Осипова Є. Л. - Процес впровадження реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах водного транспорту (2016)
Довбня С. Б. - Процесний підхід у стратегічному управлінні персоналом, Письменна О. О. (2016)
Радкевич Л. А. - Систематизація цілей та задач медіапланування в рекламному менеджменті (2016)
Рот-Сєров Є. В. - Роль і місце знань у комерціалізації інновацій як інструменту реалізації потенціалу підприємства (2016)
Терованесова О. Ю. - Застосування виробничих функцій для оцінки та прогнозування ефективності використання ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємства (2016)
Швіндіна Г. О. - Управління стратегічними змінами на підприємстві (2016)
Дармограй В. І. - Проблеми інформаційного забезпечення при формуванні стратегії стійкого розвитку регіону, Жученко А. М. (2016)
Деркач Т. В. - Класифікаційні ознаки інтеграційних процесів у регіональному економічному просторі (2016)
Носач Н. М. - Аналіз стану та тенденції розвитку торгівлі Харківської області, Ставерська Т. О. (2016)
Самофатова В. А. - Комплексний підхід до управління сталим розвитком агропродовольчої сфери південного регіону (2016)
Галинська Ю. В. - Економіко-юридичні аспекти виникнення, вилучення та розподілу природно-ресурсної ренти при експлуатації надр (2016)
Самойленко Ю. І. - Інституціональне забезпечення громадського екологічного управління в Україні (2016)
Смоленніков Д. О. - Науково-методичний підхід до оцінки соціально-екологічної відповідальності підприємств теплоенергетики (2016)
Суска А. А. - Загальноприродний та соціальний потенціал лісу як категорія економіки природних ресурсів (2016)
Горемикіна Ю. В. - Соціальне відторгнення осіб з інвалідністю в Україні та нові технології для його подолання (2016)
Кудлаєнко С. В. - Реалізація соціальної політики держави: генезис методичних підходів (2016)
Тюлєнєв С. А. - Ключові зміни на ринку праці україни: стан та проблеми вирішення (2016)
Бражко О. В. - Взаємодія підприємницьких і банківських структур економічної системи України (2016)
Васильчишин О. Б. - Вплив євроінтеграції на фінансову безпеку національної банківської системи (2016)
Кібальник Л. О. - Впровадження політики інформаційної безпеки банківських установ, Напора І. Ю. (2016)
Корнієнко Н. М. - Планування видатків державного бюджету як інструмент соціально-економічного зростання (2016)
Радова Н. В. - Достатність капіталу банків в умовах нестабільності фінансового ринку України (2016)
Слободянюк О. В. - Фінансовий інструментарій індексного та мультиризикового страхування сільськогосподарської діяльності (2016)
Яриєв С. С. - Фінансові інструменти хеджування банківських ризиків в Україні (2016)
Бурденюк Т. Г. - Критерії й показники конкурентоспроможності підприємств та методика їх якісного аналізу (2016)
Голобородько Т. В. - Облік та оподаткування суб’єктів малого бізнесу у зарубіжних країнах в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (2016)
Дубовая В. В. - Концептуальна основа методів обліку витрат у промисловості (2016)
Засадний Б. А. - Формування облікової політики в системі бухгалтерського обліку підприємств (2016)
Ковбаса Т. А. - Облікове забезпечення заготівельної діяльності підприємств лісового господарства (2016)
Линник О. І. - Застосування досвіду бухгалтерського обліку зарубіжних країн стосовно практичної діяльності українських підприємств, Артеменко Н. В., Бондаренко О. М. (2016)
Сидоренко Р. В. - Оподаткування діяльності сільськогосподарських підприємств: сучасний стан та перспективи (2016)
Шилко І. С. - Методичні та організаційні аспекти аналізу господарської діяльності коледжів бюджетної сфери України (2016)
Затуливітер Ю. С. - Статистичне оцінювання впливу екологічних факторів економічної діяльності підприємств на довкілля (2016)
Бойчук М. В. - Стохастичне моделювання оптимального збору врожаю, Маханець Л. Л. (2016)
Галахов Є. М. - Теоретичний аспект залучення підприємством фріланс-ресурсу онлайн-формату у вимірі мережевої економіки (2016)
Цеслів О. В. - Економіко-математичне моделювання кластерних формувань регіону, Коломієць А. С., Кокорева А. С. (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Рецензія на монографію "Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та практика в Україні" (2016)
Биргеу М. М. - Деякі аспекти організації взаємодії в діяльності поліції Республіки Молдова щодо профілактики злочинів (2004)
Грохольський В. Л. - Аналіз і прогнозування в діяльності спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю (2004)
Теличкін О. О. - Забезпечення правопорядку в операціях на користь миру (2004)
Житний О. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки (2004)
Коваленко А. В. - Класифікація оперативно-технічних засобів у теорії оперативно-розшукової діяльності (2004)
Петрів Б. І. - Основи правового регулювання забезпечення громадської безпеки на водному транспорті (2004)
Кислиця Н. В. - Підвищення ефективності профілактичної діяльності криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ (2004)
Білоконь М. В. - Поліція Сполучених Штатів Америки: сучасний стан та тенденції розвитку (2004)
Симов’ян С. В. - Протидія легалізації злочинних доходів у Німеччині (2004)
Коваленко В. В. - Особистість "економічного" злочинця (2004)
Романов С. Ю. - Кримінологічна характеристика неповнолітніх осіб, що скоїли корисливі злочини, Максимова О. О. (2004)
Храмцов О. М. - Особистість злочинця та практичне значення її кримінологічного аналізу (2004)
Мартиненко О. А. - Стан дотримання законності у діяльності британської поліції (2004)
Фоліс І. А. - До питання взаємодії слідчих і оперативних працівників (з практичного досвіду) (2004)
Олішевський В. В. - Особливості виявлення ознак викрадення людини, вчиненого з корисливих мотивів (2004)
Мельник К. Ю. - До проблеми вдосконалення відомчого законодавства (2004)
Развадовський В. Й. - Світовий досвід державного регулювання транспортної системи та напрямки його використання в Україні (2004)
Лєшукова І. В. - Гарантії прав та законних інтересів іноземців у досудовому провадженні та шляхи їх удосконалення (2004)
Тучак Р. М. - Проблеми перегляду судових рішень у порядку повторної касації, Фролов М. М. (2004)
Бондар Г. Ю. - Міжвідомча слідчо-оперативна група: її склад і процедура створення (2004)
Лапта С. П. - Про удосконалення структури та змісту висновку експерта (2004)
Яценко Ф. П. - Районний відділ внутрішніх справ та місцеві органи влади: проблеми взаємодії та шляхи їх вирішення (2004)
Бандурка О. О. - Органи державної податкової служби: призначення, сутність та види (2004)
Клюєв О. М. - Загальнотеоретичний підхід до з’ясування співвідношення принципів управління з принципами взаємодії органів внутрішніх справ (2004)
Смирнов А. М. - До питання про зміст права жертви зловживання владою на доступ до правосуддя (2004)
Завальний М. В. - Класифікація адміністративно-юрисдикційних проваджень (2004)
Радченко О. І. - Особливості набуття статусу народного депутата України (2004)
Назаров І. В. - Роль Вищої ради юстиції при першому призначенні на посаду професійного судді (2004)
Момот М. Ф. - Сутність та структура податкової служби (2004)
Гробова В. П. - Парламент ФРН: двопалатний чи однопалатний? (2004)
Бондаренко Н. О. - Класифікація економічних злочинів (на основі Кримінального кодексу України) (2004)
Любар М. Г. - Професійна підготовка нижчих чинів поліції та жандармерії в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2004)
Юрченко В. М. - Правові засади податкової політики національних державних утворень на території України у роки визвольних змагань 1917–1921 рр. (2004)
Коломієць О. Ю. - Українські наукові юридичні товариства періоду Національно-демократичної революції (1917–1918 рр.) (2004)
Благовісний С. Г. - Причини та наслідки урядової кризи в УНР (січень–квітень 1918 року) (2004)
Головко О. М. - Апарат управління фінансами Російської імперії на окупованих територіях Західної України у роки першої світової війни (2004)
Мороз О. В. - Становлення ринку цінних паперів у Російській імперії та етапи його розвитку (на матеріалах українських губерній) (2004)
Рябошапко Л. І. - Правовий стан кримсько-татарського народу: досягнення на тлі проблем, Алмаші І. (2004)
Чорний М. Г. - Лібералізм як суспільно-правова позиція (2004)
Макарчук В. С. - Радянсько-нацистська "змова" 23 серпня 1939 р. у світлі доктрини інтертемпорального права (2004)
Марчук М. І. - Еволюція адміністративно-територіальної організації в ході післявоєнної перебудови польського суспільства (2004)
Заруба В. М. - Проблеми земельного і державного права Гетьманщини в 1 та 4-му томах праці М. Є. Слабченка "Організація господарства України" (2004)
Добкін М. М. - Співвідношення категорій "добросовісність" та "моральні засади суспільства" у цивільному праві (2004)
Аверін В. М. - Проблеми правового регулювання взаємовідносин між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у бюджетному процесі (2004)
Сліпченко С. О. - Уточнення правового режиму приватизованого у шлюбі житла за рахунок житлових чеків (2004)
Полтавський О. В. - Договір морського агентування у світлі поділу норм Кодексу торговельного мореплавства України на приватні та публічні (2004)
Мандрика Л. М. - Теоретичні та практичні засади впливу спеціальної правосуб’єктності на об’єктний склад та здійснення політичними партіями права власності (2004)
Кагановська Т. Є. - Сутність, правовий режим і рівень інформованості про податок на додану вартість (2004)
Бортнік О. Г. - Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) (2004)
Маєвська Н. В. - Державне управління охороною надр в умовах сталого розвитку вугільної промисловості (економіко-правовий аспект) (2004)
Іншин М. І. - Особливості розвитку службово-трудових відносин на державній службі (2004)
Кузніченко О. В. - Методологічні аспекти процедурно-процесуальних норм (2004)
Бєлова Л. О. - До питання про шляхи оновлення моделі виховання студентства (2004)
Венедиктов В. С. - Комплексний підхід до підготовки персоналу для вирішення проблем протидії торгівлі людьми (2004)
Почуєва В. В. - Мотиваційний аспект навчання іншомовної мовленнєвої діяльності (2004)
Греченко В. А. - Про всесильного, але смертного наркома внутрішніх справ : Шаповал Ю. І., Золотарьов В. А. Всеволод Галицький. Особа, час, оточення. – К.: Стилос, 2002. – 468 с.; 24 с. фото (2004)
Наші автори (2004)
Смирнова І. В. - Деякі пріоритетні напрями удосконалення боротьби з наркобізнесом і наркоманіями в Україні (2004)
Цикалевич В. М. - Поняття та зміст охорони громадського порядку (2004)
Блага А. Б. - Механізм вчинення насильницьких злочинів і правопорушень проти членів сім’ї (2004)
Мельник О. В. - Сутність прокурорського нагляду за дотриманням законів при розслідуванні вимагань (2004)
Шандула О. О. - Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляді в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини (2004)
Симов’ян С. В. - Розвиток систем безготівкових розрахунків як превентивна форма протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2004)
Cтоцька М. М. - Забезпечення безпеки дорожнього руху підрозділами Державтоінспекції (на прикладі УМВС України в Одеській області) (2004)
Байлов А. В. - Злочин вчинено у стані сильного душевного хвилювання… (2004)
Золотарьов А. І. - Звільнення від кримінальної відповідальності й від покарання за злочини у сфері господарської діяльності: порівняльно-правовий аспект (2004)
Яровий С. М. - Форми участі громадськості в охороні громадського порядку та боротьбі з правопорушеннями за часів радянської влади (2004)
Крестовська Н. М. - Європейський досвід у сфері захисту прав дитини та можливості його застосування в Україні (2004)
Бугаєв В. О. - Правове закріплення спеціальних кримінальних покарань у кримінальному законодавстві України (2004)
Павликівський В. І. - Оціночна ознака в злочинах проти трудових прав людини та її визначення (2004)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова охорона честі та гідності людини в Україні (сучасний стан) (2004)
Уваров В. Г. - Правові основи оперативно-розшукової діяльності (2004)
Житний О. О. - Конкуренція кримінально-правових норм про звільнення від кримінальної відповідальності (2004)
Тодуа Г. А. - Розвиток нормативної бази матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів системи МВС (2004)
Єпур Г. В. - Напрямки адаптації кримінального законодавства України у сфері правоохоронної діяльності до норм Європейського Союзу (2004)
Мартиненко О. А. - Корпоративна етика як превентивний фактор правопорушень в ОВС України (2004)
Синьов О. В. - Механізми охорони прав людини: генезис та сучасний стан (2004)
Бєляков К. І. - Правова реальність і теорія систем (2004)
Перцева В. А. - Культура і право: співвідношення і взаємовплив (2004)
Рождественська О. С. - До питання про деліктоздатність особливих суб’єктів інформаційних правовідносин (2004)
Сахарук Т. В. - Врахування особи винного при призначенні покарання за кримінальним правом США (2004)
Слінько С. В. - Проблеми диференціації кримінального судочинства (2004)
Зимовець А. В. - Реалізація взаємної відповідальності людини і держави в Україні (2004)
Ващенко О. М. - Щодо питання про реалізацію делегованих повноважень (2004)
Фесюнін В. М. - Правовий статус підрозділів громадських зв’язків та масово-роз’яснювальної роботи ДПС України (2004)
Бараш Є. Є. - Становлення та розвиток інституту виконання покарань (2004)
Рєзанов С. А. - Оціночні поняття як нормативне закріплення адміністративного розсуду (2004)
Турута О. В. - Органи внутрішніх справ у механізмі реалізації прав і свобод громадян (2004)
Легеза Ю. О. - Інформаційні потреби та інтереси співробітників органів внутрішніх справ у формуванні фахової правосвідомості (2004)
Тучак Р. М. - Адміністративно-правовий захист власності на землю (2004)
Бандурка О. О. - Організаційні форми управління в державній податковій службі (2004)
Теличкін О. О. - Управління оперативно-службовою діяльністю міжнародної цивільної поліції (2004)
Клюєв О. М. - Координація правоохоронної діяльності на регіональному рівні (2004)
Манойленко О. В. - Державне управління корпоративними правами в Україні (2004)
Байцим В. Ф. - Теорія економічної рівноваги та концептуальні засади державного регулювання підприємництва в умовах трансформації економіки України (2004)
Макаренко О. М. - Щодо розмежування понять "організація" і "управління" у сфері профілактичної діяльності (2004)
Саппа М. М. - Інспектори по зв’язках з населенням та громадськими формуваннями в структурі взаємодії ОВС з громадськістю, Глинюк Н. А. (2004)
Гаруст В. Ю. - Компетенція податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів (2004)
Момот М. Ф. - Порядок відбору персоналу для роботи в органах та підрозділах Державної податкової адміністрації (2004)
Любченко Д. І. - Система майнових покарань у кримінальному праві України другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2004)
Головко О. М. - Органи управління державними фінансами Російської імперії в Україні під час революції 1905–1907 рр. (2004)
Пашнєва В. А. - Погляди академіка М. І. Палієнка на проблеми інституту громадянства в контексті сучасності (2004)
Крейберт Р. В. - Політико-правові відносини Німеччини з урядами УНР та Української Держави (березень–липень 1918 р.) (2004)
Мазур Г. П. - Погляди І. І. Петрункевича на роль земств у формуванні правової держави (2004)
Олійник О. М. - Розвиток трудового законодавства в УСРР в період впровадження політики воєнного комунізму (2004)
Развадовська М. В. - Принципи правового статусу народного депутата України (2004)
Гапотій В. Д. - Федералізм як фактор, що впливає на сучасне розуміння державного суверенітету (2004)
Панова Л. В. - Цивільно-правове регулювання фінансово-кредитних механізмів та управління майном при будівництві житла (2004)
Піхурець О. В. - Обмежувальна ділова практика – недобросовісна конкуренція чи засіб захисту права на торгову марку? (2004)
Кириченко Т. С. - Історія становлення судового захисту прав винахідників (2004)
Божко В. М. - Професійні спілки та їх об’єднання як суб’єкти договірно-правових відносин із заробітної плати (2004)
Сичов Д. В. - Особливості та ознаки трудових правовідносин у сучасних умовах розвитку суспільства (2004)
Єрохін С. В. - Відносини посередництва – невід’ємна частина предмета трудового права України (2004)
Подорожній Є. Ю. - Оплата праці як фактор впливу на конкурентоспроможність працівників ОВС в умовах ринкової економіки (2004)
Нікіфоров В. Ю. - Повноваження профспілок у сфері захисту соціально-трудових прав працівників (2004)
Рибницький Г. В. - Колективні переговори (2004)
Глазько С. М. - Теоретичні підходи до визначення поняття припинення трудового договору (2004)
Шем’яков О. П. - Сучасні проблеми правового регулювання вторинного надрокористування, Хохлова І. В. (2004)
Кирєєва І. В. - Щодо питання припинення екологічних правовідносин (2004)
Білоконь М. В. - Робота з персоналом – запорука професіоналізму в діяльності органів внутрішніх справ України (2004)
Бандурка О. М. - Якість освіти у вищих навчальних закладах МВС України – основа професіоналізму працівників органів внутрішніх справ (2004)
Курко М. Н. - Професійна орієнтація в органах внутрішніх справ як чинник підвищення професіоналізму діяльності правоохоронців (2004)
Любар М. Г. - Проблема професіоналізму чинів загальної поліції Російської імперії та їх професійна підготовка (2004)
Ярмиш О. Н. - Професійно значущі якості правоохоронця як необхідні й достатні умови прогнозування успішності його службової діяльності (2004)
Венедиктов В. С. - Професіоналізм як важливий чинник сучасної конкурентоспроможності працівників ОВС України (2004)
Лефтеров В. О. - Психотренінги як ефективна форма забезпечення професійної надійності персоналу ОВС (за досвідом роботи Центру впровадження психотренінгових технологій) (2004)
Коваленко В. В. - Діяльність органів внутрішніх справ щодо підготовки кадрів для протидії організованій злочинності (2004)
Малиновський О. Є. - Визначення критеріїв оцінки професіоналізму працівника міліції, Банікевич І. В. (2004)
Іщенко О. В. - Завдання вищої відомчої освіти системи МВС в умовах європейської інтеграції (2004)
Свєженцева Ю. О. - Уміння управляти соціальними уявленнями, побоюваннями та заслуговувати довіру як складові професіоналізму працівника міліції, Щербакова І. В. (2004)
Поволоцький О. В. - Професіоналізм міліції України: сучасний стан та нові вимоги (2004)
Джагупов Г. В. - Професіоналізм як умова здійснення міліцією провадження в справах про адміністративні правопорушення (2004)
Волошенюк О. В. - Значення порівняльно-правових досліджень для підвищення професіоналізму персоналу ОВС, Проневич О. С. (2004)
Кретчак О. М. - Формування професійної підготовленості працівників міліції: психологічний аспекти, Стратонов В. М. (2004)
Лапшина В. Л. - Принципи оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ (2004)
Мальцев В. В. - Тенденції розвитку системи оцінки діяльності органів внутрішніх справ: пошук оптимальної моделі (2004)
Христенко В. Є. - Розробка психологічного напрямку сучасної віктимології (2004)
Болотова В. О. - Сутність поняття соціального захисту працівників ОВС (соціологічний аналіз), Пахар І. В. (2004)
Синявська О. Ю. - Деякі питання професійної віктимності працівників органів внутрішніх справ (2004)
Музичук О. М. - Сутність та загальна характеристика професіоналізму працівників органів внутрішніх справ (2004)
Андрєєва О. Б. - Організація забезпечення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень як показник професійної майстерності керівників ОВС (2004)
Жданова І. В. - Мотиваційна складова професіоналізму працівників органів внутрішніх справ (2004)
Тімченко О. В. - Харківська наукова школа екстремальної юридичної психології: історія становлення та перспективи розвитку (2004)
Оспіщев Є. Я. - Дисциплінованість курсантів вищих навчальних закладів МВС України як один із чинників професійного становлення (2004)
Кравченко О. В. - Психологічне забезпечення діяльності оперативних груп у розкритті злочинів, пов’язаних з шахрайством (2004)
Романенко О. В. - Особистісні передумови успішної діяльності психолога в органах внутрішніх справ України (на прикладі діяльності Центру практичної психології при УМВС України в N-ій області) (2004)
Лебєдєва С. Ю. - Професійно-психологічна підготовка фахівців снайперських груп спецпідрозділів МВС України (2004)
Мілорадова Н. Е. - Застосування наочних моделей для формування професійноетичних стандартів слідчих (на прикладі моделі допустимості методів психологічного впливу) (2004)
Гамаль О. В. - Забезпечення оптимальної працездатності слідчих органів внутрішніх справ України (2004)
Логвиненко О. І. - Професіоналізм працівників органів внутрішніх справ у забезпеченні природоохоронної функції держави (2004)
Зозуля І. В. - До професіоналізму працівника системи МВС України (2004)
Наші автори (2004)
Savchenko Е. М. - The Method of Bandwidth Extension of SiGe BiCMOS Microwave Variable-Gain Amplifier Integrated Circuit, Budiakov А. S., Budiakov P. S., Prokopenko N. N. (2017)
Лю Чан - Коаксиальный сенсор открытого типа. Интегральное уравнение электрического поля в плоскости апертуры, Панченко А. Ю., Слипченко Н. И., Зайченко О. Б. (2017)
Найденко В. І. - Розподіл енергії в електромагнітному полі. Порції потоку енергії. Порції енергії (2017)
Skulysh M. A. - Application of the "Endless train" method for the SDN controller OpenDayLight (2017)
Kolobrodov V. H. - Calculation Model for Optoelectronic Remote Sensing System’s Radiometric Resolution at Arbitrary Viewing Angles, Lykholit M. I., Mykytenko V. I., Tiagur V. M., Dobrovolska K. V. (2017)
Остроумов І. В. - Оцінювання доступності наземних радіонавігаційних засобів (2017)
Товкач И. О. - Адаптивная фильтрация параметров движения БПЛА по данным сенсорной сети на основе измерения мощности принимаемого сигнала, Жук С. Я. (2017)
Павлов Л. Н. - Температурная стабильность сверхнизковольтного перемножителя сигналов, Лебедев Д. Ю. (2017)
Гліненко Л. К. - Системний вибір оптимального технологічного рішення 3D MID, Фаст В. М. (2017)
Yanenko O. P. - Photometric Absorbance Spectrum Analyzer of Slightly Transparent Biomaterials, Shevchenko K. L., Shulha V. A., Holovchanska O. D. (2017)
Бодiловський О. К. - Метод обробки трендiв бiологiчних сигналiв на основi вейвлет аналiзу, Попов А. О. (2017)
Нелін Є. А. - Дельта-моделі реактивних радіоелементів та фільтрів нижніх частот, Шульга А. В., Зінгер Я. Л. (2017)
Різник В. В. - Моделі оптимальних багатовимірних сигналів в просторових системах координат (2017)
Буркат В. П. - Інтенсивне використання племінних бугаїв у породотворному процесі, Бегма Л. О., Бегма А. А., Іванченко М. І. (2007)
Бащенко М. І. - Шляхи поліпшення морфологічних ознак вимені, Хмельничий Л. М. (2007)
Близнюченко О. Г. - Генетичні основи породоутворення (2007)
Бойко А. О. - Особливості росту молодняку окремих типів поліської м’ясної породи (2007)
Бородай І. С. - Розвиток теорії породоутворення у скотарстві України в контексті науково-організаційних чинників (2007)
Бобрушко Т. Я. - Породотворний процес у молочному скотарстві західного регіону України, Колта М. М., Куліш Л. М., Полуліх М. І. (2007)
Буюклу Г. І. - Рівень фенотипічної консолідації створеного таврійського типу української червоної молочної породи, Буюклу М. І. (2007)
Гиль М. І. - Екологічна та генераційна здатності корів різних ліній червоної степової породи в умовах взаємодії генотип—середовище (2007)
Гопка М. В. - Торійська порода як джерело коней універсального призначення (2007)
Дутка В. Р. - Вміст вільних сульфгідрильних груп та глутатіону в крові бугайців у зв’язку із строком кастрації, Шаловило С. Г. (2007)
Жукорський О. М. - Розвиток і формування екстер’єру бугайців м’ясних порід під впливом температурних умов середовища (2007)
Єфіменко М. Я. - Аналіз генофонду української чорно-рябої молочної породи, Подоба Б. Є., Бірюкова О. Д., Заблудовський Є. Є., Матус Н. Ф. (2007)
Коваль Т. П. - Інтенсивність формування живої маси телиць та її зв’язок з продуктивністю (2007)
Кудлай І. М. - Морфологічні особливості вим’я та показники молоковиведення у корів української чорно-рябої молочної породи, Стрикало Ю. П., Куновська Н. В., Пилипчук Ю. В. (2007)
Лисянська Л. М. - Порівняльна характеристика екстер’єру корів-первісток північно-східного молочного типу бурої худоби та сумського типу української чорно-рябої молочної породи, Скляренко Ю. І. (2007)
Мазур В. Є. - Препотентність плідників з урахуванням їхньої поєднуваності із свиноматками різних за продуктивністю груп, Явтушенко Л. А. (2007)
Малоокова О. В. - Динаміка генеалогічної структури бугаїв чорно-рябої худоби (2007)
Марценюк В. П. - Фізіолого-біохімічна характеристика м’яса дволіток малолускатих коропів різного походження, Єфіменко М. Я., Бех В. В., Рекрут С. В. (2007)
Мельник В. О. - Особливості формування репродуктивних органів та становлення статевої функції ремонтних кнурців різних генотипів, Кравченко О. О., Уманська Л. В. (2007)
Останчук П. С. - Вплив прямого та зворотного варіантів схрещувань на поєднуваність деяких ліній великої рогатої худоби (2007)
Остапчук П. С. - Створення селекційно-племінного ядра овець кримського зонального типу в держплемзаводі "Чорноморське” АР Крим (2007)
Патрєва Л. С. - Ентропійний аналіз кількісних ознак для селекційної оцінки батьківського стада м’ясних курей, Крамаренко С. С. (2007)
Пелехатий М. С. - Ефективність добору молочних корів за конституціональними типами, Гунтік Л. М., Дідківський В. О., Волківська 3. 0. (2007)
Підпала Т. В. - Породотворний процес та інбридинг у молочному скотарстві (2007)
Подоба Б. Є. - Імуногенетичний моніторинг у селекційних процесах створення та вдосконалення порід сільськогосподарських тварин, Бородай І. С., Овчарук С. В., Гопка М. В. (2007)
Полупан Ю. П. - Консолідація селекційних груп молочної худоби за відтворного схрещування (2007)
Полупан Ю. П. - Суб’єктивні акценти з деяких питань генетичних основ селекції та породоутворення (2007)
Полупан Ю. П. - Підсумки виведення та перспективи удосконалення української червоної молочної породи, Гавриленко М. С., Коваль Т. П., Йовенко І. В., Дуванов О. В., Полупан Н. Л., Рєзникова Н. Л., Малоокова О. В. (2007)
Порхун М. Г. - Оптимізація селекційного процесу в м’ясному скотарстві (2007)
Почерняєв К. Ф. - Установлення породності свиней з використанням поліморфізму мітохондріального геному, Гетя А. А. (2007)
Семенченко М. А. - Використання рослинних адаптогенів для одержання життєздатних телят і поліпшення реалізації їхнього генетичного потенціалу, Барський О. С., Хомуха С. Ю. (2007)
Сірацький Й. З. - Селекційні та біологічні особливості тварин західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2007)
Федак В. Д. - Формування молочної продуктивності у первісток бурої карпатської породи різних типів конституції, Войтюк Л. Я., Головач М. Й., Федак Н. М., Лящук О. М. (2007)
Хмельничий Л. М. - Бажаний екстер’єрний тип корів молочної худоби (2007)
Цуп В. І. - Обґрунтування параметрів бажаного типу корів червоної польської породи, Жукорський О. М. (2007)
Черняк Н. Г. - Оцінка корів-первісток української чорно-рябої молочної породи за типом будови тіла у племзаводі ТОВ "Сухоліське”, Гончарук О. П. (2007)
Чехівський М. Й. - Стратегії розведення великої рогатої худоби (2007)
Шаран П. І. - Нові методичні підходи до визначення нормативної собівартості однієї голови приплоду, одержаного від корів-матерів і реципієнтів молочних та молочно-м’ясних порід, Кравченко Г. Г. (2007)
Яремчук І. М. - Вплив композиційних кріопротекторів поліфункціональної дії на збереженість ембріонів корів при надшвидкому заморожуванні, Шаловило С. Г. (2007)
Даниленко В. П. - Тривалість продуктивного використання корів при формуванні високопродуктивного стада (2007)
Георгієв М. Г. - До питання про походження одного з cимволічних атрибутів гагаузької весільної обрядовості, Шабашов А. В. (2014)
Демченко О. В. - Господарсько- адаптивна стратегія первісного населення Дніпровського Надпоріжжя в кінці мезоліту – неоліті (2014)
Долгочуб В. А. - Стратегії саморепрезентації неоязичників в українському інформаційному просторі, Петрова Н. О. (2014)
Кіосак Д. В. - Проблема техніко-типологічних критеріїв розрізнення мезолітичних та неолітичних кременевих колекцій в Північно-Західному Причорномор’ї (2014)
Коршак Я. М. - Вплив етнічної польської громади на культурне життя в Одесі в другій половині ХІХ-ХХ ст. (2014)
Косаківський В. А. - Розвиток ткацтва та килимарства у містечку Чечельник на Південно-Східному Поділлі (2014)
Кушнір В. Г. - Проблеми адаптації депортованих українців на Одещині (2014)
Шабашов А. В. - До питання еволюції сімейно-спорідненої структури і системи термінів спорідненості у нащадків задунайських переселенців у Бессарабії (2014)
Яцун Н. О. - Молодіжні громади як особливі групи суспільства в дослідженнях другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Бондар В. А. - Діяльність Одеської міської думи у березні – серпні 1917 р. (за матеріалами газети "Одесский листок") (2014)
Дубчак І. В. - Роль висуванства в кадровій політиці керівництва СРСР в 1920-ті рр. ХХ ст. (2014)
Кіндрачук Н. М. - Звуження застосування української мови наприкінці 50-х – протягом першої половини 60-х рр. ХХ ст. (2014)
Лекар А. М. - Голодомор 1921-1923 рр. в Балтському повіті Одеської губернії (2014)
Македон В. В. - Національно-культурні об’єднання в суспільному та культурному житті Одеси ХІХ – початку ХХ століття: історіографія проблеми (2014)
Музичко О. Є. - Динаміка чисельності та соціо-демографічні особливості грузинської громади південної України: від витоків до сучасності (2014)
Бурунов О. О. - "Локальна ядерна війна" в оцінках Г. А. Кіссінджера (2014)
Гладченко С. В. - Ґендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунису) (2014)
Затовський Б. О. - Радянсько-англійські відносини в кінці та після завершення Першої Світової війни (7 листопада 1917 р. - 18 січня 1919 р.), Самойлов Ф. О. (2014)
Долід В. В. - Британські інвестиції як фактор становлення залізничних систем глобального півдня (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Шишко О. Г. - Створення Південного фронту у червні 1941 року: історіографія питання (2014)
Черних І. Д. - Цивілізаційні параметри азіатських соціумів (теоретико- методологічний ракурс ) (2014)
Ковальський С. В. - Англо-бурська війна 1899-1902 рр. та Артур Конан Дойл: пізньовікторіанська політична дійсність інтелектуала (2014)
Петрова А. О. - Матеріали повітових судів як джерело дослідження родильної обрядовості (2014)
Делі О. П. - Діяльність Д. М. Княжевича у Вільному товаристві шанувальників словесності, наук і мистецтв у Санкт-Петербурзі (2014)
Петрова Н. О. - Інтелігенція: традиція і модерн. Рец. Дрогобицька О. Я. "Традиція і модерн: Побут української сільської інтелігенції Галичини (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.)” (2014)
Мусаєва У. К. - Розвиток музейного будівництва в Кримській АРСР в 1920-1940 рр.: Державний Херсонський історико-археологічний музей (2014)
Филюк Г. М. - Державна підтримка як пріоритетний напрям інституційного забезпечення розвитку агробізнесу: аналіз досвіду розвинених країн, Акуленко К. В. (2016)
Баюра Д. О. - Корпоративна реформа в Україні: системний підхід до формування ринкової соціально-орієнтованої моделі корпоративного управління (2016)
Молдаван Л. В. - Роль кооперативів у забезпеченні конкурентоспроможності малого і середнього агробізнесу: теоретичні і практичні аспекти (2016)
Скопенко Н. С. - Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту (2016)
Хацкевич Г. А. - Международный опыт моделирования валового регионального продукта и определения факторов его динамики, Алешкевич Д.С. (2016)
Андреюк Н. В. - Оподаткування корпорацій в контексті приєднання україни до плану BEPS: вектори ймовірних змін (2016)
Баженова О. В. - Концептуальні основи моделювання впливу зовнішніх збурень за допомогою динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги (2016)
Богуславський О. В. - Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування (2016)
Голованенко М. В. - Корупційні ризики та надійність системи державної закупівельної логістики в Україні (2016)
Запухляк І. Б. - Інституційні передумови забезпечення розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств в умовах нестабільності (2016)
Литвиненко Т. М. - Економічна безпека – важлива функція підприємства (2016)
Наумова О. О. - Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші (2016)
Отрошко О. В. - Реалізація економічних функцій держави: проблемні аспекти (2016)
Чукурна Е. П. - Ситуаційний аналіз факторів ціноутворення машинобудівних підприємств (2016)
Єрмоленко В. А. - Гра та спорт в контексті конкурентоспроможності країн та народів (2016)
Пименов С. А. - Мировые тенденции трансформации услуг доставки и изменения бизнес-моделей почтовых операторов (2016)
Кравченко А. С. - Можливості використання інтегрованих показників оцінювання фінансового стану підприємства, Шевченко В. О. (2016)
Магомедова А. М. - Застосування методу бальних оцінок в аналізі найбільш ефективного використання об'єктів комерційної нерухомості, Михайлова Т. В. (2016)
Кравченко Т. В. - Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов, Пименова Е. В., Римкина М. С. (2016)
Нестерова Д. С. - Розміщення активів страхових компаній в Україні (2016)
Говорунов О. Г. - Застосовність методів прогнозування та управління ризиками в умовах непередбачуваності (2016)
Гусарова М. Ю. - Вдосконалення механізмів державного управління кластерами в Україні (2016)
Єгорова Г. А. - Архетипи рушійних сил злиттів та поглинань (2016)
Козловський А. Т. - Фактор робочого капіталу як елемент контролінгу інвестиційної діяльності (2016)
Кузнецова М. О. - Інноваційні передумови імплементації концепції сталого розвитку підприємства в сучасну бізнес-практику (2016)
Ситенко Д. Д. - Шляхи реструктуризації агропромислових підприємств в Україні (2016)
Филюк Г. М. - Домінування підприємства на ринку: економіко-правові підходи, Колоша В. В. (2016)
Баюра Д. О. - Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності, Подшивалов І. В. (2016)
Дєєва Н. М. - Особливості реалізації соціальної функції держави в сучасний період (2016)
Шегда А. В. - Теоретичні передумови щодо побудови концептуальної моделі управління стійким розвитком підприємств, Запухляк І. Б. (2016)
Дем’янчук О. О. - Заощадження в інституційних секторах економіки України: "парадокси", особливості, чинники, динаміка (2016)
Шевченко В. Ю. - Системний підхід до управління ризиками та фінансова стабільність підприємства (на прикладі державного підприємства "Антонов"), Яценко В. О. (2016)
Баженова О. В. - Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди (2016)
Голованенко М. В. - Ефективність державної закупівельної логістики в умовах запровадження системи "Прозорро" (2016)
Гончарова О. М. - Сутнісний аналіз та оцінка внутрішньої економічної стійкості підприємства, Антонюк Б. О. (2016)
Литвиненко Т. М. - Клієнтський капітал як основа визначення ефективності маркетингу (2016)
Карюк В. І. - Інновації як фактор розвитку сучасного туризму в Україні (2016)
Шурпа С. Я. - Сучасні інноваційні підходи до формування активів людського капіталу (2016)
Микитюк О. П. - Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компаний, Магомедова А. М., Онисенко Т. С. (2016)
Назаров Н. К. - Мотиваційний механізм інтелектуальної праці (2016)
Піменова О. В. - Аналіз розвитку та формування бізнес-моделей агропромислового підприємства в умовах євроінтеграції, Піменов С. А. (2016)
Говорунов О. Г. - Живучість як характеристика підприємства в умовах непередбачуваності (2016)
Акуленко К. В. - Ретроспективний аналіз формування інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України (2016)
Гриценко А. С. - Підходи до визначення теоретичного змісту економічної безпеки підприємства (2016)
Алькайдех М. - Совершенствование методики расчета надбавок специалистам строительных предприятий за счет регламентации их трудовых процессов (2016)
Шегда М. В. - Формування соціально відповідального маркетингу лакофарбових матеріалів на основі збалансованої системи показників (2016)
Рахимова Н. К. - Анатомическое строение листа некоторых эндемичных видов рода Iris l. в условиях интродукции, Дусчанова Г. М. (2017)
Дєгтяр О. А. - Інституційне забезпечення взаємодії держави і некомерційного сектора, Непомнящий О. М. (2017)
Забейворота Т. В. - Шляхи вдосконалення публічної влади на рівні адміністративного району в умовах децентралізації (2017)
Тўраев А. И. - Бухоро вохаси чорвадорларининг урф-одат ва маросимлари (2017)
Равшанова Н. К. - Новые педагогические технологии в обучении иностранным языкам (2017)
Вознюк І. В. - Зв’язок рівня емоційного інтелекту з відчуттям самотності, Колесніченко Л. А. (2017)
Щербан Г. В. - Проблеми професійного становлення вчителя (2017)
Щербан Т. Д. - Психологія моделювання впливу на учня у процесі вивчення художнього образу (2017)
Каптур А. О. - Інтернет-реклама: сучасний канал комунікації. Тенденції та перспективи (2017)
Мустецов М. П. - Можливості діагностики гестозу вагітних з використанням нейромережевих технологій, Баган С. О. (2017)
Лісафін В. П. - Особливості внутрішньостанційних перекачувань нафти на насосних станціях магістральних нафтопроводів (2017)
Михалків В. Б. - Оптимальний розподіл витрати газу між газоперекачувальними агрегатами компресорних станцій (2017)
Обелець Т. А. - Мобільна інформаційна система підтримки прийняття рішень в діабетології з використанням хмарних сервісів, Кіфоренко С. І. (2017)
Пилипів Л. Д. - Моделювання поведінки високов’язких нафт в умовах пускових режимів роботи нафтоперекачувальних станцій (2017)
Пуховський Є. С. - Автоматизація заміни інструменту в умовах гнучких автоматизованих виробництв, Шекета О. Т. (2017)
Пуховський Є. С. - Розробка архітектури клієнт-серверного додатку для автоматизованого проектування складу ріжучого та допоміжного інструменту гнучких виробничих систем, Шекета О. Т. (2017)
Репнікова Н. Б. - Синтез цифрових систем керування з заданим розташуванням полюсів, Ігнатовська А. О. (2017)
Рахимова Г. Р. - Разработка состава и технологии таблеток из экстракта сои, Рахимова О. Р., Мамасолиева Ш. А. (2017)
Топорков О. М. - Аналіз рівня фізичної підготовленості велотуристів у передпохідний період (2017)
Топорков О. М. - Підготовка, організація та проведення категорійного велопоходу (2017)
Баширбейли А. И. - Законы динамики вселенной (2017)
Bеşirova G. - Firidun Bəy köçərli rus yaziçilari haqqinda (2017)
Гамидли Г. Ш. - Хамзованные слова, в коментарии Хатиба Табризи "Тахзибу-л-ислахи-л-мантиг" на труд Ибн Сиккита "Ислаху-л-мантиг" (2017)
Яцентюк І. В. - Видалення сполук арсену (V) із води за допомогою фізико-хімічних методів, Толстопалова Н. М., Обушенко Т. І., Куриленко В. С. (2017)
Kyryliuk D. - Factors effective development of grain farming, Didkivska O. (2017)
Kyryliuk D. - Economic efficiency evaluation of milk production in Ukraine, Sarabai N. (2017)
Popkhadze G. - The main reasons for the depreciation of gel exchange rate (2017)
Karkashadze N. - The influence of advertising on human psychology, Benidze N. (2017)
Кроп П. Б. - Роль сільського господарства в економіці України, Тищенко О. М. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Dimitrov D. - Methanol content in grape and fruit brandies: a major indicator for authenticity and safety, Yoncheva T., Haygarov V. (2016)
Demirdoven A. - Inactivation effect of microwave heating on pectin methylesterase in orange juice, Baysal T. (2016)
Vinnikova L. - Lactic acid bacteria compositions for application in the meat industry, Kishenya A., Strashnova I. (2016)
Pylypenko I. - Epiphytic and regulated microbial contaminants of food vegetable raw materials and products, Pylypenko L., Sevastyanova E., Kotlyar E., Kruchek R. (2016)
Mank V. - Use of natural oils as bioactive ingredients of cosmetic products, Polonska T. (2016)
Rozhno O. - Rheological properties of gelatine solutions for production of gluten-free pasta, Podobiy O., Yurchak V. (2016)
Kocatepe D. - Microbiological investigation of wild, cultivated mussels (Mytilus galloprovincialis L. 1819) and stuffed mussels in Sinop – Turkey, Taskaya G., Turan H., Kaya Y. (2016)
Turker I. - Enhancement of microbial transglutaminase production from Streptomyces sp., Domurcuk G., Tokatli M., Isleroglu H., Koc B. (2016)
Musiy L. - The influence of technological parameters of creams fermentation on formation of functional peculiarities of cultured butter, Tsisaryk O., Slyvka I., Galenko O. (2016)
Nikolova I. - Cu(II) complexes of 4- and 5- nitro-substituted heteroaryl cinnamoyl derivatives and determining their anticoagulant activity, Marinov M., Marinova P., Dimitrov A., Stoyanov N. (2016)
Pogorilyy T. - Non-stationary sucrose diffusion mass flow calculation for sucrose solution cells from the "larger sugar crystal–larger sugar crystal sucrose solution–less sugar crystal sucrose solution–smaller sugar crystal–massecuite" system cells depending on the boiling sugar massecuite time (2016)
Bessarab О. - Intensification of mass transfer processes in gas-liquid media by discrete – pulse energy input method, Obodovich О., Sydorenko V. (2016)
Chalaev D. - Heat transfer enhancement in a corrugated tube heat exchanger, Silnyagina N., Shmatok O., Nedbailo O. (2016)
Yatsenko O. - Methodical bases of rating of investment appeal of Ukraine rural areas (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Атамуратова Н. Т. - Ботаническая диагностика лекарственного растительного сырья лофанта анисового (Lophanthus Anisatus Benth) (2017)
Бублій М. П. - Удосконалення державного управління інноваційного розвитку соціально-культурної сфери (2017)
Латинін М. А. - Концептуальні підходи до державного регулювання стратегічного розвитку регіону за кордоном, Лукашов О. О. (2017)
Primova D. Kh. - Comparision of communicative language teaching in teaching english as a foreign language (2017)
Аміров О. Р. - Система онлайн відеотрансляцій за допомогою веб-сокетів (2017)
Денік Ю. О. - Принципи розробки високонавантажених веб-систем (2017)
Дмитрійчук А. І. - CSS Grid Layout — наступний крок у CSS (2017)
Іванов О. В. - Методи аналізу пропускної здатності кільцевих систем газопостачання низького тиску, Ксенич А. І. (2017)
Ловчинський С. Б. - Обробка та аналіз даних з використанням Apache Spark (2017)
Ловчинський С. Б. - Аналіз повідомлень соціальної мережі для виявлення подій за допомогою Apache Spark (2017)
Зоріна О. І. - Сучасні маркетингові технології та їх специфіка, Мкртичьян О. М. (2017)
Гранат Л. В. - Програми лояльності на підприємствах роздрібної електронної торгівлі (2017)
Пузин Д. Ф. - Правовое положение осужденных к лишению свободы и проблемы его совершенствования (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Sineglazov V. M. - Construction of Intellectual Neural Network to Diagnose Liver Diseases, Vetsko I. A. (2017)
Galaguz T. A. - Control of Flight Parameters with cloudy Technologies, Zinchenko B. R., Malyshkin O. V. (2017)
Shefer О. V. - Optimisation of Satellie Telecommunication Systems Due to the Space Craft Orbit Injection (2017)
Sineglazov V. M. - Tracking of Sick Individuals of Red List Threatened Species by Means of UAV, Derkach V. Yu. (2017)
Sineglazov V. M. - Identification of Static and Moving Objects by UAVs, Trach J. V. (2017)
Ablesimov A. K. - Provision the Required Accuracy of the Sensors of Angular Velocities that Work in Structure of Automatic Control Systems, Adamchuk K. A., Ryabokonev А. М. (2017)
Statsenko O. V. - Household Voltage Stabilizer Control System (2017)
Silvestrov A. M. - Research integrated identification method, Kryvoboka G. I., Zaharchenko R. V. (2017)
Sineglazov V. M. - Development of a Laboratory Stand for Simulation of UAV Flight and Training of a Visual Navigation System Based on a Convolutional Neural Network, Ischenko V. S. (2017)
Kostanovsky V. V. - Prospects for Probabilistic-Physical Analysis of Reliability in the Design of Radio-Electronic Systems, Kozachuk O. D. (2017)
Sineglazov V. M. - Combined Wind Turbine with Adjustable Blades, Shvaliuk I. S. (2017)
Melnyk O. S. - Computer Simulation Of Characteristics Single-Electron Transistors, Poliakov Y. V., Kosov A. O. (2017)
Melnyk O. S. - Nanocircuits for the Cryptographic Modules, Milke D. G. (2017)
Sineglazov V. M. - Double Layer Intellectual Control System for Quality Assurance of Solar Panels and Photovoltaic Elements, Tkachenko D. V. (2017)
Chumachenko O. I. - Intelligent Mobile Information System for Underground, Roshinsky I. V. (2017)
Puzyrev O. L. - Monitoring Device for Operating Climatic Conditions Light Aircraft, Alexeiev О. N., Leftor V. V. (2017)
Filonenko S. F. - Experimental Acoustic Emission Signals at Composite Material Machining, Nimchenko T. V., Zaritskyi O. V. (2017)
Aralova N. I. - Software for the Reliability Investigation of Operator Professional Activity for ''Human-Machine'' Systems, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2017)
Zelenkov A. A. - Accuracy Estimation of Information Processing Results Taking into Account the Measurement Correlation, Golik A. P., Molchanov A. V. (2017)
Yurchenko A. S. - To the Question of Estimating the Parameters of the Dynamic Memory Allocation System, Kozlov A. P. (2017)
Rudiakov Y. I. - Swarm Intelligence Approach for Simulation Modeling of Distributed Power Systems, Tomashevsky V. M. (2017)
Sushchenko O. A. - Mathematical Model of Dynamically Tuned Gyroscope, Beliavtsev Y. V. (2017)
Sineglazov V. M. - Simulation Modeling of Solar Plants with Photoelectric Converters in the Mode of Selection in Maximum Power Point in Matlab/Simulink, Kopanev V. A. (2017)
Pitertsev О. A. - Analytical Method of Polarimetric Variables Prediction in the Case of Remote Sensing of Ice Crystals Clouds (2017)
Gerasimova D. S. - Algorithm of Constructing Expert System, Based on ANN Technology, Serdakovsky V. V. (2017)
Publisher's imprint (2017)
Сівецький В. І. - Перспективи створення й використання інтелектуальних виробів із наномодифікованих полімерних композитів, Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Куриленко В. М. (2017)
Коваленко І. В. - Модель об’ємного дозування меленої кави на базі SCADA системи LabView, Янцибаєв Д. С. (2017)
Ковалюк Д. О. - Моделювання абсорбції за умов невизначеності, Кабанова А. Е. (2017)
Марчевський В. М. - Сушіння тонкодисперсних частинок оксиду титану, Гробовенко Я. В., Візерський Д. С. (2017)
Панов Є. М. - Оптимізація конструкції печей для переплавки алюмінієвого брухту, Боженко М. Ф., Даниленко С. В., Боянівський В. П. (2017)
Плосконос В. Г. - Структурні аспекти взаємодії та математичні моделі елементів систем виробництва паперу й картону (2017)
Погорілий О. В. - Зонований аналіз температурних режимів під час розігрівання ПЕТ-преформ, Сідоров Д. Е., Колосов О. Є., Казак І. О. (2017)
Сідоров Д. Е. - Оцінювання геометричних параметрів ПЕТ-виробів у процесі формування, Колосов О. Є., Гур’єва А. О. (2017)
Шилович Т. Б. - Удосконалення технології виробництва вологостійкого тарного картону, Малин Е. Д., Блайвас І. Ю. (2017)
Вембер В. В. - Інтенсифікування біологічних процесів під час вилучення йонів амонію з води, Гомеля М. Д., Петриченко О. І. (2017)
Гомеля М. Д. - Отримання активного хлору електролізом концентратів зворотньоосмотичного опріснення води, Грабітченко В. М., Радовенчик Я. В., Макаренко І. М. (2017)
Гомеля М. Д. - Вилучення розчиненого у воді кисню із застосуванням модифікованих іонітів, Шаблій Т. О., Іваненко О. І., Крисенко Т. В. (2017)
Радовенчик Я. В. - Поверхова система роздільного збирання твердих побутових відходів, Гончар В. В., Радовенчик В. М. (2017)
Радовенчик Я. В. - Особливості освітлення води матеріалами з капілярними властивостями, Радовенчик В. М. (2017)
Гомеля М. Д. - Фосфоровмісний сорбент на основі целюлозовмісного матеріалу, Хохотва О. П., Малихіна К. А. (2017)
Мукало Є. О. - Одержання й властивості сорбентів із рослинних відходів, Галиш В. В. (2017)
Трембус І. В. - Солом’яна целюлоза в композиції пакувального паперу, Соколовська Н. В. (2017)
Носачова Ю. В. - Сповільнення корозії елементів обладнання йонами важких металів за підвищених температур, Ярошенко М. М., Корзун А. О., Коровченко К. С. (2017)
Жученко О. А. - Керування циклічними процесами з ітераційним навчанням, Волощук М. Г. (2017)
Жученко А. І. - Дискретні форми математичного опису напірного ящика з повітряною подушкою, Піргач М. С., Жураковський Я. Ю. (2017)
Коротинський А. П. - Невизначена модель реактора у виробництві мастил на основі мильних загусників, Коржик М. В. (2017)
Коротинський А. П. - Робастне управління реактором у виробництві мастил на основі мильних загусників, Коржик М. В. (2017)
Оніщенко В. О. - Статична модель реактора окиснення аміаку у виробництві азотної кислоти, Миленький В. В. (2017)
Ситніков О. В. - Модель реактора каталітичного крекінгу у псевдозрідженому шарі, Данькевич А. О., Захарчук А. С. (2017)
Ярощук Л. Д. - Імітаційне моделювання виготовлення мастила в періодичному виробництві, Комендант О. О. (2017)
Новаковський Л. Я. - Проблеми управління землекористуванням науково-дослідних установ і навчальних закладів (2017)
Медведєв В. В. - Критерії і нормативи фізичної деградації орних ґрунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази), Пліско І. В. (2017)
Буценко Л. М. - Вплив інсектициду альфа супер на фітопатогенні бактерії Рseudomonas syringae агрофітоценозу пшениці, Пасічник Л. А., Булеца Н. М., Патика В. П. (2017)
Стегній Б. Т. - До проблеми нодулярного дерматиту великої рогатої худоби, Корнєйков О. М., Прохорятова О. В., Герілович А. П. (2017)
Савченко Ю. І. - Концентрація 137cs і важких металів у м’ясі качок, вирощених у різних зонах радіоактивного забруднення, Савчук І. М., Ковальова С. П. (2017)
Кравченко В. А. - Ефективні методи та способи селекції і насінництва овочевих і баштанних рослин, Корнієнко С. І., Кондратенко С. І., Сергієнко О. В., Горова Т. К., Самовол О. П., Сайко О. Ю. (2017)
Адамчук В. В. - Теоретичне дослідження параметрів комбінованого гичкозбирального агрегату, Булгаков В .М., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Булигін С. Ю. - Енергоконверсія органічних ресурсів для відтворення родючості ґрунтів і виробництва біопалива, Демиденко О. В., Величко В. А. (2017)
Алієв Е. Б. - Дослідження аеродинамічних властивостей насіння олійних культур, Шевченко І. А. (2017)
Скоцик В. Є. - Теоретично-методологічні підходи до трактування категорії "ринковий механізм" (2017)
Паляничко Н. І. - Удосконалення еколого-економічного механізму впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Вербова О. В. - Чинники неспецифічного імунітету американської норки скандинавської селекції у процесі адаптації до вітчизняних умов утримання (2017)
В. Г. Вировцю — 80 (2017)
Загальні збори Національної академії аграрних наук України (2017)
Танчик С. П. - Вплив систем основного обробітку ґрунту на вміст доступної вологи та продуктивність кукурудзи в Правобережному Лісостепу, Миколенко Я. О. (2017)
Пилипенко В. С. - Площа листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал рослин гороху залежно від удобрення та інокуляції насіння, Каленська С. М. (2017)
Кабанець В. М. - Вплив світлових режимів на якість волокна конопель (2017)
Славов В. П. - Природна резистентність і відтворювальна здатність корів за дії малих доз радіації, Плотко Т. С. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Перспективи розвитку клітинних технологій у ветеринарній медицині, Малюк М. О., Данілов В. Б., Ковпак В. В., Харкевич Ю. О. (2017)
Литвиненко М. А. - Удосконалення антронового методу визначення вмісту розчинних вуглеводів у вузлах кущіння рослин пшениці озимої для оцінки стану посівів протягом зимівлі, Феоктістов П. О., Блищик Д. В., Гаврилов С. В. (2017)
Кувачов В. П. - Дослідження плавності ходу спеціалізованого ширококолійного агрозасобу (2017)
Іващенко О. О. - Альтернативний та екологічний способи отримання води, Іващенко О. О. (2017)
Супіханов Б. К. - Нішеві культури (2017)
Прудивус Л. В. - Державна підтримка підприємництва в агровиробництві України на засадах стійкості доходів (2017)
Мозоль Н. В. - Регулювання водного режиму осушуваних земель Західного Полісся (2017)
Петриченко Є. А. - Експериментальне дослідження показників роботи комбінованого удобрювально-посівного агрегату (2017)
Куфель А. В. - Залежність продуктивності колоса ячменю за кількістю зерен від впливу строків сівби та норм висіву насіння (2017)
Влізло В. В. - Нанобіотехнології й нанопродукти: досягнення та перспективи досліджень у тваринництві та ветеринарній медицині (2017)
Скрильник Є. В. - Вплив ферментативної активності чорнозему типового на склад і гідрофобно-гідрофільні властивості гумінових кислот за різного обробітку ґрунту, Маклюк О. І., Попірний М. А. (2017)
Калінова М. Г. - Оцінка колекційних зразків і сортів ріпаку озимого за стійкістю до знижених температур на рівні мікрогаметофіту (2017)
Постоленко Є. П. - Уміст компонентів хімічного складу плодів кизилу (Сornus mas. L.) залежно від особливостей сорту та погодних умов (2017)
Олійник О. Б. - Змішана крустацеозна інвазія у коропових риб, Матвієнко Н. М., Мандигра М. С. (2017)
Кириченко В. В. - Ефективність імунологічних досліджень у стабілізації урожайності соняшнику, Петренкова В. П., Коломацька В. П., Боровська І. Ю., Єгорова Н. Ю. (2017)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження стійкості руху комбінованого машинно-тракторного агрегату, Адамчук В. В., Петриченко Є. А., Надикто В. Т., Кувачов В. П. (2017)
Сильчук О. І. - Екологічно безпечне регулювання чисельності членистоногих фітофагів рослин роду Sambucus L., Лісовий М. М., Вигера С. М., Таран О. П., Чумак П. Я., Ковальчук В. П. (2017)
Кирпа М. Я. - Способи зниження тепловитрат у технологіях сушіння насіння кукурудзи, Кулик В. О. (2017)
Хоменко І. І. - Економічна ефективність нових сортів плодових культур, Костюк Л. А., Мамалига І. І. (2017)
Дубовик Д. Ю. - Ефективність застосування біодобрив за протруювання насіння пшениці м’якої озимої (2017)
Мендришора П. Д. - Особливості накопичення маси у цьоголіток і дволіток райдужної форелі, Шумова В. М. (2017)
Панасюк Б. Я. - Кліматичні процеси і сільське господарство (2017)
Вергунов В. А. - Чи має право Національна академія аграрних наук України 1 листопада 2018 року відзначати свій віковий ювілей? (2017)
Пам’яті Г. В. Новікової (2017)
Пам’яті Д. А. Волкова (2017)
Титул, зміст (2017)
Паляничко Н. І. - Потенціал залучення інструменту страхування при сільськогосподарському використанні земель (2017)
Мартинюк І. В. - Проблеми фінансування охорони навколишнього природного середовища в Україні (2017)
Загребельна І. Л. - Потенціал трудових ресурсів сільського господарства Полтавської області, Олійник Є. О. (2017)
Білоткач І. А. - Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва (2017)
Штуца В. М. - Роль економіко-екологічних інструментів в інтеграційних процесах в Україні (2017)
Шевчук О. Д. - Про проблеми та перспективи реорганізації податкової міліції (2017)
Полчанов А. Ю. - Втрати української економіки від військового конфлікту (2017)
Семенчук І. М. - Перспективні електромеханічні системи космічних апаратів для дистанційного зондування землі, Михайловська А. М. (2017)
Фролова П. О. - Особливості електронного документообігу місцевого самоврядування як об'єкту моделювання, Біленко В. О., Чеверда С. С. (2017)
Вострякова В. І. - Методичні підходи моделювання та аналізу логістичних систем розподілу продукції АПК (2017)
Бахарєва Я. В. - Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу (2017)
Григоренко Я. О. - Науково-методичні засади комплексного оцінювання аграрного потенціалу регіонів України для забезпечення її економічної безпеки (2017)
Носко Б. С. - Сучасні проблеми фосфору в землеробстві і шляхи їх розв’язання (2017)
Таран О. П. - Оцінка стійкості рослин Nicotiana tabacum L. та Nicotiana rustica L. до некротичного і звичайного штамів Y-вірусу картоплі, Лісовий М. М., Савіна О. І., Міщенко Л. Т. (2017)
Цимбал Я. С. - Організація зеленого конвеєра на базі багаторічних трав і сумішей однорічних культур (2017)
Труфанова В. О. - Моніторинг умісту мікотоксинів у кормах для птиці, Труфанов О. В., Горбенко З. Г., Чорна Г. В. (2017)
Метлицька О. І. - Комахи — джерело поживних і біологічно активних речовин, Мельничук С. Д., Cпиридонов В. Г. (2017)
Бондарчук А. А. - Створення сортів картоплі з кольоровим м’якушем бульб, Фурдига М. М., Чередниченко Л. М. (2017)
Файт В. І. - Ідентифікація та ефекти алелів гена Vrd2 за господарсько цінними ознаками пшениці в умовах Південного Степу України, Погребнюк О. О., Стельмах А. Ф. (2017)
Адамчук В. В. - Математична модель взаємодії плоского копіра із залишками гички буряків цукрових, Булгаков В. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І. (2017)
Турченюк В. О. - Забезпечення ресурсозбереження на Придунайських рисових зрошувальних системах через повторне використання дренажно-скидних вод, Кропивко С. М., Рокочинський А. М. (2017)
Жукорський О. М. - Еколого-технологічне контролювання мийних і дезінфекційних засобів у молочній галузі, Кривохижа Є. М. (2017)
Саблук П. Т. - Управління агропромисловою сферою відповідно до сучасних вимог (2017)
Величко В. А. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення завершення земельної реформи, Новаковська І. О. (2017)
Савчук М. В. - Оцінка фітотоксичності Nb-вмісних нанокомпозитів на основі сапонітів з використанням крес-салату (Lepidium sativum L.) (2017)
Вергунов В. А. - Засновник Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН (2017)
Титул, зміст (2017)
Мороз О. В. - Теоретичні аспекти соціально-економічних перетворень в аграрній сфері України під впливом ринкових реформ, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Калінчик С. М. - Проблеми свинарства України в середовищі світового ринку, Алєксєєнко І. М., Калінчик М. В. (2017)
Лаврук В. В. - Технологічні процеси у виробництві продукції тваринництва (2017)
Біляк Ю. В. - Основні загрози фінансовій безпеці корпоративних підприємств (2017)
Косач І. А. - Системна методологія в дослідженні інтеграційних процесів в АПК на засадах державно-приватного партнерства (2017)
Халатур С. М. - Перспективні форми організаційного механізму інноваційного розвитку сільського господарства України (2017)
Кулакова C. Ю. - Ризикостійкість підприємства як передумова його розвитку: сутність та індикатори визначення , Касмініна К. О. (2017)
Гайдаржийська О. М. - Влacний кaпiтaл: джepeлa фopмувaння тa функцiї, Кocтюнiк O. В., Кaщук O. П. (2017)
Котелевець Д. О. - Концептуальні положення підвищення конкурентоспроможності переробних підприємств в АПК (2017)
Камінецька О. В. - Методологічні основи дослідження управління земельно-ресурсним потенціалом територій (2017)
Пашинська К. С. - Моделі фінансування проектів державно-приватного партнерства (2017)
Артемов В. - Розвиток педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу зі специфічними умовами навчання, Cеріков В. (2017)
Балендр А. В. - Структура галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу (2017)
Басанець В. Ф. - Індивідуалізація навчання лексичного матеріалу слухачів ВВНЗ на заняттях з англійської мови, Колотова Н. Д., Хардікова О. В. (2017)
Блощинський І. Г. - Система професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання (2017)
Волкова Н. В. - Інноваційно-зорієнтований підхід як основа підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій (2017)
Гніденко М. П. - Спосіб ієрархічного структурування інформаційного простору навчального процесу, Ільїн О. О. (2017)
Дерев’янчук А. Й. Сиротенко С. Г. - Інформаційні технології інтенсифікації і підвищення якості комп’ютеризованого навчання (2017)
Замотаєва Н. В. - Активізація самоосвітньої підготовки викладачів гуманітарних дисциплін ВВНЗ із використанням кейс-технології (2017)
Зельницький А. М. - Якість вищої військової освіти як результат функціонування педагогічної системи ВВНЗ (2017)
Кашина Г. С. - Теоретико-методологічні основи використання дистанційних форм навчання у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Козубцов І. М. - Концепція розвитку методологічної культури ад’юнктів (2017)
Кримець Л. В. - Децентралізація влади у контексті науково-освітнього простору:світовий досвід (2017)
Кузьмич І. І. - Управління дистанційним навчанням у вищих військових навчальних закладах в умовах сьогодення (2017)
Кучерявий А. О. - Технологія проектування дистанційних навчальних курсів у військовій освіті (2017)
Лащихіна В. П. - Нормативно-правові засади розвитку неперервної освіти, Лащихіна І. М. (2017)
Олійник Л. В. - Концептуальні засади управління розвитком військово-спеціальної компетентності магістрантів в умовах університетської освіти (2017)
Оліферук В. М. - Моніторинг якості проведення викладачем навчальних занять (2017)
Приходько Ю. І. - Військово-педагогічний процес як система методологічних і організаційно-методичних засад (2017)
Сафронов О. В. - Проблеми підготовки наукових та науково-педагогічних працівників в системі післядипломної освіти Збройних Сил України, Капосльоз Г. В., Мельниченко О. С., Голубєва О. М. (2017)
Cеріков В. - Професійні складові освітньої діяльності викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання (2017)
Сушков О. О. - Метод проекту як одна з сучасних освітніх методик навчання курсантів (2017)
Топчій О. В. - Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у вищому юридичному навчальному закладі (2017)
Тулашвілі Ю. Й. - Праксеологічна спрямованість формування готовності майбутнього Іт-фахівця до групової роботи як фактор підвищення його професійної мобільності, Денисюк М. М. (2017)
Федоренко О. І. - Зміст професійної компетентності працівників експертної служби МВС України, Шевцов С. О. (2017)
Черних О. Б. - Аналіз сучасного стану системи військової освіти республіки Польща: досвід для України, Мітягін О. О., Черних Ю. О. (2017)
Шепель С. І. - Фізична підготовка − одна з вагомих складових професійної підготовки сучасного воїна (2017)
Порядок подання та оформлення статей до "Збірника наукових праць "Військова освіта” Національного університету оборони України” (2017)
Сошніков А. О. - Філософсько-концептуальне осмислення сутності музею як соціокультурної інституції в епоху постмодерну (2017)
Столяр М. Б. - Антитоталітарний дискурс радянського та польського політичного анекдоту 70 – 80-х рр. ХХ ст. (компаративний аналіз) (2017)
Петрова Л. О. - Філософський аналіз проблеми професійної відповідальності як провідної професійно-моральної якості військового керівника (2017)
Царенок А. В. - Проповідь метанойї як чинник розвитку візантійської естетики аскетизму (2017)
Ігнатко В. С. - Економічна діяльність як основа формування та розвитку життєвого простору людини (2017)
Драпушко Р. - Основні напрями сучасної туристичної діяльності українців (2017)
Кобзєва Ю. Ю. - Философская эссеистика как опыт самопознания человека (2017)
Алієв Е. - Українська ментальність та українське кіно (2017)
Джура О. Д. - Духовні засади професійної орієнтації молоді (філософсько-освітнє осмислення) (2017)
Дольська О. О. - До методології створення дистанційних курсів: філософський аналіз когнітивно-педагогічних концепцій і таксономії Б. Блума (2017)
Линовицька А. - Навчальний процес: діалектика відповідальності і свободи (2017)
Колотило М. О. - Проблеми вітчизняної вищої освіти в оптиці досліджень української ментальності (2017)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості в контексті отримання знання в середньовічній Європі (2017)
Мухіна І. Г. - Духовні та ідейні детермінанти сучасної культурно-освітньої системи: пострадянський досвід (2017)
Дроботенко М. О. - Предметне самовизначення медіа-філософії (2017)
Стецюра К. О. - Медіакультурний вимір змішаного навчання у предметному полі філософії освіти (2017)
Опанасюк Ю. І. - Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти (2017)
Литвиненко Т. С. - Принцип природовідповідності у філософії виховання Фрідріха Фребеля (2017)
Жигилевич О. Ю. - Бізнес-освіта в структурі менеджмент-освіти та філософії господарства (філософсько-освітнє осмислення) (2017)
Силадій І. - Освітні виклики в процесах українського державотворення (2017)
Шостя С. П. - Філософія освітніх проектів формування цифрової грамотності (2017)
Поліщук О. - Мережева взаємодія та формування колективної дії: соціально- філософський аспект (2017)
Захаренко К. - Основні суб’єкти та інститути інформаційної безпеки (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Posudin Yu. - Spectroscopic analysis of honey (2016)
Nosenko T. - Composition and properties of partially hydrolyzed sunflower protein isolates, Mank V., Zhukova Ya., Cherstva A. (2016)
Olaoye O.A. - Spoilage volatiles and sensory properties of a grilled stick meat product inoculated with Pediococcus acidilactici FLE07 as starter culture (2016)
Bazhay-Zhezherun S. - Improving the nutritional value of grains by biological activation, Romanovska T., Antonіuk M. (2016)
Kalusevic A. - Raspberry and blackberry pomaces as potential sources of bioactive compounds, Saleviс A., Dordevic R., Veljovic M., Nedovic V. (2016)
Atanasova T. - Chemical composition of essential oil from Rosa Damascena mill., growing in new region of Bulgaria, Kakalova M., Stefanof L., Petkova M., Stoyanova A., Damyanova S., Desyk M. (2016)
Rybak O. - Milk fat in structure formation of dairy products: a review (2016)
Zhilinskaia N. - Using of bioinformatics and computer morphometry in study of Fusarium spp. causing potato dry rot, Bazarnova J., Shleikin A., Peshuk L., Galenko O. (2016)
Hirwa O. - Ethanol prodution from mucilage and pulp of processed coffee, Nyagahungu I., Bitwayiki C. (2016)
Raichuk N. - Technology features of using gums in a creation of gel bases, Podobiу O. (2016)
Oncul N. - Mechanism of antibacterial effect of plant based antimicrobials, Karabiyikli S. (2016)
Biletskyi E. - Three-dimensional model of non-Newtonian fluid flow in the rectangular channel, Petrenko O., Semeniuk D. (2016)
Litovchenko I. - Modeling of furnace work with recirculating of heating gases for tunnel baking ovens (2016)
Jothi Ja. S. - Are public perceptions precise towards the status of quality and safety of commercial brands of noodles?, Uddin M. B. (2016)
Sadilek T. - System of quality labels in the European Union (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Вступне слово Олега Михайловича Топузова (2017)
Головко М. В. - РІSА-2018 як індикатор стану загальної середньої освіти в Україні, Науменко С. О. (2017)
Pyrozhenko P. - Social, political and economic factors of school renewal in China (2017)
Голуб І. І. - Польський досвід реформування системи вищої освіти у контексті європейської інтеграції (2017)
Сімак К. В. - Віртуальна академічна мобільність студентів: досвід Канади (2017)
Пасічник Л. Л. - Рефлексивний підхід до розвитку професійної компетентності вчителів у центрах педагогічної освіти у Німеччині (2017)
Савченко О. Я. - Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації компетентнісного підходу на уроках літературного читання (2017)
Мачача Т. С. - Стратегії розвитку технологічної освіти в середній загальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури, Юрженко В. В. (2017)
Акірі І. - Учебник и оценка образовательных результатов (2017)
Хорошковська Т. П. - Читацькі вміння учнів загальноосвітніх навчальних закладів як об’єкт моніторингових досліджень (2017)
Pobiedash I. - Pilot methodological model of the formation of pupils’ civic competence (on the basis of the content of the "World history” course for the 7-th form) (2017)
Меняйло В. І. - Дослідницько-інноваційна діяльність як нова категорія педагогічної інноватики (2017)
Сергієнко Т. В. - Компетентнісний підхід до навчання української мови як іноземної в медичних університетах (2017)
Бондаренко Н. В. - Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей, Косянчук С. В. (2017)
Гаврилюк Г. М. - Підручник нового покоління – кожній дитині (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Pylypenko I. - Identification of bacillary microbial contaminants and food poisoning agents from ukrainian plant raw materials and products, Pylypenko L., Yamborko A., Ilyeva O., Kotlyar E., Babenko D. (2017)
Boaghi E. - Walnuts Respiration (Juglans regia L) during storage (2017)
Stepankova G. - Influence of maize germ oilcake on processes of wheat dough ripening and bread quality and nutritional value, Oliinyk S., Mykhaylov V., Neklesa O. (2017)
Hutsalo I. - Determination of oleic acid in the samples of sunflower seeds by method of nir-spectroscopy, Mank V., Kovaleva S. (2017)
Kuzmin O. - Qualimetric assessment of diets, Levkun K., Riznyk A. (2017)
Shaikh T. H. - FTIR spectroscopy combined with chemometric: A versatile tool for quality evaluation of fried vermicelli, Mahesar S. A., Shah S. N., Kori A. H., Sherazi S. T. H., Lakho S. A. (2017)
Protsenko L. - Features of using hops and CO2-extract in brewing, Litvynchuk S. (2017)
Ivanova T. - Effect of meat product with onion skin extract on мetabolic profile in SHR, Goshovska Yu., Peshuk L., Romanenko M., Fedichkina R., Sagach V., Sineok L., Shapoval I. (2017)
Mriachenko N. - Study of technological factors impact on the viscosity of "Wheat starch-Tween 20 (E432)" system, Iurchenko S. (2017)
Kuzmin O. - Substantiation of the conditions of obtaining porous carbon materials from pyrolyzed wood wastes by chemical activation of H3PO4, Shendrik T., Zubkova V. (2017)
Polumbryk M. - Determination of structure and morphology of the cyclodextrins-iodine complexes, Pasichnyi V., Omelchenko C., Vyshnevskiy O. (2017)
Teneva D. - Antimicrobial activity of Lactobacillus plantarum strains against Salmonella pathogens, Denkova R., Goranov B., Denkova Z., Kostov G. (2017)
Sokolenko A. - Osmotic pressure in the fermentation media technologies, Shevchenko O., Makcymenko I., Vinnichenko I., Кostyuk V. (2017)
Dubovkina I. - Сhange of physical and chemical parameters of the liquid binary systems by alternating impulses of pressure (2017)
Nakov G. - Public opinion surveys of consumers for manner of labeling the food product in the Republic of Macedonia, Ivanova N., Damyanova S., Stamatovska V., Necinova L. (2017)
Abstracts (2017)
Instructions for authors (2017)
Вихідні дані (2017)
Афанас’єва І. І. - Впровадження положень директив ЄС в Україні (2017)
Бабушкин Г. Ф. - Выделение и проектирование микрологистических систем управления процесами заводских перевозок, Кузькин А. Ф., Каплуновская А. Н. (2017)
Баранов И. О. - Анализ методики повышения потребительских свойств регулируемых перекрестков улично-дорожной сети города, Баранова В. Н., Тараторина А. Н., Короленко Т. В. (2017)
Бех П. В. - Управління вантажопотоками та вагонопотоками на залізничному транспорті, Лашков О. В., Музикін М. І., Нестеренко Г. І., Авраменко С. І. (2017)
Брагін М. І. - Аналіз праць вчених по визначенню техніко-економічних показників тягових транспортних засобів, Володарець М. В., Фалендиш А. П. (2017)
Воронков О. А. - Узгодження суміжних транспортних і технологічних операцій перевезення збіжжя продукції рослинництва, Роговський І. Л. (2017)
Голубєва С. М. - Порівняльна оцінка програмних пакетів комп'ютерного моделювання інженерних процесів, Морнева М. О. (2017)
Гончаров О. М. - Автоматизована система керування технічним обслуговуванням та ремонтом локомотивів, Вихопень І. Р. (2017)
Губаревич О. В. - Природа вибрации и современные методы вибродиагностики электрических машин, Козынко А. С. (2017)
Данільєва Ю. Г. - Інтеграція України до ринку транспортних послуг країн ЄС (2017)
Дацун Ю. М. - Оцінка критеріїв формування віртуального підприємства з ремонту локомотивів (2017)
Дрожжин О. Л. - Основні задачі організації і управління роботою суден на фідерних лініях (2017)
Зеленко О. О. - Маркетингово-логістична інфраструктура як антикризовий інструмент управління туристичними підприємствами Луганської області, Стеганець С. С. (2017)
Іщенко В. М. - Дослідження зміни температури вантажу при транспортуванні в ізотермічному вагоні з використанням математичного моделювання, Брайковська Н. С., Осьмак В. Є. (2017)
Клюєв С. О. - Аналіз методів ідентифікації залізничного рухомого складу (2017)
Крамський С. О. - Ризик-орiєнтований пiдхiд управлiння системами транспортної безпеки (2017)
Крашенінін О. С. - Забезпечення ремонтного господарства депо оптимальним розміром запасів, Пономаренко О. В., Яковлев С. С. (2017)
Кузьменко Н. Н. - Технология изготовления квазигиперболоидных обкатных инструментов и квазигиперболоидных зубчатых колес (2017)
Лаптінов О. С. - Актуальність транспортно-експедиторської роботи на прикладі логістичного підходу до планування вантажних та комерційних операцій на залізничному транспорті, Чернецька-Білецька Н. Б. (2017)
Лебідь І. Г. - Теоретичні аспекти визначення транспортного забезпечення при збиранні врожаю пшениці, Медведєв Є. П. (2017)
Марченко Д. М. - Аналіз організації вагонопотоків на мережі залізниць при міжнародних перевезеннях вантажу, Сиднєв В. Р., Максимов Д. Г., Сиднєв І. В. (2017)
Михайлов Е. В. - Оценка безопасности движения по сходу с рельса колеса перспективной конструктивной схемы, Семенов С. А., Полупан Є. В. (2017)
Морнева М. О. - Установка для дослідження гвинтової мікрометричної пари, Голубєва С. М. (2017)
Нестеренко Г. И. - Совершенствование транспортного комплекса Украины на основе использования принципов логистики, Кузьменко А. И. (2017)
Новак Г. Л. - Значение транспортного маркетинга в функционировании железнодорожного транспорта, Григоренко Т. Г., Григоренко Е. И. (2017)
Панченко С. В. - Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом формування автоматизованої системи розрахунку і забезпечення виконання плану формування поїздів, Бутько Т. В., Прохоров В. М., Пархоменко Л. О. (2017)
Парунакян В. Э. - Повышение эффективности управления производственно-транспортной системой металлургических предприятий, Маслак А. В. (2017)
Пасічник А. М. - Проблеми оцінки транспортно-експлуатаційного стану та напрямки модернізації мережі автомобільних доріг в Україні, Лебідь Є. М., Клен О. М., Мірошніченко С. В. (2017)
Просвірова О. В. - Метод підвищення експлуатаційних характеристик та енергоефективності залізничних дискових гальм (2017)
Рамазанов С. К. - Интеллектуальная информационная система управления жизненным циклом изделий транспортного предприятия (2017)
Роговий А. С. - Концепція створення вихорокамерних нагнітачів та принципи побудови систем на їх основі (2017)
Руденко Н. В. - Системы отслеживания и трассировки грузов, Пушинская Е. А., Бессмертная А. В. (2017)
Сапронова С. Ю. - Продовження терміну експлуатації вантажних вагонів, Буліч Д. І., Ткаченко В. П. (2017)
Сапронова С. Ю. - Ресурсозбереження при відновленні коліс залізничного рухомого складу, Ткаченко В. П., Зуб Є. П. (2017)
Семенов С. А. - Выбор рациональной схемы доставки грузов в международном сообщении, Кравченко С. В., Шепитько О. В., Вололазский А. А. (2017)
Соляник Т. Н. - Моделирование транспортных процессов в цепи поставок кондитерских изделий, Белоконь Ю. А. (2017)
Cулим А. О. - Розробка підходу з визначення параметрів бортового ємнісного накопичувача енергії рухомого складу метрополітену (2017)
Тартаковский Э. Д. - Пути повышения качества работы эргатической системы "машинист-локомотив", Горобченко А. Н., Антонович А. О. (2017)
Тартаковський Е. Д. - Прогнозування визначення термінів оновлення нових серій тягового рухомого складу, Крашенінін О. С., Клименко О. В. (2017)
Турпак С. М. - Оптимізація графіків внутрішніх залізничних перевезень металургійного підприємства, Васильєва Л. О., Лебідь Г. О., Падченко О. О., Сидоренко Ю. Т. (2017)
Фалендиш А. П. - Аналіз підходів до розрахунку викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами дизелів тепловозів, Гатченко В. О., Клецька О. В. (2017)
Фомін О. В. - Процедура правки технологічно-деформованих вагонних металоконструкцій шляхом створення внутрішнього напруженого стану термічним впливом, Логвіненко О. А., Бурлуцький О. В. (2017)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Исследование влияния гранулометрического состава водоугольного топлива на его реологические и гидродинамические характеристики, Баранов И. О., Остапенко В. Н., Мирошникова М. В. (2017)
Шведчикова И. А. - Экспериментальная установка для исследования магнитных полей рассеяния дефектов ферромагнитных изделий, Шевченко А. И., Путкарадзе Н. Л. (2017)
Шворнікова Г. М. - Спрощення митних формальностей як необхідна умова євроінтеграції України, Барабаш В. В., Марченко А. В. (2017)
Шевченко С. І. - Підвищення ефективності роботи вантажопіднімальних кранів мостового типу (2017)
Юдін В. П. - Шляхи вирішення промислово-транспортних проблем екології в Запорізькому регіоні, Васильєва Л. О., Падченко О. О., Харченко Т. В. (2017)
Яровий Р. О. - Ефективність застосування комбінованих накопичувачів електричної енергії на маневрових тепловозах (2017)
25 лет лидерства (2017)
Мировой лидер металлизации (2017)
Упаковка для кондитерских и хлебобулочных изделий (мировой опыт) (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Маркетологи информируют... (2017)
Ватренко О. В. - Особливості закупорювання скляної тари (2017)
Новый пневмораспределитель VUVS (функциональный, надежный и недорогой) (2017)
Конончук С. С. - Автоматизация складских операций (2017)
Якимчук М. В. - Четверта промислова революція та розвиток пакувальної індустрії, Гавва О. М. (2017)
Фасование маринованных грибов (2017)
Якимчук М. В. - Вакуумні захоплювальні пристрої в пакувальних машинах (деякі особливості застосування), Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О. (2017)
Цифровая печать – путь к персонализированной упаковке (2017)
Контактная маркировка горячим тиснением (2017)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Розвиток інновацій пакувальної індустрії (на основі програми SABIT) (2017)
Бумага, картон и гофрокартон (2017)
Cлужба коротких повідомлень (2017)
Жовті сторінки (2017)
Истоки наград ЧП "Авентин" (2017)
Кривошей В.Н. - Плодоовощные консервы в Украине (рынок,тенденции, упаковка) (2017)
Маркетологи информтруют... (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Александров А. М. - Клеи для ламинированных пленок (2017)
Упаковка со всех континентов (2017)
Гапон В. С. - Можливості застосування рідинного охолодження рукавних полімерних плівок, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О. (2017)
Регей І. І. - Проектування фальцювального обладнання засобами тривимірного моделювання, Бегень П. І. (2017)
Конончук С. С. - Низкотемпературный автоматизированный склад и его оборудование (2017)
Петрів І. М. - Офсетні пластини в лазерних формовивідних пристроях (2017)
Рейпли Н. - Маркировка средств личной гигиены для мужчин (2017)
Інформаційні зустрічі на "Пак Експо – 2017" (2017)
Кривошей В. М. - Нові зірки української упаковки (2017)
Упаковочные материалы и упаковка из полимеров (2017)
Маценко Г. О. - Нотатки про українських підприємців (2017)
Жовті сторінки (2017)
Anishchenko V. - Vocational training of adult people – one of the ways of the work forth potential development (2015)
Бородієнко О. - Принципи корпоративного навчання в сучасних умовах (2015)
Вовковінський М. - Соціалізація як спосіб саморозвитку внутрішнього потенціалу особистості учня професійно-технічного навчального закладу (2015)
Закатнов Д. - Особливості професійного самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Розіна Н. - Проблема формування соціально-правової компетентності майбутніх кваліфікованих робітників у педагогічній теорії (2015)
Гоменюк Д. - Особливості професійної підготовки кваліфікованих робітників автосервісу в умовах ринку праці (2015)
Kovalenko D. - Technological support of professional and legal training of prospective engineers-instructors (2015)
Кулалаєва Н. - Формування готовності майбутніх будівельників до безпечної професійної діяльності (2015)
Алєксєєва С. - Інформаційне освітнє середовище підготовки майбутніх дизайнерів до розвитку професійної кар’єри (2015)
Смирнова І. - Методичні основи розробки електронних освітніх ресурсів як контенту інформаційно-освітнього середовища (2015)
Герлянд Т. - Особливості впровадження технології контекстного навчання у закладах професійно-технічної освіти (2015)
Масліч С. - Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму (2015)
Романов Л. - Застосування веб-квестів у професійно-технічних навчальних закладах (2015)
Ткачук Г. - Розвиток ІКТ-компетентності педагогів у системі методичної роботи професійно-технічного навчального закладу (2015)
Пуховська Л. - Європейські тенденції професійного навчання і розвитку виробничого персоналу (2015)
Movchan L. - The Swedish experience of developing students’ oral proficiency in vocationally oriented English (2015)
Вимоги до авторів (2015)
Tadyeyev O. - Evaluation of three-dimensional deformation fields of the earth by methods of the projective differential geometry. The main linear deformations (2016)
Третяк К. Р. - Аналіз результатів визначення швидкостей вертикальних рухів Земної кори берегової лінії європи за даними мареографічних та gnss-спостережень, Досин С. И. (2016)
Fys M. - lozynskyi one option of constructing three-dimensional distribution of the mass and its derivatives for a spherical planet earth, Yurkiv M., Brydun A., Lozynskyi V. (2016)
Церклевич А. - Про напружений стан тектоносфери землі, Заяць О., Шило Е. (2016)
Баран А. Н. - Просторові кореляції пеліт-алевритових порід в осадовому чохлі новоградського блоку (волинський мегаблок українського щита) (2016)
Білик Н. Т. - Мінералогія і геодинамічні умови формування перидотитів З офіолітів мармароської зони скель (українські карпати), Генералова Л. В., Яценко І. Г., Степанов В. Б. (2016)
Сеньковский Ю. - Геолого-палеоокеанографічні моделі карпато-чорноморської континентальної окраїни океану тетіс, Гнідец В., Григорчук К., Колтун Ю., Попп І., Радковец Н., Мороз М., Мороз П., Ревер В., Ревер А., Баландюк Л., Кохан О., Гаєвская Ю., Гавришкив Г., Кошиль Л. (2016)
Honchar A. - Geo- and hydro-acoustic complex as a study of interconnection between processes in waters and bottom sediments, Fedoseienkov S. (2016)
Кузьменко Э. Д. - Эффективность метода естественного импульсного электромагнитного поля земли в задаче мониторинга оползневых процессов на склонах киевского водохранилища, Кривюк И. В., Кузнецов И. В., Зинченко В. П. (2016)
Мычак С. В. - Напряженно-деформированное состояние росинского мегаблока украинского щита на участке верхнего течения р. Рось (фурсы-борщаговка), Курило С. И., Бельский В. Н., Муровская А. В. (2016)
Федоришин Д. Д. - Перспективи ядерно-фізичних методів під час виділення газонасичених порід-колекторів складнопобудованих неогенових відкладів, Трубенко О. М. , Федоришин С. Д., Фтемов Я. М., Коваль Я. М. (2016)
Карпатському відділенню ІГФ НАНУ – 25 років (2016)
VI Міжнародна наукова конференція "Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища" (до 25-річчя КВ ІГФ НАНУ) (2016)
Пам’яті Віталія Григоровича Осадчого (2016)
Пам’яті Володимира Миколайовича Шумана (2016)
Вимоги до оформлення статей журналу "Геодинаміка" (2016)
Scientific journal "Geodynamics"-Requirements for papers (2016)
"Пакувальна індустрія": зустрінемося у Львові (2017)
"Цифра" на обкладинці (2017)
Переможний виступ пакувальної індустрії (2017)
Interpack innovation (2017)
Халайджі В. В. - Спеції в Україні (ринок, тенденції, упаковка) (2017)
Инновации в упаковке (2017)
Скляна упаковка від Ветропак (2017)
Регей І. І. - Післяштанцювальні технологічні операції (виламування обрізків із відштанцьованих картонних заготовок), Олішкевич В. Ю. (2017)
Гапон В. С. - Дослідження рідинного охолодження рукавних полімерних плівок, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О. (2017)
Якимчук М. В. - Штучний інтелект у пакувальному обладнанні (перспективи використання), Гавва О. М. (2017)
Бионический подход к робототехнике (2017)
Родионов А. Г. - Каплеструйные промышленные принтеры Anser (инновация в маркировке продукции) (2017)
Шелеховський М. К. - HP Mosaic тепер в Україні (2017)
Шет Ч. - Маркирование мягкой упаковки (плюсы и минусы) (2017)
Кривошей В. Н. - Маркировочные устройства в упаковочной индустрии (2017)
Гриценко О. О. - Виготовлення нанофотонних маркувань для розумних паковань, Гриценко Д. С. (2017)
Сенченко-Чуєва О. В. - Технічна графіка на пакувальних конструкціях (новий тренд у дизайні) (2017)
Мікула О. М. - Професор Віталій Шостя. Вплив. Внесок. Виклик (до 75-річчя від дня народження) (2017)
Упаковочные материалы и упаковка из полимеров (2017)
Вітрильники в пляшках (2017)
Служба коротких повідомлень (2017)
Жовті сторінки (2017)
Заблоцький В. В. - Адміністративна реформа: стан та перспективи трансформацій (2015)
Делія О. В. - Governance як концептуальний підхід до розуміння публічного управління (2015)
Антонов А. В. - Теоретичні основи соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва (2015)
Дудка О. І. - Сучасні інструменти державного регулювання аграрного сектора економіки (2015)
Заморська Л. I. - Проблеми методології атрибуції норми права (2017)
Десятник В. О. - Проблема методології науки (2017)
Волкова Д. Є. - Європейські стандарти про громадські органiзацiї: проблеми та перспективи адаптацiї українського законодавства (2017)
Сирота А. I. - Правовi проблеми проведення бюджетної децентралiзацiї в Українi (2017)
Вставська Т. В. - Адмiнiстративно-правове регулювання соцiального захисту учасникiв бойових дiй, якi брали участь в антитерористичнiй операцiї (2017)
Кравченко О. М. - Комерцiйне шпигунство (2017)
Терещук О. А. - Механiзм делегування в дiяльностi мiсцевих органiв публiчної адмiнiстрацiї: досвiд Польщi та Латвiї (2017)
Кудрявцев О. В. - Дозвiльно-реєстрацiйна дiяльностi державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї в Українi (2017)
Стрельцов Є. Л. - Oкремi положення щодо подальшого удосконалення дiючої в Українi концепцiї боротьби з терроризмом схваленої указом президента України 25.04.2013 р., № 230/2013, Дмитрук М. М. (2017)
Митрофанов I. I. - Соцiальна обумовленiсть кримiнально-правового забезпечення охорони законної професiйної дiяльностi журналiста (2017)
Притула А. М. - Шляхи вдосконалення дiяльностi оперативних пiдроздiлiв державної прикордонної служби України (2017)
Міщенко М. О. - Загальносоцiальне запобiгання вчиненню незаконного збагачення в Українi (2017)
Залялова I. М. - Проблеми тлумачення кримiнального законодавства за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територiю України та виїзду з неї (2017)
Мокряк М. О. - До проблеми феноменологiчної характеристики засобiв масової iнформацiї (2017)
Андрушко О. В. - До питання про поняття кримiнального процесуального правопорушення (2017)
Гловюк I. В. - Актуальнi проблеми вдосконалення кримiнально-процесуального статусу заявника (2017)
Дерменжи Є. А. - Проблемнi питання обрання запобiжних заходiв на стадiї досудового розслiдування у процесуальнiй дiяльностi прокурора та слiдчого (2017)
Антонюк Н. О. - Стандарти Ради Європи у кримiнальному процесi: реалiї i перспективи (2017)
Лукашкіна Т. В. - Показання як джерело доказiв у кримiнальному провадженнi України (2017)
Малахова О. В. - Проблемнi аспекти реалiзацiї права сторони захисту на ознайомлення з матерiалами досудового розслiдування до його завершення (2017)
Ківалова Т. С. - Розвиток дослiджень у галузi мiжнародного права в Українi в 2012-2016 рр., Короткий Т. Р., Хендель Н. В. (2017)
Грушко М. В. - Iнститут воєнного полону в мiжнародному правi: вiд "мононорм" до правових норм (2017)
Поєдинок О. Р. - Iнститут громадянства в мiжнародному правi: найважливiшi теоретичнi питання та їхнi практичнi наслiдки (2017)
Рецензiя на монографiю О. А. Чувакова "Злочини проти основ нацiональної безпеки України: проблеми кримiнально-правової теорiї i практики" (2017)
Вихідні дані (2017)
Грушецька В. О. - Традиційна культура кримських чабанів Чатир-Дагу XIX – початку XX ст.: повсякденне життя і костюм (2015)
Dolgochub V. A. - The invention of the ethnic culture semantics: formulation of the problem, Petrova N. O. (2015)
Демченко О. В. - Реконструкція пізньомезолітичної – неолітичної історії Дніпровського надпоріжжя. Палеоекологічний підхід (2015)
Іванченко А. В. - Амфорна тара римського часу з розкопок городища поблизу с. Орловка ("Кам'яна Гора") (2015)
Кожухар К. С. - Тюркський чинник у формуванні номенклатури назв їжі, харчування, посуду і начиння українців Молдови (2015)
Карпенко А. А. - Роль Володимира Шухевича в організації українського музейництва в Галичині (2015)
Кіндрачук Н. М. - Тотальна атеїзація українців протягом 60-х рр. ХХ ст. та її наслідки (2015)
Косаківський В. А. - Голодомор 1932-1933 років у містечку Чечельник на Поділлі: свідчення очевидців (2015)
Моторна І. В. - Політика румунської адміністрації щодо молдован та українців в Трансністрії (1941 – 1944 рр.): процеси румунізації та асиміляції (2015)
Stambol I. I. - Formation of Ivan Lypa`s worldview (2015)
Бурунов О. О. - Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г. А. Кіссінджера (2015)
Казаков Г. І. - Зовнішня політика В. Вільсона (1914-1918 рр.): спроба аналізу англо-американської історіографії (2015)
Ковальська М. С. - Роль маркізи де Помпадур в "дипломатичній революції" напередодні вступу Франції у Семирічну війну (2015)
Павленко С. С. - Діяльність японського консула в Одесі в умовах поглиблення кризи російсько-японських відносин початку ХХ ст. (2015)
Татарко І. І. - Участь болгар Ізмаїльської області УРСР та півдня МРСР в громадському житті у повоєнні часи (друга половина 40 – 50-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Янов Д .М. - Історія дослідження обігу османських монет на території Пруто-Дністровського межиріччя (2015)
Білецька О. В. - Качибей у світлі джерел XV - XVI століть (матеріали до вивчення історичної географії Поділля та Північного Причорномор’я) (2015)
Гуцул В. М. - Таранний бій, рицарство і теорія воєнно-технологічного детермінізму: історіографія проблеми (2015)
Ковальчук С. В. - Організація і проведення виборів до І Державної Думи Російської імперії в Одесі (за матеріалами газети "Южное обозрение") (2015)
Кушнір В. Г. - Носили ми вечерю…, Петрова Н. О. (2015)
Мілевич С. В. - Походження роду Воронцових за матеріалами "Родословной книги князей и дворян российских и выезжих" (2015)
Новікова Л.В. - Т.Г. Шевченко проти А.О. Скальковського як історика гайдамаччини: до історії появи та функціонування однієї історіографічної оцінки (міфу?) (2015)
Osikowicz Z. - Szczegóły kulturalno-artystycznej działalności organizacji w ramach Ukraińsko-Polskiej kulturalnej współpracy ( 2000 -2012 r.) (2015)
Дьомін О. Б. - Рецензія: Урсу Д. П. Одесса в европейском научном и культурном пространстве (ХІХ – ХХ вв.): Документальные очерки. – Одесса: Апрель, 2014. – 272 с. (2015)
Дьомін О. Б. - Памяті Федора Олександровича Самойлова (2015)
Дьомін О. Б. - Слово про професора Ірену Світозарівну Грєбцову (2015)
Вступне слово (2017)
Стрішенець Н. - Зарубіжна каталогізація: пов’язані дані та BIBFRAME (2017)
Керзюк О. - Організація та доступ до інформації у Британській бібліотеці (2017)
Вихристюк О. - Міжнародний книгообмін у світовому інформаційному просторі (на прикладі співробітництва НБУВ з окремими країнами), Яновська В., Ятченко А. (2017)
Баньковська І. - Організація бібліотечних консорціумів (із досвіду роботи зарубіжних бібліотек) (2017)
Гуцол Г. - Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія і сучасність (2017)
Василенко О. - Інформаційно-комунікаційна діяльність наукової бібліотеки в контексті сутнісних функцій (2017)
Добко Т. - Довідково-бібліографічна діяльність і довідково-бібліографічне обслуговування: співвідношення понять і термінів (2017)
Скорохватова А. - Співпраця Національної історичної бібліотеки України із закладами науки, освіти та культури, Смілянець С. (2017)
Солоіденко Г. - Роль академічних бібліотек в організації і структуруванні інформаційних ресурсів (2017)
Полякова О. - Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України, Сокур О. (2017)
Чайковська Л. - Видання науково-дослідницьких установ Національної академії наук України як складник документного потоку наукових видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: структура та наповнення у 2012–2015 рр., Білько Є. (2017)
Яковенко О. - Формування фонду архівного примірника видань творів друку України в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Починок О. (2017)
Зайченко Н. - Бібліометричний напрям розвитку реферативної бази даних "Україніка наукова", Сандул О. (2017)
Клюшнікова О. - Формування реферативних ресурсів в окремих країнах пострадянського простору (2017)
Ейсмонт Ю. - Термінотворення на сучасному етапі: чи є загрози українській мові? (за матеріалами УРЖ "Джерело") (2017)
Шкаріна В. - Трансформація довідково-бібліографічного апарату бібліотеки: реалії та перспективи (2017)
Полякова О. - Пошукові можливості каталогів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та їх оцінка читачами, Смусь С., Сокур О. (2017)
Посмєтна О. - Переоблік бібліотечного фонду у світлі змін нормативних документів, Клочок Т. (2017)
Вимоги до оформлення статей наукових фахових видань (2017)
Вихідні дані (2017)
Рудницька С. Ю. - Проблема самопроектування особистості: психолого-герменевтичний підхід (2017)
Мартинець Л. А. - Модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів (2017)
Горбань С. І. - Застосування технології програмованого навчання під час опануванні прийомів долічного письма майбутніми художниками сакрального живопису (2017)
Колярова А. О. - Проблема тілесного досвіду особистості в психологічному дискурсі (2017)
Сичевська Л. Є. - Міжособистісне спілкування у "Козацькій Світлиці" як чинник зародження прогресивних ідей (2017)
Янковська Л. М. - Психологічний супровід інноваційної діяльності вчителя як чинник розвитку нової української середньої освіти (2017)
Чудакова В. П. - Особливості формувального експерименту та етапи впровадження "корекційної моделі створення сприятливого організаційно-інноваційного середовища організації" (В. Чудаковой) – компонента сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Гальченко О. П. - Від проблеми – до успіху: розв’язуємо задачі, граючись (авторська технологія) (2017)
Дроботенко М. М. - Практикум з підготовки та написання есе (2017)
Романовський С. В. - Особливості освіти країн Європи та деякі освітні реалії України (2017)
Орехівський Є. Ф. - Юна бандуристка, вокалістка та художниця Радомишльщини, Комашко К. С. (2017)
Муранова Н. П. - Компетенції та компетентності в освіті, Федорова Н. Ф. (2017)
Набір дітей у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на червень 2017 року (2017)
Куринная А. Ф. - Речетворческое осмысление слова: социокультурное измерение (2011)
Первушина Т. А. - Значение приемов работы над интонацией в хоровом исполнительстве и пути их становления у студентов на предметах дирижерско-хорового профиля (2011)
Гурін Р. С. - Усвідомлення майбутніми вчителями внутрішньоособистісних протиріч (2011)
Данілова О. С. - Психолого-історичний аналіз феномену соціальної перцепції ікони, як образу в художній літературі (2011)
Даньшина С. А. - Российские университеты в условиях реализации концепции непрерывного образования (2011)
Осадча Т. В. - Диригентсько-хорове виконавство як проблема музичної педагогіки, Денісюк Н. М. (2011)
Картель Т. М. - Про роль професійної мотивації у процесі оволодіння майбутніми інженерами-будівельниками іноземною мовою (2011)
Єрмакова С. С. - Етапність розгортання ідеї підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів на підґрунті історико-педагогічних досліджень (2011)
Єрмакова С. С. - Експериментальні шляхи і засоби втілення у навчально-виховний процес вищого технічного навчального закладу педагогічних умов професійної підготовки майбутніх викладачів (2011)
Ткаченко М. Ю. - Розвиток вокального слуху майбутніх вчителів музики, Радюшина С.О. (2011)
Чжан Яньфен - Диагностика уровня сформированности вокальной художественно-исполнительской подготовки студентов (2011)
Віцукаєва К. М. - Педагогічні умови підготовки майбутнього соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності (2011)
Марусинець М. М. - Основні принципи формування професійної рефлексії у процесі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2011)
Коростіянець Т. П. - Рівні сформованості професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями (2011)
Султанова И. В. - К проблеме эмоциональной устойчивости студентов (начальный этап обучения) (2011)
Орищенко В. Г. - Стандартизація і гуманізація вищої педагогічної освіти як основа професійної підготовки вчителів (2011)
Кучерявий О. Г. - Культура здоров'я як цілісна властивість особистості й складова частина її загальної культури (2011)
Шлапак О. В. - Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах вищої школи (2011)
Серпіонова Е. Н. - Проблеми цілеспрямованого розвитку творчого мислення (2011)
Матюк Т. В. - Соціально-економічна ефективність освіти (2011)
Бєляк О. М. - Визначення рівнів розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-філологів з використанням критеріального підходу (2011)
Нечай С. П. - Феномен звука як важливий засіб пізнання дитиною світу (2011)
Бакланова Н. М. - Правове виховання студентської молоді, Столяренко Д. Є. (2011)
Фоміна І. Л. - Проблема образного мовлення у стилістиці (2011)
Левина И. А. - Формирование креативности у подростков в процессе изучения естественно-математических дисциплин (2011)
Зaхapoвa О. В. - К. Денек про сутність, завдання і види краєзнавчих екскурсій (2011)
Бартенева И. А. - Толерантность как показатель культуры межэтнических отношений детей (2011)
Єфремова О. - Методика навчання майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін до використання тестових технологій (2011)
Алтухова Г. - Межкультурное образование и естественные науки: анализ опыта Греции (2011)
Пунгіна О. А. - Реорганізація системи освіти півдня України під впливом революційних подій 1917 року (2011)
Кумпан М. Б. - Театралізована діяльність на уроках іноземної мови у школі (2011)
Савченко Н. С. - Організація забав, ігор, розваг і конкурсів для польської молоді в закладах позашкільної освіти (2011)
Харлов Г. О. - О гуманистическом подходе в процессе обучения иноязычному чтению (2011)
Кремешна Т. І. - До питання використання герменевтичного підходу у процесі роботи студентів над музичним твором (2011)
Тодорова І. В. - Методи контролю в спортивній акробатиці, чустрак А. П., федоров Р. І. (2011)
Яворська Г. Х. - Теоретичні засади формування культури здоров'язбереження фахівців соціономічного профілю (2011)
Райчєва Т. Д. - Аксіологічний підхід в системі професійної підготовки майбутніх вихователів (2011)
Наші автори (2011)
Закіров М. - Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин (2017)
Половинчак Ю. - Конвергентні процеси в сучасному інфопросторі: трансформації текстів, практик, ієрархій (2017)
Дубас Т. - Видавнича діяльність наукової бібліотеки в контексті інтенсифікації інформаційних обмінів: методичні аспекти (2017)
Дубов Д. - Політика культурної дипломатії як механізм реалізації стратегічних комунікацій держави, Дубова С. (2017)
Пальчук В. - Соціальні інформаційні комунікації і розвиток діяльності сучасних інформаційних центрів (2017)
Бусол О. - Тенденції нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки США (2017)
Іванова М. - Охорона прав інтелектуальної власності в Україні в сучасних дисертаційних дослідженнях (2017)
Закірова С. - Ціннісний потенціал символізму у правовій міжкультурній комунікації стародавніх суспільств (2017)
Федоренко О. - Науково-інтелектуальні аспекти інформаційної безпеки України в умовах інформаційної війни (2017)
Гранчак Т. - Дисципліни аналітичного профілю як компонент програми підготовки бакалаврів зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (2017)
Горова С. - Інформаційні потреби людини і розвиток сучасної бібліотечної діяльності (2017)
Симоненко О. - Інформаційно-аналітичний супровід у забезпеченні ефективності функціонування політичного лідерства: роль бібліотек (2017)
Каращук О. - Роль бібліотек в оптимізації процесу прийняття управлінських рішень (2017)
Кулицький С. - Створення бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту з економічної тематики в умовах поширення інтернет-технологій в Україні (2017)
Пестрецова О. - Бібліотечно-інформаційне обслуговування правовими ресурсами (досвід вітчизняних бібліотек) (2017)
Блажкевич А. - Безкоштовні юридичні послуги в бібліотеках у контексті забезпечення сучасних потреб громадянського суспільства (2017)
Рибачок О. - Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії (2017)
Желай О. - Нові напрями бібліотечної роботи з допомоги внутрішньо переміщеним особам: теоретичні, методичні та прикладні аспекти (2017)
Булахова Г. - Фотоімідж бібліотеки в інтерактивному просторі (2017)
Струнгар В. - Представлення бібліотеки в інтерактивному медіа-середовищі: змістовий аналіз (2017)
Медведєва В. - Новітні технології як важливий чинник у розвитку інформаційного суспільства (2017)
Миськевич Т. - Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України (2017)
Потіха А. - Вивчення і збереження інформації партійних засобів масової комунікації (преса 1991-2002рр.) (2017)
Сісіна Л. - Традиційні та інноваційні ресурси для верифікації інформації та їх використання в роботі інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек (2017)
Кисіль А. - Гуманістичний підхід як інтегрувальний чинник бібліотечно-інформаційного обслуговування (2017)
Бондаренко В. - Мобільні застосунки як інструмент у соціокультурних комунікаціях: можливості адаптації в діяльності наукових бібліотек (2017)
Шлапак Ю. - Навігаторська функція бібліотеки в умовах поширення електронних технологій (2017)
Тарасенко Н. - Інформаційні комунікації в середовищі соціальних мереж: аспекти стандартизації бібліотечного сегмента (2017)
Гах І. - Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж (2017)
Глушан О. - Проект стандарту МРА "Документи в контекстах" (RiC): концептуальна модель багатовимірного архівного описування (2017)
Слюсаренко К. - Інноваційні технології збереження рукописів та рідкісних книг (2017)
Бойчук М. - Використання бібліотеками ВНЗ мережі Facebook як платформи наукової комунікації (на прикладі діяльності НБ НАУКМА) (2017)
Вихідні відомості (2017)
Мигунова Е. С. - Лесотипологическая классификационная система и пути ее совершенствования (2015)
Жежкун А. М. - Лісовідновлення у соснових деревостанах після проведення перших прийомів рубок переформування, Порохняч І. В. (2015)
Олійник В. С. - Гідрологічна роль лісистості водозборів Передкарпаття, Ткачук О. М. (2015)
Ткач В. П. - Особливості росту та формування штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву, Кобець О. В. (2015)
Ткач В. П. - Особливості природного насіннєвого відновлення в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу, Румянцев М. Г., Чигринець В. П., Лук’янець В. А., Кобець О. В. (2015)
Шишканинець І. Ф. - Вплив освітлень і прочищень на формування природних букових молодняків Закарпаття (2015)
Лось С. А. - Оцінювання плюсових і найкращих дерев дуба звичайного за ростом і розвитком 20-річних потомств (2015)
Мусієнко С. І. - Результати обстеження деяких перспективних інтродуцентів у ДП "Харківська ЛНДС", Луначевський Л. С., Лук’янець В. А. (2015)
Самодай В. П. - Популяційна мінливість дуба звичайного за ростом та якістю стовбурів у 30-річних географічних культурах (2015)
Слюсар С. І. - Результати й перспективи інтродукційного випробування видів родини Taxodiaceae F. W. Neger у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, Маєвський К. В. (2015)
Слюсарчук В. Є. - Оцінювання сортів і клонів фундука селекції Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького в ДСДЛЦ "Веселі Боковеньки" (2015)
Терещенко Л. І. - Мінливість морфо-анатомічних ознак хвої сосни звичайної (2015)
Біла Ю. М. - Особливості проявів несприятливих природних явищ в агроландшафтах південно-східної частини байрачного Степу та роль захисних лісових насаджень у їх запобіганні, Ткач Л. І. (2015)
Ведмідь М. М. - Інтенсивність росту часткових культур дуба звичайного при суцільному способі реконструкції насадження у лісостеповій частині Харківської області, Мусієнко С. І., Угаров В. М., Яценко С. В. (2015)
Стрельчук Л. М. - Полезахисне лісорозведення у Херсонській області: стан та перспективи (2015)
Тараненкo Ю. М. - Ріст і стан соснових культур, створених садивним матеріалом, вирощеним із застосуванням регуляторів росту рослин (2015)
Богомолов В. В. - Спосіб створення електронної карти квартальної мережі лісогосподарського підприємства з використанням супутникових технологій під час виконання геодезичних робіт, Борисенко О. І., Жадан І. В., Полупан А. В. (2015)
Бондарук М. А. - Фітоіндикація кліматичних режимів екотопів лісових екосистем Середньоруського лісостепового округу України, Целіщев О. Г. (2015)
Мигунова Е. С. - Термины "экология" и "экологический" в отечественном почвоведении (2015)
Сидоренко С. Г. - Особливості формування стиглих деревостанів після низових пожеж, Ворон В. П., Мельник Є. Є., Сидоренко А. Г. (2015)
Meshkova V. L. - Spread and injuriousness of stem insects in unclosed scots pine plantations in pine forests in Siversky Donets river valley depending on forest site conditions, Sokolova I. M., Koval L. M., Kochetova A. I., Eroshenko S. O. (2015)
Михайліченко О. А. - Зміна біометричних показників хвої сосни звичайної в осередках кореневої губки (2015)
Усцький І. М. - Поширення патологічних процесів у лісах України за період 1991–2009 рр., Мусієнко С. І., Никитюк П. А. (2015)
Правила для авторів (2015)
Довідка рецензента (2015)
Засновники журналу (2017)
Наукові редактори (2017)
Автори (2017)
Інформація про медичні вищі навчальні заклади - партнерів науково-практичного журналу "Здоров’я суспільства" (2017)
Інформація про міжнародну громадську організацію-міжнародна асоціація "Здоров'я суспільства" (2017)
Сисоєнко І. В. - Сімейна медицина – основа ефективної системи охорони здоров’я України, Вороненко Ю. В., Шекера О. Г. (2017)
Ткаченко В. І. - Клінічна ефективність терапевтичного навчання в лікуванні хворих на остеоартроз з надмірною вагою тіла в практиці сімейного лікаря, Чистяков Д. А., Кузеванова М. В. (2017)
Melnik D. V. - The results of sociological research among preschool and school age children and their parents (2017)
Стаднюк Л. А. - Особливості вегетативної регуляції у пацієнтів з серцево-судинною патологією при коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Приходько В. Ю., Морєва Д. Ю. (2017)
Жердьова Н. М. - Когнітивні розлади у пацієнтів похилого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу (2017)
Фелештинський Я. П. - Особливості спектру мікрофлори при гнійній інфекції м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих та принципи лікування, Шиленко Ю. О., Триліс О. Л., Сміщук В. В. (2017)
Козлов В. В. - Ефективність і безпечність застосування препарату Епарцетін форте в лікуванні чоловіків, хворих на хронічний абактериальний простатит, ускладненний еректильною дисфункцією (2017)
Хіміон Л. В. - Можливості використання препаратів нативної плазми в лікуванні захворювань суглобів, Гаврилюк Г. О. (2017)
Дуда О. К. - Імунокорекція хворих на коронавірусну інфекцію та її ефективність, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П. (2017)
Слабкий Г. О. - Профілактика, як стратегічний напрямок ефективної діяльності системи охорони громадського здоров’я, Шафранський В. В. (2017)
Губський Ю. І. - Паліативна допомога та еутаназія: медико-соціальні, біоетичні, правові аспекти, Царенко А. В. (2017)
Шаповалова В. О. - Cудово-фармацевтичні аспекти боротьби з обігом неякісних та фальсифікованих лікарських засобів, Шаповалов В. В., Хмелевський М. О. , Бутко Л. А. (2017)
Додаток до журналу №1-2 (спеціальний випуск). Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)" (2017)
Резолюція науково-практичної конференції за міжнародною участю "Актуальні питання сімейної медицини та перспективи її розвитку (в рамках Всесвітнього дня сімейного лікаря)" (18-19 травня 2017 року, м. Київ) (2017)
Шекера О. Г. - Перспективи розвитку сімейної медицини (2017)
Гойда Н. Г. - Принципи підготовки керівників закладів первинної ланки сфери Охорони Здоров'я, Михальчук В. М., Нестерець О. Л. (2017)
Ткаченко В. І. - Сучасні європейські підходи до організації Первинної Медичної Допомоги (2017)
Стаднюк Л. А. - Зв'язок високонормального рівня тіреотропного гормону зфакторами серцево-судинного ризикута станоморганів мішеней у пацієнтів середнього і похилого віку з артеріальною гіпертензією, Приходько В. Ю., Кононенко О. А., Мікропуло І. Р. (2017)
Ткаченко В. І. - Результати реорганізації Охорони Здоров'я на засадах сімейної медицинив київській області, Арешкович А. О., Голосай К. С., Глушаниця О.Ф., Ременник О. І. (2017)
Банковська Н. В. - Оцінка впливу наночасток срібла на здоров'я працюючих осіб в умовах їх промислового виробництва (2017)
Барна О. М. - Опрацювання можливості застосування інтерактивного методу кооперативних груп при підготовці лікарів загальної практики-сімейної медицини: фокус на артеріальну гіпертензію, Рудіченко В. М., Новицька А. В. (2017)
Орловський В. Ф. - Оптимізація корекції діабетичної нефропатії в амбулаторних умовах, Чернацька О. М., Безсмертна Р. В. (2017)
Матюха Л. Ф. - Роль лікарів загальної практики – сімейних лікарів в ранньому виявленні осіб з орфанними захворюваннями, Бухановська Т. М. (2017)
Жердьова Н. М. - Розповсюдженість депресивних розладів у пацієнтів зрілого віку, хворих на цукровий діабет 2 типу (2017)
Риков С. О. - Оптимізація алгоритму діагностики хворих на вікову макулярну дегенерацію, Шаргородська І. В. , Фролова С. С. (2017)
Mogylnytska L. A. - Serum level of vegf in hypertensive patients with type 2 diabetes and obesity (2017)
Рощін Г. Г. - Удосконалення форми звіту індексу безпеки лікувального закладу, Близнюк М. Д. , Іванов В. І. , Дорош В. М. (2017)
Степанова Т. В. - Роль лікаря загальної практики–сімейної медицини в наданні допомоги хворим з ко-інфекцією туберкульоз/віл (2017)
Романько М. Р. - Оцінка рівня вітаміну d у сироватці крові дітей раннього віку з гострим стенозуючим ларинготрахеїтом (2017)
Дрох А. В. - Стан симпато-адреналової системи у дітей із функціональною диспепсією (2017)
Зозуля И. С. - Некоторые вопросы ургентных и неотложных состояний в практике врача первичного звена, Волосовец А. А., Зозуля А. И. (2017)
Шекера О. Г. - Сучасний погляд на проблему остеоартрозу (медикаментозні та немедикаментозні методи лікування), Панасенко М. С. (2017)
Шекера О. Г. - Вплив субклінічного гіпотиреозу на психічний стан пацієнтів, Ткаченко В. І., Кухарчук Х. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Порівняльна характеристика тактики гіпотензивної та ліпідознижуючої терапії у хворих старечого віку в україні та закордоном, Садовнік Я. А. (2017)
Кабачна А. В. - Фармацевтичне забезпечення як складова загальної практики – сімейної медицини, Шелкова Е. В., Аугунас С. В., Кирпач О. В. (2017)
Дуда О. К. - Особливості клінічного перебігу оперізуючого герпесу у дорослих на фоні віл-інфекції, Бойко В. О., Коцюбайло Л. П., Богданова К. О. (2017)
Рощін Г. Г. - Роль сімейного лікаря в системі медицини катастроф, Сличко І. Й. (2017)
Гнатенко Т. М. - Особливості рівня стресу та дефіциту магнію у дітей з синдромом ацетонечної блювоти (2017)
Ячник І. М. - Внутрішньовенне введення імуноглобулінів дітям із сепсисом, Карпенко Н. П., Гонтар В. А., Триліська Т. В., Мельник В. А. (2017)
Коцюбайло Л. П. - Діагностична значимість клінічних симптомів у хворих на сальмонельоз, Дуда О. К., Бойко В. О., Вега А. Р., Богданова К. О. (2017)
Кошмаганбетова Г. К. - Распространенность отклонений роста и веса у школьников 6–12 лет с тиреомегалией в нефтегазоносном и экологически благополучном районах актюбинской области казахстана, Кудабаева Х. И. (2017)
Ткаченко В. І. - Ефективність заходів вторинної профілактики у хворих з постінфарктним кардіосклерозом в практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря, Гайова О. А., Кекух Д. П. (2017)
Чистяков Д. А. - Оцінка інформованності та якості життя пацієнтів після проведення терапевтичного навчання у хворих на остеоартроз, Ткаченко В. І. (2017)
Горішня О. І. - Покращення носового дихання без застосування судинно-звужуючих крапель у практиці сімейного лікаря, Горішній І. І. , Ткаченко В. І. (2017)
Свистун В. Ю. - Стан після гострого порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом: клінічний випадок, Руда Н. Р., Федаш-Кірсанов О. О., Ліщинська І. С., Рахнянська А. М. (2017)
Ткаченко В. І. - Досвід та проблеми використання електронних медичних систем в приватному медичному закладі, Кекух Д. П., Ханенко С. М. , Гайова О. А. (2017)
Федаш-Кирсанов А. А. - Головные боли при патологических процессах в области шеи, Кучеева И. С., Свистун В. Ю. (2017)
Олексійчук Н. В. - Дослідження йододефіту у дітей шкільного віку, Періг Ю. С., Титова Т. А. (2017)
Царенко А. В. - Роль лікарів загальної практики-сімейних лікарів у наданні паліативної та хоспісної допомоги інкурабельним пацієнтам вдома (2017)
Чернобровий В. М. - Досвід проведення виїзних бригадних оглядів в амбулаторіях і центрах пмсд районів вінницької області, Мелащенко С. Г., Ксенчин О. О. (2017)
Гриб Н. В. - Клінічний випадок синдрому денді - волкера в практиці сімейного лікаря, Зінчук С. Ю. (2017)
Заремба Є. Х. - Ендогенне дихання в практиці сімейного лікаря, Заремба-Федчишин О. В., Ших Л. Б., Кравчук О. В . (2017)
Заремба Є. Х. - Динаміка змін показників запалення у пацієнтів з нестабільною стенокардією при лікуванні статинами з альфа-ліпоєвою кислотою, Смалюх О. В., Заремба-Федчишин О. В., Заремба О. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Зв'язок між недиференційованою дисплазією сполучної тканини та артеріальною гіпертензією, Рак Н. О., Гриб Н. В., Шевчун-Пудлик О. М. (2017)
Заремба Є. Х. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини в хворих з порушеннями ритму та провідності серця, Шевчун-Пудлик О. М., Рак Н. О. (2017)
Шекера Г. Г . - Хірургічне лікування кісткового панарицію кисті (2017)
До 65-річчя Ірини Володимировни Дзюблик (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського