Осика І. М. - Класифікація документів господарювання, що підробляються з метою вчинення економічних злочинів (2005)
Лісніча Т. В. - Історико-правовий огляд виникнення, становлення та розвитку поняття особистих немайнових прав фізичної особи (2005)
Бандурка І. О. - Співвідношення родового та безпосереднього об’єктів злочину: деякі проблеми побудови особливої частини КК України (2005)
Ярмиш Н. М. - Проблеми відмежування вбивства від деяких суміжних злочинів (2005)
Атоян О. М. - Суперечки про межі правосвідомості: багатозначність явища (2005)
Людвік В. Д. - Принцип народного суверенітету в "Суспільному договорі" Жан-Жака Руссо: спроба критичного аналізу (2005)
Рудик М. В. - Понятійний апарат предмета злочину, передбаченого статтею 363 КК України (2005)
Лєонтьева Л. В. - Культурні права жінки в теорії трьох поколінь прав людини (2005)
Берідзе М. Н. - Стадії провадження у справах за зверненнями громадян (2005)
Уілер Ф. - Синдром струсу немовляти: стан та розробка проблеми (2005)
Чуприна Г. В. - Судовий прецедент у правовій системі Польщі (2005)
Голубенко О. Є. - Право та інтелектуальний потенціал (2005)
Бондаренко А. А. - Чи бути інституту повернення судом справи для додаткового розслідування? (2005)
Спаський А. С. - Поняття та структура правовідношення у вітчизняній теоретико-правовій літературі (2005)
Бандурка О. О. - Податкові органи США: корисний досвід діяльності (2005)
Арістова І. В. - Місце та роль стратегічного управління у діяльності органів внутрішніх справ України в сучасних умовах (2005)
Синявська О. Ю. - Удосконалення управлінської діяльності щодо впровадження наукової організації праці персоналу органів внутрішніх справ (2005)
Пєтков С. В. - Інформаційне забезпечення управління як елемент ефективного менеджменту в органах внутрішніх справ (2005)
Легеза Ю. О. - Роль та значення відомчих ЗМІ у формуванні громадської думки (2005)
Маркіна Я. В. - Формування службової кар’єри в органах внутрішніх справ (профорієнтація та профвідбір) (2005)
Новіков В. В. - Законність і дисципліна в органах внутрішніх справ: проблеми розмежування та забезпечення в сучасних умовах (2005)
Омельянчук C. В. - Майнові відносини подружжя за давньоруським правом (2005)
Головко О. М. - Якісні характеристики персоналу органів управління державними фінансами в українських губерніях у кінці XVIII – на початку XX ст. (2005)
Войно-Данчишина О. Л. - Вища юридична освіта в українських губерніях Російської імперії в першій половині XIX століття (2005)
Макарчук В. С. - Становлення права націй на самовизначення у якості норми jus cogens в міжнародному праві першої половини XX століття (2005)
Заєць І. О. - Нормативно-правові акти Врангеля щодо земельного питання (березень-листопад 1920 р.) (2005)
Кривцун І. С. - Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні (2005)
Благовісний С. Г. - Дослідження організаційно-правових засад діяльності урядів "першої" та "другої" УНР у працях перших історіографів української державності 1917 – 1920 рр. (2005)
Моісеєнко С. В. - Конституція міста-держави Ватикан від 26 листопада 2000 року: історичні та правові аспекти (2005)
Гейда О. В. - Місце та роль політичних партій у процесі формування громадянського суспільства в Україні (2005)
Розвадовська М. В. - Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні (2005)
Божко В. М. - Поняття заробітної плати (2005)
Мельник К. Ю. - Основні фактори, що впливають на ефективність виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх посадових обов’язків (2005)
Жук О. О. - Механізм реалізації особистого страхування працівників ОВС України (2005)
Глазько С. М. - Класифікація підстав припинення трудового договору з працівниками (2005)
Рибницький Г. В. - Зміст і структура колективного договору (2005)
Городянко С. В. - Напрямки систематизації нормативно-правового забезпечення безпеки життєдіяльності особового складу (2005)
Єрохін С. В. - Загальна характеристика суб’єктів, що виконують посередницькі функції при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) (2005)
Яценко Т. П. - Випробувальний термін в трудовому договорі (контракті) при прийомі на службу до міліції України (2005)
Височина О. В. - Тимчасові та постійні переведення працівників на іншу роботу за станом здоров’я (2005)
Дей М. О. - Мотиваційний вплив стимулювання на психологію праці працівників (2005)
Майданик Р. А. - Поняття та порядок укладання і виконання договору репо, Бервено С. М. (2005)
Невідомий В. І. - Етапи становлення та розвитку системи фінансового контролю в Україні (2005)
Кухарева Г. П. - Форми та види заповітів у римському праві (2005)
Лукіна І. М. - Немайнова відповідальність як один з видів цивільної процесуальної відповідальності (2005)
Бєлова Л. О. - Шляхи модернізації освітньої системи в Україні (2005)
Іщенко О. В. - Системна побудова маркетингової інформаційної системи у вищому навчальному закладі МВС України (2005)
Селіванов М. В. - Навчальний курс "Право інтелектуальної власності" як необхідний елемент професійної підготовки працівника ОВС (2005)
Саппа М. М. - Навмисний та професійний ризики в структурі добровільного ризику (2005)
Наші автори (2005)
Вихідні дані (2005)
Соболєв В. О. - Втілення міжнародних стандартів у професійну діяльність міліції України як фактор гуманізації її зв’язків з населенням, Ярмиш О. Н. (2005)
Смелік В. Б. - Вплив сукупності злочинів на формування початкових слідчих ситуацій при розслідуванні злочинів у сфері підприємництва (2005)
Гайдар А. І. - Оперативно-розшукове забезпечення досудового слідства щодо групових злочинів неповнолітніх (2005)
Юрченко А. Ф. - Нова стратегія Федерального кримінального відомства Німеччини у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів (аналіз законодавства та емпіричного матеріалу) (2005)
Шестаков С. В. - Доставлення та затримання як заходи адміністративного припинення (2005)
Кундеус В. Г. - Рухоме та нерухоме майно як предмет злочинів проти власності (2005)
Альошина О. І. - Історичний аспект розвитку кримінально-правових норм про відповідальність за провокацію злочинів (2005)
Лантінов Я. О. - Системно-правовий аспект кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 218 КК України "Фіктивне банкрутство" (2005)
Новікова Л. В. - Об’єкт злочину при вчиненні фінансування тероризму (2005)
Рожнова В. В. - Застосування аналогії у кримінальному процесі (2005)
Маліков В. В. - Сутність та зміст громадського порядку (2005)
Макаренко О. М. - Форми профілактичної діяльності органів внутрішніх справ України (2005)
Клюєв О. М. - Взаємодія підрозділів органів внутрішніх справ на місцевому рівні (2005)
Блага А. Б. - Можливості методу контент-аналізу преси при дослідженні проблеми насильства в сім’ї стосовно неповнолітніх (2005)
Книженко О. О. - Здійснення контролю за звільненими від відбування покарання з випробуванням (2005)
Мельник М. Г. - Структура процесу профілактичної діяльності (2005)
Гайворонський Є. П. - Умови вчинення контрабанди історичних та культурних цінностей (2005)
Степаненко Т. В. - Захист прав численних груп осіб за законодавством Європейського Союзу (2005)
Глушкова Д. Г. - Співвідношення понять "спеціаліст" та "судовий експерт" за новим процесуальним законодавством України (2005)
Проценко Т. О. - Організація та правове регулювання міжнародного співробітництва митних служб (2005)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо класифікації покарань у кримінально-виконавчому кодексі України (2005)
Агєєв О. В. - Про функції прокуратури в адміністративному процесі (2005)
Сергєєв А. В. - Проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності місцевої міліції щодо охорони громадського порядку під час проведення масових заходів (2005)
Кислиця Н. В. - Особливості становлення і розвитку експертної служби в Україні (2005)
Таранушич С. В. - Функції природоохоронних підрозділів прокуратури України (2005)
Присяжнюк О. А. - До питання про необхідність правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі "Інтернет" (2005)
Войтенко Д. А. - Концепції обґрунтування в історії класичної логіки та філософії права (2005)
Ярмиш Н. М. - Проблема змішаної бездіяльності в науці кримінального права (2005)
Мураховська Т. Є. - Проблема існування комплексних галузей у системі права України (2005)
Парасочкіна К. В. - Деякі проблемні питання принципу змагальності на стадії досудового розслідування (2005)
Червяцова А. О. - Стаття 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод: визначення понять (2005)
Куліш А. М. - Законність і правопорядок: теоретичний аспект (2005)
Москаленко О. М. - Критерії визначення джерел міжнародного права (2005)
Сергеєв С. О. - Способи забезпечення законності в сфері фіскальних правовідносин (2005)
Горелов М. О. - Нормативно-правове забезпечення діяльності слідчих підрозділів ОВС (2005)
Поволоцька С. Г. - Правове регулювання діяльності ОВС щодо профілактики правопорушень серед неповнолітніх: теоретичний аспект (2005)
Єремеєв Д. В. - Деякі питання визначення системи та основних функцій підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ (2005)
Новікова М. М. - Юридичний компроміс у механізмі правового регулювання (2005)
Уваров В. Г. - Проблема системи кримінального процесу (2005)
Фесюнін В. М. - Визначення поняття "взаємодія органів та підрозділів ДПС України з громадськістю" (2005)
Коваленко Ю. І. - Правовий статус співробітників органів внутрішніх справ за законодавством Республіки Казахстан (2005)
Карамишев Д. В. - Концептуальні засади технологічного управління інноваційними процесами в умовах системних трансформацій (2005)
Бандурка О. О. - Сутність та види форм управлінської діяльності в державній податковій службі України (2005)
Гамаль О. В. - Створення методики управління плинністю кадрів у підрозділах досудового слідства органів внутрішніх справ України (2005)
Гуславський В. С. - Суб’єкти управління єдиним правоохоронним простором Співдружності Незалежних Держав: поняття, особливості компетенції, перспективи (2005)
Пєтков С. В. - Можливості застосування ефективного менеджменту на сучасному етапі розвитку управління в Україні (2005)
Гаруст В. Ю. - Поняття, зміст та призначення контролю в сфері оподаткування (2005)
Совгір І. М. - Щодо визначення змісту професійної орієнтації (2005)
Пахомов В. В. - Принципи здійснення контролю за діяльністю податкових органів (2005)
Денисюк С. Ф. - Взаємодія держави в особі правоохоронних органів і громадянського суспільства в Україні (2005)
Казанчук І. Д. - Роль засобів масової інформації в діяльності правоохоронних органів щодо формування громадської думки (2005)
Домановська М. Є. - Історико-правові аспекти дослідження русько-візантійських договорів Х ст. у вітчизняній дореволюційній історіографії (2005)
Головко О. М. - Організаційно-правові засади діяльності фінансової адміністрації Російської імперії в Україні у дореволюційній історіографії (2005)
Россіхін В. В. - Діяльність товариств піклувальних про тюрми в становленні пенітенціарної системи Російської імперії (2005)
Коломієць Ю. М. - Права і свободи особи в українській ліберально-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ століття, Коломієць Т. В. (2005)
Артеменко А. П. - Метаморфози ідеї федералізму у вітчизняній політико-правовій думці, Артеменко Я. І. (2005)
Гайдар Є. О. - Безпритульність та бездоглядність: історико-порівняльний аналіз (2005)
Марцеляк О. В. - Забезпечення гендерної рівності спеціалізованими омбудсманами: міжнародний досвід (2005)
Сухомлин Ю. В. - Питання співвідношення наукового стажу та стажу державної служби (2005)
Єрохін С. В. - Особливості процесуальних правовідносин в сфері вирішення колективних трудових спорів (2005)
Паньчук О. В. - Найгірші форми дитячої праці як один з видів їх трудової експлуатації (2005)
Шульга А. М. - Щодо проблеми самовільного зайняття земельної ділянки у контексті орендних відносин (2005)
Міньковський С. В. - Правовий статус забезпеченого кредитора в судових процедурах банкрутства (2005)
Бабіч І. В. - Критика кваліфікації договору переробки давальницької сировини як договору міни (бартеру) (2005)
Грицаєнко І. А. - Оподаткування нерезидентів: порівняльний аналіз (2005)
Майданик Р. А. - Договір репо (цивільно-правова природа та види), Бервено С. М. (2005)
Нестеренко П. В. - Проблеми законодавчого регулювання діяльності вищих закладів освіти (2005)
Заросило В. О. - Питання організації відбору і підготовки цивільних поліцейських-кандидатів до спеціальних миротворчих підрозділів та їх правове забезпечення (2005)
Власенко І. В. - Дослідження експлуатаційних властивостей засобів індивідуального бронезахисту та їх вплив на працівника міліції, Криворучко Л. С. (2005)
Антонов Г. В. - Конфліктологія як інтегративна галузь наукових знань про конфлікти (2005)
Посметний В. В. - Перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ як невід’ємні складові їх безперервної освіти (2005)
Греченко В. - Право на парламентське право: Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (політико-правовий аналіз): Монографія. – Х.: Вид-во Націон. ун-ту внутрішніх справ, 2003. – 280 с. (2005)
Наші автори (2005)
Вихідні дані (2005)
Колобов Г. А. - Рафинирующие переплавы и другие методы получения титана повышенной чистоты, Карпенко А. В., Бубинец А. В. (2016)
Чухлеб В. Л. - Исследование ковки титановых сплавов на гидравлических прессах в условиях ООО "Днепропресс сталь", Клемешов Е. С., Ярошенко О. А., Халезова Т. А., Дыя Х. (2016)
Селівьорстов В. Ю. - Перспективи використання комплексних технологічних рішень для підвищення механічних властивостей ливарних сплавів Al-Sі, Доценко Ю. В., Доценко Н. В. (2016)
Дурягіна З. А. - Гранулометричні характеристики порошку титанового сплаву ВТ6, отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду, Тростянчин А. М., Лемішка І. А., Джуган О. А. (2016)
Селиверстов В. Ю. - Моделирование герметизации отливки из быстрорежущей стали в форме ЛВМ для реализации технологии газодинамического воздействия на расплав, Селиверстова Т. В. (2016)
Kossenko A. - Investigation of pH effect on hydroxyapatite formation in plasma electrolitic oxidation process in titanium alloys, Lugovskoy S., Astashina N., Kazanski B. (2016)
Глотка О. А. - Аналіз вітчизняних жароміцних порошків на нікелевій основі, які застосовуються в адитивних технологіях, Овчинников О. В. (2016)
Снежной Г. В. - Об особенностях образования и трансформации е- мартенсита при пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей, Снежной В. Л., Ольшанецкий В. Е. (2016)
Нетребко В. В. - Влияние Cr, Mn и Ni на образование карбидов в высокохромистых чугунах (2016)
Носенко М. І. - Особливості формування структури порошкового титану в процесі гарячої деформації (2016)
Гайдук С. В. - Проектирование технологически свариваемого литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава для изготовления цельнолитых сопловых аппаратов (2016)
Джуган А. А. - Использование титановых порошков в методах 3D печати изделий, Ольшанецький В. Е., Овчинников А. В., Степанова Л. П., Михайлютенко О. А. (2016)
Самарай В. П. - Литейные технологии коленных протезов (2016)
Корчак Е. С. - Разработка эффективных технологий смазки современных механических прессов, Квитницкий А. М. (2016)
Ponomarenko А. - Comprehensive modernization of the technological equipment of electro-polishing, Fenko I. (2016)
Лымаренко Ю. А. - Определение базовых вариантов деформирования пространственного дискретного элемента (2016)
Нечипоренко Н. О. - Про побудову кривої зносу для машин і устаткування, Коротунова О. В., Мастиновський Ю. В. (2016)
Зеленина Е. А. - Метод расчета физико-механических характеристик плазменного покрытия на подложке при испытании образцов на изгиб, Лоскутов С. В., Ершов А. В. (2016)
Проценко В. М. - Определение объема и площади поверхности заготовки при моделировании осадки на прессе, Таратута К. В. (2016)
Акимов Д. В. - Сравнительный анализ методик расчета напряженно-деформированного состояния элементов конструкции ракетоносителя, Грищак В. З., Гребенюк С. Н., Гоменюк С. И. (2016)
Гурко О. Г. - Дослідження параметрів руху автогідропідіймача з обертальними зчленуваннями, Доля Ю. О. (2016)
Ольшанецкий В. Е. - О термодинамике взаимодействия сферических включений с движущимися границами зерен, Кононенко Ю. И. (2016)
Ольшанецкий В. Е. - О математической корреляции парапроцессных явлений в парамагнитном аустените сталей с накоплением упругой энергии при их деформации сжатием, Снежной Г. В., Снежной В. Л. (2016)
Пушкаренко П. І. - Параметри і структура тіньової економіки, Степаненко В. В. (2005)
Сахарук Т. В. - Проблемні питання призначення покарання неповнолітнім за кримінальним правом України та Канади: порівняльний аналіз (2005)
Тарасенко О. І. - Типові слідчі ситуації та програми розслідування бандитизму (2005)
Гордін Л. Я. - Правові та організаційні проблеми створення слідчо-оперативних груп (2005)
Мартиненко О. А. - Кримінологічний вимір ціни та рівня латентності злочинів, що вчиняються працівниками ОВС України (2005)
Семикін М. В. - Об’єкт злочину створення терористичної групи чи терористичної організації (2005)
Бабакін В. М. - Діяльність транспортної міліції щодо профілактики адміністративних правопорушень у сфері вантажних перевезень (2005)
Волошанюк В. Г. - Новітні електронні виборчі технології та правопорушення у сфері використання комп’ютерної інформації (2005)
Солоха В. Є. - Теоретичні питання взаємодії оперативних підрозділів між собою та з іншими правоохоронними службами при здійсненні особистого пошуку (2005)
Симов’ян С. В. - Форми та методи фінансового контролю у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2005)
Маліков В. В. - Сутність та загальна характеристика діяльності міліції щодо охорони громадського порядку (2005)
Задніченко О. М. - Криміналістичне дослідження контрольно-касових документів (2005)
Чорнобук В. І. - Законність та обґрунтованість рішення судді про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи (2005)
Козак О. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності і виключення такої відповідальності та звільнення від покарання: поняття відмежування (2005)
Мельников В. О. - Особистість лжесвідка (кримінологічний аспект) (2005)
Гайдар Є. О. - Соціальні наслідки безпритульності у контексті демографічної ситуації в Україні (2005)
Логвиненко О. І. - Напади на працівників правоохоронних органів США: причини та заходи запобігання, Шаповалов Б. Б. (2005)
Уілер Ф. - Удосконалення діяльності щодо запобігання випадкам жорстокого поводження з немовлятами (2005)
Фіалка М. І. - Криміналізація діянь, пов’язаних з підробками та використанням підроблених документів (2005)
Куцин М. М. - Суд присяжних в Україні: за і проти (2005)
Ярмакі Х. П. - Деякі проблеми забезпечення міліцією прав та свобод людини і громадянина при здійсненні адміністративно-наглядової діяльності (2005)
Присяжнюк О. А. - Правове регулювання застосування електронно-цифрового підпису: сучасний світовий та європейський досвід (2005)
Рудик М. В. - Професійна таємниця як об’єкт кримінально-правової охорони (2005)
Авраменко О. В. - Види емоційних станів людини та їх кримінально-правове значення (2005)
Тітов Є. Б. - Національне законодавство держав як впливовий фактор боротьби з захопленням заручників (2005)
Новіков В. В. - Об’єкти та предмет відомчого контролю в органах внутрішніх справ (2005)
Болотова В. О. - Соціальні уявлення про ОВС як фактор співробітництва між міліцією та населенням, Щербакова І. В. (2005)
Агєєв М. М. - Предмет злочинів, пов’язаних з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (2005)
Собакарь А. О. - Екологічний контроль автомобільних транспортних засобів в Україні: поняття, сутність та шляхи вдосконалення, Бесчастний В. М. (2005)
Шатрава С. О. - Нормативно-правове регулювання діяльності спеціальних підрозділів міліції (2005)
Агєєв О. В. - До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності (2005)
Половніков В. В. - Підстави адміністративного затримання та терміни тримання осіб Державною прикордонною службою України (2005)
Апанасюк О. Г. - Реєстраційне провадження: сутність та особливості (2005)
Сіліч І. І. - Конституційні та законодавчі засади інформаційної політики держави у сфері масової інформації (2005)
Олійник П. В. - Щодо поняття "чуже майно" як предмета злочинів проти власності (2005)
Заславська М. Г. - Питання вдосконалення підстави кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя й здоров’я дітей (ст. 137 КК України) (2005)
Волошенюк О. В. - Особливості розвитку правотворчості в романо-германській та англо-американській правових системах (2005)
Храмцов О. М. - Філософсько-етичний зміст понять честі та гідності особи та його значення для визначення їх об’єктами кримінально-правової охорони (2005)
Артеменко А. П. - Протизаконне насильство як предмет теоретичного осмислення (2005)
Гайдай В. Я. - Історико-правовий аналіз виникнення та становлення сучасного поняття "шахрайство" у вітчизняній правничій науці (2005)
Фіночко Ф. Д. - Адміністративний примус як теоретична абстракція (2005)
Самодзен М. В. - Конституційне право громадян на звернення (2005)
Фатьянова В. О. - Криміналістичні обліки: історичний аналіз (2005)
Рождественська О. С. - Специфічні критерії окремих видів суб’єктів правових відносин як основа розвитку їх класифікації (2005)
Арістова І. В. - Еволюційний розвиток поняття "інформаційна сфера" (2005)
Павликівський В. І. - Законодавство зарубіжних країн у сфері кримінально-правової охорони трудових прав людини (2005)
Михайлович Д. М. - Теоретико-правові аспекти систематизації законодавства (2005)
Горобець Н. О. - Щодо питання термінологічного визначення категорії "право на недоторканність житла" у праві України (2005)
Книженко О. О. - Історичні витоки звільнення від відбування покарання з випробуванням (2005)
Синєгубов О. В. - Поняття та правове регулювання захисту честі та гідності працівників міліції (2005)
Бевзенко В. М. - Проблеми удосконалення організаційно-правових засад управління природно-заповідним фондом в Україні (2005)
Манойленко О. В. - Капітал як головний об’єкт антикризового управління (2005)
Сухомлин Ю. В. - Спеціальні вимоги до кандидатур на посади керівників органів виконавчої влади (2005)
Матюхіна Н. П. - Імідж правоохоронних органів зарубіжних країн: проблеми створення та збереження (2005)
Куліш А. М. - Правоохоронні органи України як система (2005)
Бурбика М. М. - Правовий статус кадрових підрозділів органів прокуратури України (2005)
Гуславський В. С. - Сутність міжнародного співробітництва, його принципи, тенденції та напрямки удосконалення (2005)
Погрібний Д. І. - Специфіка реалізації державою належних їй корпоративних прав (2005)
Головко О. М. - Становлення органів акцизного нагляду Російської імперії в українських губерніях та організаційно-правові засади їх податкової діяльності (2005)
Медведєв Ю. Л. - Особливості правового статусу голови та членів міської управи в Російській імперії за Міським положенням 1892 р. (на прикладі самоврядування Луганська) (2005)
Домановська М. Є. - Щодо можливості існування русько-візантійських договорів у IX ст. (2005)
Холод Ю. А. - Рада міністрів Росії та Особливі наради (1915 – 1917 рр.): проблема забезпечення єдності державного управління (2005)
Чапала Г. В. - Публічність і влада: діалектика співвідношення (2005)
Северенчук О. В. - Ґенеза влади та її роль у формуванні громадянського суспільства (2005)
Пашнєва В. А. - Проблеми державного суверенітету у творчості М. І. Палієнка (2005)
Поклонська О. Ю. - Перехід від тоталітаризму до демократії в Україні (2005)
Гудзь Л. В. - Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи (2005)
Людвік В. Д. - Політичні права і свободи громадян України – основа принципу народного суверенітету (2005)
Бугайчук К. Л. - Діяльність політичних партій України щодо адміністративно-правового захисту прав і свобод громадян (2005)
Шульга А. М. - Юридичний аналіз безгосподарського використання земель (2005)
Книш В. І. - До розуміння сутності та особливостей адміністративно-правової охорони тваринного світу (2005)
Лаптій І. С. - Історичний огляд нормативно-правового матеріалу з питань оплати праці в Україні (2005)
Бондаренко В. Ф. - Розробка та запровадження регіональних програм розвитку галузей агропромислового виробництва (2005)
Венедіктова І. В. - Проблеми визначення категорії інтересу в цивільному праві (2005)
Семенова К. Г. - Особливості державного регулювання перестрахової діяльності (2005)
Ясинок М. М. - Заочне рішення у цивільному судочинстві (2005)
Саппа М. М. - Модель служби паблік рілейшнз ВНЗ системи МВС: цілі і напрямки діяльності (2005)
Совгір І. М. - Довузівська професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ як педагогічна система (2005)
Шаша І. К. - Розробка методики оцінки економічної ефективності використання сучасних автомобільних тренажерів, Сазонов О. Г., Лемешко О. М. (2005)
Александров В. Т. - Працівник МВС: шлях машинного забезпечення його освітньої підготовки в сучасних умовах (2005)
Греченко В. - Ретроспектива правового регулювання фінансів: погляд історика : Головко О. М. Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правове дослідження. Монографія. – Харків: СІМ, 2005. – 448 с. (2005)
Наші автори (2005)
Вихідні дані (2005)
Алішов Н. І. - Застосування нерозкривних шифрів для убезпечення VOIP-телефонії, Зінченко С. В., Алішов А. Н., Сапунова Н.О. (2017)
Гавриленко С. Ю. - Усовершенствованная концепция защиты данных на базе многоуровневого анализа карт операционной системы, Шевердин И. В. (2017)
Давыдов В. В. - Комплекс процедур генерации лицензионного ключа для защиты авторских прав интеллектуальной собственности на программное обеспечение, Гребенюк Д. С. (2017)
Левченко Д. Д. - Анализ моделей безопасности баз даннях (2017)
Лысенко И. В. - Сравнительная характеристика возможностей программных платформ и языков программирования с точки зрения реализации криптоалгоритмов, Трегуб Ю. В. (2017)
Мешечко С. С. - Методы и способы защиты CMS WordPress, Певнев В. Я., Погорелов В. А. (2017)
Новаков Е. О. - Использование обучаемых HIPS-антивирусов для противодействия киберпреступности, Цуранов М. В. (2017)
Семенова А. С. - Оценка устойчивости сети INTERNET OF THINGS с помощью показателей центральности связей, Бартош М. В. (2017)
Смоктій О. Д. - Анализ механизма и последствий воздействия DDoS-атак на эталонную модель взаимодействия открытых систем OSI, Смоктій К. В., Іванченко О. В. (2017)
Хох В. Д. - Дослідження методів аудиту систем управління інформаційною безпекою, Мелешко Є. В., Смірнов О. А. (2017)
Швачич Г. Г. - Модель расчета временных границ проектов разработки программного обеспечения, Семенов С. Г., Главчев М. И., Кассем Халифе. (2017)
Барсов В. И. - Исследование системы управления угловым положением беспилотного летательного аппарата, Кравцова А. В. (2017)
Буряковський С. Г. - Регульований стрілочний перевід з двигуном постійного струму на базі мікропроцесорного тиристорного перетворювача (2017)
Казаков Е. Л. - Возможности учета влияния временных флуктуаций интенсивностей отраженных многочастотных сигналов и особенностей РЛС кругового обзора при определении признаков распознавания целей, Казаков А. Е. (2017)
Петренко О. М. - Оптимізація параметрів вентилятора асинхронного тягового двигуна трамвайного вагону (2017)
Печенин В. В. - Оценка качества фильтрации спектра доплеровского сигнала, отраженного от подстилающей поверхности, следящим модулированным фильтром, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2017)
Шульга О. В. - Геометричний чинник та його вплив на похибку визначення навігаційних параметрів у псевдосупутниковій радіосистемі, Шефер О. В. (2017)
Шуляк М. Л. - Определение компонент ускорения агрегата относительно осей поворота, проходящих через неподвижный аксоид системы (2017)
Голян Н. В. - Изоморфизм и интерпретации алгебр понятий (2017)
Дубницкий В. Ю. - Влияние особенностей подготовки данных на ширину интервала неопределенности типа в при вычислении основных видов экономических индексов, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Лещинская И. А. - О свойствах предиката равенства понятий (2017)
Лещинский В. А. - О модели равенства понятий (2017)
Раскин Л. Г. - Нечеткая задача маршрутизации, Карпенко В. В. (2017)
Сільвестров А. М. - Представлення кусково-аналітичних моделей єдиною аналітичною моделлю, Святненко В. А., Скринник О. М. (2017)
Коваленко А. А. - Метод управления реконфигурацией информационной структуры компьютерной системы объекта критического применения при включении оперативных задач в систему управления, Кучук Г. А. (2017)
Мокрінцев О. А. - Попередня обробка зображень для автоматичного розпізнавання одновимірних штрих-кодів (2017)
Морозова Л. В. - Формування системи логістичних органів для обслуговування розгалужених споживачів (2017)
Nedashkivskiy O. L. - Estimation of quality of Internet access services in Ukraine (2017)
Саланда І. П. - Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж, Барабаш О. В., Мусієнко А. П. (2017)
Шевченко Р. І. - Формування структури та окремих організаційних рішень з розбудови системи ешелонованого моніторингу у передумовах надзвичайних ситуацій (2017)
Задунай О. С. - Розробка методології аналізу системних ризиків під час експлуатації об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, Азаров С. І. (2017)
Zhyvotovskyi R. M. - Method of forming rational values parameters of the signal in conditions of distribution of multipath radio waves, Tsimura Yu. V., Nishchenko V. I. (2017)
Жук О. Г. - Концепція організації взаємодії елементів військових систем радіозв’язку (2017)
Іохов О. Ю. - Радіомаскування військових підрозділів за умов застосування штатних та імпровізованих засобів, Козлов В. Є., Малюк В. Г., Ткаченко К. М., Ткаченко М. Д. (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору робочих частот в складній електромагнітній обстановці (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Абрамов Д. В. - Метод визначення маси автомобіля в процесі руху дорогою з поздовжнім ухилом (2016)
Башинський А. Л. - Моделювання поведінки підресорених і непідресорених мас автомобіля в момент переходу з горизонтальної площини руху на похилу, Осташевський С. А. (2016)
Біліченко В. В. - Комплексний підхід до вирішення існуючих проблем функціонування транспортної системи міста, Крещенецький В. Л., Цимбал С. В., Тодорашко Г. Ю. (2016)
Біліченко В. В. - Формування раціональної структури підприємств автосервісу, Цимбал С. В., Зелінський В. Й., Грех В. С. (2016)
Бодак В. І. - Заходи для підвищення якості пасажирських перевезень маршрутними таксі у м. Луцьку (2016)
Бойків М. В. - Дослідження зміни функціонального стану водія залежно від дистанції безпеки під час руху у транспортному потоці, Чудійович Б. Р. (2016)
Бондаренко А. Є. - Аналіз поворотності моделі автомобіля з закріпленим рульовим управлінням та урахуванням колії (2016)
Бурко Д. Л. - Проблеми якості організації дорожнього руху у найзначніших містах України (2016)
Бур'ян М. В. - Комплекс вимірювальної апаратури та оцінка плавності руху автобусів (2016)
Вдовиченко В. О. - Якісна оцінка безпеки транспортного сервісу на міському громадському пасажирському транспорті (2016)
Волков В. П. - Формування напрямків розвитку нормативного забезпечення виробничих процесів на ПАТ, Мастепан С. М., Рижова В. Ю., Фоменко І. М. (2016)
Вольченко О. І. - Нанотрибологічні процеси в парах тертя барабанно-колодкових гальм автотранспортних засобів, Малик В. Я., Бекіш І. О. (2016)
Вольченко Д. А. - Нанотрибологічні процеси в парах тертя стрічково-колодкових гальм, Скрипник В. С., Витвицкий В. С. (2016)
Гандзюк М. О. - Розробка плоскої математичної моделі руху модульного триланкового причіпного автопоїзда у складі "автомобіль-тягач - двовісний підкатний візок з неповоротними осями (dolly) - тривісний напівпричіп", Селезньов Е. Л., Гандзюк Д. М. (2016)
Гнатов А. В. - Енергозберігаючі технології на транспорті, Аргун Щ. В., Ульянец О. А. (2016)
Гречихін Л. І. - Радіотехнічна діагностика транспортних систем, Куць Н. Г. (2016)
Грицунь О. М. - Аналіз поведінки пішоходів на регульованих перехрестях (2016)
Гудз Г. С. - Визначення показників надійності гідромеханічних передач автонавантажувачів з вдосконаленим пакетом фрикціонів, Борис М. М., Остащук М. М. (2016)
Гула О. І. - Параметрична оптимізація гібридного силового приводу міського автобуса (2016)
Двадненко В. Я. - Лічильник електричної енергії в конверсійних гібридних автомобілях із підзарядкою (2016)
Деркач В. Л. - Математичне моделювання процесу руху колісного транспортного засобу із застосуванням передпускового підігріву двигуна (2016)
Дзюра В. О. - Обгрунтування швидкості руху на міських вулицях і дорогах (2016)
Дикун Т. В. - Аналіз техніко-експлуатаційних показників роботи карбюраторних двигунів внутрішнього згорання при використанні біоетанолу, Гаєва Л. І., Зубрицький В. В. (2016)
Дівеєв Б. М. - Вібро- та шумозахисні пристрої з ДГК для колісних машин, Горбай О. З., Керницький І. С., Коник І. В., Пелех Я. М. (2016)
Дівеєв Б. М. - Вібронавантаженість з'єднань елементів конструкцій колісних машин, Николишин М. М., Опалко В. Г., Черчик Г. Т. (2016)
Дідківська Л. С. - Оцінка впливу періодичних збурень (перекриття) руху на функціонування транспортної мережі м.Києва (на прикладі мосту ім.Патона), Янішевський С. В., Терпелюк Г. Ю. (2016)
Дубицький О. С. - Формування інноваційної стратегії розвитку підприємств автотранспортного бізнесу, Куцай Н. С. (2016)
Єрмак О. М. - Визначення впливу параметрів розселення мешканців міста на формування пішохідних потоків (2016)
Жук М. М. - Інформаційне навантаження як чинник впливу на безаварійну роботу водія, Ковалишин В. В., Кисіль І. А. (2016)
Журавльов Д. Ю. - Розрахунок та проектування фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма (2016)
Захарчук О. В. - Оцінка стійкості колісного трактора МТЗ-80 при роботі з газобалонним обладнанням, Демидюк М. А., Захарчук М. І. (2016)
Защепкіна Н. М. - Використання нового способу для контролю пилоємності матеріалів, Ященко Я. О., Гречуха Ю. С., Тєрєнтьєва Н. Р. (2016)
Зінько Р. В. - Методика експериментальних досліджень тягово-зчіпних пристроїв триланкових автопоїздів, Бадейнов О. М. (2016)
Іванов І. Є. - Вплив параметрів пасажирських транспортних систем на показники роботи маршрутів (2016)
Ігнатюк Р. М. - Аналіз та перспективи видобутку біопалива на Рівненщині, Рижий О. П., Морозюк С. В. (2016)
Кайдалов Р. О. - Дослідження коливань спеціалізованого транспортного засобу з дворівневою нелінійною системою підресорювання при переїзді одиничної дорожньої нерівності, Баштовой В. М., Ларін О. О., Водка О. О. (2016)
Карюк А. М. - Методика статистичного аналізу метеорологічних даних з температури повітря та грунту, Міщенко Р. А., Савенко Б. В. (2016)
Кичма А. О. - Моделювання динаміки підвіски легкового автомобіля, Предко Р. Я. (2016)
Ковалишин В. В. - Вплив дорожніх умов на інтервали та швидкість руху транспортних засобів, Гілевич В. В. (2016)
Копитков Д. М. - Статистична оцінка результатів досліджень з підвищення якості пасажирських перевезень у містах (2016)
Крайник Л. В. - Моделювання взаємодії колеса з опорною поверхнею що деформується, Грубель М. Г., Мазурик Я. М. (2016)
Кузнєцов Ю. М. - Передумови автоматизації пошукового проектування приводів затискних механізмів, Придальний Б. І. (2016)
Кузькін О. Ф. - Вплив топології маршрутної мережі на показники роботи міського громадського транспорту (2016)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Моніторинг технічного стану автомобіля при різних умовах експлуатації (2016)
Лук'янченко О. Ю - Дослідження ефективності теплової підготовки автомобільного двигуна шляхом акумулювання теплової енергії, Лук’янченко Ю. О., Крикун А. І. (2016)
Марціяш О. М. - Визначення характеристик роботи електромагнітних форсунок бензинового двигуна на лабораторному стенді, Мурований І. С., Заверуха Р. Р. (2016)
Мастепан С. М. - Розробка системи моніторингу втрат якості та ефективності виробництва послуг з обслуговування і ремонту автомобілів на ПАТ (2016)
Матвіїшин А. Й. - Аналіз попиту і пропозиції на ринку автотранспортних послуг в Україні, Гирила І. С., Попович Т. Л. (2016)
Монастирський Ю. А. - Надійність роботи агрегатів кар'єрних автосамоскидів вантажопідйомністю 45 т при перевезенні гарячих сталеплавильних шлаків, Бондарь І. В., Вівчарик А. С., Гальченко А. В. (2016)
Новицький О. В. - Розв'язання задачі управління запасами при наявності обмежень методами аналітичної геометрії, Таран І. О., Трубицин М. М. (2016)
Оліскевич М. С. - Дослідження циклічних режимів роботи автомобіля на прямолінійній горизонтальній непересіченій ділянці дороги (2016)
Опанасюк Є. Г. - Стенд для дослідження впливу тиску наддуву та тиску відпрацьованих газів на параметри робочого циклу ДВЗ, Бегерський Д. Б., Опанасюк О. Є. (2016)
Петрова Ю. А. - Дослідження особливостей контактної взаємодії пневматичних шин з жорсткою основою в залежності від рівня вертикального навантаження, Ларін О. О. (2016)
Пилипенко О. М. - Система безпеки при виробництві та використанні біогазу в дизелях, Підгорний М. В., Шльончак І. А. (2016)
Пікула М. В. - Підвищення ефективності та якості вібраційного очищення деталей від забруднень, Стадник О. С., Серілко Л. С. (2016)
Познаховський В. А. - Особливості застосування статистичних методів кількісної оцінки економічних ризиків у діяльності автотранспортного підприємства (2016)
Поліщук В. П. - Моделювання умов небезпеки дорожнього руху для його учасників, Лановий О. Т., Єресов В. І., Куницька О. М., Корчевська А. А., Корчевський А. А. (2016)
Понкратов Д. П. - Формування попиту на транспортні послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах (2016)
Постранський Т. М. - Вплив умов руху на показник активності регуляторних систем водія міського автобуса (2016)
Рациборинський В. В. - Аналіз проблеми безпеки дорожнього руху в різних країнах (2016)
Рибай О. В. - До визначення організації рухомого складу на автотранспортному підприємстві (2016)
Рогальський Р. Б. - Щодо формування парку пасажирських транспортних засобів міста (2016)
Ройко Ю. Я. - Дослідження втрат часу в основних тактах на регульованих перехрестях (2016)
Рубан Д. П. - Структура парку автобусів громадського транспорту України та аналіз ситуації, Рубан А. Я. (2016)
Савін Ю. Ф. - Алгоритм процесу надання автосервісних послуг з паркування транспортних засобів, Середа В. Р., Фендьо О. М. (2016)
Санько Я. В. - Оцінка впливу пасажирських потоків на формування транспортної мережі міст (2016)
Сараєв О. В. - Розрахункова оцінка ефективності гальмування автомобіля з урахуванням швидкісного режиму експлуатації (2016)
Сахно В. П. - Ідентифікація параметра жорсткості підвіски колісного транспортного засобу, Місько Є. М. (2016)
Селезньов В. Е. - Дослідження режимів руху маршрутних транспортних засобів у м. Луцьк (2016)
Сітовський О. П. - Математичне моделювання процесу гальмування на вимогу сигналів світлофора, Мазилюк П. В. (2016)
Скалига М. М. - До питання використання в інфраструктурі автомобільного транспорту піролізних спалюючих пристроїв як засобів утилізації сміття та додаткових джерел енергії, Рудинець М. В., Бодак В. І., Вербовський В. С. (2016)
Смирнов Є. В. - Визначення оптимальної стратегії технічного розвитку автотранспортних підприємств (2016)
Сокіл Б. І. - Резонансні коливання підресореної частини колісних транспортних засобів із неконсервативною силовою характеристикою системи підресорювання, Нанівський Р. А., Сокіл М. Б. (2016)
Стадник О. Б. - Методи і засоби підвищення експлуатаційних параметрів дисково-колодкових гальм автотранспортних засобів (2016)
Сотнікова А. О. - Аналіз впливу виду вантажу на функціональний стан водія вантажного автомобіля (2016)
Степанкіна І. Б. - Моделювання автомобільно-конвеєрного комплексу кар'єру (2016)
Степанов О. В. - Модель оптимізації функціонального стану водія в системі безпеки автотранспорту (2016)
Туренко О. І. - Оцінка керованості легкових автомобілів при службових гальмуваннях на горизонтальних прямолінійних ділянках дороги (2016)
Турченюк М. О. - Сучасні підходи до естетичного оформлення території складських регіональних комплексів та їх приміщень, Швець М. Д., Кірічок О. Г. (2016)
Тхорук Є. І. - Визначення оптимального терміну використання автомобільного транспортного засобу як параметра системи оновлення парку рухомого складу, Кучер О. О. (2016)
Цьонь О. П. - Шляхи визначення оптимальних відстаней між пунктами транспортної мережі (2016)
Шарай С. М. - Організація транспортного обслуговування міжнародних автомобільних перевезень вантажів за умови впровадження логістичних принципів, Дехтяренко Д. О., Ященко В. М., Майданик К. О. (2016)
Шимчук О. П. - Відповідність стану безпеки дорожнього руху вимогам державних норм на автомобільній дорозі обласного значення О031696 в Шацькому районі, Андрійчук О. В., Процюк В. О. (2016)
Шимчук С. П. - Фізико-математичне дослідження магнітно-турбулентного методу очищення підшипників кочення, Савчук П. П., Герасимчук О. П., Кущев О. В. (2016)
Ширяєва С. В. - Залучення іноземного досвіду розділення руху вантажних і пасажирських поїздів для підвищення ефективності автомобільно-залізничних вантажних перевезень в Україні, Конрад Т. І. (2016)
Акимов Ю. - Исторические предпосылки появления контурных научных иллюстраций (2016)
Безручко О. - Взаємовплив української і білоруської культур на прикладі творчої діяльності В. Т. Турова (2016)
Горова Н. - Художня кераміка у творчості Ади Рибачук і Володимира Мельниченка (2016)
Ковальчук О. - Дипломні роботи студентів навчально-творчої майстерні живопису НАОМА під керівництвом М. Гуйди другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2016)
Кондель-Пермінова Н. - Відтворення мозаїчної ікони "Богородиця Нікопея" на Золотих воротах у Києві (2016)
Коржова А. - До наукової біографії В. М. Перетца, історика театру (2016)
Корусь О. - Мала пластика Городницького фарфорового заводу 1940-х (2016)
Кюнцлі Р. - Гармонізація культурно-мистецького простору церковної архітектури села і сучасне храмове будівництво (2016)
Ніколайчук Н. - Композиційне мислення як шлях становлення творчої особистості художника (2016)
Пашкевич А. - Харківські гастролі театру імені Вс. Мейєрхольда першої половини 1930-х (2016)
Роготченко О. - Супротив як логічна протидія тотальній індифирентності оновленого повоєнного мистецького соціуму (2016)
Савчук І. - Українсько-польські культурні зв’язки кінця 1930–1940-х на прикладі джерелознавчої спадщини Б. М. Лятошинського (2016)
Скляренко Г. - Творчість Анатолія Петрицького кінця 1910 — початку 1930-х: Між модернізмом та авангардом (2016)
Смирна Л. - Культурно-історична динаміка українського мистецького нонконформізму (2016)
Чепелик О. - Український слід у проектах DEAC (2016)
Чуднівець А. - Самобутність петриківського розпису та іманентна творчість закордоном: порівняльний аналіз художньої стилістики (2016)
Школьна О. - Творчість модельників Києво-Межигірської фаянсової фабрики у середині XIX століття (2016)
Isychenko I. - A landscape as a form of memory of European culture (2016)
Sydorenko V. - Ukrainian Nonconformism in Political Context (2016)
Вихідні дані (2016)
Абрамович І. - Творчість Олега Тістола у контексті сучасного українського мистецтва (2016)
Авраменко О. - Спонтанний живопис Макса Вітика (2016)
Аккаш О. - Українське візуальне мистецтво та можливості концептуалізації сучасності (2016)
Безручко О. - Витоки творчої діяльності видатного українського кінематографіста і поета М. С. Вінграновського (2016)
Босенко А. - ...Что мертвому припарки: Вариации на тему выставки "Рецепт для утопии" 22 августа — 28 сентября 2016 года (2016)
Булавіна Н. - Мистецтво в русі: Сучасні мистецькі процеси в Україні та переміщення культурних цінностей (2016)
Горшков А. - Верификация экспансирующего феномена: Вынужденный метод "семиологической решетки" (2016)
Даниленко Л. - Прояви стилю швейцарський панк у журнальному дизайні Великої Британії (2016)
Зіненко А. - Національна ідентичність і контемпорарне мистецтво, або Де шукати "чорну кішку?" (2016)
Зубавіна І. - Семіозис тіла в кінематографі України періоду постзалежності (2016)
Лебедева А. - Тавтология образа (2016)
Мусієнко Н. - Мистецтво в контексті культурної дипломатії: Теоретичні засади та сучасні практики (2016)
Пилипушко Б. - Публічне і приватне через призму художнього досвіду: Від соціального творення до внутрішньої еміграції (2016)
Савчук І. - Міфологічні інтенції в сучасній українській музичній культурі (на прикладі камерної музики В. Рунчака та О. Безбородька) (2016)
Сахарук В. - Архів сучасного мистецтва (2016)
Смирная Л. - Модерное, современное и новейшее искусство: Попытка осмысления понятий, Хаматов В., Пучков А. (2016)
Халепа О. - Формати сучасної взаємодії зі спільнотами (2016)
Чепелик О. - Docudays UA: актуальний кінематограф для українських реалій (2016)
Чібалашвілі А. - Прояви концептуального синтезу у творі Е. Мірзоєва "Allegoria Sacra" (2016)
Шалінський І. - Жлоб-арт як мистецький і культуротворчий феномен (2016)
Школьна О. - Типологія та мотиви оздоблення групи східного тонкокерамічного посуду країн Кавказу та Середньої Азії в ХХ — на початку ХХІ ст. (2016)
Юр М. - Геометрія простору у творі мистецтва: Процеси трансформації (2016)
Alter-Gilbert G. - The art-progect "Superhero" in the National Academy of Arts of Ukraine (2016, September–October) (2016)
Sydorenko V. - Ukrainian Nonconformism Role in Preserving the Foundations of Free Creativity (2016)
Каліущенко В. Д. - Серце віддає науці. До ювілею доктора філологічних наук, професора Басирова Шаміля Рафаїловича, Ягупова Л. М. (2014)
Гріневська К. С. - Оцінні прикметники з семантичним компонентом "більше норми” в англійській, німецькій, українській і російській мовах (2014)
Материнська О. В. - Структурні типи меронімів у німецькій та англійській мовах (2014)
Мізін К. І. - Компаративні композити як результат дефразеологізації усталених порівнянь англійської та української мов (2014)
Старченко О. А. - Особливості словотвірної номінації в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської та української мов (2014)
Юшкова С. О. - Синтаксичний спосіб утворення реципрокальних дієслів у німецькій та українській мовах (2014)
Білецька О. В. - Особливості синтаксичних відношень між компонентами іменникових трикомпозитів у сучасній німецькій мові (2014)
Васильченко Е. Г. - Синергетическая природа звуковых изменений (на примере реализации немецкой фонемы /r/) (2014)
Кшановський О. Ч. - Категорія евіденційності в сучасній перській мові (2014)
Калініченко В. І. - Перцептивно-когнітивні складові концептів "success” - "failure”, "успіх” - "невдача” (на матеріалі даних психолінгвістичного експерименту) (2014)
Илиади А. И. - Этимологический комментарий к нескольким славянским изоглоссам в труде А. А. Шахматова "К истории звуков русского языка" (2014)
Калус М. И. - Некоторые семантические типы средневерхненемецких глаголов с префиксом ver- (2014)
Карасенко О. А. - Пейоративні найменування чоловіків у середньоверхньонімецькій мові (2014)
Коротка I. М. - До семантики рефлексів i.-є.*tëu-, tau-, teua-, tuô-, tü- ‘набрякати, надуватися’ в германських, слов’янських та балтійських мовах (2014)
Федорова А. О. - К семантической истории терминов лексико-семантической группы "Суд" в славянских языках (2014)
Наші автори (2014)
Акимов Ю. - Парейдолия в научных зоологических иллюстрациях на примере двукрылых (2016)
Безручко О. - Кінематографічна спадщина відомого українського кінорежисера і сценариста Р. П. Сергієнка (2016)
Булавіна Н. - Самоорганізація як альтернативний напрямок інституалізації мистецтва (2016)
Вишеславський Г. - Графіка Олександра Шульдиженка (Стахова) у контексті мистецтва нонконформістського руху в Україні (2016)
Ковальчук Е. - Костюм Галантного века в искусстве и проектах модельеров ХХ–ХXI столетий: К реалиям функционирования исторической формы и возможностям ее стилистической интерпретации (2016)
Кондель-Пермінова Н. - Переосмислення місця, де стояв пам’ятник Леніну в Києві (2016)
Корусь О. - З історії виробництва малої пластики Коростенського фарфорового заводу (2016)
Купчинська Л. - Віденська академія образотворчих мистецтв і художники Закарпаття ХІХ століття (2016)
Оляніна С. - Різьблені зображення ангелів у програмі оздоблення українських іконостасів: Символічний задум (2016)
Пилипушко Б. - Постать Олександра Аксініна через ретроспективу його оточення (2016)
Раєвська Ю. - Старицькі — реформатори української сцени: До питання ролі особистості в історії сценічного мистецтва (2016)
Роготченко О. - Вітчизняна кераміка повоєнного періоду: Шлях від радянської доктрини до європейської (2016)
Савчук І. - Микола Дилецький "Граматика музикальна". Петербурзький список 1723 року: Від часу відкриття до опублікування (2016)
Смирна Л. - Радикальний нонконформізм у середовищі київських митців кінця 1970-х — першої половини 1980-х (2016)
Татіївська І. - Україна — США: Питання повернення та реституції культурних цінностей (2016)
Халепа О. - Дослідження потенціалу локацій для розвитку Запоріжжя (2016)
Школьна О. - Походження орнаментики кунтушевих поясів України, Білорусі та Польщі XVII–XIX століть (2016)
Quien E. - The impact of political events on the fate of the monuments of Rudolf Valdec (2016)
Sydorenko V. - The Self-identification of the Ukrainian Newest Art Space (2016)
Автори (2016)
Вимоги до оформлення публікацій у збірниках ІПСМ НАМ України (2016)
Содержание (2015)
Ільге І. Г. - Модель вибору 3D системи автоматичного управління робочими органами екскаватора, Рябцев О. В. (2015)
Нефёдов Л. И. - Модели выбора технических средств системы спутникового мониторинга транспорта в условиях интервальной неопределенности, Кононыхин А. С., Марченко В. В. (2015)
Гоменюк С. И. - Функциональное сглаживание сеток конечных элементов, Чопоров С. В., Аль-Омари М. А. В. (2015)
Смирнов О. Л. - Адаптивное управление режимом сопровождения многофункциональной РЛС, Ставицкий О. Н., Наконечный А. А., Горелышев С. С. (2015)
Усик В. В. - Моделювання та дослідження показників просторовості приміщення, Зубченко Д. С. (2015)
Сахацкий В. Д. - Применение вейвлет-анализа для обнаружения воздушных пузырьков в маслопроводных системах управления механизмами дорожных машин, Лихачёв Д. Е. (2015)
Петренко Ю. А. - Модели выбора организационной структуры АТП, Мирная Е. Д. (2015)
Абрамов Д. В. - Экспериментальный метод оценки индивидуальных особенностей управления автомобилем водителями при разгоне (2015)
Шевченко М. В. - Разработка обобщенной модели организации мониторинга транспорта газа (2015)
Усик В. В. - Математическая модель автоматизированной системы коррекции местоположения кажущегося источника звука в пространстве, Беликов И. С. (2015)
Зіновєєв І. В. - Моделювання руху автомобільного транспорту в умовах трисмугової дороги (2015)
Нефьодов Л. І. - Модель автоматизованої системи охорони промислового підприємства, Маркозов Д. О., Дерезуцький В. О. (2015)
Плугина Т. В. - Структура интеллектуальной системы погрузочно-разгрузочных машин, Ефименко А. В., Буткевич А. А. (2015)
Овчаренко В. Е. - Принципы измерения фазового сдвига гармонических сигналов с использоваием двухполупериодного преобразования, Тышко С. А., Смоляр В. Г., Забула О. Е., Черниченко Ю. Н. (2015)
Гурко А. Г. - Исследование положений стрелы двухзвенного автогидроподъемника, Розенфельд Н. В., Доля Ю. А. (2015)
Філь Н. Ю. - Структурна модель вибору постачальника при управлінні проектами попередження надзвичайних природних ситуацій на магістральних автодорогах (2015)
Левтеров А. А. - Особенности интеллектуальных гибридных систем мобильного робота, Нечитайло Ю. А., Степанова Е. Г. (2015)
Невлюдова В. В. - Анализ особенностей проектирования модулей радиотехнических систем на основе гибких коммутационных структур (2015)
Єфименко О. В. - Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою "Autodesk Inventor", Плугіна Т. В., Мусаєв З. (2015)
Горбулін В. - Вступне слово (2017)
Віднянський С. В. - Актуалізація "русинського питання" в Закарпатті та за його межами в контексті анексії Криму і війни на сході України (2017)
Кресіна І. О. - Національно-культурна автономія: правовий шлях вирішення русинської проблеми (2017)
Яворська Г. М. - Мовні наративи та їхня роль у русинському питанні (2017)
Федака С. Д. - Русини: етнонім і його наповнення (2017)
Степико М. Т. - Сучасне русинство: етнополітичний проект чи криза української національної ідентичності, Наконечний В. С. (2017)
Мищак І. М. - "Русинське питання" у контексті дотримання прав людини в Україні (2017)
Артемов В. Ю. - Оперативний ризик у діяльності спецслужб в ході протидії деструктивним впливам регіональних автономістських (сепаратистських) рухів, Жалубак В. М. (2017)
Белей Л. О. - Неорусинство у контексті сучасної України, Белей Л. Л. (2017)
Зан М. П. - Неорусинство на Закарпатті як латентний фактор дезінтеграційної загрози єдності українського етнонаціонального простору (2017)
Позняк О. В. - Врахування русинської ідентичності при проведенні наступного перепису населення України (2017)
Дегтеренко А. М. - Аналіз чинників етнополітичних конфліктів в Україні на ґрунті русинської проблематики (2017)
Бобинець М. М. - Пошук механізмів вирішення русинської проблеми на Закарпатті (2017)
Головка А. А. - Роль та вплив "русинського фактора" в процесі інформаційної агресії Росії (2017)
Світова гібридна війна: український фронт: монографія / за заг. ред. В. П. Горбуліна. – К. : НІСД, 2017. – 496 с. (2017)
Міжнародний досвід боротьби із сепарвтизмом: висновки для України: аналіт. доп., укр. та англ. мовами / О. О. Резнікова, А. О. Місюра, С. В. Дрьомов, К. Є. Войтовський. – К. : НІСД, 2016. – 46 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до статей (2017)
Тупкало В. М. - Методичний підхід до реалізації процесно – оріентованого бюджетування, Тупкало С. В. (2014)
Шапошников К. С. - Особливості становлення і розвитку ринку інфокомунікацій в національній економіці (2014)
Єщенко П. С. - Проблеми монетизації цифрового контенту, Жебка В. В., Ступак С. В. (2014)
Матичин І. І. - Сигмоїдні криві як модель динаміки телекомунікаційної галузі, Онищенко В. В. (2014)
Одаренко О. В. - Хмарні обчислювання як актуальний ризик-тренд телекомунікаційних компаній (2014)
Лазоренко І. А. - Конкурентоспроможність телекомунікаційних підприємств України (2014)
Бабина О. Є. - Механізм стимулювання інноваційного розвитку підприємства, Бойчук М. С. (2014)
Накемпій В. Г. - Перспективи застосування казначейських векселів в України (2014)
Коваль С. В. - Організаційні та методичні питання проведення аудиту лізингових операцій в Україні (2014)
Шарифов Ф. А. - Економіко-математичні задачі при плануванні ланцюга постачань, Кривицька Н. Ю. (2014)
Ставнійчук Т. А. - Ефективність впровадження антидемпінгових заходів: переваги та недоліки (2014)
Сарапулова Є. Г. - Синдром страху перед професійною діяльністю у молодого спеціаліста (2014)
Скалецька О. В. - Концептуальні підходи до управління банківським кредитуванням сільськогосподарських підприємств, Оченаш І. П. (2014)
Лебедь Д. А. - Державне регулювання використання та відтворення трудового потенціалу сільського населення на регіональному рівні (2014)
Пішеніна Т. І. - Концептуальні основи формування ефективного механізму конкурентоспроможності харчових і переробних підприємств АПК, Костюк В. К. (2014)
Яровий І. І. - Державна підтримка розвитку конкурентоспроможного виробництва (2014)
Романюк І. А. - Розвиток підприємництва та альтернативних видів діяльності сільського населення (2014)
Ігнатенко М. М. - Інформаційне забезпечення соціальної діяльності в аграрній сфері економіки України та її регіонів (2014)
Новикова І. В. - Організація інтегрованих маркетингових комунікацій, Черненко С. В. (2014)
Клименко А. А. - Теоретичні підходи щодо визначення механізму державного регулювання аграрного сектору економіки (2014)
Бритвєнко А. С. - Економічний механізм скорочення втрат насіння соняшнику (2014)
Бойко В. І. - Соціально-культурні відносини в економічних категоріях життєдіяльності (2014)
Антошкін В. К. - Методи оцінки економічної безпеки регіонів України (2014)
Рунчева Н. В. - Оцінка ефективності діяльності державних корпорацій (2014)
Колесник М. В. - Процесний підхід до управління брендом в інноваційній діяльності (2014)
Алдошина Н. О. - Вплив регуляторної діяльності антимонопольного комітету на економіко-правові процеси формування та реалізації конкурентної політики в телекомунікаційній галузі України (2014)
Содержание (2017)
Манхарт Юрген - Замена бугорков при объемной прямой реставрации в постериальной области с применением наногибридного ОРМОКЕРА®, пломбирующего в один слой. Отчет о клиническом случае (2017)
Сидельникова Л. Ф. - Обоснование выбора средств индивидуальной гигиены полости рта при комбинированных поражениях пародонта у лиц молодого возраста, Ревенок Б. А., Мялковский К. О. (2017)
Мазур И. П. - Системные антибактериальные препараты в пародонтологии, Слободянник М. В. (2017)
Білоклицька Г. Ф. - Клінічна ефективність стоматологічного NBF Gingival Gel при лікуванні пацієнтів із запальними захворюваннями пародонту, Решетняк О. В., Горголь К. О. (2017)
Димитрова А. Г. - Структура и особенности развития заболеваний пародонта у пациентов с инсулинозависимым сахарным диабетом (ИЗСД), Дикова И. Г., Захарова С. М. (2017)
Марков А. В. - Регенеративні властивості стовбурових клітин альвеолярної кістки у хворих на генералізований пародонтит (2017)
Борисенко А. В. - Застосування препаратів аргініну в комплексній терапії генералізованого пародонтиту, Куваєв О. С., Кононова О. В. (2017)
Клітинська О. В. - Тантум Верде® – препарат вибору при комплексній терапії стоматологічних захворювань (2017)
Коленко Ю. Г. - Состояние специализированной стоматологической помощи больным с предраковыми заболеваниями слизистой оболочки полости рта в Украине (2017)
Коленко Ю. Г. - Використання фототерапії в лікуванні хворих на оперізуючий лишай, Ліновицька О. В., Коваль Н. І., Вороніна І. Є., Воловик Н. В. (2017)
Якубова І. І. - Ранній дитячий карієс. Стан проблеми в Україні, Кузьміна В. А. (2017)
Тимофеев А. А. - Применение ородиспергируемой формы мелоксикама (Мовиксикам® ОДТ) у больных с воспалительными инфильтратами, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А., Савицкий А. А., Кучинский А. В. (2017)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений после удаления ретенированных зубов мудрости, Тимофеев А. А., Ярифа М. А. (2017)
Тимофеев А. А. - Гальваническая патология у больных с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей, Ушко Н. А. (2017)
Поліщук С. С. - Корекція проявів невропатій, що виникли після травм вилично-орбітального комплексу, Фурман Р. Л., Свистунов Д. М., Кузько О. В. (2017)
Токарский В. Ф. - Профилактика атрофии альвеолярного отростка после удаления корня зуба в повседневной стоматологической практике, Говорун Н. В., Shterenberg А. (2017)
Жегулович З. Є. - Обгрунтування етапів лікування за допомогою релаксуючої шини у відповідності з динамікою клінічних симптомів (2017)
Павленко О. В. - Оптимізація моніторингу ступеня оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами за спеціальністю "Стоматологія", Сіренко О. Ф., Ступницька О. М., Листопад О. П., Ілик Р. Р. (2017)
Юбилеи (2017)
Иванченко О. В. - Концепция управления готовностью критических инфраструктур на основе применения облачных информационных технологий, Смоктий К. В., Смоктий О. Д., Харченко В. С. (2016)
Moroz B. I. - Industrial gas stock management problem, Holtvianskyi A. O. (2016)
Кабак Л. В. - Моделювання інформаційної системи з надання банківських послуг, Пономарьов В. М., Толошний І. Ю. (2016)
Левыкин В. М. - Метод экстернализации знаниеемких бизнес-процессов, Чалая О. В. (2016)
Акуловский В. Г. - Состав, структура и свойства данных в алгоритмах, описанных с помощью композиционных схем, Костенко В. В., Полищук В. В., Пономарёв В. Н. (2016)
Левыкин В. М. - Разработка метода оценки качества инфраструктуры предприятия и ее компонентов, Юрьев И. А. (2016)
Мороз Б. І. - Застосування нових підходів до інтелектуального пошуку та аналізу електронних документів в інформаційних системах, Костенко Д. Є., Костенко В. В., Лавренюк І. В. (2016)
Мороз Б. И. - Усовершенствование протокола авторизации маршрутизаторов беспроводных сетей с целью уменьшения вероятности негативного воздействия, Прокопович-Ткаченко Д. И., Петренко И. В. (2016)
Пасічник А. М. - Транспортно-технологічні схеми перевезень вантажів військового призначення, Прудиус В. І., Кузьменко Ю. В., Олійник Я. В. (2016)
Сохацький А. В. - Методика оцінювання аеродинамічних характеристик крила екраноплана (2016)
Фірсов О. Д. - Комплексна оцінка якості транспортного обслуговування пасажирів на міському маршруті, Зінченко Н. В. (2016)
Трофимов А. В. - Многосеточные итерационные алгоритмы решения граничных задач для упругих и упругопластических слоистых пакетов с криволинейными границами (2016)
Новікова П. А. - Застосування нечіткої логіки для оцінювання психологічного стану кандидата під час найму на роботу (2016)
Халіпова Н. В. - Імітаційне моделювання та прогнозування пасажиропотоків в аеропортах України, Леснікова І. Ю., Прогонюк І. В., Соколова О. О. (2016)
Кузьменко А. І. - Підвищення ефективності роботи системи обслуговування міжнародних вантажопотоків, Нестеренко Г. І. (2016)
До ювілею Вадима Володимировича Куцевича (2014)
Бєлявська О. Ю. - Дискусія та конкурс концепцій відбудови круглої площі у Полтаві (2014)
Єжова О. І. - Сучасні тенденції та напрямки будівництва висотних будинків. Европа. (2014)
Малійова О. В. - Становлення київської архітектурної школи кафедри АПЦБС при КНУБА (2014)
Марковський А. І. - Синтез архітектури і пластичних мистецтв першої третини ХХ сторіччя: від модерну до соцреалізму (2014)
Марчук С. Ю. - Контекстуальний підхід до формування сучасного архітектурного середовища в умовах реконструкціїї малих міст (на прикладі історичного центру м. Бар Вінницької області) (2014)
Нагірний П. Ю. - Візуальне представлення інформації в інформаційно-орієнтаційній системі міста (2014)
Негай Г. А. - Енергоінформаційні особливості архітектурних форм (2014)
Негай Г. А. - Кількісна оцінка естетичних характеристик архітектурної форм (2014)
Семякин Г. В. - Историко-культурные и типологические особенности лечебных зданий и комплексов архитектуры конструктивизма 1920 – 1930 - х годов на примере городов северо-восточного региона Украины (2014)
Острогляд О. В. - Застосування формоутворюючих принципів біоніки в архітектурному проектуванні, Федорова К. А. (2014)
Сокорчук А. - Нові підходи до формування міських пішохідних просторів, Бармашина Л. М. (2014)
Крейзер І. І. - Вітчизняна архітектура "перехідного" періоду 1950-70-х рр. на прикладі району аеропорту у м. Харкові (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Концепція збереження архітектурної спадщини на прикладі міста Одеса (2014)
Шевцова Г. В. - Архітектура Японії часів неоліту: досвід вивчення і наукового відтворення (2014)
Івашко Ю. В. - Проблеми збереження дерев'яної забудови Чернігова (2014)
Гнатюк Л. Р. - Особливості еволюції офісних приміщень та сучасні тенденції їх оформлення, Музиченко О. А. (2014)
Гнатюк Л. Р. - Вплив ергономічних вимог на створення комфорту та зручності ресторанів, як закладів громадського харчування, Поліщук Я. І. (2014)
Ли Шуань - Специфические особенности архитектуры модерна в Китае (начало ХХ в.) (2014)
Сергіюк І. М. - Планувально-типологічні особливості типових проектів казарм Російської імператорської армії початку ХХ століття (2014)
Высочин И. А. - Языковый принцип построения модели восприятия (построение схем моделей архитектурных пространств) (2014)
Высочин И. А. - Модель-эталон (построение схем моделей архитектурных пространств) (2014)
Горбик О. Р. - Можливі варіанти текстових моделей протодизайну родового символу князів кийовичів (до нових версій гіпотези походження назви столиці України), Ломовський А. І., Нікуліна Г. Ф., Саркісян М. С. (2014)
Антонець М. О. - Формування професійного сприйняття архітектурного середовища у студентів (2014)
Берлог А. И. - Исследование пересадочного движения на линиях метрополитена города Киева, Берлог Е. И., Рейцен Е. А. (2014)
Главацький О. З. - Феномен безпеки та місце міського простору у його структурі (2014)
Денисенко Н. О. - Ефективні механізми управління розвитком міст (2014)
Звягінцева А. В. - Сучасний стан та потенціал рекреаційних ресурсів Запорізької області (2014)
Кашуба О. М. - Містобудівний контекст та функціональна організація міжнародних автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні (2014)
Коваленко А. А. - Перспективи оздоровлення навколишнього природного середовища міста Черкас (2014)
Коваленко М. Г. - Проблеми формування та оцінки шумового режиму території (2014)
Ільченко Д. М. - Проблеми формування сучасних аеровокзалів в Україні, Копитько О. Ю. (2014)
Завальний О. В. - Характеристика магістральної вулично-дорожньої мережі міста Харкова, Линник І. Е. (2014)
Пестрикова А. Г. - Силуэт города, как основная характеристика архитектурно-пространственной композиции (2014)
Полутренко У. Б. - Методи збереження та відновлення палацово-замкових комплексів Прикарпаття (2014)
Плешкановська А. М. - Місце промислових територій в планувальній структурі крупного міста та напрями їх трансформації (на прикладі м. Києва), Бірюк С. П. (2014)
Сілогаєва В. В. - Нове життя інтер'єрів бездіяльних промислових будівель (2014)
Смадич І. П. - Власні методики дослідження, використані при дослідженні архітектурно-просторового потенціалу нових видів рекреації в Карпатському регіоні (2014)
Устінова І. І. - Урбофізичні основи хвильової урбаністики (2014)
Шевченко Ю. В. - Транспортна зупинка – екологічна ланка між людиною і урбанізованим середовищем, Кардаш О. В. (2014)
Шапран С. Ю. - Архітектурно-конструктивні вирішення млинів Волині періоду ХІХ – початку ХХ ст (2014)
Яковенко К. А. - Адаптация теории надежности применительно к улично-дорожной сети города (2014)
Яценко В. О. - Процес руйнування системи сільського розселення та села, як стала аграрної політики в Україні (2014)
Бармашина Л. М. - Адаптація планувальних рішень для інвалідів - новий напрямок у проектуванні житлових будинків масового будівництва (2014)
Бордаш Б. С. - Концепція формування виставкового центру авіації на території міжнародного музею авіації в місті Києві, Бармашина Л. М. (2014)
Данько К. С. - Аналіз прийомів проектування та будівництва енергоефективного житла (для умов і кліматичної зони України) (2014)
Дорохіна Г. І. - Прототипування фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Частина 3. Підбір прототипу-рішення (2014)
Зубричев О. С. - Необхідність і філософія процесу розвитку атракціонів розважальних парків (2014)
Дивак В. І. - Архітектурно – художні особливості розширень художніх музеїв (2014)
Кисіль с. с. - Досвід проектування і будівництва багатоповерхових автостоянок у найзначніших містах України (2014)
Ковальська О. Є. - Прийоми підвищення архітектурно-художньої виразності будівель готелів в залежності від їх містобудівного розташування (2014)
Ковальський Л. М. - Архітектурно-планувальні рішення навчальних корпусів закладів вищої освіти, Соколова Ю. В. (2014)
Колодрубська О. І. - Вплив релігії на формування сучасного сільського садибного житла (2014)
Колодрубська О. І. - Особливості організації сільської садиби господарського типу (2014)
Мержієвська Н. Ю. - Приклади архітектурно-планувальної реорганізації історичних готелів у місті Одеса (2014)
Макухін М. О. - Багатофункціональні мостові споруди міста: особливості архітектурно-планувальної організації (2014)
Отрощенко Д. В. - Фактори, що впливають на формування архітектури дитячих лікувальних закладів онкологічної спеціалізації (2014)
Ільченко Д. М. - Сучасні тенденції формування дитячих спортивно-туристичних баз в Україні, Пиж І. В. (2014)
Проляка Т. О. - Інформативний потенціал та культурна ідентичність в архітектурі об’єктів рейкового транспорту (2014)
Рубцов А. Л. - Стан національної нормативної бази дизайну та ергономіки, Свірко В. О., Кардаш О. В. (2014)
Степанова І. В. - Архітектурно-планувальна організація сучасних православних храмових комплексів (2014)
Трегубов К. Ю. - Зонування генеральних планів поліфункціональних музейних комплексів (2014)
Хмельницька А. В. - Дослідження прогресивних напрямків формування культурно-видовищних центрів на основі моделей економічної діяльності. Зарубіжний досвід (2014)
Яблонская А. Д. - Социально-пространственная тектоника жилых структур. Опыт практической реализации (2014)
Khoteyeva N. V. - Activity based costing in transport enterprises (2013)
Вороной В. И. - Програма кластеризації в портовій діяльності України, Гребенник Н. Г., Наврозова Ю. А. (2013)
Степанов В. В. - Основные методологические принципы оценки экономического потенциала предприятия (2013)
Степанов В. В. - Подходы в оценке экономического потенциала предприятия (2013)
Тростянецька Е. В. - Формування антикризового управління в морських портах України (2013)
Коваленко Н. Н. - Логистические аспекты интермодальных перевозок (2013)
Колодин А. Л. - О методике тренинга "реформирование деятельности порта" (2013)
Басюк О. В. - Розвиток туризму в умовах нової економіки, Наврозова Ю. О. (2013)
Яцкевич І. В. - Прогноз тенденцій розвитку галузі зв’язку та інформатизації України, Жаданова Ю. О., Коляденко В. А. (2013)
Дикань В. В. - Проблеми і перспективи розвитку процесів інтеграції в машинобудівному комплексі України (2013)
Коневцева Н. А. - В. И. Сухоцкий – ученый, педагог, организатор науки (к 110-летию со дня рождения) (2013)
Махуренко Г. С. - О механизмах управления транспортно-экспедиторской компании, Коротницкий В. Ю. (2013)
Куруджи Ю. В. - Об одной статической модели оптимизации плана выпуска и доставки продукции в цепи поставок (2013)
Автори збірника (2013)
Summary (2013)
Lakyda І. P. - Methodological background for development of a system of growth and productivity models for stands of the main forest-forming tree species of Ukraine, Vasylyshyn R. D. (2016)
Содержание (2016)
Василевський О. Г. - Ефективність проведення рубок формування та оздоровлення лісів у дубових деревостанах за участю ялини в умовах Поділля (2016)
Романенко Ю. М. - Одержання порошку заліза із дисперсних відходів шліфувального виробництва, Лобода П. І., Степанов О. В., Ткачук В. П. (2016)
Жежкун А. М. - Березові деревостани Східного Полісся: формування, стан, продуктивність (2016)
Жбанков Я. Г. - Повышение качества заготовок деталей энергетического машиностроения за счет комбинированной деформации профилированием и осадки слитков, Чикота Я. М., Самоглядов А. Д. (2016)
Задорожний А. І. - Особливості динаміки базисної щільності деревини стовбурів ялини європейської в переважаючих типах лісорослинних умов на території Полонинського хребта (Українські Карпати), Гриник Г. Г. (2016)
Алиева Л. И. - Проектирование процессов холодного выдавливания деталей с фланцами (2016)
Лакида П. І. - Сучасний стан і продуктивність дібров Українського Полісся, Бала О. П., Матушевич Л. М., Іванюк І. Д. (2016)
Блохина И. О. - Анализ присадочных материалов при плазменной наплавке (2016)
Олійник В. С. - Особливості поширення вітровалів у букових лісах Карпат, Блистів В. І. (2016)
Сумец А. В. - Основные направления повышения эффективности плазменной резки (2016)
Григорьєва В. Г. - Динаміка росту модрин різного географічного походження в Лівобережному Лісостепу України, Самодай В. П. (2016)
Тiмошенко Б. О. - Шляхи вдосконалення електромеханічної системи (ЕМС) мостового крану на підставі підвищення ступеню автоматизації, Фiлатов С. Ю., Клімченков А. Г., Івченков М. В. (2016)
Ткач В. П. - Кліматорегулювальні функції дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву, Кобець О. В., Румянцев М. Г. (2016)
Васильева Л. В. - Исследование методов и информационных технологий анализа изображений в научно-технической документации, Ерошенко Е. С. (2016)
Падутов В. Е. - Оценка биоразнообразия лесных насаждений лиственных древесных видов на основе молекулярного маркирования, Каган Д. И., Баранов О. Ю., Ивановская С. И., Разумова О. А., Шестибратов К. А. (2016)
Власов А. Ф. - Исследование влияния экзотермических смесей на производительность ручной дуговой сварки и качество свариваемого металла шва, Лукашевич А. А. (2016)
Фучило Я. Д. - Характеристики насіння та ростові показники сіянців псевдотсуги Мензіса різного географічного походження, Лось С. А., Сбитна М. В., Плотнікова О. М. (2016)
Гринь А. Г. - Анализ причин выхода из строя деформирующего иструмента, технологии восстановления и повышения долговечности, Жариков С. В., Дудинский А. Д. (2016)
Яцик Р. М. - Особливості росту й розвитку хвойних інтродуцентів у дендропарках державного значення на Івано-Франківщині, Юник Т. Р., Штогрин А. С. (2016)
Ковалевський С. В. - Використання пакету динамічного моделювання LMS IMAGINE.LAB AMESIM SE для дослідження лінійного приводу з великим діапазоном переміщень, Ємець В. В. (2016)
Даниленко О. М. - Використання "Рокогуміну" для вирощування садивного матеріалу дуба звичайного, Тарнопільський П. Б., Гладун Г. Б., Гупал В. В., Волков П. О., Косатий Д. М., Самойлов П. В. (2016)
Ловейкін В. С. - Реалізація комбінованого режиму руху роликової формувальної установки за прискоренням четвертого порядку, Почка К. І. (2016)
Ігнатенко В. А. - Використання "Рокогуміну" для живцювання хвойних порід у декоративному розсаднику ДП "Тростянецьке ЛГ", Сотнікова А. В., Тарнопільський П. Б., Гладун Г. Б., Даниленко О. М., Волков П. О. (2016)
Обухов А. Н. - О движении гарпуна, брошенного вертикально вверх, Паламарчук В. А., Булыга В. С. (2016)
Бондарук М. А. - Аналіз регіонально-географічної та широтно-зональної структур лісової флори (на прикладі урочища "Великий Ліс"), Целіщев О. Г. (2016)
Климченкова Н. В. - Разработка динамической модели процесса подъема груза, Березниченко З. А. (2016)
Ворон В. П. - Акумуляція важких металів в екосистемах соснових лісів в умовах забруднення атмосфери викидами ТЕС (2016)
Грибинник Н. Д. - Разработка системы управления двигателем переменного тока на основе контроллера PICCOLO фирмы TEXAS INSTRUMENTS, Наливайко А. М. (2016)
Ворон В. П. - Параметри горіння підстилки соснових лісів Українського Полісся, Борисенко В. Г., Ткач О. М., Мунтян В. К., Барабаш І. О. (2016)
Шеремет А. И. - Программное управление электроприводами с двигателями постоянного тока на основе использования контроллеров фирмы TEXAS INSTRUMENTS серии С2000, Солдатенко А. А. (2016)
Ghulijanyan A. H. - Experience of applying the concept of high conservation value forests in Armenia, Galstyan S. R. (2016)
Грибинник М. Д. - Разработка имитационной модели для аналогового прототипа цифровой системы управления лабораторным стендом, Шеремет А. И. (2016)
Ситник С. А. - Енергетичний потенціал насаджень головних лісоутворювальних порід Північного Степу України, Ловинська В. М. (2016)
Жердев А. В. - Анализ условий устойчивости двухмассовой механической подсистемы электропривода при упругих колебаниях и действии переменных сил трения, Задорожний Н. А. (2016)
Дишко В. А. - Особливості морфометричних та анатомічних ознак сосни звичайної (Pinys sulvestris L.) в ураженому кореневою губкою насадженні, Торосова Л. О. (2016)
Кутковой И. П. - Маркировка выводов трехфазных трансформаторов, Ивченков Н. В., Гома Р. С. (2016)
Зінченко О. В. - Частота виявлення та особливості заселення дерев стовбуровими комахами в ослаблених різними чинниками соснових деревостанах лісостепової частини Харківської області (2016)
Олеярник А. В. - Особенности управления электроприводами на основе методики модульного программирования, Задорожняя И. Н. (2016)
Пирогова П. В. - Санітарний стан соснових насаджень західної частини Нижньодніпровських пісків (2016)
Повелица Д. М. - Исследование влияния несимметричных режимов на работу асинхронного электродвигателя в программном пакете MATLAB SIMULINK, Ивченков Н. В., Кутковой И. П. (2016)
Рак А. Ю. - Закономірності поширення всихання ялинових насаджень у Горганах, Олійник В. С. (2016)
Наливайко А. М. - Применение одноплатного компьютера RASPBERRI PI для управления электроприводами, Нестеренко Н. С. (2016)
Калашніков А. О. - Напрями інвестицій та джерела інвестиційного забезпечення лісогосподарських підприємств у контексті сталого розвитку лісового господарства України (2016)
Шеремет О. І. - Огляд можливості створення системи контролю за промисловими об'єктами на базі одноплатного комп'ютера RADXA ROCK PRO, Перепелиця В. В., Кірієнко Т. В. (2016)
Висоцька Н. Ю. - Наука – виробництву: регіональний науково-практичний семінар "Сучасні методи створення і формування високопродуктивних лісових насаджень" (2016)
Квашнин В. О. - Разработка алгоритма и программы для получения динамической скоростной характеристики, Бабаш А. В. (2016)
Правила для авторів (2016)
Холмовой Ю. П. - Микросистема сбора данных M-DAQ14: проблемы и решения, Авдеенко А. П. (2016)
Довідка рецензента (2016)
Волошина Е. А. - Особенности влияния инфляции и дефляции на отраслевое развитие экономики Украины, Мариношенко В. С. (2016)
Грибкова С. М. - Ризики, які заважають поширенню лізингу на промислових підприємствах України та способи їх мінімізації, Шевяков Д. В. (2016)
Добикіна О. К. - Актуальність соціальної відповідальності бізнесу у формуванні трудового потенціалу, Пономарьова В. А. (2016)
Зайцев В. С. - Мотивація праці на основі збалансованої системи показників промислового підприємства (2016)
Каргин Б. Б. - Анализ современных ERP программ и перспективы их внедрения на промышленных предприятиях (2016)
Михайличенко Н. М. - Проблеми впровадження системи контролінгу на підприємстві, Петрушак С. О. (2016)
Сердюк Е. Н. - Оценка состояния современной денежной системы Украины, Пивень Н. Ю. (2016)
Шубная Е. В. - Особенности управления персоналом: опыт разных стран, Москот А. А. (2016)
Макаренко Н. О. - Міжнародна конференція і форум завідувачів кафедрами за напрямом "Зварювання і споріднені технології", Кошевий А. Д., Волков Д. А. (2016)
Аннотации (2016)
Анотації (2016)
Abstracts (2016)
До 75-річчя з дня народження професора кафедри міського будівництва КНУБА Рейцена Євгена Олександровича (2010)
Апостолова-Сосса Л. О. - Проблемні питання в сфері охорони і збереження історичної спадщини міст України, Мамедов А. М. (2010)
Банах В. А. - Особливості формування розрахункових моделей при сейсмічних впливах на будівлі у складних інженерно-геологічних умовах (2010)
Бачинська Л. Г. - Модель функціонально-планувальної організації та методика проектування міського малоповерхового житла, що розвивається, Запорожченко О. Ю. (2010)
Бачинська О. В. - Кладовища Києва: втрачена історична спадщина (2010)
Бачинська Л. Г. - Модель функциональной организации городского усадебного жилища для Сьерра-Леоне, Пайн С. Г. (2010)
Безух В. В. - Модернізація ресурсно-календарних моделей як провідних аналітичних інструментів забезпечення організації будівництва надійності в умовах подолання кризи (2010)
Білик С. І. - Розвиток теорії розрахунку та проектування рамних каркасів змінного двотаврового перерізу з гнучкою стінкою, Скляров І. О. (2010)
Бобош Г. Є. - Містобудівельні прийоми вирізнення архітектурних об’єктів у міському середовищі (2010)
Бобрун Н. В. - Аналіз просторового інтеграційного потенціалу України (2010)
Бородич Л. В. - Де-які аспекти формування житлового середовища (2010)
Броневицький С. П. - Теоретико-методологічні основи організації муніціпальних архітектурно-будівельних груп (2010)
Войтенко О. С. - Когнітивні моделі управління проектами в програмно-цільовому управлінні (2010)
Войтенко С. П. - До оцінки складності рельєфу земельної ділянки., Чибіряков В. К., Малашевський М. А. (2010)
Войтович Ю. В. - Узагальнення вітчизняного досвіду формування структури загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Габрель М. М. - Ландшафтна складова в матеріалах районного розпланування (2010)
Глагола І. І. - Порівняння характеру руйнування шаруватих сталефібробетонних плит (2010)
Гнатюк Л. Р. - Місце сакральних комплексів в містобудівельній структурі міста (2010)
Дмитренко А. Ю. - Демографічні та екологічні передумови стратегії територіального планування в різних регіонах України (2010)
Доненко В. І. - Формалізація складових методики організації вирішального відбору будівельних проектів до портфелю генерального замовника-інвестора (2010)
Дубова С. В. - Організація майданчиків для паркування легкових автомобілів біля громадських будівель, Карпенко О. В. (2010)
Дужар Т. О. - Контейнерні та контрейлерні перевезення і логістика, Рейцен Є. О. (2010)
Ідак Ю. В. - Творчий метод вираження львівської архітектури сформованої в період історизму та тоталітаризму, Франків Р. Б. (2010)
Ільченко Д. М. - Фактори, що визначають вибір порушеної території для ії функціонального використання при формуванні комплексної зеленої зони (2010)
Керш В. Я. - Влияние cостава на структурообразование и свойства полистиролбетона, Холдаева М. И., Творогов А. В., Задворный Я. И., Худик Н. Н. (2010)
Клименко В. З. - Расчет элементов, работающих на сжатие с изгибом, при проектировании деревянных конструкций, Коваленко М. С. (2010)
Кліменко В. З. - Коефіцієнт повздовжнього згину в розрахунку стержнів, що працюють на стиск зі згином, Коваленко М. С., Коваль А. В. (2010)
Клименко В. З. - Рассуждения о методике расчета деревянных внецентренносжато-изгибаемых элементов, Коваленко М. С., Коваль А. В. (2010)
Кліменко В. З. - Робота елементів на стиск зі згином у сегментних фермах, Коваль А. В. (2010)
Климов Ю. А. - Экспериментальные исследования прочности и жесткости изгибаемых элементов, армированных композитной неметаллической базальтопластиковой арматурой, Солдатченко А. С. (2010)
Крикун К. В. - Удосконалення процесу розробки укрупнених показників визначення кошторисної вартості виробничих ресурсів у будівництві, Оліферук С. Л. (2010)
Лізунова А. П. - Нові методи компенсації відповідно до змін у шведському законодавстві (2010)
Логвиненко О. С. - Перспективний розвиток рекреаційних систем малих міст на основі закономірностей сучасного туризму (на прикладі Полтавської області) (2010)
Михайлишин О. Л. - До проблеми формування концепцій архітектури житла у міжвоєнній Польщі (2010)
Михайловський Д. В. - Щодо визначення радіальних напружень в криволінійних карнизних вузлах рам з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2010)
Мінаєва Ю. І. - Стратегія формування портфелю цінних паперів, подібного до ринку цінних паперів (2010)
Недава О. Л. - Поняття "нерухрмість" у законодавстві різних країн (2010)
Орлова А. І. - Концепція мікрорайону в ХХІ столітті (2010)
Осєтрін М. М. - Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них, Беспалов Д. О. (2010)
Осєтрін М. М. - Екологічна оцінка інженерно-планувального рішення перетинів магістральних вулиць та доріг в різних рівнях, Солуха І. Б. (2010)
Осєтрін М. М. - Формування пасажиропотоку до аеропорту (на прикладі аеропорту "Бориспіль" м. Київ), Рябченко Т. О. (2010)
Осипов О. Ф. - Дослідження будівельно-технологічних характеристик існуючих будинків старої міської забудови, Гладун І. Т. (2010)
Осиченко Г. О. - Специфіка естетичного об'єкта в містобудуванні (2010)
Пеклов М. О. - Аналітичний розв’язок задачи згинання прямих стрижнів, що на окремих ділянках спираються на пружну основу (2010)
Пестрикова А. Г. - Методологический подход к обоснованию градостроительного потенциала территории (2010)
Петровська-Ліньова Н. Б. - Види та спеціфика інвестування проектів в сфері енергозбереження (2010)
Плоский В. О. - Визначення НДС рідкого діелектрика під дією електростатичного поля, Скочко В. І. (2010)
Потапчук І. В. - Природно-ландшафтні домінанти як активні чинники формування архітектурної композиції історичних міст Волині (2010)
Предун К. М. - Деякі аспекти реконструкції систем інженерного забезпечення житлових будинків, Кочетов Г. М., Шевчук О. М. (2010)
Путерман Л. Н. - Градостроительные агломерации в пространстве государства, Богданова Е. Ю. (2010)
Рейцен Є. О. - Проблема забезпечення надійності дорожнього покриття, Левківський Д. В. (2010)
Рейцен Є. О. - Перспективи розвитку швидкісного трамваю в містах України, Онопрієнко В. А. (2010)
Самойлович В. В. - Шляхи підвищення довговічності зовнішнього опорядження будівель (2010)
Самойлович В. В. - Основні напрямки вдосконалення реконструкції житлової забудови міст Лівану, Кассамані Г. А. (2010)
Сеймова С. Ю. - Містобудівна документація як інструмент підвищення ефективності управління розвитку міста (2010)
Сердюченко Н. Б. - Особливості оцінки будівель та споруд (2010)
Соломатіна А. В. - Дослідження основних факторів, які впливають на формування навчально-тренувальних баз футбольних клубів (2010)
Станкевич А. М. - Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин, Чибіряков В. К., Шкельов Л. Т. (2010)
Тарнопольський Є. А. - Аналіз методів розрахунку оптимальної кількості стадій розвитку геодезичної мережі (2010)
Тимченко Р. А. - Градостроительное проектирование с учетом инженерно-геологических изысканий (2010)
Тонкачеев Г. Н. - Выбор опалубочных систем для возведения зданий стеновых конструктивных систем, Хортюк В. В. (2010)
Тормосов Р. Ю. - Організаційно-економічний механізм інвестування енергоефективних проектів в житловому секторі міст України, Степаненко І. І. (2010)
Чернишев Д. О. - Рекомендації по гідравлічному розрахунку і проектуванню водовідведення з поверхні доріг (2010)
Чернявський В. Г. - Роль монументально-декоративної скульптури при формуванні міського середовища (2010)
Чижмак Д. А. - Методика розміщення висотних екологічних споруд у міському середовищі (2010)
Шулик В. В. - Існуючий стан та напрямки розвитку Бахчисарайського туристичного району, Бородич М. М. (2010)
Шульц Р. В. - Визначення геометрії ліфтових шахт за даними наземного лазерного сканування (2010)
Содержание (2016)
Stepanov A. - Active safety in the system of motor-transport safety (2016)
Batygin Yu. - Analysis of nonmagnetic metal induction heating processes by flat-type circular solenoidal field, Chaplygin E., Barbashova M., Shinderuk S., Gavrilova T. (2016)
Bugayevskiy S. - Use of self-compacting concrete during reconstruction of the building for the administration service centre, Voronova Ye., Shtefan O. (2016)
Gluschcova D. - Choice of opmimum material for strengthening the entrance edges of steam turbine rotor blades, Grinchenko E., Voronova Ye. (2016)
Гурко О. Г. - Структурна модель системи управління робочим процесом екскаватора (2016)
Rogovyi A. - Verification of fluid flow calculations in vortex chamber superchargers (2016)
Polyarus A. - Analyses of motor-grader loading on the basis of fractal dimension, Paschenko R., Poliakov Е., Lebedinskiy A. (2016)
Filipkovskyi S. - Resonant oscillations of a rotor on axially preloaded ball bearings under the joint action of unbalance and vibration of supports, Makovyey R. (2016)
Domanovsky A. - Mykola Hovorushchenko (1924–2011): biography of a scientist (2016)
Gnatov A. - Disk matching devices for methods of exterior levelling of car body panels, Trunova I., Argun Sch. (2016)
Leontiev D. - Specifics of automobile dual wheels interaction with the supporting surface, Don E. (2016)
Двадненко В. Я. - Режим совместной работы электродвигателя и ДВС в конверсионном гибридном автомобиле, Михалевич Н. Г. (2016)
Батигін Ю. В. - Приріст енергії шляхом резонансу у трансформаторі Тесла, Чаплигін Є. О., Шиндерук С. О., Сабокар О. С. (2016)
Volodarets M. - Assessment of vehicle effective modernization taking into account the life cycle cost, technical and environmental parameters (2016)
Бажинова Т. О. - Теоретичне обґрунтування оцінки якості легкових автомобілів (2016)
Nazarov I. - Evaluation of results of road research of Lanos car, equipped with an advanced hydraulic brake drive (2016)
Pavlenko V. - Intellectualization of monitoring vehicles based on the use precedents (2016)
Бондарєв С. І. - Проблеми визначення вартості витрат палива на міжнародних автомобільних перевезеннях (2016)
Avramenko A. - Mathematical modeling of the combustion process and formation of noxious substances in a diesel engine combustion chamber (2016)
Абрамчук Ф. И. - Выбор места и способа установки форсунок газовых двигателей для подачи сжиженного топлива во впускной коллектор, Кузьменко А. П., Бойчук М. В. (2016)
Volkov V. - Features of using a complex heating system with phase-transitional thermal accumulator during the pre-start and after-start vehicle engine heating under ITS, Grytsuk I. (2016)
Вамболь С. О. - Методологічні засади критеріального комплексного еколого-економічного оцінювання ефективності експлуатації енергетичних установок із поршневим ДВЗ, Кондратенко О. М., Мєтєльов О. В. (2016)
Бганцев В. Н. - Особливості функціонування елементів паливної системи дизеля при використанні сумішевого біодизельного палива (2016)
Bulgakov M. - Selecting the place for installation of pressure sensores for registration of oscillatory processes of fuel, Zenkin E. (2016)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2017)
Деркач І. О. - Модель торгової системи трейдера, Туровцев Г. В. (2017)
Лабутина Л. М. - Экономико-правовые аспекты функционирования некоммерческих организаций (2017)
Мокій А. І - Економічна безпека підприємницької діяльності в Україні: виклики і загрози, Дацко О. І. (2017)
Rudenskyy R. - Probabilistic approaches to big data processing in collaborative filtering based recommendation systems, Rudenska V. (2017)
Фролов А. В. - Роль инвестиций в формировании конкурентоспособной экономики (2017)
Калінеску Т. В. - Диференційність підходів до оподаткування регіональної специфіки (2017)
Абдуллаева М. Н. - Анализ устойчивого развития предприятия на основе повышения его инновационного потенциала в Узбекистане (2017)
Васильева Е. Р. - Экономическая роль государства в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства (2017)
Костирко Л. А. - Формування механізму управління капіталізацією підприємств, Велентейчик Н. Ю. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Система координат соціально-економічного відторгнення підприємства (2017)
Ортіна Г. В. - Антикризова модернізаційна модель розвитку суб’єктів підприємницької діяльності реального сектора економіки (2017)
Зеленко О. О. Тороповська М. В. - Інновації в туризмі – шлях до розвитку депресивних територій: світовий досвід та українські реалії (2017)
Корсакова И. В. - Инвестиционный климат как фактор конкурентоспособности регионального хозяйственного комплекса, Иванов Н. П., Митрофанова И. А. (2017)
Мустафаев А. А. - Оценка эффективности использования финансовых ресурсов АПК северного региона (2017)
Павлов К. В. - Управление эколого-экономическими системами пригородных сельскохозяйственных районов (2017)
Сергієнко А. В. - Оцінка рівня сталого розвитку регіональної економіки з використанням індексного підходу (2017)
Кадирова Ш. - Инвестиции и инновации как фактор развития отраслей экономики Узбекистана, Исмаилходжаев А. (2017)
Редакційна колегія рекомендує (2017)
Відомості про авторів (2017)
Облікові дані (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Костенко О. - Культурна революція – найефективніший антикризовий засіб (2009)
Слюсаревський М. - Політична участь як особливий "зріз" політичної поведінки (2009)
Полтораков О. - Реконцептуалізація поняття "безпека" в сучасному політико-політологічному дискурсі (2009)
Акайомова А. - Політичний імідж та основні його характеристики (2009)
Панченко Т. - Субсидіарна демократія в умовах глобалізації і регіоналізації політичного простору (2009)
Татаренко Т. - Міжкультурна взаємодія як чинник структуроутворення організації соціального простору (2009)
Швирков О. - Ідеологічні партії і партії-ФПГ (2009)
Миклащук І. - Державотворча ідеологія як чинник демократичного розвитку України (2009)
Туренко В. - Український організований націоналізм і марксизм в ідеологічному дискурсі (2009)
Данилов В. - Особливості формування іміджу Збройних Сил України (2009)
Терещук В. - Використання Інтернет-технологій під час президентських виборів 2004 року (2009)
Ковалевський В. - Сучасний стан і тенденції розвитку медіа-сфери України (2009)
Кулик В. - Вплив мас-медіа на авдиторію: еволюція наукових уявлень (2009)
Токар О. - Державна інформаційна політика: проблеми визначення концепту (2009)
Шевель А. - Основні тенденції екобезпечного розвитку України (2009)
Лук’янова Н. - Соціальна робота в Україні: концептуальні засади і трансформація в сучасних умовах (2009)
Шульга М. - Європа та "інші" (2009)
Кан Ден Сік - Політика Російської Федерації на Корейському півострові (2009)
Пам’яті молодого вченого (2009)
Кудряченко А. - Сучасний аналіз процесів утвердження економічних систем (2009)
Амельченко Н. - Проблеми концептуалізації сучасного характеру політики (2009)
Книжкова полиця (2009)
Title (2017)
Content (2017)
Baginska O. V. - Correlation of factorial weights of separate motor coordination structure indicators, which characterize motor function level of different age groups’ schoolchildren (2017)
Ivashchenko O. V. - Special aspects of motor abilities development in 6-10 years’ age girls (2017)
Kovalenko Y. O. - Analysis of Olympic Games (Rio de Janeiro, 2016) participants’ individual competition compositions in calisthenics , Boloban V. N. (2017)
Podrigalo L. V. - Special aspects of Ukrainian schoolchildren’s eating behavior , Iermakov S. S., Avdiievska O. G., Rovnaya O. A., Demochko H. L. (2017)
Pryshva O. B. - Influence of mature men way of life on highly intensive physical activity (2017)
Prystypa T. - Impact of athletic recovery parameters of hemodynamics in disabled powerlifters with cerebral palsy, Stefaniak T., Rudenko R. (2017)
Shuba V. V. - Special aspects of Paralympic athletes’ sport activity in the process of self-education (2017)
Vitomskiy V. V. - Dynamic of bio-geometric profile indicators of children’s with functionally one ventricle posture at stage of physical rehabilitation , Lazarіeva О. B., Imas E. V., Zhovnir V. A., Emets I. N. (2017)
Information for Authors (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Andres A. S. - Physical education of students, considering their physical fitness level (2017)
Badau D. - The educational impact of implementation the education through adventure discipline in physical education and sports academic curriculum (2017)
Fotynyuk V. G. - Determination of first year students’ physical condition and physical fitness level (2017)
Kolumbet A. N. - Ways of technical training perfection in rowing on kayaks (2017)
Nagovitsyn R. S. - Planning of physical load of annual cycle of students’, practicing cyclic kinds of sports, training , Volkov P. B., Miroshnichenko A. A. (2017)
Özkara Abdullah Bora - The role of physical activity in pre-service teachers’ subjective vitality, Kalkavan Arslan, Alemdağ Serdar, Alemdağ Ceyhun, Çavdar Selma. (2017)
Sereda I. O. - Influence of Yoga means on students’ biological age indicators , Lavrin G. Z., Kucher T. V. (2017)
Zerf Mohammed - Abdominal obesity and their association with total body: fat distribution and composition. Case of Algerian teenager male high school students, Atouti Noureddine, Ben Farouk Abdullah. (2017)
Information for Authors (2017)
Alghamdi H. - Effect of milk and dairy products consumption on acne risk and severity in young adult patients with acne vulgaris attending the dermatology clinics at king fahd hospital of the university in alkhobar, Saudi Arabia, Alhemel A. M., Bukhari I. A. (2017)
Куцевляк В. Ф. - Сравнительный анализ накопления ацетата свинца в плазме крови, моче и гомогенатах твердых тканей зубов крыс, Бобровская Н. П., Беликов К. Н., Шеина Т. В. (2017)
Самауиль Дагхар - Диагностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией (2017)
Заічко Н. В. - Вплив гіполіпідемічних засобів на рівень модуляторів стеатогенезу та фіброгенезу у щурів з неалкогольною жировою хворобою печінки, асоційованою з гіпергомоцистеїнемією, Некрут Д. О. (2017)
Лашкул О. С. - Вплив на післяопераційний період ранньої мультимодальної реабілітації при абдомінальній гістеректомії (2017)
Мальська А. А. - Аналіз стану здоров’я у дорослих із коригованою вродженою вадою серця (на прикладі атріовентрикулярної комунікації) (2017)
Муна Бен Абід - Аналіз адгезивної дисфункції ендотелію при резстентній артеріальній гіпертензії (2017)
Петренко Л. В. - Эффективность противогрибковой сублингвальной аллергенспецифической терапии у больных до 50 лет и старше с легкой и средней тяжести бронхиальной астмой, Рекалова Е. М. (2017)
Самойлова С. О. - Аналіз змін системи згортання крові у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень різного ступеня важкості, Плєнова О. М., Шкала Л. В. (2017)
Підкоритов В. С. - Порушення соціального функціонування у хворих на параноїдну шизофренію з супутньою сомато-неврологічною патологією, Байбарак Н. А. (2017)
Abstract and References (2017)
Гриценко П. - Парадигма обов’язку з перспективи часу (з нагоди 25-річчя створення Інституту української мови НАН України) (2017)
Єрмоленко С. - Експресивний потенціал української мови в листах-розмовах Тараса Шевченка (2017)
Клименко Н. - Демінутиви у біологічній терміносистемі сучасної української мови (2017)
Соколова С. - Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики (2017)
Кобиринка Г. - Джерела дослідження динаміки акцентуації в українських діалектах (2017)
Омельчук С. - Прийменники через і з у складі словоформ на позначення дефісного правопису слів (2017)
Кредатусова Я. - Мовні інновації — абревіатеми в сучасній словацькій мові (у порівнянні з українською) (2017)
Яценко Н. - Жанрово-стильова специфіка наукової рецензії (2017)
Чернобров Ю. - Історичний паспорт синтаксичного терміна: джерела формування в XVI — I пол. ХХ cт. (2017)
Холодьон О. - Розвиток семантики дієслів у східнополіських говірках (2017)
Бибик С. - Дискусійні платформи сучасної лінгвостилістики, Ангеліна Ганжа А. (2017)
Кравець Л. - "Ну що б, здавалося, слова..." . Територія мови Тараса Шевченка : Монографія / |С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта|; за ред. С.Я. Єрмоленко. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. — 348 с. (2017)
Сніжко Н. - Мовно-естетичні й неографічні здобутки філологів Рівненщини. Максимчук В.В. Словотворчість сучасних поетів Рівненщини : монографія / В.В. Максимчук ; за ред. Г.М. Вокальчук. — Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", — 2015. — 386 с. (Лексикографічна серія "Українська індивідуально-авторська лексикографія" ; вип. 7) (2017)
Архангельська А. - VIII Оломоуцький симпозіум україністів "Сучасна україністика: проблеми мови, літератури та культури" (2017)
Таран А. - Міжнародна наукова конференція "Славістика в цифровому просторі" (2017)
Фаріон І. - Пам’яті Павла Павловича Чучки (22.02.1928–10.12.2016) (2017)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджені Наукової радою "Українська мова" НАН України 2016 року (2017)
Фурса В. - Мовна мозаїка.Зрікатися ідеалів чи зрікатися від ідеалів? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка.Чи дістають військові поранення? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Виконуй по порядку завдання чи одне за одним, послідовно? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. У 90-х роках ХХ ст., а не в 1990-х роках (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка.Колядник, колядники, а не коляднúк, колядникú (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Найвірогідніше, найімовірніше, а не швидше (скоріше) за все (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка.По праву чи заслужено, справедливо? (2017)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Цифри з літерними нарощеннями і без них (2017)
Відомості про авторів (2017)
Гончаренко Д. Ф. - Разработка конструктивных, технических и организационных решений по восстановлению смотровых шахт канализационных туннелей, Яровой Ю. Н., Перепелица Е. А., Гармаш А. А. (2016)
Шатов С. В. - Логістика переміщення засобів механізації під час розбирання руйнувань будівельних об’єктів, Улітіна М. Ю. (2016)
Менейлюк А. И. - Исследования инъекционной технологии создания защитного экрана, Петровский А. Ф., Борисов А. А., Бабий И. Н. (2016)
Menejlyuk A. I. - Definition of the operational efficiency оf ventilated facades, Babij I. N., Kaminskaya-Pinaeva A. I., Ohrimovich N. S. (2016)
Менейлюк А. И. - Влияние организационно-технологических факторов на структуру затрат предприятия по строительству и реконструкции элеваторов, Никифоров А. Л . (2016)
Постернак І. М. - Організаційна структура для реконструкції будівель історичної забудови Одеси, Постернак С. О. (2016)
Merylova I. O. - Foreign design experience of children's sports institutions in the structure of the city, Myronova K. H. (2016)
Складановська М. Г. - Екотуризм як спосіб розвитку екологічної культури сучасного cуспільства, Ілюшина К. О. (2016)
Вихідні дані (2016)
Бачинська Л. Г. - Житлова архітектура у СРСР: історичні наслідки політичного втручання (2011)
Бачинська Л. Г. - Застосування клаузурної методики для активізації вивчення спецкурсів у підготовці фахівця-архітектора (2011)
Бачинська О. В. - Сучасне релігійне життя києва як продовження історичних традицій (2011)
Панченко Т. Ф. - Ландшафтні проблеми урбанізму як навчальна дисципліна (зарубіжний досвід), В’язовска А. В. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формотворення міського середовища на прикладі історичного центру Києва, Бовкун М. С. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Засадничі риси формотворення естетичного середовища української архітектури Х - ХХІ ст., Шишлакова Г. О. (2011)
Коротун І. В. - Архітектурні засоби формування міського простору (2011)
Коротун І. В. - Архітектурні об`єкти і ансамблі – каталізатори урбаністичного розвитку (2011)
Крыжантовская О. А. - Истоки архитектурно-художественного образования в Одессе в период с 1837 по 1917 год (2011)
Михайлишин О. Л. - Дискусії "про стиль і костел" у польських архітектурних колах і їх значення для волинського храмобудування міжвоєнного періоду (2011)
Осиченко Г. О. - Інформаційний підхід до оцінки естетичних об'єктів (2011)
Панченко О. О. - Зарубіжна практика застосування симетричних перетворень у містобудуванні (2011)
Поперечна О. О. - Фактори архітектурно-планувальної організації соціально орієнтованого житлового середовища (2011)
Ремизова Е. И. - От формальной теории композиции к содержательно-генетическому методу полилога в современном архитектурном образовании (2011)
Сємикіна Т. І. - Інноваційні технології у формуванні архітектурного простору як синтезований продукт мистецтва і раціональності (2011)
Василенко О. Б. - Запровадження сучасної архітектурної проблематики у навчальні програми на прикладі розробок кафедри АП ХНУБА, Смоленська С. О. (2011)
Сьомка С. В. - Актуалізація проблеми варіативного вибору оптимально-пропорційного рішення в процесі архітектурного проектування сучасних комплексів (2011)
Черкасова Е. Т. - Методология сохранения и реабилитации архитектурно-градостроительного наследия исторических населенных мест (на примере северо-восточного региона Украины) (2011)
Тыминский В. В. - Концепция "нового формализма" и архитектурные утопии ХХ века (2011)
Товбич В. В. - Життєдіяльність системи управління архітектурною діяльністю (2011)
Алиреза Шешпари - Влияние социально-демографической ситуации на формирование типологических особенностей жилья г. Тегерана в районе № 1 (2011)
Завада В. Т. - Роль Києва у формуванні регіональних відмінностей в архітектурі дерев’яних храмів України (2011)
Колесник Н. А. - Прийоми дизайну дитячих дошкільних закладів з урахуванням новітніх технологій, Олійник О. П. (2011)
Турчик Ю.С. - Принципи та прийоми дизайну інтер’єру дитячого центру раннього розвитку, Олійник О.П. (2011)
Чабан К. В. - Прийоми трансформації житлового простору студентського гуртожитку в гуртожиток сімейного типу, Олійник О. П. (2011)
Біленкова С. В. - Архітектор Губерт Ґесснер у Чернівцях та творче оточення його часу (2011)
Ярмоленко Н. - Аспекти формування середовища дитячих дошкільних закладів, Гнатюк Л. Р. (2011)
Лобов И. М. - Городская среда, как объект визуально-пространственного восприятия, Лобова А. И. (2011)
Древаль И. В. - Железнодорожный вокзальный комплекс в иерархической структуре градостроительного пространства (2011)
Кузьменко Т. Ю. - Трансформація структурних частин та перепрофілювання як прийоми функціональної спеціалізації приміських сільських поселень (2011)
Кушніренко М. М. - Законодавчо-правова основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва, Яценко В.О., Козлова Ю. В. (2011)
Орлова Т. О. - Типовые решения по биологической рекультивации полигонов твердых бытовых отходов (2011)
Захарова А. В. - Типологія нових елементів розселення (2011)
Панченко Т. Ф. - Будівництво житлово-рекреаційних комплексів як перспективний напрямок розвитку приморських населених пунктів, Омшанська А. Г. (2011)
Прокопенко О. В. - Особливості розвитку музейної справи та туризму в Україні (2011)
Рябець Ю. С. - Екомісто – втілення концепції сталого розвитку територій (2011)
Сидорова В. В. - Социологические исследования по прибрежным территориям (2011)
Штепа К. О. - Зелені насадження як невід’ємна складова заходів з організації безпеки міського середовища (2011)
Шешукова С. В. - Пропозиції щодо територіальних параметрів системи громадського обслуговувння та її елеметів в курортно-рекреаційних зонах (2011)
Панченко Т. Ф. - Нові наукові навчальні напрями в ландшафтній архітектурі, Проценко С. М., Рубан Л. І. (2011)
Гарбар М. В. - Аналіз європейського досвіду використання велосипедного транспорту (2011)
Деппершмідт Г. П. - Особливості фізкультурно-спортивних споруд сучасності, Олійник О. П. (2011)
Бородай А. С. - Класифікація сучасних спортивних комплексів для лижного спорту та біатлону, Лях В. М. (2011)
Бородай Д. С. - Передумови формування та тенденції розвитку спортивно-туристичних готелів, Лях В. М. (2011)
Дорохіна Г. І. - Організація сучасного простору тренажерних зал для занять фізкультурою людей з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Доцюк А. В. - Розвиток концептуального проектування на основі засобів архітектурної графіки та архітектурно-художньої композиції при фаховій підготовці архітекторів (2011)
Жовква О. І. - Геопатогенні зони та їх вплив на вибір земельної ділянки при проектуванні культових споруд (2011)
Эмамианфар Али - Влияние природно-климатических условий Ирана на архитектурно-планировочные решения университетов (2011)
Ільченко Д. М. - Особливості планувального розвитку структур систем озеленення міст Донбасу (2011)
Курач С. Ю. - Соціально-педагогічні вимоги до установ виховання і дозвілля школярів (2011)
Гнатюк Л. Р. - Формотворчі елементи флотелів, Новік А. В. (2011)
Ніканоров С. О. - Планувальне рішення підприємств харчування при туристичних комплексах (2011)
Бутик М. В. - Систематизація факторів, що впливають на формування аеровокзалів (2011)
Меженна Н. Ю. - Будинки-новації в архітектурі історичної вулиці, Зиміна С. Б. (2011)
Мироненко О. В. - Современные тенденции в проектировании аэропортов, Мироненко В. П. (2011)
Чижмак Д. А. - Прийоми архітектурно-планувальної організації екологічно-збалансованих висотних громадських будинків (2011)
Чернявський В. Г. - Основні принципи гнучкої планувальної організації громадських будівель соціальної сфери (2011)
Оката І. О. - Поява нових спортивних споруд у зв’язку з розвитком велоспорту (2011)
Пивоваренко О. В. - Школа XXI століття – сутність суперечності функціональної структури (2011)
Примачок О. А. - Розташування закладів культурно-просвітницької діяльності в структурі міста (2011)
Третяк Ю. В. - Перетворення архітектурно-містобудівних форм пенітенціарних закладів (2011)
Яблонская А. Д. - Проектирование коллективного жилья в затесненных условиях сложившейся застройки города. Аутентичная типология (2011)
Кащенко О. В. - Матеріали всеукраїнської конференції "Сучасна архітектурна освіта прогностика в архітектурі: архітектура майбутнього". Передмова. Прогностика в архітектурі - вектор розвитку архітектурної освіти (2011)
Біленкова С. В. - Концепція матеріальності і дематеріальності архітектурних стилів. Погляд у майбутнє (2011)
Кащенко Т. О. - Прогностичні моделі енергоефективної архітектури (2011)
Ковальський Л. М. - Стильові особливості архітектури України - витоки, сьогодення та перспективи розвитку, Засуцький Є. В. (2011)
Коротун І. В. - Архітектура як семіотична система. Інспіративні засади та складові теоритичної платформи (2011)
Курач С. Ю. - Методики технології освіти. Науково-методологічне обгрунтування позашкільної освіти як системи (2011)
Ладан Т. М. - "Біотехнічна" ("фітоархіграфічна") концепція розвитку сучасної української архітектури київського полісся (еконаціональній підхід) (2011)
Меженна Н. Ю. - Новаційні будинки майбутнього в середовищі історичного міста (2011)
Носенко Г. А. - Рельєф як містоутворююча основа міст майбутнього (2011)
Самойлович В. В. - Смарт-матеріали в архітектурі, Дорожкін О. В. (2011)
Ушаков Г. Н. - Напрями кіберфутуризму в архітектурі (2011)
Хараборська Ю. О. - Впровадження контрольних клаузур для розвитку концептуального мислення, Кость М. Б. (2011)
Чернявський В. Г. - Впровадження принципів гнучкого планування громадських будівель (2011)
Шевцова Г. В. - Японська "архітектура майбутнього" - будівництво в минулому, життя в сучасності (2011)
Шулдан Л. О. - Енергоефективність в архітектурі (питання організації навчання) (2011)
Артюх Ю. В. - Прийоми реконструкції історичних житлових кварталів, Бородич Л. В. (2016)
Баранник Н. В. - Ландшафтний урбанізм в практиці європейського містобудування, Осиченко Г. О. (2016)
Буніна Ю. О. - Габіони як засіб формування архітектурно-ландшафтного середовища, Шевченко Л. С. (2016)
Василишин В. Я. - Особливості туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону (2016)
Василишин В. Я. - Дослідження естетичного упорядкування рекреаційних ландшафтів (2016)
Васильєв П. О. - Щодо оцінки туристичної привабливості об’єктів показу, як складової мотиваційного підходу туристичних маршрутів (2016)
Веркалець І. М. - Врахування естетичних характеристик ландшафту при розробці стратегічних завдань розвитку озеленення м. Івано-Франківська (2016)
Вовчик Р. В. - Теоретичні передумови дослідження проблем архітектурно-просторової морфогенези малого міста (2016)
Гирман О. О. - Скарбниця ландшафтного дизайну: Піт Удольф (Piet Oudolf), Шевченко Л. С. (2016)
Гришина В. С. - Роль природного фактора в формировании образа города через отношения "природа-человек-культура" (2016)
Дмитренко А. Ю. - Сталий розвиток населених місць: демографічний аспект (2016)
Дорошенко Т. А. - Полтавський аеропорт та його інфраструктура як чинник стабільності сільських поселень приміської зони, Милосердний А. В., Кузьменко Т. Ю. (2016)
Древаль І. В. - Використання територіальних ресурсів залізничних станцій для розвитку сучасного міста (2016)
Жмурко Ю. В. - Роль структуроформуючих і образних факторів в урбанізованому ландшафтному довкіллі, Соловйова О. С., Майстренко В. І. (2016)
Киселев В.Н. - Архитектурно-ландшафтные принципы энергоэффективности городской среды, Киселева А.В. (2016)
Колос О. В. - Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області", Васильєв П. О. (2016)
Кондель-Пермінова М. М. - Головний архітектор (урбаніст) міста: сучасні виклики (2016)
Конюк А. Є. - Історичний досвід архітектурно-планувальної організації енергоекономічної та екологічної житлової забудови (2016)
Костюченко Н. Ю. - Методи оптимізації мережі шкільних об’єктів, Обідний О. Б. (2016)
Левченко Д. Р. - Анализ научного опыта по вопросам формирования и градостроительного развития комплексов вузов в крупнейшем городе, Древаль И. В. (2016)
Мартышова Л. С. - Перекрытые пешеходные пространства в структуре современного города, Вдовенко Ю. В. (2016)
Муха Т. О. - Моделювання просторової структури агро рекреаційного екопоселення, Руденко В. В. (2016)
Назаренко В. В. - Аналіз формування сучасної житлової забудови середньої щільності, Васильєв П. О. (2016)
Омельченко О. Б. - Містобудівні особливості реконструкції міст, що зруйновані в наслідок воєнних дій, Васильєв П. О. (2016)
Орион-Пестрикова А. Г. - Влияние высотных объектов на формирование образа исторического центра крупнейших городов (2016)
Подхватілін О. Г. - Особливості планувальної організації прирічкових територій міст на прикладі міст України, Савченко О. О. (2016)
Поліщук Л. К. - Ґенеза історичних містобудівних комплексів Івано-Франківської області XVII-XVIII ст., Лукомська З. В. (2016)
Полутренко У. Б. - Методика оцінки впливу містобудівних і культурологічних факторів на туристичне використання замкових комплексів (2016)
Рубан Л. І. - Проблеми сучасної архітектурно-ландшафтної організації прибережних територій (на прикладі проектної практики Лондону, Великобританія) (2016)
Соснова Н. С. - Проблематика формування системи пішохідних просторів значнішого міста (на прикладі міста Львів), Киргизбаєва І. Ю. (2016)
Тишкевич О. П. - Особливості наявної мережі підприємств та закладів культурно-побутового обслуговування сільського населення України (2016)
Тіщенко А. О. - Сучасні прийоми формування секційного житла на прикладі великих міст, Обідний О. Б. (2016)
Удовиченко О. С. - Стратегії інноваційного розвитку промислових територій міста Харкова (2016)
Хахалина А. С. - Гуманистический аспект формирования безбарьерной архитектурной среды (2016)
Швець А. С. - Прийоми формування планувальної організації спортивно-оздоровчих комплексів (на прикладі м.Полтава), Бородич Л. В. (2016)
Яременко Л. В. - Припортова територія міста Києва (до визначення меж і функціональної структури об’єкта дослідження), Набок О. М. (2016)
Адаменко С. Г. - Прийоми формування архітектурного середовища будинків державного управління, Ніколаєнко В. А. (2016)
Баб’як В. І. - Негативний досвід впровадження притулків для мігрантів в ЄС, на прикладі Німеччини (2016)
Василишин Я. В. - Деякі особливості архітектури житлових будинків Станіславова на рубежі ХІХ-ХХ століть, Василишин В. Я. (2016)
Вільницька М. В. - Принципи формування функціонально-просторової організації пейнтбольних клубів, Руденко В. В. (2016)
Вісич М. С. - Особливості формування інтер’єру різних типів закладів громадського харчування, Школяр Д. С., Єрещенко О. Г. (2016)
Возгорьков С. І. - Сучасні тенденції формування сучасного житлового середовища (на прикладі м. Нью-Йорк, США), Шевченко Л. С. (2016)
Гибаленко О. М. - Формирование пластики и рациональное конструирование комбинированного покрытия, Коваленко А. С. (2016)
Гречко М. С. - Особливості архітектурно-планувальної організації центрів дозвіллям, Савченко О. О. (2016)
Данько К. С. - Стартові умови та обмежуючі фактори при формуванні енергоефективного житла в квартальній забудові (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського