Вишневский Л. В. - Банк генетичних ресурсів тварин ІРГТ ім. М. В. Зубця НААН у системі збереження біорізноманіття тваринництва України, Порхун М. Г., Сидоренко О. В., Джус П. П. (2017)
Войтенко С. Л. - Основні вимоги до формування генофондного стада у свинарстві у контексті діяльності генофондного господарства, Вишневський Л. В. (2017)
Гайдарска В. М. - Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных в Болгарии – сохранение и управление, Игнатова М. М., Люцканов П. И. (2017)
Кругляк А. П. - Банк генетичних ресурсів – основа створення, розвитку нових та збереження малочисельних порід (2017)
Рєзникова Н. Л. - Навіщо нам аборигенні породи? (2017)
Бабік Н. П. - Вплив генотипових чинників на тривалість і ефективність довічного використання корів голштинської породи (2017)
Базишина І. В. - Формування господарськи корисних ознак молочної худоби залежно від походження за батьком, лінії та спорідненої групи (2017)
Бойко О. В. - Ефективність селекції за екстер’єрним типом у племінних стадах молочних порід, Гончар О. Ф., Сотніченко Ю. М., Мачульний В. В. (2017)
Ващенко О. В. - Комбінаційна здатність спеціалізованих порід і типів свиней в промисловому схрещуванні (2017)
Герман Ю. И. - Алгоритмы оценки племенной ценности лошадей белорусской упряжной, русской тяжеловозной и русской рысистой пород, Горбуков М. А., Шейко И. П. (2017)
Гладій М. В. - Ефективність виробничої діяльності експериментальної бази Інституту розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця НААН, Кругляк О. В., Порхун М. Г., Мартинюк І. С. (2017)
Гладій М. В. - Інноваційна технологія виробництва високопротеїнових кормових добавок з гідролізованої пір’яної сировини та крові в ТОВ "Комплекс Агромарс", Муржа І. І., Кебко В. Г., Полупан Ю. П., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Шеляг І. В. (2017)
Димчук А. В. - Динаміка росту живої маси бугайців різних порід, Любинський О. І. (2017)
Зєльдін В. Ф. - Особливості селекційної роботи у свинарстві (2017)
Коваль Т. П. - Бугаї-плідники та їх вплив на господарськи корисні ознаки корів дочок напівсестер за батьком (2017)
Козырь В. С. - Продуктивность голштинов различной эколого-генетической генерации и украинской черно-пестрой молочной породы в условиях степной зоны Украины, Коваленко В. П., Геккиев А. Д. (2017)
Кузів М. І. - Вплив промірів тіла корів української чорно-рябої молочної породи після першого отелення на формування їх подальшої молочної продуктивності, Федорович Є. І., Кузів Н. М., Новак І. В. (2017)
Ладика В. І. - Племінна цінність бугаїв світового генофонду швіцької породи, Павленко Ю. М., Клименко О. І., Калініченко Д. О. (2017)
Люцканов П. И. - Характеристика продуктивности созданного Молдавского типа цигайских овец, Машнер О. А., Тофан И. Н. (2017)
Маковська Н. М. - Господарсько-біологічні ознаки свиней ПСП "Дзвеняче", Бодряшова К. В., Бірюкова О. Д. (2017)
Пасайлюк М. В. - Вікові та статеві особливості показників природної неспецифічної резистентності коней гуцульської породи, Стефурак І. В., Стефурак Ю. П. (2017)
Підпала Т. В. - Успадкування селекційних ознак потомством бугаїв-плідників голштинської породи, Бондар С. О. (2017)
Почукалін А. Є. - Моніторинг симентальської породи в Україні, Різун О. В., Прийма С. В. (2017)
Скляренко Ю. І. - Дослідження якісного складу молока корів української бурої молочної породи, Чернявська Т. О., Бондарчук Л. В. (2017)
Слюсар М. В. - Історія становлення етології як науки про поведінку тварин, Ковальчук В. І., Слюсаренко Ю. Л. (2017)
Хмельничий Л. М. - Тривалість життя корів української червоно-рябої молочної породи залежно від оцінки лінійних ознак, Вечорка В. В. (2017)
Дзіцюк В. В. - Хромосомні аномалії овець, Типило Х. Т. (2017)
Епишко О. А. - Ассоциация полиморфизма гена бета-лактоглобулина с молочной продуктивностью коров белорусской черно-пестрой пород, Пешко В. В., Пешко Н. Н. (2017)
Комендант Т. М. - Обусловленность продуктивного долголетия и пожизненной продуктивности коров чёрно-пёстрой породы генетическими факторами (2017)
Папп В. В. - Генетичні особливості популяцій карпатських бджіл (Apis mellifera carnica var. ukrainica carpatica) чотирьох провідних типів, Метлицька О. І., Палькіна М. Д. (2017)
Передрій М. М. - Каріотипова мінливість корів української червоно-рябої молочної породи з різною відтворною здатністю, Дзіцюк В. В. (2017)
Подоба Ю. В. - Аналіз даних світового генетичного банку: однонуклеотидні поліморфізми мітохондріального геному тварин великої рогатої худоби сірої української та української білоголової порід, Пінчук В. О., Бородай В. П. (2017)
Чебуранова Е. С. - Генетическая структура популяции лошадей по генам SCID и HYPP, Епишко О. А., Кузьмина Т. И. (2017)
Мельник В. О. - Ефективність внутрішньоматкового осіменіння племінних свиноматок, Кравченко О. О., Когут О. С. (2017)
Плотко Т. С. - Використання адаптогенів для підвищення резистентності і відтворювальної здатності корів в зоні радіоактивного забруднення Київського Полісся (2017)
Скорик К. О. - Анатомічна будова внутрішніх статевих органів кіз зааненської породи (2017)
Шарапа Г. С. - Розвиток і заплідненість телиць за різних схем випоювання незбираного молока, Бойко О. В. (2017)
Зюзюн А. Б. - Цитоморфологічні дослідження оцит-кумулюсних комплексів кролиць, одержаних із яєчників на різних фазах естрального циклу (2017)
Новичкова Д. А. - Влияние наночастиц высокодисперсного кремнезема на морфологию и интрацитоплазматическую локализацию липидных капель в ооцитах свиней, Кузьмина Т. И., Щербак О. В., Галаган Н. П., Епишко О. А. (2017)
Сідашова С. О. - До питання удосконалення технології трансплантації кріоконсервованих ембріонів великої рогатої худоби, Ковтун С. І., Стаховський В. Ф., Зюзюн А. Б. (2017)
Правила для авторів (2017)
Список авторів (2017)
Глянько А. К. - Синтез оксида азота (NO) в корнях этиолированных проростков гороха, Митанова Н. Б. (2011)
Климчук Д. О. - Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії низької позитивної температури, Косаківська І. В., Акімов Ю. М., Щербатюк М. М., Воробйова Т. В. (2011)
Загоскина Н. В. - Влияние кратковременного действия гипотермии на активность антиоксидантных ферментов и содержание фенольных соединений в листьях проростков яровой и озимой пшеницы, Олениченко Н. А., Назаренко Л. В. (2011)
Ястреб Т. О. - Действие ароматических и дикарбоновых алифатических кислот на активность пероксидазы и оксалатоксидазы в изолированных колеоптилях пшеницы, Колупаев Ю. Е. (2011)
Сакало В. Д. - Метаболизм сахарозы клубеньков сои в условиях водного дефицита, Тищенко Е. Н., Курчий В. М. (2011)
Хромих Н. О. - Вплив гербіцидів нового покоління на фізіолого-біохімічні показники насіння кукурудзи, Россихіна Г. С., Лашко В. В. (2011)
Гуляев Б. И. - Корнеобеспеченность растений различных по зерновой продуктивности сортов озимой пшеницы, Карлова А. Б. (2011)
Солоденко А. Є. - Оцінка стійкості соняшнику до вовчка раси С за допомогою молекулярних маркерів (2011)
Инюткина А. Г. - Цитофизиологические особенности каллусной ткани полыни эстрагон, Егорова Н. А. (2011)
Вінічук М. М. - 137Cs та 40К у рослинах бореальних лісових екосистем: ефект застосування калійних добрив, Ніколова І. (2011)
Феденко В. С. - Колориметрична оцінка глютену із зерна кукурудзи, Кияк С. В., Стружко В. С. (2011)
Михальський М. Ф. - Сучасні відомості про біохімічний та фітогормональний склад пилку рослин, Мусатенко Л. І. (2011)
Трунова Т.И. - Ю. Е. Колупаев, Ю. В. Карпец Формирование адаптивных реакций растений на действие абиотических стрессоров. - Киев: Основа, 2010. - 352 с. (2011)
Гопцій Т. І. - В.Н. Попов, В.В. Кириченко Мужская стерильность подсолнечникаю - Харьков, 2010. – 156 с. (2011)
Жмурко В. В. - 2-я Международная научная конференция "Регуляция роста и развития растений: физиолого-биохимические и генетические аспекты", Харьков, Украина, 11 - 13 октября 2011 г. (2011)
Євтушенко М. Д. - Пам’яті Бориса Митрофановича Литвинова (1921 - 2011 рр.) (2011)
Правила для авторів (2011)
Зміст вип. 1-2, 2011 (2011)
Колупаев Ю. Е. - Ферментативные источники активных форм кислорода в растительных клетках: регуляция активности и участие в стрессовых реакциях, Карпец Ю. В., Ястреб Т. О. (2012)
Stepanov S. S. - Catalase activity and ultrastructure сhanges of Chlamydomonas reinhardtii сells induced by methanol, Bilyavska N. O., Zolotareva O. K. (2012)
Коц Г. П. - Влияние экзогенных салициловой и янтарной кислот на устойчивость растений проса к абиотическим и биотическим стрессорам, Ястреб Т. О., Швиденко Н. В., Батова Е. Н., Мирошниченко Н. Н., Туренко В. П., Колупаев Ю. Е. (2012)
Головань Л. В. - RAPD-аналіз геномного поліморфізму різних видів роду Phaseolus L., Пузік В. К. (2012)
Близнюк А. М. - RAPD-анализ природных популяций клевера лугового (Trifolium pratense L.), Дугарь Ю. Н., Долгова Т. А., Попов В. Н. (2012)
Хаблак С. Г. - Влияние ауксин-индуцированных генов на ветвление корней у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., Абдуллаева Я. А. (2012)
Мельничук Т. М. - Епіфітна мікрофлора насіння, одержаного від інокульованих рослин томатів, Татарин Л. М., Патика В. П. (2012)
Гришко В. М. - Видовий склад та чисельність мікроміцетів у техноземах, Коріновська О. М., Бондаренко А. М. (2012)
Рожков Р. В. - Використання ГІС-аналізу для еколого-ботанічної характеристики умов зростання у зв’язку з інтродукцією в Україну ендемічних видів пшениці Triticum sphaerococcum Perc. і T. persicum Vav., Афонін О. М. (2012)
Тихонова О. М. - Аналіз популяцій деяких видів бур’янів у посівах зернових культур (2012)
Леус Т. В. - Наследование признака белой окраски цветков у некоторых образцов сафлора красильного (Carthamus tinctorius L.), Ведмедева Е. В. (2012)
Панкова О. В. - Індукована гамма-опроміненням мінливість пшениці у першому пострадіаційному поколінні (2012)
Глянько А. К. - Н. А. Журавлева "Анализ концептуальных моделей теории эволюции и их значение для создания теории сорта. Системный подход." LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co, 2011. – 183 c. (2012)
Колупаев Ю. Е. - 7-я Международная научная конференция "Регуляция роста, развития и продуктивности растений", Карпец Ю. В. (2012)
Правила для авторів (2012)
Колупаев Ю. Е. - Ранние реакции растений на действие стрессоров: повреждение, сигналинг, защита?, Карпец Ю. В. (2012)
Макарова Л. Е. - Физиологическое значение фенольных соединений при формировании бобово-ризобиального симбиоза на этапе преинфекции (2012)
Войтенко Л. В. - Фітогормони в онтогенезі судинних спорових рослин (2012)
Глянько А. К. - Влияние ионов кальция на активность НАДФН-оксидазы в корнях этиолированных проростков гороха (Pisum sativum L.), Ищенко А. А., Васильева Г. Г. (2012)
Молодченкова О. О. - Лектиновая активность и экспрессия генов лектина проростков пшеницы при инфицировании грибными патогенами и действии салициловой кислоты, Адамовская В. Г., Досенко В. Е., Тихонов П. С. (2012)
Климчук Д. О. - Структурно-функціональні особливості клітин листків суріпиці озимої та щириці хвостатої за умов короткочасної дії високої температури, Косаківська І. В., Акімов Ю. М., Щербатюк М. М., Воробйова Т. В. (2012)
Обозный А. И. - Динамика активности антиоксидантных ферментов при кросс-адаптации проростков пшеницы к гипертермии и осмотическому шоку, Колупаев Ю. Е., Швиденко Н. В., Вайнер А. А. (2012)
Феденко В. С. - Функціональні залежності фітотоксичності гербіциду кросу та накопичення фенольних сполук у проростках кукурудзи, Шемет С. А., Стружко В. С. (2012)
Ястреб Т. О. - Індукування посухостійкості рослин проса дією екзогенних саліцилової і янтарної кислот (2012)
Дугарь Ю. Н. - ISSR-анализ украинских сортов клевера лугового (Trifolium pratense L.) (2012)
Коць С. Я. - Р. І. Гвоздяк, Л. А. Пасічник, Л. М. Яковлева, С. М. Мороз,О. О. Литвинчук, Н. В. Житкевич, С. Ф. Ходос, Л. М. Буценко,Л. А. Данкевич, І. В. Гриник, В. П. Патика Фітопатогенні бактерії. Бактеріальні хвороби рослин / За ред. В .П. Патики.– Київ: ТОВ "НВП "Інтерсервіс", 2011. – Том 1. – 444 с. (2012)
Мусатенко Л. И. - Михаил Христофорович Чайлахян – человек науки и истины, высокой нравственности и мужества (2012)
Білецький Є. М. - Василь Карпович Пантєлєєв (1942 - 2006), Злотін О. З., Колупаєв Ю. Є. (2012)
Правила для авторів (2012)
Аулин В. В. - Теоретичне обґрунтування моментів контролю технічного стану систем і агрегатів засобів транспорту, Гриньків А. В. (2017)
Коноплянченко Є. В. - Особливості застосування часового резервування при забезпеченні надійності складних систем, Чибіряк Я. І., Колодненко В. М. (2017)
Кухтов В. Г. - Дослідження зміни основних характеристик руху фронтального навантажувача на основі математичного моделювання, Щербак О. В. (2017)
Бойко А. І. - Математичне моделювання у дослідженні надійності складної техніки (2017)
Пастухов А. Г. - Оценка надежности карданных шарниров на основе аналитических моделей теплонапряженности, Тимашов Е. П. (2017)
Кальченко Б. І. - Підхід до визначення завантаженості трансмісії колісного трактора при впливі нерівностей поверхні, Чернявський І. С., Кожушко А. П. (2017)
Аулин В. В. - Повышение долговечности мобильной сельскохозяйственной и автотранспортной техники триботехнологиями приработки основных сопряжений деталей двигателей, Замота Т. Н., Лысенко С. В. (2017)
Скобло Т. С. - Разработка методики оценки характера растяжения насосно компрессорных труб в эксплуатации, Сидашенко А. И., Рыбалко И. Н., Белкин Е. Л., Марченко А. Ю. (2017)
Горбенко А. Н. - Анализ отказов и оценка надежности воздушных поршневых компрессоров, Клименко Н. П., Конюков В. Л. (2017)
Бойко А. І. - Дослідження впливу наробітку форсунки на ймовірності відмов запірного клапану, Савченко В. М., Крот В. В. (2017)
Кухтов В. Г. - Статистическая оценка влияния технологических погрешностей на долговечность деталей вариаторов комбайнов, Лысенко С. В., Штельма А. С. (2017)
Лімонт А. С. - Елементи технологізації завантаження рослинами очісувального апарата льонозбирального комбайна (2017)
Лебедєв А. Т. - Основні тенденції розвитку трансмісій колісних тракторів, Шуляк М. Л., Шевченко І. О. (2017)
Сметанкіна Н. В. - Аналіз міцності багатошарового оскління транспортних засобів при ударному навантаженні (2017)
Аулін В. В. - Підвищення довговічності золотникового гідророзподільника МСГТ та АТТ триботехнологіями припрацювання і відновлення, Замота Т. М., Чернай А. Є. (2017)
Кривошапов С. И. - Влияние дорожных условий эксплуатации транспортних машин на нормирование ресурса (2017)
Іванов В. І. - Вплив кореляції між елементами (селекція елементів) на імовірність безвідмовної роботи системи, Бантковський В. А. (2017)
Савчук В. П. - Порівняльний аналіз конструкцій поршнів дизельних двигунів фірми Sulzer Z типу, Кухтов В. Г., Манжелей В. С. (2017)
Бойко А. І. - Підвищення довговічності сепаруючих решіт конструктивними методами, Федченко З. А. (2017)
Аулин В. В. - Выбор датчика скорости и надежность его работы в блоке управления струйной высевающей системой, Панков А. А. (2017)
Скобло Т. С. - Применение оптико математического метода для описания неоднородности структуры режущего инструмента, Романюк С. П., Сидашенко А. И., Белкин Е. Л. (2017)
Бекиров А. Ш. - Параметрическая идентификация математической модели переходных процессов в трибосистемах (2017)
Ольшанський В. П. - Про коливання осцилятора з квадратично-нелінійною жорсткістю, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2017)
Воробйов Ю. С. - Анализ свободных колебаний компрессорной лопатки газовой турбины, Скрицкий Н. А., Скрицкий А. Н., Кулаков П. Н. (2017)
Скобло Т. С. - Исследование локальной структурной неоднородности в сером чугуне оптико математическим методом, Клочко О. Ю., Белкин Е. Л. (2017)
Денисенко М. І. - Дослідження процесів тертя та зношування за допомогою методів рентгеноелектронної і ОЖЕ-електронної спектроскопії, Міщук О. О. (2017)
Кувачов В. П. - Теоретичні основи статичної та динамічної повороткості спеціалізованого ширококолійного агрозасобу (2017)
Антощенков Р. В. - Теоретичне дослідження динаміки та енергоефективності комбінованого сільськогосподарського агрегата зі змінною масою бункеру (2017)
Музильов Д. О. - Принципи створення віртуальної програми для моделювання перевізного процесу сільськогосподарьских вантажів на платформі JAVA, Гречененко В. А., Лимаренко А. В. (2017)
Рябушенко О. В. - Дослідження швидкості сполучення на маршрутах міста Харкова та області, Сахно С. В. (2017)
Ребров О. Ю. - Теоретичне обґрунтування основних параметрів колісних сільськогосподарських тракторів (2017)
Погорєлов М. Г. - Моделювання виробничих процесів автосервісу із застосуванням узагальненого графу станів автомобілів, Субочев О. І., Мастепан С. М. (2017)
Горяинов А. Н. - Определение технологических состояний систем транспорта (2017)
Программа доповідей конференції (2016)
Куліков П. М. - Цивілізована наукова дискусія – шляхи до вирішення образу історичного міста, Товбич В. В. (2016)
Абызов В. А. - Методологические и типологические аспекты формирования рекреационной среды (2016)
Авдєєва М. С. - Національні традиції в архітектурі модерну Києва (2016)
Бачинська О. В. - Взаємодія храму і ландшафту на території Києва (2016)
Болотов Г. І. - Характерні ознаки еволюційого процесу творчої діяльності світових майстрів архітектурної спадщини (на прикладі обраних представників: О. Німейєра, К. Танге, Ф. Л. Райта, А. Гауді ) (2016)
Василенко Л. Г. - Врахування міського середовища в реалізаціях київських архітекторів 1920-х – поч. 1930-х років (2016)
Вотинов М. А. - Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах (2016)
Івашко Ю. В. - Роль природного ландшафту в збереженні зон модерну (2016)
Блінова М. Ю. - Локальні стратегії розвитку архітектурного середовища міст України: до постановки проблеми, Ільченко С. А. (2016)
Кардаш О. В. - Екологічне дизайн-проектування та якість життя, Рубцов А. Л., Свірко В. О., Церковна О. Г. (2016)
Киселева А. А. - Прибрежное пространство - место консолидации с объектами современного искусства, Ексарева Н. М. (2016)
Кисіль О. В. - Інноваційні 3D технології як інструментарій для проектування та відновлення міського середовища (2016)
Коротун І. В. - Регламентація архітектурної та містобудівної діяльності в буферних зонах об’єктів всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО: задачі і методи (2016)
Криворучко Н. І. - Екологічна регенерація урбанізованого середовища прибережних територій, Крівіцька А. С. (2016)
Криворучко Н. І. - Система "річка-місто": методологічні аспекти архітектурної діяльності, Дорошенко Ю. О. (2016)
Куровський Г. К. - Київський оракул (2016)
Крижановская Н. Я. - Пешеходные зоны как объекты новаций в городской среде (2016)
Левченко О. В. - BIM концепція та демоекосистемний підхід, як архітектурно-ландшафтний аспект формування міського середовища (2016)
Марковський А. І. - Роль Дніпра у містобудівному каркасі Києва в історичному розрізі (2016)
Мироненко В. П. - Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища, Нестеренко В. В. (2016)
Осиченко Г. О. - Методи досліджень еволюції історичних міст (2016)
Орленко М. І. - Підсилення архітектурних властивостей об'єктів реставрації природними складовими (2016)
Перегуда Є. В. - До питання про правові проблеми використання прибережних захисних смуг, Мамонтов І. О. (2016)
Сафронов В. К. - Інформаційний аспект сприйняття навколишнього середовища, Сафронова О. О. (2016)
Сингаєвська М. А. - Досвід реновації міського середовища 1920 – поч. 1930 років (2016)
Смирнова О. В. - Информационно-деятельностная система формирования инновационных зданий как средство обновления городской среды (2016)
Соколовська Ю. С. - Реновація масової забудови мікрорайону вздовж вулиці В. Липківського в Києві (2016)
Соченко В. І. - Проблеми збереження та ревалоризації середовища заповідної території верхнього міста з визначними храмовими ансамблями історичного центру сучасного Києва, Соченко Д. В. (2016)
Топорков В. Г. - Акваторії, як засіб підвищення естетичних якостей медіафасадів, Безуглий Т. Ю. (2016)
Хороян Н. П. - Революционные градостроительные идеи в харьковской практике архитектора П. Ф. Алёшина (2016)
Хлюпин О. А. - Особливості використання медіа об’єктів у історичному середовищі міста, Осиченко Г. О. (2016)
Чала О. А. - Засоби реконструктивної адаптації існуючих рекреаційних зон до сучасних вимог безбар’єрного архітектурного середовища (2016)
Чобітько О. М. - Роль рельєфу і водних масивів в сприйнятті образу об'єктів бароко (2016)
Шлапко Л. В. - Містобудівна спадщина міста та місце в ній продовольчого ринку (2016)
Шульц Р. В. - Моніторинг пам’яток архітектури за допомогою даних наземного лазерного сканування, Білоус Білоус, М. В., Гончерюк О. М. (2016)
Ли Шуань - Роль природного ландшафта и водных массивов в восприятии исторической застройки Циндао (2016)
Авдєєва Н. Ю. - Архітектурно-планувальні засоби захисту громадських просторів міста Києва від терористичної загрози під час "Євробачення-2017" (2016)
Беликова М. В. - Набережные. Их роль в современном развитии береговых пространств (2016)
Богатов К. В. - Почайна: геополітичне значення як архітектурна домінанта (2016)
Вишневський В. І. - Використання даних дистанційного зондування землі для з’ясування екологічного стану водних об’єктів Києва, Шевчук С. А., Шевченко І. А. (2016)
В’язовська А. В. - Управління водними процесами міста як галузь діяльності ландшафтної архітектури (2016)
Дьомін М. М. - Межі містобудівного і господарського освоєння прибережних територій малих річок в зоні впливу великого міста на прикладі річки Стугна, Михайлик О. О. (2016)
Дюжев С. А. - Трансформація гідрографічної мережі міста як складової його ландшафтної інфраструктури (на прикладі питань перетворення русла р.Почайна у м. Києві) (2016)
Дідіченко М. О. - Розвиток просторово-часової композиції міста Києва (2016)
Гончаренко Г. В. - Ріка Почайна: антропогенни змiни русла впродовж столiть та сучасний стан (2016)
Зінов'єва О. С. - Рекреаційний потенціал київських островів у ландшафтно-планувальній організації парків (2016)
Ерофалов Б. Л. - К исторической топографии Киева (2016)
Ковальська Г. Л. - Особливості розробки історико-містобудівних обґрунтувань в межах історичних ареалів м. Києва (2016)
Колмаков Є. О. - Можливі підходи до реконструкції Львівської площі в м. Києві (2016)
Крижанівський О. А. - Історико-містобудівний та еколого-геологічний аналіз території басейну річки Либідь (2016)
Кучер Р. В. - Розвиток острова Жуків як частина регіонально ландшафтному парку – Дніпровські острови в м. Києві (2016)
Носенко Г. А. - Історико-культурна цінність прибережної території озера Йорданське у місті Києві як фактор сучасного розвитку, Драгомирова Г. А. (2016)
Мироненко В. П. - Концепція зеленої інфраструктури для відновлення міського середовища, Нестеренко В. В. (2016)
Олейнюк-Пухняк О. Р. - Роль екофізіографічних досліджень в просторовому плануванні міських ландшафтів (2016)
Рубан Л. І. - Природно-гідрологічний метод захисту прибережних територій: окремі питання формування методологічного підходу на основі "блакитно-зеленої" інфраструктури (2016)
Палеха Ю. М. - Акваторія у планувальній структурі міста (2016)
Панченко Т. Ф. - Методичні підходи до пофакторної оцінки ланшафтів та інжнерно-геологічних умов ділянок житлової забудови м. Києва, Поломаний С. В. (2016)
Пікалов Д. А. - Запит та підстави розробки водної стратегії міста Києва (2016)
Тімохін В. О. - Архітектоніка ландшафтів і урбанізація міського середовища Києва (2016)
Товбич В. В. - Актуальні проблеми утилізації та охорони довкілля перспективи створення технопарку для переробки та утилізації відходів різного типу на території відчуження Чорнобильської АЕС, Михальченко С. В., Кисіль О. В. (2016)
Чернятевич Н. Г. - Плавучі основи аквапоселень (2016)
Шебек Н. М. - Перспективні напрями урбанізації акваторій (2016)
Шевчук С. А. - Чи є озеро Качине озером?, Вишневський В. І. (2016)
Щурова В. А. - Прийоми формування глибинно-просторової композиції водно-зеленого діаметру міста (2016)
Юрчак І. В. - Ріка Почайна. Мультизадачний підхід до вирішення проблем ревіталізації урбанізованого середовища та його трансформації у публічний простір, Юрчак Н. В. (2016)
Яценко В. О. - Побачити, проаналізувати, запропонувати, навчити, Коротков Є. М. (2016)
Петеліцький М. В. - Київ – місто втрачених можливостей? (2016)
Алидад Реза - Cпособ моделирования и координирования высоты административных зданий в исторической застройке (2016)
Булах І. В. - Ландшафт і вода, як основа сучасних світових тенденцій в проектуванні медичних закладів (2016)
Ватрич І. Д. - Сучасні тенденції розвитку бальнеогрязьових санаторіїв (2016)
Горбик О. О. - Контекстуальність історичної архітектури Києва щодо світового стилетворчого процесу: периферійні інтерпритації середньовічних та новочасових стилів (2016)
Гормах А. Д. - Направления ревитализации припортовых зданий и сооружений под общественные пространства, Ексарева Н. М. (2016)
Книш В. І. - Деякі архітектурні віденські та київські традиції містобудування в динаміці очікуваних вітчизняних змін на краще, Іщенко І. О. (2016)
Кравченко І. Л. - Методи реновації дитячих позашкільних закладів та їх територій в умовах історичної забудови, Гершуні О. М., Мулеева В. Г. (2016)
Кузьміна Г. В. - Сучасні тенденції проектування малих архітектурних форм в міському середовищі (2016)
Мироненко В. П. - Мобильное жилье в системе расселения, Цымбалова Т. А. (2016)
Полтавцева О. В. - Формування спорткомплексів з веслувального слалому в системі міських водойм та прибрежних територій м. Києва (2016)
Серёгин Ю. И. - Низкоэтажная высокоплотная жилая застройка в архитектуре исторического Киева (2016)
Стоцько Р. З. - Значення та функції водоймищ в розвитку архітектури духовних навчальних закладів в Україні (2016)
Сніжко М. С. - Реконструкція історичного міського середовища методом включення атріуму в простір будівлі (2016)
Огнев’юк В. - Великий Просвітитель України До ювілею Бориса Грінченка (2014)
Чижевський Б. - Народний учитель – Герой України До 100-річчя від дня народження Є. С. Березняка (2014)
Отич О. - Естетичні чинники педагогічної взаємодії (2014)
Артеменко О. - Допрофесійна освіта учнів (вихованців) в системі діяльності сучасного позашкільного навчального закладу як шлях до європейських стандартів освіти (2014)
Максимова Н. - Соціально-психологічні аспекти впровадження Національного проекту "Відкритий світ", Порох Л. (2014)
Липова Л. - Метод наукового дослідження як чинник формування фундаментальних природничих знань (2014)
Матяш Н. - Теоретичні засади систематизації інформації учнями у процесі навчання біології (2014)
Грабовий А. - Хімічний експеримент у ЗНЗ: обґрунтування підходів і напрямів оновлення (2014)
Лукашенко Т. - Формування екологічної компетентності майбутніх інженерів хімічних спеціальностей: результати експерименту (2014)
Колесник Л. - Формування професійної самооцінки майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2014)
Березівська Л. - Державна політика щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Українській Радянській Соціалістичній Республіці у період "відлиги" (друга половина 50-х років – 1964 р.) (2014)
Панасенко Е. - Розвиток змісту експериментів у галузі дидактики та методик викладання шкільних дисциплін у науково-педагогічних дослідженнях в УРСР (60 – 70-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Стрілецька Н. - Педагогічні погляди М. М. Володкевича на проблему співробітництва сім’ї і школи (початок ХХ століття) (2014)
Визначні дати 2014 року (2014)
Основне завдання – забезпечення наукового супроводу функціонування й розвитку вітчизняної системи загальної середньої освіти (За матеріалами звітної конференції Інституту педагогіки НАПН України) (2014)
Омельченко С. - Донбаський державний педагогічний університет: від минулого до сьогодення (2014)
Набока О. - Професійно-орієнтоване навчання як інноваційна технологія підготовки майбутніх педагогів, Чайченко С. (2014)
Докашенко В. - Освітнє середовище ВНЗ у підготовці майбутнього вчителя іноземних мов (На прикладі Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет"), Зєня Л. (2014)
Швидкий С. - Становлення та розвиток студентського самоврядування в Україні, Ступак О. (2014)
Проскунін В. - Деякі аспекти змісту й організації педагогічної практики студентів в умовах неперервної педагогічної освіти, Бабенко О. (2014)
Панасенко Е. - Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів: експериментальне дослідження мотивів і цінностей, Цвєткова Г. (2014)
Бадер В. - Інформаційно-комунікаційні технології у фаховій підготовці вчителів початкової школи: теорія і практика, Хижняк І. (2014)
Аматьєва О. - Ресурсний центр факультету дошкільної освіти та практичної психології як засіб удосконалення підготовки фахівців, Курінна С., Головко М. (2014)
Овчаренко Н. - Філологічний факультет: віхи становлення (2014)
Новіков О. - Розвиток вербально-графічних методів навчання: ретроспективний аналіз проблеми, Москальова О. (2014)
Мамічева О. - Корекційна освіта: досягнення та проблеми, Липа В. (2014)
Лазаренко Д. - Економічна психологія та обізнаність як чинники формування економічної грамотності, Степаненко Л. (2014)
Бондаренко В. - Модернізація змісту професійної підготовки майбутнього вчителя технологій: обґрунтування напрямів і підходів, Стешенко В. (2014)
Віцько С. - Концепція розвитку факультету фізичного виховання: соціально-педагогічні засади, Пристинський В. (2014)
Шевченко Н. - Професійна підготовка соціальних педагогів у системі вітчизняної вищої освіти, Гордєєва К. (2014)
Романько В. - Університетське літоб’єднання – школа літературної майстерності (2014)
Романтизм і чарівність мистецького простору Олени Лихолат (2014)
До інноваційної освіти: контекст модернізації НАПН України Доповідь Президента НАПН України Василя Кременя (2014)
Спільна робота МОН і НАПН сприятиме розвитку освіти в Україні Виступ міністра освіти і науки України Сергія Квіта (2014)
Стабільність держави багато в чому залежить від освіти Виступ голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Лілії Гриневич (2014)
Основу системи національно-патріотичного виховання має становити ідея української державності Виступ доктора педагогічних наук, академіка НАПН України, ректора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Віталія Курила (2014)
Вітчизняній школі – якісне навчально-методичне забезпечення Виступ доктора педагогічних наук, директора Інституту педагогіки НАПН України Олега Топузова (2014)
Савченко О. - Упровадження компетентнісного підходу в початкову освіту: здобутки і нерозв’язані проблеми (2014)
Красняков Є. - Державна політика у сфері позашкільної освіти: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2014)
Бех І. - Виховання як духовно-моральне удосконалення особистості (2014)
Радул В. - Соціально-професійне середовище у формуванні якісних характеристик особистості (2014)
Мариновська О. - Інтегроване навчання: технологічний аспект (2014)
Митник О. - Розвиток суб’єктності практичного психолога у процесі професійної підготовки (2014)
Кириленко К. - Інтеграційні процеси в сучасному природничо-науковому і науково-гуманітарному знанні та шляхи їх відображення у змісті університетської освіти (2014)
Кіян О. - Виховання громадянськості в учнів молодшого підліткового віку засобами вчительсько-батьківської взаємодії (2014)
Сидоркін Є. - Формування інформаційної компетентності учнів засобами комп’ютерних технологій (2014)
Бережна Т. - Педагогічні технології здоров’язбереження молодших підлітків у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Войцях Т. - Тренінговий табір для тренерів як спеціальна форма неформальної додаткової професійної освіти та розвитку професійної компетентності соціального педагога (2014)
Головко М. - Видатні постаті вітчизняної дидактики До 90-річчя від дня народження професора Олександра Івановича Бугайова (2014)
Бондар Л. - Розвиток підручникотворення в галузі початкової освіти України (40 – 80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації Бібліографічний список (2014)
Кириленко С. - Школа майбутнього – сучасна модель розвитку навчального закладу (2014)
Олексій Бакай: "Стратегічно важливим завданням є плекання нового покоління патріотично спрямованої еліти" Інтерв’ю з міським головою м. Бердянська Олексієм БАКАЄМ (Інтерв’ю підготувала Світлана Кириленко) (2014)
Сергієнко В. - Організація управління розвитком навчально-виховного процесу Школи майбутнього (2014)
Шаталова Л. - Шлях, який ми обираємо. Інтерв’ю з начальником відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради Наталією Кондратюк (2014)
Михайлов О. - Технологія розвитку педагогічної майстерності в Школі майбутнього: обґрунтування складових (2014)
Проценко Л. - Інформатизація освітнього простору навчального закладу: розбудова дидактичного модуля (2014)
Канашко О. - Громадянсько-патріотичне виховання та соціалізація особистості (2014)
Філоненко С. - Формування полікультурної особистості гімназиста, Вовчок З. (2014)
Холтобіна О. - Шляхи реалізації всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Інтелект України" в Бердянській гімназії №1 "Надія", Володько О. (2014)
Вагіна Н. - Математичні засоби розвитку профільних інтересів учнів гуманітарних класів філологічного напряму, Іщенко І. (2014)
Берегова І. - Мультимедійні технології як засіб розвитку критичного мислення на уроках світової літератури (2014)
Рак С. - Соціально-психологічний тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності учасників навчально-виховного процесу (2014)
Сергієнко Г. - Формування національної свідомості учнів в умовах сучасної гімназії (2014)
Войникова О. - Організація роботи з обдарованою та здібною молоддю в Школі майбутнього (2014)
Антоненко Л. - Формування іншомовної комунікативної компетенції учнів в умовах профільної освіти, Халабузар О. (2014)
Витяг з Річного плану роботи Бердянської гімназії № 1 "Надія" (проект) (2014)
Проскура В. В. - Соціальні аспекти впровадження мультидисциплінарного підходу в процесі надання паліативної та хоспісної допомоги, Ходак К. В. (2017)
Калашнікова Л. В. - Безпека життєдіяльності: порівняльний аналіз традиційних та нових парадигм у сучасній соціології (2017)
Стригуль М. В. - Сoціaльні механізми рoзвитку і динaміки екoнoмізму і кoмерціaлізaції в укрaїнській вищій oсвіті (2017)
Cвятненко І. О. - Насильство в гендерній культурі: проблема побудови типології (частина 1) (2017)
Внуков Є. О. - Компоненти організаційної культури: особливості соцієтальної ідентичності з позиції секторального підходу (2017)
Пархоменко О. І. - Гендерно-дискримінаційні акценти сімейного законодавства України: соціально-моральний аспект (2017)
Плюснин Е. В. - Система маркировки экранного насилия: проблемы и перспективы (2017)
Москалев Б. Г. - Академик А. Н. Соколовский и другие обвинители и судьи на процессе "СВУ" (из материалов ГПУ-НКВД и протоколов судебных заседаний), Москалева Н. П. (2017)
Куцаєва Т. О. - Роздуми академіка ВУАН Федора Шміта щодо музейної аудиторії 1910-1920-х рр. та актуальність їх вивчення у контексті музейної соціології в Україні (1990-2000-ні рр.) (2017)
Світлик Н. М. - Ставропігійський інститут і Общество св. Василія Великого: історія заснування, діяльності, взаємин (2017)
Журавльова Л. В. - Космічна політика США в контексті припинення гонки озброєнь, Гончар Ю. Б. (2017)
Довжик А. І. - Репресії проти жінок-викладачів вишів (за матеріалами архівно-слідчої справи Жозефіни Діндо) (2017)
Тесленко Т. В. - Репрезентация дихотомии духа и тела в культуре античной Греции (2017)
Форкош С. М. - Трансформаційно-комунікативні стратегії досліджень: мова – суспільство – культура (2017)
Иванчук В. В. - Отчуждение и проект универсальной эмансипации человека у раннего Маркса (2017)
Добридень О. В. - До питання про роль стереотипів споживання у формуванні здоров’язбережувальної поведінки особистості (2017)
Гарькава Т. А. - Синтез добра і краси петриківського розпису (2017)
Трофимов Е. А. - Политика в представлениях россиян: опыт социологического исследования (2017)
Угрин Л. Я. - Між модерном і постмодерном: проблематизація поняття "політична ідентичність" у науковому дискурсі ХХ ст. (2017)
Квіт С. - Лише спільними зусиллями можна досягти позитивних результатів у цій життєво необхідній справі (2014)
Гриневич Л. - Рівність полягає в тому, щоб до кожного ставитися особливо, а особливо – до наших дітей з особливими освітніми потребами (2014)
Сушкевич В. - Ресурс того, як можна розвивати дитину з особливими потребами, колосальний саме в дитинстві (2014)
Дзоз В. - На захист дитини має стати держава (2014)
Бабічев О. - Основне завдання – допомогти студенту з особливими потребами інтегруватися в суспільство (З досвіду роботи ЛНУ імені Тараса Шевченка) (2014)
Уманець Г. - Система післядипломної освіти керівних та педагогічних кадрів навчальних закладів спеціальної та інклюзивної освіти: досвід Донеччини (2014)
Ленів З. - Підготовка висококваліфікованих кадрів для забезпечення якісної освіти дітям з порушеннями психофізичного розвитку: інклюзивний аспект (2014)
Таргонський Г. - Досягнення та проблеми впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах Рівненщини: управлінський аспект (2014)
Загрева В. - Основні завдання щодо забезпечення якісних освітніх послуг дітям з особливими потребами: досвід Волині (2014)
Луценко Л. - "Стіна нерозуміння" для людини з вадами слуху – проблема всього суспільства (2014)
Король І. - З досвіду роботи Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру (2014)
Коморна В. - Основне питання інклюзії – врегулювання нормативно-правової бази (2014)
Яковенко О. - Проблема ранньої діагностики та кваліфікованої допомоги дітям з особливими потребами (2014)
Шлях до знань дітям зі зниженим зором (2014)
Красняков Є. - Парламентські слухання щодо питання освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: аналіз представницького складу учасників, Кузнєцова С. (2014)
Топузов О. - Педагогічна прогностика: теоретико-методична основа прогнозування розвитку педагогічних наук і педагогічної практики (2014)
Дем’яненко Н. - Всеукраїнські Морозівські педагогічні читання в науковій концепції Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2014)
Бондар Л. - В. О. Сухомлинський про підручник як засіб розумового розвитку молодших школярів (2014)
Шумбар О. - Моральне виховання важких дітей у контексті гуманістичних поглядів В. О. Сухомлинського (2014)
Грабовий А. - Дослідницька діяльність учнів з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2014)
Сіренко А. - Особливості дослідження рівнів сформованості у старших дошкільників упевненості в собі у груповій діяльності (2014)
Решетняк В. - Сільська школа: проблеми і бачення перспектив (2014)
Сисоєва С. - Дослідження культурологічних проблем освіти українськими та польськими вченими (2014)
Содержание (2017)
Сиволап В. Д. - Гендерні особливості серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду у хворих, які перенесли інфаркт міокарда на тлі артеріальної гіпертензії, Земляний Я. В., Назаренко О. В. (2017)
Бідзіля П. П. - Вміст адипонектину, резистину в сироватці крові та їхнє співвідношення у хворих на хронічну серцеву недостатність при надлишковій масі тіла та ожирінні залежно від важкості захворювання, індексу маси тіла, віку, статі та скоротливої здатності міокарда (2017)
Вишнивецький І. І. - Клінічна характеристика дихальної та серцево-судинної систем при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і серцевої недостатності, Холопов Л. С., Баташова-Галинська В. О. (2017)
Дроздова І. В. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на хронічну серцеву недостатність, коморбідну з артеріальною гіпертензією (2017)
Сипало А. О. - Взаємозв’язок між показниками кардіогемодинаміки та типами дисліпідемій у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу, Кравчун П. Г., Кадикова О. І. (2017)
Тащук В. К. - Ефективність включення до комплексної терапії стабільної стенокардії алопуринолу та кверцетину – особливості змін біомаркерів і гомеостазіологічних показників, Мухамед Васек Обейд Аль Салама, Амеліна Т. М. (2017)
Сиволап В. В. - Вплив нормалізації (досягнення цільового рівня) артеріального тиску на зміни показників адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу, Жеманюк С. П. (2017)
Витриховський А. І. - Ризик появи життєво небезпечних аритмій у пацієнтів, які палять тютюн, Федоров С. В., Кулаець Н. М. (2017)
Самура Б. Б. - Дослідження прогностичної значущості прозапальної активації у виникненні кардіоваскулярних подій після лікування хронічної лімфоїдної лейкемії (2017)
Медведкова С. А. - Взаимосвязь уровней мелатонина и серотонина с клинико-неврологическими данными у больных мозговым ишемическим полушарным инсультом в раннем восстановительном периоде заболевания (2017)
Shkrobot S. I. - Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes, Sokhor N. R., Milevska-Vovchuk L. S., Shkrobot L. V. (2017)
Хухліна О. С. - Клінічне значення оксалатурії в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень і коморбідним хронічним пієлонефритом на тлі сечокам’яної хвороби, Вілігорська К. В., Антонів А. А., Андрусяк О. В., Полюхович Л. Я., Бевзюк Л. А. (2017)
Попов С. В. - Особенности артериального давления у детей школьного возраста, рождённых после операции кесарева сечения, Лобода Т. Ю., Смиян А. И., Редько Е. К., Зайцев И. Э. (2017)
Kotelban А. V. - Peculiairities of mRNA TLR-2, TLR-4 expression of the oral cavity epithelium in children under conditions of chronic catarrhal gingivitis and diabetes mellitus, Godovanets О. І., Koval G. D., Kamyshnyi О. М. (2017)
Ротар Д. В. - Популяційний рівень мікробіоти порожнини товстої кишки дітей грудного віку, які хворі на гострий коліентерит і перебувають на природному вигодовуванні, Сидорчук Л. І., Сидорчук А. С., Міхєєв А. О., Яковичук Н. Д., Сидорчук І. Й. (2017)
Спіріна І. Д. - Психологічний аналіз опису дітьми молодшого шкільного віку себе в комп’ютерній грі, Шевякова О. В., Рокутов С. В. (2017)
Пшук Н. Г. - Деякі аспекти патоморфозу циркулярних депресивних розладів на сучасному етапі, Потоцька І. С., Белов О. О. (2017)
Клименко В. М. - Можливості однопортового лапароскопічного доступу під час виконання холецистектомії після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Кравченко Б. С., Стешенко А. О. (2017)
Павлюченко М. І. - Тактика вибору обсягу оперативного втручання при діагностиці об’ємних утворень маткових труб у жінок репродуктивного віку (2017)
Яковичук Н. Д. - Популяційний рівень головної мікробіоти та дріжджоподібних грибів роду Candida в жінок, які хворі на вульвовагінальний кандидоз, Дейнека С. Є., Сидорчук І. Й., Сидорчук Л. І., Гуменна А. В., Бендас В. В. (2017)
Задирака Д. А. - Клініко-лабораторні особливості перебігу ентеровірусних менінгітів у дорослих і дітей, Рябоконь О. В., Усачова О. В., Камишний О. М. (2017)
Кравченко Л. А. - Особливості клінічного перебігу та ефективність антиретровірусної терапії поєднаної гемоконтактної патології: вірусу імунодефіциту людини та хронічного вірусного гепатиту С (2017)
Живиця Д. Г. - Залежність ефективності АРТ у хворих на ВІЛ-інфекцію від шляху інфікування, Казека В. Г. (2017)
Raznatovska O. M. - Assessment of palliative patients with chemoresistance pulmonary tuberculosis life quality in the conditions of specialized hospital at the corrective labour colony, Khudyakov G. V. (2017)
Веретельник К. О. - Iмунний статус у хворих на псорiаз із супутньою маласезiйною iнфекцiєю (2017)
Гуменна А. В. - Поглиблене вивчення спектра антимікробної активності ряду нових конденсованих багатоядерних аренів, Ротар Д. В., Дейнека С. Є., Яковичук Н. Д., Бліндер О. О. (2017)
Varynskyi B. O. - The development and validation of HPLC-DMD method for intermediate products impurities determination of morpholinium 2-((4-(2-methoxyphenyl)-5-(pyridine-4-yl)-4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)acetate in bulk drug, Kaplaushenko A. G. (2017)
Авраменко Н. В. - Сучасні погляди репродуктолога на етіопатогенез і лікування лейоміоми матки, Барковський Д. Є., Кабаченко О. В., Лецин Д. В. (2017)
Бех І. - Групові феномени у корекційному контексті (2014)
Абсалямова Я. - Роль самоменеджменту в стратегії професійної самореалізації викладача ВНЗ (2014)
Міхненко Г. - Структура інтелектуальної мобільності майбутніх інженерів (2014)
Редько В. - Дидактичні та методичні підходи до побудови змісту уроків-параграфів шкільних підручників з іноземних мов: методологія та досвід підручникотворення (2014)
Кучук С. - Теоретичні основи факультативу як форми організації навчання біології у старшій школі (2014)
Ярова О. - Тенденції розвитку природничо-наукової освіти в початковій школі країн Європейського Союзу (2014)
Шпарик О. - Пошук китайськими освітянами парадигми забезпечення якісної освіти у доробках американських науковців (2014)
Матяш Н. - Систематизація знань про людину в навчальних програмах і підручниках з біології (1913 – 1931 рр.) (2014)
Шевченко С. - Особливості розвитку шкіл національних меншин у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (50 – 60-ті роки ХХ ст.) (2014)
Монь А. - Управління професійною адаптацією молодих учителів у творчості О. Г. Мороза (1940 – 2007 рр.) (2014)
Моргун В. - Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна (2014)
Зязюн І. - Сугестологічна природа психологічного досвіду особистості (2014)
Передмова (2017)
Булеца С. Б. - Ордер в якості документу, що посвідчує повноваження адвоката, Заборовський В. В. (2017)
Кот А. А. - К вопросу о защите субъективных гражданских прав третейскими судами (2017)
Білецький Д. М. - Загальна характеристика способів припинення права приватної власності в результаті примусового правоприпинення (2017)
Обіход О. М. - Розвиток цивільного законодавства щодо регулювання відносин найму будівлі або іншої капітальної споруди (2017)
Пономаренко К. Д. - Належне здійснення суб’єктивного права в науці цивільного права та чинному законодавстві (2017)
Станкова І. М. - До питання про методологічне підгрунтя споживчих правовідносин у сфері надання послуг (2017)
Адаховська Н. С. - Охорона житлових прав неповнолітніх (2017)
Бігняк О. В. - Напрямки вдосконалення корпоративного управління в аспекті захисту корпоративних прав учасників корпоративних відносин (2017)
Давидова І. В. - До питання про недійсність правочинів, вчинених без дозволу органу опіки та піклування (2017)
Журило С. С. - Визнання усиновлення дітей-громадян України іноземними громадянами недійсним: підстави та правові наслідки (2017)
Омельчук О. С. - Аналіз нормативно-правового забезпечення житлом соціально уразливих верств населення в Україні (2017)
Сірко Р. Б. - Правове регулювання перевезення вантажів, пасажирів, багажу та пошти залізничним транспортом на шляху до євроінтеграції (2017)
Токарева В. О. - Титульне страхування (2017)
Швидка В. Г. - Проблемні питання захисту цивільних прав наймача у відносинах приватного найму житла (2017)
Головачов Я. В. - Підстави суброгації та реалізація суброгаційної вимоги (2017)
Мельник О. О. - Умова про форс-мажор (непереборну силу) у зовнішньоекономічному контракті (2017)
Ханієва Ф. М. - Оцінка вкладу до господарського товариства (2017)
Акіменко Ю. Ю. - Виокремлення приватного права як тенденція еволюції правової системи ЄС (2017)
Костова Н. І. - Порівняльний аналіз публічної інформації українського законодавства та деяких країн ЄС (2017)
Церковна О. В. - Особливості регулювання спадкових відносин в міжнародному праві (2017)
Абібулаєва Т. Г. - Особливості спадкування боргу в римському праві (2017)
Бааджи Н. П. - Правова природа правовідносин у мережі Інтернет (2017)
Кирилюк А. В. - Правопорушення авторських прав у мережі Інтернет: поняття та види (2017)
Харитонов Є. О. - ІТ-право з погляду цивілізаційного та концептного підходів (2017)
Кохановська О. В. - Приватно-правове розуміння інформаційних відносин в Україні (2017)
Григор’єва Х. А. - Результати проведення міжнародної науково-практичної конференції "Еволюція правового регулювання земельних, аграрних та екологічних відносин" (2017)
Орзіх М. О. - "О времени и о себе":… размышления о минувшем, взгляд на будущее (эссе) (2017)
Харитонов Є. О. - "Особа" та "особистість" – віднайдення парадигми: (цивілістично-теоретичний дискурс за участі М. П. Орзіха), Харитонова О. І. (2017)
Харитонова О. І. - Рецензія на посібник Т. В. Бачинського як привід для роздумів про систему ІТ-права (2017)
Швидка В. Г. - Біографія Луця Володимира Васильовича (2017)
Харитонов Є. О. - Вітаємо з днем народження Луця Володимира Васильовича, Некіт К. Г. (2017)
Гур’єв С. О. - Принципи медичного сортування постраждалих із мінно­вибуховими пошкодженнями внаслідок сучасних бойових дій, Кравцов Д. І., Ордатій А. В. (2016)
Михайлусов Р. Н. - Применение лазерного мобильного устройства для облучения глубоких раневых каналов, полостей и диагностики инородных тел, Ромаев С. Н., Негодуйко В. В. (2016)
Danylov O. A. - The mechanism of formation and clinical course of pronation foot deformity in children with the cerebral palsy, Shulga O. V., Gorelik V. V., Abdalbari J. (2016)
Мишалов В. Г. - Особенности хирургического лечения хронического калькулезного холецистита у больных с ожирением и птозом передней брюшной стенки после ранее перенесенных операций на органах верхнего этажа брюшной полости, Бондарев Р. В., Кондакова Е. Ю., Маркулан Л. Ю., Огородник Т. О. (2016)
Бондарев Р. В. - Выбор метода санации брюшной полости при лапароскопической холецистэктомии у больных с острым деструктивным холециститом, осложненным гнойным перитонитом, Иванцок В. М., Сопко А. И., Селиванова О. В., Селиванов С. С. (2016)
Фелештинський Я. П. - Комбіноване застосування капсульної ендоскопії та двобалонної ентероскопії при тонкокишкових кровотечах, Йосипенко М. О., Гречана У. І. (2016)
Корчак Г. І. - Антимікробна дія композита на основі наносрібла та мінералу на збудників хірургічних інфекцій, Сурмашева О. В., Романенко Л. І., Ніконова Н. О., Горваль А. К. (2016)
Милица К. Н. - Оментэктомия как циторедуктивный этап лечения метаболического синдрома при симультанных операциях, Лаврик А. С., Лаврик О. А. (2016)
Мельник В. М. - Прогнозування, профілактика та лікування неспроможності швів анастомозів при відновних операціях на товстій кишці, Хоруженко Д. А. (2016)
Табидзе Д. Л. - Опыт радикального лечения пилонидальной кисты (эпителиального копчикового хода) методом Bascom II (cleft­lift), Саенко В. В. (2016)
Мішалов В. Г. - Вплив ендовазальної лазерної коагуляції з використанням радіальних і торцевих світловодів на гістологічні зміни стінки вен різного діаметра, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю., Бурка А. О. (2016)
Родіонов О. С. - Порівняння результатів використання торцевих та радіальних лазерних світловодів у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (2016)
Жернов О. А. - Розтягнутий подовжений зовнішній клапоть плеча та передпліччя на основі перфорантних судин у реконструкції післяопікових деформацій ліктьового суглоба, Жернов А. О., Кітрі М. (2016)
Верещако Р. И. - Лейомиома пищевода, Сухин И. А., Завертыленко С. П., Семенченко А. А., Бацей И. С., Билиловец А. Н., Швыдак Р. В., Петров А. К. (2016)
Саволюк С. І. - Досвід комплексного лікування пацієнтів з дефектними рубцями, деформацією та дефектом молочних залоз унаслідок опіків, Савчин В. С., Рибчинський Г. О. (2016)
Голяновський О. В. - Патогенез, класифікація та напрями профілактики інтраабдомінального спайкоутворення, Потапов О. А., Глаголєва А. Ю. (2016)
Бойко В. В. - Антибиотикорезистентность основных возбудителей интраабдоминальной инфекции (обзор литературы и собственные исследования), Иванова Ю. В., Головина О. А. (2016)
Тутченко М. І. - Діагностика та лікування неварикозних кровотеч з верхніх відділів травного каналу, Слонецький Б. І., Рощин Г. Г. (2016)
Про прес­конференцію за результатами роботи проекту "Лікарі об’єднуються заради допомоги дітям" (2016)
До уваги авторів (2016)
Костіна Л. - Готовність учителя до інноваційної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі: вектори виміру (2014)
Пугач А. - Красімір Мінчев: "Для мене такими близькими є біль та страждання українського народу, і я намагаюсь допомогти йому своєю діяльністю" Інтерв’ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Болгарія в Україні Красіміром Мінчевим (2014)
Гриценко Н. - Освітня філософія ліцею (2014)
Постолюк Т. - Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність у закладах освіти На прикладі Деснянського району м. Києва (2014)
Кириленко С. - Основні регулятиви інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Діденко Т. - Організація роботи з обдарованими учнями на уроках української мови та літератури (2014)
Пузіков Д. - Принципи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Хринюк Н. - Комп’ютерні технології в шкільній хімічній освіті: проблеми та шляхи впровадження (2014)
Сєдих Ю. - Київський Ліцей № 293 на шляху вдосконалення (2014)
Косінько Д. - Традиції співпраці: Україна – Болгарія (2014)
Таровик Т. - Апробація навчального посібника "Разом на одній землі. Історія України багатокультурна" (2014)
Пасльон І. - Реалізація громадянського виховання учнів початкової школи у змісті науково-педагогічного проекту "Інтелект України" (2014)
Смірнова І. - Інтерактивні технології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках географії (2014)
Топузова А. - Роль Українського географічного товариства у розвитку шкільної освіти (2014)
Ковалишина С. - Гра-драматизація як форма позакласної роботи з англійської мови (2014)
Березнюк Л. - Роль шахів у розвитку творчих здібностей особистості (2014)
Дубчак В. - Аспекти ділової гри в екологічному вихованні учнів (2014)
Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін Доповідь президента НАПН України Василя Кременя (2014)
Гриневич Л. - Вища освіта України: на шляху інтеграції до європейського освітнього простору (2014)
Редько В. - Моніторинг якості навчальних досягнень учнів – 2013: проблеми та виклики, Пасічник О. (2014)
Пустовіт Г. - Компетентнісний підхід у змісті позашкільної освіти і виховання (2014)
Удич О. - Ціннісні орієнтації: багатогранність наукових трактувань (2014)
Топузов О. - Створення учнівського комплексу з географії в процесі формування гідрологічних понять у 6-му класі, Надтока В. (2014)
Орлюк О. - Поняття "регіональна історія" у контексті навчання старшокласників історії України: пошук підходів до визначення (2014)
Кизенко В. - Реалізація діяльнісного підходу в навчанні студентів-філологів з різним рівнем комунікативних здібностей, Трубачова Д. (2014)
Андрійчук В. - Розвиток обдарованості молодших школярів у контексті реалізації науково-педагогічного проекту "Інтелект України" (2014)
Дем’яненко Н. - Становлення педагогіки в навчальному процесі університету України ХІХ ст. Роль особистості. С. С. Гогоцький (1813 – 1889) (2014)
Дічек Н. - Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації навчання школярів (друга половина 50-х років ХХ ст.) (2014)
Ткаченко Л. - Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення (2014)
Кияновський А. - Школа гуманітарної праці: основні напрями освітньої діяльності (2014)
Богуш А. - Передшкільна освіта в сучасному освітньому просторі (2014)
Голобородько Є. - Полікультурна освіта і виховання в умовах Школи гуманітарної праці (2014)
Пугач А. - Наука, Практика та Ентузіазм – складові успіху Школи гуманітарної праці Інтерв’ю з головним спеціалістом департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України Катериною Таранік-Ткачук (2014)
Плакида Н. - Метод проектів на уроці української літератури Під час вивчення життя і творчості Дмитра Марковича (2014)
Фелющенко І. - Розвиток творчих здібностей школярів на уроках художньої культури (2014)
Домарацька С. - Мультимедіа-презентації як засіб підвищення ефективності навчання хімії (2014)
Бойко Т. - Проектна діяльність учнів з використанням ІКТ на уроках англійської мови (2014)
Вишневецька Є. - Складання віршів як засіб підвищення мотивації до вивчення іноземної мови (2014)
Полушкіна Н. - Інтернет-ресурси як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці німецької мови, Кулькіна К. (2014)
Мороз О. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в початковій школі (2014)
Трібушна С. - Розвиток мови учнів початкової школи з порушенням слуху в умовах інклюзії (2014)
Шавалда Л. - Музейна педагогіка: від традицій співпраці до використання нових педагогічних технологій (2014)
Плакида Н. - Гуманістичний контекст уроків літератури До 200-річчя Великого Кобзаря (сценарії заходів студії "Перлина слова") Фрагмент заходу на тему: "Пам’ятники Тарасу Шевченку в світі" Конспект позакласного заходу на тему: "Лист у вічність", Баденко В. (2014)
Федяєва О. - Фрагмент уроку українського читання в 4-му класі (2014)
Тригуб С. - Рекреаційні ресурси світу Розробка уроку географії для учнів 10-го класу (2014)
Мороз Т. - Фрагмент уроку біології в 9-му класі (2014)
Лихожон Т. - Фрагмент бібліотечного заняття в 6-му класі (2014)
Ювілеї (2017)
Бондаревський А. О. - Клінічні практичні настанови медичної служби нато з ушкодження судин, Коваль Б. М., Роговський В. М. (2017)
Король С. О. - Статистична характеристика вогнепальних та мінно­вибухових поранень стегна, отриманих під час проведення антитерористичної операції, Матвійчук Б. В., Коваленко В. М. (2017)
Малиновский А. В. - Сравнение лапароскопической ненатяжной каркасной аллопластики и пластики облегченным сетчатым имплантатом гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования, Грубник В. В. (2017)
Мишалов В. Г. - Симультанные лапароскопические вмешательства на органах брюшной полости у больных с ожирением при коррекции птоза передней брюшной стенки, Кондакова Е. Ю., Бондарев Р. В., Маркулан Л. Ю., Кондратенко С. А. (2017)
Лукашенко А. В. - Біліарна декомпресія у хворих на рак підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, Колеснік О. О., Чорна Н. С. (2017)
Опанасенко М. С. - Хірургічні аспекти діагностики і лікування аспергільозу легень, Конік Б. М., Кшановський О. Е., Терешкович О. В., Бичковський В. Б., Леванда Л. І. (2017)
Савенков Ю. Ф. - Повторные операции при послеоперационных осложнениях и рецидивах туберкулеза легких, Кошак Ю. Ф., Бакулин П. Е., Корпусенко И. В., Васюнин Ю. А. (2017)
Мішалов В. Г. - Ефективність ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени залежно від її діаметра із застосуванням торцевого світловода, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю., Бурка А. О. (2017)
Ничитайло М. Е. - Эноксапарин в профилактике послеоперационных осложнений лапароскопической холецистэктомии, Булик И. И. (2017)
Нагайчук В. І. - Динаміка показників мікроциркуляції крові у хворих з надкритичними опіками при застосуванні розчину "гекотон" у комплексній інфузійно­трансфузійній терапії (2017)
М’ясоєдов К. В. - Застосування методу гідравлічної дезоблітерації просвіту артерій інфраінгвінального сегмента у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок (2017)
Головко С. В. - Фотоселективна вапоризація простати із застосуванням лазера greenlight потужністю 120 вт, Савицький О. Ф. (2017)
Тупчий Н. А. - Клинический случай спонтанного разрыва аневризмы селезеночной артерии в ранний послеродовой период (2017)
Клюзко І. В. - Aгенезія жовчного міхура (клінічний випадок), Слободяник В. П., Коваль Б. М., Криничка К. В. (2017)
Джума К. А. - Вплив біомедичних імплантатів на навколишні тканини, Притула В. П., Храпач В. В., Дiнець А. В., Захарцева О. I., Сулiк В. В., Храпач О. В. (2017)
Козинець Г. П. - Сучасне визначення сепсису та септичного шоку у хворих з глибокими поширеними опіками, Сорокіна О. Ю., Слєсаренко С. В., Філіп Ж. В. (2017)
Геник С. М. - Сучасний стан діагностики та лікування аневризм вісцеральних артерій (2017)
Фомін П. Д. - Ректор, міністр­реформатор, видатний учений і хірург, Повч П. А. (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Кричинська І. В. - Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо діагностики та лікування захворювань перикарда Частина ІІІ, Руденко Ю. В. (2016)
Амосова К. М. - Резолюція сегмента ST після тромболітичної терапії у хворих з гострим коронарним синдромом у реальній клінічній практиці: частота, вплив на прогноз і предиктори (ретроспективне одноцентрове дослідження), Сиченко Ю. О., Руденко Ю. В., Прудкий І. В., Безродний А. Б. (2016)
Сіренко Ю. М. - Досвід катетеризації правих відділів серця та легеневої артерії у хворих на легеневу гіпертензію, Радченко Г. Д., Живило І. О., Крушинська Н. А., Сіренко О. Ю., Даниленко О. О. (2016)
Руденко Ю. В. - Дослідження ефективності алгоритмізованої антигіпертензивної терапії в пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією залежно від вихідних показників центральної гемодинаміки та діастолічної функції лівого шлуночка (2016)
Паничкин Ю. В. - Морфологические изменения стенок подвздошных артерий свиней после имплантации спирального устройства для закрытия артериального протока из β­циркониевого сплава (предварительное сообщение), Скиба И. А., Захарова В. П., Журавлёва М. Л., Бешляга В. М., Бешляга Е. В., Ружин Ю. А. (2016)
Целуйко В. И. - Уровень галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией, Дагхар С. (2016)
Амосова К. М. - Стан артеріальної гемодинаміки за даними аналізу пульсової хвилі в молодих дорослих з ювенільним ідіопатичним артритом, Джус М. Б., Марушко Т. В., Шишкіна Н. В., Рокита О. І., Мостбауер Г. В., Карасевська Т. А., Івашківський О. І. (2016)
Літвінова Н. Ю. - Модель формування контрольованої ішемії нижньої кінцівки у кроля, Черняк В. А., Дубенко Д. Є. (2016)
Іванов В. П. - Функціональний стан нирок у пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю залежно від якості життя, Савіцька Ю. В. (2016)
Журавлёва Л. В. - Сравнительная оценка измерения скорости распространения пульсовой волны с помощью реографии и ультразвуковой допплерографии, Лопина Н. А., Кузнецов И. В., Ермоленко Т. И., Печенин А. В., Сергеев В. Г., Волков Д. Е., Лопин Д. А. (2016)
Черняева Е. И. - Первый опыт использования тканевой допплерэхокардиографии для верификации диагноза хронической сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка: клиническая характеристика пациентов и оценка морфофункционального состояния сердца, Безродный А. Б. (2016)
Фуркало С. Н. - Первый случай применения ротационной атерэктомии у больного с устьевым кальцинированным поражением правой коронарной артерии, Сало С. В., Хасянова И. В. (2016)
Роговський В. М. - Аневризма глибокої стегнової артерії чи пухлина м’яких тканин?, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В., Криничка К. В. (2016)
Головко С. В. - Клініко-морфологічні зміни після селективної артеріальної емболізації з приводу доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Лисак А. В., Троїцький І. Л. (2016)
Фадєєнко Г. Д. - Роль харчових волокон у профілактиці серцево­судинних захворювань, Ісаєва Г. С., Рєзнік Л. А. (2016)
Марушко Є. Ю. - Методики черезшкірних втручань при патології мітрального клапана у хворих з високим хірургічним ризиком, Шаповалова О. А., Маньковський Г. Б., Ревенко К. А., Гур’єва О. С., Кузьменко С. О., Руденко Н. М., Ємець І. М. (2016)
Мостбауер Г. В. - Ішемічна хвороба серця при гранулематозі з поліангіїтом, Джус М. Б., Січінава Д. Ш. (2016)
Янкевич А. А. - Осложнения коронарографии и перкутанного коронарного вмешательства (2016)
Умови публікації у журналі "Серце і судини" (2016)
Сибірна Н. - Слово про вчителя (До 100-річчя від дня народження професора Бориса Федорович Сухомлинова), Чайка Я. (2016)
Сибірна Н. - Біохімічна школа Франкового Університету сьогодні та в майбутньому (2016)
Алтухова Л. - Профіль інтерлейкінів у зоні променевого опіку шкіри за умов лікування трансплантацією сумішшю аутофібробластів з аутокератиноцитами (2016)
Барська М. - Апоптоз лейкоцитів крові хворих на рак молочної залози, Савран В., Стойка Р. (2016)
Безкоровайний А. - Активність Nа+, K+-АТФ-ази мембран зародків в’юна упродовж раннього ембріогенезу за дії амідних похідних нафтохінону, Зинь А., Гарасим Н., Санагурський Д. (2016)
Бєлінська І. - Вплив інгібітора протеїнкіназ похідного малеіміду на морфофункціональний стан мишачих лейкемічних клітин L1210, Гарманчук Л., Шелест Д., Рибальченко В. (2016)
Бродяк І. - Вплив WGA-стимулювальних сигналів на процес полімеризації актину лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету, Біла І., Сибірна Н. (2016)
Bulbotka N. - The degradative inactivation of the cytosolic enzyme fructose-1,6-bisphosphatase upon the glucose adaptation of the methanol-grown yeast Pichia pastoris, Levkiv K., Dmytruk O., Sibirny A. (2016)
Гавриляк В. - Вплив деяких факторів на ефективність екстракції кератинів вовняних волокон різного типу, Михалюк В. (2016)
Гриценко М. - Експресія генів структурних, адгезивних і регуляторних білків фібробластів легень та шкіри щурів різного віку (2016)
Демків О. - Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів і перспективи біоаналітичного використання, Банах С., Клепач Г., Гайда Г., Смуток О., Гончар М. (2016)
Захаров А. - Дослідження вмісту 4-метил-5- beta-оксіетилтіазолу в тканинах травної системи білих щурів, Петров С. (2016)
Легка Л. - Дослідження здатності ландоміцину А долати множинну лікарську стійкість пухлинних клітин in vitro, Панчук Р., Бергер В., Осташ Б., Стойка Р. (2016)
Любас Н. - Вплив спірокарбону на спектральні характеристики лігандних форм гемоглобіну крові людей, хворих на цукровий діабет першого типу, in vitro, Шкребнюк Р., Речицький О., Сибірна Н. (2016)
Стасик О. - Вплив різних концентрацій позаклітинної глюкози на цитотоксичність alpha-синуклеїну людини у модельних штамах дріжджів Hansenula polymorpha, Романишин О., Денега І., Климишин Н., Стасик О. (2016)
Stasyuk N. - The "green” synthesis of gold nanoparticles by the yeast Hansenula polymorpha, Gayda G., Serkiz R., Gonchar M. (2016)
Stoika R. - Biochemistry and cytology of toxic actions: a review on apoptosis role (2016)
У Сі - Дослідження ступеня ушкодження ДНК клітин кісткового мозку щурів при довготривалому вживанні ними малих доз кадмію, Плотніков А., Пирiна I., Кот К., Кот Ю., Перський Є. (2016)
Біла І. - Динаміка полімеризації актинових філаментів лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету у разі стимулювання лектином WGA, Бродяк I., Сибірна Н. (2016)
Борбуляк М. - Cелекція мутантів дріжджів Scheffersomyces stipitis зі зміненою здатністю до алкогольної ферментації глюкози та ксилози методом інсерційного мутагенезу, Гринів О., Дацюк Л., Дмитрук К. (2016)
Варбанець Л. - Структурно-функціональна характеристика ліпополісахаридів Escherichia coli та Pantoeae agglomerans, Булигіна Т. (2016)
Горіла М. - Аналіз біохімічних показників організму людини при серцево-судинних захворюваннях, Аржанов І. (2016)
Stasyk O. - Metabolic anticancer therapy based on arginine deprivation: development of the combinational modalities (2016)
Нідялкова Н. - Характеристика протеази Streptomyces sp., Варбанець Л., Гаркава К., Трошина Л. (2016)
Перський Є. - Кафедра біохімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – напрями наукових досліджень (2016)
Рабченюк О. - Особливості ліпідного складу клітинних мембран печінки та зябер риб за дії іонів Fe3+, Хоменчук В., Гладюк М., Далєвський В., Курант В. (2016)
Redowicz M. - Miyosins: long known but still unknown actin-based molecular motors (2016)
Sybirna K. - Development of the system for heterologous syntesis and maturation of hydrogenases, the most efficient biohydrogen producers (2016)
Стасюк Н. - Холо- і апо-форми рекомбінантної аргінази I людини як біоаналітичні інструменти, Закальський А., Закальська О., Гайда Г., Гончар М. (2016)
Ткаченко А. - Дослідження апоптозу ентероцитів при хронічному карагінан-індукованому гастроентероколіті методом флуоресцентних зондів, Корнієнко Є., Посохов Є. (2016)
Barannik T. - Analysis of the components of Nrf2-Keap1 signalling as potential targets of heme (2016)
Дудок К. - NO-залежна зміна співвідношення лігандних форм гемоглобіну у периферичній крові людей, Канюка О., Федорович А., Бурда В., Сибірна Н. (2016)
Єфіменко Н. - Вплив L-аргініну та N-omega-нітро-L-аргінін метилового ефіру на структурно-функціональний стан мембран еритроцитів щурів за умов алкогольної інтоксикації, Сибірна Н. (2016)
Іскра Р. - Вплив цитрату ванадію на глутатіонову систему крові щурів з експериментально індукованим діабетом, Сушко О., Климець Г., Понкало Л., Гураль С. (2016)
Kurylenko O. - Improvement of high-temperature xylose and glucose alcoholic fermentation in methylotrophic yeast Ogataea (Hansenula) polymorpha by overexpression of PDC1 and ADH1 genes, Vasylyshyn R., Kata I., Ruchala J., Stmkiv M., Dmytruk K., Sibirny A. (2016)
Lyzak O. - Generation of mutations in ADE2 gene using a CRISPR-Cas9 system in the flavinogenic yeast Candida famata, Dmytruk K., Sibirny A. (2016)
Меженська О. - Використання афінної хроматографії для виявлення протеїнів, які проявляють спорідненість до тіаміну, Музичка О., Вовк А., Пархоменко Ю. (2016)
Молодченкова О. - Біохімічні захисні реакції злакових рослин за дії біотичних і абіотичних чинників довкілля, Адамовська В., Лихота О., Безкровна Л., Левицький Ю., Рищакова О., Картузова Т. (2016)
Nedzvetsky V. - C60 fullerene nanoparticles prevent diabetic retinopathy complications, Prischepe I., Agca G., Tykhomyrov A., Kyrychenko S. (2016)
Павлова О. - Обмін тіаміну за умов хронічного алкоголізму та його корекції, Степаненко С., Чехівська Л., Пархоменко Ю. (2016)
Петров С. - Вивчення регуляторних властивостей катаболітів тіаміну в організмі (2016)
Понкало І. - Активність ензимів антиоксидантного захисту у молозиві корів за дії ліпосомальних препаратів, Ковальчук Н. (2016)
Roll N. - Processes of peroxidation of lipids and proteins in organs of rabbits considering the age-old aspect, Tsehmistrenko S. (2016)
Semkiv M. - Regulated expression of TPI1 gene for improvement of glycerol formation in the yeast Saccharomyces cerevisiae, Dmytruk K., Sibirny A. (2016)
Тихоненко Т. - Мітохондріальна дегідрогеназна активність нервових закінчень мозку щурів, Дякун К., Сергійчук Ю. (2016)
Falfushynska H. - Effects of n-TiO2 and bisphenol a on cellular stress indices of the freshwater bivalve Unio tumidus, Gnatyshyna L., Horyn O., Stoliar O. (2016)
Falfushynska H. - Reductive and endocrine effects of zinc oxide nanoparticles in marsh frog Pelophylax ridibundus and their modulation in combine exposures, Gnatyshyna L., Myhalska V., Romanchuk L., Stoliar O. (2016)
H. Falfushynska - The responses of anuran metallothione into zinc oxide nanoparticles are distorted in combine exposures, Gnatyshyna L., Myhalska V., Stoliar O. (2016)
Федорко А. - Особливості змін жирнокислотного складу ліпідів м’язових тканин гусей в ембріональному і ранньому постнатальному онтогенезі, Яковійчук О., Ніколаєва Ю., Данченко О. (2016)
Храбко М. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі самиць F0 і самців F1 щурів за умов випоювання їм "наногерманію" цитрату і цитрату германію хімічно синтезованого, Федорук Р., Долайчук О. (2016)
Шатинська О. - Зміни активності ензимів вуглеводного обміну у печінці щурів з експериментально-індукованим діабетом за дії цитратів магнію і хрому, Р. Іскра, О. Сварчевська (2016)
Шевцова А. - Роль інгібіторів циклооксигеназ і антиоксидантів у збереженні гомеостазу екстраклітинного матриксу серця, Гордієнко Ю. (2016)
Bilyk B. - Impact of chromosomal position effect on heterologous production in S. albus J1074, Luzhetskyy A. (2016)
Veliky M. - Vitamin D3 involvementin NF-kB dependent cytokine regulation of bone remodeling under experimental osteoporosis, Shymanskyy I., Lisakovska O. (2016)
Visram M. - The molecular basis of lipid alterations in yeast models of hyperhomocysteinemia, Radulovic M., Hallwirth F. H., Steiner S., Malanovic N., Wolinski H., Rechberger G., Kohlwein S. D., Tehlivets O. (2016)
Kalinin I. - The antioxidant system of tissues of rats poisoned with heavy metals (2016)
Kata I. - The possibility of disposing of waste glycerol using metabolic engineering, Semkiv M., Dmytruk K., Sibirny A. (2016)
Kluz M. - Riboflavin (vitamin B2) synthesis by the yeast Сandida fatama strains, Dmytruk K., Sibirny A. (2016)
Kobyletska M. - The influence of salicylic acid on the carbohydrates сontent in the plants of wheat and corn under drought conditions (2016)
Kordiaka R. - Factors favoring synthesis of antibiotic roseoflavinin Streptomyces davawensis, Sibirny A. (2016)
Korpan Ya. - Metabolomics on electrodes – new era in biosensing technologies, El’skaya A. (2016)
Костерін С. - Калікс |4| арени як супрамолекулярні ефектори ATP-гідролазних систем гладеньком’язових клітин (2016)
Петрушко М. - Вплив факторів кріоконсервування на рівень перекисного окислення ліпідів у сперміях людини при нормо- і патоспермії, Піняєв В., Юрчук Т. (2016)
Revka O. - Platelets influence coagulation and fibrinlysis thereby regulating hemostatic balance, Patalakh I., Grinenko T. (2016)
Ruchala J. - Studying the role of CAT8 transcriptional activator in regulation of xylose alcoholic fermentation in non-conventional yeasts, Kurylenko O., Dmytruk K., Sibirny A. (2016)
Сабат М. - Інуліназна та леваназна активність у безклітинному екстракті бактерій рубця овець, Іскра Р. (2016)
Starokadomskyy P. - POLA1 regulates type I interferon activation through сytosolic RNA:DNA synthesis, Gemelli T., Zinn A. R., Burstein E. (2016)
Тимошенко М. - Активність орнітиндекарбоксилази та тіол-дисульфідний статус клітин слизової оболонки при експериментальному підвищеному споживанні NaCl, Кравченко О., Гайда Л., Остапченко Л. (2016)
Faraj A. - Nanoparticles C60 fullerene modulate apoptosis and proliferation of glioblastoma U-373 cells, Agca C., Nedzvetsky V., Tykhomyrov A., Prischepa I., Kyrychenko S. (2016)
Chernyshenko V. - Epigallocatechingallate influence on resting and carbon-filtered platelets, Kasatkina L., Platonova T., Leistne A., Leistner A., Mikhalovska L. (2016)
Гаврилюк А. - Аутоантитіла в сироватці крові неплідних чоловіків зі супутньою патологією, Чопяк В., Кріль І., Марітчак Н., Влох Н., Кульчицька Г., Шваліковська Р. (2016)
Дацюк Л. - Вплив агматину на стан антиоксидантної системи лейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету, Дацюк У., Сибірна Н. (2016)
Денисенко Н. - Моделювання активності NO-синтазної системи гідрогенсульфідом натрію у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов коліту, Федевич Ю., Скляров О. (2016)
Кобилінська Л. - Вміст метаболітів оксидативного і нітрозативного стресу у сироватці крові лабораторних щурів за дії нових похідних 4-тіазолідинонів із антинеопластичною активністю (2016)
Коваль Т. - Біохімічні та загальноклінічні показники крові статевонезрілих щурів за умов моделювання кислотного опіку стравоходу іі ступеня, Рослова Н., Раєцька Я. (2016)
Кучменко О. - Білкові фактори формування оксидативного статусу і розвитку патологічного стану у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Мхітарян Л., Купчинська О., Євстратова І., Василинчук Н., Матова О., Мостов’як М., Дроботько Т. (2016)
Мадич С. - Фактор зсідання крові VII: властивості й методи одержання, Даниш Т. (2016)
Рибачук В. - Розробка способу визначення активності тканинного активатора в плазмі крові з використанням DD-фрагмента фібрину як стабільного ефективного стимулятора реакції активації плазміногену, Яценко Т., Харченко С., Савчук О., Юсова О., Гриненко Т. (2016)
Ushakova G. - Metallothionein treatment decreases the hyperalgesia and inflammation after surgical tissue incision, Shyintum H. (2016)
Хаврона О. - Вплив різних доз диклофенаку натрію за умов одноразового введення на стан анти-прооксидантного статусу в гепатоцитах щурів, Білецька Л. (2016)
Царенко Т. - Ліпопротеїновий профіль і активність ензимів печінки у крові пацієнтів з цукровим діабетом другого типу за умов розвитку ішемічного інсульту, Кравченко О., Савчук О. (2016)
Цирульник А. - Розробка платформи для конструювання надпродуцентів амінорибофлавіну на основі флавіногенних дріжджів Candida famata, Дмитрук К., Федорович Д., Сибірний A. (2016)
Чень О. - Вплив рекомбінантної аргінази на життєздатність бластних клітин периферичної крові пацієнтів, хворих на лейкоз, in vitro, Барська М., Вовк О., Цимбалюк-Волошин І., Козлова О., Сибірна Н., Стасик О. (2016)
Шурко Н. - Фракціонування плазми крові: класичні та хроматографічні методи отримання фактора VIII згортання крові (2016)
Якименко В. - Вплив тіаміну і його метаболітів на динаміку зміни кількості лімфоцитів у крові білих щурів, Битлан О., Петров С. (2016)
Воронкова Ю. - Показники червоної крові монгольської піщанки за умов старіння, Криницька Г., Ушакова Г. (2016)
Воронкова Ю. - Вікові зміни активності лактатдегідрогенази та гама-глутамілтранспептидази у нирках монгольської піщанки, Жованник В., Семенко А., Ушакова Г. (2016)
Дзидзан О. - Вплив агматину на стан системи антиоксидантного захисту і системи L-аргінін/оксид нітрогену в лейкоцитах за умов експериментального цукрового діабету, Бугір М., Сабадашка М., Сибірна Н. (2016)
Денисенко Н. - Особливості активності NO-синтази у слизовій оболонці товстої кишки щурів за умов введення гідрогенсульфіду натрію на тлі коліту, Федевич Ю., Скляров О. (2016)
Drel V. - Bone marrow is central to the severity of gadolinium-associated systemic fibrosis, Tan Ch., Lee D., Barnes J., Gorin Y., Wagner B. (2016)
Загайко А. - Дослідження впливу харчового концентрату фенольних сполук яблук на активність розчинної гуанілатциклази ендотелію за експериментальної інсулінорезистентності у щурів, Брюханова Т. (2016)
Загайко А. - Вплив кверцетину на вміст метилгліоксалю у щурів з експериментальною інсулінорезистентністю, Красільнікова О., Кравченко Г. (2016)
Zagayko A. - Influence of the Vitis vinifera polyphenolic concentrate on some biochemical indices of guinea pig blood serum under experimental psoriasis, Galuzinska L., Voloshchenko M. (2016)
Ільків І. - Вплив похідних 4-тіазолідинону на стан NO-синтазної системи за умов інгібування ЦОГ-1/ЦОГ-2 у слизовій оболонці тонкої кишки щурів, Лесик Р., Скляров О. (2016)
Ільницька Х. - Особливості впливу похідного 1,4-нафтохінону та вітаміну E на тлі одночасної дії низькоінтенсивного рентгенівського опромінення та блокування циклооксигенази на NO–синтазну систему та процеси ліпопероксидації у слизових оболонках органів травлення щу, Дацюк Л., Новіков В., Скляров О. (2016)
Катрій Т. - IgG плазми крові хворих на ішемічний інсульт у гостру фазу та через рік після перенесеної хвороби як потенційні ефектори системи гемостазу, Даховник А., Шабанова Н., Терещенко І. (2016)
Лісничук Н. - Перебіг окисно-відновних процесів у селезінці білих щурів в умовах індукованого канцерогенезу, Демків І., Сорока Ю., Сорока І., Чихира О. (2016)
Отряжий П. - Вплив мелатоніну на стан проміжних філаментів головного мозку щурів за умов гіпертиреозу, Кириченко С. (2016)
Скляров О. - Газові медіатори (нітрогену оксид, гідрогену сульфід) та механізми цитопротекції у органах травної системи: що нового?, Фоменко І., Ільків І. (2016)
Склярова Ю. - Цитопротективні ефекти препарату подвійного інгібування циклооксигенази та ліпооксигенази, що вивільняє H2S у тонкій кишці на тлі медикаментозних ентеритів, Денисенко Н., Ільків І., Фоменко І. (2016)
Cпирина В. - Дослідження впливу alpha-токоферолу на стан пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантну систему захисту в мозку діабетичних щурів в онтогенезі, Кириченко С. (2016)
Suchomlinov A. - Anthropology – the science of man (2016)
Tokarek W. - Preparation of fucoxanthin-MGDG complexes for potential pharmacological applications, Listwan S., Latowski D. (2016)
Федорович І. - Про викладання "Біологічної та клінічної хімії" для студентів за спеціальністю :"Лабораторна діагностика", Сойка Л. (2016)
Филимоненко В. - Активність АТФ-цитратліази та кислої лізосомальної ліпази в печінці хом’ячків за метаболічного синдрому при введенні гідроксилимонної кислоти, Шкапо А. (2016)
Якименко В. - Вивчення можливості регуляції тіохромом і тіаміном балансу рнк у крові білих щурів, Битлан О., Петров С. (2016)
Бучко О. - Антиоксидантна активність кропиви дводомної (Utica dioica L.), Яремкевич О., Конечна Р. (2016)
Vitak T. - Oxygen-transport function of rats’ hemoglobin under streptozotocin-induced diabetes mellitus and administration of medical mushrooms Agsricus brasiliensis and Ganoderma lucidum conditions, Wasser S., Nevo E. , Dudok K. , Fedorovych A., Sybirna N. (2016)
Гачкова Г. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту Galega officinalis L. на проліферативну активність клітин-попередниківлейкоцитів за умов експериментального цукрового діабету, Чайка Я., Вільданова Р., Шульга О., Сибірна H. (2016)
Горбулінська О. - Водні екстракти та суспензії якона регулюють вміст фрагментованої ДНК і білків регуляторів апоптозу за умов експериментального цукрового діабету 1-го типу, Хохла М., Міщенко Л., Сибірна Н. (2016)
Монастирська С. - Антиоксидантна дія екстрактів окремих лікарських рослин, Волошанська С., Стецик Р. (2016)
Сабадашка М. - Нефропротекторний вплив поліфенольного комплексу з червоного виноградного вина за дії малих доз іонізуючого випромінювання, Сибірна Н. (2016)
Хохла М. - Порівняння гіпоглікемічної дії водних екстрактів, суспензій якона та безалкалоїдної фракції екстракту галеги лікарської, Гачкова Г., Сибірна Н. (2016)
Юрків Б. - Медичні гриби як один із сучасних підходів у лікуванні цукрового діабету та його ускладнень, Вассер С., Нево Е., Сибірна Н. (2016)
Буйлук А. - Фруктово-овочеві соки з пребіотичною активністю, Капрельянц K. (2016)
Grubinko V. - Directed biosynthesis of biologically active lipids from algae, Lutsiv A., Bodnar O., Viniarska H., Lukashiv O. (2016)
Глущенко Л. - Перспективи використання лікарських рослин у функціональному харчуванні (2016)
Дащенко А. - Створення фітопрепаратів на основі Smallanthus sonchifolia (Poepp. & Endl. H. Robinson), Хохла М., Горбулінська О., Сибірна Н., Гачкова Г., Остапченко Л., Міщенко Л. (2016)
Журлова О. - Визначення умов біодеградації полімерних субстратів клітинних стінок висівок для вилучення фенольних сполук (2016)
Капрельянц Л. - Функціональні продукти і нутрицевтики – сучасні підходи харчової науки (2016)
Крупицька Л. - Жирнокислотний склад біологічно активних добавок з включенням пропіоновокислих бактерій, Капрельянц Л. (2016)
Куцик Т. - Новий функціональний молочнокислий продукт "Дивосил" (2016)
Лелюшок С. - Міжфазовий розподіл деяких алкалоїдів у системі вода-міцелярна фаза Triton X-100, Сокирко О. (2016)
Федько Л. - Фіточай у профілактиці та лікуванні захворювань обміну речовин (2016)
Холод Т. - Перспективи використання нетрадиційної рослинної сировини у технології білковмісних харчових продуктів, Капрельянц Л. (2016)
Хомич Г. - Фенольні сполуки ягід чорниці та їхні зміни у процесі переробки (2016)
Shevtsova А. - Achievements of glycobiology in medicine (2016)
Шевченко Т. - Інтродукція лікарських рослин цукрознижуючої дії та природних цукрозамінників, Глущенко Л. (2016)
Юкало В. - Біологічно активні продукти протеолізу казеїнів (2016)
Луцик М. - Застосування методу електрофорезу для аналізу гетерогенності хітозану за молекулярною масою, Манько Н., Кармаш О., Луцик М. (мол.), Стойка Р. (2016)
Мартиненко В. П. - Зарубіжний досвід становлення майнового оподаткування (2014)
Тимченко О. М. - Фіскальні наслідки перегляду пільг з ПДВ (2014)
Якубів В. М. - Проблеми й перспективи вдосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні, Боришкевич І. І. (2014)
Кріль Я. Я. - Основні засади оподаткування додаткового блага, Неманова Х. Л. (2014)
Кармазіна Н. В. - Формування механізму макроекономічного регулювання структурної побудови податкової політики на регіональному рівні (2014)
Дмитровська В. С. - Теоретичні засади формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Васільєва Л. М. - Трансформація фінансової звітності підприємств України відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (2014)
Мазур Н. А. - Організація обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах: проблеми та напрями їх вирішення (2014)
Резнікова О. С. - Рекомендації з використання методу обліку витрат за функціями (методу АВС) для калькулювання собівартості шампанських вин у ДП "Севвинзавод” (2014)
Василюк М. М. - Внутрішній контроль якості аудиторських послуг як елемент забезпечення місії аудиту в суспільстві (2014)
Жук О. І. - Особливості вибору та впровадження програмного продукту в бухгалтерській діяльності, Шеленко Д. І., Романюк Н. П. (2014)
Кафка С. М. - Теоретико-економічні аспекти обліку інновацій у необоротні активи (2014)
Шкромида Н. Я. - Маркетинговий аудит як основа обліково-аналітичного забезпечення оцінювання економічного потенціалу підприємства (2014)
Шкромида В. В. - Креативний облік у процесі покращення ділової репутації підприємства: вимога часу чи порушення вимог? (2014)
Вакун О. В. - Проблемні питання оцінки нематеріальних активів (2014)
Галущак І. Є. - Облік доходів від операційної діяльності: сучасний стан та напрями вдосконалення, Савчук В. П. (2014)
Борейко В. І. - Причини сучасних невдач національної економіки (2014)
Ткач О. В. - Просторова організація економіки регіону в умовах глобалізації (2014)
Баланюк І. Ф. - Особливості функціонування господарств населення в системі розвитку сільських територій, Баланюк С. І. (2014)
Полянська А. С. - Формування логістичної інфраструктури регіону (2014)
Царенко О. В. - Моделювання процесу регіонального інноваційного менеджменту в межах економічного простору держави (2014)
Курило І. О. - Демографічні процеси та структури в Україні: сучасні регіональні особливості (2014)
Мазур І. М. - Критерії оцінювання енергетичної безпеки: ресурсний підхід (2014)
Данилишин В. І. - Проблеми та перспективи впровадження деривативів на валютному ринку України, Стефанків О. М. (2014)
Возняк Г. В. - Планування та ефективне використання бюджетних ресурсів регіонів як інструменти модернізації управління публічними фінансами (2014)
Шулик Ю. В. - Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) (2014)
Кропельницька С. О. - Перспективи розвитку медичного страхування в умовах соціально-політичного становища України на шляху до євроінтеграції, Гринів Л. В., Гринів Н. В. (2014)
Плець І. І. - Концептуальні засади формування фінансово-економічного механізму управління внутрішнім державним боргом (2014)
Штогрин Г. С. - Основні напрями реформування житлово-комунального господарства в ринковій економіці України (2014)
Калашнікова Є. Д. - Альфред Маршалл – засновник кембриджської школи неокласики (до 90-річчя смерті видатного вченого), Калашніков Г. Д. (2014)
Галущак І. Є. - Структура аналізу регіону як суб’єкта економічного розвитку й формування стратегічних цілей (2014)
Цюпа О. П. - Статистичні методи аналізу формування надходжень бюджетів розвитку в Україні, Кондур О. С. (2014)
Левандівський О. Т. - Відносини власності в сільському господарстві (2014)
Солоджук Т. В. - Фінансовий механізм соціального захисту молоді (2014)
Сус Т. Й. - Регіональні аспекти фінансування програм екологічного сільгоспвиробництва на Прикарпатті (2014)
Король В. С. - Формування напрямів стратегічного розвитку агропродовольчого підкомплексу країни як основи забезпечення національної продовольчої безпеки (2014)
Петлін І. В. - Формування транскордонних туристичних кластерів як запорука ефективного функціонування суб’єктів сільського зеленого туризму (2014)
Щур Р. І. - Особливості створення та функціонування інвестиційно-промислових зон у регіонах (2014)
Кейван O. І. - Оцінка ефективності функціонування туристичного підприємства (2014)
Власенко О. Б. - Івентивний туризм: теоретичні засади та перспективи розвитку (2014)
Барчук В. П. - Інвестиції як передумова ефективності людського капіталу (2014)
Махуренко Г. С. - О смешанном финансировании проектов в морском порту, Савельева И. В., Боу-Торган Д. П. (2014)
Дем’янченко А. Г. - Механізм визначення концесійної плати за проектами державно-приватного партнерства в морських портах (2014)
Яровая Н. В. - Контроллинг как инструмент координации в принятии управленческих решений при ценообразовании, Рябоволенко Н. В. (2014)
Гирина О. Б. - Взаимосвязь производственного и экономического потенциалов промышленного предприятия и морского порта, Степанов В. В. (2014)
Жихарєва В. В. - Подходы к ценообразованию в круизном судоходстве (2014)
Дубовик Н. В. - Особливості формування системи показників ефективності розвитку підприємств морського транспортного комплексу (2014)
Новицька С. С. - Визначення необхідності ефективного оцінювання конкурентних переваг підприємства, Яцкевич І. В. (2014)
Отливанская Г. А. - Теоретические аспекты финансового прогнозирования на предприятии, Бабашов Р. А. (2014)
Кубіній В. В. - Розвиток підприємства як категорія системного методу наукового дослідження, Костик Я. М., Мороз В. Р., Муска І. І. (2014)
Кубіній Н. Ю. - Теоретичні основи потенціалу розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання, Возняк Р. С., Магада Я. В., Мучичка М. О. (2014)
Данайканич О. В. - Механізм управління ефективністю як елемент вдосконалення діяльності підприємств у ринкових умовах господарювання (2014)
Попович В. В. - Структурна перебудова підприємств поліграфічної промисловості на засадах контролінгу в умовах стратегічного управління (2014)
Рябак М. І. - Загальнодержавне нормативно-правове регулювання регіонального розвитку, Машіко К. С. (2014)
Максимчук Я. С. - Методичний ракурс на поведінку факторів розвитку економічних систем, Марчук К. В., Мошак І. Ю., Юсип В. М., Бук Д. О. (2014)
Завадяк Р. І. - Ефективність діяльності підприємства та її діалектичний зв'язок з оптимальністю (2014)
Воронич К. М. - Методичні підходи дослідження сутності підприємницького потенціалу малих форм господарювання у сільському господарстві (2014)
Орлов В. Н. - Концептуальні підходи щодо державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Гапанович Я. В., Орлова О. В. (2014)
Анотації (2014)
Автори збірника (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
До ювілею Юрія Володимировича Панічкіна (2017)
Реєстр хворих із гострим інфарктом міокарда Київської області: перші результати аналізу (2017)
Урсуленко В. И. - Хирургическая тактика при небольших аневризмах левого желудочка заднебазальной локализации, Гогаева Е. К., Якоб Л. В. (2017)
Целуйко В. Й. - Діагностичні можливості 2D-спекл-трекінг ехокардіографії щодо оцінки функції правого шлуночка у хворих з гострою тромбоемболією легеневої артерії, Сухова С. М., Яковлева Л. М., Кіношенко К. Ю. (2017)
Бойко О. І. - Аномалії коронарних артерій у дітей (на автопсійному матеріалі) (2017)
Аль Салім А. А. - Дисадипокінемія у хворих із післяінфарктним кардіосклерозом та цукровим діабетом 2 типу: зв’язок із поліморфізмом гена LEPR Q223R, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2017)
Бойко В. В. - Характеристика морфологічних змін стінки артерії після її дезоблітерації у хворих із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, Прасол В. О., Губіна­Вакулик Г. І., М’ясоєдов К. В. (2017)
Тарасова К. В. - АТФ­-залежні калієві канали — спільна мішень кардіопротективного впливу куркуміну і фторовмісного аналога діазоксиду в умовах оксидантного стрессу, Лінник О. О., Маньковська І. М., Братусь Л. В., Носар В. І., Строкіна І. Г., Карвацький І. М. (2017)
Целуйко В. И. - Галектин-­3 как биомаркер сердечной недостаточности у больных гипертрофической кардиомиопатией, Киношенко К. Ю., Дагхар С. (2017)
Скочко О. В. - Влияние низкодозового длительного лечения азитромицином на воспалительный и атеросклеротический процессы у больных ишемической болезнью сердца, Кайдашев И. П. (2017)
Панічкін Ю. В. - Рідкісна вада розвитку легень — артеріовенозна мальформація нижньої частки правої легені, Макаров А. В., Бацак Б. В., Демченко Р. Б., Гаврилишин А. Ю., Дєдкова Т. І., Грабарчук В. В., Воробйова Н. В., Вітовський Р. М. (2017)
Прасол В. А. - Клинический случай сочетанного аневризматического поражения подвздошных и бедренных артерий с ложной посттравматической аневризмой и артериовенозным соустьем, тромбозом глубоких вен, Иванова Ю. В., Пуляева И. С., Ткачук А. Ю., Зарудный О. А., Артамонов Р. В., Мясоедов К. В., Козаченко А. Н. (2017)
Мішалов В. Г. - Вогнепальні поранення магістральних судин нижніх кінцівок. Ключові моменти діагностики та лікування, Коваль Б. М., Нагалюк Ю. В., Цема Є. В., Роговський В. М., Батюк А. І. (2017)
Геник С. М. - Функція лімфатичного ендотелію при деяких захворюваннях (2017)
Лебідь І. Г. - Сучасний погляд на гендерні особливості у дорослих із природженими вадами серця та магістральних судин (2017)
Виленский Ю. - Профессор Юрий Паничкин: героический марафон в эндоваскулярной хирургии. К 80-летию украинского первопроходцав новой сфере интервенционной медицины (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 9 — 10 листопада 2017 року) (2017)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2017)
Бойчак М. П. - Профессор В. П. Образцов — создатель Киевской терапевтической школы, автор открытий, не тускнеющих со временем (2016)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств: сравнительный анализ 2014 — 2015 гг. Региональные реперфузионные сети в Украине — динамика развития (2016)
Амосова К. М. - Клінічне значення варіабельності домашнього артеріального тиску на початковому етапі лікування хворих із неускладненою артеріальною гіпертензією, Руденко Ю. В. (2016)
Яременко О. Б. - Співвідношення рівнів фенілаланіну й тирозину в плазмі крові як маркер індивідуального стану ендогенних систем кардіопротекції та предиктор перебігу госпітального періоду гострого інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST, Іорданова Н. Х., Дудка П. Ф., Кучмеровська Т. М. (2016)
Журавлёва Л. В. - Значение уровней фракталкина и асимметричного диметиларгинина в диагностике атеросклеротического поражения коронарных сосудов у больных с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа и без него, Лопина Н. А. (2016)
Єна Л. М. - Ендотеліальна дисфункція і її взаємозв’язок із морфофункціональним станом серця та артерій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Ярош В. О. (2016)
Яременко О. Б. - Довготривала виживаність хворих із первинними системними некротизивними васкулітами, Петелицька Л. Б. (2016)
Ковальова О. М. - Рівні хемерину й несфатину­1 у сироватці крові та параметри добового моніторування артеріального тиску в пацієнтів з гіпертонічною хворобою, Ащеулова Т. В., Іванченко С. В., Гончарь О. В. (2016)
Літвінова Н. Ю. - МікроРНК­126: новий перспективний напрям у діагностиці й терапії ішемічних захворювань кінцівок, Дубенко Д. Є., Єлісєєва А. М., Швачкіна Г. С., Рожкова В. О., Хоцянівська Ю. В. (2016)
Малиновська Л. Б. - Місце гіпергомоцистеїнемії в патогенезі атеросклерозу і тромбозу, Селюк В. М., Войтович О. І., Кульчицький Б. Б. (2016)
Геник С. М. - Реперфузійний синдром після реваскуляризації ішемії нижніх кінцівок, Симчич А. В. (2016)
Литвинова Н. Ю. - Молекулярные маркеры артериальной ишемии, Жебеленко Я. Г., Шкира М. Н. (2016)
Амосова К. М. - Патоморфологія кардіоміопатій: погляд на проблему у світі і його відображення в новому національному підручнику "Патоморфологія" (2016)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2016)
Цибулін О. - Індукована біохемілюмінесценція тканин перепела японського за дії низькоінтенсивного радіочастотного випромінювання (2016)
Чопей М. - Вплив ДНК-інтеркаляторів на стабільність петельних доменів ДНК, Олефіренко В., Афанасьєва К., Сиволоб А. (2016)
Фальфушинська Г. - Особливості реакції стресочутливих систем двостулкового молюска Unio tumidus на дію нано-цинк оксиду у поєднанні з супутніми пошкоджуючими чинниками (2016)
Панченко С. - Рослинність урочища "Литовський бір" Гетьманського національного природного парку (2016)
Кобів В. - Онтогенез senecio papposus (Rchb.) Less. (Asteraceae) в Українських Карпатах (2016)
Чепелевська Н. - Нові дані про епіфітні лишайники західної частини Чорногори (2016)
Швець І. - Pyrenophora tritici – repentis (Died.) Drechsler – збудник жовтої плямистості пшениці озимої: морфологічно-культуральні особливості та характеристика за ознакою вірулентності (2016)
Калашник Г. - Структура епідерми рослин підродини Cactoideae (Cactaceae) різного віку, Гайдаржи М. (2016)
Мартинюк В. - Нарис історії таксономічного вивчення триби Sileneae DC. (Caryophyllaceae), Карпенко Н. (2016)
Бублик Я. - Доповнення до біоти ксилотрофних сумчастих грибів (Ascomycota) Сколівських Бескидів (2016)
Лановенко О. - Шлюбно-міграційна структура Херсонської популяції та її динаміка за період зміни поколінь (2016)
Петрушко М. - Фрагментація ДНК та процеси перекисного окислення ліпідів у сперміях людини при нормо- та патоспермії, Павлович Є., Піняєв В., Волкова Н. (2016)
Кияк В. - Кліматогенні загрози популяціям рідкісних і ендемічних видів рослин високогір’я Українських Карпат, Штупун В., Білонога В. (2016)
Токарюк А. - Поширення та еколого-ценотичні особливості популяцій Iris sibirica L. (Iridaceae Juss) у Чернівецькій області, Чорней І., Буджак В., Волуца О. (2016)
Шпак Я. - Фітостресорність породних відвалів кам’яновугільних шахт за впливу додавання кам’яновугільного попелу, Баранов В., Терек О. (2016)
Першко І. - Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родів Fagotia i Microcolpia (Mollusca, Melanopsidae) річок Правобережної України (2016)
Капрельянц Л. - Режими сумісного культивування біфідо- та пропіоновокислих бактерій, Труфкаті Л., Крупицька Л. (2016)
Дяків С. - Целюлазна активність породних відвалів вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району, Гнатуш С., Менів Н. (2016)
Chayka O. - Sulfur reducing activity of the Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 under different cultivation conditions, Peretjatko T., Gudz S., Hnatush S. (2016)
Ліманська Н. - Поширення Lactobacillus plantarum у ферментованому рослинному матеріалі з України і Франції, Мерліч А., Іваниця В. (2016)
Dorosh L. - The reduction of nitrate ions by bacteria Desulfomicrobium sp. CrR3 under the different cultivation conditions, Peretyatko T., Hudz S. (2016)
Борецький Г. - Ультраструктурні зміни адренокортикоцитів пучкової зони наднирників за умов тривалої дії червоного шламу, Рожков І. (2016)
Борова О. - Вплив оздоровлення в санаторії "Шкло" на показники периферійної крові дітей і підлітків з Чорнобильської зони, Король Т., Бабський А. (2016)
Синявський Ю. - Вплив регуляторів росту на посівну якість насіння та біохімічні показники проростків Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng, Гузь М., Баранов В., Теглівець С., Карпінець Л. (2016)
Malenka U. - The influence of salicylic acid on the metabolism of carbohydrates on wheat and corn under drought conditions, Kobyletska M., Terek O. (2016)
Андрущенко О. - Антиоксидантні властивості видів роду Amaranthus L., Вергун О. (2016)
Акімова А. О. - Традиційна юанська драма та розмовна драма ХХ століття: зміни жанрових особливостей (2017)
Александрова Г. А. - Порівняльний метод в історико-літературній концепції Івана Франка: масштаби, правомірність, обмеження (2017)
Александрова М. О. - Поема Лесі Українки "Русалка" і традиції українського романтизму (2017)
Астаф'єв О. Г. - Де розходяться дороги: Юрій Липа про топос втраченого раю в польській прозі 20–30-х років ХХ століття (2017)
Багдасарян К. О. - Оцінка історичної ролі Мазепи в поемі Володимира Сосюри "Мазепа" (2017)
Бернадська Н. І. - Наукова рецепція творчості Івана Франка: маловідомі сторінки (2017)
Бойко Н. Т. - "В гостях добре, а дома ліпше" Олександра Кониського: питання жанру й стилю (2017)
Боронь О. В. - Поетика повісті Тараса Шевченка "Капитанша" (тематика, система образів, стиль) (2017)
Бригадир Я. О. - Інтерпретація історичних подій крізь призму інтриги в українському ретродетективі (2017)
Бурутіна А. - Явище містицизму в літературному контексті українського Середньовіччя (2017)
Гаєвська Н. М. - Творчість Христі Алчевської в контексті української літератури кінця XIX – початку XX століття, Гаєвська О. В. (2017)
Гаєвська О. В. - Новітня жіноча преса кінця ХІХ – початку ХХ століття як явище руху опору (2017)
Голота Т. С. - Демонологічні образи та особливості їхньої інтерпретації в українській прозі (2017)
Гудзенко О. П. - Образ України у прозі Миколи Хвильового (2017)
Гудзь Л. - Мотив чуда в художньому вимірі українського бароко (на прикладі поеми "Богородице ДЬво, радуйся" Іоана Максимовича) (2017)
Доній Т. М. - Сецесійні мотиви в творчості поетів постмодерністів: компаративний аспект (на прикладі лірики Ґреґорі Корсо та Сергія Жадана) (2017)
Євтушенко С. О. - Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників (2017)
Задорожна Л. М. - Погляд на особливість портретування у повісті Миколи Гоголя "Портрет" (2017)
Зайцева О. О. - Символіка маскарадного вбрання в романі Андрія Бєлого "Петербург" у зв'язку з феноменом театральності (2017)
Ісаєва Н. С. - Тематична парадигма китайської класичної жіночої поезії як відображення потенціалу субверсивності (2017)
Капелюшна М. М. - Концепт "маскулінного" в романі "Медовий місяць, гіркий місяць" Р. П. де Айали (2017)
Квіцинська В. - Про полеміку з приводу оповідання "Дора" Михайла Жука, надруковану в "Літературно-науковому віснику" (2017)
Кирильчук Л. В. - Мотив героїчного в топонімічній прозі Південного Побужжя (2017)
Кобчінська О. І. - Франко-магрибський літературний контекст другої половини ХХ століття як полікультурна художня матриця (2017)
Ковальчук О. Г. - Поезія Миколи Хвильового (драматургія часу) (2017)
Ковінько М. В. - Проблема авторської маски в сучасному літературознавстві (2017)
Ковтонюк Н. П. - "Літопис Самовидців…" – новий художньо-історичний наратив про нову націю (2017)
Абрамов Ю. А. - Алгоритм контроля технического состояния газогенератора системы хранения и подачи водорода, Борисенко В. Г., Кривцова В. И. (2017)
Бородич П. Ю. - Розробка моделі оперативного розгортання особового складу аварійно-рятувального автомобілю при рятуванні постраждалого з колектору, Максимов А. В., Капральчук С. В. (2017)
Григоренко О. М. - Класифікація об’єктів підвищеної небезпеки з урахуванням імплементації директиви Севезо 3 на території України, Ключка Ю. П., Гарбуз С. В. (2017)
Дадашов И. Ф. - Экспериментальное исследование изолирующих свойств гелеобразного слоя по отношению к парам органических токсичных жидкостей (2017)
Елизаров А. В. - Метод определения концентраций токсичных веществ в горящем помещении (2017)
Закора О. В. - Інформаційнорозрахункова система забезпечення електромагнітної сумісності у районі надзвичайної ситуації, Селеєнко Є. Є., Фещенко А. Б. (2017)
Закора А. В. - Результаты исследования гармонических сигналов в системах дистанционного поиска пострадавших, Селеенко Е. Е., Фещенко А. Б. (2017)
Іванець Г. В. - Алгоритм оцінки ефективності покриття території надзвичайної ситуації автоматизованими пристроями контролю небезпечних факторів при їх розкиданні з безпілотного літального апарату в умовах нестабільностей повітряного середовища, Тютюник В. В., Калугін В. Д., Поспєлов Б. Б., Захарченко Ю. В. (2017)
Ключка Ю. П. - Аналіз стану нормативної бази України з розрахунку соціального ризику та вплив його параметрів на величину ризику, Григоренко О. М., Липовий В. О. (2017)
Маляров М. В. - Різнецевий алгоритм обробки зображень при вирішенні задач моніторингу, Христич В. В. (2017)
Meleschenko R. G. - Justification of the Approach for calculating the Parameters of aviation emergency and rescue operations when using visual search, Muntyan V. K., Tarasenko A. A. (2017)
Неклонський І. М. - Розроблення технології утилізації капсульних втулок до артилерійських пострілів з урахуванням ризику виникнення аварії та економічної ефективності робіт, Смирнов О. М. (2017)
Поспелов Б. Б. - Алгоритмы и устройства оптимального прогнозирования и обнаружения чрезвычайных ситуаций в случае неизвестных функций потерь, Андронов В. А., Рыбка Е. А. (2017)
Рагімов С. Ю. - Розробка методу розрахунку параметрів теплового стану елементів захисного шолому рятувальника, Сенчихін Ю. М., Долгополова Н. В. (2017)
Рогозін А. С. - Результати аналізу виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, як випадкового марківського процесу, Пирогов О. В., Яровий Є. А. (2017)
Собина В. О. - Щодо питання розробки рятувального засобу для порятунку людей на водоймах у зимовий період, Соколов Д. Л. (2017)
Собина В. О. - Питання щодо контролю технічного стану засобів зв’язку під час оперативного управління рятувальними підрозділами на місці ліквідації наслідків НС, Борисова Л. В. (2017)
Тарадуда Д. В. - До питання характеристики надзвичайних ситуацій, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіаційними чи ядерними інцидентами терористичного характеру, Тарахно О. В. (2017)
Тараненкова В. В. - Жертвенные вяжущие материалы для устройств локализации расплава активной зоны ядерного реактора, Миргород О. В. (2017)
Тригуб В. В. - Визначення кількості рятувальників для проведення аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будинках, Попов В. М. (2017)
Фещенко А. Б. - Влияние режима электрической нагрузки на корректировку обеспеченности аппаратуры оперативной диспетчерской связи комплектом запасных технических средств при восстановлении её после отказов в условиях чрезвычайной ситуации, Закора А. В., Селеенко Е. Е. (2017)
Чернобрывко М. В. - Модели процесса разрушения сферической оболочки при внутреннем нагружении, Светличная С. Д. (2017)
Chernukha А. А. - Research of fireproof Properties of Fabric for fireproof rescue stretchers, Kovaliov P. А., Ponomarenko S. S., Yeriomenk V. І. (2017)
Чуб І. А. - Формалізація задачі ресурсного забезпечення ліквідації техногенної надзвичайної ситуації, Михайловська Ю. В., Новожилова М. В. (2017)
Большаков В. І. - До 90-річчя з дня народження Юрія Миколайовича Тарана (2017)
Мазур В. И. - Ю. Н. Таран и развитие теории эвтектической кристаллизации (2017)
Миронова Т. М. - Використання фазових перетворень в евтектичних карбідах для підвищення пластичності сталей та чавунів (2017)
Пинчук С. И. - Структура и электрохимические свойства новых катодных материалов для химических источников тока, Левко Е. Н. (2017)
Узлов К. І. - Промислове впровадження технології ADI у виробництво елементів рухомого складу залізниць (2017)
Губенко С. И. - Влияние лазерной обработки на структуру колесной стали, Никульченко И. А. (2017)
Куцова В. З. - Формирование тонкой структуры и свойств горячекатаной стали 08пс после комбинированной пластической деформации, Балакин В. Ф., Стеценко А. П., Котова Т. В. (2017)
Куцова В. З. - Закономерности формирования структуры, фазовый состав, свойства и кинетика распада переохлажденного аустенита в хромомарганцевом чугуне, Ковзель М. А., Швец П. Ю., Гребенева А. В., Ратникова И. В. (2017)
Ионова Л. Ю. - Области полной и ограниченной метастабильности карбида М7С3 в системе Fe − C − Cr, Романова Н. С. (2017)
Семенова І. О. - Аномальний вплив мартенситної складової на графітизацію у литих та аустенітизованих нікелевих сталях, оброблених холодом (2017)
Шевеля В. В. - Изменение триболого-реологических свойств стали при повторно-циклическом трении с учетом эффекта баушингера, Купец Б., Калда Г. С., Соколан Ю. С. (2017)
Каплун П. В. - Дослідження зносостійкості сталей в корозійно - абразивному середовищі після зміцнення поверхні іонним азотуванням, Гончар В. А., Тютюник Б. І., Матвіїшин П. В. (2017)
Рудницький В. Б. - Застосування іт технологій в механіці деформованого твердого тіла, Ярецька Н. О., Венгер В. О. (2017)
Анищенко А. С. - Сравнительный анализ критериев достоверности эксперименитального исследования силовых режимов деформации титановых сплавов, Кухарь В. В., Присяжный А. Г. (2017)
Криштопа С. І. - Вплив на фрикційні характеристики гальмівних пристроїв технологічного транспорту трибоелектричних явищ (2017)
Гордієнко О. А. - Дослідження трибохімічної системи "бронза БрАЖ 9-4 - органічний додаток - олива І-20А - сталь 45", Тітов Т. С., Ранський А. П., Диха О. В. (2017)
Стечишин М. С. - Технологія азотування в тліючому розряді сталей різального комплекту м’ясоподрібнювальних машин, Олександренко В. П., Лук’янюк М. В., Люховець В. В. Лук’янюк М. М. (2017)
Каразей В. Д. - Дослідження процесу штампування заготовки деталі "муфта" із використанням програми DEFORM, Соколан К. С., Решетник П. П. (2017)
Костогриз С. Г. - Автоколивання у фрикційному контакті (наближений розрахунок), Мисліборський В. В. (2017)
Марченко Д. Д. - Экспериментальные исследования эффективности влияния технологии обкатывания стальных деталей на контактную прочность (2017)
Буряк В. Г. - Закономірності зміни розмірів контактних поверхонь і усадки стружки та енергетичного стану обробного і інструментального матеріалів в процесі оброблення різанням, Буряк А. В. (2017)
Диха О. В. - Визначення зносу та технологія обробки мастильних канавок круглого профілю, Вичавка А. А., Дитинюк В. О. (2017)
Дзюба В. - Сучасні уявлення про роль убіхінону в процесах метаболізму клітини, Кучменко О. (2017)
Водяніцький О. - Зміна активності Na+/K+–АТФ-ази в ембріонах коропових риб за дії різного температурного та кисневого режиму водойм, Потрохов О., Зіньковський О., Причепа М. (2017)
Смаглюк О. - Флористична класифікація мезофільних кленово-липово-дубових лісів у басейні нижньої Сули (Україна), Смоляр Н., Соломаха В. (2017)
Начичко В. - Ботаніко-географічна характеристика видів роду Thymus L. (Lamiaceae) у флорі західних регіонів України, Гончаренко В. (2017)
Angelov G. - Isoenzyme diversity within genus Melica (Poaceae) – systematic implications, Bednarska I. (2017)
Мамчур З. - Мохоподібні та судинні рослини на території залізниці міста Львова, Чуба М., Драч Ю. (2017)
Rokytskyy I. - Peculiarities of codon context and substitution within streptomycete genomes, Kulaha S., Mutenko H., Rabyk M., Ostash B. (2017)
Савосько В. - Сучасний життєвий стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя, Квітко М. (2017)
Вовнянко Л. - Біотопна характеристика кумок (Bombina) гібридної зони північно-західного Передкарпаття (2017)
Вінічук M. - Особливості позакореневого надходження 134Cs у надземну вегетативну масу та бульби картоплі, Розен К. (2017)
Іванець О. - Таксономія та еколого-морфологічна характеристика роду Graptoleberis (Sars, 1862) (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) Українського Розточчя (2017)
Філіпенко С. - Ссавці ряду Carnivora в остеологічній колекції Зоологічного музею Луганського національного університету (2017)
Tistechok S. - Screening of Actinomycetes – potential biocontrol agents of the typical trees infections, Fedorenko V., Gromyko O. (2017)
Мороз О. - Вплив калій біхромату на деякі фізіологічні особливості бактерій циклу сульфуру озера Яворівське, Гнатуш С., Богославець Х., Яворська Г., Звір Г., Борсукевич Б. (2017)
Тарабаc О. - Ідентифікація пурпурових несіркових бактерій Rhodopseudomonas sp. Ya-2016, Гнатуш С., Осташ Б., Мутенко Г., Кошла О. (2017)
Остапів Р. - Вплив тривалого перорального введення таурину на показники крові щурів, Скиба Х., Манько В. (2017)
Шкурашівська С. - Вплив адреналіну на динаміку показників вуглеводного обміну в щурів, Ерстенюк Г. (2017)
Храбко М. - Метаболічні процеси в організмі самців щурів F1 у період випоювання "Наногерманію" цитрату і цитрату германію хімічно синтезованого, Федорук Р., Храбко М. (2017)
Васильченко М. - Морфогенетичні реакції в культурі in vitro ізогенних за генами ее ліній сої Glycine max (L.) Merr., Степченкова С., Авксентьєва О. (2017)
Деркач І. - Стан продихового апарату листків рослин Fagopyrum esculentum Moench. та Vicia faba L. за впливу NaCl засолення, Ковальська Н., Сембай Х., Кващишин Н., Романюк Н. (2017)
Колот А. М. - Соціальна держава: генезис і перспективи розвитку, Герасименко О. О. (2017)
Петюх В. М. - Психологічні компетенції рекрутера як фактор забезпечення його гідної зайнятості, Ткачук І. О., Шкрибнюк Л. С. (2017)
Грішнова О. А. - Молоді професіонали на ринку праці: проблеми гармонізації особистого життя та трудової діяльності, Несевра А. І. (2017)
Лопушняк Г. С. - Реформування системи охорони здоров’я в контексті реалізації стратегії сталого розвитку "Україна-2020", Іваненко Є.О. (2017)
Вартанова О. В. - Ментальні шаблони як складова компетенцій персоналу (2017)
Михальченко Г. Г. - Система охорони здоров’я та праці як складова формування людського капіталу в Україні, Кобилянський Б. Б. (2017)
Савченко В. А. - Інституціональні аспекти професійного розвитку працюючих за наймом (2017)
Безтелесна Л. І. - Кадрова політика в середній освіті України: оцінка трансформацій, Пивоварчук Л. В. (2017)
Червінська Л. П. - Проблематика змісту праці в Україні (2017)
Ємельяненко Л. М. - Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні, Дзензелюк К. В. (2017)
Гриненко А. М. - Сучасні підходи щодо визначення понять соціальної згуртованості та соціального капіталу, Кирилюк В. В. (2017)
Кравчук О. І. - Аналіз міжнародної практики стандартизації управління персоналом (2017)
Поплавська О. М. - Нетрадиційні механізми та форми досягнення соціальної безпеки країни (2017)
Мазур Н. О. - Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації, Вербицька Н. В. (2017)
Кир’янова О. В. - Сучасні підходи до організації корпоративного навчання в Україні, Волковська А. І. (2017)
Кицак Т. Г. - Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності: суспільні та бізнесові зиски, Коваленко І. Ф., Колотуха С. М. (2017)
Шиманська К. В. - Детермінанти міжнародної міграції: інституційний підхід (2017)
Древаль Ю. Д. - Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці, Василик А. В. (2017)
Смачило В. В. - Пріоритети та загрози трансформації зайнятості в Україні, Устіловська А. С. (2017)
Калина А. В. - Розвиток соціально-економічної категорії "заробітна плата" та передумови для формування її гідного рівня (2017)
Олійник О. О. - Напрями підвищення прозорості діяльності організацій (2017)
Юрчик Г. М. - Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики (2017)
Мельник Л. Ю. - Модель креативної людини та її менталітет в економіці знань (2017)
Урманов Ф. Ш. - Особливості впливу НОП на ефективність виробничого процесу в контексті дотримання норм фізіології праці, Ткачук В. О. (2017)
Стожок Л. Г. - Інституціоналізація соціального страхування в Україні (2017)
Рябоконь І. О. - Гідна праця у формуванні якості трудового життя (2017)
Банніков П. О. - Проблеми та методичні підходи до оцінювання соціальних ресурсів підприємства (2017)
Смалійчук Г. В. - Міжкультурне середовище міграційних процесів як фактор трансформації сучасного ринку праці України (2017)
Гемма М. Д. - Процес професійного навчання персоналу на виробництві в Україні: основні етапи (2017)
Чувардинський В. О. - Формування інноваційного середовища розвитку сфери зайнятості (2017)
Завіновський І. С. - Вплив тіньової економіки на ринок праці України, Старинська М. Ю. (2017)
Содержание (2017)
Патон Б.Є. - Шановні колеги! (2017)
Стародубовські читання у 27 раз (2017)
Баскевич О. С. - Модель надглибокого проникання мікрочастинок у металеві мішені при надзвукових швидкостях (2017)
Bashev V. F. - Study of structure and mechanical properties of Cu-Fe-Mn-Ni multicomponent alloys with Al and Si additions in the as-cast and splat-quenched state, Kushnerov O. I. (2017)
Бекетов О. В. - Дослідження загальних особливостей розповсюдження пластичної деформації в сталях з феррито-перлітною структурою, Іванцов С. В., Тютерев І. А., Ротт Н. О., Бабенко Є. О. (2017)
Белоконь Ю. А. - Исследование условий взаимодействия интерметаллидных систем при нестационарных температурных процессах, Жеребцов А. А., Белоконь К. В, Чейлитко А. А. (2017)
Большаков В. И. - Структура и свойства низколегированных строительных сталей, модифицированных нанодисперсными композициями, Калинин А. В. (2017)
Вахрушева В. С. - Формирование структуры и свойств при прессовании труб из титанового сплава Ti-3al-2.5V, Грузин Н. В., Лихопек П. А. (2017)
Вашкевич Ф. Ф. - Об использовании удаляемых моделей при изготовлении сегментов жаровой трубы ГТД, Спильнык А. Я., Загородний А. Б., Журавель В. И., Любушкин В. И. (2017)
Гирин О. Б. - Анализ особенностей структуры цинковых электропокрытий, подвергнутых незначительному силовому воздействию в процессе их фазообразования, Жданов С. И. (2017)
Губенко С. И. - Влияние лазерной обработки на "горячее" и "холодное" проскальзывание включений и стальной матрицы, Никульченко И. А. (2017)
Гуль Ю. П. - О методиках определения характеристик огнестойкости и огнесохранности стальных элементов несущих конструкций, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Чмелева В. С., Перчун Г. И. (2017)
Дейнеко Л. Н. - Теплофизические особенности и методики оценки скоростей охлаждения гранулированных алюминиевых сплавов, Романова Н. C, Кокашинская Г. В., Ушаков Ю. Н. (2017)
Евсеева Н. А - Изменение фазового состояния коррозионностойкой стали 03Х17Н3Г9МБДЮЧ при нагреве и охлаждении, Мищенко В. Г. (2017)
Калинина Н. Е. - Обоснование выбора скандия для микролегирования и модифицирования высокопрочных алюминиевых сплавов, Юшкевич О. П., Калинин В. Т., Грекова М. В. (2017)
Костин В. А. - Численное моделирование процессов теплопередачи металлопластиковыми окнами в современном строительстве, Алексеенко И. И. (2017)
Куцова В. З. - Влияние температуры изотермической выдержки на ликвацию и микромеханические характеристики хромомарганцевого чугуна, Ковзель М. А., Швец П. Ю., Гребенева А. В., Ратникова И. В. (2017)
Маркашова Л. И. - Структура и механические свойства сварных соединений стали 14ХГН2МДАФБ при лазерной сварке, Позняков В. Д., Шелягин В. Д., Бердникова Е. Н., Бернацкий А. В., Алексеенко Т. А., Половецкий Е. В. (2017)
Мешков Ю. Я. - Механические свойства и конструкционная пригодность металлов и сплавов, Шиян А. В. (2017)
Скребцов А. А. - Получение деталей из сплавов титана аддитивными методами, Овчинников А. В., Шевченко В. Г., Михайлютенко О. А., Жила Т. А. (2017)
Снежной Г. В. - Трансформация зарождающегося ε-мартенсита в аустенитных Fe- Cr-Ni сталях при температурно-силовых воздействиях (2017)
Тріфонов І. В. - Вдосконалення технології ремонтних робіт для продовження життєвого циклу експлуатації рулонних покрівель, Несевря П. І., Дмитренко І. С., Долотій М. А. (2017)
Троцан А. И. - Математическое моделирование кинетики распада аустенита при охлаждении низкоуглеродистой стали с учётом влияния деформации, Каверинский В. В., Баглюк Г. А., Сухенко З. П. (2017)
Фролов Р. А. - Наследственное модифицирование вторичных алюминиевых сплавов, Митяев А. А., Волчок И. П., Петрашев А. С. (2017)
Выходные данные (2017)
Содержание (2017)
Бабаченко А. И. - Разработка новой системы микролегирования стали для высокопрочных железнодорожных колес, Филиппов А. А., Дементьева Ж. А., Кононенко А. А. (2017)
Башев В. Ф. - Влияние неравновесных условий кристаллизации и повышенных температур эксплуатации на свойства аккумуляторных сплавов PbCa0,1Sn0,3, Полонский В. А., Иванов В. А., Костина А. А., Тютюнник В. О. (2017)
Башев В. Ф. - Процессы контактного взаимодействия при пропитке квазикристаллических композиционных материалов, Суховая Е. В., Сыроватко Ю. В. (2017)
Березюк А. М. - Дослідження впливу можливих конструктивно-технологічних рішень теплоізоляції балконів на кінцеві техніко-економічні показники їх влаштування, Дікарев К. Б., Скокова А. О., Кузьменко О. М., Лісняк Д. Ю. (2017)
Большаков В. И. - Влияние отжига на структуру и свойства холоднодеформированной низкоуглеродистой стали, Сухомлин В. И., Соболевский С. И., Овчарук С. А., Волох В. И. (2017)
Бондаренко Л. М. - Про порушення закону кулона при рішенні задач теоретичної механіки, Севастьянова О. Е., Бондаренко А. С., Пономарьова О. О. (2017)
Волчок Д. Л. - Оцінка максимального значення осьової сили, що тисне на циліндричну оболонку, при заданих зовнішньому тиску, крутному моменту і нечітких геометричних характеристиках (2017)
Губенко С. И. - Анализ возможности применения аддитивных технологий для изготовления моноколеса короткоресурсных ГТД, Беспалько В. Н., Балева Ю. И. (2017)
Губенко С. И. - Влияние макроструктуры трубных заготовок из центробежнолитой стали 40Х25Н20С2 НА механические свойства при различных температурах, Никульченко И. А. (2017)
Дергач Т. А. - Влияние поверхностно активных элементов и температурно-деформационных параметров на структуру и стойкость к межкристаллитной коррозии труб из аустенитных Cr-Ni І Cr-Ni-Mo сталей, Панченко С. А. (2017)
Деревянко В. Н. - Наномодифицированное гипсовое вяжущее, Мороз Л. В., Мороз В. Ю., Кушнерова Л. А., Гришко А. Н. (2017)
Ивченко А. В. - Влияние технологии упрочнения стержневой арматуры класса прочности 500 МПа на характеристики ее огнесохранности, Гуль Ю. П., Чмелева В. С., Теслюк Н.О., Якушев А. С. (2017)
Кравчук А. М. - Ингибирование осадкообразования в баромембранных процессах, Нечитайло Н. П., Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2017)
Кравчуновская Т. С. - Особенности применения инъекционных строительных материалов arcan waterproof при выполнении ремонтно-реконструктивных работ, Михайлова И. А., Столяров В. А. (2017)
Лаухін Д. В. - Вплив температурно-деформаційної обробки у міжкритичному інтервалі температур на структуру та властивості товстих листів знизьковуглецевих будівельних сталей, Сухомлин Г. Д., Бекетов О. В., Іванцов С. В., Щудро А. Є., Лаухін В. Д. (2017)
Любимова-Зінченко О. В. - Експлуатаційна деградація конструкційної ощаднолегованої сталі, Заіка Р. Г. (2017)
Мироненко В. П. - Анализ развития жилых помещений и домов на автомобильных транспортных средствах, Цымбалова Т. A. (2017)
Мосічева І. І. - До рішення задачі про переміщення ґрунтової товщі заглибиною у процесі фільтраційної консолідації, Нестерова О. В., Шаповал В. Г. (2017)
Рабіч О. В. - Можливості та ефективність світлодіодного освітлення постійних робочих місць у сучасному будівельному виробництві, Чумак Л. О., Мещерякова І. В., Лаухіна Л. М. (2017)
Саньков П. Н. - Учет транзитного движения автотранспорта по магистралям города с целью повышения экологической безопасности проживания населения (2017)
Саньков П. Н. - Программа оценки состояния памятников архитектуры города Днепр для их реконструкции или реставрации, Ткач Н. А., Маковецкий Б. И., Палагина Л. П., Трошин М. Ю. (2017)
Седин В. Л. - Лотковые исследования напряженно-деформированного состояния основания свайного фундамента при поэтапном нагружении его элементов, Бикус Е. М., Ковба В. В. (2017)
Сєдін В. Л. - Стан і проблеми розвитку та використання територій промислових і складських підприємств, Кравчуновська Т. С., Броневицький С. П., Ковальов В. В. (2017)
Тріфонов І. В. - Метод мінімізації модифікованих мереж петрі для будь-якого класу мультипроектів, Мазуркевич О. І., Гайденко О. В. (2017)
Выходные данные (2017)
Капрельянц Л. В. - Пробиотические свойства и биотехнологический потенциал пропионовокислых бактерий, Крупицкая Л. А. (2017)
Boyko M. V. - Estimation of productivity Bacillus thuringiensis on different media, Patyka N. V., Patyka T. I. (2017)
Иутинская Г. А. - Биоразнообразие микробиома ризосферы сои при применении фунгицидов и инокуляции микробным препаратом Эковитал, Титова Л. В., Пинаев А. Г., Андронов Е. Е., Вознюк С. В. (2017)
Мерліч А. Г. - Вплив Lactobacillus plantarum та Bacillus atrophaeus на проростання насіння та ріст проростків пшениці, Ліманська Н. В., Жунько І. Д., Бабенко Д. О. (2017)
Круть В. В. - Жирнокислотний склад ліпідів ентомопатогенних штамів бактерій роду Bacillus, Данкевич Л. А. (2017)
Ямборко Г. В. - Хемотаксономічні особливості та плазмідні профілі аеробних та факультативно-анаеробних спороутворювальних бактерій з овочевої продукції, Остапчук А. М., Сергєєва Ж. Ю., Пилипенко Л. М., Пилипенко І. В. (2017)
Дрегваль О. А. - Антагоністична активність ґрунтових стрептоміцетів по відношенню до фітопатогенних бактерій та грибів, Єременко А. О., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2017)
Крилова К. Д. - Антимікробна активність до збудника м’якої гнилі комплексу молочнокислих бактерій і каротоворицинів за зберігання, Сергєєва Ж. Ю., Басюл О. В. (2017)
Зеленая П. П. - Чувствительность к ультрафиолетовому излучению грамотрицательных эпифитных бактерий из зоны отчуждения ЧАЭС, Гладка Г. В., Шепелевич В. В., Юмына Ю. М., Сенчило Н. В., Скивка Л. М. (2017)
Інформаційне повідомлення для авторів (2017)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у журналі "Мікробіологія і біотехнологія" у 2016 році (2017)
Пріб К. А. - Аналіз середовища при формуванні стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства (2015)
Якубів В. М. - Економіко-історичні умови становлення сільськогосподарського підприємництва Карпатського регіону (2015)
Мазур Н. А. - Вартість підприємства як важливий критерій оцінки ефективності підприємства (2015)
Лисенко О. А. - Кореляційний аналіз взаємовпливу показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування (2015)
Тараєвська Л. С. - Структурна перебудова промислових підприємств на засадах екоменеджменту, Петрина М. Ю. (2015)
Гаврилюк Н. М. - Теоретичні аспекти логістичного управління підприємством на основі контролінгу (2015)
Кропельницька С. О. - Прогнозування прибутку підприємства як елемент моделі управління ним, Борушок І. І. (2015)
Ніколаєнко Ю. В. - Імітаційна модель фінансової політики підприємства (2015)
Станьковська І. М. - Маркетингова стратегія як інструмент управління конкурентоспроможністю організації, Деркач М. І. (2015)
Дмитришин М. В. - Ендавмент вищого навчального закладу (2015)
Сусіденко О. В. - Методи оцінки забезпечення рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Вербовська Л. С. - Комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності як стратегічна складова розвитку підприємства (2015)
Гудзь О. Є. - Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства (2015)
Борейко В. І. - Соціальні орієнтири сучасної економічної політики України (2015)
Сусіденко Ю. В. - Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні (2015)
Коваленко В. В. - Вплив іноземного капіталу на фінансову стабільність банківської системи (2015)
Мацук З. А. - Вплив банківських інвестиційних послуг на економічний розвиток України (2015)
Маринюк Л. В. - Удосконалення процентної політики банку (2015)
Кафка С. М. - Економічна сутність процесів надходження та вибуття необоротних активів для цілей обліку (2015)
Матковський П. Є. - Особливості обліку витрат господарств сільського зеленого туризму, Гловацька В. В. (2015)
Мельник Н. Б. - Бухгалтерський облік у системі прийняття управлінських рішень, Банашкевич Т. П. (2015)
Почтовюк А. Б. - Основні передумови реформування сфери вищої освіти (2015)
Руденко В. В. - Концептуальні засади бюджетного інвестування (2015)
Плець І. І. - Теоретико-прагматичні засади управління державним боргом в Україні, Щур Р. І. (2015)
Жук О. І. - Адміністрування єдиного податку в умовах змін в системі оподаткування (2015)
Кінаш І. П. - Соціальна домінанта сталого розвитку: теоретичний аспект (2015)
Ціжма Ю. І. - Новітні підходи до класифікації форм структури зайнятості населення (2015)
Король В. С. - Інноваційні підходи до управління професійним ростом персоналу в організації (2015)
Шеленко Д. І. - Особливості регулювання земельних відносин в Україні, Копчак Ю. С., Баланюк С. І. (2015)
Брайковська А. - Стан та перспективи розвитку ринку контейнерних перевезень України, Теплюк А. (2016)
Творонович В. - Моделювання економічних процесів на підприємствах транспорту, Вельма О. (2016)
Белінська М. - Організаційно-економічні основи формування доходів регіональних філій та філій ПАТ"Укрзалізниця" від плати за користування вагонами на під’їзних коліях (2016)
Белінська М. - Науково-методичні підходи до формування доходів філій ПАТ "Укрзалізниця" від надання послуг по платі за користування контейнерами, Колесникова Н., Чорний В. (2016)
Божок А. - Проект "Економічний пояс Шовкового шляху" в контексті стратегічних пріоритетів розвитку світової економіки (2016)
Брайковська А. - Забезпечення ефективності локомотивного господарства залізниць в умовах реформування транспортної галузі, Васечко М. (2016)
Вертель В. - Дослідження організації вантажної роботи дирекції залізничних перевезень, Швець А. (2016)
Двуліт З. - Структурно-динамічний аналіз стану економіко-екологічного управління підприємствами залізничного транспорту України (2016)
Жаворонкова Г. - Логістичне обслуговування в сфері пасажирських залізничних перевезень, Познякова О. (2016)
Кендюхов О. - Підвищення економічної ефективності функціонування вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський (ВЧ-1), Горшкова К. (2016)
Крищенко С. - Забезпечення конкурентоспроможності залізниці шляхом підвищення якості вантажних перевезень, Трубій К. (2016)
Лучникова Т. - Сучасний стан локомотивного господарства залізниць України, Марченко О. (2016)
Рачинська А. - Зарубіжний досвід реформування та підвищення економічної безпеки залізничного транспорту (2016)
Савіцька Г. - Формування фінансових результатів підприємств залізничного транспорту та їх розподіл, Шишківська Н. (2016)
Сологуб С. - Ціноутворення на вантажні перевезення залізниці України, Сторчай І. (2016)
Стасюк О. - Пріоритетні напрями розвитку залізничного транспорту України в нових умовах (2016)
Лапін П. - Проблеми модернізації рухомого складу пожежних поїздів ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Аверічев І. - Теоретико-методичні підходи щодо побудови механізму забезпечення економічної безпеки підприємств водного транспорту (2016)
Гудкова В. - Особливості системи мотивації та оплати праці персоналу на підприємстві, Коваленко І. (2016)
Ільчук В. - Основні тенденції розвитку ринку платіжних карток в Україні, Садчикова І., Савченко Т. (2016)
Лубенченко О. - Інвентаризація активів суб’єктів господарювання, Гуменюк А. (2016)
Міщенко М. - Використання економіко-математичних методів для підвищення ефективності логістичної діяльності, Полішко Т. (2016)
Пацьора О. - Інноваційний потенціал підприємства: діагностика та оцінювання, Головатенко А. (2016)
Приймук О. - Діагностика фінансового стану та підвищення рентабельності підприємства, Салієнко О. (2016)
Приймук О. - Методичні підходи щодо діагностики фінансового стану підприємства, Філюк Ю. (2016)
Савіцька Г. - Управління прибутком підприємства, Шелест Н. (2016)
Соколова Е. - Банківські ризики: проблеми визначення та управління, Циганок Я. (2016)
Творонович В. - Формування ринково орієнтованої системи управління результативністю діяльності регіонального центру зайнятості, Ткачук І. (2016)
Харчук О. - Деякі аспекти розвитку добувної промисловості і розроблення кар’єрів в Україні та збільшення їх частки експорту до Європейського Союзу, Арділан В. (2016)
Харчук О. - Проблеми та перспективи розвитку аграрного виробництва в Україні, Василівський Б. (2016)
Шевченко Н. - Аналіз формування і використання доходу підприємств на прикладі ВАТ "Дніпроазот", Стібель О., Кушнір А. (2016)
Садова У. Я. - Фінансове забезпечення збереження якості людського потенціалу України, Степура Т. М. (2015)
Кириленко О. П. - Соціальне страхування як інститут сталого людського розвитку, Тулай О. І. (2015)
Лисяк Л. В. - Інноваційний розвиток системи бюджетного менеджменту, Куліченко В. О. (2015)
Соколова К. Ю. - Термінологія і проблематика державного управління податковими ризиками (2015)
Косаревич Н. Б. - Соціально-економічна складова державних та місцевих регіональних цільових бюджетних програм, Гресько І. В. (2015)
Вусятицька М. П. - Роль міжнародної фінансової допомоги в стимулюванні економічного розвитку в Україні (2015)
Мигович Т. М. - Програмно-цільове планування видатків місцевих бюджетів в країні в сучасних умовах (2015)
Дмитровська В. С. - Оптимізація місцевого оподаткування, як засіб удосконалення формування дохідної частини бюджетів гірських населених пунктів (2015)
Маркович Г. Б. - Pеформа місцевих бюджетів та місцевого самоврядування у контексті бюджетної децентралізації, Остріщенко Ю. В. (2015)
Феденько С. М. - Інституційне забезпечення фінансування охорони здоров’я (2015)
Tkaczuk I. - Pobudowa modelu innowacyjnego rozwoju produkcji rolnej w Ukrainie, Plec I., Szczur R. (2015)
Хаустова В. Є. - Моделювання сценаріїв реалізації промислової політики в Україні (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського