Мишков Я. Є. - Обшук при розслідуванні злочинів корупційної спрямованості: тактика і психологія (2017)
Моргун В. П. - Адміністративно-правове регулювання діяльності спортивних федерацій в Україні (2017)
Нагорний П. О. - Специфіка повноважень місцевих державних адміністрацій як суб’єктів адміністративної нормотворчої діяльності в управлінні регіонами України (2017)
Орлов Ю. В. - Культурно-психологічні фактори екологічної злочинності в Україні (2017)
Островська Б. В. - Роль ООН у запобіганні та протидії дискримінації за станом здоров’я для захисту людського життя (2017)
Панченко М. А. - Особливості адміністративно-правової охорони встановленого порядку управління (2017)
Подоляка С. А. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії корупції в органах прокуратури в Україні (2017)
Поклонська О. І. - Права та обов’язки журналіста як основа ефективного функціонування засобів масової інформації (2017)
Попій А. С. - Радянський період розвитку законодавства про кримінальну відповідальність щодо призначення покарання за сукупністю злочинів (2017)
Попій Д. С. - Щодо окремих питань співвідношення загальних та спеціальних засад призначення покарання (2017)
Проневич О. С. - Імплементація європейських стандартів забезпечення якості питної води: інституційно-правовий аспект (2017)
Рожнов О. В. - Вдосконалення інституту процесуальних строків: окремі аспекти (2017)
Сафронов С. О. - Ознаки наявності у особи злочинного наміру або задуму (2017)
Світлична Ю. О. - Шляхи вдосконалення правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2017)
Слінько С. В. - Межі участі захисника у кримінальному процесі (2017)
Тищенко О. І. - Домашній арешт як запобіжний захід: окремі питання правозастосовних реалій (2017)
Юртаєва К. В. - Проблеми криміналізації незаконного використання комп’ютерних паролів, кодів доступу або подібних даних, які надають доступ до комп’ютерних систем або їх частин (2017)
Якушина О. С. - Сутність освіти як соціальної цінності для особи, суспільства і держави (2017)
Калачнюк Г. - Аспект симбіозу в розробці біотехнологічних основ підвищення продуктивності тварин, Калачнюк Л. (2015)
Малина А. - Стабільність структури цитокіна AMAP II при підвищенні температури, Козлов О., Левченко С., Корнелюк О. (2015)
Іскра Р. - Дія хром цитрату на про/антиоксидантний статус підшлункової залози щурів за експериментального цукрового діабету, Слівінська О. (2015)
Макарчук В. - Динаміка зміни вільнорадикальних процесів і рівня ендогенної інтоксикації організму щурів за умов короткочасової оклюзії панкреатичної протоки (2015)
Свєтлова О. - Моделювання ретроспективного динамічного ряду патологічної ураженості школярів: перші результати (2015)
Панченко С. - Світлі дубові ліси на північному сході України, особливості їх динаміки та питання охорони (2015)
Джаган В. - Нові місцезнаходження занесених до Червоної книги України макроміцетів у Карпатському біосферному заповіднику, Щербакова Ю., Сенчило О. (2015)
Воскобойник Т. - Особливості онтогенезу Kitaibelia vitifolia Willd. (Malvaceae) при інтродукції на південний схід України (2015)
Горпинченко М. - Значення показника "індекс місця прізвища" при вивченні українських популяцій, Утєвська О., Атраментова Л. (2015)
Дмитрук І. - Алельний поліморфізм локусів -149C>T та -579G>T гена DNMT3B у пацієнтів з онкологічними захворюваннями (2015)
Карастан О. - Поліморфізм інтрагенного мікросателітного локусу p3_VvAGL11, зчепленого із ознакою безнасіннєвості у винограду (Vitis vinifera L.), Мулюкіна Н., Папіна О., Плачинда Г. (2015)
Клепач Г. - Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища, Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. (2015)
Жуков О. - Дослідження просторових параметрів екологічної ніші зяблика (Fringilla coelebs) за допомогою даних дистанційного зондування землі, Пономаренко О., Зимароєва А. (2015)
Гришко В. - Деякі особливості формування насіння Taraxacum officinale Wigg. в умовах різного рівня забруднення, Сіліч І. (2015)
Музика Л. - Особливості дії низьких концентрацій іонів кадмію на вміст β-каротину в організмі Lymnaea stagnalis, Киричук Г. (2015)
Скляр В. - Розмірна структура підросту Acer platanoides L. у лісових фітоценозах Лівобережного Полісся України (2015)
Савосько В. - Еколого-біогеохімічні особливості листового опаду штучних деревних насаджень степу в умовах промислового регіону (2015)
Царик Й. - Очеретянки роду Acrocephalus Naum. у системі консорцій, Гнатина О. (2015)
Кияк В. - Вікова й онтогенетична структура популяції у рослин – необхідність диференціації (2015)
Сищикова О. - Мікробіологічна активність ґрунтів, порушених діяльністю підприємств гірночовидобувної промисловості (2015)
Тимків І. - Експансія пелопея вигнутого Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870) у Центральній та Східній Європі, Назарук К., Шидловський І., Царик Й. (2015)
Васільєва Л. - Особливості забарвлення м’якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae, Шевчук С. (2015)
Чаплигіна А. - Просторовий розподіл і чисельність модельних видів птахів-дуплогніздників на трансформованих територіях північно-східної України, Бондарець Д. (2015)
Конуп А. - Виявлення вірусних, бактеріальних і фітоплазмових хвороб винограду на півдні України, Чистякова В., Конуп Л. (2015)
Maslovska O. - The activity of enzymes of glutathione antioxidant system of Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 under the influence of ferric (III) citrate, Hnatush S., Katernyak S. (2015)
Єльчіщева Ю. - Ріст і вміст каротиноїдів дріжджів Rhodosporidium diobovatum IMB Y-5023 на натуральних і синтетичних живильних середовищах, Голтвянський А. (2015)
Більчук В. - Роль антиоксидантних ферментів у реакції Fraxinus excelsior L. на дію несприятливих умов середовища, Легостаєва Т., Россихіна-Галича Г., Самборська Ю. (2015)
Котюк Л. - Антимікробна активність етанольного екстракту Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae), Рахметов Д. (2015)
Кияк Н. - Особливості фізіологічних показників водного режиму у бріофітів із різною толерантністю до дефіциту вологи (2015)
Ганжа Д. - Фотографічна індикація хлорофілу в листках Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud в умовах хронічного радіаційного опромінення, Назаров О. (2015)
Павлюкова Н. - Проліферативна активність твірних тканин коренів кукурудзи за дії гербіциду та гіпертермії, Богуславська Л. (2015)
Грабовський С. - Вплив екстракту селезінки на показники клітинного імунітету у крові кнурів за умов стресу, Грабовська О. (2015)
Шевчук Т. - Амплітуда та латентність викликаних потенціалів кори головного мозку у спортсменів-ігровиків і легкоатлетів, Поручинська Т., Поручинський А., Романюк А. (2015)
Цирюк О. - Вплив верапамілу на секреторну функцію шлунка за умов тривалої омепразол-індукованої гіпохлоргідрії, Головинська Ю., Скочко Н., Берегова Т. (2015)
Мерлавський В. - Вплив Cа2+ на процеси дихання гепатоцитів за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету, Іккерт О., Манько В. (2015)
Єна М. - Морфофункціональний стан слизової оболонки ободової кишки щурів за умов дії різних доз цитостатичної сполуки похідного піролу, Кузнєцова Г., Рибальченко В. (2015)
Гордієнко Д. - Крим в історії України (Замість передмови), Корнієнко В. (2015)
Папакін Г. - Джерела кримської історії: до концепції "кримського дипломатарію" (2015)
Демчук Р. - "Кримський міф" у контексті імперської парадигми Росії (2015)
Дудченко Д. - Про проблему народної релігії у візантійському Херсоні в XII–XIV ст. (2015)
Oliynyk T. - Mediterranean Prototype of the Regular Plan of So-Called "Roman Citadel" of Tauric Chersonesus: School of Hippodamos of Miletus or Roman Military Camp? (2015)
Костенко А. - Рунічний камінь з гори Опук як візуальне джерело з історії Східної Європи (2015)
Кравець М. - Від кочового намету до палацу серед садів: еволюція двору кримських Чинґізидів (2015)
Шевченко С. - Північне порубіжжя Золотої Орди XIV ст. в Побужжі (історіографія виявлення викопних джерел) (2015)
Савченко О. - До проблеми "іновірців" та полонених у Кримському ханстві у XVI–XVII ст. (2015)
Мицик Ю. - Огляд документації "татарського відділу" фонду "Архів коронний у Варшаві" АГАД (2015)
Пилипчук Я. - До проблеми залежності Молдавії від Кримського ханства (2015)
Крип'якевич І. - "Відвічна вісь" України (2015)
Потульницький В. - Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень (2015)
Клопот С. - Кримське ханство і Гетьманщина наприкінці XVII ст. у концепції М. Устрялова (2015)
Ванієв Е. - Правові наслідки анексії Кримського ханства Російською імперією у 1783 р. (2015)
Будзар М. - Дворянська садиба як засіб інкорпорації кримських земель до російського імперського простору: 1780-ті – 1910-ті роки (2015)
Левченко В. - Наукові комунікації вчених-істориків Одеси та Криму з кінця XVIII ст. до початку XXI ст.: історична ретроспектива доцифрової епохи (2015)
Левченко Г. - Газета "Одесский вестник" (1827–1894) як історичне джерело досліджень з історії Криму (2015)
Песчаний О. - Швейцарська колонія в Криму (2015)
Музичко О. - Грузини Криму: історія та сучасність (2015)
Корнієнко В. - Декілька епізодів з життя дослідника епіграфічних пам'яток Південної України Василя Латишева: матеріали до біографії (2015)
Максимович М. - Спогад про Тавриду. Лист до князя Петра Андрійовича В'яземського (Публікація Д. Гордієнка) (2015)
Березняк Я. - Вплив земських повітових установ на розвиток садівництва в Криму на початку ХХ ст. (2015)
Кислий М.-О. - Усні свідчення як джерело для дослідження дитинства кримських татар у депортації (2015)
Соболєва О. - Моделі трансляції елементів традиційної культури кримських татар (за результатами експедиційних досліджень) (2015)
Кавунник А. - Кримський напрям ініціативи ЄС "Східне партнерство" (2015)
Список скорочень (2015)
Ковальчик Р. - Україна до і після Кримської війни (2016)
Папакін Г. - Кримська (Східна) війна 1853–1856 рр. на сторінках ІТВАК: джерелознавчий аналіз публікацій (2016)
Гордієнко Д. - Кримська війна у рецепції Тараса Шевченка (2016)
Бартосік Л. - Поляки і Кримська війна 1853–1856 рр. (2016)
Потульницький В. - Представник польського консерватизму Міхал Чайковський як учасник Кримської війни (До реконструкції історичної перспективи проблеми) (2016)
Скрипник А. - Участь населення правобережної України у розбудові військової інфраструктури та постачанні продовольчих і матеріальних ресурсів до Криму (1799–1855 рр.) (2016)
Котенко Т. - Історична поема-хроніка Пилипа Морачевського "До чумака, або война ягло-хранцузо-турецька у 1853 і 54 роках" про героїзм і мужність севастопольців під час Кримської війни (2016)
Гордієнко Д. - Спогади учасника Кримської війни Прокопа Підпалова у записі Василя Ляскоронського (2016)
Ляскоронський В. - Спогади Прокопа Антоновича Підпалова, учасника Дунайського походу 1853–4 рр. та Севастопольської оборони (Пер. Д. Гордієнка) (2016)
Січинський В. - Україна і середземноморський простір (2016)
Нікітенко Н. - Образ св. Климента Римського в мозаїці Софії Київської (2016)
Марголіна І. - Ушанування папи Климента Римського у розписі Кирилівської церкви Києва (2016)
Нікітенко Н. - Кримські святі на мозаїках і фресках Софії Київської, Корнієнко В. (2016)
Шутко О. - Політичні шлюби османських султанів: від християнських принцес - до доньки Гіреїв (2016)
Господаренко О. - Торгово-економічні відносини Золотої Орди та італійських морських республік (спроба системного аналізу) (2016)
Сінкевич Н. - Домініканська місія в Криму в XIV–XVII ст. (2016)
Мицик Ю. - Матеріали до історії кримського дипломатарію (XVI ст.) (2016)
Джанов О. - Козацький фактор? Вихід християнського населення з південно-східного Криму в XVII ст. (2016)
Синяк І. - Особливості укладання та підписання договорів (інструментів) між Військом Запорозьким низовим і Кримським ханством у добу Нової Січі (2016)
Потапенко С. - "Под образом дружбы и откровенности": нові документи про "татарську комісію" Євдокима Щербініна 1770–1775 рр. та першу російську анексію Криму (2016)
Пилипчук Я. - Боротьба кримськотатарського народу за незалежність (1774–1783) (2016)
Нетудихаткін І. - Пам'ятки генуезької фортеці Кафа у малюнках архітектора Ісроеля Шмульсона з фондів Національного Заповідника "Софія Київська" (2016)
Список скорочень (2016)
Бірюк Д. О. - Категорія "педагогічні умови" в ґенезі цілепокладань і реалізації освітнього менеджменту педагогічного навчального закладу (2016)
Коченгіна М. В. - Розвідка класифікації дитячих іграшок-провокаторів (2016)
Кравченко О. О. - Культуротворча діяльність пролеткульту в умовах освітньо-просвітницького руху 20-х рр. ХХ ст. (2016)
Lichman L. Yu. - Introducing foreign competence-centered practice into the language education of Ukraine (2016)
Сирова Ю. В. - Історіографічний аналіз організаційно-педагогічних засад методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (друга половина ХХ ст.) (2016)
Топоренко О. Ю. - Культ особи Ю. Пілсудського як елемент освітньої політики у іі Речі Посполитій (2016)
Царик О. М. - Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості (історичний аспект) (2016)
Шаргун Т. О. - Система підготовки фахівців залізничного транспорту в Україні за часів царської Росії (1900-1917 рр.) (2016)
Асадчих О. В. - Система навчання студентів мовних спеціальностей японського академічного мовлення: інтегративні компоненти (2016)
Бобир В. Г. - Мотивація керівників дошкільних навчальних закладів до професійного розвитку в системі підвищення кваліфікації (2016)
Ганиева Р. А. - Пути формирования познавательного интереса старшеклассников в процессе изучения английского языка (2016)
Гусейнова Э. Р. - Роль курса "человек и общество" для X – XI классов в формировании активной гражданской позиции школьников (2016)
Оруджева С. С. - Интегративные связи математики и информатики в начальной школе (2016)
Патієвич О. В. - Компоненти, критерії оцінки та показники рівня сформованості умінь академічного писемного мовлення студентів магістратури природничого профілю (2016)
Аллахвердиева Ф. - Профессиональные качества педагога (2016)
Бойко М. М. - Програмно-цільовий підхід до управління професійною підготовкою майбутнього вчителя (2016)
Гаврилюк Н. М. - Методична автентичність у навчанні перекладу студентів економічних спеціальностей, Манжос Е. О. (2016)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Педагогічні методи підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери до міжкультурного діалогу (2016)
Іваній І. В. - Особливості розвитку професійно-педагогічної культури фахівців фізичного виховання та спорту (2016)
Латуша Н. В. - Особливості професійної підготовки педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів на курсах підвищення кваліфікації (2016)
Лобач Н. В. - Поетапне виконання інформаційно-аналітичних дій – умова формування у майбутніх лікарів інформаційно-аналітичної компетентності (2016)
Мельник Н. І. - Професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті компетентнісної парадигми вітчизняної освіти: проблема визначення структури професійної компетентності (2016)
Олійник Н. А. - Секційна робота як одна з форм організації навчального процесу з дисципліни "фізичне виховання" у вищому навчальному закладі (2016)
Підборський Ю. Г. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Садыгзаде Х. А. - Особенности становления и развития азербайджанского балета как педагогическая проблема (2016)
Смолянко Ю. М. - Навчальний посібник як засіб формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2016)
Стеценко Н. М. - Роль самостійної роботи студентів у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів освіти, Чикалова Т. Г. (2016)
Ткаченко Н. М. - Орієнтири професійної діяльності сучасного вчителя іноземних мов (2016)
Хміль Н. А. - Організація рефлексивної діяльності майбутніх учителів у процесі формування їхньої професійної готовності до використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі (2016)
Глущенко Я. І. - Особливості експорту та імпорту транспортних послуг України (2016)
Ключник А. В. - Роль міжнародного співробітництва в розвитку регіонів України, Полівода К. І. (2016)
Яровий В. Ф. - Удосконалення інститутів та перспективи кластеризації галузі туризму в процесі євроінтеграції (2016)
Ігнатенко М. М. - Нові підходи та форми державної та місцевої підтримки розвитку складових соціальної інфраструктури сільських територій (2016)
Писаренко В. В. - Маркетингове управління корпоративними відносинами в АПК (2016)
Пілявський В. І. - Використання виробничо-ресурсного потенціалу корпоративних агроформувань у забезпеченні сталого розвитку галузей сільського господарства та сільських територій, Рунчева Н. В. (2016)
Ашмарина Т. І. - Етапи розвитку економіки природокористування (2016)
Бойко В. І. - Сутність та проблеми функціонування закладів та організацій соціальної інфраструктури у контексті державної підтримки розвитку сільських територій, Атаманюк О. О. (2016)
Єлісєєнко О. В. - Чулакова В.В. Мале підприємництво в україні: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Княженко І. І. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання агропродовольчої системи України (2016)
Кормишкін Ю. А. - Генезис наукових поглядів щодо трактування поняття "аграрне підприємництво" на сучасному етапі розвитку (2016)
Мармуль Л. О. - Стратегічні засади управління розвитком соціальної інфраструктури сільських територій (2016)
Романюк І. А. - Нові чинники та концепції здійснення інтенсифікації сільського господарства (2016)
Трикоз І. В. - Концептуальні засади розвитку сфери охорони здоров’я (2016)
Федотова Т. А. - Концептуальні підходи до аналізу ринку праці, Оксень К. Ю., Кураженко А. А. (2016)
Шило К. М. - Систематизація наукових підходів щодо сутності та економічної природи категорії "Кластер" (2016)
Баланда А. Л. - Формування теоретичних засад оцінювання соціального капіталу підприємств сфери послуг (2016)
Галунець Н. І. - Антикризове управління процесом адаптації діяльності аграрних підприємств на світовому продовольчому ринку (2016)
Кривець Ю. М. - Соціально-економічна сутність та оцінка ефективності корпоративного управління аграрними підприємствами (2016)
Постол А. А. - Інноваційні та інвестиційні засади удосконалення виробничо-ресурсного забезпечення аграрних підприємств (2016)
Горбач С. О. - Зарубіжний та вітчизняний досвід формування та використання трудових ресурсів сільських територій регіону: інституціональні особливості (2016)
Гудзь М. В. - Аналіз використання сучасних форм працевлаштування трудових ресурсів у регіоні (2016)
Гудзь П. В. - Інноваційна складова економіки знань регіону (2016)
Шинкарюк О. В. - Інституалізація провідних елементів механізму державного регулювання регіонального людського розвитку (частина II), Сігайов А. О. (2016)
Беседін В. Ф. - Методологічні основи формування нової податкової політики україни в контексті євроінтеграції та сталого розвитку (частина ІІ), Столяров В. Ф., Островецький В. І. (2016)
Шишпанова Н. О. - Проблеми та перспективи розвитку андеррайтингу в менеджменті страхової компанії, Михайловська К. В. (2016)
Горбач Т. О. - Відображення винагород працівникам в обліку сільськогосподпрських підприємств, Сирцева С. В. (2016)
Марченко О. - Внесок Павла Соханя у відродження української археографії: щодо діяльності Археографічної комісії (2015)
Маврін О. - Візія Павла Соханя щодо розвитку української археографії (2015)
Шевченко Т. - Етнохороніми українців, білорусів і литовців в єзуїтських джерелах ранньомодерної доби (2015)
Папакін А. - Українські архівні документи з історії українсько-болгарських дипломатичних стосунків 1918–1920 рр. (2015)
Шевченко С. - Джерела держархіву Кіровоградської області з історії сербської діаспори та українсько-сербських зв'язків дорадянського часу (2015)
Старовойтенко І. - Матеріали про Кубань на сторінках української щоденної газети "Рада" (1906–1908 роки): джерельний потенціал (2015)
Ярмошик І. - Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва (2015)
Установчі документи Українського наукового інституту у Варшаві (Публікація Д. Гордієнка) (2015)
Борщак І. - Слов'янські студії у Франції (1840–1950) (2015)
Борисюк З. - Україна на сторінках "Слов'янського світу", першого французького слов'янознавчого часопису (2015)
Потульницький В. - Проблема спільного минулого слов'янських народів у контексті дискусій між провідними європейськими вченими в першій половині 1930-х років (2015)
Солонська Н. - Книжкові виставки як напрям науково-бібліографічної діяльності українського комітету славістів та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (2005–2014) (2015)
Скороход О. - Історія українсько-сербських зв'язків на сторінках "Українського історичного журналу" радянських років (2015)
Бурім Д. - Дмитро Дорошенко як історик слов'янських народів і Східної Європи (2015)
Сидорчук Т. - Визначний славість Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця (2015)
Ковтуненко О. - Польська історична проблематика у працях М. Кареєва (1850–1931 рр. (2015)
Ляліна Т. - Діяльність В. Каразіна в опублікованих матеріалах "Русской старины" (2015)
Піскун В. - Участь уряду УНР в еміграції у прометеївському русі: політичний, територіальний та індивідуальний виміри (2015)
Kowalczyk R. - Polscy inżynierowie i technicy w życiu gospodarczym Ukrainy w końcu XIX i na początku XX wieku (2015)
Паўлава А. - Зоаморфныя вобразы-сімвалы беларускай вясельнай абрадавай паэзіі (2015)
Корнієнко В. - Розвідка Сави Шевченка про етимологію гідроніму "Інгул" (2015)
Яницька П. - Іконопис Білорусі XVII–XVIII ст. як джерело відомостей про матеріально-побутове середовище населення земель Великого князівства Литовського (2015)
Корнієнко В. - Дмитро Абрамович та його неопублікована праця з історії української літератури початку XVIII ст. (2015)
Кондратьєв І. - Служебна шляхта Остерського та Любецького староств Київського воєводства - слов'янський та тюркський складники формування (2015)
Скварцова І. - Тыпалогія слуцкіх паясоў (2015)
Іваненко О. - Зв'язки університетів наддніпрянської України з болгарськими науковими центрами (друга половина XIX - початок ХХ ст. (2015)
Песчаний О. - Іван Франко і Швейцарія (2015)
Каневська І. - Журналістсько-публіцистична діяльність Ольгерда Бочковського на сторінках празького часопису "Slovanský přehled" (2015)
Стародуб А. - Варіанти сучасних "реконструкцій" біографії білоруського громадсько-політичного діяча та публіциста В'ячеслава Богдановича (1878–1939) (2015)
Гордієнко Д. - До української гуманітаристики (Рец.:) Т. П. Усатенко, Епістемологія українознавства: педагогічний контекст, Кіровоград 2014, 128 с. (2015)
Корнієнко В. - Нове дослідження з історії культурного життя Одеси XIX – початку ХХ ст. (Рец.:) В.В. Левченко, Г.С. Левченко, Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи, Одеса 2015, 360 с. (2015)
Скорочення (2015)
Бабак О. П. - Експертне дослідження причин виходу з ладу деталей ГРМ автомобіля, Дробот О. С., Качур О. В. (2017)
Баглюк Г. А. - Оцінка ефективності обробки розплавів чавунів різних функціональних груп порошковими брикетованими модифікаторами, Куровський В. Я. (2017)
Баглюк Г. А. - Особливості структуроутворення при термічному синтезі багатокомпонентних сполук із порошкових сумішей на основі системи TiH2-Fe-Si-Mn-C(В4С), Супрун О. В., Мамонова А. А. (2017)
Бейгельзімер Я. Ю. - Кручення під високим тиском: нестійкість пластичного плину в екстремальних умовах, Кулагін Р. Ю., Давиденко О. А. (2017)
Божко Т. Є. - Вплив режимів різання на розмір часток при шліфуванні ШХ15, Гальчук Т. Н. (2017)
Бондар К. А. - Аналіз властивостей та застосування термоізоляційних матеріалів у холодильному обладнанні, Зайчук Н. П. (2017)
Валецький Б. П. - Сучасні принципи побудови контейнерних майданчиків складських терміналів (2017)
Voznyak A. - Effect of equal channel multiple angular extrusion on the morphology, mechanical and thermal properties of polymeric based nanocomposites, Beloshenko V., Voznyak Y. (2017)
Гальчук Т. Н. - Аналіз факторів, що впливають на зношування композиційних матеріалів, Божко Т. Є. (2017)
Herasymchuk H. - Mechatronic’s devices of robust mechanical systems: parameter identification and vibration control, Chovnyuk Y., Gumeniuk Y. (2017)
Грабар І. Г. - Моделювання впливу масштабу на фрактальну розмірність та поріг перколяції нанооб’єктів, Марчук М. М. (2017)
Григорьев О. Н. - Ударостойкая керамика системы B4C-TiSi2, Мелах Л. М., Коротеев А. В., Иванов С. М., Бега М. Д., Котенко В. А. (2017)
Григорьєв О. М. - Вплив технології отримання ультра-високотемпературної кераміки на основі ZrB2 на її корозійну стійкість, Нешпор І. П., Мосіна Т. В., Винокуров В. Б., Коротеєв О. В., Ведель Д. В., Сільвестроні Л. (2017)
Гулай О. І. - Використання твердих продуктів піролізу сапропелю як гідрофобних сорбентів (2017)
Гусарова І. О. - Металеві матеріали для екстремальних умов експлуатації жаростійких конструкцій багаторазових літальних апаратів, Потапов О. М., Солнцев В. П., Фролов Г. О., Петраш К. Н., Манько Т. А. (2017)
Давидчук Н. К. - Вплив високодисперсних порошкових сполук на стійкість до абразивного зношування електродугової наплавки на основі заліза, Гадзира М. П., Тимошенко Я. Г., Гнилиця І. Д., Рябцев І. О. (2017)
Диха О. В. - Розрахункова оцінка зносостійкості матеріалів напрямних ковзання, Посонський С. Ф., Маковкін О. М., Вичавка А. А. (2017)
Дідук І. І. - Волокна з гірських порід базальтоподібного складу з тонкоплівковими покриттями на основі двооксидів цирконію, Ященко О. М., Чувашов Ю. М. (2017)
Дмитришина Я. Ю. - Анализ устойчивости структуры ближнего порядка в жидком алюминии (2017)
Дробот О. С. - Аналіз причин виникнення дефектів при виготовлені фітингів рукавів високого тиску, Підгайчук С. Я., Яворська Н. М. (2017)
Дудніков А. А. - Влияние пластического деформирования на свойства обрабатываемых материалов деталей, Дудніков І. А., Дудник В. В., Біловод А. І., Горбенко А. В. (2017)
Евдокименко Ю. И. - Исследование термоэрозионных характеристик ультравысокотемпературной керамики в условиях высокотемпературного нагрева в сверхзвуковом потоке продуктов сгорания, Кисель В. М., Фролов Г. А., Григорьев О. Н., Бучаков С. В., Нешпор И. П., Мосина Т. В., Коротеев А. В., Бега Н. Д. (2017)
Евдокименко Ю. И. - Тепловые испытания материалов передних кромок гиперзвукового летательного аппарата, Фролов Г. А., Кисель В. М. (2017)
Жигуц Ю. Ю. - Особливості термітного зварювання високохромованих сталей, Рудь В. Д., Кляп М. М. (2017)
Зубовецька Н. Т. - Теоретичне дослідження навантажувальних і енергетичних характеристик газогідравлічних інерційних підшипників (2017)
Иваницкий С. Г. - Влияние кристаллизационных свойств базальтовых расплавов при формовании непрерывных волокон на их прочностные характеристики, Штерн М. Б., Чувашов Ю. Н. (2017)
Колесник Є. В. - Особливості морфології електрокристалізованих покриттів на основі сплавів заліза різних компонентних груп, Баглюк Г. А. (2017)
Колосов О. Є. - Матеріали та технології для одержання функціональних полімерних композиційних матеріалів, Сівецький В. І., Сокольський О. Л., Івіцький І. І., Куриленко В. М. (2017)
Крестьянполь Л. Ю. - Аналіз способів захисту інформації при несанкціонованому доступі з інтернету в локальну мережу (2017)
Кривень В. А. - Пластичне відшаровування під зсувним навантаженням двох паралельних включень за умови їх однобічного контакту з середовищем, Блащак Н. І., Бойко А. Р., Задорожний В. Ю. (2017)
Kudriashov A. - Robot’s pose estimation in environment exploration process with slam and laser techniques, Buratowski T., Giergiel M. (2017)
Кундрат А. М. - Відшарування системи гнучких підсилень півбезмежної пластини за умов задачі термопружності, Шацький І. П., Гладун Л. В., Кундрат М. М. (2017)
Куц Ю. В. - Комп’ютерно-імітаційне моделювання нанесення захисних покриттів на циліндричну деталь (2017)
Люшук О. М. - Дослідження зносостійкості оптимізованих високонаповнених епоксикомпозитів фрикційного призначення, Савчук П. П., Кашицький В. П., Лабунець В. Ф., Загребельний В. В. (2017)
Мазур П. В. - Композиційна кераміка на основі додекабориду та нітриду алюмінію, Васільєв О. О., Муратов В. Б., Прихна Т. О., Барвіцький П. П., Гарбуз В. В., Картузов В. В. (2017)
Мельничук М. Д. - Механічні характеристики полімеркомпозиту армованого волокнами технічної коноплі, Коропченко С. П., Андрушко О. А., Скуба В. М. (2017)
Мікуліч О. А. - Розрахунок напруженого стану пінистих матеріалів за динамічних навантажень (2017)
Миницкий А. В. - Процессы вторичного уплотнения брикетов на основе порошка железа, Сосновский Л. А., Быков А. И., Лобода П. И. (2017)
Набережна О. О. - Дослідження впливу органічного та вуглецевого волокна на експлуатаційні характеристики гібридних композитів на основі ароматичного поліаміду, Буря О. І. (2017)
Рудь Н. - Оцінювання ефективності інноваційних проектів, Марчук О. (2017)
Савчук П. П. - Оптимізація складу триботехнічних графітопластів наповнених арамідними волокнами, Кашицький В. П., Садова О. Л., Кальба Є. М., Лучка М. В. (2017)
Сичук В. А. - Аналітичне обґрунтування можливості абразивоструменевого оброблення поверхонь корпусних деталей, Заболотний О. В. (2017)
Слащук В. О. - Контактна генерація електромагнітного поля та внутрішніх хвиль в процесі токарної обробки сталей, Слащук О. О., Заспа Ю. П. (2017)
Сокол Г. М. - Отримання гідрофобних органомінеральних сорбційних матеріалів на основі сапоніту, Ганзюк А. Я. (2017)
Сур’янінов М. Г. - Згин і крутіння систем з перехресними зв'язками, Чучмай О. М., Шиляєв О. С. (2017)
Хессе О. - Износостойкость обезуглероженного слоя высокоуглеродистой низколегированной стали в экстремальных условиях трения, Кунерт М., Ефременко В. Г., Шимицу К., Брыков М. Н., Капустян А. Е. (2017)
Чабак Ю. Г. - Износостойкость импульсно-плазменных покрытий, легированных вольфрамом и хромом, Зурнаджи В. И., Зайчук Н. П., Пастухова Т. В., Ефременко В. Г. (2017)
Шавель А. А. - Методы повышения качества и надежности резьбовых соединений строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин (СДМ и ПТМ), Гарост М. М., Кривоносова Е. В., Гарост А. И. (2017)
Шваб’юк В. І. - До проблеми розрахунку циліндричних оболонок у постановці гіпотез прикладних теорій та просторової задачі теорії пружності, Гуда О. В., Шваб’юк В. В. (2017)
Широков В. В. - Вплив карбідного зміцнення на фізико-механічні властивості та опір зношуванню ванадію, Широков О. В., Угль А., Нігель А. (2017)
Бичок А. В. - Інтерактивні технології в професійній підготовці економістів у Німеччині (2016)
Горпініч Т. І. - Особливості становлення вищої освіти США (ХVІІ – перша половина ХХ ст.) (2016)
Клочко О. М. - Жіночий рух як чинник становлення та розвитку жіночої освіти північного сходу України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Лавренко С. О. - Навчально-виховна діяльність студентських громадських організацій університетів Європи другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Літіченко О. Д. - Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ століття (2016)
Лічман Л. Ю. - Competency-based approach in the era of "hypermodern" (2016)
Новаківська Л. В. - Розвиток методики викладання словесності у вітчизняній школі в XIX – на початку ХХ століття (2016)
Пастушок О. І. - Особливості становлення освіти дорослих у Польщі (2016)
Федяєва В. Л. - Педагогічна наука в класичних університетах України за роки незалежності: досягнення та втрати (2016)
Бутенко В. Г. - Психолого-педагогічні основи ігрової діяльності дітей старшого дошкільного віку (2016)
Данченко І. О. - Методологічні основи застосування моделювання в процесі побудови структурно-функціональної моделі формування соціальної зрілості студентів вищих аграрних навчальних закладів (2016)
Канарова О. В. - Умови формування комунікативних умінь і навичок у дітей старшого дошкільного віку, Бескоровайна А. О. (2016)
Філімонова Т. В. - Психолого-педагогічні засади організації наступності в національно-патріотичному вихованні дітей старшого дошкільного віку та учнів перших класів (2016)
Чжоу Цянь - Ціннісні засади виховання духовної культури студентської молоді (2016)
Акімова О. В. - Рефлексія у структурі творчого мислення (2016)
Багно Ю. М. - Професійний розвиток майбутнього педагога в процесі підготовки до інклюзивного навчання, Сергійчук О. М. (2016)
Білостоцька О. В. - Науковий гурток як засіб формування професійних якостей майбутніх учителів (2016)
Демченко Ю. М. - Підвищення управлінської компетентності керівника освітньої установи як чинника інноваційної діяльності в сучасній соціокультурній ситуації (2016)
Иноземцев Т. В. - Организационно-педагогические условия подготовки будущих офицеров в высших учебных заведениях (2016)
Кавецький В. Є - .Психолого-педагогічне обстеження позицій педагогічних працівників зош щодо виконання ними профконсультаційної діяльності (2016)
Корольова І. І. - Професійна рефлексія як чинник фахового становлення особистості майбутнього менеджера освітньої галузі (2016)
Костіна В. В. - Дидактичні умови професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованою учнівською та студентською молоддю (2016)
Кравченко В. М. - Теоретичні концепти формування педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури (2016)
Лісна-Міськів Н. Є. - Загальна характеристика формування професійної компетентності майбутніх фахівців сестринської справи (2016)
Манжос Е. О. - Педагогічні методи навчання майбутніх фахівців у процесі створення іншомовного спілкування (2016)
Новак О. М. - Деякі аспекти формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів освіти (2016)
Радул В. В. - Педагогічна культура та соціальна зрілість менеджера освітньої галузі, Радул О. С. (2016)
Радул О. С. - Керування університетським життям у часи середньовіччя (2016)
Ситняківська С. М. - Моделі та зміст професійної підготовки фахівців соціальної сфери як основа білінгвальної професійної підготовки (2016)
Солодовник О. В. - Упровадження щоденника контролю практичних навичок у процес професійної підготовки молодшого медичного спеціаліста (2016)
Стадніченко С. М. - Формування системи знань про рентгенівське випромінювання в студентів вищих медичних закладів (2016)
Топчій О. В. - Інтеграційні зв’язки пенітенціарної педагогіки з іншими галузями педагогічної науки (2016)
Філоненко Н. Ю. - Математичне та комп’ютерне моделювання в біофізиці та фармації, Гнатюк І. Ю. (2016)
Яцула Т. В. - Усвідомлення сенсу виховної взаємодії вчителя зі школярами як основа управлінської діяльності класного керівника (2016)
Гордієнко Д. - Українсько-болгарські відносини доби середньовіччя в дослідженні Павла Соханя (2016)
Наконечна М. - Концепція життєтворчості Л. В. Сохань як форпост української науки (2016)
Маврін О. - Українська академічна археографія 80-х рр. ХХ ст.: від колоніальної до постколоніальної практики (2016)
Ярмошик І. - Листи Станіслава Жолкєвського як джерело до історії українського козацтва на зламі XVI–XVII ст. (2016)
Ковальчук О. - Дослідження козацької еліти в першій половині XIX ст.: історіографічний, джерелознавчий та археографічний аспект (2016)
Ворожбит І. - Листи О. Кістяківської до О. Кістяківського як джерело до вивчення повсякдення міста Києва другої половини XIX ст. (2016)
Старовойтенко І. - Леонід Жебуньов у сюжетах епістолярію до Бориса Грінченка (1905–1910 роки) (2016)
Папакін А. - Польський збройний чин під час Першої світової війни 1914–1918 рр. в українських архівах (2016)
Макміллан О. - Особисті матеріали А. В. Флоровського в архіві РАН як джерело вивчення "болгарського" періоду життя М.Г. Попруженка (2016)
Корнієнко В. - Питання збереження фресок Успенського собору Єлецького монастиря у 1927 р. (за документами фонду Олекси Новицького) (2016)
Яворський А. - Джерела до вивчення діяльності професійних організацій українських селян і робітників у Чехословаччині у 20–30-х роках ХХ століття (2016)
Каковкіна О. - Матеріали фонду ЦК КПУ ЦДАГО України як джерело з історії українсько-болгарських/радянсько-болгарських відносин другої половини 1940-х – 1980-х рр. (2016)
Солонська Н. - Наукові заходи як напрям діяльності Українського комітету славістів (2005–2014) (2016)
Потульницький В. - Образ України у британській історичній та політичній думці XIX – першої третини ХХ ст. (2016)
Юга О. - Проблема пошуку річпосполитською політичною елітою шляхів розв'язання "української проблеми" в середині XVII ст. у польській історіографії (2016)
Біла О. - Публікації із етнографії слов'янських народів на сторінках волинської періодики (XIX – поч. ХХ ст.) (2016)
Bartosik Ł. - Ukraina (Galicja Wschodnia) – za czasów księstwa warszawskiego, w świetle polskiej prasy (2016)
Ковтуненко О. - Роль країн-учасниць поділів Речі Посполитої у висвітленні російської історіографії XIX ст. (2016)
Мушкетик Л. - Слов'янське народознавство на сторінках історико-статистичної серії "Австро-Угорська монархія в описах та ілюстраціях" (кінець XIX – початок ХХ ст. (2016)
Мороз І. - Славістичні погляди Івана Крип'якевича за матеріалами його неопублікованої монографії "Київська Русь (початок Київської держави)" (2016)
Івангородський К. - Сучасна історична наука в Білорусі з погляду білоруських істориків (2016)
Корнієнко В. - Нововиявлений фресковий образ св. цілителя Козми в західній внутрішній галереї Софії Київської (2016)
Головко О. - Похід волинських князів Данила та Василька Романовичів у Польщу (1229 р.) у розповіді галицько-волинського літопису (2016)
Джура О. - Династія Неманичів: шлях від католицької до православної ідентичності (2016)
Нікітенко Н. - Ікона "Богородиця Нікопея" на Золотих воротах як захисний символ Києва (2016)
Яницька П. - Логишинська ікона Божої Матері "Королева Полісся" в контексті вивчення релігійного станкового живопису Білорусі XVII–XVIII ст. (2016)
Полонська-Василенко Н. - До історії першої Новоросійської губернії (1764–1774) (Публ. та ред. Д. Гордієнка) (2016)
Малюта О. - "Винайдення традиції" у період національного відродження кінця XVIII – початку ХХ ст. (на прикладі європейських народів) (2016)
Ковальчик Р. - Рік 1812. Чому Наполеон не пішов на Київ? (2016)
Крупницький Б. - Революційні перетворення в сучасній українській історії (Пер. з англ. Д. Гордієнка) (2016)
Яковлєв Ю. - Русько-українська радикальна партія на Перемишльщині (1890-ті рр.): основні напрями діяльності (2016)
Стародуб А. - Особливості фабули та сюжету роману М. Брешко-Брешковського "Ряса и кровь" (2016)
Сенюк А. - Болгарські освітні заклади південної України (20–30 рр. ХХ ст.) (2016)
Новікова О. - Болгарський період в житті та діяльності дослідника української історії Венедикта Мякотіна (2016)
Ковальчук В. - Василь Кук у повсякденному житті (кін. 1940-х – поч. 1950-х рр., Антонюк Я. (2016)
Кавунник А. - Діяльність комітету з питань європейської інтеграції та постійної делегації України в ПА "Євронест": джерела до вивчення, етапи розвитку (2016)
Скорочення (2016)
Адаменко О. М. - Методологія та організація наукових досліджень для вирішення глобальних та регіональних екологічних проблем і сталого розвитку територій, Зорін Д. О. (2015)
Радловська К. О. - Історія геологічних та екологічних досліджень Прикарпаття (2015)
Адаменко Я. О. - Газогеохімічний моніторинг виснажених нафтогазових родовищ Прикарпаття, Лукинчук О. І. (2015)
Хомин В. Р. - Моніторингові дослідження під час проведення гідророзривів пластів у слабопроникних флішових відкладах, Пукіш А. В., Дригулич П. Г., Броніцька Н. В. (2015)
Стельмах О. - Екологічний стан підземних питних вод Тлумацького району Івано-Франківської області, Гоптарьова Н., Біленький В. (2015)
Кривомаз Т. І. - Радіаційний контроль нівальних міксоміцетів Карпат (2015)
Назаренко Е. А. - Оцінка стану здоров’я населення, що проживає в межах території біогеохімічної провінції з підвищеним вмістом фторидів, Нікозять Ю. Б., Іващенко О. Д. (2015)
Bochkovskyi A. P. - Рromising directions for improving regulatory legal framework of Ukraine on labour protection for enterprises producing food and beverages, Sapozhnikova N. Yu. (2015)
Пляцук Л. Д. - Синергетичний підхід до екологічної проблеми накопичення мулових осадів, Черниш Є. Ю. (2015)
Andrienko N. I. - Technology of obtaining enriched phosphate materials with removal of heavy metals in wasteless process, Plyacuk L. D., Chernish E. Yu. (2015)
Рябчевський О. В. - Дослідження механізму сорбції іонів хрому та нікелю на мінеральних відходах АГДС очищення, Матвєєва О. Л. (2015)
Побігун О. В. - Оцінка впливу проектів відновлювальної енергетики на економіку регіону для забезпечення його сталого розвитку, Побігун С. А. (2015)
Мурава Ю. І. - Стан розвитку туризму Карпатського регіону та його рекреаційна місткість (2015)
Radomska M. - The role of ecological settlements in reducing anthropogenic impact on environment, Strava T. (2015)
Приходько М. М. - Проект землеустрою – основа раціонального природокористування і управління навколишнім середовищем (2015)
Адаменко О. М. - Об’єднанню територіальних громад – екологічне обґрунтування. Роздуми навколо закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад" (2015)
Мороз В. І. - Для чого потрібно досліджувати Марс та інші планети Сонячної системи? (2015)
Зоріна Н. О. - Розроблення комп’ютеризованих систем екологічної безпеки та сталого розвитку територій (2015)
Міщенко Л. В. - Вернісаж екологічних розробок Наукової школи "Раціональне використання та захист природи", Зоріна Н. О. (2015)
Мандрик О. М. - Українсько-румунський екологічний посібник, Адаменко Я. О., Архипова Л. М. (2015)
Мандрик О. М. - Інформаційний бюлетень з управління ділянками, забрудненими нафтопродуктами, Адаменко Я. О., Архипова Л. М. (2015)
Архипова Л. М. - Управління річковим басейном р. Прут, Корчемлюк М. В. (2015)
До 80 річчя професора Олега Адаменка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для журналу "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування" (2015)
Aslanli Mobil Ismayil - Physical training and sport development directions in Azerbaijan in 2013–2014, Dilgam Kasim Gouliyev (2017)
Бєлан Г. В. - Автобіографія як джерело історико-педагогічного дослідження: теоретико-прагматичний аспект (2017)
Бондар Т. І. - Чинники розвитку інклюзивної освіти в Канаді (2017)
Гусак В. М. - Становлення та розвиток посади "педагог-організатор": історико-ретроспективний аналіз (2017)
Дембровська Г. М. - Фізичне виховання учнів у школах і позашкільних закладах як історико-педагогічна проблема (2017)
Зузяк Т. П. - Допрофесійна підготовка майбутніх учителів у чоловічих гімназіях східного поділля першої половини XIX ст. (2017)
Іноземцев Т. В. - Толерантність у здійсненні заохочень і покарань учнів у творчості прогресивних педагогів, Бойко А. М. (2017)
Клименко Ю. А. - До історії започаткування та розвитку есперанто-просвіти в Україні (2017)
Коміренко Ю. А. - Впровадження у педагогічну практику кадетських корпусів Наддніпрянщини у 1860-х рр. концепції виховального навчання (етнопсихологічний аспект) (2017)
Lichman L. Yu. - Students’ foreign linguistic competence testing and evaluation in Ukraine of the late ХХth – the early ХХІst century (2017)
Павинська Н. А. - Розвиток методики викладання історії в університетах України (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Петренко Л. М. - Вплив соціально-економічних чинників на формування світоглядної позиції Г. Ващенка (2017)
Розлуцька Г. М. - Навчально-формаційна підготовка закарпатського духовенства в освітніх закладах Європи (2017)
Слюсаренко Н. В. - Основні напрями змін у професійній освіті фахівців із трудової підготовки в українських вищих навчальних закладах (1950–2014 рр.), Кузьменко Ю. В. (2017)
Султанова Н. В. - Організаційні засади соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти (60-ті рр. ХХ ст.) (2017)
Ткаченко O. Б. - Досвід оцінювання якості професійної діяльності викладачів вищих навчальних закладів України (друга половина XX – початок XXI століття) (2017)
Федяєва В. Л. - Наукова спадщина Я. Коменського в історичному вимірі (2017)
Фізеші О. Й. - Ідеологізація змісту початкової освіти у школах Закарпаття радянського періоду (1945–1950 рр.) (2017)
Біденко Л. В. - Науково-методична основа підготовки навчального матеріалу з української мови як іноземної для розвитку зв’язного мовлення студентів-нефілологів, Кисельова Г. І. (2017)
Білецька І. О. - Практика застосування імерсійних програм вивчення іноземних мов в американських школах (2017)
Бужинська С. М. - Психолого-педагогічний аналіз впливу освітніх технологій на розвиток образної пам’яті в дітей молодшого шкільного віку, Одарченко В. І. (2017)
Gouliyev D. K. - Integration possibilities of physical training and sport education with the other sciences, Sadigov S. K. (2017)
Заволока С. І. - Аспекти організації самостійної роботи студентів внз з іноземної мови (французької) (2017)
Зикова К. М. - Аналіз пізнавальної активності учнів професійних коледжів під час вивчення фізики, Косогов І. Г., Шишкін Г. О. (2017)
Shehla Adishirin gizi Qarayeva - Evaluation of teaching materials (2017)
Кот М. І. - Професійна мотивація студентів як спосіб активізації навчання (2017)
Лисенкова І. П. - Розвиток мовленнєвої компетентності дітей, Волошина В. О., Політікова К. О. (2017)
Мілевська О. П. - Методичні аспекти формування описових умінь у старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (2017)
Полєвікова О. Б. - Аналіз методичних підходів до мовної освіти дітей у контексті словоцентризму (2017)
Причина Ю. В. - Робота з аутентичними економічними джерелами як метод вдосконалення комунікативних компетенцій студентів-економістів, Руденко Г. О. (2017)
Руднєва І. С. - Робота в підгрупах із метою підвищення комунікативної компетенції студентів під час вивчення іноземної мови, Рибакова О. В. (2017)
Симоненко Н. О. - Медичні заклади освіти США як осередок організації самостійної роботи студентів (2017)
Стрілецька С. В. - Сучасні педагогічні прийоми корекції дисграфічних помилок письма (2017)
Содержание (2016)
Тарелин А. А. - Расчетно-экспериментальные исследования влияния ионизации пара на параметры влажнопарового потока в сверхзвуковом сопле, Орловский В. П., Ковалев А. С., Нечаев А. В. (2016)
Тертышный И. Н. - Вопросы термодинамического анализа эффективности рабочего процесса дожимных газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом. Часть II, Прилипко С. А., Парафейник В. П. (2016)
Бозбей Л. С. - Тепломассоперенос в подогреваемой снизу свободной цилиндрической элементарной конвективной ячейке с конически углубленным дном, Костиков А. О., Ткаченко В. И. (2016)
Аврамов К. В. - Резонансные субгармонические колебания балки с дышащей усталостной трещиной, Раимбердиев Т. П., Шехватова E. М. (2016)
Сафоник А. П. - Комп’ютерне моделювання процесу аеробного очищення стічних вод, Таргоній І. М. (2016)
Буданов В. Е. - Об энергии магнитостатического поля, Буданов О. В., Суслов Н. Н. (2016)
Хлуд О. М. - Решение задачи оптимальной упаковки гомотетических эллипсоидов в контейнере минимального объема (2016)
Сергієнко І. В. - Побудова та дослідження оператора наближення функцій двох змінних із збереженням класу диференційовності за слідами їх похідних до фіксованого порядку на заданій лінії, Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л. (2016)
Канюк Г. И. - Унифицированная структура прецизионных быстродействующих систем энерго- и ресурсосберегающего автоматического управления и регулирования, Бабенко И. А., Мезеря А. Ю., Козлова М. Л., Сук И. В., Сердюк А. В. (2016)
Abstracts and references (2016)
Абдинова С. А. - К вопросу о педагогической работе по воспитанию любви к родине у учащихся начальных классов (2017)
Волкова В. А. - Педагогічні умови екологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, Барсук С. О. (2017)
Бірюк Л. Я. - Дозвіллєві орієнтири соціуму та їх регламентація у процесі виховання особистості, Пішун С. Г. (2017)
Волошина А. Л. - Київська академія козацтва – просвітницький етнокультурний простір шанувальників козацької історії, Сичевська Л. Є., Олійник Л. Г. (2017)
Геращенко Я. М. - До проблеми організації молодіжного туризму в Україні, Маковецька Н. В. (2017)
Гордій Н. М. - Педагогічні умови виховання основ гуманізму в дітей старшого дошкільного віку, Корякіна І. В. (2017)
Ільченко А. А. - Діяльність куратора на етапі адаптації студентів у вищому навчальному закладі (2017)
Каразоглю (Геділ) Фатьма - Полікультурна освіченість вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків (2017)
Коберник О. М. - Виховання моральних цінностей учнів методом розв’язання життєвих завдань (2017)
Коваль А. В. - Використання потенціалу хортингу в патріотичному вихованні української молоді (2017)
Новосельська Н. Т. - Поезія Тараса Шевченка як чинник патріотичного виховання молодших школярів (на матеріалах читанок для початкової школи) (2017)
Подпльота С. В. - Тьюторство: історія і сучасність (2017)
Сідорова І. С. - Формування духовності студентів музично-педагогічних факультетів засобами хорового мистецтва (2017)
Шапаренко Х. А. - Особистісне самовдосконалення педагога дошкільної освіти: антропологічний підхід (2017)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Розвиток управлінської компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах сучасної освіти (2017)
Безкоровайна Л. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в європейських країнах (2017)
Богоніс О. М. - Аналіз змісту професійної діяльності фахівця готельного та ресторанного сервісу (2017)
Вороновська Л. П. - Розвиток інженерного мислення у процесі вивчення математики (2017)
Евтифієв А. С. - Аналіз підготовки суддів з вільної боротьби в процесі змін правил спортивної боротьби (2017)
Закаулова Ю. В. - Розвиток системи професійної освіти Бельгії за часів глобалізації, Зінчук І. В. (2017)
Зінченко В. М. - Психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності інженерів-педагогів (2017)
Конопляник Л. М. - Етапи роботи з автентичними відеоматеріалами у процесі підготовки майбутніх інженерів-будівельників до іншомовного професійного спілкування (2017)
Кравчинська Т. С. - Особливості управління освітнім процесом за дистанційною формою навчання (2017)
Криштанович С. В. - Роль компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2017)
Кучерява К. В. - Структурно-компонентний аналіз самоосвітньої компетентності викладача економіки (2017)
Кушнір С. П. - Зворотний зв’язок як метод реалізації конструктивістського підходу до навчальної діяльності студентів (2017)
Лисовская Т. А. - Теоретические основы творческого развития личности студента в условиях деятельностного подхода (2017)
Ляшова Н. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів із методико-математичних дисциплін та її практична реалізація в контексті сталого розвитку (2017)
Мельничук О. В. - Роль особистісних якостей викладача в педагогічній діяльності (2017)
Меркулова Н. В. - Генезис та сучасний стан професійної підготовки тьюторів, Канарова О. В. (2017)
Намазов Г. М. - Некоторые особенности преподавания математики в высших учебных заведениях экономического профиля, Аббасов Н. Р. (2017)
Остраус Ю. М. - Реалізація аксіологічного підходу до формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2017)
Петрик К. Ю. - Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2017)
Саприкіна Л. В. - Проблематика формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису (2017)
Січко I. О. - Формування науково-природничого світогляду особистості майбутнього вчителя (2017)
Сторож В. В. - Інтеграційний підхід у професійній підготовці майбутніх фахівців соціономічної сфери діяльності (2017)
Хіценко Л. І. - Методика формування соціокультурної компетентності майбутніх співробітників Служби безпеки України (2017)
Ткаченко М. О. - До проблеми втілення художнього образу вокального твору засобами сценічної виразності (у контексті виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва) (2017)
Цуруль О. А. - Розвиток пізнавальної самостійності майбутніх учителів біології у процесі методичної підготовки у вищих навчальних закладах (2017)
Школяр Н. В. - Термінологічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх графічних дизайнерів (2017)
Шмир М. Ф. - Діяльнісна компетентність – основа формування професійної мобільності вчителя іноземної мови (2017)
Бабенко Т. В. - Організація методичної роботи навчального закладу в сучасних умовах (2016)
Гаджиева Ф. Р. - Психолого-педагогические факторы развития математической речи младших школьников (2016)
Гасанова Э. М. - Уроки-беседы об искусстве в V–VII классах как вид учебной деятельности (2016)
Золотарева И. Н. - Обучающая функция личности преподавателя в процессе преподавания дисциплин гуманитарного цикла, Пономарев А. С. (2016)
Івасішина С. В. - Шкільна театральна педагогіка як інноваційна модель навчання англійської мови (2016)
Мирзаева Ш. И. - Роль программ и учебников в деле перехода от "школ памяти" к "школам мышления" (2016)
Примина Н. Н. - Сущность процесса смысловой переработки информации при обучении иноязычному чтению курсантов судоводительской специальности (2016)
Сунденко Г. І. - Аналіз стану засвоєння фундаментальних астрономічних понять у випускників шкіл (2016)
Тимощук І. В. - Онлайн-середовище як сучасний дидактичний інструментарій вивчення іноземних мов (2016)
Федоренко Ю. Ю. - Творчі завдання як засіб формування пізнавальних умінь учнів (2016)
Хом’якова О. В. - Мовно-педагогічне спілкування в контексті культурної місії вищої технічної освіти, Золотарьова І. М. (2016)
Ширинова К. Ф. - Моделирование в курсе школьной математики при решении задач (2016)
Шмир М. Ф. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у контексті діяльнісного підходу (2016)
Берест О. О. - Особливості організації рекреаційної діяльності в системі фізичної культури та спорту (2016)
Vakhrina O.V. - Intercultural competence in shaping professional values of polish students (2016)
Довга Т. Я. - Самоменеджмент і егомаркетинг як предиктори професійно-педагогічної успішності (2016)
Ісаєва О. С. - "Професійна цілісність і чесність" майбутніх лікарів (2016)
Кононенко Н. В. - Ефективність методики формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх вихователів у процесі підготовки у виші (2016)
Кравець Р. А. - Ціннісні детермінанти полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Лашук Н. М. - До питання аналізу категорії "медіакомпетентність" (2016)
Маковецька Н. В. - Впровадження інтенсивних технологій як умова професійного розвитку фахівців дошкільних навчальних закладів у сфері освітньо-оздоровлювальної діяльності (2016)
Мартинець Л. А. - Професійний розвиток учителя: сутність і зміст (2016)
Ребуха Л. З. - Становлення соціальної роботи як діяльності: від соціальної підтримки до культурно-цивілізованих форм соціальної допомоги (2016)
Сігаєва Л. Є. - Зарубіжний досвід управління вищою освітою: основні тенденції, Білобровко Т. І. (2016)
Стаднійчук І. П. - Зміст і структура технічної компетентності майбутнього техніка-механіка (2016)
Стрітьєвич Т. М. - Менеджмент у мистецтві як складова підготовки фахівців з образотворчого мистецтва (2016)
Фатєєва Е. М. - Інформаційне забезпечення підготовки майбутніх менеджерів освіти (2016)
Шевченко А. В. - Організаційно-педагогічні умови та структурно-функціональна модель формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в процесі професійної підготовки у вищих військових навчальних закладах (2016)
Іпполітова І. Я. - Змішане навчання як фактор підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці, Васильєва Т. Ф. (2016)
Кабак В. В. - Особливості впровадження технологій дистанційного навчання в процес підготовки студентів комп’ютерних спеціальностей технічного ВНЗ (2016)
Кот Г. М. - Психолого-педагогічні технології та методичні підходи до психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності (2016)
Власенко С. А. - Статеві стероїди у крові корів протягом репродуктивного циклу за гнійно-некротичних уражень в ділянці пальців (2015)
Влізло В. В. - Нанобіотехнології. Сучасність та перспективи розвитку, Іскра Р. Я., Федорук Р. С. (2015)
Голубцова М. В. - Патологоморфологічні зміни за гетеракозу курей (2015)
Градович Н. І. - Особливості накопичення Плюмбуму та Кадмію в організмі білого товстолоба, Параняк Р. П., Забитівський Ю. М. (2015)
Гренюх В. П. - Максимальна окисна здатність мітохондрій клітин лімфоми NK/Ly за використання метилових естерів енергетичних субстратів, Манько Б. О., Сідорова О. О., Царик Й. В., Голубєв М. І., Бабський А. М. (2015)
Grymak Y. I. - Effect of endotoxicosis on the morphological and biochemical blood indices of pregnant cows (2015)
Дармограй Л. М. - Перетравність поживних речовин і ретенція азоту в кролів за різної кількості дріжджів у раціоні, Шевченко М. Є., Лучин І. С. (2015)
Євтух Л. Г. - Ефективність опромінення мошонки бугаїв-плідників некогерентним поляризованим світлом, Калиновський Г. М. (2015)
Klymyshyn D. O. - Stimulation of nogalamycine production by coexpression of snorA and relA genes in Streptomyces nogalater Lv65 (2015)
Кузів М. І. - Молочна продуктивність і природна резистентність первісток української чорно-рябої молочної породи (2015)
Куляба О. В. - Активність ензимів у сироватці крові корів за асоціації мікобактеріозу та фасціольозу (2015)
Левицька Л. Г. - Корми із різнорозчинним протеїном у раціонах дійних корів, Півторак Я. І. (2015)
Литвин В. В. - Вплив сорбінової кислоти на склад мікробіоти товстої кишки щурів та її метаболіти, Колісник Я. І. (2015)
Новожицька Ю. М. - Ветеринарно-санiтарний контроль харчових продуктiв та кормів, проведений у Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи у 2014 році (2015)
Паронік В. А. - Вплив корвітину та гуміліду на стан оксидантно-антиоксидантної системи щурів на фоні введення адреналіну, Степченко Л. М., Дяченко Л. М., Лєвих А. Е., Шевцова А. І. (2015)
Стибель В. В. - Оцінка мутагенної активності ооцист еймерій курей у тесті Еймса, Гірковий А. Ю., Данко М. М. (2015)
Супрович Т. М. - Різноманітність і характер розподілу алелів гена BoLA-DRB3. 2 серед порід великої рогатої худоби, Супрович М. П., Колінчук Р. В., Махночова Н. Б. (2015)
Тибінка А. М. - Вплив типологічних особливостей автономного тонусу на морфометричні показники келихоподібних клітин слизової оболонки кишечнику курей (2015)
Shchebentovska O. - Criteria to determine the freshness of chicken meat using biophysical and morphological methods, Yaremkevysh O., Karpenko O., Novikov V. (2015)
Щербакова Ю. В. - Вміст стероїдних гормонів в крові кішок залежно від віку та породи (2015)
Юськів Л. Л. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів плазми крові корів за післяродової гіпокальціємії (2015)
Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини" (3–4 грудня 2015 р., м. Львів) (2015)
Адамчук Л. О. - Взаємозв’язок селекційних ознак з пилковою продуктивністю бджіл, Білоцерківець Т. І. (2015)
Барсукова В. В. - Формування імунних структур тонкої кишки мускусних качок у ранньому постнатальному онтогенезі (2015)
Бібен І. А. - Біологічне значення Aerococcus viridans в екосистемах макроорганізму (2015)
Білоус Л. Л. - Імунний статус коней російської рисистої породи різних ліній, Ковальчук Н. А. (2015)
Боднар П. В. - Використання селекційних індексів за комплексом фенотипових ознак у селекції молочної худоби та диференціації її за господарським призначенням, Боднар М. Р. (2015)
Броварський В. Д. - Мінеральні речовини перги, Адамчук Л. О., Бріндза Я. (2015)
Glushko Y. - Micronucleus assay of rainbow trout (2015)
Гудима В. Ю. - Склад та морфометричні параметри шкаралупи яєць за згодовування курам-несучкам різних фракцій вапняку (2015)
Гультяєва О. В. - Ферментативні процеси у рубці корів за використання коригуючої кормової добавки (2015)
Гураль С. В. - Вплив ультразвуку на екстракцію каротиноїдів у пошкоджених автоклавуванням та інтактних клітинах мутантів дріжджів Xanthophyllomyces dendrorhous (Phaffia rhodozyma), Старчевський В. Л., Стефанишин О. М., Камінська М. В. (2015)
Двилюк І. І. - Вміст загальних ліпідів та співвідношення їхніх класів у тканинах медоносних бджіл за умов згодовування наноаквацитратів Аg і Cu у весняно-літній період (2015)
Еверт В. В. - Особливості патоморфології печінки свиней за синдрому мультисистемного виснаження (2015)
Євстаф’єва В. О. - Поширення стронгілоїдозу коней залежно від типу їх утримання, Гугосьян Ю. А. (2015)
Zelenyj A. L. - Acute toxicity of hydrocortisone acetate to Daphnia magna (2015)
Камбур М. Д. - Кількість лейкоцитів у крові індиків після дії теплового подразника і застосування вітаміну С, Лівощенко Є. М. , Лівощенко Л. П. (2015)
Камбур М. Д. - Аналіз методик визначення молочної продуктивності вівцематок у виробничих умовах, Піхтірьова А. В. (2015)
Касяненко О. І. - Експериментальні аспекти контролю бактеріальних інфекцій птиці, Гладченко С. М., Прошина Г. І., Безрук Р. В., Гніденко Т. Ю. (2015)
Кисців В. О. - Онтогенетичні зміни вмісту загальних ліпідів та співвідношення їх класів у різних органах японських перепелів, Гунчак А. В., Сірко Я. М., Лісна Б. Б. (2015)
Клименко О. С. - Посмертна діагностика аскаридіозу курей приватних господарств Полтавської області (2015)
Кузьмінов О. Б. - Оцінка кумулятивної активності діазоліну, лоратадину та дезлоратадину у підгострому експерименті на білих мишах, Альохіна Т. А., Брейдак О. А. (2015)
Kushkevych M. V. - Сellular prion level in the rats’ medula oblongata and cerebellum depending on age, Vlizlo V. V. (2015)
Лазоренко Л. М. - Сезонна динаміка параскарозу та стронгілятозів органів травлення коней (2015)
Луковська О. І. - Мікробоценоз кишечнику перепелів породи "Фараон" за використання препаратів "Activo" і "Пропоул" (2015)
Малетич М. Б. - Концентрація неетерифікованих жирних кислот у скелетних м’язах та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі, Рівіс Й. Ф. (2015)
Масюк М. О. - Закономірності структурно-функціональної організації паренхіми лімфатичних вузлів свині великої білої породи, Тішкіна Н. М. (2015)
Мельничук В. В. - Рівень ураження свиней збудником трихурозу залежно від технології утримання (2015)
Миколаїв Н. О. - Застосування протимікробних речовин з відомою чутливістю у складі середовищ для короткотривалого зберігання сперми кролів, Корбецький А. Р. (2015)
Мікуш Н. Ю. - Гістологічні дослідження пріон-реплікуючих органів у білих щурів при введенні полімерних носіїв у комплексі з антисенс-олігодинуклеотидами, Мартин Ю. В., Влізло В. В. (2015)
Мусіч О. І. - Розподіл обмінної енергії у курей за використанням кормової добавки мікробіологічного походження у складі комбікорму (2015)
Немировська О. В. - Морфологічна та біохімічна картина крові дворічок коропа за дактилогірозу, Сапронова В. О., Ляшко В. М. (2015)
Оліяр А. В. - Морфофункціональні закономірності гісто- та цитогенезу органів універсального кровотворення та імунного захисту у плодів свині свійської, Мирний О. М. (2015)
Онисковець М. Я. - Дослідження фрагментації ДНК у лімфоцитах коропа лускатого за дії Плюмбуму, Качмар Н. В. (2015)
Осадча Д. О. - Сучасний спектр паразитофауни нутрій, Зон Г. А. (2015)
Панасенко О. С. - Вплив амінокислотно-вітамінного комплексу "Чиктонік" на ефективність лікування індиків, хворих на гістомоноз, Негреба Ю. В. (2015)
Плюта Л. В. - Добова динаміка використання кальцію тканинами молочної залози корів у період роздоювання (2015)
Попик І. М. - Активність антиоксидантної системи в організмі коропів при додаванні вітаміну А, Понкало Л. І., Ковальчук Н. А., Леськів Х. Я. (2015)
Пославська Ю. В. - Вплив окремих паратипових факторів на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи (2015)
Постой Р. В. - Вміст поліненасичених жирних кислот в ліпідах плазми крові молодняку свиней залежно від особливостей коркової та вегетативної нервової регуляції, Карповський В. В., Скрипкіна В. М., Криворучко Д. І., Трокоз В. О., Карповський В. І. (2015)
Рацький М. І. - Стан гуморальної ланки імунітету тільних корів з різним рівнем продуктивності і народжених від них телят та за дії ліпосомального препарату (2015)
Рисований В. І. - Паразитозитофауна м’ясоїдних тварин в Сумській області (2015)
Rosalovsky V. P. - Some biochemical and hematologic parameters in perypheral blood of rats under chlorpyrifos exposure. Effect of vitamin A and E, Grabovska S. V. (2015)
Саранчук І. І. - Стан антиоксидантної системи організму та продуктивність корів за впливу сульфату цинку та нікелю (2015)
Сидір Н. П. - Вплив амінокислот лізину, метіоніну і сульфуру на обмінні процеси в організмі молодняку овець та їх продуктивність, Гавриляк В. В., Параняк Н. М., Скорохід А. В. (2015)
Сосницький О. І. - Визначення імунореактивності кролів на інактивований антиген M. avium, Алексєєва Н. В. (2015)
Стояновський В. Г. - Онтогенетичні закономірності функціонування імунних структур кишечнику перепелів, Гармата Л. С., Коломієць І. А. (2015)
Травецький М. О. - Стан статевих органів високопродуктивних корів перед стимуляцією статевої циклічності, Краєвський А. Й. (2015)
Федорович О. В. - Вплив препаратів "Бровемгектин-гранулятTM" і "АвесстимTM"на показники неспецифічної резистентності цьоголіток товстолобика та білого амура, інвазованих дактилогірусами і гіродактилюсами (2015)
Хватова М. А. - Ефективність використання повних і неповних поліалельних схем схрещування у свинарстві (2015)
Храбко М. І. - Репродуктивна функція та маса самок щурів і життєздатність приплоду за випоювання нано- та хімічно синтезованого цитрату германію, Долайчук О. П. (2015)
Цап М. М. - Вплив випоювання "наноаквацитрату" германію на гематологічні показники, фагоцитарну активність та продукти перекисного окиснення ліпідів крові щурів, Кропивка С. Й. (2015)
Чех Б. О. - Вплив нанополімерної системи на основі псевдополіамінокислот П-116 на структуру і функціональний стан печінки та нирок щурів, Мартин Ю. В., Остапів Д. Д., Влізло В. В. (2015)
Chumak S. V. - Licking blocks which enriched with biologically active substances for sheep, Chumak V. O. (2015)
Шатинська О. А. - Дія цитрату магнію на метаболічні процеси в клітинах м’язової тканини щурів з експериментальним діабетом, Іскра Р. Я. (2015)
Шейко І. М. - Особливості формування природної резистентності у тварин подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2015)
Шпить І. В. - Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові корів української чорно-рябої молочної породи (2015)
Шулешко О. О. - Порівняння ефективності бровадазолу та бровомектину при лікуванні Байлісаскаридозу у бурих ведмедів в умовах зоопарку, Жоріна Л. В., Рибалка М. А. (2015)
Левченку Володимиру Івановичу — 75! (2015)
Оголошення про конкурс на здобуття премії імені С. З. Ґжицького (2015)
Правила оформлення статей для авторів до наукового журналу "Біологія тварин" (2015)
Інститут біології тварин НААН (2015)
Титул, зміст (2017)
Синяченко О. В. - (Портретна галерея українських учених) Вони збагатили нефрологію і прославили Україну, Колесник М. О. (2017)
Селезньова І. Б. - Психосоматичні розлади у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Сторожук Л. О., Довгалюк Т. В. (2017)
Хіміон Л. В. - Сучасні погляди на діагностику ураження нирок у хворих з артеріальною гіпертензією з метою ранньої профілактики, Тимощук Л. С. (2017)
Бевзенко Т. Б. - Прогнозування перебігу ниркової патології у хворих з АНЦА-асоційованим системним васкулітом (2017)
Беляєва Н. М. - Стан медико-соціальної реабілітації інвалідів-учасників антитерористичної операції з хворобами сечостатевої системи, Куриленко І. В., Яворовенко О. Б., Кувікова І. П. (2017)
Беловол А. Н. - Вегетативная регуляция сердечного ритма у больных с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек, Князькова И. И., Тверетинов А. Б., Цыганков А. И., Несен А. А., Мазий В. В., Валентинова И. А. (2017)
Гомозова О. А. - Мікроелементоз у крові хворих на вовчаковий нефрит, Супрун О. О., Грона Н. В., Такташов Г. С. (2017)
Єрмолаєва М. В. - Вторинний АА-амілоїдоз нирок у хворих на артрити, Синяченко О. В. (2017)
Зуб Л. О. - Доплерографічна характеристика порушень ниркового кровообігу у хворих на хронічний гломерулонефрит з наявністю артеріальної гіпертензії, Новиченко С. Д. (2017)
Іванкова А. В. - Функціональний стан нирок у хворих з артеріальною гіпертензією та різними формами екстрасистолій, Кузьмінова Н. В. (2017)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія як фактор ризику рецидивуючого перебігу пієлонефриту, Степанова Н. М., Сташевська Н. В., Лебідь Л. О. (2017)
Кузьмінова Н. В. - Функціональна здатність нирок у хворих на гіпертонічну хворобу під впливом тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії, Нечипорук О. В. Півоварова Н. П. (2017)
Кулачек В. Т. - Характеристика змін морфофункціонального стану еритроцитів у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням нирок, Зуб Л. О., Кулачек Я. В., Доцюк Л. Г. (2017)
Курята О. В. - Предиктори розвитку хронічної хвороби нирок у хворих на системну склеродермію, Лисунець Т. К., Семенов В. В. (2017)
Кушакова Н. І. - Стан ендотелію ниркових судин при ревматичних захворюваннях, Синяченко О. В., Єгудіна Є. Д., Алієва Т. Ю. (2017)
Ливенцова К. В. - Клініко-лабораторні зіставлення з морфологічними ознаками гломерулонефриту у хворих на васкуліт Шенлайна-Геноха, Чернишова О. Є., Герасименко В. В., Верзилов С. М. (2017)
Мойсеєнко В. О. - Фітотерапія при хронічному перебігу нефропатій та інфекціях сечовивідних шляхів, Никула Т. Д., Брижаченко Т. П., Пасько І. В., Михальчишин Ю. П. (2017)
Оринчак М. А. - Вплив інсулінорезистентності на взаємозвязок між рівнем ФНП- крові та мікроальбумінурією у хворих із гіпертензивною нефропатією, Гаман І. О., Човганюк О. С, Артеменко Н. Р., Василечко М. М. (2017)
Пилипенко В. В. - Перебіг ревматоїдного мезангіального гломерулонефриту, Єрмолаєва М. В., Верзилова С. Ф., Яковленко В. В. (2017)
Потапов Ю. О. - Рак легені та нирки, Столярова О. Ю., Думанський Ю. В., Синяченко О. В. (2017)
Роборчук С. В. - Віддалені результати протизапальної комплексної диференційованої терапії у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок, Зуб Л. О. (2017)
Сєркова В. К. - Порушення функції ендотелію як критерій прогресування хронічної хвороби нирок та можливості їх корекції, Пивоварова Н. П., Романова В. О. (2017)
Синяченко Т. Ю. - Хронічна склеродермічна нефропатія як судинна патологія (клініко-морфологічні зіставлення), Єгудіна Є. Д., Мікукстс В. Я. (2017)
Сташевска Н. - Профілактика рецидивуючого перебігу пієлонефриту шляхом відновлення індигенної мікробіоти кишківника хворих (2017)
Степанова Н. М. - Вплив антибіотик-індукованого дефіциту індигенної мікробіоти кишківника на розвиток субклінічного перебігу коліту у жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Толстанова Г. М., Довбинчук Т. В., Колесник М. О. (2017)
Сусла О.Б. - Судинна кальцифікація у хворих на ХХН: механізми розвитку та перспектива досліджень (2017)
Такташов Г. С. - Реологічні властивості сечі здорових людей та хворих на первинні мезагіальні гломерулонефрити, Грона Н. В., Супрун О. О., Гомозова О. А., Алієва Т. Ю. (2017)
Топчій І. І. - Порушення вмісту фактору росту фібробластів 23 в крові хворих на цукровий діабет, ускладнений нефропатією, Якименко Ю. С., Щенявська О. М., Самохіна Л. М., Семенових П. С. (2017)
Топчій І. І. - Зв`язок стану міокарду у хворих на діабетичну нефропатію з порушеннями фосфорно-кальцієвого обміну, Денисенко В. П., Кірієнко О. М., Мазій В. В. (2017)
Топчій І. І. - Продукція маркерів запалення та фіброзу під впливом білковго навантаження у хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С., Щербань Т. Д. (2017)
Чернацька О. М. - Маркери діабетичної нефропатії у осіб із супутньою артеріальною гіпертензією, Масленко А. О., Деміхова Н. В. (2017)
Чуб О. І. - Ефективність емпіричної антибіотикотерапії хронічного пієлонефриту залежно від експресії плазмід-індукованих механізмів резистентності, Більченко О. В., Вишелеський С. Ю., Павленко М. В. (2017)
Мітюряєва-Корнійко І. О. - Залежність патоморфологічних змін паренхіми нирки від здатності бактерій до утворення бактеріальних біоплівок при моделюванні гострого пієлонефриту на лабораторних мишах, Водяник А. А., Ліходієвський В. В., Понятовський В. А., Гнилоскуренко Г. В., Гречуха Є. О., Друзенко М. Г., Корнійко Є. Ю. (2017)
Гоженко А. І. - Ефективність фармакологічної активації АТФ-залежних калієвих каналів при порушенні фібринолізу за умов гострої гіпоксичної нефропатії, Філіпець Н. Д. (2017)
Нікуліна Г. Г. - Особливості змін активності реноспецифічних ензимів в паренхімі нирки з експериментально змодельованою ішемією за умови її корекції, Мигаль Л. Я., Нікітаєв С. В., Сербіна І. Є. (2017)
Семидоцкая Ж. Д. - Острое повреждение почек в практике пульмонолога, Чернякова И. А., Авдеева Е. В. (2017)
Безрук В. В. - Ефективність впровадження клінічних протоколів по наданню медичної допомоги дітям з нефрологічними захворюваннями на регіональному рівні, Андрійчук Т. П., Безрук Т. О., Первозванська О. І. (2017)
Мінакова В. А. - Рівень маркерів ендотеліальної дисфункції (ендотеліну-1 та оксиду азоту) в сироватці крові та альбумінурії у дітей з еритроцитурією (2017)
Борисова Т. П. - Корекція вторинної гіпероксалурії у дітей (2017)
Вакуленко Л. І. - Сезонні особливості дизметаболічних нефропатій у дітей з хронічним пієлонефритом, Савченко А. В., Різник Т. К., Литвинова О. М., Щудро Л. Х. (2017)
Журавчак А. З. - Мінічерезшкірна нефролітотрипсія в лікуванні дітей з каменями нирок, Шейко М. С., Журавчак Р. А., Гущін М. В. (2017)
Звенігородська Г. Ю. - Структура вроджених захворювань нирок і сечовивідних шляхів у дітей вінницької області, Гумінська Г. С., Старинець Л. С., Степанкевич Т. П. (2017)
Конопліцька А. П. - Ферментурія як ранній маркер гломерулярної гематурії у дітей з хворобами нирок, Кислова Ю. О., Гумінська Г. С., Степанкевич Т. П., Саволюк О. І. (2017)
Лавренчук О. В. - Микробный спектр и антибиотикорезистентность у детей с инфекцией мочевой системы в Украине, Багдасарова И. В. (2017)
Лавренчук О. В. - Функциональное состояние почечных канальцев у детей с хроническим пиелонефритом, Багдасарова И. В. (2017)
Лавренчук О. В. - Исходы острого повреждения почек у детей (20 лет наблюдения), Багдасарова И. В. (2017)
Тарадий Н. Н. - Корреляционные взаимосвязи между экспрессией аннексина V и маркерами апоптоза при хроническом гломерулонефрите у детей, Багдасарова И. В., Ивашкевич Я. П., Багдасарова Р. В. (2017)
Фоміна С. П. - Відтерміновані наслідки нефротичного синдрому у дітей, які захворіли у віці до 3-х років, Багдасарова І. В., Суслова Г. Д. (2017)
Фомина С. П. - Отсроченная ренрадиоиндикация у детей, которые перенесли нефротический синдром (стероидочуствительный вариант), Багдасарова И. В. (2017)
Фоміна С. П. - Гістологічний спектр стероїдорезистентного нефротичного синдрому у дітей з маніфестацією захворювання у віці до 3-х років, Непомнящий В. М. (2017)
Бурдейна О. В. - Аналіз застосування перитонеального діалізу в одному центрі, Степанова Н. М., Колесник М. О. (2017)
Лісовий В. М. - Дисліпідемія як фактор прогресування ниркової остеодистрофії та ішемічної хвороби серця у паціентів з хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі, Андон`єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А. (2017)
Лесовой В. Н. - Современные представления о факторах развития синдрома белково-энергетической недостаточности у пациентов, получающих перитонеальный диализ, Андоньева Н. М., Дубовик М. Я., Гуц Е. А., Грушка М. А. (2017)
Лесовой В. Н. - Влияние вторичного гиперпаратиреоза на кальцификацию клапанов сердца у больных с хронической болезнью почек VД стадии, Андоньева Н. М., Валковская Т. Л. (2017)
Лисянська О. Ю. - Оцінка змін рівня сатурації крові в пацієнтів на програмному гемодіалізі (2017)
Дудар І. О. - Ефективність корекції хронічного запалення на перебіг анемії у гемодіалізних пацієнтів, Дріянська В. Є., Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К. (2017)
Дудар І. О. - Хронічне запалення та анемія у хворих на ХХН VД ст., Дріянська В. Є., Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К. (2017)
Дудар І. О. - Вплив гіперпролактинемії у пацієнтів з ХХН V cтадії, які лікуються гемодіалізом на хронічне запалення, Дріянська В. Є., Савчук В. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Крот В. Ф., Красюк Е. К. (2017)
Ковальский П. П. - Значення інтервалу QT ЕКГ за впливу бі-престаріуму у хворих з діаліз-залежною хронічною хворобою нирок та артеріальною гіпертензію, Стебельська Н. А., Ковальска Т. М. (2017)
Колесник М. О. - Забезпечення населення України нирковою замісною терапією за 2006-2015 роки (статистичний аналіз), Сайдакова Н. О., Козлюк Н. І., Севастьянова Н. А. (2017)
Колесник М. О. - Діагностика ступеня порушення резистентності мембран еритроцитів у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії з анемією, Король Л. В., Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Новаківський В. В. (2017)
Король Л. В. - Оцінка ефективності корекції ліпіном оксидантно-антиоксидантного статусу хворих на хронічну хворобу нирок V Д стадії, Мигаль Л. Я., Дудар І. О., Шіфріс І. М. (2017)
Кузьмінова Н. В. - Оцінка предикторів порушень серцевого ритму у хворих із хронічною хворобою нирок V Д стадії, Нечипорук О. В., Довгалюк Т. Л., Маркевич С. Ф. (2017)
Лесовой В. Н. - Возможности родственной трансплантации с использованием пограничных доноров, Андоньева Н. М., Поляков Н. Н., Олянич С. А. (2017)
Лесовой В. Н. - Аутотрансплантация почки как альтернатива лечения при дефиците диализных мест, Андоньева Н. М., Поляков Н. Н. (2017)
Новаківський В. - Вплив амлодипіну на корекцію дефіциту заліза та еритропоетину у пацієнтів з ХХН V Д ст: ГД, Степанова Н., Снісар Л., Алєксєєва Н. (2017)
Степанова Н. М. - Асоціація порушень вуглеводного обміну з адекватністю перитонеального діалізу, Бурдейна О. В., Дріянська В. Є., Снісар Л. М., Савченко С. М., Суржко Л. М. (2017)
Шимова А. Ю. - Розлади нутриційного статусу у хворих, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом. дані одного центру (2017)
Шіфріс І. М. - Епідеміологічні аспекти пневмонії в діалізній популяції, Дудар І. О., Крот В. Ф., Гончар Ю. І., Красюк Е. К., Магас О. І. (2017)
Шіфріс І. М. - Носійство умовно - патогенних мікроорганізмів та перебіг анемії у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії (2017)
Iнформацiя до читачiв (2017)
Зварич І. Т. - Економічний націоналізм, як явище політика і складова національної ідеї (2016)
Герасимчук Н. А. - Передумови і етапи формування підприємницького механізму ресурсозбереження: мікроекономічний аспект (2016)
Шевчук В. Я. - Економічний механізм стимулювання ресурсозбереження (2016)
Штулер І. Ю. - Співвідношення базових макроекономічних показників в контексті відновлення рівноваги економічної системи (2016)
Щербак В. Г. - Оптимізація процесів підвищення рівня ресурсовикористання та енергоефективності сільськогосподарського виробництва (2016)
Коберник І. В. - Інвестиційне забезпечення механізму управління інноваційним розвитком інтегрованих бізнес структур (2016)
Шкода М. С. - Активізація інноваційної політики як чинник підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Антощишина Н. І. - Дослідження трансформації поняття "потенціал підприємства" з урахуванням історичного та сутнісного аспекту (2016)
Гарафонова О. І. - Теоретичні засади впровадження інформаційної логістики в туризмі (2016)
Міх О. М. - Методичний підхід до оцінки необхідності впровадження змін на підприємствах легкої промисловості (2016)
Павлов В. В. - Креативні технології в просуванні продукції легкої промисловості (2016)
Чубукова О. Ю. - Сучасні проблеми маркетингу: загальний погляд та концептуальний підхід, Яренко А. В. (2016)
Шабельник Л. Ю. - Теоретико-правові особливості державної сертифікації промислової продукції в Україні (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бардус І. О. - Філософські засади методів навчання при фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2017)
Баюн К. Й. - Орієнтири в професійній підготовці фахівців у вищих навчальних закладах (2017)
Білявська Т. М. - Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (орфоепічний рівень) (2017)
Боровик М. О. - Методика формування загальної фізичної витривалості у працівників Національної поліції України (2017)
Вітюк І. С. - Особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів до застосування сучасних педагогічних технологій (2017)
Вошколуп Г. Ю. - Технологія формування конфліктологічної компетентності майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2017)
Гунько С. О. - Особливості та стан розвитку вольової саморегуляції майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Дудікова Л. В. - Формування комунікативної культури студентів медичних університетів на заняттях з англійської мови, Макодай І. І. (2017)
Ковальчук О. М. - Інноваційна діяльність в організації професійної підготовки в умовах магістратури (2017)
Конох А. А. - Оптимізація освітнього процесу підготовки майбутніх фахівців екологічного туризму в класичному університеті (2017)
Крикун В. Д. - Експериментальна перевірка технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2017)
Лунгу Л. В. - Професійний інтелект керівника вищого навчального закладу як чинник якісного управління ВНЗ (2017)
Маковецька Н. В. - Практична підготовка майбутніх фахівців туристичної галузі у вищих навчальних закладах (2017)
Опанасенко В. П. - Організація самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів під час вивчення ними інженерних дисциплін (2017)
Паршук С. М. - Формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів початкової школи, Тарасюк А. М. (2017)
Притулик Н. В. - Поточне самооцінювання навчальної діяльності студентів у процесі вивчення дисциплін педагогічного циклу (2017)
Смолюк А. І. - Організаційно-педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх учителів початкової школи (2017)
Хомяковська Т. О. - Контекстне навчання як засіб інтеграції у процесі викладання англійської мови, Калініченко А. І. (2017)
Швець Т. А. - Критерії та показники формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2017)
Бартош О. П. - Трансформаційні процеси в організації підготовки соціальних працівників у Великій Британії (2017)
Войтовська А. І. - Правовове виховання студентства: гендерний аспект (2017)
Канюк О. Л. - Вплив культури іншомовного спілкування на розвиток професійних якостей майбутніх соціальних працівників (2017)
Клименюк Н. В. - Волонтерська діяльність в освітньому центрі "університет третього віку" як засіб геронтологічної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу (2017)
Кобилянська Л. І. - Педагогічні технології підготовки гувернерів у вищих навчальних закладах України (2017)
Ковальчук О. С. - Соціальна роль успішної жінки очима студентів, Потапюк Л. М. (2017)
Острянко Т. С. - Стан готовності науково-педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивної освіти (2017)
Попов О. А. - Технологія конфронтації у роботі з делінквентною молоддю в Німеччині (2017)
Рудкевич Н. І. - Роль соціальних інститутів у формуванні міжетнічних культурних відносин (2017)
Ситняківська С. М. - Структура та зміст методичної системи білінгвальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2017)
Чиж С. Г. - Інтерактивні шляхи реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови дітьми з особливими потребами (2017)
Шишкова Є. Г. - Моральне виховання студентів-сиріт у процесі формування їхньої суб’єктної позиції (2017)
Балалаєва О. Ю. - Проектування електронного посібника: етапи діагностування та визначення цілей (2017)
Барканов А. Б. - Використання проектних технологій під час вивчення фізики в агротехнологічних коледжах (2017)
Дика Н. Д. - Ключова компетентність "уміння вчитися" в інноваційних технологіях навчання математики в початковій школі (2017)
Желан А. В. - Формування в молодших школярів мотивів учіння засобами технології ТРВЗ, Єфремова Ю. О. (2017)
Журавльова Л. С. - Особливості практичної підготовки майбутніх учителів до роботи з дітьми молодшого шкільного віку з дисграфією (2017)
Лавренко С. О. - До питання про впровадження технології розвитку критичного мислення в сучасній початковій школі (2017)
Ніконенко Т. В. - Наукові засади застосування технології контекстного навчання в процесі підготовки магістрів початкової освіти (2017)
Яслинська К. М. - Деякі особливості перекладу фінансово-економічних текстів (2017)
Іжа М. - Модель стратегічного планування сталого розвитку економіки територій, Марущак В. (2011)
Березінський П. - Історичні типи природокористування та їх вплив на навколишнє природне середовище (2011)
Бондарева Л. - Доступність медичної допомоги населенню: теоретичний аспект (2011)
Воловник В. - Концептуальні детермінанти формування моделі управління сталим регіональним розвитком (2011)
Гоголь Т. - Особливості сільського територіального устрою та організація влади: історичний досвід (2011)
Кущук Н. - Передумови формування системи професійної підготовки державних службовців органів управління освітою (2011)
Ляшевська О. - Методологічні засади регіонального розвитку (2011)
Майстро С. - Теоретичні засади механізму державного регулювання продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Олійник В. (2011)
Полякова Л. - Основні аспекти становлення та розвитку органів виконавчої влади в незалежній Україні (2011)
Попович Н. - Дискурсивні стратегії у сфері державного управління (2011)
Слабих Д. - Теоретико-методологічні підходи до інтеграційних процесів у Європі (2011)
Туркіна І. - Судова влада в системі поділу влади: історичний аспект (2011)
Локтєв О. - Державний фінансовий контроль: визначення та класифікація (2011)
Баєв Л. - Державна екологічна політика в контексті соціально-економічного розвитку України: теоретичний аспект (2011)
Гордєєв О. - Механізми співпраці органів публічної влади, бізнесу та громади: вітчизняний досвід (2011)
Єршова О. - Взаємодія громадського та державного контролю (2011)
Жадан О. - Функції держави в умовах глобалізації: соціально-трудовий аспект (2011)
Кисельова Л. - Механізм формування та реалізації державної політики у сфері архівної справи і діловодства: інституціональний аспект (2011)
Колісніченко Н. - Ринкова і політична інтерпретація оплати праці урядовців центральних органів (2011)
Комаровський В. - Реалізація адміністративних послуг на засадах електронного урядування (2011)
Костенюк Н. - Застосування методологічних компонентів реінжинірингу в діяльності органів місцевої влади (2011)
Кривачук Л. - Концептуальні проблеми розвитку окремих сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні (усиновлення, опіка та піклування, патронат (2011)
Кушнір М. - Інституційно-правові підходи до кластерорегіоналізації: вітчизняний досвід (2011)
Лемішко Б. - Формулярна система фармакотерапії як метод організаційного механізму державного управління охороною здоров’я України (2011)
Логвінов В. - Електронне управління в контексті адміністративної реформи (2011)
Максименко О. - Питання нормативно-правової основи взаємодії держави та громадянського суспільства щодо реалізації етнонаціональної политики (2011)
Молоканов Ю. - Використання програмно-цільового методу в процесі формування та реалізації державної молодіжної політики: досвід Російської Федерації (2011)
Нехайчук Д. - Роль бюджетів розвитку в фінансовому забезпеченні розвитку регіону (2011)
Нюнько О. - Аналіз сучасного стану соціально-економічних показників розвитку району у контексті адміністративної реформи: регіональний рівень (2011)
Овчар О. - Cтановлення взаємовідносин між Україною та Європейським союзом: шлях до підписання угоди про асоціацію та її подальшої реалізації, Галаган М. (2011)
Овчаренко Ю. - Актуальні науково-практичні аспекти адміністративної реформи в Україні: проблеми та шляхи розв’язання (2011)
Пєклун О. - Механізми державного впливу на розвиток туристичної галузі країни на прикладі Франції (2011)
Попов С. - Освітня гетерофільність як перешкода імплементації публічно-управлінським нововведенням, Просенюк Л. (2011)
Приходько Р. - Програмні засади розвитку системи цивільного захисту в Україні (2011)
Ракоцило О. - Організаційно-правові засади взаємодії органів публічної влади при розробці програмних документів щодо регіонального розвитку (2011)
Ровинська К. - Питання впровадження принципів корпоративного управління в систему державного управління соціально-економічним розвитком територій (2011)
Стаднік В. - Публічно-правовий статус автономій за кордоном (на прикладі автономії Фарер (2011)
Тещук В. - Удосконалення механізмів управління системою надання спеціалізованої ангіоневрологічної допомоги жителям Одещини з використанням сучасних інформаційних технологій, Колчін Р., Тещук В. (2011)
Федорчак В. - Система екологічної безпеки на регіональному рівні: етапи стратегічного проектування (2011)
Хаіт Л. - Надання якісних медичних послуг як реагування на характеристики пацієнта та його потреб (2011)
Чопенко А. - Прийняття управлінських рішень в органах державного управління: технологічний аспект (2011)
Шандрик В. - Визначення та аналіз ризиків проектів публічно-приватного партнерства в сфері житлового-комунального господарства (2011)
Шарий В. - Державна політика вирівнювання потенціалу територіальних громад України шляхом оптимізації нерівності (2011)
Юрченко В. - Застосування комунікаційних технологій у державному управлінні України – засіб для розвитку демократії (2011)
Юрчук Л. - Механізми залучення громадськості до розгляду освітянських проблем (2011)
Ягунов Д. - Державна пенітенціарна служба України: деякі питання концептуального та термінологічного обґрунтування (2011)
Михненко А. - Антикорупційна політика держави як передумова суспільного розвитку (2011)
Пашкова М. - Аналіз передумов розробки та запровадження організаційно-правового регулювання етики державних службовців (2011)
Саханенко С. - Психологічні архетипи державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, Давтян С., Рацюк О. (2011)
Скоропад О. - Досвід державної служби Німеччини як передумова ефективного розвитку та функціонування європейського адміністративного простору (2011)
Шпекторенко І. - Фактори формування професійної придатності державних службовців (2011)
Волкова Н. - Підвищення ролі органів місцевого самоврядування при використанні кластерного підходу в управлінні освітою (2011)
Ворона П. - Стратегічні аспекти діяльності місцевого самоврядування (2011)
Некряч А. - Розвинена демократія і дієздатне місцеве самоврядування – важливі складові досконалого громадянського суспільства (2011)
Толкованов В. - Європейська стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні: основні завдання, історія виникнення та досвід впровадження (2011)
Фоміцька Н. - Застосування європейських стандартів щодо визначення адміністративного статусу великих міст, Биченко Л., Висоцька Г. (2011)
Бандура Ю. Б. - Сутність професійної компетентності викладачів іноземних мов ВВНЗ (2012)
Божко С. А. - Використання інформаційних технологій для управління навчальною роботою кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту ВВНЗ, Піддубний О. Г., Сухорада Г. І. (2012)
Брюханова Н. О. - Визначнення факторів, що впливають на застосування навчальних завдань з "ТЕС і АЕС і установки" при підготовці майбутніх теплоенергетиків, Казак І. О. (2012)
Зельницький А. М. - Вища військова освіта – проблеми гарантування якості (2012)
Каленський А. А. - Основні переваги та недоліки використання тестової перевірки знань (2012)
Кирпенко В. М. - Діагностична модель визначення ступеня готовності військових фахівців до управління процесом фізичної підготовки, Піддубний О. Г., Кондратюк В. І. (2012)
Клочко А. М. - Психолого-педагогічна підтримка як складова процесу виховання у ВНЗ МВС України (2012)
Косінова О. М. - Обґрунтування проблеми формування естетичної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Лащихіна В. П. - Стратегії формування загальноєвропейського простору вищої освіти: досвід Франції (2012)
Марценківський В. Т. - Підготовка фахівців виховної та соціально-психологічної роботи для Збройних сил України як сучасна наукова та практична проблема, Баранівський В. Ф. (2012)
Молоков О. В. - Основні підходи до вивчення і застосування тактики рукопашного бою (2012)
Петрачков О. В. - Прогнозування ефективності виконання бойових завдань у курсантів з різним рівнем загальної фізичної підготовленості (2012)
Сиротенко С. Б. - Сутність поняття "культура самоорганізації навчальної діяльності” (2012)
Солодков В. Т. - Ціннісні орієнтації освітян як спонукальні фактори євроінтеграції України (2012)
Торічний О. В. - Основні підходи до побудови педагогічної системи формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Торчевський Р. В. - Сучасний стан розвиненості управлінської культури майбутніх магістрів військового управління (2012)
Федик О. Л. - Особливості навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Чернишенко О. Є. - Використання мультимедіа-технологій в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів Внутрішніх військ МВС України (2012)
Шемчук В. А. - Дидактична технологія як методична основа розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління в системі післядипломної освіти (2012)
Айвазян Л. Ю. - Феномен самотності та його визначення в сучасній психології (2012)
Александров Ю. В. - Залежність ефективності управлінської діяльності керівників у системі ОВС від особливостей їх особистості (2012)
Бабаджанова А. Н. - Психолого-педагогічна модель розвитку почуття гумору у старшокласників (2012)
Бабелюк О. В. - Психологічні умови, що детермінують особливості професійного самовизначення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на посадах рядового і сержантського складу (2012)
Бовть О. Б. - Про дослідження віктимної поведінки молоді у морально-правовому вимірі (2012)
Болтівець С. І. - Апаратурне вимірювання стресостійкості особистості до діяльності в особливих умовах, Осьодло В. І. (2012)
Боснюк В. Ф. - Інтелект як предиктор професійної успішності (2012)
Волинець П. П. - Психологічні умови прихованого психологічного впливу офіцерами оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної служби під час виконання ними завдань з охорони державного кордону (2012)
Гординя Н. Д. - Аналіз проблеми когнітивних стилів у наукових дослідженнях (2012)
Даниленко Н. В. - Особливості переживання перинатальних втрат (2012)
Кірєєва Л. Р. - Основні напрямки та психолого-педагогічні умови психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння молодих вчителів сільської школи (2012)
Ковальчук О. П. - Професійна мотивація в структурі військово−професійної діяльності (2012)
Колесніченко О. С. - Особливості професійно-психологічного відбору персоналу до МНС України (2012)
Литвиненко Д. М. - Особливості використання его-захисних механізмів працівниками ОВС у спільній професійній діяльності (2012)
Ложкін Г. В. - Аналітико-інтуїтивні моделі психологічної сумісності та операторської злагодженості в соціотехнічних системах, Петренко О. В. (2012)
Макаренко П. В. - Особливості соціально-психологічних деструкцій у спільній професійній діяльності працівників ОВС (2012)
Мащенко О. П. - Психологічні особливості формування стратегій володіння іноземною мовою майбутніми філологами (2012)
Мілорадова Н. Е. - Сім’ї "групи ризику" - об’єкт профілактики насильства в сім’ях та жорстокого поводження з дітьми (2012)
Мосов С. П. - Вимоги до системи морально-психологічного забезпечення у Збройних силах України (2012)
Олексієнко С. Б. - Психологічний аналіз стресогенних чинників миротворчої діяльності (2012)
Онисько О. О. - Віктимізація як відповідь на психічну травму (2012)
Оніщенко Н. В. - Роль та місце екстремальних психологів при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (2012)
Осьодло В. І. - Вплив особистісних характеристик викладача на психологічний клімат заняття, Мацько О. Й. (2012)
Побідаш А. Ю. - Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у моряків - жертв піратського полону (2012)
Поляков І. О. - Особливості проведення психологічних досліджень у гірських пошуково-рятувальних загонах МНС України (2012)
Ржевський Г. М. - Сутність та зміст психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців в сучасних умовах (2012)
Старик В. А. - Правові засади професійної діяльності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України як передумови формування їх професійної деформації (2012)
Стасюк В. В. - Сутність і зміст психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) в сучасних умовах (2012)
Титаренко А. В. - Характер динамічних змін в структурі ціннісних орієнтацій фахівців-рятувальників (2012)
Тітаренко Д. С. - Особливості ставлення дітей молодшого шкільного віку до фахівців рятувальної служби МНС України (2012)
Філоненко В. М. - Особливості вираженості акцентуацій характеру злочинців-рецидивістів (2012)
Ціцей Р. М. - Психологічний контакт як провідний компонент в процесі побудови відносин "психолог-клієнт" (2012)
Черняк А. І. - Роль професійно значущих психологічних якостей співробітників спецпідрозділів у психологічній підготовленості до успішної діяльності в екстремальних ситуаціях (2012)
Шевченко Л. О. - Особливості я-концепції особистості жінок-злочинниць (2012)
Логінова Н. М. - Здійснення правового виховання курсантів-прикордонників з урахуванням рівня сформованості їх правосвідомості, Кашперук С. Г. (2012)
Невмержицький В. М. - Військово-технічні та геонаукові дослідження оборонного відомства ФРН (2012)
Яцино О. В. - Аналіз наукових праць з питань формування та проведення державної кадрової політики, державної військової кадрової політики, кадрової політики у Збройних силах України, Кінь О. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Вихдні дані (2012)
Абдуллаев В. А. - Показатели эффективности рациональной фармако-терапии при сочетании ишемической болезни сердца и хронической обструктивной болезни легких, Бахшалиев А. Б., Юсифов Р. Н. (2015)
Абилова Ф. А. - Эндоназальная терапия в до- и послеоперационном периоде у больных с диагнозом аденоидит (2015)
Васильчук Н. Г. - Особливості розподілу рецепторів до лектинів арахісу та ікри окуня в капсулі медіастенального лімфатичного вузла, Кущ О. Г. (2015)
Волошин А. Н. - Трофические изменения на стопе в зависимости от поражения артерий нижних конечностей (2015)
Габибова К. Г. - Состояние использования средств контрацепции женщинами репродуктивного возраста (2015)
Гаврилюк А. О. - Лабораторно-біохімічні показники у хворих на вірусний гепатит С, В та С+В через п’ять років противірусної терапії (2015)
Данюк І. О. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка при вторинній артеріальній гіпертензії на фоні подагри та оптимізація лікувальної тактики (2015)
Иманов Э. А. - Применение препарата Лоробен при лечении воспалительных заболеваний пародонта у детей (2015)
Ксьонз І. В. - Інтубація кишечнику в комплексі хірургічного лікування росповсюдженного перитоніту у дітей, Гриценко Є. М., Максименко О. С. (2015)
Кучеренко В. П. - Якісна та кількісна оцінка ступеня гідролітичної деструкції та трансформації простих олігоефірів, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І. (2015)
Лавренко Д. О. - Оптимізація вибору метода пластики вентральних гриж у хворих з ожирінням (2015)
Мехтиева З. Ф. - Световое и электронно - микроскопическое исследование структур, участвующих в формировании плацентарного барьера при преэклампсии, Гасымов Э. К., Рзакулиева Л. М., Рзаев Ф. Г. (2015)
Муравльова О. В. - Терапія цукрового діабету 2 – го типу: ефективність, яка доведена часом (2015)
Османлы З. М. - Прогностическая значимость отклонений в концентрации маркёрных сывороточных белков в крови беременных с фетоплацентарной недостаточностью (2015)
Панахов Н. А. - Особенности зубных рядов и окклюзии у лиц с расщелинами губы и неба, Гасанли Э. Я., Гасанли Н. С. (2015)
Парунян Л. М. - Сравнение эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, ультразвукового исследования и фекальной эластазы 1 в диагностике хронического панкреатита (2015)
Саричев Я. В. - Особливості застосування α1-адреноблокаторів у пацієнтів із передчасною еякуляцією (2015)
Семенюк Л. М. - Роль функціональних захворювань шлунково-кишкового тракту в формуванні патологічних біотопів організму пацієнток з невиношуванням вагітності на тлі гіперандрогенії, Ліхачов В. К., Добровольська Л. М., Тарановська О. О. (2015)
Сулаева О. Н. - Роль острого воспалительного ответа в развитии язвенных кровотечений, Делий В. Ю. (2015)
Фуштей І. М. - Особливості ремоделювання судин та маркери імуно-запальної відповіді у хворих на ГХ II стадії, Мочоний В. О. (2015)
Khudiakova M. B. - Malondialdehyde levels and activity of superoxide dismutase in the oral fluid of patients with chronic generalized periodontitis (2015)
Чайка Г. В. - Моделювання можливості виникнення пубертатних маткових кровотеч у дівчат в залежності від особливостей сонографічних параметрів матки і яєчників, Кучеренко О. М., Прокопенко С. В. (2015)
Черних М. О. - Cтруктурно-функціональні зміни лівого шлуночка у пацієнтів з Q-інфарктом міокарда на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини (2015)
Шешукова О. В. - Аналіз якості лікування тимчасових зубів у дітей Полтавської області у 2005-2014 р.р. (2015)
Якушева Ю. І. - Взаємозв’язки реокардіографічних параметрів центральної гемодинаміки з конституціональними показниками у волейболісток різного амплуа, Сарафинюк Л. А., Кириченко Ю. В. (2015)
Брич О. І. - Удосконалення методів довготривалого зберігання мікроорганізмів роду Clostridium, Синетар Е. О., Черненко В. Ю. (2015)
Васильєва І. М. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 на оксидативні процеси й нейромедіаторний обмін в умовах тривалої токсифікації щурів, Резуненко Ю. К., Комаревцева І. О., Жерновая М. Є., Максимова І. Г. (2015)
Гордієнко Л. П. - Морфологічні зміни в слинних залозах щурів за умов дієт-індукованого ожиріння, Єрошенко Г. А., Непорада К. С. (2015)
Демидчук А. С. - Морфологічні зміни периферійного нерва щурів після пошкодження та фармакологічної корекції на ранніх етапах дослідження (2015)
Евтушенко В. М. - Роль соединительнотканной стромы в формировании компонентов предстательной железы человека в постнатальном онтогенезе (2015)
Корсак А. В. - Структурні зміни епіневрію сідничого нерва щура за умов впливу високочастотної електрозварювальної технології (2015)
Небесна З. М. - Особливості структурної та морфометричної реорганізації судин легень при експериментальній термічній травмі, Волков К. С., Литвинюк С. О. (2015)
Ocheretna N. P. - Micro morphometric changes in rats’ spleen in the first 7 days after skin burns and under application hyperosmolar colloid solutions (2015)
Рикало Н. А. - Інсуліноподібний фактор росту-1 у патогенезі хронічного алкогольного ушкодження печінки щурів різних вікових груп, Яровенко Л. О. (2015)
Рябушко О. Б. - Морфологічні особливості будови стінки жовчного міхура тварин зі смішаним типом харчування (2015)
Шамало С. М. - Стан периферійного нерва щурів за умов мікромеркуріалізму на ранніх стадіях після травми (2015)
Біляєва О. М. - Сучасна академічна лекція (2015)
Хоменко П. В. - Оцінка ефективності застосування навчальної комп’ютерної програми "Методи діагностики функціонального стану організму людини" (2015)
Беляєв Е. В. - Особливості діагностики, лікування і реабілітації вторинних деформацій зубощелепової системи (2015)
Гусейнова Г. Т. - Клиническая эффективность различных методов герниопластики паховых грыж, Джамалов Ф. Г., Рахундов И. Т., Гусейнов Ш. Г. (2015)
Ибадова Ш. Т. - Особенности ультразвукового исследования в диагностике причин хронических тазовых болей у женщин (2015)
Сулаева О. Н. - Структурная организация и физиологические эффекты блуждающего нерва в ЖКТ (2015)
Сулаева О. Н. - Участие блуждающего нерва в компенсаторно- приспособительных реакциях в гастродуоденальной зоне (2015)
Манцевич Ю. М. - Концептуальний прогноз розвитку житлового будівництва в Україні на фоні загальної кризи містобудування (2015)
Барський Ю. М. - Економіко-статистичний аналіз природокористування регіонів України (2015)
Білоцерківець В. В. - Авангардна економіка у призмі холістичного автопоезісу (2015)
Божкова В. В. - Господарський механізм венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств, Дериколенко О. М. (2015)
Мельник Л. Ю. - Роль і місце надвеликих агроструктур у сільському господарстві США, Ільченко О. Е. (2015)
Васильев А. Б. - Запасы и пределы инвестиционной безубыточности и приемлемости проекта по значениям показателей эффективности, Васильева Н. С. (2015)
Барна М. Ю. - Моделювання ієрархії оцінки пріоритетності чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі України (2015)
Паславська В. В. - Міжнародна співпраця у сфері екологізації туристичних послуг, Квасній Л. Г. (2015)
Хандій О. О. - Дослідження особливостей ринку освітніх послуг вищих навчальних закладів (2015)
Наконечна О. С. - Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства (2015)
Тимошенко О. В. - Досвід європейських країн щодо формування та забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2015)
Скриньковський Р. М. - Система діагностики корпоративної культури підприємства: європейський вектор (2015)
Стрельник С. О. - ТНК як інституційна форма транснаціоналізації національних економік (2015)
Гуща І. О. - Механізм формування конкурентоспроможності регіону (2015)
Дем'янчук І. А. - Фіскальні інструменти регулювання доходів і витрат сектору домогосподарств (2015)
Мокринська З. В. - Досвід створення австралійських облікових стандартів на основі МСФЗ (2015)
Остапенко А. Ю. - Складові стратегічного планування розвитку аграрного сектора національної економіки (2015)
Могилевская О. Ю. - Внутренний маркетинг — эффективная составляющая маркетинговой системы управления промышленным предприятием в стратегии инновационного развития (2015)
Штефан Л. Б. - Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес-тестування банків (2015)
Марченко Н. А. - Розвиток фінансового ринку як фактор стабільності економіки України, Юрченко М. Є. (2015)
Вініченко О. М. - Методика оцінки соціально-економічного розвитку підприємства як елементу системи управління (2015)
Коваленко О. В. - Додана вартість у контексті національної продовольчої безпеки (2015)
Дрозд А. О. - Застосування сімейства потокових моделей банку у банківській діяльності, Сокульський О. Є. (2015)
Залуцький В. П. - Основні засади побудови трансферних систем та їх роль в управлінні промисловими підприємствами, Косовська В. В. (2015)
Пікус Р. В. - Місце страхування життя у процесі трансформації індивідуальних заощаджень в інвестиції, Бражко К. О. (2015)
Зоря О. П. - Організація обліку операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, Лагода О. А. (2015)
Богер О. В. - Компаративний аналіз податкового законодавства України та ЄС у контексті стимулювання інновацій (2015)
Грушко О. В. - Еволюція теорії політичної ренти (2015)
Задерецька Р. І. - Визначення особливостей залучення коштів на машинобудівні підприємства (2015)
Бродюк І. В. - Стратегічний аналіз інвестиційного розвитку підприємства (2015)
Лейфура М. В. - Тіньова економіка в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку (2015)
Тихенко В. С. - Побудова науково-обгрунтованої класифікації механізмів управління природоохоронними проектами (2015)
Білоконна Н. І. - Педагогічна взаємодія як основа формування емоційної культури особистості майбутнього вчителя в умовах компетентнісної освіти, Лисевич О. В. (2016)
Василиків І. Б. - Засоби інформаційних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя маркетингу (2016)
Воронцова О. А. - Формування професійної компетентнiсті майбутнього вчителя мистецьких дисциплін: теоретичний аспект (2016)
Гращенкова Ж. В. - Зміст професійно-педагогічних знань та умінь тренера з плавання (2016)
Гусенко А. А. - Роль навчальної дисципліни "правознавство" у формуванні професійних компетенцій майбутнього фахівця аграрної сфери у процесі професійної підготовки (2016)
Зарицька А. А. - Емоційність як основа професійної компетентності майбутнього співака-вокаліста, Зарицький А. О. (2016)
Іозіс І. В. - Основні підходи до визначення професійної культури (2016)
Каплинский В. В. - Характеристика потенциала педагогических ситуаций в контексте формирования коммуникативных компетенций будущего педагога (2016)
Колток Л. Б. - Інтенсифікація професійного навчання педагогічним дискурсом як детермінанта розвитку вищої школи (2016)
Кравець Р. А. - Концептуальні засади полікультурної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Кравченко-Дзондза О. Е. - Комунікативна складова педагогічного дискурсу в контексті підготовки вчителя початкової школи (2016)
Манжос Е. О. - Психолого-педагогічні основи підготовки майбутнього фахівця до формування комунікативної компетенції, Гаврилюк Н. М. (2016)
Мельник О. В. - Педагогічні умови професійної підготовки викладачів економіки професійно-технічних закладів освіти в університетах Німеччини (2016)
Мирковіч І. Л. - Інтегроване навчання професійної й іншомовної мовленнєвої діяльності студентів художньо-графічних спеціальностей (2016)
Новик І. М. - Змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи як чинник підвищення якості освіти (2016)
Новіцька О. І. - Реалізація інноваційних методів навчання на практичних заняттях з української мови як іноземної (2016)
Олійник О. В. - Структура і критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Паласевич І. Л. - Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до комунікативно-мовленнєвої діяльності (2016)
Подліняєва О. О. - Медіа: інструменти та технології для освіти (2016)
Ржевська Н. В. - Критерії та показники сформованості правової компетентності майбутніх бакалаврів із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (2016)
Савчук О. П. - Міжпредметні зв’язки як складова професійної підготовки майбутніх учителів (2016)
Тинкалюк О. В. - Порівняльний аналіз тлумачення сутності понять "готовність" та "установка" у психолого-педагогічних довідкових джерелах та наукових працях (2016)
Хатунцева С. М. - Проблема самовдосконалення вчителя у філософській науковій думці (2016)
Шевців З. М. - Концепція соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи (2016)
Абдуллаева Ш. Ю. - Позитивная установка в структуре личности (2016)
Гончаренко О. В. - Проблема дозвілля в контексті гендерного знання (2016)
Гордієнко Н. В. - Сучасна сім’я трудових мігрантів як об’єкт соціально-педагогічної роботи в Україні (2016)
Єрьоміна Л. Є. - Родоцентризм у тренінговій роботі з підготовки вихованців інтернатів до сімейного життя: впровадження соціально-педагогічної умови (2016)
Кахіані Ю. В. - Сучасний стан професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в закладах інтернатного типу (2016)
Лисенко Ю. О. - Соціально-виховний вплив мистецтва на розвиток людини і суспільства: історико-педагогічний аспект (2016)
Спіріна Т. П. - Супервізія як складова соціальної роботи, Піцура Т. Ю. (2016)
Тельна О. А. - Імітаційне моделювання як засіб формування життєвої компетентності незрячих учнів (2016)
Чиж С. Г. - Соціалізація дітей з особливими потребами: ресурси інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Гнєдкова О. О. - Модель організації контролю знань майбутніх учителів англійської мови з використанням дистанційного навчання (2016)
Козіброда С. В. - Програмні засоби розробки онтологій у процесі підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2016)
Котловий С. А. - Соціальні технології формування відповідальної поведінки учнів ПТНЗ (2016)
Нуржинська А. В. - Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців зі зв’язків із громадськістю в умовах інформатизації освіти (2016)
Петренко С. В. - Інноваційні технології у викладанні навчальних курсів з ІКТ з елементами дистанційного навчання (2016)
Приходько А. В. - Досвід інкорпорування гендерної методології у зміст навчальної фахової підготовки (2016)
Рудницька Н. Ю. - Використання логіко-математичних технологій моделювання в математичній освіті дітей дошкільного віку та молодших школярів, Тарнавська Н. П. (2016)
Тітаренко I. I. - Упровадження конфліктологічного тренінгу як способу формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців з реклами та зв’язків із громадськістю (2016)
Чекан О. І. - Проблема взаємозв’язку між комп’ютерними іграми та дитячою агресивністю (2016)
Баліка Л. М. - Специфіка функціонування шкільних бібліотек в Україні (1962–1991рр.) (2016)
Волотівська І. І. - Педпрактика студентів як невід’ємна складова частина фахової підготовки вчителя іноземної мови (50-і – 80-і роки ХХ століття) (2016)
Гайдай І. О. - Проблема формування історіографії та джерельної бази дослідження підготовки вчителя-філолога подвійного профілю (2016)
Галів М. Д. - Релігійно-національні візії в історико-педагогічному наративі Cтепана Голубєва (2016)
Запотічна М. І. - Організація навчання корінних народів Канади в період раннього дитинства (2016)
Зузяк Т. П. - Зміст курсу "педагогіка" в жіночих духовних училищах Поділля (друга половина XIX – початок XX століття) (2016)
Кравченко І. М. - Внесок І.І Кобиляцького в становлення і розвиток педагогіки вищої школи (2016)
Лайчук А. М. - Історичний аспект особливостей техніки спринтерського бігу на 200 метрів на різних етапах її пробігання (2016)
Lichman L. Yu. - Educational materials package for building foreign linguistic competence in the higher educational institutions of Ukraine (2016)
Муляр Н. М. - Морально-етичне виховання дитини у просторі "родина-школа" (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2016)
Розлуцька Г. М. - Виховні орієнтири перших україномовних церковних періодичних видань закарпаття (2016)
Торбунова Н. В. - Етапи життєвого шляху та освітньої діяльності Адольфа Райхвайна (2016)
Турянська М. М. - Шляхи підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до організації та проведення спортивно- масової роботи з учнями загальноосвітніх шкіл України у період кінця ХХ– початку ХХІ століття (2016)
Федорович А. В. - Форми підготовки дошкільних працівників у радянській Україні (30–40-ві рр. ХХ ст.) (2016)
Шаргун Т. О. - Роль провідних вищих технічних навчальних закладів у становленні транспортної науки в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Шийка Ю. І. - Роль білінгвізму в організації навчання в дошкільних навчальних закладах та школах провінції Альберта (Канада), Олексів Г. Д., Морська Н. О. (2016)
Янісів Ю. О. - Модернізація змісту вищої педагогічної освіти польщі на початку ХХІ століття (2016)
Ярова О. Б. - Концепт "курикулум" у термінологічному полі європейської початкової освіти (2016)
Асадчих О. В. - Принципи та методи навчання японського академічного мовлення студентів-філологів у магістратурі (2016)
Гасанова Л. К. - Этапы подготовки учителя математики по куррикулуму (2016)
Голотюк О. В. - Стилістичний аналіз художнього тексту як одна з ефективних форм роботи на уроках французької мови у ВНЗ (2016)
Горобченко Н. В. - Організація позакласної роботи як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою (2016)
Жигайло О. О. - Використання інноваційних технологій у позакласній роботі з математики вчителями початкових класів (2016)
Залізняк А. М. - Моделювання як педагогічна технологія розвитку мовлення дошкільників (2016)
Золотарева И. Н. - Об одном из подходов к формированию профессиональной и речевой компетентностей иностранных студентов на занятиях по языковой подготовке, Пономарев А. С. (2016)
Ковшар О. В. - Наступність і перспективність навчання у системі безперервної освіти (2016)
Кондратенко Т. В. - Актуальні аспекти взаємодії в навчанні технологій та економіки на шляху здобуття старшокласниками політехнічної освіти (2016)
Литвинова М. Б. - Работа с клиповым мышлением студентов в образовательном пространстве Украины, Штанько А. Д., Тендитный Ю. Г. (2016)
Лихвар В. Д. - Критерії естетичних ознак як складова частина художнього бачення світу (2016)
Хіценко Л. І. - Критерії, показники та рівні сформованості соціокультурної компетентності (2016)
Шеремета Л. П. - Внесок О.М. Біляєва у створення лінгвометодичних концепцій шкільної мовної освіти в Україні, державних проектів, стандартів (2016)
Афанасьєва О. С. - Методи, прийоми й засоби формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів зарубіжної літератури (2016)
Бурмакіна Н. С. - Модель формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей (2016)
Гуманкова О. С - Реалізація диференційованого навчання у процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів (2016)
Кіш Н. В. - Професійно-етична та соціокультурна спрямованість навчання як педагогічна умова формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Петренко Н. В. - Розвиток педагогічної компетентності викладачів фізичного виховання: його особливість (2016)
Бабкіна М. І. - Урахування психологічних особливостей розвитку особистості підлітка в процесі громадянського виховання (2016)
Кайдалова Г. П. - Теоретико-методологічні основи становлення толерантних та інклюзивних зв’язків (2016)
Коваль М. С. - Самореалізація обдарованих студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу (2016)
Колишкін О. В. - Соціалізація осіб із вадами слуху засобами фізичного виховання (2016)
Курєнкова А. В. - Аналіз проблеми соціальної компетентності в теорії освіти, Бондаренко Ю. А. (2016)
Мороз Д. В. - Актуальні проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Семенов О. С. - Дидактичні засади змісту діяльності позашкільних об’єднань з формування творчо спрямованої особистості старшого дошкільника (2016)
Топчій О. В. - Юридико-педагогічна акмеологія як новітня підгалузь науки (2016)
Хайдарі Н. І. - Коледж ітон (eton college) як одна з найвідоміших елітних приватних шкіл-пансіонів Великої Британії (2016)
Харченко Р. М. - Особливості фізичного виховання студентів вищих аграрних навчальних закладів у процесі спортивно-масової роботи (2016)
Червоний П. Д. - Виховна робота з працівниками патрульної поліції на етапі підготовки у вищих навчальних закладах МВС України, Гіренко С. П. (2016)
Білянська (Скиба) М. М. - Формування готовності майбутніх учителів біології до організації екологічної діяльності в школі: методичний аспект (2016)
Вoрoнa I. I. - Вивчeння лaтинськoї мeдичнoї тeрмiнoлoгiї крiзь призму мiфiв (2016)
Глебова Н. І. - Соціальна компетентність як складова формування професіоналізму фахівців водного транспорту в умовах неперервної освіти (2016)
Желан А. В. - Етапи розвитку музичної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ (2016)
Кузнецова І. Ю. - Психолого-педагогічні особливості готовності тренера з таеквон-до до професійної діяльності (2016)
Лесіна Т. М. - Підготовленість майбутнього вихователя до розвитку соціальних навичок у дошкільників як педагогічна проблема (2016)
Мартинець Л. А. - Теоретичні основи професійного розвитку педагога (психологічний аспект) (2016)
Мосейчук Ю. Ю. - Обґрунтування необхідності цілеспрямованої діяльності по формуванню культури здоров’я майбутніх учителів (2016)
Онищенко Н. П. - Урахування тенденцій децентралізації та дерегуляції сучасної вищої освіти в процесі підготовки майбутніх учителів до виховної роботи, Лиховид О. Р. (2016)
Приходько А. М. - Формування комунікативної компетентності іноземних студентів засобами мобільних технологій (2016)
Семків А. В. - До питання дослідницько-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя-словесника (2016)
Стасенко О. А. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки (2016)
Стрюк К. М. - Зміст професійної компетентності майбутніх фахівців із комп’ютерної інженерії (2016)
Тур О. М. - Комунікативна компетентність майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності: рефлексивний компонент (2016)
Шевців З. М. - Діагностика сформованості соціально-педагогічної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Novak O. M. - Formation of readiness of primary school teachers to use authorial technologies in professional activity (2016)
Почкун Ю. О. - Прикладний аналіз поведінки як засіб корекції психофізичного розвитку дітей з аутизмом, Колишкін О. В. (2016)
Рибінська Ю. А. - Креативність на заняттях з іноземної мови як чинник розвитку вроджених здібностей студентів (2016)
Бісюк Ю. А. - Специфічний імунітет до ендотоксину у хворих з загостреннями бронхіальної астми (2015)
Бублий Т. Д. - Стоматологическая заболеваемость и комплаентность студентов-иностранцев, Дубовая Л. И. (2015)
Гасанов Ю. М. - Порівняльний аналіз застосування різних видів перитонізації при консервативній міомектомії та їх вплив на репродуктивну функцію жінки (2015)
Гоженко А. І. - Індивідуальна реактивність як фактор ризику збереження проагрегантного статусу тромбоцитів при лікуванні пацієнтів з хронічною ішемією мозку, Севіндж Алі-Кизи Мамедалієва, Барінов Е. Ф., Баликіна А. О. (2015)
Ємченко Я. А. - Ефективність включення метформіну гідрохлорид до комплексної терапії хворих на псоріатичну хворобу та метаболічний синдром, Іщейкін К. Є. (2015)
Іленко Н. В. - Стан перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту ротової рідини пацієнтів зі статусом ВІЛ, Петрушанко Т. О., Іленко Н. М. (2015)
Козаренко Т. М. - Можливості комплексної мультидетекторної комп’ютерної томографії у діагностиці сіалоаденітів у дорослих, Логаніхіна К. Ю., Синюта С. Б., Гурандо В. Р. (2015)
Лепский В. В. - Первичная одонтогенная киста нижней челюсти (2015)
Лепский В. В. - Ошибки в диагностике и лечении хронического остеомиелита альвеолярного отростка (2015)
Лепский В. В. - Киста носогубной складки (2015)
Лепський В. В. - Особливості вибору зубних паст підлітками (2015)
Макаров О. Г. - Особливості гемоциркуляції у фетоплацентарному комплексі у вагітних з прееклампсією (2015)
Макарчук І. М. - Особливості товщини шкірно-жирових складок у хворих на вугрову хворобу юнаків та дівчат Поділля з урахуванням і без урахування соматотипу (2015)
Марченко А. В. - Комп’ютерно-томографічні мезіодистальні розміри зубів у юнаків з фізіологічним прикусом в залежності від форми голови (2015)
Панас М. А. - Ефективність антибактеріальних препаратів в поєднанні із низькоінтенсивним лазерним випромінюванням на клінічні штами Staphylococcus aureus, виділених при захворюваннях ротової порожнини, Кирик Х. А., Вільхова І. В., Панас М. І. (2015)
Подлубный В. Л. - Особенности биологических, психосоциальных и производственных факторов в психогенезе патологических реакций и состояний среди лиц организованной промышленной популяции (2015)
Русин В. І. - Результати в хірургічного лікування дрібних карцином щитоподібної залози, Кебкало А. Б. (2015)
Семенова А. К. - Характеристика клітинного складу мазків зі спинки язика людини при наявності пластинкових знімних протезів, Єрошенко Г. А., Гасюк Н. В., Цуканов Д. В. (2015)
Скубицька Л. Д. - Кислотоутворююча функція шлунку при хронічному гастриті та при хронічному гастриті з супутнім ураженням підшлункової залози, Севериновська О. В. (2015)
Тертишний С. І. - Експресія CD4+, CD8+T -лімфоцитів в доброякісних менінгиомах (2015)
Хайменова Г. С. - Модерніація терапії хворих з захворюваннями шлунково-кишкового тракту шляхом використання магнієво-мінерального комплексу, Янчук О. А. (2015)
Чаплик-Чижо І. О. - Особливості тотальних, поздовжніх розмірів тіла і ширини дистальних епіфізів довгих трубчастих кісток кінцівок у здорових та хворих на піодермії чоловіків та жінок (2015)
Черкасова Л. А. - Взаємозв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з показниками розмірів і будови тіла практично здорових дівчат ектоморфного соматотипу (2015)
Шевченко Ю. С. - Взаємозв’язок показників серцево-судинної та дихальної систем із антропометричними показниками осіб з нормальною та підвищеною масою тіла (2015)
Шевчук Ю. Г. - Особливості ширини борозен півкуль головного мозку у практично здорових юнаків і дівчат Поділля різних соматотипів (2015)
Алексійчук В. Д. - Особливості впливу наночасток сульфіду та нітрату свинцю на організм експериментальних тварин у різні періоди дослідження та методи корекції їх негативної дії, Сокуренко Л. М., Омельчук С. Т. (2015)
Березнякова А. І. - Показники системи глутатіону у щурів з алергічним дерматитом, Жемела О. Д., Черемісіна В. Ф. (2015)
Волков Р. К. - Морфологічний стан післяопікових рубців шкіри за умов застосування силіконових пластин, Білаш С. М. (2015)
Гнатюк В. В. - Дослідження рівнів мелатоніну в сироватці крові у щурів-самців різного віку на тлі десинхронозу (2015)
Гончар О. О. - Дослідження дії декаметоксину та його лікарських форм на адгезію бактерій, Назарчук А. А., Палий Д. В., Коваленко И. В., Яцула О. В., Буркот В. М. (2015)
Горбачова С. В. - Показники тіол-дисульфідної системи і нітрозативного стресу в нейронах в умовах моделювання глутаматної ексайтотоксичності in vitro і на тлі застосування інігібіторів NOs різної селективності, Беленічев І. Ф. (2015)
Демин Ю. А. - Патоморфологические изменения сетчатки крыс при стрептозотоциновом диабете 2 типа после введения криоконсервированных мезенхимальных стволовых клеток плаценты, Демина М. Ю. (2015)
Дудок О. В. - Гісто- та цитоархітектоніка селезінки при застосуванні антигістамінних препаратів, Луцик О. Д. (2015)
Жуков В. И. - Влияние эпоксидсодержащих полиоксипропиленполиолов на генетический аппарат в условиях длительной токсификации в малых дозах, Щербань Н. Г., Николаева О. В., Кучерявченко М. А. (2015)
Nebesna Z. M. - Submicroscopic reorganization of respiratory pulmonary alveoli after experimental thermal injury along with combined application of exogenous surfactant agent and freeze-dried xenograft substrate (2015)
Нефьодов О. О. - Зміни рухово-дослідницької поведінки тварин під впливом антидепресантів за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу (2015)
Погребняк Г. В. - Стан альвеолярної кістки і ясеневої тканини у самиць щурів за умов несбалансованих раціонів годування (2015)
Polovyk О. Yu. - Specific features of blood supply and intraorganic microcirculatory stream of human submandibular vegetative gland (2015)
Шепітько В. І. - Реакція гемомікроциркуляторного русла кіркової та мозкової речовини наднирників при гострому асептичному перитоніті, Скотаренко Т. А. (2015)
Баринов Е. Ф. - Використання дистанційних навчальних технологій для управління самостійною роботою студентів при вивченні гістології, Ніколенко О. Г., Терещук Б. П., Крахоткіна О. Д., Черкасова Н. О. (2015)
Вакалюк І. П. - Роль терапевтичних шкіл у формуванні клінічного мислення студентів за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб), Середюк Н. М., Середюк В. Н., Деніна Р. В., Мергель Т. В. (2015)
Каюкова В. Д. - Шляхи інтеграції базових знань та формування клінічного мислення у студентів під час вивчення терапевтичної стоматології (2015)
Шепітько В. І. - Ставлення до здоров’я, як один із найбільш вагомих психологічних факторів становлення особистості, Єрошенко Г. А., Лисаченко О. Д., Климач Т. М., Решта В. М. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського