Новіков В. В. - Моделювання динаміки фінансових індексів, Філиппова С. В., Мовчанюк О. В. (2010)
Хомин П. Я. - Система звітності повинна бути взаємоузгодженою, Кривий З. І. (2010)
Семениченко Ю. К. - Модель організації аналізу банківської діяльності: проблеми та перспективи формування (2010)
Андрейцева І. А. - Проблемні аспекти суттєвості інформації в обліковій та аудиторській практиці (2010)
Бенько М. М. - Обліково-економічна інформація в інформаційних технологіях бухгалтерського обліку (2010)
Григорук П. М. - Метрики та міри подібності об’єктів спостереження при опрацюванні маркетингових даних (2010)
Гулько Л. Г. - Міжнародний досвід податкового стимулювання малого бізнесу (2010)
Давиденко Н. М. - Джерела формування фінансових ресурсів корпоративних підприємств АПК (2010)
Іоненко К. В. - Модифікація податкових відносин в контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів (2010)
Рибалко С. В. - Кредитне забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств (2010)
Танклевська Н. С. - Особливості бюджетної підтримки розвитку аграрних підприємств (2010)
Швабій К. І. - Податок з доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи (2010)
Левицька С. О. - Комп’ютеризація бухгалтерського обліку та звітності: вітчизняні потреби та міжнародний досвід, Чепак С. В. (2010)
Пастух Ю. А. - Проблеми переходу до бездокументарної форми цінних паперів, Печенюк А. В. (2010)
Форкун І. В. - Аналітична оцінка стану фінансування дефіциту державного бюджету України, Хмарук А. А., Андрєєва А. Г. (2010)
Аблязова С. А. - Вдосконалення організації внутрішнього аудиту на підприємствах України (2010)
Богач Б. М. - Організація аналізу використання лісових ресурсів в умовах диверсифікації підприємств (2010)
Шмигель О. Є. - Організація фінансового обліку в сучасних умовах (2010)
Камінська Т. Г. - Удосконалення обліку власного капіталу (2010)
Бурковський А. П. - Формування механізму стійкості підприємств малого і середнього бізнесу (2010)
Дрозд І. М. - Фактори впливу на розмір страхового тарифу зі страхування професійної відповідальності (2010)
Кобилюх Т. І. - Актуальні проблеми обліку торгової націнки на підприємствах роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами та шляхи їх вирішення (2010)
Миськів Л. П. - Актуальні питання організації обліку формування та використання прибутку (2010)
Томілова Н. О. - Особливості економічного аналізу в управлінському обліку виробництва продукції кормових культур (2010)
Пташник А. М. - Проблеми оцінки поточних зобов’язань в системі бухгалтерського обліку (2010)
Бенедик Ю. Ю. - Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україн (2010)
Власюк С. В. - Обліково-аналітична інформаційна система підприємства (2010)
Сенченко О. С. - Вдосконалення організаційної структури банківського нагляду Національного банку України в кризовий період (2010)
Бужак Ю. С. - Фінансовий облік імпортних операцій (2010)
Грубляк О. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку фінансових послуг в Україні, Дашкевич А. О. (2010)
Костишин Н. С. - Аналіз виробництва як елемент обліково-аналітичного забезпечення діяльності підприємств тютюнової промисловості (2010)
Кузовенкова Н. В. - Стратегія розвитку ринку страхування сільськогосподарських ризиків (2010)
Скоробогач О. І. - Реструктуризація вітчизняних банків в умовах глобалізації (2010)
Фетісова Н. І. - Застосування прогресивних методів оплати праці в системи мотивації медичного персоналу (2010)
Захарова О. В. - Обґрунтування вибору доцільності виду інвестицій у людський капітал (2010)
Стрельбіцький П. А. - Cтан людського капіталу у сільському господарстві (2010)
Цвігун І. А. - Смертність працездатного населення, як чинник втрати трудового потенціалу України (2010)
Яременко Л. М. - Розвиток приватного сектору освітньої галузі в Україні (2010)
Богуш Л. Г. - Розвиток соціальної інфраструктури як фактор реалізації законодавчих гарантій формування трудового потенціалу України (2010)
Вонберг Т. В. - Дослідження мікроекономічної ефективності професійного навчання безробітних для потреб ринку праці, Вонберг О. Ю. (2010)
Герасименко Г. В. - Розвиток трудового потенціалу України: політика в сфері охорони здоров’я населення (2010)
Glinkowski M. - Proces doboru kadry do organizacji jako strategiczna funkcja zarządzania kadrami (2010)
Олійник О. С. - Чинники формування та використання трудового потенціалу підприємства (2010)
Перчук О. В. - Мотивація праці персоналу при забезпеченні якості:сучасний підхід (2010)
Базалійська Н. П. - Фактори формування трудової поведінки працівника (2010)
Бідяк О. Ю. - Особливості використання трудового потенціалу Закарпатської області (2010)
Горемикіна Ю. В. - Розвиток та збереження трудового потенціалу в умовах безробіття: роль соціальних послуг (2010)
Колмогорова І. В. - Якісний склад спеціалістів сільськогосподарських підприємств (2010)
Кондрацька О. В. - Аналіз мікроекономічних факторів формування довгострокового попиту на працю (2010)
Лисак В. Ю. - Вплив освіти на розвиток людського капіталу (2010)
Литвин О. В. - Проблеми вибору показників для визначення соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства (2010)
Рудич Л. В. - Деякі аспекти формування людського потенціалу системи споживчої кооперації України (2010)
Рукасов С. В. - Напрями матеріального стимулювання у мотиваційних системах вітчизняних підприємств (2010)
Степанова Л. В. - Обґрунтування складових організаційно-економічного механізму ефективного використання трудового потенціалу торговельних підприємств (2010)
Стрехова С. В. - Взаємозв’язок та взаємозалежність елементів соціально-трудових відносин в системі управління персоналом (2010)
Тужилкіна О. В. - Концептуальні засади підвищення ефективності мотивації праці персоналу у роздрібній торгівлі (2010)
Оксенюк К. І. - Управління людським потенціалом регіону (2010)
Дитко Л. П. - Аналіз витрат роботодавця на робочу силу (2010)
Козак О. М. - Збалансований розвиток ринків праці і освітніх послуг як стратегічний напрям підвищення рівня зайнятості в Україні (2010)
Твердушка Т. Б. - Оцінка чинників, що впливають на ефективність трудових процесів операційного рівня (2010)
Стрельбіцька О. П. - Організація ефективного управління персоналом підприємств (2010)
Вихідні дані (2010)
Лункіна Т. І. - Основна роль і необхідність розвитку соціальної відповідальності в Україні (2017)
Мартинова Л. Б. - Якісні параметри людського капіталу у забезпеченні його конкурентоспроможності (2017)
Матвійчук Л. О. - Концептуальні підходи до визначення сутності поняття "господарська діяльність підприємства" (2017)
Матвійчук Н. П. - Аналіз ринку плодово-ягідної продукції України (2017)
Мірошніченко В. О. - Резерви посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств (2017)
Димченко О. В. - Моделювання дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання, Рудаченко О. О., Мозговий Є. В. (2017)
Набульсі Х. Н. - Сучасні модифікації моделі державно-приватного партнерства PF2 (2017)
Нагаївська Д. Ю. - Впровадження бенчмаркінгу з метою підвищення соціальної відповідальності підприємств на ринку продовольчих товарів (2017)
Онищенко В. В. - Особливості бюджетної децентралізації в Україні: теоретичний аспект (2017)
Онищенко С. В. - Фінансова глобалізація як чинник впливу на бюджетну безпеку держави (2017)
Остапенко О. М. - Шляхи зниження собівартості продукції в сучасних умовах господарювання авіаційних підприємств в Україні (2017)
Павлюк О. О. - Вплив регуляторного середовища на управління активами та пасивами банку (2017)
Патинська М. М. - Концептуальні основи управління закладами освіти соціального спрямування: аналіз сучасного стану (2017)
Петрук І. П. - Організаційно-інституційна архітектоніка антикризового управління національною економікою (2017)
Петько С. М. - Позиціонування Гонконгу на глобальній фінансовій арені (2017)
Пєліпєй А. О. - Розробка концептуальних підходів до оцінки рівня та ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів підприємства (2017)
Пилипенко О. С. - Забезпечення розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних підприємств на основі використання нових бізнес-моделей (2017)
Пірус В. О. - Зовнішні та внутрішні фактори впливу на інноваційний розвиток вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Полоус О. В. - Маркетинг людського капіталу в сфері розвитку IT-технологій, Романов В. О. (2017)
Поляков М. В. - Особливості економіки знань та їх прояви на рівні світового господарства (2017)
Русак О. П. - Ідентифікація ризиків в умовах забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств, Паламарчук Т. М. (2017)
Сергєєва О. Р. - Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками підприємства (2017)
Серьогіна Н. В. - Проблеми модернізації регіональної автодорожньої інфраструктури (2017)
Сіухіна К. М. - Факторний аналіз резервів під можливі втрати за кредитними операціями з клієнтами (2017)
Солодковська Г. В. - Перспективи модернізації торговельної політики Європейського Союзу (2017)
Ставицька А. В. - Оцінка позиціонування країн на світовому ринку інформаційних технологій: статистичні виміри індексного аналізу (2017)
Трач Р. В. - Управління інформацією під час інтегрованої реалізації інвестиційно-будівельних проектів (2017)
Тупчій О. С. - Інтенсифікація як невід’ємний складник сучасного промислового садівництва (2017)
Хаідура Ґ. М. - Перспективи використання азійського досвіду державного регулювання дослідницької діяльності закладів вищої освіти в Україні (2017)
Хорошун В. В. - Системний підхід до оцінки ефективності прийняття маркетингових рішень у сучасних умовах діяльності підприємства, Качуровський Д. В. (2017)
Цап М. В. - Визначальні фактори структурно збалансованого розвитку внутрішньої торгівлі (2017)
Чернецька О. В. - Облікове забезпечення системи управління фінансовими результатами в аграрних підприємствах (2017)
Шаповал М. С. - Домінанти розвитку фондового ринку в Україні (2017)
Шафранська Л. Т. - Корпоративна звітність в умовах глобалізації: проблеми, перспективи (2017)
Швець Ю. О. - Оцінка інвестиційного клімату в Україні: стан, проблеми та шляхи його поліпшення, Бурдило О. В. (2017)
Голинський Ю. О. - Проблеми та шляхи вдoскoнaлення кaзнaчейськoгo oбслугoвувaння державного та місцевих бюджетів України, Шиманська І. О. (2017)
Шинкар В. А. - Формування євроінтеграційної стратегії України, Рошко С. М., Яцко Г. В. (2017)
Чернишев В. Г. - Оцінка ризиків у туризмі за допомогою математичних методів, Шинкаренко В. М., Шинкаренко Л. В. (2017)
Шумкова В. І. - Використання системи самострахування для забезпечення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2017)
Щеглова О. Ю. - Ефективність управління підприємством та підходи до її визначення, Судакова О. І., Лаже М. В. (2017)
Юхименко В. М. - Страховий ринок України в контексті впровадження вимог Solvency II (2017)
Вихідні дані (2017)
Содержание (2017)
Матвієць Л. Г. - Організація та моніторинг своєчасного надання медико-психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах (2017)
4 - 6 квітня 2017 року у Львові відбувся ХІІІ Медичний форум та ХХІІІ медична виставка "ГалМЕД" (2017)
Шекера О. Г. - Визначення періодичності проведення диспансерних оглядів дітей шкільного віку з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки за допомогою формалізованої моделі, Яблонський П. М., Мельник Д. В. (2017)
Мамчур В. И. - Фармакотерапевтические грани левофлоксацина, Дронов С. Н. (2017)
Фірсова М. М. - Анемічні стани у хворих на рак грудної залози з множинними метастазами у кістки під час проведення курсів лікування методом системної радіонуклідної терапії (2017)
Черній В. І. - Перспективи малоінвазивних методів анестезіологічного посібника при лапароскопічних баріатричних втручаннях у пацієнтів з морбідним ожирінням за принципами прискореної реабілітації, Євсєєва В. В. (2017)
Амдий Р. Э. - Опыт применения препарата Канефрон® Н при лечении острого неосложненного цистита у женщин, Аль-Шукри С. Х., Кузьмин И. В., Сорокин Н. В., Чаплицкий Е. А., Скворцов М. В., Алексеев А. С., Окунчаев А. Ш., Турбин А. А., Тимаева Г. Р., Булаев Д. В., Москалева Ю. С. (2017)
Тарасова В. И. - Эффективность терапии гипертонической болезни, коморбидной с синдромом раздраженного кишечника (2017)
Хіміон Л. В. - Раціональне застосування антибіотиків при інфекціях дихальних шляхів в амбулаторній практиці, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Ситюк Т. О. (2017)
Джуряк В. С. - Ризик виникнення хронічної хвороби нирок та цукрового діабету у хворих на артеріальну гіпертензію, Бондарчук І. В., Сидорчук Л. П., Сем’янів М. М., Репчук Ю. В., Крикливець Л. Г., Флюндра І. Г. (2017)
Терсіна О. Д. - Неалкогольна жирова хвороба печінки, поєднана з підвищеною масою тіла: гендерні показники функціональних судинних змін (2017)
Селюк М. М. - Вибір оптимальної комбінації метаболічних препаратів для лікування пацієнтів з кардіоваскулярною патологією, Козачок М. М., Льовкін І. М., Селюк О. В. (2017)
Заремба Є. Х. - Оптимізація комбінованої антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від показників добового моніторингу артеріального тиску, Заремба-Федчишин О. В., Вірна М. М. (2017)
Курята О. В. - Стан кардіогемодинаміки та функції нирок при хронічній серцевій недостатності у хворих з артеріальною гіпертензією і фібриляцією передсердь, Мухаммад Мухаммад, Митрохіна О. С. (2017)
Бевзюк Л. В. - Анализ показателей суточного мониторирования ЭКГ у пациентов пожилого возраста с артериальной гипертензией и фибрилляцией предсердий, Ена Л. М. (2017)
Абдуллаев Т. А. - Влияние трехмесячного курса терапии L-аргинином на общеклиническое состояние больных с различными формами сердечной недостаточности, Ахматов Я. Р., Цой И. А. (2017)
Заремба Є. Х. - Вплив факторів ризику на метаболізм сполучної тканини у хворих з нестабільною стенокардією, Капустинський О. О., Капустинська О. С. (2017)
Ушко Н. А. - Диагностика и лечение послеоперационных нейропатий тройничного нерва при его ушибе и растяжении (2017)
Насонова Т. І. - Нейровегетативні та когнітивні порушення, асоційовані з тривогою у пацієнтів середнього віку із цереброваскулярними захворюваннями, Кліменко О. В., Колосова Т. В., Горєва Г. В., Головченко Ю. І., Тишкевич О. В., Гурмак О. М. (2017)
Гук Ю. М. - Визначення неврологічного стану пацієнтів зі спінальними дизрафіями залежно від нейросегментарного рівня ураження спинного мозку, Секер Т. М., Чеверда А. І. (2017)
Фуштей И. М. - Ведение пациентов пожилого возраста с острым бронхитом на фоне коморбидной патологии, Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С., Паламарчук А. И., Савченко О. А. (2017)
Горішній І. І. - Як покращити носове дихання, не застосовуючи назальні деконгестанти і хірургічні втручання, Ткаченко В. І., Горішня О. І. (2017)
Бабінець Л. С. - Ефективність мельдоній-електрофорезу у лікуванні хворих на хронічний панкреатит у поєднанні зі стабільною ішемічною хворобою серця, Мельник Н. А. (2017)
Ахмедов Г. А. - Изучение гена инсулина у детей с инсулинозависимым сахарным диабетом в азербайджанской популяции (2017)
Фуштей И. М. - Эффективность дапаглифлозина в лечении больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с гипертонической болезнью и ожирением, Ткаченко О. В., Подсевахина С. Л., Чабанная Е. С., Савченко О. А. (2017)
Видиборець С. В. - Тромбоцитопенія як диференційно-діагностична проблема у клінічній практиці (2017)
Замковий А. Д. - Особливості забезпечення гемотрансфузійними засобами військово-лікувальних закладів під час надзвичайних ситуацій (2017)
Корж А. В. - Содержание свободного гепарина в плазме крови, заготовленной методом мануального плазмафереза (2017)
Песоцька Л. А. - Діагностика порушень обміну заліза і морфометричний аналіз еритроцитів у донорів крові (2017)
Орлик В. В. - Комплексне біохімічне дослідження показників гліколізу в еритроцитах активних донорів крові (2017)
Bur'yanov О. A. - Discoid lateral meniscus of the knee-joint (questions of classification and diagnostics), Sobolevskiy Yu. L., Ryabikin О. V., Mironyak L. A., Hassanzadeh Ghasabeh F. (2017)
Козлов В. В. - Емпірична антибіотикотерапія гострих інфекцій сечової системи фторхінолоном левофлоксацин у практиці сімейного лікаря, Трофімов М. В., Ісаєвський Д. А. (2017)
Савчук А. И. - Применение препарата Регидрон Био в комплексной терапии ротавирусной инфекции, Гайдей В. Р., Бошкова Л. К., Доан С. И., Костенко С. А. (2017)
Глушко Л. В. - Безперервна освіта як один з пріоритетних методів післядипломного навчання: перспективи і проблеми впровадження у сімейній медицині, Симчич Х. С., Федоров С. В., Рудник В. Т., Козлова І. В., Гавриш Т. Ю., Позур Н. З., Маковецька Т. І., Симчич А. В. (2017)
Тимошенко Л. - Історія давнього Трускавця (XV – початок XІХ ст.): підсумки і перспективи дослідження (2017)
Смуток І. - Соціальна структура населення XVІ – XVІІІ ст. на прикладі Дрогобича, Борислава, Трускавця, Смуток Л. (2017)
Кондратюк Є. - Від соляного промислу до цілющої нафтусі (історичний огляд вивчення мінеральних вод курорту Трускавець та околиць) (2017)
Гречило А. - З історії символів Трускавця (2017)
Стецик Ю. - Протоколи візитацій перемишльських унійних єпископів – як джерело до вивчення історії церков с. Трускавець (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) (2017)
Галів М. - Шкільництво Трускавця (ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Лазорак Б. - Статут і фінанси акціонерної спілки "Трускавець-Помярки" (1886 – 1899 рр.): за матеріалами архіву графа Адама Сапіги, Вовк Ю. (2017)
Галик В. - Листи до Івана Франка із поштових скриньок Дрогобича, Трускавця і Борислава як джерело до вивчення життя та багатогранної діяльності вченого (2017)
Клапчук В. - Становлення курорту "Трускавець" (до 1939 р.) (2017)
Посівнич М. - Політичний портрет Василя Біласа і Дмитра Данилишина (2017)
Хомич Л. - Бруно Шульц і Трускавець (2017)
Ільницький В. - Історичний портрет працівника Служби безпеки ОУН: відомий та невідомий Роман Різняк-"Макомацький" (1944 – 1948) (2017)
Попп Р. - Населення Дрогобиччини у перші повоєнні роки: соціальний вимір (2017)
Галів М. - Радянські документи про стан трускавецького курорту улітку 1945 року , Медвідь О. (2017)
Гладкий М. - Діяльність санаторно-туристичного комплексу "Трускавець. 365" в популяризації історико-культурної спадщини карпатського регіону України (2017)
Галик В. - "Франко від А до Я" – настільна франкознавча абетка-енциклопедія для дітей і навіть дорослих Богдана та Наталі Тихолозів (2017)
Горобець В. Г. - Спряжений теплообмін багатошарових полімерних плівок при струминному їх охолодженні (2017)
Синявський О. Ю. - Оптимізація системи автоматичногокеруваннякислотності та концентрації живильного розчину в гідропонних теплицях, Савченко В. В. (2017)
Стародуб Н. Ф. - Розробка високоефективної технології отримання біогазу, Шворов С. А., Комарчук Д. С., Лукін В. Є., Устимчук В. В. (2017)
Демченко В. Г. - Основы решения нелинейных нестационарных задач теплопроводности многослойных стенок, Драганов Б. Х. (2017)
Фиалко Н. М. - Разработка эффективных методов оптимизации сложных теплоутилизационных систем энергетических установок (часть 2, Степанова А. И., Навродская Р. А. (2017)
Чміль А. І. - Імпульсне джерело високої напруги, Науменко О. В. (2017)
Червінський Л. С. - Підвищення ефективності оптичного опромінювання в біотехнічних системах культиваційних споруд рослинництва, Книжка Т. С., Романенко О. І., Луцак Я. М. (2017)
Штепа В. М. - Розробка методики створення технологічних регламентів комбінованих систем очищення стічних вод промислових об’єктів, Кот Р. Є. (2017)
Nesvidomin A. - Computer model of a particle on a sloping rough disk (2017)
Усенко С. М. - Розрядні процеси в зерновій масі під дією сильного електричного поля імпульсного струму, Науменко О. В. (2017)
Решетюк В. М. - Вибір структури та розробка моделі системи керування мікрокліматом при ідентифікації теплиці в класі біотехнічних систем, Мірошник В. О., Лендєл Т. І., Куляк Б. В. (2017)
Сідлецький В. М. - Система керування процесом заключного очищення дифузійного соку з використанням методів тензорного аналізу, Федорич Н. С. (2017)
Голодний І. М. - Обгрунтування форми мікроводоростевих установок (2017)
Санін Ю. К. - Сучасний стан проблеми боротьби з варроатозом бджіл (2017)
Головко В. М. - Порівняльний аналіз експериментальних та результатів імітаційного моделювання роботи автономної вітроелектричної установки з асинхронним генератором з використанням імпульсного пристрою для зарядження акумуляторних батарей, Сандовал К. Р. (2017)
Astanin V. - Experimental and probabilistic numerical modeling of impact of fiber-reinforced composites at high and low velocities, Shchegel G. (2016)
Sulym H. - Integral equations for an thermoelastic anisotropic bimaterial with high temperature-conducting coherent interface, Pasternak Ya., Tomashivskyy М. (2016)
Pіdgursky M. - Strain plate state of reinforced fiberglass with aperture and fissure under pulse load, Rudyak Yu., Voitovich L., Kushchak О. (2016)
Karnaukhov V. - Thermal failure of three–dimensional viscoelastic cylindrical panel with independent temperature characteristics under the forced resonant vibrations, Kozlov V., Umrykhin I., Sichko V. (2016)
Siaskyi V. - Transmission of torque from the system of a hard stamps to the contour of a circular hole in an infinite plate (2016)
Sobczak U. - Studies of the effect of quenching oil on microstructure and mechanical properties of heat treated 34CrMo4 steel, Adrian H. (2016)
Berdova-Bushura O. - Mechanical properties of γ -TiAl alloy after shot peening, Mikhalenkov К. (2016)
Kalchenko V. - Modular 3D modeling of ends bilateral grinding process by wheels with conical calibrating sections, Kalchenko V., Slednikova О., Kalchenko D. (2016)
Palamar M. - Method of constructing the navigation system of autonomous mobile robots using fuzzy logic elements, Poikhalo A., Strembitskyi M., Strembitskyi V. (2016)
Trembach B. - Multiplex digital correlator with high priority deployment of one of the acoustic signal receivers, Kochan R., Trembach R. (2016)
Zakordonets V. - Theoretical analysis of thermal conditions and ways of led temperature stabilization, Kutuzova N. (2016)
Belyakova I. - Power electronic devices based on piezoelectric elements: current state and perspectives, Medvid V., Piscio V., Shkodzinsky О. (2016)
Bachynskyy M. - Mathematical modeling of led radiation in the system of medical diagnostics, Stoyanov Yu., Yavorskyy B. (2016)
Lytvynenko Ia. - Method of the quadratic interpolation of the discrete rhythm function of the cyclical signal with a defined segment structure (2016)
Prylypko O. - Analytical and simulation modeling of the impact of vehicles on the ecological situation in ukraine and the ways of its improving, Ovezgeldyyev A. (2016)
Yaremenko М. - Sequences of semigroups of nonlinear operators and their applications to study the cauchy problem for parabolic equations (2016)
Вихідні дані (2016)
Пирогова В. І. - Сучасні аспекти раціонального вибору нестероїдних протизапальних препаратів: погляд гінеколога (Клінічна лекція) (2017)
"Зміщення парадигми в питаннях ранньої профілактики вроджених вад розвитку для народження здорових дітей": міждисциплінарна конференція із залученням вітчизняних та іноземних науковців (2017)
Жук С. І. - Реалії сучасної акушерської практики, Щуревська О. Д., Пехньо Т. В. (2017)
Подольський Вл. В. - Оксидативний стрес як важливий патогенетичний механізм розвитку змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу, Подольський В. В., Тіщенко І. К., Стрижак С. К. (2017)
Татарчук Т. Ф. - Гиперпролактинемия в генезе стресс-индуцированного бесплодия. Возможности фитотерапии, Косей Н. В., Регеда С. И., Яроцкая Н. В., Горохова А. А. (2017)
Левенець С. О. - Ефективність загальностимулювальної регулювальної терапії у дівчаток-підлітків із гіпоменструальним синдромом, Верхошанова О. Г., Удовікова Н. О., Кашкалда Д. А. (2017)
Воробей Л. І. - Оптимізація тактики ведення вагітних з перинатальними втратами в анамнезі (2017)
Дубчак А. Є. - Особливості оваріального резерву у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій на органах малого таза, Дубенко О. Д., Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2017)
Гончарук Н. П. - Шляхи зниження частоти кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку, Ковида Н. Р. (2017)
Геряк С. М. - Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції, Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Якимчук О. А. (2017)
Куріцина С. А. - Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при аномаліях плацентації (ретрохоріальні гематоми та аномалії розташування плаценти) (2017)
Макаренко М. В. - Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності, Говсєєв Д. О., Мартинова Л. І., Месропян К. В. (2017)
Сюсюка В. Г. - Оцінка взаємозв’язку особистісної та ситуативної тривожності з типом темпераменту у вагітних (2017)
Медведь В. І. - Профілактика венозного тромбоемболізму у вагітних груп ризику: клініко-інструментальне дослідження, Кирильчук М. Є., Ісламова О. В., Автомеєнко А. І., Савка Т. Р. (2017)
Вдовиченко С. Ю. - Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів (2017)
Рыкова О. В. - Цитологическое заключение в соответствии с терминологической системой The Bethesda system 2014 года: что нового?, Богомаз Т. П. (2017)
Пирогова В. І. - Оптимізація тактики ведення пацієнток з ускладненою ектопією шийки матки, Мазур Ю. Ю., Шурпяк С. О. (2017)
Korniyenko S. M. - Somatic status of the patients with different forms of endometrial pathology in late reproductive age and premenopausal period (2017)
Корниенко С. М. - Соматический статус пациенток с разными формами патологии эндометрия в поздний репродуктивный период и период пременопаузы (2017)
Веропотвелян П. Н. - Молекулярно-биологические и генетические индукторы изменения слизистой оболочки эндометрия при наружном генитальном эндометриозе, Цехмистренко И. С., Бондаренко А. А., Осадчук Е. Г., Журавлева С. А. (2017)
Палига І. Є. - Профілактика невдалих спроб застосування допоміжних репродуктивних технологій (2017)
Воробйова І. І. - Невиношування вагітності: сучасні погляди на проблему (Огляд літератури), Живецька-Денисова А. А., Ткаченко В. Б., Рудакова Н. В., Толкач С. М. (2017)
Карташов С. М. - Опыт применения набуметона у онкогинекологических больных, Олешко Е. М. (2017)
Green-top Guideline No. 20a - Наружный акушерский поворот и снижение частоты тазовых предлежаний плода, Март 2017 (2017)
Lill Trine Nyflot - Продолжительность родов и риск массивного послеродового кровотечения: исследование "случай–контроль", Babill Stray-Pedersen, Lisa Forsen, Siri Vangen (2017)
Сохнич А. - Методологічні засади екологічного і економічного управління, Багач К., Сохнич С. (2016)
Дудич Л. - Динаміка земельно-орендних відносин за формами оплати, Тібілова Л. (2016)
Курильців Р. - Формування інформаційно-знаннєвої моделі системи адміністрування землекористування (2016)
Кришеник Н. - Концептуальні засади формування меж адміністративно-територіальних одиниць (2016)
Богіра М. - Особливості організації використання та охорони земель у сучасних умовахтериторіальних одиниць (2016)
Стойко Н. - Землеустрій як інструмент формування та організації території екологічної мережі (2016)
Ващик С. - Система еколого-меліоративного моніторингу осушуваних та прилеглих до них земель (2016)
Дудич Г. - Екологічні аспекти сільськогосподарського землекористування Львівської області (2016)
Шкурченко Ю. - До питання організації територій новостворених сільськогосподарських підприємств, Котик З. (2016)
Міка М. - Стан просторової структури сільських районів у центральній і південно-східній Польщі, Ковалишин О. (2016)
Бурченя А. - Шляхи виходу сільськогосподарських земель на новий рівень розвитку, Сивулька Г. (2016)
Баран О. - Проблеми організації використання землекористувань аграрних підприємств на засадах землеустрою (2016)
Ступень М. - Підвищення економічної ефективності використання сільськогосподарських земель, Гулько Р., Ступень Н., Гулько О. (2016)
Зінченко Т. - Особливості використання відновлюваних стратегічних природних ресурсів у контексті принципів сталого розвитку, Константінова О., Арзуманян Т. (2016)
Черечон О. - Актуальні проблеми запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення (2016)
Нестеренко Г. - Удосконалення методики експертної оцінки земель з урахуванням зарубіжного досвіду, Бобров Д. (2016)
Микула О. - Вдосконалення методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (2016)
Стадницька О. - Оцінка агроекологічного стану сільськогосподарських земель Львівської області (2016)
Бережницька Г. - Сучасний стан і проблеми використання земель лісогосподарського призначення у Львівській області (2016)
Дуб Л. - Інвестиції як одна з головних умов раціонального використання земель (2016)
Гуцуляк Ю. - Несумісність ринкових перетворень та оцінювання земельної власності (2016)
Шпік Н. - Перспективи розвитку ринку земель несільськогосподарського призначення (2016)
Ступень Р. - Еколого-економічні особливості розвитку земельної іпотеки в кредитуванні сільського господарства, Ступень О. (2016)
Зубко Е. - Экономические методы регулирования земельных отношений в сельском хозяйстве Молдовы, Костышин А. (2016)
Рижок З. - Фіскальне регулювання сільськогосподарського землекористування (2016)
Кушнірук Т. - Геоінформаційні системи і технології в управлінні муніципальних утворень, Лобанова О. (2016)
Малахова С. - Практичне застосування "Digitals" у землевпорядкуванні (2016)
Вихідні дані (2016)
Брицкий А. И. - Особенности ультразвуковой сварки оптических микропризменных элементов с дозированием энергии, Косяк И. В., Токалин О. А., Цубин О. А. (2016)
Каліновський Я. О. - Побудова представлень логарифмічної функції в одному класі комутативних гіперкомплексних числових систем четвертої вимірності, Боярінова Ю. Є., Сукало А. С. (2016)
Додонов О. Г. - Оптимальне призначення спеціальних ресурсів для оперативного здійснення комплексних заходів, Кузьмичов А. І. (2016)
Гороховатський О. В. - Багатошаровий персептрон як інструмент первинної кластеризації зображень, Передрій О. О. (2016)
Ланде Д. В. - Вікі-індекс популярності авторів наукових публікацій, Андрущенко В. Б., Балагура І. В. (2016)
Косяк І. В. - Високостабільний регулятор температури напівпровідникового лазера для інтерферометрії (2016)
Єгоров П. М. - Нечітка система визначення якості цифрових зображень документів, які надано на мікрофільмування (2016)
Бойченко А. В. - Побудова онтологічної моделі для задач сценарного аналізу (2016)
Реферати (2016)
Гороховський Є. П. - Метод вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації систем управління різнорідними телекомунікаційними мережами (2017)
Сайко В. Г. - Алгоритм адаптації радіосистеми до середньостатистичних змін параметрів радіоканалу терагерцового діапазону, Лисенко Д. О., Грищенко Л. М., Дакова Л. В., Кравченко В. І. (2017)
Бондаренко В. Є. - Cуб’єктивно-ймовірнісна модель синтезу живучих комп’ютерних мереж, Блєднов О. В. (2017)
Захарченко Н. В. - Использование таймерных сигнальных конструкций для импульсно-кодовой модуляции речевого сигнала, Корчинский В. В., Домрачева Е. А., Шокотько А. А. (2017)
Гринкевич Г. О. - Аналіз працездатності програмно-конфігурованих мереж, Макаренко А. О., Жебка В. В., Куклов В. М., Підручний А. І. (2017)
Недашковский А. Л. - Сценарии организации связи с использованием технологии BPL в Metro Ethernet сетях доступа (2017)
Bondarenko T. G. - Research results of solid-state wave gyroscope with metallic resonator, Zeniv I. О., Nizhnyk R. S. (2017)
Федорова Н. В. - Алгоритм управління мультисервісної макромережею (2017)
Ільїн О. О. - Розробка моделі конкурентоспроможного випускника методом анкетування потенційного роботодавця (2017)
Попов А. А. - Алгоритм различения детерминированных ортогональных сигналов, построенный на основе операций L-группы (2017)
Шефер О. В. - Підвищення завадостійкості радіотехнічних систем шляхом адаптивного преналагодження та інверсного кореляційного підходу до виявлення корисного сигналу (2017)
Буценко Ю. П. - Оцінювання рівня "випадковості" послідовності псевдовипадкових бінарних чисел, Савченко Ю. Г. (2017)
Гріненко О. О. - Концептуальні основи моделювання екосистем програмного забезпечення, Гріненко С. А. (2017)
Данік О. В. - Спосіб контролю рівня надійності суднових комплексів при нестабільних умовах спостережень (2017)
Захариудакис Лефтериос - Метод быстрой аутентификации удаленных пользователей на основе концепции "нулевых знаний” (2017)
Мусорін О. О. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах, Трофименко І. В., Шапран Ю. Є. (2017)
Якубовский Н. Н. - Выбор структурных акцентов активизации развития промышленности Украины, Солдак М. А. (2017)
Кравченко О. А. - Перспективы инновационного развития железнодорожного транспорта Украины: финансовые аспекты (2017)
Захарченко В. І. - Структурні трансформації національного промислового комплексу в контексті постіндустріального розвитку (2017)
Мазур Ю. А. - Налоговые стимулы НИОКР в условиях эмерджентной экономики: направление реформ для Украины (2017)
Булеев И. П. - Моделирование повышения уровня интеллектуализации труда работников предприятий, Брюховецкий Я. С., Иваненко Л. В. (2017)
Ільїч Л. М. - Соціально-економічний механізм взаємодії ринків праці та освіти (2017)
Буркат В. П. - Деякі біотехнологічні та генетичні методи при створенні тварин майбутнього, Ковтун С. І., Копилова К. В., Копилов К. В. (2008)
Бегма Л. О. - Підвищення реалізації генетичного потенціалу великої рогатої худоби препаратами ехінацеї пурпурової, Давидок Т. І. (2008)
Березовський М. Д. - Стан та перспективи збереження генофонду свиней в Україні (2008)
Білай Д. В. - Вплив стрес-факторів на відгодівлю молодняку свиней, Метлицька О. І. (2008)
Бородай І. С. - Розвиток селекційної науки у скотарстві України у контексті діяльності наукових шкіл (2008)
Гузєв І. В. - Генетичний потенціал галузі м'ясного скотарства в Україні, Чиркова О. П., Неумивака В. М. (2008)
Дармограй Л. М. - Динаміка живої маси кролів різних генотипів у літній період вирощування, Лучин І. С. (2008)
Димчук А. В. - Молочна продуктивність корів подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору (2008)
Дроник Г. В. - Продуктивність молодняку м'ясної худоби при згодовуванні комплексної мінеральної цеолітової кормової добавки в передгірній зоні Карпат, Калинка А. К., Голохоринський Ю. І., Кебко В. Г. (2008)
Дуванов О. В. - Ембріопродуктивність корів-донорів у різні сезони року (2008)
Єфіменко М. Я. - Південний внутріпорідний тип української чорно-рябої молочної породи, Коваленко Г. С., Полупан Ю. П. (2008)
Єфіменко М. Я. - Стан збереження генофонду білоголової української породи на сучасному етапі, Порхун М. Г., Чехівський М. Й., Боярська А. В., Булка В. М. (2008)
Каспров Р. В. - Морфологічні і біохімічні показники крові бугайців різних генотипів (2008)
Коваленко Г. С. - Екстер'єрні особливості та молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи у племзаводі "Бортничі”, Мартинюк І. С. (2008)
Коваль Т. П. - Вплив ліній і споріднених груп на морфологічні особливості вим'я корів української червоної молочної породи, Полупан Ю. П. (2008)
Кондрюк А. Ф. - Оцінка зимостійкості та продуктивності української породи бджіл різної селекції, Якубаш Н. О. (2008)
Коновалов В. С. - Філогенетичні передумови розвитку колор-маркерної селекції у тваринництві (2008)
Копилов К. В. - Генетичний моніторинг при збереженні племінних ресурсів тварин, Заблудовський Є. Є. (2008)
Копилова К. В. - Впровадження у практику тваринництва генетичної експертизи за ДНК-методами (2008)
Косташ В. Б. - Морфологічні та біохімічні показники крові корів різних ліній прикарпатського типу української червоно-рябої молочної породи (2008)
Кузебний С. В. - Особливості спермопродуктивності плідників різних генотипів (2008)
Любинський О. І. - Біологічні особливості тварин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи (2008)
Мадіч А. В. - Місце і роль лабораторії репродуктивної біотехнології Інституту біології тварин у вивченні загальних механізмів біології раннього розвитку, Розгоні І. І. (2008)
Мельник Ю. Ф. - Особливості екстер'єру бугайців м'ясних порід (2008)
Метлицька О. І. - Методичні і прикладні особливості використання ISSR-РСR маркірування внутрішньо- та міжпородної мінливості свиней (2008)
Мохначова Н. Б. - Застосування мікросателітних маркерів для генотипування великої рогатої худоби (2008)
Остапів Д. Д. - Індивідуальні особливості спермопродукції бугаїв (2008)
Павленко О. К. - Досвід акліматизації імпортної молочної худоби в природно-господарських умовах Полісся (2008)
Парасочка І. Ф. - Імуногенетична оцінка репродуктивного потенціалу свиноматок великої чорної породи (2008)
Плотко Т. С. - Вплив хронічного іонізуючого випромінювання малої інтенсивності на репродуктивну функцію корів і телиць (2008)
Подоба Б. Є. - Поліморфізм еритроцитарних антигенів і генетичні процеси в популяціях великої рогатої худоби, Бірюкова О. Д. (2008)
Полупан Ю. П. - Прогнозування тривалості та ефективності довічного використання молочної худоби, Рєзникова Н. Л. (2008)
Понько Л. П. - Продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи (2008)
Радченко Н. П. - Фено- та генотипні особливості продуктивних ознак у поколіннях родин корів бурої молочної породи (2008)
Рясенко Є. М. - Особливості репродуктивної функції норок різних генотипів (2008)
Сірацький Й. З. - Відтворювальна здатність бугаїв різної племінної цінності, Федорович В. В., Федорович Є. І., Федорович В. С. (2008)
Скляренко Ю. І. - Жива маса та екстер'єрні особливості телиць сумського типу української чорно-рябої молочної породи (2008)
Федак В. Д. - Фізіолого-біохімічні показники крові помісних бугайців української чорно-рябої молочної х української м'ясної порід різного типу конституції, Федак Н. М., Дяченко О. Б., Куліш Л. М. (2008)
Федорович Є. І. - Хімічний склад молока корів чорно-рябої худоби різної селекції, Бабій Н. М. (2008)
Федорович В. В. - Відтворювальна здатність бугаїв-плідників різних ліній західного внугрішньопородного типу, Федорович Є. І., Сірацький Й. З., Гурський І. М. (2008)
Хмельничий Л. М. - Особливості будови тіла корів української чорно-рябої молочної та голштинської порід, Вечорка В. В. (2008)
Хмельничий Л. М. - Характеристика корів молочних порід за морфологічними властивостями вимені, Костюк В. В. (2008)
Черняк Н. Г. - Господарськи корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи різних ліній, Гончарук О. П., Артеменко Н. В. (2008)
Штапенко О. В. - Порівняння різних способів введення препарату "Овокорт" при відновленні репродуктивної функції корів з гіпофункцією яєчників, Гевкан І. І., Сливчук Ю. І. (2008)
Щербатюк Н. В. - Динаміка приростів живої маси різних ліній ремонтних телиць подільського заводського типу української чорно-рябої молочної породи (2008)
Алексєєнко-Лемовська Л. - Вектори наукових досліджень у галузі дошкільної освіти (2017)
Білавич Г. - Підручники Костянтина Лучаковського як досвід інтегрованого вивчення української та зарубіжної літератури, Розман І. (2017)
Бойченко М. - Передумови становлення та розвитку освіти обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії (2017)
Wiatrowska A. - Life orientation and preferences of meta values in women with anorexia and bulimia nervosa (2017)
Гавриш Н. - Засоби оптимізації засвоєння майбутніми педагогами теоретичних знань у процесі вивчення фахових дисциплін, Брежнєва О. (2017)
Гаращенко Л. - Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку (2017)
Гордієнко Н. - Кейс-метод як засіб формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників у вищій школі (2017)
Гуменюк І. - Дискурсологічні орієнтири у викладанні дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (2017)
Довбня С. - Еволюція програмово-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку (2017)
Dovgopolova G. - Development of american school organizational culture in the concept of "caring school community" (2017)
Dudak A. - Alternating custody as seen by fathers claiming custody of their child (2017)
Zięba B. - Metodą wychowawczą sprzyjającą właściwej socjalizacji (2017)
Карпенко О. - Опіка і виховання безпритульних дітей у європейській педагогічній думці (2017)
Кравець Р. - Впровадження інтерактивних методів навчання у полікультурній освіті майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2017)
Krasińska I. - Kształcenie żeńskiej służby domowej w świetle "Przyjaciela Sług" (1897 – 1918) (2017)
Майковська В. - Організація практичної підготовки майбутніх фахівців на засадах контекстного підходу (2017)
Максимук Л. - Формирование профессиональной компетентности студентов в процессе профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковом вузе, Левонюк Л. (2017)
Мукан Н. - Організація шкільної освіти дітей корінних народів Канади, Запотічна М. (2017)
Nowakowska I. - Intercultural education as a priority of modern education (2017)
Олійник І. - Щодо визначення сутності конструкту "педагогічна майстерність" у науково-педагогічній літературі (2017)
Павлів І. - Українське національне шкільництво на землях Надсяння, Лемківщини та Холмщини (1919 – 1939 рр.) як історико-педагогічна проблема (2017)
Паласевич І. - Комунікативна компетентність вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Рева Т. - Професійно-орієнтований контекст навчання хімії майбутніх фахівців фармацевтичної галузі (2017)
Росквас І. - Психолого-педагогічні чинники розвитку творчої індивідуальності майбутніх кваліфікованих робітників (2017)
Стремецька В. - Здійснення постпенітенціарного патронажу неповнолітніх у ХІХ − на початку ХХ ст. (2017)
Filipiak S. - The blue strawberry and a giant mouse? Stroop effect in assessment of interference control in prereading children (2017)
Chwastyk-Kowalczyk J. - Polskie czasopisma pedagogiczne w Wielkiej Brytanii w XX i XXI wieku (2017)
Чепіль М. - Теоретичні проблеми формування особистості педагога: з історії наукових конференцій (2017)
Шаран О. - Моделювання у процесі формування професійно-математичної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти (2017)
Янкович О. - Розвиток здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (1991 − 2016 рр.) (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги (2017)
Титул, зміст (2017)
Галан Л. - Удосконалення системи мотивації персоналу з урахуванням вікових особливостей працівників (2017)
Мельникова М. - Механізми державно-приватного партнерства в проектах розвитку міських агломерацій, Градобоєва Є. (2017)
Polyanska А. - Principles of international partnership in the development of domestic enterprises (2017)
Усик І. - Тенденції економічного розвитку територій України (2017)
Шаульська Л. - Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці, Якимова Н. (2017)
Левик Б. - Єврейське питання у Східній Галичині ХІІІ - ХХІ ст.: сучасний історико-культурний погляд (2017)
Пірко М. - Культурно-просвітницька місія "Української Бібліотеки" Івана Тиктора в національному та ідеологічному просторі українців (2017)
Рибак Н. - Державна політика репатріації та облаштування на історичній батьківщині кримськотатарського народу в 1956 - 2014 рр. (2017)
Розлуцький Н. - Архів Станіславського обкому КП(б)У та архів Станіславського обласного військкомату як джерела до вивчення боротьби радянського режиму проти українського визвольного руху в 1944 - 1956 рр.: компаративний контекст джерелознавчого аналізу (2017)
Шолота Х. - Самоорганізація українських жінок Канади в період першої та другої хвиль еміграції (1892 - 1914, 1922 - 1939 рр.) (2017)
Щеглов А. - Роль Львівського гарнізону в освітньому житті міста (1921 - 1939 рр.) (2017)
Білокобильський О. - Картина світу як частина соціальної реальності (2017)
Більченко Є. - Неототалітаризм як світоглядний феномен: культурологічний дискурс (2017)
Колінько М. - Розвідки культурного порубіжжя: border, boundary, frontier studies (2017)
Райхерт К. - Огляд концепції свідомості Джуліана Джейнса (2017)
Синиця А. - Лінгвістичний поворот у філософії: критичний аналіз (2017)
Truhatskyi V. - Prospects of political rehabilitation and aspects of retribution. The post-militaristic phase of the hybrid war (2017)
Баркалов А. А. - Использование псевдоэквивалентных состояний в совмещенном микропрограммном автомате, Титаренко Л. А., Зеленева И. Я., Грушко С. С. (2017)
Лапко В. В. - Синтез та математичне моделювання схем додавання та віднімання цілих чисел в кодах з додатним нулем, Самощенко О. В., Маргієв Г. Е. (2017)
Гайдук К. С. - Генерація детермінованих кінцевих автоматів, Шевченко О. Г. (2017)
Васильева Л. В. - Реализация симулятора специализированной разрывной машины для проведения виртуальных лабораторных работ, Портнягин А. С. (2017)
Грабовська Н. Р. - Дистанційне визначення напрямку світла в тривимірній реконструкції за тріадою зображень, Русин Б. П., Іванюк В. Г., Лисак Ю. В. (2017)
Зори С. А. - Синтез трехмерных стерео изображений в параллельной вычислительной системе 3D-стерео визуализации (2017)
Романюк О. Н. - Реалізація кругової інтерполяції при використанні гексагонального растру, Мельник О. В., Романюк О. В. (2017)
Голуб Т. В. - Метод стемінгу україномовних текстів для класифікації документів на базі алгоритму Портера, Тягунова М. Ю. (2017)
Гоголєва Н. Ф. - Новий випадок інтегрованості для одного класу руху за інерцією двох гіроскопів Лагранжа, з’єднаних неголономним шарніром (2017)
Вовна О. В. - Алгоритмічне забезпечення системи вимірювального контролю меж вибуховості рудничної атмосфери вугільних шахт (2017)
Дмитриева О. А. - Моделирование жестких систем на основе коллокационных схем растяжения – сжатия, Гуськова Н. Г. (2017)
Лактіонов І. С. - Реалізація комп'ютеризованої системи віддаленого моніторингу та керування параметрами мікроклімату промислових теплиць, Вовна О. В., Зорі А. А. (2017)
Любименко О. М. - Математичний опис поведінки мембрани з паладію в водневих паливних елементах дослідженої в лабораторних умовах, Фельдман Е. П., Штепа О. А. (2017)
Маслова Н. О. - Швидкий алгоритм розкладання многочлена над полем Галуа, Псьол В. О. (2017)
Назарова И. А. - Масштабируемость параллельных алгоритмов и архитектур при численном решении задачи Коши на основе явных разностных схем, Фельдман Л. П. (2017)
Тихонова О. А. - Синтетичне ковзне середнє та особливий метод щодо визначення його коефіцієнтів, Скрипник Т. В. (2017)
Федоров Е. Е. - Метод классификации вокальных звуков речи на основе саундлетов и модифицированной сети Хемминга, Ярош И. В., Черняк Т. А. (2017)
Тетеринец Т. А. - Государственно-частное партнерство как механизм привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры (2016)
Chepelenko A. M. - Migration processes in Europe: problems or potential benefits, Chepelenko D. С. (2016)
Зайцев В. Є. - Зовнішній борг України та його вплив на фінансову безпеку, Агапова В. В. (2016)
Жадько К. С. - Митні інновації в сучасній поставці товарів за системою "точно в термін, Майорова І. М., Андрусенко Г. М. (2016)
Жир С. І. - Вплив адаптації потоків біженців із країн Африки та Близького Сходу на економічну ситуацію Європейського регіону, Агапова В. В., Пулик О. Я. (2016)
Івашина С. Ю. - Теоретико-методологічний підхід до визначення критеріїв соціалізації економіки (2016)
Гетьман Д. О. - Теорії фінансового розвитку у визначенні фінансової конкурентоспроможності регіонів (2016)
Рядно О. А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів, Беркут О. В. (2016)
Петруня В. Ю. - Макроекономічна динаміка як фактор середовища діяльності підприємств (2016)
Качула С. В. - Використання інструментарію фінансової політики держави для розвитку малого підприємництва в Україні (2016)
Комарова Е. В. - Концепция обучающейся организации: проблемы индивидуального и организационного обучения (2016)
Schaefer M. W. - Labor market security concept as a paradigm of social stabilization, Hetman O. O. (2016)
Семенова Л. Ю. - Молодь на ринку праці в Україні (2016)
Гiрман А. П. - Проблеми безпеки зайнятості на ринку праці (2016)
Бондаревська К. В. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні, Супруненко Ю. В. (2016)
Менліосманов З. Т. - Митний контроль в Україні: сутність, функції, принципи та місце в системі державного фінансового контролю (2016)
Содержание (2017)
Горпинченко И. И. - Частичный возрастной андрогенный дефицит, Спиридоненко В. В. (2017)
Гурженко Ю. Н. - 19-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины, Спиридоненко В. В. (2017)
Ромащенко О. В. - Жіноча сексологія. Звіт про роботу 19%го Конгресу Європейської Асоціації Сексуальної Медицини (ESSM) (2017)
Возіанов С. О. - Ускладнення малоінвазивної радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози, Шамраєв С. М., Леоненко А. М. (2017)
Романюк М. Г. - Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии, Корниенко А.М., Аксенов П. В. (2017)
Горпинченко І. І. - Досвід застосування супозиторіїв Вітапрост Форте при хронічних запальних захворюваннях простатовезикулярного комплексу, ускладнених екскреторно%токсичною безплідністю, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2017)
Черненко Д. В. - Шляхи покращання довготривалої функції дренажів при зовнішньому та внутрішньому дренуванні нирок у хворих з обструктивними нефропатіями, Черненко В. В., Клюс А. Л., Шило В. Н. (2017)
Лесовой В. Н. - Лечение задержанной эякуляции различной этиологии, Книгавко А. В., Аркатов А. В., Кривицкий В. А., Горленко А. С., Саваланлы Р. Н. (2017)
Засєда Ю. І. - Ефект тканинного накопичення екзогенних пептидів – ключ до розуміння механізмів гармонізації імунного гомеостазу у пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом, Тацький О. Ф. (2017)
Горпинченко І. І. - Досвід використання препарату Конегра Делюкс у терапії еректильної дисфункції, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В., Козлов В. В. (2017)
Никитин О. Д. - Современные тенденции в выборе альтернативных методов терапии пациентов с эректильной дисфункцией на фоне заболеваний предстательной железы воспалительного и дисгормонального генеза (2017)
Marshania Z. - Certain socio%cultural aspects of prevalence and treatment of vaginismus in Georgia (2017)
Cпиридоненко В. В. - Синдром хронической тазовой боли у пациентов с калькулезным простатитом: поиск оптимальной терапии (2017)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности препарата Тамсин Форте в лечении мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Гурженко Ю.Н., Спиридоненко В. В., Костюченко С. А., Красовский В. М. (2017)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності рослинно-мінерального комплексу Ротапрост при лікуванні хворих на хронічний простатит, Литвинець-Кондрат В. Є., Кабіру А. (2017)
Бойко А. І. - Застосування препаратів Лаферомакс і Простекс у комплексному лікуванні хронічного бактеріального простатиту у поєднанні з доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Шмуліченко О. В., Мартиненко О. В., Губарь А. О., Попов Д. О., Чумак Н. М. (2017)
Квятковский Е. А. - Прогнозирование ожидаемой эффективности применения силодозина в лечении симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Квятковская Т. А. (2017)
Cahit Sahin - Снижение уровня апоптоза и отложения солей при использовании Тутукона в условиях поражения тубулярных клеток почек при гипероксалурии на модели с использованием крыс, Sukran Sarikaya, Kayhan Basak, Cihangir Ali Cetinel, Fehmi Narter, Bilal Eryildirim, Erkin Saglam, Kemal Sarica (2017)
Григоренко В. М. - Комплексне оцінювання факторів прогнозу розвитку біохімічного рецидиву після радикальної простатектомії у хворих на місцево-поширений рак передміхурової залози, Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Банас О. О., Бровко Н. В., Волков С. С., Чумак Н. М. (2017)
Данилець Р. О. - Рак передміхурової залози в аспекті основних результатів надання спеціалізованої допомоги (2017)
Дехтяр Ю. М. - Типологія розладів акту сечовипускання у хворих на ідіопатичний гіперактивний сечовий міхур, Костєв Ф. І. (2017)
Дехтяр Ю. М. - Вибір лікувальної тактики дизуричних симптомів у хворих на гіперактивний сечовий міхур, Залива К. А. (2017)
Зайцев В. І. - Лікування гіперактивного сечового міхура у чоловіків: нові можливості та перспективи (2017)
Прийма О. Б. - Наш п’ятирічний досвід застосування поєднаних малоінвазивних втручань у сечовий міхур, передміхурову залозу, задню уретру, Босак М. В. (2017)
Ухаль М. І. - Ускладнення при тривалому лікуванні методами внутрішнього дренування стентами верхніх сечових шляхів, Семанів О. М., Пустовойт І. П., Єргієва Т. С., Закревська Г. А. (2017)
Боржієвський А. Ц. - Наш досвід та особливості черезшкірної нефролітотрипсії у лікуванні нефролітіазу підковоподібних нирок, Паюк Р. І., Шеремета Р. З., Чапля М. М., Слабий О. І., Наконечний Й. А., Волошинський О. Б. (2017)
Боржієвський А. Ц. - Ефективність лікування ниркових кровотеч після виконання черезшкірної нефролітотрипсії, Шеремета Р. З., Чапля М. М., Паюк Р. І., Слабий О. І. (2017)
Вітковський В. Ф. - Навколониркові гематоми після малоінвазивних втручань на верхніх сечовивідних шляхах (2017)
Ковальський В. В. - Прогностичне і лікувальне значення лімфаденектомії у хірургічному лікуванні метастатичного раку нирки, Фецич Т. Г., Гутор Т. Г., Дійчук Ю. П., Кальмук Б. З., Кепич Я. М., Ковальчук Н. О., Ковальчук С. В., Куртяк М. Б., Юрчишин І. Я., Милян Ю. П., Лобаненко А. Ф., Петрончак О. А. (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Martynyuk-Lototska I. - Acoustic and elastic anisotropies of acoustooptic AgGaGeS4 crystals, Parasyuk O., Vlokh R. (2016)
Mys O. - Anisotropy of acoustooptic figure of merit for TeO2 crystals. 2. Anisotropic diffraction: Errata, Kostyrko M., Zapeka B., Krupych O., Vlokh R. (2016)
Vasylkiv Yu. - Conditions of appearance of the topological defects of optical indicatrix orientation in the glasses with residual stresses: Movement of the defects under application of external mechanical stress to CaB4O7 glasses: Errata, Kryvyy T., Skab I., Vlokh R. (2016)
Dudok T. H. - Lasing cholesteric capsules, Savaryn V. I., Meyer C., Cherpak V. V., Fechan A. V., Lychkovskyy E. I., Pansu B., Nastishin Yu. A. (2016)
Kryvyy T. - The anisotropy of acoustooptic figure of merit for the collinear diffraction in LiNbO3 crystals, Mys O., Krupych O., Vlokh R. (2016)
Від редакційної колеґії. Актуальні питання відродження національної пам’яти про українських учених-патріотів і сучасні аспекти екологічних досліджень та захисту довкілля) (2016)
Голубець М. - Андрій Пясецький — видатний лісознавець, український патріот, громадський діяч (2016)
Токарський Ю. - Ретроспектива й перспектива наукових досліджень та екологічних студій у Львівському національному аграрному університеті, Лихочвор В., Бальковський В., Лопотич Н. (2016)
Meshkova V. - Some recent results of long-term investigations in the permanent sample plots of Ukrainian Research Institute of Forestry and forest melioration (2016)
Гнатів П. - Динаміка клімату в пізньому голоцені й екосистемогенез українського соціюму (від Римської Імперії до Козацької України) (2016)
Woźniak A. - Wpływ warunków agroekologicznych na jakość i skład chemiczny ziarna zbóż, Soroka M. (2016)
Дудка І. - Порівняльна оцінка таксономічного розмаїття і субстратної приурочености міксоміцетів передкарпатських і карпатських лісів, Аніщенко І. (2016)
Третяк П. - Моделі природної гетерогенности лісів східних Бескидів, Черневий Ю. (2016)
Савчин А. - Лісові природні комплекси реґіонального ландшафтного парку "Поляницький", їхні екологічна структура та динамічні тенденції, Третяк П. (2016)
Савицька А. - Бріокомпонент флористичного наповнення вільхових лісів (Alnetum incanae Lüdi 1921) Передкарпаття та Ґорґан (2016)
Бублик Я. - Спеціялізація ксилотрофних аскомікотів до деревного субстрату (на прикладі гірських лісових екосистем Сколівських Бескидів), Климишин О. (2016)
Копій М. - Роль деревних рослин у відтворенні ґрунтів на відвалах новороздільського Державного гірничо-хемічного підприємства "Сірка", Копій Л. (2016)
Капрусь І. - Вплив географічних факторів на таксономічне багатство ґрунтової фауни колембол (2016)
Гапонова Л. - Стаціяльний розподіл прісноводних молюсків у водоймах природоохоронних об’єктів міста Києва (2016)
Наші ініціятиви (2016)
До уваги авторів (вимоги до підготовки та подання статей у редакцію) (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Єжов Валентин Іванович (2010)
Кодин Владимир Алексеевич (2010)
Бачинська Л. Г. - Архітектор В. І. Єжов (2010)
Булах І. В. - Символ і символізація у теоретичних дослідженнях епохи просвіти (XVIII – поч. XIX ст.) (2010)
Блинова М. Ю. - Архитектура и коммуникация: предпосылки исследования (2010)
Гнатюк Л. Р. - Зв’язок просторово-планувальної структури сакральних комплексів історичної волині з функціональними програмами (2010)
Горбик О. О. - Роль світоглядного фактору в стильовому архітектурному формоутворенні (на прикладі середньовіччя) (2010)
Гордиенко Ю. С. - Принципы формирования природоинтегрированной архитектуры (2010)
Грицюк Л. С. - Значення формування концепт-ідеї у навчальному проектуванні (2010)
Дудка О. М. - Конкурс на проект фасаду Київського вокзалу в контексті розвиткуархітектурних процесів 1920-1930-х років (2010)
Бачинська Л. Г. - Мої вчителі (М.О.Гусєв, Я.А.Штейнберг, В.В.Чепелик, В.В.Савченко) (2010)
Зиміна С. Б. - Інтер`єр і час (2010)
Левченко О. В. - БIM – інформаційне моделювання будівель в програмних продуктах AUTODESK (2010)
Михайленко А. В. - Інтеграційна ступінь проектування та будівництва (2010)
Михайлишин О. Л. - Архітектурна спадщина Волині міжвоєнної доби: проблема формування пам’яткоохоронної моделі (2010)
Моркляник О. І. - Український архітектор Роман Грицай: творчий та життєвий шлях, Курець О. Ю. (2010)
Міхеєнко К. М. - Два храми Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові (2010)
Панько О. М. - Оцінка економічності проекту при прийнятті концептуального рішення (2010)
Омельяненко М. В. - Нормування в архітектурно-будівельній діяльності – політичний акт чи процес соціально-економічного характеру (2010)
Тарас Я. М. - Методика та методи дослідження дерев’яних церков (2010)
Турчик Ю. С. - Особливості дизайну інтер’єрів дитячого центру з використанням новітніх педагогічних методик, Олійник О.П. (2010)
Шалошвили Н. Г. - Исторические условия формирования и развития системы учреждений архитектурно-художественного образования (2010)
Шолух Н. В. - Аналитический обзор истории создания системы специализированных учебных заведений для детей с отклонениями в развитии: организационно-правовые и архитектурные аспекты, Харченко А. О. (2010)
Ширяєв Т. В. - Історичні тенденції формування київських готелів підвищеного комфорту другої половини XIX ст. (2010)
Гаврилюк І. В. - Питання класифікації міських площ крупніших міст України (2010)
Бачинська О. В. - Історичні кладовища Києва у контексті Русько-Турецьких війн (2010)
Ільченко Д. М. - Візуальний аналіз композиційної взаємодії порушених територій з елементами комплексної зеленої зони (2010)
Кассамани Г. А. - Анализ опыта реконструкции исторических районов центра Бейрута (2010)
Мазур К. В. - Прийоми забудови міських площ. Троїцька площа, Олійник О. П. (2010)
Пестрикова А. Г. - Влияние природно-ландшафтных характеристик на формирование объёмно-пространственной структуры города (2010)
Стародуб І. В. - Стимулюючі та дестимулюючі заходи при організації роботи транспортно-планувальної системи міста (2010)
Чемакіна О. В. - Політика реабілітації порушеного міського середовища вугледобувних районів (2010)
Чижмак Д. А. - Принципи проектування екологічно-безпечних висотних споруд (2010)
Щурова В. А. - Специфіка благоустрою зон функціонального і духовного відновлення людин (2010)
Юрчишин О. М. - Вітчизняний досвід формування шкіл на малих земельних ділянках, Плотнікова О. А. (2010)
Гнесь І. П. - Доступне житло: задачі оптимізації типологічної структури квартирного фонду (2010)
Абрамюк І. Г. - Тенденції розвитку архітектури житла луцька в контексті політичних та соціально-економічних змін XVII – XX ст. (2010)
Авдєєва Н. Ю. - Обґрунтування вибору місця розташування об’єктів житлового комплексу на території, наближеній до аеропорту (2010)
Бачинська Л. Г. - Особливості формування житлових блоків та номенклатури малоповерхового житла, що розвивається з плином часу на індивідуальних ділянках, Запорожченко О. Ю. (2010)
Ватрич І. Д. - Історичні етапи еволюційного розвитку бальнеологічних-оздоровчих закладів (2010)
Гарбар М. В. - Споруди та обладнання для велосипедів в системі житлових комплексів (2010)
Гурін В. М. - Петриківський розпис як засіб створення національно ідентифікованого інтер`єру аеровокзалу, Кузнецова І. О. (2010)
Єжова О. І. - Фактори, умови та вимоги до формування підземних паркінгів в структурі житлових будинків (2010)
Карпова Л. В. - Фактори що впливають на проектування житла та соціальні вимоги до житла (2010)
Ніколаєнко В. В. - Проблеми архітектурного формування загальноміської системи громадського харчування (2010)
Дикун Ж. Є. - Сучасний стан та деякі проблеми розвитку морських вокзалів України (2010)
Самойлович В. В. - Екологічні аспекти оцінки і вибору опорядження інтер’єрів житлових і громадських будівель (2010)
Семикіна О. В. - Значення інформаційних систем в формуванні архітектурно-планувальних рішень сучасних громадських будівель (2010)
Соломатіна А. В. - Формування архітектурно-планувальної організації навчально-тренувальних баз футбольних клубів України в сучасних умовах, Задиран С. М. (2010)
Малюта В. О. - Проблеми реновації в архітектурі дитячих дошкільних закладів України (2010)
Тимченко Р. А. - Новые подходы и применяемые материалы при реконструкции жилых домов, Настич О. Б., Кришко Д. А. (2010)
Федченко О. В. - Передумови формування житла для молоді в Україні (2010)
Фирсик А. Ю. - Устройство и функционирование систем экодома (АВТОНОМНЫЙ ЭКОДОМ), Бармашина Л. Н. (2010)
Чернявський В. Г. - Сучасні архітектурно-конструктивні системи як засіб організації об’ємно-просторової структури інтер’єрів громадських будівель соціальної сфери (2010)
Алиреза Шешпари - Оценка современного состояния застройки Тегерана (2010)
Бачинська Л. Г. - Индивидуальное городское жилище для Сьерра-Леоне:способы объединения функциональных зон в единый комплекс, Пайн С. Г. (2010)
Яблонская А. Д. - "Ускользающая" типология и разнообразие жилища. Часть 1 (2010)
Кащенко О. В. - Архітектурна творчість, майстер, архітектурна освіта (2010)
Василенко Л. Г. - Педагог, Архітектор, Науковець – В.В.Чепелик (2010)
Єжова О. І. - Основи авторської методики проектування підземних автомобільних стоянок (2010)
Іносова Т. Ю. - Школа архітектурно-художнього формотворення ХХ століття (2010)
Кащенко Т. О. - Про формування освітньо-професійних програм з енергоефективності в архітектурі (2010)
Колодрубська О. І. - Використання творчих здобутків архітекторів ХХ ст. при підготовці сучасних архітекторів у вищій школі (2010)
Коротун І. В. - Творчість архітектора Йозефа Главки в чернівцях (2010)
Ушаков Г. Н. - Методичні підходи сучасних майстрів біоморфізму (2010)
Федченко О. В. - Застосування партисипаційних методів проектування у навчальному процесі (2010)
Шевцова Г. В. - Авторська методика викладання історії японської архітектури і мистецтва (2010)
Вимоги до статей (2010)
Абрамович І. А. - Товарний асортимент підприємства: сутність та умови формування (2017)
Аванесова Н. Е. - Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки підприємств оборонної промисловості України (2017)
Багорка М. О. - Стратегічний аналіз основних факторів макро- і мікросередовища аграрного виробництва на шляху до екологізації (2017)
Балицька М. В. - Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості страховика (2017)
Баула О. В. - Перспективи іннoваційного рoзвитку екoнoміки України у кoнтексті іннoваційнoгo таблo ЄС, Савош Л. В., Лютак О. М. (2017)
Бєлова Т. Г. - Методичні підходи до визначення маркетингової активності підприємства, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2017)
Бєлоусова С. В. - Формування програми управління фінансовими ризиками підприємства (2017)
Билінська О. Б. - Функції системи гарантування вкладів (2017)
Богма О. С. - Характеристика основних принципів стратегічного обліку в управлінні бюджетним процесом України (2017)
Богуславська С. І. - Оцінка загроз із боку незбалансованості системи оподаткування для розвитку території (2017)
Бондаренко Н. М. - Теоретичні засади організації внутрішньогосподарського контролю витрат виробництва у сільськогосподарських підприємствах, Гузь В. С. (2017)
Варшавська Н. Г. - Аналіз конкурентного середовища європейського аграрного ринку (2017)
Владика Ю. П. - Кризові стани в економіці: причини та наслідки (2017)
Гаєвський В. В. - Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоздатності підприємства на засадах бенчмаркінгу (2017)
Галазюк Н. М. - Сутність та структура міжнародної інвестиційної діяльності на сучасному етапі, Зелінська О. М., Кравчук О. Я. (2017)
Гегедош К. В. - Вплив інтерактивного маркетингу на вдосконалення механізму транскордонного економічного співробітництва (2017)
Гриліцькa A. В. - Теоретичні aспекти оргaнізaції буxгaлтерського обліку нa підприємстві, Микитюк Д. В., Чорноморець М. В. (2017)
Гриценко В. Л. - Експертне оцінювання впливу факторів на розвиток ринку продукції бджільництва (2017)
Гудзовата О. О. - Характеристики розвитку грошового обігу в Україні як передумова фінансової безпеки держави (2017)
Гудзь Г. О. - Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві (2017)
Доценко І. О. - Сутність та значення кредитної діяльності банку у сучасних умовах економічного розвитку, Доценко В. В. (2017)
Ерастов В. І. - Проблеми оцінки результатів вкладення коштів в інформаційні системи та технології страхових компаній (2017)
Ерфан Є. А. - Сучасні тенденції розвитку ринку золота, Белень І. І. (2017)
Єгоров А. О. - Глобальні дисбаланси та кризові процеси у світовій фінансово-економічній системі, Лазнева І. О., Жеронкін Б. О. (2017)
Єрін Д. Л. - Світова винахідницька активність у дзеркалі статистики (2017)
Жовновач Р. І. - Моделювання процесу забезпечення життєздатності промислових підприємств в умовах сезонного коливання попиту (2017)
Кацемир Я. В. - Полезность услуг как составляющая повышения потребительской привлекательности туристического продукта (2017)
Кір’ян О. І. - Позитивний взаємовплив учасників зовнішнього конкурентного середовища (2017)
Кірнос I. O. - Адаптація державної політики до наслідків старіння населення (2017)
Коваленко В. В. - Застосування діагностики в управлінні етапами життєвого циклу підприємства (2017)
Клімова О. І. - Розвиток ринку конкурентоспроможної продукції як механізм реалізації стратегічної трансформації галузі (2017)
Кобилянська А. В. - Сучасний інструментарій глобального економічного врядування (2017)
Коваленко-Марченкова Є. В. - Методичний інструментарій оцінки впливу факторів на конкурентоспроможність потенціалу будівельної галузі (2017)
Кожухова Т. В. - Політики США, Японії та країн Європейського Союзу в сфері досягнення цілей розвитку тисячоліття (2017)
Колесник Т. В. - Механізми реструктуризації аграрних підприємств в умовах транзитивної економіки, Мазур С. А. (2017)
Колісніченко П. Т. - Принципи формування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Кононова І. В. - Класифікація стратегій розвитку соціально-економічних систем (2017)
Кудрявська Н. В. - Напрями вдосконалення регулятивної бази діяльності страхових посередників у забезпеченні сталого розвитку страхового ринку (2017)
Кутковецька Т. О. - Розвиток інтеграційних процесів у садівництві, Родащук Г. Ю. (2017)
Кушнір С. О. - Використання моделей САРМ під час визначення прибутковості акцій вітчизняних підприємств, Завальнюк А. О. (2017)
Лещук Г. В. - Інвестиційний розвиток сучасної регіональної інфраструктури (2017)
Лизунова О. М. - Забезпечення ефективності діяльності підприємства, Пуханов О. О. (2017)
Титул, зміст (2016)
Адамчук В. В. - Патріарх землеробської механіки України, Булгаков В. М., Войтюк Д. Г. (2016)
Чигарев Ю. В. - Модели сохранения биоценоза почв в решении проблемы её уплотнения сельскохозяйственными движителями, Крук И. С., Снег М., Герук С. Н., Назаров Ф. И. (2016)
Мітков В. Б. - Альтернативний спосіб глибокого обробітку ґрунту в умовах півдня України, Кувачов В. П., Ігнатьєв Є. І., Мітков В. О. (2016)
Бондаренко А. І. - Методологія визначення раціональної структури та конструктивних параметрів гідрооб’ємно-механічних трансмісій для колісних тракторів, Клец Д. М. (2016)
Крук И. С. - Обоснование геометрических и технологических параметров кольчато-шпоровых рабочих органов катковых приставок пахотных агрегатов, Чигарев Ю. В., Назаров Ф. И., Герук С. Н. (2016)
Артьомов М. П. - До методики розрахунку впливу колісного рушія на грунт (2016)
Булгаков В. М. - Механіко-технологічне обґрунтування параметрів комбінованого сошника селекційної сівалки, Адамчук В. В., Калетнік Г. М., Головач І. В., Горобей В. П. (2016)
Надикто В. Т. - Теоретичне та експериментальне дослідження показників роботи орного агрегату, працюючого за схемою "push-pull", Кістечок О. Д. (2016)
Козаченко О. В. - Теоретичне обґрунтування раціональної геометричної форми леза лапи культиватора, Каденко В. С., Шкрегаль О. М. (2016)
Войтюк Д. Г. - Агрегат для сівби та внесення мінеральних добрив в умовах надмірної вологості грунту, Волянський М. С. (2016)
Ігнатьєв Є. І. - Математична модель експлуатаційних параметрів агрегату з фронтально навішеною гичкозбиральною машиною (2016)
Алієв Е. Б. - Математична модель функціонування чизельного знаряддя з пошаровим обробітком ґрунту, Лабатюк Ю. М., Пацула О. М. (2016)
Котков В. І. - Обґрунтування параметрів плющильної секції, Пустовіт С. В., Довбиш А. П. (2016)
Заєць М. Л. - Оптимізація параметрів комбінованого розподільника насіння сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур (2016)
Шолудько П. В. - Структурно-функціональна модель технологічного процесу захисту рослин обприскуванням (2016)
Теслюк В. В. - Ефективність застосування комбінованого агрегату для висіву насіння зернових культур, Барановський В. М., Шведик М. С., Гунько Ю. Л. (2016)
Надточій О. В. - Технічні фактори і їх вплив на значення втрат зерна за молотаркою, Тітова Л. Л. (2016)
Фришев C. Г. - Особливості застосування перевантажувальної технології для збирання зернових культур (2016)
Голуб Г. А. - Формалізація кутів затискання та затягування при механічному обробітку сільськогосподарських матеріалів, Кухарець С. М. (2016)
Голуб Г. А. - Визначення маси компосту на лопаті барабану під час розпушування буртів, Павленко С. І. (2016)
Дмитриков В. П. - Модифікована технологічна лінія екструдованих продуктів для переробки аграрної сировини, Семірненко Ю. І. (2016)
Ольшанський В. П. - Про нелінійну модель руху зерносуміші змінної пористості по плоскому віброрешету, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Харченко С. О. (2016)
Лімонт А. С. - Енергетична оцінка машинних агрегатів при виробництві льонотрести (2016)
Дидур В. А. - Механико-технологические проблемы глубокой переработки растительного сырья клещевины в условиях малотоннажного производства., Дидур В. В. (2016)
Tarelnyk V. - Improve the wear resistance of bronze sliding bearings, Martsynkovskyy V., Antoshevsky B., Karp P. (2016)
Kundera Cz. - Applying polymer composites in the machine parts combined restoring methods, Konoplianchenko Ie., Pavlov A. (2016)
Belous A. - Increase efficiency of impulse face seal use of new composite materials, Zhukov A., Antoshevsky K. (2016)
Блезнюк О. В. - Алгоритм визначення кількісних значень показників рівня технічної експлуатації тракторів, Гуцело А. В., Івлєв В. О. (2016)
Дворук В. І. - Вплив абразивного зношування на атмосферну корозію робочих органів грунтообробних машин, Борак К. В. (2016)
Анікєєв О. І. - Сучасний стан автоматизації та енергетики в АПК України, Коротов В. С. (2016)
Радионов А. В. - Влияние режимов работы ассинхроных электродвигателей на их работоспособность (2016)
Постнікова М. В. - Дослідження впливу висоти норій елеваторів на енергоємність транспортування (2016)
Жарков А. В. - Можливості виконання енергоекономічних пристроїв на базі аналога лямбда-діода для АПК, Попова І. О. (2016)
Халіман Л. Г. - Дослідження стану ізоляції обмоток асинхронних електродвигунів при асиметрії напруги та розробка пристрою комбінованого захисту, Нестерчук Д. М. (2016)
Назаренко І. П. - Ультразвукова обробка сумішевого біодизеля, Кушлик Р. Р., Кушлик Р. В. (2016)
Ярош Я. Д. - Проблеми використання відновлювальних джерел енергії для сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Квітка С. О. - Обгрунтування системи керування електроприводом ґрунтообробного мотоблоку, Ковальов О. В. (2016)
Прудка О. А. - Вплив магнітних полів на біологічні об’єкти, Кунденко М. П. (2016)
Квітка С. О. - Розробка пристрою діагностування пускових режимів приводних асинхронних електродвигунів в умовах зниженої напруги, Вовк О. Ю., Стребков О. А. (2016)
Бондар М. М. - Особистісно орієнтоване навчання як основа професійного саморозвитку майбутніх фахівців інженерної сфери агропромислового виробництва (2016)
Loboda V. B. - Structure and magnetoresistive properties of three-layer film systems CoNi/Ag(Cu)/FeNi, Kravchenko V. O., Khursenko S. M. (2016)
Войтюк Д. Г. - Системный анализ влияния полей разной физической природы на растительные (биологически-активные) объекты: резонансные взаимодействия и наноэффекты при КВЧ-обработке зерна и семян, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Сивак И. Н., Гуцол А. П. (2016)
Мироненко В. Г. - Математична модель оперативного управління якістю виконанням технологічних процесів у рослинництві із врахуванням початкового та кінцевого стану системи, Човнюк Ю. В., Броварець О. О. (2016)
Миронов А. С. - Определение теплофизических параметров почвы в течении дня, Золотовская Е. В. (2016)
Пилипака С. Ф. - Відносний рух вантажу в кузові автомобіля, що рухається по дорозі з криволінійною просторовою віссю, Грищенко І. Ю., Чепіжний А. В. (2016)
Біла С. - Унійні процеси у Львівській та Перемишльській єпархіях в українській історіографії другої половини XVII – початку ХVIII століть (2016)
Стецик Ю. - Циркулярні листи протоігумена Онуфрія Братковського як джерело до регламентації життя чернецтва (1772 – 1775 рр.) (2016)
Галик В. - Навчання Івана Франка у Дрогобицькій гімназії імені Франца-Йосифа І (2016)
Тимошенко О. - Еволюція РУП: від автономії до самостійності (2016)
Лозинська І. - Діяльність російської окупаційної влади у Галичині у 1916 – 1917 рр. (2016)
Руда О. - Роль єврейських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923 – 1939) (2016)
Футала В. - Український визвольний рух 1920 – 1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики (2016)
Ільницький В. - Перебудова діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кінець 1940-х – 1950-ті рр.) (2016)
Нефьодов Д. - Історіографія робітництва УРСР повоєнного двадцятиріччя: дослідження проблеми в другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. (2016)
Лозинський А. - Сучасна історіографія про сутність і зміст "українського питання" напередодні Першої світової війни (2016)
Коваль А. - Перший тріумвірат: процес утворення та початковий етап діяльності (2016)
Тарнавський Р. - Військово-політична діяльність Марка Ліцінія Красса та питання фінансів (2016)
Олійник М. - Внесок Гая Марія у професіоналізацію римського війська (2016)
Гуменний В. - Образ Парфянських кампаній Антонінів і політична пропаганда Римської імперії у ІІ ст. н. е. (2016)
Маркович М. - Релігійне життя Римської імперії у середині IV ст. (2016)
Петречко О. - A burial rite of the Romans in the context of the ancient society conception of the soul (2016)
Список скорочень (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до збірника фахового наукового видання "Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка". Серія "Історія" (2016)
Титул, зміст (2016)
Voytyuk V. D. - Static optimization model of parallel complex system of machinery of planting, Rogovskii I. L., Mamuka Benashvili (2016)
Мельник В. І. - Рівняння швидкості криволінійного руху колісного трактора, Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О., Сіренко Ю. В. (2016)
Саєнко А. В. - Універсальний стенд для визначення коефіцієнта зчеплення та коефіцієнта опору коченню трактора (2016)
Бондарєв С. І. - Дослідження якісних та енергетичних показників роботи ґрунтообробної техніки, Котяй Б. В. (2016)
Кобець О. М. - Порівняльні ресурсні дослідження відцентрових та щілинних розпилювачів, Кузьменко О. Ф., Давиденко І. С. (2016)
Лепеть Є. І. - Аналітичні дослідження взаємодії турбодиска з грунтом (2016)
Барабаш Г. І. - Методичний підхід до обгрунтування нормативу річного завантаження зернозбиральних комбайнів, Таценко О. В. (2016)
Пирву М. В. - Результати досліджень процесу утилізації незернової частини врожаю, Мартишко В. М. (2016)
Зубко В. М. - Аналіз економічної ефективності традиційної та ресурсозберігаючих технологій вирощування озимої пшениці (2016)
Довжик М. Я. - Експериментальні дослідження ущільнюючого впливу на ґрунт рушіїв трактора CASE 340 Magnum, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2016)
Кувачов В. П. - Кінематика повороту ширококолійних засобів механізації сільськогосподарського виробництва для колійної системи землеробства (2016)
Гапоненко О. І. - Вдосконалення знаряддя для поверхневого обробітку ґрунту – дискатора (2016)
Таценко О. В. - Методика визначення потреби в технічних засобах через прогнозуваня попиту послуг на виконання механізованих робіт (2016)
Соколік С. П. - Порівняльний аналіз ефективності технологій вирощування озимої пшениці (2016)
Алієв Е. Б. - Дослідження аеродинамічних властивостей часток гноє–компостної маси, Харитонов В. І., Кутіщев В. Л. (2016)
Бакум М. В. - Результати досліджень впливу регулювальних параметрів на ефективність розділення насіннєвої суміші редиски пневматичним сепаратором з нахиленим каналом, Крекот М. М., Абдуєв М. М. (2016)
Пивень М. В. - Исследования скоростей внутрислоевого движения частиц зерновой смеси сепарируемой цилиндрическим виброцентробежным решетом (2016)
Бойко А. І. - Накопичувальний процес зношування отворів решіт, Морозовська З. А. (2016)
Герук С. М. - Математична модель динаміки зернової суміші підчас її сепарації в трубчастому скребковому ланцюговому конвеєрі, Довбиш А. П. (2016)
Головатюк А. А. - Витрати паливно-мастильних матеріалів і робочого часу на кормоприготування та роздавання кормосуміші, Кравченко В. В., Войтік А. В. (2016)
Головченко Г. С. - Исследование закономерностей относительного движения в вертикальном воздушном потоке компонентов семенной смеси: сахарная свекла – дикая редька, Калнагуз А. Н. (2016)
Медведський О. В. - Встановлення раціональних параметрів складових вакуумної системи мобільної доїльної установки, Кухарець С. М., Ярош Я. Д., Коновалов О. В. (2016)
Михайлов Є. В. - Удосконалення пневмосепаруючої камери пневморешітного сепаратора із замкненою повітряною системою, Афанасьєв О. О., Задосна Н. О. (2016)
Ребенко В. І. - Обґрунтування критерію оптимізації параметрів доїльних установок, Лисенко В. М., Ніконоров С. Г. (2016)
Рябов Р. М. - Аналіз теоретичних досліджень процесу змішування, Мілько Д. О. (2016)
Ловейкін В. С. - Підвищення ефективності роботи мобільних змішувачів-роздавачів кормів, Хмельовський В. С., Гудова А. В. (2016)
Бойко А. І. - Обґрунтування нової форми отворів сепаруючих решіт, Морозовська З. А. (2016)
Куликівський В. Л. - Аналіз ефективності роботи гвинтових конвеєрів (2016)
Михайлов Є. В. - Показники роботи підприємств олійно-переробної галузі Запорізької області і напрямки підвищення її ефективності, Задосна Н. О., Мордарьов П. С. (2016)
Новицький А. В. - Логіко-імовірнісна модель надійності засобів для приготування і роздавання кормів, Новицький Ю. А. (2016)
Плавинський В. І. - Проблеми мікронізації бобів сої, Плавинська С. В., Плавинська О. В. (2016)
Спірін А. В. - Математична модель втрат тиску повітря, Солона О. В., Труханська О. О., Деркач В. В. (2016)
Харченко С. А. - Методика определения энергозатрат процессов виброрешетного просеивания зерновых смесей (2016)
Михайлов Є. В. - Властивості насіння соняшнику та показники якості олійної сировини, що надходить на мелітопольський олійноекстракційний завод, Мордарьов П. С., Гнутов Д. О., Желябін В. О. (2016)
Кузема О. С. - Нові пристрої для закупорювання посудин з рідиною, Ніконоров С. Г. (2016)
Заболотько О. О. - Ситуаційне керування режимами роботи доїльного апарата, Гавриленко С. М. (2016)
Войтюк Д.Г. - Аналіз швидкості вивантажування зерна з бункера зернозбирального комбайна, Смолінський С.В. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bulavin L. A. - Anomalous ultrasound attenuation near the critical point of n-pentanol–nitromethane solution stratification, Belous O. I., Svechnikova O. S. (2016)
Olikh Ya. M. - Peculiarities of current flow in strongly compensated low-resistance CdTe:Cl crystals under ultrasonic loading, Tymochko M. D. (2016)
Achenefe Y. - Electron scattering in graphene by remote nanomagnets, Senbeta T., Mal'nev V. N. (2016)
Humenyuk Y. A. - Thermodynamic quantities of a low-density Gas in the weakly nonequilibrium heat-conduction steady state (2016)
Fiscaletti D. - About a three-dimensional quantum vacuum as the ultimate origin of gravity, electromagnetic field, dark energy ... and quantum behavior, Sorli A. (2016)
Gnatenko Kh. P. - Two-particle system in noncommutative space with preserved rotational symmetry, Tkachuk V. M. (2016)
Ponezha E. A. - Decay of intensity correlation function near instability point for the model of resonant tunneling (2016)
Kuzmichev V. E. - Can quantum geometrodynamics complement general relativity?, Kuzmichev V. V. (2016)
To the 100-th Anniversary of Kirill Borisovich Tolpygo’s Birthday (May 3, 1916–May 13, 1994) (2016)
To the 110-th Anniversary of Antonina Fedorivna Prikhot’ko’s Birthday (1906–1995) (2016)
Титул, зміст (2017)
Гончаренко Н. І. - Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища, Кравець М. А. (2017)
Довгаль О. А. - Глобальний інноваційний простір: передумови, специфіка й інструменти формування, Довгаль Г. В. (2017)
Казакова Н. А. - Інноваційний розвиток інформатизації готельного бізнесу в умовах глобалізації світового господарства, Перепелиця А. С., Сідоров М. В. (2017)
Калюжна Н. Г. - Підхід до визначення гравітаційних чинників впливу на зовнішньоторговельні відносини країн (2017)
Наторіна А. О. - Онлайн-кастомізація діяльності ритейлерів (2017)
Yasynska N. A. - Globalization Components in the Formation of National Financial Systems, Sichko S. M. (2017)
Ярошенко І. В. - Аналіз стратегічних пріоритетів розвитку європейських міст, Семигуліна І. Б. (2017)
Аксьонова І. В. - Статистичне забезпечення аналізу соціальної стратифікації та економічної нерівності населення країни (2017)
Денисов К. В. - Методичні підходи до забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств на засадах економічного націоналізму (2017)
Загвойська Л. Д. - Еколого-економічна оцінка ефективності інвестиційного рішення методом аналізу витрат і вигід: проект заміни центрального теплопостачання на індивідуальне газове опалення, Федорук М. І. (2017)
Кизим М. О. - Концептуальні засади зміцнення паливної безпеки національної економіки, Салашенко Т. І., Хаустова В. Є., Лелюк О. В. (2017)
Коваль В. В. - Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій як складової національної інноваційної інфраструктури, Толкачова Г. В., Небога Т. В. (2017)
Мищук Е. В. - Определение составляющих инвестиционной привлекательности предприятий и отраслей как факторов их безопасности (2017)
Митрофанова А. С. - Боргова стійкість України: стан, проблеми та політика (2017)
Попов А. С. - Стадийность проведения консолидации земель сельскохозяйственного назначения в Украине на основе передового международного опыта (2017)
Портна О. В. - Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики (2017)
Sitash T. D. - The State Fiscal Policy: Determinants and Optimization of Financial Flows, Nagaichuk V. V. (2017)
Феофанова И. В. - Микроэкономические и макроэкономические аспекты неравенства в Украине, Феофанов Л. К. (2017)
Шевченко Г. М. - Теоретико-методичні підходи до проведення прогностичної оцінки зрівноваженого розвитку рекреації в Україні (2017)
Шибаєва Н. В. - Показники ефективності регуляторної політики в аграрній сфері, Бабан Т. О. (2017)
Бєлікова Н. В. - Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста, Грецька-Миргородська В. В. (2017)
Hubarieva I. O. - The Economic Security of the City in the Strategic Management System, Khaustova V. Y., Tyschenko V. F. (2017)
Бервено О. В. - Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств, Мірошниченко Ю. В. (2017)
Бурлан С. А. - Проблеми та передумови забезпечення ефективності обліку та контролю реалізації стратегії розвитку підприємства, Каткова Н. В. (2017)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Особливості формування економічної стійкості на різних етапах функціонування підприємства (2017)
Данько Н. І. - Застосування моделей корпоративних культур на туристичних підприємствах, Хмельова О. А. (2017)
Єршова Н. Ю. - Концептуальні основи стратегічного управлінського обліку (2017)
Клювак О. В. - Діагностика участі підприємства в електронних публічних закупівлях: аспект логістичного управління (2017)
Крутова А. С. - Теоретико-методичні аспекти аналізу кредитоспроможності підприємства, Кащена Н. Б. (2017)
Кузьмін О. Є. - Декомпозиція чинників і критеріїв оцінювання процесу інтелектуалізації систем менеджменту підприємств, Ситник Й. С. (2017)
Мельник О. Г. - Експортний потенціал підприємства: сутність і методологічні основи аналізу (2017)
Пілевич Д. С. - Роль контролінгу у процесі розвитку підприємств (2017)
Пономаренко Т. В. - Стратегічно орієнтований підхід до дослідження економічної стійкості підприємств (2017)
Супрунова І. В. - Застосування комп’ютерних технологій в економічному аналізі запасів підприємства, Кирилюк Б. Л. (2017)
Скриньковський Р. М. - Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства, Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О. (2017)
Станкевич І. В. - Ідентифікація та моделювання бізнес-процесів системи управління якістю освітньої організації: теорія та практика (2017)
Tarasova T. O. - Accounting and Analytical Support of Measures on Resuming Activity of Trade Enterprises, Arkhypova V. O. (2017)
Щетініна Л. В. - Управління персоналом з урахуванням положень теорії поколінь, Рудакова С. Г., Даниляк М. І. (2017)
Якубів В. М. - Стратегічний набір як невід’ємний інструмент розвитку сільськогосподарських підприємств, Боришкевич І. І. (2017)
Вахлакова В. В. - Економічна безпекологія: становлення науки (2017)
Івашина С. Ю. - Теоретичні засади дослідження нового середнього класу (2017)
Опалько В. В. - Определяющие факторы развития социально-экономических систем (2017)
Тютюнникова С. В. - Человеческий капитал – актуальный ресурс социально-экономического развития (2017)
Швед В. В. - Теория коллективных действий и викиномика: анализ исторической трансформации (2017)
Абакуменко О. В. - Фінансові інструменти: сутність, розмаїття та роль у процесі модернізації електроенергетики, Лук’яшко П. О. (2017)
Бачо Р. Й. - Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу (2017)
Бритченко И. Г. - Создание института финансового омбудсмена: международный опыт и перспективы для Украины, Стойка В. С. (2017)
Дунас Н. В. - Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб (2017)
Приказюк Н. В. - Підходи до формування технічних резервів страхових організацій: вітчизняні реалії та світові вимоги, Янковський Д. В. (2017)
Чуницька І. І. - Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпеки (2017)
Шкарлет С. М. - Застосування турбулентного підходу до пізнання сучасного стану ринку фінансових послуг України, Дубина М. В. (2017)
Цимбалюк С. О. - Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади й індикатори оцінювання (2017)
Кірей О. С. - Актуалізація розрахунків за зовнішньоекономічними операціями в контексті євроінтеграції, Михальська О. Л., Травінська С. І., Кузьмінська А. Є. (2017)
Прокопенко Ж. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерської діяльності небанківських установ у забезпеченні стратегічних цілей розвитку фінансової системи України (2017)
Сокіл О. Г. - Концептуальні основи методології трансформації традиційної системи обліку у бухгалтерський облік сталого розвитку (2017)
Козик В. В. - Розроблення моделі кількісного оцінювання ризиків і виявлення загроз процесу антикризового управління машинобудівним підприємством, Селюченко Н. Є., Масюк В. М. (2017)
Коцюба О. С. - Оцінювання чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту в ситуації нечітких початкових даних (2017)
Малярець Л. М. - Вирішення проблем багатокритеріальності в оцінці діяльності підприємства на основі методів багатокритеріальної оптимізації, Мінєнкова О. В. (2017)
Николюк О. М. - Методика оцінки ефективності функціонування інституціонального середовища сільськогосподарських підприємств, Тимонін Ю. О., Васько С. М. (2017)
Пілько А. Д. - Моделі аналізу взаємозв’язків між показниками інвестиційної діяльності та системою показників ефективності використання потенціалу регіонального ринку м'яса та м'ясопродуктів, Потятинник Б. Б. (2017)
Скіцько В. І. - Штучні імунні системи як сучасний інструментарій вирішення багатоцільових оптимізаційних задач у сфері логістики (2017)
Федоренко І. А. - Прогнозування інноваційних ризиків машинобудівних підприємств із використанням нечітких множин, Мордовцев О. С., Мясников В. О. (2017)
Шерстенников Ю. В. - Імітаційна модель логістичної системи малого підприємства (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Babkov L. M. - Infrared spectra of triphenyl phosphite and their interpretation on the basis of quantum chemistry calculation, Baran J., Davydova N. A., Ivlieva I. V. Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2016)
Chernolevska Ye. - Temperature-induced evolution of a cluster structure in n-nonan-1-ol: experimental study and quantum-chemistry calculations, Pogorelov V., Vaskivskyi Ye., Doroshenko I. (2016)
Kernazhitsky L. - Effect of Cr-doping on luminescence of nanocrystalline anatase TiO2 powders, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Burtsev A., Baran J. (2016)
Stanovyi O. - Low-temperature thermoluminescence studies of the nanocrystalline yttria-stabilized zirconia, Kutovyy S., Morozov Yu., Naumenko A., Dmitruk I., Borodyanska A. (2016)
Brodyn M. S. - Cubic optical nonlinearity of thin Fe2O3 and Cr2O3 films synthesized by pulsed laser deposition, Mulenko S. A., Rudenko V. I., Liakhovetskyi V. R., Volovyk M. V., Stefan N. (2016)
Gridyakina A. V. - Electric properties of ionic thermotropic liquid crystals (2016)
Ilchenko O. O. - Formation of molecular complexes in liquid benzene-chloroform mixtures examined by mid-IR 2D correlation spectroscopy and multivariate curve resolution, Kutsyk A. M., Pilgun Y. V., Obukhovsky V. V., Nikonova V. V. (2016)
Kudrya V. Yu. - The spectral properties of the telomere fragments, Yashchuk V. M., Dubey I. Ya., Kovalyuk K. I., Batsmanova O. I., Mel'nik V. I., Klishevich G. V., Naumenko A. P., Kudrya Yu. M. (2016)
Ilchenko O. O. - NNLS and MCR-ALS decomposition of raman and FTIR spectra of multicomponent liquid solutions, Pilgun Y. V., Reynt A. S., Kutsyk A. M. (2016)
Lyogenkaya A. A. - Electronic structure and magnetic properties of FeTe, BiFeO3, SrFe12O19 and SrCoTiFe10O19 compounds, Grechnev G. E., Kotlyar O. V., Panfilov A. S., Gnezdilov V. P. (2016)
Sugakov V. - Interaction of optical vibrations with charge traps and the thermoluminescence spectra of polymers, Ostapenko N., Ostapenko Yu., Kerita O., Strelchuk V., Kolomys O., Watanabe A. (2016)
Suprun A. D. - Some aspects of generalized dynamics of quasiparticles in crystals with unit cell of arbitrary complexity, Shmeleva L. V. (2016)
Fedorovych R. - Structure, morphology, and photoluminescence of vacuum deposited rubrene thin layers, Gavrilko T., Lopatina Ya., Marchenko A., Nechytaylo V., Senenko A., Viduta L., Baran J. (2016)
Naumenko A. - Raman spectra of graphene-like nanoparticles of molybdenum and tungsten disulfides, Kulikov L., Konig N. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Abrosimov V. I. - Residual interaction effect on isoscalar dipole modes in Heavy nuclei, Davidovskaya O. I. (2016)
Mel'nyk D. B. - Violation of ideal polymethine state in merocyanines with a long chromophore, Yashchuk V. M., Naumenko A. P., Gerasyov A. O., Kachkovski O. D. (2016)
Herashchenko S. S. - Erosion of the combined three-dimensional tungsten target under the impacts of QSPA Kh-50 powerful plasma streams, Makhlaj V. A., Aksenov N. N., Garkusha I. E., Byrka O. V., Kulik N. V., Chebotarev V. V., Staltsov V. V. (2016)
Bulavin L. A. - Saccharide solutions under the magnetic field action, Vergun L. Yu., Zabashta Yu. F., Ogorodnik K. O. (2016)
Lysenko I. O. - Analysis of the formation of stationary patterns at the Ion sputtering within the anisotropic Kuramoto–Sivashinsky model (2016)
Baran O. R. - Two-dimensional spin-1/2J1 – J'1 – J2 heisenberg model within Jordan–Wigner transformation, Verkholyak T. M. (2016)
Krymus A. S. - Influence of Cu-, Sn-, and In-doping on optical properties of AgGaGe3 Se8 single crystals, Myronchuk G. L., Parasyuk O. V. (2016)
Braiorr-Orrs B. - Numerical studies of entanglement properties in one- and two-dimensional quantum ising and XXZ models, Weyrauch M., Rakov M. V. (2016)
Teslenko V. I. - Regularization of environment-induced transitions in nanoscopic systems, Petrov E. G. (2016)
Grytsay V. I. - Self-organization and chaos in the metabolism of hemo-stasis in a blood vessel (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Bugaev K. A. - Separate chemical freeze-outs of strange and non-srange Hadrons and Problem of residual chemical non-equilibrium of strangeness in relativistic heavy ion collisions, Oliinychenko D. R., Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Cleymans J., Mironchuk E. S., Nikonov E. G., Taranenko A. V., Zinovjev G. M. (2016)
Grinyuk B. E. - Structure of 14C and 14O nuclei calculated in the variational approach, Piatnytskyi D. V. (2016)
Anisimov I. O. - Dynamics of short electron bunches and wakefields excited by them in plasma with and without a longitudinal magnetic field, Shcherbinin M. A. (2016)
Berezina G. P. - Multibunch regime of wakefield excitation in a plasma-dielectric structure, Galaydych K. V., Kniaziev R. R., Linnik A. F., Markov P. I., Omelaenko O. L., Onishchenko I. N., Pristupa V. I., Sotnikov G. V., Tolstoluzhsky A. P., Us V. S. (2016)
Kovtun Yu. V. - Effect of penning ionization on the balance of charged particles in plasma of a stationary reflex discharge, Ozerov A. N., Skibenko E. I., Yuferov V. B. (2016)
Porytskyy P. V. - Influence of metal impurities on the transport properties of multicomponent plasma of underwater discharges, Starchyk P. D. (2016)
Skibenko A. I. - Application of microwave ray refraction in inhomogeneous plasma interferometry, Pinos I. B., Kovtun Yu. V., Skibenko E. I., Syus’ko E. V. (2016)
Bulavin L. A. - Turbulence in aqueous glucose solutions induced by magnetic field, Vergun L. Yu., Zabashta Yu. F., Ogorodnik K. O., Demydyuk F. F. (2016)
Chornyi V. S. - Hybrid resonance in the split-ring resonator/ferrite structure in the C-band, Skripka S. L., Lenyk B. Ya., Basiuk I. V., Nechyporuk O. Y. (2016)
Semikina T. V. - ZnO thin films obtained by atomic layer deposition as a material for photovoltaics, Mamykin S. V., Sheremet G. I., Shmyreva L. N. (2016)
Peleshchak R. M. - Formation of periodic structures under the influence of an acoustic wave in semiconductors with a two-component defect subsystem, Kuzyk O. V., Dan’kiv O. O. (2016)
Lysenkov E. A. - Pressure effects on the percolation behavior of systems based on polyethylene oxide and carbon nanotubes, Klepko V. V. (2016)
Tan’shyna A. - To the 110-th anniversary of the Academician of the NAS of Ukraine B.G. Lazarev’s birthday (2016)
Титул, зміст (2017)
Котикова О. І. - Економічні індикатори сільськогосподарського землекористування в системі моніторингу сталого розвитку України, Богославська А. В. (2017)
Масловська Л. Ц. - Формування системи антикризового управління сільськогосподарських підприємств, Головач К. С. (2017)
Швець Ю. О. - Удосконалення механізмів фінансового захисту суб'єктів аграрного бізнесу за кризових умов розвитку, Гайдар С. І. (2017)
Прилуцький А. М. - Регулятивна роль держави у посиленні розвитку аграрного ринку (2017)
Мамалига С. В. - Аграрні розписки в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2017)
Степанчук С. О. - Інтелектуальний потенціал харчової промисловості, Восколович Л. В. (2017)
Тур О. В. - Стратегічний розвиток підприємств харчової промисловості: інституціональні передумови та ринкові фактори (2017)
Добринь С. В. - Визначення сутності та взаємозв'язку понять "ризик", "небезпека" та "загроза", Шкляр Д. С. (2017)
Максименко І. Я. - Особливості обліку нематеріальних активів в управлінні підприємством, Зоря О. П., Кривошеєва А. С. (2017)
Ткачук І. Я. - Соціальне підприємництво як фактор розвитку малого та середнього підприємництва в Україні, Євчук Х.-І. В. (2017)
Фабіянська В. Ю. - Поняття якості в аудиторській практиці (2017)
Здирко Н. Г. - Аналітична оцінка розвитку ринку аудиторських послуг в Україні (2017)
Бардик М. - "Произвол сочинителя" в культурно-исторической интерпретации живописного обновления Успенского собора Киево-Печерской лавры в 1840-х (2015)
Вишеславський Г. - Графіка Олександра Шульдиженка (Стахова) у контексті мистецтва Британії (2015)
Шульдиженко А. И. - О роли маскирующих и послеобразных средств в произведениях изобразительного искусства, а также об особенностях зрительных реакций, связанных с опознанием таких композиций (2015)
Вишеславська І. - Браво, пітторе! (2015)
Горова Н. - Творчість "перших нонконформістів" 1950-х Ади Рибачук і Володимира Мельниченка: Історіографічне та джерельне підґрунтя (2015)
Гринишина М. - "Механічний театр" в авангарді сценічного мистецтва 1920-х (2015)
Гуляєва О. - Розвиток авангардних традицій у живопису на Півдні України у 1910–1920-х: Феномен "одеських парижан" (2015)
Доманська О. - Соціокультурні трансформації ціннісної енергії (2015)
Ковальчук О. - Специфіка розвитку і функціонування театрально-декораційного мистецтва на зламі ХІХ–ХХ ст.: Пошуки передформи і сутнісних змістів (2015)
Маренич Н. - Рисована графіка як альтернативний напрям у візуальному оформленні відеогри (2015)
Павлова Т. - Василь Єрмілов: У діалозі з традицією (2015)
Пінчевська Б. - Тіла як долі: Скульптура Василя Корчового 2012–2015 рр. (2015)
Протас М. - Время-Сознание как мера: Опыт ретроспекции (2015)
Раєвська Ю. - Зміна "глобальних" парадигм як шлях поступу світової культури (2015)
Роготченко О. - Унікальність вітчизняної мистецької непокори 1940–1960-х (2015)
Сіткарьова О. - Церква Воскресіння Христового (2015)
Смирная Л. - Постнонконформизм в украинском художественном пространстве 1990–2010-х: Концепт национального (2015)
Сьомкін В. - Дизайн як культуроутворююча категорія (2015)
Углик И. - Этнокультурный фактор в организации предметной среды культуры шляхты белорусских земель XVIII века (2015)
Чепелик О. - Сучасне мистецтво і культурна дипломатія (2015)
Школьна О. - Відкривач української фаянсової промисловості, видатний історик-джерелознавець Олександр Петрович Оглоблін (2015)
Штець В. - Становлення творчої особистості Золтана Шолтеса в контексті культурно-мистецького процесу Закарпаття першої половини ХХ ст. (2015)
Автори (2015)
Нові вимоги до оформлення матеріалів для публікації в наукових фахових виданнях Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України з урахуванням вимог, затверджених МОН України (наказ від 17.10.2012 № 1111) та вимог наукометричних баз даних "Scopus" і РІНЦ (2015)
Аспірантура Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури (мистецтвознавство)" денної форми навчання за державним замовленням (2015)
Анищенко А. С. - Аппроксимация формулами Ляме-Гелиса контура оболочек при сверхпластической формовке листовых заготовок, Кухарь В. В., Мкртчян Е. А. (2017)
Ткаченко І. Ф. - Вплив особливостей фазових перетворень при нагріванні та охолодженні на структури і спротив ударному руйнуванню легованих конструкційних сталей, Ткаченко Ф. К., Ткаченко К. І., Мірошніченко В. І. (2017)
Маслов В. А. - Возможность получения термографенита с магнитными свойствами из дисперсных железографитовых отходов металлургии, Пустовалов Ю. П., Трофимова Л. А., Дан Л. А. (2017)
Чейлях А. П. - Связь износостойкости, шероховатости поверхности и параметров закалки цементованных конструкционных сталей, Рябикина М. А., Мак-Мак Н. Е. (2017)
Ткаченко І. Ф. - Багатоцільова оптимізація хімічного складу сталі Е36 із застосуванням комп’ютерних методів глибокого розвідувательного аналізу даних, Уніят М. А. (2017)
Чабак Ю. Г. - Влияние пост-термообработки на микроструктуру и микротвердость плазменного Fe-C-Mn-Cr-W-V покрытия, Федун В. И., Ефременко Б. В., Зусин А. М., Джеренова А. В. (2017)
Жбанова О. М. - Зниження структурної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом у процесі кристалізації, Саітгареєв Л. Н. (2017)
Павленко А. М. - Аналіз умов утворення і дисоціації газових гідратів, Кутний Б. А., Абдуллах Н. М. (2017)
Щетинин С. В. - Механизм повышения трещиностойкости и износостойкости при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии опорных валков, Щетинина В. И. (2017)
Бережная Е. В. - Выбор режима индукционного нагрева для нормализации наплавленных поверхностей цилиндрических деталей (2017)
Чигарев В. В. - Исследование процесса усталостного разрушения элементов и деталей, судовых вспомогательных механизмов и конструкций при возникновении различных концентраторов напряжений, Коваленко И. В. (2017)
Иванов В. П. - Разработка технологии наплавки ленточным электродом цилиндрических изделий под углом к образующей, Лаврик В. П., Лаврова Е. В. (2017)
Гулаков С. В. - Вдосконалення технології наплавлення стрічковим електродом, Бурлака В. В., Міроненко А. І. (2017)
Самотугин С. С. - Металлографические исследования упрочненных слоев после поверхностной обработки высококонцентрированной плазменной струей, Гагарин В. А., Мазур В. А., Нестеров О. Ю. (2017)
Самотугин С. С. - Плазменное модифицирование резьбонарезного инструмента, Христенко О. А. (2017)
Погребняк А. В. - Структурные и динамические характеристики тонкой высокоскоростной водополимерной струи (2017)
Жежеленко И. В. - Оценка потерь электрической энергии, вызванных снижением ее качества, Нестерович В. В. (2017)
Дьяченко М. Д. - Программно-аппаратный комплекс мониторинга работы маслонасосов силовых высоковольтных трансформаторов, Кодулев С. В. (2017)
Терешкевич Л. Б. - Симетрування електричного режиму шляхом зсуву в часі графіків навантаження електроприймачів однофазного виконання, Хоменко О. О. (2017)
Бурлака В. В. - О возможностях управления параметрами качества электроэнергии со стороны электроприемников с активными выпрямителями, Гулаков С. В., Поднебенная С. К., Савенко О. С. (2017)
Жученко О. А. - Постановка задачі керування електрокальцинатором у виробництві вуглецевих виробів, Хібеба М. Г. (2017)
Халімовський О. М. - Автоматизація процесу виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композитів з урахуванням відносної швидкості руху компонентів, Сокольський О. Л., Куриленко В. М. (2017)
Левицька Т. О. - Використання контекстної реклами в інтернет-маркетингу, Шамін Є. Ю. (2017)
Levitskaya Т. O. - Data protection by using the "Сhua’s circuit" chaos generator, Ganzina D. I. (2017)
Міроненко Д. С. - Функціональна модель системи просування affiliate program в партнерських мережах (2017)
Лобов В. Й. - Нечітке управління режимом термічної обробки залізорудних котунів на конвеєрній машині, Лобова К. В. (2017)
Фомін О. В. - Сучасний стан конструктивної досконалості бункерних вагонів для перевезення зернових та перспективи його розвитку, Мурашова Н. Г., Воропай В. С., Коваленко В. В. (2017)
Маслак А. В. - Анализ эксплуатационных показателей работы локомотивного парка при транспортном обслуживании прокатных цехов металлургических предприятий, Красулин А. С. (2017)
Киркин А. П. - Новые аналитические методы управления транспортными потоками на базе системных исследований в логистике, Киркина В. И., Киркина Т. Ю. (2017)
Булгакова Ю. В. - Планирование маршрута доставки сырья в условиях Мариупольского промышленного узла, Гуцал Т. А. (2017)
Волошин В. С. - Опыт обращения с отходами в пищевых технологиях (2017)
Ковальов А. І. - Особливості та проблеми визначення прогнозованого строку придатності вогнезахисних покриттів сталевих конструкцій, Ведула С. А., Грушовінчук О. В. (2017)
До уваги авторів (2017)
Степанов Ю. М. - Значення кишкової метаплазії та дисплазії у морфологічній діагностиці хворих на хронічний рефлюкс-гастрит, Коваленко О. М., Ошмянська Н. Ю. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Діагностична цінність допплерографічного дослідження при гепаторенальному синдромі, Сливка Н. О. (2017)
Бабінець Л. С. - Метаболічна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів із коморбідністю хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця, Мельник Н. А. (2017)
Завгородня Н. Ю. - Клініко-лабораторні особливості стеатозу підшлункової залози у дітей з надлишковою вагою та ожирінням, Лук’яненко О. Ю. (2017)
Сидорчук Л. І. - Стан мікробіоти порожнини товстої кишки дітей, хворих на гострий ентероколіт, які перебувають на природному вигодовуванні, при інфікованості грудного молока, Ротар Д. В., Сидорчук А. С., Гуменна А. В., Бліндер О. О., Сидорчук І. Й. (2017)
Степанов Ю. М. - Маастрихтский консенсус-5: аналитический обзор положений, Будзак И. Я. (2017)
Степанов Ю. М. - Стеатоз підшлункової залози в дітей. Частина 1. Етіологія, епідеміологія та патогенез, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю. (2017)
Степанов Ю. М. - Роль біомаркерів у діагностиці хронічних запальних захворювань кишечника, Псарьова І. В. (2017)
Степанов Ю. М. - Сучасні ендоскопічні методи діагностики передракових станів шлунка: проблеми і перспективи, Сімонова О. В., Мосійчук Л. М. (2017)
Шендрик Л. М. - Применение витаминов группы В в комплексном лечении больных с заболеваниями органов пищеварения, Васильева И. А., Коваленко А. Н., Чалый Н. В. (2017)
Ягмур В. Б. - Роль гендерного диморфизма в развитии и исходах хронических вирусных гепатитов (2017)
Степанов Ю. М. - Клінічний випадок: діагностика тромбозу ворітної вени з успішним лікуванням та наступним трирічним спостереженням, Косинська С. В. (2017)
Чабан М. П. - Перший дільничний санітарний лікар Катеринослава, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2017)
Бітаєв В. - Вплив етномистецьких традицій на розвиток рекламної графіки в Україні, Прищенко С. (2015)
Жильцова О. - Камерний емалевий портрет XVIII сторіччя (2015)
Литовченко Н. - Віхи історії України у сучасному монументальному живописі (2015)
Пінчевська Б. - Відтінки Києва: довоєнний і сучасний живопис Олени Придувалової (2015)
Роготченко О. - Творчі засади вітчизняної металопластики 1940–1960-х: Нищення національних традицій та перші спроби відродження мосяжництва (2015)
Смирная Л. - Искусство Украины 1980-х — начала 1990-х: От ретростилистики к "национальному полистилизму" (2015)
Собкович О. - Книжково-журнальна графіка Петра Холодного-старшого (2015)
Усенко Н. - Мистецькі молодіжні об’єднання в художньому житті Харкова кінця 1980-х — першої половини 1990-х (2015)
Драганчук В. - Архетип Ославленої Мадонни у музичному дискурсі: кордоцентризм української не-долі (2015)
Душний А. - Наукові пріоритети баянно-акордеонного мистецтва в контексті української академічної школи гри на народних інструментах (2015)
Єрмакова Н. - До "театру єдиної волі" (2015)
Клековкін О. - Тінгшпіль: мобілізація радості (2015)
Коржова А. - Стратегії і методи театрознавства: Німеччина. Початок ХХ століття (2015)
Мусієнко О. - Феномен Віго (2015)
Пащенко А. - Персонаж фільму як втілення концепцій соціальної і національної ідентичності (на матеріалі українського поетичного кіно) (2015)
Чепелик О. - Український слід на кінофестивалі у Венеції та кінематограф, актуальний для українських реалій (2015)
Доманська О. - Пасіонарність і національна свідомість: До критики окремих положень концепції Л. Гумільова (2015)
Сьомкін В. - Дизайн в контексті семантичної і візуальної гармонізації реклами і фірмового стилю (2015)
Шалінський І. - Кроскультурна комунікація української тиражованої графіки у сучасному мистецтві ХХІ століття: Перетворення культурного героя (2015)
Безручко О. - До проблем української кінопедагогіки: З творчо-педагогічного досвіду О. С. Мусієнко (2015)
Школьна О. - Вчений з когорти визначних українських мистецтвознавців 1960–1980-х Олег Ольгердович Чарновський (2015)
Нові вимоги до оформлення матеріалів для публікації в наукових фахових виданнях Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України з урахуванням вимог, затверджених МОН України (наказ від 17.10.2012 № 1111) та вимог наукометричних баз даних "Scopus" і РІНЦ (2015)
Аспірантура Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури (мистецтвознавство)" денної форми навчання за державним замовленням (2015)
Вихідні дані (2015)
Рябцев Г. Л. - Енергетична стратегія України на період до 2030 року: критичний аналіз та нові підходи до постановки задачі (2015)
Заблоцький В. В. - Еволюція державно-управлінської думки на теренах України в IX-XVIII ст. (2015)
Філіпова Н. В. - Зміна співвідношення понять "державне управління", "публічне адміністрування", "публічне управління" в системі суспільно-політичної трансформації (2015)
Мануілова К. В. - Децентралізація публічної влади у франції за правління каролінгів (VIII - X ст.) (2015)
Бондаренко В. М. - Функціонування транспортного комплексу регіону та формування його оптимальних транспортно-економічних зв’язків (2015)
Стельмащук Ю. І. - Стан розвитку соціально-гуманітарної сфери в процесі трансформаційних змін України (2015)
Савченко О. Ф. - Інновації — основна діюча сила науково-технічного прогресу для збереження природного середовища, Дацій О. І. (2017)
Клименюк М. М. - До питання вибору напряму розвитку теорії менеджменту, Бай С. І., Безус А. М. (2017)
Луніна І. О. - Оцінка втрати доходів бюджету від пдв, Білоусова О. С. (2017)
Кучерова Г. Ю. - Моделювання тенденції розвитку малого підприємництва України в умовах кризи, Кравець О. В. (2017)
Андрієнко В. М. - Сутність та місце безпеки ринку страхових послуг в економічній безпеці держави, Кобко Р. В. (2017)
Панасюк І. П. - Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії (2017)
Полчанов А. Ю. - Постконфліктне відновлення як система (2017)
Лупак Р. Л. - Регіональна політика зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника: досвід латинської америки (2017)
Глущенко О. В. - Інституційне забезпечення фінансової інфраструктури: шляхи зменшення уразливості (2017)
Мартинюк Г. Ф. - Особливості електронного урядування в польщі (2017)
Корнійчук Г. В. - Сучасний теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємств (2017)
Максімова М. В. - Банківська система України: стан та проблеми (2017)
Shahnaz Mahmoodi - Audit evidence and audit equation (2017)
Федірко О. А. - Національні моделі державної підтримки інноваційної діяльності в єс (2017)
Петренко О. І. - Контрейлерні перевезення як інструмент розвитку інтегрованих транспортних систем, Горбенко О. І. (2017)
Паливода О. М. - Галузеві мережеві структури: критерії ідентифікації та оцінювання міжфірмових взаємовідносин (2017)
Парубець О. М. - Дослідження рівня взаємодії транспорту з підприємствами інших видів економічної діяльності України (2017)
Воронкова Т. Є. - Формування системи антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання, Грищук К. В. (2017)
Слободянюк Н. О. - Концептуальні засади удосконалення інвестиційних стратегій розвитку національної економіки та механізмів їх реалізації (2017)
Заколодяжний В. О. - Характеристика сучасних тенденцій інноваційного розвитку страхової діяльності (2017)
Сіухіна К. М. - Методика коефіцієнтного аналізу резервів банку (2017)
Степанчук С. О. - Стан та перспективи розвитку молочного ринку України, Єфісько Ю. Ю. (2017)
Яремко О. П. - Аналіз ефективності функціонування та перспектив розвитку екологічно збалансованого лісового господарства (2017)
Бевзюк-Волошина Л. - Актор у пошуках персонажів: Постнекласичний театр (2015)
Безручко О. - Один з улюблених учнів Леся Курбаса — Гнат Гнатович Ігнатович (2015)
Білик А. - "Заумь" Олексія Кручоних у театральній культурі авангарду (2015)
Веселовська Г. - Військово-політичні аспекти формування репертуару театрів України напередодні Другої світової війни (2015)
Горова Н. - Cупротиви українських митців офіційній доктрині методу соціалістичного реалізму на прикладі творчості Ади Рибачук та Володимира Мельниченка: Межа 1960-х (2015)
Гринишина М. - "Містерія-буф" Володимира Маяковського — маніфест російського "синтетичного" театру 1910–1920-х (2015)
Дрофань Л. - Дев’ятнадцяте грудня 1915 року: Cлідами книжки (2015)
Комарницкая Л. - Ирония как риторическая категория (2015)
Ладоненко М. - Монетний знак як ідентифікатор бренду банкнотно-монетного двору Національного банку України (2015)
Пащенко А. - Ідея "перетворення світу" в фільмах Олександра Довженка (2015)
Пилипушко Б. - Історико-філософські витоки творчих максим Олександра Аксініна (2015)
Протас М. - Tristia. Синдром скрижалей (2015)
Роготченко О. - Методи боротьби офіційного державного апарату з представниками творчої української інтелігенції 1940–1960-х (2015)
Сидоренко А. - Київський період творчості Віктора Пальмова (1925–1929 рр.) (2015)
Смирная Л. - Художественный нонконформизм Украины 1970-х — начала 1980-х: "Cтиль с половиной" (2015)
Сьомкін В. - Оптимізація професійних функцій дизайн-діяльності (2015)
Тукова И. - Метод аналогии в изучении истории сопряжения музыки и естествознания (2015)
Чепелик О. - Одеський кінофестиваль: Війна у повітрі (2015)
Чібалашвілі А. - Вплив мистецьких течій початку ХХ століття на музичне мистецтво (2015)
Чумак Ю. - Естетика "Третього напряму" в естрадній і джазовій музиці Віктора Власова, Душний А. (2015)
Шалінський І. - Джерела становлення української друкованої продукції та виникнення плакату (2015)
Школьна О. - Непересічний дослідник волокитинського фарфору Ївга Спаська: До 125-річчя від дня народження (2015)
Нові вимоги до оформлення матеріалів для публікації в наукових фахових виданнях Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України з урахуванням вимог, затверджених МОН України (наказ від 17.10.2012 № 1111) та вимог наукометричних баз даних "Scopus" і РІНЦ (2015)
Аспірантура Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України за спеціальністю 26.00.01 "Теорія та історія культури (мистецтвознавство)" денної форми навчання за державним замовленням (2015)
Вихідні дані (2015)
Вітренко А. О. - Оцінка впливу економічної ефективності функціонування сфери послуг на економічне зростання (2017)
Клопов І. О. - Циклічність розвитку енергетики та зміна технологічних укладів (2017)
Запотічна Р. А. - Вплив кредитної діяльності транснаціональних банків назовнішню заборгованість України (2017)
Очеретний Д. С. - Глобалізаційні тренди розвитку венчурної індустрії (2017)
Татомир І. Л. - Легалізація досягнень неформальної онлайн-освіти: досвід розвинутих держав у розробленні єдиного інноваційного паспорта навчання (2017)
Васіна А. Ю. - Стратегування як механізм структурного реформування національної економіки (2017)
Глізнуца М. Ю. - Удосконалення управління державною інноваційною політикою (2017)
Коцко Т. А. - Сутність та роль структурної політики в забезпеченні економічної безпеки держави (2017)
Меглей В. І. - Перспективи формування в Україні системи органічного аграрного виробництва (2017)
Набульсі Х. Н. - Національні особливості сучасних моделей державно-приватного партнерства (2017)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційний складник фінансової безпеки держави (2017)
Титаренко Ю. С. - Розвиток аграрно-промислового комплексу через призму інтеграційних процесів (2017)
Хайдура Х. М. - Методичні засади вимірювання внеску інноваційно активного університету в сучасну економіку (досвід міжнародних порівнянь) (2017)
Алєйнікова Н. М. - Методика оцінки потенціалу вартості акціонерного товариства (2017)
Волинець І. Г. - Деякі аспекти управління інноваційним розвитком підприємства (2017)
Гайденко С. М. - Економетрічне моделювання показників функціонування підприємств житлово-комунального господарства (2017)
Гура О. Л. - Підприємницька діяльність у сфері ресторанного господарства (2017)
Думанська І. Ю. - Поліморфність категорії "ефективність" у системі підходів до оцінювання інноваційної діяльності (2017)
Клімова О. І. - Системні елементи розвитку стратегічного потенціалу промислових корпорацій (2017)
Кравчук Н. М. - Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком кадрового потенціалу підприємств, Ільїна О. А. (2017)
Кунаєв А. Ю. - Оцінка ефективності бізнес-процесів під час діагностування ефективності менеджменту машинобудівного підприємства (2017)
Marekha I. S. - The mechanism of financial culture development within the corporate sustainable capital management (2017)
Прокопенко І. В. - Тенденції розвитку машинобудівних підприємств України в розрізі формування їх інтелектуального капіталу (2017)
Рубан В. В. - Цифровий маркетинг: роль та особливості використання (2017)
Севастьянов Р. В. - Конкурентоспроможність потенціалу як необхідна умова розвитку підприємств, Попов О. А. (2017)
Сотниченко В. М. - Механізм управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства (2017)
Тітенко З. М. - Система електронного адміністрування податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників (2017)
Шуміло О. С. - Взаємозв’язок категорій "фінансова безпека підприємства" і "фінансова стійкість підприємства", Савченко К. В. (2017)
Бойко В. В. - Аналізування соціально-екологічної сфери забезпечення економічної безпеки розвитку сільських територій (2017)
Давиденко І. В. - Культурний туризм як сучасний напрям використання та збереження історико-культурної спадщини Одеського регіону (2017)
Лещук Г. В. - Активізація інвестиційної діяльності в регіоні за допомогою формування кластерних структур (2017)
Полякова Ю. В. - Еволюція теоретичних моделей інноваційного розвитку регіону (2017)
Скібська К. О. - Залучення рекрутингових агентств до формування соціальних кластерів (2017)
Говорко О. В. - Сутність демографічного потенціалу: проблеми теорії та практики (2017)
Поліщук Н. О. - Вплив соціальних складників регіональних ринків праці на ефективність діяльності сучасних підприємств, Лизунова О. М. (2017)
Бондаренко А. І. - Фактори впливу на попит на банківські вклади та можливості їх урахування в процесі ціноутворення (2017)
Венгуренко Т. Г. - Роль фінансового посередництва в розвитку економіки України, Мальчевська Р. С. (2017)
Любчик О. К. - Податкові пільги як інструмент стимулювання розвитку реального сектора економіки (2017)
Нетудихата К. Л. - Рейтингове оцінювання діяльності банківських установ (на прикладі середніх банків України), Пташнюк І. В. (2017)
Романовська Ю. А. - Фінансова грамотність населення в Україні, Урбанович В. А. (2017)
Артюх О. В. - Взаємодія фахівців контрольної сфери в умовах інституціоналізації податкового аудиту: ретроспективний аналіз вимог, Бєлінська О. В. (2017)
Волковська Я. В. - Огляд підходів до організації управлінського обліку на підприємстві (2017)
Карпенко Є. А. - Облік та оподаткування оплати праці найманих працівників та членів фермерських господарств (2017)
Прядка Н. М. - Концептуальні засади обліку нефінансових активів у контексті облікових стандартів (2017)
Струк Н. С. - Шляхи вдосконалення обліку виробничих витрат промислового підприємства в умовах застосування концепції ощадливого виробництва, Шпак О. Ю. (2017)
Harkava V. F. - Management of improving the efficiency of the use of labour potential of the region (2017)
Горбачук В. М. - Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2017)
Чеверда С. С. - Особливості моделювання системи економічної безпеки комерційних банків, Лукашенко А. В. (2017)
Бардік М. - Живописна декорація Успенського собору Києво-Печерської Лаври ХІХ століття: До питання атрибуції розписів 1840–1843 рр. (2015)
Безручко О. - Шлях у кінематограф відомого українського актора, режисера і кінопедагога Є. С. Матвєєва (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського