Бузько С. А. - Функціонально-стилістичне призначення оказіональних лексем у текстах української постмодерної прози (2010)
Клімчук Г. П. - Полонізми в публіцистиці М. Грушевського (2010)
Крашеніннікова Т. В. - Повтор як художній засіб в українській літературній казці ХІХ століття (2010)
Майструк Т. С. - Безпідставність уживання англізмів різних семантичних груп у текстах публіцистичного стилю (2010)
Мелкумова Т. В. - Функціональне призначення антипофори в інформаційному мовленні (2010)
Онищенко І. В. - Особливості функціонування перифрази як засобу вираження оцінності в сучасних публіцистичних та інформаційних текстах (2010)
Остроушко О. А. - Лексичні трансформації при перекладі англійських інформаційних текстів українською мовою (2010)
Поповський А. М. - Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" (2010)
Талаш І. О. - Особливості опису темпоральної структури публіцистичних текстів (2010)
Хоменко Г. Є. - Прагматика сучасного рекламного тексту (2010)
Бакум З. П. - Українська мова як іноземна: лінгводидактичні проблеми (2010)
Єрмоленко С. І. - Cтудіювання у вишах категорій "підтекст" і "контекст" (на прикладі антології "Декамерон") (2010)
Колоїз Ж. В. - Роль "Історичної граматики української мови" в підготовці вчителя-словесника (2010)
Цоуфал Л. С. - Психологічні передумови формування мовної особистості учнів основної школи (2010)
Шавлак Л. В. - Про деякі лінгвометодичні проблеми створення "Посібника з наукового мовлення для іноземних студентів-початківців", Буяновська Н. І. (2010)
Вінник О. М. - Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2011)
Атаманова Ю. Є. - Передумови та зміст систематизації інноваційного законодавства України (2011)
Уркевич В. Ю. - Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання (2011)
Білоусов Є. М. - Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку (2011)
Пашков В. М. - Господарсько-правові засади розвитку інноваційних технологій в сфері охорони здоров’я (2011)
Матвєєва А. В. - Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності: проблеми правового регулювання (2011)
Марченко О. С. - Консалтингові чинники комерціалізації інновацій (2011)
Хорт Ю. В. - Лібералізація норм щодо капіталу акціонерних товариств в контексті інноваційного розвитку України (2011)
Прилипко С. М. - Сучасні підходи щодо розвитку соціальної держави (2011)
Погрібна В. Л. - Організація професійної діяльності в період становлення інноваційного суспільства (2011)
Сільченко С. О. - Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності (2011)
Ярошенко О. М. - Зміни в організації виробництва і праці: погляд з позицій трудового права (2011)
Адамюк Д. І. - Сучасні підходи Європейського союзу до стимулювання інноваційних процесів (2011)
Ковач А. В. - Правове забезпечення інвестування в легку промисловість (2011)
Антипкін Ю. Г. - Mоніторинг і оцінка ефективності впровадження заходів національного проекту "Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства" за 2013–2015 рр., Знаменська Т. К., Слабкий Г. О., Дудіна О. О. (2016)
Яблонь О. С. - Внутрішньолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії: залежність від гестаційного віку, Ремінна І. І., Моравська О. А., Берцун К. Т., Чекотун Т. В. (2016)
Яблонь О. С. - Альфа-фетопротеїн у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями, Мазур О. Г. (2016)
Бензар І. М. - Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей, Морковкіна Г. Є., Таммо Раад (2016)
Дубровін О. Г. - Оцінка декомпресійних властивостей мезокавального шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей, Годік О. С., Соручан В. П., Янович Л. Є. (2016)
Жабченко І. А. - Нутритивний статус і особливості обміну колагену у вагітних з порушенням обтураційної функції шийки матки, Олешко В. Ф. (2016)
Косілова С. Є. - Корекція дефіциту йоду як профілактика невиношування вагітності (2016)
Романенко Т. Г. - Особливості фолікулогенезу, оогенезу та ембріогенезу у жінок в циклах дрт на тлі патології щитовидної залози, Чайка О. І. (2016)
Аністратенко А. - Комплексна медико-соціальна реабілітація як основа розвитку мовлення нечуючих слабочуючих) дітей раннього дошкільного віку (2016)
Котова Н. В. - Роль макро- і мікроелементів у зростанні та розвитку на першому році життя дітей, народжених передчасно, Старець О. О., Хіменко Т. М. (2016)
Оболонський О. І. - Сучасний погляд на проблему бронхолегеневої дисплазії та відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Снісарь В. І., Оболонська О. Ю. (2016)
Юдін О. І. - Клінічні прояви, діагностика та лікування гострого неспецифічного мезентеріального лімфаденіту у дітей (огляд літератури), Веселий С. В. (2016)
Пащенко Ю. В. - Використання шлунка при хірургічній корекції атрезії стравоходу при vacter-асоційованих вадах розвитку в дітей, Губанов П. В., Пащенко К. Ю. (2016)
Знаменська Т. К. - Вплив порушень формування кишкової мікрофлори, бар’єрної функції кишечнику новонароджених на виникнення інфекційно-запальних захворювань та значення пробіотиків у їхній профілактиці, Чуйко М. М. (2016)
Міжнародна науково-практична конференція "розвиток неонатології на сучасному етапі" м. Київ, 7-9 листопада 2016 року (2016)
Tore Curstedt - Уникальная история исследований в области неонатологии – разработка сурфактанта из легочной ткани свиней, Henry L. Halliday , Christian P. Speer (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
Зоценко М. Л. - Досвід стабілізації зсувних схилів річкових долин, Великодний Ю. Й., Титаренко В. А., Лапін М. І., Ларцева І. І. (2010)
Лучковский И. Я. - Что же такое "Расчетное сопротивление грунта основания" (2010)
Савицкий О. А. - Амплитудно-частотніе характеристики колебаний вибратора на слоистом вязкоупругом основании (2010)
Хорунжий В. И. - Расчет гибких подпорных стенок с использованием нормативов СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" (2010)
Шокарев А. В. - Методика корректировки расчетных моделей зданий в процессе устранения их сверхнормативных кренов (2010)
Козелецкий П. М. - Международная федерация бетона (FIB): новые издания, Сенаторов В. Н. (2010)
Бакуменко Т. К. - Окремі аспекти духовно-морального виховання студентів педагогічних ВНЗ (2017)
Березка С. В. - Теоретичні підходи до класифікації проявів особистісних деформацій (2017)
Дяченко-Богун М. М. - Критерії готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров'язбережувальних технологій у закладах освіти (2017)
Yevtukh M. B. - Pupils' economic thinking and education formation at secondary educational institutions of Ukraine, Pronikova I. V. (2017)
Квас О. В. - Видова різноманітність музеїв України при навчальних закладах у контексті патріотичного виховання учнів початкової школи, Волошин С. В. (2017)
Клименко Ю. С. - Комплексна методика фізичної реабілітації підлітків з обмеженими можливостями, Гордієнко А. Р. (2017)
Ковальова О. В. - Особливості сімейного виховання дітей на сучасних українських традиціях, Гавриш О. Г., Рябко А. Е. (2017)
Колосова С. В. - Характеристика індивідуальних стилів професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Кондрацька Л. А. - Духовні перспективи музичної антропології в постмодерністському контексті (2017)
Кордонець В. В. - Психолого–педагогічні основи формування інтонаційної виразності мовлення у дітей дошкільного віку, Шрамко О. М. (2017)
Коркішко А. В. - Специфіка професійного іміджу майбутнього педагога як предмет наукових досліджень (2017)
Коркішко О. Г. - Посадова позиція, імідж, винагородження як показники професійного статусу майбутнього викладача ВНЗ (2017)
Лучанінова О. П. - Куратор академічної групи як ключовий суб'єкт виховної системи ВТНЗ (2017)
Мамічева О. В. - Сучасні технології навчально-ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку з порушенням психічного розвитку, Сіканевич А. О. (2017)
Могильова Н. М. - Дослідження психокорекційних технологій комунікативного розвитку та спілкування дітей дошкільного віку як компоненту їх самосвідомості, Нечаєва К. В. (2017)
Модестова Т. В. - Ключові інструменти аналізу проблеми та планування змін: імплементація досвіду вищої освіти Великобританії (2017)
Олексієнко Р. В. - Гуманітарна культура як невід'ємна частина сучасної освіти (2017)
Осова О. О. - Особливості реалізації технологій навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Пономарьова Г. Ф. - Досвід громадянського виховання студентів педагогічних коледжів (2017)
Роганова М. В. - Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності (2017)
Сбітнєва Л. М. - Позакласне музично-естетичне виховання школярів у другій половині ХХ століття (2017)
Трубник І. В. - Підготовка майбутніх фахівців із соціального забезпечення до роботи з людьми похилого віку (2017)
Цибулько Л. Г. - Минуле та сучасне у проблемі захисту прав дітей, Ковнєров О. О. (2017)
Черненко-Шнурко Д. А. - Історичний аспект становлення патріотизму українського народу (2017)
Щелкунов А. О. - Вплив різних типів статури на фізичний розвиток учнів навчальних закладів різних типів, Репка С. І. (2017)
Щелкунов Д. А. - Методические особенности формирования психических процессов у детей дошкольного возраста на занятиях физической культурой, Мурашов В. В. (2017)
Казанский С. В. - Моделювання роботи електричної мережі з джерелами розподіленої генерації, Михайленко В. В. (2015)
Нестерко А. Б. - Підвищення ефективності регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії (2015)
Суржик Т. В. - Дослідження матеріалу абсорбера сонячного колектора з полімерних композиційних матеріалів (2015)
Коломієць Д. П. - Визначення усередненої температури фотоелектричних батарей, Харченко Л. Л., Матях С. В. (2015)
Хайрнасов С. М. - Використання теплових труб у сонячних енергетичних системах: системи з концентрацією сонячної енергії, сонячні стіни, сонячні плити (2015)
Головко В. М. - Аналіз компоновки автономних вітроелектричних систем з асинхронним генератором, Коханевич В. П., Шихайлов М. О., Зінченко Т. В., Сандовал З. К. (2015)
Перминов Ю. Н. - Cравнение торцевых беспазовых генераторов для ветроустановок с генераторами традиционной конструкции, Коханевич В. П., Марченко Н. В. (2015)
Васько П. Ф. - Енергетична ефективність гідроагрегатів у складі малої гідроелектростанції за регулювання її потужності по водотоку, Ібрагімова М. Р. (2015)
Дубовський С. В. - Стан, перспективи проблеми розвитку централізованого теплохолодопостачання, Твердохлеб О. С., Куделя П. П. (2015)
Кравченко І. П. - Перспективи розвитку в Україні геотермальних гібридних теплотехнологій на вироблених нафтових і газових родовищах (2015)
Швець М. Ю. - Експериментальне визначення кількості скидної теплоти системи охолодження генератора ТВВ-320 №1 Київської ТЕЦ-6, що може бути використана для теплових насосів (2015)
Жовмір М. М. - Тривалість періоду виходу летких речовин при спалюванні часток соломи та солом’яних гранул (2015)
Голуб Н. Б. - Отримання водню з відходів кукурудзи та соняшника при збагаченні природної асоціації мікроорганізмів родами Clostridiuт та Bacillus, Драпой Д. І. (2015)
Зубченко Л. С. - Світлозалежне отримання водню в паливних та біопаливних елементах, Кузьмінський Є. В. (2015)
Автореферати (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Анотації (2015)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Ağayev E. - "White russian" doctors in Cyprus: the fate of six graduates of imperial Kharkov university (part 2), Rusanov C. (2016)
Obeid M. A. - The results of surgical revascularization in patients with multi-vessel coronary disease, Abdurakhmanov A. A., Mashrapov O. A., Ganiyev U. Sh. (2016)
Klimenko V. A. - Clinical characteristics of cestic fibrosis in children in Kharkiv region, Yanovskaya Y. A., Pasichnik Y. V. (2016)
Chaychenko T. - Exercise tolerance in normal weight, underweight, overweight and obese adolescents, Rybka O., Buginskaya N. (2016)
Gonchar M. O. - Psychological status of children with different somatic abnormalities as a predictor of cardiovascular risk, Senatorova G. S., Chaychenko T. V., Muratov G. R., Tsura O. N., Chernenko L. N., Dril I. S., Rybka O. S., Omelchenko O. V., Telnova L. G., Bashkirova N. V. (2016)
Sofilkanych N. V. - Cognitive and affective impairments in patients with temporal lobe epilepsy (2016)
Kalashnikov V. I. - Cerebral hemodynamics and cerebrovascular reactivity in patients with vertebrogenic cervicocranialgia (2016)
Mykhaylov V. - Psychotherapeutic correction of somatogenic depressive disorders in patients with cerebral stroke, Kozhyna H., Zdesenko I. (2016)
Korovina L. D. - Complex approach to rehabilitation of women with paranoid schizophrenia, Kryshtal V. Ye. (2016)
Gargin V. V. - The possibilities of museum studying of Vacterl syndrome, Kurchanova Yu. V., Ivanteeva Yu. I. (2016)
Степаненко М. - Макаренкознавча традиція Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2015)
Філіпчук Г. - Олюднення людини у педагогічній спадщині А. Макаренка (2015)
Вихрущ В. - Ідеї теорії вільного виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка, Решетуха Л. (2015)
Отич О. - Іван Зязюн – організатор вищої педагогічної освіти в Україні (2015)
Радул В. - Розвиток соціального середовища вищого навчального закладу (2015)
Савенкова Л. - Формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів економічної освіти (2015)
Тарасевич Н. - Провідницька місія ректора І. А. Зязюна (2015)
Ткаченко А. - Теорія педагогічної майстерності як складова професіогенетичної концепції А. С. Макаренка (2015)
Ткаченко О. - Етнопедагогічна творчість як умова професійної свободи вчителя-вихователя (2015)
Алейникова О. - Специфіка проектного підходу в реалізації виробничих та управлінських інновацій (2015)
Байбекова Н. - Експериментальне вивчення емпатії як особистісної властивості майбутніх психологів (2015)
Баніт О. - Психолого-педагогічні орієнтири "Я-концепції" в системі внутрішньо фірмової мотивації персоналу (2015)
Барбінов В. - Теоретичні засади підготовки кваліфікованих робітників аграрної галузі в професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Барбінова А. - Сімейні цінності учнів професійно-технічного навчального закладу: зміст, структура, умови виховання (2015)
Бєлєнька Г. - Педагогічні погляди Михайла Драгоманова у дзеркалі сучасності (2015)
Верещак Л. - Формування управлінських умінь у педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів як чинник реалізації сучасних вимог освітнього менеджменту (2015)
Гаврилюк С. - Аксіологічний підхід до розвитку педагогічної творчості у професійній підготовці майбутніх вихователів (2015)
Главацька О. - Формування у студентів професійної компетентності керівника через діяльність в органах студентського самоврядування (2015)
Гунько Н. - Використання нетрадиційних авторських методик у сучасній практиці вокального виховання педагогів-музикантів (2015)
Зіневич В. - Проектна діяльність та проектна культура як передумови інноваційної діяльності педагога (2015)
Йовенко Л. - Інтерпретація ідеї позитивного героя в художніх творах доби соцреалізму в контексті літературної освіти вітчизняної молоді (2015)
Касьянова О. - Проектна діяльність як засіб розвитку управлінської культури викладача ВНЗ у системі післядипломного навчання (2015)
Ключка С. - Еколого-виховний потенціал природоохоронної діяльності в системі морально-етичних цінностей особистості (2015)
Ковалюк О. - Педагогічні та організаційні умови управління навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій (2015)
Кононец Н. - Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання студентів: технологія Веб 2.0 (2015)
Корнюш Г. - Внесок професора М. М. Ланге у розвиток університетської педагогічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Кравченко Г. - Управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників в умовах кафедральної системи інститутів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Кравчук О. - Управлінська культура керівника навчального закладу як чинник ефективного функціонування освітньої установи (2015)
Крапивний Я. - Історичні обриси розвитку педагогічної майстерності студентів Чернігівського колегіуму (1700–1786 рр.) (2015)
Криволап О. - Теоретичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи за системою розвивального навчання (2015)
Купчик Л. - Багатомовність як компонент професійної підготовки вчителя іноземної мови у німецькомовних країнах (Австрії, Швейцарії та Люксембурзі) (2015)
Лебединець Г. - Проблема управління наукою в системі вітчизняної педагогічної освіти (2015)
Леонтієва В. - Шляхи формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя іноземної мови (2015)
Лимаренко Л. - Створення художнього образу-ролі у виставах студентського театру (2015)
Літвінчук А. - Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземної мови із застосуванням проектної технології (2015)
Майборода Н. - Виховний ідеал громадянина-патріота – основний ціннісний орієнтир освітньо-виховної парадигми в Україні (2015)
Малаканова Л. - Духовна культура управлінця як компонент його професіональної культури, Сорокіна Г. (2015)
Марченко О. - Особистість викладача ВНЗ у процесі формування професійно-особистісного іміджу студентів (2015)
Матвійчук Т. - Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки фахівців у галузі фізичного виховання (2015)
Мелащенко О. - Виховання студентів технічного університету – резерву майбутніх педагогів (2015)
Міненок А. - Акмеологічний підхід у процесі професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Мосюра А. - Проблеми та перспективи впровадження моделі управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Назаренко Г. - Управління процесом гуманізації навчання науково-педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Новописьменний С. - Професійні уміння майбутніх учителів з основ здоров’я (2015)
Осадченко Т. - Використання здоров’язбережувальних технологій як педагогічна умова підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Панченко О. - Психолого-педагогічна рефлексія як умова формування творчого професійного мислення майбутнього інженера-механіка (2015)
Попович О. - Освітні установи в системі виховання здорового способу життя (2015)
Поспєлова А. - Організаційно-педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання у підготовці майбутніх агрономів (2015)
Постригач Н. - Розвиток неперервної педагогічної освіти Італії у ХХІ столітті (2015)
Потапюк Л. - Ідеологічні та соціально-педагогічні причини виникнення і розвитку культурно-просвітницьких громад на Західній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст..) (2015)
Процюк В. - Інструментальна підготовка як складова педагогічної майстерності вчителя музики (2015)
Радомський М. - Харківська школа вітражу (2015)
Рожнова Г. - Психолого-педагогічні та етико-естетичні орієнтири професійного розвитку особистості журналіста у поглядах видатних вітчизняних науковців у галузі журналістики та педагогіки (2015)
Рожнова Т. - Інноваційні аспекти формування особистості керівника навчального закладу (2015)
Руденко О. - Вітчизняні традиції університетської освіти та вимоги сьогодення у контексті європейських цінностей, Руденко З., Ревуцька Н. (2015)
Савченко Н. - Магістратура як один із найважливіших напрямів оновлення системи вищої професійної освіти (2015)
Самойленко Н. - Сучасний гендерний підхід до формування особистості майбутнього педагога, Сембрат А. (2015)
Тадеєва М. - Визначення лінгвістичної обдарованості та її структурних елементів, Голубєва І. (2015)
Титаренко В. - Поліфункціональність професійної діяльності вчителя технологічної освіти (2015)
Трегуб С. - Професійна культура майбутніх медичних працівників (2015)
Трубачева С. - Професійно зорієнтована метапроектна діяльність учнів в умовах компетентнісного підходу (2015)
Уйсімбаєва М. - Методика виховання соціальної активності старшокласників засобами проектної діяльності в позакласній роботі (2015)
Фельбаба-Клушина Л. - Підготовка майбутніх учителів біології до організації геоботанічних досліджень, Гапон С. (2015)
Цина В. - Технології інтеграції майбутніх учителів в освітньо-професійний простір на засадах позитивно-прийнятних індивідуальних відмінностей (2015)
Чумак Л. - Акме-траєкторія професійної майстерності вчителя світової літератури у контексті гуманістичної філософії Івана Андрійовича Зязюна (2015)
Шанскова Т. - Професійна рефлексія майбутніх фахівців гуманітарного профілю в умовах здобуття другої вищої освіти (2015)
Шаповалова І. - Модель підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до професійного самовдосконалення в умовах модернізації професійної освіти (2015)
Шумілова І. - Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2015)
Щебликіна Т. - Моніторинг емоційно-ціннісних ставлень майбутніх учителів гуманітарного профілю (2015)
Юрченко Г. - Значення "мелодії добра" в ціннісних орієнтирах майбутнього педагога (2015)
Яворська Т. - Соціально – історичні передумови розвитку самоосвітньої діяльності особистості: теоретичний аспект (2015)
Якименко Н. - Педагогічні проблеми дистанційної освіти у підготовці майбутнього фахівця із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Байструк-Глодан Л. З. - Екологічна пластичність та варіанса стабільності сортозразків конюшини лучної (Trifolium pratense L.) в умовах Передкарпаття, Жапалеу Г. З. (2016)
Бомба М. Я. - Біологічне землеробство: стан та перспективи розвитку (2016)
Брощак І. С. - Вплив технологічних прийомів вирощуванняна якісні показники сінокісного корму із люцерново-злакового агрофітоценозу, Сеник І. І., Сидорук Г. П. (2016)
Василенко М. Г. - Вплив Ендофіту і Гумісолу на урожайність і якість зерна пшениці ярої на сірому лісовому ґрунті Північного Лісостепу України, Стадник А. П., Костюченко М. В. (2016)
Ващишин О. А. - Колорадський жук у Західному Лісостепу України (2016)
Волощук О. П. - Екологічне випробування сортів пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного, Волощук І. С., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М., Мокрецька Т. І. (2016)
Воробйова Ю. В. - Особливості втрати врожаю пшениці озимої від ензимо-мікозного виснаження зерна залежно від групи стиглості (2016)
Глива В. В. - Попередники, їх вплив на продуктивність і якість насіння сортів пшениці озимої в умовах Західного Лісостепу (2016)
Григорів Я. Я. - Вплив погодних умов на формування продуктивності ріпаку в Прикарпатті, Стельмах О. М. (2016)
Добрянська Н. А. - Вирощування тимофіївки лучної із застосуванням мікробних препаратів в умовах Передкарпаття (2016)
Дубицький О. Л. - Вплив біологізованих систем удобрення на азотний режим сірого лісового ґрунту під озимою пшеницею, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Щерба М. М. (2016)
Кнігніцька Л. П. - Вирощування льону-довгунцю в ґрунтових умовах Івано-Франківської області (2016)
Кобиренко Ю. О. - Підсівання бобових багаторічних трав з метою підвищення продуктивності лучних агрофітоценозів (2016)
Коник Г. С. - Оцінка сортозразків костриці червоної (Festuсa rubra L.) за біологічними та господарсько цінними показниками як вихідного матеріалу для селекції (2016)
Корецька М. І. - Структура рослин ріпаку озимого на час припинення осінньої вегетації залежно від передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення (2016)
Лис Н. М. - Продуктивність гірчиці чорної залежно від застосування бактеріальних препаратів, Ткачук Н. Л., Іванюк Р. С. (2016)
Малієнко А. М. - Температурний режим ґрунту у посівах кукурудзи залежно від розташування насіння у посівному ложі, Борис Н. Є. (2016)
Оліфірович В. О. - Вплив висоти зрізу на продуктивність та кормову цінність гібридів кукурудзи на силос, Заплітний Я. Д., Микуляк І. С., Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В. (2016)
Перегрим О. Р. - Кореляційні зв’язки між ознаками продуктивності в селекції конюшини повзучої (Trifolium repens L.) (2016)
Пристацька О. Н. - Розвиток пероноспорозу на сортах та гібридах ріпаку озимого залежно від метеорологічних факторів в умовах Західного Лісостепу, Волощук О. П., Волощук І. С., Біловус Г. Я., Случак О. М. (2016)
Рудавська Н. М. - Формування щільності сіяних фітоценозів, Ткачук Ю. С. (2016)
Тимчишин С. М. - Оцінка генотипів буряків кормових для створення високопродуктивних гібридів, Сидорчук С. І., Голубець І. І. (2016)
Ткачук Ю. С. - Продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Західного Лісостепу, Рудавська Н. М. (2016)
Федак В. В. - Зв'язок між накопиченням жирних кислот і врожайністю та якістю зернових культур у посівах, Мамчур О. В., Рівіс Й. Ф. (2016)
Хом’як М. М. - Вивчення сортозразків грястиці збірної при сінокісному і пасовищному використанні (2016)
Даньків В. Я. - Продуктивні якості сименталів в умовах Прикарпаття (2016)
Даньків В. Я. - Оцінка придатності корів-первісток симентальської породи до машинного доїння, Когут М. І. (2016)
Дяченко О. Б. - Вплив тканинних препаратів на показники білкового обміну та репродуктивну функцію корів різної молочної продуктивності, Стадницька О. І., Ференц Л. В. (2016)
Когут М. І. - Зв’язок екстер’єру і молочної продуктивності у корів симентальської породи, Братюк В. М., Даньків В. Я. (2016)
Палій А. П. - Вдосконалена методика оцінки якості молока корів (2016)
Седіло Г. М. - Молочна продуктивність та якісні показники молока і бринзи за використання у раціонах вівцематок БМД оптимізованого складу, Вовк С. О., Петришин М. А., Хомик М. М. (2016)
Седіло Г. М. - Оцінка кнурів червоно-білопоясої породи за показниками "власної продуктивності” нащадків, Пундик В. П., Шевчук П. Л., Тесак Г. В. (2016)
Стадницька О. І. - Екстер'єрні проміри у корів і їх зв'язок з молочною продуктивністю (2016)
Ференц Л. В. - Показники відтворювальної здатності корів української чорно-рябої молочної породи та їх вплив на молочну продуктивність (2016)
Шунько Є. Є. - Формування клінічного мислення в післядимломній підготовці лікарів-інтернів за пеціальністю "Неонатологія", Воробйова О. В., Лакша О. Т., Кончаковська Т. В., Краснова Ю. Ю., Костюк О. О. (2017)
Мельничук Л. В. - Актуальні питання надання допомоги новонародженим у місті Чернівцях, Годованець Ю. Д., Кошурба І. В. (2017)
Аряев Н. Л. - Иммунная система у недоношенных детей, Шевченко И. М., Эль-Мезевги Х. М., Шевченко Н. В. (2017)
Борисюк О. П. - Особливості комплексного лікування недоношених немовлят з бронхолегеневою дисплазією залежно від її важкості, Добрянський Д. О. (2017)
Оболонський О. I. - Вплив рестриктивної інфузійної терапії на термін закриття артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Снісарь В. І., Оболонська О. Ю. (2017)
Горбатюк О. М. - Хірургічна корекція гастрошизісу і омфалоцеле у новонароджених з урахуванням ступеня внутрішньочеревного тиску, Берцун К. Т., Паламарчук Ю. П., Фомін О. О. (2017)
Мартинюк Т. В. - Хірургічне закриття відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених –сучасний погляд на проблему, Романюк О. М., Мартинюк В. Ф., Горбатюк О. М., Селюк В. С., Руцький П. В. (2017)
Бендас В. В. - Таксономічний склад і популяційний рівень автохтонної та алохтонної мікробіоти ульвовагінального вмісту у жінок із неплідністю І типу (2017)
Ніцович І. Р. - Особливості антибіотикотерапії запальних захворювань придатків матки, Юзько О. М., Андрієць О. А., Семеняк А. В. (2017)
Семеняк А. В. - Патогенетичний підхід до лікування запальних захворювань жіночих статевих органів, Юзько О. М., Андрієць О. А., Ніцович І. Р., Дикусаров В. В. (2017)
Дяк К. В. - Причинні фактори передчасних пологів (Новий погляд на проблему), Юзько О. М. (2017)
Лазарук О. В. - Деякі властивості білків у окремих структурах протокової карциноми та фіброаденоми рудної залози (гістохімічне дослідження на "кислі" та "основні" білки), Давиденко І. С., Попович А. І., Гуменяк О. І., Люпак В. Т. (2017)
Ластівка І. В. - Генетичні форми недостатності соматотропного гормону, особливості клініки та діагностики, Ризничук М. О., Хлуновська Л. Ю., Мигалчан А. Б. (2017)
Біла В. В. - Неімунна водянка плода у третьому триместрі: досвід діагностики, тактика розродження та лікування новонародженого, Тишкевич В. М., Бондаренко Н. П., Трохименко А. О. (2017)
Воробйова О. В. - Вроджений гіповентиляційний синдром в неонатальній практиці, Шунько Є. Є., Іванова Т. П., Бакаєва О. М., Ніконова Л. В., Голота Т. В. (2017)
Котлова Ю. В. - Вплив вітаміну D на імунну відповідь дітей раннього віку, хворих на респіраторні інфекції, Герасімчук Т. С., Сліпко В. О. (2017)
Добрянський Д. О. - Використання білкової добавки для забезпечення харчових потреб значно недоношених дітей (2017)
Балясна О. В. - Українська пацієнтська організація "Ранні пташки" відвідала 13-й з’їзд батьків передчасно народжених дітей у Німеччині (2017)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2017)
Бегей С. С. - Вплив передпосівного обробітку ґрунту на продуктивність травосумішей в умовах Передкарпаття, Марцінко Т. І. (2016)
Бегей С. С. - Вплив способів основного обробітку ґрунту та систем удобрення на енергетичну ефективність кормової сівозміни, Марцінко Т. І. (2016)
Вавринович О. В. - Вплив систем обробітку ґрунту на забур’яненість посівів пшениці озимої, Качмар О. Й., Магоцька Л. В., Котик З. О. (2016)
Ващишин О. А. - Вплив стійкості сорту на ураження картоплі фітофторозом, Добровецька М. Р. (2016)
Гавришко О. С. - Зміна загальних фізичних властивостей ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під впливом тривалого його використання (2016)
Дацько А. О. - Адаптивні особливості зразків вівса різного еколого-географічного походження (2016)
Дзюбайло А. Г. - Вміст хлорофілу в листках рослин ріпаку ярого і продуктивність фотосинтезу, Матис В. М., Головчук М. І. (2016)
Дубицький О. Л. - Роль клімат-чутливих ознак ефективності функціонування фотосинтетичного апарату листків у формуванні зернової продуктивності озимої пшениці за біологізованих систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2016)
Коник Г. С. - Урожайність та якість насіння рижію залежно від норм добрив, Лихочвор А. М. (2016)
Коник Г. С. - Економічна оцінка створення та використання сінокісних травостоїв, Рудавська Н. М. (2016)
Корецька М. І. - Вплив передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення рослин на вміст цукрів у кореневій шийці ріпаку озимого (2016)
Котяш У. О. - Особливості формування старосіяних фітоценозів під впливом мінеральних добрив і режимів використання, Панахид Г. Я., Кобиренко Ю. О., Дідух Г. М. (2016)
Лихочвор В. В. - Вплив удобрення на формування фотосинтетичної та зернової продуктивності сої в умовах Західного Лісостепу, Щербачук В. М., Панасюк Р. М., Панасюк О. В. (2016)
Лісова Ю. А. - Селекційні індекси голозерних зразків вівса (2016)
Маменько Г. І. - Науково-методичні основи насінництва багаторічних трав в умовах Передкарпаття (2016)
Марухняк А. Я. - Хімічний склад зерна голозерних зразків вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2016)
Мороз В. В. - Вплив зміни клімату на врожайність сільськогосподарських культур Карпатського регіону, Воробель М. І., Гармадій О. С., Шевчук Н. І. (2016)
Панахид Г. Я. - Вплив різних видів удобрення бобово-злакового травостою на зміну агрофізичних показників ґрунту (2016)
Снітинський В. В. - Вміст важких металів у ґрунтах насаджень різного функціонального значення зеленої зони м. Львова, Смаль О. В. (2016)
Терлецька М. І. - Урожайність та ботаніко-господарський склад пасовищного травостою залежно від травосумішок та удобрення, Бугрин Л. М., Сметана С. І. (2016)
Ткаченко Л. Ю. - Вплив строків сівби та умов живлення на продуктивність пшениці озимої в умовах Лісостепу Західного, Свідерко М. С., Шувар А. М., Беген Л. Л., Тимків М. Ю. (2016)
Томашівський З. М. - Продуктивність картоплі залежно від застосування передсадивного обробітку ґрунту, Томашівський О. З. (2016)
Шувар І. А. - Вплив гербіцидів на інтенсивність мікробіологічної активності ґрунту у посівах ячменю ярого та картоплі, Корпіта Г. М. (2016)
Дяченко О. Б. - Трансформація есенціальних жирних кислот родини ?-6 в організмі відгодівельного молодняку великої рогатої худоби та їх накопичення в печінці й скелетних м’язах (2016)
Когут М. І. - Розвиток телиць різних ліній симентальської породи, Федак В. Д. (2016)
Козир В. С. - Вікова динаміка жиру-сирцю в тілі бугайців скоростиглих і довгоростучих м’ясних порід (2016)
Корнят С. Б. - Якість еякулятів та розбавленої середовищем Екосперм сперми кнурів, Боднар Ю. В., Андрушко О. Б., Кузьміна Н. В., Остапів Д. Д., Шаран М. М. (2016)
Левицька Л. Г. - Виробництво молока із використанням силосованих злаково-бобових сумішок (2016)
Слобода Л. Я. - Репродуктивні якості та показники крові оброшинських сірих гусей ІІ покоління, схрещених з великою сірою породою, Петрів М. Д., Загорець Н. М., Слобода O. M. (2016)
Федак В. Д. - Розвиток м’ясного скотарства у Львівській області, Полуліх М. І. (2016)
Боївка Т. Т. - Актуальні проблеми інноваційного процесу в агропромисловому виробництві, Полуліх О. Я., Матвієць В. Г. (2016)
Title (2017)
Table of Contents (2017)
Ashcheulova T. V. - Preventive cardiology, preclinical diagnoses: old problems – new approaches, Kochubiei O. A, Ovrakh T. G. (2017)
Makieieva N. I. - Clinical masks of acute leukemia in children, Afanasieva O. O., Koval V. A. (2017)
Garas M. N. - Signs of inflamation in the airways in children with exercise-induced bronchial asthma (2017)
Gonchar M. O. - Detection of psychological characteristics in children with chronic gastrointestinal problems using MOS-SF-36 questionnaire, Omelchenko O. V., Strelkova M. I., Yermolaev M. M. (2017)
Kolesnyk S. D. - Risk assesment of chemicals in food and insilico toxicology (short overview) (2017)
Nikolaeva O. V. - Status of euchromatin in mucous cells nuclei of pyloric glands after inhalation of epichlorohydrin and correction of emergin changes, Smirnov A. S. (2017)
Vorontsova L L. - Effect of endotoxin aggression on development of immune homeostasis damage in infertile men, Kovalenko V. A., Dub M. I., Zhuravlova M. Ye. (2017)
Petrenko O. O. - Thoraco-omphalopagus conjoined twins (case report), Petrenko A. O., Harmatina E. O. (2017)
Novoshytskyy V. E. - Mandibular osteometric indexes in patients with periodontitis depending on the level of vitamin D, Mazur I. P. (2017)
Avetikov D. S. - The incidence of oral malignancies in Poltava region in 2011-2015, Bashtan V. P., Stavitskiy S. A., Lokes K. P., Aipert V. V. (2017)
Patalon M. - The possible convergence of judaism and taoism in the future of educational and social development (2016)
Зайченко І. - Про удосконалення змісту навчання педагогічних дисциплін для магістрантів спеціальності "Педагогіка вищої школи" в національному університеті біоресурсів і природокористування України (2016)
Стрельніков В. - Технологія інтенсивного електронного навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Цина А. - Проектування простору технологічної освіти в контексті компетентнісного підходу (2016)
Хоменко П. - Мультимедійні технології як умова ефективності професійної підготовки учителів фізичної культури і фітнес-тренерів, Корносенко О. (2016)
Цина В. - Сутність, структура й особливості особистісного розвитку майбутнього вчителя (2016)
Лапа О. - Про деякі форми й методи практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів в національному університеті біоресурсів і природокористування України (2016)
Лебедик Л. - Компетентнісний підхід у підготовці викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури (2016)
Скопцова О. - Науково-педагогічне осмислення українського народного пісенного виконавства (2016)
Штефан Л. - Організація науково-дослідницької діяльності студентів провідних країн світу (2016)
Пусепліна Н. - Музейно-педагогічна діяльність як засіб формування професійного інтересу в ході викладання педагогічних дисциплін (2016)
Фастівець А. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці (2016)
Брандибура І. - Підготовка бакалаврів політології в університетах Великої Британії: використання методів активного навчання (2016)
Зінченко Г. - Проблема гуманітаризації математичної підготовки майбутнього вчителя математики (2016)
Нігаметзянова К. - Формування соціокультурної компетенції на заняттях з іноземної мови професійного спілкування у вищих військових навчальних закладах (2016)
Стрельніков М. - Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування засобами проективної освіти (2016)
Соловей Л. - Педагогічні підходи у формуванні ключових компетентностей майбутніх учителів природничих спеціальностей (2016)
Шевчук М. - Обгрунтування поняття "організаційно-педагогічні засади діяльності вищого навчального закладу" (2016)
Танько Н. - Теоретичні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах (2016)
Семеновська Л. - Творча спадщина М. В. Остроградського: феномен поєднання фундаментальності й інноваційності (2016)
Вовк М. - Розвиток академічної культури у науково-освітньому просторі Харківського університету (Друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Ilchenko O. - Women’s patronage in education of Ukraine (the 19th - the beginning of the 20th century) (2016)
Цебрій І. - Дослідження візантійських традицій виховання у релігійній обрядовості Київської Русі в зарубіжній історіографії, Лебединська М. (2016)
Фазан В. - Формування майбутньої життєвої позиції старшокласників Великої Британії в процесі правового виховання (2016)
Дудка Т. - Більшовицька культрегресивна місія винищення педагогічної інтелігенції (перша пол. ХХ ст.) (2016)
Кравцова Н. - Досвід теоретико-методичної діяльності чиказької експериментальної школи-лабораторії Джона Дьюї (2016)
Зузяк Т. - Професійне становлення вчителя в жіночих духовних училищах Поділля (друга пол. XІХ - початок XX ст.) (2016)
Мокляк В. - Автономія університету в "зауваженнях до проекту загального статуту імператорських російських університетів" (2016)
Петренко Л. - Загартування волі і характеру у педагогічних працях Г. Ващенка (2016)
Євтушенко Є. - Організація навчального процесу з фізичного виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40 - 80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Fazan T. - Spiritual - foundation of women’s education in orthodox monasteries Ukraine the end of XIX - beginning of XX centuries (2016)
Садова Н. - Періоди розвитку порівняльної педагогіки як науки у зарубіжній педагогічній думці (2016)
Чуприна К. - Перші жіночі приватні заклади Полтавської губернії (ХІХ - початку ХХ століття (2016)
Голик Б. - Історико-педагогічне становлення дизайн-освіти в Україні та за її межами (2016)
Наші автори (2016)
Арешенкова О. Ю. - Мовностилістичні засоби увиразнення текстів медійної реклами (2011)
Ачилова О. Л. - Український префікс попо-: специфіка аспектуального значення (2011)
Барвіцька Г. К. - Афіксація в українській терміносистемі обліку та аудиту (2011)
Белей Л. Л. - Любовні замки як елемент мовного ландшафту (2011)
Березовська-Савчук Н. А. - Теорія сполучуваності як синтаксична характеристика предикатів (2011)
Білих О. П. - Іменні прикметники в церковнослов’янській мові української редакції кінця ХVІ–ХVІІ ст.: особливості функціонування та відмінювання (2011)
Білка О. Л. - Багатокомпонентні біологічні терміни вторинної номінації (2011)
Білоусенко П. І. - Лексико-словотвірні типи іменників із суфіксом -ище в давній руськоукраїнській мові, Меркулова О. В. (2011)
Бойко Л. П. - Системні відношення в тематичній групі лексики на позначення людини та її рис у говірках Нижньої Наддніпрянщини, Сабліна С. В. (2011)
Бойчук М. В. - Оцінна функція неологізмів у заголовках періодичних інтернет-видань (2011)
Бондар Л. А. - Механізми перекладу англійських термінів-новоутворень українською мовою (2011)
Васильченко В. М. - Концептуалізаційні особливості обрядових компаративних фразеологізмів (2011)
Величко Г. Г. - Представлення концептосфери емоцій і почуттів паралінгвальними фразеологізмами (2011)
Віняр Г. М. - Новий префіксоїд у словотвірній системі української мови (2011)
Войцехівська Н. К. - Фразеологічні засоби вираження згоди в діалогічному дискурсі (2011)
Волинець Г. М. - Нульсуфіксальні деривати на позначення явищ природи та фізичних явищ у сучасній українській мові (2011)
Гончарова Ю. О. - Особливості граматичних категорій української мови (на матеріалі граматик 20–30-х рр. ХХ ст.) (2011)
Гребенюк А. В. - Типологія фразеологізмів з компонентом-фаунонімом (2011)
Гримашевич Г. І. - Динаміка лексики одягу в говірках Середнього Полісся (2011)
Гузенко С. В. - Інтенсифікація виразності синтаксичних конструкцій в українській і російських рекламних текстах (2011)
Дедухно А. В. - Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики перформативного акту прохання (2011)
Демешко І. М. - Умови альтернацій у словотвірних парадигмах девербатів в українській, російській і польській мовах (2011)
Демура Г. В. - Мовні засоби ідеологізації образу чоловіка в українській радянській пресі 20–40 рр. ХХ ст. (2011)
Дядечко Л. П. - Лексикографічний проект "250 крилатих слів і зворотів: засади створення", Прадід Ю. Ф. (2011)
Єщенко Т. А. - Категорія "інформативність" ("змістовність"), її мовне вираження в тексті (2011)
Жвава О. А. - Номінація учасників весільного обряду в говірках подільсько-буковинсько-наддністрянського суміжжя (2011)
Жила Т. І. - Функціонування лексем у системі найменувань вулиць (2011)
Загнітко А. П. - Кваліфікаційні ознаки речення: категорійний і функційний аспекти (інтерпретаційна модель Олександра Мельничука) (2011)
Зубець Н. О. - Позначення злочинної поведінки людини в українській загальномовній фразеології (2011)
Ігнатьєва С. Є. - Лексико-семантична репрезентація моделі "пам’ять" в українському щоденниковому дискурсі (2011)
Іншаков А. Є. - Кольоратив синій у староукраїнській мові (ХІ–ХІІІ ст.) (2011)
Іншакова І. О. - Семантика похідних, утворених від назв кольорів (2011)
Кажан В. І. - Сучасне продуктивне словотворення в мові газет, Калініна Р. П. (2011)
Качайло К. А. - Особливості словотвірної структури назв птахів початку ХХ ст. (2011)
Кевлюк І. В. - Термін "фразема" в етнолінгвістиці та лінгвокультурології (2011)
Коваль В. И. - Украинский диалектный фразеологизм лапáти зайца и его инославянские параллели (2011)
Козак Р. В. - Модус категоричності в системі експресивних синтаксичних засобів східнослов’янських мов (2011)
Козіна Ю. В. - Морфологічні засоби вираження категорійного значення істоти / неістоти (2011)
Корольова В. В. - Оцінні номінації осіб у соціокультурному контексті (на матеріалі сучасних ЗМІ) (2011)
Коца Р. О. - Найдавніші слов’янські прикметникові префікси (2011)
Кравченко Т. П. - Специфіка пристосування запозичених агроекономічних термінів до категорії роду (2011)
Курушина М. А. - Зіставний аналіз старих та сучасних прізвищ Полтавщини (2011)
Литвиненко Н. П. - Лексико-синтаксичне вираження інтенцій лікаря у професійному мовленні (2011)
Литовченко І. О. - Дериваційні особливості військової лексики сучасної української мови (2011)
Ляшук Н. А. - Причини багатозначності в лінгвістичній термінології (2011)
Малюга Н. М. - Біблійні назви-символи та колективний етичний досвід (на матеріалі українських паремій) (2011)
Мацюк З. С. - "Дівка без коси як кінь без гриви" (на матеріалі західнополіської фразеології) (2011)
Межов О. Г. - Мінімальна семантико-синтаксична одиниця у функції адресата (2011)
Мелкумова Т. В. - Прагматичні функції епіфонеми (на матеріалі мас-медійного мовлення) (2011)
Міняйло Р. В. - Особливості суфіксального словотворення назв риб в українських говірках (2011)
Mycan D. M. - Język człowieku (na materiale frazeologii polskiej i ukraińskiej) (2011)
Мороз В. Я. - Проблеми українського експресивного дискурсу (2011)
Нестеренко Т. А. - Загальнотеоретичні підходи до розгляду ірреальної модальності в слов’янських мовах (2011)
Овчиннікова І. І. - Лексико-семантична група дієслів неконтрольованої дії в українській мові (2011)
Остроушко О. А. - Комунікативні цілі політичної телереклами та засоби їх реалізації (2011)
Острянська О. В. - Конфіксальні прислівники з означальною семантикою в українській мові другої половини ХІХ століття (2011)
Пачева В. М. - Особливості дієвідмінювання в українських говірках Запорізького Надазов’я (2011)
Рябокінь Н. О. - Мовні індикатори як підґрунтя класифікації актів позитивної і негативної реакції (2011)
Свердан Т. П. - Конденсація в українській оселі матеріальної та духовної культури народу (на матеріалі фразеології) (2011)
Сегін Л. В. - Аллативні дієслова динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах (2011)
Сінкевич Н. М. - До питання стилістичного маркування лексики в електронних словниках української мови (2011)
Слюніна О. В. - Лінгвософське осмислення природної стихії вогонь: етимологічний та семантичний аспекти (2011)
Стратулат Н. В. - Нові значення у словнику української мови як результат семантичного процесу метафоризації (на матеріалі тлумачного словника в 20-ти томах) (2011)
Тимошук Р. П. - Про полісемію в польській лінгвістичній терміносистемі (2011)
Ткач А. В. - Прикметникові словосполучення термінологічного характеру в сучасній мові медицини (2011)
Ткаченко Є. М. - Сіверський Донець – Сіверськодонецьк – Сєвєродонецьк: походження, структура, семантика (2011)
Токарев Г. В. - Квазиэталоны через призму гендера (2011)
Трегубова Е. Н. - Обрядовая лексика украиноязычных говоров западной части Кубани в этнолингвистическом аспекте (2011)
Фенко М. Я. - Функціонально-категорійна парадигма віддієслівного прислівника в семантико-синтаксичній структурі речення (2011)
Хоменко Г. Є. - Спонукальна модальність рекламного тексту (2011)
Царьова І. В. - Фразеологічний склад обрядового дискурсу східнослобожанських говірок (2011)
Шабуніна В. В. - Синтаксичні ресурси діалогічної організації науково-навчальних текстів (2011)
Шарманова Н. М. - Мовне кліше і фразеологічна дилема (2011)
Шевченко І. Г. - Етнокультурне лексико-семантичне поле "рідини", репрезентоване в українській мові (2011)
Шутак Л. Б. - До питання мовної політики в Україні (2011)
Юрченко Н. В. - Функції активних нечленних дієприкметників теперішнього часу в давньоруськоукраїнській мові (2011)
Юрчишин Т. В. - Функціональні параметри речень узагальненого змісту (2011)
Ясинецька Н. А. - Запозичення англомовних алюзивних неологізмів як стратегія українського медіа-мовлення (2011)
Бугера О. А. - Використання соціолектів у художньому мовленні як актуальна проблема культури мовлення (2011)
Бузько С. А. - Соціально маркована лексика в сучасних художніх текстах (2011)
Вавринюк Т. І. - Стилістичні функції складних безсполучникових речень у поезії В. Симоненка (2011)
Волобуєва О. О. - Функціонування неелементарних складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини в українській художній прозі початку ХХІ ст. (2011)
Воробйова А. А. - Структурно-семантичні особливості суфіксальних іменників у романі "Рай. Центр" Люко Дашвар (2011)
Дорогович Н. О. - Експресивне вираження лінгвоконцепту Україна в літературі українського резистансу 40–50-х років ХХ століття (2011)
Іншакова І. Є. - Специфіка функціонування одоративної лексики у творах М. Коцюбинського (2011)
Карнаух Г. В. - Деякі аспекти зняття граматичної неоднозначності словоформ у текстах художнього стилю (на матеріалі прозових та поетичних творів) (2011)
Клімчук Г. П. - Функціонально-стилістичний потенціал трансформованих фразеологізмів у публіцистиці М. Грушевського (2011)
Колоїз Ж. В. - Прагматична орієнтація образних порівнянь у мовотворчості Ліни Костенко (2011)
Кость І. Я. - Емоційний стан страху та його вербалізація у прозовому тексті (2011)
Крашеніннікова Т. В. - Лис (Лисиця) і Вовк (Вовчиця) в інтерпретації української літературної казки ХІХ століття (2011)
Кушлак Л. С. - Власні назви у фантастичній повісті Володимира Владка "Фіолетова загибель" (2011)
Майборода Н. Г. - Лексика художніх творів Д. Яворницького: семантична структура та стилістичні функції (2011)
Огар А. О. - Вербалізація опозиційних компонентів концепту земля (на матеріалі українського поетичного дискурсу другої половини ХХ століття) (2011)
Олексенко В. П. - Функції детермінологічної лексики у творах херсонських поетів (2011)
Парасін Н. Д. - Конвенційність кольору як ознака прототипності (на матеріалі поезії Т. Шевченка) (2011)
Поповський А. М. - Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка (2011)
Сикало Л. В. - Фразеологізми як засіб створення комічного в художніх текстах (на матеріалі творів для дітей письменників ХІХ – початку ХХ століття) (2011)
Тєлєжкіна О. О. - Прецедентність мовно-естетичних символів національної культури в поетичному мовленні Дмитра Павличка (2011)
Царалунга І. Б. - Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького (2011)
Бакум З. П. - Навчання лексики в курсі української мови як іноземної, Караман С. О. (2011)
Вакулик І. І. - Особливості формування мовної компетенції як прояв етнокультурного коду (2011)
Глазкова Г. О. - Система вправ у формуванні фоностилістичних умінь і навичок учнів профільних класів (2011)
Задорожна Н. О. - Формування професійної компетенції майбутнього вчителя української мови на заняттях з лінгводидактики (2011)
Крижанівська О. І. - Особливості контрольних заходів при вивченні історичної граматики за кредитно-модульними підходами (2011)
Лапіна В. О. - Структура іншомовної професійно зорієнтованої мовленнєвої компетентності (2011)
Строганова Г. М. - Ситуативний підхід до професійної підготовки вчителя української мови (2011)
Токарева И. Ю. - Приёмы эвристического обучения при изучении интеракции языка и культуры (2011)
Хоцкіна С. М. - Психологічні чинники у процесі формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2011)
Янчук Н. В. - Навчальні вправи з сучасної української літературної мови у фаховій підготовці майбутнього вчителя-словесника (2011)
Колоїз Ж. В. - Калашник В. С. Людина та образ у світі мови: вибрані статті / Володимир Калашник. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 368 с., Малюга Н. М. (2011)
Ganychenko Iu. V. - On accuracy estimation of Monte-Carlo method for the solution to one singular parabolic equation (2014)
Асроров Ф. А. - Збурення інтегральної множини нелінійної системи з імпулсним впливом (2014)
Багно О. М. - Поширення хвиль у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини (2014)
Вовк І. В. - Поширення хвилі у криволінійному хвилеводі з різкою зміною ширини вигину, Маципура В. Т., Трунов О. О. (2014)
Вовк І. В. - Точкове джерело в околі хрестоподібного відбивача, Маципура В. Т., Трунова Л. А. (2014)
Задоянчук Н. В. - Розв’язність одного класу задач оптимального керування для виродженої параболічної варіаційної нерівності (2014)
Назаренко В. М. - Концентрація напружень біля кутової точки межі поділу середовищ у кусково однорідній площині за наявності тріщини, Кіпніс О. Л. (2014)
Кудзіновська І. П. - Параметричні коливання рідини з вільною поверхнею в резервуарі конічної форми, Лимарченко О. С., Мелник В. М. (2014)
Лимарченко О. С. - Поверхневе хвилеутворення в системі резервуар – рідина при кутовому збуренні руху резервуару, Семенович К. О. (2014)
Лимарченко О. С. - Аналіз впливу сил Коріоліса і нелінійностей на динаміку трубопроводу, Тімохін О. П. (2014)
Острик В. І. - Ковзний контакт з довантаженням двох штампів і пружної півплощини, Улітко А. Ф. (2014)
Прощенко Т. М. - Про крайові задачі трансверсально-ізотропних пластин прикладної теорії типу Тимошенка (2014)
Ткаченко Р. В. - Коливання вільної поверхні рідини в резервуарі на рухомій платформі при вібраційному навантаженні, Лимарченко О. С. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Рослини в космосі: виміри, моделювання та експерименти, Яценко В. О., Гніденко В. В., Пашенковська І. С. (2014)
Брила А. Ю. - Досяжність нечітких цілей у заданій субординації строгого ранжування, Антосяк П. П. (2014)
Garaschenko F. G. - On numerical studies of the dynamics of a beam in electrophysical installations, Kruchynin D. S. (2014)
Глебена М. І. - Чисельний метод оптимізації логарифмічно увігнутих функцій двох дійсних змінних (2014)
Глушко І. М. - Узагальнення теорем Кодда-Лакруа-Піротта (2014)
Даниленко Д. А. - Оптимізація еліптичних кривих (2014)
Donchenko V. S. - Cortege Operators in Grouping Information Problem: Linear Discrimination of Matrix ‘Feature Vectors’, Skotarenko F. M. (2014)
Завадський І. О. - Завадостійкі коди на основі скінченних автоматів як узагальнення згорткових кодів (2014)
Зуб С. С. - Рівняння гамільтонової динаміки твердого тіла в кватерніонних змінних. Магнітний диполь в зовнішньому полі, Зуб С. І. (2014)
Івохін Є. В. - Про нечітке представлення дійсних чисел у формі триплетів (2014)
Івохін Є. В. - Про розв’язок однієї дворівневої моделі виробничо-транспортної задачі, Аджубей Л. Т. (2014)
Какойченко А. І. - Особливості використання стратегії статистичного арбітражу (2014)
Капустян О. А. - Наближене оптимальне керування для рівняння Пуассона з нелокальними крайовими умовами, Мазур О. К. (2014)
Клюшин Д. А. - Методи розпізнавання контурів зображень ядер клітин, Голубєва К. М. (2014)
Ковальов Д. І. - Методи адаптивної оцінки у системах електронного навчання (2014)
Компан С. В. - Типізація сучасних баз даних (огляд) (2014)
Конюшенко О. В. - Реалізація системи персоналізованого пошуку на основі аналізу діяльності членів віртуальної спільноти (2014)
Назаренко О. М. - Дискретно-неперервні моделі в багатокритеріальних задачах оптимізації з лінійним і квадратичним критеріями якості, Карпуша М. В. (2014)
Нікітченко М. С. - Композиція побудови умови за прообразом у монотонних логіках Флойда-Хоара, Криволап А. В. (2014)
Савкіна М. Ю. - Оцінювання параметрів лінійної регресійної моделі неповного рангу (2014)
Семенова Н. В. - Декомпозиційний метод розв’язання задач частково комбінаторної оптимізації, Олійник С. В (2014)
Skobelev V. G. - On the structure of the set of all finitely generated semigroups of special unitary operators in the space С2 (2014)
Тмєнова Н. П. - Алгоритм комп’ютерного тестування математичних завдань в віртуальних начальних середовищах, Сусь Б. Б. (2014)
Шабелюк О. В. - Система мобільного навчання фізичним дисциплінам (на прикладі лабораторного практикуму з оптики) (2014)
Шкільняк С. С. - Реномінативні композиційно-номінативні логіки з предикатами рівності, Волковицький Д. Б. (2014)
Шушарін Ю. В. - Рекурентні рівняння для характеристичних функцій розв'язків лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами (2014)
Яковенко О. А. - Про інструментаріїї аналізу властивостей лінійних моделей у пакетах математичного програмування, Кудін В. І. (2014)
Гандзюк В. І. - Вплив польового розігріву на інжекційні ефекти в кремнієвих n+-n-n+ структурах, Павлюк С. П., Оберемок О. С. (2014)
Глушенков А. М. - Конформаційне різноманіття пар основ ДНК m9Gua·m1Thy: квантово-механічне дослідження, Говорун Д. М. (2014)
Горячко А. М. - Наноструктуризація графену на поверхні 4H-SiC(0001) (2014)
Карлаш А. Ю. - Еволюція кінетики фотолюмінесценції в композитних зразках arSiOx/ nc-Si в процесі старіння (2014)
Кулик С. П. - Формування тонкої плівки хрому на поверхні Si(001) (2014)
Атамась Н. О. - Вплив концентрації на енергетичні та структурні властивості водного розчину NaBr при T=300K, Васильєва Д .Д. (2014)
Власенко Т. С. - Вплив зовнішніх факторів на структуру двокомпонентної системи в стаціонарному стані, Сисоєв В. М. (2014)
Горбар Е. В - Аксіальний струм в моделі Намбу-Йона-Лазініо у зовнішньому магнітному полі (2014)
Zabashta Yu. F. - Method for the study of properties of collagen-type peptides used in modern medical technology, Orel V. E., Vergun L. Yu., Zagorodnya O. A., Svechnikova O. S. (2014)
Кондратенко С. В. - Вплив флуктуацій розмірів складу на люмінесцентні властивості ансамблю нанооб’єктів InGaAs (2014)
Кутовий С. Ю. - Параметри зв’язування алкалоїду сангвінарину з ДНК, Савчук Р. С., Башмакова Н. В. (2014)
Кутовий С. Ю. - Особливості зв’язування бромистого етидію та акридинового оранжевого з ДНК, Сич Т. П., Заїка Л. А. (2014)
Пророк В. В. - Канали надходження калію та цезію-137 до редису у природних умовах при недостатній вологості грунту, Вайт Ф. Дж, Даценко О. І., Булавін Л. А., Мельниченко Л. Ю., Поперенко Л. В. (2014)
Храпатий С. В. - Визначення ступеню димеризації водяної пари за допомогою спектроскопічного методу, Махлайчук В. М. (2014)
Ящук В. П. - Вимушенекомбінаційне розсіяння суміші барвників пірометена 597 і родаміна 6Ж у везикулярних полімерних плівках, Комишан О. О., Сиромятников В. Г., Ольховик Л. А. (2014)
Ящук В. М. - Особливості УФ-спектрів поглинання лімфоцитів, Терентьєва Ю. Г., Штонь І. М., Коваль Ю. В., Сніцерова О. М., Гамалія М. Ф. (2014)
Титул, зміст (2013)
Антипова Г. А. - Гражданское образование как один из способов развития гражданина демократического общества (2013)
Васильєва С. О. - Аналіз розвитку професійного статусу вчителів навчальних закладів ХVІІІ – ХІХ ст. (2013)
Мілушина М. О. - Вищий навчальний заклад як специфічна форма комунікативного простору (2013)
Шпак В. П. - Трансверсальний підхід у системі конкретно-наукової методології соціально-педагогічних досліджень (2013)
Кримчак Л. Ю. - Психолого-педагогічний супровід як вид діяльності соціального педагога з адаптації учнів-сиріт до навчання (2013)
Ліфарєва Н. В. - Вторинна соціалізація людей похилого віку як соціально-педагогічна проблема (2013)
Іонова О. М. - Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів до застосування інтегрованих форм організації навчального процесу початкової школи, Сінопальнікова Н. М. (2013)
Наход С. А. - Щодо питання визначення основних протиріч у професійній підготовці психологів у вищих навчальних закладах (2013)
Бессчетнова О. В. - Особенности применения методов сказкотерапии в социальной работе, Фокин И. В., Шацков П. А. (2013)
Токарєва А. В. - Підготовка студентів до міжкультурної комунікації в контексті формування фахівців–медіаторів культур (2013)
Goodman B. A. - English in a Ukrainian university: a lingua franca, not a lingua Frankenstein (2013)
Kamenskaya I. B. - Аssessment criteria of future philologists' lingua-stylistic competence, Kamensky A. I. (2013)
Михлик М. М. - О некоторых аспектах влияния развития информационных технологий на подготовку переводчика в сфере профессиональной коммуникации, Михлик О. А. (2013)
М’ясоїд Г. І. - Робота з автентичним ненавчальним відеофільмом на занятті з ділової іноземної мови (2013)
Stojković Nadežda - Academic presentations in english for specific purposes, Živković Slađana, Bakić-Mirić Nataša (2013)
Тарнопольский О. Б. - Розвиток професійно спрямованих вмінь говоріння, читання, аудіювання та письма у студентів немовних вищих навчальних закладів за допомогою проектної роботи з використанням ресурсів Інтернету (2013)
Вознюк А. В. - Особливості розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками (2013)
Ткаченко Н. В. - Класифікація методологічних умов подолання педагогічної занедбаності у початковій школі (2013)
Дніпрова О. А. - Динаміка мотивації досягнення у навчанні студентів-психологів (2013)
Abstracts (2013)
Бондарук О. С. - Підходи до визначення економічної безпеки в бюджетній сфері на регіональному рівні (2015)
Бурдіна О. В. - Сучасний стан інвестиційно-фінансового співробітництва України та Австрії (2015)
Василюк М. М. - Системний підхід як ефективний інструмент удосконалення управління якістю аудиторських послуг (2015)
Вінницька О. А. - Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України (2015)
Гарапко Н. І. - Звітність простого товариства: реалії та пропозиції (2015)
Герасимович А. М. - Методичні засади обліку банківських операцій на ринку банківських металів (2015)
Горбова К. О. - Інтеграція України до ЄС: перспективи,проблеми та вплив на систему бухгалтерського обліку (2015)
Гуляєв А. М. - Встановлення зв'язку між рівнемфінансування галузі фізичної культури та спорту з державного бюджету та кількістю хворих на серцево-судинні захворювання, Линник А. М. (2015)
Долінська О. М. - Системний підхід до організації внутрішнього аудиту банку (2015)
Ільченко О. О. - Світові підходи до адміністрування податків як основа розвитку бізнесу в Україні (2015)
Ільченко О. О. - Цілі та методи оцінки майна для створення умов інноваційного розвитку економіки (2015)
Каменська Т. О. - Відображення витрат на оплату праці у відповідності до МСФЗ (2015)
Колумбет О. П. - Роль і місце сучасної концепції інтегрованої системи бугхалтерського обліку (2015)
Кулакова О. В. - Прогнозний аналіз затрат підприємств коксоохімічної галузі для прийняття управлінських рішень (2015)
Курило Г. М. - Порівняльна характеристика принципів українських та міжнародних стандартів (2015)
Мельник З. Ю. - Причини та умови здійснення шахрайства та фальсифікації (2015)
Мельничук Н. Ю. - Теоретичні підходи щодо сутності банківського капіталу (2015)
Мельничук Н. Ю. - Роль бюджетного регулювання у формуванні та використанні коштів бюджетів (2015)
Назарова О. А. - Прагматична цінність внутрішнього аудиту та контролю для сучасного менедменту та власників корпорацій (2015)
Пилипенко Л. М. - Бугхалтерський облік і звітність в управлінні ризиками підприємства (2015)
Сліпченко Г. М. - Система електронного адміністрування ПДВ: аналіз деяких проблем (2015)
Столяренко О. М. - Порушення принципу безперервності: вплив факторів, Петренко Н. І. (2015)
Тарасенко А. В. - Аудит як детермінанта системи забезпечення ефективного управління підприємством (2015)
Теловата М. Т. - Власний оборотний капітал: поняття та методика розрахунку (2015)
Федчишина Н. М. - Бюджетування в системі оперативного управління фінансовими ризиками (2015)
Цвєткова Н. М. - Методологічні питання формування управлінського обліку та звітності для прийняття стратегічних рішень (2015)
Чиж Б. І. - Внутрішній аудит вищого навчального закладу, як інструмент системи управління якістю (2015)
Шмирко М. Ю. - Система методичних принципів для проведення ефективного внутрішнього аудиту (2015)
Щирська О. В. - Координація роботи системи внутрішнього контролю на підприємстві (2015)
Юнацький М. О. - Алгоритм коригування показників материнського та дочірнього підприємств з метою складання консалідованої фінансової звітності за МСФЗ (2015)
Анотації (2015)
Астапкина Е. С. - Закономерности семантической деривации прилагательных с исходным значением ‘сухой’, ‘мокрый’ (на материале русского и белорусского языков) (2015)
Баркович А. А. - Идентичность речевой практики в контексте компьютерно-опосредованной коммуникации (2015)
Беркещук І. С. - Властивості картини світу (2015)
Білих О. П. - Особливості відмінювання числівників другого десятка в церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI–XVII ст. (2015)
Буракова М. У. - Культурна-нацыянальная інфармацыя фразеалагізмаў са значэннем празмернай колькасці (2015)
Гайдук Н. А. - Еволюція лінгвістичних поглядів на поняття концепту як одиниці концептуальної картини світу (2015)
Гапоненко Л. П. - Переклад і нормативні аспекти перекладу (2015)
Голоцукова Ю. О. - Про універсальні та специфічні риси категорії результатива (на матеріалі) української та російської мов (2015)
Датченко Ю. В. - Лексика писанкарства як відображення мовно-культурного феномена українців (2015)
Демешко І. М. - Морфонологічні параметри афіксів віддієслівного словотворення в українській мові (2015)
Єловська Ю. В. - Способи неповного дотримання табу в комунікації (2015)
Загнітко А. А. - Семантичні ролі в слов’янському простому реченні: ієрархія агенса, об’єкта, інструмента, Загнітко Н. Г. (2015)
Зюзькіна Г. М. - Словотвірна морфонологія відсубстантивних суфіксальних дієслів іншомовного походження (2015)
Іншаков А. Є. - Склад та особливості функціонування кольороназв у староукраїнській мові (XI–XIV ст.) (2015)
Іншакова І. О. - Склад та функціонування одоративної лексики в творах І. Нечуя-Левицького, Іншакова І. Є. (2015)
Колесникова Л. Л. - З історії формування сучасної системи колорономенів (2015)
Леута О. І. - Проблема значення мовних одиниць у сучасній лінгвістичній парадигмі (2015)
Литовченко І. О. - Особливості синтаксичної деривації у військовій лексиці української мови (2015)
Меркулова О. В. - Іменники з суфіксом -ęt-/-ат-/-ят- в українській мові (назви істот) (2015)
Нестеренко Т. А. - Імперативні ситуації: їхні ознаки, структура, склад (2015)
Остроушко О. А. - Метафора в українській астрономічній термінології (2015)
Пальчевська О. С. - Семантика опозицій в контексті вербалізованого простору (прямий / кривий) (2015)
Перхач Р.-Ю. Т. - Корпус інструкцій до медичних препаратів як метод дослідження медичної термінології (2015)
Познанський Р. В. - Реалізація темпоральної валентності дієсловами семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2015)
Поляренко В. С. - Мова і культура. Риси характеру українського народу як складова національної культури (2015)
Поповський А. М. - Зросійщення українських прізвищ (2015)
Пристай Г. В. - Морфонологічні трансформації у словотвірних гніздах прикметників з вершинами на -р(ий), Пристай Б. Р. (2015)
Ситар Г. В. - Інтонаційно марковані фразеологізовані речення: статус та ознаки (2015)
Титаренко А. А. - Структурна організація урбанонімів Кривого Рогу (2015)
Ткач А. В. - Принципи організації української медичної термінології на лексико-семантичному рівні (2015)
Чайка О. І. - Деякі синтагматичні відношення при зіставленні українських, англійських та португальських юридичних термінів у зобов’язальному праві (2015)
Чорноус О. В. - Динаміка особового іменника м. Кіровограда наприкінці XVІІІ ст. (2015)
Акимова Е. Г. - К вопросу о паремиях в романах Александра Проханова (2015)
Бузько С. А. - Оказіональні словосполучення в сучасному художньому мовленні (2015)
Вавринюк Т. І. - Особливості функціонування парцельованих конструкцій у художньому тексті (2015)
Гамали О. И. - Отражение молодежной речи в "глянцевой" прессе, Ярош Л. А. (2015)
Денисюк В. В. - Античний світ фразеології української поезії середини ХVІІ ст. (2015)
Журба С. С. - Сакральна роль весільного танцю в романі "Солодка Даруся" М. Матіос (2015)
Киреева Е. З. - Прагматические возможности местоимения мы в официальных документах отчетного характера (2015)
Ковальська Н. А. - Окличні речення як вищий прояв емоційної експресії в українському економічному дискурсі (2015)
Ковпік С. І. - Характеристичні функції густативної лексики в російській прозі ХІХ століття (2015)
Колоїз Ж. В. - Категоризація буття в афоризмах Ростислава Доценка (2015)
Крашеніннікова Т. В. - Антропонімна лексика календарного типу української літературної казки ХІХ століття (2015)
Малюга Н. М. - "Розділяй і володарюй" засобами мови (на прикладі газети "Червоний гірник") (2015)
Мельник Н. Г. - Український соціально-побутовий анекдот ХХ століття як спротив тоталітаризму (2015)
Мішеніна Т. М. - Орнітологічний код у сучасній українській мові (на прикладі літератури рідного краю) (2015)
Сахарук І. В. - Прецедентні одиниці як засіб реалізації сугестії в українському медійному дискурсі (2015)
Семененко Л. М. - Концепт кохання в ліричних творах Олександра Олеся (2015)
Сологуб Н. М. - Концептуалізація лексеми "війна" в мовотворчості Олеся Гончара (2015)
Стецик М. С. - "Прикрі несподіванки" мовної спорідненості і художній переклад (2015)
Стишов О. А. - Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття (2015)
Українець Л. Ф. - Асоціативна інформативність фонетичних одиниць у поетичному дискурсі (2015)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше у структуруванні медіаінформації (2015)
Шулежкова С. Г. - Судьба Толковой Псалтыри Максима Грека (к истории развития кирилло-мефодиевских традиций в Московии) (2015)
Шуляк С. А. - Особливості повтору в текстах українських замовлянь (2015)
Щербак С. В. - Фольклорна свідомість сну: особливості функціонування (2015)
Бакум З. П. - Проектні технології в підготовці вчителів-словесників (2015)
Безгодова Н. С. - Формування термінологічного потенціалу (природничий профіль) на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2015)
Березовська-Савчук Н. А. - Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей (2015)
Дирда І. А. - Комунікативний підхід до навчання української мови як іноземної на основному етапі (2015)
Коваленко О. О. - Особливості навчання читання фахових текстів на немовних спеціальностях вищого педагогічного закладу (2015)
Костюк С. С. - Компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців у навчанні української мови (2015)
Мелкумова Т. В. - Робота з текстом соціально-культурної тематики на заняттях з української мови як іноземної (2015)
Строганова Г. М. - Формування професійної компетенції майбутніх учителів української мови (2015)
Токарева И. Ю. - Вопросы проектирования лингвокультурологических приращений в школьном курсе русского языка (2015)
Маленко О. О. - Білоконенко Л. А. Українськомовний міжособистісний конфлікт: (монографія) / Людмила Анатоліївна Білоконенко. – Рукопис. – 343 с. (2015)
Магновський І. Й. - Перспективи реформування обласного поділу системи територіального устрою України (2016)
Надибська О. Я. - Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст, Афанасьєва К. М. (2016)
Мошак О. В. - Ефективність правових механізмів залучення громадян до місцевого самоврядування та проблеми становлення локальної демократії в Україні (2016)
Мельник Н. В. - Принципи, функції та можливості самоорганізації народу та їх вплив на формування громадянського суспільства (2016)
Капленко Т. В. - Пробація: українські реалії, Кулик Л. М. (2016)
Катеринчук І. П. - Інформаційна підтримка та інформаційна протидія як складові системи інформаційного забезпечення правоохоронних органів (2016)
Меркулова В. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання: відповідність реформування загальної частини кримінального законодавства України принципам кримінального права (2016)
Конопельский В. Я. - Право осужденных на личную безопасность в исправительных учреждениях Украины (2016)
Албул С. В. - Методологія кримінальної розвідки: теоретико-праксеологічний дискурс (2016)
Бабенко А. М. - Звільнення від покарання та його відбування як фактор запобігання злочинності неповнолітніх (2016)
Домніцак Р.В. - Напрями наукових досліджень проблем протидії корисливо-насильницьким злочинам (2016)
Захаров В. П. - Організаційні аспекти функціонування комплексних систем захисту інформації, Зачек О. І. (2016)
Плужнік О. І. - Поняття та особливості організованої транснаціональної злочинності (2016)
Бочковий О. В. - Можливості та перспективи використання аналітичної розвідки в умовах відкритого суспільства (2016)
Мишко В. В. - Інформаційно-аналітична робота у кримінальній розвідці (2016)
Свиридюк Н. П. - Протидія фінансуванню тероризму у зарубіжному кримінальному законодавстві (2016)
Калімбет І. Л. - Організаційно-тактичні допиту неповнолітніх підозрюваних під час розслідування корисливо-насильницьких злочинів (2016)
Юрченко М. М. - Особливості "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта: політика виходу із кризи та можливість застосування її окремих аспектів в правовій системі України, Мазуренко А. С. (2016)
Ведмідський О. В. - Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів в Німеччині (2016)
Гритенко О. А. - Класифікація суспільно небезпечних наслідків:деякі теоретичні та законодавчі аспекти, Ульянова Т. О. (2016)
Ахмедова Е. Р. - Casus belli в егейському морі: міжнародно-правові підходи до примирення (2016)
Ковальова О. М. - Деякі психологічні особливості адиктивної поведінки неповнолітніх (2016)
Лисейцева В. Г . - Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2016)
Берендєєва А. І. - Правова основа професійної етики працівників поліції (2016)
Кузніченко О. В. - Проблеми та перспективи проходження реформи системи МВС України на шляху до євроінтеграції, Свиріпа І. В. (2016)
Андрієнко І. С. - Визначення права на державну соціальну допомогу у контексті досвіду країн Європейського Союзу (2016)
Журавель А. В. - Державні гарантії здійснення інвестиційної діяльності іноземними інвесторами, Буяджи Ю. А. (2016)
Матієнко Т. В. - Конфліктологічна компетентність працівника правоохоронних органів (2016)
Мирза С. С. - Цивільно-правові аспекти відповідальності поручителя, Качалко К. П. (2016)
Ісмайлов К. Ю. - Особливості кримінальної розвідки з відкритих джерел як інструмент збирання оперативної інформації (2016)
Ярмакі Х. П. - Біометричні паспорта: захист чи обмеження прав і свобод громадян? (2016)
Kuznichenko S. A. - Administrative enforcement in the content of the emergency legal regimes (2016)
Мукоіда Р. В. - Деякі питання дійсності договорів у випадку встановлення фіктивності контрагентів або ведення ними фіктивного підприємництва, Аносєнков А. А. (2016)
Бахчеван Є. Ф. - Сутність та вимоги до службово-бойової готовності підрозділів національної поліції України до дій в особливих та екстремальних умовах (2016)
Беньковський С. Ю. - Правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльність адміністративних комісій (2016)
Заїка М. М. - Інститут примирення сторін в адміністративному судочинстві: проблемні аспекти (2016)
Ташматов В. А. - Зупинення транспортного засобу поліцією як один із видів превентивних поліцейських заходів (2016)
Бірюков Д. В. - Оптимізація розслідування злочинів з використанням потенціалу комп’ютерних технологій (2016)
Калугін В. Ю. - Психологічне забезпечення досудового розслідування (2016)
Корякін Р. В. - Теоретичні та практичні проблеми проведення обшуку на об’єктах нерухомості юридичних осіб, Яковенко М. О. (2016)
Курбанов Я. Л. - Забезпечення природно-техногенної безпеки в Україні і проблема визначення поняття "критична інфраструктура" (2016)
Малий В. М. - Деякі аспекти структури системи оперативно-розшукової діагностики податкових злочинів (2016)
Меркулова Ю. В. - Процесуальні та психологічні особливості укладання угоди про визнання винуватості (2016)
Іскендеров Е. Ф. - Національне антикорупційне бюро в системі органів досудового розслідування України, що наділений слідчими та оперативно-розшуковими функціями (2016)
Полянська В. С. - Транснаціональна організована злочинність у сфері економіки: сутність та ознаки (2016)
Жувака С. О. - Історіографія та джерельна база дослідження функцій прокуратури України (2016)
Цільмак О. М. - Діагностичні ознаки форм поведінки працівників національної поліції України корпусу оперативно-раптової дії при різних видах морально-психічного стану (2016)
Жарова О. П. - Права вищого навчального закладу за законодавством України (2016)
Пасько О. М. - Напрямки методичного забезпечення навчально-виховного процесу для розвитку готовності до діяльності майбутніх поліцейських (2016)
Саакян К. А. - Ювенальна юстиція: форми та її засади (2016)
Буржинський В. А. - Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація, Кіріленко Ф. О. (2016)
Єліферов О. Б. - Проблема законодавчого врегулювання понять "передачі (програми) організацій мовлення", Єліферов Д. О. (2016)
Терещенко Ю. В. - Організація відновлення діяльності органів НКВС на території України, звільненій від окупації під час другої світової війни (2016)
Бааджи Н. А. - Історичні аспекти виникнення адміністративного розсуду (2016)
Презентація монографії видатного вченого Водька Миколи Петровича – "Формування політики протидії кримінальним правопорушенням в Україні (оперативно-розшуковий аспект) (2016)
Тарасенко В. Є. - Рецензія на навчальний посібник "Основи оперативно-розшукової діяльності авторський колектив Албул С. В., Андрусенко С. В., Мукоіда Р. В. Ноздрін Д. О. (2016)
Кузніченко С. О. - Рецензія на монографію "Розподіл повноважень публічної адміністрації” Карабін Т. О. (2016)
Акімова Н. В. - Порушення традиційної сполучуваності як механізм виникнення варіативності розуміння (на прикладі текстів білоруських інтернет-новин) (2013)
Бабенко О. В. - Проблематика міжмовної енантіосемії у слов’янських мовах (2013)
Баньоі В. Ф. - Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа, мотивовані термінами, що пов’язані з господарською діяльністю (2013)
Березовська-Савчук Н. А. - До питання семантичної типології предикатів стану (2013)
Беркещук І. С. - Мутаційний словотвір у формуванні мовної картини світу (2013)
Білих О. П. - Інфінітив у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVI – XVII ст. (2013)
Білка О. Л. - Явище полісемії та лексичної омонімії в біологічній термінології української мови (2013)
Білоконенко Л. А. - "Необразлива" лексика конфлікту (2013)
Білоусенко П. І. - Походження словотвірних моделей обставинних прислівників у східнослов’янських мовах (2013)
Вакулик І. І. - Сучасні ветеринарно-медичні терміни як презентанти анатомічної номенклатури (2013)
Васковець Л. П. - Функційний потенціал запозиченої казначейської лексики (2013)
Волянська Є. В. - Словотвірна морфонологія відсубстантивних нових слів в українській і російських мовах (2013)
Гаманюк В. А. - Феномен багатомовності та його оцінка в суспільно-політичному контексті Німеччини (2013)
Гандзюк О. М. - Репрезентація минулого часу дієслова в українській та італійській мові (2013)
Гапонова Л. Є. - Роль метафори у формуванні української криміналістичної термінології (2013)
Гливінська Л. К. - Авторський словник: до питання про категорійну специфіку й теоретико-прикладну значущість (2013)
Глотова Т. А. - Современная русская парадигматика на уровне системных связей слов (на материале синонимов) (2013)
Голоцукова Ю. О. - Результатив як граничний вияв дії (2013)
Горбань А. Д. - Аргументативный эссе как пример текста-рассуждения (на материале английского языка) (2013)
Горожанов Ю. Ю. - Ергоніми міста Луцька: структурно-семантичний аналіз (2013)
Гримашевич Г. І. - Відсубстантивні адвербіативи у формі орудного відмінка в українських діалектах (2013)
Дембровська О. Б. - Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови (2013)
Демешко І. М. - Структура віддієслівних словотвірних гнізд: морфонологічний аспект (2013)
Демиденко Г. Г. - Фразеологізація пізнавальних процесів українців: етнокультурний аспект (2013)
Дьолоґ О. С. - Інновації в сучасній українській економічній лексиці: щодо питання специфіки термінологічного запозичення (2013)
Єловська Ю. В. - Соціокультурний аспект комунікативних табу (2013)
Зеніна А. В. - Афіксальні словотвірні моделі термінів банківської справи (на матеріалі англізмів-субстантивів) (2013)
Іншаков А. Є. - Теоретичні засади дослідження колірної лексики в мовознавстві (2013)
Іншакова І. Є. - Словотвірні гнізда одоративів у XVII столітті (за словником "Лексикон славено-латинський" Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського) (2013)
Кавера Н. В. - Частиномовний статус невідмінюваних слів у сучасному мовознавстві (2013)
Клименко І. М. - Семантичний аспект зіставлення англійських та українських фразеологічних одиниць (2013)
Козуб Л. С. - Систематизація структурних елементів та лінгвістичних засобів передачі змісту англійської комерційної реклами (2013)
Колесник М. Ю. - Роль німецькомовних лексичних запозичень у системі мови-рецептора (2013)
Колесников А. О. - Українсько-російська взаємодія у граматиці українських говірок межиріччя Дністра і Дунаю (2013)
Костусяк Н. М. - Формально-синтаксична валентність у категорійній системі сучасної української літературної мови (2013)
Коца Р. О. - Праслов’янські моделі творення складних прикметників та їхнє продовження в сучасних слов’янських мовах (2013)
Лебедєва Л. Е. - Міжкультурна комунікація: лінгвістичний аспект (2013)
Леонова Н. В. - Експресивність як функціональна властивість номінативних синтаксичних конструкцій-МЖФІ (2013)
Литовченко І. О. - Особливості гіперо-гіпонімічних відношень у військовій лексиці української мови (2013)
Ляшчынская В. А. - Фразеалагічная рэпрэзентацыя канцэпту ‘грэх’ у беларускай і ўкраінскай мовах (2013)
Matsepura L. L. - The comparative characteristics of the English and Ukrainian verbs and using of them in the sentences (2013)
Медвідь Н. С. - Урядово-канцелярська мова Гетьманщини (2013)
Межов О. Г. - Специфіка семантико-синтаксичної організації безособових та інфінітивних односкладних конструкцій (2013)
Межова О. В. - Внутрішньовідмінкова суб’єктна транспозиція в сучасній українській мові (2013)
Melnichuk G. M. - Typologische Klassifikation der deutschen und ukrainischen paralinguistischen Phraseologismen (2013)
Мусійчук С. М. - Англіцизми у французькій мові та особливості їх перекладу (2013)
Нестеренко Т. А. - Вплив сполучників на формування модальної семантики зумовленої гіпотетичності (2013)
Новіцька О. І. - Номінація жіночого та чоловічого поясного одягу в говірках Підгаєччини (2013)
Овчиннікова І. І. - Лексико-семантична група дієслів інтелектуальної дії в українській літературній мові (2013)
Познанський Р. В. - Дієслова лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" в українській мові: критерії ідентифікації та типологія (2013)
Попова І. С. - Пояснення та безсполучниковість у системі синтаксичних зв’язків (2013)
Поповський А. М. - Від холуя до холуйства (2013)
Правда Н. М. - Композитно-суфіксальні іменники зі значенням локативності в новій українській мові к. ХVІІ – поч. ХХІ ст. (2013)
Сидорук Г. І. - Способи вирішення семантичних розбіжностей при перекладі англомовних юридичних термінів (на матеріалі цивільно-правових документів ЄС) (2013)
Совтис Н. М. - Українська мова в польській літературі ХVІ–ХІХ ст. (2013)
Тимошенко А. І. - Архаїчні відмінкові форми іменників у фразеологічних одиницях української та російської мов (2013)
Ткаченко Є. М. - Бурлук – Бурлучок: формально незмінні та граматично переоформлені імена (у басейні річки Великий Бурлук) (2013)
Ткаченко Ю. В. - Префіксально-постфіксальні форманти як засіб вираження градуального значення дієслів в українській мові (2013)
Ткачук Т. П. - Формування українсько-російського білінгвізму впродовж трьох поколінь (на прикладі міста Вінниці) (2013)
Токарев Г. В. - Наивные единицы измерения в русской картине мира (2013)
Федюнина И. Э. - Фразеологические номинации денег в русском и английском языках (2013)
Хазанава К. Л. - Лексіка летняга каляндарна-абрадавага циклу ў беларускай і ўкраінскай мовах (2013)
Чорноус О. В. - Особливості відантропонімних ойконімів Кіровоградської області (на матеріалі Кіровоградського району) (2013)
Шарманова Н. М. - Ужиток мовних кліше в Інтернет-виданнях (2013)
Шпильківська О. В. - Терміни фінансового права в лексичній системі сучасної української мови (2013)
Шум О. В. - Українсько-німецькі перекладознавчі взаємини ХХ – початку ХХІ століття: сучасний стан та перспективи (на матеріалі перекладу художніх творів) (2013)
Арешенков Ю. О. - Концепт народ у поетичному дискурсі "Кобзаря" (2013)
Арешенкова О. Ю. - Неологізми як засіб увиразнення рекламних текстів (2013)
Бережанська Ю. В. - Концептуальна метафора в англомовному медичному дискурсі (2013)
Бугера О. А. - Прагматика соціолектизмів у сучасному художньому тексті (2013)
Бузько С. А. - Функціонування односкладних номінативних речень у поетичному доробку Ліни Костенко (2013)
Волобуєва О. О. - Парцельовані складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини як одиниця художнього синтаксису в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Голтвеницька М. В. - Комунікативний потенціал складнопідрядних речень із підрядним відповідності в українській художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Григораш А. М. - Функционирование украинских пословиц и поговорок в русскоязычных публицистических текстах (на материале русскоязычной прессы Украины) (2013)
Давиденко Г. В. - Засоби вираження компонентів структури архетипу героя німецької народної побутової казки (2013)
Давиденко Т. А. - Іншомовні лексеми в жіночій прозі к. ХХ – п. ХХІ ст.: специфіка функціонування, стилістичні функції (2013)
Іванова І. Б. - Жанрово-стилістична специфіка освітньої реклами України ХХІ ст. (2013)
Іншакова І. О. - Редуплікація та її функції в поезії А. Малишка (2013)
Клімчук Г. П. - Функціонально-стилістичний потенціал народнорозмовних фразеологізмів у публіцистиці М. Грушевського (2013)
Ковпік С. І. - Функції густативної лексики у творі літератури (2013)
Колоїз Ж. В. - Лінгвопоетична репрезентація концепту мати (2013)
Коломієць Н. Є. - Художнє осмислення жіночої долі в поетичних творах Б. Грінченка, Яременко Н. В. (2013)
Кошелева И. Г. - Аутентичность восприятия гендера в поморском этносе на страницах книги С. В. Максимова "Год на Севере" (2013)
Мазур Н. В. - Лінгвістичний аналіз мемуарного тексту (2013)
Малюга Н. М. - Травмування рекламою: хто відшкодовуватиме моральні збитки? (2013)
Недогибченко М. М. - Етнічна маркованість власних назв у творчості В. З. Нестайка (на матеріалі повісті "Чарівні окуляри") (2013)
Озерова Е. Г. - Культурный концепт "Икона" в лирикопрозаическом тексте (2013)
Панцьо С. Є. - Вербалізація основних мотивів та образів засобами мови (на матеріалі лемківських емігрантських пісень), Лісняк Н. І. (2013)
Романова Н. В. - Емотивна лексика в релігійному дискурсі (на матеріалі німецькомовних трактатів Майстера Екгарта) (2013)
Хараман Н. О. - Порівняння в образній системі "Щоденника" Олександра Довженка (2013)
Хоменко Г. Є. - Антифразис як засіб експресивізації сучасних інформаційних текстів (2013)
Чорна О. О. - Особливості функціонування метафори в політичному дискурсі сучасної публіцистики (на матеріалі української та чеської періодики) (2013)
Шуляк С. А. - Міфосвіт рослинних символів у текстах українських замовлянь (2013)
Амеліна С. М. - Особливості укладання галузевих глосаріїв (2013)
Бакум З. П. - Психологічні чинники формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови, Пальчикова О. О. (2013)
Брацкі А. З. - Комунікативний курс польської мови для іноземців: профіль підручника та компетенції викладача і слухача (2013)
Городецька В. А. - Анотація як різновид компресії наукового тексту (2013)
Демченко С. А. - Специфіка втілення концепції родинного виховання Г. Сковороди в романі "Марія з полином у кінці століття" В. Яворівського (2013)
Жукова Л. В. - Мнемотехнічна стратегія в навчанні німецької мови (2013)
Качайло К. А. - Дидактичний супровід у процесі вивчення словотвірного потенціалу невідмінюваних іменників у змісті курсу "Сучасна українська літературна мова", Мішеніна Т. М. (2013)
Костриця Н. М. - Культурологічний підхід до формування мовної особистості майбутніх фахівців аграрної галузі (2013)
Мелкумова Т. В. - Вивчення категорій виду та часу дієслів на заняттях з української мови як іноземної на І курсі (2013)
Токарева И. Ю. - К вопросу о сущности культурно-языковой компетенции (2013)
Янчук Н. В. - Формування мовної особистості в умовах функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови (2013)
Title (2017)
Content (2017)
Zvarych R. - Specification and Verification of the Alterglobalization (2017)
Koziuk V. - The Magnitude of Financial Imbalances Correction and the Problem of Restoring Growth (2017)
Zvarych I. - Circular Economy and Globalized Waste Management (2017)
Karmelyuk A. - Modeling Relationship Between Public and Publicly Guaranteed External Debt of Ukraine and Budget Deficit, Spending and Savings, Plaskon S., Seniv H. (2017)
Hryniuk I. - Analysis of Ukraine’s Transition to Stimulating Tariffs (2017)
Melnyk A. - Genesis of State Entrepreneurship in Ukraine and the World: from Privatization to Internationalization, Tynska I. (2017)
Miecznikowski S. - Limits and Risk of Developing Transport Infrastructure in Poland (2017)
Sozanskyy L. - Grouping of Regions of Ukraine is After Level of Economic Activity of Industry (2017)
Our Authors (2017)
Альошин Г. В. - Проблеми створення багатофункціональної лазерної системи контролю і управління літальним апаратом, Коломійцев О. В., Посохов В. В. (2017)
Борисенко А. А. - Фибоначчи–восьмеричные коды в СОИ, Чередниченко В. Б., Мальченков С. М., Безгинский В. В. (2017)
Бурдаев В. П. - Сложные динамические системы, основанные на расслоении знаний (2017)
Гусарова И. Г. - Результаты численного моделирования режимов течения газа по участку трубопровода методом характеристик, Коротенко А. Н. (2017)
Гусарова И. Г. - Численное моделирование переходных режимов течения газа с использованием различных конечно-разностных сеток, Мелиневский Д. В. (2017)
Зеленева И. Я. - Экспериментальное исследование методов оптимизации аппаратурных затрат при реализации управляющего автомата Мура на CPLD, Грушко С. С., Арапин Д. В. (2017)
Лосєв М. Ю. - Нечітко-множинний аналіз якості поверхневих вод в Харківській області (2017)
Лосєв М. Ю. - Кількісне оцінювання якості проведення аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів, Малишко Ю. М. (2017)
Минухин С. В. - Информационные технологии обработки заданий в распределенных вычислительных средах (2017)
Парфенов Ю. Э. - Особенности разработки Java-приложений для MongoDB (2017)
Петришин М. Л. - Моделювання процесів ПФІ в трійковій симетричній системі числення (2017)
Сулейманов Т. И. - Усовершенствование генеративной модели отражения негомогенной поверхности с применением двух эпискотистеров, Рзаев Х. Н., Алиева K. Д., Джабраилов X. C. (2017)
Федько В. В. - Об одном рациональном подборе данных в бизнес-анализе (2017)
Федько В. В. - Управление очередью воспроизведения в лаунж-баре на основе базы данных, Георгадзе Р. Т. (2017)
Банах Р. І. - Діагностична модель системи-приманки бездротової мережі стандарту IEEE 802.11, Піскозуб А. З. (2017)
Дудикевич В. Б. - Комплексна система безпеки кіберфізичної системи "iPhone – Wi-Fi, Bluetooth – давачі", Микитин Г. В., Ребець А. І. (2017)
Евсеев С. П. - Оценка эффективности инвестиций в безопасность организаций банковского сектора на основе синергетической модели угроз (2017)
Корж Ю. Н. - Эффективность нерекурсивных фильтров предсказания для нестационарных случайных процессов., Тыртышников А. И., Сомов С. В., Гроза П. Н., Тесленко О. В. (2017)
Король О. Г. - Оцінка якості обслуговування глобальної мережі на основі технологій Ethernet за допомогою комплексного показника (2017)
Ляшенко Г. Є. - Дослідження ефективності методів біометричної автентифікації, Астраханцев А. А. (2017)
Маракова И. И. - Исследование методов реверсивных цифровых знаков (ЦВЗ) для верификации медицинских изображений, Кузнецова Л. А., Ташева М. Д. (2017)
Мельник М. О. - Організація захисту сайту, створеного на платформі WordPress за допомогою плагіна iThemes Security, Дудко Р. В., Поліщук А. Д. (2017)
Мельник М. О. - Організація захисту інтернет-ресурсу від несанкціонованого доступу та програмний захист авторських прав, Константинова Н. С., Бескупський О. В. (2017)
Мельник М. О. - Аналіз побудови моделі політики інформаційної безпеки підприємства, Нікітин Г. Д., Мезенцева К. О. (2017)
Stefinko Y. Y. - Theory of modern penetration testing expert system, Piskuzub A. Z. (2017)
Хорошко В. О. - Оцінка захищеності систем зв’язку, Хохлачова Ю. Є., Тимченко М. П. (2017)
Шостак Н. В. - Дослідження стійкості алгоритмів захисту авторських прав на відеопродукцію, Астраханцев А. А., Романько С. В. (2017)
Брынза Н. А. - Анализ востребованности В ІТ-специалистах на рынке труда Украины, Гаврилова А. А. (2017)
Бунтури Ю. В. - Адаптивное обучение, как одно из перспективных направлений в современной информационной обучающей системе, Канищева О. В., Вовк М. А., Лютенко И. В. (2017)
Гороховатський О. В. - Розпізнавання зображень літер із використанням проекцій та багатошарового персептрону, Тесленко О. В. (2017)
Засядько А. А. - Моделювання максимізації прибутку на основі виробничої функції Кобба-Дугласа, Королюк С. С. (2017)
Знахур С. В. - Особливості реалізації інтелектуальної системи для аналізу економічного потенціалу підприємств регіону на базі Azure Machine Learning, Знахур Л. В. (2017)
Znakhur S. - Using web-based management system for successful managing of the international projects, Plokha O. (2017)
Макарова Г. В. - Створення мобільного додатку для оптимізації ваги та харчування людини (2017)
Мельник М. А. - Использование алтернативного метода ведения интернет бизнеса, как одной из составляющих развития малого бизнеса Украины, Сафронов А. С., Рура А. А. (2017)
Москаленко В. В. - Информационная технология каскадирования стратегических показателей эффективности до показателей бюджетов предприятия, Фонта Н. Г., Миронюк И. А. (2017)
Ткаченко В. В. - Характеристика екологічного ризику на основі узагальненої моделі процесних знань (2017)
Ушакова І. О. - Вплив ком’пютерних ділових ігор на формування компетенцій у майбутніх фахівців (2017)
Бережна О. Б. - Основні принципи формування, обробки та застосування стереозображень у дизайні (2017)
Грабовський Є. М. - Методика вибору обладнання флексографічного друку для виготовлення етикеточної продукції (2017)
Завгородня О. С. - Задача прийняття рішень з оптимізації ігрових локацій (2017)
Молчанов В. П. - Архитектура процессов клиентской части Web-приложений (2017)
Потрашкова Л. В. - Компьютерная поддержка создания впечатлений средствами графического дизайна (2017)
Пушкар О. І. - Моделювання структурної побудови електронного журналу ігрового спрямування, Бондар І. О. (2017)
Сисоєва Ю. А. - Моделі колірної семіотики для окремих кольорів (2017)
Хорошевский А. И. - Методика выбора критериев адаптации сайта для людей с ограниченными возможностями, Матюнина Ю. А. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Титул, зміст (2017)
Kalaman O. - The developing trends of the Italian and Ukrainian viticulture and wineries, Babenko K. S. (2017)
Нікішина О. В. - Методичний підхід до цінового моніторингу товарного ринку (на прикладі ринку хлібопродуктів) (2017)
Свистун Т. В. - Дослідження ринку громадського харчування України на прикладі організації харчування школярів, Лянна А. С. (2017)
Fomichova K. - Trends in the grain market of Ukraine (2017)
Baraniuk Kh. - Analysis and structuring of external and internal factors of influence on competitiveness of enterprise (2017)
Basiurkina N. - Crisis management of food enterprises (2017)
Седікова І. О. - Дослідження напрямів впровадження стратегії диверсифікації на підприємствах виноробної галузі, Петрочко Н. А . (2017)
Тарасова О. В. - Проблеми ефективності функціонування фінансової системи (2017)
Кушнір В. О. - Організаційно-методичні засади обліку витрат і випуску продукції у забійних цехах м’ясокомбінатів (2017)
Nemchenko V. - Sanitation audit as a tool for managing the financial results of the company, Nemchenko G., Kaouane Y. (2017)
Samofatova V. - The ecological component of sustainable development in the agri-food sphere of the Southern region (2017)
Ангелов Г. В. - Психологические особенности функционирования управленческих команд на предприятиях пищевой отрасли, Черкасский А. В. (2017)
Александрова С. А. - Мотиваційний механізм в управлінні підприємством готельного господарства, Дмитрієва Н. Д., Шахайло А. В. (2015)
Берест Р. Я. - Перспективи розвитку туризму на печерних пам’ятках середньовічного чернецтва Прикарпаття (2015)
Білик Р. Р. - Забезпечення економічної безпеки на рівні територіальної громади: принципи, підходи, критерії (2015)
Вдовенко Л. О. - Кредитне забезпечення субєктів аграрної сфери через створення фінансових структур (2015)
Дмитрик О. В. - Сільські території в контексті перспективного розвитку аграрної економіки (2015)
Драчук Ю. З. - Пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні, Трушкіна Н. В. (2015)
Завгородня О. О. - Компаративістика та класифікація моделей національних інноваційних систем (2015)
Зайцева В. М. - Аналіз системи мотивації персоналу на туристичних підприємствах (2015)
Зайцева В. М. - Сучасний стан курортно-туристичної сфери Запорізької області, Корнієнко О. М. (2015)
Камінська Т. Г. - Облікове забезпечення спільної діяльності як перспективного напряму розвитку економіки України (2015)
Кіндзюр О. С. - Удосконалення ефективності державно-приватного партнерства у сфері ЖКГ (2015)
Лукьянова Л. Г. - Особенности проблемы формирования специалиста туризма и гостеприимства в структуре проблемологии образования (2015)
Мосійчук І. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як основа сучасного розвитку економіки України (2015)
Нохріна Л. А. - Туризм в контексті досягнення цілей сталого розвитку (2015)
Скрипник Л. В. - Туристичні ресурси та їх потенціал (на прикладі Черкаської області) (2015)
Ткачук Т. М. - Сучасна модель розвитку франчайзингових туристичних мереж (2015)
Чаговець В. В. - Модель взаємодії викладача і студентів в інформаційно-освітньому середовищі, Чаговець Л. О. (2015)
Черненко К. В. - Концептуальні основи обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту (2015)
Чубук Л. П. - Класифікація нерухомого майна для потреб оцінки та управління (2015)
Шульгіна Л. М. - Місце опору змінам у процесі впровадження управлінських інновацій, Волоконський С. В. (2015)
Юрченко О. С. - Сільський зелений туризм: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Bondarenko V. M. - The Auslander algebra for the pairs of idempotent matrices with the double sandwich relation, Zubaruk O. V. (2014)
Golovaschuk N. S. - Root bases for nonsymmetrical integer bilinear forms, Gnatiuk O. M. (2014)
Doronin O. V. - Test for checking the equality of distributions in mixture model with varying concentrations (2014)
Zhuchok Y. V. - Decompositions of free trioids (2014)
Zhuravlev V. N. - Admissible quivers and tiled orders of finite global dimension in Mn(D), n≤5 , Surkov A. M. (2014)
Plakhotnyk M. V. - Linear functional equations systems in the problem of topological conjugation of mappings (2014)
Рябухо О. М. - Київський період науково-педагогічної діяльності М. Г. Чеботарьова (до 130-річчя з дня народження) , Турка Т. В. (2014)
Багно О. М. - Хвилі у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в’язкої стисливої рідини (2014)
Вакал Є. С. - Чисельне розв’язання задачі вологопереносу в області складної форми зі слабко проникними включеннями, Вакал Ю. Є., Стеля О. Б. (2014)
Горошко О. О. - Канонічні рівняння в дослідженні коливань плаваючого трубопроводу, Кикоть С. В. (2014)
Горошко О. О. - Прецесійні рухи та самоцентрування роторів, Лебедєва І. В. (2014)
Лук’янов П. В. - Генерація шуму близької взаємодії лопаті і вихору при косому обдуванні потоком (2014)
Малюга В. С. - Характеристики звукового поля, що генерується при обтіканні сфери (2014)
Острик В. І. - Аналогія між неосесиметричною деформацією та крученням у контактних задачах для півпростору, Улітко А. Ф. (2014)
Семенова І. Ю. - Побудова координатного базису для задачі коливань рідини в двопорожнинному гіперболоїді (2014)
Ткач А. Б. - Квазітороїдальні багатовиди нелінійних систем рівнянь з частинними похідними з імпульсним впливом (2014)
Ткаченко Р. В. - Динаміка рідини з вільною поверхнею в резервуарі на рухомій платформі під дією зовнішньої імпульсної сили, Лимарченко О. С. (2014)
Трунов О. О. - Поширення хвилі у хвилеводі з подвійним згином (2014)
Трунова Л. А. - Точкове джерело в околі конусного відбивача (2014)
Верченко А. П. - Метод автоматичного розташування написів точкових об’єктів в електронних картах, побудований на нейронній мережі Хопфілда, Кравченко Р. В. (2014)
Галкін О. А. - Вплив варіацій смуги пропускання на поведінку показника помилкової класифікації ядерного класифікатора (2014)
Garashchenko F. G. - Adaptive method for remote detection of chemical and biological components based on the gradient approach, Yatsenko V. O., Matvienko V. T., Degtiar O. S. (2014)
Гаркуша Н. І. - Про одну математичну модель динаміки взаємодіючих популяцій (2014)
Гончар С. А. - Криптографія з часовим розкриттям: минуле, теперішнє, майбутнє (2014)
Завадський І. О. - Комбінаторний алгоритм підвищення завадостійкості кодів, що генеруються скінченними автоматами (2014)
Какойченко А. І. - Використання RBF-мережі для короткострокового прогнозування фінансових ринків, Порхун О. В. (2014)
Касьянюк В. С. - Моделювання нечітких множин, предикатів та реляцій на основі теоретико-можливісного підходу, Малютенко Л. М. (2014)
Кінаш А. В. - Асимптотична дисипативність випадкової еволюції з імпульсним збуренням, Чабанюк Я. М., Хімка У. Т. (2014)
Компан С. В. - Особливості побудови запитів у об’єктних базах даних на прикладі об’єктної СУБД db4o (2014)
Крак Ю. В. - До розробки інтерактивного інтерфейсу моделювання та розпізнавання жестової інформації, Коваль Ю. В., Тернов А. С. (2014)
Криволап А. В. - Система виводу з Т- та F-обмеженнями для монотонної логіки Флойда-Хоара (2014)
Лялецький О. О. - Про інтелектуальні та інтерфейсні засоби систем автоматизації доведень теорем, Афонін А. О. (2014)
Макушенко І. А. - Оптимальне керування вхідним потоком в умовах критичного навантаження в мережі (2014)
Мащенко С. О. - Транспортная задача с нечетким множеством целей, Саад А. С. (2014)
Наконечний О. Г. - Гарантовані оцінки середнього значення випадкових послідовностей , Шушарін Ю. В., Демиденко С. В. (2014)
Негадайлов П. А. - Пошук максимальної коаліції в обмеженій кооперативній грі з багатьма гравцями, Єщенко А. Ю. (2014)
Подлипенко Ю. К. - Наближені мінімаксні оцінки лінійних неперервних функціоналів від розв’язків системи змішаних варіаційних рівнянь, Горбатенко М. Ю., Перцов А. С. (2014)
Савкова В. П. - Розробка методу оцінки якості організації і проведення підготовки фахівців в інтегрованій системі вищої освіти для вищого навчального закладу (2014)
Skobelev V. G. - On some languages accepted with the given probability by 1-qubit MO-1QFA with binary input alphabet (2014)
Терещенко В. М. - Один метод тріангуляції множини точок на площині (2014)
Шакотько Т. І. - Про один підхід до дослідження стійкості моделі нейронних мереж з запізненням другим методу Ляпунова, Хусаїнов Д. Я., Сіренко А. С. (2014)
Шкільняк О. С. - Семантичні аспекти модальних логік часткових немонотонних предикатів (2014)
Юнькова О. О. - Про ідентифікацію параметрів у задачах оптимального інвестування, Кулян А. В., Прокопюк О. С. (2014)
Яценко В. О. - Ідентифікація білінійних систем та керування показниками Ляпунова, Кочкодан О. І., Макаричев М. В., Пашенковська І. С., Черемних О. С., Шолохов О. В. (2014)
Глушенков А. М. - Повне сімейство Н-зв’язанних гетероасоціатів m9Gua m1Cyt: квантово-механічне дослідження, Говорун Д. М. (2014)
Горячко А. М. - Нова атомарна модель наноструктурованої поверхні Si(001)-c(8×8), Кулик С. П., Мельник П. В., Находкін М. Г. (2014)
Григорук В. І. - Зміна оптичного пропускання тонких шарів магнітної рідини під дією імпульсного магнітного поля, Коваленко В. Ф., Петричук М. В., Танигін Б. М., Шулима С. І. (2014)
Карлаш А. Ю. - Еволюція кінетики фотолюмінесценції в композитних зразках arSiOx/ nc-Si в процесі старіння (2014)
Kuzmych R. Yu. - Influence of design of semiconductor diode of the heating by the impact current, Pavljuk S. P., Kovtok V. H. (2014)
Павлюк С. П. - Ефект пам’яті в КСДІ структурах, Оберемок О. С., Телега В. М., Гандзюк В. І. (2014)
Vergun L. Yu. - The kinetics of ovalbumin denaturation at the temperature of hyperpyrexia: the experimental procedure (2014)
Вергун Л. Ю. - Вплив електрохімічної активації води на її в’язкість, Теліман К. О., Войтович І. С., Мягченко Ю. О. (2014)
Войтешенко А. В. - Вплив додавання наночастинок лапоніту на в'язкість розчину поблизу критичної температури розшарування (2014)
Манько Д. Ю. - Особливості розрахунку плазмової і релаксаційної частот в аморфних металевих сплавах на основі заліза, Лопатинська О. Г., Поперенко Л. В. (2014)
Онанко А. П. - Релаксаційні процеси дефектної наноструктури в сплавах, SiO2 і автоматизована система візуалізації ультразвукової анізотропії, Онанко Ю. А. (2014)
Шірінян А. С. - Використання термоаналізу для побудови фазових діаграм багатокомпонентних матеріалів, Комісаренко О. С., Макара В. А. (2014)
Головань Т. К. - Використання творчої спадщини М. Леонтовича у фаховій підготовці майбутніх педагогів-музикантів (2016)
Дука Н. В. - Теорія людських відносин Мейо та її вплив на сучасний менеджмент в освіті (2016)
Загородня А. А. - Моделі професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України (2016)
Люріна Т. І. - Головні акценти у змісті підготовки майбутнього вчителя музики до розвитку творчого потенціалу учнів, Мороз В. В. (2016)
Москаленко А. М. - Інноваційні технології підготовки майбутніх учителів основної школи до гуманітаризації шкільної освіти (2016)
Нагорна О. - Дослідження суджень в процесі формування професійного мислення у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Степанченко О. А. - Мовлення вчителя – складова педагогічної майстерності (2016)
Стискун С. В. - Сучасна система менеджменту університетської освіти Франції (2016)
Якуб М. С. - До питання визначення поняття "студентське самоврядування" (2016)
Зварич Р. - Конкретизація та верифікація розуміння альтерглобалізації (2017)
Козюк В. - Глибина корекції фінансових дисбалансів у зоні євро та проблема відновлення зростання (2017)
Зварич І. - Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами (2017)
Кармелюк Г. - Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення, Пласконь С., Сенів Г. (2017)
Гринюк І. - Аналіз процесу переходу України на стимулююче тарифоутворення (2017)
Мельник А. - Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації, Тинська І. (2017)
Мєчніковський С. - Межі і ризик розвитку транспортної інфраструктури в Польщі (2017)
Cозанський Л. - Групування регіонів України за рівнем економічної активності промисловості (2017)
Наші автори (2017)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх вчителів початкової школи у процесі позааудиторної професійно спрямованої діяльності (2016)
Бондаренко Г. Л. - Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності (2016)
Гук О. Ф. - Розвиток теорії методів навчання в науково-педагогічній діяльності А. М. Алексюка, Автомонов П. П. (2016)
Кузьменко Н. М. - Педагогічні ідеї А. М. Алексюка про національне відродження школи (2016)
Лабунець Ю. О. - Ідеї виховання моральної особистості у творі Дж. Р. Р. Толкіна "Фермер Джайлз із Гема" (2016)
Онищук Л. А. - Системне пізнання проблеми прогнозування розвитку загальної середньої освіти (2016)
Parfenyuk T. - Directions of market-oriented educational reforms in Australia (2016)
Тимцуник Ю. М. - Дослідження рівня сформованості готовності майбутніх магістрів управління навчальними закладами до маркетингової діяльності (2016)
Тупікова Г. А. - Методичні засади виховання патріотизму майбутніх учителів у вищому навчальному закладі (2016)
Якуб М. С. - Зародження студентського самоврядування в університетах Західної Європи в епоху Середньовіччя (2016)
Кемський С. В. - Азоло(1,4)діазепіни: методи синтезу та структурна модифікація, Больбут А. В., Дмитрів Ю. В., Вовк М. В. (2017)
Крищишин А. П. - Фрагмент-орієнтований дизайн лікарських засобів (2017)
Kalchenko O. I. - The study of calixarenes complexation with phenols by RP HPLC, Cherenok S. O., Solovyov A. V., Suikov S. Yu., Kalchenko V. I. (2017)
Ivanchenko D. H. - Synthesis and the diuretic activity of 8-aminosubstituted of 7-(2-hydroxy-3-p-metoxyphenoxypropyl-1)-3-methylxanthine, Romanenko M. I., Aleksandrova K. V., Samura B. A., Duchenko K. A., Sinchenko D. N. (2017)
Perekhoda L. O. - The presentation of regioselectivity of 1-ethyl-3-(4-(6,7,8,9-tetrahydro-5Н-(1,2,4)triazolo(4,3-а)azepin-3-yl)phenyl)thiourea cyclization with α-bromoketone, Yeromina H. O., Storozhenko I. P., Sheykina N. V., Krasovskyi I. V., Krasovska M. V., Demchenko S. A. (2017)
Титул, содержание (2017)
Сиденко В. Р. - Трудные дилеммы обновления глобальной институциональной архитектоники (2017)
Харазишвили Ю. М. - Свет и тень экономики Украины: резервы роста и модернизации (2017)
Коломиец И. Ф. - Теоретико-практические аспекты формирования объединенных территориальных общин в Украине, Пелехатый А. О. (2017)
Гречаная С. И. - Развитие транспортных связей в межрегиональном сотрудничестве, Попова И. А. (2017)
Ковалёв В. Н. - Научные подходы к определению уровня оплаты труда в Украине, Атаева Е. А. (2017)
Король С. Я. - Особенности финансовой отчетности социально ответственного предприятия (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические нормы (2017)
Титул, зміст (2017)
Сіденко В. Р. - Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Світло і тінь економіки України: резерви зростання та модернізації (2017)
Коломієць І. Ф. - Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіальних громад в Україні, Пелехатий А. О. (2017)
Гречана С. І. - Розвиток транспортних зв’язків у міжрегіональному співробітництві, Попова І. А. (2017)
Ковальов В. М. - Наукові підходи до визначення рівня оплати праці в Україні, Атаєва О. А. (2017)
Король С. Я. - Особливості фінансової звітності соціально відповідального підприємства (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
До читачів (2017)
Переднє слово (2017)
Кебуладзе В. - Філософія у публічному просторі: між академічністю й популярністю, Богачов А., Кірізвас М., Комаров О., Моренець В., Оксенюк В., Оксенюк Р., Препотенська М., Пролеєв С., Шубчик М. (2017)
Ясна І. - "Public turn": філософія в публічному просторі (2017)
Йолон П. - Знакова роль Павла Копніна в переломний період діяльності Інституту філософії (Стаття друга) (2017)
Бистрицький Є. - Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (Стаття друга) (2017)
Андрос Є. - Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя (2017)
Стратій Я. - Валерія Михайлівна Нічик (2017)
Йосипенко О. - Онтологія колективних сутностей (2017)
Урфаліно Ф. - Ухвалювати рішення разом. Ідентичність, реальність та спосіб буття деліберативних тіл (переклад із французької О. Йосипенко) (2017)
Кебуладзе В. - Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю, Лактіонова А., Панич О., Терлецький В. (2017)
Перший всеукраїнський конкурс імені Неллі Іванової-Георгієвської для молодих дослідників (2017)
Премії в царині філософії та філософських перекладів (2017)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2016 року (2017)
Вимоги до авторів (2017)
Титул, зміст (2015)
Єчкало Ю. В. - Засоби навчання комп’ютерного моделювання в курсі фізики (2015)
Заря Л. О. - Науково-педагогічне вирішення питань формування інтересу до музики (2015)
Модло Є. О. - Компетентність бакалавра електромеханіки в моделюванні (2015)
Невмержицька О. В. - Виховання цінностей особистості в епоху культурних змін (2015)
Олішкевич С. В. - Тлумачення поняття "виховання характеру" в американській педагогічній літературі (2015)
Чепіль М. М. - Краєзнавство як чинник патріотичного виховання в українській педагогічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ ст. ) (2015)
Янченко Т. В. - Науково-практична діяльність Дніпропетровської досвідно-педологічної станції (20-ті – початок 30-х років ХХ ст. ) (2015)
Бондаренко З. П. - Формування здорового способу життя студентів як психолого-педагогічна проблема вищої школи (2015)
Карпенко О. Є. - Правові засади розвитку опіки над дітьми у Польщі (1945–1961 рр.) (2015)
Ніколенко Л. М. - Середовище соціальної взаємодії у студентському громадському об’єднанні (2015)
Гладуш В. А. - До питання формування професійної компетентності педагога інклюзивного закладу, Баранець Я. Ю. (2015)
Борисова А. О. - Провідні принципи формування методичної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2015)
Ващило О. В. - Методичні принципи навчання іншомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів магістратури машинобудівних факультетів (2015)
Волкова Н. П. - Формування рефлексії магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки, Батраченко І. Г. (2015)
Гирич З. И. - Особенности конструирования тестов, ориентированных на тюркоязычную аудиторию (2015)
Євсюков О. Ф. - Ефективність процесу самоосвіти майбутніх викладачів вищої аграрної школи в умовах магістратури (2015)
Завгородня А. І. - Системоутворюючі категорії економічної компетентності (2015)
Корж О. Ю. - Психологічні чинники ставлення студентів до педагогічного процесу, Корчікова І. В. (2015)
Манохіна І. В. - Проблема професійної підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери у науковій літературі (2015)
Мартиненко М. Ю. - Культура самостійної роботи майбутніх економістів: критерії оцінювання (2015)
Míjlik О. А. - Pautas metódicas del trabajo con el texto temático en la clase del idioma extranjero, Pliuschai А. А. , Оníschenko М. Y. (2015)
Ніколаєску І. О. - Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Пейчева О. О. - Бар’єри міжособистісної взаємодії суб’єктів процесу оволодіння іноземними мовами у ВНЗ, Келембет Р. В. (2015)
Плаксін А. А. - Формування дидактичної культури майбутніх викладачів ВНЗ МВС: контекстний підхід до відбору змісту освіти (2015)
Райхман Є. І. - Науково-дослідна робота майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічний феномен (2015)
Романюк С. М. - Дистанційне навчання англійської мови у процесі професійної підготовки майбутніх юристів: стан та перспективи (2015)
Сапожников С. В. - Місія та метасистеми вищої педагогічної освіти країн – членів Організації Чорноморського економічного співробітництва у реаліях сьогодення (2015)
Тарнопольський О. Б. - Побудова середнього курсу навчання англійської мови дорослих, які вивчають її поза межами мовних програм у ВНЗ (2015)
Тернавська Л. М. - Формування іншомовної лексичної компетентності студентів немовних ВНЗ засобами фразеології, Шауерман О. А. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського