Павловський Л. І. - Прогнозна оцінка просторового розподілу потужності дози від прилеглої радіоактивно забрудненої території при будівництві централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, Бахмачук П. О., Стоянов О. І. (2016)
Стельмах Д. А. - Аналіз необхідності актуалізації стратегії перетворення об’єкта "Укриття", Свєрчков С. Ф., Шумилова Л. Є., Дилдін В. Ю. (2016)
Одинцов А. А. - Многолетний мониторинг неорганизованных скоплений жидких радиоактивных отходов объекта "Укрытие", Хан В. Е., Краснов В. А., Щербин В. Н. (2016)
Шинкаренко В. К. - Оценка аэрозольной радиационной обстановки на промплощадке ЧАЭС во время проведения работ по строительству нового безопасного конфайнмента, Кашпур В. А., Скоряк Г. Г., Калиновский А. К. (2016)
Батій В. Г. - Комп'ютерне моделювання при експлуатації та перетворенні об'єкта "Укриття", Підберезний С. С., Рудько В. М., Щербін В. М. (2016)
Огородников Б. И. - Оъемная активность радона и ее изменчивость в деаэраторной этажерке объекта "Укрытие", Хан В. Е. (2016)
Матченко Т. І. - Аналіз методів оцінки стійкості "Арки" нового безпечного конфайнмента до падіння літака, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П.Т. (2016)
Кучмагра О. А. - Використання альфа-активності радіатора камери поділу для контролю працездатності нейтронного вимірювального каналу, Одинокін Г. І., Скорбун А. Д., Стадник С. М., Садовніков А. С. (2016)
Вихідні дані (2016)
Алейнікова О. В. - Інституціональні форми проектного менеджменту соціально-політичних систем (2016)
Брусєнцева О. А. - Вплив industry 4.0 на сучасний освітній простір (2016)
Бурлаєнко Т. І. - Використання ігрових форм навчання (практичний аспект) для формування економічної компетентності майбутніх менеджерів на прикладі дисципліни "Фінансовий менеджмент" (2016)
Дмитренко Г. А. - Стратегія збільшення соціального капіталу в Україні (2016)
Dembytska N. - School students’ personal property: empirical signs of property (2016)
Kovtun О. - Formation and development of financial potential of households: the world experience (2016)
Михайлов А. П. - Особливості підприємництва в аграрному секторі економіки україни (2016)
Морозова М. Е. - Методика формирования процесса управления профессиональным развитием научно-педагогических работников (2016)
Мурашко О. В. - Роль і значення бухгалтерського обліку в системі управління підприємством (2016)
Савчук Л. М. - Функції соціального партнерства (2016)
Федоренко О. М. - Сутність і сучасні тенденції міжнародної трудової міграції (2016)
Шевчик О. Г. - Використання економічних ігор для розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів (2016)
Воробйов Є. О. - Фактори та умови формування інвестиційної привабливості підприємства (2016)
Щетилова Т. В. - Взаимосвязь эффективности реструктуризации промышленного производства, распределения макроэкономических рисков и структурных сдвигов (2017)
Сембер С. В. - Перспективи створення та функціонування кооперативних банків в Україні, Брітченко І. Г., Стойка В. С. (2017)
Тарангул Л. Л. - Інституційні аспекти розподілу державних доходів у рамках бюджетного простору регіонів, Хомяк М. С. (2017)
Созанський Л. Й. - Інтегральна оцінка ресурсної ефективності промисловості регіонів України (2017)
Сердюк О. С. - Удосконалення організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах нестабільності попиту, Трушкіна Н. В. (2017)
Лекарь С. І. - Міжнародні та вітчизняні реалії функціонування індустріальних парків (2017)
Артьомова Т. І. - Інститут державно-приватного партнерства як форма ефективного надання суспільних благ (2017)
Гонта О. І. - Соціальні інновації в організаційно-економічному забезпеченні реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями, Мельник О. Г. (2017)
Левкина Р. В. - Использование теории мультимножеств при реинжениринге организационных систем, Цуканов В. Ю., Левкин А. В. (2017)
Морозов В. І. - Аналіз економічної ефективності тваринницької галузі і шляхи її покращення в реальних умовах, Морозов І. В. (2017)
Азізов О. Р. - Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства (2017)
Антощенкова В. В. - Інноваційний маркетинг, як особливий вид інноваційної діяльності, Богданович О. А. (2017)
Артеменко О. О. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва (2017)
Бабан Т. О. - Особливості експорту зерна ячменю в Україні (2017)
Богомолова К. С. - Сільськогосподарська кооперація як один із шляхів підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Островерх О. В. (2017)
Бутенко Т. А. - Інформаційна система моніторингу економічної безпеки в аграрному секторі, Сирий В. М. (2017)
Артеменко О. О. - Об’єктивні передумови становлення та умови функціонування підприємницької діяльності в підприємствах АПК (2017)
Виганяйло С. М. - Передумови розвитку системи економічного планування у підприємствах агропромислового виробництва (2017)
Вишнівська Б. В. - Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоздатності підприємства (2017)
Гаврись М. О. - Питання використання основних засобів після досягнення ними нульової або ліквідаційної залишкової вартості, Гаврись О. М. (2017)
Гіржева О. М. - Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери, Бірченко Н. О. (2017)
Гонта С. В. - Зовнішньоекономічна діяльність України в аспекті структурних трансформацій національної економіки (2017)
Гончаренко С. І. - Інноваційні ресурсозберігаючі технології як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва (2017)
Горенко А. І. - Потреби працівників в умовах інноваційного розвитку (2017)
Грибовська Ю. М. - Відповідальність бухгалтера: види та порядок застосування (2017)
Грідін О. В. - HR-менеджмент в сучасних організаціях: особливості та перспективи впровадження (2017)
Красноруцький О. О. - Організаційно-економічний інструментарій управління інноваційним розвитком аграрних підприємств рослинницького напрямку, Грищенко В. А., Барчан К. М. (2017)
Дуднєва Ю. Е. - Удосконалення управління кадровими ризиками організації, Сотнікова Л. В. (2017)
Дудник О. В. - Стратегії мінімізації ризиків в системі антикризового управління, Смігунова О. В., Богомолова К. С. (2017)
Єрмолаєва М. В. - Річний фінансовий звіт підприємства: вплив міжнародних стандартів на його зміст і форму, Скиданенко Ю. Д., Трушина А. Ю. (2017)
Кірейцева О. В. - Генетично модифікована продукція на ринку України (2017)
Коломієць Н. О. - Методологічні аспекти оцінки фінансового стану як основи ефективного управління підприємством, Павліченко В. М., Коломієць О. П. (2017)
Лега О. В. - Екологічний податок: особливості обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін, Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. (2017)
Литвинова О. М. - Раціональне землекористування: еколого-економічний аспект, Білоусько Т. Ю., Синявіна Ю. В., Непран І. В. (2017)
Лозова О. А. - Сучасний розвиток готельного господарства в Україні, Мамотенко Д. Ю. (2017)
Малій О. Г. - Використання багатофакторного дискримінантного аналізу в процесі оцінювання кредитоспроможності (2017)
Мандич О. В. - Імплементація конкурентних стратегій розвитку аграрних підприємств (2017)
Млінцова О. С. - Концепція збереження капіталу через призму кредиторської заборгованості (2017)
Нагаєа Г. О. - Обґрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів (2017)
Накісько О. В. - Концептуальні засади управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства, Даниленко В. В. (2017)
Науменко І. В. - Вплив ресурсного забезпечення аграрних підприємств на їх конкурентоспроможність (2017)
Обидєннова Т. С. - Алгоритм формування управлінського рішення щодо структурних перетворень (2017)
Поливана Л. А. - Окремі проблеми організації обліку комп’ютерних програм, Луценко О. А. (2017)
Пономарьов О. С. - Інноваційно-інвестиційні важелі стабілізації розвитку аграрних підприємств (2017)
Рижикова Н. І. - Венчурне інвестування в Україні: реалії та перспективи (2017)
Сіухіна К. М. - Структурний аналіз резервів банку (2017)
Слободяник А. М. - Зарубіжний досвід практичної реалізації антикризових інструментів управління підприємством (2017)
Чобіток В. І. - Теоретичні аспекти забезпечення економічної безпеки на промислових підприємствах (2017)
Шибаєва Н. В. - Етапи проведення регуляторної політики в аграрній сфері України (2017)
Авдонина Т. В. - Проводники в мире ирреальных иллюзий, или другое искусство, Казимирский Г. Л. (2013)
Комаровська О. А. - Духовна сфера особистості в контексті художньої обдарованості (2013)
Мельник О. П. - Педагогічні умови та принципи формування досвіду музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музики (2013)
Ничкало С. А. - Мистецтво архітектури: світоглядний аспект (2013)
Падалка Г. М. - Теорія мистецького навчання: формоутворювальні аспекти (2013)
Побірченко О. М. - Новітні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів мистецьких дисциплін (2013)
Растригіна А. М. - Мистецький освітній простір як система умов ефективної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2013)
Рахимбаева И. Э. - Особенности и перспективы развития современного художественного образования (2013)
Бай Бинь - Экспериментальные исследования звуко-тембральных представлений студентов в процессе фортепианного обучения (2013)
Васильева Д. Н. - Формирование художественной компетентности студентов в системе вузовского образования (2013)
Гмиріна С. В. - Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема (2013)
Болгарський А. Г. - Методичні засади компетентністної підготовки майбутнього вчителя музики в процесі вокально–хорової діяльності (2013)
Гуральник Н. П. - Імпровізаційні уміння майбутнього вчителя музики в контексті самоактуалізації (2013)
Гусак В. А. - Специфіка розвитку виконавської вправності у процесі інструментальної підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Дубінець І. В. - Тестовий контроль знань студентів з дисципліни "Гармонія" як ефективний засіб активізації навчальної діяльності студентів–музикантів (2013)
Зарицька А. А. - Акмеологічно-педагогічні умови професійної самореалізації майбутнього вчителя музики (2013)
Королева И. А. - Исполнительский анализ как условие формирования специальных компетенций бакалавра (2013)
Косенко П. Б. - Самостійна інструментально-виконавська підготовка як одна з основних організаційних форм навчання студента-гітариста (2013)
Кремешна Т. І. - До проблеми сценічного хвилювання у музикантів-виконавців (2013)
Ляшенко О. Д. - Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах вищого навчального закладу (2013)
Локшин В. С. - Психолого - педагогічні основи формування компетентного фахівця з управління соціокультурною сферою (2013)
Мировська Ю. І. - Джазова компетенція у підготовці майбутніх учителів музики та хореографії (2013)
Михалюк А. М. - Українські освітньо-виховні засади фортепіанного навчання та їх вплив на формування виконавської культури майбутніх учителів музики (2013)
Надолинская Т. В. - Игровые педагогические технологии в профессиональной деятельности педагога-музыканта (2013)
Назаренко І. М. - Шляхи формування інструментальної виконавської майстерності майбутнього педагога-музиканта (2013)
Найда Ю. М. - Самовдосконалення у структурі власного стилю викладання музики майбутніх учителів (2013)
Ониськів Г. Г. - Ефективні напрямки удосконалення процесу формування інструментально-виконавських навичок музикантів (2013)
Підварко Т. О. - До проблеми формування музично-виконавської компетенції майбутнього вчителя музики (2013)
Пляченко Т. М. - Навчальний музично-інструментальний колектив у системі професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2013)
Сивак Т. Г. - Вивчення курсу "Методика навчання гри на баяні" у вищих педагогічних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації (2013)
Соколова О. В. - Особливості формування мотивації до педагогічної творчості у майбутніх учителів музики в інструментальному класі (2013)
Цюряк І. О. - Особистісно орієнтовані технології мистецької освіти як педагогічна інновація (2013)
Стратан-Артишкова Т. Б. - Музичне мистецтво в інтеграційних процесах (2013)
Федоришин В. І. - Діяльнісний аспект фахової підготовки майбутніх учителів музики (2013)
Чай Пэнчэн - Проблема формирования художественно-стилевой компетентности будущих учителей музыки в образовательных институтах Украины и Китая (2013)
Чжао Син - Интонационная культура в исполнительской подготовке учителя музыки-пианиста: уровни сформированности и методы совершенствования (2013)
Гранецкая Л. - Применение специфических дидактических технологий в формировании исполнительской компетенции учителя музыки (2013)
Бузова О. Д. - Поліхудожнє виховання у світлі сучасних психологічних досліджень (2013)
Гаснюк В. В. - Педагогічної умови забезпечення взаємодії українських і угорських мистецьких традицій на уроках музики (2013)
Горбенко С. С. - Формування педагогічно доцільних відносин між учителем і учнями в процесі гуманізації музичного виховання (2013)
Григор’єва В. В. - Формування артистизму підлітків в умовах хорового виконавства (2013)
Дашицька Л. І. - Особливості концертмейстерської підготовки студентів-інструменталістів педагогічного колледжу (2013)
Козинская О. Ю. - Пути формирования музыкальной культуры школьников на уроках музыки на современном этапе (2013)
Козій О. М. - Ретроспективний аналіз проблеми формування образно-інтонаційних навичок у студентів педагогічних коледжів (2013)
Комаровська О. А. - Оцінювання навчання мистецтву як засіб особистісного розвитку учня молодшого шкільного віку, Миропольська Н. Є. (2013)
Омельченко А. І. - Формування художньо–естетичного світогляду старшокласників на уроках художньої культури (2013)
Руденко І. В. - Творча активність учнів в образотворчому мистецтві (2013)
Білецька М. В. - Історико-педагогічні шляхи становлення національного музичного виховання в Україні (2013)
Листин Э. Н. - Филогенез голосообразующей системы человека в контексте проблем вокальной дидактики (2013)
Малежик Ю. М. - Теоретичні та історичні особливості розвитку мистецької освіти України другої половини ХХ століття (2013)
Папченко В. П. - Методи оцінки виконавського матеріалу та обрання стратегії музичного продюсування (2013)
Задорожний І. З. - Роль Мукачівських єпископів у розвитку освіти на Закарпатті XVIII – поч. XIX століть (2013)
Тітович В. І. - Методичні підходи до вивчення клавірних творів Й. С. Баха (2013)
Мен Фаньцзюань - Формування інтонаційно-образного мислення молодших школярів як педагогічна проблема (2013)
Наші автори (2013)
В’юник М. В. - Спеціальні види покарань як засіб протидії корупції (2014)
Демченко І. М. - Діалектика одиничного, особливого та загального в нормах Кримінального кодексу України щодо призначення покарання (2014)
Дорохіна Ю. А. - Характеристика ознак предмета злочинів проти власності (2014)
Маломуж С. І. - Поняття малозначного діяння в контексті запровадження кримінального правопорушення (2014)
Мамотенко О. П. - Сучасний стан незаконного обігу підакцизних товарів в Україні (2014)
Михалко І. С. - Позитивний досвід діяльності пенітенціарних систем у зарубіжних країнах як підстава новацій у кримінально-виконавчому законодавстві України (2014)
Петренко О. І. - Об’єкт підкупу учасників та організаторів спортивних змагань (2014)
Полях В. Б. - Вплив сім’ї на формування особи неповнолітнього злочинця (2014)
Скрынникова Н. С. - Зарубежный опыт борьбы с терроризмом: механизмы противодействия (2014)
Фріс І. П. - Умисне знищення або пошкодження майна нотаріуса чи помічника нотаріуса (2014)
Чебан О. М. - Віктимологічна профілактика злочинності безпритульних осіб як елемент індивідуальної профілактики (2014)
Шрамко С. С. - Роль громадської свідомості у запобіганні корупції (2014)
Ахтирська Н. М. - Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо терористичної діяльності (2014)
Волоско І. Р. - Процесуальний порядок здійснення кримінального провадження судом присяжних (2014)
Давиденко С. В. - Потерпілий у судовому розгляді (2014)
Десятник А. А. - Роздуми щодо запровадження профілактичної діяльності в межах кримінального процесу (2014)
Задорожко Ю. В. - Особливості предмета доказування в кримінальному провадженні, пов’язаному з неналежним виконанням професійних обов’язків медичним працівником (ст. 140 Кримінального кодексу України) (2014)
Кохановський Д. О. - Проблемні питання щодо визначення поняття та сутності забезпечення прав особи в кримінальному провадженні (2014)
Кириченко О. В. - Мережа Інтернет як засіб незаконного розповсюдження вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин (2014)
Кушнір Н. П. - Тимчасовий доступ до речей і документів: дискусійні питання правового регулювання (2014)
Найдьон Є. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативних підрозділів при протидії податковим злочинам, що вчинюються з використанням фіктивних суб’єктів господарювання (2014)
Охріменко І. М. - Організаційно-психологічні особливості професійної компетентності слідчого як суб’єкта призначення судово-психологічних експертиз, Лузанова Г. О. (2014)
Павич Х. М. - Принцип non bis in idem як засада кримінального провадження та підстава для закриття кримінального провадження судом (2014)
Панасюк О. А. - Оцінка судом першої інстанції доказів на предмет їх допустимості на стадії судового розгляду в кримінальному провадженні (2014)
Пономаренко А. В. - Проблемні питання щодо здійснення розшуку майна підозрюваного (обвинуваченого) та накладення на нього арешту (2014)
Романько П. С. - Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: порівняльний аналіз законодавства європейських країн та США (2014)
Семерак О. С. - Відновне правосуддя в Україні в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України, Семерак І. О. (2014)
Сторожик Я. Б. - Виклик особи, яка перебуває за межами України (2014)
Тайлієва Х. Р. - Законна сила вироку та її дія (2014)
Тихоненко В. М. - Криміналістична характеристика особи злочинця в злочинах, передбачених ст. 355 Кримінального кодексу України (2014)
Тітко І. А. - Захист інтересів учасників угод у кримінальному провадженні: питання теорії та практики (2014)
Томас Ж. Ю. - Міжнародні стандарти та співробітництво в кримінальному провадженні щодо контрабанди культурних цінностей (2014)
Тютюнник В. В. - Очевидна недопустимість доказу як критерій здійснення окремої судової процедури визнання доказу недопустимим під час кримінального провадження (2014)
Щасна А. Е. - Підстави застосування тимчасового вилучення майна (2014)
Баронін Д. Б. - Суд у системі суспільних відносин (2014)
Гладій С. В. - До питання запобігання корупції в судовій сфері (2014)
Овсяннікова О. О. - Судова влада та громадська думка: до постановки проблеми (2014)
Павлійчук В. А. - Особливості захисту прокурором права на працю неповнолітніх осіб (2014)
Панчишина О. О. - Забезпечення прокурором додержання майнових прав неповнолітніх засуджених (2014)
Северин К. М. - Основні елементи принципу незалежності адвокатської діяльності на сучасному етапі (2014)
Андрейченко С. С. - Присвоєння державі поведінки ultra vires її органів (2014)
Войціховський А. В. - Тенденції створення регіональних міжнародних правоохоронних організацій у сучасних умовах (2014)
Лебедєва А. Б. - Проблеми співвідношення наднаціональності міжнародних організацій і суверенітету держав-членів (2014)
Прокопчук К. М. - Правові та організаційні засади міграційної політики України і Республіки Польща наприкінці XX ст. – у першому десятилітті XXI ст. (2014)
Хоббі Ю. С. - Проблеми, пов’язані з реалізацією принципу самовизначення народу в сучасному світі (2014)
Shirokova-Murarash O.G. - The dilemma of interrelation of institutional cosmopolitanism and state sovereignty under human rights defense, Bezarova K.O. (2014)
Абашнік В. О. - Ганс Кельзен про конституцію як грунтовну норму (2014)
Глущенко В. - Теорії лінгвістичного методу в українському мовознавстві кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2015)
Орел А. - Застосування понятійного апарату синхронічної фонології в діахронії (лінгвоісторіографічний аспект), Тищенко К. (2015)
Жовніренко Я. - Проблема мовних станів та ситуацій у лінгвістиці. Перспектива дослідження (2015)
Бурковская О. - Лингвисты о синтаксической форме подлежащего в безличных предложениях (2015)
Слабоуз В. - Уявлення про мову як феномен "народження" людини, Лєсна Т. (2015)
Пащенко О. - Функціонування англіцизмів в українському молодіжному жаргоні, Радзієвська О. (2015)
Pravdivtseva Y. - Lexical and semantic elements of the English political discourse: euphemism as the component of aphorism, Peresichanska Y. (2015)
Тищенко Л. - Південнослобожанські назви меблів для сну (2015)
Holub O. - Affixation as a productive way of slang vocabulary enrichment (2015)
Капніна Г. - Словотворчі моделі колоронімів у німецькій мові (2015)
Кочукова Н. - Роль метафори в заголовку науково-популярного тексту, Куцак Г. (2015)
Спічка А. - Формування навичок спонтанного розуміння змісту іншомовної наукової фахової літератури під час її читання студентами-магістрами, аспірантами (2015)
Коротяєва І. - Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій (2015)
Маторина Н. - Терминологические словари на занятиях по методике русского языка и литературы в вузе, Маторин Б. (2015)
Нікітіна Н. - Формування міжкультурної компетенції білінгвальної особистості, Маляр О. (2015)
Топольський В. - Досвід впровадження дистанційного навчання у Великій Британії (2015)
Рижкова С. - Формування навичок читання та перекладу як важливого компонента структури роботи з професійно-орієнтованими текстами на немовних спеціальностях (2015)
Тендітна Н. - Поховальні ритуали у творчості "вісімдесятників" (на матеріалі творів Є. Пашковського та О. Ульяненка), Рябініна І. (2015)
Карабльова О. - Конфлікт родинного масштабу та обмеженість фемінного простору в новелах Ірини Вільде, Нестелєєв М. (2015)
Тищенко О. - Астральна символіка в поетичному контексті Б.-І. Антонича, Падалка Р. (2015)
Беличенко О. - Эволюция образа преподобного Сергия Радонежского в русской литературе: классика и современность (2015)
Рубан А. - Антон Крайний о лирике и театре ("Литературный дневник (1899–1907)") (2015)
Казаков И. - Оппозиция "автор – читатель" в романе Т. Толстой "Кысь" (2015)
Щербатюк В. - Українські мотиви в поетичних творах Юліуша Словацького, Лисенко Н. (2015)
Ледняк Ю. - Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра", Ледняк Г. (2015)
Сиротенко В. - Форми вияву гуманістичних позицій у поезіях О. Ковальчука (збірка "Мій шлях") (2015)
Романько В. - Історизм дум Івана Костирі (2015)
Приходченко Л. Л. - Система публічного управління України: механізми горизонтальної взаємодії (2016)
Сєров О. В. - Аналіз термінологічного забезпечення категорійно-понятійного апарату в галузі знань "Публічне управління й адміністрування" (2016)
Ященко Т. М. - Оперативне планування як частина стратегічного планування (2016)
Трощинський В. П. - Соціальна і гуманітарна політика в Україні в умовах сучасних викликів, Кравченко М. В., Петроє О. М., Ярош Н. П. (2016)
Дяченко С. А. - Підвищення прозорості процесу планування Державного бюджету України, Фетіщенко Є. М. (2016)
Дутчак Г. О. - Від історії до пам'яті: шляхи співробітництва і партнерства (2016)
Линдюк О. А. - Стратегічні пріоритети модернізації державної служби України в умовах глобалізації (2016)
Чикаренко І. А. - Інноваційний розвиток територіальних громад як основа становлення економіки знань та інформаційного суспільства (2016)
Горблюк С. А. - Стан та напрями формування регіональної інноваційної системи Житомирської області: управлінський аспект (2016)
Дакал А. В. - Реформування системи інституціонального догляду та виховання дітей у контексті захисту їх прав (2016)
Котелевець Д. М. - Механізм законодавчого забезпечення експертизи проектів національної програми інформатизації (2016)
Бондаренко С. В. - Розвиток системи державної реєстрації авторського права в Україні (2014)
Дмитришин Ю. Л. - Прусська коректура (2014)
Змерзлый Б. В. - Изменение подходов к выдаче свидетельств судоводителей в Российской империи в начале ХХ в. (2014)
Корчевна Л. О. - Співвідношення держави і права (за працями Л. Петражицького, Г. Гурвіча, П. Сорокіна) (2014)
Кравченко С. І. - Концепція права Лона Л. Фулера: основоположні елементи (2014)
Кузьменко Я. П. - Загальна характеристика юридичних гарантій права людини на життя (2014)
Лотюк О. С. - Зміст та класифікація інститутів громадянського суспільства (2014)
Матат Ю. І. - Проблематика прогальності права в історичному розвитку юридичної науки (2014)
Палешник С. І. - Доктринальне тлумачення в судовій практиці (2014)
Стрілець В. В. - Структура та компетенція Полтавського губернського революційного комітету (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2014)
Турчак О. В. - Вибори 1922 р. до польського Сейму і Сенату: історико-правові аспекти (2014)
Шонія Л. В. - "Правовий клімат" як основа сталого розвитку правового порядку в економіці (2014)
Акунченко Є. А. - Антикорупційний критерій популярності кандидата серед виборців у виборчому процесі Російської Федерації (2014)
Бєлов Д. М. - Реформа інституційної системи в Україні як наслідок формування нової парадигми конституціоналізму (2014)
Васильченко О. П. - Забезпечення принципу національної рівноправності в Україні (2014)
Іванчо В. І. - Право іноземців на об’єднання у політичні партії та громадські організації в Україні, Польщі та Федеративній Республіці Німеччини: порівняльний аналіз (2014)
Корчака В. М. - Конституційно-правові відносини: основні наукові підходи до розуміння (2014)
Максимович Р. О. - Становлення і розвиток інституту захисту соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина. Досвід Франції, Німеччини і України (2014)
Мамедова А. І. - Динаміка розвитку конфліктів у системі місцевого самоврядування на різних історичних етапах (2014)
Наумова К. І. - Джерела муніципального права: поняття і система (2014)
Орлов В. А. - Правовий статус муніципальної міліції в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Осадчук К. О. - Державна влада та її поділ: до перспектив виділення нетипових гілок влади (2014)
Панов А. В. - Територіальний устрій Франції – перманентний пошук балансу між централізацією і самоврядуванням (2014)
Серьогіна С. Г. - Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей монархічної форми правління (2014)
Трачук П. А. - Місцева публічна влада в українській політико-правовій традиції (2014)
Фоміна С. В. - Суб’єкти, що беруть учать у виборчому процесі на стадії голосування, та їхній правовий статус у зарубіжних країнах (2014)
Чижмар К. І. - Організація та діяльність нотаріату в Україні: загальні засади конституційно-правового статусу (2014)
Янковська Г. В. - Державна та/або офіційна мови: ототожнення чи розмежування? (2014)
Албу А. А. - Порівняльно-правовий аналіз категорії "управління" за законодавством країн англосаксонської та континентальної правових сімей (2014)
Вилегжаніна В. В. - Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта оренди (2014)
Гопанчук В. С. - Омана як відносна підстава недійсності шлюбу, Войтенко Т. В. (2014)
Гуменюк О. І. - Особливості особистих немайнових прав, що забезпечують індивідуалізацію юридичних осіб публічного права (2014)
Євков А. М. - Проблематика правового регулювання паралельного імпорту товарів, які містять об’єкти інтелектуальної власності, та вичерпання виключних прав у законодавстві України (2014)
Ізарова І. О. - Майбутнє цивільного процесуального законодавства в Європі: проект М. Сторма (2014)
Кричковська М. О. - Місце корпоративних фондів у системі юридичних осіб України (2014)
Кузьмінський О. О. - Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації учасників цивільного обігу, товарів та послуг (2014)
Леськів С. Р. - Свобода заповіту і таємниця заповіту як юридичні гарантії реалізації права на спадкування за заповітом, Чубенко А. Г. (2014)
Піддубна В. Ф. - Право на здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами (2014)
Плотник О. П. - Становление и развитие законодательства о защите прав потребителей (2014)
Полуніна О. О. - Предмет договору купівлі-продажу (2014)
Поплавська М. В. - Проблеми розмежування понять інформації про продукції та реклами (2014)
Турчин Л. Я. - Особливості негрошових вкладів до статутного капіталу господарських товариств (2014)
Ходико Ю. Є. - Звернення стягнення на об’єкт іпотеки за рішенням суду (2014)
Кузьміна М. М. - Розвиток сонячної енергетики в Україні (2014)
Малетич М. М. - Фізична особа – негосподарюючий суб’єкт як учасник господарсько-процесуальних відносин (2014)
Малига В. А. - Вплив перегляду регуляторних актів на реалізацію державної регуляторної політики (2014)
Мельник С. Б. - О Законе Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" (2014)
Сорокіна Т. Б. - До питання про видове різноманіття у сфері ресторанного господарства (2014)
Фадєєв А. В. - Аутсорсинг у банківській діяльності як правовий засіб розвитку підприємництва в Україні (2014)
Козін С. М. - До питання звільнення за аморальний проступок (2014)
Кузьменко Г. В. - Чинний Кодекс законів про працю України та Проект Трудового кодексу України від 22.04.2013: гуманістично-порівняльний аспект (2014)
Луценко О. Є. - Систематизація правил професійної етики державних службовців в Україні та міжнародні стандарти у цій сфері (2014)
Малюга Л. Ю. - Проблеми реалізації соціальної політики держави на прикладі соціального захисту інвалідів та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2014)
Пироговська В. О. - Становлення і розвиток правового регулювання праці в сільському господарстві в Україні (2014)
Рошканюк В. М. - Окремі аспекти пенсійної реформи (2014)
Русаковська К. О. - Правові засади звільнення за корупційне правопорушення (2014)
Арсенюк А. О. - Земельний спір як процесуальна категорія: доктринально-правовий аналіз (2014)
Заверюха М. М. - Поняття охорони лісів, земель лісогосподарського призначення та основні заходи її здійснення (2014)
Піфко О. О. - Деякі аспекти визначення поняття "система реєстрації прав на землю" (2014)
Шараєвська Т. А. - Надання медико-психологічної допомоги постраждалим за надзвичайних екологічних ситуацій за законодавством України (2014)
Акулович Л. М. - Исследование влияния характера электромагнитного поля на процесс магнитно-электрического упрочнения деталей машин, Миранович А. В., Ворошухо О. Н. (2017)
Войтов А. В. - Экспериментальная проверка диагностических признаков технического состояния ГСТ-90,112 (2017)
Романюк Н. Н. - Повышение надежности работы карусельных сушилок, Сашко К. В., Есипов С. В., Нукешев С. О. (2017)
Герасимов В. С. - Особенности управления системой утилизации сельскохозяйственной техники "сельхозрециклинг", Игнатов В. И., Соловьев Р. Ю., Миклуш В. П. (2017)
Миклуш В. П. - Обоснование применения минеральных трибосоставов для проведения безразборного ремонта, Тарасенко В. Е., Дунаев А. В. (2017)
Анискович Г. И. - Опыт использования технологии импульсного закалочного охлаждения жидкостью для упрочнения сменных деталей сельскохозяйственных машин, Литовчик Д. П. (2017)
Бережна Н. Г. - Моделювання динамічних процесів в логістичних системах вантажоперевезень (2017)
Тришевский О. И. - Критерий разрушения при больших пластических деформациях, Череватенко Г. И. (2017)
Лебедєв А. Т. - Активна і пасивна робота трактора на транспортних роботах, Шуляк М. Л. (2017)
Тришевский О. И. - Минимально допустимые радиусы изгиба при профилировании, Кейдун Д. П. (2017)
Калінін Є. І. - Формування умови стійкості лінійної системи при випадкових збуреннях її параметрів, Романченко В. М., Юр’єва Г. П. (2017)
Бекиров А. Ш. - Структурная идентификация математической модели переходных процессов в трибосистемах (2017)
Шевченко С. А. - Визначення середнього недовикористаного ресурсу агрегатів при обслуговуванні за станом за наявності інкубаційного етапу розвитку дефекту (2017)
Юр’єва Г. П. - Аналіз деформованості пружної S-образної стійки грунтообробного агрегату (2017)
Коротов Ю. Ю. Брагінець М. В. - Аналіз конструкцій подрібнювачів концентрованих кормів і напрямки їх удосконалення (2017)
Гринченко А. С. - Прогнозирование надежности элементов машин при случайном пуассоновском потоке экстремальных нагружений, Алферов А. И. (2017)
Козаченко О. В. - Оптимізація параметрів локального зміцнення леза лапи культиватора, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Гончаров В. В. (2017)
Куликівський В. Л. - Підвищення ресурсу робочих органів шнекових живильників (2017)
Литовка С. В. - Энергия акустической эмиссии при выходе дислокаций на поверхность трибосопряжения (2017)
Антощенков Р. В. - Керування енергетичними витратами машинно-тракторного агрегата, Лебедєв А. Т., Антощенков В. М. (2017)
Горяинов А. Н. - Определение технологических состояний систем транспорта (2017)
Козенок А. С. - Дослідження міжнародних автомобільних перевезень вантажів в сучасних умовах в Україні, Кутья О. В. (2017)
Горбачова Л. Н. - Планування використання вторинної сировини при виробництві пиломатеріалів (2017)
Павлюст В. М. - Технологія та обладнання для сушіння подрібненої деревини (2017)
Богослав Т. В. - Клінічні особливості та стан серцево-судинної системи при сполученому перебігу артеріальної гіпертензії і кислотозалежних захворювань, Кузнєцова Л. П., Решетілов Ю. І. (2017)
Братасюк А. М. - Порівняльна характеристика впливу тофацитинібу та будесоніду на стан слизової оболонки кишечнику в пацієнтів із неспецифічним виразковим колітом, Нірода А. І. (2017)
Воронко А. А. - Військово-медичні аспекти ожиріння, Буженко А. І., Мороз Г. З. (2017)
Вытриховский А. И. - Сравнительная характеристика показателей вариабельности сердечного ритма пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и имеющихся факторов риска по шкале SCORE, с сопутствующим явлением турбулентности сердечного ритма, с показателями практически здоровых лиц (2017)
Гечко М. М. - Порівняльна характеристика різних схем лікування у хворих на цукровий діабет 2-го типу при супутньому ожирінні, Чопей І. В., Чубірко К. І., Гряділь Т. І., Дебрецені К. О., Бенца Т. І., Плоскіна В. Ю. (2017)
Глушко Л. В. - Гендерні особливості поширення чинників ризику несприятливих серцево- судинних подій та якість життя у хворих із метаболічним синдромом, Федоров С. В., Козлова І. В., Гаморак І. І., Вербовська О. С., Насраллах А. Х. (2017)
Децик О. З. - Профілактика та метафілактика сечокам’яної хвороби: обґрунтування ролі лікаря первинної ланки, Соломчак Д. Б. (2017)
Кентеш О. П. - Показники пружно-еластичних властивостей артерій залежно від співвідношення жирової та м’язової тканин в осіб зрілого віку з ожирінням I ступеня та без ожиріння, Фекета В. П., Чендей Т. В., Савка Ю. М. (2017)
Корсак В. В. - Альтернативні методи преіндукції пологів, Пацкань І. І. (2017)
Кошля В. І. - Зміни показників центрального кровообігу та артеріального тиску під впливом карведілолу в процесі лікування хворих на гіпертонічну хворобу, Івахненко Н. Т., Кульбачук О. С., Кліцунова Ю. О., Піскун А. В., Соловйов О. В., Марченко О. О., Іващук О. В. (2017)
Кульчицький В. В. - Ефективність лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, яке проведене з урахуванням конкуренції ліків у системі цитохрому P-450 (2017)
Куцина Д. В. - Вивчення динаміки захворюваності на керовані дитячі інфекції на території Закарпатської області, Рубцова Є. І. (2017)
Леміш Н. Ю. - Профілактика та лікування акушерських ускладнень при гестаційному діабеті, Міцода Р. М., Бобик Ю. Ю. (2017)
Микитенко Д. О. - Обґрунтування шляхів удосконалення медико-генетичної допомоги населенню на основі соціологічних опитувань (2017)
Пацкань І. І. - Стан репродуктивного здоров’я жінок Закарпатської області та шляхи його поліпшення, Корсак В. В. (2017)
Пузік С. Г. - Сучасні можливості діагностики і корекції когнітивних порушень при артеріальній гіпертензії (2017)
Пулик О. Р. - Поєднання загальної магнітотерапії та нейропротекторної терапії при реабілітації пацієнтів після перенесеного півкульного ішемічного інсульту, Гирявець М. В. (2017)
Росул М. В. - Механізми внутрішніх факторів ризику інфекції в ділянці хірургічного втручання у пацієнтів із надлишковою масою тіла (2017)
Росул М. М. - Вплив гіперурикемії на морфофункціональні показники серця у хворих із гіпертонічною хворобою, Бугір І. В., Корабельщикова М. О., Іваньо Н. В. (2017)
Рубцова Є. І. - Поширеність та структура супутньої патології у хворих із гіпотиреозом в умовах ендемічного регіону, Копосович М. В. (2017)
Слабкий Г. О. - Громадське здоров’я як предмет викладання, Миронюк І. С., Шафранський В. В., Качала Л. О. (2017)
Филимоненко В. П. - Порівняльне дослідження впливу різних поліфенолів на порушення обміну глюкози в умовах інсулінорезистентності, Загайко А. Л., Кочубей Ю. І., Красільнікова О. А. (2017)
Чемерис О. М. - Деякі проблемні питання діагностики ушкоджень у людей з ожирінням, що потерпіли при політравмі, на етапах надання невідкладної медичної допомоги, Хіміч С. Д. (2017)
Чопей І. В. - Чи потрібен Україні досвід реформування первинної медико-санітарної допомоги системи охорони здоров’я в постсоціалістичних країнах? (2017)
Чубірко К. І. - Інсулінорезистентність та ожиріння (2017)
Шушман І. В. - Аналіз української програми диспансеризації з позицій доказового скринінгу за рекомендаціями робочої групи профілактичних програм США (USPSTF), Колесник П. О. (2017)
Блецкан М. М. - Комплексний підхід до корекції ліпідного обміну у хворих з ожирінням, Фатула М. І., Трохимович А. А., Свистак В. В. (2017)
Бурмак Ю. Г. - Особливості молекулярного складу циркулюючих імунних комплексів та показників первинного гемостазу у коморбідних хворих із метаболічним синдромом, Петров Є. Є., Треумова С. І. (2017)
Децик О. З. - Надмірна маса тіла і сечокам’яна хвороба, Соломчак Д. Б. (2017)
Жеро Н. І. - Оральні маніфестації метаболічного синдрому і роль стоматолога у своєчасній діагностиці та лікуванні системної патології (2017)
Заболотна І. Е. - Особливості добового ритму артеріального тиску у школярів із надлишковою масою тіла (2017)
Іваньо Н. В. - Первинна інвалідизація хворих з ішемічною хворобою серця: стратифікація ризику стійкої втрати працездатності, Росул М. М., Іваньо Т. В., Корабельщикова М. О. (2017)
Канчі І. І. - Сучасні аспекти профілактики повторного інфаркту міокарда за допомогою подвійної антитромбоцитарної терапії, Іваньо Н. В., Іваньо Т. В., Дейлик Ю. В. (2017)
Корабельщикова М. О. - Особливості виникнення гострого інфаркту міокарда в осіб молодого віку, Росул М. М., Іваньо Н. В. (2017)
Купкіна А. В. - Бронхіальна астма в дітей з надлишковою масою тіла та ожирінням. Роль пробіотиків (2017)
Матюха Л. Ф. - Підходи до оцінки ефективності лікарської практики з надання первинної медичної допомоги, Медведовська Н. В. (2017)
Слабкий Г. О. - Основні напрямки наукових досліджень у сфері громадського здоров’я, Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О. (2017)
Tovchiga O. V. - The possibilities of metformin efficacy enhancment by goutweed tincture on the model of complicated dyslpidemia, Gorbatch T. V., Shtrygol’ S. Yu, Stepanova S. I. (2017)
Хіміч С. Д. - Особливості діагностики, перебігу та лікування запальних процесів м’яких тканин у людей з ожирінням, Багрій А. В., Хіміч Н. Л., Тертус Л. С. (2017)
Шмакова І. П. - Застосування медикаментозної терапії та вібро-вакуумного масажу в комплексному лікуванні хворих на ожиріння та надлишкову масу тіла, Лисенко Т. В., Прокопчук Ю. В., Корецький П. Є. (2017)
Оглавление (2017)
Алексейчук Б. М. - Идентификация закона распределения погрешностей измерений, Пасечнюк С. С. (2017)
Бобыр В. А. - Чувствительность судовой эргатической функции определение места судна, Райнов А .О. (2017)
Бужбецкий Р. Ю. - Формализация взаимодействия судов при опасном сближении (2017)
Бурмака И. А. - Условие существования множества маневров расхождения судов изменением скоростей (2017)
Вагущенко А. А. - Планирование расхождения с судами уменьшением скорости с возвращением к прежнему ее значению (2017)
Вагущенко А. Л. - Прогноз зоны, отражающей ограничение "цели" на В-маневр, Вагущенко А. А. (2017)
Вагущенко Л. Л. - Предотвращение столкновения при чрезмерном сближении, Вагущенко А. А. (2017)
Вишневский Д. О. - Моделирование закрепления универсальных судов за схемами движения, Вишневская О. Д (2017)
Ворохобин И. И. - Преобразование векториальной погрешности в погрешность бокового отклонения, Северин В. В. (2017)
Гайченя А. В. - Аналитическое описание загрузки судна методами теории исследования операций (2017)
Заічко С. І. - Система керування роторним багатосекційним вітрорушієм, Сандлер А. К., Карпілов О. Ю. (2017)
Іванова А. С. - Навчання майбутніх судноводіїв міжнародних правил попередження зіткнень суден у морі англійською мовою через використання мнемічних прийомів (2017)
Казак Ю. В. - Влияние погрешности перекладки пера руля на точность поворота судна (2017)
Кошевой В. М. - Анализ апериодических составных многофазных сигналов с дополнительной амплитудной модуляцией, Пашенко Е. Л. (2017)
Кулаков М. А. - Процедура определения маневра расхождения изменением скоростей судов (2017)
Лысый А. А. - Прогнозирование тренд–сезонных процессов при обеспечении судоходства в Азовском море (2017)
Нікольський В. В. - Система контролю завантаження контейнеровозів, Накул Ю. А., Стовманенко В. С. (2017)
Омельченко Т. Ю. - Оценка минимальной допустимой дистанции сближения судов, Мартыненко К. С. (2017)
Петриченко Е. А. - Имитационное моделирование процесса расхождения судов в стесненных водах (2017)
Петров И. М. - Моделирование параметров судов, влияющих на продолжительность их грузовой обработки в сервисных эргатических системах (2017)
Пипченко А. Д. - Анализ аварийности мирового флота 2005 - 2015 (2017)
Пипченко А. Д. - Уточнение математической модели ходкости контейнеровоза класса ULCS по результатам испытаний, Копанский С. В., Шевченко В. А. (2017)
Примина Н. Н. - Развитие профессиональных умений будущих судоводителей на основе прочитанных англоязычных лоций (2017)
Пятаков Э. Н. - Координация безопасного расхождения трех судов, Копанский С. В., Волков Е. Л. (2017)
Савчук В. Д. - Способ загрузки малотоннажного однотрюмного судна несколькими видами навалочных грузов, Хомяков В. Ю. (2017)
Cикирин В. Е. - Формализация системы принятия решений по управлению движением судна (2017)
Торский В. Г. - К вопросу экономической оценки надежности судовождения, Топалов В. П., Торский В. В. (2017)
Берестовой А. М. - Блок-схема алгоритма расчета маневра последнего момента, Янчецкий А. В., Черныш А. А. (2017)
Гладких И. И. - Динамическое моделирование ЭНК на устьевых участках рек, Чеча А. П. (2017)
Рефераты (2017)
Вихідні дані (2017)
Qoqiauri L. - State and Legal Regulation of the Investment Process, Gechbaia B. (2016)
Гамалій В. Ф. - Аналіз ролі індустріальних парків в структурній модернізації економіки, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2016)
Ібатуллін М. І. - Проблеми формування конкурентоспроможності вітчизняної продукції свинарства на зовнішньому ринку (2016)
Колупаєва І. В. - Теоретико-методичні аспекти формування механізму регуляторної політики держави (2016)
Ланова М. І. - Вплив ризиків на механізм фінансування переробної галузі АПК у зв’язку з циклічністю економіки (2016)
Руда Т. В. - Нормативне регулювання визначення та контролю митної вартості товарів в країнах ЄС (2016)
Сибірцев В. В. - Збалансованість ринку праці як складова державного регулювання його економічної безпеки (2016)
Туржанський В. А. - Методика проведення органами доходів і зборів поглибленого аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, Приходченко Д. Є., Жиленко В. В. (2016)
Бабовал Н. Р. - Формування науково-педагогічного потенціалу вищого навчального закладу як складової ринку освітніх послуг (2016)
Бережнюк І. І. - Сутнісна характеристика економічної безпеки держави як мультилатерального явища (2016)
Коновалов Ю. О. - Європейський досвід щодо митних спрощень економічним операторам при транзитних переміщеннях товарів (2016)
Семикіна М. В. - Гендерні аспекти зайнятості в Україні, Бугайова М. В., Гончарова Н. В. (2016)
Бугайова М. В. - Теоретичні основи мотивації професійного розвитку персоналу підприємств, Дудко С. В. (2016)
Заюков І. В. - Дослідження передумов впливу шоків здоров’я на пропозицію ринку праці України (2016)
Панченко В. А. - Комунікаційні процеси в ефективному управлінні персоналом (2016)
Пасєка А. С. - Ринок праці та його розвиток: гносеологічний аналіз (2016)
Zaro C. - The Influence of Open Source on the Quality of Education, Hainulin S. (2016)
Кузьменко Г. І. - Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування, Шалімов В. В. (2016)
Магопець О. А. - Економічні категорії в системі податкових відносин: взаємозв’язок, взаємозалежність та змістовні відмінності у сутності понять (2016)
Пільгуй С. С. - Антикризове управління банківською діяльністю в контексті інформаційної асиметрії (2016)
Абасов В. А. - Доказова база для висновків та пропозицій під час аудиту ефективності (2016)
Андрощук І. І. - Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації (2016)
Заєць Н. М. - Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель (2016)
Жовновач Р. І. - Концептуальні основи забезпечення життєздатності промислових підприємств (2016)
Волот О. І. - Методологічні аспекти безпеки інформаційних потоків підприємства (2016)
Фільштейн Л. М. - Стан розвитку та особливості функціонування інноваційної інфраструктури в Кіровоградському регіоні, Будулатій В. В., Бережньова А. І. (2016)
Харченко І. В. - Передумови впровадження системи "щодзвінка" в системі бережливого виробництва як умова стратегічного успіху підприємства, Романюк Л. М. (2016)
Чувардинський В. О. - Інноваційні чинники розвитку ринку праці в умовах трансформаційних змін (2016)
Фільштейн Л. М. - Методологічні підходи до стратегічного управління розвитком мезосистем в структурі національної економіки, Малаховський Ю. В., Алі Ахмед Кансо (2016)
Hani Mohammad Haidura - Regulation Mechanism of Innovative Development of Research Sector of the Higher Education System in Ukraine (2016)
Husain Nayef Nabulsi - Modern Approaches to Regulation of Public-Private Partnership (International Experience) (2016)
Панченко О. П. - Роль М.В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї, Панченко В. А. (2016)
Подлужна Н. О. - Систематизація підходів до визначення категорії "економіка знань" (2016)
Рецензії на монографії, підручники, навчальні посібники (2016)
Інформація про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Назустріч Першій науково-практичній конференції з міжнародною участю "Заклади охорони здоров’я і виробники ліків: ефективна співпраця у процесі медикаментозного забезпечення населення України" (2016)
Літвінова О. В. - Науково-методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу вітчизняних фармацевтичних компаній, Посилкіна О. В. (2016)
Пестун І. В. - Аналіз термінології та визначення складових процесу раціонального використання лікарських засобів в Україні, Жадько С. В. (2016)
Дацюк Н. О. - Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку опіоїдних аналгетиків в Україні, Шолойко Н. В., Жогов І. В. (2016)
Максимович Н. М. - Аналіз системи доказової інформації про лікарські рослинні засоби, які застосовують при вагітності, Мудрак І. Г., Заліська О. М. (2016)
Федяк І. О. - Дослідження медико-соціального портрета пацієнта і пріоритетності серед схем антиретровірусної терапії у вітчизняних регіональних центрах СНІДу (2016)
Гоцуля А. С. - Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей деяких іліденпохідних 2-((5-((теофілін-7.-іл)метил)-4R-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразиду, Князевич П. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Кравченко Т. В. - Ситнез та фізико-хімічні властивості 4-((R)аміно)-5-метил-4H-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Аксьонова-Селюк І. І. - Синтез та структурні особливості 5-(4-(трет-бутил)феніл)-4-((R)аміно)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Романіна Д. М. - Вивчення впливу концентрації поверхнево-активних речовин на вивільнення празіквантелу з ректальних супозиторіїв, Бердей І. І., Гладишев В. В., Лисянська А. П. (2016)
Ковалевська І. В. Рубан О. А. - Дослідження фізико-хімічних та технологічних властивостей тіоктової кислоти (2016)
Врубель О. Р. - Комплексне використання кори бруслини європейської (Euonymus europaea L.). Дослідження ліпофільних речовин, Зинь А. Р., Антонюк В. О. (2016)
Карбовський В. Л. - Дослідження гострої токсичності препарату Гексія, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Романенко М. І. - Синтез та гіпоглікемічна дія похідних 7-н-бутил-3-метил-8-тіоксантину, Іванченко Д. Г., Шарапова Т. А., Білай І. М., Александрова К. В. (2016)
Антонян И. М. - Изменения гормонального статуса животных в условиях андрогенного дефицита под влиянием сингенной культуры стволовых клеток. Трекинг и флуоресцентный имиджинг клеток ex vivo/in vivo, Омельченко Е. A., Забирник А. С. (2017)
Гуранич С. П. - Прооксидантно-антиоксидантний статус пульпи зубів та слизової оболонки ротової порожнини щурів із експериментальним йододефіцитом та інсулінорезистентністю, Воронич-Семченко Н. М., Гуранич Т. В. (2017)
Karmazina I. - Cytokines and C-Reactive Protein-Trigger of Imbalance of the Hemostasis System during Inflammation, Al-Rihani Hady (2017)
Колішецька М. А. - Роль порушень метаболізму оксиду азоту для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми, Регеда М. С. (2017)
Кухлевський Ю. І. - Вплив функціонального навантаження на структуру та якість кісткової тканини коміркових відростків нижньої щелепи у молодих осіб (2017)
Мар’єнко Н. І. - Фрактальний аналіз білої речовини півкуль мозочка людини, Степаненко О. Ю. (2017)
Похил С. І. - Застосування диференційної діагностики шкірних проявів бартонельозу (перуанської бородавки) у сучасній клініко-лабораторній практиці, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А., Данильченко С. І. (2017)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы лёгких крыс неполовозрелого возраста под ингаляционным воздействием на дыхательную систему толуола, Шупер В. А. (2017)
Хміль Д. О. - Роль NO-синтази і аргінази у механізмах окисно-нітративного стресу в шкірі щурів за умов надлишкового надходження в організм нітрату натрію, Міщенко А. В., Костенко В. О. (2017)
Баусова О. Б. - Межсиситемные психологические особенности в процессе адаптации к обучению у студентов ХНМУ, Власенко О. В., Трач О. О. (2017)
Ващук Н. А. - Изменение состояния сердечно-сосудистой системы у лиц с различной степенью метеочувствительности, Пруденко М. Ю., Глоба Н. С., Курбель А. А. (2017)
Исаева И. Н. - Расстройства приема пищи у девушек молодого возраста, Макарова Е. М., Литовченко Е. В., Воронова Д. И. (2017)
Кочина М. Л. - Особенности интерференционных картин глаз при горизонтальном косоглазии, Демин Ю. А., Ковтун Н. М., Каплин И. В. (2017)
Маслова Н. М. - Контрастно-чувствительная характеристика зрительной системы детей разных возрастных групп (2017)
Пандікідіс Н. І. - Особливості адаптації показників кардіогемодинамічної системи у студентів-медиків до фізичних навантажень, Жубрікова Л. О., Колеснікова О. В. (2017)
Песоцкая Л. А. - Оценка физиологического состояния компонентов крови с использованием метода регистрации газоразрядного свечения, Глухова Н. В., Лакиза Т. В., Симонова Т. А., Писаревская О. В. (2017)
Повстяный В. А. - Особенности газоразрядного свечения жидкости из Ахиллова сухожилия и изменений отдельных ее компонентов в позднем постмортальном периоде, Песоцкая Л. А., Глухова Н. В., Евдокименко Н. М. (2017)
Сериков К. В. - Изменение показателей серотонинергической и нитроксидергической систем на стадиях развития общего адаптационного синдрома у больных с ишемическим инсультом (2017)
Сокол Е. Н. - Психофизиологические особенности адаптации к электромагнитному излучению радиочастотного диапазона у людей с разным типом вегетативной регуляции, Ковалёв М. М., Глоба А. А., Зленко В. В. (2017)
Сомкина Е. А. - Адаптация лиц с разным уровнем метеочувствительности к физическим нагрузкам, Чеснакова Д. Д., Глоба Н. С., Ващук Н. А. (2017)
Чернобай Л. В. - Дослідження міжсистемної інтеграції в процесі адаптації до психоемоційного стресу в умовах фізичних навантажень, Макарова К. М. (2017)
Чернякова А. Е. - Аллергический ринит и качество жизни пациентов с бронхиальной астмой, Оспанова Т. С., Кармазина И. С. (2017)
Шаламай У. П. - Вплив легкого йододефіциту та латентного залізодефіциту на тип реакції серцево-судинної системи дітей на фізичне навантаження, Воронич-Семченко Н. М. (2017)
Ватаманюк М. М. - Особливості клінічної картини ротової порожнини та психологичних змін у пацієнтів геріатричного віку з повною відсутністю зубів при ускладнених клінічних умовах для протезування (2017)
Ревич В. О. - Метаболічне та структурне підґрунтя змін функціональної активності тканин пародонта за розвитку генералізованого пародонтиту у осіб молодого віку, Антоненко М. Ю. (2017)
Кальниш В. В. - Пути совершенствования психофизиологического отбора и мониторинга профессионально важных качеств операторов, Пашковский С. Н., Стасишин Р. О. (2017)
Васильев Д. В. - Антифосфолипидный синдром: клиника и генетика тромботических проявлений, Чернобай Л. В., Васильева О. В. (2017)
Карпухіна Ю. В. - Значення дихальних вправ під час фізичної реабілітації для осіб з вадами слуху (2017)
Литвинов В. С. - К вопросу о роли Toxoplasma gondii в развитии шизофрении, Мищенко А. Н., Мищенко А. М., Литвинова О. Н. (2017)
Потий Д. А. - Изучение возможностей пластичности моторной коры головного мозга у больных после инсульта (обзор литературы), Татарко С. В., Снегирь А. Г., Прокопенко А. А., Лиман Л. А. (2017)
Хламанова Л. І. - Морфофункціональні особливості апоптозу, проблеми та перспективи застосування апоптозу в сучасній медицині, Северилова М. Д., Ткаченко Ю. В. (2017)
Бесчасний С. П. - Вплив рекомбінантного інтерферону альфа на електричну активність і метаболізм ізольованого серця (2017)
Годлевський П. М. - Використання "якірців повзучих" в оздоровленні та фізичному розвитку, Пінчук В. Ф. (2017)
Дичко О. А. - Вплив розробленої комплексної реабілітаційної програми на рівень адаптаційного напруження дітей зі сколіозом віком 7 – 16 років (2017)
Жилкова Є. С. - Ефект фрагментації ДНК у сперматозоїдах на розвиток ембріонів при використанні допоміжних репродуктивних технологій, Феськов В. О., Сомова О. В., Феськов О. М., Федота О. М. (2017)
Завадська М. М. - Вікові особливості швидкості письма у дітей з різним рівнем сформованості графомоторних навичок (2017)
Климець Г. В. - Вплив цитрату ванадію на білковий обмін у крові щурів з алоксан-індукованим діабетом, Іскра Р. Я. (2017)
Коваленко С. О. - Характеристика та теоретичні основи методів аналізу варіабельності серцевого ритму (2017)
Макашова О. Є. - Кріоконсервування гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові в кріозахисних середовищах, що містять різні концентрації ДМСО та антиоксидантів, Зубова О. Л., Зубов П. М., Мігунова Р. К., Бабійчук Л. О. (2017)
Пилипенко С. В. - Транспорт води і електролітів через епітелій ободової кишки та експресія CFTR каналів у щурів після 28-ми днів введення омепразолу (2017)
Ткаченко В. М. - Фізичний розвиток нащадків-щурів, виношених в умовах хронічної тютюнової інтоксикації їхніх батьків, Комісова Т. Є. (2017)
Храбко М. І. - Ріст і розвиток самиць F0 і самців F1 щурів та обмінні процеси в крові за дії лимонної кислоти, Тесарівська У. І., Долайчук О. П., Цап М. М., Фаріон О. В. (2017)
Шкуропат А. В. - Морфологічні зміни еритроцитів вагітних різних триместрів (2017)
Титул, зміст (2017)
Кабачна А. В. - Аналіз динаміки структури Державного формуляра лікарських засобів, Шелкова Е. В., Кабачний О. Г. (2017)
Сушарина І. В. - Оцінювання ефективності діяльності фармацевтичних громадських організацій із використанням анкетного опитування фахівців, Немченко А. С., Хоменко В. М. (2017)
Трохимчук В. В. - Організація надання медичної допомоги дітям в Україні (огляд літератури), Бєляєва О. І., Унгурян Л. М. (2017)
Мінарченко В. М. - Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження, Бутко А. Ю. (2017)
Германюк Т. А. - Динаміка доступності лікарських засобів для монотерапії цукрового діабету 2 типу в Україні, Івко Т. І., Бобрук В. П. (2017)
Рев’яцький І. Ю. - Впровадження автоматизації на основі комп’ютерних технологій у процес контролю знань провізорів-інтернів (2017)
Качанюк В. В. - Розроблення технології та методів контролю якості радіофармацевтичного препарату Фтордезоксиглюкоза 18F, розчин для ін’єкцій, Трохимчук В. В., Саричев С. Ю. (2017)
Гоцуля А. С. - Синтез та дослідження властивостей похідних 4-феніл-5-(1Н-пірол-2-іл)-4Н-1,2,4-триазол-3-тіолів, Верба Д. П., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Демченко С. А. - Синтез та аналгезуючі властивості похідних (3-алліл-4-арил-3Н-тіазол-2-іліден)-(4-(6,7,8,9-тетрагідро-5H-(1,2,4)триазоло(4,3-а)азепін-3-їл)феніл)амінів, Єрьоміна Г. О., Перехода Л. О., Бухтіарова Т. А., Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2017)
Мінарченко В. М. - Мінеральний склад кореневищ перстача прямостоячого (Potentilla erecta L.), Каплуненко В. Г., Глущенко Л. А., Ковальська Н. П., Бабенко Л. М. (2017)
Яцюк К. М. - Вивчення антимікробної дії згущеного соку з плодів журавлини болотної (Vaccinium oxycoccos L.), Федоровська М. І., Куцик Р. В. (2017)
Дудікова Д. М. - Активність похідних амінопропанолу відносно біоплівок Pseudomonas aeruginosa, Суворова З. С., Недашківська В. В., Шарова А. О., Дронова М. Л., Вринчану Н. О. (2017)
Правила для авторів (2017)
Стрече Д. І. - Interactive teaching and learning methods in English language (2017)
Janitska-Panek T. - Selected international definitions about young students’ leisure time – a theoretical background and practical in Poland (2017)
Шпарик О. М. - Концептуальні підходи американських вчених до проблеми диференціації навчання та її забезпечення (2017)
Топузов М. О. - Проектування інформаційно-освітнього середовища навчальних закладів у сучасному суспільстві (2017)
Дубровіна І. В. - Самообразовательная деятельность учителей музыки как условие реализации творчества (2017)
Арест М. Я. - Математична основа технологічної реалізації концепції Л. Виготського, Кіщук Н. В. (2017)
Петрова С. М. - Осмислення феномену особистості у філософсько-педагогічному дискурсі: огляд основних підходів (2017)
Назаренко Т. Г. - Формування в учнів екологічної компетентності на уроках географії (2017)
Гривко А. В. - Визначення мотиваційно-цільових установок учнів у процесі формування в них комунікативної компетентності під час навчання української мови (2017)
Грудинін Б. О. - Мотиваційна спрямованість учнів на навчально-дослідницьку діяльність (статистичні дані) (2017)
Пушкарьова Т. О. - Передумови організації педагогічного проектування інноваційного розвитку шкільної освіти (2017)
Бондаренко Н. В. - Удосконалення експертизи шкільних підручників, Косянчук С. В. (2017)
Шкатула О. П. - Проблеми використання навчальних ресурсів курсантами Внз при вивченні суспільствознавчих дисциплін (2017)
Гупан Н. М. - Історія педагогіки: питання кризи і розвитку (2017)
Стучинська Н. В. - Становлення та розвиток курсу фізики у медичних університетах Ураїни, Колпакова С. В. (2017)
Буцька Л. М. - Новій українській школі – новітній підручник із правознавства (рецензія на рукопис підручникаТ. О. Ремех, О. І. Пометун "Основи правознавства", 9 класдля загальноосвітніх навчальних закладів,поданого на конкурс підручників для 9 класу) (2017)
Грона Н. В. - Підручник, що відповідає на виклики часу (рецензія на підручник авторів В. І. Новосьолової та Н. В. Бондаренко"Українська мова", 8 клас для загальноосвітніх навчальних закладів) (2017)
Lyukevich I. N. - On money as a phenomenon: coherence, material and pure essence (2017)
Скворцов І. Б. - Обґрунтування первісної і поточної вартостей основних засобів та робочої сили, Загорецька О. Я., Гришко В. А. (2017)
Ndiaye G. - Impact of china’s FDI on economic growth of African countries, Helian X. (2017)
Skufina T. P. - The influence of strong earthquakes on global economy: facts, trends, forecast, Baranov S. V., Samarina V. P. (2017)
Ushakov D. S. - Business liberalization and economic growth (XXI century evidences) (2017)
Marchenko O. S. - Dysfunction of legal services business in Ukraine: content, consequences, ways of overcoming, Yarmak O. V. (2017)
Гросул В. А. - Методичні засади оцінювання сприятливості зовнішнього середовища для адаптації підприємств роздрібної торгівлі, Круглова О. А., Рачкован О. Д. (2017)
Klokar O. O. - Description and correction of factors’ influence on management decisions of financial controllers at agricultural enterprises (2017)
Подольчак Н. Ю. - Управління розривом інтересів стейкхолдерів, Вішка І. С. (2017)
Vetrakova M. - Employee’s development and retention in a multinational company , Benova V. (2017)
Дружиніна В. В. - Формування багаторівневої системи показників виміру добробуту населення, Алексєєва Н. Ф., Залуніна О. М. (2017)
Залізко В. Д. - Інноваційна модель аграрного устрою українського села, Мартиненков В. І., Луценко І. О. (2017)
Захарчин Г. М. - Управління персоналом в контексті сучасних викликів, Поплавська Ж. В. (2017)
Manurung A. D. R. - Authentic personal branding as a mediator of influence of heroic leadership and positive psychological capital on work life quality, Damaris A., Wimbaningrum N. (2017)
Nizhegorodtsev V. О. - Monitoring evaluation of supply and demand for specialists of economic profile (2017)
Petrushenko Yu. M. - Analysis of the impact of social sphere budget financing on economic development: case study of Ukraine, Zamora O. M., Vorontsova A. S. (2017)
Ємець В. В. - Методологічні основи та інструменти аналізу деструктивного впливу економічної нестабільності на процеси нагромадження капіталу (2017)
Капелюш А. А. - Поведінкові аспекти низької ефективності податкових реформ в Україні, Задорожня Л. А. (2017)
Наточеева Н. Н. - Оценка эффективности взаимодействия банков и страховых компаний: методика и критерии, Белянчикова Т. В., Аверченко О. Д. (2017)
Galan L. V. - Quality impact factor on behavioral patterns of mobile services’ consumers, Shchurovska A. Yu. (2017)
Du D. - The impact of rural land transfer on farmers' income from the perspective of farmer differentiation: an empirical study based on household questionnaire survey in Tianjin city, PRC, Xu H. (2017)
Жуланов Є. Є. - Моделювання міжрегіональних туристичних потоків у національному економічному просторі, Борисова О. В. (2017)
Заболоцький Т. М. - Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику (2017)
Кадыров А. - Экономическое обоснование применения фрезерного рыхлителя и гидрофобизированного шлакового щебня в дорожном строительстве, Кунаев В., Ногаев К. (2017)
Украинская "великая депрессия": как из нее выйти? (2017)
Відомості про авторів (2017)
Патріарху історичної науки Буковини, професору Юрію Mакару – тільки 75 (2010)
Вітання ювілярові (2010)
Білошицький С. - Витіснення національних еліт транснаціональними як тенденція сучасності і виклик ліберальній демократії (2010)
Богатирець В. - Алгоритми розв’язання ключових протиріч суспільного розвитку у контексті євроінтеграції (2010)
Бурдяк В. - Різноманітність підходів до дослідження демократичних змін у постсоціалістичному світі (2010)
Гарат Р. - Основні етапи становлення ГУУАМ та аналіз нормативно-правової бази об’єднання (2010)
Докаш О. - Політичний герой: рольовий міф вождя в політиці на сучасному етапі (2010)
Дубей В. - Концептуальні засади транспортної політики ЄС у сфері безпеки автомобільних перевезень (2010)
Іванюк М. - Розвиток концепції громадянського суспільства: проблеми методологічного оновлення (2010)
Карпо В. - Маргінальність української політичної еліти: теоретико-методологічний аспект (2010)
Лупул Т. - Соціально-політична амбівалентність моделей "багатокультурність” та "етнічний канадець” як типів колективного проектусучасного канадського націєтворення (2010)
Лучак М. - Перегрупування електорату в США за ідеологічними принципами в кінці 20-го ст. (2010)
Макар В. - Українське питання у внутрішній та зовнішній політиці Канади (1939-1941рр.) (2010)
Марусик Т. - Динаміка етнополітичного конфлікту: міжнародно-політичний аспект (2010)
Монолатій І. - Партії етнічної більшості як суб’єкти політичних процесів на західноукраїнських землях середини 19-го – початку 20-го ст. (2010)
Моцик О. - Особливості українсько-польських відносин у 2009 році (2010)
Моцок В. - Політика Європейського Союзу щодо демократизації Східної Європи: задля інтеграції чи безпеки?! (2010)
Новоскольцев Г. - Проблема міжнародного тероризму в сучасному політичному процесі (2010)
Новоскольцева Л. - Індивідуальна свобода як принцип громадянського суспільства (2010)
Осадца І. - Етнокультурні аспекти розвитку європейських інтеграційних процесів в Республіці Болгарія (2010)
Поліщук І. - Еволюція пострадянських України і Росії: політико-режимний та електорально-культурний аспекти (2010)
Прокопець Л. - Взаємозв’язок багатопартійності Республіки Болгарія та парламентаризму в період демократизації суспільства (2010)
Ротар Н. - Участь громадян України у дискурсі незалежності та конституційному процесі (2010)
Семенко В. - Політична партія як інститут демократичного представництва (2010)
Федонюк С. - Відкрите співробітництво у політичній комунікації (2010)
Федорчак Т. - Політична трансформація Чехії: особливий випадок серед постсоціалістичних країн (2010)
Цікул І. - Особливості правового регулювання гендерних відносин в Україні (2010)
Черник П. - Геополітика як інструмент аналізу зовнішньополітичної діяльності держави (2010)
Герегова С. - Українські митці в організації культурно-мистецького життя українців в Америці (наприкінці 40-х – 60-ті роки 20-го ст.) (2010)
Даниленко О. - "Не заперечую, якщо не має перешкод ГПУ…”: особливості видачі закордонних паспортів та віз в УСРР (1921–1924 рр.) (2010)
Добржанський О. - Формування ідеї соборної незалежної України на Буковині в кінці 19-го – на початку 20 ст. (2010)
Зайцева З. - Етнокультурне життя Закарпаття у 19-му – на початку 20-го століття (2010)
Ленартович О. - Зміни в політичній доктрині ОУН-б наприкінці Другої світової війни (2010)
Лиса О. - Соціально-економічні процеси кінця 19-го – початку 20-го ст. та їх вплив на формування політичної свідомості української інтелігенції (2010)
Маркова С. - Українське село та місто в роки Голодомору 1932-1933 років: аналіз економічних деструкцій (до історіографії питання) (2010)
Москальов М. - Кланово-корпоративне суспільство в Україні в оцінках аналітиків та експертів (2010)
Jan Draus - Kształtowanie się stosunków polsko-ukraińskich w latach 1991-2008 (zarys problematyki) (2010)
Петров В. - Острів Зміїний – досвід для української дипломатії (2010)
Стецюк А. - Греко-болгарська церковна боротьба на сторінках російських періодичних видань (50-70 рр. 19-го ст.) (2010)
Бостан С. - Встановлення україно-румунських міждержавних відносин (2010)
Бурейко Н. - Зовнішня політика США стосовно Російської Федерації: нормативно-правове забезпечення відносин (2010)
Воссіна В. - Принципи дипломатії Святого Престолу (понтифікат папи Івана Павла ІІ) (2010)
Гев’юк А. - Росія, ЄС та США як чинник впливу на культурно-духовні процеси в Україні (2010)
Грищук Т. - Внесок української західної діаспори у світову культуру (2010)
Деркач О. - Нормативно-правова база регулювання екологічної політики України (2010)
Дмитрук А. - Основні напрями російсько-українського міждержавного співробітництва у 90-х роках 20-го ст. (2010)
Добржанська О. - Реакція України на проект ЄС Східне партнерство (2010)
Кіян Л. - Роль неурядових організацій в системі міжнародних відносин (2010)
Козачук О. - Місце метисів у поліетнічному суспільстві Канадської Федерації (2010)
Коротков Д. - Трансформація політичних еліт в Україні в контексті транзитологічної парадигми (2010)
Крет О. - Інституалізація транспарентності влади (2010)
Кузьміч О. - Релігійні загрози в контексті сучасних глобалізаційних перетворень (2010)
Молочко П. - Еволюція партійної системи Росії після виборів 2007 – 2008 рр. (2010)
Моторнюк Т. - Виборчі технології маніпуляцій свідомістю українських виборців у президентській кампанії-2010 (2010)
Осадца Г. - Питання боротьби з тероризмом у Середземномор’ї в грецькій зовнішній політиці (2010)
Сарафінчан Л. - Євроатлантична та європейська інтеграція Румунії в контексті міжнародної безпеки (2010)
Тирон А. - Особливості становлення та розвитку партійної системи Федеративної Республіки Німеччини (2010)
Ткач Г. - Основні чинники генезису європейської ідентичності (2010)
Федів Ю. - Відношення українських політичних сил до вирішення українського питання на міжнародній арені протягом Першої світовоївійни (2010)
Федорюк А. - Множинність учасників на сучасній міжнародній арені як фактор зміни моделі політичного конструювання світу (2010)
Ющук В. - Політичні, соціально-економічні та культурні процеси на Любомльщині в міжвоєнний період (2010)
Федуняк С. - Нові можливості для розвитку трансатлантичних відносин: The Obama Moment: European and American Perspectives. – Paris: EU Institute for Security Studies, 2009. – 250 p. Момент Обами: європейські та американські перспективи. – Париж: Інститут безпековихстудій ЄС, 2009. – 250 с. (2010)
Фісанов В. - Україна і світ: виміри взаємодії: Макар Ю. І., Гдичинський Б. П., Макар В. Ю., Попик С. Д., Ротар Н. Ю. Україна в міжнароднихорганізаціях: Навчальний посібник / За ред Ю.І.Макара. – Чернівці: Прут, 2008. – 880 с. (2010)
Воротняк І. - Календарні звичаї та обряди в поліетнічному середовищі: Мойсей А. А. Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини / Мойсей А. А. – Чернівці: Тов. "Друк-Арт”, 2008. – 320 с.: 16 іл. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Дебринюк Ю. М. - Передмова (2016)
Zapalowska A. - The acquisition of woody biomass for energy purposes in Poland and Ukraine, Bashutska U. (2016)
Олексійченко Н. О. - Варіабельність морфологічних і біохімічних ознак листків рослин роду Tilia L. в урбосередовищі, Ліханов А. Ф. (2016)
Бродович Ю. Р. - Оцінка ефективності процесів відтворення букових гірських лісів Українських Карпат та обґрунтування шляхів її підвищення з позицій наближеного до природи лісівництва, Бродович Р. І. (2016)
Ворон В. П. - Особливості пошкодження пожежами лісів Полісся, Ткач О. М., Сидоренко С. Г. (2016)
Заїка В. К. - Поширення та ріст модрини європейської в умовах Кременецького горбогір’я, Керімов Е. І., Іваницький Р. С. (2016)
Лавний В. В. - Практика наближеного до природи лісівництва у соснових лісах Північно-Східної Німеччини, Шпатгельф П. (2016)
Лосюк В. П. - Стан, структура і тенденції розвитку основних лісових формацій Косівщини, Погрібний О. О., Дебринюк Ю. М. (2016)
Матвеева Р. Н. - Изменчивость показателей плюсовых деревьев кедра сибирского по семенной и стволовой продуктивности, Буторова О. Ф., Братилова Н. П. (2016)
Озарків І. М. - Наукові засади променево-конвективного теплообміну в процесі формування світлового режиму лісу, Дерех О. І. (2016)
Олійник В. С. - Шляхи оптимізації лісистості Передкарпаття, Ткачук О. М. (2016)
Олексійченко Н. О. - Електрометрична оцінка листкового апарату рослин культиварів Аcer рlatanoides L. у насадженнях міста Києва з різним ступенем антропогенної трансформації, Манько М. В., Китаєв О. І., Соваков О. В. (2016)
Осадчук Л. С. - Роль недеревних ресурсів лісу для сталого ведення лісового господарства в Україні, Рябчук В. П., Гречаник Р. М. (2016)
Сорока М. І. - Регенераційні процеси в ялицевих борах Аbietetum polonicum (Dziub. 1928) Br.-Bl. et Vlieg. 1939 (Пуща Сольська, Польща), Возьняк А., Куриляк М. В. (2016)
Турко В. М. - Мезофауна лісової підстилки свіжих дубово-соснових суборів центральної частини Житомирського Полісся, Калиновський Н. В. (2016)
Гайда Ю. І. - Взаємодія "генотип-середовище" в географічних культурах Pinus sibirica du tour та Pinus koraiensis Sieb. et Zucc., Яцик Р. М., Сіщук М. М. (2016)
Дебринюк Ю. М. - Формова різноманітність і життєвий стан модрини у насадженнях Західного Полісся, Белеля С. О. (2016)
Сбитна М. В. - Вплив походження насіння псевдотсуги Мензіса на ріст сіянців і саджанців в умовах Київського Полісся, Фучило Я. Д. (2016)
Фучило Я. Д. - Особливості вирощування деревної маси і садивного матеріалу тополі у безверхівковому режимі, Маурер В. М., Сбитна М. В., Одарченко І. С., Фучило Д. Я. (2016)
Шлапак В. П. - Thuja plicata Donn ех D. Don та її культивари у правобережному Лісостепу України, Іващенко І. Є. (2016)
Юрків З. М. - Посівні якості насіння сосни звичайної у лісових насадженнях Житомирщини (2016)
Яцик Р. М. - Селекційно-формова структура культур фітоценозів за участю Psevdotsuga Menziesii (Mirb.) Franko у Карпатському регіоні, Штогрин А. С. (2016)
Каганяк Ю. Й. - Нагромадження запасу різновіковим деревостаном: екскурс підходів та аналіз закономірностей, Горошко М. П. (2016)
Лакида П. І. - Біопродуктивність лісових фітоценозів України в умовах глобальних викликів, Василишин Р. Д., Лакида І. П. (2016)
Meshkova V. L. - Verticillium wilt on Norway maple (Acer platanoides L.) in the East of Ukraine, Davydenko K. V. (2016)
Бондаренко В. Д. - Актуальні питання стану і ведення мисливського господарства в Україні та можливі напрями їх вирішення, Різун Е. М. (2016)
Козловський М. П. - Стовбурова нематода Bursaphelenchus mucronatus як чинник всихання хвойних дерев у Карпатах і Поліссі (2016)
Гнатів П. С. - Захист довкілля та екобезпека як системна функція соціуму, Дацко Т. М., Шовган А. Д., Лопотич Н. Я. (2016)
Грицюк Ю. І. - Моделі оцінювання техногенних чинників під час виникнення пожеж на сховищах нафтопродуктів, Грицюк М. Ю. (2016)
Краснов В. П. - Радіоекологічні дослідження у лісових екосистемах України (2016)
Лук’янчук Н. Г. - Фітомеліоративна ефективність вуличних фітоценозів як один із параметрів екологічного виміру збалансованого розвитку міста, Мартинюк Х. Я. (2016)
Робулець С. В. - Державне регулювання та стан екологічної безпеки у Чернівецькій області, Сівак В. К. (2016)
Дубовіч І. А. - Екологізація економіки – основа формування та реалізації концепції сталого розвитку в прикордонних регіонах України і суміжних держав (2016)
Загвойська Л. Д. - Аналіз витрат і вигід процесу лісовідновлення в умовах Малого Полісся, Шведюк Ю. В. (2016)
Максимів Л. І. - Використання енергетичного потенціалу деревини: еколого-економічний вимір, Климович В. П., Загвойська Л. Д. (2016)
Соловій І. П. - Концепція плати за послуги екосистем: світовий досвід і перспективи її впровадження у лісовому секторі (2016)
Коржов В. Л. - Методологічні аспекти створення геоінформаційної системи лісових автодоріг, Часковський О. Г. (2016)
Бехта П. А. - Зменшення вмісту формальдегіду в фанері, склеєній карбамідоформальдегідними клеями з використанням деревинного волокнистого шламу, Салабай Р. Г., Салабай І. І., Нощенко Г. В. (2016)
Лютий П. В. - Властивості личкованих деревинно-полімерних матеріалів плоского способу пресування, Бехта П. А., Ортинська Г. С. (2016)
Синякевич І. М. - "Зелена" економіка на шляху творення постринкової економічної системи (2016)
Криницький Г. Т. - Рецензія на книгу академіка НАН України М.А. Голубця "Основи відновлення функціональної суті Карпатських лісів" (2016)
Стойко С. М. - Життєвий і творчий шлях Юрія Туниці (з нагоди 75-річчя від дня народження), Криницький Г. Т., Адамовський М. Г. (2016)
Парпан В. І. - Роман Яцик: учений-лісознавець, селекціонер (з нагоди 70-річчя від дня народження), Олійник В. С., Бродович Р. І., Кацуляк Ю. Д., Гудима В. М. (2016)
Парпан В. І. - Юрій Кацуляк: учений, лісівник, лісокультурник, викладач (з нагоди 60-річчя від дня народження), Гаврусевич А. М., Бродович Р. І., Яцик Р. М., Гудима В. М. (2016)
Туниця Ю. Ю. - Пам’яті академіка Михайла Голубця (30.10.1930 – 14.08.2016), Козловський М. П., Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М. (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Баєва Л. В. - Механізм реалізації рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України (2014)
Беспалова А. О. - Податкові суди та квазісудові податкові органи: зарубіжний досвід (2014)
Білоус Т. Й. - Суб’єкти та об’єкти адміністративно-правового регулювання державної нотаріальної діяльності (2014)
Бойко В. В. - Щодо питання класифікації видатків Державного бюджету України (2014)
Бондаренко В. А. - Окремі аспекти використання дефініцій в адміністративно-правових нормах (2014)
Ващенко Ю. В. - Співробітництво енергетичних регуляторів у Європі: основні етапи становлення та значення для України (2014)
Вітвіцький С. С. - Мета та завдання контрольної діяльності (2014)
Георгієвський Ю. В. - Розмежування функцій органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: окремі проблемні питання здійснення та шляхи їх вирішення (2014)
Гетманцев Д. О. - До питання про особливості строків давності для застосування й стягнення штрафів та пені в податкових правовідносинах (2014)
Губанов О. О. - Застосування як особлива форма реалізації норм адміністративного законодавства в Україні: загальнотеоретичний аспект (2014)
Губерська Н. Л. - Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур (2014)
Дуленко О. А. - Оплата праці працівників у сфері культури як елемент фінансового забезпечення галузі (2014)
Жукова Є. О. - Реалізація принципу процесуальної економії адміністративного судочинства під час перегляду судових рішень Верховним Судом України (2014)
Зозуля І. В. - Щодо демілітаризації органів внутрішніх справ України (2014)
Зубов О. С. - Історія становлення інституту судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Карпенко М. М. - Досвід реформування правоохоронних органів спеціального призначення в державах Центральної та Східної Європи (2014)
Кінаш М. М. - Громадський контроль як механізм протидії корупції: проблеми реалізації в Україні (2014)
Кобрусєва Є. А. - Відповідальність за перешкоджання проведенню мирних зібрань (2014)
Колєснік Т. Є. - Незалежність як основний принцип діяльності прокуратури в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Конопляник О. С. - Взаємозв’язок підрозділів Національної гвардії України з іншими структурами під час охорони дипломатичних представництв: проблемні аспекти термінологічного визначення (2014)
Крупко Я. М. - Принцип публічності в розподілі коштів між бюджетами (2014)
Кушнір С. М. - Форми й методи контролю Міністерства освіти і науки України (2014)
Марченко О. О. - Деякі питання розв’язання судами спорів з приводу публічної служби за позовами помічників суддів (2014)
Позняков С. П. - Компоненти методології нормотворчості у сфері адміністративно-правового сприяння соціально-економічному розвитку (2014)
Романова Г. С. - Щодо питання законодавчого регулювання податкового обліку в Україні (2014)
Слєпченко О. О. - Правовий аналіз адміністративного підпорядкування вищих навчальних закладів, що готують фахівців для морського та річкового транспорту в Україні (2014)
Тадєєва О. М. - Правосуб’єктність учасників адміністративного процесу в справах щодо публічного майна (2014)
Чубенко А. Г. - Актуальний стан адміністративно-правового забезпечення національної економічної безпеки (2014)
Чуприна Ю. Ю. - Правові основи адміністративно-правових режимів (2014)
Галушко Б. С. - Класифікація злочинів у зарубіжному законодавстві (2014)
Гутник С. И. - К вопросу о персональных данных как о виде конфиденциальной информации: правовая характеристика (2014)
Давидова Т. О. - Фінансовий контроль як засіб протидії корупції (2014)
Конопельський В. Я. - Сучасна кримінально-виконавча політика України та її роль у реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі (2014)
Маслій І. В. - Використання інформаційних технологій у протидії тіньовій економіці: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2014)
Орловський Б. М. - Кримінально-правове розмежування норм про необхідну оборону та здійснення службових владних повноважень (2014)
Павликівський В. І. - Кримінально-правове забезпечення свободи слова в Україні та європейські стандарти діяльності ЗМІ (2014)
Рижов І. М. - Щодо необхідності формалізації профілактики тероризму (2014)
Філь І. М. - Невиконання чи неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником при проведенні профілактичних щеплень (стаття 140 Кримінального кодексу України) (2014)
Артеменко Д. С. - Домашній арешт у системі запобіжних заходів, Потомська Н. А. (2014)
Білецька К. К. - Особа поручителя в кримінальному процесі України (2014)
Галаган В. І. - Дотримання засади недоторканності права власності щодо об’єктів, тимчасово вилучених під час обшуку або огляду, Моргун Н. С. (2014)
Ковальова Н. Г. - Особливості тактики огляду місця події під час розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2014)
Ковальчук С. О. - Межі вирішення питання про долю речових доказів судом апеляційної інстанції (2014)
Колодчин В. В. - Зміна прокурором обвинувачення в суді: погляд через призму нового Кримінального процесуального кодексу (2014)
Лиманська М. В. - Застосування (обрання, зміна, продовження і скасування) запобіжних заходів судом першої інстанції (2014)
Мирошниченко Т. М. - Окремі аспекти правового регулювання оцінки доказів у кримінальному провадженні України (2014)
Назаренко П. Г. - Процесуальний статус понятого: деякі особливості за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Сівак О. В. - Правове забезпечення та імплементація міжнародних стандартів в українському законодавстві під час застосування до неповнолітніх запобіжних заходів (2014)
Скачкова Т. Ю. - Принципи систематизації ознак почерку (2014)
Тарасенко Д. І. - Доказ як результат суб’єктивного сприйняття інформації (2014)
Тітко І. А. - Конфлікт інтересів у кримінально-процесуальних правовідносинах (2014)
Удовиченко В. А. - Застосування практики Європейського суду з прав людини як джерела кримінального процесу України (2014)
Грін О. О. - Судова система та судочинство на Закарпатті в складі Угорщини (1939-1944 рр.) (2014)
Заборовський В. В. - Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю як вид дисциплінарного стягнення відносно адвоката, Булеца С. Б. (2014)
Кравчук В. М. - Етичні орієнтири сучасної адвокатури України (2014)
Погрібний І. М. - Проблеми та перспективи формування судової влади в Україні: питання теорії та практики (2014)
Попов Г. В. - Актуальні питання застосування примусових заходів виховного характеру (2014)
Поповський Д. П. - Суддівський розсуд: погляд на проблему (2014)
Бенедик Я. С. - Загальні тенденції розвитку правової бази міжнародного співробітництва у сфері відновлюваної енергетики (2014)
Білаш О. В. - Конкордат як різновид міжнародної угоди та регулятор державно-конфесійних відносин (2014)
Вихренко К. П. - Правове регулювання праці в рибальському секторі в актах ММО та ФАО (2014)
Ємець І. О. - Правонаступництво України щодо міжнародних договорів про правову допомогу в цивільних справах (2014)
Киселева Е. В. - Интеграционный экзамен для мигрантов в Великобритании, Хлгатян А. Г. (2014)
Кондик О. П. - Міжнародно-правові аспекти реалізації функції ведення переговорів дипломатичними представництвами у сучасних умовах (2014)
Манойленко Д. В. - Держави та транснаціональні корпорації: проблема взаємовідносин (міжнародно-правовий аспект) (2014)
Прохазка Г. А. - Достатнє харчування і свобода від голоду в міжнародному праві (2014)
Яковюк І. В. - Лобізм в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз (2014)
Савенко В. В. - Структурно-функціональний аналіз правової реальності як філософсько-юридичної категорії (2014)
Штангрет М. Й. - Філософсько-правовий аспект формування правосвідомості правників, Броневицька О. М. (2014)
Бисага Ю. М. - Нове надбання української цивілістичної скарбівниці: рецензія на монографію С. І. Шимон "Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин", Рогач О. Я., Бєлов Д. М. (2014)
Брежнєва О. Г. - Концептуальні засади математичного розвитку дітей дошкільного віку: логіка реалізації технології "інтегрованих дидактичних модулів" (2017)
Маслюк А. М. - Проблема навчання та розвитку особистості (2017)
Подшивайлов Ф. М. - Соотношение познавательной мотивации и мотивации овладения профессией как критерий построения типологии личности (2017)
Шаповалов Є. Б. - Доцільність вивчення документів європейського союзу під час підготовки фахівців екологічного спрямування (2017)
Шаповалов В. Б. - Обґрунтування доцільності розробки віртуальних навчальних середовищ STEAM на базі середовища ТОДОС (2017)
Шевців З. М. - Лекція як засіб формування когнітивної компетенції майбутнього вчителя інклюзивного загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Сичевська Л. Є. - Козак очима нашого сучасника, Олійник Л. Г. (2017)
Чудакова В. П. - Загальний дизайн емпіричного дослідження "психологічної готовності персоналу організацій до інноваційної діяльності" як показник сформованості конкурентоздатності особистості (2017)
Школьнік С. Я. - Використання музичних фізкультхвилинок у дошкільному навчальному закладі, Бесшапошникова Т. В., Ланцюженко З. Д. (2017)
Прохорчук Т. П. - Показникова та логарифмічна функції (урок з алгебри, 11 клас) (2017)
Федорова Н. Ф. - Обдаровані діти Німеччини (2017)
Стратійчук Л. Л. - Формування поля успішності як засіб розвитку обдарованих дітей, Бурова В. В. (2017)
Орехівський Є. Ф. - Радомишльський ліцей № 1 імені Т. Г. Шевченка (2017)
Інститут обдарованої дитини НАПН України оголошує набір дітей від 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Галюк Р. Г. - Традиційні та інноваційні підходи до систематизації українського права (2014)
Івченко Ю. В. - Роль жінки в історії античної філософії (2014)
Христинченко Н. П. - Характеристика основних суб’єктів юридичної відповідальності у сфері науки (2014)
Бандура М. М. - Особливості надання соціальних пільг населенню в житлово-комунальній сфері України (2014)
Івахненко І. В. - Договірні підстави виникнення права особистої приватної власності дружини та чоловіка (2014)
Назимко О. В. - Поняття та види працівників гірничодобувної промисловості (2014)
Білодід І. М. - Завдання правоохоронної системи України (2014)
Буглак Ю. М. - Зарубіжний досвід детінізації відносин у підприємницькій діяльності та можливості його використання в Україні (2014)
Гайворонська Я. В. - Нормативне забезпечення реалізації державного примусу (2014)
Добровольський О. І. - До проблеми визначення поняття протидії корупції в діяльності Державної фіскальної служби України (2014)
Євдокіменко С. А. - Вплив особливостей правового статусу військових прокуратур на реалізацію ними повноважень під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері оборонно-промислового комплексу (2014)
Кармазіна Л. П. - До питання процесуальних гарантій відповідача під час перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення адміністративними судами (2014)
Кельбя С. Г. - Щодо адміністративного стягнення за правопорушення в системі фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні (2014)
Колєсніков Д. В. - Напрями оптимізації системи державного управління в умовах демократизації публічних відносин (2014)
Кушнір С. М. - Форми і методи контролю Міністерства освіти та науки України (2014)
Логачов І. В. - До питання щодо системи адміністративно-деліктного права (2014)
Насиров Р. М. - Нормативно-правове регулювання уникнення подвійного оподаткування групою компаній у Європейському Союзі (2014)
Ніколайчук С. В. - Зарубіжний досвід організації діяльності навчальних закладів із підготовки фахівців судової системи (2014)
Політило В. Я. - Взаємодія державних і недержавних інституцій у формуванні механізму права на доступ до податкової інформації (2014)
Сербин Р. А. - "Благодійна діяльність" і "меценатство": співвідношення понять у науці та законодавстві (2014)
Кушнір М. М. - Кримінально-правова характеристика корисливої злочинності неповнолітніх (2014)
Маслій І. В. - Інституційний підхід у протидії криміналізації економіки: методологічні питання (2014)
Огерук І. С. - Спосіб вчинення злочинів, пов’язаних із привласненням, розтратою або заволодінням майном нафтогазовидобувних підприємств шляхом зловживання службовим становищем (2014)
Рудницька Ю. В. - Тактика допиту неповнолітніх підозрюваних, які вчинили крадіжки (2014)
Поліхун Н. І. - Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України, Сліпухіна І. А., Чернецький І. С. (2017)
Данілова Л. В. - Почуття милосердя як соціальна якість студентської молоді (2017)
Бурова В. В. - Розвиток обдарованої особистості засобами інноваційних технологій (2017)
Сологуб А. І. - Винахідницька діяльність старшокласників на заняттях профільного креативного навчання (2017)
Єзерська Н. В. - Дескриптори щастя обдарованих учнів підліткового віку як показники суб`єктивного благополуччя (2017)
Сичевська Л. Є. - Козацька спадщина як етнокультурний фундамент для сучасного виховання обдарованої особистості, Олійник Л. Г. (2017)
Карпенко А. П. - Вплив батьківського виховання на професійний вибір фахівців інженерно­технічних спеціальностей (2017)
Чудакова В. П. - Експериментальна перевірка "моделі експертизи внутрішньої психологічної готовності персоналу до інноваційної діяльності" (В. Чудакова) як засобу формування конкурентоздатності особистості (2017)
Рыбак С. Б. - Отличный конспект – это просто (2017)
Прохорчук Т. П. - Вистава "У деякому королівстві – геометричній державі" (2017)
Федорова Н. Ф. - Обдаровані діти в Угорщині (2017)
Абраменко І. В. - Майбутня зірка сучасних танців (2017)
Грицишина Т. І. - Інноваційна освіта – дошкільнятам (2017)
Інститут обдарованої дитини НАПН України оголошує набір дітей від 3-х до 6-ти років у Дошкільну академію Центру розвитку особистості "УнікУм" (2017)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2017)
План проведення науково-практичних масових заходів Інституту обдарованої дитини НАПН України на квітень 2017 року (2017)
Гадзало Я. М. - Про підсумки діяльності Національної академії аграрних наук України за 2016 рік та основні завдання на перспективу (доповідь на Загальних зборах НААН) (2017)
Мартинюк М. П. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: стан та перспективи запровадження (2017)
Кириленко І. Г. - Економічні аспекти трансформації сільськогосподарського виробництва в Україні, Івченко В. Є. (2017)
Хвесик М. А. - Механізми збереження агробіорізноманіття, Сакаль О. В. (2017)
Кошкалда І. В. - Концептуальні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств, Трегуб О. М. (2017)
Talavyria M. P. - Indicators for analysis of the bioeconomy in Ukraine, Lymar V. V., Baidala V. V. (2017)
Спаський Г. В. - Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств Закарпаття (2017)
Нечипоренко О. М. - Наукові засади управління продуктивністю поливної води (2017)
Степаненко Т. О. - Теоретичні положення обігу земель сільськогосподарського призначення (2017)
Мазуренко О. В. - Управління конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання в галузі свинарства (2017)
Stukach T. M. - Diversification of Ukraine's foreign activities in AIC: asian vector (2017)
Артиш В. І. - Виробництво та реалізація органічної продукції в світі (2017)
Пехов В. А. - Спеціалізація аграрних підприємств в зернопродуктовому підкомплексі (2017)
Коробенко Р. І. - Генезис поняття "сільські території" та його сутність (2017)
ПАВЛОЦЬКА Тамара Павлівна – ювіляр! (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Світлій пам'яті Володимира Сергійовича Дієсперова (4.02.1937– 4.02.2017) (2017)
Шпачук В. П. - Влияние механических и конструктивных параметров стержня с гасителем на собственные частоты поперечных колебаний, Рубаненко А. И., Ващенко Ю. И. (2017)
Пруненко Д. О. - Порівняльний аналіз функціонування будівельної галузі: вітчизняний та європейський аспекти, Лисенко А. М. (2017)
Філоненко О. І. - Вплив вентиляційного режиму холодного горища на конструкції даху, Юрін О. І., Кодак О. А. (2017)
Смирнова О. В. - Уровни формирования инновационных зданий в городской среде с учетом синергетического подхода (2017)
Маляренко В. А. - Снижения энергозатрат при эксплуатации газотранспортных систем путем автоматизации их учета, Ильченко М. Б. (2017)
Рой В. Ф. - Аналіз роботи однофазних тиристорних регуляторів з функцією перетворення напруги, Ковальова Ю. В., Грініна В. О. (2017)
Редько И. А. - Термодинамический анализ топочных процессов в паровых водотрубных котлах, Редько А. А., Давиденко А. В. (2017)
Назаренко О. М. - Інтеграція повторної води в комунальному та рекреаційному господарстві, Назаренко І. А., Чижов С. Є., Пазиніч М. В. (2017)
Матяш О. В. - Надійність водопостачання промислового вузла міста, Новохатній В. Г. (2017)
Горін П. В. - Систематизація методів очистки газозбірних мереж для транспортування газу зрілих родовищ, Тимків Д. Ф., Голубенко В. П. (2017)
Мамонов К. А. - Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському і регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем, Кондращенко О. В., Метешкін К. О., Вяткін К. І., Нестеренко С. Г., Касьянов В. В., Бабанін О. В. (2017)
Алексахин А. А. - Определение расхода сетевой воды для микрорайона при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения, Бобловский А. В. (2017)
Нестеренко С. В. - Розробка високоефективного інгібітору процесів корозії і відкладення солей жорсткості у водних середовищах для теплообмінних систем, Щербаненко Г. В., Панайотова Т. Д. (2017)
Нескоромний О. Д. - Тенденції зміни рівня аварійності у транспортній мережі міста Харкова, Лобашов О. О., Прасоленко О. В., Бурко Д. Л. (2017)
Герченко Т. Г. - Про вплив параметрів транспортної мережі на характеристики транспортних потоків у індустріальному районі міста Харкова, Лобашов О. О., Бурко Д. Л. (2017)
Давідіч Ю. О. - Оцінка регулярності руху транспортних засобів на маршрутах міського пасажирського транспорту, Понкратов Д. П., Фалецька Г. І., Несміян Я. Ю. (2017)
Горбачев П. Ф. - Разработка перспективного варианта пассажирской маршрутной системы города Кабул, Любый Е. В., Полад Акбар Джан (2017)
Доля В. К. - Закономірності зміни параметрів роботи транспортних засобів на маршрутах розвезення тарно-штучних вантажів, Куш Є. І., Скрипін В. С., Беспалов І. В. (2017)
Очеретенко С. В. - Дослідження питання удосконалення складської системи, Грабар В. О. (2017)
Кульбашная Н. И. - Соответствие условий дорожной среды функциональному состоянию водителя (2017)
Вакуленко К. Є. - Адаптація принципів міської логістики до організації пасажирських перевезень, Соколова Н. А., Шиллє Н. В. (2017)
Рибалка І. О. - Ураження насаджень омелою білою (Viscum album L.) як проблема екологічної безпеки в садово-парковому господарстві населених пунктів України, Вергелес Ю. І. (2017)
Прохоров Ю. Ю. - Дослідження кінетики сушіння надлишкового активного мулу та композицій на його основі, Ружинська Л. І. (2017)
Мамонов К. А. - Класифікація просторових факторів, які впливають на вартість земель мегаполісу, Штерндок Е. С. (2017)
Стоянов Е. Г. - Экспериментальное исследование работы диска перекрытия, составленного из сборных железобетонных предварительно напряженных многопустотных плит, Набока А. В. (2017)
Руденко В. В. - Учет прочностных характеристик бетона и арматуры при определении величины коэффициента динамичности (2017)
Осадчук Т. Ю. - Дослідження деформацій багатошарових скляних плит за допомогою кореляції цифрових зображень, Демчина Б. Г. (2017)
Воробйов Р. А. - Правові засади здійснення миротворчої діяльності Організацією Об’єднаних Націй (2014)
Голубка І. І. - Конституційно-правове регулювання обмеження права на свободу пересування в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз (2014)
Деметрадзе Т. Р. - Рівність прав жінки й чоловіка: міжнародно-правові засади (2014)
Ієрусалімова І. О. - Формування інституту омбудсмена в Україні: історико-правовий підхід (2014)
Бичківський О. О. - Джерела правового регулювання міжнародних спадкових відносин (2014)
Василько І. В. - Поняття, соціальна природа реалізації права на працю працівниками, які працюють у роботодавців – фізичних осіб (2014)
Можаровська К. В. - Фактичні твердження та оціночні судження як центральні цивільно-правові категорії захисту честі, гідності та ділової репутації (2014)
Форманюк В. І. - Надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні (2014)
Денисюк Д. С. - Стан і перспективи реформування органів внутрішніх справ України: досвід поліції зарубіжних держав (2014)
Дробот О. І. - Принципи діяльності Державної реєстраційної служби України (2014)
Дубас Т. В. - Суди загальної юрисдикції в забезпеченні інформаційних прав громадян (2014)
Золотарьова Я. С. - Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах (2014)
Іванищук А. А. - Методологія аналізу адміністративно-правового забезпечення судової влади в Україні (2014)
Іванчо В. В. - Правове забезпечення організації контрольно-перевірних заходів фіскальних органів (2014)
Кожура Л. О. - Теоретичні проблеми визначення понять "контроль" і "нагляд" як засобів адміністративно-правового захисту бездомних осіб і безпритульних дітей (2014)
Кутерга М. В. - Поняття й сутність адміністративно-правових засобів забезпечення безпеки дорожнього руху (2014)
Манжула А. А. - Поняття і правові засади інформаційного забезпечення діяльності науково-дослідних установ в Україні (2014)
Панова О. О. - Специфіка використання сил і засобів ОВС при забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки за особливих умов (2014)
Парненко В. С. - Сучасні тенденції розвитку інституту адміністративної відповідальності за кордоном (2014)
Пересоляк В. І. - Адміністративно-правове регулювання інформаційних відносин у митній сфері (2014)
Погребиська А. О. - Права людини та їх місце в сучасному демократичному суспільстві (2014)
Пономарьов О. В. - Місце податкової міліції у системі правоохоронних органів України (2014)
Порощук П. П. - До питання характеристики правових засад здійснення контролю за діяльністю апарату суду (2014)
Сандюк Г. О. - Щодо особливостей адміністративних процедур прийняття управлінських рішень органами Державної казначейської служби України у відносинах із бюджетними установами (2014)
Собків Я. М. - Організаційна структура механізму захисту інформаційних прав і свобод людини і громадянина в Україні (2014)
Турінін О. В. - Пріоритетні напрямки адміністративно-правового регулювання службових відносин в органах державної влади (2014)
Яценко О. В. - Аналіз міжнародного досвіду надання адміністративних послуг правоохоронними органами (2014)
Бондаренко В. В. - Способи знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу (2014)
Дудко Є. В. - Про деякі шляхи підвищення ролі прокуратури України як учасника кримінально-виконавчих правовідносин (2014)
Маскалюк І. І. - Окремі аспекти накладення арешту на кореспонденцію (2014)
Татаров О. Ю. - Заочне провадження в кримінальному судочинстві України: проблеми та перспективи реалізації (2014)
Трофімцова О. А. - Сутність правовідносин слідчого зі слідчим суддею у досудовому розслідуванні (2014)
Макар Ю. - Факультет історії, політології та міжнародних відносин очима колишнього декана (2011)
Богатирець В. - Регіональні особливості Канади у контексті квебекського національного питання (2011)
Бурдяк В. - Болгарська модель вирішення етнічних конфліктів (2011)
Докаш О. - Феномен сучасної політичної міфотворчості (2011)
Гарат Р. - Особливості формування об’єднаної системи протиповітряної оборони Співдружності Незалежних Держав (перша половина 90-х років 20-го ст.) (2011)
Звоздецька О. - Трансформаційні процеси у мас-медійному секторі Польщі в 90-х рр. 20-го ст. (2011)
Карпо В. - Теоретико-методологічні засади дослідження української політичної еліти (2011)
Катеринчук П. - Імміграція у глобалізовану епоху: досвід Канади (2011)
Коврик-Токар Л. - Від "романтизму" до реалізму: безпекова політика Росії на теренах СНД у 1990-х рр. 20-го ст. (2011)
Козачук О. - Джерельна база проблеми державної політики Канади щодо корінних народів (2011)
Макух-Федоркова І. - Державна інформаційна політика і засоби масової інформації Республіки Білорусь (2011)
Маруховський О. - Формування концепції суспільства знань в працях Ф. Махлупа, Ф. Бекона та В. І. Вернадського (2011)
Моцок В. - Європейська й євроатлантична стратегії щодо "поширення демократії” на східноєвропейський простір і регіональне партнерство між Україною та Польщею (2011)
Новоскольцев Г. - Сучасний міжнародний тероризм: види, сутність і причини (2011)
Новоскольцева Л. - Специфіка моделювання правового поля діяльності громадських рухів (2011)
Осадца І. - Основні тенденції розвитку ЗМІ в сучасній Республіці Болгарія (2011)
Петров В. - Особливості функціонування румунських єврорегіонів (2011)
Попик С. - Держави Балтії та Україна: політико-правові аспекти взаємодії з питань європейської інтеграції (2011)
Стецюк А. - "Слов’янське питання" в 1866-1868 рр. у дзеркалі російської періодики: політичні аспекти (2011)
Струтинський В. - Особливості повоєнного розвитку Польської Народної Республіки в контексті суспільно-політичного конфлікту 1980-1981 рр. (2011)
Федонюк С. - Радикально-транспарентний підхід у політичній ПР-комунікації (2011)
Федорчак Т. - Розвиток громадянського суспільства в постсоціалістичній Чехії (2011)
Федуняк С. - Безпекові аспекти трансрегіонального співробітництва Канади і США, Бочар І. (2011)
Цепенда І. - Ідея українсько-польського переселення: позиція "верхів" та сприйняття "низів" (2011)
Яценюк Ф. - Східне партнерство та Україна: співпраця чи інтеграція в Європейський Союз (за матеріалами преси) (2011)
Гарагонич В. - Нові форми транскордонного співробітництва і можливості використання їх в Україні (2011)
Гуменюк О. - Взаємини радянської влади і церки на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках (2011)
Занько Ю. - Історико-географічні та етнополітичні особливості Буковини, Онищук О. (2011)
Капітан Л. - Науково-педагогічна інтелігенція Закарпаття повоєнного періоду: політико-адміністративний тиск влади як елементнаціональної політики в умовах "радянізації” (2011)
Лазарович М. - Забезпечення прав іноетнічного населення в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського (2011)
Левкун Я. - Наукова та громадська діяльність Івана Борковського (2011)
Цимбалюк І. - Спортивно-масова діяльність громадських організацій Волині (1921-1939 рр.) (2011)
Чучко М. - Етнодемографічна ситуація на Буковині в першій половині 20-го - на початку 21-го ст. (2011)
Шабала Я. - Волинське село в першій третині 20-го ст.: історичний досвід аграрних реформ (2011)
Бялацький Р. - Територіальне самоврядування в Польщі 1918–1939 рр. (2011)
Ірхін О. - Російсько-американські відносини в контексті формування нового світового порядку: етапи, протиріччя, перспективи (2011)
Dariusz Materniak - Próby realizacji idei niepodległości Krymu przez tatarów w latach 1917 – 1921) (2011)
Томчик Р. - Спроби українсько-польського порозуміння на зламі 1930-1931 рр. (2011)
Шваб Л. - Ехо Варшавського повстання. Люди і долі (1956 – 2000 роки) (2011)
Бальцій Н. - Міграційні процеси у Європі як чинник активізації радикальних ісламістів (2011)
Бостан С. - Договірно-правові засади україно-румунських міждержавних відносин (2011)
Буз О. - Політичний режим України в перехідний період (2011)
Бурейко Н. - Трансформації імміграційної політики США після 11 вересня 2001 року (2011)
Грищук Т. - Зарубіжне українознавство: передумови виникнення та шляхи його розвитку (2011)
Істратій Л. - До проблеми української імміграції до Італійської Республіки (2011)
Коцан Р. - Етапи розвитку транскордонного співробітництва України та Польщі (2011)
Круглашова В. - Нормативно-правові засади функціонування інституту міжнародного спостереження за виборами в Російській Федерації (2011)
Мартинюк Ю. - Особи українського походження в політичному житті Канади (2011)
Очеретяний Є. - Політичні аспекти діяльності української діаспори (в контексті вирішення повоєнної проблеми біженців та переміщенихосіб) (2011)
Роїк Н. - Українсько – польський кордон: культурний і соціальний напрямки єврорегіонального співробітництва (2011)
Сарафінчан Л. - Сучасні соціальні проблеми румунського суспільства (2011)
Ткачик О. - Становлення української зовнішньої політики у питанні врегулювання конфлікту на Балканах в 1992 – 2001 роках (2011)
Федів Ю. - Роль спецслужб блоку центральних держав у встановленні та підтриманні окупаційного режиму на території України 1918 року (2011)
Федчик Ю. - Електоральна участь населення західного регіону України у контексті президентських виборів 2010 року (2011)
Ямчук А. - Концептуальні засади реалізації миротворчої діяльності ООН: історія та сучасні тенденції (2011)
Макар В. - Дебати про незалежність України в канадському парламенті (2011)
Бурдяк В. - Українсько-польські відносини сьогодні: потреба "перезавантаження" чи продовження?" (2011)
Бурейко Н. - Молоді науковці про актуальні проблеми зовнішньої політики (2011)
Бурдяк В. - Нове бачення особливостей державної регіональної політики Австро-Угорщини: Монолатій І. С. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Монографія (Текст); наук. ред. М. М. Гон /Іван Сергійович Монолатій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2010. – 736 с., Макар В. (2011)
Коврик-Токар Л. - Нове слово про трагедію українського народу: Ковальчук О. О., Марусик Т. В. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Північної Америки. – Чернівці: Наші книги, 2010. – 224 с. (2011)
Фісанов В. - Потрібний підручник: Чекаленко Л. Д., Федуняк С. Г. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): підручник длястудентів вищих навчальних закладів /За заг. ред. Л. Д. Чекаленко. – К. : ДП "Вид. дім Персонал", 2010. – 464 с. (2011)
Швидюк С. - Онуфрійчук М., Журавська Н. Нас поріднили Холмщина і Волинь: Документально- біографічні нариси. – Луцьк: ВАТ"Волинська обласна друкарня", 2010. – 288 с. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Адирхаєв С. Г. - Підвищення рухової активності молоді з вадами слуху під впливом дозованих фізичних навантажень (2015)
Алтухов В. А. - Педагогічний досвід та сучасні підходи до проблеми формування здорового способу життя в системі освіти (2015)
Арзютов Г. М. - Вольова пластика, Гаврилюк В. О., Лукиянчук В. Л. (2015)
Атаманюк С. І. - Оцінка фізичних можливостей студентів у процесі фізичного виховання спеціального медичного відділення ВНЗ, Кириченко О. В. (2015)
Базилевич Н. О. - Оптимізація легкоатлетичних вправ, як засобів самостійної фізкультурно-оздоровчої роботи студентів (2015)
Благій О. Л. - Аналіз показників фізичного стану студентської молоді, Ячнюк М. Ю. (2015)
Брухно Е. Л. - Використанням засобів спортивного орієнтування у фізичній підготовці студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості, Сметанін С. В. (2015)
Бутенко Г. А. - Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста (2015)
Буток О. В. - Проблеми формування здорового способу життя у курсантів правоохороних органів та шляхи їх вирішення, Малишев О. В. (2015)
Васкан І. Г. - Розвиток рухової активності школярів у позаурочній діяльності, Дикий О. Ю., Розтока А. В. (2015)
Вітченко О. М. - Педагогічна технологія формування правильної постави дітей молодшого шкільного віку на основі взаємодії їх фізичного і інтелектуального розвитку, Лисенко Л. Л., Воєділова О. М. (2015)
Воробйова А. В. - Складно-коордиднаційні вправи в комплексі психофізичного тренування школярів (2015)
Гаркуша В. В. - Методичні аспекти організації самостійних занять фізичними вправами студентів (2015)
Глущенко Н. В. - Нозологічний розподіл студентів спеціальних медичних груп першого курсу навчання Національного університету імені Івана Франка (2015)
Глущенко Н. В. - Особливості розподілу студентів спеціальних медичних груп за ступенем ожиріння з першого по третій курс навчання у вищому навчальному закладі (2015)
Головченко О. І. - Напрями оптимізації фізичного виховання жінок у вищих навчальних закладах, Востоцька І. Ф. (2015)
Гончаренко М. С. - Философско-мировоззренческое представление о развитии человека и формировании его здоровья (2015)
Гончаренко М. С. - Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, Камнева Т. П., Дождева Е. А., Седина С. И. (2015)
Гончаренко М. С. - Розробка методів формування здорового способу життя у педагогічному процесі, Камнєва Т. П., Корженко І. О., Удовенко М. А. (2015)
Гончаренко М. С. - Исследование влияния оздоровительного комплекса физических упражнений "Анжелетика" на функциональное состояние организма человека, Мельникова А. В., Беззубова А. А., Миргород И. М. (2015)
Горобей М. П. - Особливості впливу харчування на стан здоров’я і поведінку студентів (2015)
Гуреева А. М. - Изменение уровня физического здоровья студенток 1 курсов под влиянием занятий физическим воспитанием, Черненко Е. Е., Черненко А. Е. (2015)
Дарійчук С. В. - Здоров’язберігаюча тематика періодичних друкованих видань Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Дейкун М. П. - Форми організації позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання як дієва складова запровадження здорового способу життя (2015)
Дейнеко С. М. - Соціалізуючий вплив фізичної культури на учнів середньої та старшої школи, Браташ С. В., Могильний Ф. В. (2015)
Довгич О. О. - Формування здорового способу життя майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, Хрипко І. В. (2015)
Донченко В. І. - Індивідуальна та самостійна робота студентів-медиків як важливий етап навчання здоров’язбережувальним технологіям (2015)
Єдинак Г. А. - Стан вирішення завдання з поліпшення психофізичного стану учнів початкової школи на сучасному етапі (2015)
Єракова Л. А. - Обґрунтування підходів до побудови оздоровчих програм з пілатесу для жіночого контингенту, Томіліна Ю. І. (2015)
Жáра Г. І. - Соціальні аспекти формування індивідуального здоров’язбереження вчителя у сучасному освітньому вимірі (2015)
Жерновникова Я. В. - Определение возрастных изменений антропометрических показателей у школьников 5-7 классов с использованием компьютерной программы "Здоровье школьника" (2015)
Загородній В. В. - Сучасні проблеми здоров’я дитячого населення шкільного віку та шляхи їх вирішення (2015)
Іванчикова С. М. - Загальні положення методики формування культури здоров’я студентів засобами фітнесу (2015)
Кашуба В. А. - К вопросу о причинах и распространенности нарушений слуха среди современных подростков, Маслова Е. В. (2015)
Кладікова І. І. - Ступінь розуміння студентами цінності здоров’я, Жиденко А. О. (2015)
Клименко А. В. - Оздоровительная направленность занятий по физическому воспитанию со студентками основного учебного отделения, Коваль Б. С., Ильин В. Н., Филиппов М. М. (2015)
Клинова И. В. - Теоретические основы формирования культуры досуга учащихся старших классов, Таргонский Н. Н. (2015)
Кокарева С. М. - Вплив споживчих властивостей фізкультурно-оздоровчих послуг на мотивацію тих, хто займається регулярним оздоровчим тренуванням, Овдєєнко А. О., Сокол Л. Г., Корнієнко Д. С. (2015)
Корж Н. Л. - Аналіз сформованості мотивації до самостійних занять фізичною культурою у студентів перших курсів технічних спеціальностей (2015)
Короп М. Ю. - Фактори, що здійснюють несприятливий вплив на здоров’я учнів як проблема здорового способу життя в педагогічній освіті (2015)
Криворучко Н. В. - Динаміка показників фізичної працездатності студенток ВНЗ І-ІІ рівня акредитації під впливом чирлідингу, Масляк І. П. (2015)
Круцевич Т. Ю. - Експертна оцінка періодизації фізичної підготовки учнів середніх класів протягом навчального року, Трачук С. В., Нападій А. П. (2015)
Кузнецова Т. Г. - Підвищення працездатності студентів засобами використання спеціальних фізичних вправ, Резнік А. В. (2015)
Куртова Г. Ю. - Моніторинг стану здоров’я школярів 14-15 років в умовах навчально-педагогічного процесу, Ляпин В. П., Бабарика Ю. Р., Гришко Л. Г. (2015)
Латенко С. Б. - Студентський спорт як засіб формування життєвих цінностей молоді і розвитку здорової особистості, Копочинська Ю. В. (2015)
Левандовська Л. Ю. - Підвищення рівня фізичної підготовленості підлітків у процесі індивідуалізації фізичного виховання (2015)
Ливацький О. В. - Виховання фізичних якостей учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки як педагогічна проблема (2015)
Луценко Л. С. - Характеристика впливу спеціалізацій на динаміку розвитку функціональних і рухових здібностей студенток, Бодренкова І. О., Шепеленко Т. В., Лучко О. Р. (2015)
Маєвський М. І. - Експериментальна модель формування ціннісних орієнтацій на фізичну культуру студенток педагогічних спеціальностей (2015)
Мандюк А. Б. - Особливості позакласної фізкультурно-спортивної роботи у середніх загальноосвітніх школах міської та сільської місцевості (2015)
Михальчук А. Д. - Валеософія як світоглядно-методологічна основа у фізкультурно-оздоровчих технологіях (2015)
Мисів В. М. - Сформованість мотивації студентів випускного курсу факультету фізичної культури на ведення здорового способу життя (2015)
Міхеєнко О. І. - Культура здоров’я особистості та її складові, Котелевський В. І. (2015)
Мунтян В. С. - Питання ставлення студентів до здорового способу життя і фізичного виховання та визначення пріоритетів фізичних якостей (2015)
Нагорна О. Б. - Основні аспекти реабілітаційного супроводу дітей з особливими потребами дошкільного та молодшого шкільного віку, Чернієнко О. А. (2015)
Оксьом П. М. - Характеристика загальної рухової активності студенток вищого педагогічного навчального закладу, Азаренков В. М., Бережна Л. I., Сидоренко О. Р. (2015)
Павленко І. О. - Діагностика рівня сформованості валеологічного мислення студентів – майбутніх учителів природничих спеціальностей (2015)
Павлова Ю. О. - Вплив способу проведення вільного часу на якість життя людини, Виноградський Б. А., Шеремета С. Р. (2015)
Пашкевич С. А. - Визначення стану здоров’я та скарг, пов’язаних з патологією хребта у студенток ліцею, Кривенцова І. В. (2015)
Півненко Ю. В. - "Абетка харчування" – засіб формування основ здорового харчування учнів молодшого шкільного віку (2015)
Поболь В. З. - К вопросу использования подвижных игр для развития пространственной ориентировки у детей с нарушениями зрения (2015)
Подригало Л. В. - Реализация принципов мониторинга здоровья при контроле двигательной активности, Фурман Ю. В., Волкова О. А., Сокол К. М. (2015)
Присяжнюк С. І. - Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів телекомунікаційних технологій (2015)
Редько Т. М. - Здоров’ярозвивальні технології в процесі фізичного виховання студентів педагогічних університетів (2015)
Рибницький А. В. - Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури, Нестеров О. С., Артеменко В. В., Мілаєв О. І., Козерук К. В. (2015)
Руденко А. М. - Спосіб діагностики дисплазії кульшових суглобів за допомогою симптома Дюшена-Тренделенбурга у дітей дошкільного віку, Звіряка О. М. (2015)
Рядова Л. О. - Зміна показників функціонального стану слухового аналізатора дітей середнього шкільного віку з вадами зору під впливом спеціально спрямованих вправ і рухливих ігор (2015)
Синиця С. В. - Характеристика пріоритетів студенток вищих навчальних закладів стосовно різних видів оздоровчої аеробіки (2015)
Сичова І. А. - Позанавчальна здоров’язбережувальна діяльність з фізичного виховання в освітніх закладах, Гаркуша В. В., Дейкун М. П., Краснов В. П., Вертель О. В. (2015)
Старченко А. Ю. - Инновационная технология оптимизации физкультурного образования детей 5-6 лет на основе использования средств детского фитнеса (2015)
Супруненко М. В. - Профілактика і корекція порушень постави опорно-рухового апарату у студентської молоді (2015)
Терещенко В. І. - Рейтинг фізичної підготовки студентів Національного університету Державної податкової служби України, Гулай В. С., Шарапа В. Г. (2015)
Томенко О. А. - Сучасний стан проблеми навчання плаванню дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу, Босько В. М. (2015)
Троценко В. В. - Ефективність впливу фізичних вправ на підвищення емоційної стійкості дітей старшого дошкільного віку, Троценко Т. Ю. (2015)
Ушкаленко О. А. - Мотиваційні основи фізичного виховання студентів (2015)
Фоменко Е. В. - Занятия "фитнес микс" в физическом воспитании студенток высших учебных заведений, Фоменко В. Х. (2015)
Chodinow W. - Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży miasta radomia (2015)
Цьось А. В. - Особливості фізичної активності студенток вищих навальних закладів, Касарда О. З., Шевчук А. Б., Самчук О. М., Хомич А. В. (2015)
Чернявська О. А. - Аналіз рівня фізичного розвитку учнів професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Шейко Л. В. - Влияние музыки на работоспособность и психоэмоциональное состояние людей 40-60 лет в процессе занятий оздоровительным плаванием (2015)
Шишкіна О. М. - Позитивні зміни у психоемоційному стані жінок при застосуванні фітнес-аеробіки, Бейгул І. О., Муллагільдіна А. Я. (2015)
Шишова І. О. - Підготовка студентів педагогічного університету до психокорекційної діяльності в умовах інклюзивної освіти (2015)
Shkola H. N. - Extracurricular classes in cheer-dance show as an effective form to motivate students of non-core universities to engage in physical exercises, Pyatnitskaya D. V. (2015)
Шмалєй С. В. - Валеологічні аспекти корекції та реабілітації слабозорих дітей засобами фізичного виховання, Щербина Т. І. (2015)
Шуба Л. В. - Здоров’язберегаюча технологія для дітей початкової школи (2015)
Узбек И. Х. - Значение клубеньковых бактерий люцерны и эспарцета в толще техноэкосистем, Волох П. В., Мыцык А. А. (2015)
Ващенко В. В. - Екологічне випробування сучасних сортів пшениці м’якої озимої в умовах підзони Північного Степу України, Назаренко М. М. (2015)
Назаренко М. М. - Депресія під дією деяких хімічних мутагенів на прикладі пшениці озимої, Ващенко В. В. (2015)
Божко В. Ю. - Урожайність та зимостійкість рослин ячменю озимого залежно від мінеральних добрив, Ярчук І. І., Лиман А. В. (2015)
Якунін О. П. - Вплив способу основного обробітку ґрунту на формування врожайності зерна кукурудзи, Храмцов Л. І., Трубілов О. В. (2015)
Носов С. С. - Контролювання забур’яненості посівів кукурудзи з використанням ґрунтових і страхових гербіцидів (2015)
Геллер О. Й. - Екологізація технологій вирощування сої в Степу України, Пашова В. Т., Корбанюк Р. А., Лемішко С. М. (2015)
Мостіпан М. І. - Особливості ґрунтотворення на межі переходу Лісостепу в Степ, Топольний Ф. П. (2015)
Домарацький Є. О. - Оцінка та моделювання формування врожайності сортів пшениці м’якої озимої із застосуванням методу штучних нейронних мереж, Пічура В. І., Домарацький О. О. (2015)
Онопрієнко Д. М. - Вплив хімічної меліорації на сольовий режим ґрунтів (на прикладі Дніпропетровської області), Макарова Т. К. (2015)
Кирпа М. Я. - Термостійкість насіння гібридів кукурудзи та особливості їх післязбиральної обробки, Стюрко М. О., Бондарь Л. М., Базілєва Ю. С. (2015)
Рідей Н. М. - Рекреація в Україні: вивченість, перспективи розвитку рекреаційних територій, Хітренко Т. Ф. (2015)
Чурсінов Ю. О. - Технологічні аспекти виробництва зернових продуктів з високою біологічною цінністю, Миколенко С. Ю., Соколов В. Ю., Біленко В. В. (2015)
Сокол С. П. - Викопування коренеплодів удосконаленим копачем вібруючої дії (2015)
Карлова Л. В. - Біохімічні показники крові телиць української червоної молочної породи залежно від тривалості їх утробного розвитку (2015)
Китаєва А. П. - Продуктивні якості потомства вівцематок асканійської каракульської породи різного репродуктивного віку, Кременчук Л. В. (2015)
Черненко О. М. - Формування екстер’єру і конституції у корів української червоної молочної породи (2015)
Філеп Р. Г. - Оцінка продуктивних якостей овець закарпатського внутріпородного типу породи прекос (2015)
Беженар І. М. - Проблемні аспекти розвитку вівчарства та шляхи їх розв’язання (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського