Stroganov S. V. - Features force between the foot and performance of special-based tests young basketball players (2013)
Song Peng - Psychomentality in the dialogue of cultures: comparative analysis performance improvement psychomotor abilities of locomotion during the development of sports and recreation of East and West, Mihuta I. U. (2013)
Futornyі S. М. - Ways to improve the organization of physical education students in higher education (2013)
Cieślicka M. - Swimming lessons in improving the health of students (2013)
Iakovenko O. O. - Substantiation of the approach to the formation of the crews in rowing (2013)
Bolach B. - Overall assessment of physical fitness in children with mental retardation in the test "Eurofit special", Prystupa T. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Дикань В. Л. - Глобализационные процессы в экономике Украины, Кузуб А. В. (2017)
Дикань В. В. - Механізм забезпечення економічної безпеки регіону: сутність, складові, напрями дії, Александрова О. Ю. (2017)
Казакова Н. А. - Тенденції, перспективи та проблеми реалізації Україною її експортного потенціалу, Булаєнко М. В, Широкорад Є. Е. (2017)
Кібік О. М. - Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України, Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В. (2017)
Колупаєва І. В. - Моделювання процесу формування механізму регуляторної політики держави (2017)
Пащенко Ю. Є. - Ефективність державного управління пострадянської України (2017)
Щербіна В. В. - Макроекономічне прогнозування і планування доходів бюджету: системний підхід (2017)
Береза І. В. - Транспортне будівництво в ефективному функціонуванні залізничного транспорту (2017)
Галушко О. І. - Актуальні питання тарифного регулювання тяги та вартості життєвого циклу локомотиву (2017)
Гришина Л. О. - Розвиток суднобудівної індустрії в контексті реформування транспортної системи України, Карась П. М., Приходько Н. В. (2017)
Єлагін Ю. В. - Реформування і суспільні ефекти пасажирських перевезень залізничної галузі, Проценко Н. О. (2017)
Каличева Н. Є. - Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки (2017)
Компаниец В. В. - Стратегия развития железнодорожного транспорта: анализ системных ошибок и их последствий (история и современность внедрения рыночной парадигмы) (2017)
Петрушов В. М. - Системно – феноменологічний підхід до фундації проблеми інтенційного керування рухом залізничного транспорту в умовах значного зростання швидкості поїздів (2017)
Полякова О. М. - Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі, Шраменко О. В. (2017)
Соломніков І. В. - Формування концепції техніко-технологічного розвитку підприємств залізничного транспорту (2017)
Герасименко В. М. - Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок маркетингової стратегії (2017)
Дикань Е. В. - Стратегия инновационного развития промышленных предприятий: проблемы и перспективы формирования (2017)
Каретникова И. С. - Особенности решения многоэтапной транспортной задачи при наличии дополнительных условий (2017)
Морозова Л. В. - Моделювання організації управління інтегрованими корпоративними структурами (2017)
Черкашина М. В. - Напрями покращення мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах, Науменко М. О. (2017)
Польова В. В. - Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу (2017)
Синиця Л. В. - Проблеми вибору пріоритетного напрямку стратегічного розвитку підприємства (2017)
Шульдінер Ю. В. - Удосконалення роботи підприємств гірничо-металургійного комплексу при взаємодії із залізницею, Іващенко І. М. (2017)
Уткіна Ю. М. - Теоретичні засади активізації інноваційної діяльності підприємництва в Україні, Руських А. М. (2017)
Чухлата Ж. Г. - Управління розвитком інтегрованих корпоративних структур на основі збалансованої системи показників (2017)
Швець Ю. О. - Логістичні методи управління матеріальними запасами підприємства: сутність, роль та особливості впровадження, Андрієнко А. О. (2017)
Чередниченко А. О. - Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально-економічної кризи (2017)
Яковенко В. Г. - Залежність стійкого економічного росту держави від розвитку соціально-трудових відносин (2017)
Чередниченко О. Ю. - Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні (2017)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Губергриц Н. Б. - Новости мировой панкреатологии (по материалам объединенной встречи Международной Ассоциации панкреатологов, Японского панкреатологического общества, Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации панкреатологов, Сендай, Япония, август 2016 г.), Беляева Н. В., Зубов А. Д., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2017)
Гаврилина Н. С. - Трофологическая недостаточность и ее коррекция у пациентов с хроническим панкреатитом, Седова Г. А., Косюра С. Д. (2017)
Мокра А. П. - Вікові особливості морфометричних змін екзокринного апарату підшлункової залози, Шульгай А. Г., Пелешок О. І. (2017)
Іващук С. І. - Рівень клітинної реактивності організму і ступінь тяжкості інтоксикації у хворих на гострий панкреатит і з загостренням хронічного панкреатиту залежно від поліморфізму генів CFTR, PRSS1, IL-4 і TNF-α, Сидорчук Л. П., Коровенкова О. М. (2017)
Гайдар Ю. А. - Особенности гистоструктуры поджелудочной железы при аутоиммунном панкреатите I и II типов: связь с уровнем IgG4-положительных плазматических клеток, Ошмянская Н. Ю., Галенко А. П. (2017)
Чернявський В. В. - Замісна ферментна терапія при синдромі мальдигестії: клінічні спостереження, Гвоздецька Л. С., Парунян Л. М. (2017)
Бабінець Л. С. - Кореляції між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарного генезу, Kоцаба Ю. Я., Kицай K. Ю., Галабіцька І. М. (2017)
Винокурова Л. В. - Дуоденальная дистрофия: междисциплинарная проблема, Хатьков И. Е., Израилов Р. Е., Бордин Д. С., Дубцова Е. А., Никольская К. А., Агафонов М. А., Андрианов А. В. (2017)
Циммерман Я. С. - Стойкие заблуждения современной гастроэнтерологии (2017)
Плотникова Е. Ю. - Желчнокаменная болезнь, холецистэктомия — что дальше?, Рубан А. П., Багмет А. Д. (2017)
Pinchuk I. Ya. - Psychological recovery and social integration of veterans in Ukraine, Yachnik Iu. V., Ladyk-Bryzgalova A. K., Bulakhova L. O. (2017)
Хаустова О. О. - Лікування резистентної депресії: сучасний стан проблеми та перспективні терапевтичні тенденції (2017)
Романів О. П. - Особливості аутоагресивної поведінки у пацієнтів Закарпатського регіону з депресивним розладом, Устюгова М. А. (2017)
Анікіна І. І. - Дизайн та методологія дослідження варіантів непсихотичних психічних розладів у жінок, хворих на рак молочної залози, після мастектомії (2017)
Бедлінський В. О. - Порівняльна характеристика депресії у хворих, які перенесли черепно-мозкову травму, та у пацієнтів з ендогенними афективними розладами настрою (2017)
Лизак О. Л. - Досвід застосування україномовної версії альтернативної системи стандартних категорій центральної теми конфліктних стосунків (ЦТКС-ЛУ) для оцінки патернів стосунків пацієнтів під час стаціонарної психотерапії (2017)
Пономарьов В. І. - Показники рівнів суїцидальних ризиків у дітей-переселенців з проявами посттравматичних стресових розладів, Самойлова О. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Особливості особистості хворих на цукровий діабет 2 типу середнього ступеня тяжкості (2017)
Олійник О. П. - Організаційні та правові засади успішної ресоціалізації судово-психіатричних пацієнтів (2017)
Бойко Д. І. - Фактори суїцидального ризику у пацієнтів з першим епізодом психозу, Животовська Л. В., Сонник Г. Т. (2017)
Герасименко Л. О. - Фактори психотравми у жінок з посттравматичним стресовим розладом (2017)
Ільницька Т. Ю. - Роль розладу з дефіцитом уваги та гіперактивністю у преморбіді при психічній травмі (2017)
Калугин И. В. - Проблема приверженности к терапии у пациентов геронтопсихиатрического профиля, Хаустова Е. А. (2017)
Кирилюк С. С. - Шкільна дезадаптація: сучасний контекст, Борщевська А. В. (2017)
Козерацька О. А. - Судово-психіатрична оцінка осіб, які скоїли правопорушення на сексуальному підґрунті (2017)
Курило В. А. - Индивидуально-психологические особенности психически здоровых женщин, супруги которых страдают расстройством личности (2017)
Майдан І. С. - Психічні розлади передменструального періоду: сучасний стан проблеми (2017)
Олійник О. П. - Психічні розлади внаслідок вживання психоактивних речовин в судово-експертній діяльності (2017)
Пінчук І. Я. - Психіатричні центри денного догляду – перспективний напрям розвитку психіатричної допомоги, Колодєжний О. В., Древіцька О. О., Мишаківська О. М., Здорик І. Ф. (2017)
Пішель В. Я. - Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій, Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. (2017)
Пшук Н. Г. - Особливості соціально-демографічного патоморфозу циркулярних депресивних розладів, Белов О. О. (2017)
Пшук Н. Г. - Порівняльні особливості базисних копінг-стратегій хворих на афективні розлади та їх референтних родичів, Камінська А. О. (2017)
Скрипніков А. М. - Терапевтичні аспекти лікування посттравматичних стресових розладів та розладів адаптації, Гринь К. В., Мартиненко Я. П. (2017)
Сонник Г. Т. - Біоритмологічна індивідуальність у хворих на дисоціативні розлади, Погорілко О. В., Боднар Л. А., Шиндер Є. В. (2017)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Губергриц Н. Б. - Доказательная панкреатология 2016–2017 (обзор результатов исследований по хроническому панкреатиту), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Бережная Э. В., Рахметова В. С. (2017)
Чуклін С. М. - Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції, Підгірний Б. Я., Чуклін С. С. (2017)
Бабінець Л. С. - Вегетативні дисфункції при хронічному панкреатиті і поєднаних захворюваннях органів травлення, Сабат З. І. (2017)
Циммерман Я. С. - Современные возможности фармакотерапии хронического панкреатита (2017)
Еремина Е. Ю. - Хронический билиарнозависимый панкреатит, Строкова О. А. (2017)
Beyer G. - Ошибки в лечении острого панкреатита и как их избежать, Simon P., Mayerle J., Lerch M. (2017)
Руженцова Т. А. - Клиническое течение и подходы к терапии хронического панкреатита у пациентов с сочетанной патологией (2017)
Тодоріко Л. Д. - Поширеність хронічного панкреатиту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Сем’янів І. О. (2017)
Сусак Я. М. - Випадок лікування хворого на рецидивний гіпертригліцерид-індукований некротичний панкреатит, Ткаченко О. А., Лобанова О. М. (2017)
Плотникова Е. Ю. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и беременность, Рубан А. П., Багмет А. Д. (2017)
Третяк А. М. - Нова модель земельного устрою в Україні у зв’язку із реформою місцевого самоврядування, Третяк В. М., Панчук О. Я. (2017)
Третяк А. М. - Особливості методологічного процесу формування обмежень у використанні земель і земельних ділянок, Дорош Й. М. (2017)
Дорош О. С. - Землевпорядний регламент як інструмент планування розвитку землекористування в Україні, Буряк Р. І., Купріянчик І. П. (2017)
Капінос Н. О. - Методологічні проблеми планування розвитку землекористування на місцевому рівні в умовах нових земельних відносин та децентралізації влади (2017)
Ковалишин О. Ф. - Удосконалення формування даних про режим землекористування та земельні ділянки у нових облікових формах Державного земельного кадастру (2017)
Стецюк М. П. - Вартісні характеристики земельних ресурсів та шляхи їх імплементації в економічний обіг, Нагорна Л. Р (2017)
Кустовська О. В. - Про проблеми продажу права оренди на землі сільськогосподарського призначення, Гринчук А. Ю. (2017)
Шевченко О. В. - Економічні умови чергування культур як спосіб запобігання деградації агроландшафту, Опенько І. А., Цвях О. М. (2017)
Москаленко А. А. - Ідентифікація основних медоносних культур за даними дистанційного зондування землі, Дьоміна І. І. (2017)
Тимошевський В. В. - Оптимізація використання і охорони земель в ерозійно небезпечних агроландшафтах, Литвиненко Т. П., Ільченко В. В. (2017)
Мовчан М. М. - Основні напрями вирішення проблем деградації та опустелювання земель в Україні (2017)
Дорош А. Й. - Значимість програм регіонального розвитку в економічному зростанні сільських регіонів (2017)
Кірова М. О. - Окремі аспекти особливостей поняття та сутності екологічної безпеки життєдіяльності міського населення (2017)
До відома авторів (2017)
Великий Ю. В. - Еволюція поглядів та підходів щодо ролі інноваційної діяльності в розвитку країни, Крючковська Т. О. (2016)
Ляховець О. О. - Національні інноваційні системи в глобальній економіці, Косован Є. В. (2016)
Яненкова І. Г. - Особливості створення та розвитку індустріальних парків в Україні, Андреєв О. В. (2016)
Яненкова І. Г. - Аналіз формування національної інноваційної системи України, Самарська В. В., Алфьорова А. О. (2016)
Бурковська А. В. - Економічна глобалізація як фактор підвищення конкурентоспроможності банків України, Мікуляк К. А. (2016)
Кравченко Т. В. - Концептуальні аспекти аналізу ефективності процесів формування та використання оборотного капіталу підприємств (2016)
Іщенко Н. М. - Методичні основи вдосконалення обліку нематеріальних активів, Марченко Н. (2016)
Великий Ю. В. - Стан машинобудування в Україні (2016)
Горлачук В. В. - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Черненко А. С., Раку О. О. (2016)
Іщенко Н. М. - Шляхи типової оптимізації флоту України (2016)
Ляховець О. О. - Сталий розвиток в умовах модернізації регіону: відбір індикаторів (2016)
Мельничук Л. С. - Економічне управління підприємством в сучасних умовах господарювання (2016)
Мельничук Л. С. - Взаємозв’язок маркетингу та інновацій на підприємстві, Марущак І. О. (2016)
Хмизова О. В. - Напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств, Сисан О. М. (2016)
Яненкова І. Г. - Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан та перспективи розвитку, Позур С. С., Катаєва О. А. (2016)
Бобровська Н. В. - Аналітична оцінка ринкового середовища аграрного сектора економіки, Тополенко М. В., Шпиченко І. Ю. (2016)
Конєва Т. М. - Особливості впровадження інновацій сільськогосподарськими підприємствами України, Кикла А. М. (2016)
Кузьменко О. Б. - Критерії економічної ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств, Севідова О. М. (2016)
Лункіна Т. І. - Особливості органічного виробництва на сільськогосподарських підприємствах в Україні, Власюк І. М. (2016)
Лункіна Т. І. - Утилізація твердих побутових відходів в Україні як фактор економічного піднесення країни, Каратай Т. М. (2016)
Содержание (2017)
Предисловие главного редактора (2017)
Яков Саулович Циммерман (к 95-летию со дня рождения) (2017)
Филатов А. А. - Современные возможности визуализации острого панкреатита (часть 3), Литвин А. А. (2017)
Губергриц Н. Б. - "Роковая цепочка": от острого панкреатита к раку поджелудочной железы, Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Беляева Н. В. (2017)
Христич Т. Н. - Значимость гормонов висцеральной жировой ткани в развитии коморбидности хронического панкреатита и ожирения (2017)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні та клінічні особливості залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту, Палихата М. В. (2017)
Ротар О. В. - Порушення антиоксидантного захисту в тонкій кишці та його корекція при гострому некротичному панкреатиті (2017)
Винокурова Л. В. - Диагностическое значение изменений матриксных металлопротеиназ при заболеваниях поджелудочной железы, Варванина Г. Г., Смирнова А. В., Гуляев А. С., Дубцова Е. А., Носкова К. К., Бордин Д. С. (2017)
Кошель А. П. - Псевдокисты поджелудочной железы в исходе хронического панкреатита: диагностическая и лечебная тактика, Дроздов Е. С., Дибина Т. В. (2017)
Циммерман Я. С. - Киотский консенсус — новая этиологическая классификация хронического гастрита и ее обсуждение (2017)
Стрільчук Л. М. - Вплив стану жовчного міхура на показники електрокардіографії, ехокардіографії та коронарографії у хворих із верифікованою ішемічною хворобою серця (2017)
Каримов М. М. - Распределение генотипов Helicobacter pylori в Узбекистане, Собирова Г. Н., Исмаилова Ж. А., Далимова Д. А., Рустамова С. Т. (2017)
Братенко М. К. - Синтез та протимікробна активність гібридних систем з піразольним та імідазольним циклами, Панасенко Н. В. (2016)
Бабаєв О. А. - Візуалізація руху матеріальної точки з використанням пакету MATLAB, Охріменко Ю. В. (2016)
Бабаєв О. А. - Прийом акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2016)
Шаврова О. Б. - Апроксимативні властивості лінійних методів підсумовування рядів Фур’є (2016)
Богданова О. Ф. - Визначення оптимального режиму варіння целюлози з льняної сировини нейтрально-сульфітним способом за допомогою математичного моделювання, Горач О. О., Тернова Т. І. (2016)
Федухин А. В. - Стратегия отказобезопасности как альтернатива полной отказоустойчивости при проектировании гарантоспособных компьютерных систем. Часть 2, Муха А. А. (2016)
Філь М. І. - Новітні технології напоїв оздоровчого спрямування для ресторанного бізнесу, Рудавська М. В. (2016)
Бургаз О. А. - Просторово-часова динаміка полів загального вмісту озону над територією України (2016)
Сапко О. Ю. - Оцінка морфологічної привабливості Одеського узбережжя , Стьожка Т. О., Коверняга М. С. (2016)
Ховалко А. Б. - Можливості впровадження іноземного досвіду для створення Подільського спелеологічного національного парку (2016)
Тракало Т. О. - Мікробіологічні показники екструдованих кормових сумішей (2016)
Буряк В. В. - Генетический полиморфизм аполипопротеинов: прогностическое значение детекции и перспективы клинической аппликации, Визир В. А. (2016)
Грищук Р. Я. - Механізми резистентності ракових клітин до протипухлинних препаратів, Коваль С. В., Шейн А. В., Мізерний Р. О., Овечко М. Є. (2016)
Данелюк Г. Д. - Обгрунтований патогенетичний підхід ефективності лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки, Підгірна А. А., Вівсянник В. В., Кардаш А. В., Золотун І. М. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка особливостей змін з боку показників зорової сенсорної системи та розумової працездатності студентів-стоматологів в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання (2016)
Перовський В. С. - Діагностика та антибактеріальна терапія негоспітальних пневмоній у дітей, Христич М. М., Ломага Ю. Є., Клименко М. М., Мізерний Р. О., Петрук А. В. (2016)
Пристая Є. В. - Фактори ризику та методи прогнозування рецидивів грижі міжхребцевих дисків у результаті хірургічного лікування, Коваль С. В., Хоменко Г. В., Сильчук Т. О., Грищук Р. Я. (2016)
Христич М. М. - Принципи та перспективи використання пухлинно-асоційованих маркерів у сучасній клінічній практиці, Юревич Ю. О., Коваль С. В., Іващенко А. В., Грищук Р. Я. (2016)
Тітаренко Г. С. - Міграційна політика Сполучених Штатів Америки та Австралійського Союзу: досвід боротьби з нелегальною міграцією в умовах глобалізації (2016)
Федоренко В. В. - Контратака – історія і сьогодення, Черненко А. Д., Синиця В. Г. (2016)
Калашнікова Л. В. - Аналіз соціологічних підходів дослідження трудової міграції, Чорна В. О. (2016)
Зленко Н. Н. - Философский дискурс конвергентных технологий в современном обществе (2016)
Райхерт К. В. - Superhero studies как автономная научная дисциплина (2016)
Степанов А. О. - Поліваріантність відчуження як феномену кризової культури (2016)
Кушлакова Н. М. - Самоорганізація світового наукового співтовариства як чинник формування комунікацій у вітчизняному інженерному середовищі (2016)
Ложешник А. С. - Чорноморська старшина польського походження: на прикладі Л. Тиховського та П. Бурноса (2016)
Стрельцова А. В. - Участь польської громади міста Одеси у висвітленні подій локауту у Лодзі та допомозі локаутованим робітникам (на основі періодичних видань) (2016)
Васильєва І. А. - "Зелений" анархізм як синтез принципів анархізму та екологічної спрямованості розвитку суспільства (2016)
Клюєв К. Г. - Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання військово-політичних конфліктів (2016)
Челак О. П. - Вплив форми державного устрою на зміст регіональної політики сучасних держав (2016)
Крохмальний Р. О. - Комунікація і сучасне навчальне середовище ВНЗ: виклики інформаційного суспільства (2016)
Стащук І. П. - Аксіологічний вимір комерційної реклами (2016)
Компанєєтс М. О. - Прийоми і засоби композиції у веб-дизайні (2016)
Романенкова Ю. В. - Основні тенденції графіки Першої школи Фонтенбло (2016)
Анопа А. С. - Актуальность проблемы визуальной экологии городской среды, Попович В. В., Гринь С. А. (2016)
Бурий А. Р. - Культурно-історичний розвиток Росії у XVIII столітті: боротьба тенденцій і труднощі прогресу (2016)
Лебедева Н. А. - "Кинокиммерия – 2016" – тематические особенности короткометражных фильмов в контексте развития современного европейского киноискусства (2016)
Дармопук С. М. - Сакральний простір у ліриці О. Стефановича, Кочерга С. О. (2016)
Іващишин О. М. - Основні характеристики та структура термінологічних словосполучень англомовних науково-технічних текстів (2016)
Kurbanova M. A. - Some presupposition specifications of Uzbek children’s speech (2016)
Лисенко Н. В. - "Мистецтво кохати" у творах письменників-модерністів МУРу, Ковальов Р. Д. (2016)
Марченко М. А. - Методология исследования поэтической речи постмодернизма (2016)
Мироненко О. В. - Лексико-семантична категорія конотації у проекції на прислівникові слова (2016)
Покорная Л. Н. - Функционально-стилистическая эволюция конструкции с постпозитивным предлогом в английском литературном языке (2016)
Потапенко О. І. - Засоби видової корелятивності та семантико-словотвірний потенціал відіменних дієслів, Чубань Т. В., Левченко Т. М. (2016)
Сливка Л. З. - Любовні мотиви в епістолярії Олени Теліги (2016)
Чеботар Л. Я. - Засоби відтворення мультиплікативності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) (2016)
Шапочкіна О. В. - Типологія категорії стану германських мов у сучасних граматичних студіях (2016)
Валуєва І. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування навичок писемного мовлення (2016)
Васильєва О. В. - Сучасні навчально-методичні комплекси з англійської мови для учнів 1 класу (2016)
Висотченко С. В. - Порівняльно-типологічний аналіз систем англійської та російської мов на морфологічному та синтаксичному рівні для навчання студентів-іноземців англійського писемного мовлення (2016)
Voloshko L. B. - Features of motivation development of professional activity of students of socioeconomic specialties (2016)
Дерека Т. Г. - Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання (2016)
Дзьобань Л. А. - Фізичний експеримент як чинник розвитку пізнавальних інтересів студентів (2016)
Калінська О. П. - Сутність та структура педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу (2016)
Клименко Л. О. - Удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в навчальний процес методів пізнання природи (у межах STEM-освіти) (2016)
Коваленко О. П. - Понятійно-термінологічний апарат компетентнісної освіти (2016)
Колосова С. В. - Реалізація технології формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя в процесі фахової підготовки (2016)
Курляк І. Є. - Бездомність як прояв соціального виключення і спроби його подолання у Польщі (2016)
Лях О. В. - Шляхи розвитку в учнів інтересу до вивчення іноземної мови, Лях Д. В. (2016)
Овчаренко В. Ю. - Організація лабораторного практикуму з медичної хімії сучасними засобами ІКТ (2016)
Олійник К. С. - Професійна мобільність як складова підготовки працівників соціальної служби (2016)
Павлюк Р. О. - Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти (2016)
Романишина О. Я. - Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх учителів (2016)
Романовська Л. І. - Соціальна адаптація – один з факторів підготовки працівників соціальної сфери (2016)
Самойлова Ю. І. - Мережування шкіл у США: історичний аспект (2016)
Скляренко І. Ю. - Навчання у навчальних закладах Міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920-60 роках ХХ століття, його характеристика та зміст (2016)
Хе Сюефей - Шляхи удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії (2016)
Чорнойван Г. П. - Управління кар’єрою дослідника в умовах автономії університету (2016)
Чумак Л. В. - Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості вихованців дитячих закладів державної опіки (2016)
Шолохова Н. С. - Інтерактивне навчання як спосіб формування ключових компетентностей учнів та підготовка вчителів фізики до його реалізації (2016)
Єфремова О. В. - Статеві відмінності у рольових очікуваннях та домаганнях у шлюбі (2016)
Кудріна Т. С. - Деструктивний перфекціонізм у підлітків з підвищеним рівнем невротичних проявів, Вавілова А. С. (2016)
Паркулаб О. Г. - Екзистенційний підхід до тлумачення жіночого архетипу (2016)
Бикова А. Л. - Сучасні системи винагороди працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід, Карвасарний В. А. (2016)
Білявська Ю. В. - Регулювання електронної комерції в Україні (2016)
Блідченко Т. В. - Релевантний підхід до аналізу витрат машинобудівних підприємств в системі прийняття управлінських рішень (2016)
Вудвуд В. В. - Основні фінансові результати підприємств харчової промисловості Карпатського регіону (2016)
Гайдучок О. І. - Економічна взаємозалежність: національна та міжнародна економічна безпека (2016)
Гнатенко Є. П. - Нормативно-правові засади обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з покупцями та замовниками, Горячковська О.С. (2016)
Гончарук І. В. - Тенденції розвитку конкуренції на мережевих ринках в умовах глобалізації (2016)
Данілкова А. Ю. - Категорійно-понятійний апарат у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: аналіз, удосконалення, впровадження (2016)
Демченко О. П. - Прагматика фінансового забезпечення медичного страхування в Україні (2016)
Dobrivskyj V. G. - The review of bioeconomic strategy in the world, Dobrivska M. V. (2016)
Жадько К. С. - Теоретико-методичні підходи до формування прибутку підприємства і шляхів його збільшення, Котенко В. С. (2016)
Кізін Г. В. - Особливості структуризації реального сектору економіки в контексті забезпечення економічної безпеки держави (2016)
Ковальчук Л. В. - Соціальні послуги окремим категоріям споживачів: проблеми інституційної взаємодії (2016)
Левицька С. А. - Основні функціональні складові економічної безпеки підприємства (2016)
Лизунова О. М. - Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі співпраці бізнесу і університетів, Придатько Е. М. (2016)
Лифар В. В. - Обґрунтування переваг використання концепцій екологічного маркетингу в діяльності українських підприємств, Манькова М. А. (2016)
Мішин О. Ю. - Концептуальні засади міжнародного маркетингу, Мішина С. В. (2016)
Niekrasova L. A. - Besonderheiten der Strategischen Fuhrung in den Verschiedenen Typen der Mehr-Arbeitgeber-Betriebe, Davydenko M. V. (2016)
Павлюк В. І. - Побудова організаційної структури превентивного антикризового управління підприємством торгівлі (2016)
Семенова Л. Ю. - Соціальна політика підприємства як складова соціальної політики держави, Шаповал А. Ю. (2016)
Sizova N. D. - Analysis of the methods of assessment of investment appeal of construction objects in term of uncertainty and risk, Solodovnik G. V., Perun M. U. (2016)
Федосєєва Г. С. - Удосконалення системи фінансового забезпечення виробників сільськогосподарської продукції (2016)
Чмир С. О. - Облік втрат від падежу свиней внаслідок епізоотії (2016)
Шебеко Ю. В. - Закони ринкової економіки та закони розвитку суспільства: діалектика їх взаємозв’язку та реалізації у сучасній теоретичній думці (2016)
Anyshchuk N. V. - The system of crimes against morality under customary law of Zaporizhzhya Sich, Hromovyy O. O. (2016)
Дорощук М. З. - Стан та перспективи розвитку правового регулювання працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів (2016)
Жуган Д. М. - Проблеми плюралізму праворозуміння та узгодження різноманітних теоретичних поглядів на право (2016)
Прокопенко О. М. - Методологічний інструментарій цивільно-правового дослідження (2016)
Скриль С. А. - Становлення громадянського суспільства у державах Центральної та Східної Європи наприкінці ХХ сторіччя (2016)
Сон С. С. - Тенденції розвитку конституційно-правового статусу політичних партій в Україні (2016)
Стрельников А. В. - Заперечення проти адміністративного позову чи зустрічний позов: питання теорії та практики (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 39: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2011-2015 гг. (2017)
Клепіков В. Б. - Професор П.П. Копняєв – вчений, громадський діяч, організатор вищої електротехнічної освіти (до 150-річчя зі дня народження), Тверитникова О. Є. (2017)
Данько В. Г. - Аналіз особливостей роботи надпровідного індуктивного обмежувача струму з додатковим надпровідним екраном, Гончаров Є. В., Поляков І. В. (2017)
Маляр В. С. - Резонансні процеси в пускових режимах синхронних двигунів з конденсаторами в колі обмотки збудження, Мадай В. С., Кенс І. Р. (2017)
Volyanskaya Ya. B. - Brushless valve electric drive with minimum equipment excess for autonomous floating vehicle, Volyanskiy S. M., Onischenko O. A. (2017)
Лобов В. Й. - Вплив тиристорного перетворювача на пульсації електромагнітного моменту асинхронного двигуна при параметричному управлінні, Лобова К. В. (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет активного сопротивления и температуры канала импульсной электрической дуги в сильноточной разрядной цепи мощного высоковольтного емкостного накопителя энергии, Рудаков С. В. (2017)
Бойко Н. И. - Генератор по схеме Аркадьева – Маркса с покаскадным обострением фронта импульсов для обеззараживающей обработки пищевых продуктов, Макогон А. В. (2017)
Золотарев В. М. - Он-лайн контроль дефектности изоляции в процессе изготовления эмальпроводов, Антонец Ю. А., Антонец С. Ю., Голик О. В., Щебенюк Л. А. (2017)
Сокол Е. И. - Развитие теории мгновенной мощности трехфазной сети в условиях сетецентризма, Сиротин Ю. А., Иерусалимова Т. С., Гриб О. Г., Швец С. В., Гапон Д. А. (2017)
Старков К. А. - Совершенствование алгоритма расчета сложных неэквипотенциальных заземляющих устройств электроустановок с учетом проводимости естественных заземлителей, Федосеенко Е. Н. (2017)
Міжнародний Симпозіум "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2017)" (2017)
Пуйло Глеб Васильевич . К 85-летию со дня рождения (2017)
Панин В. В. - Оценка температуры термического повреждения теплонапряженных поверхностей двигателя в приближении "бегущей волны" температуры с переменной скоростью, Кривошей Ф. А., Семин А. А., Макаров А. М. (2017)
Левченко В. В. - Гармонические колебания пьезоэлектрических электромеханических преобразователей кольцевой формы с азимутальными разрезами электродов, Безверхий А. И., Макиевский A. И. (2017)
Доронін В. В. - Застосування критеріїв оцінки функціональної стійкості інструментального методу навігації на ВВШ України, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2017)
Ткаченко Н. Є. - Двофазна суміш у рухомому паралелепіпеді при імпульсному впливові (2017)
Мехтиев Г. А. - Особенности применения асинхронизированных синхронных валогенераторов на судах с ВРШ, Исмаилов С. С. (2017)
Ганиев А. Я. - Учет погрешностей дистанции и времени кратчайшего сближения при расхождении судов (2017)
Вильдяева Л. Н. - Автоматизированный расчет оптимальных параметров настройки регулятора по переходной функции в точке перегиба на примере подогревателя топлива (2017)
Ковбатюк М. В. - Визначення оптимального напряму адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств, Беник Н. Г. (2017)
Малишкін О. І. - Плани рахунків підприємств європейських країн у контексті міжнародних стандартів і євроінтеграції (2017)
Кузьменко О. М. - Оцінка вартості інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту (2017)
Майкова Е. В. - Місце України у світових інтеграційних процесах (2017)
Костенко А. М. - Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах глобалізації (2017)
Петренко О. І. - Український досвід впровадження логістичної концепції виробництва just in time, Андреєва О. Д. (2017)
Варикаша О. С. - Тенденції та світовий досвід інновацій у транспортних технологіях, українські реалії (2017)
Стрілок І. І. - Особливості сучасного розвитку морських портів України (2017)
Майборода А. Н. - Методика оценки эффективности обучения, Сушко В. Г. (2017)
Момот В. М. - Морально-соціальний компонент іншомовної компетентності фахівця водного транспорту, Момот А. В. (2017)
Шевчук В. О. - Освітня складова системи відтворення робочої сили (2017)
Бадаев Ю. И. - Управление формой NURBS-кривой с помощью вспомогательных эпюр, Ганношина И. Н., Лагодина Л. П. (2017)
Шикула Е. Н. - Программная реализация алгоритма определения эффективных деформативных свойств физически нелинейных слоисто-волокнистых материалов косоугольной намотки (2017)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти ситуаційно-семантичного моделювання складних об’єктів, процесів та систем, Ткаченко О. І. (2017)
Овчарук І. В. - Аналіз чутливості зорового сприйняття інформації людиною на основі стеганографічного методу LSB, Пристінська А. А. (2017)
Автори випуску (2017)
Вимоги до оформлення статей у збірнику "Водний транспорт" (2017)
Титул, зміст (2017)
Турчин І. - Джерельна база та історіографія дослідження життя і творчості Пауло Фрейре (2017)
Фещенко О. - Шкільна система оцінювання: традиції, досвід, пошуки (2017)
Калустьян О. - Системні особливості організації навчального процесу в контексті оптимізованих кафедральних структур (2017)
Ковбасюк Т. - Акмеологічні інваріанти професіоналізму педагогічного працівника (2017)
Лісова Н. - На шляху до Нової української школи (2017)
Люшин М. - Розвиток управлінської культури як складника ефективного освітнього менеджменту: науково-методичний аспект (2017)
Шкатула О. - Способи використання ресурсів мережі Інтернет у ході вивчення суспільствознавчих дисциплін (2017)
Абрамович Т. - Професійний розвиток соціальних педагогів в умовах інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Grzegorzewska M. K. - The influence or the lack of teacher’s job satisfaction on students’ attitude towards school and education - the analysis concerns future research (2017)
Жданюк А. - Роль конфліктологічної освіти у професійному становленні майбутнього юриста (2017)
Антончук О. - Мовна особистість у контексті духовної парадигми (2017)
Вєтрова І. - Проблема розвитку автономності учня як необхідна складова підготовки майбутнього вчителя англійської мови (2017)
Мандрик Н. - Взаємозбагачення давньоруської та старослов’янської писемності в Київській Русі (2017)
Саприкіна О. - Роль та місце евфемізмів у системі номінативних засобів англійської мови (2017)
Хом’як I. - Методи активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів, Пасічник Л. (2017)
Маліновська Н. - Підготовка студентів до впровадження здоров’язбережувальних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів (2017)
Шевців З. - Педагогічна система професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі (2017)
Шутяк В. - Робота з тканиною в початкових класах (2017)
Юрчук О. - Вплив рухового режиму на фізичний стан дітей дошкільного віку (2017)
Лавренчук В. - Гетьман Мазепа в козацькій історії України (2017)
Грицай Н. - Особливості навчання загальної біології в умовах реформування шкільної природничої освіти (2017)
Крусь О. - Національне виховання як педагогічна проблема (2017)
Дем’янюк О. - Ключові концепти становлення вітчизняного співацького амплуа в умовах сучасності (2017)
Крижановська Т. - Формування педагогічного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті творчості М. В. Лисенка (2017)
Левчук Я. - Особливості диференціюючого змісту сучасних музичних субкультур (2017)
Онищук В. - Специфіка підготовки студентів старших курсів у класі диригування вищих мистецьких навчальних закладів (2017)
Остапенко Л. - Теоретико-методологічні основи розвитку творчих якостей особистості диригента (2017)
Цюлюпа Н. - Формування методичної компетентності майбутнього педагога-музиканта в процесі навчання гри на фортепіано, Заходякін О. (2017)
Василенко Н. - Розвиток комунікативної компетентності фахівців у системі неперервної освіти: професійна комунікація, Стахова О. (2017)
Вознюк Л. - Розвиток методологічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти (2017)
Заячковський В. - Моделювання розвитку технологічної компетентності в керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Києнко-Романюк Л. - Школа для всіх у дії: психолого-педагогічний аспект (2017)
Малецька Т. - Психолого-педагогічні дослідження підліткового віку в процесі формування історичних знань (2017)
Сагадіна О. - Формування готовності вчителів до консультативної профорієнтаційної роботи з учнями старшої школи в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2017)
Кутковецький В. Я. - Гранульований геометричний образ хвороби в n-вимірному просторі, Турти М. Ю., Гриза О. В. (2016)
Сандлер А. К. - Cудновий волоконно-оптичний гідрофон, Цюпко Ю. М. (2016)
Швед А. В. - Алгоритм вибору правила комбінування експертних свідоцтв (2016)
Левенець Т. В. - Дослідження методів розпізнавання облич при використанні мобільних технологій, Кравець І. О. (2016)
Фісун М. Т. - Порівняльний аналіз методів побудови OLAP-систем із використанням засобів MS SQL SERVER та ORACLE, Дворецький М. Л., Юхатов А. В. (2016)
Коваленко И. И. - Модель информационных потоков ли-нейно-функциональной организационной структуры управления крупным наукоемким предприятием, Антипова Е. А., Кучара Ю. П. (2016)
Кулик Я. А. - Реалізація та моделювання швидкої медіанної фільтрації, Гармаш В. В., Маслій Р. В. (2016)
Лифар В. О. - Інформаційне забезпечення системи управління техногенним ризиком (2016)
Мельник Р. П. - Підвищення інформаційної безпеки телекомунікаційної системи ДСНС України шляхом моніторингу інцидентів та оцінки ризику реалізації загроз безпеки, Мельник О. Г., Чепурний Г. П. (2016)
Никольський В. В. - Система поддержки принятия решения по погрузке крупнотоннажного контейнеровоза, Никольський М. В., Накул Ю. А. (2016)
Рудницький В. М. - Аналіз дворозрядних операцій криптографічного кодування по критерію строгого лавинного ефекту, Шувалова Л. А., Нестеренко О. Б. (2016)
Кутковецький В. Я. - Узагальнений медичний датчик для інтелектуальних систем, Турти М. Ю., Гриза О. В. (2016)
Солобуто Л. В. - Логістичні моделі вантажоперевезень в мережі магазинів, Солобуто М. Є. (2016)
Цюпко Ю. М. - Волоконно-оптичний датчик метану (2016)
Горшеньова К. Ю. Кравець І. О. - Розробка динамічних моделей вітряних електростанцій системою GPSS (2016)
Давиденко Є. О. - Вибір модулів програмного забезпечення для реінжинірингу шляхом комбінування SWOT-аналізу та теорії ігор (2016)
Максименко Ю. А. - Вплив перехідних процесів при підслідковуванні системою технічних засобів розвідки на процес зміни ефективності (2016)
Бурлаченко І. С. - Метод організації процесу обробки даних під час адаптивної потокової передачі на основі мультиагентного підходу (2016)
Хнюнин С. Г. - Создание системы регистрации возникновения эффекта отклонения потока жидкости (2016)
Бішоп Д. - Ілюзія громадської думки: факт і артефакт в американських опитуваннях (2007)
Тертичка В. - Суспільна політика: чи стала вона сферою наукового пошуку і прикладних досліджень в Україні? (2007)
Туленков М. - Сутність і співвідношення понять "організація", "самоорганізація" і "управління" (2007)
Бортников В. - "Розмежування" в Україні в контексті ціннісної індетифікації (2007)
Картунов О. - Ідеї прийдешнього інформаційного суспільства та суспільства знань у творчій спадщини Френсіса Бекона (2007)
Дубов Д. - Засоби масової інформації як якісно нові суб’єкти політичних комунікації (2007)
Саркісова К. - Електронна демократія як форма політичної комунікації в сучасному суспільстві (2007)
Ротар Н. - Діалогові форми політичної участі: передумови та перспективи становлення в Україні (2007)
Розумний М. - Фактори сучасної національної самоіндетифікації українців (2007)
Єрмаков П. - Етнополітичний конфлікт: специфіка його прояву та розв’язання у тоталітарних і демократичних системах (2007)
Подмазко Є. - Концептуальні основи політичної культури як наукової теорії (2007)
Хилько М. - Політична культура населення України: аналіз розвитку громадянських якостей (2007)
Проскуріна О. - Політико-культурний вимір Донбаського регіону (2007)
Ганжуров Ю. - Імплементація законодавства України до європейських стандартів як комунікативний процес (2007)
Давиденко В. - Соціальний діалог у формуванні політики Міжнародної організації праці (2007)
Ващенко К. - Основні форми і принципи дослідження політичного аналізу й прогнозу (2007)
Куташев І. - Політичні погляди гетьманів Б. Хмельницького та І. Виговського (2007)
Зінченко А. - Державна молодіжна політика: історія формування, проблеми, перспективи (2007)
Книжкова полиця (2007)
Вийшов у світ № 1(21) журналу "Соціальна психологія" (2007)
Красноруцький О. О. - Інвестування в сферу вищої освіти в системі формування кадрового потенціалу економічного розвитку суб’єктів аграрної сфери (2017)
Skudlarski J. - Innovations features in tourism, Zaika S. О., Gridin O. V. (2017)
Маренич Т. Г. - Порівняльна інформація в системі МСФЗ та П(С)БО (2017)
Онегіна В. М. - Сучасні трансформації в агробізнесі та сталий розвиток аграрного сектору (2017)
Шабінський О. В. - Економічна суть та науково-методологічні засади управління економічною безпекою підприємств аграрного сектору, Євдокімова М. О., Фурдак М. М. (2017)
Древаль Ю. Д. - Проблематика організаційних конфліктів, Лінецький Л. М. (2017)
Аманов Б. Я. - Ідентифікація цільових ринків виробників продукції тваринництва та конкуренції на них (2017)
Антощенкова В. В. - Сучасна маркетингова політика розподілу продукції підприємства: актуальність та перспективи (2017)
Артеменко О. О. - Менеджмент підприємств туристичної галузі, Цюпак М. А. (2017)
Бабан Т. О. - Торгівля як одна з провідних форм міжнародних економічних відносин України (2017)
Батырь Ю. Г. - Парадигма развития разных форм хозяйствования в аграрному секторе Украины, Чуйко Н. В. (2017)
Шабінський О. В. - Фактори впливу на ринок санаторно-курортних послуг, Богомолова К. С. (2017)
Гацько А. Ф. - Встановлення меж росту та відповідальності у сфері туризму, Власенко Т. В. (2017)
Грабар Н. Г. - Комунікативна соціалізація студентської молоді (2017)
Потишняк О. М. - Рекреаційні ресурси та природно-рекреаційний потенціал як необхідна умова розвитку рекреації, Дудник О. В., Краля В. Г. (2017)
Желєзняк А. М. - Трансформаційні процеси розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Львівської області (2017)
Квятко Т. М. - Генезис наукових основ теорії конкуренції (2017)
Корнієцький О. В. - Організація туристичного бізнесу, Орел В. М., Колпаченко Н. М. (2017)
Кривенко С. В. - Організаційні аспекти обліку фермерських господарств, Пономаренко Т. В., Накісько О. В. (2017)
Крутько М. А. - Сутність фінансового аудиту та його розвиток в Україні за умов інтеграції (2017)
Кухаренко А. Л. - Аксіологічна домінанта професійної підготовки менеджерів індустрії дозвілля (2017)
Дудник О. В. - Шляхи стимулювання туристичної привабливості України, Майборода М. М. (2017)
Матвиенко А. И. - Максимизация прибыли в профессиональном спорте: проблемы и пути решения I (2017)
Подольська О. В. - Рекреаційний потенціал як основа формування конкурентоспроможного туристичного продукту (2017)
Райтер Н. І. - Сучасні погляди на визначення суті кооперації та її значення в системі аграрного виробництва (2017)
Рижик І. О. - До питань обліку фінансових результатів діяльності підприємств АПК, Милашенко В. М., Накісько О. В. (2017)
Рижикова Н. І. - Передумови формування ефективної моделі розвитку ринку інвестиційних ресурсів України (2017)
Сидорченко В. О. - Стратегії управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств в сучасних інтеграційних умовах (2017)
Стародубцев С. О. - Актуальні аспекти управління організацією в кризових ситуаціях, Романюк В. А., Черепньов І. А. (2017)
Шибаєва Н. В. - Формування та реалізація організаційно-економічного механізму регуляторної політики в аграрній сфері (2017)
Бобловський О. Ю. - Розвиток спеціальних видів туризму в Україні (2017)
Tитул (2016)
Auzinger W. - Defect correction methods, classic and new, Stolyarchuk R., Tutz M. (2016)
Базилевич І. - Диференціальні рівняння для гіллястих процесів з неперервним часом та міграцією, Якимишин Х. (2016)
Бандура А. - Властивості степеневого розвинення цілої функції обмеженого L-індексу за сукупністю змінних, Петречко Н. (2016)
Barabash G. - Periodic words connected with the k-Fibonacci numbers, Kholyavka Ya., Tytar I. (2016)
Береза О. - Оцінки на мінімальні відхилення від 0 та ∞ мероморфної в проколеній площині функції з малою кількістю нулів і полюсів, Христіянин А. (2016)
Бокало М. - Мішані задачі для нелінійних вироджуваних параболічних рівнянь з інтегральними операторами типу Вольтерра, Сус О. (2016)
Bokalo M. - Optimal control in problems without initial conditions for weakly nonlinear evolution variational inequalities, Tsebenko A. (2016)
Gadjiev T. - Placement of wells as a method for controls of oil field development, Aliyev S., Panahov G., Abbasov E. (2016)
Gutik O. - On semitopological interassociates of the bicyclic monoid, Maksymyk K. (2016)
Gutik O. - On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ2 with co-finite domains and images, II, Pozdniakova I. (2016)
Gutik O. - On feebly compact shift-continuous topologies on the semilattice expnλ, Sobol O. (2016)
Ilnytska O. - The Fourier problem for nonlinear parabolic equations with a time-depended delay (2016)
Conti G. - An initial value problem x'= f(t,x,x'), x(0) =0: solvability, number of solutions, asymptotics, Kuzina Yu., Zernov O. (2016)
Melnyk I. - On the radical of a differential semiring ideal (2016)
Пігура О. - Резольвента й умови розв'язності власних розширень лінійного відношення у гільбертовому просторі, Сторож О. (2016)
Романів А. - Найбільший спільний дільник і найменше спільне кратне одного класу матриць (2016)
Ronska N. - Clean duo rings, Dmytruk A. (2016)
Tkachenko P. - On existence and uniqueness of variational solutions to Dirichlet boundary value problem for nonlinear elliptic equation with nonstandard growth conditions (2016)
Черевко Є. - Групи конформних перетворень локально конформно-келерових многовидів і гомотетій келерових многовидів (2016)
Шеремета М. - Про матричні відображення цілих послідовностей (2016)
Про міжнародну конференцію, присвячену 120-й річниці з дня народження Казимира Куратовського (2016)
Tитул (2016)
Barabash G. - Periodic words connected with the Tribonacci words, Kholyavka Y., Tytar I. (2016)
Bardyla S. - On a semitopological α-bicyclic monoid (2016)
Bokalo M. - Unique solvability of initial-boundary value problems for nonlinear parabolic equations with time dependent delay, Ilnytska O. (2016)
Bokalo M. - Optimal resource coefficient control in a dynamic population model without initial conditions, Tsebenko A. (2016)
Bokhonko V. - Bezout domains whose finite homomorphic images are semipotent rings (2016)
Бугрій О. - Про існування в узагальнених просторах Соболєва розв'язків мішаних задач для нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь, пов'язаних з європейським опціоном, Бугрій М. (2016)
Вишинський О. - Про властивості індикаторів голоморфних функцій цілком регулярного зростання в проколеній комплексній площині. II, Христіянин А. (2016)
Gadjiev T. - The estimates of solutions to elliptic-parabolic equations, Aliev S., Gasanova G. (2016)
Gutik O. - On the monoid of monotone injective partial selfmaps of ℕ2 with co-finite domains and images, Pozdniakova I. (2016)
Добушовський М. - Зауваження до збіжності інтегралів Лапласа-Стільтьєса (2016)
Kondratyuk A. - p-Elliptic functions, Khoroshchak V., Lukivska D. (2016)
М'яус О. - Функціональне числення на алгебрах типу Вінера та його диференціальні властивості (2016)
Снітко Г. - Визначення молодших коефіцієнтів параболічного рівняння в області з вільною межею (2016)
Ярова О. - Про вибір малого параметра нормування генератора випадкового процесу (2016)
Микола Ярославович Комарницький (25.05.1948 – 20.04.2016) (2016)
Tитул (2014)
Базилевич І. - Інтегральне рівняння для редукованих процесів з неперервним часом (2014)
Бугрій O. - Про розв'язність мішаної задачі для модельного півлінійного параболічного рівняння з показником нелінійності q(x,t)>2+2/n (2014)
Вишинський O. - Про одностайне цілком регулярне зростання модуля та аргумента голоморфної в проколеній комплексній площині функції, Христіянин A. (2014)
Кіндибалюк A. - Застосування узагальненого методу Лі-алгебричних дискретних апроксимацій до розв'язування задачі Коші для двовимірного рівняння адвекції (2014)
Кулявець Л. - Про модифіковані узагальнені порядки абсолютно збіжних у півплощині рядів Діріхле (2014)
Кузь І. - Напружено-деформований стан пружної пластини з виточкою довільного гладкого обрису, Кузь О. (2014)
Куриляк А. - Нерівність Вімана для аналітичних функцій в бікрузі, Скасків О., Шаповаловська Л. (2014)
Лопушанський А. - Розв'язність оберненої крайової задачі для рівняння з дробовою похідною (2014)
Mazurenko N. - Idempotent ultrametric fractals, Zarichnyi M. (2014)
Малоїд-Глєбова М. - Про класично-первинний спектр цілком-гільбертових мультиплікаційних модулів (2014)
Плацидем М. - Про регулярне зростання характеристичних функцій (2014)
Сокульська Н. - Зростання і розподіл нулів та полюсів мероморфної функції в околі істотно особливої точки (2014)
Тарасюк С. - Обмеженість інтегральних середніх логарифмів локсодромних функцій, Гущак О. (2014)
Фірман Т. - Укорочення мішаної задачі для зліченної гіперболічної системи лінійних рівнянь (2014)
Zabavsky B. - Bezout morphic rings, Pihura O. (2014)
Bazylevych L. - Pairs of compact convex sets: categorical properties, Savchenko O., Zarichnyi M. (2014)
Колосов О. Є. - Особливості просочувально-сушильного обладнання для виготовлення препрегів (2013)
Коваленко К. Г. - Особливості течії в’язкопружної рідини в диcковому зазорі екструдера, Сівецький В. І., Сокольський О. Л. (2013)
Марчевський В. М. - Кінетика нагрівання вала для високотемпературного пресування паперового полотна, Воронін Л. Г., Мельник О. П., Макаренко А. А., Биковець Д. П. (2013)
Шаповал А. А. - Визначення теплопровідності металоволокнистих пористих матеріалів, Панов Є. М., Сауліна Ю. В., Левківська О. М., Романчук Б. В., Шаповал Арт. А. (2013)
Лазарєв Т. В. - Моделювання теплоелектричного стану за допомогою OpenFOAM (2013)
Романченко М. А. - Ефект розбухання під час екструзійного формування полімерних профілів, Сокольський О. Л. (2013)
Крутась І. О. - Дослідження термомеханічного стану охолоджуваних полімерних труб, Мікульонок І. О., Пєтухов А. Д., Сокольський О. Л. (2013)
Марчевський В. М. - Сушіння наповнювача паперового полотна, Гробовенко Я. В. (2013)
Прокоп’єв М. В. - Кінетика пресування паперового полотна на башмачному пресі, Марчевський В. М. (2013)
Бригинець Р. В. - Фізико-механічні властивості епоксикремнійорганічних компаундів, Свідерський В. А. (2013)
Сахаров О. С. - Змішування розплавів термопластів у черв’ячному екструдері, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Кушнір М. С., Коваленко К. Г., Рослов О. В. (2013)
Рябцев Г. Л. - Концентрування розчину хлориду амонію на мембранах МФФК і ПВХ, Кукоба С. В. (2013)
Вдовенко С. В. - Анализ технологий переработки нефтяных шламов нефтеперерабатывающих заводов (2013)
Антоненко Л. П. - Вплив вмісту азоту в крохмальних клеях на показники якості флютінгу, Івашкевич О. О., Плосконос В. Г. (2013)
Карвацький А. Я. - Техніко-економічне обґрунтування використання торф’яного синтез-газу в енергетиці (2013)
Задольський А. М. - Економічна оптимізація теплообмінних апаратів, Калимун В. І. (2013)
Кубрак А. І. - Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки, Жученко А. І. (2013)
Жученко О. А. - Моделювання режиму пуску екструзії полімерів (2013)
Кубрак А. І. - Математична модель ванни скловарної печі, Ситніков О. В. (2013)
Мокін В. Б. - Автоматизована геоінформаційна система комплексного екологічного контролю, Боцула М. П., Крижановський Є. М., Ящолт А. Р. (2013)
Гаманкова О. В. - Оподаткування страховиків податком на прибуток як важель державного регуляторного впливу, Гаманков Д. В. (2011)
Залєтов О. М. - Страхові послуги населенню України в нових економічних умовах (2011)
Гришан Ю. П. - Введення процесного підходу в страховій компанії та покращення стандартів обслуговування клієнтів (на прикладі добровільного медичного страхування) (2011)
Пікус Р. В. - Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації (2011)
Нечипоренко В. І. - Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи (2011)
Машаро О. В. - Особливості застосування метода нарахувань при обліку страхових платежів (2011)
Шевченко В. Ю. - Міжсекторальна взаємодія страхування з міжнародними фінансовими ринками (2011)
Приказюк Н. В. - Управління агентською мережею страхової компанії (2011)
Януль І. Є. - Медичне страхування в Україні: проблеми та перспективи (2011)
Каракулова І. С. - Європейський досвід функціонування фондів гарантування страхових виплат (2011)
Тлуста Г. Ю. - Медичне страхування в США: теорія та практика функціонування (2011)
Дяченко Є. В. - Розвиток бюджетної та страхової медицини в зарубіжних країнах (2011)
Ігнатюк А. О. - Особливості розвитку фінансової системи України (2011)
Нечипоренко В. В. - Передумови виникнення і особливості формування перестрахування як виду цивільно-правових договорів (2011)
Пікус А. Ю. - Сільське господарство України: тенденції та перспективи розвитку (2011)
Легка Я. І. - Особливості прийняття управлінських рішень в системі управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку (2011)
Лобова О. М. - Теоретичні основи сільськогосподарського страхування (2011)
Васильченко І. І. - Аналіз ефективності моделей оцінки вартості опціонів (2011)
Купалова Г. - Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України, Алексеєнко О. (2011)
Любкіна О. - Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі (2011)
Затонацька Т. - Особливості впровадження державно-приватного партнерства в Україні (2011)
Бутенко Н. - Концептуальні засади використання системного підходу у дослідженнях промислового маркетингу (2011)
Мельник Т. - Сучасний стан та перспективи діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2011)
Чеберяко О. - Сутність і класифікація міжнародних облігацій (2011)
Грищенко Т. - Цілі діяльності та особливості взаємодії суб'єктів ринку цінних паперів в умовах конкурентного економічного середовища, Івахненко І. (2011)
Гудзинська Л. - Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків (2011)
Яфінович О. - Фінансова політика інноваційного розвитку: сутність та цілі (2011)
Каракулова І. - Традиційні та альтернативні підходи визначення достатності золотовалютних резервів держави (2011)
Макаренко Є. - Особливості фінансової політики держави та місце бюджетного дефіциту у механізмі її реалізації (2011)
Легка Я. - Особливості інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання на фондовому ринку (2011)
Трохименко В. - Лібералізація ринку банківських послуг як прояв фінансової глобалізації (2011)
Халковський О. - Економічні передумови тінізації економічних відносин (2011)
Галькевич А. - Проблеми визначення контролю під час процесів придбання та об'єднання підприємств для потреб бухгалтерського обліку та фінансової звітності (2011)
Іваненко О. - Ризики та можливості кредитних спілок в умовах фінансової кризи (2011)
Цалько Ю. - Диверсифікація джерел фінансування вищої освіти у державах Східної та Центральної Європи (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Baranskii P. I. - Some thermoelectric features of conventional and transmutation doped silicon crystals, Haidar G. P. (2012)
Sinyavsky E. P. - ThermoEMF in Bi nanowires in the transverse constant electric field, Solovenko V. G., Karapetyan S. A. (2012)
Zemskov V. S. - Structural peculiarities and thermoelectric properties of layered chalcogenides with complex crystal lattices and a low thermal conductivity, Shelimova L. E., Konstantinov P. P., Avilov E. S., Kretova M. A., Nikhezina I. Yu. (2012)
Marianchuk P. D. - Thermoelectric figure of merit of Hg1-xMnxS, Hg1-x-уMnxFeyS and Hg1-xMnxTe1-zSz crystals, Andruschak G. O., Maistruk E. V. (2012)
Kavei G. - Novel method for power generation from waste heat via thermoelectric foam (2012)
Kulbachinskii V. A. - Thermoelectric figure of merit of single crystals p-(BixSb1-x)2-ySnyTe3 in wide temperature range, Kytin V. G., Kudryashov A. A., Lostak P. (2012)
Yangthaisong A. - Electronic structure and prediction of thermoelectric properties of CuBO2 (2012)
Anatychuk L. I. - Small-size thermoelectric current source of single action, Mikityuk P. D. (2012)
Cherkez R. G. - Staged permeable thermoelectric cooling thermopile (2012)
Anatychuk L. I. - Investigation of the effect of radiation on the precision of thermal conductivity measurement by the absolute method, Lysko V. V. (2012)
Korzhuev M. A. - Some "bottlenecks” in the vehicular thermoelectric generators and a search for new materials to eliminate them, Granatkina Yu. V. (2012)
Gradauskas J. - Dedicated to 50th birthday (2012)
Kajikawa Т. - Dedicated to 70th birthday (2012)
Старостіна А. - Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять "глобалізація" та "підприємницький ризик"), Кравченко В. (2011)
Маслов А. - Етапи розвитку теорії інформаційної економіки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2011)
Ігнатюк А. - Теоеретико-методологічні підходи до дослідження мережевої економіки (2011)
Чорноус Г. - Інформаційна модель оперативного аналізу продажів компанії, Зубко В. (2011)
Анісімова Л. - Моделювання процесу формування та вибору стратегій розвитку підприємства, Балан В. (2011)
Вітренко А. - Саморегулювання ринку рекламних послуг як дієвий механізм захисту добросовісної конкуренції (2011)
Вірченко В. - Теоретико-економічні засади рейтингової оцінки схильності підприємств до банкрутства, Вірченко В. (2011)
Журило в. - Формування споживчих мотивацій на ринках технологічних інновацій: теоретичний аспект (2011)
Мицюк С. - Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність економіки України (2011)
Вірченко А. - Фінансова політика в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2011)
Филюк В. - Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв'язку (2011)
Залєвська-Шишак А. - Роль державної власності на етапі реформування економіки України (2011)
Доліновська О. - Міжнародний кредит: економічна природа, сутність та види (2011)
Новікова І. - Економічна освіта, як інституційна основа розвитку банківського сектору в рамках формування ринкового економічного простору в Україні: досвід історичного минулого (2011)
Ковтун Н. - Система подготовки специалистов – статистиков в современных условиях (2011)
Герасименко С. - Багатомірний статистичний аналіз тенденцій економічного розвитку та рівня життя населення, Чуприна О., Чуприна О. (2011)
Гладун О. - Застосування у кластерному та дискримінантному аналізі некількісних змінних, Хвалинська В. (2011)
Сидорова А. - Внешнеэкономическая деятельность как фактор социально–экономического развития (2011)
Pociecha J. - New directions of business statistics in finance and auditing (2011)
Paradysz J. - An assessment of population development in western Poland in the light of the 2nd demographic transition, Paradysz K. (2011)
Агабекова Н. - Методология оценки продолжительности экономических периодов в жизнедеятельности человека (2011)
Гончар І. - Проблеми неадекватності статистичної оцінки ІСЦ в контексті податкової реформи, Качалай В. (2011)
Лутчин Н. - Статистичне вивчення якості та стійкості економічного зростання: регіональний аспект (2011)
Огай М. - Методологічні підходи до підвищення надійності оцінювання індексу споживчих цін в Україні (2011)
Пальян З. - Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив (2011)
Скачек Н. - Статистичне забезпечення управління розвитком органічного виробництва (2011)
Чорний А. - Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи (2011)
Vasylchenko I. - Implementation of Monte Carlo method in option valuation using statistical programming language R (2011)
Горобець О. - Статистичне моделювання показників відтворення населення Автономної Республіки Крим (2011)
Іваненко О. - Методичне забезпечення аналізу ефективності активних операцій кредитних спілок (2011)
Огреба С. - Статистичне відображення обсягів тіньової економіки у системі національних рахунків (2011)
Шибіріна С. - Індексний аналіз первинного ринку нерухомого майна (2011)
Title (2012)
Contents (2012)
Freik D. M. - Quantum size effects in nanostructures and problems of thermoelectricity, Yurchishin I. K., Lysyuk Yu. V. (2012)
Baranskii P. I. - Anisotropy of electron phonon drag thermoEMF in n-Ge, Gaidar G. P. (2012)
Zemskov V. S. - Crystalline structure and thermoelectric properties of layered tetradimite-like chalcogenides, Shelimova L. E., Konstantinov P. P., Zhitinskaya M. K., Avilov E. S., Kretova M. A., Nikhezina I. Yu. (2012)
Romaka V. A. - Effect of doping in n-ZrNiSn intermetallic semiconductor with Bi donor impurity on thermoelectric power factor Z*, Stadnyk Yu. V., Rogl P., Romaka V. V., Hlil E. K., Lakh O. I., Horyn A. M. (2012)
Svechnikova T. E. - Thermoelectric properties of n-Bi2Te3–xSex (x = 0.15 and 0.3) crystals, Korzhuev M. A. (2012)
Simkin A. V. - Effect of contact surface condition on the adhesion strength of interconnect layers of thermoelements based on extruded bismuth telluride, Biryukov A. V., Repnikov N. I., Ivanov O. N. (2012)
Strutynska L. T. - Simulation of Ві2Те3 thermoelectric material growth process by vertical zone melting method, Zhikharevich V. V. (2012)
Anatychuk L. I. - Research on the energy characteristics of permeable planar thermoelement, Cherkez R. G., Demyanyuk D. D., Bukharayeva N. R. (2012)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric generator for a petrol engine, Kuz R. V., Rozver Yu. Yu. (2012)
Rowe D. M. - Obituary (2012)
Hotra Z. Yu. - Dedicated to 70th birthday (2012)
Luste O. J. - Dedicated to 70th birthday (2012)
Крючкова І. В. - Макроструктурне інституційне табло економіки України (2017)
Шовкун І. А. - Локалізація виробництва – світова практика та висновки для України (2017)
Осташко Т. О. - Зміна традиційних позицій українського експорту, Лір В. Е., Венгер В. В., Олефір В. К., Биконя О. С. (2017)
Трипольська Г. С. - Ринок біопального в Україні, Подолець Р. З. (2017)
Соколовська А. М. - Гармонізація акцизного оподаткування тютюнових виробів, Райнова Л. Б. (2017)
Шубравська О. В. - Органічне сільське господарство в Україні (2017)
Петрик О. І. - Неоднорідний вплив монетарних важелів на показники кредитування та економічної активності, Дейсан І. М. (2017)
Шулакова К. І. - НБУ після Гонтарєвої: очікування політиків, фінансистів, вчених (за матеріалами круглого столу, організованого ГО "Клуб банкірів" та Комітетом ВРУ з питань фінансової політики та банківської діяльності) (2017)
Шелудько Н. М. - Із наукових кабінетів – у практику реформ (до 50-річчя заснування української наукової школи фінансово-монетарного регулювання) (2017)
Title (2012)
Contents (2012)
Casian A. I. - State of the art and prospects of thermoelectricity on organic materials, Gorelov B. M., Dubrovin I. V. (2012)
Maradudina O. N. - Preparation of nanocrystalline Bi2Te3 via microwave-solvothermal synthesis and hot isostatic pressure, Lyubushkin R. A., Lojkowski W., Ivanov O. N. (2012)
Romaka V. A. - Features of defect formation and electroconductivity mechanisms in HfNi1–xCoxSn thermoelectric material, Stadnyk Yu. V., Rogl P., Romaka L. P., Hlil E. K., Krayovskyy V. Ya., Horyn A. M. (2012)
Basu R. - Development of thermoelectric devices based on n-type PbTe/p-type TAGS-85 ((AgSbTe2)0.15(GeTe)0.85) and n/p-type Si-Ge alloy, Bhattacharya S., Bhatt R., Meshram K. N., Singh A., Aswal D. K., Gupta S. K. (2012)
Anatychuk L. I. - The effect of heat-exchange systems on the efficiency of thermoelectric devices, Prybyla A.V. (2012)
Strutynska L. T. - Computer design of segmented PbTe based thermoelectric modules, Bilinsky-Slotylo V. R., Mykhailovsky V. Ya. (2012)
Molodyk A. V. - Combination of power converters as a method for solving the problems of modern instrument making, Smolyar G. A., Lozbin D. V. (2012)
Cherkez R. G. - Energy characteristicsof thermoelement with a developed lateral heat exchange (2012)
Anatychuk L. I. - The accuracy of thermoEMF measurement by the probe method, Mochernyuk R. M. (2012)
Tuz Y. M. - AC voltage unit standard based on thermoelectric converters, Dobrolyubova M. V., Artyukhova Y. V., Strunina Y. A., Bodnaruk V. I., Taschuk D. D. (2012)
Anatychuk L. I. - Dedicated to 75th birthday (2012)
Kakhramanov K. Sh. - Dedicated to 75th birthday (2012)
Sokolov O. B. - Dedicated to 75th birthday (2012)
Fedorov M. I. - Dedicated to 60th birthday (2012)
Базилевич В. - "Філософія господарства" С. М. Булгакова: некласичний погляд на економічну діяльність (2011)
Антоній(Паканич) Архієпископ Бориспольский - Протоиерей Сергий Булгаков: аспекті мировоззрения (2011)
Осипов Ю. - С. Н. Булгаков: цена прорыва (2011)
Назаров І. - Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова (2011)
Шапиро Н. - С. Булгаков о задачах политэкономии и современное развитие экономической теории (2011)
Чекмарев В. - От С. Н. Булгакова до Дж. Бьюкенена (2011)
Ильин В. - "Философия экономики" vs "философия хозяйства": тождество или различие? (2011)
Амвросий Амвросий - Православное учение о Творце и творении и софиология о. Сергия Булгакова (2011)
Gallaher B. - Antinomism, Trinity and the Challenge of Rationalism in the Theology of Sergii Bulgakov (2011)
Rossum J. - Church or Sophia? The Tragedy of Fr. Sergius Bulgakov (2011)
Гайдай Т. - Теоретико-методологічна спорідненість історико-соціального напряму з економічними поглядами С. М. Булгакова: дослід історико-економічного аналізу (2011)
Цвален М. - Право как путь к правде: размышления С. Н. Булгакова о праве и справедливости (2011)
Сапачук Ю. - Господарство як онтологічне підґрунтя економіки в творчості С. Булгакова (2011)
Сушенцова М. - Христианский и гуманистический подходы к образу хозяйствующего субъекта в работах С. Булгакова и Э. Фромма (2011)
Благих И. - И. В. Вернадский и русско-немецкая школа в политической экономии, Громова Ж. (2011)
Ковальчук Н. - Сучасні підходи до трактування категорії "Макроекономічний ризик" (2011)
Вихідні дані (2011)
Ашиток Н. - Антропологічний аспект виховання дошкільників з використанням художньої літератури (2017)
Литвин А. - Підготовка лідерів у освітньому середовищі ВНЗ (2017)
Васюк О. - Зміст навчання у формуванні професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2017)
Ткаченко В. - Стробоскопічна версія лабораторної роботи для визначення прискорення вільного падіння, Черевань Є. (2017)
Фляк М. - Основи етичної компетентності соціального працівника (2017)
Єрьоменко О. - Виховання "мовної стійкості" в учнів загальноосвітніх навчальних закладів в умовах сучасного культурного середовища, Стасюк Ю. (2017)
Гринчук І. - Фортепіанні твори сучасних українських композиторів: виконавсько-педагогічний аспект, Грищенко Т. (2017)
Пермінова А. - Формування позитивного образу особистості майбутнього інженера-педагога засобами арт-педагогіки (2017)
Павинська Н. - Ефективність використання інтерактивних методів навчання на заняттях історії у вищих навчальних закладах (2017)
Осова О. - Театральна педагогіка як інноваційна технологія підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Колісник-Гуменюк Ю. - Особливості художньо-педагогічної освіти у навчальних закладах Японії (2017)
Андріяшко В. - Декоративно-прикладне мистецтво в навчальних закладах та майстернях Київщини першої половини XX століття (2017)
Криштанович С. - Науково-методичні основи формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Бартків О. - Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними особами: сутність та зміст (2017)
Литовченко І. - Особливості інвестиційного забезпечення організаційного навчання як чинника підвищення конкурентоспроможності підприємств: на матеріалі США (2017)
Карпа І. - Використання мобільних пристроїв у вивченні англійської мови (2017)
Василенко О. - Українська народна іграшка як засіб виховання старших дошкільників (2017)
Стецула Н. - Методика формування географічних компетентностей у загальноосвітніх навчальних закладах, Мельник Г. (2017)
Губ’як Д. - Сонатний жанр у сучасному бандурному репертуарі, Губ’як І. (2017)
Баньковський А. - Тернопільська обласна філармонія як осередок культурного життя регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.), Лемішка Я. (2017)
Молчко У. - Стаття "Остап Ніжанківський у моїх спогадах" Кирила Студинського – вартісна пам’ятка спогадової літератури початку ХХ сторіччя (2017)
Зайцева Н. - Використання веб-квестів у викладанні німецької мови професійного спрямування (2017)
Варянко Т. - Вимоги до професійної майстерності викладача іноземної мови вищого технічного навчального закладу, Іванченко Л. (2017)
Колесник Г. - Принцип ситуативності як визначальний фактор формування мовної компетенції у студентів технічних спеціальностей, Зінчук І. (2017)
Готько О. - Вплив Інтернет-середовища на політичну соціалізацію молоді, Чайковська О. (2017)
Сай І. - Виховання дівчаток та молодих дівчат у давньогрецькому суспільстві (2017)
Єсіпова О. - Управління навчальною діяльністю студентів в умовах інформатизації освіти (2017)
Залуцька Г. - Парафіяльні школи УГКЦ як елемент українського шкільництва в Канаді наприкінці XIX – в третій чверті XX ст (2017)
Садова Т. - Сімейні цінності як складова сучасної вищої освіти України, Дем’яненко А. (2017)
Варениченко А. - Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя до формування екологічної культури молодших школярів (2017)
Нестеренко М. - Професійна підготовка майбутніх учителів до моделювання уроку в початковій школі: сутність і структура (2017)
Чорноплат І. - Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх педагогів будівельного профілю (2017)
Яворська М. - Державно-приватне партнерство, як інноваційний підхід до організації адміністративного менеджменту в системі освіти (2017)
Заячківська О. - Про значення гуморального регулювання для секреції травних залоз у роботах Леона Попєльскі (до 150-ліття з дня його народження), Мусіол А., Музика І. (2016)
Даниляк О. - Еволюція знань про стрес: від Г анса Сельє до сучасних досягнень, Маринець С.-А., Заячківська О. (2016)
Стояновський І. - Огляд сучасних засад до діагностики й лікування некроти-зуючого фасціїту (2016)
Savka I. - Micro- and ultrastructure testis of white rat in normal condition and in case of streptozotozin inducation diabetes, Mateshuk-Vatseba L., Kryvko Y. (2016)
Чайковська С. - Особливості вікової динаміки вмісту кальцію і стронцію в кістковій тканині нижньої щелепи дітей дошкільного віку (2016)
Адамович О. - Дослідження лінійних розмірів та щільності тіл хребців шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку (2016)
Kitsera A. Om. - Non-pharmacological sedation by photo-triggering of brain biorhythms, Kozhuhar A., Kitsera A. Ol. (2016)
Filts O. - Schizophrenia as a disorder of the obvious: a clinical hypothesis, Lyzak O., Medyns’ka Y. (2016)
Вергун А. - Мікотично-індуко-вані вростання нігтів у хворих на цукровий діабет та метаболічний синдром: погляди на проблему, Красний М., Кіт З., Вергун О. (2016)
Пшик-Тітко І. - Проект "Санація" - стоматологічна допомога мобілізованим захисникам (2016)
Масна З. - Набуття та удосконалення практичних навичок у студентському гуртку в контексті підготовки майбутніх лікарів до самостійної роботи (2016)
Bilynsky B. - Anatoliy Hnatyshak - the prominent scientist of lviv scientific oncological school (to his 100th anniversary), Shparyk Y., Volodko N., Mryglotsky M., Litvinyak R. (2016)
Адамович О. - Тема Івана Франка у полі творчості Мирослава Скорика (до ювілею Івана Франка) (2016)
Луць І. - Здобутки і перспективи української Асоціації лікарів-католиків у Львові (присвячена 15-річчю діяльності) (доповідь Президента асоціації) (2016)
Зербіно Д. - Життєве кредо — служіння науці (2016)
Міжнародні публікації українських авторів (2016)
Матешук-Вацеба Л. - Медики і медицина в житті та діяльності Митрополита Андрея Шептицького (До 150-річчя від дня народження): бібліографічний покажчик / уклад.: М. С. Надрага, О. М. Кріль, С. В. Васільєва, Л. С. Метельська: наук. ред. А. В. Магльований; Львів. нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, Наукова бібліотека.— Львів, 2015.— 94 с. (2016)
Зербіно Д. - Кореляції між клінічною і клітинною кардіологією (клініко-ультраструктурні дослідження): монографія / Ю. Г Кияк, О. Ю. Барнетт, В. І. Ковалишин, Г. Ю. Кияк.— Львів: Кварт, 2012.— 160 с. (2016)
Хобзей Н. - Якщо пам’ять мені не зраджує... / Спогади і роздуми професора-онколога Бориса Білинського у неквапливих бесідах із журналістом Борисом Козловським. Із розмов про Життя / Упорядник Я. Шпарик. - Львів: ТзОВ "Афіша", 2015. - 248 с., Сімович О. (2016)
Адамович О. - Хроніка першого півріччя 2016 року (2016)
Професору Олександру Кіцері — 85 років (2016)
Служинська Зиновія Олександрівна (до 80-річчя з дня народження) (2016)
Кияк Юліан Григорович (до 70-річчя з дня народження) (2016)
Василь Леонідович Новак (до 65-річчя з дня народження) (2016)
Правила для авторів (2016)
Author rules (2016)
Вихідні дані (2016)
Білай Ю. В. - Боротьба білогвардійських державо охоронних органів з українським державницьким рухом (1918-1920 рр.) (2017)
Кізлова А. А. - Соціальні взаємодії насельників Києво-Печерської Успенської лаври щодо переоблачення мощей святих і заміни їх покровів (кінець XVIII – перші десятиліття ХХ ст.) (2017)
Мелінчук Н. В. - Історія романістики в німецьких університетах (ХVІI-ХХІ ст.) (2017)
Мельничук К. В. - Образ влади та уявлення про "блага революції" у селян та робітників української держави у 1918 році (2017)
Робак І. Ю. - Валентин Отамановський в українській революції 1917-1921 років, Демочко Г. Л. (2017)
Скляр О. Ю. - Вірність Військовій присязі як прояв традиції українського війська доби Української революції 1917-1921 років (2017)
Stroynowski A. - Łagodna rewolucja Sejmu Wielkiego (2017)
Зозуля Н. М. - Свідчення старшин та офіцерів армії УНР про місце релігійного фактору у свідомості та мотивах повстанців Середнього Подніпров’я у 1918-1921 рр. (2017)
Котляр Ю. В. - Селянські республіки Наддніпрянської України: до питання класифікації (2017)
Курінна Т. М. - Топоніми Мліїва: церковна історія минувшини і сьогодення (2017)
Кухарчук О. С. - Роль Товариства "Просвіта" у створенні українського професійного театру на Закарпатті (2017)
Левченко Л. Л. - Проблема Чорноморського флоту і суднобудівних заводів у роки української революції: Миколаївські візії (2017)
Мушта О. А. - З історії Кам’янського осередку Народного Руху України: побиття Галицької молоді 1990 р. (2017)
Недбай Л. С. - Використання архівних матеріалів у дослідженні сталінських репресій щодо громадян польської національності на Півдні України у 1930-х роках (2017)
Скус О. В. - Вихідці з Уманщини в армії УНР (2017)
Smoliński A. - Ukraińskie dążenia niepodległościowe z początku XX w. oraz wojna polsko-ukraińska z lat 1918-1919 w świetle historiografii polskiej (2017)
Srogosz T. - Humańska rzeź, humańska tragedia, czy humańskie zwycięstwo? (2017)
Таранцова Т. О. - Професор С. Л. Франкфурт та його діяльність в урядах УНР (2017)
Ткачук А. І. - Українські терени і постать Богдана Хмельницького в трактуванні польських дослідників другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Хоменко В. O. - Повернення Михайла Грушевського до України у 1924 році у світлі мемуарних джерел (2017)
Цецик Я. П. - Вплив органів місцевого самоврядування Волині на розвиток освіти на початку ХХ ст. (2017)
Zhuchenko A.I. - Study of the glass furnace temperature field effect on glass product quality factors, Tsapar V.S. (2014)
Васильченко Г. М. - Залежність питомої електропровідності вугільної шихти від температури, ступеня графітизації та гранулометричного складу, Чирка Т. В., Лазарєв Т. В., Маловацький А. О. (2014)
Гончарук О. О. - Вплив параметрів лазерного спікання на формування та властивості абразивних композитів із надтвердих матеріалів, Головко Л. Ф., Сороченко В. Г., Лутай А. М., Кагляк О. Д. (2014)
Давидов А. С. - Дослідження роботи роторно-плівкового апарата з висхідним потоком, Бірюк Д. О., Зубрій О. Г. (2014)
Колосов О. Є. - Одержання препрегів для змішування, просочування волокнистих наповнювачів та дозованого нанесення на них епоксидних зв’язуючих з використанням ультразвуку (2014)
Корнієнко Б. Я. - Задачі оптимізації зневоднення та гранулювання мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі (2014)
Плахотний І. А. - Двостадійне термоусідання поліпропіленової термоусадної плівки, Сокольський О. Л. (2014)
Смирнов І. В. - Підвищення корозійної стійкості плазмових покриттів на основі плакованого порошку оксиду алюмінію (2014)
Сокольський О. Л. - Вплив конструктивних і технологічних параметрів процесу формування термопластів на якість екструдованої продукції (2014)
Гомеля М. Д. - Фільтрувальний матеріал для баромембранного очищення води, Мовчанюк О. М. (2014)
Коваленко І. В. - Гідравлічна сепарація полімерних пакувальних матеріалів, Надолинський О. В. (2014)
Макаренко І. М. - Вплив іонів твердості на ефективність очищення води від іонів міді, Носачова Ю. В., Іваненко О. І. (2014)
Марініч О. В. - Вилуговування важких металів із відходів хвостосховищ уранопереробної промисловості, Карпенко Р. О., Колябіна І. Л., Кузенко С. В., Курдибан А. О. (2014)
Радовенчик В. М. - Використання магнетиту для очищення стічних вод від нафтопродуктів, Романенко М. І., Чорна К. І. (2014)
Рой І. Ю. - Характеристика бактерій, виділених із вугільного фільтра системи підготовки води броварного виробництва, Решетняк Л. Р., Клименко Н. А., Ставська С. С., Здоровенко Г. М. (2014)
Рябцев Г. Л. - Особливості виробництва біодизельного палива, Бурлаков В. М., Литвиненко Є. Ю. (2014)
Барбаш В. А. - Лужно-сульфітно-спиртова делігніфікація стебел соняшнику і свербіги, Трембус І. В., Плосконос В. Г., Швидкий А. М. (2014)
Дейкун І. М. - Вплив вибілювальних реагентів на якість лляної целюлози, Барбаш В. А. (2014)
Марчевський В. М. - Кінетика біогазової утилізації паперового паковання, Воронін Л. Г., Смірнова В. А. (2014)
Надолинський О. В. - Сушіння ПЕТ-грануляту, Коваленко І. В. (2014)
Хохотва О. П. - Соснова тирса: дослідження фізико-хімічних характеристик сорбенту, Аветісян Ю. І., Дегтярьова А. В. (2014)
Черёпкина Р. И. - Эффективность использования рапсовой целлюлозы (2014)
Жученко А. І. - Моделювання насадкового абсорбера у процесі одержання ацетилену з реакційних газів, Калюжний В. О. (2014)
Жученко А. І. - Моделювання реакційних труб печі трубчастого типу в конверсії метану, Матвієнко О. І. (2014)
Жученко А. И. - Математическая модель прогрева бумажного полотна в сушильной части бумагоделательной машины, Черёпкин Е. С. (2014)
Кубрак А. І. - Передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки: нові варіанти, Жученко О. А. (2014)
Ладієва Л. Р. - Оптимальне керування режимом пуску автоклава у виробництві азотної кислоти, Ширма А. В. (2014)
Миленький В. В. - Дискретизація параметрів у часі під час статистичних досліджень, Мироненко Ю. М. (2014)
Піргач М. С. - Дискретна система автоматичного керування напірним ящиком відкритого типу, Кваско М. З., Жураковський Я. Ю. (2014)
Ситніков О. В. - Дослідження параметричної схеми скловарної печі (2014)
Kozonova J. - Сomparison of the quality micronutrient compound of recommended daily intakes and the second type diabetes patients’ diet, Telegenko L., Stavnicha N. (2017)
Krutovyi G. - Mathematical aspects of nutrition systems projecting for dietary therapy, Zaparenko A., Borysova A. (2017)
Mardar M. - Comparative analysis of field ration for military personnel of the ukrainian army and armies of other countries worldwide, Hkrupalo M., Stateva M. (2017)
Telegenko L. - Desserts with a high nutritional value in the industry employees nutrition, Kalugina J. (2017)
Kaprelyants L. - Technology of production biological active additive based on selenium containing culture of bifidobacterium, Zykov A., Tregub N. (2017)
Kapustyan A. - Chelate forms of biometalls. Theoretical aspects of obtaining and characteristics, Cherno N. (2017)
Bocharova O. - Using the profile method for evaluationthe beer quality, Melnik I., Hnatovska D., Chub S. (2017)
Гринченко Н. Г. - Модифікація структури та функціонально-технологічних властивостей казеїну: наукові та прикладні аспекти, Тютюкова Д. О., Пивоваров П. П. (2017)
Дишкантюк О. В. - Використання полімерних комбінованих плівок у технології sousvide, Андріянова А. І. (2017)
Kasyanov G. - High-tech processing of secondary resources of winemaking, Davydenko T. (2017)
Tkachenko N. - Modelling formulae of strawberry whey drinks of prophylactic application, Nekrasov P., Vikul S., Honcharuk Ya. (2017)
Кепін М. І. - Дослідження процесу переробки холодним способом плодів кісточкових культур (2017)
Іванов М. С. - Громадянське суспільство в Україні: до розуміння поняття (2016)
Євтушенко О. Н. - Політичний режим та його роль у регулюванні взаємовідносин суспільства й держави (2016)
Громадська Н. А. - Теоретичні основи дослідження політичної журналістики, Висоцька К. О. (2016)
Комарчук О. О. - Історичний аналіз передумов гібридної війни в Україні (2016)
Сергатюк Д. А. - Детермінація політичного елітогенезу в умовах сучасних демократій (2016)
Павлов Д. М. - Теорія пропаганди Леонарда Дуба (2016)
Курілло В. Є. - Латентна політика: методологічні аспекти дослідження (2016)
Власенко Ю. К. - Процес становлення громадянського суспільства в сучасній Україні (2016)
Бронніков В. Д. - Ісламістський радикалізм як фактор дестабілізації світової політичної ситуації, Тешнер В. Т. (2016)
Колісніченко А. І. - Лобізм у політичному процесі (2016)
Ярошенко В. М. - Політична відповідaльніcть як чинник забезпечення демокрaтичного розвитку в Україні, Колесніченко С. М. (2016)
Левченко Л. О. - Характер аудиторії – користувачів політичної інформації в мережі Інтернет, Іванченко І. О. (2016)
Чупрін Р. В. - Венесуела в системі геополітичних відносин в Південній Америці на початку ХХІ ст., Ленда Ю. В. (2016)
Ярошенко В. М. - Європейські стандарти паритетної демократії: завдання для української євроінтеграції (2016)
Лушагіна Т. В. - Децентралізація: уроки країн Балтії для України, Соловйова А. С. (2016)
Шкірчак С. І. - До питання впливу економічних криз на трансформацію соціальної держави у країнах Північної Європи (2016)
Гаргаун Я. І. - Теоретичні засади ідеології українського націоналізму в працях Ю. Бойко-Блохина (2016)
Докашенко В. М. - Радянський феномен допомоги за державним соціальним страхуванням і профспілки (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2016)
Міронова І. С. - Hаціональні меншини України в роки перебудови (1985–1991 рр.) (2016)
Солонська Н. Г. - Слов’янська окремішність та акультурація перших українських переселенців до Канади (2016)
Ядловська О. С. - Діяльність єврейських партій та громадсько-політичних організацій у Південноукраїнському регіоні на початку ХХ ст. (2016)
Лук’янчук Л. Я. - Особливості формування менталітету сучасних східнослов’янських народів (2016)
Підберезних І. Є. - Історія співпраці Сполучених Штатів Америки і країн Південно-Східної Азії (2016)
Зеркаль М. М. - Голодомор 1932–1933 рр. на Миколаївщині в формі репресій: долі людей очима істориків, мовою кримінальних справ (2016)
Косов A. П. - Российские оценки Ближневосточной политики Обамы (2016)
Котляр Ю. В. - Альтернативна історія в історичних дослідженнях (2016)
Левченко Л. Л. - Теорія архівного пошуку Володимира Миколайовича Автократова (матеріали до курсу "Архівна евристика") (2016)
Главенчук А. В. - Дослідження пізньопалеолітичного поселення Анетівка II в 2015 році, Піструіл І. В., Секерська О. П. (2016)
Сацький П. В. - Будівництво Каховської ГЕС і створення південного енергорайону (Подніпров’я, Миколаїв, Херсон, Одеса і Крим) у 1950–1953 рр. (2016)
Шевченко Н. В. - Нотаріат Півдня України в модернізаційних процесах Російської Імперії другої половини ХІХ ст. (2016)
Шкляж Й. М. - Южная Пальмира и ее обитатели во времена М. С. Воронцова (первая половина XIX века), Мацюта П. А. (2016)
Котляр Ю. В. - Анархізм. Новий погляд з позицій сучасності (2016)
Шевчук В. В. - Механізми посилення ефективності і результативності державного регулювання інноваційності в системі охорони здоров’я України (2016)
Ємельянов В. М. - Проблеми та перспективи розвитку електронного урядування в Україні, Берсан Є. В. (2016)
Проців О. Р. - Вплив громадських організацій на торгівлю дичиною у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст (2016)
Ємельянов В. М. - Соціально-економічний аналіз Новобузького району Миколаївської області та перспективи формування спроможних територіальних громад в цьому районі, Ібрагімова А. А. (2016)
Багмет М. О. - Механізми залучення молоді до імплементації публічної євроатлантичної інтеграційної політики України, Кабаєва А. І. (2016)
Бондар Г. Л. - НЛП та психотехнології здійснення ефективної ділової комунікації сучасним менеджером (2016)
Михалевська Л. Б. - Теоретико-концептуальні основи кадрового аудиту державної служби (2016)
Рудовська С. І. - Консультаційна та дорадча діяльності як інститути у публічній політиці (2016)
Євтушенко О. Н. - Механізми психологічного захисту особистості працівника апарату суду, Свєтликова О. В. (2016)
Антонюк В. В. - Шляхи вдосконалення державної політики інформаційної безпеки в умовах протидії гуманітарної експансії російської федерації проти України (2016)
Артеменко А. Г. - Інновації в системі місцевого самоврядування як засіб управління розвитком територіальних громад (2016)
Гончар С. В. - Теоретичні аспекти кадрової політики на (суб) регіональному і муніципальному рівні (2016)
Коваль Г. В. - Роль молодіжних громадських організацій у забезпеченні стабільності держави (2016)
Козаченко Т. П. - Загрози екологічної безпеки в системі національної безпеки України (2016)
Константинов О. О. - Організаційні засади реалізації механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів (2016)
Теліженко О. М. - Світовий досвід прогнозування потреби національної економіки у кваліфікованих кадрах, Мельник О. В. (2016)
Стельмащук Ю. І. - Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання розвитку соціогуманітарної сфери в умовах глобальної трансформації суспільства (2016)
Шатун В. Т. - Концепція навчання впродовж життя як визначальний елемент стратегії Європейського Союзу щодо формування конкурентоспроможного суспільства (2016)
Валенков В. Є. - Компроміс пріоритетів державного управління розвитком соціальної сфери: від теорії до практики (2016)
Волошин В. Г. - Організаційно-правовий механізм державного управління інформаційно-комунікаційною діяльністю органів державної влади (2016)
Ємельянова О. М. - Методичний підхід до вивчення інноваційної складової розвитку регіонів в період стагнації (2016)
Didukh G. - Sweet whey as a raw material for the dietary supplements obtaining with immunomodulatory effect (2017)
Ostapenko V. - Analysis of alternative methods and price politic of icewine production, Tkachenko O., Iukuridze E. (2017)
Krupytska L. - Investigation of the antagonistic activity of secondary metabolites of propionic acid bacteria, Kaprelyants L., Trufkti L. (2017)
Tregub N. - Dietary supplements based on selenium containing culture of lactic acid bacteria, Zykov A., Kaprelyants L. (2017)
Андрєєва С. С. - Дослідження термодинамічних властивостей крохмалів фізичної модифікації при виробництві соусів солодких, Колеснікова М. Б. (2017)
Malinka E. - Luminescent determination of ascorbic acid in dietary supplements, Beltyukova S., Cherednychenko Ie. (2017)
Tkachenko O. - Quality parameters of wine grape varieties under the influence of different vine spacing and training systems, Pashkovskiy A. (2017)
Безусов А. Т. - Аналіз сучасних методів переробки томатів, Тоценко О. В. (2017)
Osipova L. - Modelling of the process of micromycetus survival in fruit and berry syrups, Kirillov V., Khudenko N., Sugachenko T. (2017)
Пилипенко І. В. - Bacillus cereus: характеристика, біологічна дія, особливості визначення в харчових продуктах, Пилипенко Л. М., Ільєва О. С., Ямборко Г. В., Свіржевський О. М. (2017)
Погожих М. І. - Дослідження дисперсного складу овочевого та фруктового напівфабрикатів як основної складової частини для напою смузі, Одарченко Д. М., Соколова Є. Б., Павлюк І. М. (2017)
Pogrebnyak A. - Mechanism of the high efficiency of the cutting frozen food products using water-jet with polymer additions, Pogrebnyak V. (2017)
Сердюк О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку українських ТЕС (2016)
Майдуков Г. Л. - Особенности оценки угольных шахт как объектов инвестиций (2016)
Лысюк В. М. - Локальные рынки в системе национальной экономики, Серов А. О. (2016)
Іванов С. В. - Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку, Солдак М. О. (2016)
Иванов С. Н. - Состояние и проблемы социально-экономического развития Украины (2016)
Болотіна Є. В. - Інституціональні зміни і траєкторія інституціонального розвитку, Шубна О. В. (2016)
Міночкіна О. М. - Механізми формування соціального капіталу в системі власності (2016)
Баутин В. М. - Эволюция форм интегрированных экономических структур в регионах, Сироткина Н. В., Филатова М. В. (2016)
Ляшенко В. И. - "Новая разумная индустриализация" промышленных городов, Котов Е. В. (2016)
Падерін І. Д. - Парадигма функціонування малого підприємництва в умовах децентралізації регіонів, Горященко Ю. Г. (2016)
Шевченко О. О. - Адаптація національної господарської системи до процесів глобалізації (2016)
Михайличенко Н. М. - Становлення банківського контролінгу в Україні та світі як приклад успішної експансії контролінгу "вшир", Назаренко О. С. (2016)
Беседін В. Ф. - Методологічні основи рентних відносин в контексті сталого розвитку України, Столяров В. Ф., Островецький В. І. (2016)
Бутенко А. І. - Подолання асиметрії в податковій системі України, Шлафман Н. Л., Бондаренко О. В. (2016)
Лантух І. В. - Проблеми використання меліоративного кредиту у сільськогосподарському виробництві в добу капіталістичної модернізації України кінця ХІХ - початку ХХ ст (2016)
Шевченко Н. Ю. - Использование математических методов принятия решений для поддержки платежеспособности предприятия металлургического комплекса в условиях санации (2016)
Коритько Т. Ю. - Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України (2016)
Решетняк Т. В. - Прогнозування рівня фінансового стану машинобудівного підприємства за допомогою марківських процесів (2016)
Цуканова Л. В. - Проблеми вибору джерел фінансування та їх застосування в промисловості України, Грибкова С. М. (2016)
Ольховская О. Л. - Оценка системы управления качеством организации производственного процесса, Заика А. А. (2016)
Вецепура Н. В. - Питання відновлення машинобудівного комплексу України в умовах розвитку коопераційних зв'язків, Прокоф'єва С. В. (2016)
Дубинська О. С. - Методичне забезпечення моніторингу "ранніх сигналів" кризи на основі порівняння динаміки показників (2016)
Стрєльніков Р. М. - Інформаційно-організаційне забезпечення функціонування ринку інвестиційних послуг в умовах ринкової економіки (2016)
Єфременко В. В. - Необхідність стандартів недискримінаційної реклами в Україні, Гордієнко В. В. (2016)
Єлецьких С. Я. - Внутрішня структура механізму управління стійким розвитком підприємства (2016)
Нечволода Л. В. - Підвищення ефективності процесу розподілу робіт між співробітниками машинобудівного підприємства за допомогою математичних методів, Пилипенко К. В. (2016)
Гудкова К. Ю. - Методи та підходи до оцінки ефективності ІТ-проектів, Лях А. О. (2016)
Землянкін А. І. - Проект нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України (на період 2016 - 2026 років), Підоричева І. Ю., Ніколаєнко А. І. (2016)
Драчук Ю. З. - Інтелектуальний потенціал в Україні: проблеми та напрями розвитку, Трушкіна Н. В. (2016)
Волобуєв Г. С. - Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств (2016)
Латишева О. В. - Етапи управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку машинобудівних підприємств (2016)
Каменська О. О. - Концепція управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку (2016)
Мельников О. Ю. - Розробка системи підтримки прийняття рішень для розподілу путівок профспілковим комітетом підрозділу, Денисова С. О. (2016)
Павлов К. В. - Наноинновации как фактор повышения эффективности интенсификации производства (2016)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - "Общак" та "еліта" Луганщини (2016)
Бронніков В. Д. - Оновлення політичної верхівки сучасної України: філософський ракурс (2016)
Гавеля В. Л. - Свобода целей и стремление к свободе (2016)
Фесенко А. М. - Знецінення праці та загрози відчуження молоді від трудового способу життя в умовах домінування цінностей "суспільства споживання" (2016)
Kojolianko О. - Ukrainian interned in 1914–1920 years: the philosophy of social determinism, Kojolianko G. (2016)
Качмар О. В. - Фрустраційна теорія агресії (2016)
Лозко Г. С. - Концепція викладання християнської етики Г. С. Сковороди: релігієзнавчий аспект (2016)
Маргеліс Н. В. - Специфіка комунікативно-синкретичної моделі інтонування в дитячій субкультурі (2016)
Патлайчук О. В. - "Романтичний реалізм" Айн Ренд як естетична концепція (2016)
Осипов А. О. - Досвід визначення основи єдності науки і духовної природи людини (роздуми над роботою Р. Штайнера "Істина і наука: пролог до "Філософії свободи") (2016)
Кретов В. П. - Філософема символу і мова сучасної науки (2016)
Шпачинський І. Л. - Про деякі епістемологічні аспекти поняття "іронія" (2016)
Drozhanova O. - From the comprehension of technization to the entrepreneurship of ethics: phenomenological vision, Stupak O. (2016)
Броннікова Л. В. - Трансформація образу науки у сучасному суспільстві (2016)
Шапошніков В. А. - 15 Європейський Конгрес етнічних релігій у Празі (Чехія) (2016)
Карасьов М. В. - Рецензія на філософський роман Юрія Чумака "Дарунок цариці Древи" (2016)
Титут (2012)
Содержание (2012)
Баранский П. И. - Некоторые термоэлектрические особенности обычных и трансмутационно легированных кристаллов кремния, Гайдар Г. П. (2012)
Синявский Э. П. - ТермоЭДС в нанопроволоках Bi в поперечном постоянном электрическом поле, Соловенко В. Г., Карапетян С. А. (2012)
Земсков В. С. - Структурные особенности и термоэлектрические свойства слоистых халькогенидов со сложными кристаллическими решетками и низкой теплопроводностью, Шелимова Л. Е., Константинов П. П., Авилов Е. С., Кретова М. А., Нихезина И. Ю. (2012)
Марьянчук П. Д. - Коэффициент термоэлектрической добротности кристаллов Hg1-xMnxS, Hg1-x-уMnxFeyS и Hg1-xMnxTe1-zSz, Андрущак Г. О., Майструк Э. В. (2012)
Кавей Г. - Новый метод производства электроэнергии из отработанного тепла посредством термоэлектрической пены (2012)
Кульбачинский В. А. - Термоэлектрическая добротность монокристаллов p-(BixSb1-x)2-ySnyTe3 в широком температурном диапазоне, Кытин В. Г., Кудряшов А. А., Лоштак П. (2012)
Янгтайзонг А. - Электронная структура и прогнозирование термоэлектрических свойств CuBO2 (2012)
Анатычук Л. И. - Малогабаритный термоэлектрический источник тока одноразового действия, Микитюк П. Д. (2012)
Черкез Р. Г. - Каскадная проницаемая термоэлектрическая батарея охлаждения (2012)
Анатычук Л. И. - Исследования влияния излучения на точность измерения теплопроводности абсолютным методом, Лысько В. В. (2012)
Коржуев М. А. - Некоторые "узкие” места автомобильных термоэлектрических генераторов и поиск новых материалов для их устранения, Гранаткина Ю. В. (2012)
Градаускас Йонас Йоно (к 50-летию со дня рождения) (2012)
Кадзикава Такенобук (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Фісун М. Т. - Когнітивний аналіз структури навчального плану (2016)
Бойко А. П. - Застосування генетичного алгоритму для оптимізації характеристик суден з малою площею ватерлінії, Бондаренко А. В. (2016)
Крайник Я. М. - Розробка low-cost мультимедійного навчального класу, Гайван В. Ю., Килимович О. О. (2016)
Накул Ю. А. - Модель системи завантаження крупнотонажних суден, Стовманенко В. О. (2016)
Бєлозьоров Ж. О. - Аналіз та реалізація алгоритму обчислення координат пострілу на базі мобільного пристрою у взаємодії з БПЛА (2016)
Самойленко Є. Є. - Алгоритми операцій над матрицями-ортопроекторами з MnC (2016)
Голобородько А. М. - Адаптивна система управління високовольтним пристроєм для очистки лиття на базі нейро-нечіткого регулятора (2016)
Дворецький М. Л. - Проектування структури розподіленої БД на базі парсингу SQL-запитів, Боровльова С. Ю., Давиденко Є. О. (2016)
Ляпун Д. А. - Исследование компьютерной системы управления платформой на мобильном объекте, Ситников В. С. (2016)
Стрельцов О. В. - Модель підтримання рівноваги антропоморфного робота, Ляшенко А. І. (2016)
Максименко Ю. А. - Підвищення ефективності функціонування системи дистанційних технічних засобів розвідки за рахунок визначення часу впізнавання засобів протидії (2016)
Никольский М. В. - Пьезоэлектрический вискозиметр, Бережной К. Ю. (2016)
Максименко А. О. - Побудова на нечіткій логіці комп’ютерної системи автоматичного управління об’єктом, що має обмежені обчислювальні й енергетичні ресурси, Ситніков В. С. (2016)
Ситников В. С. - Повышение эффективности мобильной системы мониторинга лесного пожара, Олейников К. С. (2016)
Погромська Г. С. - Моделювання складних систем на основі визначення базових принципів аутопойезису (2016)
Скалозуб В. В. - Цифровые сертификаты для владельцев мобильных телефонов, Ситников В. С., Яковлев Д. П. (2016)
Стрельцов О. В. - Застосування методів машинного навчання в задачі автоматизації свердління, Качур О. М. (2016)
Хіміченко І. В. - Найближчий доменний блок як основа фрактального стисненя зображення (2016)
Стрельцов О. В. - Исследование методов аутентификации пользователя по клавиатурному почерку, Войтов В. М. (2016)
Бурлаченко І. С. - Модель комунікативної трансформації поведінки компонентів при мультиагентній організації мережевих систем, Довгенко О. Є. (2016)
Коваленко Т. В. - Модели и методы обработки цифровых текстурных изображений в системах аэрокосмического мониторинга (2016)
Куценко С. В. - Метод розміщення сповіщувачів провідно-безпровідної системи пожежної сигналізації всередені будівлі, Бакарджиєв Р. О., Корецька О. О., Мусієнко М. П. (2016)
Хнюнін С. Г. - Функціональне та схемотехнічне моделювання п’єзоперетворювачів для визначення ефекту Коанда (2016)
Содержание (2012)
Фреик Д. М. - Квантово-размерные эффекты в наноструктурах и проблемы термоэлектричества, Юрчишин И. К., Лысюк Ю. В. (2012)
Баранский П. И. - Анизотропия термоЭДС захвата электронов фононами в n-Ge, Гайдар Г. П. (2012)
Земсков В. С. - Кристаллическая структура и термоэлектрические свойства слоистых тетрадимитоподобных халькогенидов, Шелимова Л. Е., Константинов П. П., Житинская М. К., Авилов Е. С., Кретова М. А., Нихезина И. Ю. (2012)
Ромака В. А. - Влияние легирования интерметаллического полупроводника n-ZrNiSn донорной примесью Ві на значение коэффициента термоэлектрической мощности Z*, Стадник Ю. В., Рогль П., Ромака В. В., Хлил Э. К., Лах О. И., Горынь А. М. (2012)
Свечникова Т. Е. - Термоэлектрические свойства кристаллов n- Bi2Te3-xSex (x = 0.15 и 0.3), Коржуев М. А. (2012)
Симкин А. В. - Влияние состояния контактной поверхности на адгезионную прочность коммутационных слоёв термоэлементов на основе экструдированного теллурида висмута, Бирюков А. В., Репников Н. И., Иванов О. Н. (2012)
Струтинская Л. Т. - Моделирование процесса роста термоэлектрического материала на основе Ві2Те3 методом вертикальной зонной плавки, Жихаревич В. В. (2012)
Анатычук Л. И. - Исследование энергетических характеристик проницаемого плоскостного термоэлемента, Черкез Р. Г., Демьянюк Д. Д., Бухараева Н. Р. (2012)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический генератор для бензинового двигателя, Кузь Р. В., Розвер Ю. Ю. (2012)
Дэвид Майкл Роу (1939 – 2012) (2012)
Готра Зенон Юрьевич (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Лусте Олег Янович (к 70-летию со дня рождения) (2012)
Євтух В. - Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект (2006)
Михальченко М. - Цивілізаційна чи ціннісна розколотість України?, Шайгородський Ю. (2006)
Кармазіна М. - Партійний вимір російського націоналізму в Україні (2006)
Паніч Ю. - Національна свідомість українських громадян в сучасних умовах (2006)
Афонін Е. - Історична місія сучасного авторитаризму, Мартинов А. (2006)
Кіндратець О. - Деякі аспекти формування сталої демократії (2006)
Півнева Л. - Політична і популярна культури як предмет політологічного аналізу (2006)
Клименко В. - Проблеми військово-соціального управління: кадрова політика у Збройних Силах України (2006)
Демченко О. - Діяльність груп інтересів в Україні (2006)
Романова О. - Релігійний компонент в системі освіти: підходи до державного регулювання (2006)
Туренко В. - Роль релігії і віри в суспільному розвитку (2006)
Бебик В. - Політичний менеджмент глобальної інтелектуальної сфери (2006)
Пироженко В. - Національна консолідація в умовах обмеження державного суверенітету (2006)
Біляцький С. - Соціальні наслідки зростання населення Землі, Ярова Н. (2006)
Митрофанова О. - Польща як стратегічний партнер України (2006)
Вітман К. - Концепція державної національної політики Республіки Молдова (2006)
Медвідь Ф. - Політико-правова доктрина Івана Франка (2006)
Зростання політичної активності молоді як суттєвий чинник вдосконалення партійної системи (2006)
Андрусів В. - Суспільна ідея та соціо-комунікація в добу української незалежності (2006)
Книжкова полиця (2006)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих в журналі "Політичний менеджмент" 2006 року (2006)
Вийшов у світ №6 (20) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Содержание (2012)
Касиян А. И. - Состояние и перспективы термоэлектричества на органических материалах, Горелов В. М., Дубровин И. В. (2012)
Марадудина О. Н. - Получение нанокристаллического Bi2Te3 методом сольвотермального синтеза с микроволновым нагревом и горячего изостатического прессования, Любушкин Р. A., Лойковски В., Иванов О. Н. (2012)
Ромака В. А. - Особенности механизмов дефектообразования и проводимости термоэлектрического материала HfNi1-xCoxSn, Стаднык Ю. В., Рогль П., Ромака Л. П., Хлил Е. К., Крайовский В. Я., Горынь А. М. (2012)
Басу Р. - Разработка термоэлектрических устройств на основе PbTe n-типа / TAGS-85 ((AgSbTe2)0.15(GeTe)0.85) р-типа и сплава Si-Ge n/p-типа, Бхаттачария С., Бхатт Р., Мешрам К. Н., Сингх А., Асваль Д. К., Гупта С. К. (2012)
Анатычук Л. И. - О влиянии теплообменных систем на эффективность термоэлектрических приборов, Прибыла А. В. (2012)
Струтинская Л. Т. - Компьютерное проектирование секционных термоэлектрических модулей на основе PbTe, Билинский-Слотыло В. Р., Михайловский В. Я. (2012)
Молодык А. В. - Комбинирование трансформаторов энергии как метод решения проблем современного приборостроения, Смоляр Г. А., Лозбин Д. В. (2012)
Черкез Р. Г. - Энергетические характеристики термоэлемента с развитым боковым теплообменом (2012)
Анатычук Л. И. - О точности измерения термоЭДС зондовым методом, Мочернюк Р. В. (2012)
Туз Ю. М. - Эталон единицы электрического напряжения переменного тока на основе термоэлектрических преобразователей, Добролюбова М. В., Артюхова Ю. В., Струнина Ю. А., Боднарук В. И., Тащук Д. Д. (2012)
Анатычук Лукьян Иванович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Кахраманов Камил Шамилович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Соколов Олег Борисович (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Федоров Михаил Иванович (к 60-летию со дня рождения) (2012)
Базика Д. А. - Результати роботи ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України" у 2014 році, Сушко В. О., Чумак А. А., Бузунов В. О., Талько В. В., Янович Л. А. (2015)
Бончук Ю. В. - Радіаційно-гігієнічні принципи обґрунтування розмірів і функціонування зон спостереження АЕС (2015)
Дёмина Э. А. - Противолучевые средства: классификация и механизмы (2015)
Игумнов С. А. - Обзор исследований в области психического здоровья среди жителей загрязненных территорий и чернобыльских "ликвидаторов" в Республике Беларусь, Лапанов П. С. (2015)
Ліхтарьов І. А. - Основні принципи та досвід проведення комплексної дозиметричної паспортизації населених пунктів України, Ковган Л. М., Масюк С. В., Іванова О. М., Чепурний М. І., Бойко З. Н., Герасименко В. Б. (2015)
Ліхтарьов І. А. - Узагальнені результати реконструкції індивідуалізованих доз суб’єктів Державного Реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Ковган Л. М., Масюк С. В., Іванова О. М., Чепурний М. І., Бойко З. Н., Герасименко В. Б., Терещенко С. О., Кравченко І. Г., Кортушин Г. І., Марценюк О. Д., Губіна І. Г. (2015)
Нечаєв С. Ю. - Забезпечення радіаційного захисту на етапі проектування робіт з перетворення об’єкта "Укриття" в екологічну безпечну систему (2015)
Чумак А. А. - Потенційні можливості використання N-стеароїлетаноламіну в радіаційній медицині, Бердишев A. Г., Косякова Г. В., Талько В. В., Гула Н. М. (2015)
Василенко В. В. - Основні чинники формування внутрішнього опромінення населення радіоактивно забруднених територій на поточному етапі аварії на ЧАЕС (на прикладі Київської області), Нечаєв С. Ю., ЦиганковМ. Я., Ратіа Г. Г., Берковський В. Б., Пікта В. О., Шпаченко Д. І., Задорожна Г. М., Міщенко Л. П. (2015)
Бузунов В. О. - Післяаварійні зміни стану здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986–1987 рр. (період спостереження 1988–2012 рр.), Войчулене Ю. С., Домашевська Т. Є., Хабарова Т. П., Картушін Г. І. (2015)
Гунько Н. В. - Оцінка ефективності організованого переселення в Україні жителів із зони безумовного (обов’язкового) відселення як заходу протирадіаційного захисту населення (2015)
Ліхтарьов І. А. - Інтерпретація результатів вимірювань вмісту радіойоду у щитоподібній залозі мешканців України (1986 рік), Ковган Л. М., Чепурний М. І., Масюк С. В. (2015)
Пилипенко М. І. - Медико-соціальні наслідки проблем безпеки пацієнтів в онкорадіології, Стадник Л. Л., Риган М. М., Скалецький Ю. М., Шальопа О. Ю. (2015)
Прилипко В. А. - Стан радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС за оцінками експертів в разі надзвичайної ситуації, Шевченко К. К. (2015)
Присяжнюк А. Є. - Досвід дослідження захворюваності на злоякісні новоутворення населення малих територій України, що зазнали забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Фузік М. М., Гудзенко Н. А., Базика Д. А., Федоренко З. П., Рижов А. Ю., Сумкіна О. В., Троцюк Н. К., Хухрянська О. М. (2015)
Чумак В. В. - Проблеми внаслідок опромінення гіпокампа інтервенційних радіологів – дозові навантаження та ймовірні ефекти: моделювання методом Монте-Карло, Моргун А. О., Баханова О.В., Логановський К. М., Логановська Т. К., Мараззиті Д. (2015)
Чумак В. В. - Енергетичні та кутові залежності поширених типів індивідуальних дозиметрів у дзеркалі Першого національного інтеркалібрування лабораторій індивідуального дозиметричного контролю України, Деняченко Н. П., Волоський В. М. (2015)
Базика Д. А. - Експресія білка Cyclin D1 та генів CCND1 і PNKP у мононуклеарах периферичної крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з різним станом імунітету, Кубашко А. В., Ільєнко І. М., Бєляєв О. А., Плескач О. Я. (2015)
Базика Д. А. - Порушення генної експресії, теломер та когнітивний дефіцит як функція дози у опромінених in utero та в дорослому віці внаслідок аварії на ЧАЕС, Логановський К. М., Ільєнко І. М., Чумак С. А., Бомко М. О. (2015)
Бебешко В. Г. - Оцінка медіани виживаності хворих на гострі лімфобластні лейкемії, які зазнали впливу іонізуючого випромінення внаслідок аварії на ЧАЕС, залежно від амінокислотного складу стромальних фібробластів кісткового мозку та показників мієлограми, Бруслова К. М., Цвєткова Н. М., Володіна Т. Т., Пушкарьова Т. І., Ляшенко Л. О., Панченко Л. М., Яцемирський С. М. (2015)
Білоус Н. І. - NOTCH1 мутації у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Абраменко І. В., Чумак А. А., Дягіль І. С., Мартіна З. В. (2015)
Дмитренко І. В. - Оцінка відповіді на терапію іматинібом у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією з е13а2 та е14а2 транскриптами гена BCR/ABL1, Федоренко В. Г., Шляхтиченко Т. Ю., Шолойко В. В., Любарець Т. Ф., Дмитренко О. О., Балан В. В., Кравченко С. М., Мартіна З. В., Товстоган А. О., Малінкіна Т. В., Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2015)
Камінський О. В. - Незлоякісна тиреоїдна та інша ендокринна патологія у дорослих і дітей, опромінених внаслідок аварії на ЧАЕС, Копилова О. В., Афанасьєв Д. Є., Пронін О. В. (2015)
Любарець С. Ф. - Гігієнічний стан порожнини рота, рівень sIgA, мінеральні складові ротової рідини та оптимізація профілактичних заходів у дітей з гіпоплазією емалі зубів на тлі коморбідної патології, Копилова О. В., Белінгіо Т. О., Колбасинська В. М., Сєчина І. М., Любарець Т. Ф. (2015)
Маєвська І. О. - Вікові особливості захворюваності жінок-учасниць ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС на хвороби репродуктивної системи (за даними ДРУ, період спостереження 1988–2012 рр.), Бузунов В. О. (2015)
Міщенюк О. Ю. - Прогностична цінність гематологічних показників щодо виникнення тромбозів у хворих на спонтанні та радіаційно-асоційовані Рh-негативні мієлопроліферативні новоутворення, Клименко С. В. (2015)
Міщенюк О. Ю. - Особливості перебігу та клінічної картини есенціальної тромбоцитемії залежно від JAK2 V617F статусу хворих, Костюкевич О. М., Дмитренко І. В., Клименко С. В. (2015)
Міщук Я. М. - Частота поліморфних варіантів 72 кодону гена TP53 (Rs1042522) серед населення України, Серга С. В., Коляда О. К., Остапченко Л. І., Демидов С. В., Козерецька І. А. (2015)
Носач О. В. - Особливості показників прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, які зазнали дії іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС, Овсяннікова Л. М., Чумак А. А., Альохіна С. М., Саркісова Е. О., Гасанова О. В., Плескач О. Я., Незговорова Г. А., Зелінська A. В., Кадюк О. М. (2015)
Степанова Є. І. - Вплив VNTR (4а/b) поліморфізму гена eNOS на розвиток ендотеліальної дисфункції та порушень системи дихання у дітей – мешканців радіоактивно забруднених територій, Колпаков І. Є., Зигало В. М., Литвинець О. М., Кондрашова В. Г., Вдовенко В. Ю., Скварська О. О., Леонович О. С. (2015)
Сушко В. О. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у персоналу підрядних підприємств, який працює у радіаційно-небезпечних умовах на об’єкті "Укриття" Чорнобильської АЕС, Незговорова Г. А., Дегтярьова Л. В., Колосинська О. О., Громадська В. М. (2015)
Сушко В. О. - Оптимізація лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення, Швайко Л. І., Базика К. Д., Ряжська А. С. (2015)
Федірко П. А. - Ризик розвитку судинної патології сітківки у опромінених у різному віці осіб внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Бабенко Т. Ф., Дорічевська Р. Ю., Гарькава Н. А. (2015)
Гапєєнко Д. Д. - Радіомодифікуючий та антитоксичний вплив полімінеральних речовин природного походження на життєздатність клітин лінії L929 за комбінованої дії іонізуючого випромінювання та іонів важких металів, Лавренчук Г. Й. (2015)
Жирнов В. В. - Реакция дзета потенциала мембран эритроцитов человека на модуляторы активности гардос каналов на фоне гамма-излучения малой мощности, Яковенко И. Н., Войцицкий В. М., Хижняк С. В., Зубрикова-Чугайнова О. Г., Горобец В. А. (2015)
Клепко А. В. - Особливості впливу довготривалого гамма-опромінення малої потужності на розвиток лабораторних щурів та їх спермоутворення, Мотрина О. А., Ватліцова О. С., Андрейченко К. С., Пчеловська С. А., Андрейченко С. В., Горбань Л. В. (2015)
Литвинчук Х. М. - Експериментальна оцінка радіопротекторних властивостей 2-меркаптобензтіазолу у тест-системі культури клітин, Лавренчук Г. Й., Литвинчук Л. М., Асмолкова В. С., Бойко О. А. (2015)
Нурищенко Н. Є. - Вплив ультразвуку на вміст інтерлейкінів у крові щурів з експериментальним запаленням (2015)
Руссу І. З. - Закономірності змін кількісних і якісних показників гемопоетичних стовбурових клітин у культурі клітин в умовах дії радіонукліду стронцію-90, Родіонова Н. К., Білько Д. І., Білько Н. М. (2015)
Рябченко Н. М. - Гено- та цитотоксичні ефекти в клітинах кісткового мозку та периферичної крові, індуковані тривалим надходженням радіоізотопу 131І до організму лабораторних щурів, Липська А. І., Бурдо О. О., Сова О. А., Дрозд І. П. (2015)
Шкарупа В. М. - Дослідження поліморфізму генів репарації ДНК XRCC1 та XPD та ризику виникнення раку щитоподібної залози у осіб, які зазнали дії іонізуючої радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Геник-Березовська С. О., Паламарчук В. О., Талько В. В., Клименко С. В. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Правила для авторів (2015)
Новікова О. Ф. - Особливості фінансування соціальної інфраструктури в процесі бюджетної децентралізації, Логачова Л. М. (2017)
Ляшенко В. І. - Регіональні наукові центри НАН України та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем в умовах децентралізації, Підоричева І. Ю. (2017)
Абдуллаева М. Н. - Методические основы оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевой специфики в Узбекистане (2017)
Осадча Н. В. - Польща як стратегічний зовнішньоторговельний партнер України з позицій безпеки зовнішньої торгівлі, Петрова Г. Є. (2017)
Бутенко А. І. - Концепція формування системи технологічного підприємництва в Україні, Шлафман Н. Л., Бондаренко О. В. (2017)
Снігова О. Ю. - Можливості формування постіндустріальних конкурентних переваг старопромислових регіонів України (2017)
Столяров В. Ф. - Методо- логічні основи фіскальної децентралізації в Україні в контексті аналізу світового досвіду управління державними доходами, Островецький В. І. (2017)
Михайличенко Н. М. - Метод ступінчастого розрахунку сум покриття як основний інструмент служби контролінгу, Полянська Д. А. (2017)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні сценарії сталого розвитку залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки, Шевченко А. І. (2017)
Мальчик М. В. - Сутність і концепція екологічного маркетингу муніципального утворення (міста), Мартинюк О. В. (2017)
Латишева О. В. - Основні тенденції розвитку, перспективи та можливості забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств в Україні (2017)
Жуков С. А. - Формування системи оцінки ефективності промислового маркетингу на підприємстві (2017)
Болотіна Є. В. - Сучасні західні концепції управління та моделі публічного адміністрування, Нікітенко А. В. (2017)
Маслош О. В. - Сучасні питання стратегічного розвитку лакофарбового виробництва в Україні (2017)
Ольховская О. Л. - Система оценки эффективности управления качеством организации производственного процесса на машиностроительном предприятии, Заика А. А. (2017)
Карпенко Ю. В. - Сутність і структура соціального капіталу сфери туризму в умовах модернізації економіки (2017)
Зайцев В. С. - Сертифікація персоналу - нова технологія оцінювання компетенцій працівників підприємств (2017)
Павлов К. В. - Особенности управления эколого-экономическими системами пригородных сельскохозяйственных районов (2017)
Кашин А. А. - Ижевская агломерация: геоэкономический анализ, Кудрявцев А. Ф., Лекомцев А. Л., Сидоров В. П., Ситников П. Ю. (2017)
Маликов Р. И. - Инновационные подходы к разработке инструментария диагностики параметров административного регулирования предпринимательства в регионе, Гришин К. Е. (2017)
Маликова Т. Ш. - Администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду, Агадуллина А. Х., Туктарова И. О., Карачурина Р. Ф. (2017)
Толмачова Г. Ф. - Регулювання розвитку малого і середнього підприємництва: досвід зарубіжних країн для України, Ляшенко В. І., Колєснікова Г. В. (2017)
Кадирова Ш. А. - Инвестиции и инновации в развитии экономики Узбекистана, Исмаилходжаев А. И. (2017)
Фролов А. В. - Роль инвестиций в формировании конкурентоспособной экономики Узбекистана (2017)
Васильева Е. Р. - Экономическая роль государства в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства (2017)
Прогнімак О. Д. - Соціокультурні аспекти процесів самоорганізації населення в умовах децентралізації влади в Україні (2017)
До 80-річчя професора, доктора економічних наук М. М. Якубовського: відомий вчений, педагог, дослідник (2017)
Памяти выдающегося учёного-организатора, члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Петровича Савченко (2017)
Вихідні дані (2017)
Авраменко А. А. - Влияние уровня кислотности желудочного сока на эффективность прокинетиков при лечении больных хроническим неатрофическим гастритом (2015)
Басюга І. О. - Оцінка ультразвукових та морфологічних маркерів порушень фетоплацентарного комплексу при вагітності, ускладненої маловоддям, Костюк В. М. (2015)
Безсмертна Г. В. - Порівняльний аналіз факторів ризику та клінічних показників тяжкості стану пацієнтів із транзиторними ішемічними атаками та в різні періоди ішемічного інсульту, Безсмертний Ю. О. (2015)
Бєгоулєв О. Є. - Ототоксичні побічні реакції від протитуберкульозних препаратів та методи їх профілактики і лікування (2015)
Бобкович К. О. - Використання комбінованих препаратів рослинного походження для запобігання госпіталізацій пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та фібриляцією передсердь, Ілащук Т. О., Малкович Н. М. (2015)
Бондаренко Л. В. - Окиснювальний гомеостаз та рівні атерогенності на етапах формування і розвитку хронічного обструктивного захворювання легенів (2015)
Бочкарьова О. В. - Таксономічний склад мікробіоти вмісту порожнини піхви дівчат пубертатного віку (2015)
Вергун А. Р. - Стан деяких біохімічних показників ліпідного обміну у хворих на метаболічний синдром, деструктивний трихофітний оніхомікоз, асоційований із врослим нігтем, Кіт З. М., Вергун О. М. (2015)
Войда Ю. В. - Збереженість спектрів антибіотикочутливості клінічних ізолятів Escherichia coli після довгострокового зберігання (2015)
Волкова Н. М. - Роль М1-холінорецепторів асоціативної кори щурів різного віку у впливі на автономну регуляцію серцевого ритму за умов зниженого атмосферного тиску (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського