Ульяновська О. В. - Підстави застосування адміністративної відповідальності як засобу забезпечення конституційного права на судовий захист (2017)
Царикова Е. В. - Гармонизация банковского законодательства Украины в рамках Базельских соглашений (2017)
Ченшова Н. В. - Сучасний стан, перспективи розвитку і вдосконалення антикорупційної політики в Україні, Шпилька Л. О. (2017)
Шепетько С. А. - Міжвідомче інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю (2017)
Lečko B. - Злочинність неповнолітніх – історичний екскурс (2017)
Tittlová M. - Информационно-техническое обеспечение и возможности защиты основных прав человека в Словацком уголовном деле (2017)
Вирт А. А. - Уголовно-правовая ответственность за преступления в сфере использования природных ресурсов по законодательству некоторых зарубежных стран (2017)
Данилів О. М. - Поняття серійного вбивства та відмежування його від інших суміжних явищ (2017)
Колос М. І. - Платон: ідеї цивілізаційного розвитку кримінального права (2017)
Корягіна А. М. - Визначення взаємовідносин жертви та злочинця (2017)
Ліховіцький Я. О. - Роль криміногенної ситуації в механізмі індивідуальної злочинної поведінки у сфері службової діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2017)
Плужнік О. І. - Класифікація злочинів проти дітей у кримінальному законодавстві України, Корнієнко М. В. (2017)
Романюк Х. І. - Суб’єкт незаконного проведення аборту (2017)
Андрушко О. В. - Помилка в кримінальному процесі: загальнонаукові та юридичні пролегомени (2017)
Білокінь Р. М. - Відповідальність за невиконання законних вимог і процесуальних рішень осіб, які здійснюють кримінальне провадження (2017)
Бобік В. П. - Історико-правова характеристика розвитку презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини в кримінальному провадженні України (2017)
Болгар О. В. - Особливості проведення спеціального слідчого експерименту у документуванні кримінального автобізнесу (2017)
Васильков Д. С. - Показання як джерело доказу у судових справах на території сучасної України від доби Київської Русі до Соборного уложення 1649 року (2017)
Загурський О. Б. - Застосування кримінальних процесуальних норм на стадії підготовчого провадження як важливий елемент судової діяльності (2017)
Іскендеров Е. Ф. - Оперативні підрозділи в системі суб’єктів кримінального процесуального доказування (2017)
Лушпієнко В. М. - Показання з чужих слів за законодавством України та іноземних держав (2017)
Малярова В. О. - Види і форми взаємодії під впливом нового кримінального процесуального законодавства, Дмитрієва Л. В. (2017)
Пархоменко Я. О. - Підстави застосування тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом (2017)
Скрябін О. М. - Захисник як суб’єкт конфліктних взаємодій у кримінальному провадженні (2017)
Старенький О. С. - Потерпілий як суб’єкт доказування у кримінальному провадженні: проблеми реалізації засади змагальності (2017)
Заборовський В. В. - Страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні: обов’язкове чи добровільне? (2017)
Гавронська І. В. - Немає нічого природнього в катастрофах. Зміст поняття disaster у контексті норм міжнародного права щодо зниження ризиків катастроф (2017)
Камінський І. І. - До питання визначення незбройної сили у міжнародному праві (2017)
Чуєнко В. І. - "Європейська криза біженства": причини формування (2017)
Березянська В. - Функціональна модель его-станів онкологічних хворих. Транзакційний підхід (2016)
Бочаріна Н. - Емпіричне вивчення соціально-психологічних детермінант тривожності у дітей молодшого шкільного віку, Вишковська Л. (2016)
Василькевич Я. - Етичний аспект креативно-інноваційного розвитку постіндустріального суспільства (2016)
Гапон Н. - Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад европейської освіти (2016)
Говорун Т. - Економічні індикатори гендерної рівності, Кікінежді О., Шульга І. (2016)
Грейліх О. - Особливості міжособистісної взаємодії у системі "вчитель-вчитель" (2016)
Канюка С. - Ефективність системи формування толерантності жінок як передумови їх психологічної готовності до материнства (2016)
Кашпур Ю. - Філософсько-психологічне розуміння поняття вірності особистості (2016)
Кириченко Т. - Передумови розвитку саморегуляції поведінки підлітків (2016)
Мазур А. - Особливості та чинники формування вольових якостей у дитини молодшого шкільного віку, Руденко О. (2016)
Матяш М. - Етнопсихологічні особливості українців або шлях до самопізнання (2016)
Рик Г. - Дослідження динаміки особистісних ставлень засобами колірної діагностики (2016)
Савчин О. - Психологічні та педагогічні особливості формування умінь у дітей старшого дошкільного віку продукувати розповіді різного типу (2016)
Стадник Г. - Вплив сім'ї на пізнавальну активність дошкільників (2016)
Хараджи М. - Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності (2016)
Чіп Р. - Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: гендерний аспект (2016)
Щербакова І. - Відповідальність у світлі смисложиттєвих орієнтацій особистості (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Ландэ Д. - Нелинейные свойства мультиагентной модели распространения новостей, Додонов В. (2016)
Коваленко О. - Побудова багаторівневих мультиагентних інформаційних систем заснованих на знаннях (2016)
Косенко С. - Основні положення теорії онтологій та її впровадження в систему правових знань (2016)
Толюпа С. - Построение систем защиты информации на основе многоуровневой иерархической модели, Успенський А. (2016)
Яковів І. - Система забезпечення авторства цифрового фотознімку, Давидюк А., Куликівський І. (2016)
Павленко П. - Метод формування правил екстраполяції інцидентів для мережево-центричного моніторингу інформаційно-телекомунікаційних систем, Віноградов М., Гнатюк С., Гізун А., Гнатюк В. (2016)
Кожедуб Ю. - Збір, обробка, застосування та захист інформації в документах високої соціальної значимості, Лісніченко Т. (2016)
Ivanchenko S. - Statistical reliability of noise hindrance for ensuring protection against leakage of information through technical channels, Bezshtanko V., Havrylenko O. (2016)
Кубявка М. - Математична модель інформаційного впливу на контрагента взаємодії (2016)
Білан С. - Програмно-апаратна реалізація генератора підключів на основі клітинних автоматів, Демаш А. (2016)
Шологон О. - Зменшення загальної кількості логічних елементів у класичному двокроковому помножувачі засобами VIVADO HLS, Шологон Ю. (2016)
Винничук С. - Формирование неравномерных приращений для базового основания модуля в задаче факторизации методом Ферма, Максименко Е. (2016)
Мохор В. - Використання ентропійного підходу для оцінювання ризиків безпеки інформації, Цуркан В., Дорогий Я., Михайлов С., Бакалинський О., Криховецький Г., Богданов І. (2016)
Гончар С. - Аналіз факторів впливу на стан кібербезпеки інформаційної системи об’єкту критичної інфраструктури, Леоненко Г. (2016)
Субач І. - Метод рішення задачі розподілу інформаційного ресурсу в АСУ спеціального призначення при варіативному розмірі інформаційних блоків, Чаузов О., Кучук Н. (2016)
Сакович Л. - Метод обгрунтування розробки першочергових спеціалізованих модулів перспективних апаратних технічного забезпечення засобів спеціального зв’язку, Романенко В., Гиренко І. (2016)
Титул, содержание (2011)
Авраменко В. П. - Формирование растровых изображений с помощью фрактала Госпера, Парамонов А. К., Попов А. В. (2011)
Андрейчіков О. О. - Онтологічна модель інтелектуального капіталу (2011)
Жук М. М. - Аналіз методів дослідження функціонального стану водія і показників його діяльності, Ковалишин В. В. (2011)
Бодянский Е. В. - Об одном подходе к сопоставлению машинного обучения, Волошина Н. А., Рябова Н. В. (2011)
Замула О. А. - Аналітичний підхід в методолгоії оцінювання та управління ризиками інформаційної безпеки, Волобуєв Б. В., Черниш В. І., Іванов К. І. (2011)
Шеховцов В. А. - Оценка и управление качеством процесса разработки программного обеспечения на основе моделей зрелости, Годлевский М. Д., Брагинский И. Л. (2011)
Якименко А. Н. - Особенности оптимизации сайтов для социальных сетей и продвижение сайтов в них, Костромицкий А. И. (2011)
Ярова Т. В. - SQL AZURE DATABASE як інноваційна технологія баз даних, Мякшило О. М. (2011)
Сомик О. І. - Адаптивні семантичні моделі представлення та контролю знань, Головін М. Б. (2011)
Павлишенко Б. М. - Групування текстових даних на основі моделі семантичного контексту (2011)
Жульова А. С. - Система оцінки функціонального стану людини за характеристиками хвиль гемодинамічних показників, Коваленко С. О., Супруненко О. О. (2011)
Землянський О. М. - Оптимізація структури системи пожежного моніторингу при змінному пожежному навантаженні приміщення (2011)
Березуцкий В. В. - Виртуальный производственный участок, интегрированный по вредным и опасным факторам, Радван Арафа Биссиуни (2011)
Волков С. Л. - Проверка валидности методов оценки матриц трафика на основе симулятора высокоскоростных защищенных сетей, Сыропятов А. А. (2011)
Титул, содержание (2011)
Карачун В. В. - Влияние нестабильности значений параметров гироскопов двухканальных схем на погрешность курсоуказания, Мельник В. Н. (2011)
Подоляк О. С. - Дослідження впливу робочих характеристик гасителя коливань на динамічні навантаження, Шевченко С. І., Фесенко Г. І. (2011)
Шамровский А. Д. - Дискретные модели для плоских статических задач теории упругости, Лымаренко Ю. А., Колесник Д. Н., Миняйло Т. А., Кривуляк В. В. (2011)
Калмыков М. А. - Определение функциональной зависимости между амплитудой контейнера и его длиной, Романченко А. В. (2011)
Ламнауэр Н. Ю. - Контрольная карта для различных квалитетов точности (2011)
Апьонкін Ю. В. - Полігональний ефект як фактор відмови ланцюгових передач сільськогосподарських машин, Рябчиков М. Л. (2011)
Авраменко О. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния нетонких конических оболочек переменной толщины (2011)
Канивец А. В. - Влияние амплитуды колебаний обрабатывающего инструмента на величину деформации восстанавливаемых деталей (2011)
Шифрин Б. М. - О двух моделях поперечных колебаний опор шасси пневмоколесных машин (2011)
Сичов Ю. І. - Дослідження амплітуди коливань багатопозиційного ділильного пристрою, Лях Б. Г., Литвиненко І. І., Самчук В. В. (2011)
Фомін В. В. - Оцінювання розрахункових резервів міцності елементів конструкцій окатишевозів (2011)
Сичов Ю. І. - Розробка безвібраційних обробних комплексів, Тарасюк А. П., Лях Б. Г., Самчук В. В. (2011)
Полярус О. В. - Коливання навісного обладнання при динамічних випробуваннях мостових конструкцій, Барчан В. В. (2011)
Шамровский А. Д. - Решение уточненных уравнений, пример внезапно приложенного на торце изгибающего момента, Егармина Л. Н. (2011)
Шамровский А. Д. - Динамическая задача обобщенной термоупругости для изотропного полупространства, Меркотан Г. В. (2011)
Кондратюк О. Л. - Контроль стану фрез по силі різання, Скоркін А. О., Литвинова О. О. (2011)
Быков Ю. А. - Численное моделирование упругих колебаний лопаток турбомашин, Гнесин В. И. (2011)
Кравченко В. М. - Оценка технических состояний механизмов по результатам измерения вибрации, Сидоров В. А., Буцукин В. В. (2011)
Ноженко В. Ю. - Нестационарные процессы в последовательном резонансном контуре, Родькин Д. И., Ченчевой В. В. (2016)
Тертышный В. А. - Модель и метод многоаспектного поиска фактографических данных для поддержки принятия решений, Шевченко И. В. (2016)
Левикін В. М. - Моделі шаблонів поведінки об'єктів контексту знання-ємного бізнес-процесу, Чала О. В. (2016)
Оксанич І. Г. - Розробка методу віртуалізації контролю температури в підкристальній області злитку кремнію, Рилова Н. В., Притчин О. С. (2016)
Тертышный В. А. - Логическое представление документов и запросов поискового модуля медицинской ERP-системы, Тертышный Н. Ю., Шкарупа Н. Л. (2016)
Чучвара А. Є. - Моделювання випадкових потоків маси у двофазній смузі з арксинус-розподілом шаруватих включень за нульової початкової концентрації (2016)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия вибрационной плиты рабочего органа с уплотняемой бетонной смесью, Саленко Ю. С., Жовтяк И. И. (2016)
Кутузова А. С. - Характеризація та фотокаталітичні властивості титану оксиду, отриманого гідролітичним способом, Донцова Т. А. (2016)
Тымчик Г. С. - Методика определения акустоупругих коэффициентов связи для материала фасонных профилей металлических конструкций, Филиппова М. В., Демченко М. А. (2016)
Одарченко М. С. - Порівняльна характеристика якості замороженої риби та удосконалення способів заморожування рибної сировини, Сподар К. В., Карпенко З. П., Косухіна Ю. В. (2016)
Шапко В. Ф. - Дослідження показників біопалива та їх сумішей з дизельним паливом для визначення параметра керування цикловою подачею палива, Шапко С. В., Атамась А. І. (2016)
Барановський М. М. - Особливості екстрагування вінкаміну із трави барвінку малого Vinca minor L, Літвін І. А. (2016)
Нуянзін В. М. - Експериментальні дослідження впливу кліматичних факторів на вогнезахисну здатність покриттів для сталевих конструкцій, Ковальов А. І., Ведула С. А. (2016)
Крайнюков О. М. - Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої токсичності води на водоростях Scenedesmus quadricauda (Turp) Breb, Кривицька І. А., Крайнюков О. О. (2016)
Бахарєв В. С. - Недосконалість існуючої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря на рівні урбосистеми: причини, наслідки, шляхи вдосконалення (2016)
Товста С. М. - Рівненський бурштин – це камінь спотикання, долари під ногами чи джерело наповнення бюджету?! (2016)
Коваленко В. В. - Пріоритетні напрями робіт із захисту працюючих від впливу електромагнітних випромінювань ультрависоких і вищих частот, Тихенко О. М., Левченко Л. О. (2016)
Філіппова Є. В. - Раціональне природокористування промислової іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища шляхом лімітування вилучення деяких видів риб у 2016 році, Федоненко О. В., Маренков О. М. (2016)
Терещенко Т. М. - Використання математичного моделювання в процесах переробки вторинних полімерів, Кузніченко С. Д., Коваленко Л. Б. (2016)
Яблонська К. М. - Вплив фiзичних метoдiв oбpoбки нa вмicт iнулiну в екстрактах кульбaби лiкapcької (Traxacum officinale Wigg.), Косоголова Л. О. (2016)
Колосюк В. П. - Меры безопасности при сотрясательном взрывании в шахтах, опасных по внезапным выбросам угля и газа, Чебенко В. Н., Колосюк А. В. (2016)
Гасанова А. Е. - Структура молекулярних з’єднань бісквітного тіста з еламіном та стевіозидом, Cоколовська О. О. (2016)
Гребенюк Т. В. - Прогнозування розвитку впливу радіоактивних відходів на забруднення підземних вод за двома сценаріями, Сербінова Л. А. (2016)
Грабар І. Г. - Моделювання кінетики деформування високошвидкісного автомобіля Ford Focus III в процесі наїзду на нерухому перешкоду, Сакара І. О. (2016)
Туровська Г. І. - Вплив параметрів шуму на опірність тіла людини електричному струму, Богданенко О. В. (2016)
Dolya K. V. - Modeling of development of transport systems in modern environment (2016)
Колчунов В. И. - Основные результаты экспериментальных исследований сцепления арматуры с бетоном при деформационном воздействии с учетом ниспадающей ветви деформирования, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Івасів В. М. - Методика оцінки залишкового ресурсу сталевих канатів, Слободян В. І., Гриців В. В., Юрич А. Р., Пірко В. М., Піруг М. Б. (2016)
Белінська Г. В. - Актуальні проблеми державних закупівель в Україні в умовах реформування (2016)
Коцкулич Я. С. - Відновлення свердловин шляхом забурювання нових стовбурів, Кирчей О. І., Лазаренко О. Г., Лівінський А. М. (2016)
Желєзний М. Ф. - Корпоративна культура, як елемент удосконалення системи морального стимулювання працівників в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Одарченко Д. М. - Використання каротиновмісної сировини в технології кулінарних напівфабрикатів з м’яса птиці, Одарченко М. С., Карпенко З. П., Доценко А. В. (2016)
Турчин О. П. - Аналіз ІТ-сегменту ринку праці (2016)
Шевченко В. В. - Розрахунок електромагнітно-акустичних перетворювачів для ультразвукового неруйнівного контролю, Олінійчук А. І., Вакуленко В. С., Шалоумов Є. В. (2016)
Алєксєєв О. О. - Взаємовідносини між Bradyrhizobium japonicum і збудниками бактеріозів сої та їх чутливість до пестицидів, Патика В. П., Гнатюк Т. Т. (2016)
Нужна М. В. - Морфо-фізіологічна модель гібридів кукурудзи різних за групами стиглості FAO 300-600 в умовах зрошення, Михаленко І. В., Бойчук І. В. (2016)
Авер’янова Н. М. - Громадянська активність особистості як консолідаційний чинник українського суспільства (2016)
Булига І. І. - Перспективи релігійного буття Волинського регіону (2016)
Васильєва Л. А. - Особливості та роль публічних комунікацій в сучасному соціумі (2016)
Запорожченко О. В. - Антропологічні проблеми інформаційного суспільства (2016)
Коваль А. Я. - Християнство і націоналізм (2016)
Chursinova O. Yu. - Specifies of the paradigm of technical conception in Europe in the Modern Time and their interpretation in Ukrainian philosophy of technique (2016)
Ховалко А. Б. - Мікрокліматична зональна диференціація печерних систем Поділля на прикладі печери "Атлантида" (2016)
Скопцова О. М. - Народно-виконавська манера як художньо-стильова ознака українського народного хорового виконавства (2016)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки на сторінках журналу "Народознавчі зошити" (Львів) (2016)
Королевська А. В. - Інформатизація суспільства в сфері освіти США, Долюк Р. О. (2016)
Кундеус О. М. - Російська агресія в контексті євроінтеграційного курсу України (2016)
Бугаєвський К. А. - Морфологічні значення та антропометричні показники у студенток спеціальної медичної групи за класифікацією Дж. Таннера (2016)
Мариненко С. І. - Потреба студентів вищого навчального закладу у здоровому способі життя, Фрайхофф С. І., Мариненко А. С. (2016)
Glubochenko K. O. - E-Customs in Ukraine: technologies of eDiplomacy (2016)
Кулак Н. В. - Загальні тенденції державного регулювання інноваційного розвитку сфери підприємницької діяльності (2016)
Титаренко О. М. - Теоретичні основи забезпечення духовно-ціннісного розвитку територіальних громад у сільській місцевості в Україні (2016)
Яковлева Л. І. - Громадянська ідентичність як складова легітимності політичної влади (2016)
Жукова В. П. - Реінжиніринг виробничих процесів бібліотеки (2016)
Кобелев А. Н. - Информационная аналитика в контексте трансформации библиотечного социального института Украины (2016)
Мандзяк О. М. - Комунікаційно-проектна співпраця зацікавлених сторін готельно-ресторанного бізнесу: нотатки до проблеми (2016)
Аль-Травнех Е. В. - Дисбаланс провоспалительных интерлейкинов и адипоцитокинов у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2016)
Клітинська О. В. - Лабораторний аналіз адгезивних властивостей матеріалів для відновлення постійних зубів, Васько А. А. (2016)
Мельник В. С. - Аналіз поширеності захворювань зубощелепної системи, які формують попит на стоматологічні послуги, Ізай М. Е., Дуганчик Я. І. (2016)
Панчук О. Ю. - Гігієнічна оцінка основних режимних елементів повсякденної навчальної та позанавчальної діяльності студентів, які здобувають стоматологічний фах (2016)
Сергєєва Н. С. - Сучасні уявлення про множинну лікарську стійкість, а також новітні маркери раку молочної залози, Санкін Ю. Ю., Ніколайчук В. С., Богатчук А. О., Шпиленко О. Ф. (2016)
Слободян К. В. - Роль простагландину Е2 у виділенні осмотично концентрованої сечі за умов навантаження 3% розчином натрію хлориду інтактних статевозрілих щурів (2016)
Стародуб Г. С. - Ефективність застосування талідоміду при лікуванні хворих на мієлодиспластичний синдром, Горяінова Н. В., Перехрестенко Т. П. (2016)
Шутова Н. А. - Вплив електромагнітного випромінювання діапазону 895-905 МГц різної тривалості на клітинний склад периферичної крові 3-місячних щурів, Сулхдост І. О., Шутова І. В. (2016)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості соціальної тривожності студентів, Кармазіна Я. О. (2016)
Вигівська В. М. - Проблема залежності від мобільного телефону у підлітків, Гуріна З. В. (2016)
Висідалко Н. Л. - Психологічний аналіз стресу в навчальній діяльності студентів, Бабенко А. І. (2016)
Гавриловська К. П. - Образ сім'ї в свідомості молодих матерів із різними соціальними статусами, Базилюк І. І. (2016)
Камышин В. В. - Социальная адаптация первокурсников: анализ результатов исследования, Андросович К. А. (2016)
Кізь О. Б. - Формування ґендерної культури студентської молоді у сфері шлюбно-сімейних стосунків засобами інтерактивних технологій (2016)
Кодлубовська Т. Б. - Метод антистресової дихальної фітоаромарегуляції в психологічній практиці (2016)
Кошинська Л. О. - Особливості розвитку самооцінки молодшого школяра, Гуріна З. В. (2016)
Литвинчук Л. М. - Особливості групової психотерапії у психологічній роботі з наркозалежними (2016)
Маянцева Т. О. - Емпіричне дослідження кризової психологічної допомоги дітям дошкільного віку з вимушено переміщених сімей (2016)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічна корекція ненормативної агресивності у дітей та підлітків (2016)
Улунова Г. Є. - Комунікативне вигорання як функціонально-структурні зміни культури професійного спілкування державних службовців (2016)
Харченко А. С. - Психологічні особливості творчих здібностей у підлітковому віці (2016)
Акатріні В. М. - Костянтин Мандичевський: реформатор книгозбірні Чернівецького університету в період перебування у складі Румунії (2016)
Коляда І. А. - Історія становлення блюзу та джазу як музичних жанрів, Конончук Ю. В. (2016)
Кульчицька І. В. - Нелегальні форми релігійної активності національних меншин підрадянської України у 1920-х роках (2016)
Мічуда В. В. - Радянська система освіти у повоєнний період (1945-1950 роки) (2016)
Мочернюк Я. М. - Розвиток польового господарства в поміщицьких маєтках Київської губернії в 1861-1917 роках (2016)
Романенко Т. В. - Свобода слова в медійному просторі сучасної України (2016)
Салата Г. В. - Асиметрія історіографії: нотатки до постановки проблеми (2016)
Червінський А. І. - Роль державних органів і громадських організацій у виявленні і збереженні пам’яток історії та культури Прикарпаття (2016)
Яблонська Д. Р. - Розвиток вищої освіти на Поділлі у 20-х роках ХХ століття (2016)
Atadjanova M. A. - Animatic mythology and its functional nature in the current Uzbek prose (2016)
Bratanich O. V. - Verbal communication strategies of the political media discourse (2016)
Вознюк Г. А. - Образ "країни весни" в збірці Йосано Акіко "Скуйовджене волосся" (2016)
Дячук О. В. - Менасивні та квеситивні мовленнєві акти на прикладі дискурсу соціальної реклами США (2016)
Жураев М. А. - Отголоски античных мифологических сюжетов о грифонах в фольклоре тюркоязычных народов Средней Азии, Кучкаров Т. О. (2016)
Касинець Д. В. - Семантика прикметників, які передають етичну оцінку (2016)
Кенжаева П. У. - Влияние чеховского стиля на рассказы Эсендаля (2016)
Кириленко Н. І. - Символонаповнення образу маку в поезії М. Вінграновського, Радченко К. В. (2016)
Коржик А. О. - Трапеза як інтерсеміотичний фольклорний текст (2016)
Кучер З. І. - Лексичні особливості перекладу німецькомовних фахових різногалузевих текстів, Сидоренко Л. М. (2016)
Кушнір Л. О. - Авторська лексика Дж. Р. Р. Толкіна в українському відтворенні: перекладацькі стратегії (2016)
Ольховська Ю. Д. - Трихотомія "статика – динаміка – історія" в концепції І. О. Бодуена де Куртене (2016)
Orlova M. O. - Das reisemotiv in den werken von schriftstellern der 68er generation (2016)
Пангелова М. Б. - Епістолярій Уласа Самчука як індикатор літературного побуту його часу (2016)
Петрик О. М. - Дієприкметник як перекладацька проблема (2016)
Посохова А. В. - Когнітивно-семантичний простір професійного роману (2016)
Рожков Ю. Г. - Термін та термінологія. Ветеринарна лексика (2016)
Ситник О. В. - Основні напрями вивчення психологічної новелістики М. Хвильового (2016)
Собецька Н. В. - Вживання фемінітивів, як прояв ґендерної культури (2016)
Тендітна Н. М. - "Безодня" смертей у романі Є. Пашковського, Смірнова Н. Є. (2016)
Тошхужаева Ш. Г. - Лингвопоэтическое исследование художественной литературы – описательные средства (2016)
Білостоцька О. В. - Структура мотиваційної сфери особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Бопко І. З. - Іншомовна підготовка майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей – одне із завдань євроінтеграції (2016)
Вінтюк Ю. В. - Стан підготовки майбутніх психологів у ВНЗ України з позицій сучасних вимог (2016)
Віцюк А. А. - Методика формування орфографічної грамотності студентів-іноземців першого курсу ВНЗ за допомогою різних видів диктантів (2016)
Гінкевич О. В. - Методика формування аналітико- синтетичних умінь п’ятикласників під час вивчення літератури (2016)
Грегоращук Ю. В. - Професійно-орієнтований підхід до навчання іноземної мови як основа відбору змісту освіти (2016)
Денисенко Н. Г. - Компетентнісно-орієнтоване наставництво як засіб інноваційної підготовки майбутніх офіцерів запасу в умовах ВНЗ, Смірнов С. В. (2016)
Жидкова Н. М. - Можливості навчальних програм для реалізації міжпредметних зв’язків на уроках правознавства (2016)
Заїка О. В. - Курс: "Практикум з розв’язування задач з вищої математики" для магістрів – майбутніх викладачів математики (2016)
Ісак Л. М. - Проблеми інформатизації технологій навчання на сучасному етапі: досвід та перспективи вітчизняної науки (2016)
Канівець О. М. - Освітянська діяльність Феофана Лебединцева – ученого, педагога, літератора та викладача іноземних мов, Драганчук А. В. (2016)
Карабін О. Й. - Проектна діяльність у формуванні професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2016)
Козак Х. І. - Моральність молодших спеціалістів сестринської справи: постановка проблеми і можливі шляхи її вирішення (2016)
Кричківська О. В. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності, Лиса Н. С. (2016)
Кузло Н. М. - До питання про особливості формування англомовної лексико-граматичної компетенції студентів будівельних спеціальностей в межах комунікативно-когнітивного підходу (2016)
Лесик Г. В. - Методологічні особливості соціально-гуманітарної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України (2016)
Лисиця Д. Л. - Структура професійної компетентності майбутніх зубних гігієністів (2016)
Малихін О. В. - Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови студентів філологічних спеціальностей (2016)
Malykhin O. V. - Genesis of the notion "method" in the context of modern pedagogy (2016)
Мартинів О. М. - Наукові засади використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’язбереження майбутніх фахівців (2016)
Мельничук Ю. П. - Формирование рефлексивной компетентности как педагогическая проблема (2016)
Міськевич Л. В. - Актуальність проблеми формування готовності майбутніх керівників навчальних закладів до використання інноваційних технологій управління в професійній діяльності (2016)
Новосельська Н. Т. - Формування екологічної культури молодших школярів у оповіданнях Василя Сухомлинського (2016)
Овсієнко Л. М. - Особливості поетапного навчання ділової комунікації майбутніх фахівців сфери обслуговування (2016)
Окіпняк Д. А. - Інтерпретація та обґрунтування моделі фахівця із розмінування з урахуванням вимог сьогодення, Малюк В. М., Окіпняк А. С. (2016)
Островська Н. Д. - Особистісно орієнтований підхід у підготовці економістів аграрного профілю (2016)
Патієвич О. В. - Змістове наповнення та структура етапів навчання англомовного академічного письма студентів магістратури (2016)
Пікон К. С. - Американський досвід організації ступеневої медсестринської освіти (2016)
Попович В. І. - Формування професійно-мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців з туристичного обслуговування (2016)
Пшенична Н. С. - Викладання хімічних дисциплін у майбутніх учителів нехімічних спеціальностей як запорука формування професійної компетентності (2016)
Радзієвська О. В. - Аудіювання як частина процесу розвитку комунікаційної компетенції студентів (2016)
Радченко Є. О. - Особливості спортивного відбору футболістівна етапі попередньої базової підготовки з урахуванням фізичної підготовленості (2016)
Рижкова С. В. - Використання інноваційних технологій в процесі вивчення англійської мови у вищій школі (2016)
Рожков Ю. Г. - Використання методу кейсів при формуванні професійної культури ветеринарів (2016)
Рязанцева О. В. - Уміння викладача дистанційної системи освіти, необхідні для успішної комунікативної взаємодії з учасниками навчального процесу (2016)
Сердюк Н. Ю. - Сучасні гаджети в умовах трилінгвального навчання майбутніх учителів іноземних мов, Марченко Н. М. (2016)
Стражнікова І. В. - Система освіти України в перші роки незалежності (2016)
Човган О. О. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до тренінгової роботи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Шевченко В. М. - Особливості професійної соціалізації майбутніх фахівців економічної сфери в процесі фахової підготовки (2016)
Шостаківська Н. М. - Процес формування інформаційної компетентності майбутніх економістів у системі освіти (2016)
Шульга Т. А. - Використання інтерактивних методик для формування геоморфологічних понять у процесі навчання географії, Покась Л. А. (2016)
Шумило І. І. - Формування комунікативної компетентності студентів засобами інтерактивних технологій на заняттях іноземної мови (2016)
Ястремська С. О. - Нормативне і правове забезпечення системи дистанційної освіти в Україні (2016)
Булат Н. М. - Періодизація українського законодавства у сфері регулювання доменних імен (2016)
Вороніна Н. В. - Щодо питання необхідності правового регулювання загальнообов’язкового медичного страхування в Україні (2016)
Громова А. О. - Щодо проблемних питань кредитних зобов’язань (2016)
Дмитрієва Л. В. - Актуальні питання використання допомоги спеціалістів та експертів у розслідуванні зґвалтувань, вчинених неповнолітніми (2016)
Дорощук М. З. - Законодавчі дефініції понять "спеціальність" та "спеціалізація" та їх використання у нормативному регулюванні кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні: теоретико-правовий аналіз (2016)
Коляда Т. А. - Перспективні сфери застосування державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Кравцова К. М. - Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід правового регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Кривенко Ю. В. - Благодійна та волонтерська діяльність: спільне та відмінне (2016)
Маланчук П. М. - Пробація в Україні: бути чи не бути, Голодна А. С. (2016)
Петрівна Л. С. - Співробітництво України з Інтерполом під час кримінального провадження, Маланчук П. М. (2016)
Полтавченко К. Г. - Структура господарського законодавства в Об’єднаних Арабських Еміратах (2016)
Руденко О. В. - Адміністративні послуги: сутність та поняття (2016)
Слабко С. М. - Сутність та зміст правосуб’єктності людини: теоретичний, історичний та міжнародний аспекти (2016)
Абрамова А. С. - Проблематика податкового адміністрування та шляхи вирішення (2016)
Азаренков Г. Ф. - Компетентнісний підхід як чинник підвищення економічної безпеки підприємства, Каткова К. В. (2016)
Азарова А. О. - Удосконалення збутової діяльності підприємства засобами сучасних інформаційних технологій, Присяжнюк М. В., Нестерук І. О. (2016)
Балянт Г. Р. - Вдосконалення кредитної стратегії банку в контексті управління кредитним ризиком (2016)
Бєлік Ю. В. - Теоретичні засади економічної безпеки підприємств: сутність, значення та забезпечення (2016)
Бикова А. Л. - Складові ефективної адаптації персоналу, Паранько Д. Д. (2016)
Бондарчук Н. В. - Удoскoналення управлінськoгo oбліку реалізації прoдукції в сільськогосподарському підприємстві, Гoнчарoв Т. Т. (2016)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Роль податкового потенціалу в забезпеченні розвитку регіону, Місюченко А. Е. (2016)
Васільєва Л. М. - Формування системи внутрішньогосподарського контролю в аграрних підприємствах, Жос М. Г. (2016)
Васільєва Л. М. - Теоретичні аспекти організації бухгалтерського обліку на підприємстві, Мостипака В. Р. (2016)
Васільєва Л. М. - Теоретичні та облікові аспекти реалізації продукції, Неїсало В. В. (2016)
Васільєва Л. М. - Теоретичні основи обліку основних засобів на сільськогосподарських підприємствах, Скінтеяну О. І. (2016)
Вашечко Ю. В. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та їх класифікація (2016)
Вірковська А. А. - Пріоритети реалізації зовнішньоторговельних інтересів України з країнами Європи (2016)
Владика О. Є. - Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (2016)
Воляк Л. Р. - Аналітична оцінка екологобезпечного виробництва (2016)
Временко Л. В. - Перспективи розвитку добровільного медичного страхування, Матвейко Т. Г. (2016)
Галіцейська Ю. М. - Проблеми банківського кредитування малого і середнього підприємництва (2016)
Гевліч Я. В. - Методичні підходи щодо дослідження проблеми управління якістю продукції (2016)
Глухова С. В. - Підходи до сутності заробітної плати, Зотова А. А. (2016)
Гортовенко Є. С. - Організація та особливості документального оформлення первинного обліку капітальних інвестицій в придбання, виготовлення та оновлення (модернізацію) основних засобів сільськогосподарських підприємств, Бурковська А. В. (2016)
Гребеннікова А. А. - Удосконалення фінансово-інвестиційного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, Кошман Я. О. (2016)
Гриценко В. І. - Особливості управління збутом та вдосконалення форм реалізації сільськогосподарської продукції, Мельник О. І. (2016)
Гусак А. В. - Сутність та класифікація помилок у професійних стандартах (2016)
Давидюк Л. П. - Україна на міжнародному ринку туристичних послуг: сучасний стан та перспективи розвитку, Турлюк І. В. (2016)
Дарибекова А. С. - Тенденции развития инвестиционной деятельности в современных условиях экономики Казахстана, Дарибеков С. С. (2016)
Дуда Н. І. - Проблеми комерціалізації інноваційних розробок для підприємств сфери охорони здоров’я, Бояринова К. О. (2016)
Єкель Г. В. - Практичні аспекти формування ефективності виробництва зерна сої за органічної системи землеробства, Коваленко Г. В., Лупеха І. М. (2016)
Єхалова Г. В. - Теоретичні основи державного регулювання страхового ринку: історичний аспект (2016)
Жаворонок А. В. - Диверсифікація банківських послуг: факторний вплив (2016)
Жолоб В. М. - Практика формування інформації про платоспроможність та ліквідність компанії сфери телекомунікацій, що застосовує МСФЗ (2016)
Зайченко М. В. - Моделювання багатомірної структури бізнес-процесів на підприємстві (2016)
Зварич О. М. - Особливості організації системи внутрішнього контролю публічних акціонерних товариств (2016)
Зеркаль А. В. - Концептуальні підходи до розвитку свідомості персоналу та корпоративної культури підприємства (2016)
Ільїн В. Ю. - Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з оплати праці, Cороколіта Д. О. (2016)
Іськевич П. В. - Прибуткове оподаткування підприємств в умовах реформування податкової системи України (2016)
Каньшина А. В. - Управління персоналом банку як засіб попередження його внутрішніх загроз, Новікова Т. В. (2016)
Касій Л. В. - Загальні засади співпраці новостворених об’єднаних територіальних громад з Європейським банком реконструкції та розвитку на Львівщині (2016)
Кісіль Б. О. - Методи визначення та оцінки репутаційних ризиків підприємства (2016)
Ковальчук Н. О. - Управління рухом грошових коштів вітчизняних підприємств: окремі теоретичні та практичні аспекти, Сокач М. І. (2016)
Коляда І. В. - Поняття та сутність комплаєнс-контролю у вітчизняній економічній науці та суспільному дискурсі (2016)
Коляда Ю. В. - Ризики настання кризового стану на підґрунті ортодоксальних моделей економічної динаміки, Бондар В. А. (2016)
Коніна М. О. - Напрями зміцнення фінансової бази та незалежності органів місцевого самоврядування, Мрічка А. А. (2016)
Кукіна Н. В. - Оцінка експорту як важеля конкурентоздатності національної економіки, Бакіна Т. В. (2016)
Куць Т. В. - Аналіз витрат та ефективності виробництва насіння ріпаку в Україні (2016)
Лазоренко Т. В. - Особливості дистанційного менеджменту в Україні на прикладі компанії "NІCE Solutions", Бобейко І. О., Половинкіна А. О. (2016)
Лазоренко Т. В. - Інтерім-менеджмент: проблеми та перспективи в Україні, Булавіна А. Д., Москаленко О. Д. (2016)
Лазоренко Т. В. - Влияние конфликтов на производительность труда и управление ими, Кульчицкая А. Е., Сердюк Ю. С. (2016)
Ларіна Я. С. - Брендинг як складова маркетингової діяльності та необхідна умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку молочної продукції, Медведкова І. І. (2016)
Лесік І. М. - Шляхи розв’язання проблеми дефіциту державного бюджету, Войналович А. М. (2016)
Лесік І. М. - Інфляція: причини та наслідки, Данилов М. В. (2016)
Лесік І. М. - Динаміка номінальної і реальної заробітної плати в Україні, Доскалов І. С. (2016)
Лисиціна І. Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність як фактор підвищення конкурентоспроможності на ПАТ "Яготинський маслозавод" "Яготинське для дітей" (2016)
Лиськова Л. М. - Аналіз динаміки торговельно-економічних відносин Україна-ЄС: ефекти після підписання угоди про асоціацію (2016)
Лігоненко Л. О. - Розробка та впровадження корпоративної соціальної звітності, Тремблюк М. Д. (2016)
Лозовський О. М. - Українське підприємництво в сучасних умовах: проблеми і перспективи розвитку (2016)
Лозовський О. М. - Лідерство як ключовий фактор впливу на креативний потенціал персоналу, Зайцева Д. Є. (2016)
Лозовський О. М. - Напрямки оптимізації стратегії управління персоналом вітчизняних підприємств, Маценко А. А. (2016)
Лопатенко Д. Б. - Сучасні тенденції інвестиційних процесів: глобальний вимір (2016)
Лопащук І. А. - Роль маркетингових досліджень у функціонуванні вітчизняних підприємств, Данилюк М. І. (2016)
Мироненко А. О. - Функції державних та місцевих фінансів України, Серьогін С. С. (2016)
Миронець Ю. В. - Економічна сутність поняття "фінансово-економічна безпека підприємства" (2016)
Мокрій О. Г. - Еволюція розвитку агропромислового комплексу регіону у трансформаційній економіці (2016)
Москвіченко І. М. - Порівняльний аналіз вартості постачань газу по трубопроводах та скрапленого природного газу морем, Кобзарук В. О. (2016)
Носенко І. Ю. - Проблеми обліку та управління дебіторською заборгованістю (2016)
Овсюк Н. В. - Особливості побудови системи бюджетування на сучасних підприємствах, Моторна О. С. (2016)
Овчаренко Т. С. - Підходи до оцінювання ефективності інвестицій у розвиток персоналу ПрАТ "Філіп Морріс Україна", Руденко Є. О. (2016)
Одарченко А. М. - Підвищення конкурентоспроможності підприємства молочної промисловості, за рахунок впровадження системи НАССР, Сподар К. В., Карбівнича Т. В., Албатова Я. Ю. (2016)
Олійник А. В. - Реструктуризація та реорганізація як інструменти антикризового управління банком, Мартинюк А. М. (2016)
Павлюк Т. І. - Споживчі уподобання та реальна можливість їх задоволення, Ярош В. І. (2016)
Пастушенко А. І. - Формування цінової політики на сільськогосподарських підприємствах (2016)
Петраков Я. В. - Детермінанти результативності фінансових та фіскальних інструментів в процесі модернізації електроенергетичної галузі України (2016)
Петруновська О. В. - Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні, Ільків Д. М. (2016)
Пірог С. В. - Методика визначення ефективності птахівничого підприємства (2016)
Полагнин Д. Д. - Рейтингування системно важливих банків, Шинкарюк О. О. (2016)
Полянська А. С. - Гармонізація соціальної відповідальності з економічними інтересами підприємства, Самарський С. В. (2016)
Романюк М. М. - Амортизаційна податкова різниця та її стимулюючий вплив на інвестиційну діяльність підприємств України, Герман Н. Ю. (2016)
Савич О. П. - Особливості формування довготермінових відносин з покупцем на автомобільному ринку (2016)
Самофатова В. А. - Структура агропродовольчої сфери як організаційно-економічної системи (2016)
Самчук Г. П. - Стан та тенденції розвитку вітчизняного та світового ринків меду (2016)
Семенова Т. В. - Порівняльна оцінка інвестиційних проектів з урахуванням їх ефективності і рівня ризику, Протопопова О. С. (2016)
Сіренко Н. М. - Напрями удосконалення обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, Коваль С. Ю. (2016)
Смачило Т. В. - Теоретичні засади управління системою інформаційної безпеки підприємства, Кахній М. І. (2016)
Старух А. І. - Система моніторингу підприємництва в державному секторі економіки (2016)
Таран Т. О. - Способи цінової та нецінової конкуренції у сучасному бізнесі (2016)
Ткаченко О. С. - Агроконсалтинговий центр в розрізі економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2016)
Трифонова О. Д. - Наслідки процесів глобалізації для економіки України, Таран В. В. (2016)
Турський І. В. - Особливості сучасних інноваційних стратегій транснаціональних корпорацій, Сус М. М. (2016)
Успаленко В. І. - Умови вступу банків в міжнародні карткові платіжні системи, Калмикова В. Г. (2016)
Уханова І. О. - Оптимізація обліку фінансових результатів у зовнішньоекономічній діяльності підприємств, Башилова В. В. (2016)
Черепанин М. І. - Оподаткування суб’єктів малого бізнесу: сучасний стан та напрями реформування (2016)
Швиданенко Г. О. - Забезпечення конкурентних переваг у контексті формування ресурсного портфеля підприємства, Теплюк М. А., Декрет І. І. (2016)
Штепенко К. П. - Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні, Деркаченко А. В. (2016)
Юрій Е. О. - Особливості формування доходної частини бюджету в сучасних умовах, Гриник В. Ю. (2016)
Юрій Е. О. - Практика оцінювання рівня боргової безпеки держави, Грицак А. В. (2016)
Юрій Е. О. - Управління діяльністю підприємства в умовах кризи: інструменти та моделі, Гросу К. В. (2016)
Юрій Е. О. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в Україні, Дарабан Н. Р. (2016)
Юрій Е. О. - Практика справляння акцизного податку в Україні, Лисенко Н. П. (2016)
Юрій Е. О. - Фінансове стимулювання в системі управління персоналом підприємства, Никифорак С. П. (2016)
Яремко З. М. - Щодо національного брендингу в Україні в контексті просування її інтересів у світі, Ткач Г. В. (2016)
Ярошенко Л. Л. - Концесія як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні (2016)
Ястремська Н. М. - Оптимізація формування корпоративної культури (2016)
Вихідні дані (2016)
Винарчик О. П. - Укладення польського Кримінального кодексу 1932 р., його джерела, структура, зміст та особливості (2017)
Дмитришин Ю. Л. - Хелмінське право в "Екстракті малоросійських прав" 1767 р. та "Екстракті із указів, інструкцій та установлень" 1786 р. (2017)
Задорожний Ю. А. - Люстрація як спосіб оновлення державної влади (2017)
Зуєва В. О. - Правові питання регіональної інституціалізації, Прудников Д. П. (2017)
Тітаренко А. А. - Соціально-політичні конфлікти як базовий критерій історії періодизації принципу права нації (народу) на самовизначення (2017)
Торончук І. Ж. - Студентське товариське життя Буковини (1875–1940 рр.), Грекул-Ковалик Т. А. (2017)
Бєлов Д. М. - Правовий простір держави: конституційно-правові засади, Жежіхова М. (2017)
Гринь А. А. - Система конституційних процесуальних гарантій недоторканності житла чи іншого володіння особи під час здійснення негласних слідчих дій (2017)
Громовчук М. В. - Право людини на життя: питання доктринального тлумачення, Рогач І. (2017)
Журавльова Г. С. - Принцип соціальної держави та природа позитивної дискримінації (2017)
Лемак О. В. - Етнокультурна безпека Угорщини за новою конституцією (2017)
Ленгер Я. І. - Органи місцевого самоврядування та інші органи як суб’єкти правовідносин із врегулювання муніципально-правових колізій (2017)
Медвідь А. Б. - Закріплення прав людини та основоположних свобод у Конституції УРСР 1978 року (2017)
Мостовенко О. С. - Співвідношення понять "медична допомога" та "медична послуга" у контексті реалізації конституційних прав громадян (2017)
Осадча І. А. - Щодо проблеми співвідношення категорій "конституціоналізм" і "конституційний процес" (2017)
Савчин М. В. - Методологія юридичних досліджень у сфері публічного права (2017)
Алєксєєва Н. С. - Захист прав та інтересів відповідача під час забезпечення позову в контексті принципів цивільного процесуального права (2017)
Піхурець О. В. - Розвиток правового регулювання відносин, пов’язаних із використанням "сирітських творів" в Україні та країнах Європейського Союзу, Литвин С. Й. (2017)
Литвин С. Й. - Аналіз особливостей інституту давності у праві інтелектуальної власності України, Сухоребра Т. І., Киричук А. С. (2017)
Мул А. М. - Особливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок надзвичайних ситуацій природного характеру, в цивільному праві (2017)
Ольховик Л. А. - Види брокерської діяльності в Україні, Райчева Д. В. (2017)
Парасюк М. В. - Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні (2017)
Rudenko O. V. - Public and private components in the international tourism legislation, Vaitsekhovska O. R. (2017)
Чепис О. І. - Сутність факторингу та його переваги над іншими фінансовими інструментами, Юска А. І. (2017)
Вітко О. Ю. - Інсайдерська інформація та маніпулювання на фондовому ринку: аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2017)
Замрига А. В. - Гармонізація українського господарського права та комерційного права країн Європейського Союзу (2017)
Пирога І. С. - Правові аспекти економічної стратегії України, Пирога С. С. (2017)
Феделеш Е. М. - Принцип найбільшого сприяння в тарифному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності (2017)
Кампі О. Ю. - Трудові відносини у професійному спорті (2017)
Мельник В. П. - Поняття і класифікація принципів трудового права, Солонинка Н. Г. (2017)
Остапенко Л. О. - Соціальний діалог як інструмент регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2017)
Treľová S. - Information and communication technologies and their influence on an employee’s life (2017)
Фурлет Н. Я. - Контракт із керівником вищого навчального закладу: актуальні питання (2017)
Кондратенко Д. Ю. - Правові питання обліку земель як функції управління у сфері їх використання та охорони (2017)
Нестерова Н. І. - Теоретико-правові аспекти розуміння раціонального природокористування як принципу права (2017)
Сидоров Я. О. - Вплив глобалізації на формування державної аграрної політики в контексті її правового забезпечення (2017)
Шабанов Р. І. - Правове регулювання оренди водних об’єктів для аквакультур: природоохоронний аспект (2017)
Бисага Ю. М. - Рецензія на монографію Бліхар Марії Миронівни (2017)
Титул, содержание (2011)
Аниськов А. В. - Параметрическое управление преобразователями постоянного напряжения с индивидуальным дозирующим элементом, Харитонов А. А. (2011)
Брешев В. Е. - Структурний синтез безконтактних приводів робочих машин, Брешев О. В. (2011)
Вікторова О. В. - Методика побудови функцій приналежності інформативних параметрів динамічних режимів роботи дорожньої машини (2011)
Горяинов А. Н. - Построение модели объекта диагностирования на транспорте (2011)
Доля К. В. - Щодо розподілу транспорної роботи в системі міського пасажирського транспорту (2011)
Лазько І. В. - До питання оцінення результативності системи управління якістю науково-дослідних установ (2011)
Агеев Д. В. - Планирование распределения длин волн при проектировании транспортной сети DWDM, Ковальчук В. К., Переверзев А. А. (2011)
Старостіна А. Ю. - Формування потенційних напрямів розвитку комунального підприємства з водопостачання та водовідведення (2011)
Турпак С. М. - Удосконалення мікрологістичної системи транспортування агломерату на металургійних підприємствах, Грицай С. В., Віговська О. О. (2011)
Филиппенко И. В. - Математическая модель систем радиочастотной идентификации с кодовым разделением каналов (2011)
Стрелковская И. В. - Тензорный метод решения задач управления трафиком с поддержкой сетевых параметров качества обслуживания, Соловская И. Н. (2011)
Внукова Н. В. - Вплив автомобільних доріг на екобезпеку комплексу "автомобіль-дорога-середовище" (2011)
Коваленко А. М. - О методологии обращения сотходами (2011)
Рисухін В. В. - Переробка концентратів, що утворюються при нанофільтраційному очищенні вод з підвищеною мінералізацією, Шаблій Т. О., Гомеля Д. М. (2011)
Євлаш В. В. - Адаптація методу кулонометричного титрування щодо визначення антиоксидантної активності рослинної сировини та дієтичних добавок, Міхайленко В. Г., Акмен В. О. (2011)
Погожих М. І. - Внутрішні чинники процесу гідротермічної обробки круп з використанням принципів ЗТПсушіння, Пак А. О., Міщенко Т. В., Жеребкін М. В. (2011)
Воронцова Ж. В. - Використання мікроскопічного методу для знаходження розподілу об’єму частинок харчових порошків за розмірами, Павлюк І. М. (2011)
Титул, содержание (2011)
Вахула Я. І. - Склокерамічне покриття для захисту пакетів холодної набивки в обертових регенеративних повітропідігрівниках, Кузнецова М. Я., Кравець Т. Ю., Коваленко Т. П. (2011)
Кравець Т. Ю. - Утилізація тепла відпрацьованої пари турбін теплових електричних станцій, Кузнецова М. Я., Павліш А. М., Баранович Д. С. (2011)
Мальований М. С. - Гранулювання паливних матеріалів, Бать Р. Я. (2011)
Терещенко Ю. М. - Энергетический баланс двухконтурного турбореактивного двигателя, Дорошенко Е. В., Волянская Л. Г., Ластивка И. А. (2011)
Зубенко Д. Ю. - Обоснование диагностических признаков дисбаланса роторов тяговых электродвигателей подвижного состава (2011)
Карпович О. Я. - Алгоритм моделирования вентильно-индукторных электроприводов микрокомпрессоров, Онищенко О. А. (2011)
Канюк Г. И. - Повышение экономичности и надежности конденсационных устройств поверхностного и смешанного типа, Михайский Д. В., Омельченко Л. Н., Кириченко И. К., Червоный В. В., Мисько А. Р. (2011)
Папченко А. А. - Модернізація теплогенеруючого агрегату з метою підвищення ефективності подрібнення зернових культур (2011)
Щербак Я. В. - Повышение качества электрической энергии на выходе тяговой подстанции постоянного тока, Слободчиков И. В. (2011)
Гуз Ю. Т. - Безпека активних енергетичних систем з позицій методів суб’єктивного аналізу, Прохоренко І. В., Тіміна А. Л., Плахова М. О. (2011)
Рындяев В. И. - Особенности формирования нагрузок в приводе устройства для выталкивания коксового пирога (2011)
Лисих О. В. - Способи утилізації теплоти відхідних газів газотурбінної установки (2011)
Годун Р. Л. - Імовірнісний аналіз безпеки як іструмент з підвищення рівня безпеки АЕС, Кравець С. В. (2011)
Бойко В. С. - Экономическая эффективность реализации энергосберегающего проекта на насосной станции водооборотного цикла, Сотник Н. И., Сотник И. Н. (2011)
Юрьева Е. Ю. - Проверка адекватности графического метода определения конечной температуры нагрева асинхронных двигателей, Шайда В. П., Пацула А. Ф. (2011)
Евдокимов А. А. - Разработка подсистемы теплоснабжения муниципальной ГИС г.Харькова, Новикова Ю. В. (2011)
Гнесин В. И. - Анализ аэроупругого поведения лопаточного венца в полуторной ступени осевого компрессора, Колодяжная Л. В., Огурцов К. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Мещеряков В. И. - Информационный подход к повышению живучести систем с теплонагруженными приемниками, Зайков В. П., Гнатовская А. А. (2011)
Путятин В. П. - Автоматизация проектирования раскроя электротехнического материала, Путятин П. В. (2011)
Халимов Г. З. - Алгоритм универсального хеширования по кривой Сузуки, Котух Е. В. (2011)
Царенко В. Т. - Антенна с дискретно-амплитудным сканированием диаграммы направленности (2011)
Журавлёв В. Я. - Определение статистических характеристик пьезоэлектрических пластин, Меняйло А. Д. (2011)
Астраханцев А. А. - Аналіз ефективності і завадостійкості системи OFDM, Войтюк А. А. (2011)
Новоселов С. П. - Разработка системы электронного голосования, Богдан Ю. И., Веселая О. О. (2011)
Егорова И. Н. - Интерактивное приложение по выбору оптимального рекламного обращения, Мамина О. С. (2011)
Егорова И. Н. - Разработка онлайн-приложения по созданию оптимальной структуры Web-шаблонов, Кобер-Паньковская М. А. (2011)
Нестеренко Н. Н. - Применение технологий Java Server Pages для разработки ПО предприятия "Тюнинг-ателье", Павленко Е. П. (2011)
Глушенкова И. С. - Прикладные аспекты реализации методов и информационных технологий оценивания сложных объектов, Кучеренко Е. И. (2011)
Завгородня К. В. - Розробка підстеми моніторингу ринку праці з використанням ГІС-технологій, Євдокімов А. А. (2011)
Одейчук А. Н. - Метод синтеза моделей прогнозирования временных рядов в информационных управляющих системах (2011)
Олейников А. В. - Выбор программных технологий разработки программного обеспечения серверной части хостинг-провайдера, Павленко Е. П., Айвазов В. А. (2011)
Коваленко Н. А. - Методы подповерхностной радиолокации для обнаружения людей за непрозрачными средами (2011)
Патракеев И. М. - Моделирование дорожного движения на перекрестке с применением геоинформационных технологий, Зиновьев М. А. (2011)
Гюлев Н. У. - Кластерный анализ исследований влияния транспортного затора на состояние водителей (2011)
Поляков А. В. - Розробка методики підвищення GPS/GNSS точності для модернізації геодезичної мережі (2011)
Шинкаренко Ю. К. - Моделирование воздействий атмосферного ЭМИ на систему наружного наблюдения, Меняйло А. Д. (2011)
Кучеренко Е. И. - Планирование и управление ГИС-проектами сложных пространственно распределенных объектов, Свинарева О. Ю. (2011)
Бакуліна С. В. - Земельні правовідносини як передумова виникнення публічно-правового спору (2017)
Бурцева О. В. - Генезис розвитку надання публічних послуг в Україні, Легеза Є. О. (2017)
Волк Н. В. - Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративно-правового регулювання фармацевтичної галузі (2017)
Губанов О. О. - Етапи адаптації українського законодавства у сфері публічної служби до acquis communautaire Європейського Союзу (2017)
Губіна Г. Л. - Становлення та розвиток українського законодавства про ліцензування морської сфери (1991–1999 рр.) (2017)
Капля О. М. - Втілення принципу законності адміністративного судочинства в законодавстві України (2017)
Карпунцов В. В. - Проблемні питання реалізації функцій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та шляхи їх вирішення (2017)
Кравченко І. С. - Актуальні питання призначення на посади поліцейських (2017)
Кукшинова О. О. - Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення на морському транспорті, Біла В. Г. (2017)
Овсянніков Є. С. - Видатки бюджету як правова категорія (2017)
Орлова В. О. - Законність у галузі адміністративного права: спроба аналізу на основі параметричної теорії систем А. Уйомова (2017)
Очкуренко С. В. - Розмежування цивільних і фінансово-правових зобов’язань (2017)
Пасічник А. В. - Проблеми впровадження місцевих електронних петицій (2017)
Тамаря Я. В. - Принципи адміністративної процедури з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2017)
Тацишин І. Б. - Деякі правові аспекти впливу рішень Верховного Суду України на пенсійне забезпечення громадян України (2017)
Чорна Ю. В. - Поняття й сутність атестування поліцейських в Україні (2017)
Вечерова Є. М. - Нормативність кримінального права в основних типах кримінально-правових систем сучасності (2017)
Ізосімова К. С. - Окремі аспекти виконання покарання у вигляді позбавлення волі під час тримання засуджених у дільниці ресоціалізації колоній мінімального рівня безпеки (2017)
Кочуріна Д. В. - Види покарань, що передбачені за необережні злочини: результати вивчення кримінального законодавства України (2017)
Кулик К. Д. - Загальносоціальне запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні (2017)
Михальченко О. М. - Кримінологічний аналіз корупції як один із елементів системи антикорупційних заходів (2017)
Мусиченко О. М. - Оцінні поняття в контексті зрозумілості кримінального закону (2017)
Невідома Н. В. - Фінансування дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (стаття 110-2 Кримінального кодексу України): проблемні питання, Шульженко О. В. (2017)
Пєнязькова О. О. - Ознаки, що кваліфікують самовільне зайняття земельної ділянки за Кримінальним кодексом України (2017)
Продіус К. В. - Акультурація зарубіжного досвіду у протидії злочинності неповнолітніх у дореволюційній Україні (2017)
Сийплокі М. В. - Обман як ознака об’єктивної сторони притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (2017)
Семерак О. С. - Ювенальна юстиція: проблеми впровадження та перспективи, Семерак І. О. (2017)
Чигрина Г. Л. - Докази і доказування обставин вчинення злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати страхових внесків (2017)
Балануца А. В. - Питання застосування та оскарження рішення, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора під час застосування заходів безпеки, Степанов П. Л. (2017)
Бойко І. І. - Інститут екстрадиції: правове регулювання, допустимість застосування примусу, тенденції розвитку (2017)
Бисага Ю. М. - Деякі проблемні питання механізму страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів в Україні, Заборовський В. В. (2017)
Дорошенко Д. П. - Рішення Європейського суду з прав людини та їх значення у правовому регулюванні податково-правового примусу (2017)
Кинів Б. Ю. - Вступ Словацької Республіки в монетарний союз ЄС: правовий аналіз (2017)
Костюченко Я. М. - Принцип "прозорості" як основоположний та наскрізний в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Крилов М. А. - Дипломатичний захист: загальні правила щодо юридичних осіб (2017)
Смирнова К. В. - Поняття державної допомоги та її роль у правовому конкурентному середовищі (2017)
Стеблянко А. В. - Електронне декларування як форма контролю за діяльністю працівників правоохоронних органів, Рєзнік О. М. (2017)
Зубрицька О. В. - Праксеологія впровадження ювенальної практики в Україні (2017)
Копельців-Левицька Є. Д. - Проблематика ментальності в історичній ретроспективі (2017)
Курись В. З. - Реалізація ціннісного вишколу військовослужбовця в умовах загрози національній безпеці України (2017)
Сенюта В. О. - Природниче обґрунтування права інтелектуальної власності у Дж. Локка та Г. Гегеля (2017)
Титул, содержание (2011)
Ануров Ю. М. - Обеспечение показателей ресурса и надежности ГТД стационарного применения, Коваль В. А., Халатов А. А., Хоменко А. И., Спицын В. Е., Романов В. В., Ковалева Е. А. (2011)
Ануров Ю. М. - Особенности проектирования высоконапорного центробежного компрессора для стационарных установок, Пеганов А. Ю., Шаляев Д. В. (2011)
Халатов А. А. - Теплогидравлические характеристики внутреннего циклонного охлаждения лопатки ГТД, Борисов И. И., Дашевский Ю. Я., Северин С. Д. (2011)
Доник Т. В. - Теплообмен при течении воздуха в круглой трубе с крестообразной вставкой, Халатов А. А., Борисов И. И. (2011)
Михайлов В. Е. - Работы ОАО "НПО ЦКТИ" по созданию и совершенствованию оборудования ПГУ-325, Хоменок Л. А., Нечкин Б. В., Золотогоров М. С. (2011)
Шамровський О. Д. - Моделювання та аналіз коливань вала з лопатями на основі дискретної моделі, Шевченко В. О., Лимаренко Ю. О. (2011)
Бухолдин Ю. С. - Особенности проектирования ротора с опорами на постоянных магнитах для детандер-компрессорного агрегата, Левашов В. А., Гадяка В. Г., Мартыненко Г. Ю. (2011)
Сударев А. В. - Унифицированный ряд регенеративных газотурбогенераторов (ГТГ) судового и наземного применения, Молчанов А. С., Сударев Б. В., Халатов А. А., Ковалев М. В. (2011)
Суворов Н. П. - Формирование оптимальных систем энергопреобразования на основе использования принципов гармонии и целостности, Суворова И. Г., Кравченко О. В. (2011)
Барский В. А. - Стартер-генераторный комплекс газотурбинного двигателя газоперекачивающего агрегата, Маляр А. В., Спицын В. Е., Боцула А. Л., Захаренко А. Я. (2011)
Воробьев Ю. С. - Математическое моделирование колебаний рабочего колеса ГТД с использованием новых материалов, Чугай М. А. (2011)
Посвятенко Е. К. - Забезпечення високих технічних характеристик форсованих двигунів та важких засобів транспорту (2011)
Сурду Н. В. - Повышение эффективности бесцентрового шлифования труднообрабатываемых материалов, Телегин А. В. (2011)
Аннопольская И. Е. - Cоздание уточненной математической модели двигателя Д-436, Паршин В. В., Григорьев В. В. (2011)
Бабак В. П. - Амплитудно-фазовый анализ ультразвуковых систем контроля с использованием магнитострикционных преобразователей, Богачев И. В. (2011)
Титул, содержание (2011)
Петрухін С. Ю. - Напрямки вирішення завдань екологічної безпеки військ у миротворчих операціях, Артем’єв С. Р., Пісня Л. А. (2011)
Кривоконь О. Г. - Проблеми утилізації та відновлення автотракторних шин в контексті екологічного розвитку України (2011)
Конько О. И. - О безотходной переработке солевых алюминиевых шлаков, Курис Ю. В., Грицай В. П. (2011)
Назаренко М. В. - Особливості визначення техногенного ризику хіміко – технологічних об’єктів на стадії проектування, Бойко Т. В., Бендюг В. І. (2011)
Мезиненко А. Є. - Пошук джерела понаднормативних забруднень шляхом впровадження моніторингу промислових стоків, Манакова Н. О. (2011)
Хімічева Г. І. - Оцінка бетонних конструкцій за показниками екологічної безпеки, Молибог В. В., Колесіна Н. В. (2011)
Моргунов В. В. - Математическая модель процессов электронно-лучевой очистки дымовых газов от SO2, NOX, ПАУ, ЛОС, Файнштейн А. Л., Шкилько А. М. (2011)
Рибалова О. В. - Оцінка рекреаційного використання водотоків Харківської області як показника якості життя, Варивода Є. О., Бєлан С. В. (2011)
Тарабрина И. В. - Болезни и вредители винограда на виноградниках Украины (2011)
Бабич Ф. В. - Состояние ж/м Тополь-1 на склоне встречной балки в марте 2011, Седин В. Л., Ковалёв В. В. (2011)
Дуднікова Н. М. - Розробка способу управління транспортними потоками на ділянках автомагістралей (2011)
Карбівнича Т. В. - Дослідження хімічного складу борщової заправки в процесі холодильного зберігання (2011)
Одокієнко С. М. - Особливості термінології, типології та бібліографічного опису електронних ресурсів навчального закладу, Гадецька З. М. (2011)
Обод І. І. - Оцінка якості передачі інформації у запитальних каналах передачі сс повітряного простору, Свид І. В., Черних О. П. (2011)
Ківалов С. В. - Реформування судової влади та суміжних інститутів в Україні, Полянський Ю. Є., Долежан В. В., Бакаянова Н. М., Свида О. Г. (2015)
Оборотов Ю. М. - Міська правова система як відображення цілісності міського права (на прикладі деяких українських міст), Завальнюк В. В., Мельничук О. С., Горобець К. В., Хижняк Ю. В. (2015)
Кібік О. М. - Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні, Подцерковний О. П., Котлубай В. О., Хаймінова Ю. В., Драпайло Ю. З., Постоленко Ю. П., Брагарник О. О., Козолуп М. С. (2015)
Тіщенко В. В. - Теоретичні та практичні проблеми забезпечення ефективності досудового провадження, Аленін Ю. П., Ващук О. П., Мурзановська А. В., Торбас О. О., Немно Ю. М., Панасюк А. О., Шкрибайло М. В., Земляна О. А. (2015)
Харитонова О. І. - Проблемні питання визначення правової природи і структури правовідносин інтелектуальної власності, що виникають у мережі Інтернет, Ульянова Г. О., Кирилюк А. В., Симонян Ю. Ю., Бааджи Н. П., Позова Д. Д., Григор’янц Г. І., Бурова Л. І., Мартинюк І. В. (2015)
Чанишева Г. І. - Місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини, Лагутіна І. В., Краснов Є. В., Трюхан О. А., Сорочишин М. В., Римар Б. А., Кайтанський О. С., Медвідь А. О. (2015)
Харитонов Є. О. - Методологічні засади дослідження проблем правової адаптації України до внутрішнього ринку ЄС (2015)
Некіт К. Г. - Трастовий фонд за Проектом загальної довідкової схеми (DCFR): до питання гармонізації законодавства України та ЄС (2015)
Гловюк І. В. - Функціональна спрямованість діяльності прокурора у досудовому провадженні: проблеми визначення (2015)
Полянський Є. Ю. - Правова доктрина як базисна концепція права: природа, структура, значення (2015)
Чугуников И. И. - Объект преступления в современной уголовно-правовой науке: традиции и новации (2015)
Савинова Н. А. - Социальная и персональная значимость уголовного правонарушения: к вопросу о справедливости (2015)
Михайленко Д. Г. - Обмеження принципу презумпції невинуватості нормою про незаконне збагачення в Україні: соціальна обумовленість та тест на пропорційність (2015)
Макаренко А. С. - Співвідношення формальних та дискреційних засад на різних рівнях пеналізації злочинних діянь (2015)
Гуртовенко О. Л. - Питання зворотної дії у часі українських кримінально-правових положень стосовно відмови України від смертної кари (2015)
Титул, содержание (2011)
Terziyan V. - PRIME: Proactive Inter-Middleware for Global Enterprise Resource Integration, Katasonov A., Cardoso J., Hauswirth M., Majumdar A. (2011)
Кац М. Д. - Новый метод решения задач идентификации, диагностики, прогноза и оптимизации сложных систем (2011)
Наорс И. А. - Аналитическая модель для исследования производительности доступа абонентов сети WiMAX (2011)
Труфанов І. Д. - Розробка енергоефективних адаптивних систем автоматизації в електрометалургії прецензійних сплавів, Чумаков К. І., Пачколін Ю. Е., Бондаренко О. О. (2011)
Козлова Е. В. - Интегрированная система поддержки принятия решений по управлению структурами производственных процессов (2011)
Коваль Ю. А. - Погрешность оценки временного положения сигналов в многолучевых каналах, Костыря А. А., Иванова Е. А., Приймак В. Ю., Хусейн А. Ф., Ал-Твержи Б. А. (2011)
Ачкасов И. А. - Управление проектами энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины, Пушкарь Т. А. (2011)
Шевченко А. Ю. - Метод интеллектуализации платформ для Cloud Computing, Шевченко Е. Л. (2011)
Титул, содержание (2011)
Cherednichenko O. - Information technology of higher education monitoring: a quality-based approach, Riabko O. (2011)
Бондарь А. В. - Турбулентное окружение лизинговых проектов (2011)
Заговора О. В. - Учет особенностей ИТ-проектов при определении их жизненного цикла, Концевич В. Г. (2011)
Захарова Т. В. - Информационная технология поддержки принятия решений по формированию инвестиционной политики, Москаленко В. В. (2011)
Смокова Т. Н. - Интеграция в проектах создания мультимодальных логистических комплексов (2011)
Водянко Х. Я. - Збалансована система показників як ефективний інструмент об’єктивного відбору нововведень (2011)
Павловская Л. А. - Современные тенденции в проектной деятельности судоходных компаний, Прихно Ю. Е. (2011)
Морозова А. С. - Управление рисками инвестиционных самоокупающихся проектов ресурсосбережения на предприятии, Шнейдерь Е. Б. (2011)
Гринченко М. А. - Технология прогнозирования процессов развития макроэкономических систем в условиях государственных механизмов регулирования (2011)
Погорелова М. В. - Проектный подход к решению задачи управления процессом адаптации предприятия к изменениям во внешней среде (2011)
Квасневский Е. А. - Эффективные организационные структуры управления пожарной и радиационной безопасностью АЭС с использованием когнитивных моделей (2011)
Лукьянов Д. В. - Создание эффективной коммуникационной среды проекта, Лебедь В. В., Власенко Е. В. (2011)
Шарибура А. О. - Обґрунтування конфігурації автоматизованої інформаційно-аналітичної системи управління проектом збирання льону-довгунця, Городецький І. М. (2011)
Старостина А. Ю. - Развитие программы энергопотребления коммунальной сферы Украины посредством использования инновационной методологии управления (2011)
Бедрій Д. І. - Огляд методів бюджетування наукових проектів (2011)
Семко І. Б. - Особливості управління проектами в енергетичній галузі (2011)
Оборська Г. Г. - Особливості застосування моделі 6А’s для оцінки ефективності рекламного проекту на прикладі кампанії щодо набору абітурієнтів до ВНЗ (2011)
Леонова С. Н. - Проектный подход к развитию малого судостроения в Украине (2011)
Фесенко Т. Г. - Формування моделі "COMPETENCE WORK" команди управління будівельним проектом із використанням NCB UA VERSION 3.0 (2011)
Литвинова Р. Н. - Особенности программно-целевого подхода на различных этапах стратегического управления сетевыми торговыми предприятиями (2011)
Швець О. В. - Прогнозування зовнішнього середовища довгострокових проектів (2011)
Рибак А. І. - Концептуальна модель організаційної досконалості управління, Олешко О. А., Целовальнікова О. А. (2011)
Целовальникова Е. А. - Комплексный анализ выбора альтернативной стратегии развития морских транспортных компаний (2011)
Chernova L. S. - Budgeting in the science intensive enterprise strategic management (2011)
Станков Д. К. - Концептуальный анализ глобализации организационных структур путем их слияния и поглощения (2011)
Содержание (2014)
Горский П. В. - Фундаментальные постоянные и критерии подобия в термоэлектричестве, Мельничук С. В. (2014)
Рогачева Е. И. - Размерные эффекты в тонких пленках GeTe, Николаенко А. А., Водорез О. С., Сипатов А. Ю., Григоров С. Н., Федоров А. Г. (2014)
Галущак М. А. - Термоэлектричество теллурида свинца, легированного Sb и Bi, Горичок И. В., Криницкий А. С., Фреик Д. М. (2014)
Годжаев Э. М. - Фазовый анализ и электрофизические свойства InGaTe2, Абдурахманова У. С. (2014)
Ромака В. А. - Структурные, энергетические и кинетические характеристики термоэлектрического материала Hf1-хLuxNiSn, Рогль П., Стаднык Ю. В., Ромака Л. П., Корж Р. О., Качаровский Д., Крайовский В. Я., Лах О. И. (2014)
Барабаш В. А. - Подбор экструдированных материалов на основе халькогенидов висмута – сурьмы для термоэлемента, Глязер С. А., Громов Г. Г., Драбкин И. А., Ершова Л. Б., Молчанова С. А. (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние воздушного охлаждения на эффективность термоэлектрического генератора дизельного автомобиля, Кузь Р. В. (2014)
Лобунец Ю. Н. - О критериях оценки характеристик термоэлектрических преобразователей энергии (2014)
Кин-Ичи Уемура (2014)
Мамедов М. М. - Универсальная неравновесная термодинамика и эффект Зеебека (2014)
Афанасьєв А. О. - Військове виховання у системі підготовки фахівців органів виховної та соціально-психологічної роботи Збройних сил України (2012)
Бец Ю. І. - До питання про сутність та особливості формування національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників, Мороз Н. В. (2012)
Бойко О. В. - Критерії лідерської компетентності офіцера за ціннісною теорією (2012)
Василенко О. П. - Роль критичного мислення у професійній діяльності фахівців інженерно –технічних спеціальностей (2012)
Ващенко А. М. - Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія, як підґрунтя розвитку ціннісного досвіду (2012)
Виговська С. В. - Теоретико-методичні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців лісового господарства під час виконання лабораторних робіт, Виговський А. Ю. (2012)
Вознюк О. В. - Творчий аспект професійного мислення вчителя, Кубіцький С. О. (2012)
Гапоненко Г. М. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх водолазів-підривників (2012)
Гапоненко Н. П. - Роль предмета "культурологія" у всебічному розвитку студентів та шляхи зацікавлення молоді даним предметом (2012)
Дідух І. Я. - Особливості формування організаційної структури "пласту" в Галичині (1911-1939 рр.) (2012)
Жембровский С. М. - Методика самостійної роботи з фізичної підготовки офіцерів з недостатнім рівнем фізичної підготовленості в системі післядипломної військової освіти (2012)
Зельницький А. М. - Зворотний зв'язок у коригуванні змісту військової освіти, Пашкова О. О. (2012)
Ільницький Б. А. - Інформаційні технології в заочній (дистанційній) формі навчання, Каленський А. А. (2012)
Кирилюк В. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників засобами інтерактивних технологій з гуманітарних дисциплін (2012)
Мулява В. Д. - Актуальні проблеми військово – патріотичного виховання у Збройних силах України, Замотаєва Н. В. (2012)
Плохенко В. В. - Застосування інформаційних технологій при вивченні дисципліни "ландшафтний дизайн”, Каленський А. А. (2012)
Романюк І. М. - Використання технологій дистанційного навчання в умовах кредитно модульної системи у вищих навчальних закладах, Сидоров С. В. (2012)
Cальнікова О. Ф. - Аналіз цілей виховання у сучасних умовах (2012)
Ситник Л. Р. - Деякі особливості викладання російської мови як іноземної у корейській аудиторії, Компанієць М. О. (2012)
Скворок І. М. - Організаційно-методичні засади особистісно орієнтованого викладання тактичних дисциплін (2012)
Ставицький О. М. - Професійне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі моделі фахівця з охорони та захисту державного кордону (2012)
Сябренко Р. - Методика навчання дисципліни "Загальна екологія" у процесі підготовки майбутніх техніків-екологів, Виговська С. В. (2012)
Теслюк В. М. - Особливості застосування педагогічної гри під час навчальних занять у ВНЗ, Бондарчук О. В. (2012)
Ткаченко Н. В. - Особливості соціального супроводу неблагополучних сімей, Кубіцький С. О. (2012)
Торчевський Р. В. - Обгрунтування проблеми розвитку управлінської культури офіцерів у психолого-педагогічній літературі та військовій практиці (2012)
Шалоха Н. В. - Про результати експериментального дослідження ефективності педагогічних умов формування творчої активності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Яковлева В. А. - Критерії та рівні сформованості пізнавальної самостійності старшокласників у процесі вивчення соціально-економічної географії світу (2012)
Ямковий О. Ю. - Педагогічні принципи та умови підготовки та застосування тестів успішності в процесі навчання студентів, Каленський А. А. (2012)
Алещенко В. І. - Сутність методу превентивного аналізу та оцінки ефективності системи психологічного забезпечення миротворчої діяльності (2012)
Бабаджанова А. Н. - Психологічний супровід розвитку почуття гумору в старшокласників: експериментальна верифікація програми та соціально-психологічного тренінгу (2012)
Балецька Л. М. - Психологічні особливості розвитку відповідальності студента (2012)
Будніков О. В. - Кадровий потенціал у вимірі організаційних соціокультурних чинників на вітчизняному авіаційному просторі (2012)
Васильєв С. П. - До проблеми вивчення психологічних особливостей адаптації до навчання як чинника оптимізації підготовки військових фахівців у цивільному вищому навчальному закладі (2012)
Горбачов В. О. - Аналіз провідних психологічних підходів до розуміння поняття ідентичності (2012)
Горелов І. Ю. - Особливості саморегуляції працівників міліції як чинник психологічної готовності до виконання професійних обов’язків в екстремальних умовах (2012)
Греса Н. В. - Особливості емоційного інтелекту злочинців з різним рівнем усвідомлення вини (2012)
Дудник Н. В. - Гумор як психолого-педагогічна проблема (2012)
Журавель А. В. - Психологічний аналіз консультативної діяльності психолога системи освіти (2012)
Каськов І. В. - Відповідальність як професійно важлива характеристика майбутнього психолога (2012)
Катаєв Є. С. - Соціокультурні детермінанти професійної діяльності постсучасного (інформаційного) суспільства (2012)
Луценко В. А. - Психологічні особливості професійного становлення офіцерів прикордонної служби (2012)
Макаренко П. В. - Психологічні особливості ворожості у професійному спілкуванні працівників ОВС (2012)
Макота Т. В. - Емоційне вигорання як наслідок емоційної нестійкості особового складу підрозділів спеціального призначення (2012)
Малоголова О. О. - Особливості професіографічного дослідження діяльності працівників підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків (2012)
Мамічева О. В. - Структура та психологічний механізм розвитку предметно-педагогічних і педагогічних здібностей викладачів ВНЗ (2012)
Машук І. О. - Актуальні проблеми самореалізації жінки в діяльності правоохоронних органів (2012)
Мостова І. В. - Обґрунтування та вплив комплексної психокорекційної програми оптимізації адаптаційного входження студентів-економістів у навчальну діяльність протягом чотирьох років навчання (2012)
Олексієнко С. Б. - Вплив психологічних факторів на військовослужбовців під час виконання миротворчих завдань (2012)
Охременко О. Р. - Проблема колективних рішень в професійній діяльності (2012)
Попова Г. В. - Життєві пріоритети працівників міліції: гендерний аспект (2012)
Приліпко О. Ф. - Особливості формування авторитету військовослужбовців військової служби правопорядку ЗСУ (2012)
Приходько І. І. - Результати психологічного аналізу законодавчих і нормативно-правових документів, що визначають забезпечення безпеки людини (2012)
Ржевський Г. М. - Принципи психологічного впливу зброї нелетальної дії, і необхідність розробки засобів протидії в сучасних умовах (2012)
Світозарова С. В. - Аналіз емпіричних результатів дослідження проявів професійного здоров'я у працівників локомотивних бригад (2012)
Солдатов С. В. - Аналіз сучасних теоретичних поглядів на психологічний стрес та прояви його наслідків (2012)
Ставицький О. О. - Специфічні особливості ставлення суспільства до інвалідизованих (2012)
Стасюк В. В. - Засади спеціальної психологічної підготовка особового складу до бою (бойових дій) в сучасних умовах (2012)
Супрун О. В. - Психологічне забезпечення як елемент системи морально-психологічного забезпечення підготовки і застосування Збройних сил України (2012)
Франчук Ю. В. - Методика сприяння соціально-психологічній адаптації молодих сімей офіцерів-прикордонників та результати її перевірки (2012)
Шиліна А. А. - Взаємозв'язок психологічних особливостей студентів з різним рівнем прокрастинації (2012)
До відома авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Ківалов С. В. - Примирення в публічно-правових спорах як наслідок медіативних процедур (2015)
Аракелян М. Р. - Доступ к правосудию как один из главных принципов правозащитной деятельности современного украинского государства (2015)
Подцерковний О. П. - Щодо врахування російської загрози та єврейських перспектив у правовому забезпеченні транзитної політики України (2015)
Харитонов Є. О. - Концепт "правове забезпечення" в контексті правової адаптації до умов внутрішнього ринку Європейського Союзу (2015)
Харитонова О. І. - Проблеми створення єдиного цифрового ринку й авторські права (2015)
Бехруз Х. - Сравнительное международное право – актуальное направление правовых исследований (2015)
Мамедов Г. А. - Повноваження органів прокуратури у 1922–1930-х рр. (2015)
Голубєва Н. Ю. - Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду: на матеріалах судової практики (2015)
Козаченко О. В. - Поняття та властивості кримінально-правових заходів (2015)
Василенко М. Д. - Рейдерство: загроза та шляхи подолання (економіко-правовий аналіз) (2015)
Джафарова О. В. - Види дозвільної діяльності органів публічної адміністрації в Україні (2015)
Чижмарь Ю. В. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових відносин у Франції (2015)
Лагутіна І. В. - Юрисдикційні форми захисту особистих немайнових трудових прав (2015)
Тихомиров О. Д. - Загальнотеоретична юриспруденція: традиції та новації одеської науково-педагогічної школи Юрія Миколайовича Оборотова, Горобець К. В. (2015)
Нестеренко А. С. - Методи фінансово-правового регулювання фінансової системи України (2015)
Подобний О. О. - Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційного співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії (2015)
Охріменко І. М. - Протидія законній діяльності працівника правоохоронного органу: теоретико-правова характеристика, Охріменко С. С. (2015)
Каракаш І. І. - Право власності на ресурсові складові фондів природних об’єктів (2015)
Мамедов О. Д. - Социальная защита государственных служащих в системе правовых гарантий (2015)
Ткачук О. С. - Гносеологічні підходи до змісту функції правосуддя під час розгляду цивільних справ (2015)
Бакаянова Н. M. - Функціональні основи об’єднання адвокатів в Україні (2015)
Бернюков А. М. - Основні сучасні положення онтогносеології юридичної реальності (2015)
Прокопенко О. Ю. - Роль і місце регіональних органів внутрішніх справ у забезпеченні використання громадянами України політичних прав і свобод (2015)
Сайфуліна Ю. В. - Зв’язок права й сили як філософсько-правова проблема (2015)
Салманова О. Ю. - Принципи управління освітньою діяльністю (2015)
Литвин І. І. - Структура адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг (2015)
Михайленко Д. Г. - Кримінально-правове значення незаконного збагачення осіб, пов’язаних із суб’єктом владних повноважень (2015)
Негодченко В. О. - Методи забезпечення державної інформаційної політики органами внутрішніх справ (2015)
Ніколаєнко Т. Б. - Кримінально-правові та кримінально-виконавчі аспекти становлення й розвитку кримінального покарання "тримання в дисциплінарному батальйоні" від витоків до початку ХХ століття (2015)
Сербин Р. А. - Права й обов’язки благодійної організації як суб’єкта адміністративних правовідносин (2015)
Підгородинський В. М. - Кримінально-правові девіації проти честі та гідності на різних (макро-, мезо-, мікро-) рівнях (2015)
Ковальчук С. О. - Європейські правові стандарти формування в ході кримінального провадження допустимих речових доказів (2015)
Андронов І. В. - Судове рішення як акт правосуддя в цивільному процесі (2015)
Ващук О. П. - Складові емоційного стану потерпілого та їх вплив на його показання (2015)
Панова Н. С. - Дисциплінарна відповідальність державного службовця як інститут адміністративного права (2015)
Стрільчук В. А. - Феномен глобалізації в національній правовій доктрині (2015)
Сухий Р. М. - Щодо маніпулювання на ринках торгівлі (2015)
Могілевський Л. В. - Роль центральних органів виконавчої влади у сфері видання нормативно-правових актів підзаконного характеру (2015)
Подорожній Є. Ю. - Норми трудового права як важливий елемент механізму правового регулювання юридичної відповідальності (2015)
Волинець В. В. - Європейський досвід правового регулювання організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2015)
Марченко В. В. - Щодо принципів електронного урядування в органах виконавчої влади (2015)
Трофімцов В. А. - Підходи до визначення поняття протидії тероризму в Україні (2015)
Бурлака О. С. - Державні соціальні пільги в системі соціального захисту сім’ї, дитинства, материнства та батьківства в Україні (2015)
Литвиненко В. І. - Поняття та класифікація завдань правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Кисельова О. І. - Принципи правового регулювання трудових відносин у сучасних умовах (2015)
Спектор О. М. - Відповідальність за завдання шкоди тварині як об’єкту речового права (2015)
Петров В. Г. - Форми адміністративно-правової діяльності правоохоронних органів (2015)
Павліченко В. М. - Напрями гармонізації національного нормативно-правового забезпечення праці державних службовців із законодавством країн пострадянського простору (2015)
Кобзар О. Ф. - Щодо визначення понять публічної безпеки та порядку (2015)
Діденко С. В. - Поняття та елементи механізму адміністративно-правового забезпечення обігу та застосування зброї в Україні (2015)
Содержание (2015)
Анатичук Л. И. - О жизни и научной деятельности Жана Шарля Атаназа Пельтье (По материалам фильма на XVI Международном Форуме по термоэлектричеству) (2015)
Касиян А. И. - Перспективы низкоразмерных органических материалов для термоэлектрических применений, Пфлаум Й., Сандуляк И. И. (2015)
Кахраманов К. Ш. - Трёхмерные нанообъекты в слоистых диссипативных средах АV2BVI3, Алескеров Ф. К., Набиева С. А., Кахраманов С. Ш. (2015)
Зианни К. - Моделирование термоэлектрических свойств модулированных нанокомпозитов (2015)
Анатычук Л. И. - Исследование двухслойных термоэлементов с периодически профиллированой поверхностью, Ницович О. В. (2015)
Фрёлих Т. - Калибровочный стенд для датчиков теплового потока, Хоманн М., Шаллес М. (2015)
Лобунец Ю. Н. - ТЭГ теплообменного типа для микроТЭС (2015)
Ворнер Д. Ф. - Еще один модифицированный вариант многоцелевого радиоизотопного термоэлектрического генератора, обеспечивающего питанием самоходный аппарат Curiosity (2015)
XVI Международный форум по термоэлектричеству (2015)
Дашевский З. М. - К 70-летию со дня рождения (2015)
Михайловский В. Я. (2015)
Чурпій І. К. - Морфологічні зміни печінки та їх корекція у хворих на перитоніт (2017)
Борисенко В. Б. - Перебіг та підсумки лікування спайкової хвороби очеревини, Ускладненої гострою кишковою непрохідністю в умовах централбної районної лікарні, Литвиненко А. М., Ковальов А. М. (2017)
Василюк С. М. - Оптимізація вибору методу оперативного лікування гострого апендициту, Козань Я. І., Шевчук А. Г., Федорченко В. М., Лаб’як І. Р., Фалат О. І. (2017)
Голотюк В. В. - Окисні трансформації макромолекулярних структур у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад'ювантної дистанційної гамма-терапії, Крижанівська А. Є., Партикевич Ю. Д., Голотюк Л. Є. (2017)
Мельник І. В. - Вплив медикаментозної корекції метаболічного синдрому у хворих після алопластики защемлених вентральних гриж на розвиток ускладнень з боку рани, Чурпій І. К., Мельник Р. І. (2017)
Максим’юк В. В. - Особливості змін оптичних властивостей плазми венозної крові при різних формах гострого панкреатиту, Гринчук Ф. В., Тарабанчук В. В. (2017)
Сабадош Р. В. - Прогностичне значення транскутанної напруги кисню при виборі рівня ампутації у хворих на синдром діабетичної стопи, ускладнений медіакальцинозом артерій, Михалойко І. Я., Михалойко І. С., Решетило В. А. (2017)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз результатів ендовенозного електрозварювання і ендовенозної лазерної коагуляції в лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Любченко А. С. (2017)
Бойчук О. Г. - Особливості впливу гепатобіліарної системи жінки на ефективність допоміжних репродуктивних технологій, Бойчук-Товста О. Г., Купчак І. М. (2017)
Куса О. М. - Вплив внутрішньоутробних інфекцій на частоту репродуктивних втрат, стан плода та перебіг пологів, Шовгенюк Р. Я., Бендас М. П., Дрогомирецька Н. В., Остафійчук С. О. (2017)
Попель С. Л. - Эксквізитні реакції еритроцитів при криптогенному гепати ті з вираженим внутрішньопечінковим холестазом, ускладненим енцефалопатією, Краснопольський С. З., Човганюк О. С., Мельник І. В., Марків Г. Д., Барила Н. І., Островська Л. М. (2017)
Вірстюк Н. Г. - Зміни функціонального стану геному нейтрофілів периферичної крові у хворих із хронвчною серцевою недостатністю, Ковальчук Л. Є., Черкашина О. Є. (2017)
Вакалюк І. П. - Ендотеліальна дисфункція та артеріальна жорсткість - клініко-діагностичне значення у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням та подагрою, Середюк Н. М., Вацеба М. О. (2017)
Федоров С. В. - Активність моноцитів/макрофагів у хворих із синдромом хронічної серцевої недостатності ішемічного генезу (2017)
Вакалюк І. П. - Ефективність медикаментозної корекції порушень ритму серця у хворих на ішемічну хворобу серця, Гайналь Н. П., Звонар П. П. (2017)
Сенчук Л. О. - Зміни функціонального стану печінки у хворих на сечостатевий хламідіоз в процесі лікування, Александрук О. Д. (2017)
Вакалюк І. П. - Формування креативного клінічного мислення студентів на засадах європейської кредитно- трансферної системи організації навчального процесу за результатами всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішніх хвороб), Середюк Н. М., Середюк В. Н., Ванджура Я. Л., Вацеба М. О., Деніна Р. В., Мергель Т. В. (2017)
Голянич М. Ю. - Філософське обгрунтування про-гностичної концепції здоров’я людини і "здорового суспільства", Сініцина А. В. (2017)
Чурпій В. К. - Механізм розвитку гострого калькульозного холециститу у людей похилого і старечого віку, Чурпій К. Л., Чурпій І. К. (2017)
Марущак Н. М. - Клінічний випадок підшкірного дирофіляріозу лівої скроневої ділянки, Чурпій І. К., Богуш А. Є., Горбаль Б. Г., Приймак Л. Д. (2017)
Содержание (2015)
Рогачева Е. И. - Структура тонких пленок p-Bi2Te3, полученных термическим испарением в вакууме из одного источника, Будник А. В., Федоров А. Г., Кривоногов С. И., Матейченко П. В. (2015)
Вихор Л. Н. - Электрическое сопротивление контакта термоэлектрический материал-металл, Горский П. В. (2015)
Меньшикова С. И. - Размерные эффекты в тонких пленках PbSe, легированного хлором, Рогачева Е. И., Сипатов А. Ю., Кривоногов С. И., Матейченко П. В. (2015)
Анатычук Л. И. - Компьютерное проектирование термоэлектрического ОТЕС, Поляк В. М. (2015)
Михайловский В. Я. - Проектирование термоэлектрических каскадных модулей с секционными ветвями на основе Bi2Te3-PbTe-TAGS, Вихор Л. Н., Максимук Н. В., Мочернюк Р. Н. (2015)
Евдулов О. В. - Теоретические исследования термоэлектрического элемента слоистой конструкции, Евдулов Д. В. (2015)
Стаднык Б. И. - Термометрические шумы и метрологические характерристики термоэлектрических термометров, Яцишин С. П. (2015)
Рагимова Т. А. - Исследование термоэлектрической системы для локального замораживания тканей гортани, Евдулов О. В. (2015)
Гуцул И. В. (2015)
Содержание (2015)
Горский П. В. - Об условиях высокой добротности и методиках поиска перспективных сверхрешеточных термоэлектрических материалов (2015)
Фреик Д. М. - Термоэлектрические свойства тонких пленок на основе телурида олова легированного сурьмой, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Маковышын В. И. (2015)
Михайловский В. Я. - Режимы работы автомобилей при пониженных температурах. Необходимость использования нагревателей и рациональность применения термогенераторов для их работы, Максимук Н. В. (2015)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрическое устройство для измерения внутриглазной температуры, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В. (2015)
Филин С. О. - Экономичные транспортные термоэлектрические холодильники с двухуровневым регулированием температуры: опыт создания и результаты испытаний, Ясиньска Б. (2015)
Исмаилов Т. А. - Комплекс для интенсивной терапии новорожденного на базе термоэлектрических преобразователей энергии, Хуламагомедова З. А. (2015)
Анатычук Л. И. - Об использовании термоэлектрического охлаждения в дерматологии и косметологии, Денисенко О. И., Кобылянский Р. Р., Каденюк Т. Я. (2015)
Исмаилов Т. А. - Термоэлектрический теплообменный аппарат рекуперативного типа с тепловыми мостиками, Казумов Р. Ш., Рамазанова Д. К. (2015)
Хазамова М. А. - Термоэлектрическая система контрастного теплового воздействия на рефлексогенные зоны стопы человека, Юсуфов Ш. А. (2015)
Булат Л. П. - Международная лаборатория "Термоэлектрическое преобразование энергии и наноинжиниринг термоэлектрических структур", Федоров М. И. (2015)
Булат Л. П. - Магистерская программа "Термоэлектрическое преобразование энергии" в университете ИТМО, Федоров М. И., Новотельнова А. В. (2015)
Содержание (2015)
Велмре Э. - Некоторые неизвестные страницы жизни Томаса Иоганна Зеебека (2015)
Вихор Л. Н. - Особенности переноса тепла и электрического заряда в миниатюрных слоях "металл-термоэлектрический материал-металл", Горский П. В. (2015)
Николаева А. А. - Влияние топологических переходов Лифшица, индуцированных деформацией растяжением, на термоЭДС и сопротивление нитей висмута, Конопко Л. А., Хубер Т. Е., Кобылянская А. К., Пара Г. И. (2015)
Ромака В. А. - Исследование структурных, энергетических и кинетических характеристик термоэлектрического материала Hf1-хYxNiSn, Рогль П., Ромака Л. П., Стадник Ю. В., Качаровський Д., Крайовський В. Я., Лах О. И. (2015)
Анатычук Л. И. - Оптимизация электрической и тепловой коммутации в термоэлектрических тепловых насосах жидкость-жидкость, Прибыла А. В. (2015)
Гоулд К. - Расчет и компьютерное моделирование термоэлектрических генераторов на основе Bi2Te3 в САПР Synopsys, Шаммас Н., Симпсон K. (2015)
Михайловский В. Я. - Рациональные мощности термогенераторов для предпусковых нагревателей транспортных средств, Максимук Н. В. (2015)
Анатычук Л. И. - Дифференциальный термоэлектрический преобразователь переменного тока в режиме разновременного компарирования, Кузь Р. В., Тащук Д. Д. (2015)
Запаров С. Ф. - Сопоставительный анализ эффективности разрезания термоэлектрического материала на основе Вi-Тe электроэрозионным методом и проволоками со связанным абразивом (2015)
Анатычук Л. И. - Автоматизированное оборудование для измерения свойств стержней термоэлектрических материалов, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В., Тюменцев В. А. (2015)
Кобылянский Р. Р. - О перспективности использования термоэлектричества для лечения головы человека охлаждением, Москалик И. А. (2015)
Звягинцева Т. Д. - Первичный билиарный цирроз: от патогенеза до лечения, Чернобай А. И. (2014)
Корж А. Н. - Доказательная практика профилактики сердечно-сосудистой патологии, Кочуев Г. И., Краснокутский С. В. (2014)
Журавлева Л. В. - Периферический отек: диагностика и лечение, Янкевич А. А. (2014)
Літовченко Т. А. - Лікування неврологічних розладів у жінок в період пре- та менопаузи з використанням комплексних гомеопатичних препаратів, Тондій О. Л., Завальна О. П. (2014)
Опарин А. А. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Проблематика. Диагностика. Лечение, Лаврова Н. В. (2014)
Пасиешвили Л. М. - Проблема ожирения в общеврачебной практике, Пасиешвили Т. М. (2014)
Кочуева М. Н. - Нейроэндокринные механизмы развития нефропатии у больных эссенциальной артериальной гипертензией с ожирением, Гаврилюк В. А. (2014)
Опарин А. Г. - Антагонисты кальция: механизм действия и особенности клинического применения, Опарин А. А., Яковенко Е. Л. (2014)
Железняков А. Ю. - Дисфункция щитовидной железы и беременность: точки соприкосновения, механизмы реализации, тактика ведения, Железнякова Н. М. (2014)
Двояшкина Ю. И. - Клинический анализ мочи в общетерапевтической практике, Хоменко Л. А. (2014)
Кочуев Г. И. - Вариабельность артериального давления и состояние вегетативного гомеостаза у больных артериальной гипертензией в динамике лечения препаратом "Неотенз", Кочуева М. Н., Корж А. Н., Рубан Л. А., Павлова Е. А. (2014)
Кочуева М. Н. - Гиполипидемические, сосудистые и противовоспалительные эффекты "Летиума" у больных артериальной гипертензией, Корж А. Н., Кочуев Г. И., Гаврилюк В. А., Плехова О. А. (2014)
Краснокутский С. В. - Клинический разбор пациента с болью в грудной клетке (2014)
Тондий Л. Д. - О самозащите организма и возможностях ее укреплять (как родилась новая медицинская наука) (2014)
Опарин А. А. - Медицина древнего Херсонеса (2014)
Сосін І. К. - Інтегрована діагностична ідентифікація алкогольної залежності у загальносоматичній практиці, Сквира І. М., Гончарова О. Ю., Чуєв Ю. Ф. (2014)
Содержание (2015)
Вихор Л. Н. - Перенос тепла и электрического заряда на границе "термоэлектрический материал-металл", Горский П. В. (2015)
Ормеджи А. - Влияние характера химических связей на термоэлектрические свойства интерметаллических клатратов, Грин Ю. (2015)
Гайдар Г. П. - О некоторых особенностях анизотропии термоЭДС в недеформированных и упруго деформированных монокристаллах n Si и n Ge, Баранский П. И. (2015)
Ромака В. А. - Исследование особенностей механизмов электропроводности термоэлектрического материала материала Hf1-хYxNiSn, Рогль П., Ромака Л. П., Крайовский В. Я., Стадник Ю. В., Качаровский Д., Горынь А. М. (2015)
Анатычук Л. И. - Оптимизация системы питания термоэлектрического теплового насоса системы жидкость-жидкость, Прибыла А. В. (2015)
Кобылянский Р. Р. - Компьютерное моделирование локального теплового воздействия на биологическую ткань, Москалик И. А. (2015)
Исмаилов Т. А. - Результаты теоретических исследований системы охлаждения элементов РЭА, работающих в режиме повторно-кратковременных тепловыделений, Евдулов О. В., Евдулов Д. В. (2015)
Громов Г. Г. - Термоэлектрические датчики теплового потока, Глязер С. А., Захарцев Ю. В. (2015)
Болотная Л. А. - Псориаз: патогенез, клинические проявления, принципы терапии (2015)
Звягинцева Т. Д. - Хронический панкреатит: современные концепции патогенеза, диагностики и лечения, Шаргород И. И. (2015)
Пасиешвили Л. М. - Остеопороз — безмолвный костный "вор" (2015)
Журавлева Л. В. - Особенности дифференциальной диагностики системной красной волчанки, Александрова Н. К., Летик И. В. (2015)
Белоусова А. Ю. - Детские истоки взрослых болезней, или где искать причины хронических заболеваний взрослого населения (2015)
Корж О. М. - Подагра: клініка, діагностика та лікування, Краснокутський С. В. (2015)
Опарин А. А. - Блокаторы β-адренорецепторов: характеристика и особенности клинического применения, Благовещенская А. В., Опарина Т. Н. (2015)
Тондій Л. Д. - Електросвітлолікування та аерозольтерапія в практиці сімейного лікаря, Калюжка А. А., Бондаренко С. В. (2015)
Nemec J. - Health policies versus health care reforms and their success in Central and Eastern Europe, Bel M. (2015)
Рекомендації Української Асоціації Кардіологів з діагностики, лікування та профілактики хронічної серцевої недостатності у дорослих (скорочений варіант) (2015)
Двояшкина Ю. И. - Пиелонефриты. Проблематика. Диагностика. Лечение, Гирка В. Д. (2015)
Опарин А. А. - Медицина средних веков. Религия. Философия. Суеверия (2015)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Проблема презумпции неэффективности физиотерапии на современном этапе развития физической и реабилитационной медицины в Украине (2015)
Кочуева М. Н. - Современные возможности метаболической терапии — в фокусе Актовегин, Кочуев Г. И., Корж А. Н., Краснокутский С. В., Плехова А. А. (2015)
Сосин И. К. - Селфи как субкультура и новая форма зависимости: идентификация проблемы, Гончарова Е. Ю., Чуев Ю. Ф. (2015)
Звягинцева Т. Д. - Хронический бескаменный холецистит: клиника, диагностика и лечение, Шаргород И. И. (2015)
Болотная Л. А. - Дистрофические изменения ногтевых пластинок в общеклинической практике, Сариан Е. И. (2015)
Корж А. Н. - Проблема резистентной артериальной гипертензии в практике семейного врача (2015)
Пасиешвили Л. М. - Современные методы лечения остеопороза (2015)
Опарин А. А. - Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. Особенности клинического применения, Опарин А. Г., Благовещенская А. В. (2015)
Тондий Л. Д. - Вода, как лечебный фактор в практике семейного врача, Тондий О. Л., Закревская Е. Л. (2015)
Kalda R. - Patients’ opinions on family doctor accessibility in Estonia, Põlluste K., Maaroos H.-I., Lember M. (2015)
Журавлева А. К. - Современные возможности диагностики и количественного определения фиброза печени, Огнева А. В. (2015)
Тондій О. Л. - Сирингомієлія. Етіопатогенез. Клініка. Діагностика. Лікування, Завальна О. П., Тесленко О. Б., Сушко С. П., Меркулова В. В. (2015)
Качук Ю. В. - Червоний плескатий лишай: клінічні та терапевтичні аспекти (2015)
Опарин А. А. - Тибетская медицина и Древней Тибет (2015)
Краснокутский С. В. - Эффективность метформина в лечение абдоминального ожирения у пациентов без сахарного диабета, Корж А. Н., Кочуев Г. И. (2015)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям. Вірусний гепатит С (2015)
Бєлкін Л. М. - Інституціоналізація поняття "революція гідності" в нормативних документах (2017)
Заєць А. С. - Правова освіта як структурний компонент освіти в Україні (2017)
Політанський В. С. - Інформаційне суспільство в Україні: від зародження до сьогодення (2017)
Reminska Yu. Yu. - The rule of law in the ECHR framework: theoretically-legal overview (2017)
Бєлов Д. М. - Система захисту прав і свобод людини і громадянина: доктринальні засади, Громовчук М. В. (2017)
Богдан Ю. В. - Відповідальність за порушення права доступу до інформації (2017)
Васильченко О. П. - Права національних меншин в Україні: що маємо і до чого прагнемо? (2017)
Задорожня Г. В. - Нормотворча компетенція глави держави, Задорожний Б. Ю. (2017)
Ленгер Я. І. - Класифікація колізій в муніципальному праві (2017)
Липа В. А. - До питань визначення конфлікту інтересів в публічній владі: український та європейський виміри (2017)
Мамедов О. Д. - Понятие и составные элементы государственных служебных правоотношений в органах законодательной власти (2017)
Маринів А. В. - Державний контроль у системі місцевого самоврядування Французької Республіки в сучасних умовах політико-правового розвитку (2017)
Фаловська І. М. - Доктрина правової рівності в українській політико-правовій думці та її відображення в Конституції України (2017)
Коваленко М. Г. - Доступ до виборчих прав: аналіз Виборчого кодексу Польщі 2011 р., Чиркін А. С. (2017)
Гнідан Р. М. - Історико-правові аспекти оренди землі в Україні (2017)
Гриняк Т. В. - Обмеження судом обсягу відповідальності перевізника за порушення умов договору перевезення вантажу автомобільним транспортом (2017)
Зеліско А. В. - Унітарне приватне підприємство в якості підприємницької юридичної особи приватного права (2017)
Керученко О. С. - Умови договору про надання психологічних (психотерапевтичних) послуг (2017)
Кирдан Б. В. - До поняття захисту прав автора в порядку цивільного судочинства (2017)
Покачалова А. Г. - Особливості міжнародно-правової уніфікації норм щодо морської застави та іпотеки судна (2017)
Скрипник В. Л. - Речі з родовими ознаками як об’єкти цивільних прав (2017)
Чепис О. І. - Колізійне регулювання сімейних правовідносин у міжнародному приватному праві: шляхи подолання конфлікту кваліфікацій, Лазорик Є. В. (2017)
Яримович У. В. - Форма та порядок укладення договору в праві ЄС і в праві України: порівняльний аспект (2017)
Гарагонич О. В. - Корпоративна природа правовідносин між акціонерним товариством і суб’єктами, які виконують функції його органів (2017)
Гречаник А. В. - Істотні умови господарського договору у сучасних умовах господарювання (2017)
Липницька Є. О. - Набуття правового статусу підприємств з іноземними інвестиціями (2017)
Подоляк С. А. - Правове регулювання договірної відповідальності в господарських відносинах в умовах євроінтеграції України (2017)
Бориченко К. В. - Способи захисту права на соціальне забезпечення (2017)
Бородкін М. В. - Ознаки юридичних фактів у праві соціального забезпечення (2017)
Медвідь А. О. - Юридична природа правовідносин у сфері недержавного соціального забезпечення (2017)
Пунтус Д. А. - Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця: міжнародно-правові стандарти (2017)
Соколова О. А. - Оплата праці державних службовців як вид запобігання проявам корупції (2017)
Григор’єва Х. А. - Реформування законодавчих засад оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: агропротекційний вимір (2017)
Дудар М. І. - Правові засади погодження надання надр у користування на підставі спеціальних дозволів в Україні (2017)
Бабенко А. Ю. - Поняття та сутність процедури застосування фінансово-правової відповідальності за порушення митного законодавства (2017)
Биков І. О. - Україна – ЄС: особливості двосторонньої реалізації митних стандартів (2017)
Жмудінський В. П. - Особливості сплати узгоджених сум грошових зобов’язань сільськогосподарськими підприємствами після їх судового оскарження (2017)
Запотоцька О. В. - Поняття та елементи адміністративно-правового статусу Національного банку України (2017)
Кашка В. В. - Проблеми фінансування інформаційного забезпечення органів прокуратури в Україні (2017)
Кононець В. П. - Актуальні питання процедури встановлення особи при адміністративному затриманні в рамках реалізації провадження щодо виявлення податкових правопорушень (2017)
Кудрявцев О. В. - Місце Державної архітектурно-будівельної інспекції в системі органів публічної адміністрації (2017)
Лиськов М. О. - Зародження та розвиток лотерейної сфери до ХІХ ст. (2017)
Мотрук Т. В. - Поняття адміністративної процедури у співвідношенні до поняття адміністративного процесу (2017)
Пищида В. М. - Предмет, підстави та зміст адміністративного позову щодо незаконного використання та розпорядження публічним майном (2017)
Пунда О. О. - Організаційно-управлінські засади надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій (2017)
Радзієвська О. Г. - Проблеми негативних інформаційних впливів на дитину в Україні в умовах збройного протистояння (2017)
Соболь Є. Ю. - Удосконалення окремих напрямів діяльності органів публічної влади, визначених в межах Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (2017)
Богатирьов А. І. - Зарубіжний досвід запобігання злочинності в місцях несвободи (2017)
Лисодєд О. В. - Про нормотворчість у сфері забезпечення прав засуджених в Україні (2017)
Tittlová M. - To some theoretical and practical problems using information and technical resources in the Slovak criminal proceedings (2017)
Білокінь Р. М. - Перспективи розвитку правового регулювання накладення грошового стягнення у кримінальному процесі України (2017)
Мацола А. А. - Побудова слідчих версій на початковому етапі розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2017)
Мирошниченко Т. М. - Проблемні аспекти реалізації нормативного змісту засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час кримінального процесуального доказування (2017)
Найдьон Ю. О. - Поняття, сутність та зміст оперативної діяльності Служби безпеки України (2017)
Переверза О. Я. - Помилки фіксації показань на досудовому слідстві як елемент механізму формування показань (2017)
Слюсарчук Х. Р. - Стандарт доказування "обгрунтована підозра" у кримінальному провадженні (2017)
Заборовський В. В. - Незалежність та самостійність адвоката: проблеми розмежування (2017)
Галас В. І. - Гегелівське розуміння права у контексті його філософської системи, Попович Т. П. (2017)
Клименко Н. І. - Рецензія на монографію кандидата юридичних наук, доцента Батюка Олега Володимировича на тему "Теорія і практика криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, вчинених в пенітенціарних установах" (2017)
Стефанчук Р. О. - Рецензія на монографію Заборовського В. В. "Правовий статус адвоката в умовах становлення незалежної адвокатури України" (2017)
Бабушка Л. Д. - Festive видовище як феномен візуальної медіа культури (2017)
Денисюк Ж. З. - Семантика інтернет-простору як середовище формування творів постфольклорного типу (2017)
Хлебосолов І. О. - Теоретико-методологічні засади державного регулювання національного культурного простору (2017)
Шаган А. Л. - Громадянський діалог як форма соціокультурної взаємодії (2017)
Дениско П. В. - Сполучення людини і скляного об’єкта як приклад гібридної візуальної метафори (2017)
Гусакова Н. М. - Багатоплановість професійно-педагогічної діяльності творчої особистості режисера, Штефюк В. Д. (2017)
Безручко О. В. - Issues of work of two authors, film directors (co-writers of scripts and film directors) on a debut movie in the second half of the 1930ies (2017)
Гармаш Ю. Т. - Кольорова гармонія у творах екранного живопису, Прядко О. М. (2017)
Герц І. І. - Інноваційні прийоми в опануванні дисципліною "методика виконання класичного танцю" (2017)
Єсипенко Р. М. - Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ століття (заходи з підвищення кваліфікації творчих працівників театрів) (2017)
Перцова Н. О. - Принцип хорової театралізації на прикладі творчості академічного камерного хору "Хрещатик" (2017)
Толмачов Р. В. - Теоретико-методологічні особливості роботи з дитячим хором (2017)
Антоненко О. М. - Музична культура Запорізького краю 30-50-тих рр. ХХ ст. (2017)
Афоніна О. С. - Художні прийоми "подвійного кодування" в синтезі мистецтв (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк – у боротьбі за естетичну ідентифікацію вітчизняного культурно-мистецького простору 1960-х років (2017)
Дундяк І. М. - Музеєфікація церковного мистецтва Прикарпаття (факти, постаті): друга половина ХХ – початок ХХІ століть (2017)
Жук М. Й. - Містобудівні аспекти формування предметно-ландшафтного середовища житлової забудови, Зенічев Д. В. (2017)
Іванников Т. П. - Сюїта "Koyunbaba" Карло Доменіконі: риси орієнталізму в італійській гітарній музиці (2017)
Ієвлева В. П. - Роль міського дизайну в сучасному урбаністичному середовищі, Повх І. М. (2017)
Каблова Т. Б. Румянцева С. В. - Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Кузенко П. Я. - Роль особистості майстра в розвитку народного мистецтва Гуцульщини ХІХ ст. (2017)
Світлична О. М. - Типові ознаки пластичної мови м’якої дитячої книги, Цебрик А. В. (2017)
Фіалко В. О. - Режисерсько-сценографічна складова театрального процесу України 1970-х років (2017)
Шумакова С. М. - "Театр станів": синестетична природа дієво-енергетичного початку (2017)
Василишина Н. А. - Оссіанічна тема у французькому живописі та її значення в формуванні пейзажних парків Європи (2017)
Гуренко Л. О. - "Епоха без символу": її культурологічна індикація Миколою Вороним (2017)
Домащук Х. С. - Арт-галерея в сучасному соціокультурному просторі України (2017)
Корусь О. П. - Мала пластика Дружківського фарфорового заводу (2017)
Цзян Маньні - Витоки "Бергамаської сюїти" К. Дебюссі: до історії створення та загальна характеристика (2017)
Овсянніков В. Г. - Поп-рок як складова популярної музичної культури України початку XХІ століття (2017)
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Профілактика, діагностика і лікування в практиці сімейного лікаря" (20—21 квітня 2016 р., м. Харків) (2016)
Звягинцева Т. Д. - Аутоиммунный гепатит, Чернобай А. И. (2016)
Михайлов Б. В. - Восстановительная терапия нарушений психической сферы у участников АТО (2016)
Пасиешвили Л. М. - Лимфаденопатия: дефиниции и диагностика (2016)
Опарин А. А. - Ультразвуковое исследование почек в норме и патологии, Федченко Ю. Г., Кореновский И. П., Новохатняя А. Е. (2016)
Тондий О. Л. - Туннельные мононейропатии: этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение, Завальная О. П., Коренев С. Н. (2016)
Опарин А. Г. - Гепатопротекторы: тактика клинического применения, Лаврова Н. В., Благовещенская А. В. (2016)
Корж А. Н. - Роль семейного врача в диагностике, профилактике и лечении хронической венозной недостаточности (2016)
Kokko S. - Finnish solutions and experiences for integrated primary health care (2016)
Опарин А. А. - Библия, как древнейший свод профилактической медицины (2016)
Семидоцкая Ж. Д. - Клиническое мышление и 21 век, Чернякова И. А., Кармазина И. С. (2016)
Журавлева Л. В. - Поражение сердечно-сосудистой системы при наследственных заболеваниях соединительной ткани, Романенко А. Р. (2016)
Семидоцька Ж. Д. - Сучасні аспекти хронічного обструктивного захворювання легень, Чернякова І. О., Піонова О. М., Трифонова Н. С. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Хроническая дуоденальная непроходимость, Шаргород И. И. (2016)
Пасиешвили Л. М. - Пищевая аллергия: болезнь или состояние? Понимание ее как сосуществование человека и пищевых аллергенов, Железнякова Н. М., Пасиешвили Т. М. (2016)
Топчий И. И. - Изменения содержания морфогенетических белков FGF23 и Klotho увеличивают риск сердечно-сосудистых событий (2016)
Тондий Л. Д. - Лечат ли камни?, Закревская Е. Л. (2016)
Корж А. Н. - Кардиоренальный синдром: клиническое значение, критерии диагностики, принципы терапии (2016)
Опарин А. А. - Ультразвуковое исследование печени в норме и патологии, Опарин А. Г., Федченко Ю. Г., Благовещенская А. В. (2016)
Птущенко Н. Ю. - Минеральный "портрет" человека в норме и при патологии, Пасиешвили Т. М. (2016)
Наумова І. І. - Педагогічні основи успішного виховання здорової особистості в сім’ї (2016)
Нечипуренко О. Н. - Физические методы лечения и реабилитации в педиатрии: современные концепции и новые возможности (2016)
Опарин А. А. - Медицина в Византийской империи (2016)
Akman M. - Health transformation program of Turkey — an overview (2016)
Журавлева Л. В. - Диагностическая тактика врача общей практики в отношении больного с нарушением углеводного обмена, Сокольникова Н. В., Пылёв Д. И. (2016)
Апікова А. Є. - Аналіз акустичних методів діагностики бронхолегеневих захворювань (2016)
Беловол А. Н. - Патогенетические особенности сочетанного течения артериальной гипертензии и сахарного диабета 2 типа, Бобронникова Л. Р., Аль-Травнех Е. В. (2017)
Семидоцкая Ж. Д. - Острое повреждение почек: современный взгляд на проблему, Чернякова И. А., Пионова Е. Н., Трифонова Н. С. (2017)
Сосин И. К. - Клинико-диагностические алгоритмы опиоидной зависимости, Гончарова Е. Ю., Чуев Ю. Ф. (2017)
Пасиешвили Л. М. - Диагностические подходы при синдроме субфебрилитета (2017)
Болотная Л. А. - Болезни волос, Сариан Е. И. (2017)
Топчий И. И. - Гиперфосфатемия и карбамилирование белков — факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (2017)
Опарин А. А. - ЭКГ-диагностика нарушений ритма, Опарин А. Г., Лаврова Н. В. (2017)
Абдуллаев Р. Я. - Ультразвуковая диагностика злокачественных опухолей молочной железы, Головко Т. С., Опарин А. А., Рагимзаде С. Э. (2017)
Тондий Л. Д. - Свет в практике семейного врача, Зинченко Е. К., Кас И. В., Закревская Е. Л. (2017)
Литовченко Т. А. - Особенности течения цереброваскулярных нарушений у ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в отдаленном периоде, Завальная Е. П., Тондий О. Л., Таций Н. П. (2017)
Опарин А. А. - Медицина Древнего Вавилона (2017)
Касьянова О. М. - Парадигмальний підхід до розвитку теорії та практики освіти (2017)
Оспанова Т. С. - Фенотипы ХОЗЛ — путь к персонифицированной медицине ХХI века, Семидоцкая Ж. Д., Чернякова И. А., Пионова Е. Н., Трифонова Н. С. (2017)
Кочуев Г. И. - Место муколитиков в комплексной терапии воспалительных заболеваний дыхательных путей, Кочуева М. Н., Корж А. Н. (2017)
Птущенко Н. Ю. - Минеральный "портрет" человека в норме и при патологии. Макроэлементы или две стороны одной медали — насколько жизненно необходимое становится опасным, Пасиешвили Т. М. (2017)
Бондаренко В. Ю. - Взаємодія громадських об’єднань та політичних партій в Україні – інституціональний аспект (2017)
Гриндей Л. М. - Закономірності креативного мислення у сфері дії права, Меленко О. М. (2017)
Іващенко В. А. - Правове забезпечення та порядок виплати авторської винагороди у сфері наукових відкриттів, винахідництва та раціоналізації в СРСР та УРСР 50–60-хх рр. ХХ ст. (2017)
Левчук І. О. - Система в’язниць Волинської губернії (2017)
Левчук Ю. М. - Нагляд за судами та посадовими особами Київської судової палати (2017)
Михайлова О. С. - Договори Європейського Союзу з третіми країнами та міжнародними організаціями (2017)
Пеца Д. Д. - Окремі аспекти проблеми ідентифікації правової держави (2017)
Політанський В. С. - Світові моделі та фундаментальні принципи інформаційного суспільства (2017)
Проскурняк О. Г. - Розвиток національних мереж юридичної освіти (2017)
Фаст О. О. - Внесок Фоми Аквінського у формування концепції верховенства права (2017)
Церковник С. І. - Українські студентські товариства та спілки Східної Галичини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.: історико-правові засади становлення та функціонування (2017)
Берназюк Я. О. - Конституційні процеси в країнах Європи: загрози та виклики для України (2017)
Аксютина Т. В. - Основные аспекты изучения вторичных стилистических наименований в современном английском языке, Косенко Н. М. (2016)
Джуган В. В. - Органи, що здійснюють державний контроль у сфері фінансування політичних партій в Україні та окремих країнах ЄС: порівняльний аналіз (2017)
Аполонова Л. А. - Директиви у складних мовленнєвих актах (2016)
Дорофеєва В. І. - Громадські організації в Україні – від права до дії (2017)
Бабій О. Р. - Категорія предикативності в сучасному англомовному дискурсі, Качан Б. М., Пендещук А. Я. (2016)
Звоздецька І. В. - Законодавча процедура у Верховній Раді України: проблеми впровадження і правові наслідки (2017)
Бардакова О. О. - Роль дієслівних одиниць у структурі медичних текстів (2016)
Лихачов Н. С. - Класифікація парламентських процедур Верховної Ради України (2017)
Боднар О. М. - Лексична спорідненість термінолексики фахової мови екології в німецькій, англійській, українській і російській мовах (2016)
Маслова Н. Г. - Академічна свобода й академічна відповідальність (2017)
Бондар О. Є. - Вплив контексту на інтерпретацію модальних значень (2016)
Миколенко В. А. - Проблеми імплементації європейських стандартів функціонування національної правоохоронної системи (2017)
Вакулінська Л. М. - Особливості дієслівних конструкцій у німецькомовних біблійних текстах (2016)
Олійник А. Ю. - Соціальні конституційні права і свободи особи у сфері новітніх технологій (2017)
Гончар А. О. - Зіставний аналіз експресивних засобів виразності в інаугураційних промовах Барака Обами й Петра Порошенка (2016)
Роговенко О. В. - Розвиток лексеми "муніципальна влада" (2017)
Демихова О. Г. - Специфіка функціонування банківської термінології в дискурсі ризику, Карпенко І. Ю. (2016)
Абібулаєва Т. Г. - Борг як об’єкт спадкування (2017)
Довженко І. В. - Практичне застосування лексичних одиниць майбутньої професійної діяльності (2016)
Балабан Д. В. - Співвідношення довіреності і договору доручення, Заборовський В. В. (2017)
Емірамзаєва А. С. - Формування кримськотатарської мови та її місце в класифікації тюркських мов (2016)
Ľubomíra Bruteničová Kurhajcová - Плагіат як проблема сьогодення (2017)
Желуденко М. А. - Вариативность современного немецкого языка, Сабитова А. П. (2016)
Варга О. В. - Привілейовані акції та їх нормативне регулювання, Заборовський В. В. (2017)
Зелена Ю. Л. - Теоретичне обґрунтування функціонування атрибутивних конструкцій у контексті вторинної предикації (на матеріалі французької мови) (2016)
Гуйван П. Д. - Набуття права власності за давністю володіння та його відмінність від набуття власності від неповноважного відчужувача (2017)
Кащи Е. Р. - Лексические особенности австрийского варианта немецкого языка как языка полицентрического (2016)
Жерж Н. А. - Державне регулювання публічних відносин у сфері інтелектуальної власності, Гелемей Н. О. (2017)
Косович О. В. - Творення телескопiзмiв як прояв лiнгвiстичної тенденцiї до мовної економiї (2016)
Залізко О. М. - Суб’єкти міжнародних приватних спортивних відносин (2017)
Кость Г. М. - До питання вираження ретардації в художньому тексті (2016)
Майка Н. В. - Поняття і види речових прав на чужу нерухомість (2017)
Кравчук Л. В. - Structural-semantic classification of English abbreviations and their place in the English word-formation system (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського