Іванова А. Ю. - Cудівництво старшинського самоврядування в армії УНР (2016)
Музика І. В. - Спільні нормативно-правові акти державних органів і громадських організацій у системі джерел права УРСР повоєнного періоду (2016)
Малишев О. О. - Історичний розвиток археологічного права Мексики (2016)
Оніщенко Н. М. - Правовий і суспільний прогрес: взаємозумовленість і взаємовідповідність (2016)
Пархоменко Н. М. - Правовий світогляд як чинник формування ефективної системи права та правопорядку (2016)
Богініч О. Л. - Правова ідеологія України в контексті сучасних викликів (2016)
Подорожна Т. С. - Соціальні чинники конституціоналізації правового порядку (2016)
Львова О. Л. - До питання про природні права людини і набуті права: проблема пріоритету та цінностей (2016)
Кресін О. В. - Ідея суспільного договору та конструювання соціальних держави і права у західноєвропейській думці другої половини XVI – початку XVIII ст. (2016)
Макаренко Л. О. - Роль ідеології в житті суспільства та особи (2016)
Сунєгін С. О. - До питання про можливість формування якісної правової ідеології в умовах системної кризи культури (2016)
Скрипнюк О. В. - Право і політика: проблеми конфлікту і консенсусу (2016)
Батанов О. В. - Конфлікти та протиріччя у механізмі взаємдії громадянського суспільства та держави в сучасній Україні (2016)
Петренко П. Д. - Сутність виконавчої діяльності державних органів в сучасних умовах (2016)
Кресіна І. О. - Народ як суб’єкт міжнародного права, Кресін О. В. (2016)
Костецька Т. А. - Проблеми законодавчого визначення окремих понять у контексті забезпечення конституційного права на інформацію (2016)
Антонов В. О. - Збройні Сили України як головний інструмент забезпечення незалежності Української держави (2016)
Батанова Н. М. - Принципи конституційно-правової відповідальності: понятійна та видова характеристика (2016)
Бабаскін А. Ю. - Про окремі проблеми правового регулювання придбання цінних паперів за законодавством України (2016)
Вишновецька С. В. - Дистанційна робота як форма нетипової зайнятості: проблеми правового регулювання (2016)
Сімутіна Я. В. - Зміна трудового договору: теоретичні та практичні проблеми (2016)
Шумило М. М. - Концепція комплексних пенсійних правовідносин чи концепція комплексу правовідносин у пенсійному забезпеченні:проблема теорії чи вимого часу (2016)
Раманкулов К. С. - Формы правореализации в механизме правовгої регулирования труда (2016)
Кулинич П. Ф. - Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи (2016)
Малишева Н. Р. - Міжнародно-правові проблеми, що виникають у зв’язку з активним видаленням космічного сміття (2016)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти забезпечення комплексного та сталого розвитку сільських територій України (2016)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правове регулювання визначення шкоди, яка може бути спричинена космічними об’єктами з ядерними джерелами енергії на борту (2016)
Бусуйок Д. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання надання сільськогосподарських дорадчих послуг (2016)
Муравська М. Л. - Децентралізація повноважень органів влади у сфері управління водними ресурсами: правовий аспект (2016)
Андрійко О. Ф. - Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади (2016)
Дерець В. А. - Окремі питання правового регулювання доступу до публічної інформації (2016)
Кисіль Л. Є. - Деякі питання адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією (2016)
Банчук О. А. - Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів (2016)
Кваша О. О. - Законодавча регламентація режиму обігу зброї в Україні у світлі забезпечення права на самозахист, Фещенко Л. О. (2016)
Нерсесян А. С. - Спеціальна конфіскація активів і захист майнових прав громадян та юридичних осіб (2016)
Ландіна А. В. - Інформаційна безпека як об’єкт злочину (2016)
Бабанли Р. Ш. - Закономірності реалізації правового механізму звільнення особи від відбування покарання з випробуванням: правозастосовний аспект (2016)
Кубальський В. Н. - Кримінально-правова охорона основ державного суверенітету за законодавством зарубіжних країн (2016)
Козлюк Л. Г. - Еколого-правова культура як важливий елемент у забезпеченні протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля (2016)
Андрусяк Г. М. - Тенденції розвитку інституту обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України (2016)
Коваленко А. А. - Взаємозв’язок між інституціоналізацією політичних партій та демократичною консолідацією (2016)
Стойко О. М. - Перспективи етнорегіональних партій у контексті децентралізації (2016)
Явір В. А. - Еволюція ідеологічного спектра партійної системи України на прикладі парламентських партій (2016)
Кукуруз О. В. - Політика створення законодавства в Україні: основні принципи (2016)
Тихомиров О. Д. - Компаративна філософія права: проблеми концептуалізації (2016)
Ткаченко О. В. - Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) (2016)
Крывцова И. С. - Научная картина мира, картина мира правовых наук, правовая карта мира (юридическая география мира): от общего к частному (некоторые размышления) (2016)
Крестовська Н. М. - Цивілізаційний підхід у порівняльному правознавстві (2016)
Сапарова А. О. - Про значення поняття "національне право" у світлі проблеми правових запозичень (2016)
Харитонов Є. О. - Правова адаптація як вид взаємодії правових систем, Харитонова О. І. (2016)
Саидов А. Х. - Сравнительное правоведение и права человека (2016)
Чиркин В. Е. - Правовое государство и верховенство права: варианты терминологии (2016)
Батлер У. Э. - Славянский подход к идентификации российской правовой системы: pro и сontra, Захарова М. В. (2016)
Буткевич О. В. - Загальна теорія міжнародного і національного права та співвідношення цих систем: поява нової концепції у світлі примату міжнародного права (2016)
Островська Б. В. - Взаємодія канонічного та міжнародного права у врегулюванні міжнародних правових відносин (2016)
Софінська І. Д. - Концепція громадянства: проблеми застосування та перспективи вдосконалення (2016)
Басова І. С. - Внутрішньо переміщені особи: теоретичні та практичні проблеми (2016)
Бєляков М. С. - Екологічна стандартизація та нормування в Україні (2016)
Бойко О. В. - Поняття фітосанітарного контролю як аграрно-правової категорії (2016)
Бондарук В. О. - Замойська академія (1594–1784) у європейському пізньосередньовічному освітньо-правовому просторі (2016)
Губар К. А. - Юридична діяльнічть могилянців на прикладі Новгород-Сіверському патріотичномго гуртка (2016)
Гурова Г. М. - Джерела правової охорони навколоземного космічного простору від засмічення в контексті забезпечення довготермінової сталості (2016)
Ізай І. М. - Окремі питання відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 КК України) (2016)
Костюк О. М. - Проблематика автентичного тлумачення: сучасний стан дослідження (2016)
Лагоцька В. Ф. - Запобігання жіночій рецидивній злочинності: окремі пенітенціарні проблеми (2016)
Левіна Г. М. - Правова природа червоної книги України (в контексті охорони рідкісних видів диких тварин) (2016)
Олещенко І. В. - Європейський погляд на законодавче регулювання екологічного менеджменту на підприємствах (2016)
Тимощук Ю. С. - Співвідношення гуманізму та справедливості як принципів кримінального права України (2016)
Товпеко Я. К. - До питання про неприпустимість дискримінації за ознакою ідентичності (2016)
Пархоменко Н. М. - Наукова та науково-організаційна діяльность Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України у 2015 році (2016)
Кукуруз О. В. - Українські та польські науковці про геополітичні виклики сьогодення та європейську безпеку (2016)
Горбатенко В. П. - Теорія і практика модернізації виборчої системи: роздуми і пропозиції польських науковців (2016)
Пархоменко Н. М. - Новий Статут Національної академії наук України (2016)
Малишев О. О. - Ювілей академіка М. П. Василенка (2016)
Шумило М. М. - IV Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні факти в системі правового регулювання" до 145-річчя академіка ВУАН С. Дністрянського (2016)
Худояр Л. В. - ХХХІІІ Міжнародна історико-правова конференція "Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку" (до 800-річчя Великої хартії вольностей) (2016)
Бондарук Т. І. - Деякі методологічні аспекти історії права як науки про розвиток правового життя соціуму (2016)
Губар К. А. - ХХХІІ Міжнародна історико-правова конференція "Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми" (2016)
Кресін О. В. - Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (2016)
Савчук К. О. - Презентація першого тому багатотомного видання "Енциклопедія міжнародного права" (2016)
Денисов В. Н. - Виступ перед юридичною громадськістю України у зв’язку з виходом у світ першого тому "Енциклопедії міжнародного права" в трьох томах (2016)
Переверзєва О. С. - Мирне врегулювання міжнародних спорів (2016)
Кириченко В. Є. - Судова влада України очима істориків права (2016)
Мудриєвська Л. М. - Досвід розвитку державно-правових інститутів ранніх США крізь призму наукового аналізу (2016)
Талановитий вчений і організатор юридичної науки (до 80-річчя академіка Ю. С. Шемшученка) (2016)
Віктору Івановичу Акуленку – 80 років (2016)
Ювілей Ольги Федорівни Андрійко (2016)
До ювілею відомого правника Кулинича Павла Федотовича (2016)
Вихідні дані (2016)
Величко Н. - Моніторинг працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів: виявлення сильних і слабких сторін у підготовці кваліфікованих робітників (2011)
Вовковінський М. - Розвиток в учнів професійно-технічних навчальних закладів мотивації до оволодіння робітничою професією (2011)
Волкова Т. - Використання електронних підручників у професійній підготовці кваліфікованих робітників (2011)
Ворначев А. - Досвід розробки нових кваліфікацій у Великобританії (2011)
Герлянд Т. - Структурно-змістові аспекти професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2011)
Голіяд І. - Методичні аспекти розробки дидактичного комплексу з креслення (2011)
Григор’єва В. - Взаємодіїя суб’єктів управління: аналіз емпіричного дослідження (2011)
Калошин В. - Раціонально-емотивна терапія у навчальному процесі професійно-технічного навчального закладу (2011)
Лузан П. - Методика визначення складності навчальних дій та тестових завдань (2011)
Манько В. - Методичні засади контролю навчальних досягнень майбутніх кваліфікованих робітників (2011)
Михнюк М. - Інтенсифікаціїя навчально-виробничого процесу в підготовці кваліфікованих робітників будівельного профілю (2011)
Отич О. - Українське народне мистецтво у формуванні етнокультурної ідентичності особистості (2011)
Селецький А. - Історіографія класифікацій організаційно-педагогічних форм з підготовки робітничих кадрів в Україні останньої чверті XIX – початку XX ст. (2011)
Шимановський М. - Педагогічна підтримка здорового способу життя у професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві (2011)
Хроніка наукового життя Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2011)
Нові книги (2011)
Гордієнко О. С. - Ідеологія конкретизації права: основні вимоги (2015)
Єрмоленко Д. О. - Поняття і структура методології дослідження правосвідомості молоді (2015)
Жебровская К. А. - Роль правовых ценностей в диалоге правовых культур (2015)
Завальнюк С. В. - Співвідношення аналогії права та поширювального тлумачення норм права (2015)
Ієрусалімова І. О. - Історико-правові аспекти становлення інституту прав людини в Україні (2015)
Кожан В. В. - Класифікація особистих прав людини (2015)
Куракін О. М. - Генеза поняття "громадянське суспільство", Романов М. Ю. (2015)
Мальована Я. П. - Неповнолітній правопорушник у Київській Русі: його статус та засоби впливу на нього (2015)
Мельничук С. М. - Правозастосовна форма здійснення функцій держави та публічне адміністрування: взаємозв’язок змісту правових категорій (2015)
Новиков В. В. - Правовые гарантии свободы совести и вероисповедания в Украине (2015)
Погорєлова З. О. - Процедура розгляду законопроектів у Верховній Раді України: проблеми теорії та практики (2015)
Сердюк В. О. - Правова регламентація діяльності громадських об’єднань у підрадянській Україні на початку 1920-х років, Доценко В. О. (2015)
Багряк А. С. - Правові наслідки застосування права вето Президентом України щодо законів, прийнятих Верховною Радою України (2015)
Биркович О. І. - Історичні передумови політичної самоорганізації й реформи місцевого самоврядування в сучасній Україні (2015)
Губаль Ю. В. - Захист прав дітей в Угорщині. Уповноважений із прав дитини (2015)
Максакова Р. М. - Поняття "установча влада" в сучасній українській науковій думці (2015)
Манзюк В. В. - Правове забезпечення залучення інвестицій у сферу комунального господарства міста (2015)
Муртіщева А. О. - Співвідношення конституційної та політичної відповідальності уряду: основні доктринальні підходи (2015)
Обіход Т. В. - Конституційні права та особиста відповідальність людини в сучасному світі (2015)
Павленко В. В. - Місцеве самоврядування у виборчій системі в західній Україні після завершення Першої світової війни (1918–1927 рр.) (2015)
Палінчак М. М. - Мережа релігійних організацій в Україні: стан і перспективи розвитку (2015)
Петрецька Н. І. - Прийняття Конституції України народом: можливість та доцільність (2015)
Серёгин В. А. - "Big data": новая угроза для прайвеси в условиях информационного общества (2015)
Смук М. М. - Інститут народної законодавчої ініціативи в Україні: стан дослідження (2015)
Таран Д. П. - Жорсткість конституції як умова забезпечення її захисту (2015)
Хоббі Ю. С. - Вплив процесів децентралізації на забезпечення прав та свобод людини і громадянина (2015)
Борщевська Г. Е. - Джерела міжнародного приватного права у сфері захисту прав працівників-мігрантів: види, класифікація, співвідношення, Бичківський О. О. (2015)
Бут І. О. - Арбітрабельність спорів за участі споживачів товарів і послуг (2015)
Демчук А. М. - Порядок укладення договору зберігання на товарному складі (2015)
Заєць К. В. - Правова природа відносин у житловій сфері (2015)
Йосипенко C. Т. - Принципи медіації у приватно-правових відносинах (2015)
Карнаух В. С. - Окремі аспекти регулювання переддоговірних відносин (на прикладі України та Німеччини) (2015)
Куліцька С. В. - Проблемні питання порядку відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної неправомірними (незаконними) рішеннями, діями чи бездіяльністю суду (судді, суддів) (2015)
Курило Т. В. - Заповіт подружжя: правова природа та особливості застосування (2015)
Литвин С. Й. - Проблеми відшкодування майнової шкоди в авторському праві (2015)
Майданик Н. Р. - Натуральні зобов’язання в цивільному праві України: системність, класифікація, види (2015)
Маркевич І. Б. - Поняття та ознаки комунальних юридичних осіб публічного права (2015)
Бисага Ю. М. - Вагомий внесок у науку міжнародного права, Динис Г. Г., Павко А. І. (2015)
Бисага Ю. М. - Рецензія закон у структурі правової реальності (2015)
Шимон С. І. - Рецензія на монографію І. О. Ізарової "Теоретичні засади цивільного процесу Європейського Союзу", Ярошенко І. С. (2015)
Петренко К. Р. - Строки давності за українським законодавством: особливості та класифікація (2015)
Пляцко У. М. - Правова природа володіння (2015)
Погребняк В. Я. - Місце договору споживчого кредитування у системі цивільно-правових договорів (2015)
Поливач В. О. - Визначення кола осіб, які беруть участь у справах, що виникають із кредитних правовідносин (2015)
Рогач О. Я. - Особливості доказування та системи доказів у справах щодо встановлення фактів, що мають юридичне значення (2015)
Ткаченко М. В. - Історія розвитку договору довічного утримання (2015)
Тупицька Є. О. - Поняття та правова природа договору новації боргу у позикове зобов’язання (2015)
Власова Я. В. - Особливості притягнення до відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій за законодавством України, Жупанин А. В. (2015)
Манжула А. А. - Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності науково-дослідних установ в Україні: поняття та сутність (2015)
Біліченко І. С. - Деякі особливості підстав зміни трудових правовідносин працівника прокуратури в Україні (2015)
Волошина С. М. - Поняття безпеки й гігієни праці (2015)
Запара С. І. - Судова реформа та трудові суди: аналіз та перспектива (2015)
Марченко І. В. - Заохочення як перспективний метод забезпечення дисципліни праці (2015)
Честа Д. О. - Правове регулювання масових вивільнень працівників у зарубіжних країнах (2015)
Шабанов Р. І. - Умови визнання особи безробітною відповідно до чинного законодавства (2015)
Антонюк У. В. - Громадська екологічна діяльність як гарантія забезпечення екологічних прав в Україні (2015)
Барчук І. В. - Особливості правового регулювання державної реєстрації й контролю за використанням генетично модифікованих організмів в Україні (2015)
Місінкевич А. Л. - Особливості притягнення до юридичної відповідальності у правовідносинах з рекультивації земель в Україні (2015)
Пастух А. В. - Напрями адаптації законодавства України у сфері вирощування та перероблення сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива до вимог законодавства Європейського Союзу (2015)
Шарапова С. В. - Особливості заходів правової охорони земель лісогосподарського призначення (2015)
Бенедик В. І. - Проблема звільнення біженців від сплати судового збору в адміністративних справах (2015)
Березовська С. В. - Система органів влади, які беруть участь у здійсненні фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Бліхар М. М. - Інвестиційні відносини як об’єкт фінансово-правового регулювання (2015)
Бондаренко К. В. - Щодо визначення процесу державного управління (2015)
Васильєва М. О. - Офшори як метод оптимізації оподаткування в Україні (2015)
Девіняк О. Т. - Правовий аналіз та оптимізація організації практики студентів на прикладі Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" (2015)
Дозорець П. М. - Форми податкового контролю органів державної фіскальної служби за обігом підакцизних товарів (2015)
Зеленський Є. С. - Поліцейське піклування щодо неповнолітніх осіб: зміст та порядок застосування (2015)
Кожура Л. О. - Адміністративно-правовий захист та охорона: поняття та співвідношення (2015)
Літвінцева А. С. - Поняття та склад податкового правопорушення (2015)
Лопушанська О. В. - Верховна Рада України як суб’єкт адміністративно-правового регулювання мовної політики (2015)
Лясковець О. В. - Щодо питання службової таємниці та персональних даних як правового режиму інформації з обмеженим доступом (2015)
Ляшук Р. М. - Правове регулювання планування діяльності відділів прикордонної служби (2015)
Міськевич А. В. - Співвідношення соціальних та адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення в Україні (2015)
Опаленко Д. А. - Особенности организационно-правовых форм деятельности Высшего совета юстиции Украины (2015)
Плиска В. В. - Поняття та елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції (2015)
Титул, содержание (2017)
Пикашов В. С. - Особенности использования газов нефтепереработки для отопления печей и котлов, Великодный В. А. (2017)
Никитин Е. Е. - Концептуальные положения модернизации существующих неэффективных систем централизованного теплоснабжения (2017)
Рудыка В. И. - Основные тенденции развития мирового коксохимического производства на современном этапе, Малина В. П., Федак С. П., Цымбал А. А. (2017)
Бондарь В. П. - Условия минимальных потерь эксергии в неравновесных процессах теплообмена рабочих сред (2017)
Карп І. М. - Проблема утилізації та знешкодження мулових осадів міських стічних вод і шляхи її вирішення (Огляд), П’яних К. Є., Нікітін Є. Є. (2017)
Колесник В. В. - Кальцинація дрібнодисперсного вапняку в псевдозрідженому шарі інертного зернистого матеріалу. 1. Математичний опис процесу кальцинації частинки вапняку, Орлик В. М., Хвастухін Ю. І., Костогриз К. П., Жайворонок В. А. (2017)
Шаманский С. И. - Технологические основы организации экологически безопасного функционирования системы водоотведения, Бойченко С. В., Матвеева И. В. (2017)
Торчинский А. И. - Модернизация туннельной печи обжига керамического кирпича на предприятии "Метехис керамика" (Грузия), Ляшко А. Ю., Чичуа З. (2017)
Балендр А. - Характеристика рівнів галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу в академічній освіті (2017)
Binytska K. - Professional Training of the Future Primary School Teachers in the Czech Republic: Regulatory Bases (1989–2005) (2017)
Блощинський І. - Етапи, зміст і методика проведення експериментальної роботи щодо формування комунікативно-дискурсивної культури майбутніх офіцерів-прикордонників, Бабіч О. (2017)
Брежнєва С. - Дитячі та юнацькі духовні пісні й гімни менонітів Західної Європи: історія та сучасність (2017)
Бриндіков Ю. - Соціальна реабілітація військовослужбовців: до питання термінології (2017)
Вихрущ В. - Парадигмальний підхід та моделі навчання дорослих у сучасній вищій освіті (2017)
Голодюк Л. - Парадигмальність процесу організації навчально-пізнавальної діяльності учнів у контексті різних підходів (2017)
Гук Л. - Особливості розвитку шкільної освіти у канадському суспільстві кінця XVIII – початку XIX століття, Гаврилюк М. (2017)
Данильчук Л. - Критерії та показники сформованості інформаційно-правової компетентності особистості у сфері соціальної профілактики торгівлі людьми (2017)
Завгородня Т. - Педагогічні ідеї вітчизняних дослідників в контексті спадщини Василя Сухомлинського, Стражнікова І. (2017)
Зельницький А. - Дефінітивний аналіз понять "якість освіти" і "компетентність", їх інтерпретація, удосконалення змісту та особливості введення в науковий обіг сфери вищої військової освіти (2017)
Крищук Б. - Розвиток шкільництва на Поділлі на початку ХІХ століття (2017)
Крутій К. - Підготовка майбутніх фахівців до роботи з різними категоріями дітей в умовах спеціального абілітаційного простору, Зданевич Л. (2017)
Кушнір В. - Розвиток ідей Марії Монтессорі у вітчизняній педагогічній думці на початку ХХ ст. (2017)
Лебедь Г. - Історико-педагогічний вимір змісту фахової підготовки майбутніх програмістів у другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Лисак Г. - Шляхи професійного самовдосконалення викладачів ВНЗ (2017)
Лівшун О. - Особливості використання інноваційних технологій, форм та методів у професійній підготовці майбутнього вчителя трудового навчання до викладання художньо-технічних дисциплін, Хренова В. (2017)
Лісна-Міськів Н. - Характеристика організаційно-педагогічних умов, покладених у основу формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності (2017)
Лісніченко Ю. - Модель підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності в процесі вивчення фахових дисциплін (2017)
Мазуренок М. - Керівництво вищою освітою УСРР в умовах посилення репресивно-тоталітарної системи (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) (2017)
Мосейчук Ю. - Психолого-педагогічні засади професійного та особистісного розвитку студентів в процесі професійної підготовки у вищих навчальних закладах (2017)
Осадчий В. - Можливості засобів дистанційного навчання у процесі вивчення технічних дисциплін, Осадча К. (2017)
Плиска Ю. - Особистісна педагогічна культура вчителя: системний і синергетичний підходи до аналізу (2017)
Поліщук О. - Компетентнісний підхід до підготовки вчителя історії (2017)
Рябовол Л. - Методика навчання правознавства як наука: методи досліджень, категоріально-понятійний апарат, розробленість наукової та навчальної літератури (2017)
Самарук Н. - Професійна компетентність майбутнього математика та її складові, Поплавська О. (2017)
Соляр Л. - Програма формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Степанюк А. - Екологізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів біології (2017)
Суховієнко Н. - Модель підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до формування узагальнень у дітей старшого дошкільного віку (2017)
Ткачук Г. - Автодидактичні передумови та важелі активізації позааудиторної самостійної роботи студентів (2017)
Тульська О. - Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога (2017)
Чала А. - Розвиток мовленнєво-комунікативної культури майбутніх учителів початкових класів в умовах реформування освіти (2017)
Шквир О. - Модель ступеневої підготовки майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень (2017)
Шоробура І. - Підготовка фахівців початкової освіти для Нової школи у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії (2017)
Яворська С. - Методика опрацювання різних за лінгвістичною природою написань у контексті професійного становлення філологів (2017)
Ящук І. - Теоретичні засади формування іншомовної комунікативної компетенції як складової професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Потіп М. М. - Функції, які здійснюються у процесі розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2015)
Прокопенко О. Ю. - Поняття організаційних форм діяльності органів внутрішніх справ як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2015)
Решетнік А. Р. - Адміністрування судових комунікацій та його значення для основної місії судової установи (2015)
Русских Т. В. - Міжнародне митне право та система його джерел (2015)
Сарана С. В. - До питання складу процедур особливого процесуально-процедурного податкового режиму (2015)
Сокуренко В. В. - З’єднання та військові частини: поняття, особливості функціонування та ознаки (2015)
Сулейманова С. Р. - Валютний контроль: поняття, ознаки, зміст (2015)
Устименко Є. В. - Адміністративно-правові санкції в законодавстві України (2015)
Фазикош О. В. - Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення та його принципи (2015)
Харенко О. В. - Правове регулювання відмови у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації (2015)
Березнер В. В. - Об’єкт підкупу працівника підприємства, установи чи організації (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Позбавлення військового звання, чину, рангу в історії українського права у дорадянський період: особливості становлення, розвитку та виконання (2015)
Пащенко О. О. - Співрозмірність позитивних і негативних наслідків кримінально-правової заборони (2015)
Плотнікова А. В. - Щодо звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (2015)
Ступник Я. В. - Проблеми забезпечення відповідності інституту звільнення від кримінальної відповідальності конституційній та міжнародно-правовій презумпції невинуватості, Горінецький Й. І. (2015)
Супруненко Д. О. - Функції прокуратури як суб’єкта запобігання злочинам в Україні (2015)
Юрченко О. Ю. - Значення впливу інформації на запобігання розвитку віктимогенних ситуацій (2015)
Артеменко І. І. - Деякі аспекти залучення законного представника у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх (2015)
Багрій М. В. - Судовий контроль за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій: окремі аспекти (2015)
Балацька О. Р. - Поняття й класифікація суб’єктів захисту в кримінальному провадженні (2015)
Габлей Н. Г. - Права засудженого під час оскарження вироку в касаційному провадженні (2015)
Жук М. С. - Процесуальний статус співучасників кримінального правопорушення, які не є обвинуваченими (підсудними), в аспекті меж судового розгляду (2015)
Калинюк Н. М. - Порядок залучення судово-медичного експерта стороною захисту з метою проведення судових експертиз (2015)
Кисляк Н. С. - Порядок заявлення та вирішення клопотань про поповнення матеріалів кримінального провадження новими доказами у підготовчій частині судового розгляду (2015)
Малярова В. О. - Криміналістична методика: питання співвідношення криміналістичної характеристики з іншими (2015)
Мединська Л. В. - Процесуальні гарантії сторони захисту у суді (2015)
Мирошниченко Т. М. - Змагальність у механізмі кримінального процесуального доказування (2015)
Рибак О. О. - Щодо проблеми реалізації розумності строків як засади кримінального процесу України, Кучинська О. П. (2015)
Столітній А. В. - Електронний діалог – інноваційний напрям еволюції досудового розслідування, Каланча І. Г. (2015)
Тимошенко М. О. - Загальні засади (принципи) кримінального провадження в системі принципів права (2015)
Чернієнко А. О. - Вагітність засудженої або наявність у неї малолітньої дитини як підстава відстрочки виконання вироку: практика застосування (2015)
Заборовський В. В. - Зародження інституту української адвокатури (IX−XVIII ст.) (2015)
Северин К. М. - Дослідження принципу уникнення конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності (2015)
Хотинська-Нор О. З. - Стратегія і тактика судової реформи: окремі методологічні аспекти (2015)
Цимбалістенко О. О. - Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів на початковому етапі досудового розслідування (2015)
Ченшова Н. В. - Особливості регламентації статусу біженця у законодавстві України як потенційної держави-учасниці Європейського Союзу (2015)
Содержание (2013)
Vozniuk E. V. - DWDM communication systems based on multifrequency laser radiation, Machekhin Y. P. (2013)
Васянович А. В. - Коллиматор для светодиодных источников инфракрасного излучения, Мачехин Ю. П., Старчевский Ю. Л., Экезли А. И., Горбань А. В. (2013)
Николаев С. В. - Влияние частоты возбуждения на генерационные характеристики лазеров на красителях с когерентной накачкой, Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2013)
Николаев С. В. - Вынужденное излучение твердотельных оптически-неоднородных активных сред на основе гетерокомпозитов "полиуретан-краситель", Пожар В. В., Дзюбенко М. И. (2013)
Одаренко Е. Н. - Фотонно-кристаллические волноводные структуры для электронных приборов терагерцового диапазона (2013)
Грищенко С. В. - Исследование переноса заряда в низкоразмерной двумерной полупроводниковой структуре с учетом немарковских эффектов, Синельников О. И., Якушев С. О., Фесенко В. И., Шулика А. В., Сухоиванов И. А. (2013)
Федоряко А. П. - Динамическое рассеяние света в нематическом жидком кристалле ЖК-440, Кочержин А. И., Кухтин М. П., Черняков Э. И. (2013)
Кухтин С. М. - Измерение потерь в газах методом модуляционной лазерной спектроскопии с прямым преобразованием Фурье (2013)
Афанасьева О. В. - Использование лазеров малой мощности в промышленных технологиях, Лалазарова Н. А., Федоренко Е. П. (2013)
Фролова Т. И. - Выбор материала для изготовления колбы безэлектродной СВЧ-лампы (2013)
Мизерник В. Н. - Новый подход для решения электродинамической задачи возбуждения волноводной волной ферритового резонатора, Одаренко Е. Н., Шматько А. А. (2013)
Вакула А. С. - Исследование эффективной намагниченности насыщения наноразмерных пленок пермаллоя методом сверхвысокочастотного ферромагнитного резонанса, Недух С. В., Тарапов С. И., Полевой С. Ю., Харченко А. А. (2013)
Арсеничев С. П. - Экспериментальное исследование дифракционных свойств тонких проводящих пленок в волноводе, Бендеберя Г. Н., Григорьев Е. В., Зуев С. А., Слипченко Н. И., Старостенко В. В., Таран Е. П. (2013)
Бородкина А. Н. - Сравнение результатов численного моделирования систем помещения образцов в СВЧ резонаторных датчиках с коаксиальной измерительной апертурой, Слипченко Н. И. (2013)
Медведев Е. А. - Сравнительная оценка различных методов анализа электродинамических свойств нанотрубок, Уайд С. Р. (2013)
Куцак С. В. - Моделирование импедансными поверхностями периодических неоднородностей в прямоугольных волноводах (2013)
Тихонов В. А. - Подавление земной помехи в системах вертикального зондирования атмосферы на основе мультипликативной модели, Литвин-Попович А. И., Кудрявцева Н. В. (2013)
Бабкин С. И. - Оценка влияния горизонтального ветра на амплитудную структуру сигналов системы радиоакустического зондирования атмосферы, Кушнир М. В. (2013)
Леонидов В. И. - Акустическое зондирование в задаче обнаружения и регистрации термодинамических возмущений в приземном слое атмосферы (2013)
Богомаз У. Г. - Информационная технология определения функции передачи оптической системы построения изображения, Белик Т. В., Данилов В. В. (2013)
Данова Т. Е. - Требования к гидрометеорологической информации, получаемой от радиолокационных станций, Перелыгин Б. В. (2013)
Жирнов В. В. - Применение вейвлет-преобразования для формирования радиолокационных виртуальных изображений, Солонская С. В., Зима И. И. (2013)
Файзулаева О. Н. - Автоматизация процедур принятия решения об исключении из обработки первой модовой функции при использовании преобразования Гильберта - Хуанга (2013)
Евсеева О. Ю. - Тензорная модель многополюсной телекоммуникационной сети (2013)
Гаркуша С. В. - Особенности использования гиперграфов при моделировании многоканальных mesh-сетей стандарта IEEE 802.11 (2013)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель управления ресурсами гибридной сети доставки контента с гарантированным качеством обслуживания, Кадер М. Б. (2013)
Васильев А. Ю. - Высокоэффективная система передачи на ПЛИС, Кожин Р. В. (2013)
Крыжановский В. Г. - Анализ области устойчивой работы кольцевого автогенератора класса Е, Охрименко Ю.Г., Чернов Д.В. (2013)
Крыжановский В. Г. - Автогенератор класса Е с расширенной полосой перестройки (2013)
Бессалов А. В. - Алгоритм выбора канонической кривой, изоморфной кривой Эдвардса над простым полем, Дихтенко А. А., Цыганкова О. В. (2013)
Бессалов А. В. - Изоморфные канонической форме эллиптические кривые Эдвардса над расширенными полями характеристики 2, Дихтенко А. А. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Cпеціалізовані процесори реалізації автентифікації учасників взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Цопа А. И. - Оценка влияния кодирования и скремблирования сигнала на защищенность системы передачи информации (2013)
Котух В. Г. - К вопросу применения лакофольговых диэлектриков в датчиках измерения физических величин, Харенко К. Ю., Мирошник М. А., Пахомов Ю. В. (2013)
Мещанинов С. К. - Исследование эффективности электронной аппаратуры для медико-биологических исследований (2013)
Андреев А. Н. - Измерение размеров частиц в коллоидных растворах методами корреляционной спектроскопии, Лазаренко А. Г. (2013)
Чернышов Н. Н. - Исследование квазинейтральной модели плазмы на основании флуктуационно-диссипативной теоремы (2013)
Рефераты (2013)
Содержание (2013)
Бабец Е. К. - Стратегические угрозы глобального характера для предприятий горно-металлургического комплекса Украины, Гребенюк С. Я. (2013)
Бабець Є. К. - Хід підготовки до виконання Державної програми дослідження стану Криворізького залізорудного басейну для запобігання виникненню на його території катастрофи техногенного та природного характеру на 2014-2016 роки, Рибалко Б. І. (2013)
Ступник Н. И. - Проблемы мониторинга дневной поверхности в полях закрытых и действующих шахт Криворожского железорудного басейна, Калиниченко В. А. (2013)
Бабець Є. К. - Аспекти геофізичного моніторингу геоекологічних задач безпечного функціонування регіонів Кривбасу, відпрацьованих гірничими роботами, Чепурний В. І., Ляш С. І., Добровольська З. С., Терещенко В. О. (2013)
Дядечкин Н. И. - К вопросу о влиянии природных факторов на устойчивость породных массивов вблизи ответственных технических объектов, типа наклонных стволов и др., Костянский А. Н., Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2013)
Дядечкин Н. И. - О целесообразности рекультивации земной поверхности и перспективе горных работ в Кривбассе, Бабец Е. К., Перегудов В. В., Егоров Г. А. (2013)
Чистяков Е. П. - Механизмы и интенсивность проявлений горного давления и сдвижения пород при подземной отработке крутопадающих рудных залежей (2013)
Федоренко А. И. - Геомеханическое состояние массива горных пород, подработанного шахтой "Валявко-Северная" (2013)
Бабец Е. К. - О возможности исследования методом ЕИЭМПЗ состояния горного массива, прилегающего к вертикальным шахтным стволам, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Чистяков Д. Е. - Уровень напряженного состояния массива как оценочный критерий выбора типа крепи (2013)
Бабец Е. К. - Оценка влияния структурно-текстурных особенностей взрываемого массива горных пород на характер деструктивного формирования сейсмо-взрывных колебаний, Штанько Л. А., Седунова Т. Т., Грицай Е. Ю., Терещенко В. О. (2013)
Седунова Т. Т. - Отимизация взрывного дробления плагиогранитов в условиях Шархинского карьера, Пыжик А. Н., Зайцев И. Н., Седунов К. А. (2013)
Штанько Л. А. - Основные методические положения комплексного обследования технического состояния вертикальных шахтных стволов, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Штанько Л. А. - Определение динамического воздействия взрывных работ на состояние крепления подземных сооружений комплексов ЦПТ, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Козариз В. Я. - Обоснование расчета прогибов длительно эксплуатируемых элементов армировки вертикальных шахтных стволов, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Козариз В. Я. - Опыт проведения технических осмотров вертикальных шахтных стволов, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2013)
Ляш С. І. - Вдосконалення відбійки породного масиву при проведенні тупикових підняткових виробок висотою 10-12 метрів, Чепурний В. І. (2013)
Бабец Е. К. - Оценка влияния изменений микросреды на показатели эффективности ПАО "Кривбассжелезрудком" на основе метода корреляционных плеяд, Гребенюк С. Я. (2013)
Бабець Є. К. - Сучасні напрямки розвідки покладів залізовмісної сировини у лежалих хвостах збагачувальних фабрик Кривбасу, Чепурний В. І., Ляш С. І., Петрухін А. В., Мельникова І. Є. (2013)
Рыбалко Б. И. - Экономическое обоснование целесообразности комплексного использования продуктов обогащения, Мельникова И. Е., Рыбалко Л. П. (2013)
Бабец Е. К. - Пути повышения экономической целесообразности управления ресурсосбережением в Криворожском регионе, Рибалко Л. П. (2013)
Salyga S. K. - Doświadczenie efektywnego zarządzania gospodarką odpadami przemysłowymi w polsce, jako jeden z kierunków oszczędności surowców w przedsiębiorstwach górniczych Ukrainy, Melnikowa I. J. (2013)
Касілов І. І. - Стан вивченості нормативно-правової бази щодо використання відходів переробки мінеральної сировини у напрямі управління ресурсозбереженням гірничодобувних підприємств, Мельникова І. Є., Петрухін А. В. (2013)
Рыбалко Б. И. - Результаты исследований переработки красных шламов, Иванченко В. В. (2013)
Бабец Е. К. - Получение товарной аглоруды из надрешетного продукта дробильно-сортировочной фабрики шахты им. Фрунзе с применением селективного разрушния минеральных компонентов руды, Петрухин А. В., Николаенко К. В., Давыдов А. В., Батареев А. С., Гурин В. А. (2013)
Сазонов А. В. - Применение сейсмических и наклономерных датчиков для определения деформаций сооружений, земной поверхности и горного массива в условиях Кривбасса, Сова А. А., Бабец Е. К. (2013)
Бабец Е. К. - Влияние параметров реконструкции железорудного карьера на технико-экономические показатели его работы, Дядечкин Н. И., Костянский А. Н., Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2013)
Костянский А. Н. - К расчету безопасного ведения буровых работ при постановке на контур бортов глубоких карьеров, применяющих комплексы ЦПТ, Чепурной В. И., Ященко Б. Е. (2013)
Куліковська О. Є. - Результати моніторингу деформаційних процесів котлотурбіного цеху ДП "Криворізька теплоцентраль" (2013)
Синчук О. Н. - К вопросу создания энергоэффективного и безопасного в эксплуатации электровоза для рудных шахт, Караманиц Ф. И., Гузов Э. С., Синчук И. О., Колотилин В. Н. (2013)
Синчук О. Н. - Теоретические аспекты использования автономных ветроэнергетических установок в подземных горных выработках железорудных шахт, Синчук И. О., Бойко С. Н. (2013)
Бабец Е. К. - Перспективы использования приводов по системе ПЧ-СД для одноковшовых карьерных экскаваторов типа ЭКГ, Осадчук Ю. Г., Крутов Г. В., Зуй С. Г., Полищук П. В. (2013)
Синчук И. О. - Контактные сети железорудных шахт как источник поражения горнорабочих электрическим током, Харитонов А. А. (2013)
Лапшин А. А. - Математическая модель определения аэродинамических параметров системы форсуночного охлаждения рудничного воздуха (2013)
Гурин А. А. - Ускоренная биологическая рекультивация отработанных хвостохранилищ, Таран Н. А. (2013)
Милейко Т. В. - Экология горнорудных регионов Украины (2013)
Дубініна Н. В. - Модель застосування мультимедійних технологій у підготовці майбутніх інженерів-будівельників (2012)
Кумпан М. Б. - Змістовий аспект формування англомовної лексичної компетенції в учнів старших класів гімназій у театралізованій діяльності (2012)
Прокоф’єва Л. Б. - Розвиток невербальних засобів спілкування в курсі "основи педагогічної майстерності" (2012)
Фу Сяоцзін - Результати експериментального дослідження концертмейстерської підготовки майбутніх учителів музики України і Китаю (2012)
Чернишоваа. М. - Сценічний костюм як засіб відображення ідеї хореографічного твору (2012)
Ткачук О. В. - Деякі підходи вивчення художніх здатностей (2012)
Мушинська Н. С. - Педагогічні умови формування компетентності саморозвитку економістів-бакалаврів у процесі професійної підготовки: позааудиторна навчально-виховна діяльність (2012)
Іванченко Є. А. - Професійна мобільність майбутнього економіста як складова його мультиплікативної компетентності (2012)
Сайфул Дин Абдул Салам Абдул Маджид - Самосовершенствование межкультурной компетентности будущих переводчиков как условие ее эффективного развития (2012)
Ізмайлова О. А. - Принципи навчання іншомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей (2012)
Корбан Ю. В. - Поляризационный принцип распознавания цвета (2012)
Чустрак А. П. - Статокінетична стійкість, як комплексний показник ефективності фізичного виховання дітей, Іванов С. С. (2012)
Пісарук В. В. - Розробка науково-обґрунтованих основ спортивного відбору підлітків у групи з різних стилів бойових мистетств, з подальшим встановленням їх фахової спеціалізації (2012)
Адєєва О. В. - Проблеми здоров’язберігаючого навчання студентів у вищій школі (2012)
Ковтун О. В. - Забезпечення суб’єкт-суб’єктної позиції майбутніх авіаторів в експериментальній методиці з формування їхнього професійного мовлення (2012)
Яблонська Т. М. - Модель рольової перспективи в стратегії підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів (2012)
Караман С. О. - Формування професійного мовлення у майбутніх фахівців-авіаторів (2012)
Ковтун О. В. - Експериментальна модель формування професійного мовлення у майбутніх авіаційних операторів (2012)
Захарчук О. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Рамазанова Е. А. - Концептуальні принципи і ключові напрями роботи з реалізації моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування гумору в педагогічній взаємодії (2012)
Демидова М. Г. - Діагностика сформованості музично-імпровізаційних умінь студентів педагогічних університетів, Мен Мен (2012)
Копусь О. А. - Зміст та організація процесу формування фахової лінгво-дидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Пилипюк Е. Н. - Науково-експериментальні дослідження сформованості критичного мислення студентів і викладачів (на прикладі університетів Німеччини) (2012)
Трифонова О. С. - Діагностика рівнів сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку (2012)
Князян М. О. - Дидактизація як база інноватизації навчання іноземних мов у європейському союзі та Україні (2012)
Копусь О. А. - Реалізація моделі формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології (2012)
Сметаніна Л. С. - Стилі мислення, в алгоритмічній діяльності (2012)
Ирхина Ю. В. - Поликультурное воспитание студентов педагогических университетов в многонациональном регионе (2012)
Маркова В. М. - Пріоритети освіти та якості вчителя щодо їх реалізації, Андреев М. В. (2012)
Сметаніна Л. С. - Структура методичної компетентності майбутніх учителів інформатики та модель її набуття (2012)
Кононенко А. О. - Соціопсихологічні аспекти самопрезентації як теоретичне підґрунтя створення її моделі (2012)
Левіна І. А. - До питання про підготовку майбутніх учителів до конструювання уроків творчого типу (2012)
Хе Ївень - Інтонаційна змістовність інтерпретації фортепіанних творів майбутніми вчителями музичного мистецтва (2012)
Джуринський П. Б. - Динаміка формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності за технологічним компонентом (2012)
Карпова С. М. - Експериментальні дослідження педагогічних умов формування художньо-професійної культури у майбутніх архітекторів (2012)
Шсарук В. В. - Особливості методики підготовки юних спортсменів у силових, атлетичних видах спорту (2012)
Скалозуб Т. І. - До проблеми професійної підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2012)
Кожухар Ж. В. - Формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики: теоретичні та технологічні засади (2012)
Оськіна Н. О. - Експериментальна модель підготовки магістрантів педагогічних університетів до організації кредитно-модульного навчання (2012)
Варварецька Г. А. - Специфіка професійної підготовки фахівців у вищих морських навчальних закладах (2012)
Корнещук В. - Кар’єрне зростання педагогічного персоналу як керований процес, Ерсьозоглу І. (2012)
Штельмах Г. Б. - Формування предметних компетентностей майбутніх філологів засобами навчально-дослідницької діяльності (2012)
Малихіна С. В. - Методологічні засади розробки теорії дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2012)
Чай Пенчен - Художньо-стильова компетентність учителя музики (2012)
Галіцан О. А. - Особливості підготовки майбутніх учителів в умовах медіаосвітнього простору (2012)
Лисюк С. - Діагностика моральних почуттів у процесі сприйняття музичних творів (2012)
Миронець М. Г. - Сутність і структура поняття самотності особистості та її детермінанти (2012)
Лисяк О. М. - Трикомпонентна структура системи ціннісних орієнтацій як основа формування особистості (2012)
Самыличев А. С. - Борис Васильевич Сермеев - незаурядный педагог, ученый и один из разработчиков современной теории физической культуры и адаптивной физической культуры (2012)
Рєутова В. В. - До проблеми оцінки розвитку інформаційної культури вчителів економіки на курсах підвищення кваліфікації (2012)
Кузнецова Н. В. - Сучасний стан проблеми навчання обдарованих учнів (2012)
Галіцан О. А. - Світоглядний контекст аксіологічної спрямованості вчителя (2012)
Наші автори (2012)
Гладун А. Н. - Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року, Рудницький О. П., Кулик Н. В. (2017)
Курило И. А. - Брачность, рождаемость и воспроизводство материнского поколения в Беларуси и Украине: опыт сравнительного анализа, Аксенова С. Ю., Слюсар Л. И. (2017)
Кример Б. А. - Развитие семейной политики в Восточной Европе: примеры Эстонии и Беларуси (2017)
Рингач Н. О. - Оцінка безповоротних демографічних втрат, спричинених смертністю в результаті транспортних нещасних випадків в Україні (2017)
Малиновська О. А. - Міграційний аспект гібридної війни Росії проти України, Коломієць О. О. (2017)
Pozniak O. V. - Transformation of Population Migration in Ukraine after Collapse of the Soviet Union (2017)
Макарова О. В. - Пріоритети політики зниження соціальної вразливості (2017)
Ничипоренко С. В. - Суб’єктивні оцінки в дослідженні людського розвитку (2017)
Новіков В. М. - Розвиток професійно-технічної освіти в умовах децентралізації системи управління в Україні (2017)
Звонар В. П. - Громадянське суспільство як агент соціально-економічного впливу в Україні (2017)
Міщук Г. Ю. - Соціальне підприємництво: критерії ідентифікації та проблеми розвитку, Пилипчук Р. Р. (2017)
Бистряков І. К. - Організація сучасного локального простору життєдіяльності: фактори впливу, Манцевич Ю. М. (2017)
Дяконенко О. І. - Продуктивність наукової діяльності та її вплив на економіку України (2017)
Клименко Ю. А. - Оцінка рівня перенаселеності житла в Україні: порівняння з країнами ЄС (2017)
Веремчук А. В. - Ресурсний потенціал заощаджень домогосподарств України (2017)
Дворник І. В. - Oцінка впливу основних факторів на формування доходів сільського населення (2017)
Куцеволова М. В. - Фактори впливу на зайнятість населення регіонів: можливості використання при формуванні політики зайнятості (2017)
Правила для авторів (2017)
Правила для авторов (2017)
Guidelines for Authors (2017)
Зелінська Н. Б. - Дитяча ендокринологія в Україні: статистичні показники за підсумками 2016 року та їх динаміка, Руденко Н. Г. (2017)
Шушляпіна О. В. - Вплив інсулінорезистентності на функціональний стан щитоподібної залози у дітей з ожирінням, Будрейко О. А. (2017)
Коренев Н. М. - Особенности гормонального статуса подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Волкова Ю. В., Камарчук Л. В. (2017)
Левенець С. О. - Профілактика олігоменореї та вторинної аменореї в дівчат­підлітків, Начьотова Т. А., Удовікова Н. О., Новохатська С. В. (2017)
Фіщук О. О. - Використання інсулінових помп у лікуванні дітей із цукровим діабетом за даними реєстру Вінницької області, Хромих А. В. (2017)
Щербак Ю. О. - Порушення розвитку статі хромосомної етіології (2017)
Волкова Н. В. - Клинический случай разных форм врожденной дисфункции коры надпочечников у сибсов, Солнцева А. В., Кизевич Н. М. (2017)
Будрейко О. А. - Біосиміляри в терапії цукрового діабету 1 типу: потенційні ризики застосування в пацієнтів дитячого віку (2017)
Зелінська Н. Б. - Роль йоду й селену у функціонуванні щитоподібної залози, Шевченко І. Ю. (2017)
Пилипенко В. М. - Порушення синтезу гамма­аміномасляної кислоти в етіопатогенезі дисфункції гіпоталамуса в дітей та підлітків і принципи корекції нейромедіаторних порушень (2017)
Резолюція науково­практичної конференції "Сучасна дитяча ендокринологія", засідання Асоціації дитячих ендокринологів України та робочої наради головних спеціалістів регіонів з дитячої ендокринології (м. Чернівці, 30—31 березня 2017 р.) (2017)
До відома авторів (2017)
Ракитська Т. Л. - Композиції на основі сполук паладію (II), галогенід-іонів та бентоніту для розклання озону, Джига Г. М., Труба А. С. (2017)
Чебаненко Е. А. - Гетероядерные бис (галакторато) германаты кобальта (II), никеля (II), меди (II): синтез, строение и физико-химическая характеристика, Марцинко Е. Э., Сейфуллина И. И., Афанасенко Э. В. (2017)
Стоянова И. В. - Изучение дисперсных систем CeO2 и СуF3 в застывших плавах NaNO3-KNO3 методами спектроскопии диффузного отражения и химического анализа, Чивирева Н. А., Антонович В. П., Нечипоренко А. В., Кошкина Л. Ф., Зинченко В. Ф. (2017)
Каряка Н. С. - Люмінесцентні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-бензоїламідофосфатом та тетраетиламоній катіоном, Смола С. С., Русакова Н. В., Слива Т. Ю., Амірханов В. М. (2017)
Коновалова С. А. - Синтез производных бензофурана на основе N-ацил-1,4-бензохинонмоноиминов, Авдеева А. П., Лысенко Е. Н., Юсина А. Л. (2017)
Перлова О. В. - Тонкоэмульгированные растворы триалкиламина в керосине как собиратели для флотоэкстракционного извлечения соединений тория (IV), Ширыкалова А. А., Хромышева Е. А. (2017)
Труш В. О. - Гетеролігандні комплекси лантаноїдів з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом, Ліціс О. О., Слива Т. Ю., Амірханов В. М. (2017)
Тымчук А. Ф. - Влияние природных и синтетических флокулянтов на седиментационную устойчивость суспензий, Грубняк А. Е. (2017)
Чудінович О. В. - Взаємодія оксидів лантану, ітрію та неодиму при температурі 1600 С, Андрієвська О. Р., Богатирьова Ж. Д., Оліфан О. І., Спасьонова Л. М. (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Vasilevsky V. S. - Microscopic description of 8Li and 8B nuclei within a three-cluster model, Takibayev N. Zh., Duisenbay A. D. (2017)
Davidovskaya O. I. - Effective nucleus-nucleus potential with the contribution of the kinetic energy of nucleons, and the cross-sections of elastic scattering and subbarrier fusion, Denisov V. Yu., Nesterov V. A. (2017)
Starkov V. N. - Some examples of seemingly plausible interpretation of experimental results, Borshch A. A., Gandzha I. S., Tomchuk P. M. (2017)
Fedorovich O. A. - Lifetime of electrons in dense plasma, Voitenko L. M. (2017)
Cherniak O. M. - Finite Larmor radius effects on a test-particle diffusion, Zasenko V. I. (2017)
Bulavin L. A. - Phase transitions at dehydration of glucose, Alekseev O. M., Zabashta Y. F., Kovalov K. M., Lazarenko M. M., Tkachov S. Y. (2017)
Nazarenko A. V. - Asymmetric random walk in a one-dimensional multizone environment, Blavatska V. (2017)
Shygorin P. P. - Calculation of Josephson current in a two-barrier tunnel junction, Svidzynskyi A. V., Materian I. O. (2017)
Evtukh A. - Conductive nanorods in DLC films caused by carbon transformation, Litovchenko V., Strikha M., Kurchak A., Yilmazoglu O., Hartnagel H. (2017)
Ushcats M. V. - Lattice gas condensation and its relation to the divergence of virial expansions in the powers of activity, Bulavin L. A., Sysoev V. M., Ushcats S. Yu. (2017)
Chanyal B. C. - A complete set of conservation laws of dyons with the Clifford-octonion algebra (2017)
Kuzmichev V. E. - Behavior of the gravitational system close to the Planсk epoch, Kuzmichev V. V. (2017)
Шістнадцятий Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників (2017)
Лупенко Ю. О. - Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій (2017)
Kowalski A. - Institutional conditions of innovation transfer to agriculture and rural areas in Poland, Chmieliński P., Wasilewski A. (2017)
Салахов С. В. - Основные направления устойчивого развития сельских районов Азербайджанской Республики (2017)
Шпак А. П. - Приоритетные направления повышения эффективности и устойчивости развития АПК Беларуси (2017)
Ходаківська О. В. - Агрохолдинги України: аграрна політика та виклики майбутньому, Могильний О. М. (2017)
Непочатенко О. О. - Земельні відносини та фінансові аспекти їх розвитку, Колотуха С. М., Боровик П. М., Гузар Б. С. (2017)
Козак О. А. - Формування брендів регіональних продуктів як спосіб популяризації України на міжнародному ринку, Беженар І. М. (2017)
Грибинюк О. М. - Еластичність попиту на харчові продукти, Лисак М. А., Пугачов В. М. (2017)
Кирилов Ю. Є. - Агротехнопарки – інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств аграрного сектору, Грановська В. Г. (2017)
Михайлов М. Г. - Методичні засади вдосконалення системи матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Chernega I. I. - Labour compensation as a socio-economic category and the main source of income of the population of Ukraine, Shevchenko N. O., Blenda N. O. (2017)
Самофатова В. А. - Методологія управління сталим розвитком агропродовольчої сфери регіону в умовах децентралізації влади (2017)
Вергунов В. А. - Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН та ННЦ "Інститут аграрної економіки": 100 років у системі організації інформаційного забезпечення галузевого дослідництва в Україні (2017)
Євтушенко В. Д. - Підвищення конкурентоспроможності продукції скотарства аграрних підприємств (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Vasilevsky V. S. - Microscopic description of 8Li and 8B nuclei within a three-cluster model, Takibayev N. Zh., Duisenbay A. D. (2017)
Давидовська О. І. - Ефективний ядерно-ядерний потенціал з урахуванням внеску кінетичної енергії нуклонів та перерізи пружного розсіяння і підбар’єрного злиття, Денисов В. Ю., Нестеров В. О. (2017)
Старков В. М. - Приклади правдоподібної інтерпретації результатів експериментальних досліджень, Борщ А. О., Ганджа І. С., Томчук П. М. (2017)
Федорович О. А. - Час життя електронів у щільній плазмі, Войтенко Л. М. (2017)
Cherniak O. M. - Finite Larmor radius effects on a test-particle diffusion, Zasenko V. I. (2017)
Булавін Л. А. - Фазові переходи при дегідратації глюкози, Алєксєєв О. М., Забашта Ю. Ф., Ковальов К. М., Лазаренко М. М., Ткачов С. Ю. (2017)
Nazarenko A. V. - Asymmetric random walk in a one-dimensional multizone environment, Blavatska V. (2017)
Шигорін П. П. - Розрахунок струму Джозефсона у двобар’єрному тунельному контакті, Свідзинський А. В., Матер’ян І. О. (2017)
Evtukh A. - Conductive nanorods in DLC films caused by carbon transformation, Litovchenko V., Strikha M., Kurchak A., Yilmazoglu O., Hartnagel H. (2017)
Ушкац М. В. - Конденсація ґраткового газу та її зв’язок з розбіжністю віріальних розкладів за степенями активності, Булавін Л. А., Сисоєв В. М., Ушкац С. Ю. (2017)
Chanyal B. C. - A complete set of conservation laws of dyons with the Clifford-octonion algebra (2017)
Kuzmichev V. E. - Behavior of the gravitational system close to the Planck epoch, Kuzmichev V. V. (2017)
Луценко І. - Актуальні питання організації діяльності ассистента вчителя в інклюзивному класі (2016)
Кобильченко В. - Інтегративна парадигма як теоретико-методологічний орієнтир сучасної спеціальної психології (2016)
Скрипник Т. - Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом (2016)
Пахомова Н. - Діагностико-корекційний консалтинг у структурі інтегративної підготовки корекційного педагога (2016)
Омельченко І. - Програма "Розвиток мовлення" для дітей із затримкою психічного розвитку: концептуальне підґрунтя та алгоритми реалізації (2016)
Довгопола К. - Рельєфне малювання як шлях до інтеграції у візуальну культуру для незрячих дітей (2016)
Баташева Н. - Особливості формування емоційної сфери соціально депривованих дошкільників із затримкою психічного розвитку (2016)
Дробот О. - Роль і місце спілкування в системі навчально-виховної діяльності дошкільних закладів компенсуючого типу (2016)
Хворова Г. - Адаптація методики незавершених ситуацій для діагностики і формування компетентності батьків дітей із полісистемними порушеннями розвитку (2016)
Таранченко О. - Соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні (2016)
Акастьолова О. - Структурно-семантичні особливості новотворів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" (2017)
Бойчук О. - Календарно-обрядовий фольклор як показник збереження ідентичності регіону та його культурної традиції (на матеріалах із теренів Західного Полісся) (2017)
Булик-Верхола С. - Адаптація німецькомовних запозичень в українській музичній термінології, Теглівець Ю. (2017)
Верлата А. - Корелятивна модель модерністської іронії в поетичному та драматичному доробку Василя Пачовського (2017)
Давидюк Л. - Сюжетна структура найдавніших Західнополіських апокрифів (2017)
Єрмолаєва О. - Семантико-функціональні особливості соматизму руки в мові української публіцистики, Трифонов Р. (2017)
Заєць В. - Дериваційна парадигма неологізмів прози Олеся Гончара (2017)
Кочукова Н. - Сучасні тенденції використання назв осіб жіночої статі у професійному та науковому мовленні (2017)
Моштаг Є. - Мовні засоби вираження емоцій в українській жіночій мандрівній прозі (2017)
Рибцева О. - Художнє втілення мотиву подорожі у часі та просторі у творчості Віктора Положія (2017)
Топчій Л. - Прийоми використання риторичних питань у монологічному мовленні Дмитра Павличка (2017)
Умрихіна Л. - Еволюція поглядів на спонукальні конструкції (2017)
Еремина-Чащина М. - Бестиарный код в прозе С. Д. КржижановскогО (2017)
Ивко А. - Модели исходных конструкций глагольных универбов: принципы классификации (2017)
Акімова А. - Літературознавчий дискурс китайської драматургії: співвідношення нових форм вербального й візуального в драмі Тянь Ханя "Жінка-інспектор Се Яохуань" (1961 р.) (2017)
Лілова О. - Актуалізація ідеологічного змісту в англійській ранньотюдорівській драмі (2017)
Пшенична М. - Наративна структура роману Дж.М. Кутзеє "Елізабет Костелло" (2017)
Фока М. - Культ вина та його підтекстові смисли в поезії Лі Бо (2017)
Artsyshevska А. - Ways of using fiction in teaching ESP, Hrynya N. (2017)
Жигало Н. - Префіксальні засоби творення оцінного значення слова (На матеріалі "Сповіді" АВРЕЛІЯ Августина) (2017)
Заблоцький Ю. - Частиномовний аналіз економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року) (2017)
Кірковська І. - Взаємодія семантики модальності та темпоральності у висловлюваннях зі значенням футуральності (на матеріалі іспанської мови) (2017)
Ковбаско Ю. - Семантичні функції десемантизованого it у середньоанглійському періоді, Баб’як С. (2017)
Козубська І. - Стилістичне забарвлення іменників в англійських монографіях з інформаційних технологій (2017)
Корнєва Н. - Функціонування оцінних лексичних одиниць у німецькомовних наукових рецензіях, Коваленко О. (2017)
Курганська А. - Художня концептуалізація архетипу води у ліриці А. Мокеля, Чистяк Д. (2017)
Литвин А. - Лінгвопрагматичні особливості нової спортивної лексики як засіб визначення перцепції явищ, ознак і процесів у сфері спорту та туризму носіями англійської мови (2017)
Матіяш-Гнедюк І. - Актуалізація словникових дефініцій лексеми love у британському медіа-дискурсі в контексті еволюції британської мовної картини світу (2017)
Матвієнків О. - Узуальні характеристики фразеологічних одиниць англійської мови у художньому тексті доби постмодерну (2017)
Мельничук Р. - Основні параметри сучасного німецького консонантизму (2017)
Полякова Т. - Экспрессивность в жанре твиттинг в англоязычной политической интернет-коммуникации, Самарина В. (2017)
Прокойченко А. - Емотивне забарвлення художнього тексту (на матеріалі роману Д.Г. Лоуренса "Коханець леді Чаттерлей") (2017)
Радкевич В. - Запит і роз’яснення крізь призму теорії дискурсивних актів: гендерний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози) (2017)
Сальтевська М. - Англомовний газетний дискурс як контекст дослідження втілення концептів (2017)
Середа Н. - Прояв категорії якості в складних прикметниках на прикладі сучасної німецької художньої літератури (2017)
Тищенко О. - Композиційна структура грецьких газетних літературних рецензій (2017)
Тінкован О. - Категорія кількісності у сучасній англістиці з позицій функційно-семантичного підходу (2017)
Фадєєва О. - Прагматичні характеристики іронії (2017)
Бондарчук Ю. - Історичні особливості та передумови сприймання української літератури в Англії (2017)
Онопрієнко А. - Образ павука і павутини в структурі мотиву "ennui de vivre" у поезії французьких та російських символістів (2017)
Смольницька О. - Сакральні символи троянди і шипшини у вибраній творчості віри вовк: романо-германський контекст (2017)
Гідора-Шишковська А. - Абревіатура термінів в актах Європейського Союзу (2017)
Семикрас Т. - Когнітивний аспект у дослідженні спеціальної термінології (2017)
Рибачківська Л. - Зіставний аналіз способів творення відонімних похідних у словотвірних гніздах із вершинами-онімами в українській та англійській мовах (2017)
Волдинер О. - Фонетична інтерференція та її психолінгвістичні засади, Чарікова І. (2017)
Давиденко А. - Лексико-семантичні особливості фразеологічного присудка в мові науково-технічної літератури (2017)
Добринчук О. - Особливості перекладу авторських неологізмів (на матеріалі роману Р. Хагельштанге "Іграшка богів") (2017)
Дуров Р. - Національна своєрідність англійських концептуальних метафоричних моделей із культурологічною конотацією та способи їхнього перекладу, Шепель Ю. (2017)
Кириллова М. - Детерминанты предложения в оригинале и переводе, Воробьева Е. (2017)
Кузик О. - Інвективний потенціал антропонімів у політичному дискурсі англомовних засобів масової інформації (2017)
Загайська Г. - Рецензія на монографію Б. В. Чернюха "Латинське дієслово: аспект і акціональність" (2017)
Содержание (2015)
Бабец Е. К. - Геофизическое обеспечение техногенной безопасности открытой разработки железистых кварцитов в зонах влияния подземных горных работ (2015)
Попов С. О. - Стан і перспективи розвитку залізорудної промисловості України, Бабец Е. К., Колосов В. О., Рудько Г. І. (2015)
Бабец Е. К. - О возможности исследования методом ЕИЭМПЗ состояния подземных вод породного массива, прилегающего к вертикальным шахтным стволам, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Бабец Є. К. - Гірничо-технічні, геомеханічні та селітебні обставини видобутку руд сучасного Кривбасу, Чистяков Є. П. (2015)
Бабец Е. К. - Обоснование необходимости проведения комплекса исследований по оценке эксплуатационного состояния транспортной системы "Криворожский скоростной трамвай", Чепурной В. И., Ляш С. И., Петрухин А. В., Добровольская З. С. (2015)
Бабец Е. К. - Геофизические аспекты возможности применения магнитоэлектрического эффекта для предупреждения невозвратной деформации поверхностных породных масс в районах масштабного производства горных работ, Чепурной В. И., Ляш С. И., Мантула Ю. М. (2015)
Бабец Е. К. - Динамика составляющих бинарного магнитного поля на территориях интенсивной добычи, Чепурной В. И., Ляш С. И., Мантула Ю. М. (2015)
Штанько Л. А. - Схемы циклично-поточной технологии на открытых горных работах Кривбасса, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Штанько Л. А. - Основные методические положения технического диагностирования комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Ляш С. И., Чепурной В. И., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Штанько Л. А. - Опыт проведения технических обследований комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Штанько Л. А. - Определение коэффициента крепости горных пород на основе инструментальных исследований породного массива ультразвуковым методом, Чепурной В. И., Ляш С. И, Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Голярчук Н. И. - О бифуркации геотехнической системы Кривбасса (2015)
Рыбалко Б. И. - Экспертная идентификация геомеханических явлений по сигналам записей ГИС, Здещиц В. М., Чистяков Д. Е., Федоренко А. И., Милейко Т. В., Калиниченко О. А. (2015)
Рыбалко Б. И. - Определение координат значимых событий результатов непрерывного мониторинга в процессе опытной эксплуатации ГИС, Пересунько С. В. (2015)
Рыбалко Б. И. - Особенности сейсмограмм для различных событий, Федоренко А. И., Чистяков Д. Е., Милейко Т. В. (2015)
Федоренко П. И. - О возможностях снижения трудовых энерго- и ресурсозатрат при подготовке блоков к очистным работам, Мельникова И. Е., Чепурной В. И., Ляш С. И. (2015)
Мельнікова І. Є. - Теоретичні дослідження в області оцінювання персоналу на гірничо-збагачувальних підприємствах (2015)
Бабец Е. К. - О загазованности воздушной среды карьера ПАО "ИнГОК" и возможностях ее нормализации, Наливайко В. Г., Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшек С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Теоретическое обоснование определения частоты собственных колебаний фундамента конусной дробилки ККД-1500/180, Ляш С. И., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Основные аспекты методики технического диагностирования дробилок ККД-1500/180, Ляш С. И., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Результаты выборочного контроля состояния крепи подземной части транспортной системы "Криворожский скоростной трамвай", Ляш С. И., Петрухин А. В., Добровольская З. С., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Методическое обеспечение экспертного обследования дробильного оборудования горно-обогатительных комбинатов Криворожского бассейна, Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Чепурной В. И. - Аспекты применения гамма-гамма метода в цепи технологического контроля продукции дробильно-сортировочных фабрик шахт Кривбасса, Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2015)
Бабець Є. К. - Вдосконалення відбійки породного масиву при проведенні тупикових підняткових виробок висотою 12-15 метрів, Ляш С. І., Чепурний В. І. (2015)
Дядечкин Н. И. - Определение границы перехода от открытых горных работ к подземным с учетом ценности энергоносителей, Костянский А. Н., Ященко Б. Е. (2015)
Калініченко О. В. - Удосконалення існуючих систем розробки підповерхового обвалення руди в умовах Криворізького залізорудного басейну, Ковбик К. М. (2015)
Калініченко О. В. - Удосконалення концепції управління напружено-деформованим станом гірського масиву при підземних гірничих роботах (2015)
Шолох М. В. - Визначення ваги факторів різної природи, які впливають на стан гірського масиву, Романенко А. О. (2015)
Жуков С. А. - Технологические перспективы новых отечественных набрызгбетонных смесей, Шашенко А. Н., Поддубный Н. Н. (2015)
Паливода О. А. - Методика інженерного розрахунку несучої здатності трубобетонних елементів зі зміцненими ядрами, Жуков С. О. (2015)
Трегубов В. А. - Выбор конструктивных параметров контактных воздухоохладителей шахтных турбокомпрессоров, Замыцкий О. В., Литовко Б. М. (2015)
Замыцкий О. В. - Промышленные исследования контактного охлаждения сжатого воздуха в турбокомпрессорах, Литовко Б. М. (2015)
Трегубов В. А. - Математическая модель процесса течения влажного воздуха по трубопроводу, Замыцкий О. В., Литовко Б. М. (2015)
Голярчук М. Г. - Про розроблення концепції довгострокової програми комплексного вирішення проблем техногенної безпеки Кривбасу на 2017-2030 рр., Петрухін А. В. (2015)
Бабец Е. К. - Сейсмическая безопасность Кривбасса, Рыбалко Б. И. (2015)
Джепа Ю. А. - Проблеми досудового врегулювання господарських спорів (2015)
Дячук Н. Д. - Доцільність існування господарських судів у судовій системі України (2015)
Череднікова Т. М. - Правове регулювання транспортування нафти та нафтопродуктів (2015)
Андріїв В. В. - Допомога на поховання як вид соціальної підтримки (2015)
Герман К. Ю. - Принцип свободи трудового договору в системі правових принципів (2015)
Гостюк О. Д. - Праця як необхідна умова існування людини (2015)
Даньшина К. Є. - Форми реалізації права на працю у фермерських господарствах (2015)
Томко В. М. - Місце норми права в механізмі правового регулювання суспільних відносин у сфері праці (2015)
Філонов О. В. - Становлення інформаційних правовідносин у світі: історико-правовий аналіз (2015)
Яцкевич І. І. - Юридичні гарантії права на працю за законодавством Німеччини (2015)
Григор’єва Х. А. - Правові засади державної підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу шляхом здешевлення кредитів (2015)
Обіюх Н. М. - Правове регулювання використання термальних вод за законодавством країн Європейського Союзу та України (2015)
Савчак В. В. - Оборотоздатність земельних ділянок (2015)
Статівка О. О. - Актуальні питання державного управління природно-заповідним фондом України (2015)
Білодід І. М. - Адміністративні повноваження органів прокуратури України (2015)
Боровиков Г. М. - Особливості ліцензування у сфері перевезення вантажів морським транспортом (2015)
Бояринцева М. А. - Адміністративний суд як суб’єкт права (2015)
Воробйов Р. А. - Стан законодавчого забезпечення миротворчої діяльності та напрями його оптимізації (2015)
Галіцина Н. В. - Основні положення теорії делегування повноважень у сфері соціальної політики (2015)
Галунько В. М. - Державна політика України в сфері боротьби з корупцією (2015)
Голодник Ю. А. - Державна політика з питань функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Горбова Г. О. - Принципи адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї (2015)
Дараганова Н. В. - Поняття "адміністративно-правове регулювання охорони праці в Україні" (2015)
Дем’янчук Ю. В. - Оптимізація юридичних засобів адміністративно-правового забезпечення законності та правопорядку (2015)
Дембіцька С. Л. - Щодо співвідношення адміністративної відповідальності та адміністративного примусу (2015)
Джагупов Г. В. - Питання безпеки особистості під час забезпечення громадської безпеки (2015)
Джафарова О. В. - Зарубіжний досвід здійснення органами публічної адміністрації дозвільної діяльності та перспективи його впровадження в Україні (2015)
Дорофеєва Л. М. - Аналіз пільг в оподаткуванні товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами (2015)
Жалій Т. В. - Правовий статус поліції в системі правоохоронних органів України та США в контексті вивчення теми у ВНЗ України (2015)
Зубкова Л. А. - Щодо процедури укладення договору страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2015)
Ільницький М. П. - Електронне оприлюднення правових актів у сфері публічного управління (2015)
Козленко В. Г. - Особливості запобігання корупції в Україні в сучасних умовах (2015)
Кущ О. Є. - Основні моделі управління житлово-комунальним господарством на місцях та їх впровадження в окремих містах України (2015)
Лазур Я. В. - Права людини у сфері публічного управління: до постановки питання (2015)
Литвин І. І. - Розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час надання освітніх послуг (2015)
Лукацька Л. Г. - Зарубіжний досвід участі адвоката в адміністративному процесі (2015)
Макогонюк Ю. Ю. - Розпорядники публічної інформації в екологічній сфері: підхід до визначення складу (2015)
Менів Л. Д. - Суб’єкти провадження у справах про порушення законодавства про захист прав споживачів (2015)
Михайлова Ю. О. - Основні напрями забезпечення безпеки життєдіяльності працівників Національної поліції (2015)
Нестеренко І. В. - Прокурор як суб’єкт відносин адміністративного судочинства України. Особливість його правового статусу у порівнянні з правовим статусом інших учасників процесу (2015)
Нікітенко О. І. - Адміністративно-правовий механізм регулювання інформаційної безпеки (2015)
Панасенко А. О. - Особливості адміністративної відповідальності поліцейських за корупційні правопорушення (2015)
Петреченко С. А. - Порядок набуття статусу внутрішньо переміщеної особи за законодавством України: недоліки законодавчої техніки (2015)
Пилип Я. Ю. - Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання та протидії корупції за законодавством Литовської Республіки (2015)
Пирожкова Ю. В. - Теорія функцій адміністративного права: деякі питання становлення й розвитку наукових поглядів (2015)
Плугатир М. В. - Проблеми законодавчого визначення способів учинення адміністративних правопорушень, що посягають на власність (2015)
Завгородній В. А. - Правові акти Європейського суду з прав людини: види, юридичні наслідки та значення (2016)
Предместніков О. Г. - Сучасний стан та особливості адміністративно-правового регулювання діяльності системи органів юстиції України (2015)
Мельник Н. В. - Сутність, види та рівні самоорганізації народу в Україні (2016)
Різак М. В. - Створення реального правового механізму захисту персональних даних як необхідний елемент гарантування недоторканності приватного життя людини в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні (2015)
Таранюк А. О. - Проблемні аспекти уніфікації законодавства України на шляху до єдиного правового простору (2016)
Русских В. О. - Управління у сфері організації діяльності благодійних організацій (2015)
Устименко Е. С. - Основные способы формирования профессионального правосознания и правовой культуры представителей юридических профессий (2016)
Салманова О. Ю. - Зарубіжний досвід видання поліцією адміністративних актів і можливості його використання в Україні (2015)
Агафонова Н. В. - Народ як носій установчої влади й суб’єкт конституційної реформи в Україні (2016)
Сарана С. В. - Види податкових режимів: сучасний погляд на питання (2015)
Безсонова М. В. - Історичні аспекти конституційно-правової регламентації права на звернення до міжнародних правозахисних інституцій (2016)
Сербин Р. А. - Органи управління та процес управління благодійною організацією (2015)
Бєлов Д. М. - Складники сучасної конституційної системи захисту прав і свобод людини та громадянина: окремі аспекти, Сестренікова О. (2016)
Сердюк А. М. - Досвід організації діяльності патрульних підрозділів поліції у США та перспективи його застосування в Україні (2015)
Бондаренко О. В. - Принципи проведення конституційної модернізації в Україні (2016)
Зозуля О. І. - Верховенство права і гласність як принципи діяльності комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України (2016)
Куцин Я. М. - Інститут парламентського контролю: основний чинник у сфері контролю за дотриманням конституційних прав і свобод людини (2016)
Надутий А. В. - Принципи територіального устрою України як підґрунтя територіальної цілісності держави (2016)
Гриник Л. І. - Розірвання кредитного договору та припинення кредитного зобов’язання: співвідношення понять (2016)
Денисяк Н. М. - Таємниця здійснення нотаріальних дій та відповідальність за її порушення (2016)
Коротенко Т. Ф. - Вручення судових та позасудових документів відповідачу, який знаходиться за кордоном, у цивільному процесі України (2016)
Круковес В. В. - До питання щодо наявності "спору про факт" у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (2016)
Менів Л. Д. - Окремі питання захисту прав споживачів під час придбання товару належної якості (2016)
Розгон О. В. - Щодо сутності категорії "відмова від дитини" в сімейному праві (2016)
Хобор Р. Б. - Особливості договірного регулювання майнових відносин подружжя за шлюбним договором (2016)
Ходико Ю. Є. - Щодо особливостей правового режиму об’єкта спадкового правовідношення (2016)
Ляшенко А. А. - Туристичні послуги: сутнісна характеристика та специфічні ознаки (2016)
Боєва О. С. - Деякі аспекти судового захисту трудових прав за часів становлення державності в Україні (1917–1922 рр.). Частина 1 (2016)
Горобець А. С. - Безробіття як вид соціального ризику (2016)
Гридін М. О. - Становлення законодавства щодо примирення в процесі трудових спорів (2016)
Антонюк У. В. - Роль органів місцевого самоврядування у забезпеченні екологічних прав в Україні (2016)
Багай Н. О. - Сучасне законодавче регулювання діяльності фермерських господарств: окремі проблеми (2016)
Гафурова О. В. - Розвиток сільських територій за законодавством Європейського Союзу (2016)
Григор’єва Х. А. - Правовий механізм державної підтримки виноградарства, садівництва і хмелярства в Україні (2016)
Кременовська І. В. - Регіональні аспекти реалізації правових заходів щодо поводження з відходами в Україні, Святогор О. А. (2016)
Бєдний О. І. - Внутрішньо-організаційні відносини в органах публічної влади та їх апаратах як складова предмета адміністративного права (2016)
Біліченко В. В. - Забезпечення Національною поліцією України прав і свобод людини (2016)
Бригінець О. O. - Правове забезпечення банківської безпеки держави як структурного елемента фінансової безпеки держави (2016)
Голютяк-Пенкальска М. В. - Податкові шахрайства у сфері ПДВ і способи боротьби з ними у країнах Європейського Союзу (2016)
Греца С. М. - Правовий статус суб’єктів адміністрування податку на додану вартість (2016)
Бедь В. В. - Рецензія на монографію Л. М. Дешко на тему: "Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій" (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2017)
Ківалов С. В. - Адміністрація морських портів України: чи не зайва структура? (2017)
Макаренко А. В. - Митна реформа: пошук оптимальної концепції (2017)
Rudyuk Y. - How the trade disputes between EU and Ukraine will be settled under the EU-Ukraine association agreement? (2017)
Джураєва О. О. - Функція міжнародної інтеграції сучасної держави (2017)
Сельська В. В. - Субсидіарна юридична відповідальність в праві Європейського Союзу (2017)
Кузнецов С. О. - Басейновий принцип управління водними ресурсами, Слатвінська В. М. (2017)
Гладка О. В. - Диспозитивність як правова категорія у сучасній юриспруденції (2017)
Савельєва І. В. - Наукові підходи до визначення поняття та категорій поліцейського права в Україні (2017)
Кудрявцев І. О. - Наукові підходи до поняття підзаконного нормативно-правового акта в окремих сферах та галузях права (2017)
Чабур С. В. - Правотворчий процес і правотворчі процедури (2017)
Буяджи С. А. - Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США (2017)
Кормич Б. А. - Митні режими або митні процедури: європейські стандарти термінології та класифікації (2017)
Андрущенко С. В. - Правові основи організації митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України для водного сполучення (2017)
Савич О. С. - Судно як знаряддя політики держави у боротьбі за правопорядок у Світовому океані: історико-правовий аспект, Півторак Г. Ф. (2017)
Плачкова Т. М. - Людський фактор у забезпеченні безпеки мореплавства: правові засоби зменшення впливу (2017)
Сергійчик В. О. - Наслідки введення в дію Манільських поправок до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (Конвенції stcw) для моряків України (2017)
The equidistance principle not inherent in the basic doctrine of the continental shelf (2017)
The equidistance principle not a rule of customary international law (2017)
The principles and rules of law applicable (2017)
VII Всеукраїнська школа з морського права (2017)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex portus" (2017)
Содержание (2016)
Бабец Є. К. - Удосконалення ринкового механізму ціноутворення на залізорудну продукцію, Гребенюк С. Я. Мельнікова І. Є., Рибалко Л. П. (2016)
Бабец Е. К. - Сейсмологические особенности проявления воздействия многоблоковых массовых взрывов в карьере ПАО "ИнГОК" на горный массив, Седунова Т. Т., Василенко Е. С., Кучер С. Ю. (2016)
Бабец Е. К. - Тенденции развития горного оборудования для механизации разрушения крепких горных пород при их безвзрывной разработке в железорудных карьерах, Петрухин А. В., Антоник В. И., Ященко Б. Е. Костянский А. Н. (2016)
Цариковский В. В. - Определение геометрических параметров систем этажного обрушения с учетом допустимых объемов взрываемых ВВ при отработке магнетитовых кварцитов шахты имени Орджоникидзе ПАО "ЦГОК", Цариковский Вал. В., Козариз В. Я., Седунова Т. Т., Мигуль А. Ф., Рубцов Д. А. (2016)
Ухань В. Г. - О целесообразности погашения пустот на Смолинской шахте ГП "ВостГОК", Чистяков Д. Е., Милейко Т. В. (2016)
Чистяков Е. П. - Опыт мониторинга устойчивости предохранительных целиков под высоконапорными водоносными горизонтами (2016)
Чистяков Д. Е. - Отработка южной части первой рудной залежи Мичуринского месторождения в условиях подречного целика способом подземного блочного выщелачивания, Федоренко А. И., Милейко Т. В. (2016)
Луценко С. А. - Определение параметров системы разработки при изменении производительности карьера по руде (2016)
Бабець Є. К. - Природоохоронні технології розробки рудних копалень України, Чистяков Є. П. (2016)
Мошинский В. И. - Оценка возможности увеличения параметров камер 1-й очереди Переверзевского месторождения (2016)
Стріха В. А. - Аналіз сучасного стану та технологічного потенціалу покладів торфу Рівненської області, Жуков С. О. (2016)
Чепурной В. И. - Анализ износа оборудования дробильно-перегрузочных пунктов комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Ляш С. И., Добровольская З. С., Корнияшик С. И., Швец Е. Н., Подойницын И. П., Карплюк О. В., Забуженко Г. Н. (2016)
Федоренко П. И. - Анализ состояния проходки восстающих выработок при подготовке на шахтах Кривбасса блоков к очистной выемке, Чепурной В. И., Ляш С. И. (2016)
Штанько Л. А. - Анализ технологических схем комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И., Подойницын И. П., Швец Е. Н., Карплюк О. В., Забуженко Г. Н. (2016)
Петрухін А. В. - Визначення в межах Новолатівської сільради геофізичного стану порід кристалічного фундаменту та осадкового чохла, Грицай О. Ю., Чепурний В. І., Ляш С. І. (2016)
Бабец Е. К. - Геомеханическое обоснование состояния сопряжений системы "вертикальный шахтный ствол – горизонтальная горная выработка", Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И., Козариз В. Я. (2016)
Бабец Е. К. - Обґрунтування необхідності проведення комплексу досліджень з оцінки геодинамічного стану території будівництва "ІІІ карти" хвостосховища "Об'єднане" ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг", Петрухін А. В., Чепурний В. І., Ляш С. І. (2016)
Петрухин А. В. - Обоснование необходимости оценки современного состояния породного массива геологического памятника природы "Сланцевые скалы", Грицай Е. Ю., Чепурной В. И., Ляш С. И. (2016)
Зайцев А. У. - Огляд енергоспоживання рудозбагачувальних фабрик, Чепурний В. І., Ляш С. І. (2016)
Штанько Л. А. - Основные аспекты повышения надежности эксплуатации дробильно-перегрузочных пунктов комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И., Козариз В. Я., Карплюк О. В., Забуженко Г. Н. (2016)
Петрухін А. В. - Результати геофізичних досліджень стану породного масиву території селища Новоселівка, Грицай О. Ю., Чепурний В. І., Ляш С. І. (2016)
Бабец Е. К. - Современные возможности и перспективы геофизического сопровождения открытой разработки залежей железных руд подработанных подземными горными работами, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И. (2016)
Азарян В. А. - Исследование парных операционных перегрузочных узлов в цепи стабилизации качества при формировании бинарного рудопотока, Жуков С. А. (2016)
Штанько Л. А. - Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта оборудования дробильно-перегрузочных пунктов комплексов циклично-поточной технологии карьеров Кривбасса, Чепурной В. И., Ляш С. И., Корнияшик С. И., Козариз В. Я., Карплюк О. В., Забуженко Г. Н. (2016)
Петрухін А. В. - Особливості геохімічних потоків елементів металів у підземних водах навколо ставка-накопичувача шахтних вод б. Свистунова, Антонік В. І., Трішина Г. Г. (2016)
Близнюков Д. В. - Особенности динамики наклонных канатных подъемников, Белоножко В. Ю., Кучма В. В. (2016)
Петрухін А. В. - Формирования оползней в овражно-балочных палеосистемах осложненных техногенными факторами на примере с. Новоселовка, Грицай Е. Ю., Кулькова Т. Н. (2016)
Кулиш С. А. - Исследования и испытания транспортабельных свойств закладочных смесей, Короленко М. К., Карапа И. А. (2016)
Бабец Є. К. - Комплексна оцінка наслідків довготривалого впливу техногенних об’єктів з накопичення відходів видобутку та збагачення залізорудної сировини на геоекосистему прилеглих територій, Петрухин А. В., Антонік В. І. (2016)
Бабец Є. К. - Економічні методи управління конкурентоспроможністю людського капіталу в системі конкурентоспроможності промислового підприємства, Мельникова І. Є., Чайка О. В. (2016)
Бабец Е. К. - Концепция технологических решений минимизации влияния высокоминерализированных шахтных вод Кривбасса на состояние окружающей среды, Рыбалко Б. И., Кулькова Т. Н., Рыбалко Л. П. (2016)
Бровко Д. В. - Анализ технического и динамического состояния галерей на горных предприятиях Кривбасса, Хворост В. В. (2016)
Сидорець В. А. - Національна поліція України як суб’єкт провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення дорожнього руху (2015)
Сухан І. С. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення права громадян на вільний доступ до інформації про стан захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання (2015)
Усенко О. В. - Щодо питання правового проведення судових товарознавчих експертиз і експертних, товарознавчих досліджень в Україні з питань оцінювання земельних ділянок (2015)
Фільштейн І. В. - Правове регулювання діяльності поліції Грузії та Національної поліції України (порівняльний аналіз) (2015)
Фільштейн М. В. - Принципи та шляхи реформування правоохоронної системи (на досвіді країн Прибалтики) (2015)
Черната С. М. - Особливості реєстрації місця проживання (перебування) іноземця на території України (2015)
Чистоклетов Л. Г. - Ще раз про дефініцію адміністративного договору (2015)
Шаповал Р. В. - Правові засади реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти, Нижник О. С. (2015)
Шатрава С. О. - Адміністративно-правовий механізм профілактики корупції в органах внутрішніх справ (2015)
Швагер О. А. - Компетенція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: фінансово-правовий аспект (2015)
Шулатова І. С. - Системні засади структурної організації Державної фіскальної служби України як основа її нормативно-правового унормування (2015)
Якимець О. О. - Актуальні питання врегулювання державної політики у сфері аквакультури (2015)
Андрушко А. В. - Диференціація кримінальної відповідальності за незаконне поміщення в психіатричний заклад (2015)
Білоус І. М. - Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності в Україні (2015)
Ворона В. С. - Порівняльна характеристика спеціальних засад призначення покарання в Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 року та Кримінальному уложенні 1903 року (2015)
Гайворонський О. Ю. - Інформаційний вплив під час учинення злочинів, передбачених статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України (2015)
Головійчук Л. Т. - Корупція серед співробітників Державної фіскальної служби України (2015)
Горбаченко П. А. - Система загальносоціального запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Давтян Л. Г. - Вплив упровадження податкового компромісу на діяльність суб’єктів запобігання податковій злочинності (2015)
Каменський Д. В. - Поштове шахрайство як нетиповий економічний злочин за федеральним законодавством США: історія, особливості тлумачення та протидії (2015)
Крєпаков І. О. - Теоретичні засади тактики попередження оперативними підрозділами органів внутрішніх справ України корисливо-насильницьких злочинів (2015)
Куц В. М. - Проблемні аспекти кримінально-правової характеристики втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, Цховребов А. О. (2015)
Лемішко Ю. Ю. - Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою як кваліфікуюча ознака та обставина, що обтяжує покарання (2015)
Оболенцев В. Ф. - Класифікаційні характеристики системи запобігання злочинності (2015)
Плутицька К. М. - Психокорекція як захід запобігання примушуванню до вступу в статевий зв’язок (2015)
Селезнёв А. А. - Конвенция ОАЕ (АС) о ликвидации наёмничества в Африке (2015)
Сотула О. С. - Санкції за злочини проти життя: обумовленість, структура, види (2015)
Трепак В. М. - Ідентифікуючі ознаки корупції: визначення й характеристика (2015)
Ягунов Д. В. - Створення в’язничних інспекцій: міжнародні стандарти й перспективи реформ в Україні (2015)
Ященко С. О. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 389-1 КК України (2015)
Аскеров С. С. - Порівняльно-правове дослідження кримінального провадження щодо народних депутатів України та членів Ради Федерації і депутатів Державної Думи Російської Федерації (2015)
Бабаєва О. В. - Підготовче провадження як самостійна стадія в системі кримінального судочинства України (2015)
Ковальчук С. О. - Умови допустимості речових доказів у кримінальному провадженні (2015)
Кривонос М. В. - Використання допомоги спеціаліста при встановленні обставин, що сприяли злочинам під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів (2015)
Остафійчук Г. В. - Механізм використання нових технологій у кримінальному провадженні (2015)
Трофименко В. М. - Співвідношення кримінальної процесуальної форми й норм моралі (2015)
Шульган І. І. - Обвинувальна діяльність прокурора в кримінальному провадженні (2015)
Волошина В. А. - Консультування як змістовна складова науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України (2015)
Деменчук М. О. - Конституційна реформа в Україні – деякі питання судоустрою (2015)
Заборовський В. В. - Особливості правового статусу адвоката-представника в цивільному судочинстві (2015)
Казак О. А. - Реалізація представницької функції прокурора із захисту законних інтересів держави (2015)
Кісліцина І. О. - Правовий статус прокурора як учасника угоди про визнання винуватості (2015)
Бєлєнький В. П. - Джерела права в процесі порівняльного правознавства (2015)
Галбур Є. Г. - Заборона репродуктивного клонування людини, важливість правової підтримки терапевтичного клонування: майбутні можливості скерування з боку ООН (2015)
Гутник В. В. - Процесуальний порядок залучення захисника у Міжнародному кримінальному суді (2015)
Столярський О. В. - Особливості впливу Ліванського трибуналу на розвиток міжнародних кримінальних правових відносин (2015)
Бернюков А. М. - Гносео-юридичне буття соціального інтерпретатора (2015)
Бліхар В. С. - Вплив християнського морального вчення на формування держави соціально-демократичної орієнтації (2015)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Чи є право самостійною силою? (до інструментального підходу в правознавстві) (2015)
Котовська О. П. - Ціннісно-смислові зміни в сучасних моделях публічного управління (2017)
Делія О. В. - Становлення середовищної парадигми (2017)
Ященко Т. М. - Співвідношення понять "взаємодія" та "взаємовідносини" в системі державного управління (2017)
Кланца А. І. - Здоров’я людини та параметри його збереження: теоретико-методологічний аналіз (2017)
Шкробанець О. І. - Проблема геополітичного вибору України в контексті сучасних міжнародних відносин (2017)
Криштоф Н. С. - Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні: роль держави (2017)
Пошедін О. І. - Нове життя Спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу: орієнтири для України (2017)
Тимошенко Т. О. - Кластерний підхід до розвитку туристичної галузі України як пріоритетний напрям державної політики підвищення конкурентоспроможності регіонів (2017)
Лукашук Н. В. - Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку (2017)
Кучерява К. Я. - Удосконалення нормативно-правової бази регулювання процесів кооперації в аграрному секторі (2017)
Бунчук М. М. - Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму (2017)
Данилюк К. В. - Сучасний зарубіжний досвід застосування організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою (2017)
Орлів М. С. - Розвиток керівних кадрів федеральних агентств у США: досвід для України (2017)
Карпа М. І. - Місце та роль державно-приватного партнерства у виконанні функцій публічної служби (2017)
Муравицька Г. В. - Інформаційна база системи професійного навчання державних службовців (2017)
Безрук В. М. - Тренінгові методики розвитку комунікативної компетентності державних службовців (2017)
Федорчак О. В. - Проблеми фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні (2017)
Рижих В. М. - Міграційні процеси на вітчизняному ринку праці в умовах соціально-економічних загроз, Морозова Н. Г. (2017)
Горбатюк С. Є. - Сутність і структура системи забезпечення соціогуманітарної безпеки (2017)
Francesco V. - Solar neutrino physics on the beginning of 2017 (2017)
Бабенко В. А. - О влиянии различия масс пи-мезонов (π±-π0) и нуклонов (n-p) на нарушение зарядовой независимости ядерных сил, Петров Н. М. (2017)
Купряшкин В. Т. - 0+-уровни и Е0-переходы в 194Pt, Остапенко Б. В. (2017)
Корж І. О. - Енергетична залежність перерізів розсіяння швидких нейтронів ядрами 54Fe, Коваленко О. В., Лабунська С. П. (2017)
Левенец В. В. - Сравнительная оценка сорбционных свойств углеродных фильтров, использующихся в системе вентиляции АЭС, с использованием 131I и 127I, Лонин А. Ю., Омельник А. П., Соколенко В. И., Щур А. А. (2017)
Сугаков В. Й. - Розподіл концентрації домішок та їхніх комплексів із вакансіями за межами пробігу іонів при імплантації, Чернюк А. А. (2017)
Луньов С. В. - Визначення енергії активації А-центра в одновісно деформованих монокристалах n-Ge, Зімич А. І., Назарчук П. Ф., Мороз С. А., Поліщук Л. М., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2017)
Панасюк М. І. - Закономірності розподілу урану в підземних водах проммайданчика ЧАЕС, Литвин І. А. (2017)
Голяка Д. М. - Розподіл вмісту 137Cs у деревині стовбура сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) Житомирського Полісся після Чорнобильської аварії, Левчук С. Є., Процак В. П., Кашпаров В. О. (2017)
Тугай А. В. - Радіальний ріст та активність ферментів антиоксидантного захисту у трьох пострадіаційних генераціях Cladosporium cladosporioides, Тугай Т. І., Желтоножський В. О., Желтоножська М. В., Садовников Л. В., Пономаренко Г. В., Поліщук О. Б. (2017)
Хомутинин Ю. В. - Статистические характеристики коэффициента перехода изотопов йода из рациона в молоко коров, Кашпаров В. А., Лазарев Н. М., Отрешко Л. Н., Йощенко Л. В. (2017)
Пророк В. В. - Залежність концентрації 137Cs та калію в екстрагованому ґрунтовому розчині від вологості ґрунту перед центрифугуванням, Вайт Ф. Дж., Даценко О. І., Булавін Л. А., Зеленський С. Є., Мельниченко Л. Ю., Розуван С. Г., Поперенко Л. В. (2017)
Бойко Р. В. - Порівняльний аналіз колонієутворюючої активності кісткового мозку мишей ліній СВА і Н у процесі тривалого γ-опромінення, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2017)
Люльченко С. А. - Моделирование взаимодействия ионов с биологическими средами с помощью Geant4, Жовнер М. А., Калинкевич А. Н. (2017)
Бондарь Ю. В. - Новые композитные волокна для очистки природных и сточных вод от радионуклидов цезия, Кузенко С. В., Сливинский В. М., Коромысличенко Т. И. (2017)
До 80-річчя Петра Григоровича Литовченка (2017)
Андрейчин М. А. - Небезпечна динаміка інфекційної захворюваності в Україні (2017)
Матейко Г. Б. - Ризик інфікування плода і новонародженого у вагітних жінок з HBV- і HCV-інфекцією, Матвісів М. В. (2017)
Когутич А. І. - Сучасні реалії гепатиту А у жителів Закарпатської області, Галамба А. А. (2017)
Москалюк В. Д. - Рівень адаптаційного напруження і клітинна реактивність організму хворих на інфекційний мононуклеоз, асоційований з вірусом Епштейна-Барр, Кривецька С. С., Баланюк І. В., Бойко Ю. І. (2017)
Незгода І. І. - Рівень порушення місцевого імунітету слизових ротової порожнини у дітей, хворих на інфекційний мононуклеоз, Бобрук С. В. (2017)
Пипа Л. В. - Сучасні уявлення про патогенез і діагностику гнійно-септичних станів у дітей (частина 1), Мургіна М. М. (2017)
Копча В. С. - Семіотика інфекційних екзантем, Галникіна С. О., Васильєва Н. А., Іщук І. С. (2017)
Харитонюк Р. О. - Концепція оптимізації медичної допомоги інфекційним хворим на регіональному рівні, Гойда Н. Г., Мартинюк Г. А. (2017)
Васильєва Н. А. - Кашлюк у дорослих, Сніцаренко С. В. (2017)
Копча Ю. В. - Випадок паранеопластичної бешихи (2017)
Славний ювілей професора Івана Олександровича Ситника (2017)
Професор Є. В. Нікітін понад півстоліття на службі інфекційним хворим (2017)
Славний ювілей професора Наталі Аврумівни Васильєвої (2017)
До ювілею професора Миколи Дмитровича Чемича (2017)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2017)
Bataeva K. V. - Social phenomenology of cyber-communication (2017)
Чернієнко В. О. - Xронотопи ідентичності особистості (2017)
Тарасюк Л. С. - Осягнення фундаментального відношення світ-людина (2017)
Лысенкова В. В. - Лики философского образа жизни Древнего Китая (2017)
Залужна А. Є. - Діалогічність художнього тексту в контексті "великого часу культури" (2017)
Северин Н. В. - Орієнталізм: його сутність і прояви (2017)
Чхеайло І. І. - Соціокультурна складова як домінантний фактор столого розвитку сучасного суспільства (український контекст), Чхеайло А. А. (2017)
Чоп Т. О. - Трансформація бергсонізму в естетиці футуризму (2017)
Матюх Т. М. - Видова специфіка мистецтва: творчий потенціал емпатії (на прикладі традиційних видів мистецтва) (2017)
Северин В. Д. - Новітні технології в дизайні музейних експозицій (2017)
Каніщев Г. Ю. - Полідержава як територіальний устрій інформаційного суспільства (2017)
Раздина Е. В. - Консервативная оценка Восточной Европы в составе Европейского Союза как феномена глобализации в работе Маргарет Тэтчер "Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося мира" (2017)
Копилов В. О. - Політичний PR як інструмент позитивного та негативного впливу на політичну активність і електоральний вибір студентів, Лобанова Л. А. (2017)
Баканова А. Ф. - Современные подходы к проблеме обратимости физического состояния на разных стадиях физического развития индивида (2017)
Лец К. В. - Система електронного документообігу: проблеми визначення поняття та класифікації (2017)
Легенький Ю.Г. - Рецензія на монографію Тарасюк Л. С. Андрогінна цілісність як феномен соціального буття людини: монографія / Л. С. Тарасюк. – Київ: АМУ, 2017. – 336 с. (2017)
Summary (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Відомості про авторів (2017)
Кремень В. - Приреченість чи корпоративізм?, Ткаченко В. (2007)
Бішоп Д. Ф. - Ілюзія громадської думки: факт і артефакт в американських опитуваннях (2007)
Акімов Д. - До питання технологізації політичної діяльності в сучасній Україні (2007)
Кіндратець О. - Форми та умови неконфліктної взаємодії влади і опозиції (2007)
Симоненко О. - Моделі політичного лідерства в Україні (2007)
Медвідь Ф. - Політико-правові засади концепції національних інтересів України (2007)
Золін А. - Політична субкультура як частина загальної культури суспільства (2007)
Карнаух А. - Громадянська освіта як засіб формування політичної культури молоді (2007)
Єрмаков П. - Можливі чинники дестабілізації етнополітичної сфери (2007)
Шпортько О. - Особливості політичної реклами як елемента комунікативного процесу (2007)
Шульга М. - Цивілізаційна рубіжність України у дзеркалі російської науки (2007)
Барановський Ф. - Чинники та мотиви європейської інтеграції України (2007)
Гуцало М. - Процеси глобалізації і деякі чинники ескалації терорестичних проявів (2007)
Остроухов В. - Ісламістський релігійний екстремізм та ваххабізм, Лікаренко О., Петрик В. (2007)
Рибак А. - Концепції формування органів державної влади у політичній думці ОУН(м) 1940-1950-х років (2007)
Бушанський В. - Есей про мрії та пророцтва (2007)
Цвих В. - Політична участь як феномен політичного життя (2007)
Біла С. - Політична "матриця" громадянського суспільства (2007)
Книжкова полиця (2007)
Перелік статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2007 року (2007)
Вийшов у світ №6 (26) журналу "Соціальна психологія" (2007)
Гошовська В. А. - На шляху демократизації українського суспільства: концептуальні основи та проблеми реалізації, Сурай І. Г. (2016)
Кальниш Ю. Г. - Формування сучасної теорії кадрової політики в державній службі України (2016)
Богачев Р. М. - Еліта та процеси самоорганізації суспільства (2016)
Ворона П. В. - Парламентські вибори 2007–2014 років на Полтавщині: еволюція волевиявлення чи електорального підкупу? (2016)
Когутюк В. Ю. - Базові принципи стандартизації державного управління виборчим процесом в Україні (2016)
Кудря М. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження волонтерства як інституту громадянського суспільства (2016)
Гандзюк А. М. - Організаційно-правове регулювання діяльності парламентських фракцій в Україні (2016)
Даниленко Л. І. - Умови забезпечення легітимності конституційних змін в Україні: історичний аспект (2016)
Твердохлєб М. Ю. - Аксіологічні підходи до парламентської діяльності (2016)
Новаченко Т. В. - Авторитет керівника як тип легітимності влади (2016)
Пашко Л. А. - До проблеми визначення ціннісних пріоритетів у взаємовідносинах органів державної влади з українською громадою (2016)
Козьма В. В. - Первинні механізми політичної соціалізації особистості (2016)
Ткач А.О. - Роль співробітництва США та Бразилії в Латиноамериканському регіоні (2016)
Місяць О. Д. - Організаційно-правові засади міжнародного регулювання трудових відносин на прикладі Міжнародної організації праці (2016)
Ткач О. І. - Соціально-політична структура демократичного транзиту (2016)
Атигаев Н. А. - Казахское ханство и соседи: из истории международных отношений (2017)
Бубенок О. Б. - Заметки по поводу обстоятельств и времени основания города Судака (2017)
Бубенок О. Б. - Кавказский след в гидронимии Северного Причерноморья (2017)
Вертієнко Г. В. - Героїка Герросу (з приводу сутності скіфського локусу Потойбіччя) (2017)
Yaşa R. - The Culture of Threshold among Turks and Mongols (2017)
Кочубей Ю. М. - Історія "євразійської політики” Росії в працях Ю. Липи (2017)
Отрощенко І. В. - Політичне становище в Урянхайському краї: 1916 рік (2017)
Рахно К. Ю. - Значення даху в будівельних ритуалах Китаю (2017)
Туров И. В. - Концепция власти цадиков в учении хасидов о силе разума (2017)
Готун І. А. - Близькосхідні паломницькі хрестики з південноруських селищ (2017)
Огнєва О. Д. - Образ та слово: до питання формування сюжету "Бхавачакра” в традиції буддійського живопису (2017)
Бурба Д. В. - Чарака-самхіта. Глави 1, 4–6 першого розділу / Переклад із санскриту та коментарі (2017)
Біляєва С. О. - Рецензія на: Фергад Туранли. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття). – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія”, 2016. – 606 с. (2017)
Завгородній Ю. Ю. - Періодизація та історіографія індійської філософії: такі різні і такі необхідні. Рецензія на: Periodization and Historiography of Indian Philosophy / Ed. by Eli Franco. – Wien: Sammlung de Nobili – Arbeitsgemeinschaft für Indologie und Religionsforschung, 2013. – viii, 388 p. (2017)
Черніков І. Ф. - Рецензія на: А. Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик / Упоряд.: О. Д. Василюк, Ю. М. Кочубей. – К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, 2016. – 276 с. (2017)
Борділовська О. А. - Презентація книги "Доктор Бабасахеб Амбедкар” у перекладі українською мовою (Київ, 1 березня 2017 р.) (2017)
Василюк О. Д. - Міжнародна наукова конференція "XX Сходознавчі читання А. Кримського. До 145-річчя від дня народження А. Ю. Кримського та 25-ї річниці Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України” (Київ, 17–18 червня 2016 р.) (2017)
Василюк О. Д. - Презентація монографії Фергада Туранли "Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття)” (Київ, 16 травня 2017 р.) (2017)
Рог Г. В. - Міжнародна наукова конференція "Україна – Європа – Схід: проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики” (Львів, 13–14 грудня 2016 р.) (2017)
Тарасенко М. О. - Міжнародна наукова конференція "Babel-Gasus in Context. Egyptian Funerary Culture during the 21st Dynasty” (Лісабон, 19–20 вересня 2016 р.) (2017)
Бак С. М. - Існування відокремлених біжучих хвиль для системи нелінійно зв’язаних осциляторів на двовимірній ґратці (2017)
Бойко О. П. - Про зв’язок між кратністю власних значень у скінченновимірних та нескінченновимірних задачах на графах, Мартинюк О. М., Пивоварчик В. М. (2017)
Веселовська Г. М. - Теореми існування багатовимірних узагальнених моментних зображень, Голуб А. П. (2017)
Gogoladze L. - Convergence of Fourier series of functions Lip 1 with respect to general orthonormal systems, Tsagareishvili V. (2017)
Горбачук В. М. - Простори гладких та узагальнених векторів генератора аналітичної півгрупи та їх застосування, Горбачук М. Л. (2017)
Грабова У. З. - Наближення функцій із класів WrβHα інтегралами Вейєрштрасса, Кальчук І. В., Степанюк Т. А. (2017)
Dharmendra B. N. - Parameters for Ramanujan’s function χ (q) of degree five and their explicit evaluation (2017)
Кузь А. М. - Задача з інтегральними умовами за часом для системи рівнянь типу Соболєва зі сталими коефіцієнтами, Пташник Б. Й. (2017)
Ray P. K. - Balancing polynomials and their derivatives (2017)
Шугайло О. О. - Афінна кривина плоских геодезичних на афінних гіперповерхнях (2017)
Мирослав Львович Горбачук (2017)
Власик Г. М. - Нерівності типу Бернштейна–Нікольського для тригонометричних поліномів з довільним вибором гармонік (2017)
Кореновская Я. А. - Свойства сильных случайных операторов, построенных по потоку Арратья (2017)
Кофанов В. А. - Точные неравенства разных метрик типа Ремеза для дифференцируемых периодических функций, полиномов и сплайнов (2017)
Очеретнюк Е. В. - Оценки площади решений псевдолинейных дифференциальных уравнений с производной Хукухары в пространстве conv ( R 2), Слынько В. И. (2017)
Сєдунова В. В. - Найкраще одностороннє наближення класу диференційовних функцій алгебраїчними поліномами в середньому (2017)
Hatamleh R. - Jacobi operators and orthonormal matrix-valued polynomials. I, Zolotarev V. A. (2017)
Xiao X.-Y. - Еxact rates in the Davis–Gut law of iterated logarithm for the first moment convergence of independent identically distributed random variables, Yin H.-W. (2017)
Іванов А. Ф. - Олександр Миколайович Шарковський (до 80-річчя від дня народження), Коляда С. Ф., Майстренко В. Л., Майстренко Ю. Л., Парасюк І. О., Пелюх Г. П., Романенко О. Ю., Самойленко В. Г., Сівак А. Г., Ткаченко В. І. (2017)
Бахтін О. К. - Oцінки добутку внутрішніх радіусів п'яти взаємно неперетинних областей, Заболотний Я. В., Дворак І. Я. (2017)
Patkowski A. E. - Remarks on a Bailey pair with one free parameter (2017)
Севостьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности отображений с ветвлением в замыкании области (2017)
Tugores F. - Reducing sequences (2017)
He X. - Groups all cyclic subgroups of which are BNA-subgroups, Li S., Wang Y. (2017)
Неєжмаков П. І. - Аналіз калібрувальних та вимірювальних можливостей України, Буняєва Ю. Ю. (2016)
Дёмин Д. А. - Метрологическое обеспечение пакетной синхронизации сетей связи SDH/SONET, Вакась В. И., Федорова Н. В. (2016)
Марусенков А. А. - Оптимізація параметрів термомагнітного відпалу аморфних феромагнітних осердь для ферозондових перетворювачів за критерієм мінімального шуму (2016)
Огар В. І. - Результати досліджень метрологічних характеристик військового вторинного еталона України одиниці девіації частоти за час його експлуатації, Бойко В. М., Ноженко О. М., Меркулов О. А. (2016)
Сергиенко Р. П. - Проведение первого этапа сличений СООМЕТ в области пирометрии, Слипушенко В. П., Фуксов В. М. (2016)
Балабан В. М. - Удосконалення державного первинного еталона одиниці сили світла, Баранов В. М., Бондаренко Л. І., Грищенко Л. В., Гур’єв М. В., Купко О. Д., Неєжмаков П. І., Тимофеєв Є. П., Терещенко В. В. (2016)
Григоренко І. В. - Аналіз можливості використання нейронної мережі для підвищення точності лазерних систем тестового контролю (2016)
Глоба С. М. - Комп’ютерне моделювання накладного вихрострумового перетворювача (2016)
Рамазанова-Стьопкіна О. А. - Метрологічні аспекти діяльності медичних лабораторій у рамках стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015, Мокійчук В. М. (2016)
Андрієнко-Малюк Т. Л. - Рослинність національного природного парку "Мале Полісся", Юглічек Л. С. (2016)
Володимирець В. О. - Раритетні види рослин у складі флори міст східної частини Волинського Полісся, Гуцман С. В., Ойцюсь Л. В. (2016)
Красноштан О. В. - Феномен відновлення сосни звичайної (Pinus Sylvestris L.) на залізорудних відвалах Криворіжжя (2016)
Рубановська Н. В. - Насінна продуктивність видів роду Allium L. Західного Поділля (2016)
Буценко Л. М. - Скринінг продуцентів тирозинази та тирозинфенолліази серед штамів Pantoea agglomerans, Пасічник Л. А., Патика В. П. (2016)
Герц А. І. - Виявлення функціональної неоднорідності фотосинтетичного апарату рослин методом фотореєстрації спектру відбиття світла, Герц Н. В. (2016)
Петренко О. В. - Удосконалення лабораторної діагностики V. cholerae o1/non o1 на основі молекулярно-генетичних досліджень, Алексеєнко В. В. (2016)
Романчук С. М. - Вплив іонізуючого випромінювання на активність β- глюкозидази в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. (2016)
Черченко Х. В. - Вплив природної та антропогенної трансформації на річкові екосистеми Північно-Західного Приазов’я (2016)
Пacічна О. О. - Фотосинтез і дихання Najas guadalupensis (Spreng.) Magnus за комбінованої дії йонів міді (ii) та мангану (ii) водного середовища, Горбатюк Л. О., Платонов М. О., Годлевська О. О. (2016)
Харів М. І. - Функціональний стан печінки у щурів за умов оксидаційного стресу та дії ліпосомального препарату, Гутий Б. В., Віщур О. І., Соловодзінська І. Є. (2016)
Пехенько В. С. - Особливості метаболізму азоту у хворих з ревматоїдним артритом, поєднаним з артеріальною гіпертензією та його зміни при різних видах медикаментозної терапії (2016)
Третяк Т. О. - Психофізіологічний профіль студентів першого курсу у процесі адаптації до освітньої діяльності, Севериновська О. В. (2016)
Дробик Н. М. - Віктор Анатолійович Кунах – відомий вчений-біолог, генетик та біотехнолог (до 70-річчя від дня народження), Мосула М. З. (2016)
Барна М. М. - (Рецензия) Кохановський В. М. Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. Частина 1., Барна Л. С. (2016)
Марчук В. І. - Закон про метрологію та метрологічну діяльність як передумова реформам в Україні, Равенець Л. М., Масечко І. В. (2016)
Аббасов Р. А. - Ключевые аспекты подготовки к аккредитации метрологической службы ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" в соответствии с требованиями ILAC к калибровочным лабораториям, Джавадов Р., Рамазанова-Степкина Е. А., Мамедов Э. К., Еременко В. С., Мокийчук В. М. (2016)
Назаренко Л. А. - Мезопічна фотометрія та вуличне освітлення, Можаровська Т. В., Чернець В. С. (2016)
Болюх В. Ф. - Концепция баллистического лазерного гравиметра с индукционно-динамической катапультой и уменьшенным влиянием автосейсмического эффекта, Омельченко А. В., Винниченко А. И., Купко В. С. (2016)
Волков В. П. - Восстановление картины ветра по измеренным параметрам выбега автомобиля, Рабинович Э. Х., Буравцев М. Х., Тарасов С. П., Замай Я. Н. (2016)
Народницкий Г. Ю. - Усовершенствование государственного первичного эталона единицы длины для уровня жидкости, Сухомлинов Е. Ф., Тюпа С. Ю. (2016)
Летучий А. Н. - Эксплуатационный ресурс закрытых радионуклидных источников нейтронного излучения, Одинец В. А. (2016)
Федоренко Ю. О. - Аналіз результатів комплексного хімічного аналізу композиційних систем на основі гідроксиапатиту, Тіхенко В. М., Бошицька Н. В. (2016)
Затока С. А. - Компьютерная тренировочная программа для изучения метода испытания магнитомягких материалов (2016)
Мozgovoy L. I. - "Antropomistiks" In Historical And Philosophical Context, Khlebnikov G. V., Butko Y. L. (2016)
Алієва О. Г. - Деякі міркування щодо процесу формування техносфери, Жукова М. В. (2016)
Скиртач В. М. - Трансформація Філософсько-клінічних досліджень суб`єкта: від позитивізму до феноменології, Мартинов Р. С., Ткаченко Л. В. (2016)
Ємельяненко Г. Д. - Екзистенціальна теологія П. Тілліха в гносеологічному і онтологічному просторі, Пархоменко Г. С. (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Формирование ноогуманистического мировоззрения: от теории к практике (2016)
Рябокляч В. В. - Явище переодягання: на зламі цінностей (2016)
Дьяковська Г. О. - Наратив як фундаментальний компонент соціальної реальності, Жукова М. С. (2016)
Дубинина В. О. - Трансформация феномена образования в работах великих мыслителей (2016)
Карпенко А. О. - Неопрагматистська рецепція філософії Мартіна Гайдеггера (2016)
Степанов В. В. - Проблема суб`єкта та філософія сучасної освіти, Чеботнікова М. Р. (2016)
Фандєєва Г. К. - Діалогічність символу в інтернет-просторі (2016)
Константинов М. В. - Становление структурно-семиотического подхода Юрия Лотмана (2016)
Наші автори (2016)
Неежмаков П. И. - Об актуальных задачах метрологии в сфере аддитивных технологий, Прокопов А. В. (2016)
Неєжмаков П. І. - Міжнародні програми з метрології: аналіз і висновки, Павленко Ю. Ф., Буняєва Ю. Ю. (2016)
Мельник С. И. - О возможности построения квантово-релятивистского информационного пространства состояний, Тулузов И. Г. (2016)
Тулузов И. Г. - Решение задач динамики в информационном пространстве состояний на основе принципа минимизации сложности, Мельник С. И. (2016)
Прокопов А. В. - Основные проблемы обоснования модельного уравнения при оценивании неопределенности измерений, Захаров И. П., Боцюра О. А. (2016)
Неежмаков П. И. - Об экономической целесообразности международных сличений национальных эталонов, Прокопов А. В. (2016)
Kniaziev V.V. - The calibration procedure for the indicator of electric field for a thunderstorm warning system, Postilnyk I.O. (2016)
Попенака А. Н. - Неопределенность измерений при калибровке средств поверки измерителей электрической энергии и мощности, Колбасин А. И., Маслова Н. М. (2016)
Марусенков А. А. - Вдосконалення температурних і шумових характеристик кодокерованого джерела струму для ферозондових магнітометрів (2016)
Шаламов С. П. - Индукционный преобразователь широкополосного импульсного магнитного поля (2016)
Огар В. І. - Результати 20-річної експлуатації військового вторинного еталона України одиниці девіації частоти, Ноженко О. М. (2016)
Гурьев Н. В. - Государственный первичный эталон светового потока для метрологического обеспечения измерений светодиодных ламп в Украине (2016)
Баковец Н. В. - Национальный эталон единицы светового потока республики Беларусь, Скумс Д. В., Тарасова О. Б., Длугунович В. А., Никоненко С. В. (2016)
Scums D.V. - New type of reference light source for calibration of luxmeters and photometers, Nikonenko S.V., Danilchik A.V., Zhdanovskiy V.A., Kreydich A.V., Lutsenko Ye.V. (2016)
Мунтян К. И. - Экспериментальная оценка исходных данных для моделирования процесса калибровки калориметрического первичного измерительного преобразователя, Скляров В. В., Тимофеев Е. П. (2016)
Назаренко Л. А. - Формування архітектури зв’язків критеріїв якості світлового середовища, Чернець В. С. (2016)
Можаровська Т. В. - Ефективність освітлення в умовах присмеркової фотометрії, Назаренко Л. А. (2016)
Симонов А. А. - Требования к характеристикам точности каналов информационных и управляющих систем, важных для безопасности атомных станций, Гольдрин В. М. (2016)
Самойленко А. М. - Олександр Іванович Степанець (до 75-річчя від дня народження), Луковський І. О., Макаров В. Л., Моторний В. П., Задерей П. В., Романюк А. С., Голуб А. П., Сердюк А. С., Савчук В. В., Романюк В. С. (2017)
Abdullayev F. G. - Polynomial inequalities in quasidisks on weighted Bergman space, Tunç T., Abdullayev G. A. (2017)
Вакарчук С. Б. - О модулях непрерывности и производных дробного порядка в задачах наилучшей среднеквадратической аппроксимации целыми функциями экспоненциального типа на всей вещественной оси (2017)
Галан В. Д. - Точна стала в нерiвностi Дзядика для похiдної вiд алгебраічного полiнома, Шевчук І. О. (2017)
Голуб А. П. - Апроксиманти типу Паде деяких класів функцій кількох змінних, Лисенко Л. О. (2017)
Дзюбенко Г. А. - Поточкова оцінка майже копозитивного наближення неперервних функцій алгебраічними многочленами (2017)
Жигалло Т. В. - Апроксимативні властивості бігармонічних операторів Пуассона на класах LΨβ,1, Харкевич Ю. І. (2017)
Престін Ю. - Прямі та обернені теореми наближення 2π-періодичних функцій операторами Тейлора–Абеля–Пуассона, Савчук В. В., Шидліч А. Л. (2017)
Романюк А. С. - Тригонометрические и линейные поперечники классов периодических функций многих переменных (2017)
Романюк В. С. - Колмогоровские поперечники и энтропийные числа в пространствах Орлича с нормой Люксембурга (2017)
Сердюк А. С. - Наближення класів узагальнених інтегралів Пуассона сумами Фур’є в метриках просторів L s, Степанюк Т. А. (2017)
Коваленко Л. Г. - О дробном интегродифференцировании комплексных полиномов в L_0, Стороженко Э. А. (2017)
Пичугов С. А. - Неравенства типа Никольского–Стечкина для приращений тригонометрических полиномов в метрических пространствах (2017)
Аббасова Ю. Г. - Сходимость спектрального разложения функции из класса W1p,m(G), p>1, по собственным вектор-функциям дифференциального оператора третьего порядка, Курбанов В. М. (2017)
Алиев Б. А. - Об одной краевой задаче для эллиптических дифференциально-операторных уравнений второго порядка с квадратичным спектральным параметром, Курбанова Н. К., Якубов Я. (2017)
Журавлев В. Ф. - Слабовозмущенные операторные уравнения в банаховых пространствах (2017)
Самойленко А. М. - Узагальнена теорема про середні значення для аналітичної функції та алгоритм визначення функції середніх значень (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Теорія Фавара–Амеріо для майже періодичних функціонально-диференціальних рівнянь без використання \mathcal(H)-класів цих рівнянь (2017)
Фомичев В. В. - Интенсивность пересечений уровня для плотности образа меры Лебега под действием броуновского стохастического потока (2017)
Халилов Э. Г. - Обоснование метода коллокации для одного класса систем интегральных уравнений (2017)
Hatamleh R. - Jacobi operators and orthonormal matrix-valued polynomials. II, Zolotarev V. A. (2017)
Mozumder M. R. - Tri-additive maps and local generalized (\alpha, \beta)-derivations, Jamal M. R. (2017)
Radul T. - Monads and tensor products (2017)
Салимов Р. Р. - Oб абсолютной непрерывности отображений, искажающих модули цилиндров, Севостьянов Е. А. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського