Аннотации (2010)
Resume (2010)
Геселев О. В. - Автономність права як проблема розуміння соціального статусу правових норм (2017)
Купрій В. М. - Інтерпретація поняття "юридичний процес" у сучасній правовій доктрині (2017)
Француз І. Г. - Трансформація органів примусового виконання судових рішень в Україні за радянської правової системи (2017)
Агєєв О. Д. - Сучасні моделі інституту омбудсмана: перспективний досвід для створення української моделі омбудсмана з питань міграції (2017)
Єпіфанов О. В. - Проблеми удосконалення нормативно-правового регулювання охорони культурної спадщини у контексті конституційної модернізації (2017)
Медвідь А. Б. - Зародження та розвиток інституту консультативних висновків у межах повноважень Європейського суду з прав людини (2017)
Миколенко В. А. - Інтернаціоналізація конституційного права як чинник впливу на процес модернізації правоохоронних органів (2017)
Неселевська А. А. - Нормативно-правове регулювання реєстрації та розгляду альтернативних законопроектів Верховною Радою України (2017)
Бєлова Ю. Д. - Право на мобільність як новий стандарт захисту персональних даних в ЄС (2017)
Самбор М. А. - Погляди на концепції реформування адміністративно-деліктного законодавства України (2017)
Ігнатенко І. В. - До питання про екологічну складову при здійсненні благоустрою населених пунктів (2017)
Салміна Я. О. - Аналіз стану систематизаційного процесу екологічного законодавства України: минуле і майбутнє (2017)
Мандриченко Ю. О. - Наукові погляди на проблемні питання гарантування діяльності органів фінансового контролю у фінансовому праві (2017)
Богатирьов А. І. - Кримінологічне дослідження особи злочинця, який вчинив злочин у період умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у вигляді позбавлення волі (2017)
Харковець Ю. М. - Окремі проблеми ефективного використання інституту судових рішень у кримінальному процесі України (2017)
Островська Б. В. - 20-річний ювілей Конвенції Ов’єдо: досягнення і перспективи (2017)
Савчук С. С. - Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності: поняття та предмет регулювання (2017)
Селезень П. О. - Договори про попереднє узгодження ціноутворення у контексті кампанії з протидії розмиванню бази оподаткування та переміщення прибутків (2017)
Фалалєєва Л. Г. - Копенгагенські критерії як чинники розбудови європейської інтеграції (2017)
Gryshova I. Yu. - The asymmetry of the resource configuration and its destructive impact on the capitalization of agribusiness, Shestakovska T. L. (2017)
Cheran Ye. M. - The efficiency of the institutional assurance of the agricultural business economic capacity development (2017)
Шабельник Л. Ю. - Напрями трансформації технічного регулювання продукції в контексті імплементації положень економічної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2017)
Ігнатенко О. П. - Удосконалення правого регулювання сфери біоенергетики України (2017)
Криштоф Н. С. - Трансформації міжбюджетних взаємовідносин у контексті децентралізації (2017)
Куспляк Г. І. - Специфіка використання коштів за програмами капітального будівництва у середовищі складових функціональних механізмів (2017)
Мануілова К. В. - Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади (2017)
Митяй О. В. - Державне регулювання розвитку агроформувань в Україні (2017)
Ратинська І. С. - Розвиток стратегічного аудиту в системі управління акціонерними товариствами державного сектору економіки України (2017)
Шевченко А. В. - Основні характеристики моделей та систем державного управління європейських країн – членів ЄС (2017)
Дахно І. І. - Рецензія на монографію Б. В. Літовченка "Гуманізація менеджменту у глобальному середовищі" (2017)
Ладиченко В. В. - Рецензія на монографію І. А. Куровської "Доктрина верховенства права як віддзеркалення сучасної практики міжнародних відносин України" (2017)
Донченко О. - Феномен психічної інфляції як кризовий механізм політики (2008)
Мацієвський Ю. - Деякі аспекти вивчення феномена кризи у політичних дослідженнях (2008)
Шайгородський Ю. - Політика як міф і наукова діяльність (2008)
Висоцький О. - Віртуальність як провідна форма легітимаційної політики в добу постмодерну (2008)
Ткаченко В. - Суд над Кліо: "переформатування" історичної пам’яті (2008)
Кукуруз О. - Парламентська більшість та опозиція в Сеймі республіки Польща (2008)
Соколов В. - Туркменістан: шлях до нейтралітету, Бахтиєв Р. (2008)
Скворцов В. - Цивільно-військові відносини і тенденції світового політичного процесу (2008)
Корнієвський О. - Професійні спілки в умовах соціальних трансформацій (2008)
Плакіда Р. - Можливості місцевих молодіжних організацій у вирішенні проблем молоді (2008)
Гордилова О. - Волонтерство і громадянське суспільство в Росії (2008)
Зоткін А. - Основний Закон України та соціальні основи українського суспільства (2008)
Михайлич О. - Мовна та регіональна ідентичності як чинники диференціації українського суспільства (2008)
Демішева І. - Метафори у дискурсі Віктора Ющенка (2008)
Вілкова О. - Сучасні моделі гендерної політики: сутність та особливості впровадження (2008)
Пелагеша Н. - Студентська та викладацька мобільність у Західній Європі (2008)
Горбатенко В. - Метод "Делфі" та специфіка його застосування у прогнозних розробках, Петренко І. (2008)
Сучасні проблеми політичного менеджменту (2008)
Книжкова полиця (2008)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2008 року (2008)
Вийшов у світ №6 (32) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Strona pzrednia (2016)
Spis tresci (2016)
Gawlik-Kobylińska M. - Przedsiębiorczość akademicka na przykładzie Uniwersytetu Harvarda. Transfer doświadczeń dla kreowania bezpieczeństwa (2016)
Prońko J. - Znaczenie cech menedżera projektu i członków zespołu projektowego, Wojtasiak B. (2016)
Mazur R. - Wybuchy zbiorników z gazami technicznymi – realne zagrożenie czy przejaskrawiony strach?, Porowski R., Klapsa W. (2016)
Gwóźdź M. - Odbudowa stalowych hal przemysłowych uszkodzonych w przebytym pożarze, Woźniczka P., Tkaczyk A. (2016)
Porowski R. - Wpływ rodzaju drewna na czas działania liniowych czujek dymu, Janik N., Wdowiak T., Wnęk W. (2016)
Пашковский П. С. - Единый подход к решению задач теплогазообменапри пожарах на различных объектах, Греков С. П., Зинченко И. Н. (2016)
Греков С. П. - Универсальный комплексный показатель эндогенной пожароопасности, Пашковский П. С., Всякий А. А. (2016)
Maślak M. - Programowanie liniowe jako technika obliczeniowa użyteczna w szacowaniu odporności ogniowej stalowej ramowej konstrukcji nośnej, Tkaczyk A. (2016)
Maślak M. - Miarodajna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej – wartość nominalna z pojedynczej inwentaryzacji czy raczej statystycznie uzasadniona wartość charakterystyczna (2016)
Чумаченко С. Н. - Методика создания математической модели энергетической составляющей химико-физических процессов, которые происходят в древесине при ее нагревании до начала фазы пламенного горения, Жартовский С. В., Титенко А. Н. (2016)
Баланюк В. М. - Особенности флегматизировання гептановоздушной среды бинарной смесью аэрозоля с азотом (2016)
Piotrowska B. - Building Materials Radioactivity in Poland, Fujak M., Isajenko K., Krawczyńska S. (2016)
Borysewicz J. - Wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości sygnalizatorów optycznych (VAD). Metoda pomiaru rozsyłu światła, Stępień P., Chołuj Ł. (2016)
Schmidt-Polończyk N. - Analiza wpływu gęstości rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych na bezpieczeństwo ludzi podczas pożar w tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnej (2016)
Prykarpatsky A. K. - On the classical Maxwell–Lorentz electrodynamics, the electron inertia problem, and the Feynman proper time paradigm, Bogolubov N. N. (2016)
Микитенко Н. О. - Радіаційно-стимульоване формування "важких кластерів" в бінарних кристалах (2016)
П’ятницький Д. В. - Утворення комплексів молекул пероксиду водню з ДНК, Здоревський О. О., Перепелиця С. М., Волков С. Н. (2016)
Колодницька Р. В. - Мультифрактальний аналіз відбитків крапель розпиленого дизельного палива різного хімічного складу, Крижанівський В. Б., Москвін П. П. (2016)
Манілов А. І. - Проблеми застосування поруватого кремнію для хімічного та фотокаталітичного виробництва водню (2016)
Виниченко В. А. - Оптичні та електрофізичні властивості гетероструктури 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si, Бученко В. В., Голобородько Н. С., Лендел В. В., Лушкін О. Є., Телега В. М. (2016)
Находкін М. Г. - Фотоелeктронна емісія катода Si–Gd–O, Федорченко М. І. (2016)
Бутенко Д. В. - Вплив магнітної складової поля на розсіяння електромагнітної хвилі металевим наноеліпсоїдом, Томчук П. М. (2016)
Харченко Д. О. - Самоорганізація вакансійного ансамблю при спінодальному розпаді бінарних систем, підданих сталій дії радіаційного опромінення, Харченко В. О., Баштова А. І. (2016)
Стрільчук Л. М. - Ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка з дилатацією його порожнини та без неї: відмінності клінічних, лабораторних та інструментальних показників (2017)
Філіпюк А. Л. - Оцінка інтегральних показників ендогенної інтоксикації в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та їх зв’язки із системою гемостазу, Радченко О. М. (2017)
Головач И. Ю. - Механизмы развития и ведение пациентов с феноменом Рейно и дигитальными изъязвлениями при системной склеродермии, Чипко Т. М., Корбут Н. Н. (2017)
Власенко М. В. - Кортикоандростерома: розгорнута клінічна картина (випадок із практики), Ніжинська-Астапенко З. П., Долженко А. О. (2017)
Скрипник Н. В. - Динаміка захворюваності й поширеності вузлових утворень щитоподібної залози за десятирічний період (2006-2016 рр.) в Україні та на Прикарпаттi, Марусин О. В. (2017)
Марушко Ю. В. - Властивості екстрактів артишоку, куркуми, розторопші та їх використання в гастроентерологічній практиці, Асонов А. О. (2017)
Крамарьов С. О. - Додаткові можливості симптоматичного лікування гострих респіраторних інфекцій у дітей (2017)
Андрух В. С. - Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2017)
Радченко О. М. - Роль серомукоїдів у патогенезі внутрішньої патології та діагностичне значення їх визначення, Стрільчук Л. М. (2017)
Макаренко Т. М. - Співвідношення біохімічних показників крові в медичній практиці: клініко-діагностичне значення, Радченко О. М. (2017)
Про геронтологію та академіка В.В. Фролькіса (2017)
Фролькіс В. В. - Механізми старіння й продовження життя (2017)
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства (2017)
Щодо створення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я із достатнім рівнем самостійності (2017)
Упровадження міжнародних клінічних протоколів: нова якість медицини (2017)
Свінціцький І. А. - Багатогранний талант професора Олександра Андрійовича Киселя (2017)
Вітаємо (2017)
Медичні події (2017)
Вагнер І. В. - Вміст рухомих форм бору у техногенно-порушених ґрунтах Нікопольського марганцеворудного басейну, Чорна В. І. (2017)
Романчук Л. Д. - Динаміка агрохімічних показників рекультивованого ґрунту в агроценозах енергетичної верби, Борисюк Л. Б. (2017)
Веремеєнко С. І. - Перспективи використання торфу для відтворення родючості ґрунтів, Стріха В. А., Озерчук А. M. (2017)
Заблоцька О. С. - Порівняння дії високих концентрацій деяких важких металів на пшеницю озиму в умовах водної культури, Опанащук Н. М. (2017)
Валерко Р. А. - Оцінка рівня техногенного навантаження Житомирської області, Герасимчук Л. О. (2017)
Гамаюнова В. В. - Урожайність і якість насіння ріпаку озимого залежно від обробітку ґрунту, строку та способу сівби в умовах Лісостепу України, Гаро І. М. (2017)
Дідора В. Г. - Технологічні показники якості сої залежно від інокуляції та удобрення в умовах Українського Полісся, Деребон І. Ю., Саврасих Л. Д. (2017)
Кирилюк В. П. - Урожайність пшениці озимої залежно від систем основного обробітку грунту та удобрення (2017)
Ткачук В. П. - Забур’яненість та продуктивність агрофітоценозу пшениці озимої залежно від строків сівби і норм висіву, Сторожук В. В., Тимощук Т. М. (2017)
Бакалова А. В. - Ентомофаги в системі управління шкідливістю фітофагів на полину естрагоновому, Іващенко І. В. (2017)
В’юнцов С. М. - Агроекологічне обґрунтування продуктивності льону-довгунця залежно від застосування стимулятора росту Альбіт (2017)
Кононенко Л. М. - Продуктивність посівів льону олійного за різних норм висіву насіння в умовах південної частини Правобережного Лісостепу (2017)
Троценко В. І. - Якість зерна вівса залежно від елементів технології вирощування в умовах північно-східного Лісостепу Україниї, Ільченко В. О. (2017)
Гнатюк О. М. - Особливості розповсюдження омели білої (Viscum album L.) в придорожних лісосмугах Лісостепу та Полісся України, Кавун Е. М. (2017)
Нейко І. С. - Адаптивна здатність та особливості утворення репродуктивних органів сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) фінського походження на клоновій плантації в умовах Вінниччини, Юрків З. М. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Вивчення дезінвазійних властивостей засобів дезінфекції щодо яєць гельмінтів курей роду Capillaria, Натягла І. В. (2017)
Грушанська Н. Г. - Вміст важких металів у крові корів північно-східної біогеохімічної зони за різних технологій утримання, Костенко В. М., Обруч М. М., Цвіліховський М. І. (2017)
Довгій Ю. Ю. - Вплив кормового концентрату "Живина" на молочну продуктивність та гематологічні показники корів, Фещенко Д. В., Довгій М. Ю., Іванов В. Ю., Боднарчук О. В., Коваленко О. В. (2017)
Плис В. М. - Патогістологічні зміни при пастерельозно-аскаридіозному мікст-захворюванні птиці за гострого та хронічного перебігу (2017)
Шинкарук О. Ю. - Вплив мийного засобу "ензимний" на мікробні біоплівки enterococcus faecalis ta escherichia coli, Кухтин М. Д. (2017)
Boiko A. I. - Determination of readiness function of nozzle for operation, Savchenko V. M., Krot V. V. (2017)
Алієв Е. Б. - Результати чисельного моделювання механіко-технологічного процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією повітряного потоку (2017)
Бойко А. І. - Деякі економічні аспекти забезпечення надійності техніки (2017)
Бродський Ю. Б. - Аналіз фазових траєкторій при моделюванні динаміки розвитку екосистеми "хижак-жертва", Маєвський О. В., Васько С. М. (2017)
Голуб Г. А. - Оптимізація величини кутової швидкості змішувачів барабанного типу, Ачкевич О. М. (2017)
Довжик М. Я. - Універсальні рівняння траєкторії криволінійного руху чотирьохколісної машини, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2017)
Євчук Я. В. - Застосування нетрадиційної сировини в технології хліба (2017)
Ємець Б. В. - Визначення максимальної швидкості руху автомобілів сільськогосподарського призначення на генераторному газу (2017)
Кухарець С. М. - Оцінка потенціалу сировини рослинного походження для теплових потреб у Житомирській області, Ярош Я. Д., Ярош С. В. (2017)
Кухарець С. М. - Напружений стан грунту і процеси структуроутворення при обробітку дисковими робочими органами, Забродський П. М. (2017)
Лось Л. В. - Етнодизайн енергетичних комплексів, які працюють на біопаливі, Цивенкова Н. М., Голубенко А. А., Терещук М. Б. (2017)
Мельник О. Л. - Вплив високодисперсних вуглецевих наповнювачів на теплові властивості композиційних систем "кераміка-вуглець", Ярош Я. Д., Сєров В. В., Отаманський В. В. (2017)
Налобіна О. О. - Комбінаторно-морфологічний синтез жатки для збирання соняшнику, Васильчук Н. В. (2017)
Налобіна О. О. - Дослідження взаємодії валика модернізованого підкопуючого робочого органу картоплезбиральної машини з бульбою, Шимко А. В. (2017)
Савченко Л. Г. - Аналіз системи цивільного захисту в АПК України, Кухарець С. М., Савченко В. М. (2017)
Соколовський О. Ф. - Eнергозберігаюче керування освітлювальною установкою, Соколовська Л. М. (2017)
Турченюк В. О. - Системна оптимізація режимних, технологічних та конструктивних параметрів рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2017)
Грудовий Р. С. - Обгрунтування установки для дослідження гвинтових конвеєрів з обертовим кожухом (2017)
Карабиньош С. С. - Дослідження стану поверхні та структури поверхневих шарів металу зношених сепаруючих решіт у процесі експлуатації, Федченко З. А. (2017)
Басаргін В. А. - Економічна оцінка використання в раціонах молодняку німецької вівчарки м’ясних субпродуктів, Лавринюк О. О., Мамченко В. Ю. (2017)
Алєксєєва Є. О. - Вплив мелофаг на гематологічні показники інвазованих овець (2017)
Ковальчук Р. В. - Результати експериментальних досліджень деформації зламу стебел конопель (2017)
Лихочвор А. М. - Продуктивність та економічна ефективність рижію ярого залежно від норм добрив в умовах Західного Лісостепу (2017)
Мельничук О. П. - Продуктивність та обмінні процеси в організмі бугайців за згодовування різних доз тритикале (2017)
Романчук A. C. - Середньодобове надходження й виділення неестерифікованих жирних кислот та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу (2017)
Цьова Ю. А. - Оцінка впливу способів механічного обробітку за показниками структури урожайності кукурудзи (2017)
Анотації (2017)
Вимоги (2017)
Саврасов А. М. - Ізомерні відношення перерізів в ядрах 93,95Tc та 95Nb (2016)
Демеш Ш. Ш. - Потенціальне розсіювання електрона молекулами фосфору P2 та P3, Келемен В. І., Ремета Є. Ю. (2016)
Бугайчук С. А. - Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів, Гнатовський В. О., Негрійко А. М., Прядко І. І. (2016)
Романенко В. І. - Оптична пастка для атомів на основі зустрічних біхроматичних світлових хвиль, Романенко А. В., Яценко Л. П. (2016)
Попович В. І. - Вплив тиску аргону в камері осадження на властивості легованих алюмінієм плівок ZnO, вирощених методом пошарового осадження при магнетронному розпиленні, Євтушенко А. І., Литвин О. С., Романюк В. Р., Ткач В. М., Батурин В. А., Карпенко О. Є., Дранчук М. В., Клочков Л. О., Душейко М. Г., Карпина В. А., Лашкарьов Г. В. (2016)
Los V. F. - An exact solution of the time-dependent Schrödinger equation with a rectangular potential for real and imaginary times, Los M. V. (2016)
Ovcherenko S. S. - Comment on perihelion advance due to cosmological constant, Silagadze Z. K. (2016)
Роде Г. Г. - Перенос похибок та середніх вимірів фізичної величини для елементарних функцій cos(x) та arccos(x) (2016)
Bar’yakhtar V. G. - Problems of nuclear power engineering: history and present, Bar’yakhtar I. V., Bykovskii Ya. T. (2016)
Нікітюк О. М. - Особливості виконавчого напису нотаріуса як способу охорони права спільної власності подружжя (2016)
Studzinska J. - Notarial and judicial succession certificate, taking into account the jurisprudence on this subject (2016)
Фурса С. Я. - Ипотека в деятельности нотариусов Украины: проблеми законодательного регулирования и практики (2016)
Фурса Є. І - Заповіти самогубців - привід для дискусії, Фурса Є. Є. (2016)
Гаро Г. О. - Специфіка розгляду спорів, що виникають з правовідносин патронату (2016)
Ziemianin К. - Polish model of the electronic protocol (2016)
Кухарєв О. Є. - Процесуальні аспекти визнання спадщини відумерлою (2016)
Сеник С. В. - Окрема ухвала як одна з форм судового акта в цивільному процесі (2016)
Улетова Г. Д. - Необходимость дальнейшего реформирования гражданского судопроизводства: сквозь призму научных взглядов профессора Е. В. Васьковского на актуальные проблемы российского гражданского процесса (2016)
Flaga-Gieruszyhska К. A. - Informatization in civil proceedings in Poland (2016)
Чурпіта Г. В. - Встановлення судом факту батьківства (материнства) (2016)
Мальський М. М. - Про проект глобального кодексу виконавчого провадження та його роль у транснаціональному виконавчому процесі (2016)
Щербак С. В. - Примирення сторін у виконавчому процесі та посередництво: спірні питання (2016)
Сергієнко Н. А. - Проценти та пеня: деякі питання правової природи, проблематика диференціації та стягнення (2016)
Беспалов О. О. Рабовська С. Я. - Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника публічної служби на підставі судового рішення (2016)
Горбань Н. С. - Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю (2016)
Слива Л. В. - Консультативна діяльність адвоката як особливий вид адвокатської діяльності (2016)
Шрамова О. С. - Нотаріальні провадження за участю дитини, що знаходиться на пренатальній стадії розвитку (2016)
Содержание (2017)
Пазынин В. Л. - Эффект запирания изгиба волновода вблизи критической частоты второй моды (2017)
Ивженко Л. И. - Дефектные моды в анизотропном проволочном метаматериале микроволнового диапазона, Юдина Д. И., Тарапов С. И. (2017)
Сугак В. Г. - Использование энтропии фазовой структуры радиолокационных сигналов для обнаружения движения объектов за листвой кустарников и деревьев (2017)
Мыценко И. М. - Бистатическая радиолокационная система с использованием радиосигналов геостационарных искусственных спутников Земли, Халамейда Д. Д. (2017)
Галюк Ю. П. - Смещение антиподного максимума электрического поля в резонаторе Земля–ионосфера за счет неоднородности день–ночь, Николаенко А. П., Хайакава М. (2017)
Глазунов А. С. - Особенности моделирования морского волнения для радиофизических задач, Гутник В. Г., Логвинов М. Ю., Логвинов Ю. Ф. (2017)
Холод П. В. - Электрически большая рамочная антенна для приема сверхширокополосных импульсных полей, Варяница-Рощупкина Л. А., Огурцова Т. Н. (2017)
Веселовская А. Б. - Восстановление вертикального профиля облаков с помощью активно-пассивного зондирования, Кабанов В. А., Линкова А. М., Одновол А. В., Ткачева Т. А., Хлопов Г. И., Хоменко С. И. (2017)
Белецкий Н. Н. - Безотражательное прохождение электромагнитных волн при нормальном падении на симметричную трехслойную структуру, содержащую слой с отрицательной диэлектрической проницаемостью, Борисенко С. А. (2017)
Кириченко Ю. В. - Излучение плоского плазменного слоя с малым изгибом, Карлов В. Д., Кийко А. С. (2017)
Кокодий Н. Г. - Гибкие защитные экраны для СВЧ-диапазона на основе тонких проводящих волокон, Натарова А. О., Тиманюк В. А., Приз И. А. (2017)
Булавін Л. А. - Аномальне послаблення ультразвуку поблизу критичної точки розшарування розчину н-пентанол–нітрометан, Білоус О. І., Свечнікова О. С. (2016)
Оліх Я. М. - Особливості протікання струму при ультразвуковому навантаженні в сильно компенсованих низькоомних кристалах CdTe:Cl, Тимочко М. Д. (2016)
Achenefe Y. - Electron scattering in graphene by remote nanomagnets, Senbeta T., Mal'nev V. N. (2016)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of a low-density Gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state (2016)
Fiscaletti D. - About a three-dimensional quantum vacuum as the ultimate origin of gravity, electromagnetic field, dark energy ... and quantum behavior, Sorli A. (2016)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry, Tkachuk V. M. (2016)
Ponezha E. A. - Decay of intensity correlation function near instability point for the model of resonant tunneling (2016)
Kuzmichev V. E. - Can quantum geometrodynamics complement general relativity?, Kuzmichev V. V. (2016)
To the 100-th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994) (2016)
To the 110-th Anniversary of Antonina Fedorivna Prikhot’ko’s Birthday (1906–1995) (2016)
Бабий А. С. - Использование компомера "Twinky Star" в детской стоматологии (2017)
Луцкая И. К. - Изолирование рабочего поля как важный этап эстетического реставрирования зубов (2017)
Марков А. В. - Застосування коензиму Q10 у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2017)
Борисенко А. В. - Тантум Верде® в комплексній терапії генералізованого пародонтиту у хворих з переважанням парасимпатичної нервової системи, Батіг В. М., Іваніцька О. В., Дімітрова А. Г. (2017)
Дікова І. Г. - Обґрунтування профілактики ускладнень при застосуванні різних видів скейлінгу, Городенко Е. О. (2017)
Димитрова А. Г. - Особенности планирования объема стоматологической помощи пациентам с генерализованным пародонтитом (2017)
Антоненко М. Ю. - Генетичні маркери системи Р1, MN, Le як конфігурація детермінованості до червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота, Парій А. М., Зелінська Н. А., Значкова О. А. (2017)
Філімонов Ю. В. - Дослідження стану місцевого імунітету при ортодонтичному лікуванні в дітей, Пачевська А. В., Істошин В. М. (2017)
Кузьміна В. А. - Обгрунтування схеми профілактики ранього дитячого карієсу, Якубова І. І., Бучинська Т. О . (2017)
Тимофеев А. А. - Влияют ли нестероидные противовоспалительные препараты на эффективность местной анестезии?, Тимофеев А. А., Савицкий А. А. (2017)
Ушко Н. А. - Изменение чувствительности слизистой оболочки полости рта у больных с амелобластомами челюстей (2017)
Ідашкіна Н. Г. - Ефективне лікування хворих на перикоронарит в умовах амбулаторної практики, Гудар’ян О. О., Неханевич Ж. М. (2017)
Мельничук М. В. - Особливості конструювання фронтальної групи зубів при лікуванні за допомогою повних знімних пластинкових протезів, Палійчук В. І. (2017)
Ковач И. В. - Роль цефалометрических характеристик в дифференциальной диагностике клинических форм прогенического прикуса, Биндюгин А. Ю., Вербицкая А. В. (2017)
Антоненко М. Ю. - Досвід імплементації інноваційних педагогічних методів на етапі післядипломної освіти лікарів-стоматологів, Зелінска Н. А., Саяпіна Л. М., Значкова О. А., Шуминська Т. А. (2017)
Мазур І. П. - Про стан та перспективи стоматологічної допомоги в Україні (2017)
Титул, зміст (2014)
Кашинцева О. - Права людини та патентування методів діагностики та лікування людини в контексті реформування сфери охорони здоров'я (2014)
Коваль І. - Проблеми комерціалізації вищими навчальними закладами прав на об'єкти інтелектуальної власності (2014)
Троцька В. - Сутність вільного використання об'єктів авторського права і суміжних прав (2014)
Федорова Н. - Телеформат як об'єкт правової охорони (2014)
Коваленко Т. - Плагіат: види та відповідальність (2014)
Зайківський О. - Інтелектуальна власність і держава, Оністрат О., Лотоха Л. (2014)
Романюк В. - Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об'єктами права інтелектуальної власності (2014)
Пацурія Н. - Господарсько-правовий дискурс щодо проблематики визначення споживача страхової послуги (2014)
Куровський С. - До питання про вплив банківського законодавства та судової практики на банківську діяльність в Україні (2014)
Чередник Н. - Інститут вільного використання обєктів авторського права в Україні та зарубіжних країнах - проблеми та перспективи розвитку. Порівняльно-правовий аналіз (2014)
Титул, зміст (2014)
Афанасьєва (Горська) К. - Зміни концептуальних засад авторсько-правового регулювання в умовах глобалізації інформаційного простору (2014)
Мацкевич О. - Авторське право при цифровізації та оцифруванні (2014)
Романюк М. - Загальна характеристика й основні тенденції розвитку законодавства у сфері охорони суміжних прав (2014)
Штефан О. - Додержання процесуальної форми вираження позову як умова реалізації права на пред'явлення позову про захист авторського права (2014)
Штефан А. - Відновлення становища, яке існувало до порушення права, і поновлення права як способи захисту австорького права (2014)
Kashyntseva O. - Ethical Validity of Researches on Human Beings as the Objects of Patent Law in Ukraine (2014)
Юдіна Г. - Поняття промислового зразка в Україні та ЄС (2014)
Бутнік-Сіверський О. - Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензіного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства (ч.1), Троцька В. (2014)
Оліфер А. - Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС (ч.1) (2014)
До відома (2014)
Babkov L. M. - Infrared spectra of triphenyl phosphite and their interpretation on the basis of quantum chemistry calculation, Baran J., Davydova N. A., Ivlieva I. V., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2016)
Chernolevska Ye. - Temperature-induced evolution of a cluster structure in n-nonan-1-ol: experimental study and quantum-chemistry calculations, Pogorelov V., Vaskivskyi Ye., Doroshenko I. (2016)
Kernazhitsky L. - Effect of Cr-doping on luminescence of nanocrystalline anatase TiO2 powders, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Burtsev A., Baran J. (2016)
Stanovyi O. - Low-temperature thermoluminescence studies of the nanocrystalline yttria-stabilized zirconia, Kutovyy S., Morozov Yu., Naumenko A., Dmitruk I., Borodyanska A. (2016)
Бродин М. С. - Оптична кубічна нелінійність тонких плівок Fe2O3 і Cr2O3, синтезованих методом імпульсного лазерного осадження, Муленко С. А., Руденко В. І., Ляховецький В. Р., Воловик М. В., Стефан Н. (2016)
Gridyakina A. V. - Electric properties of ionic thermotropic liquid crystals (2016)
Ilchenko O. O. - Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution, Kutsyk A. M., Pilgun Y. V., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2016)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties of the telomere fragments, Yashchuk V. M., Dubey I. Ya., Kovalyuk K. I., Batsmanova O. I., Mel'nik V. I., Klishevich G. V., Naumenko A. P., Kudrya Yu. M. (2016)
Ilchenko O. O. - NNLS and MCR-ALS decomposition of raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions, Pilgun Y. V., Reynt A. S., Kutsyk A. M. (2016)
Lyogenkaya A. A. - Electronic structure and magnetic properties of FeTe, BiFeO3, SrFe12O19 and SrCoTiFe10O19 compounds, Grechnev G. E., Kotlyar O. V., Panfilov A. S., Gnezdilov V. P. (2016)
Sugakov V. - Interaction of optical vibrations with charge traps and the thermoluminescence spectra of polymers, Ostapenko N., Ostapenko Yu., Kerita O., Strelchuk V., Kolomys O., Watanabe A. (2016)
Suprun A. D. - Some aspects of generalized dynamics of quasiparticles in crystals with unit cell of arbitrary complexity, Shmeleva L. V. (2016)
Fedorovych R. - Structure, morphology, and photoluminescence of vacuum deposited rubrene thin layers, Gavrilko T., Lopatina Ya., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Viduta L., Baran J. (2016)
Naumenko A. - Raman spectra of graphene-like nanoparticles of molybdenum and tungsten disulfides, Kulikov L., Konig N. (2016)
Титул, зміст (2017)
Aubert D. - A simple parsimony-based approach to assess ancestor-descendant relationships (2017)
Цимбалюк З. М. - Паліноморфологічні особливості представників роду Sambucus (Sambucaceae / Adoxaceae) флори України для цілей спорово-пилкового аналізу, Безусько Л. Г. (2017)
Придюк М. П. - Основні тренди еволюції плодових тіл агарикоміцетів та коприноїдизація як один із них (2017)
Шершова Н. В. - Ліхеноіндикація стану атмосферного повітря у смт Гостомель Київської області (2017)
Карпінець Л. І. - Екологічна структура епігейних синузій мохоподібних на породних відвалах Червоноградського гірничопромислового району, Лобачевська О. В., Соханьчак Р. Р. (2017)
Kobiv Y. - Distribution and population status of rare plant species in the Marmarosh Mountains (Ukrainian Carpathians), Prokopiv A., Nachychko V., Borsukevych L., Helesh M. (2017)
Ходосовцев О. Є. - Нові для України види ліхенофільних грибів, Дармостук В. В. (2017)
Tykhonenko Yu. Ya. - New records of Uromyces erythronii (Pucciniales) from Ukraine, Sytschak N. N., Kagalo A. A., Orlov O. O. (2017)
Белемець Н. М. - Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків аборигенних видів Spiraea (Rosaceae) флори України, Нужина Н. В., Федорончук М. М. (2017)
Любінська Л. Г. - Пам'яті Степана Івановича Ковальчука (02.09.1933–25.12.2016) (2017)
Протопопова В. В. - Cвітлій пам'яті польського ботаніка професора Кароля Лятовського (1939–2017), Шевера М. В., Ільїнська А. П., Єна А. В., Мосякін С. Л., Яцков'як Б., Целька З., Скудлаж П., Тохтарь В. К. (2017)
Тихоненко Ю. Я. - Маріан Рациборський (1863–1917) (2017)
Титул, зміст (2014)
Привітання ювіляра (2014)
Дзера О. - Рецензія на монографію Л. Майданник (2014)
Кашинцева О. - Вплив етико-правових норм на легітимність наукового результату у сфері біомедичних досліджень (2014)
Воронцова К. - Права субєктів інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров'я (2014)
Афанасьєва (Горська) К. - Поширення нелегального медіаконтенту в Інтернеті: проблеми правового регулювання (2014)
Петренко І. - Правова характеристика літературного твору як об'єкта авторського права (2014)
Андрощук Г. - Угода про асоціацію з ЄС: наслідки для інституту географічних зазначень в Україні, Афян А. (2014)
Юдіна Г. - Особливості процедури реєстрації промислових зразків відповідно до законодавства ЄС та України (2014)
Писєва В. - Деякі особливості ліцензійного договору на використання об'єктів патентного права в будівництві (2014)
Бутнік-Сіверський О. - Теоретико-методичні аспекти співвідношення ліцензіного договору та договору найму (оренди) в розрізі бухгалтерсько-податкового законодавства (ч.1), Троцька В. (2014)
Падучак Б. - Особливості погодження договорів про трансфер технологій (2014)
Оліфер А. - Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС (ч.1) (2014)
Львов Б. - Запровадження європейських стандартів економічної конкуренції до сфери промислової власності України (2014)
Гуменга О. - Захист прав інтелектуальної власності в Україні: пошук шляхів удосконалення (2014)
Данилюк А. - Перспективи запровадження в Україні патентної юстиції (2014)
Пацурія Н. - До питання про кодифікацію страхового законодавства (2014)
Пацкан В. - Міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України та його роль у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина (2014)
Куровський С. - Банківські відносини як об'єкт фінансово-правового регулювання (2014)
До відома (2014)
Abrosimov V. I. - Residual interaction effect on isoscalar dipole modes in heavy nuclei, Davidovskaya O. I. (2016)
Mel'nyk D. B. - Violation of ideal polymethine state in merocyanines with a long chromophore, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Gerasyov A. O., Kachkovski O. D. (2016)
Herashchenko S. S. - Erosion of the combined three-dimensional tungsten target under the impacts of QSPA Kh-50 powerful plasma streams, Makhlaj V. A., Aksenov N. N., Garkusha I. E., Byrka O. V., Kulik N. V., Chebotarev V. V., Staltsov V. V. (2016)
Булавін Л. А. - Розчини сахаридів під дією магнітного поля, Вергун Л. Ю., Забашта Ю. Ф., Огороднік К. О. (2016)
Лисенко І. О. - Формування стійких поверхневих структур при іонному розпорошенні в рамках анізотропної моделі Курамото–Сівашинського (2016)
Baran O. R. - Two-dimensional spin-1/2J1 – J'1 – J2 Heisenberg model within Jordan–Wigner transformation, Verkholyak T. M. (2016)
Krymus A. S. - Influence of Cu-, Sn-, and In-doping on optical properties of AgGaGe3 Se8 single crystals, Myronchuk G. L., Parasyuk O. V. (2016)
Braiorr-Orrs B. - Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum Ising and XXZ models, Weyrauch M., Rakov M. V. (2016)
Teslenko V. I. - Regularization of environment-induced transitions in nanoscopic systems, Petrov E. G. (2016)
Grytsay V. I. - Self-organization and chaos in the metabolism of hemo-stasis in a blood vessel (2016)
Арендар Л. М. - Аудит формування виробничої собівартості продукції на підприємсті, Пілецька С. Т. (2016)
Бывшева Л. А. - Основные тенденции развития рынка труда IT-отрасли в Украине за 2014 - 2016 годы, Санжура В. С., Бирюков К. В. (2016)
Власюк Т. О. - Потенціал зовнішньоторговельного співробітництва України з Єгиптом (2016)
Гитис Т. П. - Анализ особенностей оплаты труда в условиях экономического кризиса в Украине (2016)
Гриценко О. В. - Реалізація інноваційної політики у системі бюджетного регулювання в Україні, Качула С. В. (2016)
Дьячкова Ю. Н. - Инновационная бизнес-модель как основа конкуренции на современном строительном рынке, Киселева О. А. (2016)
Дьячкова Ю. Н. - Развитие крипотовалюты Bitcoin и перспективы ее функционирования, Родителев П. П. (2016)
Дятлова В. В. - Державне регулювання інвестиційного розвитку аграрного сектору національної економіки, Дятлова Ю. В. (2016)
Yeletskykh S. Yа. - The methodological imperatives of sustainable development of enterprises (2016)
Єлецьких С. Я. - Оцінка стійкості та надійності банків як один із напрямів забезпечення фінансової безпеки підприємства, Петрищева К. Г. (2016)
Єлецьких С. Я. - Фінансове забезпечення функціонування пенсійної системи України в контексті соціально-економічного розвитку суспільства, Рад Н. С. (2016)
Залознова Ю. С. - Контрактна форма державно-приватного партнерства як інструмент регулювання збутової діяльності вугледобувних підприємств, Петрова І. П., Трушкіна Н. В. (2016)
Ісікова Н. П. - Аналіз існуючих моделей та методів, які використовуються у розвитку дилерських мереж машинобудівних підприємств (2016)
Калініна С. П. - Регулювання ринків праці країн в контексті структурної трансформації глобальної економіки: концептуальний підхід, Гетьманенко Ю. О. (2016)
Кисельова О. О. - Особливості розробки адаптивної стратегії управління фінансовими потоками підприємства (2016)
Коритько Т. Ю. - Процес формування інвестиційної політики підприємства, Крук О. М. (2016)
Косова Т. Д. - Інституціональні особливості капіталізації страхових компаній України на фондовому ринку, Слободянюк О. В. (2016)
Куліченко В. О. - Інноваційні проекти та програми модернізації системи управління державними фінансами: вимір відносин Україна-ЄС (2016)
Куриляк В. Є. - Кластери та наукові парки як ефективний засіб переходу до економіки інноваційного типу (2016)
Крук О. М. - Аналіз кошторису видатків бюджетних установ, Кончатна В. С. (2016)
Лисяк Л. В. - Бюджетна політика у сфері охорони здоров’я як підґрунтя сталого людського розвитку, Красільнікова Ю. О. (2016)
Макаренко Н. О. - Порівняльний аналіз тенденцій розвитку світової та польської вищої освіти, Підгурський М. І., Кенс О. М., Мачинський А., Бжозовський К., Ковалевский С. В. (2016)
Макогон Ю. В. - Стратегия возрождения экономики Донецкой области в посткризисный период в условиях глобализации (2016)
Михайличенко Н. М. - Проблеми та перспективи Forex-сектору біржової діяльності в умовах України, Мірошниченко О. О. (2016)
Нєнно І. М. - Щодо форм візуалізації бізнес-моделей (2016)
Пожуєва Т. О. - Роль стратегічних імперативів для економічної захищеності підприємств запорізького металургійного комплексу (2016)
Popova O. Y. - Investments of industrial enterprises for energy saving, Kulakov O. O. (2016)
Рекова Н. Ю. - Сучасний фінансовий стан машинобудівних підприємств України, Волошина О. В. (2016)
Сальникова Т. В. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні (2016)
Стеблянко І. О. - Державна інвестиційна підтримка регіонального розвитку національної економіки (2016)
Ткаченко А. М. - Управління проектами логістизації підприємств машинобудування, Бакута А. В. (2016)
Тропіна В. Б. - Імперативи фінансової політики сталого розвитку України (2016)
Хаджинов І. В. - Розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств Донецької області в умовах АТО (2016)
Хаджинова О. В. - Теорії управління економічною поведінкою підприємств, Заіка Ю. А. (2016)
Шевченко В. В. - Раціоналізаторська діяльність в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення (2016)
Шелест О. Л. - Пенсійне забезпечення у системі соціального захисту населення (2016)
Шубная Е. В. - Особенности экспортной деятельности машиностроительных предприятий Украины и перспективы их выхода на новые целевые рынки, Волошина Е. А. (2016)
Борисова С. Є. - Формування механізму антикризового ризик-менеджменту в банківській діяльності (2016)
Балашова О. В. - Аналіз активних і пасивних операцій банку, Борисова С. Є., Пономаренко Т. С. (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Концептуальні положення з організаційно-економічного забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства (2016)
Бурлуцький С. В. - Теоретичні підходи до формування структури механізму соціальної підтримки, Макуха О. М. (2016)
Анотації (2016)
Автори (2016)
Скорочення (2016)
Bugaev K. A. - Separate chemical freeze-outs of strange and non-srange Hadrons and Problem of residual chemical non-equilibrium of strangeness in relativistic heavy ion collisions, Oliinychenko D. R., Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Cleymans J., Mironchuk E. S., Nikonov E. G., Taranenko A. V., Zinovjev G. M. (2016)
Grinyuk B. E. - Structure of 14C and 14O nuclei calculated in the variational approach, Piatnytskyi D. V. (2016)
Anisimov I. O. - Dynamics of short electron bunches and wakefields excited by them in plasma with and without a longitudinal magnetic field, Shcherbinin M. A. (2016)
Berezina G. P. - Multibunch regime of wakefield excitation in a plasma-dielectric structure, Galaydych K. V., Kniaziev R. R., Linnik A. F., Markov P. I., Omelaenko O. L., Onishchenko I. N., Pristupa V. I., Sotnikov G. V., Tolstoluzhsky A. P., Us V. S. (2016)
Kovtun Yu. V. - Effect of penning ionization on the balance of charged particles in plasma of a stationary reflex discharge, Ozerov A. N., Skibenko E. I., Yuferov V. B. (2016)
Porytskyy P. V. - Influence of metal impurities on the transport properties of multicomponent plasma of underwater discharges, Starchyk P. D. (2016)
Skibenko A. I. - Application of microwave ray refraction in inhomogeneous plasma interferometry, Pinos I. B., Kovtun Yu. V., Skibenko E. I., Syus’ko E. V. (2016)
Булавін Л. А. - Турбулентність у водних розчинах глюкози, викликана магнітним полем, Вергун Л. Ю., Забашта Ю. Ф., Огороднік К. О., Демидюк Ф. Ф. (2016)
Чорний В. С. - Гібридний резонанс в структурі подвійний кільцевий резонатор/ферит в С-діапазоні, Скрипка С. Л., Леник Б. Я., Басюк І. В., Нечипорук О. Ю. (2016)
Semikina T. V. - ZnO thin films obtained by atomic layer deposition as a material for photovoltaics, Mamykin S. V., Sheremet G. I., Shmyreva L. N. (2016)
Peleshchak R. M. - Formation of periodic structures under the influence of an acoustic wave in semiconductors with a two-component defect subsystem, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2016)
Lysenkov E. A. - Pressure effects on the percolation behavior of systems based on polyethylene oxide and carbon nanotubes, Klepko V. V. (2016)
Tan'shyna A. - To the 110-th anniversary of the Academician of the NAS of Ukraine B.G. Lazarev’s birthday (2016)
Інформація про авторів (2017)
П’ятаченко С. - Шевченкознавчі праці Юрія Ступака (2017)
Марченко Н. - Глибини народної мудрості в життєдіяльності та творчості Тараса Шевченка: взаємовплив "автор – реципієнт" (2017)
Кіндратюк Б. - Образ скомороства в "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2017)
Кісь О. - Материнство за ґратами як благословення і прокляття: жіночий досвід ГУЛАГу (2017)
Дяківнич Р. - "Музи́ка" як традиційна форма дозвілля молоді Опілля першої половини ХХ століття (2017)
Вахніна Л. - Спільний українсько-білоруський проект "Етнокультурна спадщина народів України та Білорусі в контексті сучасного соціокультурного дискурсу" (2017)
Каспяровіч Г. - Вывучэнне жывёлагадоўлі беларусаў у сярэдзіне ХІХ – на пачатку ХХІ стагоддзя (2017)
Кухаронак Т. - Народныя традыцыі ў сучасным святочным календары беларусаў: дзяржаўныя і грамадскія ініцыятывы, Валодзіна Т. (2017)
Кара-Васильєва Т. - Виставка родини Теліженків (2017)
Хай М. - На лірницьких могилках… (роздуми зі Всеукраїнського семінару-практикуму з наукової реконструкції традиційної культури) (2017)
Пономаренко О. - Різдвяна і великодня символіка в сучасному живопису та скульптурі Олексія і Кирила Шевчуків (2017)
Ткаченко В. - Рукописна спадщина І. Шулікова як джерело дослідження писанкарства кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Шуликов И. - Народныя пасхальныя яйца на Волыни (2017)
Summaries (2017)
Хома О. - Тема числа: Kantiana (2013)
Іващенко І. - Асиметричність тотожності. Міркування щодо Кантової трансцендентальної дедукції (2013)
Терлецький В. - Прелімінарії до поняття онтології в критичній філософії Канта (2013)
Чорноморець Ю. - Методологія теологічного мислення у творах св. Максима Сповідника (2013)
Маливский А. - Антропологизация базового проекта Декарта в современной историко-философской литературе (2013)
Баумейстер А. - На шляху до автентичного буття: феноменологічна деструкція Аристотеля у раннього Гайдеґера (2013)
Барашева Ю. - Прозрачность иконы: онтологическая концепция образа Жан-Люка Мариона и проблематика "τύπος" в византийской мысли (2013)
Деревянко К. - Лосевская критика немецкой философии (2013)
Вольф М. - Аналитическая история античной философии, Бутаков П., Берестов И. (2013)
Кебуладзе В. - Роль и место произведения Густава Шпета "Явление и смысл" в развитии философской мысли ХХ столетия (2013)
Кузнецов В. - Просвещение и онтология. Просвещения автохтонные: Европа (2013)
Кислая Е. - Проблема религиозного смысла в лекциях Николая Бердяева, Чекер Н., Титаренко С. (2013)
Вільгельм Л. Ґ. - Монадологія (2013)
Бартусяк П. - Примітки до тексту "Монадології", Хома О. (2013)
Бартусяк П. - Концептуальні умови (") Монадології (") (2013)
Реферати (2013)
Рефераты (2013)
Соболь О. О. - Надкритична нестабільність діраківських електронів у полі двох протилежно заряджених ядер (2016)
Sizhuk A. S. - The transmission spectrum of the mixture of CO and HF for the time-dependent density of CO (2016)
Vovdenko S. - Laser-induced quasiperiodic metal structures for efficient excitation of surface plasmons, Dmitruk I., Berezovska N., Kutovyi S., Kalyuzhnyy A., Zubrilin N., Dombrovsky O. (2016)
Сеті Ю. О. - Роль інтерфейсних фононів у функціонуванні безін-жекторного квантового каскадного лазера, Ткач М. В., Паньків М. В. (2016)
Vasnetsov M. V. - Temporal characteristics of afterglow in artificial opal, Bazhenov V. Yu., Ponevchinsky V. V., Plutenko D. O., Kudryavtseva A. D., Tcherniega N. V. (2016)
Ilchishin I. P. - Phototuning of the frequency of a CLC-laser and ways of its optimization, Mykytiuk T. V. (2016)
Dreval M. B. - Concerning space distribution of the soft X-ray emissivity in the U-3M torsatron, Turianska O. V. (2016)
Savenko V. S. - Computer simulation of evaporation process of NaCl aqueous solution, Verbinska G. M., Bulavin L. A. (2016)
Bulavin L. A. - Influence of radiation on the phase transition temperature in liquids, Gavryushenko D. A., Taradii K. V., Atamas’ N. A., Sysoev V. M. (2016)
Dzyublik A. Ya. - Laue diffraction of spherical mӧssbauer waves, Spivak V. Yu. (2016)
Курилюк В. В. - Розрахунок теплопровідності a-SiO2 та нанокомпозита на його основі методом молекулярної динаміки, Семчук С. С. (2016)
Bormotova I. M. - Friedmann cosmological models with various equations of state of matter, Kopteva E. M. (2016)
Makhnii T. - Age-related changes in FTIR and raman spectra of human blood, Ilchenko O., Reynt A., Pilgun Y., Kutsyk A., Krasnenkov D., Ivasyuk M., Kukharskyy V. (2016)
Uklein A. V. - Correlation of the photoinduced total transmission with the degree of surface functionalization of carbon materials obtained from natural renewable sources, Diyuk V. E., Grishchenko L. M., Kozhanov V. O., Lisnyak V. V., Multian V. V., Budnyk P. I., Gayvoronsky V. Ya. (2016)
Блонський І. В. - "Білий суперконтинуум" і "конічна емісія" випромінювання фемтосекундних філаментів у середовищах з подвійним променезаломленням, Кадан В. М., Рибак А. С., Коренюк П. І. (2016)
Булавін Л. А. - Час релаксації флуктуацій концентрацій поблизу критичної точки розшарування бінарного розчину н-пентанол–нітрометан, Білоус О. І., Свечнікова О. С. (2016)
Yesylevskyy S. - Comparison of empirical force fields for bacteriochlorophyll: an influence on hydration and long-time dynamics of bacterial photoreaction centers, Berezetskaya N., Olenchuk M. (2016)
Тимофєєв М. В. - Моделювання потенціалу взаємодії між молекулами води (2016)
Bokotey O. V. - Manifestation of point defects in the electronic structure of Hg3Te2Cl2 crystals, Vakulchak V. V., Bokotey A. A., Nebola I. I. (2016)
Danilov M. O. - Synthesis, properties, and application of graphene-based materials obtained from carbon nanotubes and acetylene black, Rusetskii I. A., Slobodyanyuk I. A., Dovbeshko G. I., Kolbasov G. Ya., Stubrov Yu. Yu. (2016)
Саченко А. В. - Особливості формування рекомбінаційного струму в області просторового заряду кремнієвих сонячних елементів, Костильов В. П., Власюк В. М., Коркішко Р. М., Соколовський І. О., Черненко В. В. (2016)
Barabash Y. M. - Investigation of the kinetics of photoinduced electronic transitions in nanostructures of bacterial reaction centers, Drapikovskyi M. A., Zabolotny M. A., Kulish M. P., Dmytrenko O. P. (2016)
Kurnosov N. V. - Enhancement of luminescence from a carbon nanotube aqueous suspension at the cysteine doping: influence of the adsorbed polymer, Leontiev V. S., Karachevtsev V. A. (2016)
Бугайов В. Д. - Використання нових видів хімічних мутагенів у селекції гороху на підвищення зернової продуктивності, Кондратенко М. І. (2011)
Бабич А. О. - Вплив мутагенних чинників на схожість, виживаність та ріст і розвиток рослин бобів кормових, Іванюк С. В., Барвінченко С. В., Бабій С. І., Дульнєв П. Г. (2011)
Коник Г. С. - Створення вихідного матеріалу для селекції тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття, Хом’як М. М. (2011)
Бабій С. І. - Адаптивна здатність сортозразків бобів кормових та їх екологічні параметри в умовах правобережного Лісостепу (2011)
Іванюк С. В. - Оцінка гібридів квасолі f2, Глявин А. В. (2011)
Лехман А. А. - Тривалість вегетаційного періоду сортозразків квасолі в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Дідович С. В. - Мікробні препарати як альтернатива хімічним фунгіцидам при вирощуванні нуту (2011)
Климчук О. В. - Прояв ефекту гетерозису в простих гібридів кукурудзи за стійкістю до шкідників (2011)
Ходаніцька О. О. - Дія трептолему на насіннєву продуктивність і якісні характеристики олії льону, Кур'ята В. Г. (2011)
Забарний О. С. - Біоенергетична ефективність технологій вирощування люцерни посівної на зелений корм (2011)
Забарна Т. А. - Роль конюшини лучної у біологізації сучасних систем землеробства (2011)
Гетман Н. Я. - Кормова продуктивність серадели посівної та сумішей однорічних культур залежно від рівня мінерального живлення, Вишневська О. В., Дідківський С. Ю., Мельниченко А. М., Ярмоленко О. В. (2011)
Мащак Я. І. - Вплив удобрення і біопрепаратів на продуктивність бобово-злакової травосумішки, Рудавська Н. М. (2011)
Саплев А. В. - Возделывание сорго в смеси с высокобелковыми компонентами (2011)
Дідур І. М. - Вплив вапнування та позакореневих підживлень на урожайність та якість зерна гороху в умовах Лісостепу правобережного (2011)
Венедіктов О. М. - Вплив різних штамів бактеріальних препаратів на активність симбіозу та урожайність насіння сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Фостолович С. І. - Кормова цінність вики ярої залежно від удобрення та інокуляції насіння (2011)
Балаєв А. Д. - Зміна вмісту та запасів гумусу в сірому лісовому ґрунті за застосування різних сидеральних культур як зеленого добрива, Ковальчук О. П. , Дорошкевич Н. Ф. (2011)
Вергелес П. М. - Ентомофаги та їх роль у регуляції чисельності листовійок в агроценозі смородини центрального Лісостепу України (2011)
Мащак Я. І. - Вплив складу травосумішок та мінерального удобрення на поживну цінність лучних кормів, Тригуба І. Л. (2011)
Векленко Ю. А. - Вплив складу травосумішок, норм висіву компонентів на продуктивність травостою багаторічних трав укісно-пасовищного використання, Дудченко В. І., Харчук А. С. (2011)
Собко М. Г. - Післядія удобрення ярого ячменю на урожайність еспарцету в перший рік використання, Собко О. М. (2011)
Мандрик М. О. - Створена лінія зеніта 618 української чорно-рябої молочної породи, Бігас О. В., Москаленко О. А. (2011)
Жуков В. П. - Термографічний метод контролю якості силосування в укриттях різного типу (2011)
Овсієнко А. І. - Нові технологічні прийоми підготовки зерна люпину до згодовування дійним коровам, Величко І. М., Заєць А. П., Хіміч О. В., Стасюк О. К., Овсієнко С. М. (2011)
Мазуренко М. О. - Показники забою та якості м'яса бугайців при згодовуванні препарату пробіо-актив, Гончарук В. В., Чорний В. В. (2011)
Мазуренко М. О. - Вплив згодовування ферментного препарата МЕК-БТУ-4 на морфометричні показники шлунку бугайців, Гончарук В. В., Корнійчук О. М. (2011)
Суховуха С. М. - Вплив жирової добаки на гематологічні показники крові молодняку свиней (2011)
Марценюк Н. О. - Годівля цьоголіток осетрових риб в СТОВ РГ "Меркурій", Марценюк В. П., Мушит С. О. (2011)
Бей Р. В. - Роль машинно-тракторних станцій у розвитку механізації сільськогосподарського виробництва України в 30-х роках ХХ ст. (2011)
Деркач О. П. - Машино-дослідні станції – осередок наукових досліджень землеробських машин і знарядь (2011)
Фостолович В. А. - Інноваційний підхід до управління сільськогосподарськими підприємствами шляхом впровадження системи екологічного менеджменту (2011)
Венедіктов О. М - Шляхи вдосконалення механізму трансферу інноваційної продукції з кормовиробництва, Рибаченко О. М., Задорожна І. С. (2011)
Присяжнюк М. В. - Сільськогосподарська дослідна справа на Поділлі в 20-тих рр. ХХ ст. (2011)
Задорожна І. С. - Передумови становлення сільськогосподарської дослідної справи з польового кормовиробництва в Україні (2011)
Бігусяк М. - Динамічні фонетико-морфологічні діалектні процеси в мікротекстах "Галицько-руських народних приповідках", зібраних І. Франком на Гуцульщині та Покутті (2016)
Білінська Л. - Релігійна лексика у мікротопонімії Покуття (2016)
Вакалюк І. - Синтетичні та аналітичні засоби вираження достатньої інтенсивності дії в сучасній українській мові (на матеріалі творів Івана Франка) (2016)
Вирста Н. - Німецькі прізвища, мотивовані іменами (2016)
Волянюк І. - Специфіка функціонування суфіксів -ів, -ин, -к в українському апелятивному та ойконімному словотворенні (на матеріалі ойконімії Північної Тернопільщини) (2016)
Гірняк С. - Ідейний зміст та мовні особливості есе Івана Франка "Дещо про себе самого" (2016)
Гутиряк О. - Семантичні характеристики термінів бізнесу: зв’язок з моpфолого-синтаксичними та термінотвірними моделями, Павлішак О. (2016)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика в збірці оповідань М. Яновського "Танець дараби", Ґрещук В. (2016)
Дидик-Меуш Г. - Прикметник-атрибутив в українській мові XVI – XVII ст. як когнітивно-дискурсивне явище (2016)
Коновалова О. - Віддієслівні іменники з суфіксом -ство на позначення дії/процесу і стану в художніх текстах І. Франка (2016)
Котович В. - Відображення службової (професійної) сфери життя галичан в ойконімах (2016)
Кульбабська О. - Процеси неодіалектизації в cучасній українській прозі Буковини (2016)
Огар А. - Вербалізація концептуальної опозиції небо-земля в українській поезії ХХ ст. (2016)
Патен І. - Лінгвокультурологічні засади зіставлення фразеологічного складу української, російської, польської та англійської мов (2016)
Скварок О. - Специфіка формування типової словотвірної парадигми локативного іменника у когнітивному аспекті (2016)
Смерчко А. - Соматизми як мотиваційна і дериваційна база слов’янських фразеологізмів: лексикографічний аспект, Смерчко А. (2016)
Тищенко О. - Реактивована лексика "Російсько-українського словника" за ред. А. Ю.Кримського та С. О. Єфремова, Поздрань Ю. (2016)
Тупиця О. - Явище безеквівалентності в лексичній системі мови: проблеми іншомовного відтворення (2016)
Федурко М. - Українські морфонолого-словотвірні явища в контексті категорії експресивності (на матеріалі поеми Івана Франка "Лис Микита") (2016)
Fedurko O. - Functioning of adverbs in -o (-e) // -ly in a simple nonelementary sentence (2016)
Філь Г. - Флористичний компонент у структурі фразеологічних одиниць східнослов’янських мов (2016)
Фінів В. - Лексичний повтор у вербалізації інтенцій комунікантів (на матеріалі сучасної української малої прози) (2016)
Шатілова Н. - Художні означення як виразники етнічних стереотипів в ідіостилі Сидора Воробкевича (2016)
Шульган О. - Утрачена етнічна ойконімія Південно-Західної України ХХ ст. (у межах Галичини) (2016)
Яцків Р. - Номен Бог в ономастичному просторі поезії Маріанни Кіяновської (2016)
Гоцинець І. - Поняття "асоціативно-семантичне поле" у різних галузях лінгвостилістики (2016)
Гулевич Л. - Жіночі образи у прозі Миколи Устияновича (2016)
Карабович Т. - Стан досліджень над творчим феноменом Нью-Йоркської групи (1959 - 1991) (2016)
Кравченко-Дзондза О. - Репрезентація національної ідентичності в дитячій літературі діаспори (2016)
Лемак О. - Лев Лепкий – оберіг стрілецької слави (2016)
Melnyk O. - Romantic concept of nature in ukrainian and polish literature (2016)
Остапенко С. - Аналіз відтворення герундія та герундіальних конструкцій і їх трансформацій в українському перекладі роману Ф. С. Фіцджеральда "Великий Гетсбі" (2016)
Пристай Б. - Іван Франко: дрогобицький період, Пристай Г. (2016)
Стефанский Е. - Роль бинарных оппозиций легкость – тяжесть, сила – слабость, пустой – полный в создании образов Сабины и Франца в романе М. Кундеры "Невыносимая легкость бытия" (2016)
Федурко М. - Комунікативні бар’єри художнього дискурсу в розрізі комунікативної компетентності, Огар А. (2016)
Яворська О. - Багатокультурне місто: палімпсест чи поле бою пам’яті (2016)
Жигайло О. - Розвиток та шляхи удосконалення математичного мовлення молодших школярів (2016)
Ковальчук В. - Підготовка вчителів початкової школи до впровадження компетентнісного підходу під час вивчення математики в контексті сучасних вимог до мовної освіти (2016)
Ковальчук В. - Взаємозв’язок мислення і мовлення учнів початкової школи у процесі вивчення математики, Білецька Л., Стасів Н., Силюга Л. (2016)
Kozhan R. - "Research-led teaching" within social science disciplinary context (2016)
Лужецька Л. - Особливості використання мовних одиниць різних рівнів у професійному мовленні вчителя початкової школи (2016)
Луців С. - Розвиток літературно-творчих здібностей учнів початкової школи засобами ТРВЗ (2016)
Савшак Т. - Історія як засіб виховального навчання в українських галицьких гімназіях від середини ХІХ ст. – до початку Другої світової війни в аспекті національно-мовної освіти (2016)
Абросов Ю. Ю. - Деформування довгої тонкої циліндричної оболонки еліптичного перерізу, Максимюк В. А., Тарасюк В. С. (2015)
Акуленко Л. Д. - Эволюция вращений волчка Лагранжа, близких к псевдорегулярной прецессии, Лещенко Д. Д., Козаченко Т. А. (2015)
Будак В. Д. - Про вільні коливання циліндричних оболонок кругового та некругового поперечного перерізу при різних граничних умовах, Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. (2015)
Ветров О. С. - Динамика тонких оболочек с учетом демпфирования под действием локальных нагрузок, Шевченко В. П., Русаков В. Ф. (2015)
Гачкевич О. Р. - Про вплив періодичного за часом магнітного поля на термопружний стан електропровідного шару, Солодяк М. Т., Махоркін М. І., Торський А. Р., Станік-Беслер А. (2015)
Глухов Ю. П. - Динамическая задача для двухслойного сжимаемого полупространства с начальными напряжениями (2015)
Григоренко А. Я. - О распространении осесиметричных электроупругих волн в полом слоистом цилиндре из металлических и пьезокерамических слоев, поляризованных в осевом направлении, Лоза И. А. (2015)
Григоренко А. Я. - Расчет свободных колебаний изотропных пологих оболочек на основе классической и уточненной моделей, Пархоменко А. Ю., Васильева Л. Я. (2015)
Ємець О. О. - Програмна реалізація точних і наближених методів відсікання для розв’язування лінійних оптимізаційних задач на перестановках, Ольховський Д. М. (2015)
Зеленський А. Г. - Про розв’язування основних рівнянь згину варіанта математичної теорії нетонких пластин (2015)
Кагадій Т. С. - Застосування методу збурення до двомірних задач фізично нелінійної теорії пружності, Білова О. В. (2015)
Калоеров С. А. - Решение задач об изгибе многосвязных плит под действием распределенных по основанию усилий, Занько А. И., Кошкин А. А. (2015)
Кононов Ю. Н. - Осесимметричные колебания упругих оснований и идеальной жидкости в жестком цилиндрическом резервуаре, Русаков В. Ф., Джуха Ю. А. (2015)
Куреннов С. С. - Напряженное состояние клеевого соединения. Упрощенная двумерная модель (2015)
Лавінський Д. В. - Пружно-пластичне деформування систем тіл при дії електромагнітних полів, Морачковський О. К. (2015)
Михлин Ю. В. - Резонансные колебания в системе с ограниченным возбуждением, содержащей гаситель колебаний, Клименко A. А., Плаксий Е. Ю. (2015)
Новиков А. В. - Проблемы и пути совершенствования инженерного образования специалистов космической промышленности Украины, Потапович Л. П. (2015)
Новікова Ю. В. - Стабілізація коливань механічної системи з пружною пластиною, Зуєв О. Л. (2015)
Ободан Н. И. - Потеря устойчивости цилиндрической оболочки, ослабленной вертикальным разрезом, при действии равномерного внешнего давления, Громов В. А. (2015)
Онищенко И. С. - Конечная вязкопластическая деформация тонкостенной трубки, Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною контактуючою тріщиною за наявності пластичних зон у її вершинах та зміцнення матеріалу, Николишин М. М., Слободян М. С., Альфавіцька С. О. (2015)
Проценко В. С. - Применение обобщенного метода Фурье к решению первой основной задачи теории упругости в полупространстве с цилиндрической полостью, Украинец Н. А. (2015)
Romanuke V. V. - Finite approximation of unit-hypercubic infinite noncooperative game via dimension-dependent irregular samplings and reshaping the player’s payoffs into line array for simplification and speedup (2015)
Сенченков И. К. - Расчет усталостной долговечности цилиндра при многослойном наращивании жидким металлом по боковой поверхности и последующем циклическом термомеханическом нагружении, Червинко О. П., Доля Е. В. (2015)
Склепус С. Н. - Исследование ползучести многослойных пластин сложной формы (2015)
Черняков Ю. А. - Локализация пластической деформации в форме ограниченной полосы разрыва перемещений, Шевченко А. Г. (2015)
Щербакова Ю. А. - Сравнительный анализ НДС многосвязных трансверсально-изотропных тел с различными упругими характеристиками, Шехватова Е. М. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2015)
Вихідні дані (2015)
Господаренко Г. М. - Показники родючості чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив у польовій сівозміні, Прокопчук І. В., Кривда Ю. І. (2015)
Кравчук М. М. - Негуміфікована органічна речовина ґрунту як фактор регулювання твердості світло-сірих лісових ґрунтів Полісся, Кропивницький Р. Б., Кравчук Т. В. (2015)
Кропивницький Р. Б. - Регулювання забур’яненості посадок картоплі в агротехнологіях з елементами біологізації (2015)
Мыслыва Т. Н. - Медь в почвах агроландшафтов Житомирского Полесья, Белявский Ю. А., Надточий П. П. (2015)
Надточий П. П. - Оптимизация физико-химических свойств дерново-подзолистой почвы в кормовом севообороте, Белявский Ю. А., Вышневский Ф. А. (2015)
Цюк О. А. - Контролювання забур’яненості посівів буряків цукрових в умовах екологізації землеробства (2015)
Валерко Р. А. - Екологічна оцінка змін клімату на території м. Коростень Житомирської області (2015)
Герасимчук Л. О. - Роль нітратного забруднення овочевої продукції та питної води у формуванні неканцерогенного ризику для населення с. Лука Житомирського району (2015)
Ковальова С. П. - Моніторинг поверхневих вод сільськогосподарського використання Житомирського району, Ільніцька О. В., Рубан І. М. (2015)
Піціль А. О. - Формування поверхневого стоку з різних ландшафтів Полісся України, Буднік І. П., Поліщук О. Є. (2015)
Подрезенко І. М. - Особливості врахування біотичної складової при формуванні інтегральної оцінки стану водних екосистем в умовах техногенного впливу, Остапенко Н. С., Тяпкін О. К., Крючкова С. В., Кириченко В. А., Джежулей О. В., Ярошенко Н. А. (2015)
Тогачинська О. В. - Екологічна оцінка річок Сумської області за санітарно-гігієнічними показниками, Тимощук Т. М. (2015)
Kluchevіch M. М. - Efficiency of biological preparations for winter triticale against fungous diseases in Ukrainian Polissia (2015)
Піковський М. Й. - Вплив метеорологічних факторів на динаміку поширення та розвитку сірої гнилі петунії гібридної (2015)
Пугачев Р. М. - Эффективность спороношения фитопатогенных грибов земляники садовой при культивировании на питательных средах, Пугачева И. Г., Камедько Т. Н., Сандалова М. В. (2015)
Саюк О. А. - Вплив передсадивної обробки бульб на продуктивність і якість картоплі, Плотницька Н. М. (2015)
Чайка О. В. - Ефективність комплексних обробок посівів ячменю озимого проти хвороб, Шеремет Ю. В., Чайка Т. В., Капралюк М. П. (2015)
Маєвський К. В. - До питання застосування живих мохоподібних у фітодизайні закритого середовища (2015)
Розенфельд В. В. - Особливості технологій підтримання декоративності газонів у ландшафтному озелененні (2015)
Алексєєвич Т. М. - Реалізація адаптивного потенціалу безнасінних сортів винограду Русбол та Ромулус в умовах центрального Полісся України (2015)
Гойсюк Л. В. - Наукове обгрунтування технології вирощування кабачка в умовах Лісостепу Західного (2015)
Лимар В. А. - Ефективність вирощування цибулі ріпчастої за інтенсивною промисловою технологією на чорноземах супіщаних осолоділих (2015)
Марценюк І. М. - Оцінка врожайності сортів цибулі батун (allium fistulosum l.) в умовах Миколаївської області (2015)
Пелехата Н. П. - Агроекономічна оцінка вирощування відсадків клонової підщепи УУПРОЗ-6 у маточнику, Пелехатий В. М. (2015)
Antal T. V. - Nytrogen feeding influence on forming winter rape productivity, Garbar L. A., Kulyk V. S. (2015)
Гамаюнова В. В. - Динаміка наростання надземної біомаси рослин сортів пшениці озимої залежно від фону живлення, Смірнова І. В. (2015)
Гамаюнова В. - Вплив абсорбенту та обробки насіння і рослин упродовж вегетації рістрегулюючими препаратами на врожайність гороху, Туз М. С. (2015)
Господаренко Г. М. - Алелопатичний вплив сидеральних культур на пшеницю озиму, Лисянський О. Л. (2015)
Гончар Л. М. - Польова схожість та густота стояння рослин пшениці твердої ярої залежно від ширини міжряддя і норми висіву насіння, Каленський В. П., Шутий О. І. (2015)
Гончар Л. М. - Польова схожість і виживаність рослин нуту за передпосівної обробки насіння, Щербакова О. М. (2015)
Джемесюк О. В. - Вплив підживлення на динаміку формування площі листкової поверхні посівів сої, Новицька Н. В., Свистунова І. В. (2015)
Дмитришак М. Я. - Урожайність тритикале ярого залежно від глибини загортання насіння (2015)
Завірюха П. Д. - Селекція картоплі у Львівському НАУ: результати і перспективи (2015)
Каленська С. М. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність пшениці м’якої ярої в умовах північної частини Лісостепу України, Антал Т. В., Максименко О. А. (2015)
Каленська С. М. - Формування врожайності сортів коріандру посівного залежно від елементів технології, Жовтун М. В. (2015)
Каленська С. М. - Компенсаційна здатність структурних компонентів урожайності сортів пшениці озимої, Ташева Ю. В. (2015)
Квасніцька Л. С. - Короткоротаційні сівозміни з бобовими культурами в умовах достатнього зволоження Правобережного Лісостепу, Молдован В. Г., Тимощук Т. М. (2015)
Клименко Т. В. - Вплив альтернативного удобрення на продуктивність картоплі на ясно-сірому лісовому ґрунті (2015)
Ковбасюк П. У. - Урожайність бобово-злакових травосумішок залежно від співвідношення бобових і злакових видів в умовах Лісостепу України, Маслов Ю. А. (2015)
Маційчук В. М. - Застосування окремих концепцій теорії ігор для оцінювання елементів технології вирощування льону олійного (2015)
Мойсієнко В. В. - Наукові основи виробництва якісних кормів та ефективного використання лукопасовищних угідь в умовах Полісся України (2015)
Молдован В. Г - Формування врожаю сої залежно від технологічних елементів вирощування в умовах Правобережного Лісостепу України, Молдован Ж. А., Собчук С. І. (2015)
Носевич М. А. - Продуктивность различных сортов льна-долгунца в зависимости от площади питания и инокуляции семян биопрепаратами, Новохацкая Д. М. (2015)
Осокіна Н. М. - Борошномельні показники якості зерна спельти залежно від сорту, Любич В. В., Возіян В. В., Пертернко В. В. (2015)
Панчишин В. З. - Продуктивність та кормова оцінка однорічних вівсяно-капустяних сумішок залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України, Мойсієнко В. В. (2015)
Писаренко П. В. - Вплив елементів технології вирощування на ріст і розвиток рослин гібриду кукурудзи Крос 221м в умовах Південного Степу України, Пілярський В. Г., Пілярська О. О. (2015)
Поліщук В. О. - Вплив мікродобрив та біопрепаратів на розвиток кореневої системи жита озимого (2015)
Рудік О. Л. - Загальна та біоенергетична оцінка подвійного використання льону олійного, Мринський І. М. (2015)
Сладковська Т. А. - Вплив елементів технології вирощування на формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної (2015)
Сучек М. М. - Екологічно безпечні елементи технології вирощування проса в умовах Поділля, Дерев’янський В. П., Степанчук Т. В. (2015)
Борисевич Б. В. - Особливості пухлинного росту при аденокарциномі молочної залози кішок, Лісова В. В., Кравченко А. В. (2015)
Ільніцький М. Г. - Озонотерапія як безпечний та перспективний метод у ветеринарній практиці, Підборська Р. В. (2015)
Слюсаренко Д. В. - Диференціальна епідуральна блокада розчином бупівакаїну у великої рогатої худоби в експерименті, Ільніцький М. Г. (2015)
Шадура Ю. М. - Доклінічні дослідження гострої токсичності нанокристалічного діоксиду церію, Бітюцький В. С., Співак М. Я., Мельниченко О. М., Щербаков О. Б., Демченко О. А., Жолобак Н. М. (2015)
Голуб Г. А. - Технологічна схема виробництва комбікормів та дизельного біопалива, Павленко М. Ю., Ачкевич О. М. (2015)
Кухарець С. М. - Технічні та технологічні пропозиції отримання енергії із сировини сільськогосподарського походження, Голуб Г. А., Скидан О. В., Осипчук О. Ю. (2015)
Любич В. В. - Математичне моделювання водно-теплової обробки зерна тритикале, Новіков В. В., Полянецька І. О. (2015)
Омельчук В. В. - Аналіз ринку матеріалів космічного радіолокаційного знімання, Рассохіна І. В., Фомін М. П. (2015)
Іванов І. А. - Взаємозв’язок показників молочної продуктивності чистопорідних і помісних симентальських корів суміжних поколінь (2015)
Ковальчук О. Д. - Можливості та ризики вітчизняного агровиробництва на європейському ринку (2015)
Лазебна М. Є. - Проблеми розвитку нормативного забезпечення у сфері якості ґрунтів та шляхи ї вирішення (2015)
Бігула С. М. - Вплив окремих агротехнічних прийомів на кількісні і якісні показники сіянців Pinus Silvestris L., які вирощуються в умовах постійних розсадників (2015)
Саврасих Л. Д. - Структура рослинних угрупувань техногенних ландшафтів Житомирської області (2015)
Токар Б. Ю. - Продуктивність ячменю ярого пивоварного залежно від удобрення та ретардантного захисту (2015)
Чередниченко І. В. - Вміст і запаси гумусу в чорноземах типових за різних систем удобрення в умовах органічного землеробства (2015)
Фещук О. М. - Біологія та взаємовідносини збудника сріблястої парші картоплі зі збудниками сухої фузаріозної та мокрої бактеріальної гнилей (2015)
Черній В. П. - Урожайність проса за умов біологізації його вирощування в Правобежному Лісостепу України (2015)
Шовкова О. В. - Вплив елементів технології вирощування на фотосинтетичну та насіннєву продуктивність посівів сої (2015)
Анотації (2015)
Вимоги (2015)
Жаба В. І. - Апроксимація хвильової функції та поляризаційні характеристики дейтрона для потенціалів Неймегенської групи (2016)
Симулик В. М. - Вибір хвильової функції основного стану Не для прецизійних обчислень параметрів квазістаціонарних станів, Заяць Т. М., Тимчик Р. В. (2016)
Virko V. F. - Coupling of helicon antennas to plasma near the electron cyclotron resonance, Slobodyan V. M., Virko Yu. V. (2016)
Соломенко О. В. - Дослідження мікророзрядної системи з тангенціальною подачею газу, Присяжна О. В., Черняк В. Я., Лендєл В. В., Гамазін Д. К., Мартиш Є. В., Калустова Д. О., Присяжневич І. В. (2016)
Klishevich G. V. - Conformational effects and photoluminescence spectra of nanocomposites 5CB liquid crystals–carbon nanotubes, Curmei N. D., Lebovka N. I., Melnyk V. I. (2016)
Romanyuk B. - Stationary multistar-shape patterns of water drops in the presence of a temperature gradient, Melnik V., Popov V. (2016)
Войтович В. В. - Вплив олова на структурні перетворення тонкоплівкової субоксидної матриці кремнію, Руденко Р. М., Юхимчук В. О., Войтович М. В., Красько М. М., Колосюк А. Г., Поварчук В. Ю., Хацевич І. М., Руденко М. П. (2016)
Rasulov V. R. - Polarization-dependent photocurrent in p-GaAs (2016)
Horichok I. V. - Semiempirical energies of vacancy formation in semiconductors, Hurhula H. Ya., Prokopiv V. V., Pylyponiuk M. A. (2016)
Tonkoshkur A. S. - Effects in electrical properties of carbon-polypropylene composites, Lyashkov A. Yu., Degtyaryov A. V. (2016)
Moklyak V. V. - Morphological characteristics of hydrothermally synthesized iron trifluorides with various hydration degrees, Kotsyubynsky V. O., Yaremiy I. P., Kolkovskyy P. I., Hrubyak A. B., Zbihley L. Z. (2016)
Академік НАН України Марат Терентійович Шпак (до 90-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Юрія Олександровича Рєзнікова (1953–2016) (2016)
Васютинський В.О. - Позиції мешканців сходу і заходу України щодо подій на Донбасі як основа майбутнього ціннісного порозуміння (2017)
Гонтаренко Л. О. - Викривлення інформації як вплив на громадські уявлення про війну, Парфьонов Г. А. (2017)
Грищук Е. Ю. - Tериторіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв’язку (2017)
Danilyuk I. V. - Maintenance of cultural identity through ethnocentrism, Kurapov A. О. (2017)
Коваленко А. Б. - Соціальна ідентичність як механізм адаптації особистості під час суспільної кризи, Безверха К. С. (2017)
Осьодло В. І. - Посттравматичне зростання особистості учасників бойових дій: сучасний стан та перспективи, Зубовський Д. С. (2017)
Пахоль Б. Є. - Суб’єктивне та психологічне благополуччя: сучасні і класичні підходи, моделі та чинники (2017)
Піхало Я. І. - Використання новин з мережі інтернет як спосіб підвищення екологічності сприймання інформації про воєнні дії (2017)
Романова Ю. В. - Cтійкість особистості майбутніх медичних працівників як основа психологічного захисту від маніпулятивних впливів, Настай Д. А. (2017)
Romaniuk К. O. - Psychosocial features of management volunteer team (2017)
Титаренко Т. М. - Kритерії відновлення психологічного здоров’я в умовах довготривалої травматизації (2017)
Траверсе Т. М. - Oсобливості розуміння політичних задач різних типів (2017)
Удовенко Ю. М. - Oрганізація соціально-психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій (2017)
Хачатурян Ю. Р. - Tеоретичний аналіз проблеми соціальної адаптації дітей вимушених мігрантів (2017)
Чуйко О. В. - Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною (2017)
Щербатюк Б. А. - Гідність як особистісна і соціальна цінність, Стахмич О. В. (2017)
До 100 річниці з дня народження Марисової Людмили Йосипівни (2017)
Содержание (2016)
Гузь А. Н. - Модель волокон конечных размеров в трёхмерной теории устойчивости композитных материалов (обзор), Декрет В. А. (2016)
Григоренко Я. М. - Влияние кривизны на напряженное состояние полых цилиндров с поперечным сечением в виде выпуклых полугофров, Рожок Л. С. (2016)
Мольченко Л. В. - Деформирование гибкой ортотропной сферической оболочки переменной жесткости в магнитном поле, Лоос И. И., Федорченко Л. Н. (2016)
Луговой П. З. - Нестационарное деформирование продольно-поперечно подкреплённых цилиндрических оболочек на упругом основании, Мейш Ю. А. (2016)
Семенюк Н. П. - К устойчивости двухслойных углеродных нанотрубок (2016)
Беспалова Е. И. - Колебания оболочек вращения с разветвлённой формой меридиана, Урусова Г. П. (2016)
Ларин В. Б. - О компенсации погрешностей датчиков навигационной системы (2016)
Хорошун А. С. - Об устойчивости горизонтального движения самолёта (2016)
Didukh M. І. - Use of natural minerals as sorbents of radiocaesium in agricultural production, Lazaryev М. М. (2015)
Герасимчук Л. О. - Канцерогенний і неканцерогенний ризики від споживання овочевих культур, вирощених на території агроселітебних ландшафтів м. Житомир (2015)
Полінкевич В. А. - Радіологічна оцінка продукції лісу в межах північних районів Житомирської області, Катковський А. В., Саюк О. А. (2015)
Надточій П. П. - Еколого-економічна оцінка впливу діяльності, пов’язаної з незаконним видобуванням бурштину, на стан довкілля Житомирщини (2015)
Андрушків Б. М. - Удосконалення планування соціогуманітарного розвитку промислового підприємства (адаптація методичних підходів до планування відповідно вимог ЄС, Погайдак О. Б., Слободян Н. О. (2015)
Андрушків Б. М. - Інтеграція екологічної складової у практичне виробниче середовище з метою забезпечення сталого розвитку підприємства, Мельник Л. М. (2015)
Веремеєнко С. І. - Прогноз зміни теплозабезпеченості темно-сірого опідзоленого грунту Західного Лісостепу України, Фурманець О. А. (2015)
Заполовський С. А. - Ефективність механічних заходів знищення амброзії полинолистої, Плотницька Н. М. (2015)
Ключевич М. М. - Вплив елементів мінерального живлення тритикале озимого на розвиток хвороб та продуктивність агроценозу в умовах Західного Полісся України, Плакса В. М. (2015)
Левченко В. Б. - Основні аспекти технології лісовідновлення в умовах корабельного лісництва ДП "Житомирське ЛГ", Шульга І. В. (2015)
Mислива T. М. - Мідь у грунтах природних, агро- і урболандшафтів Житомирського Полісся, Білявський Ю. А., Мартенюк Г. М. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології й шкідливості вічкової галиці та захист від неї саджанців груші в розсаднику, Сухомуд О. Г., Гричанюк В. П. (2015)
Яновський Ю. П. - Особливості біології суничного кліща та захист промислових насаджень суниці, Ящук В. У., Чепернатий Є. В. (2015)
Гамаюнова В. В. - Удосконалення окремих агротехнічних прийомів вирощування розторопші плямистої в умовах Півдня України, Дьомін О. В. (2015)
Гамаюнова В. - Особливості удобрення та використання картоплі літнього садіння на краплинному зрошенні в умовах Степу України, Іскакова О. Ш. (2015)
Безвіконний П. В. - Вплив строків сівби на нагромадження маси коренеплодів буряка столового (2015)
Желязков О. І. - Ефективність застосування азотних добрив при вирощуванні пшениці озимої в умовах Північного Степу (2015)
Каленська С. М. - Формування листкової поверхні коріандру посівного залежно від елементів технології вирощування, Жовтун М. В. (2015)
Козіна Т. В. - Показники якості насіння гірчиці білої залежно від строків сівби, норм висіву та обробки посівів регулятором росту "Вермибіомаг" (2015)
Лазарчук Л. А. - Ефективність елементів системи захисту картоплі від хвороб і колорадського жука (2015)
Маційчук В. М. - Особливості проведення експертизи сортів вівса посівного (Avena sativa L.) і голого (A. sativa nuda L.) на відмінність, однорідність та стабільність (2015)
Мойсієнко В. В. - Пріоритетність та шляхи підвищення продуктивності зернової та силосної кукурудзи (2015)
Стоцька С. В. - Вплив елементів технології вирощування Trifolium pratense L. на фітосанітарний стан травостою та розвиток кореневої системи (2015)
Потапський Ю. В. - Вплив стимуляторів росту на енергію проростання, схожість насіння та густоту рослин моркви (2015)
Черенков А. В. - Вплив агротехнологічних прийомів вирощування на зернову продуктивність пшениці озимої, Козельський О. М. (2015)
Шваб С. Б. - Вплив норм висіву та мінеральних добрив на якісні показники льону олійного сорту Айсберг (2015)
Горальський Л. П. - Морфологія деяких органів статевозрілих кролів, Левківський Л. О., Марков З. Ф., Волківський І. А. (2015)
Брошков М. М. - Гендерні відмінності у кількості лімфоцитів та їх субпопуляцій у собак залежно від віку (2015)
Дудка В. Б. - Репаративний адаптогенез колінного суглоба після однобічної меніскектомії (2015)
Нездвецька І. В. - Експериментальні дослідження параметрів процесу сушіння цикорію кореневого (2015)
Бурлака В. А. - Барда у раціонах коропа, Вербельчук Т. В., Меленівський О. М. (2015)
Огородник Н. З. - Процеси пол і активність ензимів саз у поросят при відлученні та за дії комплексного ліпосомального препарату (2015)
Пелехата Н. П. - Розмноження універсальної підщепи УУПРОЗ-6 зеленими живцями (2015)
Федоренко І. В. - Прояв основних кількісних ознак продуктивності гібридів F1 пшениці м’якої ярої (2015)
Федоренко М. В. - Характер успадкування морфологічних показників стійкості до вилягання у гібридів F1 пшениці твердої ярої (2015)
Антону Станіславовичу Малиновському – 75 (2015)
Анотації (2015)
Вимоги (2015)
Петриченко В. Ф. - Наукові основи виробництва та використання сої у тваринництві (2012)
Бабич А. О. - Світові та вітчизняні тенденції розміщення виробництва і використання сої для розв’язання проблеми білка, Бабич-Побережна А. А. (2012)
Тимченко В. Н. - Стан і перспективи розвитку виробництва сої в Україні, Пилипченко А. В. (2012)
Іванюк С. В. - Формування сортових ресурсів сої відповідно до біокліматичного потенціалу регіону вирощування (2012)
Колісник С. І. - Основні технологічні прийоми вирощування сої на насіння (2012)
Задорожний В. С. - Бур’яни в агроценозах сої та методи боротьби з ними (2012)
Венедіктов О. М. - Хвороби і шкідники сої та заходи боротьби з ними (2012)
Обертюх Ю. В. - Анти поживні речовини сої, їх інактивація та технології переробки соєвих бобів на промисловій основі й в умовах господарства (2012)
Кулик М. Ф. - Використання продуктів переробки сої в молочному скотарстві та у птахівництві, Тучик А. В., Стасюк О. К., Скоромна О. І. (2012)
Овсієнко А. І. - Використання кормів з соєвих бобів у годівлі свиней (2012)
Жуков В. П. - Екструдована соя в замінниках незбираного молока для телят молочного періоду вирощування, Данилишен І. В. (2012)
Чорнолата Л. П. - Необхідність контролю показників якості насіння сої і продуктів її переробки (2012)
Полякова Г. П. - Особливості становлення майбутніх наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації у процесі деонтологічної підготовки в аспірантурі (2011)
Хижняк О. А. - Психологічні основи самовдосконалення військових педагогів (2011)
Бенера В. Є. - Самостійна робота студентів у навчальному процесі вищої школи (друга половина 19-го - початок 20-го ст.) (2011)
Сторож В. В. - Обґрунтування сутності педагогічної соціоніки в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2011)
Пилипюк К. М. - Сутність та структура феномена "критичне мислення особистості майбутнього вчителя-філолога" (2011)
Листопад О. А. - Творчість як складова підготовки педагогічних кадрів (2011)
Коростіянець Т. П. - Теоретичні питання професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін (2011)
Кернас А. В. - Особенности психологического сопровождения спортивной деятельности в различных видах единоборств (2011)
Загоруйко М. О - Ефективність управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи (2011)
Койчева Т. І. - Фактори інноваційного розвитку педагогічного університету як вищого навчального закладу (2011)
Василенко О. А. - Використання нетрадиційних прийомів графічної інтерпретації результатів емпіричних досліджень при підготовці фахівців-практиків (2011)
Козловський Ю. М. - Кількісні та якісні показники наукової діяльності працівників вищого навчального закладу (2011)
Карпова С. М. - Принцип індивідуалізації навчання у практиці художньої підготовки майбутніх архітекторів (2011)
Серпіонова Е. Н. - Критеріальний підхід у визначенні готовності випускника до розвиваючого аспекту педагогічної діяльності (2011)
Малецька І. В. - Комплекс заходів педагогічного впливу на формування художньо-творчих якостей студентів-філологів (2011)
Богуш А. - Розвиток мовленнєвих жанрів активного мовлення у дітей раннього віку (2011)
Коростіянець Т. П. - Мета та завдання фахової підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін в умовах інновацій в освіті (2011)
Князян М. О. - Науково-дослідницька діяльність як засіб формування критичного мислення студентів (2011)
Єрмакова С. С. - Адаптивна, випереджаюча, відкрита освіта як засіб розвитку професійної свідомості майбутніх викладачів (2011)
Уткина А. Д. - Соціально-психологічна адаптація іноземних студентів у вищих навчальних закладах (2011)
Караева Т. В. - Автономія навчальної діяльності студентів (2011)
Одарій Т. В - Індивідуально-типові прояви суб'єктної залежності (2011)
Харченко І. І. - Психологічні особливості ігрової й інтернет-залежності як загрозливі фактори сучасної молоді (2011)
Хижняк О. А. - Напрямки сприяння особистісному становленню майбутнього офіцера як захисника країни у військовому інституті (2011)
Мушинська Н. С. - Формування компетентності саморозвитку майбутніх економістів на заняттях з дисциплін гуманітарного циклу (2011)
Марусинець М. М. - Стан сформованості особистісної складової професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів (2011)
Швецова І. В. - Використання ідей В. О. Сухомлинського щодо виховання поваги до батьків у сім'ї (2011)
Світлична С. П. - Реалізація емоційного напряму технології виховання ціннісного ставлення до себе у старших дошкільників засобами народної педагогіки Слобожанщини (2011)
Балабуха К. В. - Основні положення навчання іншомовної фразеології (2011)
Баштовенко О. А. - Спрямованість на формування здорового способу життя у майбутніх вчителів фізичного виховання (2011)
Долженко І. В. - Педагогічна установка в професійній підготовці Майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту (2011)
Костенко Р. В. - Підготовка майбутніх економістів до аналізу результатів тестування торгових систем на основі звітів комп'ютерної програми Metastock (2011)
Лунгу Л. В. - Інтелектуальна ініціатива майбутніх філологів: критерії, показники, рівні сформованості (2011)
Бершадська Н. С. - Експериментальна модель формування англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей (2011)
Павелко І. І. - Методы коррекции посттравматических расстройств у сотрудников ОВД (2011)
Олейникова Ю. В. - Творческий портрет Ф. Шуберта в контексте стилистики немецко-австрийского Бидермайера (2011)
Велитченко Л. К. - Принципи організації психологічної лабораторії (2011)
Саражинська В. В. - Розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2011)
Кравцов В. О. - Акмеологічні засади формування методологічної культури майбутнього вчителя (2011)
Костенко Р. В. - Визначення сутності понять "комп'ютерні технології" та "інформаційні технології" у науково-педагогічній Літературі (2011)
Яцій О. - Модель педагогічної підтримки особистісної самореалізації студентів ВНЗ, Савчук О. (2011)
Соцька О. П. - Принцип культуродоцільного виховання особистості дитини дошкільного віку: теоретичний аспект (2011)
Алтухова Г. - Подготовка учащихся к межкультурному взаимодействию: анализ государственных программ Украины и России (2011)
Наші автори (2011)
Петриченко В. Ф. - Агробіологічне обґрунтування вирощування конюшини лучної в умовах Лісостепу правобережного, Забарна Т. А. (2012)
Аралов В. І. - Мінливість кількісних ознак горошку посівного (вики ярої) Vicia sativa L. (2012)
Бабич А. О. - Вплив густоти рослин на індивідуальну кормову та насіннєву продуктивність горошку (вики ярої), Аралов О. В. (2012)
Климчук О. В. - Характеристика вихідного матеріалу при створенні простих гібридів кукурудзи для умов монокультури (2012)
Окрушко С. Є. - Вивчення впливу іонів свинцю на проростки ярого ячменю (2012)
Плотніков В. В. - Ефективність застосування мікродобрив "Росток" у сучасній технології вирощування ярого ячменю в умовах центрального Лісостепу України, Гончар Т. М., Гуменна Н. І. (2012)
Протопіш І. Г. - Багаторічні бобові трави – безальтернативний попередник пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу, Квітко Г. П., Гетман Н. Я. (2012)
Плотніков В. В. - Сучасні технології вирощування ярої пшениці, Чернелівська О. О., Гильчук В. Г., Наконечний В. О. (2012)
Ткачук О. П. - Особливості росту козлятнику східного в рік сівби за різних способів вирощування (2012)
Маткевич В. Т. - Урожайність зеленої маси еспарцету в рік сівби, Резніченко В. П., Міценко Н. П., Андрощук С. Т. (2012)
Чоловський Ю. М. - Фотосинтетична та зернова продуктивність сортів люпину вузьколистого залежно від внесення мінеральних добрив (2012)
Чинчик О. С. - Вплив удобрення на урожайність зернобобових культур в умовах Лісостепу Західного (2012)
Дерев’янський В. П. - Ефективність вапнякових добрив, мікробних препаратів та макро- і мікроелементів на стійкість рослин до захворювань та продуктивність сої (2012)
Мартинюк І. В. - Кормова цінність коренеплодів однонасінних буряків кормових вирощених за інтенсивними технологіями (2012)
Чернелівська О. О. - Ефективність позакореневого підживлення цукрових буряків мікродобривами, Деркач В. С., Дзюбенко І. М. (2012)
Демидась Г. І. - Урожайність та якість гички буряків кормових залежно від елементів технології вирощування, Бурко Л. М. (2012)
Макаренко П. С. - Формування двокомпонентних бобово-злакових травостоїв, Пастушенко В. О. (2012)
Молдован Ж. А. - Продуктивність люцерно-стоколосових травосумішок залежно від способів обробітку ґрунту та удобрення (2012)
Фещуп О. В. - Продуктивність післяжнивних сидератів та їх роль у покращанні мінерального живлення польових культур (2012)
Сеник І. І. - Урожайність бобово-злакової травосумішки залежно від удобрення, Сидорук Г. П. (2012)
Чепур С. С. - Мінливість ботанічного складу врожаю сіяних лук під впливом частоти відчужень зеленої маси і органічних добрив в умовах гірсько-лісового поясу Карпат, Моспан Г. М. (2012)
Оліфірович В. О. - Ефективність збагачення сіяних та природних лучних ценозів бобовими компонентами (2012)
Деркач В. С. - Формування злакових травостоїв при пасовищному і пасовищно-укісному використанні (2012)
Ковтун К. П. - Вплив позакореневого підживлення та інокуляції на формування видового складу козлятнику східного в одно видових та сумісних посівах, Векленко Ю. А., Онищенко М. А., Самохвал Т. П. (2012)
Драбик В. Ф. - Вплив післяжнивних посівів на родючість ґрунту і урожайність наступної культури польової сівозміни (2012)
Кулаковская Т. В. - Теоретические и практические аспекты производства и использования биомассы на сельскохозяйственных землях (2012)
Скоромна О. І. - Нова система оцінки кормів у продукції молока, Кулик М. Ф., Обертюх Ю. В. (2012)
Курнаєв О. М. - Вплив консервованого вологого зерна кукурудзи на молочну продуктивність корів та якість молока, Хрипливий В. В. (2012)
Мандрик М. О. - Вплив бугаїв – плідників лінії Зеніта 618 української чорно-рябої молочної породи на формування продуктивних, відтворювальних, екстер’єрно – конституційних ознак корів, Бігас О. В., Заєць А. П. (2012)
Бугайов В. Д. - З історії дослідження люцерни в Україні, Задорожна І. С. (2012)
Ряба О. І. - Питання удосконалення і заміни парової системи землеробства в періодичних вітчизняних виданнях другої половини XVIII ст. (2012)
Титул, зміст (2016)
П’ять пріоритетів-2016 (2016)
Беккер І. - Тактичний бюджет (2016)
Кудря І. - Українська мрія (2016)
Романюк Т. - Новели конституційних змін (2016)
Стадільна Я. - Прогноз від тих, хто робить погоду (2016)
Стадільна Я. - Хто може допомогти нашій країні? Бог! (2016)
Романюк Т. - Держслужбовець: яким йому бути? (2016)
Стадільна Я. - Чинник кривої Кози (2016)
Стадільна Я. - Чи вистачить смiливостi поставити загальне благо вище за особисте? (2016)
Батлер У. - Деякі роздуми щодо звернення віце-президента США Байдена до Верховної Ради України 8 грудня 2015 року (2016)
Butler W. - Some Reflections on the Address of Vice President Biden to the Verkhovna Rada of Ukraine (2016)
Биков О. - Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності (2016)
Зернецька О. - Глобальні соціальні мережі та кібербезпека особистості (2016)
Zernetska O. - Global Social Network and Cybersecurity of an Individual (2016)
Стадільна Я. - Нація має майбутнє, якщо в неї є план на завтра (2016)
Саква О. - Богдан ПІХ: "Оксамитових реформ не буває" (2016)
Саква О. - Наступність кращих – "Прогрес" у спадок, Корнієнко О. (2016)
Михайленко О. - Космічна Україна: статус зберігається, а програма оновлюється (2016)
Петриченко В. - Не так уже й погано "сидіти на бобах" (2016)
Карпенко М. - Володимир Семистяга: "Я просто божеволів від того, що бачив!" (2016)
Скобельський В. - Паісій Величковський — Родимець Полтавський (2016)
Малієнко О. - "Донбас і Крим: ціна повернення" (2016)
Кудря І. - Свобода слова, свобода віросповідання, свобода від злиднів і свобода від страху (2016)
Марчук Л. - Мирослав Маринович: "Ми переконалися, що знання, які не спираються на солідний фундамент цінностей, стають небезпечними для суспільства" (2016)
Малієнко О. - Якісні адміністративні послуги – основа сервісної держави (2016)
Трохименко О. - Децентралізація на тлі боротьби світоглядів (2016)
Бориспільський М. - Ключове слово: спроможність (2016)
Славинський М. - "Усе життя боявся однієї речі…" (2016)
Дубровін С. - Фестиваль "Різдвяний Арсенал" (2016)
Дубровін С. - Стелла Захарова: "Ніколи і нікому, за жодних обставин я не даватиму хабарів і, тим паче, "відкатів" (2016)
Дубровін С. - Уболіваймо за Україну (2016)
Тищук Є. - Андрій ЗВЄРЄВ: "Словом, фільмом, кіно можна й потрібно здобувати перемоги" (2016)
Тищук Є. - Формула успіху Бориса Барського: "Не боятися поразок, жити граючи!" (2016)
Марчук Л. - Театр про свободу, рабство й планетарне єднання народів (2016)
Баринова-Кулеба В. - Микола Компанець. Глибока духовна криниця, до якої стежини ведуть звідусіль (2016)
Альошина О. А. - Початки громадсько-церковної діяльності А. Річинського на Волині у 20-х рр. 20-го ст. (2016)
Ганзуленко В. П. - Соціальне служіння римо-католицької церкви на Півдні України у 20-30-х рр. 20-го ст. (2016)
Гончарук В. В. - Специфіка навчально-виховного процесу в Свято-Володимирській семінарії Православної церкви в Америці (2016)
Кащук О. Я. - Дії пронікейських мирян 4-го століття як захист власної релійної ідентичності (2016)
Пархонюк Т. М. - Релігійне телебачення в Україні: еволюція та перспективи (2016)
Скиба І. - Московська патріархія проти адміністратора Автокефальної православної церкви Полікарпа (Сікорського): обставини та інструментарій спроби дискредитації (2016)
Стоколос Н. Г. - До питання становища кліриків – вихідців із Галичини після скасування уніатської Холмської єпархії (1875 р.) (2016)
Хоркава І. І. - Греко-католицька семінарія у Львові (1783–1929 рр.) як попередниця Греко-католицької богословської академії (2016)
Цап М. - Роль архієпископа Волинсько-Ровенського Мефодія (Мензака) в діяльності Волинської духовної семінарії (1959–1964 рр.) (2016)
Шевчук В. М. - Історія церкви "Слово життя" на Сході України (2016)
Шеретюк Р. М. - "Записки Иосифа, митрополита Литовского" (1883 р.) як унікальне джерело з історії скасування Греко-уніатської церкви на Правобережній Україні (2016)
Гуцалюк Ю. С. - Феномен екуменізму та його роль у релігійному житті (2016)
Іценко О. Г. - Філосфсько-богословські ідеї у гомілетичній спадщині митрополита Алексія (Громадського) (2016)
Мельник А. І. - Концепція реінкарнації у світлі християнського світогляду (2016)
Халецький О. В. - Екуменізм на стежках теономної сакралізації, Голубовська О. В. (2016)
Hanson K. - "Зникаючі "богобоязливі" або чому тексти такі важливі? (2016)
Щепанський В. В. - Тексти магічного змісту східних слов’ян у ранньомодерну добу (15-го–17-го ст.) (2016)
Титул, зміст (2016)
Дубровін С. - Шевченківські лауреати (2016)
Володимир Гройсман: Парламент має відновити контроль над виконавчою владою (2016)
Стадільна Я. - Час і зусилля (2016)
Дорожня карта внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України (2016)
Спільне комюніке бюро Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (2016)
Костров В. - Чи здатні "Мінські домовленості" принести мир на Донбас? (2016)
Підоричева І. - Як відродити промисловий потенціал Донбасу (2016)
Як переселенцю отримати виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (2016)
Корнієнко О. - Древлянський мер – володар часу, Саква О. (2016)
Стадільна Я. - Децентралізація. Момент сили реформи (2016)
Беккер І. - Не проспати ІТ-революцію. Цифрова країна реальна, а не віртуальна (2016)
Помазанов А. - Суддівське самоврядування за новим законодавством України: виклики та перспективи (2016)
Кудря І. - Трудове право як основа досягнення гендерної рівності в суспільно-економічних відносинах (2016)
Вечурко С. - Колізійні питання співвідношення прав та обов'язків працівника і роботодавця за новим трудовим законодавством: досвід ЄС (2016)
Третьяков В. - До питання про формування європейської уніфікованої системи технічного регулювання та стандартизації (2016)
Tretiakov V. - On the Question of Formation of European Unified Technical Regulation and Standartization System (2016)
Халін О. - Потреба законодавчих змін у механізмі забезпечення ефективності розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Khalin O. - Need for Legislative Changes in the Mechanism of Ensuring the Effectiveness of the Investigation of Legalization of Proceeds from Crime (2016)
Потєхін О. - Чинник ядерного стримування у військово-політичних стратегіях НАТО та України (2016)
Гусєв В. - "Не дозвольмо подіям іти самопливом, поки не буде занадто пізно" (2016)
Скобельський В. - Чому американці вважають операцію "Френтік" провальною (2016)
Марчук Л. - У Львові Грушевський писав і творив нам нашу історію (2016)
Костров В. - "Кримська весна": невідоме про відоме (2016)
Тищук Є. - Бойове братерство об’єднало портовиків і військових моряків (2016)
Яніна І. - Національна гвардія. Стандарти НАТО й повернення Криму (2016)
Стадільна Я. - Переломний рік в історії "Білого слона" (2016)
Осадча Я. - Діти – посли миру (2016)
Стадільна Я. - Гражда у стилі хай-тек, живий газон на даху (2016)
Тищук Є. - Міжнародний дитячий кінофестиваль "NEXT" набирає обертів (2016)
Орлова Н. - Оселя Тараса Шевченка на Козиному болоті (2016)
Дубровін С. - Ретроспектива "Марія Примаченко. Неосяжне" в Мистецькому Арсеналі стала справжнім вибухом кольору, емоцій, гумору й... смутку (2016)
Марчук Л. - Дефіле політики та моди, або "Мода в Україні ХХ століття" (2016)
Грень Т. - У домі мамина молитва (2016)
Тищук Є. - Ніндзюцу – бої без правил, або Як захиститися від нападника (2016)
Год Б. В. - "Тиранічні збочення" і пошук способів утілення концепції "Граду Божого" в суспільно-політичній думці іспанського ренесансу другої половини XVI − початку XVII ст., Лобода Д. О. (2017)
Задунайський В. В. - Військове мистецтво запорожців часів хотинської війни 1621 р. та його аналоги в "Мистецтві війни" Сунь-Дзи: універсальність і самобутність (2017)
Пятницькова І. В. - Землеробські артілі М. В. Левитського: антропологічний вимір (2017)
Кузіна К. В. - Радянська топоніміка міст як спосіб переписування історичної пам’яті (на прикладі Вінниці 1920–30-х рр.) (2017)
Малярчук Н. Г. - Російське населення Східної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року) (2017)
Полуденко С. В. - Преломление эпохи в истории рода Гончаренко (2017)
Лаврут О. О. - Вивчення гуманітарних і природничих дисциплін у школах УРСР у другій половині 40-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. (2017)
Яковлєв А. В. - Радянський варіант сатири як засіб боротьби з внутрішніми та зовнішніми ворогами тоталітарного режиму середини XX ст. (2017)
Сацький П. В. - Діяльність постійного представництва Ради Міністрів УРСР у Москві у 1950–1954рр. і процес інтеграції Криму з Україною (2017)
Докашенко В. М. - Профспілки та пенсійне забезпечення в СРСР (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2017)
Остапчук О. Г. - Виробнича культура інженерно-технічних робітників: машинобудівники Донбасу у 1960–1970-х рр. (2017)
Салагуб Л. І. - Політичне становище Гетьманщини ХVІІІ ст. в мемуарних джерелах російського походження (2017)
Петрова І. В. - Описи Київського (1869 р.), Одеського (1871 р.) та Харківського (1871 р.) військових округів: історія створення та джерельна основа документів, Петров О. О. (2017)
Коваль О. В. - Внесок польських дослідників другої половини XIX – початку XX ст. у вивчення Поділля (2017)
Ломако Л. І. - Дореволюційна література про проблему підготовки вчителя в університетах в українських землях (2017)
Бараненко С. М. - Дворянство в радянській історіографії другої половини 1960-х– першої половини 1980-х рр. (2017)
Стоберська Н. А. - Польське землеволодіння в правобережній Україні у працях Даніеля Бовуа (2017)
Прилипко Р. Д. - Джерела до вивчення соціального захисту населення УСРР у 1920-х рр. (2017)
Гудзь В. В. - The first two decades of research famine in Ukraine: peculiarities of sources and historiography (2017)
Зуб С. В. - Міжнародно-правовий механізм регулювання сучасних відносин між Україною і В4 (2017)
Мєлєкєсцев К. І. - Polish-Ukrainian relations and the issue of historical grievances in the societies of two countries (2017)
Мачітідзе І. Ю. - Українські іммігранти в Іспанії: основні характеристики та виклики на шляху до інтеграції у приймаюче суспільство (2017)
Титул, зміст (2016)
Камперо Е. - Методика швидкісно-силової підготовки кваліфікованих бігунів на короткі дистанції: теоретичні аспекти (2016)
Приймак С. - Ефективність використання спеціально-підготовчих вправ важкоатлеток 14–16 років (2016)
Сушко Р. - Тенденції розвитку баскетболу з урахуванням впливу чинників глобалізації спорту вищих досягнень (на матеріалі національної збірної Литви) (2016)
Тракалюк Т. - Особливості вдосконалення фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки, Єременко О. (2016)
Устенко Б. - Організаційні зміни в структурі європейських професійних футбольних клубів під впливом комерціалізації (2016)
Андрєєва О. - Cоціально-психологічні засади оздоровчо-рекреаційної рухової активності студентської молоді з вадами слуху, Оріховська А. (2016)
Баннікова Р. - Вертебральний больовий синдром у фехтувальників: чинники виникнення та можливості реабілітації, Лопатенко А., Андруська О. (2016)
Васюк О. - Розвиток фізичних і морально-вольових якостей під час уроків фізичного виховання засобами хортингу у дітей середніх класів (2016)
Євстратова І. - Фізична реабілітація при резистентній артеріальній гіпертензії, Ал-Джадо А. (М. Т.) Х. (2016)
Марченко О. - Теоретичні обґрунтування до застосування ­засобів фізичної реабілітації при синдромі хронічної втоми, Манжуловський В., Куценко В. (2016)
Рідковець Т. - Сучасні аспекти фізичної реабілітації хворих з есенційною гіпертензією, Пархотик І., Білий В. (2016)
Коробейнікова Л. - Особливості прояву нейродинамічних функцій борців високої кваліфікації в динаміці тренувального процесу, Коробейніков Г., Ричок Т., Данько Т., Шацьких В. (2016)
Футорний С. - Особливостi розвитку імунного дистресу у спортсменів у динаміці тренувального процесу, Осадча О., Шматова О., Маслова О. (2016)
Бабушко С. - Пріоритетні напрями формування іншомовної компетентності професійного спрямування студентів НУФВСУ – майбутніх фахівців сфери туризму (2016)
Перегінець М. - Мотиви та інтереси старшокласників до організації процесу фізичного виховання в загальноосвітніх закладах різного типу, Долженко Л. (2016)
Сутула В. - Про сутність зв’язку між фізичною культурою, фізичною рекреацією та фізичним фітнесом (2016)
Ібрагімов М. - Українське товариство філософів спорту: предметне поле діяльності, Саїнчук М. (2016)
Кандаева И. В. - Исследование надежности железобетонных пролетных строений автодорожного путепровода, Бородай Д. И. (2017)
Гайворонский Е. А. - Роль территориально-географических и геополитических факторов в формировании и развитии региональных особенностей архитектуры зданий, сооружений и их комплексов в городах Донецкого региона, Югов A. М. (2017)
Лесной В. И. - Интенсификация работы водозаборных скважин Донбасса пневмоимпульсным воздействием совместно с затрубной системой регенерации прифильтровой зоны, Жибоедов А. В., Григоренко Н. И., Зятина В. И. (2017)
Югов А. М. - Классификация методов монтажа элементов транспортерных галерей в условиях действующего предприятия, Игнатенко Р. И., Вольський М. М. (2017)
Писаренко А. В. - Влияние частично закрепленного просадочного грунта на напряженно-деформируемое состояние конструкций (2017)
Яркин В. В. - Определение просадочных деформаций по нормативным документам России и Украины, Кухарь А. В. (2017)
Котляр С. М. - Оптимізація хімічного складу сплаву АК5М2 (2015)
Кулініч А. А. - Механічні та ливарні властивості сплаву АМг6л з домішками кремнію (2015)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку, Почка К. І. (2015)
Федоров М. М. - Формувальні суміші для ювелірного лиття (2015)
Ямшинський М. М. - Термостійкість жаростійких сталей для роботи в екстремальних умовах, Федоров Г. Є., Радченко К. С. (2015)
Грибков Э. П. - Математическое моделирование профилирования полос, Завгородний А. В., Горохов В. А. (2015)
Иванов А. В. - Математическое моделирование напряженного состояния металла при горячей прокатке крупных заготовок с подстуживанием их поверхностей (2015)
Квитницкий А. М. - Анализ методов и устройств вывода кривошипных горячештамповочных прессов из состояния заклинивания, Корчак Е. С. (2015)
Сатонін О. В. - Математичне забезпечення систем автоматичного регулювання товщини холоднокатаних штаб, Присяжний А. Г., Коренко М. Г., Коробко Т. Б. (2015)
Тищенко К. О. - Анализ рабочих характеристик механизма ножниц гильотинных с верхним резом усилием 1 000 кН с помощью программы ibaAnalyzer, Шеремет А. И. (2015)
Семенов В. М. - Влияние способа изготовления заготовок под ЭШС на свойства сварных соединений при производстве деталей подъемно-транспортных машин , Иванык А. В., Марков О. Е. (2015)
Семенов В. М. - Технологические особенности изготовления днищ реакторов с использованием электрошлаковой сварки, Кабацкий А. В., Красовский С. С., Хорошайло В. В. (2015)
Тулупов В. І. - Інженерія поверхні деталей машин комбінованою обробкою на основі точіння з електроімпульсним нагріванням, Онищук С. Г., Міранцов С. Л. (2015)
Орел О. В. - Визначення мінімально припустимого значення коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів (2015)
Гаврильченко О. А. - Анализ замкнутого двухподвижного манипулятора робота, Ладыга Е. В., Буханцов Д. А. (2015)
Гавриш П. А - Технологические особенности ремонта дефектных участков грузоподъемных машин, Шепотько В. П., Мартыновская Е. В. (2015)
Гаврюков А. В. - Определение производительности питателя трубчатого крутонаклонного конвейера, Гололобов Б. Д., Иванов Н. Н. (2015)
Гуденко А. М. - Методи утворення ущільненням технологічних порожнин у ґрунті під короткі буро набивні палі, трапецієподібні палі і палі оболонки, Главацький К. Ц. (2015)
Ковалевский С. Г. - Определение рациональных параметров седельного рычажного устройства полуприцепного скрепера (2015)
Обухов А. Н. - Математическое моделирование системы "тележка – груз" мостового крана, Паламарчук В. А., Бережная Е. В. (2015)
Ракша С. В. - Про необхідність врахування впливу динаміки приводу та канатної системи на нормативне значення швидкості руху вагонів підвісної канатної дороги , Куроп’ятник О. С., Суржиков О. В. (2015)
Хожило М. Е. - Алгоритм визначення параметрів різально-метального робочого органу для будівельно-дорожніх машин (2015)
Цыганаш В. Е. - Модель для мощного энергопотребителя на основе вариационных принципов (2015)
Щукин А. В. - Рациональные параметры нанесения ионно-плазменного покрытия на поверхность ножей землеройно-транспортных машин (2015)
Аксенов В. П. - Компенсация гармонических колебаний в современных электроприводах, Шеремет А. И. (2015)
Жартовский А. В. - О взрывной электронной эмиссии в электрических контактах (2015)
Квашнин В. О. - Модернизация кинематической схемы стенда статических нагрузок и определение ее параметров, Хрипливый О. С. Подлипаев С. П. (2015)
Наливайко А. М. - Методика модульного программирования системы векторного управления асинхронным двигателем в среде разработки CCSv4 на базе учебного стенда TMDSHVMTRPFCKIT, Чебаненко А. В., Катрушенко Н. А. (2015)
Подлесный С. В. - Моделирование динамики электромеханических систем, Стадник А. Н., Ларичкин А. В. (2015)
Шеремет А. И. - Потенциал энергосбережения и пути его реализации в асинхронных электроприводах, Климченкова Н. В., Климченков А. Г. (2015)
Атаманчук Л. О. - Особливості обліку виплат звільненим працівникам при ліквідаційній процедурі підприємств-банкрутів (2015)
Бившева Л. О. - Реструктуризація підприємства як форма організаційних змін в умовах транзитивної економіки, Кондратенко О. О. (2015)
Волкогон С. А. - Концептуальный подход к налоговому стимулированию малого бизнеса регионов Украины (2015)
Волошина Е. А. - Инновационные направления совершенствования системы управления качеством на машиностроительных предприятиях Украины (на примере ПАО "НКМЗ") , Шубная Е. В. (2015)
Гаврікова А. В. - Теоретичні основи регулювання банківської діяльності (2015)
Гитис Т. П. - Тенденции и перспективы профессионального развития персонала предприятий в Украине, Гитис В. Б. (2015)
Грозный И. С. - Анализ влияния российско-украинского конфликта на промышленность Украины, Прокопенко Р. В. (2015)
Клопов І. О. - Механізми фінансування енергоефективних проектів (2015)
Луценко О. М. - Впровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Михайличенко Н. М. - Координаційно-інтеграційна функція контролінгу (2015)
Половян О. В. - Тенденції розвитку міста та їх оцінка в довгостроковому періоді , Половян Н. С. (2015)
Рагуліна Н. В. - Інвестиційні гранти, як інструмент стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні (2015)
Шевченко О. М. - Стратегія формування регіональної інноваційної системи і фінансові інструменти її реалізації (2015)
Шевченко О. М. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств України: інституціональний аспект аналізу (2015)
Анотації (2015)
Автори (2015)
Скорочення (2015)
Герасимов Т. Ю. - Продовольча ситуація в містах Правобережної України в початковий період "Великої війни" (серпень 1914 – перша половина 1915 рр.) (2016)
Бистра М. О. - Матеріали державного архіву Одеської області про життя представників науково-педагогічної інтелігенції періоду німецько-румунської окупації (1941–1944 рр.) (2016)
Касьянова Н. М. - Соціально-демографічні наслідки радянської переселенської політики в УРСР (1940–1960-ті рр.) (2016)
Яковлєв А. В. - Трансформація сміхової культури в умовах радянської пропаганди (2016)
Лаврут О. О. - Створення підручників в УРСР у 1940-х – 1960-х рр.: методологічні та організаційні аспекти (2016)
Мартинчук І. І. - Творчі здобутки педагогів Вінниччини, Савчук Н. І. (2016)
Родигіна О. М. - "Другий обіг" як феномен альтернативної культури в Польщі другої половини ХХ ст. (2016)
Скоков О. Д. - Луцька і Татарська надбрамні башти у м. Острозі в історіографії середини ХІХ – початку ХХІ ст. (2016)
Бараненко С. М. - Дворянство пореформеної доби в дореволюційній літературі (2016)
Власюк С. О. - Законодавство у сфері збереження пам’яті про учасників Української революції 1917-1921 рр. (2016)
Мєлєкєсцев К. І. - Сучасні польсько-українські відносини: історіографічний аналіз (2016)
Отземко О. В. - Мемуарні джерела в українській історіографії ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2016)
Маргулов А. Х. - Візуалізація повсякденності ассирійців в Україні у 1920-1930-х рр.: "фотоправда" (2016)
Богінська І. В. - Динаміка образу країни в президентському дискурсі (за матеріалами щорічних послань Президента РФ) (2016)
Киштымов А. Л. - В поисках своего лица: украинская буржуазия XIX – начала ХХ вв. И ее представительские организации |рец. На кн.: ШАНДРА І. О. Представницькі організації буржуазії українських губерній (1861–1919 рр.): Монографія. – Харків: Майдан, 2016. – 316 с.|, Шибеко З. В. (2016)
Лягуша А. О. - Про вовка промовка |рец. На кн.:Давлєтов О. Підготовка "покоління вовків": вишкіл майбутніх виконавців Голокосту (Нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр.). – Дніпропетровськ: Інститут "ТКУМА", 2015. – 280 с.| (2016)
Іваницька О. П. - История внешней политики Испании / Н. Е. Аникеева, В. А. Ведюшкин, О. В. Волосюк, И.Ю. Медников, С. П. Пожарская. – М.: Международные отношения, 2013. – 504 с., Бойко Н. І. (2016)
Іваницька О. П. - Самая влиятельная женщина. "Железная леди" Маргарет Тэтчер / Сергей Перегудов, Александр Терентьев. – М.: ЭКСМО, 2014. – 384 с., Пунько В. М. (2016)
Содержание (2000)
Kirejtshuk A. G. - On origin and early evolution of the superfamily Cucujoidea (Coleoptera, Polyphaga). Comments on the family Helotidae (2000)
Куликова Н. А. - Характеристика функциональной активности зоны фильтрации орального диска мускоидного хоботка (Diptera: Muscidae, Calliphoridae, Tachinidae), Ратыни А. И., Стаковецкая О. К. (2000)
Гильденков М. Ю. - Новый подрод и семь новых для науки видов рода Thinodromus из Эфиопской зоогеографической области (Coleoptera: Staphylinidae) (2000)
Гильденков М. Ю. - Новый подрод и семь новых для науки видов рода Thinodromus из Эфиопской зоогеографической области (Coleoptera: Staphylinidae) (2000)
Перепечаенко В. Л. - Обзор родов трибы Dacnusini (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) Палеарктики (2000)
Мартынов В. В. - Редкий случай симметричной патологии у Aphodius erraticus (L.) (Coleoptera, Scarabaeidae) (2000)
Дмитриев Д. А. - Цикадовые (Homoptera, Cicadina) Воронежского государственного биосферного заповедника (2000)
Бригадиренко В. В. - Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) зказника "Булаховский Лиман" (Днепропетровская область) (2000)
Касаткин Д. Г. - Материалы к изучению фауны жуков-зерновок (Coleoptera: Bruchidae) юга Европейской части России и Северного Кавказа (2000)
Пак О. В. - О бражниках (Lepidoptera: Sphingidae) Донецкой области (2000)
Назаренко В. Ю. - К биологии редких и малоизученных видов жуков- долгоносиков Donus buсоvinensis и Donus nidensis (Coleoptera, Curculionidae) в Украине (2000)
Русина Л. Ю. - Перемещения самок на соседние гнезда в фазе основания семьи у ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae) в Херсонской области (2000)
Штирц А. Д. - Структура и динамика сообществ панцирных клещей (Acariformes, Oribatei) заповедника "Каменные могилы" Донецкой области (2000)
Наглов В. А. - Особенности экологии клеща Ixodes ricinus L. (Ixodidae) в лесопарковой зоне Харькова, Ткач Г. Е., Симоненко О. Б. (2000)
Гнелица В. А. - Фауна пауков семейства Linyphiidae лесостепной зоны Украины: 1. Подсемейство Linyphiinae (2000)
Чумак В. А. - Цикадка Selenocephalus pallidus Kbm. (Homoptera: Cicadellidae) – новый вредитель лаванды в Крыму (2000)
Евтушенко Н. Д. - Массовые размножения основных вредителей яблони в Украине (2000)
Фурсов В. Н. - Применение видов рода Trichogramma Westwood (Hymenoptera, Trichogrammatidae) в биологическом методе защиты растений в Китае (2000)
Алексеницер М. Л. - Токсичность гербицидов радазин-Т, херботреф и дикоцид для медоносной пчелы Apis mellifera L., Кубайчук В. П., Боднарчук Л. И. (2000)
Немкова С. Н. - Влияние варроатозной инвазии на биохимические показатели организма медоносной пчелы (Apis mellifera L.), Кобзарь А. И., Руденко Е. П. (2000)
Суханова И. П. - Генетические различия показателей клеточного иммунитета тутового шелкопряда разных пород и гибридов в зависимости от условий выкормок, Шахбазов В. Г., Кириченко И. А. (2000)
Литвин В. М. - Новые возможности повышения жизнеспособности и продуктивности дубового шелкопряда (Antheraea pernyi G.), Шаламова О. А., Шахбазов В. Г., Маркина Т. Ю., Кандыба В. Н., Злотин А. З. (2000)
Ляшенко Ю. В. - Удосконалення методів добору високо життєздатного вихідного матеріалу в селекційній роботі з шовковичним шовкопрядом (Bombyx mori L.), Браславський М. Ю., Лютенко В. С., Ляшенко В. В. (2000)
Остапенко Л. Н. - Новый способ отбора высоко жизнеспособных гусениц тутового шелкопряда по реакции хемотаксиса, Злотин А. З. (2000)
Некрасова А. В. - Генетический контроль спонтанного мутирования при старении у Drosophila melanogaster Meig., Золотых И. В., Лаврик А. А. (2000)
Страшнюк В. Ю. - Влияние генотипа на степень политении гигантских хромосом Drosophila melanogaster Meig. в связи с различиями по приспособленности, Белоусова И. Б., Леонова И. С. (2000)
Белецкий Е. Н. - 75 лет сельскохозяйственной авиации Украины, Агарков В. А., Дибир А. Г., Копычко В. П., Халилов С. А., Хоменко И. И. (2000)
Правила для авторов (2000)
Содержание (2017)
Бабенко М. Н. - Категория безопасности как элемент эффективности отечественных гражданских самолетов, Гайдачук А. В., Кондратьев А. В. (2017)
Долматов А. И. - Об одном направлении решения проблемы применения керамики в авиационных газотурбинных двигателях, Карпов Я. С., Тараненко И. М. (2017)
Планковский С. И. - Перспективы создания прецизионной системы управления временем термоимпульсной обработки, Шипуль О. В., Ходак Р. А., Красовский С. А., Тевзадзе Г. С. (2017)
Вамболь А. А. - Методика снижения затрат при изготовлении композитных конструкций, Пургина С. М. (2017)
Андреев А. В. - Исследование пастообразных клеев фирмы 3М для склеивания и ремонта композитных панелей, Нитка В. С. (2017)
Бычков А. С. - Формирование служебных свойств монослойных ионно-плазменных покрытий нитрида титана, Моляр А. Г. (2017)
Попова Е. Г. - Влияние параметров структуры нанокомпозитов на их свойства (2017)
Неділько В. М. - Комплексний фактор "умови посадки" як складова при визначенні оптимального місця посадки, Стратонов В. М. (2017)
Титов М. Ю. - Оптимизация магнитной системы СПД-70 путем максимизации градиента индукции магнитного поля, Лоян А. В. (2017)
Прохорова О. М. - Задачи на экстремум в работах киевского математика Б.Я. Букреева (2017)
Реферати (2017)
Сведения об авторах (2017)
Бохонько Є. О. - Моделювання технологічного процесу перевезення вантажів майбутніми інженерами-педагогами галузі автотранспорту (2016)
Волкова Н. В. - Системний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (2016)
Мирончук Н. М. - Контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації у професійній діяльності на засадах проблемно-ситуаційного підходу (2016)
Плачинда Т. С. - Шляхи підвищення якості професійної освіти (2016)
Ребуха Л. З. - Методологічне обґрунтування соціальної роботи як виду професійної діяльності за сучасних умов суспільного розвитку (2016)
Смагіна О. О. - Обґрунтування системи забезпечення науково-педагогічної діяльності університетської кафедри засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Переяславська С. О. (2016)
Вовк Н. В. - Методичні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців-технологів у процесі вивчення креативних технологій навчання (2016)
Гаркуша Г. Г. - Рабочее место судоводителя как развивающийся программный комплекс, Ходаріна К. В., Гаркуша О. М. (2016)
Керницький О. М. - Продуктивне навчання майбутніх інженерів-педагогів застосуванню суб’єктсуб’єктної взаємодії: методичний аспект (2016)
Коваленко В. С. - Питання термодинаміки на курсах природничих дисциплін, Стець Н. В. (2016)
Марко М. М. - Сутність навчально-ігрових технологій (2016)
Пономарьова Н. О. - Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів, Білоусова Л. І. (2016)
Одайський С. І. - Особливості та структура управління інноваційною діяльністю професійно-технічного навчального закладу в ринкових умовах (2016)
Помаран П. І. - Організація профорієнтаційної роботи в закладах професійно-технічної освіти (2016)
Рудевіч Н. В. - Методика формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Величко В. Є. - Умови формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики як складової професійної компетентності (2016)
Горленко В. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів: вітчизняний досвід (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського