Охріменко О. А. - Модель жанру "закон" - інваріантна-варіантна форма (2011)
Файфер Н. В. - Синтаксична організація англійського речення (2011)
Курбакова Е. В. - Язык прессы как фактор становления гражданского самосознания (к освещению позиции А. С. Шишкова) (2011)
Поздняков О. В. - Графічні та стилістичні особливості німецькомовної SMS-комунікації (2011)
Левченко К. І. - Дослідження мережевого щоденника в генологічній перспективі (2011)
Максимчук Н. М. - Англомовний брифінг як механізм реалізації комунікативних технологій (2011)
Полєжаєв Ю. Г. - Лінгвопрагматичні особливості метафоризації в сучасному політичному дискурсі (2011)
Голодюк Я. Б. - Квазіремарки в українськомовній інтернетній комунікації: особливості виникнення та прагматика використання (2011)
Лавриненко О. В. - Ядерные и периферийные образования в системе футбольных жаргонов русского языка (2011)
Булаховська Ю. Л. - Окремі думки з приводу поняття "типаж" і "прототип", а також про роль біографічного моменту у художній прозі й поезії (2011)
Іщенко Є. О. - Часопростір "життєсмерті" в поезії В. Стуса (2011)
Корнеева К. А. - Антитеза "Слово – Молчание" как форма взаимоотношения категорий проявленного и непроявленного (2011)
Мелінчук Н. В. - Філософські основи вивчення ідіостилю письменників-романтиків (2011)
Козлов Р. А. - Третій вид літератури: теорія й термінологія (2011)
Зенгва В. О. - Художня концепція дитини в творчості М. Хвильового (2011)
Лапко О. А. - Драма Івана Франка "Украдене щастя” у кінематографічній інтерпретації: аспекти трансформації художнього змісту (2011)
Мацькович М. Р. - Внутрішній монолог як спосіб самовираження наратора у прозових творах А. Кусьневича (2011)
Кобзарь Е .Р. - Звукосимволистские узоры имени главной героини в романе В. Набокова "Лолита" (2011)
Погорелова Д. А. - Две бедных девочки: "Лолита" В. В. Набокова и "Кроткая" Ф. М. Достоевского (2011)
Ізосімова С. О. - Пісня самотнього серця (2011)
Ковальская Н. В. - "Злато слово". Проблемы современной поэзии (2011)
Повх І. В. - Міфалагічныя вобразы ў паэзіі Нуалы Ні Гональ (2011)
Колтакова Н. Г. - Антиномічна вертикаль у теорії трагічного (2011)
Ісаєва Н. С. - Авангардна природа символів у прозі Цань Сюе: образи комах (2011)
Кириченко С. Н. - Медицинский диагноз или социальный прессинг (по рассказу А. П. Чехова "Чёрный монах") (2011)
Голодюк І. Р. - Рецепція традиційною українською культурою модерних філософських домінант (на матеріалі роману "Проти переконань" Ольги Мак) (2011)
Сигаева С. А. - Хронотоп катастрофизма в современной белорусской литературе (2011)
Степанович Т. А. - Проблема трансформации жанров современной белорусской литературы в контексте глобализационных процессов (2011)
Касьян К. В. - Концептуальні метафори пам’яті у романі Бернардо Ачаги "Син акордеоніста" (2011)
Поліщук Н. Ю. - Конструювання моделі жіночої ідентичності в американській малій прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Скляр І. О. - Форми та прийоми вираження авторської психологічноїоповіді (на матеріалі художньої творчості Валер’яна Підмогильного) (2011)
Парасін Н. Д. - Образ людини в площині візуального модусу (на матеріалі поезії Т. Шевченка) (2011)
Гайдученко Л. В. - Рецепція історичних подій у народних піснях українських німців початку ХХ століття (2011)
Кукреш Е. Н. - Жанр жестокий романс как яркий представитель китча в белорусском фольклоре (2011)
Морозова Н. Г. - "Путешествие вокруг Москвы" Н. М. Карамзина: жанровые традиции травелога (2011)
Охріменко А. С. - Трилер як тип тексту: теоретичний аспект (2011)
Скороходько Ю. С. - Викторианский социальный роман vs неовикторианский роман с социальными мотивами (2011)
Зарицька Т. Г. - Про французькі переклади та перекази українських пісень і дум зі збірників М. О. Максимовича (2011)
Калита А. А. - Системи перекладацьких перетворень під час актуалізації змісту англійських науково-технічних текстів на українську мову, Соколовська Ю. Й. (2011)
Пушенова Э. Е. - Культурологический аспект в преподавании литературы в современной школе Казахстана (2011)
Копач О. О. - Особливості використання пісенного матеріалу на уроках англійської мови (2011)
Борисенко О. В. - Преподавание белорусского языка как иностранного. История и современность (2011)
Куимова М. В. - Несколько слов о технологии проблемного обучения в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе, Кобзева Н. А. (2011)
Кшановський О. Ч. - Система морфологічного типу та викладання перської мови україномовним учням (2011)
Титул, содержание (2009)
Соценко О. В. - Компьютерная DLA-модель формирования шаровидного графита в высокопрочном чугуне (2009)
Авдокушин В. П. - Исследование реологических свойств сыпучих формовочных смесей при виброуплотнении, Самарай В. П. (2009)
Дорошенко В. С. - Взаимосвязанные процессы переноса в песчаной форме при литье по одноразовым литейным моделям, Кравченко В. П. (2009)
Скоробагатько Ю. П. - Модифицирование заэвтектических алюминиевых сплавов с применением активных добавок (2009)
Горяинова Т. В. - Влияние условий кристаллизации на макроструктуру в угловых зонах слябов перитектических марок стали (2009)
Назаренко В. Р. - Булатная сталь (2009)
Николаев В. А. - Продольные и нормальные напряжения в очаге деформации при несимметричной прокатке полос (2009)
Виктор Николаевич Бредихин - 70 лет (2009)
Филюк Г. М. - Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні, Магомедова А. М. (2015)
Воротіна Л. І. - Методологія управління економічною безпекою підприємства (2015)
Баюра Д. О. - Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи (2015)
Задоя А. А. - Интеграция стран Вышеградской группы в ЕС: экономика до и после (2015)
Осецький В. Л. - Конкуренція як макрорегулятор високорозвинутого ринку (2015)
Науменкова С. В. - Фінансування проектів публічно-приватного партнерства, Овсянникова Я. О. (2015)
Ещенко П. С. - Рост эффективности производства - главный фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины (2015)
Рєпіна І. М. - Квінтесенція управління вартістю підприємств в умовах розвиненої конкуренції (2015)
Gogiashvili Sh. - Regarding the assessment of the outcomes of development and implementation of competition economic policy in Georgia (2015)
Ковальов А. І. - Концепція EVA та оцінка ефективності реструктуризації підприємств, Винокурова О. І. (2015)
Павленко І. І. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства в Україні, Білінська (Колісецька) В. Ю. (2015)
Лагутін В. Д. - Сучасні тенденденції монополізації товарних ринків під впливом глобалізації, Чумак Н. В. (2015)
Молдаван Л. В. - Імплементація стратегій конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Радченко В. В. - Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки: стратегії, реалії, проблеми імплементації в умовах євроінтеграції (2015)
Стеченко Д. М. - Стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку та конкурентоспроможності (2015)
Каніщенко О. Л. - Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища (2015)
Федорченко А. В. - Методичні аспекти вимірюванні рівня задоволення споживчів у системі внутрішнього маркетингу підприємства (2015)
Шевченко В. Ю. - Фактори банківської нестабільності та конкурентоспроможність підприємств (2015)
Хацкевич Г. А. - Эконометрическое моделирование развития человеческого капитала в контексте повышения конкурентоспособности региона, Клочкова С. З. (2015)
Лазебник Л. Л. - Важливість оновлення основних засобів промисловості для підвищення конкурентоспроможності підприємств (2015)
Шевчук О. А. - Державний податковий контроль як інсрумент регулювання економіки (2015)
Чеботарьов В. А. - Інституціональні та природничо-кліматичні чинники формування маркетингової політики агрохолдингів (2015)
Андреюк Н. В. - Удосконалення системи оподаткування суб'єктів господарювання України (2015)
Осокіна В. В. - Формування конкурентного середовища на ринку праці за умов євроінтеграції, Руденко Н. В. (2015)
Голованенко М. В. - Оптимізація логістичних витрат з використанням EOQ-моделі в умовах рецесії (2015)
Петренко К. В. - Вплив рівня життя населення на конкурентоспроможність регіонів, Микитюк О. П. (2015)
Краус Н. М. - Інституціональна проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки (2015)
Бицюра Ю. В. - Структурна адаптація національної економіки як чинник її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції (2015)
Лозова Г. М. - Перспективи розвитку економіки спільного споживання та особливості її регулювання (2015)
Сизоненко В. О. - Адекватність трансформації національної економіки постіндустріальному напряму глобальних перетворень (2015)
Кузьменко Г. І. - Принципи формування системи інформації про податковий потенціал підприємства та оцінка її ефективності, Лисенко А. М. (2015)
Стоянець Н. В. - Створення типової програми моделювання системи регіонального прогнозування (2015)
Чукурна Е. - Маркетингові стратегії на глобальному ринку (2015)
Сошнев А. Н. - Социально-экономические факторы конкуренции и конкурентоспособность, Сошнева Е. Б. (2015)
Геренко С. - Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації, Приймак В., Чорний А. (2015)
Платоненко Е. И. - Базовые аспекты инновационного развития административно-территориальных единиц республики Беларусь, Гальцов В. С. (2015)
Єрмоленко В.А. - Роль часу у забезпеченні конкурентних переваг (2015)
Кравченко Т. В. - Відповідальний маркетинг як напрям забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2015)
Піменова О. В. - Роль інтелектуального капіталу у підвищенні конкурентоспроможності малих та середніх господарств аграрного сектора економіки України (2015)
Тригуб О. - Еволюція системи державних банків в Україні (2015)
Шолойко А. С. - Роль оцінки ризиків при прийнятті рішень суб'єктами господарювання (2015)
Осецька Д. В. - Стійкість державних фінансів як фактор конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Самко Н .Г. - Банки розвитку як інститут сприяння конкурентоспроможності національної економіки (2015)
Мамалиґа О. О. - Трансформація економічної дипломатії в міжнародних економічних відносинах (2015)
Маркевич К. - Вплив інтеграційних процесів на надходження прямих іноземних інвестицій: міжнародний досвід та висновки для України (2015)
Шевченко І. В. - Формування соціально-орієнтованої конкурентоспроможності країн (2015)
Буник Ю. О. - Глобальні та регіональні тенденції грошових переказів мігрантів у посткризовий період (2015)
Дьомкіна О. В. - Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства на основі методу аналізу ієрархій (2015)
Синковець Н. І. - Вплив лібералізації візового режиму з ЄС на конкурентоспроможність України (2015)
Дуцька А. С. - Інституціоналізація системи регулювання конкурентних відносин (2015)
Солов'янчик А. В. - Перспективи розвитку індустрії туризму та її конкурентоспроможність в сучасних умовах кризи (2015)
Блінова Л. - Сучасний стан та тенденції розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства (2015)
Zvyahina M. - Geodesic work optimization for determining of water level in the different systems of heights, Trevoho I., Kostetska J. (2016)
Savchyn I. - Dnister PSPP control GNSS network оptimization, Duma M. (2016)
Tadyeyev О. А. - Evaluation of three-dimensional deformation fields of the earth by methods of the projective differential geometry. Rigid rotations of the Earth (2016)
Fys М. - Elaboration of equipotential surfaces of planets using biorthogonal expansions, Sohor А., Yurkiv М. (2016)
Hrytskiv N. - Mapping of avalanche dangerous territories using GIS technologies, Laykun L., Babiy L. (2016)
Ivanchuk О. - Development and research of technology for automation of the calibration and account of digital SEM images geometric distortion obtained with JCM 5000 (NeoScope) (JEOL, Japan), Tumska O. (2016)
Lozynskyi V. - Technological features of creation of a large-scale topographical plan of Lviv city landfill using combined method, Nikulishyn V., Ilkiv T. (2016)
Hubar Yu. - The use of unmanned aerial vehicles for estimating market real-estate value (2016)
Tereshchuk O. - Efficiency of application of satellite technology when performing land and cadastral works in settlements, Nystoriak I. (2016)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2016)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання" (2016)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – Requirements for papers (2016)
Journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey" – Technical requirements for papers (2016)
Титул, зміст (2014)
Мураховский А. - Українське книговидання: радянська доба і сьогодення (2014)
Шевченко В. - Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації (2014)
Дмитрів Л. - Якість текстового контенту сайту з погляду редактора (2014)
Сербін О. - Класифікація двокрапкою та її автор — взаємозв'язок в еволюційності епохи, Перенесієнко І. (2014)
Лобановська І. - Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект (2014)
Медвідь Т. - Розділ "П Cільське господарство" робочих таблиць класифікації: адаптація змісту в умовах розвитку аграрної науки (2014)
Кунанець Н. - Визначення ефективної структури навігаційної схеми книги для подання у форматі DAISY, Лозицький О., Пасічник В. (2014)
Зозуля С. - Аналіз відвідуваності інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Коханова І. - Проблеми та похибки методів автоматизованого реферування документів (2014)
Горбенко Г. - Практична підготовка фахівців з реклами: огляд сучасних напрацювань (2014)
Рухляда В. - Гипотетическая модель Вселенной, Рухляда О. (2014)
Курбан О. - Стратегія і тактика сучасної інформаційної активності у соціальних мережах (2014)
Кияниця Є. - Перспективи використання технологій паблік рілейшнз у соціально-культурній cфері України (2014)
Сошинська Я. - Бібліотеки відкривають світи: підсумки (2014)
Погореловська І. - Щоб видавництва ВНЗ були сучасними (2014)
Титул, зміст (2014)
Мураховський А. - Державна організаційно-фінансова підтримка виставкової діяльності (2014)
Погореловська І. - Місце ISBN у сучасному інформаційному просторі (2014)
Бондар Ю. - Професійна мова як засіб видавничої комунікації (2014)
Сербін О. - Таблиця мовних типових поділів із серії "Рубрикатор НБУВ" у контексті сучасного лінгвістичного забезпечення наукової бібліотеки, Багрій І. (2014)
Перенесієнко І. - Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу (2014)
Матвієнко О. - Термінологія предметного поля інформатики: що означає "інформатичний"?, Цивін М. (2014)
Шелестова А. - Інформаційні потреби окремих груп користувачів як основа формування ефективного контенту веб-сайту ВНЗ (2014)
Фіялка С. - Інтернет-ресурси в роботі редактора (2014)
Романуха З. - Впровадження інформаційних технологій в бібліографічному інформуванні споживачів в університетських бібліотеках (2014)
Мельниченко А. - Реклама та PR як засоби популяризації української книги, Киричок А. (2014)
Мадей А. - Охорона історико-культурної спадщини України у контексті соціальних комунікацій: історіографія проблеми (2014)
Кузнєцов А. - Літературний спадок Рона Хаббарда, Сукенник В. (2014)
Гусєв А. - Нові медіа як PR-інструмент у спорті (2014)
Скаченко О. - На хвилі успіху (2014)
Ткач Б. - Особливості застосування бригадної моделі нейропсихологічної реабілітації для постраждалих учасників антитерористичної операції (2016)
Zayachkivska O. - Role of histamine in gastric secretion: From discovery to clinical application (A tribute Leon Popielski to 150-anniversary from his birth), Musiol A., Muzyka I. (2016)
Скляров О. - Гістамін у шлунку: минуле, сьогодення і майбутнє (2016)
Зубченко С. - Синдром низької толерантності до гістаміну: значення для практичної медицини, Мазур М., Юр'єв С., Маруняк С. (2016)
Гураль А. - Вплив пробіотичного преперату біоспорину на мікробіоту кишки здорового організму в експерименті, Руминська Т., Шикула Р., Корнійчук О. (2016)
Базилевич А. - Епідемія вад невральної трубки в Україні, або чому не попереджується дитяча смертність та інвалідність, Тичківська О., Євтушок Л., Вертелецький В. (2016)
Suhodolska N. - Lead and cadmium as risk factors for development of gestational complications (2016)
Леонтьєва З. - Розрахунок адаптаційного потенціалу, оцінка адаптаційних можливостей організму і рівнів здоров'я студентів львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (2016)
Надашкевич О. - Аналіз причин рецидивів та шляхи оптимізації результатів хірургічного лікування врослого нігтя: погляди на проблему, Вергун А., Паращук Б. (2016)
Monastyrskyi V. - Rejuvenation of a body: discovery leading to the drastic changes of gerontology opportunities (review of personal researches) (2016)
Кіцера О. - Чи щілина Ґлясера є справді щілиною Ґлясера ?, Матешук-Вацеба Л. (2016)
Матешук-Вацеба Л. - Навчальний імітаційний центр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Заячківська О. (2016)
Купиняк Н. - Актуальність дослідження залежності ступеня енергізації мітохондрій від функціональної активності внутрішньоклітинних Са2+-транспортувальних систем (2016)
Федевич С. - Гіпотеза анти-аутофагії на прикладі високодиференційованих пухлинних клітин високодиференційованого (G 1) світлоклітинного раку нирки, Ковалишин В. (2016)
Ковальчук І. - Ефекти впливу донора сірководню NaHS на варіабельність серцевого ритму експериментальних тварин, Гжегоцький М. (2016)
Звір М. - Зміни автономної регуляції, поширеність функціональних розладів верхнього відділу шлунково-кишкового тракту та їхній зв'язок із станом мікрокристалізації слини у студентів-медиків, Беляк А., Заячківська О. (2016)
Савицька М. - Нова та безпечна таргетна терапія у гастроентерології: фокус на Н4-рецептори (огляд літератури) (2016)
Бондаренко О. - Показники інсулінорезистентності у пацієнтів з ішемічною хворобою серця без цукрового діабету під час лікування статинами, Максимець Т., Куцик Д., Сорочка М. (2016)
Павловський Я. - Порівняльна характеристика вікових властивостей ендотеліальних функцій слизової оболонки шлунку за допомогою експресії VCAM і IL-1 в, Гаврилюк О., Грушка О., Заячківська О. (2016)
Студент В. - Порівняльна характеристика особливостей персональних технологій для реєстрації фізіологічних параметрів у гаджетах, Заячківська О. (2016)
Кондро М. - Спектр холатів жовчних кислот у жовчі щурів з метаболічним синдромом (2016)
Sukhodolska N. - Assessment of lead and cadmium content in the blood of pregnant and non-pregnant women (2016)
Bondarenko O. - Influence of HbA1c on Nitric Oxide level in patients with type 2 diabetes mellitus, Kutsyk D., Maksymets T., Sorochka M., Kozub V. (2016)
Bula N. - Drug-induced esophagitis: new look on old problem (2016)
Міжнародні публікації авторів (2016)
Рецензії (2016)
Хроніка другого півріччя 2016 року (2016)
До 60-річчя з дня народження професора Чоп'як Валентини Володимирівни (2016)
Правила для авторів (2016)
Опришко В. Ф. - Система законодавства з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Федоренко Г. О. - Деякі загальнотеоретичні аспекти взаємозв’язку всіх засобів забезпечення режиму законності в контексті Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (2010)
Пилипюк Л. І. - Загальна характеристика законодавства про ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи: науково правовий аспект (2010)
Лисунь Г. Д. - Правове регулювання у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні (2010)
Сіра І. В. - Огляд ядерного законодавства України: правове регулювання відносин у сфері використання ядерної енергії і забезпечення ядерної і радіаційної безпеки (2010)
Малишева М. Х. - Уроки Чорнобиля і вдосконалення законодавства України про відповідальність за ядерну шкоду: постановка проблеми (2010)
Дзяхар Г. І. - Нормативно-правове регулювання у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Галіахметов І. А. - Особливості об’єкта нормотворчих відносин Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Климюк О. Ф. - Міністерство внутрішніх справ у системі державного контролю за дотриманням законодавства про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення (2010)
Кутиркін А. А. - Місце органів, що діють у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, в загальній системі органів державного управління (2010)
Єршова В. С. - Окремі питання діяльності громадських організацій у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні (2010)
Балюк І. А. - Розв’язання соціально-економічних проблем територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи та виробничі кооперативи (2010)
Кобець О. Ю. - Організаційно-правові проблеми працевлаштування студентів після закінчення вищих навчальних закладів (2010)
Скрицька Н. А. - Правове регулювання соціальної реклами на телебаченні у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Глущенко Л. М. - Організаційно-правові проблеми забезпечення лікарськими засобами постраждалих та учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та механізми їх вирішення (2010)
Остапович В. М. - Законодавчі гарантії права на медичну допомогу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Фукс Н. А. - Фінансово-правові питання ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Грицак О. В. - Деякі аспекти правового регулювання інституту викупу і примусового відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2010)
Мачуська І. Б. - Управління земельними ресурсами: поняття "землі", правовий статус земель, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Процишин Р. В. - Лісові концесії – сучасний механізм управління використанням лісів після Чорнобильської катастрофи (2010)
Шматова Ю. О. - Дослідження видів надзвичайних ситуацій (2010)
Бурило Ю. П. - Місце адміністративної відповідальності в системі заходів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки (2010)
Кожушко С. І. - Дисциплінарна відповідальність за порушення екологічного законодавства в Чорнобильській зоні: теоретичний аспект (2010)
Васильківська І. П. - Деякі питання кримінально-правового забезпечення ядерної безпеки та протирадіаційного захисту населення у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС (2010)
Гришко О. М. - Соціальні заходи запобігання віктимної поведінки осіб похилого віку у Чорнобильській зоні (2010)
Кикоть О. О. - Підстави настання господарсько-правової відповідальності господарюючих суб’єктів, які здійснюють діяльність на території, забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Віхрова І. О. - Підстави господарсько-правової відповідальності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2010)
Ратушний С. М. - Міжнародна технічна допомога в подоланні наслідків Чорнобильської аварії: правові аспекти (2010)
Омельченко А. В. - Організаційно-правові особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Назаренко О. А. - Вплив Чорнобильської катастрофи на розвиток міжнародного ядерного права (2010)
Мезенцова Н. В. - До питання теоретичного та нормативно-правового визначення зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної економічної діяльності на прикладі співробітництва у сфері подолання наслідків аварії на ЧАЕС (2010)
Потапова О. В. - Міжнародне співробітництво у сфері подолання та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи (2010)
Целуйко В. И. - Влияние эплеренона на динамику галектина-3 и состояние постинфарктного ремоделирования сердца у пациентов с инфарктом миокарда правого желудочка, Лозовая Т. А. (2017)
Дроздова І. В. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного інсульту, Бабець А. А. (2017)
Дериенко Т. А. - Степень артериальной гипертензии и частота назначения отдельных групп кардиологических препаратов у пациентов на годовом этапе наблюдения после имплантации электрокардиостимуляторов, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2017)
Жадан А. В. - Отдаленные результаты кардиохирургических вмешательств у больных с инфекционным эндокардитом (2017)
Бойко В. В. - Выбор фотосенсибилизатора и параметров светового излучения для проведения эндоскопической эндобронхиальной фотодинамической терапии, Краснояружский А. Г., Крицак В. В. (2017)
Бодрова А. Ю. - Гастростомія на шиї при езофагогастропластиці (2017)
Щербина Н. А. - Состояние рецепторов эндометрия при гиперпластических процессах у женщин в перименопаузе, Весич Т. Л., Щербина И. Н., Таравнех Д. Ш. (2017)
Кузьмина И. Ю. - Состояние гиперпластического эндометрия в зависимости от активности ферментов у женщин в перименопаузе, Кузьмина О. А. (2017)
Доленко О. В. - Лечение экзо- и эндоцервицитов, ассоциированных с неспецифической микст-инфекцией нижнего отдела гениталий, у женщин репродуктивного возраста (2017)
Яковлева Е. А. - Плацентарная дисфункция, Демина О. В., Бабаджанян Е. Н., Яковенко Е. А. (2017)
Долуда Я. А. - Современное лечение вертеброгенной цервикобрахиалгии путем локальной инъекционной терапии под КТ-контролем, Корж Н. А., Вырва О. Е., Мищенко Л. П. (2017)
Радченко В. О. - Особливості магніторезонансної томографії у візуалізації вибухових переломів нижньогрудного та поперекового відділів хребта, Попсуйшапка К. О., Федотова І. Ф., Сіренко О. А., Фекліна І. В. (2017)
Рагимзаде С. Э. - Рак молочной железы: эпидемиология, факторы риска, патогенез, диагностика, прогноз (2017)
Винник Ю. А. - Актуальность вопросов этиологии и патогенеза рака грудной железы, Крыжановская И. В., Белевцова Ю. Ю. (2017)
Синявина Л. В. - Особенности клинического течения рака Педжета молочной железы при органосохраняющем оперативном лечении, Садчикова М. В. (2017)
Карташов С. М. - Мікросателітна нестабільність і особливості раку ендометрію, Олешко К. М., Кучерина Н. С. (2017)
Григорова И. А. - Пути повышения качества жизни пациентов с болевым синдромом и дисфагией различной этиологии, Тесленко О. А., Тихонова Л. В., Григоров С. Н., Куфтерина Н. С. (2017)
Школьник В. М. - Прогнозування ризику пролонгації інвалідності у віддаленому періоді черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д. (2017)
Ахновська І. О. - Формування економічної культури суспільства (2017)
Бірюк О. Г. - Інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції виноградарства (2017)
Болгов В. Є. - Етапи євроінтеграції України та її наслідки (2017)
Burkovska A. - Determination and providing of financial firmness of commercial bank of Ukraine, Satsura O. (2017)
Волосович С. В. - Інститути державної фінансової підтримки малого підприємництва, Апостолюк О. Ю. (2017)
Holovko M. - Analysis of foreign experience of local taxes and fees functioning, Sovshchak S. (2017)
Данилова Н. В. - Концепція "Зеленого офісу": світовий досвід та економічне обґрунтування для України (2017)
Карпова Т. С. - Соціальне партнерство як основа взаємовигідного співробітництва бізнесу та держави (2017)
Коблянська І. О. - Методика обліку і аудиту розрахунків підприємства з постачальниками і підрядниками, Коблянська Г. Ю., Гребенчук Ж. В. (2017)
Несторишен І. В. - Підходи до рейтингового оцінювання спрощення процедур міжнародної торгівлі в Україні, Туржанський В. А., Бережнюк І. І. (2017)
Плаксюк О. О. - Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку (2017)
Сержанов В. В. - Костомізація виробництва, як напрямок підвищення ефективності економіки країни, Костьов'ят Г. І. (2017)
Несторишен І. В. - Інвестиційна привабливість аграрного сектору економіки України, Туржанський В. А., Бережнюк І. І. (2017)
Вакуленко Д. В. - Застосування кореляційного портрету в диференційній діагностиці захворювань серцево-судинної, легеневої та нервової систем, Вакуленко Л. О., Кравець Н. О., Кутакова О. В., Сверстюк А. С., Лесів В. В. (2017)
Марценюк В. П. - Грамматика языка графической визуализации медицинских данных в пакете GGPLOT2, Андрущак И. Е., Банадыга А. И. (2017)
Ганинець П. П. - Управління ризиками в санаторній діяльності (2017)
Сарканич О. В. - Виявлення і корекція системних ризиків при реабілітації хворих в умовах санаторію. Постановка проблеми (2017)
Шевцова О. М. - Логіка відображення трансдисциплінарності в реалізації завдань безперервного професійного розвитку реабілітологів (2017)
Ярошенко О. О. - Перспективи мобільної дерматології. Основні завдання (2017)
Мінцер О. П. - Медична інформатика і кібернетика в охороні здоров’я та медицині : Уніфікована програма післядипломного навчання лікарів і провізорів (Частина 3), Вороненко Ю. В., Бабінцева Л. Ю., Мохначов С. І. (2017)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2017)
Фадєєва І. Г. - Синергетичний підхід у координуванні роботи підсистем нафтогазовидобувних підприємств корпоративної структури (2015)
Міщук Є. В. - Дефініції економічної категорії "інвестиційна безпека", Кашубіна Ю. Б. (2015)
Онищенко В. П. - Особливості венчурного інвестування та їх вплив на бухгалтерський облік інвестора (2015)
Валіулліна З. В. - Транспортний сектор України в євроінтеграційних процесах (2015)
Поворознюк І. М. - Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг (2015)
Ставицький О. В. - Використання оцінки зовнішнього середовища в стратегічному управлінні підприємствами хлібопекарської галузі (2015)
Дзямулич О. С. - Рейтинги у системі управління діловою репутацією підприємства (2015)
Наумов М. С. - Особливості зовнішньоекономічної діяльності Харківської області в умовах сучасної кризи (2015)
Петренко М. П. - Економіка сучасного міста: комодифікація людини, простору, культури (2015)
Чорна Н. Ю. - Формування ефективної конкурентоспроможної цінової політики підприємства, Кулик Ю. Л. (2015)
Пахода С. С. - Напрями активізації інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів (2015)
Товмасян В. Р. - Економічна сутність інвестиційного забезпечення та його роль у розвитку підприємств (2015)
Табачок Ю. С. - Аналіз напрямів використання фінансових ресурсів, спрямованих на стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2015)
Меджидова Г. А. - Инвестиционный фактор аграрной модернизации (2015)
Борисова В. О. - Ефективність функціонування та перспективи розвитку підприємств АПК (2015)
Білецька Н. В. - Актуальні проблеми трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки України (2015)
Бахышев Н. Ч. - Роль энергоресурсов Каспийского региона в обеспечении энергетической безопасности стран Европейского Союза (2015)
Ещенко Е. О. - Сетевые сообщества электронного пространства в механизме институциональных преобразований глобальной хозяйственной системы (2015)
Маринчук С. Г. - Аналіз діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку в Україні (2015)
Лазаренко С. Ж. - Аналіз законодавчо-правового регулювання запобігання та протидії корупції в сфері освіти в Україні (2015)
Князевич В. М. - Необхідність державної стратегії соціально-психологічної адаптації населення України в сучасних умовах, Жаліло Л. І. (2015)
Сіцінський А. С. - Концептуальні засади розробки національної стратегії безпеки українсько-російського державного кордону, Лисак П. П. (2015)
Дробко Е. В. - Світова практика побудови моделей державно-конфесійних відносин — досвід для України (2015)
Дубич К. В. - Інформаційне забезпечення системи надання соціальних послуг в Україні: сучасний стан і напрями удосконалення (2015)
Сальнікова О. Ф. - Можливості оборонно-промислового комплексу щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою (2015)
Стоян О. Ю. - Державно-приватне партнерство у сфері відновлювальної енергетики України: особливості, тенденції, перспективи розвитку (2015)
Андрієнко М. В. - Модель самоуправління в системі державного управління сферою пожежної безпеки з контуром негативного зворотного зв'язку (2015)
Хорольський К. Д. - Інноваційно-інтелектуальний розвиток промислового комплексу регіону з потужним гірничо-металургійним кластером (2015)
Вавренюк С. А. - Роль виховних функцій фізичної культури і спорту серед студентської молоді: державноуправлінський аспект (2015)
Мірошніченко Р. В. - Державна екологічна політика в Україні: організаційно-функціональні аспекти (2015)
Сітарський С. М. - Організаційно-правові засади діяльності органів державної влади при врегулюванні суспільно-політичних конфліктів (2015)
Соколова О. М. - Державне регулювання системи санаторно-курортного лікування військовослужбовців Державної прикордонної служби України (2015)
Федоренко В. Г. - Рецензія на монографію "Інвестування низьковуглецевої економіки: теорія, методологія, практика" (автор — Гайдуцький І. П.) (2015)
Міщук Є. В. - Обгрунтування необхідності окремого визначення інвестиційної безпеки інвестора, підприємства — об'єкта інвестування та їх стейкхолдерів (2015)
Назаренко І. М. - Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління (2015)
Ланговой В. О. - Соціальні виміри корпоративних моделей реалізації принципів сталого розвитку в Україні (2015)
Наумов М. С. - Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні (2015)
Лобов С. П. - Моделювання економічних ризиків у процесі матеріально-технічного постачання на гірничо-збагачувальних комбінатах (2015)
Григор'єва М. І. - Удосконалення системи управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні, Кобржицький В. В. (2015)
Хвостіна І. М. - Механізм управління розвитком підприємства (2015)
Волковицька О. М. - Механізм та інструменти контролю розрахунків з покупцями і замовниками в сучасних умовах господарювання, Болтач С. Ю. (2015)
Скриньковський Р. М. - Витрати домогосподарств України: змістовно-сутнісні та інформаційно-аналітичні аспекти, Цибульський Ю. І. (2015)
Менчинська А. В. - Конкурентоспроможність банків на інвестиційному ринку України (2015)
Петраш О. П. - Сучасний стан та проблемні питання вибору ефективних механізмів фінансування житлового будівництва (в контексті оптимізації інвестиційного портфелю будівельної організації) (2015)
Харченко О. С. - Управління платоспроможністю підприємства в системі економічної безпеки (2015)
Пахода С. С. - Форми та методи управління фінансовими ресурсами недержавного пенсійного фонду (2015)
Цегельник Н. І. - Оцінка факторів впливу на формування доходів від покупців сільськогосподарської продукції (2015)
Полтавська О. В. - Матеріальне стимулювання персоналу підприємств готельного господарства на основі компетентнісного підходу (2015)
Катрич Д. О. - Принципи відшкодування витрат на обслуговування повітряного руху підприємствам авіаційної галузі (2015)
Софійчук К. К. - Результати впровадження моделей контролінгу у процесі реалізації фінансової стратегії підприємства (2015)
Мурадлы Арзуман Агаммед оглы - Методологические принципы учета и анализа балансовых элементов коммерческого банка (2015)
Хансеидова О. П. - Современные концепции признания выручки в финансовом учете (2015)
Щербатенко І. В. - Вплив податків на інвестиційну діяльність, Рябошапка В. А. (2015)
Сендерович А. Й. - Сучасні моделі оцінки вартості компаній (2015)
Сімакова Т. Г. - Світовий досвід формування фінансового портфеля компаній (2015)
Морозюк Д. І. - Сучасні методи управління оборотним капіталом підприємств та оцінка їх ефективності (2015)
Лазаренко С. Ж. - Політико-правові та соціальні передумови корупції в органах державної влади, Бабенко К. А. (2015)
Сальнікова О. Ф. - Аналіз загальних закономірностей розвитку військово-технічного прогресу щодо удосконалення державного управління оборонно-промисловим комплексом (2015)
Ігнатенко О. П. - Удосконалення механізмів притягнення окремих категорій винних осіб до адміністративної відповідальності у сфері благоустрою населених пунктів (2015)
Манокін Є. В. - Модель прийняття управлінських рішень щодо забезпечення інформаційної безпеки в органах управління Державної приокордонної служби України (2015)
Кіслов Д. В. - Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій (2015)
Шевчук І. В. - Нормативно-функціональні та методологічні засади формування державного управління фізичною культурою і спортом на рівні адміністративно-територіального утворення (2015)
Стоян О. Ю. - Вдосконалення механізму державного регулювання відновлювальної енергетики як елемента впливу на енергетичну безпеку України (2015)
Чаплай І. В. - Застосування маркетингових інструментів у сфері надання державних послуг (2015)
Томашевська Т. В. - Теоретичні засади поняття політико-управлінська еліта (2015)
Жаховський В. О. - Воєнно-медична доктрина України як інструмент державного управління у формуванні системи медичного забезпечення військ і цивільного населення у воєнний час, Лівінський В. Г. (2015)
Радиш Я. - Єдиний медичний простір України - вимога часу (2015)
Буренко А. В. - Історія Київського іподрому (2015)
Стець М. В. - Львівський іподром: його минуле і сучасне буття, Світлак І. Б., Зламанюк Л. М. (2015)
Косенко С. Ю. - История Одесского ипподрома, Зламанюк Л. М. (2015)
Ткачова І. В. - Історія Харківського іподрому, Кунець В. В., Глушак І. І. (2015)
Ползунова А. М. - Развитие тотализатора - история и современность (2015)
Кунець В. В. - Зародження та розвиток ваговозного конярства на теренах України, Косов В. А. (2015)
Свістула О. В. - Конярство на півдні України: історичний екскурс (2015)
Ткачова І. В. - Генофонд конярства України (2015)
Бєлікова К. В. - Вивчення умовних генотипів тракененської породи коней в Україні (2015)
Бондаренко О. В. - Результати вивчення особливостей екстер’єру та роботоздатності спортивних коней різного напряму використання за лінійною шкалою (2015)
Гопка Б. М. - Сучасне і майбутнє орловського рисака, Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М. (2015)
Глушак І. І. - Динаміка жвавості і лінійного росту кобил орловської рисистої породи вітчизняної селекції (2015)
Джус П. П. - Кореляційні зв’язки між цитогенетичними показниками соматичних клітин коней за суміжної інвазії збудниками Babesia equi та Anaplasma phagocytophilum (2015)
Елтышева Е. О. - Использование различных форм инбридинга и аутбридинга при получении рысаков орловской породы класса 2.10,0 и резвее, Пьянкова С. Ю. (2015)
Ковальчук Н. А. - Динаміка гематологічних показників крові коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від умов фізичного навантаження, Соколова Г. О., Попадюк С. С. (2015)
Коновалов В. С. - К вопросу использования геномной селекции в коневодстве (2015)
Костенко С. О. - Спадково зумовлені порушення репродуктивної системи у коней (Equus caballus) (2015)
Коцюбенко Г. А. - Типологічні особливості та відтворні якості кобил української верхової породи, Сташкевич О. Б., Ністор І. В. (2015)
Коцюбенко Г. А. - Вплив інтенсивності формування промірів на роботоздатність спортивних коней, Сташкевич О. Б., Гончаренко Я. О. (2015)
Луценко М. В. - Динаміка біохімічних показників крові коней різних напрямів використання під впливом фізичного навантаження, Петрушко М. П. (2015)
Льотка Г. І. - Стан конярства в Вінницькій області, Матвієнко А. Л. (2015)
Лядова Н. С. - Пути сохранения орловской рысистой породы, Полковникова В. И. (2015)
Мельник О. В. - Генетична характеристика коней чистокровної верхової та української верхової порід за мікросателітними локусами ДНК, Дзіцюк В. В., Спиридонов В. Г., Андрєєв І. В. (2015)
Петрикеева Л. В. - Ферментная активность в сыворотке крови чистокровных арабских лошадей, несущих ипподромную нагрузку, Хотов В. Х., Чернова Е. А. (2015)
Priymak G .I. - Blood composition of Hutsul horse breed under different terms and conditions of use, Gopka B. M., Shutak M. C. (2015)
Соколова Г. О. - Комбінаційна здатність ліній і родин коней української верхової породи за показниками роботоздатності, Ковальчук Н. А., Попадюк С. С. (2015)
Гопка Б. М. - Виховання лошат, Скоцик В. Є., Зламанюк Л. М. (2015)
Гопка Б. М. - Порівняльна оцінка амінокислотного складу молока кобил новоолександівської ваговозної породи та кумису, Тарадайко А. П., Зламанюк Л. М. (2015)
Гузеев Ю. В. - Пищевая ценность молока кобылы (Equus caballus), ослицы (Equus asinus) и зебры (Equus burchelli), Гончаренко И. В., Винничук Д. Т. (2015)
Захаренко М. О. - Системи утримання та напрями використання коней в Україні, Шевченко Л. В., Поляковський В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2015)
Тарасенко О. О. - Конструкція зимової підкови для коней Л-2, Петрушко М. П., Луценко М. В. (2015)
Цыганок И. Б. - Связь двигательных качеств лошадей советской тяжеловозной породы с показателями испытаний, Уторова Е. В., Рязанцева А. В. (2015)
Гопка Б. М. - Кафедра конярства, кіннозаводства та економіки тваринництва, Зламанюк Л. М. (2015)
Вихідні дані (2015)
Телешун С. - Нові українські політичні реалії і процес формування засад громадянського суспільства (2008)
Розумний М. - Розвиток політичної системи України: виклики і загрози (2008)
Бебик В. - Вибори–2007: мотивація та ефективність політичних впливів, Дащаківська О., Охотникова О. (2008)
Черкашин К. - Електоральна диференціація території України (2008)
Семенюк Т. - Фінансування політичних партій на парламентських виборах (2008)
Коломоєць А. - Концептуальні підходи до визначення категорії "політичне насильство" (2008)
Туленков М. - Організаційні основи соціального управління як суспільного феномена (2008)
Висоцький О. - Комунікація як компонента легітимаційної політики (2008)
Радченко Л. - Політичні інтереси як основа політичної діяльності (2008)
Козьма В. - Політичні ціннісні орієнтації українського середнього класу (2008)
Деревко В. - Воєнно-політичні рішення України: їх джерела та еволюція (2008)
Троцько В. - Політичні аспекти професіоналізації Збройних Сил України, Терещук В., Троцько Л. (2008)
Клименко О. - Неурядові організації і боротьба за соціально відповідальний бізнес (2008)
Пробийголова Н. - Політична освіта як складова політичної соціалізації молоді (2008)
Іскакова Г. - Соціокультурні основи забезпечення прав людини, Сагієва І. (2008)
Костиря А. - Воєнно-політична спецоперація СРСР в Афганістані ( 1979 – 1989 рр. ) як кульмінація "холодної війни" (2008)
Чувардинський О. - Громадянське суспільство в Україні: історичні корені (2008)
Бойко-Бойчук Л. - Метод матриць: особливості застосування у політичних дослідженнях (2008)
Меркотан К. - Політичні підсумки року (2008)
Книжкова полиця (2008)
Вийшов у світ № 1 (27) журналу "Соціальна психологія" (2008)
Содержание (2017)
Гузь А. Н. - Влияние вязкости жидкости на дисперсию квазилэмбовских волн в системе "упругий слой – вязкий жидкий слой", Багно А. М. (2017)
Бабешко М. Е. - Осесимметричное упругопластическое состояние составных оболочек при термосиловом нагружении и радиационном облучении, Савченко В. Г. (2017)
Григоренко А. Я. - Об осесимметричных акустоэлектрических волнах в полом цилиндре из непрерывно неоднородного пьезоэлектрического материала, Лоза И. А. (2017)
Подчасов Н. П. - Нестационарные колебания цилиндрической оболочки, расположенной в жесткой трубе и взаимодействующей с потоками жидкости при импульсных возмущениях давления во внутреннем потоке (2017)
Сторожук Е. А. - Неупругое деформирование сферической оболочки, ослабленной рядом круговых отверстий, Чернышенко И. С., Руденко И. Б. (2017)
Галишин А. З. - О применимости оболочечных моделей к определению напряженно-деформированного состояния и повреждаемости цилиндрических оболочек в условиях ползучести, Золочевский А. А., Склепус С. Н. (2017)
Селиванов М. Ф. - Определение перемещений контактирующих берегов трещины в ортотропной пластине, Черноиван Ю. А. (2017)
Голуб В. П. - К определению параметров дробно-экспоненциальных ядер наследственности в нелинейных теориях вязкоупругости, Павлюк Я. В., Фернати П. В. (2017)
Гуляев В. И. - Динамика перекатывания выпуклого долота по криволинейной поверхности дна скважины, Луговой П. З., Шевчук Л. В. (2017)
Кобзарь Ю. М. - Модели длительного хрупкого разрушения стержней при растяжении и сжатии в условиях ползучести (2017)
Мартынюк А. А. - О робастной стабилизации билинейных систем при интервальных начальных условиях, Бабенко Е. А. (2017)
Карлаш В. Л. - Амплитудно-частотные характеристики активных и реактивных компонентов полной проводимости пьезокерамических резонаторов (2017)
Wang B. - Asymptotic analysis on steady-state response of axially accelerating beam constituted by the standard linear solid model, Qiu J. (2017)
Содержание (2015)
Волосюк В. К. - Синтез оптимального обнаружителя в многоантенной радиометрической системе, Кыонг В. Т., Тимощук Е. Н., Жила С. С. (2015)
Карташов В. М. - Потенциальная точность оценки информационного энергетического параметра сигнала в системах радиоакустического зондирования атмосферы, Куля Д. Н., Толстых Е. Г. (2015)
Котов Д. В. - Методика расчета обобщенной двумерной функции неопределенности, используемой для решения обратной задачи радиофизики в методе некогерентого рассеяния, Богомаз А. В. (2015)
Скворцов Т. А. - К вопросу о точности измерения разности фаз между стохастическими сигналами, Фисун А. В. (2015)
Емельянов Л. Я. - Особенности обработки сигналов некогерентного рассеяния на радаре Ионосферной обсерватории Института ионосферы, Лялюк А. И., Рогожкин Е. В. (2015)
Перелыгин Б. В. - Рациональное построение радиолокационного поля системы мониторинга окружающей среды (2015)
Мирошник М. А. - Проектирование систем искусственного интеллекта с использованием нечеткой логики, Котух В. Г., Герман Э. Е., Загуменная Е. В. (2015)
Шостко И. С. - Анализ влияния искажающих факторов на качество сигнала эфирной цифровой телевизионной системы DVB, Деревянко Н. В. (2015)
Карташов В. М. - Обнаружение объектов заданной формы на изображении в мультимедийном стрелковом тренажере и определение их координат, Беляев А. В. (2015)
Котух В. Г. - Построение распределенных информационно-управляющих систем учета и контроля энергоресурсов на примере газовой отрасли, Пахомов Ю. В. (2015)
Кухаренко Д. В. - Побудова комп’ютерної системи для прогнозування результату оперативних втручань на окорухових м’язах людини (2015)
Коваль Ю. А. - Квадратурная обработка сигналов в моделях пассивных систем частотно-временной синхронизации, Костыря А. А., Науменко В. Н., Плехно С. А., Ушаков С. И. (2015)
Безносенко И. В. - Компактный лазерный излучатель на 1,531 мкм на кристалле PbMoO4:Nd3+ с ВКР-самопреобразованием и диодной накачкой, Мачехин Ю. П. (2015)
Дзюбенко М. И. - Твердотельный лазер на красителях с дисперсионным резонатором, Николаев С. В., Пожар В. В., Николаев К. С. (2015)
Зарудный А. А. - Теоретический анализ повышения интенсивности излучения резонансного лидара однопроходо-вым усилителем (2015)
Гнатенко А. С. - Расчет дисперсионных характеристик оптических волокон для проектирования кольцевых резонаторов волоконных лазеров, Алексеева Е. Д. (2015)
Чернышов Н. Н. - Обработка и визуализация изображений в сканирующей микроволновой микроскопии, Слипченко Н. И., Бондаренко И. Н., Писаренко В. М., Башлий С. Ю. (2015)
Бондаренко И. Н. - Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с тонкими сверхпроводящими и охлаждаемыми токовыми каналами (2015)
Гавва Д. С. - Представление поверхностного импеданса при моделировании электродинамических устройств выполненных на основе ВТСП материалов (2015)
Рассохина Ю. В. - Режекторный фильтр на Н-образном щелевом резонаторе в экранирующем слое микрополосковой линии, Крыжановский В. Г. (2015)
Борщев В. Н. - Новые конструктивно-технологические решения пленочных электронагревателей космического назначения, Листратенко А. М., Буеров Г. В., Герасименко Н. В., Слипченко Н. И., Петрова А. Ю., Проценко М. А., Фомин А. А., Тымчук И. Т., Никитский Г. И., Перекопский И. Т. (2015)
Лимаренко Ю. Г. - Микроструктурированные волокона для генерации суперконтинуума, Васильев А. В., Мачехин Ю. П. (2015)
Лаврич Ю. Н. - Получение нанодисперсного диоксида титана с использованием СВЧ излучения (2015)
Бабыченко О. Ю. - Фотопроводимость кристаллического кремния с аморфными вкраплениями сферической формы (2015)
Юрию Емельяновичу Гордиенко – 75 лет (2015)
Рефераты (2015)
Исходные данные (2015)
Содержание (2016)
Невлюдов И. Ш. - Моделирование технического ресурса радиоэлектронных средств, Стародубцев Н. Г., Демская Н. П. (2016)
Бескоровайный В. В. - Методы определения подмножеств эффективных решений при проектировании крупномасштабных объектов, Замирец О. Н., Настенко С. В. (2016)
Бескоровайный В. В. - Формирование и выбор решений в проектах оптимизации крупномасштабных объектов, Москаленко А. С. (2016)
Бескоровайный В. В. - Модификация метода оптимизации размещения терминалов при проектировании логистических сетей, Синицкий А. А. (2016)
Бескоровайный В. В. - Оптимизация структур распределенных баз данных на ранних этапах проектирования, Замирец О. Н., Сбитнев А. О. (2016)
Бескоровайный В. В. - Оценка эффективности методов оптимизации топологии корпоративных информационно-вычислительных сетей, Мельничук Ю. В. (2016)
Невлюдов И. Ш. - Прибор для контроля температурных режимов операции травления кремниевой подложки, Евсеев В. В., Бортникова В. О., Гаркавенко Д. О. (2016)
Филипенко А. И. - Математическое моделирование методом Монте-Карло зависимости направляющей способности оптических компонентов МОЭМС-переключателей при изменении их параметров позиционирования, Чалая Е. А., Видешин М. И. (2016)
Невлюдова В. В. - Анализ процесса формирования микросоединений методом сварки ультразвуком при изготовлении гибких печатных плат (2016)
Смирнов О. Л. - Многофункциональная РЛС в режиме сопровождения при вращающемся и неподвижном секторах электронного сканирования, Ставицкий О. Н., Наконечный А. А., Горелышев С. С. (2016)
Сахацкий В. Д. - Антенна для приема излучений произвольной поляризации в автоматических системах диагностики подповерхностных объектов, Костенко Д. В. (2016)
Петренко Ю. А. - Модель вибору програмного забезпечення диспетчерського управління складними технологічними процесами, Кононихін О. С., Семібратов С. В. (2016)
Поляков Є. О. - Методика бездемонтажного визначення динамічних характеристик датчиків температури (2016)
Полярус О. В. - Комплексний підхід до аналізу вимірювального каналу тиску, Бровко Я. С. (2016)
Александров Ю. Н. - Анализ структурных свойств пресс-форм для литья термопластов под давлением, Сотник С. В., Демская Н. П. (2016)
Клец Д. М. - Экспериментальная оценка распределения угловых ускорений колесных машин в плоскости дороги с помощью микропроцессорного комплекса, Бондаренко А. И., Маковецкий А. В. (2016)
Гурко А. Г. - Анализ энергоэффективности методов планирования траекторий манипулятора, Кравцов М. Н., Лебединский А. В. (2016)
Плугіна Т. В. - Моделі параметричного синтезу елементної бази системи управління програмно-технічним комплексом, Єфименко О. В., Мусаєв З. (2016)
Лєвтєров О. А. - Побудова системи поведінки когнітивного робота на основі еволюційних алгоритмів, Нечитайло Ю. А., Степанова О. Г. (2016)
Pluhina T. - Modular structure of intelligent control system in construction and road machines, Ponikarovska S. (2016)
Любимова Н. А. - Перспективные методы планирования контроля выбросов при производстве дорожных покрытий, Сахацкий В. Д. (2016)
Біньковська А. Б. - Математична модель об'єкта автоматизації при копанні ґрунту, Гикава Л. С. (2016)
Филь Н. Ю. - Математическая модель ликвидации множества последствий чрезвычайных природных ситуаций на автомобильных дорогах (2016)
Иваненко О. И. - Анализ причин и пути сокращения простоев грузоподъемных кранов при ветровых нагрузках, Таровик Н. Г. (2016)
Гурко О. Г. - Вибір програмного середовища для моделювання автомобільного крану, Вовк В. В. (2016)
Ільге І. Г. - Узагальнена модель вибору систем автоматичного управління робочими органами машин для земляних робіт, Рябцев О. В. (2016)
Title (2017)
Content (2017)
Akimov O. O. - Analysis of the professional activity of the civil servants of the foreign countries: aspects of personnel management (2017)
Voronin V. M. - The state awards of ukraine: diplomatic dimension (the nature and content, main categories, concepts, methodology and principles of reward system) (2017)
Hasymov R. A. - "Digital divide” in ukraine as a problem of public administration (2017)
Govorun S. V. - Efficiency of public administration by the processes of preventing of the fires on the objects of different forms of ownership (2017)
Hurkovskyy V. І. - International experience of applying of the electronic identification of citizens as a technological basis of electronic petitions: organizational and legal aspects, Mezentsev A. V. (2017)
Datsii O. I. - Improving the formation of a system of financial control (2017)
Datsii N. V. - Strategic approach to quality management enterprises marketing activities (2017)
Diegtiar O. A. - Mechanisms of the staffing provision in the sphere of physical culture and sports in higher education for the qualification of "bachelor”, Vavreniuk S. A. (2017)
Drahomyretska N. M. - Capabilities of the ngo "ukrainian assembly of doctors of science in public administration” to innovations in ukraine (2017)
Zubchyk O. A. - Competitiveness as a factor for choice of ukrainian youth receive higher education abroad (2017)
Kolisnichenko N. M. - Managerial challenges of education (school) districts (2017)
Lysenko S. O. - Methodological approaches to understanding the category of "enterprise information security system” from the perspective of legal hermeneutics (2017)
Parkhomenko-Kutsevil O. I. - Innovative approach to training civil servants and local government officials (2017)
Polulyakh R. A. - E-meditsin as a kind of relationship of state and society (2017)
Romanenko Y. O. - Analysis of the main directions of preservation and development of the territories of kyiv region, Chaplay I. V. (2017)
Suray I. G. - Between politics and public service (State secretary of the ministry in ukraine) (2017)
Titarenko L. M. - Public administration in ukrainian coordinate the present (2017)
Charkina A. O. - Peculiarities of functioning of administrative agencies in the public service of sweden (2017)
Chervyakova O. V. - The new public administration paradigm directions (2017)
Yarovoy T. S. - The formation of parliamentarism and it’s impact on the development of democracy and formation of institute of the public administration (2017)
Березка І. - Формування бази даних регіональної екомережі (на прикладі Заставнівського району Чернівецької області), Лупол М., Мошенко М. (2015)
Григорійчук В. В. - Підвищення продуктивності малих інфільтраційних водозаборів у гірській місцевості (на прикладі споруд м. Яремче) (2015)
Гукалова І. В. - Іригація степових регіонів України: географічні особливості коадаптації природи і суспільства (на прикладі Херсонської області), Мальчикова Д. С., Пилипенко І. О. (2015)
Кирилюк С. М. - Розвиток географічних уявлень про Місяць (2015)
Кисельов Ю. - До формування наукових засад екологічної теософії (2015)
Костенюк Л. В. - Характеристика однорідних ділянок русел та заплав річок у системі Верхнього Пруту, Ющенко Ю. С. (2015)
Николаєв А. М. - Стійкість вод малих річок міста Чернівці до закислення атмосферними опадами (2015)
Николаєв А. М. - Між добові перепади атмосферного тиску і смертність населення Чернівецької області від захворювань системи кровообігу, Перепічка Ю. М. (2015)
Рідуш Б. - Аномальні потужності руслового алювію в терасових відкладах Середнього Подністров’я, Поп'юк Я. (2015)
Сінченко В. Г. - Про результати моніторингу деяких показників якості і безпечності води з джерел локального водокористування у східних районах Чернівецької області, Тарасенко Г. П., Тураш М. М., Хрикова Л. В. (2015)
Khodan H. - The assessment of heavy metals content in the soil and plant cover of Chernivtsi (2015)
Цапок І. Л. - Ландшафтні комплекси Багненської долини (2015)
Цепенда М. В. - Гідроенергетичний потенціал річок басейну Середнього Дністра, Цепенда М. М. (2015)
Шевчук Ю. Ф. - Водні ресурси України та їх використання (2015)
Шуйський Ю. Д. - До питання про вплив портових споруд Суліни на динаміку дельти Дунаю, Жмуд М. Є. (2015)
Яцишин А. - Літологічна характеристика алювію надканьйонної тераси Дністра у розрізі Репужинці (Придністерське Поділля), Данута Ольшевська-Нейберт, Мацей Бомбель, Богуцький А. (2015)
Andrusiak N. S. - The organization of wellness tourism in the Carpathian region (2015)
Anipko N. - Recreational and geomorphological estimation of medieval castles of Ternopil area in Ukraine, Semeniuk A. (2015)
Білокриницький С. М. - До питання геодезичного забезпечення території Вінницької області (2015)
Бойко З. В. - Просторова оцінка кількості титульної нації України за переписами 1989 та 2001 років (2015)
Бурка В. Й. - Географічні особливості мінерально-ресурсної бази будівельно-індустріального комплексу Північно-Західного економічного району (2015)
Бучко Ж. І. - Показники транскордонного туризму України та Польщі, Меленко Я. І. (2015)
Горовий О. В. - Місто Львів як інвестиційний центр (2015)
Грицку В. С. - Втілення краєзнавчого принципу навчання на уроках географії (на прикладі Корчівецької середньої школи Глибоцького району), Іримеску В. К. (2015)
Dzhaman Ya. V. - Chernivtsi as a tourism development center (2015)
Добинда І. П. - Містечка і села як центри розвитку історико-культурного туризму (на прикладі Волинської області) (2015)
Івах Я. Є. - Природно та суспільно-географічні особливості формування регіонального військово-політичного конфлікту на сході України (2015)
Король О. - Аналіз міжнародних туристичних потоків Австрії (2015)
Лейберюк О. М. - Передумови картографічного моніторингу демографічного розвитку регіону та його складові (2015)
Лопушняк Л. В. - Сучасні соціально-економічні тенденції розвитку регіонів – як чинники зайнятості населення (на прикладі Чернівецької області) (2015)
Pavliuk S. - Place of natural reserved objects within the structure of recreational and tourist natural management (on the basis of Ivano-Frankivsk region) (2015)
Підгірна В. Н. - Менеджмент торговельної діяльності в умовах глобальних змін (2015)
Половка С. Г. - Піонер географії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (до 70-ї річниці заснування географії в Уманському учительському інституті), Половка О. А. (2015)
Поручинська І. В. - Ретроспективні особливості заселення території Північно-Західного економічного району України (2015)
Руденко В. - "Етнографічна карта (Мапа) Буковини" як історико-географічний твір, Пирогівська А. (2015)
Ярошенко О. - Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньоторговельної діяльності в Рівненській області, Осіпчук І. (2015)
Лучинський М. А. - Вплив поліморфізму генів PTHR1 та COL1A1 на розвиток захворювань тканин пародонта у людей молодого віку, Болюк Ю. В., Лучинський В. М. (2017)
Зубачик В. М. - Біохімічні показники ротової рідини у наркозалежних хворих на хронічний генералізований пародонтит, Федун І. Р. (2017)
Рожко В. І. - Дослідження динаміки показників імунного статусу в дітей із множинним карієсом на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту в різні терміни лікування (2017)
Мельничук Г. М. - Сучасні предмети догляду за ротовою порожниною, методики чищення зубів у дорослих і дітей, Кушніренко М. О., Мельничук А. С., Кашівська Р. С. (2017)
Нагірний Я. П. - Особливості перебігу загоєння переломів нижньої щелепи в осіб із різним психосоматичним типом особистості, Фесик В. Л. (2017)
Заболотний Т. Д. - Загальні та місцеві фактори ризику виникнення основних стоматологічних захворювань у дітей, хворих на олігофренію, Дутко Г. З. (2017)
Костура В. Л. - Поширеність та структура захворювань тканин пародонта у дітей із надмірною масою тіла, Безвушко Е. В. (2017)
Авдєєв О. В. - Клінічна ефективність лікувально-профілак­тич­них заходів при хронічному катаральному гінгівіті, Змарко Ю. К., Бойків А. Б., Древніцька Р. О. (2017)
Безвушко Е. В. - Клінічна оцінка реставрацій із композитних матеріалів з урахуванням гігієни порожнини рота, Шпотюк О. О. (2017)
Титул, зміст (2007)
Асмолов О. К. - Організація боротьби з туберкульозом в Україні на сучасному етапі, Бабуріна О. А., Герасимова Н. А., Смольська І. М. (2007)
Даниленко А. І. - Послід при ВІЛ-інфекції, Бурячківський Е. С. (2007)
Тюлєнєва О. А. - Імуногістохімічні дослідження процесів регуляції чисельності клітин у хоріальних ворсинках екстрахоріальних плацент, Давиденко І. С. (2007)
Гоженко А. І. - Ренальні дисфункції у білих щурів за умов курсового введення гентаміцину, Владимирова М. П., Кузьменко І. А., Котюжинська С. Г. (2007)
Лук'янчук В. Д. - Скринінг і порівняльна оцінка ефективності засобів детоксикації серед координаційних сполук германію з біолігандами при синдромі тривалого розчавлювання, Сейфулліна І. Й., Рисухіна Н. В., Марцинко О. Е., Ткаченко В. М. (2007)
Романовська І. І. - Іммобілізація літичного ферментного комплексу streptomyces recifensis var. lyticus, Тагунова І. К., Пухлік С. М., Чаланова Р. І. (2007)
Савченкова Л. В. - Біохемілюмінесцентний аналіз фармакотерапевтичної ефективності ліпофлавону з ацелізином при експериментальній серцевій недостатності, Афоніна Т. В. (2007)
Сівко Г. І. - Фармакологічні властивості енантоату 3-гідроксифеназепаму при його пероральному введенні (2007)
Волошенков Д. Б. - Изоболографический анализ взаимодействия МИГУ-5 с общепринятыми и новыми противоэпилептическими препаратами в условиях модели 6-Гц вызванных судорог у мышей, Шандра П. А., Кащенко О. А. (2007)
Доломатов С. И. - Особенности реакции почек белых крыс на нитрит натрия в условиях блокады ангиотензин-I-превращающего фермента, Лапай В. С., Шпак В. С. (2007)
Вакуленко К. Є. - Кореляція циркадних ритмів артеріального тиску та ішемічного синдрому у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Кудря І. П. (2007)
Волковинська Т. В. - Оцінка стану функції ендотелію у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією із різними варіантами внутрішньоклітинної інфекції (2007)
Котова Н. В. - Становлення мікробіоценозу новонароджених від ВІЛ-інфікованих матерів в умовах лікарні, доброзичливої до дитини, Посохова С. П., Луценко О. С. (2007)
Кравченко Л. С. - Изменение саливации и свойств ротовой жидкости у детей при кариесе зубов, Бас А. А., Ивченко Н. А. (2007)
Кулішов С. К. - Тригерні фактори потенціювання негативних впливів поєднання ішемічної хвороби серця і гіпертонічної хвороби як об'єкти лікування, Яковенко О. М., Запорожська Н. М. (2007)
Лурін І. А. - Дослідження функціонального стану сфінктерного апарату прямої кишки у хворих з екстрасфінктерними норицями, які лікувалися за допомогою методу "пломбування" норицевого ходу автотромбіновим клеєм, Цема Є. В. (2007)
Лучков А. І. - Застосування методики рентгеноендоваскулярної хірургії при малоінвазивному лікуванні жінок із фіброміомою матки (2007)
Пікас О. Б. - Жирні кислоти ліпідів сироватки крові у хворих на дисемінований туберкульоз легень (2007)
Старець О. О. - Тромбоцитопенія при ВІЛ-інфекції у дітей (2007)
Шамік Е. В. - Особливості імунного статусу при вагітності (2007)
Тариф Абдул Карим А. А. - Клиническое значение биохимических показателей при внутрижелудочковых кровоизлияниях у недоношенных детей с низкой и очень низкой массой тела при рождении (2007)
Чулак Л. Д. - Биохимический анализ состояния ротовой жидкости у больных с осложненным психиатрическим статусом, Брунич С. Н. (2007)
Головін Ю. О. - Лікування гірників із гострим отруєнням рудниковим газом, Ніколенко В. Ю. (2007)
Калашникова К. А. - Ігор Леонідович Бабій (до 60-річчя від дня народження) (2007)
Реферати (2007)
Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу" (2007)
Титул, зміст (2017)
Попович О. С. - Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи, Костриця О. П. (2017)
Вольчин І. А. - Використання технології напівсухої амоніакової десульфуризації димових газів на вугільних електростанціях, Коломієць О. М. (2017)
Алпатов А. П. - Розробка конструктивної схеми та вибір проектних параметрів аеродинамічної системи відведення з орбіти розгінних ступенів ракет-носіїв, Палій О. С., Скорік О. Д. (2017)
Забулонов Ю. Л. - Система для оперативного дистанційного контролю та спостереження за радіаційною обстановкою на базі безпілотного літального апарату, Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2017)
Кашковський В. І. - Зольні та золошлакові відходи як багатофункціональна сировина, Євдокименко В. О., Каменських Д. С., Ткаченко Т. В., Вахрін В. В. (2017)
Стасюк Н. Є. - Рекомбінантні форми аргінази та аргініндеімінази як ка талітичні складові ензиматичного набору "Аргітест" для аналізу L-аргініну, Гайда Г. З., Закальський А. Є., Закальська О. М., Фаюра Л. Р., Вовк О. І., Стасик О. В., Сибірний А. А., Гончар М. В. (2017)
Міжнародний симпозіум "Міжнародні й національні наукові організації як фактор формування глобального наукового співтовариства" (2017)
Наші автори (2017)
Правила для авторів (2017)
Vitaliy Sushchansky (11.11.1946 – 29.10.2016) (2017)
Beidleman J. C. - A survey article on some subgroup embeddings and local properties for soluble PST-groups (2017)
Daugulis P. - Nonuniqueness of semidirect decompositions for semidirect products with directly decomposable factors and applications for dihedral groups (2017)
Dudenko M. - On unicyclic graphs of metric dimension 2, Oliynyk B. (2017)
Ercan G. - Finite groups admitting a dihedral group of automorphisms, Guloglu I. S. (2017)
Fedorova M. - Finite automaton actions of free products of groups, Oliynyk A. (2017)
Garba G. U. - Generators and ranks in finite partial transformation semigroups, Imam A. T. (2017)
Jo J. H. - The R∞ property for Houghton’s groups, Lee J. B., Lee S. R. (2017)
Nikitchenko M. - Algebras and logics of partial quasiary predicates, Shkilniak S. (2017)
Protasov I. - On recurrence in G-spaces, Protasova K. (2017)
Samoilovych I. - Profinite closures of the iterated monodromy groups associated with quadratic polynomials (2017)
Sinitsa D. A. - A note on Hall S-permutably embedded subgroups of finite groups (2017)
Sokhor I. - On groups with biprimary subgroups of even order (2017)
Ustimenko V. - On new multivariate cryptosystems with nonlinearity gap (2017)
Содержание (2015)
Горбенко І. Д. - Симетричний блоковий шифр "Калина” – новий національний стандарт України, Олійников Р. В., Казимиров О. В., Руженцев В. І., Кузнєцов О. О., Горбенко Ю. І., Дирда О. В., Долгов В. І., Пушкарьов А. І., Мордвінов Р. І. (2015)
Олійников Р. В. - Функція ґешування "Купина” – новий національний стандарт України, Горбенко І. Д., Казимиров О. В., Руженцев В. І., Кузнєцов О. О., Горбенко Ю. І., Дирда О. В., Бойко А. О., Долгов В. І., Пушкарьов А. І. (2015)
Алексейчук А. Н. - Границы для скорости передачи информации в рандомизированных поточных шифрсистемах Михалевича – Имаи, Гришаков С. В. (2015)
Rodinko M. Yu. - Wide trail strategy without separable codes, Lisitskiy K. E. (2015)
Горбенко І. Д. - Порівняльний аналіз стійкості сучасних алгоритмів блокового симетричного шифрування, Мордвінов Р. І. (2015)
Горбенко І. Д. - Аналіз обчислювальної складності арифметико-геометричного методу обчислення кількості точок на еліптичній кривій, Ганзя Р. С. (2015)
Бессалов А. В. - Производительность групповых операций на скрученной кривой Эдвардса над простым полем, Цыганкова О. В. (2015)
Макутоніна Л. В. - Гібридний метод направленого шифрування, який базується на ідентифікаторах і алгебраїчних решітках (2015)
Шевцов О. В. - Сутність та оцінка стійкості криптографічних перетворень в NTRUSign (2015)
Єсіна М. В. - Використання системи GPS у багатофакторній автентифікації, Горбенко І. Д. (2015)
Кузнецов А. А. - Сокрытие данных в кластерных файловых системах, Швагер А. С., Фесенко Д. А. (2015)
Акользіна О. С. - Порівняльний аналіз перспективних стандартів ЕП в групі точок еліптичних кривих, Бакликов О. О. (2015)
Горбенко И. Д. - Ансамблевые и корреляционные свойства криптографических сигналов для приложений телекоммуникационных систем и сетей, Замула А. А., Семенко Е. А. (2015)
Броншпак Г. К. - Парадигма защиты информации Игоря Громыко: гидродинамический ракурс, Ващенко А. Н., Доценко С. И., Перчик Е. Л. (2015)
Котух Е. В. - Анализ современных требований к криптографическим примитивам нового поколения, Карташов В. М., Халимов О. Г., Цапко Д. П., Самойлова А. В. (2015)
Гаврилко Р. О. - Квантовий генератор випадкових чисел на основі розщеплення пучка фотонів, Горбенко Ю. І. (2015)
Рефераты (2015)
Исходные данные (2015)
Sergiy Ovsienko (01.05.1953 – 25.01.2016 (2017)
Bokhonko V. - A criterion of elementary divisor domain for distributive domains, Zabavsky B. (2017)
Bondarenko V. - On representations of the group of order two over local factorial rings in the weakly modular case, Stoika M. (2017)
Drozd Yu. - Representations of nodal algebras of type E, Golovashchuk N., Zembyk V. (2017)
Futorny V. - Galois orders of symmetric differential operators, Schwarz J. (2017)
Kashuba I. - On the representation type of Jordan basic algebras, Ovsienko S., Shestakov I. (2017)
Saorín M. - Dg algebras with enough idempotents, their dg modules and their derived categories (2017)
Stekolshchik R. - Equivalence of Carter diagrams (2017)
Zadunaisky P. - A new way to construct 1-singular Gelfand-Tsetlin modules (2017)
Igor Rostislavovich Shafarevich (03.06.1923 – 19.02.2017) (2017)
Ноосферна парадигма в публічному управлінні: теорія, історія, сучасність : Перша наук.-практ. конф (2017)
Корженко В. П. - Філософські засади "суспільства інтелекту": до теорії ноосфери Володимира Вернадського (2017)
Курмишев Г. Г. - Концепція ноосферної освіти, Тур В. І. (2017)
Єлагін В. К. - Ноосферна парадигма соціальної і гуманітарної політики держави (2017)
Солових В. Д. - Сталий розвиток в концепції ноосферної парадигми (2017)
Хашиєва Л. С. - Ціннісні виміри "ноосферної парадигми" (2017)
Жадан О. Ю. - Ноосферна економіка як основа регіонального розвитку (2017)
Боковикова Ю. А. - Розвиток у поглядах В.І.Вернадського: міркування за науковими доробками (2017)
Гайдученко С. Ф. - Організаційна культура публічного управління як ноосферний напрям розвитку України (2017)
Козлов К. К. - Нове публічне врядування та спільне вироблення суспільних благ (2017)
Дикань В. В. - Кафедра економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту – одна з десятки кращих в Україні, Назаренко І. Н. (2017)
Левкіна Р. А. - Кредитно-модульна система вищої освіті як інструмент формування компетенцій у студентів, Цуканов В.В., Левкін А.С. (2017)
Алексєєнко Р. В. - Методи та правила організації інтерактивних технологій для формування у майбутніх лікарів професійних умінь, Рисована Л. М. (2017)
Таймасов Ю. С. - Підготовка військовослужбовців до застосування здоров’язбережувальних технологій у процесі професійної підготовки, Зуб О. П., Турчинов А. Ф. (2017)
Компанієць О. В. - Система неформальної освіти в державі Ізраїль (2017)
Букреева О. И. - Активизация деятельности студентов заочной формы обучения в дистанционном курсе "Основы сертификации автомобилей", Рыбалко И. Н. (2017)
Бешенцева О. А. - Значення навчально-методичних комплексів для навчання іноземних студентів (2017)
Мокроменко О. В. - Реформи елементарної освіти у Великій Британії у другій третині ХІХ ст. (2017)
Анотації (2017)
Адаменко О. В. - Сучасний стан нормування точності геодезичних робіт під час будівництва інженерних споруд (2014)
Гончаренко О. С. - Застосувння матричних приймачів випромінювання в астрономо-геодезичній практиці, Гладілін В. М. (2014)
Зуска А. В. - Визначення зсувонебезпечних ділянок за результатами геодезичного моніторингу (2014)
Костецька Я. М. - Вплив кута відсічки на точність положення пунктів в мережах, створюваних з допомогою систем GPS і GLONASS, Пішко Ю. Р., Торопа І. М. (2014)
Кучина Н. В. - Загальні положення концепції розрахунку точності геодезичних робіт під час монтажу корпусів суден (2014)
Манукян Л. В. - Создание модели квазигеоида и сети постоянно действующих базовых станций в республике Армении, Маркарян В. А. (2014)
Паршялюнас Э. - Анализ гравиметрических данных для уточнения квазигеоида, Бирвидене Р., Петрошкявичюс П., Аксамитаускас Ч., Папшене Л. (2014)
Шульц Р. В. - Оброблення результатів інженерно-геодезичних спостережень за осіданнями методом фільтрації за Калманом, Анненков А. О., Мельник О. В., Хайлак А. М. (2014)
Шульц Р. В. - Уточнення методики призначення необхідної точності побудови геодезичної мережі для забезпечення будівництва підземних споруд, Білоус М. В. (2014)
Войтенко С. П. - Концепція створення бази нормативно-технічних документів щодо сфери видобутку корисних копалин, Мазницький А. С., Заболотний В. П. (2014)
Малашевський М. А. - Підходи до визначення наднормативних площ під промисловими об’єктами, Горпиніч Л. В. (2014)
Трегуб М. В. - Обґрунтування допустимої середньої квадратичної похибки положення кутів повороту меж земельних ділянок (2014)
Генсецький М. П. - Інформаційна модель міської території в системі містобудівного кадастру, Старовєров В. С. (2014)
Папшене Л. - Автоматизированная генерализация в процессе обновления базовых пространственных данных мелкого масштаба (2014)
Катушков В. О. - Технологія наземного знімання для складання фронтальної інформації крупних масштабів, Денисюк Б. І. (2014)
Квартич Т. М. - Аналіз методів автоматизованої класифікації цифрових зображень дистанційного зондування землі (2014)
Крельштейн П. Д. - Математична модель прогнозування динаміки зміни положення морської берегової лінії в акваторії Чорного моря, Маліна І. А. (2014)
Аннотации (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Астахова В. И. - Новое направление в исследовании проблем образования (2017)
Бакиров В. С. - Студенти і викладачі: що заважає ефективному партнерству (2017)
Астахова Е. В. - Поиск системных решений построения взаимоотношений со стейкхолдерами как ответ на "запросную перегруженность университета" (2017)
Чепак В. П. - Університет як стейкхолдер-компанія: потреба чи необхідність? (2017)
Балакирева О. В. - Стейкхолдеры образования — субъекты и роли, Левин Р. Б. (2017)
Добко Т. А. - Управління вищим навчальним закладом в умовах диверсифікації джерел фінансування вищої освіти: співпраця з жертводавцями (на прикладі Українського католицького університету) (2017)
Белова Л. О. - Соціальне партнерство в системі підготовки керівних кадрів публічної сфери в Україні (2017)
Холод Б. Р. - Стратегия университета как инструмент согласования противоречивых интересов стейкхолдеров, Задоя А. В. (2017)
Михайлева Е. В. - Монументализм высшей школы versus адаптивность ее внешних стейкхолдеров: как найти баланс (2017)
Батаева Е. П. - Коммуникативные и инструментальные модели взаимоотношений агентов вузов и стейкхолдеров (2017)
Таймасов Ю. С. - Методологічні підходи до організації занять з дисципліни "Медична підготовка" у навчальних закладах ДСНС України (2017)
Бешенцева О. А. - Індивідуалізація в навчанні хімії іноземних студентів на підготовчих факультетах (2017)
Букреева О. И. - Опыт разработки и применения дистанционного курса "Основы сертификации автомобилей" в заочной форме обучения, Рыбалко И. Н. (2017)
Поєдинцева Л. В. - Педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців у медичних коледжах (2017)
Харківський Університетський консорціум (2017)
Анотації (2017)
Череднік Д. Л. - Підходи до проектування комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни, Даньшева С. О. (2016)
Карагяур А. Г. - Сучасна методологія контролю якості навчання, Сироватський О. П. (2016)
Литвиненко Є. О. - Методологія проведення конкурсного відбору при вступі на ступені бакалавр магістр ОКР "Спеціаліст", Мерлак О. Т. (2016)
Тодріна І. А. - Економічна освіта й економічна культура суспільства: сутність та особливості, Євсєєв С. В. (2016)
Смачило В. В. - Освітньо-наукова діяльність в Україні: диференціаціянюанси та точки перетину критеріальних вимог, Халіна В. П. (2016)
Журавльов Ю. Д. - Обгрунтування підходу до розробки освітньої програми підготовки докторів філософії (на прикладі спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології") (2016)
Солошенко О. І. - Соціогуманітарний вектор освітнього процесу в технічних вишах як запорука підготовки конкурентоздатних фахівців (2016)
Федоренко О. П. - Сучасні тенденції удосконалення професійної підготовки майбутніх офіцерів поліції (2016)
Кабусь Н. М. - Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах сучасних цивілізаційних викликів (2016)
Федорова В. В. - Оценка имиджа высшего учебного заведения (2016)
Таймасов Ю. С. - Специфіка підготовки кадрів в системі ДСНС України (2016)
Подшивалова К. В. - Влияние изучения вводного курса на качество дальнейшего усвоения дисциплины "Основы информатики" на факультете подготовки иностранных студентов (2016)
Анотації (2016)
Краснікова С. Р. - Життя за покликанням: лікувати, навчати, творити, Бєлєвцова Я. С. (2016)
Пазиніч С. М. - Інтелігентність як атрибут духовної культури сучасного педагога вищої школи, Бабаєв В. М. (2016)
Садковий В. П. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту, Горонескуль М. М. (2016)
Мощенок В. М. - Особенности самостоятельной работы студентов в современном техническом вузе, В. Тарабанова В. С., Лалазарова Н. А., Афанасьева О. В., Дмитренко А. П. (2016)
Чибисова Н. И. - О новых формах адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе (2016)
Таймасов Ю. С. - Структура готовності випускника профільного ВНЗ ДСНС України до професійної діяльності (2016)
Левкіна Р. М. - Системний підхід до пошуку знань у практичній реалізації аграрної освіти, Левкін А. С., Цуканов В. Ю. (2016)
Костенко О. Л. - Роль дисциплін психолого-педагогічного циклу у процесі культурологічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів The role of psychological and pedagogical disciplines in the course of a cycle of cultural urological preparation of the future engineers-teachers (2016)
Чебакова Ю. В. - Вплив проблемного навчання на активізацію творчих підходів до підготовки сучасного інженера (2016)
Бабайлов В. К. - Модель разработки парадигм: важнейшие свойства (2016)
Вержанська О. М. - Структура й роль термінологічних словосполучень у формуванні лінгвістичної терміносистеми, Лагута Т. М. (2016)
Демченко В. А. - Особенности психологической адаптации иностранных студентов к обучению в высшем учебном заведении (2016)
Подшивалова К. В. - Особенности содержания дисциплины "Основы информатики" при раннем вводе дисциплин на факультете подготовки иностранных студентов (2016)
Мокроменко О. В. - Форми і методи навчання в національних та британських школах Великої Британії у ХІХ столітті (2016)
Анотації (2016)
Содержание (2016)
Агеев Д. В. - Структурный и параметрический синтез инфокоммуникационной сети в условиях самоподобного трафика с несколькими периодами нагрузки, Салах М. Т. (2016)
Лемешко А. В. - Усовершенствование потоковой модели быстрой перемаршрутизации с реализацией масштабируемых схем защиты элементов телекоммуникационной сети, Еременко А. С., Тарики Н. (2016)
Мерсни А. - Комплексный критерий оптимальности балансировки нагрузки при многопутевой маршрутизации в телекоммуникационной сети с неоднородной топологией, Ильяшенко А. Е. (2016)
Штомпель Н. А. - Биоинспирированный подход к оптимизации декодирования кодов с малой плотностью проверок на четность (2016)
Tkachova O. B. - Pereormance analysis of the effectiveness of the load balancing mechanisms in Software-Defined Networking, Yahya A. R., Muhi-Aldeen H. M. (2016)
Горбенко И. Д. - Метод комплексного улучшения характеристик ортогональных ансамблей на основе мультипликативного объединения сигналов различных классов, Замула А. А., Семенко Е. А., Морозов В. Л. (2016)
Рогожкин Е. В. - Цифровые технологии при зондировании ионосферы методом некогерентного рассеяния, Пуляев В. А. (2016)
Перелыгин Б. В. - Анализ требований потребителей к видам и характеристикам информации, получаемой от метеорологической радиолокационной системы мониторинга, Боровская Г. А., Лужбин А. М. (2016)
Кукуш В. Д. - Экспериментальная радиометеорная установка для мониторинга динамики атмосферы Земли на высотах 80 - 105 км по сигналам телевизионного вещания на базе технологии програмно-определяемого радио (2016)
Калиберда М. Е. - Анализ дефектов периодической решетки в виде отсутствия одиночной ленты, Погарский С. А., Позняков А. В. (2016)
Белоус O. И. - Генератор миллиметрового диапазона волн с многозеркальным открытым резонатором, Сухоручко О. Н., Фисун А. И. (2016)
Цалиев Т. А. - Слабосверхнаправленная волноводно-щелевая антенная решетка осевого излучения (2016)
Рассохина Ю. В. - Метод анализа неоднородностей в полосково-щелевых структурах. Ч. 1: Анализ скачка ширины в микрополосковой линии методом поперечного резонанса, Крыжановский В. Г. (2016)
Бондаренко И. Н. - Микроволновый переключатель на основе волноводного тройника для компрессионного резонаторного формирователя импульсов, Горбенко Е. А., Краснощок В. И. (2016)
Романовский С. К. - Люминесценция аморфных диэлектриков, индуцированная высокоэнергетичными электронами, Уваров В. Л. (2016)
Печенин В. В. - Система фазовой автоподстройки частоты с комбинированным управлением подстраиваемого генератора, Щербина К. А., Вонсович М. А. (2016)
Мирошник М. А. - Методы проектирования самопроверяемых цифрових автоматов, Кулак Э. Н., Алиева Е. М., Караман Д. Г., Пахомов Ю. В. (2016)
Никитчук А. В. - Оптимизация теплового режима и надежности радиоэлектронного блока, Уваров Б. М. (2016)
Козин Ю. И. - Устройство измерения электрических характеристик биоткани, Леонидов В. И., Кравцов А. В., Бобнев Р. А. (2016)
Ремаева О. А. - Оптический метод неинвазивного определения артериального давления человека, Ремаев Е. В. (2016)
Рефераты (2016)
Исходные данные (2016)
Решетняк О. П. - За підсумками науково-практичної конференції. Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф., 17 – 18 февраля 2016 г. (2016)
Бакиров В. С. - Трансформация университета,функций и статуса университетского преподавателя (2016)
Семиноженко В. П. - Сучасна освіта в контексті нових суспільних викликів (2016)
Посохов С. И. - Профессорско-преподавательский состав Харьковского университета второй половины ХІХ — начала ХХ вв.: попытка актуализации исторического опыта (2016)
Астахова В. И. - Профессиональное выгорание педагогов: причины, последствия, возможности преодоления (2016)
Бєлова Л. О. - Підготовка управлінських кадрів для національної освітньої системи (2016)
Быстрянцев С. И. - Современные риски развития высшей школы (2016)
Сидоренко О. Л. - Підготовка викладачів до запровадження критеріального підходу при визначенні результатів зовнішнього незалежного оцінювання: перший досвід та перспективи (2016)
Сокурянская Л. Е. - Кадровый потенциал высшей школы Украины: штрихи к социологическому портрету (2016)
Томашевский Р. Е. - Статус преподавателя во второй декаде XXI века (2016)
Астахова В. И. - Еще одна удачная работа (2016)
Горова К. К. - Необхідність участі студентів у конференціях, конкурсах та олімпіадах для всебічної підготовки майбутніх фахівців, Горовий Д. М. (2016)
Федорова В. В. - Обоснование факторов формирования имиджа вуза в сознании абитуриентов и студентов (2016)
Северин Н. В. - Метод проектов в практике преподавания иностранным студентам, Северин Ю. К. (2016)
Подшивалова К. В. - Использование модульно-рейтинговой системы оценивания уровня довузовской подготовки студентов-иностранцев (2016)
Корсунский А. М. - Использование "метода основных принципов" в преподавании общей физики в технических университетах нефизического профиля, Чернец И. В. (2016)
Бондаренко В. М. - Методологічний аналіз функціональних складових підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Анотації (2016)
Алексеенко А. П. - Педагогические идеи Григория Сковороды в контексте современного гуманитарного образования (2016)
Черевко О. І. - Гуманітарна парадигма харчової культури, Янчева Л. М., Руденко С. О. (2016)
Внукова Н. М. - Національна рамка кваліфікацій в системі забезпечення якості вищої освіти у вищому навчальному закладі, Ачкасова С. О. (2016)
Сухина В. С. - Непрерывное образование как основа формирования экологического сознания учащихся (к 25-летию Народной украинской академии) (2016)
Бойчук Ю. С. - Использование потенциала музейной педагогики в высших учебных заведениях, Пальчик О. О., Зуб Е. Т., Алфимова Л. М. (2016)
Даньшева С. О. - Фундаментализация образования как основа формирования профессиональной мобильности будущего инженера, Полупан Е. І. (2016)
Левкіна Р. М. - Запровадження кредитно-модульної системи в умовах сучасних викликів, Левкін А. А., Гайдусь А. С. (2016)
Козар Л. О. - Використання ділової гри у вивченні курсу "Методи транспортної логістики", Євтушенко А. Ф. (2016)
Вержанська О. М. - Креолізований навчальний текст в електронному навчанні, Лагута Т. М. (2016)
Зюзіна Т. М. - Варіативність змісту як потенціал оновлення гуманітарної навчальної дисципліни "Культурологія". Методологічні засади (2016)
Бондаренко М. А. - Методика розробки механізму рефлексії для об’єктно-орієнтованого програмування в С++, Макаренко А. П. (2016)
Пташний О. О. - Проблема оцінювання при здійсненні поточного контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів у педагогічній спадщині видатних педагогів ХІХ століття (2016)
Стадник О. С. - Підручники географії в період педагогічних пошуків та інновацій (17 - середина 30-х років XX століття) (2016)
Компанієць О. С. - Історичні передумови становлення неформальної освіти в Державі Ізраїль (2016)
Анотації (2016)
Бачишин Б. Д. - Обґрунтування точності геодезичного забезпечення будівельних конструкцій на основі аналізу їх роботи як пружних тіл :стан та перспективии (2014)
Демяненко Р. А. - Математична модель визначення координат пунктів просторової геодезичної мережі з використанням даних інклінометричних і супутникових спостережень під час будівництва висотних будівель (2014)
Зиборов В. В. - Выявление грубых ошибок в задаче преобразования координат с использованием рекуррентной формулы (2014)
Куліковська О. Є. - Результати геодезичних спостережень за осіданнями споруд ДП "Криворізька теплоцентраль" (2014)
Литвин Г. М. - До стандартизації символів, знаків і позначень у формулах, Голубенко В. В. (2014)
Мельник О. В. - Аналіз стабільності планових геодезичних мереж під час спостережень за деформаціями гідротехнічних споруд (2014)
Чибіряков В. К. - Геодезичний моніторинг напружено – деформованого стану магістральних газопроводів з огляду на опір навколишнього грунту, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2014)
Шульц Р. В. - Практичні дослідження точності визначення координат за супутниковими технологіями в режимі реального часу, Терещук О. І., Анненков А. О., Нисторяк І. О. (2014)
Ковальов М. В. - Аналіз принципів вибору картографічних проекцій для ведення земельного кадастру, Кривов’яз Є. В. (2014)
Малашевський М. А. - Дослідження вітчизняного досвіду обміну земель, Мосійчук Ю. А., Бугаєнко О. А. (2014)
Горковчук Д. В. - Сховище інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи геоінформаційної системи містобудівного кадастру (2014)
Горковчук М. В. - Структура та функції електронного каталогу мір якості геопросторових даних (2014)
Казаченко Д. А. - Тривимірні моделі прогнозування деградаційних процесів ґрунтового покриву в Харківській області (2014)
Казаченко Л. М. - Застосування даних ДЗЗ з метою виявлення деградації ґрунтового покриву для надання рекомендацій щодо раціонального використання ріллі, Казаченко Д. А. (2014)
Мельник В. М. - Дискретна оцінка площинної ерозії за методами короткобазисної фотограмметрії, Мендель В. П. (2014)
До відома авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Abdioglu C. - Rigid, quasi-rigid and matrix rings with (σ, 0)-multiplication, Sahinkaya S., Kor A. (2014)
Bondarenko V. M. - On the equivalence of matrices over commutative rings modulo ideals, Tylyshchak A. A., Stoika M. V. (2014)
Davis N. - Non-contracting groups generated by (3,2)-automata, Elder M., Reeves L. (2014)
Gasiorek M. - Algorithmic computation of principal posets using Maple and Python, Simson D., Zajac K. (2014)
Kulazhenko Yu. I. - Semiabelian and self-returning of points of n-ary groups (2014)
Paques A. - A Galois-Grothendieck-type correspondence for groupoid actions, Tamusiunas T. (2014)
Protasov I. - On the subset combinatorics of G-spaces, Slobodianiuk S. (2014)
Umar A. - Some combinatorial problems in the theory of partial transformation semigroups (2014)
Yegnanarayanan V. - Chromatic number of graphs with special distance sets, I (2014)
Содержание (2017)
Горбенко И. Д. - Информационная безопасность и помехозащищенность телекоммуникационных систем в условиях различных внутренних и внешних воздействии, Замула А. А., Морозов В. Л. (2017)
Есин В. И. - Кибернетический подход к решению задачи реинжиниринга баз данных (2017)
Заболотний В. І. - Методика організації заходів захисту від технічних засобів конкурентної розвідки, Єрмолович А. В. (2017)
Краснобаев В. А. - Усовершенствованный метод определения альтернативной совокупности чисел в системе остаточных классов, Кошман С. А., Янко А. С. (2017)
Алексейчук А. Н. - Оценки вероятности обратимости случайных многочленов,используемых в модифицированной версии криптосистемы NTRU, Матийко А. А. (2017)
Кузнецов О. О. - Алгебраїчний імунітет нелінійних вузлів симетричних шифрів, Горбенко Ю. І., Білозерцев І. М., Андрушкевич А. В., Наріжний О. П. (2017)
Кузнецов А. А. - Алгоритмы электронной цифровой подписи на основе алгебраического кодирования, Пушкарев А. И., Киян А. C. (2017)
Качко Е. Г. - Исследование применимости SMT/SAT доказательств в криптоанализе хеш-функций семейства Keccak, Телевный Д. К. (2017)
Лисицкий К. Е. - Закон распределения вероятностей смещений таблиц линейных аппроксимаций случайных подстановок (2017)
Стеценко П. И. - Проблема совершения условных транзакций в закрытых Blockchain-системах, Халимов Г. З. (2017)
Родінко М. Ю. - Постквантовий малоресурсний симетричний блоковий шифр "Кипарис", Олійников Р. В. (2017)
Полуяненко Н. А. - Использование технологий параллельных вычислений в графических процессорах для генераторов потокового шифрования, Потий А. В. (2017)
Горбенко Ю. І. - Аналіз потенційних постквантових механізмів електронних підписів на основі геш-функцій, Мельник Т. В., Горбенко І. Д. (2017)
Обод І. І. - Синтез та аналіз оптимального виявлювача сигналів запиту у літакових відповідачах вторинних систем спостереження, Свид І. В., Штих І. А. (2017)
Карташов В. М. - Методические погрешности измерения метеовеличин при корреляционной обработке сигналов систем радиоакустического зондирования. Сообщение 2, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2017)
Олейников В. Н. - Оценка параметров спектров рассеянных сигналов в РЛС вертикального зондирования атмосферы, Дорошенко С. В., Пшеничный В. Д. (2017)
Коляденко Ю. Ю. - Модель выявления и устранения уязвимостей в программно-конфигурируемых сетях связи на основе аппарата марковских процессов, Лукинов И. Г. (2017)
Глущенко А. А. - О проблеме астероидно-кометной опасности, Медведев Е. А., Горелов Д. Ю. (2017)
Безуглый А. В. - Распределение плотности потока фотонов в дифракционной картине от одной и двух параллельных щелей, Петченко А. М. (2017)
Филипенко А. И. - Определение зависимости характеристик фотонной запрещенной зоны от показателя преломления материала, Донсков А. Н. (2017)
Бабыченко О. Ю. - Многокомпонентные полупроводниковые структуры в конструкциях солнечных элементов (2017)
Heping Li - The application of multilateration technology in air traffic control (2017)
Олейников А. Н. - Основные направления совершенствования средств акустической разведки, Бородавка А. В. (2017)
Алексеев В. А. - Сравнительный анализ перспективных технологий аутентификации пользователей ПК по клавиатурному почерку, Маслий Д. В., Горелов Д. Ю. (2017)
Рефераты (2017)
Радишевський Р. - Станіслав Ульяш – дослідник літератури польсько-українського пограниччя (2012)
Ульяш С. - Вступні зауваги (2012)
Ульяш С. - Розділ І. Креси як феномен культури (2012)
Ульяш С. - Розділ ІІ. Аксіологія простору Кресів (2012)
Ульяш С. - Розділ ІІІ. Спільнота стражденних і вигнанців (2012)
Ульяш С. - Розділ IV. Креси як оберіг польськості (2012)
Ульяш С. - Розділ V. Креси як аркадійський світ (2012)
Ульяш С. - Розділ VI. Креси – спільнота спільнот (2012)
Ульяш С. - Розділ VII. Імена Книги Кресів (2012)
Ульяш С. - Прикінцеві зауваги (2012)
Іменний покажчик (2012)
Indeks nazwisk (2012)
Кучер О. В. - Сучасний підхід до вирівнювання нівелірної мережі України, Старовєров В. С., Акчуріна Г. С. (2015)
Островський А. В. - Критерій якості, точності і повноти цифрової моделі рельєфу (2015)
Третяк К. Р. - Дослідження ефективності урівноваження ГНСС-мереж, Смолій К. Б., Серант О. В. (2015)
Гладілін В. М. - Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесах, Шудра Н. С., Чуланов П. О. (2015)
Шульц Р. В. - Визначення кренів історичних споруд за методом наземного лазерного сканування, Білоус М. В., Ковтун В. Я., Куліченко Н. В., Гончерюк О. М. (2015)
Чибіряков В. К. - Вдосконалення методики розрахунку рівноцінних земельних ділянок сільськогосподарського призначення під час обміну, Малашевський М. А., Бугаєнко О. А. (2015)
Чобану Ю. М. - Структурна модель функціонування ринку житлової нерухомості (2015)
Куліковська О. Є. - Перспективи використання програм обробки даних лазерного сканування в картографуванні ДТП, Атаманенко Ю. Ю. (2015)
Дорожинский О. Л. - Методика автоматического выделения дорог на спутниковых снимках, Абдаллах Р. А. (2015)
Кортунов В. И. - 3D-реконструкция объектов с помощью беспилотных систем, Молчанов А. А., Гергель И. А. (2015)
Bezborodova K. - The use of UAVs for geospatial data collection (2015)
Шульц Р. В. - До питання розрахунку точності визначення координат точок під час аерофотознімання з безпілотних літальних аппаратів, Крельштейн П. Д., Маліна І. А., Войтенко С. П. (2015)
До відома авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Igor Volodymyrovych Protasov (dedicated to 60-th Birthday) (2014)
Banakh T. - Characterizing semigroups with commutative superextensions, Gavrylkiv V. (2014)
Banakh T. - Densities, submeasures and partitions of groups, Protasov I., Slobodianiuk S. (2014)
Benli M. G. - On the condensation property of the Lamplighter groups and groups of intermediate growth, Grigorchuk R. (2014)
Bier A. - Dense subgroups in the group of interval exchange transformations, Sushchanskyy V. (2014)
Bondarenko I. - The word problem in Hanoi Towers groups (2014)
Gutik O. - On monoids of monotone injective partial selfmaps of Ln×lex Z with co-finite domains and images, Pozdnyakova I. (2014)
Kucab Ja. - Subpower Higson corona of a metric space, Zarichnyi M. (2014)
Leshchenko Yu. - On the group of unitriangular automorphisms of the polynomial ring in two variables over a finite field, Sushchansky V. (2014)
Novikov B. V. - Non-commutative Grillet semigroups (2014)
Tomaszewski W. - The algorithms that recognize Milnor laws and properties of these laws (2014)
Artemovych O. D. - Minimal non-PC-groups (2014)
Asboei A. K. - A new characterization of alternating groups, Amiri S. S., Iranmanesh A. (2014)
Bajorska B. - On a factorization of an iterated wreath product of permutation groups, Sushchansky V. (2014)
Bondar E. - L-cross-sections of the finite symmetric semigroup (2014)
Chattopadhyay S. - Connectivity and planarity of power graphs of finite cyclic, dihedral and dicyclic groups, Panigrahi P. (2014)
Gavran V. S. - On weakly semisimple derivations of the polynomial ring in two variables, Stepukh V. V. (2014)
Gutik O. - On closures in semitopological inverse semigroups with continuous inversion (2014)
Kashu A. I. - Preradicals, closure operators in R-Mod and connection between them (2014)
Kozerenko S. - On graphs with graphic imbalance sequences, Skochko V. (2014)
Lezama O. - Matrix approach to noncommutative stably free modules and Hermite rings, Gallego C. (2014)
Movsisyan Yu. - Construction of free g-dimonoids, Davidov S., Safaryan M. (2014)
Zabavsky B. V. - Effective ring, Kuznitska B. M. (2014)
Українська крашевськіана (2012)
Волинський період життя і творчості (2012)
Подорожі та мемуаристика (2012)
Публіцистична україніка (2012)
Селянський світ народних повістей (2012)
Україна в історичних повістях (2012)
Письменницькі полілоги (2012)
Ні дня без рядка (2012)
Streszczenie (2012)
Artemovych O. D. - On the Lie ring of derivations of a semiprime ring, Kular K. (2014)
Bondarenko V. M. - On types of local deformations of quadratic forms (2014)
Chiaselotti G. - Lattices of partial sums, Gentile T., Oliverio P. A. (2014)
Dokuchaev M. A. - Exponent matrices and Frobenius rings, Kasyanuk M. V., Khibina M. A., Kirichenko V. V. (2014)
Ferreira B. L. M. - Additivity of Jordan elementary maps on standard rings, Guzzo H. Jr., Ferreira J. C. M. (2014)
Gupta S. - Morita equivalence for partially ordered monoids and po-Г-semigroups with unities, Sardar S. K. (2014)
Mikaelian V. H. - A geometrical interpretation of infinite wreath powers (2014)
Nebe G. - A nilpotent non abelian group code, Schafer A. (2014)
Pipattanajinda N. - The endomorphisms monoids of graphs of order n with a minimum degree n − 3, Knauer U., Gyurov B., Panma S. (2014)
Popovych R. - On elements of high order in general finite fields (2014)
Venkatakrishnan Y. - Colour class domination numbers of some classes of graphs, Swaminathan V. (2014)
Zhuchok Yu. V. - On one class of algebras (2014)
Содержание (2014)
Карташов В. М. - Формирование эмпирических и методических основ науки в области систем радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Кушнир М. В., Олейникова Е. И. (2014)
Федотов Б. Н. - Воспроизведение трехмерного радиолокационного изображения сцены по методу пространственных частот (2014)
Костыря А. А. - Математическое моделирование работы ультразвуковой высокоточной системы локального позиционирования, Ливнов В. А. (2014)
Тюрин В. С. - Адаптивные методы компенсации ошибок измерений лазерных дальномерных устройств, Тюрин С. В., Передерий С. В. (2014)
Литвин-Попович А. И. - Учет нестабильности неэнергетических параметров сигналов в радиотехнических системах (2014)
Анохин М. А. - Правило принятия решений при распознавании объектов на видеоизображении, Корытцев И. В. (2014)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель динамического управления ресурсами оптической сети, Ильяшенко Е. Н. (2014)
Антипов И. Е. - Совершенствование модели Wi-Fi сети с целью предотвращения вторжений, Василенко Т. А., Бондарь Е. Ю. (2014)
Печенин В. В. - Статистическая модель доплеровского сигнала автономного измерителя скорости летательного аппарата, Щербина К. А., Войтенко О. В. (2014)
Гавриш О. С. - Адаптивне поліноміальне вимірювання параметрів радіосигналу при ексцесній заваді з використанням навчальної вибірки, Заболотний С. В., Бурдукова О. В. (2014)
Жила C. C. - Оптимальный алгоритм обработки сигналов в СВЧ радиометре с нестабильным коэффициентом усиления приемника (2014)
Борщев В. Н. - Высокоэффективная космическая концентраторная батарея солнечная на плоских фоклинах, Листратенко А. М., Слипченко Н. И., Герасименко Н. В., Глушко Е. С. (2014)
Чернышов Н. Н. - Фото-гальванический эффект в кристаллах без центра инверсии при учете электрон-дырочного взаимодействия (2014)
Гордиенко Ю. Е. - Кинетика локального СВЧ разогрева полупроводников и диэлектриков, Ларкин С. Ю., Слипченко Н. И., Щербак Е. Л. (2014)
Вакула А. С. - Эволюция линии поглощения электронного магнитного резонанса, Недух С. В., Тарапов С. И. (2014)
Калиберда М. Е. - Электродинамические характеристики коаксиального волновода с полым внутренним проводником с системой аксиально-симметричных непериодически расположенных неоднородностей, Погарский С. А., Ульянкин Е. Е. (2014)
Веселовская А. Б. - Обратное рассеяние электромагнитных волн полидисперсной средой несферических капель дождя, Войтович О. А., Хлопов Г. И. (2014)
Емельянов Л. Я. - Радиофизические наблюдения вариаций частоты foF2 среднеширотной ионосферы в течение двух циклов солнечной активности (2014)
Бондаренко И. Н. - Измерительные резонаторные преобразователи на основе микрополосковых структур, Галич А. В. (2014)
Логачева Л. М. - Эквивалентный поверхностный импеданс Т-образного соединения прямоугольных волноводов, Куцак С. В., Бондарев В. П. (2014)
Воловенко М. В. - Дослідження дисперсійних характеристик магнетронів ММДХ, Нікітенко О. М. (2014)
Чевардін В. Є. - Аналіз сучасних криптографічних генераторів псевдовипадкових послідовностей на еліптичних кривих (2014)
Олейников А. Н. - Математическое моделирование акустического канала утечки речевой информации, Широкий О. М. (2014)
Олейников А. Н. - Результаты моделирования акустического канала утечки информации при применении узконаправленных микрофонов, Широкий О. М. (2014)
Андрусевич А. А. - Влияние изменения значений коэффициентов электрической нагрузки электрорадиоизделий на интенсивность отказов радиоэлектронных средств, Стародубцев Н. Г., Невлюдова В. В. (2014)
Слипченко Н. И. - Совершенствование аналитической модели четвертьволнового резнаторного сенсора для диагностики сердечно-сосудистых патологий, Панченко А. Ю., Бородкина А. Н. (2014)
Аврунин О. Г. - Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса прохождения пульсовой волны через нижнюю полую вену при наличии кава-фильтра на участке сосуда, Владов С. И. (2014)
Лучанинов А. И. - Вибраторы с неравномерным распределением нелинейности поверхностного импеданса, Гавва Д. С., Уаид С. Р. (2014)
Лучанинов А. И. - Взаимное влияние углеродных нанотрубок, Грецких Д. В., Медведев Е. А., Чемеровский А. С. (2014)
Рефераты (2014)
Радишевський Р. - Юліан Маслянка — літературознавець, фольклорист, історик (2013)
Маслянка Ю. - Народознавчі дослідження З. Д. Ходаковського (2013)
Маслянка Ю. - Доля і недоля З. Д. Ходаковського та його спадщини (2013)
Маслянка Ю. - Міфологізація фольклору в першій половині XIX століття (2013)
Маслянка Ю. - Парадокси сарматизму (2013)
Маслянка Ю. - Іван Мазепа: від історії до літератури і мистецтва (2013)
Маслянка Ю. - Мефодіївські традиції в польській романтичній літературі (2013)
Маслянка Ю. - Слов’янські літератури в паризьких лекціях Міцкевича (2013)
Маслянка Ю. - Міцкевич і Карамзін про російський деспотизм (2013)
Маслянка Ю. - Поема глибокого песимізму ("Марія" Антонія Мальчевського) (2013)
Маслянка Ю. - "Лілля Венеда" Юліуша Словацького: мотиви і образи (2013)
Маслянка Ю. - Львівська довоєнна полоністика (2013)
Маслянка Ю. - Польська література і культура на Русі у XVII і XVIII столітті (2013)
Вміщені у книжці наукові праці перекладено за: (2013)
Содержание (2014)
Карташов В. М. - Совершенствование технологий радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Кушнир М. В. (2014)
Леонидов В. И. - Задача обнаружения сигналов в системах акустического зондирования атмосферы, Зубков О. В. (2014)
Поповский В. В. - Методы априорной оценки сетевой надёжности, Волотка В. С. (2014)
Кичак В. М. - Підвищення завадостійкості при прийомі ЧМн дискретних сигналів, Тромсюк В. Д. (2014)
Битченко А. Н. - Повышение эффективности неалгебраического декодера корректирующих кодов системы связи, Макаров Л. Б., Цопа А. И., Ганшин Д. Г. (2014)
Жуков Б. В. - Воздействие канала распространения на функционирование акустических уровнемеров локационного типа, Одновол А. В. (2014)
Гнатенко А. С. - Устойчивость режима генерации волоконного кольцевого лазера, Мачехин Ю. П. (2014)
Годжаев Э. М. - Акустофотовольтаический эффект в монокристаллах InGaTe2 и InGaSe2, Абдурахманова У. С., Алиева П. Ф. (2014)
Алекперов А. С. - Влияние атомов Nd на электрофизические свойства слоистого монокристалла GeS, Мамедов И. М., Гасанов О. М. (2014)
Погорелов С. В. - Модифицированный двухрешеточный болометрический измеритель линейной поляризации лазерного излучения, Кузьмичов В. М. (2014)
Вакула А. С. - Ферромагнитный резонанс в гексагональном массиве нанопроволок из пермаллоя в нанопорах оксида алюминия с подложкой из алюминия (2014)
Зарудный А. А. - Теоретические оценки частоты лазера на красителях с ламповой накачкой в неселективном резонаторе (2014)
Чепурный Я. Н. - Определение характеристик антенны радара некогерентного рассеяния по отражениям от каталогизированных техногенных, Емельянов Л. Я., Искра Д. А. (2014)
Майборода Д. В. - Режекторный фильтр на основе инвертированного диэлектрического волновода (2014)
Ефимович А. П. - Исследование энергетических характеристик насыщенного усилителя класса F, Крыжановский В. Г. (2014)
Тихонов В. А. - Модель составных векторных случайных процессов в задаче распознавания сигналов, Филь И. О. (2014)
Литвин-Попович А. И. - Обработка сигналов в системах дальней связи, Павлик С. И. (2014)
Уваров Б. М. - Топологическая оптимизация конструктивных модулей радиоэлектронной аппаратуры по комплексному показателю надежности, Зиньковский Ю. Ф. (2014)
Должиков В. В. - Исследования макета пассивной системы синхронизации по фазе несущей частоты аналогового телевизионного сигнала, Костыря А. А., Науменко В. Н., Плехно С. А., Ушаков С. И. (2014)
Безрук В. М. - Принятие оптимальных решений при планировании сетей мобильной связи с учетом совокупности показателей качества, Чеботарёва Д. В. (2014)
Аль-Азави Р. Д. - Модель восстановления объекта при периодических катастрофах (2014)
Рефераты (2014)
Исходные данные (2014)
Drozd Yu. - The International Algebraic Conference dedicated to the 100th anniversary of L. A. Kaluzhnin, Kirichenko V., Petravchuk A., Sushchansky V., Ustimenko V. (2015)
Artemovych O. - On subgroups of finite exponent in groups (2015)
Benli M. G. - Uncountably many 2-generated just-infinite branch pro-2 groups, Grigorchuk R. (2015)
Bier A. - Kaluzhnin’s representations of Sylow p-subgroups of automorphism groups of p-adic rooted trees, Sushchansky V. (2015)
Bondarenko V. M. - On a deformation diameter of Dynkin diagrams, Bondarenko V. V., Lisykevych V. A., Pereguda Yu. M. (2015)
Dykema K. - On stable finiteness of group rings, Juschenko K. (2015)
Egri-Nagy A. - Symmetries of automata, Nehaniv Ch. L. (2015)
Gerdiy O. - On representations of permutations groups as isometry groups of n-semimetric spaces, Oliynyk B. (2015)
Kachi Y. - On the m-ary partition numbers, Tzermias P. (2015)
Olshanskii A. Yu. - On Kaluzhnin-Krasner’s embedding of groups (2015)
Plotkin B. - Type of a point in Universal Geometry and in Model Theory, Plotkin E., Zhitomirski G. (2015)
Romanczuk-Polubiec U. - On two windows multivariate cryptosystem depending on random parameters, Ustimenko V. (2015)
Ustimenko V. - On the flag geometry of simple group of Lie type and multivariate cryptography (2015)
Содержание (2014)
Карташов В. М. - Расширение возможностей систем радиоакустического зондирования атмосферы, Бабкин С. И., Толстых Е. Г. (2014)
Скворцов Т. А. - Радиолокационный метод измерения геомагнитного поля в ионосфере, Емельянов Л. Я., Фисун А. В. (2014)
Шарапова Е. В. - Анализ нисходящих каналов связи Long Time Evolution на базе многопользовательских систем, Вовченко В. С., Василенко Т. А. (2014)
Емельянов Л. Я. - Радиофизические наблюдения скорости движения ионосферной плазмы вблизи максимума 24-го цикла солнечной активности (2014)
Жуков Б. В. - Диагностика типов условий загоризонтного распространения УВЧ радиоволн по данным радиопросвечивания в освещенной области, Нетребенко К. В. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Аналіз статистичної безпеки схеми цифрового підписування на основі Vk-послідовностей (2014)
Тихонов В. А. - Корреляционный анализ составных векторных случайных процессов, Нетребенко К. В., Филь И. О. (2014)
Тулякова Н. О. - Локально-адаптивные мириадные фильтры (2014)
Дзюбенко М. И. - Лазер на красителях с плоским призменным резонатором и ламповой накачкой, Колпаков С. Н., Пелипенко В. П. (2014)
Куцак С. В. - Оценка параметров Н-плокостного поглощающего фильтра гармоник, Логачева Л. М. (2014)
Чернышов Н. Н. - Расчет динамических характеристик и процессов восстановления гармонических сигналов IGBT транзисторов, Писаренко В. М., Умяров К. Т., Хансаа А. Г., Шматько А. В., Коник А. Ю. (2014)
Чекалин Г. М. - Исследование процесса формирования ортогонально поляризованного триплета (2014)
Литвин В. В. - Экспериментальные исследования влияния дозовой нагрузки излучения устройства для информационно-волновой терапии на электрофизические характеристики биологически активных точек (2014)
Сайковская Л. Ф. - Аппаратное обеспечение оценки функционального состояния оператора зрительного профиля (2014)
Дицкий И. В. - Разрешение фазовой неоднозначности двухчастотных дифференциальных фазовых ГНСС-наблюдений и высокоточное позиционирование на базовых удалениях до 1000 км (2014)
Величко О. Н. - Алгоритм вычисления ошибки интерполяции тахограммы, Гапон О. Е. (2014)
Майстренко Г. В. - Исследование эффективности работы адаптивной антенной решетки при наличии коррелированной с сигналом помехи, Рыбалко А. М. (2014)
Свид І. В. - Оптимізація виявлення сигналів запиту в літакових відповідачах запитальних систем спостереження, Штих І. А. (2014)
Андрусевич А. А. - Влияние изменения значений коэффициентов электрической нагрузки электрорадиоизделий на интенсивность отказов радиоэлектронных средств, Стародубцев Н. Г., Невлюдова В. В. (2014)
Мирошник М. А. - Технологическая концепция создания АСУ ТП для объектов энергоснабжения на базе распределенных цифровых систем, Котух В. Г., Пахомов Ю. В. (2014)
Рефераты (2014)
Asashiba H. - Derived equivalence classification of generalized multifold extensions of piecewise hereditary algebras of tree type, Kimura M. (2015)
Catarino P. - On inverse subsemigroups of the semigroup of orientation-preserving or orientation-reversing transformations, Higgins P. M., Levi I. (2015)
Guedenon T. - Projectivity and flatness over the graded ring of normalizing elements (2015)
Kamalian R. R. - On one-sided interval edge colorings of biregular bipartite graphs (2015)
Karimi F. - On the cotypeset of torsion-free abelian groups (2015)
Kim D. S. - Recursive formulas generating power moments of multi-dimensional Kloosterman sums and m-multiple power moments of Kloosterman sums (2015)
Mahmood R. M. S. - On fibers and accessibility of groups acting on trees with inversions (2015)
Chella Pandian P. - On various parameters of Zq-simplex codes for an even integer q, Durairajan C. (2015)
Petrenko O. V. - Ultrafilters on G-spaces, Protasov I. V. (2015)
Su N. - On c-normal and hypercentrally embeded subgroups of finite groups, Wang Y. (2015)
Ungor B. - Symmetric modules over their endomorphism rings, Kurtulmaz Y., Halicioglu S., Harmanci A. (2015)
Zabavsky B. - A commutative Bezout PM* domain is an elementary divisor ring, Gatalevych A. (2015)
Zhuravlev D. - Towards practical private information retrieval from homomorphic encryption (2015)
Efim Zelmanov. To the 60th anniversary (2015)
Acosta J. P. - Universal property of skew PBW extensions, Lezama O. (2015)
Artemovych O. D. - Lie and Jordan structures of differentially semiprime rings, Lukashenko M. P. (2015)
Bondarenko V. M. - On characteristic properties of semigroups, Zaciha Y. V. (2015)
Catarino P. - New families of Jacobsthal and Jacobsthal-Lucas numbers, Vasco P., Campos H., Aires A. P., Borges A. (2015)
Dokuchaev M. - Quivers of 3 × 3-exponent matrices, Kirichenko V., Plakhotnyk M. (2015)
Kocak D. - Finitely presented quadratic algebras of intermediate growth (2015)
Krysztowiak P. - A tabu search approach to the jump number problem, Syslo M. M. (2015)
Kukharev A. - Serial group rings of finite groups. General linear and close groups, Puninski G. (2015)
Kurdachenko L. A. - Lattice groups, Yashchuk V. S., Subbotin I. Ya. (2015)
Kusmus O. - On the units of integral group ring of Cn × C6 (2015)
Ustimenko V. - On algebraic graph theory and non-bijective multivariate maps in cryptography (2015)
Бачинський В. Т. - Матричний метод дослідження біологічних тканин у діагностиці давності смерті (2008)
Бессалова Є. Ю. - Морфологічні зміни органів нейроендокринної системи самок ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини (2008)
Боднар О. Б. - Ембріологічні та анатомо-фізіологічні особливості клубово-сліпокишкового відділу кишки у дітей (огляд літератури) (2008)
Волошин М. А. - Розподіл дендритних клітин та лімфоцитів децидуальної тканини матки в третьому періоді вагітності людини, Кущ О. Г. (2008)
Глодан О. Я. - Структурні особливості паренхіми передміхурової залози щурів у нормі та після їх кастрації (2008)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови артерій шлунка при пілоростенозі, Франчук В. В., Гнатюк Р. М., Шкробот Л. В., Ковальчук М. Ф., Максимлюк В. І., Левицький П. Р. (2008)
Головата Т. К. - Порівняльна характеристика ультраструктурних змін міокарда щурів при хронічній алкоголізації напоями різної якості та міцності, Боднар Я. Я. (2008)
Головацький А. С. - Субмікроскопічна характеристика червоної пульпи селезінки білих щурів-самців репродуктивного віку після антигенної стимуляції, Гербут А. О., Гецко О. І., Палапа В. Й. (2008)
Головацький А. С. - Порівняльна характеристика артеріальної та венозної ланок гемомікроциркуляторного русла часточок загруднинної залози на ранніх етапах онтогенезу, Добрянська Е. С., Кочмарь М. Ю., Котик В. В. (2008)
Головацький А. С. - Морфофункціональна характеристика клітинних елементів дифузної лімфоїдної тканини слизової оболонки шлунка білих статевонезрілих щурів при антигенній стимуляції, Калинюк І. Г., Попович Ф. А. (2008)
Демків І. Я. - Вплив карнітину хлориду на показники імунітету та стан антиоксидантної системи у тварин із гострим отруєнням етиловим спиртом на фоні тривалої інтоксикації солями свинцю і кадмію (2008)
Маляр В. В. - Морфотопографічні особливості матки та її лімфоїдної системи у білих щурів як об'єкта експериментальної моделі (2008)
Матківський Р. М. - Гістологічна будова та кровопостачання тканин сідничного нерва білих щурів у нормі та динаміка їхніх змін протягом перебігу експериментального цукрового діабету, Кривко Ю. Я., Пальтов Є. В., Фік В. Б. (2008)
Мошкола В. В. - Клітинний склад лімфоїдних структур щитоподібної залози білих щурів-самців репродуктивного та пострепродуктивного віку в нормі (2008)
Султан Р. Я. - Електронно-щільні тільця в епітелії слизової оболонки спинки язика білого щура (2008)
Туряниця А. І. - Вивчення ад’ювантних властивостей гіалуронату натрію на прикладі отримання діагностичних сироваток до бактерій роду Klebsiella, Коваль Г. М., Студеняк В. М., Щадей О. І., Голибанич Ю. М. (2008)
Цяпець Г. Б. - Особливості автономної регуляції функцій одно- та двомовних дітей при вступі до школи, Фекета В. П., Цяпець С. В., Ківежді К. Б. (2008)
Шевчук Ю. В. - Клініко-експериментальне дослідження периферійної ланки нюхового аналізатора (2008)
Александрова М. Я. - Бронхіальна астма: динаміка змін клініко-епідеміологічних показників по м. Ужгород за період з 2001 по 2005 рр., Лемко О. І., Зимокосова О. В. (2008)
Блецкан М. М. - Артеріальна гіпертензія та її патогенетичні ланки у хворих на цукровий діабет 2 типу, Фатула М. І., Рішко О. А., Свистак В. В., Росул М. М. (2008)
Бобик Ю. Ю. - Порівняльна оцінка патології щитоподібної залози у населення Закарпатської області, Пічкар Й. І., Крафчик О. М. (2008)
Вайда М. Ф. - Особливості гемодинамічних характеристик у чоловіків і жінок із артеріальною гіпертензією залежно від регіонів проживання у Закарпатській області (гірські, низинні) (2008)
Кіш П. П. - Особливості паротитної інфекції на Закарпатті, Когутич А. І., Поляк М. А., Стойка Н. М., Когутич А. А., Бойко С. О., Білозерський О. А., Мальчицький М. С., Ганько А. А., Бисага Н. Ю. (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського