Сьома С. О. - Використання дистанційних форм навчання в наукових секціях Малої академії наук України (2014)
Шишкіна К. М. - Модель забезпечення інформаційної безпеки молодших школярів (2014)
Шутько В. В. - Сучасний погляд на проблеми фізичного виховання і формування особистості школяра (2014)
Якименко С. І. - Інтеграційні процеси в сучасній початковій освіті (2014)
Бутиріна М. В. - Особливості конструювання та розроблення тестових завдань для педагогічного контролю знань (2014)
Гунько Н. А. - Формування педагогічної майстерності викладачів у вищих навчальних закладах непедагогічного профілю за кордоном та в Україні (2014)
Данилюк С. С. - Формування професійної компетентності сучасних фахівців у процесі проведення відеоконференцій (2014)
Карсканова С. В. - Від професійного самовизначення до професійного розвитку майбутнього вчителя (2014)
Коваленко О. В. - Сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Концепція модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах компетентнісного підходу (2014)
Коробань О. В. - Перспективні напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2014)
Кубанов Р. А. - Удосконалення якості професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей в умовах кредитно-модульної системи навчання (2014)
Мадзігон В. В. - Економічна сутність розвитку малого підприємництва у процесі безперервної економічної освіти (2014)
Мельник О. С. - Упровадження дистанційного курсу як засіб підвищення якості освіти у професійній підготовці майбутніх фахівців (2014)
Силко Є. М. - Екологія культури як національно орієнтована перспектива культуровідповідного виховання підростаючого покоління в умовах глобалізації (2014)
Тамбовська К. В. - Інтелектуальна культура й інтелектуальний розвиток фахівця як стратегічна мета якісної педагогічної освіти (2014)
Устименко В. В. - Імерсійна освіта в Канаді як ефективний засіб вивчення другої мови (2014)
Бугрій В. С. - Становлення теорії шкільного краєзнавства в педагогічній думці України ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Власова В. П. - Формування європейського виміру французької університетської екологічної освіти (2014)
Волківська Д. А. - Наукові підходи до розуміння потенціалу особистості (2014)
Гаманюк В. А. - Стандартизація іншомовної підготовки в контексті інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору, Амеліна С. М. (2014)
Ємельова А. П. - Вивчення досвіду організації трудового навчання в народних школах Катеринославщини в сучасній практиці вищої школи (2014)
Кухарук О. В. - Готовність до моніторингу як педагогічна проблема (2014)
Олішкевич С. В. - Перші програми "виховання характеру" в американській школі та їх особливості (2014)
Стешенко В. В. - Зародження та становлення методичної підготовки майбутніх керівників дитячої технічної творчості у ХХ столітті, Мусаєв К. Ф., Белікова М. В. (2014)
Хорошилова Н. В. - Форми навчання іноземних мов у системі освіти дорослих ФРН (2014)
Чуканова С. О. - Інформологія як складник дисципліни "Бібліотекознавство та інформологія" у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ США (2014)
Дьяконов Г. В. - Психолого-педагогічні дослідження діалогу та рефлексії в пізнанні та мисленні (2014)
Журба Г. П. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього викладача спецтехнологій (2014)
Маліцька Л. Б. - Вплив етностереотипів на формування особистісної спрямованості (2014)
Цвіркун Л. О. - Інформаційно-комунікаційні технології як чинник мотивації в навчанні графічних дисциплін (2014)
Title (2016)
Contents (2016)
Sobol O. O. - Structural supercritical instability of dirac electrons in the field of two oppositely charged nuclei (2016)
Sizhuk A. S. - The transmission spectrum of the mixture of CO and HF for the time-dependent density of CO (2016)
Vovdenko S. - Laser-induced quasiperiodic metal structures for efficient excitation of surface plasmons, Dmitruk I., Berezovska N., Kutovyi S., Kalyuzhnyy A., Zubrilin N., Dombrovsky O. (2016)
Seti Ju. O. - Role of interface phonons in the functioning of an injectorless quantum cascade laser, Tkach M. V., Pan’kiv M. V. (2016)
Vasnetsov M. V. - Temporal characteristics of afterglow in artificial opal, Bazhenov V. Yu., Ponevchinsky V. V., Plutenko D. O., Kudryavtseva A. D., Tcherniega N. V. (2016)
Ilchishin I. P. - Phototuning of the frequency of a CLC-laser and ways of its optimization, Mykytiuk T. V. (2016)
Dreval M. B. - Concerning space distribution of the soft X-ray emissivity in the U-3M torsatron, Turianska O. V. (2016)
Savenko V. S. - Computer simulation of evaporation process of NaCl aqueous solution, Verbinska G. M., Bulavin L. A. (2016)
Bulavin L. A. - Influence of radiation on the phase transition temperature in liquids, Gavryushenko D. A., Taradii K. V., Atamas’ N. A., Sysoev V. M. (2016)
Dzyublik A. Ya. - Laue diffraction of spherical mӧssbauer waves, Spivak V. Yu. (2016)
Kuryliuk V. V. - Molecular dynamics calculation of thermal conductivity in a-SiO2 and an a-SiO2-based nanocomposite, Semchuk S. S. (2016)
Bormotova I. M. - Friedmann cosmological models with various equations of state of matter, Kopteva E. M. (2016)
Брисіна Т. Б. - Розвиток метафоричного мислення студентів-хореографів у роботі над етюдами, Власенко І. М. (2014)
Волкова Н. В. - Змістово-процесуальний підхід як основа реалізації ефективного взаємозв’язку структурних компонентів навчання у процесі підготовки майбутнього вчителя технології (2014)
Ганчук О. В. - Особливості класифікації навчальних екскурсій з географії, що використовуються у процесі підготовки майбутніх учителів (2014)
Драшко О. М. - Система педагогічних умов підготовки вчителів обслуговуючої праці до використання художніх ремесел у навчально-виховному процесі (2014)
Казанжи І. В. - Сучасні підходи до професійної підготовки вчителя початкової школи (2014)
Ковальчук І. М. - Аналіз стану проблеми розвитку професійно значущих якостей учителя технології в післядипломній освіті (2014)
Кудренко Д. О. - Формування професійної майстерності студентів художньо-графічних факультетів (2014)
Кучер З. С. - Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя технологій у модульній системі навчання (2014)
Кучер С. Л. - Оцінювання проектної діяльності майбутніх учителів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій (за програмою Intel "Навчання для майбутнього") (2014)
Лихолат О. В. - Компоненти і чинники формування змісту навчального курсу "Домознавство" в системі підготовки вчителя технологій (2014)
Матукова Г. І. - Організаційно-діяльнісні ігри як засіб розвитку підприємницької компетентності майбутніх економістів (2014)
Новіцька І. В. - Формування у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін готовності до розв’язання педагогічних задач (2014)
Потапова О. М. - Задачі як засіб формування критичного мислення у студентів технічних спеціальностей ВНЗ під час вивчення математичного аналізу (2014)
Савченко К. Ю. - Упровадження професійно-педагогічних ситуацій як засобу розвитку комунікативних умінь майбутніх вихователів дошкільних закладів (2014)
Савченко Л. О. - Аналіз нормативних документів підвищення якості освіти майбутніх учителів технології і креслення засобами педагогічної діагностики (2014)
Серьогіна І. Ю. - Розвиток самостійності студентів ВНЗ як компонента їх культури праці (2014)
Сушенцев О. О. - Умови формування конкурентоздатності майбутніх електромеханіків у навчально-виховному процесі ВНЗ (2014)
Філімонова Т. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до патріотичного виховання в умовах оновлення початкової освіти (2014)
Цись О. О. - Аналіз сучасних підходів до формування професійної мобільності майбутніх фахівців (2014)
Шаранда В. Є. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації у процесі фахової підготовки (2014)
Яковлєва В. А. - Якісна освіта як показник стану готовності педагогів до формування життєвої компетентності учнів (2014)
Ящук С. М. - Етапи формування професійно-педагогічної компетентності магістра технологічної освіти у процесі фахової підготовки (2014)
Бєляк О. М. - Зміст лексичної роботи з учнями початкових класів у спеціальній школі (2014)
Бондаренко О. В. - Зміст, форми і методи профорієнтаційної роботи в умовах профільної школи (2014)
Варфоломєєва І. М. - Організація навчально-виробничої практики у класах географічного профілю (2014)
Крутченко Л. В. - Роль художнього конструювання в розвитку творчих здібностей учнів (2014)
Кулінка Ю. С. - Методологічні аспекти впровадження веб-квест-технології як виду проектної діяльності для підвищення якості освіти (2014)
Сушенцев О. Є. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання: результати експерименту (2014)
Горщенко Ю. А. - До питання визначення оцінно-естетичних суджень майбутніх учителів початкової школи (2014)
Давиденко Г. В. - Концептуальні основи інклюзивної освітньої парадигми (2014)
Єжова О. В. - Установлення вимог до особистісних якостей кваліфікованого робітника (2014)
Iвaнченкo В. О. - Метoдoлoгiчний aспект oцiнювaння нaвчaльних дoсягнень студентiв із викopистaнням тестoвoгo кoнтpoлю (2014)
Ігнатенко С. В. - Віртуальні динамічні моделі як засіб формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Іншаков А. Є. - Якість освіти як сучасна парадигма підготовки майбутніх фахівців за спеціальністю "Дошкільна освіта" (2014)
Качалова Т. Г. - Структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі формування соціальної компетентності студентів (2014)
Ковшар О. В. - Освіта як педагогічна категорія в контексті глобалізацій і викликів часу (2014)
Кулішов В. С. - Основні передумови економічної освіти у школах технологічного профілю навчання (2014)
Максименко І. Г. - Техніка мовлення як елемент мовленнєвої майстерності майбутніх педагогів, Пінська О. Л. (2014)
Малихіна С. В. - Понятійно-категорійний аналіз сутнісного розуміння дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2014)
Недашковський Ю. В. - Технологїї навчання студентів із використанням міжпредметних зв’язків, Кучма О. І. (2014)
Овчаренко Н. А. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності в теорії навчання (2014)
Пальшкова І. О. - Підготовка вчителя в контексті сучасної гуманістичної освітньої парадигми (2014)
Пантєлєєв К. В. - Особистісно зорієнтоване навчання як ресурс здоров’язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Поліщук Н. В. - Вимоги до освіти та підготовки духовного вчителя в епоху інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу (2014)
Продан Л. А. - Підготовка майбутнього сучасного вчителя початкових класів засобами краєзнавчого музею (2014)
Свірська Ж. М. - Проблеми вдосконалення змісту і структури програм та підручників із літератури у висвітленні Євгена Пасічника (2014)
Семенова О. О. - Метод проектування як один з активних методів формування функціональної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Стас Т. В. - Педагогічні умови формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого мистецтва (2014)
Сушенцева Л. Л. - Вплив глобалізаційних процесів у суспільстві на зміст підготовки професійно мобільного кваліфікованого робітника (2014)
Туркот Т. І. - Індивідуалізація самостійної роботи студентів-фізиків на засадах вимог здоров’язбережувального навчання, Коновал О. А. (2014)
Фурдак Т. Д. - Використання суміжних видів мистецтва як важливий складник навчання диригента у ВНЗ (2014)
Шепеленко Т. Л. - Комунікативний складник професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю (2014)
Бакум З. П. - Психолого-педагогічні чинники адаптації випускників гірничих факультетів в умовах сучасного підприємства, Хоцкіна С. М. (2014)
Кокарева Е. О. - Дидактичні умови творчого саморозвитку майбутніх учителів музики (на прикладі вивчення дисципліни "Хорове диригування") (2014)
Колбакова Т. С. - Формування професійної самосвідомості майбутніх учителів у процесі фахової підготовки у ВНЗ I-II рівня акредитації (2014)
Радченко М. В. - Феномен педагогічної творчості у вітчизняній науковій думці (2014)
Часова Е. В. - Суть та аспекти якості освітнього середовища як основи ефективної підготовки іноземних студентів до навчання в технічному ВНЗ, Івчук В. В. (2014)
Гарань Н. С. - Організаційно-виховна робота куратора академічної групи вищого навчального закладу (2015)
Горячок І. В. - Літературний розвиток студентів засобами кіномистецтва (2015)
Касілов І. А. - Розвиток виконавської техніки студентів-гітаристів у процесі навчання на факультеті мистецтв (2015)
Квітка Т. В. - Управління самоосвітньою діяльністю студентів інженерних спеціальностей у процесі вивчення вищої математики із застосуванням різнорівневих завдань (2015)
Клюй Л. В. - Структурування змісту навчального матеріалу курсу за вибором у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів (2015)
Коновал О. А. - Суперечності у традиційній методиці навчання електродинаміки (2015)
Косяк Л. І. - Методичні аспекти формування навичок вокально-слухового самоконтролю в майбутніх учителів музичного мистецтва у класі постановки голосу (2015)
Крижановський М. М. - Методика формотворчого процесу на заняттях з ДПМ спеціальності "Технологічна освіта", Фурман О. І. (2015)
Кушнір В. А. - До проблеми розвитку методологічної культури майбутніх учителів природничих дисциплін у процесі професійної підготовки: відгук на монографічне дослідження (2015)
Лаврентьєва О. О. - Фундаментальна підготовка вчителя природничих дисциплін: стан, проблеми і тенденції (2015)
Лещенко Г. А. - Дидактичне забезпечення професійної надійності майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті (2015)
Лопатич Р. В. - Етапи формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Плачинда Т. С. - Професійна рефлексія як умова становлення майбутнього фахівця (2015)
Прокопченко О. Є. - Аналіз можливостей використання інтерактивних програмних засобів комп’ютерної математики в навчальному процесі підготовки фахівців-фармацевтів (2015)
Ранюк О. П. - Формування риторичної компетенції студентів-філологів під час вивчення польської мови (2015)
Садова В. В. - Функції педагогічних дисциплін у системі фундаментальної професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Самойленко О. М. - Шляхи оновлення обчислювальної практики у процесі підготовки бакалавра математики (2015)
Стойчик Т. І. - Підготовка кваліфікованих робітників в умовах ПТНЗ: практичний аспект (2015)
Тарасенко Р. О. - Діяльнісний компонент інформаційної компетентності майбутніх перекладачів: зміст, формування, діагностика (2015)
Тінькова Д. С. - Інтерактивні технології як засіб формування математичної компетентності газозварників (2015)
Удовіченко Г. М. - Сучасний контекст формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Харченко І. І. - Педагогічна майстерність викладача вищої школи та шляхи її підвищення, Харченко С. М. (2015)
Чувасова Н. О. - Формування творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки (2015)
Глоба Т. А. - Пріоритетний вибір студентів вищих навчальних закладів різних регіонів України щодо видів рухової активності (видів спорту) (2015)
Гуменко Н. Ф. - Рухова активність і правильне харчування у формуванні здорового способу життя студентської молоді, Андріанов Т. В., Марчик В. І. (2015)
Дущенко О. С. - Оновлення вищої освіти на ґрунті застосування сучасних інтернет-технологій (2015)
Жданова Н. С. - Стандартизація іншомовної підготовки економістів у системі вищої освіти України (2015)
Кантур О. В. - Оновлення змісту професійної освіти і навчання: сучасні тенденції й напрями (2015)
Катеруша О. В. - Ключові компетенції, їх формування на заняттях з іноземної мови, Коржова Л. С. (2015)
Левченко Л. С. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності працівника освіти (2015)
Ляпунова В. А. - Базові положення концепції підготовки майбутніх педагогів до формування толерантності в дітей старшого дошкільного віку (2015)
Кадченко Л. П. - Предметна інтеграція фізкультури й англійської мови як засіб збагачення змісту сучасного уроку, Марчик В. І. (2015)
Молчанова А. О. - Особливості розвитку сучасних педагогічних технологій (2015)
Пальчикова О. О. - Проблеми програмно-методичного забезпечення навчання української мови як іноземної (2015)
Подлевська Н. В. - Комп’ютерно орієнтовані педагогічні засоби в забезпеченні навчального процесу старшокласників (2015)
Сергеєва Л. М. - Модернізація післядипломної педагогічної освіти: сучасний погляд та пріоритети (2015)
Топузов О. М. - Зміна ролі вчителя в навчальному середовищі – одне з основних завдань сучасної методики навчання географії, Надтока О. Ф. (2015)
Хмеляр І. М. - Дослідницький підхід до організації навчально-виховного процесу в коледжі – умова саморозвитку студента (2015)
Часова Е. В. - Можливості використання хмарних технологій у вивченні хімії іноземними студентами підготовчого відділення, Івчук В. В. (2015)
Амеліна С. М. - Зарубіжний досвід формування термінологічного складника перекладацької компетентності (2015)
Бондаренко О. В. - Ретроспективний аналіз становлення ідеї професійної орієнтації, Мантуленко С. В. (2015)
Бугрій В. С. - Завдання, зміст та структура історичної освіти в навчальних планах і програмах трудової школи в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Волощук А. В. - Становлення художньої освіти на Закарпатті в першій половині ХХ століття (2015)
Гаманюк В. А. - Іншомовна підготовка у школах ФРН : національні традиції та загальноєвропейські тенденції (2015)
Євтухова Т. А. - Проблема трудового виховання та всебічно розвиненої особистості на сторінках регіонального фахового педагогічного видання (2015)
Єщенко М. Г. - Організація та розвиток довишівської освіти у вищих навчальних закладах України (друга половина ХХ століття) (2015)
Коновал О. А. - Розвиток самоосвітньої компетентності сучасного вчителя як теоретико-праксіологічна проблема, Туркот Т. І. (2015)
Самовілова Н. О. - Досвід закордонних університетів у підтримці виробничої практики студентів (2015)
Селищева І. А. - Історична освіта в загальноосвітніх школах Німеччини (2015)
Устименко-Косоріч О. А. - Типи баянно-акордеонної школи в системі музичної освіти Сербії (2015)
Федоренко С. В. - Навчальні курси-семінари для студентів першого року навчання в системі загальної гуманітарної підготовки у вищій школі США (2015)
Бугра А. В. - Психолого-педагогічні особливості самостійної навчальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін (2015)
Діденко Н. М. - Психологічні основи організації позакласної роботи з української мови в контексті профільної шкільної освіти (2015)
Зеленкова Н. І. - Організація відкритого навчального середовища як дидактична умова розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Морозова К. О. (2015)
Сіняговська І. Ю. - Проблема інтеріоризації знань у психолого-педагогічній науці (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Zhaba V. I. - Approximation of the deuteron wave function with the use of Nijmegen potentials and deuteron polarization characteristics (2016)
Simulik V. M. - Choice of the wave function for the helium ground state for precision calculations of quasistationary state parameters, Zajac T. M., Tymchyk R. V. (2016)
Virko V. F. - Coupling of helicon antennas to plasma near the electron cyclotron resonance, Slobodyan V. M., Virko Yu. V. (2016)
Solomenko O. V. - Investigation of a microdischarge system with the vortex gas supply, Prysiazhna O. V., Chernyak V. Ya., Lendiel V. V., Hamazin D. K., Martysh Eu. V., Kalustova D. O., Prysiazhnevych I. V. (2016)
Klishevich G. V. - Conformational effects and photoluminescence spectra of nanocomposites 5CB liquid crystals–carbon nanotubes, Curmei N. D., Lebovka N. I., Melnyk V. I. (2016)
Romanyuk B. - Stationary multistar-shape patterns of water drops in the presence of a temperature gradient, Melnik V., Popov V. (2016)
Voitovych V. V. - Effect of tin on structural transformations in the thin-film silicon suboxide matrix, Rudenko R. M., Yuchymchuk V. O., Voitovych M. V., Krasko M. M., Kolosiuk A. G., Povarchuk V. Yu., Khachevich I. M., Rudenko M. P. (2016)
Rasulov V. R. - Polarization-dependent photocurrent in p-GaAs (2016)
Horichok I. V. - Semiempirical energies of vacancy formation in semiconductors, Hurhula H. Ya., Prokopiv V. V., Pylyponiuk M. A. (2016)
Tonkoshkur A. S. - Effects in electrical properties of carbon-polypropylene composites, Lyashkov A. Yu., Degtyaryov A. V. (2016)
Moklyak V. V. - Morphological characteristics of hydrothermally synthesized iron trifluorides with various hydration degrees, Kotsyubynsky V. O., Yaremiy I. P., Kolkovskyy P. I., Hrubyak A. B., Zbihley L. Z. (2016)
Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Marat Terentiyovych Shpak (to the 90-th anni-versary of his birthday) (2016)
In memory of Yurii Oleksandrovych Reznikov (1953–2016) (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Gakh G. I. - Model-independent radiative corrections to elastic proton-electron scattering, Konchatnij M. I., Merenkov N. P. (2017)
Bari W. - Sensitivity of multiplicity fluctuations to rapidity in high-energy nucleus-nucleus interactions, Rather N. A. (2017)
Havryliuk O. O. - Formation of periodic structures on the solid surface under laser irradiation, Semchuk O. Yu. (2017)
Azarenkov N. A. - Heuristic solution of Langmuir problem in arbitrary domain, Gapon A. V., Dudin S. V. (2017)
Bolesta I. M. - Plasmon absorption by silver nanoparticles on LiNbO3 surface, Vakiv M. M., Haiduchok V. G., Kolych I. I., Kushnir A. A., Rovetskyy I. M., Furgala Yu. M. (2017)
Baymatov P. J. - Concentration dependences of the electron effective mass, Fermi energy, and filling of subbands in doped InAs/AlSb quantum wells, Abdulazizov B. T. (2017)
Guruparan S. - Coexistence of multiple attractors, hysteresis, and vibrational resonance in the classical Morse oscillator driven by an amplitude modulated signal, Ravichandran V., Chinnathambi V., Rajasekar S. (2017)
Tan'shyna A. - "Theoretical physicists – this is a profession and a very required one" (2017)
Korsun I. V. - Contribution of Ukrainian scientists to the development of quantum physics (2017)
Litovchenko V. G. - On some important results in semiconductor surface science obtained in Ukraine during the independence years (1991–2016) (2017)
Акуленко І. А. - Праксеологічно-діяльнісний підхід як методологічна основа компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики (2015)
Бондаренко О. В. - Формування фахової компетентності майбутніх учителів географії під час вивчення суспільно-географічних дисциплін (2015)
Горшкова Г. А. - Навчання майбутніх інженерів-металургів математичного моделювання у процесі розв’язування професійно спрямованих задач (2015)
Зелінський С. С. - Система комп’ютерної математики як засіб формування компетентності в моделюванні майбутніх інженерів (2015)
Карташова Ж. Ю. - Організаційно-підготовчий напрям інструментально-виконавської підготовки студентів-музикантів (2015)
Козир А. В. - Компонентно-функціональна модель підготовки майбутнього вчителя музики до роботи в умовах полікультурного середовища, Кучменко Е. М. (2015)
Коновалова К. І. - Методологічні підходи дослідження професійної культури майбутніх вихователів (2015)
Костюков В. В. - Діагностика формування педагогічно-артистичних умінь майбутніх учителів музики (2015)
Кудренко Д. О. - Роль диференційованого навчання у фаховій підготовці студентів художньо-графічних факультетів (2015)
Лов’янова І. В. - Система професійно спрямованих умінь студентів при навчанні функціонального аналізу, Бобилєв Д. Є. (2015)
Малихіна С. В. - Розроблення та впровадження предметних і міжпредметних програмно-дидактичних комплексів та активація процесів мотивації пізнавальної діяльності студентів як складники дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності (2015)
Мішеніна Т. М. - Організація роботи студентів філологічних спеціальностей з невідмінюваними іменниками в українській мові: проблемний підхід (2015)
Морозова К. О. - Розвиток інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів на засадах міждисциплінарних зв’язків, Зеленкова Н. І. (2015)
Пащенко І. М. - Аналіз стану сформованості національного світогляду майбутніх учителів музики (2015)
Рикова Л. Л. - Системне використання моделей у викладанні природничо-математичних дисциплін як один з ефективних методів фундаменталізації підготовки майбутніх педагогів (2015)
Семеніхіна О. В. - Проблема формування вмінь інтерпретувати "комп’ютерний" результат у підготовці вчителя фізико-математичного профілю, Шамоня В. Г., Удовиченко О. М., Юрченко А. О. (2015)
Ткач Ю. М. - Інтегративний підхід у навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2015)
Трунова О. В. - Сучасні форми проведення лекцій зі стохастики для студентів економічних спеціальностей університетів, Тур Г. І. (2015)
Ботузова Ю. В. - Методичні особливості вивчення теми "Визначений інтеграл" у старшій школі з використанням онлайн-сервісів і програмних продуктів (2015)
Бронетко І. А. - Дослідно-експериментальне навчання англомовної лінгвосоціокультури учнів старшої школи (2015)
Вакалюк Т. А. - Перспективи використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України, Поліщук В. В. (2015)
Тарасенкова Н. А. - Побудова системи змісту навчання математики у профільній школі з позицій професійної спрямованості навчання, Лов’янова І. В. (2015)
Могілей І. В. - Шляхи формування духовних потреб учнів середніх класів засобами комплексу мистецтв на уроках музичного мистецтва (2015)
Підборський Ю. Г. - Підготовка майбутніх учителів до організації морального виховання учнів (2015)
Семенець Л. М. - Методологічний аспект формування професійно-педагогічної готовності до навчання учнів основам здоров’я (2015)
Смородський В. І. - Організаційно-педагогічні умови формування виконавських навичок на засадах жанрового підходу в учнів дитячих музичних шкіл (2015)
Дирда І. А. - Принципи навчання української мови як іноземної: теоретичні проблеми (2015)
Дубцова О. В. - Вербальні чинники успішного веб-курсу (2015)
Калачова Л. В. - Педагогічна технологія підготовки викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання (2015)
Княжева І. А. - Проблема морального виховання дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2015)
Ляхоцька Л. Л. - Сучасні підходи й інструменти реалізації відкритої освіти та дистанційного навчання (2015)
Макаренко В. В. - Схемотехнічне моделювання як засіб для пояснення процесів, що відбуваються в електричних колах, Співак В. М. (2015)
Малоіван М. В. - Інформаційні технології на засадах принципу індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей (2015)
Медведєва М. О. - Використання освітнього ресурсу у вигляді сайту "Дискретна математика" за умов особистісно зорієнтованого навчання (2015)
Надтока О. Ф. - Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання географії, Мартинюк Т. С. (2015)
Нікітіна А. В. - Формування дослідницької компетентності магістрантів-філологів засобами дискурсу (2015)
Переверзєва С. В. - Проблеми викладання фізичного виховання в контексті розвитку саморегуляції в учнів і студентів (2015)
Семенець С. П. - Системотвірне поняття та особливості змісту розвивального навчання математики (2015)
Сорокопуд М. А. - Підготовка бакалаврів з комп’ютерної інженерії у галузевих стандартах вищої освіти України (2015)
Стрюк М. І. - Тенденції розвитку мобільності студентів та молодих науковців у європейському освітньо-науковому просторі (2015)
Томіліна А. О. - Можливості розробок електронних освітніх ресурсів на базі електронної платформи Moodle під час навчання студентів іноземної мови (2015)
Уткіна Г. А. - Інтелектуальна активність як основа інноваційної активності (2015)
Шульга Н. В. - Побудова моделі три-суб’єктних відносин в освітньому процесі ВНЗ (2015)
Бондаренко А. В. - Польські дослідники про музично-естетичний розвиток учнів загальноосвітніх шкіл (2015)
Буданова Л. Г. - Зміст, засоби і структура діагностування рівня підготовки майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах східноєвропейських країн (2015)
Волікова М. М. - Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка в діяльність сучасних загальноосвітніх та вищих навчальних закладів (2015)
Левчук Д. В. - Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів філологічних спеціальностей як науково-педагогічна проблема (2015)
Фенцик О. М. - Проблема вивчення епічного твору в літературній освіті: історико-методичний огляд (2015)
Шалацька Г. М. - Дистанційні освітні курси: міжнародний досвід (2015)
Сембер С. В. - Ісламські банки: особливості функціонування та розвитку, Стойка В. С., Легеза Н. Е. (2016)
Матюшин А. В. - Национальные банки развития как инструмент обеспечения неоиндустриального роста, Аборчи А. В. (2016)
Матюха В.В. - Щодо питання перспективи сталого розвитку вітчизняної сфери надрокористування, Сухіна О.М. (2016)
Гаркушенко О. М. - Особливості екологічного регулювання економіки в країнах BRICS та ЄАЕС: загрози та можливості для України (2016)
Булєєв І. П. - Проблеми капіталізації металургійних підприємств у сучасних умовах, Солод М. А. (2016)
Сердюк О. С. - Оцінка ефективності інвестиційних проектів з ліквідації вугледобувних підприємств, реалізованих на основі державно-приватного консорціуму (2016)
Аннотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
References (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сведения об авторах (2016)
Authors information (2016)
Титул, зміст (2017)
Бублик С. Г. - Наукознавче дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності (2017)
Мех О. А. - До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою (2017)
Рижко Л. В. - Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури (2017)
Попович О. С. - Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя, Костриця О. П. (2017)
Лобунець Л. Г. - Результати моніторингу наукових досліджень в установах Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010 — 2015 рр (2017)
Лобанова Л. С. - Украина 2016: современные тенденции интернационализации докторского образования, Удовенко А. Ю. (2017)
Югослав Райкович — науковед, историк и социолог науки (2017)
Каплинський О. В. - Законодавча основа науково-технологічного та інноваційного лідерства США, Соловйов В. П. (2017)
Грига В. Ю. - Еволюція спільної науково-технічної та інноваційної політики в Європі у період 1945 — 1985 рр. (2017)
Гунько П. М. - Науковий простір династії Пирогових в контексті розвитку світової науки, Литвинко А. С., Гайдуков В. О., Вінниченко О. Е. (2017)
Луковський О. І. - Внесок Інституту математики НАН України в науку про космос, Пустовойтов М. О. (2017)
До історії створення спецвідділів у інститутах АН УРСР у 50-х роках ХХ ст (2017)
К 110-летию со дня рождения академика Сергея Павловича Королева (2017)
Юбилей В. И. Терехова (2017)
Всеукраїнський круглий стіл "Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті" (2017)
Хроніка наукового життя (2017)
Україна надалі "Випробовується Чорнобилем". Барановська Н. П. Испытание Чернобылем. Київ: Юстиниана, 2016. 293 с. (2017)
Gakh G. I. - Model-independent radiative corrections to elastic proton-electron scattering, Konchatnij M. I., Merenkov N. P. (2017)
Bari W. - Sensitivity of multiplicity fluctuations to rapidity in high-energy nucleus-nucleus interactions, Rather N. A. (2017)
Гаврилюк О. О. - Формування періодичних структур на поверхні твердого тіла під дією лазерного випромінювання, Семчук О. Ю. (2017)
Azarenkov N. A. - Heuristic solution of langmuir problem in arbitrary domain, Gapon A. V., Dudin S. V. (2017)
Болеста І. M. - Плазмонне поглинання наночастинок срібла на поверхні LiNbO3, Ваків М. М., Гайдучок В. Г., Колич І. І., Кушнір О. О., Ровецький І. M., Фургала Ю. М. (2017)
Baymatov P. J. - Concentration dependences of the electron effective mass, Fermi energy, and filling of subbands in doped InAs/AlSb quantum wells, Abdulazizov B. T. (2017)
Guruparan S. - Coexistence of multiple attractors, hysteresis, and vibrational resonance in the classical Morse oscillator driven by an amplitude modulated signal, Ravichandran V., Chinnathambi V., Rajasekar S. (2017)
Tan’shyna A. - "Theoretical physicists – this is a profession and a very required one" (2017)
Корсун І. В. - Внесок українських вчених у розвиток квантової фізики (2017)
Litovchenko V. G. - On some important results in semiconductor surface science obtained in Ukraine during the independence years (1991–2016) (2017)
Багрій М. В. - Управління туристично-рекреаційною галуззю в умовах нестабільності ринку (2017)
Batyuk B. - Information influence on management decisions (2017)
Бурцева Т. І. - Маркетингове управління методами економіко-математичного моделювання, Пальонна Т. А., Боковня А. О. (2017)
Васильчак С. В. - Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики, Куницька-Іляш М. В., Дубина М. П. (2017)
Власенко І. В. - Стан підприємництва у сфері сільського зеленого туризму в Україні та за кордоном (2017)
Гірняк К. М. - Теоретичні аспекти формування системи управління трудовими ресурсами підприємства (2017)
Грабовський Р. С. - Перспективи аграрної галузі в контексті інтеграційних процесів з ЄС, Дадак О. О., Музичка Ю. М., Дудяк Р. П. (2017)
Григор’єва Я. В. - Шляхи вдосконалення процесу управління оборотними коштами (2017)
Гримак А. В. - Економічна оцінка стану та тенденцій розвитку м’ясного скотарства Львівської області (2017)
Дорош-Кізим М. М. - Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в умовах євроінтеграції, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2017)
Єременко Д. В. - Теоретичні аспекти реалізації інтеграційних процесів в аграрному секторі на основі кластерів (2017)
Козій Б. І. - Автоматизована система обчислення раціонів годівлі сільськогосподарських тварин, Степанюк О. І. (2017)
Коробка С. В. - Проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні, Пенцак Т. Г. (2017)
Косар Н. С. - Ринкові можливості та загрози молокопереробних підприємств України, Кубрак Н. Р. (2017)
Минів Р. М. - Особливості розвитку м’ясного птахівництва в сільськогосподарських підприємствах України, Вороний І. В. (2017)
Поперечний С. І. - Становлення маркетингової діяльності у сільськогосподарських підприємствах України (2017)
Приймак С. В. - Особливості застосування дискримінантного аналізу в сучасних умовах, Будай І. В. (2017)
Саламін О. С. - Актуальні проблеми становлення фермерських господарств (2017)
Сендецька С. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку м’яса птиці (2017)
Смолинець І. Б. - Аспекти розвитку різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності в аграрному секторі (2017)
Ткач С. М. - Вплив зовнішнього макросередовища на формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств, Урбан І. Р. (2017)
Чемерис В. А. - Стан та основні тенденції розподільчої політики підприємств з виробництва свинини у Львівській області, Душка В. І., Максим В. Л. (2017)
Шульський М. Г. - Фермерство – витоки розвитку: зональний аспект (2017)
Шульський А. М. - Бізнес і його соціальна відповідальність (2017)
Семенів Б. С. - Вплив психофізіологічних та фізичних факторів на структуру професійної підготовки студентів біолого-технологічного факультету, Стахів М. М., Якимишин І. Д., Приставський Т. Г., Ковбан О. Л. (2017)
Гордійчук Л. М. - Аспекти виробничого травматизму та професійна захворюваність (2017)
Бежук О. М. - Освітня та популяризаційна праця О. Левицької в товаристві "Просвіта" (2017)
Дзера М. М. - Сучасні методи досліджень міжнародних відносин, Пасічний Р. Я. (2017)
Луцик Л. О. - Історія періодичного видання "Przegląd Weterynarski Przegląd Weterynaryjny" (Ветеринарний огляд) як віддзеркалення розвитку ветеринарої медицини, науки та освіти, Баран С., Левицька Л. (2017)
Огірко О. В. - Ідеї креаціонізму в сучасній освіті (2017)
Проців О. Р. - Історія організації рибальської освіти у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ століття (2017)
Ярошович І. Г. - Стрес на робочому місці один з психофізіологічних факторів нещасних випадків на виробництві, Чайковський Б. П., Микичак Б. М., Ярошович Т. С. (2017)
Рудий В. Г. - Німецькі паремії про багатство і бідність (2017)
Халецький О. В. - Антропоноосферизація як збільшення свідомісно-духовних чинників розвитку, Голубовська О. В. (2017)
Музика П. М. - Земальна реформа як складова парадигми системних економічних трансформацій в Україні, Соломонко Д. О., Тучак-Петраш Н. В. (2017)
Perface (2012)
Makhlaichuk P. V. - Nature of hydrogen bond in water, Malomuzh M. P., Zhyganiuk I. V. (2012)
Avadanei M. - Interaction energy in pairs of pyridazinium ylide−solvent molecules estimated by spectral means within the cell ternary solution model, Dorohoi D. O. (2012)
Bordyuh H. B. - Electrooptical and nonlinear optical properties of lyotropic liquid crystals doped with electrochromic viologens, Klimusheva G. V., Polishchuk A. P. (2012)
Boyarchuk N. - Photoalignment of liquid crystals on chalcogenide glass As20Se80 surface, Kurioz Yu., Slyusarenko K., Trunov M., Reznikov Yu. (2012)
Bratos S. - Convolution problems in time-resolved X-ray diffraction, Leicknam J.-Cl. (2012)
Davydova N. A. - Different polymorphic modifications of phenyl salicylate, Melnik V. I., Nesprava V. V., Reznichenko V. Ya. (2012)
Dmitruk N. Berezovska N. - Modification of optical properties of porous AIIIBV layers produced by anodic etching, Dmitruk I., Serdyuk V., Sabataityte J., Simkiene I. (2012)
Dovbeshko G. I. - Secondary emission from synthetic opal infiltrated by colloidal gold and glycine, Fesenko O. M., Boyko V. V., Romanyuk V. R., Gorelik V. S., Moiseyenko V. N., Sobolev V. B., Shvalagin V. V. (2012)
Gayvoronsky V. Ya. - Photoinduced refractive index variation in the KDP single crystals with incorporated TiO2 nanoparticles under CW laser excitation, Kopylovsky M. A., Yatsyna V. O., Rostotsky A. I., Brodyn M. S., Pritula I. M. (2012)
Golub P. - Quantum-chemical simulation of the cluster structure of liquid N-heptanol, Pogorelov V., Doroshenko I. (2012)
Grechnev G. E. - Electronic structure and magnetism of Fe-based superconductors, Panfilov A. S., Fedorchenko A. V., Desnenko V. A., Zhuravleva I. P., Gnatchenko S. L., Chareev D. A., Volkova O. S., Vasiliev A. N. (2012)
Gridyakina A. V. - Nonlinear optical response of smectic glasses based on cobalt alkanoates, Garbovskiy Yu. A. Klimusheva G. V., Polischuk A. P. (2012)
Kravchenko V. M. - Spectroscopic studies of mosquito iridescent virus, its capsid proteins, lipids, and DNA, Rud Yu. P., Buchatski L. P., Mel’nik V. I., Mogylchak K. Yu., Ladan S. P., Yashchuk V. M. (2012)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties and photostability of DNA, RNA, and oligonucleotides, Yashchuk V. M. (2012)
Maksimchuk P. O. - Abnormal low linewidth temperature broadening observed for YVO4:Eu nanocrystals, Masalov A. A., Seminko V. V., Viagin O. G., Klochkov V. K., Malyukin Yu. V. (2012)
Naumenko A. P. - Phonon-like light scattering in polycrystalline carbon structures, Korniyenko N. E., Yashchuk V. M., Bliznyuk V. N., Singamaneni S. (2012)
Ostapenko N. - Distinctive optical properties of polysilane/TiO2 nanocomposite films, Peckus D., Gulbinas W., Suto S., Watanabe A. (2012)
Ovsiannikova L. I. - Optical vibrations spectra of C24 and C48 cage clusters and simple cubic fullerite, Naumenko A. P., Kartuzov V. V., Smolyar A. S. (2012)
Perets Yu. S. - Characterization of nanodispersed graphite, Ovsienko I. V., Vovchenko L. L., Matzui L. Yu., Brusilovetz O. A., Pundyk I. P. (2012)
Popovskii A. Yu. - Properties of wall-adjacent epitropic liquid crystalline layers, Mikhailenko V. I. (2012)
Prorok V. V. - Investigation of channels of Cs-137 and K transfer from soil to plant under natural conditions with optical and gamma spectrometry, Bulavin L. A., Poperenko L. V. (2012)
Serbina M. I. - Effects of UV radiation on helical twisting in cholesteric systems containing photosensitive azoxy nematics, Kasian N. A., Lisetski L. N. (2012)
Tomylko S. - Dielectric properties of nematic liquid crystal modified with diamond nanoparticles, Yaroshchuk O., Kovalchuk O., Maschke U., Yamaguchi R. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Aggregation of benzene molecules with molecules of methanol and formic acid, Jumabayev A., Tashkenbaev U. N., Hushvaktov H., Absanov A., Sharifov G. (2012)
Tukhvatullin F. H. - Raman spectra and intermolecular hydrogen bonds of quinoline in solutions, Jumabayev A., Hushvaktov H., Absanov A., Hudoyberdiev B. (2012)
Vakulenko O. V. - Degradation of chlorophyll luminescence in plants, Grygorieva O. O., Dacenko O. I. (2012)
Viduta L. - Structure and electroluminescent properties of thin tetracene layers on gold island films, Gavrilko T., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Fedorovich R., Shabatyn P. (2012)
Yeshchenko O. A. - Size and temperature dependence of the surface plasmon resonance in silver nanoparticles, Dmitruk I. M., Alexeenko A. A., Kotko A. V., Verdal J., Pinchuk A. O. (2012)
Yushko O. O. - The influence of H2O deformation on a deviation on O−H chemical bond, Okhrimenko B. A. (2012)
Титул, содержание (2017)
Gritsenko V. I. - Neural Autoassociative Memories for Binary Vectors: A Survey, Rachkovskij D. A., Frolov A. A., Gayler R., Kleyko D., Osipov E. (2017)
Хорозов О. А. - Застосування методiв нечiткої логiки для телемедичних систем (2017)
Аралова Н. И. - Исследование на математической модели роли гипоксии, гиперкапнии и гипометаболизма в саморегуляции системы дыхания при внутренних и внешних возмущениях (2017)
Григорян Р. Д. - Компьютерный симулятор механизмов поддержания баланса энергии в клетках человека, Аксенова Т. В., Дегода А. Г. (2017)
Руденко А. В. - Оценка факторов риска при операциях аорто-коронарного шунтирования на рабо-тающем сердце, Настенко Е. А., Журба О. А., Носовец Е. К., Шардукова Ю. В., Лазоришинец В. В. (2017)
Информационныe сообщения (2017)
80-рiччя члена-кореспондента НАН України Володимира Iллiча Гриценка (2017)
Вниманию авторов! (2017)
Нікітченко М. С. - Чисті першопорядкові квазіaрні логіки з предикатами рівності, Шкільняк C. С. (2017)
Шкільняк О. С. - Композиційно-номінативні модальні логіки немонотонних часткових предикатів та їх числення, Касьянюк В. С., Малютенко Л. М. (2017)
Дорошенко А. Ю. - Оптимізація автотьюнінгу програм з використанням нейромереж, Іваненко П. А., Новак О. C. (2017)
Колесник В. Г. - О возможности систематического исследования систем управления производством (2017)
Лесько О. Н. - Использование онтологии предметной области для снятия омонимии в естественно-языковых текстах, Рогушина Ю. В. (2017)
Палагін О. В. - Проектування та програмна реалізація підсистеми створення та використання онтологічної бази знань публікацій наукового дослідника, Малахов К. С., Величко В. Ю., Щуров О. С. (2017)
Рогушина Ю. В. - Використання онтологічних знань інтелектуальними агентами (2017)
Чистякова И. С. - Бинарная реляционная модель данных, Резниченко В. А. (2017)
Моренцов Є. І. - Концепція інтелектуалізованого створення сервісно-орієнтованих технологій програмування в семантичному веб-середовищі (2017)
Балл Г. - Успішність обдарованої людини у контексті її взаємодії із соціокультурним середовищем (2016)
Гуцол С. - Роль міфу в процесі самопроектування особистості (2016)
Kuzikova S. - Model of psychological correction of crisis of adolescence (2016)
Левит Л. - Эвдемонизм против экзистенциализма: еще раз о ценностях и смысле жизни (2016)
Колісник О. - Методологічні основи концепції духовного саморозвитку особистості (2016)
Пасніченко А. - Рівні психічного розвитку особистості (2016)
Прокопів Л. - Суб’єкт-орієнтована модель психокорекції гіперактивності дошкільників (2016)
Karpenko Z. - Exposition ofmental schemes and copings in the confessional novel by Svitlana Alexievych "Second-hand time" (2016)
Климишин О. - Особливості організації та надання християнсько-психологічної допомоги учасникам АТО (2016)
Яланська С. - Психологічні перспективи розвитку толерантності особистості в освітньому середовищі (2016)
Поліщук О. - Психотехніка оптимізації прийняття рішень у ситуації стресу (2016)
Орішко Н. - Емпіричне дослідження індивідуальних стратегій самовдосконалення особистості в юнацькому віці (2016)
Собкова С. - Психологічні та культурні аспекти міжетнічної взаємодії в студентському середовищі (2016)
Ніздрань О. - Впровадження позитивної психотерапії у програму підтримки психологічного здоров’я осіб з низьким економічним статусом (2016)
Гуляс І. - Аксіопсихологічне проектування: профіль аналізу проблеми (2016)
Дзюба Т. - Аксіопсихологічні аспекти професійного здоров’я особистості (2016)
Когутяк Н. - Закономірності перцептивного розвитку в ранньому онтогенезі: на межі нормативів (2016)
Шусть В. - Еволюція ціннісної сфери людських спільнот: від соціальності заради виживання до пріоритетів політичності (2016)
Карпенко Є. - Значення емоційної компетентності особистості в дискурсі життєтворення (2016)
Бреусенко-Кузнецов А. - Патология личности в теоретических построениях представителей отечественной метафизической традиции в психологии (2016)
Пільгук Т. - Творча компетентність молодого вчителя як фактор професійного становлення (2016)
Павелків Р. В. - Формування та розвиток здатності до моральної рефлексії в процесі активного соціально-психологічного навчання молодших школярів (2017)
Артемова О. І. - Вплив рівня розвитку креативності на адаптацію студента-першокурсника (2017)
Бабій М. Ф. - Важливість здібностей у вербальній взаємодії педагогів (2017)
Березюк Т. П. - Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів на засадах компетентнісного підходу в контексті європейського простору вищої освіти (2017)
Богдан Ж. Б. - Мотиваційні предиктори спрямованості особистості, Підбуцька Н. В. (2017)
Борейчук І. О. - Використання фотоспогадів у позитивній мотивації індивіда, Матухно Є. В. (2017)
Бульчик Т. І. - Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО, Мушкевич М. І. (2017)
Бучко В. Б. - Психологічні аспекти сприймання справедливості через призму культури бідності та багатства (2017)
Бушуєва Т. В. - Взаємозв’язок особистісних особливостей та копінг-стратегій жінок у період дорослішання (2017)
Веремійчук Т. А. - Психологічні особливості переживання кризи студентської молоді в Україні (2017)
Воробйов А. М. - Медіа залежність як різновид психічних відхилень, Демчук О. О. (2017)
Ганкевич О. В. - Вплив психотравмуючих факторів на життєдіяльність молодих та зрілих подружніх пар (2017)
Главінська О. Д. - Професійне самоусвідомлення та самовизначення студентської молоді у становленні особистісної суверенності (2017)
Грипич С. Н. - Розвиток професійної мотивації студентів психолого-педагогічних спеціальностей в процесі навчання у ВНЗ (2017)
Грицюк І. М. - Арт-терапія в роботі практичного психолога з дітьми, які мають емоційні порушення (2017)
Демчук О. О. - Життєва компетентність як підгрунтя власної життєвої і професійної успішності, Лазарчук В. В. (2017)
Демянюк О. Б. - Модальності світосприйняття як складова індивідуальної свідомості молоді, Косарєва О. І. (2017)
Дучимінська Т. І. - Роль лабораторного практикуму з психодіагностики та клінічної психології у виявленні проявів особистісної безпорадності студентів, Хлівна О. М. (2017)
Ivashkevych E. E. - Psycholinguistic aspects of comic book narration (2017)
Івашкевич Е. З. - Унікальність особистості та структура соціального інтелекту педагога (2017)
Камінська О. В. - Система засобів подолання схильності до інтернет-залежності на основі ресурсного підходу (2017)
Карковська Р. І. - Деструктивні позиції осіб з близького соціального оточення щодо вдів загиблих учасників АТО (2017)
Кирилова Д. С. - Психологічна готовність до материнства в структурі життєвих смислів жінки: теоретико-методологічний аналіз (2017)
Кідалова М. М. - Емоційні бар'єри студентів ВНЗ: психологічні особливості прояву в умовах адаптаційного періоду (2017)
Клочек Л. В. - Розвиток уявлень про соціальну справедливість у дошкільному дитинстві (2017)
Корчакова Н. В. - Егоїстична мотивація як перешкода у розвитку просоціальної поведінки підлітка (2017)
Котлова Л. О. - Психологічні особливості творення поетичного тексту (за науковим трактатом І. Франка "Із секретів поетичної творчості"), Марчук К. А. (2017)
Коць М. О. - Роль мотиваційних чинників у професійному самовизначенні підлітків з особливими потребами, Онопченко І. В., Озоровський І. В. (2017)
Коширець В. В. - Особливості надання психологічної допомоги особам з ПТСР (2017)
Крюкова Л. В. - Критерії формування особливостей емоційної сфери молодшого школяра (2017)
Кряж І. В. - Довіра й емоційний інтелект як предиктори особистісного благополуччя студентів-психологів, Гранкіна-Сазонова Н. В. (2017)
Кузьмін В. В. - Концептуалізація соціально-психологічних процесів виникнення, формування й розвитку спільноти дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, їх інтеграція в сучасне суспільство (2017)
Кулаков Р. С. - Особливості впливу профільного навчання на вибір старшокласниками сфери майбутньої професійної діяльності (2017)
Кулакова Л. М. - Психологічні особливості розуміння текстової інформації молодшими школярами в умовах навчальної діяльності (2017)
Лисак Н. О. - Теоретико-методологічні підходи щодо структури внутрішньоособистісного конфлікту в період юнацького студентського віку, Петренко Н. В. (2017)
Литвинчук Л. М. - Оцінка індивідуальних особливостей трансперсональної поведінки залежних від опіоїдів (2017)
Литвиненко С. А. - Формування професійної ідентичності майбутніх учителів, Ямницький В. М. (2017)
Луценко О. Л. - Конструювання методики схильності до низької фізичної активності – процедура та результати, Габелкова О. Є. (2017)
Луцик Г. О. - Чинники схильності підлітків до девіантної поведінки (2017)
Магдисюк Л. І. - Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями (2017)
Mykhalchuk N. O. - The problem of understanding in psychology: philosophical and methodological background, Yatsuryk A. O. (2017)
Мушкевич М. І. - Моделі організації психологічного супроводу сімей, які мають проблемних дітей (2017)
Назаревич В. В. - Фотографія як засіб ресурсування психоемоційного стану індивіда, Борейчук І. О. (2017)
Назарець Л. М. - Особливості взаємодії у конфліктах та конструктивні прийоми їх подолання (2017)
Новік Л. О. - Вікові особливості становлення професійного іміджу особистості, Хупавцева Н. О. (2017)
Оксентюк Н. В. - Мікромоменти позитивного резонансу (2017)
Павелків В. Р. - Прояви ознак фанатизму як соціального явища: на прикладі молодіжних субкультур, Панасюк В. М. (2017)
Петренко О. Б. - Проблема самореалізації особистості у концепції М. М. Рубінштейна (2017)
Позднишев Є. В. - Роль інструментів психотехнологій у формуванні та просуванні іміджу суб'єктів спортивної діяльності (2017)
Помилуйко В. Ю. - Психологічні механізми розвитку ключових компетентностей у дорослому віці (2017)
Романюк В. Л. - Дослідження психічного здоров’я особистості за рівнем тривожності (2017)
Рудюк О. В. - Смислодіяльнісна детермінація переживання кризи у безробітних (2017)
Рудь Г. В. - Психологічний аналіз прояву особистісних характеристик першокурсників, Косарєва О. І. (2017)
Савелюк Н. М. - Психологічні аспекти проблеми взаємозв’язку релігійної активності та суб’єктивного благополуччя (2017)
Созонюк О. С. - Розвиток професійного мислення майбутніх психологів у процесі фахової підготовки (2017)
Ставицька О. Г. - Динаміка змісту особистісно-мотиваційної сфери студентів за час навчання у вузі, Ставицький Д. О. (2017)
Старинська Н. В. - Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості (2017)
Столярчук О. А. - Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців (2017)
Сторож О. В. - Психологічні особливості адаптації та творчої реалізації особистості у соціумі, Дружиніна І. А. (2017)
Ткаченко О. А. - Аналіз факторів професійного саморозвитку як підгрунтя самопроектування учителів (2017)
Ткачишина О. Р. - Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі (2017)
Федоренко Р. П. - Аналіз особливостей ставлення сучасних підлітків до "груп смерті" та небезпечних ігор у соціальних мережах, Лех Т. Л. (2017)
Фенина О. Я. - Проблема рефлексії та рефлексивності особистості у становленні професійного самоменеджменту (2017)
Хомич І. С. - Самооцінка дитини молодшого шкільного віку як передумова забезпечення контролю за діяльністю з точки зору нормативних критеріїв (2017)
Шаповал І. М. - Дослідження психологічних чинників формування професійної ідентичності студентів-психологів (2017)
Шкарлатюк К. І. - Медитативні казки як ресурс особистісного розвитку дитини з психофізичними порушеннями, Сойко О. В. (2017)
Яцюк Н. О. - Особливості морального розвитку молодших школярів у сучасних умовах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Содержание (2017)
Стогний Н. П. - Резонансные свойства "светлых" плазмонов конечной линейной цепочки нанопроводов из благородных металлов, Сахненко Н. К., Титаренко А. М. (2017)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче дифракции волны на двух графеновых полосках, расположенных в параллельных плоскостях, Погарский С. А. (2017)
Kozar A. I. - Resonant grating of magnetodielectric resonance nanospheres (2017)
Рассохина Ю. В. - Метод анализа неоднородностей в полосково-щелевых структурах. Ч. 2. Анализ комплексных неоднородностей в трехслойных планарных структурах, Крыжановский В. Г. (2017)
Аль-Судани Хайдер Али - Распространение сигнала в обычном оптоволокне и фотонно-кристаллическом волокне оптического гироскопа (2017)
Павликов В. В. - Наземный радиометрический комплекс миллиметрового диапазона волн для задач метеорологии и телекоммуникаций, Руженцев Н. В., Собколов А. Д., Сальников Д. С., Цопа А. И. (2017)
Емельянов Л. Я. - Разработка принципов и аппаратуры формирования сигналов тестирования и контроля радара некогерентного рассеяния (2017)
Величко А. Ф. - Влияние вибрации контролируемого объекта на работу измерительной ретрансляционной системы, Нетребенко К. В. (2017)
Молчанов А. А. - Оценка точности определения поступательной скорости видеокамеры по данням оптического потока, Кортунов В. И. (2017)
Зарудный А. А. - Анализ эффективности однопроходового усилителя в излучателе резонансного лидара (2017)
Тулякова Н. О. - Адаптивные алгоритмы устранения электромиографического шума в сигнале электрокардиограммы, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2017)
Величко О. Н. - Анализ динамики вариабельности ритма сердца при длительном мониторировании, Дацок О. М. (2017)
Рассомахин С. Г. - Математическая и физическая природа пропускной способности (2017)
Горбенко И. Д. - Метод синтеза производных систем сигналов на основе криптографических дискретных последовательностей символов, Замула А. А., Семенко Е. А., Морозов В. Л. (2017)
Горобец Н. Н. - Особенности расчета энергетических характеристик каналов подвижной радиосвязи, Елизаренко А. А. (2017)
Москалец Н. В. - Сравнительный анализ методов оценки направления прихода сигналов (2017)
Коляденко А. В. - Метод обеспечения электромагнитной совместимости при когнитивном распределении пространстенновременного ресурса в сетях мобильных связи (2017)
Рефераты (2017)
Андріїшина К. І. - Медійна авторизація в індивідуальній, інституційній і колективній перспективах (2017)
Афоніна І. Ю. - Засоби інтимізації науково-популярного тексту (2017)
Баліцька О. С. - Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості, Мисловська О. А., Човганюк М. М. (2017)
Барилко С. М. - Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г’юза "Ягуар", Бовт А. Ю. (2017)
Бацевич Ф. С. - Текст як знак: проблеми іконічності (2017)
Byalyk V. D. - Translation Legacy of Michael Naydan: American Dimension (2017)
Гаєва Д. О. - Афіксація як найпродуктивніший спосіб творення неологізмів у сучасному англомовному медіадискурсі, Прокопович Н. Ю. (2017)
Грачова І. Є. - Квантитативність як мовна картина світу (2017)
Del Gaudio S. - On the Concept of Possession and PossessiveConstructions: A Preliminary Insight (2017)
Demenchuk O. V. - Perception Vocabulary in a Cross Linguistic Perspective (2017)
Єрмоленко С. С. - Мовні ілюстрації як складник лінгвістичного тексту: до постановки проблеми (2017)
Жуйкова М. В. - Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів (2017)
Заболотна Т. В. - Функціональний статус епітетів у жіночих романах (2017)
Змієвська О. О. - Семантико-когнітивний та функціональний аспекти конекторів ментальних просторів сенсорики в сучасній англомовній прозі, Козачишина О. Л. (2017)
Игина З. А. - Полиморфный нарратив: интермедиальные трансформации художественного текста в готической традиции (2017)
Іваницька Н. Б. - Сучасні моделі перекладу в аспекті контрастивної дискурсології (2017)
Ігошев К. М. - Сюжет, фабула та композиція: розмежування значень термінів (2017)
Козаченко І. В. - Типологія діалогічного дискурсу в сучасній лінгвістиці (2017)
Kolesnyk O. S. - Introducing M-Logic: Basic Remarks оn Key Concepts (2017)
Костик Є. В. - Семантико-стилістична неоднозначність англійських паремій (2017)
Коченко О. П. - Лінгвостилістичні особливості ток-шоу як жанру телевізійного дискурсу (на прикладі ток-шоу "Günter Jauch"), Підпала В. В. (2017)
Кучера П. - "Мой зов – дальний путь". Марина Цветаева и поздний Рильке (2017)
Кушнерик В. І. - Аналіз фоносемантичних явищ умовних одиницях різносистемних мов (2017)
Kshanovsky O. Ch. - Two-Verb Chains in Modern Persian whith Typological Parallels in Slavonic Languages (2017)
Лабенко О. В. - Концептуалізація образу хвороби в текстах зачинів українських, англійських та французьких замовлянь: структура, семантика, символізм (2017)
Леміш Н. Є. - Моделювання когнітивних процесів при перекладі (2017)
Літвінова М. М. - Відтворення авторського ідіолекту Юдіт Германн в українському перекладі (2017)
Мазоха Г. С. - Листування І. Світличного в контексті української епістолярної традиції (на матеріалі приватного листування 70-х рр. ХХ ст.) (2017)
Мізін К. І. - Лінгвокультурологія і лінгвонаціоналізм: витоки дискусії (2017)
Мізін К. І. - Зміна ціннісного наповнення концептів Щедрість і Скупість у споріднених і неспоріднених лінгвокультурах: дані лінгвокорпусів, Петров О. О. (2017)
Мойсієнко А. К. - Хіазмічні конструкції як текстові утворення в українській мові (2017)
Молоткіна Ю. О. - Особливості вживання іншомовних запозичень у сучасній українській мові (2017)
Науменко Л. П. - Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в інтернет-просторі (2017)
Павлюк О. О. - Концепт GOURMANDISE (лаcощі) в однойменному романі Мюріель Барбері (2017)
Пальчевська О. С. - Проблеми лексикографічного опису та перекладу номінацій "народної мови" (2017)
Потапенко С. И. - Лингвориторические стратегии: дискурсивная и жанровая дифференциация (2017)
Приходько А. Н. - Текстопрагматические свойства паратаксиса (2017)
Романова Н. В. - Емотивна лексика в контексті сучасного німецького поетичного мовлення (2017)
Савчук В. І. - Обґрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення (2017)
Сахно Б. Ю. - Експресивна єдність у системі прозового тексту (2017)
Свириденко О. М. - "Каждое из твоих писем для меня замечательная эпоха": особливості листування А. Метлинського з І. Срезневським (2017)
Скляренко О. Б. - Персонажний дискурс як складова авторського наративу художнього тексту (на матеріалі оповідань Інгеборг Бахманн) (2017)
Скриннік Ю. С. - Особливості комунікативної поведінки мовців при зміні соціальних ролей у інституціональному дискурсі (2017)
Сога Л. В. - Закономірності семантичних зв’язків між мовними одиницями в дослідженнях мовознавців (2017)
Tellinger D. - Konfrontation der Ausgangskultur mit der Zielkultur imtranslatorischen Handeln (am Beispiel verschiedener Textsorten) (2017)
Терещенко Л. - "Що в імені твоїм?": номінації обманщиків і брехунів у англійській та українській мовах (2017)
Тесля В. А. - Реалізація лексичного значення вигуків сучасної німецької мови в контексті (2017)
Тонконог Н. І. - Особливості стилістичного прийому порівняння в науково-популярних текстах (2017)
Христич Н. С. - Лінгвокультурологічний аналіз поняття "Людина" в англійській фразеології (2017)
Шабінський М. Є. - Слова кельтського походження в етимології українських та французьких географічних назв (2017)
Швець Н. В. - Реконструкція внутрішньої і зовнішньої мотиваційної основи іхтіонімів англійської, французької та української мов (2017)
Швець О. В. - Семантичні типи номінативних речень у англійській, французькій та українській мовах (2017)
Шевчук А. В. - Лінгвокраїнознавчий параметр у дефініціях зоонімів (2017)
Шемуда М. Г. - Художній переклад як вид міжкультурної комунікації в контексті євроінтеграції (2017)
Ямчинська Т. І. - Лінгвокреативний потенціал художньої інтерлінгвальності (2017)
Баландина Н. Ф. - Интервью на уроках языка как разновидность медиатворчества (2017)
Борисова Н. В. - Формування умінь і навичок лінгвістичного аналізу тексту в студентів філологічних спеціальностей (на матеріалі твору Дж. Р. Р. Толкіна "Роверандом") (2017)
Дуброва С. В. - Особливості застосування текстцентричного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх філологів (2017)
Летючая Л. П. - Место орфографического правила в теории орфографии (2017)
Марченко Н. М. - Кейс-метод як засіб формування граматичної компетенції майбутніх перекладачів німецької мови (2017)
Полінок О. В. - Типологічна класифікація видів проектів (2017)
Швець Т. А. - Лінгвокультурологічний підхід до формування комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у контексті вимог лінгводидактики (2017)
Відомості про авторів (2017)
Титул, зміст (2017)
Вишницька І. В. - Маркетинговий аналіз окремих груп протидіабетичних лікарських засобів, представлених на фармацевтичному ринку України, Трохимчук В. В. (2017)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Дослідження задоволеності працею фармацевтичних працівників, Гаркуша М. І. (2017)
Гриньків Я. О. - Аналіз вартості фармакотерапії епілепсії препаратами вальпроєвої кислоти і карбамазепіну, Блавацька О. Б., Заліська О. М. (2017)
Рев’яцький І. Ю. - Оптимізація використання цифрових технологій в організації навчального процесу провізорів-інтернів, Гриньків Я. О., Заліська О. М. (2017)
Бігдан О. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості деяких похідних 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу, Парченко В. В. (2017)
Сугак О. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості 2-(4-R-5-(тіофен-2-ілметил)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатних кислот та їх солей, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2017)
Огородник О. Г. - Синтез та аналгетичні властивості похідних 5-метил-3-арил-|1,2,4|триазоло|4,3-a| піримидин-7-олу, Янченко В. О., Бобкова Л. С., Серединська Н. М., Демченко А. М. (2017)
Кініченко А. О. - Гіпоглікемічна активність трави портулаку городнього (Portulaca oleracea L.) в умовах дексаметазонового цукрового діабету у щурів, Клеванова В. С., Тржецинський С. Д., Малецький М. М. (2017)
Дорошенко А. І. - Вивчення гострої токсичності композиту високодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (2017)
Карбовський В. Л. - Дослідження підгострої токсичності препарату ПЕГ-Філстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Рецензія на монографію "Хроматографические методы в аналитическом обеспечении создания и контроля качества лекарственных средств в Украине / Под ред. член-кор. НАН Украины В. П. Георгиевского" (2017)
Пам’яті видатного вченого та практика Сятині Михайла Луковича (2017)
Романенков Ю. А. - Технология параметрического синтеза модели Брауна по результатам ретроспективного анализа, Вартанян В. М. (2016)
Скарга-Бандурова И. С. - Модели повышения качества безаварийного управления крупнотоннажным химическим производством, Шумова Л. А. (2016)
Гусынин А. В. - Применение модифицированного метода дифференциальных преобразований к решению систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (2016)
Сітнікова О. О. - Формування системи ознак для моделювання діагностичної та профілактичної діяльності сімейного лікаря (2016)
Стенін О. А. - Автоматизация процесса принятия инновационных решений в социотехнических системах, Ткач М. М., Пасько В. П., Губский А. Н. (2016)
Булкин В. И. - Разработка метода построения нечеткой базы знаний с использованием ассоциативно-логических преобразователей (2016)
Чичкарев Е. А. - Модель и метод векторизации растровых изображений машиностроительных чертежей деталей, Молчанова В. С. (2016)
Ушкаренко О. О. - Використання логічних схем алгоритмів для опису та оптимізації суднових систем автоматизації, Дорогань О. І. (2016)
Приходько С. Б. - Інформаційна технологія для оцінювання тривалості проектів з розробки програмного забезпечення, Пухалевич А. В. (2016)
Швед А. В. - Анализ моделей экспертных свидетельств (2016)
Шекета В. І. - Інтелімедійна інформаційна система підтримки прийняття рішень в процесі буріння, Мельник В. Д., Гобир Л. М. (2016)
Кондратенко Ю. П. - Математичне моделювання докових операцій плавучого доку для малотоннажних суден, Козлов О. В., Топалов А. М. (2016)
Райко Г. А. - Применение статистических методов для решения задач прогнозирования в системе управления регионом, Данилец Е. В., Гапонов В. О. (2016)
Заболотня Т. М. - Модифікований метод автоматичного реферування текстів з використанням тематично зв’язаного ранжування речень, Федченко Н. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - Формальная модель текущей ситуации в задачах обеспечения безопасности облачных геолокационных систем, Скорик С. Н. (2016)
Слабченко О. О. - Інформаційна технологія імпутації даних змішаної природи в задачах інтелектуального аналізу (2016)
Доровская И. А. - Моделирование процедуры поиска информации в интеллектуальных системах управления, Доровской Д. В., Филиппенко А. Ю. (2016)
Марасанов В. В. - Исследование на чувствительность моделей динамических систем, полученных проекционным методом, Дымова А. О., Дымов В. С. (2016)
Крайнов В. Є. - Система керування роботом-маніпулятором у складі лабораторного стенда на базі програмованого логічного контролера Siemens S7-300, Омельчук А. А., Лебеденко Ю. О. (2016)
Марасанов В. В. - Информативные параметры и схемы акустико-эмиссионного контроля, Шарко А. А., Коберский В. В., Шарко А. В. (2016)
Ботвіновська С. І. - Формування дискретних поверхонь в архітектурі та дизайн-проектуванні (2016)
Дворецький М. Л. - Порівняльний АВС-ХУZ аналіз на базі різних факторів із використанням ієрархічних даних, Кулаковська І. В. (2016)
Кочуева З. А. - Семантическая сравнимость атрибутов реляционной базы данных при построении систем поддержки принятия решений в корпоративных системах, Борисова Н. В. (2016)
Коваленко И. И. - Выбор инновационных проектов на основе парето–оптимальных решений, Чернова Л. С. (2016)
Губаренко Е. В. - Формирование оценок потенциала социально-экономических систем, Лысенко Д. Э. (2016)
Фісун М. Т. - Порівняльний аналіз засобів Data Mining у СКБД SQL SERVER та ORACLE, Давиденко Є. О., Крайник О. М. (2016)
Єрмакова А. А. - Автентифікація користувача за допомогою лінгвістичного моделювання, Баклан І. В. (2016)
Селіванова А. В. - Застосування об’єктно-орієнтованого підходу при створенні інформаційного забезпечення інтелектуальної підтримки прийняття рішень при управлінні холодильними установками різної конфігурації (2016)
Ходаков В. Е. - О развитии образования в Украине, Захарченко Р. Н., Кирюшатова Т. Г., Кирюшатова Е. В. (2016)
Марасанов В. В. - Проекционные методы оценки состояний динамической системы при частично наблюдаемых выходных координатах, Димова Г. О., Димов В. С. (2016)
Ходаков В. Е. - Базовые потребности индивида и влияние на них природно-климатических условий (2016)
Анотації (2016)
Ходаков В. Е. - Влияние природно-климатических и социально-экономических факторов на развитие социально-экономических систем регионального типа, Абрамов Г. С., Абрамова Г. В. (2016)
Розов Ю. Г. - Методика использования конечно-элементного анализа в расчётах на прочность (2016)
Гусынин А. В. - Модифицированный многоэтапный метод дифференциальных преобразований для решения нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений (2016)
Шабанов-Кушнаренко С. Ю. - Решение проблемы полного математического описания высказываний с применением исчисления предикатов, Шабанова-Кушнаренко Л. В. (2016)
Стрелковская Л. А. - Ship management internal combustion engines with regard to its technical state based theory of fuzzy sets (2016)
Носовець О. К. - Модель оцінки ризику прогресії атеросклерозу у віддаленому періоді після аортокоронарного шунтування, Якимчук В. С., Левчишина О. В., Ковальчук О. В. (2016)
Соколов А. Е. - Solving the Task of Measuring Information Quantity Using Model Identification with Minimisation of the Estimate Error, Соколова О. В. (2016)
Абрамов Г. С. - Распределение чисел в строках треугольника Паскаля и его Гауссовская аппроксимация, Абрамов И. М. (2016)
Ходаков В. Е. - Математическая модель представления информационных потоков в виде ориентированных графов и их преобразования, Козел В. Н., Соколов А. Е. (2016)
Молодецька К. В. - Технологія виявлення організаційних ознак інформаційних операцій у соціальних інтернет-сервісах (2016)
Левыкин И. В. - Модель жизненного цикла фаз управления бизнес-процессов (2016)
Приходько С. Б. - Аналитическая зависимость для выбора семейства распределений Джонсона, Макарова Л. Н., Приходько А. С. (2016)
Чалая О. В. - Модель неявных реляционных зависимостей в знание-емких бизнес-процессах (2016)
Калита Н. И. - Математическая модель формирования интеллектуальных команд, Пономарева С. В. (2016)
Тітова А. Ю. - Побудова функцій належності при формалізації характеристик термограм молочних залоз (2016)
Кондратьева В. Ф. - Метод программного хранения информации с помощью отражения ее на опорной гамме вырабатываемой генератором псевдослучайных чисел, Чайка Д. О. (2016)
Цивильский Ф. Н. - Синтез блока адаптации ЛПР в производственной динамической системе психофункционального состояния человека-оператора (2016)
Лепа Е. В. - Построение и исследование имитационной модели локальной компьютерной сети (2016)
Скорик С. Н. - Построение размытой функции пространственного подобия для ГИС-ориентированных систем поддержки принятия решений, Шерстюк В. Г. (2016)
Захарченко Р. Н. - Использование методов решения систем линейных алгебраических уравнений в обучающем процессе ИТ-специалистов, Кирюшатова Т. Г., Кирюшатова Е. В. (2016)
Вінник М. О. - Використання інформаційних технологій при вивченні популяційної біології, Одінцов В. В., Полторацький М. Ю. (2016)
Анотації (2016)
Kaur M. - Influence of momentum-dependent interactions on the nuclear stopping in symmetric heavy-ion collisions, Kumar S. (2012)
Фесенко О. М. - Особливості підсилення ІЧ-поглинання молекул α-GLY в ефекті SEIRA (2012)
Матєвосова О. Г. - Радіаційні втрати у планарному світловоді зі шорсткою межею поділу діелектричних шарів, Коваленко А. В., Курашов В. Н. (2012)
Жовтянський В. А. - Вплив перенесення випромінювання на відхилення від рівноважного стану щільної електродугової плазми: критеріальний підхід, Лелюх Ю. І., Ткаченко Я. В. (2012)
Silin V. P. - Ion-acoustic turbulence in plasmas (2012)
Іванченко О. В. - Електроміграційна модель деградації металооксидних варисторних структур, Тонкошкур О. С. (2012)
Алєксєєв А. Д. - Вивчення температурної залежності динамічних параметрів води в поровому об’ємі викопного вугілля, Василенко Т. А., Кірілов А. К., Молчанов О. М., Троіцький Г. А. (2012)
Поварчук В. Ю. - Вплив γ-опромінення на початкову магнітну проникність аморфних і нанокристалічних сплавів на основі системи Fe−Si−B, Носенко В. К., Крайчинський А. М., Неймаш В. Б., Красько М. М., Маслов В. В. (2012)
Булавін Л. А. - Рівняння стану магнітної рідинної системи на основі води та магнетиту, стабілізованої лауриновою кислотою, Мороз К. О., Недяк С. П., Петренко В. І. (2012)
Гринчук О. А. - Адсорбція молекулярного кисню на поверхню Si1-xGex/Si(001), Афанас’єва Т. В., Коваль І. П., Находкін М. Г. (2012)
Петрова Н. В. - Атомні ланцюжки хлору на поверхні Ag(111), Яковкін І. М., Браун О. М. (2012)
Кочелап В. О. - Взаємодія ізотропної наночастинки з дрейфуючими електронами у квантовій ямі, Кухтарук С. М. (2012)
Пам’яті Михайла Павловича Лисиці (15.01.1921−10.01.2012) (2012)
Корній Денисович Товстюк (до 90-річчя від дня народження) (2012)
Степанов Ю. М. - Хронічні запальні захворювання кишечника: особливості епідеміології в Україні, Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2017)
Stepanov Yu. M. - Steatometry and elastometry as methods of noninvasive diagnostics of pancreatic steatosis and fibrosis in children, N. H. Gravirovska N. H., Lukianenko O. Yu. (2017)
Gaidar Yu. А. - State of IgG4-positive plasma cells in the colon mucosa of chronic inflammatory bowel disease, Arzhanova G. Yu., Galenko A. P. (2017)
Дорофеев А. Э. - Поражения печени у больных неспецифическим язвенным колитом, Дорофеева А. А. (2017)
Ротар Д. В. - Популяційні зміни порожнинної мікробіоти товстої кишки хворих на хронічний вірусний гепатит С, Сидорчук Л. І., Сидорчук А. С., Дейнека С. Є., Сидорчук І. Й. (2017)
Степанов Ю. М. - Рациональная ИПП-терапия: риски и преимущества длительного применения ингибиторов протонной помпы в обновленных рекомендациях экспертов Американской гастроэнтерологической ассоциации (2017)
Діденко В. І. - Актуальність визначення спектра жирних кислот у біологічних субстратах у діагностиці гастроентерологічних захворювань, Кленіна І. А., Бабій С. О., Карачинова В. А. (2017)
Степанов Ю. М. - Стеатоз підшлункової залози у дітей. Частина 2. Фактори ризику, можливості діагностики та лікування, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Манометрия в исследовании двигательной функции верхних отделов пищеварительной системы, Ратчик В. М., Пролом Н. В., Галинский А. А., Тарабаров С. А. (2017)
Чабан М. П. - Учений-дослідник Дмитро Яворницький у колі медиків, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Арсеенко А. Г. - Финансовая глобализация современного мира (2016)
Онікієнко С. В. - Еволюція сучасної міжнародної системи банківського регулювання: фактори впливу і наслідки (2016)
Бодрецкий М. В. - Продовольственная безопасность в Средней Азии на примере Казахстана (2016)
Буткалюк В. А. - Достойная жизнь населения как ключевое условие и критерий успешного реформирования страны (2016)
Палькевич Ю. С. - Оподаткування сільськогосподарських підприємств як елемент системи їх державного фінансового регулювання (2016)
Юркевич О. М. - Оцінка вартості компанії при венчурному інвестуванні (2016)
Осадчий Є. С. - Чинники капіталізації банківської системи України (2016)
Кичань О. М. - Проблеми та напрями покращення банківської системи України (2016)
Бідюк П. І. - Прогнозування макроекономічних процесів з автоматизованим вибором кращих моделей, Данилов В. Я., Жиров О. Л., Грицаюк М. О. (2016)
Юрченко Ю. - Вплив штучного інтелекту на економіку та суспільство (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2017)
Вступление (2017)
Zagoskin A. - Quantum engineering of superconducting structures: principles, promise and problems (2017)
Belogolovskii M. - Intrinsically shunted Joseph-son junctions for electronics applications, Zhitlukhina E., Lacquaniti V., De Leo N., Fretto M., Sosso A. (2017)
Sidorenko A. S. - Reentrance phenomenon in superconductor/ferromagnet nanostructures and their application in superconducting spin valves for superconducting electronics (2017)
Smirnov A. Yu. - Quantum eigenstate tomography with qubit tunneling spectroscopy, Amin M. H. (2017)
Oelsner G. - Application and fabrication aspects of sub-micrometer-sized Josephson junctions, Hübner U., Anders S., Il'ichev E. (2017)
Kunert J. - Examples of superconducting technology application: sensing and interfacing, Ijsselsteijn R., Il‘ichev E., Brandel O., Oelsner G., Anders S., Schultze V., Stolz R., Meyer H.-G. (2017)
Кленов Н. В. - Потоковый ку-бит в цепях быстрой одноквантовой логики: управление и считывание, Кузнецов А. В., Соловьев И. И., Бакурский С. В., Денисенко М. В., Сатанин А. М. (2017)
Султанов А. Н. - Рассеяние одиночного фотона на двухкубитной структуре с резонаторами, Карпов Д. С., Гринберг Я. С., Шевченко С. Н., Штыгашев А. А. (2017)
Semenov A. G. - Quantum fluctuations of voltage in superconducting nanowires, Zaikin A. D. (2017)
Massarotti D. - What happens in Josephson junctions at high critical current densities, Stornaiuolo D., Lucignano P., Caruso R., Galletti L., Montemurro D., Jouault B., Campagnano G., Arani H.F., Longobardi L., Parlato L., Pepe G.P., Rotoli G., Tagliacozzo A., Lombardi F., Tafuri F. (2017)
Rahmonov I. R. - Determination of Cooper pairs and Majorana fermions currents ratio in dc SQUID with topologically nontrivial barriers, Shukrinov Yu. M., Dawood R., El Samman H. (2017)
Kornev V. K. - From single SQUID to supercon-ducting quantum arrays, Kolotinskiy N. V., Sharafiev A. V., Soloviev I. I., Mukhanov O. A. (2017)
Khaydukov Yu. - Evolution of non-collinear magnetic state of exchange biased ferromagnet/normal metal/ ferromagnet/superconductor heterostructure in magnetic field studied by polarized neutron reflectometry, Morari R., Zdravkov V., Mustafa L., Keller T., Keimer B., Sidorenko A. (2017)
Соловьев А. Л. - Псевдощель и флуктуационная проводимость в монокристаллах Y1–xPrxBa2Cu3O7–δ с разной концентрацией празеодима, Омельченко Л. В., Вовк Р. В., Камчатная С. Н. (2017)
Апостолов C. C. - Резонансная прозрачность фотонного кристалла с дефектом в виде слоистого сверхпроводника, Maкаров Н. M., Ямпольский В. А. (2017)
Козлов И. В. - Анизотропные фриделевские осцилляции в двумерном электронном газе со спин-орбитальным взаимодействием Рашбы–Дрессельхауса, Колесниченко Ю. А. (2017)
Moskalets M. - Single-particle emission at finite temperatures (2017)
Шатерник В. Е. - Зарядовый транспорт в сверхпроводящих гетероструктурах MoRe–Si(W)–MoRe с гибридным полупроводниковым барьером с нанокластерами металла, Шаповалов А. П., Суворов А. Ю. (2017)
Ivlev B. - Thread bonds in molecules (2017)
Ouboter R. de Bruyn - On massive photons inside a superconductor as follows from Lon-don and Ginzburg–Landau theory, Omelyanchouk A. N. (2017)
Бідняк М. Н. - Методичні засади підвищення конкурентоспроможності підприємств автосервісу, Городецький М. Я. (2017)
Бакуліч О. О. - Аналіз сучасної економічної ситуації в Україні. Визначення проблематики боргу країни, Севост’янова А. В., Ющенко Ю. В. (2017)
Бойко В. В. - Сучасні тенденції розвитку економічної діагностики стану підприємств (2017)
Горбенко О. В. - Пакування і зберігання вантажів в ланцюгах постачань (2017)
Козак Л. С. - Інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва в Україні, Федорук О. В. (2017)
Козак Л. С. - Розробка зовнішньоекономічної стратегії в Україні у сфері експорту транспортних послуг, Фоменко О. І. (2017)
Мусатенко О. В. - Аналіз структурно-технологічних схем доставки товарів (2017)
Назаренко Я. Я. - Формування критеріїв якості послуг пасажирського транспорту в умовах європейської інтеграції України (2017)
Ніжнік А. А. - Особливості інвестування дорожньо-транспортного комплексу на засадах державно-приватного партнерства (2017)
Антоненко Н. В. - Податкова реформа 2017: що може змінитися для українців, Хоменко В. С. (2017)
Бахтіярова Х. Ш. - Сучасні підходи до вирішення проблем організації та формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, Романова Г. М., Ткаченко В. А. (2017)
Жулин О. В. - Перспективи і загрози соціально-економічного розвитку України в умовах Четвертої промислової революції (2017)
Козак Л. С. - Іноземні інвестиції в економіці України, Цвєтков Д. В. (2017)
Кошарний В. О. - Характеристика туристичних рекреаційних зон України та їх удосконалення на основі державно-приватного партнерства (2017)
Рыбакова Л. М. - Познавание: созерцательное и умозрительное (метафизические основания творчества художественного и научного) (2017)
Тарануха О. М. - Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні, Клименко І. С., Амеліна Н. К. (2017)
Хрімлі К. О. - Проблемні питання розрахунку та сплати транспортного податку в Україні, Хрімлі І. О. (2017)
Червякова В. В. - Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України (2017)
Швець Л. В. - Освітній аспект розвитку персоналу, Гайдай Г. Г. (2017)
Вихідні дані (2017)
Балагур Л. - Інноваційні технології у викладанні навчальної дисципліни "Прикордонна служба" майбутнім офіцерам-прикордонникам (2017)
Безносюк О. - Інновації в підготовці слухачів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України (2017)
Беньковська Н. - Роль модельованих спеціальних навчальних ситуацій у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2017)
Бец І. - Методи активiзацiї навчально-пiзнавальної активності майбутнiх офіцерів-прикордонників в процесі вивчення іноземної мови (2017)
Білоус С. - Методичні рекомендації щодо навчання майбутніх філологів англійського усного монологічного персуазивного мовлення (2017)
Брижатий Є. - Формування професійно-педагогічної готовності майбутніх офіцерів-педагогів: сучасний підхід (2017)
Волошин В. - Зміст педагогічних умов формування умінь застосовувати спецзасоби та зброю майбутніми офіцерами-прикордонниками (2017)
Гапоненко Г. - Професійна компетентність фахівців сектору безпеки і оборони (2017)
Дем’янюк Ю. - Феномен освітнього середовища у формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2017)
Корольова Н. - Педагогічні особливості застосування самомоніторингу при навчанні студентів дисципліні "Фізичне виховання" (2017)
Панасюк Н. - Функції та методи управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету (2017)
Сосницька Н. - Методичні підходи навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю, Кравець В., Кравець О. (2017)
Литвиненко М. А. - Мінливість посівних, урожайних якостей насіння та зимостійкості пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) в залежності від терміну пророщування насіння, Алєксєєнко Є. В. (2016)
Нарган Т. П. - Оцінка ліній пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) від віддаленої гібридизації за господарьсько корисними ознаками, Моцний І. І., Сєчняк В. Ю., Лифенко С. П. (2016)
Бєлоусов А. О. - Напрями та результати селекції кукурудзи (Zea mays L.) у СГІ–НЦНС на посухостійкість, Соколов В. М., Сєріков В. О., Слободян Р. П., Борщевський О. В., Молодченкова О. О., Адамовська В. Г. (2016)
Вареник Б. Ф. - Стійкість до захворювань самозапилених ліній та гібридів соняшнику (Helianthus annuus L.) вітчизняної селекції, Боровська І. Ю., Дарморис К. М. (2016)
Рибалка О. І. - Оцінка показників харчової цінності зерна ячменю (Hordeum vulgare L.), Поліщук С. С., Щербина З. В. (2016)
Бабаянц О. В. - Новый исходный материал для селекции пшеницы (Triticum aestivum L.) на групповую устойчивость к фитопатогенам, Сауляк Н. І., Бабаянц Л. Т., Терновий К. П., Галаєв О. В. (2016)
Файт В. И. - Различия сортов-двуручек пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.) по генам Ppd-1 фотопериодической чувствительности, Губич Е. Ю., Балашова И. А. (2016)
Моцний І. І. - Поведінка хромосом у мейозі гібридів F1 лінії Pavon МА1 з сортом пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) Куяльник, Сударчук Л. В., Рибалка О. І. (2016)
Бойко М. С. - Особливості андрогенезу у ліній пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) Одеська 51 з алелем Rht-B1е короткостебловості, Чеботар Г. О., Моцний І. І., Шестопал О. Л., Чеботар С. В. (2016)
Галаєв О. В. - Ефективність різних генів стійкості до бурої іржі та їхніх комбінацій у міжлінійних гібридів пшениці ярої (Triticum aestivum L.) в умовах Півдня України (2016)
Бродецька К. П. - Показники кормової цінності зеленої маси різних морфотипів білого люпину (Lupinus albus L.), Бродецька О. М., Бабенко Г. І. (2016)
Ходаков И. В. - Связь повреждений сои (Glycine max L.) листогрызущими насекомыми с накоплением флавоноидов в растениях (2016)
Волкова Н. Е. - Редагування геномів у селекції рослин (мініогляд) (2016)
Бережний В. А. - Функціонування анекдоту в розважальному телеконтенті (на матеріалі передачі "Клуб "Белый попугай"") (2016)
Біляніна В. І. - Відображення національно-культурних особливостей стратегічного мислення китайських та українських письменників в індивідуально-авторських картинах світу (2016)
Логвиненко Ю. В. - Антропологічні пошуки української наукової фантастики (за повістю-феєрією М. Руденка "Народжений блискавкою") (2016)
Луцик Х. Ю. - Поема "Енеїда" І. Котляревського в контексті культурної парадигми художнього тексту (2016)
Мележик М. С. - Тематично-змістові домінанти та риси постмодерного тексту (на прикладі творчості Юрія Щербака) (2016)
Стасик М. В. - Хронотоп темноти в романі Уласа Самчука "Темнота" (2016)
Ткаченко Т. І. - Онтологічний вимір прози Михайла Андрієнка-Нечитайла (2016)
Фоміна О. В. - Тема школи у творчості сучасної дитячої письменниці Галини Малик (2016)
Хом’як Т. В. - Поетика кольору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк (2016)
Шевченко В. Ф. - Жанровий синтез у творах української та російської літератур (2016)
Бабанина А. С. - Лингвистические перспективы исследования антропоцентрических глаголов в русских говорах Нижнего Поднепровья (2016)
Білоусенко П. І. - Теоретичні засади дослідження динаміки нульсуфіксальної деривації іменника (2016)
Бондаренко О. М. - Структурно-семантичні характеристики терміноодиниць техніки та особливості їх перекладу (на матеріалі текстів автомобільної галузі), Медведєва Є. Ю. (2016)
Буяльська Т. І. - Комунікативно-семантичні категорії змістової структури підтримки в міжособистісній інтеракції (2016)
Гриценко О. В. - Мовноетикетні одиниці як засіб творення експресивних повторів, ампліфікації, градації й тавтології в мові українського пісенного фольклору (2016)
Дем’янчук Ю. І. - Колокаційні особливості військових термінологічних сполучень (на прикладі корпусного перекладу офіційних документів НАТО) (2016)
Деревянко Ю. М. - Мовленнєвий етикет як об’єкт поліаспектного вивчення (2016)
Добропольська Д. О. - Метамова термінознавства як фрагмент метамови лінгвістики (2016)
Домніч О. В. - Соціолінгвістичний контекст англійської мови в Сингапурі (2016)
Дука Л. И. - Актуализация прагматического потенциала астионима Одесса в русскоязычных СМИ, Осепян К. Н. (2016)
Коваль О. Ю. - Творення іменників зі значенням опредметненої дії в українській мові ХI-XIII ст. (суфікси -ьба/-ба) (2016)
Мамедова А. И. - Концепты BROT и PAIN (хлеб) в немецкой и французской языковых картинах мира, Павлюк Е. О. (2016)
Мараб’ян К. А. - Номінації тварин як компонент лінгвосеміотичного простору французьких фольклорних текстів для дітей (2016)
Мачульська К. Я. - Поняття "прагматичний потенціал" у дослідженні рекламного дискурсу (2016)
Мєр’ємова Ю. В. - Семантика імен персонажів англійських, російських та українських літературних казок (2016)
Merkulova O. V. - Nomina instrumenti with suffix –lo in the Ukrainian language of the XI-XVII сenturies (2016)
Приходько І. М. - Соматична лексика: межі поняття та спроба класифікації (2016)
Рибак К. Б. - Найменування податкової сфери в лексичній системі української мови (2016)
Рудик М. К. - Дискурсивні стратегії й тактики неавторитарно-песимістичного типу мовної особистості (на матеріалі новел О’Генрі) (2016)
Рудоман О. А. - Парадигма емоційно-експресивних модифікацій у синтаксичній системі сучасної англійської мови (2016)
Sydor A. R. - Lexical features of information technology field in contemporary English (2016)
Судус Ю. В. - "Weasel words" як один з прийомів реалізації стратегії дискредитації в англійськомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов С. Пауер, В. Нуланд, Д. Байєра, Дж. Пайєтта) (2016)
Тепшич А. І. - Постмодерністська авторська пунктуація як один із прийомів мовної гри (на матеріалі прозових творів представників станіславського феномена) (2016)
Тєлкова О. В. - Компаративні фразеологічні одиниці з гастрономічним компонентом в іспанськомовній картині світу: лінгвокультурний аспект (2016)
Юсікова О. В. - Роль діалектної мови як джерела етимолого-семантичного словника І. І. Огієнка (2016)
Білоусенко П. І. - Системне дослідження дериваційного потенціалу похідних дієслів української мови на основоцентричних засадах: рецензія на монографію кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Кушлик Оксани Павлівни "Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові" (Дрогобич : КОЛО, 2015. — 384 с.) (2016)
Материнська О. В. - Рецензія на монографію доцента кафедри англійської філології факультету іноземної філології Запорізького національного університету Козлової Тетяни Олегівни "Іконічність у лексиці індоєвропейської прамови" (Запоріжжя : Кругозір, 2015. — 640 с.) (2016)
Махуренко Г. С. - О взаимодействии транспорта в морском порту, Чебанова Т. Е. (2017)
Onyshenko S. P. - Logistics potential of the tourism resources of ukrainian black sea region, Smarkalova A.K. (2017)
Стеба А. А. - Фактори, що впливають на діяльність судноплавного підприємства на регіональному ринку морських пасажирських перевезень, Михайлова Ю. В. (2017)
Литвиненко С. Л. - Універсальні механізми оптимізації виробничо-логістичної діяльності авіаперевізників (2017)
Щербина В. В. - Методичні основи оцінки ефективності реінжинірингу бізнес-процесів транспортно-експедиторських компаній (2017)
Печерська Н. В. - Макроекономічні засади цілевстановлення механізмів державного регулювання в галузі морського транспорту (2017)
Ширяєва Л. В. - Аналіз можливостей використання залізничних поромів СК "Укрферрі" для перевезення контейнерів, Шагіна М. В. (2017)
Воркунова О. В. - Ранжирування стратегічних цілей як основоположний елемент розробки стратегії судноплавної компанії, Рощіна Н. В., Мелай А. І. (2017)
Бундюк А. М. - Система управління фінансовою безпекою виробничого підприємства, Жихарєва В. В. (2017)
Вимоги до оформлення наукових статей (2017)
Коломицева О. - Використання маркетингових комунікаційних технологій в інноваційному розвитку підприємств, Боковня А., Бурцева Т. (2016)
Чиж В. - Оцінювання ефективності податкової системи з позиції економічної безпеки регіону (2016)
Коломицева О. - Фактори та умови розвитку регіональної інформаційної інфраструктури регіону, Коляденко С. (2016)
Кундєєва Г. - Продовольча безпека: інноваційний розвиток і зміни у споживанні харчових продуктів (2016)
Міночкіна О. - Концепція "система власності – спільна ресурсна система" як "серединний шлях" для України (2016)
Білик В. - Оцінка інвестиційних можливостей підприємництва з позицій забезпечення його економічної безпеки (2016)
Дубина М. - Класифікація ринків фінансових послуг (2016)
Орловська Ю. - Трансформація ролі інновацій у розвитку сучасної світової економіки, Морозова С. (2016)
Сурай А. - Оцінювання рівня розвитку ділового середовища: глобальний та регіональний аспекти (2016)
Tsizh B. R. - Polymer Sensitive Elements for Gas Sensors of Ammonia, Aksimentyeva O. I., Chokhan M. I. (2017)
Сепеда Гуаман Дієго Фернандо. - Перспективи розвитку цивільної авіації у Латинській Америці. Основні виклики (2016)
Білонога Ю. Л. - Вплив поверхнево-активних речовин на поверхневий критерій в ламінарному приграничному шарі, Максисько О. Р., Свідрак І. Г. (2017)
Калашнікова Х. - Формування структури мoдeльнoгo кoмплeксу сoціaльнo-eкoнoмічнoгo рoзвитку містa (2016)
Капустян А. І. - Характеристика імунотропних функціональних інгредієнтів бактеріального походження, отриманих шляхом фізичного впливу (2017)
Журба І. - Методології та технології Форсайт у кластерній політиці (2016)
Свідрак І. Г. - Методика комп’ютерного моделювання та анімації будівництва індивідуального житлового будинку на схилах для навчального процесу у вишій школі, Топчій В. І., Кушинов М. П., Максисько О. Р. (2017)
Черевко О. В. - Теоретичний аспект ідентифікації інтерфейсної складової у системі економічної безпеки вищих навчальних закладів, Зачосова Н. В., Радзіховська Ю. М. (2016)
Цісарик О. Й. - Розроблення технології сиру "Моцарелла" із застосуванням різних молокозсідальних Ферментів, Мусій Л. Я., Сливка І. М., Молокус Т. Ф. (2017)
Цісарик О. Й. - Дослідження впливу складу захисного середовища на збереження життєздатності ліофілізованих бактерій L. lactis та L. plantarum, виділених із традиційної карпатської бринзи, Сливка І. М., Мусій Л. Я. (2017)
Паска М. З. - Визначення токсичності люпинового борошна і дивосилу та функціональних котлет з їх вмістом, Маслійчук О. Б. (2017)
Федишин Я. І. - Міркування щодо визначення маси атомів (іонів) кристалічної речовини, Вадець Д. І. (2017)
Яценко О. В. - Дослідження функціонально-технологічних властивостей білково-полісахаридних комплексів та їх використання у технології масляних паст, Ющенко Н. М., Пасічний В. М. (2017)
Юкало В. Г. - Отримання казеїнових фосфопептидів за дії протеолітичних систем лактококів, Сторож Л. А. (2017)
Філь М. І. - Інноваційний підхід у технології фруктового мармеладу, Михайлюк О. Я. (2017)
Ціж Б. Р. - Газочутливість плівок поліортотолуїдину, Дзерин М. Р., Горбенко Ю. Ю. (2017)
Білик О. Я. - Розрахунок рецептур та розробка технологічної схеми виробництва альбумінового сиру "Урда" для промислових підприємств, Дроник Г. В., Сливка Н. Б., Гутий Б. В. (2017)
Фурсік О. П. - Кваліметрична оцінка органолептичних показників варених ковбас, Страшинський І. М. (2017)
Крижська Т. А. - Дослідження ефективності використання бактеріальних препаратів на якісні характеристики делікатесних виробів (2017)
Ланиця І. Ф. - Оцінка якості продуктів переробки амаранту (2017)
Чернюшок О. А. - Компоненти теплообміну під час вільноконвективного охолодження моделі напівтуші, Федоров В. Г., Кепко О. І. (2017)
Котляр Є. О. - Розробка рецептур м’ясних паштетів з використанням білково-жирових емульсій на основі вітамінізованих купажованих рослинних олій, Топчій О. А. (2017)
Кишенько І. І. - Особливості використання білково-жирової емульсії в технології реструктурованих шинок, Крижова Ю. П., Жук В. О. (2017)
Віннікова Л. Г. - Вплив спрямованого годування на амінокислотний склад м’яса, Цигура В. В. (2017)
Божко Н. В. - Екстракт журавлини в технології варених ковбас з м’ясом водоплавної птиці, Тищенко В. І., Пасічний В. М. (2017)
Власенко В. В. - Вплив інуліну з топінамбура для виробництва пирогів пониженої енергетичної цінності, Криворук В. М. (2017)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Електрофізичний спосіб збагачення сухої молочної сироватки мінеральними елементами, Чернюшок О. А. (2017)
Назаренко Ю. В. - Вплив вівсяного борошна на технологічні властивості йогурту, Кітченко Л. М., Окуневська С. О., Цигура В. В. (2017)
Савчук Ю. Ю. - Дослідження біологічної цінності напою з ядер волоського горіха, Усатюк С. І. (2017)
Українець А. І. - Дослідження здатності до протеолізу м’ясних січених напівфабрикатів функціонального призначення, Пасічний В. М., Шведюк Д. А., Мацук Ю. А. (2017)
Погребняк А.В. - Дослідження процесу гідроструминної водополімерної обробки харчових продуктів Різанням (2017)
Ромашко І. С. - Використання баранячого жиру у виробництві косметичних засобів, Драчук У. Р., Басараб І. М. (2017)
Кравченюк Х. Ю. - Формування біоплівок на нержавіючій сталі AISI 321, залежно від шорсткості поверхні та початкової кількості Е.сoli, Кухтин М. Д. (2017)
Харандюк Т. В. - Зниження вмісту віцинальних дікетонів при зброджуванні високогустинного сусла, Косів Р. Б., Борух О. М., Далибожик Р. С., Паляниця Л. Я., Березовська Н. І. (2017)
Турчин І. М. - Доцільність використання насіння чіа у технології кефіру, Кричковська-Горошко І. В., Сливка Н. Б., Михайлицька О. Р. (2017)
Святненко Р. С. - Дослідження впливу імпульсних електромагнітних полів на органолептичні показники незбираного молока, Маринін А. І., Кочубей-Литвиненко О. В., Бойко М. І. (2017)
Барташак Ю. В. - Теоретичні передумови створення рецептурної композиції масляних сумішей з рослинними інгредієнтами, Нєміріч О. В., Вашека О. М., Хуей Д., Гавриш А. В. (2017)
Харченко О. В. - Нова українська школа: завдання і перспективи (2016)
Зелюк В. В. - Нова школа: новий учитель (2016)
Клепко С. Ф. - Педагогіка миру і філософія війни: пошук істини (2016)
Єрмаков І. Г. - Метод проектів у контексті життєвих результатів діяльності у системі соціальної та життєвої практики учнів. Частина І (2016)
Степаненко М. І. - Укрупнення шкіл у ХХІ столітті в Україні: переваги і втрати (2016)
Романець Г. О. - Академіки з давнього роду священиків (2016)
Клепко С. Ф. - Методичні рекомендації з підготовки та оформлення статей до шостого тому "Освіта і наука" "ПОЛТАВІКИ –Полтавської Енциклопедії", Резніченко З. В., Гавриш Р. Л., Литвинюк Л. В. (2016)
Халява Г. І. - Як підготувати Том "Освіта і наука" "ПОЛТАВІКИ. Полтавської Eнциклопедії" на віки (2016)
Стоцька О. В. - ХХХ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови та літератури: хроніка і висновки (2016)
Шкарупа О. В. - Індикатори екологічної модернізації соціально-економічних систем в контексті зеленого зростання економіки регіону (2015)
Котенко Н. В. - Проблеми фінансового забезпечення загального територіального природокористування в умовах фіскальних реформ, Похилько С. В. (2015)
Лепейко Т. І. - Методологічні засади моделювання бізнес-процесів як складової їх реінжинірингу в діяльності промислових підприємств (2015)
Люльов О. В. - Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "зміни підприємства", Моргуненко Р. М. (2015)
Іванчук К. О. - Динамічна діагностика потенційних можливостей стійкого економічного розвитку торговельного підприємства (2015)
Крапивний І. В. - Концептуальні моделі економіки знань, Прокопенко О. В., Школа В. Ю. (2015)
Тимошенко Л. М. - Соціально-економічний розвиток і його кероване забезпечення в умовах інноваційної моделі суспільної динаміки, Сімахова А. О. (2015)
Кобушко І. М. - Основні напрямки державного регулювання інвестиційного ринку України в умовах глобалізаційних процесів, Кобушко Я. В. (2015)
Віленчук О. М. - Методологічні засади інституціональних перетворень на ринку аграрного страхування (2015)
Tu Yuxia - Research of Development in Internet-Based Finance in China, Hao Suinan (2015)
Лепейко Т. І. - Методологічні засади виявлення і реалізації резервів продуктивності праці на промисловому підприємстві (2015)
Троян М. Ю. - Организационно-экономические направления реформирования системы здравоохранения в Украине на пути выхода из демографического кризиса, Костюченко Н. Н. (2015)
Гончаренко О. С. - Науково-методичний підхід до оцінювання рівня екологічно спрямованої дематеріалізації соціально-економічних систем (2015)
Франц М. - Школа в контексті вибраних аспектів творчої організації (2016)
Клепко С. Ф. - Життєзнавство в освіті: філософські і курикулярні опції (2016)
Гірний О. І. - STEM-освіта в Україні – модернізація чи імітація? (2016)
Шостя С. П. - Метапредметний аспект розвитку навчального предмета "інформатика" (2016)
Кучеренко О. В. - Реалізація мікропроекту "Енергія в школах міста" у Полтавській області (2016)
Зелюк В. В. - Формування педагогічної майстерності компетентного вчителя – завдання сучасної післядипломної педагогічної освіти (2016)
Булава Л. М. - Заклади професійної освіти на Полтавщині напередодні української революції. Частина ІІ, Мащенко О.М. (2016)
Бондар Т. О. - EdCamp Ukraine – новітні ідеї і технології для кращої освіти вже сьогодні (2016)
Остапенко А. А. - А. С. Макаренко: долгий взгляд со стороны. Рецензия на книгу: Хиллиг Г. В поисках истинного Макаренко. Русскоязычные публикации (1974–2014). – Полтава : Издатель Шевченко Р. В., 2014. – 778 с. (2016)
Романець Г. О. - Штаб-квартира експедиції Василя Докучаєва в Нових Санжарах, або Чи буде увіковічено пам’ять про перебування в селищі видатних учених-природознавців (2016)
Кундій Ж. П. - Гендерні аспекти сучасної вищої медичної освіти в Україні (2016)
Філосовську медаль із математики вперше в історії отримала жінка (2016)
Горбенко С. О. - Мій син – Cвятослав – SKELD – київський студент і український воїн, що загинув у бою за Донецький аеропорт 3 жовтня 2014 року (2015)
Клепко С. Ф. - Думка про третє покоління стандарту початкової загальної освіти (2015)
Нагорна О. П. - Міжпредметні зв’язки при вивченні курсів правознавства та математики учнями основної школи: теоретико-методичний аспект, Нагорний В. К. (2015)
Зоря Ю. М. - Інтернет-проекти у патріотичному вихованні учнівської молоді в умовах інноваційного освітнього простору (2015)
Процай Л. П. - Пошуки досконалої загальної освіти: домашня школа, Помогайбо В. М. (2015)
Зелюк В. В. - Досвід та проблеми дослідно-експериментальної роботи у Полтавській області в контексті освітніх змін (2015)
Калінічено І. О. - Про дослідно-експериментальну роботу регіонального рівня "Cтворення соціально-педагогічних умов для самореалізації учнів спеціального ЗНЗ" (2015)
Макарова С. І. - Роль корекційно-компенсаторної роботи з дітьми, які мають порушення зору (2015)
Спірідонова А. В. - Перлина родинного виховання сім’ї Грінченків – Настя Грінченко (2015)
Устимено Т. А. - Європейська ідентичність: спроба аналізу у парадигмі культури (2015)
Нова книга полтавського історика Віктора Ревегука "Полтавці – поборники державної незалежності України" (2015)
Александрович Т. З. - Полемічна творчість Стефанія Зизанія та Івана Вишенського: тематика і проблематика, Малинка М. М. (2016)
Бараннік А. М. - Запорозьке козацтво у творчості польського історика Л. Подгородецького (2016)
Біляцька В. П. - Роман у віршах В. Бровченка "Як Мамай до Канади їздив": естетичні засади й стильові ознаки (2016)
Вєльчєва К. О. - Англія XIV ст. у дзеркалі "Видіння про Петра Орача" Вільяма Ленґленда (2016)
Віват Г. І. - "Хліб та вода – козацька їда": їжа в українських пареміях (2016)
Галич О. А. - "Алтин-Толобас" Б. Акуніна як роман-симулякр (2016)
Горбач Н. В. - Притчевість у координатах української історії (за романом "Янгол у сірому" Н. Гуменюк) (2016)
Гринь Ю. В. - Думы о море как интертекст романа Д. Мордовцева "Сагайдачный" (2016)
Гриньків О. В. - Художнє моделювання історичних подій та образів у романі "Маруся Чурай" Ліни Костенко (2016)
Даниліна О. В. - Концепція сучасної історії в метажанрових текстах (на матеріалі книги "Літопис Самовидців") (2016)
Димовська А. К. - Історична основа роману Л. Гомона "Люди" (2016)
Зінченко Н. І. - Інтерпретація козацтва в романтичній прозі Олекси Стороженка (2016)
Іванченко Р. П. - "В своїй хаті своя правда": образ князя Єремії Вишневецького крізь призму проблеми ренегатства (за однойменним романом І. Нечуя-Левицького) (2016)
Казанжи О. В. - Знакові події життя Російської імперії у творчій інтерпретації В. Капніста (2016)
Ковпік С. І. - Одухотворення густативних уподобань козаків у кулінарному романі Л. Гончар та Р. Найди "Козацька кухня: 200 рецептів" (2016)
Козачук К. О. - Художній аналіз теми свобод і привілеїв козацтва в романі "Чорна Рада" з точки зору методології усної історії (2016)
Коробкова Н. К. - Інтермедіальні засоби зображення козацтва у творчості Ю. Яновського (2016)
Костецька Л. О. - Гра з міфами в художніх проектах альтернативної історії В. Кожелянка (2016)
Кравченко В. О. - Художнє висвітлення духовно-моральних цінностей у романі "У череві дракона" М. Руденка, Чудновець С. В. (2016)
Красненко О. В. - Художній світ Павла Загребельного (2016)
Ласкава Ю. В. - Голодомор українського народу в романі С. Талан "Розколоте небо" (2016)
Ленська С. В. - Художнє моделювання трагедії українського селянства 1920–1930-х рр. у новелістиці З. Дончука (2016)
Литвин Л. М. - Сміх як засіб адаптації художнього простору Запорозької Січі (за "Записками" Луки Яценка) (2016)
Манько А. М. - Історична ретроспектива в поетиці Івана Низового (2016)
Ніколаєнко В. М. - Особливості пародіювання масової культури тоталітаризму в антиутопії О. Ірванця "Рівне/Ровно (Стіна): Нібито Роман", Зубець Н. В. (2016)
Ніколаєнко В. М. - Жанрові особливості роману Л. Кононовича "Тема для медитації", Зуєнко Я. М. (2016)
Олійник С. М. - Образ козака в українській фантастиці (2016)
Поліщук Є. С. - Специфіка процесу формування світоглядних орієнтирів особистості у романі "Іловайськ" Є. Положія (2016)
Поліщук О. Л. - Діалектика історичної випадковості та історичної закономірності в альтернативно-історичних творах (2016)
Проценко О. А. - Жанрово-стильова специфіка кінороману "Художник" К. Тур-Коновалова, Д. Замрія, О. Лісовикової (2016)
Рахно К. Ю. - Легенда про походження запорожців та її східноіранські паралелі (2016)
Рибцева О. Ю. - Поетика малої прози Віктора Положія (2016)
Ромас Л. М. - Поетикальні експерименти чи перевага традицій у зображенні історичних осіб і епохи в романі Юрія Мушкетика "Останній гетьман" (2016)
Росстальна О. А. - Особливості репрезентації подій громадянської війни в Британії (1642–1652) у новелі Т. Гарді "Анна, леді Баксбі" (2016)
Сажина А. В. - Образ козака в текстах сучасної медіа-культури (2016)
Сиротенко В. П. - Син Донеччини, громадянин України: постать Олекси Тихого у спогадах сучасників, Максименко О. Л. (2016)
Слижук О. А. - Художнє моделювання образів історичних осіб у романі В. Рутківського "Сині води" (2016)
Стадніченко О. О. - "Спогади" Дмитра Павличка: авторська візія української історії ХХ століття (2016)
Теодорович А. Ю. - Відкриті питання у романі А. Чайковського "Сагайдачний" (2016)
Тіхавска Т. О. - "Козацькому роду нема переводу…" О. Ільченка як композиційний варіант українського історичного роману (2016)
Філіпенко О. І. - Фольклорні мотиви у творі Д. Гуменної "Благослови, мати!" (2016)
Хом’як Т. В. - "Будемо держати Україну" (образ отамана Марусі в однойменному романі В. Шкляра) (2016)
Хом’як Т. В. - Художнє моделювання образу Івана Сірка в дилогії М. Морозенко "Іван Сірко, великий характерник", "Іван Сірко, славетний кошовий", Іващенко О. А. (2016)
Черкашина Т. Ю. - Художнє моделювання історії в романі "Windows on the world" Ф. Беґбеде (2016)
Шапіро В. Й. - Історичні візії поезії Ю. Липи (2016)
Шевченко В. Ф. - Літературознавчі здобутки і втрати Михайла Бернштейна (2016)
Юферева О. В. - Запоріжжя як "Простір пам’яті": імагологічна візія поезії Івана Манила (2016)
Білоусенко П. І. - Формування словотвірної структури локативних найменувань в історії української мови (деривати з суфіксами -ИНА та -ЧИНА/-ЩИНА) (2016)
Грозовська Н. А. - Етимологія назв учасників весільного обряду у творах Т. Г. Шевченка (2016)
Ільченко І. І. - Фонові оніми в ідіостилі Р. Іваничука (2016)
Щербак С. В. - Динаміка функціонування весільних побажань та тостів в українському та російському фольклорі (2016)
Foreword (2012)
Wohlgenannt M. - Noncommutative gauge theories (2012)
Burban I. M. - Generalized deformed oscillators in the framework of unified (q, α, β, γ, ν)-deformation and their oscillator algebras (2012)
Makarenko A. S. - Model equations and formation of structures in media with memory (2012)
Marchuk N. - Generalized exterior algebras (2012)
Moskaliuk S. S. - Category of Vilenkin−Kuznetsov−Smorodinsky−Smirnov trees, Moskaliuk N. M. (2012)
Pavlyuk A. M. - On T(n, 4) torus knots and Chebyshev polynomials (2012)
Eingorn M. - The negative result of gravitational tests for multidimensional Kaluza−Klein models, Zhuk A. (2012)
Kuzmichev V. E. - Notes on the production of matter in the universe, Kuzmichev V. V. (2012)
Moskaliuk S. S. - Noncommutative geometry and applications to astrophysics, Wohlgenannt M. (2012)
Rauch H. - Mysterious quantum effects observed with neutrons (2012)
Alexei Zinovievich Petrov (2012)
Усатенко Т. П. - Філософування мислителя. Про Івана Зязюна (2015)
Бойко А. М. - Інститут педагогічної україністики як системотвірний компонент національного дослідницького університету (2015)
Клепко С. Ф. - Освітнє краєзнавство: проект енциклопедичного тому "ПОЛТАВІКИ", Литвинюк Л. В. (2015)
Білоусько О. А. - Створення полтавської енциклопедії "ПОЛТАВІКА" (2015)
Резнічено З. В. - Рекомендації з написання статей до тому "Освіта і наука" енциклопедії "ПОЛТАВІКА" (2015)
Глущенко Л. А. - Досвід інноваційного управління методичним процесом (на прикладі роботи Хорольського районного методичного кабінету) (2015)
Булава Л. М. - Загальноосвітні навчальні заклади Полтавщини напередодні Української революції. Частина І, Мащенко О. М. (2015)
Стецька О. В. - Креативна педагогіка засобами інноваційних технологій: у ПОІППО презентовано електронне видання з вивчення творчості Григора Тютюнника (2015)
Халчанська О. В. - "Мені нема суперника у світі": мовностилістичний аналіз інтимної лірики Михайла Шевченка (2015)
Романець Г. О. - До 80-річчя Б. І. Олійника. Поет і земляки-новосанжарці (2015)
Григор’єв В. М. - Геніальний композитор П. І. Чайковський – онук України (2015)
Освітяни Полтавщини у Книзі педагогічної слави України (2015)
Kumar S. - Theoretical studies of rare-earth nuclei leading to 50Sn-daughter products and the associated shell effects (2012)
Sen R. - U(2) Lie algebraic study of vibrational spectra of fullerene C80 and Its epoxide C80–O, Kalyan A., Paul R. S., Das R., Choudhury J., Sarkar N. K., Bhattacharjee R. (2012)
Sizhuk A. S. - Fourier transform infrared broadband spectroscopy of the gas phase of HF and CO mixtures (2012)
Капітонова М. І. - Термічна десорбція молекул з поверхні металів під дією послідовності лазерних імпульсів, Робур Л. Й. (2012)
Булавін Л. А. - Фізичний механізм набухання кератину, Забашта Ю. Ф., Каспрова А. В., Сенчуров С. П., Грабовський Ю. Є., Алєксєєв С. О. (2012)
Пагава Т. А. - Исследование рекомбинационных и электрических свойств кристаллов p-Si, облученных электронами, Хочолава Д. З., Майсурадзе Н. И., Чхартишвили Л. С. (2012)
Джураев Д. Р. - Исследование спонтанного ориентационного фазового перехода в тербий-иттриевом феррите–гранате магнитооптическим методом, Ниязов Л. Н., Саидов К. С., Соколов Б. Ю. (2012)
Клюй М. І. - Вплив активних обробок на фотоелектричні характеристики структур на основі плівок CdTe, Костильов В. П., Лук’янов А. М., Макаров А. В., Черненко В. В., Хрипунов Г. С., Харченко Н. М., Меріуц А. В., Шелест Т. М., Лі Т. А., Клюй А. М. (2012)
Мілованов Ю. С. - Особливості протікання струму в гетероструктурах оксид титану–кремній, Гаврильченко І. В., Гайворонський В. Я., Кузнецов Г. В., Скришевський В. А. (2012)
Томчук П. М. - Залежність перерізу розсіяння світла металевими наночастинками від їх форми (2012)
Fiscaletti D. - The geometrodynamic nature of the quantum potential (2012)
Тесленко В. І. - Динаміка перехідних процесів у незворотних кінетичних моделях, Капітанчук О. Л. (2012)
Євген Дмитрович Волков (03.03.1934−16.01.2012) (2012)
Правдивий М. М. - Середні резонансні параметри ядер телуру і неодиму, Корж І. О., Скляр М. Т. (2012)
Gautam S. - Effect of momentum correlations on the properties of fragments produced in heavy-ion collisions, Kant R. (2012)
Полатайко М. М. - Визначення швидкості детонаційної хвилі у вибуховій газовій суміші (2012)
Bardik V. Yu. - Free energy functional expansion as the generalized approach to the equation of state of dense fluids, Nerukh D., Pavlov E. V., Vlasyuk M. S. (2012)
Alekseev A. D. - Non-equilibrium thermodynamics and outburst hazard of a coal bed, Feldman E. P. (2012)
Булавін Л. А. - Структурний перехід у рідинній системі водаліпіди, Соловйов Д. В., Горшкова Ю. Є., Жигунов О. М., Іваньков О. І., Горделій В. І., Куклін О. І. (2012)
Тютюнник Н. В. - Роль нерівноважних вакансій у процесі спінодального розпаду, Гусак А. М. (2012)
Луньов С. В. - Константи деформаційного потенціалу Ξu та Ξd у n-Si, визначені методом тензорезистивного ефекту, Панасюк Л. І., Федосов С. А. (2012)
Rahmati A. - Effect of nitrogen partial pressure on reactive magnetron sputtering from Ti13Cu87 metalloid target: simulation of chemical composition, Khanzadeh M. (2012)
Бедарев В. А. - Магнитооптическое исследование спин-ориентационного фазового перехода в монокристалле NdFe3(BO3)4, Пащенко М. И., Меренков Д. Н., Безматерніх Л. Н., Темеров В. Л. (2012)
Штеплюк І. І. - Особливості впливу умов вирощування на структурні і оптичні властивості плівок Zn0,9Cd0,1O, Лашкарьов Г. В., Хомяк В. В., Литвин О. С., Мар’янчук П. Д., Тімофєєва І. І., Євтушенко А. І., Лазоренко В. Й. (2012)
Лобурець А. Т. - Вплив співадсорбованих атомів стронцію на поверхневу дифузію у субмоношарових плівках літію на грані (112) вольфраму, Заїка С. О., Наумовець А. Г. (2012)
Сіжук А. С. - Отримання модельного гамільтоніана границі "коротких часових інтервалів", Єжов С. М. (2012)
Герасимчук І. В. - Локалізовані стани у нелінійному середовищі з плоским дефектним шаром, який має нелінійні властивості, Горбач П. К., Довгополий П. П. (2012)
Геннадій Федорович Філіппов (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Арсеньєва Л. Ю. - Виявлення фальсифікації жирової сировини у виробництві комбінованих харчових продуктів, Мельниченко В. М. (2016)
Білонога Ю. Л. - Вплив коефіцієнта поверхневого натягу рідкого теплоносія на середню товщину приграничного ламінарного шару в рекуперативних теплообмінниках, Максисько О. Р., Білонога Д. М., Приходська С. В. (2016)
Боднар Г. В. - Математичне моделювання процесів в електроприводі водяного насоса з акумуляторними батареями, Шаповалов О. В., Федишин Я. І., Гембара Т. В. (2016)
Власенко В. В. - Використання нізину у виробництві варених ковбас фунціонального спрямування, Власенко І. Г. (2016)
Вовк В. В. - Перспективи створення нових видів майонезних продуктів, збагачених продуктами Бджільництва, Паска М. З. (2016)
Возненко М. А. - Технологічні аспекти виготовлення збивної страви з порошком з топінамбуру, Бондаренко І. І., Яценко Б. О., Нєміріч О. В. (2016)
Волос В. О. - Деякі основні співвідношення алгебри асиметричних узагальнених функцій в задачах неоднорідної теплопровідності і термопружності, Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю., Чохань М. І., Гончар Ф. М. (2016)
Гачак Ю. Р. - Застосування кріопорошку "Гарбуз" в технології сиркових мас різної жирності, Ваврисевич Я. С. (2016)
Кишенько І. І. - Дослідження ферментного препарату трансглютамінази на модельних зразках реструктурованих шинок з яловичини, Крижова Ю. П., Філоненко М. І. (2016)
Лісовська Т. О. - Вивчення структурно–механічних характеристик тіста на основі борошняних сумішей з екструдованим кукурудзяним борошном, Чорна Н. В., Юкало В. Г. (2016)
Мусій Л. Я. - Дослідження процесів ферментації та фізичного визрівання вершків у весняно–літній період року при виробництві масла з пробіотичними властивостями, Цісарик О. Й. (2016)
Нєміріч О. В. - Оцінка якості кремів зі сметани з порошком з обліпихи, Петруша О. О., Гавриш А. В., Трофимчук Л. В. (2016)
Пасічний В. М. - Використання модифікованого газового середовища та вакуумування при пакуванні і зберіганні охолодженого м’яса та напівфабрикатів з нього, Храпачов О. В., Маринін А. І. (2016)
Redina N. M. - Morphological characteristics of bee pollen obtained from Brassica napus L, Adamchuk L. O., Nikolaieva N. V., Brindza J. (2016)
Родак О. Я. - Розроблення рибних пресервів підвищеної біологічної цінності, Філь М. І. (2016)
Савчук Ю. Ю. - Дослідження дисперсності напою з волоського горіха, Усатюк С. І., Янчик О. П. (2016)
Сагайдак М. Є. - Підбір культур мікроорганізмів для виробництва хлібного квасу, Бліщ Р. О., Прибильський В. Л., Мудрак Т. О., Куц А. М. (2016)
Святненко Р. С. - Вплив імпульсного електромагнітного поля на життєздатність Escherichia coli в модельному розчині молочної сироватки, Маринін А. І., Кочубей–Литвиненко О. В., Захаревич В. Б. (2016)
Сичевський М. П. - Реологічні характеристики білково–сироваткової суміші, Орлюк Ю. Т. (2016)
Скульська І. В. - Дослідження структурно–механічних показників бринзи за часткової заміни кухонної солі хлоридом калію, Цісарик О. Й. (2016)
Сливка І. М. - Біотехнологія створення вітчизняних бактеріальних препаратів для молочної промисловості України, Цісарик О. Й. (2016)
Федишин Я. І. - Високотемпературне рентгенографічне дослідження теплових властивостей кристалічних тіл, Вадець Д. І. (2016)
Фурсік О. П. - Визначення амінокислотного складу та мікробіологічних показників варених ковбас, Страшинський І. М., Пасічний В. М. (2016)
Ціж Б. Р. - Cенсорні властивості плівок поліаніліну, отриманих на оптично–прозорих носіях, Аксіментьєва О. І., Ольхова М. Р., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Черниш М. С. - Дослідження впливу порошку з бананів на показники якості желейної продукції, Нєміріч О. В. (2016)
Янчик М. В. - Технологія виробництва кондитерських напівфабрикатів з порошками з банану та моркви, Драненко О. В., Нєміріч О. В. (2016)
Дудкіна О. О. - Показники якості та безпеки фонданів спеціального призначення, Гавриш А. В., Нєміріч О. В., Іщенко Т. І., Тернавська І. М. (2016)
Власенко В. В. - Біохімічні зміни в м’ясному фарші на етапі посолу з використанням культур РЦІ–47 та СБІ–05, Крижак С. В. (2016)
Божко Н. В. - М’ясомісткі варені ковбаси з використанням м’яса качки, Пасічний В. М., Бордунова В. В. (2016)
Семко Т. В. - Перспективні направлення в виробнитві кислотно–сичужних сирів (2016)
Пасічний В. М. - Внесення колагенвмісних сумішей в фаршеві системи, Полумбрик М. М. (2016)
Сливка Н. Б. - Розроблення технології ферментованих напоїв на основі сироватки, Михайлицька О. Р., Турчин І. М. (2016)
Власенко В. В. - Закваски і їх види у сировиробництві, Семко Т. В., Соломон А. М., Бондар М. М. (2016)
Білик О. Я. - Обґрунтування параметрів зберігання сироватки–сировини у технології сиру "Урда", Дроник Г. В. (2016)
Галух Б. І. - Вплив емульгаторів, стабілізаторів і структуроутворювачів на формування споживчих властивостей жирових продуктів, Паска М. З., Драчук У. Р., Басараб І. М. (2016)
Мацук Ю. А. - Теоретичні та прикладні аспекти виробництва м’ясо–рибних напівфабрикатів, Іщенко Н. В., Супрун Е. М., Пасічний В. М. (2016)
Окуневська С. О. - Визначення ефективності режиму теплового оброблення молочної основи у технології сиркових десертів для людей, схильних до артеріальної гіпертензії, Ткаченко Н. А., Назаренко Ю. В. (2016)
Присвячується пам’яті Ігоря Микитовича Сєдака та Юрія Миколайовича Білоконя (2009)
Абрамюк І. Г. - Дерево в архітектурі луцького житла на початку ХХ ст. (2009)
Бачинська О. В. - Особливості об’ємно-просторових композицій сучасних сакральних споруд м. Києва (2009)
Білінська О. Б. - До питання методики проведення архітектурних обмірів для студентів-архітекторів на кафедрі дизайну та основ архітектури Інституту архітектури НУ"ЛП", Олешко О. П., Топилко С. І. (2009)
Булах І. В. - Символ і символізація у теоретичних дослідженнях (2009)
Ушаков Г. Н. - Типи структур архітектурного простору (2009)
Іванова Л. С. - Інформаційні технології, як складова частина будівельної галузі (2009)
Михайленко А. В. - Комп’ютерне тестування знань як один з компонентів архітектурної освіти (2009)
Лінда С. М. - Семантика форми в архітектурі історизму (2009)
Косаревська Р. О. - Програми для ландшафтного проектування, Левченко О. В. (2009)
Сьомка С. В. - Архітектура – застигла музика в пропорціях (2009)
Сисойлов М. В. - Земна демоекосистема: три останні стадії глобального руйнування (синтез та взаємоузгодження тверджень науки, міфології та релігії) (2009)
Товбич В. В. - Програма семи кроків і семи засобів управління якістю в архітектурній діяльності (2009)
Шевцова Г. В. - Конструкції змішаного кам’яно-дерев’яного типів (на прикладі оборонної архітектури України та Японії) (2009)
Ященко О. Ф. - Культова архітектура Чернігівської губернії XVIII ст. періоду раннього класицизму (2009)
Михайленко В. Є. - Розвиток асоціативно-колористичного мислення на основі природної гармонійності кольорів, Прищенко С. В. (2009)
Кузьміна Г. В. - Композиційно-просторові особливості висотних споруд (2009)
Береза Є. С. - Прийоми формування об’ємно просторової структури Комплексів аеропортів в умовах вже існуючих об’єктів що в експлуатації (2009)
Авдєєва Н. Ю. - Особливості формування житлових будинків у комплексі з об’єктами громадського обслуговування на територіях, наближених до аеропортів (2009)
Бабеев К. В. - Основные принципы формирования системы высотных доминант в больших и малых городах (2009)
Герасимчук М. В. - Про витоки київського житлового середовища (класицистичний період)) (2009)
Масюк В. Г. - Основні засади формування кондомініумів (2009)
Николаенко В. А. - Особенности организации рекреационных ландшафтов на территории заброшенных карьеров Крыма, Тищенко Г. В. (2009)
Огоньок В. О. - Вплив функціонально-планувальних параметрів на організацію соціальної інфраструктури поселень Тернопільської області (2009)
Панченко Т. Ф. - Містобудівна типологія приморських територій та міст, Онищенко В. М. (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського