміністрування: теоретико-методологічні виміри (2015)
Швець Д. Є. - Партисипаторна модель управління в системі вищої освіти (2015)
Попович М. Д. - Філософське осмислення значущості соціальних інститутів для функціонування культури (2015)
Дуднікова І. І. - Основні тенденції розвитку заповідної справи в Україні (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Васюк Є. А. - Економічна сутність трансфертної політики ТНК (2017)
Власенко Л. В. - Конкуренція на зовнішніх ринках як фактор розвитку двосторонніх торговельних відносин між Україною та КНР (2017)
Шиманська К. В. - Розвиток класифікаційного підходу до міжнародної міграції: інституційний підхід (2017)
Щава Р. П. - Інституційні основи регулювання фіскальної політики в трансформаційних умовах (2017)
Ляшенко Г. П. - Сутність та особливості використання інтелектуальної власності в Україні, Ворвихвост О. Д. (2017)
Капканець В. С. - Розроблення комплексного алгоритму управління фінансово-економічним потенціалом підприємств залізорудної галузі (2017)
Криницька О. О. - Інфраструктура ринку земель у контексті продовольчої політики держави (2017)
Нишенко О. В. - Аналітичні аспекти розвитку фармацевтичної промисловості України (2017)
Сидорченко Т. Ф. - Дослідження земельно-майнових відносин: концепції, пріоритети (2017)
Shvets A. I. - Wpływ informatyzacji na rozwój e-administracji jako nowy sposób zarządzania państwem (2017)
Бородін М. Ю. - Організаційно-економічні засади модернізації підприємств нафтогазового комплексу (2017)
Ведерніков М. Д. - Науково-методичні підходи експертного оцінювання показників трудової поведінки працівника на підприємствах машинобудування, Базалійська Н. П. (2017)
Войнаренко М. П. - Рекомендації щодо оцінювання рівня корпоративної культури на підприємствах машинобудування, Волянська-Савчук Л. В. (2017)
Вольвач М. М. - Моделювання оптимальної структури потенціалу авіаремонтних підприємств для планування стратегії їхнього інноваційного розвитку (2017)
Гончаренко А. І. - Вінницька область: інвестиційно-інноваційна складова (2017)
Гопкало Л. М. - Концептуальна модель розвитку курортно-рекреаційних підприємств соціального туризму (2017)
Доронін С. А. - Аналіз професійної мобільності педагогічних працівників: особистісні аспекти (2017)
Єременко Д. В. - Ефективність виробництва конкурентоспроможної продукції у фермерських господарствах (2017)
Зянько В. В. - Методи аналізу фінансових ризиків суб’єктів господарювання, Дзюбко М. Ю. (2017)
Малик І. П. - Теоретичні підходи до визначення організаційно-економічного механізму промислового підприємства, Каракаш Ю. А. (2017)
Кушлик О. Ю. - Стратегічне управління в забезпеченні ефективної діяльності енергопостачальних підприємств (2017)
Лозинська І. В. - Адаптація українських стандартів якості продукції скотарства до світових вимог, Бессараб О. В. (2017)
Мандич О. В. - Стратегії конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2017)
Cлепян Е. В. - Виробнича потужність підприємства та підвищення ефективності її використання, Сотченко Ю. К., Ніколаєв С. В. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бабич І. І. - Особливості внутрішнього середовища квартир будинків 60-70-х років в СРСР (2012)
Бібер C. Г. - Взаємозв`язок умов та факторів, що впливають на екосистемні характеристики міського середовища (2012)
Більченко А. В. - Особливості експлуатації міських мостових споруд, Кіслов О. Г. (2012)
Блинова М. Ю. - Развитие коммуникативных представлений об архитектурной среде в энвайроментальном подходе (2012)
Боришполь О. В. - Сучасні тенденції ландшафтної організації мистецьких центрів на територіях навчальних закладів дизайнерського спрямування (2012)
Василевський О. В. - Геомтеричне та комп`ютерне моделювання кінематичних поверхонь (2012)
Васильченко Г. М. - Математичне моделювання руху повітря в повітряному прошарку вентильованої фасадної системи, Тимофєєв М. В., Білоусов В. В. (2012)
Волошин Ю. В. - Розвиток будівництва котеджу, перші котеджі (2012)
Гомон С. С. - Визначення напружено-деформованого стану нормального перерізу за роботи деревини на поперечний згин з урахуванням повної діаграми деформування матеріалу, Гомон С. С., Сасовський Т. А., Яцук В. О. (2012)
Гребенник О. С. - Формирование арт-пространств как духовно-экологической системы города (2012)
Губина М. В. - Ресурсный потенциал городских территорий со сложным рельефом и особенности их освоения под застройку, Русланова Н. Г. (2012)
Данієлян А. Є. - Концепції засоби та схеми реалізації у проектування об`єктів еко-архітектури (2012)
Євстафієв А. - Прийоми формування дизайну сучасних підприємств громадського харчування з використанням сучасних технологій (2012)
Захаров Ю. І. - Будівельно – акустичні засоби захисту від шуму виробничого і житлового середовища, Саньков П. М., Захаров В. Ю., Воронова Т. В. (2012)
Зигун А. Ю. - Методика формування міжбудинкового наповнення кварталів (2012)
Калашнікова В. В. - Сучасні тенденції проектування тематичних парків (2012)
Кіс Н. Ю. - Сучасний стан і проблеми розвитку системи обслуговування середнього міста (на прикладі м. Ужгорода) (2012)
Кіяшко Д. І. - Недоліки використання поштовхоміра в якості основного приладу з оцінки рівності дорожніх покриттів, Хабаров В. О. (2012)
Клюшниченко Є. Є. - Екополіси – шляхи сталого розвитку населених пунктів (2012)
Коваль П. М. - Робота сталезалізобетонних балок мостів та їх розрахунок, Балабух Я. А. (2012)
Кочкарьов Д. В. - Застосування методу класичного опору матеріалів до розрахунку залізобетонних елементів, що зазнають згину, з урахуванням нелінійного деформування матеріалів (2012)
Литвиненко Т. П. - Формування просторових коридорів для розміщення елементів благоустрою автомобільних доріг, Ткаченко І. В. (2012)
Мазур Т. - Екологічні задачі розвитку туристично-реркеаційних зон Львівщини, Король Є. (2012)
Мельник О. В. - Створення розрахункової моделі злітно-посадочної смуги (ЗПС) в програмному продукті AutoCAD Civil 3D для обчислення об’ємів земляних робіт в варіантах прокладки ЗПС, Одинец О. М. (2012)
Нестеренко С. В. - Мониторинг систем источников шума и объектов шумозащиты современного города, Ткач Н. А. (2012)
Новомирська І. Б. - Методи прогнозуваня обсягів пасажирських перевезень транспортом загального користування у транспортній системі (2012)
Онуфрів Я. О. - Ландшафтно-просторова організація яворівського національного природного парку (2012)
Першаков В. М. - Особливості проектування каркасних будівель з залізобетонними рамними конструкціями (2012)
Піхало О. В. - Аспекти формування насаджень в історичному центрі м. Києва (2012)
Подгорная П. - Проблем урбоэкологии (2012)
Прозоровська А. О. - Методи та цілі дослідження транспортного руху вулично-дорожньої системи міста, Васюкович Д. Б. (2012)
Проскуряков О. В. - Реалії, проблеми, перспективи, дослідження архітектури, проектування і будівництва об’єктів розваг в Україні і світі, Гаращак Т. І. (2012)
Роєнко К. - Формування зимового саду в інтер`єрах рекреаційних приміщень освітніх установ (2012)
Розенберг А. - Особливості розрахунків з врахуванням прогресуючого руйнування (2012)
Русанова І. В. - Територіальна організація мережі сільських поселень у приміських зонах (2012)
Сидоренко Ю. О. - Оргназація рекреаційних зон при готельних комплексах, Бармашина Л. М. (2012)
Соловейкіна А. К. - Фізико-хімічні показники протиожеледної дії рідини та їх аналіз, Савченко В. І., Карпенко С. В. (2012)
Сысоева В. В. - Архитектурный ланшафт как категория композиции городской среды (2012)
Степанчук О. В. - Містобудівні методи підвищення ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі (2012)
Тимошенко М. М. - Історичні маєтки Брацлавщині, Семироз Н. Г. (2012)
Трошкіна О. А. - Вплив просторового перекриття вулиці на психологічний комфорт та поведіку людини, Бойко Н. (2012)
Турчинська Т. - Сучасні методи покращення комфортності житла в панельних будинках 1970-1980 рр. (2012)
Тюрикова Е. Н. - Социокультурные особенности средового подхода как метода архитектурно-дизайнерского проектирования (2012)
Хобта М. В. - Екологічний аспект у формуванні середовища дитячих закладів для дітей з особливими потребами (2012)
Чемакіна О. В. - До питання функціонально-планувальної організації конкурсу у структурі багатофункціонального громадсько-транспортного центру, Гладиш Ю. К. (2012)
Шубович С. А. - Игровые структуры в композиции архитектурной среды (2012)
Шульга Г. М. - Планувально-просторове формування зимового олімпійського центру в Українських Карпатах (Славське-Арена-Скі), Лавитський А. С., Телеп О. Л. (2012)
Яковенко И. А. - Новые зависимости для оценки сопротивления растянутого бетона между трещинами составных внецентренно сжатых железобетонных конструкций, Биджосян Г. К. (2012)
Содержание (2016)
Моргун В. В. - Зв’язок реакції фотосинтетичних показників і зернової продуктивності на ґрунтову посуху в контрастних за стійкістю сортів озимої пшениці, Стасик О. О., Кірізій Д. А., Прядкіна Г. О. (2016)
Radenovic C. N. - Quality traits of maize inbred lines and hybrids with efficient photosynthetic functions, Grodzinskij D. M., Filipovic M. R., Delic N. S., Srdic J. Z., Pavlov I. M. (2016)
Моргун В. В. - Пошук нових джерел стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб, Топчій Т. В. (2016)
Степанов С. С. - Накопичення нейтральних ліпідів у клітинах Chlamydomonas reinhardtii за стресових умов (2016)
Ахмеджанов И. Г. - Сравнительное исследование влияния водного дефицита на показатели водного режима и параметры индукции флуоресценции хлорофиллалистьев хлопчатника, Лукьянова С. В., Агишев В. С., Набиев С. М., Хотамов М. М., Тонких А. К., Усманов Р. М. (2016)
Давидова О. Є. - Нові композиційні препарати для поліпшення азотно-фосфорного живлення пшениці, Аксиленко М. Д., Котенко С. І., Гаєвський А. П., Каплуненко В. Г. (2016)
Сандецька Н. В. - Стійкість сортів пшениці озимої до летючої сажки та її вплив на урожайність, Топчій Т. В. (2016)
Сергєєва Л. Є. - Сумісні осмоліти пролін і сахароза в експериментальних рослинах тютюну за дії летального водного стресу, Курчій В. М., Броннікова Л. І. (2016)
Дробот К. О. - Вплив Agrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації на вміст біологічно активних сполук у трансгенних коренях Artemisia vulgaris L., Остапчук А. М., Дуплій В. П., Матвєєва Н. А. (2016)
Кочубей С. М. - Фотосинтез, Киризий Д. А., Стасик О. О. , Шевченко В. В. , Прядкина Г. А., Шадчина Т. М., Бондаренко О. Ю. (2016)
Обозна В. В. - Цінова політика в системі управління збутовою діяльністю на підприємстві (2017)
Павелко В. Ю. - Підвищення ефективності регіональних аеропортів України шляхом установлення системи управління відправками пасажирів (2017)
Павленко А. О. - Організаційно-правові аспекти відродження діяльності фермерських господарств (2017)
Савіцький А. В. - Сутнісно-змістовне трактування поняття "прибутковість підприємства" та специфіка управлінських рішень щодо її підвищення (2017)
Сагун А. О. - Особливості лібералізації ринку авіаційних перевезень в Україні (2017)
Стаднік В. Г. - Проблеми формування та управління якістю обслуговування в транспортно-експедиторських компаніях, Пятих А. Г. (2017)
Ткаченко І. П. - Механізм забезпечення стратегії інноваційного розвитку підприємства в системі інституційної структури формування його інноваційної поведінки, Очеретяний В. В. (2017)
Школьник І. О. - Фінансова стійкість підприємств машинобудування в Україні: таксономічний аналіз, Синєпол В. Е. (2017)
Гусарова М. Ю. - Вплив "жорстких" та "м’яких" факторів конкурентоспроможності на інвестиційну привабливість регіонів країни (2017)
Когатько Ю. Л. - Вплив кліматичного фактору на зміну житлових умов населення (2017)
Боровік Л. В. - Інвестиційна аграрна політика як складова фінансової політики (2017)
Ісаєва О. В. - Сучасні проблеми функціонування та розвитку бюджетної системи України: теоретичний аспект, Закорко К. С. (2017)
Шелудько С. А. - Вплив уповноважених банків на реалізацію НБУ валютного регулювання (2017)
Юхименко В. М. - Витоки європейського підходу до оцінки платоспроможності страхових організацій (2017)
Бондаренко Н. М. - Облік і контроль загальновиробничих витрат на промисловому підприємстві, Полгородник Н. В. (2017)
Єршова Н. Ю. - Формально-логічне моделювання системи стратегічного управлінського обліку (2017)
Крупельницька І. Г. - Аналіз тенденцій виробництва та реалізації продукції ПАТ "Володарка" (2017)
Банах О. І. - Огляд та аналіз міжнародних та вітчизняних методик оцінювання продовольчої безпеки (2017)
Маслій В. В. - Методологічні засади статистичного дослідження закономірностей розвитку процесу іноземного інвестування в Україні (2017)
Мандріка А. Ю. - Використання орієнтованих моделей методу оболонкового аналізу даних для оцінки ефективності функціонування енергорозподільчих підприємств України (2017)
Соловйов А. І. - Особливості застосування геоінформаційних систем та нейротехнологій для просторово-часового моделювання та прогнозування показників діяльності аграрних підприємств (2017)
Солодухін С. В. - Аналіз впливу поведінкових факторів на фінансові ринки під час управління інвестиційними ресурсами підприємства, Шайтанова Є. С. (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2016)
Бабенко Л. М. - Ацилгомосеринлактони бактеріального походження у біотехнології праймування рослин: досягнення і перспективи використання в аграрному виробництві, Мошинець О. В., Щербатюк М. М., Косаківська І. В. (2016)
Кур'ята В. Г. - Фізіологічні основи застосування ретардантів на олійних культурах, Попроцька І. В. (2016)
Шишлова Н. П. - Миксографический анализ теста из муки озимого тритикале (2016)
Спірідонова К. В. - Генетична стабільність отриманих мікроклональним розмноженням рослин Deschampsia antarctica Desv. за тривалого культивування in vitro, Андрєєв І. О., Загричук О. М., Навроцька Д. О., Твардовська М. О., Дробик Н. М., Кунах В. А. (2016)
Веденичова Н. П. - Продукування фітогормонів цитокінінової природи міцелярною біомасою базидієвих грибів, Аль-Маалі Г. А., Бісько Н. А., Косаківська І. В. (2016)
Соколовська-Сергієнко О. Г. - Фотосинтез і активність антиоксидантних ферментів хлоропластів прапорцевого листка рослин озимої пшениці за позакореневого підживлення карбамідом, Кірізій Д. А., Стасик О. О., Шегеда І. М. (2016)
Капітанська О. С. - Зв'язок показників активності фотосинтетичного апарату озимої пшениці з урожайністю за дії хелатованих мікродобрив, Прядкіна Г. О., Стасик О. О., Гуральчук Ж. З. (2016)
Скрипка Г. І. - Фертильність і життєздатність пилкових зерен рослин сортів Iris hybrida hort., інтродукованих за умов Лісостепу України (2016)
Радченко М. П. - Активність НАДФН-оксидази у меристемах коренів проростків кукурудзи за дії гербіциду інгібітору ацетил-КоА-карбоксилази, Сичук А. М., Мордерер Є. Ю. (2016)
Содержание тома 48 (2016)
Корнійчук О. О. - Формування механізму державного регулювання стійкого людського розвитку хмельницької області (від ідеї до експерименту: ч. 1 — стан і проблеми державного регулювання), Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. (2017)
Ткалич Т. А. - Оценка и прогнозирование показателей результативности цифровой экономики методом авс-анализа (2017)
Степанова К. В. - Морська держава та морська політика, Степанов В. М. (2017)
Бабірлі У. Х. - Напрямки розширення експортного потенціалу вітчизняних підприємств на ринках єс, Князь С. В., Павленко О. П. (2017)
Денисенко М. П. - Пріоритетні напрями посилення економічної безпеки , Колісніченко П. Т. (2017)
Чорна Л. О. - Механізм управління розвитком людського капіталу за умов активізації економіки знань , Зачоса О. Д. (2017)
Єрмаков О. Ю. - До питання формування трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств, Личук Л. І. (2017)
Назаренко О. В. - Земельна складова необоротних активів аграрного підприємства: вітчизняний та зарубіжний підхід (2017)
Паризький І. В. - Конкурентоспроможність національної економіки як визначний критерій інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2017)
Князевич А. О. - Модель функціонування ринків інновацій у складі інноваційної інфраструктури країни (2017)
Ткачук І. Я. - Егоїзм як чинник реалізації соціальної відповідальності (2017)
Бойко Ю. І. - Децентралізаційні аспекти місцевого самоврядування (2017)
Куценко Т. Ф. - Об'єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд, Дударенко Є. Ю. (2017)
Станкевич І. В. - Комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій в контексті вимог працедавців, Борисевич Є. Г. (2017)
Євсейцева О. С. - Особливості розробки маркетингової стратегії вищого навчального закладу, Новіков Д. В. (2017)
Сало А. В. - Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового забезпечення вищої освіти в Україні (2017)
Вагилевич А. А. - Структурна податкова політика — пріоритетний шлях збалансування податкового навантаження (2017)
Паньков О. Б. - Структурна динаміка інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (2017)
Захаров В. С. - Зарубіжний досвід та механізми фінансування розвитку енергетики (2017)
Зубова В. В. - Застосування технології когнітивного моделювання для оцінки рівня кредитного ризику на прикладі ат "ощадбанк" (2017)
Руденко О. М. - Пропозиції щодо розвитку нестандартних форм зайнятості в інноваційних сферах діяльності (2017)
Слуцький Є. В. - Розробка алгоритму визнання основних засобів при первинній стадії життевого циклу основних засобів (2017)
Семиредченко П. К. - Сутність страхування від нещасних випадків та його розвиток в Україні (2017)
Бессараб А. О. - Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги у Франції (2016)
Досенко А. К. - Конотація мережі (2016)
Ковпак В. А. - Етнокультурна компетенція: формування засобами документно-інформаційної комунікаційної системи (на прикладі книги М. Хейфеца "Українські силюети" видавництва "Сучасність") (2016)
Кремпова Л. О. - Стан словникових видань у соціально-комунікативному просторі України (2016)
Ященко Л. Є. - Поліваріантність візуалізації результатів інформаційно-аналітичного дослідження в бізнес-сфері: теоретико-практичні аспекти, Масі Н. І. (2016)
Блинова Н. М. - Сайт радіостанції як конвергентний засіб масової інформації, Остра М. С. (2016)
Варданян М. В. - Медіаформат мережевих ЗМІ Криворіжжя (2016)
Гиріна Т. С. - Орієнтація радіостанції на аудиторію: формування інклюзивного простору в комунікуванні незрячих (2016)
Зубарець А. В. - Локальні медіа як засоби творення медіареальності: особливості впливу на світогляд аудиторії (2016)
Іванюха Т. В. - Механізми формування морально-духовних цінностей молоді засобами журнальної преси (2016)
Іщенко А. І. - Експериментальне телевізійне мовлення 1930-х рр.: досвід українського телебачення (2016)
Ковпік С. І. - Перлокутивний ефект тексту як журналістська стратегія (2016)
Нетреба М. М. - Чорнобильська трагедія в українській публіцистиці останнього десятиліття, Грудєва М. О. (2016)
Прикидько О. М. - Роль теленовин у формуванні громадської думки (2016)
Kholod О. - Influence Of Ukrainian Media On The Transformation Of "Ideology" Ukrainian Family (in the process of informing social upheaval in Ukraine in 2013 – 2015 years) (2016)
Бадюл Л. В. - Теоретичні аспекти моделювання протестного іміджу в соціальній мережі: український "Євромайдан" 2013 – 2014 рр. (2016)
Балюн О. О. - Актуальні питання досліджень out-of-home реклами в Україні (2016)
Бондаренко І. С. - Іміджологія в системі гуманітарних знань: соціальнокомунікаційний підхід (2016)
Вежель Р. Ю. - І-брендинг як метасистема соціального управління промоцією об’єктів у віртуальному середовищі (2016)
Дроздик Л. А. - Актуальні тренди соціальної реклами в комплексі політичних комунікацій (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка засобів просування кінопродукції в газеті "Кіно-тиждень" (1927 р.) (2016)
Чекалюк В. В. - Особливості формування позитивного іміджу України в ЗМІ (2016)
Шевчук Ю. С. - Кінематографічний product placement як соціально-комунікаційна технологія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрущенко Г. І. - Соціологічний аспект вивчення довіри на міжособистісному рівні соціальності (2016)
Горбачов А. В. - Еволюція категорії споживання в класичних та посткласичних соціологічних теоріях (2016)
Катаев С. Л. - Идейные и прагматические мотивы политкорректности в политике мультикультурализма (2016)
Сусська О. О. - Трансформації суб’єкта медіакомунікативних відносин у процесі персоніфікації та контамінації в просторі мас-медіа (2016)
Бобошко А. А. - Охорона здоров’я та медичне обслуговування як предмет соціологічної рефлексії (2016)
Болотва В. А. - Идентичность с нацией и этносом как источник социального конфликта, Ляшенко Н. А. (2016)
Зоська Я. В. - Людина-споживач в умовах формування інформаційного суспільства в Україні, Іваць О. М. (2016)
Каркач А. В. - Університет третього віку: соціокультурні детермінанти споживання освітніх послуг літніми людьми (2016)
Оrlova O. I. - Problem Institutionalization Of Contemporary Theater In The Sociological And Managerial Dimension, Orlov V. V., Surmina H. Y. (2016)
Бліхар М. П. - Духовність як провідна характеристика вищої освіти в період трансформаційних змін (2016)
Внуков Є. О. - Архетипи як соцієтальні складові в структурі організаційної культури: національний контекст (2016)
Гордієнко Н. М. - Динаміка життєвих планів випускників освітніх закладів інтернатного типу (за результатами соціологічних досліджень) (2016)
Євдокимова В. В. - Соціальні зміни в Україні та їх особливості (2016)
Орлов В. В. - Адаптація європейського досвіду діяльності суб’єктів адміністрування виборчих процесів до умов України (2016)
Туленков М. В. - Самоврядні цінності соціального управління в оптиці соціологічної аналітики, Вербецька Т. О., Баранова С. С. (2016)
Голиков А. С. - Мем как знаниевый конструкт и социальная технология: включение, социализация, идентичности, Калашникова А. А. (2016)
Хижняк Л. М. - Освіта за підтримки корпорацій в умовах електронних технологій навчання, Хижняк К. В. (2016)
Kuzior P. - Protection Of The Environment And Other Aspects Of Human Activity In The Discussions At The International Congress Of Business Ethics And Sustainable Development (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бессараб А. О. - Соціально-комунікаційні технології формування культури читання на телебаченні на прикладі телеканалу "Інтер" (2016)
Бондаренко І. С. - Соціальнокомунікаційні техніки та ресурси у війнах нового покоління (2016)
Гнатишин С. І. - Історіографія блогосфери: український та зарубіжний контекст (2016)
Досенко А. К. - Аматорський медіаматеріал як форма виявлення соціальної небайдужості українців (2016)
Ковпак В. А. - Політв'язні як Національна еліта: смислові модифікації публіцистики української повоєнної еміграції (2016)
Куля А. Е. - Інформаційне суспільство як продукт розвитку інформаційних технологій (2016)
Рижко О. М. - Плагіат: складники розуміння (2016)
Synowiec A. - Social Impact: Study On Chosen Theories, Tools And Examples Of Use Of Propaganda And Persuasive Statements. Polish Elections Case 2015 (2016)
Безп’ятчук Ж. І. - Символи у висвітленні Євромайдану німецькими друкованими ЗМІ (2016)
Богуславський О. В. - Другий з'їзд українських журналістів США і Канади (жовтень, 1966): шляхом самоорганізації журналістського середовища (2016)
Бондаренко Т. Г. - Термінологійна панель для дослідження аудиторії медіа (2016)
Бурдіна Е. О. - Інфографіка на телебаченні: вплив інфотейнменту на візуалізацію фактів (2016)
Витвицька Ю. Н. - Вивчення аудиторії на різних етапах редакційного менеджменту молодіжного видання (2016)
Гиріна Т. С. - Мовна гра як інструмент фатичної трансформації радіоефіру (2016)
Гресько О. В. - Суспільне мовлення України в контексті міжнародних медіакомунікацій (2016)
Доброва С. О. - Трансформація телебачення в Інтернеті в епоху глобалізації (2016)
Іваницька Б. В. - Повторюваність тем як фактор ефективності та дієвості газетно-журнальних публікацій фахово-господарських часописів Галичини міжвоєнного періоду (на прикладі тематики розвитку кооперативного молочарства) (2016)
Климович І. М. - Патріотичний контент дитячих телепрограм в Україні (2016)
Ковбасенко А. Ю. - Класифікація реаліті-шоу: сучасний стан і перспективи (2016)
Нетреба М. М. - "Екстремальна" журналістика на телебаченні: етичний аспект (2016)
Нємцева О. О. - Організація дозвілля як комунікаційна технологія інформаційних програм українського телебачення (2016)
Подаряща О. І. - Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України (2016)
Собокар І. І. - Роль карикатури в контексті діяльності сатиричного журналу "Червоний перець" початкового періоду (2016)
Усманова О. В. - Харків – центр культурно-освітніх традицій в історії розвитку української преси (2016)
Яблонський М. Р. - Аналітика Петра Волиняка початку 1950-х років: тема еміграційної літератури (2016)
Киричок Т. Ю. - Термінологія електронного навчального дискурсу, Фіголь Н. М. (2016)
Балюн О. О. - Сучасні світові тенденції в розвитку digital ooh (2016)
Бурлаков О. В. - Сайт міської ради Маріуполя як чинник впливу на населення міста (2016)
Вежель Р. Ю. - Екосистема комунікацій бренда в мережі Інтернет (2016)
Голік О. В. - Особливості функціонування різних груп лексики в рекламній комунікації (2016)
Киричок А. П. - Менторський підхід у підготовці PR-фахівців (2016)
Нищик Г. В. - Розширення можливостей діяльності інформаційних агентств України з виходом у мережу Інтернет (2016)
Семен Н. Ф. - Російські інтернет-ресурси як веб мас-медіа (2016)
Федотов І. А. - Основні туристичні природно-антропогенні та історико-культурні ресурси (на прикладі Херсонського та Миколаївського регіонів) (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка засобів популяризації "Кіно-газети" (1930) (2016)
Шмига Ю. І. - "Фама" – перша українська рекламна агенція на Галичині (2016)
Відомості про авторів (2016)
Астаф'єв О. Г. - Концепція абсолюту у творах Юрія Липи (2015)
Байдацька С. - Наративна концепція роману Юзефа Ігнація Крашевського "Чарівний ліхтар" (2015)
Беверакі Д. О. - Фізичне безсмертя як спосіб досягнення просвітлення у літературному напрямку натхів (2015)
Бодасюк О. Ю. - Урбаністична поезія Анатолія Дністрового (2015)
Бойніцька О. С. - Класичний канон в англійському історіографічному романі (2015)
Бригадир Я. О. - Творчість Андрія Кокотюхи як взірець сучасної української масової літератури (2015)
Бурутіна А. - Парадигма образів святих Бориса і Гліба у середньовічних житіях (2015)
Величко М. П. - Поетичні особливості художнього світу андалузького поета Ібн Хафаджі. Традиційні поетичні фігури в авторських васфах (2015)
Вишняк Д. І. - Концептуалізація смерті в поезії Гу Чена (2015)
Вінійчук О. М. - Топіка революції у творчості Зигмунта Красінського (2015)
Гнатюк М. М. - Жанрово-тематична парадигма сучасної есеїстики (2015)
Гулай А. А. - Художньо-естетичний дискурс документалістики Григорія Гусейнова (2015)
Довбня К. В. - Система бгав та рас у крішнаїтській середньовічній поезії гінді (2015)
Жлуктенко Н. Ю. - Композиція "Бурі" В. Шекспіра в аспекті наратологічного підходу (2015)
Задорожна Л. М. - Семіотизація минулого в романі Г. Квітки-Основ'яненка "Пан Халявский" (2015)
Задорожна О. - Фентезі як інтермедіальний жанр (2015)
Захаржевська А. С. - Пастиш та психологізація інтертекстуальних елементів у романах Дж. Апдайка "Гертруда і Клавдій" та К. Мура "Блазень" (2015)
Іванишин П. В. - Категорія "великий письменник" як герменевтична проблема (2015)
Ісаєва Н. С. - Образ Китаю у працях західних теоретиків фемінізму "другої хвилі": культурологічний та літературознавчий аспекти (2015)
Кабкова О. В. - "Міражі" у новелі В. Тревора (2015)
Канова Г. О. - Структуротворчі елементи "образного поля" романтичної лірики (на матеріалі творчості лейкістів та романтиків харківської школи) (2015)
Карбан А. А. - Образи в усних народних оповіданнях про голодомор 1932–1933 рр.: трансмісія традиції (2015)
Клименко Л. В. - Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті Євроінтеграції (2015)
Коваленко М. М. - Образ Божої матері у рецепції Т. Шевченка та І. Драча (на матеріалі поем "Марія" та "Чорнобильська мадонна") (2015)
Ковела М. А. - Конфлікт духовних і сімейних цінностей в романі Лалітамбіки Антарджанам "Випробування вогнем" (2015)
Ковальчук Ю. А. - Описи Кореї в літературі кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.: між романтизмом та орієнталізмом (2015)
Ковінько М. В. - Специфіка функціонування авторської маски в оповіданні О. Забужко "Інструктор з тенісу" (2015)
Конончук О. М. - Тенденції екзистенціалістської притчевості у новелах Садека Гедаята 1940-х років (2015)
Коржик А. О. - Трапеза як інтерсеміотичний фольклорний текст (2015)
Кривуца Л. - Жанрово-тематичні риси готичного роману в інтерпретації Надії Кибальчич (2015)
Крушинська О. Г. - Композиційні особливості поетики Артюра Рембо та їх відтворення в українському перекладі (2015)
Кулешір М. М. - Соціальне та індивідуальне в апокаліптичних романах Дж. Уіндема й Дж. Крістофера: кофлікт і взаємодія (2015)
Куриленко Д. В. - Дефініція сміху як вимір літературознавчого аналізу в текстовій матерії (на прикладі твору О. Є. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…") (2015)
Левчин І. Д. - Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті (2015)
Львович А. - Текст оберіутів у романі Віктора Пелевіна "Числа" (2015)
Мальченко А. Л. - Українська тематика в історичних романах Юзефа Ігнація Крашевського (2015)
Маляр Д. - Концепція драматургії Ґао Сінцзяня (2015)
Мартиненко Т. В. - Топос півночі у творчості Зенона Фіша (2015)
Матасова Ю. Р. - "Категорія "COMMON WOMAN" у творчій практиці Джуді Ґран та Ані Діфранко" (2015)
Мацибок-Стародуб Н. О. - Трансформація поняття "Гріх" у трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде (2015)
Мегела І. П. - Ігрові аспекти філософської утопії Г. Гессе "Гра в бісер" (2015)
Бессараб А. О. - Технології доповненої реальності як новий тренд у формуванні культури читання (2016)
Ковпак В. А. - Аксіогенеза публіцистики Я. Стецька: репрезентація смислу "Бог" (2016)
Рижко О. М. - Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно (2016)
Сібірякова О. О. - Сучасні соціологічні дослідження в контексті моделювання мультиплікативних процесів в інформаційному просторі (2016)
Холод О. М. - Постулати соціального інжинірингу (або специфіка формування концепцій соціального інжинірингу, соціальних комунікацій і комунікаційних технологій у працях Г. Почепцова, В. Різуна й О. Холода) (2016)
Бондаренко Т. Г. - Формування аудиторії через промоцію діяльності телеведучого (2016)
Гиріна Т. С. - Соціальна роль радіомовлення в період військового конфлікту на сході України: сучасний стан та перспективи трансформації (2016)
Гоян В. В. - Телебачення в наукових працях українських учених (за матеріалами дисертацій 1980 – 2016 рр.), Іщенко А. І. (2016)
Гресько О. В. - Громадянський складник сучасного іномовлення України (2016)
Коміна Т. О. - Сучасний медіапростір як середовище формування активності українських споживачів медіа (2016)
Костюк В. В. - Функціонування інформаційних жанрів на сторінках запорізьких регіональних видань, Зозуль Т. В. (2016)
Макарчук О. Г. - До питання про склад контингенту передплатників журналу "Народ" (Галичина в складі Австро-Угорщини, 1890 – 1895 рр.) (2016)
Нестеренко О. А. - Поняттєві сфери термінів для номінації нових медіаформатів (2016)
Семен Н. Ф. - Політична специфіка російської журналістики (2016)
Холод Г. Я. - Жанрово-стилістичні особливості інформаційних матеріалів з оцінкою медіатекстів (на прикладі "Кіно-газети" за 1929 рік) (2016)
Вербицький П. С. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії журналістів із представниками влади в Україні (2016)
Данча Л. І. - Проблема правового регулювання діяльності мас-медіа у вітчизняному журналістикознавчому дискурсі 1990 – 2010-х рр. (2016)
Немеш А. М. - Соціальні комунікації міжнародних неурядових організацій та їх роль у соціально-політичних перетвореннях в Україні (2016)
Демченко І. Л. - До питання визначення теоретико-методологічних аспектів дослідження знаково-символічного простору сучасної України (2016)
Санакоєва Н. Д. - Спонсорство як рекламно-комунікативна технологія в медіахолдингу Starlightmedia, Закарлюка М. П. (2016)
Санакоєва Н. Д. - Транснаціональний медіабренд "Forbes": позиціонування та специфіка реклами у "Forbes Україна", Кущ С. Г. (2016)
Киричок А. П. - Використання методу Case study в підготовці фахівців зі зв’язків з громадськістю (2016)
Полякова Г. О. - Застосування медіаосвітніх технологій у початковій ланці середньої школи (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2015)
Новиков Н. В. - Новая автоматическая сдвиговая ячейка с алмазными наковальнями для in situ исследований материалов с использованием рентгеновской дифракции, Шведов Л. К., Кривошея Ю. Н., Левитас В. И. (2015)
Дуб С. Н. - Зарождение пластического течения в карбиде бора при наноиндентировании, Кущ В. И., Кайдаш О. Н., Середа В. П., Панасюк Т. С. (2015)
Onoprienko A. A. - Characterization of Ti–B–C–N films deposited by dc magnetron sputtering of bicomponent Ti/B4C target, Ivashchenko V. I., Timofeeva I. I., Sinelnitchenko А. К., Butenko О. А. (2015)
Карпець М. В. - Вплив пластичної деформації на фазовий склад, текстуру і механічні властивості високоентропійного сплаву CrMnFeCoNi2Cu, Мисливченко О. М., Крапівка М. О., Горбань В. Ф., Макаренко О. С., Назаренко В. А. (2015)
Бондар О. В. - Состав, структура и триботехнические свойства вакуумно-дуговых однослойных TiN, MoN и многослойных TiN/MoN покрытий, Постольный Б. А., Береснев В. М., Абадиас Г., Чартье П., Соболь О. В., Колесников Д. А., Комаров Ф. Ф., Лисовенко М. О., Андреев А. А. (2015)
Веселовська К. І. - Вплив окиснення та термічної обробки на бромування активованого вугілля, Веселовський В. Л., Задерко О. М., Діюк В. Є., Іщенко О. В. (2015)
Старков В. К. - Влияние рецептурного состава на твердость шлифовального круга с пониженной концентрацией кубического нитрида бора, Полканов Е. Г. (2015)
Филатов Ю. Д. - Полирование элементов оптико-электронной техники из монокристаллического карбида кремния, Ветров А. Г., Сидорко В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В., Курилович В. Д., Данильченко М. А., Прихна Т. А., Боримский А. И., Куцай А. М., Полторацкий В. Г. (2015)
Хворостяный В. В. - Оценка повреждаемости кромок твердосплавного инструмента при локальных нагружениях, Панасенко А. В. (2015)
Косьянов Д. Ю. - Траектория спекания разноразмерных порошков 2,88Y2O3–0,12Nd2O3–5Al2O3, Матейченко П. В., Ворона И. О., Явецкий Р. П., Толмачев А. В. (2015)
Кречетова В. А. - Фактори впливу на громадянську ідентичність у постмодерному суспільстві (2016)
Святненко І. О. - Конфуціанство та гендерна культура японії (2016)
Банникова Е. Б. - Влияние организационной культуры на стратегию управления человеческими ресурсами в компании (2016)
Булавін Д. Г. - Соціальна держава та державне управління як показники соціальної відповідальності влади (2016)
Мещан І. В. - Соціальне партнерство як механізм надання соціальних послуг в об’єднаній територіальній громаді (2016)
Полторак В. А. - Соціокультурна складова моделей електоральної поведінки (2016)
Слющинський Б. В. - Музична культура як предмет соціологічного аналізу (2016)
Хміль Я. В. - Соціологічні виміри інтернет-свідомості користувачів мережі (2016)
Аніпченко С. М. - Проблеми соціалізації дітей в сім’ях трудових мігрантів (2016)
Zoska Y. V. - Patriotic Education Of Schoolchildren m. Zaporizhia: Assessment Of Sociological And Perception, Kataev S. L. (2016)
Кравченко А. С. - Електронне навчання в умовах інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні аспекти протистояння європейської та південно-американської футбольних індустрій як соціальних інститутів на прикладі світових футбольних першостей 1978–1982 років (2016)
Orlova O. I. - The Problem Of Using Music Relaxation Potential In The Social Practice Of Modern Theatrical Art (2016)
Серга Т. О. - Інтегративна функція релігії в умовах суспільних трансформацій (2016)
Сопко Р. І. - Проблеми демографічного старіння населення у Закарпатській області (2016)
Хижняк Л. М. - Гібридизація у вищій освіті в умовах впровадження технологій електронного навчання, Хижняк К. В. (2016)
Березенко В. В. - Книжкове питання: читати чи не читати? (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2015)
Meng D. - Thermal stability of ultrahard polycrystalline diamond composite materials, Yue W., Lin F., Wang C., Wu Z. (2015)
Фесенко І. П. - Дослідження керамічного матеріалу, одержаного вільним спіканням з порошкової композиції AlN–Y2O3–(SiC–C), за допомогою електронної мікроскопії, раманівської спектроскопії і вимірювання теплопровідності та поглинання мікрохвильового випромінювання, Часник В. І., Коломис О. Ф., Кайдаш О. М., Давидчук Н. К., Сербенюк Т. Б., Кузьменко Є. Ф., Гадзира М. П., Лєщук О. О., Стрельчук В. В., Галямін В. Б., Ткач С. В., Фесенко Є. І., Шмегера Р. С., Азима Ю. І., Рехт Х., Фольштедт Х. (2015)
Долматов В. Ю. - Электрохимическое хром-алмазное покрытие, Буркат Г. К., Myllymäki V., Vehanen A. (2015)
Погребняк А. Д. - Структура и свойства многоэлементных сверхтвердых покрытий (Zr–Ti–Cr–Nb)N, Постольный Б. А., Кравченко Ю. А., Шипиленко А. П., Соболь О. В., Береснев В. М., Кузьменко А. П. (2015)
Антонюк В. С. - Формування зносостійких покриттів на кремнієвих зондах для атомносилової мікроскопії термовакуумним випаровуванням, Білокінь С. О., Бондаренко М. О., Бондаренко Ю. Ю., Коваленко Ю. І. (2015)
Андреєв І. В. - Деякі аспекти в’язкопластичної течії виробів із важких сплавів на основі вольфраму (2015)
Клименко С. А. - Исследование параметров контактной зоны и напряжений на передней поверхности инструмента, оснащенного ПСТМ на основе КНБ, при точении закаленной стали, Манохин А. С., Клименко С. А. (2015)
Заневский О. А. - Получение крупнозернистых высокопрочных шлифпорошков алмаза для применения в буровом инструменте, Ивахненко С. А., Ильницкая Г. Д., Закора А. П., Богданов Р. К., Каракозов А. А., Попова М. С. (2015)
Коневский П. В. - Ударная фрагментация сапфира, Бродский Р. Е., Литвинов Л. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Туркевич Д. В. - HP-HT-спекание, микроструктура и свойства B6O-, TiC-содержащих композитов на основе сBN, Bushlya V., Ståhl J.-E., Петруша И. А., Белявина Н. Н., Туркевич В. З. (2015)
Jaworska L. - Thermal resistance of PCD materials with borides bonding phase, Klimczyk P., Szutkowska M., Putyra P., Sitarz M., Cygan S., Rutkowski P. (2015)
Бритун В. Ф. - Сравнительное исследование фазовых превращений в углероде при различных схемах ударного сжатия, Ярош В. В., Курдюмов А. В., Даниленко А. И. (2015)
Кущ В. И. - Методика множественного индентирования для определения параметров твердости структурно-неоднородных материалов, Дуб С. Н., Шмегера Р. С., Сирота Ю. В., Толмачева Г. Н. (2015)
Карпець М. В. - Вплив нікелю на структуру та фазовий склад високоентропійного сплаву VCrMnFeCoNiх, Мисливченко О. М., Макаренко О. С., Горбань В. Ф., Крапівка М. О., Дегула А. І. (2015)
Веселовська К. І. - Модифікування поверхні активованого вугілля методом газо-фазного хлорування тетрахлоридом вуглецю, Веселовський В. Л., Діюк В. Є., Гайдай С. В., Іщенко О. В. (2015)
Hessel D. - Ротационная схема высокоэффективной правки шлифовальных кругов из кубического нитрида бора, Karyazin A., Старков В. К., Рябцев С. А., Горин Н. А. (2015)
Панова А. Н. - Влияние условий синтеза детонационных наноалмазов на состояние их поверхностного слоя, Долматов В. Ю., Ищенко Е. В., Цапюк Г. Г., Бочечка А. А., Веретенникова М. В., Myllymäki V., Никитин Е. В. (2015)
Супрун О. М. - Методи очистки поверхні кристалів алмазу, Ільницька Г. Д., Ткач В. М., Івахненко С. О. (2015)
Титул, содержание (2015)
Забуга В. Я. - Термодинамічний аспект механізму окиснення алмазу в присутності вольфраму, Цапюк Г. Г., Шпадківська Т. О., Бочечка О. О. (2015)
Петруша И. А. - Превентивное действие нитрида кремния при высокотемпературном спекании кубического нитрида бора в условиях высоких давлений, Осипов А. С., Никишина М. В., Смирнова Т. И., Мельнийчук Ю. А., Климчик П. (2015)
Перевертайло В. М. - О критериях поверхностной активности и классификации изотерм поверхностного натяжения на основе данных о структуре расплава, Логинова О. Б., Лысовенко С. А. (2015)
Шмегера Р. С. - Вплив контактної теплопровідності міжфазної границі алмаз–металічна зв’язка на теплопровідність алмазовмісних композитів, Подоба Я. О., Кущ В. І., Бєляєв А. С. (2015)
Уманский А. П. - Исследование структуры, физико-химических свойств и триботехнических характеристик композиционных материалов системы NiAl–Zrb2, Полярус Е. Н., Украинец М. С., Марценюк И. С., Субботин В. И. (2015)
Лавриненко В. И. - Термоэлектрические явления в процессах обработки и исследование их функционирования при шлифовании кругами из СТМ, Девицкий А. А., Пасичный О. О., Кухаренко С. А. (2015)
Саленко А. Ф. - Резка заготовок из твердого сплава и поликристаллического сверхтвердого материала на основе кубического нитрида бора, Щетинин В. Т., Федотьев А. Н., Дудюк В. А., Клименко С. А., Боримский А. И., Сороченко Т. А. (2015)
Студенець С. Ф. - Вплив умов деформування при обробці твердосплавними комбінованими протяжками на структуру та зміцнення поверхневого шару чавунів, Єрьомін П. М., Чернявський О. В. (2015)
Муханов В. А. - Об электропроводности расплавов бора и его соединений под давлением, Соложенко В. Л. (2015)
Титул, содержание (2015)
Пріхна Т. О. - Закономірності формування структури керамічних матеріалів на основі AlN–SiC, Сербенюк Т. Б., Свердун В. Б., Часник В. І., Карпець М. В., Басюк Т. В., Делліх Я. (2015)
Козак А. О. - Вплив потоку азоту на властивості тонких аморфних Si–C–N-плівок, отриманих магнетронним розпиленням, Іващенко В. І., Порада О. К., Іващенко Л. А., Синельниченко О. К., Дуб С. М., Литвин О. С., Тимофєєва І. І., Толмачева Г. М. (2015)
Погребняк А. Д. - Структурные особенности и физико-механические свойства аморфоподобных покрытий AlN–TiB2–TiSi2, Демьяненко А. А., Пшик А. В., Кравченко Ю. А., Соболь О. В., Береснев В. М., Аmekura H., Kоnо K., Oyoshi K., Takeda Y., Подчерняева И. А. (2015)
Немченко У. С. - Износостойкость многокомпонентного покрытия системы (Ti–Zr–Hf–V–Nb–Ta)N при повышенной температуре, Береснев В. М., Клименко С. А., Подчерняева И. А., Турбин П. В., Андреев А. А. (2015)
Kabel Kh. I. - Improvement of graphene oxide characteristics depending on base washing, Farag Ah. A., Elnaggar E. M., Al-Gamala A. G. (2015)
Rubio E. - Sulfur-enhanced thermoluminescence of g-radiated zirconia, Mendoza D., Rodríguez V., Castaño V. M. (2015)
Волошин А. В. - Анизотропия процессов деформации и разрушения поверхности сапфира, Долженкова Е. Ф., Литвинов Л. А. (2015)
Адамовский А. А. - Адгезионно-активная правка абразивных и алмазных шлифовальных кругов, Зюкин Н. С. (2015)
Шейкін С. Є. - Модифікація робочої поверхні титанових компонентів вузлів тертя, Погрелюк І. М., Сергач Д. А. (2015)
Возняковский А. П. - Геометрические характеристики частиц детонационного углерода по данным рентгеновского малоуглового рассеяния, Смирнов А. В., Федоров Б. А., Хорева А. Х., Шумилов Ф. А. (2015)
Титул, содержание (2015)
Lisovsky A. F. - Thermodynamics of the formation of composite material structures. A review (2015)
Чернієнко О. І. - Особливості кристалізації алмазу в системі Mg–Zn–B–C, Бочечка О. О., Ткач В. М., Білявина Н. М., Петасюк Г. А., Романко Л. О., Гаврилова В. С., Філатов Ю. Д. (2015)
Васільєв О. О. - Особливості теплоємності нанокристалічного алмазу детонаційного синтезу, Муратов В. Б., Куліков Л. М., Гарбуз В. В., Дуда Т. І. (2015)
Лобода П. І. - Вплив кінетичних параметрів процесу кристалізації на структуру та властивості евтектичного сплаву системи LaB6–TiB2, Соловйова Т. О., Богомол Ю. І., Ремізов Д. О., Білий О. І. (2015)
Новіков М. В. - Композиційні матеріали системи алмаз-(Co-Cu-Sn) з поліпшеними механічними характеристиками. Повідомлення 1. Вплив параметрів гарячої допресовки на структуру і властивості композиту алмаз-(Co-Cu-Sn), Мечник В. А., Бондаренко М. О., Ляшенко Б. А., Кузін М. О. (2015)
Андреєв І. В. - Вплив термічної обробки вихідної вольфрамвмісної сировини на структуру і властивості твердих сплавів типу WC–Co з особливо дрібнозернистою структурою (2015)
Гончаров А. А. - Структура, состав и механические свойства тонких пленок диборидов переходных металлов, Дуб С. Н., Агулов А. В., Петухов В. В. (2015)
Шейко М. Н. - Форма зерен как фактор, определяющий параметры алмазногальва-нического покрытия правящего инструмента. Сообщение 1. Величина занижения корпуса инструмента под нанесение алмазногальванического покрытия методом гальваностегии, Скок В. Н. (2015)
Супрун М. В. - Оцінка зносостійкості бурової коронки з армуючими вставками гібридайт, Кущ В. І., Закора А. П., Богданов Р. К. (2015)
Solozhenko V. L. - On melting of boron phosphide under pressure, Mukhanov V. A. (2015)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2015 г. (2015)
Babenko O. V. - Unknown world literature: a short story "To reach Japan" by Alice Munro (2015)
Kuznetsov M. - Shortening as a way of word-formation in advertisements (2015)
Litak А. M. - The application of dr. de Bono’s Six thinking hats method in English teaching practice (2015)
Lysanets Yu. V. - Patient’s unreliable narration in the modern cinematic discourse (2015)
Mintsys E. Ye. - Blurb as a paratextual element (2015)
Novoseletska S. V. - Some thoughts around the principle of the freedom to teach (2015)
Radsion V. - Drei varianten der deutschen sportsprache (am beispiel der zusammengesetzten substantive in moderner publizistik) (2015)
Ryzhkova S. V. - Political correctness as the basic element of the communicational sphere of the English language (on the material of American publicist texts) (2015)
Акимова Н. В. - Специфика понимания текстов интернет-мемов (2015)
Андріїв О. Б. - Семантико-стилістичні функції давноминулого часу (на матеріалі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого") (2015)
Баган Х. В. - Автобіографія, мемуари, щоденник: типологічні відмінності (2015)
Бєляєва А. В. - Англійська мова за професійним спрямуванням: зміст та цілі дисципліни (2015)
Бобкова Т. В. - Корпусний словник колокацій: методика укладання (2015)
Богачик М. С. - Особливості словотворення англійської комп’ютерної термінології (2015)
Бондар М. В. - Компонент "Аллах" у вербальній структурі художнього перекладу (2015)
Бронетко І. А. - Аутентичні матеріали як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції учнів cтарших класів (2015)
Бронських С. В. - Проблеми трансформації художнього спадку М. Гоголя на матеріалі фейлетону М. Булгакова "Пригоди Чичикова" (2015)
Вдовенко Т. А. - Речь подростков в американской художественной прозе (2015)
Вільховченко Н. П. - Функціональні параметри квазіспеціальної лексики в тексті наукової фантастики (2015)
Вольфовська О. О. - Фоностилістичні особливості промови як різновиду публічного мовлення політиків (2015)
Гайдаш А. В. - Моделювання образної системи персонажів похилого віку в одноактівках Ю. О’Ніла 1913–1920-х років (2015)
Гамалія В. В. - Спектральні характеристики німецьких голосних в озвученій рекламі (2015)
Глушок Л. М. - Форми організації навчання в процесі вивчення курсу "Теорія та практика перекладу" (2015)
Гнiздечко О. М. - Вербальний та невербальний аспекти англомовної конфлiктної взаємодії в романах Стівена Кінга (2015)
Горенко І. В. - Історичний досвід рабства у романі Удварда Джоунза "Знаний світ" (2015)
Гречок Л. М. - Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в сучасних умовах, Лашук H. М. (2015)
Грималюк А. М. - До проблеми актуальності позитивно конотативного аспекту семантики німецьких фразеологізмів у пресі ХХІ століття (2015)
Гришкова Н. В. - Весільний обряд як підґрунтя сегменту англійської національно-мовної картини світу (2015)
Давиденко Т. А. - Специфіка англіцизмів сучасної прози (2015)
Данилич В. С. - Феномен моральності людини за пам’ятками епохи становлення іспанської мови та літератури (аспекти сучасного перекладу) (2015)
Державецька І. О. - Глютонічний дискурс: перекладацький аспект (2015)
Дмитришина Н. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів немовних спеціальностей (2015)
Дмитрук О. В. - Маніпулювання емоціями в ситуаціях сімейного спілкування (2015)
Живіцька І. А. - Семантична структура концепту "Time" і її відображення у фразеології англійської мови (2015)
Жуковський В. М. - Класифікація технічних засобів нового покоління у процесі викладання англійської мови у ВНЗ, Сімак К. В. (2015)
Завальська Л. В. - Стилістично знижена лексика в мовленні українських політиків (на матеріалі інтерактивного спілкування в умовах політичних ток-шоу) (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського