Задорожна М. - Жінка у владі як суб’єкт впровадження гуманітарної парадигми в систему державного управління (2012)
Кацай І. - Засади розвитку комплексу взаємопов’язаних об’єктів використання природно-ресурсного потенціалу регіону (2012)
Кіров В. - Політико-правові механізми формування здорового способу життя у молодіжному середовищі (2012)
Калініченко А. - Шляхи забезпечення ефективності організації оздоровлення та відпочинку дітей (2012)
Клименко Н. - Принципи державного регулювання міжбюджетних відносин (2012)
Коваль З. - Управлінський аспект проблематики національної ідеї як стратегічного чинника подоланням Україною інформаційно-психологічної вразливості (2012)
Колтун В. - Взаємодія органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої влади в управлінні розвитком процесів прямої демократії (2012)
Кравчун О. - Проблемні аспекти реалізації інноваційно-інвестиційної політики в енергетичній сфері (2012)
Красівський Д. - Формування інституту політичного управління у західних країнах: досвід для України (2012)
Лебедь Н. - Особливості організаційного забезпечення законотворчої діяльності в Україні (2012)
Литвин П. - Фінансові регулятори в системі державного управління (2012)
Литвинова Л. - Трансформація комунікативних обмінів публічної сфери і суспільства у контексті розбудови інформаційного суспільства (2012)
Луканюк В. - Екологічна освіта як чинник екологічного благополуччя в Україні (2012)
Ляшенко О. - Державно-правове регулювання діяльності морських портів (2012)
Меняйло В. - Оптимізація бюджетних витрат на наукові дослідження і розробки як механізм державного регулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні (2012)
Овчаренко Ю. - Концептуальні засади міжнародного співробітництва України у військовій сфері в контексті європейської інтеграції (2012)
Орлов М. - Порядок оцінювання стійкості системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку (2012)
Попов С. - Меморандум як масове нововведення у публічному секторі (2012)
Тимчишена Н. - Соціальна паспортизація як ефективний державно-управлінський механізм соціальної підтримки вразливих груп населення (2012)
Юрчук Л. - Поєднання аспектів гуманістичного планування та демократичного управління освітою (2012)
Ягунов Д. - Європейські правила пробації як стандарт управління службами пробації у країнах-членах Ради Європи: філософія, структура, спрямованість (2012)
Якубовська Н. - Enhancing the effectiveness of international development cooperation: the legal perspective (2012)
Грицко Р. - Сімейний лікар – центральний суб’єкт реалізації механізмів державного регулювання первинної медичної допомоги (2012)
Рябцев Г. - Державна політика розвитку ринку нафтопродуктів в Україні: проблема формування та використання запасів нафти і нафтопродуктів (2012)
Морозова Н. - Пріоритети удосконалення державної політики зайнятості у сфері Державної служби України (2012)
Віліжінський В. - Сутність сільської територіальної громади та її роль у становленні і розвитку національних традицій врядування (2012)
Гарькавий І. - Моделі та методи розрахунку динаміки розвитку містообслуговуючої сфери (2012)
Ліпач О. - Бюджети органів влади спільної компетенції як інструмент забезпечення фінансової самостійності регіону (2012)
Маляєва Т. - Актуальні проблеми формування інноваційної інфраструктури на місцевому рівні (2012)
Савенкова С. - До питання класифікації маркетингових технологій в діяльності органів місцевого самоврядування (2012)
Снісаренко С. - Особливості функціонування муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу (2012)
Собченко Л. - Окремі аспекти нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення та їх взаємодії з органами місцевого самоврядування (2012)
Кривцова В. - Використання ситуаційних завдань в навчальному процесі, Воронов О., Комаровський В. (2012)
Пішеніна К. - Формування структури управління науково-професійною ступеневою освітою (2012)
Руда І. - Проектний підхід до створення бренда міста (2012)
Вихідні дані (2012)
Василенко Д. Е. - Метод формализации знаний о задачах управления Воздушным движением, решаемых в центрах управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Бердник П. Г. (2016)
Данилов Ю. А. - Разработка метода синтеза оптимального алгоритма сопровождения плотных потоков воздушных объектов, Обидин Д. Н., Павленко М. А., Степанов Г. С. (2016)
Фриз С. П. - Метод формування раціональних маршрутів детального спостереження заданих об’єктів у супутникових інформаційно-телекомунікаційних системах (2016)
Фролов В. Ф. - Космічний простір - як складна багато параметрична динамічна ситема (2016)
Беляев О. В. - Використання безпілотних літальних апаратів як шлях до підвищення врожайності сільськогосподарських культур, Задорожна О. В. (2016)
Волощук О. М. - Выбор оптимальной структуры штриховых шкал преобразователей перемещения, Гребенник И. В., Середа Ю. В. (2016)
Зуєв П. П. - Пропозиції щодо удосконалення методів вироблення рішень в автоматизованих системах управління черговими силами об’єднання Повітряних Сил, Тімочко О. О., Кизима А. А. (2016)
Королецька М. О. - Аналіз залежності температури первинних вимірювальних перетворювачів від властивостей навколишнього середовища, Науменко А. М., Конова О. А. (2016)
Морозова Л. В. - Формування топології логістичної системи (2016)
Садовський М. С. - Проблеми впровадження стандартів НАТО в функціонування Збройних Сил України (2016)
Шульга О. В. - Практична реалізація алгоритмів обробки сигранів неконтрольованих випромінювань радіотехнічних станцій (2016)
Дубницкий В. Ю. - Оценка влияния неопределённости исходных данных на неопределённость результатов косвенных измерений, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2016)
Песоцкая Л. А. - Особенности корреляционных взаимосвязей при железодефицитных анемиях различной этиологии, Кучук Н. Г., Лакиза Т. В., Евстигнеев И. В., Усенко А. В., Ярчук Е. А. (2016)
Бєрковський В. В. - Аналіз маркетингових критеріїв оптимізації освітніх електронних ресурсів для пошукових систем, Бологова Н. М. (2016)
Гавриленко С. Ю. - Аналіз аномалій трафіку комп’ютерної системи на основі контрольних карт, Володін С. А. (2016)
Грищук Р. В. - Спосіб синергетичного управління поведінкою акторів у соціальних інтернет-сервісах, Малодецька К. В. (2016)
Yenina I. I. - Review of the ways to protect computer networks from attacks on security, Parhomenko Y. M., Bosko V. V. (2016)
Ilyina I. V. - Risk management in software development, Sheviakova N. Yu. (2016)
Карпетян А. Р. - Еволюційні методи в задачах адаптивної маршрутизації даних (2016)
Козлов В. Є. - Застосування науково-методичного апарту професійного відбору для забезпечення управління кадрами, Козлов Ю. В., Новикова О. О., Оленченко В. Т. (2016)
Конев В. В. - Сравнительный анализ програмного обеспечения поддержки принятия решений в жизненном цикле объектов недвижемости, Плугин А. А. (2016)
Левыкин В. М. - Информационная технология интеллектуального анализа контекста знание-емких бизнес-процессов, Чалая О. В. (2016)
Макогон О. А. - Методика підготовки до складання тестів на підтвердження володіння іноземною мовою за допомогою кластерів базових знань, Магілін О. В., Новік С. А. (2016)
Прохоров А. В. - Модель динамического управления ресурсами распределенного взаимодействия агентов (2016)
Смирнов А. А. - Использование псевдобулевых методов бивалентного программирования для управления рисками разработки программного обеспечения, Коваленко А. В. (2016)
Станович О. В. - Варіант оцінки надійності програмного забезпечення, Бондаренко О. Є., Малих В. В., Кротов В. Д. (2016)
Худов В. Г. - Сегментування багатомасштабної послідовності оптико-електронних хображень мальтиагентним методом (2016)
Глива В. А. - Попередній аналіз та вибір критеріїв оцінки системи керування охороною праці підприємства, Халіль В. В. (2016)
Полякова І. О. - Використання спеціальних інженерних бар’єрів при зберіганні рідких тритієвих радіоактивних відходів (2016)
Животовський Р. М. - Методика вибору раціональних значень параметрів сигналу для безпілотних авіаційних комплектів з прогнозуванням стану каналів управління і передачі даних (2016)
Замула О. А. - Метод синхронізації даних для каналів зв’язку, побудованих на управлінні часовими затримками пакетів даних, Семченко Д. О. (2016)
Ткаченко К. М. - Математична модель радіобміну при застосуванні активного радіомаскування, Іохов О. Ю., Малюк В. Г. (2016)
Чирва Д. П. - Спектральная модель влияния возмущения волнового сопротивления на область частотных искажений распределённых магистралей (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Черкасов В. Ф. - Музично-педагогічна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору (2010)
Падалка Г. М. - Акмеологічна арт-педагогіка: предмет, принципи, методичні підходи (2010)
Горбенко С. С. - Гуманістичні погляди на музичне виховання особистості в початковий період новітньої української культури (2010)
Василенко Л. М. - Співацький голос у європейській культурі: задоволення та насолода як чинник виникнення та становлення професійного співу (2010)
Соломаха С. О. - Проблема розвитку світоглядної сфери викладачів мистецьких дисциплін в ході творчої мистецької діяльності (2010)
Авдієвський А. Т. - Про музичну освіту в контексті сучасної концепції художньо-естетичного виховання учнів загально-освітніх закладів України, Ніколаєнко П. М. (2010)
Щолокова О. П. - Удосконалення методичної підготовки майбутніх вчителів художньої культури в контексті європейських освітніх процесів (2010)
Краснощок А. В. - Гуманістичне виховання студентської молоді – сучасний стан проблеми (2010)
Тімашева Т. М. - Педагогічні умови формування творчої самостійності майбутніх учителів музики у процесі інструментально-виконавської підготовки (2010)
Зайцева А. В. - Творчість як умова самореалізації майбутнього вчителя музики у процесі виконавської діяльності (2010)
Вергунова В. С. - Стан сформованості досвіду ціннісного ставлення до музичного мистецтва у майбутніх вчителів початкових класів і музики (на матеріалі констатувального дослідження) (2010)
Миколінська С. І. - Дослідження проблеми слухової уваги в теорії та методиці навчання музики (2010)
Білецька М. В. - Особливості прояву і результативність музично-мнемічних дій студентів у процесі навчальної діяльності (2010)
Морозова О. О. - Умови формування мотивації педагогічної діяльності у майбутніх учителів музики (2010)
Бірюкова Л. А. - Педагогічна практика у професійній підготовці вчителя музики (2010)
Горобець Т. В. - Принципи та умови організації педагогічної практики майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів та учителів музики у педагогічних коледжах (2010)
Сердюк Т. І. - Мультимедійна електронна енциклопедія у професійній підготовці майбутніх вчителів хореографії (2010)
Викерик Т. Д. - Образотворче мистецтво у змісті професійної підготовки майбутніх дизайнерів одягу та аксесуарів (2010)
Пащенко І. М. - Фольклор як фактор розвитку національного світогляду майбутніх вчителів (2010)
Левшенко Т. С. - Формування експресивної виразності диригентського виконавства майбутнього вчителя музики (2010)
Козир А. В. - Блочно-модульна система формування фахової майстерності викладачів мистецьких дисциплін (2010)
Назаренко М. П. - Теоретичні основи концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики (2010)
Коночкіна О. І. - Самостійна робота у процесі професійної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних дисциплін (2010)
Карпенко Т. П. - Удосконалення концертмейстерської майстерності – складової професійної підготовки вчителя музики (2010)
Сегеда Н. А. - Педагогічна адекватність професійної діяльності викладача музичного мистецтва: ретроспектива проблеми і перспективи її вирішення (2010)
Спіліоті О. В. - Науково-методичні засади формування музично-інтонаційного мислення майбутнього вчителя музики (2010)
Турчин Т. М. - Національний репертуар – основа музичного навчання сучасних школярів (2010)
Дицьо С. В. - Музичний аспект особистісно орієнтованого музичного навчання і виховання учнів початкової школи (2010)
Ростовська І. О. - Учіння гри на фортепіано як керований процес (2010)
Мартинюк Л. В. - Формування образних уявлень підлітків в процесі музично-виконавської діяльності у позашкільних мистецьких закладах: результати дослідно-експериментальної перевірки (2010)
Новикова Н. В. - Мультимедійні засоби навчання на уроках музичного мистецтва (2010)
Хомич І. М. - Вокально-хорова підготовка дітей шестирічного віку на уроках музики (2010)
Каменецька Л. М. - Формування у старшокласників культури виконання популярної вокальної музики в процесі позакласної роботи (2010)
Степанова Л. П. - Поліфонічне багатоголосся музичного фольклору як підгрунтя виховання поліфонічного слуху у молодших школярів (2010)
Филипчук В. С. - Технологія керівництва естрадно-інструментальним колективом у позашкільній роботі (2010)
Гуральник Н. П. - Історіографія категорії "музична педагогіка" (2010)
Завалко К. В. - Теоретичні аспекти впровадження методики елементарного музикування Карла Орфа в сучасну педагогічну практику (2010)
Юцевич Ю. Є. - Про українську співацьку школу, Ніколаєнко П. М. (2010)
Тітович В. І. - Особливості темпу в клавірних творах Й. С. Баха (2010)
Ярова М. В. - Подільська "Просвіта" та її діяльність (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Чинчева Л. В. - Педагогічні системи музичного виховання XX ст.: історічні та методологічні імперативи (2010)
Лисіна Н. І. - ІІ і ІІІ нідерландські школи музичного виконавства (2010)
Наші автори (2010)
Титул, содержание (2012)
Ивановский А. Л. - Микротвердость соединений рения с бором, углеродом и азотом (2012)
Ефремов А. А. - Макро- и наноскопические капиллярные эффекты на наноструктурированных реальных поверхностях, Литвин П. М., Гонтарь А. Г., Старик С. П., Перевертайло В. М., Прокопенко И. В., Куцай А. М., Логинова О. Б. (2012)
Чернієнко О. І. - Міцність алмазних порошків, синтезованих в системі Mg–Zn–B–C, Бочечка О. О., Лошак М. Г., Алєксандрова Л. І., Косенчук Т. О. (2012)
Прихна Т. А. - Механические свойства материалов на основе МАХ-фаз системы Ti–Al–C, Дуб С. Н., Старостина A. В., Карпец М. В., Кабьеш T., Шартье П. (2012)
Уманский А. П. - Структура и закономерности изнашивания покрытий из композиционных металлокерамических материалов системы (SiC–Al2O3)–(Ni–Al), Довгаль А. Г., Кисель В. М., Евдокименко Ю. И. (2012)
Кальченко В. И. - Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом, Погиба Н. Н., Кальченко Д. В. (2012)
Дутка В. А. - Комп’ютерне та експериментальне дослідження розподілу твердості стального корпусу різця в результаті фазових перетворень при індукційному гартуванні, Майстренко А. Л., Лукаш В. А., Мельничук О. В., Вировець Л. М. (2012)
Новиков Н. В. - Влияние однородности шлифпорошков синтетического алмаза на работоспособность бурового инструмента, Богатырева Г. П., Ильницкая Г. Д., Петасюк Г. А., Исонкин А. М., Зайцева И. Н. (2012)
Кривошеев П. - Техническое состояние исторического памятника "Ласточкино гнездо", Немчинов Ю., Хавкин А., Червинский Я., Бамбура А., Калюх Ю., Марьенков Н., Золотарев И., Кукунаев В., Попов Б., Рыжий М. (2011)
Корниенко Н. В. - Механические свойства полускальных пород и методы их определения, Новский А. В., Новский В. А., Ткалич А. П., Тугаенко Ю. Ф. (2011)
Зоценко М. Л. - Характеристики штучних твердих ґрунтів, які поліпшені бурозмішувальним методом, Винников Ю. Л., Ларцева І. І., Шокарев B. C., Крисан В. І. (2011)
Розенвассер Г. Р. - Защита фундаментной части объектов цементного завода в АР Крым (Украина) на искусственном прочном основании, подверженном динамическим воздействиям, Токовенко В. Н., Жигарев В. Е., Маликов С. В. (2011)
Галат В. В. - Исследования состояния временной дамбы Днепровской ГАЭС, Таранов В. Г. (2011)
Киричек Ю. А. - Исследование динамических характеристик массивно-плитных фундаментов на вязко-упругом основании (2011)
80-летие академика Николая Васильевича Новикова (2012)
Островерх Б. М. - Рух та напружений стан схилів та укосів, Савицький О. А., Рева Т. П., Литвиненко О. Р., Сідько М. І. (2011)
Щербина С. В. - Аналіз спектральних характеристик вібрацій у грунтах на території м. Києва, спричинених рухом поїздів метрополітену, Кріль Т. В. (2011)
Кузло М. Т. - Моделювання напружено-деформованого стану ґрунтових масивів при понижені рівня ґрунтових вод (2011)
Крысан В. И. - Некоторые аспекты выполнения армирования грунтов, Крысан В. В. (2011)
Шкода В. В. - Особливості розрахунку будівель при їх реконструкції шляхом надбудови додаткових поверхів, Сьомчина М. В., Шкода А. В. (2011)
Чаплыгин В. И. - Способ уменьшения влияния внешних факторов на физико-механические и электромагнитные параметры материала стержневый измерительных преобразователей электромагнитных (индуктивных) датчиков контроляпараметров напряженно-деформированного состояния инженерных конструкций и сооружений, Шокарев B. C. (2011)
Ванічек І. - Геотехнічні проблеми в будівництві об'єктів в Європі та Україні, Кривошеее П. 1., Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2011)
Барзилович Д. В. - Задачі та перспективи розвитку нормативної бази у будівництві, Бамбура A. M., Козелецький П. М., Кривошеее П. 1., Тарасюк В. Г. (2011)
Егупов К. В. - Комплексная оценка уязвимости железобетонных зданий при сейсмических воздействиях, Немчинов Ю. И. (2011)
Бакін П. І. - Визначення вогнестійкості будівельних конструкцій розрахунковими методами відповідно до стандартів, що впроваджують Єврокоди, Немчинов Ю. І., Лондонський В. Г., Раскж Р. В., Тарасюк В. Г., Фесенко О. А. (2011)
Попруга П. В. - Підсилення опори №7 залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві, Шейніч Л. О., Миколаэць М. Г., Кириченко І. О., Лисак Ю. І. (2011)
Кваша В. Г - Підсилення залізобетонних мостів вуглецевими композитами cfrp, Климпуш М. Д., Рачкевич B. C., Собко Ю. М. (2011)
Мельник І. В. - Пропозиції щодо розрахунку та і експериментальна перевірка міцності нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених вуглепластиками, Мурин А. Я. (2011)
Шаповал А. В. - К определению времени стабилизации процесса ползучести грунта в ходе его штамповых испытаний динамометрическим методом, Крысан В. В., Крысан В. И. (2011)
Мельник В. - Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики (2011)
Лисий В. - Світоглядні проблеми та методи їх вирішення (2011)
Альчук М. - Праворозуміння у філософії права Б. Кістяківського: проблема синтезу (2011)
Сафонік Л. - Благоговіння перед життям А. Швейцера як утвердження сенсу життя (критика морально-етичної концепції А. Шопенгауера) (2011)
Власевич Т. - Ментальність як вихідний вимір народного світобачення (2011)
Саноцька Н. - Ірраціоналістичні виміри творчого процесу в філософсько-світоглядних рецепція представників "філософії життя" (2011)
Денисенко В. - Ціннісні основи історичних форм буття людини (2011)
Романюк А. - Основні етапи розвитку політичної думки у XX ст. (2011)
Варзар І. - Розмислові тези про колишні свої намагання посильно вирішувати деякі засадничі проблеми політичних наук (2011)
Наумкіна С. - Кожне суспільство має ту науку, яку хоче мати (2011)
Рутар С. - Чи можлива чиста політологія в Україні? (2011)
Кирилюк Ф. - Методологія компаративного аналізу політики Девіда Аптера (2011)
Колодій А. - Неоінституціоналізм та його пізнавальні можливості в політичних дослідженнях (2011)
Бунецький Л. - Інституціональна проблематика в сучасній політичній науці: аналіз феномену "політичний інститут" (2011)
Ротар Н. - Методологічні проблеми дослідження політичної участі в період пост біхевіоризму (2011)
Останець Ю. - Методологія дослідження еволюції та функціонування партійних систем в суспільствах, що трансформуються (2011)
Лендьел М. - Сучасні методологічні підходи до дослідження локальних політичних процесів (на прикладі Центрально-Східної Європи) (2011)
Сорба О. - Принципи реалізації просторово-часових вимірів інтерсубєктивних структур політики (2011)
Купченко О. - Фенометологічний аналіз соціально-політичних процесів (2011)
Сокирка Ю. - Поняття регіону та регіоналізму теорії соціополітичного поділу на територіальній основі (2011)
Зан М. - Методологія визначенння статусу етнічних спільнот в Україні: реалії, проблеми, перспективи (2011)
Варзар Р. - Теоретико-пізнавальні аспекти конституювання етнополітичного менталітету в багатонародній країні (2011)
Вдовичин І. - Особливості дослідження української політичної думки 20-30-х років XX століття (2011)
Гордієнко М. - Антропологічні цінності консерватизму у формуванні методологічних засад політичної науки (2011)
Ломака І. - Дослідження релігії та церкви в сучасній українській політології (2011)
Дорошенко С. - "Політичний темперамент" як проблема політичної науки (2011)
Дробот Р. - Методологічні принципи "аналітики влади" М. Фуко (2011)
Матвеєва Г. - Політико-правові колізії в Україні як предмет політологічних досліджень (2011)
Лещенко В. - До методології інтерпретації транзитного шляху політичної партії із надр соціальної системи до структур політичної системи (2011)
Зубрицька Д. - Теоретико-методологічні основи діяльності політичної опозиції (2011)
Лозниця С. - Маніпуляція як явище: людина перед небезпекою чиленних впливів (2011)
Сіротова А. - До питання методології дослідження ролі інтелігенції в суспільно-політичних процесах (2011)
Ржевська Н. - Вплив інформаційного суспільства на формування категоріального апарату політичної науки: інформаційна демократія як політична категорія (2011)
Дащаківська О. - Політична еліта в теоріях інформаційного суспільства: особливості діяльності та структури (2011)
Коврига С. - Структрурно-інформаційний підхід у дослідженні політичного простору як системи комунікативних зв’язків (2011)
Юшина Н. - Теорія знаків як метод дослідження політичного образу (2011)
Климончук В. - Політична освіта як засіб реалізації політичних свобод демократичного процесу в сучасній Україні (2011)
Юськів Б. - Особливості експертного оцінювання в політичному аналізі (на основі використання номінальних шкал) (2011)
Токовенко О. - Климончук В.Й. Політичні свободи в українському націогенезі. – Львів: ПАІС, 2011. – 556 с. (2011)
Голубович О. - Соціокультурні аспекти інтеграційних процесів у добу глобалізації (2014)
Остапець І. - Сутність і механізм реалізації свободи в соціально-філософській концепції Ж.-Ж. Руссо (2014)
Наконечний А. - Національна ідея як інтегративний чинник у філософській думці України другої половини XIX ст. (на прикладі творчості М. Драгоманова та І. Франка) (2014)
Гусір І. - Моральна відповідальність у сучасному соціокультурному дискурсі (2014)
Денисенко В. - Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади (2014)
Руднєва А. - Формування державної стратегії інформаційної війни України (2014)
Орлов С. - Кореляція політики та морально-етичних норм у межах постмодерного суспільства (2014)
Матвієнків С. - Вплив політичних міфів на свідомість молоді в сучасній Україні, Штерн В. (2014)
Майор О. - Становлення німецького федералізму: політико правові та історичні аспекти (2014)
Хома Н. - Громадське лобіювання: зміст, можливості впливу, перспективи розвитку в Україні (2014)
Угрин Л. - Громадянська ідентичність в Україні: проблеми формування істановлення (2014)
Кремень Т. - Політична апатія: причини, наслідки (2014)
Сорба О. - Інституалізація насильства як фактор політичної нетерпимості у сучасному українському суспільстві (2014)
Буричко З. - Концепт "мінімальної держави": порівняльний аналіз у сучасних теоріях лібералізму (2014)
Колодій А. - Про феномен революції в контексті сучасності (2014)
Шестак Н. - Емпіричні методи дослідження політичних партій та партійних систем (2014)
Савойська С. - Еволюція розвитку мовної політики: методи, принципи та підходи дослідження (2014)
Гиря Г. - Нові форми революцій в сучасному глобалізованому світі: суть та особливості вияву (2014)
Приймак Л. - Принципи консолідації політичного режиму (2014)
Бунь В. - Побудова інтегративних моделей електорального вибору на основі методології "лійки причиновості" (2014)
Гарбадин А. - Класичні підходи до інтерпретації пізнавальних практик суб’єкта в політиці в новий час (2014)
Цебенко О. - Участь Гербуртів у розбудові релігійного життя Галичини XVI–початку XVII ст., Федірко Б. (2014)
Буник В. - Універсалізація: суть і головні ознаки (2014)
Параняк П. - Постановка проблеми та спроба наукового осмислення поняття "толерантність" у філософсько-політичній думці нового часу (2014)
Ланюк Є. - Діалогічність політики і естетики у світоглядній парадигмі цивілізацій стародавньго сходу (2014)
Кривенко С. - Слово як семантичний елемент політичного дискурсу (2014)
Хомин І. - Теоретичні аспекти аналізу міжпартійних взаємодій в Україні (2014)
Бессараб Т. - Чинники суспільно-політичних трансформацій країн Латиноамериканського континенту (2014)
Кірієнко О. - Принципи побудови індивідуальної ідентичності в епохи модерну та постмодерну: підхід З. Баумана (2014)
Мартиняк Ю. - Постмарксизм у контексті дослідження політичного: підходи до трактування (2014)
Мотрен С. - Наукова концептуалізація феномену глобальної демократії (2014)
Козак Т. - Особливості мовної політики Євросоюзу: мультилінгвістичний контекст (2014)
Сорокопуд М. - Прагматизм як метод підвищення ефективності політичних рішень (2014)
Chaltseva О. - Models of formation of public policy (2014)
Ткачук А. - "Революція гідності": політологічний аналіз (2014)
Шипунов Г. - Авторитарний політичний режим: теоретико-методологічні підходи до визначення (2014)
Немчинов Ю. И. - К обеспечению безопасности проживания населения в сейсмических районах Украины, Арестов В. И. (2012)
Рижов Д. І. - Аналіз сучасних міжнародних підходів та вимог до сейсмостійкого проектування та оцінці сейсмічної небезпеки енергоблоків АЕС з урахуванням уроків аварії на АЕС Фукусіма-1 в Японії, Шугайло О. П., Шугайло О-р. П., Крицький В. Б. (2012)
Корнева Н. Г. - О создании единой информационной системы (ЕИС) "Сейсмобезлпасность России", Данилова T. И. (2012)
Вербицький С. Т. - Розробка системи сейсмічного моніторингу в районі розташування Рівненської АЕС, Вербицький Ю. Т., Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2012)
Юнкер А. - Применение анкерных свай титан в сейсмоактивных регионах (2012)
Кендзера А. В. - Методика прогнозирования последствий землетрясений (2012)
Івлєва Н. П. - Економічні проблеми страхування будівель та споруд в сейсмонебезпечних районах (2012)
Лившиц Б. Р. - Исследование сейсмостойкости сомоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) (2012)
Калашник М. А. - Механізми забезпечення сталого функціонування засобів навігації літальних апаратів в умовах деструктивного впливу (2016)
Шульга О. В. - Побудова моделі псевдосупутникової радіосистеми для окремої ділянки автомобільного шляху на основі випромінювачів високої інтенсивності (2016)
Данилов Ю. А. - Разработка модели потока воздушных объектов в районе аэропорта для системы управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Тимочко А. А., Бердник П. Г. (2016)
Машков О. А. - Международная система антиастероидной защиты Земли, Фролов В. Ф. (2016)
Fryz S. Р. - More about the problem of operational process control in satellite telecommunication systems (2016)
Даниленко А. Ф. - Система управления ЯМР-спектрометром, Скороделов В. В., Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н. (2016)
Єрмілова Н. В. - Оцінка збурювальних впливів в контурах струму мікропроцесорної системи векторного керування електроприводом на базі АД з короткозамкненим ротором, Кислиця С. Г., Рибка С. М. (2016)
Захарченко Р. В. - Моделювання процесу теплообміну через елементарний шар зерна (2016)
Іванченко О. В. - Надійність системи "автомобіль-дорога" при забезпеченні проведення спеціальної операції, Маренко Г. М., Іванченко А. О. (2016)
Кононов Б. Т. - Моделювання роботи безредукторного електропривода системи обертання антени РЛС, Любарський Б. Г., Куравська Н. М. (2016)
Прібилєв Ю. Б - Постановка завдання параметричної оптимізації складних технічних систем та можливі підходи до її вирішення, Подорожняк А. О., Сакович Л. М. (2016)
Шуляк М. Л. - Определение вектора полного ускорения агрегата на основе экспериментальных ускорений его составных звеньев (2016)
Дубницкий В. Ю. - Использование функций неаналитических средних величин для оценки согласованности вычислительных процессов, Ходырев А. И. (2016)
Стоян Ю. Е. - Математическая модель задачи оптимальной компоновки многогранников в выпуклой многогранной области, Романова Т. Е., Панкратов А. В. (2016)
Берковський В. В. - Аналіз інформаційно-розрахункових систем, які застосовуються в україні з метою підвищення прибутковості малого бізнесу, Солодовнікова Н. І. (2016)
Бульба С. С. - Ресурсо-орієнтована математична модель базової мережі гетерогенної розподіленої системи (2016)
Гавриленко С. Ю. - Вдосконалена методологія проектування систем антивірусного захисту, Шевердін І. В., Шипова Т. М. (2016)
Гриб Р. М. - Проблеми обробки астрономічних візуальних даних (2016)
Жураковський Б. Ю. - Сфери застосування двовимірних штрихових кодів, Довженко Н. М. (2016)
Ільїна І. В. - Аналіз особливостей візуалізації тривимірних об'єктів, Біжко О. В. (2016)
Коваленко А. В. - Метод управления рисками разработки программного обеспечения (2016)
Козлов В. Є. - Програмний виріб для розвитку периферичного зору, Козлов Ю. В., Оленченко В. Т. (2016)
Косенко Н. В. - Автоматизация методов оценки, отбора и формирования команды проекта на основе множества характеристик, Артюх Р. В. (2016)
Семенов С. Г. - Процедури двохфакторної аутентифікації для забезпечення захисту електронного цифрового підпису, Резанов Б. М., Босько В. В. (2016)
Худова Ю. Ф. - Обробка результатів метрологічних вимірювань по вибірках обмеженого об’єму, Катасонова О. М. (2016)
Шевяков Ю. І. - Використання інформаційних технологій при імітаційному моделюванні завдань планування метрологічного обслуговування (2016)
Юзова І. Ю. - Навчання нейронної мережі розпізнавання повітряних об’єктів за розмахом крил, площею крила, кутом стріловидності, коефіцієнтом компоновки, Прибильнов Д. В. (2016)
Глива В. А. - Використання міжнародної системи індексації небезпечних станів щодо визначення рейтингу інформації у системі керування охороною праці, Халіль В. В. (2016)
Левченко Л. О. - Застосування моделювання поширення електромагнітних полів для зниження їх впливу на людей і довкілля, Ходаковський О. В., Колумбет В. П. (2016)
Тріщ Р. М. - Оцінювання ризиків функціонування системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001:2015) вищих навчальних закладів, Кіпоренко Г. С., Кім Н. І., Денисенко А. М. (2016)
Жук О. Г. - Методика адаптивного управління параметрами систем військового радіозв’язку (2016)
Зінченко А. О. - Ефективність функціонування мережі мобільних стацій зв’язку та радіолокаційної розвідки за показником величини математичного сподівання відведеного збитку (2016)
Петрук С. М. - Математична модель спотворення сигналів в багатоантенних системах безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення, Животовський Р. М. (2016)
Чирва Д. П. - Обоснование точности воспроизведения волнового сопротивления неоднородной линии (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Акімова Н. В. - Проблема розуміння крізь призму теорій сенсу і значення (2012)
Ачилова О. Л. - Аспектуально-фазові модификації багатократних дієслів у сучасній українській мові (2012)
Живіцька І. А. - Національно-культурна своєрідність топонімів у прислів’ях на означення рис характеру людини (2012)
іншаков А. Є. - Кольоратив жовтий у староукраїнській мові (XI−XIII ст.) (2012)
Іншакова І. Є. - Структурні особливості словотвірних гнізд із одоративними коренями в українській мові ІІ пол. ХІХ століття (за "Словником української мови" Б. Грінченка) (2012)
Кажан В. И. - Основные способы номинации хореографических понятий, Калинина Р. П. (2012)
Карікова Н. М. - Борис Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови (2012)
Колоїз Ж. В. - Українсько-німецькі пареміологічні паралелі (2012)
Литовченко І. О. - Явище синонімії у військовій лексиці української мови (2012)
Наконечна Л. Б. - Семантико-функціональний потенціал граматичної категорії виду (2012)
Овчиннікова І. І. - Адресатна синтаксема в реченнях з дієслівними предикатами дії в українській мові (2012)
Осіпова Т. Ф. - Гендерний аспект комунікативної поведінки людини: параметри вербальної і невербальної комунікації (2012)
Романова Н. В. - Семантика асоціатів на слово-стимул Überraschung (на матеріалі спрямованого асоціативного експерименту) (2012)
Самойленко О. В. - Основні принципи класифікації квазікомпозитів (на матеріалі української, російської, англійської та французької мов) (2012)
Тихоненко О. В. - Проблема диференціації офіційно-ділового стилю української мови (2012)
Ткаченко Ю. В. - Градаційні опозиції дієслів (2012)
Цымбалюк Е. В. - Непроизводные русские предлоги в исторической лексикографии: векторы семантического осмысления (2012)
Шундель Т. О. - До питання про диференціацію опозиції сурядність / підрядність у науковій літературі (2012)
Юрчишин Т. В. - Речення узагальненого змісту в сучасних синтаксичних дослідженнях (2012)
Ігнатьєва С. Є. - Функціонально-комунікативний простір в українському щоденниковому дискурсі (2012)
Любецкая В. В. - Эстетика барокко в творчестве Л. де Гонгоры и Э. Шклярского (2012)
Малюга Н. М. - "О слово рідне, хто без тебе я?" (Про стиль доби та індивідуальний стиль Дмитра Павличка) (2012)
Остроушко О. А. - Деякі граматичні труднощі англо-українського перекладу (на матеріалі інформаційних текстів) (2012)
Посмітна В. В. - Особливості маніпулятивного мовного впливу у військових і правоохоронних періодичних виданнях України (2012)
Хоменко Г. Є. - Інтертекстуальні можливості експресивних засобів в інформаційних текстах (2012)
Щербак С. В. - Лексико-стилістичні особливості українських дитячих лічилок, Каневська О. Б. (2012)
Бакум З. П. - Історія української фонології в підготовці майбутніх учителів-словесників (2012)
Балалаєва О. Ю. - Латинa і мови для спеціальних цілей: pro et contra (2012)
Боровцова М. С. - Адаптація статеворольового опитувальника BSRI для молодшого шкільного віку шляхом перефразування, Віняр Г. М. (2012)
Вакулик І. І. - Огляд новітньої навчальної літератури з латинської мови для неспеціальних факультетів (2012)
Могилатенко А. С. - Обоснование направлений исследований по совершенствованию процесса обеспечения радиолокационной информацией региональных центров управления воздушным движением, Данилов Ю. А., Павленко М. А. (2016)
Зуев П. П. - Метод разрешения нештатных ситуаций в зоне ответственности объединения воздушных сил (2016)
Шульга О. В. - Обгрунтування і вибір аналітичного методу розрахунку статистичних характеристик поля приймаючої хвилі при її трансіоносферному розповсюдженні (2016)
Даниленко А. Ф. - Алгоритм позиционирования образца в ямр-спектрометре, Дьяков А. Г., Нечаусов С. Н. (2016)
Захарченко Р. В. - Аналіз багатовимірних систем за допомогою масиву відносних коефіцієнтів підсилення (2016)
Кононов Б. Т. - Експериментальні дослідження дугостаторного асинхронного електричного двигуна з короткозамкненим ротором, Нечаус А. О., Куравська Н. М., Галелюк Р. Б. (2016)
Ліщенко В. М. - Малорозмірні безпілотні літальні апарати як об’єкти радіолокаційної розвідки, Чалий В. В., Карлов А. Д. (2016)
Петренко О. М. - Вибір оптимальних режимів роботи напівпровідникового перетворювача для живлення тягового асинхронного двигуна (2016)
Голян Н. В. - Алгебра понятий как формальный аппарат моделирования действий интеллекта над понятиями, Голян В. В., Самофалов Л. Д. (2016)
Лавровская Т. В. - Математический метод декодирования псевдослучайных кодов на основе модифицированного метода ветвей и границ, Рассомахин С. Г. (2016)
Нечипоренко А. С. - Математическая модель движения воздушного потока через носовую полость человека (2016)
Khlud O. М. - Packing of approximated ellipsoids, Pankratov A. V., Romanova T. Ye. (2016)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - О предикатной формализации кванторов, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Василенко Д. Е. - Разработка метода пополнения и контроля корректности структур знаний открытой экспертной системы (2016)
Косенко В. В. - Управління розподілом трафіка в інформаційно-телекомунікаційних мережах на основі принципу декомпозиції, Артюх Р. В. (2016)
Обод І. І. - Адаптивне управління зоною обслуговування рухомих інформаціно-комунікаційних систем, Черних О. П., Мальцев О. С., Майстренко Г. В. (2016)
Олізаренко С. А. - Розробка пропозицій з перерахунку піксельних координат простого об'єкта повітряної розвідки на цифровому аерофотознімку в геодезичні координати, Лавров О. Ю. (2016)
Сальніков О. М. - Проблеми використання відкритого програмного забезпечення у відомчій інформаційно-телекомунікаційній мережі НГУ, Іохов О. Ю., Оленченко В. Т. (2016)
Свистунов Ю. Д. - Побудова концептуальної моделі інтеграції веб-сервісів з метою забезпечення гарантованої якості обслуговування (2016)
Семенов С. Г. - Відновлення семантики службового повідомлення в задачі стеганоаналізу, Березюк І. А. (2016)
Туркіна В. В. - Імітаційне моделювання розрахунку довіри та репутації в соціальній мережі (2016)
Чала Л. Е. - Критерії та показники ефективності інформаційних технологій обробки даних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В. (2016)
Чуприна А. С. - Исследование методов ускоренной обработки и передачи больших данных между клиентом и сервером, Пакин В. В. (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод прогнозування кількості обсягів метрологічного обслуговування військових засобів вимірювальної техніки на основі удосконалених багатофакторних регресійних моделей (2016)
Шостак И. В. - Информационная технология автоматизации технологической подготовки виртуального производства предприятия, Павленко В. Н., Собчак А. П., Попова О. И. (2016)
Сукач С. В. - Дослідження динаміки аероіонного складу повітря навчальних приміщень, Гусєв В. М., Левківський Р. М. (2016)
Тєут В. М. - Аналіз физико-хімічних властивостей нафти і нафтопродуктів, що впливають на водне середовище при розливі в морських акваторіях: постановка завдання і шляхи його рішення (2016)
Триснюк В. М. - Оцінка екологічної ситуації ураженості ерозійними процесами дністровського каньйону, Атрасевич О. В. (2016)
Можаев А. А. - Использование технологии MIMO в геоинформационных системах экологического мониторинга, Можаєв М. А., Логвиненко М. А., Наем Хазим Рахим (2016)
Животовський Р. М. - Удосконалена методика адаптивного управління параметрами сигналу для безпілотних авіаційних комплексів (2016)
Жук О. Г. - Методика адаптивного управління радіочастотним ресурсом систем військового радіозв’язку в умовах впливу навмисних завад (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Bucholc-Srogosz K. - Senatorowie prawobrzeżnej Ukrainy w okresie sejmu czteroletniego (2016)
Гайдай О. М. - Роль регіональної періодичної преси у висвітленні діяльності родини Харитоненків (на матеріалах 1990–2000 рр.) (2016)
Добровольська В. А. - Основні тенденції формування вищої жіночої освіти Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2016)
Казак О. Г. - Парламентская деятельность депутатов от Подкарпатской Руси (Закарпатья) в свете национально-культурной жизни региона в 1939–1944 гг. (2016)
Коваль Г.П. - Склад Кілійської комунальної ради та її діяльність в галузі міського господарства та торгівлі в 1882–1917 роках (2016)
Комаринська З. М. - Кость Левицький: від самостійності економічної до незалежності державної (2016)
Котляр Ю. В. - Числові коди української державності (2016)
Кухарчук О. С. - Роль товариства "Просвіта" в становленні української національної свідомості на Закарпатті (2016)
Кучеренко А. А. - Проблема шкільної освіти для українців Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Луньова О. К. - Об’єкти сфери послуг у контексті практики націоналізації в Українському Подунав’ї: 1940–1941 рр. (2016)
Мальченко О. Є. - Стилістика гарматного декору гетьманських людвисарів Йосифа та Карпа Балашевичів (2016)
Міронова І. С. - Німецька колонізація Південної України ХVІІІ-ХІХ ст.: періодизація проблеми (2016)
Сінкевич Є. Г. - Польсько-українські визвольні змагання 1917–1919 рр. (2016)
Smoliński A. - Oceny zmian ekonomicznych na sowieckiej Ukrainie od końca lat dwudziestych do końca lat trzydziestych XX w. Formułowane przez analityków polskiego wywiadu wojskowego oraz funkcjonariuszy polskich służb dyplomatycznych (2016)
Srogosz T. - Prawnomiędzynarodowe aspekty niepodległości Ukrainy (2016)
Стемпень С. - Спроби польсько-українського порозуміння середовища, що формувало суспільну думку в Другій Речі Посполитій (2016)
Тріфонова Н. О. - Георгій (Юрій) Нарбут та його роль у розбудові незалежної України (2016)
Шановська О. А. - Українська інтелігенція проти радянської системи в кінці 1980-х рр.: від інтелектуального опору до масового політичного опозиційного руху (2016)
Шевченко Н. В. - До історії нотаріату в контексті державотворчих процесів в Україні (2016)
Цецик Я. П. - Економіка Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Цимбалюк В. І. - Данило Галицький – організатор боротьби проти монголо-татарської навали (2016)
Балтаєв А. - Про деякі самобутні весільні обряди і ритуали Східного Туркменістану (2016)
Боєчко В. Ф. - Формування національно-демократичного табору політичних сил в процесі відродження державності Польщі (2016)
Гётте Г. Л. - Народное движение в России под предводительством Емельяна Ивановича Пугачѐва (около 1744 – 10.01.1775 г., Романенко С. В. (2016)
Громакова Н. Ю. - Польський громадський рух у контексті реалізації імперських державних проектів: до постановки проблеми (2016)
Ковальчик Р. - Зачем Мишель Ней стал маршалом Франции? (2016)
Агафонова Н. В. - Якщо половці кумани: аналіз першої літописної згадки про куманів у світлі парадигми "половці-автохтони" (2016)
Земський Ю. С. - На службі самодержавства: російська історіографія у формуванні модерної імперської ідеології, Дуб С. К. (2016)
Петрова А. О. - Порубіжжя, пограниччя, контактна зона: до питання вивчення теми в українській історіографії (2016)
Петрова Н. О. - Біографічний метод у дослідженні процесів формування етнічного складу населення Буджака (2016)
Робак І. Ю. - Медичне краєзнавство в контексті історії та сучасності, Демочко Г. Л. (2016)
Сінкевич Є. Г. - Розвиток підприємництва в Республіці Польща (2016)
Сінкевич Є. Г. - Що там за горизонтом? (2016)
Амеліна С. М. - Логічна модальність у німецькій мові та засоби її вираження (2012)
Афонина Ю. Н. - Опрощение как результат исторического изменения семантической структуры слова (2012)
Бугера О. А. - Соціальні діалектизми: структура лексико-семантичного поля "Людина" (2012)
Демиденко Г. Г. - До проблеми системних явищ у сфері фразеології: варіативність паралінгвальних сталих виразів (2012)
Качайло К. А. - Особливості семантики фразеологізмів із компонентом-назвою явища природи (2012)
Кучман І. М. - Структурно-семантичні особливості каузативних прислівників в українській мові (2012)
Sydoruk G. I. - Developing word-consciousness through learning Latin and Greek morphemes (2012)
Титаренко А. А. - Структурно-семантичні особливості фірмонімів Кривого Рогу (2012)
Аннюк Е. А. - Особенности и функционирование устаревшей лексики в сказках А. С. Пушкина (2012)
Арешенков Ю. О. - Функціонально-семантична взаємодія концептів воля, правда, сила в дискурсі "Кобзаря" (2012)
Арешенкова О. Ю. - Типи оцінок та мовні засоби їх вираження в рекламних текстах (2012)
Архіпова О. В. - Засоби мовного вираження концепту "чоловік" (за романом В. Шкляра "Залишенець") (2012)
Білоконенко Л. А. - Пейоративна й інвективна лексика в міжособистісному конфлікті (2012)
Вавринюк Т. І. - Терміни в поетичних творах Ліни Костенко (2012)
Донченко Л. О. - Категорія sacrum в художньому універсумі Валерія Шевчука (2012)
Єловська Ю. В. - Контактні табу в комунікативній поведінці українців (на матеріалі повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків") (2012)
Клімчук Г. П. - До питання лексичного та семантичного калькування в публіцистиці М. Грушевського (2012)
Коваль О. В. - Мовностилістичні особливості використання метафори в поетичному словнику "неокласиків" (2012)
Колоїз Ж. В. - Слова минулої епохи в сучасному історичному романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон" (2012)
Конюхова Л. І. - До проблеми функціонування просторових прийменників у мові засобів масової інформації, Колодка О. В. (2012)
Мельник Н. Г. - Криворіжжя і сучасна дитяча література (2012)
Мішеніна Т. М. - Звуковий декор поетичного простору Миколи Вінграновського (2012)
Петрушенко О. О. - Лексико-семантичне розгортання мікрополя "весна" в мовостилях українських авторів другої половини ХХ століття (2012)
Семененко Л. М. - Концепт заміжжя / одруження у творах Ольги Кобилянської (2012)
Талаш І. О. - Часовий континуум публіцистичного дискурсу (2012)
Трифонов Р. А. - Розумне слово як металексична характеристика (2012)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше в сучасному інформаційному мовленні (2012)
Дороніна Т. О. - Шкільні підручники з української мови в аспекті гендерної збалансованості, Бузько С. А. (2012)
Мацепура Л. Л. - Формування та розвиток правильної іншомовної звуковимови в дітей дошкільного віку (2012)
Мелкумова Т. В. - Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів при вивченні української мови як іноземної (2012)
Cегін Л. В. - Використання тестових завдань на заняттях з української пунктуації (на матеріалі теми "Етапи розвитку пунктуації") (2012)
Цоуфал Л. С. - Лінгвістичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі (2012)
Тимощук О. М. - Підвищення точності навігаційних вимірів на основі компенсації системних похибок (2016)
Могилатенко А. С. - Анализ методов формализации процесса управления информационным потоком сообщений о воздушных объектах в автоматизированной системе управления региональных центров управления воздушным движением, Обидин Д. Н., Павленко М. А., Бердник П. Г. (2016)
Шульга О. В. - Синтез оптимального алгоритму обробки сигналів неконтрольованого випромінювання для ідентифікації об’єктів, Шеффер О. В. (2016)
Гуліна І. Г. - Принципи побудови систем керування тепловим станом доменної печі, Мартиненко А. А., Гулін О. О. (2016)
Захарченко Р. В. - Розв'язане керування багатовимірними системами (2016)
Кононов Б. Т. - Вплив вищих гармонік на роботу дугостаторного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Куравська Н. М. (2016)
Кучук Г. А. - Автоматичний контроль та управління параметрами ДТЗ-трафіка комп’ютерних систем критичного призначення, Коваленко А. А. (2016)
Лимаренко В. В. - Мультиагентная система управления работой механообрабатывающего цеха, Хавина И. П. (2016)
Петренко О. М. - Оптимізація режимів руху трамвайного вагону з асинхронними тяговими двигунами на ділянці колії з встановленим графіком руху та профілем, Любарський Б. Г. (2016)
Сільвестров А. М. - Оцінювання статичної нелінійної складової динамічної системи, Скринник О. М., Спінул Л. Ю. (2016)
Голян Н. В. - О свойствах канонической алгебры понятий (2016)
Хох В. Д. - Дослідження методів побудови експертних систем, Мелешко Є. В., Якименко М. С. (2016)
Шабанов-Кушнаренко Ю. П. - О перспективах теории интеллекта, Шабанов-Кушнаренко С. Ю., Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Бурячок В. Л. - Метод безопасной маршрутизации на базовом множестве путей передачи метаданных в облачные антивирусные системы, Смирнов С. А. (2016)
Главчев М. І. - Формування програмного комплексу захисту комерційного програмного забезпечення персонального використання, Баленко О. І. (2016)
Мелешко Є. В. - Дослідження методів визначення центральності акторів у соціальних мережах для задач інформаційної безпеки, Гермак В. С., Охотний С. М. (2016)
Шульга В. П. - Метод оцінки пошкоджень сервісів безпеки телекоммунікаційної системи авіатранспортного комплексу (2016)
Косенко В. В. - Управління розподілом трафіку підмереж багаторівневої адаптивної інформаційно-телекомунікаційної мережі, Артюх Р. В., Персіянова О. Ю. (2016)
Кучук Н. Г. - Аналіз сучасних технологій і рОзрОбок e-Learning (2016)
Минько О. В. - Використання технологій OSINT для отримання розвідувальної інформації, Іохов О. Ю., Оленченко В. Т., Власов К. В. (2016)
Обод І. І. - Аналіз інформаційних процесів в системі контролю повітряного простору, Манько К. П., Шталтовний Д. В. (2016)
Олизаренко С. А. - Метод формализации знаний о распознавании сложных объектов на основе нечеткой кластеризации и нечеткого логического вывода (2016)
Свид І. В. - Інформаційні технології обробки даних систем спостереження, Обод А. І. (2016)
Ткачова Т. С. - Організаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством у CLOUD-середовищі (2016)
Шевяков Ю. І. - Метод прогнозування потреби в метрологічному обслуговуванні засобів вимірювальної техніки на основі удосконалених часових регресійних моделей (2016)
Лысенко Д. Э. - Принципы и структура методологии оценивания реализуемости инновационных планов предприятия (2016)
Ровінська Н. Ю. - Метод прийняття рішень в управлінні змістом проекту, Виходець Ю. С. (2016)
Собчак А. П. - Информационная поддержка этапа утилизации изделий сложной наукоемкой техники, Попова О. И. (2016)
Задунай О. С. - Принципи створення системи оперативного моніторингу екологічної безпеки потенційно небезпечних об’єктів на основі мінімізації ризиків, Азаров С. І. (2016)
Тєут В. М. - Методика проведення екологічного моніторингу акваторії моря за допомогою спеціалізованого судна (2016)
Хомік М. М. - Оцінка та управління ризиками застосування Збройних Сил України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Барабаш О. В. (2016)
Бурдейна В. М. - Нормативне забезпечення точності розмірів координованих отворів малого діаметру, Хорошилов О. М., Тріщ А. Р. (2016)
Ким Н. И. - Закономерности рассеивания безразмерных показателей качества объектов различной природы, Трищ Р. М. (2016)
Кіпоренко Г. С. - Оцінка технічного стану трубопровідних систем АЕС на відповідність нормативним параметрам, Пахалович М. Є., Хорошилов О. М. (2016)
Малецька О. Є. - Аналіз вимог до компетентності вимірювальних лабораторій підприємств в сучасних умовах, Денисенко А. М., Мельниченко О. А. (2016)
Петрук С. М. - Аналіз методів прогнозування сигнально-завадової обстановки в системах МІМО безпілотних авіаційних комплексів (2016)
Сакович Л. М. - Метод обґрунтування складу технологічного обладнання польових ремонтних органів зв'язку, Романенко В. П., Гиренко І. М. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Титул, зміст (2015)
Беловол А. Н. - Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца, Князькова И. И. (2015)
Скибчик В. А. - Алгоритм вибору нового перорального антикоагулянта у хворих з неклапанною фібриляцією передсердь (2015)
Журавльова Л. В. - Роль порушення субхондральної кістки у розвитку остеоартрозу, Олійник М. О. (2015)
Пєрєдєрій В. Г. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і підліток, Чичула Ю. В. (2015)
Снігир Н. В. - Ефективність препаратів симптоматичної терапії при гострих респіраторних вірусних інфекціях, Горобець Н. М., Юрійчук О. М., Іваніщенко М. С. (2015)
Сабадаш В. Є. - Особливості лерканідипіну: від вираженого антигіпертензивного ефекту до якісної нейропротекції, Сірик В. О., Шимон М. М. (2015)
Целуйко В. Й. - Експертні питання в кардіології: акцент на артеріальну гіпертензію, Кузнецов І. В. (2015)
Тестові запитання для самоконтролю (2015)
Чернов А. Л. - Влияние превентивной медикаментозной терапии на риск развития острой формы горной болезни на разных высотах, Никонов В. В. (2015)
Марушко Ю. В. - Використання цинку сульфату в комплексному лікуванні підлітків з хронічним гастродуоденітом, Асонов А. О. (2015)
Відгук на підручник "Імунологія" (2015)
Відгук на підручник "Алергологія" (2015)
Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень(Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми "Мистецтво лікування: контроль, профілактика, якість життя" в м. Івано-Франківськ) (2015)
Кардіологи єднаються перед реаліями життя заради здоров’я українців (2015)
Реклама ліків в Україні: заборонити чи посилити контроль? (2015)
Гавриляк М. Я. - Системний підхід до безпечності харчової продукції в ЄС та Україні, Шестопал Г. С. (2017)
Лебединець В. Т. - Наукові пошуки подолання йодного дефіциту в Україні, Буряченко Л. Ю., Багрій Л. М., Ярошик У. І. (2017)
Дзюбинський А. В. - Проблеми забезпечення якості пшеничного борошна, Дзюбинська О. В., Шегинський О. В. (2017)
Ярошевич Т. С. - Аналіз українського ринку готових борошняних сумішей, Ярошевич О. М. (2017)
Байдакова І. М. - Визначення конкурентоспроможності взуття із натуральних шкір, Байдакова Л. І. (2017)
Бойко Г. А. - Аналіз сучасного світового та вітчизняного ринку текстильної продукції з конопляного волокна, Чурсіна Л. А., Кузьміна Т. О. (2017)
Головенко Т. М. - Особливості товарознавчої оцінки якості соломи льону олійного, Тіхосова Г. А., Бартків Л. Г. (2017)
Горач О. О. - Визначення споживчих властивостей технічної целюлози виготовленої з лляного волокна, Богданова О. Ф. (2017)
Індутний В. В. - Аналіз якості та вартості антикварних декоративно-ужиткових і мистецьких творів з бронзи на ринку України, Мережко Н. В., Пірковіч К. А. (2017)
Зіник П. П. - Оцінка конкурентоспроможності стельових електроосвітлювальних приладів побутового призначення, Голодюк Г. І. (2017)
Краглик Л. - Оцінювання споживних властивостей фарфорових виробів вітчизняного та закордонного виробництва, Голодюк Г. І. (2017)
Кузьміна Т. О. - Оцінювання придатності волокна льону олійного для виробів різних асортиментних груп (2017)
Мережко Н. В. - Вплив кремнійорганічних просочуючих складів на міцність природного каменю, Золотарьова О. Г. (2017)
Пахолюк О. В. - Вплив параметрів будови льоновмісних тканин на формування їх споживних властивостей (2017)
Пахолюк О. В. - Сувенірний ринок: тренди, маркетинг та фактори формування якості, Малюк Д. О. (2017)
Передрій О. І. - Особливості сертифікації продуктів харчування відповідно до стандартів "халяль" (2017)
Ткачук В. В. - Сучасний стан виробництва та споживання лакофарбових матеріалів (2017)
Ткачук В. В. - "Зелена енергетика": досвід Німеччини та українські реалії, Речун О. Ю., Прядко О. А. (2017)
Речун О. Ю. - Оцінка якості бензинів, що реалізується на луцьких АЗС, Максимук М. А. (2017)
Ягелюк С. В. - Про необхідність створення бренду університету, Ягелюк О. О. (2017)
Якимчук Н. Р. - Діяльність концерну "Інтер-атлетика" на ринку спортивних товарів, Передрій О. І. (2017)
Білоконенко Л. А. - Синтаксичний простір мовного конфлікту як фактор його перебігу на різних стадіях (2012)
Боднар О. Б. - Особливості перекладу термінологічної лексики (2012)
Гумовська І. М. - Сучасні англійські правничі терміни в економічному дискурсі: аналіз дериваційних процесів (2012)
Гурбанська С. О. - Лінгвокультурологічний аспект вивчення інтертекстуальних фразеологізмів (2012)
Дороніна Т. О. - Персоніфікація чоловічого та жіночого начал у міфологічному дискурсі: гендерний аспект (2012)
Єршова Н. В. - До проблеми розмежування сполучникових і безсполучникових конструкцій (2012)
Кажан В. І. - Власні імена та їх похідні в термінології хореографічного мистецтва, Калініна Р. П. (2012)
Качайло К. А. - Зоологічнічні номени на -ок у конфіксальній підсистемі українського іменника (2012)
Кевлюк І. В. - Структурно-семантична та етнокультурологічна характеристика соматизмів (на прикладі фразем із компонентом око) (2012)
Клименко І. М. - Лексичні трансформації при передачі англійської політичної термінології українською мовою, Зоренко І. С. (2012)
Ковальчук Л. О. - Cихронне порівняння фразеологізмів із компонентом die Nase / ніс у структурно-граматичному плані (2012)
Колоїз Ж. В. - Оказіоналізми в лексикографії (2012)
Прима В. В. - Фактори, які спричиняють запозичення лексичних одиниць сфери туризму до мовного стандарту (2012)
Тихоненко О. В. - Джерела збагачення лексики офіційно-ділового стилю української мови на етапі його становлення (2012)
Арешенкова О. Ю. - Структури прямої адресації в текстах друкованої реклами (2012)
Бузько С. А. - Книжна лексика в текстах української постмодерної прози (функціонально-стилістичний аспект) (2012)
Вавринюк Т. І. - Односкладні речення в художньому тексті (2012)
Дудніков М. О. - Основні літературознавчі концепції жанру "роман" у контексті генези (2012)
Коломієць Н. Є. - Проблема внутрішньої та соціальної ізольованості особистості у творчому доробку Б. Д. Грінченка, Яременко Н. В. (2012)
Малюга Н. М. - Ритмічна організація, римування та звукова гармонія українських паремій (2012)
Мелкумова Т. В. - Редуковані синтаксичні виражальні засоби в мас-медійних текстах (2012)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутова пісенність заробітчанської тематики: динаміка традиції та національна ментальність (2012)
Миннуллин О. Р. - Интертекстуальный анализ рассказа "Шерри-бренди": Шаламов – Мандельштам – Тютчев – Верлен (2012)
Остроушко О. А. - Семантичні й функціональні особливості онімів у поезії І. Жиленко, О. Забужко, Ю. Покальчука (2012)
Семененко Л. М. - Екзистенційні виміри буття в новелі Михайла Коцюбинського "Хвала життю!" (2012)
Ситько О. М. - Поетика художнього тексту та традиції вітчизняного мистецтва слова в українській літературі ХІХ–ХХІ століття (2012)
Хоменко Г. Є. - Експресивні засоби лексико-семантичного рівня інформаційного тексту (2012)
Шарманова Н. М. - Поліфункціональність рекламних кліше в новітній медіакомунікації (2012)
Щербак С. В. - Порівняльна характеристика українських і російських народних загадок, Каневська О. Б. (2012)
Козак Л. В. - Проблема професійного спілкування як компонент мовної культури студентів технічного вишу (2012)
Пальчикова О. О. - Крос-культурна компетентність у навчанні української мови як іноземної (2012)
Титул, зміст (2015)
Скибчик В. А. - Сучасні підходи до лікування хворих на діастолічну серцеву недостатність та цукровий діабет, Молчко О. Ю. (2015)
Новицька А. В. - Лікування ішемічної хвороби серця: можливості та переваги метаболічної цитопротекції та ангіопротекції, Суховатенко В. І. (2015)
Марушко Ю. В. - Роль вітамінів групи В у складі лікувальних заходів при первинній артеріальній гіпотензії, Хомич О. В., Гищак Т. В. (2015)
Величко С. О. - Магнію оротат у лікуванні серцево-судинних захворювань: дані доказової медицини як запорука ефективності лікування, Логойда П. І., Панін А. В. (2015)
Яковлева Л. Н. - Профилактика внезапной кардиальной смерти у больных ишемической болезнью сердца, Матузок О. Э. (2015)
Тестовые вопросы для самоконтроля (2015)
Кондрацкая И. Н. - Изменение уровня спонтанного апоптоза у больных сахарным диабетом 2-го типа при лечении препаратом Метамин SR (2015)
Барна О. М. - Дослідження ВЕСНА: самооцінка стану здоров’я населенням України, Корост Я. В. (2015)
Шейко С. О. - Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним анемічним синдромом (2015)
Огляд сучасних рекомендацій з ведення хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень. Підсумки Всеукраїнської тренінг-програми для лікарів "Мистецтво лікування: контроль, профілактика, якість життя" та Всеукраїнської соціально-просвітницької акції про здоровий спосіб життя "Живи активно!" в м. Дніпропетровськ (2015)
Державні закупівлі ліків здійснюватимуться через Cистему ООН і Crown Agents (2015)
Уряд України надав преференції з реєстрації лікам, що закуповуються через міжнародні організації, на найближчі п’ять років (2015)
Державно-приватне партнерство в охороні здоров’я: куди йдемо? (2015)
Качан Є. - До питання реформування адміністративно-територіального устрою та формування об’єднаних територіальних громад, Ткач Д. (2016)
Дудкіна О. - Маркетинг територій як інструмент забезпечення конкурентоспроможного розвитку (2016)
Румянцева Г. - Покращення фінансового забезпечення підприємств вугільної промисловості Західного регіону у контексті оптимізації їх конкурентоспроможності (2016)
Баб’як Г. - Особливості формування та використання економічно активного населення регіону, Кошіль А. (2016)
Файфура В. - Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля, Надвиничний С. (2016)
Сарай Н. - Невизначеність як першопричина ризику діяльності підприємств регіону (2016)
Білан О. - Корпоративна соціальна відповідальність як чинник сталого розвитку підприємств регіону (2016)
Турчин Л. - Система маркетингових інструментів у ресторанному бізнесі (2016)
Давиденко Г. - Сутність та економічна природа стандартів міжнародної торгівлі в сучасних дослідженнях (2016)
Островерхов В. - Еволюція наукових поглядів дослідження людського капіталу (2016)
Dyakiv O. - Modern trends of corporate social responsibility, Demchuk N. (2016)
Муравський В. - Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств, Хома Н. (2016)
Прохоровська С. - HR-бренд в управлінні персоналом (2016)
Пушкар З. - Інформаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства, Пушкар Б. (2016)
Слівінська Н. - Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників (2016)
Баб’як Г. - До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні (2016)
Цісецький О. - Шляхи досягнення продуктивної зайнятості на підприємстві (2016)
Марцінковська О. - Сучасні підходи до управління командами в контексті реалізації проекту (2016)
Бабій П. - Алгоритми управління, оцінка та моделювання інтелектуального потенціалу в системі виробничо-господарської діяльності соціально-економічних суб’єктів (2016)
Бакуліна Н. - Формування та використання мотиваційного механізму розвитку компетенцій персоналу вищих навчальних закладів (2016)
Грабовецька О. - Методичні підходи дослідження регіонально-галузевої зайнятості населення України (2016)
Хориняк В. - Стабільність персоналу підприємства як результат ефективності забезпечення його розвитку (2016)
Шушпанов Д. - Соціально-економічні детермінанти соціально небезпечних хвороб в Україні (2016)
Коцур А. - Розвиток системи соціального захисту в Україні (2016)
Штокало Я. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці та їх вплив на рівень життя населення (2016)
Наші ювіляри (2016)
Світлої пам’яті колег (2016)
Наші автори (2016)
Калашніков А.В. - Георгій Васильович Гайко - 80 років від дня народження (2016)
Гайко Г.В. - Систематизація та аналіз основних патогенетичних факторів прогресування коксартрозу, Калашніков О.В (2016)
Калашніков А.В. - Комп`ютерне моделювання напружень на металеві фіксатори при виконанні остеосинтезу з приводу черезвертлюгових переломів різних типів за класифікацією ао, Малик В.Д., Лазарев І.А., Калашніков О.В. (2016)
Калашніков А.В. - Визначення патогномонічних симптомокомплексів внутрішньосуглобових м’якотканинних ушкоджень ідіопатичного коксартрозу, Луцишин В.Г., Майко О.В. (2016)
Рушай А.К. - Раннє консервативне лікування переломів дистального метаепіфіза променевої кістки, Климовицький Ф.В., Лісунов С.В., Соловйов І.О., Солоніцин Є.О. (2016)
Wendt K. - Рекомендації при лікуванні переломів проксимального відділу стегна, Heim D., Josten Ch., Kdolsky R., Hans-Jörg Oestern, Palm H., Jan Bernard Sintenie, Komadina R., Copuroglu C. (2016)
Буракова М. У. - Катэгорыя здароўя ў беларускай фразеалогіі:культурна-нацыянальная інфармацыя (2013)
Гончарова Ю. О. - Прикметники та дієприкметники на -уч- (-юч-), - ач- (-яч-), -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-) в українській мові (на матеріалі граматик О. Курило та О. Синявського) (2013)
Дехтярьова О. В. - Лексичні запозичення в компонентному складі діалектних фразеологізмів (на матеріалі художніх творів західноукраїнських письменників кінця XIX – початку XX ст.) (2013)
Дрогайцев О. І. - Відносне вживання часових форм дієслова в українській та німецькій мовах (2013)
Дюськіна А. П. - Образний компонент концепту "розум" (на матеріалі галицько-руських народних приповідок) (2013)
Ермакова А. М. - Да пытання аб спосабах выражэння суб’ектыўнай мадальнасці на тэкставым узроўні (2013)
Єршова Н. В. - Складнопідрядне речення означального типу в науковому стилі, Соколова О. О. (2013)
Живіцька І. А. - Концепт "Beauty / Краса" в пареміологічному уявленні (на матеріалі англійських та українських прислів’їв) (2013)
Зінчук Р. С. - Рефлекси давніх голосних у системі словозміни іменників західнополіських і суміжних говірок (2013)
Купіна Я. В. - Амбівалентна цінність концепту "Пам’ять", Чіміріс Ю. В. (2013)
Куцак Г. М. - Внутрішня форма похідного слова і його ономасіологічна структура (2013)
Левенець О. Ю. - Дериваційні прислівники з конфіксом по-…-ому в східнослобожанських говірках (2013)
Малюга Н. М. - До питання про перехідність у системі частин мови (2013)
Матвійчук Т. П. - Текстоцентричний підхід у дослідженні мовної системи (2013)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутові паремії як відображення національної традиції (2013)
Наливайко М. Я. - Засоби та способи іменування жінки на Львівщині (2013)
Ніколайчук Х. М. - Структура і склад мікрополя "дитинство" (на матеріалі польської фразеології) (2013)
Прадід О. Ю. - Особливості функційного вияву прикметників, числівників, займенників і прислівників у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України (2013)
Степаненко М. І. - Теорія глотогенезу в публіцистичному дискурсі Панаса Мирного й Олеся Гончара (2013)
Стишов О. А. - Субстантивні композити-неологізми в мові сучасних українських ЗМІ (2013)
Сухенко В. Г. - Мова і час: узаємодія і розвиток (2013)
Титаренко А. А. - Місце урбанонімів у загальній класифікації онімів (2013)
Ткач А. В. - Про співвідношення понять "варіант", "інваріант", "варіантність", "варіювання" у слов’янському мовознавстві (2013)
Христіанінова Р. О. - Безсполучникові складносурядні речення в сучасній українській мові (2013)
Шарманова Н. М. - Коди культури та їх репрезентація в усталених словесних комплексах (2013)
Шведава З. У. - Характарыстыка мэты і якасці маўлення ў беларускай фразеалогіі (2013)
Шульган О. В. - Ойконімія України радянської доби: еколінгвістичний дискурс (2013)
Вавринюк Т. І. - Засоби експресивного синтаксису в художньому тексті (2013)
Вільчинська Т. П. - Особливості функціонування сакральних синонімів (на матеріалі поетичних текстів Т. Шевченка) (2013)
Житар І. В. - Стилістичні функції вставлених конструкцій у науковому й публіцистичному стилях сучасної української мови (порівняльний аспект) (2013)
Ігнатьєва С. Є. - Елітарна мовна особистість у синтаксичній репрезентації щоденникового дискурсу (2013)
Ільїна Т. А. - Художня унікальність ліричної творчості Пауля Целана, Устименко В. В. (2013)
Кажан В. И. - Способы создания иронического стиля языка кроссвордов, Калинина Р. П. (2013)
Колоїз Ж. В. - Прагматична орієнтація паремій у художньому тексті (2013)
Костюк Н. Г. - Епістолярій Д. І. Яворницького як відображення розвитку української мови на Катеринославщині (2013)
Пена Л. І. - Діалектизми в сучасному поетичному мовленні (2013)
Семененко Л. М. - Психологічний дискурс новели Михайла Коцюбинського "Сон" (2013)
Щепанська Х. А. - Об’єктивація архетипів Світло і Темрява у структурі семантичного поля "серце" українського поетичного дискурсу ХІХ століття (2013)
Щербак С. В. - Поетика вираження образу русалки в усній народній творчості, Каневська О. Б. (2013)
Ведренкова З. І. - Розробка системи завдань у змісті комунікативної установки як чинник ефективної навчальної діяльності, Коваленко О. О. (2013)
Гаманюк В. А. - Лінгвістичні аспекти іншомовної підготовки в умовах багатомовності (2013)
Honchar O. M. - Teaching values through stories with morals (2013)
Городецька В. А. - Реферування як один із методів компресійної обробки інформації (2013)
Строганова Г. М. - Шляхи формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів української мови (2013)
Цоуфал Л. С. - Комунікативна спрямованість у навчанні морфології в основній школі (2013)
Саєнко Н. В. - Напрями формування комунікативної культури майбутніх інженерів (2017)
Осадчий І. Г. - Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання: нормативне забезпечення (2017)
Палкин В. А. - Реформа среднего общего образования в Украине в условиях развития информационной цивилизации: причины, состояние, проблемы (2017)
Конох А. П. - Педагогічні умови вивчення професійно орієнтованих дисциплін для формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів, Шафранська Т. Ю. (2017)
Багорка А. М. - Рівні професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж – університет" (2017)
Ковальова С. В. - "Дисемінація" як складова терміносистеми педагогічної інноватики (2017)
Ніколаєску І. О. - Залучення викладачів системи післядипломної педагогічної освіти до бенчмаркінгової діяльності як умова професійно-педагогічної самореалізації (2017)
Шевців З. М. - Практика як умова формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя інклюзивної загальноосвітньої школи (2017)
Беженар А. А. - Розвиток креативності як спосіб формування компетентної особистості в загальній середній та професійній освіті, Янківська Г. А. (2017)
Дем’яненко О. О. - Еволюція наукових розвідок у галузі медіаосвіти: критичне мислення особистості як основна компонента сучасної медіаосвіти (2017)
Кіш Н. В. - Онтогенетичний аналіз проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування в підготовці майбутніх інженерів (2017)
Філоненко Л. В. - Подолання формалізму у практиці духовно-морального виховання молоді на основі гуманістичних цінностей (2017)
Кабан Л. В. - Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів у новій українській школі (2017)
Udalova L. - Current issues of ensuring security of the criminal proceeding participants (2017)
Ялова О. В. - Мовна політика в Україні в контексті законопроектів про мови (2017)
Бреус С. М. - Суб’єкти права на безоплатну професійну правничу допомогу (2017)
Подік І. І. - Правова норма в системі соціального нормотворення: науково-юридична парадигма (2017)
Костюшко О. П. - Правові та суспільно-політичні передумови створення муніципальної (місцевої) поліції в Україні (2017)
Shapovalov О. - Individualization of terms "search" and "tracing" in the context of crime detection process (2017)
Макаренко Н. К. - Розвиток професійної злочинності на території України в дорадянський період (2017)
Тичина Д. М. - Удосконалення діяльності прокуратури в державному механізмі запобігання злочинам в Україні (2017)
Мартиненко В. О. - Кримінологічна характеристика особи державного службовця, який зловживає владою або службовим становищем (2017)
Запорожець Р. А. - Характеристика особи злочинця, який учиняє шахрайство у сфері іпотечного кредитування (2017)
Волинська А. М. - Особливості використання спеціальних знань під час розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (2017)
Нелін О. І. - Нотаріальна доктрина України: теоретичний синтез (2017)
Черниш В. М. - Правова політика і проблеми нотаріальної професії: науково-критичний дискурс (2017)
Завальний А. М. - Напрями розвитку кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ (2017)
Юсупов В. В. - Передумови виникнення криміналістичних знань: аналіз документів і правоохоронної діяльності (2017)
Павлишин О. В. - Теоретичні витоки семіотики права як галузі знань (2017)
Кривицький Ю. В. - Проблеми правової реформи в науковій спадщині академіка В. В. Копєйчикова (2017)
Durdynеts M. - Formation of bicameralism in european culture (2017)
Крищенко А. Є. - Особливості визначення терміна "публічна безпека і порядок" (2017)
Скулиш Є. Д. - Актуальні проблеми початку досудового розслідування (2017)
Тахтай О. В. - Особливості адміністративної відповідальності у сфері діяльності кредитних спілок в Україні (2017)
Неганов В. В. - Основи методики визначення збитків під час ревізії (аудиту) органами Державної аудиторської служби України (2017)
Кобко Є. В. - Упровадження адміністративних регламентів у діяльність МВС України та Національної поліції (2017)
Окушко А. В. - Особливості доказування порушень встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2017)
Нечваль А. О. - Обшук у системі невербальних засобів криміналістичної тактики (2017)
Тимофєєва Н. В. - Участь спеціаліста в огляді документів під час розслідування злочинів проти безпеки виробництва (2017)
Tаrаn О. - European court of human rights practice in the area of industrial safety (2017)
Боднар В. Є. - Міжнародно-правові засади та зарубіжний досвід протидії злочинам у сфері службової діяльності, які вчиняють поліцейські (2017)
Джужа А. О. - Реституція та компенсація як особливі форми віктимологічного запобігання злочинам: досвід країн Західної Європи та США (2017)
Коршунова Н. В. - Євроінтеграційна державна політика: досвід Чеської та Словацької республік (2017)
Давидова М. М. - Державна політика запобігання схилянню до вживання наркотичних засобів в Україні та Нідерландах (2017)
Войтюк Р. В. - Порівняльний аналіз повноважень детектива Національного антикорупційного бюро України та комісара Незалежної антикорупційної комісії Гонконгу (2017)
Арешенкова О. Ю. - Рекламний текст як функціональний різновид мовлення (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Дистрибутивні характеристики суб’єктно-об’єктних прислівникових предикатів стану (2014)
Гурко О. В. - Стилістичні функції стверджувальних часток в українській мові (2014)
Демиденко Г. Г. - Типологія кодів культури в українській паралінгвальній фразеології (2014)
Євтушенко Н. І. - Концепти "розум/wit" та "дурість/stupidity" в поняттєвому аспекті (2014)
Зевако В. І. - Про деякі білоруські особливості говірок північної Чернігівщини у зв’язку з проблемами їхнього групування (2014)
Клименко І. М. - Міжмовна ідіоматичність в аспекті міжкультурної комунікації (англійсько-українські відповідники) (2014)
Коваленко Г. С. - Семантична сполучуваність прийменників у сучасній англійській мові (на матеріалі наукового та художнього стилів) (2014)
Кушлик О. П. - Стуктурно-семантичні особливості типової словотвірної парадигми відприкметникових конфіксальних дієслів на позначення зміни якості предмета в українській мові (2014)
Литовченко І. О. - Уплив екстра- та інтралінгвальних чинників на розвиток військової лексики української мови (2014)
Малюга Н. М. - Вивчення словотворення в контексті історичної стилістики (2014)
Муравська С. М. - Загальна характеристика найменувань зі сфери авіації в англійській мові (2014)
Пишна Н. І. - Лексема тропар у системі назв піснеспівів релігійної термінолексики (2014)
Сегін Л. В. - Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованості з префіксом ви- в українській мові (2014)
Токарев Г. В. - Вопросы описания макроструктур словарного состава (2014)
Томіленко Л. М. - Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: проблеми добору та маркування (2014)
Федюнина И. Э. - Вымысел как ложь и фантазия во фразеологии английского и русского языков (2014)
Яцик О. П. - Тональність як текстова категорія (2014)
Вавринюк Т. І. - Називні уявлення як засіб експресії в художньому мовленні (2014)
Голованова Е. И. - Когнитивная энергия образного слова в современном научном дискурсе (2014)
Іншакова І. О. - Колірна палітра в художній спадщині Т. Шевченка, Іншаков А. Є. (2014)
Іншакова І. Є. - Функціонування одоративів в українській літературі І пол. ХІХ ст. (2014)
Камышникова Я. С. - Синтаксические особенности рекламного слогана в английском языке и его перевод на русский (2014)
Каневська О. Б. - Малі фольклорні жанри як форма вираження національного характеру, Щербак С. В. (2014)
Ковальова Г. М. - Прагматичний потенціал дієслів у мовно-комунікативній організації химерних романів Є. Гуцала та О. Ільченка (2014)
Колоїз Ж. В. - Задля створення довершених художніх образів (2014)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності (2014)
Рись Л. Ф. - Інформативна насиченість іменникових композитів німецької мови (на матеріалі медіа-текстів) (2014)
Ріжко Р. Л. - Функціонально-стилістичні особливості повтору в поетичних текстах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Семененко Л. М. - Жіночий дискурс драматичної поеми Лесі Українки "Оргія" (2014)
Шарманова Н. М. - Знаковість афористики Б. Д. Грінченка: перетин мовного і національного кодів (2014)
Явір Л. В. - Символічне навантаження лексем "місяць" і "зоря" в поетичних текстах Івана Франка (2014)
Ясинецька Н. А. - Лінгвостилістика нових запозичених англізмів в українській мові (2014)
Ясинецька О. А. - Відтворення функціонально-смислових особливостей порівнянь кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" в перекладі А. Біленка (2014)
Бакум З. П. - Система роботи над творчістю Т. Г. Шевченка у процесі навчання української мови як іноземної, Городецька В. А. (2014)
Мішеніна Т. М. - Вивчення словотворчого потенціалу афіксоїдів в українській мові у змісті фахової підготовки майбутніх філологів (2014)
Амеліна С. М. - Конотативна еквівалентність у перекладі (2014)
Афонина Ю. Н. - Факторы возникновения слов с изменённой семантической структурой (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Особливості реалізації значення стану на рівні предикатних одиниць (2014)
Гурко О. В. - Розповідні речення як базова модель у контексті відношень ствердження / заперечення (2014)
Деменчук О. В. - Динамічні моделі перцептивної лексики (на матеріалі української, польської та англійської мов) (2014)
Демиденко Г. Г. - Лінгвокультурні особливості міміки українців (2014)
Єловська Ю. В. - Табу в міжособистісні взаємодії мовців (на матеріалі української фразеології та паремій) (2014)
Зубченко В. М. - До правописних питань у працях Василя Сімовича (2014)
Іншаков А. Є. - Особливості функціонування кольорономена червоний та його похідних у староукраїнській мові (XI–XIII ст.) (2014)
Іншакова І. Є. - Назви на позначення запахів у праслов’янській мові (2014)
Іншакова І. О. - Непродуктивні кольоронайменування у староукраїнській мові (XI–XIII ст.), Іншаков А. Є. (2014)
Козуб Л. С. - Результати експериментального дослідження просодії англійської реклами, орієнтованої на адресата з середнім соціальним статусом (2014)
Мельничук Н. О. - Співвідношення емотивності та оцінності у структурі англійського прикметника (2014)
Мішеніна Т. М. - Мовні девіації інтерферентного характеру в системі сучасної української мови (2014)
Сегін Л. В. - Словотворча продуктивність дієслів динамічної просторової локалізованостті з префіксом під- / pod- в українській і польській мовах (2014)
Ткач А. В. - Видозміна мовних одиниць як лінгвістична універсалія у працях українських та зарубіжних учених (2014)
Ткач П. Б. - Компоненти семантики віддання переваги в структурі висловлення (2014)
Агібалова Т. М. - Інтерпретація орієнтальної моделі інтелектуального конструювання світу у драматичних поемах Лесі Українки (2014)
Бузько С. А. - Оказіональні фразеологізми в текстах сучасної української прози (2014)
Вавринюк Т. І. - Невласне пряма мова в новелах М. Коцюбинського (2014)
Голікова Н. С. - Прагматика мовностилістичних засобів у романі "Зло" П. Загребельного (2014)
Горбань А. Д. - Тексты-рассуждения. Риторико-стилистический аспект (на материале английского языка), Карманова Е. И. (2014)
Жук Л. Р. - Мовна репрезентація концепту урожай в українській та французькій мовах (на матеріалі лексикографічних джерел XIX ст.) (2014)
Каневська О. Б. - Розгалуженість, складність і взаємодія образів роману "Апостол Черні" Ольги Кобилянської, Щербак С. В. (2014)
Качайло К. А. - Особливості функціонування конфіксальних іменників у творах О. Довженка (2014)
Клімчук Г. П. - Запозичення як джерело формування лексичної бази публіцистики М. Грушевського (2014)
Колоїз Ж. В. - Афоризми Ліни Костенко як транслятори загальнолюдських цінностей і національних пріоритетів (2014)
Корольова В. В. - Авторська ремарка як компонент мовного простору сучасної української драми (2014)
Лощинова І. С. - Оказіональні прислівники у творчості письменників Дніпропетровщини (2014)
Мельник Н. Г. - Відображення роздумів про особливості українського національного характеру у творчості Т. Шевченка (2014)
Сидорук Г. І. - Стилістика англомовного рекламного продукту та його переклад засобами української мови (2014)
Березіна Ю. О. - Система німецьких приголосних і особливості їх артикуляції (2014)
Зевако В. І. - Формування мовної культури майбутнього лікаря при вивченні медичної термінології (практичні матеріали) (2014)
Малюга Н. М. - Тема "Розвиток української мови": посилення інформаційної складової (до уроку в 9 класі) (2014)
Мудра С. В. - Мовленнєва компетентність у структурі підготовки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ України (2014)
Муратова В. Ф. - Переклад функціональних стилів (2014)
Размолодчикова І. В. - Методичні аспекти використання загадок у навчально-виховному процесі молодших школярів (2014)
Талаш І. О. - Групове навчання як засіб формування навичок самоконтролю учнів початкових класів (2014)
Козлов Р. А. - Послання, посвята і лист у віршах: (рецензія: Назарець В. Жанрові модифікації української адресованої лірики : (монографія) / В. Назарець. – Рівне, 2014. – 384 с.) (2014)
Безущак О. О. - Орбіти залишково періодично визначених матричних груп над полями (2014)
Borysenko O. D. - Influence of random periodical disturbances on the behavior of non-autonomous third order oscillating system in the resonance case, Borysenko O. V. (2014)
Ivanenko D. O. - Second derivative of the log-likelihood in the model given by a Levy driven SDE'S (2014)
Kosenkova T. I. - On a method of the Levy-type processes construction (2014)
Lukova-Chuiko N. V. - Double equivalence of Morse functions and gradient-like vector Їelds on 3-manifolds (2014)
Томашик В. В. - Збіжність моментів досягнення меж смуги в дифузійних моделях зі стрибками та неліпшицевою дифузією, Шевченко Г. М. (2014)
Troshki V. B. - Ideal de-noising for signals in sub-Gaussian noise (2014)
Turka T. V. - Subgroups of correspondences semigroup (2014)
Зражевський Г. М. - Чисельно-аналітичне дослідження детермінованих і хаотичних фазових траєкторій подвійного маятника, Сальнікова А. М. (2014)
Капустян О. В. - Наближений синтез в імпульсній розподіленій задачі оптимального керування зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами, Капустян О. А., Русіна А. В. (2014)
Краснопольська Т. С. - Сталі режими коливань консольно закріпленого стрижня малої жорсткості на згин, Приходько Д. В., Гуржій О. А. (2014)
Ластівка І. О. - Метод динамічного програмування для системи диференціальних рівнянь на часових шкалах, Лаврова О. Є. (2014)
Спектор В. М. - Хаотичні та регулярні хрестоподібні хвилі на вільній поверхні рідини, Печук Є. Д., Краснопольська Т. С. (2014)
Трунов О. О. - Хвильове поле у хвилеводі з вигином (2014)
Трунова Л. А. - Точкове джерело в околі кутикового відбивача (2014)
Azizbayov E. I. - An iterative method of finding solutions of the second order equation with delay, Khusainov D. Ya. (2014)
Вознюк Т. Г. - Застосування керуючого простору синтаксичних структур природномовних текстів для вирішення проблеми анафори (2014)
Гаркуша Н. І. - Про стійкість ненульового стану рівноваги однієї моделі взаємодії соціальних прошарків суспільства (2014)
Гончар С. А. - Використання "bitcoin” - схеми для безпарольної авторизації на сервері (2014)
Hordiichuk O. V. - A congestion control algorithm for video multicasting in peer-to-peer networks (2014)
Дегтяр О. С. - Оцінювання концентрацій хлорофілу за допомогою розв’язання задачі регуляризації Тихонова двоїстим методом (2014)
Деревянченко О. В. - Системи паралельних обчислень у комп’ютерній мережі на базі технології ПАРКС (2014)
Донченко В. С. - Псевдообернення у матричному методі найменших квадратів: приклад прогнозування медійних показників, Тарасова О. В. (2014)
Жмихова Т. В. - Інвестиційна стратегія управління капіталом страхової компанії на фінансовому (B,S) – ринку (2014)
Завадський І. О. - Нижнє (2,3)-кодування з підтримкою виявлення помилок у кодових словах (2014)
Івохін Є. В. - Про один приклад реалізації нечітких баз даних, Кучерявий М. Г. (2014)
Івохін Є. В. - Про багатоіндексні транспортні задачі та способи їх фазифікації (2014)
Компан С. В. - Побудова інформаційної системи "Облік робочого часу працівників вищого навчального закладу” (2014)
Мазур Р. Ф. - Широкомовна передача повідомлень на базі топології гіперкуба у мобільних ad hoc мережах на прикладі моделі натовпу (2014)
Маляр М. М. - Моделювання обмеженого раціонального вибору з використанням нечітких множин (2014)
Нікітченко М. С. - V-сингулярні семантичні моделі першопорядкових логік, Шкільняк O. С., Шкільняк С. С. (2014)
Омельчук Л. Л. - Застосування компетентнісно орієнтованого підходу до модернізації змісту дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з інформатики на прикладі розробки робочої навчальної програми дисципліни "Програмування" (2014)
Пашко А. О. - Статистичне моделювання узагальненого вінерівського процесу (2014)
Потапенко Л. І - Чисельне моделювання динамічних процесів в морських водоймах, Стешенко Г. М. (2014)
Рутицька В. В. - Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій (2014)
Skobelev V. G. - Analysis of finite 1-qubit quantum automataunitary operators of which are rotations (2014)
Тарануха В. Ю. - Згладжена n-грамна модель, заснована на класах, для розпізнавання слов’янських мов (2014)
Терещенко В. М. - Побудова триангуляціїДелоне для планарних графів (2014)
Фісуненко А. Л. - Діаграма еквівалентності зіркових розбиттів та генерація простих многокутників (2014)
Шабелюк О. В. - Використання технології доповненої реальності в дистанційному освітньому процесі (2014)
Шарапов М. М. - Пошук оптимальної стратегії встановлення відповідності між елементами дискретних множин (2014)
Афанас’єва Т. В. - Оптичні спектри поглинання поверхонь Si(001) та Me/Si(001), (де Me=As, Sb, Bi), Гнатюк Д. І., Коваль І. П., Находкін М. Г. (2014)
Загороднюк C. П. - Моніторинг фактів перебування серверів електронної пошти підприємства у чорних списках, Мар’яновський В. А., Олейніков А. Ю., Циба А. В. (2014)
Коломоєць Д. І. - Детектування мікрохвильових сигналів пороговим спінтронним магнітним нанодетектором в умовах сильного гістерезису , Прокопенко О. В. (2014)
Лебідь А. В. - Плазмове джерело для формування кристалів MoO3, Веклич А. М., Борецький В. Ф., Колесник О. Г., Савенок С. П., Андреєв О. В. (2014)
Павлов Д. І. - Розробка підсилювача НВЧ діапазону на основі нітрид-галієвих напівпровідникових структур, Прокопенко О. В., Цвірко Ю. А., Павлов І. Л. (2014)
Первак Ю. О. - Широкосмугове дисперсійне дзеркало з негативною дисперсією групової затримки (2014)
Булавін Л. А. - Конформаційні зміни ДНК при гіпертермії, Забашта Ю. Ф., Вергун Л. Ю., Загородня О. А., Шапар Е. О. (2014)
Євтушенко Є. В. - Про підвищення точності ізотермічних PVT вимірювань, Полянчук О. В., Мороз К. О., Королович В. Ф. (2014)
Лисов В. І. - Аналіз можливостей практичного використання висновків теорії високотемпературної стабільності аморфних сплавів, Цареградська Т. Л., Саєнко Г. В., Турков О. В. (2014)
Могильчак К. Ю. - Розрахунок електронних спектрів ароматичних амінокислот та пептидів на їх основі, Кравченко В. М., Ящук В. М. (2014)
Оглобля В. І. - Дифузія та в’язкість розплавів Ga-In і Se-In, Оглобля О. В., Стефанишина Г. О. (2014)
Савенко В. С. - Старіння водних суспензій лапоніту в присутності катіонної поверхнево-активної речовини (2014)
Яковенко О. С. - Вплив в’язкості середовища на характер формування анізотропних структур з вуглецевими нанотрубками під дією електричного поля, Мацуй Л. Ю., Журавков О. В., Вовченко Л. Л. (2014)
Ящук В. П. - Вимушене комбінаційне розсіяння лазерного барвника НІС в багатократно розсіювальних середовищах, Смалюк А. П., Ольховик Л. А. (2014)
Березовська-Савчук Н. А. - Структурні особливості паремій із предикатами стану в українській мові (2015)
Білоконенко Л. А. - Типи комунікативної поведінки індивідуумів на стадії розвитку міжособистісного конфлікту (2015)
Іншаков А. Є. - Лексеми на позначення червоного кольору в пам’ятках XI–XIII ст. (2015)
Іншакова І. Є. - Особливості композитів-одоративів у пам’ятках української мови XI–XIII ст. (2015)
Іншакова І. О. - Походження форманта -ота (-ета) та його функції в праслов’янській мові (2015)
Карпюк В. А. - Конотативний аспект дієслівної номінації в сучасній німецькій мові (2015)
Литовченко І. О. - Типи абревіативних утворень у військовій лексиці української мови (2015)
Проценко Н. В. - Лексико-семантичні підстановки в перекладі англомовних текстів (2015)
Руколянська Н. В. - Формантна типологія прізвищ Гуляйпільщини (2015)
Сидорук Г. І. - Переклад латинізмів у текстах з рослинництва і землеробства, Нехорошева М. В. (2015)
Сушкевич О. В. - Аксіологічна модальність як відносна суб’єктивна категорія (2015)
Токарь Є. Б. - Термін як важливий елемент англомовної авіаційної лексики (2015)
Устінова В. О. - Роль запозичень у сучасній німецькій мові моди (2015)
Боднар О. Б. - Жанрові модифікації роману (на матеріалі творів В. Фолкнера і Вал. Шевчука) (2015)
Ільїна Т. А. - Своєрідність поетичної творчості Георга Тракля – австрійського поета епохи раннього експресіонізму, Устименко В. В. (2015)
Качайло К. А. - Функціонування іменників-демінутивів у текстах історичних співанок-хронік (2015)
Колесникова Л. Л. - Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця ХХ століття) (2015)
Колоїз Ж. В. - Філософський діапазон афоризмів у психологічній розвідці Марії Матіос "Щоденник страченої" (2015)
Малюга Н. М. - Продукування фемінативів як спосіб подолання гендерної асиметрії в мові (2015)
Мішеніна Т. М. - Стилетвірний потенціал засобів музикальності ранньої лірики Павла Тичини (2015)
Підгородецька І. Ю. - Метафора в науковому мовленні економістів (2015)
Тимченко С. В. - Лінгвостилістичні особливості повторів в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі (2015)
Хоменко Г. Є. - Зміни корпусу функцій системи ЗМІ кінця ХХ – початку ХХІ століття (2015)
Царьова Л. В. - Лінгвістичні особливості абревіатур і скорочень в англійських радіомовних повідомленнях ATIS (2015)
Чепурна М. А. - Особливості перекладу ділових листів (2015)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше в мас-медійній комунікації: особливості маніпулятивного впливу (2015)
Щербак С. В. - Художньо-стильові особливості казки "Купідон та Психея" (2015)
Гаманюк В. А. - Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС, Жданова Н. С. (2015)
Демиденко Г. Г. - Робота вчителя над засвоєнням фразеологізмів, що ілюструють невербальну поведінку українців (2015)
Коробка Г. О. - Норми етикетного спілкування в методиці викладання іноземних мов (2015)
Лазуткіна Ю. А. - Форми та методи фахової підготовки студентів у процесі самостійної роботи на уроках з англійської мови (2015)
Лопатич Р. В. - Система вправ для розвитку логічної культури на заняттях іноземної мови (2015)
Махінов В. М. - Лінгводидактична школа "мови й мовлення" Ф. де Соссюра про формування мовної особистості (2015)
Куртяну А. - Результати неврологічного розвитку у недоношених новонароджених, які перенесли внутрішньошлуночкові крововиливи і перивентрикулярну лейкомаляцію (2016)
Меньшикова А. О. - Особливості перебігу респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки, Добрянський Д. О. (2016)
Русак П. С. - Визначення маркерів розвитку некротизуючого ентероколіту в умовах обласного перинатального центру, Лапоног С. П., Вайсберг Ю. Р., Сергейко І. А., Моренець Л. І., Рижук В. Г., Русак Н. П. (2016)
Мазулов О. В. - Bміст сурфактантного протеїну в у сироватці крові як маркер ураження дихальної системи у недоношених дітей (2016)
Годованець Ю. Д. - Результати патоморфологічних та імуногістохімічних досліджень гепатобіліарної системи у новонароджених, які загинули внаслідок перинатальних причин, Годованець О. С., Курик О. В., Дроник Т. А. (2016)
Гончарь М. О. - Стан центральної гемодинаміки у новонароджених із судомним синдромом, Тесленко Т. О., Кондратова І. Ю., Бойченко А. Д. (2016)
Ячник І. М. - Діагностична цінність il-2, il-6, il-8, tnfα для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей (2016)
Горбатюк О. М. - Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду (2016)
Берцун К. Т. - Оптимізація штучної вентиляції легень у новонароджених з синдромом iнтраабдомінальної гіпертензії з урахуванням механічних властивостей легень (2016)
Ніцович І. Р. - Особливості перебігу та лікування бактеріального вагінозу у вагітних, Семеняк А. В. (2016)
Ночвіна О. А. - Корекція психоневрологічних станів у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Білецька С. В - Роль дефіциту вітамину D в етіопатогенезі розладів аутистичного спектру, Гречаніна Ю. Б., Гречаніна О. Я. (2016)
Добрянський Д. О. - Мікробіомна революція і неонатологія (2016)
Яновська Г. О. - Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді (2016)
Казицька Н. М. - Маніфестація туберозного склерозу (хвороби бурневілля-прінгла) у новонародженої дитини, Дупленко Н. В. (2016)
Фесенко М. Є. - Клінічне спостереження за динамікою перебігу генералізованої форми артрогрипозу у дитини першого року життя, Похилько В. І., Щербань О. А., Крикотенко Л. В., Степченко Ю. Л. (2016)
Чуйко М. М. - Природжена гідроцефалія. Як діяти неонатологу пологового будинку, якщо вада не сумісна із життям? (2016)
Коленко І. О. - Місцева зволожуюча терапія у дітей з атопічним дерматитом – запорука успішного протирецидивного лікування (2016)
Симуляційний тренінг з реанімаційної та післяреанімаційної допомоги новонародженим на базі Полтавського обласного перинатального центру (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
Алексеев О. Н. - Перспектива развития авиационно-технической судебной экспертизы (2017)
Гусар О. А. - Використання повітряного простору в Україні: організаційні засади, Куліш А. В. (2017)
Юринець Ю. Л. - Центральні органи виконавчої влади України з обслуговування повітряного руху, Мазурик С. А. (2017)
Головко С. Г. - Історико-правові передумови модернізації системи підготовки наукових кадрів в Україні (2017)
Zaiets O. M. - Legal aspects of title insurance as an element of public safety in the implementation of real estate transactions (2017)
Пильгун Н. В. - Історико-теоретичні аспекти розвитку демократії в суспільстві, Яківчук Ж. В. (2017)
Jurczak Ju. - Local communities safety in the context the rise of lone-wolf activity, Lachacz T. (2017)
Гончарук С. Т. - Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби, Олійник І. В. (2017)
Пашинський В. Й. - Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України (2017)
Ростовська К. В. - Стан наукової розробки проблем державної антикорупційної політики в Україні (2017)
Рощук М. В. - Державне агентство з питань електронного урядування України в системі публічної влади (2017)
Устинова І. П. - Міжнародні практики організації банківської системи як моделі для реформування банківського нагляду в Україні, Полторацька Ю. І. (2017)
Зейкан Я. П. - Представництво у цивільному процесі, Ігнатенко В. В. (2017)
Long Joelle - Intercountry surrogacy: an Italian and Ukrainian issue (2017)
Минюк О. Ю. - Пенсійна реформа в Україні: реалії та вимоги сьогодення, Минюк Д. І. (2017)
Rosepashvili N. - Notary mediating in Georgia, Tkebuchava M. (2017)
Шуст Н. Б. - Проблема піратства та поширення контрафактної продукції в Україні: сучасний стан та шляхи попередження, Корженівська Т. В. (2017)
Bezzubov D. - The Theory of Agricultural Law's Legal Nature, Korneev Yu. (2017)
Вінник О. М. - Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти, Кравець І. М. (2017)
Картавцева Ю. В. - Сутність ділової репутації стосовно суб'єктів господарювання, Лучка І. Ю. (2017)
Kozyrieva V. - Current state of national legislation of Ukraine in respect to of personal data protection and its adaptation to the norms and standards of EU law, Zhabiak A. (2017)
Павленко О. В. - Про сутність статусу підприємств колективної власності (2017)
Юлдашев С. А. - Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 2 (2017)
Беспаль О. Л. - Засоби масової інформації, як один із суб'єктів запобігання сімейного насильства щодо дітей (2017)
Воробей О. В. - Криміналістична характеристика злочинної діяльності фіктивних підприємств в Україні, як основа діяльності конвертаційних центрів (2017)
Катеринчук К. В. - Посягання на здоров'я особи з метою залякування: поняття, зміст та кримінально-правове значення (2017)
Логвиненко А. О. - Проблеми використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів (2017)
Malyarchuk N. V. - Legislative activity in Ukraine about possible changes to the CPC (2017)
Москалюк Ю. Д. - Прокуратура України як особливий державний інститут, Литвинюк М. В. (2017)
Сопілко І. М. - Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення, Череватюк В. Б. (2017)
Калюжний Р. А. - Теорія держави і права – основа формування професійної компетентності майбутніх правників (2017)
Калюжний Р. А. - Інститут заохочення в службовому праві України, Гусар О. А. (2017)
Білка О. Л. - Бінарні вторинні словосполучення в українській біологічній лексиці (2010)
Білоконенко Л. А. - Мовні маркери як характеристика конфліктності й анконфліктності особи (2010)
Величко Г. Г. - Фонаційні фразеологізми як характеристика манери висловлюватися (особливості фонації, голосу, інтонації) (2010)
Городецька В. А. - Мовна картина світу у фольклорній традиції (2010)
Зимовець Г. В. - Проблема мотивованості власних назв (2010)
Іншаков А. Є. - Кольоратив білий у староукраїнській мові (ХІ–ХІV ст.) (2010)
Іншакова І. Є. - Актуальні проблеми формування одоративної лексики в українській мові (2010)
Салата І. А. - Особливості семантичного й прагматичного аспектів зооморфних фразеологізмів в англійській та українській мовах (2010)
Литовченко І. О. - Лексико-семантична група "фортифікаційні споруди" в сучасній українській літературній мові (2010)
Ляшук Н. В. - Ідеальний образ українців у сприйнятті різних соціально-вікових груп мовців (2010)
Малюга Н. М. - Про суспільну потребу й прагматичну мету двомовного українсько-російського та російсько-українського пареміологічного словника (2010)
Мішеніна Т. М. - Cтруктурно-семантичні особливості конструкцій зі значенням наявності зовнішніх обставин, ситуацій і подій у житті людини в українській мові (2010)
Самоєнко О. О. - Словотвірна структура іменників pluralia tantum в українській мові ХІV−ХV ст. (2010)
Торчинський М. М. - Емоційно-експресивні ознаки власних назв (2010)
Тягло Л. В. - Лексико-семантичні зв’язки в термінології ракетно-космічної галузі (2010)
Шарманова Н. М. - Мовні кліше: з історії вивчення в лінгвістичній традиції (2010)
Шеремет О. В. - Сполучуваність і синтаксичні функції дієслівних лексем (на матеріалі "Історії української літератури" М. Грушевського) (2010)
Юрченко Т. Г. - Культурно-національні конотації українських фразеологізмів із антропонімійним компонентом (2010)
Арешенков Ю. О. - Виражальний потенціал концептуалізованих слів у поетичному мовленні Т. Шевченка (2010)
Барна Г. С. - Проблеми маніпуляції і мовна об’єктивація апокаліптичних картин у політичній рекламі (2010)
Білоконенко І. С. - Стилістичні фігури і тропи в циклі сонетів Е. Спенсера "Amoretti" (2010)
Бузько С. А. - Функціонально-стилістичне призначення оказіональних лексем у текстах української постмодерної прози (2010)
Клімчук Г. П. - Полонізми в публіцистиці М. Грушевського (2010)
Крашеніннікова Т. В. - Повтор як художній засіб в українській літературній казці ХІХ століття (2010)
Майструк Т. С. - Безпідставність уживання англізмів різних семантичних груп у текстах публіцистичного стилю (2010)
Мелкумова Т. В. - Функціональне призначення антипофори в інформаційному мовленні (2010)
Онищенко І. В. - Особливості функціонування перифрази як засобу вираження оцінності в сучасних публіцистичних та інформаційних текстах (2010)
Остроушко О. А. - Лексичні трансформації при перекладі англійських інформаційних текстів українською мовою (2010)
Поповський А. М. - Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" (2010)
Талаш І. О. - Особливості опису темпоральної структури публіцистичних текстів (2010)
Хоменко Г. Є. - Прагматика сучасного рекламного тексту (2010)
Бакум З. П. - Українська мова як іноземна: лінгводидактичні проблеми (2010)
Єрмоленко С. І. - Cтудіювання у вишах категорій "підтекст" і "контекст" (на прикладі антології "Декамерон") (2010)
Колоїз Ж. В. - Роль "Історичної граматики української мови" в підготовці вчителя-словесника (2010)
Цоуфал Л. С. - Психологічні передумови формування мовної особистості учнів основної школи (2010)
Шавлак Л. В. - Про деякі лінгвометодичні проблеми створення "Посібника з наукового мовлення для іноземних студентів-початківців", Буяновська Н. І. (2010)
Вінник О. М. - Інституційна форма державно-приватного партнерства: проблеми правового регулювання (2011)
Атаманова Ю. Є. - Передумови та зміст систематизації інноваційного законодавства України (2011)
Уркевич В. Ю. - Інноваційна модель розвитку сільського господарства України: окремі правові питання (2011)
Білоусов Є. М. - Конституційні та законодавчі засади забезпечення економічної безпеки України в контексті інноваційного розвитку (2011)
Пашков В. М. - Господарсько-правові засади розвитку інноваційних технологій в сфері охорони здоров’я (2011)
Матвєєва А. В. - Спеціальний правовий режим інноваційної діяльності: проблеми правового регулювання (2011)
Марченко О. С. - Консалтингові чинники комерціалізації інновацій (2011)
Хорт Ю. В. - Лібералізація норм щодо капіталу акціонерних товариств в контексті інноваційного розвитку України (2011)
Прилипко С. М. - Сучасні підходи щодо розвитку соціальної держави (2011)
Погрібна В. Л. - Організація професійної діяльності в період становлення інноваційного суспільства (2011)
Сільченко С. О. - Правове регулювання відносин соціального страхування: проблеми галузевої належності (2011)
Ярошенко О. М. - Зміни в організації виробництва і праці: погляд з позицій трудового права (2011)
Адамюк Д. І. - Сучасні підходи Європейського союзу до стимулювання інноваційних процесів (2011)
Ковач А. В. - Правове забезпечення інвестування в легку промисловість (2011)
Антипкін Ю. Г. - Mоніторинг і оцінка ефективності впровадження заходів національного проекту "Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства" за 2013–2015 рр., Знаменська Т. К., Слабкий Г. О., Дудіна О. О. (2016)
Яблонь О. С. - Внутрішньолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії: залежність від гестаційного віку, Ремінна І. І., Моравська О. А., Берцун К. Т., Чекотун Т. В. (2016)
Яблонь О. С. - Альфа-фетопротеїн у новонароджених дітей із затяжними жовтяницями, Мазур О. Г. (2016)
Бензар І. М. - Променеві методи візуалізації судинних аномалій у дітей, Морковкіна Г. Є., Таммо Раад (2016)
Дубровін О. Г. - Оцінка декомпресійних властивостей мезокавального шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей, Годік О. С., Соручан В. П., Янович Л. Є. (2016)
Жабченко І. А. - Нутритивний статус і особливості обміну колагену у вагітних з порушенням обтураційної функції шийки матки, Олешко В. Ф. (2016)
Косілова С. Є. - Корекція дефіциту йоду як профілактика невиношування вагітності (2016)
Романенко Т. Г. - Особливості фолікулогенезу, оогенезу та ембріогенезу у жінок в циклах дрт на тлі патології щитовидної залози, Чайка О. І. (2016)
Аністратенко А. - Комплексна медико-соціальна реабілітація як основа розвитку мовлення нечуючих слабочуючих) дітей раннього дошкільного віку (2016)
Котова Н. В. - Роль макро- і мікроелементів у зростанні та розвитку на першому році життя дітей, народжених передчасно, Старець О. О., Хіменко Т. М. (2016)
Оболонський О. І. - Сучасний погляд на проблему бронхолегеневої дисплазії та відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених, Снісарь В. І., Оболонська О. Ю. (2016)
Юдін О. І. - Клінічні прояви, діагностика та лікування гострого неспецифічного мезентеріального лімфаденіту у дітей (огляд літератури), Веселий С. В. (2016)
Пащенко Ю. В. - Використання шлунка при хірургічній корекції атрезії стравоходу при vacter-асоційованих вадах розвитку в дітей, Губанов П. В., Пащенко К. Ю. (2016)
Знаменська Т. К. - Вплив порушень формування кишкової мікрофлори, бар’єрної функції кишечнику новонароджених на виникнення інфекційно-запальних захворювань та значення пробіотиків у їхній профілактиці, Чуйко М. М. (2016)
Міжнародна науково-практична конференція "розвиток неонатології на сучасному етапі" м. Київ, 7-9 листопада 2016 року (2016)
Tore Curstedt - Уникальная история исследований в области неонатологии – разработка сурфактанта из легочной ткани свиней, Henry L. Halliday , Christian P. Speer (2016)
Вимоги до оформлення статей у журналі (2016)
Зоценко М. Л. - Досвід стабілізації зсувних схилів річкових долин, Великодний Ю. Й., Титаренко В. А., Лапін М. І., Ларцева І. І. (2010)
Лучковский И. Я. - Что же такое "Расчетное сопротивление грунта основания" (2010)
Савицкий О. А. - Амплитудно-частотніе характеристики колебаний вибратора на слоистом вязкоупругом основании (2010)
Хорунжий В. И. - Расчет гибких подпорных стенок с использованием нормативов СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты" (2010)
Шокарев А. В. - Методика корректировки расчетных моделей зданий в процессе устранения их сверхнормативных кренов (2010)
Козелецкий П. М. - Международная федерация бетона (FIB): новые издания, Сенаторов В. Н. (2010)
Бакуменко Т. К. - Окремі аспекти духовно-морального виховання студентів педагогічних ВНЗ (2017)
Березка С. В. - Теоретичні підходи до класифікації проявів особистісних деформацій (2017)
Дяченко-Богун М. М. - Критерії готовності майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації здоров'язбережувальних технологій у закладах освіти (2017)
Yevtukh M. B. - Pupils' economic thinking and education formation at secondary educational institutions of Ukraine, Pronikova I. V. (2017)
Квас О. В. - Видова різноманітність музеїв України при навчальних закладах у контексті патріотичного виховання учнів початкової школи, Волошин С. В. (2017)
Клименко Ю. С. - Комплексна методика фізичної реабілітації підлітків з обмеженими можливостями, Гордієнко А. Р. (2017)
Ковальова О. В. - Особливості сімейного виховання дітей на сучасних українських традиціях, Гавриш О. Г., Рябко А. Е. (2017)
Колосова С. В. - Характеристика індивідуальних стилів професійної діяльності майбутнього вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Кондрацька Л. А. - Духовні перспективи музичної антропології в постмодерністському контексті (2017)
Кордонець В. В. - Психолого–педагогічні основи формування інтонаційної виразності мовлення у дітей дошкільного віку, Шрамко О. М. (2017)
Коркішко А. В. - Специфіка професійного іміджу майбутнього педагога як предмет наукових досліджень (2017)
Коркішко О. Г. - Посадова позиція, імідж, винагородження як показники професійного статусу майбутнього викладача ВНЗ (2017)
Лучанінова О. П. - Куратор академічної групи як ключовий суб'єкт виховної системи ВТНЗ (2017)
Мамічева О. В. - Сучасні технології навчально-ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку з порушенням психічного розвитку, Сіканевич А. О. (2017)
Могильова Н. М. - Дослідження психокорекційних технологій комунікативного розвитку та спілкування дітей дошкільного віку як компоненту їх самосвідомості, Нечаєва К. В. (2017)
Модестова Т. В. - Ключові інструменти аналізу проблеми та планування змін: імплементація досвіду вищої освіти Великобританії (2017)
Олексієнко Р. В. - Гуманітарна культура як невід'ємна частина сучасної освіти (2017)
Осова О. О. - Особливості реалізації технологій навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Пономарьова Г. Ф. - Досвід громадянського виховання студентів педагогічних коледжів (2017)
Роганова М. В. - Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності (2017)
Сбітнєва Л. М. - Позакласне музично-естетичне виховання школярів у другій половині ХХ століття (2017)
Трубник І. В. - Підготовка майбутніх фахівців із соціального забезпечення до роботи з людьми похилого віку (2017)
Цибулько Л. Г. - Минуле та сучасне у проблемі захисту прав дітей, Ковнєров О. О. (2017)
Черненко-Шнурко Д. А. - Історичний аспект становлення патріотизму українського народу (2017)
Щелкунов А. О. - Вплив різних типів статури на фізичний розвиток учнів навчальних закладів різних типів, Репка С. І. (2017)
Щелкунов Д. А. - Методические особенности формирования психических процессов у детей дошкольного возраста на занятиях физической культурой, Мурашов В. В. (2017)
Казанский С. В. - Моделювання роботи електричної мережі з джерелами розподіленої генерації, Михайленко В. В. (2015)
Нестерко А. Б. - Підвищення ефективності регулювання частоти електроенергетичної системи з відновлюваними джерелами енергії (2015)
Суржик Т. В. - Дослідження матеріалу абсорбера сонячного колектора з полімерних композиційних матеріалів (2015)
Коломієць Д. П. - Визначення усередненої температури фотоелектричних батарей, Харченко Л. Л., Матях С. В. (2015)
Хайрнасов С. М. - Використання теплових труб у сонячних енергетичних системах: системи з концентрацією сонячної енергії, сонячні стіни, сонячні плити (2015)
Головко В. М. - Аналіз компоновки автономних вітроелектричних систем з асинхронним генератором, Коханевич В. П., Шихайлов М. О., Зінченко Т. В., Сандовал З. К. (2015)
Перминов Ю. Н. - Cравнение торцевых беспазовых генераторов для ветроустановок с генераторами традиционной конструкции, Коханевич В. П., Марченко Н. В. (2015)
Васько П. Ф. - Енергетична ефективність гідроагрегатів у складі малої гідроелектростанції за регулювання її потужності по водотоку, Ібрагімова М. Р. (2015)
Дубовський С. В. - Стан, перспективи проблеми розвитку централізованого теплохолодопостачання, Твердохлеб О. С., Куделя П. П. (2015)
Кравченко І. П. - Перспективи розвитку в Україні геотермальних гібридних теплотехнологій на вироблених нафтових і газових родовищах (2015)
Швець М. Ю. - Експериментальне визначення кількості скидної теплоти системи охолодження генератора ТВВ-320 №1 Київської ТЕЦ-6, що може бути використана для теплових насосів (2015)
Жовмір М. М. - Тривалість періоду виходу летких речовин при спалюванні часток соломи та солом’яних гранул (2015)
Голуб Н. Б. - Отримання водню з відходів кукурудзи та соняшника при збагаченні природної асоціації мікроорганізмів родами Clostridiuт та Bacillus, Драпой Д. І. (2015)
Зубченко Л. С. - Світлозалежне отримання водню в паливних та біопаливних елементах, Кузьмінський Є. В. (2015)
Автореферати (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Анотації (2015)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Ağayev E. - "White russian" doctors in Cyprus: the fate of six graduates of imperial Kharkov university (part 2), Rusanov C. (2016)
Obeid M. A. - The results of surgical revascularization in patients with multi-vessel coronary disease, Abdurakhmanov A. A., Mashrapov O. A., Ganiyev U. Sh. (2016)
Klimenko V. A. - Clinical characteristics of cestic fibrosis in children in Kharkiv region, Yanovskaya Y. A., Pasichnik Y. V. (2016)
Chaychenko T. - Exercise tolerance in normal weight, underweight, overweight and obese adolescents, Rybka O., Buginskaya N. (2016)
Gonchar M. O. - Psychological status of children with different somatic abnormalities as a predictor of cardiovascular risk, Senatorova G. S., Chaychenko T. V., Muratov G. R., Tsura O. N., Chernenko L. N., Dril I. S., Rybka O. S., Omelchenko O. V., Telnova L. G., Bashkirova N. V. (2016)
Sofilkanych N. V. - Cognitive and affective impairments in patients with temporal lobe epilepsy (2016)
Kalashnikov V. I. - Cerebral hemodynamics and cerebrovascular reactivity in patients with vertebrogenic cervicocranialgia (2016)
Mykhaylov V. - Psychotherapeutic correction of somatogenic depressive disorders in patients with cerebral stroke, Kozhyna H., Zdesenko I. (2016)
Korovina L. D. - Complex approach to rehabilitation of women with paranoid schizophrenia, Kryshtal V. Ye. (2016)
Gargin V. V. - The possibilities of museum studying of Vacterl syndrome, Kurchanova Yu. V., Ivanteeva Yu. I. (2016)
Степаненко М. - Макаренкознавча традиція Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2015)
Філіпчук Г. - Олюднення людини у педагогічній спадщині А. Макаренка (2015)
Вихрущ В. - Ідеї теорії вільного виховання у педагогічній спадщині А. С. Макаренка, Решетуха Л. (2015)
Отич О. - Іван Зязюн – організатор вищої педагогічної освіти в Україні (2015)
Радул В. - Розвиток соціального середовища вищого навчального закладу (2015)
Савенкова Л. - Формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів економічної освіти (2015)
Тарасевич Н. - Провідницька місія ректора І. А. Зязюна (2015)
Ткаченко А. - Теорія педагогічної майстерності як складова професіогенетичної концепції А. С. Макаренка (2015)
Ткаченко О. - Етнопедагогічна творчість як умова професійної свободи вчителя-вихователя (2015)
Алейникова О. - Специфіка проектного підходу в реалізації виробничих та управлінських інновацій (2015)
Байбекова Н. - Експериментальне вивчення емпатії як особистісної властивості майбутніх психологів (2015)
Баніт О. - Психолого-педагогічні орієнтири "Я-концепції" в системі внутрішньо фірмової мотивації персоналу (2015)
Барбінов В. - Теоретичні засади підготовки кваліфікованих робітників аграрної галузі в професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Барбінова А. - Сімейні цінності учнів професійно-технічного навчального закладу: зміст, структура, умови виховання (2015)
Бєлєнька Г. - Педагогічні погляди Михайла Драгоманова у дзеркалі сучасності (2015)
Верещак Л. - Формування управлінських умінь у педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів як чинник реалізації сучасних вимог освітнього менеджменту (2015)
Гаврилюк С. - Аксіологічний підхід до розвитку педагогічної творчості у професійній підготовці майбутніх вихователів (2015)
Главацька О. - Формування у студентів професійної компетентності керівника через діяльність в органах студентського самоврядування (2015)
Гунько Н. - Використання нетрадиційних авторських методик у сучасній практиці вокального виховання педагогів-музикантів (2015)
Зіневич В. - Проектна діяльність та проектна культура як передумови інноваційної діяльності педагога (2015)
Йовенко Л. - Інтерпретація ідеї позитивного героя в художніх творах доби соцреалізму в контексті літературної освіти вітчизняної молоді (2015)
Касьянова О. - Проектна діяльність як засіб розвитку управлінської культури викладача ВНЗ у системі післядипломного навчання (2015)
Ключка С. - Еколого-виховний потенціал природоохоронної діяльності в системі морально-етичних цінностей особистості (2015)
Ковалюк О. - Педагогічні та організаційні умови управління навчальним закладом на засадах здоров’язберігаючих технологій (2015)
Кононец Н. - Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання студентів: технологія Веб 2.0 (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського