Коваленко А. В. - Поняття кримінологічної політики держави в діяльності поліції в Україні (2016)
Курта Є. О. - Види приватних детективних послуг, що можуть надаватись в Україні: перспективи правового регулювання з урахуванням міжнародного досвіду, Поливанюк В. Д. (2016)
Антонюк О. В. - Особливості проведення слідчих (розшукових) дій для вилучення інформації з матеріальних відображень при розслідуванні хуліганства, вчиненого з використанням вогнепальної або холодної зброї (2016)
Базір С. С. - Судді як спеціальні суб’єкти одержання неправомірної вигоди (2016)
Береза Ю. М. - Роль тактичної підготовки у професійній діяльності поліцейських підрозділів особливого призначення (2016)
Воропай Є. А. - Деякі аспекти кримінально-правового аналізу грабежів (2016)
Д’яковський Г. Л. - Способи вчинення організованою групою незаконного позбавлення волі та викрадення людини як елемент криміналістичної характеристики (2016)
Запорожець Р. А. - Шахрайство у сфері іпотечного кредитування: поняття та види (2016)
Іванчишин І. І. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення огляду при розслідуванні злочинів, учинених злочинними угрупованнями (2016)
Каторкін Р. А. - Кримінально-правове забезпечення призову на строкову військову службу, військової служби за призовом осіб офіцерського складу в Україні у ХХ столітті (2016)
Кіцелюк В. М. - Можливості та особливості призначення судових експертиз під час розслідування порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки (2016)
Куратченко М. В. - Особливості проведення допиту підозрюваного під час розслідування сутенерства та втягнення особи в заняття проституцією (2016)
Сіротченков Д. Ю. - Організаційно-тактичні особливості проведення огляду місця події при розслідуванні хуліганства, вчиненого з використанням вогнепальної зброї (2016)
Сіроух І. В. - Криміналістичний аналіз способів створення або утримання організованими групами місць розпусти і звідництва (2016)
Фурса В. В. - Дискусійні питання об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст.156 КК України (2016)
Підготовка наукових кадрів (2016)
Нові видання (2016)
Довідка про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Гриценко А. - Реконструктивний економічний розвиток: зміст, основні напрями і вектор соціальної справедливості (2016)
Яременко О. - Суперечлива єдність економічної ефективності і соціальної справедливості як чинник функціонування та еволюції економічних систем (2016)
Єщенко П. - Криза української економіки і як із неї вийти (2016)
Бурлай Т. - Сучасна політика Євросоюзу в контексті соціальної справедливості (2016)
Тарасевич В. - Влада-власність у племінних союзах: особливості привласнення інститутів (2016)
Меркулова Т. - Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв'язків (2016)
Небрат В. - Інституційний аспект дослідження економічної історії (2016)
Липов В. - Тема 33. Моделювання відкритої економіки й макроекономічна політика (2016)
Світлій пам’яті Павленка Анатолія Федоровича (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Економічна теорія" 2016 року (2016)
Barbara Grabowska - Multicultural and intercultural concepts in education, Lukash Kvadrans (2016)
Zbigniew Chodkowski - W trosce o tolerancje w wychowaniu-mysli i praca z dzieckiem Janush Korchak (2016)
Гуцало Э. У. - Плюрализм и междисциплинарность как принцип развития современной науки о коммуникации, Матьяш О. И. (2016)
Козлюк О. А. - Міждисциплінарний підхід до вивчення феномену дитинства (2016)
Мельниченко О. В. - Вплив гендерної педагогіки на формування критичного мислення у міждисцплінарному аспекті (2016)
Ржевська Н. В. - Педагогічна деконструкція поняття "компетентність" (2016)
Акімова О. В. - Формування творчого мислення майбутнього вчителя у процесі вирішення педагогічних задач (2016)
Добровольська А. М. - Формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців під час реалізації адаптивної моделі навчання (2016)
Д’яченко І. М. - Теоретико-методологічні засади формування філоменологічної компетентності у студентів вищих навчальних закладів (2016)
Жаровська О. П. - Освітньо-виховне середовище педагогічного університету як засіб патріотичного виховання майбутніх педагогів (2016)
Загородня А. А. - Особливості системи професійної підготовки фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України (2016)
Котенко О. В. - Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу "Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі", Руднік Ю. В. (2016)
Мартинець Л. А. - Методологічні підходи та принципи управління професійним розвитком учителів (2016)
Падалка О. І. - Спецкурс "Педагогічна аксіологія" як засіб формування пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2016)
Філоненко М. М. - Педагогічна складова в програмах підготовки доктора філософії галузі знань "Охорона здоров’я", Подковко Х. В. (2016)
Zahorulko S. - Discussion as the means of the English language communicative competence formation, Kryvych M. (2016)
Березанська К. В. - Електронний журнал як елемент сучасної інноваційної технології навчання (2016)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Сутність, структура, функції міжкультурного діалогу фахівця туристичної сфери (2016)
Бондар Т. І. - Тенденції в дослідженні ставлення педагогів до інклюзивної освіти в США (2016)
Кравченко О. О. - Джерельна база дослідження Пролеткульту як історико-педагогічного феномена в Україні у 20-х рр. ХX ст. (2016)
Пастушок О. І. - Ретроспективний аналіз системи освіти дорослих у Польщі: минуле і майбутнє (2016)
Смольнікова О. Г. - Становлення і розвиток автономного навчання іноземних мов у системі вищої освіти Великої Британії (2016)
Чижик Т. Г. - Мета, завдання й особливості шкільної гігієни як фактора фізичного розвитку молодших школярів у другій половині XX століття (2016)
Абилова Л. А. - Роль семьи в формировании мировоззрения учащихся начальной школы на основе образцов устного народного творчества (2016)
Асадчих О. В. - Ознаки і функціональне поле япономовного академічного дискурсу (2016)
Бурлака О. В. - Особливості формування географічних понять в учнів із порушеннями слуху (2016)
Джафарова Р. О. - Геометрические величины в школьном курсе математики (2016)
Карпюк В. А. - Компетентнісний підхід як визначальний орієнтир змісту вищої освіти (2016)
Габовда А. М. - Культура мовлення як складник професійної майстерності педагога, Луца М. В. (2016)
Тараненко Ю. П. - Структурні компоненти художньо-творчих здібностей молодших школярів (2016)
Шейдаева Айсель Баласултан гызы - Значение наблюдения за языковыми процессами при усвоении материалов для чтения (2016)
Эвлияоглу Мехмет Гусейн оглу - Ученые Азербайджана и Турции о вопросах методики преподавания математики (2016)
Арыхова Г. Х. - Роль социально-психологических факторов в подготовке к школе детей дошкольного возраста (2016)
Бедрань Р. В. - "Культура здоров’я" як наукова категорія (2016)
Бобро Л. В. - Страх як феномен особистісного зростання дошкільника (2016)
Брушневська І. М. - Механізми розвитку фонематичного компоненту мовленнєвої діяльності дітей за умов звичайного онтогенезу (2016)
Гасанова Таира Гасан кызы - Воспитание младших школьников на основе нравственных ценностей (2016)
Корінна Г. О. - Сучасні дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (2016)
Малинівська Л. І. - Актуальні проблеми соціально-психологічного забезпечення діяльності в звичайних та екстремально-надзвичайних умовах (2016)
Миколаєнко А. Є. - Теоретичні основи дослідження проблеми патріотичного виховання старшокласників у взаємодії сім’ї і школи (2016)
Насирова Г. Н. - Внеклассная работа по физическому воспитанию как способ повышения общего уровня здоровья и спортивного мастерства старшеклассников (2016)
Сікалюк А. І. - Метод проектування в процесі формування соціально-етичних основ професійної діяльності майбутніх менеджерів-економістів (2016)
Черепаня Н. І. - Теоретичні аспекти гуманістичного виховання дітей дошкільного віку (2016)
Эминова Гюльшен Тахир кызы - Влияние внутрисемейных отношений на формирование взаимоотношений подростков с учителями (2016)
Адамюк Н. Б. - Міжнародний електронний посібник "Spreadthesign": лінгвістичні особливості (2016)
Барна Х. В. - Характеристика технології складання інтелектуальних карт в освітньому просторі дошкільного навчального закладу (2016)
Ануфрієва О. Ф. - Використання інтерактивних технологій у вищих технічних навчальних закладах на прикладі навчальних практик студентів (2016)
Борейчук А. В. - Критерії та рівні сформованості інструментальних компетентностей майбутніх юристів у навчальному процесі вищого навчального закладу, Гришко В. І. (2016)
Бурмакіна Н. С. - Рівні сформованості показників особистісно-рефлексивного критерію професійно-педагогічної компетентності магістранта аграрної спеціальності (2016)
Вінник М. О. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців у педагогічній теорії (2016)
Волкова Н. П. - Формування комунікативної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи у процесі професійної підготовки (2016)
Гращенкова Ж. В. - Моделювання процесу формування професійної компетентності майбутніх тренерів із плавання у процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Денисова О. В. - Поняття та сутність комунікативної компетентності студентів технічних ВНЗ (2016)
Добош О. М. - Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі (2016)
Іноземцев Т. В. - Конструювання військового виховного середовища для підготовки майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах (2016)
Кіриченко С. В. - Сучасні підходи до освітньої проектної діяльності вчителів старшої школи (2016)
Коломієць О. В. - Технологія формування готовності майбутніх інженерів автомобільної галузі до професійної самореалізації (2016)
Копилова С. В. - Принципи професійної підготовки магістрів соціальної роботи в адаптивній соціально-педагогічній системі (2016)
Кравчинська Т. С. - Етапи професіогенезу методистів районних методичних кабінетів у вимірі сучасного суспільства (2016)
Купрієвич В. О. - Технологія самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації (2016)
Куценко Т. В. - Система методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів як засіб стимулювання професійної самореалізації вчителів (2016)
Лимар Ю. М. - Підготовка майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до проведення наукового дослідження (2016)
Миценко Д. В. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2016)
Perminova V. A. - Vocational training of bachelors of law: criteria, levels and indexes (2016)
Петренко В. О. - Аналіз результатів експериментального дослідження ефективності педагогічних умов підготовки майбутніх менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії (2016)
Пономаренко Н. Г. - Проблема підготовки експертів з освіти в Україні (2016)
Фамілярська Л. Л. - Дослідження розвитку компонентів інформаційно-комунікаційної мобільності педагога в післядипломній освіті (2016)
Чернова С. В. - Використання сучасних технологій у процесі розвитку комунікативної компетентності офіцерів-прикордонників (2016)
Шовкун В. В. - Обґрунтування моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в квазіпрофесійній діяльності (2016)
Шукатка О. В. - Історіогенез розвитку аксіологічного підходу для формування ціннісних орієнтацій студентів у здоров’язбереженні (2016)
Шульга А. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів із неповних сімей (2016)
Василенко О. М. - Дитина як суб’єкт соціальної відповідальності в мікросередовищі: соціально-педагогічний аспект (2016)
Замша А. В. - Специфіка забезпечення доступності освітнього простору вищого навчального закладу для студентів із порушеннями слуху, Мороз І. В., Федоренко О. Ф. (2016)
Зємба Б. А. - Освіта суспільства як один з елементів соціальної допомоги маргінальним сім’ям (2016)
Коляда Н. М. - Соціокінетика дитинства як наука про дитячий рух: особливості становлення та розвитку (2016)
Фадєєва К. В. - Теоретико-ігрові проекції у сучасних музикознавчих дослідженнях (2016)
Батовська О. М. - Новітні якості академічного хорового мистецтва a cappella другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Бацак К. Ю. - Італійська опера Одеси 1844-1847 рр.: блиск і злиденність антрепризи Йосифа Жульєна (2016)
Павлюченко П. Г. - Засоби створення та сприймання музичного образу у вокально-виконавському мистецтві: до постановки проблеми (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Деякі аспекти семантичного аналізу музичного тексту (2016)
Романюк І. А. - "Сад божественних пісень" І. Карабиця: українська картина світу останньої третини ХХ століття (2016)
Стронько Б. Ю. - Естетичний резонанс (2016)
Чупріна Н. М. - Феномен бідермаєра у фортепіанній музиці XIX сторіччя (2016)
Гедзь О. П. - Внесок "Празької школи" у розбудову музичного мистецтва України ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Кочержук Д. В. - Специфіка використання звукозаписуючих технологій вокальним колективом "Naturally 7" (2016)
Наконечна О. В. - Східні танцювальні шоу як складова розважальних програм (2016)
Городецький А. В. - Альтове мистецтво Англії першої половини ХХ століття в іменах та фактах (2016)
Павленко Л. О. - Розвиток професійної освіти як необхідна передумова становлення бандурного виконавства (2016)
Грінберг Л. Ф. - Проблема національного у картині світу Пантелеймона Куліша (2016)
Денисюк Ж. З. - Ціннісно-смислові значення вербального постфольклору (2016)
Довгань О. В. - Перверсивність як культурологічна характеристика смислу абсурдного тексту (2016)
Бучковська О. Ю. - Міжкультурна компетентність в контексті інтернаціоналізації вищої освіти (2016)
Сидоровська Є. А. - Життєвий світ людини: до історії проблеми (2016)
Барандій А. Ю. - Польський фактор у формуванні української модерної ідентичності на теренах Галичини (2016)
Шубенкова Т. М. - Значення Святої Гори Афон для українського православ’я в умовах зміни свідомості мас у інформаційно-зв’язаному світі (2016)
Криволапов М. О. - Роль Києво-Печерської лаври у формуванні культури і мистецтва в країнах Європи, Криволапов Б. М. (2016)
Олійник В. А. - Принципи використання етностилістичних художніх засобів в українській книжковій графіці (2016)
Кравчук О. М. - Обрядовість етнічного вбрання Волині (2016)
Хоролець Л. І. - Способи словесної дії: розвиток ідей К. С. Станіславського в практиці П. М. Єршова (2016)
Шумакова С. М. - Методологiя парадигмальної референцiї рис художностi циркового мистецтва (2016)
Помпа О. Д. - Танцювальна культура Італії (2016)
Коростельова М. Д. - Феномен симулякру в постмодерних інтерпретаціях балетів класичної спадщини (на прикладі балету "Спляча красуня" М. Борна) (2016)
Казарян А. Р. - Музичні образи Джеймса Хорнера – "душа й серце" кінофільму (2016)
Коломійченко М. М. - До питання про культуротворчий потенціал театру (2016)
Вступне слово головного редактора Збірника наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил полковника Васюти К. С. (2017)
Кушнір О. І. - Основні тенденції та перспективи розвитку військового радіорелейного зв’язку, Васюта К. С., Озеров С. В., Литвин А. В., Северілов А. В. (2017)
Загорка О. М. - Методичні положення оцінки живучості зенітної ракетної системи від дії по її елементах засобів ураження противника, Коваль В. В., Загорка І. О. (2017)
Корольов Р. В. - Аналіз сучасних засобів знищення безпілотних літальних апаратів, Королюк Н. О., Петров О. В., Сюлев К. В. (2017)
Городнов В. П. - Аналіз впливу рівня поточного фінансування Збройних Сил та інших військових формувань на здатність виконувати свої функції, Репіло Ю. Є. (2017)
Городнов В. П. - Дослідження властивості мультиколінеарності статистичних моделей при розрахунку показників бойових можливостей міжвидових тактичних груп за умов обмежень поточного фінансування їх матеріально-технічного забезпечення, Ярош С. П. (2017)
Славіхін В. М. - Аспекти удосконалення системи радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, Висоцький О. В., Макаров С. А., Лєбєдєв В. О. (2017)
Семененко О. М. - Методика оцінювання ступеня впливу змін фінансування планів підготовки Збройних Сил України на показники ефективності їх виконання методом кореляційно-регресійного аналізу, Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Пекуляк Р. О., Кремешний О. І., Зубрицька Г. Г. (2017)
Vasyuta К. - Method of forming the signal code constructions for information transmission in hidden information telecommunication networks, Zakharchenko І., Nikiforov I. (2017)
Barannik V. - Rationale for necessity of improving the protection of operational videoinformation in wireless infocommunication systems, Ryabukha Yu., Larin V. (2017)
Бараннік В. В. - Метод підвищення оперативності та конфіденційності відеоданих в інфокомунікаційних технологіях, Тарнополов Р. В., Хаханова Г. В., Бараннік Д. В. (2017)
Гаврилов Д. С. - Кластерне кодування бітового потоку в залежності від структури вхідних даних, Бойко О. В., Тарасенко Д. А. (2017)
Василишин В. І. - Стан та перспективи розвитку телекомунікаційних систем спеціального призначення, Лютов В. В., Луняка В. Д., Бутенко С. Л., Суслов А. К. (2017)
Бараннік В. В. - Обґрунтування напрямку підвищення оперативності доставки інформації у автоматизованих системах обробки розвідувальних даних, Давикоза О. П., Мусієнко О. П., Тарасенко Д. А. (2017)
Батуринський М. П. - Варіант ідентифікації цілей при побудові системи обміну інформацією про повітряну обстановку між КЗА ЗРВ та можливим додатковим джерелом даних, Комін Д. С., Свистунов Д. Ю. (2017)
Бугайов М. В. - Вплив відношення сигнал-шум на статистичний показник якості акустичного спектрального портрету безпілотного літального апарату, Гордієнко Ю. О., Солонець О. І., Солопій І. А. (2017)
Глушко А. П. - Пропозиції щодо побудови сучасної телевізійної системи повітряної розвідки, Чечуй О. В., Магурін А. М., Лук’яненко А. В. (2017)
Голубничий Д. Ю. - Порівняльний аналіз методів маршрутизації в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ авіацією та протиповітряною обороною, Мінаєв Є. А., Мінаєва А. О. (2017)
Карлов В. Д. - Особливості локації вертольотів в умовах поширення радіохвиль над морем, Артеменко А. М., Струцінський О. В., Пічугін І. М. (2017)
Кириченко Ю. В. - Особливості використання плаского шару плазми з малим вигином в антенних системах, Карлов В. Д., Кійко А. С. (2017)
Королюк Н. О. - Процедура формалізації даних, які використовуються при описі процесу управління рухом повітряних об’єктів, Корольов Р. В., Коршец О. А. (2017)
Малишев О. А. - Вибір схеми цифрового частотного дискримінатора для систем АПЧ оглядових РЛС "старого" парку, Остафійчук А. С., Новіков Ю. Д. (2017)
Павленко М. А. - Залежність функціональних станів оператора від комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів при роботі з АСУ, Черток О. А., Толкаченко Є. А., Ясинецький В. П. (2017)
Стасєв Ю. В. - Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями, Медведєв Д. О., Грабенко Д. О., Жуйков Д. В. (2017)
Толкаченко Є. А. - Аналіз методів ергономіки для оцінки та розробки автоматизованих робочих місць в АСУ спеціального призначення, Павленко М. А., Берднік П. Г., Черток О. А. (2017)
Чекунова О. М. - Варіант удосконалення бортової радіостанції МХ-ДМХ діапазону хвиль за рахунок введення сигналів односмугової модуляції та швидкодіючої системи фазового автопідстроювання частоти, Женжера С. В., Поліщук Б. А. (2017)
Фустій В. С. - Модель маскування зображень в системі дешифрування аерофотознімків, Гаврилов Д. С., Хіменко В. В., Двухглавов Д. Е. (2017)
Худов В. Г. - Виділення границь структурованим детектором на зображенні, що отримане з бортової системи оптико-електронного спостереження (2017)
Шефер О. В. - Основні результати експериментальних досліджень напруженості електричного поля і протяжності плазми для радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій (2017)
Кононов В. Б. - Метрологічне забезпечення у сфері оборони в умовах проведення антитерористичної операції, Копашинський С. А., Коваль О. В. (2017)
Herasimov S. - Synthesis method of the optimum structure of the procedure for the control of the technical status of complex systems and complexes, Timochko O., Khmelevskiy S. (2017)
Шевяков Ю. І. - Універсальний метод розв'язання завдань автоматизації в інформаційній розрахунковій системі метрологічного забезпечення (2017)
Невзоров Р. В. - Місце та роль тренажерної підготовки як об’єкта вивчення авіаційної педагогіки (2017)
Павленко М. А. - Інтенсифікація навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах з використанням інтерактивного підходу, Шило C. Г., Сумцов Д. В., Смеляков С. В. (2017)
Бондарев В. М. - Сетевая среда для подготовки и чтения лекций, Черепанова Ю. Ю. (2017)
Наші автори (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Вихідні дані (2017)
Марченко В. Г. - Порушення загальної, міжособистісної та сексуальної комунікації жінок із депресивними розладами в умовах вимушеного переміщення (2017)
Шестопалова Л. Ф. - Клініко-психологічні особливості осіб із різними формами постстресових психічних порушень, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Кирилюк С. С. (2017)
Кожина Г. М. - Система медико-психологічного супроводу родини, що виховує дитину з тяжким захворюванням, Маркова М. В., Піонтковська О. В., Духовський О. Е., Мухаровська І. Р. (2017)
Корніяка О. М. - Вивчення комунікативної компетентності в контексті професійного самоздійснення викладача вищої школи (2017)
Шмалєй С. В. - Особливості соціального пізнання при вадах зору, Редька І. В. (2017)
Денисенко М. М. - Копинг-поведение и копинг-ресурсы в формировании аддиктивного поведения при невротических расстройствах (2017)
Уханова А. И. - Роль родительского участия в формировании психологического благополучия старших школьников (2017)
Криванкова Н. В. - Принципи психокорекції та психопрофілактики екзацербацій органічних тривожно-депресивних розладів у хворих із порушеням комплаєнсу до терапії (2017)
Михайлов Б. В. - Опыт применения анималотерапии в системе психореабилитации участников АТО в санаторно-курортных условиях, Сердюк А. И., Водка М. Е., Вашките И. Д., Алиева Т. А., Вязьмитинова С. А. (2017)
Азизов А. П. - Психокоррекция патологической мастурбации и аноргазмии у женщин с супружеской дезадаптацией, Романова И. В. (2017)
Дроздова І. В. - Оцінка когнітивної дисфункції при артеріальній гіпертензії в практиці медико-соціальної експертизи, Яновська С. Я. (2017)
Рахман Л. В. - Структура, семіотика та комплексна терапія тривоги у пацієнтів кардіологічного профілю, Білобривка Р. І. (2017)
Кожина Г. М. - Патогенетично обґрунтована система психопрофілактики суїцидальної поведінки при депресивних розладах у внутрішньо переміщених осіб, Коростій В. І., Зеленська К. О., Платинюк О. Б. (2017)
Артемчук А. П. - Вираженість і перебіг реактивної та особистісної тривоги у хворих, залежних від алкоголю, як інтегральні прогностичні показники формування терапевтичної ремісії, Артемчук О. А., Артемчук К. А. (2017)
Луценко О. Г. - Особливості психосексуального дизонтогенезу у пацієнтів із біполярним афективним розладом, Кришталь Т. В., Даниленко Т. П. (2017)
Шиндер В. В. - Ефективність атипових антипсихотиків у поєднанні з антидепресантом при терапії депресивного типу шизоафективного розладу (2017)
Водка М. Е. - Клинические предикторы парасуицидального поведения у женщин с депрессивными расстройствами и синдромом потери плода в анамнезе (2017)
Рахимкулова А. С. - Трехфакторная модель рискового поведения у подростков с суицидальными мыслями и намерениями (2017)
Ткаченко О. В. - Комплаєнс-орієнтована комплексна система психопрофілактики і терапії психічних розладів у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2017)
Заворотный В. И. - Характеристика боевых стрессоров гибридной войны на востоке Украины (2017)
Fartushna O. Ye. - Brain injury in patients with acute TIA: clinical features in different TIA subtypes, Vinychuk S. M. (2017)
Малахов В. О. - Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної травматичної енцефалопатії (огляд літератури), Личко В. С. (2017)
Марута Н. А. - Оценка нейротрофической терапии депрессии, Явдак И. А., Череднякова Е. С. (2017)
Негрич Н. О. - Сучасне уявлення про роль В-лімфоцитів у патогенезі розсіяного склерозу: використання В-клітинних біомаркерів у клінічній практиці, Мироновський С. Л., Негрич Т. І., Кіт Ю. Я., Стойка Р. С. (2017)
Мищенко В. Н. - Медотилин в лечении постинсультных когнитивных нарушений (2017)
Семенова А. В. - Прегабалин при боли в нижней части спины, Иванова М. Ф., Суничук Н. Н., Глазовская И. И. (2017)
Тещук В. Й. - Вплив Медотиліну на функціональний стан головного мозку в пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу за ішемічним типом, Тещук Н. В. (2017)
Яворская В. А. - Хроническая церебральная ишемия. Нейрофизиологические аспекты метаболической терапии c помощью альфа-липоевой кислоты, Бондарь О. Б., Федорченко С. В., Скорый А. Ю., Бондарь Б. Е., Кривчун В. М. (2017)
Бурчинский С. Г. - Стратегия фармакотерапии когнитивной дисфункции при психогенных болевых синдромах (2017)
Бурчинский С. Г. - Возможности фармакологической регуляции энергетического метаболизма мозга в раннем восстановительном периоде инсульта (2017)
Коваленко О. Є. - Особливості електрогенезу головного мозку у хворих із гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією та супутнім гіпотиреозом при застосуванні цитиколіну, Литвин О. В. (2017)
Пономарев В. В. - К 70-летнему юбилею кафедры неврологии и нейрохирургии (2017)
Евстигнеев В. В. - Результаты первого опыта использования позитронно-эмиссионной томографии в Республике Беларусь для диагностики эпилепсии, Сакович Р. А., Кистень О. В. (2017)
Садоха К. А. - Мигрень: некоторые возрастные, гендерные и патогенетические аспекты, проблема коморбидности (обзор литературы и клиническое наблюдение), Кистень О. В., Евстигнеев В. В. (2017)
Пономарев В. В. - Болезнь Олбрайта: клинический случай и анализ литературы, Карасев Ю. А. (2017)
Кузьменко С. Г. - Клинико-нейровизуализационные сопоставления при болезни моя-моя, Пономарев В. В., Римашевский В. Б., Деркачева Н. В. (2017)
Фурсова Л. А. - Цереброваскулярные поражения при ВИЧ-инфекции, Синевич П. А. (2017)
Мазуренко Е. В. - Транскраниальная сонография в клинической практике: новые возможности использования метода у пациентов с болезнью Паркинсона (2017)
Михасюк І. - Освіта і праця (2013)
Квас О. - Ідея дитиноцентризму у сучасному українському вихованні (2013)
Шпак О. - Твоє тіло – продукт здорового розуму, Терес В. (2013)
Kryсski A. - Ewangelizacja a wychowanie (2013)
Спанчак І. - Суть і принципи організації управління навчальним процесом з використанням менеджменту в системі освіти, Вачевський М. (2013)
Пономаревський С. - Формування загальнолюдських цінностей в універсумі сучасної освіти (2013)
Черкасов В. - Європейські системи масового музичного виховання ХХ століття (2013)
Мадзігон В. - Економічна сутність розвитку малого підприємництва у процесі безперервної економічної освіти (2013)
Німилович О. - Виконавсько-педагогічні традиції у творчості славетних співачок Соломії Крушельницької й Ірини Маланюк, Філоненко Л. (2013)
Бабенко Т. - Формування гармонійної особистості в умовах глобалізації вищої освіти (2013)
Бермес І. - Секрети педагогічної майстерності Олени Сотничук (2013)
Дідич Г. - Проблема музично-естетичного досвіду в теорії та практиці естетичного виховання (2013)
Матяшук В. - Гуманно-особистісний підхід до виховання школярів як спосіб морального оздоровлення суспільства (2013)
Мачинська Н. - Особливості організації та проведення нетрадиційних форм лекційних занять, Посисень І. (2013)
Петровська Ю. - Формування англомовної стратегічної компетентності майбутніх судноводіїв у процесі навчання вести спостереження за курсом та позицією судна (2013)
Зубрицька-Макота І. - Вплив подружніх ролей на позитивний клімат у сім’ї, Скочиліс М. (2013)
Сенкевич Д. - Суть і структура формування професійної культури майбутніх менеджерів у навчальних закладах безперервної освіти (2013)
Синкевич Н. - Організація української хорової діяльності у Східній Галичині від витоків до 1939 року (соціокультурний вплив) (2013)
Полюга В. - Музика як екзистенційна творчість (2013)
Казакова Н. - Моральні вимоги до педагога у сучасній школі (2013)
Гнатів З. - Релігійна стрижнева основа в українській культурі та освіті: духовний пошук, національний досвід, філософська традиція (2013)
Шаклеіна І. - Інформаційні технології еколого-економічної оптимізації виробництва, Ших Н. (2013)
Шуневич Є. - Особливості формування репертуару муніципального камерного хору "Легенда” (м. Дрогобич) (2013)
Ластовецька Л. - Обробки лемківських народних пісень у творчому доробку Миколи Колесси (2013)
Молчко У. - Стильові особливості хорових творів українських композиторів на вірш Віктора Романюка (2013)
Славич А. - Художні інтерпретації творів Т. Шевченка у композиторській творчості (2013)
Голубінка Х. - Молодіжний хор "Осанна” храму св. Анни міста Борислава: до 20-річчя творчої діяльності (2013)
Волох О. - Хорове мистецтво в культурно-історичному контексті музично-художнього життя Галичини, другої половини ХІХ – початок ХХ століття (2013)
Оверко Н. - Особистісний і професійний аспекти у структурі педагогічної майстерності (2013)
Беседа Н. - Психолого-педагогічні основи здоров’язбереження учнів загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Мамедова І. - Ефективність безперервної освіти, освіта продовж усього життя (2013)
Стець Г. - Особливості та зміст музичного навчання і виховання у вітчизняних загальноосвітніх закладах всередині ХХ ст (2013)
Савка І. - Значення шкільної економічної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх підприємців (2013)
Айзенбарт М. - Особливості компетентнісно-орієнтованого підходу до навчання: теоретичний аспект (2013)
Ґжещук В. - Управління загальноосвітніми навчальними закладами з використанням новітніх педагогічних технологій в управлінні освітою (2013)
Содержание (2017)
Боброва А. О. - Ультразвуковые характеристики анатомо-гемодинамических типов рецидива варикозной болезни нижних конечностей (2017)
Король П. О. - Роль трьохфазової остеосцинтиграфії у прогнозуванні імплант- асоційованих ускладнень хворих з ураженням кульшових і колінних суглобів різного ґенезу (2017)
Кориченский А. Н. - Сдвиговолновая эластография и допплерография трансплантированной почки при стенозе почечной артерии, Бабкина Т. М., Медведев В. Е., Иванов Д. Д., Дядик Е. А. (2017)
Куликова Ф. И. - Мультидетекторная компьютерная томография (МДКТ) в диагностике колоректального рака, Абрамова Е. А. (2017)
Шнайдер С. А. - Показатели минерального обмена и плотности альвеолярного отростка верхней челюсти у больных с частичной вторичной адентией и у больных после дентальной имплантации, Асмолова А. А. (2017)
Пионтковская М. Б. - Профилактика и метафилактика хронического постимплантационного гайморита: контроль рентгеновской плотности костной ткани верхней челюсти, Друмова А. Н. (2017)
Чередниченко Н. А. - Идентификация ангиоархитектоники кожи и мягких тканей у больных при планировании пластических операций на нижних конечностях, Бадюл П. А., Слесаренко С. В., Куликова Ф. И. (2017)
Глазовская И. И. - Эндотелий: методы оценки эндотелиальной функции (2017)
Kolotilov N. N. - Drugs of radiological pharmacology. Massage 6 (2017)
Божок Є. М. - Імітація раку локальною асиметрією грудної залози. Клінічний випадок, Гурандо А. В. (2017)
Mukhomor A. I. - Bladder diverticulum masking of transitional cell carcinoma, Pedachenko N. Yu. (2017)
Хоружа Л. - Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії (2017)
Овчаренко Н. - Парадигмальний простір сучасної музичної освіти (2017)
Куземко Л. - Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи (2017)
Степаненко С. - Семантичні бар’єри у структурі педагогічної комунікації, Степаненко Н. (2017)
Стихун Н. - Розвиток професійної майстерності вчителя засобами театрального мистецтва в умовах неперервної педагогічної освіти (2017)
Киричок І. - Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: педагогічні аспекти, Новгородська Ю., Шевчук М. (2017)
Безкоровайна Л. - Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства та алгоритм її реалізації (2017)
Замотаєва Н. - Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів: психолого-педагогічні умови (2017)
Лисенко О. - Роль науково-практичних осередків лікарів у реалізації концепції освіти впродовж життя (2017)
Майєр Н. - Професійно орієнтована рольова гра у формуванні методичних умінь майбутніх викладачів французької мови (2017)
Zaskaleta S. - Professional training of economists: direction of realization (2017)
Падалка О. - Формування педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі позааудиторної роботи (2017)
Лілік О. - Мистецька компаративістика у професійній підготовці майбутніх учителів української літератури (2017)
Заярна І. - Зміст навчання англійського аргументованого писемного мовлення майбутніх правників (2017)
Вей Ч. - Міжкультурна толерантність та міжкультурна комунікація: результати опитування студентів (2017)
Касілов І. - Специфіка професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інструментально-виконавської діяльності (2017)
Сисоєва С. - Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу, Козак Л. (2017)
Батечко Н. - Пріоритети вдосконалення викладацької і дослідницької діяльності у вищій школі Німеччини (2017)
Когут С. - Історико-педагогічний аналіз становлення й розвитку педагогіки праці в Республіці Польща (2017)
Кристопчук Т. - Полікультурність у європейській освітній політиці (2017)
Дудіна О. - Самостійна робота у професійній підготовці магістрів з технічного перекладу в США (2017)
Дурдас А. - Вища освіта Франції в контексті сучасних євроінтеграційних процесів (2017)
Слозанська А. - Зарубіжний досвід організації процесу професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2017)
Якименко Н. - Дистанційна освіта як інтерактивна форма навчання фахівців з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Кравченко О. - Професійні компетенції керівника вищого навчального закладу як суб’єкта моделювання стратегічного розвитку університету (2017)
Троцький Р. - Формування готовності до управлінської діяльності курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі фахової підготовки (2017)
Каричковський В. - Особливості вступної кампанії у вищих аграрних навчальних закладах України (2017)
Чемерис А. Т. - Інформаційно-вимірювальна система "клімат-контроль", Моніт Я. В., Добролюбова М. В. (2016)
Охріменко І. В. - Автоматизована система оцінки фізіологічного стану організму людини (2016)
Рижков Л. М. - Імітаційне моделювання вихідної потужності сонячної батареї мікросупутника, Семіконь Є. В. (2016)
Пікенін О. О. - Узгоджений політ групи безпілотних повітряних суден, Мариношенко О. П., Прохорчук О. В. (2016)
Кришталь В. Ф. - Методика синтезу рівнянь руху віброізольованої гіроскопічної системи, Рижков Л. М. (2016)
Туз Ю. М. - Метрологічне забезпечення та контроль системи вимірювання фізичних параметрів відокремлюваних елементів, Самарцев Ю. М., Макаров О. Л., Куліковський М. М., Мороз О. О., Ульянов А. О. (2016)
Бобков Ю. В. - Підвищення точності вимірювання амплітуди в безконтактних приладах контролю товщини полімерних плівок, Бобков О. Ю. (2016)
Гришин Н. В. - Секционирование набегающего потока при сверхзвуковом поперечном обтекании кругового цилиндра, Приходько А. А. (2016)
Масько О. М. - Методика формування обємної компоновки БПЛА контейнерного старту класу "міні" (2016)
Тесик Ю. Ф. - Новий підхід до нормування похибок засобів вимірювання параметрів якості електроенергії, Карасінський О. Л., Пронзелева С. Ю., Гуменюк Р. В. (2016)
Борисов В. В. - Обмен данными в процессе автоматизированного синтеза конечно–элементной модели кессона крыла самолета транспортной категории (2016)
Шквар Є. О. - Зменшення опору тертя літака шляхом мікровидуву через проникні ділянки поверхні крила, Зінченко Д. М., Троценко Д. С., Jamea Ali (2016)
Ванін В. В. - Деякі питання комп’ютерного динамічного геометричного моделювання технічних об’єктів на прикладі літака, Вірченко С. Г. (2016)
Кобзяр Д. А. - Моделювання високовольтного широкосмугового вимірювального підсилювача, Туз Ю. М. (2016)
Горелов Є. М. - Формування контуру фазового автоналаштовування частоти твердотільного хвильового гіроскопа, Збруцький О. В., Лихоліт М. І., Янкелевич Г. Є. (2016)
Барінов А. О. - Синтез форми кінцівки лопаті несучого гвинта безпілотного літального апарату вертольотного типу для зниження рівня шуму з використанням комп’ютерного моделювання, Зінченко Д. М. (2016)
Царелунга О. О. - Визначення оптимального положення крила дозвукового літального апарата, Вірченко Г. А. (2016)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2015 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2016)
Афанасьєв Д. Є. - Медична допомога дитячому населенню при радіаційних подіях на перших етапах, Камінський О. В., Копилова О. В., Чикалова І. Г., Муравйова І. М., Ваколюк К. О., Пронін О. В., Самойлов О. О., Белінгіо Т. О., Тепла О. В. (2016)
Гавриш І. Т. - Вплив радіо- та хіміотерапії онкохворих на розвиток чоловічого безпліддя (огляд літератури) (2016)
Мараззіті Д. - Іонізуюча радіація: вплив на головний мозок та нейропсихіатричні прояви, Піччіні А., Муччі Ф., Бароні С., Логановський К., Логановська Т. (2016)
Бончук Ю. В. - Санітарно-захисні зони АЕС та радіаційно-гігієнічні вимоги до їх призначення (2016)
Бузунов В. О. - Соціально-психологічний стан учасників ЛНА на Чорнобильській АЕС. Фактори ризику негативних змін, Логановський К. М., Краснікова Л. І., Бомко М. О., Бєляєв Ю. М., Ярошенко Ж. С., Домашевська Т. Є. (2016)
Василенко В. В. - Експериментальне відновлення процедури проведення ЛВЛ-вимірювань 1986 року, Іванова О. М., Литвинець Л. О., Пікта В. О., Задорожна Г. М., Чепурний М. І., Ліхтарьов І. А. (2016)
Гунько Н. В. - Структурні властивості когорти дітей та підлітків на час аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які мешкають на найбільш радіоактивно забруднених територіях України, Короткова Н. В., Омельянець М. І. (2016)
Пілінська М. А. - Генопротекторні властивості астаксантину, виявлені при дії іонізуючоговипромінювання іn vitro на лімфоцити периферичної крові людини, Курінний Д. А., Рушковський С. Р., Дибська О. Б. (2016)
Шеметун О. В. - Пошкодження хромосом при опроміненні лімфоцитів крові людини та розвитку ефекту свідка (2016)
Шкарупа В. М. - Модифікація гуматом натрію радіаційно-індукованих пошкоджень хромосом в Allium-тесті, Клименко С. В., Талько В. В. (2016)
Бабенко Т. Ф. - Ризик розвитку макулярної дегенерації у осіб, опромінених антенатально внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Федірко П. А., Дорічевська Р. Ю., Денисенко М. В., Самотейкіна Л. А., Тищенко О. П. (2016)
Бебешко В. Г. - Стан еритроїдної, мієлоїдної і тромбоцитарної ланок гемопоезу на етапах хіміотерапії у дітей з гострими лімфобластними лейкеміями, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, Бруслова К. М., Пушкарьова Т. І., Цвєткова Н. М., Кузнєцова О. Є., Кузьменко В. Ф., Гончар Л. О., Яцемирський С. М. (2016)
Бебешко В. Г. - Вплив радіаційних та нерадіаційних факторів довкілля на стан системи кровотворення дітей, Бруслова К. М., Станкевич В. В., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л.О., Галкіна С. Г., Пушкарьова Т. І., Колос В. І., Кузнєцова О. Є., Гончар Л. О. (2016)
Білий Д. О. - Особливості розвитку ішемічної хвороби серця в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії в залежності від дії радіаційних і нерадіаційних факторів ризику та носійства генотипів за поліморфізмом Rs966221 гену фосфодіестерази 4D, Плескач Г. В., Настіна О. М., Сидоренко Г. В., Курсіна Н. В., Базика О. Д., Ковальов О. С., Чумак А. А., Абраменко І. В. (2016)
Заболотний Д. І. - Вестибулярна та акустична дисфункції в учасників ліквідацїї наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції – 30 років по тому, Міщанчук Н.С. (2016)
Ilienko I. N. - Overexpression of TP53, TP53I3 AND BIRC5, alterations of gene regulation of apoptosis and aging of human immune cells in a remote period after radiation exposure, Bazyka D. A. (2016)
Логановський К. М. - Патологічний розвиток особистості після Чорнобильської катастрофи та антитерористичної операції, Гресько М. В. (2016)
Логановський К. М. - Когнітивні викликані потенціали P300 після опромінення, Куц К. В. (2016)
Міщенюк О. Ю. - Внесок спадкової тромбофілії в збільшення частоти тромбозів у хворих на Ph-негативні мієлопроліферативні неоплазії, включаючи постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Шкарупа В. М., Неумержицька Л. В., Кравченко С. М., Клименко С. В. (2016)
Настіна О. М. - Структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка серця в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з ішемічною хворобою серця в залежності від поліморфізму rs966221 гена фосфодіестерази 4D, Плескач Г. В., Курсина Н. В., Базика О. Д., Макаревич О. М., Абраменко І. В., Чумак А. А., Білий Д. О. (2016)
Степанова Є. І. - Ефективність корекції ендотеліальної дисфункції у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій за допомогою методу переривчастої нормобаричної гіпокситерапії, Березовський В. Я, Колпаков І. Є., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Литвинець О. М., Лісуха Л. М., Зигало В. М., Колос В. І., Міщенко Л. П. (2016)
Степанова Є. І. - Корекція ендотеліальної дисфункції у дітей-мешканців радіоактивно забруднених територій за допомогою донатора оксиду азоту, Колпаков І. Є., Зигало В. М., Боярський В. Г. (2016)
Федірко П. А. - Мікроциркуляторні порушення кон’юнктиви в учасників аварійних робіт на Чорнобильській АЕС, Гарькава Н. А. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Правила для авторів (2016)
Мороз О. В. - Використання земельних ресурсів організаційними типами аграрного бізнесу в Україні, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2017)
Стаканов Р. Д. - Сучасна архітектура регулювання міжнародної трудової міграції (2017)
Крамаренко А. О. - Ключові принципи підвищення продуктивності для різних типів команд (2017)
Білоусова О. С. - Фінансовий контроль за використанням державного майна (2017)
Білоткач І. А. - Особливості методичних підходів до оцінки ефективності розвитку ринку органічного агровиробництва (2017)
Крисак А. І. - Формування комплексного механізму еколого-економічного регулювання земельних відносин на засадах сталого розвитку (2017)
Бобровничая Н. С. - Подходы к стратегическому развитию и предоставлению услуги беспроводного интернета оператором мобильной связи lifecell, Лебедева И. Ю. (2017)
Олійник Т. І. - Економіко-аналітична інформація в управлінні процесом диверсифікації бізнесу (2017)
Нусінов В. Я. - Методика якісно-кількісної оцінки ефективності діяльності наглядової ради з використанням нормативно-часового підходу, Голівер В. П. (2017)
Фещенко О. П. - Корпорація як суб'єкт економічних відносин у сучасній економіці (2017)
Циток Р. П. - Структура капітальних інвестицій в Україні (2017)
Григорчак І. М. - Феномен нації в українському та російському політико-правовому полі (2017)
Крилова І. І. - Недовіра до влади. правові наслідки (2017)
Черкаска В. В. - Державне регулювання аграрних ризиків з урахуванням аспектів якості (2017)
Проців О. Р. - Державне регулювання права користування мисливськими угіддями у країнах європи у хіх ст.: історико-теоретичний аспект (2017)
Дмитренко Ю. С. - Удосконалення механізмів застосування поліграфних технологій шляхом використання методики обрахунку результатів поліграфних перевірок у безпековому секторі держави (2017)
Маковій Ю. Г. - Механізми державного регулювання розвитку енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні (2017)
Баранов Р. О. - Пріоритетні завдання щодо підвищення ефективності державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2017)
Баранов С. О. - Суб'єкти забезпечення державного регулювання детінізації національної економіки та їх функції (2017)
Содержание (2017)
Дикан І. М. - Наукова та клінічна діяльність ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України" у 2015 році, Тарасюк Б. А., Андрущенко І. В. (2017)
Король П. О. - Алгоритм діагностично-лікувальної тактики при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів на основі параметрів остеосцинтиграфії (2017)
Козаренко Т. М. - Особливості гемодинаміки та атеросклеротичного ураження екстракраніального відділу брахіоцефальних артерій в залежності від віку та типу порушення вуглеводного обміну за результатами ультразвукового дуплексного дослідження, Журавльова Ю. Б. (2017)
Чередниченко Н. О. - Особенности визуализации перфорантных сосудов на этапе предоперационного планирования перфорантных лоскутов методом компьютерной томографии с ангиографией, Бадюл П. О., Слесаренко С. В., Куликова Ф. И. (2017)
Asmolova A. A. - Maxillary postimplantation syndrome: body thermoreactivity for cooling and intima-media complex thickness (2017)
Ткаченко М. М. - Застосування динамічної реносцинтиграфії для визначення міхурово-сечовідного рефлюкса, Романенко Г. О., Федьків В. А. (2017)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике дифференцированного рака щитовидной железы (2017)
Джужа Д. А. - Гибридные системы ПЭТ/МРТ в онкологии: настоящее и будущее (2017)
Мухомор О. І. - Можливості ультразвукових методів дослідження при пошкодженнях серця, Допіряк О. В., Дегтярюк М. В., Штомпель Л. М., Бужава І. І. (2017)
Mukhomor O. I. - Aneurysm of the left kidney middle segmental artery, Zhelezko O. I., Butsko E. S., Mikhalchenko E. M., Degtjaruk M. V., Shtompel L. N., Buzhava I. I. (2017)
Колотилов Н. Н. - Диатропика и нормальная анатомия человека (2017)
Терновий М. К. - Злоякісні пухлини стегнової кістки: діагностика, лікування, моніторинг хворих (методичні рекомендації), Вовк В. В., Туз Є. В. (2017)
Маткевич Е. И. - Сравнительная оценка лучевой нагрузки на пациентов при компьютерной томографии различных анатомических зон (2017)
Григораш О. В. - Питання ядерної та радіаційної безпеки централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива АЕС України, Дибач О. М., Кондратьєв С. М., Горбаченко О. В., Панченко А. В., Шугайло О. П., Ковбасенко Ю. П. , Вишемірський М. П., Богорад В. І., Бєлих Д. О., Шендерович В. Я. (2017)
Foshch T. - Comparison of Two Control Programs of the VVER-1000 Nuclear Power Unit Using Regression Data Mining Models, Machado J., Portela F., Maksimov M., Maksimova О. (2017)
Шугайло А. П. - Основные результаты оценки целостности теплообменных трубок парогенератора энергоблока № 3 Ривненской АЭС в процессе управления аварией, Мустафин М. А., Шугайло А. П., Рыжов Д. И., Жабин О. И. (2017)
Кравченко В. П. - Повышение безопасности и экономичности АЭС путем управления ресурсом трубопроводов второго контура (2017)
Дубик Я. Р. - Прочностный анализ опоры парогенератора ПГВ-1000М, Васильченко Б М., Агеев С. М., Орыняк И. В. (2017)
Токаревський О. В. - Оцінка впливу сорбції в геологічному середовищі на допустиму активність радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах, Ярмош І. В. (2017)
Барбашев С. В. - Оптимізація місць розміщення та кількості постів автоматизованої системи контролю обстановки АЕС, Аверенков П. О. (2017)
Левакін В. В. - Регулюючі вимоги з ядерної та радіаційної безпеки до систем електропостачання атомних станцій, Єфімова К. М., Поливода С. К., Іокст В. О. (2017)
Погосов О. Ю. - Фізичний захист АЕС та інформаційна безпека як необхідні умови зниження ризиків ядерних і радіаційних аварій, Дерев’янко О. В. (2017)
Павленко Т. А. - Онкозаболеваемость персонала урановых шахт как маркер эффективности системы радиационной защиты на предприятии, Оперчук А. П. (2017)
Борц Б. В. - Расчет себестоимости получения комплексов урана сверхкритической экстракцией диоксидом углерода, Колябина И. Л., Лисиченко Г. В., Скоромная С. Ф., Ткаченко В. И. (2017)
Штейнберг Н. А. - Еще раз о тяжелых авариях, Шендерович В. Я. (2017)
Акастьолова О. Г. - Стилістично-функційні особливості метафор у романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2016)
Беценко Т. П. - Фольклорні джерела поетичної мовотворчості Андрія Малишка (2016)
Гольтер И. М. - Особенности концептосферы "смысл жизни" в философских рассказах В. Г. Короленко (2016)
Грицевич Ю. В. - Дифтонгічні рефлекси *о в західнополіських та суміжних говірках(на матеріалі фольклорних текстів) (2016)
Двуличанська О. А. - Особливості часопросторових площин світоглядних моделей у новітній українській літературі (на матеріалі сучасної прози В. Яворівського) (2016)
Дорошина Л. Ф. - Вербалізація архетипових ознак назв спорідненості в художніх текстах Олександра Довженка (2016)
Іщенко О. А. - Роман "Горянин" Мирослава Дочинця: екокритичний ракурс (2016)
Коца Р. О. - Семантико-структурні особливості складних прикметників з першою основою ѥдино- у давньоукраїнській мові (2016)
Миронюк В. М. - Специфіка архетипних образів у художньому світі письменників Покуття (2016)
Мошноріз М. М. - Патріотичні інтенції міфопоетики С. Черкасенка-лірика (2016)
Мягка М. М. - Дискурсивні практики військовослужбовців НГУ як підґрунтя формування змісту двомовного довідника (2016)
Нестерук С. М. - Белетризована проекція життя у повісті Наталени Королевої "Шляхами і стежками життя" (2016)
Павлова О. О. - Когнітивні засади укладання довідника для військовослужбовців НГУ (2016)
Панченко О. І. - До питання про навчання іноземців російської мови: сутність сучасних методичних підходів (2016)
Петрина Х. В. - Маніфестація засобів вираження алюзій в українських модерних художніх текстах: алюзійна маркованість (2016)
Попко Л. П. - Неологизмы десятых: причины появления и особенности (2016)
Рибцева О. Ю. - Особливості художнього моделювання портретно-психологічної характеристики героїв роману Віктора Положія "Попіл на рани" (2016)
Сінна Л. Ю. - Комунікативна стратегія домінування в аспекті лінгвістичного осмислення, Радванська Т. І. (2016)
Тендітна Н. М. - "Безодня" "Закритої палати" Є. Пашковського, Смірнова Н. Є. (2016)
Ткач П. Б. - Засоби формального вираження преференційного значення у структурі прикомпаративних конструкцій, Радванський А. І. (2016)
Черниш А. Є. - Трансмісія батьківської травми у психології дітей (за романом С. Процюка "Інфекція") (2016)
Юдкін-Ріпун І. М. - Ієрархія предикатів у готичній поетиці Івана Франка (2016)
Вовк О. В. - Жах як основний жанротвірний елемент в американських романах літератури жахів (2016)
Война М. О. - Досвід магічних обрядів як прояв "колективного несвідомого"у структурі художнього мислення Цань Сюе (2016)
Капустян І. І. - Літературна казка Г. К. Андерсена: традиції та новаторство (2016)
Капустян М. Г. - Трансформація ідей романтизму в англомовній спадщині Карен Бліксен (2016)
Касумлу Г. В. - Поэмы азербайджанских писателей в период независимости страны (2016)
Кулешір М. М. - Відображення архетипів колективного несвідомого в апокаліптичних романах Дж. Уіндема (2016)
Мамедова Ш. Н. - Художественный вкус и проблема воспитания в детской поэзии (2016)
Мариношенко С. В. - Комунікативна структура поетичного мовлення дійових осіб твору "Мастро дон Джезуальдо" Дж. Верга (2016)
Михилев А. Д. - Интертекстуальность и паратекстуальность как способ смыслового расширения и эстетизации детективних романов Сан-Антонио (Фредерика Дара) (2016)
Назаренко Н. И. - Трансформация готической поэтики в романе "Ребекка" Дафны дю Морье, Гарусова С. И. (2016)
Тупахіна О. В. - Dоxa, міф, метанаратив: епістемологічний статус поняття "вікторіанство" в сучасному гуманітарному дискурсі (2016)
Горболіс Л. М. - Читання як самозбереження реципієнта (2016)
Синевич Б. М. - Теоретико-літературна концепція Євгена Маланюка (2016)
Алиева Г. И. - Пространственные и временные функции антропонимов (2016)
Дмитриева Т. А. - Текст как предмет лингвистических исследований, Ельцова С. С. (2016)
Исмаилова Ш. К. - О составе инфинитивного словосочетания типа "имя+глагол" (2016)
Маслова С. Б. - Когнитивно-семантический подход к определению понятия "перевод" (2016)
Романюк О. С. - Дискурс як інтерактивна комунікативна діяльність (2016)
Святченко В. В. - Закон Раска – Грімма як вияв системного підходу до історико-фонетичних явищ (2016)
Солдатова Л. П. - Сутність та історизм поняття "мова" в часи Відродження (2016)
Сулейманова Я. О. - Реалізація категорій оцінки та цінності в семантиці українських паремій з лексичним компонентом "вода" (2016)
Шапочкіна О. В. - Дефініція "стан" у системі філософських категорій (2016)
Гарачковська О. О. - Здобутки і втрати у царині джерелознавства і текстології рецензія на Х том щорічника "Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія", присвячений пам’яті Віктора Дудка (2016)
Галич О. - Концептуальний художній синтез – продуктивний підхід до вивчення фікційної літератури (2016)
Скотна Н. - Глобальні та регіональні, цілісні і розколоті цивілізації: проблеми визначення і аналізу (2013)
Wiśniewska E. - Organizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli we współczesnych warunkach pracy (2013)
Тищенко О. - Із спостережень над етичними та емоційними концептосферами в українській, польській та чеській мовах (2013)
Кравченко Л. - Авторська інтенція Василя Стуса як перекладача Р.М. Рільке (2013)
Ельбрехт О. - Формування наукової культури у майбутніх керівників галузі освіти у процесі магістерської підготовки (2013)
Мацьків П. - Дериваційний потенціал релігійних назв (2013)
Вачевський М. - Економічна освіта молоді в національній школі з використанням новітніх педагогічних технологій для формування професійних компотентностей (2013)
Васьківська Г. - Формування в старшокласників системи знань про людину у контексті фундаменталізації змісту освіти (2013)
Смерчко А. - Символіка чисел та її реалізація у слов’янській фразеології (словникові матеріали), Смерчко А. (2013)
Малик Л. - Теоретичні засади управління інвестиційними проектами в туристичній галузі та продаж туристичного продукту (2013)
Біленко Т. - Слово на сторожі юних душ (до проблеми "Красне письменництво і сучасна школа”) (2013)
Кушлик О. - Компетентний склад субстативної зони словотвірної парадигми дієслів-ономатопів із семантикою звучання рідини (2013)
Садова І. - Професійна підготовка майбутніх учителів до розв’язування складних педагогічних ситуацій (2013)
Дмитрів І. - Образ Богоматері в житті і творчості "логосівців” (2013)
Зварич В. - Образи національної культури в творчій інтерпретації поетів-неокласиків (2013)
Стецик М. - Епітет Василя Стефаника крізь призму різночасових російськомовних перекладів (2013)
Білан Т. - Символічність людського буття в інтенціях фольклорного слова, Петрів О. (2013)
Колечко М. - Про деякі "підводні камені” перекладу усталених сполук (2013)
Ілініцька Н. - Засновники інструментального мистецтва на Поділлі (2013)
Петрицин І. - Дидактичні функції мультимедійних лекцій у процесі підготовки майбутнього вчителя (2013)
Пацана А. - Концепція використання методів командної роботи на підприємстві в реалізації системи управління безпекою та гігієною праці (2013)
Гоцинець І. - Комп’ютерні технології як засіб формування автономії студента-філолога у процесі оволодіння німецькомовною комунікативною компетенцією у читанні (2013)
Долинський Є. - Роль методу навчання в системі комп’ютерно-орієнтованої методики вивчення іноземних мов студентами-перекладачами (2013)
Захарчук Н. - Іноземна мова як засіб професійної підготовки майбутніх екологів (2013)
Іваночко Г. - Діалогічний дискурс у польському казковому тексті, Грабинська О. (2013)
Лось О. - Самостійна робота студентів-піаністів при вивченні поліфонічних творів, Сергеєва Л. (2013)
Zieliсska A. - Aktywa niematerialne a konkurencyjność przedsiębiorstw. Analiza porównawcza poziomu kapitału intelektualnego w wybranych organizacjach województwa podkarpackiego., Augustyn K. (2013)
Гаськевич Р. - Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія питання перекладу фразеологічних одиниць (2013)
Баранська Л. - "Немов у сні не вишня – Україна вишнево так явилася йому" (флоролексеми в поетичній мові Івана Гнатюка) (2013)
Паночко М. - Лексичні особливості західноукраїнської юридичної термінології початку ХХ століття (2013)
Науменко У. - Модернізація системи вищої освіти України в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи (2013)
Косянчук С. - Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі засвоєння змісту предметів гуманітарного циклу (2013)
Перішко І. - Основні чинники праці менеджера до іншомовного спілкування в туристичній підприємницькій діяльності на сучасному етапі (2013)
Савченко М. - Проблема ґендерного виховання дітей старшого дошкільного віку (2013)
Барціховський А. І. - Бароакутравма мінно-вибухового походження (бібліографічний огляд), Варченко О. В., Марцинковька І. П., Шетманюк Г. В., Завадський Є. Д. (2016)
Беспаленко А. А. - Клінічний досвід лікування пацієнтів-учасників АТО з ампутаціями кінцівок в результаті вогнепальних поранень та мінно-вибухових травм, Яловенко В. А. (2016)
Бондарчук В. В. - Рівень антимюллерового гормону у жінок з ендометріомами яєчників перед оперативним лікуванням, Шевченко О. М. (2016)
Варивончик Д. В. - Уніфікація та стандартизація офтальмологічних оглядів працівників певних категорій під час проведення медичних оглядів, Вітовська О. П., Благун І. В. (2016)
Волянський О. М. - Організація реабілітації військовослужбовців з ампутаціями кінцівок, Кіх А. Ю., Хоменко І. П. (2016)
Герасименко О. С. - Применение кожной пластики в закрытии обширных дефектов мягких тканей, Гайдаржи И. Т., Тертышный С. В., Дхауади Ф. (2016)
Гербіш Ю. О. - Аналіз лор патології в учасників антитерористичної операції, що лікувались в отоларингологічному відділенні ВМКЦ ЗХР в 2014-2015 роках, Семчишин І. М. (2016)
Головко С. В. - Емболізація простатичних артерій в лікуванні симптомів нижніх сечовидільних шляхів спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози: результати лікування 16 хворих високого ризику, Кобірніченко А. А., Савицький О. Ф., Троіцький І. Л. (2016)
Головко С. В. - Огляд клініко-морфологічних змін при активному спостереженні у хворих на рак передміхурової залози, Савицький О. Ф. (2016)
Гончаренко И. Н. - Применение обогащенной тромбоцитами плазмы в комплексном лечении огнестрельных ран, Cамарский И. Н., Герасименко О. С., Мурадян К. Р., Дхауади Ф., Пирогов В. В. (2016)
Гур’єв С. О. - Стандартизована оцінка тяжкості вогнепальних та мінно-вибухових пошкоджень, що виникли внаслідок сучасних бойових дій, Кравцов Д. І., Ордатій А. В. (2016)
Желіба М. Д. - Показники рівня ендогенної інтоксикації і неспецифічної резистентності організму у хворих на жовчнокам’яну хворобу, ускладнену гнійно-запалювальними процесами, Верба А. В., Бурковський М. І., Марценковський І. П., Ордатій А. В. (2016)
Кінчур М. І. - Ультраструктура тканин пародонта верхньої щелепи та зміни деяких показників загальної та місцевої неспецифічної резистентності у пацієнтів через 6 місяців після проведення сінус-ліфтингу (2016)
Котко О. М. - Аналіз оптимізації методів знеболення у пацієнтів з вогнепальним пошкодженням нижніх кінцівок, Тхоревський О. В., Рак К. В. (2016)
Крамарева О. Г. - Вплив волемічної підтримки збалансованим кристалоїдним розчином на динаміку набрякуголовного мозку у постраждалих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Згржебловська Л. В., Малиш І. Р. (2016)
Литвинець Є. А. - Шляхи удосконалення діагностики і лікування гострого епідидиміту (наш досвід), Головко С. В., Валерко Д. О., Савицький О. Ф., Балабаник В. Р., Колосова І. В. (2016)
Марцинковський І. П. - Досвід лікування методом контактної пневматичної літотрипсії у лікуванні хворих із каменями сечоводів, Стащук Р. П., Черноконь В. В., Приймак В. М. (2016)
Мельник В. М. - Використання інтермітуючого гемодіалізу у лікуванні хворих з випадковою загальною гіпотермією, Шевчук О. В., Поліщук Л. М., Хіль М. Ю., Рабощук О. В. (2016)
Негодуйко В. В. - Инородные тела мягких тканей огнестрельного происхождения: показания и противопоказания к удалению (2016)
Недбала В. В. - Два випадки синдрому бувере в умовах хірургічного відділення госпіталю, Коцар С. М. (2016)
Пастушенко О. В. - Легкі та помірні когнітивні порушення у поранених АТО: актуальні питання діагностики, профілактики й лікування на етапах медичної евакуації, Тхоревський О. В., Жовтоношко О. І. (2016)
Побел Е. А. - Тактические мероприятия по предупреждению гнойно-воспалительных осложнений при эндопротезировании крупных суставов, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Труфанов И. И., Банит О. В., Гордиенко Ю. А. (2016)
Савка И. С. - Влияние современных методов лечения на микрофлору огнестрельных ран, Цивина С. А., Николюк Д. П., Шипунов В.Г. (2016)
Савка И. С. - Опыт выполнения артроскопических операций плечевого сустава на базе национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ", Бондаренко В. В., Цивина С. А., Лазаренко Г. О. (2016)
Савка І. С. - Сучасні технології лікування пацієнтів при переломах дистального метаепіфізу кісток гомілки, Цівина С. А., Будник О. Д. (2016)
Сафонов В. Є. - Досвід застосування відеоторакоскопічних операцій в діагностиці та лікуванні захворювань та травм органів грудної клітки, Кравченко К. В., Гетьман В. Г., Дудла Д. І., Худа М. Ю. (2016)
Слободяник В. П. - Язва Дьелафуа как одна из причин желудочно-кишечного кровотечения, Куриленко А. П., Ткач К. Д., Зосим В. А., Рагушин Д. А. (2016)
Слободянюк А. Т. - Особливості післяопераційного знеболення оперативних втручань з приводу бойової травми грудної клітки, Левченко Т. М. (2016)
Стащук Р. П. - Сучасні методи лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Марцинковский І. П. (2016)
Тодікаш М. Й. - Доцільність проведення регіонарної анестезії при планових оперативних втручаннях з приводу вогнепальних поранень верхніх кінцівок, Ремень І. І. (2016)
Тодікаш М. Й. - Порівняльний аналіз гемодинамічних показників під час застосування різних видів анестезії протягом оперативних втручань з приводу вогнепальних поранень верхніх кінцівок, Ремень І. І. (2016)
Федірко І. В. - Досвід проведення малоінвазивних хірургічних втручань при лікуванні одонтогенної патології верхньощелепних пазух, Козловський С. М., Шмідт П. А. (2016)
Федірко І. В. - Статистичні показники при захворюванні на хронічний періодонтит та його ускладнення серед військовослужбовців збройних сил України, які проходили лікування в клініці щелепно-лицевої хірургії та стоматології головного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" міністерства оборони України, Козловський С. М., Шмідт П. А. (2016)
Фомін О. О. - Ефективність місцевого лікування вогнепальних ран, Фоміна Н. С., Асланян С. А., Марцинковський І. П., Трохіменко В. Б., Шеремета Т. С., Кондратюк В. М. (2016)
Шаповалов В. Ю. - Применение лапароскопии в лечении осложненной дивертикулярной болезни толстой кишки, Масунов К. Л., Єнін Р. В. (2016)
Шапринський Є. В. - Невирішені питання класифікації стенозуючих захворювань стравоходу, Марцинковський І. П., Ордатій А. В., Богуш Г. Л. (2016)
Шевчук О. В. - Плазмаферез і гемосорбція при абстинентному синдромі в наркології, Ганюк В. М., Рак К. В. (2016)
Юлдашев А. - Выбор оперативного доступа при конверсии при лапароскопической холецистэктомии (2016)
Ярмолюк Ю. О. - Алгоритм хірургічного лікування постраждалих з множинними вогнепальними переломами довгих кісток (2016)
Бабов Е. Д. - Особенности комплексной реабилитации раненных в челюстно-лицевую область, Кулибаба Е. В., Мазур В. П., Литвинский Б. В. (2016)
Бурлука В. В. - Варіанти екстреної зовнішньої фіксації у постраждалих з нестабільними пошкодженнями таза при політравмі (2016)
Бур’янов О. А. - Патофізіологічна та гідростатична модель кістоподібних утворень ділянки колінного суглобу, Бородай О. Л., Клапчук Ю. В., Кальний С. Є. (2016)
Головко С. В. - Застосування технології електрозварювання при органозберігаючих операціях на нирках, Гутверт Р. В. (2016)
Гуменюк К. В. - Досвід хірургічного лікування вогнепальних поранень та травм печінки в умовах 59 військового мобільного госпіталя, Верба А. В. (2016)
Дунаева М. В. - Последствия повреждений глаз при минно-взрывных трав мах (2016)
Жупан Б. Б. - Удосконалення організації спеціалізованої офтальмологічної допомоги в ході медичного забезпечення антитерористичної операції (2016)
Квасневский А. Я. - Роль липокаинов в диагностике острого повреждения почек у больных с мочекаменной болезнью, Нетребко А. А., Никитенко О. П. (2016)
Запорожан В. М. - Взаємодія військової та цивільної медицини в АТО, Майданюк В. П., Верба А. В., Герасименко О. С., Хорошун Е. М., Шаповалов В. Ю., Єнін Р. В. (2016)
Запорожан В. Н. - Вопросы подготовки медицинских кадров для АТО, Майданюк В. П., Герасименко О. С., Каштальян М. М., Кальчук Р. Д., Хорошун Э. Н., Котик Ю. Н. (2016)
Колотвін А. О. - Застосування експрес-тестів в передопераційній діагностиці віру сних гепатитів у хворих на гострий холецистит, Квасневський О. А. (2016)
Колотвін А. О. - Застосування гемостатичного матеріалу на основі хітозану для зупинки кровотечі з ложа жовчного міхура при лапароскопічній холецистектоміїу хворих гострим холециститом на фоні гепатитів та цирозу печінки, Квасневський Є. А. (2016)
Кондратюк В. М. - Вплив антибактеріальної терапії на появу резистентних мікроорганізмів серед видового складу мікробної флори, що виділяється з бойових ран кінцівок, в процесі лікування (2016)
Кравченко К. В. - Досвід лікування хворих з посттравматичним згорненим гемотораксом, Сафонов В. Є., Дудла Д. І., Худа М. Ю. (2016)
Кузьмук І. О. - Вплив тампонади носу на функцію слухової труби у військовослужбовців строкової служби на основі даних імпеданосметрії, Шербул О. В., Шербул В. І., Головко В. В., Омерова Л. М. (2016)
Матрос-Таранец И. Н. - Концепция диагностики, планирования оперативного лечения и реабилитации раненых с травмами челюстно-лицевой области, Кузьменко В. И., Шепеля А. В. (2016)
Милица Н. Н. - Подходы к коррекции постколэктомического синдрома, Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Ангеловский И. Н., Солдусова В. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Морфометрия современных огнестрельных ран мягких тканей (2016)
Нетребко О. А. - Досвід ведення постраждалих пораненнями, що супроводжувалися масивним розчавленням м’яких тканин з категорії учасників АТО, Богачик Ф. М. (2016)
Омерова Л. М. - Эндоскопическая медиальная максиллэктомия, как хирургический доступ к новообразованиям верхнечелюстной пазухи. Наш первый опыт, Лакиза С. А., Кузьмук И. А., Шербул В. И., Шербул О. В. (2016)
Панов Ф. І. - Домінік Жан Ларрей – батько "швидкої допомоги" на війні (до 250-річчя з дня народження), Бондаревський А. О. (2016)
Петренко О. М. - Аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів із хронічними ранами за традиційною методикою (2016)
Поліщук М. Г. - Лапароскопічна пієлопластика – перший досвід, Бітнер В. А., Кльофа Т. Г., Дворакевич А. О. (2016)
Рыков С. А. - Оптимизация оказания помощи больным с повреждениями вспомогательного аппарата глаза, Жабоедов Г. Д., Петренко О. В., Могилевский С. Ю., Ткачук М. А. (2016)
Роговський В. М. - Досвід виконання екстраанатомічних шунтувань при гнійно-некротичних ускладненнях після реконструктивних операцій на магістральних артеріях, Віхляєв С. М., Коваль Б. М., Родіонов О. С., Щепетов М. В., Борківець О. М., Голінко В. М. (2016)
Рубан А. М. - Ефективність хірургічної техніки "гідравлічного доцентрового зміщення сітківки" в лікуванні травматичних скрізних макулярних розривів сітківки, Хачатрян А. П. (2016)
Слободяник В. П. - Сравнительная оценка методов декомпрессии желчевыводящих путей при механической желтухе опухолевой природы, Рагушин Д. А., Зосим В. А., Куриленко А. П., Ткач К. Д., Філатов М. С. (2016)
Асланян С. А. - Продукти ентерального харчування для спеціальних медичних цілей: інновації в Україні та світі, Притульська Н. В., Мотузка Ю. М. (2016)
Тертышный С. В. - Использование градиента давления ВАК системы в лечении огнестрельных ран нижних конечностей, Гайдаржи И. Т., Шестопалюк А. А., Околец А. В. (2016)
Слабкий Г. О. - Науково-практичному журналу"Україна. Здоров’я нації" 10 років: аналіз наукових публікацій (2017)
Klitynska O. V. - Analysis of caries prevalence and caries complications among young people in Transcarpathian region of Ukraine, Maistruk P. O. (2017)
Децик О. З. - Вплив появи важкохворої дитини на соціальний статус її родини, Мельник Р.М. (2017)
Лашкул З. В. - Поширеність соціально-гігієнічних факторів ризику, асоційованих із виникненням ризикової поведінки у підлітків, на регіональному рівні та потенціальні перешкоди в їх профілактиці, Бобкова О. В. (2017)
Гребняк М. П. - Вплив атмосферних забруднень на розвиток хвороб органів дихання у населення промислового міста, Федорченко Р. А., Щудро С. А. (2017)
Дудник С. В. - Регіональні тенденції малюкової смертності в Україні (2017)
Фейса С. В. - Вікові та гендерні особливості субклінічного гіпотиреозу серед жителів Закарпаття, Рудакова С. О. (2017)
Stanciak J. - Management of geriatric care and pharmacotherapy, Hirner I., Vereckova L. (2017)
Федосюк Р. М. - Дизайн відділень інтенсивної терапії з точки зору безпеки пацієнтів: порівняльна характеристика європейських, американських і вітчизняних стандартів, Ковальова О. М., Слабкий Г. О. (2017)
Лехан В. М. - Застосування колективних експертних оцінок за дельфійською процедурою в соціально-медичних дослідженнях, Волчек В. В., Крячкова Л. В., Заярський М. І. (2017)
Белорус А. І. - Безпека пацієнта. Глобальна тригерна методологія ідентифікації та оцінювання несприятливих подій у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, Оксак Г. А., Ковальова О. М. (2017)
Микитенко Д. О. - Оптимізація організаційної структури системи спостереження за генетичною патологією як запорука збереження репродуктивного здоров’я населення (2017)
Парій В. Д. - Визначення фінансових потреб на закупівлю окремих лікарських засобів, включених до національного переліку, Грищук С. М. (2017)
Соломчак Д. Б. - Аналіз обґрунтованості госпіталізації хворих на сечокам’яну хворобу в закладах охорони здоров’я різних форм власності (2017)
Oлексюк O. Б. - Динаміка показників госпіталізації дітей Львівської області за десятирічний період (2017)
Габорець Ю. Ю. - До забезпечення права на життя новонароджених недоношених дітей в Україні, Дудіна О. О. (2017)
Крохмалюк Л. В. - Методичні підходи до забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя багатопрофільної лікарні (2017)
Паламар О. І. - Ендоскопічні методики в нейрохірургії, Гук А. П., Аксьонов Р. В., Оконський Д. І., Тесленко Д. С. (2017)
Свиридюк В. З. - Теорія фракталів та її використання в медицині (2017)
Корчинська О. О. - Роль генітального мікоплазмозу в патології репродуктивних органів жінки, Криванич Н. В., Костур К. П., Жила М. М., Мар’ян М. М., Шлоссерова А., Андрашчікова С., Рібарова Л. (2017)
Децик О. З. - Превентивна поінформованість молоді щодо ВІЛ-інфекції, Басараба Т. П. (2017)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Оцінка знань медичних працівників закладів охорони здоров’я м. Ужгорода з питань ВІЛ/СНІДу та вплив цих знань на толерантність щодо ВІЛ-позитивних людей (2017)
Ринда Ф. П. - Профілактична підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю "Загальна практика –сімейна медицина" , Шафранський В. В. (2017)
Грузєва Т. С. - Особливості підготовки фахівців громадського здоров’я в Республіці Казахстан, Курило Т. М. (2017)
Грузєва Т. С. - Громадське здоров’я (public нealth) як нова спеціальність: сучасні підходи до викладання (на прикладі Дебреценського університету, Угорщина), Гречишкіна Н. В., Литвинова Л. О. (2017)
Золотарьова Ж. М. - Професійне вигорання в паліативній допомозі: скринінг-технологія раннього виявлення та подолання наслідків (2017)
Ціборовський О. М. - Швидка медична допомога в місті Києві: організація і початок діяльності, Сорока В. М. (2017)
Васильев Ю. К. - 2-ой Международный конгресс Польского общества общественного здоровья (2017)
Бібліографічна довідка наукових статей за 2007–2016 роки (2017)
Содержание (2009)
Пасечникова Н. В. - Оценка вероятности развития диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом, Науменко В. А., Драгомирецкая Е. И., Крыжова Н. Н. (2009)
Боброва Н. Ф. - Имплантация ИОЛ с новым типом крепления — "мешок-в-линзе" (bag-in-the-lens) при факоаспирации врожденных катаракт у детей, Тассигнон М. Ж., Лоренц Б., Дембовецкая А. Н., Романова Т. В., Шмит В., Жеков А. К., Кузьмина Н. Б. (2009)
Минакова С. Е. - Влияние первичного заднего непрерывного капсулорексиса на толщину центральных отделов сетчатки после ультразвуковой факоэмульсификации возрастной катаракты, Дмитриев С. К. (2009)
Капшук Н. И. - Изменение толщины сетчатки (по данным оптической когерентной томографии) после факоэмульсификации у больных с возрастной макулодистрофией, Дмитриев С. К. (2009)
Полякова С. И. - Возможность прогнозирования рецидива опухолей слезной железы эпителиального генеза при помощи онкомаркеров РЭА и СА-19-9 (2009)
Чеботарев Е. П. - Абсолютные показатели активации субпопуляций лимфоцитов периферической крови, определяемые при помощи моноклональных антител СД 7, СД 25, СД 38, СД 45, СД 54, СД 95, СД 150 у больных увеальными меланомами до и после энуклеации с имплантацией гомохряща (2009)
Tharwat H. - Flexible Ahmed valve for selected cased of refractory glaucoma, Mokbel M. D., Mohamed Ahmed Khalaf M. D., Sherief E. El-Khonly M. D., Nasser O. El-Metwally M. S. (2009)
Якименко С. А. - Современный подход к диагностике вторичной глаукомы у больных с грубыми рубцовыми изменениями переднего отдела глаза после тяжелых ожогов, Ковальчук А. Г., Костенко П. А. (2009)
Нероев В. В. - Комплексное лечение проникающих ранений глазного яблока с применением NO терапии, Кваша О. И. (2009)
Венгер Л. В. - Особенности клиники и эффективность хирургического лечения больных с травматическими сращениями и заращением зрачка (2009)
Фролов А. Н. - Влияние фраксипарина на динамику воспалительного процесса и регенерацию роговицы при различных заболеваниях роговицы и лимба (2009)
Гальперт Я. И. - Эффективность плеоптического лечения амблиопии у детей с детским церебральным параличом (ДЦП), Сердюченко В. И. (2009)
Коновалова Н. В. - Особенности клинических изменений глаза у больных туберкулезом легких (2009)
Федірко П. А. - Патологія ока у нащадків радіаційно опромінених: програма і попередні результати обстеження дітей і підлітків, відібраних для когортного дослідження, Кадошнікова I. В. (2009)
Пасечникова Н. В. - Результаты скринингового эпидемиологического исследования (ДЕ — Screen) распространения синдрома сухого глаза среди женщин старше 40 лет в Украине, Дрожжина Г. И., Науменко В. А., Кацан С. В., Драгомирецкая Е. И. (2009)
Уманская Ю. В. - Влияние липофлавона на развитие дистрофического процесса в сетчатке кроликов, моделированного воздействием света высокой интенсивности, Путиенко А. А. (2009)
Савко В. В. - Возможность стабилизации оптических свойств хрусталика при моделировании катаракты на фоне аллергического увеита применением препарата мексидол (2009)
Пасечникова Н. В. - Нанотехнологии, наномедицина, наноофтальмология (сообщение II), Мальцев Э. В., Мороз О. А. (2009)
Пасечникова Н. В. - Использование трехмерной оптической когерентной томографии у больных с патологией глазного дна, Gout Т., Cout J. (2009)
Малецкий А. П. - Способ конъюнктиводакрио-цисториностомии (лакоцисториностомия) у больных с облитерацией слезных канальцев и слезноносового протока после воспаления или травмы (2009)
Черепенко Г. О. - Спосіб диференційної діагностики захворювань сітківки запального та дистрофічного генезу (2009)
Денисюк Н. Б. - Досвід застосування віскоеластиків "Парад" і "Парал-плюс" при екстракції катаракти методом факоемульсифікаці, Мельник В. О. (2009)
75-річний ювілей Сергієнка Миколи Марковича (2009)
Title (2013)
Contents (2013)
Belykh S. I. - Dynamics of knowledge, skills and abilities in the process of personal physical education based university students (2013)
Vdovenko N. V. - The effectiveness of a new domestic carbohydrate-protein product in the practice of training of high class, Ivanova A. M., Hhrobatenko O. V., Rossokha G. V., Kostyuchenko V. I. (2013)
Vovk V. M. - Adaptation and patterns of its effects on the continuity of a healthy way of life of senior pupil and first-year students, Priymak A. Yu. (2013)
Ivaskiene V. - Analysis of physical activity and self-confidence of students of humanitarian faculties from Kaunas (Lithuania), Skyriene V., Cepelioniene J. (2013)
Kalinichenko I. O. - State changes in posture and arch of the foot in children aged 4 – 6 years with hypermobility of the joints under the influence of rehabilitation activities in schools, Dyachenko Y. L. (2013)
Kalinichenko I. O. - Peculiarities of morpho-functional condition of young swimmers in the period of basic training, Savchuk O. V. (2013)
Kapranov S. V. - Influence of physical culture and sports on health status of pupils of industrial city, Petrov K. V. (2013)
Kompaniets Yu. A. - Using of innovative methods in physical training of students of higher educational institutions of Ukraine Ministry of Internal Affairs (2013)
Kosyns’kyi E. О. - Athletic and sporting interests of students in the physical education classes, Khodinov V. M., Khrypliuk O. P., Krot A. S. (2013)
Kostyukevych V. M. - The construction of the training process highly skilled athletes in soccer and field hockey in the annual cycle of training (2013)
Lebedev S. I. - Determining the level of high-speed abilities of young soccer players aged from 10 to 12 years (2013)
Oleksenko V. M. - Avoidance of influence of negative emotions on students’ health (2013)
Peleshenko I. N. - Indicators of physical development and physical fitness of schoolboys of first class of secondary schools (2013)
Perepelytsya O. A. - Technical training of highly skilled hockey players on the grass in the Context of Model-purpose approach (2013)
Pivneva M. M. - Aerobics health as means of increasing somatic health of students of special medical group, Rumba O. G. (2013)
Platonenko D. V. - Priory factors morphological structure, functional status and physical readiness of children aged 12-14 years with poor heals (2013)
Sirenko P. О. - Features interference electromyogram rectus femoris for skilled players in the context of special exercises, Коrolinska S. V., Sirenko Y. P. (2013)
Stasiuk I. I. - Construction training process of highly skilled players in mini-football for competition period (2013)
Sutula V. A. - Features of formation of personal physical education of students., Shuteev V. V., Kovalev V. G., Bondar T. S. (2013)
Nooshin Benar - Entrepreneurship: influence of entrepreneurship training courses on entrepreneurial behaviour of the staff in offices of youth and sports in Yazd province, Nastaran Yeganeh Far, Mostafa Entezary Zarej, Saeid Fallah Mehrabadi. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Andriychuk Y. N. - The influence of the experimental procedure on the functional status of schoolchildren involved in the volleyball section, Chyzhyk V. V. (2013)
Belykh S. I. - Dynamics of physical and functional status of students in the experiment on approvals personality oriented physical education (2013)
Golovakha M. L. - Optimization of physical rehabilitation in congenital clubfoot (2013)
Grigoniene J. J. - Analysis of the physical activity of primary school teachers, Skyriene V., Margeliene N (2013)
Zaporozhanov V. A. - On the transfer of skills skill in different conditions of motor activity, Borachinski T. (2013)
Kolumbet A. N. - An exposure of professional meaningful coordinating capabilities of students-teachers (2013)
Korobejnik V. A. - The study features of test procedures of students’ knowledge on the physical training lessons (2013)
Kryvoruchko N. V. - Impact on the display of power cheerleading ability of university students I-II levels of accreditation, Masljak I. P., Zhuravlyova I. N. (2013)
Martsiv V. P. - Dynamics of psychophysiological state of the boxers influenced by the standard of specialized demands of specialized basic training (2013)
Marchenko O. Iu. - The gender aspect of the formation of values of physical training of students in higher education (2013)
Omelуanenko V. I. - The use of suggestion in sports practice (2013)
Potop V. A. - Biomechanical indicators of key elements of sports equipment gymnastic exercises, Grad R., Boloban V. N. (2013)
Prysiazhniuk S. I. - Influence of physical education means upon functional state of respiratory system of students with chronic lung disease, Pryimakov O. O. (2013)
Pour Heidari Roudberi Anvar Morad - Rationale of physical rehabilitation of patients with violation coronary circulation, Manzhulovskyy V. M. (2013)
Svistel’nik I. R. - Sports magazines in the system of scholarly communication (2013)
Stadnik S. O. - Improving the training of managers in the sphere of physical culture and sports in Ukraine, Prikhodko I. І. (2013)
Shramko Y. I. - Modern approaches for the course of medical rehabilitation of physical culture in elderly patients with gonarthrosis, Zhmurova T. A. (2013)
Nooshin Benar - Decision making styles and professionalization of sports: experience of managers of the offices of youth and sports in Yazd province, Nastaran Yeganeh Far, Saeid Fallah Mehrabadi, Mostafa Entezary Zarej. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Brynzak S. S. - Improving athletic performance of basketball student team with the classical yoga exercises , Burko S. V. (2013)
Garkusha S. V. - Current trends in the health of children and young people in learning environments (2013)
Gorbenko E V. - Projecting of process of cultivating of olympic values and valuable orientation of students youth by the eastern combat sports means, Gradusov V. O. (2013)
Grinyova T. I. - The dynamics of indicators of physical qualities of boys aged 10-13 years under the influence of different types of tourism activities, Mulik E. V. (2013)
Gruzhevsky V. A. - The definition of psychological aspects in the formation of student-centered motivation of students for classes in physical education (2013)
Doroshenko E. Iu. - Modelling of technical tactical actions as the management factor competitive process and preparation of basketball players of high qualification (2013)
Ionova O. M. - The formation of person’s health: experience of Waldorf school (2013)
Kozina Zh. L. - Psychophysiological possibility of mountaineers and climbers specializing in speed climbing and climbing difficulty, Ryepko O. A., Prusik Kr., Cieślicka Mirosława. (2013)
Marchenko O. Y. - Gender differences in relation of students to sports activity (2013)
Pavelec O. J. - Model features as the basis of preparation of boxers individualization principal level (elite), Ostyanov V. N., Maydanyuk O. V. (2013)
Pavlenko T. V. - Determining the level of motivation and attitude of students for classes in physical education in higher education institutions (2013)
Radziyevska M. P. - Analysis of the relationship of lifestyle and some of the parameters of respiratory diseases of children 7 – 9 years old in Poland and Ukraine, Knotowicz J., Radziyevsky P. A., Dyba T. G., Nesterova T. V., Dyba E. V. (2013)
Reshetniak O. A. - Correlation between the cadmium, calcium and potassium in the body and indices of cardiovascular system of athletes (2013)
Storozhik A. I. - Technology of formation of vertical stability bodies of children aged 7 – 10 years of hearing loss (2013)
Tron R. A. - Control of physical fitness of athletes specializing in combat sambo, Ilyin V. N., Bitsyura R. V. (2013)
Ustinova T. B. - Scientific knowledge genesis of physical education and sport origin in Ukraine (the investigation were based on the Soviet scientists’ essays) (2013)
Harina D. L. - Determining the level of physical development of preschool children (2013)
Iermakova T. S. - The peculiarities of work of the European Network of Health Promoting Schools (comparative analysis) (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Адаменко О. В. - Когнітивне моделювання гендерних стереотипів в англомовній постфеміністичній прозі chicklit (2016)
Аскерова П. С. - Национально-нравственные ценности в духовной жизни Азербайджана (2016)
Білінський Д. Ю. - Динаміка відображення рольової асиметрії в мовленнєвому жанрі сімейної бесіди (на матеріалі британської драми ХХ століття) (2016)
Главацька Ю. Л. - Гротескний образ людини в текстах англомовних байок: лінгвокогнітивні механізми його формування (2016)
Давидюк Н. О. - Гра у слова та зі словами: політичні оцінні хештеги у французькому Твіттер-дискурсі (на прикладі хештеговисвітлення передвиборчої кампанії у Франції у 2014 році) (2016)
Дайнека Н. М. - Особливості кібербулінгу як фрагменту англомовного конфліктного інтернет-дискурсу (2016)
Захарчук І. О. - Текстові характеристики маркерів заперечення (2016)
Кайсіна Д. М. - Повтор як засіб сугестивного впливу (на матеріалі англомовних ідеаційних промов) (2016)
Козловський В. В. - Лінгвокультурний потенціал граматичної форми (на матеріалі сучасної німецької мови) (2016)
Коломойченко А. Е. - Один человек – много имен (об онимной структуре в современном английском языке) (2016)
Лисовская А. О. - Кинодискурс как полипарадигмальный объект исследования (2016)
Максименко О. В. - Когнітивні характеристики іконічних і метафоричних жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв’ю) (2016)
Матвієнків О. С. - Індивідуально-авторські ознаки фразеологічних одиниць у художньому тексті доби постмодерну (2016)
Монастирьова Л. В. - Ролі й маски в комунікативній діяльності адвоката (2016)
Mykhaylenko V. V. - Congruent: incongruent gender nouns in the SL and TL (2016)
Potenko L. O. - The communicative approach to teaching English for Specific Purposes (2016)
П’ятничка Т. В. - Вигуки як емоційно-експресивні засоби реалізації об’єктивної теперішності в англомовному художньому дискурсі (2016)
Русакова А. В. - Поняттєво-ціннісний шар художнього мегаконцепту "АВАНТЮРИСТКА" та його концептуальні складники (2016)
Суворова Т. М. - Американська фольклорна балада як лірико-драматичний різновид поетичного тексту (2016)
Тищенко О. О. - Переносне значення слів у заголовках грецьких газетних інформаційних повідомлень (2016)
Цапів А. О. - Наративні прийоми створення дидактичної гри у художніх творах для дітей (на матеріалі коротких оповідань Енід Блайтон "Амелія Джейн") (2016)
Колінько О. П. - Нон-фікшн як особливий феномен сучасної белетристики (2016)
Рижа У. В. - Реалізація семантичних функцій точки зору за допомогою різних лінгвістичних засобів (2016)
Смольницька О. О. - Міфологічні та реалістичні орієнтири вибраної поезії української письменниці в Ріо-де-Жанейро Віри Вовк у зіставленні з іншомовними віршами українських поетів у діаспорі (2016)
Ігнатенко Д. Є. - Фразеологічні одиниці на позначення інтенсивності інтелектуальної та перцептивної діяльності в германських і слов’янських мовах (2016)
Коломієць О. М. - Зв’язність вербальних та іконічних елементів газетних синоптичних текстів англійської, польської та української мов (2016)
Лісун О. В. - Специфіка концептів-корелятів у метафорах із референтом "кохання" (на матеріалі зіставного аналізу авторських метафор А. Мердок та Г. Ахматової), Совєтна А. В. (2016)
Меньшикова О. С. - Зіставне дослідження категорії емотивності (семантико-синтаксичний аспект) на матеріалі німецької та української мов (2016)
Солюк Л. Б. - Особливості функціонування дієслів-зв’язок у німецькій мові (з українськими паралелями) (2016)
Bordyuk L. V. - Idiom of language from a translation perspective (based on English and Ukrainian languages) (2016)
Варламова А. А. - Трудности перевода заголовков английской прессы на материале англоязычных газет (2016)
Гончаренко Е. П. - "Іноді лише кілька слів мають надзвичайну силу": переклад та аналіз Геттизберзької промови Авраама Лінкольна (2016)
Дорофеєва М. С. - Когнітивні передумови моделювання системи у синергетиці перекладу (2016)
Кушнір Л. О. - Стратегії відтворення імпліцитного змісту творів Дж. Р.Р. Толкіна в українських перекладах (2016)
Макаренко Ю. Г. - Особливості відтворення реалій при перекладі романів Агати Крісті, Совєтна А. В. (2016)
Матюха Г. В. - Функціональні стилі сучасної мови та особливості інтерпретації англомовного газетного стилю, Карпінська М. О. (2016)
Найда А. М. - Дослідження перекладів стійких народних порівнянь як осмисленого процесу націотворення (2016)
Спічка А. Г. - Оволодіння уміннями перекладу лінгвокраїнознавчої іншомовної лексики студентами мовних спеціальностей (2016)
Ткачук Т. І. - Перекладацькі адаптивні стратегії у сучасній транслятології як механізм адекватної передачі комунікативно-прагматичного значення (2016)
Шепель Ю. О. - Особливості перекладу фразеологізмів з російської мови українською (2016)
Чуланова Г. В. - Використання лексичних засобів у слоганах туристичної реклами готелів США, Герман О. Г. (2016)
Панченко С. А. - Профессия переводчика как предмет развлекательного телевизионного дискурса (2016)
Синявская О. Е. - Обращение к целевой аудитории потребителей в нейминге: традиции и современность (2016)
Стеценко Н. М. - Приемы инфотейнмента в новостном медийном тексте (2016)
Фекете Д. Ю. - Типологія сучасного рекламного кінодискурсу (2016)
Клименко О. Л. - Іншомовна лексика в художньому дискурсі (2016)
Косенко А. В. - Роль міжособистісної атракції у спілкуванні (2016)
Ленд'єл-Сяркевич А. А. - Педагогічна взаємодія як важливий чинник удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Матвеева К. С. - Уміння та навички майбутніх фахівців економічного профілю до ведення успішної міжнародної діяльності засобами іноземної мови (2015)
Завалевська О. В. - Організація самостійної діяльності у процесі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій, Долинський Б.Т. (2015)
Литвиненко С. А. - Проектування індивідуальної освітньої траєкторії у процесі навчання майбутніх учителів гуманітарних дисциплін, Долинський Б. Т. (2015)
Вознюк Ю. С. - Теоретичний аналіз поняття "самоствердження" у психології (2015)
Колядюк С. І. - Фізичне виховання в системі соціальної адаптації та інтеграції глухих дітей (2015)
Терзі П. П. - Вдосконалення силових та швидкісно-силових якостей у юнаків 17-19 років на заняттях з футболу. (2015)
Форостян О. І. - Фізичне виховання дітей з вадами зору в українській дефектології (друга половина хх ст.) (2015)
Ричка Т. І. - Варіативність методів навчання як чинник ефективного впливу на розширення професійно орієнтованої іншомовної лексики, Неживой В. М. (2015)
Тодоров П. І. - Корекційна спрямованість фізичного виховання дітей з вадами слуху (2015)
Яблонська Т. М. - Формування комунікативних компетенцій майбутніх учителів іноземних мов засобами реалізації рольової перспективи (2015)
Савченко Н. С. - Концептуальні основи щодо реалізації компетентнісного підходу в умовах льотного ВНЗ (2015)
Мойсеева Л. А. - Аналіз стану підготовки майбутніх концертмейстерів у сучасній системі музичної освіти (2015)
Вей Симин - Феномен музыкального пространства и времени в контексте задач фортепианной подготовки будущих учителей музыки Украины и Китая (2015)
Лу Чен - Етапи формування умінь музично-виконавської артикуляції майбутніх учителів музики в процесі навчання грі на фортепіано (2015)
Смірнов С. В. - Когнітивно-діяльнісний компонент як підструктура конкурентоздатност майбутніх судноводіїв (2015)
Поспелова І. Д. - Роль индивидуального творческогозадания в личностном и профессиональном становлении студентов (2015)
Ягоднікова В. В. - Розвиток мотивації педагогів до інноваційної виховної діяльності (2015)
Князян М. О. - Міжкультурна комунікація та міжкультурна взаємодія в процесі навчання іноземної мови учнів та студентів: теоретичні засади та методи організації, Берлінська Н. Ф. (2015)
Небож В. Т. - Вдосконалення розвитку рухових якостей у студенток на заняттях з легкої атлетики (2015)
Самсонова О. О. - Педагогічний професіоналізм вихователя дошкільного навчального закладу в контексті історії вітчизняної думки (2015)
Лисюк С. Р. - Роль та значення формування навичок акомпанементу за слухом у класі загального та спеціалізованого фортепіано (2015)
Черненко Н. М. - Ризик-менеджмент як дієвий інструмент управління навчальним закладом (2015)
Карасу Локман - Характеристика рівнів володіння мовленнєвим етикетом в іноземних слухачів підготовчого відділення (2015)
Новська О. Р. - Методика самопроектування фахового розвитку магістрантів у процесі музично-педагогічного навчання (2015)
Ло Чао - До визначення особливостей художньо-творчого мислення майбутного вчителя музики (2015)
Бобро О. В. - Визначення загального функціонального стану ЦНС студенток 2 курсу у спокої та при навантаженні (2015)
Петухова Т. А. - Теоретико-методологічні підходи до технологічної освіти (2015)
Фогель Т. М. - Роль особистості педагога у забезпеченні позашкільної освіти як складової системи безперервної освіти України (2015)
Яновська Л. Г. - Формування правової культури та правосвідомості у майбутніх учителів під час навчання у вищих навчальних закладах (2015)
Наші автори (2015)
Кічук Н. В. - Деякі інтерактивні підходи до особистісно-професійного зростання педагога в умовах післядипломної освіти (2015)
Князян М. О. - Формування англомовного діалогічного мовлення студентів 1-2 курсів факультету іноземних мов (2015)
Яновський А. О. - Формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів засобами пошуково-дослідницької діяльності (2015)
Зюзіна Т. О. - Естетичне виховання студентів засобами кіномистецтва (2015)
Васильєва М. П. - Формування інтелектуальної ініціативи як передумова ефективності деонтологічної підготовки майбутнього вчителя-філолога (2015)
Ковалёва М. В. - Личностные типы временной ориентации (2015)
Митина Е. М. - Принципы изучения британской и американской систем юридической терминологии, Швелидзе Л. Д. (2015)
Богуш А. М. - Технологія розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку. (2015)
Беньковська Н. Б. - Реалізація експериментальної моделі формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи (2015)
Миронов В. Ф. - Українські оркестри в розвитку міжнародного військово-музичного фестивального руху. (2015)
Варе І. С. - Діалектична природа смисложиттєвих орієнтацій особистості, їх розвиток та формування (2015)
Пунгіна О. А. - Вплив реформи 1932 року на розвиток художньої освіти півдня України (2015)
Мосейчук А. Р. - Організаційно-змістове забезпечення навчально-дослідницької діяльності майбутніх медичних працівників середньої ланки на заняттях з біології (2015)
Черножук Ю. Г. - Конфліктність майбутніх психологів з різним рівнем тривожності, Кубовська В. О. (2015)
Богуш А. М. - Стан рідномовної освіти української діаспори в Альберті (Канада) (2015)
Лєснік О. С. - Етапи та методи роботи над духовними хоровими творами, Наку А. Ю., Радюшина С. О. (2015)
Бочевар А. Г. - Стан сформованості інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх юристів (2015)
Мамикіна А. І. - Педагогічні умови індивідуалізації навчання майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки (2015)
Лаврова М. Г. - Психологічні особливості переживання стресу викладачами вишів в умовах трансформації системи вищої освіти (2015)
Мушинська Н. С. - Мотиви саморозвитку у формуванні професійної мобільності майбутніх фахівців (2015)
Наші автори (2015)
Саух П. Ю. - Філософія в пошуках панацеї. Роздуми небайдужого (2017)
Tanska L. V. - Globalization as Religare (2017)
Turowska O. - Hans Urs von Balthasar as a "Free" Theologian (2017)
Венцель Н. В. - Концептуальні засади соціально-філософського аналізу феномену економічної відсталості (2017)
Вітер Д. В. - "Православний капіталізм" та ідеологія сучасного світу: богословські ідеї митр. Ірофея Влахоса (2017)
Вітюк І. К. - Війна у контексті есхатологічної парадигми сучасного світу (2017)
Горохова Л. В. - Філософія та соціально-гуманітарні дисципліни у сучасних вузах (2017)
Зейналова Г. К. - Порядок в художньому мисленні людей як прояв естетичного смаку (2017)
Каралаш Ю. І. - Синергетика як метод соціально-філософського пізнання (2017)
Ковтун Н. М. - Криза світоглядно-ціннісних орієнтацій в ситуації транзитивності постіндустріального суспільства (2017)
Ковтун Ю. В. - Мультикультуралізм і європейський традиціоналізм у контексті аналізу національної ідентичності (2017)
Козловець М. А. - Іван Франко як духовно-інтелектуальний будівничий Української нації (2017)
Лісовський П. М. - Імператив модернізації безпеки в постсучасній риториці: класифікація та критерії оцінки (2017)
Мельничук В. В. - Етика екологічної відповідальності в контексті християнського віровчення (2017)
Мельничук М. С. - Методологічні проблеми викладання філософських дисциплін в негуманітарних вишах (2017)
Олексин І. Я. - Спортивний вимір соціальних цінностей в філософських поглядах стародавніх греків (2017)
Полисаєв О. П. - Українська сучасна квазіеліта: перспективи оновлення чи деградації (2017)
Сабадуха М. В. - Проблема справедливості у французькій філософії ХХ століття (2017)
Співак В. В. - Сучасні методологічні підходи до вивчення історії вітчизняної філософської думки епохи бароко (2017)
Чаплінська О. В. - "Босерон" Е.-Е. Шмітта і "Жуль" Д. Ковеларта: Пес як Інший (2017)
Шевчук С. Ф. - Наукове і позанаукове знання: альтернатива чи діалог? (2017)
Шмат Р. П. - Принципи справедливості державної політики Платона (2017)
Шмегельська Ю. В. - Ретроспектива української культури другої половини ХХ століття (2017)
Щербацький Д. В. - Східна та Західна парадигми пояснення християнської теодиції (2017)
Ясінський М. М. - Архетипи творчості в історіософії Івана Франка (2017)
Симоненко В. К. - Реформи: адміністративно-територіальна, адміністративна і децентралізації – триєдині (2017)
Мікловда В. П. - Економічна безпека регіону: трудоресурсний контекст, Пітюлич М. І., Гоблик В. В. (2017)
Жук П. В. - Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління, Сірик З. О. (2017)
Загорський В. С. - Освіта як визначальний фактор забезпечення сталого розвитку національної економіки (2017)
Кузьмін О. Є. - Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ, Яструбський М. Я. (2017)
Власюк О. С. - Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи (2017)
Телюк К. Ф. - Енергозбереження як складова системи вдосконалення суспільного виробництва, Білокриницька М. С., Кравчук В. І. (2017)
Прунцева Г. О. - Вплив монетарної політики держави на систему продовольчої безпеки (2017)
Галиця І. О. - Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація, Гетьман О. О. (2017)
Біль М. М. - Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання (2017)
Колодійчук І. А. - Засадничі принципи формування системи поводження з відходами (2017)
Апопій В. В. - Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості, Апопій Г. В. (2017)
Гончаренко І. В. - Концепція "Smart City" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень, Богославська А. В. (2017)
Залуцький І. Р. - Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони (2017)
Tsymbalista N. A. - Current state and problems of development of rural Ukraine: socioeconomic, institutional and legal aspects (2017)
Шевчук О. О. - Методологічні аспекти застосування дохідного підходу до оцінювання вартості страхових компаній (2017)
Луцків О. М. - Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС (2017)
Лупак Р. Л. - Імплементація в Україні світового досвіду державної політики імпортозаміщення: регіонально-галузеві аспекти (2017)
Давимука С. А. - Мар’ян Долішній: особистість, учений, громадянин (2017)
Газуда М. В. - Соціально-економічні й екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів у сучасних умовах, Газуда Л. М. (2017)
Пелехатий А. О. - Другі наукові читання з питань регіоналістики пам’яті академіка НАН України М. І. Долішнього, Левицька О. О. (2017)
Демченко В. В. - Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ, Пелехатий А. О. (2017)
Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ" (2017)
Павліха Н. В. - Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави та її регіонів (2017)
Цимбаліста Н. А. - Польський досвід розвитку сільських територій для України (2017)
Професору Роману Федану – 80 років (2017)
Євтушевський В. - Ризики інвестиційних фондів у корпоративній сфері, Букало А. (2011)
Черваньов Д. - Формування інтегрованих о’бєднань підприємств у промисловості, Горбась І. (2011)
Жилінська О. - Процес науково-технічної діяльності: сутність риси та їх економічний прояв (2011)
Корнілова І. - Закономірності здійснення інноваційних процесів в умовах постіндустріального суспільства (2011)
Балан В. - Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств (2011)
Дука А. - Суперечності інвестиційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації (2011)
Чорноус Г. - Особливості забезпечення інформаційного процесу управління (2011)
Кухта П. - Трактування поняття "Інвестиції": класичний і сучасний підходи (2011)
Овчаренко Т. - Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження (2011)
Ситницький М. - Суперечності та перспективи проекту податкового кодексу України (2011)
Названова Л. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю українських кранобудівних підприємств в умовах глобалізації (2011)
Давидова О. - Індустрія гостинності у контексті проведення ЄВРО-2012 (2011)
Кочедикова Г. - Інвестиційні проблеми та основні джерела фінансування електроенергетики України (2011)
Петровська Т. - Концесійна форма надрокористування як засіб залучення інвестицій у вугледобування (2011)
Ткаченко Ю. - Проблеми розвитку конкурентного ринкового середовища України у контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки (2011)
Шегда А. - Удосконалення формування портфеля бізнесів підприємств, Чулак О. (2011)
Єгоров І. - Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні, Лихолет С. (2011)
Бушко А. - Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств (2011)
Приймак В. - Стратегії КМ2-орієнтованих організаційних змін (2011)
Фірсова С. - Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект (2011)
Красота О. - Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки (2011)
Святненко В. - Принципи та цілі формування цінової політики підприємства (2011)
Білорус Т. - Соціальна паспортизація підприємства (2011)
Ковальська К. - Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації (2011)
Анісімова Л. - Особливості моделювання ринкових економічних процесів (2011)
Шаповалова Л. - Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні (2011)
Єрмолаєва В. - Державне регулювання інноваційного розвитку фармацевтичної промисловості у контексті світового досвіду (2011)
Солов’ян Ю. - Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності (2011)
Урбан М. - Розвиток інноваційної інфраструктури у Казахстані: проблеми та перспективи (2011)
Кузнєцова Н. - Теорія та практика формування інтернет-підприємництва в Україні (2011)
Твердомед О. - Реорганізація підприємств: сутність, напрями і показники ефективності (2011)
Нетреба І. - Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування (2011)
Мандибура В. - Інститут довіри в сфері забезпечення якості споживання та захисту споживчих прав населення, Батажок с. (2011)
Ковтун Н. - Методи індикативної оцінки можливого шахрайства у фінансовій сфері (2011)
Филюк Г. - Конкурентно-монопольні тенденції в глобальній економіці (2011)
Ігнатюк А. - Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків (2011)
Маслов А. - Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки (2011)
Кондрашова-Діденко В. - Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок, Діденко Л. (2011)
Вітренко А. - Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України (2011)
Вірченко В. - Роль акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин (2011)
Бердар М. - Методика контролю в управлінні фінансовимим ресурсами підприємства (2011)
Овчаренко Т. - Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних ресурсів на підприємствах (2011)
Скопенко Н. - Обгрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об'єднань в АПК України (2011)
Мицюк С. - Розвиток кластерів в національній економіці як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності (2011)
Новікова І. - Іван Вернадський та розвиток українського банківництва у другій половині ХІХ ст. (2011)
Филюк В. - Теоретико-методологічні засади концентрації ринків (2011)
Шибіріна С. - Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об'єкт статистичного дослідження (2011)
Овсянникова Я. - Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства (2011)
Вихідні дані (2011)
Bilyk R. - Structure and short range order of liquid gallium, Liudkevych U., Mudry S. (2017)
Бомба А. - Числовий метод комплексного аналізу розв’язання задач ідентифікації за даними томографії прикладених квазіпотенціалів, Бойчура М. (2017)
Гайвась Б. - Основні підходи в математичному моделюванні процесів сушіння капілярно-пористих та дисперсних матеріалів (2017)
Голубець Т. - Дослідження рівноважного стану води і двохкомпонентної газової суміші сухого повітря та водяної пари при поверхні розділу фаз в умовах фазового перетворення (2017)
Козачок О. - Вплив стисливої рідини на контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок (2017)
Лопух Н. - Аналіз моделі фільтрації газу із використанням дробових похідних за часом (2017)
Мусій Р. - Вплив резонансних частот на термонапружений стані несучу здатність біметалевого циліндра за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом, Мельник Н. (2017)
Нагірний Т. - Структурна та приповерхнева неоднорідності у електропровідних півпросторі та шарі, Червінка К. (2017)
Ольшанський В. - Моделювання руху осцилятора з м’якою пружною характеристикою, Ольшанський С. (2017)
Прокопишин І. - Диференціально-різницеві ітераційні алгоритми декомпозиції області для задач про односторонній контакт багатьох пружних тіл, Шахно С. (2017)
Станкевич В. - Тривимірна динамічна задача теорії пружності про усталені крутні коливання біматеріалу "півпростір — шар з тріщиною" (2017)
Hashemi M. - Thermal instability and failure prediction of structural elements with transversely isotropic nanocomposite material, Zhuk Y. (2017)
Чекурін В. - Математичні моделі для ідентифікації витоку в довгому газопроводі. Стаціонарний режим, Химко О. (2017)
Чернуха О. - Комп’ютерне моделювання дифузії домішкових речовин у середовищі з пастками за каскадного розпаду частинок, Білущак Ю. (2017)
Вимоги до оформлення статті (2017)
Вихідні дані (2017)
Макогон Ю. - Стратегические приоритеты конкурентного развития Украины на современном этапе (2011)
Мазур І. - Роль громадських організацій у розвитку підприємництва в АПК України, Піменова О. (2011)
Мокій А. - Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики, Флейчук М., Гуменюк А. (2011)
Борщ Л. - Інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону (2011)
Филюк Г. - Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти (2011)
Ковтун Н. - Використання статистичної інформації для побудови конкурентної карти ринку, Хвостенко О. (2011)
Варналій З. - Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні, Панасюк О. (2011)
Ляпіна К. - Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва, Ляпін Д. (2011)
Гражевська Н. - Державно-приватне партнерство як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, Мостепанюк А. (2011)
Яремко Л. - Роль і місце підприємництва у трансформаційних перетвореннях економіки України (2011)
Федулова І. - Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку (2011)
Сизоненко В. - Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни (2011)
Галушка З. - Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу, Грунтковський В. (2011)
Празян М. - Фактори підвищення конкурентоспроможності в управлінні виробництвом. Японський досвід (2011)
Кириленко Л. - Конкурентоспроможність як категорія ринкової економіки (2011)
Ігнатович Н. - Державне регулювання як фактор сучасного розвитку підприємництва: світовий досвід, Ветчинов О. (2011)
Лозова Г. - Деякі аспекти удосконалення системи державного контролю за економічною концентрацією суб'єктів господарювання в Україні (2011)
Мазур І. - Протидія корупції у системі регулювання підприємницької діяльності в Україні, Радіца О. (2011)
Мокій А. - Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти, Полякова Ю., Слюсарчук Ю. (2011)
Баранник Л. - Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва (2011)
Скопенко Н. - Сучасні тенденції концентрації та інтеграції на українському молочному ринку (2011)
Вериженко І. - Механізм державної підтримки малого та середнього підприємництва в умовах світової фінансової кризи: французькі уроки для України (2011)
Довженко О. - Інституціональне реформування – ключовий чинник інноваційного розвитку економіки (2011)
Бердар М. - Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва (2011)
Селезньова Л. - Інноваційно-інвестиційна діяльність в екологічній сфері (2011)
Богуславський О. - Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні (2011)
Буркальцева Д. - Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи (2011)
Блавдзевич О. - Державне регулювання малого та середнього бізнесу в Україні в кризовий період (2011)
Наумова Л. - Розвиток малого підприємництва у контексті прийняття Податкового кодексу України (2011)
Рудковська В. - Підприємництво як особливий тип економічного мислення (2011)
Кристюк О. - Інституціональні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку ІКТ (2011)
Сапачук Ю. - Методологічні аспекти формування фіктивного капіталу (2011)
Ковтун Н. - Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні, Ігнатюк А. (2011)
Герасименко А. - Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії (2011)
Бебик В. - "Третя республіка": державний устрій та ідеологія, Самойленко О., Трач Н. (2007)
Євтух В. - Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем (2007)
Кресіна І. - До питання про прояви дискримінації на расовому та етнічному грунті (2007)
Побочий І. - Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України (2007)
Афонін Е. - Всевладдя політичних партій як загроза демократизації держави, Радченко О. (2007)
Холод В. - Пріоритетні функції політичного лідера (2007)
Шубін С. - Генезис політичного маркетингу як галузі політичного знання (2007)
Бойко-Бойчук Л. - Метод аналогій у соціально-політичних дослідженнях (2007)
Шаповал Є. - Демократичний аудит як метод тестування електронних процесів (2007)
Стоєцький С. - Торговельно-економічне співробітництво України з Польщею після приєднання Польщі до ЄС (2007)
Барановський Ф. - Європа у пошуках ідентичності: висновки для України (2007)
Шведа Ю. - Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії (2007)
Насімова Г. - Конфліктний потенціал виборів і технології його врегулювання в Казахстані (2007)
Дудко І. - Реформування розвідувальної організації США (2007)
Газізов М. - Доба Хмельниччини в політичній оцінці Григорія Грабянки (2007)
Кармазіна М. - Ресурсний потенціал єврейської общини ( 1850 – 1870 року), Кальян С. (2007)
Політична еліта України: проблеми трансформації (2007)
Горбатенко В. - Проблематика етнополітичної царини людського буття, Майборода О. (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 4 (24) журналу "Соціальна психологія" (2007)
Каплун В. В. - Моделирование динамической стоимости электроэнергии в микроэнергетической системе с распределенными источниками в синхронном режиме, Павлов П. А., Штепа В. Н., Каплун Р. В. (2017)
Арабулі А. Т. - Особливості виготовлення швейних виробів з оптоволоконних матеріалів (2017)
Арабулі С. І. - Порівняльний аналіз методів визначення паропроникності текстильних матеріалів (2017)
Beskin N. V. - Features research of knit for manufacturing fencing suits, Halavska L. Ie. (2017)
Bezsmertna V. I. - Analysis of CFD simulation opportunities for determination of knitwear qualitative characteristics, Ielina T. V., Halavska L. Ie. (2017)
Булгару В. - Использование контрольных карт шухарта для анализа стабильности процесса производства одежды, Кочорва О. (2017)
Dzykovych T. А. - Research of extensibility of racked stitches (2017)
Головня О. В. - Подвійний пресовий трикотаж з ефектом перехресних переплетень (2017)
Kurganska M. M. - Effects of physical properties of clothes on parameters of the microclimate layer, Bereznenko S. M., Pavlova M. S., Vasylenko V. M. (2017)
Kyzymchuk O. - Influence of technological parameters on the basis weight of elasticized fabric, Melnyk L., Liakhova V., Hubar I. (2017)
Лобанова Г. Є. - Дослідження чинників, що впливають на формування асортименту дитячого взуття, Ковалюк О. В. (2017)
Lozovenko S. - The research of methods to improve the aesthetic qualities of fur garments, Bilotska L. (2017)
Nazim Pasayev - Fiber production from chicken feather with industrial method (2017)
Редько Я. В. - Застосування рентгенофазового аналізу для визначення розмірів неорганічної фази в нанокомпозитах на волокнистій основі, Супрун Н. П. (2017)
Vodzinska O. - Designing of men’s jacket construction made of luxury suit materials taking into account properties of studied materials, Tkalenko A. (2017)
Омельченко В. Д. - Перспективи розвитку текстильних штучних судин, Прокопова Є. А. (2017)
Липський Т. M. - Розробка методу проектування колодок зі змінною носковою частиною. Повідомлення 1, Гаркавенко С. С., Чертенко Л. П. (2017)
Дячок Т. М. - Енергоінформаційний аспект функціонування системи "людина-одяг-джерела ЕМВ", Березненко С. М., Василенко В. М. (2017)
Сумська О. П. - Розвиток методів ідентифікаційної експертизи сировинного складу новітніх текстильних матеріалів, Богомолова Я. М., Повстяной В. М., Расторгуєва М. Й. (2017)
Литвинова О. І. - Дослідження кінетики виділення антисептика з альгінатних гідрогелів для ранових покриттів, Супрун Н. П., Бричка А. В. (2017)
Білоцька Л. Б. - Аналіз та особливості застосування стандартних методів дослідження надійності ниткових з'єднувань при проектуванні одягу для спортивного фехтування, Харченко Ю. М. (2017)
Ugbolue S. C. O. - Advances in auxetic warp knitted personal protective structures, Kim Y. K. (2017)
Пруднікова Н. Д. - Автоматизація технологічного процесу виробництва профілактичних устілок з активним впливом на рефлекторні точки стопи, Первая Н. В., Бабич А. І. (2017)
Sadretdinova N. V. - Analytical of method monitoring of fabric structure parameters, Artemenko T. P. (2017)
Yordanka Angelova - Determination of the critical values of power density in laser marking of textile materials, Avdeeva M. (2017)
Рубанка А. І. - Обгрунтування вибору термостійких матеріалів для захисного одягу, Остапенко Н. В., Колосніченко О. В., Луцкер Т. В. (2017)
Долидзе Н. А. - Проектирование традиционной мужской одежды Грузии, Датуашвили М. В. (2017)
Brychka A. V. - Evaluation templates acting on nanoparticles, Brychka S. Ya. (2017)
Гараніна О. О. - Фарбування поліамідних волокнистих матеріалів з використанням біологічно активних напівпродуктів в якості інтенсифікаторів забарвлення, Панасюк І. В. (2017)
Будаш Ю. О. - Вдосконалення способу охолодження при високошвидкісному аеродинамічному формуванні ПП волокон (2017)
Давиденко І. В. - Новації Мадлен Віоне в сучасній індустрії моди, Зубкова Л. І. (2017)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування систем одягу на засадах тектонічного підходу, Колосніченко М. В., Фролов І. В., Герасименко О. Д., Скрипченко А. Г. (2017)
Карамишева Н. - Логіко-філософська концепція Арістотеля про майбутнє (2017)
Урбан О. - Значення міста у процесі самоідентифікації людини (2017)
Продан Т. - Людська гідність між мораллю та правом (2017)
Остапець І. - Ідея свободи у філософії Г. Гегеля (2017)
Печеранський І. - До питання про аксіологію українського консерватизму (2017)
Ручко О. - Роль українських інституцій західної діаспори у процесі зміцнення геополітичного становища України (2017)
Николин Л. - Теоретичні аспекти дослідження концепції політичного маркетингу (2017)
Гарбадин А. - Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко (2017)
Харечко І. - Особливості гендерних ролей жінок крізь призму структурного функціоналізму (2017)
Ярошко О. - Українська міжнародна проблематика у соціально-психологічних, соціологічних і культурологічних дослідженнях (2017)
Ярошко О. - Економічні дослідження української міжнародної проблематики: інтеграційний і безпековий напрями (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Інстиінституційно-процесуальна детермінація різних типів парламентських демократій та апробованих у них систем державного правління: європейський досвід (2017)
Орлов С. - До методології дослідження проблеми символізації політичної дійсності (2017)
Мотрен С. - Становлення смислових імплікацій демократії в контексті глобалізаційних трансформацій (2017)
Свідерська О. - Теоретико-методологічні аспекти симулятивної масової політичної поведінки (2017)
Круглий стіл з нагоди 2400-ліття Арістотеля (2017)
Примуш М. - Рецензія на монографію І. Кіянка "Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології" - (Львів, в-во "Простір" - 2016 – 387с.) (2017)
Бадюк М. І. - Аналіз роботи медичної служби щодо пріоритетних напрямків розробки та впровадження стандартів медичного забезпечення збройних сил України на особливий період, Швець А. В., Середа І. К., Ковида Д. В., Микита О. О., Губар А. М. (2016)
Верба А. В. - Аналіз відповідності окремих положень керівних документів медичної служби збройних сил України стандартам НАТО, Булах О. Ю., Ричка О. В. (2016)
Депутат Ю. М. - Зміни деяких імунологічних показників у військовослужбовців строкової служби, які працюють в умовах спеціальних споруд фортифікаційного типу, Бєлов О. А., Гусак А. І., Гусак Н. М., Риженко В. В. (2016)
Хижняк М. І. - Вплив програм фізичної реабілітації на відновлення працездатності персоналу спеціальних споруд, Іващенко С. М., Козак Н. Д. (2016)
Кальниш В. В. - Вариабельность сердечного ритма при интенсивной информационной нагрузке у людей, находящихся в различных психических состояниях, Дорошенко М. Н., Какаджанов Т. А. (2016)
Кучер В. І. - Загальна первинна захворюваність особового складу Збройних Сил України (2016)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у військовослужбовців однієї частини з центрального регіону, Ткачук С. І., Щур А. Б., Майданюк В. П., Омеляшко М. І. (2016)
Бідненко Л. І. - Гігієнічна діагностика та профілактика донозологічних (допатологічних) станів здоров’я у військовослужбовців, зумовлених їх професійною діяльністю, Хижняк М. І., Філіпенко Л. І., Долінський М. А. (2016)
Зав’ялова Т. С. - Наукове обгрунтування заходів по збереженню придатності до проходження військової служби військовозобов’язаних мобілізаційного резерву з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, Устінова Л. А. (2016)
Слаутинська Т. О. - Вивчення закономірностей формування захворюваності військовослужбовців на хвороби порожнини рота та шляхи оптимізації надання їм медичної допомоги лікувально-профілактичними закладами системи МОЗ України, Салюта М. Ю. (2016)
Устінова Л. А. - Характеристика захворюваності на інфекційні та паразитарні хвороби військовослужбовців військових частин території відповідальності 10 регіонального санітарно-епідеміологічного управління, Плахотнюк І. М., Третьяков М. О., Соліна Н. В., Веровчук Б. І. (2016)
Якимець В. М. - Особливості організації військово-лікарської експертизи в міністерстві внутрішніх справ України на етапі закінчення військової служби та оцінка її ефективності, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Діденко Л. В. (2016)
Якимець В. М. - Вивчення захворюваності військовослужбовців хірургічною патологією з урахуванням адміністративно-територіальних зон відповідальності військово-медичних клінічних центрів, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Кошіль М. Д. (2016)
Устінова Л. А. - Регіональні особливості захворюваності інфекційними хворобами військовослужбовців офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом Збройних Сил України, Крушельницький О. Д., Огороднійчук І. В., Кошіль М. Д., Долінський М. А., Шмакова А. Д. (2016)
Устінова Л. А. - Система епідеміологічного нагляду та особливості роботи лабораторного відділу регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь Збройних Сил України, Кошіль М. Д., Плахотнюк І. М., Третьяков М. О., Соліна Н. В., Веровчук Б. І. (2016)
Якимець В. М. - Вивчення структури, динаміки госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України в 2006-2013 рр., Устінова Л. А., Зав’ялова Т. С., Хижняк М. І., Кошіль М. Д. (2016)
Устінова Л. А. - Регіональні особливості захворюваності інфекційними хворобами військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Хижняк М. І., Огороднійчук І. В., Кошіль М. Д., Долінський М. А., Шмакова А. Д. (2016)
Хижняк М. І. - Сучасні особливості організації військово-лікарської експертизи військовослужбовців державної прикордонної служби міністерства Внутрішніх Справ України, Якимець В. М., Устінова Л. А., Діденко Л. В., Бідненко Л. І. (2016)
Волянський О. М. - Ознаки тимчасового обмеження життєдіяльності як покази до проведення реабілітації військовослужбовців, Кіх А. Ю. (2016)
Ізюмнікова Т. Г. - Гігієнічна оцінка норм харчування військовослужбовців в сучасних умовах, Козаченко Н. В., Іванько О. М. (2016)
Чередніченко І. М. - Особливості впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на фізіологічні функції організму людини (2016)
Крушельницький О. Д. - Дезінфектологічні аспекти протиепідемічних заходів як складова біобезпеки, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Омеляшко М. І. (2016)
Бур’янов О. А. - Хірургічна тактика лікування постраждалих з ампутаціями при бойових ураженнях нижніх кінцівок в сучасних бойових конфліктах, Ярмолюк Ю. О., Беспаленко А. А., Вакулич М. В. (2016)
Беленький В. А. - Ошибки оказания хирургической помощи травмированным и раненым в живот в условиях локального военного конфликта, Бородай В. А., Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Гнатюк М. С. - Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію, Лотоцький В. В., Татарчук Л. В., Коноваленко С. О. (2016)
Борисова І. В. - Аналіз стоматологічної патології дорослого населення м. Києва за даними рентгенологічного обстеження (2016)
Іщенко О. В. - Ефективність методів профілактики захворювань твердих та м’яких тканин порожнини рота (2016)
Бабич І. І. - Комплексний підхід до лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на окремому клінічному прикладі, Вабіщевич Н. О. (2016)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у військовослужбовців однієї частини з центрального регіону, Ткачук С. І., Щур А.Б., Майданюк В. П., Омеляшко М. І. (2016)
Мороз Г. З. - Лікування артеріальної гіпертензії у військовослужбовців на етапі вторинної медичної допомоги, Воронко А. А., Буженко А. І., Галецька А. Г. (2016)
Радушинська М. В. - Взаємозв’язок герх і тривожно-депресивних станів в учасників АТО (2016)
Саханда І. В. - Використання похідних целюлози у розробці гелів для застосування у ветеринарії, Полова Ж. М., Давтян Л. Л., Козіко Н. О., Тарасенко В. О. (2016)
Шматенко О. П. - Проблеми забезпечення лікарськими препаратами спеціального призначення при надзвичайних ситуаціях, Хомутецька Н. І., Голуб А. Г. (2016)
Світлична К. С. - Методичні засади впровадження системи менеджменту якості на базі національного фармацевтичного університету, Соломенний А.М. (2016)
Трохимчук В. В. - Забезпечення вимог до чистоти приміщень при виробництві стерильних радіофармацевтичних препаратів при розробці проектної документації, Качанюк В. В., Соломенний А. М. (2016)
Ткачук І. М. - Комплексна оцінка поширеності коморбідної патології у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію, в амбулаторно-поліклінічній практиці, Мороз Г. З., Буженко А. І. (2016)
Беленький В. А. - Новый поход к ревизии огнестрельных ран, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Печиборщ В. П. - Досвід розвинених країн та вимоги чинних нормативно-правових документів щодо структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та їх матеріально-технічної оснащеності, Вороненко В. В., Печиборщ О. В. (2016)
Антоненко А. М. - Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України, Ставніченко П. В., Омельчук С. Т. (2016)
Єщенко О. І. - Оцінка та прогнозування рівня втоми військових операторів, які працюють за добовим графіком чергувань (2016)
Артюшенко О. - Гідність як цінність буття сучасногоукраїнського суспільства (2017)
Бузаров А. - Социально-правовой и политический статус женщины в арабском обществе (2017)
Вдовиченко Є. - Місія філософії освіти в реформуванні освітньої системи України (2017)
Долголенко И. - Методологическая природа системного анализа (2017)
Дуденок В. - Філософські засади школи глобальної екології (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського