Лисевич О. В. - Формування мистецької культури майбутнього вчителя початкових класів як умови його творчого розвитку в контексті професійної компетентності (2016)
Мельничук Ю. Ю. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації спілкування учнів (2016)
Перепьолка В. І. - Формування професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2016)
Тюріна Д. М. - Педагогічні умови формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів у процесі самостійної навчальної діяльності (2016)
Баруліна Ю. О. - Критерії, показники та рівні сформованості ціннісно-смислових орієнтацій учнів старшої школи у процесі вивчення математичних дисциплін (2016)
Білоконна Н. І. - Формування творчої уяви молодших школярів на уроках літературного читання засобами новітніх технологій (2016)
Білоконна Н. І. - Шляхи підвищення ефективності самопідготовки молодших школярів в умовах групи продовженого дня, Кравцова І. А. (2016)
Валуєва І. В. - Розвиток творчої особистості під час навчання читання в початковій школі (2016)
Василенко О. М. - Роль соціальної компетентності у розвитку соціальної відповідальності учнів у мікросередовищі (2016)
Васильєва О. В. - Вплив комунікативного та традиційних методів навчання іноземної мови в початковій школі на становлення творчої особистості молодшого школяра (2016)
Грошовенко О. П. - Формування екологічного світогляду майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки (2016)
Жигора І. В. - Реалізація компетентнісного підходу під час формування в молодших школярів навичок мовних розборів (2016)
Костина В. В. - Формирование образовательного пространства профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к работе с дезадаптированными детьми и молодежью (2016)
Нікітіна О. О. - Формування предметних математичних компетенцій молодших школярів засобами ТРВЗ (2016)
Семенець С. П. - Концепція розвивального навчання математики: дидактична модель організації навчально-математичної діяльності учнів (2016)
Шарапова Т. А. - Активізація творчої діяльності молодших школярів на уроках музики (2016)
Шпачук Л. Р. - Формування творчих здібностей молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи (2016)
Япринець Т. С. - Географічні аспекти формування змісту природоохоронних знань учнів основної школи (2016)
Блощинський І. Г. - Обґрунтування рівнів професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки із використанням технологій дистанційного навчання (2016)
Бочарникова Т. Ф. - Можливості поєднання компетентнісного та контекстного підходів у фаховій підготовці майбутніх перекладачів (2016)
Лаптінова Ю. І. - Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх музикантів-виконавців у процесі навчання англійського діалогічного мовлення (2016)
Махінов В.В. - Особливості взаємодії мови і культури в розвитку соціокультурного компонента іншомовної освіти (2016)
Нагрибельна І. А. - Дидактичний ресурс електронного середовища в організації самостійної роботи майбутніх учителів початкових класів (2016)
Онищенко І. В. - Сучасні вимоги до професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах інформатизації освіти (2016)
Павлик О. А. - Дидактичні умови формування творчої особистості в контексті компетентнісної освіти (2016)
Покорна Л. М. - Соціокультурний підхід до навчання англійської мови у вищому навчальному закладі (2016)
Ротаньова Н. Ю. - Системний аналіз методів евристичного навчання математики (2016)
Скибун Н. Д. - Соціокультурний компонент професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю (2016)
Сяо Лін - Гедоністично-аксіологічний складник вокального навчання підлітків (2016)
Ткач Д. І. - Системність нарисної геометрії як концептуальна основа її фундаментальності (2016)
Ткаченко О. М. - Деякі аспекти проблеми формування творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів у контексті компетентнісного підходу (2016)
Шаран О. В. - Використання алгоритмічного підходу у процесі вивчення курсу "Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень", Шаран В. Л. (2016)
Бугрій В. С. - Становлення системи освіти на Слобідській Україні у ХVІІ – ХVІІІ ст. (2016)
Євтушенко Є. Г. - Розвиток змісту та структури фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України у 1944 – 1991 рр. (2016)
Компаній О. В. - Текстотворення молодших школярів як проблема педагогіки і суміжних галузей наукових знань (2016)
Марків В. М. - Становлення та розвиток педагогічної освіти Півдня України в середині XIX – на початку XX століття (2016)
Кисільова-Біла В. П. - Розвиток характерологічних рис особистості – необхідна умова становлення творчої особистості в умовах компетентнісної освіти (2016)
Мироненко О. В. - Творча особистість як цілісна людська індивідуальність в умовах компетентнісної освіти (2016)
Порохня Л. А. - Обоснование технологии формирования готовности будущих учителей к предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций (2016)
Размолодчикова І. В. - Мотивація учіння як складник професійного становлення майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Сушко В. В. - Забезпечення розвитку особистісних здібностей обдарованих і талановитих дітей в умовах сучасної школи, Єльчанінова Т. М. (2016)
Федорова Л. Г. - Педагогічний такт – основа професійної підготовки вчителя початкової школи (2016)
Чернецька Ю. І. - Понятійна тріада "соціалізація – десоціалізація – ресоціалізація" в контексті вивчення соціально-педагогічних проблем наркозалежних осіб (2016)
Шаран О. В. - Психолого-педагогічні основи розвитку креативності молодших школярів, Андреєва Х. Б. (2016)
Білоненко Г. О. - Індивідуальна робота зi студентами оркестрової секції на факультеті мистецтв у класi основного та додаткового музичних iнструментiв, Касілов І. А., Корольков Є. С. (2016)
Буданoва Л. Г. - Аналіз тeндeнцій oрганізації та прoвeдeння діагнoстики якoсті навчальних досягнень майбутніх фармацeвтів (2016)
Гриджук О. Є. - Компоненти термінологічної компетентності студентів лісотехнічних спеціальностей (2016)
Желанова В. В. - Контекстуалізація професійної підготовки дизайнерів одягу у ВНЗ (2016)
Лапіна В. О. - Специфіка організації іншомовної підготовки студентів технічних спеціальностей на засадах діалогічного навчання (2016)
Пасічна О. В. - Дидактичні основи підготовки інженера-педагога у вищому навчальному закладі (2016)
Потапенко О. Б. - Системно-інтегративний підхід у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя в умовах педагогічного вишу, Іванова В. В. (2016)
Ступнік М. І. - Концепція підготовки гірничого інженера в системі неперервної освіти (школа – ВНЗ – підприємство), Моркун В. С., Бакум З. П., Ткачук В. В. (2016)
Татарнікова А. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів музичних спеціальностей з арт-менеджменту (2016)
Ху Манлі - Експериментальна перевірка ефективності методики підготовки керівника вокального ансамблю (2016)
Висоцька Л. В. - Актуальні аспекти правової освіти в дисертаційних роботах сучасників (2016)
Дзевицька Л. С. - Основні напрями та особливості професійної підготовки вчителів німецької мови в Україні (2016)
Дрогайцев О. І. - Iнформацiйно-комунiкацiйнi технології та роль iнформацiї в умовах радикальної модернiзацiї суспiльства (2016)
Лукашенко Т. Ф. - Створення науково-освітньої лабораторії з нанотехнологій – необхідний крок освітньої діяльності в цій галузі, Кущевська Н. Ф., Малишев В. В. (2016)
Лукащук І. Ф. - Особливості, структура і зміст формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер на основі міжпредметних зв’язків (2016)
Мурашковська В. П. - Аналіз проблеми адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ на технічних спеціальностях (2016)
Побережна Н. О. - Іншомовна підготовка здобувачів вищої освіти нефілологічного профілю відповідно до загальноєвропейських вимог (2016)
Устінова В. О. - Міждисциплінарний підхід при структуруванні змісту гуманітарних дисциплін (2016)
Фурт Д. В. - Дидактичні умови розвитку полікультурної компетентності старшокласників (2016)
Шалацька Г. М. - Новітні підходи до викладання ділової іноземної мови за професійним спрямуванням: інформаційні технології (2016)
Ящук Т. А. - Ринок освітніх послуг і ринок праці: проблеми взаємодії (2016)
Вакуленко В. М. - Інтеграція освіти і науки: історичний аспект (2016)
Кучерган Є. В. - Проблема здоров’язбереження в історії розвитку педагогічної думки (2016)
Марків В. М. - Педагогічна діяльність народних шкіл Південно-Східної України у XIX столітті (історико-педагогічний аспект) (2016)
Мотуз Т. В. - Формування ідей толерантності в педагогічній думці України: джерелознавчий аспект (2016)
Бондаренко О. В. - Роль куратора академічної групи у формуванні професійної спрямованості майбутніх гірничих інженерів (2016)
Онищенко І. В. - Навчально-професійна мотивація як складник професійного становлення майбутніх фахівців педагогічного профілю (2016)
Соболєва С. М. - До проблеми організації індивідуальної навчально-дослідницької діяльності студентів (2016)
Шепеленко Т. Л. - Психолого-педагогічні основи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця економічного профілю у процесі професійної підготовки (2016)
Монолатій І. С. - Чи можлива політологія сучасної літератури? (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - "Політико-приховані" та "політико-обізнані" теорії і моделі раціонального вибору як фактори пояснення урядів меншості у парламентських демократіях (2016)
Адамович С. В. - Галицький п’ємонтизм у процесі становлення незалежної Української держави (2016)
Гулай В. В. - Рецидиви мімікрійно-імітаційної політичної поведінки як перешкода на шляху реалізації європейського цивілізаційного вибору України (2016)
Голуб’як Н. Р. - Громадянське суспільство в Україні: емпіричні виміри програми "Перехідні країни" (2016)
Климончук В. Й. - Особливості інституціоналізації політичних партій в Україні (на прикладі Івано-Франківської області) (2016)
Липчук О. І. - Політичні права та свободи людини і громадянина: сучасний стан та проблеми реалізації в Україні (2016)
Стефурак М. М. - Детермінанти регіональних особливостей взаємодії влади та опозиції (2016)
Бурдяк В. І. - Трансформація політичного режиму в Румунії: труднощі початку переходу до демократії (2016)
Вахняк Г. В. - Інституційний вимір британського євроскептицизму: сучасний стан та особливості розвитку (2016)
Гримська М. І. - Ідеологія крайніх правих політич-них партій: соціально-економічний вимір (2016)
Зельманович І. І. - "Заморожені" конфлікти на пост-радянському просторі як вияв інституційної кризи політики ЄС (2016)
Клименко Д. Л. - Особливості впровадження політики мультикультуралізму (на прикладі Канади, Австралії та Швеції) (2016)
Наумкіна С. М. - Посилення глобальних ризиків у світовому політичному просторі, Білоусов О. С. (2016)
Лаврук І. М. - Роль медіа-ресурсів у формуванні електоральних пріоритетів виборців (2016)
Пахомов В. М. - Атрибути формування комунікативної культури в Торонто (2016)
Пояркова Т. К. - "Русский мир" як ефект "доповненої" реальності (2016)
Федорищак Х. І. - Політика пам’яті в діяльності польських політичних партій (2016)
Лазарович М. В. - Друга російська окупація Тернопілля періоду Першої світової війни (1916 - 1917 рр.): етнонаціональний аспект, Лазарович Н. А. (2016)
Мосора М. А. - Етнічний сепаратизм: теоретичне обґрунтування причин виникнення (2016)
Гон М. М. - Інститут національно-персональної автономії: досвід запровадження ЗУНР (2016)
Крижанівський Є. І. - Про археологічні дані та писемні джерела з історії села Побережжя, Мойсишин В. М., Руско Н. М. (2016)
Ломака І. І. - Проблема пам’яті та європейської ідентичності у спадщині святого Івана Павла другого (2016)
Штерн В. Ю. - Ханна Арендт про політичну владу і насилля (2016)
Стус В. С. - Лист до П. Ю. Шелеста від 1968 р. (2016)
Матізен В. Е. - Постулати марксизму та практика концтабору (2016)
Стьопін В. С. - Доля марксизму та майбутнє цивілізації (2016)
Лагетко В. В. - Петербурзький бузок, або нещасливе кохання Олександра Блока, поета (2016)
Гон М. М. - Мозаїка спогадів "звичайної людини": нове прочитання прописаних істин історії. (Рец.: Цеклер Е. Ганс Кох / Еразмус Цеклер; упор. І. Монолатій; пер. з нім. Г. Петросаняк. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 128 с.) (2016)
Долганов П. С. - Відтворення історії багатоетнічних міст України: збережена пам’ять про Коломию. (Рец.: Монолатій І. Коломиєзнавство. Нариси з історії Коломиї /Іван Монолатій. – Вид. друге, виправл. і доповн. – Коломия:Видавничо-поліграфічне товариство "Вік", 2016. – 336 с.) (2016)
Долганов П. С. - Ювілей професора М. М. Гона, Монолатій І. С. (2016)
Мойсишин В. М. - Ювілей професора І. С. Монолатія, Арсак М. М. (2016)
Біла С. О. - Новітні тренди розвитку глобалізаційних процесів (2017)
Волосович С. В. - Домінанти технологічних інновацій у фінансовій сфері (2017)
Гудкова А. А. - Анализ инновационного и технологического развития Российской Федерации, Турко Т. И. (2017)
Дрок П. В. - Застосування інноваційних інформаційно-технічних засобів у освітній діяльності (2017)
Куліченко В. О. - Становлення та розвиток системи управління інноваційними проектами і програмами в бюджетній сфері в Україні (2017)
Різник В. В. - Проблеми трансформації та перспективи розвитку вищої освіти України в контексті глобалізації (2017)
Романишин В. О. - Нагромадження капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України (2017)
Федулова Л. І. - Інноваційний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України (2017)
Доброскок І. І. - Туризм в Україні: занепад чи низький старт?, Карпович М. Г. (2017)
Измайлович С. В. - Особенности управления хозяйственными рисками организаций промышленного сектора экономики (2017)
Карпенко Е. М. - Возможности развития агротуризма в Беларуси и факторы его определяющие, Карпенко В. М., Павлова Д. А. (2017)
Корсак М. М. - Совершенствование прогнозирования социально-экономического развития: опыт Республики Беларусь, Сурдо А. П. (2017)
Костін Ю. Д. - Реформування ринку електроенергії України, Телегін В. С. (2017)
Koshulko O. P. - Challenges and strategies of behavior of Ukrainian female immigrants abroad (2017)
Lisitsa E. S. - CIS countries competitiveness: measurement and drivers (2017)
Манаков А. Г. - Анализ демографических процессов в Эстонии, Латвии и Литве с середины ХХ века и прогноз до конця XXI века, Суворков П. Э., Станайтис С. A. (2017)
Miczynska-Kowalska M. - The specificity of the modern labour market in Poland (2017)
Ожигина В. В. - Зоны свободной торговли Израиля: опыт проектирования и перспективы для Евразийского Экономического Союза и Украины (2017)
Петренко Н. В. - Місце інституційної корупції в системі економічної безпеки держави (2017)
Припута Н. В. - Компоненти механізму регулювання розвитку ринків молока та молочної продукції України (2017)
Семененко О. Г. - Аналіз розвитку харчової промисловості України (2017)
Тетеринец Т. А. - Актуальные проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь, Чиж Д. А. (2017)
Турбан Г. В. - Международная торговля услугами и особенности ее развития в Республике Беларусь (2017)
Schaefer M. - Preconditions of non-standard employment in the EU and Ukraine: comparative analysis, Hetman O. (2017)
Шимченко Л. А. - Оптимізація зовнішньо-торгівельного розвитку України в військово-політичних умовах (2017)
Гордей О. Д. - Еволюційні трансформації соціально-економічних систем, Пацай Б. Д. (2017)
Коваль С. П. - Регулювання зайнятості населення в умовах розвитку підприємництва в Україні (2017)
Кучменко В. О. - Економічна сутність поняття капіталу підприємства та його структури (2017)
Тарасевич В. М. - Власність і привласнення як основа інтелектуального розвитку, Леонідов І. Л. (2017)
Шевченко О. В. - Стратегічне регулювання регіональних диспропорцій та методика оцінки його ефективності (2017)
Шкутько О. Н. - Торговая дипломатия как форма внешнеторговой политики годударства (2017)
Шульга О. А. - Система соціально-економічних відносин та технологічні способи виробництва: діалектика взаємовпливів (2017)
Боголиб Т. М. - Бюджет для граждан как приоритет государственной бюджетной политики (2017)
Воронкова О. М. - Аналіз діяльності страхових компаній на фінансовому ринку України: комплексний підхід, Кішик Т. В. (2017)
Довгань Л. П. - Оцінка вартості бізнесу в умовах впровадження вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств, Сурженко А. В. (2017)
Дульська І. В. - Місце технологічної політики у системі державних фінансів (2017)
Євтушенко Н. М. - Управління акумуляцією та витратами бюджетних коштів, Виноградня В. М. (2017)
Зюзін В. О. - Теоретичні засади фінансового забезпечення реалізації соціальних програм в Україні та світі (2017)
Косова Т. Д. - Формалізація розвитку сегменту майнового та ризикового страхування, Слободянюк О. В. (2017)
Кужелєв М. О. - Фондові біржі як елемент інфраструктури національного ринку цінних паперів: тенденції розвитку, Головенко І. П. (2017)
Леваєва Л. Ю. - Необхідність забезпечення прозорості бюджетного процесу, Кучеренко С. Ю. (2017)
Малишко В. В. - Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів України, Пучко А. О., Царук А. Ю. (2017)
Пасічний М. Д. - Перспективне прогнозування і планування у системі бюджетних відносин (2017)
Праневич А. А. - Региональное взаимодействие в валютной сфере: предпосылки, формы, визможности и издержки организации, Прокопович В. О. (2017)
Сакаль О. В. - Механізм фінансування сталого розвитку на різних інституційних рівнях (2017)
Сальникова Т. В. - Державний борг України: оцінка та напрями підвищення ефективності управління (2017)
Соколовська О. В. - Міжнародні стандарти митного пост-аудиту (2017)
Тропіна В. Б. - Сучасні тенденції розвитку зарубіжних пенсійних систем (2017)
Череп А. В. - Системний характер та специфічні риси функціонування та розвитку банківської системи України, Сьомченко В. В., Сьомченко А. А. (2017)
Шевчук Ю. В. - Розвиток державно-приватного партнерства у контексті вдосконалення фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я (2017)
Огонь Ц. Г. - Оцінка ризиків та завдання митного контролю в Україні, Ломейко Ю. А. (2017)
Абрамов Ю.О. - Визначення параметрів формування теплового потоку при проведенні об’єктових випробувань теплових пожежних сповіщувачів, Кальченко Я.Ю. (2017)
Антошкин А. А. - Формализация принадлежности центров покрывающих кругов области при решении задачи размещения пожарных извещателей с использованием аппарата Ф-функций (2017)
Афанасенко К.А. - Исследование возможности применения связующих на основе эпоксидированных динафтолов в стекло пластиках пониженной горючести, Михайлюк А.П., Роянов А.Н. (2017)
Баранов М.И. - Влияние электронных явлений на нагрев металлического проводника импульсным током, Рудаков С.В. (2017)
Basmanov A. - Іdentifying the convective heat transfer coefficient of the tank wall in the case of dike fire, Kulik Y. (2017)
Бородич П.Ю. - Розробка нормативу оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги з установкою триноги на колодязь та спуском в нього, Ковалев П.А., Пономаренко Р.В., Кисіль С.О. (2017)
Васильєв С.В. - Енергетичне обґрунтування високопродуктивного перекачування води за допомогою АЦ-40(130)63Б, Ковальов О.О., Баркалов В.Г. (2017)
Васильченко А.В. - Влияние нагрева болтового узла крепления на устойчивость балочной конструкции (2017)
Дадашов И.Ф. - Замедление испарения жидкости слоем гранулированного материала, нанесенного на ее поверхность, Шаршанов А.Я., Киреев А.А. (2017)
Данилин А.Н. - Модели движения потоков людей и их сравнение, Комяк В.В., Комяк В.М. (2017)
Dubinin D. - The double charge explosion models of explosive gases mixture to create a fire barrier, Lisnyak A. (2017)
Дуреев В.А. - Розроблення технології утилізації капсульних втулок до артилерійських пострілів з урахуванням ризику виникнення аварії та економічної ефективності робіт (2017)
Калиновський А.Я. - Оцінювання можливого ефекту від оснащення пожежно-рятувальних підрозділів м. Харкова багатофункціональними мобільними пожежно-рятувальними комплексами контейнерного типу, Коваленко Р.І. (2017)
Катунин А.Н. - Обоснование закона распределения суммарной наработки кабельных изделий для предупреждения возникновения в них источников зажигания, Кирилюк А.С., Кулаков О.В. (2017)
Ковальов А.І. - Вплив випадкових помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних характеристик покриттів залізобетонних перекриттів (2017)
Коровникова Н.И. - Параметры термической деструкции модифицированного целлюлозного волокна, Олейник В.В., Шулика В.А. (2017)
Коханенко В.Б. - Принцип комплектації підрозділів пожежно-рятувальних частин в населених пунктах України з урахуванням умов експлуатації, Бєляєв В.Ю. (2017)
Литвяк А.Н. - Оценка эффективности системы звукового оповещения о пожаре в производственном помещении, Мурин М.Н. (2017)
Луценко Ю.В. - Визначення параметрів системи охолодження в захисному спеціальному одязі рятівника, Курська Т.М. (2017)
Михайлюк О.П. - Оцінка впливу зміни алгоритму визначення надлишкового тиску вибуху зовнішніх технологічних установок на їх пожежовибухонебезпеку, Ключка Ю.П. (2017)
Назаренко С.Ю. - Експериментальне визначення кута закручування напірного пожежного рукава, що має дефект, Чернобай Г.О., Ларін О.М., Виноградов С.А. (2017)
Пархоменко В.-П.О. - Визначення групи горючості епоксіамінних композицій, модифікованих солями купруму(ІІ), Лавренюк О.І., Михалічко Б.М. (2017)
Петухова О.А. - Визначення характеристик елементів внутрішнього водопроводу для успішного гасіння пожеж, Горносталь С.А. (2017)
Рибка Є.О. - Аналіз стану патентування в галузі пожежних сповіщувачів, Поспєлов Б.Б., Андрющенко Л.А., Коссе А.Г. (2017)
Савельев Д.И. - Исследование огнезащитного действия гелеобразующих огнетушащих составов по отношению к хвойной лесной подстилке, Бондаренко С.Н., Киреев А.А., Жерноклев К.В. (2017)
Савченко А. В. - Оценочные испытания технологии использования гелеобразующих систем для защиты резервуаров хранения нефтепродуктов от теплового воздействия пожара, Островерх О. А., Хмыров И. М., Ковалевская Т. М. (2017)
Сенчихін Ю.М. - Визначення витрат вогнегасних речовин та кількості приладів їх подавання для гасіння пожеж, Аветісян В.Г., Піксасов М.М. (2017)
Сенчихин Ю.Н. - Тактика подачи потока струй огнетушащих составляющих установками типа АУТГОС, Сыровой В.В., Остапов К.М. (2017)
Тищенко Е.А. - Динамические характеристики пожара класса в при тушении распыленной водой, Абрамов Ю.А. (2017)
Трегубов Д.Г. - Прогноз температурного режиму пожежі в огородженні (2017)
Трегубов Д.Г. - Шляхи визначення залежності параметрів запалювання від температури, Тарахно О.В., Рогачук Д.М. (2017)
Хілько Ю.В. - Визначення параметрів вогнегасної ефективності викиду порошкових сумішей з контейнерів, Мелещенко Р.Г. (2017)
Чернуха А.А. - Дослідження ефективності вогнезахисного просочувального засобу для деревини різних порід, Абрамов А.В. (2017)
Шаршанов А.Я. - Замедление массопереноса зернистой средой (2017)
Содержание (2016)
Колонка головного редактора (2016)
Бойко А. А. - Метод структурного синтеза аcинхронного электропривода двухзвенного промышленного манипулятора, Бибик А. В., Акчебаш Н. В., Бойко Н. А. (2016)
Захарченко В. М. - Аналіз електромагнітної сумісності потужного пристрою плавного пуску із судновою мережею в динамічних режимах, Бушер В. В., Глазєва О. В., Хандакжи К. (2016)
Войтенко В. А. - Оптимизация движения электротранспорта (2016)
Мельничук М. А. - Синтез алгоритму прямого керування моментом на основі теорії розривного керування, Лозинський А. О. (2016)
Найденко Е. В. - Двухмассовая электромеханическая система с люфтом в передаче в режиме пуска (2016)
Семенюг А. Н. - Схема замещения трехфазного электрического кабеля с учетом взаимных влияний между проводниками (2016)
Бойко А. А. - Тихоходный двигатель бииндукторного типа в безредукторных электроприводах лифтовых подъемных механизмов, Винаков А. Ф., Булгар В. В., Бесараб А. А. (2016)
Бондарчук А. С. - Дослідження впливу струму вищих гармонік на втрати активної потужності в електричній мережі житлового будинку, Нечипорук Є. П. (2016)
Дорошенко О. І. - Фізичні основи математичної моделі системи електропостачання промислових споживачів електроенергіїї, Дробот Г. О., Левакін М. С. (2016)
Бесараб А. Н. - Уменьшение технологических потерь электроэнергии в городских распределительных сетях напряжением 10 (6) кв путем оптимизации мест размыкания контуров, Невольничеко В. Н., Шабовта М. Ю., Соколов Я. А., Тищенко И. И. (2016)
Лахно В. А. - Кібербезпека комп’ютерних систем транспорту (2016)
Василевская А. П. - Модели и метод энергосберегающего функционального проектирования гидроаэродинамических систем (2016)
Крисилов В. А. - Программный программируемый модуль на основе машины Тьюринга, Синегуб Н. И., Романов Г. Е. (2016)
Аль-Джасри Г. Х. М. - Алгоритмы кооперативного обнаружения течи теплоносителя в акустической сенсорной сети, Болтенков В. А., Червоненко П. П. (2016)
Голикова О. Н. - Роль номинативных и инфинитиных рядов в актуализации интертекстуальности и интердискурсивности поэзии эпохи постмодерна (2017)
Педченко Л. В. - Когнитивная структура семантического поля "теплый" в русском диалектном языке (2017)
Котова А. А. - Грамматическая идея глагола в стихотворении И. Бродского "Глаголы" (2017)
Степанова С. Е. - Языковая личность и её причастность к профессии в языковой картине мира и эхо-картинах мира близких людей (на материале рассказов А. П. Чехова, М. А. Булгакова и В. М. Инбер) (2017)
Мальцева В. В. - Полидискурсивность как преодоление линейности текста (на материале романа Е. Г. Водолазкина "Лавр") (2017)
Быкова И. А. - Средства создания образа моря в повести А. А. Бестужева-Марлинского "Фрегат "Надежда", Чен Хун (2017)
Скоробогатова Е. А. - Формы обращения в русской поэзии ХХ-ХХІ веков (2017)
Моради А. - Трансонимизация в названиях объектов торгового и ресторанного бизнеса г. Харькова (2017)
Гончарова О. А. - "Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно" (Шекспир – Тургенев – Чехов) (2017)
Гасанова Г. А. - "Русские писатели в оценке Л. Н. Толстого (2017)
Односмум Н. В. - ЯЖанрообразующая функция кинематографических элементов в повести Андрея Белого "Котик Летаев" (2017)
Кононенко В. І. - Смислове розмаїття художніх текстів Василя Стефаника (2016)
Ґрещук В. В. - Художня мова Василя Стефаника в наукових студіях Івана Ковалика (2016)
Беценко Т. П. - Синтаксична організація новел Василя Стефаника: поетика граматичних структур (2016)
Лесюк М. П. - Фразеологія "абсолютного пана форми", Попойлик Ю. Д. (2016)
Бабич Н. Д. - Засоби творення оптимістичної "нути" у творах Василя Стефаника (2016)
Ільків А. В. - Особливості мовленнєвого етикету українців в епістолярній традиції межі ХІХ - ХХ століть (2016)
Лазарович О. М. - Лексикографія польської мови: історичний огляд (2016)
Думчак І. М. - Універбація як засіб творення лексичних інновацій (на матеріалі словників А. Нелюби "Лексико-словотвірні інновації") (2016)
Ципердюк О. Д. - Релігійна пропріальна лексика в гуцульських говірках (на матеріалі праці "Гуцульські світи. Лексикон") (2016)
Думчак І. М. - Функціонально-стилістичне навантаження розмовної лексики в англомов-ному художньому тексті (на матеріалі романів Тоні Моррісон) (2016)
Ткачівська М. Р. - Евфемізм або мовна дипломатія (на прикладі української та німецької мов) (2016)
Мовчан Р. В. - Василь Стефаник і експресіонізм в українській літературі 1920-х років (2016)
Піхманець Р. В. - Проблеми наукового видання художньої спадщини Василя Стефаника (2016)
Моклиця М. В. - Модернізм Василя Стефаника крізь магічний кристал алегорії (2016)
Горболіс Л. М. - Кінематографічні аспекти візуалізації образу в "Камінному хресті" Василя Стефаника (2016)
Сеник Л. Т. - Василь Стефаник і Григорій Косинка: проблема злочину в контексті минулого і сучасности (порівняльний аспект творчого методу письменників) (2016)
Кочерга С. О. - Homo scribens у дзеркалі листування Василя Стефаника (2016)
Вірченко Т. Л. - Кінематографічне мислення В. Стефаника (на матеріалі образка "Осінь") (2016)
Козлов Р. А. - Семантичні шари образка В. Стефаника "Давнина" (2016)
Баран Є. М. - Листи Юрія Стефаника: "Кожний мусить вийти на свою Голготу сам" (2016)
Баран Є. М. - Листування Василя Стефаника з Осипом Назаруком (1930 - 1934) (2016)
Юрчук О. В. - "Білий хлопчик у білій сорочці плакав": психоаналітичні студії над творчістю Василя Стефаника (2016)
Василик Л. І. - Леся Українка і Василь Стефаник: семантика камінного в художньому світі (2016)
Кирилюк С. Д. - Людина в чорно-білому "кадрі" прози Василя Стефаника (2016)
Маркуляк Л. В. - Постать Василя Стефаника в оцінці Дмитра Донцова (2016)
Ямборко С. М. - Василь Стефаник і маніфести "Молодої Польщі" (2016)
Наконечна Л. Б. - Мотивіка смерті у творчості Василя Стефаника, Наконечна-Роганіна Л. Б. (2016)
Королько А. З. - Василь Стефаник і український радикальний рух на Покутті (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Ушневич С. Е. - Творча особистість Василя Стефаника у рецепції прикарпатських науковців (2016)
Бігун О. А. - Екзегетика "соборності" у творах Тараса Шевченка (2016)
Вертій О. І. - Діалектика формування національних основоположних підстав сучасного українського народознавства та літературознавства (2016)
Набитович І. Й. - Парадиґма европеїзму української літератури Дарії Віконської (2016)
Мафтин Н. В. - "Магічний" реалізм прози Євгена Гуцала (2016)
Слоньовська О. В. - Архетип землі й дитини в прозі української діаспори (2016)
Солецький О. М. - Емблематичний фокус рецепції Івана Франка (2016)
Чобанюк В. Я. - Поетика пейзажу в мілітарних творах Марка Черемшини та Григорія Косинки (2016)
Швець А. І. - "Де льокувати серце, думку і себе саму?" (життєві контроверзи двох заповітів Наталії Кобринської) (2016)
Вівчарик Н. М. - Прояви психологізму в новелі Григора Лужницького "Дитина" (2016)
Качак Т. Б. - Діти перехідної епохи у сучасній українській літературі для юних читачів (2016)
Мочернюк Н. Д. - "…Світлий і мистецький бік світу, помічуваний оком маляра": мемуаристика Олекси Грищенка (2016)
Залевська О. М. - Фольклорно-міфологічна основа повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського та збірки "Регіт Арідника" Ростислава Єндика (2016)
Музика Т. Є. - Домінантні особливості портретування у романах Василя Барки (2016)
Турчанська О. Є. - Проблема жіночої освіти в українському та британському феміністичному дискурсах (на матеріалі творів Е. Гаскелл та О. Кобилянської) (2016)
Хороб С. І. - Поетика конфлікту у прозі Василя Стефаника: драматизація новели чи епізація драми? (2016)
Карась Г. В. - Диригентська діяльність Лева Туркевича в контексті музичної культури української діаспори (2016)
Казанова О. В. - "Драматизація" новелістики В. Стефаника у фокусі наратологічної методології (2016)
Родчин З. Я. - Реалізація притчі про блудного сина в західноукраїнській драмі Є. Рудного "Тут земля предків моїх" (2016)
Процюк Л. Б. - Родинне й національне: проблема вибору "між двох сил" (на матеріалі п’єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка) (2016)
Верлата А. С. - Еволюція протагоніста у драматургії Василя Пачовського (2016)
Хороб С. С. - Концепція власне фантастики в сучасній українській літературі (на матеріалі творів М. і С. Дяченків та Я. Мельника) (2016)
Дерев’янко В. І. - Контамінація фразеологічних одиниць у ЗМІ (на матеріалі чеської мови) (2016)
Гросевич І. В. - Ґотичність як художньо-стильова особливість малої прози Івана Франка (2016)
Сіренко С. А. - Моделювання приватного світу персонажа в урізькому тексті Галини Пагутяк (2016)
Залевська І. І. - Духовні виміри українського буття у прозі Юрія Тиса (на матеріалі збірки "Симфонія землі") (2016)
Руднянин О. І. - Тематичні аспекти епістолярних діалогів Юрія Шевельова та Олекси Ізарського (2016)
Дибовська О. В. - Концепт страху в літературній казці (2016)
Касіян З. Л. - Художній світ збірки новел Дарії Ярославської "Прапор" (2016)
Машталер О. О. - Колористична модель світу в ліриці Д. Мельникович-Рихтицької (2016)
Козлов Р. А. - З позицій сучасного франкознавства (2016)
Баран Є. М. - Триєдиний світ поезій Василя Мойсишина… (2016)
Баран Є. М. - Тарас Шевченко: індивідуальні орієнтири сприйняття (2016)
Стоцька Л. Р. - Крізь призму рефлексійної оптики критика (2016)
Баран Є. М. - У часи Смолякові… Пам’яті Олександра Смоляка (27 червня 1938 – 16 жовтня 2016) (2016)
Вахович І. В. - Підвищення ефективності управління бізнес-процесами будівельних підприємств (2015)
Сорокіна Л. В. - До проблеми вдосконалення методів прогнозування вартісних показників житлового будівництва, Гойко А. Ф., Скакун В. А. (2015)
Ніколаєв В. П. - Інформаційне моделювання будівель: імперативи оптимізації будівельно-експлуатаційного процессу, Ніколаєва Т. В. (2015)
Закорко П. П. - Класифікація проектів реконструкції "селища в місті" за їх ефективністю для населення, Бєлєнкова О. Ю., Шоацин Гао (2015)
Поповиченко І. В. - Аналіз показників роботи персоналу будівельних підприємств у контексті дослідження змін соціально-економічного стану будівельної галузі України, Шапа Н. М. (2015)
Рубцова О. С. - Передумови використання CRM-системи для оптимізації стратегій реалізації продукції та поліпшення бізнес-процесів в підрядних будівельних організаціях (2015)
Юрченко Ю. О. - Методологічні аспекти форму-вання стратегічного набору будівельних підприємств (2015)
Ступнікер Г. Л. - Економічна оцінка регіональних особливостей діяльності будівельних підприємств (2015)
Гриценко О. С. - Вплив на економічну безпеку будівельного підприємства рівня корпоративної соціальної відповідальності, Запєчна Ю. О., Шевчук К. І., Бородавко М. В. (2015)
Кіщенко Т. Є. - Підвищення ефективності інвестиційно-будівельного процесу за рахунок використання концепції та послуг девелоперських компаній, Гусарова Л. В. (2015)
Менейлюк А. И. - Выбор эффективных моделей финансирования и организации работ по перепрофилированию зданий, Лобакова Л. В. (2015)
Менейлюк А. И. - Изменение экономических показателей проекта по утеплению фасадов зданий путём варьирования организационно-технологических факторов, Бабий И. Н., Каминская-Пинаева А. И. (2015)
Петровский А. Ф. - Технико-экономическое обоснование применения инъекционной технологии устройства противофильтрационных экранов (2015)
Скрипник А. Л. - Методичні підходи до прогнозування циклічності розвитку підприємств будівельної галузі, Моголівець А. А. (2015)
Шейко Т. Ю. - Методологічні підходи до визначення й оцінки конкурентоспроможності у будівництві (2015)
Шевчук О. К. - Розвиток вартісного інжинірингу в будівництві (2015)
Лаже М. В. - Аналіз стану будівельних підприємств з метою дослідження їх економічної безпеки (2015)
Скасків О. Б. - Про співвідношення Бореля для рядів типу Тейлора-Діріхле, Тарновецька О. Ю., Трусевич О. М. (2017)
Маслюченко В. К. - Точки неперервності L-значних функцій і локальні екстремуми, Мироник О. Д. (2017)
Овчар І. Є. - Розв’язання оберненої задачі теорії розподілу значень для цілих кривих, Савчук Я. І. (2017)
Скасків О. Б. - Цілі ряди Діріхле та h-міра виняткової множини, Сало Т. М. (2017)
Сєров М. І. - Симетрійні властивості та деякі точні розв’язки нелінійного двовимірного рівняння реакції-конвекції-дифузії, Приставка Ю. В. (2017)
Ічанська Н. В. - Групова класифікація еволюційних багатовимірних рівнянь другого порядку (2017)
Загороднюк А. В. - Регулярність за Аренсом передспряженого простору до алгебри аналітичних функцій обмеженого типу на банаховій алгебрі, Тарас О. Г. (2017)
Глушак І. Д. - Інтегральне зображення метрики Прохорова на просторі нормованих ємностей (2017)
Федак І. В. - Рекурентні співвідношення другого порядку та деякі їх властивості (2017)
Семенчук А. В. - До періодичних рекурентних дробів третього порядку (2017)
Сеничак В. М. - Побудова базисних функцій тривимірного симплекс-елемента, Сеничак В. В. (2017)
Новосядлий С. П. - Метод компенсації при функціональному моделюванні схем субмікронних структур ВІС/НВІС, Бережанський В. М., Бойко С. І. (2017)
Шопа Т. B. - Коливання ортотропної циліндричної оболонки з множиною отворів та включень довільної конфігурації (2017)
Кривень В. А. - Двоперіодична задача про пластичне відшаровування жорстких волокон ромбічного перерізу, Цимбалюк Л. І., Крива Н. Р. (2017)
Бедзір О. О. - Експериментальні дослідження демпферів на основі прорізних циліндричних оболонок, Шопа В. М., Величкович А. С. (2017)
Іващенко В. Т. - Аналіз принципів зниження вібрацій трубопровідних систем нафтогазовидобувних підприємств, Слободян В. І., Лях М. М. (2017)
Бойко В. С. - Вивчення придатності дисперсних бітумних матеріалів для тампонування високопровідних тріщин у нафтовому покладі, Заливаха Н. Я. (2017)
Кондрат О. Р. - Альтернативні методи розрахунку коефіцієнтів лінійного та інерційного опорів рівняння припливу газу та газоконденсату до вибою свердловини, Рой М. М. (2017)
Смоловик Л. Р. - Термічні методи дії на привибійну зону пласта (2017)
Мойсишин В. М. - Статистичний аналіз результатів стендових експериментальних досліджень зміни осьового навантаження при бурінні долотами різних типів, Витязь О. Ю., Фем’як Я. М., Масьовський А. І., Жовнірук Р. А. (2017)
Коцкулич Я. С. - Промивальна рідина для первинного розкриття продуктивних пластів на родовищах, розташованих в рекреаційних зонах, Тершак Б. А., Коцкулич Є. Я. (2017)
Слабий О. О. - Дослідження напружено-деформованого стану водовіддільної колони при нерегулярному хвилюванні моря (2017)
Грудз В. Я. - Удосконалення методу діагностування витоків з газопроводу на основі дослідження процесу розповсюдження збурень, Грудз В. Я. (2017)
Якимів Й. В. - Технології поставки нафти із альтернативних джерел на нафтопереробні заводи України, Бортняк О. М. (2017)
Іващенко В. Т. - Особливості вібрацій об’єктів трубопровідних систем на нафто-газовидобувних промислах, Слободян В. І., Лях М. М. (2017)
Мартинюк Р. Т. - Контроль герметичності магістральних газопроводів (2017)
Бортняк О. М. - Технічні та екологічні аспекти несанкціонованого втручання у магістральні нафтопроводи, Школьний М. П., Якимів Й. В., Варик Р. С. (2017)
Гнип М. М. - Підвищення довговічності фрикційних вузлів у нафтогазовій галузі, Криштопа Л. І., Криштопа С. І. (2017)
Кулик М. П. - Перспективи інтенсивного відновлення теплової енергетики України на базі комбінованих парогазових енергетичних установок, Мисак Й. С. (2017)
Бережницький Б. С. - Експрес-метод оцінки ефективності роботи вібросит (2017)
Мойсишин В. М. - Роман Яремійчук (2017)
Яремійчук Р. С. - Втрачені можливості. Що робити? (2017)
Пелих В. О. - Не мислив математики без поезії (2017)
Яремак О. М. - Порядність, чесність, людяність, Мойсишин В. М. (2017)
Зарічний М. M. - Він стояв біля витоків нової математичної дисципліни – топології. До 55-річчя відходу у Вічність видатного українського математиката педагога, дійсного члена Наукового товариства ім. ШевченкаМирона Зарицького, Пташник Б. Й. (2017)
Рассоха І. В. - Прикладні задачі як засіб реалізації міжпредметних зв’язків при викладанні вищої математики в технічних ВНЗ (2017)
Рендюк С. П. - Метод проектів на практичних заняттях з вищої математики (2017)
Тулупова Л. О. - Деякі принципові особливості викладання математики на підготовчому відділенні для іноземних студентів (2017)
Kiełtyk-Zaborowska І. - Literatura dla dzieci w wychowaniu przedszkolnym, wczesnoszkolnym i domowym (2017)
Zamecka-Zalas O. - Aleksandra Podhorodecka – zasłużona dla zachowania tożsamości narodowej młodego pokolenia polaków na obczyźnie (2017)
Szymczyk K. - Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce w świetle obowiązującego ustawodawstwa (2017)
Stolarczyk M. - Zagadnienie wychowania państwowego w odniesieniu do mniejszości ukraińskiej w Polsce w reformach oświatowych okresu międzywojennego (1924 - 1939), Szymczyk K. (2017)
Варецька О. - Ставлення молодших школярів до грошей як чинник їхньої духовно-економічної соціалізації (2017)
Салань Н. - Формування особистості школяра на уроках інформатики у початковій школі (2017)
Сиротенко В. - Практика застосування різноманітних шляхів аналізу художнього твору на уроках літературного читання, Бондаренко Л. (2017)
Лосєва О. - Формування іншомовної компетентності молодшого школяра засобами предмету "Початки економіки" (2017)
Шаповалов С. - Вплив методів фізичного виховання дітей віком 7 - 10 років із патологією зору на рівень адаптаційного напруження організму (2017)
Beskorsa O. - Functioning Features of Computer Technology While Forming Primary Schoolchildren’s Communicative Competence (2017)
Бондаренко Н. - Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників засобами масових комунікацій, Аліпа А. (2017)
Бунчук О. - До 100-річчя з дня заснування Товариства шкільної освіти (1917 – 1920 рр.) (2017)
Грицай Н. - Методична підготовка майбутніх учителів біології до екологічної освіти школярів в Україні та за кордоном (2017)
Трубавіна І. - Формування готовності викладачів університетів до роботи в післядипломній педагогічній освіті (2017)
Бутиріна М. - Підготовка майбутніх педагогів до запобігання ризикам педагогічної діяльності (2017)
Рудічєва Н. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування навичоки раціонального читання молодших школярів (2017)
Шевців З. - Проектування педагогічного процесу з формування соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2017)
Щербатюк В. - Творчі завдання на заняттях із літературознавчих дисциплін як засіб розвитку креативності майбутніх учителівсловесників (2017)
Багорка А. - Наступність у вивченні фахових дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет" (2017)
Гаврілова Л. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами комп’ютерних технологій у теорії вітчизняної музичної освіти, Федоришин В. (2017)
Будянський Д. - Використання засобів театрального мистецтва в системі розвитку риторичної культури сучасного педагога (2017)
Проворова Є. - Міжпредметна інтеграція в методичній підготовці майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу (2017)
Попелешко Ю. - Передумови виникнення просвітницьких громад як осередків творчої інтелігенції в Україні (кінець ХІХ ст.) (2017)
Роздимаха А. - Вивчення проблеми формування здатності до естетичної оцінки явищ дійсності засобами мистецтва, Одерій Л. (2017)
Смиренський В. - Педагогічна імпровізація вчителя музики як важливий показник його професіоналізму (2017)
Гусаченко Л. - Роль хореографічного мистецтва у формуванні гармонійної особистості в умовах сучасної системи виховання, Воротняк. П. (2017)
Содержание (2016)
Debelyy S. А. - The model of the Control System of strip Thickness on Pressure Screws of the first Stand cold Rolling Mill, Sivyakova G. А., Chornyi A. P., Limonov L. G. (2016)
Budashko V. V. - Modernization of Hybrid Electric-Power System for Combined Propulsion Complexes, Ungarov D. V., Onishchenko O. A. (2016)
Зырянов В. М. - Повышение энергоэффективности управляемых вертикально-осевых лопастных ветротурбин, Лимонов Л. Г., Роткин В. М., Соколовский Ю. Б. (2016)
Бондаренко С. Н. - Энергосбережение в системах охла-ждения крупных электрических машин, Лимонов Л. Г. (2016)
Зырянов В. М. - Математическая модель взаимодей-ствия управляемой лопастной ветротурбины с воздушным потоком, Лимонов Л. Г., Роткин В. М., Соколовский Ю. Б. (2016)
Волянська Я. Б. - Особливості побудови автоматичних систем керування рухом об’єктів морської робототехніки, Волянський С. М. (2016)
Schöler Th. - CPS/Data Science Approach for smart factory and Building Automation, Kögel L., Pröll S. (2016)
Berlizov Y. - The Algorithms for software System of Scientific Publications Analys, Hapiak V., Liubchenko V. (2016)
Жейнов Ж. И. - Удалённый мониторинг и управление с использованием GPRS, Иванов С. И. (2016)
Cherneha K. S. - Decision support System for Automated Medical Diagnostics, Tymchenko B. I., Komleva N. O. (2016)
Зик Ю. - Гид по местам культурного наследия немецких поселенцев в Одессе на базе фреймворков Cordova и Ionic, Бровков В. Г., Столяр А. И., Кадацкий М. А., Забловский Я. Ю. (2016)
Petic M. - Developing а tool for Texts with Heterogeneous Structure Processing, Dumbrаveanu R., Chilat S. (2016)
Чечельницький В. Я. - Урахування статистичних властивостей контейнеру для стеганографічного алгоритму, Калашніков М. В., Яковенко О. О., Кушніренко Н. І. (2016)
Sieck Ju. - Virtual And Augmented Reality In a Cultural Context, Pfeiffer F., Reinhardt Je., Remes K., Thiele-Maas M. (2016)
Годовиченко М. А. - Контроль та управління доступом до приміщень з використанням Mqtt і Bluetooth, Кадацький М. А., Зайцева Д. І. (2016)
Surkov S. S. - Improvement оf Security for Web Services by Research and Development оf Oauth Server, Martynyuk O. N. (2016)
Tymchenko B. I. - The Robust Control System for skid elimination in Dynamic Road Environments, Samodelok V. V., Putilina D. V., Galchonkov O. M. (2016)
Кондратенко Ю. П. - Синтез та оптимізація нечіткого контролера системи керування осадкою плавучого доку, Козлов О. В., Коробко О. В., Топалов А. М. (2016)
Михайлов Е. П. - Оптимизация перемещения мобильного робота в автоматизированном складе, Ременюк Б. С. (2016)
Shcherbakova G. - Information Technology of quality assessment of assembly units in Radio Equipment Manufacturing, Krylov V., Pisarenko R. (2016)
Żygadło B. - Automatic Parallel сar parking (2016)
Аль-Джасри Г. Х. М. - Синтез геометрии сенсорной сети акустической диагностики течей теплоносителя (2016)
Fomin O. O. - Model-Oriented Method for Construction of Intelligent Information Systems of Diagnosing Based on Volterra Kernels, Pavlenko V. D. (2016)
Сидоренко І. І. - Узагальнена математична модель пасивних динамічних гасників коливань з врахуванням непружної сили дисипації, Ткачьов А. В., Ткачьов О. А. (2016)
Кононенко И. В. - Имитационная модель осуществления проекта, Агаи А. (2016)
Москалюк А. Ю. - Системный подход к анализу уровня охраны труда в задачах проектно-ориентированного менеджмента, Чернега Ю. С., Гогунский В. Д. (2016)
Колеснікова К. В. - Концептуальна модель управління проектами, Гогунський В. Д., Негрі А. О., Олех Г. С. (2016)
Оприско О. Б. - Особливості громадянсько-патріо-тичного виховання студентської молоді на сучасному етапі розвитку України, Дядюра К. О., Панченко В. О. (2016)
Шерстюк О. И. - Компетентность как способ реализации функциональных ролей в команде проекта (2016)
Бескоровайный В. В. - Многофакторное оценивание вариантов реинжиниринга крупномасштабных объектов на основе компараторной идентификации, Москаленко А. С., Подоляка К. Е. (2016)
Колесников А. Е. - Разработка модели представления компетенций в проектах обучения, Лукьянов Д. В., Олех Т. М. (2016)
Гончарова О. Е. - Постнеклассические подходы в проектировании системы "водитель–автомобиль–среда" для обеспечения ее безопасности (2016)
Козир А. - Професійно-особистісний розвиток майбутніх учителів музики у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін (2017)
Сі Даофен - Інноваційні тенденції співацького навчання майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки (2017)
Ма Чен - Функціональний аналіз підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до організації співацької діяльності учнів загальноосвітніх шкіл (2017)
Сюй Цзяюй - Проективно-діяльнісний етап формування етнокультурної підготовки майбутніх учителів музики (2017)
Чжан Бо - Методологічний аналіз дослідження проблеми сприйняття у фаховій підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Бондаренко В. - Формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій у педагогічному ВНЗ на засадах аксіологічного та акмеологічного підходах (2017)
Gavrilova L. - Ways of Developing Pedagogical University Students’ English Language Competence, Iaburova O. (2017)
Дубінін В. - Філософія, синергетика та голізм в контексті освітніх інновацій у вищій школі (2017)
Панасенко Е. - Розвиток комунікативних здібностей у майбутніх учителів-філологів початкових класів: психолого-педагогічний аспект, Черепова Ю. (2017)
Бондаренко Т. - Удосконалення методико-математичної підготовки студентів до забезпечення наступності між дошкільною і початковою освітою, Чайченко В. (2017)
Вікторенко І. - Проблема формування професійного мислення на етапі становлення майбутнього вчителя природознавства (2017)
Горобець Л. - Проблеми формування здоров’язбережувальних технологій у майбутніх вчителів початкових класів та впровадження їх у навчальний процес, Литвинова І. (2017)
Євтухова Т. - До питання вивчення курсу "Педагогічна ергономіка" в системі підготовки фахівців зі здоров’я людини (2017)
Лихолат О. - Використання прийомів організації мислення Едварда де Боно в професійній освіті (2017)
Помирча С. - Методичний коментар щодо вивчення експресивної лексики на заняттях із сучасної української мови, Манохіна Ю. (2017)
Федь І. - Психолого-педагогічне розуміння змісту поняття творчості (2017)
Хващевська О. - Педагогічні технології в підготовці вчителя іноземної мови початкової школи (2017)
Котов В. - Формування національної самосвідомості майбутніх учителів початкової школи в курсі "Теорія і методика народного танцю" (2017)
Ішутіна О. - Технологія формування лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя української мови (2017)
Ковальчук Г. - Реалізація інноваційних технологій особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців у процесі навчання (2017)
Семеног О. - Цифрові наративи у фаховій підготовці майбутніх учителів української мови і літератури (2017)
Хижняк І. - Стан використання засобів електронної лінгвометодики в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2017)
Андрієвська В. - Формування метапредметних умінь молодших школярів на основі дисциплін мовознавчого циклу засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Lobachova І. - Pedagogical Conditions of Using a Wimmelbuch At English Lessons at Primary School (2017)
Пономарьова Н. - Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності (2017)
Лян Хайє - Актуалізація основних принципів проектної технології навчання у вокально-хоровій підготовці майбутніх учителів музики (2017)
Титул, Contents (2017)
Bakalova A. - Improving the design elements of sprayers to improve technologies in the protection of black currant against pests, Tytarenko V., Radko V., Klymenko T., Trembitska O. (2017)
Pavlenko A. - Development of a new method for obtaining claydite with a minimal thermal conductivity coefficient, Cheilytko A., Lymarenko O., Taranenko O. (2017)
Fedorov B. - Development of the model of petroleum well boreability with PDC bore bits for Uzen oilfield (the Republic of Kazakhstan), Ratov B., Sharauova A. (2017)
Yatsun V. - Experimental research of rectilinear translational vibrations of a screen box excited by a ball balancer, Filimonikhin G., Dumenko K., Nevdakha A. (2017)
Golub G. - Analytical research into the motion of organic mixture components during formation of compost clamps, Pavlenko S., Kukharets S. (2017)
Matyash A. - Estimation of failure-free operation of metal water pipes, Usenko I., Myagkohlib R., Kostenko S. (2017)
Peleshenko S. - Analysis of the current state of additive welding technologies for manufacturing volume metallic products (review), Korzhyk V., Voitenko O., Khaskin V., Tkachuk V. (2017)
Vorobyov V. - Simulation of dynamic fracture of the borehole bottom taking into consideration stress concentrator, Pomazan M., Shlyk S., Vorobyova L. (2017)
Avtonomova L. - Formation of fibrous macrostructure in a bearing ring at stamping and rolling, Grozenok Ie., Konkin V., Simson E. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, Contents (2017)
Glikina I. - Study of kinetic parameters for the catalytic cracking process in y type aerosol catalyst, Glikin M., Kudryavtsev S. (2017)
Zheleznyi L. - Development of compositions of urea greases on aminoamides of fatty acids, Pop G., Papeykin O., Venger I., Bodachivska L. (2017)
Krupytska L. - Research into fatty acid composition of probiotic consortiums with the inclusion of propionic acid bacteria, Kaprelyants L., Trufkati L., Shpyrko T. (2017)
Nykulyshyn I. - Examining the epoxidation process of soybean oil by peracetic acid, Pikh Z., Shevchuk L., Melnyk S. (2017)
Saitarly S. - Regulation of properties of ebonite compositions and vulcanized anticorrosive coatings using a ftorlon filler, Plavan V., Pushkarev Yu., Manoilenko О., Dmytrenko I. (2017)
Skoretska I. - Modeling the heterogeneous catalytic recovery processes of aldehydes and ketones, Beznosyk Y. (2017)
Chorny A. - Development of a bootstrap-model for determining the release of medicinal preparations in the human organism, Savyak R., Kondratov S. (2017)
Shishkina A. - Study of change in the deformation-strength properties of nanomodified fine-grained concretes over time (2017)
Golovko D. - Usage of mother liquor recycling for the obtaining of Fe(VI) compounds, Golovko I., Goncharova I., Shevchenko L. (2017)
Cheremysinova А. - Study of thermal dehydration of sodium orthophosphate monosubstituted, Sknar I., Kozlov Y., Sverdlikovska O., Sigunov O. (2017)
Abstract and References (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Наукові засади розвитку вівчарства південного регіону України, Кудрик Н. А., Жарук П. Г., Жарук Л. В. (2017)
Горлов О. І. - Коефіцієнти значущості ознак при комплексній оцінці племінної цінності овець, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. (2017)
Дрозд С. Л. - Молочна продуктивність вівцематок асканійської тонкорунної породи (2017)
Евтодиенко С. - Изучение качества серых каракульских ягнят, Машнер О., Люцканов П. (2017)
Жарук П. Г. - Методика оцінки генетичних змін в популяціях овець різних напрямів продуктивності, Кудрик Н. А., Заруба К. В. (2017)
Іванина О. П. - Прогнозування рівня продуктивності овець цигайської породи (2017)
Іовенко В. М. - Продуктивні та відтворювальні якості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Нежлукченко Н. В. (2017)
Кудрик Н. А. - Товарні якості шкурок ягнят асканійського породного типу сірого забарвлення (2017)
Маслюк А. М. - Особливості росту молодняку овець асканійської м'яcо-вовнової породи в період підсису, Атановська-Маслюк О. Й. (2017)
Могильницька С. В. - М’ясна продуктивність баранців асканійської каракульської породи, Кудрик Н. А. (2017)
Польська П. І. - Результати взаємодії "генотип-середовище" у генофондовому стаді інтенсивих типів овець асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2017)
Польська П. І. - Динаміка живої маси і середньодобових приростів баранців інтенсивних типів асканійської селекції за умов різного рівня годівлі та їх м’ясність у 9-місячному віці, Атановська-Маслюк О. Й., Калащук Г. П. (2017)
Помітун І. А. - Плідність вівцематок та збереженість молодняку овець різних генотипів, Безвесільна А. В., Жук М. В. (2017)
Похил В. І. - Ефективність промислового схрещування у вівчарстві, Лесновська О. В. (2017)
Антонець О. Г. - Динаміка розвитку і м'ясна продуктивність молодняку овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Дубинський О. Л. (2017)
Рижих С. С. - Динаміка гематологічних показників ягнят різних генотипів (2017)
Яковчук В. С. - Органічне виробництво молодої баранини на основі екологічно безпечного утримання, Горлова О. Д. (2017)
Антонік І. І. - Застосування методу полімеразно-ланцюгової реакції для типування овець з використанням генетичних маркерів, Вінничук Д. Т., Іовенко В. М., Кременчук Л. В. (2017)
Жулінська О. С. - Залежність показника неплідності від віку у овець асканійської селекції, Дрозд С. Л., Могильницька С. В., Калащук Г. П. (2017)
Іовенко В. М. - Особливості динаміки генетичної інформації в популяціях овець асканійського мериносу, Скрепець К. В., Рукавнікова Г. І., Яковчук Г. О., Харічев Д. С. (2017)
Харічев Д. С. - Сучасні молекулярно-генетичні дослідження у вівчарстві (2017)
Гратило О. Д. - Моделі агрофітоценозів пасовищно-сінокосного використання для поліпшення вирождених природних кормових угідь на півдні України, Петричук Л. І., Смєнова Г. С. (2017)
Свістула М. М. - Продуктивність вівцематок з двійневими ягнятами за різного рівня енергії у раціонах, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2017)
Svistula M. M. - The influence of various amount of iodine in the ewes' rations on their productivity and growth of lambs in suckling period, Yefremov D. V., Horb S. V. (2017)
Запорожець Ю. М. - Оцінка перспективи впровадження в енергетику України маневрених ПГУ з використанням нетрадиційного палива, Кудря С. О., Рєзцов В. Ф., Романовський Г. Ф. (2013)
Хворов М. М. - Оптимізація просторового розміщення об’єктів відновлюваної енергетики на основі використання геоінформаційних систем (2013)
Голик О. П. - Пошук оптимальних рішень щодо вибору джерел енергії, які доцільно використовувати для автономного енергопостачання (2013)
Кирпатенко І. М. - Оптимізація автономних енергосистем на основі ВДЕ за критерієм максимальної ймовірності безперебійного енергопостачання споживачів (2013)
Бекиров Э. А. - Разработка метода и устройства преобразования напряжения постоянного тока фотоэлектрических преобразователей в трехфазное синусоидальное напряжение (2013)
Гниленко А. Б. - Моделирование кремниевого солнечного элемента с вертикальным p-n переходом, Дзензерский В. А., Плаксин С. В., Погорелая Л. М. (2013)
Пасічний В. В. - Особливості термічної переробки в сонячній печі відходів із важкого сплаву "великих" розмірів (2013)
Накашидзе Л. В. - Теплотехнічні особливості побудови енергоактивного огородження (2013)
Кузнецов М. П. - Застосування нормального розподілу до опису швидкості вітру (2013)
Сургайло М. Л. - Применение модели проницаемого цилиндра к моделированию работы ветроагрегатов вертикально-осевой схемы (2013)
Васько П. Ф. - Проект державного стандарту "Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі.Терміни та визначення понять", Бриль А. О., Мороз А. В. (2013)
Швець М. Ю. - Оптимізація сумісної експлуатації Київської ТЕЦ-6 та теплових насосів, що використовують її скидну теплоту. Постановка задачі (2013)
Маслова Н. О. - Енергетичний потенціал та енергетична ефективність виробництва та використання паливного біоетанолу, Дідківська Г. Г., Мазур І. В., Теймуразян М. С. (2013)
Голуб Н. Б. - Технологічна схема процесу одержання біоводню за використання сільськогосподарських відходів (2013)
Володько А. И. - Изучение возможности использования сахарного сорго в качестве источника сырья для производства биоэтанола, Новак А. Г., Цыганков С. П. (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2013)
14 міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика ХXI століття" (2013)
Abstracts (2013)
Шебек Н. М. - Genius loci в контексті архітектурного середовища (2010)
Лінда С. М. - Пошук образу нового міста: історизм у містобудівній практиці України повоєнного часу (2010)
Чернявський К. В. - Архітектурно-художня кераміка при формуванні інтер’єрів лікувально-реабілітаційних споруд (2010)
Бачинська Л. Г. - Роль циклу гуманітарних дисциплін у навчанні архітектора (2010)
Бойченко О. С. - Керованість будівельного підприємства через поняття "гнучкості" та "мобільності" (2010)
Булгакова Т. В. - Проблема композиційного аналізу міського середовища (2010)
Никоненко Т. М. - До питання реконструкції палацо-паркового ансамблю Д. Трощинського в Кагарлику на Київщині на засадах філософської концепції "екології душі", Гнатюк Л. Р. (2010)
Кассамани Г. А. - Методы реконструкции исторической застройки города Бейрут (2010)
Горбик О. О. - Розпланування та просторова композиція костьолів періоду бароко на Київщини і Волині: елементи пропорційного аналізу (2010)
Комаров К. О. - Особливості архітектурного планування житлового середовища для людей з вадами зору (2010)
Івашко Ю.В. - Специфіка модерну Львова і його вплив на західну школу (2010)
Коротун І. В. - Розвиток архітектурної освіти на основі міжнародної співпраці (на прикладі проекту "Рубікон", м. Чернівці) (2010)
Мержiевська Н. Ю. - Функціональне відновлення середовища пам'ятника (2010)
Оніщук О. І. - "Роль регіональних ознак в сучасній архітектурі Києва" (2010)
Завада В. Т. - До питання про походження поліських дерев’яних храмів з дзвіницею над бабинцем (2010)
Жовква О. І. - Творення емоційного стану та образів засобами колористики в архітектурі та монументальному мистецтві (2010)
Тарас В. Я. - Планувально-композиційний уклад барокових монастирських садів Галичини (2010)
Тарас Я. М. - Принципи організації лінійних і просторових одиниць у сакральній архітектурі (2010)
Михайлишин О. Л. - До питання про охорону пам’яток архітектури на Волині у 1920 - 30-х роках в контексті збереження національної ідентичності (2010)
Хавхун Г. М. - Особливості підготовки наукових кадрів в аспірантурах наукових установ (на прикладі ВАТ "КИЇВЗНДІЕП") (2010)
Шевцова Г. В. - Нетипові варіанти конструктивного вирішення верхів українських дерев’яних церков (2010)
Ясінський М. М. - Стан досліджень архітектури Українських Народних Домів Галичини кінця 19 – початку 20 ст. (2010)
Яблонская А. Д. - Архитектурная деятельность и нравственность. Этика проектного мышления (2010)
Левченко О. В. - Інформаційні технології побудови стилістики в ландшафтному проектуванні, Косаревська Р. О. (2010)
Васильцова Т. О. - Аеродром як один із містобудівних факторів формування соціально-економічного ядра населеного пункту (2010)
Козятник І. П. - Методи оцінки мікроклімату житлових територій з точки зору містобудівних завдань (2010)
Николаенко В. А. - Историко-социальные предпосылки возникновения и развития садово-парковых объектов Южного берега Крыма, Лавлинская И. А. (2010)
Николаенко В. А. - Проектирование специализированных парков на территории заброшенных карьеров Степного Крыма, Тищенко Г. В. (2010)
Панченко О. О. - Аналіз симетричних закономірностей (2010)
Сафронов В. К. - Концептуальне рішення розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, Сафронова О. О. (2010)
Кравченко О. В. - Особливості формування відкритих міських просторів, що містять порушені території, в планувальній структурі містобудівних утворень Донбасу (2010)
Мірчук Р. В. - Питання функціонального використання території, сільських та селищних рад в місцях проходження автомагістралі "Великої кільцевої дороги" (2010)
Устінова І. І. - Зміст та природа міст виду "homo sapiens" (2010)
Перевалова В. В. - Системний підхід у теоретичних дослідженнях щодо формування урядових комплексів (2010)
Щурова В. А. - Прийоми формування предметного простору в контексті "людина – середовище" (2010)
Огоньок В. О. - Методи прогнозування розвитку системи обслуговування в сільській місцевості (2010)
Флорова О. Є. - Етапи формування мережі дитячих дошкільних установ сучасного міста (2010)
Бачинська О. В. - Туризм, як фактор розвитку сучасних сакральних комплексів Києва (2010)
Алиреза Шешпари - Взаимосвязь социально-демографической ситуации Парижа с видами проживания (2010)
Гнесь Л. Б. - До питання формування "зимівників" для одиноких селян похилого віку (2010)
Дерев’янкіна О. В. - Особливості формування дизайну інтер’єрів готелів в умовах Причорномор’я України Херсонської області, Чернявський В. Г. (2010)
Олійник О. П. - Особливості дизайну інтер’єрів аеропортів міст України – учасників Євро-2012, Завгородня Г. Ю. (2010)
Желакович М. Ю. - Прийоми дизайну інтер’єрів спортивно-розважальних комплексів (2010)
Закрепа Л. М. - Концепція перспективного розвитку мережі закладів професійно-технічної освіти (2010)
Ніколаєнко В. А. - Особливості функціональної структури навчально-тренувальних баз футбольних клубів, Зауральська А. В. (2010)
Єжова О. І. - Особливості архітектурного формування підземних автостоянок в структурі житлових будинків (2010)
Король Ю. В. - До питання архітектурно-просторових змін закладів вищої освіти (2010)
Козлова Н. В. - Пермакультура, як метод вдосконалення зовнішнього вигляду багатоповерхових житлових комплексів (БЖК) (2010)
Карпова Л. В. - Формування архітектурно-конструктивних систем та їх реалізація в житловому будівництві (2010)
Ладан Т. М. - Альтернативний вид транспорту (рейковий) та його вплив на архітектуру та композиційно-планувальну структуру сучасних будівель та споруд (2010)
Кузьміна Г. В. - Конструктивна організація висотних споруд (2010)
Попова О. О. - Проектування великопрольотних спортивних споруд з використанням клеєної деревини (2010)
Олійник О. П. - Прийоми дизайну інтер’єру телевізійних студій, Гакман А. С. (2010)
Рогожникова О. Є. - Питання функціонально–планувальної організації висотних будівель (2010)
Ткаченко І. С. - Прийоми формування інтер’єру офісного центру авіакомпанії, Русаков І. О. (2010)
Самойлович В. В. - Методика проектування опорядження інтер’єрів (2010)
Семикіна О. В. - Шляхи створення сучасних офісів за допомогою реконструкції існуючих будівель (2010)
Чернявський В. Г. - Особливості використання меблів при формуванні дизайну інтер’єрів офісних приміщень, Сипливець А. В. (2010)
Ступченко В. С. - Особливості дизайну інтер’єрів медіатек (2010)
Бевз Є. А. - Історія еволюції бібліотечного простору (2010)
Лінда С. М. - Скеледром як новий тип фізкультурно-оздоровчої споруди, Крушельницький Р. О. (2010)
Масюк В. Г. - Будинки-комплекси та нові житлові утворення (кондомініуми) (2010)
Чернявський В. Г. - Основні фактори, що визначають формування інтер’єру громадських будівель соціальної сфери в Україні (2010)
Ткаченко І. С. - Засоби створення художнього образу інтер’єру офісного центру авіакомпанії, Кузнецова І. О. (2010)
Юрченко О. С. - Психологічне сприйняття колористичного вирішення інтер’єрів готелів при аеропортах, Кузнецова І. О. (2010)
Кащенко Т. О. - Архітектурне проектування на засадах енергоефективності (2010)
Русевич Т. В. - Навчальна програма з архітектурного проектування на основі врахування сучасних засобів міських комунікацій – монорейкова дорога, станція, Ладан Т. М., Новосад І. Г. (2010)
Товбич В. В. - Університет чи комп’ютерні курси? (2010)
Ушаков Г. Н. - Впровадження методики розвитку просторової уяви при фаховій підготовці архітекторів (2010)
Чередина И. С. - Специализация "Теория и История Архитектуры" в МАРХИ, Зуева П. П. (2010)
Шулик В. В. - Про взаємоузгодженість архітектурної освіти в україні як основи її інтеграції в європейський простір (2010)
Іваночко У. І. - Концептуальні засади вищої архітектурної освіти в національному університеті "Львівська політехніка" в контексті Болонського процесу (2010)
Колодрубська О. І. - Зміст та структура курсу "Дизайн архітектурного середовища сільських поселень" (2010)
Лінда С. М. - Викладання навчальної дисципліни "Сучасні архітектурні теорії і доктрини" в інституті архітектури національного університету "Львівська політехніка" (2010)
Вимоги до статей (2010)
Кондратьєва С. І. - Естетичні координати Шеймаса Гіні (2017)
Костенко Н. В. - Стиль і вірш ліро-епічної композиції Бориса Олійника "Таємна вечеря" (2017)
Кочерга О. І. - Аспекти категоріального поняття свободи в Імануїла Канта і Тараса Шевченка (2017)
Літвинчук Т. В. - Локус дому в середньовічному Львові (на матеріалі роману "Аптекар" Юрія Винничука) (2017)
Львович А. - Мифопоэтика повести Даниила Хармса "Старуха" (2017)
Любаренко А. А. - Творчість Олекси Ізарського в критичній рецепції (2017)
Любарець Н. О. - Митець і мистецтво в художній прозі Вірджинії Вулф (2017)
Люднова А. А. - Фоностилістичні особливості стусового вірша (за збіркою "Палімпсести") (2017)
Матасова Ю. Р. - "Промовляти" тіло / "промовляти" тілом: трансгресивні творчі практики американських поеток та авторок-виконавиць (2017)
Мних А. М. - Стильові особливості творчості Лесі Верховинки (2017)
Моллаахмади А. М. - Философско-религиозные и морально-этические основы свободы личного выбора в произведениях Симин Данешвар (2017)
Налімова А. О. - Жанрова парадигма сучасної корейської малої прози (2017)
Павленко С. Г. - Поєднання поетики шансону із біблійною поетикою у збірці Сергія Жадана "Вогнепальні й ножові" (2017)
Палій О. П. - Лабіринт мотивів Ладіслава Фукса: роман "Герцогиня та кухарка" (2017)
Петренко Т. С. - Про різновиди дольникових структур у поезії Євгена Маланюка (2017)
Приліпко І. Л. - Ідейно-естетична суголосність у парадигмі романтизму: Тараса Шевченка і Йогана Вольфганга Ґете (2017)
Реутов Є. А. - Ситуація розлуки (Війог) і Барахмаса Джаясі в поемі "Падмават" (2017)
Савич О. В. - Автографічне та автофікціональне у дзеркалі художньої прози П'єра Лоті (2017)
Соловій В. В. - Можливості сучасних комп'ютерних технологій для аналізу ритму віршового твору (2017)
Стогній (Рибась) О. В. - Мала проза Сильвестра Яричевського у контексті наративних пошуків доби FIN DE SIÈCLE (2017)
Терещенко С. І. - Особливості детективу у повісті Володимира Короткевича "Дике полювання короля стаха" (2017)
Ткаченко А. О. - Про художньо-естетичну еволюцію Івана Франка (2017)
Фещук В. М. - "Красиві та корисні" жінки у романі Івана Нечуя-Левицького "Над чорним морем" (2017)
Ходаківська Я. В. - Проблеми формування віршознавчої терміносистеми (на прикладі опозиції "дольник – паузник") (2017)
Чайківська Г. С. - Джерелознавчий аналіз дослідження жанру казки у сучасній французькій філології (2017)
Шестопал О. Г . - Мотив "переслідування" минулим у романі "Чарівне сяйво" Фернандо Маріаса (2017)
Шкарлута (Синьоок) Т. М. - "Триєдина істота" Порфирія Горотака: співтворці містифікації (2017)
Шкуратенко Ю. - Від анекдоту до гуморески: літературна обробка фольклорного жанру на матеріалі творчості Павла Глазового (2017)
Шкурко И.В. - Жанровая структура новеллы в малой прозе Володимира Набокова и Сигизмунда Кржижановского (2017)
Шкуров Є. В. - Художня фантастика в дихотомії "віра – невіра" (2017)
Щелкунова О. - Концепт "свободи" у творчості Станіслава Оріховського (2017)
Юхимук Я. - "Ефект присутності" як засада музичного екфразису (на матеріалі творів Патріка Зюскинда, Мілорада Павича і Петера Хьоґа) (2017)
Nosova O. V. - The impact of the industrial policy on regional development in Ukraine (2016)
Дмитренко А. В. - Национальная инновационная система как условие роста конкурентоспособности экономики Украины (2016)
Керея О. С. - Мережа як базова структура інформаційної економіки (2016)
Глущенко В. В. - Сучасна банківська система України і головні проблеми її розвитку, Соловйов Д. М. (2016)
Дорошенко А. Г. - Кластеризация банковской системы Украины и ее критерии, Ярмак О. В. (2016)
Гребенюк Н. О. - Фінансова безпека банків: система розпізнання загроз та усунення ризиків (2016)
Хмельков А. В. - Ценность института контроля для устойчивого развития общества (2016)
Меркулова Т. В. - Довіра і соціально-економічний розвиток: кластерний аналіз зв’язку показників, Богданова Г. С. (2016)
Янцевич А. А. - Аналіз моделі динаміки капіталу комерційного банку з урахуванням випадкових факторів, Сосновська О. Ю. (2016)
Кононова К. Ю. - Прогнозування економічних рядів на основі аналізу настроїв користувачів Інтернет, Дек А. О., Марков В. В., Шпакович М. О. (2016)
Акулов М. В. - Мультиагентна модель податкової поведінки економічних агентів, Акулова Г. В. (2016)
Мороз К. В. - Розподіл грошових доходів населення України: емпіричний аналіз з використанням логнормальної функції (2016)
Коломиец А. Н. - Риски проблемных инноваций в производстве продуктов питания, Меленцова О. В., Базалиева А. (2016)
Purtov V. F. - Contours of corporate management models: cases of Ukraine and China (2016)
Садюк А. В. - Адвокатування конкуренції для підприємств (2016)
Антоненко Л. А. - Социальные стратегические приоритеты китайских рыночных реформ, Ван Цюйши (2016)
Кошкарьова Є. Л. - Сучасні тенденції світового ринку ІТ-аутсорсингу (2016)
Давидов О. І. - До ювілею завідувача кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки доктора економічних наук, професора Т. В. Меркулової (2016)
Глущенко А. С. - До 50-річчя кафедри фінансів і кредиту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. П. І. Верба як фундатор кафедри фінансів і кредиту та видатний вчений-економіст (2016)
Максимов М. С. - Круглий стіл: "Інновації: наука, бізнес, державна підтримка бізнесу" (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Simulik V. M. - Derivation of the Dirac and Dirac-like equations of arbitrary spin from the corresponding relativistic canonical quantum mechanics (2015)
Lashko A. P. - The study of 175Hf decay, Lashko T. N., Martinishin V. A. (2015)
Gozhenko V. V. - On Pendry's effective electron mass (2015)
Luniov S. V. - Calculation of the ground-state ionization energy for shallow donors in n-Ge single crystals within the Δ1-model for the conduction band, Burban O. V., Nazarchuk P. F. (2015)
Morozovska A. N. - Electromigration and diffusion researches in scanning probe microscopy of solid electrolytes, Obukhovskyi V. V., Udod O. V., Kalinin S. V., Tselev O. (2015)
Litovchenko V. G. - Surface photovoltage spectroscopy research of solar silicon recombination parameters (2015)
Tomchuk P. M. - Dependences of dipole plasmon resonance damping constants on the shape of metallic nanoparticles, Butenko D. V. (2015)
Barylka A. G. - Graphene wetting by methanol or water, Balabai R. M. (2015)
Smirnov A. B. - Study of the morphology of p-CdHgTe layers structured by grazing silver-ion beam irradiation, Korchovyi A. A., Krolevec N. M., Morozhenko V. A., Savkina R. K., Udovytska R. S., Sizov F. F. (2015)
Golubjeva O. N. - Numerical simulation of relaxation of quantum thermal fluctuations, Sidorov S. V., Bar’yakhtar V. G. (2015)
Pylyuk I. V. - Correlation function and susceptibility of Ising magnet in a vicinity of the phase transition point, Kozlovskii M. P. (2015)
Тітул (2017)
Артеменко І. - Зарубіжний досвід участі інститутів громадянського суспільства у формуванні і реалізації державної молодіжної політики (2017)
Бородін Є. - Медіація в управлінні суспільством: структурно-функціональний аспект (2017)
Войтик О. - Особливості державного управління регіональним розвитком: теоретичні аспекти (2017)
Козак В. - Стратегічні аспекти реформування публічного управління в Україні в умовах децентралізації (2017)
Малько Ю. - Реформування адміністративно-територіального устрою України і його вплив на державне управління сільським розвитком у XX – XXI ст. (2017)
Оргієць О. - Застосування організаційного сторітелінгу як інструменту збереження інституційної пам’яті в системі державної влади (2017)
Подп’ятникова А. - Вплив транзитивного простору держави на розвиток суспільства: державно-управлінський аспект (2017)
Бобровська О. - Формування та відтворення потенціалу сталого розвитку територій регіону (2017)
Греба Р. - Механізми реформування системи соціальних послуг в Україні: державно-управлінський аспект (2017)
Євмєшкіна О. - Реалізація функції прогнозування на різних рівнях державного управління (2017)
Корнієвський С. - Забезпечення ефективності державно-управлінських рішень щодо визначення пріоритетності інвестиційних проектів, Трофименко Г. (2017)
Лепеха А. - Стратегічне управління інституціональними змінами Державної фіскальної служби України (2017)
Нікітенко С. - Добровільні спортивні товариства в системі державного управління фізичною культурою і спортом в Україні (2017)
Подскальна О. - Нормативно-правове забезпечення функціонування єдиної державної системи цивільного захисту (2017)
Тютюнник І. - Проблеми реформування публічного управління на регіональному рівні в Україні (2017)
Ботвінов Р. - Принципи публічної служби в правоохоронних органах (2017)
Дубицький В. - Дебюрократизація державної служби: теоретичні засади (2017)
Міхно А. - Розвиток креативності управлінських кадрів на місцевому рівні (2017)
Онуфрієнко О. - Особливості розвитку свідомості державних службовців в умовах гібридної форми взаємодії громадянського суспільства та держави (2017)
Осипов Д. - Професійні інтереси публічних службовців з позиції акмеологічного підходу (2017)
Скоріков В. - Види відповідальності державних службовців (2017)
Хаїтов П. - Індикатори лідерства в системі державної служби (2017)
Тарасенко Т. - Політична відповідальність в місцевому самоврядуванні: зміст та актуальні аспекти дослідження (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2015)
Contents (2015)
Chernolevska Ye. A. - Theoretical and experimental researches of methanol clusters in low-temperature Matrices, Doroshenko I. Yu., Pogorelov V. E., Vaskivskyi Ye. V., Sablinskas V., Balevicius V., Isaev A. (2015)
Simulik V. M. - Application of the method of interacting configurations in the complex number representation to calculating the spectroscopic characteristics of the autoionizing states of Be, Mg, and Ca atoms, Zajac T. M., Tymchyk R. V. (2015)
Kovtun Yu. V. - Microwave device on the basis of a barrel resonator for determining the average density and the density profile in plasma formations, Pinos I. B., Ozerov A. N., Skibenko A. I., Skibenko E. I., Yuferov V. B. (2015)
Bulavin L. A. - Refractometry of water–ethanol solutions near their contraction point, Gotsulskiy V. Ya., Malomuzh N. P., Stiranets M. V. (2015)
Vakarchuk I. O. - Structure functions of many-boson system with regard for direct three- and four-particle correlations, Hryhorchak O. I. (2015)
Danilevich A. G. - Interaction of elastic and spin waves in a uniaxial ferromagnet (2015)
Goriachko A. - New features of the Ge(111) surface with coexisting с(2×8) and 2×2 reconstructions investigated by scanning tunneling microscopy, Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2015)
Bolesta I. M. - On the mechanism of nanostructure growth on the surface of CdI2 crystal, Rovetskii I. N., Yaremko Z. M., Karbovnyk I. D., Velgosh S. R., Partyka M. V., Gloskovskaya N. V., Lesivtsiv V. M. (2015)
Pinchuk-Rugal T. M. - Radiation-induced damages in multi-walled carbon nanotubes at electron irradiation, Dmytrenko O. P., Kulish M. P., Bulavin L. A., Nychyporenko O. S., Grabovskyi Yu. E., Zabolotnyi M. A., Strelchuk V. V., Nikolenko A. S., Shlapatska V. V., Tkach V. M. (2015)
Vaskivskyi V. I. - Correlation functions of Coulomb pair (2015)
Teslenko V. I. - Fractional cooperativity of a few-state system in the environment, Kapitanchuk O. L. (2015)
Singh K. P. - Some spherically symmetric R/W universe interacting with vacuum B–D scalar field, Dewri M. (2015)
Власова І. В. - Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки (2016)
Гава В. С. - Криптовалюта нового поколения bitbon (2016)
Герасимчук Н. О. - Регіональний вимір соціальних інвестицій підприємств в Україні, Гернего Ю. О. (2016)
Бодрецкий М. В. - Приоритеты развития производства кормов в Казахстане (2016)
Буткалюк В. А. - Социальные изменения современного мира в условиях кризиса неолиберализма (2016)
Ganushchak T.V. - Finance security integral evaluation mechanism on the basis of the poultry industry enterprise (2016)
Жибер Т. В. - Макрофінансове бюджетування обленерго та його перспективи (2016)
Шавло І. А. - Корупційні ризики: виявлення та моніторинг в органах державної фіскальної служби України, Шкуренко Н. Г. (2016)
Гриценко А. В. - Поєднання страхового та банківського ризиків у системі корпоративного кредитування, Швайдак В. М. (2016)
Данилов В. Я. - Прогнозування кредитоспроможності фізичних осіб за допомогою байєсівських мереж, Бідюк П. І., Жиров О. Л., Бідюк О. П. (2016)
Вихідні дані (2016)
Kolomytseva O. - Usage of environmental marketing tools in the Internet, Palonna T., Pepchuk S. (2016)
Захарченко В. - Фінансове забезпечення бізнесу як чинник міжнародної конкурентоспроможності України та її регіонів, Захарченко С. (2016)
Фінагіна О. - Бізнес-інкубування в системі прогресивного розвитку енергетичного ринку України: регіональні та галузеві аспекти, Шишолін А., Гулак Д. (2016)
Хамініч С. - Відмінності в оцінюванні впливу чинників зовнішнього середовища на системи забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Данько Ю. (2016)
Коломицева О. - Формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням екологічних трендів, Горяна І., Васильченко О. (2016)
Подлужна Н. - Методологічні особливості оцінювання економіки знань (2016)
Chuban V. - Development of financial and materiel mechanism to provide the activities for emergency response, Lega N. (2016)
Левкович О. - Вплив макроекономічних анонсів на дохідність ринку акцій: внутрішньоденний подієвий аналіз (2016)
Демиденко В. - Перспективи розвитку економіки знань в Україні, Здоренко Т. (2016)
Джегур Г. - Зайнятість і безробіття сільського населення: сучасні тренди та інструменти їх згладжування (2016)
Панкова Л. - Іміджеві зрушення в соціальному та регіональному менеджменті в розрізі кластеризації (2016)
Котковський Р. - Впровадження бюджетування реалізації продукції в діяльності гірничо-збагачувальних підприємств України (2016)
Коломицева О. - Перспективи розвитку маркетингових екологічних інновацій, Васильченко Л., Горяна І. (2016)
Содержание (2016)
Горовий С. О. - Динаміка ротора відцентрового насоса та його стабільність в симетричних шпаринних ущільненнях (2016)
Марцинковский В. С. - Решения проблем герметизации проточного тракта центробежного компрессора, Кухарев И. Е., Билык Я. И., Лазаренко А. Д. (2016)
Арсеньев В. М. - Экспериментальный стенд для испытания и исследования газомасляного теплообменного аппарата на базе биметаллических ребристых труб, Середа Р.Н. (2016)
Радионов А. В. - Влияние магнитовязкого эффекта на работоспособность и безопасность магнитожидкостных герметизаторов (2016)
Зайцев В. И. - Анализ работы муфт упругих пластинчатых, разработанных в ПАО "ВНИИАЭН", Косторной А. С. (2016)
К сведению авторов журнала (2016)
Авторское соглашение научно-производственного и информационного журнала "Компрессорное и энергетическоемашиностроение" (2016)
Давидов О. І. - Використання гіпотези ефективного ринку в управлінні вартістю підприємств (2016)
Касич А. О. - Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни (2016)
Mraz S. - Economic sanctions against Iran and their effectiveness, Lipkova L’., Brockova K. (2016)
Sorawech P. - International managers’ satisfaction with Thai logistic services (2016)
Strazovska L’. - Importance of family business for EU economies, Jancikova E. (2016)
Fojtikova L. - Economic integration impact on the EU trade structure, Vahalik B., Stanickova M. (2016)
Волошенко А. В. - Проблеми здійснення антикорупційних реформ в сучасній Україні та шляхи їх реалізації (2016)
Колісник Г. М. - Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання (2016)
Мудрак Р. П. - Маркетинговий аналіз національного ринку молока та молочної продукції, Цимбалюк Ю. А., Корман І. І. (2016)
Staniec I. - Open cooperation – the future of technological entrepreneurship (2016)
Feranecova A. - Cluster analysis of automotive industry companies, Sabolova M., Remias P. (2016)
Алєксєєв І. В. - Вплив інвестування господарських об’єднань на рівень розвитку національної економіки, Федевич Л. С. (2016)
Величко О. В. - Інтегральне оцінювання конкурентоспроможності зернової продукції сільськогосподарських підприємств, Христенко Г. М. (2016)
Wongleedee K. - Factors influencing revisit intentions of international tourists: a case study of Bangkok, Thailand (2016)
Колос Е. А. - Выбор и апробация методик оценки инновационной активности: на примере предприятий Восточно-Казахстанской области, Денисова О. К., Касенова А. Е. (2016)
Konda I. - Developing and implementing relationship marketing system through the analysis of transactions network (2016)
Кривов’язюк І. В. - Оцінювання стратегічної позиції машинобудівних підприємств у контексті задач діагностики їх можливостей, Стрільчук Р. М. (2016)
Naksongkaew B. - Customer satisfaction with selected aspects of hotel management: a case study of Thailand (2016)
Николюк О. М. - Оцінювання конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженої інформації (2016)
Sirigunna J. - Market factors influencing the decision to patronize budget hotels in Bangkok (2016)
Trongsakul R. - Hotel customers’ loyalty: a case study of hotels’ international customers in Bangkok, Thailand (2016)
Hodzic S. - Tax incentives for R&D of large companies: empirical analysis on Croatia, Becic E. (2016)
Чубукова О. Ю. - Маркетингове дослідження проблем оптимального стану складського господарства підприємства, Яренко А. В. (2016)
Бабець І. Г. - Підприємницька діяльність як детермінанта виробничої безпеки регіону (2016)
Бойко В. В. - Загрози функціонуванню господарського механізму розвитку сільських територій: структурно-функціональний аспект (2016)
Лыщикова Ю. В. - Методика оценки капитализации ресурсного потенциала региона, Орлова А. В., Никулина Е. В. (2016)
Cervantes R. F. L. - Economic development and water scarcity in Mexico (2016)
Aleinikova A. I. - Method for evaluating the economic efficiency of water supply lines restoration based on teleinspection results (2016)
Grencikova A. - Recent trends in international migration of young people in Slovakia, Spankova Ja. (2016)
Zatwarnicka-Madura B. - Brand image vs. consumer trust, Stecko Ju., Mentel G. (2016)
Притворова Т. П. - Самозанятость в Казахстане: тенденции развития и трудности идентификации, Пестунова Г. Б., Кулов О. А. (2016)
Кічурчак М. В. - Напрями адаптації зарубіжного досвіду фіскальної децентралізації в систему відтворення суспільних благ в Україні (2016)
Коніна М. О. - Вітчизняні реалії та перспективи справляння ПДВ в Україні (2016)
Литвин О. Ю. - Інвестиції в нерухомість як засіб збереження заощаджень, Аранчій В. І., Дорогань-Писаренко Л. О. (2016)
Mehes M. - Investigation on corporate demand for insurance, Staskova S. (2016)
Мороз О. В. - Модель фінансової децентралізації на сільських територіях України, Семцов В. М., Кукель Г. С. (2016)
Reznik G. A. - Specific features of banking sector under economic instability in Russia, Molkin A. N. (2016)
Шумелда В. М. - Сучасні тенденції розвитку банківського кредитування фізичних осіб в Україні (2016)
Замула І. В. - Аналіз рентабельності екологічно чистої продукції при маркетинговому дослідженні (2016)
Моргулець О. Б. - Методичні підходи до аналізу ефективності управління ВНЗ, Григоревська О. О. (2016)
Байнова М. С. - Корреляционный анализ государственного воздействия на отдельные аспекты российской экономики, Козырев М. С., Петров А. В. (2016)
Bezrukova T. L. - Modelling and forecasting of innovative development of entrepreneurial structures under the global competition, Gyiazov A. T., Bazieva A. M. (2016)
Бояринова К. О. - Функціональність інноваційної діяльності підприємств машинобудування в переробній промисловості (2016)
Георгіаді Н. Г. - Формування оптимального інвестиційного портфеля на фондовому ринку України, Бець М. Т., Федорчак О. Є. (2016)
Danilov A. N. - Cost management in open information system development for an industrial enterprise, Stolbov V. Yu., Fedoseev S. A. (2016)
Звонар В. П. - Економічна поведінка в структурі феномена соціальної відповідальності (2016)
Kalinina O. V. - Strategic and innovative aspects of transition to progressive scale in income taxation, Lopatin M. V. (2016)
Luchakivskyy A. O. - Multiobjective optimization of bank financial stability by means of goal programming (2016)
Никишкин В. В. - Интегральная оценка юзабилити сайтов: на примере Интернет-магазинов ювелирных изделий, Твердохлебова М. Д., Воронова Т. А. (2016)
Петров А. И. - Тяжесть дорожно-транспортных происшествий в регионах Украины как производная степени их промышленного развития (2016)
Пєнська І. О. - Прогнозування стану зовнішньоекономічної безпеки України, Дахнова О. Є. (2016)
Шраменко Н. Ю. - Методологія оцінювання синергетичного ефекту при термінальній системі доставки вантажів (2016)
Актуалітети цивілізаційного розвитку України (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Korbut O. M. - Emission properties of an atmospheric pressure argon plasma jet excited by barrier discharge, Kelman V. A., Zhmenyak Yu. V., Klenivskyi M. S. (2015)
Cherniak O.M. - Particle's diffusion in a two-dimensional random velocity field (2015)
Odinaev S. - Frequency dispersion of dielectric permittivity and dielectric losses in aqueous KCl and CsCl solutions depending on their state parameters, Makhmadbegov R. S. (2015)
Atamas N. A. - Structure of aqueous monovalent electrolyte solutions, Bulavin L. A., Vasyl’eva D. (2015)
Romanyuk Yu. A. - Raman scattering in superlattices with Ge quantum dots, Yaremko A. M., Dzhagan V. M., Yukhymchuk V. O. (2015)
Ostafijchuk B. K. - Synthesis and magnetic microstructure of nanoparticles of zinc-substituted magnesium ferrites, Bushkova V. S., Moklyak V. V., Ilnitsky R. V. (2015)
Krupnitska O. M. - Influence of the Heisenberg exchange interaction anisotropy on the magnetization process of a frustrated diamond chain in a strong magnetic field (2015)
Grytsay V. I. - Self-organization and fractality in the metabolic process of glycolysis (2015)
Belikov A. G. - Isotope separation in the reflected ion beam in a system with a cusp magnetic field (2015)
Petro Ivanovych Baransky (to the 90-th anniversary of his birthday) (2015)
Author’s index to the 60th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2015 (2015)
Subject index to the 60th volume of `"Ukrainian Journal of Physics" for 2015 (2015)
Содержание (2016)
Кирик Г. В. - Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління, Жарков П. Є., Бондаренко Г. А., Блюсс Б. О, Шевченко В. Г., Лях М. М. (2016)
Бурый А. С. - Исследование крутильных колебаний валопровода оппозитной поршневой компрессорной установки, Симоновский В. И. (2016)
Воробьев Ю. С. - Анализ вибрационных напряжений в лопатках компрессора низкого давления ГТД, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2016)
Голощапов В. Н. - Граничные условия теплообмена во впадинах уплотнений ступенчатого типа, Бахмутская Ю. О. (2016)
Тодчук В. А. - Устойчивость цилиндрических оболочек (2016)
Криштоп И. В. - Уточнение методики расчета отводящих устройств свободновихревых насосов типа "Turo", Герман В. Ф., Гусак А. Г. (2016)
Пономаренко О. И. - Определение мест локализации дефектов в отливках с помощью метода распознавания образов, Евтушенко Н. С., Тренев Н. С. (2016)
Малець В. М. - Вплив зовнішніх фізичних полів на структурування епоксикомпозитів наповнених високодисперсним порошком заліза, Боярська І. В., Кашицький В. П. (2016)
Марченко Ю. А. - Разработка технологии электронно-лучевой термической обработки дисперсионно-твердеющих жаропрочных сталей, Петрик И. А. (2016)
Лебедь В. Т. - Совершенствование процесса и метода контроля демонтажа крупногабаритных составных изделий, Разживин А. В. (2016)
Tarelnyk V. B. - Increasing wear resistance steel parts in press-fit connections by new methods of fretting corrosion protection, Konoplianchenko Ie. V., Belous A. V. (2016)
К сведению авторов журнала (2016)
Авторское соглашение научно-производственного иинформационного журнала "Компрессорное и энергетическоемашиностроение" (2016)
Василенко О. М. - Діяльність практичних психологів та соціальних педагогів шкіл з формування статево-рольової поведінки підлітків, Мухар А. Л. (2017)
Васянович Г. П. - До поняття безпеки освітнього середовища: аспекти дослідження (2017)
Волинець Н. В. - Морально-психологічний клімат в медичному колективі, Долбищук Т. В. (2017)
Дика Л. Л. - Психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвих умінь студентів (2017)
Заіка В. М. - Соціально-психологічні аспекти захисту прав людей з особливими освітніми потребами в умовах інтеграції до європейського освітнього простору (2017)
Ігнатенко К. В. - Деякі аспекти соціальної роботи з дітьми трудових мігрантів, Лазуренко І. А. (2017)
Калаур С. М. - Педагогічний моніторинг стану готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання професійних конфліктів (2017)
Комар Т. В. - Виховання дітей в дистантних сім’ях як психолого-педагогічна проблема, Василенко О. М., Лунков О. М. (2017)
Кравчук Л. С. - Фізична терапія, ерготерапія: тлумачення професійної діяльності (2017)
Крупа В. В. - Ефективність педагогічних технологій при формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2017)
Малоголовка О. А. - Дослідження можливостей інклюзивного туризму на Поділлі (2017)
Мисько В. І. - Творче використання соціально-педагогічної спадщини Януша Корчака в роботі з дітьми та молоддю в сучасних умовах в Україні (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Психолого-педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у контексті неперервної освіти (2017)
Онипченко О. І. - Питання статеворольової соціалізації молоді через становлення інституту шлюбу та сім’ї у радянському суспільно-політичному дискурсі 1920-х років (2017)
Пилипів В. Г. - Корпоративна культура як психологічний чинник успішного розвитку закладів ресторанного бізнесу, Волинець Н. В. (2017)
Фрадинська А. П. - Професійна та особистісна готовність психолога до діяльності, Вишневська І. В. (2017)
Циган Н. В. - Особливості формування професійної компетентності при підготовці фахівців для різних типів соціальних закладів (2017)
Чайковський М. Є. - Інклюзивний освітній простір як середовище соціально-педагогічної роботи з молоддю з інвалідністю (2017)
Анотації (2017)
Відомості про авторів (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Kakushadze Z. - Quantization rules for dynamical systems (2016)
Zhovtyansky V. A. - Role of anode processes in glow discharge energetics, Anisimova O. V. (2016)
Kutsyk A. M. - Nonlinear diffusion in the liquid solution of diethyl ether with chloroform, Obukhovsky V. V. (2016)
Ledney M. F. - Influence of dc electric field on the hysteresis of light-induced fréedericksz transition in a nematic cell, Tarnavskyy O. S., Khimich V. V. (2016)
Ahmed A. - Microwaves in structured metamaterials: supeluminal, slow, and backward waves, Mal'nev V. N., Mesfin B. (2016)
Bzovska I. S. - Surface patterns at catalytic oxidation of carbon monoxide, Mryglod I. M. (2016)
Neimash V. - Raman scattering in the process of tin-induced crystallization of amorphous silicon, Dovbeshko G., Shepelyavyi P., Danko V., Melnyk V., Isaiev M., Kuzmich A. (2016)
Bondar V. M. - Polarization dependences of radiation emission by hot carriers in InSb, Tomchuk P. M. (2016)
Freik D. M. - Thermoelectric properties of bismuth-doped tin telluride SnTe:Bi, Mudryi S. I., Gorichok I. V., Prokopiv V. V., Matkivsky O. M., Arsenjuk I. O., Krynytsky О. S., Bojchyk V. M. (2016)
Ushcats M. V. - Virial coefficients of Morse potential, Ushcats S. J., Mochalov A. A. (2016)
Hornetska M. - Two-parameter modifications of anyonic statistics, Rovenchak A. (2016)
Iakubovskyi D. - Comptonization of cosmic microwave background by cold ultrarelativistic electron-positron pulsar wind and origin of ~130 GeV lines, Yushchenko S. (2016)
Litovchenko V. G. - A Nobel Prize-grade result. Academician of the NAS of Ukraine Vadym Evgenovych Lashkaryov: the outstanding Physicist of the 20-th century, the discoverer of a p-n-junction (to the 55-th anniversary of the foundation of the Institute of Semiconductor Physics of the NAS of Ukraine)) (2016)
Бикова О. - "Я туристкою проїхала по рідній землі": Україна у репортажах Лесі Богуславець (2016)
Величко З. - Проблеми українського націєтворення у публіцистиці Осипа Назарука (2016)
Лозинський М. - Галичанин Андрей Шептицький та наддніпрянець Іван Огієнко в контексті науки і видавничої справи в ХХ ст. (2016)
Ніронович І. - Історико-правові та господарсько-фінансові умови розвитку української професійної преси у міжвоєнній Польщі (1918–1939 рр.) (2016)
Слотюк Т. - Ідеологічні й політичні детермінанти комунікаційного процесу москвофільської преси (2016)
Балда Т. - Етичний кодекс українських журналістів США та Канади в історії української журналістики (2016)
Кецмур Б. - Специфіка журналістського розслідування у друкованих ЗМІ (2016)
Коник А. - Історична пам’ять у пострадянських російських товстих журналах: тенденції, динаміка, контексти (2016)
Лильо Т. - Ідеологізація преси: історія, особливості та універсальність засад (2016)
Лось Й. - Емпатична і вартісна орієнтація думки (2016)
Паславський І. - Політика і журналістика. Вацлав Гавел про журналістику і журналістів (2016)
Вовканич С. - Національна і світова безпека новітньої доби: соціогуманістичний концепт (2016)
Гоцур О. - Репрезентація та роз’яснення концептів "Європа" та "Росія" на сторінках української преси (2016)
Мельник А. - "Ціннісне домобудівництво особистості": персоналістичний аспект духовності у філософській публіцистиці Сергія Кримського (2016)
Рашкевич М. - Семантичний простір чисел у публіцистиці Д. Мережковського (2016)
Хоменко Т. - Особливості інформаційного наповнення українського соціокультурного медіапростору (2016)
Драган-Іванець Н. - Комунікативно-риторичні тактики в промовах Надії Савченко (2016)
Капелюшний А. - Труднощі в координації підмета і присудка під час телевізійного мовлення наживо (2016)
Лильо Г. - Концепт патріотизм у системі бінарних концептів свій/чужий в українському соціокомунікативному дискурсі 2014−2016 років (2016)
Васіна О. - Конвергенція жанрів новини і реаліті-шоу в нових медіа (2016)
Галацька В. - Театральна публіцистика України переломного періоду (2013-2016 рр.) в аксіологічному аспекті (2016)
Дворянин П. - Комунікативні методи дослідження регіональних новин як соціокультурного продукту (2016)
Житарюк М. - Перформативний потенціал клонофактів (2016)
Мельник Ю. - Приховування суспільно важливої інформації у добу Інтернету та соціальних медіа (2016)
Онуфрів С. - Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності (2016)
Рудик М. - Творча майстерня професора Володимира Здоровеги: жанрові та стильові особливості (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Prykarpatsky A. K. - On the classical Maxwell–Lorentz electrodynamics, the electron inertia problem, and the Feynman proper time paradigm, Bogolubov N. N. (2016)
Mykytenko N. - Radiation-induced formation of "heavy" clusters in binary crystals (2016)
Piatnytskyi D. V. - Formation of complexes of hydrogen peroxide molecules with DNA, Zdorevsky O. O., Perepelytsya S. M., Volkov S. N. (2016)
Kolodnytska R. V. - Multifractal analysis of marks left by droplets of dispersed diesel fuels with various chemical compositions, Kryzhanivskyy V. B., Moskvin P. P. (2016)
Manilov A. I. - Problems of application of porous silicon to chemical and photocatalytic production of hydrogen (2016)
Vinichenko V. A. - Optical and electrophysical properties of 95% In2O3 + 5% SnO2/ns-Si heterostructure, Buchenko V. V., Goloborodko N. S., Lendel V. V., Lushkin A. E., Telega V. N. (2016)
Nakhodkin M. G. - Photoelectron emission from Si–Gd–O cathode, Fedorchenko M. I. (2016)
Butenko D. V. - Influence of the magnetic dipole moment of a metal nanoellipsoid on the scattering of electromagnetic waves, Tomchuk P. M. (2016)
Kharchenko D. O. - Self-organization of an ensemble of vacancies under the spinodal decomposition of binary systems at continuous irradiation, Kharchenko V. O., Bashtova A. I. (2016)
Денисенко О. І. - Особливості циркадіанних ритмів функціональної активності гіпофізарно-тиреоїдної системи та показників окиснювального стресу у хворих на алергічні дерматози (2016)
Сизон О. О. - Артропатичний псоріаз з урахуванням сучасних даних з патогенезу та особливостей клінічного перебігу дерматозу (2016)
Резніченко Н. Ю. - Сучасні підходи до лікування чоловіків, хворих на псоріаз з урахуванням особливостей гормонального статусу (2016)
Мавров Г. И. - Заболевания кожи, ассоциированных с вирусом простого герпеса 2-го типа, Запольский М. Э. (2016)
Aiziatulov R. F. - Influence of pathogenic aetiological agents of patients with acne and prevention, Poliah Y. O., Skoroded M.E. (2016)
Корольова Ж. В. - Сучасне лікування бактеріального целюліту (2016)
Возняк І. Я. - Особливості змін цитокінових та імуноморфологічних показників у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Взаємодія рожевих вугрів з іншими захворюваннями, Полях Я. О., Пойманова О. С. (2016)
Резніченко Н. Ю. - Досвід профілактичного застосування вітамінних засобів у дерматовенерологічній практиці (2016)
Мавров Г. И. - Эпидемиология латентного раннего сифилиса, Щербакова Ю. В., Миронюк В. И. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Побудова шкіри. Гістологія, патогістологія шкіри. Морфологічні елементи висипу. Принципи лікування (методичні вказівки до практичних занять студентів медичного факультету), Полях Я. О. (2016)
Веретельник О. В. - Післядипломна освіта лікарів-дерматовенерологів: вивчення основ косметології (2016)
Регіональна науково-практична конференція "Святогірські дерматовенерологічні дні: Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом" 12 травня - 13 травня 2016, Святогір’я, Україна (2016)
Дайджест (2016)
До уваги авторів (2016)
Титул, зміст (2017)
Алхімов Є. М. - Морфометрична характеристика ремонтних цьоголіток стерляді в ставах різної площі, Шевченко В. Ю. (2017)
Андрійчук В. Ф. - Фізико-хімічні показники м’яса та сала свиней, Шуляр А. Л. (2017)
Басаргін В. А. - Склад крові свиноматок за дії низьких доз важких металів, Лавринюк О. О. (2017)
Безмен В. А. - Энергосберегающий способ обогрева поросят-отъёмышей, Рудаковская И. И., Ходосовский Д. Н., Шацкая А. Н., Колос В. П. (2017)
Василенко Т. О. - Санітарно-токсикологічна оцінка питної води підприємств АПК за вмістом важких металів, Милостивий Р. В., Масюк Д. М., Єфімов В. Г., Калиниченко О. О. (2017)
Волощук В. М. - Пилове забруднення і бактеріальне обсіменіння повітря у маточнику за різних сезонів року та умов мікроклімату, Герасимчук В. М. (2017)
Волощук В. М. - Особливості утримання різновидового поголів’я тварин на малих фермах, Підтереба О. І., Засуха Л. В. (2017)
Волощук В. М. - Динаміка температури повітря та внутрішніх елементів конструкції корівника каркасного типу за дії факторів зовнішнього середовища, Хоценко А. В. (2017)
Грищенко С. М. - Показники та хімічний склад продуктів забою свиней за різних умов відгодівлі (2017)
Іванов В. О. - Виробництво і монтаж легких приміщень у органічному свинарстві, Мазанько М. О., Іванова Л. О., Засуха Л. В. (2017)
Колісник О. І. - Якісний склад туш бугайців абердин-ангуської породи різного походження та віку, Прудніков В. Г., Боднарчук І. М. (2017)
Коробка А. В. - Ефективність використання у годівлі молодняку свиней ферментних препаратів, Онищенко А. О., Конкс Т. М. (2017)
Лісогурська О. В. - Закономірності міграції 137Cs у ланцюгу ґрунт – рослина ріпаку в умовах радіоактивного забруднення Житомирського Полісся (2017)
Лісогурська Д. В. - Типи медозбору на житомирському поліссі, яке зазнало радіоактивного забруднення, Фурман С. В., Кривий М. М., Вербельчук С. П., Кураченко Н. М. (2017)
Марценюк Н. О. - Ставово-садкова технологія вирощування риби (2017)
Надаринская М. А. - Изучение гепатопротекторных свойств культуральной жидкости Fusarium sambicium в кормлении высокопродуктивных коров, Голушко О. Г., Гринь М. С., Хорушкин В. В. (2017)
Назаренко І. В. - Перевага термокислотного методу коагуляції білків молока при виробництві кисломолочного сиру, Малиновська М. Д. (2017)
Осипчук А. М. - Особливості формування кормової цінності і продуктивності сої, Осипчук О. С. (2017)
Отченашко В. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові у телят молочників при додатковому введенні лізину та метіоніну в замінник цільного молока, Бучковська К. Д., Лисенко Г. Л. (2017)
Патрєва Л. С. - Вплив дезінфекції на підвищення якості інкубаційних яєць перепелів, Гроза В. І. (2017)
Перекрестова Г. В. - Продуктивні якості корів-первісток різних генотипів в умовах промислової технології виробництва молока (2017)
Повод М. Г. - Вплив віку свиноматок на їх відтворювальні якості за різних умов утримання, Корж О. В., Варапай М. С. (2017)
Повод М. Г. - Вплив пори року на відтворні якості свиноматок данської селекції, Корж О. В., Нестеров А. М. (2017)
Повод М. Г. - М’ясні та забійні якості свиней різних генотипів за відмінних вагових кондицій, Самохіна Є. А., Кисельов О. Б. (2017)
Повод М. Г. - Відтворювальна здатність свиноматок зарубіжної селекції в умовах інтенсивної технології, Храмкова О. М. (2017)
П’ясківський В. М. - Через WBP (НПП) до підвищення безпечності та експортного потенціалу продукції бджільництва, Вербельчук С. П., Вербельчук Т. В. (2017)
Радчиков В. Ф. - Экструдированные корма в кормлении бычков, Кот А. Н., Цай В. П., Ганущенко О. Ф., Куртина В. Н., Пентилюк С. И. (2017)
Радчиков В. Ф. - Повышение продуктивности молодняка крупного рогатого скота за счёт новых белковых добавок, Цай В. П., Кот А. Н., Шарейко Н. А., Куртина В. Н., Пивторак Я. И. (2017)
Радчикова Г. Н. - Мясная продуктивность и качество говядины при скармливании кормовой добавки гумат натрия, Возмитель Л. А., Куртина В. Н., Букас В. В., Райхман А. Я. (2017)
Романчук А. С. - Бродильні процеси в рідкому вмістимому рубця та продуктивні ознаки корів за наявності в їх раціоні кавового шламу, Рівіс Й. Ф. (2017)
Рубан Н. О. - Особливості гістологічної будови печінки молодняку гусей за використання різних рівнів лецитину соняшнику, Оріщук О. С., Цап С. В. (2017)
Савчук І. М. - Продуктивна дія комбінованого силосу зі злаково-бобової сумішки при виробництві яловичини в зоні Полісся, Степаненко В. М., Павлюк Н. В., Мельничук О. П. (2017)
Славов В. П. - Закономірності вивільнення 137Сs в рубці жуйних , Дідух М. І., Кальчук Л. А. (2017)
Тимошенко В. Н. - Определение степени воздействия объёмно-планировочных и конструктивных решений ферм и комплексов различных типоразмеров на формирование условий обитания животных в зимний период, Музыка А. А., Москалев А. А., Кирикович С. А., Шейграцова Л. Н., Шматко Н. Н., Пучка М. П., Тимошенко М. В. (2017)
Ткачук В. І. - Вплив анальциму на морфологічні та біохімічні показники крові у поросних свиноматок (2017)
Від Редакційної колегії (2016)
Попик В. І. - Знакові постаті національної історії та культури (2016)
Бездрабко В. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики (2016)
Воропаєва Т. С. - Роль особистості в українській історії крізь призму біографістики (2016)
Ківшар Т. І. - Українсько-канадські взаємини в галузі культури: мистецько-літературна та громадська діяльність Ліди Палій (2016)
Томозова Н. М. - Актриса Польського театру Ганна Мудра: біографічна розвідка (2016)
Майборода П. А. - Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри: життя та діяльність одеського вченого в 1944–1952 рр. (2016)
Коник О. О. - Підпільна бібліотека у спогадах херсонських борців із царизмом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Левченко В. В. - Інтелектуальна біографія – ключова модель дослідження історії генерацій вчених-істориків Одеси (2016)
Музичко О. Є. - Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ – на початку ХХ cт. (2016)
Мироненко Д. О. - Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР в контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст. (2016)
Нагайко К. М. - Персональний склад Київської Української Громади 60-90-х рр. ХІХ ст. (2016)
Яценко О. М. - Вітчизняна наукова періодика як джерело формування "Українського біографічного архіву" (2016)
Вернік Ю. В. - Інтернет як джерело біографічної інформації про сучасників (2016)
Міщук С. М. - Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України, Міщук Г. А. (2016)
Демуз І. О. - Епістолярна спадщина П. Я. Стебницького як джерело з історії громадського життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Стамбол І. І. - Біографічні нариси у друкованому доробку І.Л. Липи (2016)
Вакульчук О. А. - Анотований бібліографічний покажчик "Симон Петлюрана на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до біобібліографії" у системі бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2016)
Філіппова Н. П. - Значення персональних бібліографічних покажчиків діячів медичної галузі у висвітленні досягнень вітчизняної медицини (2016)
Котлярова Т. В. - Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Секція Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору" (Київ, 4–6 жовтня 2016 р.) (2016)
Демченко Т. П. - Постать Михайла Коцюбинського крізь призму його бібліотеки (рец.: Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського. Короткий опис / (Чернігівський літ.-мемор. музей-заповідник М. М. Коцюбинського ; упоряд. Н. М. Коцюбинська та ін.). – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 335 с.), Іваницька С. Г. (2016)
Буряк Л. І. - "Джерела української біографістики" — серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2016)
Яценко О. М. - Вагомий внесок до української біобібліографії. Про серію біобібліографічних нарисів "Дитячі письменники України" Національної бібліотеки України для дітей (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Kolupaieva A. - Education for children with special needs: from institutionalization to inclusion, Zasenko V. (2016)
Адамюк Н. Б. - Сучасні інноваційні технології оцінювання професійних компетентностей перекладачів жестової мови (2016)
Аркадьєва О. О. - Роль функціонування оптичного аналізатора в формуванні навичок читання в молодших школярів із ДЦП (2016)
Богданович Т. В. - Раннє виявлення дітей з порушенням слуху та організація їх педагогічного супроводу (2016)
Бугрій В. С. - Розвиток теорії та практики навчання історії розумово відсталих дітей в україні (кінець ХІХ – початок ХХ століть), Косенко Ю. М. (2016)
Бурлака О. В. - Формування географічних понять як чинник підвищення природничо-наукової компетентності в учнів із порушеннями слуху (2016)
Довгопола К. С. - Методичні рекомендації з проведення занять корекції розвитку (профілактика та корекція порушень поведінки) у підготовчих класах шкіл сліпих та слабозорих (2016)
Жук В. В. - Оновлення змісту освіти дітей з порушеннями слуху: теоретичні підходи та їх реалізація (2016)
Ільяна В. М. - Дослідження рецептивної діяльності різної модальності у контексті подолання розладів читання (2016)
Кобильченко В. В. - Психологічні особливості соціального функціонування дітей молодшого шкільного віку з глибокими порушеннями зору (2016)
КолесникІ. П. - Новаторські ідеї І. Г.Єременка щодо реформування навчання учнів допоміжних шкіл, Супрун М. О. (2016)
Кондратенко С. В. - Рівні розвитку просторових уявлень у молодших школярів з порушеннями зору (2016)
Kostenko T. M. - Theoretical and methodologicaln aspects of the organization of fine art activity of primary school children with visual impairments (2016)
Кот М. З. - Життя віддане дефектології (2016)
Кульбіда C. В. - До питання про принципи добору мовного, мовленнєвого, ілюстративного, відеоінформаційного матеріалу до змісту програми "Українська жестова мова" (2016)
Лапін А. В. - Організація роботи педагогічних працівників у інклюзивному дошкільному освітньому закладі (2016)
Легкий О. М. - Новітні тенденції в організації трудового навчання в спеціальних загально освітніх закладах для дітей з порушеннями зору (2016)
Логвінова І. П. - Напрямки психокорекції емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2016)
Малишевська І. А. - Проблеми впровадження інклюзивної освіти в Україні (2016)
Наконечна Л. М. - Концептуальні аспекти інклюзивної освіти (2016)
Пахомова Н. Г. - Мотивація як основний критерій професійного зростання та самовдосконалення корекційного педагога (2016)
Піканова Н. В. - Педагогічна взаємодія в інклюзивному середовищі дошкільного закладу (2016)
Пригода З. С. - Сучасні підходи до розробки змісту програми "корекція розвитку мовлення" для дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями (2016)
Прохоренко Л. І. - Психологічні особливості рефлексії школярів із затримкою психічного розвитку в процесі саморегуляції навчання (2016)
Рібцун Ю. В. - До проблеми створення навчальної програми "музичне мистецтво" для роботи зі школярами із тяжкими порушеннями мовлення (2016)
Рубан О. М. - Дослідження впливу соціального сирітства на розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування (2016)
Софій Н. З. - Підготовка педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2016)
Стригунова А. І. - До проблеми дослідження комунікативних умінь у школярів молодшого шкільного віку з розумовою відсталістю (2016)
Супрун Д. М. - Використання науково-педагогічної спадщини Івана Гавриловича Єременка в підготовці сучасних корекційних педагогів та психологів (2016)
Сухіна І. В. - Особливості міжособистісної взаємодії в сім'ях, де виховуються діти з розладами аутичного спектра (РАС) раннього віку (2016)
Таранченко О. М. - Супровід осіб з особливими потребами у вітчизняній системі освіти: ретроспектива та перспектива (2016)
Трикоз С. В. - Особливості змісту підручника "природознавствство" для молодших школярів з розумовою відсталістю (2016)
Трофименко Л. І. - Мовленнєвий розвиток у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного навчання (2016)
Федоренко О. Ф. - Якісні трансформації в освіті осіб з порушеннями слуху: варіативність освітніх маршрутів (2016)
Чеботарьова О. В. - Коррекційно-розвивальне забезпечення навчання школярів із порушеннями опорно-рухового апарату (2016)
Шевченко В. М. - Дидактико-методичні особливості підручників з предметно-практичного навчання для дітей з порушеннями слуху (2016)
Шипелік Т. В. - Методичні аспекти впровадження програми з гармонізації розвитку підлітків з легкою розумовою відсталістю (2016)
Колупаєва А. А. - Нормативний бюлетень, Луценко І. В. (2016)
Груша A. - Увековечение памяти о Франциске Скорине в Беларуси (1924–1990) (2017)
Кралюк П. - Біблійні переклади Франциска Скорини та їх вплив на видання україномовних новозавітних текстів часів Реформації (2017)
Корнилова Т. - Учение о мудрости Франциска Скорины (2017)
Ковальчук Г. - Франциск Скорина за публікаціями вчених української діаспори 1920-х років (2017)
Бондар Н. - Скориніана Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Ціборовська-Римарович І. (2017)
Нарбутене Д. - Литовское издание по случаю юбилея "Библии Русской" Франциска Скорины (2017)
Заболотна Н. - "Людем посполитым к доброму научению…" (Круглий стіл з нагоди 500-річчя виходу Біблії Франциска Скорини), Ковальчук Г. (2017)
Бондар Н. - "Берковські читання" до 500-ліття білоруського книгодрукування (2017)
Шип Н. - Актуальне науково-довідкове бібліографічне видання (Рец. на кн.: "Схід і Південь України: час, простір, соціум (ХVІІ – початок ХХІ ст.) : матеріали до бібліографії" : у 2 т. Т. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т історії України. – К., 2016. – 944 с.) (2017)
Петриченко К. - Круглий стіл "Українські дослідники діаспори: напрями досліджень, здобутки і перспективи" (2017)
Махній В. П. - Власні точкові дефекти у шарах селеніду кадмію, отриманих методом реакцій твердофазного заміщення, Махній О. В., Сльотов М. М., Фодчук І. М. (1999)
Годованюк В. М. - Високонадійний кремнієвий p-i-n фотодіод, Добровольський Ю. Г., Ащеулов А. А. (1999)
Горбулик В. І. - Покращення характеристик кремнієвих сонячних елементів нанесенням захисних та просвітлюючих а-C:H:N плівок, Клюй М. І., Литовченко В. Г., Костильов В. П., Романюк А. Б. (1999)
Лесина Н. В. - Cистема СdTe–CdSb, Дремлюженко С. Г., Раренко І. М. (1999)
Заслонкін А. В. - Електричні властивості селеніду вісмуту, легованого міддю, Камінський В. М., Ковалюк З. Д., Мінтянський І. В., Савицький П. І. (1999)
Махній В. П. - Бар’єрні детектори електромагнітного випромінювання на основі широкозонних II-VI сполук, Баранюк В. Є., Барасюк Я. М., Демич М. В., Махній О. В., Мельник В. В., Собіщанський Б.М. (1999)
Ткачук П. М. - Вирощування та властивості телуриду кадмію, компенсованого домішкою хлору (1999)
Ковалюк З. Д. - Особливості фізико-хімічних властивостей алюмінієвих інтеркалатів InSe і GaSe, Пирля М. М., Боледзюк В. Б. (1999)
Ткач В. М. - Вплив зовнішнього навантаження на залишкові деформації гратки алмазу (1999)
Ащеулов А. А. - Пристрій для отримання монокристалів твердих розчинів на основі телуриду вісмуту, Романюк І. С., Простебі Л. І., Добровольський Ю. Г. (1999)
Константинович А. В. - Класична теорія випромінювання системи невзаємодіючих заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної траєкторії в непоглинаючому ізотропному середовищі, Константинович І. А. (1999)
Горлей П. М. - Анізотропія флуктуацій струму в телурі, Григоришин О. М. (1999)
Дугаєв В. К. - Моделювання процесів утворення структур в інтеркальованих шаруватих кристалах (1999)
Волков В. Л. - Моделювання процесу розряду джерела струму з пористим електродом, Ковалюк З. Д., Поляков І. О. (1999)
Горлей П. М. - Інваріантні розв’язки задачі про водневу пасивацію кремнію, Возний М. В. (1999)
Борча М. Д. - Шестихвильова рентгенівська дифракція у спотворених кристалах, Гультай Л. Л., Раранський М. Д., Ткач О. О., Фодчук І. М. (1999)
Кіселичник М. Д. - Використання мереж Петрі при моделюванні дефектності процесів послідовної структури (1999)
Ангельський О. В. - Структура скалярних статистичних полів, Бесага Р. М., Ковальчук О. В., Мохунь І. І. (1999)
Пирога С. А. - Дисперсія поздовжних акустичних фононів у монокристалах CdJ2 (4H), легованих CuJ (1999)
Богатирьова Г. В. - Нелінійна голограма Юнга як вейвлет-перетворювач вхідного сигналу, Полянський П. В. (1999)
Бучковський І. А. - Програмно–апаратурний комплекс для дослідження процесів у динамічних системах, Горкавчук А. Г., Ломанець В. С., Максимяк П. П. (1999)
Політанський Л. Ф. - Особливості моделювання порогової напруги МОН–транзисторів з коротким каналом, Герасим В. В., Горда Є. Л., Пшегорницька І. В., Бурмич І. П. (1999)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського