Черкез Р. Г. - Енергетичні характеристики термоелемента з розвиненим бічним теплообміном (2012)
Анатичук Л. І. - Про точність вимірювання термоЕРС зондовим методом, Мочернюк Р. М. (2012)
Туз Ю. М. - Еталон одиниці електричної напруги змінного струму на основі термоелектричних перетворювачів, Добролюбова М. В., Артюхова Ю. В., Струніна Ю. А., Боднарук В. І., Тащук Д. Д. (2012)
Анатичук Лук'ян Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Кахраманов Каміл Шамілович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Соколов Олег Борисович (до 75-річчя від дня народження) (2012)
Федоров Михайло Іванович (до 60-річчя від дня народження) (2012)
Теут А. О. - Роль термоелектрики в процесах самоорганізації полісульфідних руд, Куленова Н. А. (2013)
Горський П. В. - Зниження граткової теплопровідності термоелектричного матеріалу шляхом оптимізації формоутворюючого елемента, Михальченко В. П. (2013)
Годжаєв Е. М. - Зонна структура TlInTe2 й термоeфективність твердих розчинів на його основі, Джафарова Г. С., Сафарова С. І. (2013)
Іванова Л. Д. - Спінінгування розплаву – перспективний метод одержання матеріалів твердого розчину телуридів вісмуту й сурми, Петрова Л. І., Гранаткіна Ю. В., Леонтьєв В. Г., Іванов А. С., Варламов С. А., Прилепо Ю. П., Сичьов А. М., Чуйко А. Г., Башков І. В. (2013)
Ямагучі С. - Ідея створення термоелектричного дивертора з використанням карбіду кремнію для експериментів з ядерного синтезу, Іванов Ю., Сагара А., Емото М., Окамото Ю., Накацугава Х., Китагава Х., Хамабе М., Ватанабе Ф., Сан Ж. (2013)
Анатичук Л. І. - Комп’ютерне моделювання показів термоелектричного тепломіра в умовах реальної експлуатації, Кобилянський Р. Р. (2013)
Лобунець Ю. М. - Оцінка характеристик ОТЕС з термоелектричним перетворювачем енергії (2013)
Білинський-Слотило В. Р. - Проектування термоелектричних генераторних модулів з матеріалів на основі силіцидів Mg і Mn, Вихор Л. М., Михайловський В. Я. (2013)
Анатичук Л. І. - Про вплив системи теплообміну на ефективність термоелектричного кондиціонера, Кузь Р. В., Прибила А. В. (2013)
Гищук В. С. - Електронний регістратор з обробкою сигналів термоелектричного сенсора теплового потоку (2013)
Кін-ічі Уємура (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Пасторіно Джорджіо (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Семенюк Володимир Олексійович (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Мельничук Степан Васильович (до 65-річчя від дня народження) (2013)
Хюбер Тіто (до 65-річчя від дня народження) (2013)
Хошдурдиєв Х. О. - Земна термоелектрика – основа енергетики людства (2013)
Булат Л. П. - Нелокальні явища переносу в напівпровідниках, Нефьодова І. А. (2013)
Горський П. В. - Електропровідність контактуючих часток термоелектричного матеріалу, Михальченко В. П. (2013)
Баранський П. І. - Теорія анізотропного розсіяння й актуальні задачі кінетики електронних процесів у багатодолинних напівпровідниках, Гайдар Г. П. (2013)
Булат Л. П. - Вплив фононної теплопровідності на термоелектричну добротність наноструктурних матеріалів з тунельними контактами, Коссаковський Д., Пшенай-Северін Д. А. (2013)
Фреїк Д. М. - Синтез, властивості і механізми легування сурмою термоелектричного телуриду свинцю PbTe:Sb, Криськов Ц. А., Горічок І. В., Люба Т. С., Криницький О. С., Рачковський О. М. (2013)
Ромака В. А. - Оптимізація параметрів термоелектричного матеріалу на основі інтерметалічного напівпровідника n-ZrNiSn, Стадник Ю. В., Рогль П., Ромака В. В., Крайовський В. Я., Лах О. І., Горинь А. М. (2013)
Рогачова О. І. - Особливості концентраційних залежностей структурних та термоелектричних властивостей твердих розчинах PbTe-PbSe, Водоріз О. С. (2013)
Вихор Л. М. - Секційні та каскадні структури на основі PbTe/Zn4Sb3 для термоелектричних генераторних модулів, Михайловський В. Я., Білинський-Слотило В. Р. (2013)
Анатичук Л. І. - Особливості використання медичних тепломірів при дослідженні локальних тепловиділень людини, Гіба Р. Г., Кобилянський Р. Р. (2013)
Лобунець Ю. М. - Сонячний ставок з термоелектричним перетворювачем енергії (2013)
Гищук В. С. - Модернізований прилад для вимірювання теплових потоків людини (2013)
Фреїк Дмитро Михайлович (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Лятуринська С. Е. - Аналіз реакції на ідеї Ч. В. Еліота в науковому просторі США (2014)
Біда О. А. - Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності студентів-майбутніх фахівців соціономічної сфери (2014)
Булгакова О. Ю. - Психологічна основа соціальної взаємодії (2014)
Велитченко Л. К. - Професійна підготовка у ВНЗ як контекстуальний простір психологічного супроводу. (2014)
Гузалова О. В. - Розвиток творчого мислення студентів з метою формування педагогічної обдарованості (2014)
Карпова С. М. - Реалізація педагогічних умов формування художньо-професійної культури майбутніх архітекторів у процесі підготовки у вищих навчальних закладах (2014)
Михайлова О. Л. - Емпатія вчителя та її вплив на розвиток інтелектуально-креативних здібностей учнів (2014)
Яблонська Т. М. - Моніторинг i контроль - важливі складники в підвищенні якості фахової підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Осипова Т. Ю. - Активізація позитивної мотиваційної спрямованості як константи здійснення педагогічного наставництва (2014)
Мойсеева Л. А. - Модель формування творчого потенціалу майбутніх концертмейстерів (2014)
Бочевар А. Г. - Інформаційно-комунікативна компетентність юриста, її сутність та структура (2014)
Локман Карасу - Шляхи подолання комуникативних бар'єрів іноземними студентами у процесі навчальної діяльності (2014)
Малигіна Г. С. - Диференціальний підхід до вивчення відповідальності як особистісної властивості (2014)
Поповский Б. П. - Диференціація метрики часу в пам'яті індивіда методом мінімальних змін (2014)
Козачук О. А. - Дослідження "я-концепції" осіб юнацького віку із гомосексуальною та гетеросексуальною орієнтацією (2014)
Ташматов В. А. - Проблема персистентності в сучасній психологічній науці (2014)
Адєєва О. В. - Проблема організації фізичного виховання молоді в умовах вищої освіти (2014)
Койчева Т. І. - Дослідження зв'язків між параметрами корпоративної культури докторів наук (2014)
Корбан Ю. В. - Использование непараметрического критерия значимости x2 для экспериментальной оценки воздействия цвета на психофизиологическое состояние студентов (2014)
Монке О. С. - Напрями морально-духовного виховання у діяльності педагога (2014)
Перевознюк Н. М. - Мета та зміст викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей (2014)
Наші автори (2014)
Дроздова І. П. - Формування культури особистості як передумова професійно-комунікативної підготовки сучасних фахівців засобами української мови (2013)
Башавець Н. А. - Структура культури здоров'язбереження майбутніх економістів (2013)
Авраменко Б. В. - Результати експерименту з формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (2013)
Кучеренко Г. В. - Рівні фізичної підготовленості студентів (2013)
Хижна О. П. - Підготовка майбутніх учителів музики до застосування АРТ-терапевтичних технік як засобу соціальної реабілітації підлітків (2013)
Околович О. В. - Підготовка вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах України (1946-1950 рр.) (2013)
Пісарук В. В. - Особливості викладання навчальної дисципліни "спортивно-педагогічне вдосконалення" в спеціалізованих вищих навчальних закладах (2013)
Сердюк Н. М. - Асертивна поведінка та почуття впевненості в собі в структурі міжособистісних стосунків підлітків (2013)
Скоромна М. В. - Результати аналізу стану проблеми формування культури почуттів особистості (2013)
Ковальова Н. О. - Становлення авторських шкіл-господарств в Україні (XIX - початок XX ст.) та особливості їх діяльності (2013)
Савченко Н. С. - Педагогічна підтримка студента вишу в аспекті саморозвитку (2013)
Василенко О. А. - Використання програми SPSS на заняттях з вищої математики (2013)
Авраменко Б. В. - Обґрунтування умов формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в аспірантурі (2013)
Чустрак А. П. - Розвиток гнучкості на етапі попередньої підготовки, Сапожнікова І. Ю. (2013)
Крутько С. В. - Психологічні особливості професійної я-концепції особистості (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Структурна модель особистісної емпатії (2013)
Шахова Н. Є. - Теоретико-методологічні основи дослідження ціннісних орієнтацій особистості (2013)
Чжоу Мин - Формирование интереса к художественной культуре как задача современного гуманитарного образования (2013)
Колесниченко Н. Ю. - Дидактична підготовка майбутнього викладача іноземної мови як базова складова його іншомовної педагогічної освіти (2013)
Богуш О. Ю. - Вікові особливості успішності навчання кульовій стрільбі майбутніх офіцерів (2013)
Колесниченко Н. Ю. - Іншомовна освіта як предмет науково-педагогічного дослідження (2013)
Емельянова Д. В. - Інтегроване навчання як інноваційна форма проектної діяльності в процесі іншомовної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (2013)
Стецько І. - Проблемне навчання як чинник підвищення ефективності навчання на заняттях іноземної мови у немовному ВНЗ (2013)
Бай Бин - Педагогические условия формирования звуко-тембральных представлений в фортепианном обучении студентов (2013)
Панченко М. А. - Психологические и психолингвистические особенности обучения словообразованию в школе, Голубенко Л. Н., Коляда В. П. (2013)
Кононенко О. І. - Принципи структурування емоційно-оцінного ставлення особистості до себе (2013)
Панченко М. А. - Лингвистические и дидактические особенности обучения словообразованию в школе, Голубенко Л.Н., Караваева Т.Л. (2013)
Фогель Т. М. - Порівняльний аналіз результатів дослідження виховання культури міжетнічних стосунків підлітків у процесі позакласної роботи (2013)
Кононенко А. О. - Індивідний конструкт диференціальної моделі самопрезентації особистості (2013)
Лелеко В. В. - Інноваційні технічні засоби в навчанні іноземної мови (2013)
Вовк О. І. - Урахування репрезентаційних можливостей студентів-філологів у процесі оволодіння іноземною мовою (2013)
Данилюк С. С. - Цільовий компонент моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Костенко А. А. - Філософські засади формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних технологій у початковій школі (2013)
Чернявская Т. П. - Особенности интуиции лидеров бизнеса (2013)
Князян М. О. - Теоретичні й методичні засади формування компетентності саморозвитку майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Кулешова В. В. - Зарубіжний досвід функціонування системи неперервної професійної освіти (2013)
Лу Лу - Етнохудожня підготовка майбутніх учителів музики: компетентнісний підхід (2013)
Печерська Е. П. - Формування творчого мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва як пріоритетне завдання його методичної підготовки (2013)
Сакалюк О. - Особливості формування емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи у педагогічному ВНЗ (2013)
Палієнко А. М. - Особливості розвитку ментального простору майбутніх журналістів, Семенова М.Г. (2013)
Мостовая Т. Д. - Личностные новообразования в процессе развития наркотической зависимости (2013)
Чиж С. Г. - Інформаційно-комунікаційні технології як педагогічний ресурс удосконалення іншомовної комунікативної компетенції учнів (2013)
Радул В. В. - Формування компетентності саморозвитку та самореалізація особистості майбутнього економіста (2013)
Гриньова В. М. - Педагогічна культура у формуванні науково-пізнавальної компетентності майбутнього вчителя інформатики (2013)
Галета Я. В. - Формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів інформатики в сучасному інформаційно-освітньому середовищі (2013)
Князян М. О. - Науково-пізнавальна компетентність у професійній підготовці вчителя інформатики (2013)
Резван О. О. - Рефлексія як структурна складова компетентності саморозвитку майбутніх бакалаврів економіки (2013)
Першина Л. В. - Умови формування професійної майстерності у майбутніх викладачів (2013)
Сайгакова Л. О. - До проблеми підручника для педагогічних ВНЗ з методики викладання шкільного курсу правознавства (2013)
Наші автори (2013)
Авраменко А. А. - Алкогольные приоритеты у больных хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Badiuk M. I. - Experience in providing medical and psychological assistance servicemen taking part in the hostilities, Shevchuk O. S., Birуuk I. G., Yeshchenko A. І., Tsyrkot I. M., Kukovska I. L., Sykyrytska T. B. (2017)
Владиченко К. А. - Аналіз результатів спермограм медичного центру лікування безпліддя за 2010-2015 рр., Юзько В. О., Андрієць А. В. (2017)
Гаєвська В. Ю. - Особливості імунної відповіді у хворих на системну склеродермію (2017)
Заремба Є. Х. - Комплексне застосування аторвастатину та альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця, Смалюх О. В. (2017)
Іващук С. І. - Окремі показники імунорезистентності організму і реактивної відповіді нейтрофілів у хворих на синдром діабетичної стопи за наявності трофічної виразки, Красовський М. В., Красовська І. Г. (2017)
Карвацька Н. С. - Клінічні особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції, Юрценюк О. С., Савка С. Д., Карвацька Т. Г., Ротар С. С. (2017)
Карвацька Н. С. - Ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи у хворих на шизофренію, Юрценюк О. С., Савка С. Д., Карвацька Т. Г., Ротар С. С. (2017)
Мельничук Л. В. - Сучасні аспекти перебігу вітряної віспи у дітей, Іванова Л. А., Білейчук Р. Ю., Корніліч О. А. (2017)
Mikhjejeva T. N. - To the question of vegetative background in children with chronic gastroduodenal pathology, Popelyuk N. A., Popelyuk A.-M. V. (2017)
Мороз П. В. - Генетична детермінованість імунологічних та метаболічних порушень при розповсюдженому перитоніті (2017)
Нікоряк Р. А. - Особливості госпіталізації учасників антитерористичної операції із психічними розладами (2017)
Прокопів О. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика сальмонельозу у дітей раннього віку, Дибас І. В., Прикуда Н. М. (2017)
Тащук В. К. - Вплив гіперурикемії на зміни кардіомаркерів, коронарного та функціонального резервів у хворих на стабільну стенокардію, Мухамед Васек Обейд Аль Салама (2017)
Тащук В. К. - Маса тіла у хворих з серцево-судинною дисфункцією при артеріальній гіпертензії, Хребтій Г. І., Аль Салама Мухамед Васек Обейд, Савчук О. В., Ковалишена О. Я., Шевчук В. А., Гарасим Н. Д. (2017)
Усенко О. Ю. - Дослідження впливу коагуляції конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на резекційну поверхню печінки (експериментальне дослідження), Литвиненко О. М., Тернавський О. П., Савицька І. М. (2017)
Бандрівська О. О. - Використання пелоїдотерапії у пародонтології (огляд літератури ) (2017)
Карлійчук М. А. - Діабетична оптична нейропатія: проблеми визначення та класифікації (огляд літератури) (2017)
Мислицький В. Ф. - Роль нейроімуноендокринної системи в дизрегуляції морфогенетичних процесів в ембріо- та фетогенезі, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д. (2017)
Петринич В. В. - Свинець: токсикологічні, гігієнічні та біологічні аспекти, Власик Л. І., Петринич О. А. (2017)
Федів О. І. - Патогенетичні особливості розвитку та прогресування остеоартрозу, поєднаного з цукровим діабетом типу 2, у хворих з ожирінням та артеріальною гіпертензією, Сердулець Ю. І., Гавриш Л. О. (2017)
Khukhlina О. S. - The main pathogenetic constituents of comorbid chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitis (literature review), Ursul О. О., Voyevidka О. S., Kaniovska L. V., Gaydichuk V. S., Andrusiak O. V. (2017)
Швець В. І. - Вплив поверхнево-активних речовин на організм людини, Тимофійчук І. Р., Семененко С. Б., Швець Н. В. (2017)
Авраменко А. А. - Случай некачественной эрадикации хеликобактерной инфекции при применении комбинации ингибитора протонной помпы и препарата висмута – Де-нола у больного хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Анцупова В. В. - Самостійна робота студентів вищих медичних навчальних закладів України, як один з етапів їх подальшої адаптації до роботи в лікувально-профілактичних закладах, Гришняєва О. В., Григорук В. В., Ушко Я. А., Остапчук В. Г. (2017)
Lapa G. M. - To the problem of the formation of alien discursive competence in future doctors, Semysiuk A. M. (2017)
Ювілеї (2017)
Пам’ятні дати (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Горський П. В. - Вплив анізотропії термоелектричного матеріалу на електропровідність і граткову теплопровідність його контактуючих часток, Михальченко В. П. (2013)
Касіян А. І. - Органічні термоелектричні матеріали: нові можливості, Сандуляк І. І. (2013)
Морозова Н. В. - Дослідження матеріалів, в яких відбуваються різкі стрибки ефекту Зеєбека при високому тиску, Коробєйніков І. В., Курочка К. В., Щеніков В. В. (2013)
Годжаєв Є. М. - Поверхневі наночастки в AV2BVI3, Кахраманов С. Ш., Гюльмамедов К. Дж., Гамзаєва Ю. М. (2013)
Драбкін І. А. - Анізотропія термоелектричних властивостей наноструктурованого матеріалу р-типа на основі (Bi, Sb)2Te3, Освенський В. Б., Пархоменко Ю. Н., Сорокін А. І., Пивоваров Г. І., Булат Л. П. (2013)
Мацукевич І. В. - Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів Ca3Co3.85M0.15O9+δ (М = V – Zn), отриманих цитратним гель-методом, Клиндюк А. І. (2013)
Коржуєв М. А. - Термодинамічні обмеження корисної потужності автомобільних термоелектричних генераторів і перспективи їх використання на транспорті, Свечнікова Т. Е. (2013)
Білинський-Слотило В. Р. - Підвищення ефективності генераторних модулів на основі CoSb шляхом використання секційних і каскадних структур, Вихор Л. М., Михайловский В. Я., Мочернюк Р. М., Семізоров О. Ф. (2013)
Назаренко А. А. - Підвищення надійності термоелектричних охолоджувачів (2013)
Сімкін А. В. - Випробування надійності генераторних батерей виготовлених із застосуванням методу плазмово – дугового напилювання, Бірюков А. В., Репніков Н. І., Іванов О. Н. (2013)
XV Міжнародний форум з термоелектрики (2013)
Горський П. В. - Про вплив способу усереднення кінетичних коефіцієнтів за розмірами часток на прогнозовану добротність наноструктурованого термоелектричного матеріалу, Михальченко В. П. (2013)
де Томас К. - Граткова теплопровідність кремнієвих нанопроводів, Контареро К., Лопеандія А. Ф., Альварез Ф. К. (2013)
Будник А. В. - Вплив технології приготування на структуру і термоелектричні властивості плівок Bi2Te3, Рогачова О. І., Сіпатов А. Ю. (2013)
Морозова Н. В. - ТермоЕРС рідкоземельних металів у широкому діапазоні тисків, Щеніков В. В. (2013)
Кулебрас М. - Термоелектричні матеріали на основі полі (3,4-етилендиокситіофену), Гомез К. М., Кантареро А. (2013)
Іванова Л. Д. - Використання методу Тейлора-Улітовського для одержання термоелектричних матеріалів твердого розчину телуриду вісмуту й сурми, Молоканов В. В., Крутилін А. В., Умнов П. П., Умнова Н. В., Урюпін О. Н., Шабалдін А. А. (2013)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості тонких плівок твердих розчинів PbTe-Bi2Te3, Дзундза Б. С., Яворський Я. С., Костюк О. Б., Люба Е. С. (2013)
Кахраманов К. Ш. - Самоорганізація низькорозмірних наноструктур у шаруватих кристалах типу A2VB3VI, Алескеров Ф. К., Кахраманов С. Ш., Насибова С. А. (2013)
Анатичук Л. І. - Про сонячні термоелектричні перетворювачі енергії, Мочернюк Ю. М., Прибила А. В. (2013)
Анатичук Л. І. - Каталітичне джерело тепла з термоелектричним генератором, Михайловський В. Я., Семізоров О. Ф., Струтинська Л. Т., Каштелян О. Ф., Максимук М. В. (2013)
Ісмаїлов Т. А. - Експериментальні дослідження термоелектричного пристрою для лікування панарицією, Євдулов О. В., Хазамова М. А., Гідурімова Д. А. (2013)
Годованюк Василь Миколайович (до 60 річчя від дня народження) (2013)
Горський П. В. - До питання про механізм збільшення термоелектричної добротності об’ємних наноструктурованих матеріалів, Михальченко В. П. (2013)
Коржуєв М. О. - Термоелектричні наноструктури. За і проти (2013)
Ольховська С. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках телуриду свинцю й термоелектричні властивості, Рогачова О. І. (2013)
Щенніков В. В. - Збільшення фактора потужності термоелектричного елемента з використання тиску, Коробейніков І. В., Воронцов Г. В. (2013)
Анатичук Л. І. - Термоелектричні рекуператори тепла для цементних печей, Джен-Донг-Хван, Лисько В. В., Прибила А. В. (2013)
Філін С. О. - Експериментальні дослідження варіантів схем дворівневого регулювання температури в транспортних термоелектричних холодильниках, Ясінська Б. (2013)
Анатичук Л. І. - Границі термоелектричного охолодження для фотоприймачів, Вихор Л. М. (2013)
Черкез Р. Г. - Комп’ютерне моделювання проникного термоелемента охолодження, Феняк П. П., Дем’янюк Д. Д. (2013)
Анатичук Л. І. - Про точність вимірювання температури електронним медичним термометром з термоелектричним джерелом живлення, Кобилянський Р. Р. (2013)
Ісмаїдов Т. А. - Результати натурних випробувань зразка системи нерівномірного охолодження електронних плат, Євдулов О. В., Євдулов Д. В. (2013)
Гуревич Юрій Генріхович (до 70-річчя від дня народження) (2013)
Бойко В. В. - Хірургія серцевих ушкоджень, Замятін Д. П., Замятін П. М. (2017)
Вацеба М. О. - Вміст адипоцитарних гормонів у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та подагрою залежно від індексу маси тіла (2017)
Дуденко В. Г. - Пространственная топография диафрагмы в сагиттальной плоскости у женщин, Вдовиченко В. Ю., Куринной В. В. (2017)
Ємельяненко Н. Р. - Особливості будови носової перегородки в дитячому віці онтогенезу людини (2017)
Замятін Д. П. - Особливості ранньої клініко-інструментальної диагностики травматичних ушкоджень внутрішньосерцевих структур (2017)
Каменщик А. В. - Однонуклеотидний поліморфізм RS11665469 гена NFATC1 у дітей із двостулковим аортальним клапаном серця, Камишний О. М., Іванько О. Г. (2017)
Кошарный В. В. - Изменение показателей крови у крыс после действия электромагнитного излучения, Рутгайзер В. Г., Абдул–Оглы Л. В., Магро В. И., Кумченко В. В. (2017)
Кривенко Л. С. - Досвід генотипування дітей мешканців Харківської області з проявами гінгівіту на тлі атопічних захворювань за SNP RS1801270 (2017)
Kushnir O. Yu. - Antioxidant action of melatonin in the brain of Alloxan diabetic rats, Yaremii I. M. (2017)
Малик Ю. Ю. - Макроскопічна характеристика сухожилкoвих струн у складі мітрального клапанного комплексу серця людини (2017)
Марчук О. Ф. - Особливості морфогенезу кісток кисті в пре- та постнатальному періоді онтогенезу людини, Кривецький В. В., Марчук Ф. Д., Кривецький І. В., Попелюк О.-М. В. (2017)
Олексюк І. С. - Методика визначення оптимальних варіантів фіксації накісткових пластин при остеосинтезі поперечних діафізарних переломів, Білик С. В., Дудко О. Г., Шайко-Шайковський О. Г. (2017)
Пентелейчук Н. П. - Морфологічна будова та поляризаційні властивості сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених і дітей грудного віку в нормі (2017)
Печеряга С. В. - Гемодинамічні зміни в спіральних артеріях при низькій плацентації в ранні терміни гестації, Маринчина І. М. (2017)
Popova T. M. - The effects of Laprol-604 exposure on pregnant rats and their posterity (2017)
Руснак В. Ф. - Особливості будови глоткових мигдаликів на початку плодового періоду онтогенезу людини, Бойчук О. М., Процак Т. В., Гуменюк А. Л. (2017)
Семенюк Т. О. - Макро- та мікроскопічна характеристика передсердно-шлуночкових клапанів серця людини у плодовому періоді пренатального онтогенезу (2017)
Савіч В. О. - Лазерно-поляриметрична діагностика полікристалічних мереж тонких шарів амінокислот, Ушенко О. Г., Григоришин П. М. (2017)
Хлус К. М. - Факторний аналіз динаміки окремих клініко-біохімічних показників крові під час лікування хворих різних вікових категорій із вперше діагностованим туберкульозом (2017)
Яковцова И. И. - Клинико-морфологические прогностические характеристики рака предстательной железы, Ткаченко П. В., Ивахно И. В., Долгая О. В. (2017)
Вархомій П. Т. - Можливий вплив вірусів на геном людини, Міхєєв А. О. (2017)
Kryvetsky V. V. - Literary data about abnormalities of eyes development, Protsak T. V., Prodan A. V. (2017)
Касіянчук М. - Альпінізм як філософія пізнання та спосіб формування світогляду фахівців медичного спрямування, Васідлов Ю. (2017)
Остапюк Л. І. - Методологічні та методичні засади викладання анатомії людини, орієнтованого на результати навчання, Синицька А. М., Тимошенко І. О. (2017)
Лютик М. Д. - Жінки в біографії М. І. Пирогова, Проняєв Д. В., Луканьова С. М. (2017)
Бойчук Т. М. - Дезинфікуюча дія окремих моно- та біс-четвертинних амонієвих сполук похідних біологічно активних амінів - дикаїну та димедролу, Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Чорноус В. О. (2017)
Ватаманюк Н. В. - Результати комплексного лікування хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт та хронічний генералізований пародонтит, Остафійчук М. О., Кавчук О. М., Табачнюк Н. В., Токар О. М., Мураневич Л. М. (2017)
Гаєвська М. Ю. - Особливості сифілітичної інфекції у мешканців Чернівецької області, Новлюк О. Г., Ткачук О. І. (2017)
Горбань Є. М. - Кверцетин запобігає змінам реактивності судин у щурів, опромінених у сублетальній дозі, Паршиков О. В. (2017)
Заморський І. І. - Вплив профілактичного застосування церулоплазміну на перебіг гострого пошкодження нирок, Унгурян Т. М. (2017)
Іванова Н. М. - Предиктори розвитку та патоморфоз маячних розладів інволюційного періоду у жінок. Діагностичні розбіжності (2017)
Ільницька Х. М. - Вплив стресу на тлі низькоінтенсивного рентгенівського опромінення на нітрозо-оксидативні процеси органів травлення та корегуюча дія вітаміну Е у щурів, Дацюк Л. О., Скляров О. Я. (2017)
Карлійчук М. А. - Порівняльна ефективність методів лікування центральної серозної хоріоретинопатії в Чернівецькій області, Коновалець І. В. (2017)
Ошурко А. П. - Морфогенез верхньої щелепи та окремих структур щелепно-лицевої ділянки в зародковому періоді пренатального онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2017)
Присяжнюк В. П. - Особливості ліпідного профілю, про- та антиоксидантних систем крові у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі гіпотиреозу, Волошин О. І., Пашковська Н. В. (2017)
Рожко В. І. - Клінічні результати впровадження комплексу лікувально-профілактичних заходів у дітей з множинним карієсом на фоні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, Лучинський М. А. (2017)
Рябий С. І. - Порівняльна динаміка розвитку спільної жовчної протоки у плодів та новонароджених людини (2017)
Табачнюк Н. В. - Морфогенез піднижньощелепної слинної залози в зародковому періоді розвитку людини, Олійник І. Ю., Басіста А. С., Ватаманюк Н. В. (2017)
Хлистун Н. Я. - Дослідження трав’янистих видів вищих рослин урбанозони м.Чернівці, що загрожують здоров’ю його жителів, Масікевич Ю. Г. (2017)
Шеремет М. І. - Асоціація рівня цитокінів сироватки крові та апоптозу лімфоцитів із поліморфними варіантами генів BCL-2 (RS17759659), CTLA-4 (RS231775) і APO-1/FAS (RS2234767) у пацієнтів на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту та аденому щитоподібної залози, Сидорчук Л. П., Гирла Я. В., Шідловський В. О., Беденюк А. Д., Курочкин Г. С., Левицький А. В. (2017)
Шимон В. М. - Біохімічні маркери стану кісткової тканини у хворих із переломами вертлюгової ділянки стегнової кістки на фоні тиреотоксикозу, Стойка В. В., Шерегій А. А., Лемко І. І., Кубаш В. І. (2017)
Шиян Д. М. - Стереоморфологічні особливості ядра вершини та міжпозиційного ядра мозочка людини, Марковський В. Д. (2017)
Германчук С. М. - Oсобливості клінічної картини і методи ортопедичного лікування захворювань тканин пародонта у хворих на цукровий діабет (огляд літератури) (2017)
Інтернет новини. За редакцією Дейнеки С. Є., Яковець К. І., Тураша М. М. Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LV (2017)
Єдині вимоги до оформлення статей (2017)
Горський П. В. - Вплив ефектів шаруватості та зарядового упорядкування на термоЕРС термоелектричних матеріалів у квантуючому магнітному полі, Мельничук С. В. (2013)
Рогачова О. І. - Електронні фазові переходи і структурна нестабільність у твердих розчинах Bi1-xSbx, Дорошенко Г. М., Пінегін В. І., Дресселхаус М. С. (2013)
Урюпін О. М. - Термоелектричні властивості наноструктур у хрізотиловому азбесті та пористому склі, Іванов Ю. В., Шабалдін А. А., Константинов Є. В. (2013)
Круглов І. А. - Метастабільна фаза Bi2Te3–m, отримана безпосередньо з окремих елементів, Сєрєбряная Н. Р., Півоваров Г. І., Бланк В. Д. (2013)
Щенніков В. В. - Вплив фізичних та "геометричних" факторів на властивості термоелектричних матеріалів, Коробєйніков І. В., Морозова Н. В. (2013)
Анатичук Л. І. - Про вплив термоелектричного джерела електрики, що використовує тепло тіла людини, на покази сенсора температури і густини теплового потоку, Кобилянський Р. Р., Константинович І. А. (2013)
Черкез Р. Г. - Проектування термоелектричних проникних структур на основі силіцидів Mg і Mn, Максимук М. В., Феняк П. П. (2013)
Анатичук Л. І. - Вимірювання термоелектричних властивостей матеріалів при високих температурах, Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Сенюк Ю. І. (2013)
Анатичук Л. І. - Термоелектричний тепловий насос, як засіб підвищення ефективності системи очищення води для біологічних потреб при космічних польотах, Барабаш П. А., Ріферт В. Г., Розвер Ю. Ю., Усенко В. І., Черкез Р. Г. (2013)
Москалик І. А. - Про використання термоелектричного охолодження у практиці кріодеструкції, Маник О. М. (2013)
Джефрі Снайдер (до 45-річчя від дня народження) (2013)
Раймонд Марлоу (2013)
Сорокина Е. Ю. - 2016 год – новый шаг в диагностике и методов терапии сепсиса и септического шока, Дубров С. А. (2016)
Матолінець Н. В. - Нутритивна підтримка в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби (2016)
Горкавый Е. А. - Сравнение двух подходов периоперационного обезболивания при хирургическом лечении пациентов с колоректальным раком, Лесной И. И. (2016)
Фесенко У. А. - Стресова гіперглікемія у коматозних пацієнтів, Лобойко К. М. (2016)
Дацюк О. І. - Діагностика та профілактика периопераційної гіпотермії, Козловська І. Ю., Козловський Ю. К., Дмитрієв Д. В., Дацюк Л. В. (2016)
Науменко О. В. - Порівняння вартості інгаляційної та внутрішньовенної анестезії при малих гінекологічних втручаннях, Рудь О. А., Черній В. І., Продан О. В., Васильєва О. В. (2016)
Семененко А. І. - Активність нейрон-специфічної енолази у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом на фоні корекції інфузійними розчинами (2016)
Смирнова Л. М. - Биоэнергетическая недостаточность анестезиологического обеспечения (2016)
Черній В. І. - Впровадження принципів "Fast-Track Surgery" в роботу відділу малоінвазійної хірургії державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" державного управління справами, Науменко О. В., Рудь О. А. (2016)
Кравец О. В. - Менеджмент боли – задачи и перспективы (2016)
Дубров С. О. - Дайджест наукової періодики (2016)
Горський П. В. - Фундаментальні постійні й критерії подібності в термоелектриці, Мельничук С. В. (2014)
Рогачова О. І. - Розмірні ефекти в тонких плівках GeTe, Ніколаєнко Г. О., Водоріз О. С., Сіпатов О. Ю., Грігоров С. Н., Федоров О. Г. (2014)
Галущак М. О. - Термоелектрика телуриду свинцю легованого Sb і Bi, Горічок І. В., Криницький О. С., Фреїк Д. М. (2014)
Годжаєв Є. М. - Фазовий аналіз і електрофізичні властивості InGaTe2, Абдурахманова У. С. (2014)
Ромака В. А. - Структурні, енергетичні та кінетичні характеристики термоелектричного матеріалу Нf1-хLuxNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Лах О. І. (2014)
Барабаш В. А. - Підбірка екструдованих матеріалів на основі халькогенідів бісмуту – сурми для термоелемента, Глязер С. А., Громов Г. Г., Драбкін І. А., Єршова Л. Б., Молчанова С. А. (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність термоелектричного генератора дизельного автомобіля, Кузь Р. В. (2014)
Лобунець Ю. М. - Про критерії оцінки характеристик термоелектричних перетворювачів енергії (2014)
Кін-Ічі Уємура (06.02.1923 – 23.04.2014) (2014)
Мамедов М. М. - Унiверсальна неврівноважна термодинаміка й ефект Зеєбека (2014)
Год света и световых технологий (2015)
Калинин Е. С - Применение низкоинтенсивного красного излучения светодиодов в комплексном лечении невралгии язычного нерва, Лунёва В. А. (2015)
Мелеховець Ю. В. - Порівняння результатів лікування варикозної хвороби вен нижніх кінцівок із застосуванням склеротерапії та транскутанної лазерної коагуляції, Леонов В. В., Мелеховець О. К. (2015)
Радченко О. С. - Фотодинамічна інактивація грампозитивних та грамнегативних бактерій in vitro з використаням фотосенсибілізатора метиленового синього, Степура Л. Г., Гамалія М. Ф. (2015)
Свириденко Л. Ю. - Динамика раневого процесса после воздействия высокоэнергетического лазерного излучения с длиной волны 1,47 мкм (2015)
Гуляр С. А. - Сравнительная оценка анальгетического действия красного поляризованного излучения галогенного и светодиодного источников, Тамарова З. А. (2015)
Титова Н. В. - Опыт использования фотонных технологий на эмбриональном этапе развития белого амура, Коробов А. М. (2015)
Штонь И. А. - Синтез и экспериментальная апробация нового нанокомпозитного фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии, Чумаченко В. А., Шишко Е. Д., Куцевол Н. В., Арсентьева К. Г., Гамалея Н. Ф. (2015)
Бутаев А. Х. - Коррекция формы эритроцитов лазерным облучением крови во время и после сеанса плазмафереза у больных миастенией (2015)
Куцевляк В. Ф. - Антибактериальная активность фотодинамического воздействия in vitro на стандартную культуру candida albicans, Божко К. В., Полякова С. В., Северин Л. В., Кашура Ю. А., Бирюкова С. В., Войда Ю. В., Коробов А. М., Пономарев Г. В. (2015)
Русанов К. В. - Cтраницы истории фотомедицины: техника диагностического просвечивания в 1860-1880-е гг., Русанова Е. Г. (2015)
Заболотна Н. І. - Метрологічні характеристики розподілів похибок вимірювання в системі Mюллер-матричного картографування шарів біологічних тканин, Павлов С. В. (2015)
Коробов А. М. - Универсальная фотонно-магнитная матрица Kоробова A. – Kоробова B. "Барва-ФМ/24", Коробов В. А., Коробов Д. А., Макогон А. Н. (2015)
Рефераты публикаций по фотомедицине (2015)
Горський П. В. - Електропровідність функціональних, у тому числі термоелектричних, матеріалів, що описуються моделлю Фіваза, у квазікласичній області магнітних полів (2014)
Тітов О. В. - Teрмоелектричне нагрівання й охолодження в напівпровідникових структурах: нерівноважні носії заряду (Огляд), Гуревич Ю. Г. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричні властивості парофазних конденсатів на основі легованого телуриду олова SnTe:Bi, Дзундза Б. С., Маковишин В. І., Межиловська Л. Й., Бачук В. В. (2014)
Ніколаєва А. О. - Особливості дифузійної термоЕРС при домішковому електронному топологічному переході в сильнолегованих нитках вісмуту, Конопко Л. А., Бодюл П. П., Цуркан А. К. (2014)
Годжаєв Е. М. - Фізико-хімічний аналіз і термоелектричні властивості cплавів системи (SnSe)1-x(ErSe)x, Гусейнов Дж. І. (2014)
Рогачова О. І. - Особливості концентраційних залежностей теплопровідності в напівпровідникових твердих розчинів (PbTe)1-x(Bi2Te3)x, Водоріз О. С., Нащекіна О. М., Дресселхаус М. С. (2014)
Анатичук Л. І. - Про деякі особливості динамічних режимів роботи термогенератора, що використовує тепло людини, Кобилянський Р. Р. (2014)
Черкез Р. Г. - Проникні генератори термоелементи з матеріалів на основі Co – Sb роботи термогенератора, що використовує тепло людини (2014)
Лобунець Ю. М. - Термоелектрика і океан енергії (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність термоелектричного генератора автомобіля з бензиновим двигуном, Кузь Р. В. (2014)
Анатичук Л. І. - Дистанційний пристрій для вимірювання теплового потоку й температури поверхні цементних печей, Хванг Ж.-Д., Гаврилюк М. В., Лисько В. В., Прибила А. В. (2014)
Титул, содержание (2012)
От главного редактора (2012)
Рохман Б. Б. - Моделирование и численное исследование процессов термохимической переработки биомассы и углей в топочных устройствах.1. Неподвижный слой, Матвейчук А. С. (2012)
Sharma V. K. - Biomass Processing Research in Enea CR Trisaia (Italy) and in the Gas Institute of NAS of Ukraine, Braccio G., Freda C., Antoshchuk T., Pyanykh K. Ye., Karp I. N., Ilienko B. K., Zinoviev S. (2012)
Никитин Е. Е. - Анализ структуры и эффективности функционирования централизованных систем теплоснабжения населенных пунктов, Дутка А. В., Тарновский М. В. (2012)
Кожан А. П. - Исследование процесса получения водорода пиролизом углеводородов в аппарате с электротермическим псевдоожиженным слоем, Богомолов В. А., Ховавко А. И., Бондаренко Б. И., Семейко К. В. (2012)
Мищенко Н. В. - Влияние эксплуатационных факторов на коррозионные разрушения свинцовых пластин аккумуляторов, Сизая О. И., Королев А. А., Мищенко А. Н. (2012)
Блайда И. А. - Комплексная оценка отходов углеобогащения с точки зрения их фитотоксичности, возможности вторичной переработки и детоксикации, Баранов В. И., Васильева Т. В., Васильева Н. Ю., Немерцалов В. В., Слюсаренко Л. И., Камская В. Л. (2012)
Вольчин И. А. - Математическое моделирование процессов коагуляции частиц летучей золы с каплями жидкости в трубах Вентури мокрых скрубберов ТЭС, Ращепкин В. А. (2012)
Сорока Б. С. - Системы сжигания и теплоутилизационные устройства технологических печей : Современное состояние и мировые тенденции развития (2012)
Хвастухин Ю. И. - Математическое моделирование процесса дегидратации мелкодисперсных частиц в псевдоожиженном слое инертных частиц. 2. Разработка математического обеспечения, Колесник В. В., Орлик В. Н., Цюпяшук А. Н. (2012)
Варламов Г. Б. - Особенности горелочной системы трубчатого типа для камеры сгорания газотранспортной установки, Камаев Ю. М., Позняков П. О., Юрашев Д. Н. (2012)
Снарський А. О. - Термоелектричний пристрій в періодичному стаціонарному режимі, Безсуднов І. В. (2014)
Галущак М. О. - Термоелектрика твердих розчинів на основі плюмбум телуриду, Криницький О. С., Фреїк Д. М. (2014)
Ромака В. А. - Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик термоелектричного матеріалу VFe1-xTixSb, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Горинь А. М. (2014)
Сандуляк І. І. - Термоелектричний фактор потужності квазіодновимірних кристалів ТТТ2І3 в тривимірній фізичній моделі (2014)
Аракелов Г. А. - Деякі питання термоелектричної термостабілізації мікроболометричних матриць інфрачервоних діапазонів (2014)
Лобунець Ю. M. - Про перспективи застосування термоелектрики в енергетиці (2014)
Анатичук Л. І. - Про зростання ефективності термогенератора при використанні теплової енергії людини в динамічних режимах, Кобилянський Р. Р. (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність секційного термоелектричного генератора для автомобіля з дизельним двигуном, Кузь Р. В. (2014)
Анатичук Л. І. - Способи забезпечення якісних електричних та теплових контактів при вимірюванні параметрів термоелектричних параметрів, Лисько В. В. (2014)
Джон Стокгольм (до 80-річчя від дня народження) (2014)
Теут Андрій Олегович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Гуцул І. В. - Дослідження нестаціонарного розподілу температури та термоелектрорушійної сили анізотропного оптикотермоелемента при паралельних напрямах променевого потоку і градієнта температури, Гуцул В. І. (2014)
Ромака В. А. - Особливості електронної структури та мехінізмів електропровідності термоелектричного матеріалу Zr1-хCexNiSn, Рогль П., Стадник Ю. В., Ромака Л. П., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Корж Р. О., Горинь А. М. (2014)
Гайдар Г. П. - Концентраційні залежності параметра анізотропії рухливості K = μ┴/μ|| і параметра анізотропії термоЕРС захоплення електронів фононами M = α||ф/α┴ф В n-Ge та n-Si, Баранський П. І. (2014)
Лобунець Ю. М. - ТЕГ теплообмінного типу для суднових силових установок (2014)
Михайловський В. Я. - Термоелектричні генераторні модулі з матеріалів на основі n-InSe та p-PbTe для діапазону обочих температур 30-500°C, Кузь Р. В., Лисько В. В., Максимук М. В., Мочернюк Р. М. (2014)
Анатичук Л. І. - Вплив повітряного охолодження на ефективність секційного термоелектричного генератора для автомобіля з бензиновим двигуном, Кузь Р. В. (2014)
Ахиска Р. - TEGPAS нове обладнання для випробувань термоелектричних генераторів (2014)
Дудаль В. О. - Про використання термоелектричних генераторів під асфальтовим покриттям (2014)
Запаров С. Ф. - Засоби обробки ТЕМ та їх порівняльний аналіз (2014)
Анатичук Л. І. - Про підвищення швидкодії при вимірюванні теплопровідності абсолютним методом, Лисько В. В. (2014)
Вихор Людмила Миколаївна (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Усенко А. Ю. - Использование "рукавной" резекции желудка в лечении больных по поводу ожирения, Тодуров И. М., Перехрестенко А. В., Плегуца А. И., Калашников А. А., Косюхно С. В. (2017)
Велігоцький М. М. - Діагностика та хірургічна корекція атипових проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Грубник В. В., Комарчук В. В., Комарчук Є. В., Параняк М. Р., Грубник В. В. (2017)
Воробей А. В. - Гиперваскуляризация эзофагоколотрансплантата: обзор литературы и собственный опыт, Чепик Д. А., Вижинис Е. И., Махмудов А. М. (2017)
Бойко В. В. - Современные подходы к лечению острых язв пищеварительного канала, осложненных кровотечением, у больных после операций на органах гепатопанкреатобилиарной зоны, Лыхман В. Н., Ткач С. В., Меркулов А. А., Гуляева Д. Ю., Ханько Е. В. (2017)
Баязітов Д. М. - Автоматизована комп’ютерна діагностика апендициту під час лапароскопічного втручання, Кресюн Н. В., Бузиновський А. Б., Ляшенко А. В., Нєнова О. М. (2017)
Кучин Ю. Л. - Предиктори інтенсивного післяопераційного болю у пацієнтів після лапароскопічної холецистектомії, Бєлка К. Ю., Бабич В. П. (2017)
Шевчук І. М. - Хірургічне лікування хворих з приводу хронічного панкреатиту з біліарною гіпертензією, Пилипчук В. І., Хруник А. Д., Гедзик С. М. (2017)
Дзигал О. Ф. - Портокавальне шунтування як спосіб усунення портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки, Грубник Ю. В., Савицький І. В. (2017)
Кравців М. І. - Лікування інфекцій ділянки хірургічного втручання, Люлька О. М., Ляховський В. І. (2017)
Кришень В. П. - Динаміка клітинної ланки імунітету при використанні сорбційно–трансмембранного діалізу, Лященко П. В., Панікова Т. М., Власенко А. Н., Власенко А. В. (2017)
Долгополов О. В. - Оцінка результатів ультразвукового дослідження стану ішемізованих м’язів кінцівок у хворих з наслідками компартмент синдрому, Страфун О. С., Боєр В. А. (2017)
Оринчак В. А. - Клінічна оцінка стану хворих при посттромботичному синдромі нижніх кінцівок з огляду на патогенетичні особливості хірургічного лікування (2017)
Ляховський В. І. - Особливості перебігу та місцеве лікування гнійно–некротичного ураження при синдромі діабетичної стопи, Краснов О. Г., Люлька О. М., Нємченко І. І., Кизименко О. О. (2017)
Хомко О. Й. - Стан клітинного імунітету при синдромі діабетичної стопи, Сидорчук Р. І., Волянюк П. М., Карлійчук О. А., Петрюк Б. В., Білик І. І., Кнут Р. П. (2017)
Вансович В. Є. - Можливості визначення лікувальної тактики при вузловому зобі за результатами тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії та динамікою вмісту кальцитоніну та тиреоглобуліну, Вастьянов Р. С., Котік Ю. М., Базарченко О. А. (2017)
Опанасенко М. С. - Cиндром внутрішньолегеневої дисемінації: помилки в діагностиці, Конік Б. М., Борисова В. І., Терешкович О. В., Калениченко М. І., Кшановський О. Е., Леванда Л. І., Шалагай С. М., Купчак І. М., Демус Р. С. (2017)
Гафт К. Л. - Видеоторакоскопический плевродез с введением аутокрови при операциях по поводу буллезной эмфиземы легких, осложненной спонтанным пневмотораксом (2017)
Дмитрієв Д. В. - Мультимодальна аналгезія – метод усунення внутрішньочеревної гіпертензії після операції у дітей, Дмитрієва К. Ю., Семененко А. І., Моравська О. А. (2017)
Могильник А. І. - Алгоритм анестезіологічного забезпечення за непередбаченої "важкої" ларингоскопії в плановій хірургії, Кравців М. І., Ляховський В. І. (2017)
Гараев И. Д. - Результаты хирургического лечения больных с применением метода спондилодеза на уровне шейного отдела позвоночника (2017)
Філіпенко В. А. - Ендопротезування кульшового суглоба у хворих з приводу посттравматичного коксартрозу, Бондаренко С. Є., Жигун А. І., Марущак О. П. (2017)
Гулиев Ф. А. - Оценка качества жизни больных раком предстательной железы после радикальной простатэктомии, Халилов Э. Ш., Везирова З. Ш. (2017)
Дабижа А. Ю. - Использование термографии для определения прободающих сосудов передней брюшной стенки при реконструктивных операциях на груди (2017)
Барало Б. І. - Антибіотикорезистентність в урології. Погляд на проблему, Барало Р. П. (2017)
Кругляк Ю. А. - Електричний струм, термострум і тепловий потік в нано- і мікроелектроніці: модель переносу (2014)
Кругляк Ю. А. - Електричний струм, термострум і потоки тепла в нано- і мікроелектроніці: спеціальні питання (2014)
Рогачова О. І. - Вплив відхилення від стехіометрії на термоелектричні та механічні властивості Bi2Te3, Будник О. В., Водоріз О. С., Добротворська М. В. (2014)
Меньшикова С. І. - Залежності термоелектричних властивостей від товщини тонких плівок телуриду свинцю, легованого індієм, Рогачова О. І., Сіпатов А. Ю., Матейченко П. В., Добротворська М. В. (2014)
Лобунець Ю. М. - ТЕГ теплообмінного типу для суднових силових установок. Частина II (2014)
Анатичук Л. І. - Підвищення ефективності секційних термоелектричних рекуператорів тепла, Кузь Р. В., Прибила А. В. (2014)
XVI Міжнародний Форум з термоелектрики. Париж, 19-22 травня 2015 року (2014)
Басараб О. Т. - Місце міжнародних договорів у системі законодавства в прикордонній сфері (2016)
Дашковська О. Р. - Право нації на самовизначення як особлива форма опосередкування свободи (2016)
Дергільова О. Г. - Мутуальні акти як особливий вид правових актів (2016)
Дудченко О. С. - Повноваження та організаційна структура Ради Народних Комісарів відповідно до Конституції УРСР 1937 р. (2016)
Ієрусалімова І. О. - Генеза інституту громадського суспільства в Україні: історико-правовий аспект, Кожура Л. О. (2016)
Крилова Д. С. - Взаємодія права та моралі в інформаційному суспільстві (2016)
Матат Ю. І. - Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини і реалізація в Україні (2016)
Мацелюх І. А. - До проблеми розуміння змісту категорії "церковне покарання": історіографічний вимір (2016)
Параскевова Я. С. - Трансформація правового регулювання в Україні в умовах глобалізації: загальнотеоретичні засади (2016)
Раданович Н. М. - До питання про загальнодозвільне юридичне забезпечення права власності на землю в Україні (2016)
Наливайко Л. Р. - Реалізація принципу транспарентності в Україні, Романов М. Ю. (2016)
Гапоненко Л. В. - Проблемні аспекти принципу недоторканності суддів, Геращенко В. І. (2016)
Грудницька С. М. - Конституційно-правові засади регіоналізації державного управління (на прикладі управління державними підприємствами та державними корпоративними правами) (2016)
Журавльова Г. С. - Конституційний принцип недискримінації та правове положення внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Заїка А. А. - Гендерна рівність як принцип правового статусу особи (2016)
Колюх В. В. - Перспективи запровадження інституту бікамералізму в Україні (2016)
Кравцова З. С. - Категорія "конституційно-правовий статус": поняття та загальна характеристика (2016)
Матейчук Р. І. - Функціонування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України (2016)
Миколенко В. А. - Система міжнародного нагляду за дотриманням європейських стандартів у діяльності прокуратури (2016)
Ондрова Ю. - Право на опір як частина політичних прав у Словацькій Республіці (2016)
Артем’єва Н. П. - Поняття та сутність правової допомоги в цивільному процесі України (2016)
Булеца С. Б. - Права та обов’язки пацієнта та лікаря (2016)
Бурденюк С. І. - Сучасні підходи вдосконалення практики застосування стандартів ЄСПЛ в Україні в справах щодо захисту права власності (2016)
Губарєв С. В. - Моніторинг адміністративних правопорушень у підприємницькій діяльності: статистичний аспект, Лісун Я. В. (2016)
Задорожна А. П. - Підсудність як самостійний правовий інститут цивільного процесуального права (2016)
Письменна О. П. - Таємниця усиновлення, Задорожна І. Ю. (2016)
Косьмій Л. Р. - Форми договірного забезпечення угод, які будуть укладені в майбутньому (2016)
Кот О. О. - Правова природа права на захист цивільних прав (2016)
Куцик К. В. - Щодо визначення поняття процесуального примусу в цивільному судочинстві (2016)
Новікова Н. А. - Показання свідка в цивільних справах у часи Київської Русі (2016)
Спектор О. М. - Особливості розірвання шлюбу подружжям, яке має неповнолітніх дітей (2016)
Трофименко Д. С. - Практичні аспекти віндикації бездокументарних цінних паперів (2016)
Ульянова Г. О. - Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (2016)
Філонова Ю. М. - Загальна характеристика правових засобів захисту речових прав на чуже майно в Україні (2016)
Чепис О. І. - Правова природа зобов’язань, що виникають із безпідставного збагачення (2016)
Гарагонич О. В. - Поняття та ознаки органів акціонерного товариства (2016)
Дзяхар Г. І. - Судова практика у сфері правового регулювання здійснення господарської діяльності в нафтогазовій галузі України (2016)
Дячук Н. Д. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав суб’єктів приватного підприємництва в України (2016)
Боєва О. С. - Деякі аспекти судового захисту трудових прав за часів становлення державності в Україні (1917–1922 р.р.). Частина 2 (2016)
Дибань М. П. - Порушення принципу "infavorem" у трудових правовідносинах: проблеми теорії та практики (2016)
Ключнікова А. О. - Особливості культиваційних споруд як об’єктів аграрних правовідносин у сфері ведення тепличного господарства (2016)
Кондратюк Т. М. - Організаційно-правове забезпечення формування екологічної мережі України (2016)
Боняк В. О. - Рецензія на монографію "Конституційно-правовий статус суб’єктів освітнього процесу у вищій школі України" (2016)
Процюк І. В. - Рецензія на монографію за авторством Юрія Михайловича Бисаги, Дмитра Миколайовича Бєлова, Інни Миколаївни Берназюк, Олега Володимировича Марцеляка та Руслани Павлівни Натуркач "Корупція як цивілізаційний феномен: причини та шляхи подолання", Приходько А. А. (2016)
Антонюк О. П. - Порівняльна морфофункціональна характеристика клубової кишки в нормі та при атрезії в новонароджених, Єршов В. Ю. (2017)
Білецький Д. П. - Морфологічна перебудова привушної слинної залози щурів молодого віку при порушенні водно-електролітного балансу організму, Устянський О. О., Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Буштрук А. М., Кіптенко Л. І., Максимова О. С. (2017)
Бойко В. В. - Показники ліпідного обміну, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вміст кінцевих метаболітів монооксиду нітрогену крові у хворих на гіпертонічну хворобу, коморбідну з ішемічною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу, Білецький С. В., Білецький С. С. (2017)
Бурденюк І. П. - Таксономічний склад і мікроекологічні показники мікробіоти ротової порожнини дітей віком 11-13 років, хворих на хронічний катаральний гінгівіт за коморбідного стану, Сидорчук Л. І., Сидорчук І. Й., Яковець К. І., Бурденюк В. І. (2017)
Волошин О. І. - Дієтична та фітотерапевтична корекція сладж-феномену при холецистопатіях та сечокислому діатезі, Сенюк Б. П., Глубоченко О. В., Лукашевич І. В., Юрнюк С. В. (2017)
Garas M. N. - Features of severe bronchial asthma in children with exercise-induced bronchospasm, Lekhkun H. V., Lysenko V. V., Basіuk N. V. (2017)
Гаргула Т. І. - Ремоделювання структур стінки дванадцятипалої кишки при перебігу її виразки в умовах кадмієвої інтоксикації (2017)
Гресько М. Д. - Особливості формування менопаузального метаболічного синдрому (2017)
Григор'єва О. А. - Особливості розподілу рецепторів до лектину сої (SBA) у тканинах колінного суглоба щурів, Волошин М. А. (2017)
Давидова Л. М. - Морфологічні особливості язика щурів при гіпотонічній дегідратації організму в експерименті (2017)
Давидова Н. В. - Стан окремих показників оксидантно-антиоксидантної системи печінки щурів за умов алкогольної інтоксикації, темнової депривації та введення мелатоніну, Григор'єва Н. П. (2017)
Давидова Н. В. - Стан окремих показників вуглеводного обміну печінки та крові щурів за умов алкогольної інтоксикації, темнової депривації та введення мелатоніну, Яремій І. М. (2017)
Индиаминов С. И. - Изменения гигантских клеток ретикулярной формации продолговатого мозга на фоне разных видов кровопотери, Блинова С. А. (2017)
Карвацька Н. С. - Клінічно-патогенетичні особливості посттравматичного стресового розладу на тлі закритої черепно-мозкової травми в учасників антитерористичної операції, Юрценюк О. С., Савка С. Д., Карвацька Т. Г., Русіна С. М. (2017)
Квятковська Т. О. - Антропометричні особливості верхньої кінцівки юнаків, що працюють у сфері IT-технологій, та юнаків-музикантів (2017)
Лойтра А. О. - Розвиток артеріальних судин шлунка у плодів 4-6-го місяців пренатального періоду онтогенезу людини, Шкробанець А. А., Бойчук О. М. (2017)
Малик Ю. Ю. - Типові сухожилкові струни мітрального клапана та аномально розташовані струни лівого шлуночка серця людини при дослідженні методом лазерної поляриметрії (2017)
Nechytaylo O. Y. - The place of sensory neuropathy in the pathogenesis of critical limb ischemia in diabetic patients, V.M. Konovchuk V. M. (2017)
Олійник Н. С. - Нові технології в тактиці вибору методу лікування лейоміоми матки, Круть Ю. Я., Гайдай Н. В. (2017)
Онищенко А. И. - Изменения содержания мелатонина и ИЛ-12 в сыворотке крови больных хроническим полипозным риносинуитом, Наконечная О. А., Ткаченко А. С. (2017)
Павлов А. И. - Анатомо-топографические и хирургические особенности, варианты расположения (формы) повреждений структур задней черепной ямки (2017)
Пентелейчук Н. П. - Мікроскопічна та ультрамікроскопічна будова сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця дітей грудного віку (2017)
Семенюк Т. О. - Морфологічні ознаки клапанів серця людини зрілого віку в нормі в контексті лазерної поляриметрії (2017)
Тиш О. Б. - Можливості імуномодулюючої терапії в лікуванні та профілактиці інфекцій нижніх дихальних шляхів (2017)
Хільчевська В. С. - Можливості замісної ферментної терапії лактазної недостатності у дітей раннього віку, Харманська І. Б. (2017)
Чекаліна Н. І. - Особливості взаємозв’язку показників системного запалення, ліпідного спектра крові, структурно-функціонального стану серця та щитоподібної залози при стабільній ішемічній хворобі серця за умов сполучення з автоімунним тиреоїдитом (2017)
Черкасова В. В. - Роль окисної модифікації білків при експериментальному гострому панкреатиті та за умов корекції дексаметазоном (2017)
Шаламай У. П. - Динаміка показників варіабельності серцевого ритму у дітей шкільного віку із латентним залізодефіцитом та легким йододефіцитом, Павликівська Б. М., Воронич-Семченко Н. М. (2017)
Яворська С. І. - Особливості морфологічних змін та функціонального стану нирок щурів при експериментальному ураженні підшлункової залози, Мудра А. Є., Яворська-Скрабут І. М., Твердохліб О. В. (2017)
Ярмоленко О. С. - Особливості ремоделювання нирок та серця при експериментальній алоксановій гіперглікемії, Гордієнко О. В., Бондаренко О. О., Болотська Н. М. (2017)
Yasnikovska S. M. - Diagnostic features of placental dysfunction in pregnant women with bacterial vaginosis, Hrytsak H. T. (2017)
Владиченко К. А. - Порушення ембріогенезу сечовидільної системи (огляд літератури) (2017)
Дубик Л. В. - Роль системи гемостазу у патогенезі репродуктивних втрат (огляд літератури), Юзько О. М. (2017)
Каськова Л. Ф. - Стан ротової порожнини та профілактика стоматологічних захворювань у підлітків, які навчаються у різних закладах освіти за різними формами навчання (огляд літератури), Батіг В. М., Абрамчук І. І. (2017)
Карлійчук М. А. - Сучасні погляди на патогенез та лікування центральної серозної хоріоретинопатії (огляд літератури), Коновалець І. В. (2017)
Кривецький В. В. - Методи дослідження природжених вад органів нижнього середостіння у пренатальному періоді онтогенезу (огляд літератури), Ротар Г. П., Процак Т. В., Бесплітнік М. Г., Рябий Ю. М. (2017)
Процак Т. В. - Природжені вади розвитку ротової порожнини та глотки (огляд літератури), Забродська О. С., Панцюк К. А., Яковець К. І. (2017)
Ходоровська А. А. - Сучасні відомості про морфогенез та особливості будови тканин і органів дихальної системи людини (огляд літератури) (2017)
Цигикало О. В. - Особливості розвитку строми тимуса та її васкуляризації на ранніх стадіях пренатального онтогенезу людини (огляд літератури), Чала К. М., Ходоровська А. А. (2017)
Авраменко А. А. - Правило "противоположной руки" как основа профилактики формирования внутрисемейного очага хеликобактерной инфекции (2017)
Авраменко А. А. - Случай успешного лечения предраковых изменений слизистой желудка, вызванных применением ингибиторов протонной помпы, у больной хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Сокол А. М. - Клінічний випадок інфарктоподібного варіанта гострого міокардиту під "маскою" харчової токсикоінфекції, Сидорчук А. С., Богачик Н. А., Венгловська Я. В. (2017)
Гасько М. В. - Наш досвід хірургічного лікування хворих з переломами п'яткової кістки, Ковальчук П. Є., Зінченко А. Т., Тулюлюк С. В., Падиніч Ю. М., Гасько Д. М. (2017)
Стаднійчук Р. Ф. - Історія становлення кафедри медичної та фармацевтичної хімії, Братенко М. К., Перепелиця О. О. (2017)
Медичні internet-вісті. Частина ХV. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2017)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2017)
Барабаш О. О. - Правопорушення як вид правової поведінки людини (2017)
Головченко М. Ф. - Образ естетичної держави в концепції сучасної держави (2017)
Джолос С. В. - Нововиявлені обставини у справі за фактом смерті князя Олега (2017)
Єрмакова Г. С. - Взаємний вплив релігійних і правових норм у процесі їх формування в суспільно-політичному просторі інтеграційних процесів у Європі (2017)
Єрмоленко Д. О. - Структурні особливості правової ідеології (2017)
Заболотна Н. Я. - Адміністративно-правові договори: деякі особливості юридичної техніки творення (2017)
Лісна І. С. - Розвиток відносин власності в Україні в період козацько-гетьманської держави, Бєлінський П. В. (2017)
Луцький М. І. - Правові фактори політизації національного руху в Галичині напередодні проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (2017)
Михайлик А. О. - Застосування смертної кари в період становлення радянської влади в Україні (1917–1920 рр.), Жезицький В. Й. (2017)
Подковенко Т. О. - Сутність права та держави у творчості С. Дністрянського, Фігун Н. І. (2017)
Стрілець В. В. - Нормотворча діяльність революційних комітетів Полтавської губернії УСРР (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2017)
Церковник С. І. - Українське Педагогічне Товариство "Рідна школа": історико-правові засади становлення та діяльності (2017)
Щуцька Т. Я. - Особливості правової природи правових застережень, Юхимюк О. М. (2017)
Білан С. В. - Роль та місце референдуму в структурі конституційного права та в системі галузей права (2017)
Колюх В. В. - Інституалізація парламентської опозиції в Україні (2017)
Мяловицька Н. А. - Проведення люстрації у зарубіжних країнах: практика та досвід для України, Ревко І. М. (2017)
Горецька Х. В. - Правове регулювання розірвання договору на туристичне обслуговування на підставі його неналежного виконання (2017)
Карпенко Р. В. - Проблеми розмежування поруки та майнової поруки: теорія та судова практика (2017)
Керученко О. С. - Права та обов’язки сторін договору про надання психологічних (психотерапевтичних) послуг (2017)
Майкут Х. В. - До питання цивільно-правової відповідальності у сфері медичної діяльності (2017)
Парій Б. Б. - Роль попереднього договору у цивільному праві (2017)
Рябченко Ю. Ю. - Розвиток процесуальних гарантій участі представника в цивільному судочинстві з урахуванням реалізації засобів "електронного правосуддя" (2017)
Старчук О. В. - До питання правового регулювання протидії домашньому насильству, Торчило Я. О. (2017)
Бережна А. О. - Захист виключного права на музичні твори в господарському судочинстві (2017)
Григорчук М. В. - Правова характеристика суб’єктів захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання в господарському суді (2017)
Дякуновський О. Є. - Правове регулювання зупинення підприємницької діяльності за ініціативою підприємця: досвід Республіки Польща (2017)
Пігарева Г. І. - Імплементація норм міжнародного права у господарське процесуальне законодавство України (2017)
Вапнярчук Н. М. - Правове регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог щодо запобігання корупції: зарубіжний досвід (2017)
Величко Л. Ю. - Сфера дії трудового права: погляд в історію та нові виклики (2017)
Медвідь А. О. - Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин у сфері недержавного соціального забезпечення (2017)
Наумов Д. В. - Правове регулювання соціального діалогу у сфері праці на територіальному рівні (2017)
Пожарова О. В. - Поняття охорони материнства за законодавством України (2017)
Ченшова Н. В. - Правові засади становлення Світової організації торгівлі, Байрак Д. В. (2017)
Григор’єва Х. А. - Правові засади державної підтримки сільськогосподарського дорадництва в Україні: реалії та перспективи (2017)
Локтєва-Маклашова Н. В. - Правові аспекти впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом (2017)
Статівка О. О. - Система законодавства України про екологічну мережу: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2017)
Мацелик Т. О. - Рецензія на монографію Лиськова М. А. "Адміністративо-правові засади регулювання лотерейної сфери в Україні" (2017)
Содержание (2010)
Рыков С. А. - Сравнительная оценка различных методов измерения центральной толщины роговицы, Кондратенко Ю. Н., Новицкий А. Н., Кисиль А. Р. (2010)
Гайдамака Т. Б. - Взаимосвязь клинико-функциональных проявлений и патоморфологических изменений роговицы у больных герпетическим кератитом, Дрожжина Г. И., Храменко Н. И., Думброва Н. Е. (2010)
Панченко Н. В. - Изменения переднего отрезка глаза у больных с синдромом глаукомоциклитических кризов, Дурас И. Г., Панченко Е. Н., Храмова Т. А., Самофалова М. Н., Алексеенко Е. А., Якубович Н. В. (2010)
Копаенко А. И. - Эндотоксин грамотрицательных бактерий (Escherichia coli) как триггерный фактор развития HLA-B27 ассоциированных передних увеитов (2010)
Коновалова Н. В. - Состояние гуморального иммунитета у больных увеитами туберкулезной этиологии (2010)
Леус Н. Ф. - Эффективность медикаментозной коррекции нарушений тиолдисульфидной системы крови у больных хроническим иридоциклитом, осложнившимся начальной катарактой, Савко В. В. (мл.) (2010)
Саффар Мохаммед Желеледин. - Взаимосвязь эксфолиативной глаукомы с дистрофическими и сосудистыми изменениями структур глаза и патологией сердечно-сосудистой системы (2010)
Бабаева Р. Э. - Результаты комбинированной терапии диффузного диабетического макулярного отека интравитреальной инъекцией триамцинолона ацетонида и лазеркоагуляцией, Керимов М. И. (2010)
Капшук H. И. - Морфометрические особенности центральной области сетчатки (по данным ОКТ) после гидромониторной и ультразвуковой факоэмульсификации у больных возрастной катарактой и макулярной дегенерацией (2010)
Буйко А. С. - Показатели выживаемости больных увеальной меланомой при ее лечении 90Sr брахитерапией+фотокоагуляция, радиотермотерапией и первичной энуклеацией (2010)
Полякова С. И. - Информативность клинических признаков в дифференциальной диагностике опухолей эпителиального генеза и хронического продуктивного воспаления в слезной железе (2010)
Бездетко П. А. - Регенерация переднего эпителия роговицы после трансплантации суспензии лимбальных клеток, культивированных in vitro на модели частичной лимбальной недостаточности, Ильина Е. Н., Наумова О. В., Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г. (2010)
Усов В. Я. - Влияние железосодержащих инородных тел на окислительно-восстановительные процессы в роговице при моделировании травматического кератита, Жмудь Т. М. (2010)
Якименко С. А. - Шлях відтоку внутрішньоочної рідини, створених внаслідок виконання нових модифікацій аутосклерального циклогоніодренування в експерименті, Костенко П. О., Артьомов О. В. (2010)
Боброва Н. Ф. - Оптимизация классификаций врождённых катаракт (2010)
Пасєчнікова Н. В. - Офтальмологічна допомога населенню України в 2009 році, Риков С. О., Степанюк Г. I. (2010)
Барінов Ю. В. - Аналіз стану офтальмологічної допомоги дитячому населенню України за 2009 рік (2010)
Пасєчнікова Н. В. - 12 з'їзд офтальмологів України (м. Одеса, 25-28 травня 2010 р.), Пономарчук В. С., Аніна Є. I., Мартопляс К. В. (2010)
Leszko W. - Elektromagnetyczne zagrożenia balistyczne podczas służby funkcjonariuszy straży pożarnej, Gryz K. (2017)
Obolewicz J. - Wykorzystanie analizy wielokryterialnej do diagnozy stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie (2017)
Isajenko K. - Analiza dynamiki skażenia gleby naturalnymi i sztucznymi radionuklidami w województwie opolskim po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Piotrowska B., Stawarz O., Łukaszek-Chmielewska A., Krawczyńska S. (2017)
Izak P. - Mechanizm działania aerozolu gaśniczego, Kidoń A., Mastalska-Popławska J. (2017)
Balanyuk V.M. - Zwiększenie skuteczności gaśniczej binarnych mieszanin gazowo-aerozolowych za pomocą fal uderzeniowych (2017)
Pecio M. - Analiza wybranych aspektów bezpieczeństwa pożarowego oraz przygotowania operacyjnego Starego Miasta w Warszawie (2017)
Lech P. - Terroryzm niekonwencjonalny jako potencjalne zagrożenie dla Polski (2017)
Drzymała T. - Analiza doboru średnic pionów w instalacjach wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach wysokich w świetle obowiązujących przepisów, Kieliszek S., Binio J. (2017)
Drosio W. - Analiza wyposażenia stosowanego przez grupy poszukiwawczo-ratownicze podczas działań w kraju i za granicą, Podlasiński R., Pastuszka Ł. (2017)
Kielin J. - Zygmunt Jarosz – pionier pożarnictwa polskiego, Beata W. (2017)
Бабенко А. Ю. - Правова характеристика фінансових санкцій за порушення митного законодавства (2017)
Буканов Г. М. - Проблема історії розвитку акцизного податку, Купін А. П. (2017)
Волох О. К. - Національний банк України як суб’єкт публічного адміністрування електронного урядування (2017)
Галунько В. М. - Адміністративно-правова регламентація діяльності слідчих підрозділів (2017)
Ганзицька Т. С. - Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації, Козін В. В. (2017)
Гончарова І. А. - Процедура оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо надання адміністративних послуг (2017)
Джафарова М. В. - Суб’єкт владних повноважень: теоретичні та прикладні проблеми визначення (2017)
Ковальська В. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення поняття "організаційно-правове забезпечення здійснення адміністративної юрисдикції" органами управління освітньою діяльністю в Україні (2017)
Костенко І. В. - Рівень ефективності застосування репресивних методів в антикорупційних заходах і можливість їх реалізації в Україні (2017)
Негодченко В. О. - Специфіка діяльності органів Національної поліції України щодо гарантування інформаційної безпеки (2017)
Островський С. О. - Поняття та функції правоохоронних органів держави (2017)
Поляков І. С. - Апеляційне провадження в адміністративному судочинстві: проблеми та нові підходи до їх вирішення (2017)
Пчелін В. Б. - Сучасні моделі адміністративної юстиції зарубіжних країн (2017)
Рябченко О. П. - Питання підходу щодо визначення предмета судової адміністративної юрисдикції, Романяк М. М. (2017)
Россіхіна Г. В. - Особливості актів застосування норм фінансового права (2017)
Спасенко В. О. - Становлення системи органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Україні: історичний аспект (2017)
Терещук Ю. В. - Адміністративно-правовий статус керівника в митних органах України (2017)
Ульяновська О. В. - Особливості процедури застосування дисциплінарної відповідальності суддів як засобу забезпечення конституційного права на судовий захист (2017)
Філіппов А. В. - Необхідність системного підходу до посилення адміністративних стягнень за правопорушення в галузі транспорту (2017)
Цвіра Д. М. - Процесуальні повноваження адміністративного суду під час розгляду та вирішення податкових спорів (2017)
Чухлебов І. О. - Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації (2017)
Вовк М. З. - Кримінально-правове значення віку суб’єкта складу злочину при кваліфікації (2017)
Градецький А. В. - Забезпечення віктимологічної безпеки персоналу ДПтС України (2017)
Дикий О. В. - Зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання: проблеми та перспективи (2017)
Доманова Т. Ю. - Види злочинів, які вчиняються з двома формами вини (2017)
Жерж Н. А. - Міжнародно-правові та національні заходи запобігання злочинності у сфері економіки, Саква А. М. (2017)
Ліховіцький Я. О. - Системно-правові засади формування стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Науменко Ю. О. - Розвиток кримінально-правових норм, що регулюють питання кримінальної відповідальності у сфері службової діяльності в радянську добу (1918–1960 рр.) (2017)
Ніколаєнко Т. Б. - Класифікація покарань, що застосовуються до військовослужбовців: поняття, ознаки, проблемні питання (2017)
Олефір Л. І. - Реалізація персоналом органів пробації соціально-виховної роботи із засудженими, які перебувають у неї на обліку (2017)
Шепетько С. А. - Сучасні причини та умови, що сприяють проявам організованої злочинності в Україні (2017)
Шпіляревич В. В. - Правова природа "небезпечного стану" особи: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти (2017)
Грига М. А. - Почеркознавче дослідження підписів, нанесених за допомогою кліше (факсиміле) (2017)
Демура М. І. - Процесуальні права потерпілого як основа його процесуального статусу (2017)
Марочкін О. І. - Домашній арешт: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2017)
Михайлик Д. О. - Зарубіжний досвід участі суду в реалізації кримінально-виконавчого процесу (2017)
Пчеліна О. В. - Ситуаційний підхід у методиці розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Турман Н. О. - Моделі медіації у кримінальному процесі (2017)
Дьордяк О. В. - Уніфікація правового регулювання діяльності з надання туристичних послуг у рамках Карибського регіону (2017)
Камінський І. І. - Юридичні підстави міжнародно-правової відповідальності держав за акти неправомірного застосування інформаційно-психологічної сили (2017)
Клюєва Є. М. - Міжнародні та європейські стандарти організації перевезень небезпечних вантажів та їх вплив на національне законодавство, Чернова О. М. (2017)
Стрельбіцька Л. Я. - Миротворча функція спорту як його символічна цінність, Цуняк Д. В. (2017)
Тітко Е. В. - Цивільно-військові адміністрації як основна форма місцевого самоврядування в зоні конфлікту (2017)
Титул, зміст (2017)
Колосов І. - Проблеми та перспективи фінансування проекту реабілітації гідроелектростанцій Світовим банком в Україні (2017)
Котіна Г. - Боргова безпека України: оцінка, ризики та перспективи, Степура М., Кондро П. (2017)
Русінова О. - Модель системи управління забезпеченням розвитку промислового підприємства (2017)
Ярошевська О. - Комплексне оцінювання розвитку фондового ринку України (2017)
Гайко Г. - Феномен золотих і алмазних "лихоманок" як територіальне, гірниче й соціокультурне освоєння материкових просторів Північної Америки та Австралії (Частина перша), Білецький В. (2017)
Демуз І. - Внесок Української Національної Ради в Петрограді у справу допомоги біженцям і виселенцям під час Першої світової війни (2017)
Заплетнюк О. - Історіографія проблеми оцінки правління фараона Ехнатона (2017)
Родигіна О. - Ґенеза терміна "інтелігенція" в історичному вимірі (2017)
Бардин М. - Апокаліптичні очікування в сучасній релігійній літературі Свідків Єгови та Адвентистів сьомого дня (порівняльна характеристика) (2017)
Краснопьоров П. - Феномен гіпертексту в Інтернеті та філософія постмодернізму (2017)
Левицький В. - Суб'єкт як субстанція. Гегель як пророк модерну. Три способи розуміння субстанційності суб'єкта в гегелівській філософії та іманентизація реальності в новітній філософії (2017)
Райхерт К. - "Kuroneko Banzai" та "Nimbus Libere" як приклади антиамериканської військової пропаганди (2017)
Рижков А. - Аналіз образу України в медіапросторі Мексики: липень 2016 р. - червень 2017 р., Лопес Роча Н. (2017)
Санніков С. - 5 Sola Реформації. Богословські принципи гетерогенного протестантизму (2017)
Стариковська О. - Закономірний характер формування громадської думки (2017)
Старовойт І. - Сучасний погляд на гендерне питання в царині релігії в історичній ретроспективі (2017)
Туренко О. - Консервативний концепт національної держави Хосе Ортеги-і-Гассета (2017)
Філяніна Н. - Феномен екологічної класики (філософсько-методологічний аналіз) (2017)
Содержание (2010)
Науменко В. А. - Характер изменения толщины макулярной области сетчатки (по данным оптической когерентной томографии) у больных сахарным диабетом II типа после хирургического лечения катаракты, Мартопляс К. В., Дмитриев С. К., Кульбида М. П., Иваницкая Е. В. (2010)
Сергієнко А. М. - Порівняння клінічної ефективності бетаметазону та тріамцинолону ацетоніду в лікуванні діабетичного макулярного набряку, Сірман Я. В. (2010)
Клюев Г. О. - Эффективность препарата липофен в комплексной терапии сосудистых оптиконейропатий, Савко В. В., Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Храменко Н. И. (2010)
Коновалова Н. В. - Эффективность применения препарата флоксал в лечении увеитов хламидийной этиологии у больных уретроокулосиновиальным синдромом, Нарицына Н. И., Серебрина Т. М., Михайличенко Л. А., Рыбалко А. В. (2010)
Тяжка Н. П. - Ефективність довгохвильової офтальмографії в діагностиці вікової макулярної дегенерації, Савко В. В. (2010)
Коломиец В. А. - Клинико-функциональные результаты хирургического лечения катаракты и пресбиопии с использованием дифракционнорефракционных ИОЛ AcrySof ReSTOR, Дмитриев С. К., Душенчук Т. В., Лазарь Ю. М. (2010)
Жабоедов Г. Д. - Особенности первичной реконструкции вспомогательного аппарата глаза после травм деталями строительных инструментов, Петренко О. В., Чурюмов Д. С. (2010)
Сухина Л. А. - Клиника, диагностика и тактика лечения повреждений зрительного нерва в сочетании с краниоорбитальными переломами, Смирнова А. Ф., Кардаш А. М., Голубов К. Э., Котлубей Г. В. (2010)
Чаланова Р. И. - Дезадаптивный тип индивидуальной адренергической иммунореактивности организма на ожоговую травму глаза (второе сообщение) (2010)
Демин Ю. А. - Сравнительная оценка эффективности трансканаликулярной лазерной эндоскопической дакриоцисториностомии и наружной дакрио- цисториностомии по Дюпюи-Дютану и Бурже в лечении пациентов с хроническим дакриоциститом, Жукова И. С., Демина М. Ю. (2010)
Гальперт Я. И. - Результаты ортоптического лечения содружественного косоглазия у детей с детским церебральным параличом, Сердюченко В. И. (2010)
Недзвецька О. В. - Корекція місцевого та загального цитокінового ,дисбаланса при токсичному ураженні ока внаслідок хронічної алкогольної інтоксикації в експерименті, Петрусенко Д. О., Рогульська Л. О. (2010)
Сотникова Е. П. - Эффективность биопелоидов в лечении экспериментального травматического кератита, Фесюнова Г. С., Абрамова А. Б., Соколова Б. Н., Салдан В. И., Лотош Т. Д., Осташевский В. Л., Коломийчук С. Г. (2010)
Гладуш Т. И. - Стабильность лизосомальных мембран сетчатки белых крыс при стрептозотоциновом диабете в условиях медикаментозного воздействия (ацетилцистеином, флавоноидом и таурином), Байдан Е. И. (2010)
Боброва Н. Ф. - Спосіб первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І. (2010)
Боброва Н. Ф. - Случай полной резорбции ретинобластомы Т3а стадии после интравитреальной химиотерапии и хеморедуктации, Сорочинская Т. А., Меликов Г. Г. (2010)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2017)
Верезубова Т. А. - Интернет-доходы физических лиц: тенденции и перспективы развития, Бельский А. Б., Цагойко А. А. (2017)
Деркач І. О. - Імітаційна модель трирівневої системи пенсійного забезпечення, Туровцев Г. В. (2017)
Павлов К. В. - Эффективность и интенсификация производства: особенное и общее в этих категориях (2017)
Чернобаева Н. В. - Экономико-правовые аспекты функционирования коммерческих организаций (2017)
Шевченко Е. А. - Моделювання фінансової стійкості інтегрованих структур при злиттях та поглинаннях, Михайлик Д. П., Левицький С. І. (2017)
Євтушенко М. В. - Еволюція статистичних та евристичних методичних підходів фінансової діагностики підприємств у світі (2017)
Абдуллаева М. Н. - Оценка конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевой специфики в Узбекистане (2017)
Виногоров Г. Г. - Совершенствование классификации видов отчетности (2017)
Костирко Л. А. - Фінансовий контролінг регулювання діяльності підприємств, Середа О. О. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Трансформація соціального відторгнення в економічному просторі суб’єкта господарювання (2017)
Тюрев В. К. - Обеспечение экономической безопасности компании (2017)
Богатырёва В. В. - Человеческий капитал как фактор повышения инвестиционной активности, Бословяк С. В. (2017)
Калінеску Т. В. - Стимулювання розвитку регіональних громад щодо можливостей використання прихованих потенціалів (2017)
Павлов К. В. - Система показателей, характеризующих социально-экономические взаимосвязи между приграничными регионами (2017)
Новини науки та практики (2017)
Редакційна колегія рекомендує (2017)
Відомості про авторів (2017)
Облікові дані (2017)
Вимоги до оформлення статтей (2017)
Содержание (2010)
Коновалова Н. В. - Дифференциальная диагностика воспалительных и дистрофических заболеваний сетчатки методом фотостресс-теста, Нарицына Н. И., Серебрина Т. М., Черепенко А. А., Михайличенко Л. А. (2010)
Савко В. В. - Коррекция нарушений тиол-дисульфидной системы крови у больныгх хроническим иридоциклитом, осложнившимся катарактой, Байдан Е. И. (2010)
Чаланова Р. И. - Адекватный тип иммунореактивности на тяжелое ожоговое повреждение органа зрения (первое сообщение), Дегтяренко Т. В. (2010)
Якименко С. А. - Трансплантація амніотичної оболонки в лікуванні звиразкувань рогівки, що утворюються після важких опіків очей, Бузник О. І. (2010)
Гончарова С. А. - Вторичное косоглазие, Петруня А. М., Пантелеев Г. В., Тырловая Е. И. (2010)
Риков С. О. - Характеристика мікрофлори кон'юнктиви новонароджених в період перебування їх в пологовому будинку, Ковальчук В. П., Гріжимальська К. Ю., Андрушкова О. О., Марцинковска О. Л. (2010)
Рыков С. А. - Метод интраоперационной санации конъюнктивальной полости, Кондратенко Ю. Н., Новицкий А. Н., Чумак Н. В., Кузюк М. Г. (2010)
Пономарчук В. С. - Гемодинамика головного мозку кролів за дії електростимуляції периферичного відділу зорового аналізатора, Лавренко Г. М., Пихтєєв Д. М., Гладкій Т. В., Іванов В. І. (2010)
Молчанюк Н. И. - Ультраструктурные изменения нервных структур ганглиозного слоя сетчатки крыс в динамике после действия метанола, Думброва Н. Е. (2010)
Боброва Н. Ф. - Кількісна оцінка особливостей формування посттравматичного рубця рогівки внаслідок проникаючих поранень рогівки, Шевчик В. І. (2010)
Якименко С. А. - Експериментальне вивчення гіпотензивної дії нових модифікацій аутосклерального циклогоніодренування, Костенко П. О. (2010)
Фесюнова Г. С. - Активность некоторых ферментов слёзной жидкости на фоне инстилляций биопелоидов при моделировании травматического кератита, Лотош Т. Д., Сотникова Е. П. (2010)
Жабоедов Г. Д. - Передние эндогенные увеиты и НLА-В27 антиген, Иванова Н. В., Копаенко А. И. (2010)
Мишенин А. Б. - Реабилитация больных первичной глаукомой с использованием санаторнокурортного и физиотерапевтического методов (2010)
Денисюк Н. Б. - Дослідження гіпотензивної дії препарату "Лантан ТМ" (Фармак, Україна) при первинній відкритокутовій глаукомі , Мельник В. О. (2010)
Бруцкая Л. А. - Случай успешного излечения косоглазия, сочетанного с птозом верхнего века (2010)
Содержание (2010)
Пасечникова Н. В. - Изменение уровня некоторых про- и противовоспалительный цитокинов у больныгх диабетической ретинопатией после лазерной коагуляции сетчатки, Метелицына И. П., Науменко В. А., Беляев В. Д. (2010)
Науменко В. А. - Значение витреальной флюорометрии для ранней диагностики непролиферативной диабетической ретинопатии (2010)
Коновалова Н. В. - Состояние динамики Т-клеточного иммунитета у больных увеитами туберкулезной этиологии (2010)
Усов В. Я. - Інформативність оптичної когерентної томографії переднього відділу ока в оцінці реакції рогівки на травматичне ушкодження сторонніми тілами, Жмудь Т. М., Андрушкова О. О. (2010)
Костенко П. А. - Измерение внутриглазного давления у больныгх с послеожоговыми грубыми рубцовыми изменениями переднего отдела глаза после тяжелых ожогов глаз транспальпебральным тонометром ИГД-02 (2010)
Кадатская Н. В. - Влияние величины разреза на послеоперационный астигматизм и остроту зрения при хирургии осложнённой катаракты с имплантацией переднекамерной ИОЛ L122UV фирмы Bausch & Lomb, Фокин В. П., Марухненко А. М. (2010)
Калашников В. В. - Метаболический статус биотина у больных с различными клиническими формами и скоростью развития возрастной катаракты (2010)
Полякова С. И. - Классификационные схемы дифференциальной диагностики и лечения болыпых опухолями слезной железы эпителиального генеза (2010)
Пасечникова Н. В. - Клиническая классификация и тактика ведения больных возрастной макулярной дегенерацией, Король А. Р. (2010)
Чічур Д. А. - Оцінка ефективності глюкокортикоїдної терапії в попередженні розвитку двостороннього регматогенного відшарування сітківки та рецидивів відшарування сітківки, Ільїнська І. Ф. (2010)
Зборовская А. В. - Изменение фотосенсибилизирующих свойств метиленового синего комбинацией его с 20% диметилсульфоксидом (при воздействии на культуру Escherichia coli), Пасечникова Н. В. (2010)
Боброва Н. Ф. - Ввдновлення ультраструктури ропвки псля первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки наскpiзними швами та на 2/3 11 глибини, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. I., Шевчик В. I. (2010)
Присяжна С. В. - Koмбiнoване лгкування бактеріальної виразки poгiвки з використанням консервованої декаметoксинi амніотичної оболонки (2010)
Леус Н. Ф. - Медикаментозная коррекция нарушений тиолдисульфидной системы тканей глаза при моделировании увеальной катаракты, Савко В. В. (2010)
Думброва Н. Е. - Ультраструктурные изменения элементов зрительного нерва крыс в динамике после действия метанола, Молчанюк Н. И. (2010)
Сердюк В. Н. - Функциональное состояние митохондрий сетчатой оболочки при моделировании глаукоматозного процесса (2010)
Пасечникова Н. В. - Определение и классификация первичной глаукомы. Что должен отображать диагноз?, Завгородняя Н. Г. (2010)
Савко В. В. - Клиническая оценка изменений глазного дна при застойном диске зрительного нерва, Нарицына Н. И., Коновалова Н. В., Новик А. Я., Михайличенко Л. А. (2010)
Пасечникова Н. В. - Функциональные методы исследования при диабетическом макулярном отеке, Науменко В. А., Кузнецова Т. А. (2010)
Якименко С. А. - Насечки конъюнктивы по Пассову, парацентез роговицы, операция Денига (делать или не делать?) (2010)
Дрожжина Г. И. - Новые препараты "Вет-комод" и "Хило-комод" для лечения синдрома сухого глаза, Коган Б. М. (2010)
К 70-летию профессора Иосифа Романовича Салдана (2010)
Содержание (2010)
Сергієнко М. М. - Метод поетапного проведення дугової автоматизованої астигматичної кератотомі'ї з урахуванням кератотопографічних даних, Ковальов А. I., Захараш Н. М. (2010)
Вит В. В. - Ультраструктурные особенности плеоморфных аденом слезной железы, Полякова С. И. (2010)
Федірко П. А. - Зміни мікроциркуляції у судинах бульбарної кон'юнктиви осіб,радіаційно опромінених (дозові залежності і латентний період), Гарькава Н. А. (2010)
Боброва Н. Ф. - Козырьковая вискосинусотрабекулотомия —новый способ хирургического лечения врожденной глаукомы, Сорочинская Т. А., Кузьмина Н. Б. (2010)
Скрипник Р. Л. - Показатели фактора роста эндотелия сосудов у больных неоваскулярной диабетической глаукомой и особенности течения послеоперационного периода при имплантации микродренирующего устройства, Курилина Е. И., Аль Санбари Азиз Мухаммед. (2010)
Задорожная А. И. - Коррекция показателей местного иммунитета глаза у больных первичной открытоугольной глаукомой (2010)
Коновалова Н. В. - Эффективность мареполимиела в комплексном лечении увеитов туберкулезной этиологии, Савко В. В., Дегтяренко Т. В., Сотникова Е. П., Нарицына Н. И., Серебрина Т. М., Михайличенко Л. А. (2010)
Пасечникова Н. В. - Диагностические возможности метода мультифокальной электроретинографии у больных сахарным диабетом с клинически значимым макулярным отеком, Науменко В. А., Терлецкая О. Ю., Черепенко А. А., Кузнецова Т. А. (2010)
Науменко В. А. - Эффективность и структура методов лечения диабетической ретинопатии при обращении за стационарной офтальмологической помощью (2010)
Кудинова-Савченко Н. А. - Клиническая эффективность и целесообразность антиоксидантно-метаболической терапии непролиферативной диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом второго типа, Веснина Н. А., Денисова О. О. (2010)
Нapoвчeнкo T. В. - Kpиоpeтинопeксия в пpофилaктикe paзвития отслойки сетчатки после витрэктомии пpи тpaвмaтичecком гемофтальме, Красновид T. А., Cидaк-Пeтpeцкая О. C., Дpaгoмиpeцкaя Е. И. (2010)
Чiчyp Д. А. - Визначення індивідуального pизикy pозвиткy двоcтоpоннього регматогенного вiдшapyвaння сітківки та peцидивiв відшapyвaння сітківки, Ільїнська І. Ф. (2010)
Пасечникова Н. В. - Фотодинамическое воздействие на кyльтypy Escherihia coli, с использованием метиленового синего и 10% диметилсульфоксида, Збopoвcкaя А. В., Kустрин T. Б. (2010)
Бездетко П. А. - Особенности формирования роговичного эпителия после пересадки аутотрансплантата при лимбальной недостаточности, Ильина Е. Н., Наумова О. В., Микулинский Ю. Е., Панибратцева С. Г. (2010)
Савко В. В. - Состояние энзиматической антиоксидантной системы xpycталика и влаги пepeднeй кaмepы щи экcпepиментальной кaтapaктe на фоне aллepгичecкого увеита и пpимeнeния мексидола, Байдан Е. И. (2010)
Уманская Ю. В. - Влияние липофлавона на состояние окислительно — восстановительных процессов в сетчатке при моделировании ее дистрофического процесса воздействием света высокой интенсивности, Путиенко А. А. (2010)
Безкоровайна I. M. - Сучасний погляд на неоваскулярну глаукому (2010)
Typчин M. В. - Сучасні дані що будову pогiвки людини і методи її конcepвaцiï , Аpтeмoв О. В., Гребенюк І. M. (2010)
Боброва Н. Ф. - Биомикpоcкопия рудных детей на обычной щелевой лампе без наркоза, Дембовецкая А. Н., T. В. Романова, Жеков А. K., Copoчинcкaя T. А. (2010)
Kлюeв Г. О. - Новый метод акустического контроля щи выбоpe оптимaльныx пapaмeтpов лaзepной тpaнccклepaльной циклокоагуляции у больных откpытоyгольной псевдоэксфолиативной глаукомой (2010)
Tharwat H. Mokbel - Deep Sclerectomy in Exfoliative Glaucoma and Primary Open-Angle Glaucoma, Asaad A. Ghanem, Ashraf I. Moawad, Ihab M. Nafie. (2010)
Чуднявцева H. А. - Восстановительное лечение больных с травмами глаза, осложненными иридодиализом, Родина Ю. H., Чуднявцев С. E. (2010)
Таналиева С. - Большой урок (воспоминания о встрече с акад. Н. А. Пучковской) (2010)
Памяти профессора Родина Станислава Станиславовича (2010)
Титул, зміст (2016)
Флавамед — препарат вибору у команді муколітиків (2016)
Саморозвиток — у тренді (2016)
Богданова Н. - CPhI Worldwide-2016: Всемирная выставка глазами очевидцев (2016)
Клименюк Ю. - Годовые переговоры, или Кто мне друг... (2016)
Демецкая А. - "Жити сьогодні": глобальные тренды и украинские реалии (2016)
Традиции и инновации в лечении болевого синдрома (2016)
Дедишина Л. - Здоровий спосіб життя та діабет (2016)
Ціноутворення на лікарські засоби має відбуватися за принципами об’єктивності та з урахуванням економічної складової (2016)
Осенний блюз: музыка для души (2016)
Кривомаз Т. - Вирус повышенной опасности для беременных (2016)
Другий Соціальний звіт мережі аптек "D.S." (2016)
Кривомаз Т. - Здоровые почки — залог гомеостаза всего организма (2016)
Кривомаз Т. - Формирование половой идентичности (2016)
Дедишина Л. - Свій край як середина світу (2016)
Примак Р. - "Патріарх" наукових приладів (2016)
Клименюк Ю. - Дефектура в аптеке: причины и следствия (2016)
Клименюк Ю. - Категорийный менеджмент — процесс управления товарными категориями (2016)
Азійський вірус наступає... (2016)
Демецкая А. - Для крови и костей: витамин К (2016)
Історії провізорів. Танцюючий мільйонер позаздрить (2016)
Орловецкая Н. - Приготовление сборов лекарственных: противопростудный сбор, Данькевич О., Редькин Р. (2016)
Кириленко М. - После АТО. Угрозы мирной жизни (2016)
Демецкая А. - Отцы и дети: поколение не выбирают (2016)
Гороскоп (2016)
Против боли — Фастум гель. Доказательная медицина рекомендует! (2016)
Разумовська Н. Р. - Теоретичні аспекти професійної підготовки фахівців автомобільно-дорожньої галузі (2014)
Жерновникова О. А. - Педагогічний процес навчання математики та його закономірності (2014)
Чорноус Н. А. - Сутність педагогічної взаємодії (2014)
Карпенко О. Є. - Управління мотивацією професійного розвитку педагогічного персоналу СОС-дитячих містечок Австрії (2014)
Корнюш Г. В. - М. М. Ланге як педагог очима учнів і сучасників (2014)
Перетяга Л. Є. - Розвиток фонаційного дихання як один з напрямів у роботі з формування голосової культури (2014)
Ямницький О. В. - Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх практичних психологів (2014)
Гремалюк Т. - Інноваційні форми й методи викладання німецької мови із застосуванням автентичного музично-пісенного матеріалу (2014)
Шумельчик Л. Б. - Засоби формування професійних компетенцій майбутнього гірничого інженера в умовах інформаційно-освітнього середовища (2014)
Кострубська Т. В. - Виявлення рівня стресової напруги професійної діяльності судноводіїв (2014)
Томашевська С. А. - Особливості функціонування і розвитку сучасної японської сім'ї (2014)
Петренко М. Б. - Особливості концертмейстерської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2014)
Яблонская Т. Н. - Ролевая перспектива как целевая направленность педа¬гогической подготовки будущего учителя иностранных языков (2014)
Кічук Н. В. - Науково-дослідна діяльність у аспекті компетентнісного підходу до професійної підготовки педагогів (західноєвропейський контекст) (2014)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність як проблема психології особистості (2014)
Соцька О. П. - Екологія дитинства у сучасній освітній парадигмі: теоретичний аспект (2014)
Картель Т. М. - Розвиток іншомовних здібностей як основа формування комунікативної компетентності студентів у процесі навчання іноземної мови (2014)
Лисак Н. О. - Етапи реалізації педагогічної технології, яка сприяє про¬фесійному становленню студентів у процесі взаємодії з викладачами (2014)
Лу Чен - Фортепианная подготовка будущего учителя музыки украины и китая в контексте транскультурного подхода (2014)
Лученцова І. С. - Педагогічна практика як засіб адаптації студентів до професійної діяльності (2014)
Галіцан О. А. - Сучасні аспекти застосування технології проектного навчання у вищих навчальних закладах (2014)
Масич С. Ю. - Зміст і структура діяльності викладача (2014)
Васильєва С. О. - Репутація, авторитет, престиж, імідж як складові професійного статусу вчителя (2014)
Галіцан О. А. - Особливості використання проектних технологій у підготовці майбутніх фахівців-освітян (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Активізація самостійної роботи бакалаврів романо-германської філології у процесі вивчення фахових дисциплін (2014)
Кічук Н. В. - Напрями організації науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-філологів (на базі університетів Іспанії) (2014)
Князян М. О. - Сучасні підходи щодо організації науково-дослідної діяльності майбутніх учителів-філологів у системі вищої освти західної європи (2014)
Хращевська О. О. - Художньо-педагогічна підготовка майбутніх учителів початкових класів та напрям її поліпшення (2014)
Попова О. В. - Лінгводидактичні аспекти коректного інтерпретування Сегментації потоку мовлення (на матеріалі україномовного та китаємовного жіночого ділового дискурсу) (2014)
Форостян О. І. - Підготовка фахівців з фізичного виховання до спеціальних навчальних закладів освіти (2014)
Терзі П. П. - Виховання координаційних здібностей у юних футболістів (2014)
Тодоров П. І. - Соціальна адаптація та інтеграція підлітків з вадами слуху засобами фізичного виховання (2014)
Кьон В. В. - Становлення методики навчання гри на скрипці в Україні (2014)
Вихор В. Г. - Обґрунтування використання методів навчання в системі підготовки студентів до управління навчальною діяльністю учнів, Пліско В. І. (2014)
Наші автори (2014)
Содержание (2013)
Мартинюк С. В. - Стан зіничних реакцій у хворих на акомодаційну езотропію, Бушуєва Н. М. (2013)
Ємченко В. І. - Стратегія лікування хворих на косоокість з А-У-Х-синдромами (2013)
Уманец Н. Н. - Интравитреальное введение ранибизумаба в комбинации с селективной лазерной коагуляцией пигментного эпителия сетчатки в лечении больных кистозным диабетическим макулярным отеком, Розанова 3. А., Махер Альзин. (2013)
Король А. Р. - Взаимосвязь морфометрических показателей сосудистой оболочки глаза и кровенаполнения глаза у больных возрастной дегенерацией макулы, Храменко Н. И., Задорожный О. С., Кустрин Т. Б. (2013)
Вит В. В. - Клинико-морфологические особенности злокачественных эпителиальных опухолей кожи век с агрессивным течением больных увеальной меланомой с различными клеточными типами, Сафроненкова И. А. (2013)
Величко Л. Н. - Уровень экспрессии молекулярных маркеров активации лимфоцитов у больных увеальной меланомой с различными клеточными типами, Вит В. В. , Малецкий А. П. (2013)
Каяли Авис. - Ранние клинические признаки эндокринной офтальмопатии при различной функции щитовидной железы (2013)
Рыков С. А. - Межфазные взаимодействия эмульгированных полидиметилсилоксанов с биополимерами витреоретинального интерфейса, Рубан А. Н., Казанец А. И., Крупская Т. В., Туров В. В. (2013)
Павлюченко А. К. - Офтальмопатии при воспалительных болезнях суставов (2013)
Драгомирецкая Е. И. - Использование ридит-анализа в медицинских исследованиях, Вит В. В., Нохрин Д. Ю. (2013)
Зборовська О. В. - Імунна відповідь при експериментальному стафілококовому ендофтальміті з використанням антимікробної фотодинамічної терапії з метиленовим синім, Курильців Н. Б. (2013)
Уманец Н. Н. - Морфологические изменения хориоретинального комплекса кролика непосредственно после воздействия различных режимов высокочастотной электросварки биологических тканей по сравнению с пороговой диодной эндолазерной коагуляцией, Ульянов В. А. (2013)
Леус Н. Ф. - Влияние каротиноидов и биофлавоноидов на процессы пероксидации в хрусталике при моделировании возрастной катаракты, Будайа Низар, Гиржева А. В. (2013)
Якименко С. А. - Порівняння впливу місцевого застосування дексаметазону і диклофенаку на перебіг епітелізації рогівки після опіку, Костенко П. О. (2013)
Мальцев Е. В. - Визначення оптимальних параметрів електричного струму при використанні високочастотного електрозварювання біологічних тканин для з'єднання країв хірургічної рани кон'юнктиви, Усов В. Я., Уманець М. М., Чеботарев Є. П., Крицун Н. Ю. (2013)
Чайковський Ю. Б. - Стовбурові клітини органа зору та їх участь у регенерації тканин очного яблука, Дєльцова О. І., Геращенко С. Б. (2013)
Иваницкая Е. В. - Внезапная кратковременная потеря зрения — неожиданный диагноз при грозном симптоме, Лебедь Е. П., Коновалова Н. В. (2013)
Требования к оформлению рукописей для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Положение о рецензировании рукописей, подаваемых для публикации в "Офтальмологическом журнале" (2013)
Андрейкова І. Б. - Педагогічний артистизм викладача іноземної мови: сутність, структура, критерії вияву (2014)
Губанова Н. С. - Засоби організації проектної діяльності учнів у німеччині:досвід баварії (2014)
Чубук Р. В. - Проектування змісту професійної підготовки фахівців в умовах вищої школи (2014)
ПеревязкоЛ. П. - Сновидения и виртуальный мир (2014)
Білгородська О. Є. - Критерії формування художньо-графічних умінь і навичокдітей 6-7-річного віку у процесі образотворчої діяль-ності (2014)
Перевознюк Н. М. - Педагогічні умови формування іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності майбутніх еко-номістів (2014)
Ревенко І. В. - Діагностика рівнів готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до художньо-естетичного виховання підлітків (2014)
Яновська Л. Г. - Підготовка майбутніх учителів історії до інноваційної діяльності (2014)
Андрейко О. І. - Специфіка навчання скрипкового виконавства у вищих мистецьких навчальних закладах (2014)
Яновський А. О. - Ризики, з якими стикаються майбутні вчителі під час ви-користання інформаційного середовища (2014)
Фоміна І. Л. - Основні чинники образного мовлення як професійного мовлення майбутніх філологів (2014)
Савченко О. С. - Проблема формування готовності водіїв автотранспорту до безпечного дорожнього руху. (2014)
Лисенко С. А. - Синергетичний підхід до реалізації розвивального навчання у початковій школі (2014)
Мойсеева Л. А. - Сутність поняття "творчій потенціал майбутніх концерт-мейстерів" (2014)
Жогно Ю. П. - Психотерапія у паліативній допомозі дітей-онко-пацієнтів, Фомичова В. А., Арутюнян К. Е. (2014)
Левченко Я. Е. - Технологія формування емоційного компонента професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя-філолога (2014)
Дроздова К. В. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. (2014)
Савченко Р. А. - Кооперовано-діяльнісний підхід як методологічна основа формування музично-педагогічної компетентності майбутнього вихователя та музичного керівника ДНЗ (2014)
Реброва О. Є. - Міждисциплінарний підхід та його застосування у галузі хореографічно-педагогічної освіти (2014)
Михайловський О. В. - Педагогічні умови формування економічного мислення молодших школярів (2014)
Бриль Г. К. - Духовна культура особистості як основа позитивного іміджу вчителя (2014)
Омельчук В. В. - Концепція успішності учнів та педагогів школи (2014)
Голубенко Л. Н. - Интеграция как инновация в обучении иностранным языкам, Панченко М. А. (2014)
Панченко М. А. - Методические подходы к обучению грамматике иностранного языка, Караваева Т. Л., Коляда В. П. (2014)
Лісовенко А. Ф. - Особливості самоставлення осіб, схильних до переживання заздрості (2014)
Железняк О. В. - Формування професіоналізму майбутнього вчителя з ре-алізації гендерного підходу у навчанні і вихованні стар-шокласників (2014)
Полозенко О. В. - Особливості використання особистісно орієнтованогопідходу в психологічній підготовці аграрників (2014)
Булгакова О. Ю. - Теоретична модель соціальної взаємодії (2014)
Глазкова І. Я. - Проблема подолання педагогічної занедбаності підлітків як бар'єра професійної діяльності вчителя в роботах нау-ковців Німеччини (2014)
Наші автори (2014)
Глумчер Ф. С. - Применение свежей цельной крови для ресусцитации при массивной кровопотере (2017)
Berger J. M. - "Do-not-resuscitate orders: a clinical ethics perspective" medicolegal and bioethics, Zelman V., Amaya R. (2017)
Мазур А. П. - Режими керованої вентиляції легенів на етапах хірургічного лікування хворих з морбідним ожирінням (Огляд літератури), Винниченко О. В., Шевченко В. М., Бубало О. Ф. (2017)
Бабич В. П. - Периопераційна аналгезія лапароскопічних холецистектомій: роль адьювантів з позицій доказової медицини, Кучин Ю. Л., Бєлка К. Ю., Мартищенко К. Д. (2017)
Ткаченко Р. О. - Вплив інфузійних розчинів на роділлю та плід під час кесарева розтину, Петриченко В. В. (2017)
Черній В. І. - Порівняння ефективності аналгетичної дії назальної форми кеторолаку трометаміну "Asprix" та ін’єкційної форми кеторолаку трометаміну у післяопераційному періоді, Науменко О. В., Рудь О. А., Продан О. В. (2017)
Тарасенко С. А. - Расход ингаляционного анестетика: методы оценки и корреляция между ними, Дубров С. А., Кунатовский М. В., Смоляр В. А. (2017)
Підгірний Я. М. - Впровадження в практику клінічних рекомендацій з діагностики та лікування тяжкого сепсису і септичного шоку, Матолінець Н. В., Нетлюх А. М., Біда З. А., Слобода Ю. В. (2017)
Кучин Ю. Л. - Пульсоксиметрія та безпека пацієнта під час хірургічних втручань, Бєлка К. Ю., Іноземцев О. М., Юровіч А., Дімов Б., Мельник І. (2017)
Коваль О. - Організація роботи стаціонарного закладу охорони здоров’я щодо обігу препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (2017)
Боцян Т. В. - Аутсорсинг маркетингу в діяльності підприємств малого і середнього бізнесу, Карпюк О. А., Лазаренко М. В. (2017)
Васьків О. М. - Формування інвестиційного портфеля на основі моделі "Квазі-Шарпа" (2017)
Горик-Чубатюк М. О. - Система прийняття управлінських рішень як інструмент сучасного менеджменту (2017)
Горобець О. В. - Экономические аспекты климатических изменений на территории Житомирской области (2017)
Кириченко Т. О. - Демографічні проблеми сумського регіону (2017)
Микитенко В. В. - Моделювання системи механізмів управління природними ресурсами у контексті забезпечення надійності її функціонування (2017)
Момонт Т. В. - Специфіка формування облікової політики на туристичних підприємствах в умовах диверсифікації їх діяльності (2017)
Мосійчук І. В. - Корпоративна культура організації як елемент системи мотивації персоналу, Самаріна К. А. (2017)
Сенишин О. С. - Державні цільові програми охорони природного довкілля як інструмент реалізації державної екологічної політики в Україні, Сенишин М. С. (2017)
Ястремська Н. М. - Особливості реалізації проектів краудфандингу в Україні (2017)
Pauwels H. - Cooperation between SSTC NRS and the EU in the Area of Nuclear Safety, Daures P., Stockmann Y.J., Vegh J. (2017)
Рижов Д. І. - Про сучасні вимоги до сейсмостійкого проектування та оцінки сейсмічної безпеки енергоблоків атомних станцій України, Шугайло О. П., Шугайло О. П., Кендзера О. В., Мар’єнков М. Г., Шендерович В. Я., Буряк Р. Я. (2017)
Авраменко А. А. - Теплофизические исследования для оценки безопасности перспективных ядерных энергетических установок, Ковецкая М. М., Кравчук А. В., Ковецкая Ю. Ю. (2017)
Франкова М. В. - Розробка моделі контейнера довгострокового зберігання відпрацьованих тепловидільних збірок реактора ВВЕР 1000 для програмного засобу ANSYS CFX, Воробйов Ю. Ю., Вишемірський М. П., Жабін О. І. (2017)
Борисенко В. И. - Выбор консервативных допущений при обосновании ядерной безопасности систем хранения отработанного ядерного топлива, Горанчук В. В., Пионтковский Ю. Ф., Сапон Н. Н. (2017)
Berthold A. - Shelter Implementation Plan at the Stage of Radiation Risks Elimination for Public, Kilina O., Kondratiev S., Kuechler L., Kutina L., Petrenko O., Smyshlyaeva S., Veselov Ye. (2017)
Гальченко В. В. - Дослідження поведінки системи з відпрацьованим ядерним паливом у понадпроектний період зберігання (2017)
Шестопалов В. М. - Геологическое захоронение радиоактивных отходов в Украине: история, современное состояние, перспективы, Шибецкий Ю. А. (2017)
Симонов А. А. - Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: меры защиты от компьютерных угроз, Клевцов А. Л., Трубчанинов С. А. (2017)
Кузмяк І. Я. - Ядерна захищеність: синонім фізичного захисту чи складова ядерної та радіоактивної безпеки?, Кравцов В. І., Печериця О. В., Пасєка О. В. (2017)
Міжнародна конференція "Сучасний підхід до здійснення науково-технічної підтримки регулювання безпеки використання ядерної енергії: компетентність, прозорість, відповідальність" (2017)
Руженцев И. В. - Дискретно-вероятностные информационные закономерности — фактор повышения эффективности производства, Луцкий С. В., Фетькив В. П., Подзигун А. И. (2017)
Мачехин Ю. П. - Физические основы метрологии нелинейных динамических систем, Курской Ю. С. (2017)
Дзюбенко М. И. - Лазерный метод измерения показателя преломления прозрачных веществ в терагерцевом диапазоне, Радионов В. П. (2017)
Жалило А. А. - Реализация РРР-метода определения параметров движения низкоорбитальных спутников по результатам бортовых GPS-наблюдений, Яковченко А. И. (2017)
Дмитриев В. И. - Система автоматического контроля производительности спирального классификатора (2017)
Неєжмаков П. І. - Куди йде світова метрологія? (за результатами аналізу європейських програм і документів), Павленко Ю. Ф., Буняєва Ю. Ю. (2017)
Неєжмаков П. І. - Державний первинний еталон одиниці електричного опору, Павленко Ю. Ф., Анікін В. В., Маслова Н. М., Коробчанська О. І., Колбасін О. І., Васильєва О. М. (2017)
Surdu M. N. - Peculiarities of the accurate AC phase controlled bridge realization, Surdu D. M. (2017)
Назаренко Л. А. - Спектральний розподіл потужності світла та присмеркова фотометрія, Можаровська Т. В., Усиченко Д. О. (2017)
Шевченко А. И. - Требования к метрологическим характеристикам спектрального ультразвукового метода для анализа качества пластин сплава Ni-Co (2017)
Щапов П. Ф. - Информационный анализ регрессионной модели факторного планирования медико-биологического эксперимента, Томашевский Р. С., Зольтман Е. В. (2017)
Ісаєв В. В. - Метод вимірювання кута зсуву фаз між двома напругами за допомогою прецизійного вимірювача змінної напруги (2017)
Должанський А. М. - Удосконалення методу та результати вимірювання електричних властивостей суспензій, Пінчук В. О., Колот Є. М. (2017)
Добровольський Ю. Г. - Спектральні похибки серійних вітчизняних люксметрів при вимірюванні випромінювання світлодіодних джерел, Калустова Д. О., Купко О. Д., Неєжмаков П. І., Рибалочка А. В., Шабашкевич Б. Г., Юр’єв В. Г. (2017)
Балабан В. М. - Забезпечення дозиметричного контролю лазерного випромінювання, Тимофеєв Є. П., Литвиненко А. С., Ляшенко О. М. (2017)
Рабинович Э. Х. - Определение сопротивлений движению автомобиля по неполным результатам измерений выбега, Иршенко В. А., Перов А. С. (2017)
Народницкий Г. Ю. - О неопределенности измерений средств измерительной техники по результатам их калибровки (2017)
Григоренко І. В. - Дослідження можливостей використання апарата fuzzy-logic при вимірюванні та класифікації дефектів металевих труб, Григоренко С. М., Гавриленко С. Ю. (2017)
Затока С. А. - Компьютерная тренировочная программа для изучения метода испытания магнитомягких материалов (2017)
Негрей С. Г. - Установление зон активных обрушений пород непосредственной кровли на концевых участках лав, Сахно И. Г., Негрей Т. А., Коломиец В. А. (2017)
Сахно С. В. - Дослідження впливу зчеплення закріплювача на напружено-деформований стан анкерних систем методом кінцевих елементів (2017)
Ковальов А. І. - Особливості застосування облицювальних захисних матеріалів для вогнезахисту металевих газопроводів, Качкар Є. В., Олійник І. Я., Станько Я. Я. (2017)
Ісаєнков О. О. - Обґрунтування параметрів локального укріплення підошви за рахунок консолідації порід сумішами, що саморозширюються, Сахно І. Г. (2017)
Чепига Д. А. - К вопросу о поддержании горных выработок при разработке угольных пластов в сложных горно-геологических условиях, Иорданов И. В., Александров С. Н., Конопелько Е. И., Подкопаев С. В., Петренко А. В. (2017)
Костенко В. К. - Моделювання процесів переносу в протитепловому костюмі з відбором тепла, Костенко Т. В., Майборода А. О., Лактіонов І. С. (2017)
Довгаль Д. О. - Дослідження довжини шляху різання бурових виконавчих органів породоруйнівних машин суцільного руйнування, Матюха П. Г. (2017)
Нуянзін О. М. - Дослідження рівномірності прогріву несучої стіни в залежності від конструкції та дизайну вогневої печі, Кришталь М. А., Кришталь Д. О., Рога М. П. (2017)
Топоров А. А. - Критерии оценки деградации шахтных водопроводов, Костенко Т. В., Тюрин Е. А., Лысенко О. Н. (2017)
Зайченко С. В. - Особливості геомеханічного моніторингу внутрішнього контуру виробки за допомогою геомехатроного комплексу, Вовк О. А., Вапнічна В. В. (2017)
Носач О. К. - Напружений стан незайманого масиву гірських порід в умовах ВП "Шахта "Стаханова", Бессараб М. В., Чорнокнижна І. М. (2017)
Бессарабов В. І. - Визначення екологічних характеристик вогнезахисних інтумесцентних покриттів при додаванні наноглин, Вахітова Л. М., Таран Н. А., Прудченко А. П., Придатько С. П. (2017)
Сердюк С. М. - Малі річки України: геоекологічний огляд проблем, Луньова О. В., Агєєва О. Ф., Камянська В. О. (2017)
Кружилко О. Є. - Застосування модифікованого матричного методу оцінювання виробничого ризику на підприємствах будівельної галузі, Сторож Я. Б., Богданова О. В., Лютак І. З. (2017)
Бойко В. В. - Визначення сейсмобезпечних меж проведення вибухових робіт з урахуванням анізотропії масивів порід в умовах кар'єру "ПАТ Коростенський кар'єр", Павленко М. О. (2017)
Волненко С. О. - Старательські способи видобутку бурштину в Українському Поліссі, Мельничук Г. В., Курепас Я. С., Мамчур С. В. (2017)
Глива В. А. - Дослідження захисних властивостей електромагнітних екранів на основі дрібнодисперсного заліза та його сполук, Лапшин О. Є., Коваленко В. В., Худик М. В. (2017)
Гнєушев В. О. - Екологічні та технологічні проблеми видобування торфу, Стадник О. С. (2017)
Гомон С. С. - Дослідження модифікованої силором клеєної деревини на стиск вздовж волокон, Гомон С. С., Зінчук А. В. (2017)
Гринев В. Г. - Обоснование параметров выбора комплектаций очистного оборудования с учетом области рациональной эксплуатации, Хорольский А. А. (2017)
Іванов О. О. - Перспективи дослідження нестехіометричного карбіду бору для видобувного нафтогазового обладнання, Анікеєв М. С. (2017)
Козяр В. О. - Особливості розташування торфових родовищ України залежно від геолого-геоморфологічних умов, Кирикович В. Д., Форсюк С. Л. (2017)
Колесніченко С. В. - Розрахунок організаційно-технічних показників безпеки підприємства (2017)
Костенко Т. В. - Особливості травматизму рятувальників в Україні (2017)
Ляху М. В. - Режими розробки газових покладів, Ляху Р. М., Сітко Х. Ю. (2017)
Магльована Т. В. - Підвищення ефективності очищення шахтних вод з використанням гуанідинових флокулянтів, Зав’ялова О. Л., Костенко В. К. (2017)
Майстренко В. В. - Застосування економічних методів для планування заходів з охорони праці, Ткалич І. М., Полукаров О. І. (2017)
Мерзлікін А. В. - Кластерний аналіз динаміки й кінематики розвитку малоамплітудного порушення, Захарова Л. М. (2017)
Полянський К. В. - Вплив віку високоміцного модифікованого бетону на його фізико-механічні властивості при довготривалому нагріві до 1500C (2017)
Поплавський В. А. - Фізичні та технологічні чинники формування детонаційної здатності свердловинних зарядів емульсійних вибухових речовин, Павленко В. В., Шукюров А. М., Кравець В. Г. (2017)
Садовенко И. А. - Обзор и количественная характеристика неиспользуемых природно-техногенных ресурсов Донбасса, Инкин А. В. (2017)
Самедов А. М. - Напряженное состояние оснований под ленточными фундаментами подземных сооружений, Охрименко В. И. (2017)
Семенченко А. К. - Влияние структуры ленточного конвейера на ресурс тягового органа при интенсивной угледобыче, Белицкий П. В., Семенченко Д. А. (2017)
Стадник О. С. - Зв’язок форм золи високозольного торфу з його збагачуваністю, Гнєушев В. О. (2017)
Судакова Д. А. - Нетрадиционная технология борьбы с поглощением буровых растворов в скважинах (2017)
Таран Н. А. - Регулювання хімічної структури компонентів вогнезахисних композицій, Вахітова Л. М., Придатько С. П., Бессарабов В. І., Прудченко А. П., Попов А. Ф. (2017)
Чередник В. А. - Cмыкание пород кровли при отработке пологих угольных пластов в условиях ГП "УК "Краснолиманская" (2017)
Шамаев В. В. - Особенности деформирования массива, обусловленные перераспределением геодеформационных полей (2017)
Шлапак Л. С. - Ремонт корозійно-механічних дефектів магістральних трубопроводів методом наплавлення порошковими електродами, Присяжнюк П. М., Луцак Л. Д., Луцак Д. Л. (2017)
Фельдман Э. П. - Динамика развития газонаполненных трещин в краевой части угольного пласта, Калугина Н. А., Чеснокова О. В. (2017)
Дунас С. В. - Стан охорони праці в тіньовому секторі ринку праці України, Дєньгін А. П., Єсипенко А. С., Таірова Т. М. (2013)
Здановський В. Г. - О некоторых проблемах энергетики (2013)
Здановський В. Г. - Дослідження рівнів магнітних полів енергетичних об’єктів, Глива В. А., Паньків Х. В. (2013)
Таірова Т. М. - Критерії оцінювання якості матеріалів спеціальних розслідувань нещасних випадків на виробництві, Мотовилова С. В. (2013)
Репін М. В. - Застосування процедур SWOT-аналізу при плануванні профілактичних заходів з охорони праці на державному рівні (2013)
Єсипенко А. С. - Небезпечні дії працівників як причина нещасних випадків на виробництві, Сліпачук О. А., Оберемок Г. О. (2013)
Майстренко В. В. - Особливості створення інформаційно-аналітичної системи обліку та аналізу наглядової діяльності на основі матеріалів перевірок, Кружилко О. Є. (2013)
Кружилко О. Є. - Математичне моделювання коефіцієнта важкості виробничого травматизму на підприємствах вугільної промисловості, Кириченко Ю. А., Демчук Г. В., Полукаров О. І., Сукач С. В. (2013)
Лисюк С. Д. - Індикатори виробничої безпеки та їх вплив на стан охорони праці, Репін М. В. (2013)
Білостоцька В. О. - Сучасні проблеми оцінки рівня витрат на охорону праці в Україні (2013)
Єсипенко А. С. - Ґендерний аспект у дослідженні стану умов і безпеки праці в Україні, Таірова Т. М., Мотовилова С. В. (2013)
Логінова І. І. - Підвищення безпеки ведення підривних гірничодобувних робіт шляхом вибору раціонального типу вибухової речовини, Тверда О. Я. (2013)
Масюкевич А. М. - Энергетический подход к определению безопасного и эффективного радиуса разрушения при взрыве в скальных породах, Воробьёв В. Д., Твёрдая О. Я. (2013)
Войналович О. В. - Алгоритми оцінювання ступеня справності мобільної сільськогосподарської техніки, Мотрич М. М., Подобєд І. М. (2013)
Мовчан С. І. - Керування оцінкою якості очищення стічних вод для поліпшення умов праці на виробництві, Здановський В. Г. (2013)
Реферати (2013)
Мисяк І. - Рудопрояви самородної міді Волині – типовий приклад металогенічного потенціалу платобазальтів, Скакун Л., Мельничук В. (2016)
Іваніна А. - Катагенетичні зміни нерозчинної дисперсної органіки як критерій нафтогазоносності девонських і кам’яновугільних відкладів Волино-Поділля (2016)
Павлунь М. - Гребенівський навчальний геокартувальний полігон (Українські Карпати), Генералова Л. (2016)
Білоніжка П. - Мінеральний склад і умови формування флішу Скибової зони Українських Карпат, Шваєвський О., Дацюк Ю. (2016)
Сіворонов А. - Мінералогічні особливості та умови формування ільменітових руд Валки-Гацківського родовища, Богданова М., Венглівська В. (2016)
Лящова М. - Нижньовізейські карбонатні породи південної частини Донецького басейну (мікрофації та умови утворення) (2016)
Bilonizhka P. - Mineral composition and microstructure of flints of Skyba nappe menilite formation of Ukrainian Carpathians, Datsyuk Yu. (2016)
Зинчук Н. - Особенности породообразующих минералов кимберлитов (2016)
Дяків В. - Природно-техногенні причини та еколого-геохімічні наслідки гідродинамічної аварії 15 вересня 1983 р. на Стебницькому хвостосховищі, Кицмур І. (2016)
Харкевич В. - Три види живлення порових і тріщинних колекторів підземних вод Львівщини (2016)
Борняк У. - Природний кам’яний матеріал оборонної вежі с. П’ятничани на Львівщині, Іваніна А., Стасюк О. (2016)
Гоцанюк Г. - Характеристика унікальної палеонтологічної пам’ятки – місцезнаходження міоценової біоти в центрі лЛьвова, Іваніна А., Спільник Г., Салінська Г., Підлісна О. (2016)
Матрофайло М. - Щодо методики морфологічного аналізу вугільних пластів Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну (2016)
Дацюк Ю. - Використання системи "елекtронний ніс” для вивчення декрепітації порід (2016)
Павлунь М. - Десяті наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, Білоніжка П. (2016)
Дацюк Ю. - Третя наукова конференція "Геофізичні дослідження та моделювання фізичних полів Землі” (2016)
Захисти кандидатських дисертацій аспірантами геологічного факультету (2016) (2016)
Випускники геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016 рік (2016)
Здановський В. Г. - Про деякі аспекти удосконалення системи охорони праці в Україні, Цибульська О. В. (2017)
Кружилко О. Є. - Методичні засади оцінки виробничих ризиків при плануванні профілактичних заходів, Сторож Я. Б., Лютак І. З., Праховнік Н. А. (2017)
Лисюк М. О. - До питання системності у вирішенні стресових проблем на виробництві (2017)
Романенко Н. В. - Визначення основних напрямів профілактики травматизму на підприємствах сільського господарства, Спичак Ю. М. (2017)
Таірова Т. М. - Прогнозування нещасних випадків на виробництві (2017)
Левченко О. Г. - Дослідження впливу фторидів та сполук лужних металів у електродному покритті основного виду на розчинність зварювальних аерозолів, Явдощин І. Р. , Степанюк С. М. (2017)
Богданова О. В. - Планування заходів зі зниження виробничих ризиків з використанням інформаційно-аналітичної системи, Спичак Ю. М., Кружилко В. О., Полукаров О. І. (2017)
Пушкін С. П. - Обґрунтування раціональних умов безпечної експлуатації біогазової установки, Почкай М. В., Коваленко Д. О. (2017)
Коваленко В. В. - Дослідження електромагнітної обстановки на робочих місцях персоналу міського електричного транспорту (2017)
Левченко О. Г. - Застосування методу АВС-аналізу та закону Парето до аналізування виробничого травматизму в галузі машинобудування, Ільчук О. С. (2017)
Здановський В. Г. - Удосконалення інформаційно-керуючої системи енергетичного господарства підприємств на основі інтелектуалізації процесу прийняття рішень, Євтушенко О. В., Сірик А. О. (2017)
Гулевець В. Д. - Оцінка ефективності та надійності системи управління виробничим здоров’ям та безпекою (2017)
Радіонов М. О. - Підвищення ефективності здійснення державного нагляду за станом охорони праці на підприємствах лісового господарства (2017)
Сахно С. І. - Особливості безпечної експлуатації мостових кранів в умовах агломераційного цеху гірничо-збагачувального комбінату, Янова Л. О., Пищикова О. В. (2017)
Сторож Я. Б. - Удосконалення технології обліку та аналізу матеріалів перевірок піднаглядових підприємств, Майстренко В. В., Полукарова С. Г., Кириченко О. А. (2017)
Kovalenko V. - Increasing the safety of wireless communication, Tykhenko О. (2017)
Логінова І. І. - Проект технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення, Сторож Я. Б. (2017)
Serbinova L. - Selection of a heat pump with low level of noise pollution, Menyk A., Tymoshchuk O. (2017)
Lysyuk S. - To the question about safety of technologies preparation non-trotyl explosive substances (2017)
Реферати (2017)
Tityl (2016)
Contents (2016)
Medvedev V. V. - Spatial heterogeneity of physical properties of the soils in Ukraine, Plysko I. V. (2016)
Kravchenko V. A. - The genes of reproductive system of Сapsicum genus and the search for ways of their application in conditions of covered soil in Ukraine, Stepenko T. A. (2016)
Bulgakov V. M. - The theory of longitudinal vibrations of a conical elastic body in an elastic medium, Adamchuk V. V., Holovach I. V., Orszaghova D. (2016)
Klechkovskyi Yu. E. - Practical methodology of assessing probability of establishment of adventive plant pests, Titova L. H., Palahina О. V., Pylypenko L. A., Orlinski А. D. (2016)
Patyka V. P. - Application of commercial test-systems to identify gram-negative facultatively anaerobic bacteria, Butsenko L. M., Pasichnyk L. A. (2016)
Polishchuk S. S. - Quantification of trace elements Fe, Zn, Mn, Se in hull-less barley grain, Kyrdohlo E. K., Mykhalska L. M., Morgun B. V., Pokhylko S. Yu., Rybalka О. І., Schwartau V. V. (2016)
Lavrynenko Yu. O. - Productivity of corn hybrids of different fao groups depending on microfertilizers and growth stimulants under irrigation in the south of Ukraine, Vozhegova R. A., Hozh O. A. (2016)
Pocherniayev K. F. - Genetic structure of ukrainian large white pigs, estimated using mitochondrial DNA-markers (2016)
Andriichuk A. V. - Hematological changes and resistance of erythrocytes of crimean horses in response to 32 km races, Tkachenko H. M., Tkachova I. V. (2016)
Simonov M. R. - The effect of "Remivita"l on plasma amino acid composition in dairy cows with ketosis, Vlizlo V. V. (2016)
Tityl (2016)
Contents (2016)
Adamchuk V. V. - Theory of motion controllability of a wheel machine-tractor aggregate, Bulgakov V. M., Nadykto V. T. , Golovach I. V. (2016)
Hospodarenko G. M. - Changes in organic part of the soil and acid-base balance depending on green manure fertilization in podzolized chernozem, Lysianskyi O. L. (2016)
Royik M. V. - Determining the quality of diterpene glycosides, obtained from stevia leaves, Kuznetsova I. V., Holodniak V. O., Mazayeva V. S. (2016)
Lopushniak V. І. - Impact of sewage sludge application on the humus state of sod-podzolic soil of subcarpathia under energetic willow plantation, Hrytsulyak G. M. (2016)
Guliayeva G. B. - Impact of the biological preparation Extrakon on photosynthetic apparatus, enzymatic activity of antioxidant enzymes and performance of spring wheat plants in the host-pathogen system, Tokovenko I. P., Pasichnyk L. A., Patyka M. V. (2016)
Balatsky V. N. - Association between leptin receptor gene polymorphism and quality of both meat and back fat in large white pigs of ukrainian breeding, Bankovska I. B., Saienko A. M. (2016)
Skrylnik Ye. V. - The impact of different fertilization systems on content, composition, energy intensity of organic matter in chernozem soil (2016)
Iskra R. Ya. - Role of chromium (III) in the nutrition of pigs and cattle, Vlizlo V. V., Fedoruk R. S. (2016)
Demydenko O. V. - Self-regulation and management of fertility restoration of typical chernozem in agroecosystems, Velichko V. A. (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Bulgakov V. M. - Mathematical model of the movement of a towed machine for cleaning beet tops residues from root crop heads, Adamchuk V. V., Holovach І. V., Ihnatiev Ye. І. (2017)
Ieremenko O. A. - Sunflower (Helianthus annuus L.) productivity under the effect of akm plant growth regulator in the conditions of the southern steppe of Ukraine, Kalensky S. M., Kalytka V. V. (2017)
Kozyr V. S. - Influence of natural selection on the reproductive function of bulls, Barabash V. І. (2017)
Demydenko O. V. - Microagrogenesis of chernozem in agrocenosis, Velichko V. A. (2017)
Tekleyohannes Berhanu - Adaptation and forage yield of Vetches (Vicia spp.) in the southern highlands of Ethiopia, Mergia Abera (2017)
Yaroshko О. М. - Antibacterial effect of flower extracts on microorganisms isolated from honeycombs with affected bee brood, Shepelevych V. V., Stepura L. G., Hrytsenko L. M., Yavorska N. V., Svyatetska V. M., Yefimenko T. M., Odnosum H. V. (2017)
Guliaev B. I. - Influence of abiotic factors on photosynthesis and production process of different winter wheat varieties, Huliaieva H. B., Patyka V. F. (2017)
Kohan A. V. - Unique experiment of global agriculture in the Poltava region – long-term winter rye cultivation, Hlushchenko L. D. , Hanhur V. V., Samoylenko O. A., Len O. І., Olepir R. V., Kalinichenko S. M., Kavalir L. V. (2017)
Ohorodnyk N. Z. - Cellular and humoral immunity of carp at the action of biologically active additives, Smolianinov K. B., Ratsky M. І. (2017)
Shelyov A. V. - Analysis of population-genetic processes in different cattle breeds by microsatellite loci of DNA, Kopylov K. V., Kramarenko S. S., Kramarenko O. S. (2017)
Ананьева Е. П. - Развитие глобализационных тенденций в концептологии научного знания (2015)
Заглада В. М. - Взаємозумовленість і динаміка внутрішніх і зовнішніх цінностей аксіосфери науки (2015)
Костючков С. К. - Особистість, суспільство і держава як замовники та споживачі освітніх послуг (2015)
Фаріон О. О. - "Blended Lеarning" як система інноваційних принципів та методів в освіті (на прикладі викладання дисципліни "Політології") (2015)
Марченко Я. Ю. - Євангельські християни-баптисти (ЄХБ) у межах цивілізаційної ідеї "глобального діалогу" (2015)
Шадюк Т. А. - Екзистенційний аспект феномена стражденності в православно-орієнтованому дискурсі (2015)
Вітаємо Петра Юрійовича Сауха з 65-річним ювілеєм! (2015)
Козловець М. А. - Модернізація як імператив розвитку сучасної України, Слюсар В. М. (2015)
Levitsky E. L. - Modern biotechnological approaches to lifespan extension of animals and humans (2017)
Pirog T. P. - Industrial waste bioconversion into surfactants by Rhodococcus erythropolis ІMV Ас-5017, Acinetobacter calcoaceticus ІMV В-7241 and Nocardia vaccinii ІMV В-7405, Shulyakova M. O., Nikituk L. V., Antonuk S. I., Elperin I. V. (2017)
Varbanets L. D. - Antiviral activity of lipopolysaccharides of Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens, Rybalko S. L., Starosyla D. B. (2017)
Turov V. V. - Water binding in composite systems based on milled medicinal plants and nanosilica, Krupska T. V., Golovan А. P., Andriyko L. S., Kartel M. T. (2017)
Stepanenko O. V. - Identification of Рsy1 gene alleles responsible for carotenoid accumulation in wheat grains, Stepanenko A. I., Kuzminskiy Ye. V., Morgun B. V. Z. (2017)
Ryzhenko N. O. - Probit analysis for Cd, Pb, Cu, Zn phytotoxicity assessment, Kavetsky V. M. (2017)
Саух П. Ю. - Філософія та методологія стратегії полікультурної освіти (2016)
Barna N. V. - Phenomenology of Perception Substantive Environmental Dimensions in Aesthetic Analysis (2016)
Turowski R. - "Antropologia ascetyczna" Ewagriusza z Pontu (345–399) (2016)
Башманівський В. І. - Міжкультурний діалог у інтернет-виданнях Житомирщини за 2013-2014 роки (2016)
Богомолець О. В. - Наречення та освячення дитини в язичницькій та християнській традиції: спадкування чи протиставлення (2016)
Гьокхан Д. - Сучасні міграційні процеси: проблема адаптації та інтеграції мігрантів в об’єднаній Європі (2016)
Зайко Л. Я. - Дискурс як противага мовним маніпуляціям мас-медіа (2016)
Ковтун Ю. В. - Патріотичне виховання військовослужбовців як основа становлення української національної еліти (2016)
Козловець М. А. - Історіософський дискурс транзитивності сучасного українського суспільства (2016)
Кузін В. В. - Постколоніальний автор як інтерпретатор культури (2016)
Юсифзаде А. М. - Достоинство как высшая моральная ценность и его аспектуальное утверждение (2016)
Мельник М. В. - Християнські цінності як чинник демократизації сучасного українського суспільства (2016)
Мельничук М. С. - Антихристиянські та сатанинські мотиви у формуванні ідейного стрижня "металічної" музики: релігієзнавчо-мистецтвознавчий аналіз (2016)
Назаров М. Г. - Традиции азербайджанского высшего образования в контексте интеграции в европейское образовательное пространство (2016)
Нємцева Н. В. - Принципи біомедичної етики та її соціально-психологічні реалії в Україні (2016)
Никульчев Н. А. - Святость как ключевая философская категория христианского дискурса, Смирнова М. С. (2016)
Остапова В. В. - Отшельничество: бытие между социумом и сакральным опытом (2016)
Піддубна Л. В. - Кіберпростір як відображення трансформацій інформаційної економіки (2016)
Підскальна О. М. - Мультикультуралізм як філософська концепція (2016)
Попович В. М. - Духовні цінності як основа морально-етичної компетентності священнослужителя (в контексті впровадження компетентнісного підходу в систему богословської освіти) (2016)
Слюсар В. М. - Соціальне насилля: зміст і форми реалізації у трансформаційних процесах (2016)
Тофтул М. Г. - Естетичне відношення людини до дійсності (2016)
Чаплінська О. В. - Ж.-Л. Нансі : філософські роздуми про тіло (2016)
Чугай О. М. - Моральний вимір економічної глобалізації в концепті сучасної філософсько-світоглядної парадигми (2016)
Ярош О. А. - Вплив філософсько-релігійних парадигм на формування і розвиток католицького сакрального музичного мистецтва: період патристики і раннього середньовіччя (2016)
Козловець М. - До проблеми дослідження соціальної активності у контексті феномена волі (2016)
Глущенко А. - Олександр Кирилович Ткаченко (до 70-річчя від дня народження), Гарбовський Ю. (2016)
Колонка головного редактора (2017)
Bітаємо, пам'ятаємо (2017)
Основатель эпохи хирургии новорожденных (к 95-летию со дня рождения Гирея Алиевича Баирова) (2017)
Спішіть робити людям добро (2017)
Події (2017)
Заремба В. Р. - Модифікація методу Мартінеза–Ферро у лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей, Доценко М. О., Бондаренко Є. О. (2017)
Слєпов О. К. - Випадок обструкції тонкої кишки рідкісної етіології у новонародженої дитини з гастрошизисом, Мигур М. Ю., Гордієнко І. Ю., Пономаренко О. П., Тарапурова О. М., Палкіна І. С. (2017)
Веселий С. В. - Сучасні підходи до лікування та реабілітації дітей із гастрошизисом, Кліманський Р. П. (2017)
Gorduza D.-B. - Фемінізуюча генітопластика, Margain-Deslandes L. , Mouriquand P. , Mure P.-Y. (2017)
Косаківська І. А. - Біполярний скальпель (2017)
Талько М. О. - Роль еластографії зсувної хвилі у диференційній діагностиці запальної патології периферичних лімфатичних вузлів у дітей, Синєпупова Н. А. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського