Романів М. П. - Онкогінекологічна патологія в структурі захворюваності та смертності населення України (2017)
Бідзіля П. П. - Обмін адипоцитокінів та імунопатологічні зміни при хронічній серцевій недостатності з надмірною масою тіла, ожирінням та супутньою фібриляцією передсердь (2017)
Бойко Т. В. - Особливості метаболізму кістково-хрящової тканини у хворих із коморбідною патологією органів травлення (2017)
Бочар О. М. - Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки залежно від гендерних особливостей (2017)
Господарський І. Я. - Медсестринська оцінка якості життя хворих на бронхіальну обструкцію різного генезу (2017)
Гоженко А. И. - Влияние прогрессирования фибрилляции предсердий на уровень матриксной металлопротеиназы-9, Карпенко Ю. И., Левченко Е. М., Горячий А. В., Кушниренко В. И. (2017)
Кобітович І. М. - Вплив загострення хронічного бронхіту на перебіг алкогольного цирозу печінки (2017)
Кошель І. В. - Генотипові особливості пацієнтів із поліпозним риносинуситом (2017)
Соломенчук Т. М. - Характеристика морфофункціонального стану коронарного кровообігу в перименопаузальних жінок, госпіталізованих з приводу гострого коронарного синдрому без підйому сегмента ST, Процько В. В. (2017)
Теренда Н. О. - Вплив терміну госпіталізації пацієнтів з інфарктом міокарда на ефективність медичної допомоги (2017)
Шеремет М. І. - Частота поліморфних варіантів генів у хворих на автоімунний тиреоїдит і аденому щитоподібної залози, Сидорчук Л. П., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Левицький А. В. (2017)
Гудима А. А. - Медсестринська оцінка особливостей перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в осіб старшого віку (2017)
Герасимчук П. О. - Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи, Дейкало І. М., Запорожан С. Й., Фіра Д. Б., Господарський А. Я., Сидоренко В. М. (2017)
Герасимюк М. І. - Стан субпопуляційного складу лімфоцитів крові та його співвідношення із апоптозом і некрозом до і після різних методів лікування хронічного тонзиліту (2017)
Гриценко С. Й. - Економічне обґрунтування понесених втрат з державного бюджету україни та особистих витрат пацієнтів, які перенесли операцію Гартмана (2017)
Дзигал О. Ф. - Формування полісиндромної недостатності у хворих на цироз печінки з портальною гіпертензією (2017)
Захарко В. П. - Порівняння традиційного та лапароскопічного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків за даними кореляційного аналізу структурно-функціонального стану яєчка (2017)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих із нижньопоперековим больовим синдромом, де домінували прояви спондило­артрозу з використанням радіочастотної денервації фасеткових суглобів у поєднанні з періартикулярним введенням місцевих анестетиків та стероїдних препаратів (2017)
П’ятночка В. І. - Особливості динаміки системних показників цитокінів на імплантацію "легких” і "важких” сіток за умов ретромускулярної пластики у пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею (2017)
Антонюк-Кисіль В. М. - Джерела формування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (варикоз вен пахового каналу) за даним дуплексного сканування, Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. (2017)
Геряк С. М. - Особливості перебігу гестації у жінок із гіпертензивними розладами (ретроспективний аналіз), Гуменна І. Є., Швед М. І. (2017)
Корниенко С. М. - Вегетативные нарушения на фоне патологии эндометрия в позднем репродуктивном и пременопаузальном периоде (2017)
Мунтян О. А. - Діагностика патології імплантації у жінок із звичним невиношуванням (2017)
Рожковська Н. М. - Прогнозування рецидиву міоми матки під час вагітності, Желeзов Д. М., Коссей Т. В. (2017)
Смоленко Л. В. - Характерні риси тимчасової непрацездатності гірників із захворюваннями хребта та периферійної нервової системи (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру, Белов О. О. (2017)
Мардыева Г. М. - Рентгенологической оценке степени тяжести синдрома дыхательных расстройств у новорожденных, Абдуллаева М. Н. К (2017)
Яновська Г. О. - Амінокислоти в патогенезі перинатальної гіпоксично-ішемічної енцефалопатії, Гречаніна О. Я., Гречаніна Ю. Б. (2017)
Мандзюк Т. Б. - Основні аспекти профілактики захворювань порожнини рота в дітей, які проживають у м. Чернівці, Кіцак Т. С. (2017)
Зубачик В. М. - Дослідження макро- і мікроелементного складу слини наркозалежних пацієнтів, хворих на хронічний генералізований пародонтит, Федун І. Р. (2017)
Гнатюк М. С. - Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2017)
Фурдичко Л. О. - Вплив препарату "тіотриазолін” на стан ендогенної інтоксикації у пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка в умовах експериментальної пневмонії (2017)
Давидович О. В. - Ко-амлесса – органопротективна комбінація препаратів у лікуванні артеріальної гіпертензії пацієнтів похилого віку з ко- та поліморбідністю, Стаднюк Л. А., Давидович Н. Я., Лихацька В. О., Вишневецька І. І., Ніку І. В., Ясенівка В. В. (2017)
Дутка І. Ю. - Проблеми радіологічної діагностики в контексті медичної послуги у різних галузях охорони здоров’я (2017)
Ткачук І. М. - Інформаційне забезпечення фахівців військової первинної медичної допомоги з питань профілактики серцево-судинних захворювань (2017)
Барна М. М. - Морфогенез генеративних органів ранньої (Var. praecox Czern.) і пізньої (Var. tardiflora Czern.) форм дуба звичайного (Quercus robur L.), Барна Л. С., Карплюк Н. А. (2017)
Буняк В. І. - Динаміка заростання боліт Передкарпаття, Гнєзділова В. І., Неспляк О. С., Маховська Л. Й. (2017)
Красовський В. В. - Інтродукція та плодоношення Ficus carica L. у Лісостепу України (2017)
Маляренко В. М. - Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A. L. Juss. за вмістом білків та оводненістю, Нужина Н. В. (2017)
Марущак О. Ю. - Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кропивницька область, Василюк О. В., Оскирко О. С. (2017)
Мельничук О. А. - Оцінка якості насіннєвого матеріалу Lophanthus anisatus Adans. під час інтродукції в умовах Кременецького ботанічного саду, Кубінська Л. А. (2017)
Настека Т. М. - Зміни фіторізноманіття лучних угруповань заплави річки Сула в результаті запровадження природозахисних заходів, Лагутенко О. Т., Михайленко М. В. (2017)
Трохимчук І. М. - Дослідження раритетних видів флори в умовах радіаційно забруднених територій (2017)
Авксентьєва О. О. - Активність та вміст фітогормонів-антагоністів у первинних калюсах ізогенних ліній сої з контрастною фотоперіодичною реакцією, Васильченко М. С., Гаврилюк А. В. (2017)
Горшкова О. Г. - Біотехнологічні властивості штаму Pseudomonas сepacia ONU-327 – деструктора фенольних і важко окиснювальних сполук, Гудзенко Т. В., Волювач О. В. (2017)
Потрохов А. О. - Оцінка противірусної активності екстратів із трансгенних рослин тютюну з геном інтерферону α-2b людини, Зубр З. В., Трохименко О. П., Матвєєва Н. А. (2017)
Бондаренко О. С. - Структура та багаторічна динаміка таксоцену поліхет Одеського морського регіону (Чорне море) (2017)
Василенко О. М. - Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники ставковиків підроду Peregriana (2017)
Заморов В. В. - Поліморфізм біохімічних маркерів бичка-пісочника Neogobius fluviatilis (Pallas) в придунайському озері Котлабух, Радіонов Д. Б., Христофорова І. О., Кучеров В. О. (2017)
Коваль В. О. - Сукцинатдегідрогеназна активність в тканинах коропа в умовах зимового голодування за дії токсикантів різної хімічної природи (2017)
Крот Ю. Г. - Резистентность Pontogammarus robustoides (S A R S) (Crustacea: Amphipoda) к изменению солености воды, Леконцева Т. И., Подругина А. Б., Гончарова М. Т., Бабич Г. Б. , Мирошниченко М. В. (2017)
Курейшевич А. В. - Вплив екстремально високих концентрацій неорганічного азоту на продукційні характеристики фітопланктону, Яровий О. О., Мантурова О. В. (2017)
Паперник В. В. - Динамика гідрохімичних показників річок Чернігівської області, Жиденко А. О. (2017)
Пасічна О. О. - Накопичення міді та мангану водяними макрофітами Київської ділянки Канівського водосховища, Горбатюк Л. О., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Годлевська О. О. (2017)
Теренько Г. В. - Динамика цветений пресноводно-солоноватоводной динофитовой Peridiniopsis penardii в Одесском заливе Черного моря (Украина) (2017)
Бондаренко Е. Ю. - Оценка степени антропогенной трансформации локальных флор низовий междуречья Днестр – Тилигул (2017)
Волошина Н. О. - Екологічні передумови поширення емерджентних хвороб в Україні, Волошин О. Г. (2017)
Гуменюк Г. Б. - Види моделювання довкілля та особливості їх використання, Хоменчук В. О., Зіньковська Н. Г. (2017)
Жиліна Т. М. - Таксономічна структура угруповань нематод річки Стрижень (Чернігівська область), Шевченко В. Л. (2017)
Карпенко Ю. О. - Регіональна екологічна мережа Чернігівської області: основні структурні елементи та її роль у збереженні біологічного різноманіття і ландшафтів північного сходу України, Яковенко О. І. (2017)
Клименко М. О. - Вплив комбінованого забруднення річки Іква на стабільність розвитку представників іхтіофауни, Бєдункова О. О., Троцюк В. С. (2017)
Климнюк С. І. - Деякі аспекти епідеміології та діагностики лайм-бореліозу, Романюк Л. Б., Кравець Н. Я., Ткачук Н. І., Дронова О. Й. (2017)
Константиненко Л. А. - Сезонна динаміка щільності поселення круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) ріки Уж, Міхеєва Г. М. (2017)
Лихацький П. Г. - Ендогенна інтоксикація у старечих щурів, одночасно уражених тютюновим димом та нітритом натрію, Фіра Л. С. (2017)
Назарчук Ю. С. - Вплив препарату радіфарм на подолання спокою насіння кипариса аризонського (Cupressus arizonica Parl.) та кипарисовика лавсона (Chamaecyparis lawsoniana Greene), Паузер О. Б. (2017)
Портянко В. В. - Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) верхньої субліторалі Одеського морського регіону (2017)
Рогач В. В. - Динаміка накопичення і перерозподілу різних форм вуглеводів в органах рослин томатів за дії регуляторів росту, Кур᾽ята В. Г., Буйна О. І., Буйний О. В. (2017)
Волошин О. С. - Особливості обробки сенсорної інформації та вплив погодних умов на реактивність осіб юнацького віку (2017)
Гулька О. В. - Фізіологічна адаптація організму студенток з різними типами вегетативної регуляції (2017)
Барна М. М. - Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Тернопільські біологічні читання — Ternopil biosciense — 2017, присвячена 20-річчю заснування наукового фахового видання України "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія", Барна Л. С. (2017)
Чорна О. А. - Особливості сучасної підготовки вчителів-філологів у великій Британії (2011)
Уткіна А. Д. - Змістові характеристики я-концепції релігійної особистості фахівця (2011)
Велитченко Л. К. - Програмний довідник із загальної психології для студентів-психологів (2011)
Камінська О. М. - Чинники впливу на розвиток ціннісних орієнтацій студентів архітектурного профілю (2011)
Колбіна Л. А. - Залучення студентів до діяльності з оцінювання та само-оцінювання власної підготовки щодо формування соціально-ціннісних орієнтації у молодших школярів (2011)
Литвиненко С. А. - Професійне самоусвідомлення у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (2011)
Малецька І. В. - Формування моделі художньо-творчих якостей вчителя літератури (2011)
Панченко М. О. - Презентація/захист проекту "outlook for nuclear power after Fukushima's tragedy", Голубенко Л. М., Караваева Т. Л. (2011)
Ивасюк Н. - К обучению профессионально ориентированному английскому языку морского профиля высшей квалификации (2011)
Панченко М. О. - Розширення світогляду і формування громадянської позиції учнів при проведенні проектної роботи в старшій школі, Голубенко Л. М., Коляда В. П. (2011)
Серпіонова Е. Н. - Проектно-художній підхід до організації навчально-творчої діяльності студентів хгф (2011)
Кириченко Н. А. - Психологічний зміст категорії "життєвий проект" (2011)
Соцька О. П. - Психолого-педагогічні засади художньо-естетичного розвитку дошкільників (2011)
Джуринський П. Б. - Вивчення змісту дисциплін професійної та практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбереження учнів (2011)
Соцкая Е. П. - Эмоционально-эстетическое развитие ребенка (2011)
Монке О. С. - Пріоритети формування духовної культури майбутніх педагогів дошкільної освіти у контексті ціннісного змісту культурологічних дисциплін (2011)
Джуринський П. Б. - Аналіз навчальних модулів підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної професійної діяльності (2011)
Чебыкин А. Я. - Становление метода визуального наблюдения в исследовании особенностей личности, Ясинская А. В. (2011)
Ногінська А. О. - Роль самостійної роботи в процесі формування корпоративної культури в майбутніх виноробів у процесі фахової підготовки (2011)
Міляєва В. Р. - Змістовно-структурна модель психологічного забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців (2011)
Кожбахтєєва Н. Ф. - Формування інструментально-виконавської компетенції майбутнього вчителя хореографії у класі гри на бандурі, Підмазко О. В. (2011)
Старинська О. В. - Збагачення інтелектуально-ініціативного потенціалу першокласника засобами імпровізації (2011)
Костенко Р. В. - Методологічні основи професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп'ютерних технологій (2011)
Ткачук О. В. - Взаємозв'язок чисел Фібоначчі із процесом становлення творчої особистості (2011)
Береза В. О. - Сучасні підходи до освіти філологів в умовах оптимізації системи навчання (2011)
Шапошникова Н. П. - Сущность педагогической деятельности преподавателя профессионального лицея в контексте современных исследовательских подходов (2011)
Єрмакова С. С. - Організація позитивної взаємодії у підсистемі "викладач-науковець - майбутній викладач", як домінанти запровадження коуч-педагогіки у ВНЗ (2011)
Сакалюк О. О. - Мотиваційний компонент готовності майбутніх менеджерів освіти до реалізації державної мовної політики в полікультурному навчальному середовищі (2011)
Труфкіна А. М. - Аналіз проблеми альтруїзму у вітчизняній та зарубіжній психології (2011)
Черненко Н. М. - Проблеми діалогової комунікації у сучасному освітньому процесі (2011)
Уліщенко В. - Реалізація функціональних особливостей художнього тексту в методиці інтерсуб'єктного навчання української літератури (2011)
Дубініна Н. В. - Формування професійних компетенцій майбутніх інженерів-будівників засобами нових інформаційних технологій (2011)
Дідусь Н. І. - Педагогіка - психотерапія – психоаналіз (2011)
Добіжа Н. В. - Роль самовизначення у формуванні індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього учителя іноземної мови в процесі педагогічної практики (2011)
Балахтар В. В. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення становлення і розвитку дозвілля дітей та підлітків у системі позашкільної освіти в Україні (1960-1991 рр.) (2011)
Балахтар В. В. - Історія та розвиток засобів передачі власних назв, Балахтар К.С. (2011)
Пастир І. В. - Узагальнена характеристика закономірностей сприйняття мистецтва в процесі образотворчої діяльності особистості (2011)
Голубова Г. В. - Роль освітньо-виховного простору вищого навчального закладу в розвитку педагогічної обдарованості студентів (2011)
Долинський Б. Т. - Цілісний підхід у підготовці майбутнього вчителя молодших класів (2011)
Ноздрова О. П. - Значення гри у педагогічній діяльності майбутніх вчителів (2011)
Павелко І. І. - Емпатія як складова комунікативної компетентності майбутніх юристів (2011)
Осипова Т. Ю. - Профорієнтаційна діяльність педагога-наставника зі старшокласниками (2011)
Наші автори (2011)
Title, Table of Contents (2016)
Editorial board (2016)
Uchitel A. D. - Improving the accuracy of servo drives of metalworking machines, Osadchuk Yu. G., Kozakievich I. A. (2016)
Sorochinskaya O. L. - Analysis of ways of improving the conditions of labor protection at the enterprise (2016)
Kulbovsky I. I. - Development of main strategies of project management of productiontechnological potential usage by divisions of underground, Agarkov A. V., Blizniuk K. P., Kiyashko V. T. (2016)
Dashchenko A. F. - Methods of measuring stress and strain of massive engineering designs taking into account operational factors, Kolomiets L. V., Limarenko A. M. (2016)
Fomin O. V. - Continuation of pellet cars service life based on the technology of overall repair, Fomin V. V., Obuhovskij V. V. (2016)
Taraevskyy O. S. - Research on exploitation of gas pipelines at areas crossing the natural and artificial obstacles by the method of natural pulse of electromagnetic field of the Earth (NPEMFE) (2016)
Wu Yun-long - Mathematical analysis on influence of fan regulation in diagonal mine ventilation system (2016)
Shadrunova I. V. - Resource-saving technologies and technical means for processing raw materials difficult for concentration, Kolodezhnaya E. V., Gorlova O. E., Chekushina T. V., Orekhova N. N., Lyashenko V. I. (2016)
Balakin V. F. - Methods (procedure) and results of testing lubricants for determination of applicability in the process of rolling the copper tubes in the Cold Tube Rolling mills, Salej A. Yu., Koshul’ V. V. (2016)
Pavlenko А. М. - Research of effective thermal conductivity and its parts in porous metallic materials with different parameters of porosity, Koshlak H. V., Cheilytko A. O., Nosov M. A., Syzonenko A. V. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Sobechko I. - Thermodynamic Properties of 2-Cyano-3-, Chetverzhuk Y., Horak Y., Serheyev V., Kochubei V., Velychkivska N. (2017)
Aliyev I. - Phase Equilibria in the As2Se3-Tl3As2S3Se3 Sysytem and Properties of Alloys, Ahmedova G., Farzaliyev A. (2017)
Kashi E. - Effective Parameters Interaction Study for Cerium Extraction from Sulfuric Media Using Di-(2-ethylhexyl) Phosphoric Acid, Habibpour Z., Maleki A., Gorzin H. (2017)
Sachuk O. - Influence of Ultrasonic Treatment on the Properties of ZnO-MoO3 Oxide System, Kopachevska N., Kuznetsova L., Zazhigalov V., Starchevskyy V. (2017)
Khovanets G. - Thermal Stability of Organic-Inorganic Composites Based on Dimethacrylate-Tetraethoxysilane System, Makido O., Kochubei V., Sezonenko T., Medvedevskikh Y., Voloshynets V. (2017)
Kharaev A. - Synthesis and Properties of Halogen Containing Simple and Complex Block Copolyethers, Oshroeva R., Zaikov G., Bazheva R., Sakhtueva L., Kumykov V. (2017)
Skorokhoda V. - Film Hydrogels on the Basis of Polyvinylpyrrolidone Copolymers with Regulated Sorption-Desorption Characteristics, Melnyk V., Semenyuk N., Ortynska N., Suberlyak O. (2017)
Solodovnik T. - Study of Heat Treatment Effect on Structure and Solubility of Chitosan Films, Stolyarenko H., Slis A., Kultenko V. (2017)
Bratychak M. - Crosslinking of Epoxy-Oligoesteric Mixtures in the Presence of Dioxydiphenylpropane Diglycidyl Ether Modified with Adipic Acid, Zubal O., Bashta B., Ivashkiv O., Shyshchak O., Haponiuk J. (2017)
Jumadilov T. - Auez Akimov Mutual Activation and Sorption Ability of Rare Cross-linked Networks in Intergel System Based on Polymethacrylic Acid and Poly-4-vinylpyridine Hydrogels in Relation to Lanthanium Ions, Abilov Z., Grazulevicius Z., Zhunusbekova N., Kondaurov R., Agibayeva L. (2017)
Shurshina A. - Peculiarities of Medicinal Substance Release Under the Conditions of Interface Diffusion Process and Hydrolysis of a Polymeric Matrix, Galina A., Elinson M., Kulish E. (2017)
Aneli J. - Polymer-Silicate Composites with Modified Minerals, Shamanauri L., Markarashvili E., Tatrishvili T., Mukbaniani O. (2017)
Bogdanovich N. - Magneto Susceptible Adsorbents Obtained by Thermochemical Activation of Hydrolytic Lignin with Iron(III) Hydroxide, Arkhilin M., Menshina A., Kuznetsova L., Kanarskii A., Voropaeva N., Figovsky O. (2017)
Savvova O. - Development of Glass-Ceramic High-Strength Material for Personal Armor Protection Elements, Bragina L., Voronov G., Sobol Y., Babich O., Shalygina O., Kuriakin M. (2017)
Babatunde O. - Comparing Physico-Chemical Properties of Oil Fields of Nigeria and Ukraine, Boichenko S., Topilnytskyy P., Romanchuk V. (2017)
Nagurskyy A. - Bitumen Compositions for Cold Applied Roofing Products, Khlibyshyn Y., Grynyshyn O. (2017)
Martinez-Flores R. - Mesophase Microspheres from Distillation and Thermal Treatment of Coal Tar, Camporredondo-Saucedo J. E., Moreno-C H. A., Gonzalez-Zamarripa G., Corona-Romo M., Brostow W., Haley E. (2017)
Shved M. - Effect of Oxidant Relative Flow Rate on Obtaining Raw Material for Pulverized Coal Production from High-Sulfuric Low Grade Coal, Pyshyev S., Prysiazhnyi Y. (2017)
Shmandiy V. - Methods of Salt Content Stabilization in Circulating Water Supply Systems, Bezdeneznych L., Kharlamova O., Svjatenko A., Malovanyy M., Petrushka K., Polyuzhyn I. (2017)
Luskan K. - Synthesis and Physicochemical Properties of Ammonium Tetravanadate for Obtaining VO2, Gyrenko A., Bubel T., Mysov O. (2017)
Nazari G. - Fixed-Bed Adsorption of Cephalexin onto Walnut Shell-Based Activated Carbon, Abolghasemi H., Esmaieli M. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Tkachuk V. - Controlled Switched Reluctance Motors with Energy Capacitor, Kasha L., Bilyakovskyy P., Haj M. (2016)
Lys S. - Determination of Wood Fractional Composition EȀect on Gasìcation Process, Mysak Y., Kravets T. (2016)
Fedoryshyn R. - Investigation of DiȀerential Pressure Flowmeters Accuracy in Pulsating Flows, Matiko F., Kostyk I., Pistun Y. (2016)
Tykhan M. - Peculiarities of Non-Stationary Pressure Measurement in Real Time (2016)
Romaniuk O. - Algorithmic Method for Precision Enhancement of Paper Pulp Blade ConsistometerI, Kril B., Kril O. (2016)
Preparation of Papers for the Journal EECSV (2016)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2016)
Содержание (2014)
Алиева Л. И. - Анализ влияния размера очага деформации на параметры комбинированного выдавливания, Гончарук К. В., Шкира А. В., Гнездилов П. В. (2014)
Андронов О. Ю. - Управління рівнем надійності експлуатації збірних різців важких верстатів, Кузнецова К. О. (2014)
Бережная Е. В. - Структура системы управления микроконтроллером электроконтактной наплавки, Чепель Ю. А., Кассов В. Д. (2014)
Волков Д. А. - Выбор оптимальных режимов электроконтактной наплавки износостойкого сплава с использованием порошковых материалов (2014)
Гущин О. В. - Синергетический подход к процессам движения структурированных аэросмесей материалов порошковой металлургии в пневмотранспортном трубопроводе (2014)
Кинденко Н. И. - Физическая сущность и классификация методов магнитной обработки режущих инструментов из быстрорежущей стали (2014)
Клименко Г. П. - Повышение точности обработки деталей на станках с ЧПУ, Полонников С. А. (2014)
Мартынов А. П. - Менеджмент и оценка организационно- технического уровня сборки изделий единичного и мелкосерийного производства, Дячкин Б. А. (2014)
Обухов А. Н. - Поперечные перемещения подвешенной нити в случае, когда точка подвеса движется горизонтально по заданному закону, Паламарчук В. А. (2014)
Попивненко Л. В. - Установка для смешивания порошковых материалов с бесступенчатым приводом, Ерёмкин Е. А., Бочанов П. А. (2014)
Семенов В. М. - Изготовление сварных изделий из среднеуглеродистых сталей с применением электрошлаковой сварки, Кабацкий А. В., Малыгина С. В. (2014)
Федотьева Л. П. - Визначення поведінки пружної системи шпиндельних опор шліфувальної бабки (2014)
Чигарев В. В. - Исследование влияния режима наплавки на химический состав наплавленного металла, Голуб Д. М., Волков Д. А. (2014)
Шейко С. П. - Определение сопротивления деформации низколегированной стали для колесного производства (2014)
Васюткіна Н. В. - Моделювання сталого розвитку підприємства в контексті формування його потенціалу (2014)
Дасив А. Ф. - Концептуальные положения и механизм экономического реагирования промышленных предприятий (2014)
Жуков С. А. Федурця В. П. - Державно-приватне партнерство: теорія і практика реалізації в авіабудівному секторі промисловості України (2014)
Іваницька Т. Є. - Забезпечення ефективності управління ресурсами будівельного підприємства (2014)
Исикова Н. П. - Анализ моделей размещения дилеров промышленных предприятий при освоении новых рынков сбыта (2014)
Князєва Т. В. - Критерії міжнародної ефективності еколого-економічних відносин та їх інтерпретація (2014)
Лепа Р. М. - Організаційне забезпечення формування програми економічного і соціального розвитку міста, Руссіян О. А. (2014)
Мадих А. А. - Систематизація функцій та оптимізація взаємодії учасників процесу формування програми соціального-економічного розвитку міста (2014)
Машика Ю. В. - Проблеми та перспективи працевлаштування молоді на ринку праці в Україні (2014)
Мироненко Е. В. - Профессионально-управленческа компетентность менеджера, Савельева В. С. (2014)
Муталимов В. А. - Политико-экономическая природа внешних заимствований и их влияние на макроэкономическую стабильность (2014)
Турлакова С. С. - Разработка структуры системы поддержки принятия решений для распределения бюджетных средств города, Варламова Я. Н. (2014)
Аннотации (2014)
Анотації (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2016)
І боротьба триває… (2016)
Стадільна Я. - Угору сходами, що ведуть… униз? (2016)
Яніна І. - Повернути Надію! (2016)
Пасова Т. - Крим: життя в атмосфері залякування та репресій (2016)
Стадільна Я. - Філософія замку (2016)
Содержание (2014)
Ус І. - Альтернативний маршрут Шовкового шляху (2016)
Алиева Л. И. - Оценка технологической деформируемости при штамповке деталей с фланцем, Деревенько И. А., Мартынов С. В., Гончарук К. В. (2014)
Кудря І. - Захист та відновлення прав внутрішньо переміщених осіб: міжнародні стандарти та національний досвід (2016)
Василенко Н. П. - Структура і властивості нітридних покриттів, отриманих реактивним розпиленням мішеней титану і хрому на підкладках інструментальних сталей, Васецька Л. О., Костенко І. Г. (2014)
Волобуєва О. - Звитяжний шлях вишу-переселенця, Сабельникова Т. (2016)
Грушко А. В. - Определение наклепа при деформирующем протягивании толстостенных труб (2014)
Беккер І. - Чорнобиль. Час діяти! (2016)
Дихтяренко В. Н. - Алгоритм настройки весовых коэффициентов нейроконтроллера при управлении динамическими объектами, Козуб А. Н., Кучеров Д. П. (2014)
Бобро Д. - Як нам жити з Чорнобилем? (2016)
Каховский Н. Ю. - Исследование влияния компонентов-стабилизаторов шихты порошковой проволоки на стабильность горения дуги при мокрой подводной сварке, Максимов С. Ю., Фадеева Г. В., Супрун С. А., Олейник Ю. В. (2014)
Перга Т. - Нові акценти екологічної безпеки: політика ЄС з адаптації до змін клімату (2016)
Клочко А. А. - Применение высокоскоростных тяжелонагруженных зубчатых цилиндрических передач (2014)
Третьяков В. - До питання про право Європейського Союзу як самостійної галузі права (2016)
Лютая А. В. - Исследование влияния изменения задания импеданса на величину длины дуги дуговой сталеплавильной печи, Картамышев Д. А. (2014)
Нестерович В. - Іноземне мовлення США в системі американської публічної дипломатії (2016)
Мана О. М. - Виявлення етапності руйнування неметалевого композиційного матеріалу на основі математичного моделювання (2014)
Бризіцький М. - Доцільність прийняття в Україні спеціального закону про лобіювання (2016)
Мироненко Е. В. - Оптимизация конструкции сборных резцов на крупных токарных станках (2014)
Малиновська О. - Зарубіжний досвід реалізації виборчого права громадян за кордоном та можливості його застосування в Україні (2016)
Олеярник О. В. - Технічні задачі, як умова розвитку професійних якостей майбутніх інженерів, Марилов М. Г. (2014)
Савчин М. - Конституційні інновації та вірність конституції (2016)
Равська Н. С. - Дослідження багатозубих інструментів з використанням комп'ютерних систем (2014)
Потєхін О. - Чинник ядерного стримування у військово-політичних стратегіях НАТО та України (2016)
Роганов Л. Л. - Установка ударного стенда на основе гидроупругого привода, Еремкин Е. А., Попивненко Л. В., Бочанов П. А. (2014)
Тютюнник В. - Засади демократичного цивільного контролю у сфері національної безпеки і оборони України: стан та напрями оновлення, Горовенко В. (2016)
Скрябин С. А. - Влияние внеконтактных зон на уширение при вальцовке цилиндрических заготовок из алюминиевых сплавов в овальных калибрах, Чайка Д. С. (2014)
Шморгун О. - Українсько-російська комбінація на світовій геополітичній шахівниці (2016)
Федотьєв О. М. - Дослідження підбиття магнітного поля в зону різання при точінні, Миронов Я. В. (2014)
Кудря І. - "Корупція: роздуми після Майдану" (2016)
Абазіна О. А. - Методичний підхід до матеріального стимулювання діяльності з енергозбереження працівників авіатранспортних підприємств (2014)
Костров В. - Про перспективи впровадження цифрового радіо в Україні (2016)
Ареф’єв С. О. - Підхід до вибору чинників та критеріїв при обґрунтуванні типу реструктуризації підприємств авіаційної галузі (2014)
Брюховецька Л. - Вiльний та безстрашний (2016)
Гриценко Н. В. - Формування гнучкої моделі управління персоналом на залізничному транспорті, Яковенко В. Г. (2014)
Осадча Я. - "Якби Георгій був живий, він теж воював би" (2016)
Дорофеева А. А. - Анализ мотивационной классификации персонала, Самуйлов В. О. (2014)
Марчук Л. - У каварні "Монополь" вони мали свій столик, пили каву, переглядали часописи і дружньо між собою розмовляли… (2016)
Каминский П. Д. - Анализ развития крупных промышленных комплексов в условиях неоиндустриализации (2014)
Тищук Є. - Ветерани вимагають перерахунку пенсій (2016)
Касьянова Н. В. - Комплексна модель оцінки енергоспоживання в регіоні, Левшова Ю. О. (2014)
Марчук Л. - Кава, шахи і шляхетність (2016)
Михайличенко Н. М. - Адаптивне бюджетування – ефективний інструмент управління в кризових умовах (2014)
Малієнко О. - Грають усі, а виграє одна (2016)
Ольховская О. Л. - Разработка web-сайта для предприятий ресторанного бизнеса, Лихович Р. А. (2014)
Тищук Є. - А перлина біля моря веселиться і жартує, зазиваючи гостей (2016)
Пілецька С. Т. - Антикризове управління як інструмент запобігання кризи (2014)
Малієнко О. - Галопом по Одесі (2016)
Тульчинська С. О. - Стан сформованості державного та ринкового регулювання науково-інноваційної діяльності в Україні (2014)
Бараневич Л. - Фантазія і реальність — усе на полотні, Кулеба-Баринова В. (2016)
Хвищун Н. В. - Логистический потенциал регионов Украины: анализ и оценка, формирование и наращивание (2014)
Скобельський В. - Михайло ШЛАФЕР: "Карикатура – це життя, а в нас часом і саме життя – це карикатура…" (2016)
Аннотации (2014)
Анотації (2014)
Abstracts (2014)
Title (2017)
Contents (2017)
Huhlych S. - The Decision of LandȀll Leachate Treatment, Malovanyy M., Dyachok V. (2017)
Kryvomaz T. - The Protection of Wooden Constructing Materials and Structural Elements of Buildings Against Biological Damage, Perebynos A. (2017)
Karpušenkaitė A. - Forecasting Automotive Waste Generation Using Short Data Sets: Case Study of Lithuania, Ruzgas T., Denafas G. (2017)
Adamenko Y. - The Methodology Environmental Impacts Assessment of Environmentally Dangerous Objects (2017)
Bakharev V. - The Key Aspects of Atmospheric Air Ecological Monitoring Concept Formation at the Urban Systems Level, Marenych A. (2017)
Bordun I. - Utilization of Sugar Beet Pulp by Getting Activated Carbon, Ptashnyk V., Sadova M., Chapovska R. (2017)
Sabadash V. - Concurrent Sorption of Copper and Chromium Cations by Natural Zeolite, Gumnitskyy J., Mylianyk O., Romaniuk L. (2017)
Kanda M. - Determination of an Impact of the Composition on the pH Level and the Concentration of Ammonium Nitrogen in Soil of Pustomyty Distract, Lviv Region, Malovanyy M., Odnorih Z. (2017)
Alloui Z. - Linear Stability Analysis for the Thermotactic Microorganisms in Porous Media, Nguyen-Quang T. (2017)
Vronska N. - Wastewater Treatment by Ultraviolet Irradiation Technique, Malyovanyy M., Popovych O., Stokalyuk O. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Kuzmin O. - Peculiarities of Higher Educational Establishments Funding Accounting: National and Foreign Experience, Yastrubskyy M. (2016)
Kisiołek A. - The Condition of the Polish Residential Housing Market in 2015–2016 (2016)
Yaremko I. - Conceptual Model of Adaptive Balance Sheet Format of Corporations in Postindustrial Economy, Podolchak N., Pylypenko L., Tyvonchuk O. (2016)
Voskalo V. - Preconditions for Introducing Integrated Reporting in Ukraine, Voskalo N. (2016)
Ilychok B. - Exchange Rate of Ukrainian Currency – Trends and Potential Changes, Trevoho O. (2016)
Nashkerska M. - Improving the Methods for Company’s Liquidity Assessment, Mykytiuk N. (2016)
Olikhovska М. - Modern Development of the Sector of Recreational Services in Terms of European Integration of Ukraine (2016)
Plekan M. - Accounting for an Intangible Component of a Trading Company’s Equity Capital (2016)
Sytnyk І. - Updating Management Models in Terms of Enterprise Management Intellectualization (2016)
Skybinska Z. - Economic Analysis: History of Development and Major Components, Hryniv T. (2016)
Stanasyuk N. - Formation of Mechanism of Industrial Potential Development State Administration (2016)
Yasinska A. - Law and Statutory Regulation of Transfer Price Formation in Ukraine (2016)
Krykavskyy Y. - The Macro-Logistics Concept on the Natural Gas market in Ukraine: Implementation, Kostyuk O. (2016)
Содержание (2014)
Абдулов А. Р. - Современные регенерационные комплексы для обработки фурановых смесей на крупных машиностроительных предприятиях (2014)
Власов А. Ф. - Влияние термической обработки на механические свойства литого электрошлакового металла (2014)
Волков Д. А. - Уплотнение и электросопротивление металлических порошков с неэлектропроводными наполнителями при электроконтактной наплавке износостойкого сплава (2014)
Жариков С. В. - Определение газовыделения из карбонатов металлов при плавлении самозащитных порошковых проволок, Гринь А. Г., Богуцкий А. А., Недодай Р. С. (2014)
Загорянский В. Г. - Разработка методики расчета обжатий при прокатке многослойных пакетов из высоколегированных сталей, Загорянский О. В. (2014)
Клименко Г. П. - Повышение качества сборных сверлильных головок, Яворовская Я. И. (2014)
Kovalevska O. S. - Neural networks for machine-tools with a parallel kinematics (2014)
Ковалевский С. В. - Особенности применения роликов при отделочно-упрочняющей обработке наружных поверхностей деталей типа тел вращения, Гущин А. В. (2014)
Ковалевский С. В. - Разработка и исследование метода контроля деталей машин на основе эффекта акустической эмиссии, Тулупов В. И., Тулупова Е. В. (2014)
Ковалевский С. В. - Моделирование технологии обработки рабочих поверхностей деталей с применением термитных смесей, Хмелевая Ю. А. (2014)
Лютая А. В. - Разработка программного алгоритма системы автоматического регулирования влажности воздуха, Ковбаса А. А. (2014)
Макаренко Н. А. - Повышение эффективности пайки чугуна, Дьяков И. Е., Коваленко А. В., Герман В. Д. (2014)
Маркова М. А. - Исследование деформированного состояния заготовки при протяжке полых поковок без оправки бойками со скосами (2014)
Медведев В. С. - Применение когнитивных моделей для проектирования станочных приспособлений обрабатывающих центров, Медведев В. В., Рюмшин Р. А., Плеханова Л. В. (2014)
Онищук С. Г. - Новые подходы в проектировании изделий машиностроения с учетом жизненного цикла, Тулупов В. И., Миранцов С. Л. (2014)
Подлесный С. В. - Моделирование динамики униполярного генератора (2014)
Попивненко Л. В. - Способы улучшения служебных характеристик смазывающихся спеченных подшипников скольжения, Еремкин Е. А., Бочанов П. А. (2014)
Сагайда П. И. - Разработка программно-методических комплексов для поддержки принятия решений на основе многомерного представления оперативных данных в интегрированных САПР (2014)
Серенко В. А. - Кинематика порообразования в сварном шве, Лаврова Е. В., Иванов В. П. (2014)
Tkatschenko M. A. - Die Optimierung der Zerspannungswerte unter Berücksichtigung der Zuverlässigkeit des Schneidwerkzeuges, Tkatschenko J. W., Gladyschewa О. V. (2014)
Чигарев В. В. - Влияние состава шлаковой основы наполнителя порошковой проволоки на потери электродного металла, Голуб Д. М., Волков Д. А. (2014)
Зеленская В. А. - Изучение адвентивных видов растений в условиях промышленных площадок предприятий черной металлургии (2014)
Акімова О. В. - Суть та економічне значення фіксованого сільськогосподарського податку, Мерзляков Ю. Ю. (2014)
Берсуцький А. Я. - Особливості оцінки людського капіталу у стратегічному розвитку промислового підприємства, Каменська О. О. (2014)
Болотина Е. В. - Концептуальные подходы исследования глобализации (2014)
Болотина Е. В. - Украина в "глобальном мире": социально-экономический аспект (2014)
Грибкова С. Н. - Инвестиции в развитие трудового потенциала предприятия и оценка их эффективности, Гапеева И. В., Моргунов А. Н. (2014)
Дарченко Н. Д. - Деякі мотиваційні аспекти підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства, Пантя Э. А. (2014)
Добыкина Е. К. - Актуальность и оценка предпринимательского потенциала, Мишура В. Б. (2014)
Драчук Ю. З. - Визначення та врахування економічних ризиків при промислових випробуваннях нової гірничої техніки, Косарєв В. В. (2014)
Дубинська О. С. - Дослідження сучасного стану та системи управління основними засобами промислових підприємств України (2014)
Ерфорт И. Ю. - Факторный анализ эффективности по видам экономической деятельности в Украине, Ерфорт Ю. А., Кондратюк А. А. (2014)
Єлецьких С. Я. - Розробка ефективної стратегії управління фінансовою стійкістю підприємства (2014)
Заревчацкая Т. В. - Налогообложение доходов физических лиц: сравнение украинского и австрийского подходов, Белик В. В. (2014)
Заревчацкая Т. В. - Возможности применения опыта налогообложения Испании в Украине, Бруславец Ю. В. (2014)
Коломієць В. М. - Інституційні підходи до оцінювання конкурентоспроможності персоналу промислового підприємства: методологічні аспекти (2014)
Милявский М. Ю. - Особенности машиностроительных корпораций как объектов корпоративного контроля , Кулиш А. С., Коробка И. С. (2014)
Милявский М. Ю. - Сущность и этапы планирования службы внутреннего аудита авиакорпорации на основе бизнес-рисков, Кулиш А. С., Коробка И. С. (2014)
Михайличенко Н. М. - Функція обліку як одна з перших функцій контролінгу (2014)
Нечволода Л. В. - Применение современных информационных технологий для автоматизации прогнозирования объема продаж организаций, предоставляющих услуги связи, Товкайло Е. Ю. (2014)
Ольховская О. Л. - Разработка информационной системы для отдела кадров, Гореславец А. Н., Боженко А. Л. (2014)
Подлєсний С. В. - Когнітивно-сінтезний підхід в теорії управління (2014)
Половян О. В. - Оцінка розмірів тіньової економіки для зменшення ризиків економічної безпеки, Половян Н. С. (2014)
Радомська Т. А. - Проблеми автоматизації процесу контролю на сучасних підприємствах в умовах впровадження МСФЗ (2014)
Сердюк О. М. - Аналіз кредитного портфеля та фінансової ефективності кредитних операцій ПАТ "Ощадбанк" (2014)
Аннотации (2014)
Анотації (2014)
Abstracts (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Maksimov S. - Mag-Welding of Repair Structures of Main Gas Pipelines, Oleinik O., Gavrilyuk A. (2016)
Diveyev B. - Sound Transmission Properties of Composite Layered Structures in the Lower Frequency Rangee (2016)
Trush V. - Thermal Processing of ZR-1 %NB Tube in Oxygenand Nitrogen Containing Gaseous Mediums, Luk’yanenko A., Fedirko V. (2016)
Dzyubyk A. - Optimization of Conditions of Electroslag Welding of Bandings of Rotary Units, Dzyubyk L., Zinko Y., Biruk S. (2016)
Barandych C. - Lathe Turning Mode Optimisation for Parts Working under Conditions of Cyclic Loading, Vyslouh S., Antoniuk V., Tymoshenko O., Koval V. (2016)
Stupnytskyy V. - Investigation of the Influence of Machining Factors on the Workpiece Deformation Mode in the Chip-forming Zone by the Finite Element Method (2016)
Karpenko M. - Experimental Improvement of the Technology of Cutting of High-pressure Hoses with Metal Braid on Hand Cutting Machine, Bogdevicius M., Prentkovskis O. (2016)
Koruniak P. - Ways of Improvement of Operational Efficiency of Hopper Devices, Shenbor V., Korendiy V., Bezpalov A., Brusentsov V. (2016)
Vrublevskyi I. - Two-mass Vibratory Conveyor-manipulator with Three-Component Electromagnetic Drive (2016)
Zalutskyi Y. - Analysis of Modern Investigations of Vibratory Processes of Wheeled Vehicles, Zhytenko O., Kuzio I. (2016)
Содержание (2015)
Алієва Л. І. - Оцінка технологічної деформівності при обробці металів тиском з урахуванням схем напруженого стану, Огородніков В. А., Грушко О. В. (2015)
Алтухов А. В. - Конечно-элементное моделирование процесса штамповки заготовок U-имплантатов, Тарасов А. Ф., Байцар В. А. (2015)
Андреев А. А. - Разработка методики сборки рабочих контейнеров промышленных газостатов, Корчак Е. С. (2015)
Гаврюков А. В. - Определение скорости и ускорения передвижной станции во время изменения длины транспортирования работающего проходческого конвейера (2015)
Диденко В. А. - Формирование эталонного сигнала перемещения в системе управления механизмом качания кристаллизатора МНЛЗ, Бондаренко А. Ф., Полено А. Н. (2015)
Котляр С. М. - Оптимізація хімічного складу сплаву АК9М2 (2015)
Майборода В. С. - Возмущения в магнитно-абразивном инструменте при обработке длинномерных деталей в кольцевой ванне, Ткачук И. В. (2015)
Маркова М. А. - Градиент деформаций при получении полых заготовок с применением интенсивных пластических деформаций, Розов Ю. Г., Мкртчян Е. А., Ризак П. И. (2015)
Сагайда П. И. - Представление знаний и получение новых знаний на основе онтологического подхода: обзор технологии SWRL, Винницкая Я. А. (2015)
Самуйлов В. О. - Математическое моделирование системы поддержки принятия решений по технологической подготовке производства металлоконструкций в цехе, Пивоварова А. Г. (2015)
Трембач Б. А. - Влияние дефектов формирования шва на прочность сварного стыкового однопроходного шва в зависимости от уровня качества по ISO 5817, Трембач И. А. (2015)
Федотьев А. Н. - Принципы создания двухкоординатных фрезерных головок нового поколения, Федотьева Л. П., Король С. С. (2015)
Шелехова О. Г. - Тепловое состояние асинхронного двигателя в повторно-кратковременном режиме с электрическим торможением при несимметрии напряжения сети (2015)
Явтушенко А. В. - Синтез кривошипно-ползунного механизма по коэффициенту средней скорости (2015)
Бережная Е. В. - Методологические аспекты технико-экономического анализа эффективности выбора варианта инженерного решения, Чепель Ю. А., Мартыновская Е. В. (2015)
Болотина Е. В. - Институционализация трансформационной экономики и политика, Голубцова Д. Ю. (2015)
Борова А. О. - Моделювання конкурентоспроможності підприємства за допомогою нечіткої логіки (2015)
Грідасов В. М. - Формування сприятливого інвестиційного клімату регіонів сходу України і оцінка їх інвестиційного потенціалу (2015)
Єлецьких С. Я. - Механізм управління розвитком підприємства і його еволюційні форми (2015)
Єлецьких С. Я. - Дослідження структури депозитного портфелю банків України та можливостей розширення депозитної бази, Петрищева К. Г. (2015)
Жуков С. А. - Трансформація національної економіки на основі інноваційного розвитку та маркетингових механізмів у промисловій галузі (2015)
Михайличенко Н. М. - Контролінг у вирішенні проблем координації планування та регулюваня складних динамічних систем (2015)
Олешко Т. І. - Проблеми іноземного інвестування в Україні в період економічної кризи, Дегтяренко В. І. (2015)
Подгора Е. А. - Оценка применения математического моделирования при анализе и прогнозировании затрат на производство, Шимко Е. В., Гетман М. А. (2015)
Почотна А. О. - Розробка алгоритму вибору корпоративної інформаційної системи за допомогою нечіткої логіки (2015)
Проскура В. Ф. - Стратегічні засади ресурсного забезпечення економічної безпеки та стійкого розвитку регіону (2015)
Турлакова С. С. - Объектное моделирование системы поддержки принятия решений для распределения бюджетных средств города, Варламова Я. Н. (2015)
Шевченко Н. Ю. - Разработка технологии оценки риска инвестиций и формирования оптимальной структуры инвестиционного портфеля, Гореславец А. Н., Невдохин М. В. (2015)
Шевченко Н. Ю. - Предпрогнозный анализ методами фрактальной геометрии и прогнозирование индикаторов деятельности финансового учреждения, Здерева Е. С. (2015)
Шимко Е. В. - Перспективы применения индивидуальной оценки труда специалистов при формировании системы оплаты их труда, Подгора Е. А. (2015)
Ящишина Ю. М. - Дослідження впливу соціального мікросередовища на розвиток психічного здоров’я студентства (2015)
Аннотации (2015)
Анотації (2015)
Abstracts (2015)
Шульга О. В. - Штрихи біографії Юрія Кондратюка до 120-річного ювілею, Борщ В. В. (2017)
Дорогобід В. П. - Підвищення точності місцеположення рухомих об’єктів за рахунок використання системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України, Козелков С. В., Бороздін М. К. (2017)
Борщ В. В. - Автоматизоване керування процесом знезараження води, Борщ О. Б., Шульга О. В. (2017)
Галай В. М. - Дослідження та моделювання системи управління електроприводом пасажирського ліфта із покращеними динамічними характеристиками (2017)
Здановський В. Г. - Критеріальний підхід до оцінювання електромагнітного навантаження на виробничі середовища, Коваленко В. В., Глива В. А. (2017)
Кислиця С. Г. - Світлодіодні світильники: особливості та основні світлотехнічні вимоги, Кожушко Г. М. (2017)
Мінтус А. М. - Алгоритм визначення середньої швидкості руху метала по секціях для динамічного управління зоною вторинного охолодження машин неперервного лиття заготовок (2017)
Свид І. В. - Синтез виявлювача послідовностей сигналів запиту несинхронної мережі систем ідентифікації, Штих І. А. (2017)
Тамахін Г. В. - Оптимізація передачі електричної енергії від джерел до нелінійного навантаження, Дзівіцький В. Д. (2017)
Худов В. Г. - Ройовий метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження, Хижняк І. А., Петров О. А. (2017)
Шуляк М. Л. - Експериментальне дослідження алгоритму керування режимами роботи транспортного агрегату, Лебедев А. Т., Артьомов М. П., Мальцев В. П. (2017)
Корж Ю. Н. - Особенности прогнозирования нестационарных случайных процессов с известным трендом, Тыртышников А. И., Маврина М. А., Курчанов В. Н. (2017)
Лещинский В. А. - Анализ структуры понятий методом сравнения, Лещинская И. А. (2017)
Ребров О. Ю. - Аналіз розподілу сільськогосподарських угідь України за питомим опором ґрунту при оранці (2017)
Бєрковський В. В. - Аналіз та класифікація методів виявлення вторгнень в інформаційну систему, Безсонов О. С. (2017)
Резанов Б. М. - Фактори аутентифікації системи контролю та управління доступом, Бульба С. С., Шокотько Д. В. (2017)
Стрельницький О. О. - Протиріччя та проблема захисту інформації в мережі систем спостереження повітряного простору (2017)
Веселовський М. В. - Побудова смарт-систем за допомогою Raspberry Pi (2017)
Єрмілова Н. В. - Сучасні інформаційні технології у створенні віртуального освітнього середовища віддаленого доступу при інженерній підготовці фахівців електротехнічного напрямку, Остапенко О. С. (2017)
Жебка В. В. - Основні аспекти математичного моделювання процесу управління телекомунікаційною мережею, Шевченко С. М., Онищенко В. В. (2017)
Кучук Н. Г. - Математична модель процесу оперативного перерозподілу обчислювальних ресурсів в гіперконвергентному середовищі, Нечаусов С. М. (2017)
Левченко Д. Д. - Аналіз факторів, що впливають на продуктивність кластеру нереляційної бази даних Cassandra (2017)
Лисенко Д. Е. - Модель задачі прийняття рішень щодо вибору бізнес-процесів логістичного циклу організаційно-технічної системи (2017)
Мартінкус І. О. - Конструювання лінійок програмних продуктів із застосуванням доменного моделювання та метрик повторного використання коду, Ткачук М. В., Гамзаєв Р. О. (2017)
Минухин С. В. - Информационная технология обработки заданий в двухуровневой распределённой системе с использованием СУБД POSTGRESQL (2017)
Москаленко А. О. - Комплекс інтерактивних тривимірних моделей фізичних процесів та явищ засобами Blender, Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2017)
Обод А. І. - Синтез та аналіз інформаційної структури обробки даних систем спостереження повітряного простору (2017)
Prischepa A. V. - Modern data transmission system (2017)
Сілін С. О. - Підхід до створення віртуальної мережі між IoT-пристроями, що поєднані трансляцією мережевих адресів, Шостак І. В. (2017)
Ткачов В. М. - Метод передачі даних в комп’ютерній мережі проміжного зберігання даних складної інформаційної системи (2017)
Чаузов О. М. - Методика прогнозування часу обробки запиту систем швидкого реагування, Кононов В. Б., Лукова-Чуйко Н. В. (2017)
Яцина Д. Ю. - Нейронні мережі для розробки системи конвертації голосу (2017)
Гонтар М. М. - Аналіз методу найменших квадратів при зашумленості сигналів, Сільвестров А. М., Нелюба Д. М. (2017)
Слюсарь І. І. - Мультистандартна система транкінгового зв’язку на основі перспективних технологій, Слюсар В. І., Смоляр В. Г., Волошко С. В. (2017)
Шефер О. В. - Використання каналів втрати енергії електронів плазмової оболонки для мінімізації спотворень та затухань сигналів зв’язку із космічним апаратом (2017)
Шишацький А. В. - Методика управління параметрами багатоантенних систем з шумоподібними сигналами, Гриценок К. М., Чумак В. К., Завада А. А. (2017)
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК (2017)
Содержание (2015)
Алиева Л. И. - Применение математического аппарата для определения энергосиловых характеристик комбинированного трехстороннего выдавливания, Шкира А. В., Гончарук К. В. (2015)
Андреев А. А. - Разработка конструкций станин промышленных газостатов оптимальной металлоемкости, Корчак Е. С. (2015)
Белоконь Ю. А. - Математическое и физическое моделирование процессов деформации TiAl сплавов при СВС-прессовании (2015)
Болгова А. С. - Применение пакета MexBIOS для моделирования электромеханических систем, Колесниченко А. В. (2015)
Гетьман А. Ю. - Математическое моделирование тепловых параметров закалки заготовок в вертикальной шахтной печи, Разживин А. В. (2015)
Грибков Э. П. - Программное обеспечение для проектирования технологических параметров настройки многороликовых листоправильных машин, Завгородний А. В., Гаврильченко Е. Ю., Горбенко А. С. (2015)
Даценко П. В. - Исследование энергосберегающих технологий в разработке датчика высева зерновых культур с целью увеличения времени непрерывной работы, Донченко Е. И. (2015)
Загорянский В. Г. - Влияние прочности соединения и температуры на способность к изгибу биметаллических полос, полученных плакированием взрывом (2015)
Ковалевський С. В. - Пристрiй для вирощування складнопрофiльних деталей з металевих матерiалiв, Гончарова Н. С. (2015)
Ковалевский С. В. - 3D-моделирование гибких производственных систем, Поддубный С. А. (2015)
Кроль О. С. - 3D-моделирование и исследование привода обрабатывающего центра, Кроль А. А., Бельков М. А. (2015)
Кожемякин В. Г. - Экспериментальная установка для определения износостойкости упрочненных медных сплавов, Шаповалов В. А., Бурнашев В. Р., Биктагиров Ф. К. (2015)
Кулик Т.А. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния металла при прокатке заготовок с неравномерным температурным полем, Кулик Н.А. (2015)
Кинденко Н. И. - Анализ гипотез о причинах повышения стойкости инструмента в результате воздействия магнитного поля на зону резания (2015)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування крайових прискорень при оптимальному режимі реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І., Ловейкін А. В. (2015)
Лютая А. В. - Разработка математической модели системы управления приводом перемещения электродов (СУ ППЭ) дуговой сталеплавильной печи (ДСП), Картамышев Д. А. (2015)
Марков О. Е. - Повышение качества крупных поковок за счет применения схем ковки с интенсивными пластическими деформациями, Злыгорев В. Н., Руденко Н. А., Коляденко А. В. (2015)
Міранцов С. Л. - Вдосконалення методів комбінованої обробки поверхонь деталей машин на основі точіння з електроімпульсним нагріванням, Тулупов В. І., Онищук С. Г. (2015)
Олейник С. Ю. - Технологические решения для повышения качества поверхности тонкостенных ситалловых оболочек (2015)
Савченко Н. Ф. - Совершенствование ремонтных работ крупногабаритных конструкций с использованием метода локальной штамповки, Третьяк В. В, Онопченко А. В. (2015)
Сапон С. П. - Закономірності формування показників точності шпиндельного вузла залежно від температури робочої рідини в гідростатичній опорі шпинделя (2015)
Селезнёв М. Е. - Сравнительный теоретический анализ эффективности применения шевронных ножей со сложной формой режущей кромки, Боровик П. В. (2015)
Таровик Н. Г. - Математическая модель работы козлового крана при воздействии ветровых нагрузок (2015)
Тулупов В. І. - Інженерія поверхні деталей машин комбінованою обробкою на основі точіння з електроімпульсним нагріванням, Онищук С. Г., Міранцов С. Л. (2015)
Холодняк Ю. С. - Развитие методологии прочностных расчетов двутавровых балок, Периг А. В., Капорович С. В. (2015)
Шеремет А. И. - Сравнительный анализ способов измерения электрических и механических параметров электроприводов с двигателями, Солдатенко А. А. (2015)
Шеремет О. І. - Синтез регулятора струму для замкненої системи керування електроприводом з використанням функцій Хевісайда, Лебідь В. Т. (2015)
Балашова О. В. - Вплив податкової політики держави на фінансово-господарський стан та подальший розвиток підприємств країни (2015)
Болотина Е. В. - "Информационный взрыв" и практика управления, Радковская А. И. (2015)
Gladyschewa O. V. - Die Formierungsfaktoren des Arbeitskräftepotenzials, Rowenska V. V., Feditschewa V. V. (2015)
Головач А. А. - Механизм управления машиностроительными предприятиями в условиях евроинтеграции (2015)
Грозний І. С. - Оцінка якості на основі кваліметрічного підходу (2015)
Єлецьких С. Я. - Стратегічні аспекти управління персоналом на підприємстві (2015)
Жукевич С. М. - Бухгалтерський облік як інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств в умовах інтеграції України в ЄС (2015)
Мельников А. Ю. - Технология моделирования процесса обслуживания офисной техники отделом системно-технического обеспечения, Кияшко Ю. Ю. (2015)
Коверга С. В. - Створення вертикально-інтегрованих виробничих структур і чинники ефективності їх функціонування, Степанець Д. С. (2015)
Косова Т. Д. - Бюджетна децентралізація як напрям структурних реформ в національній економіці, Стеблянко І. О. (2015)
Кривунь В. С. - Особливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки, Корчак О. С. (2015)
Кривуца А. В. - Розробка сценарних прогнозів економічного розвитку України з урахуванням політичної та економічної нестабільності (2015)
Лазаренко Д. О. - Забезпечення інформативності облікових показників для поточного управління господарськими процесами, Українська О. О. (2015)
Лантух І. В. - До питання про підприємницький етос (2015)
Мельников А. Ю. - Исследование интеллектуальных методов распределения бюджета и разработка системы поддержки принятия решений для отдела системно-технического обеспечения ПАО "НКМЗ", Ларченко А. В. (2015)
Логвина Е. В. - Развитие малого отельного бизнеса в Европе (2015)
Мазур Ю. А. - Анализ эволюционных подходов к развитию экономики (2015)
Малахова А. В. - Процес управління освітніми послугами в умовах переходу до европейських стандартів (2015)
Михайличенко Н. М. - Контролінг цілепокладання та стратегічне мислення (2015)
Подгора Е. А. - Применение теории игр в оптимизации хозяйственных решений, Шимко Е. В., Решетняк О. А. (2015)
Подлесный С. В. - Методика расчета штата профессорско-преподавательского состава ДГМА, Тарасов А. Ф., Пищулина Е. В. (2015)
Грозный И. С. - Подход к параметризации модели диверсификации внешнеэкономических взаимодействий Украины, Прокопенко Р. В. (2015)
Мельников А. Ю. - Технология моделирования процесса расчета показателей надежности оборудования отделом системно-технического обеспечения, Соломко Ю. А. (2015)
Турлакова С. С. - Анализ подходов к построению рефлексивных моделей принятия решений для использования в моделировании процессов рефлексивного управления стадным поведением на предприятиях (2015)
Турлакова С. С. - Математическое моделирование системы поддержки принятия решений по оптимизации потоков ресурсов машиностроительного предприятия, Руднева М. В. (2015)
Шандова Н. В. - Фактори розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Шашко В. О. - Аутсорсинг непрофільних функцій промислового підприємства як інструмент ефективного менеджменту, Ящишина Ю. М. (2015)
Шевченко В. В. - Стимулювання винахідницької діяльності: регіональний аспект заохочення державними нагородами, Плескач В. П., Дробітько І. О. (2015)
Шимко Е. В. - Возможности обновления основных производственных фондов с помощью эффективного лизинга, Подгора М. К. (2015)
Ящишина Ю. М. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні курсу "Психотехнології управління персоналом", Шашко В. О. (2015)
Ольховская О. Л. - Система поддержки принятия решений для аккредитации страховой компании банком, Коноваленко С. В. (2015)
Таган А. В. - Сопротивление персонала организационным изменениям на предприятии (2015)
Аннотации (2015)
Анотації (2015)
Abstracts (2015)
Єрмакова С. С. - Впровадження моніторингових інновацій у простір вищого технічного навчального закладу (2011)
Долинський Б. Т. - Методологічні засади підготовки майбутніх учителів до здоров'язбережувальної діяльності з учнями молодших класів (2011)
Дончак А. М. - Ефективність сприяння особистісному становленню майбутнього офіцера в умовах військового інституту (2011)
Картель Т. М. - Щодо визначення сутності і структури іншомовної комунікативної компетенції майбутніх інженерів-будівельників (2011)
Бершадська Н. С. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання англомовної усної дискурсивної компетенції студентів факультетів іноземних мов (2011)
Велитченко Л. К. - Програмний довідник із загальної психології для студентів-психологів про психічні стани та властивості (2011)
Коростіянець Т. П. - Індивідуальні освітні траєкторії у підготовці майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін: аналіз проблеми (2011)
Ногінська А. О. - Інтерактивні технології навчання як засіб формування корпоративної культури в майбутніх фахівців виноробів (2011)
Ярая Т. А. - Методи виявлення рівнів професійної готовності майбутніх практичних психологів до роботи зі студентами з обмеженими можливостями (2011)
Волженцева И. В. - Концептуальный подход к структуре полифункционального эмоционального воздействия (2011)
Соколова А. В. - Страх сцени у музиканта та шляхи його подолання (2011)
Боднарук О. В. - Ефективність програми формування системи базових психологічних понять у студентів вищих навчальних закладів (2011)
Ткачук О. В. - До проблеми вивчення механізмів творчого мислення (2011)
Москальова Л. Ю. - Сутність та зміст цінностей педагогічної професії (2011)
Кошлань І. Г. - Специфіка самоставлення майбутніх вчителів та його психологічні чинники, Широкова Н. О. (2011)
Іванченко Є. А. - Напрями інтеграції у сучасних вимірах освіти (2011)
Ситнік С. В. - Особистісна основа взаємодії в професійній діяльності (2011)
Матієнко Т. В. - Ціннісні орієнтації як важлива складова інтернального компонента внутрішньоособистісного конфлікту оперуповноважених (2011)
Ногінська А. О. - Значення практики у формуванні корпоративної культури майбутніх виноробів (2011)
Бершадська Н. С. - Методичні рекомендації з формування англомовної усної дискурсивної компетенції у студентів мовних спеціальностей (2011)
Будиянский Н. Ф. - Проблема поиска смысла жизни в юношеском возрасте, кастромицкая Е. В. (2011)
Будіянський М. Ф. - Соціально-педагогічна та психологічна занедбаність у дитячому віці, Фрунзе О. В. (2011)
Моїсєєв Л. М. - Науково-методичні зауваження щодо викладання теми "змінний електричний струм" (2011)
Уліщенко В. В. - Особливості застосування ейдетичних прийомів "коло асоціацій" та "оживлення" картинки" (2011)
Казанцева Л. І. - До проблеми методів навчання в іншомовній освіті (2011)
Сергеєва А. В. - Аналіз особливостей національної ідентичності студентів різних поліетнічних країн (2011)
Ткаченко С. В. - Сутність і структура поняття етичної компетентності майбутніх вчителів (2011)
Наші автори (2011)
Вацеба Т. С. - Вплив метформіну на кардіоваскулярний ризик у хворих на гіпотиреоз із ожирінням та порушенням вуглеводного обміну на стадії предіабету (2017)
Діденко Д. В. - Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів з ішемічною хворобою серця в умовах стаціонару (2017)
Кадикова О. І. - Прогресування хронічної серцевої недостатності залежно від генотипів поліморфізму гена лептину (ARG223GLN) у хворих на ішемічну хворобу серця й ожиріння (2017)
Карлійчук М. А. - Ефективність нейропротекторного супроводу хворих на цукровий діабет при виконанні панретинальної лазеркоагуляції (2017)
Комнацька К. М. - Характеристика внутрішньоклітинних (метаболітотропних) механізмів нейроретинопротективної активності мелатоніну при терапії модельної контузії зорового аналізатора, Черешнюк І. Л., Ходаківський О. А., Мельник А. В. (2017)
Косминіна Н. С. - Особливості обміну цинку в дітей за різних екологічних умов проживання, Лучак М. В. (2017)
Мельничук Л. В. - Проблемні питання лікування захворювань респіраторної системи дітей, Долженко О. Г., Регульська І. Б. (2017)
Михайловська Н. С. - Ефективність застосування урсодезоксихолевої кислоти та L-аргініну на тлі базисної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця, коморбідну з неалкогольною жировою хворобою печінки, Міняйленко Л. Є., Різник О. І., Лісова О. О., Олійник Т. В. (2017)
Некрут Д. О. - Вплив поєднання високожирової дієти та тіолактонової гіпергомоцистеїнемії на масо-ростові параметри та біохімічні маркери стану печінки у щурів, Заічко Н. В. (2017)
Неспрядько В. П. - Стан оклюзійних співвідношень у період адаптації пацієнтів до незнімних зубних протезів, Мороз Ю. Ю., Лисейко Н. В. (2017)
Николаева А. В. - Клинико-лабораторная оценка эффективности профилактики осложнений заболеваний тканей пародонта у женщин с гипо- и гиперэстрогенией, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2017)
Ніка О. М. - Застосування антиагрегантів у комплексному лікуванні хворих на атеротромботичний ішемічний інсульт залежно від хроноритмів ланок гемостазу, Кривецька І. І., Жуковський О. О., Колесник Н. І. (2017)
Пашковський В. М. - Ендотеліальна дисфункція та показники пероксидного окиснення ліпідів у пацієнтів із хворобою Паркінсона, Кричун І. І., Васильєва Н. В., Яремчук О. Б., Білоус І. І. (2017)
Присяжнюк В. П. - Результати комплексного лікування хворих на хронічний гепатит невірусного походження з використанням L-карнітину (2017)
Rotar O. V. - Factors associated with outcome of acute necrotizing pancreatitis (2017)
Сипало А. О. - Стан коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2-го типу залежно від типів дисліпідемій, Кравчун П. Г., Кадикова О. І., Інюточкіна І. О. (2017)
Слащева Т. Г. - Особливості контролю артеріального тиску в різних регіонах України, Марцовенко І. М., Сіренко Ю. М., Радченко Г. Д. (2017)
Соломенчук Т. М. - Метаболічні порушення у жінок, хворих на нестабільну стенокардію, залежно від звички куріння, Бедзай А. О., Процько В. В. (2017)
Сороківський І. С. - Перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів після пластики гострих післяекстракційних ороантральних сполучень трапецієподібним клаптем, Готь І. М. (2017)
Тащук В. К. - Кількісна оцінка електрокардіограми в порівнянні ефективності кардіопротекції при гострому інфаркті міокарда, Іванчук П. Р., Тащук М. В., Полянська О. С., Амеліна Т. М., Маковійчук І. О., Онофрейчук Д. І., Шевчук В. А. (2017)
Тащук В. К. - Результати наукових досліджень кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, Полянська О. С., Амеліна Т. М. (2017)
Шадід Ф. Х. Ф. - Вміст у плазмі крові деяких маркерів пошкодження ендотелію та показники ендотелійзалежної вазодилатації у хворих із загостренням хронічної дискогенної люмбалгії, Кричун І. І. (2017)
Хіміч С. Д. - Типові помилки невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі потерпілим із політравмою на тлі ожиріння, Чемерис О. М. (2017)
Khrebtiy G. I. - Efficacy of combined hypolipidemic and antihypertensive therapy, prognostic effects and clinical instrumental selection criteria from this therapy, Zlonikova K. M., Kovalyshena O. I. (2017)
Чайковська Г. С. - Клінічний стан здоров'я дітей з різними шляхами впливу хімічних ксенобіотиків на дитячий організм, Лук’яненко Н. С., Гнатейко О. З., Кеч Н. Р. (2017)
Черемісіна В. Ф. - Роль адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання при захворюваннях м’яких тканин пародонта (2017)
Черепій Н. В. - Виявлення та оцінка факторів ризику хронічного обструктивного захворювання легень у пацієнтів із вперше встановленим діагнозом (2017)
Чмир Н. В. - Патогенетичні та клінічні особливості метаболічного синдрому, пов’язаного з ожирінням та їх прогностичне значення, Дутка Р. Я. (2017)
Шевченко О. О. - Динаміка біохімічних показників та периферичної картини крові у хворих на хронічний алкогольний гепатит у процесі лікування, Назар П. С., Левон М. М., Зіневич Я. В. (2017)
Шевченко О. С. - Моніторинг ефективності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз із застосуванням різних стандартних схем лікування, Овчаренко І. А. (2017)
Пересунько О. П. - Мутації генів BRCA 1 та BRCA 2 при раку яєчників – актуальне питання предиктивної та превентивної медицини (огляд літератури), Кміть Н. В. (2017)
Романюк А. М. - Поширеність важких металів у навколишньому середовищі та їх роль у життєдіяльності організму (огляд літератури), Сікора В. В., Линдіна Ю. М., Линдін М. С. (2017)
Сенютович Р. В. - Хірургічні клеї. Хімічна структура, механізми дії (огляд зарубіжної літератури), Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Шульгіна В. В. (2017)
Токар О. М. - Особливості впливу шкідливих виробничих факторів на клінічний перебіг, діагностику та лікування захворювань пародонта у працівників первинної деревообробної промисловості Чернівецької області (огляд літератури), Батіг В. М. (2017)
Усенко О. Ю. - Хірургічні методи коагуляційного гемостазу паренхіми печінки (огляд літератури), Литвиненко О. М., Тернавський О.П. (2017)
Колесник М. Ю. - Соціальна мережа Facebook як платформа для дистанційної освіти лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика-сімейна медицина": досвід використання (2017)
Міхєєв А. О. - Гендерні відмінності особистісної адаптації студентів до навчання на 3-му курсі, Попович В. Б., Тимофієва М. П., Яковець К. І. (2017)
Савка І. Г. - Перший досвід реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу в БДМУ (2017)
Семисюк А. М. - Фаховоорієнтована іншомовна освіта як чинник підготовки майбутніх лікарів, Лапа Г. М., Рак О. М. (2017)
Середюк В. Н. - Досвід предметно-орієнтованого навчання на засадах кредитно-трансферної системи організації навчального процесу за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб) (2017)
Селезньова В. О. - Дослідження природної інфікованості іксодових кліщів бореліями у Чернівецькій області за 2015-2016 роки, Власик Л. І., Селезньова Л. Я., Жуковський О. М., Власик Л. Й., Тимофійчук Л. І. (2017)
Січкоріз О. Є. - Медико-соціальне дослідження рівня компетентності організаторів охорони здоров’я Львівщини стосовно реформування системи охорони здоров’я (2017)
Іпатов А. В. - Первинна інвалідність внаслідок провідних хвороб системи кровообігу в Україні (2015-2016 рр.), Лисунець О. М., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Овдій М. О., Зубко І. М., Бірець Н. М., Волкова Л. В. (2017)
Пам’яті професора Б. О. Мількова (до 85-річчя від дня народження) (2017)
Медичні internet-вісті. Частина ХІV. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2017)
Наш поважний сучасник Патратій Володимир Кузьмич (до 90-річчя від дня народження) (2017)
Глазырин В. Л. - Градостроительные аспекты реконструкции транспортной инфраструктуры и создания искусственных территорий (2017)
Ізаров О. М. - Міські агломерації: пропозиції законодавчої ініціативи, Ізарова І. О. (2017)
Думитрюк А. В. - Совершенствование конструкции и методики расчетов сборно-монолитного антисейсмического пояса зданий (2017)
Гілодо О. Ю. - Оптимізація проектних рішень металоконструкцій причальної галереї, Бобилєва А. І. (2017)
Карпюк В. М. - Використання деформаційно-силової моделі при розрахунку нормальних перерізів бетонних та залізобетонних елементів за першою групою граничних станів, Костюк А. І., Сьоміна Ю. А., Даниленко Д. С. (2017)
Клименко Е. В. - Экспериментальные исследования работы сжатых железобетонных поврежденных колонн различной гибкости, Павловский А. В., Кос Желько (2017)
Кравченко С. А. - Дослідження зразків перекриття з керамзитобетону на багатокомпонентному в’яжучому, Постернак О. О. (2017)
Пашинський В. А. - Інженерна методика оцінювання показників надійності стержнів сталевих кроквяних ферм (2017)
Сингаевский П. М. - Определение оптимальной геометрической формы решетки в комбинированной арочной системе (2017)
Довгань И. В. - Применение динамической теории информации для исследования структурообразования в строительных композитах, Колесников А. В., Семенова С. В., Дмитренко М. П. (2017)
Кровяков С. О. - Декоративний конструкційний керамзитобетон на обробленому цементною суспензією гравії, Петричко С. М., Дудник Л. В., Ткаченко Г. Г. (2017)
Lyashenko T. V. - Isoparametric analysis when studying composite materials, Dovgan A. D. (2017)
Митинский В. М. - Оптимизация состава грунтобетона для заполнения подземных выработок, Кучеренко А. А., Сушицкая Т. А. (2017)
Омельчук В. В. - Ефективність застосування ефірів целюлози в будівельних розчинах на основі шлаколужного цементу для самовирівнюючих прошарків підлог, Рунова Р. Ф., Руденко І. І. (2017)
Пашинський В. А. - Методика вибору оптимальної марки ніздрюватого бетону для стін, Карпушин С. О. (2017)
Солодкий С. Й. - Підвищення тріщиностійкості дисперсно армованих поліпропіленовою фіброю бетонів технологічними чинниками, Турба Ю. В. (2017)
Тигарев А. М. - Регулирование качества смешивания компонентов полимерных композитных строительных материалов в процессе их производства, Тигарева Т. Г. (2017)
Толмачов Д. С. - Розрахунок імовірності утворення температурних тріщин у монолітних дорожніх бетонах, Сопов В. П., Толмачов С. М. (2017)
Цапко Ю. В. - Аналіз методів та розроблення способу визначення ефективності вогнезахисту дерев’яних конструкцій, Кравченко А. В., Цапко О. Ю. (2017)
Шевчук Г. Я. - Особливості використання комплексних добавок на основі полікарбоксилатів в технології дорожніх бетонів, Топилко Н. І., Новицький Ю. Л., Гнип О. П. (2017)
Щербина О. С. - Прочность цементного камня на механоактивированном портландцементе с добавкой доменного шлака, Барабаш Т. И. (2017)
Блажко А. П. - Оцінювання іригаційних властивостей поверхневих вод в межах Дністровсько-Бузького межиріччя Одеської області за агрономічними критеріями (2017)
Дмитрієв Д. А. - Особливості визначення основних гідрологічних характеристик з урахуванням техногенного впливу, Кураш С. Ю. (2017)
Корнійчук В. І. - Дослідження втрат напору в межах водозливу з тонкою стінкою, Хлапук М. М., Безусяк О. В. (2017)
Куковський А. Г. - Селеві явища на території Українських Карпат і гірського Криму, Кизима В. П., Семчук П. П. (2017)
Мозговий А. О. - Метод розв’язку задач статистичної динаміки по оцінці надійності складних технічних систем при обмеженні внутрішніх параметрів системи (2017)
Несин Д. Ю. - Математическая модель кранового судна большой грузоподъемности с полноповоротным верхним строением, Терлыч С. В. (2017)
Онищенко А. М. - Математична модель розрахунку колії в асфальтобетонному покритті автодорожніх мостів (2017)
Рябенко О. А. - Вплив хвильових явищ на роботу гідротехнічних споруд, Клюха О. О., Галич О. О., Тимощук В. С., Поплавський Д. М. (2017)
Воинов А. П. - Развитие отечественной енергетики на органическом топливе. Эколого-управленческий аспект, Витюков В. В. (2017)
Даниченко Н. В. - Эжекция воздуха сыпучими строительными материалами в перегрузочных участках предприятий стройиндустрии, Гераскина Э. А., Хоменко О. И., Семенов С. В., Макаров В. О. (2017)
Захарчук В. В. - Моніторинг газопроводу, Нахмуров О. М., Шишкалова Н. Ю., Юрковський Р. Г., Ярошенко В. М. (2017)
Моргун А. С. - Прикладання методу граничних елементів до визначення осідань круглих в плані фундаментних конструкцій зерносховищ, Плясовиця В. Ю., Малачковська Р. І. (2017)
Тугаенко Ю. Ф. - Новая методика испытаний грунтов сваями – релаксацией нагрузки, Ткалич А. П., Шеховцов И. В. (2017)
Содержание (2015)
Алиева Л. И. - Анализ процесса последовательного радиально-прямого выдавливания методом кинематических модулей, Чучин О. В. (2015)
Бойко И. А. - Влияние шероховатости поверхности порошковой проволоки на стабильность горения дуги (2015)
Бондарев С. В. - Снижение гидрофильных свойств электродных покрытий (2015)
Власов А. Ф. - Повышение производительности ручной дуговой наплавки изделий, работающих при высоких температурах, Кошевой А. Д. (2015)
Волков Д. А. - Исследование основных факторов, влияющих на качество формируемого покрытия при электроконтактной наплавке порошковой проволокой (2015)
Волчок И. П. - Влияние легирования и термической обработки на распределение элементов и свойства высокохромистых чугунов, Нетребко В. В. (2015)
Гаврюков О. В. - Визначення швидкості руху стрічки на верхній і нижній гілці конвеєра при працюючому та зупиненому приводі під час зміни довжини транспортування (2015)
Гончарук К. В. - Анализ влияния формы инструмента на энергосиловые параметры при комбинированной осадке, Алиева Л. И., Грудкина Н. С., Таган Л. В., Шкира А. В. (2015)
Грибков Э. П. - Конечно-элементное моделирование процесса формовки листового металла на листогибочных машинах, Завгородний А. В., Бортник И. А. (2015)
Гринь А. Г. - Условие восстановления редкоземельных металлов из оксидов при наплавке порошковой проволокой (2015)
Дьяченко И. О. - Анализ способов наплавки (2015)
Жариков С. В. - Оптимизация композиции карбонатов сердечника порошковой проволоки для наплавки, Гринь А. Г., Богуцкий А. А. (2015)
Зеленская В. А. - Особенности организации современного экологического практикума для студентов сварочных специальностей (2015)
Закора В. В. - Влияние последующей цементации на структуру и свойства электроискрового покрытия, Лисняк А. Г. (2015)
Иванов В. П. - Исследование процесса управляемого механического переноса при наплавке двумя ленточными электродами, Лаврова Е. В., Степнова Ю. А. (2015)
Квитницкий А. М. - Исследование влияния жесткости на работоспособность кривошипных горячештамповочных прессов, Корчак Е. С. (2015)
Ковалевский С. В. - Нейросетевое моделирование воздействия высоковольтного разряда на напряженное состояние деталей машин, Романченко С. П. (2015)
Kovalevskyy S. V. - Features surface hardening details with application thermite mixture, Hmelevaya J. A. (2015)
Kovalevsky S. V. - Comprehensive assessment of size and quality characteristics of the working surfaces of machine parts, Kovalevskaya E. S., Tulupova E. V. (2015)
Ковалевский С. В. - Развитие аддитивных технологий на основе послойного выращивания деталей машин, Гончарова Н. С. (2015)
Кошевой А. Д. - Исследование механических свойств наплавленного металла для инструмента горячего прессования (2015)
Кущий А. М. - Оптимизация параметров процесса плавления электродов при наличии экзотерической смеси в покрытии, Васильцов С. И. (2015)
Лазарев И. В. - Осевые усилия в элементах активной части силового трансформатора при ее подъемах и опусканиях с последующими подпрессовками обмоток, Шевченко В. Г. (2015)
Лебедь В. Т. - Разработка позиционной системы управления электропривода механизма главного подъема мостового крана, Квашнин В. О., Шаповал Д. А. (2015)
Лютая А. В. - Оценка адекватности математической модели системы управления приводом перемещения электродов (СУ ППЭ) дуговой сталеплавильной печи (ДСП), Картамышев Д. А. (2015)
Макаренко Н. А. - Усовершенствование выпрямителя, предназначенного для сварки и наплавки в среде активных и инертных газов (2015)
Макаренко Н. А. - Восстановление деталей горнодобывающей техники методом наплавки износостойких сплавов (2015)
Макаренко Н. А. - Износостойкая плазменная наплавка с аксиальной подачей разработанной порошковой проволоки, Дьяченко И. О., Мирошниченко А. С. (2015)
Марков О. Е. - Формоизменение и напряженно-деформированное состояние заготовки при ковке с применением профилирования заготовки, Злыгорев В. Н., Руденко Н. А., Ячмень Ю. О. (2015)
Матюха С. О. - Создание программного комплекса для управления технологическим процессом бурения, Шевченко Н. Ю., Останкова Л. А. (2015)
Парусов В. В. - Модель перлитного превращения на основе дислокационного механизма, Парусов Э. В., Сагура Л. В., Чуйко И. Н., Сивак А. И., Клименко А. П. (2015)
Размышляев А. Д. - Влияние частоты продольного магнитного поля на твердость и структуру наплавленного металла при дуговой наплавке под флюсом, Агеева М. В. (2015)
Роянов В. А. - Исследование влияния пульсирующего распыляющего потока на массоперенос металла при электродуговом напылении, Бобиков В. И., Захарова И. В. (2015)
Семенов В. М. - Технологические особенности электрошлаковой сварки изделий из низколегированных сталей, Кабацкий А. В., Красовский С. С., Хорошайло В. В. (2015)
Боброва Л. С. - Рейтинговая оценка системы управления затратами производственного предприятия, Добыкина Е. К. (2015)
Болотіна Є. В. - Трансформація економічної системи України в умовах глобалізації, Колодяжна А. Є. (2015)
Бившева Л. О. - Особливості найму та підбору персоналу в сучасних організаціях, Кондратенко О. О. (2015)
Гетьманенко Ю. О. - Вплив глобалізації на міжнародний ринок праці (2015)
Єлецьких С. Я. - Персонал як статегічний ресурс інноваційного підприємства (2015)
Єлецьких С. Я. - Раціональність як фактор розвитку пенсійної системи України, Рад Н. С. (2015)
Здерева Е. С. - Оптимизация бизнес-процессов банка на основе мониторинга и прогнозирования экономических индикаторов, Шевченко Н. Ю., Останкова Л. А. (2015)
Лисяк Л. В. - Зміцнення фінансового потенціалу як підґрунтя конкурентоспроможності регіонів України, Гетьман Д. О. (2015)
Нікіта А. Ю. - Управління витратами на підприємстві (2015)
Сердюк Е. Н. - Организация учета денежных средств на предприятиях Украины, Белоусько П. А. (2015)
Сердюк Е. Н. - Организация учета материальных расходов на производственном предприятии, Брыкова Л. А. (2015)
Тарасов А. Ф. - Особенности внедрения систем дистанционного обучения в высших учебных заведениях Украины, Дьячкова Ю. Н., Сагайда П. И. (2015)
Волошина Е. А. - Макроэкономический анализ среды инвестирования крупных промышленных предприятий Украины в условиях политического и экономического кризиса, Шубная Е. В. (2015)
Шубная Е. В. - Теоретические аспекты маркетинговой политики современного предприятия, Трофимова Я. В. (2015)
Гудкова Е. Ю. - Состояние и оценка инновационного развития предприятий машиностроения (2015)
Аннотации (2015)
Анотації (2015)
Abstracts (2015)
Лупенко Ю. О. - Наукове забезпечення техніко-технологічного оновлення аграрного виробництва в Україні, Захарчук О. В., Могилова М. М. (2017)
Пугачов М. І. - Аграрний сектор економіки України в умовах інституційних змін (2017)
Саблук П. Т. - Наукові агроекономічні дослідження в інтересах активізації росту АПВ і сільських територій (2017)
Котикова О. І. - Моніторинг та оцінка сталості розвитку сільськогосподарського землекористування регіонів України (2017)
Кругляк О. В. - Органічне виробництво в племінному молочному скотарстві України (2017)
Климчук О. В. - Економіко-технологічні процеси регіонального виробництва рідких біопалив в Україні (2017)
Багорка М. О. - Формування екологічно орієнтованого комплексу маркетингу в аграрному виробництві (2017)
Ільчук М. М. - Методичні підходи до оцінки ефективності підприємницької діяльності аграрної сфери, Коновал І. А., Ус С. І. (2017)
Грицаєнко М. І. - Соціальний капітал у становленні підприємницької мережі аграрної сфери України (2017)
Володін С. А. - Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки, Чекамова О. І. (2017)
Павлик В. П. - Контроль господарювання у забезпеченні ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Ходаківська О. В. - Регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення: досвід країн ЄС, Юрченко І. В. (2017)
Гіренко Ю. О. - Забезпечення вітчизняних хмелярських підприємств виробничими ресурсами (2017)
Лойко С. В. - Світовий досвід ринкового обігу земель (2017)
Газуда М. В. - Євроінтеграція у виробничій типізації сільськогосподарських товаровиробників: узагальнення наукових підходів (рецензія на монографію Лупенка Ю.О., Гуторова А.О. "Виробнича типізація сільськогосподарських товаровиробників України"), Газуда Л. М. (2017)
Жуку Валерію Миколайовичу – 55 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Gaidar G. P. - Effect of thermal treatment on drag Seebeck coefficient anisotropy parameter of transmutation-doped silicon crystal, Baranskii P. I. (2016)
Nikolaeva A. - The impact of dimensions, magnetic field, elastic deformation on the thermoelectric figure of merit of the topological insulator wires based on semiconductor Bi1-xSbx wires, Konopko L., Huber T., Bodiul P., Popov I., Moloshnik E., Gergishan I. (2016)
Doroshenko A. N. - Thermoelectric properties of polycrystalline Bi1-xSbx solid solutions in the concentration range x = 0 – 0.25, Rogacheva E. I., Drozdova A. A., Martynova K. V., Men’shov Yu. V. (2016)
Aliev F. F. - Thermoelectric figure of merit of TlIn1-xYbxTe2 (0 х 0.10), Yuzbashov E. R., Maharramov F. B., Agayeva U. M., Zarbaliev M. M., Veliyeva B. A. (2016)
Romaka V. A. - Research on electrical conductivity mechanisms of thermoelectric material based on n-ZrNiSn doped with Ga, Romaka L. P., Stadnyk Yu. V., Krayovskyy V. Ya., Romaka V. V., Horyn A. A. (2016)
Shafranyuk V. P. - Study of damaged layer depth in thermoelectric materials by X-ray diffraction interferometry (2016)
Kobylianskyi R. R. - Computer simulation of medical-purpose thermoelectric sensor readings (2016)
Prybyla A. V. - Thermoelectric conditioner with uniformly distributed modules for a human (2016)
Anatychuk L. I. - Experimental research on thermoelectric automobile starting pre-heater operated with diesel fuel, Mykhailovsky V. Y., Maksimuk M. V., Andrusiak I. S. (2016)
Титул, зміст (2017)
Нікішина О. В. - Методика аналізу валової доданої вартості в макросистемах (2017)
Басюркіна Н. Й. - Огляд ринку комбікормової промисловості України, Шарапанюк Л. В. (2017)
Свистун Т. В. - Аналіз ринку заморожених напівфабрикатів України, Туз К. В. (2017)
Kuprina N. - Analysis of approaches to essence and classification of account receivable of enterprise, Rudiuk I. (2017)
Magdenko S. - Modern state and trends of steady development of food industry on the example of meat processing sector (2017)
Stupnytska T. - Fixed assets of the enterprise: aspects of theoretical approaches to determination of concept and efficiency of their use, Gulavska K. (2017)
Удовиця О. Ф. - Удосконалення системи мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах виноробної галузі (на прикладі ПрАТ "Одесавинпром"), Пасчина Г. П. (2017)
Sedikova I. - Analysis of legal forms structural elements of grain logistics, Savenko I. (2017)
Solodova O. - Global strategy of positioning of wine production in Ukraine, Golubyonkova O. (2017)
Євтушевська О. О. - Порівняльна оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, Кустурова С. П. (2017)
Kuprina N. - Essence and classification of supplies of enterprise: theoretical and practical aspect, Polish S. (2017)
Ангелов Г. В. - Про перспективні напрями розвитку економічної науки в Одеській національній академії харчових технологій, Каламан О. Б., Кананихіна О. М., Соловей А. О. (2017)
Title, table of contents (2016)
Editorial board (2016)
Chepak O. P. - Heavy accumulation of fertile soil layer in the mined-out space of opencast using geothermal energy, Zavyalova E. L., Zhurbinskiy D. A., Kostenko T. V. (2016)
Turpak s. - Logistics of raw materials supply for the ferroalloy industry, Gritcay S., Ostroglyad E. (2016)
Sulym A. - Determination of rational placement for energy storages in the power supply system of the underground (2016)
Fomin O. - Determination of up-to-date directions of development of domestic system of testing and certification of railways rolling stock, Murashova N., Shvets A. (2016)
Dolzhanskiy A. M. - Determination of parameters and efficiency of process lubricant screw supercharger application when drawing, Bondarenko O. A., Klyuev D. Yu., Lomov I. N. (2016)
Panasiuk A. - Analysis of fractal characteristics of mining and geological parameters of minerals, Bondarchuck V. (2016)
Dryzhenko A. - Prospects for future mining of steep iron-ore deposits in the context of Kryvbas, Shustov O., Adamchuk A. (2016)
Kolesnikov V. F. - Methods and schemes of quarry fields opening-up under various conditions of deposits occurrence, Martyanov V. L. (2016)
Medyanik N. - Reutilization of neutralization sludge formed during the processing of mining enterprises acidic industrial waters, Shadrunova I., Varlamova I., Chekushina T., Churlyaeva N. (2016)
Frolov I. - Study of strain resistance of steel applied for manufacture of largesized shaped sections, Dyja H., Berheman G. V, Andreiev V. V., Samsonenko A. A. (2016)
Gichev Yu. A. - The application of fuel burning pulsating resonance during drying and heating processes of steel-teeming ladles, Stupak M. Yu., Pertsevoi V. A., Matsukevich M. Yu. (2016)
Title, table of contents (2016)
Editorial board (2016)
Zhilenkov A. A. - Algorithmic software of the automatic risk management system on offshore drilling platform with a high level of automation (2016)
Kupin A. - Automatic control of the ore suspension solid phase parameters, Morkun N. (2016)
Diachenko Ye. - Floors lift technique in old building retrofitting, Voskobiinyk O., Lomiga I. (2016)
Voznenko A. D. - Psychological aspects of workplace safety in the infrastructure projects of underground, Kulbovsky I. I., Sorochinskaya O. L. (2016)
Tkachenko V. P. - Studying the structure of railway rolling stock resistance, Sapronova S. Y., Maliuk S. V., Kulbovskyi I. I. (2016)
Elemesov K. K. - Dynamic synthesis of non-harmonic vibration exciter of pulse action directed on the foundation, Tusupova A. E., Daurova R.V., Aytoreeva G., Moldagozhina M. (2016)
Grushko O. - Microstructure of low-carbon steel wire and its welding and fabrication properties, Slobodyanyuk Yu. (2016)
Sherov K. - Experimental study of turn-milling process using special friction mill made of steel Hardox, Sikhimbayev M, Musayev M., Rakishev A., Donеnbaev B. (2016)
Vorob’ev A. E. - Numerical method to calculate coal strata surface curvature,predetermined by discreet points of the irregular grid, Khodzhaev R. R., Gabaydullin R. I., Isabek T. K., Khuangan N., Vorob’ev K. A. (2016)
Chubenko V. - Steel casting speed in suspended cast-rolling with roll-mold for thin bars production, Khinotskaya A., Chubenko V. (2016)
Velychko O. N. - Evaluation of experts competence on the measurement of electrical power using the method of analytic hierarchy, Gordienko T. B., Karpenko S. R., Kolomiets L. V. (2016)
Velychko O. - The group expert evaluation of the state of metrological assurance of capacitance measurements, Shevkun S., Karpenko S. (2016)
Velychko O. - The expert evaluation by the use of group of experts with established competence of the state of inductance measurements, Shevkun S., Karpenko S. (2016)
Kuznetsova E. A. - A review of definitions of Zero Energy Buildings (2016)
Pavlenko A. M. - Determination of energy parameters of technology of thermal pore formation, Shumska L. P. (2016)
Pavlenko А. М. - Calculation of heat transfer in fluid around gas-vapour bubbles, Koshlak H. V. (2016)
Агеева М. В. - Влияние продольного магнитного поля на эффективность процесса дуговой наплавки под флюсом металлургического оборудования, Забара А. С. (2016)
Абхари П. Б. - Силовой режим процесса радиального выдавливания фланца на оправке в разъемных матрицах (2016)
Алиева Л. И. - Критерии деформируемости и возможности их использования в задачах обработки давлением (2016)
Белик А. Г. - Регулирование массопереноса электродного металла при наплавке порошковыми лентами (2016)
Бережний С. П. - Дослідження формування поверхні злитка при ЕШП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора, Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Куртов О. А. (2016)
Бойко И. А. - Исследование влияния вольфрама, кобальта и ванадия на твердость наплавленного слоя с основой типа Х12 (2016)
Бойко И. А. - Повышение гомогенности наплавленного метала при ручной сварке и наплавке стали Гадфильда (2016)
Бондарев С. В. - Оптимизация состава гидрофобных защитных покрытий сварочных электродов (2016)
Бондарев С. В. - Исследование влияния влажности электродных материалов на процесс замедленного разрушения сварных соединений (2016)
Власов А. Ф. - Электроды с экзотермической смесью в покрытии для сварки низкоуглеродистых сталей (2016)
Власов А. Ф. - Исследование процесса плавления электродов с экзотермической смесью в покрытии, Кущий А. М. (2016)
Волков Д. А. - Выбор оптимальных режимов сварки электродами с экзотермической смесью в покрытии, Власов А. Ф., Шевцов С. А. (2016)
Гайдамак О. Л. - Дослідження властивостей покриттів, створених холодним газодинамічним напиленням порошку ПА-4, Савуляк В. І. (2016)
Гальцов И. А. - Автоматическая сварка плакированной стали с комплексным воздействием на металл сварочной ванны, Каленская А. В., Гедрович А. И. (2016)
Голуб Д. М. - Анализ материалов для повышения износостойкости штампового инструмента холодного деформирования (2016)
Гринь А. Г. - Электроды с алитированным стержнем для наплавки, Дудинский А. Д., Марков О. Е. (2016)
Гринь А. Г. - Совершенствование самозащитной порошковой проволоки для сварки меди со сталью, Жариков С. В., Залесный Д. И. (2016)
Гринь А. Г. - Моделирование силового воздействия породы на башмак корытной мойки, Трембач Б. А., Трембач И. А. (2016)
Grote К. G. - Research of the causes of fatigue damages of metal structure welded assemblies of loading cranes "Takraf", Posnikov J., Makarenko N., Gavrisch P., Schepotko V., Burski V. (2016)
Гулаков С. В. - Особенности горения дуги на торце ленточного электрода, Бурлака В. В., Кулябина А. И. (2016)
Долянівська О. В. - Вплив супутнього нагріву дуговою плазмою при лазерно-плазмовому зміцненні сталевої поверхні (2016)
Жариков С. В. - Оптимизация режимов наплавки самозащитной порошковой проволокой с экзотермической смесью, Гринь А. Г., Васильева Л. В. (2016)
Иванов В. П. - Совершенствование технологии наплавки двумя ленточными электродами, Лаврова Е. В. (2016)
Ковалевський С. В. - Аналіз освітніх особливостей на прикладі відомих університетських моделей (2016)
Кошевой А. Д. - Исследование теплостойкости и горячей твердости наплавленного металла при восстановлении прессового инструмента горячей обработки металла, Волков Д. А., Кошевая А. А., Голуб Д. М. (2016)
Калинин Ю. А. - Обеспечение качественной сварки износостойких сталей (обзор направлений), Брыков М. Н. (2016)
Кравченко А. А. - Задачи, которые ставит 4-я промышленная революция перед Украиной (2016)
Кущий А. М. - Влияние количества экзотермической смеси и толщины покрытия высокопроизводительных электродов на тепловые характеристики их плавления (2016)
Кущий А. М. - Термодинамическое обоснование состава экзотермической смеси высокопроизводительных электродов для ремонтной сварки, Волков Д. А. (2016)
Лебедев В. А - Совершенствование механизированной дуговой сварки и наплавки нержавеющих сталей с импульсной подачей электродной проволоки, Лендел И. В. (2016)
Макаренко Н. А. - Ремонт и изготовление инструментов для горячей обработки (2016)
Макаренко Н. А. - Исследование процесса плазма-МИГ наплавки с применением порошковой плющенки и разработка наплавочного материала для восстановления деталей машин (2016)
Максимов С. Ю. - Повышение эффективности наплавки путём применения импульсной подачи электродной проволоки, Лендел И. В. (2016)
Махненко О. В. - Математическое моделирование микроструктурных превращений в зоне наплавки патрубковой зоны корпуса реактора ВВЭР-1000, Костеневич Е. С. (2016)
Патюпкин А. В. - Применение высокоэффективной технологии сварки под флюсом в зазор с использованием гранулированной металлической присадки в нефтяной и газовой промышленности (2016)
Перемітько В. В. - Перспективність формування наплавленням композиційних шарів з підвищеною опірністю абразивному зношуванню, Носов Д. Г., Вершинін М. А. (2016)
Підгурський І. М. - Вплив конструктивних концентраторів напружень на величину коефіцієнтів інтенсивності напружень вздовж контурів модельованих еліптичних поверхневих тріщин (2016)
Попов С. Н. - Анализ особенностей поверхностного взаимодействия пар трения в условиях сложно-нагруженного контакта, Грицкевич А. А. (2016)
Пулька Ч. В. - Исследование технологии индукционной наплавки с использованием механической вибрации, Пидгурскый М. И., Сенчышын В. С., Шарык М. В. (2016)
Размышляев А. Д. - Исследование прочности стыковых соединений при дуговой сварке с воздействием магнитных полей, Агеева М. В. (2016)
Роянов В. О. - Підготовка спеціалістів і магістрів-зварювальників на базі випускників коледжів у ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет", Захарова І. В. (2016)
Савуляк В. І. - Поєднання процесів зварювання і високотемпературного паяння для виготовлення та ремонту металоконструкцій, Бакалець Д. В., Тарасюк В. М. (2016)
Сидорец В. Н. - Импульсно-дуговая сварка как основа современных технологий сварки плавящимся электродом, Жерносеков А. М., Рымар С. В. (2016)
Трофимов А. В. - Опыт применения импульсно-дуговой сварки алюминиевого сплава АМГ5 больших толщин, Трембач И. А., Трембач Б. А. (2016)
Чигарев В. В. - Усовершенствование способа изготовления порошковой проволоки, Голуб Д. М. (2016)
Шелягін В. Д. - Дослідження структури та механічних властивостей зварних з'єднань, виконаних лазерним зварюванням на сталі 09Г2С у різних просторових положеннях, Сіора О. В., Бернацький А. В., Шуба І. В. (2016)
Шелягін В. Д. - Розробка інструменту для лазерного ручного зварювання сталевих виробів у різних просторових положеннях, Шуба І. В., Бернацький А. В., Сіора О. В. (2016)
Сергиенко В. А. - Завод "Донмет" одно из ведущих предприятий в Европе по производству сварочного оборудования, Рубан Д. Е., Красненко А. Л. (2016)
Анотації (2016)
Автори (2016)
Скорочення (2016)
Вельмискин Д. И. - Влияние макроструктуры гидрометеоров на радиолокационные измерения поляризационно-допплеровских метеорологических РЛС, Лимонов А. С., Пустовит Т. М., Дяченко Е. А., Бучинская И. В. (2016)
Вельмискин Д. И. - Разработка общей структуры системы радиозондирования атмосферы в Украине, Лимонов А. С., Лавриненко Лавриненко, Ю. В. Пустовит Т. М., Бучинская И. В. (2016)
Сафранов Т. А. - Можливий вплив змін температурного режиму на рекреаційно-туристичну діяльність в регіонах України, Хохлов В. М., Волков А. І. (2016)
Семенова І. Г. - Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року (2016)
Паламарчук Ю. О. - Алгоритм цифрового представления осадков в атмосфере на основе радарных измерений, Иванов С. В., Рубан И. Г. (2016)
Грушевский О. Н. - О структуре динамических характеристик нижнего слоя атмосферы при наличии низкой облачности, Ешану А. Е., Мищенко Н. М. (2016)
Балабух В. О. - Вплив зміни клімату на кількість та площу лісових пожеж у північно-чорноморському регіоні України, Зібцев С. В. (2016)
Польовий А. М. - Фотосинтетична продуктивність ярого ячменю в умовах змін клімату, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2016)
Польовий А. М. - Радіаційно-теплові ресурси степової зони України на період до 2050 р. під впливом змін клімату, Шаблій О. В. (2016)
Ляшенко Г. В. - Динаміка показників якості ягід технічних сортів винограду в період дозрівання, Cоборова О. М. (2016)
Байшоланов С. С. - Оценка теплообеспеченности вегетационного периода в северной зерносеющей территории Казахстана (2016)
Ляшенко Г. В. - Вплив стану лісового господарства Півдня України на регулювання вуглекислого газу в атмосфері, Кузнєцова Ю. О. (2016)
Лобода Н. С. - Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ххі сторіччі за сценарієм а1в з використанням моделі "клімат-стік", Божок Ю. В. (2016)
Мельник С. В. - Разработка методики расчета стока наносов рек верхнего и среднего Днестра, Лобода Н. С. (2016)
Адобовский В. В. - Изменение гидролого-морфометрических характеристик Куяльницкого лимана в результате запуска морской воды, Соколов Е. В. (2016)
Cахненко О. И. - Результаты расчета ветро-волновой динамики вод в Тилигульском лимане (2016)
Титул, зміст (2017)
Безмилов М. - Традиції і сучасний стан підготовки баскетбольного резерву в країнах колишньої Республіки Югославії (2017)
Boiko I. - Olympic education in the preparation of the volunteers of international sports competitions (2017)
Ільченко С. - Мотивація до занять спортом і відвідування занять з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2017)
Коваленко Я. - Побудова змагальних композицій групових вправ у художній гімнастиці, Болобан В. (2017)
Кун Сянлінь - Реакція організму на повторні тренувальні навантаження, спрямовані на підвищення працездатності кваліфікованих веслувальників Китаю, Го Пенчен (2017)
Павленко Ю. - Історико-статистичний аналіз участі українських спортсменів в олімпійських іграх 1952–1992 рр., Єрмолова В. (2017)
Рашид Ш. А. - Особливості застосування втягуючих мікроциклів у підготовці плавців високої кваліфікації, Шкребтій Ю. (2017)
Совенко С. - Варіанти тактики подолання дистанції і кінематичні характеристики техніки спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в спортивній ходьбі на 20 км (2017)
Баннікова Р. - Cучасний погляд на фізичну реабілітацію наслідків гострих порушень мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді, Керестей В., Магнушевський Ю. (2017)
Захарченко М. - Формування індивідуальної фізичної культури учнівської молоді за допомогою занять з фізичного виховання (2017)
Марченко О. - Передпологова психологічна реабілітація при токофобії, Коваленко Т. (2017)
Ковальова Н. - Особливості проектування рекреаційно-оздоровчої діяльності старшокласників (2017)
Оріховська А. - Оздоровчо-рекреаційна рухова активність у системі фізичного виховання студентської молоді з вадами слуху (2017)
Пальчук М. - Сучасні підходи до удосконалення навчального процесу з фізичного виховання на основі здоров’язберігаючих технологій, Антоненко Р. (2017)
Семененко В. - Сучасні педагогічні підходи до диференціації процесу фізичного виховання учнів початкової школи, Михальчук А., Доценко Ю. (2017)
Хільчевський В. К. - Гідроекологічні проблеми ревіталізації річок на території міських агломерацій – міжнародний та український досвід (2017)
Онищук В. В. - Теорія центроструменевого руслоформування (2017)
Мудра К. В. - Відновлення стоку води на гідрологічних постах річки Дністер з метою вивчення його довгоперіодних коливань (2017)
Корнієнко В. О. - Розрахункові характеристики максимального річного стоку води річок правобережжя Прип’яті, Лук’янець О. І. (2017)
Рахматулліна Е. Р. - Аналіз взаємозв’язку характеристик термічного та льодового режиму річок басейну Південного Бугу з температурою повітря, Гребінь В. В. (2017)
Сурай К. С. - Основні характеристики селевих басейнів Українських Карпат: статистичний аналіз та особливості їх територіального розповсюдження, Лук’янець О. І. (2017)
Кулібабін О. Г. - Еколого-економічні проблеми раціонального використання природних ресурсів Придунайських озер (на прикладі озера Катлабух), Шакірзанова Ж. Р., Романова Є. О. (2017)
Савенець М. В. - Короткострокова мінливість висотного розподілу показників вологості атмосфери над територією України та суміжними територіями (2017)
Пясецька С. І. - Оцінка повторюваності відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату, Гребенюк Н. П., Щеглов О. А. (2017)
Носар С. В. - Потенціал штучного збільшення опадів холодної частини року в Північному Причорномор’ї (на прикладі Одеської області), Степура Є. А. (2017)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2017)
Микийчук М. - Розумні вимірювальні засоби для кіберфізичних систем, Стадник Б., Яцишин С., Луцик Я. (2016)
Дорожовець М. - Застосування методу серій для дослідження взаємної кореляції спостережень, Никипанчук О. (2016)
Матвіїв Р. - Удосконалення структурних методів коригування адитивних похибок калібраторів напруги постійного струму (2016)
Горват А. - Дослідження діелектричних властивостей речовин у діапазоні радіочастот, Молнар О., Мінькович В. (2016)
Паламар М. - Метод вимірювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем, Поіхало А., Стрембіцький М., Кругльов В. (2016)
Стадник Б. - Основи квантової термометрії, Яцишин С. (2016)
Мельник С. - Нові методи теплової томографії, а також фільтрації тепловізійних зображень, Петріченко Г., Тулузов І. (2016)
Крайовський В. - Дослідження термометричного матеріалу Hf1-xErxNiSn (2016)
Лопатко О. - Нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом, Микитин І. (2016)
Василиха Х. - Вдосконалення цифрових термометричних засобів для досліджень сонячних колекторів, Яцук В., Здеб В., Яцук Ю. (2016)
Дорожовець М. - Дослідження впливу методичної та інструментальної складових похибки на точність реконструкції температурного поля на поверхні стінки, Бурдега М. (2016)
Клим Г. - Оптимізований метод вимірювання позитронних анігіляційних спектрів у наноматеріалах з розвиненою поруватістю для сенсорних застосувань, Костів Ю., Чалий Д., Івануса А., Ткачук Т. (2016)
Кривенчук Ю. - Експериментальні дослідження залежності вимірюваної температури від частоти антистоксової компоненти спектра комбінаційного розсіювання світла для Al2O3, Микитин І., Сегеда О. (2016)
Кочан О. - Корекція похибок дрейфу та набутої неоднорідності у термоелектричному перетворювачі з керованим профілем температурного поля (2016)
Дейнека Р. - Накладний індуктивний перетворювач для магнітної дефектометрії (2016)
Івах Р. - Аналіз граничних умов працездатності вимірювальних перетворювачів імітансу на базі операційних підсилювачів, Хома В., Хома Ю., Питель І. (2016)
Кричевець О. - Застосування елементів теорії кінцевих автоматів для досліджень динамічних властивостей обчислювальних компонентів вимірювальних систем (2016)
Кисилевська А. - Метрологічне забезпечення вимірювання вмісту загального органічного вуглецюу мінеральних водах, Коєва Х., Тонкус О. (2016)
Юзевич Л. - Математичне моделювання якості підземних трубопроводів в умовах корозійної втоми (2016)
Калініна О. - Вплив технічно-естетичних показників якості паковання на попит продукції, Байцар Р. (2016)
Бойко Т. - Класифікація ризиків комунікацій під час надання освітніх послуг, Сищук О. (2016)
Сусол Н. - Ітеративна модель управління ризиками приготування небезпечної продукції ресторанного господарства, Микийчук М. (2016)
Обшта А. - Антропогенна трансформація властивостей екотонів захисного типу на шляхах залізничного транспорту, Сорока І., Руда М. (2016)
Трембач Б. - Аналіз похибки вимірювання кута напряму на ціль розподіленою системою звукової артилерійської розвідки, Кочан Р. (2016)
Остап’юк С. - Встановлення параметрів мікробіологічних ризиків у критичних точках контролю технологічного процесу виробництва пастеризованого молока (2016)
Мідик І. - Дослідження електричної та математичної моделі контролю якості овочів, Чабан О. (2016)
Chyrun L. - Online newspaper content analysis based seo technologies, Chyrun L., Vysotska V. (2016)
Danіck O. - Probabilistic model of the flow of failures of units of the automatic control of the ship power plants in the unstable conditions of observation, Shapran Y., Kyrychenko V. (2016)
Hryhorenko Y. - Development of a mobile application for second language acquisition, Marikutsa U., Matkovskа O. (2016)
Karkulovskyi B. - Automated system for study course "designing methods”, Karkulovskyy V., Kryvyy R., Korpyljov D., Panchak R. (2016)
Khanas Y. - FInding ways and means of optimizing algoritms of transformation numerical matrices, Ivantsiv R. (2016)
Koman B. - Mathematical modeling of processes in the surface layers of solids for interfacial interactions, Yuzevych V. (2016)
Marusenkova T. - An algorithm checking the uniqueness of quadrics’intersection point for vector quantities smart sensors, Yurchak I. (2016)
Mazur V. - Planning of routes on in-depth study of passenger flows (2016)
Melnyk M. - Reverberation time study of an auditorium, Kernyskyy A., Martynyak A. (2016)
Pobereyko S. - Mathematical modeling and analysis of wood strength in the context of biaxial stress state, Sokolovskyy Ya. (2016)
Shatnyi S. - Hardware implementation design in labview of fuzzy art based partially parallel clustering system, Tymoshchuk P. (2016)
Śmietana K. - Web technologies in development of working time reporting system using asp.net, Szermer M., Zabierowski W. (2016)
Березко Л. О. - Особливості біотехнічних компонентів кіберфізичних систем, Соколов С. Є. (2016)
Бибель В. П. . - Вибір бездротової технології передавання даних для обладнання навчальних лабораторій, Глухов В. С., Пристопюк О. В. (2016)
Возна Н. Я. - Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних (2016)
Лопіт І. І. - Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних (2016)
Мельник А. О. - Оптимізаційне проектування спеціалізованих процесорів з використанням системи автоматичного синтезу та інструментальних засобів, Майстренко М. В. (2016)
Мельник А. О. - Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача, Козак Н. Б. (2016)
Мельник В. А. - Основи організації та часові характеристики багатопроцесорних самоконфігуровних комп’ютерних систем (2016)
Міюшкович Є. Г. - Телекомунікаційні підсистеми кіберфізичних систем, Гребеняк А. В., Парамуд Я. С. (2016)
Пастернак І. І. - Принципи проектування соціальної мережі з мінімальним навантаженням на сервери (2016)
Процько І. О. - Огляд алгоритмів ефективного обчислення ДПФ на основі циклічних згорток (2016)
Соломко М. Т. - Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико-числовому базисі Радемахера, Круліковський Б. Б. (2016)
Трембач Б. Р. - Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів (2016)
Яркун В. І. - Алгоритмічно-програмні засоби синхронізації при обміні даними великих обсягів, Парамуд Я. С. (2016)
Яцук В. О. - Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму, Матвіїв Р. О. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Rodionova K. O. - Analysis of quality and safety indicators of poultry meat during primary processing, Paliy A. P. (2017)
Maslak Yu. - Clinical and biochemical aspects of diagnostics of Osteodystrophy of goats, Miroshnikova O., Fesenko I. (2017)
Ukhovskyi V. V. - Analysis of the serological investigation results of Aujeszky’s disease among swine in Ukraine during 2011–2016, Romanov O. M., Shayhet Ye. O., Sobko I. O. (2017)
Nalyvayko L. I. - Poultry reovirus infection and development of its specific prevention in hens, Parkhomenko L. I., Nikolaienko Yu. Yu., Pankova O. (2017)
Danilova І. S. - Bactericidal properties of mycobacteria disinfectants, Zavgorodniy А. I., Sobko Yu. A. (2017)
Polupan I. - Spatial and temporal patterns of enzootic rabies on the territory of Chernihiv oblast of Ukraine, Bezymennyi M., Golik M., Drozhzhe Zh., Nychyk S., Nedosekov V. (2017)
Fedota O. M. - Analysis of SNPS F279Y and S555G in growth hormone receptor gene in beef and dairy cattle breeds, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Goraichuk I. V., Tyzhnenko T. V., Mitioglo L. V., Dzhus P. P., Birukova O. D. (2017)
Yilmaz H. - Lumpy skin disease in Turkey, Richt J. A., Yilmaz A., Turan N. (2017)
Turan N. - Investigation of adaptation of Avian influenza viruses to mammalian species, Ma W., Ma J., Liu Q., Bawa B., Richt J. A. (2017)
Okalelov V. N. - Functional-structural analysis of the acting network of workings in mine horska, Bubunets Y. V., Novykova V. V. (2017)
Антощенко Н. И. - Проявление внезапных выбросов угля и газа на пологих угольных пластах Донбасса в зависимости от глубины и степени метаморфизма углей, Ашихмин В. Д., Радченко А. Г., Радченко А. А. (2017)
Радченко А. Г. - Изменения давления газов в пластах Донбасса в зависимости от степени метаморфизма углей и глубины, Маркин В. А., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2017)
Филатьев М. В. - Зависимость параметров динамики газовыделения из подрабатываемой углепородной толщи от влияющих факторов, Антощенко Н. И. (2017)
Южанин А. Г. - Пути совершенствования способов оценки степени газодинамической опасности угольных пластов Донбасса с ростом глубины, Радченко А. Г., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2017)
Ашихмин В. Д. - Особенности расчета проветривания подготовительных выработок с учетом износа гибких шахтных вентиляционных трубопроводов, Чикунов А. В., Мустяца Т. Н., Оверчук И. А. (2017)
Ашихмин В. Д. - Регулирование теплового режима при проведении подготовительных выработок на глубинах свыше 1000 м, Плаксиенко О. В., Тишин Р. А., Васильева Н. А. (2017)
Щербак В. В. - Використання енергії палаючого терикона для його тушіння і охолодження, Лисиця В. Є., Світлична О. Б. (2017)
Филатьев М. В. - Влияние схем проветривания на газовыделение из источников при их подработке очистными выработками, Филатьева Э. Н. (2017)
Боровик П. В. - Особенности двухмерного моделирования методом конечных элементов процесса резки параллельными ножами, Греновецкая Т. И. (2017)
Зьома І. А. - Перспективи розробки та впровадження ресурсозберігаючих технологій в хімічному та коксохімічному секторі, Щербак В. В., Тарасенко О. І. (2017)
Симонов С. И. - Проблемы термомодернизации жилых домов первых массовых серий, Симонова И. Н., Черных О. А. (2017)
Соколенко В. М. - Аналіз кількісного та якісного стану зелених насаджень на території житлової забудови міста Алчевська Луганської області, Подлєвський О. Е. (2017)
Соколенко В. М. - До питання розвитку кількісного та якісного стану зелених насаджень на території житлової забудови міста Алчевська Луганської області, Подлєвський О. Е. (2017)
Овчаренко В. А. - Вертикальная привязка зданий на поверхности с уклоном, Симонов С. И., Григорьева А. Г. (2017)
Zablodskiy N. N. - Electromechanical transducers for drying and prosessing of the coal concentrate and sludge, Gritsyuk V. Y., Rudnev Y. S., Morozov D. I. (2017)
Бірюкова Т. В. - Дослідження плазмотрона для підігріву газу, Павленко Т. В. (2017)
Руднєв Є. С. - Ефективність заходів енергозбереження та вдосконалення менеджменту на підприємствах україни в сучасних умовах, Бучнєв М. М. (2017)
Почепцов Г. - Наратив як інструментарій: від літературознавства до боротьби з тероризмом (2008)
Татаренко Т. - Територіально-просторовий аспект дослідження сучасних регіональних процесів (2008)
Ніколаєв Є. - Проблеми застосування категоріального апарату науки про національну та соціально-економічну безпеку (2008)
Кармазіна М. - Кланова конкуренція у "післяпомаранчевий" період (2008)
Рябошапко Л. - Політичний вимір державотворення: конституційний аспект (2008)
Барановський Ф. - Спільність внутрішніх та євроінтеграційних потреб вдосконалення політичної системи України (2008)
Абулкасова А. - Політичний менеджмент на рівні місцевого адміністративного управління (2008)
Романюк О. - Моделі державного правління: світовий досвід і реалії посткомуністичний суспільств (2008)
Мілова М. - Партійна система Болгарії в контексті сучасних європейських тенденцій (2008)
Вітман К. - Придністров’я: перспективи розв’язання конфлікту (2008)
Туренко В. - Аспекти націософії українського організованого націоналізму (2008)
Сидоров М. - Інтернет як засіб соціальної комунікації та соціального впливу, Табаков Д. (2008)
Мехдізаде Ф. - Функція держави у системі міжнародних відносин щодо проблем національної безпеки (2008)
Остроухов В. - До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України, Петрик В. (2008)
Скворцов В. - Європейський вибір України як фактор впливу на її цивільно-військові відносини (2008)
Іщенко М. - Імідж України в контексті глобальних трансформаційних процесів, П'єцух О. (2008)
Юсеф Н. - Політичні пріоритети розвитку Близького Сходу в контексті глобальних процесів (2008)
Бебик В. - Інглінги: скіфські королі Європи? (2008)
Іванов М. - Ольвійський форум про стратегії України в сучасному світі (2008)
Шайгородський Ю. - Партійний чинник формування політичної еліти (2008)
Кудряченко А. - Об’єктивно про політику, політичні процеси і політичне життя суспільства (2008)
Книжкова полиця (2008)
Гайдар Г. П. - Вплив термообробки на параметр анізотропії термоЕРС захоплення трансмутаційно легованих кристалів кремнію, Баранський П. І. (2016)
Ніколаєва А. А. - Вплив розмірів, магнітного поля і пружних деформацій на термоелектричну ефективність ниток топологічних ізоляторів напівпровідникових ниток Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Хубер Т., Бодюл П. П., Попов І., Молошник Е., Гергішан І. (2016)
Дорошенко А. Н. - Термоелектричні властивості полікристалічних твердих розчинів Bi1-xSbx в інтервалі концентрацій x = 0 – 0.25, Рогачова О. І., Дроздова А. А., Мартинова К. В., Меньшов Ю. В. (2016)
Алієв Ф. Ф. - Термоелектрична добротність TlIn1-xYbxTe2 (0х0.10), Юзбашов Є. Р., Махаррамов А. Б., Агаєва У. М., Зарбалієв М. М., Велієва Б. А. (2016)
Ромака В. А. - Дослідження механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу на основі n-ZrNiSn, легованого Ga, Ромака Л. П., Стадник Ю. В., Крайовський В. Я., Ромака В. В., Горинь А. М. (2016)
Шафранюк В. П. - Дослідження глибини пошкодженого шару в термоелектричних матеріалах методом рентгенівської дифракційної інтерферометрії (2016)
Кобилянський Р. Р. - Комп’ютерне моделювання показів термоелектричного сенсора медичного призначення (2016)
Прибила А. В. - Термоелектричний кондиціонер для людини з рівномірно розподіленими модулями (2016)
Анатичук Л. І. - Експериментальні дослідження термоелектричного автомобільного передпускового нагрівача на дизельному паливі, Михайловський В. Я., Максимук М. В., Андрусяк І. С. (2016)
Петриченко В. Ф. - Наукові основи сталого соєсіяння в Україні (2011)
Бабич А. О. - Стратегічна роль сої в розв’язанні глобальної продовольчої проблеми, Бабич-Побережна А. А. (2011)
Дзюбенко Н. И. - Коллекция сои ВИР в начале ХХІ-го века: состав и потенциал селекционного использования, Сеферова И. В. (2011)
Лукомец В. М. - Селекционно-генетическое улучшение сои на юге европейской части России (обзор), Кочегура А. В., Зеленцов С. В. (2011)
Синеговская В. Т. - Итоги координации научно-исследовательских работ по сое зоны Дальнего Востока и Сибири, Наумченко Е. Т. (2011)
Січкар В. І. - Методи створення сортів сої з покращеним біохімічним складом насіння (2011)
Іванюк С. В. - Математико-статистичні методи оцінки вихідного матеріалу сої за елементами продуктивності, Темченко І. В. (2011)
Бабич А. О. - Вплив хімічних мутагенів на мінливість ознак рослин сої, Іванюк С. В., Вільгота М. В., Дульнєв П. Г. (2011)
Алабушев А. В. - Влияние морфо-биологических признаков сои на содержание масла в семенах, Ермолина О. В. (2011)
Михайлов В. Г. - Створення вихідного матеріалу для селекції сої з використанням багатоквіткових форм, Щербина О. З. (2011)
Каленська С. М. - Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових, Новицька Н. В., Андрієць Д. В. (2011)
Черенков А. В. - Ефективність передпосівної інкрустації насіння сої, Крамарьов С. М., Краснєнков С. В., Артеменко С. Ф. (2011)
Мікус В. Є. - Створення вихідного матеріалу для селекції сортів сої з підвищеною адаптивною здатністю (2011)
Савранчук В. В. - Високопродуктивні сорти сої, створені в Кіровоградському інституті АПВ НААН, Медведєва Л. Р. (2011)
Білявська Л. Г. - Становлення, стан та перспективи селекції сої на Полтавщині, Пилипенко О. В., Діянова А. О. (2011)
Кобизєва Л. Н. - Інтегральна оцінка селекційної цінності вихідного матеріалу сої за комплексом макроознак, Літун П. П., Петренкова В. П. (2011)
Бабич А. О. - Стан та перспективи вирощування сої в умовах Волино-Подільського Лісостепу , Молдован В. Г., Молдован Ж. А. (2011)
Бабич А. О. - Теоретичне обґрунтування та шляхи оптимізації сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу України, Колісник С. І., Кобак С. Я., Панасюк О. Я., Венедіктов О. М., Балан М. О. (2011)
Бахмат О. М. - Агробіологічні основи формування врожаю насіння сої в умовах західного Лісостепу України (2011)
Дзюбайло А. Г. - Формування продуктивності сортів сої залежно від норм висіву насіння, удобрення та інокулювання, Мигаль І. Б. (2011)
Панасюк Р. М. - Вплив норм висіву на формування симбіотичної та зернової продуктивності сортів сої в умовах західного Лісостепу України, Лихочвор В. В., Панасюк О. В. (2011)
Сереветник О. В. - Вплив строків проведення позакореневого підживлення на урожайність сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Шевніков М. Я. - Особливості технології вирощування сої в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України (2011)
Демидась Г. І. - Зміна продуктивності злаково-бобових сумішок на зелену масу залежно від густоти їх посівів, Ямкова В. В. (2011)
Шевченко А. М. - Мікрохвильова обробка – екологічно безпечний метод передпосівної стимуляції насіння сої (2011)
Григорчук Н. Ф. - Использование сои в вопросе совершенствования структуры посевных площадей (2011)
Борона В. П. - Агроекологічне обґрунтування хімічного контролю бур'янів у агроценозі сої, Задорожний В. С., Карасевич В. В., Шевчук В. І. (2011)
Лебідь Є. М. - Вплив систем обробітку ґрунту і добрив на урожайність сої в умовах північного Степу, Льоринець Ф. А., Коцюбан А. І., Ліб І. М. (2011)
Мойсієнко В. В. - Продуктивність та кормова оцінка зернобобових культур в агрофітоценозах Полісся України (2011)
Гуртовий Ю. А. - Основи екологічно врівноваженої інтенсифікації технології вирощування сої в умовах правобережного Лісостепу України (2011)
Жуков В. П. - Технологічні особливості сумісного силосування кукурудзи та сої, Кулик М. Ф., Підлубна Т. О., Олійник І. А. (2011)
Чорнолата Л. П. - Насіння сої цінне джерело амінокислот для тваринного організму, Запарнюк В. І., Галемба Т. М., Герасименко З. І. (2011)
Килимнюк О. І. - Використання в годівлі свиней повножирової екструдованої сої в поєднанні з АВМКК "Живина" (2011)
Заєць А. П. - Кулінарні та органолептичні якості свинини при згодовуванні термохімічно обробленого зерна сої і кормових бобів (2011)
Бабич-Побережна А. А. - Соя і соєві продукти на світовому ринку (2011)
Рибаченко О. М. - Особливості концентрації виробництва сої в Україні (2011)
Аннотации (2011)
Annotations (2011)
Содержание (2016)
Гайдар Г. П. - Влияние термообработки на параметр анизотропии термоЭДС увлечения трансмутационно легированных кристаллов кремния, Баранский П. И. (2016)
Николаева А. А. - Влияние размеров, магнитного поля и упругих деформаций на термоэлектрическую эффективность нитей топологических изоляторов полупроводниковых нитей Bi1-xSbx, Конопко Л. А., Хубер Т., Бодюл П. П., Попов И., Молошник Е., Гергишан И. (2016)
Дорошенко А. Н. - Термоэлектрические свойства поликристаллических твердых растворов Bi1-xSbx в интервале концентраций x = 0 – 0.25, Рогачова Е. И., Дроздова А. А., Мартынова К. В., Меньшов Ю. В. (2016)
Алиев Ф. Ф. - Термоэлектрическая добротность TlIn1-хYbхTe2 (0 - х - 0.10), Юзбашов Е. Р., Махаррамов А. Б., Агаева У. М, Зарбалиев М. М., Велиева Б. А. (2016)
Ромака В. А. - Исследование механизмов электропроводности термоэлектрического материала на основе n-ZrNiSn, легированного Ga, Ромака Л. П., Стаднык Ю. В., Крайовский В. Я., Ромака В. В., Горынь А. М. (2016)
Шафранюк В. П. - Исследование глубины поврежденного слоя в термоэлектрических материалах методом рентгеновской дифракционной интерферометрии (2016)
Кобылянский Р. Р. - Компьютерное моделирование показаний термоэлектрического сенсора медицинского назначения (2016)
Прибыла А. В. - Термоэлектрический кондиционер для человека с равномерно распределенными модулями (2016)
Анатычук Л. И. - Экспериментальные исследования термоэлектрического автомобильного предпускового нагревателя на дизельном топливе, Михайловский В. Я., Максимук Н. В., Андрусяк И. С. (2016)
Афтаназів І. С. - Оптимізація територіального розміщення логістичних центрів та технопарків, Струтинська Л. С., Андрусів С. В. (2017)
Бек О. М. - LEAN-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом, Петецький І. (2017)
Ванькович Л. Я. - Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії результатів інноваційної діяльності підприємств (2017)
Вербицька Г. Л. - Удосконалення методу оцінювання ризиків житлового будівництва в умовах міжнародних економічних відносин, Пшик-Ковальська О. О. (2017)
Горбаль Н. І. - Основні проблеми функціонування ПАТ "Укрзалізниця” та рекомендовані шляхи їх вирішення, Заремба М. М., Романишин С. Б. (2017)
Гронська Н. С. - Напрями визначення викликів функціоналізму в системі менеджменту підприємницької діяльності (2017)
Захарчин Г. М. - Професійна мобільність персоналу як складова адаптаційної політики підприємства, Гладун О. С. (2017)
Казарян А. А. - Аналіз особливостей фінансової звітності на підприємствах малого та мереднього бізнесу, Сударкіна С. П. (2017)
Капраль О. Р. - Вплив банківської системи на економіку країни (2017)
Касян С. Я. - Взаємодія е-логістики та маркетингових комунікацій високотехнологічних підприємств у площині дистрибуції цінностей до споживачів (2017)
Кіндій М. В. - Проблема масштабування та персоналізації PR-заходів підприємства, Гринів Н. Т., Білоконний І. О. (2017)
Кіржецький Ю. І. - Функції галузевого лобіювання як елемент організаційно економічного механізму взаємодії бізнесу та влади, Ріжко Л. І., Кіржецька М. С. (2017)
Копець Г. Р. - Логістичні аспекти управління енерговитратами у комунальній економіці, Дзюбіна А. В., Урікова О. М. (2017)
Косар Н. С. - Напрями реалізації концепції екологічного маркетингу в умовах соціалізації економіки, Гап’як Т. М., Федунь М. Р. (2017)
Крикавський Є. В. - Відповідальне поводження з твердими побутовими відходами: парадигми та контраверсії, Костюк О. С., Шандрівська О. Є. (2017)
Леонова С. В. - Дослідження впливу людського чинника на ефективність робочого процесу, Довба М. О., Сопільник Л. І. (2017)
Мамчин М. М. - Підхід до раціоналізації регіонального розвитку продуктивних сил України, Патора Р. (2017)
Маргіта Н. О. - Інноваційні інструменти ідентифікації потужності логістичної системи виробничого підприємства, Криницька М. Ю. (2017)
Нейчук-Хрущ М. Б. - Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств, Гнилянська Л. Й., Притула О. М., Шеремета Б. О. (2017)
Петрик І. В. - Реінжиніринг підвищення ефективності мережі поставок (2017)
Потапова Н. А. - Формування підсистеми управління взаємодією з клієнтами у збутовій агрологістиці аграрних підприємств (2017)
Рикованова І. С. - Вітрова електрогенерація: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні, Таранський І. П., Донець Д. М. (2017)
Руда М. В. - Роль електронного обміну даними у розвитку міжнародної логістики: глобальні тренди, Боднар Т. О. (2017)
Русановська О. А. - Прийняття стратегічних логістичних рішень у стохастичних ринкових умовах, Висоцький М. (2017)
Савченко Ю. Т. - Дослідження маркетингових каналів розподілу на ринку систем протипожежного захисту (2017)
Ситник Й. С. - Модель механізму інтегрування складових систем менеджменту підприємств на засадах інтелектуалізації управління (2017)
Стець О. М. - Створення цінності для клієнта (2017)
Фалович В. А. - Структурування ланцюга поставок у контексті ідентифікації джерел формування емерджентних властивостей (2017)
Юськів В. М. - Системи матеріального забезпечення діяльності автосервісного підприємства вантажних автомобілів, Сороківський О. І., Соколовський І. Б. (2017)
Якимишин Л. Я. - Формування ланцюга поставок на основі ідентифікації споживчих потреб (2017)
Moroz M. - Reason, methods and effects of online ad blocking (2017)
Raganowicz K. - Marketing the investment potential of the city. Case of Lublin, Poland, Sklodowska M. (2017)
Buczyńska N. - Social media as an element in the communication process of brands (2017)
Kudlak I. - CSR influence on modern corporations – examples from Poland, Ogórek W. (2017)
Maryniak A. - Economic, environmental, marketing and logistic effects of intellectual capital resulting from the implementation of green supply chains (2017)
Smalej O. - Styles of making purchasing decisions by consumers from Z generation and Y generation – comparative analysis (2017)
Биргеу М. М. - Види, форми і принципи координації профілактики злочинів (2004)
Грохольський В. Л. - Контроль за діяльністю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю) (2004)
Юрченко А. Ф. - Боротьба з торгівлею людьми в Німеччині (стан, динаміка, проблеми) (2004)
Возна Т. І. - Захист свідків як одна з важливих умов боротьби з торгівлею людьми (2004)
Полуляхов О. В. - Типові версії розслідування торгівлі людьми (2004)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського