Попова А. О. - Організаційні аспекти управління промисловим підприємством з системних позицій (2015)
Смелянець Н. І. - Кадрова політика банку: елементи та показники ефективності (2015)
Чазов Є. В. - Напрями підвищення прибутковості діяльності підприємства у сучасних умовах (2015)
Гриднев А. Е. - Особенности суточной рН-метрии пищевода при сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезни (2015)
Кравченко Т. Г. - Диагностика болезни Крона при ложноотрицательных результатах илеоколоноскопии (2015)
Маслова Г. С. - Особливості оцінки чинників ризику виникнення ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на хронічні лейкемії (2015)
Личковська О. Л. - Ефективність застосування пробіотиків у лікуванні синдрому подразненого кишечника у дітей, Гнатейко О. З., Яворський О. Г., Семен Х. О., Козерема Х. Б., Семен В. Д., Єлісеєва О. П. (2015)
Свінціцький А. С. - Ефективність лікування алопуринолом, розувастатином та урсодезоксихолевою кислотою у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом у поєднанні з гіперурикемією та ожирінням, Козак Н. П., Барабанчик О. В., Гладчук А. Б. (2015)
Присяжнюк В. П. - Зв’язок делеційного поліморфізму генів GSTT1 та GSTM1 з біохімічними показниками крові та параметрами про- та антиоксидантної систем у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Сидорчук Л. П. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Хронический гастрит и канцеропревенция. Роль препаратов коллоидного субцитрата висмута в профилактике рака желудка, Никифорова Я. В. (2015)
Чернобровий В. М. - Порівняльні особливості кислотосупресивного ефекту першої дози езомепразолу за даними багатогодинного гастро-рН-моніторингу (фармакопроби), Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2015)
Губергриц Н. Б. - "На переднем крае" абдоминальной боли, Беляева Н. В., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Осёдло Г. В. - Стресс-индуцированные заболевания эзофагогастродуоденальной зоны: подходы к профилактике и терапии (2015)
Харченко Н. В. - Роль порушень кишкового мікробіоценозу в розвитку гіперхолестеринемії, Скляров Є. Я., Анохіна Г. А., Аксентійчук Х. Б. (2015)
Пєрєдєрій В. Г. - Порівняльний аналіз різних тестів для діагностики синдрому надмірного бактеріального росту у тонкій кишці, Матяш Л. О. (2015)
Бабак О. Я. - Роль фактора росту фібробластів-21 у регуляції обміну речовин при різних захворюваннях, Лапшина К. А. (2015)
Ткач С. М. - Роль кишечно-печеночной ассоциации и кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени, Чеверда Т. Л., Казнодий А. В. (2015)
Фадеенко Г. Д. - Желчнокаменная болезнь: механизмы развития, подходы к терапии, Чернова В. М. (2015)
Гриднева С. В. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: от патогенеза до лечения (2015)
Семенова Л. С. - О проблемах старения в работах И. И. Мечникова (2015)
Abysova M. - Religious factor of social dynamics: semantic aspect (2016)
Александрова А. В. - "Неиное" Николая Кузанского и его теоретический потенциал для истории философии (2016)
Дротянко Л. Г. - Функциональні трансформації постнекласичної науки в інформаційному суспільстві (2016)
Конотоп Л. Г. - Інтерпретація творчості Л. Шестова як філософсько-релігієзнавча проблема (2016)
Оноприенко В. И. - От междисциплинарности к трансдисциплинарности: новые тренды философии науки (2016)
Ороховська Л. А. - Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному успільстві (2016)
Харченко Ю. В. - Феномен взаимодействия как отражение социальных процессов: онтологический подход (2016)
Ягодзінський С. М. - Методологічні основи дослідження науки як дискурсу (2016)
Антіпова О. П. - Лінгвофілософські засади сучасного релігійного дискурсу (2016)
Броннікова Л. В. - Проблеми розвитку науки і освіти в інформаційному суспільстві (2016)
Клешня Г. М. - Соціальна утопія як сценарій майбутнього у епоху модерну (2016)
Клюєнко Е. О. - Політична участь: прогнозування і новітні риси в Україні XXI століття (2016)
Литовченко І. В. - Інституційні перетворення як фактор функціонування суспільства (2016)
Пода Т. А. - Зміна системи міжнародних відносин під впливом інформатизації (2016)
Сідоркіна О. М. - Духовність і суспільна криза:соціально-філософський аспект вивчення (2016)
Скиба І. П. - "Екзистуюча людина" як підґрунтя нового гуманізму у філософії М. Хайдеггера (2016)
Ченбай Н. А. - Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) (2016)
Шавріна І. В. - Амбівалентність і буття: філософсько-релігієзнавчий аналіз (2016)
Шоріна Т. Г. - Глобальні ризики суспільства та проблема захисту прав людини (на прикладі міжнародного тероризму) (2016)
Городницький А. В. - Концептуалізація суспільного договору крізь призму "риторики" прав і свободи як цінності Європи (2016)
Кравченко О. І. - Інформатизація суспільства як чинник культурних трансформацій міста (2016)
Орденов С. С. - Філософська експлікація поняття постмодерної правосвідомості суспільства (2016)
Вячеславова О. А. - Мистецтво та буття у феноменологічній естетиці Моріса Мерло-Понті (2016)
Гнатів З. Я. - Філософсько-праксеологічний вимір музичної освіти в Україні: постановка проблеми (2016)
Kadnikova L. V. - Anthropological crisis and education (2016)
Матюхіна О. А. - Громадянський гуманізм як джерело державницької ідеології українського козацтва (2016)
Мокляк Л. І. - Садово-паркове мистецтво в естетосферіінформаційного суспільства (2016)
Онопрієнко М. В. - Екстерналістські версії оцінки техніки (2016)
Скиба О. П. - Особливості соціокультурного виміру віртуальної реальності (2016)
Сухова Н. М. - Проблема свободи особистості в контексті сучасного християнства та ісламу (2016)
Ардашова Я. І. - Вплив новітніх культурних феноменів на трансформацію психокультури особистості (2016)
Чувашова Д. Т. - Ціннісно-смислові особливості міфологічних жіночих образів (2016)
Штепа О. О. - Чинники стресогенезу правової ментальності українського етносу в державотворчому дискурсі (2016)
Вакульчик О. М. - Оподаткування прибутку підприємства: еволюція, перспективи та відображення в обліку і звітності, Васильєва В. Г., Дубицький Д. П. (2016)
Лисяк Л. В. - Бюджетний потенціал забезпечення сталого людського розвитку в Україні, Качула С. В. (2016)
Петруня Ю. Є. - Стратегічні управлінські рішення та екологічна складова зовнішнього середовища підприємств, Петруня В. Ю. (2016)
Климкович Н. И. - Концептуальные подходы к управлению эффективностью бизне-са: сущность и сравнительный анализ (2016)
Chyrychenko Yu. V. - Certain philosophical issues of the Ukrainian international invest-ment process (2016)
Баранник Л. Б. - Податкова реформа як запорука бюджетної безпеки та фінансової стабільності, Овчинников А. В. (2016)
Осецький В. Л. - Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст (2016)
Velichkin V. O. - Currency system of Ukraine and stages of its development, Voshchyna M. O., Sheiko Yu. S. (2016)
Гетьман Д. О. - Побудова індексу фінансової конкурентоспроможності регіонів України (2016)
Івашина С. Ю. - Розвиток макроекономічного регулювання в Укра-їні, Івашина О. Ф. (2016)
Макогон В. Д. - Формування дохідної частини бюджету як складової фінансово-економічного регулювання (2016)
Білова Н. А. - Ідентифікація та класифікація за УКТЗЕД штучної шкіри залежно від її фізичних характеристик, Навроцька Н. Г., Євсєєва Т. М. (2016)
Літовченко Б. В. - Виклики креативної економіки природі та культурі організації (2016)
Чириченко Ю. В. - Модернізація основних складових місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів, Кожаліна Н. П. (2016)
Устюшенко Н. А. - Устойчивость рынка недвижимости Республики Беларусь на примере минского рынка квартир в период с 2010 по 2015 гг. (2016)
Єдинак В. Ю. - Актуальні питання державного управління митною справою в Україні, Єдинак Т. С. (2016)
Щетинін А. І. - Відносини власності в умовах розбудови ринкової економіки (2016)
Гірник Є. В. - Суспільний сектор економіки в параметрах інституцій держави: структурно-теоретичний аналіз (2016)
Гетьман О. О. - Механізми забезпечення безпеки зайнятості на вітчизняному ринку праці: реалії та прогнози (2016)
Величкін В. О. - Соціально-економічна база регіону та рівень монетизації економіки на регіональному рівні, Бабенко Є. А. (2016)
Мірошник О. О. - Розпізнавання типу несинусоїдальних спотворень напруги за допомогою нейронної мережі (2016)
Собчук Д. С. - Комплексне оцінювання надійності функціонування розподільних електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії (2016)
Добровольська Л. Н. - Теоретичне обгрунтування комбінованого методу контролю ізоляції в двопровідних мережах постійного струму, Романюк М. В. (2016)
Черемісін М. М. - Аналіз формування загальних принципів побудови автоматизованих систем контролю процесу утворення ожеледі на ПЛ, Савченко О. А., Дюбко С. В. (2016)
Черемисин Н. М. - Повышение "интеллекта" электрической сети за счет автоматизированного мониторинга параметров воздушных линий, Черкашина В. В., Холод А. В. (2016)
Доценко С. І. - До питання про визначення змісту категорій смислового мислення (2016)
Бориченко О. В. - Система енергетичного менеджменту як соціальна техніко-економічна система (2016)
Волинець В. І. - Дослідження ефективності використання електроенергіїна підприємствах вугільної галузі, Добровольська Л. Н. (2016)
Сокол Е. И. - Формирование обслуживания энергосистемы по критерию точности, Гриб О. Г., Швец С. В. (2016)
Волкова О. Ю. - База данних для оцінки ефективності систем зовнішнього освітлення (2016)
Тимчук С. О. - Прийняття оптимальних рішень в мережах електропостачання з розподіленою генерацією, Шендрик В. В., Шендрик С. О., Шулима О. В. (2016)
Міленін Д. М. - Визначення оптимального місця розміщення джерела лазерного випромінювання (2016)
Ковальчук І. М. - Проблеми освітлення для людей похилого віку, Бархатов О. М., Румянцев О. О. (2016)
Прудка О. А. - Оцінка впливу інфрачервоного випромінювання на біологічні об'єкти, Кунденко М. П., Шинкаренко I. М. (2016)
Черенков А. Д. - Плоский гидродинамический излучатель в устройствах мойки шерсти, Косулина Н. Г. (2016)
Косулина Н. Г. - Микроволновая технология в садоводстве, Черенков А, Д. Д. (2016)
Радченко С. С. - Аналіз основних методів і засобів підвищення надійності керування в АСКТП, Фурман І. О., Тимчук С. О. (2016)
Діордієв В. Т. - Математичні основи моделювання обробки зернового матеріалу у хмарі електризованого аерозолю, Кашкарьов А. О., Новіков Г. В. (2016)
Старовєров Р. М. - Принципи побудови універсальних комплексів АСКТП сушки зерна, Піскарьов О. М., Тимчук С. О. (2016)
Кашкарьов А. О. - Шляхи удосконалення автоматичної системи керування електротехнологічним комплексом захищеного ґрунту (2016)
Гуртовой М. Ю. - Оптимизация параметров электромобиля с комбинированными режимами энергопитания по критерию максимума дальности пробега, Попов С. В. (2016)
Кузнецов Э. Г. - Алгоритм нахождения распределения давления в рабочем зазоре импульсных торцевых уплотнений (2016)
Вихідні дані (2016)
Бажан Л. І. - Концептуальні засади прогнозування зовнішнього державного боргу, Матвеева Ю. М. (2014)
Бондарук Т. Г. - Місцеві податки та збори в Україні: суперечності та перспективи розвитку, Мельничук І. О. (2014)
Василюк М. М. - Прагматика контролю якості аудиторських послуг в умовах глобалізації економіки (2014)
Гудзенко Н. М. - Трактування поняття "реалізація" та "продаж" продукції в літературних джерелах (2014)
Джус С. І. - Статистичний аналіз динаміки основних показників фондового ринку України (2014)
Дубіцький М. В. - Податковий облік в єдиній інформаційній системі підприємств (2014)
Здреник В. С. - Класифікація фінансових інвестицій підприємства: аналіз наукових підходів (2014)
Зоріна О. А. - Необхідність аналізу соціально-відповідальної діяльності вітчизняних підприємств, Нестеренко К. П. (2014)
Ільченко О. О. - Світовий та національний підходи до пошуку ефективної системи контролю якості аудиторських послуг (2014)
Ільченко О. О. - Практичне застосування контрольної функції інвентаризації для достовірності фінансової звітності підприємства (2014)
Каменська Т. О. - Витрати на оплату праці з погляду МСФЗ (2014)
Карп’як Я. С. - Організація бухгалтерського та податкового обліку підприємств на основі первинних документів (2014)
Козлов В. В. - Методологічні основи реалізації розрахунків по податкам з зарплати в середовищі програмного продукту 1С: Підприємство 8-а версія, Суперсон І. І., Суперсон В .І., Томашевська Т. В. (2014)
Корінько М. Д. - Принципи підбору кадрів управлінського контролю підприємницької діяльності, Пабат В. В. (2014)
Красновський С. А. - Загальні поняття про відшкодування шкоди в корпоративних відносинах (2014)
Криленко В. І. - Сучасні підходи до оцінки ефективності регуляторної політики (2014)
Курило Г. М. - Перспективи конвергенції МСФЗ з ГААП США: зв'язок з інтеграційним процесом в Україні (2014)
Липова Т. В. - Особливості моніторингу та оцінки ефективності проектів міжнародних організацій в Україні (2014)
Лукашкова І. А. - Удосконалення роботи корпоративних інформаційних систем в цілях бухгалтерського обліку корпоративних прав (2014)
Малишкін О. І. - Можливості креативного підходу до податкових розрахунків (2014)
Мацюра С. І. - Економічні аспекти щодо стану виробничих потужностей на Криворізьких залізнорудних гірничо-збагачувальних підприємствах, Підпанок А. О. (2014)
Михальчишина Л. Г. - Роль та основні функції ринку цінних паперів (2014)
Момотюк Л. Є. - Удосконалення методології оцінювання фінансової діяльності в системі національних рахунків (2014)
Морозова О. С. - Міжнародна торгівля: необхідність обміну валюти (2014)
Моссаковський В. Б. - Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення в Україні (2014)
Шевчук В. О. - Облік грошових коштів у бюджетних установах, Орел І. В. (2014)
Пантелеев В. П. - Оцінка внеску авторів наукового збірника (2014)
Петраковська О. В. - Мета та завдання аудиту депозитних операцій банку (2014)
Петренко Н. І. - Комплексна методика аналізу руху пасивів підприємства (2014)
Редько О. Ю. - Планово-організаційний аспект аудиторської перевірки витрат виробництва, Ніконович М. О. (2014)
Рижиков В. С. - Суть та практичне значення управлінського обліку для ефективної організації управління на підприємствах (2014)
Селіщев С. В. - Визначення та структура витрат підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій (2014)
Стрельников Р. Н. - Реализация инвестиционных проектов в условиях институционализма экономики Украины (2014)
Теловата М. Т. - Концептуальна модель професійної компетентності майбутніх фахівців економічної галузі (2014)
Хомик П. М. - Особливості формування облікової політики на транспортно-експедиторських підприємствах (2014)
Хоруженко О. І. - Особливості ціноутворення у торгівельній діяльності (2014)
Цвєткова Н. М. - Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку та складання звітності (2014)
Чернін О. Я. - Розвиток методичних підходів до облікового відображення товарів в оптовій торгівлі (2014)
Чирва О. Г. - Формування політики підвищення конкурентоспроможності регіональної соціально-економічної системи (2014)
Чумак О. В. - Методичні особливості обліку доходів страховика залежно від їх класифікації, Мельничук І. І. (2014)
Шигун М. М. - Проблеми нормативного регулювання обліку податкових різниць та шляхи їх вирішення, Проскура К. П. (2014)
Шкабрій Н. О. - Особливості відображення договірних зобов’язань в бухгалтерському і податковому обліку в контексті видів договорів (2014)
Шпак В. А. - Понятійно-категорійний апарат організації бухгалтерського обліку (2014)
Щирська О. В. - Проблеми сучасного обліку основних засобів та їх оподаткування в Україні (2014)
Юрченко О. А. - Витрати іншої операційної діяльності: склад і класифікація (2014)
Анотації (2014)
Вимоги до змісту та оформлення статей у збірник наукових праць "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології та організації" (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Koziuk V. - Central Bank Independence and Financial Stability: Orthodox and Heterodox Approaches (2017)
Illiashenko P. - Behavioral Finance: History and Foundations (2017)
Voloshyn I. - Stock-Flow Consistent Modeling of Default Events Sequence in a Closed Economy (2017)
Фадеенко Г. Д. - Нутригеномика и нутригенетика: возможности практического применения, Куринная Е. Г., Вовченко М. Н. (2015)
Гриднев А. Е. - Влияние сопутствующей гипертонической болезни на клинико-биохимические и морфологические показатели у больных с неэрозивной и эрозивной формами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2015)
Кушнір І. Е. - Патогенетичні аспекти розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Фадєєнко Г. Д., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В., Чернова В. М. (2015)
Соломенцева Т. А. - Особливості харчової поведінки хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Курінна О. Г., Ситник К. О. (2015)
Думанский Ю. В. - Диафрагмальная грыжа и рак гастроэзофагеальной зоны, Степко В. А., Синяченко О. В. (2015)
Кіндрат Г. В. - Стан мікробіоценозу ротової порожнини у хворих із патологією шлунково-кишкового тракту, Гаврилюк Н. С., Яцинович Н. М. (2015)
Просоленко К. О. - Антропометричні та деякі клініко-метаболічні показники пацієнтів з коморбідністю неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби (2015)
Дорофеев А. Э. - Неязвенные колиты. Современное состояние проблемы, Руденко Н. Н. (2015)
Коруля І. А. - Гастроезофагеальний і дуоденогастральний рефлюкс: механізми виникнення та шляхи корекції, Романенко М. С. (2015)
Ткач С. М. - Оптимизация диагностики и лечения экзокринной панкреатической недостаточности у больных сахарным диабетом (2015)
Фадеенко Г. Д. - Влияние коллоидного субцитрата висмута на этиопатогенез хронического гастрита: новый виток изучения давней проблемы, Никифорова Я. В. (2015)
Доценко С. Я. - Клиническая эффективность гепатопротекторного средства "Гепаназе" у пациентов с хроническим вирусным гепатитом, Данильченко Л. П., Тржецинский С. Д., Свистун С. И., Кулинич Р. Л. (2015)
Ткач С. М. - Інфекція Helicobacter pylori і позашлункові захворювання, Левченко А. Р., Онищук Л. О. (2015)
Передерий В. Г. - Укорочение теломер как генетический фактор риска цирроза печени, Сизенко А. К., Потехина Т. А. (2015)
Щербиніна М. Б. - Сучасні трактування та підходи до діагностики та лікування хвороби Вільсона, Бака О. М., Манжалій Е. Г. (2015)
Проців О. Р. - Імпорт рибної продукції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: адміністративний, економічний аспекти (2016)
Байдак І. І. - Трудові ресурси України: проблеми та необхідність їх розв’язання на державному рівні, Застава І. А. (2016)
Борисенко О. П. - Державне регулювання розвитку соціальної реклами (2016)
Величко К. І. - Громадянське суспільство, бізнес і держава в системі демократичних взаємовідносин (2016)
Гладкий М. А. - Удосконалення державного регулювання освітньої галузі України на основі світового досвіду (2016)
Драган І. В. - Сировинно-ресурсна компонента державного регулювання сталого розвитку України (2016)
Клиновий Д. В. - Концептуальні засади впровадження механізму комплексної економічної оцінки природного багатства в систему управління національним господарством , Мороз В. В. (2016)
Кобець А. С. - Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору, Пугач А. М. (2016)
Коврегін В. В. - Розвиток кадрового та інноваційного потенціалу ВНЗ як об’єктивна передумова забезпечення його економічної безпеки і складова системи управління (2016)
Комарівська Н. М. - Організаційно-економічний механізм розвитку підприємств холдингового типу в аграрній галузі України (2016)
Матвейчук Л. О. - Інформаційні технології і системи в державному управлінні оподаткуванням (2016)
Yevmieshkina O. L. - State and aspects for modernization of state strategic planning in Ukraine (2016)
Шатрова К. И. - Опыт зарубежных стран в формировании транспортно-логистических систем (2016)
Ченцов В. В. - Особливості рекрутингу на державну службу в умовах реформування Державної фіскальної служби України, Разумей Г. Ю. (2016)
Денисов М. Д. - Становлення і розвиток державної служби в країнах Східної Європи (2016)
Марценюк О. О. - Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні (2016)
Прудиус Л. В. - Неформальна освіта державних службовців в Україні: правові аспекти (2016)
Васильєва О. І. - Застосування кластерного підходу в соціально-економічному розвиткові територій (2016)
Ковальчук А. В. - Європейський досвід фінансової децентралізації публічних видатків (2016)
Крушельницька Т. А. - Бюджетна децентралізація в Україні: результати і перші підсумки (2016)
Mishchenko D. A. - Modern approaches of improving the public management of local finance, Mishchenko L. O. (2016)
Кийда Л. І. - Особливості захисту прав інтелектуальної власності митними органами України (2016)
Тимошенко С. В. - Аудит після митного очищення як інструмент системи управління ризиками: практика застосування (2016)
Бандура І. С. - Вплив державної соціальної політики на зменшення соціальної диференціації в суспільстві (2016)
Гайду О. В. - Дослідження сутності державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону (2016)
Карпеко Н. М. - Проблеми та напрями вдосконалення економічного механізму державного регулювання освіти (2016)
Тополенко С. Ю. - Інституційні засади публічного управління у сфері реалізації соціальної політики держави (2016)
Манжура О. В. - Зарубіжний досвід структурно-інвестиційного розвитку економіки: перспективи для України (2017)
Бонарев В. В. - Теоретичні засади управління трансакційними витратами для ефективного розвитку підприємства (2017)
Гармашова Ю. О. - Сучасний стан розвитку банківського сектору національної економіки (2017)
Богма О. С. - Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України (2017)
Баженова О. В. - Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України, Черниш Ю. М. (2017)
Bohuslavskiy Ye. - Feasibility of enterprise concentric diversification under the economic crisis conditions , Bobro M. (2017)
Смирнова Н. В. - Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку (2017)
Наторіна А. О. - Базис інтенсифікації традиційного ритейлу в умовах диджиталізації (2017)
Охота В. І. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії (2017)
Бояринова К. О. - Комплексний підхід до визначення керованості економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування (2017)
Кохан М. М. - Оцінка маркетингового потенціалу фармацевтичного підприємства (2017)
Поляк К. Ю. - Статистичний аналіз надзвичайних ситуацій та їх наслідків для господарської діяльності в Україні та світі (2017)
Сіцінська М. В. - Аналіз особливостей та обмежень у здійсненні демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України (2017)
Жовнірчик Я. Ф. - Економічні цілі та особливості державного управління місцевим економічним розвитком у сучасній Україні, Пабат В. О. (2017)
Коврегін В. В. - Система економічної безпеки вищого навчального закладу як основа формування та реалізації відповідних механізмів державного регулювання (2017)
Кучин С. П. - Удосконалення механізму державної підтримки сфери культури в Україні (2017)
Гладченко А. Ю. - Систематизація сучасних концепцій державної антициклічної політики за рівнями економічних систем (2017)
Делія О. В. - Поняття "середовище" в теоретичних будовах соціал-прогресистів та представників цивілізаційного підходу (2017)
Сіцінський Н. А. - Концептуальні принципи зовнішньополітичної діяльності України та її нормативно-правове наповнення (2017)
Гришко Р. Ю. - Нормативно-правові аспекти реалізації політики децентралізації управління в Україні (2017)
Полторак С. Т. - Державне планування та прогнозування функціонування військово-промислового комплексу (2017)
Давыдова Ю. - Задержка внутриутробного роста плода: акушерская тактика (2017)
Khalil A. - ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in twin pregnancy, Rodgers M., Baschat A., Bhide A., Gratacos E., Hecher K., Kilby M.D., Lewi L., Nicolaides K.H., Oepkes D., Raine-Fenning N., Reed K., Salomon L.J., Sotiriadis A., Thilaganathan B., Ville Y. (2017)
Давыдова Ю. В. - Преждевременные роды: влияние на состояние здоровья женщин и детей, Бондаренко Н. Ю., Лиманская А. Ю. (2017)
Лиманська А. Ю. - Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії, Волошина Т. В., Байдер А. К., Давидова Ю. В. (2017)
Чернишов В. П. - Серологічний статус, лімфоцитарні субпопуляції і система ФНП-рецептори у ЦМВ-інфікованих вагітних жінок, Радиш Т. В., Толкач С. M., Писарєва С. П. (2017)
Булавенко О. В. - Плазмові концентрації ендотеліну-1 та С(натрійуретичного пептиду у вагітних із гестаційною гіпертензією, Васьків О. В. (2017)
Нікітіна І. М. - Досвід використання розвантажувального акушерського пессарію у профілактиці невиношування при багатоплідній вагітності (2017)
Булавенко О. В. - Діагностика та прогнозування розвитку післяпологового ендометриту: новий погляд на проблему, Остап'юк Л. Р., Рудь В. О., Волошиновський А. С. (2017)
Дронова В .Л. - Психологічний стан пацієнток у до- та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць), Дронов О. І., Теслюк Р. С. (2017)
Баранова В. В. - Особливості психоемоційного стану жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі, в умовах теперішньої вагітності (2017)
Пушкарьова Т. М. - Алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів, Cкрипченко Н. Я. (2017)
Кульчицький Д. В. - Визначення показника якості життя як інтегральної ознаки фізичного та психічного здоров'я жінки після оперативного розродження за удосконаленою методикою (2017)
Велике дослідження виявило 14 нових генетичних розладів у дітей (2017)
Вчені знайшли відповідь на питання, чому саме вірус Зіка, а не його близькі "родичі", викликають патологію плода (2017)
Передчасні пологи є фактором ризику розвитку кардіоваскулярних захворювань (2017)
Лиманська А. Ю. - Мікронутрієнтна корекція у вагітних — сучасний стан проблеми, Давидова Ю. В., Бутенко Л. П. (2017)
Pasinska М. - The concentration of pregnancy(associated plasma protein(a in the blood serum of tobacco smoking pregnant women in the first trimester of pregnancy, Dabrowska А., Lazarczyk Е., Repczynsa А., Avramenko I., Przybylski G. (2017)
Макаренко М. В. - Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини, Говсєєв Д. О. Берестовий В. О., Сокол І. В., Ворона Р. М. (2017)
Кирилова Л. Г. - Синдром Кабукі як причина генетично детермінованої затримки психомоторного розвитку та розладів аутистичного спектра, Юзва О. О., Мірошников О. О., Радзіховська О. В. (2017)
Слєпов О. К. - Ефективність застосування ентерального зонду після проведення пластики дванадцятипалої кишки у новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Сорока В. П. (2017)
Ошлянська О. А. - Особливості захворюваності на гостру респіраторну патологію у дітей з недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Вовк В. М. (2017)
Дудник В. М. - Активність антимікробних пептидів та 25- гідроксихолекальциферолу у дітей, хворих на бронхіальну астму, Заічко Н. В., Федчишен О. П. (2017)
Правила подачи и оформления статей (2017)
Зоценко М. Л. - До підсумків всеукраїнського науково-практичного семінару за участю іноземних фахівців "Сучасні проблеми геотехніки", Винников Ю. Л. (2012)
Біда С. В. - Вплив улоговин на несучу здатність пальових фундаментів, Куц О. В., Підрійко К. В. (2012)
Гожик П. Ф. - Геотехнічні проблеми використання схилів на урбанізованих територіях, Демчишин М. Г., Кріль Т. В. (2012)
Кушнер С. Г. - Совершенствование нормативных документов - гарантия повышения качества проектирования и строительства (2012)
Маковецкий О. А. - Опыт применения струйной цементации для устройства подземных частей жилых комплексов, Хусаинов И. И. (2012)
Трофимчук О. М. - Використання інформаційно-космічного картографування для аналізу зсувної небезпеки (На прикладі Харківське ї області), Калюх Ю. І. (2012)
Корнієнко М. В. - Про особливості використання методу Остерберга при випробуванні паль великого діаметра, Заварзіна І. Ю. (2012)
Сенаторов В. Н. - Международные премии в области геотехники, Козелецкий П. М. (2012)
Сазонець І. Л. - Концептуальні основи державного регулювання розвитку рекреаційної діяльності санаторно-курортних підприємств (2017)
Ткалич Т. А. - Прогнозирование рисков инвестиционных ит-проектов (2017)
Денисенко М. П. - Зарубіжний досвід регулювання економічної безпеки, Колісніченко П. Т. (2017)
Мозговий О. М. - Основні моделі функціонування ісламських фінансів: критичний погляд, Субочев О. В., Юркевич О. М. (2017)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Використання ризик-менеджменту в управлінській системі малого підприємства, Дзюба Н. П. (2017)
Лучко М. Р. - Система внутрішнього контролю у процесі управління корпоративними правами: ієрархічний підхід, Патряк О. Т. (2017)
Безус А. М. - Характерні особливості окремих видів інвестиційної діяльності підприємств деревообробної галузі в Україні, Шафранова К. В. (2017)
Савченко Н. М. - Фінансовий облік та управлінський контроль: єдність та протиріччя (2017)
Полчанов А. Ю. - Стан наукових досліджень з питань постконфліктного відновлення (2017)
Ткачук І. Я. - Соціальна відповідальність громадських організацій України (2017)
Островський І. А. - Мікроекономічні аспекти реформування системи тарифоутворення в житлово-комунальному господарстві України, Юхнов Б. Ю., Яшинов О. Л. (2017)
Лобова О. М. - Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії, Анікєєнко А. Є. (2017)
Януль І. Є. - Досвід зарубіжних країн у галузі страхування майна, Касьянюк Т. С. (2017)
Сіцінська М. В. - Зарубіжний досвід організації та здійснення цивільного контролю за спецслужбами (2017)
Котковський В. Р. - Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід (2017)
Клименко Н. Г. - Особливості державного регулювання діяльності недержавних інституцій в умовах особливих правових режимів (2017)
Гладченко А. Ю. - Корпоративні моделі забезпечення економічної рівноваги в державі (2017)
Кучин С. П. - Напрями удосконалення механізму управління сферою освіти через реалізацію виховної функції як чинника розвитку сфери культури (2017)
Бакай А. Є. - Практики медичного забезпечення нато: завантаження в Україні (2017)
Криштоф Н. С. - Енергоефективність — дієвий механізм забезпечення енергетичної безпеки та структурної модернізації економіки України (2017)
Шульга Н. Д. - Методологія дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни (2017)
Бєдова О. А. - Сутність організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis єс (2017)
Весельська М. В. - Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики (2017)
Холостова А. М. - Формування чек-листу державної перевірки підприємства на дотримання процедур контролю шкідників (2017)
Брич Л. В. - Врахування інстинктивного потенціалу особистості як важливого компоненту кадрового забезпечення в системі державного управління (2017)
Титул, содержание (2014)
Волкогон В. М. - Влияние исходного структурного состояния вюртцитного нитрида бора на формирование зеренной структуры материалов на его основе. II. Структурные превращения при формировании микроструктуры образцов материалов на основе различных типов BNв, Олейник Г. С., Федоран Ю. А., Аврамчук С. К., Кравчук А. В., Котко А. В. (2014)
Прихна Т. А. - Исследование стойкости к окислению, механических характеристик материалов на основе МАХ-фаз систем Ti–Al–(C, N) и возможности их использования в качестве инструментальных связок и для полирования, Старостина А. В., Лицкендорф Д., Петруша И. А., Ивахненко С. А., Боримский А. И., Филатов Ю. Д., Лошак М. Г., Серга М. А., Ткач В. Н., Туркевич В. З., Свердун В. Б., Клименко С. А., Туркевич Д. В., Дуб C. Н., Басюк Т. В., Карпец М. В., Мощиль В. Е., Козырев А. В., Ковыляев В. В., Ильницкая Г. Д., Кабьйош Т., Шартье П. (2014)
Муханов В. А. - Самораспространяющийся высокотемпературный синтез субфосфида бора B12P2, Соколов П. С., Бринза О., Врель Д., Соложенко В. Л. (2014)
Луцак Е. М. - Вивчення взаємодії в системах Сu–Ti–алмаз і Co–W–алмаз при змочуванні алмазних полікристалів та просочуванні алмазного нанопорошку УДА в умовах високих тиску і температури, Бочечка О. О., Ткач В. М., Білявина Н. М. (2014)
Береснев В. М. - Сверхтвердые покрытия систем (Zr–Ti–Si)N и (Ti–Hf–Si)N, полученные методом вакуумно-дугового осаждения из сепарированного потока, Клименко С. А., Торяник И. Н., Погребняк А. Д., Соболь О. В., Турбин П. В., Гранкин С. С. (2014)
Курілович В. Д. - Підвищення ефективності фінішної обробки виробів з природного каменю інструментом із алмазно-полімерного волокна, Філатов Ю. Д., Ковальов В. А. (2014)
Старков В. К. - Сравнительный анализ работоспособности инструмента из кубического нитрида бора и микрокристаллического корунда при профильном шлифовании фасонного режущего инструмента, Рябцев С. А., Полканов Е. Г., Кискин О. С. (2014)
Бушля В. М. - Износ и стойкость резцов с композитами на основе КНБ при непрерывном чистовом точении закаленной холодноштамповой стали, Гутниченко О. А., Жу Дж. М., Штоль Я.-Е., Гуннарссон С. (2014)
Le Godec Y. - Equation of state of single-crystal cubic boron phosphide, Mezouar M., Kurakevych O. O., Munsch P., Nwagwu U., Edgar J. H., Solozhenko V. L. (2014)
Титул, содержание (2014)
Мильман Ю. В. - Влияние структурного состояния и температуры на механические свойства и механизмы деформации твердого сплава WC–Cо (2014)
Ищенко Е. В. - Оксидная Cu–Co–Fe-система, нанесенная на углеродные нанотрубки, синтезированные на Fe2O3, Гайдай С. В., Дяченко А. Г., Прилуцкий Э. В., Беда А. А., Захарова Т. М. (2014)
Golovchan V. T. - On the mathematical theory of microstructure evolution during final stage of liquid phase sintering (2014)
Кайдаш О. Н. - Теплопроводность, физико-механические свойства и их взаимосвязь со структурой свободно¬спечен¬ных композитов, полученных из нанодисперсной системы Si3N4–Al2O3–Y2O3 (–ZrO2), Фесенко И. П., Крыль Я. А. (2014)
Дутка В. А. - Чисельне моделювання просочування рідкої фази в процесі спікання керамічних композитів (2014)
Старков В. К. - Исследование процесса шлифования стальных кулачков инструментом из кубического нитрида бора без охлаждения, Blau P., Gentzen J. (2014)
Манохин А. С. - Трибология процесса резания инстру¬ментом, оснащенным ПСТМ на основе КНБ, Клименко С. А., Копейкина М. Ю., Клименко С. А., Рощупкин В. В., Ляховицкий М. М. (2014)
Полторацкий В. Г. - Новый композиционный абразивный материал из невостребованных порошков природного алмаза, Петасюк Г. А., Сафонова М. Н., Бочечка А. А., Ткач В. Н., Шамраева В. С. (2014)
Содержание (2017)
Сиволап В. В. - Вплив ожиріння на показники кардіоваскулярного ремоделювання, мозкового кровотоку та вегетативне забезпечення серцевого ритму у хворих на гіпертонічну хворобу, Візір-Тронова О. В. (2017)
Vasylenko A. M. - Features of cardiac rhythm disorders and conduction disturbances in patients with arterial hypertension (2017)
Vizir V. A. - Features of arterial hypertension course in patients with psoriasis, Makurina G. I. (2017)
Шелест Б. А. - Взаимосвязь нарушений гормонов жировой ткани и интерлейкинов у больных артериальной гипертензией с коморбидной патологией (2017)
Кравчун П. Г. - Оцінювання генотипів поліморфізму гена лептину (Arg223Gln) у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння, Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Крапівко С. О., Паштіані Р. В. (2017)
Даник Ю. Г. - Частотно-часовий аналіз акустичного випромінювання тактичних безпілотних літальних апаратів, Бугайов М. В. (2015)
Сиволап В. В. - Предиктори затяжного перебігу позалікарняної пневмонії, Курілець Л. О., Ярош А. О., Потапенко М. С. (2017)
Даник Ю. Г. - Оцінювання ефективності застосування засобу ураження повітряних малорозмірних цілей, оснащеного системою об’ємного вибуху, Дупелич С. О. (2015)
Ільченко А. Б. - Клініко-демографічні характеристики хворих на госпітальну пневмонію на тлі важкої черепно-мозкової травми, Яковлева О. О. (2017)
Соколов К. О. - Кроки щодо створення мережі ситуаційних центрів центральних органів виконавчої влади, Гудима О. П., Шиятий О. Б. (2015)
Sydorchuk А. S. - Pathophysiology of hepatitis С: case–control study of cell reactivity and adaptation tension level in patients with chronic HCV-infection at Bukovyna (South-Western Ukraine region), Moskaliuk V. D., Balaniuk I. V., Sydorchuk L. I. (2017)
Бойченко О. С. - Алгоритм оцінювання структурної живучості інформаційно-комунікаційних мереж автоматизованих систем управління військами тактичного рівня (2015)
Усачова О. В. - Ентеровірусні інфекції: сучасні клініко-епідеміологічні особливості, Рябоконь О. В., Камишний О. М., Задірака Д. А., Пахольчук Т. М., Фірюліна О. М. (2017)
Воротніков В. В. - Метод побудови масштабно-інваріантної топології магістрального рівня mesh мережі (2015)
Філіппова О. Ю. - Зміни прямих маркерів фіброзу печінки у хворих зі стеатогепатитами неалкогольного та алкогольного генезу на тлі ожиріння та патології біліарного тракту (2017)
Поліновський В. В. - Концепція створення та архітектура єдиного інформаційно-обчислювального середовища системи кризового управління, Перегуда О. М., Піонтківський П. М., Шестаков В. І. (2015)
Makarova М. О. - Peculiarities of surgical treatment of gastrointestinal tract combined congenital malformations in newborns (2017)
Павлюк В. В. - Побудова високошвидкісних цифрових дециматорів на основі напівсмугових фільтрів з кінцевою імпульсною характеристикою, Нагорнюк О. А., Молодецький Б. В. (2015)
Перцов В. І. - Досвід лікування хворих на гостру неспецифічну парапневмонічну емпієму плеври зі застосуванням торакоскопічних втручань, Тєлушко Я. В., Савченко С. І. (2017)
Гуменюк М. О. - Оцінювання ефективності діагностування складної радіотехнічної системи на основі ентропійного підходу, Грабар І. Г., Шматок С. О. (2015)
Банадига Н. В. - Cучасний погляд на сутність дефіцитних станів у дітей раннього віку (2017)
Гризо А. А. - Імітаційне моделювання та дослідження ефективності процедур векторної медіанної фільтрації в радіолокаційній станції радіотехнічних військ, Невмержицький І. М., Малишев О. А., Петролюк Б. В. (2015)
Лашкул О. С. - Концепция ранней реабилитации (fast track) в оперативной гинекологии (2017)
Невмержицький І. М. - Проектування візуального додатка для моделювання алгоритму роботи компенсатора імпульсних перешкод з регенерацією кепстральних складових корисного сигналу, Гризо А. А., Малишев О. А., Троценко І. М. (2015)
Шевченко А. О. - Особливості акушерської та перинатальної патології на тлі загрози передчасних пологів (2017)
Петраш С. В. - Підхід до визначення координат та параметрів руху об’єктів окремим радіотехнічним засобом, що працює в пасивному режимі, Запорожченко Ю. І. (2015)
Чугунов В. В. - Структура коморбідних психопатологічних порушень у хворих на цукровий діабет 2 типу, Ткаченко О. В., Данілевська Н. В. (2017)
Павлюк В. В. - Створення навчального пункту прийому інформації з космічних апаратів дистанційного зондування Землі з використанням технології програмнообумовленого радіо, Топольницький П. П., Франжі О. В., Фриз С. П. (2015)
Литвинюк С. О. - Структурна реорганізація нейроцитів СА1 поля гіпокампа в динаміці після експериментальної термічної травми при застосуванні ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С., Вольська А. С., Небесна З. М., Крамар С. Б. (2017)
Фриз П. В. - Математичний апарат для моделювання умов видимості заданих районів Землі в задачах планування космічних спостережень (2015)
Жданова Н. О. - Вивчення антимікробної активності розчину повідон-йоду під впливом лазерного опромінювання in vitro, Доля Е. І., Волкова О. С., Рябоконь Є. М. (2017)
Кондратенко Ю. П. - Комп’ютеризована система контролю та управління параметрами плавучого доку, Козлов О. В., Коробко О. В., Топалов А. М., Атаманюк І. П. (2015)
Разнатовська О. М. - Актуальність використання GenoType MTBDRplus для ранньої діагностики мультирезистентних форм туберкульозу, Ясінський Р. М., Конакова О. В., Берланд Ж.-Л., Гуйєр М. (2017)
Бучик С. С. - Аналіз основних підходів до створення класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам (2015)
Андрущак М. О. - Характеристика опортуністичних інфекцій, що виникають при III–IV стадії у ВІЛ-інфікованих (2017)
Андреєв О. В. - Дослідження можливості руйнування корисної інформації, що передається з борту безпілотних літальних апаратів, шляхом радіоподавлення, Рихальський О. Р. (2015)
Міхєєв А. О. - Перспективи застосування рослинних олій як протигрибкових засобів (2017)
Марилів О. О. - Удосконалена математична модель прогнозування циклічних змін температури поверхні об’єкта і фону протягом доби (2015)
Kolomoets O. S. - 3’-R-Spiro(cycloalkyl-1(2), (hetaryl-3(4), 6’-(1,2,4)triazino(2,3-c) quinazoline)-2’(7’H)-2-оnes as a perspective class of compounds with actoprotective activity, Voskoboynik О. Yu., Nosulenko I. S., Kryvoshey O. V., Avramenko A. I., Berest G. G., Kovalenko S. I. (2017)
Рисаков М. Д. - Пропозиції щодо напрямків удосконалення посадкових радіолокаторів для забезпечення посадки літаків у складних погодних умовах, Костенко І. Л., Рот С. М., Карєв В. Г., Кулик О. П. (2015)
Сыволап В. Д. - Клинический случай разрыва межжелудочковой перегородки у пациента с острым инфарктом миокарда, Назаренко Е. В., Земляной Я. В. (2017)
Варваров В. В. - Визначення ресурсних показників базових мастил, модифікованих присадками (2015)
Трошін О. М. - Гіпотеза в поясненні аномально низького тертя та зношування в трибології (2015)
Медведєв В. К. - Аналіз факторів, що впливають на ефективність управлінської діяльності командира військової частини зв’язку радіотехнічного забезпечення автоматизованих та інформаційних систем, Усачова О. А., Новічонок С. М., Кас’яненко М. В. (2015)
Титул, содержание (2014)
Лисовский А. Ф. - Роль межфазных и контактных поверхностей в формировании структуры и свойств композиции алмаз–(WC–Co). Обзор, Бондаренко Н. А. (2014)
Шульженко А. А. - Строение и свойства импактных алмазов Попигайского месторождения и изготовленных на их основе поликристаллов, Ашкинази Е. Е., Соколов А. Н., Петасюк Г. А., Александрова Л. И., Гаргин В. Г., Ральченко В. Г., Совык Д. Н., Конов В. И., Ткач В. Н., Белявина Н. Н., Шамраева В. С. (2014)
Возняковский А. П. - Влияние условий детонационного синтеза на поверхностные характеристики детонационных наноалмазов, Долматов В. Ю., Шумилов Ф. А. (2014)
Савченко Д. А. - Инженерия свободного объема полимеров в абразивных инструментальных композитах, Пащенко Е. А., Лажевская О. В., Черненко А. Н., Малышев А. В., Найдюк Е. А. (2014)
Шатернік А. В. - Вплив технологічних параметрів осадження на функції розподілу прозоростей бар’єрів переходів Джозефсона, Шаповалов А. П., Пріхна Т. О. (2014)
Ивженко В. В. - Исследование аэроабразивного износа горячепрессованных материалов системы B4C–TiB2, Крыль А. О., Крыль Я. А., Кайдаш О. Н., Лещук А. А., Дуб С. Н., Сарнавская Г. Ф. (2014)
Лавріненко В. І. - Композити на основі мікропорошків КНБ, структурованих вуглецевою зв’язкою, як функціональні елементи в структурі робочого шару алмазно-абразивного інструменту. 1. Шліфпорошки з композитів як абразивні елементи, Ситник Б. В., Полторацький В. Г., Бочечка О. О., Солод В. Ю. (2014)
Саленко А. Ф. - Повышение точности контурного гидроабразивного резания пластин из твердых сплавов и сверхтвердых материалов, Щетинин В. Т., Федотьев А. Н. (2014)
Клименко С. А. - Ионно-плазменное покрытие AlN–(TiCr)B2 для режущего инструмента из поликристаллического сверхтвердого материала на основе кубического нитрида бора, Подчерняева И. А., Береснев В. М., Панашенко В. М., Клименко С. А., Копейкина М. Ю. (2014)
Титул, содержание (2014)
Дуб С. Н. - Cравнительное наноиндентирование монокристаллов твердых и сверхтвердых оксидов, Бражкин В. В., Белоус В. А., Толмачева Г. Н., Коневский П. В. (2014)
Al-Khatatbeh Y. - From superhard to hard: a review of transition metal dioxides TiO2, ZrO2, and HfO2 hardness, Lee K. K. M. (2014)
Zhu Q. - Metastable host–guest structure of carbon, Feya O. D., Boulfelfel S. E., Oganov A. R. (2014)
Hu M. - Covalent-bonded graphyne polymers with high hardness, He J., Wang Q., Huang Q., Yu D., Tian Y., Xu B. (2014)
Kurakevych O. O. - Thermoelastic equation of state of boron suboxide B6O up to 6 GPa and 2700 K: simplified anderson-grüneisen model and thermodynamic consistency, Solozhenko V. L. (2014)
Wang S. - Crystal structures, elastic properties, and hardness of high-pressure synthesized CrB2 and CrB4, Yu X., Zhang J., Zhang Y., Wang L., Leinenweber K., Xu H., Popov D., Park Ch., Yang W., He D., Zhao Y. (2014)
Zhao Z. L. - Ideal stoichiometric technetium nitrides under pressure: a first-principles study, Bao K., Duan D. F., Jin X. L., Tian F. B., Li D., Liu B. B., Cui T. (2014)
Бодров В. Г. - Інформаційна економіка і публічне управління: теоретико-прикладні аспекти, Матвейчук Л. О. (2016)
Євсюкова О. В. - Теоретико-концептуальні передумови формування сервісно-орієнтованої держави (2016)
Івашова Л. М. - Елементи методології державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні: методи та інструменти (2016)
Проців О. Р. - Вплив правового механізму регулювання власності на мисливські види тварин на організацію мисливства у Європі ХІХ–ХХ ст. (2016)
Kravchenko S. O. - Trends of the global evolution of state governance systems (2016)
Губенко А. О. - Державне регулювання патріотичного виховання у вищих навчальних закладах (2016)
Євмєшкіна О. Л. - Стан нормативно-правового забезпечення державного стратегічного планування в Україні (2016)
Кучин С. П. - Напрями вдосконалення механізмів державного управління у сфері театрального мистецтва (2016)
Нестеряк Ю. В. - Аналіз моделей інформаційної політики та державного регулювання засобів масової комунікації (2016)
Пугач А. М. - Створення інноваційної продукції в аграрному виробництві та державне стимулювання науково-дослідної діяльності (2016)
Сиченко В. В. - Принципи та методи соціального планування в державній соціальній політиці, Сиченко О. О. (2016)
Шведун В. О. - Особливості розробки дійового механізму державного регулювання у сфері рекламної діяльності (2016)
Шульга Н. Д. - Методологічні підходи дослідження державної освітньої політики як інструменту соціально-економічного розвитку країни (2016)
Ботвінов Р. Г. - Організаційні засади діяльності правоохоронної служби: зарубіжний досвід (2016)
Карпунець А. С. - Перешкоди на шляху ефективної реалізації реформи державної служби України (2016)
Лепеха А. В. - Вектори реформування Державної фіскальної служби України: функціональний аспект (2016)
Фетіщенко Є. М. - Нормативні засади планування видатків Державного бюджету України (2016)
Жук А. М. - Головні пріоритети державної регіональної політики в Україні (2016)
Парубчак І. - Публічне управління розвитком екологічної політики Карпатського єврорегіону в транскордонних відносинах Україна–Польща, Голось Я. (2016)
Полковниченко Д. Ю. - Територіальний розвиток в умовах надзвичайної ситуації та безпеки: особливості ухвалення управлінських рішень щодо його забезпечення (2016)
Тарасенко Т. М. - Вплив громадського чинника на утвердження політичної відповідальності в системі місцевого самоврядування України (2016)
Квеліашвілі І. М. - Роль наддержавних інституцій у розвитку митної справи (2016)
Разумей Г. Ю. - Забезпечення безпеки у сфері зовнішньої торгівлі України засобами інтегрованого управління кордонами, Разумей М. М. (2016)
Борисенко О. П. - Формування середнього класу суспільства як фактор розвитку країни (2016)
Мосякіна О. А. - Компаративні зіставлення ефективності механізмів реалізації державної митної політики України та країн ЄС (2016)
Титул, содержание (2014)
Шевченко А. Д. - Влияние примесей на электрическую проводимость и магнетосопротивление в углеродных нанотрубках, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Тимошенко В. В., Терехов А. В., Ищенко Л. А., Залеский А., Лось А. С. (2014)
Escobar C. - Design of hard surfaces with metal (Hf/V) nitride multinanolayers, Caicedo J. C., Caicedo H. H., Mozafari M. (2014)
Іvashchenko V. I. - Comparative investigation of NbN and Nb–Si–N films: experiment and theory, Scrynskyy P. L., Lytvyn O. S., Butenko O. O., Sinelnichen ko O. K., Gorb L., Hill F., Leszczynski J., Kozak A. O. (2014)
Шмегера Р. С. - Металічна зв’язка на основі нікелю для інтенсивного електроспікання алмазовмісних композитів, Кущ В. І., Майстренко А. Л. (2014)
Лысенко А. В. - Структурные и механохимические особенности фаз высокого давления, образующихся при р, Т- и р-обработке графита (2014)
Liu R. J. - Preparation and characterization of diamond–silicon carbide–silicon composites gaseous silicon vacuum infiltration process, Cao Y. B., Yan C. L., Zhang C. R., He P. B. (2014)
Старков В. К. - Исследование работоспособности инструмента с пониженной концентрацией кубического нитрида бора при шлифовании закаленной стали, Полканов Е. Г. (2014)
Рябченко C. В. - Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ (2014)
Виноградов А. А. - О механизме стружкообразования при косоугольном резании металлов (2014)
Олейник Г. С. - О формировании твердого раствора с алмазоподобной решеткой в системе вюртцитный нитрид бора–кубический алмаз, Волкогон В. М., Котко А. В., Даниленко Н. И., Аврамчук С. К. (2014)
Туркевич В. З. - Термодинамический расчет диаграммы состояния системы Al–В при давлениях до 8 ГПа, Стратийчук Д. А., Тонкошкура М. А., Беженар Н. П. (2014)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2014 г. (2014)
Вагидов М. - Грунтоцементные основания и фундаменты, Зоценко Н. Л. (2012)
Кузло М. Т. - Дослідження впливу концентрації сольових розчинів на сили зчеплення у глинистих грунтах (2012)
Харченко М. О. - Дослідження властивостей ущільнених грунтів штучних основ та імовірнісний аналіз цих даних (2012)
Дуванский А. В. - Концепция формирования тектонических напряжений, воздействующих на протяженные подземные сооружения закрытого способа работ (2012)
Шкода В. В. - Методика вибору типу фундаментів каркасних будівель, які зводяться в складних ґрунтових умовах Запорізького регіону, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2012)
Шаповал А. В. - К вопросу определения приведенных характеристик грунтовых оснований, армированных жесткими вертикальными элементами, Шокарев Е. А., Шаповал В. Г., Шокарев А. В. (2012)
Борисенко О. Б. - Оцінка експлуатаційних якостей конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою (2012)
Титул, содержание (2014)
Шевченко А. Д. - Влияние примесей на электрическую проводимость и магнетосопротивление в углеродных нанотрубках, Ильницкая Г. Д., Ткач В. Н., Тимошенко В. В., Терехов А. В., Ищенко Л. А., Залеский А., Лось А. С. (2014)
Escobar C. - Design of hard surfaces with metal (Hf/V) nitride multinanolayers, Caicedo J. C., Caicedo H. H., Mozafari M. (2014)
Іvashchenko V. I. - Comparative investigation of NbN and Nb–Si–N films: experiment and theory, Scrynskyy P. L., Lytvyn O. S., Butenko O. O., Sinelnichen ko O. K., Gorb L., Hill F., Leszczynski J., Kozak A. O. (2014)
Шмегера Р. С. - Металічна зв’язка на основі нікелю для інтенсивного електроспікання алмазовмісних композитів, Кущ В. І., Майстренко А. Л. (2014)
Лысенко А. В. - Структурные и механохимические особенности фаз высокого давления, образующихся при р, Т- и р-обработке графита (2014)
Liu R. J. - Preparation and characterization of diamond–silicon carbide–silicon composites gaseous silicon vacuum infiltration process, Cao Y. B., Yan C. L., Zhang C. R., He P. B. (2014)
Старков В. К. - Исследование работоспособности инструмента с пониженной концентрацией кубического нитрида бора при шлифовании закаленной стали, Полканов Е. Г. (2014)
Рябченко C. В. - Шлифование зубчатых колес тарельчатыми кругами из СТМ (2014)
Виноградов А. А. - О механизме стружкообразования при косоугольном резании металлов (2014)
Олейник Г. С. - О формировании твердого раствора с алмазоподобной решеткой в системе вюртцитный нитрид бора–кубический алмаз, Волкогон В. М., Котко А. В., Даниленко Н. И., Аврамчук С. К. (2014)
Туркевич В. З. - Термодинамический расчет диаграммы состояния системы Al–В при давлениях до 8 ГПа, Стратийчук Д. А., Тонкошкура М. А., Беженар Н. П. (2014)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2014 г. (2014)
Титул, содержание (2013)
Ивановский А. Л. - Поиск сверхтвердого углерода: между графитом и алмазом (2013)
Богатирьова Г. П. - Мо2С як носій оксидних Cu–Co–Fe каталізаторів в реакції окиснення СО, Захарова Т. М., Веселовський В. Л., Цапюк Г. Г., Бєда О. А., Полторацький В. Г. (2013)
Белоус В. А. - Структура и механические свойства защитных покрытий Ti–Al–Si–N, осажденных из сепарированной плазмы вакуумной дуги, Куприн А. С., Дуб С. Н., Овчаренко В. Д., Толмачева Г. Н., Решетняк Е. Н., Тимофеева И. И., Литвин П. М. (2013)
Дутка В. А. - Комп’ютерне моделювання температурного поля в процесі спікання карбідних композитів при використанні індукційного та променевого нагрівання (2013)
Цысарь М. А. - Исследование топологических особенностей формирования рельефа поверхности пленок нитрида титана на кремниевой подложке при диффузионном массопереносе и отжиге методом сканирующей туннельной микроскопии (2013)
Бурдин А. В. - Алмазное шлифование композиции ВК8–сталь 45 с управлением режущей способностью круга электроэрозионным способом, Матюха П. Г. (2013)
Волошин А. В. - Влияние кристаллографической ориентации на шероховатость поверхности сапфира при алмазной обработке, Литвинов Л. А., Слюнин Е. В. (2013)
Kurakevych O. O. - Crystal structure of dense pseudo-cubic boron allotrope, pc-B52, by powder X-ray diffraction, Solozhenko V. L. (2013)
Грамоткин И. И. - Чернобыльская катастрофа в Украине. Опыт преодоления последствий аварии и преобразование объекта "Укрытие" в безопасную систему, Каштанов В. А., Хаврусь В. Г., Савин А. И., Дерюга С. Ю., Немчинов Ю. И., Кривошеев П. И., Бамбура A. Н., Хавкин А. K., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Кураш Ю. И., Шокарев В. С, Носенко В. Ф, Лукина Л. Г., Байбузенко Т. Ю., Фоменко А. Л., Schmieman E. (2012)
Клованич С. Ф. - Модель течения связных грунтов (2012)
Ларцева I. I. - Визначення характеристик міцності ґрунтів, закріплених вертикальними ґрунтоцементними елементами (2012)
Собуцький В. О. - Про визначення вологості ґрунтів на межі розкочування методом пресування, Чернуха М. В. (2012)
Маликов С. С. - Исследование точности электронных тахеометров и нивелиров при проведении геотехнического мониторингаобъектов на подрабатываемых территориях, Морозова Т. В. (2012)
Титул, содержание (2013)
Лисовский А. Ф. - О формировании тугоплавкого скелета в композиционных материалах (Обзор) (2013)
Долматов В. Ю. - Почему детонационные наноалмазы маленькие, Юрьев Г. С., Мюллюмяки В., Королев К. М. (2013)
Соколов А. Н. - Структура и физико-механические свойства CVD-алмаза различного кристаллического совершенства в материале гибридайт, Шульженко А. А., Гаргин В. Г., Котко А. В., Брикса В. П., Богданов Р. К., Закора А. П., Лошак М. Г., Александрова Л. И. (2013)
Олейник Г. С. - К механизму упрочнения вюртцитного нитрида бора под индентором (2013)
Спиридонова І. М. - Застосування сплавів Fe–P–B для створення зносостійких композиційних матеріалів, Сухова О. В., Карпенко Н. В., Дядьков А. В. (2013)
Погребняк А. Д. - Модификация механических свойств покрытий TiN/Al2O3 и TiN/Cr/Al2O3 при помощи низкоэнергетических сильноточных электронных пучков, Кравченко Ю. А. (2013)
Лысенко О. Г. - Оценка разрешающей способности сканирующего туннельного микроскопа с острием из легированного бором алмаза, Грушко В. И., Ткач В. Н., Мицкевич Е. И. (2013)
Лавріненко В. І. - Структурозмінений поверхневий шар контактних поверхонь кругу з НТМ та виробу, що піддається обробці, як чинник підвищення їх зносостійкості (зміна елементного складу) (2013)
Волошин А. В. - Влияние рН смазочно-охлаждающей технологической среды на производительность механической обработки сапфира, Долженкова Е. Ф., Литвинов Л. А., Петухов А. А., Слюнин Е. В. (2013)
Титул, содержание (2013)
Коваленко Т. В. - Свойства алмазов, выращенных на затравке в системе магний–углерод, Ивахненко С. А. (2013)
Сивков А. А. - Получение ультрадисперсного кристаллического карбида кремния методом плазмодинамического синтеза, Никитин Д. С., Пак А. Я., Рахматуллин И. А. (2013)
Долматов В. Ю. - Возможный механизм образования наноалмаза при детонационном синтезе, Мюллюмяки В., Веханен А. (2013)
Чепугов А. П. - Легированные бором монокристаллы алмаза для зондов высоковакуумной туннельной микроскопии, Чайка А. Н., Грушко В. И., Мицкевич Е. И., Лысенко О. Г. (2013)
Дуб С. Н. - Исследование механических свойств монокристалла LaB6 методом наноиндентирования, Кислая Г. П., Лобода П. И. (2013)
Стахнив Н. Е. - Исследование влияния режимов резания на шероховатость обработанной поверхности при чистовом точении закаленных сталей резцами из композита на основе КНБ (2013)
Пащенко Е. А. - Инструмент для прецизионной алмазной обработки сферических головок эндопротезов из чистого титана, Шейкин С. Е., Ефросинин Д. В., Черненко А. Н., Милоцкий Р. В. (2013)
Виноградов А. А. - О расчете сил резания и характеристик контактного взаимодействия стружки с инструментом при резании пластичных металлов (2013)
Новиков Н. В. - Точность дифрактограмм, полученных на рентгеновском дифрактометре по методу Добровольского-Шведова в ячейке с алмазными наковальнями, Кривошея Ю. Н., Шведов Л. К. (2013)
Титул, содержание (2013)
Liang Q. - Developments in synthesis, characterization, and application of large, high-quality CVD single crystal diamond, Meng Y.-F., Yan C.-S., Krasnicki S., Lai J., Hemawan K., Shu H., Popov D., Yu T., Yang W., Mao H. K., Hemley R. J. (2013)
Lin Fang - Морфология и cпектральные характеристики октаэдрических кристаллов алмаза из трубки юбилейная (Якутия) (2013)
Борча М. Д. - Распределение локальных деформаций в кристаллах алмаза по данным анализа профилей интенсивности линий Кикучи, Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю., Ткач В. Н. (2013)
Забуга В. Я. - Каталітична активність оксиду міді, введеного в зразок у вигляді мідь-полімерного карбоксилатного комплексу, в реакції окиснення сажі, Цапюк Г. Г., Бєда О. А., Безуглий М. Ю., Шпадківська Т. О., Карташова Т. В., Місчанчук Б. Г. (2013)
Дуб С. Н. - Механические свойства нитевидных кристаллов HfB2, Лобода П. И., Богомол Ю. И., Толмачева Г. Н., Ткач В. Н. (2013)
Самотугин С. С. - Исследования трещиностойкости и механизмов разрушения инструментальных твердых сплавов после плазменного поверхностного модифицирования, Лавриненко В. И., Кудинова Е. В., Самотугина Ю. С. (2013)
Долматов В. Ю. - Радиоактивные наноалмазы, Горбунов Е. K., Веретенникова М. В., Рудометкин К. А., Веханен А., Мюллюмяки В. (2013)
Маслов В. П. - Вплив алмазного порошку як наповнювача на властивості клейового з’єднання мідь–сапфір (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Trofimenko M. Yu. - Structural changes in the gas flame upon the pulsating combustion mode onset, Aslanov S. K., Smolyar V. P. (2014)
Golovanov A. I. - Investigation of extended dusty plasma structures, Podryadchikov S. F., Scherbina A. I. (2014)
Kobylin V. - Multistructured dust cloud formation in a dusty plasma glow discharge in neon with air (2014)
Kodanova S. K. - Drift of electrons in gas in spatially inhomogeneous periodic electric field, Bastykova N. Kh., Ramazanov T. S., Maiorov S. A. (2014)
Pikalev A. A. - Research into a neon spectral line profile of dusty plasma, Luizova L. A. (2014)
Poletaev N. I. - Smoky plasma in a dust flame, Zolotko A. N., Doroshenko Yu. A., Khlebnikova M. E. (2014)
Zhukhovitskii D. I. - Subsonic motion of projectile in a fluid complex plasma under microgravity conditions, Fortov V. E., Molotkov V. I., Lipaev A. M., Naumkin V. N., Thomas H. M., Ivlev A. V., Morfill G. E. (2014)
Orlovskaya S.G. - Investigation of the burning of paraffin droplets, Kalinchak V. V., Shkoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun O. Y. (2014)
Dragan G. S. - Influence of the polarization of molecules of metal oxides on the diffusion coefficient in smoky plasmas, Kolesnikov K. V., Ulianytskyi V. M. (2014)
Bronin S. Y. - Experimental and theoretical study of the charging of carbon nanoparticles in shock-heated plasma during pyrolysis of carbon-containing molecules, Emelianov A. V., Eremin A. V., Khrapak A. G., Mikheyeva E. Y. (2014)
Hayashi Ya. - Synthesis of single-walled carbon nanotubes in dusty glow-discharge plasma, Masaki Ya., Yamada R. (2014)
Pavlov S. I. - Measurement of the azimuthal component of the velocity of probe falling particles in glow discharge in magnetic field, Karasev V. Yu., Dzlieva E. S., Ermolenko M. A., Novikov L. A. (2014)
Daoud S. - Anosotropy and pressure effect on the elastic and mechanical properties of (B3) BN, Bioud N. (2014)
Elmeleegi H. A. - Carrier type reversal of graphene multilayered thin film, Elmandouh Z. S., Taher F. (2014)
Ritter U. - Structure and electrochemical properties of aqueous suspensions of functionalized single- and multiwalled carbon nanotubes, Tsierkezos N. G., Prylutskyy Yu. I., Cherepanov V. V., Senenko A. I., Marchenko A. A., Naumovets A. G. (2014)
Simenog I. V. - Energy terms and stability diagrams for the 2D problem of three charged particles, Mikhnyuk V. V., Bidasyuk Yu. M. (2014)
Ivan Vasylyovych Simenog (to the 75-th anniversary of his birthday) (2014)
Титул, содержание (2013)
Ковальченко A. M. - Исследования пластичного режима резания хрупких материалов (обзор) (2013)
Суховая Е. В. - Структурный подход к созданию износостойких композиционных материалов (2013)
Борча М. Д. - Локальные деформации в кристаллах алмаза, определенные с помощью Фурье-преобразования картин Кикучи, Баловсяк С. В., Фодчук И. М., Хоменко В. Ю., Кройтор О. П., Ткач В. Н. (2013)
Криль Я. А. - Структуроутворення та властивості керметів NbC–сталь Гадфільда, Присяжнюк П. М. (2013)
Старков В. К. - Высокопористые круги из кубического нитрида бора для шлифования без охлаждения (2013)
Филатов Ю. Д. - Закономерности финишной алмазно-абразивной обработки монокристаллического карбида кремния, Ветров А. Г., Сидорко Сидорко, В. И., Филатов А. Ю., Ковалев С. В. (2013)
Лавриненко В. И. - Влияние физико-механических характеристик синтетических алмазных порошков марки АС6 на износостойкость шлифовального инструмента, Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Ткач В. Н., Смоквина В. В., Шамраева В. С., Зайцева И. Н., Музычка Д. Г. (2013)
Сирота Ю. В. - Статистический анализ прочности при сжатии единичных зерен порошков СТМ и усовершенствование методики ее оценки, Кущ В. И. (2013)
Ашкинази Е. Е. - Алмазный поликристаллический композиционный материал с дисперсно-упрочненной добавкой на основе никеля, Шульженко А. А., Гаргин В. Г. , Соколов А. Н. , Александрова Л. И, Ткач В. Н., Ральченко В. Г. , Конов В. И, Большаков А. П., Рыжков С. Г., Богданов Р. К. , Закора А. П., Супрун М. В. (2013)
Петров Э. Г. - Нормативная формализация процесса принятия решений в условиях многокритериальности и интервальной неопределенности, Крючковский В. В., Петров К. Э. (2014)
Коваленко И. И. - Анализ правил комбинирования групповых экспертных оценок в конфликтных ситуациях, Швед А. В., Пугаченко Е. С. (2014)
Прокопчук Ю. А. - Математически однородное поле компьютерной информации: построение языка задач высокого уровня (2014)
Коваленко И. И. - Анализ параметров прецедентов в проектах технической диагностики портальных кранов, Мельник А. В. (2014)
Иванов Д. Е. - Формальная оценка идентифицирующих последовательностей цифровых устройств (2014)
Скарга-Бандурова І. С. - Використання граничних сум для реалізації складних запитів у багатовимірному просторі даних (2014)
Рудакова Г. В. - Методи підвищення ефективності оперативного керування виробничими комплексами в критичних режимах функціонування (2014)
Бринза Н. О. - Огляд проблеми прийняття рішень в умовах стохастичної невизначеності (2014)
Шаронова Н. В. - Задача идентификации при создании информационной системы для мониторинговых исследований, Святкин Я. В., Козуля М. М. (2014)
Васюхін М. І. - Технологія отримання картографічних даних для геоінформаційної системи прецизійного землеробства, Ткаченко О. М., Касім А. М., Долинний В. В., Іваник Ю. Ю. (2014)
Смолий В. Н. - Концепция автоматизированной системы обучения для высшего учебного заведения, Карпенко А. В. (2014)
Дорогань О. И. - Исследование временной эффективности автоматизированной системы управления с использованием паттерновых сетей, Рябенький В. М., Ушкаренко А. О. (2014)
Кудр Латиф - Генетический алгоритм маршрутизации беспроводных сенсорных сетей, Скобцов Ю. А. (2014)
Узлов Д. Ю. - Построение модели идентификации и систематизации криминально значимой информации в текстовых репозиториях, Хайрова Н. Ф. (2014)
Приходько С. Б. - Построение нелинейной регрессионной модели времени восстановления работоспособности устройств терминальной сети, Макарова Л. Н. (2014)
Жарикова М. В. - Web-ориентированная система охраны леса от пожаров, Жариков Д. В., Одинцов В. В. (2014)
Васюхін М. І. - Проблеми побудови системи прецизійного землеробства на україні, Ткаченко О. М., Касім А. М., Іваник Ю. Ю. (2014)
Емельянова Н. Ю. - Специализированное программное обеспечение для технической диагностики футерованных объектов, Емельянов В. А. (2014)
Евланов М. В. - Синтез схемы данных информационной системы на основе онтологического описания предметной области, Керносова М. Э. (2014)
Евсеев В. В. - Метод синтеза адаптивного интерфейса взаимодействия пользователей с образовательной средой с учетом их предпочтений, Хряпкин А. В., Мищеряков Ю. В. (2014)
Веселовская Г. В. - Технологии компьютеризации и информатизации отечественных автомобильных сервисов, Кибалко И. И., Кротко А. И., Вахрушев А. Н. (2014)
Меркулова Е. В. - Создание и исследование алгоритма определения анатомо-топографических параметров кости на основании результатов скт, Кондратов Л. И. (2014)
Соколова О. В. - Модель агента в информационной технологии накопления знаний, Соколов А. Е. (2014)
Молчанова В. С. - Задача классификации сложных специфических объектов на растровых изображениях конструкторских чертежей (2014)
Захожай О. И. - Минимизация временной сложности в многокритериальных системах обработки информации, Филимонцев В. В. (2014)
Бабкова Н. В. - Моделирование цветового пространства цифрового изображения для тепловых процессов, Шаронова Н. В., Шкапо С. В. (2014)
Ткач В. А. - Разработка интерфейсного агента генерации изображения (2014)
Керносов М. А. - Разработка онтологии подсистемы оперативного контроля текущей успеваемости студентов, Федоренко О. С. (2014)
Бобыр Е. И. - Причинно-следственные диаграммы для организации адаптивного оперативного управления конкурентоспособностью предприятия, Мартынова Ю. В., Нятина Н. Л., Лещенко Е. В. (2014)
Борисова Н. В. - Інформаційна система автоматизованого формування лексикографічних ресурсів, Ямшанов І. С. (2014)
Кривуля Г. Ф. - Анализ темпоральных деревьев решений с применением булевых производных, Власов И. В., Павлов О. А. (2014)
Изотов А. С. - Анализ конформности на этапе проектирования сетевых протоколов, Немченко В. П. (2014)
Ченгарь О. В. - Адаптация концепции доминирования парето к методу муравьиных колоний (2014)
Барановский Н. В. - Геометрические принципы распараллеливания общей математической модели лесных пожаров в двумерном случае (2014)
Астионенко И. А. - Автоматизированная подсистема исследования моделей конечных элементов, Гучек П. И., Литвиненко Е. И. (2014)
Якимчук Г. С. - Адаптивно-инвариантная система управления технологически связанного двухдвигательного электропривода, Кириллов О. Л., Дон Н. Л. (2014)
Голиков С. П. - Определение сил сопртивления воды при моделировании движения промыслового судна с тралом, Сметюх Н. П. (2014)
Ворохобин И. И. - Способы предупреждения аварийного происшествия при лоцманской проводке судов (2014)
Тимченко В. Л. - Система автоматизированного контроля и прогнозирования остойчивости маломерного судна, Гордеев Б. Н., Гайдай А. Ю., Куклина Е. А. (2014)
Голиков С. П. - Использование модели магнитного гидроциклона для расчета эффективности очистки, Авдеев Б. А. (2014)
Тищенко И. А. - Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в системе частотного автоматического управления, Зеленый Н. И. (2014)
Ухин О. А. - Автоматизация процессов робастно-оптимального управления морским подвижным объектом в режиме динамического позиционирования (2014)
Петренко Т. Г. - Модель интеллектуального игрового гоночного контроллера на основе нечетких множеств второго типа, Тимчук О. С., Присяжный М. Б. (2014)
Ходаков В. Е. - Развитие социально–экономических систем и климат, Соколова Н. А., Крючковский В. В. (2014)
Ходаков В. Е. - Образование и природно-климатические факторы, Кирюшатова Е. В. (2014)
Радванская Л. Н. - Модель системы управления конкурентоспособностью предприятия, Лещенко Е. В., Мартынова Ю. В., Нятина Н. Л. (2014)
Радванская Л. Н. - Анализ методов представления знаний о процессах обучения и управления обучением, Лещенко И. Е, Макеева Е. О. (2014)
Байматова М.-М. Р. - Моделирование языковой деятельности, Марасанов В. В., Косенко И. А. (2014)
Єпік М. О. - Перспективи реалізації нових інформаційно-комунікаційних технологій у вищій освіті (2014)
Лисяной Г. В. - Подходы к автоматизированному планированию материальных ресурсов промышленных производств (2014)
Анотації (2014)
Титул, содержание (2013)
Олейник Г. С. - Влияние исходного структурного состояния вюртцитного нитрида бора на формирование зеренной структуры материалов на его основе. I. Структурные характеристики частиц исходных порошков BNв, Волкогон В. М., Федоран Ю. А., Аврамчук С. К., Кравчук А. В., Котко А. В. (2013)
Fan C. Z. - A novel layer-structured PtN2: first-principles calculations, Li J., Hu M., Z. S. Zhao, Xu B., He J. L. (2013)
Лысенко О. Г. - Исследование фазовых переходов в кремнии методами сканирующей туннельной спектроскопии и наноиндентирования, Дуб С. Н., Грушко В. И., Мицкевич Е. И., Толмачева Г. Н. (2013)
Погребняк А. Д. - Влияние параметров осаждения нитридов высокоэнтро¬пийных сплавов (TiZrHfVNb)N на их структуру, состав, механические и трибологические свойства, Якущенко И. В., Abadias G., Chartier P., Бондар О. В., Береснев В. М., Takeda Y., Соболь О. В., Oyoshi K., Андреев А. А., Мукушев Б. А. (2013)
Şimşir M. - Effects of sintering temperature and addition of Fe and B4C on hardness and wear resistance of diamond reinforced metal matrix composites, Öksüz K. E. (2013)
Полтавец В. В. - Оптимизация режимов алмазного шлифования стали Р6М5Ф3 с учетом нестационарности процесса, Матюха П. Г., Габитов В. В. (2013)
Гутниченко О. А. - Динамическая стабильность процесса точения никелевых суперсплавов при применении резцедержателя, полученного методом послойного лазерного спекания, Бушля В. М., Жу Дж. М., Авдович П., Симмонс У., Штоль Я.-Э. (2013)
Колмаков А. Г. - Структура, свойства и применение керамического композита, полученного из наноструктурированных порошков состава ZrO2 + 3 % Y2O3, Антипов В. И., Клименко С. А., Манохин А. С., Копейкина М. Ю., Ткач В. Н., Хейфец М. Л., Танович Л. (2013)
Долматов В. Ю. - Глубокая очистка детонационного наноалмазного материала, Веханен А., Мюллюмяки В., Рудометкин К. А., Панова А. Н., Королев К. М., Шпадковская Т. А. (2013)
Муханов В. А. - Самораспространяющийся высокотемпературный синтез фосфида бора, Соколов П. С., Ле Годек Я., Соложенко В. Л. (2013)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Сверхтвердые материалы" в 2013 г. (2013)
Table of contents (2013)
Gulov A. V. - Amplification of Z' signal in e+e-→μ+μ- process, Moroz Ya. S. (2013)
Demchik V. I. - Spatial structure of the Polyakov loop in external chromomagnetic field in lattice SU(2) gluodynamics, Kolomoyets N. V., Skalozub V. V. (2013)
Antropov S. S. - Fitting of Binder cumulants in SU(2)–gluodynamics (2013)
Korkina M. P. - Matching of Stephani and de Sitter solutions on the hypersurface of constant time, Iegurnov O. O. (2013)
Gorev V. N. - One-velocity and one-temperature hydrodynamics of plasma, Sokolovsky A. I. (2013)
Lyagushyn S. F. - Dynamics of electromagnetic field and its correlations in a medium consisting of two-level emitters, Salyuk Yu. M., Sokolovsky A. I. (2013)
Skalozub V. V. - Real-time formalism for polarization operator of a charged scalar particle in external electromagnetic field, Tsygankov E. V. (2013)
Moiseyenko V. N. - Optical phenomena in matrix nanocomposites based on synthetic opals, Gorelik V. S., Dergachov M. P., Yevchik A. V., Shvets T. V., Beletsky A. A. (2013)
Yevchik A. V. - Fabrication and optical characterization of thin synthetic opal films for designing coatings of solar cells, Moiseyenko V. N., Gorelik V. S., Dergachov M. P. (2013)
Sukhova О. V. - X-ray microanalysis of Fe(B, C)-based solid solutions, Ustinova K. V., Syrovatko Yu. V. (2013)
Matysina Z. A. - Hydrogen absorption-desorption isotherms in magnesium intermetallic compounds, Elina E. V., Botsva N. P., Deviatkina M. Ye. (2013)
Kushnerov O. I. - Microstructure and mechanical properties of new multicomponent high-entropy alloys, Bashev V. F. (2013)
Gusevik P. S. - Structure and properties of pure Mn, Bi and MnBi films in metastable state, Ryabtsev S. I., Dotsenko F. F. (2013)
Kutseva N. A. - Nanocrystallization processes in the "Finemet” type microwires under stress annealing, Bashev V. F., Derun A. Y., Larin V. S. (2013)
Khandetsky V. S. - Investigation of recharging processes for the volume localized states in polycrystalline semiconductors, Tonkoshkur Yu. A. (2013)
Antonova E. V. - Dielectric properties of polymer composite material based on vanadium dioxide, Tonkoshkur A. S., Kolbunov V. A. (2013)
Lysenko A. B. - Crystallization kinetics under conditions of the quenching from a liquid state, Kosynska O. L., Borisova G. V., Kazantseva A. A. (2013)
Ovrutsky A. M. - The growth kinetics of metallic crystals. Results of simulations, Prokhoda A. S., Kushnerov O. I. (2013)
Kovalchuk V. V. - Quantitative analysis of nanostructures (2013)
Grymalyuk I. V. - Resonance phenomena in a waveguide-dielectric structure, Drobakhin O. O. (2013)
Титул, зміст (2017)
Аровіна М. - Formation of the ecosystem of open data in Ukraine as a factor of the development of the regional economy (2017)
Батченко Л. - Науково-методичний підхід до оцінки показників діяльності підприємства при виході з толінгової схеми виробництва, Князєва Т. (2017)
Буднікевич І. - Напрямки застосування маркетингових інструментів та технологій у підвищенні конкурентоспроможності регіону та регіональних ринків, Ютиш Н., Тафій Н. (2017)
Сапицька І. - Organizational changes in the coal industry foreign countries, Чудек М., Мальцева І. (2017)
Скрипник Н. І. - Зв’язок мови й мислення в лінгвістичному аспекті (2015)
Черномор В. - Теоретичні засади, стан і практика розвитку платіжних систем в Україні (2017)
Чикарькова М. Ю. - Профетическая тема у Ахматовой (2015)
Білецький В. - Розвиток нафтовидобутку в Східних Карпатах: хронологія, значення, досягнення, Гайко Г., Салуга П. (2017)
Сидоренко Л. - Іронія та її місце в ідейно-емоційній оцінці дійсності явищ (2015)
Білий Д. - Пісні кубанських козаків як історичне джерело, Осадців Т., Шіт Т. (2017)
Барановский Р. С. - Синтаксические маркеры интеграции дефиниций в актуальную систему научных знаний (2015)
Гайдукевич О. - Проблема охорони довкілля та природоохоронні інституції Галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Ткачук Р. Ф. - Виклад церковної історії та літературно-комунікативні стратегії у творі Іллі Йоакима Мороховського "Discurs o początku rozerwania cerkwie Graeckiey od kośćioła Rzymskiego, y kto był tego przyczyną" (2015)
Гапеєва О. - Феномен Української революції 1917-1921 рр. в інформаційно-пропагандистській діяльності Російської Федерації (2017)
Маслова В. А. - Cинкретизм поэтического слова (2015)
Казан Е. - Військово-медична авіація в Україні: історія і сучасність (2017)
Хоміченко В. В. - Суб’єктно-мовленнєва гетерогенність як засіб поліфонізації тексту (2015)
Кондрашевська Ю. - Проблема збереження національної ідентичності української діаспори (на прикладі українців Канади в другій половині ХХ ст.) (2017)
Канна В. Ю. - Коннотонимы в структуре поэтического текста (2015)
Куцька О. - Взаємовідносини червоноармійців із місцевим населенням в ході бойових дій радянських військ на угорській території наприкінці Другої світової війни (2017)
Селігей П. О. - Сказати багато небагатьма словами (стислість як норма наукового стилю) (2015)
Левик Б. - Підпільна антирадянська діяльність студентів Національного університету "Львівська політехніка" в перші повоєнні роки (1944-1953 рр.) (2017)
Садовая А. Ю. - Ономастическое пространство произведений Aркадия Сурова (2015)
Мінакова К. - Матеріалознавчий аспект виготовлення дерев'яного посуду доби бронзи - раннього заліза з території Північного Причорномор'я та Надазов'я, Сергєєва М. (2017)
Житар І. В. - Функціонування вставлених конструкцій, винесених за межі базового речення, у текстах наукового і публіцистичного стилів (2015)
Гололобова К. - Зерван: поняття часу в зороастризмі та його вплив на релігію та філософію (2017)
Блинова І. А. - Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного (2015)
Гуржи В. - Russian World Doctrine as Russian response to the crisis of the 1990s (2017)
Абламская Е. В. - Лексические средства выражения концепта время в поэзии Леонида Вышеславского (2015)
Іщук Н. - Поняття комунікації: множинність конотацій, Іщук С. (2017)
Дмитрієва Т. А. - Типи міжфразових зв’язків в усному тексті (історія питання, проблеми і перспективи), Єльцова С. С. (2015)
Костюк О. - Функціонально-смислове значення феномену ініціації (2017)
Білас А. А. - Соціально-ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті (2015)
Пасько І. - Aрхетипи і культура: поезія і філософія (2017)
Бураго Е. Г. - Структура концепта и методика его описания (2015)
Райчинець А. - Екуменічна герменевтика Жака Варденбурга (2017)
Дель Ґаудіо С. - Про італійсько-українську "контрастивну" стилістику (2015)
Степанов В. - Концептуалізація суб'єкта в Гайдеґґера і Бадью: пошук загальних підстав, Новиченко І. (2017)
Кушмет М. - Східностепові говірки Донеччини північного мікроареалу (2015)
Тіменик З. - Інтерпретація язичницького у філософсько-релігійних ідеях (зі спадщини українських мислителів 70-х рр. ХІХ - 60-х рр. ХХ ст.): методологічні рефлексії (2017)
Madatli E. - Language and culture of Azerbaijani people in research works by the Iranian historian Ahmad Kasravi (2015)
Иванова Л. П. - Германия и немцы во "Франкфуртских лекциях" Г. Бёлля (2015)
Знась О.Ф. - Контраст як мовне явище у новелах Й. В. Гете (2015)
Цепенюк Т. О. - Компаративні конструкції ідсилювального значення в англійській та українській мовах: порівняльний аспект (2015)
Умрихіна Л. В. - Реалізація модального значення спонукальності в синтаксичних конструкціях із семантикою бажання-докору (2015)
Похилюк О. М. - Евфемізми як джерело поповнення синонімічних рядів (2015)
Лях І. В. - Аспекти композитної термінологічної номінації (2015)
Герман Л. В. - Неологізми в англійській мові Нової Зеландії (2015)
Хо Сун Чхоль - Национальная культура и образование, направленные на развитие государства (2015)
Гнезділова Я. В. - Емоційна маніпуляція: техніки і технології впливу (2015)
Василюк О. В. - Логотип компанії як відображення корпоративної культури (2015)
Абрамович С. Д. - Вариативность текста песни "Вставай, страна огромная!" и проблема ее народности (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - Часова перспектива наратологічного дискурсу малої прози М. Коцюбинського кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Смиловски М. - Пейзажно-ландшафтные и природно-климатические характеристики города в иерусалимском тексте произведений Дины Рубиной "Вот идет мессия!..." и "Иерусалимцы" (2015)
Громик А. О. - Географія та геометрія простору ешнозівського роману (2015)
Акімова А. О. - Шляхи теоретичного та практичного оновлення китайської драми у контексті культурних змін другої половини ХХ століття (2015)
Петриашвили О. М. - Художественная деталь и ее роль в прозе И. А. Бунина (2015)
Миресашвили М. Э. - Рефлексия коллективной травмы в постколониальной грузинской литературе (2015)
Хазанава Е. Л. - Повтор в белорусских и украинских обрядовых песнях (2015)
Богданова О. В. - Современный Oбломов? Рассказ Вяч. Пьецуха "Жизнь негодяя" (2015)
Хоминич Г. И. - Метафоризация понятий интеллектуальной сферы в текстах неантропного характера (на материале текста И. Бунина "Господин из Сан-Франциско" и текстов Ф. Ницше) (2015)
Вергеенко С. А. - Элементы художественной составляющей белорусских и украинских лечебных заговоров (2015)
Докукин А. Д. - Cимволика круга в любовных гаданиях белорусов (на материале Cветлогорского района Гомельской области) (2015)
Олуян Е. Н. - Праздники весеннего календарно-обрядового цикла на Рогачевщине, Ермакова Е. Н. (2015)
Иванова А. П. - Мужские образы в мифологических балладах белорусов (2015)
Коренькова Т. В. - Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов (2015)
Новак В. С. - Купальские обряды и обычаи белорусов в контексте летней календарной обрядности народов зарубежной Европы (2015)
Панкова Н. М. - Особенности мировоззрения жителей Рогачевского района в пословицах и поговорках, Коренькова Т. В. (2015)
Поборцева Е. В. - Регионально-локальные особенности мифологической прозы Гомельщины: былички о волколаке (2015)
Портнова-Шаховская А. В. - Кулинарная терминология украинской и русской национальных кухонь, Кастрица Е. А. (2015)
Станкевич А. - Символико-аллегорический компонент в свадебных песнях Гомельщины (2015)
Бєлінська І. - "Тигр" Вільяма Блейка в українському та російському перекладах (2015)
Григоренко О. В. - Переклад патентних описів США і Великобританії (2015)
Медведів А. - Український переклад антології японської класичної поезії (2015)
Омелянчик Т. Г. - Формування літературної компетенції учнів старших класів (2015)
Кушнерук В. І. - Рецензія на монографію Володіної Тетяни Святославівни (2015)
Зайцева И. П. - Уникальность "поэтики безыскусности" лирического творчества Михаила Матусовского (2015)
Бондаренко І. П. - Самогубство тривалістю в життя (феномен Танеди Сантоки /1882 - 1940/) (2015)
Кобелянська О. - Морфологічні, функціональні та звукосимволічні особливості ономатопеїчної лексики в японському поетичному тексті (2015)
Остапчук В. - Проблема роздвоєння душі в повістях Є. Анджеєвського "Ład serca" й І. Буніна "Жизнь Арсеньева" (2015)
Кошарний К. А. - Вживання евфемізмів у англомовному політичному та дипломатичному дискурсі початку ХХІ століття, Пономаренко О. В. (2015)
Cахарова О. В. - Мовна особистість персонажа драматичного тексту (на матеріалі п’єси В. Герасимчука "Трагедія Нобеля і драма Хемінгуея") (2015)
Хинкиладзе Е. В. - Об одном пародийном образе в трилогии В. П. Крымова "За миллионами" (2015)
Таныш С. - Модификации семантики турецких заимствований в процессе их освоения в русском языке (2015)
Demchik V. I. - Spontaneous symmetry breaking in the O(4) scalar model on a lattice, Gulov A. V., Skalozub V. V. (2015)
Gorev V. N. - Non-linear relaxation in spatially uniform plasma, Sokolovsky A. I. (2015)
Galdina A. N. - Critical properties of 2-dimensional ferromagnet models (2015)
Gladush V. D. - The model of dark galactic halo based on equilibrium distribution function (2015)
Turinov A. N. - A problem of cosmological time in the de Sitter space-time (2015)
Korkina M. P. - Inhomogeneous cosmological models based on the Stephani solution, Iegurnov O. O., Kopteva E. M. (2015)
Жаба В. І. - Дейтрон: хвильова функція і тензорна поляризація (2015)
Lyagushyn S. F. - To the problem of the Hamiltonian form for a system of two-level atoms interacting with electromagnetic field, Sokolovsky A. I. (2015)
Sukhova О. V. - The solidification of Al–Ni–Fe decagonal quasicrystalline alloys, Ustinova K. V. (2015)
Kushnerov O. I. - Structure and mechanical properties of Al-Co-Cr-Fe-Mn-Ni-Si-V high-entropy alloys in the as-cast and splat-quenched state, Bashev V. F. (2015)
Ryabtsev S. I. - Structure and physical properties of Fe-Bi-Pt films in metastable state, Gusevik P. S., Kurdyukova K. E. (2015)
Fedorenkova L. I. - Structure and properties of the surface layer on Al-Be alloy after a treatment in electrolytic plasma (2015)
Prokhoda A. S. - Some problems of crystallization theory connected with results of simulations, Ovrutsky A. M. (2015)
Bashev V. F. - Influence of the cooling method on structure formation of Pb-0.1% Ca-0.3% Sn battery alloy, Polonsky V. A., Ivanov V. A., Kostina A. A. (2015)
Prokhoda A. S. - The formation of multiply twinned nanoparticles of pure metals during crystallization. Results of simulations, Ovrutsky A. M. (2015)
Duda V. M. - Impedance relaxation in Na0.5Bi0.5TiO3 ceramics, Kruzina T. V., Popov S. O., Rutskyi O. S., Sidak V. M., Trubitsyn M. P. (2015)
Panchenko T. V. - The features of excitation and erasure of photochromic effect in Bi12SiO20 crystals doped by Al, Ga and Sn, Dyachenko A. A. (2015)
Osetsky A. Y. - The optical absorption edge of Bі12SіO20 doped by vanadium, Panchenko T. V. (2015)
Nesterov O. O. - Conductance of multiphase intermediate state in Li2O-7GeO2 glass-ceramics, Trubitsyn M. P., Plyaka S. M., Volnyanskii M. D. (2015)
Kruzina T. V. - Synthesis technology of the magnetron targets for deposition of Na0.5Bi0.5TiO3 films, Popov S. O., Potapovych Yu. M., Sidak V. M., Kyrylov A. M. (2015)
Dergachov M. P. - The peculiarities of the lithium borates structure formation into synthetic opal pores, Moiseyenko V. N., Spichak O. O., Kutseva N. A. (2015)
Morozov V. M. - Phased antenna array analysis with Schwarz alternating method, Gnatyuk M. A. (2015)
Table of contents (2014)
Gulov A. V. - Kinematical observables for Z´-boson searches in the Drell-Yan scattering at the Tevatron, Kozhushko A. A. (2014)
Ivanov N. A. - Tunnelling of rectangular wave packages through resonant quantum systems, Skalozub V. V. (2014)
Galdina A. N. - Thermodynamic stability of 2-dimensional models in the vicinity of a critical point (2014)
Gorev V. N. - Hydrodynamic modes of the Landau kinetic equation in the absence of relaxation (2014)
Sokolovsky A. I. - To the problem of calculation of the effective initial conditions for hydrodynamic equations, Chelbaevsky Z. Yu. (2014)
Orlovsky G. G. - On photon kinetics in equilibrium plasma medium, Sokolovsky A. I., Pevzner A.O. (2014)
Turinov A. N. - Tolman’s voids in the Friedman Universe (2014)
Gladush V. D. - Radial motions in the gravitational field of a massive object with scalar and electric charges, Kulikov D. A. (2014)
Bibikova O. A. - X-Ray analysis of Li2-xNaxGe4O9 crystals, Volnyanskii M. D., Sadovskaya L. Ya., Trubitsyn M. P. (2014)
Volnyanskaya I. P. - EPR of the copper centers in double lead molybdate crystal, Trubitsyn M. P., Bondar D. S. (2014)
Bochkova T. M. - Color centers in Mn-doped Bi4Ge3O12 single crystals (2014)
Spichak O. O. - X-ray and optical spectroscopy study of synthetic opals suffered the melting-in of lithium tetraborate, Kutseva N. A., Moiseyenko V. N., Dergachov M. P., Adamova O. O. (2014)
Syetov Y. - Low-frequency Raman spectrum of crystalline 2-(2’-hydroxyphenyl)benzoxazole (2014)
Susla A. I. - The influence of uniaxial pressure on the dielectric properties of Co- and Cu- doped TGS crystals, Zelenyuk M. S., Guivan A. M., Slivka O. G., Kedyulich V. M. (2014)
Matysina Z. A. - Correlation parameters in the fcc alloys AB3 doped by C, Zarits’kyy D. A. (2014)
Bashev V. F. - Deposition of Ni atoms on the ionic (NaCl) and metallic (Fe) substrates, Ovrutsky A. M., Prokhoda A. S., Ryabtsev S. I. (2014)
Sukhova О. V. - Structure formation of conventionally solidified Al–Co–Ni and Al–Fe–Ni quasicrystalline alloys, Syrovatko Yu. V., Ustinova K. V. (2014)
Kushnerov O. I. - Phase composition and mechanical properties of AlxCoCrFexNiV high-entropy alloys, Bashev V. F., Burkhovetskiy V. V. (2014)
Prokhoda A. S. - Complicated structures in the molecular–dynamic model of pure aluminum, Ovrutsky A. M. (2014)
Fedorenkova L. I. - Influence of molybdenum and nickel on plastic properties of boride layer, Mostovoy V. I. (2014)
Bulanyi M. F. - Multifrequency microwave images with inverse synthetic aperture in the intermediate zone of radiation, Drobakhin O. O., Sherstyuk G. G. (2014)
Kaliberda M. E. - Wave diffraction by semi-infinite periodical multi-element knife-type strip grating of fractals, Pogarsky S. A. (2014)
Lyasota D. V. - Recognition of wire structure by characterization of its backscattering with neural networks, Morozov V. M., Magro V. I. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Boutabia-Chéraitia B. - Scattering matrix in the DKP theory. Barrier potential case, Boudjedaa T. (2014)
Kelemen V. I. - Potential electron scattering by phosphorus atom, Dovhanych M. M., Remeta E. Yu. (2014)
Myhovich M. I. - Theoretical and experimental study of spectroscopic characteristics of aromatic amino acids, Kelman V. A. (2014)
Savenko V. - Aging of aqueous laponite dispersions in the presence of sodium polystyrene sulfonate, Bulavin L., Rawiso M., Lebovka N. (2014)
Bariakhtar I. - Pseudogap anomalies in the normal state of the attractive Hubbard model, Nazarenko A. (2014)
Gorbach T. Ya. - Investigation of photovoltaic and optical properties of self-organized organic-inorganic hybrids using aromatic drugs and patterned silicon, Smertenko P. S., Venger E. F. (2014)
Galiy P. V. - Low-energy-electron-diffraction structural studies of (100) cleavage surfaces of In4Se3 layered crystals, Losovyj Ya. B., Nenchuk T. M., Yarovets’ I. R. (2014)
Kurchak A. I. - Conductivity of graphene on ferroelectric PVDF-TrFE, Strikha M. V. (2014)
Leonov V. O. - Formation of electroluminescence in an electrode–molecule–electrode system, Shevchenko Ye. V., Petrov E. G. (2014)
Vakhnenko O. O. - Linear analysis of extended integrable nonlinear ladder network system, Vakhnenko V. O. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Borisenko O. - Phenomenological renormalization group and cluster approximation, Chelnokov V., Kushnir V. (2014)
Lompay R. R. - Covariant differential identities and conservation laws in metric-torsion theories of gravitation, Petrov A. N. (2014)
Sizhuk A. S. - One-photon scattering by N-atom system: application to one- and two-mode resonator (2014)
Bulavin L. A. - Peculiarities in the establishment of equilibrium state in diluted aqueous solutions of glycerol, Gotsulskiy V. Ya., Chechko V. E. (2014)
Sukhachov P. O. - Gap generation in weyl semimetals in a model with local four-fermion interaction (2014)
Freik D. M. - Charge carrier scattering mechanisms in thermoelectric PbTe:Sb, Mudryi S. I., Gorichok I. V., Dzumedzey R. O., Krynytskyi O. S., Lyuba T. S. (2014)
Gavrylyuk O. O. - Study of the distribution of temperature profiles in nonstoichiometric SiOx films at laser annealing, Semchuk O. Yu., Steblova O. V., Evtukh A. A., Fedorenko L. L. (2014)
Marushko I. O. - Theorem of differentiation of the energy of a multiatomic system with respect to atomic coordinates (Part I) (2014)
Vainberg V. V. - Effects of the real-space transfer of charge carriers in the n-AlGaAs/GaAs heterostructures with the delta-layers of impurity in the barriers, Pylypchuk A. S., Poroshin V. N., Sarbey O. G. (2014)
Balabai R. M. - Activation of catalytic properties of metal nanoclusters, Gorbanyuk T. I., Litovchenko V. G., Chernikova H. N. (2014)
Gavryushenko D. A. - Entropy production by the diffusion process in a plane-parallel pore in the case of Scatchard−Hamer solution, Korobko O. V., Sysoev V. M., Cherevko K. V. (2014)
Ushcats M. V. - Modification of the Mayer sampling method for the calculation of high-order virial coefficients (2014)
Борисова Н. В. - Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей (2016)
Бочаріна Н. О. - Гендерні особливості комунікативних здібностей у підлітковому віці (2016)
Засєкін С. В. - У пошуках перекладацьких універсалій: корпусний підхід до експліцитації, Колесникова І. М. (2016)
Засєкіна Л. В. - Наративна компетентність лікаря на перетині досліджень психолінгвістики і наративної медицини (2016)
Ivashkevych E. Z. - The Development of Social Intellect by the Person’s Emotional Activity (2016)
Калмиков Г. В. - Передумови розвитку професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх психологів (2016)
Калмикова Л. О. - Про стан розвитку мовлення як діяльності у дітей п’яти років (2016)
Карп’юк М. Д. - Лексико-семантичне поле канонів універсалії "вічність" (2016)
Кириченко Т. В. - Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2016)
Лила М. В. - Образність слова в оволодінні іноземною мовою (2016)
Мисан І. В. - Психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку фразеологізмами: теоретичний аспект (2016)
Потапчук Є. М. - Вплив ревнощів на мовленнєву поведінку подружжя (2016)
Роменкова В. А. - Имя ребенка как фактор формирования идентичности (2016)
Серіков В. В. - Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу: психолінгвістичний вимір (2016)
Фомина Н. А. - Отражение особенностей личности учителей-логопедов в продуктивном компоненте их речевых действий, Пошехонова А. Н. (2016)
Харченко Н. В. - Розвиток мовної особистості дошкільника в контексті аудіювання: авторський підхід (2016)
Чижма Д. М. - Психологічний супровід як форма корекції й розвитку особистісної саморегуляції учнів підліткового віку (2016)
Юрченко П. О. - Рівень гідроген сульфіду та стан антиоксидантної системи в мозку щурів за тіолактонової гіпергомоцистеїнемії та її корекції, Заічко Н. В., Фільчуков Д. О. (2015)
Сотникова Е. П. - Исследование активности ферментов в слезной жидкости и сыворотке крови кроликов при сочетанных инстилляциях биопелоидов и гентамицина в условиях бактериального кератита, Лотош Т. Д., Фесюнова Г. С., Абрамова А. Б. (2015)
Дудікова Д. М. - Ультраструктура candida albicans при дії 1--3-(n-бензил, n-диметиламіно)2-пропанол хлориду, ВойчукС. І., Вринчану Н. О. (2015)
Калашніков А. В. - Морфологічнi зміни суглобового і проксимального епіфізарного хрящів та діафіза стегнової кістки щурів при короткотривалому введенні преднізолону, Бруско А. Т., Кузів Є. Л., Вільцанюк О. О., Апуховська Л. І. (2015)
Рикало Н. А. - Патоморфологічні зміни печінки щурів різного віку за умов хронічної алкогольної інтоксикації та при корекціїї кверцетином та L-аргініном L-глутаматом, Яровенко Л. О. (2015)
Бабий А. М. - Влияние избытка оксида азота на морфофункциональное состояние поджелудочной железы у крыс в эксперименте (2015)
Власова К. В. - Імуногістохімічний аналіз щільності мелатонінових рецепторів 1A типу в нейронах супраоптичного ядра гіпоталамуса білих щурів за зміненого фотоперіоду, Давиденко І. С., Булик Р. Є. (2015)
Пискун Р. П. - Особенности структурных изменений поджелудочной железы в условиях коррекции экспериментального атеросклероза, Савицкая Е. А., Лилевская А. А. (2015)
Яніцька Л. В. - Ультраструктурні зміни нейронів кори півкуль великого мозку щурів за інтоксикації 1,2-дихлоретаном (2015)
Римша О. В. - Вплив протимікробного покриття катетерів на організм тварин (2015)
Постовітенко К. П. - Вплив різних доз комплексу вітамінів B2, B6, B9, B12 на біохімічні показники оксидативного стресу в печінці щурів з гіповітамінозно-метіоніновою гіпергомоцистеїнемією (2015)
Стахурська І. О. - Характеристика морфологічних параметрів камер серця щурів різної статі за умов інтоксикації нітритом натрію (2015)
Гриб В. В. - Порівняльний аналіз морфологічних змін суглобів при застосуванні натрієвої солі 4-(3-метил-2-оксо-2н-(1,2,4) триазино (2,3-с) хіназолін-6-іл) бутанової кислоти (сполуки DSK-38) та диклофенаку натрію на моделі ад'ювантного артриту, Вернигородський С. В., Степанюк Г. І. (2015)
Фелештинський Я. П. - Експериментально-морфологічне обґрунтування інтраперитонеальної алопластики при післяопераційних грижах живота, Сміщук В. В., Іркін І. В., Заріцька В. І. (2015)
Небесна З. М. - Структурна та морфометрична реорганізація судин легень після експериментальної термічної травми та в умовах застосування субстрату ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С. (2015)
Любич Л. Д. - Застосування методу культивування для експериментальної оцінки впливу супернатанту фетальних нейрогенних клітин на клітини гліоми C6, Семенова В. М., Стайно Л. П. (2015)
Алексевич К. О. - Морфологічні зміни міокарда та печінки на тлі тетрахлорметанового гепатиту за кардіотоксичної дії адреналіну та їх корекція мексидолом, Кузів О. Є., Фіра Л. С., Грималюк О. І. (2015)
Кулик Я. М. - Патологічні зміни відтворювальної здатності свиней при довготривалому згодовуванні раундапостійкої генетично модифікованої сої, Гаврилюк А. О., Рауцкієне В. Т., Хіміч О. В. (2015)
Усенко О. Ю. - Морфологічне дослідження ефективності застосування клітинних технологій у корекції експериментальної виразки шлунку, Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Таран І. В., Стукан О. К. (2015)
Холодкова О. Л. - Морфофункціональний стан яєчок та прозапальної ланки системи цитокінів за умов токсичного ураження в експерименті, Кулєшова О. А., Шухтін В. В. (2015)
Дмитриев Н. А. - Изучение корректности проведения метрических исследований трехмерных анатомических костных объектов, полученных с помощью конусно-лучевого компьютерного томографа morita veraviewepocs 3D, Марченко А. В., Филимонов В. Ю., Ясько В. В. (2015)
Черешнюк І. Л. - Комплексний підхід до доклінічної оцінки безпечності нейроретинопротекторів при різних шляхах введення, Комнацька К. М., Повх В. Л., Ходаківський О. А. (2015)
Парунян Л. М. - Сравнительная эффективность применения гепатопротекторов и физических упражнений при хронических диффузных заболеваниях печени (2015)
Підлубний В. Л. - Клініко-феноменологічні особливості і структура розладів особистості та поведінки серед працівників промислової популяції (2015)
Ксёнз И. В. - К вопросу программированных релапаротомий у детей (2015)
Дацишин П. Т. - Визначення домінуючої півкулі як перспективний напрямок розвитку критичного мислення у студентів-медиків, Сучок С. О., Хлипняч Т. М. (2015)
Себов Д. М. - Патоморфологічні особливості коронарної анатомії у хворих на стабільну стенокардію напруги (2015)
Габорець Т. Л. - Тактика ведення вагітності у жінок, хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз (2015)
Мороз Л. В. - Поширеність та особливості персистенції цитомегаловірусної інфекції при негоспітальній пневмонії, Чічірельо-Константинович К. Д., Константинович Т. В. (2015)
Рикало Н. А. - Діагностичне визначення α-фетопротеїну у сироватці крові дітей різного віку із хронічними вірусними гепатитами В та С (2015)
Тищенко І. В. - Організація просторово-часових параметрів ходьби з одночасним виконанням додаткового моторного завдання у чоловіків підліткового та юного віку (2015)
Гур'єв С. О. - Аналіз танатогенезу політравми в структурі померлих внаслідок поєднаних пошкоджень, Танасієнко О. М., Філь А. Ю., Лемішко Б. Б. (2015)
Денесюк О. В. - Визначення ступенів систолічної та ступенів діастолічної серцевої недостатності лівого шлуночка при гострому коронарному синдромі (2015)
Дреженкова І. Л. - Особливості взаємозв'язків між характеристиками житлово-побутових і соціальних умов життя, режиму добової діяльності та адаптаційних ресурсів організму студентів у залежності від рівня рухової активності, Сергета І. В. (2015)
Івченко А. В. - Чинники виникнення перипротезних переломів кульшового суглоба (2015)
Касьяненко Д. М. - Лікування дистального прикусу у дітей з порушеною функцією жувальних та мімічних м'язів знімним функціонально діючим двощелеповим ортодонтичним активатором власної конструкції (2015)
Kozak D. V. - Dynamic content pro- and anti-inflammatory cytokines in serum blood in response to polytrauma in the experiment (2015)
Куриленко І. В. - Особливості лікування анемічного синдрому у хворих на системний червоний вовчак (2015)
Малик С. Л. - Вплив холекальциферолу (вітаміну D3) на рецидиви та прогресування захворювання у хворих з множинним склерозом: результати клінічного дослідження, Титаренко Н. В. (2015)
Прокопенко С. В. - Лінійні сонографічні розміри та акустична щільність селезінки у практично здорових чоловіків Поділля різних соматотипів, Булик Р. Є., Антонець О. В. (2015)
Пролом Н. В. - Лікувальна тактика при кістозних утвореннях підшлункової залози (2015)
Сергета І. В. - Гігієнічна оцінка особливостей соціально- і житлово-побутових умов життя студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах медичного профілю, Стоян Н. В., Панчук О. Ю. (2015)
Соловйов О. С. - Легеневі ускладнення у ВІЛ-інфікованих постраждалих з політравмою (2015)
Стефаненко І. С. - Порівняння показників тиску в лівих і правих відділах серця у спортсменів юнацького віку і в осіб, які регулярно не займались спортом, Прокопенко С. В., Кириченко І. М. (2015)
Голотюк В. В. - Маркер мітотичної активності пухлинних клітин Ki-67 в оцінці ефективності неоад'ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на рак прямої кишки (2015)
Sulaieva O. N. - Mechanisms of platelet dysfunction in patients with gastroduodenal ulcer bleeding (2015)
Якушева Ю. І. - Моделювання належних показників центральної гемодинаміки у волейболісток різного амплуа у залежності від антропометричних і соматотипологічних особливостей організму (2015)
Черних М. О. - Хронічна ішемічна хвороба серця на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини: від фенотипових предикторів до особливостей гемодинаміки (2015)
Брехлічук П. П. - Судово-стоматологічні аспекти оцінки травм щелепно-лицевої ділянки в результаті дорожньо-транспортних пригод (2015)
Гайко Г. В. - Вивихи головки ендопротезу кульшового суглоба: структура та чинники виникнення, Калашніков О. В., Сулима О. М., Нізалов Т. В. (2015)
Шкатула Ю. В. - Механогенез патологічних змін у проксимальному відділі стегнової кістки при юнацькому епіфізеолізі (2015)
Демчук А. В. - Вплив тривалого прийому інгаляційних кортикостероїдів на перебіг негоспітальної пневмонії у пацієнтів з хронічними захворюваннями органів дихання (2015)
Комшук Т. С. - Морфометричні особливості бічних шлуночків в осіб різного віку (2015)
Шевчук Ю. Г. - Ширина бічних ямок великих півкуль головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат різних соматотипів (2015)
Усенко О. Ю. - Вплив радіочастотної абляції та ендовенозної лазерної коагуляції на судинну стінку варикозно змінених вен нижніх кінцівок, Петрушенко В. В., Татарін А. Є., Гребенюк Д. І. (2015)
Ярмак О. А. - Результати лапароскопічних оперативних втручань з використанням методів напруженого та дозованого ліфт-асистованого карбоксиперитонеуму (2015)
Бруско А. Т. - Рентгенологічні особливості впливу інтрамедулярних металевих фіксаторів різної пружності на загоєння перелому та структурно-функціональний стан кісткової тканини в умовах експерименту, Юхимчук О. А., Калашніков А. В. (2015)
Черепаха О. Л. - Уніфіковані традиційні антропометричні терміни та їх еквіваленти англійською мовою з перекладом українською мовою, Тереховська О. І. (2015)
Усенко О. Ю. - Патоморфологічні зміни у паразитарних та непаразитарних кістах печінки в умовах застосування аргоноплазмової коагуляції, Петрушенко В. В., Стукан С. С., Гребенюк Д. І., Стойка В. І. (2015)
Bulavenko O. - Ovarian hyperstimulation syndrome. The new approaches for diagnosis, treatment and prevention, Konkov D., Burtyak N. (2015)
Бобир В. В. - Нові дані про людський віром та вплив мікробіоти на його функціонування, Понятовський В. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П. (2015)
Головатюк Л. М. - Роль етіологічних чинників у розвитку ушкоджень товстої кишки (2015)
Некрут Д. О. - Про можливий зв'язок неалкогольної жирової хвороби печінки з гіпергомоцистеїнемією (огляд літератури), Яковлева О. О. (2015)
Чумак З. В. - Иммуногистохимические и молекулярно генетические маркеры гиперплазированного и неоплазированного эндометрия, Зелинский А. А., Шаповал Н. В. (2015)
Гунько П. М. - Беззаветное служение страждущему человечеству (памяти сестры милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной), Гайдуков В. А., Мартынова З. С. (2015)
Гунько П. М. - Ілля Ілліч Мечников. До 170-річчя з дня народження, Гайдуков В. О., Горбатюк В. В. (2015)
Інформація про роботу VI конгресу анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України (2015)
Pichura V. I. - Spatial prediction of soil erosion risk in the Dnieper river basin using revised universal soil loss equation and gis technology (2016)
Романчук Л. Д. - Радіологічна оцінка продуктів харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Лопатюк О. В., Ковальова С. П. (2016)
Дем’янюк О. С. - Біологічна активність чорнозему типового залежно від виду органічного субстрату органо-мінеральної системи удобрення, Шерстобоєва О. В., Демидов О. А. (2016)
Веремеєнко С. І. - Екологічний стан земель порушених територій Житомирської області, Саврасих Л. Д. (2016)
Бублієнко Н. О. - Біоконверсія рослинних відходів сільського господарства із застосуванням метанової ферментації, Семенова О. І., Жилик А. В., Семенова О. А., Тимощук Т. М. (2016)
Романчук Л. Д. - Стійкість агроценозу енергетичної верби на рекультивованих землях Полісся України, Борисюк Л. Б., Швайка О. В. (2016)
Зосимчук М. Д. - Продуктивність багаторічних трав та накопичення ними радіонукліду 137Сs на осушуваних торфових ґрунтах Рівненської області, Скрипніченко С. В., Скиба Г. В., Коцюба І. Г. (2016)
Mыслыва T. Н. - Экологическое состояние болотных почв и торфяников Житомирского Полесья, Другаков П. В., Белявский Ю. А., Тимощук Т. Н. (2016)
Тогачинська О. В. - Екологічна експертиза технологій вирощування овочевих культур за показниками родючості і фітосанітарним станом, Ничик О. В., Вдовиченко А. В., Терновий Ю. В. (2016)
Трофименко П. І. - Шляхи оптимізації структури земельного фонду України, Карась І. Ф., Трофименко Н. В., Зубова О. В. (2016)
Moroz M. S. - Breeding of entomophages is from family of Pentatomidae (2016)
Бакалова А. В. - Біологічна стійкість різних сортів смородини чорної проти звичайного павутинного кліща, Дереча О. А. (2016)
Бакалова А. В. - Ефективність сумісного застосування інсектицидів та мікроелементів на смородині чорній проти оленки волохатої (2016)
Гурманчук О. В. - Ефективність гербіцидів у контролюванні забур’яненості посівів вівса, Плотницька Н. М., Павлюк І. О. (2016)
Вдовенко С. А. - Ефективність застосування деяких біопрепаратів на продуктивність цибулі-порей, Давимока О. В., Мудріцька Л. М. (2016)
Гарбар Л. А. - Продуктивність ріпаку озимого за впливу позакореневих підживлень, Антал Т. В., Романов С. М. (2016)
Зінченко О. І. - Ріст рослин і врожайність сортів сої в Південному Лісостепу України, Січкар А. О., Рогальський С. В., Вишневська Л. В., Кононенко Л. М. (2016)
Єременко О. А. - Вплив обробки рослин соняшнику регуляторами росту на посівні якості насіння при його зберіганні (2016)
Кічігіна О. О. - Особливості формування рослинного покриву старого яблуневого саду (2016)
Козлик Т. І. - Вплив агроперліту та піску у поживному середовищі на регенерацію мікроживців хмелю різних сортів, Ковальов В. Б., Джус І. А., Ратошнюк Н. П. (2016)
Куян В. Г. - Продуктивність незрошуваних садів яблуні на насіннєвих і клонових підщепах в умовах Лісостепу і Полісся України (2016)
Ласточкина С. И. - Эффективность применения азотного питания при возделывании озимой пшеницы на дерново-палево-подзолистой почве (2016)
Молдован Ж. А. - Формування врожайності зеленої маси та зміна ботанічного складу пасовищних травостоїв за роками використання залежно від удобрення (2016)
Одарченко О. М. - Вміст доступних форм калію за полицевого і "нульового" обробітків ґрунту у посівах ячменю ярого Правобережного Лісостепу України, Танчик С. П. (2016)
Гнатюк О. М. - Особливості розповсюдження омели білої в паркових і рекреаційних зонах Лісостепу та Полісся, Кавун Е. М. (2016)
Горальський Л. П. - Особливості морфології мозочка свійських птахів, Солімчук В. М., Колеснік Н. Л., Демус Н. В. (2016)
Горальська І. Ю. - Функціональний стан нирок у собак за бабезіозу, Пінський О. В. (2016)
Захарін В. В. - Біотехнологічна ефективність застосування тканинного препарату "Фетоплацентат" при затриманні плодових оболонок, гострому і хронічному ендометриті у корів, Калиновський Г. М., Грищук Г. П. (2016)
Личук М. Г. - Вплив кормової добавки "Нормотелтм" на стан жовчоутворення та жовчовиділення за кетозу молочних корів, Слівінська Л. Г., Березовський А. В., Паска М. З. (2016)
Прус М. П. - Зміни показників крові собак за моно- та мікс-інвазування збудниками бабезіозу та ерліхіозу, Шайдюк М. В. (2016)
Слюсаренко Д. В. - Використання інфрачервоної термометрії за провідникової блокади стегнового та сідничного нервів 0,2% бупівакаїном у собак (2016)
Шевченко А. М. - Вплив паразитарного стрес-фактору ураження волосоїдами Bovicola bovis на морфологічні показники крові телят (2016)
Скидан О. В. - Перспективи розвитку науково-інноваційного інституту інженерії агропромислового виробництва та енергоефективності, Кухарець С. М., Ярош Я. Д., Голуб Г. А. (2016)
Водяницький Г. П. - Аналіз системи масового обслуговування АПК методом математичного моделювання (на прикладі доїльних установок), Мамчур В. А., Слюсаренко І. П. (2016)
Стельмах В. М. - Дослідження складу зернового вороху озимої пшениці і озимого ячменю в умовах Житомирської області, Самчук Ю. Ю. (2016)
Ємець Б. В. - Моделювання та покращення паливної економічності автомобілів сільськогосподарського призначення (2016)
Ярош Я. Д. - Аналіз сучасного обладнання для низькотемпературного сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Іванов І. А. - Оцінка фенотипової консолідації показників розвитку молодняку голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід (2016)
Марчук О. О. - Особливості годівлі коней гуцульської породи, Лавринюк О. О. (2016)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці стоків до використання без їх фракціювання при промисловому виробництві свинини, Осипенко Т. Л. (2016)
Ткачов О. В. - Взаємозвʼязок мікробіологічних чинників з біотехнологічною придатністю сперми жеребців до охолодження, Шеремета В. І. (2016)
Данилова І. В. - Вплив процесів "цвітіння" води за участю діатомових водоростей на вміст хлороформу у питній воді (2016)
Піщан І. С. - Відтворна функція швіцьких первісток за гормональної корекції овуляціїї (2016)
Прус В. М. - Вплив Фетоплацентату на вміст феруму, купруму та цинку у лохіях корів (2016)
Шевель В. І. - Енергетична оцінка вирощування проса на зерно в Миколаївській області (2016)
Никитюк Ю. А. - Моніторинг та сучасне економічне обгрунтування шкодочинності вірусних хвороб лікарських рослин в умовах лісових екосистем Полісся України, Бойко А. Л., Сологуб Ю. О. (2016)
Володимиру Григоровичу Куяну – 80 (2016)
Анотації (2016)
Вимоги (2016)
Титул (2013)
Зміст (2013)
Киричок П. - Шановні колеги! (2016)
Шейкін С. Є. - Кореляційний аналіз взаємозв’язку між характеристиками поверхні захищеного паперу та оптичними характеристиками відбитків, Киричок Т. Ю., Клименко Т. Є., Талімонова Н. Л. (2016)
Гавенко С. Ф. - Термогравіметричні дослідження двокомпонентних епоксидних смол для виготовлення об’ємних етикеток, Шелудько С. В., Кочубей В. В. (2016)
Хамула О. Г. - Розробка моделі факторів впливу на експлуатаційні показники пластикових карток, Конюхов А. Д. (2016)
Гавенко С. Ф. - Дослідження відповідності розмірів елементів штрих-кодового знаку та структури коду EAN-13 на картонних пакованнях, Конюхов О. Д. (2016)
Чепурна К. О. - Дослідження адгезії поліпропіленових плівок до поверхні відбитків електрографічного друку в процесі ламінування, Оліяненко О. С. (2016)
Шостачук Ю. О. - Форма паперового листа і його викладення на приймальний стапель листових друкарських машин, Мосіюк І. П. (2016)
Roik T. - The Manufacturing Technology and its Effect on the Tribological Properties of the New Parts for Printing Machines, Vitsiuk I. (2016)
Конюхова І. І. - Маркетингові дослідження виготовлення сувенірних паковань, Рибка Р. В. (2016)
Пунчак Л. А. - Проблеми інформаційного забезпечення в управлінні підприємствами медіагалузі, Барзилович О. М. (2016)
Киричок А. П. - Начерки з розвитку досліджень у галузі кризових комунікацій (2016)
Андрійчук М. Т. - З історії становлення вітчизняної книгознавчої науки (ХІХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Киричок Т. Ю. - Термінологічний апарат електронного дискурсу на сучасному етапі, Фіголь Н. М. (2016)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Kutniashenko O. - Increase of recycling efficiency of domestic waste of preliminary preparation of their dispersed fraction, Smoliaga V., Litvinova T. (2016)
Medyanik N. - Investigation of strength and corrosion resistance properties of combined packaging materials for metal products, Shadrunova I., Kolyada L., Tarasyuk E., Chekushina T. (2016)
Taraevskyy O. - Reliability process of long-term operated gas pipelines in difficult mining and geological conditions (2016)
Molokanova V. - Project-oriented approach to metallurgical enterprises sustainable development management, Petrenko V. (2016)
Bondarevska O. - Significance of teaching organization of humanitarian disciplines in technical higher education institution in the context of individual strategies formation of the students’ independent-cognitive activity (2016)
Hryshchenko S. - Formation of ecological competence of future engineers of mining profile on the basis of geoinformation technologies, Morkun V. (2016)
Dmitriyev D. - Effective bench for scientific researches of the brake systems of a railway freight rolling stock, Valigura M. (2016)
Grigor’eva V. G. - The force analysis of interaction of furnace charge layer with working body of vibration feeder for sintering machine charging, Batareev V. V., Shayda R. P., Pelykh I. V. (2016)
Komashchenko V. - Estimation of soils pollution and model of catastrophic chemicalization, Morkun V. (2016)
Kovalenko I. - Cartridged and granulated explosive substances of grade Ukrainit for underground mines, Stupnik N., Korolenko M., Kiyaschenko D., Batareev A. (2016)
Nuianzin O. - Research of adequacy of mathematical model of heat-mass exchange in the furnace for fire resistance tests of bearing walls, Pozdeyev S., Nuianzin V (2016)
Ігнатьєва С. Є. - Функція соціальної пам’яті в щоденниковому дискурсі (2016)
Летючая Л. П. - Несуффиксальные аффиксы имен существительных и прилагательных как операторы производных с оценочным (2016)
Мізін К. І. - Верифікація лінгвокультурної релевантності концептів за допомогою методики психолінгвістичного експерименту (2016)
Мороз В. Я. - Експресивний потенціал нарисів та есе Р. Іванченко, В. Яворівського, М. Якубовської (2016)
Руда О. Г. - Механізми мовної адаптації (на прикладі мовної поведінки "нових киян") (2016)
Цар І. М. - Мовна стійкість, мовна толерантність і мовний конформізм в повсякденному спілкуванні молоді (2016)
Шелудько В. Л. - Перемикання кодів у розмовному мовленні держслужбовців Полтавщини – координативних білінгвів (2016)
Shemuda M. H. - Shortenings in a Computer Vocabulary of Modern English (2016)
Компанцева Л. Ф. - Технології сугестивної лінгвістики в мобілізації мережевих спільнот (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка карикатур "Кіно-газети" (1929 р.): функціональний, дискурсивний, стилістичний аспекти (2016)
Холод О. М. - Соціо- та психолінгвістичні маркери імперативів у текстах промов керівників III Рейху як ознаки інмутації соціальної реальності (2016)
Поворознюк В. В. - Мінеральна щільність та якість кісткової тканини в чоловіків з ожирінням, Мусієнко А. С. (2017)
Перцева Н. О. - Проявления инсулинорезистентности у пациентов, длительно страдающих сахарным диабетом 1-го типа, пути ее коррекции, Марциник Е. Н., Чурсинова Т. В. (2017)
Дунаєва I. П. - Вплив нутрiєнтної корекцiї на рiвень адипонектину в циркуляцiї та фактори кардiоваскулярного ризику у хворих на цукровий дiабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки (2017)
Синяченко Ю. О. - Течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей у больных сахарным диабетом, Самойленко Г. Е., Синяченко О. В. (2017)
Пашковська Н. В. - Селен та автоімунні захворювання щитоподібної залози (2017)
Паньків В. І. - Порушення вуглеводного обміну в клінічній практиці (2017)
Сорокман Т. В. - Морфофункціональний стан щитоподібної залози в дітей з уродженим гіпотиреозом, Сокольник С. В., Макарова О. В., Мещишена І. І. (2017)
Жердьова Н. М. - Характеристика когнітивної сфери у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу зрілого віку залежно від наявності депресивних станів (2017)
Котельбан А. В. - Особливості експресії мРНК ІЛ-1β, ІЛ-17А та ІЛ-10 епітелію ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет, Годованець О. І., Коваль Г. Д., Камишний О. М. (2017)
Шмига Т. В. - Особливості фенотипування лімфоцитів у хворих з активованою рецидивуючою герпетичною інфекцією першого/другого типу та порушенням репродукції, Гаєвська В. Ю., Гаєвський В. Ю. (2017)
Урсул О. О. - Особливості вуглеводного обміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за коморбідного перебігу хронічного панкреатиту (2017)
Кравчун Н. О. - Особливості змін рідинних секторів тіла при ожирінні, що виявлені вивченням його структури, Місюра К. В. (2017)
Букач О. П. - Зміни ліпідного обміну у хворих на ревматоїдний артрит із супутньою артеріальною гіпертензією, абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом типу 2 залежно від поліморфізму гена T-786С ендотеліальної оксиду азоту синтази, Федів О. І., Сидорчук Л. П. (2017)
Буряковская А. А. - Сахарный диабет: роль генетических факторов в развитии заболевания, Исаева А. С. (2017)
Коваленко О. Є. - Хронічна ішемія мозку у хворих з артеріальною гіпертензією та гіпотиреозом, Литвин О. В. (2017)
Антошкіна Л. І. - Професійна мобільність викладацького складу як шлях до інтернаціоналізації освітнього процесу приватних вищих навчальних закладів (2016)
Сільченко І. А. - Інноваційна політика України в умовах євроінтеграції (2016)
Бритвєнко А. С. - Чинники формування конкурентоспроможності аграрного виробництва на корпоративних засадах, Рунчева Н. В. (2016)
Кіосєва І. А. - Аналіз валового внутрішнього продукту України, Курова Т. Г. (2016)
Кірова Л. Л. - Роль кластеризації агропромислового виробництва в адаптації національних агропродовольчих систем до викликів глобалізації (2016)
Настич В. Г. - Сучасний стан продовольчої безпеки України (2016)
Попова Н. О. - Інвестиційно-інноваційний потенціал вищої освіти в системі національного господарства (2016)
Фролова В. Ю. - Стратегічні орієнтири розвитку ринку медичних виробів в Україні, Пелішенко В. П. (2016)
Фролова Г. І. - Сучасні тенденції іноземного інвестування в Україні (2016)
Юрченко Ю. Ю. - Економічна безпека країни в реаліях міжнародного співробітництва (2016)
Горяча О. Л. - Формування виробничого потенціалу промислового підприємства (2016)
Міхов Л. І. - Методичні підходи до оцінювання корпоративної культури (2016)
Несен А. В. - Умови формування ефективного виробництва в сільськогосподарських підприємствах україни (2016)
Компанець К. А. Сукманюк В. М. - Характеристика видів, форм реструктуризації та реорганізації підприємства (2016)
Антошкін В. К. - Умови і фактори регіональної інтеграції в Україні (2016)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (Частина I), Сігайов А. О. (2016)
Беседін В. Ф. - Методологічні основи формування нової податкової політики України в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (I частина), Столяров В. Ф., Островецький В. І. (2016)
Комарова І. В. - Роль бюджетних коштів у фінансуванні інноваційного розвитку Запорізької області (2016)
Степанова В. О. - Основні напрями формування доходів державного бюджету України (2016)
Колесник Н. В. - Теоретико-методичні аспекти обліку й списання безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості (2016)
Ананьева Е. П. - Развитие парадигмы мультикультурализма и толерантности как фактор прогресса образовательного пространства (2015)
Аксьонова В. І. - Український дух, як феномен патріотизму в контексті парадигми комунікативного суспільства (2015)
Атаманюк З. М. - Цінності української культури через призму поглядів Г. С. Сковороди (2015)
Бойко А. І. - Соціально-філософський аналіз проблеми лідерства в сфері освіти (2015)
Боринштейн Е. Р. - Ценностные основания современного иудаизма: от традиции к гуманизму (2015)
Боринштейн Є. Р. - Соціально-Філософський аналіз економічної сфери життя суспільства, Єфіменко С. А. (2015)
Іванова О. С. - Глобалізація і науковий прогрес (2015)
Krymets L. V. - Formation of axiological foundations in modern socioeconomic space (2015)
Нівня Г. О. - Инициации жизненного цикла в современном мире (2015)
Лопуга О. І. - Проблема моралі і гуманізації молоді в сучасному українському суспільстві (2015)
Борінштейн Є. Р. - Формування економічної культури в українському соціумі, Остапенко І. Г. (2015)
Остапова В. В. - Социальный эскапизм как категория современного общества (2015)
Пальчинская М. В. - Информационная детерминанта развития современного общества (2015)
Погорелова О. О. - Філософія здоров'я як розділ загально філософського знання: досвід компаративного дослідження, Подгорна О. (2015)
Полибза Е. - Агрессия и насилие в СМИ (2015)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства (2015)
Савусін М. П. - Ентропійно-негентропійні міри простоти-складності систем (2015)
Сайфудинова Е. В. - Интергенерационная мобильность в социально-философских исследованиях в конце ХХ – начале ХХI века (2015)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення в суспільній та індивідуальній свідомості (2015)
Федорова Н. М. - Проблеми самовизначення молодої людини в умовах сучасності (2015)
Халапсис А. В. - Цивилизационная конфигурация будущего как метафизическая проблема (2015)
Чекан Н. І. - Метафора в світлі теорії пізнання (2015)
Осипова С. А. - Детерминанты процесса государствообразования на современном этапе политической истории (2015)
Палінчак М. М. - Аналіз поняття "державно-церковіні відносини", Лешанич М. М. (2015)
Пальшков К. Є. - Консервативні тенденції внутрішньополітичного протистояння в Литві на початку 90-х рр.ХX ст. (2015)
Шевченко C. А. - Релігійна складова соціально-політичної інтеграції ЄС: проблеми та перспективи (2015)
Gasanov S. - Structural policy and public finance under institutional uncertainty (2017)
Кудряшов В. П. - Модернізація фіскальної політики в ЄС, Поддєрьогін А. М. (2017)
Кириленко О. П. - Унікальний досвід організації публічного звітування про результати використання коштів обласного бюджету: уроки для поширення, Малиняк Б. С. (2017)
Чекіна В. Д. - Податково-бюджетні інструменти розвитку соціальної сфери України в умовах децентралізації: аналіз та пропозиції щодо їх удосконалення (2017)
Бортніков Г. П. - Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами, Любіч О. О. (2017)
Хомин І. П. - Регулювання розвитку аграрного сектору: фінансовий аспект (2017)
Редзюк Є. В. - Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного зростання в Україні (2017)
Зимовець В. В. - Фінансові механізми розвитку машинобудування в Україні, Керімов П. О. (2017)
Білорус О. Г. - Інституціональна політична економія: предмет, методологія, зміст, Єфименко Т. І., Леоненко П. М. (2017)
Baranova S. - Preserving Author’s Style in Rendering Comparative Constructions in Dan Brown’s Novels "Inferno" and "The Lost Symbol", Shevchenko V. (2017)
Вашист К. М. - Прагматичні особливості скорочень та телескопічних одиниць у рекламі, Катериніна М. В. (2017)
Волкова С. В. - Міфолорний простір роману-есе: наративний аспект (2017)
Волошук В. І. - Структурно-семантичні особливості німецької архітектурної термінології та способи їх перекладу (2017)
Dehtiarova L. - Sensitive kolorisation der gestalten der deutschen und ukrainischen dichtung, Lazutkina J., Trofimenko A. (2017)
Дорофеєва М. С. - Принцип незамкненості у синергетиці перекладу (2017)
Kobyakova I. - Quantitative Phraseological Units: Translation Aspects, Baranova S., Polishchiuk I. (2017)
Кулішенко Л. А. - Значення та походження фразеологізмів із числовим компонентом, Чечель С. І. (2017)
Медвідь О. М. - Iнcтрукцiя лiкaрcькoгo зacoбу: cтруктурнo-кoмпoзицiйний, лекcикo-cемaнтичний i переклaдaцький acпекти, Вoлинcькa К. I. (2017)
Погонець В. В. - Нова фразеологія англійської мови військової сфери (2017)
Rudenko N. - Pragmatic aspect of english public service advertising (2017)
Салецька М. В. - Чинник адресата і склад прецедентних імен у комунікації політичний лідер → суспільство (на матеріалі виступів Л. Кравчука в 1991 − 1994 рр.) (2017)
Semeniuk A. A. - Cultural Aspect of Communication and Translation (2017)
Серебрянська І. М. - Етноспецифічні ознаки концептосфери освіти в українській мовній свідомості (на матеріалі українських народних прислів’їв та приказок) (2017)
Ushchapovska I. V. - Convergence of Brand Language Elements (2017)
Shchyhlo L. V. - Diachronic Aspects of Word-Formation System in the German Language (2017)
Владимирова В. М. - Несподівані ракурси долі (творчо-особисте життя родини Кулішів за творами В. Петрова "Романи Куліша" та І. Корсака "Перстень Ганни Барвінок") (2017)
Dudchenko L. - In the Travelogue Genre (2017)
Жиленко І. Р. - Жанрово-тематичний калейдоскоп жіночої емігрантської малої прози (2017)
Tkachenko О. H. - From Jan Kochanowski’s "Treny" to Ivan Franko’s Elegies (2017)
Вихідні дані (2017)
Астапенко А. В. - Методы моделирования транспортных потоков, Швецов В. Л., Осетрин Н. Н., Беспалов Д. А. (2012)
Бадюл М. Г. - Факторы, влияющие на оценку эффективности спортивно-развлекательных сооружений (2012)
Банах В. А. - Моделирование динамических воздействий на жилые здания при реконструкции в сложных инженерно-геологических условиях, Ерофеев С. А. (2012)
Банах А. В. - Особенности напряженно-деформированного состояния зданий, эксплуатируемых длительное время вблизи транспортных магистралей, Тарарсик А. А. (2012)
Бичевий П. П. Козирєва К. М. - Вибір технології усунення розшарувань бітумно-руберойдного килиму (2012)
Болошенко Ю. Г. - Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых железобетонных элементов при малоцикловых нагрузках (2012)
Вадімова А. В. - Взаємообумовленість рішень містобудівної документації та нормативно-правових актів (2012)
Василенко Л. Г. - Актуальність дослідження теоретичних засад українського авангарду (2012)
Воронич Є. А. - Багатоповерхове житло і прибудинковий простір (2012)
Габрель М. М. - Зміна образу Львова у свідомості мешканців за період пострадянських трансформацій, Габрель М. М. (2012)
Гарнага В. Л. - Сади на дахах – сучасні тенденції в садово-парковому будівництві, Бояринцева В. О., Драчук В. О. (2012)
Гоблик А. В. - Компьютерная графика как средство формирования художественного видения архитекторов, Супрун П. А. (2012)
Грицюк Л. - Історія та сучасні реалії проекту церкви на Богданівці у Львові архітектора Євгена Нагірного (2012)
Диба Р. - Урбаністичні ініціативи на Русі в світлі писемних джерел (2012)
Долінін М. О. - Вплив принципів управління якістю на діяльність будівельного підприємства (2012)
Дудар І. Н. - Міжнародна співпраця ВНТУ з кращим інженерним вузом Росії (2012)
Дудар І. Н. - Особливості проектування і будівництва енергоефективних житлових будинків, Риндюк С. В. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського