Пальшкова І. О. - Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя: компетентнісний підхід (2012)
Коберник О. М. - Проектна технологія: можливості застосування в освіті (2012)
Горбатюк Р. М. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі підготовки вчителів технологій, Туранов Ю. О. (2012)
Мартиненко С. М. - Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи (2012)
Тулашвілі Ю. Й. - Комп'ютерні технології як системотвірний чинник переходи до інклюзивного навчання осіб порушення зору (2012)
Романишина Н. В. - Методика формування у студентів-гуманітаріїв письменницької компетентності (2012)
Савченко Л. О. - Компетентнісний концепт формування якості підготовки майбутніх учителів (2012)
Берестецька Н. В. - Нові підходи до організації самостійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2012)
Балахтар В. В. - Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ (2012)
Бондар Л. А. - Оптимізація самостійної роботи студентів-філологів за кредитномодульною системою організації навчально-виховного процессу (2012)
Богомаз-Назарова С. М. - Міжпредметні зв'язки як дидактична умова підвищення якості підготовки майбутніх учителів (2012)
Гагіна Н. В. - Технологія формування вмінь конструктивної взаємодії майбутніх менеджерів (2012)
Данилюк С. С. - Особливості використання інтернет-технології "Електронна пошта" у процесі формування професійної компетентності майбутніх філологів (2012)
Антоненко І. І. - Електронний підручник із деталей машин та контроль знань студентів за допомогою комп'ютера (2012)
Казанжи І. В. - Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів (2012)
Дороніна Т. О. - Досвід країн Західної Європи та Північної Америки щодо запровадження ґендерної освіти в навчальний процес (2012)
Мішеніна Т. М. - Інтегрування науки й навчального процесу як умова формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах (2012)
Козаченко Н. П. - Формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення логіки (2012)
Серьогіна І. Ю. - Технологія формування умінь та навичок самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ (2012)
Кулінка Ю. С. - Питання формування педагогічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі моделювання ситуацій превентивної спрямованості (2012)
Лоштун О. Б. - Принципи тренінгової роботи в системі формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Мешко Г. М. - Шляхи гармонізації особистості майбутнього вчителя в системі підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров'я (2012)
Кучер З. С. - Активізація пізнавальної діяльності студентів технолого-педагогічного факультету засобами проектування (2012)
Кучер С. Л. - Композиція українського народного одягу як джерело вивчення основ етнодизайну (2012)
Варнавська Л. І. - Комп'ютерні технології: можливості використання в музичній освіті (2012)
Нестеренко В. В. - Дидактичні умови управління самостійною навчальною діяльністю студентів заочної форми навчання (2012)
Оніпко В. В. - Моделювання системи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (2012)
Онищенко І. В. - Формування творчої компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки (2012)
Папушина В. А. - Підвищення естетичної культури студентів під час взаємопов’язаного вивчення української та зарубіжної літератури (на матеріалі спецкурсу "Актуальні питання української і зарубіжної літератури") (2012)
Пригодій М. А. - Розроблення критеріїв та рівні оцінювання готовності майбутніх учителів до профільного навчання учнів (2012)
Ребенок В. М. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій викладачами вищої школи в навчальному процесі (2012)
Скоробогатова М. Р. - Професійна компетентність викладача вищого навчального закладу (2012)
Фурсикова Т. В. - Теоретичні аспекти професійної компетентності вчителя образотворчого мистецтва (2012)
Чорній М. М. - Підготовка майбутніх учителів до формування міжособистісних взаємин в учнівському колективі як складник оволодіння професійними компетенціями (2012)
Крупський О. П. - Взаємозв'язок між емоційною компетентністю та лідерством як складниками педагогічної діяльності, Кіба К. С. (2012)
Желан А. В. - Інтеграція педагогічної університетської освіти України до загальноєвропейського освітнього простору (2012)
Чувасова Н. О. - Критерії і рівневі характеристики пізнавальної активності студентів вищих педагогічних закладів (2012)
Чумак А. С. - Організація творчої діяльності на уроках технологій як засіб формування компетентної особистості школярів (2012)
Лоїк Г. Б. - Професійні й особистісні компетенції фахової підготовки менеджерів туризму (2012)
Кирикилиця В. В. - Критеріально-рівнева характеристика активізації навчальнопізнавальної діяльності студентів у процесі роботи зі словниками (2012)
Палаженко О. П. - Педагогічні рекомендації щодо пристосування дихальної системи до умов гри на духових інструментах (2012)
Єфіменко С. М. - Структура та зміст інтелектуально-творчого потенціалу вчителя технологій (2012)
Кипиченко Н. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Севастьянова О. С. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів технологій (2012)
Коньок М. М. - Методологічні вимоги до здійснення міжпредметних зв’язків у процесі підготовки майбутнього вчителя технологій (2012)
Симонович Н. В. - Теоретичні основи індивідуалізації трудового навчання (2012)
Луговська Е. М. - Формування фахової компетентності техніків-механіків сільського господарства у процесі вивчення фахових дисциплін (2012)
Лук'яник Л. В. - Компетентнісний підхід до навчання української мови (2012)
Мандрико Т. В. - Роль і місце ІКТ у викладанні психолого-педагогічних дисциплін, Михайленко Н. В. (2012)
Одинець О. А. - Професійна підготовка компетентного фахівця з перукарського мистецтва та декоративної косметики засобами мистецтва (2012)
Бреславська Г. Б. - Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Цісарук В. Ю. - Стан та структура готовності вчителів технологій до навчання школярів мистецтву художнього оброблення деревини (2012)
Цісарук І. В. - Основні підходи до проблеми організації та підготовки самостійної роботи майбутніх учителів технологій (2012)
Мишкарьова С. В. - Методологічні засади дослідження освітньо-виховної діяльності православних братств у Західній Україні у міжвоєнний період 1921-1939 рр (2012)
Ганчук О. В. - Методичні прийоми проведення географічних екскурсій у вищій школі (2012)
Мойсеюк В. П. - Педагогічні умови формування культури професійного здоров’я майбутніх соціальних педагогів (2012)
Нечипоренко К. П. - Інтелектуально-творчі вміння у структурі особистості майбутнього вчителя початкової школи (2012)
Панішева О. В. - Трансформація змісту навчальних дисциплін як одна з необхідних умов підготовки компетентного фахівця (2012)
Романюк К. О. - Формування готовності педагогів ДНЗ до виховання міжетнічної толерантності дітей (за результатами експериментального дослідження) (2012)
Терещенко С. П. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до використання комп'ютерної техніки у процесі вивчення фахових дисциплін (2012)
Федорчук А. Л. - Технологія підготовки майбутнього вчителя інформатики до роботи у класах фізико-математичного профілю (2012)
Шиба А. В. - Суть і структура поняття "професійна компетентність" (2012)
Титунь О. Л. - Науково-дослідна робота як засіб підвищення готовності майбутніх учителів до організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами (2012)
Шинкаренко В. В. - Етно-художня культура як складова професійної компетентності майбутнього вчителя (2012)
Мироненко Н. В. - Підготовка майбутніх учителів технологій до майбутньої професійної діяльності під час вивчення дисципліни "вибрані питання метрології" (2012)
Байрак Л. П. - Організація науково-дослідної роботи студентів – запорука розвитку інтелектуального творчого потенціалу майбутніх фахівців (2012)
Гавриленко К. О. - Управління моніторингом навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ (2012)
Хріненко Т. В. - Самоосвіта як умова формування професійної компетентності майбутньго вчителя технологій (2012)
Якименко С. І. - Використання ігротерапії як інноваційної технології в початкових класах (2012)
Сергеєва Л. М. - Екстерналії професійно-технічної освіти в контексті управління розвитком ПТНЗ (2012)
Яковлєва В. А. - Методичні основи формування життєвої компетентності випускників загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2012)
Вдовенко І. С. - Застосування змагальних інформаційних технологій у навчальному процесі професійно-технічних навчальних закладів (2012)
Сеньовська Н. Л. - Ґендерний підхід у середній освіті (на матеріалі вивчення драматургії Лесі Українки в 10 класі) (2012)
Кононенко С. О. - Особливості вивчення електротехнічних робіт у 7-9 класах основної школи (2012)
Літковець О. Д. - Дослідження міжпредметних зв’язків у формуванні графічних умінь в учнів початкових класів (2012)
Терещук А. І. - Проблеми професійної орієнтації та самовизначення учнів старшої школи (2012)
Вихрущ Н. Б. - Практичне спрямування дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку XX століття (2012)
Жаворонков О. М. - Сутність професійно-технічної освіти у різні історичні періоди (2012)
Нікітіна О. О. - Модифікація діяльнісного підходу до формування навчальної діяльності молодших школярів у ХХ – на початку ХХІ ст (2012)
Хацаюк Н. С. - Обґрунтування основних функцій моделі науково-методичної роботи в експериментальних загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Чистякова Л. О. - Упровадження принципу культуровідповідності у художньо-трудовій діяльності учнів на уроках технологій (2012)
Форкун Н. В. - Компетентнісний підхід до викладання фізики у старшій школі (2012)
Легун В. Т. - Компетентнісний підхід у процесі професійного становлення особистості майбутнього фахівця (2012)
Стойчик Т. І. - Професійна компетентність педагогічного працівника в контексті сучасної освіти (2012)
Третяк О. С. - Педагогічний артистизм викладача як складник його професійної компетентності під час підготовки пенітенціарного персоналу (2012)
Довбенко С. Ю. - Діалогічна культура як складник педагогічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи (2012)
Ємельова А. П. - Розвиток народної школи в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2012)
Гаврилюк О. О. - Особливості компетентнісного підходу в організації самостійної навчальної діяльності студентів з іноземної мови, Іванова В. В. (2012)
Вишневська К. Г. - Комплекс вправ для формування комунікаційних навичок у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного профілю (2012)
Яблонська Т. М. - Про рольову перспективу у стратегiї пiдвищення якостi педагогiчної пiдготовки майбутнiх учителiв-фiлологів (2012)
Барбашова І. А. - Накопичення досвіду сенсорного розвитку дітей у стародавні часи (2012)
Вовк Н. В. - Вивчення проблеми споживчої культури майбутніх учителів технологічної освіти (2012)
Недашковський Ю. В. - Актуальні питання політехнічної підготовки вчителів трудового навчання, Кучма О. І. (2012)
Олару Ю. Ю. - Комунікативна підготовка майбутніх економістів у контексті креативного підходу до навчання у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Кучма О. І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних спеціальностей, Цись О. О. (2012)
Жердєв В. Г. - Формування якісних знань та навичок самоконтролю студентів технолого-педагогічного профілю ВНЗ за допомогою навчальних комплексів з ЧПУ та у процесі викладання курсу "Автосправа", Мосолов В. В. (2012)
Волкова Н. В. - Шляхи ефективного формування інформаційної культури майбутніх інженерів-педагогів в умовах модернізації вітчизняної освітньої системи (2012)
Яковенко Т. В. - Дефініційний аналіз поняття "навчальне середовище інженернопедагогічного ВНЗ" (2012)
Фіногєєва Т. Є. - Самостійна робота в навчальному процесі вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів: сучасний стан та перспективи (2012)
Корольський В. В. - Інтеграція професійно-орієнтованих знань – основа підготовки вчителів технологій з основ підприємницької діяльності (2012)
Ткачук С. І. - Особливості формування технологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання (2012)
Авраменко О. Б. - Філософсько-методологічні передумови становлення теорії проектування педагогічних систем (2012)
Гедзик А. М. - Використання творчих графічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів технологій до проектної діяльності (2012)
Дубова Н. В. - Психолого-педагогічні основи формування елементів дизайнерського мислення старшокласників на уроках технології (2012)
Кравцова А. О. - Підготовка студентів педагогічних факультетів до організації групової форми навчання учнів (2012)
Гаврищак І. І. - Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта (2012)
Сушенцева Л. Л. - Теоретичне обґрунтування моделі формування професійної мобільності майбутнього кваліфікованого робітника (2012)
Павленко І. С. - Дидактичні можливості процесу вивчення гуманітарних дисциплін у контексті формування загальнокультурної компетентності учнів старшої школи (2012)
Малихіна С. В. - Психолого-педагогічний аналіз становлення концепцій навчальнопізнавальної діяльності студентів як основа дидактичної інтенсифікації (ретроспективний огляд: ХVІІ - початок ХХ ст.) (2012)
Тамбовська Х. - Підходи до формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкової ланки у процесі професійної підготовки (2012)
Джиовани В. Н. - Исследование многофункциональных вокзальных комплексов как новый тип транспортной инфраструктуры в Украине, Уренeв В. П. (2017)
Шевченко Б. О. - Духовно-ціннісні основи формування економічної поведінки глобальних суб’єктів глобалізованого світу, Непокупна Т. А. (2017)
Іляш О. І. - Наукове підгрунтя еволюції маркетингових теорій та їх значимість у розвитку національної економіки, Джадан І. М. (2017)
Гуменяк А. Р. - Господарство домініканців у Станиславівському повіті в другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст.: статистичний аналіз (2017)
Гавриленко И. А. - Математическое и цифровое моделирование одного из этапов расчета функциональной надежности трубопроводной сети (2017)
Погожих М. І. - Технічна реалізація апаратів з використанням процесу індукованого тепломасообміну, Пак А. О., Пак А. В., Жеребкін М. В. (2017)
Тараненко Г. В. - Гидродинамическое моделирование режимов работы тарелок провального типа, установленных в колоннах различного диаметра (2017)
Грабовський Є. М. - Обґрунтування інструментальних засобів підтримки електронного навчання за допомогою технологій векторної графіки, Гіковатий В. М. (2017)
Корольов Р. А. - Аналіз способів гасіння пожеж в резервуарах з нафтопродуктами комбінованим способом, Ковалишин В. В., Штайн Б. В. (2017)
Ткачук О. А. - Теоретичні засади формування змісту спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України, Палевич С. В., Кирпенко В. М., Піддубний О. Г. (2017)
Астапенко І. А. - Особливості поетичного ідіостилю Емми Андієвської ХХІ століття (2017)
Заєць В. Г. - Аналіз запозичених афіксів в українськомовній періодиці (2017)
Abstract and References (2017)
Кизима В. В. - Сизигия как сущность бытия (2016)
Кизима В. В. - Онтико-онтологическая дуальность бытия и ее последствия для человека (2016)
Теліженко Л. В. - Філософсько-антропологічне осмислення межових засад права: тоталогічний контекст (2016)
Левченко О. Г. - Зміна типів раціональності та її вплив на аналіз творів мистецтва (2016)
Федоровская О. Б. - Политические технологии сквозь призму философского анализа (2016)
Середюк Н. Г. - Роль прикладної етики в процесі попередження недійної маніпуляції особистістю (2016)
Лакуша Н. М. - Культурна глобалізація вищої освіти:перспектива чи загроза? (2016)
Червона Л. М. - Вплив світових освітніх тенденції на подолання ціннісного розколу в Україні (2016)
Шлемкевич С. Л. - Екологізація процесу навчання як вимога часу (2016)
Велущак М. С. - Горизонты молчания: герменевтический и феноменологический аспекты анализа (2016)
Громова О. В. - Экзистенциально-антропологическая трактовка одиночества в классических мифологических сюжетах (2016)
Таранов С.В. - Философия и теология. Грани взаимодействия (2016)
Климань С. В. - Онтология свободы в контексте любви (Н.А. Бердяев, Ж.-П. Сартр) (2016)
Стокалич И. С. - Социальные доктрины: анализ в контексте философии серебряного века (2016)
Петриковская Е. С. - Философская антропология после ХХ столетия (2016)
Вільчинська С. В. - Морфологія філософських знань про людину і українська традиція (2016)
Рижко Л. В. - Назад в майбутнє: міфологія Мегатехнологій (2016)
Вусатюк А. О. - Исторические типы мифологии: сравнительный анализ (2016)
Баринова Я. Д. - Cоциально-философские и эстетические смыслы творчества Ольги Киселевой (2016)
Діденко Г. М. - Роздуми про силу і слабкість. Рецензія на книгу: Piotr Nowak. Podpis księcia. Rozważania o mocy ί slabości. – Warszawa "Kronos", 2013., 522 с, Суходуб Т. Д. (2016)
Привітання з ювілеєм (2017)
Азиркіна І. М. - Мікробіологічний метод визначення залишкових кількостей аміноглікозидів у продукції птахівництва (2017)
Акименко Л. І. - Перевірка типовості виробничого штаму Clostridium Chauvoei R-15 за морфо-фізіологічними показниками, Ничик С. А., Бойко П. К., Бойко О. П., Ассорі О. Ю. (2017)
Васянович О. М. - Встановлення видової приналежності мікроміцетів та вивчення їх здатності продукувати фузаріотоксини, Руда М. Є., Янголь Ю. А. (2017)
Голік М. О. - Ефективність пероральної імунізації собак проти сказу вакциною "Броварабіс V-RG", Недосєков В. В., Іванов М. Ю., Шарай Я. М., Ничик С. А., Полупан І. М. (2017)
Горбатюк О. І. - Вплив наночастинок металів на активізацію метаболічних процесів у клітинах C. perfringens тип А, Андріящук В. О., Риженко Г. Ф., Жовнір О. М., Рєзніченко Л. С., Дибкова С. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М. (2017)
Гулянич М. М. - Дослідження інфекційної активності вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби за тривалого пасажування в культурі клітин, Недосєков В. В. (2017)
Доценко Р. В. - Гостра токсичність імідаклоприду для перепелів (2017)
Євтушенко Т. В. - Розробка методики визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів у питній воді методом газової хромато-мас-спектрометрії після попереднього концентрування, Омельчун Ю. А., Новожицька Ю. М. (2017)
Забарна І. В. - Ветеринарно-санітарний контроль залишкових кількостей тилозину і доксицикліну у продуктах забою курчат-бройлерів, Головко Н. П. (2017)
Катюха С. М. - Вплив факторів зовнішнього середовища на активність нападу кровосисних мошок (2017)
Катюха С. М. - Новий вітамінно-мінеральний препарат "БТФ плюс": ефективність застосування в раціоні курчат-бройлерів в умовах особистого селянського господарства, Сачук Р. М., Сус Г. В., Магрело Н. В., Твердий В. М. (2017)
Катюха С. М. - Антигельмінтна ефективність препарату "Риболік" за трематодозно-цестодозних інвазій коропа, Вознюк І. О. (2017)
Кобилюх І. Б. - Вплив супозиторіїв із вмістом наночастинок феруму на гуморальну ланку імунної ситеми організму корів, Стравський Я. С., Резніченко Л. С. (2017)
Коваленко В. Л. - Визначення ефективності бактерицидних засобів на м’ясопереробних підприємствах, Загребельний О. В., Синицин В. А. (2017)
Красочко П. А. - Распространение заболеваний плотоядных животных в Минске, Патиевская Е. Е., Ушачев А. Е. (2017)
Кривошия П. Ю. - Фагоцитоз та розеткоутворювальна активність нейтрофілів крові за прихованого перебігу інфекційної анемії коней, Кот Л. Б., Романко М. В., Рудь О. Г. (2017)
Кулініч О. В. - Визначення параметрів гострої токсичності та кумулятивних властивостей аерозольного препарату "Метразол-біо", Сачук Р. М. (2017)
Лисиця А. В. - Перспективні напрями застосування похідних гуанідину у ветеринарній медицині, біотехнології та агровиробництві (оглядова стаття), Мандигра Ю. М., Висоцький А. О. (2017)
Мазур М. В. - Молекулярно-генетична характеристика вуличних ізолятів вірусу сказу виділених на території України, Полупан І. М. (2017)
Мазуркевич А. Й. - Морфологічні зміни в різних органах щурів за алоксанового цукрового діабету, Ковпак В. В., Ковпак О. С., Гудзь Н. В. (2017)
Мандигра С. С. - Особливості збудника африканської чуми свиней, Музикіна Л. М., Ситюк М. П., Коваленко Г. А., Галка І. В., Ничик С. А. (2017)
Нікітова А. П. - Специфічна профілактика сказу в домашніх і сільськогосподарських тварин, Полупан І. М., Линок А. П., Мартинюк О. Г., Недосєков В. В. (2017)
Пепко В. О. - Гельмінтофауна диких копитних тварин: екологія, видовий склад, поширення (оглядова стаття), Жигалюк С. В., Сачук Р. М., Гулик І. Т. (2017)
Пінчук Н. Г. - Сучасні світові підходи до контролю якості вакцин проти бешихи свиней за показником "ефективність" (2017)
Риженко Г. Ф. - Скринінг наночастинок металів для біотехнології ветеринарних імунобіологічних засобів, Дибкова С. М., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Рєзніченко Л. С., Грузіна Т. Г. (2017)
Тарасов О. А. - Вивчення антигенної спорідненості ізолятів Streptococcus suis в Україні, Бабкіна М. М., Терещенко С. М., Зоценко І. А., Криленко С. Ю. (2017)
Уховський В. В. - Картографічний аналіз циркуляції збудників лептоспірозу коней в Україні, Алексеєва Г. Б., Волинець В. О., Безименний М. В. (2017)
Mezhenskyi A. O. - Dynamics of serum immunoglobulins at horses with different courses of uveitis, Kyivska G. V. (2017)
Tiutiun А. І. - Determination of bacterial contamination indices of sausage products in Odessa, Kosyanchuk N. I., Gudz N. V., Ushakov F. O. (2017)
Губерський Л. В. - Українська філософія як справа майбутнього: культурно-історична перспектива Дмитра Чижевського (2016)
Баумейстер А. О. - Реальность и смысл: дискуссионные вопросы эпистемологии Аквината (2016)
Ильин В. В. - "Аналитический нарратив" как метод познания социально-экономических процессов (2016)
Дулин П. Г. - Дискурс православного аскетизма, Ковалевич В. В. (2016)
Лактіонова А. В. - Сучасні дискусії про знання: моральне знання і знання як успішність (2016)
Seyed Mohammad Hossein Mir-Mohammadi - Looking through self-deception from ethical standpoint (2016)
Предко О. І. - Релігійний досвід: особистісно-екзистенційна сутність (2016)
Soboleva M. - Zu Kant nach Duchamp (2016)
Шашкова Л. О. - Наука і релігія: доповнюваність перспектив (2016)
Щербина О. Ю. - Специфіка витлумачення терміна "юридична аргументація" у логіко-юридичних студіях (2016)
Сминтина В. А. - Вступне слово (2007)
Подрезова М. О. - Науково-дослідна діяльність університетської бібліотеки: історія розвитку, традиційні напрямки та сучасні пріоритети (2007)
Полевщикова Е. В. - Библиотека Ришельевского лицея в 1817-1828 гг. (По материалам Государственного архива Одесской области) (2007)
Ноткина О. Ю. - Аббат Николь — первый директор Ришельевского лицея: Библиографический указатель (2007)
Самодурова В. В. - Научные династии в Новороссийском университете (2007)
Полевщикова Е. В. - О. Л. Вайнштейн и изучение именных фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова в 1920-е гг. (2007)
Савельева С. В. - Дослідження історії України в науково-бібліографічній діяльності Ф. Є. Петруня (2007)
Фельдман В. С. - Фонд А. Г. Строганова в Научной библиотеке Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (2007)
Великодная А. В. - Редкие издания в книжном собрании А. Кухарского, Полевщикова Е. В. (2007)
Алексеенко М. В. - Испанские издания ХVI-ХVII вв. из коллекции Ромуальда Губе в фондах Научной библиотеки Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (2007)
Полевщикова Е. В. - Роман Илларионович Воронцов — основатель семейной библиотеки (2007)
Пигулевская И. В. - Книги из коллекции В. Н. Габбе (2007)
Подрезова М. О. - Місце бібліотек вищих навчальних закладів півдня України в інформаційній підтримці учбового і наукового процесів, Суровцева О. В. (2007)
Пружина В. П. - Модель інформаційно-бібліографічного обслуговування в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2007)
Зайченко А. В. - Модернізація процесів роботи в новому інформаційно-технологічному середовищі (2007)
Бахчиванжи Г. П. - Бібліотечно-інформаційне забезпечення в НБ ОНУ імені І. І. Мечникова науки та освіти (2007)
Пясецька М. П. - Новітні технології у роботі відділу комплектування документів НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова (2007)
Мусієнко Н. В. - Сучасний стан і можливості вдосконалювання наукової обробки документів у Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (2007)
Гребцова И. С. - Одно из ярких изданий коллектива Научной библиотеки Одесского национального университета (2007)
Кузнецов П. В. - Каталог изданий XVI века. Из фондов Научной библиотеки ОНУ им. И. И. Мечникова. / Сост. Е. В. Полевщикова. - Одесса. Астропринт, 2005. - 296 с., 16 лл. илл. (2007)
Малютіна Н. П. - Україністика в іменних фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. I. Мечникова (2007)
Чешельский Т. - Гартман Шедель. Об европейской области Сарматии / Сост., автор вступ. ст., пер. и коммент. О. В. Белецкая. - В печати (2007)
Непомнящий А. - Нове науково-довідкове видання з етнічної історії Півдня України. Причерноморские немцы в жизни и деятельности г. Одессы и региона. 1803 - 2003: Библиографический указатель / Сост. В. Самодурова, А. Айсфельд, Н. Шевчук; Научн. ред. и вступ. ст. А. Айсфельд, Н. Шевчук. - Одесса: Астропринт, 2003. - 312 с. (2007)
Губарь О. - Італійська книга епохи Відродження у фондах Наукової бібліотеки ОНУ ім. І. І. Мечникова / Упоряд. Савельєва Є. В.; Відп. ред. Сминтина В. А.; Наук. ред., авт. вступ. ст., пер. лат. та італ. текстів Радзиховська О. О.; Ред. - бібліограф Подрєзова М. О.; ОНУ ім. І. І. Мечникова; Наук. б-ка. - Одеса: Астропринт, 2001. - 88 с.: 16 л. іл. (2007)
Содержание (2016)
Абдурахманов Ш. Г. - Сравнительный анализ физической и функциональной подготовленности квалифицированных студентов-пловцов в динамике трехлетнего периода обучения, Караев M. Г., Абдурахманов Р. Ш. (2016)
Асекретов О. К. - Профессионально-прикладная физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования МВД России, Антипов В. А., Горелов С. А. (2016)
Герасимова И. Н. - Различные аспекты учебно-воспитательного процесса, влияющие на управление физической активностью студентов, Иванов В. И. (2016)
Егоров Д. Е. - Игровая деятельность как средство в подготовке специалистов не физкультурного профиля, Куликова И. В., Восковский С. А. (2016)
Ермаков С. С. - Разработка компьютерных программ для определения психофизиологических возможностей и свойств нервной системы людей с разным уровнем физической активности, Козина Ж. Л., Цеслицка М., Мушкета Р., Кржемински М., Станкевич Б. (2016)
Кашкова М. П. - Адаптивная физическая культура в ВУЗе (2016)
Клепцова Т. Н. - Значение физической культуры в жизни человека (2016)
Козина Ж. Л. - Сотрудничество факультетов физического воспитания с общеобразовательными школами как основа решения педагогических и образовательных задач (на примере базовой школы кафедры спортивных игр ХНПУ имени Г.С. Сковороды), Чуприна О. И., Гринь Л. В., Колисниченко В. В. (2016)
Ковалева М. В. - Выявление уровня двигательной активности студентов специального учебного отделения, Груздева Н. А. (2016)
Коноплева Е. Н. - Проблемы физического воспитания студентов ВУЗов (2016)
Коруковец А. П. - Эстетическая сторона восприятия волейбола как средство формирования рекреационной культуры студентов, Амельченко И. А., Евсеева В. К. (2016)
Крамской С. И. - Восстановление умственной работоспособности студентов средствами физической культуры и психической саморегуляции, Бондарь Е. А., Коруковец А. П. (2016)
Лихошерст Е. И. - Силовая аэробика в системе физического воспитания студентов, Коленченко А. Н. (2016)
Майстренко Е. А. - Роль таэквондо итф в развитии познавательных процессов у подростков и студентов, Макаров А. А. (2016)
Петрюк О. В. - Систематизация технико-тактических действий студентовфехтовальщиков, Кривенцова И. В., Клокова С. Ю. (2016)
Попов В. А. - Анализ травматизма юных футболистов, Климова В. К. (2016)
Радоуцкий В. Ю. - Профессионально-прикладная подготовка в становлении специалиста на примере специалистов экономической безопасности, Егоров Д. Е., Северин Н. Н. (2016)
Бушин М. І. - До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі східної української діаспори наприкінці ХХ ст.), Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. (2016)
Лазуренко В. М. - Політика державного кредитування українських фермерів у добу НЕПу (2016)
Синявська Л. І. - Розгортання страйкового руху в кам’яновугільній промисловості Донецького регіону у роки Першої світової війни (2016)
Ніколаєць К. М. - Конкуренція у сфері житлового будівництва в Україні на початку ХХІ ст. (2016)
Косяк С. М. - Утворення та діяльність Німецького флотського союзу (2016)
Чепурда Г. М. - Формування нормативно-правової бази та практичних рекомендацій до здійснення "Великого плану перетворення природи" (2016)
Cтадник І. Ю. - Діяльність жіночих наукових організацій в період розбудови сучасного українського суспільства (90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.), Лисенко А. І., Таран Є. О. (2016)
Томіленко А. Г. - Підготовка кадрів у галузі пожежної безпеки в Україні у 20 – 30-х роках ХХ століття (2016)
Яшан О. О. - Політика нацистського режиму щодо етнічних німців України, Ілляшенко Ю. Ю. (2016)
Худолей О. С. - Зміни та перспективи пам'яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми початку ХХІ століття, Тептюк Л. М. (2016)
Голуб О. О. - Причини демографічної кризи в Україні та шляхи її подолання (2016)
Кивгила І. Г. - Трансформація поглядів на завдання сільськогосподарського кредиту у працях вчених-аграріїв доколгоспного періоду (1921 – 1929 рр.) (2016)
Пшенишна Н. М. - Державне управління охороною праці: історія становлення та сучасні тенденції, Портянко Т. М., Ротте С. В. (2016)
Осипенкова І. І. - Внесок академіка Олексія Баха в розвиток вітчизняної науки, Чепурна О. Л., Строкань А. С. (2016)
Чупанова Д. О. - Вплив засобів масової iнформацiї на суспільну свідомість українців (1991 – 2015 рр.) (2016)
Калініченко К. С. - Історико-культурна спадщина Черкащини як ресурсний потенціал розвитку туристичної галузі (2016)
Лазуренко Ю. М. - Історіографія розвитку продуктивних сил селянських господарств 1920-х років в добу незалежності (2016)
Храмова-Баранова О. Л. - Деякі аспекти історії візуальної культури України в питаннях національного самоусвідомлення, Суржиков І. В. (2016)
Капустян Г. Т. - Рецензія на монографію: Чепурда Г. М. Великий план перетворення природи на теренах України (1948 – 1965 рр.) (2016)
Документи Історико-соціологічного центру "Черкащина крізь призму усної історії" (2016)
Про авторів (2016)
Zulauf Carl - Ukraine grain and oilseed production: assessing recent success to attain sustainable success (2017)
Бескупська О. В. - Впровадження еколого-орієнтованих методів виробництва на підприємствах переробної промисловості (2017)
Радіонова О. М. - Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста (2017)
Маколкіна О. В. - Проблеми та перспективи розвитку земельних відносин в Україні (2017)
Ставська Ю. В. - Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку (2017)
Бурденюк І. І. - Органічне виробництво: аналіз стану та прогнозування розвитку, Волонтир Л. О. (2017)
Ковальов Д. В. - Конституційні засади корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2017)
Киш Л. М. - Аналіз структури капіталу та можливості її оптимізації (2017)
Правдюк М. В. - Обліково-інформаційне забезпечення управління виробництвом продукції аквакультури (2017)
Машевська А. А. - Правове регулювання обліку оплати праці на підприємствах сільського господарства (2017)
Климчук О. В. - Економіко-технологічні процеси ефективного регіонального виробництва біогазу в Україні (2017)
Мельник О. С. - Біологічні активи та біологічні перетворення рибництва: економічна сутність і класифікація (2017)
Daniela Gruľová - Euphrasia rostkoviana hayne - active components and biological activity for the treatment of eye disorders, Vincenzo De Feo (2017)
Філеп М. Й. - Квазіпотрійна система Tl2S–Tl2Se–Tl4PbSe3, Сабов М. Ю. (2017)
Сабов В. І. - Вирощування монокристалів сполук TlSbP2Se6, AgSbP2Se6 та AgBiP2Se6, Погодін А. І., Поторій М. В., Сабов М. Ю. (2017)
Сідей В. І. - Щодо іонного радіусу Sn2+, Штейфан А. Я. (2017)
Блашко Н. М. - Кристалічна структура сполук Ce3Ag0.45Ga1.52S7 та Pr3Ag0.45Ga1.52S7, Марчук О. В., Федорчук А. О., Олексеюк І. Д. (2017)
Зульфігаров А. О. - Спектроскопічні дослідження комплексних сполук кобальту(ІІІ) - нікелю(ІІ) з триетаноламіном, Андрійко О. О., Фесенко О. М., Гребенюк А. Г., Потаскалов В. А. (2017)
Мельничук Х. О. - Кристалічна структура сполук Sm3Co0.5SiS7 та Tb3Co0.5SiS7, Марчук О. В., Гулай Л. Д., Олексеюк І. Д. (2017)
Переш Є. Ю. - Про взаємозв’язок деяких характеристик сполук Tl4ВIVС3 І Tl9ВVC6 (ВIV – Sn,Pb; ВV – Sb, Bi; C – S, Se, Te) із середнім зарядом їхніх атомних ядер, Козьма А. А., Барчій І. Є., Федорчук А. О., Малаховська Т. О., Кун Г. В., Зубака О. В., Курах Т. І. (2017)
Смітюх О. В. - Кристалічна структура сполук Er1.5La(Pr)1.5Si1.67Se7, Марчук О. В., Олексеюк І. Д., Федорчук А. О. (2017)
Стерчо І. П. - Аналіз зміни типу хімічного зв’язку та прогнозування взаємодії в системах на основі перовскітних сполук Cs3Sb2Br9(I9) та Cs2TeBr6(I6), Зубака О. В., Барчій І. Є., Переш Є. Ю., Кохан О. П., Погодін А. І. (2017)
Товт В. О. - Взаємодія в системі TlInSe2–Tl4P2Se6, Барчій І. Є., Федорчук А. О., П’ясецкі М., Кітик І. В., Соломон А. М., Погодин А. І. (2017)
Стецьків А. О. - Ізотермічний переріз діаграми стану потрійної системи Tb-Li-Si за температури 400ºС (2017)
Цісар О. В. - Склоутворення в системі Tl2Sе–Ga2Sе3–GeSе2, Піскач Л. В., Марушко Л. П., Олексеюк І. Д., Замуруєва О. В., Парасюк О. В. (2017)
Жукова Ю. П. - Зелений метод визначення кислотного числа біопалив лужної трансестерифікації, Студеняк Я. І., Марійчук Р. Т. (2017)
Кормош А. Ж. - Потенціометричний сенсор для визначення мелоксикаму, Кормош Ж. О., Павленко Ю. Л., Бохан Ю. В., Савчук Т. І., Корольчук С. І. (2017)
Сухарева О. Ю. - Якість питної води децентралізованих джерел водопостачання мікрорайону Горяни, Делеган-Кокайко С. В., Макарович Т. В., Сухарев С. М., Коваль Г. М. (2017)
Кут М. М. - Телуроциклізація конденсованих S-алкенільних похідних 4-оксопіримідин-2-тіону, Онисько М. Ю., Лендєл В. Г. (2017)
Цмур Ю. Ю. - Умови ацилювання кетеном (2017)
Голуб Є. О. - Гетерогенне окиснення легких вуглеводнів на цеолітних каталізаторах, Голуб Н. П., Гомонай В. І., Козьма А. А., Галушкай Й. В., Пальок В. В., Форос Н. М., Глебена Г. Ф., Кіш Ю. Ю. (2017)
Роман Л. Ю. - Оцінка якості вод водосховища "Роман-потік" села Горбок Іршавського району Закарпаття (2017)
Правила для авторів (2017)
Черкашенко М.В. - К 140-летию со дня рождения академика Г. Ф. Проскуры, Потетенко О.В. (2016)
Черкашенко М.В. - К проблеме синтеза минимальных схем гидропневмоагрегатов, Вурье Б.А. (2016)
Русанов Р. А. - Влияние формы лопаток радиальных направляющих аппаратов на эффективность турбинных ступеней, Русанов А. В., П. Лампарт, Чугай М. А., Курская Н. М. (2016)
Шубенко А.Л. - Многоступенчатый осевой утилизационный турбодетандер для работы с потребителями газа разных давлений, Сарапин В.П., Сенецкий А.В., Пащенко Н.В. (2016)
Кропачек О. Ю. - Исследование свойств квадратичной дискриминантной функции при диагностировании динамических процессов (2016)
Губарев О. П. - Адаптація логіки керування пневматичним виконавчим модулем мехатронної системи, Ганпанцурова О. С. (2016)
Потетенко О.В. - Особенности рабочего процесса и структуры потока в межлопастных каналах рабочего колеса и в других элементах проточной части радиально-осевых гидротурбин на напоры 400600 м, Яковлева Л. К., Т. Д. Б. Самба Битори (2016)
Русанов А. B. - Гидродинамическое совершенствование проточных частей осевых гидротурбин при помощи пространственного профилирования лопастей рабочих колес, Хорев О. Н., Рябова С. А., Косьянов Д. Ю., Сухоребрый П. Н. (2016)
Струтинський С. B. - Визначення особливостей течії в міжлопатковому просторі осьової пневмотурбіни на основі чисельних розрахунків із введенням спеціальних крайових умов (2016)
Мараховский М. Б. - Оценка кавитационных качеств рабочего колеса высоконапорной гидротурбины на основе математической модели рабочего процесса в осредненных параметрах, Гасюк А. И., Кузнецова М. М. (2016)
Сёмин Д. А. - Влияние типа и размера расчетных сеток на точность расчета течений в вихрекамерных нагнетателях, Роговой А. С. (2016)
Миронов К. А. - Обоснование выбора типа высоконапорной гидротурбины при ее проектировании, Олексенко Ю. Ю. (2016)
Фатєєва Н. М. - Надійність гідропневмоагрегатів металорізального устаткування, Шевченко Н. Г., Фатєєв О. М. (2016)
Римчук Д. В. - Удосконалення гідропіскоструминних технологій та інструменту для капітального ремонту свердловин (2016)
Червинский В. П. - Применение и совершенствование колтюбинговых технологий при капитальном ремонте скважин, Мельник Р. Ю., Мухамедов Б. Х. (2016)
Вихідні дані (2016)
Виленский Ю. - Шесть десятилетий небывалых деяний. Штрихи создания и истории Национального института сердечно­сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова НАМН Украины (2017)
До ювілею Володимира Владиславовича Попова (2017)
Рокита О. І. - Лікування онкологічних захворювань і серцево­судинна токсичність.Точка зору Європейського товариства кардіологів. Частина І, Руденко Ю. В. (2017)
Амосова К. М. - Порівняльна ефективність "нітратцентричної" і "діуретикоцентричної" стратегій лікування хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю щодо деконгестії та найближчих наслідків, Безродний А. Б., Горда І. І., Руденко Ю. В., Мостбауер Г. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Черняєва К. І., Василенко О. В., Ковальова І. С., Ходаківська О. В., Лазарєв П. О., Кононенко Н. О. (2017)
Мішалов В. Г. - Алгоритм вибору методу оперативного лікування варикозної хвороби із застосуванням ендовенозної лазерної коагуляції та оцінка його ефективності, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю. (2017)
Чендей Т. В. - Реєстр гострих коронарних синдромів у Закарпатті: перші результати, Раточка Я. Г., Логойда В. В. (2017)
Целуйко В. Й. - Клініко­анамнестична характеристика та показники внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих з гострим інфарктом міокарда залежно від поліморфізму T(–786)C гена ендотеліальної NO­синтази, Яковлева Л. М., Матузок О. Е. (2017)
Амосова К. М. - Зв’язок дисфункції нирок у хворих з гострою декомпенсованою серцевою недостатністю з визначенням клінічної та гемодинамічної конгестії за допомогою маркерів гострого пошкодження нирок і ефективність деконгестивної терапії, Горда І. І., Безродний А. Б., Мостбауер Г. В., Саблін А. В., Мельниченко Н. В., Сиченко Ю. О., Прудкий І. В., Ковальова І. С., Ходаківська О. В., Лазарєв П. О., Кононенко Н. О., Василенко О. В., Черняєва К. І. (2017)
Урсуленко В. И. - Варианты и способы защиты миокарда при хирургическом лечении клапанных пороков сердца в сочетании с коронарной патологией, Купчинский А. В., Наумова Л. Р., Стародуб Ю. С., Семенив П. М., Галюк В. М., Федорова Л. С. (2017)
Целуйко В. И. - Влияние эплеренона на отдаленный прогноз у больных с инфарктом миокарда правого желудочка на фоне инфаркта миокарда с зубцом Q задней стенки левого желудочка, Лозовая Т. А. (2017)
Бензар І. М. - Розроблення і впровадження протоколу лікування судинних аномалій у дітей в умовах багатопрофільного стаціонару, Левицький А. Ф., Притула В. П., Ліщишина О. М. (2017)
Лебідь І. Г. - Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, і фізична працездатність у дорослих після операції зі встановлення легеневого автографта, Руденко Н. М., Разінкіна А. О., Климишин Ю. І. (2017)
Стрільчук Л. М. - Особливості коронарних артерій у хворих на ішемічну хворобу серця з різним станом жовчного міхура, яким проведено аортокоронарне шунтування, Беш Д. І., Рафалюк О. І. (2017)
Шишкіна Н. В. - Показники центральної гемодинаміки та судинної жорсткості у пацієнтів з артеріальною гіпертензією залежно від наявності метаболічного синдрому (2017)
Тарасова К. В. - Порівняльне дослідження показників електричної активності серця (за даними електрокардіограми) у дорослих і старих щурів, Дмитренко А. М., Лагодич Т. С., Карвацький І. М. (2017)
Лутай Я. М. - Синдром такоцубо. Клинический опыт и обзор литературы, Пархоменко А. Н., Иркин О. И., Кушнир С. П. (2017)
Геник С. М. - Хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи (2017)
Виленский Ю. - Михаил Францевич Зиньковский. Жизнь и судьба в кардиохирургии (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання сучасної хірургії" (Київ, 9—10 листопада 2017 року) (2017)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2017)
Міжкафедральна нарада завідувачів кафедр фтизіатрії вищих медичних навчальних закладів України (2017)
Стельмах О. М. - Оцінка впровадження заходів з інфекційного контролю за туберкульозом станом на 01.01.2017 р. у протитуберкульозних закладах України, Терлеєва Я. С. (2017)
Фещенко Ю. І. - Вартість–ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Литвиненко Н. А., Варицька Г. О., Сенько Ю. О. (2017)
Lesnic E. V. - Risk factors for multidrug-resistant tuberculosis treatment failure, Todoriko L. D. (2017)
Опанасенко М. С. - Алгоритм застосування інвазивних методів діагностики синдрому внутрішньогрудної лімфаденопатії, Кшановський О. Е., Купчак І. М. (2017)
Голка Г. Г. - Діагностика ексудативного компонента туберкульозного запалення хребта, Веснін В. В., Фадєєв О. Г., Бурлака В. В., Олійник А. О. (2017)
Потейко П. І. - Мінливість первинно резистентних штамів M. tuberculosis в установах протитуберкульозної служб, Рогожин А. В., Константиновська О .С., Кузнєцова І. М., Солодянкін О. С., Грек І. І. (2017)
Кужко М. М. - Применение 7 % ингаляционного раствора натрия хлорида для повышения эффективности диагностики впервые выявленного туберкулеза легких, Бутов Д. А., Тлустова Т. В., Чурсина Н. С., Денисов А. С. (2017)
Корнага С. І. - Гематологічні показники у хворих з уперше діагностованим чутливим і мультирезистентним дисемінованим туберкульозом легень, П’ятночка І. Т., П’ятночка В. І. (2017)
Литвиненко Н. А. - Ефективність лікування хворих на туберкульоз легень із пре-розширеною резистентністю за скороченим 12-місячним режимом хіміотерапії з максимальною бактерицидною дією, Чоботар О. П., Давиденко В. В. (2017)
Опанасенко М. С. - Відеоасистована хірургія туберкульозу легень і плеври, Шалагай С. М., Кшановський О. Е. (2017)
Линник М. І. - Можливості комп’ютерної денситометрії для встановлення активності специфічного запального процесу при туберкуломах легень, Ліскіна І. В., Томин В. М. (2017)
Процюк Р. Г. - Невідкладна екстрена (швидка) медична допомога в разі гострої дихальної недостатності, Власова-Процюк Г. Й. (2017)
Тодоріко Л. Д. - Перспективи вищої освіти у динаміці змін координат комунікативного простору, Петренко В. І., Шевченко О. С., Тодоріко А. Д., Сем’янів І. О. (2017)
Шатило В. Й. - Динаміка поширення ВІЛ-інфекції в Житомирській області, Галінський Ю. Я., Косенко В. М. (2017)
Петренко В .І. - Страждальна історія протитуберкульозних санаторіїв Боярки, Процюк Р. Г., Тарченко І. П., Бондаренко Ю. М., Добрянський Д. В., Тарченко Н. В. (2017)
Мельник Л. А. - Соціально­психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування, Нечосіна О. В., Пилипас Ю. В., Долинська М. Г. (2017)
Умови публікації в журналі "Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція" (2017)
Кривда Г. Ф. - Загальна характеристика сучасних дорожньо-транспортних подій в Одеській області за 2013-2016 р.р., Ізотова О. В., Уманський Д. О., Ющук К. М., Торчаніна П. В. (2017)
Плевинскис П. В. - Прежние и современные морфологические особенности "бампер" - переломов (2017)
Бачинський В. Т. - Порівняльна характеристика організаційно-методичних засад судово-медичних служб України, Російської федерації, республік Білорусь та Молдови, Мішалов В. Д., Ванчуляк О. Я., Савка І. Г., Зозуля В. М. (2017)
Завальнюк А. Х. - Cудово-медичний погляд на оцінку тілесних ушкоджень, що утворюються при падінні людини на площині, та обставини їх виникнення, Юхимець І. О., Кравець О. Ф. (2017)
Войченко В. В - Комплексний підхід при проведенні судово-медичної ідентифікації загиблих під час збройних конфліктів та катастроф, Мішалов В. Д., Мамедов Ш.М.о., В’юн В. В., Івашина О. Х. (2017)
Войченко В. В. - Cудово-медична оцінка проявів заподіяння катувань і мордувань та шляхи їх ефективної документальної фіксації у форматі "Cтамбульського протоколу", Мішалов В. Д., В'юн В. В., Валіахметов Д. А. (2017)
Варсан Е. Б. - Oсобенности организации судебно-медицинских экспертных исследований в случаях массового травмирования пострадавших в салоне автобуса (2017)
Голубович Л. Л. - Сучасний стан судово-медичного розпізнавання механізмів утворення ушкоджень при окремих видах автомобільної травми, Голубович А. Л., Голубович П. П., Зубко М. Д., Куртєв А. В. (2017)
Мішалов В. Д. - Судово-медична оцінка тілесних ушкоджень у протестувальників Майдану (2017)
Мішалов В. Д. - Рентгенфлуоресцентний спектральний елементний аналіз, як інструмент ідентифікації, на сучасному рівні дослідження вогнепальної травми, Хохолєва Т. В., Петрошак О. Ю., Гуріна О. О., Чихман Я. В., Гринчишина О. В., Михайленко О. В. (2017)
Бартошик Н. В. - Порівняльна судово-медична характеристика пошкоджень експансивними кулями, що споряджені в мисливські патрони 8х57 мм, таких торгових марок, як "Geco", "Rws" та "Sellier & Bellot" (2017)
Плетенецька А. О. - Eкспертна оцінка надання медичної допомоги при травмах, захворюваннях та отруєннях у різних відділеннях багатопрофільної лікарні швидкої медичної допомоги, Гуріна О. О., Попов В. А., Рощін Г. Г. (2017)
Бачинський В. Т. - Дослідження біологічних тканин і рідких середовищ організму людини лазерними поляриметричними методами, Ушенко О. Г., Ванчуляк О. Я., Саркісова Ю. В. (2017)
Савка І. Г. - Новий погляд на біомеханіку переломів довгих трубчастих кісток нижньої кінцівки, Малишев В. В., Савка С. Д. (2017)
Гараздюк М. С. - Метод просторово-частотної фільтрації поляризаційних мап зображень полікристалічних плівок ліквору для визначення давності настання смерті (2017)
Брехлічук П. П. - Можливості об’єктивізації параметрів травм щелепно-лицевої ділянки, Костенко Є. Я., Гончарук-Хомин М. Ю. (2017)
Голубович Л. Л. - Невиправне знівечення обличчя - судово-медичні та юридичні аспекти, Голубович А. Л., Голубович П. Л., Зубко М. Д., Куртєв А. В. (2017)
Алексін Г. Б. - Особливості ідентифікації людини по прижиттєвій ортопантомограмі, В'юн В. В., Шостак В. В. (2017)
Коваленко М. Ю. - Можливість попереднього встановлення (ідентифікації за припущенням) особи за антропометричними ознаками через неможливість упізнання обличчя та інших індивідуальних ознак зовнішності особи на відео- та фотозображеннях (2017)
Mishalov V. D. - History of development and up-to-date tendency, Kryvda G. F., Bachinskiy V. T., Voichenko V. V. (2017)
Kozan N. M. - Neural networks and perspectives of their use in forensic medicine (2017)
Kotsyubunska Yu. Z. - Systematization of dermatoglyphics patterns medium and proximal phalanges of fingers (2017)
Туманская Л. М. - Онкопатология в судебно-медицинской практике, Туманский В. А., Куртев А. В. (2017)
Туманский В. А. - Иммуногистохимические исследования у онкологических больных в судебно-медицинской и патологоанатомической практике, Туманская Л. М., Шаврин В. А., Куртев В. А. (2017)
Мамедов Ш. М. - Патоморфологічні аспекти вибухової травми (порівняльна характеристика ушкоджень, спричинених протипіхотними уламковими мінами ОЗМ-72 та МОН-50), Ткаченко О. В., Козлов С. В., Видиш К. П., Козлова Ю. В., Лисиця О. (2017)
Вилегжанін О. І. - До питання визначення давності настання смерті при розчленовуванні трупа (2017)
Шилан В. І. - Встановлення механізму черепно-мозкової травми у живих осіб, Шилова Н. С., Шилан К. В. (2017)
Устинченко И. В. - Случай применения пыток над жертвой в судебно-медицинской практике (2017)
Войченко В. В. - Другий семінар з судово-медичної ідентифікації людини під час збройних конфліктів та катастроф, Мішалов В. Д., В’юн В. В. (2017)
Памяті Професора Завальнюка Анатолія Харитоновича (2017)
Юхимець Ігор Олексійович (до 70-річчя від дня народження) (2017)
Шевчук В. А. - До 120-ти річчя з дня народження професора Ю. С. Сапожникова (2017)
Бачинський В. Т. - Професор Крижанівська Ірина Володимирівна – основоположник судово-медичної школи буковини (до 95-річчя від дня народження), Ванчуляк О. Я., Савка І. Г. (2017)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Domínguez-Muñoz J. E. - Хронический панкреатит и упорная стеаторея: какова адекватная доза ферментных препаратов? (2015)
Forsmark C. E. - Лечение хронического панкреатита (2015)
Губергриц Н. Б. - Новости европейской панкреатологии (по материалам 47-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В. (2015)
Филатов А. А. - Современные возможности КТ-визуализации острого панкреатита (часть 2), Литвин А. А. (2015)
Кошель А. П. - Кисты поджелудочной железы: лечение (обзор литературы), Клоков С. С., Дроздов Е. С., Красноперов А. В., Дибина Т. В., Рудая Н. С. (2015)
Бабінець Л. С. - Актуальні аспекти формування хронічного біліарного панкреатиту, Кицай К. Ю. (2015)
Крилова О. О. - Клініко-морфологічні варіанти хронічного панкреатиту: основні патогенетичні ланки, діагностичний алгоритм та обґрунтування принципів лікування хворих (2015)
Ярошенко Л. О. - Клінічні особливості, функціональні та структурні зміни підшлункової залози у хворих із сполученням хронічного панкреатиту та хронічного бронхіту (2015)
Циммерман Я. С. - Язвенный колит и болезнь Крона: современные представления (часть 2). Диагностика и дифференцированная терапия, Циммерман И. Я., Третьякова Ю. И. (2015)
Губергриц Н. Б. - Рациональный подход к выбору инфузионной аминокислотной смеси при патологии печени, Голубова О. А., Лукашевич Г. М., Беляева Н. В. (2015)
Плотникова Е. Ю. - Основная проблема длительного приема ингибиторов протонной помпы (2015)
Содержание (2017)
Гулевский А. К. - Особенности апоптоза, индуцированного снижением температуры, Ахатова Ю. С., Щенявский И. И. (2017)
Івченко Т. В. - Гіпотермічне та низькотемпературне зберігання рослин-регенерантів і меристем часнику (Allium sativum L.) для створення in vitro колекцій, Віценя Т. І., Шевченко Н. О., Баштан Н. О., Корнієнко С. І. (2017)
Ломако В. В. - Морфологические изменения в печени гомойо- и гетеротермных животных при искусственном и естественном гипометаболизме, Шило А. В. (2017)
Ковалев Г. А. - Коллагеногенез в ранах после криодеструкции кожи и введения криоконсервированной сыворотки кордовой крови и экстракта плаценты, Ищенко И. О., Наумова О. В., Дедух Н. В., Олефиренко А. А., Сандомирский Б. П. (2017)
Прокопюк В. Ю. - Криоконсервированные экспланты плаценты увеличивают продолжительность жизни мышей-самцов и изменяют показатели выживаемости мышей-самок, Чуб О. В., Шевченко Н. А., Фалько О. В., Мусатова И. Б., Лазуренко В. В., Тищенко А. Н., Прокопюк О. С. (2017)
Кузьмина И. Ю. - Состояние плацент беременных крыс после имплантации криоконсервированных фрагментов аллогенной плаценты, Кузьмина О. А., Губина-Вакулик Г. И., Добрунова И. В. (2017)
Мартинова Ю. В. - Вплив ритмічного екстремального охолодження (–120°С) на функціональний стан організму щурів у динаміці їх старіння, Бабійчук В. Г., Логінова О. О. (2017)
Трутаева И. А. - Рост и развитие трансплантатов овариальной ткани после применения различных протоколов замораживания-отогрева, Кирошка В. В., Гурина Т. М., Бондаренко Т. П. (2017)
Чабаненко Е. А. - Хлорпромазин и постгипертонический шок как модель повреждения криоконсервированных клеток при их отогреве, Семионова Е. А., Шпакова Н. М. (2017)
Варяница В. В. - Лиофилизация и последующее хранение штамма фиксированного вируса бешенства L. Pasteur, Высеканцев И. П. (2017)
Ладыгина В. И. - Культивирование мезенхимальных стволовых клеток костного мозга на стеклокристаллических материалах, Кирошка В. В., Саввова О. В., Фесенко А. И., Бондаренко Т. П. (2017)
Огурцова В. В. - Проникність мембран ентероцитів миші для води та кріопротекторів, Коваленко І. Ф. (2017)
Манченко А. А. - Состояние перикарда и ткани створок аортального клапана свиньи после девитализации, Михайлова И. П., Сандомирский Б. П. (2017)
Трофимова А. В. - Влияние терапевтической гипотермии и мезенхимальных стромальных клеток на ультраструктуру кардиомиоцитов крыс c экспериментальным инфарктом миокарда, Чиж Н. А., Репин Н. В., Белочкина И. В., Сандомирский Б. П. (2017)
Рогоза Л. А. - Біологічна дія екстракту кріоконсервованих фрагментів серця поросят при ішемії та перенесеному спонтанному інфаркті міокарда (2017)
Золотько К. Н. - Подбор оптимальных тестов для оценки эффективности трансплантации криоконсервированных клеток-предшественников крысам с интрацеребральным кровоизлиянием (2017)
Юрчук Т. А. - Криорезистентность эмбрионов человека на стадии морулы с аберрантной компактизацией, Петрушко М. П., Пиняев В. И. (2017)
Чернобай Н. А. - Влияние условий культивирования на устойчивость микроводорослей Dunaliella salina к пониженным температурам (2017)
Тихвинская О. А. - Мезенхимальные стромальные клетки в фибриновом геле стимулируют заживление полнослойных ран у мышей, Рогульская Е. Ю., Петренко Ю. А. (2017)
Буряк И. А. - Сохранность иммобилизованных пробиотиков после замораживания-отогрева в модифицированных гелях альгината натрия, Абрафикова Л. Г., Пишко О. В., Бабинец О. М. (2017)
Таранник А. К. - Иммунокоррекция лиофилизированным лейкоконцентратом кордовой крови при экспериментальном атопическом дерматите, Бондарович Н. А., Гаевская Ю. А., Ямпольская Е. Е., Гриша И. Г., Сокол Л. В., Останков М. В. (2017)
Буцкий К. И. - Криоконсервирование спермы стерляди (Acipenser ruthenus) с использованием криозащитной среды на основе ДМСО, Пуговкин А. Ю., Копейка Е. Ф. (2017)
Пономарева В. Л. - Криоконсервирование дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae без использования традиционных криозащитных средств, Кулешова Л. Г. (2017)
Макашова О. Є. - Роль антиоксидантів у підвищенні збереженості та життєздатності кріоконсервованих гемопоетичних прогеніторних клітин кордової крові, Зубова О. Л., Зубов П. М. (2017)
Васькович А. М. - Морфофункциональное исследование нефропротекторного действия криоэкстракта плаценты при острой почечной недостаточности у крыс, Репин Н. В., Марченко Л. Н. (2017)
Улізко П. Ю. - Низькотемпературні фазові переходи під час кріоконсервування еритроцитів коня з використанням комбінованих кріозахисних середовищ, Боброва О. М. (2017)
Григоренко О. В. - Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини, Петрушко М. П. (2017)
Нарожный С. В. - Антиагрегантная эффективность экстрактов криоконсервированной плаценты в альгинатных носителях, Боброва Е. Н. (2017)
Присталов А. I. - Вплив рівня вологості гермплазми винограду на її життєздатність після різних способів і термінів гіпотермічного зберігання (2017)
Горбатовська Д. С. - Вплив низьких температур на біологічно активні сполуки вартонієвого студня пуповини людини, Фалько О. В., Терехова О. О., Прокопюк В. Ю. (2017)
Гречишникова М. П. - Поиск информативных экспресс-методов оценки сохранности цианобактерий рода Spirulina при криоконсервировании, Чижевский В. В., Говор И. В., Высеканцев И. П. (2017)
Чуб О. В. - Влияние имплантации криоконсервированных эксплантов плаценты на продолжительность и качество жизни (экспериментальное исследование), Прокопюк В. Ю., Мусатова И. Б., Прокопюк О. С. (2017)
Будерацька Н. О. - Вплив кріоконсервування методом вітрифікації на морфологічні особливості та локалізацію мейотичного веретена поділу ооцитів людини, Гонтар Ю. В., Лавриненко С. В., Ільїн І. Є., Парницька О. І., Ільїна К. І., Капустін Е. В. (2017)
Севастьянов С. С. - Технологические аспекты криосублимационного фракционирования тканей свиной плаценты, Осецкий А. И., Гольцев А. Н. (2017)
Памяти Василия Демидовича Зинченко (13.07.1943 – 23.04.2017) (2017)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Литвин А. А. - Системы поддержки принятия решений на основе искусственных нейронных сетей в диагностике и лечении острого панкреатита: обзор литературы, Реброва О. Ю. (2015)
Дорофеев А. Э. - К вопросу о функциональной патологии поджелудочной железы (2015)
Correa-Gallego C. - Случайно выявленные панкреатические кисты: мы действительно понимаем, что наблюдаем?, Ferrone C. R., Thayer S. P., Wargo J. A., Warshaw A. L., Fernandez-del Castillo C. (2015)
Губергриц Н. Б. - К вопросу о стрессовом панкреатите, Зубов А. Д., Фоменко П. Г., Клочков А. Е. (2015)
Федів О. І. - Показники адипонектину та лептину у хворих на хронічний панкреатит, Ферфецька К. В. (2015)
Гонцарюк Д. О. - Хронічний панкреатит із ішемічною хворобою серця - роль фібринолітичної системи та ендотеліальної дисфункції в перебігу коморбідності, Христич Т. М., Телекі Я. М. (2015)
Винокурова Л. В. - Применение интеллектуальной системы типа ДСМ для анализа клинических данных, Агафонов М. А., Варванина Г. Г., Финн В. К., Панкратова Е. С., Добрынин Д. А. (2015)
Ширинская Н. В. - Заболеваемость болезнями поджелудочной железы взрослого населения города Омска (2015)
Плотникова Е. Ю. - Синдром раздраженной кишки - болезнь со многими неизвестными (некоторые терапевтические аспекты), Краснова М. В., Баранова Е. Н. (2015)
Череватская Е. Ю. - Паранеопластические синдромы в гастроэнтерологии, Губергриц Н. Б. (2015)
Содержание (2015)
Предисловие главного редактора (2015)
Губергриц Н. Б. - Гиперпаратиреоз: панкреатит и другие гастроэнтерологические проявления (2015)
Губергриц Н. Б. - Панкреатогенный сахарный диабет наоборот: внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при сахарном диабете, Фоменко П. Г., Колкина В. Я. (2015)
Бабінець Л. С. - Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції, Коцаба Ю. Я. (2015)
Coffey M. J. - Диагностика острого панкреатита у детей: какова диагностическая ценность и соответствие сывороточных ферментов поджелудочной железы и результатов визуализации в течение 96 часов с момента начала клинических проявлений?, Nightingale S., Ooi C. Y. (2015)
Губергріц Н. Б. - Ефективність сучасного кремнеземного ентеросорбенту "Біле вугілля" у хворих на хронічний панкреатит, Тєрьошин В. О., Круглова О. В. (2015)
Циммерман Я. С. - Проблема растущей резистентности микроорганизмов к антибактериальной терапии и перспективы эрадикации Helicobacter pylori (2015)
Зубов А. Д. - Абсцессы печени: этиологические факторы и диагностические ошибки, Вилсон Дж. И. (2015)
Плотникова Е. Ю. - Диагностика и лечение избыточной бактериальной контаминации тонкой кишки в клинической практике, собственный опыт, Краснова М. В., Баранова Е. Н. (2015)
Налетов А. В. - Характер дисбиотических изменений кишечника и уровень системной эндотоксинемии при хронической гастродуоденальной патологии у детей (2015)
Бондаренко О. О. - Оптимізація лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Бичков М. А., Бідюк О. А. (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Bazylyuk T. A. - Self-evaluation of health and interests of students of higher education institutions on course physical education (2013)
Belykh S. I. - Property features and mental state university students of modern (2013)
Gagara V. F. - Application of the methods of physical rehabilitation in the treatment of women with hyperprolactinemia, Mirnaya A. І., Sakhnenko H. P. (2013)
Kalogerova V. G. - Physical rehabilitation in scoliotic spine injuries in children suffering from cerebral palsy, Gryshun Yu. A., Korchak O. M, Bulkina Е. А. (2013)
Karpа I. Y. - Implementation of technical and tactical actions qualified athletes in football different roles in gaming areas of the field (2013)
Kozina Zh. L. Sobko I. N. - Comparative characteristics of psychophysiological features skilled basketball players-women with hearing and skilled basketball players healthy, Klimenko A. I., Sak N. N. (2013)
Muskharina Y. Y. - Volleyball and emotional health of students of pedagogical university, Chernobay S. A. (2013)
Oleshko V. G. - Structure of engineering and clean and jerk in weightlifting high qualification of different sexes, Gamaliy V. V., Antoniuk O. V., Ivanov A. V. (2013)
Pangelova N. E. - The informative value of motor, mental, and moral qualities in the personality structure of preschool children aged 4 years (2013)
Pranova E. V. - The nature and structure of the socio-valuable component of valeological direction of future specialists in the field of physical education (2013)
Savonova A. V. - Determining the impact of computer-aided control of educational achievements for the health of students (2013)
Sinіgovets S. V. - Biokinematic structure of techniques wrestlers during pre-basic training (2013)
Sirenko P. A. - Features interference EMG leg extensor muscles of skilled players in the context of the special exercises, Korolinska S. V., Sirenko Y. P. (2013)
Tamozhanskaya G. V - Substautiation of kineziological methods of rehabilitation of children suffering from scoliotic disease (2013)
Khudolii O. M. - The effectiveness of development programming strength in primary school children, Titarenco A. A. (2013)
Behrooz Ebrahimi. - The effect of games and training programs offered at ball school (balschule), on ball-coordination among first and second grade students (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Христич Т. Н. - Коморбидность хронического панкреатита и ишемической болезни сердца: о возможных механизмах развития и прогрессирования (2014)
Hartwig W. - Рак поджелудочной железы: современные принципы диагностики, определения стадии заболевания и лечения, Büchler M. W. (2014)
Самсонова Н. Г. - Клинико-функциональное состояние поджелудочной железы при метаболическом синдроме (обзор литературы), Звенигородская Л. А. (2014)
Wu B. U. - Тактика лечения пациентов с острым панкреатитом, Banks P. A. (2014)
Губергриц Н. Б. - Хронический панкреатит: работа над ошибками, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2014)
Лембрик И. С. - Эффективность тримебутина малеата в комплексном лечении хронического панкреатита у детей (2014)
Сайфутдинов И. М. - Ретроградное стентирование желчевыводящих путей при патологии панкреатобилиарной области, Славин Л. Е., Галимзянов А. Ф., Зимагулов Р. Т. (2014)
Циммерман Я. С. - Эубиоз и дисбиоз желудочно-кишечного тракта: мифы и реалии (2014)
Плотникова Е. Ю. - Диарея путешественников: взгляд гастроэнтеролога на проблему (2014)
Саатов З. З. - Влияние антисекреторной терапии на течение бронхиальной астмы, сочетанной с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Дусмухамедова Э. Х., Собирова Г. Н. (2014)
Ткач С. М. - Эффективность клатинола в эрадикации инфекции Helicobacter pylori (2014)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні аспекти хронічного панкреатиту біліарного генезу після холецистектомії, Назарчук Н. В. (2014)
Голубова О. А. - Новые возможности ферментной терапии в панкреатологии (2014)
Циммерман Я. С. - Аутоиммунный панкреатит - особая форма хронического панкреатита (2014)
Дербак М. А. - Клініко-патогенетична роль вірусу гепатиту С у розвитку аутоімунних процесів підшлункової залози (2014)
Клименко А. В. - Хронический панкреатит: показания к операции и критерии оценки отдаленных результатов, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2014)
Коваль В. Ю. - Клініко-діагностичні аспекти хронічних панкреатитів на Закарпатті (2014)
Козлов И. А. - Ультразвуковая диагностика внепеченочной портальной гипертензии у больных хроническим панкреатитом, Кармазановский Г. Г., Тимина И. Е., Петухова М. В. (2014)
Колкіна В. Я. - Клініко-патогенетичне значення ультразвукової гістографії у діагностиці вираженості фіброзу підшлункової залози та загострення хронічного панкреатиту (2014)
Губергриц Н. Б. - Клиническая эффективность комбинации Эссенциале Н и Глутаргина при хроническом абдоминальном ишемическом синдроме, Агапова Н. Г. (2014)
Плотникова Е. Ю. - Дыхательные водородные тесты в диагностике синдрома избыточного бактериального роста, Краснова М. В., Баранова Е. Н., Шамрай М. А., Борщ М. В. (2014)
Анонс рекомендаций Украинского Клуба Панкреатологов (2014)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Губергриц Н. Б. - Панкреатическая боль: как помочь больному (10 лет спустя) (2014)
Григорьева И. Н. - Роль ожирения при воспалительных и онкологических заболеваниях поджелудочной железы, Ефимова О. В., Суворова Т. С., Тов Н. Л. (2014)
Ohuchida K. - Рак поджелудочной железы: клиническая значимость биомаркеров, Ohtsuka T., Mizumoto K., Hashizume M., Tanaka M. (2014)
Коцаба Ю. Я. - Комплексна корекція якості життя хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції, Бабінець Л. С. (2014)
Самарин А. Г. - К возможности использования ультразвуковой эластографии сдвиговой волной для диагностики хронического панкреатита, Бабочкин А. Б. (2014)
Ярошенко Л. А. - Патогенез и лечение синдрома избыточного бактериального роста в тонкой кишке у больных с сочетанием хронического панкреатита и хронического бронхита (2014)
Плотникова Е. Ю. - Некоторые аспекты алкогольной болезни печени, Талицкая Е. А. (2014)
Налетов А. В. - Оценка состояния системной эндотоксинемии и напряженности антиэндотоксинового иммунитета у детей с эрозивно-язвенными изменениями слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (2014)
Губергриц Н. Б. - Клинико-патогенетическое обоснование эффективности комбинации Эссенциале Н и Глутаргина в лечении хронического абдоминального ишемического синдрома, Агапова Н. Г., Шкарбун Л. И. (2014)
Оглавление (2014)
Предисловие главного редактора (2014)
Губергриц Н. Б. - Новости мировой панкреатологии (по материалам совместной встречи Международной Ассоциации Панкреатологов и Корейской панкреатобилиарной ассоциации, Южная Корея, Сеул, 4-7 сентября 2013 г.) (2014)
Winstead N. S. - Клинические исследования заместительной терапии панкреатическими ферментами при болевой форме хронического панкреатита. Обзор, Wilcox C. M. (2014)
Сенаторова А. С. - Поджелудочная железа и энзимология в педиатрии, Омельченко Е. В. (2014)
Смирнова А. В. - Панкреатит. Нарушение микроциркуляции. Обзор, Трубицына И. Е. (2014)
Щербинина М. Б. - Диагностический потенциал real-time эластографии при заболеваниях поджелудочной железы различного генеза, Майкова Т. В., Семашко А. В. (2014)
Плотникова Е. Ю. - Желчнокаменная болезнь, холецистэктомия - что дальше?, Рубан А. П., Багмет А. Д. (2014)
Лазебник Л. Б. - Хронический панкреатит и рак поджелудочной железы, Винокурова Л. В., Яшина Н. И., Быстровская Е. В., Бордин Д. С., Дубцова Е. А., Орлова Ю. Н. (2014)
Овсянкин А. В. - Исследование фармакокинетики моксифлоксацина у больных хроническим панкреатитом, осложненным кистами поджелудочной железы, Мартинович А. А., Герасимов С. А., Резник П. В. (2014)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение макроамилаземии на фоне спленоза вследствие посттравматической спленэктомии (обзор литературы и клиническое наблюдение), Зубов А. Д., Голубова О. А., Фоменко П. Г., Дугад Лув, Дугад Куш (2014)
Хайдаров М. М. - Рентгенологический признак, характерный для заворота слепой кишки I-типа, Холматов У. А., Абдуворисов Д. С., Султонов Ш. У., Суюнов Д. М. (2014)
Popovich M. V. - Philosophy and Education: Life and Vocation, Shashkova L. A. (2017)
Баумейстер А. О. - Моисеево различение или рождение религиозной нетолерантности (2017)
Laktionova A. V. - Conceptualism and Deflation of Truth (2017)
Mir-Mohammadi Seyed Mohammad Hossein - Kant's Moral Philosophy: Deontology or Virtue Ethics? (2017)
Предко О. І. - Напрямки релігієзнавчих студій в університеті Св. Володимира (2017)
Щербина О. Ю. - Проблеми витлумачення понять "логічний аналіз" та "логічне моделювання" у дослідженнях з юридичної аргументації (2017)
Бондар О. В. - Принцип суб'єктивності і парадокси самоопису (2017)
Малишена Ю. - Епістемічна проблематика соціальної епістемології (2017)
Одинець А. В. - Трансформація свідомості у віртуальній реальності (2017)
Узунова Н. - "Посередники" і кінець соціально-епістемологічного дискурсу (2017)
Калашник М. А. - Функціональна стійкість пілотажно-навігаційного комплексу літального апарата на окремих режимах польоту, Обідін Д. М. (2017)
Остроумов І. В. - Оцінювання точності визначення лінії положення за парою далекомірного обладнання DME при вирішені навігаційних задач (2017)
Шефер О. В. - Аналіз закономірностей зміни властивостей електричного розряду, як запорука покращення якості функціонування радіонавігаційних систем (2017)
Kozelkova E. S. - Study general case of spacecraft system calculation with a given break-up (2017)
Могилатенко А. С. - Разработка методов сжатия сообщений о воздушных объектах, Данилов Ю. А., Павленко М. А. (2017)
Свид І. В. - Оцінка якості інформаційного забезпечення споживачів системи контролю повітряного простору ідентифікаційними системами, Обод А. І. (2017)
Басюк В. С. - Системы силомоментного очувствления роботов (2017)
Бронніков А. І. - Мехатроніка у освітньому та загальнонауковому контексті, Цимбал О. М, Сінотін А. М. (2017)
Ихтияров А. Ю. - Алгоритм определения положения в пространстве и поведения автономного мобильного робота, оснащенного минимальными аппаратными средствами (2017)
Невлюдов І. Ш. - Моделі формалізації для вирішення задач автоматизації проектування конструкцій роботів з модульною структурою, Євсєєв В. В., Разумов-Фризюк Є. А., Функендорф А. О. (2017)
Невлюдов И. Ш. - Автоматизированный программно-аппаратный измерительный комплекс, Письменецкий В. А., Фролов А. В., Мовсесян Я. С. (2017)
Новоселов С. П. - Анализ методов взаимодействия объектов промышленной автоматизации с использованием технологии Internet of Things, Сычова О. В., Теслюк С. И., Гринченко И. Г. (2017)
Петренко О. М. - Математична модель теплового стану тягових асинхронних двигунів трамвайних вагонів, Любарський Б. Г., Глєбова М. Л. (2017)
Подорожняк А. О. - Дослідження мікропроцесорної системи контролю температури серверної кімнати, Клименко А. М., Гончаров Д. В. (2017)
Сільвестров А. М. - Дослідження інтегрованого методу ідентифікації, Кривобока Г. І., Захарченко Р. В. (2017)
Строкань О. В. - Моделювання аероіонного режиму на об’єктах зі штучним середовищем існування, Малкіна В. М. (2017)
Филипенко О. І. - Технологічні дефекти виробництва кремнієвих підкладок для функціональних відбиваючих поверхонь МОЕМС-перемикачів, Чала О. О., Відешин М. І. (2017)
Шуляк М. Л. - Обґрунтування вибору поверхні апроксимації для області функціонування транспортного агрегату, що задається радіус-векторами його прискорення (2017)
Барабаш О. В. - Застосування методу кодування в процесі вирішення задачі синтезу структури системи передачі радіолокаційної інформації, Кіреєнко В. В. (2017)
Гусятин В. М. - Моделирование метода сферической интерполяции, Гусятин М. В. (2017)
Дубницкий В. Ю. - Применение латинского квадрата для определения характеристик вычислительного процесса, существенно влияющих на неопределённость результата вычислений основных типов экономических индексов, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2017)
Коваленко А. И. - Числовые интерпретации алгебры понятий, Широкопетлева М. С. (2017)
Лещинская И. А. - Контроль однозначности понятий и их формирование по методу сравнения (2017)
Лысенко И. В. - Разработка теоретико-числового тулбокса для системы математики MATLAB, Бородавка В. В. (2017)
Дегтярьова Л. М. - Практичні прийоми та керівні принципи розробки комплексів інформаційної безпеки, Ляшевський В.Г. (2017)
Пєвнєв В. Я. - Збільшення швидкості передачі як засіб протидії кібератакам, Цуранов М. В. (2017)
Дяченко В. А. - Моделирование процесса диалогового обучения интеллектуальных самоорганизующихся систем, Михаль О. Ф. (2017)
Епифанов А. С. - Показатели для оценивания функциональной целостности мобильных распределенных систем (2017)
Замула А. А. - Информационные технологии синтеза производных систем сигналов для приложений современных информационно-коммуникационных систем, Морозов В. Л., Семченко Д. А. (2017)
Кучук Г. А. - Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу, Коваленко А. А. (2017)
Макогон О. А. - Дидактична трансформація освітнього процесу в умовах зовнішніх впливів з боку інформаційних технологій, Дичко О. О., Новік С. А. (2017)
Минухин С. В. - Информационная технология оценки показателей функционирования вычислительного кластера распределенной системы, Молчанов К. С., Сызранцев М. Г. (2017)
Москаленко А. О. - Електронний навчально-методичний комплекс з фізики для вищих військових навчальних закладів засобами С++/QT, Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2017)
Mohammed Amin Salih - Improvement of an energy balance method of leach based on genetic algorithm (2017)
Рубан І. В. - Показники якості сегментування оптико-електронних зображень, Худов В. Г., Худов Р. Г. (2017)
Саенко В. И. - Модели и задачи для тренинговой системы по компьютерным сетям (2017)
Тиртишніков О. І. - Особливості апаратної маршрутизації тороїдально-решітчастих комунікаційних мережах, Курчанов В. М., Мавріна М. О., Корж Ю. М. (2017)
Ткачов В. М. - Проблема передачі даних типу big data у мобільній системі "мультикоптер – сенсорна мережа", Токарєв В. В., Радченко В. О., Лебедєв В. О. (2017)
Шостак А. В. - Оценка вероятности связности беспроводной сенсорной сети (2017)
Даншина С. Ю. - Моделирование процесса выбора местоположения распределительного центра для проектов развития (2017)
Лысенко Д. Э. - Оптимизационные модели планирования производства с учетом неопределенности (2017)
Малеева О. В. - Комплексный метод представления и оценки проектных знаний с учетом специфики проекта и категорий его персонала, Носова Н. Ю., Артюх Р. В. (2017)
Глива В. А. - Сучасні підходи до розроблення і впровадження матеріалів для екранування електромагнітних полів, Коваленко В. В., Тихенко О. М. (2017)
Гурський Т. Г. - Методика формування сигналу в радіозасобах з ППРЧ при передачі мови в умовах впливу завад у відповідь, Кривенко О. В. (2017)
Москалец Н. В. - Использование метода оптимизации упаковки объектов в задачах планировании фемтосот мобильных систем связи (2017)
Панкратова О. С. - Оптимізація параметрів SMART-ahteh для технології WIMAX (2017)
Сакович Л.М. - Моделювання процесу ремонту засобів спеціального зв’язку з кратними дефектами, Романенко В. П., Гиренко І. М. (2017)
Сакович Л. М. - Результати статистичного моделювання та оцінка завадостійкості прийому сигналів методом спектрального детектування в умовах впливу адитивних завад, Романенко В. П., Гиренко І. М. (2017)
Шишацький А. В. - Методика вибору раціональних значень параметрів багатоантенних засобів радіозв’язку з АФАР, Беляков Р. О., Хоменко П. В., Гриценок К. М. (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Bachev H. - Socio-economic and environmental sustainability of Bulgarian farms (2017)
Boiko V. - Determinants of development of small and medium enterprises in the region of Kherson (2017)
Rangelova R. - Agricultural sector in Bulgaria during the transition to market economy and the integration into the European Union, Vladimirova K. (2017)
Rysz M. - Regional diversification of fruit production in Poland, Szymanska E. J. (2017)
Stativka N. - Formation of the organizational-economic mechanism of agricultural enterprises energy efficiency, Lialina N. (2017)
Tilahun B. - Attitude and perceptions of local communities towards the conservation value of gibe Sheleko national park, Southwestern Ethiopia, Abie K., Feyisa A., Amare A. (2017)
Василенко С. - Статистична оцінка діяльності підприємств галузі тваринництва (2017)
Кучер Л. - Упровадження інвестиційно-інноваційних проектів в агробізнесі (2017)
Макаренко А. - Обліково-аналітичне забезпечення як фактор підвищення результативності управління раціональним лісокористуванням (2017)
Маслак О. - Суб’єкти ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні (2017)
Стоянець Н. - Регіональні кластери як структурні ланки сталого розвитку національної економіки (2017)
Чемерис В. - Розвиток інноваційної інфраструктури аграрного виробництва Львівської області, Душка В., Максим В. (2017)
Шульський М. - Форми господарювання в агарному виробництві: стан і можливості розвитку (2017)
До відома авторів (2017)
Колонка головного редактора (2016)
Гарматіна О. Ю. - МСКТ-перфузія та МСКТ-ангіографія при хірургічному лікуванні судинної патології головного мозку, Робак О. П. (2016)
Орищин Н. Д. - Використання магнітно-резонансної візуалізації серця для передбачення відновлення функції сегментів міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією, Іванів Ю. А., Паламарчук Ю. О. (2016)
Мягков А. П. - Компьютерно-томографическая ангипульмонография в диагностике хронической тромбоэмболической легочной гипертензии, Рудик Н. В., Мягков C. А., Семенцов А.С., Наконечный С. Ю. (2016)
Османов Р. Р. - Качество жизни, связанное со здоровьем, в процессе миниинвазивного ультразвук-контролируемого лечения пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей (2016)
Головко Т. С. - Можливості ультрасонографії в оцінці контузійних ушкоджень легені при закритій травмі органів грудної клітки, Халатурник І. Б., Кучер А. P. (2016)
Якименко В. В. - Состояние ренального кровотока у пациентов с сохраненной функцией трансплантата в позднем послеоперационном периоде с использованием ультразвукового и допплерографического методов исследования, Мягков А. П. (2016)
Сафонова И. Н. - Возможности антенатальных эхографических мониторингов сенсибилизированной беременности в неинвазивной диагностике гемолитической болезни плода и определении степени перинатального риска (2016)
Шимон В. М. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану зв'язок надп’ятково-гомілкового суглоба, Шармазанова О. П., Агій В. І. (2016)
Нестуля К. І. - Променева діагностика переломів нижньої щелепи (2016)
Шармазанова О. П. - Ускладнення діафізарних переломів кісток гомілки за рентгенологічними даними, Моселіані Х., Мирончук Л. В., Оборина Н. О. (2016)
Іванкова В. С. - Лiкування і профілактика променевих ускладнень при радіотерапії раку шийки матки, Нестеренко Т. М., Барановська Л. М., Хруленко Т. В. (2016)
Сафронова О. В. - Оцінка дозового навантаження на органи малого таза при застосуванні сучасних методик дистанційної променевої терапії при променевому лікуванні раку передміхурової залози, Удатова Т. В., Кметюк Я. В., Мечев Д. С., Говоруха Т. М. (2016)
Фірсова М. М. - Ефективність препарату самарій-153 при множинній кістковій дисемінації у хворих на рак молочної залози та рак простати, Полякова Н. І., Кащенко О. В. (2016)
Мазур А. Г. - Cцинтиграфия верхних отделов желудочно-кишечного тракта как альтернативный метод диагностики диспепсии, Ткаченко М. Н., Миронова Е. В., Андриенко М. И. (2016)
Плани роботи кафедр променевої діагностики та радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика та ХМАПО на 2016 рік (2016)
Альзубейди Альгейс - Сутність поняття "образно-драматургічні уявлення музиканта" в контексті інструментально-виконавської діяльності (2017)
Антонюк О. А. - Рисунок як базова дисципліна у підготовці художника (2017)
Вознюк О. В. - Головні закономірності розвитку мистецтва як форми суспільної свідомості – важливий ресурс мистецької освіти (2017)
Данілішина М. Ф. - Формування у студентів умінь виконавської інтерпретації музичних творів в контексті їх підготовки до професії вчителя музики (2017)
Журавльова Н. І. - До питання єдності та взаємодії інтелектуальної й емоційної сторін навчання у фортепіанній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва, Каленик І. В. (2017)
Ілініцька Н. С. - До питання диференціації навчання (2017)
Корницька Л. А. - Копіювання як засіб освоєння стилістики орнаментального мистецтва у процесі вивчення навчальної дисципліни "Орнамент" (2017)
Кравчук К. Г. - Художньо-педагогічна діяльність Миколи Мазура, Нагорняк Х. М. (2017)
Максимлюк І. В. - Педагогічна діяльність художника-графіка Петра Прокопіва (Івано-Франківськ) (2017)
Михаськова М. А. - Взаємоузгодженість між предметами завдань діяльності в освітньо-кваліфікаційній характеристиці майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Міщенко О. В. - Проектування змісту дисципліни "Матеріалознавство" для студентів спеціалізації "художній текстиль" напряму підготовки "Культура і мистецтво" (2017)
Селезньова А. В. - Композиція подільського рушника (2017)
Смолінська О. Є. - Використання фольклорних традицій у мистецькій просвіті студентської молоді (з досвіду організації "Свята гаївки" у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького), Купчак Т. З. (2017)
Тань Сияо - Історичні передумови становлення класичної сонатної форми та її сприйняття піаністами (2017)
Туровська Н. А. - Особливості викладання курсу "Історія музики" в процесі фахової підготовки майбутніх вчителів хореографії (2017)
Шавиріна-Школяр М. А. - "Основи композиції" як базова дисципліна у професійній освіті художника, Корницька Л. А. (2017)
Яківчук Г. В. - Національно-патріотичне виховання особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі опанування народними українськими інструментами (бандура, сопілка) (2017)
Поповский В. В. - Метод обнаружения сигналов первичных пользователей в когнитивных радиосетях, Коляденко А. В. (2017)
Ципоренко В. В. - Дослідження ефективності антенних решіток різної конфігурації для кореляційно-інтерферометричного пеленгування (2017)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення просторової узагальненої крайової задачі теплообміну порожнього кусково-однорідного циліндра, який обертається (2017)
Жарикова М. В. - Модель территориальной системы в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера (2017)
Маляр М. М. - Модель інформаційної технології оцінювання ризику фінансування проектів різного походження, Поліщук В. В., Шаркаді М. М. (2017)
Погосов А. Ю. - Модели прикладной информатики учета кинетики кибернетических угроз в системе физической защиты АЭС, Деревянко О. В. (2017)
Москаленко В. В. - Інформаційно-екстремальний алгоритм функціонування системи розпізнавання об’єктів на місцевості з оптимізацією параметрів екстрактора ознак, Коробов А. Г. (2017)
Субботин С. А. - Метрики качества выборок данных и моделей зависимостей, основанные на фрактальной размерности (2017)
Oliinyk A. O. - Parallel multiagent method of big data reduction for pattern recognition, Skrupsky S. Yu., Shkarupylo V. V., Blagodariov O. Yu. (2017)
Боровик О. В. - Оцінка ефективності функціонування системи оптико-електронного спостереження, Рачок Р. В., Дармороз М. М. (2017)
Kolpakova T. - Integrated method of extraction, formalization and aggregation of competitive agents expert evaluations in group, Oliinyk A., Lovkin V. (2017)
Lakhno V. A. - Development of a support system for managing the cyber security (2017)
Молодецька-Гринчук К. В. - Метод виявлення ознак інформаційних впливів у соціальних інтернет-сервісах за змістовними ознаками (2017)
Сердюк М. Є. - Комп’ютерна система локалізації та видалення тіней у цифрових зображеннях, Беркут В. Г. (2017)
Трифонова К. О. - Mетод виявлення порушення цілісності цифрового зображення шумом Перліна (2017)
Гусев В. Б. - Анализ решений на основе экспертных данных и рефлексивных процедур вывода (2017)
Дивак М. П. - Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних, Порплиця Н. П., Маслияк Ю. Б., Пукас А. В., Мельник А. М. (2017)
Лобов В. Й. - Моделювання системи автоматичного регулювання швидкістю випалювальних візків конвеєрних машин, Лобова К. В. (2017)
Хобін В. А. - Принципи, алгоритми і результати підвищення ефективності самоналагоджувальної системи керування об’єктом технологічного типу, Левінский М. В. (2017)
Колонка головного редактора (2016)
Омельченко А. Н. - Особенности картирования двигательной коры головного мозга при остром инсульте методом функциональной МРТ, Рожкова З. З., Мироняк Л. А., Макарчук Н. Е., Рогожин В. А. (2016)
Підгайна Л.В. - Ехокардіографічна оцінка хронічної ішемічної мі тральної регургітації, Ревенко К. А., Руденко Н. М. (2016)
Климишин Ю. І. - Діагностичні можливості оцінки функції правого шлуночка доплерографічним методом у пацієнтів після операції Росса, Руденко Н. М., Лебідь І. Г., Ханенова В. А., Романюк О. М. (2016)
Рудик Д. В. - Можливості ультразвукового дослідження в діагностиці гострої тонкокишкової непрохідності, Тутченко М. І., Бабкіна Т. М., Новікова М. М., Зантарая Т. М. (2016)
Решетняк О. М. - Ультразвуковая диагностика при осложненных формах варикозной болезни нижних конечностей (2016)
Мацькевич В. М. - МДКТ у визначенні змін мінеральної щільності кісткової тканини при хронічній артеріальній недостатності нижніх кінцівок, Дудій П. Ф., Рижик В. М., Соколовський І. М., Рабій С. А. (2016)
Одарченко С. П. - Можливості томотерапії в лікуванні онкологічних захворювань.Перший клінічній досвід, Серьогіна Н. М., Кухар А. Ф., Оніцева Т. В., Воробйов А. П., Гуменюк М. Б., Гуменюк К. В., Зінвалюк О. В., Синчук Д. С. (2016)
Сакало А. В. - Променева терапія в лікуванні семіноми яєчка IIА-IIВ стадій, Щербіна О. В., Сакало В. С., Яковлєв П. Г. (2016)
Арсенідзе Т. О. - Рентгенологічне дослідження формування кісткової тканини при дисплазії кульшового суглоба у дітей грудного віку (2016)
Духовская М. А. - Оценка миелинизации головного мозга у детей с помощью магнитно-резонансной томографии (обзор литературы) (2016)
Асламова Л. І. - Визначення умов рівності коефіцієнтів пропускання, розрахованих за вимірами дозиметра та яскравості зображення, для представлення конусно-променевих томографічних зображень в анатомічних кольорах, Мірошниченко Н. С., Хобта Ю. В., Куліч Є. В., Меленевська Н. В. (2016)
Леонід Георгійович Розенфельд (1930-2016) (2016)
Пам’яті Івана Омеляновича Крамного (2016)
Правила для авторів (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 38: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2005 - 2010 гг. (2017)
Chenchevoi V. - Analysis of the special features of the thermal process in an induction generator at high saturation of the magnetic system, Romashykhin Iu., Romashykhina Zh., Al-Mashakbeh Atef S. (2017)
Василів К. М. - Математична модель режимів роботи системи асинхронних двигунів димотягів теплових електричних станцій (2017)
Ткаченко А. О. - Определение погрешности аналитического расчета магнитного поля высоковольтных кабельных линий при двухстороннем замыкании экранов кабелей, вызванной неравномерностью плотности тока в экранах (2017)
Баранов М. И. - Приближенный расчет энерговыделения и электрической эрозии электродов в высоковольтном сильноточном воздушном коммутаторе атмосферного давления, Рудаков С. В. (2017)
Коробко А. А. - Многочастотные алгоритмы определения влагосодержания жидких эмульсий методом резонасной диэлькометрии (2017)
Чернухин А. Ю. - Влияние параметров коронного разряда на эффективность элементов систем молниезащиты (2017)
Зайцев Р. В. - Моделювання вдосконаленого теплообмінного блоку з мікроканалами для комбінованої фотоенергетичної установки (2017)
Коліушко Д. Г. - Програма для інтерпретації результатів вертикального електричного зондування "VEZ-4A", Руденко С. С. (2017)
Сокол Е. И. - Сетецентрические технологии управления режимами работы трехфазной сети, Сиротин Ю. А., Иерусалимова Т. С., Гриб О. Г., Швец С. В., Гапон Д. А. (2017)
Про запровадження у журналі стандарту щодо літерних познак (2017)
Петрушин Виктор Сергеевич. К 70-летию со дня рождения (2017)
Цема Є. В. - Чинники ураження та причини ампутацій кінцівок у постраждалих під час воєнного конфлікту на сході україни, Хоменко І. П., Беспаленко А. А., Дінець А. В., Заводовський Є. С., Коваль Б. М., Мішалов В. Г., Бур’янов О. А. (2017)
Ярмолюк Ю. О. - Сучасні технології етапного лікування поранених з вогнепальною скелетною травмою, Бур’янов О. А., Борзих Н. О., Беспаленко А. А., Вакулич М. В. (2017)
Каштальян М. А. - Результаты лечения больных с новообразованиями надпочечниковых желез с использованием лапароскопической адреналэктомии, Шаповалов В. Ю., Богачик Ф. Н., Цема Е. В. (2017)
Хомяк І. В. - Етапні малоінвазивні втручання та відкрита панкреатонекректомія в хірургічному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит, Ротар О. В., Терешкевич І. С., Ротар В. І. (2017)
Фелештинський Я. П. - Діагностична цінність капсульної ендоскопії при тонкокишкових кровотечах, Гречана У. І., Пироговський В. Ю. (2017)
Сипливий В. О. - Діагностика захворювань товстої кишки: оптимальний алгоритм підготовки, Робак В. І., Євтушенко Д. В., Драна Л. О. (2017)
Доманський А. М. - Тактика ведення пацієнтів з тяжкими травмами кісток (Damage control orthopedics) у хірургічному лікуванні вогнепальних поранень кінцівок, Король С. О. (2017)
Мишалов В. Г. - Результаты лечения больных с птозом передней брюшной стенки, которым выполнены симультанные операции c помощью традиционной и лапароскопической технологий, Бондарев Р. В., Кондакова Е. Ю., Маркулан Л. Ю., Кондратенко С. А. (2017)
Андрієць В. С. - Патогенетичне лікування анальної тріщини, Смовженко В. І., Бацюн А. С., Симоненко С. О., Хмеляр І. В., Лук’янчук І. П., Унгурян І. С., Ігнатюк В. В., Андрієць Ю. В. (2017)
Кобірніченко А. А. - Клінічне обстеження та критерії відбору хворих для виконання селективної артеріальної емболізації передміхурової залози (2017)
Козлов В. В. - Антибіотикотерапія пацієнтів з ускладненими інфекціями сечових шляхів (2017)
Кравчук Б. О. - Інноваційна методика лікування хімічних опіків стравоходу в дітей, Цмокалюк Л. І., Вишпінський І. М., Смірнова І. В., Заремба В. Р. (2017)
Мішалов В.Г. - Порівняльна оцінка ефективності ендовенозної лазерної коагуляції великої підшкірної вени із застосуванням торцевого та радіального світловодів, Кузьменко О. В., Маркулан Л. Ю. (2017)
Рязанов Д. Ю. - Особенности малоинвазивного лечения варикозной болезни нижних конечностей, Мамунчак О. В., Якунич А. Н., Смирнова Д. А. (2017)
Мунтян С. О. - Динаміка стану пацієнтів та показників загальноклінічних аналізів при лікуванні післяопераційних ранових ускладнень з використанням магнієвмісних мінералів у хворих похилого віку, Гетман В. В., Носов А. Ю. (2017)
Трутяк І. Р. - Некротична інфекція м’яких тканин – діагностика, лікувальна тактика, Борзих О. В., Лось Д. В., Медзин В. І., Трюнквальтер В. М., Трутяк Ю. І., Борзих Н. О. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Обґрунтування використання декскетопрофену для знеболювання в ранній післяопераційний період в онкохірургії, Дмитрієва К. Ю., Залецький Б. В., Залецька О. А. (2017)
Мішалов В. Г. - Випадок успішного лікування пацієнтки із сімейним дифузним поліпозом товстої кишки, Криворчук І. Г., Лещишин І. М., Бик П. Л., Огороднік Т. О., Панчук О. В. (2017)
Лисюк Ю. С. - До питання створення вітчизняних протоколів надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією на засадах доказової медицини, Савчак Я. О., Пилипович О. І. (2017)
Одарченко С. П. - Діагностична та лікувальна тактика при перфораціях шлункових виразок, Одарченко Л. В. (2017)
Oголошення (2017)
До уваги авторів (2017)
Калетнік Г. М. - Інноваційні платформи організації науково-дискусійних молодіжних майданчиків у контексті євроінтеграційного розвитку аграрної економіки, Гунько І. В. (2017)
Мазур А. Г. - Методологія дослідження змісту та сутності малих форм господарювання в сільській місцевості, Колесник Т. В. (2017)
Томчук О. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні, Здирко Н. Г. (2017)
Мулик Я. І. - Ліквідність підприємств як елемент управління фінансовою безпекою: методичне та інформаційне забезпечення (2017)
Гончарук І. В. - Вплив еколого-економічного фактору на особливості організаційно-економічного механізму використання ресурсного потенціалу сільських територій, Томашук І. В. (2017)
Ніколіна І. І. - Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком, Бондар М. В. (2017)
Оверковська Т. К. - Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Вдовенко Л. О. - Високий рівень капіталізації - основа зміцнення банківської системи України, Черненко О. С. (2017)
Marchuk U. - Accounting policies - strategic component of effective business entities (2017)
Плахтій Т. Ф. - Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів: бухгалтерські та податкові наслідки (2017)
Любар О. О. - Амортизація: економічна сутність, особливості нарахування та відображення в бухгалтерському обліку (2017)
Фабіянська В. Ю. - Система контролю якості аудиторських фірм України як основа їх сталого розвитку (2017)
Яремчук Н. Ф. - Нерухомість підприємства в контексті облікової політики (2017)
Корпанюк Т. М. - Особливості ведення управлінського обліку в комерційних банках України (2017)
Тематична спрямованість Всеукраїнського науково-виробничого журналу "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" (2017)
Мазур В. А. - Методика аналізу фінансового стану підприємства відповідно до вимог внутрішніх і зовнішніх користувачів, Томчук О. Ф., Браніцький Ю. Ю. (2017)
Правдюк Н. Л. - Ринок земель сільськогосподарського призначення: реалії та перспективи економічного та правового середовища, Правдюк А. Л. (2017)
Бурлака Н. І. - Еколого-економічні аспекти організації раціонального використання земель сільськогосподарського призначення в умовах ринкових трансформацій (2017)
Корнійчук А. М. - Перспективи формування трудового потенціалу Вінницької області, Костунець Т. А. (2017)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Аналіз тенденцій розвитку страхового ринку: вітчизняний та світовий аспект (2017)
Логоша Р. В. - Стан та перспективи діяльності овочепереробних підприємств в Україні (2017)
Левчук О. В. - Дидактичні особливості технології використання системи Мathcad в математичній підготовці фахівців аграрної галузі, Новицька Л. І. (2017)
Гарник А. А. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі викладання іноземної мови професійного спрямування (2017)
Мазур С. А. - Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій (2017)
Янчук Г. В. - Особливості податкової та бюджетної політики місцевих органів влади в умовах адміністративно-територіальних реформ, Янчук В. І. (2017)
Грничук Т. П. - Земельно-іпотечне кредитування в сільському господарстві: проблеми і перспективи розвитку (2017)
Гудзенко Н. М. - Роль обліку в забезпеченні економічної безпеки підприємств, Китайчук Т. Г. (2017)
Дакалюк О. О. - Формування професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Тодосійчук В. Л. - Стан та проблеми продовольчої безпеки в Україні (2017)
Тематична спрямованість Всеукраїнського науково-виробничого журналу "Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики" (2017)
Колонка головного редактора (2016)
Ганул А. В. - Скринінг раку легені з використанням низькодозової комп`ютерної томографiї, Бабiй Я. С., Захаричев В. Д. (2016)
Мечев Д. С. - Радіонуклідно-медикаментозна терапія хворих на гормонозалежні пухлини з множинними метастазами в скелет, Щербіна О. В., Макеєв С. С. (2016)
Трофимов А. В. - Контроль воспроизводимости планируемого объема облучения рака предстательной железы (2016)
Васильєв Л. Л. - Корекція планованого об’єму мішені з урахуванням руху пухлини під час актів дихання (2016)
Васильев Л. Л. - Определение ежедневной ошибки укладки при предлучевой подготовке у пациентов с опухолями легких с помощью рентгенографии, Старенький В. П. (2016)
Дронов О. І. - Роль стереотаксичної радіотерапії в комплексному паліативному лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Земсков С. В., Грязов А. Б., Андрійченко О. Г., Мацієвський Т. Є., Земскова О. В. (2016)
Робак К. О. - Стандартизована оцінка якісних та кількісних характеристик МР-трактографії кортико-спінального тракту за допомогою дифузійної магнітно-резонансної томографії, Чувашова О. Ю. (2016)
Гарматіна О. Ю. - Значення перфузійних показників головного мозку на передопераційному етапі хірургічної корекції при стенозах брахіоцефальних артерій, Робак О. П., Мороз В. В. (2016)
Недзвецкая О. В. - Офтальмологические проявления синдрома "пустого" турецкого седла, Кузьмина-де-Гутарра О. В., Шармазанова Е. П., Костюковская А. Е. (2016)
Мягков А. П. - Эффективность тромболитической терапии на основании учета поражения артериального русла легких при ТЭЛА с помощью КТ АПГ, Рудик Н. В., Мягков C. А., Семенцов А. С., Наконечный С. Ю. (2016)
Кебкало А. Б. - Застосування мініінвазивних ендоскопічних дренуючих втручань під контролем ультрасонографії у хворих на гострий некротичний панкреатит, Гордовський В. А., Рейті А. О. (2016)
Дынник О. Б. - 6 измерений ультразвуковой диагностики диффузных заболеваний печени, или мультипараметрический ультразвук, Федусенко А. А., Кобыляк Н. Н., Линская А. В. (2016)
Козаренко Т. М. - Особливості ниркової гемодинаміки за даними ультразвукового дуплексного дослідження у пацієнтів різного віку з інсулінорезистентністю, Журавльова Ю. Б. (2016)
Якименко В. В. - Сравнительная характеристика динамики ультразвуковых и доплерографических показателей при оценке состояния почечного трансплантата с сохраненной депурационной функцией и с поздней дисфункцией трансплантата в послеоперационном периоде (2016)
Мягков А. П. - Магнитно-резонанснотомографическая семиотика скрытых и компрессионных остеопоротических переломов позвоночника, Шармазанова Е. П., Мягков С. А. (2016)
Шармазанова Е. П. - Рентгенодиагностика ложного сустава при переломах большеберцовой кости, Моселиани Х. (2016)
Шармазанова О. П. - Рентгенодіагностика клишоногості, Лисенко Н. С., Волковська О. В. (2016)
Арсенідзе Т. О. - Порівняльний аналіз автоматизованого та ручного визначення кортикального індексу стегнової кістки у дітей раннього віку за рентгенологічними даними, Аврунін О. Г., Авер’янова Л. О. (2016)
Шаповалова В. В. - Променева діагноcтика та диференційна діагностика інтерстиціальної легеневої емфіземи у недоношених новонароджених (огляд літератури та власні спостереження), Бортний М. О., Овчарова І. О., Сорочан О. П. (2016)
Стадник Л. Л. - Оцінка дозових навантажень пацієнтів та якості зображення при мамографії, Носик О. В., Шальопа О.Ю. (2016)
К 120-летию со дня рождения Иосифа Григорьевича Шлифера (2016)
План кафедри (2016)
Світлої пам’ятІ Василя Павловича Колесника завідувача відділення променевої діагностики ВОКЛ ім. М. І. Пирогова (2016)
Титул, зміст (2017)
Zaykov V. - Determination of the maximum cooling capacities of two-stage coolers with a variation in the geometry of branches in stages, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2017)
Shevchenko T. - Investigation of the method of decomposition of a complex science-intensive instrument-making device for the formation of a rational strategy for its modernization, Shostak I., Sobchak A., Popova O., Morozova O. (2017)
Kuzin O. - Analysis of technological damageability of castings manufactured in sand molds, Kusyj J., Kuzin N. (2017)
Puliaiev A. - Development of a system for organizing a modular design and technological preparation for the production of cast iron pistons for internal combustion engines, Orendarchuk J., Akimov O., Penziev P., Marynenko D., Marchenko A. (2017)
Mеlnуk L. - Research of electrical properties of epoxy composite with carbon fillers (2017)
Blokhynа I. - Investigation of surfaced press molds made its working resource (2017)
Guzii S. - Investigation of the influence of organomineral additives on the colloid-chemical properties of geocement dispersion (2017)
Trotsenko Ye. - Circuit simulation of electrical breakdown in air using kind's equal-area criterion, Brzhezitsky V., Masluchenko I. (2017)
Khabiuk A. - Research of operation of anisotropic optical thermoelement with lateral temperature regulation, Danalakiy O. (2017)
Bezvesilna O. - Analysis of modern gravimeters of the aviation gravimetric system, Chepyuk L., Tkachuk A., Nechai S., Khylchenko T. (2017)
Abstract and References (2017)
Strona pzrednia (2015)
Spis tresci (2015)
Zboina J. - Nietuzinkowy oficer, Wojtasiak B., Mazur S. (2015)
Ścibiorek Z. - Zarządzanie kryzysowe a teoria organizacji i zarządzania (2015)
Kopański M. - Fotele tapicerowane jako źródło zagrożenia pożarowego sal kinowo-widowiskowych (2015)
Roguski J. - Metody badawcze w ocenie odporności środków ochrony indywidualnej na działanie termicznych czynników zewnętrznych, Błogowski M., Kubis D. (2015)
Garlińska U. - Szacowanie możliwości utraty nośności konstrukcji budowlanej w warunkach pożaru, Michalak P., Popielarczyk T. (2015)
Rakowska J. - Metody oceny środków pianotwórczych do gaszenia pożarów w portach morskich, Radwan K., Porycka B. (2015)
Prońko J. - Przestrzenna analiza zagrożeń na podstawie danych historycznych, Kielin J., Wojtasiak B. (2015)
Prońko J. - Klasyfikacja zdarzeń na podstawie danych historycznych, Kielin J., Wojtasiak B. (2015)
Кузык А. Д. - Оценка влажности хвои сосны обыкновенной как фактора пожарной опасности по измерению ее диэлектрической проницаемости, Товарянский В. И. (2015)
Греков С. П. - Определение температуры самонагревания угля по соотношению оксида углерода и убыли кислорода на аварийном участке, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2015)
Новак С. В. - Зависимость предела огнестойкости строительных бетонных конструкций от влажности бетона (2015)
Dul Ł. - Przegląd technologii wytwarzania hełmów strażackich oraz możliwości podniesienia poziomu bezpieczeństwa przez nie gwarantowanego (2015)
Szczurek M. - Nowoczesne metody wykrywania materiałów wybuchowych w służbie bezpieczeństwa publicznego (2015)
Garlińska U. - Pomiary zrozumiałości mowy dźwiękowych systemów ostrzegawczych, Michalak P., Pawłowski S., Popielarczyk T. (2015)
Trzos A. - Wpływ wybranych elementów czasu reakcji systemu ratownictwa medycznego na efektywność udzielania pomocy ofierze wypadku komunikacyjnego, Długosz K. (2015)
Титул, зміст (2017)
Dubinsky A. - Development of prototype for user interface of information system (2017)
Mohammad Alhawawsha - Developing of the e-government system based on Java for online voting (2017)
Oberemok I. - Application of the homeostastic approach to the formation of the portfolio of regional development projects, Oberemok N. (2017)
Lytvyn V. - Development of the method for territorial community formation based on multi-criteria swarm algorithm approach, Ugryn D., Shevchuk S., Baliasnikova O., Iliiyuk O. (2017)
Karachun V. - Analysis of the technical possibility of submarine camouflage from direction finding means, Mel’nick V., Fesenko S. (2017)
Biziuk A. Tkachenko V. - Development of methods and models of complex of security technologies for printing products, Vovk A. (2017)
Vdovychenko V. - Development of a model for determining the time parameters for the interaction of passenger transport in a suburban transport and transfer terminal (2017)
Gritcyuk K. - Forecasting of production cost and other indices of activity of industrial enterprise (2017)
Kovtun A. - Investigation of the algorithm for constructing smooth spatial curves with the ability to specify the curvature and torsion at the nodal points (2017)
Abstract and References (2017)
Кизима E. А. - Структурные исследования жидкостных углеродных наносистем, Томчук A. В., Авдеев М. В., Тропин Т. В., Аксёнов В. Л., Коробов М. В. (2015)
Kulinskii V. L. - Asymmetry of the hamiltonian and the singular behavior of the Tolman length within the canonical formalism approach (2015)
Махлайчук В. М. - Кінематична зсувна в’язкість води, водних розчинів електролітів та етанолу (2015)
Одинаев С. - Исследование диэлектрических свойств и частотных спектров диэлектрических потерь водного раствора NaCl в зависимости от параметров состояния, Махмадбегов Р. С. (2015)
Sabirov L. M. - Different structural states of 4-methylpyridine-water solutions: experimental study of the adiabatic compressibility at the hypersonic frequency, Semenov D. I. (2015)
Sabirov L. M. - Negative dispersion of high-frequency sound velocity in aqueous solutions of non-electrolyte in a vicinity of the singular point concentration, Semenov D. I., Khaydarov Kh. S. (2015)
Tukhvatullin F. H. - Raman scattering spectra of liquid bromoform and its solutions, Tashkenbaev U. N., Jumabaev А., Hushvaktov H., Absanov А., Hudoyberdiev B., Kuyliev B. (2015)
Хорольський О. В. - Дослідження концентраційних режимів розчинів полівінілового спирту віскозиметричним методом, Руденко О. П. (2015)
Chalyi A. V. - Dimensional crossover and thermophysical properties of nanoscale condensed matter, Zaitseva E. V., Chalyy K. A., Khrapiichuk G. V. (2015)
Чехун В. Ф. - Медична фізика: молекулярні аспекти, Чалий К. О., Забашта Ю. Ф., Вергун Л. Ю., Бацак Б. В. (2015)
Bulavin L. A. - Small-angle X-ray scattering and differential scanning calorimetry studies of DPPC multilamellar structures containing membranotropic agents of different chemical nature, Soloviov D. V., Kuklin A. I., Lisetski L. N., Kasian N. A., Krasnikova A. O., Vashchenko O. V., Zinchenko A. V. (2015)
Lebovka N. I. - Impact of aggregation on the percolation anisotropy on a square lattice in an elongated geometry, Bulavin L. A., Melnyk I. A., Repnin K. F., Kovalchuk V. I. (2015)
Склярчук В. М. - В’язкість, електропровідність, термо-ерс іонних та іонно-електронних рідинних систем евтектичного складу, Плевачук Ю. O., Омельчук А. О., Файдюк Н. В. (2015)
Strelchuk V. V. - Phonon energy spectra and stationary elastic waves in single-walled carbon nanotubes and graphite bulk crystals, Nikolenko A. S., Stubrov Yu. Yu., Belyaev A. E., Gubanov V. O., Biliy M. M., Bulavin L. A. (2015)
Mchedlov-Petrossyan N. O. - The properties of 3 nm-sized detonation diamond from the point of view of colloid science, Kamneva N. N., Kryshtal A. P., Marynin A. I., Zakharevich V. B., Tkachenko V. V. (2015)
Ōsawa E. - Novel features of nanoscience compared to physics and chemistry (2015)
Клепко В. В. - Особливості перколяційного переходу в системах на основі олігогліколів та вуглецевих нанотрубок, Лисенков Е. А. (2015)
Gubanov V. O. - Development of the bethe method for the construction of two-valued space group representations and two-valued projective representations of point groups, Ovander L. N. (2015)
Жиганюк І. В. - Фізична природа водневого зв’язку, Маломуж М. П. (2015)
Руденко О. П. - Слово про земляка (2015)
Бондаренко З. П. - Сучасні підходи до виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закладу (2016)
Величко В. Є. - Сучасні підходи до використання ІКТ у процесі підготовки майбутніх учителів математики, фізики та інформатики (2016)
Гулай О. І. - Структура та особливості формування професійної компетентності майбутніх інженерів (2016)
Дорогань А. А. - Формування професійно важливих якостей майбутніх учителів трудового навчання (2016)
Манелюк А. В. - Формування змісту підготовки бакалаврів із комп’ютерних наук в аспекті компетентнісного підходу (2016)
Рассовицька М. В. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців з прикладної механіки до використання мобільних і хмарних технологій у професійній діяльності у професійній діяльності (2016)
Рибалко А. П. - Використання компетентнісно орієнтованих завдань у процесі математичної підготовки майбутніх економістів (2016)
Рожелюк І. Я. - Теоретичні засади формування готовності майбутніх викладачів іноземної мови до моніторингової діяльності (2016)
Садова В. В. - Дидактичні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Теплицький О. І. - Використання елементів комп’ютерного моделювання у проведенні лабораторних робіт із загальнотехнічних дисциплін (2016)
Томашевський В. В. - Деякі аспекти сформованості естетичної культури майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах (2016)
Шуппе Л. В. - Особливості проектування й організації фахової підготовки бакалаврів романської філології в університетах Франції і Бельгії (2016)
Щербина С. М. - Формування духовно-моральних цінностей у майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2016)
Вознюк Л. В. - Методологічна культура вчителя: проблеми формування та розвитку (2016)
Костюк О. О. - Соціальне партнерство "школа – родина – громада" в антибулінгові роботі з учнівською молоддю Канади (2016)
Кудляк С. М. - Фактори впливу організаційно-педагогічної діяльності керівника на вибір стратегії розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Лисенко Ю. О. - Мистецька освіта дорослих і людей похилого віку: досвід, проблеми та перспективи (2016)
Тимошко Г. М. - Теоретико-методологічний базис розвитку організаційної культури в теорії та практиці управління загальноосвітнім навчальним закладом (2016)
Усатенко В. М. - Основні чинники розвитку організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу в умовах інноваційного освітнього середовища (2016)
Бабченко Н. В. - Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльнопедагогічного дослідження професійної підготовки магістрів з фізики у ВНЗ Польщі (2016)
Бухун А. Г. - Громадянська компетентність майбутніх офіцерів: допрофесійний етап розвитку та система компетентностей (2016)
Волощук І. А. - Використання інноваційних форм методичної роботи з молодими вчителями для забезпечення їх педагогічного зростання (2016)
Гришак С. М. - Міжнародні правові стандарти ООН щодо рівності жінок і чоловіків як чинник розвитку ґендерної освіти на пострадянському просторі (2016)
Іншаков А. Є. - Визначення сутності і змісту поняття "мовленнєва активність" дітей дошкільного віку в наукових дослідженнях (2016)
Кучерган Є. В. - Здоров’я майбутнього учителя: резерви пропедевтичної роботи (2016)
Приходькіна Н. О. - Основні теоретичні концепції медіаосвіти (2016)
Ткач Ю. М. - Педагогічні основи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів (2016)
Черевко С. В. - Сучасні проблеми формування здорового способу життя студентської молоді, Індиченко Л. С. (2016)
Кажан Ю. М. - Робота з текстами для читання в процесі вивчення німецької мови на базі англійської (2016)
Вербенець А. А. - Особливості освітнього мейнстрімінгу в республіці Мальта (1990-2000 рр.) (2016)
Висоцька Л. В. - Тематичний зміст шкільної правової освіти у другій половині ХХ століття (2016)
Побоча Т. Д. - Система післядипломної педагогічної освіти сучасної України: нормативно-правове регулювання (2016)
Потапенко О. Б. - Роль освіти у становленні та розвитку українського козацтва (2016)
Ковальчук І. М. - Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів технологій у післядипломній педагогічній освіті (2016)
Скороход Г. І. - Решение логических задач как база для развития логического мышления и умения решать задачи (2016)
Філатов С. В. - Мотиваційне забезпечення професійного навчання інженерівпедагогів автотранспортного профілю (2016)
Шолох О. А. - Особливості мотивації ціннісного ставлення до майбутньої професії у навчальній діяльності студентів психологічного профілю (2016)
Журавльов О. В. - Статистичне оцінювання результативності трансформаційних зрушень (на прикладі Сінгапуру): інституційний підхід (2017)
Пантелеєв В. П. - Засади організації внутрішнього контролю підприємств (2017)
Безверхий К. В. - Економічна сутність поняття "нефінансова звітність" (2017)
Селищев С. В. - Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств (2017)
Abdelwhab Mahmoud Jadaan Rawashden - The Impact of Electronic Money use on the Quality of Accounting (2017)
Єлісєєва О. К - Система оцінювання ефективності стимулювання персоналу на основі інтегрального показника, Кутова Н. Г. (2017)
Потій В. З. - Система управління ефективністю діяльності підприємств, її особливості і проблеми застосування в Україн, Куліш Г. П. (2017)
Білоусова О. С. - Інвестиційний потенціал економіки України та ЄС (2017)
Ященко Л. О. - Інвестиційна привабливість галузей харчової промисловості України (2017)
Радіонова Н. Й. - Загальні аспекти управління виробничими затратами українських підприємств в умовах економічної кризи (2017)
Райковська І. Т. - Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством (2017)
Бондарук О. С. - Класифікаційні особливості бюджетних елементів економічної безпеки (2017)
Сіницький М. Є. - Вибір інвестиційних проектів методом Монте-Карло за наявності ризику, Моцний Ф.В. (2017)
Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць"Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2017)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2017)
Вихідні дані (2017)
Титул, зміст (2017)
Buhantsova L. - Formation of the package of materials of adaptive multifunctional clothing, Lushchevska O., Troуan O., Krasnіuk L., Yantsalovskyі O. (2017)
Makarenko D. - Investigation of the response surfaces describing the mathematical model of the influence of temperature and BeO content in the composite materials on the yield and ultimate strength (2017)
Kotok V. - The determination of electrolyte stability and conditions for electrochromic WO3 films deposition, Kovalenko V., Solovov V., Yurlova O. (2017)
Cherniak L. - Development of a mineral binding material with elevated content of red mud, Varshavets P., Dorogan N. (2017)
Gavrilov Т. - Programming of the search algorithm for point belonging to the polygon and the mutual non-intersection of the figures (2017)
Kovalyov A. - Experimental investigations of the parameters of the jet milk homogenizer with separate cream supply, Samoichuk K., Palyanychka N., Verkholantseva V., Yanakov V. (2017)
Paska М. - Microstructural studies of improved meat chopped semi-finished products, Masliichuk O. (2017)
Serdyuk M. - Substantiation of the choice of optimal concentrations of active ingredients of the antioxidant composition for fruit treatment before storage, Velichko I., Priss O., Danchenko O., Kurcheva L., Baiberova S. (2017)
Zhulinska O. - Determining quality parameters of alcohol-free functional beverage by the procedure that employs affine transformations, Svidlo K. (2017)
Abstract and References (2017)
Simulik V. M. - Derivation of the Dirac and Dirac-like equations of arbitrary spin from the corresponding relativistic canonical quantum mechanics (2015)
Лашко А. П. - Дослідження розпаду 175Hf, Лашко Т. М., Мартинишин В. О. (2015)
Гоженко В. В. - Про ефективну масу електрона за Пендрі (2015)
Луньов С. В. - Розрахунок енергії іонізації основного стану мілких донорів в Δ1-моделі зони провідності монокристалів n-Ge, Бурбан О. В., Назарчук П. Ф. (2015)
Moрозовська Г. М. - Дослідження електроміграції та дифузії в скануючій зондовій мікроскопії твердих електролітів, Oбуховський В. В., Удод О. В., Kaлінін С. В., Целев О. (2015)
Литовченко В. Г. - Дослідження рекомбінаційних параметрів сонячного кремнію методом спектроскопії поверхневої фото-ерс (2015)
Томчук П. М. - Залежність декрементів згасання дипольних плазмових резонансів від форми металевих наночастинок, Бутенко Д. В. (2015)
Барилка А. Г. - Змочування графену метанолом або водою, Балабай Р. М. (2015)
Смірнов О. Б. - Дослідження морфології шарів p-CdHgTe структурованих ковзним опроміненням іонами срібла, Корчовий А. А., Кролевець М. М., Мороженко В. О., Савкіна Р. К., Удовицька Р. С., Сизов Ф. Ф. (2015)
Голубеа О. Н. - Численное моделирование процесса релаксации квантово-тепловых флуктуаций, Сиоров С. В., Барьхтар В. Г. (2015)
Пилюк І. В. - Кореляційна функція та сприйнятливість ізингового магнетика в околі точки фазового переходу, Козловський М. П. (2015)
Титул, зміст (2017)
Pravdiuk N. - Development of the basic theoretical basis of accounting information quality, Plakhtii T. (2017)
Pashkevich M. - Economic analysis of venture activity at the venture enterprises, Usatenko О. (2017)
Shkulipa L. - Research of the main advantages in social oriented accounting (2017)
Shiryaeva L. - Analysis of accounting of financial expenses in the process of financial planning of transport companies, Khotyeyeva N., Chiz L., Bondarenko V. (2017)
Kutsyk P. - Organization of operational and strategic controlling in integrated accounting system, Ostapyuk N. (2017)
Grinko A. - Researches of modern development of business environment in Ukraine, Hrynko P. (2017)
Potrashkova L. - Development of the approach to modeling the influence of the external social capital of the enterprise on the decisions of its stakeholders (2017)
Klyuvak O. - Diagnostics of enterprise selection criteria in the public e-procurement system, Skrynkovskyy R. (2017)
Abstract and References (2017)
Титул, зміст (2017)
Shandova N. - Investigation of organizational and management specifics of health tourism development (2017)
Posokhov I. - Research of risk management trends in Ukraine, Khodyrieva O. (2017)
Kovshun N. - Research of the role of the water management complex in the formation of financial flows, Yakymchuk A., Kushnir N. (2017)
Khalatur S. - Finding of alternative sources of innovations funding in agriculture (2017)
Suska A. - Investigation of the institutional equilibrium of the market of social and environmental services of forest: conditions and development strategies (2017)
Hodakov V. - Selection of a set of indicators of estimation of social and economic systems of regional type, Sokolova N. (2017)
Nikitin Y. - Development of innovation evolution and open innovation process model of scientific organizations and enterprises of Ukraine, Melnik M. (2017)
Lukashevich V. - Global logistics: definition of main concepts and essences (2017)
Grygorak M. - Comparison of economic indicators of using the Ukrainian logistics potential (2017)
Abstract and References (2017)
Чернолевська Є. А. - Теоретичні та експериментальні дослідження кластерів метанолу в низькотемпературних матрицях, Дорошенко І. Ю., Погорелов В. Є., Васківський Є. В., Шаблінскас В., Балявічус В., Ісаєв О. (2015)
Симулик В. М. - Застосування методу взаємодіючих конфігурацій у зображенні комплексних чисел до розрахунків спектроскопічних характеристик автоіонізаційних станів атомів Ве, Мg, Ca, Заяць Т. М., Тимчик Р. В. (2015)
Ковтун Ю. В. - НВЧ пристрій на основі бочкоподібного резонатора для визначення середньої густини і профіля плазмового утворення, Пінос І. Б., Озеров О. М., Скибенко А. І., Скибенко Є. І., Юферов В. Б. (2015)
Булавін Л. А. - Рефрактометрія водних розчинів етанолу поблизу особливої точки контракції, Гоцульський В. Я., Маломуж М. П., Стіранець М. В. (2015)
Вакарчук І. О. - Структурні функції багатобозонної системи із врахуванням прямих три- та чотиричастинкових кореляцій, Григорчак О. І. (2015)
Данилевич О. Г. - Взаємодія пружних та спінових хвиль в феромагнетику одноосної симетрії (2015)
Goriachko A. - New features of the Ge(111) surface with coexisting с(2×8) and 2×2 reconstructions investigated by scanning tunneling microscopy, P. V.Melnik, Nakhodkin M. G. (2015)
Болеста І. М. - Про механізм росту наноструктур на поверхні СdI2, Ровецький І. М., Яремко З. М., Карбовник І. Д., Вельгош С. Р., Партика М. В., Глосковська Н. В., Лесівців В. М. (2015)
Пінчук-Ругаль Т. М. - Радіаційні пошкодження багатостінних вуглецевих нанотрубок при опроміненні електронами, Дмитренко О. П., Куліш М. П., Булавін Л. А., Ничипоренко О. С., Грабовський Ю. Є., Заболотний М. А., Стрельчук В. В., Ніколенко А. С., Шлапацька В. В., Ткач В. М. (2015)
Васьківський В. І. - Кореляційні функції кулонівської пари (2015)
Teslenko V. I. - Fractional cooperativity of a few-state system in the environment, Kapitanchuk O. L. (2015)
Singh K. P. - Some spherically symmetric R/W universe interacting with vacuum B–D scalar field, Dewri M. (2015)
Strona pzrednia (2016)
Spis tresci (2016)
Wojtasiak B. - Józef Tuliszkowski – niestrudzony działacz w pracy dla polskiego pożarnictwa i piśmiennictwa pożarniczego, Bąk D. (2016)
Bryczek-Wróbel P. - Rola i miejsce pracowników administracji samorządowej w procesie zarządzania kryzysowego na przykładzie m. st. Warszawy, Sczurek T. (2016)
Górski S. - Projekty badawcze realizowane w obszarze ochrony ludności – wybrane zagadnienia (2016)
Wnęk W. - Wpływ pyłów pochodzenia drzewnego na działanie czujek pożarowych dymu, Jargieło M., Porowski R. (2016)
Kitowski I. - Wpływ ssaków na operacje lotnicze realizowane na cywilnych lotniskach Polski (2016)
Grabarczyk M. - Wpływ temperatury na ciśnienie wybuchu mieszanin izooktanu i izomerów alkoholu butylowego, Teodorczyk A. (2016)
Кицак А. И. - Совершенствование нормативной методики определения инерционного интервала времени срабатывания оросителя (2016)
Krauze A. - Studium teoretyczne przewidywania ryzyka wystąpienia rozgorzenia, wstecznego ciągu płomieni oraz zapalenia gazów pożarowych, Krasuski A., Ślęczkowski B. (2016)
Łukaszczuk P. - Zastosowanie nanotechnologii w ochronie przeciwpożarowej (2016)
Баланюк В. М. - Тушение диффузионного пламени н-гептана ударной волной (2016)
Woliński M. - Zagrożenia wybuchowe w oczyszczalni ścieków: powstawanie i zapobieganie (2016)
Półka M. - Analiza wybranych parametrów wybuchowości par heksanu w podwyższonych temperaturach, Kukfisz B. (2016)
Majder-Łopatka M. - Wpływ typu dyszy rozpylającej na skuteczność absorpcji obłoku amoniaku powstałego w wyniku awarii przemysłowej, Węsierski T., Wąsik W. (2016)
Kinowski J. - Badania i klasyfikacja systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, Sulik P., Sędłak B. (2016)
Brzezińska D. - Powstanie i rozwój inżynierii bezpieczeństwa pożarowego w Polsce (2016)
Boroń S. - Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania zabezpieczania pomieszczeń stałymi urządzeniami gaśniczymi gazowymi, Kubica P. (2016)
Pecio M. - Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej w projektowanych i modernizowanych budynkach wysokościowych (2016)
Sędłak B. - Wymagania i rozwiązania techniczne systemów pionowych przegród przeszklonych o określonej klasie odporności ogniowej, Sulik P., Kinowski J. (2016)
Kubica P. - Wybrane zasady tworzenia scenariuszy pożarowych, Wnęk W., Boroń S. (2016)
Żarczyński A. - Analiza zdarzeń o znamionach poważnej awarii będących skutkiem wypadkowych uwolnień związków azotu, Myszyńska K. (2016)
Pecio M. - Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych – studium przypadku, Łącki K. (2016)
Kłosiewicz T. - Kapnometria jako narzędzie pomocne w resuscytacji (2016)
Krystosik-Gromadzińska A. - Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Polsce przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i dziś (2016)
Strona pzrednia (2016)
Spis tresci (2016)
Wiśniewski B. - Zagrożenie, kryzys i sytuacja kryzysowa – jako uwarunkowania życia współczesnego człowieka, Sander G. S. (2016)
Vinogradov S. A. - Approaches to Extinguish Gas Blowout Fires: World Experience and Potential for Development, Larin A. N., Kalynovsky A. Y., Rudenko S. Y. (2016)
Zegardło B - Analiza destrukcyjnego wpływu nasączenia wodą na parametry wytrzymałościowe betonów poddanych warunkom pożarowym, Ogrodnik P. (2016)
Болибрух Б. В. - Модель теплового состояния пожарного в защитной одежде, Хмель М., Мазур Ю. (2016)
Васильев Н. И. - Математическая модель и оценка риска ликвидации пожара, Мовчан И. А. (2016)
Jachowicz M. - Metody badań odporności hełmów ochronnych na działanie promieniowania podczerwonego (2016)
Drożdżol K. - Zapewnienie bezpieczeństwa w systemach odprowadzania spalin w budownictwie mieszkaniowym (2016)
Wantoch-Rekowski R. - Możliwości wykorzystania symulatorów w szkoleniu operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, Roguski J., Błogowski M. (2016)
Chudyba K. - Bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji z betonu według eurokodów (norm PN-EN) (2016)
Orłowska I. - Praktyczne aspekty ewakuacji ludzi ze szpitali, Cisek M. (2016)
Заворотный А. Г. - Обоснование допустимых значений параметров техногенных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в Российской Федерации, Копнышев С. Л., Финченко Ю. А. (2016)
Prońko J. - Model reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego, Kielin J., Wojtasiak B. (2016)
Prońko J. - Przykład zastosowania modelu reagowania systemu ratowniczo-gaśniczego, Kielin J., Wojtasiak B. (2016)
Корбут О. М. - Емісійні властивості аргонового плазмового струменя атмосферного тиску зі збудженням бар’єрним розрядом, Кельман В. А., Жменяк Ю. В., Кленівський М. С. (2015)
Черняк О. М. - Дифузія частинок у двовимірному випадковому полі швидкостi (2015)
Одинаев С. - Частотная дисперсия диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь водных растворов KCl и CsCl в зависомти от параметров состояния, Махмадбегов Р. С. (2015)
Атамась Н. О - Температурні особливості локальної структури водних розчинів однозарядних електролітів, Булавін Л. А., Васил’єва Д. (2015)
Романюк Ю. А. - Комбінаційне розсіювання світла в надґратках з Ge квантовими точками, Яремко А. М., Джаган В. М., Юхимчук В. О. (2015)
Остафійчук Б. К. - Синтез та магнітна мікроструктура наночастинок магнієвих феритів, заміщених цинком, Бушкова В. С., Мокляк В. В., Ільницький Р. В. (2015)
Крупніцька О. М. - Вплив анізотропії обмінної взаємодії Гайзенберга на процес намагнічення фрустрованого ромбічного ланцюжка у сильному магнітному полі (2015)
Grytsay V. I. - Self-organization and fractality in the metabolic process of glycolysis (2015)
Беліков А. Г. - Розділення ізотопів у системі із зустрічними магнітними полями у відбитому потоці, Папкович В. Г. (2015)
Петро Iванович Баранський (до 90-рiччя вiд дня народження) (2015)
Авторський покажчик до 60 тому "Українського фізичного журналу" за 2015 рік (2015)
Тематичний покажчик до 60 тому "Українського фізичного журналу" за 2015 рік (2015)
Содержание (2012)
Колесниченко Н. Ф. - Академик Н. В. Новиков – ученый современного мышления, Колодницкий В. Н. (2012)
Новиков Н. В. - Исследования и основные принципы разработки алмазных буровых коронок конструкции ИСМ, Богданов Р. К., Исонкин А. М., Закора А. П. (2012)
Вдовиченко А. И. - Использование отечественных достижений в совершенствовании технологии алмазного бурения (2012)
Гасанов Р. А. - Об энергетический теории выносливости конструкционных материалов, Ширали И. Я., Гулгазли А. С., Оруджев Ю. А. (2012)
Гошовский С. В. - К вопросу о технологии добычи сланцевого газа, Васюк Б. Н. (2012)
Калиниченко О. И - Перспективы развития гидроударных механизмов в разведочном бурении, Хохуля А. В., Тельбиш Т. Ю. (2012)
Пащенко О. А. - Породоразрушающий инструмент в горизонтально-направленном бурении (2012)
Власюк В. И. - Разработка комплексов алмазного породоразрушающего инструмента и технологии его изготовления на основе авторских свидетельств и патентов на изобретения и полезные модели, Будюков Ю. Е., Спирин В. И. (2012)
Лебедева А. А. - Онтолого-тезаурусный анализ информации в области бурового инструмента из сверхтвердых материалов, Поладко Е. П., Богданов Р. К., Гордашник К. З., Чистяков Е. М., Сороченко Т. А. (2012)
Лисовский А. Ф. - О взаимодействии силицидов переходных металлов с композицией алмаз–Co-Cu-Sn, Бондаренко Н. А., Мечник В. А., Давиденко С. А. (2012)
Бондаренко В. П. - Влияние легирования композиционного наполнителя на износостойкость алмазосодержащего материала матрицы породоразрушающего инструмента, Ботвинко В. П., Исонкин А. М., Юрчук Н. А. (2012)
Ильницкая Г. Д. - Исследование и рекомендации по оснащению бурового инструмента крупными синтетическими алмазами, Закора А. П., Богданов Р. К., Ивахненко С. А., Заневский О. А., Каракозов А. А., Попова М. С. (2012)
Исонкин А. М. - Формирование рельефа рабочей поверхности алмазной буровой коронки конструктивными и технологическими методами (2012)
Багиров О. Э. - Исследования влияния режимных параметров и типов долот на увеличение скорости проходки, Рза-заде С. А., Гулизаде П. М., Асадова A. Ш. (2012)
Кожевников А. А. - 150 лет алмазной буровой коронке. Часть 1. Швейцария родина алмазного бурения (2012)
Кожевников А. А. - 150 лет алмазной буровой коронке. Часть 2. Работы ДГИ-НГУ по алмазному бурению (2012)
Давиденко О. М. - Породоруйнівні інструменти з використанням гідравлічних звукових вібраторів (2012)
Игнатов А. А. - Некоторые вопросы разрушения горных пород при использовании гидромеханического снаряда (2012)
Онищин В. П. - Комплекс ССК-ПБС для работы с подводным буровым станком, Меркулова В. А., Хамидуллин А. К. (2012)
Калиниченко О. И. - О целесообразности включения гидроударных установок типа УМБ в нормативный перечень технических средств для бурения инженерно-геологических скважин на морских акваториях, Козлов А. В., Глушич В. Г., Хохуля А. В., Копытков-Баскаков Д. В. (2012)
Калиниченко О. И. - Гидровибрационные механизмы для ликвидации аварий в скважинах, Хохуля А. В., Векличева К. В. (2012)
Кожевников А. А. - Определение температурных полей в породе при алмазном бурении, Вахалин Ю. Н. (2012)
Сорокин В. И. - Повышение отбора кондиционных проб керна при бурении скважин инструментом, оснащенным сверхтвердыми материалами, Сорокин А. И., Богданов Р. К., Закора А. П. (2012)
Кожевников А. А. - Изменение прочности и трещиноватости углей при термоциклической обработке, Вахалин Ю. Н., Александров А. Г. (2012)
Калиниченко О. И. - Новые возможности и продуктивность легких гидроударных установок для бурения инженерно-геологических скважин на морских акваториях, Хохуля А. В., Комарь П. Л., Тельбиш М. Ю., Мартыненко И. И. (2012)
Юшков И. А. - Разработка методики профилирования и многофункционального бурового комплекса для бурения подземных направленных скважин, Петраков А. Е. (2012)
Эфендиев Г. М. - Анализ закономерностей изменения показателей физико-механических свойств горных пород по технологическим данным, поступающим в процессе бурения скважин, Джанзаков И. И., Буктыбаева С. К., Аббасов А., Нагиев Э. М. (2012)
Каракозов А. А. - Совершенствование схем гидроударных снарядов для бурения подводных разведочных скважин со специализированных плавсредств, Парфенюк С. Н., Титенок Н. И. (2012)
Коваль В. І. - Гідродинамічний симулятор для проектування розробки родовищ вуглеводнів (2012)
Кожевников А. А. - Визначення запасу міцності за нормальними навантаженнями у нижньому перерізі комбінованої бурильної колони, Кузин Ю. Л., Лексиков А. А. (2012)
Игнатов А. А. - Бурильная головка цепного типа (2012)
Игнатов А. А. - О движении керна в потоке жидкости при его гидротранспорте (2012)
Коцкулич Я. С. - Вплив згину обсадних труб на їх міцність при дії зовнішнього надлишкового тиску, Марцинків О. Б. (2012)
Вдовиченко А. И. - Проблемы развития рекуперационного производства в Украине (2012)
Спирин В. И. - Рекуперация отработанного алмазного породоразрушающего инструмента (2012)
Линенко-Мельников Ю. П. - Исследование твердосплавных и стальных пар трения в абразивной среде, Агеева И. Ю., Агеев С. Е. (2012)
Западнюк М. М. - Вплив параметрів генерованих хвиль гідродинамічного пристрою на зміну властивостей привибійної зони (2012)
Коцкулич Я. С. - До питання вибору критерію оцінювання деформаційної здатності тампонажного каменю, Рибіцький І. В., Гриманюк В. І., Бунікевич О. І. (2012)
Вдовиченко А. И. - О создании твердосплавной повышенной эффективности коронки для колонкового бурения (в развитие решений предыдущих конференций), Мартыненко И. И. (2012)
Каракозов А. А. - Определение максимальной углубки алмазных резцов однослойных коронок с радиальной раскладкой, Попова М. С., Парфенюк C. Н., Богданов Р. К., Закора А. П. (2012)
Калиниченко О. И. - Параметры и компоновка утяжелителей для передачи динамических нагрузок на забой скважины, Стогнеев И. С. (2012)
Кожевников А. О. - Результати стендових досліджень технології доставки експериментального зразка кріогенно-гравійного фільтра, Судаков А. К., Камишацький О. Ф., Лексиков О. А., Судакова Д. А., Науменко М. О., Скрипка Є. В. (2012)
Чернова М. Є. - Підвищення герметичності обсадних колон, Чернов Б. О., Мовчан В. М. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського