Титул, зміст (2017)
Шановні читачі! (2017)
Faux J. - U.S. trade policy – time to start over (2017)
Фокс Дж. - Торговельна політика США – час почати спочатку (2017)
Геєць В. М. - Чому знову настав час починати спочатку? (2017)
Гриценко А. А. - Логіко-історичні засади кардинальних економічних змін і переходу до реконструктивного розвитку (2017)
Сіденко В. Р. - Нова торговельна політика США: глобальний антракт (2017)
Білорус О. Г. - Інтровертний геоекономічний розворот США та його потенціальні глобальні наслідки (2017)
Єфименко Т. І. - Реформування та уніфікація інформаційного простору ділової активності (2017)
Кораблін С. О. - Неоліберальний мейнстрім: коли Америка проти (2017)
Яременко О. Л. - Глобальні дисбаланси та новий протекціонізм: інституційна гіпотеза (2017)
Артьомова Т. І. - Глобальне економічне лідерство у контексті ціннісного аналізу (2017)
Осташко Т. О. - Протекціонізм у торговельній політиці США: висновки для України (2017)
Небрат В. В. - Історичний вимір трендів зовнішньоекономічної політики (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні норми (2017)
Політична економія: повернення та відродження (2015)
Белорус О. Г. - Глобальная неоконвергенция транзитивных, трансформационных и авангардных социально-экономических систем (2015)
Гриценко А. А. - Политическая экономия в истории и современности (2015)
Зверяков М. И. - Эволюция предмета и метода политической экономии (2015)
Єщенко П. С. - Ретроспектива та перспектива політичної економії (2015)
Задорожный Г. В. - Человекомерность современной политической экономии – методологический формат кардинального обновления экономической науки (2015)
Мандыбура В. Е. - Идеологемный характер современного этапа концептуально-методологического "развития" политической экономии (2015)
Тарасевич В. Н. - Политическая экономия: универсумность, универсальность и фундаментальность (2015)
Авторитетні відповіді на актуальні питання до ювілейного випуску журналу "Політична економія", присвяченого 400-річчю політичної економії (2015)
Пустовийт Р. Ф. - Взаимовлияние культурных и институциональных факторов в аспекте экономического развития (2015)
400-річчя політичної економії: історія звершень та нові обрії (2015)
2-ий Міжнародний науковий симпозіум "Держави і ринки в умовах глобальних трансформацій". До 400-річчя політичної економії – науки про закони управління господарством: politicos, oicos, nomos (2015)
Соціально-економічні трансформації: наукове осмислення (2015)
Концептуальні проблеми сучасної економічної теорії: національний, глобальний, цивілізаційний вимір (2015)
Огневой В. В. - От простого труда к сложному: загадка гиперпродуктивности интеллектуального труда (2015)
Титул, содержание (2017)
Уважаемые читатели! (2017)
Faux J. - U.S. trade policy – time to start over (2017)
Фокс Дж. - Торговая политика США – время начать сначала (2017)
Геец В. М. - Почему опять наступило время начинать сначала? (2017)
Гриценко А. А. - Логико-исторические основы кардинальных экономических изменений и перехода к реконструктивному развитию (2017)
Сиденко В. Р. - Новая торговая политика США: глобальный антракт (2017)
Белорус О. Г. - Интровертный геоэкономический разворот США и его потенциальные глобальные последствия (2017)
Ефименко Т. И. - Реформирование и унификация информационного пространства деловой активности (2017)
Кораблин С. А. - Неолиберальный мейнстрим: когда Америка против (2017)
Яременко О. Л. - Глобальные дисбалансы и новый протекционизм: институциональная гипотеза (2017)
Артёмова Т. И. - Глобальное экономическое лидерство в контексте ценностного анализа (2017)
Осташко Т. А. - Протекционизм в торговой политике США: выводы для Украины (2017)
Небрат В. В. - Историческое измерение трендов внешнеэкономической политики (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Титул, зміст (2017)
Головко М. Б. - Проблеми сімейного виховання у працях представників суспільно-педагогічного руху 60-х років ХІХ століття (2017)
Жданюк А. В. - Щодо історико-філософських аспектів розвитку уявлень про конфлікт у системі правовідносин (2017)
Ковальчук О. С. - Забезпечення академічної чесності у вищих навчальних закладах: міжнародний досвід, Потапюк Л. М. (2017)
Корольова Л. В. - Становлення і розвиток системи підготовки викладачів іноземної мови в Румунській Республіці (2017)
Мовчан Л. В. - Сучасний погляд на якість вищої освіти в Україні (2017)
Осадчий В. В. - Фактори впливу на розвиток дизайну як науки (2017)
Розлуцька Г. М. - Особливості розвитку освіти духовенства у Закарпатті (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття) (2017)
Таможська І. В. - Оцінка університетською спільнотою ролі та значення інституту приват-доцентури в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Бондаренко З. П. - Cоціальне здоров’я студентів у контексті розвитку волонтерства (2017)
Ніколенко Л. М. - Розвиток соціальних навичок у дітей з порушеннями аутичного спектра в умовах інтеграційного дитячого оздоровчого табору (2017)
Переворська О. І. - Проблема розвитку студентами комунікативного потенціалу дітей дошкільного віку із ЗНМ (2017)
Агіляр Туклер В. В. - Виховання ініціативності дітей у ігровій діяльності: сучасний стан (2017)
Дніпрова О. А. - Місце внутрішньої мотивації в профілактиці емоційного вигорання, Когут А. Р. (2017)
Єрмолаєва Т. В. - Гендерні стереотипи у сучасному українському суспільстві, Шваб К. В. (2017)
Зайцева І. О. - Ефективність застосування різних педагогічних прийомів на уроках біології залежно від психологічних характеристик учнів, Павлюкова Н. Ф., Легостаєва Т. В., Мисюра А. О. (2017)
Коломійчук І. М. - Автентичні матеріали як ефективний засіб забезпечення соціокультурного спрямування процесу навчання іноземної мови (2017)
Комісаренко Н. О. - Зміст, форми і методи моніторингу якості організації виховної роботи у вищому навчальному закладі (2017)
Кофан І. М. - Індивідуально-психологічні детермінанти педагогічної антиципації вчителів, Бєлова Л. В. (2017)
Олійник І. В. - Причини виникнення та профілактика синдрому професійного вигорання у педагогів (2017)
Передерій О. Л. - Система педагогічних впливів як чинник формування самооцінки старшокласників вальдорфської школи (2017)
Беспарточна О. І. - Особливості застосування ділових ігор під час вивчення графічного дизайну студентами інженерних спеціальностей, Зюман Г. Ю. (2017)
Богдан Ж. Б. - Особистість викладача як чинник ефективної підготовки студентів-психологів до майбутньої професійної діяльності, Солодовник Т. О., Середа Н. В. (2017)
Бондаревська О. М. - Структура дидактичної моделі формування індивідуальних стратегій студентів у процесі викладання іноземних мов (2017)
Борисенко В. В. - Компетентнісне навчання в контексті мовної підготовки студентів вищої школи, Гагіна Н. В. (2017)
Верченко Л. С. - Проектування технології розвитку соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: концептуальний етап (2017)
Волкова Н. П. - Засоби стимулювання та мотивації творчої діяльності студентів (2017)
Гаркуша І. В. - До формування культури мовлення особистості психолога-практика, Кравець Р. Е. (2017)
Горбань С. І. - Можливості інформаційно-комунікативних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису (2017)
Демідова Ю. Є. - Формування компетенцій з безпеки професійної діяльності як важлива складова підготовки магістрів у вищих навчальних закладах, Шахова Г. А. (2017)
Знанецька О. М. - Роль комунікативної компетентності у навчанні іноземних мов, Цвєтаєва О. В. (2017)
Каленик О. О. - Методичні аспекти оптимізації процесу навчання студентів-іноземців на підготовчих відділеннях ВНЗ України, Цареградська Т. Л., Тарасова Т. В. (2017)
Кондрашова О. В. - Організація особистісно орієнтованого контакту майбутніх менеджерів з передовими практиками засобами дистанційної підтримки: досвід упровадження (2017)
Макхулі Іхаб - Формування готовності майбутніх учителів до роботи в школах національних меншин як сучасна міждисциплінарна проблема (2017)
Medynska S. I. - The strategic approach to forming the foreign language competence of would-be experts in the framework of the contemporary educational standards, Sokolova K. V. (2017)
Ольховська А. С. - Зміст та структура курсу "Сучасні перекладацькі технології. Системи автоматизації перекладу" (2017)
Pavlenko O. O. - The main directions of the international and european standards implementation in professional training of specialists in the field of customs, Triakina O. O., Timchenko-Mikhailidi N. S. (2017)
Павлова В. А. - Педагогічні роздуми щодо формування компетентностей майбутніх фахівців для сфери підприємництва (2017)
Пінська О. Л. - Самопізнання як детермінанта професійного самовдосконалення майбутнього вчителя (2017)
Піскова Ж. В. - Ділова гра "Організація бухгалтерського обліку" як елемент тренінгу та апробація спеціальних компетенцій студентів, Козинець І. І. (2017)
Прошкін В. В. - Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ (2017)
Пугач В. Б. - Проблема формування комунікативної особистості у процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов, Яремчук Л. І. (2017)
Пучков І. Р. - Використання змішаного навчання при підготовці вчителів початкових класів (2017)
Самодрин А. П. - До питання концептуалізації педагогічної організації у світлі космізації знання (2017)
Cорока Н. А. - Психологічне обгрунтування переваг емпіричного підходу у вивченні іноземної мови як освітнього процесу майбутніх фахівців (2017)
Тарнопольський О. Б. - Експерієнційні види навчальної діяльності у конструктивістському підручнику з англійської мови для студентів спеціальності "Туризм" (2017)
Черевко С. В. - Удосконалення професійно-педагогічної компетентності тренерів-викладачів у процесі підвищення кваліфікації засобами формальної і неформальної освіти (2017)
Кабанова М. Р. - Про деякі інноваційні тенденції у навчанні іноземної мови у вишах України, Плеханова Т. М., Черняк Н. О. (2017)
Твердохліб А. І. - Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти (2017)
Tokarieva A. V. - Serious video games in foreign language education (2017)
Лебідь О. В. - Принципи стратегічного управління загальноосвітніми навчальними закладами (2017)
Abstracts (2017)
Содержание (2015)
Коллинз А. - Стоимостная оценка качества инструментов при aлмазно-искровом шлифовании с применением технологии минимальной смазки, Узунян М. Д. (2015)
Барандич Е. С. - Влияние технологических параметров механической обработки на структурное состояние поверхностных слоев и сопротивление усталости стали ХВСГ, Федоран Ю. А., Волкогон В. М., Антонюк В.С., Выслоух С. П., Котляр Д. А., Кравчук А. В. (2015)
Борисенко Д. А. - Удосконалення системи торцевих збірних фрез з вставними касетами з круглим хвостовиком, Карпушевський Б., Еммер Т. (2015)
Верещака А. А. - Разработка и исследование наноструктурированных многослойно композиционных покрытий для безвольфрамовых твeрдых сплавов с расширенной областью технологического применения, Верещака А. С., Батако А. Д., Хожаев О. Х. (2015)
Внуков Ю. Н. - Исследование температуры размягчения и плавления волокон различных инструментов, Гончар Н. В., Степанов Д. Н. (2015)
Внуков Ю. Н. - Методика определения условий контактирования инструмента с тонкостенной деталью при ее концевом фрезеровании, Гермашев А. И., Дядя С. И., Козлова Е. Б. (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Взаимосвязь параметров режущего рельефа с шероховатостью и производительностью алмазно-искрового шлифования (2015)
Гуцаленко Ю. Г. - Модернизация эксплуатируемых универсальных шлифовальных станков и возможности современного развития модельного ряда станкостроения для реализации алмазно-искрового шлифования, Ивкин В. В., Руднев А. В. (2015)
Дерев’янченко О. Г. - Контроль станів системи елементів ріжучої частини різців в інструментальному магазині верстату з використанням СТЗ, Волков С. К., Криницин Д. О. (2015)
Залога В. О. - Система техніко-економічних показників інструментальної підготовки виробництва, Денисенко Ю. О., Івченко О. В. (2015)
Зелинский С. А. - Программное управление модуляцией скорости резания в металлорежущих станках с ЧПУ, Натальчишин В. В. (2015)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями розподільчого вала і круга, Кальченко Д. В., Слєднікова О. С. (2015)
Karpuschewski B. - Strategie der schnittaufteilung. Eine wirksame methode zur leistungsanpassung und verbesserung des dynamischen schnittverhaltens beim planfrasen, Emmer Th., Popke H., Borysenko D. A. (2015)
Клименко С. А. - Состояние поверхностного слоя инструментов с ПСТМ на основе сBN при точении закаленной стали, Манохин А. С., Копейкина М. Ю. (2015)
Колесник В. А. - Температура резания при сверлении пакетов углепластик/титановый сплав, Криворучко Д. В., Митал Д. (2015)
Кравченко Ю. Г. - К вопросу эмпирического определения напряжений и коэффициентов трения при стружкообразовании, Дербаба В. А., Крюкова Н. В. (2015)
Кузнецов Ю. Н. - Эволюционный и генетический синтез технологического оборудования нового поколения (2015)
Кучугуров М. В. - Влияние износа режущего инструмента на особенности динамики процесса резания при токарной обработке (2015)
Лавриненко В. И. - К вопросу о функциональном действии технологических сред при абразивной обработке кругами из сверхтвердых материалов, Солод В. Ю. (2015)
Левченко М. О. - Модульний комбінований інструмент для багатоцільових верстатів, Кравченко Л. С., Іщенко М. Г. (2015)
Lishcenko N. V. - Nonstationary and interrupted grinding temperature determination, Ryabenkov I. A., Larshin V. P. (2015)
Мироненко Е. В. - Общая структура математической модели для определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения, Клименко Г. П., Калиниченко В. В. (2015)
Новиков Н. В. - Шлифование специального инструмента на станках с ЧПУ кругами из СТМ, Пащенко Е. А., Рябченко С. В. (2015)
Оборский Г. А. - Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания, Паленный Ю. Г., Гугнин В. П., Перпери Л. М, Голобородько А. М. (2015)
Пасічник В. А. - Забезпечення якості оброблення отворів комбінованими свердлами у деталях з ПКМ, Адаменко Ю. І., Бесарабець Ю. Й., Степаненко С. О. (2015)
Посвятенко Е. К. - Фізико-механічні властивості поверхні глибоких отворів деталей після комбінованого протягування, Будяк Р. В., Посвятенко Н. І. (2015)
Роп’як Л. Я. - Теоретичне дослідження зміни кута підйому гвинтової лінії конічних різьб, Маковійчук М. В., Рогаль О. В. (2015)
Стрельчук Р. М. - Чувствительность эксплуатационных свойств шлифовального круга к изменению параметров его стандартной характеристики (2015)
Стрельчук Р. М. - Особенности износа алмазных кругов при шлифовании твердого сплава "Волкар", Джха Ш. К. (2015)
Ступницький В. В. - Дослідження залишкових деформацій, що формуються в результаті виконання технологічного переходу лезового оброблення деталі на основі імітаційного моделювання процесу різання (2015)
Тонконогий В. М. - Дослідження характеристик розсіювання енергії коливань в базових деталях верстатів з синтеграну, Голофєєва М. О., Балан В. О. (2015)
Тонконогий В. М. - Динамика прерывистого шлифования, Якимов А. А., Бовнегра Л. В. (2015)
Турманидзе Р. С. - Разработка методики подбора материалов для имплантов тазобедренного сустава человека и технологии их обработки с достижением высокой точности и качества сферических поверхностей (2015)
Филатов А. Ю. - Полирование прецизионных поверхностей оптоэлектронных элементов из сапфира (2015)
Якимов А. А. - Выбор геометрических характеристик макрорельефа рабочей поверхности прерывистого шлифовального круга с учетом динамических явлений, присущих прерывистому шлифованию, Бовнегра Л. В., Кулик В. П. (2015)
Якимов О. О. - Вплив конструкції переривчастого шліфувального круга на геометричні показники якості оброблюваної поверхні (2015)
Якубов Ч. Ф. - Исследование контактных характеристик при зубофрезеровании червячными фрезами с износостойким покрытием AlCrN, Сарычев Э. Н., Бютнер М. (2015)
Дронов А. И. - Редкие клинические наблюдения солидной псевдопапиллярной неоплазмы поджелудочной железы у беременных, Дронова В. Л., Рощина Л. А., Мокрик А. Н. (2017)
І Міжнародний конгрес "Репродуктивне здоров’я: мультидисциплінарний підхід у безперервному професійному розвитку лікарів" (2017)
Тяжелые менструальные кровотечения: современные подходы в диагностике и лечении (2017)
Веропотвелян Н. П. - Эффективность пренатальной диагностики синдрома Дауна в шести областях Центрального и Юго-Восточного регионов Украины (2017)
Макарчук О. М. - Клінічний досвід застосування різноманітних підходів до комплексної та превентивної терапії функціональних кіст яєчників, Матвійків Н. І. (2017)
Герасімова Т. В. - Профілактика репродуктивних втрат при плацентарній дисфункції, Морозова О. В., Гопчук О. М. (2017)
Вдовиченко Ю. П. - Ретроспективный анализ гестационных осложнений и перинатальных исходов у женщин с дисфункцией щитовидной железы, Алипова Н. Ф. (2017)
Цубанова Н. А. - Гиперпластические процессы эндометрия. Возможности коррекции натуропатическими препаратами, Барская А. В., Губченко Т. Д. (2017)
Прудніков П. М. - Роль клініко-анамнестичних даних у розвитку аденоміозу на сучасному етапі (2017)
Диндар О. А. - Особливості метаболічних і гормональних порушень у жінок з метаболічним синдромом на прегравідарному етапі (2017)
Бурлев В. А. - Манифестный дефицит железа у беременных: оценка допплерометрических параметров кровотока и феррокинетических показателей на фоне лечения, Федорова Ю. В., Сокур Т. Н., Ильясова Н. А. (2017)
Аббасова Н. В. - Особенности сократительной деятельности матки у рожениц с легкой преэклампсией, Алиева Э. М., Ахмед-заде В. А., Исмайлова А. Дж. (2017)
Бенюк В. О. - Маркери дисфункції ендотелію у вагітних з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок, Коваль С. Д., Курочка В. В., Ковалюк Т. В. (2017)
Пирогова В. І. - Антифібринолітична терапія у клініці невиношування вагітності – аспекти лікувальної тактики, Ошуркевич О. О. (2017)
Костюк А. Л. - Особливості репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини (2017)
Веропотвелян П. Н. - Гормональная контрацепция у несовершеннолетних и женщин молодого возраста, взаимосвязь с исходами беременности и родов, Радченко В. В., Пивнева Н. В., Осадчук Е. Г. (2017)
Мельник О. В. - Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнток, що народили нормотрофних дітей з монохоріальної двійні (2017)
Вигівська Л. М. - Етіопатогенетичні аспекти перебігу І триместра вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій, Никонюк Т. Р. (2017)
Паньків В. І. - Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози (2017)
Корнацька А. Г. - Використання міфепристону з метою передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки, Чубей Г. В., Флаксемберг М. А. (2017)
Костіков В. В. - Особливості оперативного лікування гінекологічних захворювань лапаротомічним та лапароскопічним доступом у жінок з екстрагенітальною патологією (2017)
Бенюк В. О. - Менструальна функція у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія на тлі гормонотерапії, Курочка В. В., Бенюк С. В., Алтібаєва Д. М. (2017)
Заднипряная О. И. - Клинико-психологические особенности течения акне у женщин с бесплодием (2017)
Гончарук Н. П. - Оптимізація підходів до розродження жінок, які завагітніли після застосування лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій, Ковида Н. Р. (2017)
Paliychuk O. V. - Possibility of clinical application of polymorphic variants of the genes ESR1 and CYP2D6*4 in patients with breast and endometrial cancer, Polishchuk L. Z., Rossokha Z. I. (2017)
Менеджмент тазовых предлежаний плода (2017)
Менеджмент беременности с имплантацией в области рубца на матке: отчет о случае (2017)
Содержание (2017)
Содержание (2016)
Бекиров Э. Л. - Способ определения контактных давлений при развертывании отверстий, Джемилов Э. Ш., Ваниев Э. Р. (2016)
Внуков Ю. Н. - О влиянии конструктивных и геометрических характеристик концевых фрез на виброустойчивость процесса фрезерования, Дядя С. И., Козлова Е. Б. (2016)
Залога В. О. - Аналіз динамічного стану технологічної системи в залежності від положення двигуна приводу подач, Шаповал Ю. В. (2016)
Калафатова Л. П. - Механизм формирования трещиноватого слоя при шлифовании ситаллов, Поколенко Д. В. (2016)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного та ступінчастого вала і ельборового круга, Кальченко В. В., Сіра Н. М., Кальченко Д. В. (2016)
Клименко Г. П. - Определение рациональных регламентов эксплуатации инструментов для тяжелых станков с ЧПУ, Васильченко Я. В., Лишенко А. Н. (2016)
Кравченко Ю. Г. - Контактна температура стружки від швидкорухомого джерела тертя з лезом, Крюкова Н. В. (2016)
Лищенко Н. В. - Разделение профиля поверхности на систематическую и случайную составляющие, Ларшин В. П. (2016)
Ляшенко Б. А. - Применения дискретных покрытий в режущих инструментах, Клименко С. А. (2016)
Мироненко Е. В. - Стратегия определения энергоэффективных технологических параметров токарной обработки деталей тяжелого машиностроения, Калиниченко В. В. (2016)
Мицык А. В. - Новая разновидность способа отделочно-зачистной обработки и агрегатированный вибростанок вибрационного и центробежного динамического воздействия, Федорович В. А. (2016)
Nagy N. - Influences of the technological parameters on the surface twist in grinding, Kundrak J. (2016)
Настасенко В. А. - Боковые многогранные неперетачиваемые пластины как новый вид для оснащения отрезных резцов и сравнение их с мировыми аналогами (2016)
Nguyen Thi Phuong Giang - The grindability of segmented grinding wheels produced by Vietnam in rough machining aluminum material (2016)
Немировський Я. Б. - Поділ стружки при комбінованому протягуванні деталей із чавунів, Чернявський О. В., Єрьомін П. М. (2016)
Прилипко А. Л. - Влияние условий контурного фрезерования на напряженное состояние и разрушение пакетов металл-композит, Тарасюк А. П. (2016)
Руднев А. В. - Решение задач управления при алмазно-искровом шлифовании сверхтвёрдых материалов, Узунян М. Д. (2016)
Рязанова-Хитровская Н. В. - Исследование напряженно-деформированного состояния зоны обработки при алмазном выглаживании, Пыжов И. Н. (2016)
Стрельчук Р. М. - Физическое моделирование напряженно-деформированного состояния твердосплавных инструментов из наноразмерных зерен монокарбида вольфрама при шлифовании (2016)
Турманидзе Р. С. - Исследование технологии изготовления и эффективности использования твердосплавных микросверл с переменным углом наклона спиральных канавок при глубоком сверлении деталей мехатронных систем, Бачанадзе В. И., Попхадзе Г. З. (2016)
Федорович В. А. - Методология определения рациональных характеристик алмазных кругов на этапе их изготовления, Островерх Е. В., Козакова Н. В. (2016)
Слово о юбилярах. Профессор Залога Вильям Александрович (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Негляд В.В. - Пошуки суперсиметрії на великому адронному колайдері, Обіход Т.В. (2014)
Pascalutsa V. - The contribution of the retardation effects to the total energy splitting of hydrogenlike atoms, Gorkavenko V., Vilchinskii S. (2014)
Наджафов Б. А. - Оптоэлектронные свойства в гидрогенизированных тонких пленках a-Si1−xGex:H (x = 0–1), полученных плазмохимическим осаждением, Дадашова В. В. (2014)
Glushko E. Ya. - Spectrum and optical contrastivity of an oxidized comb-like silicon photonic crystal (2014)
Лінчевський І. В. - Модулятор світла на магнітооптичному кристалі в складі біморфної структури у режимі магнітомеханічних коливань, Петріщєв О. М. (2014)
Полатайко М. М. - Область допустимих значень температури, чисел Маха і питомого вмісту водню в газовій суміші можливого існування нормальної сферичної детонації (2014)
Забашта Ю. Ф. - Вплив зневоднення на внутрішній тиск у клітинах, Свечнікова О. С., Северилов С. В. (2014)
Стасюк І. В. - Дослідження бозонного спектра двовимірних оптичних ґраток зі структурою типу графену. Надплинна фаза, Величко O. B., Дулепа І. Р. (2014)
Kravchuk V. P. - Stability of magnetic nanowires against spin-polarized current (2014)
Данилевич О. Г. - Вплив магнітопружної взаємодії на перший поперечний звук в феромагнетику кубічної симетрії в околі мартенситного перетворення (2014)
Гапонова О.П. - Дослідження дифузійних процесів в порошкових матеріалах і їх роль у формуванні структури, Колосюк А. Г. (2014)
Цивіліцин В. Ю. - Розрахунок та експериментальне дослідження сили втягування магнітних пружин двох типів, Мільман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар І. Б. (2014)
Адамів В. Т. - Формування і оптичні властивості металічних наночастинок Ag в боратному склі Li2B4O7−Gd2O3−Ag2O, Болеста І. М., Бурак Я. В., Гамерник Р. В., Дутка Р. М., Карбовник І. Д., Перів М. В., Теслюк І. М. (2014)
Sagun V. V. - Strangeness enhancement at the hadronic chemical freeze-out, Oliinychenko D. R., Bugaev K. A., Cleymans J., Ivanytskyi A. I., Mishustin I. N., Nikonov E. G. (2014)
Oliinychenko D. R. - Separate chemical freeze-out of strange particles with conservation laws, Sagun V. V., Ivanytskyi A. I., Bugaev K. A. (2014)
Frolov P. A. - Relativistic invariance and mass renormalization in quantum field theory, Shebeko A. V. (2014)
Nesterov A. V. - Spectrum of bound states of nucleus 10B in a three-cluster microscopic model, Vasilevsky V. S., Kovalenko T. P. (2014)
Franiv V. A. - Structural transformations in Tl4HgI6 and Tl4CdI6 crystals as evidenced by dielectric properties and conductivity, Czapla Z., Dacko S., Franiv A. V., Kushnir O. S. (2014)
Лінчевський І. В. - Використання магнітооптичних кристалів для реєстрації механічних напружень, Шевченко Т. І. (2014)
Каширіна Н. І. - Застосування методів квантової теорії поля до розробки трансляційно-інваріантної теорії полярона та біполярона (2014)
Клюй М. І. - Вплив телуру на деградаційну стійкість кристалів напівізолюючого арсеніду галію, Ліптуга А. І., Лозінський В. Б., Оксанич А. П., Притчин С. Е., Фомовський Ф. В., Юхимчук В. О. (2014)
Пелещак Р. М. - Вплив електрон-деформаційних ефектів на електронну структуру квантових точок у напружених наногетероструктурах, Кулик Н. Я. (2014)
Маркович Б. М. - Ефективний потенціал міжелектронної взаємодії для напівобмеженого електронного газу з врахуванням поправки на локальне поле, Задворняк І. М. (2014)
Леляков О. П. - Динаміка пробної нуль-струни, без обертання, в гравітаційному полі "розмазаної" замкненої нуль-струни, яка прямує в площині z = 0, Карпенко А. С., Бабаджан Р.-Д. О. (2014)
Пасічний А. - Кулонівські резонанси, квазіреальні фотони і феномен дипольного гігантського резонансу, Пригодюк О. (2014)
Мамута О. Д. - Особливості впливу неперервного та імпульсного лазерного випромінювання на оптичні та теплофізичні характеристики біологічних тканин, Войцехович В. С., Качалова Н. М., Головко Л. Ф., Ганул В. Л., Зайцев С. Л., Кравченко О. М. (2014)
Жовтянський В. А. - Кінетика плазмо-хімічних реакцій утворення атомів азоту в жевріючому розряді в суміші азот–аргон, Анісімова О. В. (2014)
Klochko M. S. - Application of surface waves for studying the characteristics of gas-trapping sensors located on a solid surface, Syrkin E. S., Voinova M. V. (2014)
Неймаш В. Б. - Механізм індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію, Гуща О. O., Шепелявий П. Є., Юхимчук В. О., Данько В. А., Мельник В. В., Кузьмич A. Г. (2014)
Сименог І. В. - Про неефективність відштовхувальних δ-потенціалів у багатовимірних просторах, Гринюк Б. Є., Кузьменко М. В. (2014)
Жиганюк І. В. - Природа зсуву частоти валентних коливань гідрогенів у молекулах води, Маломуж М. П. (2014)
Ткач М. В. - Вплив обмежених поляризаційних фононів на електронний спектр трибар’єрної активної зони квантового каскадного детектора, Сеті Ю. О., Гринишин Ю. Б. (2014)
Ганджа І. С. - Нелінійне рівняння Шредінґера вищого порядку для обвідної повільно модульованих гравітаційних хвиль на поверхні рідини скінченної глибини та його квазісолітонні розв’язки, Седлецький Ю. В., Дутих Д. С. (2014)
Авторський покажчик до 59 тому "Українського фізичного журналу" за 2014 рік (2014)
Тематичний покажчик до 59 тому "Українського фізичного журналу" за 2014 рік (2014)
Академіку Миколі Григоровичу Находкіну 90 років (2015)
Микола Григорович Находкін (2015)
Поданчук Д. В. - Сенсор Талбота із адаптацією дифракційної ґратки до аберацій досліджуваного хвильового фронту, Голобородько А. О., Котов М. М., Петрів Д. А. (2015)
Толочкевич Ю. М. - Динаміка заряджених згустків у збудженому ними в плазмі кільватерному полі, Анісімов І. О., Літошенко Т. Є. (2015)
Балакін Д. Ю. - Роль утворення і термодесорбції оксидів молібдену в корозійному руйнуванні поверхні (110) Mo, Птушинський Ю. Г. (2015)
Войценя В. С. - Поведінка металевих діагностичних дзеркал із різною структурою в умовах, що імітують умови їх роботи в термоядерному реакторі ІТЕР, Бардамид О. Ф. (2015)
Коваль І. П. - Взаємодія молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою моношарами хрому та титану, Лень Ю. А., Находкін М. Г., Свішевський М. О., Яковенко М. Ю. (2015)
Кулик М. М. - Вплив внутрішньоплощинної анізотропії на величину поля критичного переходу в наногранулярних плівках з перпендикулярною анізотропією, Калита В. М., Лозенко А. Ф., Рябченко С. М., Стогнєй О. В., Ситніков А. В. (2015)
Литовченко В. Г. - Формування нанорозмірних фаз при акусто-стимульованому іонно-променевому синтезі, Мельник В. П., Романюк Б. М. (2015)
Лушкін O. Є. - Про ефективні термоелектронні катоди (2015)
Находкін М. Г. - Взаємодія кисню та гадолінію з Si(100)- 2 × 1. Утворення системи з роботою виходу 1 еВ, Федорченко М. І. (2015)
Prokopenko O. V. - Microwave signal sources based on spin-torque nano-oscillators (2015)
Sizov F. - Uncooled wide-range spectral optoelectronic devices on the base of HgCdTe semiconductor (2015)
Сологуб С. В. - Поверхневе розсіювання носіїв струму і поверхневі електронні стани, Борденюк І., Тегенкамп К., Пфнюр Х. (2015)
Афанас’єва Т. В. - Дослідження взаємодії атомів елементів IV та V груп з гранями Si(001), Ge(001) (2015)
Voskoboynikov O. - Broken reflection symmetry and diamagnetic coefficient of carriers confined in semiconductor lateral quantum dot molecules (2015)
Goriachko A. - Scanning tunneling microscopy investigation of the Si(001)-c(8 × 8) nanostructured surface, Kulyk S. P., Melnik P. V., Nakhodkin M. G. (2015)
Лопатіна Я. Ю. - Самоорганізація довголанцюжкових аліфатичних молекул та їх похідних на атомно гладких поверхнях, Сененко А. І., Марченко О. А., Наумовець А. Г. (2015)
Lyubinetsky I. V. - Key role of M.G. Nakhodkin’s insight and inspiration in development of UHV STM-related techniques and methods (2015)
Находкін М. Г. - Механізми еволюції поверхні при рості нелегованих нанокремнієвих плівок, Родіонова Т. В., Сутягіна А. С. (2015)
Репецький С. П. - Електронна структура та електропровідність графену з домішкою азоту, Третяк О. В., Вишивана І. Г. (2015)
Bugaev K. A. - Non-smooth chemical freeze-out and apparent width of wide resonances and quark gluon bags in a thermal environment, Ivanytskyi A. I., Oliinychenko D. R., Nikonov E. G., Sagun V. V., Zinovjev G. M. (2015)
Povoroznyk O. M. - Spectrum of resonance states in 6He. Experimental and theoretical analyses, Vasilevsky V. S. (2015)
Шпеник О. Б. - Електронне збудження та іонізація парів сірки, селену, телуру, Ердевді М. М., Маркуш П. П., Контрош Є. Е., Чернишова І. В. (2015)
Гомонай О. І. - Автоіонізаційні резонанси в спектрі трифотонної іонізації атома ітербію (2015)
Gorev V. N. - Hydrodynamic, kinetic modes of plasma and relaxation damping of plasma oscillations, Sokolovsky A. I. (2015)
Лев Б. І. - Розподіл електронів на деформованій поверхні рідкого гелію, Остроух В. П., Тимчишин В. Б., Загородній А. Г. (2015)
Герасимов О. І. - Кінетична модель компактизації гранульованих матеріалів, Співак А. Я. (2015)
Гаєвський В. Р. - Електропровідність водних розчинів вуглекислоти (2015)
Булавін Л. А. - Розрахунок константи рівноваги димерізації молекул насиченої пари важкої води, Храпатий С. В., Махлайчук В. М. (2015)
Мінайлова І. А. - Дослідження термопружності у кристалі кремнію методом інтерференції поляризованого випромінювання з використанням модуляційної поляриметрії (2015)
Дем’янишин Н. М. - Релаксація статичної фотопружності в кристалах германату свинцю (2015)
Байматов П. Ж. - Влияние поляризации среды на электронную энергию в квантовой точке, Иноятов Ш. Т. (2015)
Gorbar E. V. - Chiral asymmetry in magnetized dense relativistic matter and pulsar kicks (2015)
Vasilevsky V. S. - T-matrix in discrete oscillator representation, Soloha-Klymchak M. D. (2015)
Lyakhno Yu. P. - Possible measurement of the probability of P-states in the ground state of 4He nucleus (2015)
Булавін Л. А. - Аномальна малокутова асимптотика інтенсивності розсіяння нейтронів, Забашта Ю. Ф. (2015)
Kopoбко O. B. - Дослідження впливу опромінення на процес випаровування підвішених краплин спиртів, Британ А. В., Вербінська Г. М., Гаврюшенко Д. А. (2015)
Герасимов О. І. - Статистичний опис надлишкових властивостей бікомпонентних систем, Сомов М. М. (2015)
Baran A. V. - Energy levels and eigenfunctions for two-dimensional electron systems with confining square well potentials and spin-orbit interactions in the presence of magnetic field, Kudryashov V. V. (2015)
Sarkanych P. - On the phase diagram of the 2d Ising model with frustrating dipole interaction, Holovatch Yu., Kenna R. (2015)
Воротягін І. С. - Особливості діелектричної нелінійності у параелектриках, Поплавко Ю. М., Фомічов Є. М. (2015)
Стріха М. В. - Частотні межі для графенового провідного каналу, зумовлені наявністю квантової ємності та кінетичної індуктивності (2015)
Толочко А. - Структура і спектральні властивості нових композитів на основі метал-алканоатів з наночастинками золота, Теселько П., Лящова А., Федоренко Д., Клімушева Г., Мирна Т., Асаула В. (2015)
Козловський М. П. - Аналітичний опис критичної поведінки тривимірного одновісного магнетика в зовнішньому полі з виділенням системи відліку, Пилюк І. В. (2015)
Bilous P. V. - Parasitic signals in the method of recoil nuclei applied to direct observation of the 229mTh isomeric state, Yatsenko L. P. (2015)
Dobrova V. Ye. - The comparative analysis of the ISO 9001:2015 standard and Good Clinical Practice guidelines: the framework for improving management of clinical trials, Ratushna K. L., Grintsov Ie. F., Bezugla N. P. (2017)
Yarnykh T. G. - Modern aspects of treatment of allergic dermatitis with the secondary fungal infections, Levchenko V. S., Rukhmakova O. A. (2017)
Чекман І. С. - Біологічно активні речовини як наноструктури: біохімічний аспект, Горчакова Н. О., Сімонов П. В. (2017)
Пропіснова В. В. - Викладання клінічної фармації в Болгарії в межах міжнародного обміну за програмою ERASMUS+: перший досвід, Попов С. Б., Зупанець І. А. (2017)
Golovenko M. Ya. - The effect of propoxazepam on development of thiosemicarbazide-induced GABA-deficient seizures in mice, Reder A. S., Larionov V. B., Valivodz’ I. P. (2017)
Zupanets I. A. - The study of acute toxicity of the topical combination with glucosamine and ketoprofen in the form of a cream-gel, Davishnia N. V., Shebeko S. K., Lyapunov M. O. (2017)
Калько К. О. - Циркадіанні особливості антиоксидантних та мембранопротекторних властивостей глутаргіну в умовах гострого хронодетермінованого парацетамолового гепатиту, Дроговоз С. М., Койро О. О., Позднякова А. Ю. (2017)
Цубанова Н. А. - Вплив комплексної антидіабетичної композиції на гістоструктуру підшлункової залози щурів за умов дексаметазонового діабету, Бердник О. Г. (2017)
Стасевич М. В. - Синтетичний потенціал та біологічна дія 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів і їх функціональних похідних, Зварич В. I., Лунін В. В., Новіков В. П., Вовк M. В. (2017)
Камінський Д. В. - Донори Н2S у створенні інноваційних лікарських засобів, Крищишин А. П., Єлісєєва О. П., Лесик Р. Б. (2017)
Alfred-Ugbenbo D. - Validation of the method for hydrochlorothiazide assay in extemporaneous preparations, Zdoryk O. A., Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2017)
Редькін Р. Г. - Синтез спіро-2-оксіндольних похідних імідів піролідин-3,4-дикарбонової кислоти із залишками біогенних сірковмісних амінокислот та їх антигіпоксична активність (2017)
Титул, содержание (2015)
Мартыненко Н. М. - Методы активации углеродных нанотрубок для сорбции молекулярного водорода (Обзор), Вавриш А. С. (2015)
Чернявский Н. В. - Опыт сжигания импортных углей в котлоагрегатах ТЭС и ТЭЦ, Рохман Б. Б., Провалов А. Ю., Косячков А. В. (2015)
Жовтянский В. А. - Общие принципы переработки отходов с извлечением их энергетического потенциала на основе плазменных технологий. 1. Экологические требования, термодинамика процесса и его энергетическая эффективность, Орлик В. Н., Петров С. В., Якимович М. В. (2015)
Пилипенко Р. А. - Опыт применения технологии точного нагрева при обжиге огнеупорных изделий, Пилипенко А. В., Логвиненко Д. М. (2015)
Алексеенко В. В. - Особенности обращения с твердым остатком термического обезвреживания медицинских отходов, Сезоненко А. Б., Васечко А. А., Никитин В. Ю. (2015)
Горбунов А. В. - Сухие методы десульфуризации дымовых газов при слоевом сжигании угля в водогрейном котле малой мощности, Мигалин С. В., Козырев А. Ю., Горбунов А. А. (2015)
Мисак С. Й. - Розрахунок продуктивності пилосистеми котлів ТПП-312 енергоблоків 300 МВт при спалюванні непроектних видів палива (2015)
Титул, содержание (2015)
Чернявський М. В. - Сучасні проблеми паливозабезпечення та паливоспоживання ТЕС України (2015)
Маляренко Е. Е. - Показатели энергетической эффективности и определение потенциала энергосбережения в промышленных технологиях, Майстренко Н. Ю. (2015)
Вольчин І. А. - Числове дослідження процесу сіркоочищення за напівсухим амонійним методом, Коломієць О. М., Ясинецький А. О. (2015)
Пылёв В. А. - Улучшение эколого-экономических показателей дизеля с учетом модели эксплуатации транспортного средства, Клименко А. Н. (2015)
Сигал И. Я. - Продление ресурса промышленных и отопительных котлов котельных и ТЭЦ, Смихула А. В., Марасин А. В., Лавренцов Е. М. (2015)
Марчук Ю. В. - Створення комп’ютеризованої сорбційно-десорбційної установки та її випробування на прикладі адсорбції водню, Снігур О. В., Праженнік Ю. Г., Бондаренко Б. І. (2015)
Лондаренко О. О. - Контрольно-аналітичні аспекти управлінського обліку виконання наукової тематики у бюджетних установах, Подпригора О. А. (2015)
Ильенко Б. К. - Первый китайско-украинский форум по науке и технологиям (2015)
Дячок О. О. - Збірник наукових праць "Історія торгівлі, податків та мита" (2010–2015 рр.) у кількісних показниках (2016)
Литвинов В. В. - Отражение особенностей развития торговли на русском Дальнем Востоке (1857–1917 гг.) в литературе (2016)
Воронов В. І. - Катеринославські "мотиви" в "Киевской старине" (2016)
Угач А. В. - Українські націоналістичні організації за документами радянських органів державної безпеки у роки Другої світової війни (2016)
Habaj M. - Selected written accounts of the wood trade in the Eastern Mediterranean (2016)
Войнаровський А. М. - Промисли як важлива одиниця економіки Поділля (XV – перша половина XVII ст.) (2016)
Заяць О. А. - Звичаї та повсякденні практики львівського цеху багатих крамів у світлі цехових протоколів XVI – першої третини XVII ст. (2016)
Лильо І. М. - До питання про діяльність грецьких купців на території Молдавії та Речі Посполитої в ХVI – першій половині XVII ст. (2016)
Слісаренко О. М. - Митно-комерційні фактори зовнішньої торгівлі Росії в роки Північної війни (2016)
Rutkowski M. - Propozycje zmian zarządzania szarwarkiem i finansowaniem transportu oraz naprawy i budowy dróg w Królestwie Polskim w pierwszej połowie lat 60-tych XIX wieku (2016)
Проців О. Р. - Формування ціни на мисливські види пернатої дичини у Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Морозов О. В. - Імпорт кораблів і допоміжних суден для Російської імперії в роки Першої світової війни (2016)
Сердюк А. С. - Cтендовые представления об истории авторской перфомансно-фуршетной пластики, Кондрашов А. А. (2016)
Савченко С. В. - "Медовый месяц" революции: Екатеринославская епархия в марте 1917 г. (2016)
Архірейський Д. В. - Розвиток зовнішньої торгівлі радянських Росії та України за доби "воєнного комунізму" (2016)
Лапченко А. С. - Особливості державного регулювання селянських промислів на Харківщині протягом 1921−1929 рр. (2016)
Олійник М. П. - Практика стягнення єдиного сільськогосподарського податку на Поділлі в 1923–1928 рр. (2016)
Масик Р. В. - Промисловий податок у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини) (2016)
Фрадинський О. А. - Повітряна траса "Аляска–Сибір" як один із маршрутів ленд-лізу (2016)
Недосекова Е. С. - Особенности финансово-правового статуса таможенных платежей в Российской Федерации (2016)
Щетинін А. І. - Історичний аспект розвитку теорії суспільного відтворення та її сучасний контекст (2016)
Єгоров А. Є. - Сучасний стан нормативного регулювання правонаступництва України (2016)
Скубій І. В. - Семінар з еволюції роздрібної торгівлі у ХХ ст. в місті Уппсала (Швеція) (2016)
Дячок О. О. - Х Міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита" в Університеті митної справи та фінансів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Лисенков Е. А. - Вплив кінцевих гідроксильних груп на перколяційну поведінку систем на основі олігоетиленгліколю та вуглецевих нанотрубок, Стрюцький О. В., Бохван С. І., Клепко В. В. (2017)
Цебрієнко Т. В. - Теплофізичні властивості органо-неорганічних взаємопроникних полімерних сіток за наявності політитаноксиду, Ярова Н. В., Алексєєва Т. Т. (2017)
Кузьменко М. Я. - Вплив природи і кількості модифікаторів з атомами-комплексоутворювачами (Ti та В) на властивості композитів на основі поліпропілену, Баштаник П. І., Кузьменко С. М., Ласковенко Н. М., Кіндрич В. П. (2017)
Орел Л. А. - Мас-спектрометричне дослідження полімерних матриць на основі зшитого поліакриламіду та b-циклодекстринвмісного псевдоротаксану, Бойко В. В., Бортницький В. І., Кобріна Л. В., Сінельніков С. І., Радченко О. А., Рябов С. В. (2017)
Неділько О. П. - Дослідження біодеградації полімерних композиційних матеріалів на основі термопластичного крохмалю, Тимченко К. М., Мішуров Д. О. (2017)
Мишак В. Д. - Дослідження властивостей полімерних композицій на основі функціоналізованих кополімерів і олігомерів рослинних олій, що містять модифікований монтморилоніт, Семиног В. В., Мужев В. В. (2017)
Kobylinskyy S. - Polymer blends based on polyurethane ionomer and chitosan, Shtompel’ V., Riabov S. (2017)
Чумаченко В. A. - Вплив молекулярної структури кополімерів Декстран – полі-N-ізопропілакриламід на особливості конформаційного переходу, Куцевол Н. В., Гарагуц Ю. І., Рижко В. О., Мельник Н. П. (2017)
Ткаченко И. М. - Мета-замещенный полиариловый эфир, содержащий октафторбифениленовые фрагменты (2017)
Содержание (2017)
Гребеников А. Г. - Особенности аэродинамических характеристик крыла обратной стреловидности, Гуменный А. М., Ерёменко С. М., Соболев А. А., Соляник П. Н. (2017)
Гребеников А. Г. - Влияние типа заклепок на герметичность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями, Мялица А. К., Гуменный А. М., Андрющенко В. М., Чумак А. С., Буйвал Л. Ю., Капустин С. С. (2017)
Герасименко В. П. - О формировании облика ГТД и У перспективных схем, Грищенко А. В. (2017)
Масько О. М. - Формування масово-енергетичних параметрів безпілотного літального апарату контейнерного старту класу "міні" (2017)
Орловський П. М. - Аналіз проблем забезпечення безпеки льотної експлуатації вертольотів при транспортуванні вантажів на зовнішній підвісці, Денищук В. М. (2017)
Погудин А. В. - Обзор характеристик и методов создания группировки малых космических аппаратов, Губин С. В. (2017)
Бычков А. С. - Исследование износостойких покрытий на основе карбида вольфрама, наносимых высокоскоростным газопламенным методом HVOF для деталей авиационного назначения, Коцюба А. А., Потягов В. Ю. (2017)
Лупкин Б. В - Эффективность применения поверхностного деформирования в авиастроении, Мамлюк О. В., Пинчук А. А. (2017)
Брега Д. А. - Исследование влияния эмиссионных свойств катода на режим привязки электрической дуги, Планковский С. И., Цегельник Е. В., Алкиб А. М. (2017)
Поліщук О. О. - Визначення якості покриттів металічних поверхонь із застосуванням акрилових емалей, Пономарьова М. В., Гайдайчук О. О. (2017)
Бабушкин А. А. - Система компьютерной поддержки принятия решений при проектировании сборочных приспособлений в самолетостроении, Сироджа И. Б., Бабушкин А. И. (2017)
Костюк Г. И. - Научные основы создания высокоэнтропийных нитридных, карбидных, боридных и оксидных нанопокрытий на твёрдом сплаве Т12А, Сысоев Ю. А., Мелкозерова О. М. (2017)
Кочук С. Б. - Новые возможности экспериментальной установки "Аэродинамическая труба", Яценко В. А. (2017)
Суббота А. М. - Повышение точности системы управления зенитной ракеты, Ворошилова Н. В. (2017)
Суббота А. М. - Применение нечеткого регулятора для повышения качества системы управления КЛА на базе двигателей-маховиков, включенных по дифференциальной схеме, Джулгаков В. Г., Басова А. Е. (2017)
Чумак М. А. - Система автоматичного топографічного регулювання швидкості автомобіля (2017)
Урбанович В. А. - Метод расчета характеристик общего напряженно-деформированного состояния полозкового шасси вертолета при его посадке на авторотации, Червоная Е. А., Шепель И. Н. (2017)
Бабенко Ю. В. - Критерии поддержки принятия решений в процедуре оценивания эффективности модификаций самолетов транспортной категории (2017)
Гарбуз С. К. - Ціннісний підхід в управлінні зацікавленими сторонами програм надання нових освітніх послуг ВНЗ (2017)
Калмыков П. В. - Метод распределения страховых ресурсов с учетом влияния факторов риска, Коба С. А., Вайленко И. В. (2017)
Попов В. А. - Анализ эффективности функционирования электротранспортного предприятия, Белоконь Ю. А., Макаренко О. Н. (2017)
Волков Ю. В. - Особливості проведення дистанційного діагностування технічного стану в системі інформаційного забезпечення життєвого циклу транспортного засобу (2017)
Мазорчук М. С. - Технология адаптивного тестирования в среде R, Добряк В. С., Кочура А. Р. (2017)
Носова Н. Ю. - Метод оценки квалификации технического персонала проектана основе многокритериальной модели и кластерного анализа., Малеева О. В., Губка А. С. (2017)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2017)
Выходные данные (2017)
Виткалов В. Г. - Культурно-мистецькі рефлексії у сучасній вищій школі (2016)
Зінків І. Я. - Кобза: до питання витоків національного музичного інструмента (2016)
Олійник О. Г. - "Флейта пана" в духовній культурі племен доби неоліту – бронзи (2016)
Чень Наньпу. - Дзвіночки та дзвони в китайській інструментальній культурі доби бронзи (2016)
Підгорбунський М. А. - Еволюція невменного розспіву та його нотації в Київській Русі (2016)
Осадча О. А. - Українська хатня ікона як домінанта при створенні іконічного образу селянського житла кінця XVIII – початку XX століття (2016)
Демідко О. О. - Тенденції розвитку театральної культури Маріуполя в другій половині ХХ століття (1970-1980-ті рр.) (2016)
Ян І. М. - Діяльність музично-театральних осередків Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Волошенко В. О. - Художній метал Львова першої половини ХХ століття: тенденції розвитку, стильові особливості (2016)
Дихнич Л. П. - Театральні костюми Поля Пуаре: синтез моди і сценічно-декораційного мистецтва (2016)
Чурпіта Т. М. - Перший сезон Миколи Трегубова у Львіському державному театрі опери та балету (вересень 1940 – червень 1941 рр.) (2016)
Дьерке Г. Г. - Індуктивно-індивідуалізуюче та дедуктивно-синтезуюче спрямування у портретах Володимира Микити 1950 – початку 1970-х рр. (2016)
Гуляєва О. В. - Поєднання традиції та новаторства у творчості художників "суворого стилю" на півдні України у 60-70 роках ХХ століття (2016)
Смирна Л. В. - "Національна форма" та "сучасний стиль" в українському мистецькому нонконформізмі 1960-х років (2016)
Гаврилів Г. М. - Львівський клуб українських митців як транслятор національної традиції (2016)
Москвічова Ю. О. - Установи культури та центри дозвілля як складова системи організації культурно-мистецького життя регіону (на прикладі Вінниччини) (2016)
Лук’яненко Д. О. - Кобзарські традиції у сучасній музичній практиці України (2016)
Бобечко О. Ю. - Специфіка формування жіночого сольного репертуару в бандурному виконавстві (2016)
Кравець А. А. - До історії вітчизняної балетної школи жіночого виконавства: романтична природа класичних образів Олени Потапової (2016)
Загайська Д. Л. - Символ у добу первісності та стародавніх культурах (2016)
Гуральна С. С. - Обрядово-практична і концертна діяльність церковних хорів Галичини (2016)
Салдан С. О. - Онтологія музики у світогляді Р. Штайнера та її рефлексії у музичній естетиці Е. Гансліка (2016)
Молчко У. Б. - Поезія Івана Франка в музичній інтерпретації Остапа Бобикевича (2016)
Басса О. М. - Поезія Івана Франка у вокальній інтерпретації західноукраїнських композиторів першої третини ХХ століття (2016)
Олійник С. Ф. - Національно-культурні чинники формування Львівської музичної Шопеніани (2016)
Пуларія Т. В. - "…Джерело тієї води, що тече в життя вічне" (світ архетипів Олександра Антонюка) (2016)
Макарова З. М. - Балети класичної спадщини М. Петіпа – П. Чайковського у балетмейстерській інтерпретації Олексія Ратманського (2016)
Охманюк В. Ф. - Творчість Володимира Зубицького в сучасному конкурсному репертуарі (2016)
Собкович О. С. - Художня критика початку 1990-х років у контексті соціокультурного впливу (2016)
Потієнко С. В. - Становлення спеціалізованих періодичних друкованих видань та еволюція української музичної періодики для бандуристів (2016)
Ничай Л. - Організаційно-змістові відмінності пленеру та програм мистецьких резиденцій в сучасних умовах (2016)
Бараніченко П. О. - Синтез традиційного та новітнього в драматургії фольклорно-етнографічних свят (на прикладі свята Різдва) (2016)
Кравчук О. М. - Традиції становлення етнічного святкового костюму Волині (2016)
Шкурко В. Ю. - Теоретичні основи трансформації жіночого образу в контексті модних інновацій ХХ століття (2016)
Конвалюк У. В. - Трансформації фольклору у творчості сучасних українських естрадних співачок (2016)
Власова А. Ю. - Фестиваль "Червона рута" як чинник розвитку національної масової культури (2016)
Хлистун О. С. - Традиції перевтілення актора у театрально-драматичній практиці (2016)
Воронік Д. С. - Архетип культурного героя в українському візуальному мистецтві початку ХХІ ст. (2016)
Осадча О. А. - Християнська тематика в українському станковому живописі 1980-2000-х років крізь призму національної традиції (2016)
Поплавська А. В. - Національна стилістика сучасних українських ресторанних закладів (2016)
Даниленко О. В. - Принципи зовнішнього художнього оформлення будівель готельно-ресторанного комплексу (2016)
Радко Ю. І. - Модифікації баянної сонати на основі жанрового синтезу поеми і балади (2016)
Цюпа Н. П. - Народні хорові колективи в українському музичному просторі (2016)
Кравченко А. І. - Органологічні та стилістичні параметри жанрів камерно-інструментальної музики України (кінець ХХ – початок ХХІ ст. ) (2016)
Перцова Н. О. - Хоровий цикл "Сім експресій" Вероніки Тормахової: до проблеми циклічності (2016)
Карпаш О. М. - Комедія на українських театральних фестивалях: ідентифікація жанру та засади його відтворення (2016)
Антонова-Колесник К. А. - М. Лисенко як мистецький та громадський діяч у листах членів "Старої громади" (2016)
Костюк Л. К. - Становлення особистості художника Георгія Косміаді у взаємодії з культурно-мистецьким середовищем Москви (1905-1915 гг. ) (2016)
Виткалов С. В. - Науково-дослідна діяльність як важливий чинник становлення української державності (міжнародний науковий захід у м. Рівне), Корольчук О. Л. (2016)
Олексюк А. В. - Мистецькі проекти Дрогобича та їх значення у популяризації нової оригінальної творчості для народних інструментів (2016)
Содержание (2017)
Федоров С. И. - Аванпроект беспилотного самолета транспортной категории, Хаустов А. В., Крамаренко Т. М., Долгих В. С. (2017)
Татаренко В. Н. - Схема самолета транспортной категории со съемным грузопосадочным модулем фюзеляжа, Шелудько А. В., Гребеников А. Г., Лупкин Б. В. (2017)
Tsukanov R. U. - Selection of Optimal Center-of-Gravity of Transport Category Air-plane from Minimum Required Thrust Condition (2017)
Гушпит Р.Н. - Усовершенствование технологии лазерной наплавки авиационных деталей путем использования адаптивной системы дистанционного бесконтактного измерения геометрических параметров (2017)
Дьяченко Ю. В. - Разработка математической модели процесса поверхностного наклепа ударами шариков, Коллеров В. В., Трифонов О. В., Воронько И. А., Гарин В. О. (2017)
Гуторова К. В. - Индукционная наплавка металла как технология аддитивного производства (2017)
Лосев А. В. - Состояние проблемы промышленной чистоты машин и механизмов, Бычков И. В., Григорович А. М., Бычков Н. И. (2017)
Лосев А. В. - Особенности использования отделочно-зачистных технологий в производстве авиационной техники, Бычков И. В., Красовский С. А. (2017)
Стрельчук Р. М. - Анализ себестоимости механической обработки и экономическое обоснование технологических процессов шлифования (2017)
Бычков А. С. - Исследование эксплуатационных характеристик втулок из антифрикционного самосмазывающегося материала БФГ-50М, изготовленных методом порошковой металлургии Сообщение 1. Технология изготовления. Металлографические исследования заготовок втулок, Нечипоренко О. Ю., Ромашко И. М. (2017)
Гребеников А. Г. - Метод определения характеристик локального НДС в элементах заклепочного соединения листов обшивки хвостовой балки вертолета транспортной категории, Орловский М. Н., Высочанская Ю. Ю. (2017)
Гребеников А. Г. - Метод расчета резонансных характеристик винтокрылого летательного аппарата нормальной категории от переменных сил, действующих на несущем винте, Шепель И. Н. (2017)
Гребеников В. А. - Влияние типа заклепок на усталостную долговечность образцов заклепочных соединений пластин с заполненными незагруженными отверстиями, Мялица А. К., Гуменный А. М., Андрющенко В. М., Чумак А. С., Буйвал Л. Ю., Капустин С. С. (2017)
Кислов О. В. - Исследование влияния энергообмена между контурами на удельные параметры ТРДД, Шевченко М. А. (2017)
Дибир А. Г. - Исследование положения центра жесткости в однозамкнутом прямоугольном сечении тонкостенного стержня, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И. (2017)
Сіндєєв М. В. - Розроблення математичної моделі електрогідравлічної підвіски автомобіля з урахуванням нелінійних ланок (2017)
Кибальный М. Ю. - Алгоритм и программа для оценки уровня безопасности полета самолета в турбулентной атмосфере на этапе предварительного проектирования, Сердюков А. А. (2017)
Божко В. П. - Особенности организации поточного производства, Божко Д. В., Кононенко А. В. (2017)
Погорелов А. В. - Сегментация изображений одиночных объектов на цифровых астрономических изображениях, Саваневич В. Е., Брюховецкий А. Б. (2017)
Туркин И. Б. - Адаптация учебных планов университетского образования к требованиям рынка труда информационных технологий Украины, Нарожный В. В., Дегтярева Т. Г. (2017)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2017)
Выходные данные (2017)
Інформація про авторів (2017)
Грица С. - Парадигматична природа фольклору (2017)
Борисенко В. - Усна народна творчість – важливе джерело вивчення сімейного побуту населення Слобожанщини (2017)
Кожолянко Г. - Еміграція українців в Америку, Кожолянко О. (2017)
Щербань О. - Сьогодення у призмі традиційної культури харчування мешканців Наддніпрянської України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Лесів А. - Образ Юди Іскаріота в сакральному мистецтві (2017)
Громова Н. - Трансформації обряду зустрічі "полазника" у структурі зимової обрядовості бойків (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) (2017)
Дєдуш О. - Національна ідентичність крізь призму імагології (2017)
Ярова А. - Традиційне житло Коропського Подесення (кінець ХІХ – початок ХХІ століття) (2017)
Триняк Л. - Внесок української інтелігенції в етнографічне дослідження Покуття (друга половина XIX – початок XX століття) (2017)
Боса Л. - Ландшафти пам’яті: з експедиційних досліджень на Приінгуллі, Босий О., Журавльова А. (2017)
Майданська С. - "Травневі зустрічі" (2017)
Іванчишен В. - "І один у полі воїн": Всеукраїнська наукова конференція, присвячена історії музейної справи (до 140­річчя від дня народження Миколи Макаренка) (2017)
Корусь О. - Виставка "Два майстри" в Сумському обласному художньому музеї ім. Никанора Онацького (2017)
Бондаренко Г. - Духовна спадщина слобожан: нові ракурси дослідження (рец.: Швидкий С. Етнокультурна спадщина населення Слобідської України ХІХ – початку ХХІ ст. у системі сучасних знань та світоглядних уявлень / Сергій Швидкий. – Слов’янськ : Вид­во Б. І. Маторіна, 2016. – 380 с. – ІSBN 978­966­02­7969­8) (2017)
Іваницький А. - Нове видання з історії української музики (рец.: Лісецький С. Й. Історія української музики. Від ХІХ до першої чверті ХХ століття : навчальний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів / С. Й. Лісецький. – Київ, 2017) (2017)
Васянович О. - Книга формує фахівця (рец.: Глушко М. Історія народної культури українців : навчальний посібник / Михайло Глушко. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 416 с., іл.) (2017)
Яворська Ю. - З маминої скрині (рец.: Хай М., Федоронько Л. Динаміка фолькльорної традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині. – Львів : Астролябія, 2016. – 320 с.) (2017)
Yakovenko S. - In Search of Hope and Home. Stories and Photographs from the Ukrainian Journey to Australia (Compiled by Vasilios Vasilas) (2017)
Summaries (2017)
Титул, содержание (2015)
Ильенко Б. К. - Производство моторных топлив в Украине. Перспективы расширения сырьевой базы (2015)
Пьяных К. Е. - Газификация как метод переработки отходов (2015)
Семейко К. В. - Процесс осаждения твердого углерода при пиролизе углеводородных газов, Безуглый В. К., Кожан А. П., Бондаренко Б. И. (2015)
Морару В. Н. - Влияние состояния поверхности нагрева на интенсивность теплоотдачи при кипении наножидкостей, Комыш Д. В., Ховавко А. И., Снигур А. В., Гудков Н. Н., Сидоренко Н. А. (2015)
Колесник В. В. - Исследование процесса плавления частиц шихты в печи с погружным горением, Орлик В. Н., Олабин В. М. (2015)
Кулик М. Н. - Влияние экологических факторов на использование технологий тепловой энергетики, Нечаева Т. П. (2015)
Черноусенко О. Ю. - Оценка остаточного ресурса валопровода паровой турбины энергоблока № 10 Cтаробешевской ТЭС (2015)
Великодный В. А. - Система отопления вертикальной цилиндрической печи многофакельным горелочным устройством на установке гидроочистки парафина, Пикашов В. С. (2015)
Мокроусова О. - Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Yudkin-Ripun I. - Scenic Script as a Transformation of a Lyrical Vers (2016)
Мацишина І. - "Ми не вміємо бачити, тому що звикли читати" (Пітер Грінуей та візуальна революція) (2016)
Чегусова З. - Фігуративний гобелен України ХХ–ХХІ століття: мистецький поступ, провідні митці, особливості творчості (2016)
Шевчук О. - Пластові пісні як жанр молодіжної культури (2016)
Нікітюк О. - Поминальна культова музика східної та західної традицій у сучасному хоровому виконавстві (на прикладі репертуару капели "Думка") (2016)
Сахарчук Р. - До питання вивчення многоліття (2016)
Кравчук Ю. - Що таке критична документалістика? (2016)
Назаркевич Є. - Генезис і методи створення стереокартин (2016)
Бурковська Л. - Дві волинські ікони "Богородиця з Еммануїлом" ХVІІ століття. Особливості іконографії та образності (2016)
Журавльова Т. - Українська екранна мелодрама в контексті ідеологічної парадигми радянського кіно періоду хрущовської "відлиги" (2016)
Чурпіта Т. - Творча діяльність Миколи Трегубова за часів Другої світової війни (2016)
Добровольська Т. - Розвиток Львівського національного театру імені Марії Заньковецької у 50–70-х роках ХХ століття: художні процеси та історичний контекст (2016)
Палій О. - Олександр Корольчук – актор: початок творчої біографії (1904–1907) (2016)
Кавунник О. - Мистецькі рефлексії культуротворення Марії Заньковецької (2016)
Кузик В. - Прагнення творчого єднання (назустріч 85 річчю створення Національної спілки композиторів України) (2016)
Шеремета І. - Квартет для трьох: струнно-смичковий детектив (джерелознавча реконструкція діяльності Струнного квартету ім. М. Леонтовича, 1926–1928) (2016)
Іваннікова Л. - Фольклоризм творів Олекси Стороженка: проекція на сьогодення (2016)
Скорульська Р. - Олександр Кониський (не надто офіційний портрет) (2016)
Фільц Б. - Здобутки яскравого життя в мистецтві незабутньої Марії Загайкевич (до 90 річчя від дня народження мисткині) (2016)
Рябцева І. - Тріумф і терени Зінаїди Малютіної (1881–1976) (2016)
Ламонова О. - Олександр Івахненко – ілюстратор російської класики (2016)
Чеботаренко О. - Феномен піаніста Олександра Гончарова (2016)
Іваннікова Л. - Щасливець на ниві фольклористики (до 80-літнього ювілею Анатолія Іваницького) (2016)
Сержант Л. - Творчість династії Піщенків з Ічні в контексті гончарства Чернігівщини кінця ХІХ – середини ХХ століття (2016)
Сторчай О. - Артист-графік Іван Мозалевський: автобіографія 1953 року (2016)
Автобиография художника Мозалевского Ивана Ивановича (Копия) (2016)
Косицька З. - Марія Руденко – подільська майстриня та збирачка фольклору (епістолярна спадщина) (2016)
Грабовський В. - Книжка, яку (не) дуже чекали (2016)
Гусарчук Т. - З любов’ю і натхненням (2016)
Сікорська І. - Марія Заньковецька: світова велич генія національного (2016)
Курінна М. - Літня чарівність зимової казки (2016)
Інформація про авторів (2016)
Титул, содержание (2015)
К 55-летию журнала "Энерготехнологии и ресурсосбережение" (2015)
Карп И. Н. - О производстве синтетических моторных топлив (2015)
Пятничко А. И. - Оптимизация параметров технологической схемы аминовой очистки биогаза от СО2 и H2S, Иванов Ю. В., Жук Г. В., Онопа Л. Р. (2015)
Морару В. Н. - Наножидкости на основе украинских природных алюмосиликатов — перспективные теплоносители для энергетики, Комыш Д. В., Ховавко А. И., Снигур А. В., Гудков Н. Н., Сидоренко Н. А., Маринин А. И. (2015)
Шевель Е. В. - Исследование проницаемости металловолокнистых капиллярно-пористых структур вдоль плоскости войлокования, Мельник Р. С. (2015)
Воробьева В. И. - Использование отходов переработки винограда для защиты металла от атмосферной коррозии, Чигиринец Е. Э., Воробьева М. И. (2015)
Яворський В. Т. - Безреагентне очищення стічних вод від натрію гіпохлориту у кавітаційних полях, Гнатишин Н. М., Знак З. О. (2015)
Клименко В. В. - Грунтовий теплоакумулятор з покращеними теплотехнічними характеристиками, Кравченко В. І., Личук М. В., Солдатенко В. П. (2015)
Семейко К. В. - Использование электротермического псевдоожиженного слоя в качестве внешнего нагревательного элемента реактора (2015)
Галянчук І. Р. - Визначення наслідків режимних змін повітропідігрівача котла ТП-100, Мисак Й. С., Кузнецова М. Я. (2015)
Титул, содержание (2014)
Марченко А. П. - Моторные свойства низкокалорийных газовых топлив и их влияние на показатели двигателей внутреннего сгорания, Осетров А. А., Кравченко С. С., Хамза О. А. (2014)
Pioro I. L. - NuclearPower as a Basis for Future Electrical Generation (Review) (2014)
Денисов А. А. - Метаногидраты морских акваторий, Денисов Н. А., Денисов К. А. (2014)
Бойченко С. В. - Экологические аспекты использования моторных топлив (Обзор), Шкильнюк И. А., Черняк Л. Н., Макаренко Ю. С., Карелин Ю. В. (2014)
Цыбуля С. Д. - Интегральная оценка вредных выбросов с учетом комбинированного действия токсических загрязнителей, Старчак В. Г., Иваненко К. Н., Бобровник Х. Н. (2014)
Гвоздяк П. И. - Очистка питьевой воды от нитратов пробиотиками, Сапура Е. В., Демчина В. П. (2014)
Сорока Б. С. - Повышение теплогидравлической эффективности инновационной конструкции выносных рекуператоров промышленных печей. Результаты экспериментальных исследований, Sevcsik М., Kapros Т., Воробьев Н. В., Бершадский А. И. (2014)
Коломієць О. М. - Моделювання напівсухого аміачного метода видалення діоксида сірки, Ясинецький А. О. (2014)
Двойнос Я. Г. - Процес формування виробів зі спіненого полістиролу, Назарчук В. В., Хотинецький М. І. (2014)
Информация ВИНИТИ (2014)
Сводное содержание №№ 1-6, 2014 г. (2014)
Загайко А. Л. - Деякі молекулярні механізми розвитку статин-асоційованої міопатії, Брюханова Т. О. (2017)
Карбовський В. Л. - Дослідження гострої токсичності препарату ПЕГ-Філстим, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2017)
Бойко Л. А. - Особливості перебігу окиснювальних процесів у щурів, уражених тетрахлорометаном на тлі інтоксикації карбофосом, Фіра Л. С., Бурмас Н. І., Бекус І. Р. (2017)
Маркіна А. Ю. - Експериментальне вивчення антигіпоксичної та антиоксидантної активності індолінорену, Міщенко О. Я. (2017)
Рибак В. А. - Дослідження гіпоглікемічної дії густого екстракту квасолі на моделі дитизонового діабету (2017)
Данільченко Д. М. - Аналіз біохімічних показників сироватки крові на фоні застосування натрію 2-(4-амино-5-(фуран-2-ил)-1,2,4-триазол-3-илтио)ацетата (2017)
Lykhatskyi P. H. - Proteins oxidative modification and mitochondrial enzymes activity in rats of different ages under affection by sodium nitrites and tobacco smoke, Fira L. S., Fedorovich U. M. (2017)
Logoyda L. S. - Robustness evaluation of the chromatographic determination of nifedipine in pharmaceuticals (2017)
Ковальов С. В. - Дослідження органічних кислот трави люцерни мінливої, Демешко О. В., Кочерга В. Я., Ковальов В. М. (2017)
Правила підготовки та оформлення матеріалів поданих для публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2017)
Качмар О. - Філософські витоки концепції ненасильницького спілкування (2017)
Лімонченко В. - Фільм "Бал" як альтернативний підручник історії ХХ століття (2017)
Ткаченко О. - Сенс людського життя в контексті проблеми ідеального, Голубєв О. (2017)
Бодак В. - Сакралізація в часі і просторі особистісного та суспільного буття: причини, наслідки, перспективи (2017)
Шепетяк О. - Новий злет святого Августина в епоху Ренесансу (2017)
Нікульчев М. - Ідеологічні витоки Візантійського іконоборства, Макаров Л. (2017)
Альмес М. - Духовний аспект Священного Писання в тлумаченнях блаженного Ієроніма Стридонського (2017)
Дудурич В. - Проблемні моменти вчення про продуктивну здатність уяви у філософії І. Канта (2017)
Ковач-Петрушенко А. - Американський та європейський постмодернізм: своєрідність та характерні риси (2017)
Ярко М. - Алгоритми аналізу етнонаціональної ідентичності української музичної творчості як філософсько-методологічна проблема (2017)
Кришталь А. - Між соціологією та соціальною філософією (2017)
Ружило А. - Проблеми формування правової свідомості у контексті нового педагогічного мислення (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Вимоги (2017)
Титул, содержание (2014)
Карп И. Н. - Исследование и внедрение процессов газификации углей и биомассы с целью замещения природного газа, Марцевой Е. П., Пьяных К. Е., Антощук Т. А., Пьяных К. К. (2014)
Шварцман Л. Я. - Внутрипластовой ретортинг горючих сланцев. Оценка энергетической эффективности, Троценко Э. А., Баженов Е. В. (2014)
Мисак Й. С. - Одержання легованої індустріальної оливи для устаткування електростанцій, Коваленко Т. П., Сердюк В. О. (2014)
Хоботова Э. Б. - Исследование радиоактивности щебней гранитных карьеров Украины, используемых для изготовления многокомпонентных бетонов, Игнатенко М. И., Баумер В. Н. (2014)
Орфанова М. М. - Використання нафтошламів у дорожнобудівельних матеріалах (2014)
Трус И. Н. - Малоотходные процессы очистки сточных вод от сульфатов и хлоридов, Грабитченко В. Н., Гомеля Н. Д. (2014)
Коваленко Г. В. - Особенности аэродинамики теплообменных поверхностей с цилиндрическими лунками (2014)
Шепеленко А. С. - Газодиффузионный электрод восстановления оксида углерода (IV), Сахненко Н. Д. (2014)
Калимон Я. А. - Дослідження процесу упарювання розчинів сульфатної кислоти у порожнистій розпилюючій колоні, Гелеш А. Б., Яворський О. Є. (2014)
Інформаційне повідомлення "5 науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики" (2017)
Бондаренко Н. Ю. - Кількісне визначення ібупрофену методом хемілюмінесценції, Блажеєвський М. Є. (2017)
Немченко А. С. - Обґрунтування методологічного підходу до створення комбінованого лікарського засобу, Губін Ю. І., Тораєв К. Н., Євсєєва Л. В. (2017)
Шакін Є. С. - Вивчення фармакотехнологічних показників для стандартизації твердих желатинових капсул на основі субстанції фенібут, Асмолова Н. М., Ярних Т. Г. (2017)
Яременко М. С. - Підходи до розробки монографії "Лепехи звичайної кореневища" для включення у Державну фармакопею України, Гонтова Т. М., Сіра Л. М., Котова Е. Е., Котов А. Г. (2017)
Баранова І. І. - Дослідження особливостей поведінки споживачів при виборі засобів для інтимної гігієни, Петровська Л. С., Безпала Ю. О. (2017)
Zarichkova M. V. - Theoretical substantiation of the necessity to implement social certification of pharmacy institutions (2017)
Soloviov O. S. - Practical implementation of the PIC/S principles in Ukraine after its accepting international requirements for quality control of medicinal products (2017)
Сімонян Л. С. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку антибактеріальних препаратів, які застосовуються при лікуванні негоспітальної пневмонії (2017)
Мала Ж. В. - Аналіз факторів впливу на динаміку конкурентоспроможності аптечних мереж у залежності від їх типу, Посилкіна О. В., Нессонова М. М. (2017)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2017)
Титул, содержание (2014)
К 65-летию Института газа Национальной академии наук Украины (2014)
Фатеев А. И. - Influence of Technological Factors on the Process of Washing Harmful Impurities from the Saline Coal of Ukraine, Романова Л. А. Влияние технологических факторов на процесс отмывки вредных примесей из соленых углей Украины (2014)
Снігур О. В. - Термодинамічне моделювання процесу парокисневої газифікації графіту, Праженнік Ю. Г., Трусов Б. Г., Марчук Ю. В., Небесний А. А., Бондаренко Б. І., П’яних К. Є. (2014)
Воробьева В. И. - The Protective Efficiency of Volatile Corrosion Inhibitors on the Basis of Vegetative Wast, Чигиринец Е. Э., Воробьева М. И. Защитная эффективность летучих ингибиторов коррозии на основе отходов растительного сырья (2014)
Галыш В. В. - Синтез и свойства лигноцеллюлозно-неорганических биосорбентов, Картель Н. Т., Милютин В. В., Бакалинская О. Н. (2014)
Гончаров В. В. - Вплив різних факторів на тепловіддачу металофольгового електронагрівача з імплантованими іонами Cr, Ti, Mo та Zr (2014)
Ненастина Т. А. - Catalytic Activity оf Palladium Containing Coating in Neutralization Reactions of Exhaust Gases of Internal Combustion Engine, Сахненко Н. Д., Ведь М. В., Свашенко Ю. В. Каталитическая активность палладийсодержащих покрытий в реакциях нейтрализации выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания (2014)
Яворський В. Т. - Екологічний моніторинг виробництва червоного ферумоксидного пігмента, Гелеш А. Б., Калимон Я. А., Знак З. О. (2014)
Шевчик М. - Разработка методики расчета с целью создания высокоэффективного радиационного рекуператора в рамках выполнения программы "EUREKA", Капрош Т., Шандор П., Сорока Б.С. (2014)
Сигал И. Я. - Газогорелочные устройства для сжигания биогаза в котлах, Марасин А. В., Смихула А. В. (2014)
Титул, содержание (2014)
Сорока Б. С. - Cертификация топлива по теплотехническим характеристикам, Бершадский А. И. (2014)
Кесова Л. А. - Оптимизация расхода подсветочного топлива на ТЭС, сжигающих низкореакционные угли, Георгиев А. В., Побировский Ю. Н., Шелешей Т. В., Кравец П. П., Колесников С. И., Оксимец Ю. А., Ачкасов Е. М. (2014)
Круть А. А. Деминерализации углей при транспортировании гидравлическим трубопроводным транспортом - Demineralization of Coal During Transportation by Hydraulic Pipeline Transport (2014)
Снігур О. В. - Термодинамічне моделювання процесу кисневої газифікації водографітових сумішей, Праженник Ю. Г., Трусов Б. Г., Марчук Ю. В., Небесний А. А., Бондаренко Б. І. (2014)
Котов В. Г. - Experimental Researches of Carbon-Black Formation Process at High Hydrogen Concentration in Gas which Contains Carbon Monoxide, Святенко А. М., Ховавко А. И., Небесный А. А., Филоненко Д. С. Экспериментальные исследования процесса сажеобразования при высокой концентрации водорода в газе, содержащем монооксид углерода (2014)
Васильев И. П. Нейтрализация вредных выбросов газовых двигателей - Neutralisation of Harmful Emissions of Gas Engines (2014)
Гомеля Н. Д. - Исследование процессов ионообменного обессоливания высокоминерализованных вод, Трус И. Н., Петриченко А. И. (2014)
Вольчин І. А. - Модернізація соплового блоку котла ТП-10 для зменшення викидів оксидів азот, Коломієць О. М. (2014)
Виноградова Т. В. - Thermal Methods of Flowability Restoration for Frozen Loose Bulk, Троценко Л. Н., Пикашов В. С. Тепловые методы восстановления сыпучести смерзшихся грузов (2014)
Рецезия на учебник для вузов "Металлургические печи. Теория и расчеты" под ред. В.И. Тимошпольского и В.И. Губинского (2014)
Титул, содержание (2014)
Лавошник А. С. - Реализация потенциала газогидратных месторождений природного газа в Украине, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2014)
Гуревич Н. А. Новый метод определения химического действия разбавителей на скорость распространения пламени в смеси метана с воздухом - A Novel Method for Evaluating the Chemical Effect of Diluents on Burning Velocity of Premixed Methane/Air Flames (2014)
Колесник В. В. - Энергосберегающее теплоснабжение отдаленных объектов, Орлик В. Н. (2014)
Дубовской С. В. - Разделение затрат энергии при комбинированном производстве теплоты и холода, Твердохлиб А. С. (2014)
Джафарова С. Т. - Влияние состава и условий термообработки на свойства кобальт-марганцевых оксидных систем в реакции глубокого окисления метана, Ахмедов М. М., Белоус А. Г., Пашкова Е. В. (2014)
Котов В. Г. - Термодинамика процесса сажеобразования при высокой концентрации водорода в газе, содержащем монооксид углерода, Святенко А. М., Ховавко А. И., Небесный А. А., Филоненко Д. С. (2014)
Шапарь А. Г. - Экоориентированные технологии формирования вторичных экосистем на землях, нарушенных горными работами, Скрипник О. А., Сметана С. Н. (2014)
Сорока Б. С. - Комплексные исследования теплогидравлического совершенства рекуперативных теплообменников, Воробьев Н. В., Кудрявцев В. С., Письменный А. С. (2014)
Великодный В. А. - Влияние радиационных характеристик поверхностей на теплообмен, Пикашов В. С. (2014)
Бочаров Д. О. - Концепти "ситуації” і "позиції” у філософії Ж.-П. Сартра (візуальна метафора та правовий аспект) (2016)
Кунєв Ю. Д. - Державна реєстрація нормативно-правових актів: дуалізм моделі реалізації, Левдик А. А. (2016)
Дорофеєва Л. М. - Сучасні тенденції реформування митних органів: стандарти і реалії (2016)
Коросташова І. М. - "Муніципальна влада” та "муніципальна служба” в контексті децентралізації державного управління: роль, призначення та особливості (2016)
Алфьорова Т. М. - Дисциплінарна відповідальність державних службовців: критерії класифікації підстав притягнення до відповідальності (2016)
Корольов Ю. О. - Сутність реалізації адміністративно-правових норм щодо автономії організації та діяльності вищих навчальних закладів України (2016)
Кунєва З. Ю. - Публічні формальності: сутність, значення (2016)
Садовий Р. М. - Наслідки скасування судами рішень про коригування митної вартості товарів (2016)
Коваленко Н. В. - Ретроспективний аналіз наукових поглядів на адміністративні режими та їх види (2016)
Зуєва О. А. - Поняття і порядок відновлення втраченого провадження в господарському судочинстві, Тихий П. В. (2016)
Андрейцев В. В. - Правовий статус суб’єктів господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки (2016)
Зуєв В. А. - Історико-правова характеристика регулювання поводження з відходами в країнах стародавнього світу (2016)
Білоусова Я. О. - Правова характеристика поняття "дистриб’юторська діяльність” (2016)
Старосуд І. М. - Проблеми формування еколого-правової освіти як складової загальної системи екологічної освіти та виховання (2016)
Пилипенко А. А. - Особливості правосуб’єктності юридичної особи в трудовому праві, Романенко Ю. С. (2016)
Тертишник В. М. - Доктринальні проблеми кримінального провадження на підставі угод (2016)
Зинченко И. А. - Выбор средств исследования проблем уголовного процесса: критические заметки (2016)
Уваров В. Г. - Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми юридичної визначеності та ефективності (2016)
Одинцова І. М. - Інститут самостійного адвокатського розслідування у кримінальному процесі (2016)
Лабенська Л. Л. - Конституційний процес: основні види та зміст (2016)
Господаренко В. М. - Державна кримінальна політика США і боротьба проти організованої злочинності (2016)
Шевченко П. Ю. - Характеристика підстав зарахування товару до повністю вироблених у даній країні (2016)
Хараїн І. І. - Переміщення предметів фізичними особами для комерційного використання: недоліки правового регулювання (2016)
Чухлебов І. О. - Зміст і характерні ознаки інформаційно-правових відносин у сфері кадрової політики органів публічної адміністрації (2016)
Вимоги до рукописів статей і порядку їх подання до друку (2016)
Титул, содержание (2013)
Осипов А. М. - Горючие сланцы - перспективный ресурс природного органического сырья в Украине (Обзор), Шендрик Т. Г., Грищук С. В., Попов А. Ф. (2013)
Lennox Siwale - Normal Butanol Additive in Methanol-Gasoline Blends Fired in a Spark Ignition Single Cylinder Engine : Effects on Combustion and Emission Characteristics, Lukacs Kristof, Akos Bereczky, Andrei Kolesnikov, Makame Mbarawa. (2013)
Никитин Е. Е. - Оценка целесообразности подключения удаленного теплового потребителя к тепловой электрической станции (2013)
Безродный М. К. - Термодинамическая эффективность применения тепловых насосов в системах вентиляции воздуха в крытых бассейнах, Кутра Д. С., Драник Т. В. (2013)
Шепеленко А. С. - Использование техногенных наночастиц коксохимического происхождения для модификации цинковых электролитических покрытий, Сахненко Н. Д., Якуба Е. В., Зеленский О. И., Шмалько В. М. (2013)
Курилець О. Г. - Вилуговування олова з відходів білої жерсті у барабанному апараті, Знак З. О., Савчук Л. В. (2013)
Сахненко Н. Д. - Фотокаталитические свойства пленок оксида титана (IV) в средах различной кислотности, Ведь М. В., Быканова В. В. (2013)
Моторина Т. А. - Исследование теплообмена в фурменной зоне доменной печи с применением пылеугольного топлива, Курбатов Ю. Л., Василенко Ю. Е. (2013)
Петраш В. Д. - Отбор и трансформация энергии отработанных газов вращающихся печей для промышленного теплоснабжения, Полунин Ю. Н. (2013)
Сводное содержание №№ 1-6, 2013 (2013)
Жовтянский В. А. - Конверсия возобновляемого углеродсодержащего сырья с применением плазменных технологий, Невзгляд И. О., Якимович М. В. (2013)
Рохман Б. Б. - Об организации наиболее эффективного режима сжигания смеси отсева АШ и шламов в котлоагрегате с циркулирующим кипящим слоем блока № 4 Старобешевской ТЭС. 1. Методика поверочно-конструкторского расчета и анализ численных результатов (2013)
Будько В. І. - Можливості використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах агропромислової та харчової галузей України, Климюк Р. А. (2013)
Щокін А. Р. - Проблеми та перспективи на шляху подальшого використання штучних горючих газів в Україні (2013)
Бекиров Э. А. - Основные этапы расчета параметров солнечной электростанции, Сокут Л. Д. (2013)
Антипенко Р. В. - Устройство для физического моделирования вольт-амперной характеристики фотобатареи, Кирпатенко И. Н. (2013)
Кузнецов М. П. - Коливання індивідуальної та сумарної потужності групи ВЕС (2013)
Сургайло М. Л. - Анализ результатов экспериментальных исследований ветроагрегатов вертикально-осевой схемы с прямыми лопастями с профилем NACA-0018M (2013)
Мороз А. В. - Етапи становлення та сучасний стан малої гідроенергетики України (2013)
Яковлев А. И. - Бесплотинная гидроустановка ленточного типа, использующая при своей работе силу лобового сопротивления, Жаданова В. А. (2013)
Швець М. Ю. - Оптимізація сумісної експлуатації Київської ТЕЦ-6 та теплових насосів, що використовують її скидну теплоту. Розв’язок задачі (2013)
Жовмір М. М. - Концентраційні умови вимушеного запалювання летких при спалюванні біомаси (2013)
Клюс С. В. - Визначення частки соломи та рослинних відходів для енергетичного використання (2013)
Двженко Д. С. - Технічна та економічна доцільність використання газогенераторних установок на вантажних автомобілях, Забарний Г. М., Медведенко М. В. (2013)
Резолюція XIV міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювана енергетика ХХІ століття" (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Інформація про передплату на журнал "Відновлювана енергетика" (2013)
Abstracts (2013)
Титул, содержание (2013)
От главного редактора (2013)
Марченко А. П. - Проблемы и перспективы производства синтетических газовых топлив в Украине (Обзор), Осетров А. А., Кравченко С. С. (2013)
Бойченко С. В. - Сравнительные характеристики физико-химических свойств топлив для воздушно-реактивных двигателей разных стран-производителей, Яковлева А. В., Шкильнюк И. О., Ключник О. Г. (2013)
Маркина Л. Н. - Альтернативные жидкие топлива из отходов : Преимущества и недостатки, Мирошниченко М. В. (2013)
Кириченко В .И. - Комплексная переработка технических растительных масел : Концепция, методы и технологии, Бойченко С. В., Кириченко В. В., Нездоровин В. П. (2013)
Ведь М. В. - Моделирование и оптимизация процесса электрохимического рециклинга псевдосплавов вольфрама, Сахненко Н. Д., Ермоленко И. Ю., Корний С. А. (2013)
Орфанова М. М. - Перспективні напрямки використання відходів гальванічного виробництва, Орфанова М. М., Пустогов В. І. (2013)
Авраменко Н. А. - Изучение содержания 3,4-бензпирена в почвенном покрове жилых территорий, подверженных техногенному загрязнению, Диордица В. А., Левенец В. В., Омельник А. П., Усиков Н. П., Щур А. А. (2013)
Руденко Л. И. - Очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений с использованием титаново-железных коагулянтов, Хан В. Е.-И., Пархоменко В. И., Кашковский В. И., Джужа О. В., Аксеновская О. А., Ивонин М. В., Шукайло Б. Н., Рябченко П. Л. (2013)
Блайда И. А. - Техногенные отходы Украины : Оценка экологической опасности и необходимости осуществления биологического контроля, Васильева Н. Ю., Митяева Н. П. (2013)
Титул, содержание (2013)
От главного редактора (2013)
Садовский Д. Ю. - Получение топливных дисперсных систем на основе природных углей и низших спиртов, Савицкий Д. П., Пахарь Т. А. (2013)
Жук Г. В. - Перспективы метаногидратных технологий в Украине, Пятничко А. И., Крушневич С. П., Федоренко Д. С. (2013)
Воробьева В. И. - Механизм действия парофазного ингибитора атмосферной коррозии стали, Чигиринец Е. Э. (2013)
Богомолов В. А. - Механизм пиролиза метана (Обзор), Кожан А. П., Бондаренко О. Б., Ховавко А. И., Семейко К. В. (2013)
Назюта Л. Ю. - Система управления отходами предприятия полного металлургического цикла, Смотров А. В., Губанова А. В. (2013)
Сухоребрая С. А. - Экологические аспекты промышленного применения гексабромциклододекана (Обзор), Йенсен А. А. (2013)
Хоботова Э. Б. - Сорбционные свойства металлургического шлака на основе диопсида, Грайворонская И. В. (2013)
Дубовской С. В. - Экономические предпосылки внедрения природоохранных технологий в тепловой энергетике Украины, Коберник В. С. (2013)
Остапюк И. И. - Оптимизация размещения ремонтно-эксплуатационных подразделений для обслуживания газопроводов (2013)
Титул, содержание (2013)
От главного редактора (2013)
Світлий Ю. Г. - Вітчизняний досвід переробки бурого вугілля на водовугільне паливо, Круть О. А., Білецький В. С. (2013)
Кукота Ю. П. - Расчет динамики выхода, состава и теплового вклада летучих веществ антрацита в муфельных горелках, Дунаевская Н. И., Бондзик Д. Л. (2013)
Колесник В. В. - Термодинамические основы конверсии углерода для получения синтез-газа заданного состава с применением плазменных технологий, Орлик В. Н., Жовтянский В. А., Невзгляд И. О. (2013)
Вавриш А. С. - Сорбция водорода углеродными нанотрубками (Обзор) (2013)
Гречаник С. В. - Получение активированных углей с развитой мезопористой структурой из антрацитов, Безпояско В. А., Мешкова-Клименко Н. А., Савчина Л. А., Кожан А. П. (2013)
Хоботова Э. Б. - Отвальные доменные шлаки как техногенное сырье производства шлакощелочных вяжущих, Калмыкова Ю. С., Беличенко Е. А., Баумер В. Н. (2013)
Вольчин И. А. - Применение золы как сорбента для сероочистки дымовых газов в мокрых золоуловителях, Карацуба А. С., Руденко Л. Н. (2013)
Бутенко А. Г. - Повышение эффективности работы центральных эжекторов, Смык С. Ю. (2013)
Варламов Г. Б. - Системный анализ базовых методик идентификации фактических характеристик газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций, Приймак К. О. (2013)
Титул, содержание (2013)
От главного редактора (2013)
Безродный М. К. - Термодинамическая эффективность теплонасосных схем низкотемпературного отопления с использованием солнечной энергии, Притула Н. А. (2013)
Никитин Е. Е. - Определение тепловых потерь в тепловых сетях по показаниям приборов учета тепловой энергии, Кузменко Ю. В., Зайцева Е. А., Барановская Т. Н. (2013)
Воробьева М. И. - Влияние гидроксида аммония на эффективность переработки рудных концентратов плазмохимически активированными растворами, Пивоваров А. А. (2013)
Чигиринец Е. Э. - Взаимосвязь метода экстракции и противокоррозионной эффективности летучих фракций шрота рапса, Воробьева В. И., Татарченко Г. О., Липатов С. Ю. (2013)
Клименко М. А. - Перспективы обработки естественным холодом осадка сточных вод для утилизации в цементном производстве, Черная Н. А. (2013)
Бойчук Т. М. - Нейтрализация оксидов азота (І) и (ІІ) газовых выбросов на кобальт-церий-цирконийоксидных палладированных катализаторах, Банюк К. Н., Сивченко Н. А., Орлик С. Н. (2013)
Колесник В. Е. - Разработка алгоритма выбора и расчета основных параметров отстойника для очистки сточной воды от взвешенных частиц, Куликова Д. В. (2013)
Цкитишвили Э. О. - Регулирование параметров факела как средство экономии топлива при обжиге извести, Троценко Л. Н., Пикашов В. С., Мацишин Н. В., Кукуй К. А., Лейковский К. Г., Виноградова Т. В. (2013)
Информация (2013)
Козаченко А. І. - Центральна Рада і земське самоврядування: березень-жовтень 1917 року (2017)
Бойчук Д. С. - Щодо питання місця права на захист у системі прав людини (2017)
Карнаух Б. П. - Квазіделікти у праві Давнього Риму (2017)
Уразова Г. О. - Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності авіаперевізника за порушення умов договору перевезення пасажира та багажу (2017)
Філатова Н. - Правочини з використанням електронної форми представлення інформації (2017)
Моісеєнко Ю. М. - Форми захисту цивільних прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) (2017)
Петрофанова К. Р. - До питання про поняття і функції грошей у цивільному праві (2017)
Попов О. І. - Преюдиційний запит як інструмент забезпечення єдності судової практики: сутність і механізми впровадження у цивільне судочинство (2017)
Шпак М. В. - Проблемні питання оновлення законодавства України в аспекті професійного представництва адвоката у цивільному процесі (2017)
Ребриш Б. Ю. - Застосування судами України надімперативних норм при розгляді справ, що виникають із транскордонної недобросовісної конкуренції (2017)
Шимко А. Р. - Дерегуляція ринку металобрухту: господарсько-правовий аспект (2017)
Кульчій І. М. - Державна аграрна політика України у сфері сталого розвитку сільських територій: правовий аспект (2017)
Купченя Л. І. - Еволюція державної підтримки сільського господарства України: правовий аспект (2017)
Статівка О. О. - Національна екологічна мережа як об’єкт еколого-правового регулювання: теоретико-правове розуміння (2017)
Легенький М. І. - Законодавче регулювання відносин у сфері інновацій в освіті (2017)
Pudelka J. - Die unwirksamkeit von vertragen fur offentliche dienstleistungen (2017)
Головкін Б. М. - Як стають жертвами злочинів (2017)
Гетьман Г. М. - Проблеми визначення сутності психологічного профілю особи невідомого злочинця у слідчій діяльності (2017)
Невідома Н. В. - Поняття "вчинення злочину організованою групою": концептуальні засади дослідження (2017)
Некрасов В. А. - Застосування SWOT- та PESTEL-аналізів у системі протидії злочинам у сфері економіки, а також при визначенні загроз економічній безпеці держави, Мельник В. І. (2017)
Черниш Р. Ф. - Соціальні мережі як один із інструментів накопичення та протиправного використання персональних даних громадян (2017)
Федулова И. Н. - Характеристика об’єкта злочину, передбаченого статтею 206-2 Кримінального кодексу України (2017)
Білецький А. В. - Досвід участі громадськості у заходах щодо запобігання корупційній злочинності в Україні (2017)
Бойко В. В. - Урбанізація як об’єкт кримінологічного дослідження (2017)
Бочарова К. А. - Латентність сучасного вандалізму (2017)
Сідоров В. - Вплив глобалізації економіки на транснаціональну організовану злочинність, Здоровко С. (2017)
Клочко О. - Становлення та розвиток жіночої гімназійної освіти в Сумщині (друга половина ХІХ –початок ХХ століття) (2017)
Таможська І. - Становлення та розвиток системи приват-доцентури в університетах Європи (ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Русакова О. - Ознайомлення молодших школярів із фразеологічним багатством рідної мови (за матеріалами експериментального дослідження) (2017)
Вихор С. - Український фольклор як засіб формування гендерної культури учнів молодшого шкільного віку (2017)
Мацько В. - Рідномовне навчання в початкових класах еміграційного освітнього простору (2017)
Олійник О. - Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2017)
Шевців З. - Критерії сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивного навчання у загальноосвітній школі (2017)
Іванчук М. - Готовність вчителя як умова продуктивної інноваційної виховної діяльності з молодшими школярами, Істинюк І. (2017)
Нікула Н. - Ціннісно-мотиваційна складова методичної культури вчителя початкових класів: сутність і шляхи формування (2017)
Третяк О. - Форми та методи реалізації технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (2017)
Білянська М. - Готовність майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності: результати дослідження (2017)
Федірчик Т. - Теоретико-практичні аспекти управління розвитком педагогічного професіоналізму викладача вищої школи в системі діяльності класичного університету (2017)
Ізбаш С. - Проблема андрагогічної підготовки педагогічного персоналу як викладачів для освіти дорослих (2017)
Веретенко Т. - Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників, Лехолетова М. (2017)
Москаленко О. - Структура й основні компоненти комплексної моделі підготовки курсантів до професійної комунікації в особливих умовах (2017)
Гулай О. - Особливості формування мотивації навчання майбутніх будівельників в умовах ступеневої освіти (2017)
Чорна І. - Лінгводидактична модель формування англомовної лексичної компетентності у писемному спілкуванні майбутніх маркетологів (2017)
Фабрична Я. - Модель організації навчання професійно орієнтованого письмового двостороннього перекладу (2017)
Котловський А. - Система вправ для формування англомовної лексико-граматичної компетентності майбутніх економістів (2017)
Гриджук О. - Дослідження соціальних чинників формування мовнокомунікативної компетентності студента (на матеріалі опитування студентів лісотехнічних спеціальностей) (2017)
Мушинський А. - Професійно-технічна освіта за спеціальністю "Зварник" в Польщі (на прикладі центру підготовки зварників компанії H. Cegielski – Poznań S. A.), Ґоцловський Ґ. (2017)
Лола В. - Тенденції становлення та розвитку професійно-технічної освіти в США (2017)
Марціхів Х. - Професійна підготовка бакалаврів у галузі журналістики: досвід університетів США (2017)
Стельмашук Ж. - Національно-патріотичне виховання учнів сільської школи: з досвіду роботи, Грицюк Н. (2017)
Снісар О. - Формування екологічної свідомості та екологічної культури студентів-медиків, Шевченко О. (2017)
Цуруль О. - Дистанційний курс "Методика навчання біології": досвід розробки та впровадження (2017)
Ткаченко І. - Вища хореографічна освіта: досвід німецькомовних країн (2017)
Турчин А. - Організаційні аспекти удосконалення іншомовної підготовки студентів неспеціальних факультетів ВНЗ (2017)
Ємельянова Т. - Механізм розвитку когнітивного простору студентів в процесі математичної підготовки в сучасному університеті (2017)
Онофрійчук Л. - Cинтез мистецтв як фактор творчого виховання учнів підліткового віку (2017)
Semenihin I. V. - The use of legal doctrine in judicial reasoning (2017)
Пушняк О. В. - Дія у часі судових рішень з нормоконтролю в Україні (2017)
Шигаль Д. А. - Вибір теми порівняльного історико-правового дослідження: питання методики (2017)
Андрейцев В. В. - Ліцензійно-правові умови здійснення господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом особливо небезпечних хімічних речовин (об’єктів) (2017)
Тертишна Л. С. - Господарсько-правовий механізм реалізації державної регіональної політики (2017)
Вакім В. Е. - Методологія формування спеціального режиму інноваційної діяльності: постановка проблеми (2017)
Гетьман А. П. - Екологічне право: роздуми про його витоки та перспективи розвитку, Зуєв В. А. (2017)
Єрмолаєва Т. В. - Проблеми доступу до правосуддя при захисті екологічних прав (2017)
Климосюк А. С. - Безпосередній об’єкт диверсії (стаття 113 КК України) (2017)
Копйова І. А. - Змова на вчинення злочину як обов’язкова ознака співучасті (2017)
Базелюк В. В. - Соціально-економічні та нормативні фактори встановлення кримінальної відповідальності за посягання на культурні цінності, Витвіцька О. С. (2017)
Калініна А. В. - Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні (2017)
Вітрова Д. В. - Деякі питання визначення вини як обов’язкової ознаки суб’єктивної сторони сепаратизму (2017)
Оберемко Ю. О. - Віктимологічна профілактика умисних убивств, що вчиняються з корисливих мотивів (2017)
Вегера-Іжевська І. В. - Правовий статус особи, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук (2017)
Kerikmae T. - EU Charter: its nature, innovative character and horizontal effect (2017)
Nasihuddin A. A. - Classification and formulation of local regulation products based on suitability of legislation type, hierarchy, and legal substance in Indonesia, Sudrajat T., Handayani S. W. (2017)
Nwocha M. E. - Industrial law and the productive capacity of labour in Nigeria (2017)
Титул, Зміст (2017)
Журавльова С. С. - Українська поезія доби бароко в літературознавчому дискурсі Івана Франка: погляд з перспективи сучасної медієвістики (2017)
Оляндэр Л. К. - "Чистый понедельник" Ивана Бунина: концептуальные подходы О.В. Богдановой, их стимулирующая функция, интенции (2017)
Рагимова У. - Проблема молчания в повествовании (2017)
Дорофеев Д. Ю. - Эстетика образа Людвига Витгенштейна (2017)
Івасюта О. Б. - Типологічна характеристика символів у романі П. Бак "Сини" (2017)
Livry А. - Mandelstam le nietzschéen: une origine créative inattendue (2017)
Pakhsarian N. - Les taudis de Petersbourg de Vsevolod Krestovsky et les romans d’ Eugene Sue et d’Alexandre Dumas (2017)
Шешунова С. В. - Рассказ И. С. Шмелева "Чужой крови" и тема русско-немецкой межкультурной коммуникации в литературе (2017)
Акімова А. О. - Концепція нової форми драми театру Хуацзюй (2017)
Мамедова А. - Сложные глаголы в произведении "Лейли и Меджнун" Мухаммеда Физули (2017)
Мамедова К. - Роль произведения "Смыслы Корана" Аль-Фарры в развитии арабского языкознания (2017)
Теймури П. - Классификация традиционных стилей в классической персоязычной поэзии (2017)
Фока М. В. - Йодзьо в хайку (на основі аналізу поетичних творів Мацуо Басьо) (2017)
Богданова О. В. - Новые идейные грани рассказа А. П. Чехова "Крыжовник" (2017)
Калиберда Н. В. - Жизнь в свете: дальнейшая судьба героини Сэмюэла Ричардсона (2017)
Кириченко Ю. С. - Ідейно-естетичні передумови формування уснооповідної манери української прози Г. Квітки-Основ’яненка (2017)
Литвиненко Н. А. - "Призвание" Роденбаха: трансформация романтических мотивов (2017)
Пасько Л. В. - История и политика в романе Г. Видала "Линкольн" (2017)
Рибцева О. Ю. - Внутрішній світ дитини в умовах війни в повісті "Жив-був Іван" Віктора Положія (2017)
Тверитинова Т. И. - Интертекстуальность в романе Б. Акунина "Алмазная колесница" (2017)
Филат Т. В. - Особенности героя рассказа Джека Лондона "Кусок мяса": характер, психология спортсмена (2017)
Абдуллаева Х. - Исследование межъязыковой эквивалентности терминов информатики французского и русского языков на уровне материального экспонента (2017)
Бечко Я. В. - Участь лексико-семантичних варіантів прикметника англ. hot у процесі фразеотворення (2017)
Burkovska O. - The problem of the one-member sentences as a separate category in the 50 of the XXth century – early XXst century (2017)
Вуколова К. В. - Варіативність мови та мовлення мешканців м. Піттсбург на прикладі вживання лексем "yinz" та "yinzer" (2017)
Головащенко Ю. С. - Тематичне поле в семантичному просторі художнього тексту (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) (2017)
Денисюк Ю. І. - Президентський дискурс як предмет лінгвістичних досліджень (2017)
Ivasyuta O. - Boundaries of symbol in stylistics (2017)
Каленюк С. О. - Стилістична транспозиція як особливий спосіб актуалізації термінолексем у ЗМІ (2017)
Капнина Г. И. - Концепт как базовое понятие линвгокультурологии (2017)
Kuriata Y. - Speech behavior of an Internet troll in online communication, Kasatkina-Kubyshkina O. (2017)
Нера Н. Я. - Невласне-питальні речення у чНПМ vs жНПМ (2017)
Паульс В. О. - Іманентне заперечення у французькій мові (2017)
Prokofiev G. - Differentiation between irony and sarcasm in contemporary linguistic studies (2017)
Турчак О. М. - Причинно-наслідковий зв'язок структурно-семантичних особливостей оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття (2017)
Хожаіж І. В. - Маркери негативної та позитивної полярності у загальнопитальних висловленнях модального поля індикатива і кондиціоналу (на матеріалі сучасної французької мови) (2017)
Шестакова С. О. - Антонімія в економічній термінолексиці (2017)
Pliushchai A. - Titulares y eslóganes Españoles traducidos al ucraniano: análisis de transformaciones, Oníshchenko M., Oníshchenko G. (2017)
Приходько В. Б. - Інтертекстуальність як проблема перекладу (2017)
Киитиро Вада. - На Украину с Ерошенко (окончание) (2017)
Торкут Н. М. - Едмунд Спенсер у контексті пасторальної традиції (2017)
Силантьева В. И. - Международная научная конференция "Жанрология, поэтика и современные системы анализа литературы", посвященная памяти Виктора Георгиевича Зинченко. 28–29 апреля 2017 года, Степанова А. А. (2017)
Abstracts (2017)
Наші автори (2017)
Мірошник О. О. - Оцінка імовірнісної несиметрії струмів і напруг на основі графіків навантаження комунально-побутових споживачів (2017)
Клычев Ш. И. - Повышение эффективности модульных солнечных фотоэлектрических установок, Бахрамов С. А., Клычев З. И., Харченко В. В. (2017)
Bohdziewicz J. - Silage from the standard rye as substrate for the production of agricultural biogas, Cebula J., Piotrowski K., Sakiewicz P. (2017)
Штепа В. М. - Об’єктно-орієнтований механізм інвестиційної-фінансової оцінки впровадження електротехнологій в сфері раціонального водокористування, Вертай С. П., Сасєвіч Є. І., Бурік П. І. (2017)
Заблодский Н. Н. - Источники полезной тепловой мощности теплогенератора на базе асинхронного двигателя с полым перфорированным ротором, Грицюк В. Ю. (2017)
Федорейко В. С. - Децентралізовані системи генерації теплової та електричної енергії в біоресурсних технологіях, Іскерський І. С. (2017)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння ячменю, Синявський О. Ю. (2017)
Ващишин С. Д. - Підвищення ефективності керування вхідними параметрами процесу нанесення розчинів на овочеві культури, Іноземцев Г. Б. (2017)
Лисенко В. П. - Методологічні підходи щодо радіочастотної корекції результатів дистанційного зондування посівів, отриманих за допомогою БПЛА, Опришко О. О., Комарчук Д. С., Марцифей А. І., Пасічник Н. А. (2017)
Мірошник В. О. - Пастеризатор як об'єкт керування за каналами нагрівання і охолодження молока, Лендєл Т. І. (2017)
Заблодський М. М. - Оптимізація теплового режиму біогазової установки на базі поліфункціонального електромеханічного перетворювача, Клендій П. Б., Клендій Г. Я., Дудар О. П. (2017)
Котов Б. І. - Математична модель динамічних режимів системи утилізації надлишкової і відпрацьованої теплоти з ґрунтовим акумулятором для сільськогосподарських виробничих споруд, Грищенко В. О. (2017)
Шворов С. А. - Метод планування маршрутів руху безпілотної збиральної техніки із застосуванням безпілотних літальних апаратів, Комарчук Д. С., Лукін В. Є., Чирченко Д. В. (2017)
Решетюк В. М. - Алгоритм прийняття рішень для проведення крапельного зрошення в теплиці із використанням інформації про стан рослини, Лендєл Т. І., Куляк Б. В. (2017)
Пилипака С. Ф. - Неперевне згинання мінімальних поверхонь, утворених за допомогою евольвенти кола, заданої функціями натурального параметра, Муквич М. М. (2017)
Червінський Л. С. - Обгрунтування енергоефективної системи світлодіодного опромінення тепличних рослин, Книжка Т. С., Романенко О. І., Луцак Я. М. (2017)
Чміль А. І. - Вплив електромагнітного поля надвисокої частоти на ростові процеси насіння кукурудзи, Лазарюк К. О. (2017)
Бунько В. Я. - Обґрунтування побудови резервних централізованих захистів ліній електропередач високої напруги (2017)
Подобайло В. Г. - Шляхи підвищення енерго-економічних показників роботи біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П., Шаршонь В. Л. (2017)
Грищенко В. О. - Математичне моделювання процесу охолодження насипу зерна як об'єкта з розподіленими параметрами, Курганський О. Д., Котов Б. І. (2017)
Попова І. О. - Еквівалентна схема заміщення первинного перетворювача на основі аналога лямбда-діода, Курашкін С. Ф. (2017)
Кушніренко А. Г. - Модель біоенергетичного резонансу за передпосівного обробітку насіння сільськогосподарських культур (2017)
Сідлецький В. М. - Управління ділянкою першої сатурації з використанням методів тензорного аналізу, Кадура Є. О. (2017)
Усенко С. М. - Підвищення ефективності установок для обробки зернових в сильних електричних полях, Науменко О. В. (2017)
Кузнєцов М. П. - Оцінка характеристик вітрового режиму півдня України для потреб вітроенергетики, Лисенко О. В. (2017)
Бурега Н. В. - Дослідження режимів роботи електротехнологічного комплексу під час генерації електроенергії із біогазу (2017)
Мартинів В. П. - Використання біоресурсів місцевого походження в апк для генерування теплової та електричної енергії (2017)
Калініченко Р. А. - Математична модель сушіння рослинної сировини в обертальному барабані за комбінованого підведення енергії, Котов Б. І., Спірін А. В. (2017)
Гайдукевич С. В. - Підвищення енергоефективності системи опалення тваринницьких приміщень, Колодійчук Л. С., Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2017)
Голодний І. М. - Дослідження на моделі в MatLab спектру вихідної напруги та струму однофазного тиристорного регулятора за роботи на RL-навантаження, Санченко О. В. (2017)
Рамш В. Ю. - Ефективність застосування програмного середовища MatLab за проведення лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін, Потапенко М. В., Семенова Н. П., Семенов О. О. (2017)
Василенков В. Є. - Дослідження коефіцієнта місцевих опорів за напірного руху рідини (2017)
Панталієнко Л. А. - Оцінка області стійкості параметричних систем за наявності крайових умов інтегральної форми (2017)
Зінькевич О. П. - Математичне моделювання деформації границі в’язкого тіла методом гідродинамічних потенціалів, Нещадим О. М., Сафонов В. М. (2017)
Дюженкова О. Ю. - Застосування математичного моделювання при викладанні вищої математики студентам інженерних спеціальностей (2017)
Стеценко С. В. - Аналітичний підхід дослідження діелектричної системи сферичних частинок (2017)
Нещадим О. М. - Математична модель деформування тонкої в’язкопружної платівки, Зінькевич О. П., Сафонов В. М. (2017)
Титул, содержание (2017)
Скорик А. А. - Тонкая структура аномально интенсивных импульсов пульсара J0814+7429 в декаметровом диапазоне, Ульянов О. М., Захаренко В. В., Шевцова А. И., Васильева Я. Ю., Плахов М. С., Кравцов И. П. (2017)
Шульга В. М. - Наблюдение нетипичных мазеров на радиотелескопе РТ-22 в 2004–2013 годах, Антюфеев А. В., Зубрин С. Ю., Мышенко В. В., Подъячий В. И., Королев А. М., Патока А. Н. (2017)
Черногор Л. Ф. - Атмосферно-сейсмический эффект Челябинского метеороида (2017)
Черногор Л. Ф. - Глобальная статистика болидов в атмосфере Земли, Шевелев Н. Б. (2017)
Брюховецкий А. С. - Влияние ветра на характеристики рассеяния радиоволн при двухпозиционном радиоакустическом зондировании, Вичкань А. В. (2017)
Галушко В. Г. - Анализ алгоритма обнаружения движущихся с ускорением радиолокационных объектов на основе чирплет-преобразования, Ваврив Д. М. (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Savrasov А. М. - Isomeric cross-section ratios for 93,95Tc and 95Nb nuclei (2016)
Demesh Sh. Sh. - Potential electron scattering by P2 and P3 Phosphorus molecules, Kelemen V. I., Remeta E. Yu (2016)
Bugaychuk S. A. - Multiplexing and switching of laser beams based on cross-correlation interaction of periodic fields, Gnatovskyy V. O., Negriyko A. M., Pryadko I. I (2016)
Romanenko V. I. - An optical trap for atoms on the basis of counter-propagating bichromatic light waves, Romanenko A. V., Yatsenko L. P (2016)
Popovych V. I. - Effect of argon deposition pressure on the properties of aluminum-doped ZnO films deposited layer-by-layer using magnetron sputtering, Ievtushenko A. I., Lytvyn O. S., Romanjuk V. R., Tkach V. M., Baturyn V. A., Karpenko O. Y., Dranchuk M. V., Klochkov L. O., Dushejko M. G., Karpyna V. A., Lashkarov G. V. (2016)
Los V. F. - An exact solution of the time-dependent Schrödinger equation with a rectangular potential for real and imaginary times, Los M. V. (2016)
Ovcherenko S. S. - Comment on perihelion advance due to cosmological constant, Silagadze Z. K. (2016)
Rode G. G. - Propagation of measurement errors and Measured means of a physical quantity for the elementary functions cos x and arccos x (2016)
Bar’yakhtar V. G. - Problems of nuclear power engineering: history and present, Bar’yakhtar I. V., Bykovskii Ya. T. (2016)
Купряшкін В. Т. - Спектр електронів низькоенергетичної області, що виникає при опроміненні Au α-частинками 238Pu, Сидоренко Л. П., Феоктістов О. І., Ровенських Є. П. (2012)
Локоть Л. О. - Оптична поляризаційна анізотропія, внутрішній ефект Штарка квантового конфайнменту і вплив кулонівських ефектів на лазерні характеристики |0001|-орієнтованих GaN/Al0,3Ga0,7N квантових ям (2012)
Чучман М. П. - Емісійні характеристики та параметри плазми лазерного факела на основі полікристала CuInSe2, Ласлов Г. Е., Шуаібов А. К., Шимон Л. Л. (2012)
Chumak O. - Operator of photon density in the phase space, Sushkova N. (2012)
Швець В. Т. - Оцінка параметрів металізації гелію, Козицький С. В., Швець Т. В. (2012)
Блавацька В. - Конформаційні властивості напівгнучких полімерів: числові симуляції, Гайдуківська Х., Головач Ю. (2012)
Bardik V. Yu. - Equation of state for water in the small compressibility region, Nerukh D., Pavlov E. V., Zhyganiuk I. V. (2012)
Пастухов В. С. - Розрахунок критичної температури бозе-газу з далекодійними силами (2012)
Головіна І. С. - Особливості діелектричних і магнітно-резонансних характеристик нанокристалічного танталату калію, Гейфман І. Н., Прокопів М. М. (2012)
Пелещак Р. М. - Модуляція напрямку випромінювання гетеролазера з квантовими точками InAs під впливом акустичної хвилі, Даньків О. О., Кузик О. В. (2012)
Литовченко В. Г. - Двоканальне гетерування рекомбінаційно-активної домішки в сонячному полікристалічному кремнії, Насєка В. М., Євтух А. А. (2012)
Юхновський І. Р. - Метод розрахунку вільної енергії тривимірної ізингоподібної системи з врахуванням поправки на усереднення потенціалу взаємодії, Козловський М. П., Пилюк І. В. (2012)
Вахненко В. О. - Особливий вигляд сингулярної функції для неперервної частини спектральних даних у методі оберненої задачі розсіяння (2012)
Пам’яті Максима Тимофійовича Костишина (2012)
Svechnikova O. M. - The reactivity of propyl esters of N-|(2-oxoindolin-3-ylidene)-2-oxiacetyl|amino acids, S Kolisnyk. V., Vinnyk O. F., Kolisnyk О. V. (2017)
Savina N. О. - Determination of related impurities in glimepiride tablets by the HPLC method, Ocherethyana N. М., Britsun V. M., Ostanina N. V. (2017)
Tomarovska L. Yu. - Development of the methods for atomoxetine identification suitable for the chemical and toxicological analysis, Baiurka S. V., Karpushyna S. A. (2017)
Myhal A. V. - Comparison of chromatographic methods of analysis in a thin layer of the sorbent for identification of famotidine in tablets, Marksa M., Golovchenko O. S., Georgiyants V. A., Ivanauskas L. (2017)
Tkachenko P. V. - The synthesis of the substituted 4-alkyl/arylsulfonyl-5-amino-3-alkylthiopyrazoles as promising pharmaceutical agents with the antifungal action, Tkachenko O. V., Netosova K. Yu., Borisov O. V., Zhuravel I. O. (2017)
Slipchenko G. D. - Development of the methods for spectrophotometric determination of the flavonoid concentration in solution to study bioavailability of the amount of bioactive substances in capsules containing the powder of Scutellaria baikalensis roots and rhizomes, Hrudko V. O., Ruban O. A. (2017)
Osmachko А. P. - The study of the chemical composition and the immunomodulatory activity of polysaccharide complexes from Veronica teucrium L., Kovaleva А. М., Ilyina Т. V., Кashpur N. V., Коshovyi О. M., Komisarenko A. M. (2017)
Zujkina S. S. - The pharmacotechnological studies of the phytospecies composition for the complex therapy of mastopathy, Vishnevska L. I. (2017)
Garkusha M. I. - Analysis of the Ukrainian employer current requirements to the pharmaceutical personnel, Sahaidak-Nikitiuk R. V., Gretska G. A. (2017)
Tovchiga O. V. - The effects of goutweed (Aegopodium podagraria L.) preparations on glycemia in intact rats and against the background of metformin (2017)
Tryschuk N. M. - The effect of benzilic acid derivatives on the pain threshold using the "hot plate" test, Kireyev I. V., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2017)
Piminov O. F. - Electronic textbooks as a means of improving postgraduate training of healthcare professionals, Shulga L. I., Yakushchenko V. A., Lukienko O. V., Nartov P. V. (2017)
Savchenkova L. V. - The pharmacoepidemiological analysis of the consumption of antimicrobial drugs for systemic use in outpatient practice, Saidova M. N., Khomidov D. K. (2017)
Рибалкін М. В. - Методологія створення вакцини проти кандидозу (2017)
Назаркіна В. М. - Міжнародний досвід управління прайсингом як основа цінової доступності лікарських засобів, Немченко А. С. (2017)
Кубарєва І. В. - Дослідження науково-практичних аспектів формування фармацевтичної термінології, Котвіцька А. А. (2017)
Котвіцька А. А. - Дослідження соціально-економічних складових надання фармацевтичної допомоги хворим, які потребують трансплантації печінки, Волкова А. В., Горецька І. В. (2017)
Zarichkova M. V. - Formation of the system of indicators and the information content of the social passport of pharmacy institutions (2017)
Коношевич Л. В. - Маркетингові дослідження лікарських засобів, які застосовуються в офтальмологічній практиці в Україні, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2017)
Немченко А. С. - Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів для комплексного лікування гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у дітей, Балинська М. В. (2017)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2017)
Содержание (2017)
Козина Ж. Л. - Концепция разработки технологий интегрального развития и укрепления здоровья, Козин В. Ю. (2017)
Козіна Ж. Л. - Інтерактивні технології як засіб тактичної підготовки спортсменів в студентському баскетболі, Собко І. М., Базилюк Т. А., Барибіна Л. М., Боровська О. Ю. (2017)
Костюкевич В. М. - Оценивание уровня подготовленности и соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов в хоккее на траве на основе сигмальных шкал, Стасюк И. И. (2017)
Кутергин Н. Б. - Профилактика девиантного поведения подростков посредством занятий в спортивных секциях, Егоров Д. Е. (2017)
Павленко В. О. - Фундаменталізація змісту фізкультурно-оздоровчої освіти студентів вищих навчальних закладів різного професійного спрямування (2017)
Помещикова І. П. - Зміни ігрових показників гандболістів 13–14 років під впливом вправ координаційної спрямованості, Бикова О. О. (2017)
Рєпко О. О. - Порівняльна характеристика морфофункціональних та психофізіологічних показників елітних спортсменів – представників різних видів скелелазіння, Козіна Ж. Л., Сухарєва Л. М., Козін С. В., Костирко А. А. (2017)
Собко И. Н. - Подготовка баскетболистов с применением электронных пособий в условиях высшего учебного заведения, Кржемински М., Цеслицка М., Мушкета Р. (2017)
Федорова Н. В. - Центр обработки данных на базе решения SDN (2017)
Кротов В. Д. - Дослідження властивостей лінійних рекурентних регістрів. Методика знаходження коефіцієнтів примітивного поліному за 2n суміжними елементами його вихідної послідовності, Мартинюк В. В., Малих В. В. (2017)
Лазаренко С. В. - Формулировка частной задачи зондирования пространства электромагнитными волнами вокруг охраняемых объектов в интересах предотвращения чрезвычайных ситуаций террористистического характера. (2017)
Ільїн О. О. - Когнітивна модель управління інформаційною безпекою вищого навчального закладу, Сєрих С. О. (2017)
Козачок В. А. - Технології протидії шкідливим програмам та завідома фальшивому програмному забезпеченню, Рой А. А., Бурячок Л. В. (2017)
Недашківський О. Л. - Принципи побудови мереж передачі даних для надання VPN і інтернет послуг (2017)
Козачок В. А. - Особливості ідентифікації та авторизації в сучасних корпоративних інформаційно-телекомунікаційних системах, Діхтяр М. В., Семко О. В. (2017)
Zybin S. V. - The efficiency estimate method for formation of complex security information programs (2017)
Барановський О. К. - Квантовий метод безпечного розподілення ключів шифрування, Горбадєй О. Ю., Зенєвіч А. О., Васіліу Є. В., Лімарь І. В. (2017)
Гулак Г. М. - Системи захисту персональних даних в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах, Козачок В. А., Складанний П. М., Бондаренко М. О., Вовкотруб Б. В. (2017)
Сайко В. Г. - Канал широкосмугового радіодоступу в терагерцовому діапазоні для радіосистем виявлення прихованих об'єктів, Казіміренко В. Я., Грищенко Л. М., Кравченко В. І. (2017)
Невойт Я. В. - Аналіз загроз інформаційної безпеки в період 2015-2016 років (2017)
Борсуковський Ю. В. - Базові напрямки забезпечення кібербезпеки державного та приватного секторів, Бурячок В. Л., Борсуковська В. Ю. (2017)
Аносов А. О. - Модель перехоплення та захист інформації в бездротових мережах, Платоненко А. В. (2017)
Шевченко С. М. - Статистична обробка експериментальних даних як одна з форм науково-дослідної роботи студентів спеціальності "Кібербезпека", Жданова Ю. Д., Спасітєлєва С. О., Адамович О. В. (2017)
Титул, содержание (2016)
Сорока Б. С. - Экономия природного газа при его замене технологическими газами для отопления средне- и высокотемпературных печей. 2. Численное определение расхода, энергетических и экологических характеристик использования топлива при задании его типа и состава, Sandor P., Воробьев Н. В., Карабчиевская Р. С. (2016)
Крушневич С. П. - Использование перепада давления на газораспределительных станциях для производства электрической энергии в периоды пиковых нагрузок, Пятничко А. И., Жук Г. В., Солтаниберешне М. А. (2016)
Петров С. В. - Плазмохимическая обработка водных растворов с использованием импульсного электрического разряда. Cоздание промышленного оборудования (Обзор), Ольховиков О. В. (2016)
Петраш В. Д. - Экономия топлива при теплоснабжении зданий закрытых плавательных бассейнов в условиях совместной работы теплонасосной установки и традиционного теплогенератора, Поломанный А. А., Басист Д. В. (2016)
Белоусова Н. А. - Моделирование роста и оценка противокоррозионных свойств накипи, Герасименко Ю. С., Редько Р. М., Вичкань И. Ю. (2016)
Скляренко Е. В. - Исследование процесса термохимической конверсии растительной биомассы в горючий газ и биоуглерод на установке шнекового типа, Билека Б. Д. (2016)
Бондаренко В. П. - Компьютерное моделирование химических равновесий в тройной системе С-W-H, Матвейчук А. А. (2016)
Клименко Н. А. - Оценка возможностей использования в водоочистке отходов глиноземных производств в Украине, Астрелин И. М., Гречаник С. В., Невинная Л. В., Косогина И. В. (2016)
Содержание (2016)
Антипова О. В. - Збільшення фізичної активності населення як основа мінімізації факторів ризику здоров'я, Антипов В. О., Черкашин Д. В. (2016)
Козина Ж. Л. - Система интегрального психофизического развития юных скалолазов 6-7 лет, Репко Е. А., Козин С. В., Костырко А. А. (2016)
Козина Ж. Л. - Лекарственные растения как модуляторы функционального состояния спортсменов, Козин В. Ю., Кржемински М., Прусик К., Прусик К., Цеслицка М. (2016)
Коруковец А. П. - Совершенствование техники подачи в волейболе (2016)
Костюкевич В. М. - Физиологические параметры соревновательной деятельности в хоккее на траве (2016)
Костюкевич В. М. - Концепція моделювання тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту (2016)
Крамской С. И. - Оздоровительные технологии физической культуры студентов в специальном учебном отделении, Бондарь Е. А., Тулинова Н. А. (2016)
Омельченко О. С. - Оцінка готовності серцево-судинної системи кваліфікованих спортсменів до фізичного навантаження на основі ехокардіографічних показників серця, Лашко В. П., Ставрінов М. Г., Яремка І. М. (2016)
Отравенко О. В. - Педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності учнівської та студентської молоді в умовах ступеневої освіти (2016)
Помещикова І. П. - Стан властивостей уваги баскетболістів студентської команди, Пащенко Н. О., Кудімова О. В. (2016)
Скрипченко І. Т. - Туристська анімація, як складова професійної підготовки фахівців до роботи у сфері дитячо-юнацького туризму (2016)
Собко И. Н. - Модельные характеристики соревновательной деятельности, специальной физической, технической подготовленности баскетболисток с нарушениями слуха, Кравченко Е. С. (2016)
Стасюк І. - Контроль та аналіз змагальної діяльності у футзалі (2016)
Стрикаленко Є. А. - Проблема травматизму в кіокушин карате, Гузар В. М., Шалар О. Г. (2016)
Тіняков А. О. - Визначення лідерського потенціалу cтудентів на заняттях баскетболом, Горільчаник О. Г., Недбайло І. А. (2016)
Уварова Н. В. - Вивчення психологічних особливостей спортсменів-скелелазів та виявлення зв’язку між ступенем спортивних досягнень та готовністю до ризику (2016)
Hajkowski S. - The Importance of TV Debates for the Formation of Political Consciousness in the Presidential Election of 2005 in Poland (2017)
Бондаренко Т. - Сприйняття медіааудиторією мови війни: асоціативний експеримент (2017)
Харитоненко О. - Сучасна публіцистична біографіка (2017)
Sadivnychyy V. - The peculiarities of information presentation on Internet-sites of the leading universities of Ukraine, Koriavko H. (2017)
Сидоренко Т. - Концептуальна модель культурно-просвітницької діяльності публічної бібліотеки (2017)
Василенко М. - Друковане видання та інтернет-версія. Взаємодія чи конкуренція? (2017)
Кострова В. - Розважальна інформація у функціональній системі мас-медіа та розважальні пропозиції ранньої української преси: теоретико-змістовий аспект (2017)
Нестеренко О. - Технологія створення мультимедійних історій (на матеріалі лонгриду "Книги – кораблі думок на хвилях часу: топ-10 цікавих фактів про книги") (2017)
Яненко Я. - Ребрендинг як засіб конструювання рекламних комунікацій підприємства (2017)
Ващук І. - Творчість Юрія Андруховича як об’єкт наукового осмислення (2017)
Жванія Л. - Комунікативний аналіз літературно-критичного есею Є. Сверстюка "Остання сльоза" (2017)
Вийшли друком (2017)
Дубецька О. - Про час, що змінюється, і нові публіцистичні акценти у творчості зарубіжних інтелектуалів (2017)
Дудченко Л. - Вивчаємо досвід формування європейськими країнами власних ЗМІ: мас-медіа Італії (2017)
Кулішенко Л. - Працелюбність – квінтесенція життя Володимира Різуна. З нагоди 60-річчя від дня народження, Козир Ю. (2017)
Правила подачі статей (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, содержание (2012)
Международная научно-техническая конференция "Энергоэффективность-2012" (2012)
Жовтянский В. А. - Особенности процессов тепло- и массопереноса в пристеночной области плотной плазмы : Исследования на основе применения электрических зондов, Колесникова Э. П., Лелюх Ю. И., Гончарук Ю. А. (2012)
Боровской А. М. - Моделирование течения газа в цилиндрических каналах высоковольтных плазмотронов со стержневыми электродами, Попов С. Д., Суров А. В. (2012)
Гаврыш Г. А. - Взаимодействие пылевых частиц в замагниченной плазме, Кравченко А. Ю., Лиситченко Т. Е. (2012)
Рохман Б. Б. - Математическое описание и численное исследование рабочего процесса в топочной камере котла с циркулирующим кипящим слоем, Топал А. И., Чернявский Н. В. (2012)
Старчак В. Г. - Противокоррозионная защита как эффективный фактор предотвращения экодеструктивного техногенного влияния на природную среду, Цыбуля С. Д. (2012)
Котов В. Г. - Прогнозирование удельного расхода восстановительного газа в процессе прямого получения железа в шахтной печи, Святенко А. М., Филоненко Д. С., Небесный А. А. (2012)
Даценко В. В. - The Intensification of Copper Displacement by Zinc and the Development of Resource Saving Regeneration Method of Galvanic Productions Sewage, Хоботова Э. Б., Ларин В. И. Интенсификация процесса контактного вытеснения меди цинком и разработка ресурсосберегающего способа регенерации сточных вод гальванических производств (2012)
Мальований А. М. - Вибір іонообмінного матеріалу для концентрування амонію з міських стоків, Мальований М. С., Ятчишин Й. Й., Плаза Е., Сакалова Г. В. (2012)
Хвастухин Ю. И. - Математическое моделирование процесса дегидратации мелкодисперсных частиц в псевдоожиженном слое инертных частиц. 3. Исследование параметрической чувствительности процесса, Колесник В. В., Орлик В. Н., Цюпяшук А. Н. (2012)
Пулинец И. В. - Влияние технологических параметров процесса обжига на качество углеграфитовых заготовок (2012)
Пикашов В. С. - Способ и горелка для стадийного сжигания газового и жидкого топлива с затянутым смешением топлива и воздуха, Великодный В. А. (2012)
Остапюк И. И. - Математическое моделирование обслуживания элементов c сосредоточенными параметрами линейной части магистральных газопроводов (2012)
Дегода В. Я. - Кінетична модель просторового розподілу електронних збуджень в рідинних люмінофорах, Мороз І. М. (2016)
Ковтун Ю. В. - Енергетичні витрати на іонізацію молекули води електронним ударом у слабкоіонізованій плазмі (2016)
Одинаев С. - Расчет скорости и коэффициента поглощения звука в жидкостях с квазисферическими молекулами, Абдурасулов А. (2016)
Вакарчук І. О. - Ефективна маса атома 4He в надплинній і нормальній фазах, Григорчак О. І., Пастухов В. С., Притула Р. О. (2016)
Ільченко В. В. - Про механізм впливу газового середовища на електрофізичні параметри гетероструктур на основі бар’єра Шотткі з наноструктурованими плівками складу (95% In2О3 + 5% SnO2), Костюкевич О. М., Лендєл В. В., Радько В. І., Голобородько Н. С. (2016)
Chornyi V. S. - Frequency response of split-ring resonators at different types of excitations in Ka-Band, Skripka S. L., Nechyporuk O. Y. (2016)
Горішний М. П. - Структура, оптичні і фотовольтаїчні властивості тонких плівок тетрацену, Вербицький А. Б. (2016)
Куліш В. В. - Спінові хвилі у феромагнітній нанотрубці. Урахування дисипації та спін-поляризованого струму (2016)
Бойко І. В. - Внесок двофотонних електронних переходів у формування активної динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур із постійним електричним полем (2016)
Горячко А. - Пропозиція структури графен/Ge(111) на основі дослі-дження методом скануючої тунельної мікроскопії у надвисокому вакуумі, Мельник П. В., Находкін М. Г. (2016)
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України – 50 років (2016)
Содержание (2016)
Антипова Е. В. - Факторы повышения физической активности у различных возрастных категорий населения, Черкашин Д. В., Антипов В. А. (2016)
Базылюк Т. А. - Формирование концептуальной модели профессиональной деятельности в подготовке тренера по виду спорта в высших учебных заведениях Украины, Гринь Л. В. (2016)
Брелюс Г. М. - Інноваційні методи фізичної реабілітації при лікуванні пресбіопії (2016)
Бикова О. О. - Вплив спеціально спрямованих вправ на рівень підготовленості до змагань гандболістів 13-14 років (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського