Kharytonov E. O. - Principles of DCFR as methodological basis for improvement of national civil legislation, Sukha Yu. S., Heiko M. O.. (2014)
Голубєва Н. Ю. - Значення загальної теорії (вчення) про зобов’язання для подальшого вдосконалення цивільного законодавства (2014)
Некіт К. Г. - Методологічне значення засад цивільного законодавства, Басай О. В. (2014)
Михайлюк Г. О. - Міжнародні угоди як форма (джерело) вдосконалення цивільного законодавства України (2014)
Жеков Д. В. - Поняття реорганізації юридичної особи: законодавчий та докринальний підходи (2014)
Іванов А. В. - Дві моделі девелопменту нерухомості в Україні (2014)
Бааджи Н. П. - Проблемні аспекти судового захисту права інтелектуальної власності (2014)
Бориславська М. В. - Проживання пасербиці, пасинка разом з мачухою, вітчимом: сімейно-правове значення (2014)
Давидова І. В. - До питання про особливості господарських договорів (2014)
Деревнин В. С. - Имущественные права несовершенолетних по нормам семейного и гражданского законодательства Украины (2014)
Костова Н. І. - Неюрисдикційний захист прав засновників акціонерного товариства (2014)
Кривенко Ю. В. - До питання про право дитини на свободу віросповідання (2014)
Кушерець Д. - Забезпечення виконання договірних зобов’язань як гарантія охорони та захисту майнових прав (2014)
Макода В. Є. - Національна система інтелектуальної власності та її роль в реалізації та забезпеченні належного захисту прав інтелектуальної власності в Україні (2014)
Панкевич І. М. - Становлення виборчих систем в Україні: аналіз позитивних і негативних рис (2014)
Фомічова Н. В. - Гарантії здійснення права на відмову від прийняття спадщини за цивільним кодексом України (2014)
Адаховська Н. С. - Види опіки над майном та їх суміжних конструкцій (2014)
Копилова Ж. В. - Охорона та захист права власності нормами цивільного права України, класифікація цивільно-правових засобів захисту права власності (2014)
Головня І. Я. - Правова природа обмежень права власності на земельну ділянку (2014)
Горобченко Ю. Ю. - Проблемні аспекти спадкування фактичного подружжя (2014)
Гребенщікова Т. А. - Суб’єкти зобов’язань, що виникають у зв’язку зі створенням загрози завдання шкоди (2014)
Дашковська Т. М. - Категорія правової системи з точки зору теорії систем (2014)
Мельник О. В. - Особисті відносини між батьками та дітьми, що виникають внаслідок усиновлення: стан дослідження проблеми (2014)
Наконечний А. Б. - Правова природа інституту відчуження земельних ділянок (2014)
Полуніна О. О. - Загальна характеристика договору купівлі-продажу (2014)
Серьогін С. Ю. - Аналіз форм та ознак зловживання правом в корпоративних відносинах (2014)
Терещенко В. Ю. - Деякі проблеми визнання права власності на об’єкти самочинного будівництва (2014)
Гринько С. Д. - Зобов’язання, що виникають внаслідок завдання шкоди особі (2014)
Аврамова О. Є. - Придатність та призначення житла (2014)
Сафончик О. І. - Розірвання шлюбу в судовому порядку за законодавством України (2014)
Токарева В. О. - Захист інтелектуальної власності у галузі індустрії моди (2014)
Бессараб Н. М. - Особливості визначення територіальної підсудності позовів до міжнародних перевізників (2014)
Журило С. С. - До питання про усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами (2014)
Верховець К. С. - Щодо питання зміни та припинення договору про сплату аліментів на дитину (2014)
Ситнік О. М. - Умови виконання зобов’язань, що випливають з договору побутового підряду (2014)
Фолошня Д. І. - Реалізація права спільної часткової власності на квартиру (будинок) за законодавством України (2014)
Харитонова Т. Є. - Права на чужу земельну ділянку у юридичній романістиці (2014)
Зверховська В. Ф. - Особливості правового регулювання культурних цінностей за цивільним законодавством України та міжнародним правом (2014)
Лабунська А. А. - Історичний розвиток переддоговірної відповідальності в доктрині, судовій практиці та цивільному законодавстві Німеччини (2014)
Кирилюк А. В. - Юридична природа мережі інтернет: історія створення, будова та можливості (2014)
Кривенко М. О. - Історія виникнення організацій з управління майновими правами авторів (2014)
Смилянець И. П. - Семейные правоотношения в римском праве (2014)
Абрамов М. В. - Щодо підстав усунення від права на спадкування в римському праві (2014)
Швидка В. Г. - Найм житла у радянський період історії України: цивільно-правовий аспект (2014)
Харитонова О. І. - Академічний плагіат: поняття та наслідки виявлення відповідно до нового закону України "Про вищу освіту", Ульянова Г. О. (2014)
Титул, зміст (2016)
Бєлкін Л. М. - До питання щодо неможливості використання в адміністративних справах доказів з незавершених кримінальних проваджень (2016)
Бєлкін М. Л. - До питання щодо неможливості використання Європейської Конвенції про захист прав людини на шкоду цим правам (2016)
Громова М. Є. - Відновне провадження як шлях до зниження рівня злочинності (2016)
Легких В. В. - Проблемні питання апеляційної перевірки рішень слідчих суддів (2016)
Цвірюк Д. В. - Окремі аспекти стягнення податкового боргу територіальними органами Державної фіскальної служби України (2016)
Чубарев В. Л. - Фактори та індикатори небезпечності особи, що вчинила злочин (2016)
Юринець Ю. Л. - Проблеми європеїзації права України: адміністративно-правовий вимір (2016)
Козюк В. - Незалежність центральних банків та фінансова стабільність: ортодоксальний та гетеродоксальний підходи (2016)
Ілляшенко П. - Поведінкові фінанси: історичний огляд і основні засади (2016)
Волошин І. - Моделювання послідовності подій дефолту в закритій економіці на основі підходу узгодження запасів і потоків (2016)
Викулова Л. Г. - Идентичность как элемент универсума человека и унивесума языка: аксиологический аспект интерпретации, Серебренникова Е. Ф. (2013)
Вінокурова І. Ф. - Стилістина інверсія як поетикальна домінанта трилогії "Володар кілець” Дж. Р. Р. Толкіна (2013)
Габидуллина А. Р. - Понятие "Речевой жанр” в современной лингвистике и педагогической риторике (2013)
Кравченко Н. К. - Типология контекста в ракурсе задач современного дискурс-анализа (2013)
Мальцева Л. В. - Методологический субтекст в учебно-научном тексте (2013)
Панченко Е. И. - Способы создания лудического эффекта в пародийной литературе (2013)
Петрова Л. А. - Референциальные соответствия в структуре художественной парадигмы (2013)
Столярчук О. В. - Характерні риси молодіжного Інтернет-сленгу англійської, німецько, російської та української мов (2013)
Широких О. В. - Про сучасне поняття сленгу (2013)
Шутова О. А. - Поучающий дискурс в народной сказке (2013)
Щуклина Т. Ю. - Словотворчество как средство экспрессивизации русского рекламного текста (2013)
Синельникова Л. Н. - О технологиях информационной деятельности: журналистика и паблик рилейшнз (2013)
Юр’єва О. В. - Специфіка комунікативних стратегій і ходів у слогані соціальної реклами (2013)
Аніськова С. М. - Устойлівае народнае параўнанне ў лінгвакультуры беларусаў: анімалістычны код (2013)
Лановая Т. В. - Развитие лингвострановедческой лексикографии (2013)
Ляшчынская В. А. - Аб адным фрагменце фразеалагічнай карціны свету беларусаў (2013)
Шведава З. У. - Культурная інфармацыя парэмій, якія характарызуюць дабро і зло, Паплаўная Л. В. (2013)
Бражник Е. М. - "Онимный код” поэзии Н. Гумилёва (2013)
Vasylenko D. V. - The Civilian Appropriation of Military Vocabulary (2013)
Донскова О. А. - Полиязычность эргонимического пространства Лондонакак отражение социокультурной ситуации (2013)
Жарикова М. В. - Гетерогенность языкового взаимодействия в процессе создания ойконимии Донбасса (2013)
Герасименко И. А. - Вариативность как результат планетарного взаимодействия языков (2013)
Таукчи О. Ф. - 4 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні лінгвістичні парадигми” (2013)
Дьячок Н. В. - Міжнародна наукова конференція "Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення” (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шановні автори! (2013)
Вихідні дані (2013)
Дорофеев Ю. В. - Языковые контакты как фактор развития вариативности (2013)
Соловцова О. В. - Еволюція поглядівна категорію предикації у науковій парадигмі (2013)
Теркулов В. И. - Типология лингвальных событий (2013)
Ушева Н. С. - До питання про логічні підставки класифікації опозицій (2013)
Янко Ю. К. - Понятие "Оценка” в современных лингвистических исследованиях (2013)
Васюкова Н. В. - Теория релевантности как когнитивная основа рекламной коммуникации (2013)
Колесниченко Е. Л. - Ирония как лингвистический феномен (на материале монологов М. М. Жванецкого) (2013)
Олешков М. Ю. - Речевая ситуация как объект комплексного лингвистического исследования (2013)
Сулейманова О. А. - Порядок следования определений в атрибутивной группе: когнитивная интерпретация (2013)
Фирсова И. В. - Концептуализация метафоры пространства (на материале французского языка) (2013)
Чернишова І. В. - Прагматичні особливості висловлювань з темпоральними маркерами оцінності "свого/чужого” простору (на матеріалі англійського тексту Біблії) (2013)
Чикибаев А. Г. - Лингвистические прецедентные феномены в учебных пособиях (2013)
Шепель Ю. А. - Снова о компьютерном сленге (2013)
Дмитриева Ю. Л. - Образно-ассоциативный компонент концепта ‘береза’ (на материале произведений С. Есенина) (2013)
Арцебашева О. В. - Дієслово у розвідках П. О. Бузука (2013)
Дьячок Н. В. - К вопросу о "нулевой” аффиксации в контексте универбализационных процессов (2013)
Котова А. В. - Современный статус длительных и перфектных форм в английском языке (2013)
Самойленко О. В. - Реетимологізація як причина та наслідок появи квазікомпозитів (2013)
Герасименко И. А. - Слова с имплицитным значением цвета (2013)
Кудря О. А. - Класифікація кольоропозначень в англійській та українській мовах (2013)
Kharchenko V. K. - The Constant of Polysematicism (2013)
Иванова Н. И. - Рекурсия языковой системы и вставки (2013)
Таукчи Е. Ф. - О способности слов вступать в синтаксические конструкции (2013)
Святобаченко І. С. - Нефінітні форми дієслова як засіб вияву пропозиційно-комунікативного безсполучникового зв’язку (2013)
Прохоренков В. Н. - О синтаксическом осложнении простого предложения (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шановні автори! (2013)
Вихідні дані (2013)
Богун І. Ю. - Формування агресивної поведінки підлітка під впливом мас-медіа, Кубіцький С. О. (2010)
Гапеєва О. Л. - Українська національна ідея: бібліографічний огляд сучасних поглядів, Кисіль В. В. (2010)
Гіренко С. П. - Формування конфліктостійкості майбутніх працівників ОВС (педагогічна концепція) (2010)
Жуков В. Є. - Оптимізація процедури проведення мовного тестування військовослужбовців з використанням теорії графів (2010)
Карпова–Чемерис Л. І. - Проблеми та шляхи формування етичної культури майбутніх військових фахівців ВВНЗ (2010)
Кисіль В. В. - Методика оцінювання ефективності системи військово-патріотичного виховання рядового, сержантського і старшинського складу збройних сил України військової служби за контрактом (2010)
Ковальчук В. О. - Особливості соціально-педагогічної роботи з суїцидантами, Кубіцький С. О. (2010)
Корнійчук Ю. Г. - Критерії та рівні готовності майбутніх офіцерів до організації виховної діяльності з військовослужбовцями строкової служби (2010)
Кравченко А. І. - Комунікативна взаємодія у дидактичному процесі викладача і курсантів військового навчального закладу (2010)
Кубіцький С. О. Водотика Т. В. - Педагогічний аналіз змісту та структури екологічної культури студентів (2010)
Мацевко Т. М. - Основні напрями психолого-педагогічного забезпечення виховання майбутніх офіцерів у видовому вищому навчальному закладі, Гапеєва О. Л. (2010)
Молоков О. В. - Особливості оцінки виконання завдань військовослужбовцями у навчальному рукопашному бою (2010)
Пісненко С. А. - Організаційно-педагогічні умови використання ділових ігор на основі міжпредметного підходу в підготовці військових фахівців (2010)
Приходько Ю. І. - Особистісно орієнтована самостійна робота як новий етап у еволюції поглядів на її природу (2010)
Рептух Н. О. - Сутність та особливості науково-дослідної підготовки магістрів в системі вищої професійної освіти (2010)
Романюк І. М. - Принципи кредитно-модульної технології навчання в військових навчальних закладах, Зайцев Д. В. (2010)
Сиротенко С. Б. - Самоорганізація у навчальній діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема (2010)
Стадник В. В. - Роль засобів масової інформації у формуванні та реалізації національної ідеї в українському суспільстві (2010)
Теслюк В. М. - Об’єктивність та суб’єктивність в оцінюванні навчальних досягнень студентів, Приходько М. П. (2010)
Федоренко О. І. - Особливості підготовки поліцейських кадрів у США (2010)
Фіногенов Ю. С. - Моделі фізичної підготовки як основа ефективності навчальних занять з фізичної підготовки військовослужбовців (2010)
Храбан І. А. - Визначення фонетичних, лексичних та граматичних особливостей португальської мови для діагностування здібностей до її вивчення у майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби (2010)
Шахман О. А. - Тестування як засіб контролю при комунікативному підході до навчання іноземної мови, Осітров В. В. (2010)
Балаян А. А. - Воплощение американской мечты. Путь Колина Пауэлла (2010)
Віденєєв І. О. - Особливості посттравматичних стресових розладів у жінок, що зазнали сексуального насилля (2010)
Глова Л. А. - Особистісні чинники соціально - психологічної адаптації майбутніх офіцерів в умовах ВВНЗ (2010)
Гостєєва Т. В. - Прогнозування схильності працівників ОВС до порушень дисципліни і законності (2010)
Катаєв Є. С. - Філософська категорія відношення та психологічне поняття ставлення в контексті досліджень професіоналізації особистості (2010)
Ковальова І. Б. - Тренінгова програма "Рятівник" в системі психологічної підготовки фахівців МНС (методичні засади) (2010)
Лазаренко К. Д. - Психологічні особливості системи розвитку комунікативного потенціалу керівників органів внутрішніх справ (2010)
Лім М. І. - Переживання горя, робота з горем (2010)
Мілорадова Н. Е. - Саморегуляція психічних станів працівників органів внутрішніх справ як шлях самовдосконалення особистості (2010)
Мушинська О. В. - Психологічна сумісність як основа професійних взаємовідносин в межах малої функціональної групи (2010)
Ржевський Г. М. - Особливості психологічної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом (2010)
Скрипкін О. Г. - Професійні чинники виникнення страху в офіцерів льотного складу (2010)
Снісаренко А. Г. - Особливості мотиваційного профілю начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (2010)
Твердохвалова Ю. Л. - Взаємозв'язок між орієнтацією студентів на управлінську кар'єру та особливостями спрямованості особистості (2010)
Товма М. І. - Інтенсифікація професійно-орієнтованого навчання, як умова успішної професіоналізації майбутнього офіцера (2010)
Федак С. С. - Психологічні особливості курсантів, які входять до збірних команд ВВНЗ, Севідова Г. О. (2010)
Федоренкова Л. С. - Особливості структурної будови ціннісних орієнтацій (2010)
Шевченко Л. О. - Гендерні особливості злочинців (2010)
Шеленкова Н. Л. - Мотиваційні чинники вибору професії практичного психолога (2010)
До відома авторві (2010)
Вихідні відомості (2010)
Делявський М. - Метод розрахунку напружено-деформованого стану тонких криволінійних плит, Росіньські К. (2016)
Боднар Ю. - Вплив характеру зміни теплофізичних параметрів бетону на температурні поля конструкцій під час визначення їх вогнестійкості, Бар В., Мазурак Р. (2016)
Бубняк Т. - Концентрація меридіальних напружень у включенні під час розтягу (2016)
Гнатюк О. - Використання теорії поверхонь другого порядку для проектування дашка входу адміністративної будівлі по вул. Чмоли у м. Львові, Косарчин В., Фамуляк Я., Задорожний Б. (2016)
Кузніцька Б. - Обчислення елементарних дільників цілочисельних матриць (2016)
Островський А. - Особливості використання методу крайгінга для апроксимації рельєфу (2016)
Гнідець Б. - Збірні каркаси багатоповерхових будинків із нерегулярною сіткою колон і змінною висотою поверхів (2016)
Демчина Б. - Зварна сітка як елемент армування згинаних комплексних елементів з ніздрюватих бетонів, Фамуляк Ю., Бурченя С. (2016)
Добрянський І. - Вплив конвективного теплообміну лазерного опромінення за дослідження термічного розтріскування бетону, Добрянська Л., Грицевич А., Грицина О. (2016)
Білозір В. - Обґрунтування парметрів фібрового армування з використаного поліетилентерефталату (2016)
Боднарчук Т. - Експериментально-теоретичні дослідження роботи металодерев'яних елементів на стиск, Коваль О. (2016)
Караван В. - Обстеження та підсилення аварійної дев'ятиповерхової житлової будівлі по вул. Даньшина, 52 у м. Луцьку (2016)
Мазурак А. - Деформативність підсилених залізобетонних елементів на ділянках дії максимальних поперечних сил, Ковалик І., Артеменко В., Михайлечко В. (2016)
Shmyh R. - Тhe usage of technological residues of steel sheet products as a work sheet armature of concrete structures (2016)
Райхенбах Т. - Використання легких сталевих тонкостінних конструкцій у сучасному будівництві, Безрука С. (2016)
Лопатка С. - Огляд можливостей безпосереднього вимірювання профілю вітрового тиску на висотних об'єктах, Яворська Л. (2016)
Вознюк Л. - Випробування керамзито-бетонних плит перекриття з ефективними вставками, Демчина Б., Собчак-Пястка Ю. (2016)
Ковалик І. - Методи оцінки несучої здатності залізобетонних елементів на ділянках дії максимальних поперечних сил (2016)
Степанюк А. - Проблеми архітектурно-планувальної реконструкції сільських поселень в умовах адміністративно-територіальної реформи, Кюнцлі Р. (2016)
Савчак Н. - Особливості формування архітектурного середовища громадських будівель у просторі поміж населеними пунктами, Савчак Р. (2016)
Сільник О. - Планування та забудова громадських центрів сільських поселень, Партика Р. (2016)
Волошенко О. - Роль водних композицій у Стрийському парку м. Львова (2016)
Баранович А. - Організація і планування території фермерських господарств (2016)
Смолинець В. - Генеза палацу у структурі села Підгірці (2016)
Сафонова Т. - Проектування маршрутизації експозиції фрагментів архітектурних пам'яток в урбаністичному середовищі (2016)
Федячко К. - Обґрунтування необхідності створення об'єктів та просторів для людей похилого віку в містах (2016)
Матвіїшин В. - Сучасний стан середньовічної фортеці "Тустань", Сільник О. (2016)
Козак Г. - Агрооселя як інфраструктурна основа сільського туризму (2016)
Велигоцкий Н. Н. - Творческие поиски в хирургии (собственные наблюдения) (2015)
Бойко В. В. - Применение дистанционных доступов при хирургическом лечении доброкачественных образований молочной железы, Макаров В. В., Сизый М. Ю., Нечитайло П. Е., Минухин Д. В., Крицак В. В., Серенко А. А. (2015)
Усенко О. Ю. - Ятрогенні пошкодження жовчних протоків при лапароскопічній холецистектомії, Ничитайло М. Ю., Скумс А. В., Литвин О. І., Шкарбан В. П., Михальчевський В. П., Скумс А. А. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Выбор панкреатоеюноанастомоза и билиодигестивного анастомоза на основе опыта более 200 панкреатодуоденальных резекций, Велигоцкий А. Н., Арутюнов С. Э., Карпенко В. Г., Тесленко И. В., Клименко М. В., Чеботарев А. С. (2015)
Сипливий В. А. - Эффективность малоинвазивных эндоскопических вмешательств в лечении обструктивной желтухи доброкачественного генеза, Евтушенко Д. В., Петренко Г. Д., Шадрин О. В., Робак В. И. (2015)
Годлевський А. І. - Прогнозування перебігу та розвитку ускладнень гострого некротичного етанольного панкреатиту, Саволюк С. І., Мельник Т. О. (2015)
Годлевський А. І. - Комплексна програма профілактики періопераційних ускладнень гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет, Саволюк С. І., Томашевський Я. В. (2015)
Годлевський А. І. - Порівняльна оцінка стресорного та травмуючого ефекту методів створення робочого простору при лапароскопічній холецистектомії, Ярмак О. А., Саволюк С. І., Фуніков А. В. (2015)
Захарчук А. П. - Обоснование выбора метода лечения различных форм острого холецистита (2015)
Клименко В. Н. - Органосохраняющая хирургия – стандарт современного лечения хронического панкреатита, Клименко А. В., Стешенко А. А. (2015)
Авдосьев Ю. В. - Антеградные эндобилиарные вмешательства в лечении больных с рецидивами опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны, осложненными механической желтухой, Бойко В. В., Велигоцкий Н. Н., Арутюнов С. Э., Гришина Т. А., Лаврентьева О. Ю., Скалий Н. Н. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Профилактика несостоятельности анастомоза при высокой эзофагогастропластике по поводу рака пищевода, Горбулич А. В., Тесленко И. В., Трушин А. С., Велигоцкий А. Н., Комарчук В. В., Урсол Г. Н., Иванская О. Э. (2015)
Винник Ю. А. - Применение однорядного ручного шва при резекции пищевода и желудка по поводу рака, Стариков В. И., Трунов Г. В., Абухасан Мохамед Саед, Романюк Н. Г. (2015)
Романюк Н. Г. - Непосредственные и отдаленные результаты лечения больных при местнораспространенном раке желудка с инвазией в поджелудочную железу (2015)
Щукин Д. В. - Органосохраняющий подход при почечно-клеточном раке с внутривенозной инвазией, Лесовой В. Н., Поляков Н. Н., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Хареба Г. Г., Ермоленко Т. И., Зеленский А. И., Мозжаков П. В. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Этапное лечение гнилостных флегмон у больных сахарным диабетом, Трушин А. С., Сероштанов А. И., Бугаков И. Е., Боев В. М., Шапошников К. С. (2015)
Милица Н. Н. - Профилактика послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений в онкохирургии толстой кишки, Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Ангеловський И. Н., Солдусова В. В., Казаков В. С., Маслов А. И. (2015)
Шейко В. Д. - Поширеність продуцентів бета-лактамаз розширеного спектру серед позагоспітальних та внутрішньолікарняних штамів збудників інтраабдомінальних хірургічних інфекцій, Должковий С. В. (2015)
Матвійчук Б. О. - Особливості імунних клітиннозалежних механізмів у пацієнтів із абдомінальним сепсисом, Лукавецький О. В., Федоров В. Ю. (2015)
Шальков Ю. Л. - Мезентериально-циркуляторный cиндром в патогенезе перитонита, Акперов И. А., Красносельский Н. В. (2015)
Фомин П. Д. - Вікові та гендерні особливості ахалазії стравоходу, Грубник В. В., Малиновський А. В., Курбанов А. К. (2015)
Усенко А. Ю. - Редкие стриктуры пищевода, Лаврик А. С., Дмитренко Е. П. (2015)
Усенко А. Ю. - Лечение послеожоговых рубцовых стриктур пищевода, Лаврик А. С., Мовчан Б. Б., Андреещев С. А. (2015)
Корпусенко И. В. - Сравнительный анализ результатов одномоментных двусторонних резекций легких у больных туберкулезом в зависимости от вида оперативного доступа (2015)
Флорикян А. К. - Наши взгляды на некоторые ошибки, опасности и их устранение при хирургическом лечении огнестрельных ранений груди, Шипилов С. А. (2015)
Кутовой А. Б. - Клинико-морфологическое обоснование показаний к хирургической стабилизации переломов ребер у пациентов с краниоторакальной травмой, Пимахов В. В. (2015)
Белов А. В. - Изменение объёма плевральной полости при множественных переломах ребер, Белова О. В. (2015)
Сокур П. П. - Трахеобронхіальні ушкодження при закритій торакальній травмі у дітей, Гетьман В. Г., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б. (2015)
Бойко В. В. - Повреждения магистральных артерий конечностей (диагностика, лечение). Часть 2, Лурин И. А., Тарабан И. А., Дрозд И. А. (2015)
Ивченко А. Л. - Бактериальный вагиноз и его последствия: выбор метода терапии (2015)
Ничитайло М. Ю. - Наш досвід виконання ендоскопічної папілектомії, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Бойко О. Г., Стоколос А. В. (2015)
Криворучко И. А. - Роль сонографии при проведении дифференциальной диагностики хронического панкреатита и рака поджелудочной железы, Салогуб С. Д., Тесленко Н. Н., Гонтарь В. Ф., Гончарова Н. Н., Тесленко С. Н., Дроздова А. Г., Яворская Т. П. (2015)
Усенко О. Ю. - Принципи лікування рубцевих кил у хворих на ожиріння, Тивончук О. С., Кондратенко Б. М., Манойло М. В., Лаврик О. А., Москаленко В. В. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Фенотипические признаки недиференцированной дисплазии соединительной ткани у больных с осложнёнными формами язвенной болезни в сочетании с патологическим рефлюксом, Комарчук В. В., Трушин А. С., Тесленко И. В., Комарчук Е. В. (2015)
Милица Н. Н. - Выбор метода эндоскопического удаления крупных образований толстой кишки, Маслов А. И., Трашкова Н. С. (2015)
Запорожченко Б. С. - Является ли лапароскопическое вмешательство "операцией выбора" при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюксной болезни?, Бородаев И. Е., Зубков О. Б., Качанов В. Н., Шарапов И. В., Бобрик Л. М. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Клинико-диагностическая и прогностическая значимость цитокина TGF-ß1 при инфицированном панкреонекрозе, Клименко М. В., Тесленко И. В. (2015)
Тамм Т. І. - Діагностика виду жовтяниці у хворих на гострий та хронічний гепатит, Захарчук О. П., Бєлов С. Г., Крамаренко К. О., Бардюк О. Я., Мамонтов І. М., Іванов І. І. (2015)
Ганжий В. В. - Роль и значение магниторезонансной панкреатохолангиографии в диагностике и лечении билиарного панкреатита, Ярешко Н. А., Курпаяниди И. Н., Кичангин Е. В., Бачурин А. В., Кичангина Т. М. (2015)
Криворучко І. А. - Стан оксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих хронічним панкреатитом і раком підшлункової залози, Гончарова Н. М., Тесленко М. М., Чеверда В. М. (2015)
Бабынкина И. Б. - Возможности эстетической флебохирургии в лечении хронической венозной недостаточности нижних конечностей (2015)
Козлов С. Н. - Диагностический алгоритм и варианты лечебной тактики при тромбозах сегментов воротной вены (2015)
Mok K. M. M. - Sun Tzu, the Art of War and its implications in innovation and target marketing (2015)
Штулер І. Ю. - Модифікація моделей розвитку національної економічної системи (2015)
Asadi T. - On the effectiveness of UN security council sanctions: HSE approach to the case of Iran (2015)
Machova R. - Shockvertising in selected European countries: Hofstede's dimensions analysis, Seres Huszarik E., Toth Z. (2015)
Ранета Л. - Анализ украинского экспорта с точки зрения экономической дипломатии: гравитационная модель, Куничка М., Греш М. (2015)
Safonova V. Y. - Foreign methods for encouraging innovation investment in higher education, Strelchenko N. M. (2015)
Сиваненко Г. П. - Розвиток українського підприємництва в контексті євроінтеграції, Торопков В. М. (2015)
Chuguryan S. - Global financial economic crisis and its impact on the economy of selected Nordic countries (2015)
Чухрай Н. І. - Маркетингові дослідження готовності підприємств Львівської області до входу на ринки ЄС, Кулиняк І. Я. (2015)
Jancikova E. - New trends in financing small and medium enterprises in the EU, Strazovska L’. (2015)
Абрамова М. В. - Визначення складових та показників воєнно-економічної безпеки України (2015)
Пятницкая Г. Т. - Развитие внутренней торговли: современные трансформации и приоритеты социализации, Жуковская В. Н. (2015)
Poltorak A. S. - Assessment of Ukrainian food security state within the system of its economic security (2015)
Samarina V. P. - Comparative estimation of power efficiency of countries and world regions, Skufina T. P., Baranov S. V. (2015)
Sotnyk I. N. - Current threats to energy and resource efficient development of Ukrainian economy, Dehtyarova I. B., Kovalenko Y. V. (2015)
Torekulova U. A. - Analysis of technologies market in Kazakhstan (2015)
Чубінський М. А. - Державне регулювання економіки безпеки дорожнього руху (2015)
Бєлякова О. В. - Інноваційний потенціал і трансфер технологій на національному та регіональних ринках промислової продукції, Жуков С. А. (2015)
Бовш Л. А. - Макроекономічна нестабільність та її вплив на діяльність підприємств готельного господарства України (2015)
Давидов О. І. - Концептуальний підхід до визначення мети управління вартістю підприємств (2015)
Machek O. - Family control and firm growth: evidence from Czech Republic (2015)
Prokhorovа V. V. - Organizational and methodical support for financial management at machine-building enterprises, Us J. V., Bezuhla J. Y. (2015)
Trunina I. M. - Development of entrepreneurship entity competitive strategy using competence-based approach (2015)
Фарат О. В. - Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств, Красілич І. О. (2015)
Szabelski J. - Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements, Krawczuk A., Dominczuk J. (2015)
Герасимчук З. В. - Роль відновлювальних джерел енергії в системі регіональної економічної політики, Герасимчук Б. П. (2015)
Пашечко О. А. - Еколого-економічний механізм управління енергетичними ресурсами регіону (2015)
Сапир Е. В. - Территориальная агломерация локального уровня: перспективы создания в российском регионе, Пивень Д. А. (2015)
Koblianska I. I. - Management of spent chemical current sources in Ukraine: problems and ways of their solution, Shevchenko T. I., Vyshnytska O. I. (2015)
Moskalenko A. M. - Formation of new land use in agriculture (2015)
Славік Р. В. - Формування інституційного середовища розвитку рекреаційного господарства в контексті підвищення інвестиційної привабливості галузі (2015)
Литвин О. Ю. - Умова підвищення ефективності діяльності органів самоорганізації населення, Дорогань-Писаренко Л. О. (2015)
Martincova M. - New trends at labor market in the 21st century, Piovarciova V., Rozborilova D. (2015)
Чучка І. М. - Маркетингові засади підготовки фахівців на ринку праці, Гаврилець О. В. (2015)
Шумакова О. В. - Ресурсный кадровый центр как эффективное звено агрокластера, Косенчук О. В., Блинов О. А. (2015)
Janas K. - Brazil elections and socioeconomic issues in Brazil election campaign 2014, Kucharсik R. (2015)
Bielawski P. - Empirical verification of share pricing models for 250+ companies (Warsaw stock exchange) (2015)
Kneysler O. V. - Problematic aspects and reformation trends of insurance market state regulation in Ukraine (2015)
Коробкіна Н. Г. - Пільгове оподаткування доходів фізичних осіб у Великій Британії (2015)
Огонь Ц. Г. - Аудит надходжень платежів за користування надрами до бюджету (2015)
Ковова І. С. - Обліково-аналітичне забезпечення контролю витрат малих підприємств в умовах євроінтеграції, Семенова С. М. (2015)
Поддубна Н. М. - Організація та функціонування системи внутрішнього контролю роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації (2015)
Сметанко О. В. - Внутрішній аудит як ключовий елемент системи протидії шахрайству в акціонерних товариствах (2015)
Якубів В. М. - Облік основних засобів: національний та міжнародний аспекти, Шеленко Д. І., Сас Л. С. (2015)
Горіна Г. О. - Проблематика впровадження методології сателітних рахунків індустрії туризму (2015)
Мороз О. В. - Проблеми і перспективи диверсифікації розвитку народногосподарського комплексу країн із транзитивною економікою, Воловодюк С. С. (2015)
Фролов С. М. - Науково-методичні підходи до оцінювання якості економічного зростання країни, Кремень О. І., Оголь Д. О. (2015)
Асылбаева А. - Концептуальная модель оптимизации функций государственных органов, Мухамеджанова А., Дулатбеков А. (2015)
Guryanova L. S. - Econometric modelling of the financial regulation mechanism in regional development, Klebanova T. S., Gvozdytskiy V. S. (2015)
Демешкант Н. А. - Модель сталого розвитку сільськогосподарського підприємства з використанням програмного забезпечення Vensim PLE, Тужик К. Л. (2015)
Забуранна Л. В. - Оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств, Зоргач А. М. (2015)
Maltseva A. A. - Research on image capital of state scientific centers in Russian Federation using the webometrics tools, Veselov I. N., Barsukova N. E. (2015)
Патласов О. Ю. - Моделирование оценки финансового состояния участников тендеров, Самарин А. М. (2015)
Shatokhin A. L. - Method of assessing the level of economic security of industrial enterprises applying Harrington desirability function (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бойко В. В. - Отдаленные результаты пенного склерозирования при варикозной болезни нижних конечностей, Османов Р. Р., Рябинская О. С. (2015)
Прасол В. А. - Прогностические маркеры течения критической ишемии нижних конечностей, Мясоедов К. В., Гилёв Б. В. (2015)
Жидецький В. В. - Оцінка ефективності лікування хворих із післяопіковими стриктурами стравоходу (2015)
Тагиев Э. Г. - Показатели иммунного статуса и цитокинового профиля при механической желтухе доброкачественного генеза (2015)
Санджай Мохан Шрівастава - Оригинальна комбінація фіксованих доз цефтриаксону та сульбактаму: порівняння in vitro мікробної ефективності препарату Сульбактомакс і Цефтриаксону, Сандип Саурабх, Дхармендра Рай, Вівек Кумар Двіведі, Ману Чаудхарі (2015)
Бойко В. В. - Ультраструктурні зміни клітин хворих на спайкову хворобу очеревини, Тарабан І. А., Невзоров В. П., Грома В. Г., Євтушенко Д. О., Мінухін Д. В., Голобородько М. М. (2015)
Ковалев Г. А. - Влияние биологически активных веществ фето-плацентарного происхождения на эпидермис в условиях криодеструкции, Ищенко И. О., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2015)
Штонда Д. В. - Експериментальне комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану біомеханічної системи "фіксатор-кістка" під час хірургічного лікування перипротезних переломів стегнової кістки типу В1 після ендопротезування кульшового суглоба (2015)
Білоокий О. В. - Порівняльний аналіз впливу стерильного та інфікованого експериментального жовчного перитоніту на оптичну густину плазми крові та функціональний стан нирок (2015)
Се-Фей Се-Фей - Дослідження впливу ударно-хвильової терапії на імунні маркери сироватки крові в експерименті після травми кісток у кролів (2015)
Юревич В. Р. - Активность антиоксидантных ферментов в тканях угла передней камеры и камерной влаге при экспериментальной гипертензии и стрептозотоциновом диабете (2015)
Гончарова Н. М. - Використання сучасних мініінвазивних технологій при лікуванні ускладнених псевдокіст підшлункової залози (2015)
Авдосьев Ю. В. - Эндоваскулярные технологии в диагностике и лечении рака прямой кишки, осложненного кровотечением, Бойко В. В., Пилюгин Д. А. (2015)
Котенко О. Г. - Инновационные технологии в хирургическом лечении гепатоцеллюлярной карциномы диаметром более 10 см с инвазией в висцеральные сосуды, Гриненко А. В., Попов А. О., Коршак А. А., Гусев А. В., Федоров Д. А., Минич А. А., Григорян М. С., Остапишен А. Н., Калита Н. Я., Дячук И. С. (2015)
Іванчов П. В. - Варіанти клінічного перебігу гострокровоточивого колоректального раку, Андрусенко О. М. (2015)
Белая А. Ю. - Оценка эдотелиальной дисфункции и состояние соединительной ткани у больных с раком молочной железы, Красносельский Н. В. (2015)
Иванова Ю. В. - Раннее энтеральное зондовое питание в лечении абдоминального сепсиса, Макаров В. В. (2015)
Савина Е. М. - Роль генетически детерминированной патологии глаз в структуре инвалидности по зрению у детей в мегаполисе (2015)
Щукин Д. В. - Хирургические методы коррекции кровотечений из просвета изолированного сегмента нижней полой вены при венакаватромбэктомии, Лесовой В. Н., Гарагатый И. А., Хареба Г. Г., Поляков Н. Н., Ермоленко Т. И., Алтухов А. А., Демченко В. Н. (2015)
Щербина М. О. - Оцінка результатів трансвагінальної пункції у жінок з низьким оваріальним резервом в циклах екстракорпорального запліднення, Граділь О. Г. (2015)
ЩербинаМ. О. - Хірургічні та консервативні методи лікування істміко-цервікальної недостатності, Му’авія Салем Насер Альмарадат (2015)
Ивахненко Е. В. - Динамика уровней кортизола, инсулина и глюкозы в сыворотке крови в зависимости от типа инфузионной терапии (2015)
Лаврик А. С. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у больных морбидным ожирением, Дмитренко Е. П. (2015)
Петков А. В. - Концепция гибридной коронарной реваскуляризации, Скибо Ю. Н., Серхан В., Поливенок И. В., Бойко В. В. (2015)
Евтушенко Д. А. - Прогнозирование эффективности консервативной терапии у больных спаечной болезнью брюшины, осложненной острой кишечной непроходимостью (2015)
Васильченко Д. С. - Особливості забезпечення лапароскопічної холецистектомії у хворих підвищеного операційно-анестезіологічного ризику, Десятерик В. І., Зверєвич Т. І. (2015)
Малоштан А. А. - Тенденции изменения заболеваемости абсцессами печени и корректировка их хирургического лечения (2015)
Біляєва О. О. - Оцінка комплексного лікування хронічної венозної недостатності в стадії трофічних виразок із застосуванням оксиду азоту й аплікаційних сорбентів, Балінська М. І., Уланович Л. І., Устинченко Ф. А., Базишен А. О. (2015)
Петренко О. М. - Вакуум-терапія у комплексному лікуванні хронічних ран нижніх кінцівок (2015)
Гармази Сабер - Опыт использования трехмерной визуализации почечных артерий для картирования предстоящего объема оперативного вмешательства у больных с рефрактерной артериальной гипертензией (2015)
Гніденко Ю. П. - Роль артефактів в ультразвуковій діагностиці гострого панкреатиту, Циганенко О. С. (2015)
Брек О. О. - Вибір способу пластики килових воріт у хворих із післяопераційними вентральними килами в залежності від показників функції зовнішнього дихання і внутрішньочеревної гіпертензії (2015)
Дужий І. Д. - Обгрунтування використання операції Гартмана у хворих на колоректальний рак, ускладнений гострою кишковою непрохідністю, Шевченко В. П., Кобилецький М. М., П’ятикоп Г. І., Братушка В. О., Соболєв Ю. І., Кобилецький С. М., Шевченко В. В. (2015)
Ефимов Д. С. - Опыт лечения абсцессов печени в условиях больницы скорой помощи (2015)
Милица Н. Н. - Выбор метода эндоскопического удаления крупных образований толстой кишки, Маслов А. И., Трашкова Н. С. (2015)
Макеева Е. А. - Современные особенности государственного вмешательства в рыночную экономику (2015)
Моісеєнко О. М. - "Сила владного впливу на інституційні процеси" як динамічний показник суспільно-політичного розвитку України (2015)
Ластовецька Р. О. - Культурний вимір індивідуалізму та колективізму як мотиваційний фактор грошових переказів (2015)
Пельо А. Б. - Віртуалізація світової банківської системи в умовах глобалізації (2015)
Полікевич Н. І. - Формування біржових енергетичних ринків країн Східної Європи (2015)
Кравченко О. М. - Система макроекономічних показників ефективності ресторанного господарства (2015)
Кузьменко А. В. - Засади розвитку транспортно-логістичної інфраструктури залізничного транспорту на основі державно-приватного партнерства (2015)
Кушнерук А. С. - Удосконалення фінансового забезпечення діяльності та росту промислових корпоративних структур (2015)
Озерська Г. В. - Обґрунтування перспектив розвитку транспортно-логістичної системи України (2015)
Петрух О. А. - Податкове стимулювання як спосіб державного управління інноваційними процесами (2015)
Понуровський О. І. - Особливості посткризового розвитку будівельної галузі України (2015)
Постоєнко К. І. - Особливості державної підтримки розвитку продовольчого ринку в сучасних умовах (2015)
Крюкова І. О. - Науково-теоретичні домінанти формування системи управління фінансовою безпекою підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Латишев К. О. - Високотехнологічна продукція: економічна сутність та класифікація, Караулова Ю. В. (2015)
Лісун Я. В. - Теоретичні аспекти формування взаємовідносин у концепціях маркетингу (2015)
Мамалига О. О. - Особливості розвитку економічної дипломатії на підприємствах (2015)
Марковська О. К. - Економічне зростання видавничого підприємства у конкурентному середовищі в сучасних умовах (2015)
Матросова В. О. - Базова основа фінансового потенціалу промислового підприємства в контексті глобальних проблем сучасності, Доуртмес П. О. (2015)
Бельтюков Є. А. - Інноваційні підходи для продуктивного використання основних фондів на підприємстві, Мачинська М. О. (2015)
Мужеляк М. М. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності машинобудівних підприємств у сучасних умовах (2015)
Нагірна М. Я. - Систематизація економічних індикаторів етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств (2015)
Неізвестна В. С. - Методичний підхід до управління стійкістю функціонування рекреаційних підприємств з урахуванням ваги впливу зовнішніх та внутрішніх ресурсів підприємства (2015)
Одаренко О. В. - Оценка качества риск-менеджмента: актуальные подходы (2015)
Ор’єва К. В. - Управлінський потенціал системи грейдування на підприємстві, Крамаренко А. В. (2015)
Полозова Т. В. - Теоретичні аспекти оцінки можливостей інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства (2015)
Приймак Н. С. - Управління інноваційним потенціалом підприємства (2015)
Нікішин Є. В. - Застосування досвіду Європейського Союзу в системі продовольчої безпеки регіону (2015)
Орленко О. В. - Інвестиційна стратегія розвитку круп’яной індустрії як основа конкурентоспроможності Південного регіону (2015)
Прямухіна Н. В. - Теоретичні особливості ринкових трансформацій та їх роль для регіональної економіки (2015)
Різак Т. В. - Міжнародний досвід функціонування кластерів (2015)
Федорук М. І. - Інвестування в енергозбереження в житлових і громадських будівлях (2015)
Юрчик І. Б. - Проблеми зайнятості населення у неформальному секторі економіки (2015)
Костенко В. В. - Допуск банків на ринок як превентивний захід забезпечення стабільності банківської системи України (2015)
Лелюк С. В. - Сутність фінансової безпеки економічних систем мезорівня (2015)
Масюк Ю. В. - Напрями забезпечення ефективного страхування майна сільськогосподарських підприємств України, Лукашенко Н. В. (2015)
Микуляк О. В. - До питання про концептуальні основи фінансового менеджменту (2015)
Насібова О. В. - Бюджетні видатки на соціальний захист населення в Україні (2015)
Ніпіаліді-Іщик О. Ю. - Особливості організації фінансів домогосподарств у Німеччині (2015)
Новосьолова О. С. - Моніторинг показників внутрішньої розбалансованості у системі коригування фінансової нестабільності (2015)
Постний А. В. - Розвиток інвестиційної політики НПФ в Україні в сучасних умовах (2015)
Бондаренко О. В. - Проектування та ефективність впровадження інформаційних систем обліку, аналізу, аудиту (2015)
Бурдьо І. М. - Особливості аудиту будівельних підприємств (2015)
Заводовська Л. А. - Методичні підходи до обліку витрат інноваційної діяльності комерційних банків (2015)
Зорій Н. М. - Адаптація плану рахунків в бюджетних установах до вимог стандартизації обліку в державному секторі економіки (2015)
Іваннікова О. В. - Основні аспекти застосування МСФЗ суб’єктами малого підприємництва (2015)
Роскладка А. А. - Моделювання процесу консолідації даних агропромислового підприємства (2015)
Свиденко А. В. - Прогнозування роздрібних цін на нафтопродукти в умовах курсових коливань (2015)
Сушков С. А. - Дифференцированный подход к лечению пациентов с флотирующими тромбозами глубоких вен нижних конечностей, Небылицин Ю. С., Климчук И. П., Калинин С. С. (2016)
Лазирский В. А. - Илеоцекальная гастропластика на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии (2016)
Евтушенко Д. А. - Особенности миниинвазивных методик лечения больных спаечной болезнью брюшины (2016)
Османов Р. Р. - Использование футлярной анестезии при проведении пенного склерозирования варикозно измененных вен нижних конечностей (2016)
Бойко В. В. - Изменения ультраструктуры клеток слизистой оболочки толстой кишки крыс c моделированной венозной ишемией, Невзоров В. П., Омельченко В. Ф., Криворотько И. В., Проценко Е. С. (2016)
Семків О. М. - Розрахунок трипружинної схеми протезу стопи (2016)
Захараш М. П. - Эффективность антибиотикопрофилактики послеоперационных осложнений в ургентной абдоминальной хирургии (2016)
Бондарев Р. В. - Характер микрофлоры раневого содержимого у больных с нагноением послеоперационной раны после холецистэктомии осложненного холецистита, Иванцок В. М., Кондратенко С. А. (2016)
Шапринський В. О. - Спосіб лікування гнійної рани в умовах керованого підвищеного тиску аеродисперсною сумішшю, Скальський С. С. (2016)
Бєсєдін О. М. - Морфологічна характеристика ран у хворих цукровим діабетом на фоні вакуум-терапії, Циганков К. В., Гриценко П. О. (2016)
Білоокий О. В. - Популяційний рівень мікрофлори жовчі за неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту, Роговий Ю. Є., Білоокий В. В. (2016)
Черкова Н. В. - Cравнительная характеристика перекисного окисления липидов у больных с желчнокаменной болезнью, оперированных лапароскопическим путем с использованием различных методов гемостаза (2016)
Бойко В. В. - Застосування мініінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні новоутворень середостіння, Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В. (2016)
Дужий І. Д. - До питання ранньої діагностики та лікування осумкованої емпієми плеври, Гресько І. Я., Міщенко Ю. О., Кравець О. В., П’ятикоп Г. І. (2016)
Авдосьев Ю. В. - Эндоваскулярные технологии в диагностике и лечении рака прямой кишки, осложненного кровотечением, Бойко В. В., Пилюгин Д. А. (2016)
Біла А. Ю. - Стан системи антирадикального захисту у хворих на рак молочної залози, Красносельський М. В., Граматюк С. М. (2016)
Харченко Е. В. - Прогностические факторы после хирургического лечения у больных с рецидивом рака яичника, Бойко В. В. (2016)
Битчук Д. Д. - Интрамедуллярный блокирующий остеосинтез при лечении ложных суставов костей предплечья (2016)
Рябов О. В. - Профилактики и лечение осложнений поясничной микродискэктомии в отдаленном послеоперационном периоде при потрузиях и грыжах поясничных межпозвонковых дисков (2016)
ЩербаковВ. И. - Профилактика и лечение посттравматических осложнений у пострадавших с тяжелой торакальной травмой, Исаев М. В. (2016)
Халтурник І. Б. - Променева діагностика гемотораксу у пацієнтів із закритою травмою органів грудної клітки, Макаров В. В., Секела М. В., Іванова Ю. В. (2016)
Макаренко М. В. - Алгоритм диагностики внематочной беременности (Часть первая), Говсеев Д. А., Мартынова Л. И., Тян Т. В. (2016)
Рибачук А. В. - Епідеміологія травматичних переломів нижньої щелепи в період з 2005 по 2014 p. за матеріалами клініки кафедри, Мамонов Р. О., Маланчук В. О. (2016)
Медведчук С. П. - Результати впливу прогностичних факторів на рівень внутрішньоочного тиску через 12 місяців після операції імплантації мікродренуючого пристрою EX-PRESS в комбінації з факоемульсифікацією катаракти, Бездетко П. А., Пархоменко Г. Я. (2016)
Медведєв В. В. - Вплив альтернативних видів тканинної нейротрансплантації на перебіг синдрому спастичності у ранньому періоді експериментальної травми спинного мозку (2016)
Криворук О. М. - Ендосонографія в діагностиці солідних та кістозних неоплазм підшлункової залози, Крючина Є. А. (2016)
Бойко В. В. - Эффективность применения рентгенэндоваскулярного гемостаза бронхиальных артерий при лечении легочного кровотечения, Краснояружский А. Г., Авдосьев Ю. В., Пономарева Е. В., Минухин Д. В. (2016)
Бойко В. В. - Досвід застосування мінілапаротомій у хворих на холедохолітіаз з використанням холедохоскопії, Пісоцький О. М., Кулик І. А., Штогрін В. В., Супличенко М. В., Захарченко Д. Ю., Терентьєв В. В., Борзенко Б. В. (2016)
Иванова Ю. В. - Комплексное лечение стенозов выходного отдела желудка, Макаров В. В., Тарабан И. А. (2016)
Бенедикт В. В. - Рідкісні причини гострої непрохідності тонкої кишки. Особливості клінічного перебігу (2016)
Гниденко Ю. П. - Типы ультразвуковых образов острого панкреатита и их прогностическое значение, Цыганенко О. С. (2016)
Козубович Р. М. - Клініко-лабораторні особливості та причини виникнення гіпокоагуляційного синдрому в невідкладній хірургії органів черевної порожнини (2016)
Ефимов Д. С. - Опыт ультразвуковой диагностики абсцессов печени в условиях больницы скорой помощи (2016)
Мунтян С. О. - Прогнозування післяопераційних ускладнень та летальності на підставі мікробіологічного пейзажу перитонеального ексудату у хворих з розповсюдженим перитонітом при використанні інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу, Кришень В. П., Лященко П. В., Чекан Л. О., Діденко В. І., Грабчук В. М., Недоступ А. І. (2016)
Душик Л. Н. - Особенности послеоперационного периода после спленэктомии у гематологических пациентов (2016)
Дужий І. Д. - Гелікобактерна інфекція у хворих на гострі шлунково-кишкові кровотечі, Братушка В. О., Медведєва І. М., Харченко С. В., Лохоня І. М. (2016)
Нурлиев К. Г. - Особенности проведения неотложных оперативных вмешательств при осложненных формах геморроя, Кадыров Д. А., Маметкулиев Б. Р. (2016)
Гончарова Н. М. - Застосування мініінвазивних методів хірургічного лікування хворих на ускладнені гострі псевдокісти підшлункової залози (2016)
Savoliuk S. I. - One-day surgery as standard treatment for chronic calculous cholecystitis, Zubal’ V. I., Balatskyi R. O. (2016)
Нагорна Л. В. - Сучасний стан розвитку людського капіталу в Україні (2015)
Петрук І. П. - Фінансові чинники подолання криз та стимулювання антикризового управління економічного зростання в умовах глобалізації (2015)
Шедяков В. Е. - Развитие социальной экономики как условие устойчивого прогресса (2015)
Суровцев О. О. - Стратегічне планування комунікаційної кампанії в соціальних медіа: теоретичний підхід (2015)
Тунян А. Т. - Платіжний баланс Вірменії в рамках Євразійського економічного союзу (2015)
Тюпа Д. І. - Фактори загострення проблеми зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються (2015)
Потій О. В. - Аналіз інституціональних відносин в системі забезпечення якості вищої освіти, Красовська О. Ю. (2015)
Примачев Н. Т. - Инновационные направления развития подсистем морского транспорта, Пархоменко И. Н. (2015)
Семеног А. Ю. - Вплив тіньової економіки на податкову безпеку країни: макро- та мікроекономічний рівень (2015)
Сороківська О. А. - Сприятливі фактори і ризики розвитку переробної промисловості України в умовах гібридної війни (2015)
Фрасинюк Т. І. - Умови сталого позиціювання національних підсистем морського транспорту (2015)
Череп А. В. - Управління інвестиційною діяльністю у сфері автомобілебудування Великобританії, Осаул А. О. (2015)
Ященко Ю. А. - Методологічні основи забезпечення сталого розвитку аграрної сфери, Паска І. М. (2015)
Вострякова В. Ю. - Динамічна модель інноваційного потенціалу підприємства (2015)
Рябенко В. В. - Оцінка процесів формування стратегічного потенціалу підприємства за допомогою збалансованої системи показників (2015)
Сагалакова Н. О. - Удосконалення ціноутворення як основа підвищення ефективності (2015)
Скоромна О. Ю. - Формування фінансових результатів підприємства на основи аналізу витрат і собівартості продукції (2015)
Снігур Х. А. - Інноваційний підхід до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (2015)
Собко О. М. - Новелізація векторів побудови механізму креації вартості підприємства (2015)
Токарчук Д. М. - Напрями вдосконалення менеджменту ефективності виробництва ріпаку на підприємстві (2015)
Харченко В. В. - Дорадча діяльність як складова інформаційного забезпечення ефективного розвитку аграрного підприємництва (2015)
Харчишина О. В. - Роль символічної підсистеми у процесі формування організаційної культури (2015)
Цымбал М. Н. - Тенденции структурных сдвигов в системе глобальной морской транспортной индустрии (2015)
Чумак О. В. - Функціональний бюджет як інструмент управління на підприємствах мережевої торгівлі, Кунченко М. О. (2015)
Шевчук О. А. - Ланцюг формування бізнес-лідерства підприємств на світовому ринку (2015)
Шульгіна Т. С. - Оцінка ефективності механізму формування управлінського персоналу (2015)
Янчук М. Б. - Принципи інтеграції підприємств в умовах відкритих технологічних циклів (на прикладі авіабудування) (2015)
Левковська Л. В. - Державна політика розвитку житлово-комунальної сфери на сільських територіях: соціальні та екологічні аспекти, Остафійчук Я. В. (2015)
Рогозян Ю. С. - Теоретико-методичні підходи до формування організаційно-управлінського потенціалу регіону (2015)
Сивоконь А. В. - Інфраструктурне забезпечення регіонального ринку праці (2015)
Хорошилова І. О. - Оцінка рівня розвитку транспортної системи Луганського, Донецького та Харківського регіонів (2015)
Чуриканова Е. Ю. - Применение когнитивного подхода к типологизации регионов по уровню социального развития (2015)
Рибачук Ю. О. - Періодична кількісно-вартісна модель (2015)
Супрун А. А. - Достатність капіталу як елемент антикризового фінансового управління страховою компанією, Супрун Н. В. (2015)
Тригуб О. В. - Особливості сучасної практики реалізації майна боржників банків в Україні (2015)
Чаплигін О. В. - Податкові пільги як інструмент стимулювання інвестицій в енергоефективні проекти (2015)
Швець Н. Р. - Банківський ризик-менеджмент в умовах фінансово-економічної та політичної нестабільності в Україні, Юшкалюк А. А. (2015)
Шевченко В. І. - Складові інвестиційної стратегії страхових компаній (2015)
Шелудько С. А. - Інструменти валютного регулювання: склад, класифікація, методи застосування (2015)
Юхименко В. М. - Розвиток системи платоспроможності страхових організацій в країнах Європейського Союзу (2015)
Волковська Я. В. - Підходи до обліку додаткових послуг, наданих підприємствами готельно-ресторанного комплексу (2015)
Кондрич В. І. - Теоретичні основи удосконалення обліку виробництва продукції виноробства (2015)
Михайловина С. О. - Особливості складання звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) у сільськогосподарських підприємствах (2015)
Сисюк С. В. - Комп’ютеризація обліку та контролю в транспортній галузі: аналіз можливостей та задачі вдосконалення (2015)
Хорунжак Н. М. - План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі економіки: переваги та недоліки (2015)
Мамонова Г. В. - Моделювання ієрархії загроз привабливого інвестиційного клімату в туристичній галузі України, Федорчук О. С. (2015)
Оліскевич М. О. - Емпіричний аналіз динамічного взаємозв’язку безробіття та економічної активності населення на ринку праці в Україні (2015)
Гальчинський Л. Ю. - Моделювання впливу інформаційних технологій на конкурентоспроможність компанії на олігополістичному ринку, Шкарабура І. М. (2015)
Криворучко І. А. - Аналіз зв’язку змін рівня інтерлейкінів крові з летальністю у хворих на піопневмоторакc, Лопатенко Д. Е. (2016)
Иоффе И. В. - Изменения показателей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных с острым разлитым перитонитом в зависимости от метода селективной деконтаминации кишечника, Лесной В. В. (2016)
Евтушенко Д. А. - Особенности восстановительных этапов у больных с толстокишечными свищами на фоне спаечной болезни брюшины (2016)
Бугаев В. И. - Кверцетин как ингибитор биосинтеза лейкотриенов в комплексном лечении послеоперационных хирургических осложнений (экспериментально-клиническое обоснование), Леонов В. В., Кащенко Л. Г. (2016)
Даниленко І. А. - Обгрунтування використання показників інтенсивності складових кольору у визначенні життєздатності тонкої кишки, Дейнека В. М., Кононенко М. Г., Кащенко Л. Г., Бугайов В. І. (2016)
Леонов В. В. - Хімічна блокада блукаючих нервів при модельованому гострому панкреатиті у кролів, Чумаков В. М., Линдін М. С., Перерва О. О. (2016)
Криворучко И. А. - Хирургическое лечение псевдокист поджелудочной железы, осложненных кровотечением в их полость, с применением миниинвазивных технологий, Гончарова Н. Н., Тесленко С. Н., Тонкоглас А. А., Свирепо П. В., Гонтарь В. Ф. (2016)
Кутовой А. Б. - Осложнения панкреатодуоденальной резекции и возможные пути их предупреждения, Снисарь А. В., Пелех В. А., Родинская Г. А., Кутовой М. А., Люлька В. И. (2016)
Козлов С. Н. - Обоснование и результаты применения корректирующих портальное давление рентген-эндоваскулярных хирургических вмешательств для вторичной профилактики варикозных кровотечений у больных с портальной гипертензии печеночного типа (2016)
Каніковський О. Є. - Способи покращення результатів лапароскопічної холецистектомії у хворих з ускладненим перебігом гострого та хронічного калькульозного холециститу, Воровський О. О., Карий Я. В., Бондарчук О. І., Бабійчук Ю. В. (2016)
Бойко В. В. - Трансхиатальная экстирпация пищевода при несостоятельности пищеводных анастомозов и повреждениях пищевода, осложненных медиастинитом, Савви С. А., Иванова Ю. В., Бодрова А. Ю., Жидецкий В. В., Мушенко Е. В. (2016)
Криворучко І. А. - Ранні та пізні ускладнення при лікуванні хворих на абдомінальний сепсис, Антонова М. С. (2016)
Капшитарь А. В. - Результаты минилапароскопии в диагностике и лечении стерильного панкреонекроза с перитонитом (2016)
Лыхман В. Н. - Лечение длительно незаживающих ран различной локализации путем применения интерактивных раневых покрытий, Арсений И. И., Меркулов А. А., Мирошниченко Д. А., Ханько Е. В. (2016)
Мунтян С. О. - Мікробіологічні характеристики перитонеального ексудату у хворих на розповсюджений перитоніт при використані пролoнгованого інтраабдомінального сорбційно-трансмембранного діалізу, Кришень В. П., Лященко П. В., Чабаненко Г. М., Гайтеров А. М., Чередниченко Є. І., Ціпко В. І. (2016)
Ващук В. В. - Антибіотикопрофілактика в хірургії: сучасні погляди і питання у вирішенні проблеми, Кирик Т. П., Кушнірчук М. І., Байдала Р. П., Іванишин А. З. (2016)
Кисилевский Д. А. - Опыт лечения инфицированных аллопротезов после реконструктивных операций (2016)
Кондратюк В. М. - Мікрофлора бойових ран кінцівок, які одержані в ході антитерористичної операції, у поранених, що проходили лікування у ВМКЦ ЦР м. Вінниця, Богуш Г. Л., Фомін О. О., Томчук С. В., Бектемірова Р. М. (2016)
Фусс Ю. О. - Оптимізація діагностики та комплексного лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно-некротичними захворюваннями, Палій В. Г., Чепляка О. М., Волобоєва А. О. (2016)
Авдосьев Ю. В. - Антеградные эндобилиарные вмешательства в лечении холангиокарцином, Сочнева А. Л., Смачило Р. М., Мижирицкая Н. Ф. (2016)
Лазирский В. А. - Хирургическое лечение местно-распространенного рака желудка, осложненного острым желудочным кровотечением (2016)
Лаврентьева О. Ю. - Интервенционная радиология в лечении больных с механической желтухой опухолевого генеза (2016)
Русин В. І. - Покази до хірургічного лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2016)
Османов Р. Р. - Оптимізація лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок шляхом профілактики рецидивів та ускладнень після пінної склеротерапії (2016)
Сандер С. В. - Гіпертензійна ангіопатія — чинник прогресуючого перебігу облітеруючого атеросклерозу нижніх кінцівок та неуспіху реконструктивних операцій і низьких ампутацій (2016)
Корпусенко І. В. - Мініінвазивні одномоментні двосторонні резекції в хірургії туберкульозу легень (2016)
Кравцов А. В. - Возможности активного влияния на зону ожогового паранекроза и рационального использования аутопластического материала, Логачев В. К., Исаев Ю. И., Козин Ю. И., Грязин А. Е., Ионов А. Ю., Береснев С. А. (2016)
Тарабан И. А. - Современное состояние вопроса профилактики и лечения спаечной болезни брюшины, Евтушенко Д. А., Сучков С. В. (2016)
Ганжий В. В. - Выбор объема лимфодиссекции при раке желудка: D1 или D2?, Колесник И. П. (2016)
Смачило Р. М. - Щодо питання класифікації жовчних нориць: сучасні світові стандарти і власна класифікація (2016)
Бойко В. В. - Результаты и проблемные вопросы лечения острых язвенных желудочно-кишечных кровотечений за последние 15 лет, Криворотько И. В., Грома В. Г. (2016)
Десятерик В. І. - Еволюція хірургічної тактики в лікуванні шлунково-кишкових кровотеч за матеріалами спеціалізованого центру м. Кривий Ріг, Береговенко І. М., Стародубцев І. С., Стародубцев О. І., Федюшкін С. О. (2016)
Велигоцкий Н. Н. - Индивидуально-активная тактика при язвенных кровотечениях, Комарчук В. В., Трушин А. С., Тесленко И. В., Кобылецкий Н. М., Комарчук Е. В. (2016)
Березницький Я. С. - Сучасні алгоритми діагностики та лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч, Ярошенко К. О. (2016)
Шевченко О. М. - Якість життя хворих після низьких передніх резекцій прямої кишки з формуванням штучних резервуарів, Лихман В. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Кулик І. А., Клименко В. П., Сучков С. В. (2016)
Макаров В. В. - Эстетические аспекты хирургического лечения доброкачественных образований молочных желёз, Тарасенко Л. Г., Сизый М. Ю. (2016)
Ефимов Д. С. - Случай атипичной перфоративной язвы желудка в грыжевом мешке послеоперационной вентральной грыжи (2016)
Белозёров И. В. - Исполнилось 250 лет со дня рождения выдающегося врача, Мухина Ефрема Осиповича, основоположника отечественной хирургии и медицины в целом, Рожкова Е. Ю. (2016)
Полянський Д. П. - Експериментальне вивчення способу профілактики спайкової хвороби, Дворник І. О. (2016)
Кришень В. П. - Кількісний та якісний склад мікрофлори перитонеального ексудату у хворих з розповсюдженим перитонітом при використанні інтраабдомінального сорбційно­трансмембранного діалізув, Лященко П. В., Задорожний В. В., Діденко В. І., Грабчук В. М., Робертс М. О., Лозенко Л. В. (2016)
Саволюк С. І. - Хірургія одного дня, як стандарт лікування хронічного калькулезного холециститу, Зубаль В І., Балацький Р. О. (2016)
Харченко Е. В. - Хирургическое лечение рецидива рака яичника: общие аспекты (2016)
Копчак В. М. - Досвід виконання панкреатодуоденальних резекцій хворим на рак головки підшлункової залози з інвазією у ворітну або верхню брижову вени, Копчак К. В., Дувалко О. В., Зубков О. О., Перерва Л. О., Хомяк А. І. (2016)
Яковець В. Г. - Результати обструктивних резекцій у хворих на колоректальний рак, ускладнений гострою кишковою непрохідністю, Силяєв Ю. В., Пасічнюк Ю. В., Левковський О. В. (2016)
Панченко Н. В. - Динамика заболеваемости базально­клеточным раком век в Харьковской области за последние 10 лет, Винник Ю.А., Уразов Ф. Л., Гончарь Е. Н., Приходько Д. О., Уразова Л. Ф. (2016)
Дзюбановський І. Я. - Ендовенозна лазерна коагуляція в лікуванні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок асоційованою з недиферинційованою дисплазією сполучної тканини, Продан А. М. (2016)
Шаповал С. Д. - Визначення ступеня хронічної ішемії нижньої кінцівки та оцінка ризику ампутації у хворих на цукровий діабет, Савон І. Л., Белінська В. О., Максимова О. О., Трибушний О. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Результаты разработки нового способа фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии огнстрельных ран (2016)
Милица К. Н. - Особенности хирургического лечения острого парапроктита у больных с метаболическим синдромом, Постоленко Н. Д., Милица Н. Н., Григорян А. И. (2016)
Саволюк С. І. - Хірургічна тактика при виразках задньої стінки дванадцятипалої кишки у хворих з перфоративною виразкою передньої стінки при застосуванні лапароскопічних технологій, Шепетько­Домбровський О. Г., Шепетько­Домбровський Г. М. (2016)
Завизион Е. Н. - Недифференцированная дисплазия соединительной ткани как фактор риска развития послеоперационных вентральных грыж (2016)
Саволюк С. І. - Переваги та недоліки існуючих методів формування та обробки кукси червоподібного відростка при лапароскопічній апендектомії, Лисенко В. М., Балацький Р. О., Гвоздяк М. М., Зубаль В. І. (2016)
Душик Л. Н. - Хирургическая тактика ведения больных с врожденными гемолитическими анемиями с бессимптомным холецистолитиазом, Черкова Н. В. (2016)
Бур’янов О. А. - Оптимізація відновного лікування постраждалих з множинними переломами довгих кісток, Ярмолюк Ю. О., Вакулич М. В. (2016)
Гоні С. А. Т. - Хірургічне лікування хворих з місцевими променевими пошкодженнями покривних тканин, Гоні С. К. Т. (2016)
Shaprinskiy V. A. - The method of treatment of purulent wounds with aerodisperse mixture in the conditions of managed high pressure, Skalskiy S. S. (2016)
Іващук О. І. - Випадок лікування рани передньої черевної стінки після повного курсу променевої терапії, Бодяка В. Ю., Гушул І. Я., Постевка І. Д., Морар І. К. (2016)
Захараш М. П. - Досвід застосування ехоконтрольованих пункційно­дренуючих втручань у лікуванні хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяжкості з високим операційно­анестезіологічним ризиком, Захараш Ю. М., Мороз В. В. (2016)
Бойко В. В. - Хвороботворна флора при піопневмотораксі та її чутливість до антибактеріальних засобів, Лопатенко Д. Е. (2016)
Дужий І. Д. - Лімфотропна терапія — перспективний вектор у лікуванні апендикулярних інфільтратів, Шимко В. В. (2016)
Бойко В. В. - Хірургічна тактика при пораненнях глотки та шийного відділу стравоходу, Сизий М. Ю., Макаров В. В., Шевченко О. М., Лихман В. М., Гуляєва Д. Ю., Лисицин Р. Г. (2016)
Дужий І. Д. - Зміни в системі згортання крові у хворих оперованих з приводу туберкульозу легень, Кравець О. В., Гресько І. Я., Шевченко Ю. О. (2016)
Абдельрахман М. - Можливості пункційної склеротерапії парапельвикальних кіст нирок, що ускладнені артеріальною гіпертензією, Андрєєв С. В., Лісова Г. В. (2016)
Бойко В. В. - Оценка уровня коморбидности и состояния функциональных резервов больных колоректальным раком старших возрастных групп, Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Меркулова Е. В., Москаленко А. В., Меркулов А. А., Гуляева Д. Ю. (2016)
Бойко В. В. - Комбинированное лечение метастатического колоректального рака, Савви С. А., Старикова А. Б., Жидецкий В. В., Бодрова А. Ю., Меркулов А. А. (2016)
Криворотько И. В. - Опыт оперативного лечения больных с малигнизированными язвами желудка осложненными кровотечением, Доценко Е. Г., Рябцев Р. С. (2016)
Писклова Ю. В. - Миниинвазивные вмешательства в лечении экссудативных перикардитов (2016)
Григорова А. О. - Динаміка змін тканин пародонту на етапах імобілізації пацієнтів з пошкодженнями щелепно­лицевої ділянки (2016)
Коломаченко В. І. - Якість знеболювання після операцій ендопротезування кульшового суглоба при різних видах регіонарної анестезії (2016)
Малоштан В. А. - Критический энергодефицит и некоторые особенности его коррекции при неотложных состояниях. Научный обзор, Карпенко Е. А., Ляшок А. Л., Малоштан А. А., Бобронникова Л. Р. (2016)
Бойко В. В. - Порушення моторної функції кишківника після різних операцій на органах черевної порожнини, Тимченко Н. В., Бітяк С. Ю. (2016)
Тонкоглас А. А. - Определение объёма оперативного вмешательства при кистах грудных желез, Сыкал Н. А., Сыкал И. Н., Колесник В. П., Сивожелезов А. В. (2016)
Бойко В. В. - Ендоскопічні технології в лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Грома В. Г., Моісеєнко А. С., Тимченко М. Є. (2016)
Абу Шамсія Р. Н. - Економічні та технологічні переваги лапароскопічної герніопластики з використанням самофіксуючих імплантів та технології ультразвукового з’єднання м’яких тканин, Добржанський О. Ю. (2016)
Бур’янов О. А. - Аналіз системи надання хірургічної допомоги постраждалим з вогнепальною скелетною травмою, Казмірчук А. П., Ярмолюк Ю. О., Вакулич М. В. (2016)
Соручан В. П. - Ефективність хірургічного лікування портальної гіпертензії удітей раннього віку (2016)
Шевченко O. С. - Плевральные выпоты: сложности дифференциальной диагностики – часть І, Шевченко Р. С., Потейко П. И., Погорелова О. А. (2016)
Гарюк Г. І. - Діагностичні можливості використання біохімічних показників сироватки крові в діагностиці гострих епіглотитів у дорослих, Почуєва Т. В., Кулікова О. А., Головко Н. А., Арсеньев О. В., Давиденко В. Л. (2016)
Бойко В. В. - Клиническое наблюдение удвоения хвоста поджелудочной железы, Макаров В. В., Смачило Р. М., Сочнева А. Л., Мишенина Е. В. (2016)
Nishanov F. N. - Surgical tactics in the connected complications wound of the duodenum, Abdullajonov B. R., Nishanov M. F., Rustamov J. A., Ibragimov B. I., Mishenina E. V. (2016)
Козин Ю. И. - Памяти учителя. К 100­летию со дня рождения профессора Ф. А. Клепикова, Россихин В. В. (2016)
Сипливий В. О. - Єллінський Микола Іванович (1796 - 1834), Гузь А. Г., Петренко Г. Д. (2016)
Сипливий В. О. - Тихонова Татьяна Ивановна (1911 – 1988), Гузь А. Г., Петренко Г. Д. (2016)
Бугаёва Н. А. - Изменение механических свойств массива горных пород при переходе от образца к массиву, Митичкина К. А., Назимко И. В. (2012)
Бакулин Н. В. - Комплексное нормирование значений основных характеристик эконо- мической системы, Денис Д. В. (2012)
Голинько В. И. - Совершенствование средств контроля взрывоопасности рудничной атмосферы (2012)
Павлыш В. Н. - Задача управления процессом пневмодинамического воздействия на газосодержащие массивы, Аль-Джерди Орва (2012)
Василенко Т. А. - Оценка количества метана, растворённого в угольном веществе, Кириллов А. К., Молчанов А. Н. (2012)
Трофимов В. О. - Визначення теплової депресії пожежі в похилій виробці, Кавера О. Л., Калініч Н. М., Негрій Г. Г. (2012)
Николаев Е. Б. - Правила безопасности в угольных и сланцевых шахтах, их влияние на травматизм и аварийность, Неретина А. А. (2012)
Стукало В. А. - Совершенствование методов экспериментального определения депрессии естественной тяги в шахтах (2012)
Галкин А. Ф. - Рациональный режим проветривания при проходке выработок в криолитозоне (2012)
Стукало В. А. - Определение депрессии и аэродинамического сопротивления горных выработок при пожарах (2012)
Худолей О. Г. - Формирование зоны разгрузки в краевой части выбросоопасного угольного пласта на больших глубинах (2012)
Стукало В. А. - Анализ рекомендаций по прогнозу метановыделений на выемочных участках угольных шахт (2012)
Виговська Д. Д. - Технологічні особливості очищення шахтних вод, Виговський Д. Д., Пікульова Т. П. (2012)
Павлыш В. Н. - Исследование алгоритма управления процессом гидродинамического воздействия на подземные анизотропные коллекторы, Хасер Исмаил Даех (2012)
Шайхлисламова И. А. - Нестационарный теплообмен между воздухом и горным массивом, Алексеенко С. А., Булгаков Ю.Ф. (2012)
Пилипенко А. А. - Математическая модель экзогенного пожара в тупиковой выработке, Дикенштейн И. Ф., Толкачев О. Э. (2012)
Яйло В. В. - Отработка склонных к внезапным выбросам угольных пластов с контролем разгруженной зоны, Рубинский А. А., Бондаренко А. Д., Рыжков М. Ф., Левченко Л. М. (2012)
Калякин С. А. - Исследование скорости детонации монозаряда предохранительного ВВ, состоящего из отдельных патронов, Лабинский К. Н., Новикова Н. А., Ефремов И. А. (2012)
Виговська Д. Д. - Досвід очищення шахтних вод на прикладі шахти "Білозерська", Виговський Д. Д., Пікульова Т. П. (2012)
Сахно С. В. - Прогноз места бурения дегазационных скважин на основе учета площадной неравномерности распределения углеводородов (2012)
Клочко И. И. - Прогноз обрушения пород кровли в очистных забоях, Лобков Н. И. (2012)
Коробійчук В. В. - Дослідження впливу висоти та ширини моноліту, який перекидається, на його руйнування (2012)
Костюченко М. П. - Паспортизація робочих місць комп’ютеризованого учбово-технічного кабінету відділу технічного навчання і підготовки кадрів гірничого підприємства, Селякова С. М., Деміденко А. І. (2012)
Новиков А. О. - Теплообменные процессы в системе "окружающая среда – охлаждающий пакет – человек", Мамаев В. В., Положий В. О., Марийчук И. Ф. (2012)
Касьян Н. Н. - Новый подход к методике выбора способов охраны выработок глубоких шахт, Негрей С. Г., Мокриенко В. Н., Касьяненко А. Л. (2012)
Кодунов Б. А. - Основные вопросы в исследовании развития процессов сдвижения при разработке угольных месторождений, Носач А. К., Рязанцев Н. А. (2012)
Приходько С. Ю. - Количественные и качественные показатели устойчивого напряженного состояния массива горных пород (2012)
Соловьев Г. И. - Влияние вывалов пород непосредственной кровли на увеличение зольности добываемой горной массы, Белогуб О. Ю. (2012)
Степаненко Е. Ю. - Структура мехатронной системы подачи исполнительного органа проходческого комбайна и алгоритм ее адаптивного компьютерного управления, Семенченко А. К., Шабаев О. Е., Семенченко Д. А. (2012)
Греков С. П. - Метод определения инкубационного периода самовозгорания угля с учетом влажности и газоносности пласта, Всякий А. А., Старикова И. Г. (2012)
Бакулин Н. В. - Расчет собственного вклада каждого носителя потенциала экономической системы в ее общий выход, Денис Д. В. (2012)
Гутаревич В. О. - Определение частот и форм свободных колебаний подвесного пути шахтной монорельсовой дороги (2012)
Сергиенко А. И. - Компьютерное моделирование протекания процесса внезапного выброса угля в подготовительных выработках (2012)
Подкопаев С. В. - Некоторые вопросы по охране штреков при разработке крутых пластов на современных глубинах, Александров С. С., Голубев Ф. М., Положий А. В. (2012)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования процесса передачи давления от заряда невзрывчатого разрушающего вещества в дискретной среде (2012)
Соловьев Г. И. - О механизме упорно-жесткого противодействия выдавливанию крепких пород почвы конвейерного штрека в условиях пласта m3 шахты им. Е.Т. Абакумова, Касьяненко А.Л. (2012)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования влияния объёма смеси невзрывчатого разрушающего состава и диаметра шпура, в который помещается рабочая смесь, на скорость её гидратации, Шуляк Я. О. (2012)
Duży S. - Stateczność chodników przyścianowych w strefach wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego w świetle obserwacji dołowych (2012)
Білецький В. С. - Розробка і промислова апробація технологій селективної агрегації вугільних шламів, Сергєєв П. В. (2012)
Ефремов И. А. - Реализация концепции комплексной дегазации и создание теплоэнергетических комплексов с использованием метана угольных шахт в условиях шахты им. "А.Ф. Засядько" (Украина) (2012)
Малышева Н. Н. - Повышение эффективности охраны горных выработок за счет активного распора охранного сооружения, Сахно И. Г. (2012)
Alexandrov S. N. - About certain properties of sedimentary mine rocks, Podkopayev S. V., Tyurin Ye. A., Makarov I. V., Polozhii A. V., Smoliakov A. G. (2012)
Козыряцкий Л. Н. - Сжигание отходов углеобогащения – путь к улучшению экологического состояния окружающей среды и получению дополнительных источников энергии, Яценко А. Ф. (2012)
Гладкая Е. В. - Оценка склонности слабых пород непосредственной кровли угольных пластов к внезапному обрушению по структурным свойствам породообразующего кварца, Кравченко А. В., Иващенко В. Д., Самойленко З. А., Пушенко Е. И. (2012)
Калякин С. А. - Предохранительные эмульсионные ВВ для угольных шахт (2012)
Клочко И. И. - Совершенствование прогноза обрушения породных слоев над выработанным пространством лавы, Лобков Н. И. (2012)
Неснов Д. В. - Тривимірне моделювання способів розкриття шахтних полів (2012)
Шевченко Ф. Л. - Напряженное состояние в горном массиве после прохождения выработки на упругом основании, Петтик Ю. В. (2012)
Прохоренко Е. М. - Ик-радиометрия, как инструмент контроля оборудования, для нужд экологического мониторинга оборудования энергогенерирующих объектов, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Базалеев Н. И., Брюховецкая О. Е., Морозов А. И., Захарченко А. А., Сафонов И. Я., Колесникова В. В. (2012)
Педченко Л. О. - Технологія формування газогідратних блоків з метою транспортування та зберігання вуглеводневих газів, Педченко М. М., Білецький В. С. (2012)
Вамболь С. А. - Выбор конструкции и результаты испытаний распылительных устройств для подавления каменноугольной пыли (2012)
Білецький В. С. - Наукова школа "Спеціальні методи збагачення, зневоднення і грудкування тонко- і дрібно дисперсного вугілля” (2012)
Пилипенко А. А. - Гидравлические и тепловые процессы в тупиковой выработке при тушении пожара автоматической водяной установкой, Ефремов И. А., Тюрин Е. А., Марийчук И. Ф. (2012)
Назимко И. В. - Оценка устойчивости непосредственной кровли при отработке выемочного участка (2012)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования комплексных невзрывчатых разрушающих смесей с добавками портландцементов, Малышева Н. Н., Кириллова А. А. (2012)
Ефремов И. А. - Концепция комплексной дегазации и создание теплоэнергетических комплексов с использованием метана угольных шахт (2012)
Скляров Н. А. - Анализ характерных повреждений элементов винтовых конвейеров и разработка предложений по повышению долговечности желоба и ремонтопригодности конвейера, Бабич С. И. (2012)
Vilamová Š. - Industrial companies entry into foreign markets, Janovská K., Papoušek D. (2012)
Вапнічна В. В. - Формування при вибуху ущільненої зони ґрунту в присутності пластичного елемента (2012)
Вапнічна В. В. - Визначальні параметри при вивченні механічного ефекту вибуху (2012)
Завьялова Е. Л. - Повышение эффективности использования теплопроводящих анкеров, Шипика А. С., Скринецкая И. В. (2012)
Зуєвська Н. В. - Зміна міцнісних характеристик гранітних блоків в залежності від способу видобування (2012)
Зуєвська Н. В. - Інтенсифікація процесу просідання лесових ґрунтів з урахуванням гідротермального фактора (2012)
Шабаев О. Е. - Оценка влияния износа рабочего инструмента на величину удельных энергозатрат проходческого комбайна (2012)
Белая Н. С. - Способ улучшения санитарно-гигиенических условий труда термистов при термообработке изделий, Соосар В. А. (2012)
Самойлов В. Л. - О расчете смещений в горных выработках по методике ДонУГИ, Подкопаев С. В., Нефёдов В. Е. (2012)
Бойко В. В. - Особенности клинической, лабораторной и инструментальной диагностики гематом брыжейки у пациентов с закрытой травмой живота, Лавриненко А. С. (2016)
Ткаченко О. А. - Окремі аспекти лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом (5-річний досвід спеціалізованого центру), Світлічний Е. В., Пахолюк С. І., Сусак Я. М. (2016)
Бойко В. В. - Возможности и перспективные способы остановки наружного артериального кровотечения на догоспитальном этапе, Козин Ю. И., Лебедь П. Б., Лелица А. В. (2016)
Лопатенко Д. Е. - Застосування мініінвазивних технологій у лікуванні піопневмотораксу (2016)
Иванова Ю. В. - Комплексное лечение длительно незаживающих ран у больных с сахарным диабетом, Пуляева И. С., Кириенко Д. А. (2016)
Бойко В. В. - Антеградные эндобилиарные вмешательства в лечении стриктур гепатикохоледоха и билиодигестивных анастомозов, осложнившихся механической желтухой, Авдосьев Ю. В., Смачило Р. М., Сочнева А. Л. (2016)
Бойко В. В. - Особливості гуморального імунітету у хворих після мастектомії, Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю. (2016)
Бойко В. В. - Иммунно-биохимический подход в прогнозе течения и выборе тактики лечения больных с осложнениями местно-распространенного рака желудка, Климова Е. М., Лазирский В. А. (2016)
Моісеєнко А. С. - Застосування малоінвазивних технологій в лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки (2016)
Романюк О. М. - Повторні втручання на вихідному тракті правого шлуночка після операції легеневого аутографта, Авєтян А. М., Климишин Ю. І., Руденко Н. М. (2016)
Григорова А. О. - Порівняльна оцінка ефективності лікування пошкоджень та захворювань щелепно­лицевої ділянки у пацієнтів зі станами залежності від психоактивних речовин (2016)
Волкова Ю. В. - Особливості супутньої соматичної патології та оцінка можливих ускладнень у хворих з політравмою, Матвєєнко М. С., Баранова Н. В. (2016)
Рибарчук А. В. - Вплив екстра­ та інтракорпоральних методів детоксикації на волюмо та осморегуляторну функції нирок, Коновчук В. М. (2016)
Шевченко О. С. - Плевральные выпоты: сложности дифференциальной диагностики – часть ІІ, Шевченко Р. С., Потейко П. И., Погорелова О. А. (2016)
Бойко В. В. - Динамический иммунологический мониторинг при аутоиммунных заболеваниях селезенки, Круглова М. М. (2016)
Тамм Т. І. - Обґрунтування вибору місця сфінктеротомії у хворих на хронічну анальну тріщину в залежності від індивідуальних особливостей будови анального сфінктеру, Бойко В. В., Савві С. О., Цодіков В. В. (2016)
Кулик И. А. - Техника ультразвуковой диссекции мягких тканей, как метод выбора при проведении лапароскопической аппендэктомии, Писоцкий О. Н., Мишенина Е. В. (2016)
Овчаренко І. А. - Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу як фактор підвищення ефективності лікування, Шевченко О. С., Калмикова І. М., Боровок Н. М. (2016)
Белецкий А. В. - Гиперпродукция карбоксигемоглобина как следствие гипоксии и мембранных повреждений (2016)
Nishanov F. N. - Tactical aspects and complications of disseminated echinococcosis of abdominal cavity, Otakuziyev A. Z., Bozorov N. E., Hamidov F. Sh., Nishanov M. F., Mishenina E. V. (2016)
Мамчур Д. В. - Визначення впливу L-лізину есцинату та глутаргіну на систему оксиду азоту та морфометричну характеристику ендотеліоцитів печінки щурів з механічною жовтяницею, Десятерик В .І., Жилюк В. І., Лєвих А. Е., Абрамов А. В. (2017)
Велигоцкий Н. Н. - Опыт лечения гнойно­некротических процессов у больных сахарным диабетом, Трушин А. С., Сероштанов А. И., Бугаков И. Е., Боев В. М., Шептуха А. А. (2017)
Тамм Т. И. - Диагностика и лечение больных с послеоперационным перитонитом, Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Полянский Д. П. (2017)
Милица Н. Н. - Выбор метода лечения перфоративных язв двенадцатиперстной кишки с учетом степени тяжести перитонита, Ангеловский И. Н., Постоленко Н. Д., Солдусова В. В., Милица К. Н., Маслов А. И. (2017)
Криворучко І. А. - Хірургічне лікування хворих на абдомінальний сепсис з прогнозуванням ймовірності виникнення післяопераційних ускладнень та летальності при виконанні релапаротомії, Антонова М. С. (2017)
Белов А. В. - Анализ оказания помощи больным острым медиастинитом, Дука Н. В., Юрко О. А., Боровский Е. И., Тоноян Д. В. (2017)
Подпрятов С. Є. - Хірургічне лікування гострої бактеріальної інфекції шкіри й її структур, Подпрятов С. С., Бєлоусов І. О., Салата В. В., Іваха В. В., Корбут С. М., Козаченко С. М. (2017)
Польовий В. П. - Оптимізація лікування поширених форм перитоніту із застосуванням запрограмованої лапараперції, Сідорчук Р. І., Лепкалюк Д. Д., Паляниця А. С., Кіфяк П. В. (2017)
Серенко А. А. - Патогенетические механизмы возникновения хронических абсцессов легких, Краснояружский А. Г., . Минухин Д. В, Пономарева Е. В. (2017)
Сипливый А. В. - Релапаротомия в лечении распространенного послеоперационного перитонита, Гринченко С. В., Доценко В. В., Петюгин А. Г., Робак В. И., Евтушенко А. В., Шадрина В. С. (2017)
Кутовой А. Б. - Варианты микробной контаминации операционной раны при различных формах перитонита, Завизон Н. Н., Мосенцев Н. Ф., Агиевец И. Б., Степанский Д. А. (2017)
Воровський О. О. - Хірургічне лікування евентрацій та евісцерацій при гнійно­запальних захворюваннях черевної стінки та черевної порожнини, Шапринський В. О., Яцков Д. А. (2017)
Бойко В. В. - Диагностика желчеистечений в послеоперационном периоде, Волченко И. В., Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Мирошниченко Д. А. (2017)
Бойко В. В. - Повторные оперативные вмешательства при "открытой" и "закрытой" тактике лечения деструктивного панкреатита, Лыхман В. Н., Меркулова Е. В., Ханько Е. В., Арсений И. И. (2017)
Березницький Я. С. - Сучасні принципи діагностики та лікування пацієнтів з синдромом портальної гіпертензії, ускладненим гострою шлунково­кишковою кровотечею, Ярошенко К. О., Сулима В. П. (2017)
Гончарова Н. М. - Хірургічне лікування псевдокіст підшлункової залози третього типу, ускладнених вторинною портальною гіпертензією (2017)
Капшитарь А. В. - Анализ летальности у больных острым холециститом после холецистэктомии, выполненной мини­доступом и традиционным лапаротомным доступом (2017)
Петрушенко В. В. - Ефективність малоінвазивних оперативних втручань в лікуванні непаразитарних кіст печінки, Стойка В. І., Гребенюк Д. І., Радьога А. В., Стойка Р. І., Паньків А. М. (2017)
Бойко В. В. - Наш опыт периоперационного ведения детей с простыми врожденными пороками сердца, Бучнева О. В., Куликова Д. А., Бобронникова Л. Р. (2017)
Бойко В. В. - Фотодинамическая терапия в комплексе лечения пострадавших с минно­взрывными и осколочными ранениями при инфекционных осложнениях повреждений магистральных сосудов, Иванова Ю. В., Прасол В. А., Мушенко Е. В., Климова Е. М., Пуляева И. С., Чинилин А. В. (2017)
Бойко В. В. - Колоректальное стентирование в лечении острой обтурационной непроходимости толстой кишки, Грома В. Г., Моисеенко А. С., Моисеенко Ю. А. (2017)
Велигоцкий Н. Н. - Роль билиарной декомпрессии в лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны, осложненных механической желтухой, Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В., Чеботарев А. С. (2017)
Криворотько И. В. - Возможности максимально инвазивной хирургии в лечении осложненных местнораспространенных тазовых опухолей, Чикин А. В. (2017)
Лазирский В. А. - Формирование артефициального желудка на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии (2017)
Михайлусов Р. Н. - Анализ адекватности хирургических обработок огнестрельных ран мягких тканей и удаления инородных тел, Негодуйко В. В. (2017)
Каштальян М. А. - Особенности хирургического лечения огнестрельных ранений толстой кишки, Хоменко И. П., Герасименко О. С., Шаповалов В. Ю. (2017)
Євтушенко Д. О. - Особливості відновлювальних операцій у хворих після обструктивних резекцій товстої кишки на тлі спайкової хвороби очеревини, Тарабан И. А. (2017)
Бойко В. В. - Отсроченный кишечный анастомоз в лечении кишечных свищей, Лыхман В. Н., Гуляева Д. Ю., Меркулов А. А., Мирошниченко Д. А., Биленко И. А. (2017)
Велигоцкий Н. Н. - Особенности развития гастроэзофагеального рефлюкса при осложнённой язвенной болезни в сочетании с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, Комарчук В. В., Комарчук Е. В., Трушин А. С. (2017)
Лавриненко А. С. - Оптимизация лечебно­диагностического алгоритма ведения пациентов с гематомами брыжейки, Мирошниченко Д. А. (2017)
Велигоцкий Н. Н. - Лечение осложнений эзофагопластики с помощью рентгенэндоскопических методов, Горбулич А. В., Першин В. А., Маслов С. П., Шепилов С. А. (2017)
Покидько М. І. - Спосіб лікування та профілактики спайкової хвороби очеревини, Ярмак О. А., Фуніков А. В., Бондар В. В., Галунко В. І. (2017)
Тимченко М. Є. - Діагностика ускладнень у хворих після операцій на кишечнику, Тимченко Н. В. (2017)
Косов Є. В. - Результати лікування хворих з посттравматичним згорнутим гемотораксом, Гільов Б. В., Косова А. О., Арсеній І. І. (2017)
Лыхман В. Н. - Опыт применения аутоплазмы обогащенной тромбоцитами для стимуляции репаративных процессов у больных с трофическими язвами венозной этиологии, Арсений И. И., Марданян К. Р., Береснев С. А., Ханько Е. В. (2017)
Шаповалов В. Ю. - Лечение осложнений дивертикулярной болезни толстой кишки с использованием видеолапароскопической техники, Масунов К. Л., Артемчук Д. Ю. (2017)
Карп С. Ю. - Арозивні кровотечі з магістральних судин шиї як ускладнення перебігу ранового процесу за наявності стом після розширено­комбінованих операцій при пухлинах голови та шиї, Галай О. О., Лукавецький О. В. (2017)
Boyko V. V. - Surgical treatment of distant metastases in a patient with colorectal cancer, Savvi S. A., Starikova A. B., Zhydetskyy V. V., Bodrova A. Yu., Merkulov A. A. (2017)
Тищенко Александр Михайлович (к 70-летию со дня рождения) (2017)
Дьяченко И. В. - К 75-летию со дня рождения Адолия Яковлевича Кононова, Аветян А. М., Егорова В. А. (2017)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 37: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2000-2004 гг. (2017)
Gerlici J. - Исследование влияния конфигурации магнитной системы сепаратора на постоянных магнитах на распределение магнитного поля в рабочей зоне, Шведчикова И. А., Никитченко И. В., Романченко Ю. А. (2017)
Болюх В. Ф. - Методика экспериментальных исследований линейных импульсных электромеханических преобразователей, Кочерга А. И., Олексенко С. В., Щукин И. С. (2017)
Кузнецов Б. И. - Синтез систем активного экранирования магнитного поля воздушных линий электропередачи различного конструктивного исполнения с учетом особенностей пространственно-временного распределения магнитного поля, Никитина Т. Б., Волошко А. В., Бовдуй И. В., Виниченко Е. В., Кобылянский Б. Б. (2017)
Никитина Т. Б. - Парето-оптимальное решение многокритериальной задачи синтеза робастных регуляторов многомассовых электромеханических систем на основе многороевой стохастической мультиагентной оптимизации (2017)
Гринченко В. С. - Повышение точности расчета токов в экранах кабелей при двустороннем заземлении трехфазной кабельной линии, Ткаченко А. О., Гринченко Н. В. (2017)
Чулеева Е. В. - Исследование влияния дигидрата оксида магния на показатели горючести полимерных композиций на основе сополимера этилена с винилацетатом, Золотарев В. М. (2017)
Бондаренко В. Е. - Разработка нечеткой нейронной сети для интерпретации результатов анализа растворенных в масле газов, Шутенко О. В. (2017)
Руденко С. С. - Визначення напрямку реконструкції заземлювального пристрою, Коліушко Д. Г., Кащеєв О. В. (2017)
Будашко В. В. - Розробка трирівневої багатокритеріальної стратегії управління гібридною судновою енергетичною установкою комбінованого пропульсивного комплексу (2017)
Титул, зміст (2016)
Котляревський Я. В. - Сутність та індикатори досягнення сталого розвитку інформаційної сфери, Мельников О. В., Штангрет А. М. (2016)
Павлюк К. В. - Підвищення ефективності видатків державного бюджету в умовах реформ, Шапоренко О. О. (2016)
Міщенко В. І. - Система інструментів макропруденційного регулювання та їх використання в Україні, Бауман О. С. (2016)
Деревко О. С. - Удосконалення контролю боргових ризиків із урахуванням впливу капіталізації державних банків (2016)
Головко В. О. - Упровадження міжнародного досвіду публічно-приватного партнерства в Україні (2016)
Бичихін Є. В. - Регулювання інвестиційної діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні (2016)
Колосов І. П. - Фінансування Світовим банком проекту передачі електроенергії в Україні (2016)
Гізатуліна Л. В. - Доходи суб’єктів державного сектору: нормативно-правове регулювання, Шамрай Г. М. (2016)
Диба О. М. - Фінансові ресурси інноваційно активних підприємств в Україні (2016)
Дзюбенко О. М. - Диверсифікація джерел інвестиційного забезпечення лісового сектору України: секторальні особливості, Рошкевич В. Ф. (2016)
Спасенко Ю. О. - Інвестиції до реального сектору як чинник розвитку економіки України (2016)
Тарасович Т. П. - Джерела виникнення проблемних активів у банках із державним капіталом (2016)
Свиридовська А. О. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів в Україні (2016)
Титул, зміст (2017)
Колосова В. П. - Середньострокове прогнозування видатків державного бюджету для реалізації інвестиційних програм, фінансування яких здійснюється міжнародними інституціями (2017)
Клименко К. В. - Зарубіжний досвід співробітництва з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку (2017)
Гасанов С. С. - Структурні реформи в умовах інституціональної невизначеності та фінансової нестабільності (2017)
Кузькін Є. Ю. - Ключові проблеми формування фіскальної спроможності місцевих бюджетів (2017)
Мануілов О. В. - Моделювання впливу монетарного трансмісійного механізму на фінансовий та реальний сектори економіки (2017)
Деревко О. С. - Можливості оцінки ефективності державної фінансової підтримки банків (2017)
Диба О. М. - Методичні аспекти експериментального оцінювання аукціонів цінних паперів, Кікоть О. Ю. (2017)
Закрепа А. В. - Система нормативних засобів регулювання банківського капіталу: проблеми функціонування та напрями розвитку (2017)
Северіна Х. І. - Кредитування Світовим банком проектів розвитку інфраструктури в Україні (2017)
Проценко Я. В. - Методологічний підхід до визначення й оцінювання фінансової стабільності підприємства (2017)
Кузнєцов К. В. - Формування пріоритетів податкового стимулювання іноземних інвестицій в економіку України (2017)
Сидорович О. Ю. - Сутнісні характеристики податкової культури: інституціональний контекст (2017)
Тесленко В. М. - Міжнародна взаємодія органів внутрішніх справ України у сфері охорони громадського порядку (2005)
Щербаковський С. М. - Використання судово-медичних знань у розкритті й розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів (2005)
Житний О. О. - Проблеми реалізації принципу гуманізму в деяких інститутах кримінального права України (2005)
Юхно О. О. - Деякі проблеми розкриття крадіжок приватного майна на пасажирському залізничному транспорті (2005)
Небеський Ю. С. - Актуальні питання організаційного удосконалення діяльності міліції громадської безпеки, Безсмертний О. К. (2005)
Павлова Н. В. - Криміналістична характеристика особи шахрая, що вчиняє злочини у сфері житла, на основі соціально-демографічних, соціально-психологічних, біологічних та професійних ознак (2005)
Книженко С. О. - Криміналістична класифікація екологічних злочинів (2005)
Панов І. О. - Дії юрисдикційного характеру, що виконуються дільничним інспектором міліції на підготовчій стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення (2005)
Лактіонова Т. В. - Засади віктимологічної профілактики навмисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень (2005)
Мельнікова-Крикун В. М. - Про недоцільність застосування конфіскації майна як виду додаткового покарання (2005)
Зозуля Є. В. - Деякі аспекти криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2005)
Котеляк В. Е. - Деякі дані емпіричного дослідження особи агресивного злочинця (на прикладі засуджених за бандитизм) (2005)
Олефір В. І. - Імплементація міжнародних норм щодо протидії нелегальній міграції у національне законодавство України (2005)
Литвинов О. М. - Місце та роль консультацій зі спеціалістом у системі непроцесуальних форм використання спеціальних знань, Тагаєв М. М. (2005)
Сергієнко В. В. - Закон про теплозабезпечення – необхідний інструмент вирішення правових проблем теплозабезпечення споживачів (2005)
Осика І. М. - Класифікація документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів (2005)
Лісніча Т. В. - Історико-правовий огляд виникнення, становлення та розвитку поняття особистих немайнових прав фізичної особи (2005)
Бандурка І. О. - Співвідношення родового та безпосереднього об’єктів злочину: деякі проблеми побудови особливої частини КК України (2005)
Ярмиш Н. М. - Проблеми відмежування вбивства від деяких суміжних злочинів (2005)
Атоян О. М. - Суперечки про межі правосвідомості: багатозначність явища (2005)
Людвік В. Д. - Принцип народного суверенітету в "Суспільному договорі" Жан-Жака Руссо: спроба критичного аналізу (2005)
Рудик М. В. - Понятійний апарат предмета злочину, передбаченого статтею 363 КК України (2005)
Лєонтьева Л. В. - Культурні права жінки в теорії трьох поколінь прав людини (2005)
Берідзе М. Н. - Стадії провадження у справах за зверненнями громадян (2005)
Уілер Ф. - Синдром струсу немовляти: стан та розробка проблеми (2005)
Чуприна Г. В. - Судовий прецедент у правовій системі Польщі (2005)
Голубенко О. Є. - Право та інтелектуальний потенціал (2005)
Бондаренко А. А. - Чи бути інституту повернення судом справи для додаткового розслідування? (2005)
Спаський А. С. - Поняття та структура правовідношення у вітчизняній теоретико-правовій літературі (2005)
Бандурка О. О. - Податкові органи США: корисний досвід діяльності (2005)
Арістова І. В. - Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах (2005)
Синявська О. Ю. - Удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ (2005)
Пєтков С. В. - Інформаційне забезпечення управління як елемент ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ (2005)
Легеза Ю. О. - Роль та значення відомчих ЗМІ у формуванні громадської думки (2005)
Маркіна Я. В. - Формування службової кар’єри в органах внутрішніх справ (профорієнтація та профвідбір) (2005)
Новіков В. В. - Законність і дисципліна в органах внутрішніх справ: проблеми розмежування та забезпечення в сучасних умовах (2005)
Омельянчук C. В. - Майнові відносини подружжя за давньоруським правом (2005)
Головко О. М. - Якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст. (2005)
Войно-Данчишина О. Л. - Вища юридична освіта в українських губерніях Російської імперії в першій половині XIX століття (2005)
Макарчук В. С. - Становлення права націй на самовизначення у якості норми jus cogens в міжнародному праві першої половини XX століття (2005)
Заєць І. О. - Нормативно-правові акти Врангеля щодо земельного питання (березень-листопад 1920 р.) (2005)
Кривцун І. С. - Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні (2005)
Благовісний С. Г. - Дослідження організаційно-правових засад діяльності урядів "першої" та "другої" УНР у працях перших історіографів української державності 1917 – 1920 рр. (2005)
Моісеєнко С. В. - Конституція міста-держави Ватикан від 26 листопада 2000 року: історичні та правові аспекти (2005)
Гейда О. В. - Місце та роль політичних партій у процесі формування громадянського суспільства в Україні (2005)
Розвадовська М. В. - Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні (2005)
Божко В. М. - Поняття заробітної плати (2005)
Мельник К. Ю. - Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх посадових обов’язків (2005)
Жук О. О. - Механізм реалізації особистого страхування працівників ОВС України (2005)
Глазько С. М. - Класифікація підстав припинення трудового договору з працівниками (2005)
Рибницький Г. В. - Зміст і структура колективного договору (2005)
Городянко С. В. - Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу (2005)
Єрохін С. В. - Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) (2005)
Яценко Т. П. - Випробувальний термін в трудовому договорі (контракті) при прийомі на службу до міліції України (2005)
Височина О. В. - Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я (2005)
Дей М. О. - Мотиваційний вплив стимулювання на психологію праці працівників (2005)
Майданик Р. А. - Поняття та порядок укладання і виконання договору репо, Бервено С. М. (2005)
Невідомий В. І. - Етапи становлення та розвитку системи фінансового контролю в Україні (2005)
Кухарева Г. П. - Форми та види заповітів у римському праві (2005)
Лукіна І. М. - Немайнова відповідальність як один з видів цивільної процесуальної відповідальності (2005)
Бєлова Л. О. - Шляхи модернізації освітньої системи в Україні (2005)
Іщенко О. В. - Системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України (2005)
Селіванов М. В. - Навчальний курс "Право інтелектуальної власності" як необхідний елемент професійної підготовки працівника ОВС (2005)
Саппа М. М. - Навмисний та професійний ризики в структурі добровільного ризику (2005)
Наші автори (2005)
Вихідні дані (2005)
Соболєв В. О. - Втілення міжнародних стандартів у професійну діяльність міліції України як фактор гуманізації її зв’язків з населенням, Ярмиш О. Н. (2005)
Смелік В. Б. - Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва (2005)
Гайдар А. І. - Оперативно-розшукове забезпечення досудового слідства щодо групових злочинів неповнолітніх (2005)
Юрченко А. Ф. - Нова стратегія Федерального кримінального відомства Німеччини у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів (аналіз законодавства та емпіричного матеріалу) (2005)
Шестаков С. В. - Доставлення та затримання як заходи адміністративного припинення (2005)
Кундеус В. Г. - Рухоме та нерухоме майно як предмет злочинів проти власності (2005)
Альошина О. І. - Історичний аспект розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за провокацію злочинів (2005)
Лантінов Я. О. - Системно-правовий аспект кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 218 КК України "Фіктивне банкрутство" (2005)
Новікова Л. В. - Об’єкт злочину при вчиненні фінансування тероризму (2005)
Рожнова В. В. - Застосування аналогії у кримінальному процесі (2005)
Маліков В. В. - Сутність та зміст громадського порядку (2005)
Макаренко О. М. - Форми профілактичної діяльності органів внутрішніх справ України (2005)
Клюєв О. М. - Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на місцевому рівні (2005)
Блага А. Б. - Можливості методу контент-аналізу преси при дослідженні проблеми насильства в сім’ї стосовно неповнолітніх (2005)
Книженко О. О. - Здійснення контролю за звільненими від відбування покарання з випробуванням (2005)
Мельник М. Г. - Структура процесу профілактичної діяльності (2005)
Гайворонський Є. П. - Умови вчинення контрабанди історичних та культурних цінностей (2005)
Степаненко Т. В. - Захист прав численних груп осіб за законодавством Європейського Союзу (2005)
Глушкова Д. Г. - Співвідношення понять "спеціаліст" та "судовий експерт" за новим процесуальним законодавством України (2005)
Проценко Т. О. - Організація та правове регулювання міжнародного співробітництва митних служб (2005)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо класифікації покарань у кримінально-виконавчому кодексі України (2005)
Агєєв О. В. - Про функції прокуратури в адміністративному процесі (2005)
Сергєєв А. В. - Проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів (2005)
Кислиця Н. В. - Особливості становлення і розвитку експертної служби в Україні (2005)
Таранушич С. В. - Функції природоохоронних підрозділів прокуратури України (2005)
Присяжнюк О. А. - До питання про необхідність правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі "Інтернет" (2005)
Войтенко Д. А. - Концепції обґрунтування в історії класичної логіки та філософії права (2005)
Ярмиш Н. М. - Проблема змішаної бездіяльності в науці кримінального права (2005)
Мураховська Т. Є. - Проблема існування комплексних галузей у системі права України (2005)
Парасочкіна К. В. - Деякі проблемні питання принципу змагальності на стадії досудового розслідування (2005)
Червяцова А. О. - Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод: визначення понять (2005)
Куліш А. М. - Законність і правопорядок: теоретичний аспект (2005)
Москаленко О. М. - Критерії визначення джерел міжнародного права (2005)
Сергеєв С. О. - Способи забезпечення законності в сфері фіскальних правовідносин (2005)
Горелов М. О. - Нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих підрозділів ОВС (2005)
Поволоцька С. Г. - Правове регулювання діяльності ОВС щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх: теоретичний аспект (2005)
Єремеєв Д. В. - Деякі питання визначення системи та основних функцій підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ (2005)
Новікова М. М. - Юридичний компроміс у механізмі правового регулювання (2005)
Уваров В. Г. - Проблема системи кримінального процесу (2005)
Фесюнін В. М. - Визначення поняття "взаємодія органів та підрозділів ДПС України з громадськістю" (2005)
Коваленко Ю. І. - Правовий статус співробітників органів внутрішніх справ за законодавством Республіки Казахстан (2005)
Карамишев Д. В. - Концептуальні засади технологічного управління інноваційними процесами в умовах системних трансформацій (2005)
Бандурка О. О. - Сутність та види форм управлінської діяльності в державній податковій службі України (2005)
Гамаль О. В. - Створення методики управління плинністю кадрів у підрозділах досудового слідства органів внутрішніх справ України (2005)
Гуславський В. С. - Суб’єкти управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав: поняття, особливості компетенції, перспективи (2005)
Пєтков С. В. - Можливості застосування ефективного менеджменту на сучасному етапі розвитку управління в Україні (2005)
Гаруст В. Ю. - Поняття, зміст та призначення контролю в сфері оподаткування (2005)
Совгір І. М. - Щодо визначення змісту професійної орієнтації (2005)
Пахомов В. В. - Принципи здійснення контролю за діяльністю податкових органів (2005)
Денисюк С. Ф. - Взаємодія держави в особі правоохоронних органів і громадянського суспільства в Україні (2005)
Казанчук І. Д. - Роль засобів масової інформації в діяльності правоохоронних органів щодо формування громадської думки (2005)
Домановська М. Є. - Історико-правові аспекти дослідження русько-візантійських договорів Х ст. у вітчизняній дореволюційній історіографії (2005)
Головко О. М. - Організаційно-правові засади діяльності фінансової адміністрації Російської імперії в Україні у дореволюційній історіографії (2005)
Россіхін В. В. - Діяльність товариств піклувальних про тюрми в становленні пенітенціарної системи Російської імперії (2005)
Коломієць Ю. М. - Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття, Коломієць Т. В. (2005)
Артеменко А. П. - Метаморфози ідеї федералізму у вітчизняній політико-правовій думці, Артеменко Я. І. (2005)
Гайдар Є. О. - Безпритульність та бездоглядність: історико-порівняльний аналіз (2005)
Марцеляк О. В. - Забезпечення гендерної рівності спеціалізованими омбудсманами: міжнародний досвід (2005)
Сухомлин Ю. В. - Питання співвідношення наукового стажу та стажу державної служби (2005)
Єрохін С. В. - Особливості процесуальних правовідносин в сфері вирішення колективних трудових спорів (2005)
Паньчук О. В. - Найгірші форми дитячої праці як один з видів їх трудової експлуатації (2005)
Шульга А. М. - Щодо проблеми самовільного зайняття земельної ділянки у контексті орендних відносин (2005)
Міньковський С. В. - Правовий статус забезпеченого кредитора в судових процедурах банкрутства (2005)
Бабіч І. В. - Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) (2005)
Грицаєнко І. А. - Оподаткування нерезидентів: порівняльний аналіз (2005)
Майданик Р. А. - Договір репо (цивільно-правова природа та види), Бервено С. М. (2005)
Нестеренко П. В. - Проблеми законодавчого регулювання діяльності вищих закладів освіти (2005)
Заросило В. О. - Питання організації відбору і підготовки цивільних поліцейських-кандидатів до спеціальних миротворчих підрозділів та їх правове забезпечення (2005)
Власенко І. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей засобів індивідуального бронезахисту та їх вплив на працівника міліції, Криворучко Л. С. (2005)
Антонов Г. В. - Конфліктологія як інтегративна галузь наукових знань про конфлікти (2005)
Посметний В. В. - Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ як невід’ємні складові їх безперервної освіти (2005)
Греченко В. - Право на парламентське право: Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. – Х.: Вид-во Націон. ун-ту внутрішніх справ, 2003. – 280 с. (2005)
Наші автори (2005)
Вихідні дані (2005)
Колобов Г. А. - Рафинирующие переплавы и другие методы получения титана повышенной чистоты, Карпенко А. В., Бубинец А. В. (2016)
Чухлеб В. Л. - Исследование ковки титановых сплавов на гидравлических прессах в условиях ООО "Днепропресс сталь", Клемешов Е. С., Ярошенко О. А., Халезова Т. А., Дыя Х. (2016)
Селівьорстов В. Ю. - Перспективи використання комплексних технологічних рішень для підвищення механічних властивостей ливарних сплавів Al-Sі, Доценко Ю. В., Доценко Н. В. (2016)
Дурягіна З. А. - Гранулометричні характеристики порошку титанового сплаву ВТ6, отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду, Тростянчин А. М., Лемішка І. А., Джуган О. А. (2016)
Селиверстов В. Ю. - Моделирование герметизации отливки из быстрорежущей стали в форме ЛВМ для реализации технологии газодинамического воздействия на расплав, Селиверстова Т. В. (2016)
Kossenko A. - Investigation of pH effect on hydroxyapatite formation in plasma electrolitic oxidation process in titanium alloys, Lugovskoy S., Astashina N., Kazanski B. (2016)
Глотка О. А. - Аналіз вітчизняних жароміцних порошків на нікелевій основі, які застосовуються в адитивних технологіях, Овчинников О. В. (2016)
Снежной Г. В. - Об особенностях образования и трансформации е- мартенсита при пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей, Снежной В. Л., Ольшанецкий В. Е. (2016)
Нетребко В. В. - Влияние Cr, Mn и Ni на образование карбидов в высокохромистых чугунах (2016)
Носенко М. І. - Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації (2016)
Гайдук С. В. - Проектирование технологически свариваемого литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава для изготовления цельнолитых сопловых аппаратов (2016)
Джуган А. А. - Использование титановых порошков в методах 3D печати изделий, Ольшанецький В. Е., Овчинников А. В., Степанова Л. П., Михайлютенко О. А. (2016)
Самарай В. П. - Литейные технологии коленных протезов (2016)
Корчак Е. С. - Разработка эффективных технологий смазки современных механических прессов, Квитницкий А. М. (2016)
Ponomarenko А. - Comprehensive modernization of the technological equipment of electro-polishing, Fenko I. (2016)
Лымаренко Ю. А. - Определение базовых вариантов деформирования пространственного дискретного элемента (2016)
Нечипоренко Н. О. - Про побудову кривої зносу для машин і устаткування, Коротунова О. В., Мастиновський Ю. В. (2016)
Зеленина Е. А. - Метод расчета физико-механических характеристик плазменного покрытия на подложке при испытании образцов на изгиб, Лоскутов С. В., Ершов А. В. (2016)
Проценко В. М. - Определение объема и площади поверхности заготовки при моделировании осадки на прессе, Таратута К. В. (2016)
Акимов Д. В. - Сравнительный анализ методик расчета напряженно-деформированного состояния элементов конструкции ракетоносителя, Грищак В. З., Гребенюк С. Н., Гоменюк С. И. (2016)
Гурко О. Г. - Дослідження параметрів руху автогідропідіймача з обертальними зчленуваннями, Доля Ю. О. (2016)
Ольшанецкий В. Е. - О термодинамике взаимодействия сферических включений с движущимися границами зерен, Кононенко Ю. И. (2016)
Ольшанецкий В. Е. - О математической корреляции парапроцессных явлений в парамагнитном аустените сталей с накоплением упругой энергии при их деформации сжатием, Снежной Г. В., Снежной В. Л. (2016)
Пушкаренко П. І. - Параметри і структура тіньової економіки, Степаненко В. В. (2005)
Сахарук Т. В. - Проблемні питання призначення покарання неповнолітнім за кримінальним правом України та Канади: порівняльний аналіз (2005)
Тарасенко О. І. - Типові слідчі ситуації та програми розслідування бандитизму (2005)
Гордін Л. Я. - Правові та організаційні проблеми створення слідчо-оперативних груп (2005)
Мартиненко О. А. - Кримінологічний вимір ціни та рівня латентності злочинів, що вчиняються працівниками ОВС України (2005)
Семикін М. В. - Об’єкт злочину створення терористичної групи чи терористичної організації (2005)
Бабакін В. М. - Діяльність транспортної міліції щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері вантажних перевезень (2005)
Волошанюк В. Г. - Новітні електронні виборчі технології та правопорушення у сфері використання комп’ютерної інформації (2005)
Солоха В. Є. - Теоретичні питання взаємодії оперативних підрозділів між собою та з іншими правоохоронними службами при здійсненні особистого пошуку (2005)
Симов’ян С. В. - Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2005)
Маліков В. В. - Сутність та загальна характеристика діяльності міліції щодо охорони громадського порядку (2005)
Задніченко О. М. - Криміналістичне дослідження контрольно-касових документів (2005)
Чорнобук В. І. - Законність та обґрунтованість рішення судді про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи (2005)
Козак О. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності і виключення такої відповідальності та звільнення від покарання: поняття відмежування (2005)
Мельников В. О. - Особистість лжесвідка (кримінологічний аспект) (2005)
Гайдар Є. О. - Соціальні наслідки безпритульності у контексті демографічної ситуації в Україні (2005)
Логвиненко О. І. - Напади на працівників правоохоронних органів США: причини та заходи запобігання, Шаповалов Б. Б. (2005)
Уілер Ф. - Удосконалення діяльності щодо запобігання випадкам жорстокого поводження з немовлятами (2005)
Фіалка М. І. - Криміналізація діянь, пов’язаних з підробками та використанням підроблених документів (2005)
Куцин М. М. - Суд присяжних в Україні: за і проти (2005)
Ярмакі Х. П. - Деякі проблеми забезпечення міліцією прав та свобод людини і громадянина при здійсненні адміністративно-наглядової діяльності (2005)
Присяжнюк О. А. - Правове регулювання застосування електронно-цифрового підпису: сучасний світовий та європейський досвід (2005)
Рудик М. В. - Професійна таємниця як об’єкт кримінально-правової охорони (2005)
Авраменко О. В. - Види емоційних станів людини та їх кримінально-правове значення (2005)
Тітов Є. Б. - Національне законодавство держав як впливовий фактор боротьби з захопленням заручників (2005)
Новіков В. В. - Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ (2005)
Болотова В. О. - Соціальні уявлення про ОВС як фактор співробітництва між міліцією та населенням, Щербакова І. В. (2005)
Агєєв М. М. - Предмет злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (2005)
Собакарь А. О. - Екологічний контроль автомобільних транспортних засобів в Україні: поняття, сутність та шляхи вдосконалення, Бесчастний В. М. (2005)
Шатрава С. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції (2005)
Агєєв О. В. - До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності (2005)
Половніков В. В. - Підстави адміністративного затримання та терміни тримання осіб Державною прикордонною службою України (2005)
Апанасюк О. Г. - Реєстраційне провадження: сутність та особливості (2005)
Сіліч І. І. - Конституційні та законодавчі засади інформаційної політики держави у сфері масової інформації (2005)
Олійник П. В. - Щодо поняття "чуже майно" як предмета злочинів проти власності (2005)
Заславська М. Г. - Питання вдосконалення підстави кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя й здоров’я дітей (ст. 137 КК України) (2005)
Волошенюк О. В. - Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах (2005)
Храмцов О. М. - Філософсько-етичний зміст понять честі та гідності особи та його значення для визначення їх об’єктами кримінально-правової охорони (2005)
Артеменко А. П. - Протизаконне насильство як предмет теоретичного осмислення (2005)
Гайдай В. Я. - Історико-правовий аналіз виникнення та становлення сучасного поняття "шахрайство" у вітчизняній правничій науці (2005)
Фіночко Ф. Д. - Адміністративний примус як теоретична абстракція (2005)
Самодзен М. В. - Конституційне право громадян на звернення (2005)
Фатьянова В. О. - Криміналістичні обліки: історичний аналіз (2005)
Рождественська О. С. - Специфічні критерії окремих видів суб’єктів правових відносин як основа розвитку їх класифікації (2005)
Арістова І. В. - Еволюційний розвиток поняття "інформаційна сфера" (2005)
Павликівський В. І. - Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони трудових прав людини (2005)
Михайлович Д. М. - Теоретико-правові аспекти систематизації законодавства (2005)
Горобець Н. О. - Щодо питання термінологічного визначення категорії "право на недоторканність житла" у праві України (2005)
Книженко О. О. - Історичні витоки звільнення від відбування покарання з випробуванням (2005)
Синєгубов О. В. - Поняття та правове регулювання захисту честі та гідності працівників міліції (2005)
Бевзенко В. М. - Проблеми удосконалення організаційно-правових засад управління природно-заповідним фондом в Україні (2005)
Манойленко О. В. - Капітал як головний об’єкт антикризового управління (2005)
Сухомлин Ю. В. - Спеціальні вимоги до кандидатур на посади керівників органів виконавчої влади (2005)
Матюхіна Н. П. - Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження (2005)
Куліш А. М. - Правоохоронні органи України як система (2005)
Бурбика М. М. - Правовий статус кадрових підрозділів органів прокуратури України (2005)
Гуславський В. С. - Сутність міжнародного співробітництва, його принципи, тенденції та напрямки удосконалення (2005)
Погрібний Д. І. - Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав (2005)
Головко О. М. - Становлення органів акцизного нагляду Російської імперії в українських губерніях та організаційно-правові засади їх податкової діяльності (2005)
Медведєв Ю. Л. - Особливості правового статусу голови та членів міської управи в Російській імперії за Міським положенням 1892 р. (на прикладі самоврядування Луганська) (2005)
Домановська М. Є. - Щодо можливості існування русько-візантійських договорів у IX ст. (2005)
Холод Ю. А. - Рада міністрів Росії та Особливі наради (1915 – 1917 рр.): проблема забезпечення єдності державного управління (2005)
Чапала Г. В. - Публічність і влада: діалектика співвідношення (2005)
Северенчук О. В. - Ґенеза влади та її роль у формуванні громадянського суспільства (2005)
Пашнєва В. А. - Проблеми державного суверенітету у творчості М. І. Палієнка (2005)
Поклонська О. Ю. - Перехід від тоталітаризму до демократії в Україні (2005)
Гудзь Л. В. - Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи (2005)
Людвік В. Д. - Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету (2005)
Бугайчук К. Л. - Діяльність політичних партій України щодо адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян (2005)
Шульга А. М. - Юридичний аналіз безгосподарського використання земель (2005)
Книш В. І. - До розуміння сутності та особливостей адміністративно-правової охорони тваринного світу (2005)
Лаптій І. С. - Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці в Україні (2005)
Бондаренко В. Ф. - Розробка та запровадження регіональних програм розвитку галузей агропромислового виробництва (2005)
Венедіктова І. В. - Проблеми визначення категорії інтересу в цивільному праві (2005)
Семенова К. Г. - Особливості державного регулювання перестрахової діяльності (2005)
Ясинок М. М. - Заочне рішення у цивільному судочинстві (2005)
Саппа М. М. - Модель служби паблік рілейшнз ВНЗ системи МВС: цілі і напрямки діяльності (2005)
Совгір І. М. - Довузівська професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ як педагогічна система (2005)
Шаша І. К. - Розробка методики оцінки економічної ефективності використання сучасних автомобільних тренажерів, Сазонов О. Г., Лемешко О. М. (2005)
Александров В. Т. - Працівник МВС: шлях машинного забезпечення його освітньої підготовки в сучасних умовах (2005)
Греченко В. - Ретроспектива правового регулювання фінансів: погляд історика : Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження. Монографія. – Харків: СІМ, 2005. – 448 с. (2005)
Наші автори (2005)
Вихідні дані (2005)
Алішов Н. І. - Застосування нерозкривних шифрів для убезпечення VOIP-телефонії, Зінченко С. В., Алішов А. Н., Сапунова Н.О. (2017)
Гавриленко С. Ю. - Усовершенствованная концепция защиты данных на базе многоуровневого анализа карт операционной системы, Шевердин И. В. (2017)
Давыдов В. В. - Комплекс процедур генерации лицензионного ключа для защиты авторских прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение, Гребенюк Д. С. (2017)
Левченко Д. Д. - Анализ моделей безопасности баз даннях (2017)
Лысенко И. В. - Сравнительная характеристика возможностей программных платформ и языков программирования с точки зрения реализации криптоалгоритмов, Трегуб Ю. В. (2017)
Мешечко С. С. - Методы и способы защиты CMS WordPress, Певнев В. Я., Погорелов В. А. (2017)
Новаков Е. О. - Использование обучаемых HIPS-антивирусов для противодействия киберпреступности, Цуранов М. В. (2017)
Семенова А. С. - Оценка устойчивости сети INTERNET OF THINGS с помощью показателей центральности связей, Бартош М. В. (2017)
Смоктій О. Д. - Анализ механизма и последствий воздействия DDoS-атак на эталонную модель взаимодействия открытых систем OSI, Смоктій К. В., Іванченко О. В. (2017)
Хох В. Д. - Дослідження методів аудиту систем управління інформаційною безпекою, Мелешко Є. В., Смірнов О. А. (2017)
Швачич Г. Г. - Модель расчета временных границ проектов разработки программного обеспечения, Семенов С. Г., Главчев М. И., Кассем Халифе. (2017)
Барсов В. И. - Исследование системы управления угловым положением беспилотного летательного аппарата, Кравцова А. В. (2017)
Буряковський С. Г. - Регульований стрілочний перевід з двигуном постійного струму на базі мікропроцесорного тиристорного перетворювача (2017)
Казаков Е. Л. - Возможности учета влияния временных флуктуаций интенсивностей отраженных многочастотных сигналов и особенностей РЛС кругового обзора при определении признаков распознавания целей, Казаков А. Е. (2017)
Петренко О. М. - Оптимізація параметрів вентилятора асинхронного тягового двигуна трамвайного вагону (2017)
Печенин В. В. - Оценка качества фильтрации спектра доплеровского сигнала, отраженного от подстилающей поверхности, следящим модулированным фильтром, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2017)
Шульга О. В. - Геометричний чинник та його вплив на похибку визначення навігаційних параметрів у псевдосупутниковій радіосистемі, Шефер О. В. (2017)
Шуляк М. Л. - Определение компонент ускорения агрегата относительно осей поворота, проходящих через неподвижный аксоид системы (2017)
Голян Н. В. - Изоморфизм и интерпретации алгебр понятий (2017)
Дубницкий В. Ю. - Влияние особенностей подготовки данных на ширину интервала неопределенности типа в при вычислении основных видов экономических индексов, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Лещинская И. А. - О свойствах предиката равенства понятий (2017)
Лещинский В. А. - О модели равенства понятий (2017)
Раскин Л. Г. - Нечеткая задача маршрутизации, Карпенко В. В. (2017)
Сільвестров А. М. - Представлення кусково-аналітичних моделей єдиною аналітичною моделлю, Святненко В. А., Скринник О. М. (2017)
Коваленко А. А. - Метод управления реконфигурацией информационной структуры компьютерной системы объекта критического применения при включении оперативных задач в систему управления, Кучук Г. А. (2017)
Мокрінцев О. А. - Попередня обробка зображень для автоматичного розпізнавання одновимірних штрих-кодів (2017)
Морозова Л. В. - Формування системи логістичних органів для обслуговування розгалужених споживачів (2017)
Nedashkivskiy O. L. - Estimation of quality of Internet access services in Ukraine (2017)
Саланда І. П. - Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж, Барабаш О. В., Мусієнко А. П. (2017)
Шевченко Р. І. - Формування структури та окремих організаційних рішень з розбудови системи ешелонованого моніторингу у передумовах надзвичайних ситуацій (2017)
Задунай О. С. - Розробка методології аналізу системних ризиків під час експлуатації об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, Азаров С. І. (2017)
Zhyvotovskyi R. M. - Method of forming rational values parameters of the signal in conditions of distribution of multipath radio waves, Tsimura Yu. V., Nishchenko V. I. (2017)
Жук О. Г. - Концепція організації взаємодії елементів військових систем радіозв’язку (2017)
Іохов О. Ю. - Радіомаскування військових підрозділів за умов застосування штатних та імпровізованих засобів, Козлов В. Є., Малюк В. Г., Ткаченко К. М., Ткаченко М. Д. (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору робочих частот в складній електромагнітній обстановці (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Абрамов Д. В. - Метод визначення маси автомобіля в процесі руху дорогою з поздовжнім ухилом (2016)
Башинський А. Л. - Моделювання поведінки підресорених і непідресорених мас автомобіля в момент переходу з горизонтальної площини руху на похилу, Осташевський С. А. (2016)
Біліченко В. В. - Комплексний підхід до вирішення існуючих проблем функціонування транспортної системи міста, Крещенецький В. Л., Цимбал С. В., Тодорашко Г. Ю. (2016)
Біліченко В. В. - Формування раціональної структури підприємств автосервісу, Цимбал С. В., Зелінський В. Й., Грех В. С. (2016)
Бодак В. І. - Заходи для підвищення якості пасажирських перевезень маршрутними таксі у м. Луцьку (2016)
Бойків М. В. - Дослідження зміни функціонального стану водія залежно від дистанції безпеки під час руху у транспортному потоці, Чудійович Б. Р. (2016)
Бондаренко А. Є. - Аналіз поворотності моделі автомобіля з закріпленим рульовим управлінням та урахуванням колії (2016)
Бурко Д. Л. - Проблеми якості організації дорожнього руху у найзначніших містах України (2016)
Бур'ян М. В. - Комплекс вимірювальної апаратури та оцінка плавності руху автобусів (2016)
Вдовиченко В. О. - Якісна оцінка безпеки транспортного сервісу на міському громадському пасажирському транспорті (2016)
Волков В. П. - Формування напрямків розвитку нормативного забезпечення виробничих процесів на ПАТ, Мастепан С. М., Рижова В. Ю., Фоменко І. М. (2016)
Вольченко О. І. - Нанотрибологічні процеси в парах тертя барабанно-колодкових гальм автотранспортних засобів, Малик В. Я., Бекіш І. О. (2016)
Вольченко Д. А. - Нанотрибологічні процеси в парах тертя стрічково-колодкових гальм, Скрипник В. С., Витвицкий В. С. (2016)
Гандзюк М. О. - Розробка плоскої математичної моделі руху модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач - двовісний підкатний візок з неповоротними осями (dolly) - тривісний напівпричіп", Селезньов Е. Л., Гандзюк Д. М. (2016)
Гнатов А. В. - Енергозберігаючі технології на транспорті, Аргун Щ. В., Ульянец О. А. (2016)
Гречихін Л. І. - Радіотехнічна діагностика транспортних систем, Куць Н. Г. (2016)
Грицунь О. М. - Аналіз поведінки пішоходів на регульованих перехрестях (2016)
Гудз Г. С. - Визначення показників надійності гідромеханічних передач автонавантажувачів з вдосконаленим пакетом фрикціонів, Борис М. М., Остащук М. М. (2016)
Гула О. І. - Параметрична оптимізація гібридного силового приводу міського автобуса (2016)
Двадненко В. Я. - Лічильник електричної енергії в конверсійних гібридних автомобілях із підзарядкою (2016)
Деркач В. Л. - Математичне моделювання процесу руху колісного транспортного засобу із застосуванням передпускового підігріву двигуна (2016)
Дзюра В. О. - Обгрунтування швидкості руху на міських вулицях і дорогах (2016)
Дикун Т. В. - Аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи карбюраторних двигунів внутрішнього згорання при використанні біоетанолу, Гаєва Л. І., Зубрицький В. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського