Жовтоніжко І. М. - Деякі аспекти формування знань майбутніх фармацевтів як основи ціннісних орієнтацій (на прикладі вивчення математичних дисциплін), Бабакішієва Є. Н. (2017)
Закалюжний В. М. - Домашні досліди та спостереження з фізики в старшій школі, Руденко М. П. (2017)
Золота О. А. - Методичні особливості навчання геометрій Лобачевського та Рімана (2017)
Ковалевская Э. - Дифференциальные уравнения как элемент математического моделирования в преподавании математики, Кветко О. (2017)
Колесник М. О. - Конструювання варіативного компоненту змісту природничої освіти школярів на засадах причинно-системного підходу, Степанюк А. В. (2017)
Коржова О. В. - Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків математичних дисциплін з дисциплінами циклу професійної підготовки майбутніх фахівців із організації інформаційної безпеки (2017)
Кравчук Г. Т. - Підготовка фахівців з фінансів у вищих навчальних закладах розвинутих країн світу (2017)
Люлькова Ю. С. - Готовність майбутніх магістрів освіти до опрацювання результатів експериментальних досліджень як педагогічна проблема, Семеніхіна О. В. (2017)
Мельник О. В. - Оцінкa хімічної обстановки після аварії на об’єктах хімічної промисловості з використанням комп’ютерних технологій, Стельникович М. О. (2017)
Мисліцька Н. А. - Організація навчання майбутніх учителів фізики методики вивчення шкільного курсу фізики основної школи (2017)
Опачко М. В. - Проблеми формування змісту дидактичного менеджменту (2017)
Погребний В. Д. - Узагальнення поняття похідної (2017)
Розуменко А. О. - Узагальнення та систематизація знань студентів при вивченні математичної статистики (2017)
Сагун А. В. - Метод стаи волков и его модификация для решения задачи поиска оптимального пути, Хайдуров В. В., Кунченко-Харченко В. И. (2017)
Семеног О. М. - Академічна лекція і академічний учитель в цифрову епоху: праксеологічний підхід (2017)
Тургунбаев Р. М. - О признаках делимости (2017)
Устаджалилова Х. - Об организации спецкурса по изучению уравнений и неравенств с параметрами по математике в педагогическом ВУЗе (2017)
Церковная И. А. - Возможности STEM-образования в развитии предпосылок инженерного мышления у детей дошкольного возраста (2017)
Чемерис О. А. - Коректність формулювання умови геометричної задачі у науковій діяльності студенті (2017)
Шамшина Н. В. - Вивчення макросів даних в MICROSOFT ACCESS (2017)
Шестакова Л. Г. - Подготовка магистров к работе в профильной школе (2017)
Шинкаренко В. В. - Інформаційні технології як засіб патріотичного виховання учнів у навчально-вихоному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Добровольська А. М. - Роль посібників під час реалізації компетентностного підходу в процесі формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців (2017)
Шамоня В. Г. - Аналіз електронних ресурсів в контексті розвитку та інновацій економічної галузі: досвід СумДПУ, Удовиченко О. М., Юрченко А. О. (2017)
Балюк С. А. - Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня, Медведєв В. В., Воротинцева Л. І., Шимель В. В. (2017)
Василенко М. Г. - Вплив нових вітчизняних добрив і регуляторів росту рослин на мікробіологічні процеси в ґрунті (2017)
Дзюбецький Б. В. - Урожайність зерна скоростиглих гібридів кукурудзи різних сортозмін, Черчель В. Ю. (2017)
Вдовиченко Ю. В. - Технологія виробництва кормів для жуйних тварин згідно з вимогами органічного землеробства в умовах Півдня України, Гратило О. Д., Смєнова Г. С. (2017)
Кукса Ю. А. - Залежність урожайності ріпаку ярого від норм висіву, строків і способів сівби в умовах Північного Степу, Комарова І. Б. (2017)
Шкурко Т. П. - Поведінка високопродуктивних корів узимку за безприв’язно-боксового утримання (2017)
Демчук С. Ю. - Анатомо-гістологічна структура внутрішніх статевих органів кіз зааненської породи, Скорик К. О. (2017)
Моцний І. І. - Застосування похідних неповного пшенично-елімусного амфіплоїда (НПЕА) elytricum fertile в селекції пшениці м’якої озимої, Нарган Т. П., Єриняк М. І., Лифенко С. П. (2017)
Балашова Г. С. - Вплив концентрації сахарози та фітогормонів на процес бульбоутворення картоплі в культурі столонів in vitro, Лавриненко Ю. О., Котов Б. С. (2017)
Белоліпський В. О. - Природні показники ґрунтоутворення та наслідки їх дестабілізації у землеробській практиці (2017)
Вожегова Р. А. - Агрофізичні властивості темно-каштанового ґрунту за різних систем основного обробітку та удобрення на зрошуваних землях, Малярчук М. П., Біляєва І. М., Марковська О. Є. (2017)
Новаковська І. О. - Методологічні аспекти збереження основного національного багатства України (2017)
Бондар С. О. - Урожайність пшениці озимої залежно від системи удобрення в різноротаційних сівозмінах Лісостепу (2017)
Ладанюк А. П. - Комплексування методів теорії керування в системах автоматизації технологічних об’єктів. Частина 1. Загальні положення, Луцька Н. М., Кишенько В. Д., Смітюх Я. В., Шумигай Д. А. (2017)
Джуренко Т. С. - Система спеціалізованого пошуку і відбору маркетингових даних з мережі Інтернет, М’якшило О. М., Романенко В. М. (2017)
Самсонов В. В. - Оптимізація процесу лабораторних досліджень на основі системного підходу, Сільвестров А. М., Скринник О. М. (2017)
Пирог Т. П. - Роль поверхнево активних речовин, синтезованих у різних умовах культивування Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ Ac-5017 і Nocardia vaccinii IМВ В-7405 у деструкції нафтових забруднень, Антонюк С. Б., Никитюк Л. В. (2017)
Барсук Ю. В. - Соціально-економічні аспекти трансформаційного процесу аграрного сектору України (2017)
Драган О. І. - Прикладні аспекти удосконалення нормування праці на підприємствах м’ясопереробної галузі, Бергер А. Д. (2017)
Кузьмін О. В. - Розробка елементів системи управління якістю служби Housekeeping у готельному господарстві, Попович К. В., Вознюк О. В., Лінчевська А. А. (2017)
Жужукіна Н. І. - Мотивація і стимулювання в умовах креативного менеджменту (2017)
Арич М. І. - Характеристика оптимізації антикризового управління страховими компаніями як елемент підвищення їх конкурентоспроможності (2017)
Кундєєва Г. О. - Маркетингова стратегія розвитку зернового комплексу аграрного сектору України, Куліш О. А. (2017)
Шевченко О. Ю. - Енергоматеріальні трансформації в бродильних технологіях, Cоколенко А. І., Васильківський К. В., Бут С. А. (2017)
Лементар С. Ю. - Моделювання процесу розпилення молока дисками з різними конструкціями сопел, Пономаренко В. В., Вересоцький Ю. І., Якобчук Р. Л. (2017)
Долінський А. А. - Особливості впливу конструкції кавітаційних змішувачів на властивості отриманих дисперсних систем, Авдєєва Л. Ю., Жукотський Л. Ю., Макаренко А. А. (2017)
Бржезицький В. О. - Компенсований високовольтний високочастотний реактор, Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М. (2017)
Шаркова Н. О. - Модернізація експериментального стенду для дослідження процесу сушіння одиничних крапель рідинних систем, Турчина Т. Я., Жукотський Е. К., Костянець Л. О. (2017)
Кошова В. М. - Вплив ферментних препаратів на колоїдну стійкість пива, Мисюра Т. Г., Попова Н. В. (2017)
Ситнік Н. С. - Хроматографічне визначення триацилгліцерольного складу переетерифікованих рідких рослинних олій, Демидов І. М., Мазаєва В. С., Голодняк В. О. (2017)
Дубініна А. А. - Способи стабілізації кольору рослинної сировини під час її переробки, Щербакова Т. В., Хацкевич Ю. М., Ленерт С. О., Борисова А. А. (2017)
Дорохович А. М. - Використання модифікованого крохмалю та ізоляту молочного білка в технології затяжного печива спеціального призначення, Петренко М. М. (2017)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Оцінювання цитотоксичної активності молочної сироватки, збагаченої частинками магнію і мангану, Чернюшок О. А., Дмитруха Н. М., Лагутіна О. С. (2017)
Ющенко Н. М. - Визначення технологічних параметрів отримання екстракту сумаху для подальшого використання у технології кисломолочних паст, Грабова Т. Л., Кузьмик У. Г., Пасічний В. М. (2017)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив продуктів переробки горіхової сировини на технологічні властивості борошна пшеничного, Новік Г. В., Олійник С. Г., Запаренко Г. В. (2017)
Устименко І. М. - Обгрунтування режимів гомогенізації емульсій та їх вмісту у складі продукту білково-жирового зернистого, Поліщук Г. Є. (2017)
Дорохович В. В. - Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів зі зниженою калорійністю (2017)
Дітріх І. В. - Способи удосконалення харчування вегетаріанців на основі заміни продуктів тваринного походження насінням чіа, Буй Л. М., Ганжа А. А. (2017)
Лисий О. В. - Натуральна основа для киселю швидкого приготування, Грабовська О. В. (2017)
Грегірчак Н. М. - Дослідження сосисок з включенням кверцетину і нативної кверцетинвмісної сировини подовженого терміну зберігання, Пешук Л. В., Зусько К. В., Іванова Т. М., Заболотня О. О. (2017)
Худік Л. М. - Динаміка компонентів хімічного складу яблук, оброблених після збирання 1-метилциклопропеном, Мельник О. В. (2017)
Москалюк О. Є. - Розроблення паштетів з використанням фітокомплексу злакових культур "Choice", Гащук О. І. (2017)
Гуць В. С. - Вдосконалення теорії моделювання амінокислотного складу напівфабрикатів із зеленої маси рослин, Сімахіна Г. О., Cолодко Л. М. (2017)
До відома авторів (2017)
Гасанов С. С. - Підвищення рівня транспарентності та функціональності державних фінансів в умовах структурних реформ (2017)
Богдан І. В. - Класифікація доходів сектору загальнодержавного управління України згідно з GFSM 2014, Коноваленко Д. В., Яра Т. Ю. (2017)
Ловінська Л. Г. - Собівартість послуг державного сектору України в контексті реформи фінансового управління (2017)
Кириленко О. П. - Формування інституційного забезпечення прозорості бюджетного процесу в Україні (2017)
Дробязко А. О. - Аналіз розвитку банківського бізнесу в україні в першій половині 2017 року, Любіч О. О., Свистун А. О. (2017)
Падерін І. Д. - Математичне моделювання та розрахунок операційного резервного фонду підприємства, Лисенко О. В. (2017)
Шеремета Р. М. - Вступне слово (2017)
Balan O. S. - Administrative management and mechanisms of its development (2017)
Гончаренко О. Г. - Концептуалізація сутності категорії "виробнича система", Кравчук Г. В. (2017)
Kovtunenko K. V. - Estimation of the factors’ influencing on expertise of the projects of international cooperation program, Tanashchuk E. A., Atanasov M. V. (2017)
Лайко О. І. - Податкові важелі підтримки соціально-економічного розвитку територіальних громад (2017)
Наумов О. Б. - Концептуальні засади інституційного регулювання стратегічного розвитку агропромислового виробництва в Україні (2017)
Окландер М. А. - Сегментування онлайн спільнот, Окландер Т. О. (2017)
Романюк С. А. - Брендинг як інструмент управління конкурентоспроможністю національної економіки, Студінська Г. Я. (2017)
Frolova L. V. - Methodical approach to choosing business structures’ economic results managing strategy, Semerun L. V. (2017)
Kharichkov S. K. - Justification instrumental framework ensuring environmental competitiveness of producers, Averihina T. V. (2017)
Дискіна А. А. - Системні технології як елемент смарт-інновацій в контексті концепції смарт-сіті (2017)
Філиппова С. В. - Рецензія на монографію "Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства" (2017)
Філиппова С. В. - Рецензія на підручник "Управлінський облік" (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2016)
Contents (2016)
Dudykevych V. - Security of Cyber-Physical Systems from Concept to Complex Information Security System, Mykytyn G., Kret T., Rebets A. (2016)
Hlukhov V. - Satellite Scientific Data Collection and Accumulation system as a Basis for Cyber-Physical Systems Construction, Lukenyuk A., Shenderuk S. (2016)
Kupin A. - Intelligent Control of Repair Process of Industrial Facilities with Distributed Infrastructure on the Basis of CPS, Muzyka I., Romanov M., Ruban S., Savitskyi O., Kharlamenko V. (2016)
Melnyk A. - Parallel Ordered-Access Machine Computational Model and Architecture (2016)
Melnyk V. - Computer Devices Automatic Synthesis as a Service for FPGA-Based Smart-Sensors of Cyber-Physical Systems, Lopit I., Kit A.. (2016)
Morkun V. - Multiagent Control and Predictive Diagnostics of Distributed Iron Ore Enrichment System Based on CPS, Savytskyi O., Tymoshenko M. (2016)
Popovych R. - Extended Finite Fields in Cryptographic Information Protection (2016)
Tsyhylyk L. - Program Code Parallelization Method (2016)
Yatsuk V. - Characteristic Express Checking Of Admittance Measurement Units For Cyber-Physical Systems, Pokhodylo Y., Bubela T., Yatsuk Y. (2016)
Заруцький Я. Л. - Особливості перебігу травматичної хвороби у постраждалих за поєднаної краніоабдомінальної травми, Ткаченко А. Є. (2016)
Жученко О. П. - Бактеріологічні аспекти гострого апендициту (2016)
Воробей А. В. - Субтотальная колэктомия с мезоректумэктомией в хирургическом лечении болезни Гиршспрунга у взрослых, Махмудов А. М., Тихон В. К., Высоцкий Ф. М., Сенкевич О. И., Новаковская С. А. (2016)
Лупальцов В. И. - Хирургическое лечение осложненной гастродуоденальной язвы (2016)
Гаджиев Дж. Н. - Системная цитокинотерапия с применением беталейкина в комплексном лечении острого язвенного гастродуоденального кровотечения, Аллахвердиев В. А., Сушков С. В., Гаджиев Н. Дж., Ягубова В. И., Лавинская Е. В. (2016)
Васильченко Д. С. - Профілактика ускладнень лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів при ішемічній хворобі серця, Десятерик В. І., Шейко С. О., Звєрєвич Т. І. (2016)
Аль Ширафі Мохаммед Авад - Факторний аналіз у прогнозуванні інфекційних ускладнень після симультанних оперативних втручань з приводу жовчнокам'яної хвороби, Луценко Р. В., Малик С. В. (2016)
Леонов В. В. - Синдром Фітц–Х’ю–Куртіса як передумова виникнення запальних захворювань органів гепатопанкреатобіліарної зони, Маюра Н. А., Линдін М. С. (2016)
Иоффе И. В. - Морфологические критерии тяжести энтеральной недостаточности при разлитом перитоните для определения последующей тактики лечения больных, Лесной В. В. (2016)
Галич С. П. - Роль комп’ютерної томографії при виборі методу абдомінопластики, Симулик Є. В. (2016)
Дмитрієв Д. В. - Профілактика післяопераційної гіпералгезії на основі морфологічного обгрунтування методу аналгезії, Коноплицький В. С. (2016)
Бацак Б. В. - Эффективность радиочастотной абляции аорторенальных симпатических узлов у пациентов при артериальной гипертензии, Гуменюк Б. Н., Трембовецкая Е. М., Беспалова Е. Я., Фанта С. М. (2016)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз результатів ендовазальної лазерної коагуляції та стандартної флебектомії при лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок, Горбовець В. С., Ходос В. А. (2016)
Тронина Е. Ю. - Возможности современных технологий в лечении эмпиемы плевры, Шипулин П. П., Байдан В. И., Севергин В. Е., Байдан В. В., Агеев С. В., Кирилюк А. А., Козяр О. Н., Поляк С. Д., Аграхари А. (2016)
Перцов В. І. - Сучасні підходи до лікування донорських ран у потерпілих при опіках, Одностеблиця О. Л., Пономаренко О. В. (2016)
Усенко А. Ю. - Изучение морфологических особенностей подчелюстных слюнных желез после резекции желудка в эксперименте, Косенко Д. К., Савицкая И. М. (2016)
Герцен Г. И. - Сращение дефекта кости под влиянием радиальной экстракорпоральной ударно–волновой терапии в эксперименте, Се–Фей Се–Фей, Остапчук Р. М., Лесовой А. В., Жеребчук В. В. (2016)
Гайович В. В. - Метаболічні зміни скелетних м’язів при травматичному ушкодженні периферійного нерва та аутопластиці в експерименті, Магомедов А. М., Макаренко О. М., Савосько С. І. (2016)
Колесник И. П. - Пути улучшения хирургического лечения рака желудка (2016)
Белов С. Г. - Перфорация пептической язвы: нестандартные ситуации и нестандартные решения, Тамм Т. И., Мамонтов И. Н., Непомнящий В. В. (2016)
Ганжий В В. - Мальротация кишечника у пациента при наличии ущемленной паховой грыжи, Колесник И. П., Марусий А. И. (2016)
Попадюк О. Я. - Ендоваскулярне припинення ерозивної кровотечі з язикової артерії, Грищук О. І., Гінчицький В. Р. (2016)
Лігоненко О. В. - Спостереження емболії стегнової артерії, спричиненої кулею, Дубинський М. В., Безкоровайний О. М., Величко Д. А., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2016)
Гринь С. А. - Загрязнение окружающей среды газообразными, жидкими и твердыми соединениями ванадия, Питак И. В., Звягинцева Ю. Ю., Ляпунова О. В., Цалина Д. С. (2016)
Львов А. С. - Морфофункциональная типология и развитие двигательных качеств студентов специальной медицинской группы (2016)
Товкун Л. П. - Освітлення навчальних приміщень як чинник впливу на здоров’я учнів (2016)
Беліченко М. А. - Модель представлення знань та використання інформаційного ресурсу в системі дистанційного навчання, Кравченко Ю. В. (2016)
Біхдрікер А. С. - Спосіб контролю завантаженості промислових транспортних рейкових засобів (2016)
Дубініна А. А. - Сучасний стан розвитку технологій зберігання плодів і овочів, Летута Т. М., Новікова В. В., Фролова Т. В. (2016)
Єгорова О. В. - Про особливості формування цільової функції в задачі розподілу робіт між учасниками проектних команд, Онищенко О. І. (2016)
Марьин С. А. - Обобщение понятий по признакам: методы теории приблизительных множеств, Ситников Д. Э., Коваленко А. И. (2016)
Турчак А. М. - Генерація множини ядер продукційних правил в системах управління оцінюванням знань, Єгорова О. В., Златкін А. А. (2016)
Федухин А .В. - О важных следствиях з формулы DN-распределения наработки до отказа, Ярошенко В. Н., Муха А. А. (2016)
Чудик І. І. - Попередження жолобоутворення при бурінні похило-скерованих свердловин, Різничук А. І., Гриджук Я. С., Юрич А. Р. (2016)
Шустов А. В. - ІЧ-сушіння рослинної сировини, Товпига Д. А. (2016)
Юрич Л. Р. - Метод забезпечення експлуатаційної надійності та оцінки залишкового ресурсу елементів бурильної колони (2016)
Бондар О. Б. - Роль лісів та групування типів лісу на водозборах рік, Мусієнко С. І., Ткач Л. І. (2016)
Асєєва Ю. О. - Проблема адаптації дітей з різним ступенем сколіозу, Коломієць С. І. (2016)
Ваколюк Л. М. - Гігієнічні аспекти проблеми ожиріння (огляд літератури), Дударенко О. Б. (2016)
Дегтярева О. В. - Динамика концентрации сывороточного неоптерина и СРБ, в зависимости от степени развития осложнений у больных острым коронарным синдромом (2016)
Дуднікова М. О. - Оцінка антибактеріальної ефективності відбілювальних засобів індивідуальної гігієни порожнини рота (2016)
Клітинська О. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей 6-7 років, які постійно проживають в умовах біогеохімічного дефіциту фтору та йоду, Мухіна Я. О., Лайош Н. В. (2016)
Лавринюк В. Є. - Кардіологічні аспекти диференційованої реабілітації після перенесеної прееклампсії, Грейда Н. Б., Кирпа С. Ю. (2016)
Полстяной А. А. - Подагра: исторический обзор (2016)
Бєлозьорова О. В. - Методологічні аспекти удосконалення медикаментозного забезпечення військовослужбовців з бойовою хірургічною патологією (2016)
Лучків Н. Ю. - Дослідження фенольного складу перспективних видів лікарських рослин (2016)
Гулянич М. М. - Аналіз тестування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби (2016)
Кульгінський Є. А. - Польський досвід децентралізації державного управління системою охорони здоров’я для України (2016)
Жуйкова К. В. - Формалізація моделі загроз енергетичної безпеки, Гулак Г. М. (2016)
Гакман А. В. - Закордонний досвід рекреаційно-оздоровчої діяльності у рамках дозвілля з людьми похилого віку, Байдюк М. Ю. (2016)
Файдевич В. В. - Місце травматизму в тренувальному процесі серед студентів, які займаються баскетболом (на прикладі Луцького національного технічного університету), Дмитрук В. С. (2016)
Колесова О. С. - Економічне становище і перспективи розвитку Російсько-Американської компанії від створення до продажу Аляски 1867 року, Черевко О. С. (2016)
Невгод А. О. - Пропагандистська робота США у Європі періоду Другої світової війни, Мальований О. О. (2016)
Погребенник А. І. - Суспільні відносини та побут в середовищі катарських громад Окситанії в ХІІ-XIV столітті (2016)
Шудляк Н. О. - Придорожні хрести Вінниччини (матеріали польових досліджень) (2016)
Білоусов О. С. - Міжнародна інформаційна безпека як спільна задача світового співтовариства (2016)
Серая О. В. - Моделирование объединения Корейского полуострова: определяющие факторы и особенности (2016)
Стратюк В. І. - Релігія як фактор впливу на сучасні міжнародні відносини (2016)
Біловус Г. Г. - Бібліографічне франкознавство у Львівському університеті: стан, перспективи розвитку (2016)
Кофто Д. Г. - Світоглядні аспекти бібліотечно-інформаційної культури епохи цифрових технологій (2016)
Шевцова Ю. О. - Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів, які індексуються в наукометричних БД (2016)
Никорак Н. Ю. - Музично-драматична творчість Я. Ярославенка крізь призму епістолярних діалогів із С. Черкасенком (2016)
Савченко А. С. - Действие принципа порождающих моделей в Восьмой симфонии А. Брукнера (2016)
Яців Р. М. - Мистецтво екслібрису Мирона Левицького, Турчиняк Я. І. (2016)
Колмаков Є. О . - Напрями формування міських багаторівневих громадських просторів (2016)
Алексенко С. Ф. - Особливості перекладу cоціолекту кокні (2016)
Багацька О. В. - Досвід лінгвокогнітивного аналізу англомовних афоризмів у перекладацькій практиці, Мельник С. М. (2016)
Головань Т. П. - Оповідання Богдана Жолдака: структура хаосу (2016)
Коваленко І. Ю. - Анімалістична казка як вид казки, Баранова С. В. (2016)
Козлова В. В. - Міжкультурний аспект мовленнєвого впливу (2016)
Котух Н. В. - Лінгвокультурна самобутність української фразеології в аспекті евфемізації (2016)
Куриленко Д. В. - Фентезі vs химерна проза: ідіостиль ірреального (2016)
Пересада І. В. - Упровадження інтерактивних методів і технологій навчання німецької мови як засіб розвитку творчого потенціалу студентів (2016)
Попович Е. С. - Английский глагол как "абсолютная" единица текста художественной литературы, Петрова Е. И., Томенко М. Г. (2016)
Саварин Т. В. - Українська основа лемківського весільного обряду в його локально-регіональних варіантах (власне весілля), Павлишин Г. Я. (2016)
Сидоренко Л. М. - Творення гірничої термінології в англійській мові, Дернова Т. А. (2016)
Солецький О. М. - Емблематичні модифікації ритуально-магічного семіозису (2016)
Сухачова Н. С. - Семантичний аналіз термінологічних одиниць парцели subordinates / підлеглі на основі концептуальної моделі домену management / менеджмент (2016)
Воропаєва Т. С. - Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України (1991–2016), Костенко В. С. (2016)
Ємельяненко Г. Д. - Особливості гносеологічної проблематики в творчості теоретика протестантизму П. Тілліха, Пучков О. І. (2016)
Залужна А. Є. - Естетичні засади буття людини у світі культури: Київська світоглядно-антропологічна філософська школа (2016)
Запорожець В. А. - Дослідження православ'я у вітчизняній релігієзнавчій науці: ХІХ – початок ХХІ століття (2016)
Туренко В .Е. - Причини модернізації вітчизняної філософської освіти в контексті сучасних запитів ринку праці, Соболь Т. В., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Шпачинський І. Л. - Філософія освіти крізь призму творчості В. О. Сухомлинського, Войтенко О. В. (2016)
Бричка А. В. - Феномени аскетизму та старецтва в контексті духовної культури України XVIII століття (2016)
Кондратюк В. Ю. - Творчість Валерія Ковтуна в контексті розвитку хореографічного мистецтва України (2016)
Лапчук О. О. - Етнофестивалі як засіб формування національної парадигми міської культури (на прикладі фестивалів Луцька) (2016)
Литвиненко А. І. - Митець у тоталітарному режимі (лабіринтами професійної долі Володимира Кабачка) (2016)
Мурашевич Т. Д. - Екслібрис як форма культури, Паланюк О. Я. (2016)
Парфьонова О. І. - Мистецтво як сновидіння. Літературні рецепції філософії Ф. Ніцше (2016)
Волкова Д. Є. - Актуальний стан гармонізації конституційного законодавства України про громадські організації з міжнародними стандартами (2016)
Демченко В. Г. - Мажоритарна виборча система: порівняльно-правова характеристика (2016)
Дорощук М. З. - Проблеми правового забезпечення післядипломної медичної освіти та їх правові наслідки (2016)
Зубар В. М. - Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах (2016)
Крайник Г. С. - Поняття та ознаки злочину за кримінальним законодавством України, Овчаренко А. Є. (2016)
Мітаревська В. В. - Історичний розвиток інститутів амністії та помилування в Україні (2016)
Панькова З. Л. - Механізм надання адміністративних послуг в сфері економіки (2016)
Раковська Ю. В. - Зростаюча загроза торгівлі людьми для біженців, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які шукають притулку (2016)
Северин А. Ю. - Завдання кримінально-правової політики (2016)
Сілін Є. С. - Деякі правові колізії у системі вищої освіти (2016)
Снітко А. І. - Правові засади забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в сфері сільського туризму (2016)
Швагер О. А. - Виведення неплатоспроможних банків з ринку: правові аспекти взаємодії уповноважених суб'єктів системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні (2016)
Шеверєва В. Є. - Використання мережі Інтернет під час виборчого процесу: комплексний аналіз (2016)
Шевченко Е. С. - Социальная справедливость и преодоление бедности в государстве за концепцией солидаризма (2016)
Шпомер А. І. - Правове регулювання діяльності державного вищого навчального закладу як суб'єктагосподарської діяльності (2016)
Шпуганич І. І. - Правові підстави припинення благодійної організації (2016)
Бончук Н. В. - Психологічні аспекти толерантності старших підлітків (2016)
Вовченко О. А. - Психолого-педагогічний вплив корекційно-розвиткових занять на становлення та формування життєвих компетентностей дітей з порушеннями слуху (2016)
Ларін Д. І. - Методологічна криза кінця XIX століття та її значення у становленні нової психологічної парадигми (2016)
Лобода А. В. - Досвід прийняття і творення підлітками добрих учинків (2016)
Моісєєнко К. О. - Аналіз ціннісних аспектів розвитку особистісно-професійного потенціалу під час навчання у ВНЗ (2016)
Пелюстка М. И. - Психосоматическая методика "Замок" (2016)
Ралко А. І. - Пілотажне дослідження ключових якостей аудитора (2016)
Сердюк Н. І. - Особливості впровадження соціально-психологічного тренінгу "вчимося бути привабливими" (2016)
Ставицький О. О. - Професійне самовизначення інвалідизованої особи, Сищук Л. С. (2016)
Федан О. В. - Теоретичний аспект поняття "автентичність" у філософських та психологічних науках (2016)
Яновська Т. А. - Особливості становлення ідентичності у підлітковому віці (2016)
Барсук С. Л. - Навчання діалогічного мовлення курсантів – майбутніх судноводіїв через взаємодію в професійно-орієнтованих ситуаціях (2016)
Бірецька Л. С. - Особливості формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні (2016)
Бісмак О. В. - Система професійної підготовки фізичних терапевтів в Ізраїлі (2016)
Вайнтрауб М. А. - Педагогічні умови впровадження проектних технологій у вищих навчальних закладах на прикладі викладання курсу "Методи технічної творчості" (2016)
Візір В. А. - Сучасний стан підготовки лікаря-кардіолога: проблеми та перспективи, Буряк В. В., Заіка І.В. (2016)
Дика Н. М. - Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту, Огарь Ю. В. (2016)
Єрмаков С. В. - Методи та прийоми організації ефективного засвоєння навчального матеріалу в процесі викладання лекцій, Семенишена Р. В. (2016)
Іванюк Г. І. - Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928), Антипін Є. Б. (2016)
Іванюк Г. І. - Педагогічні ситуації як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи, Чеснова М. Є. (2016)
Кравченко В. М. - Мультимедійні технології в контексті модернізації професійної підготовки викладачів вищої школи (2016)
Лебідь О. В. - Стратегічне планування в контексті стратегічного управління загальноосвітнім навчальним закладом (2016)
Мельник Н. І. - Концепція дослідження професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: стратегічний аспект (2016)
Мельник О. С. - Підготовка фахівців комп'ютерних спеціальностей з урахуванням євроінтеграційних процесів (2016)
Ніколенко Л. М. - Стан соціальної довіри у молодіжному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Овчаренко В. Ю. - Робочий зошит як компонент навчально-методичного комплексу вивчення хімічних дисциплін (2016)
Осадча Н. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства (2016)
Преснер Р. Б. - Моделі іншомовної підготовки дорослих (2016)
Рожков Ю. Г. - Концепція формування фахової компетентності у студентів аграрних ВНЗ (2016)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Теоретичні засади організації педагогічного процесу в дошкільних установах зарубіжних українців у США та Канаді (2016)
Рябоконь Л. В. - Ефективність використання тренінгових методів навчання під час вивчення дисципліни "основи здоров'я", Пліско В. І. (2016)
Самохвал О. О. - Теоретичні основи змісту професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі у ВНЗ України (2016)
Синишин Л. О. - Вплив державної освітньої політики на розвиток художньо-промислової освіти Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Сич Р. В. - Обґрунтування педагогічних умов формування умінь з особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Сусловець С. О. - Застосування інтерактивних методів навчання говоріння при викладанні професійно спрямованої англійської мови студентам-медикам (2016)
Трофаїла Н. Д. - Етапи професійної підготовки майбутніх вихователів у процесі емоційного розвитку дітей дошкільного віку (2016)
Фінчук Г. В. - Психолого-педагогічні особливості проблеми сімейного виховання в зарубіжжі, Палій В. П. (2016)
Хмелевська Л. П. - Люблю людей, які навчають!, Таран О. Б. (2016)
Шевченко М. Ю. - Особливості організації індивідуальної роботи з іноземної мови для здобувачів вищої освіти педагогічних ВНЗ, Удич В. С. (2016)
Шиліна А. Г. - Використання ресурсів мережі Інтернет у рамках інтерактивного навчання на заняттях з англійської мови у немовних ВНЗ (2016)
Шундель Т. А. - Развитие письменной иноязычной компетенции студентов неязыковых специальностей при помощи переводческой деятельности (2016)
Андрушко А. В. - Методи управління валютним ризиком банку, Кінєва Т. С. (2016)
Атанасова С. Н. - Аспекты изучения спектра транспортных услуг для международных перевозок (2016)
Балацька Н. Ю. - Імідж як фактор конкурентоспроможності готельного підприємства, Кушнір Д. М. (2016)
Богданюк О. В. - Оцінка впливу чинників на урожайність плодово-ягідних культур в контексті ефективного управління садівництвом (2016)
Галагурич В. В. - Брендинг як інструмент економічного розвитку території (2016)
Гнатенко Є. П. - Сучасні методики аналізу дебіторської заборгованості, Лебедик А. М. (2016)
Гнатенко М. К. - Державна підтримка інноваційного розвитку в контексті сталого розвитку регіонів (2016)
Головко А. Я. - Створення ендаумент-фондів як складова інтеграції України у світовий освітній простір (2016)
Гошовський Т. Р. - Сучасне становище банківської системи в Україні, Фурдичко Л. Є. (2016)
Давиденко Д. О. - Формування процедури надання фінансової послуги на ринку житлової нерухомості (2016)
Дударенко С. В. - Моделювання сталого розвитку регіону через керування приростами потужності ТЕС (2016)
Дяченко В. С. - Моделювання економічної стійкості виробничо-господарських структур у сільськогосподарському виробництві (2016)
Жарун О. В. - Особливості інвестування аграрних підприємств, Соколюк С. Ю., Ткачук С. П. (2016)
Желєзняк А. М. - Управління витратами в механізмах підвищення ефективності аграрних підприємств (2016)
Загородня І. В. - Організація і розробка бізнес-планування підприємств з виробництва гардинно-тюлевих виробів (2016)
Кислюк Л. В . - Аналіз стану електронної агроторгівлі в Україні (2016)
Kischak I. T. - International financial support of the Ukrainian cross-border cooperation projects, Korneva N. O. (2016)
Коверник Н. В. - Особливості планування і фінансування видатків бюджету на освіту (2016)
Копиця І. М. - Історичний та сучасний аспект "матеріально-технічна база підприємства" (2016)
Копиця І. М. - Оцінка джерел коштів для формування та розвитку матеріально-технічної бази торгового підприємства (2016)
Кулик В. О. - Оцінка впливу заробітної плати сільського населення на рівень зайнятості в Україні (2016)
Лисак В. Ю. - Зародження та формування поняття "економічний потенціал", Олійник О. С. (2016)
Непочатенко О. О. - Страхування сільськогосподарських ризиків, Юдін В. К. (2016)
Нечаєва І. А. - Оцінка ефективності менеджменту організації на прикладі машинобудівного підприємства, Савчук І. О. (2016)
Нітман І. І. - Особливості інституційного середовища малого та середнього підприємництва (2016)
Павленко О. П. - Управління залученими ресурсами комерційного банку: сутність, методи та джерела фінансування, Журбенко С. І. (2016)
Павлюк Т. І. - Проблеми та перспективи залучення іноземного капіталу в аграрний сектор України, Гусак К. Ю. (2016)
Паньков О. Б. - Інвестиційна діяльність підприємств машинобудування в регіонах (2016)
Перчук О. В. - Функціонування підприємств сфери теплопостачання в умовах децентралізації (2016)
Петренко І. П. - Теоретико-методичні засади класифікації інвестицій, Безпалий Р. В. (2016)
Подоляк В. Р. - Критичний огляд концепції корпоративного брендингу як ключового компоненту корпоративної репутації (2016)
Пристемський О. С. - Оцінка джерел фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх фінансової безпеки (2016)
Салікова А. В. - Напрямки виходу підприємства з фінансової кризи (2016)
Сейсебаєва Н. Г. - Методи аналізу і прогнозування банкрутства підприємств, Топчанюк О. В. (2016)
Слободянюк Г. О. - Характеристика програмногозабезпечення управління праці та соціального захисту населення, Кузьміна О. М. (2016)
Соболєва Г. Г. - Управління фінансами підприємства (2016)
Стеблянко І. О. - Матриця трансформації структурного типу регіональної економічної політики (2016)
Шикіна О. В. - Аналіз стану розвитку готельного господарства Одеської області, Дьяченко Д. В. (2016)
Власенко О. М. - Аналіз деяких напрямків наукових досліджень з питань організації медичного забезпечення Збройних сил України, Галушка А. М., Булах О. Ю., Стриженко В. І. (2016)
Жаховський В. О. - Концепція реформування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України: погляди на формування та реалізацію, Лівінський В. Г. (2016)
Іващенко С. М. - Вплив емоційного стану військовослужбовців частин зв’язку Збройних Сил України на якість виконання ними навчальних завдань (2016)
Казмірчук А. П. - Організація надання спеціалізованих видів медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим учасникам АТО, Дрюк М. О., Денисенко І. Г., Циц О. В. (2016)
Кучер В. І. - Стан здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України за контрактом (2016)
Ласиця Т. С. - Методологічні засади навчання та залучення медичних сестер до профілактики серцево-судинних захворювань, Мороз Г. З., Гідзинська І. М., Дзізінська О. О. (2016)
Ткачук І. М. - Роль медичної сестри первинної медичної допомоги у впровадженні засад здорового способу життя у військовослужбовців, Мороз Г. З., Воронко А. А., Бібік Т. А., Гайшун Т. О., Рум'янцева Н. І. (2016)
Верба А. В. - Визначення джерела інфікування нозокоміальною флорою бойових поранень кінцівок на підставі аналізу мікрофлори на різних етапах лікування, Хоменко І. П., Кондратюк В. М., Костенко І. Г., Котилевський М. І., Олійник О. В., Добровольський В. М., Марченко О. В., Олійник В. М., Собкова Ж. В. (2016)
Жабоедов Г. Д. - Эволюция диагноза "глаукома", Рыков С. А., Петренко О. В., Третяк В. В., Ивченко Т. Ю. (2016)
Котко О. М. - Аналіз оптимізації методів знеболення у пацієнтів з вогнепальним пошкодженням нижніх кінцівок, Тхоревський О. В., Рак К. В., Хитрий Г. П. (2016)
Сотников А. В. - Бойова поєднана вогнепальна травма тазу, ускладнена анаеробною неклостридіальною інфекцією. Досвід лікування на етапах медичної допомоги, Гибало Р. В., Макаров Г. Г., Сапа С. А. (2016)
Страфун С. С. - Хірургічне лікування поранених з паралічем двоголового м'яза плеча внаслідок вогнепальних та мінно-вибухових ушкоджень периферичних нервів, Борзих Н. О., Гайко О. Г., Борзих А. В., Савка І. С., Цивіна С. А., Шипунов В. Г., Лакша А. А (2016)
Хитрий Г. П. - Особливості інтенсивної терапії при тяжкій бойовій травмі черепа та головного мозку, Рабощук О. В., Онищенко А. К. (2016)
Єрьоменко Г. В. - Порушення функції нирок у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Оспанова Т. С., Бездітко Т. В. (2016)
Иванов Д. А. - Об особенностях военной психиатрии и смежных с ней дисциплин, Рычка О. В. (2016)
Литвин О. В. - Клінічні особливості дисциркуляторної енцефалопатії у осіб працездатного віку (2016)
Мясников Г. В. - Комплексна оцінка гіполіпідемічних та плейотропних ефектів статинів в перші 10 діб гострого коронарного синдрому зі стійким підйомом сегменту ST на електрокардіограмі, Левшова З. В., Сидорова Л. Л. (2016)
Прокопчук С. М. - Ефективність схем ерадикаційної терапії при лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки у військовослужбовців (2016)
Сапожніков А. Р. - Стан захворюваності на туберкульоз у Збройних Силах України (2016)
Сайко О. В. - Антиконвульсивна сугестивна психотерапія у лікуванні хворих на післяінсультну епілепсію похилого віку (2016)
Стаднік С. М. - Аритмії як чинник ризику когнітивної дисфункції (2016)
Ткачов А. В. - Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку,отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції, Алєксєєв О. М., Сайко О. В., Лучкевич М. П., Березяк А. М., Кльонова О. Л. (2016)
Ткачук С. І. - Локалізація ураження легень при негоспітальній пневмонії у військовослужбовців в Західному регіоні України (2016)
Трихліб В. І. - Ускладнений перебіг гострих респіраторних захворювань та гострих тонзилітів у військовослужбовців, Грушкевич В. В., Третьяков В. В., Боклан Ю. О., Ткачук С. І., Марущенко К. Ю., Антоненко Л. П. (2016)
Чурсіна Т. Я. - Ендотеліальна дисфункція – патогенетичний чинник виникнення і прогресування серцевої недостатності, Міхалєв К. О. (2016)
Швец Н. И. - Диагностика и лечение артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом, Бенца Т. М., Казмирчук А. П., Голод А. Г. (2016)
Шиць А. М. - Варіабельність серцевого ритму в оцінці стану серцево-судинної системи у військовослужбовців Збройних Сил України із зони проведення антитерористичної операції з супутнім посттравматичний стресовим розладом, Березовський В. А., Мостовий С. Є., Динник О. Б. (2016)
Щепанков С. М. - Багатомісячна динамика психофізіологічного стану військовослужбовців миротворчого контингенту під час проходження служби на африканському континенті (2016)
Якименко И. Л. - Особенности артериальной гипертензии при сочетании с нарушениями пуринового обмена у мужчин (2016)
Янчук А. М. - Ведення хворих через один рік після стентування коронарних артерій на амбулаторному етапі в умовах реальної клінічної практики, Сидорова Н. М., Воронко А. А. (2016)
Анікєєва Т. В. - Сучасні можливості оцінки структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом (2016)
Данчин А. А. - Раневая баллистика. Биофизические аспекты формирования огнестрельных ран мягких тканей свода черепа, Полищук Н. Е., Данчин Г. А. (2016)
Казмірчук А. П. - Інноваційний портативний електрокардіографічно-фотометричний програмно-апаратний комплекс: нові діагностичні можливості в різних галузях військової медицини, Мясников Г. В., Софієнко С. В., Бугай О. О., Воронко А. А., Чайковський І. А., Будник М. М., Дегтярук В. І., Фролов Ю. О. (2016)
Кущевская Н. Ф. - Исследование новых нанокомпозитов ферромагнетиков в терапии железодефицитной анемии, Куртсеитов Л. К., Мосиенко В. С. (2016)
Цвигун Г. В. - Магнитно-резонансной томографии в диагностике "скрытых" переломов костей скелета, Хеда Н. И., Цыбенко Л. Д., Савка И. С. (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Пряжнікова К. В. - Моделювання динаміки рудопотоку на гірничо-збагачувальному комбінаті в умовах багатозонного тарифу на електроенергію, Бєлкіна І. А., Кочура Є. В. (2017)
Садовой О. С. - Варианты и преобразование структур однофазных трансформаторов и реакторов с витыми магнитопроводами (2017)
Небилиця А. Ю. - Цифровий кросовер підсистем кодування мовного сигналу (2017)
Ізотов В. Ю. - Технологія отримання вуглецевого матеріалу з оптимальним розподілом пор за розмірами для електродів суперконденсаторів, Гавриков Д. С., Кольцов І. В., Селихова А. В., Клюй М. І., Бєляєв О. Є., Бурлака І. М., Ярмоленко Д. О. (2017)
Оксанич А. П. - Структурні властивості поруватого кремнію, отримані методом електрохімічного травлення, Когдась М. Г., Чебенко В. M. (2017)
Ivanchikov S. - The analysis of high temperature impact on epitaxic structures and contact systems for photoelectric transducers, Nikonova Z., Nyebesnyuk О., Nikonova A., Zakhoda A. (2017)
Славко Г. В. - Розробка та інтеграція плагінів математичного спрямування у систему дистанційної освіти moodle, Решетило В. В., Шевченко С. В. (2017)
Запорожець О. І. - Удосконалення складової оцінювання авіаційного шуму для випадку його випромінювання у задній сектор, Левченко Л. О. (2017)
Жуковський В. В. - Про деякі підходи до створення програмних комплексів комп’ютерного моделювання підземних процесів (2017)
Подкопаев С. В. - К вопросу о соударении твердых тел при внезапном обрушении боковых пород в горную выработку, Иорданов И. В., Чепига Д. А. (2017)
Вдовиченко В. О. - Сервісно-ресурсна модель функціонування міського громадського пасажирського транспорту (2017)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия тонких слоев бетонной смеси с вертикальными стенками вибрационной формы, Лукьяненко В. П. (2017)
Лапшин О. Є. - Випробування гідравлічних завіс призначених для очищення рудникового повітря від шкідливих домішок в підземних виробках шахт, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2017)
Черниш Є. Ю. - Екологічна формалізація напрямів впливу на довкілля відходів переробки фосфоритової сировини, Пляцук Л. Д. (2017)
Алєксєєва Т. М. - Дослідження показників стану здоров'я дітей м. Кременчука, Колібська І. С. (2017)
Zhytska L. - Bioindication research of sulfur compounds aerotechnogenic dissemination into the atmosphere of Cherkasy with the use of Acer platanoides L., Goncharenko Т. (2017)
Кружилко О. Є. - Оцінка виробничих ризиків як метод управління охороною праці на підприємствах металургійної промисловості, Сторож Я. Б., Богданова О. В., Полукаров Ю. О. (2017)
Козарь В. І. - Геоморфологічний аналіз території м. Кременчука, Козарь Л. М., Ільченко В. В. (2017)
Русіна Н. Г. - Використання 3D-моделей рельєфу місцевості при проектуванні сучасної системи протиерозійних заходів, Люльчик В. О., Лагоднюк Р. А. (2017)
Кириленко І. Г. - Продовольча безпека України в світлі сучасних тенденцій світової економіки, Івченко В. Є., Дем’янчук В. В. (2017)
Shulga O. А. - Economic policy of the state on solving socio-economic contradictions of agrarian sector (2017)
Андрійчук В. Г. - Методичні підходи до визначення меж землекористування в умовах загрози монополізації ринку оренди землі, Сас І. С. (2017)
Вишнівська Б. В. - Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності (2017)
Мамчур Л. В. - Формування організаційно-економічного механізму збалансованого розвитку ринку м'яса та м’ясопродуктів (2017)
Yermakov O. Yu. - Methodological principles of formation of alternative investing mechanisms in the agrarian sector of the Ukrainian economy, Novak I. M. (2017)
Віленчук О. М. - Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні (2017)
Павлик В. П. - Інформаційно-аналітична модель організації господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Pajerska E. D. - Availability of food in terms of region (2017)
Гавриш О. А. - Загальна логіка і принципи моделювання контролю менеджерських рішень, Лопатинська Ю. В. (2017)
Видатна постать агроекономічної науки (до 80-річчя з дня народження Трегобчука В. М.) (2017)
Килипенко В. В. - Інструмент маркетингової діяльності в управлінні підприємством (2017)
Гіренко Ю. О. - Аналіз стану модернізації вітчизняних хмелярських підприємств (2017)
Збарський В. К. - Біоекономіка у розвитку АПК України (рецензія на монографію Байдала В. "Біоекономіка в Україні: формування, перспективи розвитку та макроекономічні впливи") (2017)
Беженар І. М. - Фундаментальний внесок у теорію і практику формування соціального капіталу (2017)
Вітвіцькому Володимиру Валентиновичу – 70 (2017)
Зіновчуку Віталію Володимировичу – 60 (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Ал Касем В. Ю. - Особливості становлення графічної системи середньофранцузької мови XIV–XV століть (2017)
Белла М. В. - Гипертекст: организация, структурирование и стратегия чтения, Маслова А. Н. (2017)
Білик О. І. - Лексико-граматичні засоби вербалізації концепту past в американському передвиборчому дискурсі (2017)
Божко О. С. - Засоби лексичної номінації атмосфери саспенс у художніх творах жанру хоррор (2017)
Бортун К. О. - Форми спільної дії в українській мові як виразники імперативності (2017)
Бухінська Т. В. - Характеристика розміру та частоти вживання різних типів речень у творах Г. Грасса (2017)
Vitalish L. P. - Mittel der bildhaftigkeit in deutschen sprichwörtern (2017)
Войцехівська Н. К. - Зовнішні характеристики мовців у конфліктному діалогічному дискурсі (2017)
Glushchenko V. A. - The role of biographical facts of prominent linguists in the course of "general linguistics", Tyshchenko K. A. (2017)
Гнезділова Я. В. - Метакомунікативний вокабуляр на рівні інтратекстуальної реальності (2017)
Гольтер І. М. - Міжмовні порівняння польської та української мов: лінгводидактичний аспект (2017)
Горбачова Н. І. - Визнання провини та вибачення у репліках персонажів англомовних кінофільмів: прагмалінгвістичний аспект (2017)
Дегтярьова Є. О. - Роль внутрішнього мовлення у французькій мінімалістичній інтрагетеродієгетичній оповіді (2017)
Денисюк Ю. І. - Застосування автоматизованого контент-аналізу для дослідження текстових категорій (на матеріалі президентських меморандумів Барака Обами) (2017)
Домброван Т. И. - Синтаксическая деривация в лингвосинергетическом освещении (2017)
Захарова Н. О. - Phrase, énoncé, énonciation як складові процесу каузації у межах лінгвістичної теорії Гюстава Гійома (2017)
Зубрик А. Р. - Перекладацький аспект нелітературної лексики у творах художньої літератури (2017)
Іваночко К. М. - Акцентуаційні особливості каузативів дев’ятого структурного класу з ад’єктивними основами пізньопраслов’янської рухомої акцентної парадигми в південно-західних говорах української мови (2017)
Кійко Ю. Є. - Темпоральність у сучасних німецьких та українських медійних замітках із фрактальної перспективи (2017)
Кійко С. В. - Полісемія в німецькій технічній термінології (на матеріалі дієслів-термінів) (2017)
Кліщевська М. Є. - Вербалізація міфології маркетингового дискурсу (2017)
Ковальова Я. В. - Лінгвофілософські рефлексії в австрійській автобіографічній прозі (2017)
Куцак Г. М. - Співвідношення ономасіологічної й словотвірної структур у похідному слові (2017)
Кушлик О. П. - Обмеженість континууму словотвірних значень відсубстантивних дієслів асоціативно-метафоричної мотивації в українській мові (2017)
Лесінська О. М. - Семантика препозиційних іменників в іменниковому словосполученні на позначення людини у творах детективного жанру (2017)
Лещенко Г. В. - Принципи когнітивно-емотивної обробки художнього наративу (2017)
Лисова К. А. - Лінгвокогнітивна специфіка осмислення образності лімінального: відкладена категоризація (2017)
Мацьків П. В. - Мовна картина світу в контексті суміжних наукових понять (2017)
Молоткіна Ю. О. - Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові (2017)
Некрылова Е. Л. - Преобразование объекта глагольного действия как универсальный критерий переходности (2017)
Пампура С. Ю. - Історико-культурний аспект етимологічних досліджень запозиченої лексики в працях лінгвістів ХІХ – початку ХХІ ст. (2017)
Паночко М. М. - Українська суспільно-політична термінологія кінця ХІХ – початку ХХ ст.: лексикографічний аспект (2017)
Пасенчук Н. В. - Мовленнєві акти в перекладі: теоретичний аспект (2017)
Петрів Х. В. - Соціолінгвістичні виміри концепту НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ у фреймі української реальності (2017)
Плахотнікова О. Ю. - Корпус українського транскрибованого усного мовлення: засади створення (2017)
Присяжнюк Л. Ф. - Оніричний хронотоп сучасної англомовної крос-культурної прози: нарис із лінгвістичної психопоетики (2017)
Приходько Г. І. - Лексико-граматичні інтенсифікатори оцінних структур (2017)
Рибакова К. А. - Образна лексика як вербальна складова частина образу вікторіанської Англії (2017)
Романова Н. В. - Семантика емотивної лексики в контексті німецької епістолярної традиції (на матеріалі листування між Ф. Шиллером і й. В. Ґете) (2017)
Сегін Л. В. - Структура мікротопонімів селищ Щербинівка й Петрівка міста Торецька Донецької області, Рухленко Є. С. (2017)
Сидоренко Т. В. - Тропеїка запаху і смаку у функціональних виявах (на матеріалі романів Дж. Харріс та Е. Бауермайстер) (2017)
Сіроштан Т. В. - Назви дій у словотвірній системі праслов’янської мови (2017)
Солюк Л. Б. - Стійкі дієслівно-іменні сполуки у функції предикатора в німецькій та українській мовах (2017)
Сорока Т. В. - Релігієзнавчий компонент змісту сематичної структури українських та англійських аксіономенів (2017)
Стецик М. С. - "Незглибима глибінь" стефаникового слова (до проблеми жанрової зумовленості авторського мовомислення) (2017)
Субота Л. А. - Термінологічна лексика професійно орієнтованих текстів (2017)
Тінкован О. С. - Проблема класифікації іменників за ознакою числа в сучасній англістиці (2017)
Tkachuck T. I. - Translating culture: foreignization vs domestication (2017)
Федірчик І. Я. - Принципи виділення ядра лексико-семантичного поля найменувань осіб (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) (2017)
Федорюк Л. В. - Епідигмальні властивості концепту смерть: респондентна оцінка (2017)
Черська Ж. Б. - Особливості становлення концептів "ЕГОЇЗМ" – "АЛЬТРУЇЗМ" (2017)
Лопушанський Я. М. - Наукові й культурно-просвітницькі пріоритети діяльності австрійської бібліотеки та центру євроінтеграції у 2015–2016 роках: події й факти (2017)
Дудок Р. І. - Рецензія на монографію Б. В. Чернюха "Латинське дієслово: аспект і акціональність" (2017)
Відомості про авторів (2017)
До уваги авторів! (2017)
Шучітангшу Ч. - Термоелектрика по індійському сценарію (2016)
Горський П. В. - Зв'язок граткової теплопровідності термоелектричних матеріалів на основі Zn-Cd-Sb з фазовою діаграмою системи (2016)
Сандуляк І. І. - Сучасний стан і нові можливості підвищення термоелектричної добротності органічних матеріалів, Касіян А. І. (2016)
Ромака В. А. - Дослідження термоелектричного матеріалу TiNi1-xCuxSn, Ромака Л. П., Стадник Ю. В., Крайовський В. Я., Горинь А. М. (2016)
Анатичук Л. І. - Технологія виготовлення термоелектричних мікробатарей, Кобилянський Р. Р., Константинович І. А., Кузь Р. В., Маник О. М., Ніцович О. В., Черкез Р. Г. (2016)
Дзундза Б. С. - Термоелектричні властивості тонких плівок на основі чистого і легованого плюмбум телуриду, Костюк О. Б., Маковишин В. І., Перегінчук М. Ю. (2016)
Джелайлі А. Б. - Характеристики гібридної сонячної стіни, інтегрованої в південний фасад для пасивного опалення будинків, Корті А. І. Н. (2016)
Бокучава Г. - Досягнення сухумського фізико-технічного інституту ім. І. Векуа в області термоелектричного матеріалознавства й приладобудуванняї , Барбакадзе К., Дарсавелідзе Г., Широков Б. (2016)
Кадирова Д. К. - Термоелектричний інтенсифікатор теплопередачі проточного типу, Євдулов О. В. (2016)
Анатичук Л. І. - Кондиціонер для людини з термоелектричним датчиком теплового потоку, Прибила А. В. (2016)
Бабіжецький В. - Фазові рівноваги в системі Er–B–C при 1 270 K (2017)
Левицький В. - Фазові рівноваги у системі Dy–Mn–C при 600 °С, Бабіжецький В., Котур Б. (2017)
Стецьків А. - Взаємодія компонентів у потрійній системі Lа–Lі–Sі за температури 400 ºС (2017)
Ромака Л. - Взаємодія компонентів у системі зYCоSn при 770 K, Стадник Ю., Серкіз Р. (2017)
Климентій Н. - Неперервний ряд твердих розчинів ScCu–ScAl, Пукас С., Семусьо Н., Гладишевський Р. (2017)
Сенчук О. - Кристалічна структура сполуки Gd2Sb5, Токайчук Я., Демченко П., Гладишевський Р. (2017)
Деленко Т. - Розчинність Ga у бінарній сполуці DySi1,75 при 600°С, Токайчук Я., Гладишевський Р. (2017)
Гулай Н. - Нові представники структурних типів Lu3Co2-xIn4 та Ho10Ni9In20 у системі Sc–Co–In, Тиванчук Ю., Каличак Я. (2017)
Федина M. - Кристалічна структура тернарного алюмініду Tm6Cu15,6Al7,4, Федина Л., Федорчук A. (2017)
Горяча М. - Системи GdTIn1-xMx (T = Ni, Cu; M = Al, Ga; 0‹x‹1), Зінько Л., Ничипорук Г., Серкіз Р., Заремба В. (2017)
Хархаліс А. - Cистема Yb1-xPrxNi4In, Гмерницька І., Ничипорук Г., Муць І., Пьоттген Р., Заремба В. (2017)
Шпирка З. - Уточнення кристалічної структури фаз у системі Sc–Ce–Ge, Гренюх В., Герман Н., Павлюк В. (2017)
Zhak O. - Crystal structure of the new arsenide LuNiAs, Pshoniak M. (2017)
Кордан В. - Реакції включення, розкладу та заміщення під час електрохімічної інтеркаляції літію у структури сполук Tb5Sn3 та Tb5Sb3, Зелінська О., Павлюк В. (2017)
Тарасюк І. - Електрохімічний синтез гідридів TbCo4,8М0,1Li0,1Нх (М = Ge, Sn), Стецьків І., Кордан В., Павлюк В. (2017)
Белан Б. - Кристалічна структура та електронно-транспортні властивості сполуки DyNi5Si3, Гагор А., Маняко М., Кужель Б. (2017)
Коник М. - Кристалографічні й електротранспортні характеристики сполук YM1-хGe2 (M = V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu), Ромака Л., Полянко В., Горинь А., Ромака В. В. (2017)
Горинь А. - Дослідження особливостей кристалічної та електронної структур напівпровідникового твердого розчину TiNiSn1-xGax, Ромака В. В., Крайовський В., Рикавець З. (2017)
Ромака Л. - Дослідження особливостей кінетичних та енергетичних характеристик напівпровідникового твердого розчину TINISN1-XGAX, Стадник Ю., Ромака В. А., Крайовський В., Горинь А., Лах О. (2017)
Стадник Ю. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину Hf1-xErxNiSn, Ромака В. В., Ромака В. А., Крайовський В., Рикавець З., Гук О. (2017)
Павлюк О. - Синтез та кристалічна структура бромідних купро-комплексів з катіоном N-етилізохінолінію (2017)
Сливка Ю. - Особливості побудови кристалічних π-комплексів купрум(І)бензенсульфонату з 2-аміно-5-алілтіо-1,3,4-тіадіазолом (2017)
Лук’янов М. - Кристалічна структура 3,5-диметилпіразолій (HDMPZ+) гексафлюоросилікату моногідрату складу (HDMPZ)2SiF6·H2O (2017)
Stelmakhovych О. - The Ho–Zn–Al System at 500 ºC, Krachan T., Stelmakhovych B. (2017)
Василечко В. - Закарпатський клиноптилоліт як сорбент для вилучення слідових кількостей кобальту (ІІ) методом твердофазової екстракції, Грищук Г., Рубай Г., Каличак Я., Ломницька Я. (2017)
Ридчук П. - Вольтамперометричне визначення Os(IV) із застосуванням азобарвника оранжевого Ж, Ридчук М., Коркуна О., Врублевська Т. (2017)
Пацай І. - Потенціостат для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу, Ридчук П., Тимошук О. (2017)
Врублевська Т. - Накопичення важких металів в організмі прісноводних риб водного басейну Добротвірської теплоелектростанції, Най А., Бонішко О., Добрянська О. (2017)
Дубенська Л. - Порівняння окисників як реагентів для полярографічного визначення лідокаїну, Плотиця С., Блажеєвський М., Демелько В. (2017)
Вітаємо з ювілеєм Каличака Ярослава Михайловича (2017)
Вітаємо з ювілеєм Миськіва Мар’яна Григоровича (2017)
Герчанівська П. Е. - Феноменологічний аналіз у культурології (2017)
Кислюк К. В. - Сучасна українська ідентичність у соціокультурному вимірі (2017)
Денисюк Ж. З. - Постфольклорні тексти як прецедентні феномени в осмисленні актуальної реальності (2017)
Дихнич Л. П. - До історії модних показів в Європі на рубежі ХІХ- ХХ століть (2017)
Донченко Н. П. - Традиційні народні та сучасні ігрові форми: класифікаційний орієнтир та характерні дійові ознаки (2017)
Любченко О. М. - Трансформація дозвіллєвих практик у країнах Центрально-Східної Європи (2017)
Мохнюк Р. С. - Культуротворчий потенціал інноваційних технологій сучасних андрагогічних послуг (2017)
Савченко А. А. - Інформаційний вплив на соціокультурний простір (2017)
Тормахова А. М. - Комікс та мем як візуальні практики (2017)
Чумаченко О. П. - Роль Ukrainian Videogame Age Rating System у формуванні концепту "infortataiment" в Україні: культурологічний аспект (2017)
Гусакова Н. І. - Розвиток у студентів образної режисерської лексики та втілення набутих знань у практичних експериментальних роботах, Пацунов В. П. (2017)
Цімох Н. І. - Диференціація жанрів телевізійних програм (2017)
Бричка А. В. - Літературно-перекладацька діяльність Паїсія Величковського (2017)
Пожарська О. Ю. - Цирк як предмет гуманітарного наукового аналізу (2017)
Фарина О. В. - Рефлексії духовно-мистецької культури в греко-католицькій пресі Східної Галичини (1921–1946) (2017)
Фадєєва К. В. - Мова теорії множин у сучасних музикознавчих та культурологічних дослідженнях (2017)
Козлін В. Й. - Методичні рекомендації для створення та аранжування музичного матеріалу у нотаторі Sibelius 7.5 (Частина 2), Грищенко В.І. (2017)
Бондарчук. В. О. - Творча особистість Дмитра Гнатюка в мистецьких реаліях України кінця 60-х років ХХ століття (2017)
Зосім О. Л. - "Stabat mater" в українській музичній культурі: від традиції до постмодерних пошуків, Білодід А. А. (2017)
Іванніков Т. П. - "Фантазія для джентльмена" Х. Родріго: втілення барокових традицій іспанської гітарної музики (2017)
Казначеєва Т. О. - Феномен українського національного танцю в опері М. Лисенка "Енеїда" (2017)
Кравченко А. І. - Семіотичне значення полілогу мистецтв у камерно-інструментальній творчості українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Совгира Т. І. - Технологія організації міжнародного телевізійного конкурсу естрадної пісні "Євробачення" (2017)
Супрун О. В. - Музика в сучасній соціокультурній ситуації: особливості та напрями дослідження (2017)
Кавун В. М. - Історико-теоретичні аспекти становлення вокального мистецтва (2017)
Вежневець І. Л. - Символізм віршів П. Елюара у камерно-вокальних творах Франсиса Пуленка (2017)
Гомон Т. В. - Творчий портрет Бориса Лятошинського 1910-х років: історіографічний екскурс (2017)
Перцов М. О. - Жанрово-образні трансформації флейтового концерту в творчості українських композиторів XXI cт. (2017)
Польовий О. Г. - Музика як ідеальний стимул розважальної програми і предмет менеджменту (2017)
Походзей П. І. - Синтез диригентсько-режисерської інтерпретації у втіленні оперного спектаклю (на прикладі Оперної студії НМАУ імені П. І. Чайковського) (2017)
Богданов М. М. - Музичне піратство в мережі інтернет як явище ХХІ століття (2017)
Лу До - Полісемія понять: інтермецо, інтермедія, інтерлюдія (2017)
Морщакова Н. О. - Тембрально-виразові можливості фаготу й теоретико- композиційні пошуки М. Г. Денисенко (2017)
Терентьєв Д. Д. - Об`єднуючі риси акордики в поп- і рок-музиці 1980-х років (2017)
Рудич Ф. - Політичне лідерство в країнах СНД і Балтії: загальне, особливе (2006)
Якушик В. - Українська революція 2004-2005 років. Спроба теоретичного аналізу (2006)
Горбатенко В. - Поетапний цикл здійснення прогнозів (2006)
Недюха М. - Ідеологія як критерій класифікації політичних партій, Михайлич О. (2006)
Єрмоленко А. - Системні недоліки розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі (2006)
Давиденко В. - Соціальний діалог: проблема досягнення стандартів Євросоюзу (2006)
Ротар Н. - Політична участь громадян України в умовах е-демократизації (2006)
Голубуцький О. - Перспективи інформаційної трансформації політичних інститутів в Україні (2006)
Кіссе А. - Виборча система як засіб врегулювання етнічних конфліктів (2006)
Ромашко О. - Українська національна ідея в дзеркалі преси (2006)
Ровенчак О. - Визначення та класифікації міграцій: наближення до операційних понять (2006)
Бебик В. - Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент (2006)
Митрофанова О. - Українська "помаранчева революція" і Франція (2006)
Дудко І. - Рада національної безпеки в системі зовнішньої політики США (2006)
Єдаменко А. - Ісламський фундаменталізм як політична доктрина (2006)
Траверсе О. - Самоорганізація українського етносу: минуле і майбутнє (2006)
Кормич Л. - Київська влада в дзеркалі демократії (2006)
Гордієнко М. - Потенціал слова в системі виховання державно-правової свідомості (2006)
Книжкова полиця (2006)
Політичні еліти і політичні лідери на пострадянському просторі: загальне, особливе (2006)
Вийшов у світ № 2(16) журналу "Соціальна психологія" (2006)
Гнатюк Л. - Акцентуаційні особливості української редакції церковнослов’янської мови та їх відображення в текстах Г. Сковороди і Т. Шевченка (2017)
Білоусенко П. - Історія й лексико-словотвірні типи праслов’янських іменників із суфіксом -va, Сабліна С. (2017)
Наєнко Г. - Чинники варіантності граматичної системи української мови XVII століття (2017)
Кобченко Н. - Система синтаксичних зв’язків: класифікаційні пошуки (2017)
Арібжанова І. - Семантико-синтаксична структура прикладкового словосполучення (2017)
Данилюк Н. - Мовна картина світу в поетичних текстах збірки Лесі Українки "На крилах пісень" (2017)
Серебрянська І. - Історія становлення і розвитку концептосфери освіти крізь призму сучасної наукової картини світу (2017)
Левицький В. - Документ у доробку письменника-експериментатора: текстуальні особливості (2017)
Берковець В. - Функційне поле фонетичного слова в сучасній українській мові (2017)
Передрієнко В. - Діалогізм в історичних вимірах староукраїнського часу: W(т)пись Клирика Wстро(з)ского (2017)
Наші автори (2017)
Інформація для авторів (2017)
Содержание (2016)
Анатычук Л. И. - Оптимальное управление временной зависимостью температуры охлаждения в термоэлектрических устройствах, Вихор Л. Н., Коцур М. П., Кобылянский Р. Р., Каденюк Т. Я. (2016)
Ахиска Р. - Термоэлектричество в Турции, Омер Г. (2016)
Горский П. В. - Решеточная теплопроводность термоэлектрических материалов на основе Zn-Cd-Sb (2016)
Монтассер С. Т. - Механические и термоэлектрические свойства многослойного гибридного композита Cu/SiC/Gr с металлической матрицей (2016)
Шафранюк В. П. - Исследование релаксации механических напряжений в реальных кристаллах методом рентгеновского дифракционного муара (2016)
Рогачева Е. И. - Термоэлектрические и механические свойства полупроводниковых твердых растворов (Bi1-xSbx)2Te3 (x = 0 – 0.07), Мартынова К. В., Бондаренко А. С. (2016)
Маник О. Н. - Особенности электронного строения гибридных орбиталей и межатомного взаимодействия в кристаллах антимонида кадмия, Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р. (2016)
Анатычук Л. И. - Стенд для градуировки термоэлектрических преобразователей теплового потока, Кобылянский Р. Р., Константинович И. А., Лысько В. В., Пуганцева Е. В., Розвер Ю. Ю., Тюменцев В. А. (2016)
Абдулхакимов У. И. - Модель термоэлектрического устройства для проведения тепловых косметологических процедур, Евдулов Д. В., Евдулов О. В., Набиев Н. А. (2016)
Максимук Н. В. - Электронный блок управления термоэлектрическим предпусковым автомобильным нагревателем, Андрусяк И. С. (2016)
Анатычук Л. И. - Сравнительный анализ термоэлектрических и компрессионных тепловых насосов для индивидуальных кондиционеров в условиях повышенных температур окружающей среды, Прибыла А. В., Короп Н. Н. (2016)
Титул, зміст (2012)
Дьомін Д. О. - Рішення оптимізаційних задач в дипломному проектуванні магістрів за спеціальністю "Обладнання та технології ливарного виробництва" (2012)
Іванкова О. В. - До питання відновлення зношених деталей сільськогосподарської техніки типу ВАЛ, Гудзенко О. В. (2012)
Падалка В. В. - Аналіз технологій поверхневого зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин, Каркач О. С. (2012)
Горбенко О. В. - Перспективи використання ресурсозберігаючих технологічних процесів при відновленні деталей машин (2012)
Бурлака О. П. - Чинники формування конкурентоспроможності продукції аграрних підприємств, Бурлака О. А. (2012)
Довжик О. О. - Порівняння методів калькулювання та обліку витрат в сільськогосподарському виробництві (2012)
Калініченко О. В. - Енергетична оцінка ефективності виробництва гібридів цукрових буряків (2012)
Дьоміна О. Б. - Використання методів операційного менеджменту в ливарному виробництві (2012)
Титул, зміст (2012)
Шигимага В. А. - Физико-математические модели импульсного пробоя мембраны клеток в различных растворах (2012)
Коваленко Е. Н. - Молекулярная акустическая технология в технологическом процессе криоконсервации (2012)
Морозов А. С. - Теоретичні засади стабілізації та структуроутворення металізованих колоїдних розчинів поліграфічного призначення (2012)
Бачурський Д. В. - Исследование рафинирования электролитов магниевых электролизеров от примесей титана (2012)
Воляр Р. Н. - Увеличения времени жизни неравновесных носителей заряда в кристаллах кремния (2012)
Листопад Д. А. - Усовершенствование магниетермического процесса получения титана губчатого с целью снижения поступления примесей (2012)
Реков Ю. В. - Оптимизация технологии Si-затравок для производства поликристаллического кремния (2012)
Пушкіна О. В. - Перспективні безсольові середовища для сорбітизації високоміцного дроту (2012)
Егоров С. Г. - О роли движения расплава при выращивании монокристаллов кремния методом БЗП (2012)
Капетула C. M. - Нанотехнологические подходы при экстрагировании из растительного сырья (2012)
Ружицкая Н. В. - Комбинированные процессы при сушке растительного сырья (2012)
Клещов А. Й. - Проекція ансамблів геометрії ядра ущільнення на атомарну структуру середовища (2012)
Породько Л. В. - Лазерний нагрів твердого тіла в умовах конвективного теплообміну (2012)
Головко Ю. В. - Розподіл домішок в процесі вирощування монокристалів кремнію (2012)
Головко О. К. - Вплив домішок на час життя носіїв заряду в монокристалах кремнію (2012)
Даналакий О. Г. - Термоэлектрические устройства для охлаждения сверхбольших интегральных схем (2012)
Дмитрієв В. С. - Особливості формування омічних контактів на основі арсеніду галію (2012)
Шкода Н. Г. - Взаємодія електромагнітного випромінювання з нанопокриттями шарів діелектриків і металів, що чергуються (2012)
Азаренков В. И. - Исследование и разработка тепловой модели и методов анализа температурных полей конструкций радиоэлектронной аппаратуры (2012)
Шевченко C. C. - Разработка технологии и системы контроля в технологическом процессе воспроизводства животных (2012)
Якимов А. Н. - Метод синтеза аксиально-симметричных источников магнитного поля с ферромагнитными элементами (2012)
Титул, зміст (2012)
Афтаназів І. С. - Сучасні вимоги до формування мережі закладів професійної підготовки, Ситник Й. С., Зенченко Н. І. (2012)
Бакланов Ю. Г. - Очистка повітря в роторному апараті (2012)
Волошенко С. В. - Застосування ферментів класів гідролаз та ацилтрансфераз в технології гідратації олій (2012)
Георгіаду М. В. - Відновлення високоточних металовиробів додатковими нагрівами (2012)
Кагляк О. Д. - Лазерна формувальна обробка дисків з низьковуглецевої сталі (2012)
Митиков Ю. А. - Наддув бака ракеты с РГ-1 восстановительным газом (2012)
Пак А. О. - Функція розподілення потужності дисипативних структур в сировині під час ЗТП-сушіння (2012)
Серябряков Б. А. - Гідродинаміка та масопередача процесу ректифікації у відцентровому апараті (2012)
Дудка С. В. - Усовершенствование аппаратурно-технологического оформления процесса гранулообразования в производстве удобрений марки "Суперагро N: P 10:40" (2012)
Журавлева Л. А. - Вибрационная механохимическая подготовка поверхности для нанесения покрытий на станках вибрационного типа (2012)
Sadeq Muneer Shawkat - Study of converting the low-grade feedstock into high quality biodiesel (2012)
Темченко С. О. - Метод проектування вісесиметричних каналів довільної форми (2012)
Чверенчук А. І. - Кінетична характеристика процесу цеолітоутворення з термоактивованого каоліну (2012)
Шматкова Н. В. - Продукты комплексообразования тетрахлорида олова c гидразидами и гидразонами (2012)
Юрченко Г. О. - Кінетика процесу осадження катіонів нікелю (ІІ) (2012)
Брешев В. Е. - Пути повышения технического уровня бесконтактных приводов рабочих машин (2012)
Гончарук О. О. - Визначення оптимальних умов лазерного формування абразивних інструментів з надтвердих матеріалів (2012)
Колябіна Д. О. - Дослідження особливостей фіксації цезію-137 глинистими мінералами (2012)
Кущ П. Д. - Особенности применения газодинамического воздействия при затвердевании металла в керамических формах (2012)
Ткаченко Т. І. - Методичні підходи покращення контролю якості виготовлення продукції на харчових підприємствах (2012)
Михайлова І. Ю. - Моделювання лазерної безконтактної деформації за використання двох променів (2012)
Михальчук О. Д. - Дослідження особливостей роботи механічного диспергатора (2012)
Підкова В. Я. - Модифікування поверхні сталі 12Х18Н10Т іонною імплантацією азотом (2012)
Порціна М. В. - Вплив лазерного легування Nb, B, N ТА Ni на підвищення властивостей сталі 12Х17Т (2012)
Романишин М. Р. - Мікроструктура поверхневих шарів ножів зі сталі 6ХС (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Anatychuk L. I. - Optimal control of time dependence of cooling temperature in thermoelectric devices, Vikhor L. M., Kotsur M. P., Kobylianskyi R. R., Kadenyuk T. Ya. (2016)
Rasit A. - Thermoelectricity in Turkey, Gunay O. (2016)
Gorskiy P. V. - Lattice thermal conductivity of thermoelectric materials based on Zn-Cd-Sb (2016)
Montasser S. Tahat - Mechanical and thermo-electric properties of Cu/SiC/Gr multi-layer hybrid metal matrix composite (2016)
Shafraniuk V. P. - Research on mechanical stress relaxation in real crystals by X-ray diffraction moire method (2016)
Rogacheva T. I. - Thermoelectric and mechanical properties of (Bi1-xSbx)2Te3 (x = 0 – 0.07) semiconductor solid solutions, Martynova K. V., Bondarenko A. S. (2016)
Manik O. M. - Peculiarities of electronic structure of hybrid orbitals and interatomic interaction in cadmium antimonide crystals, Manik T. O., Bilinsky-Slotylo V. R. (2016)
Anatychuk L. I. - Calibration bench for thermoelectric converters of heat flux, Kobylianskyi R. R., Konstantinovich I. A., Lys'ko V. V., Puhantseva O. V., Rozver Yu. Yu., Tiumentsev V. A. (2016)
Abdulkhakimov U. I. - Model of thermoelectric device for carrying out thermal cosmetology procedures, Yevdulov D. V., Yevdulov O. V., Nabiev B. A. (2016)
Maksimuk M. V. - Electronic control unit for thermoelectric automobile starting pre-heater, Andrusiak I. S. (2016)
Anatychuk L. I. - Comparative analysis of thermoelectric and compression heat pumps for individual air conditioners at elevated ambient temperatures, Prybyla A. V., Korop M. M. (2016)
Хом’юк І. В. - Фактори впливу на професійне самовизначення особистості в умовах ринкової економіки, Петрук В. А., Хом’юк В. В. (2017)
Заюков І. В. - Реалізація програмних засобів під час вивчення предметів циклу охорони праці у вищій освіті, Кобилянський О. В. (2017)
Джеджула О. М. - Сучасні підходи до проектування змісту професійної підготовки інженерів-механіків у сучасних освітніх університетських середовищах (2017)
Концева Г. М. - Віртуальне освітнє середовище в професійній підготовці фахівця, Концевий М. П. (2017)
Березюк О. В. - Використання віртуального лабораторного стенда для проведення лабораторної роботи "дослідження ефективності освітлення у виробничих приміщеннях" (2017)
Дембіцька С. В. - Сучасні підходи щодо формування компетентності з охорони праці в процесі підготовки менеджерів, Кобилянська І. М. (2017)
Кузьменко О. С. - Формування культури безпеки у студентів технічного профілю під час фізичного експерименту (2017)
Назаров В. В. - Соціогуманістичні аспекти сталого розвитку людства (2017)
Поведа Т. П. - До проблеми скорочення та скасування безпекових дисциплін у вищих навчальних закладах України (2017)
Коломієць А. А. - Реалізація системотвірної функції фундаменталізації математичної підготовки фахівців технічних спеціальностей (2017)
Василовский В. В. - Эффективность бетаферона у больных с неопределенным прогнозом при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Волошина Н. П., Негреба Т. В., Ткачева Т. Н., Черненко М. Е. (2017)
Григорова И. А. - Влияние препарата энтроп® на когнитивные функции и качество жизни больных с черепно-мозговой травмой, Тесленко О. А., Новак А. С., Тихонова Л. В. (2017)
Калашников В. И. - Церебральная гемодинамика у пациентов с головной болью напряжения (2017)
Медведкова С. А. - Возможности использования определения сывороточного уровня нейронспецифической энолазы для прогнозирования уровня неврологического дефицита в раннем восстановительном периоде мозгового ишемического полушарного инсульта (2017)
Носатов А. В. - Цитоархитектоника эритроцитов у больных с дисциркуляторными энцефалопатиями в динамике лечения крайне высокочастотной аутогемотерапией (2017)
Самойлова Г. П. - Прогнозування тяжкості перебігу міастенії залежно від структурних змін тимуса (2017)
Білобривка Р. І. - Свідомість між життям та смертю. феноменологічний та гносеологічний аспект (2017)
Вербицький Є. Ю. - Ефективність антралю в комплексному лікуванні хворих з посттравматичними стресовими розладами (2017)
Герасименко Л. О. - Терапія, реабілітація та профілактика психосоціальної дезадаптації у жінок із розладами адаптації (2017)
Денисенко М. М. - Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів, Лакинський Р. В., Шестопалова Л. Ф., Лінський І. В. (2017)
Іщук В. В. - Гормонозалежні та інваріантні компоненти психоендокринного синдрому при патології щитовидної залози та кори наднирників, Городокін А. Д. (2017)
Кабачная И. В. - Детоксицирующее действие гетерозида-321 при отравлении алкоголем, Дроговоз С. М., Кабачный В. И., Палагина Н. Ю., Кабачный В. В. (2017)
Криванкова Н. В. - Психодефензивні феномени, механізми та бар'єри у хворих на тривожно-депресивні розлади органічного ґенезу як чинники дискомплаєнтності (2017)
Кушнір А. М. - Сучасні підходи до медико-соціальної реабілітації суспільно небезпечних хворих на шизофренію (2017)
Напрєєнко О. К. - Депресивні розлади при вживанні алкоголю зі шкідливими наслідками та при алкогольній залежності, Напрєєнко Н. Ю. (2017)
Пилягина Г. Я. - Понятие когнитивно-эмоционального дисбаланса (дефицита) и его значение в патогенезе психической патологии и саморазрушающего поведения (2017)
Радченко Т. М. - Клініко-патогенетична роль гіпотиреозу в розвитку псевдоабстинентного синдрому при низькопрогредієнтному перебігу опіоїдної залежності у жінок, Овчаренко М. О., Пінський Л. Л. (2017)
Сидоренко О. О. - Психологічна дезадаптація серед дорослого населення працездатного віку (2017)
Федченко В. Ю. - Оптимизация подходов к терапии депрессивных расстройств (2017)
Чабан О. С. - Симптоми посттравматичного стресу, тривоги та депресії серед учасників бойових дій в зоні антитерористичної oперації, Безшейко В. Г. (2017)
Чугунов В. В. - Клініко-психопатологічна структура атипових варіантів перебігу простої форми шизофренії, Мосейко О. В. (2017)
Шпильовий Я. В. - Клінічний зміст і вираженість депресивних і тривожних феноменів в структурі невротичних тривожно-депресивних розладів різного психоґенезу у жінок (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців — учасників АТО) (2017)
Юрченко О. М. - Якість життя у хворих на параноїдну шизофренію та її діагнoстичне значення, Лінський І. В. (2017)
Явдак І. О. - Феноменологічні особливості клінічних проявів резистентності дисоціативних розладів (2017)
Денисенко М. М. - Клініко-психопатологічна характеристика дисоціативних розладів з коморбідними аддикціями (2017)
Кожина Г. М. - Можливості використання сучасних антипсихотичних препаратів в терапії параноїдної шизофренії з переважно негативною симптоматикою, Коростій В. І., Стрельнікова І. М., Зеленська К. О. (2017)
Танцура Л. Н. - Применение лиофилизированного пчелиного маточного молочка торговой марки "Медок" в kомплексном лечении хронических тикозных расстройств у детей, Пилипец Е. Ю., Третьяков Д. В., Сало С. В., Лукьянцева О. Ю., Трембовецкая Е. В. (2017)
Хижняк Ю. В. - Ефективність амантадину сульфату під час лікування когнітивних і емоційних розладів у хворих на розсіяний склероз (2017)
Гладун Г. І. - Соціокультурне обґрунтування юридичної допомоги (2016)
Федін М. І. - Особливості правового статусу Православної церкви в Польщі (1921 – 1939 рр.) (2016)
Ярунів М. І. - "Свобода волі" як прояв екзистенції людини в правовій реальності (2016)
Віткова В. С. - Суб’єкти конституційного права на медичну допомогу (2016)
Дешко Л. М. - Генеза конституційного права звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій (2016)
Добренька Н. В. - Проблеми реалізації прав особами з особливими потребами (2016)
Машталір Х. В. - Судова система Італійської Республіки: політико-правовий аналіз (2016)
Француз-Яковець Т. А. - Чому Україна – не Швейцарія? Або роль демократії, парламенту та громадянського суспільства в житті держави (2016)
Гоцанюк О. І. - Оборотоздатність та охороноздатність майнових прав на об’єкти промислової власності: співвідношення понять (2016)
Зубрицька О. В. - Філософсько-правова імперативність полівимірності суспільних моделей сім’ї в рамках ювенальної юстиції (2016)
Нікончук А. М. - Правове регулювання діяльності управителів багатоквартирними будинками (2016)
Цюра В. В. - Правова природа представницьких повноважень органів і посадових осіб юридичної особи (2016)
Крамар Р. І. - Діагностика ефективності системи екологічного менеджменту промислового підприємства та відповідальність за порушення норм екологічного законодавства, Скриньковський Р. М. (2016)
Літовченко В. С. - Історія становлення адміністративно-правового регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу України (2016)
Михайленко Д. Г. - Обґрунтування необхідності дії норм механізму фінансового контролю щодо осіб, які припинили виконувати функції держави, або місцевого самоврядування (2016)
Шинкаренко Н. В. - Національне антикорупційне бюро України як суб’єкт запобігання корупції (2016)
Щавінський В. Р. - Співвідношення інтересів держави, суспільства, окремого індивіда у рамках адміністративного права та процесу (2016)
Білокінь Р. М. - Кримінальне процесуальне правопорушення як фактична підстава кримінальної процесуальної відповідальності (2016)
Ващук О. П. - Особливості верифікації даних у судовому провадженні першої інстанції (2016)
Котяй Т. В. - До питання видів тлумачення кримінального закону та суб’єктів його здійснення (2016)
Куцкір Г. М. - Домашній арешт як запобіжний захід у кримінальному провадженні: поняття, сутність та процесуальні особливості його застосування (2016)
Остропілець В. Р. - Принципи взаємодії органів досудового розслідування МВС України з іншими правоохоронними органами (2016)
Садова Т. В. - Учасники кримінального провадження, що здійснюють функцію обвинувачення в кримінальному провадженні України і Польщі (2016)
Севостьянова Н. І. - Право на самовизначення як один із критеріїв державності (2016)
Сердюк В. П. - Відеоматеріали у кримінальному провадженні України та захист прав людини (2016)
Стєбєлєв А. М. - Міжнародний і закордонний досвід відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному процесі (2016)
Шарнін А. В. - Поняття та види методів організації діяльності органів досудового розслідування МВС України (2016)
Герасимчук Н. В. - Генезис системи міжнародних інституцій. Частина 2, Хонін В. М. (2016)
Зайченко Ю. І. - Роль організації економічного співробітництва та розвитку у захисті економічної конкуренції на міжнародному рівні (2016)
Краснов Є. В. - Ратифікація конвенції міжнародної організації праці № 102 як вектор вдосконалення системи соціального забезпечення України на шляху до євроінтеграції (2016)
Ярова А. О. - Міжнародно-правова відповідальність держав за забруднення морського середовища в аварійному випадку (практика держав) (2016)
Аксьонов С. О. - Преюдиція в правосудді: теоретичні та прикладні аспекти (2016)
Бичковський Є. Л. - Історичні витоки науково-практичного коментаря (2016)
Деміда М. А. - Історіографія дослідження ролі суду і правосуддя в Україні 1920 – 1930-х років (2016)
Ортинська Н. В. - Щодо тенденцій розширення політичних прав неповнолітніх (2016)
Гонак І. М. - Вплив імперативного мандата народного депутата України на баланс гілок влади в Україні (2016)
Дутка Г. І. - Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення вітчизняного законодавчого процесу (2016)
Француз-Яковець Т. А. - Теоретико-правове значення особистої автономії суб’єкта права, Шеляженко Ю. В. (2016)
Павловська Л. В. - Рівність сторін у доказуванні на стадії досудового розслідування (2016)
Паніна Ю. С. - Нормативно-правове регулювання договору комерційної концесії за Цивільним і Господарським кодексами України: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Юрчишин Н. Г. - Теоретико-правові засади змісту права приватної власності на ліси в Україні (2016)
Бригінець О. O. - Правове забезпечення валютної безпеки держави як структурного елемента фінансової безпеки держави (2016)
Головко В. В. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення права на участь в управлінні державними справами (2016)
Діордіца І. В. - Поняття і зміст кібертероризм (2016)
Дрозд О. Ю. - Види правових засобів регулювання проходження державної служби в Україні (2016)
Карабін Т. О. - Функціональні та галузеві засади розподілу повноважень публічної адміністрації (2016)
Мяснянкіна К. А. - Загальна правова характеристика принципів діяльності територіальних підрозділів державної служби України з надзвичайних ситуацій (2016)
Негодченко В. О. - Перспективні напрями удосконалення адміністративно-правового забезпечення інформації з обмеженим доступом в органах Національної поліції України (2016)
Габлей Н. Г. - Порядок застосування заходів забезпечення безпеки до засудженого в кримінальному судочинстві України (2016)
Гаргат-Українчук О. М. - Кримінологічна характеристика та основні ознаки бандитизму (2016)
Канюка І. М. - Щодо використання психолого-криміналістичного портрета при розслідуванні злочинів, Королишин І. М. (2016)
Ковальчук С. О. - Поняття речових доказів у кримінальному процесуальному законодавстві й доктрині кримінального процесу країн континентальної (романо-германської) правової системи (2016)
Крет Г. Р. - Реалізація прокурором повноважень на початковому етапі досудового розслідування, Кузишин Т. В. (2016)
Савченко В. А. - Щодо можливості використання фізіогноміки при розкритті та розслідуванні злочинів, Королишин І. М. (2016)
Томин С. В. - Об’єкт та предмет профілактики кримінальних правопорушень як окремого вчення криміналістики (2016)
Гавронська І. В. - Огляд сендайської рамкової програми зі зниження ризиків стихійних лих на 2015 - 2030 роки (2016)
Єлєазаров О. П. - Деякі аспекти правового захисту праці моряків за міжнародним і національним законодавством (2016)
Розгон О. В. - Роль конвенцій у регулюванні міжнародного усиновлення (2016)
Борщевський І. В. - Правовий звичай як джерело сучасного права в Україні (2016)
Заєць А. С. - Правова пропаганда як форма виховання в правовій державі (2016)
Коваль О. Я. - Проблеми легітимності влади в сучасному інформаційному суспільстві (2016)
Осауленко С. В. - Конституційні норми про політичні партії в Україні (2016)
Дем’янова О. В. - Окремі аспекти застосування категорії "правовідношення" у сфері цивільного процесу (2016)
Кравцов С. В. - Поняття, правова природа та підстави виникнення права спільної власності (2016)
Мілевська А. О. - Перспективи запровадження інституту приватних виконавців в Україні, Ліхтанська Д. М. (2016)
Ананьєва Є. А. - Деякі правові аспекти виконання податкового обов’язку зі сплати податків та зборів (2016)
Бережна К. В. - Імплементація норм права Європейського Союзу в адміністративне законодавство України: концептульні проблеми (2016)
Бондаренко К. В. - Історія становлення законодавства у сфері державного управління адміністративно-політичною сферою (2016)
Ганєв А. Е. - Особливості реалізації представницької функції прокуратури щодо захисту законних інтересів держави в адміністративних судах (2016)
Глуховеря В. А. - Окремі питання реформування центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується МВС України (2016)
Головань Т. Г. - Проблеми впровадження податкового компромісу в Україні (2016)
Голоднова Т. С. - Основні форми та порядок здійснення контрольно-наглядової діяльності у сфері управління майном військових формувань України (2016)
Губанов О. О. - Принципи юридичної відповідальності публічних службовців у країнах ЄС (2016)
Гусєва Є. І. - Актуалізація участі громадян у забезпеченні безпеки дорожнього руху (2016)
Кур’ян В. В. - Історичні аспекти правового регулювання місцевих податків в Україні через призму єдиних принципів побудови податкової системи (2016)
Лиськов М. О. - Нормативно-правове адміністрування лотерейної сфери (2016)
Поляков І. С. - Загальна характеристика структури перегляду рішень апеляційним адміністративним судом (2016)
Пудрик Д. В. - Правове регулювання повноважень Державної фіскальної служби України щодо притягнення до адміністративної відповідальності (2016)
Ченшова Н. В. - Незалежна аудиторська перевірка як складова частина прозорої діяльності підприємства, Іванюк Н. В., Ісаченко О. С. (2016)
Василюк І. М. - Позиція міжнародних стандартів щодо права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їх людської гідності (2016)
Коровайко О. І. - Щодо необхідності розмежування понять "правова допомога" та "захист" у кримінальному судочинстві України (2016)
Білокінь Р. М. - Проблемні питання застосування видалення із зали суду порушників порядку судового засідання (2016)
Калюга К. В. - До проблеми моделювання типового криміналістичного портрета злочинця в різних видах злочинів (2016)
Мохонько О. О. - Особливості надання міжнародної правової допомоги під час проведення процесуальних дій (2016)
Tittlová M. - The consequences of domestic violence against women (2016)
Семеняка В. В. - Правові засади запобігання техногенному засміченню космічного простору (2016)
Грицай І. О. - Загальнотеоретичний аналіз гендерного збалансування в національних парламентах (2016)
Єрмакова Г. С. - Проблема взаємовідносин і трансформації права, релігії та держави: історіографічний аналіз і перспективи теоретичного дослідження (2016)
Кладченко А. О. - Історична та теоретико-правова характеристика державних органів та громадських інституцій у сфері протидії та боротьби з корупцією (2016)
Федіна Н. В. - Правова справедливість як засіб забезпечення соціальної цінності правових норм (2016)
Басс Д. Я. - Становлення морського арбітражу на українських землях в дорадянський період (2016)
Котюк О. В. - Суб’єкти громадського контролю: соціолого-правовий аналіз (2016)
Гараджаев Д. Я. - Права и обязанности судей Конституционного Суда Азербайджанской Республики и Суда Европейского Союза как элемент их статуса (2016)
Грабова Я. О. - Особливості правового регулювання реалізації особою конституційного права на притулок в Україні (2016)
Ємельянова А. Г. - Реалізація права народної правотворчої ініціативи за допомогою електронної петиції (2016)
Ставнійчук А. П. - Сутність, зміст, істотні ознаки місцевого референдуму (2016)
Катрич А. В. - Штраф як один із видів відповідальності в господарському судочинстві (2016)
Пучковський С. В. - Неустойка серед правових наслідків порушення договору (2016)
Рубан В. Г. - Деякі актуальні проблеми зміни складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю (2016)
Слома В. М. - Виконання зобов’язань із множинністю осіб за цивільним законодавством України (2016)
Соколовський М. В. - Межі здійснення права на вихід із господарського товариства: окремі аспекти цивільно-правового регулювання (2016)
Теличко О. А. - Правове регулювання конкубінату за сімейним законодавством України, Іванюк Н. В. (2016)
Гавриш Н. С. - Історичні передумови формування інституту відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, Суща Л. М. (2016)
Гончарова І. А. - Центр надання адміністративних послуг як основний суб’єкт надання адміністративних послуг (на прикладі м. Дніпро) (2016)
Дем’янчук В. А. - Сучасні методологічні підходи до визначення поняття та юридичного змісту антикорупційної політики (2016)
Зливко С. В. - Обґрунтування основних принципів управління у сфері виконання покарань та особливості їх реалізації в діяльності керівника (2016)
Ільницький М. П. - Адміністративно-правове забезпечення доступу до адміністративних послуг у рамках електронного урядування в Україні (2016)
Ісмайлов К. Ю. - Передові юридичні доктрини в інформаційному праві доби незалежності України (2016)
Кирилюк І. В. - Поняття та зміст заперечення на апеляційну скаргу в адміністративному судочинстві України (2016)
Коваленко А. В. - Окремі аспекти взаємодії поліції з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськістю у сфері протидії злочинності (2016)
Малишко Д. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні як проблема досліджень вітчизняних та зарубіжних учених-правників (2016)
Процишен М. В. - Визначення об’єктів телекомунікаційного права за концепцією теорії множинних, ієрархічних гіперсистем (2016)
Пунда О. О. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення здійснення права на гідність (2016)
Савчук В. С. - Держава як суб’єкт публічно-правового регулювання ринку цінних паперів в Україні (2016)
Савчук Р. М. - Участь перекладача в адміністративному судочинстві: лінгвістичні, правові та організаційні питання (2016)
Сарибаєва Г. М. - Систематизація адміністративного законодавства України: проблеми визначення (2016)
Сущенко Д. В. - Про адміністративні процедури та адміністративні послуги в Україні (2016)
Тильчик О. В. - До питання формування ефективної системи суб’єктів протидії тінізації економіки (2016)
Андрушко А. В. - Незаконне поміщення у психіатричний заклад: основні детермінанти та напрями запобігання (2016)
Бойчук А. Ю. - Правове регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони природи в період тоталітаризму (2016)
Кисельова М. С. - Теоретико-історичні аспекти дослідження проблем геронтологічної злочинності (2016)
Воробей О. В. - Конвертаційні центри у механізмі фінансового шахрайства (2016)
Ковальов А. Г. - Окремі питання участі представника потерпілого в кримінальному провадженні (2016)
Рекуненко Т. О. - Використання психологічних знань у діяльності оперативного працівника (2016)
Семенов В. В. - До питання боротьби з кіберзлочинністю в Україні, Дзігора М. С. (2016)
Середа К. О. - Обставини, що зумовлюють складність гіпотез норм кримінального процесуального інституту запобіжних заходів (2016)
Клименко К. П. - Міжнародне договірне співробітництво держав у боротьбі з малярією у ХХІ ст. (2016)
Озернюк Г. В. - Міжнародні джерела страхового права країн ЄС (2016)
Фальковський А. - Захист права власності на культурні цінності у практиці Європейського Суду з прав людини, Майстренко М. (2016)
Батанов А. В. - Концептуальные проблемы формирования и осуществления конституционного контроля в Азербайджанской Республике (2016)
Гуйван П. Д. - Часові чинники як межі здійснення суб’єктивного права (2017)
Юдін З. М. - Ігрова теорія договору: деякі теоретичні міркування (2017)
Гоша І. О. - Розвиток права на освіту в умовах євроінтеграційних процесів (2017)
Дутка Г. І. - Конституційні закони в системі законодавства України, Грималюк П. О. (2017)
Куфтирєв П. В. - Суспільно-політичні та світоглядні концепти передумов формування електронної демократії у роботах теоретиків постіндустріального суспільства (2017)
Ленгер Я. І. - Правова експертиза нормативно-правового актуа як превентивно-контрольна процедура вирішення правової колізії в муніципальному праві (2017)
Кайтанський О. С. - Правові аспекти соціального захисту окремих категорій сімей із дітьми (2017)
Губанов О. О. - Роль публічної служби у планах дій щодо зайнятості держав – членів Європейського Союзу відповідно до Європейської стратегії зайнятості (2017)
Приміч Д. В. - Юридична природа права на колективні переговори й укладення колективних договорів, угод (2017)
Сорочишин М. В. - Поняття та сутність права на колективні переговори в практиці Європейського суду з прав людини (2017)
Щукін О. С. - Окремі аспекти досягнення балансу інтересів працівників та роботодавців під час проведення страйків (2017)
Нестерова Н. І. - Деякі аспекти нормативно-правового забезпечення механізму реалізації принципу раціонального природокористування (2017)
Бамбізов Є. Є. - Інформаційна функція Державної фіскальної служби України: окремі аспекти правового забезпечення (2017)
Болокан І. В. - Термінологія Закону України "Про адміністративні послуги": окремі недоліки законодавчого закріплення (2017)
Гаркуша А. Т. - Державна служба як сфера функціонального управління Національного агентства України з питань державної служби (2017)
Герасимчук С. С. - Структура механізму адміністративно-правового регулювання ювенальної політики (2017)
Денисюк І. І. - До питання про об’єкт підсудних екологічних адміністративних правопорушень (2017)
Мойсеєнко Г. В. - Оціночні поняття в адміністративному судочинстві: проблемні питання тлумачення та можливі шляхи їх вирішення (2017)
Молчанов Д. В. - Протидія тінізації економіки в Україні: причини, види та суб’єкти (2017)
Нікітіна Л. О. - Обіг віртуальної валюти – глобалізаційна новела сучасного інформаційного суспільства, Федорович О. В. (2017)
Пилипів Р. М. - Забезпечення патрульною поліцією безпеки учасників дорожнього руху (2017)
Протопопова Я. С. - Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти правового захисту (2017)
Рибак М. С. - Суб’єкт публічної адміністрації як сторона позову в адміністративному процесі (2017)
Рівчаченко С. В. - Історія нормативного закріплення поняття "конфлікт інтересів" в антикорупційному законодавстві України (2017)
Тараненко К. Ю. - Природа податково-правового патерналізму крізь призму некласичного підходу до правопізнання (2017)
Токар Н. В. - Фізичні та юридичні особи як суб’єкти адміністративно-правового забезпечення права на таємницю кореспонденції і телефонних розмов (2017)
Беклеміщев С. О. - Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом як вид примусових заходів медичного характеру (2017)
Гаврилов Ю. Г. - Озброєність як ознака банди: деякі кримінально-правові та криміналістичні проблеми (2017)
Запорожець Р. А. - Сучасний стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері іпотечного кредитування (2017)
Сливич І. І. - Неформальна та інформальна освіта у творенні культури правомірності в контексті превенції правопорушень в Україні (2017)
Туляков В. О. - Недоліки кримінальної політики та антропологічний вимір у протидії злочинам проти моральності, Бойченко В. П. (2017)
Чуваков О. А. - К вопросу о понятии "национальная безопасность" (2017)
Андрушко О. В. - Деякі характеристики санкцій, що застосовуються за правопорушення у кримінальному процесі, на основі системно-структурного та функціонального підходів (2017)
Лялюк Є. Д. - Умови, підстави та порядок застосування приводу за неприбуття особи на виклик слідчого, прокурора або судовий виклик (2017)
Borodii I. V. - The constitutional complaint as an efficient tool to secure the effectiveness of the rule of law, Bühler C. G. (2017)
Денисюк Ж. З. - Постфольклор у парадигмі постмодерну: до постановки проблеми (2017)
Гавеля О. М. - Панорамне зображення культурного простору України з використанням 3D-технологій: нові напрями кроскультурних досліджень (2017)
Гаюк І. Я. - Історичний контекст та особливості формування Музею вірменської культури у Львові (2017)
Дьяченко Р. В. - Світоглядно-культурні засади стильової трансформації закладів громадського харчування України: 20–30-ті роки ХХ століття (2017)
Колосова Н. А. - Микола Потоцький як магнат та меценат (2017)
Бондарчук В. О. - Дмитро Гнатюк – від практики до теорії: узагальнення виконавського досвіду в Оперній студії (2017)
Гармаш Ю. Т. - Від кольорової символіки до драматургії кольору в екранних мистецтвах, Прядко О. М. (2017)
Гусакова Н. М. - Основні складові формування творчої особистості майбутнього режисера-педагога театрального колективу (2017)
Іванніков Т. П. - Гітарна творчість Антона Гарсіа Абриля: художні образи старовинної Іспанії (2017)
Ієвлева В. П. - Сучасні кінетичні ландшафтні інсталяції, Гержан О. В. (2017)
Нечаєнко Т. В. - Музика як важливий елемент розкриття образної сфери сценічної словесної дії (2017)
Пономаренко О. Ю. - Музичні фестивалі у системі культурного життя Італії (2017)
Прищенко С. В. - Кваліметрична оцінка естетичних параметрів кольору в рекламній графіці, Рильцев Є. В. (2017)
Цугорка О. П. - Аналіз сюжету української ікони XIII–XVIII ст. "Успіння Богородиці" (2017)
Ян І. М. - Модерністські пошуки Українського музично-драматичного театру на початку ХХ століття (2017)
Бевз М. В. - Аналіз професійних компетентностей під час вивчення дисципліни "мистецтво балетмейстера" (освітній рівень "бакалавр") (2017)
Борисенко Т. В. - Феномен "перпетуум мобіле" в музиці та образотворчих видах мистецтва (2017)
Бричка А. В. - Вплив Паїсія Величковського та його послідовників на розвиток української духовної культури (2017)
Велігура Н. М. - Проблеми дослідження акварельного живопису в контексті сучасної художньої культури України (2017)
Живоглядова Д. Ю. - Стратегії ЮНЕСКО в розвитку міжнародного культурного співробітництва (2017)
Кеба М. Є. - Енергетично-технічні прийоми партнерства (дуетності) в бальних танцях (2017)
Кочержук Д. В. - Створення музичного продукту за допомогою інноваційних технологій звукозаписних систем (на прикладі роботи вокального ансамблю "Duke Time") (2017)
Кулик А. В. - До питання дизайну і типології вбудованих у перші поверхи підприємств обслуговування (2017)
Лазарєв С. Г. - Наджанрові й надстильові принципи класифікації електронної музики в умовах масової культури (2017)
Овсянніков В. Г. - Творчість Марії Бурмаки та Альони Вінницької у контексті розвитку українського поп-року (2017)
Плюта О. П. - Національна кухня як комплекс культурно-побутових традицій українців (2017)
Соболєвська С. О. - Фестиваль аматорських театрів як засіб міжкультурної комунікації (2017)
Чуднівець А. С. - Автобіографізм у мистецтві народного розпису: "Мій рушник" Ф. Панка (2017)
Шалапа С. В. - Нова стилістика в мистецтві хореографії: початок ХХ століття (2017)
Вітаємо колегу-ювіляра (2017)
Гайдаш І. С. - Вплив толуолу на перекисне окиснення ліпідів і систему антиокислювального захисту в еритроцитах людини in vitro, Бурцев О. В. (2016)
Григоров С. Н. - Микробиологическое обоснование выбора фитопрепаратов для клинического применения в хирургической стоматологии, Стеблянко А. А. (2016)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ белого вещества филогенетически разных отделов коры червя мозжечка человека (2016)
Шиян Д. М. - Особливості кровопостачання присереднього і міжпозиційного ядер мозочка людини, Марковський В. Д. (2016)
Архіпкіна О. Л. - Імунозапальна ланка патогенезу поєднаного перебігу гіпертонічної хвороби і хронічного обструктивного захворювання легень (2016)
Доброход А. С. - Ефективність азилсартану медоксомілу за даними вимірювання офісного, добового та центрального аортального тиску у хворих з гіпертонічною хворобою І і ІІ ступеня, Сіренко Ю. М., Граніч В. М. (2016)
Дубовская С. С. - Состояние послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов пожилого возраста, Баусов Е. А., Битчук Н. Д. (2016)
Радченко Т. М. - Імунний статус наркозалежних жінок з коморбідною патологією щитоподібної залози і його корекція, Овчаренко М. О., Гайдаш І. С. (2016)
Бойко В. В. - Прогнозування розвитку гнійно-септичних ускладнень у хворих в післяопераційному періоді, Битяк С. Ю., Савві С. О., Лихман В. М., Грома В. Г. (2016)
Бойко В. В. - Профілактика неспроможності кукси бронха після пневмонектомії, Краснояружський А. Г., Кріцак В. В. (2016)
Мясоедов К. В. - Выбор метода дезоблитерации у больных с критической ишемией нижних конечностей с учетом прогрессирования рестеноза (2016)
Бойко В. В. - Застосування солу-медролу для зменшення лімфореї після мастектомії, Макаров В. В., Овчаренко О. В., Тарасенко Л. Г. (2016)
Волкова Ю. В. - Засоби оцінювання ефективності періопераційної корекції окисно-відновного метаболізму у комплексному лікуванні пацієнток з раком грудної залози, Хижняк А. А., Крутько Є. М., Шульга М. В. (2016)
Голка Г. Г. - Оптимальні підходи до комплексного лікування пацієнтів з компресiйними переломами тіл хребців на тлі генералізованого остеопорозу, Попов А. І., Істомін Д. А., Завгородній А. С. (2016)
Пасичный Д. А. - Восстановление покровных тканей голеней и стоп кожно-фасциальными лоскутами голени больших размеров с использованием ишемической подготовки тканей (2016)
Шушляпина Н. О. - Возможности диагностики обонятельных нарушений на основе оценки показателей носового дыхания (2016)
Кривенко Л. С. - Выявление факторов риска развития стоматологических заболеваний у школьников г. Харькова (2016)
Леонтьєв П. О. - Променева діагностика епі- та субдуральних гематом – комплекс судово-медичних чинників давності їх спричинення (2016)
Дудченко О. С. - Нормотворча діяльність народних комісаріатів УСРР у 1920 – 1930-х рр (2016)
Рибак К. О. - Містобудівна діяльність як об’єкт юридичного регулювання: нотатки до наукової дискусії (2016)
Царенко В. І. - Сучасні внутрішньодержавні виклики, що постають перед державною прикордонною службою в правозастосовчій діяльності із забезпечення прикордонного режиму та режиму кордону (2016)
Щирба М. Ю. - Міжнародно-правове регулювання принципу конфіденційності у сфері охорони здоров’я (2016)
Vitkova V. S. - Constitutional right to medical assistance in the constitutions of foreign countries (2016)
Гараджаев Д. Я. - О предпосылках использования сравнительного метода в конституционно-правовых исследованиях (2016)
Бельо Л. Ю. - Патент як спосіб захисту прав інтелектуальної власності на лікарський засіб (2016)
Майка М. Б. - Окремі питання суб’єктного складу правовідносин на стадії виконання ухвал суду в цивільному процесі (2016)
Куракін О. М. - Трудові правовідносини в сфері державної служби: теоретико-правова характеристика (2016)
Прилуцька М. О. - Специфіка трудової функції працівників державної виконавчої служби (2016)
Рудик В. А. - Про взаємодію національного соціального законодавства з міжнародними стандартами, Хименко О. А. (2016)
Антонюк У. В. - Суб’єкти забезпечення екологічних прав в Україні (2016)
Биков І. О. - Історія наближення митного законодавства України до стандартів Європейського Союзу (2016)
Головань Т. Г. - Проблеми фінансово-правової відповідальності платників податку на доходи фізичних осіб (2016)
Зима О. Т. - Рецепт на відпуск лікарських засобів: юридична природа (2016)
Карабін Т. О. - Забезпечення міжнародних стандартів адміністрування в контексті положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Козьяков Д. І. - Проблеми застосування адміністративної відповідальності органами держпраці України під час здійснення державного гірничого нагляду (2016)
Малишко Д. В. - Об’єктна зумовленість функціональної варіативності адміністративно-правового регулювання сфери муніципального транспорту в Україні (2016)
Мартиновський В. В. - Аналіз причин виникнення та розвитку корупції в Україні (2016)
Пирожкова Ю. В. - Соціально-культурні функції адміністративного права: оновлений погляд на сутність та структурні елементи у світлі транзитивності права (2016)
Янішевська К. Д. - Європейський досвід оподаткування: порівняльний аналіз обов’язків податкових агентів України та Австрії (2016)
Веселов М. Ю. - Смертна кара як виключна міра покарання, Моргун Н. М, Каптур О. С. (2016)
Коваленко І. А. - Проблеми кваліфікації фальсифікації лікарських засобів або обігу фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Куцкір Г. М. - Експерт як спеціальний суб’єкт злочинів у сфері професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2016)
Трепак В. М. - Корупція в українській освіті як пріоритетний об’єкт протидії (2016)
Великодний Д. В. - Спрощені провадження в суді першої інстанції в кримінальному процесі України та Німеччини: порівняльний аналіз (2016)
Грушко М. В. - Діяльність Держав-покровительок як механізм контролю виконання норм міжнародного гуманітарного права (2016)
Манько Д. Г. - Структура юридичного алгоритму та його відображення у правових акта (2017)
Барабаш О. О. - Загальна характеристика юридично значущої поведінки (2017)
Нестеренко О. М. - Аналіз особливостей деформації правової свідомості у професійному середовищі (2017)
Ленгер Я. І. - Правова природа колізії та її особливості в муніципальному праві (2017)
Гриценко В. Г. - Становлення та розвиток правоохоронної системи україни: історико-правовий генезис (2017)
Шевчук О. М. - Удосконалення законодавства державного контролю за обігом наркотиків в Україні (2017)
Антонова Т. Л. - Загальна характеристика операцій поводження з відходами в Україні (2017)
Негодченко В. О. - Сучасний підхід до класифікації принципів державної інформаційної політики України (2017)
Легеза Ю. О. - Дозвільно-ліцензійне провадження у сфері використання природних ресурсів (2017)
Гончарова І. А. - Визначення процедури надання адміністративних послуг (2017)
Чухлебов І. О. - Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації (2017)
Женеску Е. В. - Правова основа оскарження рішень, дій чи бездіяльності нотаріусівіз надання адміністративних послуг (2017)
Рибак К. О. - Щодо правової природи містобудівного права (2017)
Токар Н. В. - Основні напрями оптимізації нормативних засад адміністративно-правового забезпечення права на таємницю кореспонденції й телефонних розмов (2017)
Гладій О. В. - Сутність проблеми накопичення техногенних відходів, техногенних родовищ в Україні (2017)
Тарасенко В. С. - Щодо неконституційності змін у порядку нарахування єдиного соціального внеску адвокатами (2017)
Яковлєв О. А. - До питання матеріального стимулювання працівників (2017)
Божко Д. В. - Поняття і природа правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2017)
Горобець А. С. - Підстави виникнення правовідносин із загальнообов’язкового державногосоціального страхування на випадок безробіття (2017)
Ганкевич О. М. - Правова природа позову у справах про визнання батьківства, материнства (2017)
Ганжерлі А. О. - Цивільно-правові форми відмови від речових прав (2017)
Осіпова І. І. - Факти-фікції у цивільному судочинстві та їх роль у процесі доказування (2017)
Бабченко О. М. - Особливості правового регулювання ринку земель у країнах Європейського Союзу (2017)
Андрушко О. В. - Концепції правопорушення у кримінальному процесі (2017)
Калюга К. В. - Фоноскопія як відображення криміналістичної інформації щодо особи злочинця (2017)
Вернидубов І. В. - Захист прокурором інтересів держави у кримінальному провадженні та поза його межами, Белікова С. О. (2017)
Петров О. С. - Актуальні питання застосування застави як різновиду запобіжного заходу за чинним кримінальним процесуальним кодексом України (2017)
Ольховська М. М. - Застосування стороною захисту правових висновків Європейського Суду із прав людиниу разі апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу (2017)
Тітко Е. В. - Роль та значення місії ISAF в Ісламській Республіці Афганістан з урахуванням присутності сил СІМІС (2017)
Астапова В. Г. - Рецензія на монографію Сарани С. В. "Податкові режими в Україні" (2017)
Титул, зміст (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження процесу періодичної розробки виснаженого газового родовища з макронеоднорідними колекторами, Кондрат О. Р. (2016)
Тарко Я. Б. - Стан та перспективи термохімічних та термокислотних технологій оброблення привибійної зони пласта (2016)
Коцкулич Я. С. - Малоглиниста емульсійна промивальна рідина для первинного розкриття продуктивних пластів, Тершак Б. А., Андрусяк А. М., Коцкулич Є. Я. (2016)
Онисько О. Р. - Аналітичний розрахунок точності профілю поверхні ґвинтової нарізі залежно від величини тангенціального відхилу установлення вершини різьового різця (2016)
Гурбанов А. Н. - Технологии подготовки газа и газового конденсата к транспорту на морских месторождениях (2016)
Поляруш К. А. - Сучасні технології безтраншейного ремонту теплогазових мереж, Дорошенко Я. В., Тихонов С. І., Бабій А. Р. (2016)
Ковбасюк І. М. - Аналіз, систематизація та оцінювання вагомості факторів, що спричиняють неякісне кріплення похило-скерованих свердловин та бокових стволів, Марцинків О. Б., Ковбасюк М. І., Марцинків Б. О. (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження процесу витіснення залишкового природного газу азотом із виснаженого газового родовища за різної тривалості періоду нагнітання азоту в пласт, Хайдарова Л. І. (2016)
Гедзик Н. М. - Оцінка та врахування впливу адсорбційно-десорбційних процесів на характер кривої зведеного пластового тиску від накопиченого видобутку газу (2016)
Грудз Я. В. - Нестаціонарні процеси в газопроводі під час руху механічних пристроїв, Мельницька Л. I. (2016)
Андерсон А. Ю. - Влияние диссипации энергии на температуру теплоносителя в скважинах геотермальной циркуляционной системы, Кологривов М. М., Притула В. В. (2016)
Содержание (2017)
Chyzhykov I. - Asymptotic Behavior of Fractional Derivatives of Bounded Analytic Functions, Kosaniak Yu. (2017)
Filipkovska M. S. - Maxwell–Bloch Equations without Spectral Broadening: Gauge Equivalence, Transformation Operators and Matrix Riemann–Hilbert Problems, Kotlyarov V. P., Melamedova E. A. (2017)
Goncharenko M. - Homogenized Model of Non-Stationary Diffusion in Porous Media with the Drift, Khilkova L. (2017)
Levchuk V. N. - On One Class of Non-Dissipative Operators (2017)
Титул, зміст (2016)
Петруняк Г. М. - Головні критерії нафтоносності "бориславського пісковику" (2016)
Возний В. Р. - Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів, Вольченко Д. О., Катрич В. Д., Федик О. М. (2016)
Дорохов М. А. - Дослідження герметизаційної здатності гумових ущільнень устьових випробувальних пакерів, Костриба І. В. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Параметрический синтез фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки (2016)
Федоришин Д. Д. - Геолого-геофізичні чинники низькоомності порід-колекторів неогенових відкладів геологічних розрізів родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину, Трубенко О. М., Фтемов Я. М., Витвицький Я. С., Федоришин С. Д., Федорів В. В. (2016)
Бойко Р. В. - Уніфікація розрахунку дебітів горизонтальних нафтових і газових свердловин (2016)
Кондрат Р. М. - Дослідження впливу тиску початку нагнітання азоту у виснажене газове родовище на характеристики процесу вилучення залишкового природного газу, Хайдарова Л. І. (2016)
Онисько О. Р. - Теоретичне дослідження функціональної залежності форми профілю вихідного трикутника гвинтової замкової нарізі від геометричних параметрів різця, Псюк М. І. (2016)
Чернова О. Т. - Характеристики роботи пластової системи Дашавського підземного сховища за період експлуатації (2016)
Булат А. Ф. - Результаты промышленных испытаний технологии очистки буровых растворов на поличастотном грохоте МВГ, Шевченко В. Г., Шевченко Г. А., Бокий Б. В. (2016)
Творческий путь академика Ахада Ханахмеда оглы Джанахмедова (2016)
Рябошлик В. - Четверта промислова революція: небачені можливості і передбачувані виклики (2017)
Рябошлик В. - 1. Сучасні методи кількісного прогнозування наслідків промислових революцій і їх значення для України (2017)
Рябошлик В. - 2. Макроекономічні тенденції і поворотні моменти провідних економік під впливом радикальних технологічних змін (2017)
Рябошлик В. - 3. Огляд сучасних технологічних проривів і нових перспектив (від інтернету людей до інтернету речей) (2017)
Рябошлик В. - 4. Стан справ, проблеми і рекомендації для України (2017)
Титул, зміст (2016)
Бойко В. С. - Чинники формування і превентивні напрямки зменшення обсягів залишкової нафти в покладі, Драган І. М., Заливаха Н. Я. (2016)
Купер І. М. - Підвищення нафтовилучення на родовищах України (2016)
Панчук М. В. - Аналіз перспектив розвитку виробництва та використання біогазу в Україні, Шлапак Л. C. (2016)
Оринчак М. І. - Удосконалення способу первинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками, Чудик І. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2016)
Бойко В. С. - Коректування паспортної характеристики гвинтового насоса до умов роботи у свердловині, Веклин Т. С. (2016)
Грудз В. Я. - Оцінювання надійності газоперекачувальних агрегатів за динамікою зміни параметра стану, Грудз Я. В., Дволітка М. Я. (2016)
Колісник В. І Гриманюк. - Дослідження фазового складу армованого тампонажного матеріалу, В. І., Лазаренко О. Г. (2016)
Федорів М. Й. - Підвищення показників надійності та енергоефективності електрообладнання бурильних установок, Гладь І. В., Галущак І. Д., Бацала Я. В., Михайлів І. М. (2016)
Лях М. М. - Дослідження впливу змінних параметрів на траєкторію руху віброрами бурового вібросита, Федоляк Н. В. (2016)
Орловський В. М. - Розроблення термостійких полегшених і легких тампонажних матеріалів, Похилко А. М., Дмитренко В. І. (2016)
Гурбанов А. Н. - Усовершенствование и оптимизация системы слива вязких нефтепродуктов (2016)
Титул, зміст (2016)
Матвієнків О. М. - Збереження захисного покриття при з'єднанні оцинкованих труб дуговим паянням (2016)
Добровольський І. В. - Результати промислових випробувань устаткування для демонтажу пошкодженого обладнання при ліквідації відкритого нафтогазового фонтану (2016)
Рачкевич Р. В. - Довговічність трубних колон за складного напружено-деформованого стану, Слободян В. І., Івасів В. М., Артим В. І. (2016)
Чудик І. І. - Біополімер-силікатний буровий розчин для буріння горизонтальних свердловин, Богославець В. В., Дудич І. Ф. (2016)
Вакалюк В. М. - Метод розрахунку напруженого стану композиційних матеріалів, Лях Ю. М., Солоничний Я. В., Вакалюк А. В. (2016)
Бойко Р. В. - Метод одночасного і взаємозв'язаного розрахунку розподілів тиску і температури вздовж стовбура газової свердловини і похилого газопроводу, Заливаха Н. Я. (2016)
Сенчішак В. М. - Дослідження кінематики і динаміки важільного механізму привода верстата-гойдалки, Попович В. Я., Прозур О. В. (2016)
Венгринюк М. І. - Мовні рівні вдосконалення науково-технічного тексту, Мельник О. М. (2016)
Роману Семеновичу Яремійчуку — 80 років (2016)
Титул, зміст (2016)
Лопатин В. В. - Обеспечение необходимой точности мобильних систем контроля в горной и нефтегазовой отраслях (2016)
Фешанич Л. І. - Проблема відмови давачів і їх колективного спрацювання при експлуатації автоматичної системи автоматичного керування, Семенцов Г. Н. (2016)
Лютенко Т. В. - Аналіз принципів побудови і технічних можливостей засобів для бездемонтажного метрологічного перевіряння побутових лічильників газу, Середюк О. Є. (2016)
Мацуй А. М. - Дослідження втрат точності вимірювання об’єму піскового тіла при експлуатаційному спрацюванні спіралі класифікатора, Кондратець В. О. (2016)
Реут Д. T. - Пристрій для визначення біологічних показників якості поверхневих вод, Древецький В. В. (2016)
Федорів В. Д. - Контроль якості поверхні, розмірів частинок та пористості гранатової структури отриманої золь-гель методом автогоріння, Яремій І. П., Сташко Н. В., Кулик Ю. О. (2016)
Яворський А. В. - Огляд сучасного стану технологій та розробок для експрес-контролю теплоти згоряння природного газу, Ващишак І. Р., Височанський І. І., Карпаш М. О. (2016)
Білинський Й. Й. - Моделювання ультразвукового амплітудно-частотного вимірювача швидкості плинних середовищ, Гладишевський М. В., Бурдейний В. Б. (2016)
Кучер О. Р. - Модифікація методу вимірювання швидкості поширення зсувних коливань у бетонних конструкціях, Ровінський В. А. (2016)
Стрілецький Ю. Й. - Вимірювання коливань струни для збудження хвиль у металі (2016)
Євчук О. В. - Особливості інтерполяції положення точок штангової колони у викривлених свердловинах (2016)
Oлійник А. П. - Математичне моделювання течії в’язкої рідини у газорідинних свердловинних потоках, Райтер П. М., Мороз А. А. (2016)
Незамай Б. С. - Математичне моделювання процесу деформування та напруженого стану резервуарів сферичного типу, Бачук В. В. (2016)
Горбійчук М. І. - Метод визначення узагальненого коефіцієнта технічного стану газоперекачувального агрегату на засадах нечіткої логіки та генетичних алгоритмів, Пашковський Б. В. (2016)
Лагойда А. І. - Дослідження багатопараметричних та фазі-регуляторів на основі розробленої математичної моделі відцентрового нагнітача газоперкачувального агрегату (2016)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2016)
Титул, зміст (2017)
Троицкий В. А. - Эффективность технической диагностики и точная разметка магистральных трубопроводов (2017)
Лопатин В. В. - Промышленные исследования метода ваттметрирования станка-качалки скважинной штанговой насосной установки, Ангеловский И. Н. (2017)
Лютак І. З. - Аналіз взаємодії ультразвукової хвилі низької інтенсивності із шкірою тіла людини, Лютак З. П., Дитко Т. В. (2017)
Романюк О. М. - Алгоритмічний метод підвищення точності лопаткових концентратомірів паперової маси, Кріль Б. А., Кріль О. В. (2017)
Стрілецький Ю. Й. - Дослідження перехідного імпедансу ізоляційного покриття підземних металевих трубопроводів (2017)
Слабінога М. О. - Розроблення веб-орієнтованого симулятора для імітаційного моделювання процесу функціонування турбінних лічильників газу методом Монте-Карло, Клочко Н. Б. (2017)
Ващишак І. Р. - Визначення втрат теплової енергії підземними тепловими мережами з урахуванням вологості грунту, Цих В. С. (2017)
Жовтуля Л. Я. - Розроблення методики оцінки напружено-деформованого стану лінійних ділянок магістральних трубопроводів, Олійник А. П., Яворський А. В., Карпаш М. О. (2017)
Фешанич Л. І. - Явище помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів (2017)
Білинський Й. Й. - Експериментальні дослідження засобу вимірювального контролю масових часток компонентів скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2017)
Кропивницька В. Б. - Аналітичні моделі автокореляційних функцій та спектральних щільностей випадкових сигналів у системі контролю та управління процесом буріння свердловин (2017)
Кучер О. Р. - Експериментальна діагностика бетонних конструкцій за допомогою акустичного імпакт-методу, Ровінський В. А. (2017)
Баранов В. А. - Индикаторы палеодавлений в осадочных породах (2017)
Кондратець В. О. - Забезпечення необхідної точності однороликових стаціонарних систем контролю рухомої маси сипких середовищ, Сербул О. М. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського