Штаюра Н. С. - Визначення залишкової міцності тонкостінних елементів конструкцій з короткими тріщинами (2017)
Штойко І. П. - Корозійно-циклічна тріщиностійкість сталі нафтопроводу за механічних умов, які моделюють турбулентний потік нафти (2017)
Кузьмінський А. І. - Інновації в методології методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи, Тарасенкова Н. А., Акуленко І. А. (2014)
Андріанов В. Є. - Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя початкових класів з фізичної культури, Андріанов Т. В. (2014)
Армаш Т. С. - Розвиток компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання лінійної алгебри (2014)
Білоконна Н. І. - Театральна педагогіка як засіб формування емоційної культури майбутнього вчителя початкової школи (2014)
Білоконний С. П. - Педагогічне освітнє середовище як умова формування професійної позиції майбутнього вчителя (2014)
Дзюба Л. Г. - Шляхи підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями (2014)
Зеленкова Н. І. - Дидактичні умови розвитку інформаційнокомунікаційних компетентностей магістрантів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Морозова К. О. (2014)
Іванова В. В. - Навчально-дослідницька робота – складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи, Григоренко Л. В. (2014)
Коржова Л. С. - Стан проблеми формування вмінь міжкультурного спілкування у студентів у педагогічній теорії та практиці, Катеруша О. В. (2014)
Ключова Л. С. - Самопізнання як основа професійно-етичного розвитку педагогічних працівників (2014)
Костюк В. Б. - Принципи організації навчання іншомовного професійно-орієнтованого спілкування майбутніх судноводіїв (2014)
Кушнір Г. Л. - Важливість методів навчання у процесі засвоєння краєзнавчотуристичних знань студентами вищих навчальних закладів (2014)
Лисевич О. В. - Формування творчої компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі їх фахової підготовки (2014)
Максименко І. Г. - Професійно-педагогічна спрямованість як детермінанта професійного становлення майбутнього інженера-педагога (2014)
Мозгальова Н. Г. - Концептуальні підходи до оновлення змісту інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2014)
Монашненко Г. М. - Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога (2014)
Пасічна О. В. - Удосконалення лексичних умінь і навичок студентів у процесі навчання української мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Потапкіна Л. В. - Шляхи розвитку в майбутніх економістів управлінських якостей і навичок роботи в команді (2014)
Тарасенко Р. О. - Організаційно-педагогічні аспекти формування інформаційної компетентності майбутнього перекладача (2014)
Тільняк Н. В. - Методичні аспекти проектування комунікативної взаємодії студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення української мови за професійним спрямуванням (2014)
Тур О. М. - Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців на основі соціального співробітництва академічних груп (2014)
Цвіркун Л. О. - Компетентності майбутнього інженера у процесі графічної підготовки (2014)
Щука Г. П. - Організація навчальних та виробничих практик у процесі підготовки фахівців сфери туризму (2014)
Абжалов Р. Р. - Критерії вибору учнями хімічного факультативу (2014)
Зінченко В. М. - Робочий зошит як засіб формування мовно-мовленнєвої компетентності старшокласників (2014)
Медведєва Н. Г. - Формування критичного мислення учнів на уроках російської мови та літератури як основа розвитку інноваційної особистості (2014)
Ткачук С. М. - Використання комп’ютерних технологій у системі початкової музичної освіти (2014)
Топузов О. М. - Поняття "тривалість життя" як демографічний компонент шкільної географічної освіти, Федій О. А. (2014)
Хороших О. В. - Використання міжпредметних зв’язків на уроках біології (2014)
Шутько В. В. - Проблеми фізичного виховання школярів через призму поглядів учителя (2014)
Яковлєва В. А. - Сукупність компонентів самостійної життєдіяльності випускників шкіл-інтернатів як основа формування їх життєвої компетентності (2014)
Гриценко В. Г. - Теоретичні основи проектування і створення інформаційно-аналітичних систем управління навчальним закладом, Подолян О. М. (2014)
Данилюк С. С. - Професійна підготовка сучасних фахівців: компетентнісний підхід (2014)
Дороніна Т. О. - Сучасні підходи до визначення сутності та структури освітнього середовища (2014)
Жорняк Б. Є. - Дидактика формування творчої особистості засобами музичного мистецтва (2014)
Зуєнко Н. О. - Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти (2014)
Карманова Е. И. - Формирование профессиональной коммуникативной компетенции в группах с различным уровнем подготовки (2014)
Клименко С. О. - Контекстне навчання у формуванні предметної компетентності на заняттях з біонеорганічної хімії (2014)
Литвинова С.Г. - Хмаро орієнтоване навчальне середовище, віртуалізація, мобільність – основні напрямки розвитку загальної середньої освіти ХХІ століття (2014)
Онищенко І. В. - Сутність і структура інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища (2014)
Остраус Ю. М. - Деякі підходи до визначення сутності поняття "професійне самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів" (2014)
Просіна О. В. - Фасилітація як інноваційна технологія в навчально-виховному процесі (2014)
Сергеєва Л. М. - Концептуальні основи управління розвитком професійнотехнічного навчального закладу (2014)
Третяк О. С. - Проектування педагогічної системи підготовки магістрівісториків (2014)
Фурт Д. В. - Феномен полікультуралізму в педагогічному дискурсі (2014)
Швець Н. А. - Роль викладача ВНЗ у забезпеченні потреб студентів у здоровому способі життя (2014)
Яшник С. В. - Антропологічний підхід до управлінської культури фахівців сільськогосподарської галузі (2014)
Гаманюк В. А. - Досвід підготовки вчителів для білінгвального навчання в системі освіти ФРН (2014)
Гнізділова О. А. - Зміст і напрями діяльності наукової школи професора Н. В. Гавриш (2014)
Гордійчук Є. С. - Особливості співпраці вищих навчальних закладів України та Польщі в контексті євроінтеграції (2014)
Колесник І. О. - Ідеї реформування освіти в Західній Європі в період ХІХ століття (2014)
Кормілець С. В. - Особливості організації фізичної підготовки і позакласної роботи в кадетських корпусах у ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Устименко В. В. - Уплив соціально-політичних чинників на формування багатомовності в Канаді (2014)
Кушнир О. А. - Пролонгированный профессионально-психологический отбор как один из актуальных компонентов управления рисками при обеспечении безопасности полётов (2014)
Олексюк Н. С. - Соціально-педагогічний супровід молодої сім’ї, яка перебуває у стані кризи (2014)
Пінська О. Л. - Теоретичні засади організації педагогічної взаємодії в навчальному процесі вищих закладів освіти, Шепеленко Т. Л. (2014)
Полозенко О. В. - Психологічний складник професійної діяльності фахівців агрономічного профілю (2014)
Потапова О. М. - До проблеми формування критичного мислення у студентів технічних ВНЗ під час вивчення математичних дисциплін (2014)
Талаш І. О. - Розвиток здатності до педагогічної творчості майбутніх учителів початкових класів (2014)
Шепеленко Т. Л. - Психолого-педагогічні умови формування готовності студентів до творчої професійно-педагогічної діяльності, Пінська О. Л. (2014)
Єрмошенко М. М. - Утворення і розподіл прибутку в інформаційно-енергетичній теорії вартості (2016)
Максимов Д. А. - Перспективы институционального подхода к оценке активов производственной корпорации, Халиков М. А. (2016)
Мельник Л. Г. - Четвёртая промышленная революция: предпосылки и содержание (2016)
Musa M. - Host country macroeconomic determinants in the choice of location by the world largest FDI exporters, Hassan S. (2016)
Hostak P. - Energy intensity and convergence of economic performance of the European Union countries, Holomek Ja., Klierova M. (2016)
Бочарова Ю. Г. - Особливості конкуренції в економіці України (2016)
Ismailova R. A. - Assessment of innovations effectiveness in the manufacturing industry of Kazakhstan, Yesmagulova N. D., Japarova K. К. (2016)
Kim R. B. - The mediating role of brand knowledge and involvement on the relationship between country-of-origin and brand preference, Yan Ch., Han Y. (2016)
Markina I. A. - Administrative-legal mechanism of economic security system of the country (2016)
Мних О. Б. - Криза транспортного машинобудування в Україні і маркетинговий підхід до формування ринкової вартості машинобудівних підприємств (2016)
Suvittawat A. - Food cold chain transportation: Eastern Thailand case study (2016)
Тимошенко О. В. - Використання інтегральної моделі оцінювання економічної безпеки держави та її основних функціональних компонентів (2016)
Бреус С. В. - Використання збалансованої системи показників у діяльності вищих навчальних закладів, Хаустова Є. Б. (2016)
Камінський С. І. - Управління ризиками в процесі управління фінансовим циклом підприємства торгівлі (2016)
Kenayathulla H. B. - Financial adequacy and low performing schools: evidence from Malaysia (2016)
Керанчук Т. Л. - Управління інвестиційними проектами підприємства на основі цінннісно-орієнтованих підходів, Басюк Т. П. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Управління стратегічними можливостями машинобудівних підприємств, Стрільчук Р. М. (2016)
Srimarut T. - Specific tools enhancing the performance of OTOP producers in Thailand, Mekhum W. (2016)
Sutthachaidee W. - Logistics management of coconut-shell products manufacturing: a case study of Samut Songkram Province, Thailand (2016)
Bakirbekova A. М. - The impact of human capital on regional innovative development, Konys Zh. K. (2016)
Богуш Л. Г. - Соціальна інфраструктура об’єднаних громад України: підходи до розвитку (2016)
Дейнега І. О. - Регіональні особливості формування комплексу маркетингу сільського зеленого туризму, Акімова Л. М., Кратт О. А. (2016)
Kim N. - Impact of environmental performance on financial performance: evidence from Korean supply contracts, Kwon K.-M. (2016)
Федонюк В. В. - Порівняльний економічний аналіз проведення рекультивації різних видів на порушених землях, Волянський В. О., Федонюк М. А. (2016)
Azylkanova S. A. - Estimating and forecasting the unemployment rate in the Republic of Kazakhstan, Zhanabayeva Zh. K., Rakhmetulina Zh. B. (2016)
Andreeva E. V. - Regional and demographic tourists’ inflows distribution as a factor of the national tourism competitiveness, Ushakov D. S. (2016)
Ералиева Я. А. - Комплексная оценка эффективности системы обязательного социального страхования в Республике Казахстан (2016)
Kombo F. - How demographic factors determine banking satisfaction: Czech and Kenyan case study, Nguyen T. A. N. (2016)
Mokhlis S. - Shopping styles of female consumers in a developing country (2016)
Spankova Ja. - Slovak labor migration abroad, Grencikova A., Kordos M. (2016)
Волкова О. Г. - Резервні фонди кредитних спілок України: особливості формування та використання (2016)
Глущенко О. В. - Фінансові чинники формування національного добробуту на рівні централізованих фінансів (2016)
Yermoshenko A. M. - Approaches to evaluating the quality of voluntary medical insurance services in Ukraine, Trynchuk V. V. (2016)
Rahman A. - Bank size, relationship lending and SME financing: evidence from Bangladesh, Rahman M. T., Kljucnikov A. (2016)
Chi S. P. - Political exchange risk in Japanese economy (2016)
Царук Н. Г. - Облік податку на додану вартість у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Кайдашев Р. П. - Петли оптимизации в проектах (2016)
Kim J. Y. - Impacts of social media communication strategies on product performance: focusing on Korean android game industry, Shin H.-D. (2016)
Князь С. В. - Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій, Георгіаді Н. Г. (2016)
Кусаинов Т. - К проблеме выбора наиболее предпочтительного варианта диверсификации растениеводства в условиях неопределенности, Жолмуханова А., Асилов Б. (2016)
Лапкина И. А. - Оптимизация структуры парка портового оборудования, функционирующего в условиях неравномерной загрузки, Малаксиано М. А., Малаксиано Н. А. (2016)
Нестерчук Ю. О. - Ефективний розвиток садівництва на основі оптимізації сортової структури багаторічних насаджень, Тупчій О. С. (2016)
Олійник О. М. - Напрямки вдосконалення аналітичного інструментарію управління логістичною підсистемою машинобудівного підприємства, Маказан Є. В., Головань О. О. (2016)
Орлов О. О. - Управління цінами, витратами і прибутком за умов багатономенклатурного виробництва на засадах концепції маржинального підходу, Сурмай Д. Д. (2016)
Пістунов І. М. - Використання нейронних сіток для формування низькоризикової стратегії торгівлі на фінансових ринках, Богач Д. С. (2016)
Rogachev A. F. - Modelling of monotowns development by means of cognitive maps, Mizyakina O. B., Fedorova Ya. V. (2016)
Chaikovska I. І. - Economic-mathematical modelling of employee evaluation in the system of enterprise knowledge management (2016)
Chaiboonsri Ch. - Extreme values analysis for ASEAN stock exchanges, Chaitip P. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Dorogovtsev A. A. - On self-intersection local times for generalized Brownian bridges and the distance between step functions, Izyumtseva O. L. (2015)
Fomichov V. V. - Evolution of moments of isotropic Brownian stochastic flows (2015)
Giet J.-S. - The logistic S.D.E., Vallois P., Wantz-Mezieres S. (2015)
Glinyanaya E. V. - Krylov-Veretennikov representation for the m-point motion of a discrete-time flow (2015)
Korenovska I. A. - Random maps and Kolmogorov widths (2015)
Marynych A. V. - A note on convergence to stationarity of random processes with immigration (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Berti P. - A survey on Skorokhod representation theorem without separability, Pratelli L., Rigo P. (2015)
Ferger D. - Arginf-sets of multivariate cadlag processes and their convergence in hyperspace topologies (2015)
Kolesnik A. D. - Integral equation for the transition density of the multidimensional Markov random flight (2015)
Kolesnikov A. V. - Exchangeable optimal transportation and log-concavity, Zaev D. A. (2015)
Kuznetsov V. A. - On the large-deviation principle for the winding angle of a Brownian trajectory around the origin (2015)
Manita O. - Positivity of transition probabilities of infinite-dimensional diffusion processes on ellipsoids (2015)
Pilipenko A. - On a limit behavior of a one-dimensional random walk with non-integrable impurity, Sakhanenko L. (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Bogachev V. I. - On weak convergence of finite-dimensional and infinite-dimensional distributions of random processes, Miftakhov A. F. (2016)
Iksanov A. - Tail behavior of suprema of perturbed random walks, Polotskiy S. (2016)
Ivanov A. V. - Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors, Orlovsky I. V. (2016)
Kopytko B. I. - On Feller semigroups associated with one-dimensional diffusion processes with membranes, Shevchuk R. V. (2016)
Krasnitskiy S. M. - Baxter type theorems for generalized random Gaussian processes, Kurchenko O. O. (2016)
Molyboga G. M. - An analogue of the Berry-Esseen theorem for functionals of weakly ergodic Markov processes (2016)
Osypchuk M. M. - On some perturbations of a symmetric stable process and the corresponding Cauchy problems (2016)
Prokhorenko N. V. - On some generalizations of the results about the distribution of the maximum of the Chentsov random field on polygonal lines (2016)
Synyavska O. O. - Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error (2016)
Tantsiura M. V. - On strong solutions to countable systems of SDEs with interaction and non-Lipschitz drift (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Dilworth S. J. - A direct proof of the reflection principle for Brownian motion, Wright D. (2016)
Fomichov V. V. - A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows (2016)
Kabluchko Z. - Renewal shot noise processes in the case of slowly varying tails, Marynych A. (2016)
Kolesnikov A. V. - Remarks on mass transportation minimizing expectation of a minimum of affine functions, Lysenko N. (2016)
Ming Liao - Markov processes and group actions (2016)
Roelly S. - Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach, Vallois P. (2016)
Riabov G. V. - A representation for the Kantorovich--Rubinstein distance defined by the Cameron--Martin norm of a Gaussian measure on a Banach space (2016)
Rigo P. - Transfer theorems and right-continuous processes, Thorisson H. (2016)
Tsaregorodtsev Ya. V. - Asymptotic normality of element-wise weighted total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model (2016)
Скритська Н. В. - Essentia людського буття та онто-теологічна сутність метафізики: історико-філософський контекст (2014)
Danylova T. V. - Overcoming the Antinomies of Human Existence: Ontology of Trickster (2014)
Буланова-Дувалко Л. Ф. - Аналіз взаємовідносин матері та дитини та їх вплив на формування гендерних стереотипів у контексті психоаналітичного фемінізму (2014)
Айтов С. Ш. - Философия культуры Ю. М. Лотмана: когнитивный диалог семиотики и исторической антропологии (2014)
Яковлєва Я. О. - Чорнобильська трагедія як "культурна травма" України (2014)
Громов В. E. - От этики справедливости и страданий к духовной этике свободной, необусловленной личности (2014)
Надурак В. В. - До питання відкритості системи суспільної моралі (2014)
Бродецкая Ю. Ю. - Практики деформации целостности социальной реальности: объективация желаний как наследие цивилизационного прогресса (2014)
Zakharchenko M. S. - Deliberative Democracy in the Context of the Problems of Democratic Legitimacy (2014)
Краснокутський О. В. - Культурно-правовий чинник оптимізації розвитку ідеології державотворення в Україні (2014)
Кривчик Г. Г. - Український селянин як об’єкт аграрних реформ (2014)
Petrunok N. I. - Paul Feyerabend on the Scientific Worldview: Towards Questioning the Scientific Uniformity (2014)
Токовенко О. С. - Епістемологія у контесті сучасної біолого-еволюційної парадигми (2014)
Молокова О. В. - Социальный конструктивизм как решение проблемы рационального в постнеклассической эпистемологии (2014)
Малівський А. М. - Декартівське осмислення природи людини в "міркуваннях про метод" (2014)
Чигур Р. Ю. - Світоглядні трансформації в епоху постіндустріального суспільства (2014)
Хміль В. В. - Антропологічна компонента природи держави, Хміль Т. В. (2015)
Матюх Т. М. - Емпатія як умова людської творчості (2015)
Danylova T. V. - The Way to the Self: the Novel "Steppenwolf" Through the Lens of Jungian Process of Individuation (2015)
Семчук Ю. Й. - Антропоцентричні інтенції ісихастських і суфістських практик особистісного розвою свободи (2015)
Зінченко В. В. - Інституалізація глобальних стратегій трансформацій суспільства та освіти у контексті критичної теорії (2015)
Остренко С. А. - Ризома и барочность как культурно-онтологические основания феномена инновации (2015)
Бродецкая Ю. Ю. - Коммунитарное измерение проблемы социальной целостности (2015)
Власова О. П. - Философия просвещения и статус женщины в обществе XVIII в., Костюк Н. П. (2015)
Koliieva I. A. - Sexual Representation in the Postmodern Philsophical Discourse (2015)
Скиба Э. К. - Гедерные режимы как отражение властных отношений (2015)
Терешкун О. Ф. - Філософія техніки Хосе Ортеги-і-Гассета (2015)
Korableva E. V. - Freedom of the Information Space. is it a Reality or Illusion? (2015)
Малівський А. М. - Метафізична революція декарта та трансформація антропологічного проекту в тексті "метафізичних медитацій" (2015)
Усов Д. В. - Етика відповідальності К.-О. Апеля в ландшафтах контрактуалізму (2015)
Стратонова Н. О. - Рефлексія трансформації дохристиянських світоглядних уявлень в літературних памятках Київської Русі (2015)
Кретов П. В. - Філософема символу та концепт сенсу: філософсько-антропологічний аспект (2015)
Карпенко С. Р. - Дискурс влади і дискурс мас у сучасній філософській антропології: культурний, біологічний та релігійний виміри (2015)
Осадча Л. В. - Генетичні детермінанти ментальності (2015)
Moskalyk G. - Society of Knowledges as Space of Development of Intellect of Personality (2015)
Громов В. Е. - К вопросу о социо-культурном и гносеологическом статусе идеологии в самосознании современного общества (2015)
Рогова О. Г. - Актуалізація пошуку сенсожиттєвих цінностей як філософсько-освітня проблема (2015)
Ходус Е. В. - Принудительное счастье как современный социокультурный императив (2015)
Зінченко В. В. - Інституційна глобалізація як системне інтеграційне явище постмодерного розвитку (2015)
Генсіцький Ю. Д. - Філософсько-антропологічне значення розвитку штучно створених інтелектуальних систем (2015)
Малівський А. М. - Антропологічна інтенція філософування Рене Декарта та її прояв у тексті "Правил" (2015)
Айтов С. Ш. - Когнітивний діалог східноєвропейської філософії першої половини ХХ ст. та методологічні підходи історичної антропології (2015)
Демиденко Я. С. - Відображення філософських ідей Ф. Ніцше у мистецтві авангардизму (2015)
Корж І. Ф. - Державна прикордонна служба України: правовий статус та місце в системі сектору безпеки і оборони (2017)
Ляшук Р. М. - Правові основи здійснення автомобільних перевезень (2017)
Орловська Н. А. - Наркоконтрабанда як транскордонний злочин: економіко-кримінологічний вимір, Паламарчук Г. В. (2017)
Снігерьов О. П. - Принцип справедливості у реалізації дискреційних повноважень Державної прикордонної служби України, Царенко С. І. (2017)
Колб І. О. - Щодо методології наукових досліджень у сфері виконання покарань в Україні, Ліховіцький Я. О. (2017)
Ліховіцький Я. О. - Про деякі особливості діяльності персоналу виховних колоній, пов’язаної із забезпеченням безпеки засуджених (2017)
Сорока А. З. - Приховування як форма протидії розслідуванню незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2017)
Стецюк С. П. - Історико-правові передумови виникнення юридичних підрозділів збройних сил України (2017)
Титул, зміст (2017)
Спіцина Л. А. - Рогачицька та рєпінська культури в колі культур пізнього енеоліту — ранньої бронзи Східної Європи (2017)
Скржинська М. В. - До взаємин скіфів із греками в Північному Причорномор’ї (2017)
Моця О. П. - Золотоординські "темні" віки на землях південної Русі: історично­археологічний контекст (2017)
Рассамакін Ю. Я. - Поховання доби раннього енеоліту на Луганщині, Черних Є. О. (2017)
Хомчик М. А. - Кам’яні ядра для метальних машин з Ольвії, Каганюк В. А. (2017)
Голубєв А. М. - Салтово-­маяцький кремаційний могильник "Государів Яр" у Середньму Подонців’ї (2017)
Нечитайло П. О. - Мідний посуд та рис з Кам’янця-Подільського, Горбаненко С. А. (2017)
Колода В. В. - Вироби з кістки та гірських порід енеоліту та бронзової доби на поселенні Фащівка, Панковський В. Б., Разумов С. М., Корохіна А. В. (2017)
Цвек О. В. - Вивчення пам’яток трипільської спільності Верхнього Подністров’я, Скакун Н. М., Терьохіна В. В. (2017)
Каравайко Д. В. - До витоків вивчення юхнівської культури (2017)
Отрощенко В. В. - Феномен російської археології (до 90-річчя Лева Самойловича Клейна) (2017)
Матера М. - Неинвазивные и археологические исследования позднескифского/постскифского Консуловского городища, Богацкий М., Малковский В. (2017)
Возний І. П. - Гупало Віра. Звенигород і Звенигородська земля у ХІ — ХІІІ століттях (соціоісторична реконструкція). Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. - 532 с. (2017)
До ювілею Наталії Михайлівни Секерської (2017)
До 70-­річчя Смирнова Ігоря Олександровича (2017)
До 60-­річчя Олександра Борисовича Супруненка (2017)
Яненко А. С. - Науково-­методичний семінар з історії археології та мистецтвознавства, Каряка О. В., Чуєва К. Є. (2017)
Pinchuk I. Ya. - Community mental health teams for people with mental isorders: a pilot project in Ukraine, Yachnik Iu. V., Ladyk-Bryzgalova A. K. (2016)
Пінчук І. Я. - Захворюваність і поширеність розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин серед учасників антитерористичної операції в Україні за перше півріччя 2016 року, Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф., Древіцька О. О. (2016)
Аймедов К. В. - Особливості впровадження програми психосоціального супроводу жінок з алопецією та аналіз її ефективності, Живилко В. В. (2016)
Калугин И. В. - Проблема комплаенса у пациентов геронтопсихиатрического профиля, Хаустова Е. А. (2016)
Блажевич Ю. А. - Первые психотические эпизоды: клиника, динамика, терапия (2016)
Ільницька Т. Ю. - Гіперкінетичний розлад у дорослих як можлива причина соціальної дезадаптації, Марценковський І. А., Булахова Л. О. (2016)
Іщук В. В. - Клініко-психопатологічні характеристики тривожно-депресивних проявів психоендокринного синдрому при патології щитоподібної залози та кори надниркових залоз (2016)
Мішиєв В. Д. - Дослідження рекурентності варіабельності ритму серця у пацієнтів, хворих на епілепсію, Харитонов В. І., Попов А. О., Панічев О. Ю., Карплюк Є. С. (2016)
Dubovyk K. V. - Clinical polymorphism of children with autism spectrum disorders, displaced from the zone of military conflict in the east of Ukraine (2016)
Кожина Г. М. - Комплексна система психопрофілактики розвитку станів дезадаптації у студентів перших років навчання, Маркова М. В., Маракушин Д. І., Зеленська К. О., Хаустов М. М., Зеленська Г. М. (2016)
Шкода К. В. - Порівняльний аналіз копінг-поведінки дружин і матерів чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, з тривалими термінами захворювання (2016)
Кіосєва О. В. - Адаптивний кейс-менеджмент у системі психопревенції адаптивних порушень психоосвітньої спрямованості щодо студентської молоді, яка має досвід вживання психоактивних речовин (2016)
В’юн В. В. - Система медико-психологічної підтримки лікаря у період адаптації до професійної діяльності (2016)
Дрюченко М. О. - Система комплексної медико-психологічної корекції порушення материнсько-дитячої взаємодії в родинах жінок, хворих на параноїдну шизофренію: засади, зміст, ефективність (2016)
Духовський О. Е. - Психоосвіта в системі медико-психологічної допомоги сім’ї дитини першого року життя з тяжкою черепно-мозковою травмою (2016)
Панченко М. С. - Досвід вивчення непсихотичних порушень психічної сфери у осіб з різним рівнем кардіоваскулярного ризику (2016)
Резуненко О. Ю. - Принципи та алгоритм психоосвіти хворих на біполярний афективний розлад (2016)
Савіна М. В. - Обґрунтування засад та ефективності психологічної корекції та психопрофілактичної підтримки здоров’я сім’ї за наявності адиктивної поведінки у жінок (2016)
Аймедов К. В. - Особливості співзалежних жінок від алкозалежних чоловіків (2016)
Пріб Г. А. - Гендерні аспекти адиктивної поведінки (2016)
Олійник О. П. - Характеристика контингенту учасників бойових дій, які проходять судово-психіатричну експертизу, Ревенок О. А., Каніщев А. В., Радзевілова О. В. (2016)
Спіріна І. Д. - Проблеми надання психіатричної допомоги пацієнтам з розумовою відсталістю, Рокутов С. В., Шорніков А. В. (2016)
6-ті Львівські психіатричні зустрічі: "Міфи, які завжди з нами (або деякі аспекти суспільного божевілля)" (2016)
Древіцька О. О. - Актуальність психологічної корекції емоційних порушень у пацієнтів з онкологічними захворюваннями, Дягіль О. В. (2016)
Буяшенко В. - Cоціальна відповідальність: від дискурсу до практики (2017)
Stepurko T. - Perceived quality of out- and in-patient services in Ukraine: health care users’ perspective, Anufriyeva V., Tymoshevska V. (2017)
Semigina T. - Drug procurement policy in Ukraine: is there a "window of opportunity"?, Mandrik O. (2017)
Титаренко О. - Соціально-демографічні аспекти розвитку сільських територіальних громад в Україні (2017)
Чорний В. - Методика оцінки внутрішніх ризиків виходу підприємства на світовий ринок зерна (2017)
Голубєв А. - Фермерські господарства України: тенденції розвитку та економіко-соціальна сутність (2017)
Корчинська О. - Ефективність застосування сучасних інформаційних технологій у маркетинговій діяльності банків, Веселова М. (2017)
Степурко Т. - Кейс-стаді як метод викладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я., Ігнащук О. (2017)
Кучер Г. - Створення у громаді інноваційних соціальних закладів для безхатченків (досвід міста Умань) (2017)
Карагодіна О. - Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи: аналіз поточної ситуації, Пожидаєва О. (2017)
Турченюк В. О. - Системна оптимізація природно-меліоративного режиму рисових зрошувальних систем на еколого-економічних засадах, Фроленкова Н. А., Рокочинський А. М. (2016)
Клімов С. В. - Відновлення працездатності дренажу в зоні осушення з використанням телеінспекції (2016)
Фурман В. М. - Моніторинг агроекологічного стану ґрунтів Сарненського району Рівненської області, Олійник О. О., Солодка Т. М., Яцкова В. (2016)
Сингаєвич Д. М. - Обґрунтування необхідності та шляхи оптимізації технік поливу та режимів зрошення супутніх рису культур рисової сівозміни на Придунайських РЗС, Приходько Н. В., Рокочинський А. М. (2016)
Рябков С. В. - База даних аналітично-інформаційної системи управління ґрунтовими режимами за краплинного зрошення, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Мендусь С. П. - До розрахунку приканального дренажу на Придунайських рисових зрошувальних системах (2016)
Козішкурт С. М. - Необхідність упровадження водообігу на рисових системах півдня України, Мендусь П. І. (2016)
Мендусь С. П. - Обґрунтування параметрів поперечного перерізу зрошувальних каналів рисових систем в умовах дельти Дунаю, Мендусь П. І., Рокочинський А. М., Жеребятьєв О. В. (2016)
Рябков С. В. - Вплив краплинного зрошення, якості поливної води та удобрення на ущільнення ґрунтів, Усата Л. Г., Новачок О. М., Новачок І. О. (2016)
Хлапук М. М. - Дослідження зміни питомої енергії потоку в межах водозливу з тонкою стінкою, Корнійчук В. І. (2016)
Шинкарук Л. А. - Регулювання русел і протипаводковий захист в умовах глобалізації кліматичних змін, Щодро О. Є., Пірко А. Б. (2016)
Гапіч Г. В. - Оцінка безпеки експлуатації гідротехнічних споруд на малих річках, під час проходження дощових (зливових) паводків (2016)
Климюк Ю. Є. - Математичне моделювання процесу масоперенесення багатокомпонентних забруднюючих речовин у багатошарових кусково-однорідних пористих середовищах (2016)
Ших Н. В. - Аналіз методів біометричної ідентифікації користувача в системах з керованим доступом, Шаклеіна І. О. (2016)
Христюк А. О. - Розробка системи автоматичного керування гідровидобутком на основі моделювання процесу гідромоніторного розмиву, Маланчук Є. З. (2016)
Назаров С. М. - Результати оптимізації енергетичних параметрів промивних систем сітчастих струменереактивних фільтрів різної продуктивності, Солодкий О. Д. (2016)
Россінський В. М. - Оцінка швидкості окиснення органічних забруднюючих речовин в біореакторах від ступеня біодеструкції синтетичних детергентів (2016)
Кравченко В. С. - Інтенсифікація роботи каналізаційних очисних споруд в умовах скиду невеликих витрат, Кравченко Н. В., Басюк М. М. (2016)
Бойко О. Г. - Кадастровий облік земельних ресурсів України, Кушнірук Т. М., Додурич В. В. (2016)
Люсак А. В. - Передбачення деформаційних процесів сформованого землекористування з урахуванням динаміки інженерно-геологічних умов території, Кахнич П. Ф. (2016)
Воронюк Ю. Ю. - Актуальні питання впорядкування земель Карпатського єврорегіону, Беспалько Р. І. (2016)
Беспалько Р. І. - Стан природно-заповідного фонду в Карпатському регіоні, Ярова Ю. О. (2016)
Бойко О. Г. - Використання та охорона природних комплексів НПП "Подільські Товтри" Хмельницької області, Погорецька Н. М. (2016)
Kowal S. - Transformacja torfowych gleb zachodniego polesia w procesie ich zastosowania (2016)
Ревуцький В. Р. - Концептуальні аспекти при створенні та розвитку системи обробки геопросторових даних регіону, Трохимець С. М., Панчук Ю. М. (2016)
Яцков М. В. - Вилучення міді із висококонцентрованих металовмісних відходів із подальшим її використанням, Корчик Н. М., Пророк О. А. (2016)
Lukianchuk O. P. - Experimental Reserch of the Effecincy of the Working Body of the Single–Bucket Backhoe Excavator, Zahurskyi A. (2016)
Ляшук О. Л. - Резонансні коливання системи суцільне середовище – пружний шнековий гвинт, Клендій В. М., Кондратюк Д. Г., Дмитренко В. П., Кондратюк О. М. (2016)
Стрілець О. Р. - Силові параметри пружної запобіжної муфти з зіркоподібною пружиною з круговими виступами, Стрілець В. М., Степанюк А. А. (2016)
Гевко І. Б. - Взаємозв’язок конструктивних характеристик гвинтових і захисних механізмів від характеру навантаження, Паливода Ю. Є., Скиба О. П., Дубиняк Т. С., Мельничук А. Л., Кондратюк О. М. (2016)
Мобіло Л. В. - Дослідження та обґрунтування параметрів гребінчастого ножа землерийних машин, Серілко Д. Л. (2016)
Гевко І. Б. - Стендове обладнання для дослідження модернізованих гвинтових конвеєрів, Дячун А. Є., Мельничук А. Л., Вар’ян А. Р. (2016)
Кирикович В. Д. - Дослідження фізики процесу розробки ґрунту фрезерним робочим органом у водному середовищі, Козяр В. О., Форсюк С. Л., Макарчук О. В. (2016)
Тхорук Є. І. - Логістична система управління процесом оновлення парку рухомого складу, Кучер О. О. (2016)
Коцюба І. Г. - Дослідження сезонної зміни морфологічного складу твердих побутових відходів міста Житомира (2016)
Шолудько М. В. - Порівняльний аналіз варіантних проектних рішень реконструкції існуючої будівлі ЦНТІ під багатофункціональний навчальний комплекс НУВГП, Шолудько М. М. (2016)
Тулашвілі Ю. Й. - Моніторинг купівельної спроможності споживачів за допомогою додатку для смартфона та оптимізація пропозиції, Акуленко К. Ю. (2016)
Дейнека О. Ю. - Напружена посадка замкненого кругового стрижня в круговий отвір нескінченної ортотропної пластинки, Сяський А. О. (2016)
Ніколайчук В. В. - Особливості розрахунку деталей з’єднань змінної жорсткості, Тимейчук О. Ю. (2016)
Стець С. Є. - Система екстремального автоматичного керування процесом дроблення руди з використанням економічного критерію, Стадник В. С., Стець Н. В. (2016)
Зелюк В. В. - Вітальне слово до учасників круглого столу (2012)
Клепко С. Ф. - Гегелівська стратегія навчання:віртуальна екскурсія по hegel haus в Штуттгарті (2012)
Ільченко В. Р. - Компоненти успішної стратегії навчання (2012)
Бондар Т. О. - Навчальні стратегії:теорії і практика (2012)
Пашко Л. Ф. - Актуальні стратегії сучасної освіти в роботі вчителя (2012)
Сиротенко Г. О. - Стратегії освіти,або як поєднати непоєднуване? (2012)
Голтвяниця О. О. - Стратегія успішного навчання:складові елементи,пошуки нових шляхів (2012)
Аляєва Н. М. - Навчальні стратегії поліпшення учнівських досягнень (2012)
Литвинюк Л. В. - Лідерство вчителя-потенційно сильна стратегія навчання (2012)
Руденко І. М. - Інновації в навчальній стратегії ЗНЗ (2012)
Щербань М.П. - Педагогічний супровід як стратегія становлення особистості учня (2012)
Новак О. О. - Рефлексивний підхід до використання різних стратегій навчання (2012)
Сидоренко Т. О. - Стратегії підвищення учнівських досягнень з географії (2012)
Буйдіна О. О. - Візуалізація знань як навчальна стратегія у навчанні хімії (2012)
Рекомендації круглого столу "Філософія освіти сьгодні: навчальні стратегії поліпшення учнівських досягнень" (2012)
Козлова О. Г. - Відображення особистісно-професійного іміджу вчителя у феномені педагогічної майстерності (2012)
Гавриш Р. Л. - Громадсько-активні школи на Полтавщині: будуємо майбутнє разом, Водолазська Т. В. (2012)
Іванюк І. В. - Виклики та проблеми впровадження громадської освіти у навчально-виховний процес школи (2012)
Халецька Л. Л. - Музична освіта в середніх школах зарубіжних країн: поєднання формального та інформального навчання (2012)
Полтавка – призерка Всеукраїнського методичного турніру "Моє покликання - методист" (2012)
Сівалка для бабусі уславила Полтавського гімназиста (2012)
Підготовка до іспиту спонукала до винаходу: 16-річний "Інтернет-геній" Нік Д'Алоїзіо – творець програмного додатку Summly до iPhone (2012)
Григоровський П. Є. - Розробка інформаційної технології системи проектування і розміщення обладнання на дитячих майданчиках, Терентьєв О. О. (2016)
Міхайленко В. М. - Загальний підхід з калібрування статичних моделей і методів дослідження невизначеностей надійності фундаментних конструкцій будівель, Полторак О. Б., Турушев О. С. (2016)
Гайна Г. А. - Нечіткий багатокритеріальний аналіз варіантів вільних міських територій, Єрукаєв А. В. (2016)
Матченко Т. І. - Методика оцінки механічних характеристик основи споруд посиленої цементацією, Шаміс Л. Б., Первушова Л. Ф., Матченко П. Т. (2016)
Танасогло А. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния плоских секций ствола опоры воздушной линии 110 КВ, Прядко Ю. Н., Бакаев С. Н. (2016)
Бобраков А. А. - Методы параллельного проектирования капитальных ремонтов в ЖКХ, Щербина Л. В. (2016)
Петровський А. Ф. - Оптимізація значення коефіцієнта фільтрації захисного екрану влаштованного по ін'єкційній технології (2016)
Драплюк М. В. - Дослідження ресурсозберігаючої технології модифікованого бетону з димпфуючими компонентами, Пилипенко В. М. (2016)
Горда О. В. - Дослідження суміжних дефектів на цифровому зображенні дефекту типу "тріщина", Пузько О. О. (2016)
Буряк А. О. - Новий вид опорних вузлів балок з клеєної деревини, Михайловський Д. В. (2016)
Демидова О. О. - Оцінка впливу тривалості та інтенсивності робіт на площі тимчасових будівель і споруд, Нікогосян Н. І., Шебек М. О., Титок В. В. (2016)
Зельцер Р. Я. - Прогнозування реальних термінів постачання ресурсів будови на основі фрактальних характеристик ряду їх відхилень, Дубінін Д. В. (2016)
Нетеса А. Н. - Оптимизация технологического регламента устройства арматур-ных каркасов колонн и пилонов с механическим соединением арматуры муфтами с цилиндрической резьбой (2016)
Якімцов Ю. В. - Модернізація апарату організації ресурсного забезпечення будівництва з умовами інтенсифікації процесів екологізації будівельного виробництва (2016)
Одінцова Є. О. - Методологія проблематики реконструкції існуючих зон рекреації приморських міст та формування нових на території Кримського півострова (2016)
Содержание (2017)
Кифоренко Б. Н. - Сингулярные оптимальные управления движением ракет (обзор) (2017)
Бабич С. Ю. - Изгиб пластины на упругом основании с начальными напряжениями при воздействии подвижной нагрузки, Глухов Ю. П. (2017)
Рущицкий Я. Я. - К эволюции SV-волны с колоколообразным начальным профилем, Юрчук В. Н. (2017)
Кирилюк В. С. - О напряженном состоянии ортотропного пьезоэлектрического материала с эллиптической трещиной, Левчук О. И. (2017)
Сторожук Е. А. - Аналитически-численное решение задач статики для некруговых цилиндрических оболочек переменной толщины, Яцура А. В. (2017)
Григоренко А. Я. - Решение задач о напряженно-деформированном состоянии пластин сложной формы в уточненной постановке, Панкратьев С. А., Яремченко С. Н. (2017)
Мартынюк А. А. - О стабилизации движения псевдолинейных аффинных систем, Чернецкая Л. Н., Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2017)
Ларин В. Б. - О задаче синтеза системы управления квадрокоптером, Туник А. А. (2017)
Карлаш В. Л. - Фазо-частотные характеристики продольных и поперечных колебаний плоских пьезокерамических трансформаторов (2017)
Silva H. M. - Elasto-Plastic Behavior of Aluminum Foams Subjected to Compression Loading, Carvalho C. D., Peixinho N. R. (2017)
Калініна Л. М. - Проблеми та реалії державно-громадського управління освітою на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства (2012)
Мирошниченко В. І. - Якісна освіта і управління (2012)
Іноземцев В. А. - Морально-етичний характер методів заохочень і покарань у творчості М. Пирогова (2012)
Королюк С. В. - Освітній менеджмент: розвиток компетентності керівника школи в умовах змін (2012)
Чернишова Є. Р. - Освітні кластери: регіональний аспект формування кадрового потенціалу навчальних закладів системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Чернишов Д. О. - Посилення регіональної спрямованості соціальної та професійної орієнтації школярів (2012)
Топузов О. М. - Логіко-гносеологічний аналіз процесу формування демографічних понять, Федій О. А. (2012)
Васильченко О. В. - План розвитку школи: мрії які здійснюються (2012)
Стоцька О. В. - 80-річчя Кременчуцького педагогічного училища імені А. С. Макаренка (2012)
Гальченко І. В. - Успіхи і труднощі розв’язання освітніх проблем регіону (2012)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти дбає про майбутні покоління (2012)
Зелюку Віталію Володимировичу–50! (2012)
Бедринець М. Д. - Фінансова політика як інструмент антикризового фінансового регулювання на рівні держави (2016)
Береславська О. І. - Діяльність банків на ринках цінних паперів України (2016)
Білозубенко В. С. - Національна система знань: загальна концепція і принципи побудови в умовах глобалізації (2016)
Воронкова О. М. - Діяльність страхових компаній в українських реаліях: фінансовий аспект, Янченко А. Ю. (2016)
Воронченко О. В. - Роль та значення містобудівної діяльності на ринку нерухомості, Іванова А. І. (2016)
Герасимук І. В. - Окремі економічні аспекти податку доданої вартості у сільському господарстві України, Радченко О. Д. (2016)
Дем’янчук О. О. - Заощадження домогосподарств України: чинники, особливості, тенденції (2016)
Kholyavko K. O. - The Ukraine’s foreign trade potential in the sphere of high-technological products, Kalach H. M. (2016)
Капелюш А.А. - Ретроспективний аналіз розвитку теорії біхевіористичних фінансів (2016)
Клименко Д. Б. - Можливості банків по роботі з проблемними кредитами (2016)
Кужелєв М. О. - Розвиток інфраструктури ринку цінних паперів: сутність та елементи, Головенко І. П. (2016)
Луніна І. О. - Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденцій (2016)
Мацук З. А. - Засади класифікації фінансових послуг (2016)
Новицька Н. В. - Досвід країн ЄС у сфері екологічного оподаткування (2016)
Пернарівський О. В. - Методи врахування ризиків в ставці дисконтування при аналізі ефективності інвестиційних проектів в Україні (2016)
Першко Л. О. - Формування податкової політки України: проблеми та протиріччя, Першко О. О. (2016)
Plyhach K. D. - Asymmetry of information resources in the process of reproduction the economic potential of agricultural enterprises (2016)
Суханова А. В. - Мотивування персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання, Фисина О. М., Вітик К. І. (2016)
Шевчук Ю. В. - Сучасний стан і структура джерел фінансового забезпечення соціального захисту населення України (2016)
Шерстюкова К. Ю. - Підходи до визначення і оцінки рентних доходів (2016)
Статті рекомендовано до друку наступними рецензентами (2016)
Клепко С. Ф. - Персональне середовище управління знаннями і розвиток професійної компетентності педагогічних працівників (2012)
Заир-Бек Е. С. - Понятие "Образовательная среда школы" и походы к ее оцениванию в современных исследованиях (2012)
Паращенко Л. І. - Інфраструктура загальної середньої освіти і механізми розвитку навчального середовища (2012)
Знаміровська Н. - Шкільний сад як навчально-дослідницьке середовище сучасної школи: Польський досвід, Знаміровський М. (2012)
Водолазська Т. В. - Прострове-предметне середовище початкової школи та його вплив на якість навчання (2012)
Барабаш О. Д. - Ідеї розвивального навчання у педагогічній теорії та практиці (2012)
Лазарєва К. С. - Спроможність ставити запитання – важливий показник пізнавально-творчого розвитку школярів (2012)
Кучерук О. С. - Професійні вимоги до вчителя загальноосвітнього навчального закладу в умовах інклюзивного навчання, Бойчук Ю. Д. (2012)
Цебрій І. В. - Місце риторики в педагогічних системах Кассіодора, Григорія Великого, Імидора Севільського та Алкуїна Йорського (2012)
Помогайбо В. М. - Здобуття освіти: світова війна і генетика (2012)
Долженко А. І. - Із досвіду роботи Севастопольського психолого-медико-педагогічної консультації (2012)
Митрохович М. Ф. - Про структуру рівня Kπ = 3/2+, 362 кеВ в 165Ho, Лашко А.П., Лашко Т. М., Сидоренко Л. П. (2014)
Komyshan P. N. - Influence of a deformation of NH3 molecule on a deviation of the chemical bond N−H, Okhrimenko B. A., Yablochkova K. S. (2014)
Маслянчук О. Л. - Високоефективні телурид-кадмієві детектори Х- і γ-випромінювання, Аокі Т., Склярчук В. М., Мельничук С. В., Косяченко Л. А., Грушко Є. В. (2014)
Бєляєв А. Є. - Оптичні властивості епітаксійних плівок GaN, що перебували під дією мікрохвильового опромінення, Клюй М. І., Конакова Р. В., Лук’янов А. М., Свешніков Ю. М., Клюй А. М. (2014)
Babich A. V. - On the work function and Schottky barrier heights of metal nanofilms in a dielectric environment (2014)
Лисюк І. О. - Особливості дислокаційного поглинання ультразвуку в безсубблочних кристалах Cd0,2Hg0,8Te, Оліх Я. М., Оліх О. Я., Бекетов Г. В. (2014)
Grigorishin K. V. - Autolocalized states of an excess electron in an ionic cluster (2014)
Гросу Я. Г. - Явище аномального від’ємного термічного розширення у конденсованій гетерогенній ліофобній системі, Єрошенко В. А., Євтушенко О. В., Неделек Ж.-М., Грол’є Ж.-П. Е. (2014)
Литовченко В. Г. - Анізотропія провідності двошарового графену при відносному зміщенні його шарів, Курчак А. І., Стріха М. В. (2014)
Ляшенко Я. О. - Аналіз стійкості стаціонарних режимів межового тертя в рамках синергетичної моделі, Манько Н. М. (2014)
Булавін Л. А. - Механізм виникнення нанобульбашок у воді на гідрофобній поверхні, Кекішев П., Сисоєв В. М., Шейко Н. Л. (2014)
Петро Михайлович Томчук (до 80-річчя від дня народ-ження) (2014)
Митропольський І. Є. - Перспективні оптичні методи щодо визначення вмісту важких металів у ґрунтах і поверхневих водах, Кузьма В. В., Дробнич В. Г., Поп С. С. (2014)
Рилюк В. М. - Іонізація атомів у полі сильного лазерного випромінювання та метод уявного часу, Настасюк В. А. (2014)
Tomchenko M. D. - Microstructure of He II in the presence of boundaries (2014)
Віділ А. Ю. - Релаксація при нелінійному феромагнітному резонансі, Зависляк І. В., Попов М. О. (2014)
Гринчук О. А. - Поверхневі напруження на початкових етапах окислення GexSi1-x/Si(001), Коваль І. П., Находкин М. Г. (2014)
Bar’yakhtar V. G. - A ratio of the shear viscosity to the density of entropy for helium, Belokolos E. D., Golubeva O. N., Sukhanov A. D. (2014)
Верцімаха Г. В. - Вплив взаємного просторового положення металевої наночастинки на LH2 комплексу фотосинтетичних бактерій на оптичні властивості гібридної світлозбиральної структури (2014)
Фреїк Д. М. - Квантово-розмірні осциляційні ефекти термоелектричних параметрів у наноструктурах халькогенідів свинцю, Юрчишин І. К., Потяк В. Ю., Чобанюк В. М. (2014)
Ушкац М. В. - Віріальні коефіцієнти для модифікованого потенціалу Ленард-Джонса (2014)
Bohacik J. - Non-perturbative anharmonic correction to Mehler’s presentation of the harmonic oscillator propagator, Augustin P., Presnajder P. (2014)
Koshchii O. E. - Two-particle photodisintegration of 4He: 4He(gamma,d)d, 4He(gamma,p)T, 4He(gamma,n)3He, Kuznietsov P. E. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Balitskaya E. P. - Students’ motivation to fitness classes at technical university (2013)
Batieieva N. P. - Analysis of competition program "Аcrobatics” of skilled athletes in acrobatic rock'n'roll (2013)
Belykh S. I. - Examination of the concept and implementation of the programs individually oriented physical education students (2013)
Blavt O. Z. - Metrological assurance system control test in special medical groups in higher educational establishments (2013)
Glazyrin I. D. - Contact psychophysiological and neural functions with technical and tactical readiness volleyball, Artemenko B. A. (2013)
Mazin V. N. - Characteristics of scientific approaches to the education of children and adolescents in youth sports schools (2013)
Pryimakov O. O. - Model characteristics of the structure physical training fighters qualifications (2013)
Storozhik А. І. - Characteristics of vertical stability of the body of hard hearing primary school children during physical education (2013)
Taran I. V. - Changing the main indicators to assess motor function in children with cerebral palsy spastic form by hydrokinesitherapy (2013)
Filenko L. V. - Research of indexes of physical development, physical preparedness and functional state of students aged 10-11 years under the influence of engagement in rugby-5, Filenko I. U., Martirosyan A. A. (2013)
Chopyk T. V. - Classification of theoretical and methodological foundations of training future coaches (2013)
Mohamad-Panahi P. - Effects of two different dosage of bcaa supplementation on serum indices of muscle damage and soreness in soccer players, Aminiaghdam S., Lotfi N., Hatami K. (2013)
Podstawski R. - Can polish university female students swim?, Boraczynska S., Skibniewska K., Kolankowska E. (2013)
Romanowska-Tołłoczko A. - Psychosomatic consequences of teachers’ ocuppational stress (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Клепко С. Ф. - Філософія освіти як управління репрезентацією знань (2011)
TED-конференція: ідеї, гідні поширення (2011)
Крис Андерсон - Як відео в Інтернеті сприяє глобальній інновації (2011)
Ерез Ліберман Айден - Що ми дізналися з 5 мільйонів книг, Жан-Батист М. (2011)
Сер Кен Робінсон - Школа вбиває креативність (2011)
Сер Кен Робінсон - Розпочніть революцію навчання! (2011)
Конрад Вольфрам - Як навчати дітей справжньої математики за допомогою комп’ютерів (2011)
Алан Кей - Потужна ідея про ідеї (2011)
Харальд Хаас - Безпровідна інформація з кожної лампочки (2011)
Адам Остроу - Після останнього оновлення вашого статусу (2011)
Марчин Якубовський - Відкриті креслення для цивілізації (2011)
Ерік Берлоу - Як складність веде до простоти (2011)
Метт Каттc - Спробуйте щось нове впродовж 30 днів (2011)
Мащенко О. М. - Еколого-просвітницький потенціал сучасної географічної системи в Україні, Булава Л. М. (2011)
Топузова О. М. - Вплив демографічних знань на формування життєвих компетенцій учнів, Федій О. А. (2011)
Сідокур С. І. Рощак Ю. В. - Удосконалення системи управлінської діяльності в організації навчально-виховної роботи (2011)
Щербань О. В. - Про народні тістотворчі традиції (2011)
Атраментова Л. А. - Мои гены. Мой народ. Моя история (2011)
Савицький Ю. - Поляки розкажуть світові, що Януш Корчак був пустуном (2011)
Дізнайтеся про освітні новинки на тематичних вебінарах (2011)
Остапенко А. А. - Возможна ли справедливая школьная оценка? (2012)
Філософія освіти та інформаційні технології – основа професійного капіталу вчителя (2012)
Гаврищ Р. Л. - Еволюція діяльності громадсько активних шкіл за міжнародними стандартами, Водолазьська Т. В. (2012)
Бендес Ю. П. - Упровадження інформаційно-телекомунікативнитх технологій у систему оцінювання результатів навчання (2012)
Давиденко Л. П. - Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання з фізики та його наслідки (на прикладі Полтавської області), Безнігаєв М.О. (2012)
Шуканова А. А. - Економічні питання в шкільному курсі економічної і соціальної географії України (2012)
Пастовенський О. В. - Зв'язок моделей управління загальною середньою освітою з рівнем соціального капіталу (2012)
Герасименко Л. В. - Розвиток педагогічних ідей П. Юркевича в дидактиці П.Каптерєва (2012)
Шкоденко Л. А. - Стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів із географії та економіки в Шишацькому районі Полтавщині у 2011 році (2012)
Полтавського вчителя Г. Павелка нагородили премією Верховної Ради України (2012)
Книжкова новинка: порадник із самооцінювання в школі від польських авторів (2012)
Завалишина И. И. - "Оценка – это во многом прихоть учителей" (2012)
Кривуля Олександр Михайлович (2012)
Щербань Петро Миколайович (2012)
Хорольський Євген Андрійович (2012)
Клепко С. Ф. - Едукологічні репрезентація знань: парадигми освіти (2011)
Шкода В.В. - "Сойдем же и смешаем там язык их…" (2011)
Ільченко В. Р. - Модернізація змісту загальної середньої освіти України на засадах освіти для сталого розвитку: начерк проекту експериментального дослідження (2011)
Литвинюк Л. В. - Сходження до вершин педагогічної науки: від учителя до члена-кореспондента НАПН України. (2011)
Прокопенко Н. С. - Педагогічні вимірювання в історичній ретроспективі (2011)
Підоріна Л. І. - Значення рівневого навчання географії для професійної орієнтації учнів (2011)
Чернишов Д. О. - Соціально-педагогічна підтримка технології виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру (2011)
Зелюк В. В. - Про освітню діяльність на Полтавщині (2011)
Пшенична Л. В. - Механізми державного управління сферою освіти (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Сухенко Я. В. - Вживання психоактивних речовин учнями: стан проблеми та орієнтири її розв’язання (2011)
Preface (2014)
Curmei N. D. - Low-temperature electron spectra of impurities in naphtalene crystals, Klishevich G. V., Melnyk V. I. (2014)
Kuznetsov D. - The excitation spectra of singlet oxygen and photoluminescence of methyl pheophorbide-a, Myagchenko Yu., Slobodyanyuk O. (2014)
Tukhvatullin F. N. - Manifestation of intermolecular interactions in raman spectra and ab initio calculations of molecular aggregation in liquid ethylene glycol, Tashkenbaev U. N., Jumabaev A., Hushvaktov H. A., Absanov A. A., Hudoyberdiev B. (2014)
Kuyliev B. T. - Vibrational-rotational interaction in molecules of the spherical top type, Orlova N. D., Pozdnyakova L. A., Meyliev L. O., Rahmonova M. A., Huzhamberdieva Zh. N. (2014)
Closca V. - Solvent empirical scales for electronic absorption spectra, Zelinschi C. B., Babusca D., Dorohoi D. O. (2014)
Prorok V. V. - Strontium and calcium relations in plant and soil solution on Chornobyl-affected areas, Ganushevich A. P., Makarenko T. I., Ostashko V. V. Poperenko L. V., Melnichenko L. Yu. (2014)
Yashchuk V. M. - Peculiarities of electronic processes in high-fluorescence boron-containing composite films, Navozenko O. M., Slominskii Yu. L., Grazulevicius J. V., Kachkovsky O. D., Naumenko A. P. (2014)
Kernazhitsky L. - Laser-excited excitonic luminescence of nanocrystalline TiO2 powder, Shymanovska V., Gavrilko T., Naumov V., Fedorenko L., Kshnyakin V., Baran J. (2014)
Otajonov Sh. - Study of molecular dynamics of condensed states of a substance by spectroscopy, Eshchanov B., Isamatov A. (2014)
Маренков В. І. - Радіовипромінювання наночастинок гетерогенної плазми з конденсованою дисперсною фазою (2014)
Ilchenko O. O. - Quantitative analysis of complex formation in acetone−chloroform and ethyl acetate−cyclohexane solutions, Nikonova V. V., Kutsyk A. M., Obukhovsky V. V. (2014)
Ostapenko N. I. - Formation of the liquid-crystalline phase in poly(Di-n-hexylsilane), Ostapenko Y. V., Kerita O. A. (2014)
Grechnev G. E. - Electronic structure and properties of novel layered superconductors, Logosha A. V., Lyogenkaya A. A., Grechnev A. G., Fedorchenko A. V. (2014)
Baran J. - Nature of the dynamic crossover in orthoterphenyl, Davydova N. A., Drozd M., Ponezha E. A., Reznichenko V. Ya. (2014)
Popovskii A. Yu. - Thickness dependence of refractivity in wall-adjacent epitropic liquid crystal, Mikhailenko V. I. (2014)
Baran J. - Structure, molecular dynamics, and thermotropic properties of stearic acid-CTAB catanionic surfactants with different molar ratios, Drozd M., Gavrilko T. A., Styopkin V. I. (2014)
Cheptea C. - Optimized synthesis and spectral characterization of some hydrazones based on 5-nitroindazole with pharmacological potential, Ivan L. M., Dorohoi D. O., Sunel V., Hurjui I., Saveanu C. I., Galaction A. I. (2014)
Krivchikov A. I. - Thermal conductivity of molecular crystals with self-organizing disorder, Vdovychenko G. A., Korolyuk O. A., Romantsova O. O. (2014)
Vyshnevskyy S. Yu. - Influence of CdSe nanoparticles on stability of polymethine dyes in water, Dmitruk I. M., Naumenko A. P., Bricks Yu. L., Slominskii Yu. L. (2014)
Shynkarenko Y. - Transient absorption of gold nanorods induced by femtosecond laser irradiation, Dmytruk A., Dmitruk I., Blonskyi I., Korenyuk P., Sönnichsen C., Kotko A. (2014)
Kornienko M. - The vibrational band enhancements for active and "silent" vibrations in the raman and IR spectra of fullerene C60 nanofilms, Naumenko A. (2014)
Блонський I. В. - Фiламентацiя в областi перетину двох фемтосекундних лазерних променiв у сапфiрi, Кадан В. М., Шпотюк О. Й., Коренюк П. I., Пузiков В. М., Гринь Л. О. (2014)
Клепко С. Ф. - Едукологічні репрезентація знань: моделі освіти і дидактика. (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А.С.Макаренко. (2011)
Стоцька О. В. - Бліц-аналіз педагогічних інновацій української освіти: за підсумками Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи" (2011)
Зелюк В. В. - Освіта Полтавщини в русі до нових горизонтів української освіти. (2011)
Нові горизонти освіти України у Полтавській області: експрес-дайджест (2011)
Полтавщина – 12-й регіон України за якістю життя (2011)
Цурка Л. В. - Майстер-класи кращих учителів Полтавщини (2011)
Trofimenko M. Yu. - Structural changes in the gas flame upon the pulsating combustion mode onset, Aslanov S. K., Smolyar V. P. (2014)
Golovanov A. I. - Investigation of extended dusty plasma structures, Podryadchikov S. F., Scherbina A. I. (2014)
Kobylin V. - Multistructured dust cloud formation in a dusty plasma glow discharge in neon with air (2014)
Kodanova S. K. - Drift of electrons in gas in spatially inhomogeneous periodic electric field, Bastykova N. Kh., Ramazanov T. S., Maiorov S. A. (2014)
Pikalev A. A. - Research into a neon spectral line profile of dusty plasma, Luizova L. A. (2014)
Poletaev N. I. - Smoky plasma in a dust flame, Zolotko A. N., Doroshenko Yu. A., Khlebnikova M. E. (2014)
Zhukhovitskii D. I. - Subsonic motion of projectile in a fluid complex plasma under microgravity conditions, Fortov V. E., Molotkov V. I., Lipaev A. M., Naumkin V. N., Thomas H. M., Ivlev A. V., Morfill G. E. (2014)
Orlovskaya S.G. - Investigation of the burning of paraffin droplets, Kalinchak V. V., Shkoropado M. S., Karimova F. F., Chernyak V. Ya., Vergun O. Y. (2014)
Dragan G. S. - Influence of the polarization of molecules of metal oxides on the diffusion coefficient in smoky plasmas, Kolesnikov K. V., Ulianytskyi V. M. (2014)
Bronin S. Y. - Experimental and theoretical study of the charging of carbon nanoparticles in shock-heated plasma during pyrolysis of carbon-containing molecules, Emelianov A. V., Eremin A. V., Khrapak A. G., Mikheyeva E. Y. (2014)
Hayashi Ya. - Synthesis of single-walled carbon nanotubes in dusty glow-discharge plasma, Masaki Ya., Yamada R. (2014)
Pavlov S. I. - Measurement of the azimuthal component of the velocity of probe falling particles in glow discharge in magnetic field, Karasev V. Yu., Dzlieva E. S., Ermolenko M. A., Novikov L. A. (2014)
Daoud S. - Anosotropy and pressure effect on the elastic and mechanical properties of (B3) BN, Bioud N. (2014)
Elmeleegi H. A. - Carrier type reversal of graphene multilayered thin film, Elmandouh Z. S., Taher F. (2014)
Ritter U. - Structure and electrochemical properties of aqueous suspensions of functionalized single- and multiwalled carbon nanotubes, Tsierkezos N. G., Prylutskyy Yu. I., Cherepanov V. V., Senenko A. I., Marchenko A. A., Naumovets A. G. (2014)
Сименог І. В. - Енергетичні терми та діаграми стабільності для 2D задачі трьох заряджених частинок, Михнюк В. В., Бідасюк Ю. М. (2014)
Іван Васильович Сименог (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Клепко С. Ф. - Репрезентація знань і зміст освіти (2011)
Зелюк В. В. - Остроградський і сучасність (2011)
Бондар Т. О. - Видатний марбурзький макаренкознавець: нарис про Гьотца Хілліга (2011)
Шейко С. В. - Повернутися через 33 роки на рідну Полтавщину… (до 85-річчя П. М. Щербаня) (2011)
Удовиченко І. В. - Підвищення кваліфікації вчителів і робота з обдарованими учнями (2011)
Федій О. А. - Запровадження естетотерапії у професійну діяльність педагогів (2011)
Новак О. О. - Формування безпечної поведінки підлітків на основні підходу "надання альтернативи" (2011)
Лисенко М. А. - Школа традицій на Полтавщині (2011)
Нізовцев А. В. - Професійна підготовка майбутніх інженерів у технічному університеті (2011)
Мірошниченко І. В. - Самоосвітня діяльність учителя в контексті особистісно орієнтованої освіти (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Іщенко Л. М. - Програма ради Європи "Пестолоцці" як учителям узяти участь? (2011)
Полтавська обласна премія імені А. С. Макаренка: четверте нагородження (2011)
Костюков В. В. - Энергетика димеризации лигандов, связывающихся в малый желобок ДНК, Милосердова Ю. Г., Шрам О. А., Рубинсон М. А., Евстигнеев М. П. (2014)
Гомонай Г. М. - Абсолютні перерізи s- і d-іонізації іона In+ при зіткненнях з повільними електронами, Гутич Ю. І., Гомонай О. І. (2014)
Любиш О. О. - Ефект іонного впорядкування в експериментах по електропровідності водних розчинів ДНК, Алєксєєв О. М., Ткачов С. Ю., Перепелиця С. М. (2014)
Bariakhtar I. - A model for dx2 – y2 super-conductivity in the strongly correlated fermionic system, Nazarenko A. (2014)
Лящук Ю. М. - Взаємодія терагерцової електромагнітної хвилі з плазмонною системою "металічна ґратка–електронний 2D-газ". Аналіз особливостей ближнього поля, Коротєєв В. В. (2014)
Томчук П. М. - Вплив анізотропних механізмів розсіяння на поляризаційні залежності терагерцового випромінювання гарячих електронів, Бондар В. М., Левшин О. Є. (2014)
Стеців Р. Я. - Енергетичний спектр і діаграми стану одновимірного іонного провідника, Стасюк І. В., Воробйов О. (2014)
Максименко Л. С. - Спектральний аналіз поляризаційних характеристик поверхневого плазмонного резонансу в нанорозмірній плівці золота, Матяш І. Є., Міщук О. М., Руденко С. П., Сердега Б. К., Стеценко М. О. (2014)
Соболь О. О. - Варіаційний метод обчислення критичної відстані в задачі двох кулонівських центрів у графені (2014)
Горобець Ю. І. - Дипольно-обмінні спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці, Куліш В. В. (2014)
Леляков О. П. - Розподіл потенціалу скалярного поля для "розмазаної" замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0, Карпенко А. С., Бабаджан Р.-Д. О. (2014)
До 80-річчя від дня народження професора В.І. Лендьєла (1934–2000 рр.) (2014)
Олійник Н. Ю. - Концептуальні основи економічного виховання учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, Тришневська Г. Б. (2011)
Мозолюк Н. І. - Інституціональні чинники економічного розвитку (2011)
Музичук І. В. - Демократизація відносин власності в умовах утвердження інноваційної моделі розвитку економіки України (2011)
Гофман М. О. - Економічна сутність ринку сільськогосподарської продукції України (2011)
Чаплінський В. Р. - Основні фонди та економічна сутність основних засобів підприємства (2011)
Ковтуник І. І. - Взаємозв'язок розвитку зв’язку та соціально-економічних процесів у регіонах України (2011)
Бурковський А. П. - Ризики у діяльності підприємств малого та середнього бізнесу (2011)
Рибчинський O. M. - Система правового захисту комерційної таємниці підприємства (2011)
Свідер О. П. - Аналіз стану залучення прямих іноземних інвестицій в Хмельницьку область (2011)
Вишня Т. В. - Особливості та проблеми організації оплати праці працівників підприємств та бюджетної сфери (2011)
Андрейцева І. А. - Проблемні аспекти прямого оподаткування за умов прийняття податкового кодексу України (2011)
Толстопятова Д. Г. - Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах, Зваричук Е. О. (2011)
Кузовенкова Н. В. - Сучасні системи аналізу кредитоспроможності позичальника (2011)
Стрельбіцький П. А. - Вплив економіко-демографічних чинників на ринок праці, Михайлик А. Я. (2011)
Дитко Л. П. - Вплив компенсаційної політики підприємства на формування трудових доходів працівників (2011)
Олійник О. С. - Регіональні особливості використання трудового потенціалу спиртопродуктового під комплексу (2011)
Гірний О. І. - Ефективність системи освіти принцип когерентності (2011)
Шукевич Ю. В. - Економіка школи і шкільний бюджет у сучасних умовах (2011)
Дарюга О. А. - Інтеграційний компонент здоров’язбережувальних освітніх технологій, Хоменко П. В. (2011)
Беседа Н. А. - Досвід формування здоров’язбережувального освітнього середовища у Полтавській ЗОШ № 11 (2011)
Гончаренко І. Д. - Новий погляд на забуте: із досвіду кварцювання шкільних кабінетів (2011)
Мовчан Т. В. - Розвиток творчих здібностей учнів та підготовка їх до математичних конкурсів (2011)
Васюкова Н. М. - Позакласна робота з біології – як засіб формування екологічної компетентності (2011)
Татьянкина Е. - Как 16-летний дизайнер из Германии нарисовал себе карьеру (2011)
Павленко В. І. - Атестація педагогічних працівників і розвиток професійної майстерності. (2011)
Лобнер Н. - Бедность молодежи в Украине. Полевое исследование в детском доме Харькова (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Левченко Ю. М. - Ідеал освіти у педагогічній системі М. Ф. Квінтіліан (2011)
Boutabia-Chéraitia B. - Scattering matrix in the DKP theory. Barrier potential case, Boudjedaa T. (2014)
Келемен В. І. - Потенціальне розсіювання електрона на атомі фосфору, Довганич М. М., Ремета Є. Ю. (2014)
Мигович М. І. - Теоретичне та експериментальне вивчення спектроскопічних характеристик ароматичних амінокислот, Кельман В. А. (2014)
Савенко В. C. - Старіння водних суспензій лапоніту в присутності полістирол сульфонату натрію, Булавін Л. А., Равізо М., Лебовка М. І. (2014)
Bariakhtar I. - Pseudogap anomalies in the normal state of the attractive Hubbard model, Nazarenko A. (2014)
Gorbach T. Ya. - Investigation of photovoltaic and optical properties of self-organized organic-inorganic hybrids using aromatic drugs and patterned silicon, Smertenko P. S., Venger E. F. (2014)
Галій П. В. - Структурні дослідження поверхонь сколювання (100) шаруватих кристалів In4Se3 методом дифракції повільних електронів, Лозовий Я. Б., Ненчук Т. М., Яровець І. Р. (2014)
Курчак А. І. - Провідність графену на сегнетоелектрику PVDF-TrFE, Стріха М. В. (2014)
Леонов В. О. - Формування електролюмінесценції в системі електрод–молекула–електрод, Шевченко Є. В., Петров Е. Г. (2014)
Vakhnenko O. O. - Linear analysis of extended integrable nonlinear ladder network system, Vakhnenko V. O. (2014)
Моргун В. Ф. - Емоційний інтелект у багатовимірній структурі особистості (2010)
Стрельніков В. Ю. - Роль емоційного інтелекту у забезпеченні здоров’я людини (2010)
Калюжна Ю. І. - Психологія взаємодії вчителя з учнями у педагогічному процесі (2010)
Водолазська Т. В. - Формування емоційного благополуччя дітей молодшого шкільного віку (2010)
Муліка К. В. - Шкільні служби порозуміння як шлях до підвищення психологічної культури в учнівському середовищі (2010)
Новак О. О. - Шляхи розвитку емоційного інтелекту педагогічних працівників (2010)
Шара С. О. - Емоційний інтелект як чинник професійно-педагогічної адаптації молодого викладача (2010)
Співаковська-Ванденберг Є. О. - Формування інформаційно-навчального середовища в сучасному вищому навчальному закладі (2010)
Курмишева Н. І. - Емоційний інтелект і менеджмент (2010)
Плахотник О. - Эротология классной комнаты (2010)
Наказ Міністерства: впровадження освітнього інноваційного проекту "Щоденник.ua" (2010)
Borisenko O. - Phenomenological renormalization group and cluster approximation, Chelnokov V., Kushnir V. (2014)
Lompay R. R. - Covariant differential identities and conservation laws in metric-torsion theories of gravitation, Petrov A. N. (2014)
Sizhuk A. S. - One-photon scattering by N-atom system: application to one- and two-mode resonator (2014)
Булавін Л. А. - Особливості встановлення рівноважного стану в розбавлених водних розчинах гліцерину, Гоцульський В. Я., Чечко В. Є. (2014)
Sukhachov P. O. - Gap generation in weyl semimetals in a model with local four-fermion interaction (2014)
Фреїк Д. М. - Механізми розсіювання носіїв заряду у термоелектричному PbTe:Sb, Мудрий С. І., Горічок І. В., Дзумедзей Р. О., Криницький О. С., Люба Т. С. (2014)
Gavrylyuk O. O. - Study of the distribution of temperature profiles in nonstoichiometric SiOx films at laser annealing, Semchuk O. Yu., Steblova O. V., Evtukh A. A., Fedorenko L. L. (2014)
Марушко І. О. - Теорема про диференціювання енергії багатоатомної системи по координатах атомів (частина І) (2014)
Vainberg V. V. - Effects of the real-space transfer of charge carriers in the n-AlGaAs/GaAs heterostructures with the delta-layers of impurity in the barriers, Pylypchuk A. S., Poroshin V. N., Sarbey O. G. (2014)
Балабай Р. М. - Активація каталітичних властивостей нанокластерів металів, Горбанюк Т. І., Литовченко В. Г., Чернікова О. М. (2014)
Гаврюшенко Д. А. - Продукування ентропії в процесі дифузії в плоскопаралельній порі у випадку розчину Скетчарда−Хамера, Kopoбко O. B., Сисоєв В. М., Черевко К. В. (2014)
Ушкац М. В. - Модифікація методу вибірки Майера для розрахунку віріальних коефіцієнтів вищих порядків (2014)
Zahladko I. - Interaction of scalar particles via a tachyon field: scattering problem (2014)
Сагун В. В. - Λ-аномалія при адронному хімічному фрізауті (2014)
Коломієць В. М. - Дифузія на деформованій поверхні Фермі, Лук’янов С. В. (2014)
Булавін Л. А. - Фізичні властивості іонних рідинних систем NaF−LaF3 та NaF−NdF3 евтектичного складу, Омельчук А. А., Файдюк Н. В., Склярчук В. М., Плевачук Ю. O., Копань В. С., Савчук Р. Н. (2014)
Brodin A. - Anomalous diffusion: single particle trajectory analysis, Turiv T., Nazarenko V. (2014)
Луданов К. І. - Транспіраційний механізм капілярного транспорту в ксилемі рослин (2014)
Ляшков А. Ю. - Влияние длительности спекания на микроструктуру и электрические свойства низковольтной варисторной керамики на основе оксида цинка (2014)
Ступка А. А. - Частоти довгохвильових фонон-поляритонів та оптичних фононів у двоатомних іонних кристалах (2014)
Марушко І. О. - До теорії силових сталих багатоатомних систем у моделі сильного зв’язку (частина ІІ) (2014)
Goriachko A. - Bismuth growth on Ge(111): evolution of morphological changes from nanocrystals to films, Shchyrba A., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2014)
Маханець О. М. - Спектральні параметри електрона в багатошаровій циліндричній напівпровідниковій нанотрубці з донорною домішкою на аксіальній осі, Кучак А. І., Гуцул В. I. (2014)
Литовченко В. Г. - Мої наукові контакти з В.Є. Лашкарьовим (2014)
Стріха М. В. - Сторіччя науки про напівпровідники: витоки і український внесок (2014)
Пам’яті Івана Васильовича Сименога (2014)
Філоненко С. В. - Моделі формування промислової політики в умовах сучасної економіки (2017)
Двірна К. П. - Німецька окупаційна політика та духовно-релігійне життя на Волині 1941 – 1944 рр., Дробот М. В. (2017)
Кулешова В. В. - Формування професійних методичних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю, Мальована В. В. (2017)
Максимова К. В. - Моніторинг стану соматичного здоров’я студенток і курсів вищих навчальних закладів м. Харкова (2017)
Прудченко І. І. - Інноваційний ресурс рівневої моделі засвоєння змісту вищої педагогічної освіти (2017)
Разумовська Н. Р. - Формування у майбутніх фахівців автомобільно-дорожньої галузі позитивної мотивації до здійснення професійно-особистісного саморозвитку (2017)
Кузьмина Е. А. - Политические партии в демократической сфере, Донцов Д. Б. (2017)
Монарх В. В. - Поняття і підходи до оцінки екологічних ризиків (2017)
Зінов’єва М. С. - Образоформуючі стратегії рекламного впливу на прикладі слоганів компанії "Coca-Cola" (2017)
Панькевич О. О. - Спеціальність "Журналістика" в умовах освітніх реформ, Кубко В. П. (2017)
Guseva E. N. - Discourse analysis in the study of socio-cultural city identity of Finno-Ugric Republic (2017)
Siddikov I. Kh. - The modern principle of design of electromagnetic transducers of the primary current to secondary voltage, Abubakirov A. B., Esenbekov A. J., Najmatdinov K. M. (2017)
Жакупова Г. Н. - Разработка кисломолочного продукта с растительными компонентами, Букеева А. Т. (2017)
Кисляк С. В. - Система моделювання посттранскрипційної регуляції генів, Приходько О. О. (2017)
Кобець В. І. - Загальні засади для створення інформаційних додатків з пошуку медичних закладів та аптек, Яценко О. В. (2017)
Конєв Д. В. - Моделювання та прогнозування фінансово-економічних процесів перехідного періоду (2017)
Магас Д. М. - Раціональний підхід до проектування домашнього відеонагляду (2017)
Магас Д. М. - Відносини "UI" та "UX" з об’єктивної сторони (2017)
Садатдийнов К. Е. - Статик ip манзилсиз видеокузатувни ташкил этиш усуллари (2017)
Сліпченко В. Г. - Математичний опис процесів кардіореспіраторної системи людини у контексті гіпоксії (2017)
Тургынбаева А. А. - Разработка автоматизированного рабочего места менеджера по недвижимости, Керимбаева В. Ж. (2017)
Хасан А. А. - Математическое моделирование системы расчета основных параметров серверных вычислительных систем и сетей, Файсел М. Е. (2017)
Цвігун Д. О. - Інформаційно-пошукова система для супроводу надання медичної допомоги, Коваленко О. С. (2017)
Яковенко А. В. - Класифікація хворих ІХС з супутнім цукровим діабетом при діагностуванні післяопераційних ускладнень, Касіян В. В. (2017)
Рябенька А. О. - Діагностика молодих фахівців туристичної галузі на мотивацію до успіху за методикою Т. Елерса (2017)
Акимов А. А. - Математическое моделирование деформации балки с закрепленными концами, Абдуллина Р. И. (2017)
Макушева Е. В. - Влияние новейших технологий на здоровье человека, Шабаев Р. Б. (2017)
Шабаев Р. Б. - Применение инфракрасных лучей в медицине, Ихтисамова Ихтисамова (2017)
Беков Д. Х. - Талабалар ўртасида жисмоний тарбия ва таълим услубларидан фойдаланиш тартиби (2017)
Вовк О. М. - Методичне забезпечення управління процесами розподілу прибутку на транспортних підприємствах, Кравчук Н. М. (2017)
Галиаскарова Г. Р. - Фрактальный анализ российского рынка ценных бумаг, Чукавина К. А. (2017)
Дячек В. В. - Способы создания многоуровневой системы сбыта в маркетинге услуг, Безлепкина О. А. (2017)
Жадовець О. В. - Шляхи лібералізації підприємницької діяльності в Україні (2017)
Масюк О. Д. - Маркетинг як специфічна функція управління (2017)
Мухсинова Л. Х. - Великие книги человечества — основа зарождения новых планетарных мыслей, Логинов Д. А., Наймушин А. Е. (2017)
Тамазаев А. М. - Краудфандинг как основной источник привлечения инвестиций в индустрии интерактивных развлечений (2017)
Тамазаев А. М. - Анализ монетизации проектов в индустрии интерактивных развлечений (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Поняття ділової активності підприємства та напрями її підвищення, Гвоздь С. І. (2017)
Тимчишин-Чемерис Ю. В. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств туристичної справи в Україні, Пастернак О. І. (2017)
Фесенко Ю. М. - Маркетингові стратегії у глобальному бізнесі (2017)
Даневич М. - Передача особи на поруки за Статтею 47 Кримінального кодексу України (2017)
Огрина М. В. - Особенности Конституции Латвийской Республики 1922 года (2017)
Tatarenko N. - Political economy of global problem (2017)
Zadoia A. - Essay on the welfare State Models, Palladin A. (2017)
Якубенко В. Д. - Цивілізаційні архетипи та інституційні особливості відносин власності (2017)
Саидмуродов Л. Х. - Стратегические ориентиры развития национальной экономики Таджикистана (2017)
Poruchnyk A. M. - Countries’ asymmetry of formation of entrepreneurial environment, Strelnyk S. (2017)
Поліщук О. В. - Інноваційні тенденції розвитку країн в умовах глобалізаційних змін (2017)
Мирсаидов А. Б. - Тенденция развития торгово-экономических отношений Республики Таджикистан на пространстве СНГ (2017)
Гаврилюк О. В. - Вектор АСЕАН у зовнішній політиці України (2017)
Makukha V. - Energy strategy of Ukraine in black sea region: bilateral and multilateral formats (2017)
Хоманець В. - 25 років ОЧЕС: підсумки заради майбутнього (2017)
Грущинська Н. М. - Реалізація економічної дипломатії в системі сучасних міжнародних відносин: потенціал креативності та традиційні підходи (2017)
Грищенко А. А. - Концепція зовнішньої політики Росії як основа її економічної дипломатії (2017)
Бохан А. В. - Екологічна дипломатія : інтенція безпеки в економічній глобалізації (2017)
Бабаев А. А. - Cостояние рынка труда в Республике Таджикистан и его воздействие на миграционные потоки (2017)
Васиев Ф. М. - Влияние процентных ставок на создание рабочих мест и занятость населения в Таджикистане (2017)
Chmyr O. S. - Institutional provision of public access in Ukraine (2017)
Смагін В. Л. - Базові економічні концепції формування сучасного фінансового ринку (2017)
Мирзоев С. - Оценка динамики уровня инфляции в условиях финансовой нестабильности, Джонакова Г. (2017)
Arziantseva D. A. - The methodical bases of assessment of the innovative development of regions, Zakharkevych N. P. (2017)
Шаропов Н. - Национальная перестраховочная организация – будет ли она создана в Республике Таджикистан? (2017)
Ціватий В. Г. - Економічна модель дипломатії республіки Таджикистан: інституціональний і зовнішньополітичний аспекти (2017)
Ли Янг-Гу - Корея - Украина: стратегия сотрудничества (презентация проекта) (2017)
Білорус О. Г. - Формування інституційної політичної економії. Рецензія на книгу: Андрей Гриценко Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание. — LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 516 с. ISBN 978-3-659-55529-9 (2017)
Корсак К. В. - Освітньо-науковий комплекс України і четверта хвиля ноотехнологій (2010)
Гірний О. І. - Процес чи результат – ось це питання (2010)
Клокар Н. І. - Технологія підвищення кваліфікації педагогічних, методичних та управлінських кадрів заочно-дистанційною формою навчання (2010)
Стиркіна Ю. С. - Використання іллюстрацій у підручниках з англійської мови майбутніми учителями іноземної мови (2010)
Ільченко В. Р. - Умови дослідницької діяльності учнів у навчальному середовищі (2010)
Сігіда Т. В. - Орієнтація навчального середовища на формування особистості з цілісним мисленням (2010)
Гуз К. Ж. - Підручник як складова дослідницького навчального середовища (2010)
Рибалко Л. М. - Сучасні підходи до визначення поняття "Навчальне середовище" (2010)
Дудко С. Г. - Здоров’язберігаючі технології в освітньому середовищі початкових класів (2010)
Нечипоренко В. М. - Інформаційний простір як складова навчального середовища (2010)
Водолазська Т. В. - Моделювання освітнього середовища початкової школи (2010)
Помогайбо В. М. - Освіта: Україна і світ. Думки з приводу прочитання "Конспектів з філософії освіти" (2010)
Волошко О. В. - Деякі спостереження та роздуми пересічного читача щодо No 4 (95), 2010 "Постметодики" (2010)
Колодій О. О. - Генетичні закономірності розвитку поняття патріотизму в історії педагогічної думки (2010)
Валєєв Р. Г. - Використання дидактичних прийомів Е-Learning для розвитку пізнавальної самостійності суб’єктів навчання (2010)
Сухенко Я. В. - Особливості експертної діяльності психологічної служби (2010)
Клепко С. Ф. - Науково-освітня конференція для учителів історії та суспільствознавства з Польщі та України в "Ідеальному місті" (2010)
Дудка Л. Г. - ХХ століття у свідомості поляків і українців – діалог концепцій історичної освіти (2010)
Кучеренко О. - Життєвий і творчий шлях Г. С. Писаренка (2010)
Хілліг Г. - Москва contra Ленинград возвращаясь к теме: Антон Макаренко и Наталья Гирей (часть 2) (2010)
Бейлисон В. Г. - Макаренко: последние два года (2010)
Процай П. - Редакторська діяльність В. А. Євтушевського Л. (2010)
Самойленко Н. І. - Рецензія на монографію Г. П. Докашенко "Традиції освіти: досвід слов'янської країни" (2010)
Щербань О. В. - Рецензія на посібник Л. А. Омельяненко "Опішнянська іграшка" (2010)
Ніколенко В. М. - Куратор і виховна робота у коледжі (2010)
Окрилена словом (до 55-річчя О. П. Коваленко) (2010)
Лютак О. М. - Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації (2016)
Сарыева Л. С. - Укрепление двустороннего сотрудничества Казахстана и Узбекистана как фактор обеспечения стабильности и развития Центральноазиатского региона (2016)
Stoica E. - European standardization process through the national culture concept (2016)
Черленяк І. І. - Економічна динаміка країн Карпатського регіону у фокусі індексів конкурентоспроможності та інноваційності, Курей О. А. (2016)
Bokach V. R. - To the issue of Russian economic losses due to food sanctions, Novikova S. A., Sidorova N. G. (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Особливості розвитку підприємництва в ІТ-сфері України (2016)
Ivanova E. - Macroeconomic analysis of indicators of economic freedom, economic sentiment and GDP: Slovakia case study, Vojtovic S. (2016)
Кайгородцев А. А. - Механизм агропромышленной интеграции в молочном подкомплексе, Кинашева Ж. Б., Сактаева А. А. (2016)
Князєва О. А. - Стратегічні напрямки розвитку поштового зв’язку України (2016)
Kozubikova L. - Selected aspects of financial risks of SMEs in Czech Republic and Slovakia, Kljucnikov A., Smrcka L. (2016)
Matviyishyn Ye. H. - Entrepreneurship development support in Ukraine (2016)
Reikin V. S. - Transformation of transfer pricing in Ukraine (2016)
Sobekova-Majkova M. - The influence of the selected factors on financial risk perception in Slovak SMEs (2016)
Штулер І. Ю. - Оцінювання ефективності прогнозованого розвитку національної економіки за умов гомеостазису (2016)
Іванов Ю. Б. - Раціоналізація організаційних процедур надання адміністративних послуг суб’єктам малого підприємництва, Малишко Ю. М., Сєніна А. О. (2016)
Karyy O. I. - Relationship marketing of automobile transportation companies: the need of establishing mutual understanding with a client, Podvalna H. V. (2016)
Клокар О. О. - Формування контролінгової служби та її ефективне впровадження на підприємствах аграрного сектору (2016)
Nitsenko V. S. - Enhancing the stability of a vertically integrated agroindustrial companies under uncertainty, Havrysh V. I. (2016)
Романова И. М. - Оценка потребительских ценностей, формируемых предприятиями розничной торговли продовольственной специализации, Носкова Е. В. (2016)
Харенко А. О. - Збут продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами, Коротєєв М. А., Бортник Т. І. (2016)
Дубодєлова А. В. - Тенденції розвитку ресторанного господарства Львівщини, Кулиняк І. Я. (2016)
Istomina N. A. - On the improvement of budget planning in the subjects of Russian Federation (2016)
Kubik J. - Zlin public transport in comparison with cities of a similar size in Czech Republic (2016)
Takhumova O. V. - Innovative mechanism for increasing the efficiency of regional agroindustrial sector, Lovyannikova V. V., Konovalova I. A. (2016)
Bielikova A. - Comparison of the development of the minimum and average wage in Czech and Slovak Republics, 2008–2015, Paliderova M. (2016)
Малолетко А. Н. - Экономическая безопасность личности: обратная ипотека, Малолетко Н. Е. (2016)
Petrach F. - Selected forms of ownership on real estate and reconstruction financing, Alina J. (2016)
Ridho T. K. - The influence of CSR on performance and its determinants in listed companies in Indonesia (2016)
Савина Т. Н. - Достойная оплата труда – ключевой критерий социально ответственного поведения бизнеса (2016)
Churkin V. Io. - Estimation of excess burden of labor taxation in Russia, Kalinina O. V. (2016)
Yiamjanya S. - Marketing factors in museum economy: a case study of Saisuddha Nobhadol Museum (Bangkok, Thailand) (2016)
Balogun W. O. - Does interest rate liberalization matter for foreign direct investment inflows?, Dahalan J., Hassan S. (2016)
Волохова І. С. - Добровільне об’єднання територіальних громад як шлях до збільшення ресурсної бази місцевих бюджетів (2016)
Grmanova E. - Insurance companies’ efficiency: DEA and multivariate analysis, Krajco K. (2016)
Косолапов Г. В. - Рынок ценных бумаг Казахстана: состояние и перспективы (2016)
Suvanova K. - Securities market development in a transition economy: Uzbekistan’s experience, Kang H.-G., Lee Ch. (2016)
Khmarskyi V. Yu. - Ranking system for Ukrainian banks based on financial standing, Pavlov R. A. (2016)
Tsao S.-M. - Do analysts’ cash flow forecasts help investors?, Lin C.-H. (2016)
Євдощак В. І. - Зарубіжний вплив на облікову модель України в умовах євроінтеграційних тенденцій (2016)
Мальцева А. А. - Ранжирование российских университетских технопарковых структур с применением инструментария математической статистики, Серов А. А., Веселов И. Н. (2016)
Шведун В. О. - Використання статистичного моделювання для визначення перспективної кількості випадків недотримання законодавства про рекламу, Хламов С. В. (2016)
Azar A. - The impact of budgetary slack on performance-based budgeting, Rahmani N., Khadivar A. (2016)
Козловский В. Н. - Анализ и прогнозирование качества автомобилей по результатам гарантийной эксплуатации, Афиногентова Н. В., Панюков Д. И. (2016)
Койбічук В. В. - Порівняльний аналіз конкурентоспроможності банків на основі чітких та нечітких лінійних регресійних багатофакторних моделей (2016)
Koisova E. - Evaluation of selected regional development indicators by means of cluster analysis, Haviernikova K. (2016)
Пальчевський Б. О. - Модель порівняльного аналізу ціноутворення горілчаної продукції з урахуванням вартості системи захисту від фальсифікації, Крестьянполь Л. Ю. (2016)
Сокиринська І. Г. - Оцінювання якості грошових потоків в системі їх фасетної класифікації (2016)
Suknark K. - Policies to increase health inducing behavior Thailand, Sirisrisakulchai J., Sriboonchitta S. (2016)
Tkachenko N. B. - Electronic public procurement: EU experience and implementation in Ukraine (2016)
Фарат О. В. - Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів, Гринів Н. Т. (2016)
Фасолько Т. М. - Реалізація моделі впливу державного боргу на обсяги національного виробництва (2016)
Відомості про авторів (2016)
Щекатунова Г. Д. - Модель інноваційного загальноосвітнього навчального закладу: інваріантні характеристики (2010)
Тягай Н. А. - Стратегія розвитку школи як філософія бачення майбутнього, Сиротенко Г. О. (2010)
Бесєда Н. А. - Взаємодія школи і сім’ї здоров’язбережувальний аспект (2010)
Заєць В. А. - Шкільна астрономія: відкрий для себе Всесвіт. (2010)
Сутула О. В. - Латинська мова у системі освіти (2010)
Чемшит В. Г. - Міжшкільний навчально-виробничий комбінат (МНВК) у контексті профільної школи, Бурмус І. Б. (2010)
Сиротенко Г. О. - Інноваційна освіта. Рекомендаційний бібліографічний список літератури за період 2004 –2010 рр., Курєнкова Т. Є. (2010)
Хиллиг Г. - Москва contra Ленинград возвращаясь к теме: Антон Макаренко и Наталья Гирей (2010)
Кравченко П. А. - Сучасна українська освіта як простір взаємодіючих позицій учителя та учня (огляд статей із проблематики філософії освіти в журналі "Філософські обрії"), Блоха Я. Є. (2010)
Бакка Т. В. - Методичні та змістові засади викладання шкільного суспільствознавства (2010)
Бойко А. М. - Упровадження інновацій – стратегія прискореного розвитку педагогічної практики і теорії (2010)
Кушнір В. А. - Інтеграція математичних знань та умінь при використанні різних способів розв’язування задач, Ріжняк Р. Я. (2010)
Юр’єва К. А. - Порівняльно-культуроглогічна етнопедагогіка у боротьбі з міфами педагогічної свідомості (2010)
Павленко В. І. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності педагога (2010)
Дячук М. І. - Знайомтесь: містер джаз (2010)
Булда Л. І. - Це село зорею засвітилося… (щодо місця народження Г.С.Сковороди) (2010)
Сагач Г. М. - Проща на Батьківщину українського перворозума (2010)
Ворона Л. І. - Життєвий і творчий шлях Миколи Миколайовича Боголюбова (2010)
Щербань О. В. - Рецензія на посібник Воробйової І. А. "Чарівний світ народного мистецтва. Опішнянський розпис" (2010)
Цимбал О. М - Інноваційні підходи в утвердженні безпечної поведінки та здорового способу життя (2010)
18 травня Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського відсвяткував 70+річчя (2010)
Тягло О. В. - Роздуми Карла Поппера щодо теорії та практики демократичної держави (2010)
Жерносек І. П. - Види науково-методичної культури керівника ЗНЗ, Онаць О. М. (2010)
Васильченко О. В. - Сучасна загальноосвітня школа: від функціонування – до розвитку (2010)
Каплун А. О. - План розвитку соціально адаптованої громадсько активної школи (2010)
Михайлик Л. В. - Місія гімназії – талановита, здорова, сучасна дитина (2010)
Бикова Н. О. - Формування лідерської компетентності для життя в інноваційному суспільстві (2010)
Тягай Н. А. - Вибір стратегії загальноосвітньої школи – вибір майбутнього (2010)
Беседа Н. А. - Здоров’язбережувальні технології як запорука ефективного навчання і виховання школярів (тренінг для вчителів) (2010)
Хілліг Г. - Передмова до статті В. Г. Бейлінсона Макаренко і Сталін: новий погляд. Записи бесід з очевидцями (1954 – 1974) (2010)
Бейлинсон В. Г. - Макаренко и Сталин: новый взгляд. Записи бесед с очевидцами (1954 - 1974) (2010)
Андріанов Т. В. - Компетентність майбутніх учителів у проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з учнями (2014)
Бакум З. П. - Етапи впровадження навчального діалогу у процес вивчення іноземних мов майбутніми гірниками, Лапіна В. О. (2014)
Бедевельська М. В. - Педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Георгієв В. М. - Роль наставництва у формуванні особистісних і професійних якостей майбутніх офіцерів Високомобільних десантних військ (2014)
Герасимчук Т. В. - Можливості інтернет-технологій у самостійній роботі майбутніх інженерів у процесі навчання іноземної мови (2014)
Головня Н. М. - Рівні і критерії готовності майбутнього педагога до професійної мобільності (2014)
Гребеник Т. В. - Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації (2014)
Драч І. І. - Аналіз результатів упровадження моделі компетентнісно-орієнтованого управління підготовкою майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Дуднік А. О. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації групових форм пізнавальної діяльності (2014)
Дуднік Н. Ю. - До питання про вплив професійної самоорганізації на формування педагогічного професіоналізму майбутніх учителів (2014)
Зеленкова Н. І. - Організація самостійної роботи майбутніх гірничих інженерів у вищих навчальних закладах (2014)
Іщенко С. О. - Формування готовності майбутніх офіцерів до виховної роботи з особовим складом у вищому навчальному закладі (2014)
Квітка Т. В. - Зміст та структура самоосвітньої діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів (2014)
Ланова І. В. - Значення української фахової термінології у формуванні професійної мовленнєвої компетентності майбутнього спеціаліста (2014)
Логвіненко А. Ю. - Використання інтерактивних методів навчання в підготовці майбутніх учителів іноземної мови до толерантної комунікативної діяльності (2014)
Мантуленко С. В. - Системний моніторинг у формуванні готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників як необхідна умова ефективності цього процесу (2014)
Матвійчина С. В. - Формування інтерактивного соціокультурного середовища як дидактична умова саморозвитку особистості студентів коледжів (2014)
Мінтій І. С. - Форми організації навчання для формування компетентностей з програмування (2014)
Пизіна Є. В. - Формування професійних знань у майбутніх перекладачів технічної літератури (2014)
Приймаченко О. М. - Підхід до вивчення англомовної лексики курсантами непрофільного ВНЗ (2014)
Путінцев А. В. - Проблеми застосування педагогічного моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх маркетологів (2014)
Сердюк Т. В. - Негативні чинники застосування групових форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2014)
Слюта А. М. - Педагогічні умови формування професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики для застосування їх у майбутній діяльності (2014)
Томашевський В. В. - Проблема професійної підготовки майбутніх дизайнерів у системі вищих навчальних закладів (2014)
Тюріна Д. М. - Теоретичні питання формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів, Макарова Л. Г. (2014)
Цвіркун Л. О. - Проектно-конструкторська компетентність як складник професійної готовності майбутнього інженера (2014)
Донченко Я. А. - До проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес вивчення інформатики в загальноосвітніх школах в Україні (2014)
Журба Л. В. - Типізація та способи розроблення проблемних задач з новітньої історії (2014)
Коростіль Л. А. - Методика формування в учнів 7 класу управлінських умінь у навчанні хімії (2014)
Кравцова І. А. - Шляхи покращення роботи вихователя групи продовженого дня в умовах упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти (2014)
Люлькова Ю. М. - Економічні знання у змісті географічної й економічної шкільної освіти (2014)
Могілей І. В. - Художньо-естетичне виховання старшокласників засобами сучасної популярної музики (2014)
Тросюк С. Д. - Розроблення країнознавчого складника у змісті предметної компетентності учнів основної школи (2014)
Цоуфал Л. С. - Комунікативна компетенція учнів у контексті сучасних проблем навчання української мови (2014)
Афонін А. П. - Духовність та стан здоров’я людини:педагогічний аспект, Дороніна Т. О. (2014)
Бондаренко О. В. - Організація профорієнтаційної роботи в системі "школа – ВНЗ" (2014)
Грищенко С. М. - Використання геоінформаційних технологій у підготовці майбутніх інженерів (2014)
Дроздова І. П. - Модернізація вищої школи України в сучасних умовах задля формування професійного мовлення фахівця нефілологічного профілю (2014)
Захарова Г. Б. - Науково-теоретичне обґрунтування поняття "уміння самостійно-пізнавальної діяльності студентів” (2014)
Захарчук М. Є. - Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти (2014)
Кашинська О. Є. - Огляд дисертаційних досліджень з проблем професійної підготовки фахівців готельного господарства (2014)
Корнещук В. В. - Корпоративна культура в закладах освіти (2014)
Лазаренко Г. А. - Художньо-естетичний смак дітей старшого дошкільного віку та особливості його вияву (2014)
Мадзігон В. В. - Компетентнісний підхід у системі неперервної економічної освіти (2014)
Махінов В. М. - Лінгводидактичний потенціал міжкультурного спілкування як категорія методики навчання іноземних мов (2014)
Мішеніна Т. М. - Зміст культурологічного складника у фаховій підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2014)
Овчаренко Н. А. - Семіотичний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2014)
Павленко О. О. - Професійна взаємодія у процесі підготовки фахівців зовнішньокомерційної діяльності (2014)
Петько Л. В. - Імператив глобалізаційних перспектив – формування професійно спрямованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Побережна Н. О. - Педагогічна майстерність викладачів іноземної мови в організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій (2014)
Польгун К. В. - Проблеми якісної освіти студентів з обмеженими можливостями: нормативно-правовий аспект (2014)
Пшенична О. С. - Реалізація методики формування готовності майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності (2014)
Рибалко А. П. - Оптимізація викладання вищої математики в сучасних умовах (2014)
Ткачук В. В. - Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ України (2014)
Ярошенко О. М. - Інтонаційна природа музики в контексті хореографічного мистецтва, Пономаренко Т. В. (2014)
Балабуст Н. Ю. - Підготовка вчительських кадрів у Подільській губернії на базі церковно-вчительської школи і двокласних навчальних закладів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Блажевич Ю. І. (2014)
Ірза В. І. - Досвід організації дослідної роботи у школах України у другій половині ХХ століття (2014)
Москальова О. І. - Упровадження вербально-графічних методів навчання у педагогічній спадщині С. Шевченка (2014)
Пилипенко В. В. - "Лекции имеют быть читанными…” (до питання організації О. Строніним публічних читань у Полтаві) (2014)
Ткачук І. О. - Сутність і структура феномену "Інтерпретаційна компетентність студентів педагогічного коледжу” (2014)
Хребтова В. В. - Розвиток ідей полікультурного виховання в контексті світового досвіду (2014)
Шульга А. В. - Аналіз проблеми готовності до діяльності у психолого-педагогічній літературі (2014)
Дирда І. А. - Психологічні бар’єри в міжкультурній комунікації (2014)
Мурзіна О. А. - Дослідження професійних ціннісних орієнтацій на основі методики "Квадрат цінностей” (2014)
Размолодчикова І. В. - Вплив освітнього середовища на соціалізацію особистості майбутнього вчителя початкових класів і його імідж (2014)
Черевко С. В. - Проведення оцінки цільовою групою своїх потреб щодо здоров’язбереження (2014)
Чувасова Н. О. - Формування креативної позиції майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки (2014)
Титул, зміст (2011)
Шкода В. В. - Бремя нормы (2011)
Кравченко П. А. - Значення гуманітарних знань у системі сучасної освіти в Україні (2011)
Калініченко І. О. - Понятійна термінологія інклюзивної освіти в Україні (2011)
Зелюк В. В. - Досвід упровадження системи управління якістю в післядипломну педагогічну освіту (2011)
Хиллиг Г. - На путях к научной биографии А. С. Макаренко (2011)
Цебрій І. В. - Навчально-виховна модель Ісидора Севільського та Гіспальський університет VII століття (2011)
Савченко І. М. - Історичні аспекти розвитку змісту професійної освіти та його уніфікація в Росії у педагогічному процесі XVII-XIX століть (2011)
Ревегук В. Я. - Освітяни Полтавщини у часи українського національно-визвольного руху на початку ХХ століття (витяги з книги В.Я.Ревегука "Полтавщина в переддень української революції (1900-1916 рр)") (2011)
Щербань О. В. - Якісна передача професійних знань як фактор розвитку сучасного гончарства (2011)
Дудка Л. Г. - Літопис освіти Полтавщини (2011)
Кіптілий І. О. - Виставкова діяльність освітян Полтавщини (2011)
Гелеверя Р. О. - Современное сосотояние преподования русского языка в учебных заведениях Полтавской области (2011)
Титул, содержание (2016)
От главного редактора (2016)
Рудыка В. И. - Энерго- и ресурсосберегающие технологии в проектах ГП "ГИПРОКОКС" (2016)
Сорока Б. С. - Экономия природного газа при его замене технологическими газами для отопления средне- и высокотемпературных печей. 1. Влияние характеристик низкокалорийных газов на расход топлива в печах, Воробьев Н. В., Бершадский А. И. (2016)
Бойченко С. В. - Упровадження гармонізованих технічних вимог до якості авіаційного бензину та палива для реактивних двигунів, Яковлєва А. В., Шкільнюк І. О. (2016)
Вавриш А. С. - Методи дослідження будови та чистоти вуглецевих нанотрубок (Огляд), Марчук Ю. В., Праженнік Ю. Г. (2016)
Вольчин І. А. - Розрахунок параметрів димових газів вугільних теплових електростанцій на основі характеристик твердого палива, Гапонич Л. С. (2016)
Гомеля Н. Д. - Ионообменная очистка воды от нитратов в присутствии хлоридов и сульфатов, Грабитченко В. Н., Трохименко Г. Г. (2016)
Торчинский А. И. - Оптимизация теплового и аэродинамического режимов работы туннельной печи для обжига керамического кирпича, Ляшко А. Ю. (2016)
Виноградов А. - Антропоцентрический фактор в параметризации каузированного перемещения: векторно-директивные глагольные префиксы. Статья первая (2017)
Ерліхман А. - Концептуальна метафора у промовах Гілларі Клінтон, Дубіна О. (2017)
Ерліхман А - Стилістичні засоби вербалізації образу Дональда Трампа (на матеріалі інавгураційної промови), Лупу К. (2017)
Моргун А. - Ядро и периферия лексико-семантической группы "домашние млекопитающие" в аспекте когнитивных основ словообразования (2017)
Нікіфорова О. - Перекладознавчий аналіз лексичної структури текстів військово-політичної тематикиї (2017)
Суран Т. - Цветовая палитра и функции цветообозначений в творчестве Н. В. Гоголя и М. А. Булгакова (2017)
Чубань Т. - Особливості перфективації вербальних дієслів мовлення, Левченко Т. (2017)
Шоля І. - Динаміка багатокомпонентних імен ужгородців у ХХ столітті (чоловічі імена) (2017)
Шуляк С. - Предмети замовлянь: магічна символіка та функціонування (2017)
Бедзір Н. - Авторська маска в сучасній українській, російській та польській прозі (2017)
Демчик М. - Трансформация легенды о Крысолове в произведениях А. С. Грина "Крысолов" и А. и Б. Стругацких "Хромая судьба" (2017)
Загребельная Н. - Фотография в художественном мире Патрика Модиано (2017)
Лимонова Л. - Поэтика образов дерева и леса в лирике А. Ахматовой и Л. Костенко (2017)
Свириденко О. - "Согрущу грусти вашей…" (романтична поетика епістолярію Левка Боровиковського) (2017)
Сенько І. - Микола Гоголь і Тарас Шевченко в контексті творчого діалогу російської та української літератур (2017)
Смольницька О. - Жінки-святі у поезії Віри Вовк: києворуський і західноєвропейський контексти з кельтськими паралелями (2017)
Тиховська О. - Психоаналітичний аспект образу русалки та повітрулі в українській міфології (2017)
Чернова І. - Філософсько-антропологічні аспекти феномену жертви у фентезійному творі (2017)
Шетеля В. - Василь Гренджа-Донський і розвиток театрального мистецтва на Закарпатті 20 — 30-х рр. (2017)
Ліхтей Т. - Волошкове вечоріння Іллі Галайди (2017)
Ліхтей Т. - Українська література Словаччини в дослідженнях Михайла Романа (2017)
Сабадош І. - Нова монографія про українську ботанічну лексику (2017)
Сенько І. - Заповітна книга Дмитра Федаки (2017)
Обручар А. - Павло Павлович Чучка (22.02.1928 - 10.12.2016). Пам'яті вченого (2017)
Бородина Л. - Творчество Феликса Кривина как художественное достояние украинской и русской литератур (2017)
Яким М. - Жанрово-стилевые особенности полусказок Ф. Кривина, Бедзир Н. (2017)
Вимоги до оформлення статей у "Науковому віснику Ужгородського університету. Серія "Філологія" (2017)
Дяченко М. М. - Порогове резонансне двофотонне народження e–e+ пари в сильному магнітному полі на найнижчі рівні Ландау, Новак О. П., Холодов Р. І. (2014)
Ковальчук В. А. - Внески векторних резонансів у CP-асиметрію розпаду нейтрального B-мезона на мюон-антимюонну пару та нейтральний K*-мезон, Корчин О. Ю. (2014)
Mehraban H. - Final state interaction effects in B0-D0D0 decay, Asadi A. (2014)
Ovechkin V. S. - Equation of state for a two-dimensional Coulomb gas (2014)
Булавін Л. А. - Розсіяння світла водними розчинами спиртів поблизу їх особливих точок, Гоцульський В. Я., Чечко В. Є. (2014)
Бондар В. М. - Вплив слабкого магнітного поля на параметри терагерцового випромінювання в околі 100 мкм гарячими носіями з p-Ge, Пилипчук О. С., Бондаренко В. В. (2014)
Стасюк І. В. - Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Нормальна фаза, Дулепа І. Р., Величко O. B. (2014)
Самойленко С. О. - Нейтронні та оптичні дослідження багатокомпонентних кристалічних люмінофорів Y3Al5O12:Ce3+/Lu2O3 та Lu3Al5O12:Ce3+/Lu2O3, Третяк Е. В., Кічанов С. Е., Шевченко Г. П., Фроловa Е. В., Козленко Д. П., Булавін Л. А., Малашкевич Г. Е., Савенко Б. Н. (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив електричного поля на перколяційну поведінку систем на основі поліетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В., Голованець В. М., Демченко В. Л. (2014)
Кладько В. П. - Рефлектометричні дослідження нанопористих плівок з масивом наночастинок золота, Гудименко О. Й., Кривий С. Б., Литвин П. М., Каганович Е. Б., Кріщенко І. М., Манойлов Е. Г. (2014)
Голіней І. Ю. - Резонансне підсилення інтенсивності збудження молекули в спектрі непружного розсіяння електронів завдяки взаємодії з плазмонами металевої нанооболонки, Оникієнко Є. В. (2014)
Даниленко В. А. - Асимптотичні хвильові розв’язки моделі середовища з осциляторами Ван дер Поля, Скуратівський С. І., Скуратівська І. А. (2014)
Литвинчук І. Л. - Наукова школа менеджменту інтелектуальної власності в агроекономічних дослідженнях (2016)
Мельник О. Г. - Загальна концепція подвійної субстанціональності інституційного розвитку інноваційних систем (2016)
Klymenko L. V. - Strategic guidelines of developing international motor transportations and transit potential of Ukraine, Zborovska Yu. L., Zhmudenko V. O. (2016)
Koisova E. - Trends in economic performance development of the EU, Masarova Ja., Krajco K. (2016)
Кузьмін О. Є. - Реформування митної політики України в умовах європейської інтеграції, Тодощук А. В., Мельник О. Г. (2016)
Samosir O. B. - Creative economy impacts on economic growth in Asia (2016)
Toskovic J. - Was implementation of transitional reforms in Western Balkans successful?, Popovic S., Mijiс R. (2016)
Чех Л. - Отдельные вопросы функционирования иранской экономики после окончания международных санкций (2016)
Ганущак-Єфіменко Л. М. - Розвиток інновативного підприємництва на засадах кластерної організації, Щербак В. Г. (2016)
Davtyan A. - Cost efficient method of enhancing foreign language capability: tourism industry of Japan (2016)
Котвицька Н. М. - Сталий розвиток аграрного сектору економіки України: таксономічний аналіз тенденцій, Ревуцька А. О., Смолій Л. В. (2016)
Лащак В. В. - Необхідність і сутність державного регулювання ціноутворення в електроенергетиці, Крушницький Р. М. (2016)
Polukhina A. N. - Tourism cluster as an import substitution strategy in tourism business: Russian case study, Rukomoinikova V. P. (2016)
Тарасов К. В. - Державна політика стимулювання нагромадження капіталу в секторі малого підприємництва економіки України (2016)
Tausl Prochazkova P. - Social enterprises practices: Czech Republic case study (2016)
Shevchenko L. S. - Mergers and acquisitions in higher education (2016)
Дорофєєв О. В. - Застосування принципу гармонійності в стратегічному управлінні суб’єктами економічної діяльності і стійкість аграрного ринку, Лозинська Т. М., Пасемко Г. П. (2016)
Матвійчук Л. О. - Податкове планування як інструмент управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, Олійник Л. Г. (2016)
Миронова М. Д. - Выбор стратегии управления предприятием жилищно-коммунальной сферы в условиях природно-климатической неопределенности (2016)
Papadaki S. - Efficiency comparison of integrated and independently managed hospitals: a case study of Central Bohemia, Stankova P. (2016)
Фарат О. В. - Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення конкурентоспроможності продукції, Питуляк Н. С. (2016)
Haviernikova K. - Selected categories of levies and their impact on economic results of small and medium-sized enterprises, Srovnalikova P. (2016)
Биба В. В. - Моделювання просторового розвитку добувної промисловості Полтавського регіону, Міняйленко І. В. (2016)
Burkovska A. V. - Fiscal decentralization influence on socioeconomic development of Ukraine’s regions, Lunkina T. I., Korabakhina A. Yu. (2016)
Valach M. - Socioeconomic functions of agricultural sector in the regions of Slovak Republic, Balazova E. (2016)
Vrbova P. - Buffer stock implementation in the regional context, Cempirek V., Alina J. (2016)
Dubrovskaya Ju. V. - Clustering as the factor of differentiation decline in the levels of territories’ development (2016)
Соловйова Н. І. - Методологічна коректність прогнозного оцінювання параметрів соціально-економічного розвитку регіонів, Макаренко С. М., Олійник Н. М. (2016)
Дерій Ж. В. - Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії, Зосименко Т. І. (2016)
Apenko S. N. - The system of labor resources development under the formation of national system of qualifications, Gileva K. V. (2016)
Didur K. M. - Employee profit participation program as a monetary incentive (2016)
Ниязбаева А. А. - Современные подходы и основные направления деятельности институтов негосударственного пенсионного обеспечения по управлению пенсионными активами населения (2016)
Панасенко І. В. - Витрати на житлово-комунальні послуги: оцінювання та фактори впливу (2016)
Bajus R. - Trend evaluation of share indices in V4 countries, Hudakova Stasova L. (2016)
Довганюк В. М. - Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України (2016)
Kolinsky O. - Downscaling the economy: local community currencies as a globalisation corrective, Sauer P. (2016)
Mahmood H. - Testing fiscal sustainability under inter-temporal budget constraint in Saudi Arabia (2016)
Міщенко С. В. - Монетарні цикли в економіці України, Науменкова С. В., Льон І. М. (2016)
Огонь Ц. Г. - Аудит ефективності функціонування та повноти надходжень адміністративних зборів до бюджету (2016)
Семенда Д. К. - Проблеми функціонування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації, Гузар Б. С., Семенда О. В. (2016)
Кулик В. А. - Перегляд теоретичних основ бухгалтерського обліку для побудови системи обліку підприємств електронного бізнесу (2016)
Малишкін О. І. - Нефінансова звітність компаній України (2016)
Чернобай Л. І. - Застосування статистичних методів у плануванні витрат на експортну діяльність, Вацик Н. О., Кізло М. В. (2016)
Головач К. С. - Застосування логістично-регресійних моделей прогнозування кризи на сільськогосподарських підприємствах (2016)
Lee J. - The model of fast fashion industry: a case survey of "Inditex" (2016)
Moiseeva S. S. - Connectivity matrix of region’s subpotentials as a tool for managing its competitiveness, Kudryavtseva T. J., Nadezhina O. S. (2016)
Павлюк Є. Д. - Щодо окремих аспектів застосування історичного підходу VaR, Павлюк О. О. (2016)
Романич І. Б. - Моделювання розвитку і розміщення підрозділів поштово-логістичної компанії (2016)
Staniec I. - Model approach to regional employment rate in Poland, Jarczynski J. (2016)
Januska M. - Lead user innovation and paid innovation: the case of Grinding Gear Games, Spicar R. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Чернюк Л. - Трансформаційно-модернізаційна парадигма розвитку продовольчого комплексу країни та її регіонів, Пепа Т. (2016)
Мостенська Т. - Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій (2016)
Яценко В. - Стан продовольчої безпеки в Україні (2016)
Мігус І. - Міжнародні стандарти якості послуг суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу, Бієвець А. (2016)
Вартанова О. - Сучасні підходи до оцінювання іміджу підприємства (2016)
Білик В. - Діагностика рівня інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності (2016)
Захаров О. - Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки (2016)
Шульга О. - Розвиток інституційних суспільних форм функціонування економічних систем та відносин власності в аграрному секторі: діалектика суперечностей (2016)
Naumik-Gladka K. - The development of destination attractiveness by using marketing tools (2016)
Рассадникова С. - Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни (2016)
Сурай А. - Банк чистих моделей ділового середовища: теоретичні і методичні засади (2016)
Черевко О. - Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів, Мігус І., Радзіховська Ю. (2016)
Коломицева О. - Мотивація економічної діяльності підприємств у сучасному ринковому середовищі, Боковня А. (2016)
Бобков Ю. В. - Дослідження електрохімічних сенсорів озону для малогабаритного переносного індикатора/вимірювача концентрації озону (2016)
Морозова М. М. - Оцінювання впливу інструментальних похибок засобів вимірювальної техніки на точність вимірювання інформативних параметрів (2016)
Шевченко К. Л. - Вимірювання температури з використанням теплових шумів електропровідних об’єктів, Яненко О. П., Василенко М. П., Овдієнко Ю.М. (2016)
Шантырь С. В. - Оптимизация длительности реализации при структурном анализе измерительного сигнала, Шантырь А. С. (2016)
Затока С. А. - Компьютерная тренировочная программа для подготовки специалистов в области измерительной техники (2016)
Шведова В. В. - Оцінювання розрізняльної здатності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування (2016)
Крилов В. В. - Нова конструкція паливо-парового двигуна внутрішнього згоряння, Крилов Є. В., Крилов А. Є. (2016)
Янчевський І. В. - Аналіз кінематики колісного шасі класу 8К4П, Губська В. В., Биценко О. В. (2016)
Левчук К. Г. - Гідравлічний ударний механізм для усунення прихоплень бурильного інструменту та запису динамічних характеристик удару, Векерик В. І., Мойсишин В. М. (2016)
Ільчишина Д. І. - Про вплив поверхневих хвиль, викликаних ударом, на коефіцієнт поновлення, Іванова О. М. (2016)
Голінко І. М. - Динамічна модель теплообміну для водяного калорифера у просторі станів, Галицька І. Є. (2016)
Самарцев Ю. М. - Науково-дослідна вимірювальна система для дослідження впливу кліматичних параметрів на якість рослин, Татарчук О. Д. (2016)
Пікенін О. О. - Про проблеми і методи знаходження малорозмірних об'єктів на зображеннях, Мариношенко О. П., Прохорчук О. О. (2016)
Бурнашев В. В. - Система автоматического управления снарядом на этапе вхождения в лазерный луч, Заика С. М. (2016)
Baltrenaite E. - The sustainable role of the tree in environmental protection technologies, Baltrenas P., Lietuvninkas A. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського