Волкотруб С. Г. - Інститут імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві (2002)
Лозінська С. В. - Використання діяльності почесних консулів в роки незалежності України (2002)
Вальчук А. М. - Роль екзистенційних проблем в державному управлінні (2002)
Качаровська Л. М. - Регіон як цілісна соціально-економічна система (2002)
Щепанський Е. В. - Рекреаційне районування Хмельницької області (2002)
Новерсалюк А. А. - Сутність інвестиційної діяльності в регіоні, Тараненко С. М. Тараненко С. М. (2002)
Кулинич О. І. - До проблеми створення нової програми курсу "Економетрія" для студентів вищих навчальних закладів (2002)
Синчак В. П. - Державна підтримка в агропромисловому комплексі, Корюгін А. В. Корюгін А. В. (2002)
Стадник В. В. - Організаційна культура: сутність та проблеми формування на підприємствах України, Йохна М. А. Йохна М. А. (2002)
Підгородецька С. М. - До питання державного регулювання розвитком АПК (2002)
Романова В. В. - Галузева структура зайнятості населення в умовах формування ринку праці (2002)
Заікіна В. В. - Деякі актуальні питання підготовки фахівців – менеджерів на сучасному етапі (2002)
Шнурова О. Г. - Релігієзнавча освіта як фактор формування духовності (2002)
Виговська Т. В. - Проблеми збереження біорозмаїття на Хмельниччині (2002)
Вихідні дані (2002)
Харитонова О. І. - Поділ права на приватне та публічне: теоретичні питання (2002)
Дзера О. В. - Поняття цивільного права та його місце в системі права України (2002)
Шевченко Я. М. - Актуальні проблеми застосування цивільного права в умовах сучасних суспільних відносин (2002)
Харитонов Є. О. - Новий Цивільний кодекс України як кодекс "пасіонарного” типу (2002)
Кучеренко І. М. - Види підприємницьких юридичних осіб за новими Цивільним та Господарським кодексами (2002)
Підопригора О. А. - Окремі проблеми правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2002)
Луць В. В. - Теоретичні проблеми договірного права в контексті нового Цивільного кодексу України (2002)
Саніахметова Н. О. - Поняття та класифікація підприємницьких договорів (2002)
Коссак В. М. - Співвідношення категорій "розірвання" та "припинення" договірних зобов’язань (2002)
Трутень В. В. - Філософічні пролегомени до постпандектистики (2002)
Стефанчук Р. О. - До питання третьої кодифікації приватного законодавства в Україні (2002)
Паліюк В. П. - Щодо справедливості, добросовісності та розумності в чинному законодавстві України (2002)
Севрюкова І. Ф. - Проблеми правового регулювання майнових та житлових прав дитини у сучасному законодавстві України (2002)
Хєда С. М. - Поняття та обсяг цивільної правосуб’єктності іноземних юридичних осіб за законодавством України (2002)
Коломієць О. О. - Визнання громадянина-підприємця банкрутом (2002)
Вінник О. М. - Господарське товариство однієї особи (2002)
Мельник С. Б. - Деякі правові аспекти діяльності некомерційних організацій в Україні (2002)
Дорошенко Л. М. - Правове регулювання припинення суб’єкта господарської діяльності (2002)
Архіпова О. В. - Припинення юридичної особи й права, що випливають з її участі в інших підприємствах (2002)
Щербакова Н. В. - Поняття реорганізації як способу припинення підприємств, його відмінність від ліквідації (2002)
Первомайський О. О. - Окремі питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах (2002)
Новохатська Я. В. - Об’єкти майнових правовідносин подружжя (порівняльно-правовий аспект) (2002)
Белоцерковець О. В. - Готівкові та "безготівкові гроші": цивільно-правові аспекти (2002)
Хатнюк Н. С. - Правова природа оспорюваних правочинів (2002)
Бринцев О. В. - Визнання права як спосіб захисту права (2002)
Кравченко К. В. - Правові аспекти компенсації моральної (немайнової) шкоди (2002)
Стефанчук М. О. - Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи (2002)
Гурська Т. Д. - Право жінок на охорону репродуктивного здоров’я (2002)
Ватрас В. А. - До питання про право на сімейну таємницю (2002)
Пікінер К. В. - Свобода на пересування та вибір місця проживання як суб’єктивне цивільне право громадян (2002)
Музика Л. А. - Територіальна громада як суб’єкт права комунальної власності (2002)
Морозова С. Є. - Деякі питання передачі до комунальної власності житлового фонду приватизованих підприємств (2002)
Яворська О. С. - Право власності юридичних осіб (2002)
Гуньковський С. Л. - Актуальні проблеми існування колективної власності в Україні (2002)
Домбровський С. Ф. - Обмеження права власності на землі сільськогосподарського призначення за законодавством України (2002)
Бобрик В. І. - Право власності на персональні дані (2002)
Демченко Т. С. - Право власності на товарний знак (2002)
Михайленко О. О. - Суперфіціарне право: історія, сучасність, перспективи (2002)
Чурпіта Г. В. - Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва (2002)
Благодір С. А. - Охорона авторського і суміжних прав в інформаційній мережі Internet (2002)
Назарова Ю. Є. - Проблеми актуалізації властивостей об’єктів промислової власності в цілях здійснення корпоративної трансакції (2002)
Бондарев Е. М. - Історичні аспекти походження терміну найменування місця походження товару (2002)
Отраднова О. О. - Деякі проблемні питання неустойки в цивільному праві (2002)
Гелевей О. І. - Зміст неустойки в новому ЦК України (2002)
Нижний С. В. - До питання про правову природу застави (2002)
Герц А. А. - Майновий комплекс підприємства як предмет застави (2002)
Дякович М. М. - Застава товарів в обороті або переробці (2002)
Туйськ І. І. - Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції (2002)
Якубівський І. Є. - Окремі питання здійснення фінансового лізингу банками (2002)
Грищенко О. В. - Правове регулювання договору майнового страхування у новому цивільному законодавстві України (2002)
Орловський О. Я. - Договірний характер відносин у сфері недержавного пенсійного страхування (2002)
Григоровська-Якубівська Л. В. - Процедура передачі векселя при його оплаті (2002)
Безклубий І. А. - Окремі аспекти правового регулювання вексельного кредиту (2002)
Лепех С. М. - Уступка вимоги і перевід боргу в кредитних зобов’язаннях (2002)
Кот О. О. - Договір факторингу як механізм уступки прав вимоги кредитора (2002)
Близнюк О. С. - Правова природа договору банківського рахунку (2002)
Тульчевська Н. В. - Внесення змін до договору депозитного рахунку (2002)
Ченцов В. Г. - Договір як підстава виникнення правовідносин в сфері надання санаторно-курортних послуг (2002)
Беляева А. П. - Свобода укладення зовнішньоекономічного контракту за законодавством України (2002)
Сорочинський Ю. В. - Інноваційна діяльність як правова категорія (2002)
Чабан О. М. - Договори (контракти) про виробничу кооперацію (2002)
Ігнатенко В. М. - Місце і структура інституту позадоговірних зобов’язань в зобов’язальному праві України (2002)
Єрьоменко Г. В. - Порівняльна характеристика деліктів з інститутом набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (безпідставне збагачення) та іншими зобов’язаннями по захисту цивільних прав (2002)
Фролов М. О. - Ідентифікація джерел підвищеної небезпеки: деякі аспекти міждисциплінарної деліктології (2002)
Боровська І. А. - Відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2002)
Берестова І. Е. - Суб’єктивні умови виникнення зобов’язань з безпідставного збагачення (2002)
Рабовська С. Я. - Деякі питання регулювання спадкових відносин (2002)
Заіка Ю. О. - Законодавчі проблеми спадкового права (2002)
Васильченко В. В. - Взаємозв’язок кола об’єктів спадкового наступництва з реформами суспільних відносин (2002)
Тищенко В. Г. - Застосування іноземного права в міжнародному приватному праві: деякі аспекти проблеми (2002)
Майданик Р. А. - Поняття та механізм довірчих правовідносин з іноземним елементом (2002)
Михайлів М. О. - Правові засади здійснення міжнародної технічної допомоги (2002)
Білоусов Ю. В. - Розвиток процесуального законодавства України стосовно захисту прав громадян у публічній сфері (2002)
Притика Ю. Д. - Правові засади формування і функціонування третейських судів в Україні (2002)
Підлубна О. В. - Співвідношення норм цивільного процесуального права і цивільного процесуального правовідношення (2002)
Петренко О. Б. - Специфіка правовідносин, що виникають в сфері захисту суб’єктивних прав громадян при оскарженні дій органів державної влади (2002)
Дрейзіна Д. В. - Деякі питання участі адвоката у цивільному процесі (2002)
Кондрат’єва Л. А. - Суб’єкти, які мають право порушити процес на захист прав та інтересів неповнолітніх у справах із шлюбно-сімейних відносин (2002)
Пунда О. О. - Документи - джерело доказів у сучасному цивільному процесуальному законодавстві України (2002)
Чабан С. С. - Поняття та завдання виконавчого провадження (2002)
Хотинська О. З. - Деякі проблеми виконавчого провадження (2002)
Цікало В. І. - Сфера застосування давності примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку (2002)
Богатир В. В. - Можливість перевірки іноземного права в міжнародному комерційному арбітражі (2002)
Вихідні дані (2002)
Тітул (2008)
Заикин И. П. - Рассеяние электромагнитных волн на симметричном соединении двух круглых волноводов и цилиндрического резонатора, заполненных диэлектриком, Ткаченко А. А., Фатеев А. В. (2008)
Ларин В. Ю. - Методология построения автоматического термометра на основе ядерного квадрупольного резонанса, Кум-Накш Д. Ш. (2008)
Кузнецов Д. Н. - Особенности градуировки термоанемометров с нестационарным режимом разогрева термочувствительного элемента, Украинский Ю. Д., Морозов А. А. (2008)
Баранник В. В. - Рекуррентное восстановление двумерных плавающих полиадических чисел, Яковенко А. В. (2008)
Василенко А. С. - Информационные возможности телекоммуникационных средств на основе системы стратосферных ретрансляторов - аэроплатформ, Съедин Ю. В., Шишкин Д. В. (2008)
Дорохов О. В. - Застосування нечіткого моделювання для SWOT-аналізу діяльності підприємства фармацевтичного профілю, Дорохова Л. П. (2008)
Кулик А. С. - Диагностирование отказов датчиков обратной связи климатической камеры с использованием нечеткой логики, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2008)
Петрик В. Л. - Модель дефектов программного обеспечения, Манжос Ю. С. (2008)
Ларин В. Ю. - Разработка математической модели системы определения неоднородности угольного пласта, Кириченко М. А. (2008)
Васильева И. К. - Об информативности коррелированных признаков объектов распознавания, Попов А. В. (2008)
Пономаренко Н. Н. - Неравномерное квантование в сжатии изображений (2008)
Шульгин В. И. - Метод регистрации и анализа электрокардиограммы плода в ходе беременности, Токарев А. В. (2008)
Дружинин Е. А. - Применение модели цикла исправлений в управлении проектами создания сложной техники при обеспечении их устойчивости, Коврикова Е. А., Болгаров А. Д. (2008)
Гордеева И. А. - Назначение ролей четырем "лицам” команды проекта (2008)
Латкин М. А. - Оценка уровня негативного воздействия проектных рисков (2008)
Попов В. А. - Подход к распределению ресурсов во времени при внедрении информационных технологий на промышленном предприятии, Коренец А. С. (2008)
Греков Л. Д. - Оптимизация структурных решений реинжиниринга архитектуры системы управления территориально распределенной компании, Западня К. О. (2008)
Божко Д. В. - Информационная система обоснования характеристик высокотехнологичных проектов, Погудина О. К. (2008)
Чумаченко И. В. - Задача о приведении показателя конкурентоспособности гетерогенной продукции к заданному уровню в условиях определенности, Витюк В. А., Лысенко А. А. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
До відома авторів (2008)
Солдатенко В. Ф. - Вступне слово (2013)
Богуцький Ю. П. - Формування культурного простору в Україні: проблеми на тлі суспільно-політичних трансформацій (2013)
Удод О. А. - Шкільна історична освіта як репрезентант політики пам’яті (2013)
Ганжуров Ю. С. - Комунікативний ресурс законотворення у формуванні національної пам’яті (2013)
Киридон А. М. - Простір пам’яті: експлікація поняття (2013)
Потапенко Я. О. - Базові інтерпретаційні наративи культурного простору сучасної України в контексті функціонування амбівалентних політик пам’яті (2013)
Вашкевич В. М. - Культурно-історична традиція та історична свідомість (2013)
Попик В. І. - Тенденції розвитку діяльності бібліотек у репрезентації пам’яті про видатних співвітчизників (2013)
Матяш І. Б. - Архіви як установи пам’яті (2013)
Калакура О. Я. - Полікультурний вимір історичної пам’яті України (2013)
Стус Д. В. - Постать Тараса Шевченка в культурному просторі сучасної України (2013)
Колесник І. І. - "Місця пам’яті" в культурному просторі історіографії (2013)
Буряк Л. І. - Пам’ять у культурному просторі міста (київський контекст) (2013)
Никонова А. А. - Формы сохранения повседневной городской культуры в памяти поколений, Ляшко А. В. (2013)
Левченко Л. Л. - До історії створення архівних установ у Середньо-атлантичних штатах США: від історичних товариств до офіційних архівів (на прикладі штатів Нью-Йорк і Пенсільванія) (2013)
Гранчак Т. Ю. - Національні бібліотеки як комунікаційні інституції політики національної пам’яті в умовах поширення електронних технологій (2013)
Гирич І. Б. - Сучасна київська топоніміка як вияв історичної свідомості (2013)
Гайдай О. Ю. - Презентація радянського минулого в просторі: політика щодо пам’ятників радянським діячам (Центральна Україна) (2013)
Березовська О. В. - Спогади про минуле (на прикладі української мемуаристики ХІХ століття) (2013)
Миронець Н. І. - Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908–1913 роки) (2013)
Кондаурова Г. В. - Іконографія Михайла Грушевського у фотодокументальній збірці Історико-меморіального музею Михайла Грушевського (2013)
Березовський О. М. - Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як інституція пам’яті (2013)
Полтавець О. М. - Наукові та культурні осередки української діаспори в США як репрезентанти політики пам’яті (2013)
Тищенко А. О. - Всеукраїнський конкурс на створення кращого проекту Державного герба України (1991 р.) (2013)
Сарапіна Є. В. - Українська колективна ідентичність: співвідношення історичного спадку та середовища (2013)
Іваненко А. О. - Місця пам’яті Переяславщини в історії та сьогоденні, Колибенко О. В. (2013)
Короленко Б. А. - Вшанування пам’яті Тараса Шевченка в офіційних документах України (1991–2013) (2013)
Розумний О. М. - Комеморативні практики, присвячені Т. Г. Шевченку, та їх роль у формуванні національної свідомості українців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Ведмідь Л. А. - Постать Василя Стуса в національній пам’яті (2013)
Привалко Т. В. - Ювілейні традиції Національної академії наук України як складова національної пам’яті (2013)
Жбанкова О. Б. - "Мистецтво як радість життя": до ювілею Миколи Пимоненка (2013)
Пилявець Р. І. - Східна (Кримська) війна (1853–1856 рр.) в пам’ятках і пам’яті (2013)
Лозовий В. С. - Історична пам’ять про козацтво в контексті національно-державного відродження в Україні (1917) (2013)
Завальнюк О. М. - Участь вчених у виробленні політики УНР 1919–1920 років щодо збереження об’єктів культурно-історичного простору (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Contents (2013)
Наукове видання (2013)
Тітул (2008)
Заикин И. П. - Рассеяние электромагнитных волн на симметричном соединении коаксиальной линии и круглого волновода с цилиндрическим резонатором. ТМ(е) - волны, Ткаченко А. А. (2008)
Борцова М. В. - Метод моделирования негауссовых случайных процессов на основе преобразований Джонсона, Попов А. В. (2008)
Василенко А. С. - Стандарты и технологии решения проблемы "последей мили" в современной телекоммуникационной сети Украины, Съедин Ю. В. (2008)
Кулик А. С. - Энергетический подход к описанию статических и динамических характеристик системы асинхронный двигатель - маховик, Суббота А. М., Дыбская И. Ю., Резникова О. В. (2008)
Прасол И. В. - Особенности обработки речевых сигналов в цифровых слуховых аппаратах, Нечипоренко А. С. (2008)
Хакаминиджад К. - Особенности проектирования приемника системы навигации и телекоммуникации, Тарасенко С. В., Олейник В. Н. (2008)
Рвачёв В. А. - Методы определения оптимальных параметров управления иерархической многоуровневой системой (2008)
Сидоренко А. Л. - Методы быстрого поиска похожих строк, Раков С. А., Кулик А. С., Чухрай А. Г., Завгородний А. Ю. (2008)
Планковский С. И. - Газодинамическое проектирование катодных узлов в интегрированных CAD/CAE системах (2008)
Сидоренко О. Л. - Підвищення якості оцінки ефективності набору контингенту вищих навчальних закладів з використанням апарату нечітких баз даних, Раков С. А., Соколов О. Ю., Радивоненко О. С., Луговий О. С. (2008)
Дорохов О. В. - Комп’ютерне моделювання системи масового обслуговування покупців лікарських засобів в аптечному закладі, Дорохова Л. П. (2008)
Сироджа И. Б. - Формализация функционирования и управления системой поддержки решений при проектировании стапельно-сборочной оснастки летательных аппаратов, Бабушкин А. А. (2008)
Красников В. Н. - Неопределённость, энтропия и проектные риски, Макаричев В. А. (2008)
Верещак И. А. - Метод комплексной экспертной оценки потенциала производственного предприятия (2008)
Малеева О. В. - Графоаналитический метод представления информационных потоков инновационного проекта, Губка Н. С. (2008)
Добряк В. С. - Моделирование структуры портфеля проектов в условиях неопределенности, Мазорчук М. С., Бакуменко Н. С. (2008)
Малеева О. В. - Разработка метода рационального распределения работ между участниками команды управления проектом, Носова Н. Ю. (2008)
Яшина Е. С. - Формирование календарного плана работ проекта с учетом ограниченного ресурсного обеспечения, Лутай Л. Н. (2008)
Федорович О. Е. - Анализ риска неблагоприятного воздействия на окружающую среду и оператора в проекте утилизации сложной техники, Белоконь Ю. А. (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Олуйко В. М. - Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та шляхи підвищення його професійного рівня (2002)
Кондратьєв Р. І. - До питання про межі державної влади (критичні замітки) (2002)
Леванчук О. М. - Принцип розподілу державної влади (2002)
Тополь Ю. О. - Правові системи сучасності: поняття та проблеми класифікації (2002)
Ярош Д. В. - Законодавча діяльність центральної ради в галузі освіти і культури: історичний досвід і його значення для сучасної розбудови України (2002)
Савчук Н. О. - Еволюція правосвідомості національної еліти в умовах обмеження автономії гетьманщини російської держави (XVII ст.) (2002)
Тітул (2008)
Лемак В. В. - Словацька інформаційна служба період уряду В. Мечіяра (1994 – 1998 рр.) (2002)
Ляшкевич В. Я. - Оцінка ефективності роботи методів класифікації текстів, Мірош О. П. (2008)
Григоренко А. О. - Основні недоліки виборчого процесу в ході парламентських виборів 2002 року (2002)
Ладыженский Ю. В. - Методы уменьшения откатов при распределенном моделировании алгоритмов маршрутизации в компьютерных сетях, Мирецкий А. В. (2008)
Харитонов Є. О. - Загальна аварія як підстава виникнення правовідносин, Харитонова О. І. Харитонова О. І., Шемонаєв В. Ю. Шемонаєв В. Ю. (2002)
Андрашов А. А. - Наукометрический анализ трудов конференции "Гарантоспособные системы, сервисы и технологии (DeSSert)", Дубницкий В. Ю. (2008)
Чудик-Білоусова Н. І. - Правові обставини, що виключають матеріальну відповідальність військовослужбовців (2002)
Боярчук А. В. - Разработка марковского графа состояний композитной сервис-ориентированной архитектуры (2008)
Сидоров І. Ф. - Правове регулювання пред’явлення векселя до платежу як умова виконання вексельних зобов’язань (2002)
Куланов С. А. - Теоретико-множественная модель потока задач в GRID-системах (2008)
Герц А. А. - Розвиток інституту іпотеки підприємства (2002)
Скатков А. В. - Обеспечение гарантоспособности программного обеспечения на основе автоматизации сопряжения разнородных программных сред, Воронин Д. Ю. (2008)
Ватрас В. А. - Суб’єктний склад правовідносин щодо імплантації ембріона дитини жінці із генетичного матеріалу подружжя (2002)
Щерба О. В. - Применение устройства согласования нагрузок для повышения надежности функционирования распределенной компьютерной системы (2008)
Притика Ю. Д. - Зміст арбітражної угоди, Куфтирєв П. В. Куфтирєв П. В. (2002)
Бессараб В. И. - Методы анализа динамики и разработка алгоритма управления в телекоммуникационных сетях, Коваленко Е. Г. (2008)
Домбровський С. Ф. - Особливості правового регулювання створення та функціонування селянських (фермерських) господарств, Тараненко Л. С. Тараненко Л. С. (2002)
Khere Ali Abdullah - Метод обработки информации в модулярной арифметике, Зефирова О. В., Сиора А. А., Краснобаев В. А. (2008)
Цвєтков А. М. - Адміністративна реформа в Україні як важливий фактор підвищення ефективності державного управління (2002)
Захаров Н. А. - Архитектура распределенных систем управления жесткого реального времени, Калин С. В., Клепиков В. И., Подхватилин Д. С. (2008)
Когут О. В. - Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію (2002)
Белый Ю. А. - Модели отказов и оценка надежности мультидиверсных систем (2008)
Білоусов Ю. В. - Питання судової підвідомчості справ адміністративної юрисдикції органів охорони державного кордону України (2002)
Куланов В. А. - Об оценке диверсности реализации минимальных форм функций в различных базисах (2008)
Омельчук О. М. - Кримінально-правова характеристика стадій вчинення контрабанди (2002)
Поморова О. В. - Мультиагентна система діагностування персонального комп’ютера, Чайковський Д. Ю. (2008)
Іванюк Т. І. - Проблеми застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за новим Кримінальним кодексом України (2002)
Бабешко Е. В. - Адаптация к отказам контроллеров для повышения функциональной безопасности информационно-управляющих систем, Харченко В. С. (2008)
Ярін В. М. - Кримінально-процесуальні принципи розслідування злочинів (2002)
Бутова О. Н. - Нарушения в работе АЭС вследствие отказов информационных и управляющих систем по общей причине, Зеленый О. В., Инюшев В. В., Ястребенецкий М. А. (2008)
Бабаєва О. В. - Сутність і значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею (2002)
Кочкарь Д. А. - Аналіз інформаційних технологій розробки систем обліку лісових ресурсів, Богомолов В. В. (2008)
Карпенко М. О. - Участь захисника у кримінальних справах про злочини неповнолітніх (2002)
Серков О. А. - Методика підвищення ефективності працездатності пристроїв блискавкозахисту, Толкачов М. Ю. (2008)
Гавриш Т. С. - Кримінально-процесуальні аспекти міжнародного співробітництва України у галузі надання правової допомоги в кримінальних справах (2002)
Завадская Т. В. - Учет горно-технических условий при построении математических моделей газодинамических процессов в схемах проветривания выемочных участков шахт, Чут А. М. (2008)
Мельничук О. І. - Роль принципів міжнародного права в європейському праві (2002)
Глухов В. С. - Спеціалізований однорозрядний процесор для захисту інформації в гарантоздатних системах, Ногаль М. В. (2008)
Стефанчук Р. О. - Проблеми реформування та кодифікації сімейного законодавства в Україні (2002)
Савенко О. С. - Модель прогнозування стану процесів в комп'ютерній системі, Мостовий С. В. (2008)
Пунда О. О. - Визначення походження дитини за Сімейним кодексом України (2002)
Янсонс Я. В. - Метод повышения качества восстановленного сигнала на основе дифференцированной защиты кадра речевых данных (2008)
Шамрай В. О. - Інформація та інформаційна характеристика процесу управління, Мацюк В. Я. Мацюк В. Я. (2002)
Поморова О. В. - Ефективність нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів, Гнатчук Є. Г. (2008)
Щепанський Е. В. - Світовий досвід організації туристично-рекреаційної діяльності (2002)
Епифанов А. С. - Интерполяция фазовых картин дискретных детерминированных систем (2008)
Синчак В. П. - Удосконалення фінансово-податкового контролю за використанням податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах (2002)
Поморова О. В. - Узагальнена формальна модель процесу інтелектуального діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем, Олар О. Я. (2008)
Король В. Д. - Застосування непрямих методів перевірок у роботі податкової служби, Синчак В. П. Синчак В. П., Ярмоленко Ю. Ю. Ярмоленко Ю. Ю. (2002)
Мальчева Р. В. - Алгоритм диагностики элементов компьютерных промышленных сетей, Арутюнян А. Р. (2008)
Стадник В. В. - Вплив інституційних змін на еволюцію принципів управління (2002)
Скатков И. А. - Диагностика функциональных состояний операторов автоматизированных систем (2008)
Кучер В. В. - Роль системи стимулювання збуту продукції в діяльності підприємств переробної галузі АПК, Кучер О. В. Кучер О. В. (2002)
Твердохлебов В. А. - Спектры числовых характеристик фазовых картин объектов диагностирования (2008)
Качаровська Л. М. - Підвищення ефективності управління природоохоронною діяльністю в регіоні (2002)
Жолткевич Г. Н. - Нормализация программ и программные инварианты (2008)
Шнурова О. Г. - Аналіз причин виникнення внутрішньоособистісних конфліктів (2002)
Сергиенко В. В. - Калибровка методов измерения инвариантов критического программного обеспечения: профиль инъектируемых тестовых дефектов, Конорев Б. М., Новы Л., Чертков Г. Н. (2008)
Вихідні дані (2002)
Малиновский М. Л. - Методы проектирования программного обеспечения для ПЛИС-контроллеров на табличном языке CycloGraf, Фурман И. А., Аллашев А. Ю., Бовчалюк С. Я. (2008)
Михнич Б. Б. - Языково-ориентированное проектирование программного обеспечения для автоматизации стендовых испытаний подсистемы данных платформы спутника МС-2-8, Олейник С. В., Соколова Е. В. (2008)
Мищенко В. О. - Согласование требований при формализации одного метода энергетического анализа программ (2008)
Скляр В. В. - Процесс управления конфигурацией критического программного обеспечения: анализ и применение требований (2008)
Новак С. Н. - Создание надёжных информационных систем, находящихся в постоянном развитии, Гордеев А. А., Андрашов А. А. (2008)
Бабаков М. Ф. - Определение оптимальной стратегии управления состоянием эа с учетом измерительной погрешности, Дерюга И. И. (2008)
Кондратенко Ю. П. - HDL модель цифрового контроллера для самонастраивающейся системы управления адаптивного робота, Шишкин А. С., Махмуд Мохаммад Салем Аль-Суод (2008)
Мпандо П. - Семейство микроконтроллеров stm32: архитектура, технические характеристики и возможности применения в критических системах, Орехов А. А., Харченко В. С. (2008)
Анотації (2008)
Відомості про авторів (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Черваньов І. Г. - Дослідження рельєфу представниками харківської геоморфологічної школи (2012)
Осадчий В. І. - Динаміка стихійних метеорологічних явищ в Україні, Бабіченко В. М. (2012)
Волік О. В. - Непилкові паліноморфи як індикатори антопогенного впливу на озерні екосистеми (на прикладі озера Сімко, Онтаріо, Канада), МакКарті Ф. М. Ґ., Данеш Д., Дрлєпан М. (2012)
Дорошкевич С. П. - Зміни природних умов у плейстоцені на території Середнього Побужжя за даними вивчення викопних ґрунтів, Матвіїшина Ж. М. (2012)
Фащевський М. І. - Суспільно-географічні особливості формування та реалізації працересурсного потенціалу Київської області, Середа Н. І., Шабашова Л. Ю. (2012)
Маруняк Є. О. - Просторові дилеми глобалізації та їх концептуалізація (2012)
Аль-Хамарнех А. - Міста в умовах неоліберального розвитку суспільства: загальні положення, Марграфф Й., Дронова О. (2012)
Кіптач Ф. Я. - Географія захворюваності населення України на активний туберкульоз (2012)
Йордан П. - Роль національних та інших атласів у формуванні національної та регіональної ідентичності (2012)
Чабанюк В. С. - Питання веб-публікації тематичної геопросторової інформації на основі картографічних веб-сервісів, Путренко В. В., Станкевич Т. В. (2012)
Шуйський Ю. Д. - Вища освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи (2012)
Матвіїшина Ж. М. - До 90-річчя від дня народження Н.О. Сіренко, Передерій В. І. (2012)
До 60-річчя Я.Б. Олійника (2012)
Тітул (2008)
Бахмач Е. С. - ПЛИС-платформа в критических приложениях: гарантоспособные масштабируемые решения для информационных и управляющих систем АЭС, Сиора А. А., Скляр В. В., Токарев В. И., Харченко В. С. (2008)
Ирадж Эльяси Комари - Анализ гарантоспособности распределенной ИУС нефтегазового комплекса с использованием расширенных FME(C)A-таблиц, Горбенко А. В. (2008)
Локазюк В. М. - Математичні моделі підвищення ефективності технології підтримки прийняття рішень забезпечення виробництва взуття, Котляр Є. Й. (2008)
Syrotyuk A. - Medical information systems: analysis of development and application experience, Bokhan K., Oksuchenko O., Kharchenko S. (2008)
Ляхов А. Л. - Надежность автоматизированных систем управления учебным процессом в высших учебных заведениях, Демиденко М. И. (2008)
Cherkaskyy M. - Interdependence of complexity characteristics and computer systems dependability (2008)
Скаткова Н. А. - Гарантоспособные технологии реконфигурации автоматизированных транспортно-произодственных систем (2008)
Туркин И. Б. - Практические аспекты реализации динамического планирования запросов в клиент-серверных системах на основе OPC, Соколова Е. В., Шепетов Ю. А., Никитина Т. С. (2008)
Slizovskaya I. - Classification of the information integrity recovery methods in the systems of various complexity (2008)
Фурманов А. А. - Автоматно-графовая модель сервис-ориентированных приложений (2008)
Бойко А. Л. - Анализ многоверсионных архитектур для повышения гарантоспособности систем хранения данных (2008)
Заславский В. А. - Разнотипности и проблемы обеспечения надежности сложных систем с высокой ценой отказа (2008)
Коробков Н. Г. - Приложение обобщённых логических функций к синтезу цифровых автоматов с перестраиваемыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2008)
Мельник А. О. - Технології проектування комп'ютерних пристроїв для високопродуктивних реконфігуровних прискорювачів (2008)
Каравай М. Ф. - К новой топологии отказоустойчивых кластеров и локальных управляющих сетей, Пархоменко П. П., Подлазов В. С. (2008)
Хаханов В. И. - Алгебро-логический метод ремонта встроенной памяти SOC, Хаханова А. В., Литвинова Е. И. (2008)
Никольский С. Б. - Анализ временной избыточности компьютерных систем с кольцевой структурой (2008)
Ястребенецкий М. А. - Управление старением критических систем (2008)
Клевцов А. Л. - Опыт проведения экспертиз ядерной и радиационной безопасности новых и модернизируемых информационных и управляющих систем АЭС (2008)
Иванченко О. В. - Оценка уровня надежности телекоммуникационных систем морских подвижных объектов для их технического обслуживания по состоянию, Каряка А. В., Маврин С. А., Филимонов И. Л. (2008)
Нейванов А. В. - Обеспечение информационной безопасности в распределённых вычислительных сетях, Рохмаил А. Н., Головашич С. А. (2008)
Gladysh S. - Information security incident-tolerant immune-inspired multi-agent system (2008)
Мартынюк А. Н. - Тестопригодная декомпозиция автоматных моделей (2008)
Krivoulya G. - The diagnostic model of computer system in the form of Petri net, Laptev M., Wajeb Gharibi (2008)
Лаврут О. О. - Діагностика засобів зв’язку збройних сил україни на основі нейромережевих технологій, Кір’янов Д. В., Лаврут Т. В., Скідан О. О. (2008)
Пригожев А. С. - Информационная технология приобретения знаний для экспертной системы поддержки пользователя на основе алгоритмических алгебр (2008)
Скобцов Ю. А. - Иерархические эволюционные алгоритмы построения проверяющих тестов цифровых последовательностных схем, Скобцов В. Ю., Хинди Ш. Н. (2008)
Твердохлебов В. А. - Методы определения воздействий в дискретных фазовых картинах при техническом диагностировании (2008)
Благодарный Н. П. - Методика самодиагностирования VLSI-архитектур с циклическим режимом функционирования, Остроумов Б. В., Сидоренко Н. Ф., Яценко С. Я. (2008)
Тюрин С. Ф. - Получение тестов функционально-полного толерантного элемента, Гревцев А. М. (2008)
Скляр В. В. - Оценка программного обеспечения информационных и управляющих систем АЭС при экспертизе ядерной и радиационной безопасности, Ястребенецкий М. А., Харченко В. С. (2008)
Дубницкий В. Ю. - Система дистанционного оценивания интервальной надежности программного обеспечения, предназначенного для выполнения финансовых расчетов, Кобылин А. М, Кобылин О. А. (2008)
Манжос Ю. С. - Багатоінваріантний метод підвищення надійності програмних засобів (2008)
Ляхов А. Л. - Надёжность систем мониторинга деятельности учебных заведений, Верёвкин С. В. (2008)
Волкова С. О. - Дослідження існуючих підходів підвищення якості програмного забезпечення критичного застосування, Трунов О. М. (2008)
Годунова Т. В. - Оценка эффективности диверсификации программного обеспечения в аппаратно-программных комплексах критического назначения, Туркин И. Б. (2008)
Гахов А. В. - Поиск математической модели при анализе связи между видами качества расчётных программ, Мищенко В. О. (2008)
Lobachova K. - A multifunctional system for assessing and comparing software dependability (2008)
Остроумов С. Б. - О тестировании программно-аппаратных средств для плис-ориентированных критических приложений, Прохорова Ю. Н., Андрашов А. А., Герасименко А. Д. (2008)
Домнич В. С. - Классификация функций алгебры логики по свойствам их спектров (2008)
Мохамад Али - Перспективы реализации локально-параллельных вычислений на многоядерных процессорах, Михаль О. Ф. (2008)
Schnürer G. - Specification of requirements for the implementation of ASICS and FPGA in I&C systems important to safety in german NPP (2008)
Фурман И. А. - Опыт и перспективы параллельной реализации алгоритмов логического управления объектами критического применения, Малиновский М. Л., Аллашев А. Ю., Бовчалюк С. Я. (2008)
Бабий С. М. - Отыскание законов распределения логических функций от случайных аргументов методом статистических испытаний, Перепелицын А. Е., Тарасюк О. М. (2008)
Палагин А. В. - Построение реконфигурируемых устройств на базе ПЛИС, Опанасенко В. Н. (2008)
Тарасенко В. П. - Создание параметрических ядер (softcores) для выполнения операций в конечных полях, Тесленко А. К., Роговенко А. И. (2008)
Мороз В. В. - Временная интерполяция на основе анализа вейвлетных доменов (2008)
Польщиков К. А. - Метод оценки эффективности управления информационными потоками в телекоммуникационной сети специального назначения, Одарущенко О. Н. (2008)
Кондратенко В. Ю. - Алгоритм фаззифікації нечітких сигналів на основі поліноміальних моделей функцій належності (2008)
Антощук С. Г. - Модель формирования образов при распознавании полутоновых изображений, Николенко А. А., Бабилунга О. Ю., Ткаченко Е. В. (2008)
Кочкарь Д. А. - Алгоритм формирования планарного графа при подготовке цифровых лесных карт, Богомолов В. В., Остапчик А. В. (2008)
Антощук С. Г. - Статистика нечисловых данных в моделях предварительной обработки изображений, Поплавский А. А., Ткаченко Е. В., Кондратенко В. Ю. (2008)
Бохан К. А. - Сравнительный анализ видов нейронных сетей для обработки мультимедиа данных, Федоренко Н. И. (2008)
Семенов С. Г. - Распределение канальных ресурсов сетевого оборудования при информационном обмене в единой автоматизированной системе управления (2008)
Кучук Г. А. - Метод определения базового множества путей передачи информации в компьютерной сети системы критического применения, Можаев А. А., Ильина И. В. (2008)
Анотації (2008)
Відомості про авторів (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Павлюк С. - Громадянська одержимiсть Григорiя Дем’яна (2009)
Сокiл Г. - Життя i праця на утвердження української нацiї, Сокiл В. (2009)
Гвоздевич С. - Учитель вiд Бога (2009)
Костик В. - Григорiй Дем’ян i Буковина (2009)
Кассараба М. - Праця на благо української культури. Слово про визначного iсторика i фольклориста Григорiя Дем’яна (2009)
Вiтальнi адреси, телеграми з нагоди ювiлею Григорiя Дем’яна (2009)
Сокiл В. - Щоденники експедицiйної роботи Григорiя Дем’яна Вступна стаття та пiдготовка текстiв Василя Сокола (2009)
Сокiл В. - Голодомори в Українi: три ланки одного iсторичного ланцюга (2009)
Арсенич П. - Михайло Горбовий як український сiчовий стрiлець i громадсько-полiтичний дiяч (2009)
Шумада Н. - Ще кiлька фольклоризованих пiсень (2009)
Давидюк В. - "Як ще не було з початку свiта...” (Свiтотворчi мотиви в житловому просторi українцiв Полiсся й Карпат) (2009)
Буряк В. - Еволюцiя мiфоархетипiв у сучасному iнтелектуально-свiдомiсному контекстi (2009)
Ільницький М. - "Горiла сосна...”: модифiкацiя символiв вогню i води в народнiй пiснi” (2009)
Дмитренко М. - Українськi народнi iсторичнi пiснi як об’єкт дослiдження (2009)
Сокiл Г. - Галицькi фольклористи та їхнi записи усної словесностi (2009)
Магас Г. - До iсторiї фольклористичного дослiдження Стрийщини (2009)
Демедюк М. - Нацiональна специфiка персонажної системи українських народних казок: образ богатиря-добровольця (2009)
Качмар М. - Культурологiчнi мотиви українських етiологiчних легенд (2009)
Чікало О. - Iсторичнi пiснi-хронiки ХХ ст.: традицiйнiсть сюжетики та iнновацiйнiсть iдейно-тематичного змiсту (2009)
Бокало І. - Концепт роду в українських народних пiснях про кохання (2009)
Качкан В. - Франкознавство Iвана Бiлинкевича: цiхи – за епiстолярiєм (2009)
Мишанич C. - Джерела Стусового "самособоюнаповнення” (2009)
Антофiйчук В. - Християнський контекст творчостi Лесi Українки (2009)
Сокiл Н. - Метафоричнi мiкротопонiми Центральної Бойкiвщини: етнолiнгвiстична вiзiя (2009)
Никорак О. - Тканини для спiдниць Захiдного Полiсся й Волинi (2009)
Худаш М. - Iз моїх спогадiв про доктора фiлологiчних наук Степана Васильовича Щурата (2009)
Гвоздевич С. - З архiву Iвана Вагилевича (2009)
Горбатюк О. - Лiтопис бойкiвського села (2009)
Іваннiкова Л. - Цiкаве дослiдження фольклору Слобiдської України (2009)
Костик Л. - Степан Бандера та його родина в народних пiснях, переказах та спогадах / Записи та упоряд. Григорiя Дем’яна.– Львiв, 2006.– 568 с. (2009)
Дмитренко М. - Народнi пiснi з голосу Параски Павлюк / Зiбрав та упоряд. Василь Сокiл.– Львiв, 2009.– 208 с. (2009)
Коваль Г. - Дослiдники українського фольклору: невiдоме та маловiдоме.– К.: Видавець Микола Дмитренко, 2008.– 384 с. (2009)
Сокiл Г. - Людмила Iваннiкова. Фольклористика Пiвдня України: сторiнки iсторiї.– Запорiжжя, 2008.– 292 с. (2009)
Титул, зміст (2013)
Лігоненко Л. - Концептуальні засади економічного управління підприємством (2013)
П’ятницька Г. - Управління розвитком організаційної культури торговельного підприємства, Гайдай Ю., Предєін А. (2013)
Ведмідь Н. - Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: галузевий аспект (2013)
Король С. - Інституційний підхід до соціальної відповідальності бізнесу (2013)
Чугунов І. - Формування бюджету Української РСР у складі бюджетної системи СРСР, Пасічний М. (2013)
Шкодіна І. - Розвиток світового фондового ринку в умовах фінансової нестабільності (2013)
Христенко М. - Концептуальні засади фінансового контролінгу в банку (2013)
Безверхий К. - Організація обліку процесу виробництва на промислових підприємствах (2013)
Шарко М. - Иерархическая кластеризация производственных объектов, Адвокатова Н. (2013)
Тадеєв Ю. - Динамічні функції корисності з інвестиціями у виробничий та інтелектуальний капітали (2013)
Титул, зміст (2013)
Донченко О. - Перспективи реалізації транзитного потенціалу України (2013)
Вергуненко Н. - Трансформація ринку консалтингових послуг (2013)
Ясько Ю. - Формування державної конкурентної політики в Україні (2013)
Платонов О. - Практика "єдиного вікна" у міжнародній торгівлі (2013)
Полчанов А. - Агрострахування як складова продовольчої безпеки держави (2013)
Фуксман О. - Ліквідність у забезпеченні стабільності банку (2013)
Белов В. - Интегральный индекс устойчивости финансовых потоков коммерческих банков, Кондратьева И. (2013)
Макарова Г. - Когнітивне моделювання у прогнозуванні економічного потенціалу підприємства (2013)
Боровська Л. - Евристичний потенціал стереотипу як феномену свідомості (2013)
Гудков С. - Парадокси логіки становлення системи вищої освіти в Україні (2013)
Павлюк С. - Малярський генiй у творчiй системi координат В.Овсiйчука (2009)
Жишкович В. - Вiзантiйсько-українськi стiнописи Колегiатського костелу Рiздва Марiї у Вiслицi (2009)
Козак Н. - "Вiзантiя пiсля Вiзантiї” в монументальному живописi України (2009)
Лесів Т. - Роль традицiї у контекстi новiтнього розвитку схiднохристиянського сакрального мистецтва (2009)
Герій О. - Орнамент на тлi й полях українських iкон XVI ст.: до проблеми становлення декоративної системи ренесансних iконостасiв (2009)
Сивак В. - "Христос – виноградна лоза”: українськi iконографiчнi iнтерпретацiї XVII-XVIII ст. (2009)
Никорак О. - Тканини для узорнотканих жiночих сорочок (2009)
Шпак О. - Особливостi iконографiї Богородичних iкон на склi другої половини XX ст. (за матерiалами польових дослiджень 1998-2008 рр.) (2009)
Козакевич О. - Осередки фахової освiти в Схiднiй Галичинi кiн. XIX – першої третини XX ст.: в’язання (2009)
Клiмашевський А. - Храмооблаштування української церкви як нацiональний культурний феномен (2009)
Демків Р. - Портрети родини Корняктiв: до проблеми дослiдження (2009)
Колупаєва А. - До вивчення предметiв з фаянсу та фарфору церковного призначення в Українi (2009)
Король С. - Архип Iванович Куїнджi (1841-1910) (2009)
Левицька М. - Вiденський бiдермайєр у Львовi (1815-1840-вi рр.). Варiант ре iональної рецепцiї (2009)
Нога О. - До iсторiї розвитку українського церковного малярства Галичини (1900-1920 рр.) (2009)
Іжевський А. - Образна структура у графiцi поч. 80-их рр. XIX ст.: сатира часопису "Зеркало” (2009)
Грималюк Р. - Вiтражi Петра Карплюка в контекстi 101-лiтньої дiяльностi "ательє вiтражiв i мозаїк Станiшiч i сини” у Сомборi (2009)
Семчишин-Гузнер О. - Церква Успiння Богородицi в смт. Славське Сколiвського р-ну Львiвської обл. Iсторiя побудови та оздоблення (2009)
Волицька I. - Курбас: погляд на тiло (на матерiалi теоретично-публiцистичних статей перiоду Молодого Театру) (2009)
Овсiйчук В. - Петро Головатий (1907-1996) (2009)
Рожак К. - Шарж i карикатура у контекстi видавничої дiяльностi мистецького угруповання Українських Сiчових Стрiльцiв (2009)
Студницький Р. - Типологiя дерев’яної церковної архiтектури Схiдної Галичини кiн. XIX – поч. XX ст. (2009)
Тарас Я. - Монастир народної пам’ятi (2009)
Юрченко І. - Особливостi вiзуального сприйняття орнаменту гуцульської рiзьби (2009)
Овчаренко Л. - Дiяльнiсть Слов’яносербського повiтового земства Катеринославської губернiї, спрямована на розвиток найбiльшого осередку гончарного промислу на межi Слобiдської України й Донщини – Макарiв Яр (1902-1915) (2009)
Коваль Г. - Аграрний та поминальний комплекси у календарно-обрядовiй поезiї: гранi стику (2009)
Ямаш Ю. - Персонiфiкацiя образу сосни у творах Iвана Труша (2009)
Болюк О. - Мистецькi знахiдки експедицiї на Буковинське Подiлля i Пiвнiчну Бессарабiю (2009)
Кара-Васильєва Т. - Книга, написана серцем (2009)
Титул, содержание (2009)
Троицкая Е. П. - Теплоемкость сжатого кристаллического неона, Чабаненко В. В., Горбенко Е. Е. (2009)
Chroneos A. I. - Atomistic studies of Li+ migration in Y2O3 and the structure of related oxides, Busker G., Goulatis I. L., Vovk R. V., Zavgorodniy A. A., Obolenskii M. A., Petrenko A. G., Pinto Simoes V. M., Samoilov A. V. (2009)
Хейфец О. Л. - Влияние высоких давлений на электрические свойства сегнетоэлектриков AgPbSbSe3, CuSnAsSe3, CuSnSbSe3, AgSnSbSe3 и CuSnSbS3, Мельникова Н. В., Моллаев А. Ю., Сайпулаева Л. А., Каллаев С. Н., Ферзалиев Р. М., Алибеков А. Г., Бабушкин А. Н. (2009)
Дьяченко А. И. - Гистерезис вольт-амперных характеристик в наноконтактах с манганитами, Бойченко Д. И., Таренков В. Ю. (2009)
Namlyeyeva Yu. V. - Finite speed of the electromagnetic-field propagations in nonlinear isotropic dispersive media, Taranets R. M., Yurchenko V. M. (2009)
Метлов Л. С. - Общие термодинамические механизмы ИПД и сверхпластичности, Мышляев М. М. (2009)
Волошин В. А. - Условия возникновения высокотемпературной сверхпроводимости в PrBa2Cu3O6.6, Кузнецова В. В., Шевцова Т. Н. (2009)
Самойлов О. И. - Роль высоких давлений в формировании структуры жаропрочных никелевых сплавов, Поклад В. А., Бурлаков И. А., Латыш В. В. (2009)
Спусканюк В. З. - Анализ процесса равноканального углового прессования заготовки при наличии застойной зоны, Гангало А. Н., Давиденко А. А. (2009)
Коваленко И. М. - Влияние термообработки на свойства и структуру гидроэкструдированного гафния, Старолат М. П., Васильев А. А., Макаренко В. В., Ковтун К. В. (2009)
Подрезов Ю. Н. - Твердость деформированного титана, полученного разными схемами деформации, Рудык Н. Д., Даниленко В. И., Кулагин Р. Ю., Решетов А. В., Бейгельзимер Я. Е. (2009)
Гохман А. Р. - Изучение ориентационной зависимости коэффициента повреждаемости прокатанных листов технического титана ВТ1-0, Волчок Н. А. (2009)
Алексеев А. Д. - Использование методов ЯМР при исследовании подвижности метана в объеме пор ископаемого угля, Василенко Т. А., Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А. (2009)
Авторский указатель за 2009 год (2009)
Титул, зміст (2013)
Мазаракі А. - Сервісна концепція управління підприємствами санаторно-курортної сфери, Ведмідь Н. (2013)
Бойко М. - Диференціація туристичного потенціалу дестинацій (2013)
Савлук О. - Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України (2013)
Мельниченко О. - Антикризові інструменти фіскальної та монетарної політики (2013)
Свищук А. - Теоретичні засади податкового регулювання економіки (2013)
Зазимко О. - Темпоральні характеристики самопроектування в юнацькому віці (2013)
Скуловатова О. - Інтернет-ресурси як психологічний фактор впливу на якість навчання (2013)
Гавриленко Я. - Психологічні конфігурації залежних стосунків у міжособистісній взаємодії (2013)
Притуляк П. - Українська барокова література: героїко-стоїстичний аспект (2013)
Вовканич С. - Економiчний простiр в iнтеграцiйнiй стратегiї розвитку України: теоретико-методологiчний аспект (2009)
Кирчів Р. - Етнокультурне пограниччя: контури предметного поля й методологiчнi засади його дослiдження (2009)
Луньо Є. - Польська антирадянська фольклорна сатира в українському середовищi (2009)
Зомбек М. - "Народи на вигнаннi”. Роль таборiв для бiженцiв у формуваннi нової iдентичностi їх мешканцiв (2009)
Глушко М. - Шляхи сполучення i традицiйний транспорт Старосамбiрщини (2009)
Герус Л. - Особливостi пластичного трактуванняя форми українського обрядового хлiба-калача (2009)
Овчаренко Л. - Технологiчний процес домашнього гончарного виробництва в с. Макарiв Яр на Луганщинi наприкiнцi XIX – у першiй пол. XX ст. (2009)
Мовна У. - Свiтоглядно-обрядовий комплекс пасiчницької культури гуцулiв (2009)
Романюк В. - Активна форма традицiйного мисливства в Українських Карпатах у другiй пол. XIX – серед. XX ст. (2009)
Жмурко О. - Герб: iсторiя формування та мiсце в українському мистецтвi (2009)
Гвоздевич С. - Українцi Карпат i тюркськi народи Криму: порiвняльний аналiз родильної обрядовостi (2009)
Магдюк Л. - Iсторичнi аспекти розвитку жiночого та гендерного рухiв в незалежнiй Українi (2009)
Пахолок І. - Метеорологiчна тема в системi Зелених свят полiщукiв (2009)
Сокiл Г. - Едицiйно-текстологiчнi концепцiї фольклористичної дiяльностi етнографiчної комiсiї НТШ у Львовi (2009)
Баб’як А. - Участь i роль католицької церкви у Велеградських конгресах (1907-1936) (2009)
Романишин М. - Життя у пейзажi (2009)
Сидор М. - Засоби формування архiтектурно-декоративного образу галицьких придорожнiх каплиць (2009)
Сокiл Н. - Етнокультурний аспект мiкротопонiмiв Бойкiвщини (2009)
Костик В. - Буковинськi народнi пiснi в записах Партенiя Руснака (2009)
Бокало І. - Стереотипи поведiнки української молодi (за матерiалами українських народних пiсень про кохання) (2009)
Бєлова О. - Самовизначення митця в 20-их рр. XX ст.: художня iнтенцiя i художня саморефлексiя (2009)
Гощіцька Т. - Вибiр будiвельного матерiалу та мiсця будiвництва на Бойкiвсько-Пiдгiр’янському пограниччi в другiй пол. XIX ст. – першiй пол. XX ст. (2009)
Семчук Л. - Вишивка в народному одязi Рожнятiвщини та Долинщини (2009)
Сидорик Т. - Творча постать карикатуриста Павла Ковжуна на тлi взаємозв’язкiв традицiй та захiдноєвропейських художнiх впливiв у розвитку львiвської сатиричної графiки 1900-30-их рр. (2009)
Школьна О. - Український художнiй фарфор вiд супрематизму до постпостмодернiзму (1920-90-тi рр.): сучасний погляд (2009)
Черевична М. - Творчiсть Корнила Устияновича в контекстi схiдноєвропейської культури (2009)
Погорельчук В. - Основнi тенденцiї проектування свiтильникiв в Нiмечччинi (досвiд дизайнерiв фiрми "Zumtobel”) (2009)
Яцiв Р. - Володимир Луцiв (до 80-рiччя вiд дня народження) (2009)
Красовський Р. - Голос до України (2009)
Іваннiкова Л. - Перший збiрник українських хрестинних пiсень (2009)
Гвоздевич С. - Неонiла Здоровега (1.XI.1931 – 20.XI.2009) (2009)
Титул, содержание (2010)
Коштовный Р. И. - Коаксиальный проводящий композит в квазистационарном магнитном поле, Орел С. М. (2010)
Троицкая Е. П. - Ab initio теория многочастичного взаимодействия в короткодействующем потенциале отталкивания, Чабаненко В. В., Жихарев И. В., Горбенко Е. Е., Пилипенко Е. А. (2010)
Букин Г. В. - Переход высокий спин-низкий спин в металлоорганических структурах 2D-гофмановского типа Fe(3-Fpy)2М(CN)4 под давлением, Терехов С. А., Gaspar A. B., Real J. A., Левченко Г. Г. (2010)
Пащенко А. В. - Влияние сверхстехиометрического марганца на структуру и магниторезистивные свойства манганитоперовскитов (Pr0.7Sr0.3)1-xMn1+xO3±δ (2010)
Каланда Н. А. - Особенности фазовых превращений в процессе роста двойного перовскита Sr2FeMoO6-δ, Демьянов С. Е., Крупа Н. Н., Петров А. В., Свито И. А. (2010)
Стефанович Л. И. - Влияние концентрационной зависимости подвижности на спинодальный распад стекол, Терехова Ю. В., Юрченко В. М. (2010)
Барбашов В. И. - Влияние примесей La2O3 на проводимость системы ZrO2-Sc2O3-CeO2, Тимченко В. М., Несова Е. В. (2010)
Маслов В. В. - Влияние температуры расплава на структуру, термическую устойчивость и микротвердость аморфного сплава Al87Ni8La5, Носенко В. К., Ткач В. И., Сегида Е. А., Зелинская Г. М., Назаренко А. А. (2010)
Дьяченко А. И. - Отражение сильных электронных корреляций в туннельном спектре контактов с манганитами, Бойченко В. А., Таренков В. Ю. (2010)
Грибанов И. Ф. - Вариация локальных магнитных моментов в MnAs под давлением. Магнитообъемный анализ (2010)
Столяров В. В. - Механические свойства и деформационное поведение ультрамелкозернистых и наноструктурных сплавов (2010)
Дерягин А. И. - Явление механо-индуцированного атомного расслоения в Fe-Cr-Ni-сплавах при интенсивной пластической деформации, Эфрос Б. М., Завалишин В. А., Сагарадзе В. В., Эфрос Н. Б., Кузнецов А. Р., Варюхин В. Н. (2010)
Бабун А. В. - Интенсивная пластическая деформация бериллия: структура и механические свойства, Васильев А. А., Ковтун К. В., Старолат М. П., Стеценко С. П., Трембач О. В., Ховрич С. В. (2010)
Алексеев А. Д. - Изменение динамических параметров воды в объеме пор ископаемых углей в зависимости от температуры, Василенко Т. А., Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А., Дончук А. В. (2010)
Ніколенко Л. М. Ніколенко Л. М. - Роль студентського громадського об’єднання у процесі соціалізації молоді (2013)
Максимовська Н. О. Максимовська Н. О. - Соціально-педагогічні умови вдосконалення регіонального дозвіллєвого простору в процесі анімаційної діяльності (2013)
Краснова Н. П. Краснова Н. П. - Причини конфліктів у діловому спілкуванні (2013)
Бєлецька І. В. Бєлецька І. В. - Вплив організованого вільного часу на становлення особистості учня (2013)
Бойчук П. М. Бойчук П. М. - Модель формування соціальної компетентності студентів педагогічних коледжів, Борбич Н. В. Борбич Н. В. (2013)
Дяченко М. Д. Дяченко М. Д. - Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі підготовки до професійно-творчої діяльності (2013)
Калько І. В. Калько І. В. - Умови та можливості реалізації ідеї гендерної рівності студентської молоді (2013)
Золотова Г. Д. - Сучасні соціально-педагогічні погляди на проблему адиктивної поведінки дітей (2013)
Коношенко С. В. - Взаємодія центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з пенітенціарним закладом у соціально-педагогічній роботі з неповнолітніми засудженими (2013)
Войтова Л. В. Войтова Л. В. - Соціально-педагогічна робота щодо профілактики насильства над дітьми в сім’ї (2013)
Клішевич Н. А. Клішевич Н. А. - Ґенеза понять щодо підлітків, які не дотримувалися морально-правових норм (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Скоромна О. П. - Державна молодіжна політика щодо підтримки студентської молоді та студентської сім’ї (2013)
Курінна С. М. - Роль соціального педагога дитячого будинку в процесі соціалізації його мешканців (2013)
Роман С. В. - Формування еколого-гуманістичних цінностей школярів як педагогічна проблема (2013)
Юрків Я. І. - Умови вирішення конфліктів у підлітковому середовищі соціальним педагогом (2013)
Калько І. В. - Гендерна освіта й виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема (2013)
Гришак С. М. - Організація позанавчальної діяльності студентів коледжу в процесі соціалізації на основі гендерного підходу, Шабаєва Н. С. (2013)
Караман О. Л. - Досвід організації соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальній виховній установі (2013)
Петришин Л. Й. - Креативне середовище як педагогічна умова формування креативності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Заверико Н. В. - Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її результатів (2013)
Тесленко В. В. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку громадянської освіти (2013)
Яковлева О. В. - Генезис соціальної педагогіки як емпіричної галузі (2013)
Алаа X. Малу. - Влияние древнегреческой философии на становление педагогических взглядов аль-фараби (2013)
Відомості про авторів (2013)
Доннік М. С. - Проблеми молоді соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Терновець О. М. - Аналіз структури діяльності соціального педагога з профілактики соціального сирітства в освітньому заклад (2013)
Краснова Н. П. - Методика соціально-педагогічного консультування батьків з вирішення проблем дітей різного шкільного віку (2013)
Скоромна О. П. - Студентська сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності (2013)
Юрків Я. І. - Діяльність соціального педагога з попередження насильства в сім’ї (2013)
Золотова Г. Д. - Поведінковий підхід до профілактики адиктивної поведінки дітей в умовах територіальної громади (2013)
Гордєєва К. С. - Професійна підготовка соціальних педагогів у сучасній соціально-педагогічній парадигмі (2013)
Петришин Л. Й. - Структура креативності майбутніх соціальних педагогів у контексті фахової підготовки (2013)
Роганова М. В. - Соціальне проектування у вищому навчальному закладі інноваційного типу (2013)
Алаа Х. Малу. - Исторические условия формирования мировоззрения аль-Фараби (2013)
Кальченко Л. В. - Історико-педагогічний аналіз суспільної практики подолання й попередження проблеми соціального сирітства на українських землях у складі Російської держави (початок ХVІІ – середина ХІХ століття) (2013)
Тесленко В. В. - Становлення громадянського суспільства в Україні: реальний стан та перспективи розвитку (2013)
Караман О. Л. - Напрями та зміст соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими в спеціальних виховних установах (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2012)
Виктору Николаевичу Варюхину - 60 лет (2012)
Гохфельд В. М. - Динамическая проводимость слоистого проводника в квантовом пределе (2012)
Коварский В. Л. - Кинетические уравнения для псевдоспиновой модели с барьерами (2012)
Бутько В. Г. - Электронная и магнитная структуры нанопроводов Fe (2012)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. I. Общие характеристики масштабных уровней (2012)
Габелков С. В. - Модель структуры пористого тела, спрессованного из агломерированных порошков (2012)
Васильев А. Г. - Влияние фазового распада интерметаллида типа RFe2 на сорбцию водорода (2012)
Возняк Ю. В. - Свойства кристаллизующихся полимеров после равноканальной угловой экструзии. Влияние схемы деформации (2012)
Колупаев Б. Б. - Влияние давления в T-p-режиме на тепловые свойства поливинилхлорида, поливинилбутираля и полистирола, Клепко В. В., Лебедев Е. В., Колупаев Б. С. (2012)
Урюков Б. А. - Метод получения объемных наноматериалов при высокоскоростном соударении металлических частиц с мишенью, Ткаченко Г. В. (2012)
Кралюк М. А. - Физические процессы, влияющие на формирование микроструктуры и свойств меди при интенсивной холодной пластической деформации, Пашинская Е. Г., Власенко Н. Н., Тищенко И. И. (2012)
Шкатуляк Н. М. - Влияние внутреннего циклического давления на текстуру и разрушение трубы из низколегированной стали, Ткачук Е. Н. (2012)
Спусканюк В. З. - Верхняя оценка давления равноканального углового прессования биметаллических заготовок, Гангало А. Н., Давиденко А. А., Денисов Е. Н. (2012)
Алексеев А. Д. - Преобразование локальной структуры ископаемых углей в результате выброса и под действием высоких давлений, Молчанов А. Н., Ульянова Е. В., Зимина С. В., Пичка Т. В. (2012)
Title, Content (2013)
Mazaraki А. - Foreign–trade Sector of Ukrainian Economy, Melnik Т. (2013)
Makogon Y. - Prospectives of innovative development of ukraine's economy (2013)
Niameshchuk H. - High-technology sectors of economy: national and international dimensions (2013)
Deineka Т. - Institutional aspect of modern global discrepancies (2013)
Melnychenko S. - Health resort enterprises: between stagnation and modernization (2013)
Sytnyk H. - Capital Structure Optimization of trade enterprises (2013)
Maslova N. - Leadgeneration as a part of the customer orientation of a bank (2013)
Zhukovska V. - The assessment methods of social partners potential in the trade enterprises, Mykolaichuk I. (2013)
Shulga N. - Risk matrix of bank credit management, Gordienko Т. (2013)
Gurzhiy Т. - National administrative-delict legislation reforming conceptual background (2013)
Solovyov V. - Theory of "rational crime" as the basis of national anti-corruption strategy (2013)
Krupka Y. - The nature of economic law as a branch of law (2013)
Gurzhiy А. - Procedures subjects of the cases regarding violation of freight traffic safety laws (2013)
Титул, содержание (2012)
Метлов Л. С. - Моделирование законов упрочнения при ИПД объемных твердых тел методами неравновесной эволюционной термодинамики. I. Зависимости от параметров задачи, Варюхин В. Н. (2012)
Терехов С. В. - Универсальность синергетических законов. II. Поверхность раздела фаз (2012)
Троицкая Е. П. - Квадрупольное взаимодействие в динамике решетки сжатых кристаллов инертных газов в модели деформируемых атомов. 2. Упругие свойства и соотношение Коши в сжатом неоне, Чабаненко В. В., Жихарев И. В., Горбенко Е. Е., Пилипенко Е. А. (2012)
Бойченко В. А. - Спектроскопия минорных состояний в наноконтактах с манганитами, Дьяченко А. И., Таренков В. Ю. (2012)
Великодный А. Н. - Особенности изменения температуры сверхпроводящего перехода и остаточного сопротивления под давлением в сплавах на основе Mo (2012)
Мельник Т. Н. - Поверхностно-индуцированные самоподобные пространственно-временные структуры в высокотемпературных сверхпроводниках II рода, Краснюк И. Б., Таранец Р. М., Юрченко В. М. (2012)
Вовк Р. В. - Влияние структурной релаксации на температурную зависимость псевдощели в монокристаллах YВа2Сu3О7-δ с различным содержанием кислорода, Назиров З. Ф., Петренко А. Г., Khotkevich V. V., Roshko S. (2012)
Демчук В. Б. - Влияние внешнего магнитного поля на внутреннее давление системы ПВХ-магнетит, Колупаев Б. Б., Клепко В. В., Лебедев Е. В. (2012)
Эфрос Н. Б. - Контактная прочность нанокристаллических структур поверхностей трения высокоазотистых аустенитных сплавов, Коршунов Л. Г., Эфрос Б. М., Давиденко А. А., Варюхин В. Н. (2012)
Возняк Ю. В. - Влияние маршрута деформирования на свойства политетрафторэтилена после равноканальной угловой экструзии (2012)
Надутов В. М. - Структура и свойства инварного ГЦК-сплава Fe-35% Ni после комбинированной пластической деформации гидроэкструзией и волочением, Ващук Д. Л., Волосевич П. Ю., Белошенко В. А., Спусканюк В. З., Давиденко А. А. (2012)
Титул, содержание (2012)
Шелест В. В. - Некоторые аспекты термодинамики устойчивости в флуктуационном представлении, Христов А. В., Кузнецова В. В. (2012)
Журавлев А. В. - Четырехспиновый комплекс с анизотропным планарным обменным взаимодействием, Драгунов И. Е. (2012)
Малашенко В. В. - Влияние примесей на динамический предел текучести наноматериалов (2012)
Надточий В. А. - Формирование наноструктур в Gе при условии дислокационно-поверхностной диффузии, Уколов А. И., Нечволод Н. К. (2012)
Хачатуров А. И. - Влияние давления на дифференциальную проводимость туннельных контактов с ферромагнитным электродом, Блощицкий В. П., Хачатурова Т. А. (2012)
Терехов С. А. - Спиновый переход в 2D-координационном соединении Fe(3-Clpy)2Pd(CN)4, индуцированный давлением при постоянной (комнатной) температуре, Букин Г. В., Левченко Г. Г., Gaspar A. B., Real J. A. (2012)
Дзензерский В. А. - Исследование микроструктуры и механических свойств ленты Pb-Sn-Ca, полученной закалкой из жидкого состояния, Башев В. Ф., Тарасов С. В., Казача Ю. И., Ефименко А. Ю., Иванов В. А. (2012)
Бережная Л. В. - Влияние давления на магнитные свойства слоистого магнетика Cu2(OH)3(C10H21CO2)mH2O, Краснякова Т. В., Жихарев И. В., Левченко Г. Г. (2012)
Магомедов М. Н. - О самодиффузии в кристалле железа при больших давлениях (2012)
Пашинская Е. Г. - Применение прокатки со сдвигом и традиционного волочения для формирования структуры и свойств малоуглеродистых сталей, Завдовеев A. В. (2012)
Довгий В. Т. - Особенности магнитных, электрических свойств и магнитно-неоднородное состояние монокристалла Nd0.5Sr0.5MnO3, Линник А. И., Каменев В. И., Таренков В. Ю., Сидоров С. Л., Тодрис Б. М., Михайлов В. И., Давыдейко Н. В., Линник Т. А. (2012)
Буханько Ф. Н. - Фазовые превращения в La1-yPryMnO3+δ (0 ≤ y ≤ 1)-манганитах (2012)
Боярчук Е. Д. - Динамика кислой фосфатазы гранулоцитов при ДВС-синдроме (2013)
Гужва О. І. - Вплив вілозену на показники неспецифічного антиінфекційного захисту організму осіб, які займаються спортом (2013)
Іванченко О. З. - Зміни Н-рефлексу й електроміограми камбалоподібного м’яза людини в латентному періоді довільних рухів контралатеральної кінцівки, Сливко Е. І., Міхіна І. І. (2013)
Клейменова О. М. - Взаємозв’язки між показниками системного імунітету та типом вищої нервової діяльності (2013)
Коробейніков О. С. - Вплив перетренованості на показники гормонального статусу організму спортсменів, Іванюра І. О., Шестопалова Н. С., Єрмакова Т. С. (2013)
Ліцоєва Н. В. - Дослідження змін системи простагландинів у спортсменів-дзюдоїстів залежно від рівня фізичних навантажень (2013)
Львов А. С. - Индивидуально-типологические особенности морфофункционального состояния студентов специальной медицинской группы, Шейко В. И., Скрипник Н. Н. (2013)
Ропаева М. А. - Влияние применения назоферона на некоторые показатели гомеостаза у спортсменов (2013)
Соколенко В. Л. - Вплив помірних фізичних навантажень, зумовлених заняттями фізичною культурою, на показники специфічного імунітету, Соколенко С. В. (2013)
Єфанова В. С. - Психофізіологічні особливості розвитку та формування особистості, Севериновська О. В. (2013)
Михалевич О. М. - Характерні особливості розумових здібностей та пізнавальної діяльності у близнят (2013)
Виноградов А. А. - Краниотопография теменной кости свода черепа человека, Андреева И. В., Орзулова Е. В., Бондаренко О. В. (2013)
Гарець В. І. - Експериментальний пошук біоантагоністів ембріотоксичної дії ацетату свинцю (2013)
Филиппова М. А. - Компьютерное моделирование затылочной кости черепа людей VIII и ХХ веков (2013)
Худякова О. В. Худякова О. В. - Антропометрические параметры серии черепов VIII – начала Х века у села Лысогоровка Новопсковского района Луганской области, Виноградов А. А. Виноградов А. А., Красильников К. И. Красильников К. И. (2013)
Шаторна В. Ф. - Моделювальний вплив ацетату свинцю та його комбінації з нанозолотом на ембріогенез щура (2013)
Дрель В. Ф. - Влияние физической нагрузки на активизацию ферментных и неферментных антиоксидантов, Виноградов А. А. (2013)
Комнацки Р. А. - Влияние хлороформной интоксикации на активность аминотрансфераз в сыворотке крови, Виноградов А. А. (2013)
Ляпидевский А. Р. - Эффективность комплексного подхода в реабилитации больных остеохондрозом позвоночника, Грабовская Е. Ю. (2013)
Черняк Е. А. - Влияние экспериментального сахарного диабета на показатели активности аминотрансфераз в сыворотке крови, Авад А. Р., Виноградов А. А. (2013)
Мельнікова О. З. - Зміни потужностей фонової електричної активності структур лімбіко-неокортикальної системи щурів при застосуванні на тлі хронічного стресу аміназину, Ляшенко В. П., Лукашов С. М. (2013)
Дубовая Г. А. - Влияние глутамата натрия на живые организмы, Дубовая Ю. Н., Татаренко Д. П. (2013)
Боднар Л. М. - Моніторинг поширення та запасів Rhodiola rosae L. (Crassulaceae) в Закарпатській області, раціональне використання та охорона (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2012)
Решение ХII Международной конференции "Высокие давления - 2012. Фундаментальные и прикладные аспекты" (2012)
Бейгельзимер Я. Е. - Идеальная пластичность металлов при простом сдвиге: геометрический подход, Лавриненко Н. М. (2012)
Гречнев Г. Е. - Влияние давления на электронную структуру и магнитные свойства сверхпроводников FeSe(Te), Панфилов А. С., Десненко В. А., Федорченко А. В., Гнатченко И. Л., Цуркан В., Чареев Д. А., Козлякова Е. С., Волкова О. С., Васильев А. Н. (2012)
Петрович Д. - Численный анализ деформированных и напряженных состояний в уплотнительных элементах, Чабаркапа О., Буржич Ж., Стопич С. (2012)
Подрезов Ю. Н. - Феноменология модуля пластичности сильнодеформированных материалов, Даниленко В. И. (2012)
Николаенко Ю. М. - Теплопроводность многослойной пленочной структуры на основе La0.7Sr0.3MnO3, Кузовлев Ю. Е., Медведев Ю. В., Мухин А. Б., Прудников А. М. (2012)
Труханов А. В. - Исследование кристаллической и магнитной структур манганита Pr0.7Ba0.3MnO3 под высоким давлением, Козленко Д. П., Чан Т. А., Труханов С. В., Кичанов С. Е., Васильев А. Н. (2012)
Ситдиков В. Д. - Рентгеноструктурный анализ сплава Ti Grade 4, подвергнутого РКУП-К, Александров И. В., Исламгалиев Р. К. (2012)
Дехтяр А. И. - Структурно-фазовые превращения и механические свойства титановых сплавов, полученных методом порошковой металлургии, после горячего изостатического прессования, Моисеева И. В., Невдача В. В., Саввакин Д. Г. (2012)
Коршунов А. И. - Механические свойства титанового сплава Ti-6Al-4V ELI после РКУП и комплексной термомеханической обработки, Смоляков А. А., Кравченко Т. Н., Коротченкова И. В., Каганова И. И. (2012)
Березина А. Л. - Влияние термомеханической обработки на структуру и свойства сплава Al-Mg-Si, Монастырская Т. А., Давиденко А. А., Спусканюк В. З., Гангало А. Н., Котко А. В. (2012)
Авторский указатель за 2012 год (2012)
Титул, зміст (2013)
Белінська С. - Факторний аналіз в управлінні якістю швидкозаморожених плодоовочевих продуктів (2013)
Голошубова Н. - Структурна перебудова торгівлі споживчими товарами в Україні (2013)
Квасницька Р. - Тенденції розвитку легкої промисловості Хмельницької області, Дерикот О. (2013)
Заремба П. - Розвиток ресторанної галузі Донецької області, Кійко В. (2013)
Шаповал С. - Експрес-методи дослідження складу масла вершкового, Форостяна Н., Расулов Р. (2013)
Корзун В. - Технологія фруктово-ягідних десертів із підвищеним вмістом мікроелементів, Антонюк І. (2013)
Маєвська Т. - Оптимізація процесу вилучення білкових речовин із рибної маси, Віннов О. (2013)
Пересічний М. - Електроактивована вода у харчуванні людини, Федорова Д. (2013)
Дубініна А. - Особливості накопичення важких металів арахісом різних сортів, Ленерт С., Хоменко О. (2013)
Орлова Н. - Харчова цінність консервів із кабачків та аличі, Кузьменко І. (2013)
Дейниченко Г. - Вплив масляного екстракту біомаси H. pluvialis на окиснення рослинних олій, Крамаренко Д., Галяпа І. (2013)
Ракша-Слюсарева О. - Харчова цінність м’ясних напів-фабрикатів із використанням дієтичної добавки з ріпака, Круль В., Попова Н. (2013)
Дюкарева Г. - Вплив еламіну та стевіозиду на стан води в збитій яєчній масі, Дьяков О., Гасанова А. (2013)
Антюшко Д. - Реологічні властивості продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю., Романенко Р. (2013)
Zhmud B. - Nanomaterials in lubricants, Pasalskiy B., Сhykun N. (2013)
Хребтань О. - Вплив обробки на електризованість пальтових вовняних тканин (2013)
Чепок Р. - Медогонка хордіально-радіального типу, Чепок В., Носова І. (2013)
Колтунов В. - Теплоємність зимових сортів груші при зберіганні, Мазур В. (2013)
Галик І. - Зарубіжний досвід екомаркування товарів, Семак Б. (2013)
Шевченко Р. - Утилизация отходов пищевой промышленности с использованием биогаза, Компаниец В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, содержание (2013)
Жихарев И. В. - Упругие свойства легких кристаллов инертных газов под давлением в модели деформируемых атомов, Горбенко Е. Е., Троицкая Е. П., Чабаненко Вал. В., Пилипенко Е. А. (2013)
Велиханов А. Р. - Пластичность монокристаллов Si n- и р-типов в тепловых и электрических полях (2013)
Вальков В. И. - Изменения электронной структуры при одноосном сжатии сплавов системы Fea-xMnxAs, Головчан А. В., Варюхин Д. В., Сиваченко Т. С. (2013)
Богатырева Г. П. - Физико-химические свойства углеродных нанотрубок, Ильницкая Г. Д. (2013)
Кирильчук В. В. - Магнитомягкие аморфные сплавы на основе кобальта с высокой линейностью петли гистерезиса и высокой индукцией насыщения, Носенко В. К., Кочкубей А. П., Балан В. З. (2013)
Кисляк И. Ф. - Влияние термообработки на структуру и механические свойства высокочистого ИПД-титана, Кутний К. В., Тихоновский М. А., Пикалов А. И., Рудычева Т. Ю., Андриевская Н. Ф., Василенко Р. Л. (2013)
Милявский В. В. - Разрушение керамики на основе ZrO2 при механическом воздействии, Акопов Ф. А., Вальяно Г. Е., Лукин Е. С., Попова Н. А., Бородина Т. И., Валуев А. В., Ананьев С. Ю., Боровкова Л. Б., Зиборов В. С. (2013)
Ольшанецкий В. Е. - О формировании двух типов мартенситных фаз при пластической деформации аустенитной хромоникелевой стали, Снежной Г. В. (2013)
Сидоров С. Л. - Проявление сверхпроводящих флуктуаций в характеристиках андреевских контактов Bi2223-Ag при Т > Tс, Дьяченко А. И., Таренков В. Ю., Заводовский В. Ф. (2013)
Соколенко В. И. - Механические характеристики наноструктурированных циркония и цирконий-ниобиевых сплавов, Мац А. В., Мац В. А. (2013)
Калиновский В. В. - Влияние деформации в условиях всестороннего сжатия на физико-механические свойства титана в области температур 77-800 K, Чиркина Л. А., Лазарева М. Б., Оковит В. С., Соколенко В. И., Хаймович П. А., Мац А. В. (2013)
Токій В. В. - Вплив тиску на міграцію кисню поблизу кремнієвої поверхні (100) SiC, Савіна Д. Л., Токій Н. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Majid M. J. - Динамика электронных волновых пакетов в углеродных нанотрубках, Савинский С. С. (2013)
Грибанов И. Ф. - Влияние сжатия решетки на магнитные свойства магнитокалорических сплавов на основе MnNiGe. I. Эксперимент, Сиваченко А. П., Каменев В. И., Митюк В. И., Медведева Л. И., Дворников Е. А., Сиваченко Т. С. (2013)
Головчан А. В. - Влияние сжатия решетки на магнитные свойства магнитокалорических сплавов на основе MnNiGe. II. Ab initio анализ, Грибанов И. Ф. (2013)
Сирюк Ю. А. - Роль магнитостатического давления в механизме фазовых переходов сотовой доменной структуры пленок феррита-граната, Безус А. В., Смирнов В. В. (2013)
Кононенко В. В. - Эффекты перколяции в композитах сверхпроводник-половинный металл, Таренков В. Ю., Дьяченко А. И., Варюхин В. Н. (2013)
Гуменник К. В. - Кинетика абсорбции водорода металлами вблизи границы насыщения, Румянцев В. В., Юрченко В. М., Галинский М. К. (2013)
Abramov V. S. - Inverse structural states of the stochastic deformation field of fractal dislocation (2013)
Варюхин В. Н. - Низкотемпературные аномалии внутреннего трения в оксидных керамиках, Леонтьева А. В., Маринин Г. А., Прохоров А. Ю., Эренбург А. И. (2013)
Булатов А. С. - Особенности акустических свойств ультрамелкозернистого циркония при низких температурах, Великодный А. Н., Долженко В. Ф., Клочко В. С., Корниец А. В., Тихоновский М. А. (2013)
Белошенко В. А. - Внутреннее трение сверхпроводящего композита Cu-NbTi после комбинированной пластической деформации, Крыгин И. М., Пилипенко А. Н., Чишко В. В. (2013)
Метлов Л. С. - Гистерезисные явления в γ/ε-фазовом переходе, Эфрос Б. М., Варюхин В. Н. (2013)
Дзензерский В. А. - Влияние закалки из расплава на физико-химические свойства аккумуляторного сплава Pb-Sn-Ca, Башев В. Ф., Тарасов С. В., Полонский В. А., Иванов В. А. (2013)
Урюков Б. А. - Метод расчета упрочнения металлической частицы при высокоскоростном соударении с мишенью, Ткаченко Г. В. (2013)
Василенко Т. А. - Эмиссия метана из каменных углей в условиях повышенного влагосодержания, Кириллов А. К., Молчанов А. Н., Троицкий Г. А., Вишняков А. В., Костенко И. Г., Пичка Т. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Ніколаєва Л. - Розміщення об’єкта торгівлі: проблеми правової регламентації, Микитенко Л. (2013)
Предєін А. - Розвиток роздрібних торговельних підприємств в Україні (2013)
П’ятницька Г. - Інноваційний потенціал розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні, Григоренко О., Найдюк В. (2013)
Нікішина О. - Аналіз ринку борошномельної продукції (2013)
Романенко О. - Метод визначення структурно-механічних властивостей рибних пресервів (2013)
Романенко Р. - Експрес-метод визначення коефіцієнта тертя твердих харчових продуктів за різних температур (2013)
Ружицький І. - Математична модель поведінки рідинних вантажів при транспортуванні (2013)
Дьяков О. - Біологічна цінність швидкозаморожених соків із м’якоттю, Белінська С. (2013)
Василишина О. - Якість вишневих джемів, збагачених пектиновмісним плодовим пюре (2013)
Голуб Б. - Протеоліз у пробіотичних напоях, ферментованих біфідобактеріями (2013)
Даниленко С. - Вплив ферментного препарату на протеолітичні процеси у сиров’ялених м’ясних продуктах (2013)
Хробатенко О. - Харчова цінність вуглеводно-білкового продукту для спортсменів (2013)
Пересічний М. - Мінеральний та вітамінний склад сирно-рослинних паст із підвищеним вмістом йоду, Паламарек К. (2013)
Дубініна А. - Паропроникність комбінованого пакувального матеріалу з відновлювальної сировини, Ленерт С., Круглова О. (2013)
Караваєв Т. - Міцність плівок з водно-дисперсійних фарб, наповнених карбонатами і каолінами, Свідерський В. (2013)
Золотарьова О. - Кремнійорганічні сполуки для гідрофобізації нерудних матеріалів (2013)
Крюк Т. - Ідентифікація парфумерних рідинних виробів (2013)
Орлова Н. - Безпечність овочево-фруктових консервів, Казаченко С., Кузьменко І. (2013)
Притульська Н. - Критерії безпечності продуктів для ентерального харчування, Мотузка Ю., Антюшко Д. (2013)
Березовський Ю. - Екологічно безпечні текстильні товари на основі лляних волокон (2013)
Свідло К. - Технологія десертів геродієтичного призначення (2013)
Відомості про авторів (2013)
Тітул (2008)
Копішинська О. П. - Перспективи впровадження технологій електронної комерції в аграрному секторі економіки України, Калініченко А. В., Калініченко В. М. (2008)
Павловская Д. В. - Прогнозирование как способ обеспечения надежности выполнения задач в распределенной среде (2008)
Скатков А. В. - Обеспечение гарантоспособности распределенной вычислительной системы с использованием диверсной диспетчеризации, Воронин Д. Ю. (2008)
Туркин И. Б. - Анализ алгоритмов планирования задач реального времени для многопроцессорных систем, Никитина Т. С. (2008)
Дрозд А. В. - Повышение достоверности контроля результатов в обработке приближенных данных, Антощук С. Г., Русинский А., Колахи Реза Джавад (2008)
Елисеев К. В. - Метод синтеза фазовых картин на основе интерполяции фазовых траекторий (2008)
Юрченко Ю. Б. - Анализ взаимодействия каналов синхронных SIFT HIFT компьютеров в системе информационно вычислительного комплекса с межканально-асинхронной распределенной сетевой структурой оборудования (2008)
Захаров Н. А. - Алгоритмическое обеспечение отказоустойчивости распределенных систем управления, Калин С. В., Клепиков В. И., Подхватилин Д. С. (2008)
Романкевич А. М. . Романкевич В. А - Об одном способе оптимизации моделей поведения отказоустойчивых многопроцессорных систем, Бахтари Хедаятоллах (2008)
Клевцов А. Л. - Модель оценки безопасности информационных и управляющих систем АЭС при экспертизе ядерной и радиационной безопасности (2008)
Локазюк В. М. - Інтелектуальний метод вирішення задачі прогнозування розвитку ситуації для оперативно-чергових служб, Тітова В. Ю. (2008)
Дженюк Н. В. - Принципы распределения функции защиты между составляющими сложной системы, Серков А. А. (2008)
Скляр В. В. - Метод разработки многоверсионных информационно-управляющих систем на базе автоматов с программируемой логикой, Головир В. А., Герасименко А. Д., Малохатько С. А. (2008)
Коваленко Н. С. - Разработка математической модели размещения датчиков в пределах зон плоскостного контроля для интегрированных систем объектовой безопасности, Остафийчук П. В. (2008)
Лучшев П. А. - Реляционная модель представления технологических процессов испытаний (2008)
Лысенко И. В. - Модель реализации криптографической функции хэширования на основе принципов диверсности и композитности (2008)
Савенко О. С. - Модель процесу пошуку троянських програм в комп’ютерній системі, Лисенко С. М. (2008)
Копитчук М. Б. - Інформаційна технологія ідентифікації рухомих об'єктів, Олещук О. В. (2008)
Аль Мади М. К. - Особенности программы выбора оптимизированной последовательности тестов для диагностирования полупроводниковой памяти (2008)
Mishchenko V. - Does the different definitions of Ada program tokens have significant difference ? (2008)
Говорущенко Т. О. - Проблеми реалізації методу ідентифікації прихованих помилок програмного забезпечення на основі нейромережних інформаційних технологій (2008)
Грига В. М. - Застосування просторово-часових графів для синтезу спеціалізованих перемножувачів, Дунець Р. Б. (2008)
Баркалов А. А. - Уменьшение аппаратурных затрат в схеме микропрограммного автомата Мура на CPLD, Титаренко Л. А., Цололо С. А. (2008)
Кошман С. А. - Повышение надёжности высокопроизводительных процессоров в системе остаточных классов, Сиора А. А., Abdullah Khere Ali, Краснобаев В. А. (2008)
Плахтеев А. П. - Анализ и синтез микроконтроллерных устройств распределенных систем управления и сбора данных, Плахтеев П. А. (2008)
Андриенко В. А. - Регламентирование проведения многоверсионного диагностирования запоминающих устройств с учетом полупериодов деградации, Рябцев В. Г., Уткина Т. Ю. (2008)
Фурман И. А. - Оценка эффективности и определение зон рационального использования информационной технологии параллельного логического управления объектами критического применения, Бовчалюк С. Я. (2008)
Харченко В. С. - Модели дефектов многоверсионных систем с учетом разнообразия технических средств и программного обеспечения, Скляр В. В., Белый Ю. А. (2008)
Пєтух А. М. - Розробка альтернативних методів та моделей засобів нестандартного зображення цифрових даних, Войтко В. В., Бевз С. В., Гут Б. С. (2008)
Приходько С. Б. - Применение пилот-сигналов для повышения помехозащищенности системы цифровой связи, основанной на использовании манипуляции случайного процесса (2008)
Дядык Д. Ф. - Комбинированный метод сжатия изображений без потерь информации, Стрюк А. Ю. (2008)
Анотації (2008)
Відомості про авторів (2008)
Алфавітний покажчик (2008)
Гончарова К. В. - Постіндустріальні виклики міжнародного менеджменту на початку ХХІ століття, Квактун О. О., Рєліна І. Є. (2013)
Дугінець Г. В. - Євроінтеграція зовнішньоторговельного сектору як стратегія пост-кризового розвитку України, Левченко Л. М., Варламова О. А. (2013)
Краснікова Н. О. - Особливості сучасного регулювання зовнішньої торгівлі в розвинених країнах (2013)
Орловська Ю. В. - Вплив глобальних проблем розвитку постіндустріальної економіки на креативізацію зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Чала В. С. (2013)
Фісуненко П. А. - Еколого-економічні виклики міжнародної конкурентоспроможності, Вовк М. С. (2013)
Андрєєва О. Ю. - Ресурси територіальної громади міста: теоретичні аспекти (2013)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Передумови інтеграції промислових підприємств до регіональних і національних ринків (2013)
Вергуненко Н. В. - Інституціоналізація ринку консалтингових послуг в Україні (2013)
Головня Ю. І. - Посткризові тенденції соціально-орієнтованої економіки України, Покотилюк Л. П. (2013)
Гракова М. А. - Напрями вдосконалення діючого механізму реалізації інвестиційного процесу у вугільній промисловості (2013)
Калустян Я. В. - Значення податкового потенціалу для соціально-економічного розвитку міста (2013)
Мазур О. Є. - Інституціональний розвиток торгівельного підприємництва в контексті системної парадигми (2013)
Орловська Ю. В. - Регіональний аспект при визначенні ознак класифікації кластерів, Бойко Т. Ю. (2013)
Пуліна Т. В. - Визначення ключових факторів успіху кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості (2013)
Романчук Н. М. - Методологічні підходи до побудови межі заможності для населення України (2013)
Трубей О. М. - Регіональні особливості розвитку оптової торгівлі України (2013)
Азізова К. М. - Аналіз та оцінка конкурентного середовища банківської установи (2013)
Галенко Н. О. - Стратегічні прийоми виходу фондового ринку України з кризового стану із урахуванням міжнародних концепцій (2013)
Бардась А. В. - Формалізація дій керівників організації як результат процесу управління, Бойченко М. В., Дудник А. В. (2013)
Божанова В. Ю. - Методичні підходи до формування антикризової стратегії розвитку будівельних підприємств в сучасних умовах, Ступнікер Г. Л., Масюк С. Є. (2013)
Бойчук А. Б. - Сутність програмно-цільового підходу у формуванні інноваційних програм (2013)
Костаневич Н. І. - Структура капіталу та її вплив на результати діяльності підприємства, Заєць Т. С. (2013)
Назарова Г. Б. - Основні принципи організації та методики аудиту підприємств, які продовжують строки оренди державного майна (цілісних майнових комплексів) (2013)
Пошивалов В. П. Касян С. Я. - Перспективи розвитку івент-маркетингу компаній в Україні, Вовкотруб О. М. (2013)
Продіус О. І. - Креативний персонал як головна складова інноваційного розвитку організації (2013)
Свиридова Е. В. - Привлекательность и потенциал предприятия: содержание, взаимосвязь, соотношение понятий (2013)
Кубатко О. В. - Флуктуації та пам’ять у розвитку еколого-економічних систем (2013)
Содержание (2006)
Кривцов В. С. - Слово главного редактора (2006)
Кива Д. С. - Олег Константинович Антонов – всемирно известный авиационный конструктор (2006)
Кривцов В. С. - Выдающийся авиаконструктор и талантливый педагог, Малашенко Л. А. (2006)
Гайдачук В. Е. - О. К. Антонов у истоков студенческого конструкторского бюро ХАИ и научной школы по проблемам создания авиаконструкций из композиционных материалов (2006)
Филь С. А. - Концепция О. К. Антонова обеспечения комфорта пассажиров в салонах гражданских самолетов (2006)
Цариковский В. И. - АНТК "Антонов" - лидер в создании конструкций из композиционных материалов в авиастроении (2006)
Лупкин Б. В. - Технология упрочнения поверхностным пластическим деформированием материала Д16Т, Лагутин А. И. (2006)
Кортунов В. И. - Анализ способов коррекции интегрированных бесплатформенных инерциальных систем с низкоточными датчиками в управлении летательными аппаратами, Дыбская И. Ю. (2006)
Крашаница Ю. А. - Методика расчёта обтекания тел гиперзвуковым потоком газа, Тюрев В. В., Грищенко В. А. (2006)
Лемко О. Л. - Оценка возможности снижения балансировочных потерь аэродинамического качества на летательных аппаратах схемы "летающее крыло" (2006)
Майданюк Д. В. - Оптимизация параметров десантирования орбитальной ступени авиационно-космической ракетной системы (2006)
Дрягин Д. П. - Исследование видов кинематических цепей с точки зрения их контурозвенности (2006)
Басов Ю. Ф. - Влияние поля параметров на входе на течение в ступени осевого компрессора, Бойко Л. Г. (2006)
Чоха Ю. Н. - Обоснование математической модели динамичной системы диагностики ГТД, Чумак О. И. (2006)
Анофриев В. Ю. - Обеспечение прочностной надежности колес центробежных компрессоров из высокопрочных сталей (часть 2), Гецов Л. Б., Ножницкий Ю. А. (2006)
Бабак В. П. - Обоснование оптимального состава оборудования тренажерного комплекса для обучения студентов национального авиационного университета, Жуков И. А., Моржов В. И. (2006)
Угрюмова Е. М. - Совершенствование сложных технических систем методом обратных задач, Волков С. Г., Угрюмов М. Л. (2006)
Научное наследие профессора И. Г. Немана : предисловие редколлегии журнала (2006)
Неман И. Г. - Устойчивость бесконечно длинной ортотропной пластины с наклонными главными направлениями упругости. Точный метод. Часть I. Вывод общих уравнений для коэффициентов критической нагрузки. Устойчивость пластины при совместном действии двухстороннего сжатия и сдвига (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Сухоруков А. І. - Щодо методології комплексного оцінювання складників економічної безпеки держави, Харазішвілі Ю. М. (2013)
Потапенко В. Г. - Державна політика сталого розвитку на засадах "зеленої" економіки (2013)
Хорольський О. І. - Зовнішньоекономічні пріоритети України: завдання та механізми державної політики щодо їх оптимізації (2013)
Сторонянська І. З. - Перспективи та ризики для банківської системи України в контексті інтеграційних процесів, Музика І. С. (2013)
Молдован О. О. - Податкові інструменти стимулювання НДДКР корпоративного сектору: світова практика застосування (2013)
Карп’юк О. П. - Національні моделі стимулювання інноваційного процесу (2013)
Коваль О. П. - Удосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні (2013)
Cуходоля О. М. - Угоди про розподіл продукції як інструмент трансформації енергетики України (2013)
Бєгун С. В. - Виклики та пріоритети розвитку гідроенергетики в Україні (2013)
Біла С. О. - Карпатський Єврорегіон як чинник європейської інтеграції України, Романова В. В. (2013)
Борщевський В. В. - Механізми нарощування соціально-економічного потенціалу сільських територій Західної України (2013)
Васильчук Є. О. - Релігійні джерела політико-ідеологічних доктрин праворадикальних об’єднань в Україні (2013)
Бєлашко С. О. - Позапартійні форми політичної участі в пострадянській Україні: чинники та можливі наслідки (2013)
Парахонський Б. О. - Роль ОБСЄ у формуванні європейського середовища безпеки, Яворська Г. М. (2013)
Пилипчук В. Г. - Досвід реформування і розвитку сектору безпеки України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Циганов В. В. - Національна безпека: проблеми визначення та оцінки ефективності (2013)
Свергунов О. О. - Стратегічне планування військово-технічної політики: світовий досвід (2013)
Малиновська О. А. - Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України (2013)
Руснак О. В. - Медіа-інформаційна безпека України: правові аспекти (2013)
Телеховський Ю. Г. - Досвід трансформації спецслужб в Угорщині: висновки для України (2013)
Іванюта С. П. - Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки, Качинський А. Б. (2013)
Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності (2013)
Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки (2013)
Пріоритети інвестиційної політики в контексті модернізації економіки України (2013)
Стимулювання економічного зростання на місцевому рівні (2013)
Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування (2013)
Більовський О. А. - Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної ефективності (2013)
Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації (2013)
Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури (2013)
Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) (2013)
Євро-2012: напрями реалізації нагромадженого потенціалу регіонального розвитку (2013)
Пам’яті Лариси Павлівни Горкіної (2013)
Хроніка діяльності Національного інституту стратегічних досліджень у червні-вересні 2013 р. (2013)
Аннотации / Summary (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Тітул (2009)
Заикин И. П. - Рассеяние электромагнитных волн на симметричном соединении двух коаксиальных линий и цилиндрического резонатора с диэлектрическим заполнением, Ткаченко Ал-й А., Ткаченко Ал-ра А. (2009)
Василенко А. С. - Моделирование локальных объектов спутникового мониторинга, Съедина Ю. В. (2009)
Литвин В. В. - Моделирование параметров излучателя на несимметричных волнах в круглом диэлектрическом волноводе, Колбун Н. Д., Кулиш С. Н., Олейник В. П., Аль Отти Сами (2009)
Пономаренко Н. Н. - Метрика визуального качества изображений для корректного учета искажений яркости и контраста, Еремеев О. И., Лукин В. В. (2009)
Тоцкий А. В. - Обнаружение сигналов в гауссовом шуме, при случайных доплеровских смещениях частоты и замираниях с использованием моментых функций третьего порядка (2009)
Шаповал Е. П. - Интерпретация поляриметрических данных дистанционного зондирования по инвариантным поляризационным характеристикам объекта (2009)
Ларин В. Ю - Разработка математической модели ферримагнитного преобразователя, включенного в генераторные схемы, Квасников В. П. (2009)
Земляний А. О. - Моделі та засоби експертної оцінки ефективності технологій забезпечення якості програмних систем реального часу, Ткачук М. В. (2009)
Васильева И. К. - Влияние степени корреляции признаков на результаты распознавания объектов по данным моделирования двумерных нормальных совокупностей, Панкратова Е. А. (2009)
Стасев Ю. В. - Метод кодирования массивов длин апертур в цветоразностном двухизофотном пространстве, Сидоренко Н. Ф., Калашник Д. Н. (2009)
Баранник В. В. - Метод сжатия изображений на основе неравновесного позиционного кодирования битовых плоскостей, Гулак Н. К., Королева Н. А. (2009)
Криводубский О. А. - Прогнозирование процесса десорбции серебра, Новаковская А. О. (2009)
Красников В. Н. - Энтропийный анализ проектных рисков, Макаричев В. А. (2009)
Чумаченко И. В. - Бескоалиционная игра как модель открытого финансирования инновационной деятельности, Лысенко А. А. (2009)
Греков Л. Д. - Архитектурные решения в реинжиниринге управляющих систем территориально-распределенных компаний, Западня К. О., Коновалова Е. В. (2009)
Фролова Г. А. - Проектирование системы поддержки принятия решений в технологической подготовке производства на базе квантового подхода с применением методов системного моделирования, Сироджа И. Б., Россоха И. Е. (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул (2009)
Илюшко В. М. - Научные направления факультета радиотехнических систем летательных аппаратов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" и перспективы их развития, Зеленский А. А. (2009)
Волосюк В. К. - Математический аппарат спектральных преобразований широкополосных и сверхширокополосных пространственно-временных сигналов и их функций когерентности (2009)
Зеленский А. А. - Проблемы и методы автоматического определения характеристик помех на изображениях, Абрамов С. К., Лукин В. В. (2009)
Мигаль В. П. - Применение параметрических и вейвлет сигнатур для диагностики сенсоров, Клименко И. А., Мигаль Г. В., Фомин А. С., Бут А. В. (2009)
Хомяков Э. Н. - Стохастические модели и методы обработки измерений в расширенных глобальных навигационных спутниковых системах, Наумова Е. Э. (2009)
Печенин В. В. - Следящий фильтр доплеровского сигнала на основе синхронизированного автогенератора, управляемого по двум входам, Сарамолки А. Р. (2009)
Колпаков Ф. Ф. - Пьезорезонансные механотроны в измерениях параметров сердечно – сосудистой системы человека, Пидченко С. К., Таранчук А. А., Опольская А. Е. (2009)
Ильченко М. Е. - Использование метода комбинированной модуляции в микроволновых телекоммуникационных системах передачи данных, Илюшко В. М., Нарытник Т. Н. (2009)
Тоцкий А. В. - Обнаружение движущихся наземных объектов с помощью биспектрального анализа радиолокационных сигналов обратного рассеяния (2009)
Коробков Н. Г. - Синтез циклических конечных автоматов с перестраиваемой длиной цикла, основанный на представлении функций в обобщённой форме, Коробкова Е. Н., Рубанов В. Г. (2009)
Харченко В. С. - Парадигмы и принципы гарантоспособных вычислений: состояние и перспективы развития (2009)
Кулик А. С. - Концепция активной отказоустойчивости спутниковых систем ориентации и стабилизации (2009)
Соколов Ю. Н. - Компьютерные технологии в задачах оптимального управления мягкой посадкой космических аппаратов на безатмосферные планеты (2009)
Попов А. В. - Автоматическая классификация данных дистанционного зондирования на основе теоретико-информационных критериев, Брашеван А. Н. (2009)
Абрамов А. Д. - Тест для оценки числа роторных гармоник при анализе вибропроцессов, Барышев И. В., Петрунина Т. А., Москаленко Т. И. (2009)
Болгаров А. Д. - Критерии эффективности внедрения и функционирования национальной программы информатизации украины (2009)
Кучин Л. Ф. - Информационное поле и его взаимосвязь с окружающим миром, Кулиш С. Н., Черенков А. Д., Литвин В. В., Чёрная М. А. (2009)
Колбун Н. Д. - Физическая модель биологической системы в информационно-волновом взаимодействии с электромагнитными полями, Кулиш С. Н., Олейник В. П., Литвин В. В. (2009)
Бутенко О. С. - Усовершенствование методологии прогнозирования динамики объекта (2009)
Сироджа И. Б. - Принятие решений в управлении знаниями средствами инженерии квантов знаний (2009)
Федорович О. Е. - Структурный анализ метасистем (2009)
Илюшко В. М. - Методы и модели управления государственными программами, Болгаров А. Д., Шейх Тарик Халаф (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Содержание (2006)
Фирсов А. И. - Г. Ф. Проскура – ученый, инженер, педагог (2006)
Амброжевич А. В. - Георгий Федорович Проскура, Крашаница Ю. А. (2006)
Лупкин Б. В. - Формообразование дробью как метод обработки крупногабаритных деталей сложной кривизны в самолетостроении, Лагутин А. И. (2006)
Богданов О. К. - Разработка аэродинамической компоновки тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 (2006)
Буняева И. В. - Бистатический радиометр с синтезом апертуры, Зеленский А. А., Верещак А. П. (2006)
Ширинский С. В. - Теоретические аспекты ускоренных испытаний щелочных аккумуляторов на саморазряд (2006)
Левшанов В. С. - Оценка допустимой прочности и прочностной надежности керамических обтекателей, Кирюшина В. В., Русин М. Ю. (2006)
Капитанова Л. В. - Модель выбора исходных параметров модификации самолета по параметру длины разбега при взлете (2006)
Повгородний В. О. - Влияние механических характеристик и температурного поля амортизатора на демпфирующие свойства авиационных бортовых конструкций (2006)
Гагауз Ф. М. - Рациональное проектирование силовых элементов сечения крыла из композиционных материалов (2006)
Анипко О. Б. - Интеграция характеристик силовой установки и планера летательного аппарата: проблемы и пути их решения, Логинов В. В. (2006)
Сапрыкин С. А. - Система виброконтроля и вибродиагностирования для ГПА-16 с двигателем ДЖ-59 и ГТ-750-6 (2006)
Миргород В. Ф. - Сравнительный анализ методов диагностирования технического состояния двигателя газотурбинного привода по данным регистрации, Радченко Г. С. (2006)
Чоха Ю. Н. - Стратегия эксплуатации авиационных ГТД по техническому состоянию с контролем уровня летной годности, Чумак О. И. (2006)
Давыдов С. А. - Проникновение газа через сетчатые элементы системы обеспечения сплошности топлива космического ЛА (2006)
Юдин А. К. - Усеченное представление двоичных данных с ограниченным числом серий в полиадическом пространстве, Баранник В. В. (2006)
Шмаров В. Н. - Исследования частотной аналоговой модуляции полупроводниковых лазеров (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Содержание (2006)
Нечипорук Н. В. - Экспериментальные исследования параметров инерционного процесса демонтажа элементов снаряжения авиационных боеприпасов, Полищук Е. А., Кобрина Н. В. (2006)
Зайцев В. Е. - Автоматизация технологической подготовки производства в заготовительно-штамповочном производстве, Данченко В. Г., Мельников М. С. (2006)
Литвинов В. В. - Модельно-ориентированное управление установками электронно-лучевой сварки при производстве конструкций авиадвигателей, Казимир В. В. (2006)
Осмоловський О. І. - Спосіб підвищення чутливості прецизійних координатних приводів (2006)
Третьяк В. В. - Обьектный подход к проектированию ресурсосберегающих импульсных технологий (2006)
Кортунов В. И. - Наблюдаемость и обнаруживаемость инструментальных ошибок бесплатформенных инерциальных навигационных систем, Проскура Г. А. (2006)
Роянов О. М. - Прогноз руху космічного апарату за результатами вимірювань суміщеною радіотехнічною системою, Чумак Б. О., Ямницький В. А. (2006)
Дрягин Д. П. - Контурозвенный синтез структурных групп (2006)
Герасименко В. П. - Механизмы вибрационного горения в камерах сгорания ГТД, Налесный Н. Б. (2006)
Васильева И. К. - Экспериментальная проверка алгоритма распознавания гидрометеообразований по радиолокационным данным, Попов А. В. (2006)
Яковлев М. Ю. - Об одном способе повышения метрологической надёжности средств измерительной техники авиационных радиотехнических систем (2006)
Сергеева Ю. И. - Компонентная технология управления проектами создания наукоемких изделий машиностроения, Плохов C. C. (2006)
Чернов С. К. - Оценка экономико-организационного эффекта деятельности наукоемкого производства (2006)
Габчак О. К. - Система поддержки принятия решений при выборе характеристик проекта создания сложной техники, Яшин С. А., Горлов Д. О. (2006)
Малеева О. В. - Формирование команды проекта на основе анализа решаемых задач, Мазорчук М. С., Зянчурина И. Н. (2006)
Научное наследие профессора И. Г. Немана : предисловие редколлегии журнала (2006)
Неман И. Г. - Устойчивость бесконечно длинной ортотропной пластины с наклонными главными направлениями упругости. Точный метод. Часть 2. Частные случаи нагружения пластины (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Титул (2013)
Зміст та вихідні дані (2013)
Агафонов Ю. М. - Моделі оцінки дій ударних безпілотних літальних апаратів, Звиглянич С. М., Ізюмський М. П. (2013)
Башинський В. Г. - Методика оцінювання ефективності придушення засобів управління зброєю з інфрачервоним контуром наведення (2013)
Бісик С. П. - Оцінка впливу способу кріплення протимінного екрана на протимінну стійкість бойових броньованих машин, Чепков І. Б., Голуб В. А., Корбач В. Г. (2013)
Варава В. В. - Фактори, що впливають на застосування артилерійських високоточних боєприпасів з напівактивною лазерною системою самонаведення, Щенякін О. В., Толмачов О. М. (2013)
Васильєв Д. Г. - Оцінка та прогнозування технічного рівня зразків авіаційної техніки військового призначення, Нор П. І., Кучурін О. В., Коломійцев О. В. (2013)
Доска О. М. - Визначення кількості запасних частин та об’єму матеріалів, які необхідно включити до складу ремонтних комплектів ЗІП бойових засобів ЗРК (2013)
Коваль І. В. - Аналіз світових напрямків розвитку зенітних керованих ракет та підходи до створення сучасних вітчизняних зенітних керованих ракет, Сачук І. І., Шоколовський А. А., Попов В. П., Ряполов І. Є. (2013)
Макеев В. И. - Способы учёта влияния температуры реактивного заряда на полёт летательных аппаратов, Латин С. П., Мешков А. П., Сергиенко Р. В. (2013)
Науменко І. В. - Структура вогневого ураження противника засобами артилерії в наступі, Трофименко П. Є., Яковенко В. В (2013)
Овчинников В. А. - О степени рассредоточения элементов боевого порядка частей и подразделений ракетных войск (2013)
Озеров С. В. - Применение mimo-технологии на хаотических несущих для разделения абонентов в многоканальных системах военной радиосвязи (2013)
Остапова О. П. - Тенденції розвитку реактивних систем залпового вогню провідних у воєнному відношенні держав, Авдєєва О. М. (2013)
Шлокин В. Н. - Особенности построения радиосети группы БПЛА, Малахов С. В., Гостев А. Л., Кожушко Я. Н. (2013)
Войтович О. А. - Модернизация РЛС с внешней когерентностью для работы в составе комплекса дистанционного зондирования метеообъектов (2013)
Греков В. Ф. - Наземное пусковое устройство беспилотного летательного аппарата с инерционным приводом, Куренко А. Б., Пьянков А. А., Ткаченко Ю. А. (2013)
Дружинін В. А. - Математична модель еквівалентної системи руху комбінації двох безпілотних літальних апаратів вертолітного типу і їх зв’язок з реальною системою загальної тросової підвіски, Тішков C. Ю., Федоряка С. В. (2013)
Журавльов О. О. - Метод корекції матриці орієнтації в інерційно-супутниковій навігаційній системі аеробалістичних апаратів, Герасимов С. В. (2013)
Іващук Б. М. - Ефективність застосування інфрачервоного обладнання на сучасних БПЛА, Касьян Б. І., Амазастов Є. І., Михалко В. В., Дурач В. М. (2013)
Каленюк И. А. - Исследование аэродинамических характеристик крыла конечного размаха на больших дозвуковых скоростях (2013)
Кононов Б. Т. - Аналітичні співвідношення для аналізу ферорезонансних явищ в електричних системах, Мушаров А. О. (2013)
Ланецкий Б. Н. - Модель оценивания стоимости эксплуатации сложных технических систем по техническому состоянию. Общие положения, Лукьянчук В. В., Кириллова Н. И., Артеменко А. А. (2013)
Леонов И. Г. - Методика сравнительного анализа многочастотных сигналов, Коржов А. Н., Петрушенко В. Н., Животовский Р. Н. (2013)
Литвиненко М. И. - Структура адаптивной системы управления информационными моделями в перспективных комплексах средств автоматизации (2013)
Ляшенко І. О. - Формалізація знань про процеси ідентифікації повітряних суден інформаційно-управляючими системами розвідки, Цвєтков Є. В., Безкровний Д. В. (2013)
Матвєєва О. Л. - Вплив забруднення на процеси окиснення вуглеводневих палив (2013)
Павликов В. В. - Оптимальное восстановление радиометрических изображений в многоантенных сверхширокополосных радиометрических системах (2013)
Пекуровський Г. В. - Експериментальна лінеаризація адаптивної системи автоматичного управління активною компенсацією вібрації, Барабаш О. В. (2013)
Попков Б. О. - Решение задачи оптимизации распределения финансового ресурса в интересах разработки и модернизации средств огневого поражения, Мокроцкий М. Ю., Лупиёва К. И. (2013)
Прокопович-Ткаченко Д. І. - Дослідження протоколів автентифікації та авторизації доступу в безпроводових телекомунікаційних системах та мережах (2013)
Пузиренко О. Г. - Методика кількісно-якісного аналізу та визначення рівня інформаційної безпеки, Іохов О. Ю., Горбов О. М., Кузьминич І. В. (2013)
Смеляков К. С. - Построение унифицированного метода исключения импульсного шума для обеспечения адекватного применения пространственных фильтров шума изображений, Рубан И. В., Водолажко О. В., Осиевский С. В. (2013)
Рябоконь Є. О. - Дослідження можливості поліпшення характеристик спрямованості систем антена-обтічник за рахунок використання різних діелектричних матеріалів в конструкції стінки обтічника (2013)
Халимов Г. З. - Оценки коллизионной стойкости универсального хеширования по алгебраическим кривым (2013)
Хмелевська О. О. - Методичний підхід до військово-економічного оцінювання авіаційних комплексів при формуванні їх концепцій і технічних обліків (2013)
Наші автори (2013)
Алфавітний покажчик (2013)
Ворох А. О. - Інноваційні стратегії дистанційної освіти: Coursera, Коваль Є. В. (2013)
Кормилець Ю. В. - Критерії оцінювання ефективності управління розвитком електронної бібліотеки вищого навчального закладу (2013)
Лиликович С. А. - Переход на лицензионное программное обеспечение в учебных заведениях Украины: состояние, пути решения проблемы (2013)
Смагіна О. О. - Аналіз результатів опитування викладачів та завідувачів кафедр щодо труднощів, з якими вони стикаються в діяльності кафедри університету (2013)
Смагіна О. О. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності кафедри університету (аналіз результатів опитування викладачів та завідувачів кафедри) (2013)
Бахтіна Г. П.  - Магістерська підготовка та курси за вибором студента (2013)
Жукова В. М. - Використання електронних навчальних комплексів у професійній підготовці та самостійній діяльності майбутніх інженерів (2013)
Киреев И. Ю. - Использование технологии виртуальных устройств для программно-аппаратной реализации учебного эксперимента с шаговыми двигателями в кабинете компьютерной физики (2013)
Крамаренко Т. А. - Автоматизація обробки даних статистичного аналізу у педагогічних дослідженнях засобами табличного процесору Microsoft Excel, Іє О. М. (2013)
Курило Н. О. - Використання ігрових технологій в процесі професійної підготовки фахівців-документознавців (2013)
Манюк Л. В. - Визначення цілей дистанційного курсу "Англійська мова для студентів вищих медичних навчальних закладів” (2013)
Панченко Л. Ф. - Моделювання структурними рівняннями як інструмент педагогічного дослідження (2013)
Переяславська С. О. - Застосування дистанційних технологій при підготовці майбутніх учителів інформатики на прикладі курсу "Бази даних та інформаційні системи” (2013)
Тетерева М. Я. - Навчальний курс "Комп’ютерне моделювання” – концепція та аналіз сучасних інструментальних засобів (2013)
Тихонов Ю. Л. Тихонов Ю. Л. - Moodle в системе автоматизированного проектирования электронных курсов, Онопченко С. В. Онопченко С. В., Семенков В. В. Семенков В. В., Кожемякина Ю. Ю. Кожемякина Ю. Ю. (2013)
Тихонов Ю. Л. - Разработка сайта одаренных детей специализированной школы коллегиума № 36, Онопченко С. В., Рубанова Т. И., Фомин А. М., Семенков В. В. Семенков В. В., Боровской В. А. Боровской В. А. (2013)
Тихонов Ю. Л. - Тесты в системе автоматизации проектирования электронных курсов, Скачко В. В., Семенков В. В., Громова Я. И. (2013)
Дяченко С. В. - Забезпечення готовності майбутніх вихователів до формування комп’ютерної грамотності у дітей старшого дошкільного віку (2013)
Іщенко В. С. - Цільові орієнтири професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі документознавства та інформаційної діяльності до аналітичної роботи (2013)
Крамаренко Т. А. - До питання створення навчальних фільмів для використання у процесі фахової підготовки у ВНЗ майбутніх інженерів-програмістів (2013)
Лєсовець Н. М. - Дидактичні можливості формування інформаційно-комунікативної компетенції майбутніх фахівців-документознавців (2013)
Малюк О. Ю. - Уміння та здатності студента-документознавця – випускника ВНЗ (2013)
Онопченко С. В. - До питання формування творчої особистості вчителя інформатики в педагогічних ВНЗ України (2013)
Силкін О. О. - Формування професійної спрямованості інженерів-програмістів (2013)
Фоменко А. В. - Використання віртуальних навчальних полігонів як складників віртуальних навчальних лабораторій підготовки програмних інженерів (2013)
Фоменко А. В. - Сучасні вимоги до професійної компетентності майбутнього IT фахівця у світлі розвитку та впровадження інформаційних технологій в Україні (2013)
Хміль Н. А. - Організація самостійної роботи студентів при вивченні комп’ютерної графіки та мультимедіа (2013)
Акіншина І. М. - Моніторинг рекламної комунікації на сторінках преси Луганщини (2013)
Дроздова О. В. - Теоретичні питання професіології в торговельній документації (2013)
Ульшина-Рябоконь О. М. - Комерційна таємниця в україні: визначення сутності та юридичне закріплення права на комерційну таємницю в документах підприємства (2013)
Погребняк Н. М. - Системно-історичний аналіз основних моделей розвитку освітніх систем у країнах Західної Європи (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2006)
Гайдачук А. В. - Исследование массопереноса компонентов связующего при изготовлении сотовых заполнителей из полимерной бумаги "Nomex”, Сливинский М. В., Островский Е. К. (2006)
Чубченко С. М. - Проектирование тонколистовой оснастки с заданным ресурсом для формования изделий из композиционных материалов, Шевцова М. А. (2006)
Вамболь А. А. - Методика определения рациональных режимов формования многослойных конструкций из композиционных материалов, Шевцова М. А. (2006)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки транспортного совершенства летательных аппаратов с баллистическими и орбитальными траекториями полета, Карташев А. С., Яшин С. А. (2006)
Ігнатов В. О. - Модель експертної системи поточного контролю та діагностування газотурбінних двигунів, Чоха Ю. М., Чумак О. І. (2006)
Максименко Т. А. - Исследование топологии магнитного поля стационарного плазменного двигателя малой мощности, Печенежский И. П. (2006)
Бахмет Г. К. - Оценка точности измерения тяги маятниковым тягомером, Лоян А. В., Рыбалов О. П., Федотенко В. А. (2006)
Кравцов В. І. - Механіка елементів хвильового рушія, Лисих А. Ю. (2006)
Горин В. В. - Автономные кондиционеры с эффективными конденсаторными контурами (2006)
Чураков А. И. - Математическая модель эжекторной холодильной машины, использующей теплоту выхлопных газов судовых дизельгенераторов, Радченко Н. И., Сирота А. А. (2006)
Ткач М. Р. - Характеристики судовых энергетических установок на базе ГТД с дополнительной камерой сгорания (2006)
Кадубенко С. В. - Обгрунтування критерію ефективності керування енергетичним ресурсом багатофункціональної радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу в режимі наведення зенітних керованих ракет, Мегельбей Г. В. (2006)
Сотников А. М. - Опредение влияния нестационарной структуры проводимости на отражающие свойства композитных радиоизотопных материалов (2006)
Сироджа И. Б. - Обобщённая методология инженерии квантов знаний для принятия решений в системах искусственного интеллекта (часть 1) (2006)
Павлюк Е. В. - Адаптивная САУ расходом топлива с приводом дозатора от электромеханического преобразователя, Епифанов С. В., Суховей С. И., Емельянов С. Н. (2006)
Миргород В. Ф. - Моделирование динамических режимов ветроэнергетической установки большой мощности, Ранченко Г. С., Голубенко Н. С. (2006)
Богорош А. Т. - Диагностика разрушения объектов микро- и наноэлектроники (2006)
Чернов С. К. - Информационная составляющая в процессе создания наукоемкого предприятия (2006)
Аннотации (2006)
Сведения об авторах (2006)
Алфавитный указатель (2006)
Cодержание (2013)
Аникин С. С. - Выбор метода хирургического лечения трубной беременности, Рыбалка А. Н., Заболотнов В. А., Лившиц И. В. (2013)
Астахов В. М. - Социально-эпидемиологическая характеристика женщин, болевших сифилисом во время беременности, Гусев В. М. (2013)
Банахевич Р. М. - Особливості перебігу післяопераційного періоду у жінок з рецидивним генітальним пролапсом (2013)
Бенюк В. А. - Лечение хронического рецидивирующего кандидозного вульвовагинита у женщин в период ранней постменопаузы, Ластовецкая Л. Д., Щерба Е. А., Дындарь Е. А., Никонюк Т. Р. (2013)
Березницкая А. Г. - Ошибки ведения первого триместра беременности у пациенток с сахарным диабетом типа, Воронин К. В. (2013)
Бобик Ю. Ю. - Вплив тютюнопаління на перебіг вагітності студенток на тлі природного йодного дефіциту, Бабинець І. І. (2013)
Бобрицкая В. В. - Оптимизация ведения пациенток с дисгормональной патологией молочных желез в перименопаузальный период, Грищенко О. В., Черняк О. Л. (2013)
Боташева Т. Л. - Сезонные биоритмы функциональной системы "мать-плацента-плод" в зависимости от её стереофункциональной организации при физиологической и осложнённой беременности, Рогова Н. А., Черноситов А. В., Каушанская Л. В., Шубитидзе М. Г. (2013)
Булик Т. С. - Оцінка комплексної терапії у профілактиці плацентарної дисфункції у вагітних із ожирінням, Юзько О. М. (2013)
Венцківська І. Б. - Концентрація фетуїну в навколоплідних водах та його роль в передчасному розриві плодових оболонок, Біла В. В., Леуш С. Ст., Загородня О. С. (2013)
Волков А. Е. - Cистемная гемодинамика малого таза после перевязки внутренних подвздошных и яичниковых артерий при акушерских кровотечениях, Рымашевский А. Н., Самсонов А. Е., Красникова Н. А., Терёхина Л. А. (2013)
Галич С. Р. - Епідеміологія вроджених вад розвитку плода в Одеському регіоні, Щурко Д. М., Щурко М. І. (2013)
Геник Н. І. - Прогнозування розвитку перинатальних ускладнень у жінок з метаболічним синдромом, Скрипник В. Я., Кінаш Н. М. (2013)
Губина-Вакулик Г. И. - Сравнительная оценка заболеваемости и ранней неонатальной смертности в Харьковской области для научного обоснования модели оптимизации помощи новорожденным, Кузьмина И. Ю., Пасиешвили Н. М., Андреев А. В., Кузьмина О. А. (2013)
Джафарова С. Р. - Оценка состояния фетоплацентарного комплекса при внутриутробном инфицировании плода в динамике беременности, Танько О. П. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського