Колонка головного редактора (2016)
Гарматіна О. Ю. - МСКТ-перфузія та МСКТ-ангіографія при хірургічному лікуванні судинної патології головного мозку, Робак О. П. (2016)
Орищин Н. Д. - Використання магнітно-резонансної візуалізації серця для передбачення відновлення функції сегментів міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, Іванів Ю. А., Паламарчук Ю. О. (2016)
Мягков А. П. - Компьютерно-томографическая ангипульмонография в диагностике хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, Рудик Н. В., Мягков C. А., Семенцов А.С., Наконечный С. Ю. (2016)
Османов Р. Р. - Качество жизни, связанное со здоровьем, в процессе миниинвазивного ультразвук-контролируемого лечения пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей (2016)
Головко Т. С. - Можливості ультрасонографії в оцінці контузійних ушкоджень легені при закритій травмі органів грудної клітки, Халатурник І. Б., Кучер А. P. (2016)
Якименко В. В. - Состояние ренального кровотока у пациентов с сохраненной функцией трансплантата в позднем послеоперационном периоде с использованием ультразвукового и допплерографического методов исследования, Мягков А. П. (2016)
Сафонова И. Н. - Возможности антенатальных эхографических мониторингов сенсибилизированной беременности в неинвазивной диагностике гемолитической болезни плода и определении степени перинатального риска (2016)
Шимон В. М. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану зв'язок надп’ятково-гомілкового суглоба, Шармазанова О. П., Агій В. І. (2016)
Нестуля К. І. - Променева діагностика переломів нижньої щелепи (2016)
Шармазанова О. П. - Ускладнення діафізарних переломів кісток гомілки за рентгенологічними даними, Моселіані Х., Мирончук Л. В., Оборина Н. О. (2016)
Іванкова В. С. - Лiкування і профілактика променевих ускладнень при радіотерапії раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2016)
Сафронова О. В. - Оцінка дозового навантаження на органи малого таза при застосуванні сучасних методик дистанційної променевої терапії при променевому лікуванні раку передміхурової залози, Удатова Т. В., Кметюк Я. В., Мечев Д. С., Говоруха Т. М. (2016)
Фірсова М. М. - Ефективність препарату самарій-153 при множинній кістковій дисемінації у хворих на рак молочної залози та рак простати, Полякова Н. І., Кащенко О. В. (2016)
Мазур А. Г. - Cцинтиграфия верхних отделов желудочно-кишечного тракта как альтернативный метод диагностики диспепсии, Ткаченко М. Н., Миронова Е. В., Андриенко М. И. (2016)
Плани роботи кафедр променевої діагностики та радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика та ХМАПО на 2016 рік (2016)
Альзубейди Альгейс - Сутність поняття "образно-драматургічні уявлення музиканта" в контексті інструментально-виконавської діяльності (2017)
Антонюк О. А. - Рисунок як базова дисципліна у підготовці художника (2017)
Вознюк О. В. - Головні закономірності розвитку мистецтва як форми суспільної свідомості – важливий ресурс мистецької освіти (2017)
Данілішина М. Ф. - Формування у студентів умінь виконавської інтерпретації музичних творів в контексті їх підготовки до професії вчителя музики (2017)
Журавльова Н. І. - До питання єдності та взаємодії інтелектуальної й емоційної сторін навчання у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, Каленик І. В. (2017)
Ілініцька Н. С. - До питання диференціації навчання (2017)
Корницька Л. А. - Копіювання як засіб освоєння стилістики орнаментального мистецтва у процесі вивчення навчальної дисципліни "Орнамент" (2017)
Кравчук К. Г. - Художньо-педагогічна діяльність Миколи Мазура, Нагорняк Х. М. (2017)
Максимлюк І. В. - Педагогічна діяльність художника-графіка Петра Прокопіва (Івано-Франківськ) (2017)
Михаськова М. А. - Взаємоузгодженість між предметами завдань діяльності в освітньо-кваліфікаційній характеристиці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Міщенко О. В. - Проектування змісту дисципліни "Матеріалознавство" для студентів спеціалізації "художній текстиль" напряму підготовки "Культура і мистецтво" (2017)
Селезньова А. В. - Композиція подільського рушника (2017)
Смолінська О. Є. - Використання фольклорних традицій у мистецькій просвіті студентської молоді (з досвіду організації "Свята гаївки" у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького), Купчак Т. З. (2017)
Тань Сияо - Історичні передумови становлення класичної сонатної форми та її сприйняття піаністами (2017)
Туровська Н. А. - Особливості викладання курсу "Історія музики" в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2017)
Шавиріна-Школяр М. А. - "Основи композиції" як базова дисципліна у професійній освіті художника, Корницька Л. А. (2017)
Яківчук Г. В. - Національно-патріотичне виховання особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі опанування народними українськими інструментами (бандура, сопілка) (2017)
Поповский В. В. - Метод обнаружения сигналов первичных пользователей в когнитивных радиосетях, Коляденко А. В. (2017)
Ципоренко В. В. - Дослідження ефективності антенних решіток різної конфігурації для кореляційно-інтерферометричного пеленгування (2017)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення просторової узагальненої крайової задачі теплообміну порожнього кусково-однорідного циліндра, який обертається (2017)
Жарикова М. В. - Модель территориальной системы в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера (2017)
Маляр М. М. - Модель інформаційної технології оцінювання ризику фінансування проектів різного походження, Поліщук В. В., Шаркаді М. М. (2017)
Погосов А. Ю. - Модели прикладной информатики учета кинетики кибернетических угроз в системе физической защиты АЭС, Деревянко О. В. (2017)
Москаленко В. В. - Інформаційно-екстремальний алгоритм функціонування системи розпізнавання об’єктів на місцевості з оптимізацією параметрів екстрактора ознак, Коробов А. Г. (2017)
Субботин С. А. - Метрики качества выборок данных и моделей зависимостей, основанные на фрактальной размерности (2017)
Oliinyk A. O. - Parallel multiagent method of big data reduction for pattern recognition, Skrupsky S. Yu., Shkarupylo V. V., Blagodariov O. Yu. (2017)
Боровик О. В. - Оцінка ефективності функціонування системи оптико-електронного спостереження, Рачок Р. В., Дармороз М. М. (2017)
Kolpakova T. - Integrated method of extraction, formalization and aggregation of competitive agents expert evaluations in group, Oliinyk A., Lovkin V. (2017)
Lakhno V. A. - Development of a support system for managing the cyber security (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками (2017)
Сердюк М. Є. - Комп’ютерна система локалізації та видалення тіней у цифрових зображеннях, Беркут В. Г. (2017)
Трифонова К. О. - Mетод виявлення порушення цілісності цифрового зображення шумом Перліна (2017)
Гусев В. Б. - Анализ решений на основе экспертных данных и рефлексивных процедур вывода (2017)
Дивак М. П. - Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних, Порплиця Н. П., Маслияк Ю. Б., Пукас А. В., Мельник А. М. (2017)
Лобов В. Й. - Моделювання системи автоматичного регулювання швидкістю випалювальних візків конвеєрних машин, Лобова К. В. (2017)
Хобін В. А. - Принципи, алгоритми і результати підвищення ефективності самоналагоджувальної системи керування об’єктом технологічного типу, Левінский М. В. (2017)
Колонка головного редактора (2016)
Омельченко А. Н. - Особенности картирования двигательной коры головного мозга при остром инсульте методом функциональной МРТ, Рожкова З. З., Мироняк Л. А., Макарчук Н. Е., Рогожин В. А. (2016)
Підгайна Л.В. - Ехокардіографічна оцінка хронічної ішемічної мі тральної регургітації, Ревенко К. А., Руденко Н. М. (2016)
Климишин Ю. І. - Діагностичні можливості оцінки функції правого шлуночка доплерографічним методом у пацієнтів після операції Росса, Руденко Н. М., Лебідь І. Г., Ханенова В. А., Романюк О. М. (2016)
Рудик Д. В. - Можливості ультразвукового дослідження в діагностиці гострої тонкокишкової непрохідності, Тутченко М. І., Бабкіна Т. М., Новікова М. М., Зантарая Т. М. (2016)
Решетняк О. М. - Ультразвуковая диагностика при осложненных формах варикозной болезни нижних конечностей (2016)
Мацькевич В. М. - МДКТ у визначенні змін мінеральної щільності кісткової тканини при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок, Дудій П. Ф., Рижик В. М., Соколовський І. М., Рабій С. А. (2016)
Одарченко С. П. - Можливості томотерапії в лікуванні онкологічних захворювань.Перший клінічній досвід, Серьогіна Н. М., Кухар А. Ф., Оніцева Т. В., Воробйов А. П., Гуменюк М. Б., Гуменюк К. В., Зінвалюк О. В., Синчук Д. С. (2016)
Сакало А. В. - Променева терапія в лікуванні семіноми яєчка IIА-IIВ стадій, Щербіна О. В., Сакало В. С., Яковлєв П. Г. (2016)
Арсенідзе Т. О. - Рентгенологічне дослідження формування кісткової тканини при дисплазії кульшового суглоба у дітей грудного віку (2016)
Духовская М. А. - Оценка миелинизации головного мозга у детей с помощью магнитно-резонансной томографии (обзор литературы) (2016)
Асламова Л. І. - Визначення умов рівності коефіцієнтів пропускання, розрахованих за вимірами дозиметра та яскравості зображення, для представлення конусно-променевих томографічних зображень в анатомічних кольорах, Мірошниченко Н. С., Хобта Ю. В., Куліч Є. В., Меленевська Н. В. (2016)
Леонід Георгійович Розенфельд (1930-2016) (2016)
Пам’яті Івана Омеляновича Крамного (2016)
Правила для авторів (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 38: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2005 - 2010 гг. (2017)
Chenchevoi V. - Analysis of the special features of the thermal process in an induction generator at high saturation of the magnetic system, Romashykhin Iu., Romashykhina Zh., Al-Mashakbeh Atef S. (2017)
Василів К. М. - Математична модель режимів роботи системи асинхронних двигунів димотягів теплових електричних станцій (2017)
Ткаченко А. О. - Определение погрешности аналитического расчета магнитного поля высоковольтных кабельных линий при двухстороннем замыкании экранов кабелей, вызванной неравномерностью плотности тока в экранах (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет энерговыделения и электрической эрозии электродов в высоковольтном сильноточном воздушном коммутаторе атмосферного давления, Рудаков С. В. (2017)
Коробко А. А. - Многочастотные алгоритмы определения влагосодержания жидких эмульсий методом резонасной диэлькометрии (2017)
Чернухин А. Ю. - Влияние параметров коронного разряда на эффективность элементов систем молниезащиты (2017)
Зайцев Р. В. - Моделювання вдосконаленого теплообмінного блоку з мікроканалами для комбінованої фотоенергетичної установки (2017)
Коліушко Д. Г. - Програма для інтерпретації результатів вертикального електричного зондування "VEZ-4A", Руденко С. С. (2017)
Сокол Е. И. - Сетецентрические технологии управления режимами работы трехфазной сети, Сиротин Ю. А., Иерусалимова Т. С., Гриб О. Г., Швец С. В., Гапон Д. А. (2017)
Про запровадження у журналі стандарту щодо літерних познак (2017)
Петрушин Виктор Сергеевич. К 70-летию со дня рождения (2017)
Цема Є. В. - Чинники ураження та причини ампутацій кінцівок у постраждалих під час воєнного конфлікту на сході україни, Хоменко І. П., Беспаленко А. А., Дінець А. В., Заводовський Є. С., Коваль Б. М., Мішалов В. Г., Бур’янов О. А. (2017)
Ярмолюк Ю. О. - Сучасні технології етапного лікування поранених з вогнепальною скелетною травмою, Бур’янов О. А., Борзих Н. О., Беспаленко А. А., Вакулич М. В. (2017)
Каштальян М. А. - Результаты лечения больных с новообразованиями надпочечниковых желез с использованием лапароскопической адреналэктомии, Шаповалов В. Ю., Богачик Ф. Н., Цема Е. В. (2017)
Хомяк І. В. - Етапні малоінвазивні втручання та відкрита панкреатонекректомія в хірургічному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит, Ротар О. В., Терешкевич І. С., Ротар В. І. (2017)
Фелештинський Я. П. - Діагностична цінність капсульної ендоскопії при тонкокишкових кровотечах, Гречана У. І., Пироговський В. Ю. (2017)
Сипливий В. О. - Діагностика захворювань товстої кишки: оптимальний алгоритм підготовки, Робак В. І., Євтушенко Д. В., Драна Л. О. (2017)
Доманський А. М. - Тактика ведення пацієнтів з тяжкими травмами кісток (Damage control orthopedics) у хірургічному лікуванні вогнепальних поранень кінцівок, Король С. О. (2017)
Мишалов В. Г. - Результаты лечения больных с птозом передней брюшной стенки, которым выполнены симультанные операции c помощью традиционной и лапароскопической технологий, Бондарев Р. В., Кондакова Е. Ю., Маркулан Л. Ю., Кондратенко С. А. (2017)
Андрієць В. С. - Патогенетичне лікування анальної тріщини, Смовженко В. І., Бацюн А. С., Симоненко С. О., Хмеляр І. В., Лук’янчук І. П., Унгурян І. С., Ігнатюк В. В., Андрієць Ю. В. (2017)
Кобірніченко А. А. - Клінічне обстеження та критерії відбору хворих для виконання селективної артеріальної емболізації передміхурової залози (2017)
Козлов В. В. - Антибіотикотерапія пацієнтів з ускладненими інфекціями сечових шляхів (2017)
Кравчук Б. О. - Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу в дітей, Цмокалюк Л. І., Вишпінський І. М., Смірнова І. В., Заремба В. Р. (2017)
Мішалов В.Г. - Порівняльна оцінка ефективності ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени із застосуванням торцевого та радіального світловодів, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю. (2017)
Рязанов Д. Ю. - Особенности малоинвазивного лечения варикозной болезни нижних конечностей, Мамунчак О. В., Якунич А. Н., Смирнова Д. А. (2017)
Мунтян С. О. - Динаміка стану пацієнтів та показників загальноклінічних аналізів при лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку, Гетман В. В., Носов А. Ю. (2017)
Трутяк І. Р. - Некротична інфекція м’яких тканин – діагностика, лікувальна тактика, Борзих О. В., Лось Д. В., Медзин В. І., Трюнквальтер В. М., Трутяк Ю. І., Борзих Н. О. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання декскетопрофену для знеболювання в ранній післяопераційний період в онкохірургії, Дмитрієва К. Ю., Залецький Б. В., Залецька О. А. (2017)
Мішалов В. Г. - Випадок успішного лікування пацієнтки із сімейним дифузним поліпозом товстої кишки, Криворчук І. Г., Лещишин І. М., Бик П. Л., Огороднік Т. О., Панчук О. В. (2017)
Лисюк Ю. С. - До питання створення вітчизняних протоколів надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією на засадах доказової медицини, Савчак Я. О., Пилипович О. І. (2017)
Одарченко С. П. - Діагностична та лікувальна тактика при перфораціях шлункових виразок, Одарченко Л. В. (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Калетнік Г. М. - Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки, Гунько І. В. (2017)
Мазур А. Г. - Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості, Колесник Т. В. (2017)
Томчук О. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні, Здирко Н. Г. (2017)
Мулик Я. І. - Ліквідність підприємств як елемент управління фінансовою безпекою: методичне та інформаційне забезпечення (2017)
Гончарук І. В. - Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій, Томашук І. В. (2017)
Ніколіна І. І. - Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком, Бондар М. В. (2017)
Оверковська Т. К. - Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Вдовенко Л. О. - Високий рівень капіталізації - основа зміцнення банківської системи України, Черненко О. С. (2017)
Marchuk U. - Accounting policies - strategic component of effective business entities (2017)
Плахтій Т. Ф. - Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки (2017)
Любар О. О. - Амортизація: економічна сутність, особливості нарахування та відображення в бухгалтерському обліку (2017)
Фабіянська В. Ю. - Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку (2017)
Яремчук Н. Ф. - Нерухомість підприємства в контексті облікової політики (2017)
Корпанюк Т. М. - Особливості ведення управлінського обліку в комерційних банках України (2017)
Тематична спрямованість Всеукраїнського науково-виробничого журналу "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" (2017)
Мазур В. А. - Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів, Томчук О. Ф., Браніцький Ю. Ю. (2017)
Правдюк Н. Л. - Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища, Правдюк А. Л. (2017)
Бурлака Н. І. - Еколого-економічні аспекти організації раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в умовах ринкових трансформацій (2017)
Корнійчук А. М. - Перспективи формування трудового потенціалу Вінницької області, Костунець Т. А. (2017)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект (2017)
Логоша Р. В. - Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні (2017)
Левчук О. В. - Дидактичні особливості технології використання системи Мathcad в математичній підготовці фахівців аграрної галузі, Новицька Л. І. (2017)
Гарник А. А. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування (2017)
Мазур С. А. - Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій (2017)
Янчук Г. В. - Особливості податкової та бюджетної політики місцевих органів влади в умовах адміністративно-територіальних реформ, Янчук В. І. (2017)
Грничук Т. П. - Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку (2017)
Гудзенко Н. М. - Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств, Китайчук Т. Г. (2017)
Дакалюк О. О. - Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Тодосійчук В. Л. - Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні (2017)
Тематична спрямованість Всеукраїнського науково-виробничого журналу "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" (2017)
Колонка головного редактора (2016)
Ганул А. В. - Скринінг раку легені з використанням низькодозової комп`ютерної томографiї, Бабiй Я. С., Захаричев В. Д. (2016)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозна терапія хворих на гормонозалежні пухлини з множинними метастазами в скелет, Щербіна О. В., Макеєв С. С. (2016)
Трофимов А. В. - Контроль воспроизводимости планируемого объема облучения рака предстательной железы (2016)
Васильєв Л. Л. - Корекція планованого об’єму мішені з урахуванням руху пухлини під час актів дихання (2016)
Васильев Л. Л. - Определение ежедневной ошибки укладки при предлучевой подготовке у пациентов с опухолями легких с помощью рентгенографии, Старенький В. П. (2016)
Дронов О. І. - Роль стереотаксичної радіотерапії в комплексному паліативному лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Грязов А. Б., Андрійченко О. Г., Мацієвський Т. Є., Земскова О. В. (2016)
Робак К. О. - Стандартизована оцінка якісних та кількісних характеристик МР-трактографії кортико-спінального тракту за допомогою дифузійної магнітно-резонансної томографії, Чувашова О. Ю. (2016)
Гарматіна О. Ю. - Значення перфузійних показників головного мозку на передопераційному етапі хірургічної корекції при стенозах брахіоцефальних артерій, Робак О. П., Мороз В. В. (2016)
Недзвецкая О. В. - Офтальмологические проявления синдрома "пустого" турецкого седла, Кузьмина-де-Гутарра О. В., Шармазанова Е. П., Костюковская А. Е. (2016)
Мягков А. П. - Эффективность тромболитической терапии на основании учета поражения артериального русла легких при ТЭЛА с помощью КТ АПГ, Рудик Н. В., Мягков C. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2016)
Кебкало А. Б. - Застосування мініінвазивних ендоскопічних дренуючих втручань під контролем ультрасонографії у хворих на гострий некротичний панкреатит, Гордовський В. А., Рейті А. О. (2016)
Дынник О. Б. - 6 измерений ультразвуковой диагностики диффузных заболеваний печени, или мультипараметрический ультразвук, Федусенко А. А., Кобыляк Н. Н., Линская А. В. (2016)
Козаренко Т. М. - Особливості ниркової гемодинаміки за даними ультразвукового дуплексного дослідження у пацієнтів різного віку з інсулінорезистентністю, Журавльова Ю. Б. (2016)
Якименко В. В. - Сравнительная характеристика динамики ультразвуковых и доплерографических показателей при оценке состояния почечного трансплантата с сохраненной депурационной функцией и с поздней дисфункцией трансплантата в послеоперационном периоде (2016)
Мягков А. П. - Магнитно-резонанснотомографическая семиотика скрытых и компрессионных остеопоротических переломов позвоночника, Шармазанова Е. П., Мягков С. А. (2016)
Шармазанова Е. П. - Рентгенодиагностика ложного сустава при переломах большеберцовой кости, Моселиани Х. (2016)
Шармазанова О. П. - Рентгенодіагностика клишоногості, Лисенко Н. С., Волковська О. В. (2016)
Арсенідзе Т. О. - Порівняльний аналіз автоматизованого та ручного визначення кортикального індексу стегнової кістки у дітей раннього віку за рентгенологічними даними, Аврунін О. Г., Авер’янова Л. О. (2016)
Шаповалова В. В. - Променева діагноcтика та диференційна діагностика інтерстиціальної легеневої емфіземи у недоношених новонароджених (огляд літератури та власні спостереження), Бортний М. О., Овчарова І. О., Сорочан О. П. (2016)
Стадник Л. Л. - Оцінка дозових навантажень пацієнтів та якості зображення при мамографії, Носик О. В., Шальопа О.Ю. (2016)
К 120-летию со дня рождения Иосифа Григорьевича Шлифера (2016)
План кафедри (2016)
Світлої пам’ятІ Василя Павловича Колесника завідувача відділення променевої діагностики ВОКЛ ім. М. І. Пирогова (2016)
Титул, зміст (2017)
Zaykov V. - Determination of the maximum cooling capacities of two-stage coolers with a variation in the geometry of branches in stages, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Shevchenko T. - Investigation of the method of decomposition of a complex science-intensive instrument-making device for the formation of a rational strategy for its modernization, Shostak I., Sobchak A., Popova O., Morozova O. (2017)
Kuzin O. - Analysis of technological damageability of castings manufactured in sand molds, Kusyj J., Kuzin N. (2017)
Puliaiev A. - Development of a system for organizing a modular design and technological preparation for the production of cast iron pistons for internal combustion engines, Orendarchuk J., Akimov O., Penziev P., Marynenko D., Marchenko A. (2017)
Mеlnуk L. - Research of electrical properties of epoxy composite with carbon fillers (2017)
Blokhynа I. - Investigation of surfaced press molds made its working resource (2017)
Guzii S. - Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion (2017)
Trotsenko Ye. - Circuit simulation of electrical breakdown in air using kind's equal-area criterion, Brzhezitsky V., Masluchenko I. (2017)
Khabiuk A. - Research of operation of anisotropic optical thermoelement with lateral temperature regulation, Danalakiy O. (2017)
Bezvesilna O. - Analysis of modern gravimeters of the aviation gravimetric system, Chepyuk L., Tkachuk A., Nechai S., Khylchenko T. (2017)
Abstract and References (2017)
Strona pzrednia (2015)
Spis tresci (2015)
Zboina J. - Nietuzinkowy oficer, Wojtasiak B., Mazur S. (2015)
Ścibiorek Z. - Zarządzanie kryzysowe a teoria organizacji i zarządzania (2015)
Kopański M. - Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowych (2015)
Roguski J. - Metody badawcze w ocenie odporności środków ochrony indywidualnej na działanie termicznych czynników zewnętrznych, Błogowski M., Kubis D. (2015)
Garlińska U. - Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru, Michalak P., Popielarczyk T. (2015)
Rakowska J. - Metody oceny środków pianotwórczych do gaszenia pożarów w portach morskich, Radwan K., Porycka B. (2015)
Prońko J. - Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznych, Kielin J., Wojtasiak B. (2015)
Prońko J. - Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznych, Kielin J., Wojtasiak B. (2015)
Кузык А. Д. - Оценка влажности хвои сосны обыкновенной как фактора пожарной опасности по измерению ее диэлектрической проницаемости, Товарянский В. И. (2015)
Греков С. П. - Определение температуры самонагревания угля по соотношению оксида углерода и убыли кислорода на аварийном участке, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Новак С. В. - Зависимость предела огнестойкости строительных бетонных конструкций от влажности бетона (2015)
Dul Ł. - Przegląd technologii wytwarzania hełmów strażackich oraz możliwości podniesienia poziomu bezpieczeństwa przez nie gwarantowanego (2015)
Szczurek M. - Nowoczesne metody wykrywania materiałów wybuchowych w służbie bezpieczeństwa publicznego (2015)
Garlińska U. - Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Michalak P., Pawłowski S., Popielarczyk T. (2015)
Trzos A. - Wpływ wybranych elementów czasu reakcji systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze wypadku komunikacyjnego, Długosz K. (2015)
Титул, зміст (2017)
Dubinsky A. - Development of prototype for user interface of information system (2017)
Mohammad Alhawawsha - Developing of the e-government system based on Java for online voting (2017)
Oberemok I. - Application of the homeostastic approach to the formation of the portfolio of regional development projects, Oberemok N. (2017)
Lytvyn V. - Development of the method for territorial community formation based on multi-criteria swarm algorithm approach, Ugryn D., Shevchuk S., Baliasnikova O., Iliiyuk O. (2017)
Karachun V. - Analysis of the technical possibility of submarine camouflage from direction finding means, Mel’nick V., Fesenko S. (2017)
Biziuk A. Tkachenko V. - Development of methods and models of complex of security technologies for printing products, Vovk A. (2017)
Vdovychenko V. - Development of a model for determining the time parameters for the interaction of passenger transport in a suburban transport and transfer terminal (2017)
Gritcyuk K. - Forecasting of production cost and other indices of activity of industrial enterprise (2017)
Kovtun A. - Investigation of the algorithm for constructing smooth spatial curves with the ability to specify the curvature and torsion at the nodal points (2017)
Abstract and References (2017)
Кизима E. А. - Структурные исследования жидкостных углеродных наносистем, Томчук A. В., Авдеев М. В., Тропин Т. В., Аксёнов В. Л., Коробов М. В. (2015)
Kulinskii V. L. - Asymmetry of the hamiltonian and the singular behavior of the Tolman length within the canonical formalism approach (2015)
Махлайчук В. М. - Кінематична зсувна в’язкість води, водних розчинів електролітів та етанолу (2015)
Одинаев С. - Исследование диэлектрических свойств и частотных спектров диэлектрических потерь водного раствора NaCl в зависимости от параметров состояния, Махмадбегов Р. С. (2015)
Sabirov L. M. - Different structural states of 4-methylpyridine-water solutions: experimental study of the adiabatic compressibility at the hypersonic frequency, Semenov D. I. (2015)
Sabirov L. M. - Negative dispersion of high-frequency sound velocity in aqueous solutions of non-electrolyte in a vicinity of the singular point concentration, Semenov D. I., Khaydarov Kh. S. (2015)
Tukhvatullin F. H. - Raman scattering spectra of liquid bromoform and its solutions, Tashkenbaev U. N., Jumabaev А., Hushvaktov H., Absanov А., Hudoyberdiev B., Kuyliev B. (2015)
Хорольський О. В. - Дослідження концентраційних режимів розчинів полівінілового спирту віскозиметричним методом, Руденко О. П. (2015)
Chalyi A. V. - Dimensional crossover and thermophysical properties of nanoscale condensed matter, Zaitseva E. V., Chalyy K. A., Khrapiichuk G. V. (2015)
Чехун В. Ф. - Медична фізика: молекулярні аспекти, Чалий К. О., Забашта Ю. Ф., Вергун Л. Ю., Бацак Б. В. (2015)
Bulavin L. A. - Small-angle X-ray scattering and differential scanning calorimetry studies of DPPC multilamellar structures containing membranotropic agents of different chemical nature, Soloviov D. V., Kuklin A. I., Lisetski L. N., Kasian N. A., Krasnikova A. O., Vashchenko O. V., Zinchenko A. V. (2015)
Lebovka N. I. - Impact of aggregation on the percolation anisotropy on a square lattice in an elongated geometry, Bulavin L. A., Melnyk I. A., Repnin K. F., Kovalchuk V. I. (2015)
Склярчук В. М. - В’язкість, електропровідність, термо-ерс іонних та іонно-електронних рідинних систем евтектичного складу, Плевачук Ю. О., Омельчук А. О., Файдюк Н. В. (2015)
Strelchuk V. V. - Phonon energy spectra and stationary elastic waves in single-walled carbon nanotubes and graphite bulk crystals, Nikolenko A. S., Stubrov Yu. Yu., Belyaev A. E., Gubanov V. O., Biliy M. M., Bulavin L. A. (2015)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - The properties of 3 nm-sized detonation diamond from the point of view of colloid science, Kamneva N. N., Kryshtal A. P., Marynin A. I., Zakharevich V. B., Tkachenko V. V. (2015)
Ōsawa E. - Novel features of nanoscience compared to physics and chemistry (2015)
Клепко В. В. - Особливості перколяційного переходу в системах на основі олігогліколів та вуглецевих нанотрубок, Лисенков Е. А. (2015)
Gubanov V. O. - Development of the bethe method for the construction of two-valued space group representations and two-valued projective representations of point groups, Ovander L. N. (2015)
Жиганюк І. В. - Фізична природа водневого зв’язку, Маломуж М. П. (2015)
Руденко О. П. - Слово про земляка (2015)
Бондаренко З. П. - Сучасні підходи до виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу (2016)
Величко В. Є. - Сучасні підходи до використання ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики (2016)
Гулай О. І. - Структура та особливості формування професійної компетентності майбутніх інженерів (2016)
Дорогань А. А. - Формування професійно важливих якостей майбутніх учителів трудового навчання (2016)
Манелюк А. В. - Формування змісту підготовки бакалаврів із комп’ютерних наук в аспекті компетентнісного підходу (2016)
Рассовицька М. В. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки до використання мобільних і хмарних технологій у професійній діяльності у професійній діяльності (2016)
Рибалко А. П. - Використання компетентнісно орієнтованих завдань у процесі математичної підготовки майбутніх економістів (2016)
Рожелюк І. Я. - Теоретичні засади формування готовності майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності (2016)
Садова В. В. - Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Теплицький О. І. - Використання елементів комп’ютерного моделювання у проведенні лабораторних робіт із загальнотехнічних дисциплін (2016)
Томашевський В. В. - Деякі аспекти сформованості естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2016)
Шуппе Л. В. - Особливості проектування й організації фахової підготовки бакалаврів романської філології в університетах Франції і Бельгії (2016)
Щербина С. М. - Формування духовно-моральних цінностей у майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2016)
Вознюк Л. В. - Методологічна культура вчителя: проблеми формування та розвитку (2016)
Костюк О. О. - Соціальне партнерство "школа – родина – громада" в антибулінгові роботі з учнівською молоддю Канади (2016)
Кудляк С. М. - Фактори впливу організаційно-педагогічної діяльності керівника на вибір стратегії розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Лисенко Ю. О. - Мистецька освіта дорослих і людей похилого віку: досвід, проблеми та перспективи (2016)
Тимошко Г. М. - Теоретико-методологічний базис розвитку організаційної культури в теорії та практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом (2016)
Усатенко В. М. - Основні чинники розвитку організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу в умовах інноваційного освітнього середовища (2016)
Бабченко Н. В. - Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльнопедагогічного дослідження професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі (2016)
Бухун А. Г. - Громадянська компетентність майбутніх офіцерів: допрофесійний етап розвитку та система компетентностей (2016)
Волощук І. А. - Використання інноваційних форм методичної роботи з молодими вчителями для забезпечення їх педагогічного зростання (2016)
Гришак С. М. - Міжнародні правові стандарти ООН щодо рівності жінок і чоловіків як чинник розвитку ґендерної освіти на пострадянському просторі (2016)
Іншаков А. Є. - Визначення сутності і змісту поняття "мовленнєва активність" дітей дошкільного віку в наукових дослідженнях (2016)
Кучерган Є. В. - Здоров’я майбутнього учителя: резерви пропедевтичної роботи (2016)
Приходькіна Н. О. - Основні теоретичні концепції медіаосвіти (2016)
Ткач Ю. М. - Педагогічні основи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Черевко С. В. - Сучасні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді, Індиченко Л. С. (2016)
Кажан Ю. М. - Робота з текстами для читання в процесі вивчення німецької мови на базі англійської (2016)
Вербенець А. А. - Особливості освітнього мейнстрімінгу в республіці Мальта (1990-2000 рр.) (2016)
Висоцька Л. В. - Тематичний зміст шкільної правової освіти у другій половині ХХ століття (2016)
Побоча Т. Д. - Система післядипломної педагогічної освіти сучасної України: нормативно-правове регулювання (2016)
Потапенко О. Б. - Роль освіти у становленні та розвитку українського козацтва (2016)
Ковальчук І. М. - Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті (2016)
Скороход Г. І. - Решение логических задач как база для развития логического мышления и умения решать задачи (2016)
Філатов С. В. - Мотиваційне забезпечення професійного навчання інженерівпедагогів автотранспортного профілю (2016)
Шолох О. А. - Особливості мотивації ціннісного ставлення до майбутньої професії у навчальній діяльності студентів психологічного профілю (2016)
Журавльов О. В. - Статистичне оцінювання результативності трансформаційних зрушень (на прикладі Сінгапуру): інституційний підхід (2017)
Пантелеєв В. П. - Засади організації внутрішнього контролю підприємств (2017)
Безверхий К. В. - Економічна сутність поняття "нефінансова звітність" (2017)
Селищев С. В. - Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств (2017)
Rawashden A. M. J. - The Impact of Electronic Money use on the Quality of Accounting (2017)
Єлісєєва О. К - Система оцінювання ефективності стимулювання персоналу на основі інтегрального показника, Кутова Н. Г. (2017)
Потій В. З. - Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості і проблеми застосування в Україн, Куліш Г. П. (2017)
Білоусова О. С. - Інвестиційний потенціал економіки України та ЄС (2017)
Ященко Л. О. - Інвестиційна привабливість галузей харчової промисловості України (2017)
Радіонова Н. Й. - Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи (2017)
Райковська І. Т. - Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством (2017)
Бондарук О. С. - Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки (2017)
Сіницький М. Є. - Вибір інвестиційних проектів методом Монте-Карло за наявності ризику, Моцний Ф.В. (2017)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць"Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Buhantsova L. - Formation of the package of materials of adaptive multifunctional clothing, Lushchevska O., Troуan O., Krasnіuk L., Yantsalovskyі O. (2017)
Makarenko D. - Investigation of the response surfaces describing the mathematical model of the influence of temperature and BeO content in the composite materials on the yield and ultimate strength (2017)
Kotok V. - The determination of electrolyte stability and conditions for electrochromic WO3 films deposition, Kovalenko V., Solovov V., Yurlova O. (2017)
Cherniak L. - Development of a mineral binding material with elevated content of red mud, Varshavets P., Dorogan N. (2017)
Gavrilov Т. - Programming of the search algorithm for point belonging to the polygon and the mutual non-intersection of the figures (2017)
Kovalyov A. - Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply, Samoichuk K., Palyanychka N., Verkholantseva V., Yanakov V. (2017)
Paska М. - Microstructural studies of improved meat chopped semi-finished products, Masliichuk O. (2017)
Serdyuk M. - Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage, Velichko I., Priss O., Danchenko O., Kurcheva L., Baiberova S. (2017)
Zhulinska O. - Determining quality parameters of alcohol-free functional beverage by the procedure that employs affine transformations, Svidlo K. (2017)
Abstract and References (2017)
Simulik V. M. - Derivation of the Dirac and Dirac-like equations of arbitrary spin from the corresponding relativistic canonical quantum mechanics (2015)
Лашко А. П. - Дослідження розпаду 175Hf, Лашко Т. М., Мартинишин В. О. (2015)
Гоженко В. В. - Про ефективну масу електрона за Пендрі (2015)
Луньов С. В. - Розрахунок енергії іонізації основного стану мілких донорів в Δ1-моделі зони провідності монокристалів n-Ge, Бурбан О. В., Назарчук П. Ф. (2015)
Морозовська Г. М. - Дослідження електроміграції та дифузії в скануючій зондовій мікроскопії твердих електролітів, Обуховський В. В., Удод О. В., Калінін С. В., Целев О. (2015)
Литовченко В. Г. - Дослідження рекомбінаційних параметрів сонячного кремнію методом спектроскопії поверхневої фото-ерс (2015)
Томчук П. М. - Залежність декрементів згасання дипольних плазмових резонансів від форми металевих наночастинок, Бутенко Д. В. (2015)
Барилка А. Г. - Змочування графену метанолом або водою, Балабай Р. М. (2015)
Смірнов О. Б. - Дослідження морфології шарів p-CdHgTe структурованих ковзним опроміненням іонами срібла, Корчовий А. А., Кролевець М. М., Мороженко В. О., Савкіна Р. К., Удовицька Р. С., Сизов Ф. Ф. (2015)
Голубеа О. Н. - Численное моделирование процесса релаксации квантово-тепловых флуктуаций, Сиоров С. В., Барьяхтар В. Г. (2015)
Пилюк І. В. - Кореляційна функція та сприйнятливість ізингового магнетика в околі точки фазового переходу, Козловський М. П. (2015)
Титул, зміст (2017)
Pravdiuk N. - Development of the basic theoretical basis of accounting information quality, Plakhtii T. (2017)
Pashkevich M. - Economic analysis of venture activity at the venture enterprises, Usatenko О. (2017)
Shkulipa L. - Research of the main advantages in social oriented accounting (2017)
Shiryaeva L. - Analysis of accounting of financial expenses in the process of financial planning of transport companies, Khotyeyeva N., Chiz L., Bondarenko V. (2017)
Kutsyk P. - Organization of operational and strategic controlling in integrated accounting system, Ostapyuk N. (2017)
Grinko A. - Researches of modern development of business environment in Ukraine, Hrynko P. (2017)
Potrashkova L. - Development of the approach to modeling the influence of the external social capital of the enterprise on the decisions of its stakeholders (2017)
Klyuvak O. - Diagnostics of enterprise selection criteria in the public e-procurement system, Skrynkovskyy R. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Shandova N. - Investigation of organizational and management specifics of health tourism development (2017)
Posokhov I. - Research of risk management trends in Ukraine, Khodyrieva O. (2017)
Kovshun N. - Research of the role of the water management complex in the formation of financial flows, Yakymchuk A., Kushnir N. (2017)
Khalatur S. - Finding of alternative sources of innovations funding in agriculture (2017)
Suska A. - Investigation of the institutional equilibrium of the market of social and environmental services of forest: conditions and development strategies (2017)
Hodakov V. - Selection of a set of indicators of estimation of social and economic systems of regional type, Sokolova N. (2017)
Nikitin Y. - Development of innovation evolution and open innovation process model of scientific organizations and enterprises of Ukraine, Melnik M. (2017)
Lukashevich V. - Global logistics: definition of main concepts and essences (2017)
Grygorak M. - Comparison of economic indicators of using the Ukrainian logistics potential (2017)
Abstract and References (2017)
Чернолевська Є. А. - Теоретичні та експериментальні дослідження кластерів метанолу в низькотемпературних матрицях, Дорошенко І. Ю., Погорелов В. Є., Васківський Є. В., Шаблінскас В., Балявічус В., Ісаєв О. (2015)
Симулик В. М. - Застосування методу взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел до розрахунків спектроскопічних характеристик автоіонізаційних станів атомів Ве, Мg, Ca, Заяць Т. М., Тимчик Р. В. (2015)
Ковтун Ю. В. - НВЧ пристрій на основі бочкоподібного резонатора для визначення середньої густини і профіля плазмового утворення, Пінос І. Б., Озеров О. М., Скибенко А. І., Скибенко Є. І., Юферов В. Б. (2015)
Булавін Л. А. - Рефрактометрія водних розчинів етанолу поблизу особливої точки контракції, Гоцульський В. Я., Маломуж М. П., Стіранець М. В. (2015)
Вакарчук І. О. - Структурні функції багатобозонної системи із врахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій, Григорчак О. І. (2015)
Данилевич О. Г. - Взаємодія пружних та спінових хвиль в феромагнетику одноосної симетрії (2015)
Goriachko A. - New features of the Ge(111) surface with coexisting с(2×8) and 2×2 reconstructions investigated by scanning tunneling microscopy, Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2015)
Болеста І. М. - Про механізм росту наноструктур на поверхні СdI2, Ровецький І. М., Яремко З. М., Карбовник І. Д., Вельгош С. Р., Партика М. В., Глосковська Н. В., Лесівців В. М. (2015)
Пінчук-Ругаль Т. М. - Радіаційні пошкодження багатостінних вуглецевих нанотрубок при опроміненні електронами, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Булавін Л. А., Ничипоренко О. С., Грабовський Ю. Є., Заболотний М. А., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Шлапацька В. В., Ткач В. М. (2015)
Васьківський В. І. - Кореляційні функції кулонівської пари (2015)
Teslenko V. I. - Fractional cooperativity of a few-state system in the environment, Kapitanchuk O. L. (2015)
Singh K. P. - Some spherically symmetric R/W universe interacting with vacuum B–D scalar field, Dewri M. (2015)
Strona pzrednia (2016)
Spis tresci (2016)
Wojtasiak B. - Józef Tuliszkowski – niestrudzony działacz w pracy dla polskiego pożarnictwa i piśmiennictwa pożarniczego, Bąk D. (2016)
Bryczek-Wróbel P. - Rola i miejsce pracowników administracji samorządowej w procesie zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, Sczurek T. (2016)
Górski S. - Projekty badawcze realizowane w obszarze ochrony ludności – wybrane zagadnienia (2016)
Wnęk W. - Wpływ pyłów pochodzenia drzewnego na działanie czujek pożarowych dymu, Jargieło M., Porowski R. (2016)
Kitowski I. - Wpływ ssaków na operacje lotnicze realizowane na cywilnych lotniskach Polski (2016)
Grabarczyk M. - Wpływ temperatury na ciśnienie wybuchu mieszanin izooktanu i izomerów alkoholu butylowego, Teodorczyk A. (2016)
Кицак А. И. - Совершенствование нормативной методики определения инерционного интервала времени срабатывания оросителя (2016)
Krauze A. - Studium teoretyczne przewidywania ryzyka wystąpienia rozgorzenia, wstecznego ciągu płomieni oraz zapalenia gazów pożarowych, Krasuski A., Ślęczkowski B. (2016)
Łukaszczuk P. - Zastosowanie nanotechnologii w ochronie przeciwpożarowej (2016)
Баланюк В. М. - Тушение диффузионного пламени н-гептана ударной волной (2016)
Woliński M. - Zagrożenia wybuchowe w oczyszczalni ścieków: powstawanie i zapobieganie (2016)
Półka M. - Analiza wybranych parametrów wybuchowości par heksanu w podwyższonych temperaturach, Kukfisz B. (2016)
Majder-Łopatka M. - Wpływ typu dyszy rozpylającej na skuteczność absorpcji obłoku amoniaku powstałego w wyniku awarii przemysłowej, Węsierski T., Wąsik W. (2016)
Kinowski J. - Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, Sulik P., Sędłak B. (2016)
Brzezińska D. - Powstanie i rozwój inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce (2016)
Boroń S. - Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania zabezpieczania pomieszczeń stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi, Kubica P. (2016)
Pecio M. - Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowanych i modernizowanych budynkach wysokościowych (2016)
Sędłak B. - Wymagania i rozwiązania techniczne systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, Sulik P., Kinowski J. (2016)
Kubica P. - Wybrane zasady tworzenia scenariuszy pożarowych, Wnęk W., Boroń S. (2016)
Żarczyński A. - Analiza zdarzeń o znamionach poważnej awarii będących skutkiem wypadkowych uwolnień związków azotu, Myszyńska K. (2016)
Pecio M. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – studium przypadku, Łącki K. (2016)
Kłosiewicz T. - Kapnometria jako narzędzie pomocne w resuscytacji (2016)
Krystosik-Gromadzińska A. - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i dziś (2016)
Strona pzrednia (2016)
Spis tresci (2016)
Wiśniewski B. - Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa – jako uwarunkowania życia współczesnego człowieka, Sander G. S. (2016)
Vinogradov S. A. - Approaches to Extinguish Gas Blowout Fires: World Experience and Potential for Development, Larin A. N., Kalynovsky A. Y., Rudenko S. Y. (2016)
Zegardło B - Analiza destrukcyjnego wpływu nasączenia wodą na parametry wytrzymałościowe betonów poddanych warunkom pożarowym, Ogrodnik P. (2016)
Болибрух Б. В. - Модель теплового состояния пожарного в защитной одежде, Хмель М., Мазур Ю. (2016)
Васильев Н. И. - Математическая модель и оценка риска ликвидации пожара, Мовчан И. А. (2016)
Jachowicz M. - Metody badań odporności hełmów ochronnych na działanie promieniowania podczerwonego (2016)
Drożdżol K. - Zapewnienie bezpieczeństwa w systemach odprowadzania spalin w budownictwie mieszkaniowym (2016)
Wantoch-Rekowski R. - Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, Roguski J., Błogowski M. (2016)
Chudyba K. - Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu według eurokodów (norm PN-EN) (2016)
Orłowska I. - Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali, Cisek M. (2016)
Заворотный А. Г. - Обоснование допустимых значений параметров техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в Российской Федерации, Копнышев С. Л., Финченко Ю. А. (2016)
Prońko J. - Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego, Kielin J., Wojtasiak B. (2016)
Prońko J. - Przykład zastosowania modelu reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego, Kielin J., Wojtasiak B. (2016)
Корбут О. М. - Емісійні властивості аргонового плазмового струменя атмосферного тиску зі збудженням бар’єрним розрядом, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Кленівський М. С. (2015)
Черняк О. М. - Дифузія частинок у двовимірному випадковому полі швидкостi (2015)
Одинаев С. - Частотная дисперсия диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь водных растворов KCl и CsCl в зависомти от параметров состояния, Махмадбегов Р. С. (2015)
Атамась Н. О. - Температурні особливості локальної структури водних розчинів однозарядних електролітів, Булавін Л. А., Васил’єва Д. (2015)
Романюк Ю. А. - Комбінаційне розсіювання світла в надґратках з Ge квантовими точками, Яремко А. М., Джаган В. М., Юхимчук В. О. (2015)
Остафійчук Б. К. - Синтез та магнітна мікроструктура наночастинок магнієвих феритів, заміщених цинком, Бушкова В. С., Мокляк В. В., Ільницький Р. В. (2015)
Крупніцька О. М. - Вплив анізотропії обмінної взаємодії Гайзенберга на процес намагнічення фрустрованого ромбічного ланцюжка у сильному магнітному полі (2015)
Grytsay V. I. - Self-organization and fractality in the metabolic process of glycolysis (2015)
Беліков А. Г. - Розділення ізотопів у системі із зустрічними магнітними полями у відбитому потоці, Папкович В. Г. (2015)
Петро Iванович Баранський (до 90-рiччя вiд дня народження) (2015)
Авторський покажчик до 60 тому "Українського фізичного журналу" за 2015 рік (2015)
Тематичний покажчик до 60 тому "Українського фізичного журналу" за 2015 рік (2015)
Содержание (2012)
Колесниченко Н. Ф. - Академик Н. В. Новиков – ученый современного мышления, Колодницкий В. Н. (2012)
Новиков Н. В. - Исследования и основные принципы разработки алмазных буровых коронок конструкции ИСМ, Богданов Р. К., Исонкин А. М., Закора А. П. (2012)
Вдовиченко А. И. - Использование отечественных достижений в совершенствовании технологии алмазного бурения (2012)
Гасанов Р. А. - Об энергетический теории выносливости конструкционных материалов, Ширали И. Я., Гулгазли А. С., Оруджев Ю. А. (2012)
Гошовский С. В. - К вопросу о технологии добычи сланцевого газа, Васюк Б. Н. (2012)
Калиниченко О. И. - Перспективы развития гидроударных механизмов в разведочном бурении, Хохуля А. В., Тельбиш Т. Ю. (2012)
Пащенко О. А. - Породоразрушающий инструмент в горизонтально-направленном бурении (2012)
Власюк В. И. - Разработка комплексов алмазного породоразрушающего инструмента и технологии его изготовления на основе авторских свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели, Будюков Ю. Е., Спирин В. И. (2012)
Лебедева А. А. - Онтолого-тезаурусный анализ информации в области бурового инструмента из сверхтвердых материалов, Поладко Е. П., Богданов Р. К., Гордашник К. З., Чистяков Е. М., Сороченко Т. А. (2012)
Лисовский А. Ф. - О взаимодействии силицидов переходных металлов с композицией алмаз–Co-Cu-Sn, Бондаренко Н. А., Мечник В. А., Давиденко С. А. (2012)
Бондаренко В. П. - Влияние легирования композиционного наполнителя на износостойкость алмазосодержащего материала матрицы породоразрушающего инструмента, Ботвинко В. П., Исонкин А. М., Юрчук Н. А. (2012)
Ильницкая Г. Д. - Исследование и рекомендации по оснащению бурового инструмента крупными синтетическими алмазами, Закора А. П., Богданов Р. К., Ивахненко С. А., Заневский О. А., Каракозов А. А., Попова М. С. (2012)
Исонкин А. М. - Формирование рельефа рабочей поверхности алмазной буровой коронки конструктивными и технологическими методами (2012)
Багиров О. Э. - Исследования влияния режимных параметров и типов долот на увеличение скорости проходки, Рза-заде С. А., Гулизаде П. М., Асадова A. Ш. (2012)
Кожевников А. А. - 150 лет алмазной буровой коронке. Часть 1. Швейцария родина алмазного бурения (2012)
Кожевников А. А. - 150 лет алмазной буровой коронке. Часть 2. Работы ДГИ-НГУ по алмазному бурению (2012)
Давиденко О. М. - Породоруйнівні інструменти з використанням гідравлічних звукових вібраторів (2012)
Игнатов А. А. - Некоторые вопросы разрушения горных пород при использовании гидромеханического снаряда (2012)
Онищин В. П. - Комплекс ССК-ПБС для работы с подводным буровым станком, Меркулова В. А., Хамидуллин А. К. (2012)
Калиниченко О. И. - О целесообразности включения гидроударных установок типа УМБ в нормативный перечень технических средств для бурения инженерно-геологических скважин на морских акваториях, Козлов А. В., Глушич В. Г., Хохуля А. В., Копытков-Баскаков Д. В. (2012)
Калиниченко О. И. - Гидровибрационные механизмы для ликвидации аварий в скважинах, Хохуля А. В., Векличева К. В. (2012)
Кожевников А. А. - Определение температурных полей в породе при алмазном бурении, Вахалин Ю. Н. (2012)
Сорокин В. И. - Повышение отбора кондиционных проб керна при бурении скважин инструментом, оснащенным сверхтвердыми материалами, Сорокин А. И., Богданов Р. К., Закора А. П. (2012)
Кожевников А. А. - Изменение прочности и трещиноватости углей при термоциклической обработке, Вахалин Ю. Н., Александров А. Г. (2012)
Калиниченко О. И. - Новые возможности и продуктивность легких гидроударных установок для бурения инженерно-геологических скважин на морских акваториях, Хохуля А. В., Комарь П. Л., Тельбиш М. Ю., Мартыненко И. И. (2012)
Юшков И. А. - Разработка методики профилирования и многофункционального бурового комплекса для бурения подземных направленных скважин, Петраков А. Е. (2012)
Эфендиев Г. М. - Анализ закономерностей изменения показателей физико-механических свойств горных пород по технологическим данным, поступающим в процессе бурения скважин, Джанзаков И. И., Буктыбаева С. К., Аббасов А., Нагиев Э. М. (2012)
Каракозов А. А. - Совершенствование схем гидроударных снарядов для бурения подводных разведочных скважин со специализированных плавсредств, Парфенюк С. Н., Титенок Н. И. (2012)
Коваль В. І. - Гідродинамічний симулятор для проектування розробки родовищ вуглеводнів (2012)
Кожевников А. А. - Визначення запасу міцності за нормальними навантаженнями у нижньому перерізі комбінованої бурильної колони, Кузин Ю. Л., Лексиков А. А. (2012)
Игнатов А. А. - Бурильная головка цепного типа (2012)
Игнатов А. А. - О движении керна в потоке жидкости при его гидротранспорте (2012)
Коцкулич Я. С. - Вплив згину обсадних труб на їх міцність при дії зовнішнього надлишкового тиску, Марцинків О. Б. (2012)
Вдовиченко А. И. - Проблемы развития рекуперационного производства в Украине (2012)
Спирин В. И. - Рекуперация отработанного алмазного породоразрушающего инструмента (2012)
Линенко-Мельников Ю. П. - Исследование твердосплавных и стальных пар трения в абразивной среде, Агеева И. Ю., Агеев С. Е. (2012)
Западнюк М. М. - Вплив параметрів генерованих хвиль гідродинамічного пристрою на зміну властивостей привибійної зони (2012)
Коцкулич Я. С. - До питання вибору критерію оцінювання деформаційної здатності тампонажного каменю, Рибіцький І. В., Гриманюк В. І., Бунікевич О. І. (2012)
Вдовиченко А. И. - О создании твердосплавной повышенной эффективности коронки для колонкового бурения (в развитие решений предыдущих конференций), Мартыненко И. И. (2012)
Каракозов А. А. - Определение максимальной углубки алмазных резцов однослойных коронок с радиальной раскладкой, Попова М. С., Парфенюк С. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2012)
Калиниченко О. И. - Параметры и компоновка утяжелителей для передачи динамических нагрузок на забой скважины, Стогнеев И. С. (2012)
Кожевников А. О. - Результати стендових досліджень технології доставки експериментального зразка кріогенно-гравійного фільтра, Судаков А. К., Камишацький О. Ф., Лексиков О. А., Судакова Д. А., Науменко М. О., Скрипка Є. В. (2012)
Чернова М. Є. - Підвищення герметичності обсадних колон, Чернов Б. О., Мовчан В. М. (2012)
Кунцяк Я. В. - Конструктивні особливості технічних засобів для відбору керна в горизонтальних свердловинах (2012)
Новиков Н. В. - Применение аппарата высокого давления "Belt-40" для выращивания монокристаллов алмаза на затравках, Балабанов П. А., Лысаковский В. В., Шевчук С. Н. (2012)
Новиков Н. В. - Особенности взаимодействия между компонентами при реакционном спекании композитов алмаз – карбид вольфрама и алмаз – карбид кремния в условиях высокого давления, Бочечка А. А., Назарчук С. Н. (2012)
Шульженко А. А. - Получение, структура и свойства монокристаллического CVD алмаза, выращенного в СВЧ плазме, Ашкинази Е. Е., Ткач В. Н., Стрельчук В. В., Николенко А. С., Соколов А. Н., Александрова Л. И., Лошак М. Г., Куцай А. М., Гаргин В. Г., Гаращенко В. В., Большаков А. П., Ральченко В. Г., Конов В. И. (2012)
Szutkowska M. - Mechanical properties of diamond–TiB2 composites, Rozmus M., Figiel P., Jaworska L. (2012)
Долматов В. Ю. - К вопросу механизма образования детонационного наноалмаза (2012)
Возняковский А. П. - Детонационные наноалмазы: гидрофильные? гидрофобные?, Богатырева Г. П. (2012)
Коваленко Т. В. - Sі–V центр в монокристаллах алмаза, выращенных в системах на основе магния, Ивахненко С. А., Катруша А. Н., Лысаковский В. В. (2012)
Лысаковский В. В. - Направленное зародышеобразование монокристаллов алмаза при использовании метода температурного градиента, Гавриленко О. Г., Коваленко Т. В., Шевчук С. Н. (2012)
Чепугов А. П. - Особенности внутренней структуры крупных полупроводниковых монокристаллов алмаза, выращенных методом температурного градиента, Емельянов И. А., Лысаковский В. В., Лысенко О. Г. (2012)
Лошак М. Г. - Статическая прочность монокристаллов алмаза, Александрова Л. И., Косенчук Т. А. (2012)
Богатырева Г. П. - Получение особо чистых наноалмазных порошков, Ильницкая Г. Д., Соколов А. Н., Шевченко А. Д. (2012)
Шульженко А. А. - Исследование твердости и трещиностойкости PCBN, спеченного из порошков cBN, синтезированных из механически активированного hBN, Боримский И. А., Боримский А. И., Гаргин В. Г., Соколов А. Н., Александрова Л. И., Лошак М. Г. (2012)
Петруша И. А. - Инфильтрационное разрыхление структуры при спекании кубического нитрида бора в условиях высоких давлений и температур, Никишина М. В., Олейник Г. С., Осипов А. С., Смирнова Т. И., Сороченко Т. А. (2012)
Дутка В. А. - Комп’ютерне моделювання інфільтрації при спіканні керамічних композитів (2012)
Олейник Г. С. - Микроструктурные особенности контактного взаимодействия в системе частиц алмаза и вюртцитного нитрида бора при высоких давлении и температуре, Волкогон В. М., Аврамчук С. К., Котко А. В., Федоран Ю. А. (2012)
Чернієнко О. І. - Розрахунок внутрішніх залишкових напружень у зернах алмазного порошку, синтезованого в системі Mg–Zn–B–C, Бочечка О. О. (2012)
Назарчук С. Н. - Контроль качества алмазного нанокомпозита с добавками вольфрама различного генезиса путем измерения демпфирующих характеристик, Девин Л. Н., Осадчий А. А., Перекос А. Е., Гаврилова В. С., Гадзыра Н. Ф., Романко Л. А., Александрова Л. И., Бочечка А. А. (2012)
Луцак Е. М. - Випробування різців для буріння шпурів під анкерне кріплення, виготовлених з композиту алмаз – карбід вольфраму, Свєшніков І. А., Заболотний С. Д., Смекаленков С. В., Бочечка О. О., Ткач В. М., Назарчук С. М. (2012)
Осіпов О. С. - Дослідження кінетики просочення алмазного шару АТП розплавом CO–WC–Cалм за допомогою системи управління пресом АСУС-4, Бондаренко М. О., Колабиліна Т. В., Сороченко Т. А. (2012)
Русінова Н. О. - Полікристалічні композиційні матеріали на основі алмазу та карбіду кремнію (огляд) (2012)
Ножкина А. В. - Физико-химические процессы на межфазной поверхности алмаза с обрабатываемым материалом, Костиков В. И., Дудаков В. Б. (2012)
Игнатенко О. В. - Контактное взаимодействие в композиционных гранулах Ni-Al при термобарическом отжиге, Кузей А. М., Францкевич А. В. (2012)
Новиков Н. В. - Иследование газофазного окисления шлифпорошков алмаза, выращенных в различных ростовых системах, Богатырева Г. П., Ильницкая Г. Д., Исонкин А. М., Ткач В. Н., Зайцева И. Н., Барановская Е. А. (2012)
Куцай О. М. - Лінійне спектральне картографування полікристалічних алмазних плівок (2012)
Гаращенко В. В. - Оптичне обмеження в полімерних суспензіях вуглецевих мікрочастинок та сумішей на їх основі, Зеленський С. Є., Гонтар О. Г. (2012)
Богатырёва Г. П. - Модифицирование наноалмазов оксидами переходных металлов, Шевченко А. Д., Гайдай С. В., Лещенко О. В. (2012)
Новак Д. С. - Структурні дослідження поліетиленових композицій, наповнених обмідненим графітом та вуглецевими нанотрубками, Будаш Ю. О., Шостак Т. С., Пахаренко В. О., Богатирьова Г. П., Олійник Н. О., Базалій Г. А. (2012)
Шугалей И. В. - Влияние наноалмазов и наночастиц других аллотропных форм углерода на взаимодействие лазерного луча с некоторыми комплексными перхлоратами, Илюшин М. А., Целинский И. В. (2012)
Богатырева Г. П. - Нанопорошки многостенных углеродных нанотрубок марок МУНТ-А, МУНТ-В, МУНТ-С, Базалий Г. А., Ильницкая Г. Д., Олейник Н. А., Маринич М. А., Падалко В. И. (2012)
Богатырёва Г. П. - Влияние окислительной обработки на физико-химические свойства многослойных углеродных нанотрубок, Шевченко А. Д., Диюк В. Е., Цапюк В. Е., Лещенко О. В. (2012)
Савченко Д. А. - Теплостойкие покрытия на основе гибридных полимеров для порошков синтетических алмазов (2012)
Черногорова О. П. - Износостойкость и трибологические свойства композиционных материалов, полученных под давлением из смесей "металл-фуллерен", Дроздова Е. И., Овчинникова И. Н., Солдатов А. В. (2012)
Ивахненко С. А. - Автоматизированная система регистрации данных тарировки аппарата высокого давления, Виноградов С. А., Подоба Я. А., Винник В. И. (2012)
Петасюк Г. А. - Кубические сплайны в исследованиях свойств порошков сверхтвердых материалов и процессов алмазно-абразивной обработки, Петасюк О. У., Черненко А. Н., Смоквина В. В., Косенчук Т. А. (2012)
Лебедева А. А. - К вопросу о прогнозировании свойств сверхтвердых материалов на основе системного анализа информации, Чистяков Е. М., Гордашник К. З. (2012)
Колодницкий В. Н. - Анализ цитирования журнала "Сверхтвердые материалы" на основе данных нанометрических баз в целях повышения его импакт-фактора (2012)
Новиков Н. В. - Применение сверхтвердых инструментальных материалов в технологиях механообработки, Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Мановицкий А. С., Манохин А. С., Мельнийчук Ю. А. (2012)
Упадхайя Г. Ш. - Проблемные вопросы теории и технологии спекания (2012)
Кущ В. И. - Оценка степени консолидации порошковой заготовки в процессе интенсивного электроспекания по ее удельной электропроводности, Майстренко А. Л., Подоба Я. А. (2012)
Лоладзе Н. Т. - О возможностях повышения технологичности процесса горячего прессования при спекании сверхтвердых материалов, Церодзе М. П., Дзидзишвили Ю. Г., Заславский С. И. (2012)
Дутка В. А. - Чисельне моделювання процесів індукційного та променевого нагрівання при спіканні композитів, Майстренко А. Л., Кулич В. Г. (2012)
Еремин Е. Н. - Влияние боридов на механические характеристики и термостойкость инструментальной стали, Шалай В. В., Лосев А. С. (2012)
Панов В. С. - Эксплуатационные свойства твердосплавного инструмента с покрытием нитридом кремния, Шуменко В. Н. (2012)
Левашов Е. А. - Математическое моделирование процесса прессования, Зайцев А. А., Курбаткина В. В., Рупасов С. И., Логинов П. А., Шуменко В. Н., Андреев В. А. (2012)
Лавриненко В. И. - Влияние морфометрических характеристик порошков синтетического алмаза марки АС6 на износостойкость шлифовального инструмента, Ильницкая Г. Д., Богатырева Г. П., Петасюк Г. А., Смоквина В. В. (2012)
Сафонова М. Н. - Влияние упрочняющей фазы на структуру и свойства оловянистой бронзы, Тарасов П. П., Сыромятникова А. С., Федотов А. А. (2012)
Панов В. С. - "Инструментальный" материал для атомной техники, Мякишева Л. В., Басов В. В. (2012)
Бондаренко В. П. - Влияние способа переработки техногенного сырья на магнитные свойства продуктов регенерации твердых сплавов системы WC–Co, Мартынова Л. М., Ильницкая Г. Д. (2012)
Кухаренко С. А. - Стеклометаллические композиционные материалы, Дуда Т. М. (2012)
Бондаренко В. П. - Определение структурных параметров образцов твердого сплава ВК15, спеченных в условиях одноосного растяжения, Юрчук Н. А., Гнатенко И. А. (2012)
Савчук І. В. - Особливості формування структури і фізико-механічних властивостей твердих сплавів групи ТК, що містять твердий розчин (Ti,W)C газофазного синтезу, Андреєв І. В., Бондаренко В. П. (2012)
Бугаков В. И. - Исследование консолидации нанопорошков никеля и железа методом высокотемпературной газовой экструзии, Бербенцев В. Д. (2012)
Пегловский В. В. - Классификация горных пород по обрабатываемости алмазным инструментом (2012)
Пегловский В. В. - Зависимость производительности алмазной обработки горных пород от прочности синтетических алмазов алмазоносного слоя инструмента, Сидорко В. И., Ляхов В. Н. (2012)
Григоренко Г. М. - К вопросу об упрочнении медных стенок кристаллизаторов МНЛЗ, Зеленин В. И., Полещук М. А., Кавуненко П. М., Лукаш В. А., Зеленин Е. В. (2012)
Гаврилова В. С. - Износостойкие круги из монокристаллов алмаза с металлополимерным покрытием на "потеющей" полимерной связке для резания твердого сплава, Пащенко Е. А., Кошкин А. М., Чалый В. Т., Черниенко А. И., Петасюк Г. А., Косенчук Т. А., Довгань А. Г. (2012)
Щур Н. А. - Алмазный эластичный инструмент на электролитической никелевой связке, Чалый В. Т., Пащенко Е. А., Кошкин А. М., Манько О. В. (2012)
Шуменко В. Н. - Формирование изолированных пор при спекании порошкового образца TiC – Ni (2012)
Ивженко В. В. - Исследование влияния параметров инжекционного литья термопластичных масс на основе порошков AlN, Si3N4 и парафина на выход изделий при удалении связующего, Попов В. А., Сарнавская Г. Ф., Кухаренко С. А. (2012)
Прокопів М. М. - Вплив величини вакууму на структуру та фізико-механічні властивості сплаву ВК10ОМ після компресійного спікання при відпалі вище лінії солідусу, Харченко О. В. (2012)
Кайдаш О. Н. - Спекание и свойства самоармированных материалов Si3N4–Y2O3–Al2O3–ZrО2 (2012)
Возный В. В. - Способы устранения эффекта подрезания при формообразовании поверхностей сложнопрофильных элементов имплантатов коленного сустава, Студенец С. Ф., Мельник В. Е., Мельниченко В. В., Микищенко А. А. (2012)
Пащенко Е. А. - Структурообразование эпоксидных полимеров, содержащих металлокомплексные фрагменты, Лажевская О. В., Черненко А. Н., Нековаль Н. Н. (2012)
Петасюк Г. А. - Методика апостериорного определения относительной концентрации алмазов в режущем слое круга, Лавриненко В. И., Пасичный О. О. (2012)
Курілович В. Д. - Фактурне оброблення природного каменю інструментом з алмазно-полімерного волокна, Вєтров А. Г., Філатов Ю. Д. (2012)
Діордіца І. М. - Математичне моделювання систем контролю торкання інструменту до деталі на основі віброакустичних явищ, Скицюк В. І. (2012)
Бурыкин В. В. - Опыт гидроабразивного разрезания заготовок из поликристаллов на основе кубического нитрида бора для режущих элементов лезвийного инструмента (2012)
Шатохин В. В. - Влияние металлизации и гранулирования высокопрочных алмазов на структурообразование композитов и прочность закрепления алмазов, Дуда Т. М., Кухаренко С. А., Белявина Н. Н. (2012)
Kakushadze Z. - Quantization rules for dynamical systems (2016)
Жовтянський В. А. - Роль прианодних процесів в енергетиці жевріючого розряду, Анісімова О. В. (2016)
Куцик А. М. - Нелінійна дифузія у рідкому розчині діетилового ефіру з хлороформом, Обуховський В. В. (2016)
Ледней М. Ф. - Вплив статичного електричного поля на гістерезис світлоіндукованого переходу Фредерікса в нематичній комірці, Тарнавський О. С., Хіміч В. В. (2016)
Ahmed A. - Microwaves in structured metamaterials: supeluminal, slow, and backward waves, Mal'nev V. N., Mesfin B. (2016)
Бзовська I. С. - Поверхневі структури в каталітичній реакції окислення монооксиду вуглецю, Мриглод І. М. (2016)
Неймаш В. Б. - Комбінаційне розсіювання світла в процесі індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію, Довбешко Г. І., Шепелявий П. Є., Данько В. А., Мельник В. В., Ісаєв М. В., Кузьмич А. Г. (2016)
Бондар В. М. - Поляризаційні залежності випромінювання гарячими носіями в InSb, Томчук П. М. (2016)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості легованого вісмутом станум телуриду SnTe:Bi, Мудрий С. І., Горічок І. В., Прокопів В. В., Матківський О. М., Арсенюк І. О., Криницький О. С., Бойчук В. М. (2016)
Ушкац М. В. - Віріальні коефіцієнти потенціалу Морзе, Ушкац С. Ю., Мочалов О. О. (2016)
Горнецька М. Я. - Двопараметричні модифікації статистик еніонів, Ровенчак А. А. (2016)
Iakubovskyi D. - Comptonization of cosmic microwave background by cold ultrarelativistic electron-positron pulsar wind and origin of ~130 GeV lines, Yushchenko S. (2016)
Литовченко В. Г. - Результат Нобелiвського рiвня. Академік НАН України Вадим Євгенович Лашкарьов: видатний фізик XX сторіччя, першовідкривач p–n-переходу (до 55-річчя створення Інституту фізики напівпровідників НАН України) (2016)
Андросович К. А. - Психолого-педагогічна підтримка обдарованих учнів в Інтернет-середовищі (2017)
Базурін В. М. - Середовища програмування як засіб навчання учнів основ програмування (2017)
Ayala Doval M. M. - Selection and quality of learning objects. Are they usable and reusable?, Gómez-Zermeño M. G. (2017)
Балалаєва О. Ю. - Аналіз теоретичних і методологічних підходів до проектування електронних посібників для студентів вищих аграрних навчальних закладів (2017)
Вакалюк Т. А. - Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики (2017)
Деркач Л. М. - Інтеграція засобів медіаосвіти в навчання української мови (за професійним спрямуванням) майбутніх педагогів (2017)
Дишко О. Л. - Інформаційно-комунікаційні технології в організації електронного навчання бакалаврів (на прикладі спеціальностей "Туризм" та "Соціальна робота"), Зубехіна Т. В., Павлишина Н. Б. (2017)
Klymenko A. O. - The use of multimedia presentations for intensification of foreign languages teaching at tertiary level, Zakordonets N. I., Shymkiv I. V. (2017)
Maiier N. V. - Distance learning technologies in organizing self-study work of students majoring in philology (2017)
Помирча С. В. - Електронні словники з української мови як засіб формування лексикографічної компетентності майбутніх учителів початкової школи, Пучков І. Р. (2017)
Шийка С. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб удосконалення традиційної методики навчання української мови за професійним спрямуванням (2017)
Iaremenko N. V. - Enhancing English language learners’ motivation through online games (2017)
Спірін О. М. - Модель інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу, Яцишин А. В., Іванова С. М., Кільченко А. В., Лупаренко Л. А. (2017)
Зоріна Н. Є. - Особливості створення й використання авторитетних файлів в умовах корпоративної взаємодії освітянських бібліотек, Коваленко С. Г. (2017)
Пономарьова Н. О. - Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на IT-спеціальності як педагогічна проблема (2017)
Коломієць А. М. - Нетнографічний аналіз тематичного спектру педагогічних досліджень у виданнях з наукометричної бази Scopus, Громов Є. В. (2017)
Морзе Н. В. - Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу, Буйницька О. П. (2017)
Rogushina J. V. - Development of methods for support of qualification frameworks transparency based on semantic technologies, Pryima S. M. (2017)
Бей Н. О. - Історичні особливості розвитку науково-технологічних процесів виробництва вантажних автомобілів на Кременчуцькому автомобільному заводі у другій половині ХХ - на початку ХХІ століть (2017)
Бородай І. С. - Евристичний потенціал методу контент-аналізу в дослідженнях з історії науки й техніки (2017)
Karimova K. - About the making technology of ceramic in Ancient and Medieval times in Djalilabad (2017)
Клапчук C. М. - Історичні аспекти розвитку української культури у другій половині XIX – на початку XX століть (2017)
Куйбіда В. В. - Символіка клейнодів: історична ретроспектива, Шаповал Л. В. (2017)
Лозинський А. Ф. - Місце і роль опублікованих документів і матеріалів у дослідженні питань "Українці в роки Першої Світової Війни" (2017)
Мельник В. В. - Соціально-економічні та політичні передумови становлення промислового птахівництва в УРСР (1953 – 1964) (2017)
Грищенко Т. Р. - Вінницька (Подільська) філія Сільськогосподарського наукового комітету України: перша спроба координації дослідницької діяльності на периферії (2017)
Салата Г. В. - Науково-педагогічна та організаційна діяльність видатного вітчизняного будівельного механіка М. М. Філоненка-Бородича (1885 – 1962 рр.) (2017)
Таранцова Т. О. - Науково-дослідна робота Київського агрономічного товариства через призму діяльності комісії з вивчення господарств Південно-Західного краю (2017)
Червоненко О. В. - Періодизація природничої музеології у контексті історії природознавства Європи, Кепін Д. В. (2017)
Шульга В. П. - Розвиток селекційної науки в скотарстві УСРР/УРСР в 30 – 80-ті роки ХХ ст. (2017)
Коваленко Н. П. - Здобутки сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН з розвитку аграрної справи в Україні (2017)
Лазарєва В. Т. - Репрезентація "Календаря знаменних і пам’ятних дат в історії сільськогосподарської дослідної справи України" (2017)
Бондур Т. О. - Енциклопедії у "Фонді видань, випущених у XIX столітті з сільськогосподарської тематики" Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (2017)
Бондур Т. О. - Видання М. П. Щеглова "Господарська ботаніка, що містить у собі описи і зображення корисних і шкідливих для людини рослин, які вживаються в їжу людини, лугові і технологічні рослини" у "Фонді видань, випущених у ХІХ столітті з сільськогосподарської тематики" Національної Наукової Сільськогосподарської Бібліотеки НААН (2017)
Коломієць Н. Д. - Перший том "Великої української енциклопедії" вже надійшов до ННСГБ НААН (2017)
Курок О. І. - Рецензія на монографію Щебетюк Н. Б. Розвиток аграрної науки України наприкінці 20-х – 30-і рр. ХХ ст. / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки ; наук. ред. академік НААН В. А. Вергунов. Київ, 2017. 380 с. (2017)
Скляр В. М. - Провідний учений України у галузі історії, науки й техніки – професор Олег Ярославович Пилипчук (2017)
Вітюк В. В. - Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції "Нова українська школа" (2017)
Дем’янюк О. Й. - Волинська губернія в Українській революції: доба Української Центральної Ради (2017)
Луцюк А. М. - Про особливості інноваційної роботи кафедри педагогіки і психології (2017)
Поліщук Н. А. - Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства засобами казок з екологічним сюжетом (2017)
Трачук Т. В. - Дидактико-методичні основи творчої розробки уроку математики (2017)
Бойко Н. О. - Формування ціннісного ставлення учнів до мистецтва засобами музики (2017)
Бондарук Л. М. - Роль міжкультурної освіти у процесі інтеграції України в європейський простір, Щерба Л. М. (2017)
Сагайдак В. В. - Організаційні й методичні засади впровадження інновацій та дослідно-експериментальної діяльності у навчальному закладі (2017)
Бондарук Н. В. - Сила слова Тараса Шевченка. Сценарій відкриття ІІІ (обласного) етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді імені Т. Г. Шевченка, Чайка Л. М., Костриба Р. В. (2017)
Сокольська І. Є. - Інтегрований підхід до вивчення творів усної народної творчості у початкових класах, Ковтунець О. М. (2017)
Федорчук Г. І. - Стежками рідної Волині. Конспект уроку-подорожі, 2 клас (2017)
Вавриш В. Т. - Військовій справі – нові підходи. (Досвід роботи Старовижівського району) (2017)
Кобель Г. П. - Третій етап LIV Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2017)
Киричук Т. С. - Використання інтерактивних методів навчання при вивченні теми "Карбонові кислоти" (2017)
Майко С. М. - Шкільний музей як форма додаткової освіти (2017)
Гребенюк М. П. - Історичний підхід у викладанні фізики в школі (2017)
Вербицький В. С. - Колективна творча робота слухачів відділення комп’ютерних наук Волинської обласної МАН як засіб формування спільних проектів (2017)
Титул, зміст (2017)
Усе найкраще — дітям (2017)
Жандоров М. - Державні закупівлі фармпродукції: скільки витрачають і що закуповують медичні заклади (2017)
Дбайливий догляд для найулюбленіших (2017)
Т-септ®: грамотная рекомендация при боли в горле (2017)
Дедишина Л. - Контроль — це закон і порядок (2017)
Малішевська Н. - LifeLong Learning: дистанційна освіта (2017)
В Украине зарегистрирован первый иммуноонкологический препарат (2017)
Болю в горлі на замітку (2017)
Дедишина Л. - Ювенільний ревматоїдний артрит (2017)
Демецкая А. - Арсенал провизора: препараты для глаз (2017)
Кривомаз Т. - Как избежать непредвиденных эффектов лекарств? (2017)
Кривомаз Т. - Взаимосвязь онкологических заболеваний и вирусных инфекций (2017)
Примак Р. - Длинный путь к совершенству (2017)
Примак Р. - Історія таблетки, що "змінила світ" (2017)
Редькін Р. - Бета-Адреноблокатори: ліки із "родзинкою", Орловецька Н., Данькевич О. (2017)
Демецкая А. - Нежелательные лекарственные реакции: НПВП (2017)
Демецкая А. - Тревожные симптомы: инсульт (2017)
Мазь или гель — решение на выбор! (2017)
Клименюк Ю. - Мероприятия, которые бессмысленно проводить в период кризиса (2017)
Клименюк Ю. - Если у вас появились соседи… (2017)
Орловецкая Н. - Фитотерапия варикозного расширения вен, Редькин Р. (2017)
Дедишина Л. - Дуже тепла аптека (2017)
Фотоконкурс "Мисс Мефеноменальность": слово победителям! (2017)
Кириленко М. - Романтическая дружба — есть такое чувство! (2017)
Кривомаз Т. - Базовая эмоция (2017)
Гороскоп (2017)
Весняна проблема: цистит (2017)
Вовк В. Р. - Оцінювання ризикованості акцій на фондовому ринку України (2016)
Захарченко С. В. - Ділове законодавство як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів (2016)
Линенко А. В. - Тенденції формування консорціумів у машинобудівній галузі України, Григорович Л. С. (2016)
Царик Н. Л. - Природа міжнародної конкурентоспроможності країн та її кількісні прояви (2016)
Климчук М. М. - Методологія управління енергозбереженням підприємств на засадах інвайроментальної економіки (2016)
Корнієцький О. В. - Методологічні аспекти сучасних технологій публічного адміністрування: інноваційні інструменти, Орел А. М. (2016)
Панухник О. В. - Соціальні інвестиції як форма суспільної поведінки носіїв соціальної відповідальності, Плекан У. М. (2016)
Харчук Т. В. - Етимологічні та правові засади тлумачення сутності конкуренції (2016)
Юрчак Е. В. - Бренд-менеджмент маркетинговими комунікаціями в "електронному ресторані" (2016)
Борисова І. С. - Теоретичні аспекти впливу бюджетного дефіциту на економіку держави (2016)
Левицький В. В. - Визначення рівня управління фінансовою безпекою банку на основі побудови матриць SWOT-аналізу її станів (2016)
Яценко А. А. - Теоретичні засади нормативно-правового забезпечення фінансового контролю використання лікарських засобів у закладах охорони здоров’я (2016)
Machuga R. - Opracowanie ogólnego modelu funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości na przedsiębiorstwie, Dmytriw D. V., Rohatynska H. R. (2016)
Белей О. І. - Моделювання процесів вибору місцерозташування торговельних підприємств (2016)
Бурденюк І. І. - Методи та моделі ризик-менеджменту банківських установ, Волонтир Л. О. (2016)
Дмитрів Д. В. - Ймовірнісне моделювання автомобільних вантажопотоків через митний кордон, Рогатинська О. Р., Капаціла Ю. Б. (2016)
Зеленський К. В. - Підвищення конкурентоспроможності навчального плану на основі графо-комбінаторного моделювання, Луців І. В. (2016)
Зелінська О. В. - Використання моделювання для ефективного функціонування економіко-виробничих систем, Максимчук К. М. (2016)
Зелінська О. В. - Використання сучасних інформаційних технологій в агропромисловому комплексі, Сухоцька С. М. (2016)
Кириченко В. М. - Деякі підходи до моделювання кредитних ризиків фінансово-кредитної установи, Бурденюк І. І. (2016)
Коляденко С. В. - Інформаційний менеджмент як складова інформаційної економіки (2016)
Леонтюк-Мельник О. В. - Економетричне моделювання для аналізу та прогнозування основної діяльності підприємства, Захарчук Д. В. (2016)
Лотоцький О. В. - Застосування економіко-математичного моделювання в управлінні капіталом підприємства, Ушкаленко І. М. (2016)
Опришанський В. А. - Моделі оцінювання конкурентного середовища та конкурентоспроможності малого підприємства, Ушкаленко І. М. (2016)
Січко Т. В. - Методи моделювання бізнес-процесів підприємства засобами системного аналізу (2016)
Січко Т. В. - Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку, Грабова Н. А. (2016)
Тріль Г. М. - Управління інформаційними потоками в логістичній системі торговельно-виробничого підприємства (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до матеріалів (2016)
Вихідні дані (2016)
Богдан Т. П. - Середньострокове бюджетне планування в Україні: системна сутність, функції, структурні елементи (2017)
Башко В. Й. - Фіскальна стійкість та бюджетні правила в Україні (2017)
Корнєєва Ю. В. - Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств (2017)
Сушко Н. І. - Становлення Державної казначейської служби України як складової модернізації управління державними фінансами (2017)
Аберніхіна І. Г. - Система показників оцінки фінансової надійності страховика, Сокиринська І. Г. (2017)
Леоненко П. М. - Формування загальної та національної архітектоніки фінансової науки, Федосов В. М., Юхименко П. І. (2017)
Шелудько Н. М. - Розвиток наукового напряму фінансово-монетарного регулювання української економіки, Кудряшов В. П. (2017)
Білорус О. Г. - Економічні системи: ієрархія та мережі, Єфименко Т. І. (2017)
Білорус О. Г. - Теорія і політика структурних трансформацій, П’ятаченко Г. О. (2017)
Бєлашов В. І. - Українські політичні партії на Глухівщині у Першій російській революції 1905 - 1907 рр. (2016)
Бірьова О. Ю. - Заселення території Слобідської України (2016)
Бірьова О. Ю. - Цукрові перлини Слобожанщини (2016)
Бондарчук Я. О. - Роль галузевих угод у становленні соціального діалогу в незалежній Україні (2016)
Бровко А. Г. - Спогади жінок як джерело вивчення Революції Гідності (2016)
Латиш Ю. В. - Осмислення Чорнобильської катастрофи в історіографії (2016)
Чумаченко О. А. - Політика Європейського Союзу щодо Республіки Македонія в 1990-х роках (2016)
Добролюбська Г. І. - Забута теорія економічної політики італійського просвітника Фердінандо Галіані, Добролюбська Ю. А. (2016)
Колесникова Л. В. - Самозбереження нації: історичне минуле і виклики сьогодення, Ліщук-Торчинська Т. П. (2016)
Шевчук И. И. - Количественный аспект в истории науки (2016)
Гирич Я. М. - Історичні розвідки викладача Глухівської чоловічої гімназії В. А. Мальченка про історію українського козацтва XVI – першої половини XVII ст. (2016)
Гирич Я. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літери "М – Н") (2016)
Заїка В. В. - Щоденник серпня 1943 року (З приватних записів В. М. Заїки) (2016)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літери "Л, О") (2016)
Крижанівський В. М. - Спогади Олександра Олексійовича Карпекіна про Глухівський учительський інститут міжреволюційної доби (2016)
Коваленко Ю. О. - Участь студентів-істориків Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка у археологічних дослідженнях Батурина (2012 - 2016 рр.) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, Соntent (2017)
Biloshchytskyi A. - Evaluation methods of the results of scientific research activity of scientists based on the analysis of publication citations, Kuchansky А., Andrashko Yu., Biloshchytska S., Kuzka O., Terentyev O. (2017)
Lytvyn V. - Method of functioning of intelligent agents, designed to solve action planning problems based on ontological approach, Vysotska V., Pukach P., Vovk M., Uhryn D. (2017)
Myroniv I. - Realization of information technology of character recognition based on competing cellular automata, Zhikharevich V., Ostapov S. (2017)
Fesenko T. - The safe city: developing of GIS tools for gender-oriented monitoring (on the example of Kharkiv city, Ukraine), Fesenko G., Bibik N. (2017)
Savchuk T. - Modeling of software development process with the Markov processes, Pryimak N. (2017)
Sinchuk О. - Development of a system to control the motion of electric transport under conditions of iron-ore mines, Kozakevich I., Fedotov V., Somochkyn A., Serebrеnikov V. (2017)
Lutsenko I. - Development of a method for the accelerated two-stage search for an optimal control trajectory in periodical processes, Fomovskaya О., Konokh I., Oksanych I. (2017)
Stopakevych A. - Development of computer-integrated systems for the automation of technological process of associated gas processing, Stopakevych O., Tigariev A. (2017)
Abstract and References (2017)
Посохов С. И. - Від редактора (2016)
Буллер А. - Вопросы Геродота (2016)
Зашкільняк Л. О. - Про свободу і обмеження в пізнанні минулого: українська історіографія на початку ХХІ століття (2016)
Посохов С. І. - "Свої", "чужі", "інші": проблеми та перспективи імагології (2016)
Богдашина О. М. - Історик та влада: сюжети, міркування та застереження (2016)
Ганус С. А. - Иной как инаковый в построениях немецкой просветительской исторической мысли XVIII в. (2016)
Єремєєв П. В. - Конструювання меж старообрядництва в російській науковій літературі та публіцистиці XVIII – початку ХХ ст. (2016)
Каплин А. Д. - Славянофилы и западники во взаимных оценках 1850-х гг., Харченко И. М. (2016)
Киселева Ю. А. - Эмоциональное маркирование в историографических текстах (на примере историографических работ В. П. Бузескула) (2016)
Світленко C. І. - "Свої" і "чужі" символи історичної пам’яті у світогляді та творчій спадщині Д. І. Яворницького (2016)
Бобылева С. И. - Дневниковые записи немецкой домохозяйки как медиум памяти (2016)
Венгер Н. В. - Низовой национализм как форма общественных отношений в поздней Российской империи: эмоционологический анализ "немецкого вопроса" (2016)
Вовк О. И. - Специфика репрезентации знаний о прошлом в современном медиапространстве (на примере биографии В. Н. Каразина) (2016)
Журба О. І. - Історична культура Катеринославщини та особливості формування історичної пам’яті регіону (2016)
Іващенко В. Ю. - "Свої" та "чужі" в університетській пам’яті (на матеріалах спогадів про Харківський університет 1920 – 1930-х рр.) (2016)
Кароєва Т. Р. - Основні канали ознайомлення українського суспільства другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з власним минулим (2016)
Куделко С. М. - Проблеми кордонів східної україни: історіографічні нотатки (2016)
Литвинова Т. Ф. - Историческая память и инструментализация прошлого в социальных проектах дворянства Левобережной Украины середины XIХ в. (2016)
Посохова Л. Ю. - Митрополит Іоан (Максимович) про "своє" та "чуже" в автобіографічному творі "Подорожній" (1711 р.) (2016)
Thurston Robert W. - Where Do They Get Their History (and Politics)? Romancing the Past, Present, and Trump, Too (2016)
Ходченко Е. Е. - Канадский фронтир глазами иммигрантов (конец ХIХ – начало ХХ вв.) (2016)
Шаталов Д. В. - Українськi землi, iмперська icторiя: козацькі пам’ятки у сприйняттi російських мандрiвникiв кінця XVIII – першої половини XIX ст. (2016)
Тягар упізнаваних понять: Інтерв’ю Наталі Лаас з професором Сергієм Єкельчиком, записане у Києві 17 липня 2014 року (2016)
Бочаров М. И. - Из истории моей жизни. Воспоминания, навеянные моими беседами с внуками (2016)
Л. М. Баткин: материалы к биографии (2016)
Журба О. I. - Історична культура імператорської Росії і українська історіографія. Рец на кн.: Историческая культура императорской России:формирование представлений о прошлом: коллект. моногр. в честь проф. И. М. Савельевой / отв. ред. А. Н. Дмитриев ; Нац. исслед. ун-т "Высшая школа экономики". - М.: Изд. дом. Высшей школы экономики,2012. - 551 с. (2016)
Кісельова Ю. А. - Історик і час. Рец. на кн.: Пирогова-Таран Л. В., Логунова Н. А. Іван Васильович Лучицький: історик і час. - Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, 2015. - 210 с. (2016)
Склокін В. В. - Про перспективи і небезпеки інструменталізації історії. Міркування з приводу "історичного маніфесту" Девіда Армітедже і Джо Ґулді (2016)
Філіппенко Р. І. - Історіографічні образи засновника Харківського університету. Рец. на кн.: Вовк О. I. Постать Василя Каразіна в історіографії / О. I. Вовк; наук. ред. С. М. Куделко. - X.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. - 328 с. (2016)
Cєряков С. - Новий крок у дослідженні позитивістської історіографії (2016)
Список скорочень (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, Content (2017)
Butko T. - Improvement of technology for management of freight rolling stock on railway transport, Prodaschuk S., Bogomazova G., Shelekhan G., Prodaschuk M., Purii R. (2017)
Bosov A. - Formation of separate optimization models for the analysis of transportation-logistics systems, Khalipova N. (2017)
Lukianov D. - Development of the Markov model of a project as a system of role communications in a team, Bespanskaya-Paulenko K., Gogunskii V., Kolesnikov O., Moskaliuk A., Dmitrenko K. (2017)
Chaikovska I. - Economic-mathematical tools for building up a project team in the system of company’s knowledge management, Fasolko T., Vaganova L., Barabash О. (2017)
Ganushchak-Yefimenkо L. - Managing a project of competitive-integrative benchmarking of higher educational institutions, Shcherbak V., Nifatova О. (2017)
Vdovychenko V. - Method of traffic optimization of urban passenger transport at transfer nodes, Driuk O., Samchuk G. (2017)
Sobolevskyi R. - A procedure for modeling the deposits of kaolin raw materials based on the comprehensive analysis of quality indicators, Vaschuk O., Tolkach O., Korobiichuk V., Levytskyi V. (2017)
Manakova N. - Influence of demographic factors and factors of job satisfaction in the processes of personnel management: prediction of staff turnover based on logistic regression, Tsyhanenko I., Bielcheva G., Shtelma O. (2017)
Abstract and References (2017)
Гусар О. А. - Діяльність суб’єктів владних повноважень у сфері забезпечення безпеки авіації, Маслов Ф. Х. (2017)
Жмур Н. В. - Правове регулювання повітряних мереж міжнародних транспортних коридорів в Україні (2017)
Зуєва В. О. - Проблеми правового регулювання АЗП України та Канади, Череватюк В. Б. (2017)
Lohvynenko O. I. - State wood corps of Italian police: legal regulation of its activity, Khomyachenko S. I. (2017)
Проскура Г. М. - Екологічна інформація: поняття та особливості (2017)
Головко С. Г. - Нормативно-правове забезпечення реалізації європейської моделі підготовки наукових кадрів в Україні (2017)
Пильгун Н. В. - Поняття "механізм держави" в сучасній юридичній думці, Бурбеза В. В. (2017)
Радзівілл О. А. - Багатомірність втілення індивідуальних мотивацій в історичних формах соціокультурної організації (2017)
Філик Н. В. - Процедура проведення правової експертизи нормативно-правових актів в Україні, Рибікова Г. В. (2017)
Шапенко Л. О. - Детермінація юридичних фактів та їх сутнісна характеристика, Костяна І. Ю. (2017)
Кунець І. Ю. - Конституційне регулювання правового статусу парламентських комітетів та/або комісій на прикладі України та зарубіжних країн (2017)
Кучинський Ю. Д. - Адміністративні правовідносини у сфері використання військового майна: поняття, види, особливості (2017)
Онопрієнко С. Г. - Особливості співвідношення інформаційної та правової культури (2017)
Румянцев Ю. В. - Методологічні засади дослідження проблем корупції (адміністративний вимір) (2017)
Юринець Ю. Л. - Діяльність національної поліції Ізраїлю як сервісної організації, Добчис Я. І. (2017)
Вишновецький В. М. - Персональні дані працівника та їх захист, Якуненко В. Є. (2017)
Вишновецька С. В. - Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві, Панчишак Р. А. (2017)
Зеленов Г. М. - Аналіз окремих законодавчих ініціатив, які спрямовані на захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет, Зеленова М. О. (2017)
Троцюк Н. В. - Особливості адаптаційної моделі захисту авторських прав на сучасному етапі державотворення (2017)
Шуст Н. Б. - Дослідження стану захисту авторського права в Україні (на основі проведеного соціологічного опитування), Капустяк І. О. (2017)
Беззубов Д. О. - До питання уніфікації застосування норм матеріального права при визнанні договорів недійсними, Армаш Н. О. (2017)
Мілімко Л. В. - Розмежування підсудності земельних спорів при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності органів публічної влади або їх посадових осіб, Козирєва В. П. (2017)
Панасюк Р. П. - Історіографія адміністрування діяльності суб’єктів господарських відносин (2017)
Шуст А. П. - Административное регулирование земельных отношений в Украине (2017)
Ямненко Т. М. - Основні підходи до визначення поняття та правової природи договору РЕПО, Онищенко М. В. (2017)
Вознюк А. А. - Відповідальність юридичних осіб за створення злочинних об’єднань та участь в них за законодавством України та інших країн (2017)
Zgaga S. - Regulation of self-defence in Slovenian and international criminal law (2017)
Киренко С. Г. - Проблеми термінологічного забезпечення боротьби зі злочинністю (2017)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за вчинення екстремістських злочинів, Лобода Ю. В. (2017)
Парасюк Н. М. - Регламентація кримінальної відповідальності за виборчі та референдні злочини: стан законодавчих змін, Парасюк В. М. (2017)
Лобода А. М. - Фактори адаптації здобувачів освіти в Інституті Управління державної охорони України (2017)
Калюжний Р. А. - Функції адміністративного права: становлення сучасної концепції, Колпаков В. К. (2017)
Антоненко П. П. - Біохімічні показники крові курей-несучок за впливу селеніту натрію та кормових фітопрепаратів, Ковальова І. В., Чорний М. В., Гарнаженко Ю. А., Пушкар Т. Д. (2017)
Бегма Н. А. - Вплив сорбенту на показники росту і розвитку молодняку свиней на відгодівлі (2017)
Бомко В. С. - Вплив змішанолігандного комплексу купруму на динаміку живої маси свиней на відгодівлі, Баранюк О. М. (2017)
Бурлака В. А. - Високоефективний мінеральний модулятор процесів обміну поживних речовин корму у свиноматок, Мамченко В. Ю. (2017)
Дмитрук І. В. - Ріст, розвиток і продуктивність бджолинних сімей при використанні органічних кислот і пробіотиків (2017)
Калинка А. К. - Відгодівельні та забійні якості бугайців різних порід, типів і їх помісей жуйних при середньому рівні годівлі в умовах регіону Буковини, Казьмірук Л. В., Шпак Л. В. (2017)
Карунський О. Й. - Вплив ферментного препарату "Лізоцим" на показники крові та продуктивність свиней, Ніколенко І. В. (2017)
Карунський О. Й. - Практичне використання ферментного препарату "Клерізим гранульований" в годівлі ремонтного молодняку курей-несучок, Севастьянов О. В. (2017)
Кирилів Б. Я. - Вплив біологічно активної кормової добавки на активність травних процесів в організмі каченят-бройлерів (2017)
Mysenko O. O. - Morphological composition of carcasses, quality of meat and fat of pigs at feeding enzymatic preparation (2017)
Огороднічук Г. М. - Якість мяса і продуктивність свиней за дії кормових добавок, Огороднічук І. О. (2017)
Отченашко В. В. - Вплив введення синтетичних амінокислот у гранульований корм на показники крові телят-молочників, бучковська К. Д., Югай К. Д., Лисенко Г. Л. (2017)
Радчиков В. Ф. - Физилогические показатели и продуктивность телят при включении в рацион разных доз селена, Цай В. П., Кот А. Н., Шарейко Н. А. (2017)
Чернадчук М. М. - Вплив Bypass сої на відтворювальну здатність високопродуктивних корів, Бомко В. С. (2017)
Бабік Н. П. - Вплив окремих паратипових чинників на тривалість та ефективність довічного використання корів голштинської породи, Федорович Є. І., Федорович В. В. (2017)
Брюхачова І. Д. - Характер відвідування доїльного робота коровами різного віку в лактаціях, Костенко В. І. (2017)
Вербельчук С. П. - Біоценози лісу та їх медова продуктивність на Поліссі Житомирщини, Кривий М. М., Васенков Г. І., Вербельчук Т. В., Діхтяр О. О. (2017)
Вечеря Ю. О. - Оцінка режимів інкубації яєць, сортованих за масою, Прокопенко Н. П. (2017)
Колісник О. І. - Динаміка мясної продуктивності телиць абердин-ангуської породи різного походження, Прудніков В. Г., Боднарчук І. М. (2017)
Кузів М. І. - Вплив генеалогічних формувань на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи (2017)
Кучер Д. М. - Технологічні параметри вимя та молочна продуктивність корів молочних порід, Кочук-Ященко О. А., Слюсар М. В. (2017)
Лихач А. В. - Етологічні особливості холостих свиноматок різних генотипів (2017)
Повозніков М. Г. - Ситуація галузі бджільництва у країнах європейської співдружності, Адамчук Л. О., Гондова М. (2017)
Польовий Л. В. - Мясна продуктивність бичків української чорно-рябої молочної породи та економічна ефективність виробництва яловичини за різних умов утримання, Добронецька В. О. (2017)
Портной А. И. - Эффективность организационно-технологических приемов снижения уровня соматических клеток в молоке коров (2017)
Разанова О. П. - Тенденції розвитку ринку українського меду, Скоромна О.І., Микитюк І. Г. (2017)
Рубан С. Ю. - Оцінка впливу амінокислотного обміну на показники відтворення корів, Федота О. М., Мітіогло Л. В., Тижненко Т. В. (2017)
Федорович Є. І. - Вплив показників відтворювальної здатності корів на формування їх молочної продуктивності, Пославська Ю. В., Боднар П. В. (2017)
Цуканова М. О. - Клініко-фізіологічні показники телиць знамянського типу поліської мясної породи, Криворучко Ю. І., Федяєв В. А. (2017)
Вовкогон А. Г. - Сорбційні показники модифікованого і нативного желатину як носія для іммобілізації заквасок, Мерзлов С. В. (2017)
Копилова К. В. - Дослідження та розробки у галузі біотехнології перспективний напрямок інноваційної діяльності інституту продовольчих ресурсів НААН, Вербицький С. Б. (2017)
Тімченко О. В. - Вірулентність культур St. aureus ізольованих із сирого молока (2017)
Шведюк Д. А. - Вплив модифікованих жирів на показники біологічної ефективності напівфабрикатів з мяса птиці, пасічний В. М., Радзієвська І. Г. (2017)
Портная Т. В. - Влияние температуры воды при доинкубации икры на развитие радужной форели (2017)
Мельник М. О. - Вплив нового пребіотичного препарату на продуктивність сивноматок (2017)
Реферати (2017)
Титул, Content (2017)
Zagirnyak M. - Refined calculation of induction motor equivalent circuit nonlinear parameters by an energy method, Rod'kin D., Romashykhin Iu., Romashykhina Zh., Nikolenko A., Kuznetsov V. (2017)
Khaustova A. - Method for the erosion rate measurements of stationary plasma thruster insulators, Loyan A. (2017)
Petryshchev A. - Research into resource-saving molybdenum-containing alloying additive, obtained by the metallization of oxide concentrate, Hryhoriev S., Shyshkanova G., Skuibida O., Zaytseva T., Frydman O., Mizerna O. (2017)
Red'ko Ya. - Investigation of properties of electroconducting nanozones in materials of various nature by the electron paramagnetic resonance method, Brik A., Suprun N. (2017)
Andreev A. - Results of approbation of the innovative method of ion nitriding for steels with low temperatures of tempering, Sobol' O., Shevchenko S., Stolbovoy V., Aleksandrov V., Kovteba D., Terletsky A., Protasenko T. (2017)
Vambol S. - Research into regularities of pore formation on the surface of semiconductors, Bogdanov I., Vambol V., Suchikova Y., Kondratenko O., Hurenko O., Onishchenko S. (2017)
Biletskyi V. - Research into the process of preparation of Ukrainian coal by the oil aggregation method, Molchanov P., Sokur M., Gayko G., Savyk V., Orlovskyy V., Liakh M., Yatsyshyn T., Fursa R. (2017)
Novosyadlyj S. - Research into constructive and technological features of epitaxial gallium-arsenide structures formation on silicon substrates, Dzundza B., Gryga V., Novosyadlyj S., Kotyk M., Mandzyuk V. (2017)
Abstract and References (2017)
Yavorskа V. - Territorial analysis of components of structural elements of the Ukrainian Black sea region ecological network (2015)
Udovychenko V. - Theoretical-methodological aspects of landscape planning (2015)
Smyrnov I. - Geomarketing aspects of sustainable tourism (on example of national nature park "Synevyr") (2015)
Нємець К. - Концепція соціально-географчної системи як методологічний конструкт суспільної географії, Нємець Л. (2015)
Степаненко А. - Основні закони геполітики в умовах глобалізації світового простору (2015)
Дудник І. - Територіальні системи медичних послуг як об’єкт суспільної географії (2015)
Барановський М. - До питання про нову схему сільськогосподарського районування України (2015)
Смаль В. - Україна у світовому інвестиційному просторі, Бульба Ю. (2015)
Чуєв О. - Оцінка через ГІС-засоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків), Костріков С. (2015)
Sonko S. - The study of population morbidity based on the spatial diffuse models in old industrial region of Krivbass, Shiyan D. (2015)
Berezhnyi V. - Watershed approach in territorial management at the local level (2015)
Доценко А. - Українсько-російський державний кордон: проблеми формування, охорони та захисту (2015)
Нємець К. - Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу), Вірченко П., Кравченко К. (2015)
Мезенцев К. - Просторові трансформації житлових функцій у приміській зоні Києва, Клюйко Т. (2015)
Дудник І. - Суспільно-географічні аспекти управління регіоном, Борисюк І. (2015)
Поручинський В. - Класифікація і типологія міських поселень України, Сосницька Ф. (2015)
Бойко З. - Географічний аналіз змін кількості етнічних меншин населення України за переписами 1989 та 2001 років (2015)
Гусєва Н. - Демографічна характеристика міста Дніпропетровськ, Суптело О. (2015)
Тожиева З. - Демографическое развитие регионов Узбекистана и демогеографическое районирование (2015)
Романів О. - Репродуктивна та шлюбна поведінка населення Рівненської області, Самчук О. (2015)
Бейдик О. - Впровадження інклюзивних програм з туризму в загальноосвітніх та позашкільних закладах України, Топалова О. (2015)
Смочко Н. - Туристичні тематичні монотериторії: європейський практичний досвід (2015)
Корнус А. - Географічні особливості трансформаційних процесів у машинобудівному комплексі Сумської області, Корнус О. (2015)
Савранчук Л. - Структура та рівні вищої освіти Японії (2015)
Telebienieva I. - Component analysis of the developmental vector of urban and district sociogeosystems (on example of Kharkiv and Volyn regions of Ukraine), Pogrebskyi T. (2015)
Mazurova A. - Ukraine in the context of the global urban processes (2015)
Sokolenko A. - Kharkiv cycling infrastructure development features (2015)
Бaрилo І. - Сoціaльнo-eкoнoмічні фaктoри впливу нa гeoдeмoгрaфічний рoзвитoк рeгіoну (2015)
Молікевич Р. - Ієрархічний підхід до суспільно-географічного визначення змісту категорії "медико-демографічна ситуація" (2015)
Зубик А. - Історико-географічні особливості формування середовищ зарубіжних українців (2015)
Перегуда Ю. - Географічні особливості бідності та формування середнього класу в Україні (2015)
Базелюк Ю. - Напрями реформування закладів охорони здоров’я в Україні (2015)
Сергєєва Ю. - Суспільно-географічні атрибути реляційних баз даних геоінформаційних систем (2015)
Наші автори (2015)
Правила оформлення та подання статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Patay T. - The role of migration in the regional development and its appearance in the theories, Hardi T. (2017)
Zastavetska L. - Problems of territorial communities’ formation in Ukraine (2017)
Mamonov K. - The trends of modelling the ways of formation, distribution and exploitation of megapolis lands using geo-information systems, Shipulin V., Shterndok E. (2017)
Sonko S. - Development of baltic-mediterranean geopolitical strategy as continuation of Stepan Rudnytskiy’s ideas, Kyselov Yu. (2017)
Korol O. - Formation and distribution of international tourism flows in geographical space (2017)
Олійник Я. - Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в регіональні та світові системи взаємовідносин, Бобровицький А. (2017)
Мезенцев К. - Сучасні трансформації публічних просторів Києва: передумови, прояв та специфіка, Мезенцева Н. (2017)
Барановський М. - Оптимізація мережі закладів шкільної освіти України в умовах адміністративно-територіальної реформи: причини, регіональні відмінності, шляхи реалізації, Барановська О. (2017)
Сегіда К. - Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону (2017)
Green J. - Atlas use in teaching geography in higher education in the U.S. and Canada, Skryzhevska L., Toops S. (2017)
Melnychuk A. - Administrative-territorial reform: results of integration of the consolidated territorial communities (ctc) in the Khmelnytsky region, Melnyk T. (2017)
Kozak I. - Dynamics of settlements within Balyhorod commune using GIS, Kozak H. (2017)
Oladayo Ramon Ibrahim - Issues in regional planning and development in Nigeria (2017)
Kozak H. - Non-existing tserkvas as ukrainian cultural heritage in sacral landscape in Tisna commune, Kozak I. (2017)
Mazur V. - International partnership at tourist services market (2017)
Skryl I. - Trends of tourism development in Ukraine (2017)
Міщенко О. - Суспільні передумови розвитку екотуризму в національних природних парках Волинської області (2017)
Лажнік В. - Просторовий аналіз особливостей розселення населення Волинської області з використанням центрографічного методу, Пугач С. (2017)
Мельник Л. - Динаміка чисельності населення малих міст, що отримали статус міста в період незалежності України, Кривець О., Батиченко С. (2017)
Шевчук C. - Наукова школа академіка Максима Мартиновича Паламарчука (до 100-річчя з дня народження вченого) (2017)
Gryniuk D. - Social-geographical essence and content of the competitiveness of the region (2017)
Kobylin P. - Factors of formation and development the system of population trading service in Kharkiv region (2017)
Sopov D. - Historical roots and environmental impacts of land use in the Luhansk region (2017)
Зубик А. - Сучасна українська діаспора в країнах колишнього СРСР, Корнійчук Д. (2017)
Перегуда Ю. - Дослідження факторів впливу на формування середнього класу в областях Столичного суспільно-географічного району (2017)
Кравченко К. - Просторові особливості, проблеми та перспективи формування об’єднаних територіальних громад у Харківській області (2017)
Наші автори (2017)
Правила оформлення та подання статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, Content (2017)
Matusevych О. - Method for determining a technical resource of the power transformer of traction substations under operating conditions, Khvorost М., Malysheva V. (2017)
Vasylykha Kh. - Experimental studies of temperature channel efficiency for solar energy systems, Yatsuk Yu., Zdeb V., Yatsuk V. (2017)
Lysak O. - Analysis of the temperature distribution in a space heated by a dynamic (fan) storage heater (2017)
Mysak Y. - Evaluation of energy efficiency of solar roofing using mathematical and experimental research, Pona O., Shapoval S., Kuznetsova M., Kovalenko T. (2017)
Nikolsky V. - Application of electromagnetic fields for intensification of heat and mass exchange in combined gas-liquid processes, Oliynyk O., Yaris V., Reshentniak I. (2017)
Baskova O. - Investigation of flow structure and heat exchange formation in corrugated pipes at transient Reynolds numbers, Voropaiev G. (2017)
Didur V. - Modeling of the process of oilseed meat cooking in a multi-vat cooker during processing of oil raw materials, Tkachenko V., Tkachenko A., Didur V., Aseyev A. (2017)
Korobka S. - Research into technological process of convective fruit drying in a solar dryer, Babych M., Krygul R., Tolstushko N., Tolstushko M. (2017)
Yerokhov V. - Developing the multitexture of hybrid structure of a solar cell (2017)
Abstract and References (2017)
Нагірна В. - Малі міста сільських регіонів України у контексті змін в економічній системі господарювання (2015)
Мальчикова Д. - Таксономія регіональних форм територіальної організації для потреб планування територій сільської місцевості (2015)
Кисельов Ю. - Проблема "софійності" в науці та її часопросторовий вимір (2015)
Удовиченко В. - Природно-антропогенні системи як об’єкт планування території (2015)
Сонько С. - Виробнича типологія сільського господарства Харківської області: тридцять років потому (2015)
Smyrnov I. - Regional aspects of canadian supply management system in the agricultural business and its application in Ukraine (2015)
Yavorska V. - Establishment of the regional policy in Ukraine, Kolomiyets K., Sych V. (2015)
Zastavetska L. - Study of the elementary base of the settlement systems (2015)
Нємець К. - Роль та значення заселенсько-розселенських процесів для розвитку соціогеосистеми Харківської області, Кравченко К. (2015)
Сегіда К. - Територіальні особливості розселення населення Харківського району Харківської області, ткаченко Н. (2015)
Гусєва Н. - Розселення населення Дніпропетровська: суспільно-географічні особливості, Суптело О. (2015)
Пугач С. - Планувальні форми сільських поселень Волинського Полісся на прикладі Костопільського району Рівненської області, Романчук К. (2015)
Олійник В. - Зародження та еволюція поняття "приміська зона" (2015)
Гудзеляк І. - Суспільно-географічні аспекти інтегральної оцінки демографічної безпеки України та Львівської області, Верчин Н. (2015)
Кандиба Ю. - Суспільно-географічні особливості відтворення населення Чугуївського району Харківської області, Логвинова М. (2015)
Корнус А. - Терціаризаія економіки регіональних соціогеосистем України (2015)
Маковецька Л. - Аналіз галузей матеріального виробництва Корецького району Рівненської області, Шпатиковська О. (2015)
Добровольська Н. - Просторово-часові особливості ефективності виробництва продукції рослинництва у Харківській області (2015)
Грицевич В. - Географія логістичної діяльності в Західному регіоні України, Сеньків М. (2015)
Агамамедов Н. - Особенности развития образования, медицины и других социальных инфраструктур в горных регионах (2015)
Славік Р. - Оцінка історико-архітектурного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області в контексті розвитку рекреації та туризму (2015)
Полевич І. - Територіальний аспект інноваційно-інвестиційної діяльності в Харківському регіоні (2015)
Клименко В. - Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання, Решетченко С., Машкіна В. (2015)
Руденко В. - Суспільно-географічні праці академіка Аркадія Жуковського в англомовній "Encyclopedia of Ukraine" (vol. I-V, 1984-1993), Пирогівська А. (2015)
Kornus A. - Quality of the environment and medical-geographical situation in the Sumy region, Kornus O., Shyschuk V. (2015)
Телебєнєва Є. - Cоціально-економічний розвиток регіону як об’єкт суспільно-географічного дослідження, Барило І. (2015)
Омельченко Н. - Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія (2015)
Бєліков В. - Особливості демографічних змін у Старобільському районі Луганської області у пострадянський період (2015)
Молікевич Р. - Деякі аспекти взаємозв’язку соціально-економічного розвитку та медико-демографічної ситуації у Херсонській області (2015)
Мирош М. - Типізація політичної активності (суспільно-географічний аспект) (2015)
Майстер А. - Транспортна освоєність території Волинської області (2015)
Чорний М. - Зовнішньоекономічні зв’язки Львівської області України (2015)
Sokolenko A. - Archaeological sites museumification world experience (2015)
Наші автори (2015)
Правила оформлення та подання статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Yavorska V. - Social and geographical postulates of the formation of a new administrative-territorial structure of Ukraine, Kolomiyets K. (2016)
Gladkey A. - The integration paradigm of geography, Golubchikov I. (2016)
Sonko S. - Sustainable development, noosphere and spatial organization of society in the subject field of sociaty geography (2016)
Gukalova I. - Measuring the urbanization in Ukrainian regions: current approaches, Omelchenko N. (2016)
Bozhuk T. - Recreational and tourist destination research methods (2016)
Horb K. - Tourism potential of the territory in regional economic development (2016)
Kostaschuk I. - Confessional space and its structure in the context of human geography research, Kisil R. (2016)
Карачоні Д. - Український степ та угорський альфельд як території фронтиру, Підгрушний Г., Коваль К. (2016)
Машіка Г. - Концептуальні основи прогнозування ефективного використання господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Niemets L. - The analysis of urban and district sotsiogeosystem’s specificity of Poltava region on features of geodemographic development, Barylo I. (2016)
Yavorska V. - Geographic information system of evaluation and management of regional natural-resources potential, Svitlychna D. (2016)
Smal V. - Travel and tourism in the USA: industry development trends (2016)
Buchko Zh. - Ethnic tourism potential of Bukovyna for the purposes of cross-border tourism, Rudenko S., Rudenko V., Yeremiia H. (2016)
Shulgach A. - Recreational potential evaluation of the perspective national park "Lisova pisnia", Melniychuk M. (2016)
Netrobchuk I. - Significance of cultural and historical resources in development of discovering tourism (case of Volodymyr-Volynskyi district of Volyn region) (2016)
Hyshchuk R. - Transport accessibility as factor of excursion tourism development (case of Chernivtsi, Ukraine), Pylypets' O. (2016)
Kazakova T. - New ideas about the structure and functions of national ecological network in the context of modern postnonclassical concepts (2016)
Skril I. - Regional features of development of tourism on example of Kharkiv’s region (2016)
Pogrebskyi T. - Place of health care system in social infrastructure (2016)
Süli-Zakar I. - Integration of romani people, as the most important internal political problems of Hungary, Pálóczi A., Kóti T. (2016)
Копачинська Г. - Передумови та чинники співробітництва України в Чорноморському регіоні, Козяр О. (2016)
Корнус О. - Територіальні особливості розвитку системи охорони здоров’я Сумської області, Корнус А., Шищук В., Поцелуєв В. (2016)
Шевчук С. - Національні школи у зарубіжній суспільній географії ХХ століття (2016)
Dzhaman Ya. - Ethnic tourism: the problem of conceptual terminology and methodical approaches to social-geographic studies (2016)
Yatsko O. - Transport and geographical position of medium-sized cities in the Western regions of Ukraine (2016)
Кобилін П. - Суспільно-географічне дослідження сфери торгівлі Харківської області за показниками системного розвитку (2016)
Зубик А. - Етногеографічні процеси в українській діаспорі Молдови (2016)
Клапчук В. - Просторовий розвиток торговельних мереж у Львівській області (на прикладі мережі магазинів "Рукавичка") (2016)
Яценко А. - Значення та перспективи розвитку рекреаційного лісокористування у територіальній рекреаційній лісокультурній системі Північно-Західного Приазов'я (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення та подання статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, Content (2017)
Velychko O. - Support of metrological traceability of capacitance measurements in Ukraine, Shevkun S. (2017)
Sukhov V. - Analysis of mass-energy balance of unmanned aircraft fueled by solar energy, Kozei Y. (2017)
Zaichenko S. - Development of a geomechatronic complex for the geotechnical monitoring of the contour of a mine working, Shalenko V., Shevchuk N., Vapnichna V. (2017)
Moiseenko V. - Predicting a technical condition of railway automation hardware under conditions of limited statistical data, Kameniev O., Gaievskyi V. (2017)
Kukush V. - Research into the use of scramblers in narrowband communication systems, Verchyk D. (2017)
Lakhno V. - Development of a system for the detection of cyber attacks based on the clustering and formation of reference deviations of attributes, Malyukov V., Domrachev V., Stepanenko O., Kramarov O. (2017)
Andronov V. - Examining the learning fire detectors under real conditions of application, Pospelov B., Rybka E., Skliarov S. (2017)
Liubarskyi B. - Optimization of thermal modes and cooling systems of the induction traction engines of trams, Petrenko O., Iakunin D., Dubinina O. (2017)
Sotnikov A. - A method for localizing a reference object in a current image with several bright objects, Tarshyn V., Yeromina N., Petrov S., Antonenko N. (2017)
Abstract and References (2017)
Sonko S. - The concept of spatial redistribution in modern subject field of social geography (2016)
Zastavetska L. - Activation areas of social and economic development urban settlements (2016)
Kononenko I. - The regularity of the country’s GDP growth rate changes influence on the volume of gross fixed capital formation, Repin A. (2016)
Slyvka R. - Dynamics of territorial and political conflicts in the world (2016)
Нємець Л. - Iнноваційна інфраструктура Харківської області: сучасний стан та перспективи, Гусєва Н., Сегіда К., Ключко Л. (2016)
Сухий П. - Продовольча незалежність як індикатор оцінки стану продовольчої безпеки України, Тюфтій А., Ячнюк М. (2016)
Malchykova D. - Students research initiatives in the study of strategic planning of regional development, Korobov V., Pylypenko I. (2016)
Savranchuk L. - Modern condiniom and prospects of development of the sentivental tourism in Ukraine (2016)
Prasul Yu. - Exclusive tourism in the European region and its information support, Dumanova O. (2016)
Gnatiuk O. - National and local patriotizm in spatial dimension: case of Podolia, Ukraine (2016)
Potapova A. - Employment potential of the Volyn region: its content and importance in the conditions of market economy, Lemekhova A. (2016)
Demyanov S. - Economic and geographical analysis of small and medium enterprises development in the Brest region (2016)
Безрук В. - ГІС-аналіз функції урбогеосистеми з метою оптимізації розміщення закладів громадського харчування (на прикладі м. Харків), Костріков С., Чуєв О. (2016)
Запотоцький C. - Ревіталізація промислових об’єктів міста (на прикладі м. Івано-Франківська), Левицька О. (2016)
Мезенцева Н. - Гендерні аспекти міського управління в регіонах України, Кривець О. (2016)
Мельничук А. - Кращі практики місцевого самоврядування, Остапенко П. (2016)
Мельник Л. - Сприйняття трансформаційних процесів перетворення міського простору жителями м. Шполи, Батиченко С. (2016)
Корнус О. - Територіальна доступність медичних послуг у Сумській області, Корнус А., Шищук В. (2016)
Орещенко А. - Види картографічних моделей для управління природно-техногенною безпекою регіону (2016)
Тітенко Г. - Розробка критеріїв попереднього вибору територій для створення об’єктів природно-заповідного фонду на землях військово-оборонної галузі України, Некос А., Кочанов Е., Максименко Н., Дядченко В., Дядченко А., Каракуркчі Г., Білик З., Крайнюков О., Шумілова А., Уткіна К. (2016)
Nelipa K. - Transformation of regional system of rural settlement of Zaporizhia region in the post-soviet period (2016)
Ryabokon O. - Component structure of the educational complex of Chernigiv region (2016)
Mazurova A. - Questioning method in the human geographical research (on the example of the poll of Kharkiv`s residents about city administrative districts) (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення та подання статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Єременко О. В. - Інтеграційні процеси: особливості реалізації в хореографічній освіті (2016)
Петренко М. Б. - Діяльність концертмейстера-піаніста: теоретичний аспект (2016)
Пушкар Л. В. - Музично-терапевтичний потенціал ритмічно-рухових компетенцій бакалаврів дошкільної освіти (2016)
Степанова Л. В. - Методологічні основи дослідження герменевтичної компетентності майбутніх викладачів музики та хореографії (2016)
Танько Т. П. - Особливості ігрового навчання в музично-педагогічній підготовці майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Андрощук Л. М. - Етапи становлення інноваційної педагогічної моделі хореографічної освіти "Школа мистецтв – Кіровоградський обласний загальноосвітній навчально-виховний комплекс – Кіровоградський державний педагогічний університет" (2016)
Алексеева Г. В. - Украинские истоки новаторства Прокофьева-пианиста (к 125-летию со дня рождения) (2016)
Гулей О. В. - Волокитинська порцеляна в змісті краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Никифоров А. М. - Стан художньої освіти на Слобожанщині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Мукменєва Р. І. - Культурно-просвітницька діяльність кобзарів Сумщини (2016)
Теслева Ю. В. - Підвищення кваліфікації вчителів-керівників хореографічних гуртків в Україні у 60-ті – 80-ті роки ХХ століття (2016)
Горських Ю. В. - Науковий хореографічний простір Республіки Білорусь: сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Гекалюк Л. Ю. - Розвиток творчого потенціалу студентської молоді засобами хореографії під час проведення "Танцювального марафону "Ми – українці"" (2016)
Зуєв С. П. - Використання комп’ютерних технологій у діяльності хореографа-постановника (2016)
Криворотенко А. Ю. - Формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-хореографа у процесі проведення міжвузівської олімпіади зі спеціальності "Хореографія" (2016)
Куценко С. В. - Народно-сценічний танець як засіб усебічного виховання майбутнього педагога-хореографа (2016)
Бірюкова Л. А. - Реалізація педагогічних умов і принципів формування вокально-сценічної майстерності студентів на музично-педагогічних факультетах (2016)
Вей Сімін - Педагогічні умови формування темпо-ритмічних виконавських умінь майбутнього вчителя музики (2016)
Ластовецька Т. М. - Формування навичок вокального академічного звукоутворення в майбутніх фахівців з мистецтва (2016)
Філіппенко Н. А. - Розвиток рефлексійного мислення майбутніх учителів початкової школи Польщі в процесі музичної підготовки (2016)
Konieczna-Nowak Ludwika - Beauty in music therapy – clinicians’ perspective (2016)
Lenska D. - Rodzice wobec wczesnej nieformalnej edukacji muzycznej dziecka (2016)
Полянська К. В. - Особливості формування навичок ансамблевої гри в учнів-віолончелістів у дитячих музичних школах і школах мистецтв (2016)
Фалько М. І. - Наступність у музично-естетичному вихованні дітей шестирічного віку (2016)
Федорова Л. М. - Гуманізація взаємовідносин між членами опікунської родини засобами сімейної терапії (2016)
Jeremus-Lewandowska A. - Specyfika szkolenia sopranu koloraturowego (2016)
Жулінський М. В. - Методика опанування образотворчої грамоти у вищій школі засобами фотографії й малюнку (2016)
Зуєв П. - Особливості створення баянного акомпанементу в контексті виражальних засобів вокальної музики (на прикладі пісень М. Ведмедері), Зуєва Л. (2016)
Ключко В. В. - Методичні засади функціонування ритміки Е. Жак-Далькроза (2016)
Лай Сяоцянь - Методичні вектори вокальної підготовки студентів педагогічних університетів (2016)
Титул, Content (2017)
Savchuk L. - Research into processes of wastewater treatment at plants of meat processing industry by flotation and coagulation, Znak Z., Kurylets O., Mnykh R., Olenych R. (2017)
Boyko T. - Using the assessment method of environmental risk of a project in strategic territorial planning, Dzhygyrey I., Abramova A. (2017)
Zaikina D. - Development of the unified technique for the monitoring of occupational hazards at kryvbas mining enterprises (Ukraine) (2017)
Ryzhkov S. - Modeling of destruction processes during recycling of rubber-technical waste using the technology of multi-contour circulation pyrolysis, Markina L., Kryva M. (2017)
Gomelya N. - Study of using the anionites in low-waste processes of water purification from phosphates, Petrychenko A., Trokhimenko A., Martyniuk Y. (2017)
Kasimov A. - Assessment of the pollution degree of the Dnepr river and development of measures for its decrease, Stalinska I., Sorokina K. (2017)
Tsapko Y. - Establishment of the mechanism and fireproof efficiency of wood treated with animpregnating solution and coatings, Tsapko А. (2017)
Falyk T. - Research of the effects of various gases on cavitation-based removal of organic pollutants from distillery wastewater, Shevchuk L., Nykulyshyn I., Melnyk S. (2017)
Vambol S. - Assessment of improvement of ecological safety of power plants by arranging the system of pollutant neutralization, Vambol V., Kondratenko O., Suchikova Y., Hurenko O. (2017)
Somova Yu. - Investigation of surface water quality in magnitogorsk industrial area for the environmental estimation of technogenic watercourse state, Degodia E., Kasatkina Ye., Periatinsky A., Kudriashov A. (2017)
Abstract and References (2017)
Лінник О. М. - Проблеми впровадження вітрових та сонячних електростанцій на території Криму та вплив їх роботи на режими Кримської ЕС та ОЕС України, Кануннікова Р. Є. (2012)
Ткаленко Д. А. - Моделирование кислородного электрода высокотемпературных электрохимических генераторов энергии, Кудря С. А., Ткаленко М. Д., Вишневская Ю. П., Будько В. И., Стасюк О. О. (2012)
Денисова А. Е. - Комплексна геліоакумуляційна і теплонасосна система теплопостачання в комунально-побутовому секторі, Драганов Б. Х., Сироватка М. А., Герасимчук С. А. (2012)
Гамарко А. В. - Аналіз стійкості акумуляторів енергії сонячного випромінювання, Рєзцов В. Ф., Суржик Т. В., Шевчук В. І. (2012)
Пуховий І. І. - Експериментальні дослідження диспергації та охолодження малих витрат води при утворенні бурульок і нагріванні повітря теплотою кристалізації (2012)
Дзензерский В. А. - Исследование возможностей построения преобразователей СВЧ излучения, транспортируемого с орбитальных фото-СВЧ энергоустановок, в ток промышленной частоты на активных твердотельных полупроводниковых структурах, Соколовский И. И., Кравченко А. В., Плаксин С. В., Погорелая Л. М., Шкиль Ю. В. (2012)
Бекиров Э. А. - Расчет и анализ теплового баланса фотоэлемента, Каркач Д. В. (2012)
Хоменко И. М. - Определение аналитической зависимости угла падения прямого солнечного излучения на свободно ориентированную гелиоприемную панель как функции от зенита, азимута и углов Эйлера, Сафонов В. А., Хоменко А. М. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського