Алфавитный указатель (2017)
Бабічев С. А. - Оцінка якості обробки складних даних біологічної природи на основі критеріїв ентропії, Литвиненко В. І., Таіф М. А., Фефелов А. О. (2016)
Нікітченко М. С. - Логіки із квазіарними та n-арними предикатами: семантичні та синтаксичні аспекти, Шкільняк С. С. (2016)
Пузик А. С. - Аспекты организации модели данных электронного трёхъязычного словаря, Курасова В. В., Четвериков Г. Г. (2016)
Сабельніков П. Ю. - Паралельне кодування контурів об’єктів у бінарних зображеннях та обчислення їх моментів інерції (2016)
Терещенко В. М. - Один підхід до розпізнавання геометричних об’єктів у задачах комп’ютерного зору, Терещенко Я. В. (2016)
Марченко О. І. - Класифікація способів покращення пошуку по дереву методом Монте-Карло, орієнтованих на особливості цього методу, Марченко О. О., Орлова М. М. (2016)
Федорус О. М. - ПАРКС як засіб реалізації розподілених хмарних обчислень (2016)
Марченко О. О. - Система визначення авторства тексту, Никоненко А. О., Россада Т. В., Мельников Є. А. (2016)
Чеботарева И. Б. - Функции принадлежности для переменных разрешения и размеров при нечеткой оценке качества изображения, Кулишова Н. Е. (2016)
Буза М. К. - Механизм повышения эффективности сжатия данных (2016)
Терещенко А. М. - Швидке обчислення циклічної згортки багаторозрядних чисел на основі ШПФ у паралельній моделі обчислень, Задірака В. К. (2016)
Химич А. Н. - Тюнинговая программная система для решения линейных систем на гибридных компьютерах, Баранов А. Ю., Попов А. В., Чистякова Т. В. (2016)
Коробчинський М. В. - Математична модель прогнозування циклічних добових змін температури земель сільськогосподарського призначення, Слонов М. Ю., Марилів О. О. (2016)
Марченко-Бабіч О. М. - Удосконалення підходів до моніторингу іншомовних засобів масової інформації щодо подій в Україні (2016)
Передерий В. И - Оценка влияния факторов на принятие решения ЛПР во многоуровневых эргатических системах с помощью нечеткого классификатора, Борчик Е. Ю. (2016)
Чаплінський Ю. П. - Онтологія та контекст при розв’язанні прикладних задач прийняття рішень, Субботіна О. В. (2016)
Шерстюк В. Г. - ГИС-модель территориальной системы на основе размытых топологических пространств, Жарикова М. В., Сокол И. В., Тарасенко Е. Н. (2016)
Шуть В. Н. - Альтернативный метро транспорт на базе мобильных роботов, Пролиско Е. Е. (2016)
Кондратюк С. С. - Платформонезалежне програмне забезпечення для розробки систем жестової комунікації: моделювання дактильної мови, Крак Ю. В. (2016)
Новокшонов А. К. - Підвищення інтелектуальності мобільних пристроїв на прикладі алгоритмів захищених групових комунікацій (2016)
Лозинська О. В. - Трансформація дерев граматики складових у дерева граматики залежностей для граматичного розбору українських речень, Давидов М. В., Пасічник В. В. (2016)
Никоненко А. О. - Метод визначення семантичної зв’язності (2016)
Инютин А. В. - Метод повышения точности сегментации изображений печатных плат (2016)
Колчин А. В. - Метод генерации тестовых данных по исходному коду Java программ, Потиенко С. В. (2016)
Марушко Е. Е. - Построение ансамбля нейронных сетей для прогнозирования временных рядов телеметрии космических аппаратов, Дудкин А. А. (2016)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення за допомогою нового інтегрального перетворення узагальненої крайової задачі теплообміну кусково-однорідного циліндра (2016)
Коваль Д. Ю. - Синтез оптимальної структури глибокої нейронної мережі, Синєглазов В. М., Чумаченко О. І. (2016)
Чертов О. Р. - Метод визначення коефіцієнта масштабування недіадного вейвлет-перетворення на основі частотного спектру, Мальчиков В. В. (2016)
Шкільняк О. С. - Повнота секвенційних числень модальних логік немонотонних часткових предикатів, Касьянюк В. С., Малютенко Л. М. (2016)
Berezsky O. - Segmentation algorithms of biomedical images: development and quantitative evaluation, Batko Yu., Melnyk G., Verbovyy S., Pitsun O. (2016)
Ковалевський С. В. - Нейромережне керування мобільними верстатами з паралельною структурою, Ковалевська О. С. (2016)
Марченко О. О. - Метод машинного навчання для ідентифікації парафрази, Никоненко А. О., Россада Т. В., Мельников Є. А. (2016)
Писаренко В. Г. - О точности определения координат аномалии масс под земной поверхностью по данным численной модели гравитационного поля, измеренного наземным гравиметром, Варава И. А., Корнеев С. В., Кузько А. В. (2016)
Стрихалюк Б. М. - Кіберфізичні технології моніторингу стану кардіологічних пацієнтів в системі телемедицини, Колодій Р. С., Секела М. В. (2016)
Trokhymchuk R. M. - Results of application of modular artificial neural networks for intelligent data analysis (data mining) and forecasting processes in the field of ecology and environment protection (2016)
Денисенко Л. С. - Методологія дослідження кон’юнктуроутворюючих факторів (2015)
Ковалик О. А. - Інфраструктура підтримки малого бізнесу: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Петраковська О. В. - Класифікація кредитів для потреб обліку, аналізу та аудиту (2015)
Прохоренко О. В. - Організаційно-економічний механізм управління аутсорсингом на підприємстві (2015)
Штик Ю. В. - Формування облікової політики щодо витрат на оплату праці в Україні (2015)
Ткаченко С. А. - Процес організації калькулювання собівартості виробництва готової продукції-виробів з урахуванням додаткових витрат на підвищення її якісних характеристик та технічних параметрів як основа розроблення економічно обґрунтованих оптових цін (2015)
Варчук О. А. - Формування інноваційних витрат промислових підприємств за стадіями інноваційного процесу та їх контролювання (2015)
Задорожна В. В. - Впровадження та гармонізація європейських стандартів в системі українського страхування, Заволока Л. О. (2015)
Гавриляк Т. С. - Аналіз інвестиційної активності страхових компаній країн Європи (2015)
Кондюх О. І. - Теоретичні підвалини формування бюджетних ресурсів держави (2015)
Левченко В. П. - Роль регулятора в підвищенні надійності страхового ринку України (2015)
Мороз Н. М. - Система синдикативного кредитування: сутність та структура (2015)
Петрик О. А. - Особливості оцінки та обліку вартості основних засобів, Мариніч І. О. (2015)
Задворних С. С. - Доповнення методики розрахунку рівня тіньової економіки для сфери готельно-ресторанного бізнесу України (2015)
Абрамова В. В. - Исследование возможности повышения быстродействия метода оценивания дисперсии помех на цифровых изображениях, Абрамов С. К., Лукин В. В., Проскура Г. А. (2017)
Мирошниченко А. И. - Сжатие знаков квантованных коэффициентов дискретного косинусного преобразования изображений JPEG, Пономаренко Н. Н., Лукин В. В. (2017)
Васильева И. К. - Выделение внешних контуров объектов распознавания на многоканальных изображениях, Попов А. В. (2017)
Проскочило А. В. - Повышение эффективности балансировки нагрузки в телекоммуникационных IP-сетях, Зряхов М. С., Воробьев А. В., Акулиничев А. А. (2017)
Метешкін К. О. - Аналіз можливості формалізації земельних відносин, Кухар М. А. (2017)
Morozova O. I. - Support for the decision to select the future profession with use of fuzzy relations (2017)
Порван А. П. - Факторный анализ рискообразующих компонент развития постинфарктного синдрома, Высоцкая Е. В., Чижик Е. И., Новикова И. В. (2017)
Радченко А. Н. - Компьютерное моделирование теплоиспользующей системы охлаждения воздуха на входе газотурбинной установки с получением конденсата, Портной Б. C., Прядко А. И., Кантор С. А. (2017)
Заславський В. А. - Аналіз балансування портфеля джерел генерації електроенергії при вирішенні проблеми оптимізації енергопортфеля, Пасічна М. B. (2017)
Штейнбрехер Д. О. - Управління ризиком втрати знань проектно-орієнтованих організацій (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Бобирєв В. Є. - Рівень адаптаційного напруження організму дітей, віком 7-10 років із патологією зору, Дичко В. В. (2017)
Дзюбенко О. В. - Екологічний стан малих річок Лівобережної України, Можаровська А. В. (2017)
Луценко О. І. - Роль вітамінів в житті людини, Ворон Н. М. (2017)
Бєлоусова Н. В. - Впровадження інклюзивного туризму в соціально-реабілітаційну систему України (2017)
Коваленко Д. О. - Регіональні еліти як об’єкт теоретичного дослідження (2017)
Крайнюков О. М. - Основні ландшафтні передумови формування екологічного стану водних об’єктів (на прикладі Харківської та Рівненської областей), Кривицька М. І., Крайнюков О. О. (2017)
Масляк П. О. - Загальні засади доступного туризму, Гринюк О. Ю., Казанцева К. А. (2017)
Мaлaш С. М. - Оцінкa якості вaзaємодії з громaдськістю оргaнів виконaвчої влaди (2017)
Бузулук О. С. - Розвиток електронного врядування в органах місцевого самоврядування як концептуальна складова їх інформаційної діяльності: досвід Луцької міської ради (2017)
Слюсаренко М. І. - Редакторські новації в книзі для початкової освіти (2017)
Чубрей А. В. - Особливості висвітлення театральної тематики на шпальтах повітових часописів Галичини 20–30-х років ХХ ст. (на прикладі часописів "Змагання", Сокаль та "Українське слово", Яворів) (2017)
Нагрибельний Я. А. - Основні чинники розвитку морської освіти в причорноморському регіоні Херсонської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2017)
Бенюк О. Б. - Естетичне вчення позитивістів як підґрунтя мистецького експерименту (2017)
Буряк Н. Б. - Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма у контексті самовідчуження К. Маркса (2017)
Грицишина М. В. - Проблема враження як визначальна складова теорії пізнання Д. Юма (2017)
Petrushenko V. L. - Content changes in modern philosophical anthropology, Petrushenko O. P. (2017)
Стефанов С. Д. - Соціальне вчення католицької Церкви після II Ватиканського собору (2017)
Гутник К. Ю. - Особистісно-професійна деформація педагога: аспект агресивності (2017)
Зарицька В. В. - Структура комунікативної толерантності: аналіз наукових підходів, Лапа В. М. (2017)
Шевченко О. М. - Соціально-психологічні особливості конфліктності у молодіжному віці (2017)
Гулей О. В. - Розквіт зброярського мистецтва Стародавньої Русі XII – XIII століть (2017)
Одробінський Ю. В. - Дереворізьблення миколаївського майстра Євгена Зайцева (2017)
Перцова Н. О. - До питання розвитку професійної майстерності артиста хору в XXI ст. (2017)
Симеонова Ю. В. - Дві постановки опери "Катерина Ізмайлова" Д. Шостаковича диригентом К. Симеоновим на сцені Національної опери України (2017)
Тригуб О. Л. - Художні особливості жіночого одягового комплексу болгар на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Цюпа Н. П. - Специфіка народного вокалу у сучасному мистецькому просторі України (на прикладі діяльності камерних вокальних ансамблів) (2017)
Базилевич Н. О. - Вплив занять кросфітом на формування мотивації студентів до регулярних занять фізичною культурою і спортом, Тонконог О. С. (2017)
Бугаевский К. А. - Исследование особенностей ряда морфологических и репродуктивных значений спортсменок, занимающихся танцевальным спортом, Черепок А. А., Волох Н. Г. (2017)
Малигін А. О. - Методика корекції сколіозу за допомогою спеціальних фізичних вправ (2017)
Бандрівський Ю. Л. - Взаємозв’язок групової і резус-приналежності крові з інфекційними та неінфекційними захворюваннями (огляд літератури) (2017)
Губар А. М. - Сучасні збройні конфлікти та їх вплив на лікувально-евакуаційне забезпечення військ (огляд літератури) (2017)
Клітинська О. В. - Мінеральні води в комплексній профілактиці основних стоматологічних захворювань, Демчик І. М. (2017)
Якименко О. О. - Пресотерапія – ефективний метод комплексного лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді, Богдан Н. М. (2017)
Яськів Г. І. - Зміни поведінкових реакцій у білих щурів при інтраназальному введенні різних доз нітроксоліну (2017)
Башук В. В. - Філософсько-правовий дискурс громадянського суспільства як основи формування держави соціально-демократичної орієнтації (2017)
Боднарчук М. М. - Методологічна концепція співвідношення принципів свободи та відповідальності у правоохоронній діяльності (2017)
Голоядова Т. О. - Необхідність удосконалення податкової системи України для покращення інвестиційного клімату (2017)
Даниленко А. В. - Гносеологічні концепти дослідження принципу відповідальності в діяльності працівників національної поліції (2017)
Ковальчук І. В. - Ґенеза інституту усиновлення на українських землях (2017)
Маланчук П. М. - Проблема заочного провадження у кримінальному процесі Україні, Голодна А. С. (2017)
Маланчук П. М. - Використання поліграфа (детектора брехні) у слідчій практиці, Петрівна Л. С. (2017)
Токарева В. О. - Захист інтелектуальної власності в індустрії моди (порівняльний аспект) (2017)
Галкін А. С. - Визначення меж району обслуговування торговельних об’єктів логістичних систем (2017)
Доля К. В. - Моделювання пасажирських транспортних кореспонденцій між містами (2017)
Косенко А. В. - Удосконалення та обґрунтування проектних рішень у разі застосування самохідної навантажувально-доставочної техніки на технологічному процесі доставки рудної маси (на прикладі шахти "Октябрська" ПАТ "Кривбасзалізрудком") (2017)
Котречко О. О. - Метод оранки ґрунту, Ружило З. В., Новицький А. В., Банний О. О. (2017)
Матиящук О. В. - Удосконалення рецептури шоколадних тістечок "Брауні", збагачених льняним та вівсяним борошном, Башкірова Н. В. (2017)
Приймак М. В. - Обеспечение безопасности объектов информационной инфраструктуры государства (2017)
Сай В. М. - Нормативно-правове забезпечення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, Винарчик Л. В., Хавар М. В. (2017)
Самойлик О. В. - Визначення складових потужності несинусоїдальних сигналів у нелінійних трифазних колах, Курбака Г. В., Марченко К. О. (2017)
Селютіна Г. А. - Cпосіб зниження нітратів та стабілізації пігментного комплексу коренеплодів редьки, Гапонцева О. В. (2017)
Трубачев С. І. - Визначення власних частот і форм коливань стрижнів, Колодежний В. А. (2017)
Хавар Ю. С. - Дослідження розвитку ринку нерухомості міста Івано-Франківська, Губар Ю. П., Гулько О. Р., Абрамчук А. Р. (2017)
Черевична Н. І. - Розробка нових видів крекерів з нетрадиційною рослинною сировиною, Скирда О. Є., Симоненко В. І. (2017)
Шаніна О. М. - Реологічні властивості безглютенового бездріжджового тіста, Гавриш Т. В., Галясний І. В., Дугіна К. В. (2017)
Ярмошенко О. В. - Інтелектуальні системи прийняття рішень при проектуванні технологічних процесів, Вислоух С. П. (2017)
Беженар Н. В. - Роль логістики в підвищенні ефективності діяльності підприємств, Усольцева П. С. (2017)
Воробйова Л. В. - Володимир Вернадський і фізична економія (2017)
Городецька Т. Е. - Аналіз податкових надходжень в системі доходів бюджету, Поровай А. С. (2017)
Евтушенко Н. Н. - Основные направления бюджетной политики Украины на 2017 год, Царук А. Ю. (2017)
Ільницька А. В. - Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо податку на додану вартість (2017)
Качан Г. М. - Регулювання вторинної зайнятості України (2017)
Козачишина Т. О. - Особливості формування бюджетів об’єднаних територіальних громад (2017)
Конак Є. І. - Особливості процесів захисту прав споживачів в Україні (2017)
Левицька І. В. - Стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу, Постова В. В. (2017)
Лозовський О. М. - Управління ризиками як центральна ланка процесу стратегічного управління підприємством (2017)
Марущак И. А. - Водные ресурсы и основные проблемы их экономической оценки (2017)
Марченко О. В. - Оцінка кредитно-інвестиційної діяльності банку, Золотопуп Ю. М. (2017)
Михайленко Ю. О. - Організація обліку і контролю розрахунків за заробітною платою (2017)
Навроцька Т. А. - Принципи стратегічного планування інвестицій як основний чинник ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств авіабудування (2017)
Николишин С. Є. - Прибуток підприємствата особливості управління ним (2017)
Пиріг С. В. - Перспективи застосування аюрведи у вітчизняній індустрії гостинності, Голікова Т. П. (2017)
Плисенко Г. П. - Модель "4’B Branding" в контексті розвитку конкурентних переваг вищих навчальних закладів (2017)
Рета М. В. - Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті: окремі аспекти (2017)
Савіцька С. І. - Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2017)
Сакун О. С. - Витоки наукового розуміння сутності та специфічних ознак інвестиційного ресурсу (2017)
Свистун К. О. - Генезис поняття "сталий розвиток" та підходи до його запровадження (2017)
Сич О. А. - Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства, Калічак І. І. (2017)
Скавронська І. В. - Емпіричне оцінювання передумов становлення креативного класу в Україні, Ріпка Р. О. (2017)
Харун О. А. - Конкурентні переваги трудового потенціалу промислового підприємства (2017)
Яцик Т. В. - Методика фінансового обліку криптовалюти як особливого виду електронних грошей (2017)
Ананьян Е. Л. - Аналіз та декодування метафори у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця-філолога (на матеріалі автентичної літературної казки) (2017)
Багрій М. Г. - Контамінація біблійного та більшовицького дискурсу в поемах "Ваал", "Каїн" Володимира Сосюри (2017)
Висоцька Р. Р. - Нормалізація французької національної писемної літературної мови в період XVII-XVIII століть (2017)
Голуб О. М. - Роль антонімічного перекладу у перекладі художніх текстів, Фоменко В. І. (2017)
Гречуха Л. О. - Системи машинного перекладу: оглядовий аналіз, Кузебна В. В. (2017)
Гук З. В. - Семантика "другого тіла" як ключовий аспект побожного роману М. Павича (2017)
Дроф’як Н. І. - Явище синтаксичної синонімії у світлі граматики конструкцій (2017)
Іванова І. Б. - Українськомовна реклама в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Коваленко О. Ю. - Авторский цикл Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере как литературный и социокультурный феномен (2017)
Кочукова Н. І. - Заміна компонента або компонентів стійкого сполучення слів (на матеріалі українських друкованих та електронних ЗМІ) (2017)
Красненко О. М. - Стратегія інформування у французькому науковому дискурсі (2017)
Мельник Л. Б. - Повтор як семантико-стилістична домінанта у творчості Олега Ольжича (2017)
Панченко Т. С. - Особливості підготовки студентів-філологів до виразного читання художніх творів (2017)
Петришин О. Л. - Особливості складних речень зі сполучником when в англійській мові, Лужецька О. М. (2017)
Прутчикова В. В. - Особенности реализации дискурсивно-прагматического потенциала немецких паремий (2017)
Руда Н. В. - Cемантико-функціональні особливості демінутивізованих іменників української та латинської мов (2017)
Сарновська Н. І. - Інноваційні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців, Нипадимка А. С. (2017)
Сидорова М. О. - Реакції на мовленнєвий акт ассертив у німецькомовному діалогічному дискурсі (2017)
Талько О. Б. - Імпресіоністичні елементи поетики Мирослава Дочинця (за романом "Вічник. Сповідь на перевалі духу") (2017)
Цепа О. В. - Авторські символічні акценти в романі "Тигролови" Івана Багряного (2017)
Черниш Н. В. - Прекрасна і загадкова давньогрецька поетеса – Сапфо (2017)
Шелепкова І. М. - Сучасні тенденції розвитку мови у сфері економічної термінології (2017)
Аксьонова О. П. - Педагогічні умови корекції соматичного здоров’я учнів початкових класів з легкою розумовою відсталістю на уроках фізичної культури, Півненко Ю. В. (2017)
Бізюк Л. І. - Система організації методичної роботи викладачів в Гірничому коледжі Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет", Посохова С. І. (2017)
Біліченко В. П. - Народна музична творчість XVIII століття як невичерпне джерело у створенні митцями кращих зразків національної пісенної культури (2017)
Бохонько Є. О. - Порівняльний аналіз змісту, особливостей та можливостей використання комп'ютерних математичних систем при навчанні інженерів-педагогів галузі автотранспорту (2017)
Гавран В. Я. - Особливості формування комунікативної компетентності магістрів менеджменту, Гавран М. І. (2017)
Гудима Ю. П. - Вправи для формування у майбутніх учителів навчально-стратегічної компетентності в процесі навчання англомовного діалогічного мовлення (2017)
Даналакій О. Г. - Інтегроване навчання природничо-математичних дисциплін у вищих навчальних закладах, Хабюк А. Я. (2017)
Дерев’янко Н. В. - Виставка як умова створення креативного освітнього середовища в процесі підготовки майбутніх дизайнерів (2017)
Деяк Ю. М. - Деякі особливості формування професійної спрямованості студентів медичних коледжів на заняттях з іноземної мови (2017)
Дишко О. Л. - Розвиток професійно-особистісних якостей бакалаврів з туризму в процесі професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2017)
Доманчук Д. С. - Роль волонтерства у процесі соціалізації студентської молоді (2017)
Кашуба О. М. - Мотивація як один із шляхів оптимізації процесу вивчення іноземної мови, Кравчук Т. О., Навольська Г. І. (2017)
Колишкіна А. П. - Педагогічні умови формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім’ї (2017)
Курляк І. Є. - Теоретичні та практичні проблеми пенітенціарної ресоціалізації в Польщі в контексті її ефективності (2017)
Мельник Н. І. - Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору (2017)
Мельничук І. М. - Розвиток дистанційного навчання в економічній освіті (2017)
Миколаєнко А. Є. - Патріотичне виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині А. Макаренка (2017)
Павлюк В. І. - До питання використання предметно-мовного інтегрованого навчання у Канаді (2017)
Панченко В. О. - Розвиток творчих можливостей учнів початкової школи на уроках математики в процесі роботи над задачами (2017)
Подановська Г. В. - Особливості роботи над формуванням комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання (2017)
Пюра О. С. - Прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами Прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з батьками дитини з особливими освітніми потребами (2017)
Самілик В. І. - Роль польової практики у формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності (2017)
Слюсаренко О. С. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до виховання міжетнічної толерантності молодших школярів, Каданер О. В. (2017)
Стельмах Н. В. - Професійна етика як складова деонтологічної культури педагога (2017)
Стеценко І. М. - Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2017)
Тонконог І. В. - Ідеї підготовки вчителя у творчій спадщині Г. В. Істоміна (1841-1886) (2017)
Чернега П. М. - Національно-патріотичне виховання – основа генерації українця XXI століття, Пасічник Д. І. (2017)
Шабалдак А. В. - Компоненти, критерії, показники та рівні готовності курсантів військової академії до професійної діяльності на основі реалізації праксеологічного підходу (2017)
Шовкопляс О. М. - Управління оздоровчою роботою в дошкільному закладі як чинник сталого розвитку суспільства (2017)
Фурман А. В. - Свідомість як передумова психологічного пізнання і професійного методологування (2017)
Пушкарьова Т. О. - Психолого-педагогічний аспект педагогічного проектування (2017)
Dziuba T. - Impact of intensive daily stress on teacher’s occupational health (2017)
Соколова Г. Б. - Психологічні особливості захисної поведінки батьків, що виховують дітей із синдромом дауна (2017)
Mischenko M. - Future psychologists’ burnout syndrome: results of an empirical study, Shelenkova N. (2017)
Sieromakha N. - Studying the Features of Mentally Retarded Adolescents’ Nonverbal Behaviour (2017)
Zavatskyi V. - Socio-psychological principles of supporting personality’s subjective well-being in contiporary society, Tkach A. (2017)
Mukhina A. - Awareness of physiological differentiation and functional peculiarities of men and women in mentally retarded adolescent girls (2017)
Ali Özcan - Emotion Regulation in Preschool Period: Academic Researches in Turkey, Ceyhun Ersan, Tuncay Oral (2017)
Volodarska N. - Changing Life Perspectives and Strategies of ATO Participants’ Families in Crisis Situations, Chornopyska O. (2017)
Piontkovska D. - Features of Students’ National Identity Development (2017)
Dikal M. - Peculiarities of formation and signs of emotional burnout syndrome in medical university teachers, Cherniukh O., Bilous T., Voitkevych N. (2017)
Puliaievska M. - The role of context and intent in the formation of perceptual content and behaviour (2017)
Kovalchuk Z. - Psychological analysis of intrapersonal conflict in secondary school students (2017)
Sannikov O. - Conceptual bases of researching the issue of making decisions by a personality (2017)
Shydelko A. - Emotional stability of an individual: research into the topic (2017)
Proskurniak O. - Diagnostic Methodology of Communicative Activity Development Levels in Adolescents with Mental Retardation (2017)
Кінєва Т. С. - Теоретичні засади бізнес-аналітики сільськогосподарських підприємств (2015)
Чудак Л. А. - Удосконалення облікової політики в частині бухгалтерського обліку виробництва кормів (2015)
Майстренко О. В. - Analysis of social efficiency management system (2015)
Ткаченко С. А. - Особливості оперативного економічного моніторингу в умовах функціонально розвинутих систем управління територіальними виробничими системами агропродовольчої сфери (2015)
Бойко С. В. - Муніципальні облігації як інструмент залучення коштів до місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації (2015)
Петрик О. А. - Обліково-аналітичне забезпечення управління доходами торговельних підприємств, Мариніч І. О. (2015)
Брегеда О. А. - Проблема вибору оптимального режиму регулювання інфляції в Україні (2015)
Чумаченко А. С. - Теоретичні основи рекрутменту в сучасних умовах господарювання (2015)
Гільорме Т. В. - Удосконалення методики внутрішнього аудиту персоналу підприємства, Дьяченко О. В. (2015)
Лисенко А. О. - Порівняння функціонально-ресурсної та функціонально-цільової систем управління витратами дорожніх підприємств (2015)
Машлякевич А. О. - Інвестиційна політика підтримки розвитку підприємств на сучасному етапі в економіці України (2015)
Мних М. В. - Ефективне регулювання та контроль страхової діяльності – запорука розвитку європейського ринку страхування в Україні (2015)
Кудрявцев В. М. - Стадії інвестиційного розвитку галузей національної економіки та основні державні заходи з регулювання інвестиційної безпеки, Кудрявцева О. В. (2015)
Романів І. Ф. - Демографічні аспекти соціального розвитку в умовах економічної кризи (2015)
Байрамов Е. А. - Податкові важелі державного стимулювання діяльності суб’єктів інноваційного підприємництва (2015)
Новак В. О. - Аналіз ринку авіаційної техніки наземного обслуговування в країнах ЄС, Данілова Е. І., Щерба В. В. (2015)
Давидова І. О. - Ефективність реалізації інтелектуального капіталу в сфері зайнятості (2015)
Коваленко Н. І. - Інструменти бюджетного регулювання в умовах економічної нестабільності та критерії їх вибору (2015)
Мрачковська Н. К. - Маркетингова стратегія молокопереробного підприємства (2015)
Николенко Н. В. - Оценка и анализ эффективности арендных операций с позиции орендатора (2015)
Ніженська І. В. - Аналіз методів оцінювання обсягу тіньового сектора економіки (2015)
Пащенко О. В. - Ємність ринку молока та молочної продукції України, Жарікова О. Б. (2015)
Саприкіна Н. В. - Концептуальний базис та практичний потенціал економіки права (2015)
Здирко Н. Г. - Облік капітальних трансфертів та довгострокових позик фермерських господарств (2015)
Dzhaud A. K. - Organizational and methodical bases of economic interests concordance of split-level subjects in the process of resource potential managemant of main brain enterprises (2015)
Атамас П. Й. - Проблеми оцінки вартості підприємства та її відображення у звітності для зовнішніх користувачів, Атамас О. П. (2015)
Мних М. В. - Міжнародний досвід функціонування та розвитку системи місцевого самоврядування, його суть та значення (2015)
Байрамов Е. А. - Аналіз сучасних тенденцій функціонування інноваційної сфери в Україні (2015)
Давлетбаева Н. Б. - Особенности инновационного развития пищевой промышленности в странах постсоветского пространства (на примере Беларуси, России и Казахстана) (2015)
Грабинська І. В. - Формування та розвиток економічної теорії "вільних грошей" Сільвіо Гезеля (2015)
Нескородєва І. І. - Определение приоритетности проектных рисков как основа эффективности системы риск-менеджмента в организации (2015)
Охрущак К. О. - Стратегічні пріоритети розвитку управління витратами підприємства сфери телекомунікацій на основі процесного підходу (2015)
Сугоняко Д. О. - Управління інноваціями малих підприємств на основі застосування економіко-філософських підходів (2015)
Ткаченко С. А. - Ефективність функціонування в системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери банку даних функції економічного моніторингу (2015)
Устименко М. В. - Система економічних інтересів учасників міжнародних інноваційних кластерів (2015)
Пономарьова Ю. І. - Перспективи реінжинірингу бізнес-процесів (2015)
Bloshchynskyi I. - Enhancement of Cadets’ Practical Training at the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine Named after Bohdan Khmelnytskyi (2017)
Siaska N. - Poetry as a means of developing future teachers-philologists’ speaking skills (2017)
Чухланцева Н. В. - Интеграция активных видеоигр в физическое воспитание школьников (2017)
Галай А. О. - Street law від юридичних клінік як ефективна програма неформальної правничої освіти для підлітків, Гречанюк С. К., Соболь Є. Ю. (2017)
Korneshchuk V. - Professional Training of Future Social Workers: Foreign Experience Review (2017)
Нікогосян Л. В. - Аксіологічний підхід у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі, Асєєва Ю. О. (2017)
Реброва О. Є. - Методи стимулювання художньо-ментальних процесів у виконавській діяльності майбутніх учителів музики та хореографії (2017)
Мажец Б. В. - Презентация образовательных предложений детскими садaми в Польше (2017)
Prokhorova O. - Interactive technologies as a component of teaching spoken English for specific purposes to students of choreographic education faculty (2017)
Chekan O. - Formation of future nursery teachers’ professional competence by means of information and communications technologies, Barna Kh., Ivanova V. (2017)
Vainola R. - Characteristics of the experimental work on the formation of university students’ deontological culture in the process of socio-educational work, Khliestova S. (2017)
Bilhorodska O. - Some aspects of compositional thinking of future architects in art education, Kucherenko K. (2017)
Pryima S. - The UNESCO global network of learning cities: tools for the progress monitoring, Dayong Y., Anishenko O., Petrushenko Yu. (2017)
Bihun O. - French as a second/third foreign language in the context of multilingual competence of philology students (2017)
Andreiko O. - Experimental work on the formation of violinists’ performing culture (2017)
Voloshchuk I. - Measurement of giftedness: annoying failures and great discoveries, Rudyk Ya., Soloviova O. (2017)
Pavliuk O. - Pedagogical technology of physical education teachers’ professional self-improvement, Chopyk T., Antoniuk O., Pavliuk Ye., Soltyk O., Biliński J. (2017)
Lazarenko N. - Symbiosis of methodological approaches to the development of education in the information society, Kolomiets A., Klymenko A. (2017)
Dmytruk L. - Using innovative techniques when teaching Ukrainian to foreign students (2017)
Мішеніна Т. М. - Аксіологічні параметри мовної особистості майбутніх учителів філологічних спеціальностей у змісті навчальних курсів лінгвокультурологічного спрямування (2017)
Mukan N. - The formation of school principals’ readiness to use internet technologies in their work in the system of continuous pedagogical education, Noskova M., Baibakova I. (2017)
Vasiuk O. - Future social care teachers’ professional focus maturity (2017)
Budnik A. - Language portfolio in teaching Ukrainian as a foreign language (2017)
Buzduhan O. - Interaction of preschool educational institution and family in moral education of senior preschool children (2017)
Balashova O. - Implementation of inclusion into Ukrainian educational space (2017)
Solonenko M. - Scientific and methodological context of the issue of tutors’ professional training in the higher education system of Ukraine, Poznanska O., Popeleshko Yu. (2017)
Vasylenko O. - Peculiarities of career self-determination of modern high school students, Sheremet A. (2017)
Осипова Т. Ю. - Мультиплікативність педагогічних умов професійного становлення майбутніх учителів (2017)
Фізеші О. Й. - Організаційно-педагогічне реформування початкової школи в процесі приєднання Закарпаття до Радянської України (2017)
Holubenko T. - Formation of future social workers’ readiness for home-nursing work with elderly people: scientific and pedagogical factors (2017)
Бабанська О. В. - Розвиток транскордонного співробітництва України з країнами – членами Європейського Союзу (2016)
Гривківська О. В. - Теоретичні передумови формування системи моніторингу конкурентоспроможності підприємства, Харчук Т. В. (2016)
Дєліні М. М. - Напрями та форми реалізації соціально-економічної відповідальності підприємства (2016)
Зоря П. С. - Теоретичні засади визначення сутності та оцінювання ефективності господарської діяльності аграрних підприємств (2016)
Maslennikov Ye. I. - The instrumental providing of strategic management system of foreign economic activity of enterprises, Lenska N. I. (2016)
Оке О. Адедеджі - Система моніторингу стійкого розвитку підприємств: комунікативні аспекти (2016)
Сидора В. В. - Виробництво овочів сільськогосподарськими підприємствами на основі інноваційного розвитку (2016)
Шевченко Л. О. - Вертикальна інтеграція як один із напрямів інноваційного розвитку спиртових підприємств (2016)
Сибірцев В. В. - Інфраструктурне забезпечення функціонування та розвитку регіонального ринку праці (2016)
Бойко Є. О. - Розвиток річкового транспорту в Україні в контексті сталого розвитку регіонів, Александрова Т. В. (2016)
Педько І. А. - Європейський досвід регулювання прибережними комплексами та його впровадження в Україні, Тарасенко А. О. (2016)
Александрова Г. М. - Проблема недовіри населення України до недержавного пенсійного страхування та шляхи її подолання, Реха К. Х. (2016)
Барилюк М.-М. Р. - Фінансова безпека комерційного банку: економіко-правові засади забезпечення (2016)
Давидович І. Д. - Удосконалення теоретичних підходів до визначення сутності "кредитоспроможність підприємства", Ломачинська І. А., Мумладзе А. О. (2016)
Нечипоренко А. В. - Проблеми фінансування видатків місцевих бюджетів (2016)
Полинюк Н. І. - Аналіз доходів місцевих бюджетів в Україні та оцінка рівня їх фінансової самостійності (2016)
Труфен А. О. - Засади середньострокового планування місцевих бюджетів (2016)
Письменна М. С. - Теоретичні аспекти обліково-інформаційного забезпечення управління державними закупівлями (2016)
Сисюк С. В. - Облікова політика суб’єктів державного сектору щодо необоротних активів, Адамик О. В. (2016)
Скрипник М. І. - Принципи формування бухгалтерської управлінської звітності підприємства: нормативно-позитивна дихотомія, Григоревська О. О. (2016)
Наші автори (2016)
Титул, зміст (2013)
Ружицкий А. В. - Разработка элементов системы поддержки принятия решений по выбору комплекса полиграфических защит, Бизюк А. В., Бизюк И. Г. (2013)
Самородов В. Б. - Результати моделювання процесу розгону трактора Fendt 939 Vario, Бондаренко А. І. (2013)
Брешев В. Е. - Метод преобразования опоры сложной конструкции для аналитического определения ее интегральных характеристик, Брешев А. В. (2013)
Харитонов Ю. Н. - Модель системы поддержки принятия решений выбора команды проекта, Елгина Е. В. (2013)
Мельник О. Г. - Особливості формування системи діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств, Жежуха В. Й. (2013)
Казакова Н. Ф. - Новий метод аналого-цифрового радіомовлення (2013)
Корчинский В. В. - Метод формирования группового сигнала на основе псевдослучайной перестановки реализаций хаотических сигналов (2013)
Кравец В. Ю. - Механические свойства капиллярных структур применительно к условиям функционирования в тепловых трубах, Кравец Д. В. (2013)
Кузнецов Д. И. - Анализ и снижение влияния факторов на распознавание асинхронного электродвигателя электросети, Купин А. И. (2013)
Фразе-Фразенко О. О. - Використання біометричних термопоказників для ідентифікації в системах доступу (2013)
Шатохіна Ю. В. - Якість процесу очищення стічних вод як функція складу вхідного потоку, Клінцов Л. М., Шкінь О. М., Мазюк Н. С. (2013)
Титул, зміст (2013)
Шевчук Л. І. - Інноваційні технології водопідготовки для інтенсифікації росту сільськогосподарських культур, Старчевський В. Л., Афтаназів І. С., Коваль І. З., Строган О. І. (2013)
Дмитрієва О. О. - Математична модель оперативного управління режимами роботи системи водовідведення населених пунктів, Тертичний О. Л., Хоренжая І. В. (2013)
Захаров А. В. - Використання нових видів мінеральної сировини України в технології керамічних виробів з покриттями (2013)
Зеленько Ю. В. - Розробка інноваційних ресурсозберігаючих технологій утилізування нафтовміщуючих відходів, Безовська М. С., Лещинська А. Л. (2013)
Швед М. П. - Переваги використання каскадних схем та дозуючих шестеренних насосів при екструзії полімерів, Швед Д. М., Луценко І. В., Богатир А. С. (2013)
Онасенко Ю. А. - Высокотемпературные процессы фазообразования в системе "цемент "Gorkal-70" — микрокремнезем", Песчанская В. В. (2013)
Песчанская В. В. - Влияние механической активации на процессы твердения и свойства огнеупорного бетона, Макарова А. С., Голуб И. В. (2013)
Филатов А. С. - Оптимизация внутреннего психологического климата проектных команд как путь повышения конкурентоспособности предприятия, Хрутьба В. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бєлозерцев В. С. - Особливості формування дебіторської заборгованості підприємств оптової торгівлі молочною групою товарів (2013)
Ванюшкин А. С. - Анализ и новая структура программы развития промышленности (2013)
Гринько Т. В. - Інноваційний розвиток України: тенденції та проблеми (2013)
Ковтун О. І. - Когнітивний підхід до визначення змісту, представлення та формування стратегії сучасних підприємств (2013)
Кошевий М. М. - Формування стратегії розвитку наукоємних виробництв в Україні (2013)
Кузьмін О. Є. - Фактори формування інвестиційної привабливості підприємств, Товстенюк О. В. (2013)
Логинов О. В. - Основные проекты развития образовательной деятельности вузов (2013)
Попов М. О. - Енергозбереження як основа конкурентоспроможності підприємств олійно-жирової галузі (2013)
Россошанська О. В. - Особливості стану дослідницької області проблеми забезпечення економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2013)
Стоян К. С. - Вдосконалення механізму інформаційного забезпечення підприємств з надання послуг міжнародного туризму (2013)
Хавер В. М. - Дослідження економічних ризиків при реалізації інноваційного проекту (2013)
Хлопіна-Квіч О. І. - Дослідження ринку послуг ділової авіації (2013)
Шевчук О. А. - Структурно-функціональний підхід до становлення еліти на підприємствах (2013)
Комшук Т. С. - Топографо-анатомічні взаємовідносини циркумвентрикулярної системи головного мозку у плодів людини (2016)
Shchetynina G. A. - The host range for Ukrainian isolate for Hosta Virus X (HVX), Prokopenko I. I., Budzanivska I. G. (2016)
Мялюк О. П. - Порушення енергозабезпечення тканини печінки як один із механізмів аліментарного ожиріння, Кліщ І. М., Заєць В. В., Марущак М. І. (2016)
Яровенко Л. О. - Особливості фрагментації ядерної ДНК клітин печінки у щурів на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов застосування кверцетину і L-аргініну L-глутамату (2016)
Антонович Г. В. - Антивірусна активність деяких похідних 6H-індоло (2,3-b)хіноксаліну на моделі системної інфекції, викликаної вірусом везикулярного стоматиту, Жолобак Н. М., Співак М. Я. (2016)
Гузик О. Й. - Особливості взаємодії вірусу опіку гречки і трансгенних рослин тютюну, які експресують ген інтерферону альфа 2b людини, Демченко О. А. (2016)
Dudar L. - Detection of Porcine Circovirus type 2 and Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus using PCR and immunohistochemistry in the tissues of abortion fetuses, Ivaschenko O., Polischuk V. (2016)
Коваленко І. М. - Фітопопуляційний моніторинг лісових екосистем (2016)
Пелехата Н. П. - Стан листового апарату відсадків підщепи УУПРОЗ-6 залежно від способу ведення маточника та субстратів для підгортання, Куян В. Г., Китаєв О. І. (2016)
Муравйов В. О. - Органо-мінеральний контейнер для картоплі, Мельник О. В., Семибратська Т. В. (2016)
Єременко О. А. - Вплив регуляторів росту рослин на ріст, розвиток та формування врожаю соняшнику в умовах Південного Степу України, Калитка В. В. (2016)
Осінній М. Г. - Екологобезпечне землеробство в АР Крим: основні напрями розвитку (2016)
Мартинюк Н. І. - Вплив обробітку грунту на водно-фізичні властивості сірого лісового грунту за вирощування вівса (2016)
Юла В. М. - Вплив агротехнічних факторів на урожайність і якість зерна вівса у Правобережному Лісостепу, Мушик Б. В. (2016)
Одарченко О. М. - Вплив "нульового" і традиційного обробітків грунту на його щільність та вологість у посівах ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Дзюбенко І. М. - Вплив підживлення та строків збирання буряків цукрових на вихід біопалива (2016)
Губа І. І. - Успадкування деяких господарсько цінних ознак і багатоквітковості у гібридів F1 жита озимого (2016)
Цюк О. А. - Зміни агрофізичних властивостей грунту в агрофітоценозі пшениці озимої залежно від систем його основного обробітку (2016)
Лучин І. С. - Шляхи вирішення білкової проблеми за вирощування гібридних кролів, Дармограй Л. М. (2016)
Різничук І. Ф. - Продуктивні якості поросят у віці від 41 до 60 діб за використанні повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 (2016)
Ushakova S. V. - Reproductive traits of sows in two-way crossing (2016)
Жуковський М. О. - Аналіз міжнародного досвіду фінансування протиепізоотичних заходів, Місніченко В. В., Недосєков В. В. (2016)
Дем’янцева Ю. В. - Біосумісність демінералізованого кісткового матриксу із стовбуровими клітинами кісткового мозку кроля під час культивування in vitro, Малюк М. О., Ковпак В. В. (2016)
Красовський В. В. - Хорольський ботанічний сад як осередок інтродукційної діяльності на Полтавщині, Козлов А. В. (2016)
Фотоконкурс "Твоя сумка — твоя вселенная" (2017)
Клименюк Ю. - СТМ, или PrivateLabel: модное веяние аптечной розницы или конкурентное преимущество? (2017)
Маля — це ніжність. Ніжність — це дитячі креми "Доктор Біокон" (2017)
Раціональний захист печінки (2017)
Примак Р. - О науке фармакогенетике (2017)
Дедишина Л. - Життєві компетенції — на зміну пошуку нових методів лікування (2017)
Ткаченко Т. - Прирожденные убийцы: лизины бактериофагов как антимикробные средства (2017)
"Вѣрный другъ женщинъ" (2017)
Дедишина Л. - Головне завдання — максимальна самостійність (2017)
Кривомаз Т. - Долгое прощание с оспой (2017)
Біль кинув виклик: Нобі® Гель прийняв (2017)
Кривомаз Т. - Трансплантология: черное и белое (2017)
Примак Р. - Весомый вклад (2017)
Демецкая А. - Когда нарушен иммунный ответ: иммуномодуляторы и иммуностимуляторы (2017)
Гинепристон: шпаргалка для фармацевта (2017)
Демецкая А. - Инфаркт миокарда: что важно знать (2017)
Демецкая А. - Правда о цистите (2017)
Супергерой першого столу (2017)
Орловская С. - На линии огня (2017)
Дедишина Л. - Навчальних закладів багато, а фахівців — немає (2017)
Про слінбеки і… грибок (2017)
Кириленко М. - Є така хвороба — співзалежність (2017)
Кривомаз Т. - Смех на грани биологии и культуры (2017)
Гороскоп (2017)
Боль терпеть или Имет® иметь? (2017)
Бутирська Т. О. - Аналіз дотримання принципу цілісності і збереження форми держави в її штучних і природних теоріях (2017)
Демченко В. М. - Політичний анекдот як атрибут громадянського суспільства (2017)
Парубчак І. О. - Теоретико-методологічні підходи до формування державної антикорупційної політики в контексті національної безпеки України (2017)
Хмельницька М. В. - Сучасна Україна: конфліктогенні чинники розвитку соціально-політичних процесів (2017)
Бондаренко А. І. - Механізми державного забезпечення результативності фінансової безпеки в національній економіці (2017)
Борисенко О. П. - Еволюційна парадигма міграційних процесів в Україні, Тарасенко К. М. (2017)
Вовк С. М. - Конкуренція за здоров’я на медичному ринку України (2017)
Криштанович М. Ф. - Удосконалення механізмів публічного управління в інклюзивній освіті України (2017)
Лопушинський І. П. - Реформування загальної середньої освіти в Україні: євроінтеграційний вибір, Ковнір О. І. (2017)
Мартиненко В. Ф. - Взаємодія держави і громадянського суспільства в Україні в контексті сучасних викликів (2017)
Мерзляк А. В. - Міжрегіональне співробітництво Україна – ЄС: зміст, форми та інструменти взаємодії, Долбунов Д. М. (2017)
Набока С. І. - WEB-сайти як основний інструмент доступу до електронних інформаційних ресурсів органів державної влади (2017)
Оберемок Д. О. - Розвиток транскордонного співробітництва: вітчизняний та зарубіжний досвід (2017)
Овчар П. А. - Особливості автотранспортного виробництва та потреба державного регулювання ринку автотранспортних послуг (2017)
Палагнюк Ю. В. - Підготовка майбутніх соціальних працівників в умовах європейської інтеграції України, Сиса А. Д. (2017)
Савченко Н. В. - Професійний добір фахівців – запорука ефективної реалізації державної політики зайнятості (2017)
Сіренко Р. Р. - Організаційно-правові та мотиваційні засади державного управління фізкультурно-спортивною діяльністю студентської молоді (2017)
Карпунець А. С. - Оцінка розвитку інституту державної служби в Україні: результати соціологічного дослідження (2017)
Непомнящий О. М. - Державні службовці як особлива соціально-професійна група, Дєгтяр О. А. (2017)
Коваль Г. В. - Територіальна громада: основні ознаки, рівні та особливості (2017)
Попович Н. Г. - Взаємодія регіональних адміністрацій і університетів в управлінні розвитком регіону (2017)
Ружецька І. В. - Реформа місцевого самоврядування: досвід зарубіжних країн та вітчизняна практика (2017)
Самелюк Л. О. - Розвиток партисипативної демократії в умовах реформування місцевого самоврядування (2017)
Артеменко Л. - Семантичні моделі української поетологічної лірики XX століття (2017)
Галус О. - Леонард Совінський – перший перекладач творів Тараса Шевченка польською мовою (2017)
Гурбанська А. - Екзистенційний дискурс ранньої прози Валерія Шевчука (2017)
Джигун Л. - Жанр літературного травелогу в структурі мемуарів українських еміграційних письменників (2017)
Мацько В. - "У невеличкому томикові Смотрича вміщається великий світ!", Нікітова І. (2017)
Мацько В. - Аперцепція символів в художній практиці Докії Гуменної (2017)
Митрохіна Н. - Комічне як основа поетики (оповідання "Ініціатива Лариси Гаврилівни" та "Письменник" О. Смотрича) (2017)
Онищенко О. - Літературний портрет Івана Франка у спогадах родичів письменника (2017)
Паладян К. - Віршування Дімітрія Анґела в контексті румунського символізму (2017)
Смольницька О. - Біблійна символіка самоцвітних каменів у поезії Нью-Йоркської групи на прикладі творів Емми Андієвської і Віри Вовк (2017)
Тарнашинська Л. - Дискурс донкіхотства як ідеалістична настанова і художньо-естетична практика українських шістдесятників (2017)
Ткаченко Т. - Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда Мосендза (2017)
Філіпенко О. - Символізація оніропростору у творах Докії Гуменної (2017)
Циц Г. - Психологізм інтелектуальної драми Ю. Щербака "Відкриття" (2017)
Черепуха Д. - Виражально-зображувальні засоби творення В. Стефаником експресіоністичного художнього світу (2017)
Черкашина Т. - Своєрідність спогадового дискурсу Миколи Руденка (2017)
Бідасюк Н. - Проблема перекладу пісень у кінофільмах (2017)
Маховська С. - Концептосфера дитячого фольклору: функціональний аспект (за матеріалами Хмельниччини), Тернавська Т. (2017)
Стукан Г. - Особливості ідіостилю подільського письменника Віталія Мацька, Глушок Л. (2017)
Бобинець С. - За сторінками культурних епох (Мацько В. Українська література: людина – світ – час (літературознавчі студії). Хмельницький: ФОП Цюпак А. А., 2017. 228 с.) (2017)
Карабович Т. - Від "Вчора" до "другого Пришестя": Мій спомин про поета Богдана Бойчука (2017)
Бєлова Л. О. - Якісна освіта як запорука якості життя населення (2016)
Мельниченко О. А. - Аналіз законодавчих ініціатив у сфері стоматологічної діяльності, Удовиченко Н. М. (2016)
Степанов В. Ю. - Інформаційна безпека в інформаційній сфері державного управління (2016)
Гнатенко А. І. - Управління стратегічними змінами на регіональному рівні в Україні (2016)
Котуков О. А. - Обмеження публічного управління в умовах глобалізації (2016)
Пахнін М. Л. - Напрями удосконалення професійної діяльності працівників органів публічної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Решевець І. В. - Суспільні трансформації в контексті модернізаційних реформ політико-адміністративного управління (2016)
Томашевська Т. В. - Застосування функціонально-компетентнісного підходу в механізмі формування політико-управлінської еліти (2016)
Панов В. В. - Комунальні підприємства водопостачання і водовідведення як об’єкт державного управління (2016)
Майстро С. В. - Необхідність державного регулювання розвитку кооперації та стимулювання інтеграційних процесів в аграрному секторі України (2016)
Антонова О. Р. - Концептуальні підходи до взаємодії держави з громадськістю у процесі формування сімейної політики в Україні (2016)
Круглов В. В. - Регіональний аспект державно-приватного партнерства на основі кластерного підходу у процесі децентралізації владних повноважень в Україні (2016)
Заскалкіна О. М. - Концептуалізація розвитку інституціонального середовища в аграрному секторі економіки Україним (2016)
Лещинський В. П. - Інвестиційні процеси як інструмент інноваційного розвитку економіки (2016)
Олентьєв Р. В. - Інноваційна політика вищої школи як відповідь на виклик ринку праці сучасного глобалізованого світу (2016)
Мазурок О. В. - Інноваційні основи розвитку муніципальної системи охорони здоров’я (2016)
Митник А. А. - Інтеграція управлінського потенціалу бізнес-сектора у механізм прийняття бюджетних рішень у регіоні (2016)
Сікало М. В. - Методичні підходи до організації та оцінювання ефективності механізму державного регулювання розвитку ринку зерна (2016)
Торгало Т. О. - Визначення критеріїв і механізму упровадження технологій управління державного проектування регіонального розвитку в Україні (2016)
Лопатченко І. М. - Інститут сім’ї в контексті реалізації механізмів профілактики соціального сирітства: соціологічний аналіз на регіональному рівні (2016)
Бабічев А. В. - Державне управління змінами у системі вищої освіти: сутність зміст, особливості (2016)
Дармостук Д. Г. - Розвиток сільського туризму через створення туристичних кластерів (2016)
Долінченко О. М. - Методичні підходи до формування основних принципів державного регулювання демографічного розвитку (2016)
Ладонько Л. С. - Роль та функції місцевого самоврядування в системі публічної влади України, Кунденко А. В., Михайловська О. В., Філіпова Н. В. (2016)
Ольшанський О. В. - Спроможність громад в аспекті теоретико-прикладної ідентифікації Спроможність громад в аспекті теоретико-прикладної ідентифікації (2016)
Фоміцька Н. В. - Інституціоналізація у процесі децентралізації влади (2016)
Марєхін С. В. - Модель системи управління якістю в місцевих органах влади (2016)
Котковський В. Р. - Розвиток місцевого самоврядування і децентралізація влади як умови зміцнення демократії в Україні (2016)
Возний С. О. - Механізми взаємодії органів місцевого самоврядування з органами державної виконавчої влади щодо формування дієздатних територіальних громад (2016)
Шаталова О. М. - Організаційний сегмент адаптаційної бази органу місцевого самоврядування: аспект управління професійною адаптацією (2016)
Омаров Азад Енвер огли - Проблеми та протиріччя в реалізації політики екологічної безпеки в Україні (2016)
Хашиєва Л. В. - Розвиток мережевих форм врядування на місцевому та регіональному рівні: досвід Фінляндії (2016)
Ярмоленко Ю. О. - Основні підходи до стратегічного планування сталого розвитку АПК України та європейський досвід (2016)
Прилипчук О. В. - Зарубіжний досвід адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (2016)
Бережнюк І. І. - Міжнародні підходи до формування балансу між спрощенням процедур зовнішньої торгівлі та забезпеченням економічної безпеки держави, Коляда С. П. (2017)
Вишневська О. М. - Пріоритети раціонального природокористування регіонів країни, Волошина В. В., Гаріна Ю. В., Вишневська А. С. (2017)
Гаряга Л. О. - Удосконалення управління фінансовим результатом банку (2017)
Гевлич Л. Л. - Методи аудиту: міжнародне та національне трактування, Гевлич І. Г. (2017)
Гнатишин Л. Б. - Організаційні аспекти та процедура формування фінансової звітності (2017)
Головко М. Й. - Концептуальні підходи до реформування податкових систем (2017)
Грицаєнко М. І. - Соціальний капітал територіальних громад та їх об’єднань (2017)
Демкович О. В. - Методи надання програм соціальної допомоги з урахування доходів населення (2017)
Задорожна Р. П. - Особливості обчислення умовної оплати послуг фінансових посередників в системі національних рахунків (2017)
Маслик Р. О. - Напрями модернізації системи фінансового забезпечення соціального захисту населення України (2017)
Наумік-Гладка К. Г. - Маркетингові та психологічні аспекти діяльності SPA-індустрії при готельних комплексах (2017)
Неліпович О. В. - Митні формальності на авіаційному транспорті в Україні (2017)
Прокопишин М. М. - Основні напрями розвитку агропромислового комплексу України в умовах глобалізації, Cус Т. Й. (2017)
Сус Т. Й. - Концептуальні аспекти фінансування інноваційного розвитку аграрної сфери (2017)
Шпикуляк О. Г. - Засади формування інституційної безпеки аграрних підприємств в умовах трансформацій, Прутська О. О., Супрун О. М. (2017)
Януш Нестерак - Роль бенчмаркінгу в процесі контролінгу капіталу підприємства, Маліновська О. Я. (2017)
Бондаренко В. М. - Формування інноваційної стратегії в підвищенні конкурентоспроможності підприємства (2015)
Гольтяєва Л. А. - Статистична оцінка стану хімічної промисловості Харківської області (2015)
Гришина Н. В. - Від індустріальних парків до кластеризації - інноваційний шлях розвитку економіки регіону, Гусарина Н. В., Мандра О. Є. (2015)
Машлякевич А. А. - Государственно-частное партнерство как основная составляющая государственной инновационной политики Украины, Лысенко А. А. (2015)
Руденко І. В. - Бюджет розвитку в умовах фіскальної децентралізації (2015)
Саричев В. І. - Методологічні аспекти оцінювання людського розвитку при прийнятті управлінських рішень (2015)
Прямухіна Н. В. - Державна експортно-імпортна політика в системі стимулювання розвитку економічного простору регіонів (2015)
Панченко В. Г. - Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму, Резнікова Н. В. (2017)
Галенко О. М. - Еволюція інтелектуалізації економічного розвитку ЄС, Різва Л. А. (2017)
Криштанович М. Ф. - Протидія поліцією організованій злочинності як загрозі економічній безпеці підприємств (2017)
Степанов В. Н. - Об унитарности обустройства государства как институциональной риск-ловушки (2017)
Поручник А. М. - Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів, Кулаковський К. О. (2017)
Турський І. В. - Український вектор розвитку соціального підприємництва — пріоритет регіонального економічного розвитку (2017)
Кучер Г. В. - Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації (2017)
Ладюк О. Д. - Характеристика тіньової економіки в Україні (2017)
Матвєєва Ю. Т. - Експрес-діагностика рівня соціо-еколого-економічної збалансованості адміністративної території графічним методом, Мирошниченко Ю. О. (2017)
Гадзало А. Я. - Стан інституційного забезпечення транскордонного співробітництва в країнах ЄС (2017)
Чорна Н. Ю. - Аналіз тенденцій підвищення конкурентних переваг промислових підприємств України (2017)
Рогозян Ю. С. - Збір інформації та процедура вивчення громадської думки для розробки стратегії розвитку об'єднаної територіальної громади (2017)
Халатур С. М. - Особливості фінансової діяльності підприємств сільськогосподарської галузі, Кубасова Є. М. (2017)
Лєбєдєва І. Ю. - Вплив зміни іміджу оператора мобільного зв'язку на розвиток підприємства, О. Е. Рівас Перес (2017)
Василенко Л. О. - Розвиток екологічного менеджменту на підприємстві в умовах глобалізації економіки України, Березницька Ю. О., Жукова О. Г. (2017)
Гуторов А. О. - Інтеграційні відносини як чинник економічного зростання в аграрному секторі економіки (2017)
Стирський М. В. - Макроекономічні аспекти концентрації ринкової влади у банківському секторі країн європейського союзу (2017)
Літошенко А. В. - Технологія blockchain: переваги та неочевидні можливості використання у різних галузях (2017)
Городко М. В. - Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту (2017)
Шпотенко В. Д. - ВВП та ВНП як макроекономічні показники впливу на зростання добробуту населення (2017)
Лебедко С. А. - Формування механізму забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств (2017)
Міца В. В. - Малий бізнес у сучасних ринкових умовах (соціальний аспект) (2017)
Трокоз Ю. В. - Економічна суть, зміст ринку агропродовольчої продукції та практичні рекомендації щодо стимулювання зростання АПК (2017)
Коваленко О. С. - Цільове рефінансування НБУ як спосіб збільшення фінансування економіки: на прикладі сільського господарства (2017)
Зубець М. В. - Утвердження інноваційної моделі в системі аграрної науки, Володін С. А. (2010)
Гармашов В. В. - До питання органічного сільськогосподарського виробництва в Україні, Фомічова О. В. (2010)
Носко Б. С. - Вплив різних факторів і типів ґрунтових процесів на формування фосфатного фонду ґрунтів, Бабинін В. І., Гладкіх Є. Ю., Бурлакова Л. М. (2010)
Лісовий М. П. - Загроза втрати врожаю через нову високовірулентну расу Ug99 стеблової іржі, Ретьман С. В., Козуб Н. О. (2010)
Бахмат О. М. - Фотосинтетична активність та врожайність сої залежно від сорту, способу сівби й удобрення (2010)
Рихлівський І. П. - Поділ сортів картоплі за характером бульбоутворення, Строяновський В. С. (2010)
Рудник-Іващенко О. І. - Особливості фотосинтезу рослин проса посівного, Григоращенко Л. В. (2010)
Жукорський О. М. - Вплив температурних умов середовища на гормональний статус телят м’ясних порід (2010)
Патика В. П. - Мікологічні захворювання китоподібних, Андреєва Н. О. (2010)
Ткачук С. А. - Оцінка механічних властивостей трубчастих кісток за коефіцієнтом гомогенності (2010)
Кисельов Д. О. - Міжсортовий поліморфізм яблуні з використанням IRAP-маркерів, Удовиченко К. М., Тряпіцина Н. В., Чеченєва Т. М. (2010)
Гораш О. С. - Шляхи покращення оцінки генотипів гречки, Загородний М. В. (2010)
Булгаков В. М. - Теорія ударної взаємодії вібраційного викопуючого робочого органу з тілом коренеплоду цукрового буряку, Головач І. В. (2010)
Лісовий М. М. - Біорізноманіття комах-герпетобіонтів в агроландшафтах Лісостепу, Бялковська Н. Г., Чайка В. М. (2010)
Полупан М. І. - Моніторинговий показник природно-антропогенного вмісту фосфору в ґрунтах, Коростін О. В., Величко В. А. (2010)
Корнільєв Г. В. - Виробництво харчових продуктів з плодів нектарина, Єжов В. М. (2010)
Збарський В. К. - Регіональні аспекти розвитку галузі свинарства, Горьовий В. П. (2010)
Почукалін А. Є. - Племінна робота з коровами-рекордистками у м’ясному скотарстві (2010)
Бунчак О. М. - Органічне добриво з відходів шкіряного виробництва (2010)
Пелих І. В. - Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу аграрних підприємств (2010)
Шулько О. П. - Вплив сірки на продуктивність і перетравність поживних речовин у молодняку кролів (2010)
І. М. Гудкову — 70 (2010)
О. В. Сидорчуку — 60 (2010)
Title (2017)
Bazaluk O. - The Theory of Education: "Those Who Transform the Universe" (New Book Announcement) (2017)
Берегова Г. - Філософія освіти: основні методологічні вектори формування світогляду людини майбутнього у вищій школі (2017)
Черепанова С. - Суб’єкт культури у предметному просторі філософії освіти (2017)
Гухман В. - Человек будущего и современная образовательная политика (2017)
Kaya H. B. - Relationship between Emotional Intelligence and Aggression on Boxers, Hazar M., Beyleroğlu M., Sarı İ., Yılmaz A. (2017)
Kostyuchkov S. - Specificity of Being and "Different Modernities" of a Person in the Contextual Range of Anthropological Conflict of Postmodernism (2017)
Мищенко А. - Деятельность и культура педагогов: факторы их взаимозависимого развития (2017)
Остапенко А. - Антропологическая матрица полноты образования человека (2017)
Pavlovic D. - Humanistic Approach to Early Childhood Education in the Educational Philosophy of Rudolf Steiner, Petrovic Z. S., Miljkovic M. (2017)
Петренко В. Ф. - Космические истоки религиозного чувства (возможная гипотеза) (2017)
Ryabovol L. - The Professional Training of Law and History Teachers as a Research Subject (2017)
Storozhuk S. - Socio-Cultural and Ideological Preconditions of Gender Equality, Goyan I. (2017)
Tsarenok A. - The Cosmological Potential of Byzantine Ascetic Aesthetics (2017)
Амплєєва О. М. - Особливості застосування психорозвивальної програми для підвищення рівня емоційного інтелекту майбутніх психологів (2016)
Башмакова Е. В. - Явление и феномен одиночества в гуманитарных науках: перспектива проблемно-символического подхода (2016)
Бригадир М. Б. - Особливості функціонування головного мозку людини (2016)
Володарська Н. Д. - Перспективи застосування методів діалогової психотерапії в умовах суспільних трансформацій (2016)
Гаджиева А. Х. - Некоторые рассуждения о ценностных ориентациях современной молодежи (2016)
Гайдучик П. Д. - Копінг-ресурси сепараційної тривоги особистості: теоретична експлікація проблеми (2016)
Гант О. Є. - Динаміка психічної працездатності кікбоксерів на різних етапах тренувального процесу, Малик Я. К. (2016)
Гурбанова Н. Ш. - Экспериментальное исследование социально-психологической адаптации русских переселенцев в Азербайджане (2016)
Демчук О. А. - Локус контролю в структурі Я-концепції особистості як когнітивна детермінанта вибору копінг-стратегій (2016)
Дзвінчук Ю. В. - Специфіка стилів саморегуляції поведінки медичних сестер із різними рівнями професійної мобільності (2016)
Казібекова В. Ф. - Самоставлення як чинник міжособистісних стосунків у працівників сфери обслуговування (2016)
Кашлюк Ю. І. - Феномен психологічного благополуччя особистості як об’єкт наукового дослідження (2016)
Кондратюк С. М. - Сімейне виховання як важлива умова формування особистості дитини, Лінкевич І. В. (2016)
Корнієнко І. О. - "Життєвий простір особистості" в категоріальному апараті психології (2016)
Лісовенко А. Ф. - Психологічне благополуччя особистостей, схильних та не схильних до заздрощів (2016)
Маркова І. В. - Психопрофілактика негативних функціональних станів фахівців (на прикладі металургійного виробництва) (2016)
Нежельченко О. І. - Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості студентів – майбутніх корекційних педагогів (2016)
Орлов О. В. - Психологічна діагностика невротизації особистості (український переклад та апробація опитувальника невротичних особистісних рис KON-2006), Лобанов І. Ю. (2016)
Пенькова О. І. - Проблема саморегуляції особистості: ціннісний аспект (2016)
Потапчук Н. Д. - Активізація роботи засобів масової інформації щодо об’єктивності та своєчасності висвітлення інформації в умовах надзвичайної ситуації (2016)
Сагайдак А. Н. - Архетипические защиты личности и их адаптивный потенциал в контексте истории развития глубинной психологии (2016)
Тітова К. В. - Результати застосування семантичного диференціала для оцінки індивідуально-особистісних особливостей переживання екзистенційних страхів (2016)
Андрійчук І. П. - Типологічні особливості стилів управлінської діяльності державних службовців (2016)
Брюховецька О. В. - Зв’язок регіону, де знаходиться навчальний заклад, з особливостями сформованості професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Журавель А. В. - Інтервізія як засіб підготовки психологів до професійної діяльності та кар’єрного зростання (2016)
Євдокімова О. О. - Психологічне дослідження особливостей розвитку професійної затребуваності особистості працівника поліції, Посохова Я. С. (2016)
Московченко В. В. - Проблема життєздатності девіантних підлітків у сучасних закордонних психологічних дослідженнях (2016)
Попелюшко Р. П. - Основні критерії та діагностика посттравматичних стресових розладів у комбатантів (2016)
Шпортун О. М. - Дослідження та використання гумору в психотерапії (2016)
Андрусенко М. П. - Застосування психогімнастики в аспекті розвитку емоційного інтелекту дошкільників, Балла Л. В. (2016)
Бабенко О. О. - Теоретичний аналіз вивчення страху як психологічної проблеми у формуванні самооцінки підлітків, Таран М. І. (2016)
Булгакова О. Ю. - Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії (2016)
Варе І. С. - Психологічний аналіз взаємозв’язку між смисложиттєвими орієнтаціями й особистісними цінностями майбутніх психологів (2016)
Возович А. А. - Теоретичні засади формування правосвідомості студентів коледжів (2016)
Гавриловська К. П. - Психосемантичні характеристики образу майбутнього шлюбного партнера у свідомості закоханих, Баранчук О. І. (2016)
Дуб В. Г. - Адаптація студентів-переселенців до вищого навчального закладу (2016)
Дубчак Г. М. - Емпіричне вивчення ірраціональних установок в контексті стресостійкості студентської молоді (2016)
Ендеберя І. В. - Проблема розвитку психологічної готовності до професійної діяльності у майбутніх практичних психологів (2016)
Коць М. О. - Психологічні особливості делінквентної поведінки підлітків, Онопченко І. В. (2016)
Крамченкова В. О. - Структурно-змістовні характеристики особистісних сенсів підлітків-курців (2016)
Макарова Л. Л. - Особливості Я-концепції студентської молоді різних регіонів України (2016)
Нікітіна О. П. - Сучасні особливості професійного становлення майбутнього практичного психолога (2016)
Пехарева А. С. - Особенности самоотношения часто болеющих детей школьного возраста (ЧБД) (2016)
Помилуйко В. Ю. - Різновиди корпоративних ключових компетенцій та їх класифікація (2016)
Шевчишена О. В. - Психологічні детермінанти становлення та розвитку особистості обдарованої дитини у підлітковому віці (2016)
Шипко М. В. - Психологічні чинники розвитку етичної свідомості студентської молоді (2016)
Яворська-Вєтрова І. В. - Особливості становлення особистісної ефективності учнів молодшого шкільного та підліткового віку (2016)
Арнаутова В. В. - Принципи побудови і зміст програми ресоціалізації вихованців закритих навчальних закладів (2016)
Богучарова О. І. - Перспективи постстресового зростання юнаків – вимушених мігрантів України: ресурси стресоподолання (2016)
Васюк К. М. - Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб із різним типом сценаріїв (2016)
Данильченко Т. В. - Особливості внутрішньої організації суб’єктивного соціального благополуччя (2016)
Дворник М. С. - Соціальні та психологічні характеристики кідалтизму (2016)
Дружиніна І. А. - До питання формування комунікативних умінь майбутніх психологів, Хупавцева Н. О. (2016)
Іванків І. І. - Компоненти формування ідентичності підлітка в соціальних мережах (2016)
Мельничук О. Б. - Особистісна ригідність в контексті проблем становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Пузь І. В. - Психосоціальні аспекти феномена материнської агресії (2016)
Рудюк О. В. - Дослідження афективного компоненту переживання кризи зайнятості у безробітних (2016)
Посвістак О. А. - Роль та місце психології сім’ї як галузі наукового знання в науково-освітньому просторі (2016)
Burghele C. - Health anthropology: between theoretical observations and magical ritual practices (the case of Romanian witch in the Transcarpatia) (2015)
Pavliuk O. - US policy in Persian gulf during Georg H. W. Bush presidency (2015)
Потапова Л. - Релігійно-церковна мережа України: компаративний аналіз (2015)
Безарова Г. - Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві (2015)
Остащук І. - Семіосфера тридентської Меси (2015)
Роман І. - Герменевтичне коло нормативної структури науки: між професійним етосом і екзистенційним досвідом (2015)
Скакун І. - Концепція антропоцентризму в некласичній філософії (2015)
Borysiuk A. - The role of personal and professional skills of teacher in professional activity, Podgorecki J. (2015)
Любіна Л. - Гендерно-освітні технології як психолого-педагогічний супровід студентів у вищій медичній школі (2015)
Осипенко В. - Соціально-психологічні чинники формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх лікарів, Пендерецька О. (2015)
Аністраненко А. - Сучасний стан розроблення і вивчення альтернативної історії як метажанру (2015)
Вилка Л. - Труднощі адаптації іноземних студентів до мовного середовища України (2015)
Скрипник І. - Збірка "Постать голосу” як образ монологічного мовлення в діалозі з природою та примусового фізичного мовчання в дійсності (2015)
Давиденко І. - Професор М. Шінкерман – засновник кафедри патологічної анатомії і сучасної патоморфології на Буковині, Тюлєнєва О., Парастив’юк Є. (2015)
Мойсей А. - Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету: історія, перспективи розвитку (2015)
Тимофійчук І. - Історія зародження та становлення медсестринства: європейский контекст, Семененко С., Роман Л., Савчук Т., Слободян К., Васкул Н. (2015)
Чебан В. - Історія розвитку кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я Буковинського державного медичного університету, Ясинська Е., Ревенко Ж. (2015)
Антофійчук І. - Рецензія на книгу-альбом Дойни Марії, Кармен Маріани, Елени Новак та ін. "Інтер’єрний текстиль (з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців)" – Сучава, 2015. –71 с. (2015)
Курочкін О. - Рецензія на наукове видання, присвячене календарній обрядовості румунів (Голант Н. Обряды весенне-летнего цикла в Валахии: очерки традиционной культуры. – Москва ; Санкт-петербург, 2014. – 223 с.) (2015)
Манчул Б. - Рецензія на монографію: Марчук М., Скакун І. Антропоцентризм і динаміка наукових парадигм. – Чернівці, 2015. – 207 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Ісьєміні І. І. - Інженерна методика розрахунку пневмогідравлічних буферів мостових кранів, Фесенко Г. І. (2015)
Коваленко В. А. - Логистический подход к планированию и организации строительно-монтажных работ в условиях уплотненной застройки мегаполисов, Редька Е. С., Павкин Р. А., Коваленко Ж. И. (2015)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз навантаження підвіски транспортного засобу при опусканні вантажу, Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2015)
Подоляк О. С. - Дослідження зношуваності двигунів внутрішнього згоряння при експлуатаційних режимах роботи, Малініна Ю. В. (2015)
Слепужніков Є. Д. - Визначення динамічних навантажень при пересуванні вантажного візка мостового крана (2015)
Смоляков С. Л. - Аналіз основних конструктивних рішень розвантаження кабелю на барабані каротажного підйомника, Ісьєміні І. І. (2015)
Фідровська Н. М. - Визначення коливань, які виникають в підкранових балках мостових кранів при пересуванні ходових коліс, Краснокутська Т. Б., Чернишенко О. В. (2015)
Фідровська Н. М. - До визначення тягової характеристики стрічково-барабанного механізму елеватора, Лук’янов І. М. (2015)
Фідровська Н. М. - Визначення контактних напружень в зоні дії каната та гладкого барабана, Ругаєв Р. C., Лєсовицький К. Ю. (2015)
Кипоренко А. С. - Расчетный анализ теплоотдачи при охлаждении стержней обмотки статора турбогенератора, Мазорчук К. И. (2015)
Ловейкін В. С. - Реалізація оптимального режиму реверсування роликової формувальної установки за прискоренням третього порядку, Почка К. І., Ловейкін А. В. (2015)
Осипова Т. Н. - Динамика барабанных лифтовых подъемников как многомассовых систем (2015)
Мелконов Г. Л. - К вопросу определения выбора режущего инструмента для обработки сфер запорной арматуры (2015)
Petrenko A. - The influence of composition high-carbon deposited metal on structure and lamellar tearing (2015)
Багров В. А. - Совершенствование сплавов системы Cr-Mn-Mo-Ti на основе железа (2015)
Дерябкина Е. С. - Исследование эксплуатационной стойкости восстановленных деталей топливной аппаратуры тракторных дизелей Д 50 (2015)
Калин Н. А. - Способ сварки коротких стыковых соединений, Изотова Е. А. (2015)
Калін М. А. - Новий спосіб холодного зварювання чавуну, Ізотова К. О. (2015)
Катрич О. О. - Кваліметричний інструмент оцінювання якості процесів різної природи, Тріщ А. Р., Денисенко А. М., Діденко Н. В. (2015)
Маршуба В. П. - Деякі аспекти по визначенню параметрів якості цифрового друку, одиниці виміру, їх еталонні значення та критерії оцінки, Яценко Л. О. (2015)
Павлова А. А. - Повышение эффективности ремонтного производства при разборке соединений с натягом, Смирнов И. П., Лагода А. Н. (2015)
Смирнитская М. Б. - Качественный анализ системы управления охраной труда машиностроительного предприятия (2015)
Шматков Д. І. - Розробка семантичної моделі для експертних систем автоматичних засобів пірометричних вимірювань в машинобудуванні (2015)
Щуцька Г. В. - Асиметричне розповсюдження рідини в прокладочних матеріалах (2015)
До уваги авторів (2015)
Титул, зміст (2017)
Гаркавенко С. С. - Дослідження кольорової гами для прогнозування модних тенденцій у шкіргалантереї, Івасенко М. В., Кернеш В. П., Гайдук А. С. (2017)
Давиденко І. В. - Дослідження художньо-композиційних засобів гармонізації костюму Мадлен Віоне, Гайова І. Л. (2017)
Руденко Є. В. - Роль соціального плакату у розвитку суспільства, Павленко А. Ф., Бистрякова В. Н., Кугай Т. А., Басанець О. П. (2017)
Калініченко О. Ю. - Функції кольору в рекламній продукції, Кугай Т. А., Бистрякова В. Н. (2017)
Андріяшенко І. В. - Вплив кольору на візуальне сприйняття образу компанії, Басанець О. П., Бистрякова В. Н., Павленко А. Ф., Осипчук М. В. (2017)
Обрізан В. А. - Удосконалене виготовлення спеціального взуття для захисту від механічних навантажень з використанням новітніх матеріалів, Дюг В. В. (2017)
Фурса Т. М. - Аналіз способів надання мікробіологічної стійкості матеріалам в процесі виготовлення взуття, Гречаник Ю. В. (2017)
Зінько Р. В. - Лабораторний стенд для дослідження теплозахисних властивостей матеріалів легкої промисловості, Серкіз О. Р., Теличко Б. І., Абумаіліх М. М. (2017)
Теличко Б. І. - Дослідження теплопровідності системи "взуття-довкілля", Абумаіліх М. М., Зінько Р. В. (2017)
Лисак Н. В. - Розробка технології та сучасного дизайну дитячих верхніх трикотажних виробів, Галавська Л. Є. (2017)
Березін Л. М. - Визначення геометричних параметрів пасивної системи подачі ниток за умовою заданого їх натягу в зоні в'язання, Марченко О. С. (2017)
Карплюк І. М. - Розроблення комп’ютерних моделей теплових процесів в електропобутовій техніці, Петко А. К., Біла Т. Я. (2017)
Дворжак В. М. - Розробка і дослідження механізму коливального руху вушкових голок для основов’язальної машини, Чудінович Ю. Ю., Чмихало С. Г. (2017)
Швайченко В. Б. - Напівпровідниковий зварювальний інвертор потужністю 2 кВт з поліпшеною електромагнітною сумісністю, Дикий Д. В. (2017)
Антоненко І. А. - Автоматичне керування технологічними режимами побутового кондиціонера, Злотенко Б. М. (2017)
Панчук С. А. - Система керування двигуном постійного струму з постійними магнітами, Стаценко В. В. (2017)
Юрченко В. М. - Розробка лабораторного стенду для дослідження фізико-механічних властивостей полімерних деталей побутової техніки, Кулік Т. І. (2017)
Баула О. П. - Вплив біофармацевтичних факторів на еквівалентність генеричного лікарського засобу на основі темозоломіду для педіатрії, Корж А. А. (2017)
Верес А. Р. - Перспективи сучасного анодування та оксидування, Ткаченко О. В. (2017)
Петруня Ю. Є. - Управлінські рішення та "суспільна думка”: макрорівневий аналіз (2017)
Студінська Г. Я. - Брендування як засіб забезпечення економічної безпеки держави (2017)
Коляда С. П. - Тріади менеджменту – креативний підхід до розвитку організації (2017)
Баранник Л. Б. - Фіскальні інструменти стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, Даценко В. В. (2017)
Кафка С. М. - Документування господарських операцій з надходження необоротних активів на підприємство (2017)
Гiрман А. П. - Оцінювання соціальної складової безпеки України (2017)
Глуха Г. Я. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження економічного зростання та розвитку (2017)
Романченко Ю. О. - Фінансовий моніторинг як інструмент запобігання легалізації злочинних доходів (2017)
Петруня В. Ю. - Показники оцінювання стану бізнес-середовища в Україні, Геращенко C. О. (2017)
Ковальчук Н. В. - Рейтинги з корпоративної соціальної відповідальності як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств (2017)
Галица И. А. - Стратегические изменения характера управления предприятием в виртуально-интеллектуальной экономике (2017)
Падерин И. Д. - Стратегическое управление на предприятиях разных видов бизнеса, Горященко Ю. Г. (2017)
Олексієнко Р. Ю. - Дослідження першопричин виникнення інтересів економічних суб’єктів щодо виходу на міжнародні ринки (2017)
Кодацька Н. О. - Аналіз демографічних факторів формування молодіжного ринку праці в Україні та країнах Євросоюзу (2017)
Гуцалова Ю. Є. - Проблема й дилема фінансового забезпечення пенсійної системи в Україн (2017)
Новак Є. Е. - Теоретичні засади розвитку стратегії підприємств малого та середнього бізнесу (2017)
Насонов М. І. - Удосконалення системи управління промисловим підприємством на засадах контролінгу (2017)
Титул, Зміст (2017)
Бойко А. - Цивільно-правова відповідальність за порушення зобов’язання, забезпеченого завдатком (2017)
Братель О. - Процесовзаємодіючі норми матеріального права в контексті реалізації процесуальних юридичних фактів при здійсненні цивільного судочинства (2017)
Гуйван П. - Щодо строків застосування оперативних способів захисту порушеного права (2017)
Ільченко А. - Проблеми реалізації права регресу страховиком за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту (2017)
Коваленко І. - Поняття та види арбітрабільності в теорії міжнародного комерційного арбітражу (2017)
Нашинець-Наумова А. - Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади (2017)
Пономарьова Т. - Особливості визначення моменту виникнення договірних зобов’язань у цивільному праві (2017)
Скрипник В. - Сервітут як спосіб здійснення речових прав (2017)
Цікало В. - Види прав учасників господарських товариств (2017)
Васильєв С. - Специфіка державного нагляду у сфері обігу лікарських засобів, Лазарєв В. (2017)
Деревянко Б. - Нормативно-правове регулювання діяльності венчурних фондів, Счастливцева Р. (2017)
Зельдіна О. - Напрями модернізації інституту захисту прав інвесторів у сфері господарювання, Хрімлі О. (2017)
Орленко Б. - Регулювання дилерської діяльності на окремих товарних ринках у контексті євроінтеграції України (2017)
Соколовський М. - Окремі аспекти перевищення учасниками господарських товариств меж здійснення корпоративних прав (2017)
Ментух Н. - Корпоративний секретар у системі управління акціонерним товариством: зарубіжний досвід правового регулювання, Шевчук О. (2017)
Юркевич Ю. - Договір про реалізацію прав та виконання обов’язків між засновниками (учасниками) господарських товариств (2017)
Трунова Г. - Правовий статус комісії (уповноваженого) із соціального страхування як суб’єкта правозастосування (2017)
Чижов Д. - Соціально-правовий захист прав дітей в умовах проведення АТО в Україні (2017)
Гавриш Н. - Особливо цінні землі як об’єкт правової охорони, Степська О. (2017)
Дудар М. - Дозвільна система у сфері використання та охорони надр як форма розподілу і перерозподілу природних ресурсів: правові аспекти (2017)
Васьківська К. - Організаційно-правові засади отримання пільгового житлового довготермінового кредиту для молоді в Україні (2017)
Войтович Л. - Правовий режим інформації, що міститься в електронних деклараціях посадових осіб, за порядком доступу до неї (2017)
Глуховеря В. - Окремі питання подальшого розвитку системи МВС України у світлі проведення реформування правоохоронної сфери держави (2017)
Доценко О. - Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони здоров’я населення (2017)
Косиця О. - Поліцейська діяльність як наукова категорія (2017)
Мороз С. - Місце та роль підрозділів правової роботи в системі органів Державної фіскальної служби України (2017)
Ракул О. - Щодо трансформації фіскальної політики України відповідно до вимог сьогодення (2017)
Рудниченко С. - Зміст адміністративно-правового регулювання діяльності Державної судової адміністрації України (2017)
Берназюк І. - Стратегічні акти Верховної Ради України: поняття, види та особливості (2017)
Дегтяр Я. - Нецільове використання бюджетних коштів: теорія та практика (2017)
Хатнюк Н. - Місце податкових правовідносин у фінансовому праві України (2017)
Вакарюк Л. - Норма права та правовий режим: співвідношення понять (2017)
Єрмакова Г. - Трансформаційні прояви взаємозв’язку "політика – релігія – право" в історії України (2017)
Паламарчук В. - Теоретико-правові основи розуміння державної території України (2017)
Панкратова В. - Історичні витоки принципу правової визначеності (2017)
Муравйов К. - Досвід США та Великобританії щодо реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні (2017)
Свиридюк Н. - Щодо питань криміналізації діянь у сфері професійної діяльності на фондовому ринку України (2017)
Телефанко Б. - Щодо норми про рецидив злочинів (2017)
Бесчастний В. - Кримінологічний аналіз стану злочинності в Україні (2017)
Білокінь Р. - Відповідальність за порушення порядку у залі судового засідання (2017)
Терещук С. - Окремі аспекти повернення предметів та речей, які було визнано речовими доказами, після набрання вироком суду законної сили (2017)
Базір С. - Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву, корупції та одержанню неправомірної вигоди суддями (2017)
Драган О. - Оскарження прокурором у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби (2017)
Кравчук В. - Засади (принципи) організації та діяльності прокуратури Польщі за реформою 2016 року: досвід для України (2017)
Заіка Ю. - Інформація в системі об’єктів цивільних прав, Скрипник В. (2017)
Титул, зміст (2016)
Чайковский Ю. Б. - Модель системного поражения организма, Иродов Д. М., Драгулян М. В., Гулько Т. П., Бучек П. В., Корсак А. В., Неверовский А. В., Кордюм В. А. (2016)
Лабунец И. Ф. - Возрастные особенности иммунных реакций при развитии хронического болевого синдрома у животных, Родниченко А. Е., Парамонова Г. И., Кирик В. М., Сыкало Н. В., Олар В. В., Бутенко Г. М., Безруков В. В. (2016)
Мальцев Э. В. - Состояние сетчатой и сосудистой оболочек глаза кролика с сахарным диабетом, моделированным дитизоном: обобщение результатов и перспективы применения дитизоновой модели диабетической ретинопатии , Зборовская А. В., Дорохова А. Э. (2016)
Головенко М. Я. - Активація гамкергічнної системи пропілоксипохідним 1,4-бенздіазепіну на моделях нейропатичного болю та судом, що індукованІ коразолом, Ларіонов В. Б., Редер А. С., Волощук Н. І., Валіводзь І. П., Таран І. В. (2016)
Бойко В. В. - Лечение гнойно-септических осложнений у пострадавших с минно-взрывными и огнестрельными ранениями с повреждением магистральных сосудов (обзор литературы и собственных наблюдений), Иванова Ю. В., Чинилин А. В., Мушенко Е. В., Пуляева И. С., Роговский В. М. (2016)
Тимченко А. С. - Внутрішньовенні імуноглобуліни і захворювання системи крові: показання до призначення, ускладнення при їх використанні, вимоги до якості сучасних внутрішньовенних імуноглобулінів (огляд літератури і власних досліджень) (2016)
Антипкін Ю. Г. - Морфологічні та імуногістохімічні паралелі між особливостями плаценти і подальшим станом ендометрію у жінок з лейоміомою матки та онкопатологією щитоподібної залози, Задорожна Т. Д., Подольський В. В. (2016)
Караченцев Ю. І. - Cтан вуглеводного обміну та адаптаційної реактивності у нащадків жінок із гестційним діабетом, Кравчун Н. О., Полозова Л. Г., Романова І. П., Земляніцина О. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Морфологічна диференціація жирової дистрофії печінки у хворих на алкогольний та неалкогольний гепатит, Гайдар Ю. А., Діденко В. І., Ошмянська Н. Ю., Аржанова Г. Ю. (2016)
Бондаренко Г. М. - Перинатальна інвазія trichomonas vaginalis, як проблема репродуктивної медицин, Мавров Г. І., Осінська Т. В., Унучко С. В., Губенко Т. В., Щербакова Ю. В., Соболь Н. В. (2016)
Андрейчин М. А. - Епідеміологічні та клінічні аспекти гарячки Зіка (огляд літератури), Завіднюк Н. Г., Ничик Н. А. (2016)
Фещенко Ю. И. - Новые принципы диагностики диссеминированных заболеваний легких, Опанасенко Н. С., Борисова В. И., Кшановский А. Э. (2016)
Гулеватый С. В. - Отдаленные метастазы в легкие при дифференцированном раке щитовидной железы (диагностика, лечение, перспективы), Воскобойник Л. Г., Тронько Н. Д. (2016)
Шухтін В. В. - Патогенетичне обґрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих, Гойдик В. С., Шухтіна І. М., Гоженко А. І. (2016)
Царенко А. В. - Проблеми розвитку системи паліативної та хоспісної допомоги в умовах постаріння населення України, Чайковська В. В. (2016)
Гуда Б. Б. - RET/PTC перебудови та BRAF мутації у високодиференційованих злоякісних та доброякісних пухлинах щитоподібної залози людини, Журавель О. В., Пушкарьов В. М., Пушкарьов В. В., Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Тронько М. Д. (2016)
7 національний конгрес анестезіологів України (Дніпро, 21-23 вересня 2016 р.) (2016)
17 національний конгрес кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) (2016)
14 з’їзд акушерів-гіненкологів України "проблемні питання акушерства,гінекології та репродуктології в сучасних умовах" (Київ, 22-23 вересня 2016 р.) (2016)
17 з’їзд ортопедів травматологів України (Київ, 5-7 жовтня 2016 р.) (2016)
3 Міжнародний конгрес з інфузійної терапії (Київ, 6-7 жовтня 2016 р.) (2016)
13 з’їзд педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії" (Київ, 11-13 жовтня 2016 р.) (2016)
6 Національний конгрес геронтологів та геріатрів України (19-21 жовтня 2016 р.) (2016)
5 Конгрес педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України "Актуальні питання дитячої гастроентерології" (Київ, 24-25 листопада 2016 р.) (2016)
Професору М. М. Коренєву — 85 років (2016)
Академіку НАМН України Г. В. Гайко — 80 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України В. М. Лісовому — 60 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України І. С. Чекману — 80 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України Л. Б. Маркіну — 70 (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України В. Й. Кресюну— 75 (2016)
Михайло Васильович Лобода (2016)
Катерина Федорівна Чернушенко (2016)
Георгий Викторович Дзяк (2016)
Зміст XXII тому (2016)
Авторський покажчик (2016)
Титул, зміст (2017)
Васюк В. Л. - Порівняльна гепатопротекторна, антидисбіотична і гіполіпідемічна ефективність флавановмісних засобів за умов експериментального токсичного гепатиту (2017)
Роговий Ю. Є. - Аналіз клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за навантаження водою від'ємного окисно-відновного потенціалу в олігуричну стадію сулемової нефропатії, Колеснік О. В. (2017)
Макарова М. Б. - Вплив наночастинок срібла in vitro на експресію молекулярних маркерів активації лімфоцитів хворих на вірусний кератит, Ульянов В. О., Величко Л. М., Богданова О. В., Дрожжина Г. І., Гайдамака Т. Б., Ульянова Н. А., Скобєєва В. М. (2017)
Волошин С. П. - Профілактика і лікування некрозу зведеної кишки після сфінктерозберігаючих операцій у хворих на колоректальний рак (2017)
Gaistruk N. A. - Peculiarities of pregnancy development and condition of fetus in pregnant women diagnosed with polyhydramnios, Dubas L. G., Topolnitska S. V. (2017)
Дербак М. А. - Синдром перевантаження залізом і порушення вуглеводного обміну у хворих на хронічний гепатит C (2017)
Дужий І. Д. - Імунні порушення і реакція селезінки при гострому апендициті та вплив на них лімфотропної терапії, Шимко В. В., П'ятикоп Г. І. (2017)
Збітнєва В. О. - Оптимізація диференційної діагностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії в практиці сімейного лікаря (2017)
Лебедєва Є. О. - Звивистість вінцевого русла у лікарській практиці - варіант норми чи патологія?, Груша М. М. (2017)
Старец Е. А. - Атопический дерматит у детей: клинические проявления и их возрастные особенности, Черныш С. Б. (2017)
Філіппова О. Ю. - Структурні зміни печінкової тканини у хворих на жирову хворобу печінки неалкогольного та алкогольного генезу на тлі ожиріння і патології біліарного тракту за даними ультразвукового дослідження (2017)
Чамата В. В. - Клінічна оцінка ефективності методів зняття непрямих реставрацій фронтальної групи зубів (2017)
Бабієнко В. В. - Гігієнічна оцінка джерел забруднення річки Дністер, Левковська В. Ю., Ганикіна С. О. (2017)
Сікора В. В. - Морфологічні особливості сечового міхура. Можливості та переваги нейромодуляції над медикаментозною терапією при гіперактивному сечовому міхурі, Сікора В. В., Семенчук О. В. (2017)
Холодкова О. Л. - Володимир Петрович Воробйов у Одесі: на початку великого шляху, Білявський О. І. (2017)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2017)
Гриньова М. В. - Наукова школа "Саморегуляція як основа успішної педагогічної діяльності" (2017)
Сас Н. М. - Проектування професійного образу випускника магістратури за спеціальністю "Управління навчальним закладом", підготовленого до інноваційного управління (2017)
Жданова-Неділько О. Г. - Забезпечення навчальної взаємодії викладача і студента в процесі самостійної роботи з педагогічних дисциплін (2017)
Грицай Н. Б. - Реалізація авторської системи методичної підготовки майбутніх учителів біології в педагогічних університетах (2017)
Оніпко В. В. - Професійно-педагогічна програма підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до роботи у профільній школі (2017)
Криворучко А. В. - Особливості освітнього середовища підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2017)
Білик Н. І. - Перспективи розвитку регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників (2017)
Корягіна Н. В. - Підготовка вчителя до експериментальних досліджень з природознавства: аналіз взаємодії теорії і практики (2017)
Калініченко І. О. - Особливості підготовки асистента вчителя інклюзивного класу (2017)
Агейчева А. О. - Головні аспекти реформування дистанційного навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції (2017)
Сідоров В. І. - Кроскультурна компетентність майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Ткаченко А. В. - "Другий Макаренко": життєвий і професійний шлях Віктора Миколайовича Терського, Бєляєва Н. В. (2017)
Сайко Н. О. - Підготовка соціальних педагогів до профілактики дидактогенії у ЗНЗ (2017)
Відомості про авторів (2017)
Передмова (2017)
Матійко М. В. - Функціоналізм в цивільному праві: онтологічний аспект (2017)
Сірко Р. Б. - Окремі аспекти реалізації договору перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні (2017)
Кізлов С. А. - До постановки питання про визначення категорій "обмеження" та "обтяження" права власності у праві та законодавстві (2017)
Обіход О. М. - Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди за цивільним законодавством України (2017)
Шахназарян К. Е. - Питання проблеми систематизації прав на чужі речі за законодавством України (2017)
Вороніна Н. В. - Страхування як спосіб захисту осіб від неякісної медичної допомоги (2017)
Орзіх Ю. Г. - Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та державна реєстрація речових прав на нерухоме майно на його підставі (2017)
Перчеклій І. М. - Посвідчення договорів міни нерухомого та рухомого майна (2017)
Швидка В. Г. - Істотні умови договору найму (оренди) житла (2017)
Шевченко В. М. - Окремі проблеми оформлення спадщини у звязку з проведенням АТО (2017)
Берназ-Лукавецька О. М. - Медичні послуги та медична допомога: порівняльно-правовий аналіз, Подсядло Р. П. (2017)
Костова Н. І. - Доступ до публічної інформації в українському зконодавстві та за законодавством країн ЄС (2017)
Цибульська О. Ю. - Загальні положення про заповідальний відказ за цивільним кодексом Чеської Республіки (2017)
Токарева В. О. - Окремі питання інтелектуальної власності в індустрії моди (2017)
Глиняна К. М. - Особливості розвитку сімейного права у Англійській правовій системі (2017)
Сафончик О. І. - Правові наслідки припинення шлюбно-сімейних правовідносин за законодавством України та країн Євросоюзу (2017)
Драгомирова Ю. В. - Правове регулювання розірвання шлюбу за законодавсвом України та Республіки Польщі (2017)
Харитонов Є. О. - "ІТ-правовідносини" і загальна категорія правовідносин: до проблеми співвідношення, Харитонова О. І. (2017)
Позова Д. Д. - Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин (2017)
Чумаченко І. Є. - Щодо правового регулювання водно-земельних відносин (2017)
Бігняк О. В. - Lecture 2. Subjects of corporate relations. Concepts and types of corporate rights and liabilities (2017)
Вітаємо з ювілеєм Каракаша Іллю Івановича (2017)
Титул, Зміст (2017)
Вахонєва Т. - Забезпечення виконання договорів про розподілення прав на результати інтелектуальної (творчої) діяльності (2017)
Гарарук І. - Аналіз правової природи енергосервісного договору (2017)
Зеліско А. - Правова характеристика сучасного стану та тенденцій модифікації системи господарських товариств (2017)
Ільченко Г. - Співвідношення понять "цивільний договір" та "господарський договір" (2017)
Кармаза О. - Інститут медіації: основні концепції розвитку (2017)
Кудрявцев В. - Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором (2017)
Матвієнко А. - Умови й перешкоди укладення шлюбу у вітчизняному сімейному та канонічному праві (2017)
Паєнок А. - Характеристика особливостей предмета договору роздрібної купівлі-продажу як однієї з його істотних умов (2017)
Предчук Т. - Правова природа договору про встановлення сервітуту (2017)
Проців Н. - Початковий етап арбітражного розгляду: порівняльно-правовий аспект (2017)
Сергієнко Н. - Взаємодія виконавця та працівників поліції у процесі виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (2017)
Стратійчук В. - Вирішення іпотечних спорів за законодавством України, Гопанчук В. (2017)
Цікало В. - Предмет договору про здійснення прав учасників господарського товариства (2017)
Чанишева А. - Допоміжні заставні зобов’язання у структурі зобов’язальних відносин (2017)
Чернега В. - Способи втілення принципу добросовісності в нормах сімейного права України (2017)
Мельничук М. - Відшкодування моральної шкоди в сфері підприємницької діяльності (2017)
Колєснік Т. - Склад дисциплінарного проступку як підстава притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності (2017)
Чанишева Г. - Поняття, предмет і джерела колективного трудового права (2017)
Яковлєва Г. - Зміст поняття конституційного права людини на соціальний захист (2017)
Григор’єва Х. - Правові засади надання поворотної фінансової підтримки фермерським господарствам в Україні (2017)
Сащенко І. - Про принципи правового регулювання інвестицій у соціальний розвиток села (2017)
Сидоров Я. - Державна політика розвитку кластерів як складова частина формування інноваційної моделі сільського господарства: аграрно-правовий погляд (2017)
Волох О. - Генезис електронного урядування в Україні (2017)
Гаврилюк О. - Органи публічного управління у сфері поводження з побутовими відходами (2017)
Каменська Н. - Акти реалізації права на звернення до публічної адміністрації: функціонально-правовий аналіз (2017)
Ковальчук А. - Державний механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки: теоретико-правовий аспект (2017)
Кривошеїн П. - Адміністративно-правовий статус замовника об’єкта будівництва (2017)
Пунда О. - Правове забезпечення генетичної безпеки (2017)
Світличний О. - Адміністративний захист тварин, які використовуються в наукових експериментах, навчальному процесі та виробництві біологічних препаратів, від жорстокого поводження, Берегеля І. (2017)
Соболь Є. - Аналіз судової практики захисту прав і свобод інвалідів в адміністративному судочинстві (2017)
Сокуренко В. - Оборона як ефективний засіб забезпечення безпеки суспільства та держави (2017)
Тімашов В. - Типологія корупційних правопорушень в Україні (2017)
Шумейко О. - Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання дорожнього руху за допомогою автоматизованих систем (2017)
Берназюк І. - Визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики як напрям стратегічної правотворчості Верховної ради України (2017)
Закоморна К. - Конституційно-правові засади самоврядування (місцевої автономії) в КНР (2017)
Лушпієнко Ю. - Конституційно-правовий статус біженців та внутрішньо переміщених осіб в Україні (2017)
Мхітарян А. - Правосуб’єктність національних меншин як суб’єктів конституційного права (2017)
Гетманець О. - Правова природа відповідальності за порушення бюджетного законодавства (2017)
Клітний А. - Застосування непрямих методів оподаткування в Україні: історичний аспект (2017)
Хатнюк Н. - Принципи податкових правових відносин в Україні: реалізація та шляхи удосконалення (2017)
Діордіца І. - Кваліфікаційні вимоги до компетенцій фахівців із кібербезпеки (2017)
Процишен М. - Системні складові частини структури права у сфері електронних комунікацій (2017)
Гірна Н. - Законодавство великого князівства литовського другої половини XIV – початку XVI століття: історичний аспект (2017)
Кузенко У. - Форми реалізації політичної функції держави: поняття, види (2017)
Шитий С. - Причини правового нігілізму та шляхи його подолання в Україні, Бондаренко А. (2017)
Муравйов К. - Досвід Німеччини та Франції щодо реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та можливості його використання в Україні (2017)
Бесчастний В. - Кримінологічний аналіз сучасних тенденцій злочинності в Україні (2017)
Ленська Л. - Психолого-кримінологічна характеристика грабежу (2017)
Новосад Ю. - Про сутність і зміст діяльності прокуратури як суб’єкта спеціально-кримінологічного запобігання злочинам в Україні (2017)
Семененко В. - Кримінологічні особливості особи грабіжника (2017)
Бондюк А. - Практика вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в розрізі процесуальної функції слідчого судді (2017)
Влад В. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у злочинах у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2017)
Мороз І. - Участь патрульних поліції в огляді місця події (2017)
Павленко С. - Нормативно-правові засади протидії діяльності деструктивних релігійних організацій: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2017)
Перлін С. - Співвідношення судової експертизи та експертного дослідження в діяльності експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (2017)
Севрук В. - Протидія Національної поліції України злочинам, що вчиняються організованими групами та злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі (2017)
Cтепанова Г. - Обшук особи за КПК України: проблемні питання та шляхи вдосконалення, Степанов О., Кулик М. (2017)
Павлюк О. - Слідова картина та типова обстановка вбивств осіб похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім майном (2017)
Покачалова А. - Принцип найбільш тісного зв’язку у сфері регулювання забезпечення зобов’язань (2017)
Чуєнко В. - Історичні передумови виникнення та періодизація становлення правового статусу біженців у міжнародному праві (2017)
Contents (2017)
Vlasov S. - The impact of residual magnetization on accelerating grout mixture coagulation processes and their physical and mechanical properties, Tymchenko S., Sinitsyna O., Buhrim O. (2017)
Sdvyzhkova О. - Effect of harmonic oscillations on a crack initiation in the rock mass, Golovko Yu., Klymenko D. (2017)
Sadovenko I. O. - Water balance control within rock mass using the capacity of water-bearing formations, Zahrytsenko A. M., Podvihina O. O., Dereviahina N. I. (2017)
Sobolev V. V. - On formation of electrically conductive phases under electrothermal activation of ferruginous carbonates, Bilan N. V., Khalymendyk A. V. (2017)
Taran I. O. - Analysis of the error obtaining while determining characteristics of rotor system within the run-down, Trubitsyn M. M. (2017)
Lukianchuk O. P. - Design of tiered operating unit for deep differentiated tillage, Ryzhyi O. P., Ihnatiuk R. M. (2017)
Kotsur M. I. - Converter for frequency-current slip-power recovery scheme, Andrienko P. D., Kotsur I. M., Blyzniakov O. V. (2017)
Loveikin V. S. - Dynamic optimization of a mine winder acceleration mode, Romasevych Yu. О. (2017)
Kuvaiev V. M. - Dynamic model of interaction of mechanisms on the section between the roll mill stand and the coiler in the process of wire winding by Garrett reel, Beshta D. О. (2017)
Podnebenna S. K. - Three-phase power supply for resistance welding machine with corrected power factor, Burlaka V. V., Gulakov S. V. (2017)
Nitsenko V. V. - Research on effect of differential-phase protection of busbars system with voltage of 110-750 kV, Kulahin D. O. (2017)
Ryabchii V. A. - Substantiation of land parcel configuration in buffer zones, Ryabchii V. V., Trehub M. V., Trehub Yu. Ye. (2017)
Berdnyk M. H. - Mathematical model of and method for solving the Neumann generalized heat-exchange problem for a cylinder with homogeneous layers (2017)
Mladetsky I. K. - Control regularities of the useful mineral extraction from ore feed stream with ball grinding. Correlation analysis, Kuvaiev Ya. H., Pryadko N. S. (2017)
Sheremet O. - The method of automatic control system synthesis on the base of discrete time equalizer, Sadovoy O. (2017)
Pihnastyi О. М. - Analytical methods for designing technological trajectories of the object of labour in a phase space of states (2017)
Voloshynа S. V. - Simulation analysis of relationship between production cost and natural environment of iron ore extraction and processing, Kostakova L. D. (2017)
Bondar-Pidhurska O. V. - The strategy of sustainable innovative society-oriented development of Ukrainian economy (by the example of mineral resource industry), Solovyov V. P. (2017)
Ivanova M. - Theoretical aspects of the system decomposition of the logistics system elements (2017)
Privalov А. N. - Safe information environment as a quality indicator of educational institution management, Bogatyreva Yu. I., Romanov V. А., Kormakova V. N. (2017)
Shramenko N. Y. - Methodological aspect of substantiating the feasibility of intermodal technology for delivery of goods in the international traffic (2017)
Panukhnyk O. V. - Synthesis of effective components of the mechanism of managing adaptive development of production and economic organizations, Marynenko N. Yu., Kramar I. Yu. (2017)
Коноваленко А. - Нові 3-гетарилзаміщені ізокумарини, Шабликіна О., Іщенко В., Хиля В. (2017)
Шабликіна О. - 2-(гет)арил-3-(2-алкоксифеніл)акрилонітрили та їх похідні, Козловська Х., Кузів С., Іщенко В., Хиля В. (2017)
Шокол Т. - Синтез нової гетероциклічної системи 12Н-хромено(3',2':3,4)піроло(1,2-a)піримідин-12-ону, Несторак І., Воловенко Ю., Хиля В. (2017)
Потіха Л. - Електрофільне заміщення в солях 6,8-діарил-1Н-імідазо(1,2-a)піридинію, Ковтуненко В., Шелепюк А. (2017)
Похила Б. - Реалії бромування 2,4-дигідроксиацетофенону та його похідних, Горбуленко Н., Хиля В. (2017)
Буханько В. - Рутеній-нітрозильні комплекси з терпіридиновими лігандами як донори нітроген (ІІ) оксиду, Войтенко З., Лакруа П. Г., Мальфан І. (2017)
Левков І. - Синтез похідних 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу та їх взаємодія з N-фенілмалеїнімідом, Єгорова Т., Войтенко З. (2017)
Сліпець А. - Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+, Войтенко Т., Неділько С., Чукова O., Неділько С., Шафорост Ю. (2017)
Дзязько О. - Металічна провідність в складних нікелатах лантану, Неділько С., Куліченко В. (2017)
Корбут І. - ВТНП купрати Tl2-xBixSr2Can-1CunOy, Неділько С., Войтенко Т., Зеленько М., Наумова Д. (2017)
Пилипенко А. - Золь-гель синтез та електрична провідність твердих розчинів LaBa6-xCu7Oy (0≤х≤2), Фесич І., Неділько С., Дзязько О. (2017)
Трохименко А. - Йодиметричне визначення сульфурвмісних органічних відновників у кислому й нейтральному середовищах, Запорожець О., Трохименко О. (2017)
Дорощук В. - Міцелярно-екстракційне концентрування амлодипіну з біологічних рідин для ВЕРХ МС/МС визначення, Макуха О., Мандзюк Є., Маценко І. (2017)
Грищенко Л. - Модифицирование углеродного волокна Cl-, Br- и S-содержащими функциональными группами, Вакалюк А., Беда А., Диюк В., Мисчанчук А., Радкевич В. (2017)
Федоренко Г. - Каталітична активність в окисненні метану сенсорних наноматеріалів Pd/SnO2, Олексенко Л., Максимович Н. (2017)
Арінархова Г. - Чутливість до Н2 сенсорів на основі наноматеріалів SnO2-Sb2O5 з добавками церію, Матушко І., Олексенко Л., Максимович Н., Ручко В. (2017)
Іщенко О. - Вплив способу одержання Co-Ni/Al2O3 систем на їх каталітичну активність у реакції метанування СО2, Жлуденко М., Бєда О., Дяченко А., Гайдай С. (2017)
Головата Н. - Моделювання термодинамічних властивостей розплавів в системах Cu–Lu та Fe–Lu, Котова Н., Усенко Н. (2017)
Харченко О. - Синтез полімерів метакрилового ряду з стирилхіноліновим фрагментом, Смокал В., Гетя Д., Крупка О., Колендо О. (2017)
Іщенко В. - Бабичев Федір Семенович (До 100-річчя з дня народження) (2017)
Сакович Л. М. - Формування вимог до метрологічного обслуговування засобів спеціального зв’язку з використанням їх надлишковості під час поточного ремонту, Яковлев М. Ю., Рижов Є. В., Ходич О. В. (2017)
Семененко О. М. - Методика обгрунтування вимог до прогнозованої вартості зразків озброєння та військової техніки на етапі формування тактико-технічних вимог, Водчиць О. Г., Колчін Р. В., Семененко Л. М. (2017)
Волобуєв А. П. - Метод математичного моделювання радіомаскування системи радіозв’язку військового призначення шляхом управління амплітудно-фазовим розподілом струму по розкриванню антен (метод тензора деформації) (2017)
Дем’янчук Б. О. - Порівняння варіантів збільшення живучості військової автомобільної техніки, Обертас В. Ф., Маханьков В. А. (2017)
Головенський В. В. - Використання хвиль інфрачервоного діапазону для авіаційних навігаційних систем у складних метеорологічних умовах, Лісовенко В. Д. (2017)
Козачук В. Л. - Методичний підхід до моделювання системи ремонту озброєння та військової техніки як мережі масового обслуговування, Поповіченко О. В., Харченко В. П. (2017)
Ковалішин С. С. - Основні напрями удосконалення та завдання системи підготовки сил і засобів структури матеріально-технічного забезпечення військ (сил) територіальної оборони, Халтурин Р. В. (2017)
Шишанов М. О. - Методичні основи розрахунку трудовитрат на виконання відновлювального ремонту бронетанкового озброєння та техніки, Козлов В. Г., Шевцов М. М. (2017)
Скачков В. В. - Синтез інтегрального показника якості стану адаптивної інформаційно-вимірювальної системи наземного робототехнічного комплексу, Чепкій В. В., Єфимчиков О. М., Єльчанінов О. Д., Тімков В. Ф. (2017)
Гончарук А. А. - Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця, Оленєв В. М., Радімушкін В. Б., Шлапак В. О. (2017)
Симоненкова І. В. - Застосування інформаційних технологій штучної реальності на підтримку мережецентричних сценаріїв бойових дій, Симоненков В. М. (2017)
Дяченко В. І. - Умови і фактори, що впливають на стійкість та активність оборони парашутно-десантного батальйону в тилу противника, Мінасов В. С., Смоляний М. В. (2017)
Саєнко І. В. - Воєнна реформа України: досягнення та пріоритетні завдання українського війська на шляху впровадження стандартів НАТО, Єфіменко А. Є., Прижбило Т. В. (2017)
Ткаченко В. В. - Інформаційна підтримка прийняття управлінських рішень в галузі забезпечення екологічної безпеки, Парталян А. С. (2017)
Семененко О. М. - Рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування механізмів системи оборонного планування в Україні, Добровольський Ю. Б., Коркін О. Ю., Малиш А. Г. (2017)
Орда М. В. - Методика автоматизованого виявлення однорідностей на зображеннях земної поверхні, отриманих за допомогою систем повітряного моніторингу, Абрамов С. В. (2017)
Кравчук О. І. - Визначення напрямків роботизації Збройних Сил України на основі аналізу програм розвитку озброєння і військової техніки передових країн світу, Ковалішин С. С., Монахов Ю. К., Симоненкова І. В. (2017)
Кобзар М. О. - Розробка програмного модуля рішення крайових задач систем диференційних рівнянь за допомогою чисельних методів (2017)
Семененко О. М. - Методика оцінювання ефективності функціонування системи кадрового забезпечення Збройних Сил України за показниками кадрового потенціалу підрозділів, Єфименко А. Є., Сєченєв О. М., Тарасов О. В. (2017)
Дідик В. О. - Використання засобів моніторингу фізіологічного стану в комплексі бойового екіпірування військовослужбовця (2017)
Алфавітний покажчик (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Комар П. А. - Поняття та система конституційного законодавства України: підходи, проблеми, напрями вирішення (2016)
Серебрякова Ю. О. - Реалізація висновків Верховного Суду України в адміністративному, господарському та цивільному судочинстві: проблемні аспекти (2016)
Крестьянникова О. О. - Деякі аспекти характеристики державного аудиту (2016)
Червінчук А. В. - Порушення справи про адміністративне правопорушення, зафіксоване в автоматичному режимі (2016)
Мамутов В. К. - Напрями трансформації організаційно-господарського механізму регіонального програмування, Джумагельдієва Г. Д., Єремєєва Н. В. (2016)
Павлюченко Ю. М. - Анулювання ліцензії за порушення правил здійснення господарської діяльності з медичної практики, Симонян А. В. (2016)
Атаманчук І. В. - Правове забезпечення державного регулювання якості продукції у господарсько-виробничій сфері шляхом стандартизації (2016)
Слободянюк М. В. - Розгляд заяв щодо захисту економічної конкуренції (2016)
Турченко О. Г. - Впровадження стійких ("зелених") закупівель: зарубіжний досвід (2016)
Писарєва Е. А. - Правове регулювання здобуття вчених ступенів в університетах українських губерній Російської імперії у XIX столітті (2016)
Мовчан Р. О. - Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України, Незнайко С. В. (2016)
Амелічева Л. П. - Напрями удосконалення трудового законодавства з питань безпеки праці аграріїв в умовах стрімкого розвитку біотехнологій й "озеленення" економіки (2016)
Аветисян М. Р. - Щодо обрання організаційно-правової форми господарювання (2016)
Гербич О. В. - Правова основа господарської діяльності у сфері кінематографії (2016)
Буга В. В. - Запровадження інституту приватних виконавців (2016)
Костенко Ю. О. - Нове в податковому адмініструванні України (2016)
Амелічева Л. П. - Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ імені Василя Стуса (лютий 2015 р. – грудень 2016 р.) (2016)
Павлюченко Ю. М. - Попередні захисти дисертацій (2016)
Анотації (2016)
Аннотации (2016)
Abstracts (2016)
Запрошуємо до співробітництва (2016)
До 20-річчя науково-практичного видання "Клінічна фармація" (2017)
Nemchenko A. S. - Pharmacoeconomic approaches to forecasting of the budget impact and compensation for rotavirus enteritis in children in Ukraine, Podgaina M. V., Balynska M. V. (2017)
Грінцов Є. Ф. - Перспективи застосування в клінічній медицині комплексу артишоку та часнику, Федосов А. І., Мороз В. А., Тимченко Ю. В., Шаламай А. С. (2017)
Зімін С. М. - Вивчення антиексудативної дії комбінованого крем-гелю з глюкозаміну гідрохлоридом, хондроїтину сульфатом, камфорою та ментолом в експерименті, Шебеко С. К., Ляпунова О. О., Жулай Т. С., Андрєєва О. О. (2017)
Штриголь С. Ю. - Поведінкові та нейротропні ефекти налоксону у мишей, Подольський І. М., Каврайський Д. П. (2017)
Федоровська М. І. - Вивчення фолікулостимулюючої дії крему з рослинними субстанціями, Половко Н. П., Антимис О. В. (2017)
Щокіна К. Г. - Вплив густих екстрактів лопуха великого на перебіг модельної гіперплазії передміхурової залози у щурів, Бєлік Г. В., Куценко Т. О., Семенів Д. В. (2017)
Безугла О. П. - Дослідження розподілу стероїдів в емульсіях методом спінових зондів, Ляпунова А. М., Кирилюк І. А., Ляпунов О. М. (2017)
Доброва А. О. - Біофармацевтичне дослідження взаємодії доксицикліну з мінеральними водами та напоями "in vitro", Матерієнко А. С., Головченко О. С., Георгіянц В. А. (2017)
До 70-річчя завідувача кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету доктора фармацевтичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Яковлєвої Лариси Василівни (2017)
Науково-практична конференція за міжнародною участю "Актуальні питання лабораторної медицини" присвячена 65-річчю створення Харківського медичного товариства клінічної лабораторної діагностики, у рамках якої пройде III міжвузівська науково-практична конференція для молодих учених, студентів та лікарів-інтернів "Актуальні проблеми лабораторної медицини" (2017)
Бердинських С. О. - Виразно-змістовні якості формалізованих елементів і форм проектної графіки (2017)
Голобородько В. М. - Екологічний дизайн: до проблеми формування засад професійної освіти, Соболєв О. В. (2017)
Волинець І. М. - Особливості виникнення та розвитку поняття лендформності в архітектурі (2017)
Сбитнева Н. Ф. - История развития интерактивной бумажной книги, Величко Н. В. (2017)
Sukhorukova L. - Visual organization of a screen space in multimedia design (2017)
Дмитренко Н. О. - Галерея історичних портретів із художньої колекції графів Браницьких герба Корчак в Україні (2017)
Кузенко П. Я. - Дерев’яні церковно-обрядові хрести Карпат XVIІ–ХХ століть (2017)
Павельчук І. А. - Зародження антиреалістичних тенденцій у французькому образотворчому мистецтві останньої чверті ХІХ століття (до проблем асиміляції постімпресіонізму в мистецтві України ХХ–ХХІ століть) (2017)
Приймич М. В. - Портрет кінця XVIII — XIX сторіччя в контексті церковного мистецтва Закарпаття (2017)
Студницький І. Р. - Типові проекти малих вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ сторіччя: історія, архітектурна композиція та художньо-стилістичні особливості (2017)
Тарасов В. В. - Авторський плакат кінця 1980-х — початку 1990-х років у площині історичного джерела: проблема аналізу та інтерпретації, Шевченко В. Я. (2017)
Bezruchko O. V. - M. S. Vingranovsky’s creative activity in the screen arts (2017)
Гребнева И. В. - Жанровый стиль concerto grosso: генезис, константные признаки (2017)
Звоник А. А. - Утрата індивідуальності в умовах світової глобалізації, Сагалович А. А. (2017)
Коновалова И. Ю. - Феномен композитора ХХ века в артефактах вербального наследия (2017)
Лиманська О. В. - Городское пространство: проблема проявления смыслов (2017)
Осипенко В. В. - Розвиток професійних навиків у навчальній роботі з фольклористичним гуртом (на прикладі студентського гурту "Лада" Харківської державної академії культури), Шишкіна О. А. (2017)
Цехмистро О. В. - Профессиональный режим певца в контексте охраны певческого голоса (2017)
Бойчук О. - Дизайн в облаштуванні дійсності (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського