Мельничук М. С. - Методологічні проблеми викладання філософських дисциплін в негуманітарних вишах (2017)
Олексин І. Я. - Спортивний вимір соціальних цінностей в філософських поглядах стародавніх греків (2017)
Полисаєв О. П. - Українська сучасна квазіеліта: перспективи оновлення чи деградації (2017)
Сабадуха М. В. - Проблема справедливості у французькій філософії ХХ століття (2017)
Співак В. В. - Сучасні методологічні підходи до вивчення історії вітчизняної філософської думки епохи бароко (2017)
Чаплінська О. В. - "Босерон" Е.-Е. Шмітта і "Жуль" Д. Ковеларта: Пес як Інший (2017)
Шевчук С. Ф. - Наукове і позанаукове знання: альтернатива чи діалог? (2017)
Шмат Р. П. - Принципи справедливості державної політики Платона (2017)
Шмегельська Ю. В. - Ретроспектива української культури другої половини ХХ століття (2017)
Щербацький Д. В. - Східна та Західна парадигми пояснення християнської теодиції (2017)
Ясінський М. М. - Архетипи творчості в історіософії Івана Франка (2017)
Симоненко В. К. - Реформи: адміністративно-територіальна, адміністративна і децентралізації – триєдині (2017)
Мікловда В. П. - Економічна безпека регіону: трудоресурсний контекст, Пітюлич М. І., Гоблик В. В. (2017)
Жук П. В. - Інвестиційний потенціал територіальних громад: суть поняття та питання управління, Сірик З. О. (2017)
Загорський В. С. - Освіта як визначальний фактор забезпечення сталого розвитку національної економіки (2017)
Кузьмін О. Є. - Чинники забезпечення якості державного управління освітянською діяльністю ВНЗ, Яструбський М. Я. (2017)
Власюк О. С. - Реформа бюджетної децентралізації в Україні: результати, ризики та перспективи (2017)
Телюк К. Ф. - Енергозбереження як складова системи вдосконалення суспільного виробництва, Білокриницька М. С., Кравчук В. І. (2017)
Прунцева Г. О. - Вплив монетарної політики держави на систему продовольчої безпеки (2017)
Галиця І. О. - Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація, Гетьман О. О. (2017)
Біль М. М. - Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання (2017)
Колодійчук І. А. - Засадничі принципи формування системи поводження з відходами (2017)
Апопій В. В. - Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості, Апопій Г. В. (2017)
Гончаренко І. В. - Концепція "Smart City" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень, Богославська А. В. (2017)
Залуцький І. Р. - Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони (2017)
Tsymbalista N. A. - Current state and problems of development of rural Ukraine: socioeconomic, institutional and legal aspects (2017)
Шевчук О. О. - Методологічні аспекти застосування дохідного підходу до оцінювання вартості страхових компаній (2017)
Луцків О. М. - Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС (2017)
Лупак Р. Л. - Імплементація в Україні світового досвіду державної політики імпортозаміщення: регіонально-галузеві аспекти (2017)
Давимука С. А. - Мар’ян Долішній: особистість, учений, громадянин (2017)
Газуда М. В. - Соціально-економічні й екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів у сучасних умовах, Газуда Л. М. (2017)
Пелехатий А. О. - Другі наукові читання з питань регіоналістики пам’яті академіка НАН України М. І. Долішнього, Левицька О. О. (2017)
Демченко В. В. - Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ, Пелехатий А. О. (2017)
Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ" (2017)
Павліха Н. В. - Роль науки і освіти в забезпеченні сталого розвитку держави та її регіонів (2017)
Цимбаліста Н. А. - Польський досвід розвитку сільських територій для України (2017)
Професору Роману Федану – 80 років (2017)
Євтушевський В. - Ризики інвестиційних фондів у корпоративній сфері, Букало А. (2011)
Черваньов Д. - Формування інтегрованих о’бєднань підприємств у промисловості, Горбась І. (2011)
Жилінська О. - Процес науково-технічної діяльності: сутність риси та їх економічний прояв (2011)
Корнілова І. - Закономірності здійснення інноваційних процесів в умовах постіндустріального суспільства (2011)
Балан В. - Методичне забезпечення оцінювання інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств (2011)
Дука А. - Суперечності інвестиційного розвитку національної економіки в умовах глобалізації (2011)
Чорноус Г. - Особливості забезпечення інформаційного процесу управління (2011)
Кухта П. - Трактування поняття "Інвестиції": класичний і сучасний підходи (2011)
Овчаренко Т. - Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження (2011)
Ситницький М. - Суперечності та перспективи проекту податкового кодексу України (2011)
Названова Л. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю українських кранобудівних підприємств в умовах глобалізації (2011)
Давидова О. - Індустрія гостинності у контексті проведення ЄВРО-2012 (2011)
Кочедикова Г. - Інвестиційні проблеми та основні джерела фінансування електроенергетики України (2011)
Петровська Т. - Концесійна форма надрокористування як засіб залучення інвестицій у вугледобування (2011)
Ткаченко Ю. - Проблеми розвитку конкурентного ринкового середовища України у контексті формування інвестиційної привабливості національної економіки (2011)
Шегда А. - Удосконалення формування портфеля бізнесів підприємств, Чулак О. (2011)
Єгоров І. - Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні, Лихолет С. (2011)
Бушко А. - Форми трансмісії знань на прикладі будівельних підприємств (2011)
Приймак В. - Стратегії КМ2-орієнтованих організаційних змін (2011)
Фірсова С. - Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: маркетинговий аспект (2011)
Красота О. - Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки (2011)
Святненко В. - Принципи та цілі формування цінової політики підприємства (2011)
Білорус Т. - Соціальна паспортизація підприємства (2011)
Ковальська К. - Сутність і особливості управління конфліктами інтересів у корпорації (2011)
Анісімова Л. - Особливості моделювання ринкових економічних процесів (2011)
Шаповалова Л. - Складові національної інноваційної системи та рівень їх розвитку в Україні (2011)
Єрмолаєва В. - Державне регулювання інноваційного розвитку фармацевтичної промисловості у контексті світового досвіду (2011)
Солов’ян Ю. - Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності (2011)
Урбан М. - Розвиток інноваційної інфраструктури у Казахстані: проблеми та перспективи (2011)
Кузнєцова Н. - Теорія та практика формування інтернет-підприємництва в Україні (2011)
Твердомед О. - Реорганізація підприємств: сутність, напрями і показники ефективності (2011)
Нетреба І. - Процесний підхід до впровадження інформаційних систем управління на підприємствах машинобудування (2011)
Мандибура В. - Інститут довіри в сфері забезпечення якості споживання та захисту споживчих прав населення, Батажок с. (2011)
Ковтун Н. - Методи індикативної оцінки можливого шахрайства у фінансовій сфері (2011)
Филюк Г. - Конкурентно-монопольні тенденції в глобальній економіці (2011)
Ігнатюк А. - Інституційно-організаційна система регулювання світових галузевих ринків (2011)
Маслов А. - Теорія інформаційного суспільства як методологічна основа теорії інформаційної економіки (2011)
Кондрашова-Діденко В. - Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок, Діденко Л. (2011)
Вітренко А. - Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України (2011)
Вірченко В. - Роль акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин (2011)
Бердар М. - Методика контролю в управлінні фінансовимим ресурсами підприємства (2011)
Овчаренко Т. - Фінансовий лізинг як форма залучення інвестиційних ресурсів на підприємствах (2011)
Скопенко Н. - Обгрунтування доцільності формування та розвитку інтегрованих об'єднань в АПК України (2011)
Мицюк С. - Розвиток кластерів в національній економіці як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності (2011)
Новікова І. - Іван Вернадський та розвиток українського банківництва у другій половині ХІХ ст. (2011)
Филюк В. - Теоретико-методологічні засади концентрації ринків (2011)
Шибіріна С. - Ринок нерухомого майна як економічна категорія та об'єкт статистичного дослідження (2011)
Овсянникова Я. - Форми участі держави у проектному фінансуванні на основі розвитку державно-приватного партнерства (2011)
Вихідні дані (2011)
Bilyk R. - Structure and short range order of liquid gallium, Liudkevych U., Mudry S. (2017)
Бомба А. - Числовий метод комплексного аналізу розв’язання задач ідентифікації за даними томографії прикладених квазіпотенціалів, Бойчура М. (2017)
Гайвась Б. - Основні підходи в математичному моделюванні процесів сушіння капілярно-пористих та дисперсних матеріалів (2017)
Голубець Т. - Дослідження рівноважного стану води і двохкомпонентної газової суміші сухого повітря та водяної пари при поверхні розділу фаз в умовах фазового перетворення (2017)
Козачок О. - Вплив стисливої рідини на контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок (2017)
Лопух Н. - Аналіз моделі фільтрації газу із використанням дробових похідних за часом (2017)
Мусій Р. - Вплив резонансних частот на термонапружений стані несучу здатність біметалевого циліндра за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом, Мельник Н. (2017)
Нагірний Т. - Структурна та приповерхнева неоднорідності у електропровідних півпросторі та шарі, Червінка К. (2017)
Ольшанський В. - Моделювання руху осцилятора з м’якою пружною характеристикою, Ольшанський С. (2017)
Прокопишин І. - Диференціально-різницеві ітераційні алгоритми декомпозиції області для задач про односторонній контакт багатьох пружних тіл, Шахно С. (2017)
Станкевич В. - Тривимірна динамічна задача теорії пружності про усталені крутні коливання біматеріалу "півпростір — шар з тріщиною" (2017)
Hashemi M. - Thermal instability and failure prediction of structural elements with transversely isotropic nanocomposite material, Zhuk Y. (2017)
Чекурін В. - Математичні моделі для ідентифікації витоку в довгому газопроводі. Стаціонарний режим, Химко О. (2017)
Чернуха О. - Комп’ютерне моделювання дифузії домішкових речовин у середовищі з пастками за каскадного розпаду частинок, Білущак Ю. (2017)
Вимоги до оформлення статті (2017)
Вихідні дані (2017)
Макогон Ю. - Стратегические приоритеты конкурентного развития Украины на современном этапе (2011)
Мазур І. - Роль громадських організацій у розвитку підприємництва в АПК України, Піменова О. (2011)
Мокій А. - Концептуальні засади моделювання соціально-економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики, Флейчук М., Гуменюк А. (2011)
Борщ Л. - Інноваційно-інвестиційний розвиток АР Крим як фактор підвищення конкурентоспроможності регіону (2011)
Филюк Г. - Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти (2011)
Ковтун Н. - Використання статистичної інформації для побудови конкурентної карти ринку, Хвостенко О. (2011)
Варналій З. - Інституційне забезпечення конкурентного розвитку підприємництва в Україні, Панасюк О. (2011)
Ляпіна К. - Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва, Ляпін Д. (2011)
Гражевська Н. - Державно-приватне партнерство як чинник забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, Мостепанюк А. (2011)
Яремко Л. - Роль і місце підприємництва у трансформаційних перетвореннях економіки України (2011)
Федулова І. - Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку (2011)
Сизоненко В. - Конструктивна функція світової кризи та можливості відновлення інноваційного розвитку країни (2011)
Галушка З. - Соціальна відповідальність як чинник конкурентоспроможності українського бізнесу, Грунтковський В. (2011)
Празян М. - Фактори підвищення конкурентоспроможності в управлінні виробництвом. Японський досвід (2011)
Кириленко Л. - Конкурентоспроможність як категорія ринкової економіки (2011)
Ігнатович Н. - Державне регулювання як фактор сучасного розвитку підприємництва: світовий досвід, Ветчинов О. (2011)
Лозова Г. - Деякі аспекти удосконалення системи державного контролю за економічною концентрацією суб'єктів господарювання в Україні (2011)
Мазур І. - Протидія корупції у системі регулювання підприємницької діяльності в Україні, Радіца О. (2011)
Мокій А. - Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти, Полякова Ю., Слюсарчук Ю. (2011)
Баранник Л. - Соціальний пакет як атрибут сучасного підприємництва (2011)
Скопенко Н. - Сучасні тенденції концентрації та інтеграції на українському молочному ринку (2011)
Вериженко І. - Механізм державної підтримки малого та середнього підприємництва в умовах світової фінансової кризи: французькі уроки для України (2011)
Довженко О. - Інституціональне реформування – ключовий чинник інноваційного розвитку економіки (2011)
Бердар М. - Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва (2011)
Селезньова Л. - Інноваційно-інвестиційна діяльність в екологічній сфері (2011)
Богуславський О. - Специфічні особливості здійснення підприємницької діяльності в Україні (2011)
Буркальцева Д. - Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи (2011)
Блавдзевич О. - Державне регулювання малого та середнього бізнесу в Україні в кризовий період (2011)
Наумова Л. - Розвиток малого підприємництва у контексті прийняття Податкового кодексу України (2011)
Рудковська В. - Підприємництво як особливий тип економічного мислення (2011)
Кристюк О. - Інституціональні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку ІКТ (2011)
Сапачук Ю. - Методологічні аспекти формування фіктивного капіталу (2011)
Ковтун Н. - Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні, Ігнатюк А. (2011)
Герасименко А. - Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії (2011)
Бебик В. - "Третя республіка": державний устрій та ідеологія, Самойленко О., Трач Н. (2007)
Євтух В. - Концептуальні засади вирішення етнонаціональних проблем (2007)
Кресіна І. - До питання про прояви дискримінації на расовому та етнічному грунті (2007)
Побочий І. - Вплив протистояння політичних сил на формування стратегії національної безпеки України (2007)
Афонін Е. - Всевладдя політичних партій як загроза демократизації держави, Радченко О. (2007)
Холод В. - Пріоритетні функції політичного лідера (2007)
Шубін С. - Генезис політичного маркетингу як галузі політичного знання (2007)
Бойко-Бойчук Л. - Метод аналогій у соціально-політичних дослідженнях (2007)
Шаповал Є. - Демократичний аудит як метод тестування електронних процесів (2007)
Стоєцький С. - Торговельно-економічне співробітництво України з Польщею після приєднання Польщі до ЄС (2007)
Барановський Ф. - Європа у пошуках ідентичності: висновки для України (2007)
Шведа Ю. - Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії (2007)
Насімова Г. - Конфліктний потенціал виборів і технології його врегулювання в Казахстані (2007)
Дудко І. - Реформування розвідувальної організації США (2007)
Газізов М. - Доба Хмельниччини в політичній оцінці Григорія Грабянки (2007)
Кармазіна М. - Ресурсний потенціал єврейської общини ( 1850 – 1870 року), Кальян С. (2007)
Політична еліта України: проблеми трансформації (2007)
Горбатенко В. - Проблематика етнополітичної царини людського буття, Майборода О. (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 4 (24) журналу "Соціальна психологія" (2007)
Каплун В. В. - Моделирование динамической стоимости электроэнергии в микроэнергетической системе с распределенными источниками в синхронном режиме, Павлов П. А., Штепа В. Н., Каплун Р. В. (2017)
Арабулі А. Т. - Особливості виготовлення швейних виробів з оптоволоконних матеріалів (2017)
Арабулі С. І. - Порівняльний аналіз методів визначення паропроникності текстильних матеріалів (2017)
Beskin N. V. - Features research of knit for manufacturing fencing suits, Halavska L. Ie. (2017)
Bezsmertna V. I. - Analysis of CFD simulation opportunities for determination of knitwear qualitative characteristics, Ielina T. V., Halavska L. Ie. (2017)
Булгару В. - Использование контрольных карт шухарта для анализа стабильности процесса производства одежды, Кочорва О. (2017)
Dzykovych T. А. - Research of extensibility of racked stitches (2017)
Головня О. В. - Подвійний пресовий трикотаж з ефектом перехресних переплетень (2017)
Kurganska M. M. - Effects of physical properties of clothes on parameters of the microclimate layer, Bereznenko S. M., Pavlova M. S., Vasylenko V. M. (2017)
Kyzymchuk O. - Influence of technological parameters on the basis weight of elasticized fabric, Melnyk L., Liakhova V., Hubar I. (2017)
Лобанова Г. Є. - Дослідження чинників, що впливають на формування асортименту дитячого взуття, Ковалюк О. В. (2017)
Lozovenko S. - The research of methods to improve the aesthetic qualities of fur garments, Bilotska L. (2017)
Nazim Pasayev - Fiber production from chicken feather with industrial method (2017)
Редько Я. В. - Застосування рентгенофазового аналізу для визначення розмірів неорганічної фази в нанокомпозитах на волокнистій основі, Супрун Н. П. (2017)
Vodzinska O. - Designing of men’s jacket construction made of luxury suit materials taking into account properties of studied materials, Tkalenko A. (2017)
Омельченко В. Д. - Перспективи розвитку текстильних штучних судин, Прокопова Є. А. (2017)
Липський Т. M. - Розробка методу проектування колодок зі змінною носковою частиною. Повідомлення 1, Гаркавенко С. С., Чертенко Л. П. (2017)
Дячок Т. М. - Енергоінформаційний аспект функціонування системи "людина-одяг-джерела ЕМВ", Березненко С. М., Василенко В. М. (2017)
Сумська О. П. - Розвиток методів ідентифікаційної експертизи сировинного складу новітніх текстильних матеріалів, Богомолова Я. М., Повстяной В. М., Расторгуєва М. Й. (2017)
Литвинова О. І. - Дослідження кінетики виділення антисептика з альгінатних гідрогелів для ранових покриттів, Супрун Н. П., Бричка А. В. (2017)
Білоцька Л. Б. - Аналіз та особливості застосування стандартних методів дослідження надійності ниткових з'єднувань при проектуванні одягу для спортивного фехтування, Харченко Ю. М. (2017)
Ugbolue S. C. O. - Advances in auxetic warp knitted personal protective structures, Kim Y. K. (2017)
Пруднікова Н. Д. - Автоматизація технологічного процесу виробництва профілактичних устілок з активним впливом на рефлекторні точки стопи, Первая Н. В., Бабич А. І. (2017)
Sadretdinova N. V. - Analytical of method monitoring of fabric structure parameters, Artemenko T. P. (2017)
Yordanka Angelova - Determination of the critical values of power density in laser marking of textile materials, Avdeeva M. (2017)
Рубанка А. І. - Обгрунтування вибору термостійких матеріалів для захисного одягу, Остапенко Н. В., Колосніченко О. В., Луцкер Т. В. (2017)
Долидзе Н. А. - Проектирование традиционной мужской одежды Грузии, Датуашвили М. В. (2017)
Brychka A. V. - Evaluation templates acting on nanoparticles, Brychka S. Ya. (2017)
Гараніна О. О. - Фарбування поліамідних волокнистих матеріалів з використанням біологічно активних напівпродуктів в якості інтенсифікаторів забарвлення, Панасюк І. В. (2017)
Будаш Ю. О. - Вдосконалення способу охолодження при високошвидкісному аеродинамічному формуванні ПП волокон (2017)
Давиденко І. В. - Новації Мадлен Віоне в сучасній індустрії моди, Зубкова Л. І. (2017)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування систем одягу на засадах тектонічного підходу, Колосніченко М. В., Фролов І. В., Герасименко О. Д., Скрипченко А. Г. (2017)
Карамишева Н. - Логіко-філософська концепція Арістотеля про майбутнє (2017)
Урбан О. - Значення міста у процесі самоідентифікації людини (2017)
Продан Т. - Людська гідність між мораллю та правом (2017)
Остапець І. - Ідея свободи у філософії Г. Гегеля (2017)
Печеранський І. - До питання про аксіологію українського консерватизму (2017)
Ручко О. - Роль українських інституцій західної діаспори у процесі зміцнення геополітичного становища України (2017)
Николин Л. - Теоретичні аспекти дослідження концепції політичного маркетингу (2017)
Гарбадин А. - Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко (2017)
Харечко І. - Особливості гендерних ролей жінок крізь призму структурного функціоналізму (2017)
Ярошко О. - Українська міжнародна проблематика у соціально-психологічних, соціологічних і культурологічних дослідженнях (2017)
Ярошко О. - Економічні дослідження української міжнародної проблематики: інтеграційний і безпековий напрями (2017)
Панчак-Бялоблоцька Н. - Інстиінституційно-процесуальна детермінація різних типів парламентських демократій та апробованих у них систем державного правління: європейський досвід (2017)
Орлов С. - До методології дослідження проблеми символізації політичної дійсності (2017)
Мотрен С. - Становлення смислових імплікацій демократії в контексті глобалізаційних трансформацій (2017)
Свідерська О. - Теоретико-методологічні аспекти симулятивної масової політичної поведінки (2017)
Круглий стіл з нагоди 2400-ліття Арістотеля (2017)
Примуш М. - Рецензія на монографію І. Кіянка "Популізм в історії та сучасності: ідеологічні течії, рухи та політичні технології" - (Львів, в-во "Простір" - 2016 – 387с.) (2017)
Бадюк М. І. - Аналіз роботи медичної служби щодо пріоритетних напрямків розробки та впровадження стандартів медичного забезпечення збройних сил України на особливий період, Швець А. В., Середа І. К., Ковида Д. В., Микита О. О., Губар А. М. (2016)
Верба А. В. - Аналіз відповідності окремих положень керівних документів медичної служби збройних сил України стандартам НАТО, Булах О. Ю., Ричка О. В. (2016)
Депутат Ю. М. - Зміни деяких імунологічних показників у військовослужбовців строкової служби, які працюють в умовах спеціальних споруд фортифікаційного типу, Бєлов О. А., Гусак А. І., Гусак Н. М., Риженко В. В. (2016)
Хижняк М. І. - Вплив програм фізичної реабілітації на відновлення працездатності персоналу спеціальних споруд, Іващенко С. М., Козак Н. Д. (2016)
Кальниш В. В. - Вариабельность сердечного ритма при интенсивной информационной нагрузке у людей, находящихся в различных психических состояниях, Дорошенко М. Н., Какаджанов Т. А. (2016)
Кучер В. І. - Загальна первинна захворюваність особового складу Збройних Сил України (2016)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у військовослужбовців однієї частини з центрального регіону, Ткачук С. І., Щур А. Б., Майданюк В. П., Омеляшко М. І. (2016)
Бідненко Л. І. - Гігієнічна діагностика та профілактика донозологічних (допатологічних) станів здоров’я у військовослужбовців, зумовлених їх професійною діяльністю, Хижняк М. І., Філіпенко Л. І., Долінський М. А. (2016)
Зав’ялова Т. С. - Наукове обгрунтування заходів по збереженню придатності до проходження військової служби військовозобов’язаних мобілізаційного резерву з дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, Устінова Л. А. (2016)
Слаутинська Т. О. - Вивчення закономірностей формування захворюваності військовослужбовців на хвороби порожнини рота та шляхи оптимізації надання їм медичної допомоги лікувально-профілактичними закладами системи МОЗ України, Салюта М. Ю. (2016)
Устінова Л. А. - Характеристика захворюваності на інфекційні та паразитарні хвороби військовослужбовців військових частин території відповідальності 10 регіонального санітарно-епідеміологічного управління, Плахотнюк І. М., Третьяков М. О., Соліна Н. В., Веровчук Б. І. (2016)
Якимець В. М. - Особливості організації військово-лікарської експертизи в міністерстві внутрішніх справ України на етапі закінчення військової служби та оцінка її ефективності, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Діденко Л. В. (2016)
Якимець В. М. - Вивчення захворюваності військовослужбовців хірургічною патологією з урахуванням адміністративно-територіальних зон відповідальності військово-медичних клінічних центрів, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Кошіль М. Д. (2016)
Устінова Л. А. - Регіональні особливості захворюваності інфекційними хворобами військовослужбовців офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом Збройних Сил України, Крушельницький О. Д., Огороднійчук І. В., Кошіль М. Д., Долінський М. А., Шмакова А. Д. (2016)
Устінова Л. А. - Система епідеміологічного нагляду та особливості роботи лабораторного відділу регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь Збройних Сил України, Кошіль М. Д., Плахотнюк І. М., Третьяков М. О., Соліна Н. В., Веровчук Б. І. (2016)
Якимець В. М. - Вивчення структури, динаміки госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України в 2006-2013 рр., Устінова Л. А., Зав’ялова Т. С., Хижняк М. І., Кошіль М. Д. (2016)
Устінова Л. А. - Регіональні особливості захворюваності інфекційними хворобами військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України, Хижняк М. І., Огороднійчук І. В., Кошіль М. Д., Долінський М. А., Шмакова А. Д. (2016)
Хижняк М. І. - Сучасні особливості організації військово-лікарської експертизи військовослужбовців державної прикордонної служби міністерства Внутрішніх Справ України, Якимець В. М., Устінова Л. А., Діденко Л. В., Бідненко Л. І. (2016)
Волянський О. М. - Ознаки тимчасового обмеження життєдіяльності як покази до проведення реабілітації військовослужбовців, Кіх А. Ю. (2016)
Ізюмнікова Т. Г. - Гігієнічна оцінка норм харчування військовослужбовців в сучасних умовах, Козаченко Н. В., Іванько О. М. (2016)
Чередніченко І. М. - Особливості впливу випромінювання компактних люмінесцентних ламп на фізіологічні функції організму людини (2016)
Крушельницький О. Д. - Дезінфектологічні аспекти протиепідемічних заходів як складова біобезпеки, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Омеляшко М. І. (2016)
Бур’янов О. А. - Хірургічна тактика лікування постраждалих з ампутаціями при бойових ураженнях нижніх кінцівок в сучасних бойових конфліктах, Ярмолюк Ю. О., Беспаленко А. А., Вакулич М. В. (2016)
Беленький В. А. - Ошибки оказания хирургической помощи травмированным и раненым в живот в условиях локального военного конфликта, Бородай В. А., Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Гнатюк М. С. - Структурні зміни в яєчку при дії на організм хлориду кадмію, Лотоцький В. В., Татарчук Л. В., Коноваленко С. О. (2016)
Борисова І. В. - Аналіз стоматологічної патології дорослого населення м. Києва за даними рентгенологічного обстеження (2016)
Іщенко О. В. - Ефективність методів профілактики захворювань твердих та м’яких тканин порожнини рота (2016)
Бабич І. І. - Комплексний підхід до лікування пацієнтів з генералізованим пародонтитом на окремому клінічному прикладі, Вабіщевич Н. О. (2016)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у військовослужбовців однієї частини з центрального регіону, Ткачук С. І., Щур А.Б., Майданюк В. П., Омеляшко М. І. (2016)
Мороз Г. З. - Лікування артеріальної гіпертензії у військовослужбовців на етапі вторинної медичної допомоги, Воронко А. А., Буженко А. І., Галецька А. Г. (2016)
Радушинська М. В. - Взаємозв’язок герх і тривожно-депресивних станів в учасників АТО (2016)
Саханда І. В. - Використання похідних целюлози у розробці гелів для застосування у ветеринарії, Полова Ж. М., Давтян Л. Л., Козіко Н. О., Тарасенко В. О. (2016)
Шматенко О. П. - Проблеми забезпечення лікарськими препаратами спеціального призначення при надзвичайних ситуаціях, Хомутецька Н. І., Голуб А. Г. (2016)
Світлична К. С. - Методичні засади впровадження системи менеджменту якості на базі національного фармацевтичного університету, Соломенний А.М. (2016)
Трохимчук В. В. - Забезпечення вимог до чистоти приміщень при виробництві стерильних радіофармацевтичних препаратів при розробці проектної документації, Качанюк В. В., Соломенний А. М. (2016)
Ткачук І. М. - Комплексна оцінка поширеності коморбідної патології у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію, в амбулаторно-поліклінічній практиці, Мороз Г. З., Буженко А. І. (2016)
Беленький В. А. - Новый поход к ревизии огнестрельных ран, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Печиборщ В. П. - Досвід розвинених країн та вимоги чинних нормативно-правових документів щодо структури відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та їх матеріально-технічної оснащеності, Вороненко В. В., Печиборщ О. В. (2016)
Антоненко А. М. - Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування фунгіцидів у сільському господарстві України, Ставніченко П. В., Омельчук С. Т. (2016)
Єщенко О. І. - Оцінка та прогнозування рівня втоми військових операторів, які працюють за добовим графіком чергувань (2016)
Артюшенко О. - Гідність як цінність буття сучасногоукраїнського суспільства (2017)
Бузаров А. - Социально-правовой и политический статус женщины в арабском обществе (2017)
Вдовиченко Є. - Місія філософії освіти в реформуванні освітньої системи України (2017)
Долголенко И. - Методологическая природа системного анализа (2017)
Дуденок В. - Філософські засади школи глобальної екології (2017)
Казаков М. - "Аристотеличность" Ч.С. Пирса как свойство сознания (2017)
Качмар О. - Основні методи та прийоми попередження й контролюагресивної поведінки в соціумі (2017)
Кириленко К. - Інформаційна й інноваційна культура:спроба порівняльного аналізу (2017)
Найдьонов О. - Евристичний потенціал теорії суспільства Н. Лумана для досягнення соціальної негентропії (2017)
Райхерт К. - Могутній атом як символ переродження Японії (2017)
Фесенко Г. - Філософія просторового розвитку місту контексті комунікативних теорій (2017)
Рахім Амір Хуссейн - Гуманістичні ідеї філософії Абу Бакра Ар-Разі (2017)
Чаркина Т. - Ментальные смыслы исторического познания (2017)
Шаповалова О. - Екзистенційний вимір соціального проектування в освіті (2017)
Шевчук С. - Ціннісні аспекти ставлення людини до природи (2017)
Yanushevich I. - Political philosophy and cheap politics (2017)
Балацька О. - Політичне насилля в сучасному світі:культурно-цивілізаційний вимір (2017)
Васильченко О. - Методологічні можливості застосування теорії хаосу до управління міжнародними конфліктами (2017)
Гапон Н. - Розв’язання дилеми "громадське / приватне":активізація діяльності українських жіночих організацій (2017)
Кравець А. - Агоністичні форми політичної поведінки: біополітичний підхід (2017)
Магда Є. - Концепт Центрально-Східної Європив координатах гібридної загрози (2017)
Манташян М. - Інституційні засади політичної стабільності: теоретичні положення та праксеологічні орієнтири (2017)
Мироненко Т. - Процес ухвалення політичних рішеньу дискурсі сучасної політичної науки (2017)
Назарук Н. - Омбудсман із захисту прав сексуальних меншин.практика зарубіжних країн (2017)
Розік М. - Особливості застосування електоральних технологійна парламентських виборах 2014 р. в Україні (2017)
Терещук В. - Публічна дипломатія як зовнішньополітичний PR:концептуальний вимір (2017)
Федорчук О. - Недержавні аналітичні центри України як сегмент політичної науки (2017)
Харечко І. - Громадські організації як агенти конструювання гендерно-чутливої реальності (2017)
Батракіна Є. - Соціальна стереотипізаціяяк причина дискурсивних нерівностей (2017)
Белякова Е. - Постнеклассическая концептуализация социально-философских категорий: состояние и перспективы (2017)
Бортнікова О. - Філософсько-методологічні можливостікатегорії "релігійний простір" (2017)
Вдовиченко Є. - Підґрунтя необхідності подолання деструкту корупціїу системі вищої освіти України (2017)
Горбань Р. - Категорія істини в персоналістичній герменевтиці Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Гренишен А. - Одержавлення російської православної церквина українських землях у 1804–1908 рр. (2017)
Дышлевой И. - Полифония жестокости социального (2017)
Жеребятнікова І. - Аксіологічні засади сучасної філософії управлінняв умовах техногенної цивілізації (2017)
Камбур Н. - Логіка формування етико-правової підготовкив системі філософії освіти (2017)
Чорноморденко І. - Біотехнологічні інновації та їх глобальний характер: філософський аналіз, Качак Н. (2017)
Компанієць Л. - Специфічні риси ухвалення менеджерських рішеньу сучасному трансформаційному суспільстві України (2017)
Никитченко О. - Егосинтезація як конвергентний процессучасного релігійного життя (2017)
Райхерт К. - Анализ случая моэфикации западноевропейских философов (2017)
Саракун Л. - Космополітичні світоглядні ідеїу гуманітарній картині світу, Драпогуз В. (2017)
Бацюкова С. - Характеристики адвокації в умовах сучасної білорусі. Результати експертних інтерв’ю (2017)
Бортнікова А. - Міста Волині та уряди старост у контексті суспільно-політичної взаємодії (ХV – 60-ті рр. ХVІ ст.) (2017)
Карпенко С. - Зарубіжний досвід організації державної службита форми його використання в Україні у 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Козьма В. - Роль видатної особистості в політичній історії України (2017)
Рибачок С. - Використання методів графічного моделюванняу дослідженнях міжпартійної конкуренції в Україні та Польщі: методологічні засади та практична апробація (2017)
Тарнавський О. - Історико-теоретичні аспекти виникнення концепту євроскептицизму (2017)
Філатов Б. - Патріотичний ренесанс у сучасній Центрально-Східній Європі: між націоналізмом і соціальним популізмом (2017)
Шевчук В. - Становлення адвентизму на галичині та волинів умовах політично-ідеологічного напряму іі Речі Посполитої, Куриляк В. (2017)
Шипунов Г. - Ідеї як основна складова ідеологій політичних партій: особливості концептуалізації (2017)
Tитул (2015)
Бохонко В. - Редукція матриць над областю Безу стабільного рангу 1 з умовою Дубровіна та умовою Z (2015)
Вишенський О. - Про властивості індикаторів голоморфних функцій цілком регулярного зростання в проколеній комплексній площині. I, Христіянин А. (2015)
Gatalevych A. - On properties of radicals and spectrum of finite homomorphic images of a commutative Bezout domain (2015)
Gutik O. - On the dichotomy of a locally compact semitopological bicyclic monoid with adjoined zero (2015)
Іщук Ю. - Напівгрупи та полігони з ануляторними умовами, Козачок І. (2015)
Кінаш Н. - Обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності з нелокальною умовою перевизначення (2015)
Комарницький М. - Класичні дуополігони та деякі їхні характеризації, Зеліско Г. (2015)
Кулявець Л. - Про багаточленну асимптотику аналітичних в крузі характеристичних функцій ймовірносних законів (2015)
Кузаконь В. - Диференціально-геометрична структура гладких субмерсій, Шелєхов О. (2015)
Lopushanska H. - Inverse problem to fractional diffusion equation with unknown young coefficient, Rapita V. (2015)
Maturin Yu. - Radical filters of semisimple modules with finite number of homogeneous components (2015)
Мильо О. - Сумісні наближення інваріантів, періодів та значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса, Холявка Я. (2015)
Мостова М. - Зв'язок між асимптотикою логарифмічної похідної та кутовою щільністю нулів цілої функції повільного зростання (2015)
Мулява О. - Про адамарові композиції похідних Гельфонда-Леонтьєва аналітичних функцій, Фединяк С. (2015)
Platsydem M. - Remark to lower estimates for characteristic functions of probability laws (2015)
Попович Р. - Нижня межа для мультиплікативного порядку елементів у розширеннях Куммера скінченних полів (2015)
Саган А. - Комутативні E-атомні кільця (2015)
Стець Ю. - Багаточленна степенева асимптотика логарифма максимального члена абсолютно збіжного у півплощині ряду Діріхле, Шеремета М. (2015)
Трухан Ю. - Про обмеженність l-індексу виродженої гіпергеометричної функції, Шеремета М. (2015)
Черевко Є. - Конформні відображення локально конформно-келерових многовидів (2015)
Ківалов С. - Вагомий внесок в організацію юридичної науки і практики, становлення і розвиток вітчизняного конституціоналізму (до 90-ї річниці з дня народження, 70-річчя трудової і громадської, 60-річчя науково-педагогічної діяльності М. П. Орзіх) (2015)
Орзих М. - "О времени и о себе"... Размышления о минувшем, взгляд на будущее (Эссе) (2015)
Каракаш И. - Неутомимый труженик, настоящий ученый и смелый человек (2015)
Рабінович П. - Професор М. П. Орзіх – співфундатор людиноцентричної переорієнтації вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства (2015)
Михалёв В. - Эволюция конституционных основ правового положения личности в Украине (2015)
Олькина Е. - "Личность в праве" и юридическое лицо: соотношение понятий (2015)
Харитонов Є. - Від громадянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М. П. Орзіха), Харитонова О. (2015)
Крижановський А. - Іпостасі конституційного правового порядку (2015)
Словська І. - Науковий доробок М. П. Орзіха у становлення вітчизняної конституційно-правової науки (2015)
Єзеров А. - Реконструкція правової моделі організації публічної влади на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні (на матеріалах праць проф. М. П. Орзіха) (2015)
Совгиря О. - Реформа виконавчої влади й адміністративно-територіальна реформа в контексті сучасної модернізації конституції України: теоретико-прикладні аспекти, Іщенко О. (2015)
Фрицький О. - Вклад Одеської школи муніципального права в забезпечення правового супроводження місцевого самоврядування в Україні, Пережняк Б. (2015)
Любченко П. - Територіальна основа місцевого самоврядування: основні напрямки реформування (2015)
Батанов О. - Конституційна регламентація статусу територіальних громад в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2015)
Григорьев В. - Акты конституционного суда как форма процессуальной юрисдикции (2015)
Сліденко І. - Особливості онтологічного аналізу рішення конституційного суду України від 6 квітня 2010 року (2015)
Кампо В. - Праця задля конституційного майбутнього України (2015)
Стецюк П. - Конституційний розвиток у сучасному світі (теоретико-методологічні аспекти) (2015)
Крусян А. - "Конституція України діє, конституційна реформа триває" (децентралізація публічної влади як напрям сучасного етапу конституційної реформи в Україні) (2015)
Барабаш Ю. - Конституційне право України на сучасному етапі (окремі проблеми викладання та праворозуміння) (2015)
Афанасьева М. - Междисциплинарные направления конституционно-правовых научных исследований (2015)
Жученко Я. - Європейський вимір конституційної модернізації та реформування в Україні за науковими поглядами М. П. Орзіха (2015)
Завальнюк В. - Юридична антропологія: тіло, тілесність та соматичні права людини (2015)
Василенко М. - Раціоналізація системи державного (публічного) управління через підвищення професіоналізму як шлях до оновлення українського суспільства (2015)
Кулі-Іванченко К. - Cоціальне замовлення як засіб соціалізації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Прієшкіна О. - Розподіл єдиної державної влади як принцип засад конституційного ладу України (2015)
Полянський Ю. - Судовій владі – надійну конституційну основу, Долежан В. (2015)
Подобний О. - Окремі аспекти вдосконалення системи внутрішньої правової політики України у сфері боротьби зі злочинністю (2015)
Сон С. - Політичні партії на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні (2015)
Терлецький Д. - Публічний договір як джерело конституційного права (2015)
Марцеляк О. - Принцип таємного голосування: історія становлення та сучасна концепція реалізації (2015)
Біла-Тіунова Л. - Сутністно-понятійна характеристика службової кар’єри як категорії адміністративного права (2015)
Мирошниченко Н. - Імплементація норм конституції України в кримінальне законодавство України (2015)
Подцерковний О. - Про проблеми прямої дії конституційних положень (на прикладі відшкодування шкоди за рахунок держави) (2015)
Тищенко В. - О типовой модели технологии решения задачи по выявлению личности неизвестного преступника (2015)
Волкова Д. - Про розмежування понять "громадська організація", "громадське об’єднання", "некомерційна організація", "неурядова організація" (2015)
Панасюк В. - Державна молодіжна політика як складова процесу побудови соціальної держави (2015)
Максакова Р. - Конституційні основи становлення та організації установчої влади в Україні (2015)
Єфремова Н. - Історико-правові аспекти розвитку українського конституціоналізму доби Речі Посполитої (середина XVI ст. – 1648 р.) (2015)
Гараджаев Д. - Конституционный контроль в обеспечении принципа правовой определенности (2015)
Мішина Н. - Муніципальне управління в столиці Великобританії – Лондоні (2015)
Коваленко Р. - Законодавче регулювання фінансування передвиборної агітації на виборах президентів США й України (2015)
Крылов Ю. - Систематизация правового регулирования радиовещания и телевидения Республики Молдова (2015)
Бальцій Ю. - Статус одноособової посадової особи місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн (2015)
Верба А. В. - Концептуальні засади формування сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення військ (сил) у контексті формування нового обрису Збройних Сил України, Хорошун Е. М., Стриженко В. І., Булах О. Ю., Гульпа В. С. (2016)
Гульпа В. С. - Медичне постачання як системне явище (2016)
Жаховський В. О. - Роль та значення медичної евакуації в системі лікувально-евакуаційних заходів, Лівінський В. Г. (2016)
Стриженко В. І. - Деякі термінологічні визначення у проекті настанови з медичного забезпечення ЗС України на особливий період, Хорошун Е. М., Булах О. Ю., Ричка О. В. (2016)
Печиборщ В. П. - Досвід моделювання роботи відділення невідкладної допомоги та визначення оптимальних схем укомплектування лікарським складом, Вороненко В. В., Йосипенко І. О., Василенко В. Г. (2016)
Король С. В. - Прихильність до лікування та шестимісячний прогноз після перенесеного гострого q-інфаркту міокарда, Савічан К. В. (2016)
Ткачук І. М. - Комплексна оцінка поширеності коморбідної патології у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію, в амбулаторно-поліклінічній практиці, Мороз Г. З., Буженко А. І. (2016)
Король С. О. - Поранення передпліччя в структурі бойової травми кінцівок під час антитерористичної операції, Матвійчук Б. В. (2016)
Лихота А. М. - Нова модель організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час збройного конфлікту, Коваленко В. В., Лищишин М. З. (2016)
Коваленко В. В. - Порівняльна оцінка різних систем дентальних імплантатів та можливість їх використання в комплексі медичної реабілітації учасників АТО, Цислюк В. П., Белявцев В. В., Кінчур М. І. (2016)
Кошіль М. Д. - Особливості роботи лабораторії мікробіологічного профілю лабораторного відділу регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь міністерства оборони України, Усатий М. О., Устінова Л. А., Петров В. Ю., Клименко Ю. Ю. (2016)
Трінька І. С. - Особливості впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців, Кальниш В. В., Швець А. В., Мальцев О. В. (2016)
Кальниш В. В. - Особливості зв’язку функціонального стану військовослужбовців керівного складу з дією інформаційного навантаження, Швець А. В., Салієв А. Ю. (2016)
Щепанков С. М. - Характеристика важкості та напруженості праці авіаційних фахівців миротворчого контингенту (2016)
Матяш М. М. - Особливості діагностування психічного стану особистості в сучасних умовах, Сопов В. М. (2016)
Савицький В. Л. - Досвід формування професійних якостей військових лікарів для збройних сил України в українській військово-медичній академії, Клішевич Б. А., Гончаренко І. Ф., Єщенко В. І. (2016)
Морей Т. - Формування та діяльність мережі установ охорони здоров’я у Київській губернії у кінці ХVІІІ - першій половини ХІХ ст. (2017)
Кізлова А. - Доступ до відкритого тіла Святих у Києво-Печерській Успенській Лаврі (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2017)
Іванченко Л. - Значення діяльності родини Кочубеїв для соціально-економічного розвитку с. Дубовичі Чернігівської губернії: Василь Васильович Кочубей (30) (1829-1878) (2017)
Тетеря С. - "Московський період" у творчості Георгія Ткаченка (2017)
Швайка І. - Русифікація в німецьких колоніях на території України у ХІХ – на початку ХХ століть (2017)
Лоха В. - Вони глибоко вірили у Бога – сторінки із життя переяславських священників: Пантелеймона Неутрієвського та Остапа Коржа (2017)
Орлик С. - Фінансовий контроль Російської окупаційної влади за діяльністю нафтових підприємств Галичини у період Першої Світової Війни (2017)
Бабюк Л. - Ставлення жіноцтва Радянської України до антирелігійної кампанії у 20-х рр. хх ст. (2017)
Тарапон О. - Українці і поляки в умовах Радянської політики 1920-1930-х рр.: ціннісні виміри та соціокультурні наслідки (2017)
Степаненко В. - Судова система – інструмент реалізації репресивно-каральної політики в 1920–1930-і рр.: на матеріалах УРСР (2017)
Літвінов О. - Є. О. Патон проти стахановців і бюрократів в історії впровадження автоматичного зварювання (2017)
Потапенко Р. - Науково-освітня інтелігенція України в суспільно-політичних процесах доби перебудови (2017)
Соловйова Т. - Історичний аспект становлення другої вищої освіти у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", Ткаченко О. (2017)
Коцур В. - Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі (2017)
Іващенко М. - Компаративний аналіз сутності й особливостей різних видів джерел з історії молодіжної преси України (2017)
Дем’яненко Б. - Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень (2017)
Черняєв О. - Види спостережень і досліджень, що виконувались на Антарктичних станціях після розпаду СРСР (2017)
Говоровський А. - Історичні аспекти розвитку інформаційно-комунікаційної індустрії поштових послуг у постіндустріальному суспільстві (2017)
Запорожченко А. - Роздуми щодо визначення місця біоюриспруденції в системі юриспруденції (2016)
Олькина Е. - Государство как юридическое лицо: конституционно-правовая характеристика (2016)
Батракова Д. - Визначення компетенції місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування: проблема співвідношення (2016)
Гаркуша А. - Правові засади функціонування національного агентства України з питань державної служби (2016)
Панова Н. - Окремі аспекти правового регулювання державної служби (2016)
Монаєнко А. - Бюджетна діяльність як фінансово-правова категорія в нових умовах проведення фінансової децентралізації (2016)
Іскендеров Е. - Правозахисна діяльність прокуратури відповідно до Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року (2016)
Добровольський Д. - Перспективи вдосконалення законодавчих вимог до Генерального прокурора України (2016)
Завальнюк В. - Европейский вектор образования 2016 года: интерпретирование (2016)
Козаченко О. - Формування концептуальної моделі кримінально-правових заходів як триваючий інноваційний проект Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія", Мусиченко О. (2016)
Чанишева А. - Поняття допоміжних зобов’язань (2016)
Лоджук М. - Юридичні клініки в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Пархоменко-Цироциянц С. - Деякі аспекти правового статусу фізичних осіб – платників податків (2016)
Василенко М. - Наукова й науково-технічна діяльність в Україні: історико-правовий погляд на новий Закон (2016)
Карпенко Г. - Зміст і завдання експертизи в митній справі: аспекти діяльності (2016)
Завальнюк С. - Проблемні питання розписки, виданої за позиковими зобов’язаннями, які виникли з договору, що укладений в усній формі (2016)
Глиняна К. - Розвиток законодавства про влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2016)
Зверховська В. - Розвиток законодавства України у сфері регулювання цивільно-правового обігу культурних цінностей (2016)
Бігняк О. - Позовна давність у корпоративних спорах, пов’язаних із особистими немайновими правами: проблеми правозастосування (2016)
Полянський Є. - Про деякі здобутки кримінально-правової доктрини США та їх упровадження в українське право (2016)
Киреєва Н. - Господарсько-правове регулювання електронних фінансових послуг в Україні та Європейському Союзі (2016)
Серафимов В. - Застосування законодавства Китайської Народної Республіки про міжнародний морський транспорт для вдосконалення правового регулювання транспортних операцій на міжнародному морському транспорті в Україні (2016)
Аніщук Н. - Правове становище жінок в Ірані після революції 1979 року й до сьогодення (2016)
Громовий О. - Злочини проти релігії, моралі та сім’ї в джерелах церковного права Київської Русі (2016)
Єфремова Н. - Україно-кримська угода 1692 року як альтернативний вектор розвитку української державності (2016)
Горяга О. - Вплив Зборівського договору 1649 року на формування міжнародної правосуб’єктності України-Гетьманщини та його значення (2016)
Серебро М. - Ціннісні аспекти функціональних змін сучасної держави (2016)
Зінов’єв К. - Явище люстрації в системі юридичних координат (2016)
Васильківська В. - Правовий статус державного службовця: сутнісно-структурний пошук (2016)
Латковський П. - Питання правового регулювання попереднього бюджетного контролю (2016)
Гребенюк Н. - Поняття й особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу (2016)
Шахназарян К. - Загальна характеристика прав на чужі речі під час спадкування за законодавством України (2016)
Мельник О. - Поняття "форс-мажор" у цивільному праві України (2016)
Білецький Д. - Способи припинення права приватної власності на підставі правочинів (2016)
Камінський І. - Міжнародно-правова оцінка застосування державою сили (2016)
Бичковський Є. - Теоретико-методологічні засади дослідження науково-практичного коментаря (2016)
Іліопол І. - Тиждень цивільного процесу в Національному університеті "Одеська юридична академія" (2016)
Ярмакі Х. - Організаційно-правові аспекти митного оформлення у суднобудуванні України (2016)
Пережняк Б. - Комплексне дослідження концепції здійснення державної митної справи (2016)
Юбилей Евгения Васильевича Додина (2016)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2015 рік (2016)
Науковець, педагог, спортсмен, громадський діяч, патріот: штрихи біографії Ярослава Потапенка (28.Х.1975 – 14.І.2016) (2016)
Коцур В. - Життя як спалах зірки. Штрихи до біографічного портрету Ярослава Потапенка – патріота, ученого, громадського активіста (2016)
Бобровнік Ю. - Ярослав Потапенко – лідер національно-визвольного руху на Переяславщині (2002-2016 рр.): шлях героя (2016)
Токмань Г. - Ярослав Потапенко – живий прапор революційного Переяслава, науковець, педагог, особистість (2016)
Висовень О. - Державотворча, націєтворча та етнокультурна діяльність патріота-націоналіста Ярослава Потапенка (1975-2016), Фігурний Ю. (2016)
Дем’яненко Б. - Ярослав Потапенко: "…небесна сотня дивиться на всіх нас з вишніх далей – на них з праведним гнівом, а на нас з любов’ю і надією…" (2016)
Ярослав Потапенко в спогадах рідних, друзів, колег, однодумців (2016)
Віршоване слово про Ярослава Потапенка (2016)
Левченко М. - Презентація книги Ярослава Потапенка: про все, від майдану до східного фронту (2016)
Тарапон О. - Рецензія на монографію Потапенка Я. О. "П’ята Російсько-Українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). – Переяслав-Хмельницький: "Видавництво к с в", 2016. – 304 с (2016)
Фігурний Ю. - Аналітичне осмислення Російської агресії супроти України (рецензія на монографію потапенка я. О. "П’ята російсько-Українська війна: від майдану до східного фронту(підходи, оцінки, інтерпретації)". – Переяслав-Хмельницький: "видавництво к с в", 2016. – 304 с.) (2016)
Бібліографія Професора Потапенка Ярослава Олександровича (2016)
Потапенко Я. - Сучасна Росія як "колективний Путін": характеристика "мафіозної держави", де фашизм переміг (2016)
Борисенко В. - Cоборність і державна незалежність України в діяльності гетьмана Богдана Хмельницького (2016)
Нагайко К. - "Батько української нації": Т. Г. Шевченко та Київська громада в Українському національному відродженні (2016)
Нагайко Т. - Українська національна ідея як історіографічна метафора (до історії громадівського руху другої половини ХІХ ст.) (2016)
Пшеничний Т. - Державність і духовність: сучасний погляд на державотворчі процеси в Україні у першій половині ХХ ст (2016)
Лисенко А. - Військова політика центральної ради у ході відновлення Української державності (2016)
Тарапон О. - Деформація моральних цінностей в Україні в 1930-ті рр.: втрата національної ідентичності (2016)
Дем’яненко В. - Майдан як національний архетип політичної культури (2016)
Коцур В. - Парламент у реформуванні сектору національної безпеки і оборони України в умовах викликів ХХІ ст (2016)
Коцур Л. - Внутрішній туризм як ефективний інструмент об’єднання Української нації (2016)
Редзюк В. - Громадянська активність молоді та її вплив на державотворчий процес в Україні на початку XXI століття (2016)
Шевченко Р. - Российская Имперская политика в Молдове (1989-2015) (2016)
Ківалов С. - Конституція України: 20 років на шляху розбудови демократичної правової держави (2016)
Крижановський А. - Конституційні імперативи сучасного правового порядку (2016)
Подцерковний О. - Щодо нагальних проблем реалізації конституційно-правової реформи в частині правосуддя (2016)
Крусян А. - Конституція України й новітні політико-правові перетворення (2016)
Афанасьєва М. - Зловживання правом на правотворчість (2016)
Ставнійчук М. - Демократія участі в Україні: актуальний конституційно-правовий аспект (2016)
Фрицький Ю. - Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конституції України" і його наслідки для подальшого розвитку державної влади в основному законі України 1996 року (2016)
Прієшкіна О. - Українська держава в контексті соціальної парадигми (2016)
Савчин М. - Верховенство конституції та її конкретизація в законодавстві (2016)
Волкова Д. - Конституція України: 20 років регламентації діяльності громадських організацій (2016)
Сон C. - Стратегія конституційних перетворень в Україні (2016)
Кулі-Іванченко К. - Конституція України – основа законодавства про соціальне замовлення (2016)
Крусян Р. - Удосконалення судової системи як напрям конституційної реформи в Україні (2016)
Лазаренко С. - Сучасний стан конституційної реформи (щодо правосуддя) в Україні (2016)
Михалёв В. - Человек в системе категорий Конституции Украины (2016)
Ковбан А. - Зміст і порівняльна характеристика конституційного права людини на життя (2016)
Мішина Н. - Конституційне забезпечення муніципальної реформи в Україні (2016)
Єзеров А. - Належне врядування й надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Батан Ю. (2016)
Бальцій Ю. - Місцеве самоврядування в контексті чинної конституції України (2016)
Стрельцов Є. - Сучасне визначення корупції на міжнародно-правовому рівні (2016)
Волошин Ю. - Концептуальні засади впровадження корпоративної й персональної (екстериторіальної) автономії національних меншин в Україні (2016)
Батанов О. - Автономія в контексті сучасного унітаризму: гносеологічні, онтологічні й телеологічні аспекти (2016)
Совгиря О. - Регламент як джерело правового регулювання організації та діяльності парламенту, уряду й органу конституційної юрисдикції в Україні: проблемні аспекти (2016)
Годованик Є. - Проблеми визначення правової норми в умовах сучасного розвитку європейської правової системи (2016)
Дешко Л. - Принципи та норми права в механізмі конституційно-правового забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій (2016)
Литвин І. - Щодо незаконного використання засобів індивідуалізації товарів та послуг у господарському обороті: кримінально-правова характеристика (2016)
Бисага Ю. - Основний Закон України – історія, сучасність і перспективи (2016)
Гробова В. - Щодо особливостей розвитку місцевого самоврядування: досвід Швейцарії (2016)
Рабінович С. - Конституційні революції в Україні з перспективи "Чистого правознавства" Ганса Кельзена (2016)
Словська І. - Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону (2016)
Кобко-Одарий В. - О современном понимании и содержании категории "правовой менталитет" (2016)
Батракова Д. - Щодо питання інституту делегованих повноважень у системі місцевих органів влади (2016)
Даниленко Ю. - Поняття та принципи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби (2016)
Козир В. - Сутнісна характеристика таємниці як об’єкта адміністративно-правової охорони (2016)
Біла-Тюріна Ю. - Персоніфіковані послуги, що надаються Національною поліцією України (2016)
Добровольський Д. - Проблеми реалізації гарантій незалежності прокурорів: окремі питання (2016)
Болгар О. - Наукова розробленість питання криміналістичного визначення поняття "кримінальний автобізнес" (2016)
Волкова Д. - "Конституція України як запорука стабільного розвитку суспільства і держави" (Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України), Олькіна О. (2016)
Панасюк В. - Студенческие тренинги и брейн-ринги знатоков Конституции Украины (2016)
Оборотов Ю. - Універсальна ідея верховенства права в загальнотеоретичній підготовці студентів-юристів (2016)
Пережняк Б. - Професійна діяльність знаменитих жінок-адвокатів (2016)
80-річний ювілей професора О. А. Івакіна (2016)
Ківалов С. - Актуальні питання фундаментальних та прикладних наукових досліджень вчених Національного університету "Одеська юридична академія" (2016)
Оборотов Ю. - Міське право як імунна система (2016)
Мельничук О. - Культурний статус міста Львова у формуванні його правової системи (2016)
Горобец К. - Право и правовая система в призме системного подхода (2016)
Харитонов Є. - Категорії "приватне право", "цивільне право" та "цивільне законодавство" в контексті адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу (2016)
Некіт К. - Правоможності й обов’язки довірчого власника за цивільним законодавством України та модельними правилами європейського приватного права (DCFR) (2016)
Суха Ю. - Зміст принципу договірної свободи згідно з модельними правилами європейського приватного права (DCFR): орієнтири для вдосконалення національного цивільного законодавства (2016)
Харитонова О. - Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет, Ульянова Г. (2016)
Бааджи Н. - Порядок використання вільних публічних ліцензій у режимі онлайн, Кирилюк А. (2016)
Позова Д. - Умови онлайн-ліцензування використання об’єктів права інтелектуальної власності (2016)
Грігорянц Г. - Правовий статус провайдера за законодавством зарубіжних країн (2016)
Голубєва Н. - Розгляд судами справ, пов’язаних із об’єктами самочинного будівництва (2016)
Андронов І. - Законна сила судового рішення в цивільному процесі України (2016)
Волкова Н. - Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства в цивільному судочинстві (окремі аспекти) (2016)
Гонгало Р. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на процес реформування цивільного процесуального законодавства України (2016)
Стоянова Т. - Процесуальні особливості зупинення провадження у справі в апеляційній інстанції (2016)
Іліопол І. - Історико-правовий аспект виникнення й розвитку інституту апеляції в цивільному процесі (2016)
Мирошниченко Н. - Лікарська наркоманія ХХІ століття, Абакіна-Пілявська Л. (2016)
Балобанова Д. - Загальні тенденції розвитку сучасного кримінального права (на прикладі деяких зарубіжних країн) (2016)
Коломиец Ю. - Современное понимание идеологии (2016)
Дмитрук М. - Кримінальний проступок у теорії кримінальної законотворчості (2016)
Михайленко Д. - Норма про незаконне збагачення як елемент основного рубежу протидії корупції в Україні (2016)
Вечерова Є. - Нормативність кримінального права та функції кримінального права (2016)
Гловюк І. - Деякі питання участі адвоката в судово-контрольних провадженнях у досудовому розслідуванні: питання правової визначеності та ефективності правореалізації (2016)
Аленін Ю. - Особливості визначення юридичної підстави огляду транспортного засобу за Кримінальним процесуальним кодексом України, Торбас О. (2016)
Волошина В. - Право на свободу та особисту недоторканність як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування (2016)
Мурзановська А. - Окремі питання конституювання системи заходів кримінально- процесуальної відповідальності (2016)
Сердюк А. - Організація взаємодії органів досудового розслідування як невід’ємна складова частина ефективного досудового розслідування (2016)
Шпак Л. О. - Моделювання процесів виробництва інтелектуальних знань компаній, Ус Г. О. (2016)
Яценко В. М. - Динамічні багатосекторні математичні моделі функціонування підприємств в умовах ринкової економіки (2016)
Наконечна О. А. - Автоматизація документообігу як важливий етап моделювання інформаційно-комунікаційних процесів підприємства, Петрук С. В. (2016)
Savchenko S. - Modelling and forecasting of oil corporations stock returns depending on crisis situations (on the example of Fukushima Daiichi), Savchenko M. (2016)
Задорожний І. С. - Підприємництво як основа фінансового забезпечення держави, Задорожний С. В. (2016)
Германенко Л. М. - Перспективи розвитку ринку боргових фінансових інструментів в Україні, Барабан Л. М. (2016)
Чудаєва І. Б. - Американська концепція технопарків як базова модель створення науково-технічних формувань в Україні (2016)
Драган І. О. - Світові моделі публічного управління на місцевому рівні (2016)
Мостенська Т. Г. - Планування життєвої цінності сегменту споживачів відповідно до структури витрат на маркетинг підприємства (2016)
Дьячук І. В. - Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору, Луценко Н. О. (2016)
Lysenko O. - International institutions in the field of certification of personnel, Lysenko Ol. (2016)
Яценко В. М. - Методичні підходи та інформаційні технології в управлінні інвестиційною діяльністю аграрних підприємств (2016)
Дешевенко Л. П. - Державне регулювання регіонального розвитку туризму (2016)
Савенко Г. Є. - Інтеграція аграрного сектору України до торговельного простору ЄС (2016)
Наші автори (2016)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 051 "Економіка" (2016)
Запрошуємо авторів до співпраці (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2017)
Хоменко І. П. - Етапність надання хірургічної допомоги при поєднаному торакоабдомінальному мінно-вибуховому пораненні з використанням тактики damage-контролю (клінічне спостереження), Герасименко О. С., Цема Є. В., Макаров Г. Г., Палиця Р. Я., Іщенко І. О. (2017)
Усенко О. Ю. - Передопераційна транспапілярна декомпресія жовчних шляхів у хворих з резектабельними пухлинами періампулярної зони, Ничитайло М. Ю., Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Коломийцев В. І., Хілько Ю. О., Єрмак Н. А. (2017)
Каштальян М. А. - Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки, Хоменко І. П., Квасневський Є. А., Єнін Р. В., Шестопалюк О. О. (2017)
Заруцький Я. Л. - Диференційована тактика надання травматологічної допомоги пораненим з бойовими травмами кінцівок на етапах медичної евакуації, Король С. О., Крешун Є. А. (2017)
Усенко О. Ю. - Коагуляційна здатність температурних режимів конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології при створенні гемостазу резекційної поверхні печінки (експериментальне дослідження), Литвиненко О. М., Ничитайло М. Ю., Тернавський О. П., Савицька І. М. (2017)
Хоменко І. П. - Можливості ендовідеохірургії в лікуванні поранень і травм живота на другому рівні медичної допомоги у зоні проведення антитерористичної операції, Єнін Р. В., Тертишний С. В. (2017)
Шаповалов В. Ю. - Лапароскопический перитонеальный лаваж в лечении гнойного и калового перитонита как осложнения дивертикулярной болезни толстой кишки (2017)
Герасименко О. С. - Хірургічне лікування бойових ушкоджень живота у районі проведення антитерористичної операції (2017)
Запорожченко Б. С. - Діагностичні та хірургічні аспекти лікування хворих на жовчнокам'яну хворобу, ускладнену синдромом Міріззі, Бондарець Д. А., Бородаєв І. Є., Кірпічнікова К. П., Зубков О. Б. (2017)
Самойленко Г. Є. - "Пропелер"-техніка пластики розповсюджених ранових дефектів дистальних ділянок гомілки і стопи, Кондратенко П. Г. (2017)
Заруцький Я. Л. - Вакуумні пов'язки у хірургічному лікуванні поранених з великими дефектами м'яких тканин, Асланян С. А., Компанієць А. О. (2017)
Хомяк І. В. - Сучасний алгоритм хірургічного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит, Ротар О. В., Терешкевич І. С., Ротар В. І., Хомяк А. І. (2017)
Рушай А. К. - Особливості лікування вогнепальних осколкових переломів кінцівок на ранньому госпітальному етапі, Скіба В. В., Борзих Н. А., Козлов В. В., Гриб А. М. (2017)
Ганжий В. В. - Огляд основних і загальних принципів надання допомоги хворим з політравмою, Танцура П. Ю., Колеснік І. П., Тамілін Ю. О., Терещенко С. О., Аносов О. В. (2017)
Лігоненко О. В. - Бактеріофаголіпосомальна терапія в комплексному лікуванні гнійних ран у хворих на алергію до антибіотиків, Дігтяр І. І., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І. (2017)
Світличний Е. В. - Застосування інтервенційної сонографії в діагностиці та лікуванні обмежених гнійно-деструктивних ускладнень бойової хірургічної травми під час антитерористичної операції, Мурадян К. Р., Нетребко О. А. (2017)
Ващук В. В. - Полірезистентний штам Pseudomonas aeruginosa як чинник хірургічної інфекції, шляхи подолання проблеми, Кирик Т. П., Кушнірчук М. І., Головач М. О. (2017)
Анкін М. Л. - Прогнозована тактика хірургічного лікування нестабільних ушкоджень таза при політравмі, Заруцький Я. Л., Бурлука В. В., Дорош В. М., Пастушков О. В., Яловенко В. А., Мусенко О. Я. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Андреєв Д. В. - Забезпечення прав людини в контексті вдосконалення правових механізмів комунікації поліції та громади (2017)
Цюприк І. В. - Предмет доказування в кримінальних провадженнях щодо фінансування терористичних груп (організацій), які діють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей (2017)
Хоменко В. П. - Запобігання злочинам у фіскальній сфері як складова забезпечення фінансової безпеки держави (2017)
Павленко С. О. - Теоретичні та практичні проблеми протидії релігійному тероризму в Україні (2017)
Джужа А. О. - Преципітація жертви як її поведінкова роль у механізмі злочину, Сюравчик В. Г. (2017)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Криміналістична характеристика насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, учиненого щодо малолітньої особи (2017)
Ботнаренко І. А. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім’ї (2017)
Окушко А. В. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2017)
Цільмак О. М. - Тактичні особливості застосування методу матричної діаграми під час досудового розслідування кримінальних правопорушень (2017)
Крищенко А. Є. - Завдання та функції Національної поліції як учасника адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку (2017)
Запотоцький А. П. - Особливості тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва (2017)
Шаповалов О. О. - Поняття та сутність оперативного пошуку (2017)
Севрук В. Г. - Діяльність правоохоронних органів щодо протидії етнічній організованій злочинності: український і міжнародний досвід, Макаренко Н. К. (2017)
Бех О. В. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Василевич Я. В. - Шляхи вдосконалення оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів (2017)
Костюшко О. П. - Залучення громадян до охорони громадського порядку (2017)
Камінська Н. В. - Конституційні гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина від корупційних виявів, Букач В. В. (2017)
Антонова О. Р. - Конституційно-правові засади регулювання демографічних процесів в Україні, Пашко Д. В. (2017)
Ракул О. В. - Чинники вдосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в Україні (2017)
Неганов В. В. - Генезис законодавства України про використання матеріалів ревізій, перевірок у кримінальному провадженні (2017)
Подік І. І. - Юридичне нормотворення в предметному полі філософії права: ретроспективний аналіз (2017)
Тимошенко В. І. - Загальнотеоретична характеристика тіньової економіки (2017)
Щербак Н. О. - Правобережна Україна в державно-правовій системі Російської імперії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2017)
Павлишин О. В. - Шляхи вдосконалення правової діяльності як семіотико-правова проблема (2017)
Галій М. С. - Історія становлення та розвитку юридичного діловодства в Україні (2017)
Voloshyna Ya. - The Notion of Legal Advisory Activity as a Form of Legal One (2017)
Тахтай О. В. - Актуальні питання стандартизації, ліцензування та навчально-методичного забезпечення поліцейської діяльності США (за аналітичними матеріалами закордонного відрядження делегації МВС України), Хорт І. В. (2017)
Безногих В. С. - Особливості розвитку зарубіжного кримінального законодавства з протидії використанню коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків (2017)
Зубовський Д. С. - Досвід Японії з проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа (2017)
Матвійчук В. К. - Дослідження аспектів суб’єктивної сторони складу злочину в контексті кримінально-правової проблематики Рец. на кн.: Вереша Р. В. Теоретико-прикладні аспекти суб’єктивної сторони складу злочину / Р. В. Вереша. – Київ : Алерта, 2017. – 568 с. (2017)
Копотун І. М. - Концептуальні засади віктимологічногозапобігання злочинамРец. на кн.: Джужа А. О. Віктимологічні засади запобігання злочинам в Україні: теорія та практика / А. О. Джужа. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 400 с., Савченко А. В. (2017)
Кучинська О. П. - Актуальні питання процесуальної діяльності прокурора на стадії досудового розслідуванняРец. на кн.: Рогатюк І. В. Процесуальна діяльність прокурора на стадії досудового розслідування / І. В. Рогатюк. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 544 с., Сергєєва Д. Б. (2017)
Білавич Г. - Педагогічне новаторство в Україні в контексті освітньої практики Золтана Жофчака, Розман І. (2017)
Зайченко Н. - "Право на особистість" Консепсьон Ареналь (2017)
Канішевська Л. - Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентської молоді (2017)
Жигірь В. - Розробка навчально-методичних комплексів відповідно до вимог державних освітніх стандартів нового покоління (2017)
Шалімова А. - Модель виховної роботи щодо соціально-психологочної адаптації студентів-першокурсників у позанавчальній діяльності, Шалімова І., Маркова В. (2017)
Оршанський Л. - Використання мультимедійних навчальних об’єктів у процесі профільного навчання автосправі учнів старших класів, Гелетій М. (2017)
Кардашов В. - Проблема художньо-творчого розвитку учнів шляхом кінезіологічних технологій у загальноосвітніх школах національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, Коваль Н. (2017)
Шаров С. - Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури, Посадна Т. (2017)
Якубова Л. - Структурно-функціональна модель соціальної реабілітації осіб, що повернулись із зони АТО (2017)
Салань Н. - Готовність майбутнього педагога до роботи в умовах інноваційного освітнього процесу (2017)
Рідкодубська А. - Педагогічні умови підготовки до професійної мобільності майбутнього працівника соціальної сфери (2017)
Осадча К. - Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи (2017)
Муромець В. - Розвиток загальних компетентостей здобувачів третього рівня вищої освіти у контексті забезпечення якості докторської (PhD) підготовки (2017)
Коба О. - Формування корпоративної культури курсантів Національної гвардії України (2017)
Кемінь Г. - Вдосконалення та індивідуалізація навчання у педагогічній спадщині С. Френе (2017)
Зелінська С. - Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища (2017)
Дзюбата З. - Блог як засіб інтенсифікації процесу формування іншомовних комунікативних умінь студентів аграрних і технічних ВНЗ (2017)
Галів М. - Категорія "факт" в історико-педагогічному наративі Степана Голубєва (2017)
Бондар Т. - Тенденції розвитку системи оцінювання в інклюзивній освіті США (2017)
Авдєєнко І. - Вплив освітнього середовища вищого навчального закладу на розвиток культури здоров’я студентів (2017)
Гоцинець І. - Використання відеофільмів на практичних заняттях з німецької мови (2017)
Задорожна-Княгницька Л. - Курикулум для початкової школи: досвід Великої Британії, Мінаєва Ю. (2017)
Шерстинюк Л. - Виставки народного образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на Хмельниччині (2007 – 2017 рр.) (2017)
Мудра С. - Фортепіанні коломийки українських композиторів як складова педагогічного репертуару, Славич А. (2017)
Ластовецька Л. - Тенденції розвитку італійської опери початку ХХ століття (2017)
Волох О. - Вокально-хорова творчість Романа Сов’яка (2017)
Яковчук О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх техніків – технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу (2017)
Кльось С. - Екстрвлінгвістичні фактори вивчення усного англійського мовлення, Ковцуняк М. (2017)
Фартушок Л. - Гра та її роль в житті дошкільника (2017)
Кобрин Н. - Зміст підготовки фахівців з медичної інформатики крізь призму рекомендацій професійних організацій (2017)
Гавриленко А. - Реалізація компетентнісного підходу у навчанні іноземної мови студентів філолочних спеціальностей (2017)
Вдовиченко О. - Упровадження методичного забезпечення формування соціально-комунікативної культури студентів медичних навчальних закладів у позаудиторну роботу (2017)
Батьо М. - Підготовка майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності як проблема наукових досліджень (2017)
Титул, зміст (2017)
Колодко Г. В. - Економіка і політика конверсії злотого на євро (2017)
Тарасевич В. М. - Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ (2017)
Єщенко П. С. - Стагнація української економіки: незавершеність реформ чи продумана політика? (2017)
Гринюк І. М. - Стратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування (на прикладі нафтогазових підприємств України) (2017)
Підгорний А. З. - До питання про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні, Корольова Т. С. (2017)
Небрат В. В. - Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв’язків України (XVI–XVII ст.) (2017)
Андрущенко В. Л. - Фінансова інфраструктура – основа цивілізаційного розвитку України (2017)
Видатний вчений, керівник, новатор (2017)
Достойний представник наукової еліти на зламі тисячоліть (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Смоляр Л. Г. - Національна інноваційна система: загрози та перепони на макрорівні, Дудченко О. В., Ломакіна Т. О. (2017)
Іляш О. І. - Теоретико-методичні засади бізнес-планування реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку України, Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. (2017)
Круш П. В. - Науково-методичні підходи до управління процесом реструктуризації промислового підприємства, Якименко Р. А. (2017)
Колодійчук В. А. - Еволюція управління логістичною діяльністю, Попівняк Р. Б. (2017)
Дорошкевич Д. В. - Дослідження теоретичних засад інформатизації процесів управління ланцюгами постачань, Надільнюк В. В. (2017)
Маслова Н. О. - Особливості банківського брендінгу, Зінченко А. І. (2017)
Мартиненко В. П. - Адаптація зарубіжного досвіду щодо оцінки виробничого потенціалу підприємства, Усатюк В. В. (2017)
Коба Н. В. - Теоретичні підходи до трактування поняття "інноваційний потенціал", Зборовський A. В. (2017)
Негоденко В. С. - Особливості обліку та аудиту відтворення основних засобів (2017)
Лапко О. О. - Інституціональні інвестори у вирішенні проблем сталого розвитку на ринку чистої енергетики (2017)
Марченко В. М. - Вплив асиметричності інформації на прибутковість діяльності підприємства, Прус К. В. (2017)
Хринюк О. С. - Методичні питання оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства, Гримашевич Т. І. (2017)
Алексєєва О. Є. - Ліцензування, як засіб впровадження політики дерегуляції господарської діяльності (2017)
Гринкевич С. С. - Формування експортного потенціалу аграрних підприємств, Лаврів І. М. (2017)
Тюленєва Ю. В. - Фактори впливу на прибуток підприємств та напрями підвищення прибутковості, Ренкас С. В. (2017)
Гречко А. В. - Дослідження напрямів підвищення прибутковості підприємств, Мельнікова О. М. (2017)
Пекна Г. Б. - Вплив залучення прямих іноземних інвестицій на конкурентоспроможність українських агропромислових підприємств (2017)
Верба А. В. - Обґрунтування основних вимог до системи медичного забезпечення збройних сил України в сучасних умовах, Галушка А. М., Булах О. Ю., Стриженко В. І. (2016)
Заруцький Я. Л. - Етіологія і патогенез септичного шоку у хворих і поранених, Клішевич Б. А., Полежаєв Г. О. (2016)
Лищишин М. З. - Програма комплексної профілактики стоматологічних захворювань у військовослужбовців збройних сил України (2016)
Лихота К. М. - Особливості комплексного лікування пацієнтів з ретенованими зубами при нестачі місця у зубному ряду, Коваленко В. В. (2016)
Шостак І. М. - Економічна та соціальна ефективність використання високоінтенсивного лазерного випромінювання при хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень підшкірної клітковини, Колібаба О. А., Романюк Ю. А. (2016)
Горошко В. Р. - Особливості загальної та регіонарної анестезії під час реконструктивних операцій при вогнепальних пораненнях кінцівок, Хитрий Г. П. (2016)
Баркевич В. А. - До питання особливостей радіаційних аварій в медичних закладах та ліквідації їх наслідків (2016)
Трінька І. С. - Особливості відновлення фізичної працездатності військовослужбовців після повернення із зони АТО, Кальниш В. В., Швець А. В., Мальцев О. В. (2016)
Савицький В. Л. - Правові аспекти екологічної безпеки в Україні та Збройних Силах, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Рущак Л. В. (2016)
Льовкін І. М. - Аналіз основних медико-статистичних показників діяльності військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу ЗС України (2016)
Білоус М. В. - Основні напрямки оптимізації системи медичного постачання Збройних Сил України, Шматенко О. П., Рижов О. А., Дроздов Д. В. (2016)
Савицький В. Л. - Особливості ліцензування виробництва радіофармацевтичних препаратів відповідно до правових норм законодавчих актів України, Шматенко О. П., Качанюк В. В., Соломенний А. М. (2016)
Кучмістов В. О. - Оцінка забезпеченості населення препаратами активного йоду на випадок радіаційної аварії, викликаної диверсією або терористичним актом супротивника, станом на 2014-2016 роки, Кучмістова О. Ф., Гончаренко Н. В., Скуратівська С. І., Вороненко Д. В. (2016)
Страфун С. С. - Аналіз структури та лікування поранених з вогнепальними травмами верхніх кінцівок в умовах сучасних бойових дій, Борзих Н. О., Лакша А. А. (2016)
Галушка А. М. - Шляхи удосконалення медичного забезпечення ЗС України та інших військових формувань при проведенні антитерористичної операції, Казмірчук А. П., Кальчук О. В. (2016)
Литвинюк О. В. - Декомпозиційний аналіз фінансових результатів банку в контексті концепції контролінгу (2016)
Матвеєва Н. В. - Проблеми управління фінансовою діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності, Боровінських О. Ю. (2016)
Матвеєва Н. В. - Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств, Первухін П. К. (2016)
Бойчук А. А. - Автоматизація обліку на підприємствах України, Мельник А. М. (2016)
Процик О. О. - Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення, Войнаровська А. О. (2016)
Лабунська-Шелест О. В. - Аналіз собівартості продукції в сучасних ринкових умовах, Лязін Д. В. (2016)
Муха І. П. - Роль кредиту в діяльності банків, Балабан І. В. (2016)
Бабій І. В. - Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах активізації євроінтеграційних процесів (2016)
Галаган Т. І. - Економічні важелі регулювання гірничотехнічного етапу рекультивації порушених земель степового Придніпров’я (2016)
Матвеєва Н. В. - Удосконалення нових форм споживчого кредитування, Никитюк І. І. (2016)
Гальцова О. Л. - Вплив трансформаційних змін на формування інституційного підходу в системі освіти (2016)
Ібатуллін М. І. - Організаційні підходи до формування системи цінового моніторингу на ринку продукції свинарства, Свиноус І. В. (2016)
Пилипенко О. В. - Модель фінансової стратегії в антикризовому фінансовому управлінні на підприємствах залізничного транспорту, Соколова Е. О. (2016)
Терехов Д. С. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства, Блідар О. В. (2016)
Дмитренко А. І. - Роль та сучасний стан застосування інституту банкрутства в Україні (2016)
Мазур І. М. - Регіональний механізм соціального захисту населення (2016)
Матвеєва Н. В. - Проблеми страхового ринку та шляхи їх вирішення в умовах євроінтеграції, Дрейко Т. М. (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності регіону в галузі нанотехнологій (2016)
Климчук А. О. - Використання європейського досвіду мотивації і стимулювання персоналу та сучасного підходу країн єс в управлінні персоналом на підприємстві (2016)
Мельник В. Г. - Гармонізація інтересів облікової системи з потребами управління і менеджменту, Коропій О. А. (2016)
Демчук І. Л. - Синтез та вивчення антиексудативної активності 4-антипіриламідів 5-арилметиліден-2-тіоксо-4-тіазолідон-3-алканкарбонових кислот (2016)
Овсяникова Ю. О. - Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно-2-r-7-(r’-феніл)-3h-тієно |3,2-D| піримідин -4-онів та дослідження їх антидіабетичної активності, Ситнік К. М., Шемчук Л. А., Загайко А. Л., Филимоненко В. П. (2016)
Кривошей О. В. - Основні оптичні характеристики електронних спектрів поглинання (оохесп) натрієвої солі (3-оксо-3,4-дигідро-2н-|1,2,4| тріазино |4,3-c| хіназолін-4-іл) оцтової кислоти (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів пижма звичайного, Сіра Л. М., Гонтова Т. М. (2016)
Наврузова Г. Ф. - Порівняльне вивчення амінокислотного та мінерального складу листя prunus persica, заготовленого в таджикистані та Україні, Ленчик Л. В., Кисличенко В. С., Шарифов Х. Ш., Дьяконова Я. В. (2016)
Парнюк Н. В. - Вибір раціональних допоміжних речовин з метою створення таблеток "гіпертрил" методом прямого пресування, Кучеренко Л. І., Портна О. О. (2016)
Шматенко В. В. - Вивчення технологічних і фізико-хімічних властивостей антимікробної мазі з протизапальною та анестезуючою дією (2016)
Гербіна Н. А. - Вивчення стабільності та визначення терміну придатності супозиторіїв "діафенат" (2016)
Сліпченко Г. Д. - Оптимізація складу і технології таблеток на основі сухого екстракту шоломниці байкальської, Рубан О. А., Белей Н. М. (2016)
Кучеренко Л. І. - Щодо сумісного визначення карбамазепіну та тіотриазоліну в модельній суміші методом верх, Німенко Г. Р., Ващенко О. В., Ващенко В. В. (2016)
Коробчук В. М. - Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи, Яцюк В. М., Михалків М. М., Івануса І. Б. (2016)
Швайка І. М. - Дослідження асортименту лікарських засобів парацетамолу (ацетамінофену), Тригубчак О. В., Грошовий Т. А. (2016)
Vons B. V. - Comparative study of markets of ukraine, poland and russia on registered medications for local treatment of burns, Hroshovyi T. A., Chubka M. B. (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження гострої токсичності та нейротропних властивостей густих екстрактів квіток лілійника буро-жовтого (hemerocallis fulva l.) і лілійника гібридного (hemerocallis hybrida var. "stella de oro"), Зарічанська О. В., Чолач С. Ю. (2016)
Ежнед М. А. - Особливоcті цукрознижувальної дії сухого екстракту з коренів та кореневищ кульбаби лікарської залежно від дози, Грошовий Т. А., Горошко О. М. (2016)
Геруш О. В. - Вивчення сенсибілізувальних властивостей нових рослинних лікарських засобів, Яковлєва Л. В., Спиридонов С. В., Гращенкова С. А. (2016)
Карбовський В. Л. - Дослідження гострої токсичності препарату "хондросат", Шевчук І. А., Маковська Т. Є., Маковський О. А. (2016)
Вахніна Н. Г. - Експериментальне вивчення анальгетичної та жарознижувальної дії нового похідного малонової кислоти − малдіан (2016)
Дарзулі Н. П. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Грошовий Т. А. (2016)
Пелех І. Р. - Перспективи застосування поверхнево-активних речовин мікробного походження у складі лікарських та косметичних засобів, Білоус С. Б., Вільданова Р. І., Шульга О. М. (2016)
Пам’яті великого вчителя. До 100-річчя від дня народження професора Василя Пилиповича Крамаренка (2016)
Богаченко В. М. - Техніко-економічне обгрунтування обходу трасою певних ділянок місцевості, Асатрян В. Г. (2015)
Довгополюк Л. О. - Визначення затримок на дорожніх розв’язках в різних рівнях (2015)
Hameliak I. - Application of natural bitumen in highway and airfield construction in Ukraine, Reneiska S. (2015)
Дорошенко Ю. М. - Спосіб установки і ремонту бетонних опорних плит оглядових люків, Дорошенко О. Ю. (2015)
Дорошенко Ю. М. - Вплив відходів і попутних продуктів промислових виробництв на властивості бетону транспортних споруд, Чистяков В. В., Дорошенко О. Ю. (2015)
Савенко В. Я. - Перегляд ВБН В.2.3-218-171-2002 "Спорудження земляного полотна автомобільних доріг", Петрович В. В., Каськів В. І., Каськів С. В. (2015)
Дмитрієв М. М. - Тепловізійна діагностика технологічного обладнання, Гамеляк І. П., Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2015)
Закревський А. І. - Шляхи підвищення зчіпних якостей аеродромних покриттів, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2015)
Кірічек Ю. О. - Проблеми будівництва та експлуатації залізобетонних водопропускних труб, Балашова Ю. Б., Стрельченко О. О. (2015)
Кіяшко І. В. - Визначення дефектності асфальтобетонного шару на етапі транспортування, Мінаков О. С., Новаковський Д. М. (2015)
Славінська О. С. - Проблеми та перспективи методичних підходів до вартісної оцінки споруд транспортного будівництва у сучасних умовах, Харченко А. М. (2015)
Osiaiev Yu. M. - Types and Models of Public-Private Partnership in the Road Sector (2015)
Канін О. П. - Інформаційно-аналітична система управління довгостроковими контрактами на основі рівнів обслуговування доріг (2015)
Канін О. П. - База даних рівнів обслуговування в управлінні довгостроковими контрактами на основі кінцевих показників якості доріг, Харченко А. М., Соколова Н. М., Шпиг А. Ю. (2015)
Лихоступ М. М. - Довгострокове паланування дорожнього господарства за оцінками дорожніх активів (2015)
Артеменко В. А. - О взаимосвязи памяти гидрологических рядов и пикового годового расхода воды равнинных рек, Петрович В. В. (2015)
Кузло М. Т. - Про деякі аналітичні рішення диференціальних рівнянь нестаціонарної фільтрації при осушенні грунтового масиву (2015)
Онищенко А. М. - Математична модель температурного впливу на асфальтобетонне покриття автодорожніх мостів від дії коліс транспортних засобів (2015)
Стефанишин Д. В. - Комбінований алгоритм для моделювання спокійних течій в турбулентних водних потоках, Ходневич Я. В., Щодро О. Є. (2015)
Снитко В. П. - Методика розрахунку прогонових будов з втопленими у бетон металевими балками на дію згинального моменту з урахуванням повзучості бетону (2015)
Давиденко О. О. - Оптимізація вартості життєвого циклу автодорожніх мостів (2015)
Савенко В. Я. - Метод оцінки впливу дорожньо-транспортного комплексу на екологічний стан довкілля на основі компютерного моделювання, Бондаренко Л. П. (2015)
Гамеляк І. П. - Аналіз зміни коефіцієнтів приросту інтенсивності транспортних засобів в часі для автомобільних доріг України, Райковський В. Ф. (2015)
Довгополюк Л. О. - Визначення пропускної здатності на дорожніх розв’язках в різних рівня (2016)
Hameliak I. P. - Implementation of stone mastic asphalt with the natural bitumen additive, Reneiska S. V. (2016)
Балашова Ю. Б. - Підвищення властивостей покриття автомобільних доріг шляхом армування геосинтетичними матеріалами верхнього шару дорожнього одягу, Трегуб О. В., Каськів С. В. (2016)
Дорошенко Ю. М. - Комплексне полімербітумне в’яжуче для литого полімерасфальтобетону, Дорошенко О. Ю. (2016)
Онищенко А. М. - Аналіз результатів визначення функції релаксації асфальтобетонів, Гаркуша М. В., Різніченко О. С., Гаташ Я. С., Куртєв В. С. (2016)
Закревський А. І. - Методи і засоби контролю зчіпних якостей аеродромних покриттів, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2016)
Кіяшко І. В. - Оцінка поперечної рівності поверхні покриття автомобільних доріг, Новаковський Д. М., Смолянюк Р. В. (2016)
Кузло М. Т. - До питання з визначення нормативних параметрів лісових доріг, Шведюк В. А. (2016)
Усиченко О. Ю. - Використання армогрунтових конструкцій Тенсар на слабких перезволожених грунтах, Харін П. Л. (2016)
Slavinska Е. - Methodological approaches to property valuation in PPP projects in the road sector, Kharchenko A. (2016)
Славінська О. С. - Застосування кваліметричної моделі до оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги, Харченко А. М. (2016)
Osiaiev Iu. M. - Ukrainian road sector projects implementation within the public-private partnership (2016)
Канін О. П. - Інформаційно-аналітична система управління дорожнім господарством на основі веб-технології (2016)
Шпиг А. Ю. - Вплив граничного рівня втручання у відновленні стану елементу дороги на вартість ремонтів (2016)
Артеменко В. А. - SVD-энтропийный метод анализа природных временных рядов, Петрович В. В. (2016)
Марчук О. В. - Чисельно-аналітична модель розрахунку волокнистих порожнистих валів, Гнєдаш С. В., Левкiвський С. А. (2016)
Щодро О. Є. - Проектування русло регулюючих напівзагат з метою захисту берегів від розмиву (2016)
Снитко В. П. - Розрахунок мостів з втопленими у бетон металевими балками на дію нормальної сили N з урахуванням повзучості і усадки бетону (2016)
Савенко В. Я. - Метод оцінки впливу споруд дорожньо-транспортного комплексу на екологічний стан водних ресурсів, Славінська О. С., Бондаренко Л. П. (2016)
Брезвин О. М. - Поведінкові реакції лабораторних тварин за дії біовіру, Кушнір В. І., Патерега І. П., Кушнір Г. В., Юринець Т. В., Фаріон О. В., Мартиник С. Я., Кішко А. С. (2016)
Васецька А. І. - Негативний вплив прогестагенних препаратів на статеву систему кішок (2016)
Водоп’янова Л. А. - Розробка методу та оцінка ефективності довгострокового зберігання клітин кісткового мозку собак, Бобрицька О. М., Югай К. Д., Жукова І. О. (2016)
Головаха В. І. - Якісна годівля свиней–основа профілактики внутрішніх хвороб, Гарькавий В. О., Москаленко В. П., Ємельяненко О. В., Суслова Н. І. (2016)
Гуменний О. Г. - Лікувально–профілактичні заходи за абортів дрібної рогатої худоби на фермі "Овен" Біляївського району Одеської області, Іовенко А. В., Чорний В. А. (2016)
Дубовий А. А. - Зміни морфологічних та біохімічних показників крові цуценят, вирощених в умовах впливу іонізуючого випромінювання (2016)
Желавський М. М. - Стан клітинних факторів локального імунітету слизової оболонки піхви у кішок, Шунін І. М. (2016)
Жила М. І. - Контроль якості генеричних ветеринарних лікарських засобів, П’ятничко О. М., Шкодяк Н. В. (2016)
Жила М. І. - Клінічні дослідження терапевтичної ефективності препарату гермакап на телятах, Авдосьєва І. К., Пащенко А. Г., Калиновська Л. В., Михалусь Г. М. (2016)
Зворигіна В. Є. - Клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за експериментального саркоцистозу собак, Прус М. П., Борисевич Б. В. (2016)
Кісера Я. В. - Епізоотичний моніторинг пневмококової інфекції телят в Україні, Сторчак Ю. Г. (2016)
Колодій Г. В. - Визначення кумулятивних властивостей засобу для знезараження води, виготовленого на основі полігексаметиленгуанідину (2016)
Колтун Є. М. - Деякі аспекти терморегуляції у птахів за впливу підвищеної та зниженої температури навколишнього середовища, Русин В. І. (2016)
Коцюмбас І. Я. - Вплив хамекотоксу і цеоліту на організм щурів за умов експериментального фумонізинотоксикозу, Брезвин О. М., Гута З. А. (2016)
Куртяк Б. М. - Стовбурові клітини кровотворних органів їх роль і значення в організмі, Романович М. С., Вантух А. Є., Романович М. М. (2016)
Куртяк Б. М. Вантух А. Є. - Порівняльна характеристика деяких методів виділення збудників ґрунтових інфекцій, Пундяк Т. О., Собко Г.В., Гудзій Р. І. (2016)
Лобойко Ю. В. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за лернеозної інвазії, Крушельницька О. В. (2016)
Мазур І. Я. - Поширення еймеріозу індиків у господарствах заходу України (2016)
Масс А. О. - Ефективність діагностики, профілактики та терапії корів, хворих на мастит, Овчаренко Г. В., Васецька А. І. (2016)
Міластная А. Г. - Інфузійна терапія собак, хворих на гострий панкреатит, Духницький В. Б. (2016)
Передера О. О. - Епізоотологічні особливості, клінічний прояв та патологоанатомічні зміни за пастерельозу гусей в приватному зоопарку Полтавської області, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2016)
Періг Ж. М. - Визначення токсичності нового дезінфікуючого засобу ТДС, Кісців О. С., Кабанець А. С., Лайтер–Москалюк С. В. (2016)
Полтавченко Т. В. - Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу тварин у рівненській області та його практичне значення (2016)
Постоєнко В. О. - Вплив апіфітопрепарату мазь "антимаст" на природну резистентність корів при гнійно–катаральних маститах, Переста А. М., Калачнюк Л. Г., Постоєнко Г. В. (2016)
Прискока В. А. - Африканська чума свиней: сезон 2015 року, Неволько О. М., Свідерський В. С., Сковпень В. М., Марущак Л. В. (2016)
Пукало П. Я. - Дезінфекція, як метод профілактики хвороб риб, Божик Л. Я., Божик О. В. (2016)
Радзиховський М. Л. - Моніторинг ентеритів вірусної етіології у собак (2016)
Салата В. З. - Токсикологічні дослідження мийно–дезінфікуючого засобу "Сан–актив" для санітарної обробки технологічного обладнання на м’ясопереробних підприємствах (2016)
Слюсар Г. В. - Роль глікозамінгліканів у патогенезі ранового процесу, Передера Р. В., Собчишина Т.М. (2016)
Собакар Г. В. - Перспектива застосування препарату "біостим 40" для собак та кішок, Жукова І. О., Лонгус Н. І. (2016)
Собко Г. В. - Вплив препарату "Антимаст" на стан системи антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу, Брода Н. А., Віщур О. І., Куртяк Б. М. (2016)
Соболта A. Г. - Вплив клозафену та рафензолу на стабільність геному великої рогатої худоби за фасціольозної інвазії, Гутий Б. В. (2016)
Соловйова Л. М. - Епізоотологічний та клінічний прояв дирофіляріозу собак у м. Біла церква (2016)
Стегней М. М. - Ветеринарна медицина України в роки становлення радянської влади (2016)
Стибель В. В. - Вплив дезінфектанту "бі–дез" на ембріогенез toxocara canis, Прийма О. Б., Данко М. М., Сварчевський О. А. (2016)
Стибель В. В. - Гематологічні показники коропових риб, уражених моногенеями, Федорович О. В. (2016)
Ткаченко О. А. - Ефективність полімеразної ланцюгової реакції за детекції дисоціативних варіантів mycobacterium bovis швидкорослого штаму, Глебенюк В. В., Глебенюк О. Г. (2016)
Федоренко С. Я. - Спосіб терапії корів з гонадодистрофією (2016)
Хомин Н. М. - Поширення та причини виникнення захворювань пародонту у собак і котів, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Назарук Н. В., Гримак Я. І. (2016)
Щербатий А. Р. - Клінічний статус кобил гуцульської породи за диспансеризації, Слівінська Л. Г. (2016)
Мурська С. Д. - Сучасні наукові підходи щодо забезпечення якості молока та розробки безпечних засобів без антибіотиків для лікування корів хворих на мастит (2016)
Слівінська Л. Г. - Діагностика хвороб, пов’язаних з порушенням обміну речовин у великої рогатої худоби в ННВЦ "Комарнівський" Городоцького району Львівської області, Демидюк С. К., Щербатий А. Р. (2016)
Журавльов О. Ю. - Антиоксидантна дія біологічно-активної добавки "силімаск" у собак на тлі дегельмінтизації, Нєдєліна О. А., Гунчак В. М., Гутий Б. В. (2016)
Стравський Я. С. - Супозиторії із вмістом нанчастинок купруму в профілактиці післіотельної патології корів, Стефаник В. Ю., Нижник О. В., Резніченко Л. С., Джуланов М. Н. (2016)
Gutyj B. - Monitoring of rats weight and growth after prolonged cadmium toxicosis, Hufrii D., Hunchak V., Khomyk R., Vasiv R., Binkevych V., Binkevych O., Vishchur V. (2016)
Ушкалов В. О. - Стан антиокиснювальної системи організму щурів за дії нанокобальту в хронічоному токсикологічному експерименту, Турко Я. І. (2016)
Третя робоча та координаційна зустріч учасників Проекту TEMPUS CERES "Центри підтримки молодих вчених" (2015)
Богаченко В. М. - Використання коефіцієнта розвитку при обгрунтуванні смуги варіювання трас, Асатрян В. Г. (2015)
Круцик М. Д. - Гірські автомобільні дороги потребують більшої уваги, Круцик С. Т. (2015)
Піліпака Л. М. - Призначання двох розрахункових швидкостей на з’їздах багаторівневих розв’язок, Шведюк В. А. (2015)
Савчук С. О. - Застосування супутникових геодезичних карт при вишукуванні та паспортизації автомобільних доріг, Соколенко Т. В. (2015)
Гамеляк І. П. - Метод визначання опору пробиванню стержнем геосинтетичних матеріалів, Журба Г. В., Тітов О. А., Шатило Т. В. (2015)
Савенко В. Я. - Новий стандарт організацій на суміші литі емульсійно-мінеральні, Островерхий О. Г., Каськів В. І., Петрович В. В., Каськів С. В. (2015)
Мустяца О. Н. - Пошук шляхів підвищення енергоємності натрій-сіркового акумулятора, Шевченко В. М. (2015)
Онищенко А. М. - Методика розрахунку колієстійкості асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу з урахуванням укріплення основи, Гаркуша М. В., Лапченко А. С. (2015)
Процюк В. О. - Аналіз і удосконалення методики збереження цілісності конструкції дорожнього одягу у весняний період (2015)
Собчук В. Ю. - Рух зерен більшої фракції щебеню сухої суміші при вертикальних коливаннях (2015)
Толмачов С. М. - Особливості підбору складів бетонних сумішей і технології улаштування жорстких шарів дорожніх одягів (2015)
Усиченко О. Ю. - Огляд використання геосинтетичних матеріалів Tensar в транспортному будівництві, Харін П. Л. (2015)
Белятинський А. О. - Особливості використання вертодромних покриттів, Першаков В. М., Близнюк Т. В. (2015)
Федоренко Л. І. - Основні фактори впливу рухомих автотранспортних засобів на стан дорожнього одягу автомобільних доріг (2015)
Славінська О. С. - Методичні підходи до оцінки нерухомого майна при виконанні контрактів в дорожній галузі, Харченко А. М., Сіхневич Г. П. (2015)
Лихоступ М. М. - Організація служби інформаційного забезпечення системи управління дорожнім господарством регіону (2015)
Харченко А. М. - Аналіз світового досвіду впровадження та використання довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, Мелещук Т. П. (2015)
Сохань В. В. - Методи оперативного управління проектами з урахуванням специфіки дорожнього будівництва (2015)
Артеменко В. А. - Метод восстановления сверхбольших пропусков в гидрологических временных рядах, Петрович В. В. (2015)
Кузло М. Т. - Напружено-деформований стан багатошарових грунтових масивів в умовах фільтраційної консолідації сольових розчинів (2015)
Марчук О. В. - Дослідження урахування навантаження тертя при розрахунку дорожнього одягу на мостах напіваалітичним методом скінчених елементів (2015)
Ряпухін В. М. - Аналіз впливу складових температурного деформування цементобетонної плити на напружено-деформований стан асфальтобетонного шару на жорсткій основі, Дорожко Є. В. (2015)
Усиченко О. Ю. - Аналіз проблеми фільтрації в грунтовому середовищі, Миколаєнко О. А. (2015)
Харченко А. М. - Еволюція моделей деградації покриття автомобільної дороги, Пенгрин А. Р. (2015)
Кульбовський І. І. - Аналіз впливу змін умов експлуатації взаємодіючої пари рейка-колесо на знос поверхні кочення в проектах залізничного транспорту, Демченко В. О. (2015)
Кот Д. В. - Незнімна залізобетонна опалубка для плит проїзної частини мостів, Коваль М. П. (2015)
Янчук Л. Л. - Моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів що знаходяться в експлуатації (2015)
Ткачук С. Г. - Визначення загального розмиву у випадку проходження траси автомобільної дороги у нижньому б’єфі греблі, Матвєєва К. Ю. (2015)
Бондаренко Л.П. - Дослідження екологічного стану придорожньої смуги в зимовий період року, Кондрюкова І.О. (2015)
Коваленко Л. О. - Анализ влияния дорожных факторов и информационных характеристик на величину пропускной способности автомобильных дорог (2015)
Пронин С. В. - Организация системы мониторинга городского транспорта (2015)
Мішутін А. В. - Аналіз стану покриття на транспортних спорудах України, Смолянець В. В., Даценко В. М. (2015)
Новаковський Д. М. - Обґрунтування нормативних значень показників поперечної рівності дорожніх покриттів (2015)
Чугуєнко С. А. - Порівняння ефективності використання полімеру PR PLAST S при введенні в бітум та асфальтобетонну суміш (2015)
Мінаков О. С. - Вплив етапу транспортування на якість шару з асфальтобетону (2015)
Титул, содержание (2017)
Колодко Г. В. - Экономика и политика конверсии злотого в евро (2017)
Тарасевич В. Н. - Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ (2017)
Ещенко П. С. - Стагнация украинской экономики: незавершенность реформ или продуманная политика? (2017)
Гринюк И. Н. - Стратегии управления оборотным капиталом и источниками его финансирования (на примере нефтегазовых предприятий Украины) (2017)
Подгорный А. З. - К вопросу об оптимизации сети высших учебных заведений в Украине, Королёва Т. С. (2017)
Небрат В. В. - Формирование национального предпринимательства и внешнеторговых связей Украины (XVI–XVII вв.) (2017)
Андрущенко В. Л. - Финансовая инфраструктура – основа цивилизационного развития Украины (2017)
Выдающийся ученый, руководитель, новатор (2017)
Достойный представитель научной элиты на рубеже тысячелетий (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Броневицький А. П. - Ревіталізація промислових будівель Києва (2017)
Абдуллаева А. Т. - Анатомическое строение семени Allium giganteum Regel в условиях интродукции (2017)
Кайсаров В. Т. - Семенное размножение Cephalotaxus drupacea Sieb.et Zucc. в условиях Ташкентского ботанического сада (2017)
Лесик О. В. - Сучасний стан вітчизняної системи державного управління: переваги та недоліки (2017)
Двірна К. П. - Прояви релігійної ментальності радянського військовослужбовця в тилових та фронтових умовах на території окупованої України 1941–1944 рр.: теоретичні та практичні складові проблеми, Дробот В. М. (2017)
Salamova K. B. - Influence of gender differences in the personality qulality of young people (2017)
Батіна О. А. - Перспективи використання мобільних технологій для людей з обмеженими зоровими можливостями, Нестеренко Н. В. (2017)
Гоголь М. В. - Вплив деформованого стану балки жорсткості на розподіл зусиль в системі (2017)
Старкова О. В. - Особливості та способи реалізації високошвидкісної відеозйомки, Герасименко К. В., Арестов А. В., Нестеренко Н. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Еволюційна траєкторія дефініції "Організаційно-технологічна надійність" у застосуванні до будівельно-інвестиційних проектів (2017)
Берідзе Т. М. - Управління підприємством на засадах теорії виробничих систем, Лохман Н. В. (2017)
Невмержицька О. - Теоретичні основи формування педагогічних здібностей майбутніх вчителів іноземної мови (2017)
Wasacz-Krztoс J. - Programy do nauki spiewu w gimnazjach galicji zachodniej w dobie autonomii w swietle sprawozdaс szkolnych (2017)
Nidecka E. - Muzyka wspуіczesna w swietle pedagogicznej interpretacji dzieіa muzycznego – propozycja metodyczna (2017)
Зайченко Н. - Педагогічне настановлення Консепсьон Ареналь стосовно ставлення до засуджених осіб (2017)
Курач М. - Методика навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій засобами комп’ютерної техніки (на прикладі геометричного і проекційного креслення), Нищак І. (2017)
Пантюк Т. - Емоційно-естетичний розвиток дитини-дошкільника у системі "Реджо-педагогіки”, Воробель М. (2017)
Матієшин І. - Компоненти професійної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Задільська Г. - Сучасні технології формування англомовної компетенції у писемному мовленні у студентів-філологів ВНЗ (2017)
Fink K. - Szkolnictwo muzyczne we Lwowie w okresie miкdzywojennym (1918 – 1939) (2017)
Тур О. - Класифікація методів формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Марчук М. - Аналіз методик навчання візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів, Осадча К. (2017)
Scibor J. - Dojrzalosc i wielostronnosc interpretacji literackiego utworu muzycznego (2017)
Шайнер А. - Іншомовна підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів у контексті вимог Болонського процесу (2017)
Сяська Н. - Підготовка майбутніх філологів до професійної діяльності: сучасні виклики, полікультурні засади навчання (2017)
Загородня А. - Компаративістичний аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів Республіки Польщі та України (2017)
Розлуцька Г. - Організаційні умови становлення першого релігійного вищого навчального закладу в Закарпатті (2017)
Лучанінова О. - Функціонування виховної системи технічного ВНЗ в аспекті дисертаційного дослідження: педагогічний експеримент (2017)
Кравець Р. - Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ (2017)
Гайдук С. - Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетентності дітей дошкільного віку (2017)
Безлюдна В. - Зміна характеру професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу (2017)
Баклаженко Ю. - Компоненти змісту навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем (2017)
Popowicz O. - Ksztaіcenie dzieci i mіodzieїy ukraiсskiej w zakresie gry na bandurze w Przemyslu po II wojnie swiatowej (2017)
Oliwa G. - Ekspresja wokalna dzieci i mіodzieїy na zajкciach chуru w szkole ogуlnoksztaіcacej w Polsce (2017)
Dymon M. - Partycypacja gimnazjalistуw w kulturze muzycznej (2017)
Камінська М. - Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію автентичної пісенної традиції (2017)
Маляров О. - Значення педагогічного менеджменту для професійної діяльності педагога (2017)
Зубрицький І. - Ретроспективний погляд на розвиток педагогічних часописів Східної Галичини 20 – 30-х рр. ХХ ст. (2017)
Мисько В. - Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака (2017)
Котловський А. - Рефлексивний підхід до процесу організації самостійної роботи майбутніх економістів з навчання англійської мови (2017)
Білан Н. - Використання ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2017)
Вітюк І. - Загальна характеристика сучасних освітніх технологій (2017)
Мудрян В. - Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2017)
Талалай Ю. - Дидактичні моделі формування багатомовної особистості учня в процесі навчання іноземної мови: модель факторів і динамічна модель (2017)
Герасимчук В. - Антиалкогольна пропаганда як важливий фактор гігієнічного виховання молоді на Закарпатті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Коразоглю (Геділ) Ф. - Діагностування взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у полікультурному вихованні дошкільників (2017)
Ракович В. - Аналіз методологій розробки ігрових додатків для соціальних мереж (2017)
Бровко К. - Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу (2017)
Анатичук Л. І. - Оптимальне керування часовою залежністю температури охолодження в термоелектричних пристроях, Вихор Л. М., Коцур М. П., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я. (2016)
Ахиска Р. - Термоелектрика в Туреччині, Омер Г. (2016)
Горський П. В. - Граткова теплопровідність термоелектричних матеріалів на основі Zn-Cd-Sb (2016)
Тахат М. С. - Механічні й термоелектричні властивості багатошарового гібридного композита Cu/SiC/Gr з металевою матрицею (2016)
Шафранюк В. П. - Дослідження релаксації механічних напруг у реальних кристалах методом рентгенівського дифракційного муару (2016)
Рогачова О. І. - Термоелектричні й механічні властивості напівпровідникових твердих розчинів (Bi1-xSbx)2Te3 (x = 0:0.07), Мартинова К. В., Бондаренко А. С. (2016)
Маник О. М. - Особливості електронної будови гібридних орбіталей і міжатомної взаємодії в кристалах антимоніду кадмію, Маник Т. О., Білинський-Слотило В. Р. (2016)
Анатичук Л. І. - Стенд для градуювання термоелектричних перетворювачів теплового потоку, Кобилянський Р. Р., Константинович І. А., Лисько В. В., Пуганцева О. В, Розвер Ю. Ю., Тюменцев В. А. (2016)
Абдулхакимов У. І. - Модель термоелектричного пристрою для проведення теплових косметологічних процедур, Євдулов Д. В., Євдулов О. В., Набієв Н. А. (2016)
Максимук М. В. - Електронний блок керування термоелектричним передпусковим автомобільним нагрівником, Андрусяк І. С. (2016)
Анатичук Л. І. - Порівняльний аналіз термоелектричних та компресійних теплових насосів для індивідуальних кондиціонерів в умовах підвищених температур навколишнього середовища, Прибила А. В., Короп М. М. (2016)
Angelova M. - Methodology for internal communication during change management process (2016)
Круш П. В. - Теоретичні основи управління кадровим потенціалом підприємства, Дитиненко Т. В. (2016)
Шашина М. В. - Життєвий цикл підприємства як основа антикризового управління, Юхим Н. М. (2016)
Макалюк І. В. - Венчурний капітал як "фундамент" успішного стартапу, Задко К. В. (2016)
Трофименко О. О. - Цільові витрати на функціонування системи управління якістю (на прикладі підприємств автомобільної промисловості), Кобаль Д. В. (2016)
Марченко В. М. - Теоретичні основи кадрової політики сучасних підприємств, Хондока В. А. (2016)
Тюленєва Ю. В. - Елементи системи управління логістичними процесами підприємства, Майстренко Н. В. (2016)
Мартиненко В. П. - Методи управління валютним ризиком комерційного банку, Ширяєва Б. О. (2016)
Смоляр Л. Г. - Інноваційна діяльність як ключова передумова формування конкурентоспроможної продукції українських підприємств на міжнародному ринку, Сич О. О., Шарай І. В. (2016)
Дорошкевич Д. В. - Дослідження характерних особливостей та практики використання інформаційних систем для управління взаємовідносинами з клієнтами, Литвиненко І. С. (2016)
Войтко С. В. - Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (2016)
Корнілова Н. В. - Прогноз розвитку туризму в Україні на найближче десятиліття, Корнілова В. В. (2016)
Ліннік І. М. - Економічне обґрунтування фінансових результатів підприємства та напрямів підвищення ефективності його діяльності на прикладі ват "Меридіан" ім. С.П.Корольова, Погребняк А. Ю. (2016)
Довгань Л. Є. - Соціально-економічні аспекти розвитку машинобудівних підприємств в умовах нестабільного середовища, Мохонько Г. А., Ведута Л. Л. (2016)
Кривда Е. В. - Применение информационных технологий в отрасли сельского хозяйства, Крючковская А. В. (2016)
Гречко А. В. - Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Мельнікова О. М. (2016)
Маслова Н. О. - Особливості комунікаційної політики банків України, Хоменко Б. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Вступне слово головного редактора журналу Смоляр Л. Г. (2015)
Крейдич І. М. - Економічна природа інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства, Наконечна О. С., Наконечний І. В. (2015)
Хринюк О. С. - Особливості новаторських підходів до управління кадровим потенціалом підприємств, Орехова А. А. (2015)
Кавтиш О. П. - Автоматизація управління персоналом як фактор підвищення продуктивності праці, Максимішина О. В. (2015)
Зінченко О. А. - Фінансові підходи до моделювання інфраструктурно-інституційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг, Зінченко Д. С. (2015)
Ткаченко Т. П. - Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення, Степанюк В. Ю. (2015)
Мартиненко В. П. - Оцінка виробничого потенціалу підприємства, Усатюк В. В. (2015)
Шашина М. В. - Методи управління прибутком підприємства, Седун Р. С. (2015)
Марченко В. М. - Обгрунтування факторів впливу на вартість аграрних підприємств України, Мединцева М. О. (2015)
Воржакова Ю. П. - Оцінювання ефективності конкурентної політики поліграфічних підприємств (2015)
Круш П. В. - Система управління виробничим потенціалом підприємства в сучасних умовах, Бойко Т. О. (2015)
Войтко С. В. - До можливості розвитку найменш розвинених країн на засадах офшоризації, Кокоруз М. Б. (2015)
Мастюк Д. О. - Стан та тенденції розвитку ринку електроенергії України (2015)
Погребняк А. Ю. - Аналіз показників макроекономічної безпеки України, Грубар А. М., Ковальчук С. Є. (2015)
Кам’янська О. В. - Принципи організації логістичного сервісу на машинобудівних підприємствах, Лобортас П. В. (2015)
Овчарик Р. Ю. - Продуктивність аудиту в комп'ютерному середовищі, Верпека Г. Є. (2015)
Гречко A. В. - Шляхи зaпобігaння фіктивного бaнкрутствa в Укрaїні, Прокопенко Я. Г. (2015)
Шевчук Н. А. - Впрoвадження системи крi-пoказникiв як iнструменту фiнансoвoгo менеджменту на пiдприємствi, Гречухін О. С. (2015)
Круш П. В. - Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень, Хоменко Т. Ю. (2015)
Тульчинська С. О. - Управління digital-маркетингом підприємства, Сегеда Є. І. (2015)
Содержание (2014)
Алюшин Ю. А. - Пластический изгиб толстых полос для сварных труб, Самусев С. В., Жигулев Г. П. (2014)
Бондаренко Ю. В. - Математична модель оцінки неоднорідності деформації при осадці, Белоконь Ю. О., Васильченко Т. О. (2014)
Гайкова Т. В. - Построение регрессионной модели для определения предела прочности слоистого металла в зависимости от режимов термообработки, Черныш А. А., Пузыр Р. Г. (2014)
Денищенко П. Н. - Исследование процесса осесимметричной вытяжки в штампе с вращающимся прижимом на основе конечно-элементного анализа, Коваленко В. М., Королёв К. Г. (2014)
Иванов К. М. - Допустимые зависимости скоростей деформации от деформаций в однонаправленных процессах, Винник П.М. (2014)
Калюжный В. Л. - Сравнительный анализ эффективности процесса комбинированной вытяжки в двухконусных матрицах и матрице специального профиля, Запорожченко А. С. (2014)
Ларин С. Н. - Влияние анизотропии механических свойств заготовки на предельные возможности изотермического деформирования куполообразных оболочек в режиме ползучести, Платонов В. И., Яковлев Б. С., Коротков В. А. (2014)
Михалевич В. М. - Узагальнення експериментально-аналітичної методики оцінки НДС бічної поверхні циліндричних заготовок при вісесиметричному осадженні, Добранюк Ю. В., Матвийчук В. А., Трач Є. А. (2014)
Федоринов В. А. - Математическая модель технологических настроек ЛПМ ТЛС 2850 Ашинского металлургического завода для горячей и холодной правки листов, Барабаш А. В., Гаврильченко Е. Ю., Грибков Э. П. (2014)
Яковлев С. С. - Математическая модель операции ротационной вытяжки с утонением стенки трубных заготовок из анизотропного материала и разделением очага деформации, Трегубов В. И., Пилипенко О. В., Пасынков А. А. (2014)
Алиева Л. И. - Элементы штамповки в процессах ковки крупных поковок, Жбанков Я. Г., Злыгорев В. Н., Таган Л. В. (2014)
Кухарь В. В. - Смещенный объём и степень деформации при формообразовании профиля заготовки продольным изгибом (2014)
Розов Ю. Г. - Совершенствование конструктивных и технологических параметров изготовления трубчатых изделий с профилированной внутренней поверхностью (2014)
Яковлев С. С. - Оценка технологических параметров операции изотермического выдавливания внутренних концевых утолщений, Перепелкин А. А. (2014)
Аргат Р. Г. - Теоретическое определение коэффициента трения в операциях вытяжки листовых заготовок, Драгобецкий В. В., Пузырь Р. Г. (2014)
Васильків В. В. - Методика вибору ефективних технологічних процесів виготовлення гвинтових і шнекових заготовок (2014)
Калюжный А. В. - Интенсификация процесса раздачи осесимметрических трубчатых заготовок, Пиманов В. В., Олександренко Я. С., Куликов И. П. (2014)
Пузырь Р. Г. - Совершенствование методики расчета потребного крутящего момента при горизонтальном радиально-ротационном профилировании ободьев колес, Залесов М. Д., Драгобецкий В. В. (2014)
Фролов Е. А. - Ударно-динамическая листовая штамповка титановых сплавов с использован, Кравченко С. И., Носенко О. Г., Бондарь О. В. (2014)
Шамарин Ю. Е. - Высокоскоростная штамповка деталей радиогидроакустических буев, Холявик О. В. (2014)
Рябичева Л. А. - Cравнительный анализ прессования порошков на основе меди, Негрей Ю. А., Белошицкий Н. В., Войнова Е. В. (2014)
Сынков Ю. С. - Получение проволоки из стружки методами экструзии, Сынков А. С., Бейгельзимер Я. Е. (2014)
Алдунин А. В. - Исследование закономерностей формирования структуры при горячей прокатке полос низкоуглеродистой стали (2014)
Василев Я. Д. - Разработка режимов деформации при производстве тонкой и особо тонкой жести методом двойной прокатки на прокатно-дрессировочном стане 1400, Дементиенко А. В., Самокиш Д. Н., Замогильный Р. А. (2014)
Грибков Э. П. - Автоматизированное проектирование технологических режимов прокатки композиций, включающих порошковые материалы (2014)
Доброносов Ю. К. - Экспериментальное исследование влияния процесса локальной термомеханической обработки на микроструктуру сварного соединения, Дмитриев С. А., Измайлов М. С., Семенов В. М. (2014)
Ершов С. В. - Теоретическое исследование прямолинейности выхода из валков шпунтовой сваи корытного типа, Мельник С. Н., Самохвал В. М., Кравченко Е. А. (2014)
Загорянський В. Г. - Расчет энергосиловых параметров при горячей прокатке коррозионно-стойких биметаллических листов (2014)
Медведев В. С. - Теоретическое исследование течения металла в закрытом балочном калибре методом конечных элементов, Боровик П. В., Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2014)
Романюк Р. Я. - Аналіз методів оцінки поздовжньої стійкості процесу тонколистової прокатки (2014)
Сатонин А. В. - Регрессионное математическое моделирование энергосиловых параметров процесса горячей прокатки сортовых полосовых профилей, Коробко Т. Б., Коренко М. Г. (2014)
Сатонин А. В. - Экспериментальное исследование процесса горячей прокатки листов и полос в вертикальных валках, Переходченко В. А., Доброносов Ю. К., Махмудов К. Д. (2014)
Сатонин А. В. - Определение оптимальных значений силы противоизгиба рабочих валков при холодной прокатке тонких полос, Присяжный А. Г., Коренко М. Г., Настоящая С. С. (2014)
Стірманов Я. М. - Визначення механічних характеристик біметалу алюміній-мідь, отриманого зварюванням вибухом, на основі побудови діаграм "зусилля-деформація" (2014)
Черкасов К. Е. - Опыт производства проката из коррозионностойкой стали марки 13ХФА в условиях широкополосного стана горячей прокатки 2000 ОАО "ММК", Семенов П. П., Васильев И. С., Мухин В. В., Федин А. Г. (2014)
Горбач Е. В. - Прогнозирование износостойкости инструмента для тангенциальной обкатки трубчатых заготовок, Паламарчук В. А., Середа В. Г. (2014)
Карнаух С. Г. - Разработка оборудования для отрезки сортового проката (труб), Чоста Н. В., Карнаух Д. С. (2014)
Кожевников А. В. - Комплексные исследования и разработки эффективных систем управления и контроля главных приводов листовых прокатных станов (2014)
Корчак Е. С. - Влияние параметров системы уравновешивающих цилиндров на динамику хода приближения ковочных прессов с насосно-аккумуляторным приводом (2014)
Роганов М. Л. - Обзор исследований ударных стендов для испытания изделий машиностроения на ударное нагружение, Абрамова Л. Н., Грановский А. Е., Роганов Л. Л. (2014)
Путноки А. Ю. - Вибродинамические процессы в клетях ШПС 1680 (2014)
Чигиринский В. В. - Повышение свариваемости низколегированной стали, Леготкин Г. И., Слепынин А. Г., Шейко С. П. (2014)
Явтушенко А. В. - Задачи и методы синтеза исполнительных механизмов механических прессов (2014)
Профессор Сатонин Александр Владимирович (памяти товарища) (2014)
Аннотации (2014)
Содержание (2015)
Алюшин Ю. А. - Центробежные силы в энергетической модели механики (2015)
Чигиринский В. В. - Экспериментально-теоретический анализ влияния напряженного состояния пластической среды на структурные превращения низколегированной стали, Дыя Х., Кнапински М., Шейко С. П. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського