Казаков М. - "Аристотеличность" Ч.С. Пирса как свойство сознания (2017)
Качмар О. - Основні методи та прийоми попередження й контролюагресивної поведінки в соціумі (2017)
Кириленко К. - Інформаційна й інноваційна культура:спроба порівняльного аналізу (2017)
Найдьонов О. - Евристичний потенціал теорії суспільства Н. Лумана для досягнення соціальної негентропії (2017)
Райхерт К. - Могутній атом як символ переродження Японії (2017)
Фесенко Г. - Філософія просторового розвитку місту контексті комунікативних теорій (2017)
Рахім Амір Хуссейн - Гуманістичні ідеї філософії Абу Бакра Ар-Разі (2017)
Чаркина Т. - Ментальные смыслы исторического познания (2017)
Шаповалова О. - Екзистенційний вимір соціального проектування в освіті (2017)
Шевчук С. - Ціннісні аспекти ставлення людини до природи (2017)
Yanushevich I. - Political philosophy and cheap politics (2017)
Балацька О. - Політичне насилля в сучасному світі:культурно-цивілізаційний вимір (2017)
Васильченко О. - Методологічні можливості застосування теорії хаосу до управління міжнародними конфліктами (2017)
Гапон Н. - Розв’язання дилеми "громадське / приватне":активізація діяльності українських жіночих організацій (2017)
Кравець А. - Агоністичні форми політичної поведінки: біополітичний підхід (2017)
Магда Є. - Концепт Центрально-Східної Європив координатах гібридної загрози (2017)
Манташян М. - Інституційні засади політичної стабільності: теоретичні положення та праксеологічні орієнтири (2017)
Мироненко Т. - Процес ухвалення політичних рішеньу дискурсі сучасної політичної науки (2017)
Назарук Н. - Омбудсман із захисту прав сексуальних меншин.практика зарубіжних країн (2017)
Розік М. - Особливості застосування електоральних технологійна парламентських виборах 2014 р. в Україні (2017)
Терещук В. - Публічна дипломатія як зовнішньополітичний PR:концептуальний вимір (2017)
Федорчук О. - Недержавні аналітичні центри України як сегмент політичної науки (2017)
Харечко І. - Громадські організації як агенти конструювання гендерно-чутливої реальності (2017)
Батракіна Є. - Соціальна стереотипізаціяяк причина дискурсивних нерівностей (2017)
Белякова Е. - Постнеклассическая концептуализация социально-философских категорий: состояние и перспективы (2017)
Бортнікова О. - Філософсько-методологічні можливостікатегорії "релігійний простір" (2017)
Вдовиченко Є. - Підґрунтя необхідності подолання деструкту корупціїу системі вищої освіти України (2017)
Горбань Р. - Категорія істини в персоналістичній герменевтиці Чеслава Станіслава Бартніка (2017)
Гренишен А. - Одержавлення російської православної церквина українських землях у 1804–1908 рр. (2017)
Дышлевой И. - Полифония жестокости социального (2017)
Жеребятнікова І. - Аксіологічні засади сучасної філософії управлінняв умовах техногенної цивілізації (2017)
Камбур Н. - Логіка формування етико-правової підготовкив системі філософії освіти (2017)
Чорноморденко І. - Біотехнологічні інновації та їх глобальний характер: філософський аналіз, Качак Н. (2017)
Компанієць Л. - Специфічні риси ухвалення менеджерських рішеньу сучасному трансформаційному суспільстві України (2017)
Никитченко О. - Егосинтезація як конвергентний процессучасного релігійного життя (2017)
Райхерт К. - Анализ случая моэфикации западноевропейских философов (2017)
Саракун Л. - Космополітичні світоглядні ідеїу гуманітарній картині світу, Драпогуз В. (2017)
Бацюкова С. - Характеристики адвокації в умовах сучасної білорусі. Результати експертних інтерв’ю (2017)
Бортнікова А. - Міста Волині та уряди старост у контексті суспільно-політичної взаємодії (ХV – 60-ті рр. ХVІ ст.) (2017)
Карпенко С. - Зарубіжний досвід організації державної службита форми його використання в Україні у 90-х рр. ХХ ст. (2017)
Козьма В. - Роль видатної особистості в політичній історії України (2017)
Рибачок С. - Використання методів графічного моделюванняу дослідженнях міжпартійної конкуренції в Україні та Польщі: методологічні засади та практична апробація (2017)
Тарнавський О. - Історико-теоретичні аспекти виникнення концепту євроскептицизму (2017)
Філатов Б. - Патріотичний ренесанс у сучасній Центрально-Східній Європі: між націоналізмом і соціальним популізмом (2017)
Шевчук В. - Становлення адвентизму на галичині та волинів умовах політично-ідеологічного напряму іі Речі Посполитої, Куриляк В. (2017)
Шипунов Г. - Ідеї як основна складова ідеологій політичних партій: особливості концептуалізації (2017)
Tитул (2015)
Бохонко В. - Редукція матриць над областю Безу стабільного рангу 1 з умовою Дубровіна та умовою Z (2015)
Вишенський О. - Про властивості індикаторів голоморфних функцій цілком регулярного зростання в проколеній комплексній площині. I, Христіянин А. (2015)
Gatalevych A. - On properties of radicals and spectrum of finite homomorphic images of a commutative Bezout domain (2015)
Gutik O. - On the dichotomy of a locally compact semitopological bicyclic monoid with adjoined zero (2015)
Іщук Ю. - Напівгрупи та полігони з ануляторними умовами, Козачок І. (2015)
Кінаш Н. - Обернена задача для двовимірного рівняння теплопровідності з нелокальною умовою перевизначення (2015)
Комарницький М. - Класичні дуополігони та деякі їхні характеризації, Зеліско Г. (2015)
Кулявець Л. - Про багаточленну асимптотику аналітичних в крузі характеристичних функцій ймовірносних законів (2015)
Кузаконь В. - Диференціально-геометрична структура гладких субмерсій, Шелєхов О. (2015)
Lopushanska H. - Inverse problem to fractional diffusion equation with unknown young coefficient, Rapita V. (2015)
Maturin Yu. - Radical filters of semisimple modules with finite number of homogeneous components (2015)
Мильо О. - Сумісні наближення інваріантів, періодів та значень двох еліптичних функцій Вейєрштрасса, Холявка Я. (2015)
Мостова М. - Зв'язок між асимптотикою логарифмічної похідної та кутовою щільністю нулів цілої функції повільного зростання (2015)
Мулява О. - Про адамарові композиції похідних Гельфонда-Леонтьєва аналітичних функцій, Фединяк С. (2015)
Platsydem M. - Remark to lower estimates for characteristic functions of probability laws (2015)
Попович Р. - Нижня межа для мультиплікативного порядку елементів у розширеннях Куммера скінченних полів (2015)
Саган А. - Комутативні E-атомні кільця (2015)
Стець Ю. - Багаточленна степенева асимптотика логарифма максимального члена абсолютно збіжного у півплощині ряду Діріхле, Шеремета М. (2015)
Трухан Ю. - Про обмеженність l-індексу виродженої гіпергеометричної функції, Шеремета М. (2015)
Черевко Є. - Конформні відображення локально конформно-келерових многовидів (2015)
Ківалов С. - Вагомий внесок в організацію юридичної науки і практики, становлення і розвиток вітчизняного конституціоналізму (до 90-ї річниці з дня народження, 70-річчя трудової і громадської, 60-річчя науково-педагогічної діяльності М. П. Орзіх) (2015)
Орзих М. - "О времени и о себе"... Размышления о минувшем, взгляд на будущее (Эссе) (2015)
Каракаш И. - Неутомимый труженик, настоящий ученый и смелый человек (2015)
Рабінович П. - Професор М. П. Орзіх – співфундатор людиноцентричної переорієнтації вітчизняного загальнотеоретичного праводержавознавства (2015)
Михалёв В. - Эволюция конституционных основ правового положения личности в Украине (2015)
Олькина Е. - "Личность в праве" и юридическое лицо: соотношение понятий (2015)
Харитонов Є. - Від громадянина до особистості, від права цивільного до права приватного (цивілістичні рефлексії на тлі праць М. П. Орзіха), Харитонова О. (2015)
Крижановський А. - Іпостасі конституційного правового порядку (2015)
Словська І. - Науковий доробок М. П. Орзіха у становлення вітчизняної конституційно-правової науки (2015)
Єзеров А. - Реконструкція правової моделі організації публічної влади на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні (на матеріалах праць проф. М. П. Орзіха) (2015)
Совгиря О. - Реформа виконавчої влади й адміністративно-територіальна реформа в контексті сучасної модернізації конституції України: теоретико-прикладні аспекти, Іщенко О. (2015)
Фрицький О. - Вклад Одеської школи муніципального права в забезпечення правового супроводження місцевого самоврядування в Україні, Пережняк Б. (2015)
Любченко П. - Територіальна основа місцевого самоврядування: основні напрямки реформування (2015)
Батанов О. - Конституційна регламентація статусу територіальних громад в Україні у контексті зарубіжного досвіду (2015)
Григорьев В. - Акты конституционного суда как форма процессуальной юрисдикции (2015)
Сліденко І. - Особливості онтологічного аналізу рішення конституційного суду України від 6 квітня 2010 року (2015)
Кампо В. - Праця задля конституційного майбутнього України (2015)
Стецюк П. - Конституційний розвиток у сучасному світі (теоретико-методологічні аспекти) (2015)
Крусян А. - "Конституція України діє, конституційна реформа триває" (децентралізація публічної влади як напрям сучасного етапу конституційної реформи в Україні) (2015)
Барабаш Ю. - Конституційне право України на сучасному етапі (окремі проблеми викладання та праворозуміння) (2015)
Афанасьева М. - Междисциплинарные направления конституционно-правовых научных исследований (2015)
Жученко Я. - Європейський вимір конституційної модернізації та реформування в Україні за науковими поглядами М. П. Орзіха (2015)
Завальнюк В. - Юридична антропологія: тіло, тілесність та соматичні права людини (2015)
Василенко М. - Раціоналізація системи державного (публічного) управління через підвищення професіоналізму як шлях до оновлення українського суспільства (2015)
Кулі-Іванченко К. - Cоціальне замовлення як засіб соціалізації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2015)
Прієшкіна О. - Розподіл єдиної державної влади як принцип засад конституційного ладу України (2015)
Полянський Ю. - Судовій владі – надійну конституційну основу, Долежан В. (2015)
Подобний О. - Окремі аспекти вдосконалення системи внутрішньої правової політики України у сфері боротьби зі злочинністю (2015)
Сон С. - Політичні партії на сучасному етапі конституційних перетворень в Україні (2015)
Терлецький Д. - Публічний договір як джерело конституційного права (2015)
Марцеляк О. - Принцип таємного голосування: історія становлення та сучасна концепція реалізації (2015)
Біла-Тіунова Л. - Сутністно-понятійна характеристика службової кар’єри як категорії адміністративного права (2015)
Мирошниченко Н. - Імплементація норм конституції України в кримінальне законодавство України (2015)
Подцерковний О. - Про проблеми прямої дії конституційних положень (на прикладі відшкодування шкоди за рахунок держави) (2015)
Тищенко В. - О типовой модели технологии решения задачи по выявлению личности неизвестного преступника (2015)
Волкова Д. - Про розмежування понять "громадська організація", "громадське об’єднання", "некомерційна організація", "неурядова організація" (2015)
Панасюк В. - Державна молодіжна політика як складова процесу побудови соціальної держави (2015)
Максакова Р. - Конституційні основи становлення та організації установчої влади в Україні (2015)
Єфремова Н. - Історико-правові аспекти розвитку українського конституціоналізму доби Речі Посполитої (середина XVI ст. – 1648 р.) (2015)
Гараджаев Д. - Конституционный контроль в обеспечении принципа правовой определенности (2015)
Мішина Н. - Муніципальне управління в столиці Великобританії – Лондоні (2015)
Коваленко Р. - Законодавче регулювання фінансування передвиборної агітації на виборах президентів США й України (2015)
Крылов Ю. - Систематизация правового регулирования радиовещания и телевидения Республики Молдова (2015)
Бальцій Ю. - Статус одноособової посадової особи місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн (2015)
Верба А. В. - Концептуальні засади формування сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення військ (сил) у контексті формування нового обрису Збройних Сил України, Хорошун Е. М., Стриженко В. І., Булах О. Ю., Гульпа В. С. (2016)
Гульпа В. С. - Медичне постачання як системне явище (2016)
Жаховський В. О. - Роль та значення медичної евакуації в системі лікувально-евакуаційних заходів, Лівінський В. Г. (2016)
Стриженко В. І. - Деякі термінологічні визначення у проекті настанови з медичного забезпечення ЗС України на особливий період, Хорошун Е. М., Булах О. Ю., Ричка О. В. (2016)
Печиборщ В. П. - Досвід моделювання роботи відділення невідкладної допомоги та визначення оптимальних схем укомплектування лікарським складом, Вороненко В. В., Йосипенко І. О., Василенко В. Г. (2016)
Король С. В. - Прихильність до лікування та шестимісячний прогноз після перенесеного гострого q-інфаркту міокарда, Савічан К. В. (2016)
Ткачук І. М. - Комплексна оцінка поширеності коморбідної патології у військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, хворих на артеріальну гіпертензію, в амбулаторно-поліклінічній практиці, Мороз Г. З., Буженко А. І. (2016)
Король С. О. - Поранення передпліччя в структурі бойової травми кінцівок під час антитерористичної операції, Матвійчук Б. В. (2016)
Лихота А. М. - Нова модель організації стоматологічної допомоги військовослужбовцям під час збройного конфлікту, Коваленко В. В., Лищишин М. З. (2016)
Коваленко В. В. - Порівняльна оцінка різних систем дентальних імплантатів та можливість їх використання в комплексі медичної реабілітації учасників АТО, Цислюк В. П., Белявцев В. В., Кінчур М. І. (2016)
Кошіль М. Д. - Особливості роботи лабораторії мікробіологічного профілю лабораторного відділу регіональних санітарно-епідеміологічних управлінь міністерства оборони України, Усатий М. О., Устінова Л. А., Петров В. Ю., Клименко Ю. Ю. (2016)
Трінька І. С. - Особливості впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців, Кальниш В. В., Швець А. В., Мальцев О. В. (2016)
Кальниш В. В. - Особливості зв’язку функціонального стану військовослужбовців керівного складу з дією інформаційного навантаження, Швець А. В., Салієв А. Ю. (2016)
Щепанков С. М. - Характеристика важкості та напруженості праці авіаційних фахівців миротворчого контингенту (2016)
Матяш М. М. - Особливості діагностування психічного стану особистості в сучасних умовах, Сопов В. М. (2016)
Савицький В. Л. - Досвід формування професійних якостей військових лікарів для збройних сил України в українській військово-медичній академії, Клішевич Б. А., Гончаренко І. Ф., Єщенко В. І. (2016)
Морей Т. - Формування та діяльність мережі установ охорони здоров’я у Київській губернії у кінці ХVІІІ - першій половини ХІХ ст. (2017)
Кізлова А. - Доступ до відкритого тіла Святих у Києво-Печерській Успенській Лаврі (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2017)
Іванченко Л. - Значення діяльності родини Кочубеїв для соціально-економічного розвитку с. Дубовичі Чернігівської губернії: Василь Васильович Кочубей (30) (1829-1878) (2017)
Тетеря С. - "Московський період" у творчості Георгія Ткаченка (2017)
Швайка І. - Русифікація в німецьких колоніях на території України у ХІХ – на початку ХХ століть (2017)
Лоха В. - Вони глибоко вірили у Бога – сторінки із життя переяславських священників: Пантелеймона Неутрієвського та Остапа Коржа (2017)
Орлик С. - Фінансовий контроль Російської окупаційної влади за діяльністю нафтових підприємств Галичини у період Першої Світової Війни (2017)
Бабюк Л. - Ставлення жіноцтва Радянської України до антирелігійної кампанії у 20-х рр. хх ст. (2017)
Тарапон О. - Українці і поляки в умовах Радянської політики 1920-1930-х рр.: ціннісні виміри та соціокультурні наслідки (2017)
Степаненко В. - Судова система – інструмент реалізації репресивно-каральної політики в 1920–1930-і рр.: на матеріалах УРСР (2017)
Літвінов О. - Є. О. Патон проти стахановців і бюрократів в історії впровадження автоматичного зварювання (2017)
Потапенко Р. - Науково-освітня інтелігенція України в суспільно-політичних процесах доби перебудови (2017)
Соловйова Т. - Історичний аспект становлення другої вищої освіти у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди", Ткаченко О. (2017)
Коцур В. - Теоретико-методологічна когнітивність козацького менталітету в науковому дискурсі (2017)
Іващенко М. - Компаративний аналіз сутності й особливостей різних видів джерел з історії молодіжної преси України (2017)
Дем’яненко Б. - Історіографія вітчизняного владознавчого дискурсу: чверть століття пошуків, концептуалізації, узагальнень (2017)
Черняєв О. - Види спостережень і досліджень, що виконувались на Антарктичних станціях після розпаду СРСР (2017)
Говоровський А. - Історичні аспекти розвитку інформаційно-комунікаційної індустрії поштових послуг у постіндустріальному суспільстві (2017)
Запорожченко А. - Роздуми щодо визначення місця біоюриспруденції в системі юриспруденції (2016)
Олькина Е. - Государство как юридическое лицо: конституционно-правовая характеристика (2016)
Батракова Д. - Визначення компетенції місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування: проблема співвідношення (2016)
Гаркуша А. - Правові засади функціонування національного агентства України з питань державної служби (2016)
Панова Н. - Окремі аспекти правового регулювання державної служби (2016)
Монаєнко А. - Бюджетна діяльність як фінансово-правова категорія в нових умовах проведення фінансової децентралізації (2016)
Іскендеров Е. - Правозахисна діяльність прокуратури відповідно до Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року (2016)
Добровольський Д. - Перспективи вдосконалення законодавчих вимог до Генерального прокурора України (2016)
Завальнюк В. - Европейский вектор образования 2016 года: интерпретирование (2016)
Козаченко О. - Формування концептуальної моделі кримінально-правових заходів як триваючий інноваційний проект Миколаївського інституту права Національного університету "Одеська юридична академія", Мусиченко О. (2016)
Чанишева А. - Поняття допоміжних зобов’язань (2016)
Лоджук М. - Юридичні клініки в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Пархоменко-Цироциянц С. - Деякі аспекти правового статусу фізичних осіб – платників податків (2016)
Василенко М. - Наукова й науково-технічна діяльність в Україні: історико-правовий погляд на новий Закон (2016)
Карпенко Г. - Зміст і завдання експертизи в митній справі: аспекти діяльності (2016)
Завальнюк С. - Проблемні питання розписки, виданої за позиковими зобов’язаннями, які виникли з договору, що укладений в усній формі (2016)
Глиняна К. - Розвиток законодавства про влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2016)
Зверховська В. - Розвиток законодавства України у сфері регулювання цивільно-правового обігу культурних цінностей (2016)
Бігняк О. - Позовна давність у корпоративних спорах, пов’язаних із особистими немайновими правами: проблеми правозастосування (2016)
Полянський Є. - Про деякі здобутки кримінально-правової доктрини США та їх упровадження в українське право (2016)
Киреєва Н. - Господарсько-правове регулювання електронних фінансових послуг в Україні та Європейському Союзі (2016)
Серафимов В. - Застосування законодавства Китайської Народної Республіки про міжнародний морський транспорт для вдосконалення правового регулювання транспортних операцій на міжнародному морському транспорті в Україні (2016)
Аніщук Н. - Правове становище жінок в Ірані після революції 1979 року й до сьогодення (2016)
Громовий О. - Злочини проти релігії, моралі та сім’ї в джерелах церковного права Київської Русі (2016)
Єфремова Н. - Україно-кримська угода 1692 року як альтернативний вектор розвитку української державності (2016)
Горяга О. - Вплив Зборівського договору 1649 року на формування міжнародної правосуб’єктності України-Гетьманщини та його значення (2016)
Серебро М. - Ціннісні аспекти функціональних змін сучасної держави (2016)
Зінов’єв К. - Явище люстрації в системі юридичних координат (2016)
Васильківська В. - Правовий статус державного службовця: сутнісно-структурний пошук (2016)
Латковський П. - Питання правового регулювання попереднього бюджетного контролю (2016)
Гребенюк Н. - Поняття й особливості реалізації превентивної функції податково-правового примусу (2016)
Шахназарян К. - Загальна характеристика прав на чужі речі під час спадкування за законодавством України (2016)
Мельник О. - Поняття "форс-мажор" у цивільному праві України (2016)
Білецький Д. - Способи припинення права приватної власності на підставі правочинів (2016)
Камінський І. - Міжнародно-правова оцінка застосування державою сили (2016)
Бичковський Є. - Теоретико-методологічні засади дослідження науково-практичного коментаря (2016)
Іліопол І. - Тиждень цивільного процесу в Національному університеті "Одеська юридична академія" (2016)
Ярмакі Х. - Організаційно-правові аспекти митного оформлення у суднобудуванні України (2016)
Пережняк Б. - Комплексне дослідження концепції здійснення державної митної справи (2016)
Юбилей Евгения Васильевича Додина (2016)
Публікації журналу "Юридичний вісник" за 2015 рік (2016)
Науковець, педагог, спортсмен, громадський діяч, патріот: штрихи біографії Ярослава Потапенка (28.Х.1975 – 14.І.2016) (2016)
Коцур В. - Життя як спалах зірки. Штрихи до біографічного портрету Ярослава Потапенка – патріота, ученого, громадського активіста (2016)
Бобровнік Ю. - Ярослав Потапенко – лідер національно-визвольного руху на Переяславщині (2002-2016 рр.): шлях героя (2016)
Токмань Г. - Ярослав Потапенко – живий прапор революційного Переяслава, науковець, педагог, особистість (2016)
Висовень О. - Державотворча, націєтворча та етнокультурна діяльність патріота-націоналіста Ярослава Потапенка (1975-2016), Фігурний Ю. (2016)
Дем’яненко Б. - Ярослав Потапенко: "…небесна сотня дивиться на всіх нас з вишніх далей – на них з праведним гнівом, а на нас з любов’ю і надією…" (2016)
Ярослав Потапенко в спогадах рідних, друзів, колег, однодумців (2016)
Віршоване слово про Ярослава Потапенка (2016)
Левченко М. - Презентація книги Ярослава Потапенка: про все, від майдану до східного фронту (2016)
Тарапон О. - Рецензія на монографію Потапенка Я. О. "П’ята Російсько-Українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації). – Переяслав-Хмельницький: "Видавництво к с в", 2016. – 304 с (2016)
Фігурний Ю. - Аналітичне осмислення Російської агресії супроти України (рецензія на монографію потапенка я. О. "П’ята російсько-Українська війна: від майдану до східного фронту(підходи, оцінки, інтерпретації)". – Переяслав-Хмельницький: "видавництво к с в", 2016. – 304 с.) (2016)
Бібліографія Професора Потапенка Ярослава Олександровича (2016)
Потапенко Я. - Сучасна Росія як "колективний Путін": характеристика "мафіозної держави", де фашизм переміг (2016)
Борисенко В. - Cоборність і державна незалежність України в діяльності гетьмана Богдана Хмельницького (2016)
Нагайко К. - "Батько української нації": Т. Г. Шевченко та Київська громада в Українському національному відродженні (2016)
Нагайко Т. - Українська національна ідея як історіографічна метафора (до історії громадівського руху другої половини ХІХ ст.) (2016)
Пшеничний Т. - Державність і духовність: сучасний погляд на державотворчі процеси в Україні у першій половині ХХ ст (2016)
Лисенко А. - Військова політика центральної ради у ході відновлення Української державності (2016)
Тарапон О. - Деформація моральних цінностей в Україні в 1930-ті рр.: втрата національної ідентичності (2016)
Дем’яненко В. - Майдан як національний архетип політичної культури (2016)
Коцур В. - Парламент у реформуванні сектору національної безпеки і оборони України в умовах викликів ХХІ ст (2016)
Коцур Л. - Внутрішній туризм як ефективний інструмент об’єднання Української нації (2016)
Редзюк В. - Громадянська активність молоді та її вплив на державотворчий процес в Україні на початку XXI століття (2016)
Шевченко Р. - Российская Имперская политика в Молдове (1989-2015) (2016)
Ківалов С. - Конституція України: 20 років на шляху розбудови демократичної правової держави (2016)
Крижановський А. - Конституційні імперативи сучасного правового порядку (2016)
Подцерковний О. - Щодо нагальних проблем реалізації конституційно-правової реформи в частині правосуддя (2016)
Крусян А. - Конституція України й новітні політико-правові перетворення (2016)
Афанасьєва М. - Зловживання правом на правотворчість (2016)
Ставнійчук М. - Демократія участі в Україні: актуальний конституційно-правовий аспект (2016)
Фрицький Ю. - Конституційний договір між Верховною Радою України і Президентом України "Про основні засади організації та функціонування державної влади та місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової конституції України" і його наслідки для подальшого розвитку державної влади в основному законі України 1996 року (2016)
Прієшкіна О. - Українська держава в контексті соціальної парадигми (2016)
Савчин М. - Верховенство конституції та її конкретизація в законодавстві (2016)
Волкова Д. - Конституція України: 20 років регламентації діяльності громадських організацій (2016)
Сон C. - Стратегія конституційних перетворень в Україні (2016)
Кулі-Іванченко К. - Конституція України – основа законодавства про соціальне замовлення (2016)
Крусян Р. - Удосконалення судової системи як напрям конституційної реформи в Україні (2016)
Лазаренко С. - Сучасний стан конституційної реформи (щодо правосуддя) в Україні (2016)
Михалёв В. - Человек в системе категорий Конституции Украины (2016)
Ковбан А. - Зміст і порівняльна характеристика конституційного права людини на життя (2016)
Мішина Н. - Конституційне забезпечення муніципальної реформи в Україні (2016)
Єзеров А. - Належне врядування й надання адміністративних послуг органами місцевого самоврядування, Батан Ю. (2016)
Бальцій Ю. - Місцеве самоврядування в контексті чинної конституції України (2016)
Стрельцов Є. - Сучасне визначення корупції на міжнародно-правовому рівні (2016)
Волошин Ю. - Концептуальні засади впровадження корпоративної й персональної (екстериторіальної) автономії національних меншин в Україні (2016)
Батанов О. - Автономія в контексті сучасного унітаризму: гносеологічні, онтологічні й телеологічні аспекти (2016)
Совгиря О. - Регламент як джерело правового регулювання організації та діяльності парламенту, уряду й органу конституційної юрисдикції в Україні: проблемні аспекти (2016)
Годованик Є. - Проблеми визначення правової норми в умовах сучасного розвитку європейської правової системи (2016)
Дешко Л. - Принципи та норми права в механізмі конституційно-правового забезпечення права звертатися до міжнародних судових установ і міжнародних організацій (2016)
Литвин І. - Щодо незаконного використання засобів індивідуалізації товарів та послуг у господарському обороті: кримінально-правова характеристика (2016)
Бисага Ю. - Основний Закон України – історія, сучасність і перспективи (2016)
Гробова В. - Щодо особливостей розвитку місцевого самоврядування: досвід Швейцарії (2016)
Рабінович С. - Конституційні революції в Україні з перспективи "Чистого правознавства" Ганса Кельзена (2016)
Словська І. - Зародження ідей українського конституціоналізму (початок ХVІІІ ст. – середина ХІХ ст.) як історична передумова ухвалення й дії сучасного Основного Закону (2016)
Кобко-Одарий В. - О современном понимании и содержании категории "правовой менталитет" (2016)
Батракова Д. - Щодо питання інституту делегованих повноважень у системі місцевих органів влади (2016)
Даниленко Ю. - Поняття та принципи оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби (2016)
Козир В. - Сутнісна характеристика таємниці як об’єкта адміністративно-правової охорони (2016)
Біла-Тюріна Ю. - Персоніфіковані послуги, що надаються Національною поліцією України (2016)
Добровольський Д. - Проблеми реалізації гарантій незалежності прокурорів: окремі питання (2016)
Болгар О. - Наукова розробленість питання криміналістичного визначення поняття "кримінальний автобізнес" (2016)
Волкова Д. - "Конституція України як запорука стабільного розвитку суспільства і держави" (Круглий стіл до 20-ї річниці Конституції України), Олькіна О. (2016)
Панасюк В. - Студенческие тренинги и брейн-ринги знатоков Конституции Украины (2016)
Оборотов Ю. - Універсальна ідея верховенства права в загальнотеоретичній підготовці студентів-юристів (2016)
Пережняк Б. - Професійна діяльність знаменитих жінок-адвокатів (2016)
80-річний ювілей професора О. А. Івакіна (2016)
Ківалов С. - Актуальні питання фундаментальних та прикладних наукових досліджень вчених Національного університету "Одеська юридична академія" (2016)
Оборотов Ю. - Міське право як імунна система (2016)
Мельничук О. - Культурний статус міста Львова у формуванні його правової системи (2016)
Горобец К. - Право и правовая система в призме системного подхода (2016)
Харитонов Є. - Категорії "приватне право", "цивільне право" та "цивільне законодавство" в контексті адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу (2016)
Некіт К. - Правоможності й обов’язки довірчого власника за цивільним законодавством України та модельними правилами європейського приватного права (DCFR) (2016)
Суха Ю. - Зміст принципу договірної свободи згідно з модельними правилами європейського приватного права (DCFR): орієнтири для вдосконалення національного цивільного законодавства (2016)
Харитонова О. - Неправомірне використання об’єктів права інтелектуальної власності в мережі Інтернет, Ульянова Г. (2016)
Бааджи Н. - Порядок використання вільних публічних ліцензій у режимі онлайн, Кирилюк А. (2016)
Позова Д. - Умови онлайн-ліцензування використання об’єктів права інтелектуальної власності (2016)
Грігорянц Г. - Правовий статус провайдера за законодавством зарубіжних країн (2016)
Голубєва Н. - Розгляд судами справ, пов’язаних із об’єктами самочинного будівництва (2016)
Андронов І. - Законна сила судового рішення в цивільному процесі України (2016)
Волкова Н. - Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства в цивільному судочинстві (окремі аспекти) (2016)
Гонгало Р. - Вплив практики Європейського суду з прав людини на процес реформування цивільного процесуального законодавства України (2016)
Стоянова Т. - Процесуальні особливості зупинення провадження у справі в апеляційній інстанції (2016)
Іліопол І. - Історико-правовий аспект виникнення й розвитку інституту апеляції в цивільному процесі (2016)
Мирошниченко Н. - Лікарська наркоманія ХХІ століття, Абакіна-Пілявська Л. (2016)
Балобанова Д. - Загальні тенденції розвитку сучасного кримінального права (на прикладі деяких зарубіжних країн) (2016)
Коломиец Ю. - Современное понимание идеологии (2016)
Дмитрук М. - Кримінальний проступок у теорії кримінальної законотворчості (2016)
Михайленко Д. - Норма про незаконне збагачення як елемент основного рубежу протидії корупції в Україні (2016)
Вечерова Є. - Нормативність кримінального права та функції кримінального права (2016)
Гловюк І. - Деякі питання участі адвоката в судово-контрольних провадженнях у досудовому розслідуванні: питання правової визначеності та ефективності правореалізації (2016)
Аленін Ю. - Особливості визначення юридичної підстави огляду транспортного засобу за Кримінальним процесуальним кодексом України, Торбас О. (2016)
Волошина В. - Право на свободу та особисту недоторканність як засіб забезпечення ефективності досудового розслідування (2016)
Мурзановська А. - Окремі питання конституювання системи заходів кримінально- процесуальної відповідальності (2016)
Сердюк А. - Організація взаємодії органів досудового розслідування як невід’ємна складова частина ефективного досудового розслідування (2016)
Шпак Л. О. - Моделювання процесів виробництва інтелектуальних знань компаній, Ус Г. О. (2016)
Яценко В. М. - Динамічні багатосекторні математичні моделі функціонування підприємств в умовах ринкової економіки (2016)
Наконечна О. А. - Автоматизація документообігу як важливий етап моделювання інформаційно-комунікаційних процесів підприємства, Петрук С. В. (2016)
Savchenko S. - Modelling and forecasting of oil corporations stock returns depending on crisis situations (on the example of Fukushima Daiichi), Savchenko M. (2016)
Задорожний І. С. - Підприємництво як основа фінансового забезпечення держави, Задорожний С. В. (2016)
Германенко Л. М. - Перспективи розвитку ринку боргових фінансових інструментів в Україні, Барабан Л. М. (2016)
Чудаєва І. Б. - Американська концепція технопарків як базова модель створення науково-технічних формувань в Україні (2016)
Драган І. О. - Світові моделі публічного управління на місцевому рівні (2016)
Мостенська Т. Г. - Планування життєвої цінності сегменту споживачів відповідно до структури витрат на маркетинг підприємства (2016)
Дьячук І. В. - Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору, Луценко Н. О. (2016)
Lysenko O. - International institutions in the field of certification of personnel, Lysenko Ol. (2016)
Яценко В. М. - Методичні підходи та інформаційні технології в управлінні інвестиційною діяльністю аграрних підприємств (2016)
Дешевенко Л. П. - Державне регулювання регіонального розвитку туризму (2016)
Савенко Г. Є. - Інтеграція аграрного сектору України до торговельного простору ЄС (2016)
Наші автори (2016)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 051 "Економіка" (2016)
Запрошуємо авторів до співпраці (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2017)
Хоменко І. П. - Етапність надання хірургічної допомоги при поєднаному торакоабдомінальному мінно-вибуховому пораненні з використанням тактики damage-контролю (клінічне спостереження), Герасименко О. С., Цема Є. В., Макаров Г. Г., Палиця Р. Я., Іщенко І. О. (2017)
Усенко О. Ю. - Передопераційна транспапілярна декомпресія жовчних шляхів у хворих з резектабельними пухлинами періампулярної зони, Ничитайло М. Ю., Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Коломийцев В. І., Хілько Ю. О., Єрмак Н. А. (2017)
Каштальян М. А. - Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки, Хоменко І. П., Квасневський Є. А., Єнін Р. В., Шестопалюк О. О. (2017)
Заруцький Я. Л. - Диференційована тактика надання травматологічної допомоги пораненим з бойовими травмами кінцівок на етапах медичної евакуації, Король С. О., Крешун Є. А. (2017)
Усенко О. Ю. - Коагуляційна здатність температурних режимів конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології при створенні гемостазу резекційної поверхні печінки (експериментальне дослідження), Литвиненко О. М., Ничитайло М. Ю., Тернавський О. П., Савицька І. М. (2017)
Хоменко І. П. - Можливості ендовідеохірургії в лікуванні поранень і травм живота на другому рівні медичної допомоги у зоні проведення антитерористичної операції, Єнін Р. В., Тертишний С. В. (2017)
Шаповалов В. Ю. - Лапароскопический перитонеальный лаваж в лечении гнойного и калового перитонита как осложнения дивертикулярной болезни толстой кишки (2017)
Герасименко О. С. - Хірургічне лікування бойових ушкоджень живота у районі проведення антитерористичної операції (2017)
Запорожченко Б. С. - Діагностичні та хірургічні аспекти лікування хворих на жовчнокам'яну хворобу, ускладнену синдромом Міріззі, Бондарець Д. А., Бородаєв І. Є., Кірпічнікова К. П., Зубков О. Б. (2017)
Самойленко Г. Є. - "Пропелер"-техніка пластики розповсюджених ранових дефектів дистальних ділянок гомілки і стопи, Кондратенко П. Г. (2017)
Заруцький Я. Л. - Вакуумні пов'язки у хірургічному лікуванні поранених з великими дефектами м'яких тканин, Асланян С. А., Компанієць А. О. (2017)
Хомяк І. В. - Сучасний алгоритм хірургічного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит, Ротар О. В., Терешкевич І. С., Ротар В. І., Хомяк А. І. (2017)
Рушай А. К. - Особливості лікування вогнепальних осколкових переломів кінцівок на ранньому госпітальному етапі, Скіба В. В., Борзих Н. А., Козлов В. В., Гриб А. М. (2017)
Ганжий В. В. - Огляд основних і загальних принципів надання допомоги хворим з політравмою, Танцура П. Ю., Колеснік І. П., Тамілін Ю. О., Терещенко С. О., Аносов О. В. (2017)
Лігоненко О. В. - Бактеріофаголіпосомальна терапія в комплексному лікуванні гнійних ран у хворих на алергію до антибіотиків, Дігтяр І. І., Іващенко Д. М., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Шумейко І. А., Стороженко О. В., Горб Л. І. (2017)
Світличний Е. В. - Застосування інтервенційної сонографії в діагностиці та лікуванні обмежених гнійно-деструктивних ускладнень бойової хірургічної травми під час антитерористичної операції, Мурадян К. Р., Нетребко О. А. (2017)
Ващук В. В. - Полірезистентний штам Pseudomonas aeruginosa як чинник хірургічної інфекції, шляхи подолання проблеми, Кирик Т. П., Кушнірчук М. І., Головач М. О. (2017)
Анкін М. Л. - Прогнозована тактика хірургічного лікування нестабільних ушкоджень таза при політравмі, Заруцький Я. Л., Бурлука В. В., Дорош В. М., Пастушков О. В., Яловенко В. А., Мусенко О. Я. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Андреєв Д. В. - Забезпечення прав людини в контексті вдосконалення правових механізмів комунікації поліції та громади (2017)
Цюприк І. В. - Предмет доказування в кримінальних провадженнях щодо фінансування терористичних груп (організацій), які діють на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей (2017)
Хоменко В. П. - Запобігання злочинам у фіскальній сфері як складова забезпечення фінансової безпеки держави (2017)
Павленко С. О. - Теоретичні та практичні проблеми протидії релігійному тероризму в Україні (2017)
Джужа А. О. - Преципітація жертви як її поведінкова роль у механізмі злочину, Сюравчик В. Г. (2017)
Нікітіна-Дудікова Г. Ю. - Криміналістична характеристика насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, учиненого щодо малолітньої особи (2017)
Ботнаренко І. А. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчиняють насильство в сім’ї (2017)
Окушко А. В. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2017)
Цільмак О. М. - Тактичні особливості застосування методу матричної діаграми під час досудового розслідування кримінальних правопорушень (2017)
Крищенко А. Є. - Завдання та функції Національної поліції як учасника адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку (2017)
Запотоцький А. П. - Особливості тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва (2017)
Шаповалов О. О. - Поняття та сутність оперативного пошуку (2017)
Севрук В. Г. - Діяльність правоохоронних органів щодо протидії етнічній організованій злочинності: український і міжнародний досвід, Макаренко Н. К. (2017)
Бех О. В. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері службової діяльності (2017)
Василевич Я. В. - Шляхи вдосконалення оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів (2017)
Костюшко О. П. - Залучення громадян до охорони громадського порядку (2017)
Камінська Н. В. - Конституційні гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина від корупційних виявів, Букач В. В. (2017)
Антонова О. Р. - Конституційно-правові засади регулювання демографічних процесів в Україні, Пашко Д. В. (2017)
Ракул О. В. - Чинники вдосконалення адміністративно-правового регулювання фіскальної політики в Україні (2017)
Неганов В. В. - Генезис законодавства України про використання матеріалів ревізій, перевірок у кримінальному провадженні (2017)
Подік І. І. - Юридичне нормотворення в предметному полі філософії права: ретроспективний аналіз (2017)
Тимошенко В. І. - Загальнотеоретична характеристика тіньової економіки (2017)
Щербак Н. О. - Правобережна Україна в державно-правовій системі Російської імперії кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2017)
Павлишин О. В. - Шляхи вдосконалення правової діяльності як семіотико-правова проблема (2017)
Галій М. С. - Історія становлення та розвитку юридичного діловодства в Україні (2017)
Voloshyna Ya. - The Notion of Legal Advisory Activity as a Form of Legal One (2017)
Тахтай О. В. - Актуальні питання стандартизації, ліцензування та навчально-методичного забезпечення поліцейської діяльності США (за аналітичними матеріалами закордонного відрядження делегації МВС України), Хорт І. В. (2017)
Безногих В. С. - Особливості розвитку зарубіжного кримінального законодавства з протидії використанню коштів, одержаних від незаконного обігу наркотиків (2017)
Зубовський Д. С. - Досвід Японії з проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа (2017)
Матвійчук В. К. - Дослідження аспектів суб’єктивної сторони складу злочину в контексті кримінально-правової проблематики Рец. на кн.: Вереша Р. В. Теоретико-прикладні аспекти суб’єктивної сторони складу злочину / Р. В. Вереша. – Київ : Алерта, 2017. – 568 с. (2017)
Копотун І. М. - Концептуальні засади віктимологічногозапобігання злочинамРец. на кн.: Джужа А. О. Віктимологічні засади запобігання злочинам в Україні: теорія та практика / А. О. Джужа. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 400 с., Савченко А. В. (2017)
Кучинська О. П. - Актуальні питання процесуальної діяльності прокурора на стадії досудового розслідуванняРец. на кн.: Рогатюк І. В. Процесуальна діяльність прокурора на стадії досудового розслідування / І. В. Рогатюк. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 544 с., Сергєєва Д. Б. (2017)
Білавич Г. - Педагогічне новаторство в Україні в контексті освітньої практики Золтана Жофчака, Розман І. (2017)
Зайченко Н. - "Право на особистість" Консепсьон Ареналь (2017)
Канішевська Л. - Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентської молоді (2017)
Жигірь В. - Розробка навчально-методичних комплексів відповідно до вимог державних освітніх стандартів нового покоління (2017)
Шалімова А. - Модель виховної роботи щодо соціально-психологочної адаптації студентів-першокурсників у позанавчальній діяльності, Шалімова І., Маркова В. (2017)
Оршанський Л. - Використання мультимедійних навчальних об’єктів у процесі профільного навчання автосправі учнів старших класів, Гелетій М. (2017)
Кардашов В. - Проблема художньо-творчого розвитку учнів шляхом кінезіологічних технологій у загальноосвітніх школах національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, Коваль Н. (2017)
Шаров С. - Використання електронних засобів навчального призначення на уроках української літератури, Посадна Т. (2017)
Якубова Л. - Структурно-функціональна модель соціальної реабілітації осіб, що повернулись із зони АТО (2017)
Салань Н. - Готовність майбутнього педагога до роботи в умовах інноваційного освітнього процесу (2017)
Рідкодубська А. - Педагогічні умови підготовки до професійної мобільності майбутнього працівника соціальної сфери (2017)
Осадча К. - Специфіка організації тьюторського супроводу учнів початкової школи (2017)
Муромець В. - Розвиток загальних компетентостей здобувачів третього рівня вищої освіти у контексті забезпечення якості докторської (PhD) підготовки (2017)
Коба О. - Формування корпоративної культури курсантів Національної гвардії України (2017)
Кемінь Г. - Вдосконалення та індивідуалізація навчання у педагогічній спадщині С. Френе (2017)
Зелінська С. - Визначення і напрями створення інформаційного освітнього середовища (2017)
Дзюбата З. - Блог як засіб інтенсифікації процесу формування іншомовних комунікативних умінь студентів аграрних і технічних ВНЗ (2017)
Галів М. - Категорія "факт" в історико-педагогічному наративі Степана Голубєва (2017)
Бондар Т. - Тенденції розвитку системи оцінювання в інклюзивній освіті США (2017)
Авдєєнко І. - Вплив освітнього середовища вищого навчального закладу на розвиток культури здоров’я студентів (2017)
Гоцинець І. - Використання відеофільмів на практичних заняттях з німецької мови (2017)
Задорожна-Княгницька Л. - Курикулум для початкової школи: досвід Великої Британії, Мінаєва Ю. (2017)
Шерстинюк Л. - Виставки народного образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва на Хмельниччині (2007 – 2017 рр.) (2017)
Мудра С. - Фортепіанні коломийки українських композиторів як складова педагогічного репертуару, Славич А. (2017)
Ластовецька Л. - Тенденції розвитку італійської опери початку ХХ століття (2017)
Волох О. - Вокально-хорова творчість Романа Сов’яка (2017)
Яковчук О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх техніків – технологів з технології харчування в освітньому процесі коледжу (2017)
Кльось С. - Екстрвлінгвістичні фактори вивчення усного англійського мовлення, Ковцуняк М. (2017)
Фартушок Л. - Гра та її роль в житті дошкільника (2017)
Кобрин Н. - Зміст підготовки фахівців з медичної інформатики крізь призму рекомендацій професійних організацій (2017)
Гавриленко А. - Реалізація компетентнісного підходу у навчанні іноземної мови студентів філолочних спеціальностей (2017)
Вдовиченко О. - Упровадження методичного забезпечення формування соціально-комунікативної культури студентів медичних навчальних закладів у позаудиторну роботу (2017)
Батьо М. - Підготовка майбутнього вихователя до організації художньо-мовленнєвої діяльності як проблема наукових досліджень (2017)
Титул, зміст (2017)
Колодко Г. В. - Економіка і політика конверсії злотого на євро (2017)
Тарасевич В. М. - Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ (2017)
Єщенко П. С. - Стагнація української економіки: незавершеність реформ чи продумана політика? (2017)
Гринюк І. М. - Стратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування (на прикладі нафтогазових підприємств України) (2017)
Підгорний А. З. - До питання про оптимізацію мережі вищих навчальних закладів в Україні, Корольова Т. С. (2017)
Небрат В. В. - Формування національного підприємництва та зовнішньоторговельних зв’язків України (XVI–XVII ст.) (2017)
Андрущенко В. Л. - Фінансова інфраструктура – основа цивілізаційного розвитку України (2017)
Видатний вчений, керівник, новатор (2017)
Достойний представник наукової еліти на зламі тисячоліть (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Смоляр Л. Г. - Національна інноваційна система: загрози та перепони на макрорівні, Дудченко О. В., Ломакіна Т. О. (2017)
Іляш О. І. - Теоретико-методичні засади бізнес-планування реалізації стратегії конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку України, Васильців Т. Г., Лупак Р. Л. (2017)
Круш П. В. - Науково-методичні підходи до управління процесом реструктуризації промислового підприємства, Якименко Р. А. (2017)
Колодійчук В. А. - Еволюція управління логістичною діяльністю, Попівняк Р. Б. (2017)
Дорошкевич Д. В. - Дослідження теоретичних засад інформатизації процесів управління ланцюгами постачань, Надільнюк В. В. (2017)
Маслова Н. О. - Особливості банківського брендінгу, Зінченко А. І. (2017)
Мартиненко В. П. - Адаптація зарубіжного досвіду щодо оцінки виробничого потенціалу підприємства, Усатюк В. В. (2017)
Коба Н. В. - Теоретичні підходи до трактування поняття "інноваційний потенціал", Зборовський A. В. (2017)
Негоденко В. С. - Особливості обліку та аудиту відтворення основних засобів (2017)
Лапко О. О. - Інституціональні інвестори у вирішенні проблем сталого розвитку на ринку чистої енергетики (2017)
Марченко В. М. - Вплив асиметричності інформації на прибутковість діяльності підприємства, Прус К. В. (2017)
Хринюк О. С. - Методичні питання оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства, Гримашевич Т. І. (2017)
Алексєєва О. Є. - Ліцензування, як засіб впровадження політики дерегуляції господарської діяльності (2017)
Гринкевич С. С. - Формування експортного потенціалу аграрних підприємств, Лаврів І. М. (2017)
Тюленєва Ю. В. - Фактори впливу на прибуток підприємств та напрями підвищення прибутковості, Ренкас С. В. (2017)
Гречко А. В. - Дослідження напрямів підвищення прибутковості підприємств, Мельнікова О. М. (2017)
Пекна Г. Б. - Вплив залучення прямих іноземних інвестицій на конкурентоспроможність українських агропромислових підприємств (2017)
Верба А. В. - Обґрунтування основних вимог до системи медичного забезпечення збройних сил України в сучасних умовах, Галушка А. М., Булах О. Ю., Стриженко В. І. (2016)
Заруцький Я. Л. - Етіологія і патогенез септичного шоку у хворих і поранених, Клішевич Б. А., Полежаєв Г. О. (2016)
Лищишин М. З. - Програма комплексної профілактики стоматологічних захворювань у військовослужбовців збройних сил України (2016)
Лихота К. М. - Особливості комплексного лікування пацієнтів з ретенованими зубами при нестачі місця у зубному ряду, Коваленко В. В. (2016)
Шостак І. М. - Економічна та соціальна ефективність використання високоінтенсивного лазерного випромінювання при хірургічному лікуванні доброякісних новоутворень підшкірної клітковини, Колібаба О. А., Романюк Ю. А. (2016)
Горошко В. Р. - Особливості загальної та регіонарної анестезії під час реконструктивних операцій при вогнепальних пораненнях кінцівок, Хитрий Г. П. (2016)
Баркевич В. А. - До питання особливостей радіаційних аварій в медичних закладах та ліквідації їх наслідків (2016)
Трінька І. С. - Особливості відновлення фізичної працездатності військовослужбовців після повернення із зони АТО, Кальниш В. В., Швець А. В., Мальцев О. В. (2016)
Савицький В. Л. - Правові аспекти екологічної безпеки в Україні та Збройних Силах, Огороднійчук І. В., Іванько О. М., Рущак Л. В. (2016)
Льовкін І. М. - Аналіз основних медико-статистичних показників діяльності військово-медичного клінічного центру професійної патології особового складу ЗС України (2016)
Білоус М. В. - Основні напрямки оптимізації системи медичного постачання Збройних Сил України, Шматенко О. П., Рижов О. А., Дроздов Д. В. (2016)
Савицький В. Л. - Особливості ліцензування виробництва радіофармацевтичних препаратів відповідно до правових норм законодавчих актів України, Шматенко О. П., Качанюк В. В., Соломенний А. М. (2016)
Кучмістов В. О. - Оцінка забезпеченості населення препаратами активного йоду на випадок радіаційної аварії, викликаної диверсією або терористичним актом супротивника, станом на 2014-2016 роки, Кучмістова О. Ф., Гончаренко Н. В., Скуратівська С. І., Вороненко Д. В. (2016)
Страфун С. С. - Аналіз структури та лікування поранених з вогнепальними травмами верхніх кінцівок в умовах сучасних бойових дій, Борзих Н. О., Лакша А. А. (2016)
Галушка А. М. - Шляхи удосконалення медичного забезпечення ЗС України та інших військових формувань при проведенні антитерористичної операції, Казмірчук А. П., Кальчук О. В. (2016)
Литвинюк О. В. - Декомпозиційний аналіз фінансових результатів банку в контексті концепції контролінгу (2016)
Матвеєва Н. В. - Проблеми управління фінансовою діяльністю підприємств в умовах економічної нестабільності, Боровінських О. Ю. (2016)
Матвеєва Н. В. - Напрями підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств, Первухін П. К. (2016)
Бойчук А. А. - Автоматизація обліку на підприємствах України, Мельник А. М. (2016)
Процик О. О. - Сучасний стан кредитування фізичних осіб в Україні та шляхи його удосконалення, Войнаровська А. О. (2016)
Лабунська-Шелест О. В. - Аналіз собівартості продукції в сучасних ринкових умовах, Лязін Д. В. (2016)
Муха І. П. - Роль кредиту в діяльності банків, Балабан І. В. (2016)
Бабій І. В. - Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств в умовах активізації євроінтеграційних процесів (2016)
Галаган Т. І. - Економічні важелі регулювання гірничотехнічного етапу рекультивації порушених земель степового Придніпров’я (2016)
Матвеєва Н. В. - Удосконалення нових форм споживчого кредитування, Никитюк І. І. (2016)
Гальцова О. Л. - Вплив трансформаційних змін на формування інституційного підходу в системі освіти (2016)
Ібатуллін М. І. - Організаційні підходи до формування системи цінового моніторингу на ринку продукції свинарства, Свиноус І. В. (2016)
Пилипенко О. В. - Модель фінансової стратегії в антикризовому фінансовому управлінні на підприємствах залізничного транспорту, Соколова Е. О. (2016)
Терехов Д. С. - Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства, Блідар О. В. (2016)
Дмитренко А. І. - Роль та сучасний стан застосування інституту банкрутства в Україні (2016)
Мазур І. М. - Регіональний механізм соціального захисту населення (2016)
Матвеєва Н. В. - Проблеми страхового ринку та шляхи їх вирішення в умовах євроінтеграції, Дрейко Т. М. (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності регіону в галузі нанотехнологій (2016)
Климчук А. О. - Використання європейського досвіду мотивації і стимулювання персоналу та сучасного підходу країн єс в управлінні персоналом на підприємстві (2016)
Мельник В. Г. - Гармонізація інтересів облікової системи з потребами управління і менеджменту, Коропій О. А. (2016)
Демчук І. Л. - Синтез та вивчення антиексудативної активності 4-антипіриламідів 5-арилметиліден-2-тіоксо-4-тіазолідон-3-алканкарбонових кислот (2016)
Овсяникова Ю. О. - Синтез функціоналізованих похідних 3-аміно-2-r-7-(r’-феніл)-3h-тієно |3,2-D| піримідин -4-онів та дослідження їх антидіабетичної активності, Ситнік К. М., Шемчук Л. А., Загайко А. Л., Филимоненко В. П. (2016)
Кривошей О. В. - Основні оптичні характеристики електронних спектрів поглинання (оохесп) натрієвої солі (3-оксо-3,4-дигідро-2н-|1,2,4| тріазино |4,3-c| хіназолін-4-іл) оцтової кислоти (2016)
Золотайкіна М. Ю. - Морфолого-анатомічні ознаки надземних органів пижма звичайного, Сіра Л. М., Гонтова Т. М. (2016)
Наврузова Г. Ф. - Порівняльне вивчення амінокислотного та мінерального складу листя prunus persica, заготовленого в таджикистані та Україні, Ленчик Л. В., Кисличенко В. С., Шарифов Х. Ш., Дьяконова Я. В. (2016)
Парнюк Н. В. - Вибір раціональних допоміжних речовин з метою створення таблеток "гіпертрил" методом прямого пресування, Кучеренко Л. І., Портна О. О. (2016)
Шматенко В. В. - Вивчення технологічних і фізико-хімічних властивостей антимікробної мазі з протизапальною та анестезуючою дією (2016)
Гербіна Н. А. - Вивчення стабільності та визначення терміну придатності супозиторіїв "діафенат" (2016)
Сліпченко Г. Д. - Оптимізація складу і технології таблеток на основі сухого екстракту шоломниці байкальської, Рубан О. А., Белей Н. М. (2016)
Кучеренко Л. І. - Щодо сумісного визначення карбамазепіну та тіотриазоліну в модельній суміші методом верх, Німенко Г. Р., Ващенко О. В., Ващенко В. В. (2016)
Коробчук В. М. - Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи, Яцюк В. М., Михалків М. М., Івануса І. Б. (2016)
Швайка І. М. - Дослідження асортименту лікарських засобів парацетамолу (ацетамінофену), Тригубчак О. В., Грошовий Т. А. (2016)
Vons B. V. - Comparative study of markets of ukraine, poland and russia on registered medications for local treatment of burns, Hroshovyi T. A., Chubka M. B. (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження гострої токсичності та нейротропних властивостей густих екстрактів квіток лілійника буро-жовтого (hemerocallis fulva l.) і лілійника гібридного (hemerocallis hybrida var. "stella de oro"), Зарічанська О. В., Чолач С. Ю. (2016)
Ежнед М. А. - Особливоcті цукрознижувальної дії сухого екстракту з коренів та кореневищ кульбаби лікарської залежно від дози, Грошовий Т. А., Горошко О. М. (2016)
Геруш О. В. - Вивчення сенсибілізувальних властивостей нових рослинних лікарських засобів, Яковлєва Л. В., Спиридонов С. В., Гращенкова С. А. (2016)
Карбовський В. Л. - Дослідження гострої токсичності препарату "хондросат", Шевчук І. А., Маковська Т. Є., Маковський О. А. (2016)
Вахніна Н. Г. - Експериментальне вивчення анальгетичної та жарознижувальної дії нового похідного малонової кислоти − малдіан (2016)
Дарзулі Н. П. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Грошовий Т. А. (2016)
Пелех І. Р. - Перспективи застосування поверхнево-активних речовин мікробного походження у складі лікарських та косметичних засобів, Білоус С. Б., Вільданова Р. І., Шульга О. М. (2016)
Пам’яті великого вчителя. До 100-річчя від дня народження професора Василя Пилиповича Крамаренка (2016)
Богаченко В. М. - Техніко-економічне обгрунтування обходу трасою певних ділянок місцевості, Асатрян В. Г. (2015)
Довгополюк Л. О. - Визначення затримок на дорожніх розв’язках в різних рівнях (2015)
Нameliak I. - Application of natural bitumen in highway and airfield construction in Ukraine, Reneiska S. (2015)
Дорошенко Ю. М. - Спосіб установки і ремонту бетонних опорних плит оглядових люків, Дорошенко О. Ю. (2015)
Дорошенко Ю. М. - Вплив відходів і попутних продуктів промислових виробництв на властивості бетону транспортних споруд, Чистяков В. В., Дорошенко О. Ю. (2015)
Савенко В. Я. - Перегляд ВБН В.2.3-218-171-2002 "Спорудження земляного полотна автомобільних доріг", Петрович В. В., Каськів В. І., Каськів С. В. (2015)
Дмитрієв М. М. - Тепловізійна діагностика технологічного обладнання, Гамеляк І. П., Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2015)
Закревський А. І. - Шляхи підвищення зчіпних якостей аеродромних покриттів, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2015)
Кірічек Ю. О. - Проблеми будівництва та експлуатації залізобетонних водопропускних труб, Балашова Ю. Б., Стрельченко О. О. (2015)
Кіяшко І. В. - Визначення дефектності асфальтобетонного шару на етапі транспортування, Мінаков О. С., Новаковський Д. М. (2015)
Славінська О. С. - Проблеми та перспективи методичних підходів до вартісної оцінки споруд транспортного будівництва у сучасних умовах, Харченко А. М. (2015)
Osiaiev Yu. M. - Types and Models of Public-Private Partnership in the Road Sector (2015)
Канін О. П. - Інформаційно-аналітична система управління довгостроковими контрактами на основі рівнів обслуговування доріг (2015)
Канін О. П. - База даних рівнів обслуговування в управлінні довгостроковими контрактами на основі кінцевих показників якості доріг, Харченко А. М., Соколова Н. М., Шпиг А. Ю. (2015)
Лихоступ М. М. - Довгострокове паланування дорожнього господарства за оцінками дорожніх активів (2015)
Артеменко В. А. - О взаимосвязи памяти гидрологических рядов и пикового годового расхода воды равнинных рек, Петрович В. В. (2015)
Кузло М. Т. - Про деякі аналітичні рішення диференціальних рівнянь нестаціонарної фільтрації при осушенні грунтового масиву (2015)
Онищенко А. М. - Математична модель температурного впливу на асфальтобетонне покриття автодорожніх мостів від дії коліс транспортних засобів (2015)
Стефанишин Д. В. - Комбінований алгоритм для моделювання спокійних течій в турбулентних водних потоках, Ходневич Я. В., Щодро О. Є. (2015)
Снитко В. П. - Методика розрахунку прогонових будов з втопленими у бетон металевими балками на дію згинального моменту з урахуванням повзучості бетону (2015)
Давиденко О. О. - Оптимізація вартості життєвого циклу автодорожніх мостів (2015)
Савенко В. Я. - Метод оцінки впливу дорожньо-транспортного комплексу на екологічний стан довкілля на основі компютерного моделювання, Бондаренко Л. П. (2015)
Гамеляк І. П. - Аналіз зміни коефіцієнтів приросту інтенсивності транспортних засобів в часі для автомобільних доріг України, Райковський В. Ф. (2015)
Довгополюк Л. О. - Визначення пропускної здатності на дорожніх розв’язках в різних рівня (2016)
Hameliak I. P. - Implementation of stone mastic asphalt with the natural bitumen additive, Reneiska S. V. (2016)
Балашова Ю. Б. - Підвищення властивостей покриття автомобільних доріг шляхом армування геосинтетичними матеріалами верхнього шару дорожнього одягу, Трегуб О. В., Каськів С. В. (2016)
Дорошенко Ю. М. - Комплексне полімербітумне в’яжуче для литого полімерасфальтобетону, Дорошенко О. Ю. (2016)
Онищенко А. М. - Аналіз результатів визначення функції релаксації асфальтобетонів, Гаркуша М. В., Різніченко О. С., Гаташ Я. С., Куртєв В. С. (2016)
Закревський А. І. - Методи і засоби контролю зчіпних якостей аеродромних покриттів, Попелиш І. І., Корітчук С. О. (2016)
Кіяшко І. В. - Оцінка поперечної рівності поверхні покриття автомобільних доріг, Новаковський Д. М., Смолянюк Р. В. (2016)
Кузло М. Т. - До питання з визначення нормативних параметрів лісових доріг, Шведюк В. А. (2016)
Усиченко О. Ю. - Використання армогрунтових конструкцій Тенсар на слабких перезволожених грунтах, Харін П. Л. (2016)
Slavinska Е. - Methodological approaches to property valuation in PPP projects in the road sector, Kharchenko A. (2016)
Славінська О. С. - Застосування кваліметричної моделі до оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги, Харченко А. М. (2016)
Osiaiev Iu. M. - Ukrainian road sector projects implementation within the public-private partnership (2016)
Канін О. П. - Інформаційно-аналітична система управління дорожнім господарством на основі веб-технології (2016)
Шпиг А. Ю. - Вплив граничного рівня втручання у відновленні стану елементу дороги на вартість ремонтів (2016)
Артеменко В. А. - SVD-энтропийный метод анализа природных временных рядов, Петрович В. В. (2016)
Марчук О. В. - Чисельно-аналітична модель розрахунку волокнистих порожнистих валів, Гнєдаш С. В., Левкiвський С. А. (2016)
Щодро О. Є. - Проектування русло регулюючих напівзагат з метою захисту берегів від розмиву (2016)
Снитко В. П. - Розрахунок мостів з втопленими у бетон металевими балками на дію нормальної сили N з урахуванням повзучості і усадки бетону (2016)
Савенко В. Я. - Метод оцінки впливу споруд дорожньо-транспортного комплексу на екологічний стан водних ресурсів, Славінська О. С., Бондаренко Л. П. (2016)
Брезвин О. М. - Поведінкові реакції лабораторних тварин за дії біовіру, Кушнір В. І., Патерега І. П., Кушнір Г. В., Юринець Т. В., Фаріон О. В., Мартиник С. Я., Кішко А. С. (2016)
Васецька А. І. - Негативний вплив прогестагенних препаратів на статеву систему кішок (2016)
Водоп’янова Л. А. - Розробка методу та оцінка ефективності довгострокового зберігання клітин кісткового мозку собак, Бобрицька О. М., Югай К. Д., Жукова І. О. (2016)
Головаха В. І. - Якісна годівля свиней–основа профілактики внутрішніх хвороб, Гарькавий В. О., Москаленко В. П., Ємельяненко О. В., Суслова Н. І. (2016)
Гуменний О. Г. - Лікувально–профілактичні заходи за абортів дрібної рогатої худоби на фермі "Овен" Біляївського району Одеської області, Іовенко А. В., Чорний В. А. (2016)
Дубовий А. А. - Зміни морфологічних та біохімічних показників крові цуценят, вирощених в умовах впливу іонізуючого випромінювання (2016)
Желавський М. М. - Стан клітинних факторів локального імунітету слизової оболонки піхви у кішок, Шунін І. М. (2016)
Жила М. І. - Контроль якості генеричних ветеринарних лікарських засобів, П’ятничко О. М., Шкодяк Н. В. (2016)
Жила М. І. - Клінічні дослідження терапевтичної ефективності препарату гермакап на телятах, Авдосьєва І. К., Пащенко А. Г., Калиновська Л. В., Михалусь Г. М. (2016)
Зворигіна В. Є. - Клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни за експериментального саркоцистозу собак, Прус М. П., Борисевич Б. В. (2016)
Кісера Я. В. - Епізоотичний моніторинг пневмококової інфекції телят в Україні, Сторчак Ю. Г. (2016)
Колодій Г. В. - Визначення кумулятивних властивостей засобу для знезараження води, виготовленого на основі полігексаметиленгуанідину (2016)
Колтун Є. М. - Деякі аспекти терморегуляції у птахів за впливу підвищеної та зниженої температури навколишнього середовища, Русин В. І. (2016)
Коцюмбас І. Я. - Вплив хамекотоксу і цеоліту на організм щурів за умов експериментального фумонізинотоксикозу, Брезвин О. М., Гута З. А. (2016)
Куртяк Б. М. - Стовбурові клітини кровотворних органів їх роль і значення в організмі, Романович М. С., Вантух А. Є., Романович М. М. (2016)
Куртяк Б. М. Вантух А. Є. - Порівняльна характеристика деяких методів виділення збудників ґрунтових інфекцій, Пундяк Т. О., Собко Г.В., Гудзій Р. І. (2016)
Лобойко Ю. В. - Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у тканинах однорічок коропа за лернеозної інвазії, Крушельницька О. В. (2016)
Мазур І. Я. - Поширення еймеріозу індиків у господарствах заходу України (2016)
Масс А. О. - Ефективність діагностики, профілактики та терапії корів, хворих на мастит, Овчаренко Г. В., Васецька А. І. (2016)
Міластная А. Г. - Інфузійна терапія собак, хворих на гострий панкреатит, Духницький В. Б. (2016)
Передера О. О. - Епізоотологічні особливості, клінічний прояв та патологоанатомічні зміни за пастерельозу гусей в приватному зоопарку Полтавської області, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2016)
Періг Ж. М. - Визначення токсичності нового дезінфікуючого засобу ТДС, Кісців О. С., Кабанець А. С., Лайтер–Москалюк С. В. (2016)
Полтавченко Т. В. - Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу тварин у рівненській області та його практичне значення (2016)
Постоєнко В. О. - Вплив апіфітопрепарату мазь "антимаст" на природну резистентність корів при гнійно–катаральних маститах, Переста А. М., Калачнюк Л. Г., Постоєнко Г. В. (2016)
Прискока В. А. - Африканська чума свиней: сезон 2015 року, Неволько О. М., Свідерський В. С., Сковпень В. М., Марущак Л. В. (2016)
Пукало П. Я. - Дезінфекція, як метод профілактики хвороб риб, Божик Л. Я., Божик О. В. (2016)
Радзиховський М. Л. - Моніторинг ентеритів вірусної етіології у собак (2016)
Салата В. З. - Токсикологічні дослідження мийно–дезінфікуючого засобу "Сан–актив" для санітарної обробки технологічного обладнання на м’ясопереробних підприємствах (2016)
Слюсар Г. В. - Роль глікозамінгліканів у патогенезі ранового процесу, Передера Р. В., Собчишина Т.М. (2016)
Собакар Г. В. - Перспектива застосування препарату "біостим 40" для собак та кішок, Жукова І. О., Лонгус Н. І. (2016)
Собко Г. В. - Вплив препарату "Антимаст" на стан системи антиоксидантного захисту у корів, хворих на субклінічну форму маститу, Брода Н. А., Віщур О. І., Куртяк Б. М. (2016)
Соболта A. Г. - Вплив клозафену та рафензолу на стабільність геному великої рогатої худоби за фасціольозної інвазії, Гутий Б. В. (2016)
Соловйова Л. М. - Епізоотологічний та клінічний прояв дирофіляріозу собак у м. Біла церква (2016)
Стегней М. М. - Ветеринарна медицина України в роки становлення радянської влади (2016)
Стибель В. В. - Вплив дезінфектанту "бі–дез" на ембріогенез toxocara canis, Прийма О. Б., Данко М. М., Сварчевський О. А. (2016)
Стибель В. В. - Гематологічні показники коропових риб, уражених моногенеями, Федорович О. В. (2016)
Ткаченко О. А. - Ефективність полімеразної ланцюгової реакції за детекції дисоціативних варіантів mycobacterium bovis швидкорослого штаму, Глебенюк В. В., Глебенюк О. Г. (2016)
Федоренко С. Я. - Спосіб терапії корів з гонадодистрофією (2016)
Хомин Н. М. - Поширення та причини виникнення захворювань пародонту у собак і котів, Мисак А. Р., Ігліцький І. І., Назарук Н. В., Гримак Я. І. (2016)
Щербатий А. Р. - Клінічний статус кобил гуцульської породи за диспансеризації, Слівінська Л. Г. (2016)
Мурська С. Д. - Сучасні наукові підходи щодо забезпечення якості молока та розробки безпечних засобів без антибіотиків для лікування корів хворих на мастит (2016)
Слівінська Л. Г. - Діагностика хвороб, пов’язаних з порушенням обміну речовин у великої рогатої худоби в ННВЦ "Комарнівський" Городоцького району Львівської області, Демидюк С. К., Щербатий А. Р. (2016)
Журавльов О. Ю. - Антиоксидантна дія біологічно-активної добавки "силімаск" у собак на тлі дегельмінтизації, Нєдєліна О. А., Гунчак В. М., Гутий Б. В. (2016)
Стравський Я. С. - Супозиторії із вмістом нанчастинок купруму в профілактиці післіотельної патології корів, Стефаник В. Ю., Нижник О. В., Резніченко Л. С., Джуланов М. Н. (2016)
Gutyj B. - Monitoring of rats weight and growth after prolonged cadmium toxicosis, Hufrii D., Hunchak V., Khomyk R., Vasiv R., Binkevych V., Binkevych O., Vishchur V. (2016)
Ушкалов В. О. - Стан антиокиснювальної системи організму щурів за дії нанокобальту в хронічоному токсикологічному експерименту, Турко Я. І. (2016)
Третя робоча та координаційна зустріч учасників Проекту TEMPUS CERES "Центри підтримки молодих вчених" (2015)
Богаченко В. М. - Використання коефіцієнта розвитку при обгрунтуванні смуги варіювання трас, Асатрян В. Г. (2015)
Круцик М. Д. - Гірські автомобільні дороги потребують більшої уваги, Круцик С. Т. (2015)
Піліпака Л. М. - Призначання двох розрахункових швидкостей на з’їздах багаторівневих розв’язок, Шведюк В. А. (2015)
Савчук С. О. - Застосування супутникових геодезичних карт при вишукуванні та паспортизації автомобільних доріг, Соколенко Т. В. (2015)
Гамеляк І. П. - Метод визначання опору пробиванню стержнем геосинтетичних матеріалів, Журба Г. В., Тітов О. А., Шатило Т. В. (2015)
Савенко В. Я. - Новий стандарт організацій на суміші литі емульсійно-мінеральні, Островерхий О. Г., Каськів В. І., Петрович В. В., Каськів С. В. (2015)
Мустяца О. Н. - Пошук шляхів підвищення енергоємності натрій-сіркового акумулятора, Шевченко В. М. (2015)
Онищенко А. М. - Методика розрахунку колієстійкості асфальтобетонного покриття нежорсткого дорожнього одягу з урахуванням укріплення основи, Гаркуша М. В., Лапченко А. С. (2015)
Процюк В. О. - Аналіз і удосконалення методики збереження цілісності конструкції дорожнього одягу у весняний період (2015)
Собчук В. Ю. - Рух зерен більшої фракції щебеню сухої суміші при вертикальних коливаннях (2015)
Толмачов С. М. - Особливості підбору складів бетонних сумішей і технології улаштування жорстких шарів дорожніх одягів (2015)
Усиченко О. Ю. - Огляд використання геосинтетичних матеріалів Tensar в транспортному будівництві, Харін П. Л. (2015)
Белятинський А. О. - Особливості використання вертодромних покриттів, Першаков В. М., Близнюк Т. В. (2015)
Федоренко Л. І. - Основні фактори впливу рухомих автотранспортних засобів на стан дорожнього одягу автомобільних доріг (2015)
Славінська О. С. - Методичні підходи до оцінки нерухомого майна при виконанні контрактів в дорожній галузі, Харченко А. М., Сіхневич Г. П. (2015)
Лихоступ М. М. - Організація служби інформаційного забезпечення системи управління дорожнім господарством регіону (2015)
Харченко А. М. - Аналіз світового досвіду впровадження та використання довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, Мелещук Т. П. (2015)
Сохань В. В. - Методи оперативного управління проектами з урахуванням специфіки дорожнього будівництва (2015)
Артеменко В. А. - Метод восстановления сверхбольших пропусков в гидрологических временных рядах, Петрович В. В. (2015)
Кузло М. Т. - Напружено-деформований стан багатошарових грунтових масивів в умовах фільтраційної консолідації сольових розчинів (2015)
Марчук О. В. - Дослідження урахування навантаження тертя при розрахунку дорожнього одягу на мостах напіваалітичним методом скінчених елементів (2015)
Ряпухін В. М. - Аналіз впливу складових температурного деформування цементобетонної плити на напружено-деформований стан асфальтобетонного шару на жорсткій основі, Дорожко Є. В. (2015)
Усиченко О. Ю. - Аналіз проблеми фільтрації в грунтовому середовищі, Миколаєнко О. А. (2015)
Харченко А. М. - Еволюція моделей деградації покриття автомобільної дороги, Пенгрин А. Р. (2015)
Кульбовський І. І. - Аналіз впливу змін умов експлуатації взаємодіючої пари рейка-колесо на знос поверхні кочення в проектах залізничного транспорту, Демченко В. О. (2015)
Кот Д. В. - Незнімна залізобетонна опалубка для плит проїзної частини мостів, Коваль М. П. (2015)
Янчук Л. Л. - Моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів що знаходяться в експлуатації (2015)
Ткачук С. Г. - Визначення загального розмиву у випадку проходження траси автомобільної дороги у нижньому б’єфі греблі, Матвєєва К. Ю. (2015)
Бондаренко Л.П. - Дослідження екологічного стану придорожньої смуги в зимовий період року, Кондрюкова І.О. (2015)
Коваленко Л. О. - Анализ влияния дорожных факторов и информационных характеристик на величину пропускной способности автомобильных дорог (2015)
Пронин С. В. - Организация системы мониторинга городского транспорта (2015)
Мішутін А. В. - Аналіз стану покриття на транспортних спорудах України, Смолянець В. В., Даценко В. М. (2015)
Новаковський Д. М. - Обґрунтування нормативних значень показників поперечної рівності дорожніх покриттів (2015)
Чугуєнко С. А. - Порівняння ефективності використання полімеру PR PLAST S при введенні в бітум та асфальтобетонну суміш (2015)
Мінаков О. С. - Вплив етапу транспортування на якість шару з асфальтобетону (2015)
Титул, содержание (2017)
Колодко Г. В. - Экономика и политика конверсии злотого в евро (2017)
Тарасевич В. Н. - Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ (2017)
Ещенко П. С. - Стагнация украинской экономики: незавершенность реформ или продуманная политика? (2017)
Гринюк И. Н. - Стратегии управления оборотным капиталом и источниками его финансирования (на примере нефтегазовых предприятий Украины) (2017)
Подгорный А. З. - К вопросу об оптимизации сети высших учебных заведений в Украине, Королёва Т. С. (2017)
Небрат В. В. - Формирование национального предпринимательства и внешнеторговых связей Украины (XVI–XVII вв.) (2017)
Андрущенко В. Л. - Финансовая инфраструктура – основа цивилизационного развития Украины (2017)
Выдающийся ученый, руководитель, новатор (2017)
Достойный представитель научной элиты на рубеже тысячелетий (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Броневицький А. П. - Ревіталізація промислових будівель Києва (2017)
Абдуллаева А. Т. - Анатомическое строение семени Allium giganteum Regel в условиях интродукции (2017)
Кайсаров В. Т. - Семенное размножение Cephalotaxus drupacea Sieb.et Zucc. в условиях Ташкентского ботанического сада (2017)
Лесик О. В. - Сучасний стан вітчизняної системи державного управління: переваги та недоліки (2017)
Двірна К. П. - Прояви релігійної ментальності радянського військовослужбовця в тилових та фронтових умовах на території окупованої України 1941–1944 рр.: теоретичні та практичні складові проблеми, Дробот В. М. (2017)
Salamova K. B. - Influence of gender differences in the personality qulality of young people (2017)
Батіна О. А. - Перспективи використання мобільних технологій для людей з обмеженими зоровими можливостями, Нестеренко Н. В. (2017)
Гоголь М. В. - Вплив деформованого стану балки жорсткості на розподіл зусиль в системі (2017)
Старкова О. В. - Особливості та способи реалізації високошвидкісної відеозйомки, Герасименко К. В., Арестов А. В., Нестеренко Н. В. (2017)
Чернишев Д. О. - Еволюційна траєкторія дефініції "Організаційно-технологічна надійність" у застосуванні до будівельно-інвестиційних проектів (2017)
Берідзе Т. М. - Управління підприємством на засадах теорії виробничих систем, Лохман Н. В. (2017)
Невмержицька О. - Теоретичні основи формування педагогічних здібностей майбутніх вчителів іноземної мови (2017)
Wasacz-Krztoс J. - Programy do nauki spiewu w gimnazjach galicji zachodniej w dobie autonomii w swietle sprawozdaс szkolnych (2017)
Nidecka E. - Muzyka wspуіczesna w swietle pedagogicznej interpretacji dzieіa muzycznego – propozycja metodyczna (2017)
Зайченко Н. - Педагогічне настановлення Консепсьон Ареналь стосовно ставлення до засуджених осіб (2017)
Курач М. - Методика навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій засобами комп’ютерної техніки (на прикладі геометричного і проекційного креслення), Нищак І. (2017)
Пантюк Т. - Емоційно-естетичний розвиток дитини-дошкільника у системі "Реджо-педагогіки”, Воробель М. (2017)
Матієшин І. - Компоненти професійної компетентності вчителя фізичної культури (2017)
Задільська Г. - Сучасні технології формування англомовної компетенції у писемному мовленні у студентів-філологів ВНЗ (2017)
Fink K. - Szkolnictwo muzyczne we Lwowie w okresie miкdzywojennym (1918 – 1939) (2017)
Тур О. - Класифікація методів формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Марчук М. - Аналіз методик навчання візуального програмування майбутніх інженерів-програмістів, Осадча К. (2017)
Scibor J. - Dojrzalosc i wielostronnosc interpretacji literackiego utworu muzycznego (2017)
Шайнер А. - Іншомовна підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів у контексті вимог Болонського процесу (2017)
Сяська Н. - Підготовка майбутніх філологів до професійної діяльності: сучасні виклики, полікультурні засади навчання (2017)
Загородня А. - Компаративістичний аналіз мережі вищих економічних навчальних закладів Республіки Польщі та України (2017)
Розлуцька Г. - Організаційні умови становлення першого релігійного вищого навчального закладу в Закарпатті (2017)
Лучанінова О. - Функціонування виховної системи технічного ВНЗ в аспекті дисертаційного дослідження: педагогічний експеримент (2017)
Кравець Р. - Організація освітнього полікультурного середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу в аграрному ВНЗ (2017)
Гайдук С. - Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетентності дітей дошкільного віку (2017)
Безлюдна В. - Зміна характеру професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог Болонського процесу (2017)
Баклаженко Ю. - Компоненти змісту навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем (2017)
Popowicz O. - Ksztaіcenie dzieci i mіodzieїy ukraiсskiej w zakresie gry na bandurze w Przemyslu po II wojnie swiatowej (2017)
Oliwa G. - Ekspresja wokalna dzieci i mіodzieїy na zajкciach chуru w szkole ogуlnoksztaіcacej w Polsce (2017)
Dymon M. - Partycypacja gimnazjalistуw w kulturze muzycznej (2017)
Камінська М. - Вплив церковного професійного академічного співу на трансформацію автентичної пісенної традиції (2017)
Маляров О. - Значення педагогічного менеджменту для професійної діяльності педагога (2017)
Зубрицький І. - Ретроспективний погляд на розвиток педагогічних часописів Східної Галичини 20 – 30-х рр. ХХ ст. (2017)
Мисько В. - Проблема сімейного виховання в педагогічній спадщині Януша Корчака (2017)
Котловський А. - Рефлексивний підхід до процесу організації самостійної роботи майбутніх економістів з навчання англійської мови (2017)
Білан Н. - Використання ділової гри у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції студентів на заняттях з іноземної мови (2017)
Вітюк І. - Загальна характеристика сучасних освітніх технологій (2017)
Мудрян В. - Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини (2017)
Талалай Ю. - Дидактичні моделі формування багатомовної особистості учня в процесі навчання іноземної мови: модель факторів і динамічна модель (2017)
Герасимчук В. - Антиалкогольна пропаганда як важливий фактор гігієнічного виховання молоді на Закарпатті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Коразоглю (Геділ) Ф. - Діагностування взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї у полікультурному вихованні дошкільників (2017)
Ракович В. - Аналіз методологій розробки ігрових додатків для соціальних мереж (2017)
Бровко К. - Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу (2017)
Анатичук Л. І. - Оптимальне керування часовою залежністю температури охолодження в термоелектричних пристроях, Вихор Л. М., Коцур М. П., Кобилянський Р. Р., Каденюк Т. Я. (2016)
Ахиска Р. - Термоелектрика в Туреччині, Омер Г. (2016)
Горський П. В. - Граткова теплопровідність термоелектричних матеріалів на основі Zn-Cd-Sb (2016)
Монтассер С. Т. - Механічні й термоелектричні властивості багатошарового гібридного композита Cu/SiC/Gr з металевою матрицею (2016)
Шафранюк В. П. - Дослідження релаксації механічних напруг у реальних кристалах методом рентгенівського дифракційного муару (2016)
Рогачова О. І. - Термоелектричні й механічні властивості напівпровідникових твердих розчинів (Bi1-xSbx)2Te3 (x = 0:0.07), Мартинова К. В., Бондаренко А. С. (2016)
Маник О. М. - Особливості електронної будови гібридних орбіталей і міжатомної взаємодії в кристалах антимоніду кадмію, Маник Т. О., Білинський-Слотило В. Р. (2016)
Анатичук Л. І. - Стенд для градуювання термоелектричних перетворювачів теплового потоку, Кобилянський Р. Р., Константинович І. А., Лисько В. В., Пуганцева О. В, Розвер Ю. Ю., Тюменцев В. А. (2016)
Абдулхакимов У. І. - Модель термоелектричного пристрою для проведення теплових косметологічних процедур, Євдулов Д. В., Євдулов О. В., Набієв Н. А. (2016)
Максимук М. В. - Електронний блок керування термоелектричним передпусковим автомобільним нагрівником, Андрусяк І. С. (2016)
Анатичук Л. І. - Порівняльний аналіз термоелектричних та компресійних теплових насосів для індивідуальних кондиціонерів в умовах підвищених температур навколишнього середовища, Прибила А. В., Короп М. М. (2016)
Angelova M. - Methodology for internal communication during change management process (2016)
Круш П. В. - Теоретичні основи управління кадровим потенціалом підприємства, Дитиненко Т. В. (2016)
Шашина М. В. - Життєвий цикл підприємства як основа антикризового управління, Юхим Н. М. (2016)
Макалюк І. В. - Венчурний капітал як "фундамент" успішного стартапу, Задко К. В. (2016)
Трофименко О. О. - Цільові витрати на функціонування системи управління якістю (на прикладі підприємств автомобільної промисловості), Кобаль Д. В. (2016)
Марченко В. М. - Теоретичні основи кадрової політики сучасних підприємств, Хондока В. А. (2016)
Тюленєва Ю. В. - Елементи системи управління логістичними процесами підприємства, Майстренко Н. В. (2016)
Мартиненко В. П. - Методи управління валютним ризиком комерційного банку, Ширяєва Б. О. (2016)
Смоляр Л. Г. - Інноваційна діяльність як ключова передумова формування конкурентоспроможної продукції українських підприємств на міжнародному ринку, Сич О. О., Шарай І. В. (2016)
Дорошкевич Д. В. - Дослідження характерних особливостей та практики використання інформаційних систем для управління взаємовідносинами з клієнтами, Литвиненко І. С. (2016)
Войтко С. В. - Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (2016)
Корнілова Н. В. - Прогноз розвитку туризму в Україні на найближче десятиліття, Корнілова В. В. (2016)
Ліннік І. М. - Економічне обґрунтування фінансових результатів підприємства та напрямів підвищення ефективності його діяльності на прикладі ват "Меридіан" ім. С.П.Корольова, Погребняк А. Ю. (2016)
Довгань Л. Є. - Соціально-економічні аспекти розвитку машинобудівних підприємств в умовах нестабільного середовища, Мохонько Г. А., Ведута Л. Л. (2016)
Кривда Е. В. - Применение информационных технологий в отрасли сельского хозяйства, Крючковская А. В. (2016)
Гречко А. В. - Управління процесом формування прибутковості з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, Мельнікова О. М. (2016)
Маслова Н. О. - Особливості комунікаційної політики банків України, Хоменко Б. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Вступне слово головного редактора журналу Смоляр Л. Г. (2015)
Крейдич І. М. - Економічна природа інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства, Наконечна О. С., Наконечний І. В. (2015)
Хринюк О. С. - Особливості новаторських підходів до управління кадровим потенціалом підприємств, Орехова А. А. (2015)
Кавтиш О. П. - Автоматизація управління персоналом як фактор підвищення продуктивності праці, Максимішина О. В. (2015)
Зінченко О. А. - Фінансові підходи до моделювання інфраструктурно-інституційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств сфери послуг, Зінченко Д. С. (2015)
Ткаченко Т. П. - Сучасні проблеми мотивації працівників та шляхи їх вирішення, Степанюк В. Ю. (2015)
Мартиненко В. П. - Оцінка виробничого потенціалу підприємства, Усатюк В. В. (2015)
Шашина М. В. - Методи управління прибутком підприємства, Седун Р. С. (2015)
Марченко В. М. - Обгрунтування факторів впливу на вартість аграрних підприємств України, Мединцева М. О. (2015)
Воржакова Ю. П. - Оцінювання ефективності конкурентної політики поліграфічних підприємств (2015)
Круш П. В. - Система управління виробничим потенціалом підприємства в сучасних умовах, Бойко Т. О. (2015)
Войтко С. В. - До можливості розвитку найменш розвинених країн на засадах офшоризації, Кокоруз М. Б. (2015)
Мастюк Д. О. - Стан та тенденції розвитку ринку електроенергії України (2015)
Погребняк А. Ю. - Аналіз показників макроекономічної безпеки України, Грубар А. М., Ковальчук С. Є. (2015)
Кам’янська О. В. - Принципи організації логістичного сервісу на машинобудівних підприємствах, Лобортас П. В. (2015)
Овчарик Р. Ю. - Продуктивність аудиту в комп'ютерному середовищі, Верпека Г. Є. (2015)
Гречко A. В. - Шляхи зaпобігaння фіктивного бaнкрутствa в Укрaїні, Прокопенко Я. Г. (2015)
Шевчук Н. А. - Впрoвадження системи крi-пoказникiв як iнструменту фiнансoвoгo менеджменту на пiдприємствi, Гречухін О. С. (2015)
Круш П. В. - Аналіз системи показників контролінгу для прийняття управлінських рішень, Хоменко Т. Ю. (2015)
Тульчинська С. О. - Управління digital-маркетингом підприємства, Сегеда Є. І. (2015)
Содержание (2014)
Алюшин Ю. А. - Пластический изгиб толстых полос для сварных труб, Самусев С. В., Жигулев Г. П. (2014)
Бондаренко Ю. В. - Математична модель оцінки неоднорідності деформації при осадці, Белоконь Ю. О., Васильченко Т. О. (2014)
Гайкова Т. В. - Построение регрессионной модели для определения предела прочности слоистого металла в зависимости от режимов термообработки, Черныш А. А., Пузыр Р. Г. (2014)
Денищенко П. Н. - Исследование процесса осесимметричной вытяжки в штампе с вращающимся прижимом на основе конечно-элементного анализа, Коваленко В. М., Королёв К. Г. (2014)
Иванов К. М. - Допустимые зависимости скоростей деформации от деформаций в однонаправленных процессах, Винник П.М. (2014)
Калюжный В. Л. - Сравнительный анализ эффективности процесса комбинированной вытяжки в двухконусных матрицах и матрице специального профиля, Запорожченко А. С. (2014)
Ларин С. Н. - Влияние анизотропии механических свойств заготовки на предельные возможности изотермического деформирования куполообразных оболочек в режиме ползучести, Платонов В. И., Яковлев Б. С., Коротков В. А. (2014)
Михалевич В. М. - Узагальнення експериментально-аналітичної методики оцінки НДС бічної поверхні циліндричних заготовок при вісесиметричному осадженні, Добранюк Ю. В., Матвийчук В. А., Трач Є. А. (2014)
Федоринов В. А. - Математическая модель технологических настроек ЛПМ ТЛС 2850 Ашинского металлургического завода для горячей и холодной правки листов, Барабаш А. В., Гаврильченко Е. Ю., Грибков Э. П. (2014)
Яковлев С. С. - Математическая модель операции ротационной вытяжки с утонением стенки трубных заготовок из анизотропного материала и разделением очага деформации, Трегубов В. И., Пилипенко О. В., Пасынков А. А. (2014)
Алиева Л. И. - Элементы штамповки в процессах ковки крупных поковок, Жбанков Я. Г., Злыгорев В. Н., Таган Л. В. (2014)
Кухарь В. В. - Смещенный объём и степень деформации при формообразовании профиля заготовки продольным изгибом (2014)
Розов Ю. Г. - Совершенствование конструктивных и технологических параметров изготовления трубчатых изделий с профилированной внутренней поверхностью (2014)
Яковлев С. С. - Оценка технологических параметров операции изотермического выдавливания внутренних концевых утолщений, Перепелкин А. А. (2014)
Аргат Р. Г. - Теоретическое определение коэффициента трения в операциях вытяжки листовых заготовок, Драгобецкий В. В., Пузырь Р. Г. (2014)
Васильків В. В. - Методика вибору ефективних технологічних процесів виготовлення гвинтових і шнекових заготовок (2014)
Калюжный А. В. - Интенсификация процесса раздачи осесимметрических трубчатых заготовок, Пиманов В. В., Олександренко Я. С., Куликов И. П. (2014)
Пузырь Р. Г. - Совершенствование методики расчета потребного крутящего момента при горизонтальном радиально-ротационном профилировании ободьев колес, Залесов М. Д., Драгобецкий В. В. (2014)
Фролов Е. А. - Ударно-динамическая листовая штамповка титановых сплавов с использован, Кравченко С. И., Носенко О. Г., Бондарь О. В. (2014)
Шамарин Ю. Е. - Высокоскоростная штамповка деталей радиогидроакустических буев, Холявик О. В. (2014)
Рябичева Л. А. - Cравнительный анализ прессования порошков на основе меди, Негрей Ю. А., Белошицкий Н. В., Войнова Е. В. (2014)
Сынков Ю. С. - Получение проволоки из стружки методами экструзии, Сынков А. С., Бейгельзимер Я. Е. (2014)
Алдунин А. В. - Исследование закономерностей формирования структуры при горячей прокатке полос низкоуглеродистой стали (2014)
Василев Я. Д. - Разработка режимов деформации при производстве тонкой и особо тонкой жести методом двойной прокатки на прокатно-дрессировочном стане 1400, Дементиенко А. В., Самокиш Д. Н., Замогильный Р. А. (2014)
Грибков Э. П. - Автоматизированное проектирование технологических режимов прокатки композиций, включающих порошковые материалы (2014)
Доброносов Ю. К. - Экспериментальное исследование влияния процесса локальной термомеханической обработки на микроструктуру сварного соединения, Дмитриев С. А., Измайлов М. С., Семенов В. М. (2014)
Ершов С. В. - Теоретическое исследование прямолинейности выхода из валков шпунтовой сваи корытного типа, Мельник С. Н., Самохвал В. М., Кравченко Е. А. (2014)
Загорянський В. Г. - Расчет энергосиловых параметров при горячей прокатке коррозионно-стойких биметаллических листов (2014)
Медведев В. С. - Теоретическое исследование течения металла в закрытом балочном калибре методом конечных элементов, Боровик П. В., Шпаков В. А., Базарова Е. В. (2014)
Романюк Р. Я. - Аналіз методів оцінки поздовжньої стійкості процесу тонколистової прокатки (2014)
Сатонин А. В. - Регрессионное математическое моделирование энергосиловых параметров процесса горячей прокатки сортовых полосовых профилей, Коробко Т. Б., Коренко М. Г. (2014)
Сатонин А. В. - Экспериментальное исследование процесса горячей прокатки листов и полос в вертикальных валках, Переходченко В. А., Доброносов Ю. К., Махмудов К. Д. (2014)
Сатонин А. В. - Определение оптимальных значений силы противоизгиба рабочих валков при холодной прокатке тонких полос, Присяжный А. Г., Коренко М. Г., Настоящая С. С. (2014)
Стірманов Я. М. - Визначення механічних характеристик біметалу алюміній-мідь, отриманого зварюванням вибухом, на основі побудови діаграм "зусилля-деформація" (2014)
Черкасов К. Е. - Опыт производства проката из коррозионностойкой стали марки 13ХФА в условиях широкополосного стана горячей прокатки 2000 ОАО "ММК", Семенов П. П., Васильев И. С., Мухин В. В., Федин А. Г. (2014)
Горбач Е. В. - Прогнозирование износостойкости инструмента для тангенциальной обкатки трубчатых заготовок, Паламарчук В. А., Середа В. Г. (2014)
Карнаух С. Г. - Разработка оборудования для отрезки сортового проката (труб), Чоста Н. В., Карнаух Д. С. (2014)
Кожевников А. В. - Комплексные исследования и разработки эффективных систем управления и контроля главных приводов листовых прокатных станов (2014)
Корчак Е. С. - Влияние параметров системы уравновешивающих цилиндров на динамику хода приближения ковочных прессов с насосно-аккумуляторным приводом (2014)
Роганов М. Л. - Обзор исследований ударных стендов для испытания изделий машиностроения на ударное нагружение, Абрамова Л. Н., Грановский А. Е., Роганов Л. Л. (2014)
Путноки А. Ю. - Вибродинамические процессы в клетях ШПС 1680 (2014)
Чигиринский В. В. - Повышение свариваемости низколегированной стали, Леготкин Г. И., Слепынин А. Г., Шейко С. П. (2014)
Явтушенко А. В. - Задачи и методы синтеза исполнительных механизмов механических прессов (2014)
Профессор Сатонин Александр Владимирович (памяти товарища) (2014)
Аннотации (2014)
Содержание (2015)
Алюшин Ю. А. - Центробежные силы в энергетической модели механики (2015)
Чигиринский В. В. - Экспериментально-теоретический анализ влияния напряженного состояния пластической среды на структурные превращения низколегированной стали, Дыя Х., Кнапински М., Шейко С. П. (2015)
Путноки А. Ю. - Анализ и моделирование сложных реологических сред в условиях термомеханического нагружения (2015)
Dyja H. - Physical simulation of microstructure evolution of the specimens made of 30MnB4 steel, Koczurkiewicz B., Laber K., Knapiński M. (2015)
Bajor T. - Numerical analysis of the extrusion rate influence on course of the deformation process of AZ31 magnesium alloy rod by modified ecae method, Dyja H., Krakowiak M. (2015)
Алиева Л. И. - Энергетический анализ процесса комбинированного выдавливания стержневых деталей с фланцем, Гончарук К. В., Шкира А. В. (2015)
Ленок А. А. - Определение интегральных характеристик напряженного состояния точки при пластической деформации в условиях объемного нагружения, Ечин С. М. (2015)
Чигиринский В. В. - Решение прикладных задач теории пластичности полуобратным методом, Матюхин А. Ю. (2015)
Михалевич В. М. - Аналітичне представлення радіуса торців циліндричних заготовок під час вісесиметричного осадження, Добранюк Ю. В., Трач Є. А. (2015)
Федоринов В. А. - Конечно-элементное моделирование процесса правки волнистости на листоправильных машинах, Гаврильченко Е. Ю., Завгородний А. В. (2015)
Завгородний А. В. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния обечаек при их формовке на листогибочных машинах, Настоящая С. С. (2015)
Титов В. А. - Метод экспериментально-аналитического построения кривых деформирования материалов при испытании на изгиб. Сообщение 1, Гараненко Т. Р. (2015)
Титов А. В. - Моделирование повторной операции выглаживания методом конечных элементов, Шмелёва Л. В., Кириенко Е. А., Герасимова О. В. (2015)
Чигиринский В. В. - Моделирование динамического взаимодействия смежных клетей прокатного стана, Путноки А. Ю. (2015)
Путноки А. Ю. - Математическая модель динамики прокатки при заполнении полосой чистовой группы клетей широкополосного стана (2015)
Грибков Э. П. - Математическое моделирование процесса плющения порошковой проволоки (2015)
Загорянский В. Г. - Моделирование толщин слоев двухслойных биметаллических пакетов по коэффициенту неравномерности послойной деформации (2015)
Белевитин В. А. - Исследование особенностей использования трёхлучевого слитка для проектирования ресурсосберегающих технологий, Смирнов Е. Н., Коваленко С. Ю., Суворов А. В. (2015)
Маркова М. А. - Механизм заковки отверстия при ковке без оправки, Розов Ю. Г., Мкртчян Е. А., Сомкин А. Е. (2015)
Жбанков Я. Г. - Построение кривых течения металла в процессе горячей деформации, Чикота Я. М., Сасов П. А. (2015)
Драгобецкий В. В. - Управляемые эффекты при пластическом деформировании, Шаповал А. А., Мосьпан Д. В. (2015)
Хоменко О. І. - Оцінка якості матеріалів електротехнічного призначення, отриманих гарячим штампуванням, за їхньою мікроструктурою, Хоменко О. В., Баглюк Г. А. (2015)
Качан А. Я. - Технологическое обеспечение несущей способности деталей ГТД пластическим деформированием, Уланов С. А., Березовский Е. К. (2015)
Леготкин Г. И. - Концепция развития колесного производства автотранспортных средств в Украине, Слепынин А. Г., Козлов В. И. (2015)
Кухарь В. В. - Анализ технологических вариантов горячей объемной штамповки плоских сложнопрофильных поковок, Николенко Р. С. (2015)
Алиев И. С. - Комбинированное выдавливание полых конических деталей из заготовок различной формы, Гнездилов П. В. (2015)
Алиев И. С. - Технологические процессы штамповки радиальным выдавливанием в закрытых штампах, Абхари П. Б., Еремина А. А. (2015)
Найзабеков А. Б. - Изменение структуры медных сплавов при РКУ-прессовании, Лежнев С. Н., Кнапиньски М. Я., Курапов Г. Г., Волокитина И. Е. (2015)
Розов Ю. Г. - Перспективные технологии изготовления трубчатых изделий специального назначения с профилированной внутренней поверхностью (2015)
Маковей В. А. - Профилирование винтовых труб теплообменников обкаткой роликами, Проценко П. Ю., Мельник В. С. (2015)
Горбенко О. І. - Обгрунтування вибору теоретичного та експериментального дослідження процесу гнуття профільних труб, Горбенко І. І., Дубина В. І., Обдул В. Д. (2015)
Пузырь Р. Г. - Упрощение выражений для расчета компонент тензора напряжений на радиусе закругления профилирующего ролика при изготовлении обода колеса транспортного средства (2015)
Калюжний О. В. - Комбіноване витягування вісесиметричних порожнистих виробів із листових заготовок з різних матеріалів в двохконусній традиційній матриці та матриці спеціального профілю, Соколовська С. С. (2015)
Аргат Р. Г. - Классификация приемов по оптимизации сил контактного взаимодействия в технологических процессах изготовления деталей автомобилей листовой штамповкой и профилированием, Драгобецкий В. В., Пузырь Р. Г. (2015)
Широкобоков В. В. - Необходимость регулировки удельного усилия прижима при вытяжке, Обдул Д. В., Обдул В. Д., Широкобокова Н. В. (2015)
Капустян А. Е. - Влияние режимов прессования и спекания на пористость спеченных титановых изделий, Овчинников А. В., Павлов В. В., Шульга К. С., Шевченко В. Г. (2015)
Dyja H. - The use of dilatometer DIL 805A/D for prediction of microstructure of the steel wire rod for cold upsetting, Koczurkiewicz B., Laber K., Knapiński M. (2015)
Мазур В. Л. - Возможности и перспективы развития металлургии Украины (2015)
Бергеман Г. В. - Экспериментальное исследование сопротивления деформации сталей и определение параметров упрочнения-разупрочнения при горячей обработке давлением, Соколов С. Ф., Андреев В. В. (2015)
Бобарикин Ю. Л. - Управление механическими свойствами тонкой стальной углеродистой проволоки в процессе волочения, Авсейков С. В., Мартьянов Ю. В. (2015)
Матюхин А. Ю. - Распределение неравномерности деформации в металле и факторы, влияющие на ее образование (2015)
Леготкин Г. И. - Механизмы пластической деформации при изготовлении тонкостенного проката специального назначения, Слепынин А. Г., Драгобецкий В. В. (2015)
Путноки А. Ю. - Коэффициент выравнивания продольной разнотолщинности при заполнении непрерывной группы полосой (2015)
Анищенко А. С. - Разработка технологии кольцераскатки титановых поковок с повышенной коррозионно-усталостной прочностью, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2015)
Garstka T. - Experimental study of the power parameters in rolling process of high carbon steel wire rod, Dyja H., Laber K., Koczurkiewicz B. (2015)
Лабер К. - Влияние режимов термомеханической обработки на микроструктуру и свойства катанки диаметром 5,5 мм из стали марки C70D, Кочуркевич Б., Гарстка Т. (2015)
Завгородний А. В. - Автоматизированное проектирование и разработка рекомендаций по совершенствованию технологий процессов обработки давлением, используемых при непрерывном литье сортовых заготовок, Стриченко С. М., Левченко О. К. (2015)
Марков О. Е. - Экспериментальные исследования процесса интенсивной пластической деформации методами прокатки, Грибков Э. П., Федоринов М. В. (2015)
Федоринов М. В. - Исследование процесса нанесения тиснения на поверхность полосы методами прокатки, Грибков Э. П., Матвеев И. А. (2015)
Николаев В. А. - Погонные силы на валках клети кварто, Жученко С. В. (2015)
Корчак Е. С. - Исследование взаимосвязи декомпрессии рабочих цилиндров ковочных гидравлических прессов и разупрочнения металла поковки по окончании рабочего хода, Шинкаренко О. М. (2015)
Кавалек А. - Применение двух видов асимметрии в процессе прокатки толстых листов в чистовой клети стана 3600 (2015)
Карнаух С. Г. - Разработка оборудования для разделения сортового проката (труб) на мерные заготовки с применением нитинола, Карнаух Д. С., Чоста Н. В. (2015)
Кожевников А. В. - Корректировка настройки АСУ ТП широкополосного стана "1700" ПАО "Северсталь" в целях повышения качества проката и увеличения производительности, Сорокин Г. А., Кожевникова И. А. (2015)
Тарасов А. Ф. - Совершенствование технологических процессов и оснастки для деформирования порошковых заготовок с применением интенсивной пластической деформации, Бейгельзимер Я. Е., Павленко Д. В., Штерн М. Б. (2015)
Пам’яті Віталія Олексійовича Євстратова (2015)
Аннотации (2015)
Стрішенець О. - Інституціональний напрям як інструмент дослідження методологічних основ ринку (2017)
Варварук Ю. - Передумови інноваційного розвитку аграрного сектору в контексті євроінтеграційних процесів (2017)
Syschuk A. - The Mechanism of International Economic Sanctions Influence on the National Economy (Example of Russian Federation), Pavliha N., Teteruk O. (2017)
Стадницький Ю. - Економічний розвиток прикордонних із ЄС територій України в умовах дії Угоди про асоціацію Україна–ЄС (2017)
Маховський Д. - Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку (2017)
Ліпич Л. - Чинники впливу на формування системи оплати праці, Хілуха О., Кушнір М. (2017)
Більська О. - Соціальне інновування й концептуальний підхід до забезпечення ним керованих змін у соціумі (2017)
Загірняк Д. - Базова вища освіта: оцінювання прагматизму вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг (2017)
Коротя М. - Тарифоутворення на послуги транспортування газу та його розподілу серед газорозподільних підприємств України (2017)
Шворак А. - Актуальність розміру втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництва на сьогодні (2017)
Strishenez O. - International Cooperation in the field of Environmental Management and Implementation of Global Environmental Projects, Zaкharchuk D. (2017)
Дуб А. - Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни, Баєтул Г. (2017)
Карлін М. - Кліматичні фінанси як умова подолання потепління у світі та в Україні (2017)
Кулинич М. - Особливості організації бухгалтерського обліку на фермерських господарствах України (2017)
Вихідні дані (2017)
Михальченко М. - Політичні ризики в сучасній Україні: виклики й відповіді (2007)
Горбатенко В. - Ціннісні аспекти реформування політичної системи України (2007)
Вишняк О. - Від авторитарного президенціалізму до парламентської демократії (2007)
Ткаченко В. - Україна: проблеми національної ідентичності (2007)
Бортников В. - Особливості участі громадян в концептуальних моделях демократії (2007)
Вінничук Н. - Типологія політичної опозиції (2007)
Павлов О. - Сільська територіальна громада як складник політичної системи суспільства (2007)
Зелінська М. - Можливі моделі розвитку інституту президентства в Україні (2007)
Чувардинський О. - Групи інтересів у громадянському суспільстві (2007)
Сергєєв В. - Лобізм в Україні: можливості неурядових організацій (2007)
Сіленко А. - Інформаційні технології – новий імпульс для пошуку парадигми майбутнього суспільства (2007)
Готун А. - Еволюція процесу виборчих кампаній в мережі Інтернет (Досвід США і Великої Британії) (2007)
Іскакова Г. - Політичні процеси на пострадянському просторі: тенденції, протиріччя, перспективи (2007)
Андрусів В. - Нормативний дискурс формування європейської ідентичності (2007)
Меркотан К. - Трансформація європейських партійних систем: уроки для України (2007)
Перевезій В. - Новий закон про свободу совісті – засіб подолання чи загострення релігійної напруги? (2007)
Кафарський В. - Національний комунізм та його вплив на політичну організацію суспільства (2007)
Вчені визначають пріоритетні напрями досліджень (2007)
Україна в глобальному світі (2007)
Стьопін А. - Важливий чинник розбудови незалежної України (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 3 (23) журналу "Соціальна психологія" (2007)
Близняк М. - Інвентар міста Острога 1728 року (2017)
Мельник О. - Громадська діяльність Миколи Павловича Ковальського (2017)
Денисюк О. - Створення і функціонування Наукової бібліотеки відродженої Острозької академії (1994–2017 рр.) (2017)
Панько О. - Історико-архітектурний розвиток Лаврівського монастиря (2017)
Смирнов А. - Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності (2017)
Фініковський Ю. - Становлення особистості Данила Шумука: дитячі та юнацькі роки (1914–1934) (2017)
Олійник М. - Поділля напередодні запровадження НЕПу (2017)
Марчук В. - Структура купецьких торговельних закладів Волинського воєводства в 1921–1939 роках (2017)
Щеглов А. - Львівський гарнізон у період з 1921 по 1939 рік (2017)
Смоляк П. - Аматорські театральні гуртки товариства "Просвіта" в селах Тернопільського повіту в міжвоєнний період (2017)
Дашко В. - Діяльність польського підпілля в роки Другої світової війни на території Сарненщини (2017)
Дубляниця Т. - Інвентар 1556 року як джерело до історії вивчення володінь королеви Бони на Ковельщині (2017)
Власюк С. - Українська національно-демократична революція 1917–1921 років у регіональних шкільних підручниках з історії (2017)
Більо Л. - Комплектування та збереження фондів музеїв Волинської області (1991–2016 рр.) (2017)
Хеленюк А. - Любомир Роман Винар як дослідник і організатор науки (пам’яті вченого), Атаманенко А. (2017)
Димидюк Д. - Передумови та причини відновлення незалежного Вірменського царства наприкінці ІХ століття (2017)
Щепанський В. - Медична астрологія православних слов’ян у період раннього модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому Князівстві Литовському (2017)
Куцька О. - Взаємовідносини червоноармійців з цивільним населенням під час перебування радянських військ на території Польщі (кінець 1944 — початок 1945 рр.) (2017)
Трофимович В. - Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки (2017)
Трофимович В. - Мудраченко М. Друга партизанська бригада 1942–1944: від партизанщини до партизанства. Вінниця, 2015. 568 с., Сухих А. (2017)
Title, table of contents (2017)
Editorial board (2017)
Stefunko M. - Cadmium in the anthropogenic load on the biota, Zhilina V., Shadrunova I., Chekushina T. (2017)
Molokanova V. M. - Organization development project management in the system of synergetic knowledge, Petrenko V. O. (2017)
Uchitel A. - Increase in productivity of sintering machine and sinter quality by improvement of ore preparation for sintering, Dats N. (2017)
Kovalenko V. - Structural and functional analysis of tank containers (2017)
Fomin O. V. - Tests to determine the automatic braking systems characteristics of gondola cars of domestic production, Osmak V. E., Valigura M. Ja. (2017)
Stetsko A. А. - Development of classification for bearing system prestressed structures (2017)
Slavinska O. - The method of accounting infiltration of atmospheric precipitation to calculate drainage facilities, Savenko V., Usichenko O., Kvatadze A. (2017)
Parusov E. V. - Increasing the strength class of rolled steel made of high-carbon steel in the stream of continuous wire mill, Sahura L. V., Gubenko S. I., Sychkov A. B. (2017)
Movchan A. V. - Transformations with liquid phase presence in sintering of powder high-speed steel, Bachurin A. P., Chernoivanenko E. A. (2017)
Vorobev A. - Research of segregation zones of marginal rocks for prediction the rigidity of rocks roof and sides of mine workings, Demin V., Khodzhaev R., Demina T. (2017)
Zavarukhina E. - Action selectivity of consecutive use of collectors during flotation of copper-zinc ore, Shadrunova I., Orekhova N., Chekushina T. (2017)
Dyja H. - Development of forecasting method of change of transverse variation in wall thickness in case of cold rolling of pipes made of titanium alloys, Grigorenko V., Mishchenko O. (2017)
Содержание (2017)
Алиева Л. И. - 60 лет Обработке металлов давлением в ДГМА, Жбанков Я. Г. (2017)
Алюшин Ю. А. - Двухэтапные модели необратимой деформации на примере линейного растяжения (2017)
Драгобецкий В. В. - Определение компонент тензора деформаций, Пузырь Р. Г., Гайкова Т. В., Левченко Р. В. (2017)
Матюхин А. Ю. - Сравнительный анализ полученного аналитического решения осесимметричной задачи теории пластичности с численным методом (2017)
Грязев М. В. - Исследование напряженного состояния заготовки при раздаче трубы коническим пуансоном, Ларин С. Н., Пасынков А. А. (2017)
Добров И. В. - Разработка нового визиопластичного метода исследования процессов ОМД на примере осадки симметричной заготовки, Семичев А. В., Рубан В. Н., Коптилый А. В. (2017)
Орлова Е. П. - Анализ теории расчета энергосиловых параметров процесса вытяжки при штамповке деталей на листоштамповочных многопозиционных автоматах, Даирбекова Г. С. (2017)
Белошенко В. А. - Влияние комбинированной пластической деформации и отжига на внутреннее трение субмикрокристаллической меди, Пилипенко А. Н., Чишко В. В. (2017)
Жбанков Я. Г. - Повышение качества заготовок для энергетического машиностроения на основе применения способов комбинированного деформирования в процессах ковки, Самоглядов А. Д. (2017)
Розов Ю. Г. - Научное обоснование технологических режимов радиального обжатия прецизионных трубчатых изделий с профилируемой внутренней поверхностью (2017)
Калюжний В. Л. - Вплив тертя на формоутворення вісесиметричних порожнистих виробів із сталі 10 комбінованим витягуванням в одноконусній матриці, Соколовська С. С. (2017)
Фролов Я. В. - Исследование влияния геометрии пояска матрицы на течение алюминия в процессе МНРКУП, Зубко Ю. Ю., Ремез О. А., Ашкелянец А. В. (2017)
Бондаренко С. В. - Исследование зависимости температуры и степени деформации тонких участков профилированных полос при валковой разливке-прокатке с дополнительным тепловым сопротивлением, Гридин А. Ю., Шапер М. (2017)
Руденко Н. А. - Влияние добавки порообразователя на распределение относительной плотности неспеченных прессовок (2017)
Алиева Л. И. - Формоизменение в процессе комбинированного выдавливания полых деталей типа стакана, Алиев И. С., Картамышев Д. А., Чучин О. В. (2017)
Белошенко В. А. - Равноканальная многоугловая экструзия полимерных заготовок, полученных FDM-процессом, Бейгельзимер Я. Е., Возняк Ю. В., Савченко Б. М., Дмитренко В. Ю. (2017)
Марков О. Е. - Современные способы ковки тонкостеных деталей ответственного назначения, Шарун А. О., Косилов М. С., Инчаков Е. В. (2017)
Чухлеб В. Л. - Промышленное внедрение ресурсосберегающего процеcса ковки с рациональным режимом формоизменения уменьшенной прибыльной части слитков из корозионностойких сталей, Клемешов Е. С., Гринкевич В. А., Ярошенко О. А., Халезова Т. А., Фролов А. А., Дыя Х. (2017)
Мороз Б. С. - Влияние контактных условий и направления действия сил трения на напряженное состояние заготовки при горячем обратном выдавливании полых изделий, Пасхалов А. С., Гунин А. В. (2017)
Калюжный В. Л. - Горячая штамповка полых изделий из высокопрочного алюминиевого сплава с заданной проработкой структуры металла пластической деформацией, Горностай В. Н., Гулюк А. А., Олександренко Я. С. (2017)
Сикульский В. Т. - Расчет основных параметров симметричного формоизменения монолитных ребристых панелей двойной кривизны последовательным деформированием, Тараненко М. Е., Кащеева В. Ю., Сикульский С. В. (2017)
Ларин С. Н. - К оценке напряженного состояния материала заготовки в процессе пневмоформовки многослойных листовых конструкций с прямоугольными каналами, Платонов В. И., Чарин А. В. (2017)
Попивненко Л. В. - Исследование особенностей прессования и спекания высокопористых материалов, изготовленных с применением различных порообразователей, Руденко Н. А., Ищенко В. А. (2017)
Попивненко Л. В. - Анализ факторов, определяющих прочность формуемых порошковых материалов в закрытых пресс-формах, Щасная К. О. (2017)
Павленко Д. В. - Особенности уплотнения спеченных титановых сплавов методами обработки давлением (2017)
Огинский И. К. - Исследование деформационно-скоростных параметров непрерывной сортовой прокатки, Ремез О. А. (2017)
Василев Я. Д. - Повышение точности расчета коэффициента трения при холодной полосовой прокатке, Замогильный Р. А., Самокиш Д. Н., Олейник А. В. (2017)
Василев Я. Д. - Экспериментальное исследование влияния натяжения на силу прокатки и кривые пластичности при холодной прокатке, Самокиш Д. Н., Замогильный Р. А., Железнов Д. В. (2017)
Максименко О. П. - Теоретический анализ момента при прокатке с натяжением полосы, Присяжный А. Г., Кухарь В. В., Кузьмин Е. В. (2017)
Найзабеков А. Б. - Обзор дефектов поверхности при холодной прокатке, Талмазан В. А., Ержанов А. С., Ерназарова Ф. М., Калдыбекова А. Т. (2017)
Гогаев К. А. - Технология производства деталей из бейнитного чугуна с шаровидным графитом для почвообрабатывающей сельхозтехники, Подрезов Ю. Н., Волощенко С. М. (2017)
Анищенко А. С. - Исследование упругой деформации кольцевых элементов штамповой оснастки из полиуретана, Кухарь В. В., Глазко В. В. (2017)
Карнаух С. Г. - Разработка и исследование оборудования для разделения сортового проката на мерные заготовки (2017)
Калюжний О. В. - Інтенсифікація комбінованого витягування вісесиметричних порожнистих виробів в одноконусній матриці спеціального профіля (2017)
Кривцова О. Н. - Эффективность формоизменения полосы в используемых и рекомендуемых калибрах в условиях сортопрокатного стана АО "АрселорМиттал Темиртау", Кузьминова Н. Ю., Михеев С. С., Цыганова В. М. (2017)
Корнилова А. В. - Разработка основ проектирования машин для обработки металлов давлением с заданной долговечностью, Идармачев И. М., Батарин Р. В., Тет Паинг (2017)
Чоста Н. В. - Совершенствование оборудования с клиношарнирным приводом для разделения сортового проката на мерные заготовки (2017)
Аннотации (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Bosenсo А. I. - Evaluation of junior courses students’ level of mobilization of functional backlogs at the dosed physical activities at the pedagogical university, Samokih I. I., Strashko S. V., Orlik N. A., Petrovsky E. P. (2013)
Djim V. Y. - Comparative analysis of exercise equipment jerk in weightlifting and weight sport (2013)
Ionova O. M. - The contribution of teachers of the second half of XIX – early XX century in the development of anthropological ideas, Kot Ye. P. (2013)
Kanivec Z. N. - Development of Poltava network sports schools and inspection of there state sports activities in 50-70 years of XX century (2013)
Kara S. І. - Аn improvement of process of organization of pedagogical practice is priority condition of forming of professional competence of future teachers the basics of health (2013)
Klimovich V. B. - Effect of exercise on specific indicators of physical fitness and physical development of military student artilleryman, Romanchuk S. V. (2013)
Kozachenko S. N. - Forming future teachers’ valuable and notional competence as the scientific and pedagogic problem (2013)
Kozina Zh. L. - Factor structure of the integrated training of elite athletes – representatives of mountain sports, Ryepko O. A., Prusik Kr., Cieślicka M. (2013)
Kulyk N. A. - Correlations between the components of physical readiness and physical development of the older preschoolers, Maslyak I. P. (2013)
Kutek T. B. - Stimulation of regenerative processes of qualified athletes specializing in the high jump with a running start (2013)
Ostafijchuk Y. F. - Integrated approach in the development of competencies valeological students – medical doctor, Prezliata A. W., Mytskan B. M. (2013)
Petrenko N V. - The dynamics of physical and mental health of students of economic specialties in the course of employment aqua (2013)
Platonova A. G. - Rational for the use of children’s motor activity as a criterion for the effectiveness of rehabilitation and recreation, Podrigalo L. V., Sokol K. M. (2013)
Romanchuk A. P. - Change of central hemodynamics of qualified athletes for testing the use of controlled breathing and evaluation, Pisaruk V. V. (2013)
Sohib Bahjat Al Mahmoud Mavazhdeh. - Physical rehabilitation in osteochondrosis of the lumbar spine, complicated unstable segments and intervertebral disc protrusions (2013)
Charchenko P. S. - The role of collective sports in the development of communication skills of adolescent deviants (2013)
Shlepakov L. N. - Analysis of the factors influencing the process of attracting adults to regular physical activity at the local level, Varenyk O. N. (2013)
Shmatova E. A. - Influence of methods of physical rehabilitation on quality of life in patients with toxic hepatitis, Nazar P. S. (2013)
Prystupa T. - Assessment of physical efficiency in children with hearing disorders, Bolach B. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Білопольський М. Г. - Модель взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем на етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспільства, Філіпішина Л. М. (2017)
Брюховецкая Н. Е. - Конкуренция и соревнование в условиях инновационного развития предприятий, Булеев И. П. (2017)
Анісімова О. В. - Ефективність застосування інновацій у сфері охорони ґрунтів: сутність і види (2017)
Богуцька О. А. - Оцінка рівня інвестиційно-інноваційної активності у взаємозв’язку з політикою інтелектуалізації та мотивації праці персоналу промислових підприємств, Брюховецький Я. С. (2017)
Васильківський Д. М. - Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем, Войнаренко М. П., Нижник В. М. (2017)
Верезубова Т. А. - Интернет-доходы физических лиц: тенденции и перспективы развития, Бельский А. Б., Цагойко А. А. (2017)
Гриценко С. І. - Можливості маркетингу та логістики в сталому розвитку регіонів України (2017)
Єрфорт І. Ю. - Політика Китаю щодо розвитку smart-промисловості, Збаразська Л. О. (2017)
Заруцкая Е. П. - Пути активизации инновационной политики в Украине, Осадчая Н. В., Ченцов В. В. (2017)
Иванов С. В. - Электронные платформы как инструмент модернизации экономики Украины, Вишневский А. С. (2017)
Карпенко Ю. В. - Парадигма модернізації економіки: становлення та розвиток (2017)
Квилинский А. С. - Делегирование компетенций как фактор развития финансового сектора (2017)
Костін Ю. Д. - Ціноутворення на ринках електроенергії, Телегін В. С. (2017)
Падерін І. Д. - Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного розвитку підприємств, Горященко Ю. Г., Романов О. В. (2017)
Пожуєва Т. О. - Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств (2017)
Рогоза М. Є. - Модернізація економіки України у контексті неоіндустріальних перетворень, Кузьменко О. К. (2017)
Солоха Д. В. - Основні підходи формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку, Бєлякова О. В. (2017)
Сохнич А. Я. - Методологічні напрями формування вартості земельних ресурсів, Сохнич С. А. (2017)
Сушко М. Ю. - Аналіз сучасного стану розвитку промислової галузі України (2017)
Ткаченко А. М. - Управління трудовим потенціалом підприємства та підвищення ефективності його використання, Бакута А. В. (2017)
Трушкіна Н. В. - Формування системи контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства зі споживачами вугільної продукції (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Неформальна складова в структурі регіональної економіки: спроба моделювання та оцінки, Прокопенко Р. В., Ляшенко В. І. (2017)
Шевченко А. І. - Cталий розвиток залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки (2017)
Столяров В. Ф. - Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі порівняльного підходу в рамках методу ринку капіталу, Артеменко Д. М. (2017)
Кленін О. В. - Стратегічний консалтинг в системі управління розвитком підприємства: ретроспектива та перспективи, Білопольський М. Г. (2017)
Лернер Ю. И. - Проектирование экономических ситуаций для достижения эффективного функционирования предприятия (2017)
Пивоваров М. Г. - Рецензія на колективну монографію "Стратегічне управління підприємствами малого та середнього бізнесу промислового регіону" (2017)
Звіт президії АЕН України на щорічних загальних зборах 12-13 травня 2017 р. (2017)
Рогоза М. Є. - Інформаціяпро роботу Полтавського обласного відділення АЕНУ (2017)
Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту Президії про роботу АЕН України з 13 травня 2016 р. по 12 травня 2017 p. (2017)
Орієнтовний зміст монографії "Чи потрібна промисловість України майбутнього?" (2017)
До 70-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Богдана Миколайовича Андрушківа (2017)
До 85-річчя академіка-засновника Академії економічних наук України Григорія Олександровича П’ятаченка (2017)
До 80-річчя професора, доктора економічних наук Миколи Миколайовича Якубовського: відомий вчений, педагог, дослідник (2017)
Памяти выдающегося учёного-организатора члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Петровича Савченко (2017)
Анотації (2017)
Title (2017)
Contents (2017)
Aydın Pekel - Relationship between "self-efficiency" competence levels and constant sportive self-respect levels of football players (Sample of Istanbul European Side), Kubilay Çimen (2017)
Gainullin R. A. - Statistical analysis of morphometric indicators and physical readiness variability of students, Isaev A. P., Zalyapin V. I., Korablyova Y. B. (2017)
Vasilios F. Giovanis - Evaluation of the anaerobic ability of alpine skiing skiers through the slalom simulator, Panagiotis V. Vasileiou (2017)
Kolumbet A. N. - Efficiency of the bicycle operation under various tactical variants, Bazulyuk T. A., Dudorova L. Y., Chernovsky S. M., Maximovich N. Y. (2017)
Kozina Zh. L. - Algorithm of athletes’ fitness structure individual features’ determination with the help of multidimensional analysis (on example of basketball), Cieslicka M., Prusik K., Muszkieta R., Sobko I. N., Ryepko O. A., Bazilyuk T. A., Polishchuk S. B., Osiptsov A. V., Korol S. A. (2017)
Kudryavtsev M. D. - Influence of Qigong training on reduction of harmful computer habits and their danger for students with weak health, Kramida I. E. (2017)
Leifa A. V. - Influence of physical activity on students’ life quality, Zheleznyak Y. D. (2017)
Nuri Muhammet Çelik - The effect of liquid losses in trainings during competition period on some biochemical values of u18 male judokas (age 15-17), Malik Beyleroğlu, Mehmet Soyal, Vahit Çiriş (2017)
Information for authors (2017)
Title (2013)
Contents (2013)
Adyrkhaev S. G. - Physical culture in the life of students with disabilities (2013)
Artemenko B. O. - Features of use of combinational circuits play in attack during volleyball matches (2013)
Golovaschenko R. V. - Study of speed endurance middle distance runners (2013)
Kachurovs’kyy D. O. - Question of swimmers’ training in modern foreign literature on sport of high performances (2013)
Konoh O. E. - Integrated use of sports games in physical education of preschool children (2013)
Krasota V. M. - The interdependence of professional and physical readiness for future officers of the Air Force, Olkhovy О. М. (2013)
Kutek T. B. - Impact on the effectiveness of rehabilitation funds qualified athletes specializing in the long jump with a running start (2013)
Menshikh E. E. - Short-term visual memory properties sheet secondary school age with different levels of physical development (2013)
Muskharina Y. Y. - Orientation teachers of physical education for improve own health, Babak V. V., Burov Y. V., Chernobay S. A. (2013)
Omelyananko V. I. - Auto- and heterosuggestion in boat rowing (2013)
Potop V. A. - Biomechanical characterization dismount from balance beam on the basis of the analysis of key elements of sports equipment, Rafal G., Boloban V. N., Otsupok A. P. (2013)
Ryepko O. A. - Morphological characteristics of elite athletes, specializing in speed climbing, climbing and alpinism (2013)
Sazonov V. V. - The effectiveness of a course of the drug "Alakton" in the preparation of skilled wrestlers, Jaremenko V. V., Zemtsova I. I. (2013)
Stankiewicz Błażej. - Status, problems and future directions of research in volleyball (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського