Іванов О. В. - Компетенція міністерства доходів і зборів України в галузі митної справи (2013)
Кідалов С. О. - Організаційно-правові засади деравної служби в органах рибоохорони (2013)
Мельник О. Г. - Судова влада як особливий вид державної влади (2013)
Міловідова С. В. - Суб'єкти запобігання вчиненню адміністративних правопорушень (2013)
Розум І. О. - Протокол виборчої комісії та комісії з референдуму як предмет оскарження до адміністративних судів в порядку провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій чи комісій з референдуму:теоретико-практичний вимір (2013)
Кучма О. Л. - Реалізація права інваліда на пільги:проблеми практики застосування (2013)
Вознюк А. А. - Стадії кримінальної відповідальності (2013)
Письменський Є. О. - Особа винного як обставина,що підлягає врахуванню при звільненні від покарання з випробуванням:аналіз правозастосовної практики (2013)
Головійчук Л. Т. - Мотивація зловживань службовим становищем працівниками митних органів (2013)
80 лет со дня рождения доктора юридических наук,профессора,заслуженного деятеля науки и техники Украины Леонида Васильевича Коваля (11.06.1933-23.09.2000) (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету"серія"Юридичні науки" (2013)
Бузак Н. І. - Актуальні аспекти організації обліку суб’єктів малого підприємства (2013)
Вигівська І. М. - Проблеми організації бухгалтерського обліку ресурсного потенціалу корпорацій, Шевченко Л. Я. (2013)
Герасимович А. М. - Аналіз кредитної діяльності ломбардів, Герасимович І. А., Морозова-Герасимович Н. А. (2013)
Дроздова О. Г. - Особливості організації бухгалтерського обліку руху товарів (2013)
Ефіменко Т. І. - Методолгічні аспекти визначення вартості, яка амортизується (2013)
Жиглей І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент справедливого розподілу прибутку: відображення витрат на благодійність, Сивак О. Б. (2013)
Жовновач Р. І. - Інноваційність як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільськогосподарського машинобудування (2013)
Іваненко В. О. - Узагальнення інформації про операції за міжнародними розрахунками: організаційно-методичний аспект, Зеленіна О. О., Пінчук М. В. (2013)
Клименко І. В. - Місце лізингу в розвитку ринку автотранспортних послуг (2013)
Костецький Я. І. - Аналіз сучасного стану ресурсного потенціалу регіону (Тернопільської області), Матійчук Л. П. (2013)
Костюченко В. М. - Цінова стратегія як інструмент управління підприємством у період очікування кризи, Тронько В. В. (2013)
Кузь В. І. - Принципи та завдання організації бухгалтерського обліку в стратегічному вимірі (2013)
Легенчук С. Ф. - Аналіз можливеостей реалізації бізнес-процесу "бухгалтерське документування" в сучасних інформаційних системах, Дударєва К. О. (2013)
Ломаченко Т. І. - Дієва система внутрішнього контролю: європейський досвід (2013)
Лучик Г. М. - Вимоги щодо інформації у системі прийняття управлінських рішень (2013)
Ніколаєва С. П. - Лізингові операції в системі бухгатерського обліку лізингових компаній: методичний підхід (2013)
Олейнікова Л. Г. - Особливості досягнення економічної безпеки підприємств за допомогою показників конкурентоспроможності та конкурентостійкості, Веницька Т. А. (2013)
Павлов К. В. - Статичне вимірювання розвитку наноекономіки (2013)
Порохнавець Я. А. - Економічний механізм природокористування та його вплив на систему обліку (2013)
Редченко К. І. - Місце і роль контролю в управлінні розвитком підприємства, Воронко Р.М. (2013)
Савченко Р. О. - Організація системи внутрішнього контролю на основі ризик-орієнтованого підходу (2013)
Тарасенко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами судноплавних компаній (2013)
Ткаченко С. А. - Особливості аналітичного забезпечення додаткових витрат на підвищення якості продукції (2013)
Ткаченко Н. М. - Оцінка та оподаткування вкладів, внесених засновниками до статутного капіталу в обмін на корпоративні права, Цюцяк І. Л. (2013)
Хомяк Т. Р. - Бухгалтерський облік виробничих витрат лікеро-горілчаних підприємств: організаційні положення (2013)
Царук Н. Г. - Шляхи уніфікації систем обліку для вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління ринком продукції овочівництва (2013)
Ющак Ж. М. - Аналіз відхилень трансакційних витрат за результатами контролю (2013)
Aksman J. - "Nauka – Sztuka – Edukacja" innowacyjny model pracy z dzieckiem zdolnym plastycznie jako rezultat międzynarodowych praktyk edukacyjnych (2013)
Башкирова Ю. В. - Особенности проявления компонентов эмоциональной саморегуляции студентов в ситуации контроля знаний (2013)
Борейко В. І. - Сучасні тенденції розвитку вищої школи та їх вплив на національну економіку (2013)
Ганич О. - Актуальні питання розвитку національної української школи в Іспанії (2013)
Гринюк Т. Ю. - Безпека людини як комплексний підхід до питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки (2013)
Грицай Н. Б. - Підвищення результативності педагогічної практики у професійній підготовці майбутніх учителів біології (2013)
Гурковський О. М. - Наявність та структура вільного часу у школярів та гімназистів (2013)
Дем’янчук І. А. - Фіскальна політика держави як основний інструмент макроекономічного регулювання (2013)
Іванова Л. І. - Сучасні підходи до проведення уроків літературного читання (2013)
Левицька С. О. - Інформаційна складова податкового менеджменту на мікро-рівні в контексті сучасних економічних трансформацій (2013)
Лещенко Г. П. - Сучасні комунікативно зорієнтовані підходи до викладання української мови в школі (2013)
Луценко О. І. - "Стилістичний аналіз тексту" як навчальна дисципліна у ВНЗ (2013)
Марчук О. О. - Експерементальна система навчання орфографії О. Зачиняєва як взірець психолого-педагогічної думки кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Митуля К. А. - Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально-виховного процесу (2013)
Михальчук Н. О. - Проблема соціального інтелекту особистості та його структури, Івашкевич Е. З. (2013)
Hargreaves S. - Design-based research focusing on the influences of a pedagogical three-field methodology in students’ learning outcomts, De Brucker J., Belmans W. (2013)
Плющ М. Я. - Сучасне осмислення сили і величі української мови як державної в реаліях розбудови незалежної України (2013)
Рубан В. М. - Трансформація сутності антикризового управління щодо підтримки стану економічної безпеки підприємства (2013)
Rojek-Adamek P. - Miejsce i rola współczesnego projektanta w budowaniu kreatywnego potencjału regionu. Przypadek woj. Śląskiego (2013)
Фінклер Ю. Е. - Проблема функціонування державних медій в Україні (2013)
Хом’як І. М. - Моделювання лінгводидактичних ситуацій (2013)
Хом’як О. А. - Теоретичний аналіз принципів виховання естетичних смаків молоді (2013)
Чайка В. М. - Основні підходи до розробки концепції і системи підготовки майбутнього вчителя до інноваційної педагогічної діяльності (2013)
Яницька О. Ю. - Діагностика змістовіих компонентів візуального мислення в підлітковому віці, Іванюта О. В. (2013)
Ясінський М. М. - Вступ до предмету "Дошкільне образознавство (2013)
Андрєєва Р. І. - Вплив занять степ-аеробікою на організм жінок 25-40 років (2013)
Брискін Ю. А. - Значущість компонентів теоретичної підготовки фехтувальників на етапі попередньої базової підготовки, Пітин М. П., Задорожна О. Р. (2013)
Вацеба О. М. - Організаційні та програмно-нормативні засади підготовки до реалізації стратегічного національного проекту "Олімпійська надія-2022" (2013)
Войнаровська Н. С. - Розвиток фізичної активності дівчат 5-9 класів засобами ритмічної гімнастики, Войнаровська А. А. (2013)
Войнаровський А. М. - Соціально-педагогічний аспект розвитку студентського спорту у вищих навчальних закладах України (2013)
Гес О. Л. - Вплив занять оздоровчою гімнастикою він чунь на здоров’я вагітних, Приходько Ю. В., Бондар Є. П. (2013)
Годлевський П. М. - Елементи настільного тенісу в тренувальних заняттях самозахистом, Пінчук В. Ф. (2013)
Горбатюк С. О. - Ефективність комплексного застосування мануальної терапії та лазеротерапії в реабілітації хворих із периартрозом плечового суглобу, Горбатюк Н. Р. Карпенко О. С. (2013)
Довгаль В. І. - Дослідження впливу експериментальної методики на розвиток силових якостей у підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Жовнір І. І. - Комплексне лікування вертеброгенних больових синдромів попереково-крижового відділу хребта (2013)
Карабанова Н. С. - Маркетингові дослідження у дитячо-юнацьких спортивних школах в умовах ринкових перетворень, Карабанов А. Г. (2013)
Ковальчук Н. - Домашні завдання в системі фізичного виховання підлітків, Іванова А., Воронкова В. (2013)
Корнійчук Я. А. - Корекційний вплив альтернативних методів масажу при посттравматичних захворюваннях, Бондар Т. В., Попружук К. М. (2013)
Крайнюков О. Г. - Мотивація школярів до фізкультурної діяльності (2013)
Ножко И. А. - Анализ состояния проблемы формирования культуры здоровья студенческой молодежи в Республике Беларусь, Березнева Я. В. (2013)
Передерій А. В. - Критерії залучення осіб з вадами інтелекту до програм Спеціальних Олімпіад, Брискін Ю. А. (2013)
Пітин М. П. - Загальна характеристика концепції теоретичної підготовки у спорті, Брискін Ю. А. (2013)
Сотник Ж. Г. - Фізична реабілітація при остеохондрозі хребта, Романова В. І., Завацька Л. А. (2013)
Ткачук В. - Естетичне виховання у процесі навчання фізичної культури учнів середнього шкільного віку, Степанюк С., Городинська І. (2013)
Бомба А. Я. - Нелінійні сингулярно збурені процеси масопереносу в напористих середовищах., Присяжнюк І. М., Присяжнюк О. В. (2013)
Бомба А. Я. - Застосування симетричних і асиметричних предикторів в процесі прогресуючого стиснення зображень без втрат, Шпортько О. В. (2013)
Вознюк Р. В. - Основні принципи створення сайту Західноукраїнського центру обдарованої і талановитої молоді (2013)
Джунь Й. В. - Неокласична теорія помилок і її значення для створення нового покоління програмних продуктів в модулі "Data analysis" (2013)
Джунь Й. В. - Нотатки до критерію Крамера-Уелча (2013)
Жуковський В. В. - Інформаційна система Вікіпедія в контексті написання рефератів, Федорчук Н. А. (2013)
Мороз И. П. - Определение национальной идеи языком математики (2013)
Янчук П. C. - 3D комп’ютерне моделювання повільних течій нестискуваної в’язкої рідини методом квазіспектральних поліномів (2013)
Барвінова А. В. - Зміст і структура мотивації до вивчення сучасної музики в процесі фортепіанної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Белоус И. И. - Развитие музыкального интереса учащихся старших классов ДМШ в ансамбле пианистов как психолого-педагогическая проблема (2012)
Бидерман Е. Б. - Читаем ноты на уроках фортепіано, Бидерман Т. В. (2012)
Борисенко Т. Г. - Удосконалення навчання майбутнього педагога-хормейстера в сучасних умовах вищої школи (2012)
Кабур Л. М. - Критерії та рівні готовності майбутніх учителів музики до професійної мобільності (2012)
Кожбахтєєва Н. Ф. - Шляхи удосконалення інструментально-виконавської підготовки студентів з початковою музичною освітою в класі бандури, Вознюк Т. В. (2012)
Коломоєць О. М. - Український народний спів як синтез національної традиційності та академічного хорового виконавства (2012)
Логвиненко А. А. - Традиции барочного вокального искусства в современном исполнительстве (2012)
Морозова Е. Н. - Педагогические условия развития музыкально-слуховых способностей учащихся на уроках фортепиано в ДМШ (2012)
Назарова О. М. - Педагогические условия формирования навыков музыкального творчества у старших школьников на уроках фортепиано в ДМШ (2012)
Небуну Ю. В. - Педагогічні умови підготовки студентів музичних училищ до ансамблевої діяльності з солістом-вокалістом у концертмейстерському класі (2012)
Непомнящая Н. С. - Двенадцать шагов от бурдона до джаза (2012)
Овчаренко Н. А. - Системний підхід у вокальній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2012)
Ранева В. В. - Методические основы cовершенствования исполнительских навыков студентов в классе фортепиано (2012)
Прахт А. В. - Особенности интерпретации и функциональности клавесина в новом качестве его звуковых возможностей (2012)
Соколик О. В. - Участие в конкурсной жизни как фактор, стимулирующий исполнительское мастерство учащихся и рост педагогического мастерства преподавателей (2012)
Теленская Д. Ю. - Влияние театрального искусства на формирование художественного вкуса у студенческой молодежи (2012)
Ткаченко В. М. - Эстрадная музыка как средство развития музыкального интереса у студентов-вокалистов (2012)
Фурсенко Т. Ф. - Організація музичного дозвілля молоді (2012)
Чеботаренко О. В. - Феномен музыканта-исполнителя и педагога С. Б. Арабкерцевой (2012)
Чирич И. П. - Формирование дикции и артикуляции в процессе работы над произведениями в классе постановки голоса (2012)
Шугуан Шугуан - Дослідження сучасними вченими виконавського та педагогічного досвіду провідних музикантів ХХ століття (2012)
Хацаюк Н. С. - Роль науково-методичної ради закладу в проектуванні дослідно-експериментальної роботи в школі (2012)
Шачкова Э. В. - Развитие креативного мышления у студентов в жанре батальной живописи (на примере военного костюма эпохи Фридриха), Гиба А. А. (2012)
Шукатка О. В. - Основні дефініції дослідження формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів (2012)
Бутенко О. Г. - Формування гармонійних взаємин у різновіковій групі: технологія виховної роботи (2012)
Іщенко Л. В. - Фахова підготовка майбутніх вихователів до формування логіко-математичних понять у дітей 5-6 років (2012)
Підлипняк І. Ю. - Формування математичної компетенції у дошкільників як педагогічна проблема (2012)
Слесик К. М. - Особливості змісту гуманітарних дисциплін в контексті формування етичної культури (2012)
Шарлович З. П. - Формування професійно-педагогічної компетентності сімейної медичної сестри через розвиток і виховання особистості (2012)
Гавриліна О. В. - Загальні принципи застосування інформаційних технологій в навчальному процесі (2012)
Мезенцев Ю. Л. - Кризис православия в Украине, Лазарев В. (2012)
Мезенцева В. Д. - Особенности межкультурной коммуникации студентов аграрных вузов (2012)
Колесник Л. Ф. - Музично-виконавська діяльність: діалогічний аспект (2012)
Бикова В. О. - Принципи управління процесом формування конкурентоздатного фахівця в умовах диверсифікації освіти (2012)
Любченко О. В. - Створення освітньо-мотиваційного середовища, спрямованого на спонукання студентів до свідомого оволодіння управлінськими уміннями засобами інтерактивних технологій (2012)
Большакова А. М. - Взаємозумовленість самоставлення у професійній сфері та особистісних ресурсів життєздатності (2012)
Грищенко С. М. - Використання проекту Google Earth у краєзнавчому підході при вивченні екології (2012)
Кузнєцова Л. М. - Психологічний супровід зі зниження фрустрації у підлітків з акцентуаціями характеру (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Спецкурс "Індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" як елемент системи підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності (2012)
Ясак Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології на уроках української мови: теоретичний аспект (2012)
Бабій Г. В. - Професійне спілкування інженера з програмного забезпечення: дефінітивний аналіз (2012)
Полубоярина І. І. - Роль темперамента у формуванні індивідуального стилю діяльності обдарованих студентів музичних спеціальностей (2012)
Дзигаленко Л. М. - Теоретичні аспекти розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів технологій у системі післядипломної освіти (2012)
Султанова И. В. - Результаты формирующего эксперимента по развитию у студентов-первокурсников эмоциональной устойчивости (2012)
Смолінчук Л. С. - Компетентісний підхід до оцінювання освітніх результатів (2012)
Комарова А .А. - Профессиональная подготовка педагогических кадров в классических университетах: идеи теории и практики (2012)
Бекиров С. Н. - Формирование политической культуры у студентов при изучении курса политологии (2012)
Войнаровська Н. В. - Шляхи підвищення мотивації, дисципліни та активності студентів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2012)
Пономарева Е. Ю. - Профилактика и коррекция школьной дезадаптации: валеологический подход (2012)
Карп С. І. - Вимірювання рівня розвитку та структури інтелекту ліцеїстів для визначення готовності до свідомого вибору професії у сфері менеджменту (2012)
Вертій О. - Світоглядно-духовна та художньо-естетична своєрідність колядок і щедрівок українців румунської провінції Банат (2013)
Кузьменко О. - Морфологія українських соціально-побутових пісень: традиція й трансформація тексту (на матеріалі власних записів із Рогатинщини) (2013)
Бриняк О. - Особливості символіки українських хрестинних пісень (2013)
Сироїд О. - Проблематика студій над "Самарянкою" (2013)
Швед І. - Cлавянскія вясельныя абрады праз прызму колеравага кода міфапаэтычнай свядомасці (2013)
Сокіл Г. - Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка (2013)
Беценко Т. - Слово-концепт як складник текстово-образної універсалії (на прикладі думового дискурсу) (2013)
Кирчів Р. - Постать Ізмаїла Срезневського в українській фольклористиці (2013)
Срезневський І. - Погляд на пам’ятки української народної словесності (2013)
Коваль-Фучило І. - Український фольклор у рукописних відділах варшавських бібліотек (2013)
Васюк О. - Лікувальні народні молитви і замовляння з сіл Балашівки та Яцькович Березнівського району Рівненської області, Хурсяк Л. (2013)
Іваннікова Л. - Видання, що руйнує стереотипи (2013)
Рибак Ю. - Повноцінне видання українських голосінь (2013)
Гунчик І. - Огляди наукових видань. Журнали, збірники. Народознавчі зошити, Львів, Інститут народознавства НАН України, 2011, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (2013)
Автореферати (2013)
Нові книги (2013)
Мартинюк М. - Педагогічний університет як навчально-виховне середовище (2007)
Бабенко Т. - Формування інформаційної культури майбутніх вчителів історії у соціокультурному просторі педагогічного ВНЗ (2007)
Грітченко А. - Впровадження технології модульного навчання в освітній процес підготовки вчителя трудового навчання сільської школи (2007)
Карпенко О. - Професійні функції соціального працівника як складова професійної компетентності (2007)
Кравцов В. - Соціокультурне середовище ВНЗ як фактор становлення методологічної культури майбутнього вчителя (2007)
Побірченко О. - Теоретичний аналіз підготовки вчителя сучасної початкової школи (2007)
П’ясецька Н. - Валеологічне середовище як фактор особистісного професійного розвитку майбутнього вчителя, Шпильова М. (2007)
Семеног О. - Тенденції культуромовної підготовки вчителя в зарубіжній школі (2007)
Сирота З. - Інноваційна підготовка майбутнього вчителя музики у процесі взаємодії різних видів художньої діяльності (2007)
Суржикова І. - Формування перекладацьких навичок у студентів-філологів при вивченні модальності англійської мови (2007)
Бегас Л. - Формування знань та вмінь з рідної мови у школярів з вадами мовлення як наукова проблема (2007)
Біда Т. - Шляхи вдосконалення екологічної освіти у школах Великої Британії та України (2007)
Бутенко О. - Ідеал матері у контексті досвіду народної педагогіки та психолого-педагогічної науки (2007)
Гаєвська Л. - Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом (2007)
Гнезділова К. - Еволюція принципу наступності навчання в педагогічній теорії (2007)
Грітченко Т. - Педагогічне спілкування в умовах едукацшного середовища початкової школи (2007)
Радченко І. - Передумови та засоби розробки і організації едукаційного середовища (2007)
Торчинська Т. - Активізація пізнавального інтересу учнів початкових класів до уроків української мови на основі етимологічних знань (2007)
Чепка О. - Формування едукаційного середовища в умовах сільського навчально-виховного комплексу "школа – дошкільний навчальний заклад" (2007)
Шуляк С. - Поетика збірки Євгена Гуцала "Сто віршів для дітей" (2007)
Бабій І. - Духовно-моральне виховання особистості (2007)
Волошин П. - Громадянське виховання в теорії і практиці В.О. Сухомлинського (2007)
Заєць С. - Соціальне середовище як чинник адаптації особистості (2007)
Іщенко Л. - Екологічне виховання старших дошкільників та молодших школярів в НВК "Школа – дитячий садок" (2007)
Онопрієнко О. - Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект (2007)
Печенко І. - Сільський соціум як фактор соціалізації особистості (2007)
Скрипник Н. - Створення толерантного середовища у дошкільному закладі (2007)
Совгіра С. - Тенденція проникнення поняття екологізації у зміст освіти та навчальне середовище (2007)
Войтова Л. - Вчитель і краєзнавча робота в школі (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2007)
Кравченко О. - Соціокультурне середовище 40-х рр. ХІХ ст. як фактор розвитку особистості Пантелеймона Куліша (2007)
Скоропад І. - Соціокультурне середовище як фактор розвитку особистості В.П. Науменка (1852-1919) на зламі ХІХ-ХХ століть (2007)
Сундук Р. - Розвиток альтернативної освіти в США (30-ті рр. XIX ст. – 60-70-ті рр. XX ст.) (2007)
Шарата Н. - Просвітницька діяльність М.М. Аркаса (2007)
Наші автори (2007)
Анотації (2007)
Annotation (2007)
Артамонова Г. В. - Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання України (2014)
Бохан А. В. - Бізнес та міжнародна політика екологічної безпеки (2014)
Вінська О. Й. - Стратегія ЄС "Європа-2020" аграрний аспект (2014)
Дьяченко О. В. - Методичні засади формування митної ставки у контексті забезпечення економічного суверенітету, Зубко О. В. (2014)
Заремський Б. В. - Стратегічні напрямки розвитку національної інноваційної системи України в контексті інтеграції в світовий науково-технологічний простір (2014)
Куриляк В. Є. - Модернізація України в системі формування нового світового порядку (2014)
Ромащенко Т. І. - Аналіз позитивних наслідків зовнішньої трудової міграції українців (2014)
Стефанишин М. В. - Розвиток ІРО українських компаній в контексті глобалізації (2014)
Лень В. С. - Оцінка соціальної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, Гнедіна К. В. (2014)
Михайленко О. Г. - Місце та роль сільського господарства в національній економіці (2014)
Огліх В. В. - Аналіз нерівномірності розвитку районів Дніпропетровської області, на підставі груп індикаторів b-конвергенції, Єфанова Т. І. (2014)
Фатюха Н. Г. - Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України, Шумакова К. В. (2014)
Венгерова О. В. - Визначення достатності банківського капіталу на основі методу таксономії (2014)
Григоренко В. М. - Формування системи показників для оцінки технологій управління діяльністю банку (2014)
Кравцова І. В. - Сучасний стан розвитку біржового ринку цінних паперів в Україні, Левкович А. А. (2014)
Березін О. В. - Інноваційна складова у розвитку підприємств торгівлі (2014)
Мрихіна О. Б. - Дослідження збутової політики підприємств природних монополістів з урахуванням їх технологічного розвитку, Жураковська М. Б., Висоцький А. Л. (2014)
Гармідер Л. Д. - Розвиток кадрового потенціалу торгівельного підприємства на підставі теорії зацікавлених сторін (2014)
Горященко Ю. Г. - Економічний аналіз впливу факторів на рівень продуктивності праці у сільськогосподарських підприємствах Полтавської області, Попадюк Т. С. (2014)
Дерун І. А. - Аналіз необоротних активів заводів залізобетонних конструкцій України за допомогою економіко-математичного моделювання (2014)
Євсєєва О. О. - Удосконалення методології соціального аудиту організацій залізничного транспорту (2014)
Лігоненко Л. О. - Систематизація та розвиток методології дослідження грошових потоків підприємства (2014)
Приходько Д. О. - Розробка заходів зі зміни бренду для його популяризації на внутрішньому та зовнішньому ринках (2014)
Сидоренко К. В. - Світовий досвід управління аеропортами з метою покращення їх виробничої інфраструктури (2014)
Балдинюк Д. - Трансформація поняття тональності в музиці ХХ століття (2008)
Корман М. - Формування особистісної готовносі студентів до професійної діяльності (2008)
Совгіра С. - Концептуальні засади формування екологічного світогляду майбутніх учителів у вищих навчальних закладах (2008)
Авраменко О. - Методика формування організаторських вмінь підлітків у навчально-виховному процесі освітньої галузі "технологія" (2008)
Гедзик А. - Креслення як семіотичний засіб пізнавальної та перетворювальної діяльності людини (2008)
Гусак В. - Значення інтегрального рухового образу у функціонуванні дефініції "рухова пам’ять" музиканта-педагога (2008)
Журба О. - Особливості організації пізнавальної діяльності учнів на уроках етики (2008)
Іщенко Л. - Казка як засіб розвитку мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку (2008)
Келембет Л. - Вплив регіонального аспекту на створення едукаційного середовища в сільській школі (2008)
Ковальчук Ю. - Методичне забезпечення формування системи економічних понять (2008)
Комар О. - Засвоюємо інтерактивні технології навчання (2008)
Крутченко Л. - Творчий підхід у навчанні основ художнього конструювання учнів основної школи (2008)
Сивачук Н. - Становлення мовної особистості майбутнього вчителя-філолога у контексті засвоєння інтегрованих знань (2008)
Тернавська Т. - Педагогічні умови активізації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін (2008)
Шуляк С. - Лексико-тематична підпарадигма чорного та сірого кольорів у художньому ідіолекті Євгена Гуцала (2008)
Шумаєва С. - Дидактичні особливості вивчення студентами немовних спеціальностей іноземних мов (2008)
Блажко О. - Психолого-педагогічні основи організації пізнавальної діяльності учнів з початковим рівнем навчальних досягнень (2008)
Бойчевська І - Соціалізація як невід’ємний процес залучення студентської молоді до суспільного середовища (2008)
Козяровська Л. - Реалізація виховної ролі занять з музичного інструменту на дошкільному відділенні гуманітарно-педагогічного коледжу (2008)
Холод І. - "Обдарованість" та "обдарована молодь" – обсяг та змістове наповнення понять (2008)
Чечуй В. - Формування громадянських якостей підлітків у літньому оздоровчому центрі (2008)
Коляда Н. - Арнаутов Василь Олексійович (1881-1938) – організатор дитячого руху в Україні (2008)
Нестреляй А. - Суспільно-педагогічні погляди С.С.Гогоцького у вітчизняній періодиці другої половини ХІХ ст. (2008)
Побірченко Н. - Традиції родинного виховання в контексті сучасності (2008)
Хлистун І. - Сутність поняття "національна еліта" та її формування за часів Княжої доби (2008)
Щербакова О. - Діалектика цільових установок Я.Ф.Чепіги в теорії і практиці української школи (2008)
Кучай Т. - Сучасні підходи до якісної освіти (2008)
Лампека С.В. - Формування середовища для рівного доступу до якісної освіти в Україні (2008)
Перфільєва М. - Аналіз професійної діяльності Центрів соціальної та професійної реабілітації дітей-інвалідів (м. Умань Черкаської області) (2008)
Сорока Т. - Технології навчання як засіб удосконалення підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія в контексті ідей Болонського процесу (2008)
Наші автори (2008)
Анотації (2008)
Annotation (2008)
Горбань А. Є. - Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008—2012 рр., Нетяженко В. З., Закрутько Л. І., Мовчун Н. О., Бородай С. М. (2013)
Cовместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 4 (2013)
Бєлая І. Є. - Електрична активність серця у хворих на інфаркт міокарда задньонижньої локалізації в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2013)
Абрагамович О. О. - Гіпотонічний синдром у хворих на цироз печінки: ступені тяжкості та їх прогностичне значення, Абрагамович М. О., Фармага М. Л. (2013)
Власенко А. В. - Особливості холеретичної функції печінки у хворих на цукровий діабет, неалкогольну жирову хворобу печінки та з їх поєднанням (2013)
Іпатов А. В. - Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована), Дроздова І. В., Ханюкова І. Я., Мацуга О. М. (2013)
Орловський В. Ф. - Ішемічна хвороба серця, асоційована з кислотозалежними захворюваннями шлунково-­кишкового тракту: взаємозв’язок гомоцистеїну та ліпідного спектра плазми крові, Жаркова А. В. (2013)
Поворознюк В. В. - Асоціація дефіциту вітаміну D з показниками метаболізму кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Масік Н. П. (2013)
Яцкевич О. Я. - Особливості ульцерогенезу в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС із коморбідними пептичною виразкою гастродуоденальної зони та гіпертонічною хворобою (2013)
Семеген-­Бодак Х. В. - Стан ліпідного, вуглеводного та пуринового обмінів при хронічній хворобі нирок у недіабетиків (2013)
Калашникова О. С. - Можливості черезстравохідної ехокардіографії в ідентифікації пацієнтів з фібриляцією передсердь "дійсно низького" ризику тромбоемболічних ускладнень (2013)
Бобронникова Л. Р. - Механизмы прогрессирования дислипидемии у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Журавлёва А. К. (2013)
Гаврисюк В. К. - Хроническое легочное сердце в свете положений международных руководств Nice-­copd и Gold, Ячник А. И., Меренкова Е. А. (2013)
Коваль С. М. - Роль апеліну в розвитку серцево­-судинної патології, Старченко Т. Г., Юшко К. О. (2013)
Христич Т. Н. - Коморбидность хронического обструктивного заболевания легких и ишемической болезни сердца: особенности патогенеза и ведения больных (обзор литературы и собственные данные), Шестакова Е. Г., Телеки Я. М., Гонцарюк Д. А., Кушнир Л. Д., Крайс И. Н. (2013)
Бойчук Т. М. - Медико-­соціальні проблеми, досягнення та перспективи розвитку фтизіатрії на сучасному етапі, Тодоріко Л. Д., Бойко А. В., Сем’янів І. О. (2013)
Литвиненко О. О. - Роль фармакотерапії в лікуванні пацієнтів з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок, Коноваленко В. Ф., Бугайцов С. Г., Антоненко Ю. В. (2013)
Ткаченко О. В. - Случай коморбидности в клинической практике (2013)
Фадеенко Г. Д. - Развитие профилактической медицины: отечественный и международный опыт (итоги Всероссийской научно­-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России"), Несен А. А. (2013)
Мельничук Д. О. - Ацидоз Природи - глобальний катаклізм для життя на нашій Планеті, Мельничук С. Д. (2013)
Якубенко Б. Є. - Флористична структура лісової рослинності південної частини Київського Полісся, Григорюк І. П., Чурілов А. М. (2013)
Маскін В. І. - Альтернативний погляд на процеси метаболізму з дослідженням його параметрів у теплокровних видів, Стандритчук О. З. (2013)
Копілевич В. А. - Термоліз аквааміномонофосфатів перехідних двовалентних металів як спосіб одержання нових матеріалів, Войтенко Л. В., Савченко Д. А., Прокопчук Н. М. (2013)
Зінченко О. І. - Деякі аспекти теорії і практики кормовиробництва, Демидась Г. І., Січкар А. О., Коваленко В. П. (2013)
Мельничук Д. О. - Біохімічні механізми відновлення кислотно-лужного гомеостазу в організмі новонароджених телят при ентеропатології, їх коригування, Грищенко В. А. (2013)
Ібатуллін І. І. - Ефективний рівень аргініну в раціонах курей батьківського стада, Кривенок М. Я., Ільчук І. І. (2013)
Угнівенко А. М. - Шляхи вирішення проблеми виробництва яловичини в Україні (стан питання) (2013)
Дзіцюк В. В. - Зв'язок інбридингу коней чистокровної верхової породи зі ступенем гомозиготності мікросателітних локусів ДНК, Мельник О. В., Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2013)
Мельничук М. Д. - Вплив підготовки садивного матеріалу на адаптаційний потенціал сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Пінчук А. П., Ліханов А. Ф., Маурер В. М., Клюваденко А. А. (2013)
Лакида П. І. - Біотична продуктивність лісів України в європейському екоресурсному вимірі, Швиденко А. З., Щепащенко Д. Г., Василишин Р. Д., Білоус А. М., Лакида І. П., Матушевич Л. М. (2013)
Олексійченко Н. О. - Особливості індукції флуоресценції хлорофілу в листках деревних рослин в умовах урбанізованого середовища, Китаєв О. І., Совакова М. О., Соваков О. В., Борщевський М. О. (2013)
Василенко В. В. - Математична модель однопровідної високочастотної системи передачі електроенергії, Комаров В. М. (2013)
Лисенко В. П. - Математичне моделювання процесу температурної обробки зерна ріпаку в шільному шарі з інукційнним нагрівом, Комарчук Д. С. (2013)
Ільчук М. М. - Адаптація виробників молока України до європейських вимог, Радько В.І. (2013)
Кирилюк О. Ф. - Конкурентоспроможність вітчизняної продукції птахівництва в умовах євроінтеграції (2013)
Балановська Т. І. - Інноваційні підходи до формування системи управління якістю сільськогосподарського підприємства як спосіб адаптації до вимог ринку, Гогуля О. П., Троян А. В., Борецька З. П. (2013)
Сидоренко В. К. - Технічні знання як важливий елемент професійної підготовки фахівця для сучасного матеріального й духовного виробництва (2013)
Сопівник І. В. - Соціальний педагог як суб'єкт формування соціальної відповідальності сільської молоді (2013)
Циганкова В. А. - Підвищення імунозахисних властивостей видів рослин роду Aesculus L. до каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimiс) за допомогою біостимулянта "Регоплант", Демчук Т. Л., Григорюк І. П., Ємець А. І., Пономаренко С. П., Галкін А. П., Блюм Я. Б. (2013)
Сидоренко І. О. - Вегетація східноазійських видів роду Rhododendron L. в умовах Києва (2013)
Слюсар С. І. - Результати первинного випробування східноазійських хвойних дендросозоекзотів у Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування України (2013)
Копілевич В. А. - Дослідження синтезу та термічних перетворень подвійного акваамінофосфату нікелю(ІІ)-кадмію, Савченко Д. А., Прокопчук Н. М., Войтенко Л. В., Жиляк І. Д. (2013)
Кравченко О. О. - Оцінка генотоксичності наноаквацитратів срібла та міді за допомогою мікроядерного тесту на клітинах крові риб Danio rerio, Верголяс М. Р., Максін В. І. (2013)
Городній М. М. - Одержання та використання органо-мінерального добрива, Грищенко О. В., Генгало О. М., Дудка О. М. (2013)
Суханова І. П. - Фізичні параметри ґрунтів у природних та антропогенних екосистемах, Підвальний О. А. (2013)
Кочерга М. О. - Біотехнологічні особливості вирощування та використання промислових культур видів роду Trichogramma (Hymenoptera: parasitica) (стан питання), Дрозда В. Ф. (2013)
Кошевський І. І. - Захист гороху від шкідників та хвороб в Україні, Рубан М. Б. (2013)
Горган Н. О. - Модель довгострокового прогнозу розвитку і поширення пероноспорозу на насінниках цибулі ріпчастої для Лівобережного Лісостепу України, Горган М. Д. (2013)
Походня М. М. - Ознаки сортів суниці (Fragaria x ananassa Duch.) селекції кафедри садівництва імені проф. В. Л. Симиренка НУБіП України, Шеренговий П. З. (2013)
Лакида П. І. - Фітомаса крони дерев сосни звичайної у насадженнях Черкаського, Шамрай А. Є. (2013)
Колесніченко О. В. - Динаміка таксономічного складу та досвід збереження колекції хвойних рослин незахищеного ґрунту Ботанічного саду НУБіП України, Слюсар С. І., Якобчук О. М., Середюк О. О. (2013)
Борщевський М. О. - Діагностика екотолерантності сумаха оленерогого (Rhus typhina L.) до змін водного режиму в умовах урбанізованого середовища, Олексійченко Н. О. (2013)
Білоус А. М. - Особливості дешифрування видового складу лісів Східного Полісся України на основі космічних знімків GеоEуе, Алексін О. В. (2013)
Василишин Р. Д. - Оцінка вмісту енергії у фітомасі дерев головних лісотвірних порід Українських Карпат (2013)
Ільчук М. М. - Розвиток ефективної виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Наконечна К. В. - Особливості впровадження стратегічного планування розвитку регіонів на сучасному етапі (2013)
Перегуда Є. Ф. - Підвищення конкурентоспроможності аграрних формувань через диверсифікацію виробництва (2013)
Рудакова Т. В. - Дослідження змін температури замерзання та електропровідності молока в процесі термообробки (2013)
Сидоренко В. К. - Технологія формування професійної компетентності на засадах контекстного навчання, Любарець В. В. (2013)
Зайченко Н. І. - Проблема "реконцептуалізації" соціальної роботи в країнах Латинської Америки в 1960-1980-х роках (2013)
Мишак О. О. - Сутність та особливості професійної підготовки майбутніх біотехнологів (2013)
Савченко Н. В. - Сучасні підходи до навчання дорослих в Україні (в умовах оновленої законодавчої та нормативно-правової бази) (2013)
Бойко І. І. - Концептуальні виміри екологічної свідомості (2013)
Титул, зміст (2009)
Браїлко А. - Проблеми вдосконалення інформаційного забезпечення споживачів одягу зі шкіри, Омельченко Н. (2009)
Галик І. - Гармонізація товарної інформації одягу вітчизняного та зарубіжного виробництва, Семак Б. (2009)
Кундіус Д. - Асортимент фіточаїв на ринку України (2009)
Голуб Б. - Пребіотична активність природних джерел полісахаридів, Даниленко С., Рудавська Г. (2009)
Сидоренко О. - Фізіологічні та технологічні аспекти застосування гідроколоїдів у виробництві рибних кулінарних виробів, Москалюк Р. (2009)
Притульська Н. - Дослідження функціональної ефективності цукерок для спортсменів, Сєногонова Л., Коваль І. (2009)
Кравченко М. - Технологія борошняних кулінарних напівфабрикатів із дієтичними добавками, Демічковська М. (2009)
Корзун В. - Нові десертні страви у профілактиці мікроелементозів, Антонюк І. (2009)
Антоненко А. - Оцінка якості нових соусів підвищеної харчової цінності (2009)
Колтунов В. - Удосконалення методики відбору проб для визначення якості редису, Бєлінська Є. (2009)
Потапов В. - Вплив параметрів бланшування на колірні характеристики томатів, Летута Т., Дубініна С. (2009)
Дятлов В. - Закономірності перебігу біохімічних процесів у свіжих плодах, овочах і грибах під час зберігання, Медведкова І., Попова Н. (2009)
Белінська С. - Прогнозування збереженості швидкозамороженої плодоовочевої продукції, Орлова Н., Денисенко В. (2009)
Камєнєва Н. - Оцінка якості швидкозамороженого напівфабрикату "Лечо овочеве" (2009)
Боева-Кашлова Г. - Исследование теплофизических характеристик двухкомпонентных нетканых материалов (2009)
Глушкова Т. - Використання пластифікаторів у виробництві паперу зменшеної маси (2009)
Калашник О. - Зміна біостійкості хутряних шкурок кроля під час зберігання (2009)
Ткачук В. - Оцінка якості біопалива на основі ріпакової олії (2009)
Крусір Г. - Дослідження взаємозв'язку хімічного складу рисового лушпиння та антиліполітичної активності іммобілізованого інгібітора фосфоліпідної природи, Яшкіна В., Лобоцька Л. (2009)
Попова Н. - Сертифікація продукції легкої промисловості дитячого асортименту в Україні, Озоліна Н., Артюх Т. (2009)
Коломієць Т. - Якість і безпечність посуду з полімерних матеріалів (2009)
Відомості про авторів (2009)
Резюме (2009)
Антонов Є. Є. - Роздільна здатність і призматична дія мікропризмових елементів Френеля (2013)
Каліновський Я. О. - Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах, Боярінова Ю. Є., Тарасенко В. П., Клятченко Я. М. (2013)
Снарский А. А. - Графы видимости — инструмент сетевого анализа рядов измерений, Ландэ Д. В. (2013)
Соловьев В. И. - Идентификация характеристик голоса на основе максимумов вейвлет-преобразования (2013)
Зубок В. Ю. - Аналіз характеристик нових мереж обміну інтернет-трафіком (2013)
Косяк І. В. - Декодер квадратурних інтерференційних сигналів (2013)
Брицкий А. И. - Совершенствование геофизических приборов на основе цифровой лазерной интерферометрии (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод автентифікації учасників взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Матов О. Я. - Циклічність операцій контролю за довільним модулем, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2013)
Інформаційні повідомлення (2013)
Реферати (2013)
Функциональные мясные продукты: что грядет в перспективе? (2013)
Виннов А. - Выбор ферментов для гидролиза промышленных белковых субстратов, Баль-Прилипко Л. (2013)
Баль-Прилипко Л. - Білково-жирові емульсії у технології варених ковбасних виробів, Гармаш О. (2013)
Калмикова Г. - Ферментація сирної маси у виробництві термокислотних сирів (2013)
Погребняк В. - Режимы тепловой обработки кулинарной продукции в пароконвектоматах, Федоркина И. (2013)
Сухенко Ю. - Пищевая и биологическая ценность семян льна, Веретинская И. (2013)
Грушецький Р. - Накопичення інуліну в коріннях та кореневищах оману (2013)
Скалецька Л. - Зберігання садовини, Бобер А. (2013)
Скрипка Г. - Хлор та фосфорорганічні пестициди у медоносних рослинах (2013)
Качество требует надзора (2013)
У Європі понад 50% виробників молока збиткові (2013)
Ємцев В. - Ціноутворення та конкурентноспроможність підприємств з виробництва цукру (2013)
Баль-Прилипко Л. - Фізико-хімічні властивості активованих білкових систем (2013)
Сухенко В. - Як визначити надійність різальних вовчків для подрібнення м’яса, Матиящук А., Сухенко Ю. (2013)
Мазуренко І. - Реакція амінокислот у пюреподібних продуктах на термічну обробку сировини (2013)
Маевская Т. - Микробиологические показатели сурими из пресноводной рыбы, Виннов А. (2013)
Осьмак Т. - Технологія морозива з цукрозамінниками, Михайлюк І. (2013)
Из чего в Украине делают вареную колбасу (2013)
Даниленко С. - Визначення рівня контамінації Yersinia enterocolitica м’ясної сировини та молока, Козловська Г., Ібатулліна Ф. (2013)
Амеличкина А. - Как отличить натуральное вино от фальсификата (2013)
Химпром в твоей тарелке: полезные и смертельно опасные добавки (2013)
Вимоги до якості продуктів в дії (2013)
Бабюк А. М. - Взаємозв'язок правосвідомості та типу праворозуміння (2015)
Бариська Я. О. - Формування демократичних інститутів в Угорщині (кінець 1980-х – 1990-ті роки), Попович Т. П. (2015)
Барчук А. О. - Надзвичайні закони як предмет наукового пізнання: підходи до розуміння (2015)
Берестовий А. І. - Податкові реформи М. Бунге: історико-правовий аспект, Корновенко С. В. (2015)
Галета О. А. - Сучасні інтерпретації системи права: у пошуках нової методології (2015)
Дашковська О. Р. - Принципи нормотворчої діяльності: загальна характеристика (2015)
Доценко В. О. - Політико-правові основи реалізації більшовицьким режимом антирелігійної політики в Україні в 1920-ті рр., Сердюк В. О. (2015)
Журавльова Г. С. - Розуміння принципу рівності в період Середньовіччя та Ренесансу (2015)
Куракін О. М. - Структура механізму правового регулювання (2015)
Луцький М. І. - Система повноважень повітових комісарів у ЗУНР (2015)
Нестеренко О. М. - Актуальні проблеми та цілі правового виховання молоді (2015)
Омарова А. А. - Правовий статус УРСР за проектами Союзного договору (листопад 1990 – серпень 1991 р.р.) (2015)
Палінчак М. М. - Аналіз поняття "державно-церковні відносини" (2015)
Попович Т. П. - Зміна змісту організації державної влади в Польській Республіці (кінець 1980-х – 1990-ті роки) (2015)
Ригіна О. М. - США: обмеження прав неповнолітніх у кримінальному процесі (історико-правове дослідження) (2015)
Русакова І. Г. - Формування суддівського корпусу в Україні: історичні аспекти (2015)
Целуйко М. Ф. - Компетентно-правова культура працівників законодавчої влади України (2015)
Васильчук Л. Б. - Поняття "реалізація права на безпечне для життя і здоров'я довкілля в Україні" та його ознаки (2015)
Геревич М. - Прoблеми реaлiзaцiї судoвoї рефoрми в Україні, Турчин Т., Лендєл Е. (2015)
Дорофеєва В. І. - Законодавче забезпечення рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків в Україні (2015)
Кайла Д. Е. - Внесення змін до Конституції: порівняльно-правові засади, Слижук Д. В. (2015)
Колінко Я. А. - Теорія регіоналізму та її втілення в законодавстві європейських держав (2015)
Кондрацька Н. М. - Сучасна системно-структурна організація місцевого самоврядування в Україні (2015)
Костан О. В. - Роль і значення правового менталітету для забезпечення ефективності конституційного законодавства, Руснак В. М., Бугина В. В. (2015)
Кошеля Ю. В. - Нaрoднa прaвoтвoрчa iнiцiaтивa: сучaсний стaн і мехaнiзм реaлiзaцiї, Біровчак А. В. (2015)
Кулик С. В. - Конституціоналізація безпосередньої участі народу України при здійсненні правосуддя (2015)
Максимович Р. О. - Нормативно-правові гарантії соціально-економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні: теоретико-правовий аспект (2015)
Марцеляк О. В. - Інститут префекта у Франції як приклад для України (2015)
Омелян С. Б. - Захист прав людини й громадянина спеціалізованими органами конституційного контролю в демократичних державах (2015)
Пустовойт Т. В. - Самоорганізація суддівського співтовариства як конституційно-правова форма забезпечення єдності судової влади (2015)
Рішко Б. С. - Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення організації й діяльності Верховної Ради України, Ребриш Р. І., Пильник В. В. (2015)
Снітковський Д. С. - Можливості запровадження двопалатного парламенту в Україні та іноземний досвід, Дербак В. В., Сурнін С. С. (2015)
Щуфан А. І. - Децентралізація в Україні: європейський досвід, Білей М. І., Дідик К. Ю. (2015)
Антошкіна В. К. - Проблеми тлумачення при особливій формі реалізації цивільно-правових норм (правозастосуванні) (2015)
Бурденюк С. І. - Реалізація положень Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини": проблемні аспекти цивільного судочинства (2015)
Зайцев А. Ю. - Теоретичні та практичні аспекти віндикації житла (2015)
Івасечко В. І. - Розвиток українського арбітражного законодавства крізь призму проарбітражних нормативних баз ЄС (2015)
Ізарова І. О. - Принцип обмеженого оскарження судових рішень, ухвалених у порядку загальноєвропейських процедур із розгляду цивільних і комерційних справ транскордонного характеру (2015)
Катинська Л. Р. - Питання відповідності Закону України "Про електронну комерцію" європейському законодавству (2015)
Клочко Т. Ю. - Цивільно-правове регулювання патентування лікарських засобів (2015)
Корчак Т. В. - Цивільно-правові наслідки оголошення фізичної особи померлою у сфері спадкових відносин (2015)
Кравчук П. С. - Проблема застосування колізійних норм щодо регулювання відносин праці в процесі проходження іноземцями державної служби в Україні: приватно-правовий аспект (2015)
Лехкар О. В. - Визнання договору приєднання недійсним (2015)
Луценко Д. С. - Добровільна та примусова реалізація майна на публічних торгах (2015)
Мамедов Захид - Правовая охрана фирменных наименований в Азербайджане: проблемы и перспективы (2015)
Одосій О. Ю. - Передача на зберігання арештованого майна відповідача: окремі аспекти (2015)
Сакара Н.Ю. - Інститут судового збору в практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Самсін Р. І. - Сучасні теоретико-правові питання, що виникають щодо права слідування в авторському праві (2015)
Ткачук О. С. - Фікції у правових позиціях судів України (2015)
Хавронюк О. О. - Цивільно-правовий механізм захисту прав та інтересів, пов’язаних із використанням баз даних (2015)
Чепис О. І. - До питання самозахисту цивільних прав та законних інтересів (2015)
Джуджа О. М. - Рецензія на монографію доктора юридичних наук, професора Бисаги Ю.М. "Запобігання злочинам: кримінолого-віктимологічна парадигма" (2015)
Лошицький М. В. - Рецензія на монографію здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук Христинченко Н.П. "Наукова діяльність в Україні: організаційні та правові аспекти" (2015)
Попов М. М. - Особливості вродженої імунної відповіді на HBV-інфекцію, Скляр А. І. (2017)
Герасун Б. А. - Оригінальний спосіб впливу на рівень активності прозапального цитокіну фактора некрозу пухлин альфа, Зінчук О. М., Голубовська О. А., Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Задорожний А. М. (2017)
Гаврилюк О. М. - Особливості популяції ЕрСАМ+ гепатоцитів при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2017)
Коваль Т. І. - Епідеміологічна характеристика когорти ВІЛ/ВГС-коінфікованих пацієнтів Полтавської області, Дубинська Г. М., Даниленко О. В., Сабініна О. В., Ізюмська О. М., Кириченко Т. С. (2017)
Няньковський С. Л. - Характеристики нутрітивної забезпеченості дітей з функціональними розладами жовчовивідних шляхів, Лабінський П. А., Зазуляк Т. С. (2017)
Заремба Є. Х. - Статини та гепа-мерц у лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця, Смалюх О. В. (2017)
Дирда В. І. - Дослідження експлуатаційної надійності тракторів JOHN DEERE серії 8320R в умовах України, Черній О. А., Жидик О. А. (2017)
Кепко О. І. - Статична математична модель теплового балансу зерносушарки, Войтік А. В., Пушка О. С., Лісовий І. О. (2017)
Ковальчук Ю. О. - Вплив поглинаючих покриттів на глибину лазерної обробки деталей сільськогосподарської техніки зі сталі 45, Пушка О. С., Войтік А. В. (2017)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження регулятора витоку сипкого матеріалу, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2017)
Панков А. А. - Энергетические показатели рабочего процесса высевающих аппаратов и систем (2017)
Студент М. М. - Трибологічна поведінка ПЕО шарів у парі зі сталями 45 та У 8, Сірак Я. Я., Маркович С. І. (2017)
Боков В. М. - Електродугове різання металів бідротовим електродом-інструментом (2017)
Кириченко А. М. - Багатокоординатний верстат з надлишковим механізмом паралельної структури та спеціальним робочим органом, Аль Ібрахімі Метак (2017)
Кулєшков Ю. В. - Аналіз теоретичних досліджень геометричних параметрів відсіченої порожнини шестеренного насоса, Магонець Є. В., Кулєшкова К. Ю., Красота М. В., Руденко Т. В. (2017)
Клименко В. В. - Експериментальна оцінка ефективності регенерації картриджів побутових фільтрів доочистки питної води, Ковальчук Н. В., Кравченко В. І. (2017)
Кулєшков Ю. В. - Використання мікродугового оксидування при зміцненні деталей з алюмінієвих сплавів, відновлених пластичним деформуванням, Красота М. В., Руденко Т. В., Матвієнко О. О. (2017)
Ломакін В. М. - Дослідження впливу температури і швидкості руху розплаву на процес розчинення легуючих добавок в рідкому чавуні, Клименко В. В., Ломакін А. В., Дубодєлов В. І., Горюк М. С. (2017)
Маркович С. І. - Аналіз стану та перспективи розвитку технологічних методів зміцнення головок поршнів автотракторних двигунів, Михайлюта С. С. (2017)
Носуленко В. І. - Особливості електричної дуги в поперечному потоці рідини, Шмельов В. М. (2017)
Naser M. Elkhmri - Comparison between Experimental and Simulation Results of Bending Extruded Aluminum Profile, Budar Mohamed R. F., Hamza Abobakr O., Shepelenko I. V. (2017)
Лысых А. Ю. - Пространственное деформирование гибких конструкций, соединяющих судно-носитель и присоединенный объект (2017)
Сіса О. Ф. - Технологія виготовлення порожнин високоміцних гайок спеціального призначення, Пукалов В. В., Юр’єв В. В. (2017)
Віхрова Л. Г. - Автоматичне керування тривалістю індукційного наплавлення, Бісюк В. А., Дідик О. К. (2017)
Lobok O. - Optimal control of linear dynamic distributed systems under uncertainty, Goncharenko B., Vihrova L. (2017)
Лобов В. Й. - Аналіз енергетичних характеристик турбомеханізмів, Митрофанов О. В. (2017)
Lobok O. - Modeling of optimal automatic control of the process of biological clearing of polluted waters by fractional order regulators, Goncharenko B., Sych M., Vihrova L. (2017)
Осадчий С. І. - Шляхи модернізації систем автоматики холодильного устаткування з одним терморегулювальним вентилем, Лужков Д. М. (2017)
Плєшков П. Г. - Оцінка можливостей використання термоелектричних модулів для часткового заміщення електропостачання від мережі у сільській місцевості Кіровоградської області, Плєшков С. П., Стець П. Г. (2017)
Стенин А. А. - Оценка деятельности экипажей летательных аппаратов при их подготовке на тренажерных системах, Польшакова О. М., Гуменный Д. А., Стенин С. А. (2017)
Гончаренко Б. М. - Математичне моделювання процесу біологічного очищення забруднених вод як об’єктa автоматичого керування, Лобок О. П., Сич М. А., Віхрова Л. Г. (2017)
Телюта Р. В. - Принципи побудови моделі дослідження втрат активної потужності в асинхронному електродвигуні, Плешков С. П. (2017)
Шингалов Д. В. - Методи автоматичного аналізу тональності контенту у соціальних мережах для виявлення інформаційно-психологічних впливів, Мелешко Є. В., Минайленко Р. М., Резніченко В. А. (2017)
Вихідні дані (2017)
Бєлік-Золотарьова Н. А. - Періодизація оперно-хорової творчості українських композиторів другої половини 20-го ст. (2017)
Лі Шуай - Джаз у сучасному фестивальному просторі України (2017)
Березуцька М. С. - Діалектика еволюції бандурного мистецтва (2017)
Воскобойнікова В. В. - Інтерпретація християнської символіки в літургічних жанрах православної музики (2017)
Лю Бінь - Деміургійно-есхатологічна концепція прологу опери А. Сальєрі "Тарара" (2017)
Бортник К. В. - Тенденції хореографічного втілення міфологічних сюжетів на сцені хатобу в другій половині 20-го ст. (2017)
Герц І. І. - Тілесність як компонент танцювальної виразності, Нечаєнко Т. В. (2017)
Єрошенко О. В. - Вокалізи як засіб розвитку професійного голосу студентів спеціалізації "Акторське мистецтво драматичного театру і кіно" (2017)
Зборовець І. В. - Твори Гі де Мопассана на екрані українського телебачення (2017)
Казначеєва Т. О. - Прояв української ментальності в жанрах гопака та козачка в операх С. Гулака-Артемовського та М. Аркаса (2017)
Курінна Г. В. - Конструкція кінодраматургії як засіб маніпуляції сприйняттям глядача (на прикладі праці У. Індика "Психологія для сценаристів") (2017)
Лазаревська А. О. - Основні принципи хореографії постмодерну (2017)
Сластіна Є. Ю. - Бароковий танець та його сучасні дослідники (2017)
Островська К. В. - Традиції української народної хореографії як засіб виховання національного менталітету дошкільнят (2017)
Лі Хань - Використання історичного костюма у фільмах жанру "фентезі" в китайському кінематографі (2017)
Манько С. Б. - Створення стилю-іміджу артиста в контексті сучасної масової культури (на прикладі українських естрадних виконавців) (2017)
Ян І. М. - Декораційне оформлення вистав українського музично-драматичного театру як чинник збереження національно-культурної ідентичності (остання третина 19-го — початок 20-го ст.) (2017)
Пашкевич А. Е. - Вистави трупи Вс. Мейєрхольда 1908 р. як новий естетичний досвід харківського глядача (2017)
Вакуленко О. В. - Колірні тренди в сучасному веб-дизайні (2017)
Рощенко О. Г. - Українська симфонія пам’яті мучеників бабиного яру: доля автора та його твору (2017)
Шейко В. М. - Інтелігенція й революція в Україні (кінець 19-го – початок 20-го ст.) (2017)
Гайденко І. А. - Практика використання числової послідовності Леонардо Пізанського у творі fibonаcciphonia для оркестру (2017)
Губрій Н. В. - Михайло Верхацький як театральний критик: на прикладі рецензії на виставу "Гамлет" (1935 р.) в узбецькому драматичному театрі імені Хамзи (2017)
Золотарьова Н. С. - Метод шекспіризації в "Reminiscences des "Puritains”" Ференца Ліста (2017)
Іванніков Т. П. - Гітарні цикли М. Кастельнуово-Тедеско: символічні аспекти художніх образів (2017)
Калашникова А. І. - Творчість українських композиторів 20-х рр. 20-го ст. (2017)
Чебан В. О. - Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну (2017)
Шкурєєв К. І. - Проблема культурного героя у створенні балетів для дітей (2017)
Пасічинська Т. В. - Стилі кейджан та зайдеко в контексті американської музичної культури 18-го – 20-го ст. (історичний аспект) (2017)
Ситченко К. В. - Формування культурного змісту концепту тілесності в дослідженнях фізичної культури та мистецтва танцю (2017)
Шейко В. М. - Клековкін О. Ю. Історіографія театру: Напрями. Школи. Методи. Постаті (2017)
Дунаєва Л. М. - Анархістські вчення про сутність і значення самоврядування (2017)
Кравець А. В. - Інтерпретація сучасного політичного процесу в межах політичної науки (2017)
Литвиненко І. І. - Некласичні версії політичної легітимації соціального порядку (2017)
Мінєнкова Н. Є. - Специфіка публіцистичного дискурсу з теми люстрації в Польщі в 90-х рр. XX ст. (2017)
Наумкіна С. М. - Країни Балтії після розпаду СРСР: проблеми національної самоідентифікації різних етносів, Кокорєв О. В. (2017)
Сазонов В. В. - Методологічні аспекти екологічної політики держави і її вплив на підготовку кваліфікованих кадрів в архітектурі (2017)
Скриль С. А. - Політичні системи в глобальному суспільстві (2017)
Байрак С. О. - Особливості взаємодії органів місцевого самоврядування й державної влади Республіки Польща (2017)
Бацюкова С. Ю. - Статус свободи як відображення існування адвокації в суспільстві (2017)
Бусленко В. В. - Специфіка стосунків між урядом і парламентською опозицією в Польщі на початку 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Веденєєв В. О. - Застосування принципу холізму до сучасного бачення сутності держави (2017)
Гонагов Р. Р. - Геополитический аспект подхода Азербайджана к международно-правовому статусу Каспийского моря (2017)
Грабіна Г. В. - Феномен культури в структурі політичних матриць модерних соціумів: визначення адаптивного потенціалу (2017)
Іщейкін К. Є. - Передумови впровадження інструментів учасницької демократії (2017)
Каменчук Т. О. - Співвідношення політичного й державного управління, Ярох Г. М. (2017)
Кольцов В. М. - До вузького й широкого дефініювання політичної опозиції в західній політичній науці (2017)
Коннова Н. О. - Вплив мас та інституту лідерства на політичні процеси в Україні й Польщі (2017)
Майко Т. С. - Функціонування місцевого самоврядування за Конституцією України (2017)
Малишенко Л. О. - Забезпечення дії принципу верховенства права та особливості його вияву в Україні (2017)
Манташян М. К. - Демократична політична стабільність: структура безпекових викликів (2017)
Мироненко Т. В. - Оцінка політичних альтернатив у процесі прийняття політичних рішень в умовах трансформаційної демократії (2017)
Олещук П. М. - Технологічні етапи трансформації символічного складника політичного режиму (2017)
Палазова Т. М. - Основи запобігання та протидії корупції в сучасному українському суспільстві (2017)
Прошин Д. В. - Іноземна державна підтримка як джерело сили та слабкості терористичних організацій (2017)
Рибачок С. Л. - Взаємодія виборчої та партійної систем у Республіці Польща (2017)
Рябінін Є. В. - Політико-економічний вимір російського впливу на Донбас (1991–2013 рр.) (2017)
Саєнко І. В. - Моделі функціонування політичної опозиції: критерії формування й чинники впливу (2017)
Smolnikov Yu. B. - Finland’s turn to the right: the rise of the Finns party (2017)
Філатов Б. А. - Інституційне будівництво патріотичних партій у сучасному світі: параметри диверсифікації в умовах медіакратії (2017)
Шедяков В. Е. - Исторические динамики мифодизайна общества в стратегии футуродиагностики: подготовка и реализация программирования будущего, управления настоящим (2017)
Щедрова Г. П. - Адаптація України до вимог ЄС: досвід країн Балтії (2017)
Горошко Е. И. - Анализ политической коммуникации Михаила Саакашвили в социальных сетях, Ярошенко Е. В. (2017)
Милова М. И. - Преодоление прошлого или повторение пройденного: украинский контекст (2017)
Морарь М. В. - Націоналізм та його роль у теорії й практиці політичних партій (2017)
Баштанник О. В. - Національна держава в наднаціональному союзі: інституціональні структури, інституційні норми та глобальна ідентичність (приклад ЄС) (2017)
Васильченко О. М. - Фактор онтологічної безпеки в сучасних українсько-російських відносинах (2017)
Кореньков О. О. - Політична стратегія й структура організації "Ісламська держава Іраку й Леванту" (2017)
Коротков Д. С. - "Гібридна війна" та її вплив на захист прав людини й демократичні цінності в Україні (2017)
Матлай Л. С. - Королівство Іспанія – Держава Ізраїль: від "історичної аномалії" до стабільних двосторонніх відносин (1986–2016 рр.) (2017)
Русова О. С. - Формування моделі тристороннього співробітництва в межах "Веймарського трикутника" (2017)
Середюк Н. П. - Стратегічне партнерство Канади в реформуванні політичних інститутів України (2017)
Tiile (2017)
Серушт Наджат - Преемственность и трансформация политики Европейского Союза в отношении Иракского Курдистана (2017)
Content (2017)
Терещук В. І. - Моделі медійних фектів Е. Перс як інструмент аналізу характеру й напрямів використання засобів масової комунікації в зовнішньополітичній стратегії (2017)
Fernandes R. P. - Comprehensive Reconstruction of Mandibular Defects With Free Fibula Flaps and Endosseous Implants, Quimby A., Salman S. (2017)
Щепанський В. В. - Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014–2016 рр. (2017)
Fernandes R. P. - Minimally Invasive Techniques for Management of Salivary Gland Pathology, Salman S., Quimby A. (2017)
Tymofieiev O. O. - Features of Diagnostics, Clinical Course and Treatment of the Branchial Cleft Cysts, Fesenko Ie. I., Cherniak O. S., Zaritska V. I. (2017)
Tymofieiev O. O. - Diagnostics of Severity of the Trigeminal Nerve Injuries During Jaws Surgeries, Ushko N. O., Vesova O. P., Yarifa M. O. (2017)
Tymofieiev O. O. - Condition of the Teeth in Fracture Gap of the Mandible, Fesenko Ie. I., Tymofieiev O. O. (2017)
Title (2017)
Content (2017)
Tymofieiev O. O. - Swimming in the Oceans of Media Technologies (2017)
Neto A. M. R. - TMJ´s Posterolateral Dislocation with Tympanic Plate Fracture − Case Report, Monteiro J. L., Borba P. M., Melo A. R., Barbosa L. M., Vasconcelos B. C. (2017)
Richardson S. - Anterior Maxillary Distraction − a Boon to Treat Cleft Maxillary Hypoplasia, Selvaraj D., Krishna S. (2017)
Tymofieiev O. O. - Facial Nerve Neuropathy Caused by its Stretching, Kryvosheieva А. I., Beridze B. (2017)
Hatab N. - The Efficiency of rhBMP-7 in Oral and Maxillofacial Bone Defects: A Systematic Review, Patel T., Bakkour A. (2017)
Vesova O. P. - Modern Diagnostic Methods Used in Surgical Treatment of Peripheral Neuralgia (2017)
Tymofieiev O. O. - Temporomandibular Joint of the Healthy Persons Upon Ragnetic Resonance Imaging, Maksymcha S. V. (2017)
Tymofieiev O. O. - Prevention of Inflammatory Complications Upon Surgeries in Maxillofacial Region, Ushko N. O., Tymofieiev O. O., Yarifa M. O., Fesenko Ie. I. (2017)
Tymofieiev O. O. - Treatment of Postoperative Neuropathy of the Trigeminal Nerve, Ushko N. O., Vesova O. P., Yarifa M. O. (2017)
Гулиев Б. Ш. - Войны эпохи глобализации: теоретические подходы, реальность и перспективы (2017)
Баштанник О. В. - Новий інституціоналізм у політико-інституційній парадигмі: конкретизація змісту поняття та параметрів дослідницької стратегії (2017)
Busheva S. M. - Pivotal interests of the Israel lobby in the United States (2017)
Климчук І. І. - Сучасний стан феміністичних досліджень світової політики: емпіричний вимір (2017)
Лукашенко Є. М. - Розширений порядок Фрідріха фон Гаєка (2017)
Mirdamad Yo. S. - Women’s socio-political status in Iran after revolution of 1979, Akbarov M. H., Mammadov S. A. (2017)
Пальшков К. Є. - Суспільно-політичні розмежування в Естонії у 1985–1991 роках (2017)
Попова М. Ф. - Політичні форми державної влади в регіонах України: історико-правовий аналіз (2017)
Угрин Л. Я. - Діалектика взаємодії політичних ідентичностей на макрорівні суспільства (2017)
Shahgaldiyev E. - About the history of Jewish norms and laws, Benmoussat A. (2017)
Бабіна В. О. - Зміна системи міжнародних відносин у контексті нових геополітичних викликів (2017)
Балацька О. Б. - Роль релігійного фактора в сучасному політичному насиллі (2017)
Бичков М. М. - Проблема структурної визначеності громадянського суспільства та її ефективності (2017)
Драшкович А. І. - Соціальна політика як пріоритетна сфера державної діяльності (2017)
Єхнич А. В. - Боротьба з корупцією: діяльність влади та громадський контроль (2017)
Іванова А. В. - Інформаційний вплив на формування толерантної свідомості в контексті політичного самовизначення (2017)
Іщейкін К. Є. - Типологізація європейських моделей бюджету участі (2017)
Козловська Л. В. - Нормандська теорія та міграційний вплив у соціально-політичних процесах України (2017)
Кольцов В. М. - Основні підходи до розуміння протестності й дисидентського руху як прототипу політичного нонконформізму та політичної опозиції (на прикладі країн Вишеградської групи) (2017)
Крук Н. В. - Інформаційна відкритість державної влади як інституційна гарантія основних принципів демократичної держави (2017)
Кушнарьов І. В. - Політична корупція в Італії: особливості, методи запобігання та їх результативність (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Теоретико-методологічна дистинкція та концептуалізація типів урядів меншості в парламентських демократіях (2017)
Польська Т. Д. - Зміна комунікаційної парадигми в інформаційному суспільстві та її вплив на політичну активність (2017)
Постовойтенко А. С. - Методологічні підходи до демократії (2017)
Проноза І. І. - Питання інформаційної безпеки як складової частини національної безпеки України (2017)
Ткачук Ю. В - Миграционные процессы и транзитная миграция в Украине (2017)
Шачковська Л. С. - Критерії ефективності діяльності політичної опозиції в демократичних країнах, Бондар С. С. (2017)
Korolevska A. V. - Megatrends of Global Development: Review of Foresight Reports (2017)
Погорська І. І. - Концептуалізація інтегративної парадигми в контексті побудови партнерства у міжнародних відносинах (2017)
Седляр Ю. О. - Фактори формування зовнішньої політики держави, Стадніченко О. І. (2017)
Семчишин С. І. - Чинники реалізації суверенітету України в умовах кризи міжнародної системи безпеки (2017)
Сморжевська А. Г. - Багатостороннє співробітництво в регіоні Індійського океану: перспективи й виклики для Індонезії (2017)
Черник П. П. - Геополітичні аспекти українсько-японської співпраці в глобальному контексті, Черник Ю. В. (2017)
Cherednyk L. A. - A military clerk as a layer of the Cossack elite (2017)
Бутко М. П. - Інституціональні механізми підвищення ефективності процесів децентралізації владних повноважень (2017)
Oliychenko I. - Synergetics and self-organization in public administration (2017)
Olifirenko L. - Improvement determinants of institutional development mechanism of agrocorporations (2017)
Ditkovska M. - Theoretical foundations of formation and development of information systems in public administration (2017)
Задорожна С. М. - Актуальні питання кадрового забезпечення об’єднаних територіальних громад в Україні (2017)
Шевченко О. М. - Державне регулювання інвестиційної діяльності у сучасних трансформаційних умовах (2017)
Харченко Ю. П. - Динаміка та тенденції стану державного управління соціально-правовим захистом дітей, позбавлених батьківського піклування: сирітство мовою цифр (2017)
Мурашко М. І. - Нові освітні стандарти як основа реформування вищої освіти, Назарко С. О. (2017)
Ребкало М. М. - Персонал пробаціцї Міністерства юстиції України: поділ та шляхи удосконалення (2017)
Денисенко К. В. - Швецький досвід реалізації державної політики у сфері соціального захисту осіб похилого віку та його адаптація в Україні (2017)
Салькова Т. В. - Досвід формування та розвитку пенсійних систем у країнах Європейського Союзу (2017)
Лашук О. С. - Методологічні основи механізмів державного регулювання розвитку регіону (2017)
Повна С. В. - Методологія проектного менеджменту в управлінні державними інвестиційними проектами (2017)
Azizi A. - On principal ideal multiplication modules, Jayaram C. (2017)
Вакарчук С. Б. - О полных модулях непрерывности 2π-периодических функции двух переменных в пространстве L2,2, Вакарчук М. Б. (2017)
Гордевський В. Д. - Нескінченномодальні наближені розв’язки рівняння Больцмана, Гукалов О. О. (2017)
Gürdal M. - A-cluster points via ideals, Savaş E. (2017)
Левчук В. Н. - О безусловных базисах ядер, порождаемых дифференциальными уравнениями второго порядка (2017)
Літовченко В. А. - Фундаментальнии розв’язок задачі Коші для параболічних систем типу Шилова з коефіцієнтами обмеженоі гладкості, Унгурян Г. М. (2017)
Лось В. М. - Параболічні за Петровським системи у просторах Хермандера (2017)
Сухорольський М. А. - Функціі Бесселя двох комплексних взаємно спряжених змінних та їх застосування у крайових задачах математичної фізики (2017)
Тарасенко А. А. - О связи между нормами операторов с особенностями на концах в весовых пространствах Гельдера и Лебега, Карелин А. А. (2017)
Tseng K.-L. - New fractional integral inequalities for differentiable convex functions and their applications, Hsu K.-C. (2017)
Бандура А. І. - Логарифмічна похідна за напрямком та розподіл нулів цілоі функціі обмеженого L-індексу за напрямком, Скасків О. Б. (2017)
Пархоменко А. Н. - Сравнительная оценка эффективности и безопасности разных режимов липидоснижающей терапии у больных с острым инфарктом миокарда, Иркин О. И., Лутай Я. М., Кушнир С. П., Белый Д. А., Степура А. А. (2016)
Бабий Л. Н. - Особенности раннего и позднего ремоделирования сердца у больных, перенесших инфаркт миокарда, в зависимости от локализации поражения, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю., Хоменко Ю. О. (2016)
Амосова К. М. - Прихильність пацієнтів з артеріальною гіпертензією до алгоритмізованої антигіпертензивної терапії в реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Долженко М. М. - Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту, Грубяк Л. М., Сохор Н. Р. (2016)
Обертинська О. Г. - Резистентна артеріальна гіпертензія: аналіз багато компонентної комбінованої антигіпертен­зивної терапії (2016)
Сичов О. С. - Валідація російськомовної версії опитувальника AF-QоL у пацієнтів з фібриляцією і тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О. (2016)
Коваленко В. Н. - Механизмы развития cердечно-сосудистой патологии при остеоартрозе, Талаева Т. В., Козлюк А. С., Братусь В. В. (2016)
Ковальова О. М. - Взаємозв’язок рівня хемерину в сироватці крові та метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу, Ащеулова Т. В., Іванченко С. В., Гончарь О. В. (2016)
Бевзенко Т. Б. - Кардиопульмональные изменения при васкулите Шенлайна – Геноха, Головач И. Ю., Ермолаева М. В., Седая Л. В., Синяченко О. В. (2016)
Дяченко М. Ю. - Синдром no-reflow при проведенні перкутанної реперфузії міокарда як наслідок пізньої госпіталізації, Онофрейчук Д. І., Соколов М. Ю. (2016)
Несукай Е. Г. - Амилоидоз: клиника, диагностика, лечение, Даниленко А. А., Козлюк А. С., Чернюк С. В., Федькив В. А. (2016)
Європейський конгрес кардіологів – 2016 (2016)
Резолюція ХVII Національного конгресу кардіологів України (Київ, 21–23 вересня 2016 р.) (2016)
До відома авторів (2016)
Греца Я. В. - Застосування судових доктрин у податкових спорах та їх вплив на податкове планування (2016)
Дорофеєва Л. М. - Проблеми реформування структури митних органів України (2016)
Дрозд О. Ю. - Актуальні питання державної служби в деяких країнах Західної Європи (2016)
Загорулько Є. О. - Оскарження рішень і дій органів державної виконавчої служби, пов’язаних із застосуванням заходів адміністративного примусу (2016)
Ільницький М. П. - Адміністративно-правові засади електронного урядування у сфері публічного управління в Україні (2016)
Макарчук Р. В. - Подання заяви про відсутність об’єктів оподаткування екологічним податком: проблеми тлумачення (2016)
Макух О. В. - Основоположні категорії фінансового права та їх вплив на визначення змісту фінансових правовідносин (2016)
Пирожкова Ю. В. - Процедурна функція адміністративного права: структура та фактичні ознаки (2016)
Решота В. В. - Співвідношення понять "джерело права" та "форма права" в адміністративному праві (2016)
Скворцов С. І. - Механізм правового регулювання адміністративного нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі (2016)
Соцька А. М. - Теоретико-правові та практичні аспекти права недієздатних осіб на працю, Соцький А. М. (2016)
Суховетрук І. І. - Особливості форм представництва прокуратурою України інтересів громадянина або держави в адміністративному суді (2016)
Форсюк В. Л. - Презумпція правомірності рішень платника податків як універсальний механізм подолання колізій податкового законодавства (2016)
Шаталова Л. М. - Електронізація адміністративної послуги апостилювання документів про освіту: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Шевчук М. О. - Особливості правового регулювання інформаційних правовідносин у діяльності органів Державної фіскальної служби в Україні (2016)
Бойсан М. Я. - Поняття соціально негативного явища "наркотизм" і його основні аспекти (2016)
Горбаченко П. А. - Типологія злочинців, винних у скоєнні контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Гриненко І. О. - Філософські та логічні засади класифікацій злочинів (2016)
Зоренко Д. С. - До питання кримінальної відповідальності юридичних осіб за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (2016)
Колос М. І. - Судебник Казимира Ягайловича: кримінально-правова охорона власності (2016)
Навроцький Д. М. - Характеристика виконання наказу або розпорядження як обставини, що виключає злочинність діяння (2016)
Пивоваров В. В. - Кримінологічна характеристика сучасної транснаціональної корпоративної злочинності у фармакологічній галузі, Глушановська С. В. (2016)
Піддубна М. В. - Воєнні злочини в кримінальному праві України (2016)
Ташлицька Н. М. - Згода потерпілого на спричинення шкоди своїй власності в системі кримінального та цивільного законодавства України (2016)
Бахновська І. П. - Аналіз основних принципів забезпечення кібербезпеки в проекті Закону України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" (2016)
Котяй Т. В. - Системне тлумачення кримінального закону (2016)
Латиш К. В. - Тактичні операції діагностичного рівню під час розслідування вандалізму (2016)
Мирошниченко Т. М. - Реалізація засади презумпції невинуватості в процесі кримінального процесуального доказування (2016)
Найдьон Ю. О. - Функціональні види діяльності СБ України у сфері протидії розвідувально-підривній та іншій протиправній діяльності (2016)
Сердечна А. Ю. - Затримання в кримінальному процесуальному законодавстві та особи, уповноважені його застосовувати (2016)
Заборовський В. В. - Співвідношення понять "правова допомога" та "правова послуга" в аспекті визначення сутності професійної діяльності адвоката (2016)
Мар’юк І. І. - Захист соматичних прав людини в українському та зарубіжному законодавстві (2016)
Чичерська М. І. - Правовий статус місцевого суду та його втілення у функціях структурних одиниць із забезпечення роботи суду (2016)
Приходько А. В. - Механізми ООН у сфері забезпечення прав корінних народів (2016)
Смолій А. В. - Розвиток латиноамериканських митних союзів на сучасному етапі (2016)
До ювілею Євгенії Петрівни Свіщенко (2016)
Коваленко В. М. - Міокардит: сучасний стан проблеми і пошук нових підходів до діагностики, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Даниленко О. О., Кириченко Р. М., Гіреш Й. Й., Тітов Є. Ю., Поленова Н. С. (2016)
Амосова К. М. - Резолюція сегмента ST після первинних перкутанних коронарних втручань: частота досягнення, клінічне значення і незалежні предиктори, Сиченко Ю. О., Руденко Ю. В., Прудкий І. В., Безродний А. Б., Кацитадзе І. Ю., Горда І. І. (2016)
Пархоменко О. М. - Гострий кардіоренальний синдром у стабільних хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST: патогенетична роль порушення ендотелійзалежної вазодилатації, Сопко О. О., Лутай Я. М., Іркін О. І., Степура А. О., Білий Д. О., Кушнір С. П. (2016)
Радченко Г. Д. - Вплив фіксованої комбінації периндоприлу й амлодипіну на ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію з ішемічною хворобою серця та без неї (результати дослідження EPHES), Муштенко Л. О., Торбас О. О., Кушнір С. М., Яринкіна О. А., Поташев С. В., Сіренко Ю. М. (2016)
Бичкова Н. Г. - Імунологічні аспекти перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з хронічним обструктивним захворюванням легень, Бичкова С. А., Таран Г. А. (2016)
Сичов О. С. - Предиктори виникнення серцево-судинних подій у пацієнтів з фібриляцією та тріпотінням передсердь неклапанного походження, Бородай А. О., Бородай Е. С. (2016)
Несукай О. Г. - Оцінювання функції лівих відділів серця методом спекл-трекінг ехокардіографії в пацієнтів з гіпертрофією лівого шлуночка різного ступеня, Гіреш Й. Й. (2016)
Дячук Д. Д. - Скрининг ишемии миокарда методом оценки фазы реполяризации, Кравченко А. Н., Файнзильберг Л. С., Станиславская С. С., Корчинская З. А., Ориховская К. Б., Пасько В. С., Михалев К. А. (2016)
Кваша Е. А. - Профиль сердечно-сосудистого риска у мужчин, проживающих в городе: 35-летняя динамика, Смирнова И. П., Горбась И. М., Срибная О. В. (2016)
Лебідь І. Г. - Стать-детерміновані відмінності в оперованих та неоперованих дорослих із природженими вадами серця, Ємець І. М. (2016)
Гарміш О. О. - Оцінка показників запальної активності та ураження периферичних судин як маркерів серцево-судинного ризику в жінок з ревматоїдним артритом, Левченко В. Г., Сіренко Ю. М., Ікоркін М. Р. (2016)
Сіромаха С. О. - Випадок невідкладного лікування тріпотіння передсердь у новонародженого, Прокопович Л. М., Залевський В. П., Парацій О. З., Головенко О. С., Труба Я. П., Лазоришинець В. В. (2016)
Голтвян О. М. - Сучасні погляди на кальцифікацію вінцевих артерій та методи її діагностики, Кияк Ю. Г., Барнетт О. Ю. (2016)
Пам’яті Георгія Вікторовича Дзяка (1945–2016) (2016)
Contents (2017)
Banakh I. - An example of a non-Borel locally-connected finite-dimensional topological group, Banakh T., Vovk M. (2017)
Bandura A. I. - Properties of power series of analytic in a bidisc functions of bounded L-index in joint variables, Petrechko N. V. (2017)
Bodnar D. I. - Convergence criterion for branched continued fractions of the special form with positive elements, Bilanyk I. B. (2017)
Vasylyshyn T. V. - Topology on the spectrumof the algebra of entire symmetric functions of bounded type on the complex L∞ (2017)
Gavrylkiv V. M. - Superextensions of three-element semigroups (2017)
Gumenchuk A. I. - Points of narrowness and uniformly narrow operators, Krasikova I. V., Popov M. M. (2017)
Dzhaliuk N. S. - The structure of solutions of the matrix linear unilateral polynomial equation with two variables, Petrychkovych V. M. (2017)
Ilash N. B. - Poincar´e series for the algebras of joint invariants and covariants of n quadratic forms (2017)
Kulyavetc' L. V. - Representation of spectra of algebras of block-symmetric analytic functions of bounded type, Mulyava O. M. (2017)
Litovchenko V. A. - Parabolic systems of Shilov-type with coefficients of bounded smoothness and nonnegative genus, Unguryan G. M. (2017)
Makhnei O. V. - Boundary problem for the singular heat equation (2017)
Nykyforchyn O. R. - Approximation of capacities with additive measures, Hlushak I. D. (2017)
Hajjej Z. - A note on the necessity of filtering mechanism for polynomial observability of time-discrete wave equation (2017)
Богдан Йосипович Пташник (28.09.1937— 22.02.2017) (2017)
Власюк Т. М. - Вищий навчальний заклад як суб’єкт економічної діяльності (2017)
Петрова-Кумінська С. В. - Інноваційні аспекти підготовки фахівців для опоряджувальних виробництв текстильних предприємств Республіки Білорусь, Будкуте І. О., Щербина Л. О. (2017)
Попова Т. І. - Сутнісні характеристики інноваційних технологій як виду сучасних освітніх ресурсів, Беседіна Ю. О. (2017)
Гаджієва Л. М. кизи - Особливості стимулювання товарно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2017)
Грона А. В. - Стан та шляхи вдосконалення системи адміністрування ПДВ (2017)
Попрозман О. І. - Формування інститутів соціальної інфраструктури в умовах соціально-економічних трансформацій (2017)
Hotra V. V. - Variables affecting consulting projects success (2017)
Єршова О. О. - Особливості стратегічного управління портфелем бізнесів підприємств (2017)
Сергачова А. О. - Маркетингові джерела створення вартості і підприємств на ринку (2017)
Степова В. Е. - Вдосконалення механізму просування товарів шкіргалантерейної промисловості на ринку (2017)
Кухленко О. В. - Мобілізація інвестиційних ресурсів України у середньостроковій перспективі, Смірнова О. О. (2017)
Ткачук В. А. - Інвестиційна програма забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій (2017)
Відомості про авторів (2017)
Тищенко Л. - Індекс фінансового стресу для України, Чайбок А. (2017)
Волошин І. - Прогнозування рівня використання підтверджених кредитних ліній та показників ризику за ними (2017)
Вдовиченко А. - Функція реакції фіскальної політики та фіскальна стійкість в Україні (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Tyshchenko L. - A Financial Stress Index for Ukraine, Csajbok A. (2017)
Voloshyn I. - Predicting the Utilization Rate and Risk Measures of Committed Credit Facilities (2017)
Vdovychenko A. - Fiscal Policy Reaction Function and Sustainability of Fiscal Policy in Ukraine (2017)
Воденніков С. А. - Запорізька державна інженерна академія та ВАТ "Металургійний комбінат "Запоріжсталь" - разом у майбутнє, Кириченко О. Г. (2013)
Міняйло Н. О. - Моделювання системи управління розподілом шихти між приймальними бункерами агломераційних машин, Пазюк М. Ю., Дузенко О. І. (2013)
Воденніков С. А. - Вплив способу подавання пило- вугільного палива на ефективність його використання під час доменного плавлення, Аносов В. Г., Лаптєв Д. О. (2013)
Гаврилко С. О. - Дослідження характеристик міцності окатишів під час відновлення, Куріс Ю. В., Мосейко Ю. В., Гаврилко Ю. С. (2013)
Харченко А. В. - Расчет параметров жидкофазного равновесия в системе Fe-O (2013)
Сигарев Е. Н. - Формирование реакционных зон в жидкой ванне при вращении погружной фурмы, Чернятевич А. Г., Сигарев Н. К., Зарандия А. С. (2013)
Гресс А. В. - Физическое моделирование гидродинамики жидкого металла в литейном ковше, оборудованном фильтрующей перегородкой, Стороженко С. А. (2013)
Жигуц Ю. Ю. - Технологія одержання та службові властивості термітної сталі 20 (2013)
Кириченко О. Г. - Механізми карбідування заліза під час термокаталітичного розпаду монооксиду вуглецю (2013)
Очинський В. М. - Особливості збагачення рудної алюмінієвої сировини України, Насекан Ю. П. (2013)
Ігнат’єв В. С. - Дослідження взаємодії алюмінію з кріолітоглиноземним електролітом (2013)
Шаломеев В. А. - Влияние формы и размеров интерметаллидов на свойства магниевого литья (2013)
Грицай В. П. - Перенесення маси під час електролізу розплавлених солей, які містять іони тугоплавких металів (Повідомлення 2), Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Румянцев В. Р. (2013)
Малишев В. В. - Про співвідношення термодинамічних і кінетичних параметрів при дослідженні процесів хлорної металургії, Нікуліна Г. Ф., Іващенко В. І., Листопад Д. О. (2013)
Колобов Г. О. - Деякі аспекти зниження вартості титанової продукції, Печериця К. А., Павлов В. В., Овчинников О. В., Шульга К. С. (2013)
Гунько И. М. - Термодинамический анализ окислительного обжига известкованного кека при производстве пентаоксида ванадия (2013)
Малышев В. В. - Влияние условий натриетермического восстановления на характеристики ниобиевых порошков, Мраморнов Б. С., Габ А. И., Гладкая Т. Н., Науэр Г. (2013)
Колобов Г. А. - Вторичные редкие металлы, Панов В. С., Еретнов К. И. (2013)
Косенко В. М. - Вибір раціонального складу флюсів плавлення акумуляторного брухту в короткобарабанних обертових печах, Кубякіна О. В. (2013)
Коляда В. П. - О влиянии вольфрама и молибдена на образование гетерополиарсенитов со смешанной структурой лигандов, Циганок А. П., Василенко Т. Г., Беренда Н. В. (2013)
Швец Е. Я. - Оценка перспектив применения арсенида галлия и сплавов на его основе в качестве материалов для солнечных элементов, Коломоец А. Г. (2013)
Жавжаров Е. Л. - Некоторые особенности поведения водорода в кристаллическом кремнии, Критская Т. В., Матюшин В. М., Чащинов Ю. М. (2013)
Середа Б. П. - Повышение износо- и коррозионной стойкости деталей оборудования металлургических предприятий, Михайлин В. Н., Кругляк И. В., Кругляк Д. О. (2013)
Потапенков А. П. - Совершенствование технологии резки листов катодного никеля, Пилипенко С. С., Серебренников Ю. Г., Киреев К. В., Марков Д. С., Тарасов В. К. (2013)
Пятак Р. М. - Оптимізація параметрів механізмів переміщення електродів лугових сталеплавильних печей із гідромеханічним приводом (2013)
Ніколаєнко А. М. - Система автоматичного регулювання процесу агломерації на базі нечіткої логіки, Міняйло Н. О., Феленко К. І. (2013)
Радченко Ю. М. - До управління тепловим режимом рекуперативних нагрівальних колодязів з опалюванням із центру поду, Іванов В. І., Зінченко В. Ю., Гупало О. В. (2013)
Середа Б. П. - Стан виробництва та споживання прокату чорних металів в Україні, Іващенко В. І., Проценко В. М., Жагров А. С. (2013)
Быткин С. В. - Эффективное преодоление ОАО "Металлургический комбинат "Запорожсталь" негативных процессов на традиционных экспортных рынках металлопроката, Големба В. Е., Деримедведь О. С., Коломиец В. А., Критская Т. В., Смирнова Т. С., Чебоненко А. А. (2013)
Титул, зміст (2014)
Азизов Т. Я. - Строгие и бистрогие плюс-операторы, Сендеров В. А., Хацкевич В. А. (2014)
Дегтярев С. П. - Эллиптико-параболическое уравнение и соответствующая задача со свободной границей I: Эллиптическая задача с параметром (2014)
Dyachenko E. - On the Shapiro-Lopatinkii condition for elliptic problem (2014)
Лінчук Ю. С. - Про операторний аналог теореми додавання для косинуса (2014)
Protasov І. - Kaleidoscopical configurations, Protasova K. (2014)
Самойленко В. Г. - Асимптотичні багатофазові Sigma-розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами, Самойленко Ю. І. (2014)
Снітко Г. А. - Про одну коефіцієнтну обернену задачу для параболічного рівняння в області з вільною межею (2014)
Волкова М. Г. - Критерий безусловной базисности семейств векторных экспонент, Олефир Е. И. (2014)
Анатичук Л. І. - Про життя й наукову діяльність Жана Шарля Анатаза Пельтьє (За матеріалами фільму на XVI Міжнародному Форумі з термоелектрики) (2015)
Касіян А. І. - Перспективи низькорозмірних органічних матеріалів для термоелектричних застосувань, Пфлаум Й., Сандуляк І. І. (2015)
Кахраманов К. Ш. - Тривимірні нанооб’єкти в шаруватих дисипативних середовищах АV2BVI3, Алескеров Ф. К., Набієва С. А., Кахраманов С. Ш. (2015)
Зіанні К. - Моделювання термоелектричних властивостей модульованих нанокомпозитів (2015)
Анатичук Л. І. - Дослідження двошарових термоелементів з періодично профільованою поверхнею, Ніцович О. В. (2015)
Фреліх Т. - Калібрувальний стенд для датчиків теплового потоку, Хоманн М., Шаллес М. (2015)
Лобунець Ю. М. - ТЕГ теплообмінного типу для мікро – ТЕС (2015)
Ворнер Д. Ф. - Ще один модифікований варіант багатоцільового радіоізотопного термоелектричного генератора, що забезпечує живленням марсохід Curiosity (2015)
XVI Міжнародний форум з термоелектрики (2015)
Дашевський Зиновій Мойсейович (до 70-річчя від дня народження) (2015)
Михайловський Віліус Ярославович (2015)
Шоробура І. - Розвиток української географічної науки в ХІХ столітті (2013)
Вачевський М. - Напрями формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів у процесі вивчення економічних дисциплін (2013)
Кияновська Л. - Quo vadis, церковні хори? (2013)
Оршанський Л. - Проблема розвитку творчої особистості: філософський та психолого-педагогічний аспекти, Валько А. (2013)
Васьківська Г. - Методологічні підходи до створення концепції формування системи знань про людину в учнів старшої школи (2013)
Захарчук Н. - Шляхи формування системи екологічних знань старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу (2013)
Примаченко Н. - Сутність виховання і розвитку культури учнів початкової і основної школи в освітньо-виховних напрямах (2013)
Зеленська О. - Організація експериментального дослідження особливостей культурологічної підготовки майбутніх фахівців МВС України (2013)
Кекош О. - Слово Пастиря. Пам’ятай день святий святкувати (2013)
Малик Л. - Сутність архітектури та культурної спадщини Києва для виховання учасників туристичних походів шкільним та спортивним туризмом у контексті відносин людини і природи (2013)
Невмержицька О. - Виховні цінності у педагогічній думці Західної України міжвоєнного періоду (2013)
Микитюк О. - Сучасна стратегія екологоорієнтованого виховання як складової соціально-культурної діяльності (2013)
Карпа І. - Використання online-ресурсів при вивченні англійської мови студентами ВНЗ (2013)
Малюга О. - Критерії встановлення рівня володіння майбутніми вчителями початкової школи іншомовним читанням (2013)
Куб’як Н. - Розвиток інституту усиновлення в Україні: питання національного рівня (2013)
Страхарчук В. - Сучасні підходи до забезпечення якості підготовки випускників вищих навчальних закладів (2013)
Гапонова В. - Іноземна мова як навчальний предмет для створення спеціальних проблемних ситуацій (2013)
Задільська Г. - Формування усномовленнєвої англомовної граматичної компетенції у студентів мовної спеціальності ВНЗ (2013)
Гайдук С. - Методика використання story project у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку (2013)
Матійчин І. - Пісенна творчість отця Володимира Стеха у контексті його релігійно-просвітницької діяльності (2013)
Шаран О. - Особливості розвитку логічного мислення молодших школярів на позаурочних заняттях з математики (2013)
Бабич В. - Спрямованість на розкриття свого потенціалу як необхідна умова підвищення рівня соціального здоров’я підлітка (2013)
Чорней І. - Інноваційна виховна діяльність учителя: концептуальні засади (2013)
Каленик І. - Розвиток творчої самостійності в процесі формування навичок читання з листа у студентів мистецьких факультетів (2013)
Сенюта О. - Вторинна номінація як засіб втілення комунікативних стратегій автора у художньому творі (2013)
Пікуш О. - Фонетична компетенція студентів-філологів: зміст та структура, Жирик У. (2013)
Мельник В. - Теоретичні аспекти розвитку творчих якостей особистості засобами української духовної хорової музики, Мельник Ю. (2013)
Худзей О. - Актуалізація ідей навчання іноземних мов у спеціалізованих навчальних закладах з їх поглибленим вивченням (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.) в умовах масової школи (2013)
Перішко І. - Роль менеджера, його завдання та ефективність в туристичній діяльності ринкової економіки (2013)
Кепша Р. - Професійна компетентність інженерів нафтової промисловості: теоретичний аспект (2013)
Кадубовська С. - "Визначення стану викладання фахових понять з дизайну у НПУ імені М.П. Драгоманова на основі аналізу змісту Освітньо-професійного комплексу підготовки вчителя технологій Інституту гуманітарно-технічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова” (2013)
Шепеленко С. - Теоретичні основи формування в учнів ПТНЗ умінь проектування власного професійного і кар’єрного шляху (2013)
Демчук Т. - Поняття музикотерапії та особливості її використання у педагогічній роботі з учнями дитячої музичної школи (2013)
Василиків І. - Ефективність застосування електронного підручника при вивченні дисципліни "Маркетинг” (2013)
Мусаєв Е. - Перспективи інноваційного розвитку агропромислового комплексу регіону (2013)
Титул, зміст (2014)
Барсегян А. Г. - Уравнение свертки с ядром, представленным через гамма распределения (2014)
Кіндибалюк А. А. - Застосування узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій до розв'язування задачі Коші для рівняння адвекції, Притула М. М. (2014)
Кожанов А. И. - Задача сопряжения для некоторых неклассических дифференциальных уравнений высокого порядка, Шарин Е. Ф. (2014)
Ковалев Ю. Г. - К теории неотрицательных точечных гамильтонианов на плоскости и в пространстве (2014)
Михайлец В. А. - Предельные теоремы для общих одномерных краевых задач, Чеханова Г. А. (2014)
Мегралиев Я. Т. - Oб одной обратной краевой задаче для псевдопараболического уравнения третьего порядка с интегральным условием первого рода, Шафиева Г. Х. (2014)
Степанова Е. В. - Эффект затухания решений параболических уравнений высокого порядка с двойной нелинейностью и вырождающимся абсорбционным потенциалом (2014)
Тригуб Р. М. - Преобразование Фурье квазивыпуклых функций и функций класса V* (2014)
Титул, зміст (2014)
Bokalo M. - Initial-boundary value problems for anisotropic elliptic-parabolic-pseudoparabolic equations with variable exponents of nonlinearity, Domanska H. (2014)
Опритова М. А. - О начально-краевой задаче в полуполосе для обобщенного уравнения Кавахары, Фаминский А. В. (2014)
Копачевский Н. Д. - О спектральном признаке устойчивости в проблеме малых движений идеальной капиллярной жидкости с несвязной свободной поверхностью, Ситшаева З. З. (2014)
Koroliuk V. S. - Stochastic impulsive processes on superposition of two renewal processes, Manca R., D'Amico G. (2014)
Очеретнюк Е. В. - Метод сравнения для дифференциальных уравнений с производной Хукухары в пространстве conv(R, Слынько В. И. (2014)
Solodky S. G. - A class of periodic integral equations with numerical solving by a fully discrete projection method, Semenova E. V. (2014)
Вакарчук С. Б. - Структурные характеристики функций из L_2 и точные значения поперечников некоторых функциональных классов, Шабозов М. Ш., Забутная В. И. (2014)
Вихор Л. М. - Перенос тепла й електричного заряду на границі "термоелектричний матеріал – метал”, Горський П. В. (2015)
Омерджі А. - Співіснування іонних і ковалентних атомних зв'язків (неоднорідність зв'язків) і термоелектричні властивості інтерметалічних клатратів, Грінь Ю. (2015)
Гайдар Г. П. - Про деякі особливості анізотропії термоЕРС у недеформованих і пружно деформованих монокристалах n Si та n Ge, Баранський П. І. (2015)
Ромака В. А. - Дослідження особливостей механізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Hf1-хTmxNiSn, Рогль П.-Ф., Ромака Л. П., Крайовський В. Я., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Горинь А. М. (2015)
Анатичук Л. І. - Оптимізація системи живлення термоелектричного теплового насоса рідина-рідина, Прибила А. В. (2015)
Кобилянський Р. Р. - Комп’ютерне моделювання локального теплового впливу на біологічну тканину, Москалик І. А. (2015)
Ісмаілов Т. А. - Результати теоретичних досліджень системи охолодження елементів РЕА, що працюють у режимі повторно-короткочасних тепловиділень, Євдулов О. В., Євдулов Д. В. (2015)
Громов Г. Г. - Термоелектричні датчики теплового потоку, Глязер С. А., Захарцев Ю. В. (2015)
Титул, зміст (2014)
Дегтярев С. П. - Эллиптико-параболическое уравнение и соответствующая задача со свободной границей II: гладкое решение (2014)
Исарюк И. М. - Краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным условием и вырождениями, Пукальский И. Д. (2014)
Королюк Д. В. - Экспоненциальные статистические эксперименты с настойчивой линейной регрессией с равновесием (2014)
Логачёв А. В. - Функциональный закон повторного логарифма для стохастических интегралов Ито (2014)
Мартинюк П. М. - Існування та єдиність розв'язку задачі з вільною межею в теорії фільтраційної консолідації грунтів з урахуванням впливу техногеннних факторів (2014)
Нейман Е. В. - Обобщенная касательная интерполяционная задача (2014)
Сёмкина Е. В. - Интегродифференциальные уравнения Вольтерра второго порядка, неразрешённые относительно старшей производной. Случай полуограниченных операторных коэффициентов (2014)
Волчков В. В. - О допустимом асимптотическом поведении функций с нулевыми интегралами по геодезическим на сфере, Савостьянова И. М. (2014)
Рогачова О. І. - Структура тонких плівок p-Bi2Te3, отриманих термічним випаровуванням у вакуумі із одного джерела, Будник О. В., Федоров О. Г., Кривоногов С. І., Матейченко П. В. (2015)
Вихор Л. М. - Електричний опір контакту термоелектричний матеріал – метал, Горський П. В. (2015)
Меньшикова С. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках PbSe, легованого хлором, Рогачова О. І., Сіпатов А. Ю., Кривоногов С. І., Матейченко П. В. (2015)
Анатичук Л. І. - Компю’ютерне моделювання термоелектричних ОТЕС, Поляк В. М. (2015)
Михайловський В. Я. - Проектування термоелектричних каскадних модулів з секційними вітками на основі Bi2Te3-PbTe-TAGS, Вихор Л. М., Максимук М. В., Мочернюк Р. М. (2015)
Євдулов О. В. - Теоретичні дослідження термоелектричного елемента шаруватих конструкцій, Євдулов Д. В. (2015)
Стадник Б. І. - Термометричні шуми та метрологічні характеристики термоелектричних термометрів, Яцишин С. П. (2015)
Рагімова Т. А. - Дослідження термоелектричної системи для локального заморожування тканин гортані, Євдулов О. В. (2015)
Гуцул Іван Васильович (2015)
Бєляк О. М. - Підготовка студентів немовних спеціальностей шляхом моделювання в процесі навчання (2013)
Толкачова А. С. - Комунікативна компетентність особистості як психолого-педагогічна проблема (2013)
Шушара Т. В. - Особенности организационно-методической деятельности учебных округов Украины в 19 - начале 20 века: история и современность (2013)
Кічук Я. В. - Формування у молодших школярів першооснов громадянськості: деякі аспекти проблеми (2013)
Кожухар Ж. В. - Мотиваційно-аксіологічний компонент науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики: структурний аналіз (2013)
Кондратьєва О. М. - Компетентнісний підхід у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Лу Лу - Особливості формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музики в умовах міжкультурної комунікації (2013)
Сніговська О. В. - Формування професійного іміджу майбутнього спеціаліста - представника соціономічної сфери діяльності у процесі фахової підготовки (2013)
Мушинська Н. С. - Методологічні основи формування компетентності саморозвитку майбутніх економістів у позааудиторній навчально-виховній діяльності (2013)
Душка А. Л. - Индивидуально-психологические особенности личности с психофизическими отклонениями (2013)
Гуз Н. В. - Психологічні особливості особистості, схильної до перебування у деструктивних культах (2013)
Сакалюк О. - Традиційні та нові підходи до проблеми формування емпатійної культури майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Яницька О. Ю. - Авторитет викладача та ефективність спілкування, Іванюта О. В. (2013)
Іванюта О. В. - Генезис та взаємозв'язок різних видів мислення як психологічна проблема, Яницька О. Ю. (2013)
Чай Пэнчэн - Педагогические принципы и условия формирования художественно-стилевой компетентности будущего учителя музыки (2013)
Дичинко М. П. - Особливості мовленнєвого розвитку дітей шести років (2013)
Панфілова О. - Станіслав Схейбаль - ключова фігура кременецького фотографічного руху (2013)
Ямницький О. В. - Ціннісні орієнтації в життєдіяльності особистості (2013)
Кара О. Д. - Вдосконалення графічних навичок майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі малювання за уявленням (2013)
Богданова І. М. - Сутність і структура особистісної змобілізованості майбутнього соціального педагога (2013)
Велитченко Л. К. - Педагогічна взаємодія як аналогова модель психологічного супроводу (2013)
Кожухар Ж. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження діяльнісно-операційного компоненту науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики (2013)
Князян М. О. - Самостійно-дослідницька діяльність як засіб підготовки майбутніх учителів до подолання педагогічних бар'єрів (2013)
Пилипюк К. М. - Теоретичні засади дослідження проблеми педагогічної занедбаності школярів (2013)
Білоус О. С. - Формування дидактичної культури майбутнього викладача вищої школи (2013)
Жогно Ю. П. - Діагностика цільової детермінації переживання критичної ситуації (2013)
Соколова А. В. - Вплив музики на мозок людини (2013)
Турчак А. Л. - Формування мотивації до навчання у майбутніх учителів фізичної культурі засобами інтерактивних технологій, Шевченко А. О. (2013)
Черняк С. Г. - Розвиток управлінської думки: ретроспективний підхід (2013)
Куценко В. Ю. - Нравственное сознание учителя (2013)
Вихор В. Г. - Методика підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів (2013)
Павелко І. І. - Формування правосвідомості і соціально-правової активності студентів юридичних ВНЗ (2013)
Єиніцька Т. В. - Корелятиви індивідуально-типологічних властивостей та стратегій "прихильності" учасників програм з профілактики адиктивної поведінки у навчально-виховному процесі ВНЗ (2013)
Чумаева Ю. В. - Проблема медико-психологической реабилитации пожарных-спасателей с позиций индивидуально ориентированного подхода, Огуленко А. П., Шафран Л. М. (2013)
Наші автори (2013)
Кацуба Р. М. - Окремий аспект удосконалення адміністративно-деліктного законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та можливості його реалізації Національною поліцією (2016)
Репан М. І. - Особливості прийняття інспекторами патрульної поліції м. Дніпро заяв та повідомлень про скоєння насилля в сім`ї (2016)
Мінченко С. І. - Науково-історичний аналіз боротьби з розбійними нападами в Україні в період першої кодифікації права (1922-1927 рр.) (2016)
Несправа М. В. - Філософсько-правові ідеї Ф. М. Достоєвського (2016)
Нестерович В. Ф. - Легітимація народної законодавчої ініціативи в Україні (2016)
Голобутовський Р. З. - Взаємодія судової влади з громадськістю: теоретико-прикладний аспект (2016)
Завгородня Ю. С. - Сім’я звичаєвого (традиційного) права: аспекти типології (2016)
Кучук А. М. - Соціологічне розуміння права: загальна характеристика (2016)
Орлова О. О. - Місце судового прецеденту в системі джерел українського права, Страшко О. В. (2016)
Печерський О. В. - Фундаментально-правові аспекти децентралізації влади в Україні: поняття, ризики, шляхи втілення в життя (2016)
Сердюк І. А. - Акт тлумачення норм права: поняття та особливості (2016)
Сердюк Л. М. - Повноваження Конституційного Суду України тлумачити закони: аргументи "за" і "проти" (2016)
Долгорученко К. О. - Організація служби Імперського міністерства народної просвіти і пропаганди "Вінета" на території Рахскомісаріату "Україна" (2016)
Романов В. П. - Розвиток законодавства у сфері обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні: історико-правова експозиція (2016)
Собакарь А. О. - Сучасна парадигма транспортної безпеки: адміністративно-правовий аспект (2016)
Дрозд О. Ю. - Система адміністративного законодавства у сфері проходження державної служби (2016)
Мінаєва О. М. - Сплата податку як процедурна стадія виконання податкового обов’язку (2016)
Тищенкова І. О. - Адміністративно-правові засади надання електронних послуг в Україні (2016)
Чаплинська Ю. А. - Щодо визначення поняття дисциплінарної відповідальності державних службовців (2016)
Щокін Р. Г. - Ліцензування освітньої діяльності: державно-управлінський аспект (2016)
Курило В. О. - Адміністративні процедури вирішення податкових спорів: зарубіжний досвід (2016)
Малихіна В. В. - Особливості організації адміністративного судочинства в зарубіжних країнах (2016)
Плотнікова К. О. - Правове значення розмежування доходів між бюджетами (2016)
Церковний О. В. - Територіальність і резидентство при визначенні бази оподаткування податку на додану вартість (2016)
Шутлів Д. С. - Повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету як захід впливу за нецільове використання бюджетних коштів (2016)
Вишня В. Б. - Методика побудови моделі оптимізації розміщення вагоконтрольних пунктів для боротьби з викраданням вантажів на залізницях (2016)
Уваров В. Г. - Принципи кримінального процесу в системі гарантій правосуддя (2016)
Юнін О. С. - Деякі особливості судового захисту прав людини при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Коваленко А. В. - Сутність та соціально-правовий статусу поліції як суб’єкта запобігання злочинності в державі (2016)
Краснобрижий І. В. - Практичні аспекти організації виявлення та боротьби з Dos та Ddos атаками, які використовуються для порушення нормального функціонування державних контентів (2016)
Плетенець В. М. - Особливості встановлення психологічного контакту при допитах за участю захисника (2016)
Антонюк О. В. - Способи вчинення хуліганства з використанням вогнепальної або холодної зброї чи предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень (2016)
Галемін О. А. - Об’єкт хуліганства, пов’язаного з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує службові обов’язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (2016)
Дячкін М. О. - Об'єкт та предмет злочину "масові заворушення" (2016)
Куратченко М. В. - Обстановка вчинення сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією (2016)
Сіроух І. В. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення обшуку при розслідуванні створення або утримання місць розпусти і звідництва, учинених організованими групами (2016)
Тишлек Д. П. - Інформаційно-телекомунікаційні технології як сучасний оперативно-розшуковий засіб протидії економічній злочинності оперативними підрозділами Національної поліції України (2016)
Хірний О. К. - Окремі аспекти інформаційного забезпечення діяльності оперативної служби (2016)
Чабаненко Т. В. - Сучасний стан організації взаємодії кримінально-виконавчої інспекції з сектором кримінальної поліції при здійсненні контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням (2016)
Рецензії (2016)
Конкурси (2016)
Персоналії (2016)
Довідка про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Залізняк C.-М. - Вірші (2016)
Кропивка В. - Вірші (2016)
Горицвіт Т. - Написані мовою лілій (2016)
Горицвіт Т. - Ноша від ангела (2016)
Горицвіт Т. - Травневі іриси (2016)
Горицвіт Т. - Конвалія-мандрівниця (2016)
Горицвіт Т. - Літня симфонія в жовтому й білому (2016)
Моцебекер О. - Полетіли (2016)
Моцебекер О. - Чужа (2016)
Моцебекер О. - Живи (2016)
Моцебекер О. - Вона чекає (2016)
Моцебекер О. - Руда (2016)
Пригода О. - Діточки (2016)
Пригода О. - Мамці на плаття… (2016)
Пригода О. - Мотрона (2016)
Гільчук В. - Вірші (2016)
Нестеренко А. - Вірші (2016)
Литвин О. - Вірші (2016)
Михайлик В. - Проза, вірші (2016)
Тріус В. - Вірші (2016)
Шебеліст С. - Випробування Україною: російські ліберали й одвічне українське питання (2016)
Неживий О. - Причастя рідним краєм. Краєзнавчий нарис про село Хитці (2016)
Тимошик М. - Давні школи в українському селі: від козацької до церковноприходської (2016)
Дейна Л. - Структурно-семантичні параметри аксіологічного кола "Я-громадянин" у новітньому українському щоденниковому дискурсі (2016)
Лукаш Н. - Засоби реалізації приблизної квантитативної семантики в реченнях структурної моделіSub + Praed (Cор+ Num) Quant (2016)
Krol T. - The Manifestation of Internal Conflict by Means of Ekphrasis in John Banville’s The Sea (2016)
Мелешко В. - Ідейно-художні домінанти збірки прози"Нехворощ" Любові Пономаренко (2016)
Білик Г. - Фронтова творчість Бориса Гуменюка (2016)
Степаненко М. - Листовна розмова полтавських письменників з Олесем Гончаром (2016)
Лущій С. - Історичні романи Миколи Лазорського (2016)
Орлова О. - Іван Долюк: політ над льодовиками та долинами (2016)
Подрига В. - Образ Лубен у творах Володимира Леонтовича(до150-річчя від дня народження прозаїка) (2016)
Смирнов В. - Академік трьох академій полтавець Юрій Олексійович Митропольський(1917–2008). До 100-річчя від дня народження, Руденко О. (2016)
Полянська Г. - Професійні композитори Полтавщини (2016)
Шкурка М. - "Де ти бродиш, моя доле? Не докличусь я тебе!" Драма останнього Шевченкового кохання (2016)
Вертій О. - Характерник із Лавіркового(Матеріали до життєпису кобзаря Ігоря Рачка) (2016)
Шебеліст С. - "Малоросійський патріотизм був предком українського націоналізму". Інтерв’ю з істориком Юрієм Волошиним (2016)
Діптан І. - Михайло Грушевський про національно-державну ідею в добу Української революції(Хмельниччина, 1650–1657) (2016)
Радько Г. - Антін Крушельницький і його родина в лещатах білопольської дефензиви та радянської НКВС (2016)
Наєнко М. - Велика страдниця, вірна дочка України Надія Суровцова (2016)
Дичко І. - Пам’яті товариша(Миколи Васильовича Костенка) (2016)
Степаненко Н. - Часопис "Рідний Край" (1905–1916) на вістрі часу (2016)
Білик Г. - Ідеальні книги Володимира Костюка (2016)
Невмійко О. - Коли виростає добро? Рецензія на книгу: Горицвіт Т. Казка про шишку, яка мріяла стати їжачком: казка: для дошк. та мол. шк. віку/ Тетяна Горицвіт. – Полтава:Видавець Шевченко Р. В., 2016. – 100 с. (2016)
Пархоменко Л. - "Краща книга Полтавщини–2016": віншування лауреатів (2016)
Білик О. - Ушанування 85-річчя Григора Тютюнника на Полтавщині (2016)
Наші автори (2016)
Contens (2016)
Горський П. В. - Про умови високої добротності й методики пошуку перспективних надграткових термоелектричних матеріалів (2015)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості тонких плівок на основі легованого стибієм станум телуриду, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковишин В. І. (2015)
Михайловський В. Я. - Режими роботи автомобілів за понижених температур. Необхідність використання нагрівачів та раціональність застосування термогенераторів для їх роботи, Максимук М. В. (2015)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний прилад для вимірювання внутрішньоочної температури, Пасєчнікова Н. В., Задорожний О. С., Кобилянський Р. Р., Гаврилюк М. В., Назаретян Р. Е., Мирненко В. В. (2015)
Філін С. О. - Економічні транспортні термоелектричні холодильники із дворівневим регулюванням температури: досвід створення й результати випробувань, Ясінська Б. (2015)
Ісмаїлов Т. А. - Комплекс для інтенсивної терапії немовляти на базі термоелектричних перетворювачів енергії, Хуламагомедова З. А. (2015)
Анатичук Л. І. - Про використання термоелектричного охолодження в дерматології та косметології, Денисенко О. І., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я. (2015)
Ісмаїлов Т. А. - Термоелектричний теплообмінний апарат рекуперативного типу з тепловими містками, Казумов Р. Ш., Рамазанова Д. К. (2015)
Хазамова М. А. - Термоелектрична система контрастного теплового впливу на рефлексогенні зони стопи людини, Юсуфов Ш. А. (2015)
Булат Л. П. - Міжнародна лабораторія "Термоелектричне перетворення енергії й наноінжинірінг термоелектричних структур”, Федоров М. І. (2015)
Булат Л. П. - Магістерська програма "Термоелектричне перетворення енергії” в університеті ІТМО, Федоров М. І., Новотельнова А. В. (2015)
Ганзенко О. О. - Вплив світових політико-правових процесів на розвиток української держави: основні загрози та правові засоби протидії, Шейда В. Ю. (2016)
Середа А. М. - Державна ідеологія та її основні ознаки в імперську добу (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правовий вимір (2016)
Миколенко В. А. - Роль Венеціанської комісії в реформуванні прокуратури України на сучасному етапі (2016)
Агєєв О. Д. - Роль омбудсмана з питань міграції в захисті прав внутрішньо переміщених осіб (2016)
Фелонюк Т. А. - Французька комуна як зразок вдалої організації місцевого управління (2016)
Волкова А. В. - Особливості змісту договору перевезення вантажів автомобільним транспортом (2016)
Наумова Н. М. - Правові гарантії забезпечення недоторканності житла у ФРН (2016)
Ханієва Ф. М. - Майно як вклад до господарського товариства (2016)
Коваленко Л. П. - Поліцейські заходи патрульної поліції, Тарасов І. С. (2016)
Коломоєць Т. О. - Право особи на лінгвістичну (мовну) допомогу в адміністративному судочинстві: деякі теоретичні, нормативні та праксеологічні питання (2016)
Дрозд О. Ю. - Зарубіжний досвід узгодження та розмежування публічно-правового й приватноправового регулювання проходження державної служби й можливості його використання в Україні (2016)
Корольов Ю. О. - Сутність, поняття і призначення вищих навчальних закладів України (2016)
Прокопенко В. В. - Щодо питання про взаємодію органів доходів і зборів із суб’єктами господарювання (2016)
Яковенко Є. О. - Актуальні аспекти інформаційних правовідносин, пов’язаних із діяльністю органів Державної фіскальної служби України (2016)
Господаренко В. М. - Антикорупційна політика США: кримінально-правові засади (2016)
Калугин Є. П. - Штрафні бали як вид адміністративного стягнення: зарубіжний досвід і його впровадження в Україні (2016)
Турченко О. Г. - Теоретичні засади сучасних концепцій безпеки (геополітичні концепції), Панасюк І. О. (2016)
Калюга К. В. - Щодо побудови типового криміналістичного портрета злочинця в різних видах злочинів (2016)
Варенья Н. М. - Щодо оцінювання терористичної уразливості об’єктів критичної інфраструктури (2016)
Корольов В. О. - Завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності щодо протидії транскордонній організованій злочинності в Україні (2016)
Коломоєць Т. О. - Рецензія на монографію "Правове регулювання фінансової безпеки України" (2016)
Велмре Е. - Деякі невідомі сторінки життя Томаса Йоганна Зеєбека (2015)
Вихор Л. М. - Особливості переносу тепла та електричного заряду в мініатюрних шарах "метал-термоелектричний матеріал-метал”, Горський П. В. (2015)
Ніколаєва А. А. - Вплив топологічних переходів Ліфшица, індукованих деформацією розтягування на термоЕРС та опір ниток вісмуту, Конопко Л. А., Хубер Т. Е., Кобилянська А. К., Пара Г. І. (2015)
Ромака В. А. - Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу Hf1-хYxNiSn, Рогль П., Ромака Л., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Лах О. І. (2015)
Запаров С. Ф. - Порівняльний аналіз ефективності розрізання термоелектричного матеріалу на основі Вi – Тe електроерозійним методом і дротом із нанесеним абразивом (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського